Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1983-01-23

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 Σελίδα 4 6ςΟΝΙΚΟΟΦΥΛΝΛΑΚΑΟ Γ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφος «οφ ος «σος ὠάν ον ον» ΝΕΑ ΑΠΟ Μώλος ΣΧ ΝΑ ΝΑΑΛΧΑΝΑΑΝ Ν ΙΙ βακ πΧ ΝΝ ΧΧΧ Ν ΑΔ ωυώώφώαός Μι Φ ΩΩ Φ ΑΦ ΦΑΝ ΩΩ ΡΩ ΩΩ Ψωυ υΟυΩυΩυωὐ υ υ ὑνυυυ ᾿Ανακοίνωση τοῦ «ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ) ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥκ. ΑΡΧΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΑΘΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 'Ὑποστήριξη στόν κ. Κληρίδη «Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἔνωσης Κυπρίων Φοιτητῶν ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣπαρακο- λουθεῖ µε ἰδιαίτερη ἀνησυχία καί Εθνικόπρο- βλημµατισµμό τίς πολιτικές ἐξελίξες στήν Κύπρο σχετικά μέ τίς Επικείµενες προεδρικές Εκλοτές. 'Ο Κυπριακός ἑλληνισμός καλεῖται σης 13 Φεβρουαρίου νά ἀποφασίσει μὲ τό ὑπὲρ- τατο δικαίωµα καί καθῆκον τῆς ψήφουποιός θά εἶναι ὁ νὲος πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δη- µοκρατίας. Καλεῖται νά Εκλέξει τόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος θά χειρισθεῖ τό Εθνικό θέµα τῆς ἰδι- αίτερης µας πατρίδας. Οἱ στιγμὲς πού διξρχε- ται τό μαρτυρικό νησί µας εἶναι ἴσως οἱ κρισιµότερες τῆς πολύχρονης ἱστορίας του. ᾿Οκτώ καί πλέον χρόνια µετά τόπραξικόπη- μα καί τή βάρβαρη τουρκική ἔπιδρομή οἱ συ- νέπειες τῆς κατοχῆς ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν, νά διευρύνονται καί νά παγιώνον- ται. Οἱ πρόσφυγες παραμένουν µακριά ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες, µεγάλο ποσο- στό τοῦ κυπριακοῦ Εδάφους βρίσκεται κάτω ἀπό τίς μπότες τοῦ κατακτητῆ, ἡ τύχη τῶν ἕ- κατοντάδων ἀγνοουμένων παραμένει ἄγνω- στη. Στό ἔσωτερικό µέτωπο ὁ Φάκελος τῆς προδοσίας παραμένει ἑρμητικά κλειστός με συνέπεια τά Φερεφωνα τῶν Εχθρῶν τοῦ ἔθνι- κοῦ µας ἀγώνα νά συνεχίζουν καί νά ἑντεί- νουν τό διαβρωτπκό τους Έργο. 'Ο Εξοπλισμός τῆς Κύπρου γιάτήν ἀντιμετώπιση τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ καί τήν ἆπελευ- θέρωση τῆς κατεχόμενης γῆς µας ἔγινε ὄνει- ρο ἀπραγματοποίητο. Τά σκάνδαλα στή δηµόσια διοίκηση ἕ- χουν γίνει καθημερινή ρουτίνα. 'Ο χαφιεδι- σµός, ἡ ἡμετεροκρατία, ἡ δολοφονία συνειδήσεων, ἡ ἠθική γενοκτονία τῶν πολι- . τῶν πού διαφωνοῦν μέ τό ἁμαρτωλό κατε- ᾗ στημένο εἶναι ἡ πολιτική τῶν κυβερνώντων. ΄Η Επανατοποθέτηση τοῦ κυπριακοῦ στή α. σωστή του βάση, σάν θέματος εἰσβολῆς κα- ᾗ τοχῆς καί ἡ δυναμική προώθηση τοῦ ἐθνικοῦ ”. µας θέματος ἀἁπότόν πρωθυπουργό ᾿ Ανδρέα Παπανδρέου ἔχουν ἐξευτελισθεῖ ἀπό τόν πο- λιτικό καιροσκοπασµό, τήν ἀρχομανία καί τόν ἄκρατο ἀτομικισμό τοῦ κ. Ευπρια- , νοῦ ὁ ὁποῖος στήν προσπάθειατου νά διατη- κι ήν ον ον ρµμῥμκα παπα αμ ΙἙἝ“ὙἙ'ἱΙῥὑσςσασσααι κ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΦΙΦΑ ΑΦ ΦΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ Ω͵Ὁἵυο-ᾱ- ρήσει τό προεδρικό ἀξίωμα δὲν δίστασε νά γίνει ὄργανο τῆς ἡγεσίας τοῦ ΑΚΕΛ καί και ὦ Επέκταση φερέφωνο τῆς Μόσχας. Μέ τά δε-ᾷ δομένα αὐτά ἡ Επανεκλογή τοῦ κ. Κυπριανοῦ εἶναι καί ἡ ἀρχή νέων δεινῶν τοῦ πολύπαθου κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ. Γι᾽ αὐτό καλοῦμετό Εκλογικό σῶμα νά καταδικάσει μέ τήν ψῆφο του τόν ὑποψήφιο τῆς ἀντεθνικῆς κοινοπρα- ξίας γιά νά ἀποτρέψει τό θανάσιμο ἀγκάλια- σµα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ἕνας ἄλλος ὑποψήφιος πρόεδρος εἶναι ὁ κ. Βάσος Λυσσαρίδης ὁ ὁποῖος Επαγγξλλεται τήν λαϊκή συμφιλίωση καί τήν συµπαράταξη μέ τήν “Ελλάδα. 'Η πολιτική ἱστορία ὅμως τοῦ κ. Λυσσαρίδη εἶναι συνυφασμένη μὲ τόν λαϊκό διχασµό καί τήν ἀντιπαράταξη μέ ὁτι- δήποτε τό Ἑλληνικό. Εἶναι ἀκόμα πρόσφατα στήν µνήµη µας τό ἐφιαλτικό λαϊκό μέτωπο τῶν βουλευτικῶν Εκλογῶν τοῦ 1976 ὅταν ὁ κύριος αὐτόςμαζί µμετίς ὑπόλοιπες «δηµοκρα- τικὲς δυνάµες» ΑΚΕΛ -- ΔΗΚΟ ἀπέκλεισαν τό 2706 τοῦ λαοῦ ἀπό τήν Βουλή διότι ἦσαν «χουντικού). ᾿ Επίσης εἶναι νωπά στή µνήµη µας τά ξεσχίσµατα τῶν ἑλληνικῶν σημαιῶν καί οἱ ὕβρεις κατά τῶν 'Ελλαδιτῶν ἀδελφῶν µας ἀπό ὀπαδούς τοῦ κ. Λυσσαρίδη. Ας πά- ψει λοιπόν τά δηµαγωγικά του συνθήµατα καί ἄς ἀναρωτηθεῖ γιατί ἡ ΕΔΕΚ ὑποστηρίζε- ται µόνο ἀπό τό 8 τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Τό ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ σάν µιά αὐτόνομη ἔ- θνική φοιτητική ἔπαλξη βρίσκεται στό πλευ- ρό τῶν ἀγωνιστικῶν - δημοκρατικῶν δυνάµεων Εκείνων οἱ ὁποῖες πάντοτε μέ ἀνι- διοτέλεια καί παρακινούµενο! µόνον ἀπό ἆ- γνά ἰδανικά ἔδωσαν τά πάντα γιά τήν διατήρηση τῆς Ἑλληνικότητος τῆς Κύπρου. Τῶν ἀνθρώπων ἑκείνων οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ξεχασαν τήν Ἑλληνική τους καταγωγή ἀλλά πάντοτε βρέθηκαν στήν πρώτη γραµµή τοῦ ἀγώνα, ἔνάντια σ᾿ ὁποιοδήποτε καταχτητή. Γι’ αὑτό ὑποστηρίζουμε τήν ὑποψηφιό- τητα τοῦ προέδρου τοῦ Δημοκρατικοῦ Συνα- γερμοῦ κ. Κληρίδη ὁ ὁποῖος πιστεύουμε ὅτι θά συμβάλει θετικά στήν ἀνοικοδόμηση τῶν ξρειπίων πού ἐπεσώρευσε στόν τόπο µας τό κατεστημένο μιᾶς 2θετίας καί στόν ἀγώνα τοῦ λαοῦ µας γιά Εθνική ἀπολύτρωση». Φα ᾳις Ἐν ΩΩ ΕΤ ΩΩ ΩΩ ΠΩ ΩΗΩΩΜΩΩΩ ΩΩ ου σώμα ΙΑΙΙΓΙΙαΙ ο υ”- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΤ ΜΠΑΡΡΟΟΥΣ παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο Λεμεσοῦ) Τηλ. 65732 ἃ Διατηρεῖτεγβαφεῖὸ ἡ ἐπιχείρηση Τήν γῥαφι-᾽ κή σας ὕλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιοπωλείο: χαρτοπωλεῖο Εφευρἑτες και Εφευρἑσεις... Κορυφαίο ἐκθεμα του υπὸ ἰ- ὄρυση στην Αθήνα «Μουσείου Αρχαίας Τεχνολονίας» σε φυσι- κὀ μέγεθος ο Δούρειος Ίππος -- Σύμβολο εφευρετικότητας της ελληνικής φυλής -- δεν πρὀκει- ται για να περάσει τις πύλες του «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» 5. ΘΕΛΕΤΕΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ΜΝΟΌΜ: ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. 5 ΣΧΟΛΙΚΑ ἡ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 8ι ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίες ἀπό τηλεφώνου. Αμεσος παράδοσις στά γραφαῖα. «Χίλτον» ὁπου και θα εἶναι φυσικἀ το επίκεντρο του ενδια- φέροντος στο χορὀ των Ἐφευρε- τών. Ο χορὀὸς, που οργανώνεται ᾱ- πὸ την «Ελληνική Εταιρεία ἕ- ρευνὼν και Εφευρέσεων» θα γἱ- νειστις 4 Φεβρουαρἰου. Στην εκ- δήλωση θα παρουσιαστοὺν οἱ καλύτεροι εφευρέτες του 1982 στους οποίους ϐ᾽ απονεμηθεί το μετάλλιο «Αρχιμήδης». Συνάµα, θ᾽ αναγγελθεῖ ή ἵδρυση του Μου- σείου Αρχαίας Τεχνολογίας. 4.09 να µπορεινα µεταφερει ΡΕ/ροης δετηβατες µεσα στην κανενα αλλο αυοκινππ πιο µεγαλη ανεση (δηλαδη να εἶναι τελεια εξρπλισµενο καιναεχειµε- 990 να Όνητοαισθηµα της Ύαλο εσώτεριο χωρο) ασφαλειας ακομα κα σπς πο δυσ- κολες συνθηκες χαρις σπς υχµηλες 6900 να εχειδγΌρτες ὥστε σταν προδιαγραφες ασραλειας στα ϐελησετε θα εχετε κίενα μικρο Φρενα, την αναρτηση.και στην κι- οδίαἰο νηση µπροστα 966 να εχει επὂόσεις αλλα και 9090 κΌὶ να µην κοστίζει πολλα. αουγκρπη οκονοµια καυσµωνίσα ΄ π πΤπτην περππώση Χαρ στ σωστη . μα 5υρεςθΠίΠ για δυναµη Γ ποετο ορ ΜΙΤΦὕΒΙΦΗ ΕδΐνναΥ Μοίοι Επἰθηρήθος 44 Ἰηλεσο να: Ααρνονα Ξ2ΊΘ0/ 92979. Λευκωφλα ΦρΟ278, Λαρερος ΚΗ78,ΓἼαρος «ΟΒΟΓΠαρολμά 29 5] εἴται το αυτοκινητο 0ᾳ6: 1ηΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ κ. Κ. Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ «... Ἡ Κύπρος ἀρχίζει σήμερον τόν ἀγῶνα της. “Ο- λη ἡ Ελλάς εὑρίσκεταιπαρά τό πλευρόν της, διότι δὲν ἕ- λειψε ποτέ ἡ Ελλάς ἀπό ἆᾱ- γῶνας ὑπὲρ τῆς ᾿Ελευθερίας καί διότι εἶναι παιδιά της πού ἀγωνίζονται σήμερον .Ο) (4 Εθνικός Κήρυδ) /15.1.1950). Τήν ἡμέραν ἐκείνην - σάνπροχθέςπρίν 26 χρόνια- ὁ Ελληνισμός τῆς Κυπρίας γῆς Ἔθεσε τήν ὑπογραφήν του κάτωθι τῆς λέξεως «Ε- ΝΩΣΙΣ», ἡ ὁποία συνταράσ- σει ἀκόμη τήν ψυχήν καί τήν ὕπαρξιν τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, ἔστω καί ὑπό τάς σηµερινάς γνωστάς συνθή- ' ὡς κας. Ὅμως, ἅἄς ἀνατρέξωμεν ὀλίγον εἰς τό παρελθόν, καί ἄς Φέρωμεν εἰς τήν μνήμην μας στιγµάς αἱ ὁποῖαι ἔδημι- ούργησαν ἐλπίδας πού διε- ψεύσθησαν τελικῶς, λόγω ἀδεξίων ἤ καί «ἐπιδεξων» χειρισμῶν, ἀνθρώπων, οἱ ὁ- ποῖοι ἔτυχε νά κατευθύνουν τάς τύχας τῆς Εύπρου. Πρό 26 ἐτῶν, σάν προ- χθές, ὁ ἑλληνικός κυπριακός λαός ἀπήτησε τήν Ένωσιν τῆς Κύπρου µετά τῆς Ελλάδος. Τήν ἐζήτησεν ἐπισήμως μὲ λαϊκό δημοψήφισμα πού ὠρ- γάνωσε ἡ ᾿Εθναρχία Κύ- πρου. (Αρχιεπίσκοπος ὁ ἀείμνηστος Μακάριος ὁ Β΄’). Διά τοῦ δηµοψηφίσμα- τος αὐτοῦ, ὁ ἀλύτρωτος ἕλλη- νισµός τῆς µεγαλονήσου, προσεπάθησε νά ὑπενθυμίση καί νά ἀξιώση νά φύγουν οἱ ”Αγγλοι καί νά ἑνωθῆ ἡ Κύ- προς μέ τήν Ελλάδα. Δικαίωμα Φήφου εἶχαν ὅλοι οἱ Ἓλληνες, γυναῖκες καί ἄνδρες, ἄνω τῶν 18 ἓ- τῶν. Τό δημοψήφισμα θά δι- αρκοῦσε µίαν ἑβδομάδα. 15- 22 ᾿Ιανουαρίου. Θά ὑπῆρχαν δύο ψηφοδέλτια, τό ἕνα ὑπὲρ καί τό ἄλλο κατά τῆς ἑνώσε- ως. Μέ Εγκύκλιον ὁ ᾿Αρχιε- πίσκοπος Μακάριος Β΄ εκά- λει τούς ἝἛλληνας τῆς Κύπρου νά ὑπογράψουν ὁ- πὲρ τῆς ἑνώσεως μέ τάξιν, ἡ- συχίαν καί μέ εὐπρέπειαν, νά διαδηλώσουν εἰλικρινῶς καί ἀξιοπρεπῶς εἰς ὅλον τόν κὀ- σμµον τήν θέλησίν των, διά ἕ- θνικήν ἀποκατάστασιν. “Ο Ἑλληνισμός τῆς Κύ- πρου εὑρίσκεται εἰς τό ὕψι- στον ᾖἔθνικόν µμεγαλεῖον. Εὐρίσκεται εἰς τό «ζενίθ» τοῦ πατριωτισμοῦ του. Ὅμως δὲν εἶναι µόνον ὁ κυπριακός Ἑλληνισμός πού Ενθουσιάζεται, ἀλλά καί ὁ ἕλ- ληνισµός ὅλου τοῦ κόσμου. Καί ἰδιαιτέρως τῆς 'Ελλά- δος. Με διαδηλώσεις, ἔκδη- λώσεις συµπαραστάσεως, ψηφίσματα, ἀνακοινώσεις, χαιρετίζειτόν ὡραῖον ἀγῶνα τῶν Ελλήνων τῆς Κύπρου. 'Ο «Εθνικός Κῆρυδ) πι- στός συνεχιστής Εθνικῶν ἆ- γώνων, ἔρριπτεν ἐπί πολλάς ἡμέρας, πρό τοῦ δηµοψηφί- σµατος τό σύνθημα: «Ἡ Κύπρος θά Επανέλ- θη εἰς τήν Ελλάδα γιατί εἷ- ναι Ἑλληνική, καμμία δύναμις δὲν θά σταθῆ ἱκανή νά κάµψη τόν ἀγῶνα τῶν Κυπρίων ὑπὲρ τῆς ἔλευθερί- ας). Η « Εστίω γράφει διά τό δημοψήφισμα μέ τό γνω- στό παραδοσιακόν στύλ της: «.... Νομίζομεν ὅμως, ὅτι ἡ ὑπόθεσις τῆς ἑνώσεως τῆς Ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου μὲ τήν Μητέρα Ἑλλάδα, ἕ- νώσεως διά τήν ὁποίαν πρό- κειαι κατ αὐτά νά Εκδηλώση τήν ἀκατάβλητον θέλησίν του ὁ λαός τῆς Κύ- πρου, εἶναι ὄχι µόνον διά τούς ἰδίους τούς Κυπρίους, ἀλλά καί δι᾽ ὅλους ἀνεξαιρέ- τως τούς Ἓλληνας, ὑπόθεσις αὐτόχρημα ἱερά, διά τήν ὁ- ποίαν δὲν ἐπιτρέπεται καμμί- α συνθηκολόγησις καί κανείς συμβιβασμός». Αἱ ᾿ Αθῆναι, τό ὄνειρον τόσων χιλιάδων Ελλήνων κυριαρχοῦνται ἀπό συγκίνη- σιν καί ἡ «ΕΣΠΑ» γράφει: «Ἔπειτα ἁπό τόσα χρό- νια οἱ κεντρικοί δρόµοι τῶν ᾿Αθηνῶν ἀντήχησαν ἐπί πολλήν ὥραν μέ τήν κραυ- γήν «ἝἜνωσις - Ἔνωσις», τό σύνθημα τοῦ ὡραίου ἐθνικοῦ ἀγῶνος τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ 99) Τό τί ἔγένετο τότε εἰς τήν µαρτυρικήν σήμερον µεγα- λόνησον δὲν περιγράφεται. Τραγούδια, γέλια, δάκρυα χαρᾶς, φιλιά, σηµαῖαι, σάλ- πιγγες, χορο/ ... “Η ψυχήτῆς ᾿Ελλάδαςκυ- ριαρχεῖ εἰς τήν πατρίδα τῆς ᾿Αφροδίτης. Οἱ κάτοικοι της, γονατι- στοί εἰς τάς Εκκλησίας τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων, προσεύχονται µέ δάκρυα εἰς τούς ὀφθαλμούς: «... Δώρισε ἡμῖν τήν πολυπόθητον ἕνω- σιν µετά τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος τῆς Αἰωνίας καί :Αθανάτου 'Ελλάδος Ἵνα ἕ- λεύθερον τόν βίον διάγοντες ὑμνῶμεν καί δοξολογῶμεν τό Πανάγιον Όνομά Σου, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ᾽ Αγίου Πνεύματος ᾽Α- μήν». ΘΕΛΟΜΕ την ἱ εδ ᾿ ο Ξ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ): : . - «ΥΕ ΝΑΗΤ ΦύΝ' Πλατεῖα Ὁμονοίας, 1950: «Θέλομε τὴν Κύπρο µας», Ὅμως,. ποιός θὰ μᾶς τὸν δώση “Ἡ στιγµή εἶναι ἱερή. ΕΙ. ναι µία ἀρχή, µία ἀφετηρία πρός τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας, - τῆς ἐλπίδος, τῆς νίκης καί τῆς Ελευθερίας. Διά τόν λαόν τῆς Κύ- πρου ἕνα εἶναι τό ψηφοδέλτι- ον «ΕΝΩΣΙΣ». Οἱ µαθηταί τῆς ἡρωϊκῆς Κύπρου ὁρκίζονται: «... Εἰς τά ἱερά χώματα τά ὁποῖα πα- τοῦμεν καί εἰς τά κόκκαλα τῶν πατέρων µας καί τῶν μαρτύρων τῆς ἐλευθερίας, ὅ- τι θά συνεχίσωµεν ὑπερήφα- νοι καί ἁδάμαστοι τόν ὑπὲρ ἑνώσεως ἀγῶνα.... 'Ο Θεός ὑπέγραψε τήν ἐλευθερίαν μας. Ζήτω ἡ Ένωσις». Καί πράγματι, Εκράτη- σαν τόν ὄρκον των. Τό 1955 θά ἔγκαταλείψουν τόν εἰρη- νικόν ἀγῶνα καί μὲ τό ὅπλο εἰς τό χέρι θά ἀκολουθήσουν τόν Διγενῆ, εἰς τό βουνό, διά τόν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα. Ἡ ἀγγλική διοίκησις σπασμωδικῶς προσπαθεῖ νά ἀποτρέψη τόν λαόν ἀπό τό δημοψήφισμα. ᾽ Απαγορεύει εἰς τούς δηµοοσίους ὑπαλλή- λους νά ψηφίσουν, ὅμως ξἔλά- χιστοι ὑπήκουσαν. Ἕνας διδάσκαλος εἶπε χαρακτηριστικῶς εἰς ξέενον δηµοσιογράφον: Πῶς θά ἦτο δυνατόν νά ἀρνηθῶ νά δώσω τό «πα- ρών» εἰς τό προσκλητήριον αὐτό τῆς Ἑλλάδος, ὅταν κα- θημερινῶς διδάσκω εἰς τά παιδιά τήν ἀγάπην πρός τήν πατρίδα Αν τυχόν μέ παύ- σουν, ἔχω τά χέρια µου, διά νά ξργασθῶ διά τήν συντή- ῥησιν τῆς οἰκογένειάς µου. Εξ ἄλλου εἶναι χαρακτη- ριστικόν ὅτι καὶ πολλοί Τοῦρκοι ὑπέγραφαν τό ὑπέρ τῆς ἑνώσεως δημοψήφισμα. Π χ εἰς τό χωρίον ᾽ Αμπελι- κοῦ τῆς περιοχῆς Μόρφου, τό ὁποῖον κατοικεῖται ἀπο- κλειστικῶς ἀπό Τούρκους, ὅλοι εφήφισαν ἕνωσιν µέετήν Ἑλλάδα. “Ἡ Επιτυχία τοῦ δηµοψη- Φίσµατος ἧτο καταπληκτική. Χαρακτηριστικῶς ἡ ἀγγλό- Φωνος ἔφημερίς τῆς Λευκω- σίας «Σάὕπρους Μαίηλ» σχολιάζουσα τό ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος Έγρα- ψε τήν φράσι «Φωνή Λαοῦ, Φωνή Κυρίου». ᾿Από τούς 274.756 Ἑνήλι- κας Ελληνοκυπρίους, ἑψή- φισαν ὑπέρ τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου μέ τήν Ελλάδα 215.100 Κύπριοι. Δηλαδή 95,796. “Ο Αγγλος κυβερνήτης δηλώνει ὅτι τό ζήτημα τῆς, «Ενώσεως» θεωρεῖται λῆ- ξαν καί ὅτι ἡ συγκέντρώωσις ὑπογραφῶν δέν ἐξυπηρετεῖ πρακτικούς σκοπούς. : Τό «Γαλλικό Πρακτο- ρεἴο» τηλεγραφεῖ ὅτι διά τοῦ δημοψηφίσματος διετρανώ- θη ὁ πόθος τοῦ κυπριακοῦ πληθυσμοῦ περί ἑνώσεωςτῆς Κύπρου μέ τήν Ελλάδα. Καί ὁ «Εθνικός Κῆρυδ) Έγραφε τήν 17ην ᾿Ιανουαρί- ου 1950: «.... ᾿ Απέβη ἔτι περισσό- τερον ἔκδηλος, περισσότε- ρον Επιτακτική, περισσότερον ἐπιβλητική ἡ ἀξίωσις τῆς Κύπρου ὅπως ἆ- ναγνωρισθῆ καί εἰς αὐτήν τό δικαίωµα τῆς ἐλευθερίας, τό ὁποῖον ἔχει ἤδη ἀναγνωρι- σθῆ ἀκόμη καί διά λαούς ἡ- µιαγρίους μετά τόν τελευταῖον πόλεμον... ΗΚύ- προς θά ἀποκτήση τήν ἔλευ- θερίαν της. 'Η Κύπρος θά Ἐπανέλθη εἰς τήν 'Ελλάδα». Δυστυχῶς ὅμως τό δη- µοφήφισμα δὲν τό Έλαβον ὑπ' ὄψιν, οἱ φίλοι καί σύµµα- χοί µας. Διά τοῦτο ὁ «Εθνικός Κῆρυδ θά γράφη τήν 24ην Ιανουαρίου 1950. «.... Κανείς βεβαίως δὲν ἡμπορεῖ νά γνωρίζη κατά πόσον θά συγκινήση ἤ ὄχι τόν βρεττανικὀν λαόν καί τούς κυβερνήτας του ἡ ἀπό- Φασις αὐτή τῆς Κύπρου. ᾿ Αλ- λά κανείς δὲν πρέπει νά ἀμφιβάλη ὅπ ἡ εἰρηνική ἔπα- νάστασις πού ἔπραγµατοπο!- ήθη διά τοῦ δημοψηφίσματος δὲν θά λή- ξη πλέον, παρά µόνον τήν ἡ- µέραν πού ἡ Κύπρος θά εἶναι Ελευθέρα πλησίον τῆς 'Ελ- λάδος.. Καί ἡ Επανάστασις δὲν Ἐ- ληξε. Συνεχίζεται καί θά συ- νεχίζεται ἕως ὅτου Ελευθερωθοῦν καί τά 4030 τοῦ κυπριακοῦ Εδάφους. Καί τότε ὅλοι, Κύπρος καί 'Ελ- λάς, θά συνεχίσουν τήν ἄνη- Φορικήν πορείαν πρός τά πεπρωμένα των. Κ.Λ. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Συντάξεως Τό κείµενο πρωτοδημοσιεύθη- κε στήν ἡμερήσιαν ἐφημερίδα τῶν ᾿Αθηνῶν «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞΣ στίς 18 ᾿Ιανουαρίου 1976, ἐπ᾽ εὖκαι- ρία τῆς 26ης ἐπετείουτοῦ ᾿Ενωτικοῦ Δημοψηφίσματος. ΑΘΗΝΑΙ ιυἱσ! Μ8γθ:, α«Θεραπιά στήν Κωνσταντι- νούπολη», κ ἔγχρωμη χαλκογραφία, Βιβλιοθήκη Βοκλῆς. ᾿Από τόν τέταρτο τόμο τῆς σειρᾶς «Τόπος καί Εἰκόνα» πού κυκλοφόρησε πρόσφατα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ὁλκός» Τέσσερις ξένοι ἀπεικονίζουν ΤΗΛ. 3606493 : τήν προεπαναστατική Ἑλλάδα ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ Α. ΜΑ- ΓΙΕΡ, Γ. ΧΑΙΗΓΚΑΡΘ, ΤΖ. ΧΟΜΠΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΣΣΟΥ ΓΙΑ- ΚΟΜΠ ΜΠΑΡΤΟΑΝΤΥ Τό ξένο βλέμμα ὅταν ἁγγίζει τό ἑλληνικό ἔδαφος δημιουργεῖ πάντα ἐνδιαφέροντα ἑφφέ καί σχήματα πού ξεπερνοῦν κατά πολύ τήν ἀρχειακή πληρο ᾿ὀρη: ση πού ἀφορᾶ τούς ἱστοριοδίφες: Μέσ᾽ ἀπό τίς µαρτυ- ρίες τῶν ξένων πού εἶδαν τήν Ἑλλάδα. εἴτε αὐτές τίς γραπτές εἴτε εἰκαστικές, μποροῦμε νά συνθέσουµε ἕ- να κεφάλαιο τῆς ἱστορικῆς µας αὐτοσυνείδησης. Ἐκεῖ τό ἐνδιαφέρον τοῦ τέταρτου τόμου τῆς σειρᾶς «Τόπος καί Εἰκόνα» τῶν ἐκδόσεων «Ολκός» πού εἰ- σάγει τόν ἀναγνώστη στό ἔργο τῶν περιηγητών πού πάτησαν τό ἑλληνικό ἔδαφος στίς δύο δεκαετίες πρίν τήν Ἑπανάσταση. Ὅπως γράφει ὁ Κ. Θ. Δημαρᾶς ποὺ προλογίζει τήν ἔκδοση «ἡ μαρτυρία αὐτή καί τά θέµατα ὅσα τήν προ- καλοῦν δέν ἀναφέρονται σέ µόνη τήν ἑλληνική αὐτο- γνωσία, τήν ὁποία ἐνισχύουν ἔται, ἀλλά. ἀπό διάφο- ρες ἀπόψεις ξεπερνοῦν τά ἑλληνικά, συνειδησιακά ἤ ἄλλα ὅρια, “Ὁ ἑλληνισμός κέντρισε τήν φαντασία τῶν ξένων... ἀλλά καί προκάλεσε τή στοχαστική προσο- χήτους, καί, ἀπό τήν ἄποψη πού μᾶς ἐνδιαφέρει δῷ ἔγινε ἀφορμή γιά τή σύνταξη ὁδοιπορικῶν καί ἄλλων περιγραφῶν τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. ᾿Ανάλογη στάθηκε ἡ ἐπίδραση τῆς ἑλληνικῆς παλιγγενεσίας καί στίς εἷ- καστικές τέχνες.» Τέσσερις περιηγητές παρουσιάζουν σ᾿ αὐτόν τόν τόμο, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ τρεῖς ΄Αγγλοι, ὁ Α. Μάγιερ, ὁ Γ. Χαίηγκαρθ καί ὁ Τς. Χόμπχάους. Ὁ πρῶτος ἐπι- σκέπτεται τήν ἑλκληνική ἀνατολή τά πρῶὠτα χρόνια τοῦ δέκατου ἕνατου. μὲ ἔξοδα τοῦ συμπατριώτη του πρεσβευτῆ στήν Πόλη Σὲρ Αἴινσλι. Γιά λογαριασμό του φιλότεχνεϊ ἔγχρωμες χαλκογραφίες τῆς ᾿Ανατολι- κῆς Μεσογείου. Ὁ δεύτερος περιηγεῖται τήν Ἑλλάδα τήν τελευταία δεκαετία πρίν ἀπό τόν ᾿Αγώνα καί μᾶς ἄφησε χαλκογραφίες, ὑδατογραφίες καί σχέδια, Ὁ τρίτος, πού ήρθε στήν ᾿Ελλάδα µαζί µέ τόν Βύρωνα μᾶς ἄφησε τίς ταξιδιωτικές του ἐντυπώσεις. Ὁ. τέταρτος χαρακτηρίζεται µισέλλην καί εἶναι Πρῶσσος. Τίς χαλκογραφίες τοῦ ἔργου φιλοτέχνησε ὁ Γερμανός χαράκτης Γιάκομπ Μπάρτολντυ. Τίς 300 σελίδες τῆς ἔκδοσης τίς ἔχει ἐπιμεληθεῖ ἀπό αἴσθητι- κῆς ἀπόψεως ὁ ζωγράφος καί χαράκτης Γιώργης Βαρλάμος, Γιά τήν ἔκδοση συνεργάσθηκαν οἱ: Π. κι- τροµηλίδης, Μ. Κωνσταντουδάκη, Β. Κόντη καί Κ. Χρυσοχοίδης. τα. -Εσεῖς µέ τίς δραχμές θά πλουτίσετε ἑτεροχρονικά!! Τού Εοΐΐε Γεωργουλάκη ΛΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ, 20.- Ανακοινώθηκαν στην Αθήνα αυξῆσεις τιμών για διάφορες υπηρεσἰες ὕστερα απὺ απὸ- φαση του κυβερνητικού Συµβουλίου. Συγκεκριµένα, από την Τη του Φεβρά- ρη Τα εισιτήρια των Ολυμπιακών αερο- γραμμών γιατις πτήσεις εξωτερικού αυ- ξάνονται κατὰ 9055 ενώ για το εσωτερικὺ οι αυξῆσεις κυμαΐνονται απὀ 15 --2835. Απὸ την ἴδια περὶοδο διπλασιὰζονται οι τιμὲς.των εισιτηρίων όλων των αστι- κὠν ουγκοινωνιων στην Αθήνα και τη θεσσαλονίκη, ενώ τα τέλη του Οργανι- ομού σιδηροδρόμων Ελλάδος αυξάνονται κατὰ 2036 και τα τέλη των τηλεφωνικών ουνδιαλέξεων κατὰ 1805) Απὸ την Ίη Μαρτίου αυξάνονται επἰ- σης τα τιμολόγια της δημοσίας επιχειρή- σεως ηλεκτρισμού κατὰ μέσο ὀὁρο 1230. ϐ υπουργός Εθνικής οικονομίας κ. Δρ: οἵνης θα ανακοινώσει περισούτερες λεπτομέρειες αὗριο (σήμερα). ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ -- ΔΙΓΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Τελεῖται σήµερα Κυριακή στίς 10 π.μ. τόν Μητροπολιτικό Ναό ᾿ Αθηνῶν, Εθνικό μνηµόσν- νο τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα - Αιγενῆ. σούβλα «Π ΝΙΑΔΑΡΗ»ὸ (ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ) ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ ΔΕΛΤ/Ο ΣΥΛΔΡΟΜΗΤΟΥ Με ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . | πρωτοβουλία τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜόΥ ΑΓΩΝΙ. ΣΤΩΛ ΓΠΟΛΕΩΣ ΚΑ/ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΑΠΕΛ) κα/ τῆς ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΕΛΩΣΕΩΣ ΑΓΩ- ΝΜΙΣΤΩΛ (/7.Ε.Α.) ἐκό/δεται σάν Μηνιαία έφηµε- ρίδα τῶν ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ὁ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ. Μετά τό μνημόσυνο θ᾽ ἀκολουθήσει πορεία στόν ᾿Αγνωστο Στρατιώτη, ὅπου θά κατατεθοῦν στεφάνια. Τό μνημόσυνο τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ ὁρ- γανώνουν οἱ Εθνικόφρονες Κύπριοι φοιτητές πού σπουδάζουν στήν Ελλάδα. Μέ σπεσιαλιτέ κυπριακή Μουσική-Τραγούδι-Κιθάρα ” Κυπριακό περιβάλλον ΄ ”. Κυπριακή Φιλοξενία Κυπριακές Τιμές!!! Κάθε Τετάρτη «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥΑ» ᾿Οφτόν Κλέφτικον ᾿Ορτύκι --- ᾿ Αφέλια Χαλλούμι -- Χοιρομέρι Λούντζα --- Λουκάνικο Ζαλατίνα --- Κουπἔπια Κολοκάσι --- Ραβιόλες Σουβλάκια --- Σιεφταλιά ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ Α4Τ7ΤΓΚΥΖΗ (Όπισθεν Φυλακῶν ᾿ Αβερωφ) Γιά νά µπορέσει ἡ ἐφημ ερίδα αὐτή, πιό αν βαν ἔπαλεις καί Φωνή νό νο σέ πήν γ/γαντιαία ὁἆ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ. ολα σης ΕΓΡΑΦΗΤΕ Ἡ ΓΠαρακαλοῦμεν συμπληρώ ρώσατε τό κάτωθ! : δελτή» συνδρομητοῦ καί στείλετε το στήν ὀκύ- θυνσιν µος στήν ᾿Αθήνα : Ἱο ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 134 Δος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 3606493 4 . ΟΝΟΜΑΤΕΙΠΙΩ ἱ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ὪΝΥΜΟ δλλενρνρρρνερ ρω ρ ως ρω τανκ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ τὴ .-... ο ϱϱϱϐϱ---. Ὡ «ΜΜ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ο. ϱϱϐ”-.-. .οθοφέεο «ΣΤΕΙΛΑΤΕ Ὕλη ο ΤΑ ἡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ επι. ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΘΟΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Σχεδόν ὅλος ὁ 'Ελληνισμός τῆς Κύπρου παρέστη σύσσωµος στήν κηδεία τοῦ ᾿ Αρ- χηγοῦ Ἁιγενῆ. Τό μήνυμα πού συγκλόνισε τό Έθνος «Πανέλληνες, ν 'Η ΕΟΚΑ Β΄ ἀναγ- Φ γέλλει τόν θάνατο τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ της Γεωργίου Ὀὥ Γρίβα-Διγενῆ, ἔπισυμ- . βάντα τήν 2 μ.μ. τῆς 27ης ος Ιανουαρίου 1974, ἓκ προ ο καρδιακῆς προσβολῆς. Τό θλιβερόν γεγονός τοῦ θανάτου τοῦ ἡρωϊκοῦ ἀνδρός, µετή γνωστήν εἰς τούς πάντας Εθνικήν προ: σφοράν του, ἐπισυνέβη ή καθ᾽ ἤν στιγμήν ἡ σημαία μ Ὀ τοῦ ἀγῶνος διά τήν Ενω: ἴῴσιν εἶναι ἀναπεπταμένη. } Αναπεπταμένην θά τήν κρατήσωμεν μέχρι τῆς ὁ- λοκληρώσεως τοῦ σκο- Τήν ἡγεσίαν τῆς ᾿Οργανώσεως ἀνέλαβεν Ἡὁ ὁρισθείς ὑπό τοῦ θα- Ὀνόντος᾽ Αρχηγοῦ ἀντικα- Ὡταστάτης. 'Ο ἀγών, τόν Ὁ ὁποῖον οὗτος ἤρχισε τό Τό ἱστορικό κρησφύγετο τοῦ Στρατηγοῦ Γρίβα, δίπλα ἀπό τόν τάφο του. Καλοῦνται οἱ Πανξλ- ῥλληνες καί ἰδιατέρως αἱ Κυβερνήσεις Ἑλλάδος ὤ καί Κύπρου νά ἀντιμετω- Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠπΕΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΙΕΙΣ ϱ) γεγονός µετά τῆς δεούσης ϐ) ἱστορικῆς εὐθύνης καί τι- μῆς. «Ο νεκρός ᾿ Αρχηγός δίδεται πρὀςτό ΕἘλ- ἕ ἕ. Μέ τήν βοήθεναν τοῦ θἐοῦ,μµέ πίστιν εἰς τὸν τίµιον ἀγῶνα μαςιμέ ιν συμκαράστασιν Δλοπλήρου τοῦ «ἨἙλληνισμοῦ καί µέ τήν βοήθειαν τῶν κυπρί ων ΑΜΑΛΑΜΡΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ δΙά 38 λΙΙΦΙΙΜΑΞΙΗ ΟΥ 21ΓΟΣ, ) µέ σύνθηµα ἐκεῖνο,τό ὑκοῖον μᾶς κατέλεικαν οἱ κρόγονοί µας ὡς ἑεράν πα µαταθήκην Ἡ 118 Β Μπ ΤΑ» 3. Μ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΥΙΙΡΙΟ1., «από τά βάθη τῶν αἰώνων μᾶς ἕ λάµκρυναν τήν «Ελληνικήν ἱστορίαν δν οἱ Μαραθωνομάχοι ,οἱ Σαλαμι νοµάχονιοξ τρν Ῥόιν τοῦ ’λλβανικοῦ ἔπους.μᾶς ἀτενίζουν ο ῥδ(δαξαν, ὅτι ἡ ἀπελευθέρωσις ἀπό τόν ζυγόν δυνάστου ἀποκτᾶταν πάντοτε µέ | 6 κ1άκ.μᾶς ἀτενίζει ,ἀκόμη,σύµκας ὃ «πλληνισμός,ὁ ὁκοζος καί μᾶς καρακο- Ἡ λουθεῖ μέ ἀγων(αν νάλλά καί µέ ἐθνννιήν ὑκερηφάνειαν. ἀτενίζουν ὅλον ἐκεῖνουνοὶ ὁποῖοι ἐ- 4 νά διατηῤήσουν τήν ἐλευθερίαν τωνι αμόσνον τοῦ Λεωνίδα καί οἳ νεῶτε- ἰ ἀγωνισταί τοῦ δΊ1,οἱ ὁκοῖοι μᾶς νοκ «κος πτούτων. «ᾗμο ἁπαντήσωμεν µέ ἔργα, ὅτι θά γίνωµμεν πκολλῷ κάρρονες”το α εἰς τόν κόσμον ὅτν ἑάν διεθνής ὃνκλω- α πίναι καιρός νά δείξωµεν ἐν κολλοῖς ΑΝΑΝΔΕΟΣ, χυπριακή Φυχή εἶναν γενναία ἔ ἐν θέλουν νά ἀκοδώσουν τῇν λευτεριά µας, μκοροῦμεν νά κο τήν διεκδικήσουμε µέ τά ἴδιά µας τά ΧΕΡΙΑ καί µέ τό ΑΤΗΑ µας. ἢ ά φορά ὅτι καί τοῦ σηµερι νοῦ ἕ -κς δείξωμεν εἰς τὸν κόσμον ἀκκόμη µίά φο κα ὰ Ἔλληνος ὁ τράχηλος ζυγόν δέν ὑπομένει”.'0 ἀγών θά εἶναι σκληρός ννά- ε στης διαθέτεν τά µέσα ναί τόν ἀριθμόν. Ἶ -Ημεῖο, διαθέτοµεν τήν Ἡὰ ΧΗΒ. ΄Έχο ὄνας.Τι αὐτόμαί ρά ΝΜΙΚΗΣΩΜΕΝ, ΔΙΗΘΝΚ1Σ ΔΙΙΙΛΩΜΑΣΑΣ, ο, . Σκτενίσατε τό ἔργον σας εἶναι αἴσχος ἐν εἰκοστῷ ανφνν οἱ λαοί 9 η χίνουν τό αἷμα των γιά νά ἀπομτάσουν τήν λευτεριά τωνντό θεῖον αὐτό ο Ὑ νά τό δκοῖον καί ἐμεῖς ἐκολεμήσαμεν παρά τό χλευρόν τῶν λαῶν σας καί γν τό ὁκοῖον σεῖς, τοὐλάχιστον,διατείνεσθε ὅτι ἐκολεμήσατε ἐναντίον τοῦ να- ὰς ζισμοῦ καί τοῦ φασισμοῦ. ὁ ΕλλΑΧαΣ ἕ µατία εἶναι ΑΑΙΚΟΣ κα «κάν οἱ δυνάσται µας ὃ µεν καί τό ΔΙΚΑΙΟΝ µέ τό µέρος υσε”' θνους, ἐκ ξένων ἐπιῤουλῶν . δΙΓΕΝΕΣ ῥ .ο ἄί ἄν εὑρίσκεσθε ἁκούσατε τήν φωνήν µας! που κάί ἄν εὑρίσκεσ λ ΜάϊρΟΣ: ΟµΟΙ κὰΙ Γ1Α 1 ΛΕΥΤΑΡΙΑ Σ4), ΚΥΙΡΟΥ ΧΡ. νκκν ῥ Ε.Ο.Κ.Α 0ο : ΙΡΧΕΒΓΡΟΣ Ὑ ε ον νοκ νθεΥθςΥ9ς ΥΦΕΥσ«ΥΟΚΥΑΚΥΟ(Υ«Ο«7ΟΚΥΑΚ ΣΑ ακγα με καμια βοοσσσσσσσσοοσοοοοθοθοόόσυυνυ» ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ Στίς 31 ᾿Ιανουαρίου 1974, ἡ Κυπριακή Βουλή σὲ ἐπίσημη συ- νεδρία της, ἀνακήρυξε τὀν ιγενῆ ἄξιο τέκνο τῆς Ἰδιαιτέρας το' Πατρίδας. Τό ψήφισμα ἔχει ὡς ἑξῆς: , «ΗΒ Βουλή τῶν ᾿Αντιπροσώπων συνελθοῦσα σήµε- ρον, ἡμέραν Πέεµπτην ἃ]ην ᾿Ἱανουαρίου 1974, εἰς Έκτα- κτον συνεδρίαν διά νά ἀποτίση Φόρον τιµῆς πρός τόν Εκλιπόντα ᾿Αρχηγόν τῆς Ε.Ο.Κ.Α., Στρατηγό Γρίβαν- Διγενῆν καί μνημονεύουσατάς Εξαιρέτους ὑπηρεσίας τάς ὁποίας ὁ ἔκλιπών Εθνικός ἥρωας προσέφερε διά τήν ᾱ- πελευθέρωσιν τῆς ἰδιαιτέρας αὐτοῦ Πατρίδος Κύπρου, διά ψηφίσματος αὐτῆς ἀνακηρύσσει τόν ἐκλιπόντα ἥρω- αν Στρατηγόν Γεώργιον Γρίβαν Διγενήν ὡς ἄξιον τε- κνον τῆς ἰδιαιτέρας αὐτοῦ Πατρίδος Κύπρου» Καταθέτοντας τό ψήφισμα ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν ᾿Αν- τιπροσώπων Γλαῦκος Κληρίδης, ἔπλεξε τό ἐγκώμιο τοῦ Θιγενῆ τονίζοντας ὅτι: «ὁ ἡρωϊκός ἀνήρ προσέφερεν ἀνεκτιμήτους ἔθνι- κάς ὑπηρεσίας πρὀς τό Ελληνικό Ἓθνος, ὄχι µόνο διά τήν ἀπε- λευθέρωσιν καί ἐθνικήν ἀποκατάστασιντῆς Κύπρου, ἀλλά καί διά τήν ἀσφαλῆ διαφύλαξιν τῆς ᾿Ελευθερίας ὁλοκλήρου τοῦ Ε- κ ἁ κ κ Θλιβερή παραφωνία εἶχαν ἀποτελέσει οἱ ἕξη παριστάµενοι χ βουλευτές τοῦ ΑΚΕΛ, οἱ ὁποῖοι ἀπέσχαν τῆς ψηφοφορίας, δεί- χνοντας γιά µιά ἀκόμα φορά μέ τόν πανηγυρικώτατο τους τρόπο, κ πόσο οἱ κομμουνιστές ἀπεχθάνονται ὅπως ὁ διάβολος τό λιβάνι, ἕ τούς πραγματικούς καὶ τίµιους ἀγωνιστές καί ἐθνικούς ἥρωες. κ Ἔτσι ὁλόκληρο τό ἔθνος ἐκτός ἀπό τούς κομμουνιστές τοῦ ΑΚΕΛ καί τήν ἐπίσημη Κυπριακή Κυβέρνηση, κήδεψε μέ τιμές ἥ- κ ρωα τόν Ἁιγενή, ἀνανεώνοντας τόν ὄρκο γιά συνξεχιση τοῦ ἀγώνα κ µέχρι τῆς πλήρους ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως. Φέτος συμπληρώὠ- νονται ἔννέα ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τή μέρα πού ὁ Διγενής πεταξε κ στὀ πάνθεο τῶν ᾿ Αθανάτων, ἀφήνοντας µας ὀρφανεμένους. Μᾶς Κ παρακολουθεῖ όμως µαζτ µε τους ἄλλους ἤρωες καί μάρτυρες τοῦ χ Ἓθνους, Χρέος ὀϊκο µας εἶναι νά συνεχίσουμε τόν ἀγωνα πού μᾶς ἄφησε μισοτελειωμένο. Χρέος δικό µας εἶναι ν᾿ ἀγωνιστοῦμε μέ: Χρι τήν πλήρη ἐθνική µας ἁποκατάσταση. Τότε καί µόνο τότε θά Ὁ Στρατηγός Γεώργιος Γρί- θας γεννήθηκε στίς 23 Μαϊου 1898 στὀ χωριό Τρίκωμο τῆς ἐπαρχίας Αμμοχώστου. Φοίτη- σε στἠν Σχολή Εὐελπίδων ἀπὸ τήν ὁποίο ἀποφοίτησε μέ τὀν θαθµό τοῦ ᾿Ανθυπολοχαγοῦ Πε- ζικοῦ τό 1919. Τό 1923 προή: χθηκε στὀν θαθµό τοῦ ὑπολο: χαγοῦ, τὸ 1926 σὲ Λοχαγό, τό 1938 σὲ Ταγματάρχη, τό 1941 σὲ ᾽Αντιουνταγματάρχη. ᾿Απο στρατεύτηκε ὥστεραάπό αἴτηση του τὸ 1945. Εκτός ἀπό τή Σχολή Εὐελπί- δων φοίτησε στίς Σχολές ἑ- Φαρμογῆς Πεζικοῦ ᾿Ελλάδας καὶ Βερσαλλιῶν, στή Σχολή Βολῆς ΟΗΑΙΟΝΘ - ΘΗΗ - ΜΑΗΝΕ καί στίς Σχολές Πο- λέμου Ελλάδας καί Γαλλίας ἀναδειχθείς σάν ἄριστος ἐπι- τελικός ἀξιωματικός. Πῆρε µέρος στή Μικρασιατική τοῦ 1940 - 1941, σάν ἐπιτε- λάρχης τῆς ΙΙ Μεραρχίας Πε- Ζικοῦ. Κατά τἠν περίοδο τῆς κατοχῆς ἠγήθηκε τῆς ᾿Οργό- νωσης ᾿ἘΕθνικῆς ᾿Αντίστασης 'Χ”' στήν ᾿Αθήνα προσφέρον- τας µεγάλες ὑπηρεσίες τόσο στόν ἀγώνα κατά τῶν κατακ- τητῶν, ὅσο καὶ ἐναντίον τῶν Κομμουνιστῶν. Τό 1954, ἦλθε μυστικά στήν Κύπρο καί κρυ- θόµενος πίσω ἀπό τὸ ὄνομα ΔΙΓΕΝΗΣ, ὀργάνωσε καὶ διε- Εήγαγε τὀν ἐποικὸ ἀπελευθε: ρωτικό ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ κατά τῆς Βρεττανικῆς κατοχῆς τοῦ νησιοῦ. Ἡ δράση τοῦ Στρατη: γοῦ Γεωργίου Γρίθα - Διγενῆ καὶ τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ εἶχαν παγκόσμια ἀπήχηση καὶ ἐπέσυραν τὀν θαυμασμό τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης. Στίς 17 Μαρτίου 1959 ἀνα- χώρησε στἠν ᾿Αθήνα, ὅπου ἔ- τυχε ὑποδοχῆς ήρωα καί στίς 18 τοῦ ἰδίου µήνα, ἀνακηρύ- χθηκε ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλ- λήνων «Αξιος τῆς Πατρίδος». Μέ εἰδικό διάταγμα προήχθη ἀναδρομικά σὲ ᾿Αντιστράτη: γον. Τόν Μάϊο τοῦ 1964 ἦλθε καὶ πόλι στήν Κύπρο καί ἀνέλαθε τήν ἡγεσία τῶν ᾿Ενόπλων Δυ- νάµεων τῆς Κύπρου. Σὲ λίγο χρόνο μετέτρεψε τήν Κύπρο σ' ἀπόρθητό φρούριο, κάνον- τας ἔτσι ἀπραγματοποίητη κά- θε σκέψη τῶν Τούρκων γιά ἆ- πόθαση στὸ νησί. Τόν Νοέμθριο τοῦ 1967 ἐπέσ- τρεψε στἠν Ἑλλάδα. Τόν Σεητέµθριο τοῦ 1971 ἦλθε πόλι στήν Κύπρο διά νά δώση νέα πνοή στόν ἀγῶνα γιά τήν Ένωση τῆς Κύπρου µέ τήν Ελλάδα. ᾿Απέθανε τήν 27ην ᾿Ίανουα- ρίου 1974. Ἡ Βουλή τῶν ᾿Αντιπροσώπων τόν ἀνακηρύττει «Αξιο τῆς Πατρίδος» στἰς 31 ᾿Ιανουαρίου 1974. Τιμήθηκε μέ τὸ Χρυσό Ἂρι- στεῖο ᾿Αντρείας, τόν Μεγαλό- σταυρο Γεωργίου Α΄, τόν Τα- ξιάρχην τοῦ Φοίνικος, Τό Με- τάλλιον τῶν ἐξαιρέτων πρά- Εεων. ᾿Επίσης γιά τὲς ύπηρε- σίες του πρὀς τὸ Ἔθνος καὶ τήν Κύπρο Ιδιαίτερα. τιμήθηκε µέ τὸ Χρυσό Μετόλλιο τῆς ᾿Α: καδηµίας ᾽᾿Αθηνῶν. Συνέγραψε τέσσερα θιθλία : . «Πολιτικαί προθλέψεις» (ἄρθρα καί μελέτες πού δη: µοσιεύτηκαν σ᾿ ἐφημερίδες). Τ΄ ᾽Απομνημονεύματα τοῦ ᾽Αγῶνος τῆς ΕΟΚΑ .. Τὸ Χρονικό τοῦ ᾽Αγῶνος. .. Ἡ Τακτική τοῦ ᾿Ανταρτοπο” λέµου. τιµήσουµε ἐπάξια τόν µεγάλο ᾿Αρχηγό µας. ἐκστρατεία καί τοῦ πολέμου «Ο θρῦλος Διγενής θά ζεῖ στήν καρδιά τοῦ Ἔθνους, ΦΘΘ6ΘΘΘΟΘΟΘΟΘΘΘΟΘΘΟΘΟΟΟΟΟΘΟΘΟΘΟΟΟΟΟΟΟΟὀὁ ο οσο οὗ οσο Ἠσουνα θρῦλος ἑνός ἤρωα τρανοῦ πού Ζοῦσε μοναχά σρτἀ παραμύθια Ἠσουν ὁ ἥἤρωας κάποιου μύθου πρωτινοῦ Ξανά ποιός νᾶξερε πώς θἄθγαινε στ ἀλήθεια Ζοῦσες, µονάχος - λέει ὁ μῦθος΄- Διγενη ΣΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ Σελίδα ὅ πάνω στῆς Κύπρου τά λαγγάδια καί τά ὄρη. Ἠσουνα κάποια ἱστορία πρωτινή μέ τήν ἀσπίδα σου µαζί καί μέ τό δόρυ Ἐ λβορνα μεοω αι θἒοισας δω καὶ νά πού θγῆκε ἡ Ἱστορία ἀληθινή πού λέγαν οἱ γιαγιάδες µέ τή ρόκα. Μά τώρα ζεῖς καὶ θασιλεύεις ΔΙΓΕΝΗ µέσα στῆς Κύπρου τήν ἀδούλωτη Ε.Ο.Κ.Α. Β. ΜΠΙΛΙΕΡΟΣ ο7.1.1974. 'Η καρδιά τῆς Κύπρου σταμάτησε. 'Ο θάνατος βρῆκε τόν ΔΙΓΕΝΗ στίς Επάλξεις τοῦ Εθνικοῦ χρέους, ν᾿ ἀγωνίζεται γιά τήν Πατρίδα... απππσαπακσαπυπαπαπισαπαππιαπαππποπαπκμυππαν Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ... πού παρέλαθε χάος καί παρέδωσε κράτος Πρωτοχρονιά 1975. Ὁ Γλαῦκος Κληρίδης μοιράζει δῶρα στά Ὁ κ. καί ἡ κ. Κληρίδη στό Δασάκι τῆς Αχνας στίς 20 προσφυγόπουλα στίς Βρυσοῦλλες. Αὐγούστου 1974. εσυ που δεν ζεχνας Θυμίσου καί τοποθετήσου σωστά δίπλα σ’᾿ αὐτόν πού στάθηκε δίπλα σου γιά νά σώσεις τόν τόπο καί νά σωθεῖς. µπορειςνασ ινεις και να κρινεις .. ι Αν θεος τν Περιοδεία σέ ἀκριτικά φυλάκια γιά νά ἐμψυχώσει τούς ἐθνο- Ὁ Κληρίδης δέν ἀπουσίαζε τήν ὥρα τῆς δοκιµασίας. Ζοῦσε τόν πόνο τῆς Κυπριακῆς Τραγωδίας. φρουρούς µας. Συμπονοῦσε καί συνέπασχε. Στά τσαντήρια τῆς προσφυγιᾶς τά τροµαγµένα παιδιά τόν ἔνοιωσαν σάν φύλακα ἄγγελο στό προσκέφαλό τους. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΔΗ ΕΚΕΙΝΟΙ.. Ἔλεγαν τότε οἱ σημερινοί ὑθριστές: ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΜΝΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑΝ ΑκΕΛ: «Ὁ Κληρίδης ἔχει ἀδιαμφισθήτητες ἱκανότητες». ΠΕΟ: «Ὁ Κληρίδης ἀπέτρεψε ἐμφύλιο πόλεμο». ΕΚΑ: «Ἐκφράζουμε ὁλόπλευρη ὑποστήριξη στό ἔργο σας». η ω ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: {Τ. ΠαΠαδοπου, Κηρόονν . | «Ὑποστηρίζουμε τόν κ. Κληρίδη καί πιστεύουμε ὅτι ἐνεργεῖ σύµφωνα µέ τό Σύν- ταγµα» (28 Αὐγούστου 1974) με, ως ἀαρνοτα ὃς ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ: μον τν λα να κ ο (Μέ ἐπιστολή του πρός τόν κ. Κληρίδη) Ὃ) λπορααρο λοδνλμιος Ἴρλὸ ον «Εἶμαι ἐξουσιοδοτημένος ἀπό τό Ἐκτελεστικό Γραφεῖο τῆς ΠΕΟ νά σᾶς διαθιθάσω ν κ μες σλς κ. Γλαδκον τήν ἐκτίμηση τοῦ Ἐκτελεστικοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Συµθουλίου τῆς Ὁμοσπονδίας μας γιά τό ἔργο πού ἔχετε ἐπιτελέσει κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκ τῆς Κύπρου ἀναγ- καστικῆς ἀπουσίας τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου». (Χαραυγή 15.12.74) Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: . «Τό ΑΚΕΛ σᾶς ἀπευθύνει γραπτή ἔκκληση νά ἀναλάθετε τήν Προεδρία.» τον ὴ ΑΕ. ρα αἱ κὸ π ο ωθος ος ΕΙΠΑΝ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙΒΟΥΛΗ : Ὀο τὸ ος νο ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ: Φωτοτυνήες τῶν ψηφισµάτων τῆς Βουλῆς τῆς μα ον ἐν τς Εἰ ἆ λό 6 ή ην κι νο νονδω ά ας «Είστε ο καλος καρασοοκυρης»). Στό προσκέφαλο τραυματία στό Γεν. Νοσοκομεῖο. ολ κος) ο. Νο ον ο 12ης καί 19ης Δεκεμβρίου 1974 ὑπερτοῦ [λαύ- κου Κληρίδη καθώς καί τῆς δήλωσης τοῦ ον πιά αν ος σος μρςο. ον ονο ἡρικος Ἄμοωνα, Ὡς ἂν Ἄρτρρρ, ρμ ΟΛΗ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΨΕ ο. Τό ψήφισμα τῆς Βουλῆς τῆς Ίζης Δεκεμθρίου 1974 µέ τό ὁποῖο ἐκφράζετο ἐκτί- µηση καί εὐγνωμοσύνη γιά τό ἔργο πού ἐπετέλεσε ὁ κ. Κληρίδης. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΜΑΚΑΡΙΟΣ: Εἰς τό πρόσωπον τοῦ κ. Κληρίδη ἀποκατεστάθη ἡ συνταγματική τάξις. ᾿Ἐκφράζω θαθεῖαν ἐκτίμησιν. Ὁ κ. Κληρίδης ἔπραξε τό πᾶν. ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ἡ μεγάλη εγγύλση τώρα ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ μματα. στὴ φωνή τὴς Ἀριοίκι τὴς Πβιιής καὶ τὸκ. Εθνικής µας συνει δησης, Αμεινκίνηπος στότας µας δὲ «αροµένει ἡ ενό ἵπε κοι τόσες οκλιδες τὰς Ἱσταρκας Μος Άὲν Εεπτούµε, πως ας ἔθηκοι ὀροµο)ονοί -ο Ίδσοκα του Εεωσωλήθηκε ψούθρες που θὺ Γερπέσουν τὴν ἴσυ κοὶ θόχουν σεοηό τό Επησυληµα 16υ κοὺ την κθυψη ὀγωιστικοῦ. Θέλουμε νὸ Βιοδεθαωσσυµε τιὸ σορὸ σος τὰ ὀθνκὸ συμπάρο ὃὲ εἰ ο τσ Επ ν Γωνρσε πια άνωινας ὴν 4ωγθεο τοῦ Όκου καν Όστη πρός τὸν «Ἡ μνασονη οτε «να οἱ νετρνόνω ρὰ τὸ σνράμρα μονος ο «ον 00ο οἱ κ ὁρεο Κωστα παλλλας ΙΡΙΗ 2 ΜΑρτιου 1982 ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ Οἱ ἄγωρστς «οι μή Ίδυς ολόκληρος ὁ υγιᾶ σκεπιόµενος ἕλληνιονος τῆς Κύηρον. Ἰχοι πρὸ χρεος και καφᾶκο νὁ ελωθοῦν Καὶ τὸ ασθήµο οὐτά τό ὁπαιτοῦν ἡ πατρίδα. οὗ κονοί μας όν ην καί ἀναι ἡ ἑνότητα του δὸ στο τς «πιάρχτς ἀρδίν Ἐρεδίητα στό Ἐνηφο ας Κννον ον, οἆ νά τὸν κώνο λλῥις, ν ρπθοσοί οἷον αὐ ανάνοε στο αν μανούραἡ «νεα ἀνό την «δοών Του «οἱ νό τόν ὁδηγήση σιή νίκη '-ὃ ἠν σηµερινή µος κατόντιο δὲν «αθωναται Ἀλμθωμείφν τν Ίσως στό χῶρο τῶ ο σ8ω ὁ ὠννενής, ἀνόνι τον Άδη γαχρῶς ὅλαν Έστν τὸ Ἰοο΄ σα.ν κάνα, ποὺ Φὸ ουµβό. χωρο τῶν ριποῦντοι προ κα ὁ ἀκληνσνκὰ Τουρ σὴ θφολλ ἁποωο σικὸ στη, τολάσρςριν μον, λα στο) Ματῶσησπώ ο, Ὃ α ολο ἡ ο. ὀδΐστοκτα Φλίά νάνσι πρωπίστως. Ώμονο ἃ ομσςοοι τς πσνοφς πνοσνκὲς τθωρον περήφανοι νὰ τήν Ε σγωνΆ τους νο ἐκτι- 1, «ννροροπτας τς ση, με πα μαι, μοῦν τήν Ἱστορία που ποῦ Άθνους καὶ τὰ αυμφέρο τους νά ο- νόευθωνοι τῆς ὀπιορακρωνοεως τἠς Ἑλληνικῆς Ίδιρορ. Ιοὗ Δηγαν ασ τῶν Νθλλωκα: ο ρα. παν νὰ 1ο ανονδία Καφζον αὐ τν ων. μὸ νον ἀσαννας ἀφ τος δώ μὸ ψαν γιὰ Όπημο εί τὰν «οβθλὴ κα τοῦ ἅμα, -α ο τὸ μάλλον καὶ Πο, κά εἶναι ἂν Ανοικτη ΕΠΙΣτι οταν μαλλον μάτον Κισατόςταιτος Κλίφορνς ρνσιοῦ ἕλληννο σ9 ορ μάλλον ναί πουν εκ ὄνοωο, ΙΣΤΟΛΗ νο σος Τούραονς ὠκλωμαιο κ παφοδῖα πώμαστε μόνα στίς σηµιραές απαπφσες τῆς ἑνὴκ. να γην ἑλμρο ματς πρκνασιφηαωαν ἀπάλωκσυρε µονο τὸ ον ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Ἄρμνς σοι οπως Ενληρομὸ ἀλρ οση ἁωσον ο τῶν ΕΚΕ Ποτὰ νικηµένος » Εἶνοι ἕνα ροη -Ελληνκο σωνθημα, ἵνα υπέροχο οὐνθημα πού ς 8 μενακφοῦνα «τὸ έθνη δεν νε ριέναι μὲ τΑ στράρωο μα ολο φωκκ τὸ πόρων ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κύρια Πριωθυπουργὰ. Μὰ Φνάµκτο οἱσθήματα συγκνησης κα ἱκανοσοιό. Α Πο κιλης Υληα έτος Α΄ ἂρ Φλλον ἵ τιµή 9 μλς κατταα { χοαωµον ΙΕΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑς ϕϕ ΜΗΝΙΑ/, Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑΕΤΟΙ α΄ αριθµος ΦΥΛΛΟΥ Σ ΤΙΜΗ Το μίὰς ΑΡΧΙΣΥΜΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ ΣΟΛΩΜΟΥ Σελίδε 8 ΑΝΟΙΚΤΗ απο ην Ώξα «α πὸ ΕΠΙΣΤΟΛΗ | ΣΤΟΝ ΠΡΕΣΒΥ ορ ιό νο ανν ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ν Εξσμσανον πρεοβον κ. ΖΑΧΑΡΑΚΙ ρωσπναιποία, σας σον ἁσνάκωαν κ Μπρος Παια Πούρα Ἔπιση ας πλ οση σὲ Ἱρσαι ας Ἑπρως Ὄρανος ᾱ Αλντσιόν (ξΑ, ας ὁ Ἐν νοσν ὥναι κ ἂν ακωσοτα σοτρός σι πάπω φας Ἡ ἄωγτα, ὁ ὥς ὄφωσε κθνοος «οι λοον ιά ἜνσφνοςΆκμσος Α πν ΠΑΠΕΛΙ σὰς ζητοῦν ως ἐν Ἂρο ιδεών ων) -- τς νρως μαι Άλάπνονος τα ἀρρνκὸ ὃς ἂν ση «ὐδὰ ην ᾗ ττ- ος ποσο, τ . τοσα τν κωρνω, ρας ανανά αμάλανα ὃς, στὸ ἕολος Ἶν πρμαπο πθγραμμο τν Υηπρηῶ Ά ἀπνσήοὸν των Ἐλ, τα Ποπον, κα πώς νο οκ αν λμσον µρσκ ολα σνοτα ὀάήσα ἀκμνὰ πω σίνα ἵκνκςᾗ Εραον ο, ποιο ὦ δη ὀνπρωτήσνω στο Ελληνιὴ τς καί ᾱνν σνοίθηκε ὁ ἠρωος ωρα Προς . πνάς πο πα παράσχεν πια ἑλληηονας ων Ἆνοὰν στὴ ὅσα τους σ ὴν ἐλνάνρσκσ ων σον. ΤΟΥ « ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ μονος τας πόυνοως αι νὰ θωδάς που, αυνός Λιον ο Δωρενής, εὖῤρε Πράόβν, νου ριώι ᾗ σώος «ηλ σο ἠκλωνο οσο πώ τος «ΦνικοΣ Φυλάκας. | Ἐε]ςθνικος ΦΥΛΑΚΑΟ ΠΕΜΙΤΤΗ ι ΑΠΡΙΛΙΟΥ 112 ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ἍΓΩΝΑΣ μη ο ρ μάνα τὸ εβνισά φωμφάρο ν Αν. αν λα κοιτν τραν μεων. ὀναγνώριση τοῦ χωρον. Άντε ὑποχρέωση του. τον ἕψερε σ΄ ἅμεση αἲ ζουν ον θνσι της πμοωτοθοτ ἠπενδνας, πανω Φισός τα οπνωσω Ἐλι ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 ΤΙΜΗ 100 µίλς ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ κΏσταςσ { ΣΟΛΩΜΟΥ Σελίδες 4 «0 ᾿Αρχηγάς τὰς ΕΟΚΑ. ὁ Νρυλίκος Διγενής. μὲ τν ἁπιάρίωκη σολὴ «θνιμαςί μὲ μονά ααλληκόρα τῶν ενα λγτδεὼν καὶ τῶν πρακτικών µέτρων, 1η ᾽Απριλίου 1955 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ χω σεν η στορίά νὰ μοός πως άντε ἂν μεορεῖν ᾱν εισπαθε] σιἠ» ἀκατάσγετη. ὀρμή μας Ὑκά Δεντερια. Αικαμνσύνη. Τιμή ΜΕΘΥΣΤΕΜΕ Τ΄ ΑΘΑΝΑΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ 1851 ΚΑΙ 1055 ΜΙΑ. ὸλλαλας τλν Γ1βωλρσ9 2Η πκλάβΗ.. Αν σαι δα Ἡ Παλέμπον ο. Αάονιορέτι ΕΟΚ μι ολο δν. Ὃς Ἅλς χνσς, α 125 οὐ Ἄωνός οἱ αντορόγ σοι τὸ Κελόκρον Στωονάὰ οἱ παῖλ. ΛΑΜΛΟΣ ΦΑ λα. Αν ν ν .» ν» φωνών νο ΠΙΡΚΩΤΗΙ ἃ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΑΡΜΑΚΑ τηλ. 549460. ΕΙΣΑΓΟΓΕΙΣ ΕΙΔΟΝ ΟΙΚΟΒΟΜΗΣ Ἁ ΛΑΜΑΡΙΝΜΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθδανιζὰ ὅλων τῶν μεγεθῶν. Ἀ. ΣΩΛΗΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθανιζὲ ὅλων τῶν μεγεθῶν. Ἀ ΣΩΛΗΝΕΣ Επίπλων καὶ Ἑξὼσε ὅλων τῶν μεγεθῶν. Ἀ» , δλων τῶν µε » αν» αν 1. ΠΑΣΑΜΑΤΑ αν νης καὶ 'Ιταλικῆς προελεύσεως ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς καὶ ἐξαρτήματα ᾿Αγγλικῆς προελεύσεως. ΛΑΜΕΣ, Σιδηρογωνιές, Σεξιὸν Μευκές, Π. φαντὸς εἴδους καὶ μεγέθους. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ἁλουμινίου ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΛΑΜΑΡΙΜΕΣ 5τ1Α11855 5ΤΕΕΙ. Άξονες α: ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλθανιζὲ ὅλων τῶν διαστάσεων. κ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλθανιζὲ καὶ ρουμπινέττα. ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ 4 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ -. Τιμὲς Λογικὲς ο ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΑΟΦΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟὔΟΟ οὐ οδός. ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΓΘΝΙΗΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΠΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ α Ἡ΄ Ρανλάρσῴια σνὰ να εν ρπτρονο. ψὲ τὸ συρᾶρψο -- «νε ο. μηνα μα τὸ ὠσα, ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ Οἱ λαοί ΠΟΥ τεΡΟΥΝ ΝΑΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 0 Εθνκδςθυλσκος. οΡό την ἄρωτη νε στὰς τῶν ἀθάνατων 'Ελληνπιῶν (Μανόν, Διατιστώνουμε γῶ πολλοστὴ π μας νο ος ο, μα τὰς ἅρος τοῦ ἐνδαἷον, νους ο. Άπους τοῦ 1965-1969 κ Φωώνοσιτὸ τοῦ Αρχηνοῦ ἂ, ὰς έοκα. απριλᾶ. τὴν ἡμερα ποὺ ὄλλοι λαο υπρύντοι γιατί δὲν Ίχουν νά νι ργᾶσαων μιὰ εέτρις ἐωθοξῃ ἐπέτίιο, νὰ βλὲ πο αιασιΆμια ὄνοατό, εργόιες ος τράπεζες νό συναλλόσοονιι σσντεὰ οὖν «θμον τους θυμᾶς Λ ουνδίαι πο τα μ΄ αυτὴ τὴν ἠνέρο Όσο γιὰ τἰκ ιρώπαζες ἐχουμε νά παρα] ρήσουμε 1οᾷνο Ἡ αυτοίς Α ἁράτειος εν γενεθλίων Ἱοῦ Μέωθ. ὰ ἀπέτειος τῆς ΕΟΚΑ. ἡ καλωτερα η μέρα τοῦ Κω Δκνή κ τῶν βρωων τῶν ΕΟΚΑ θὰ παραμέγαι Φὸ μᾶς γαλουχεῖ στὸ κρὰ Υῶµαια τή εσι θὰ μας ῥήρ τὸ ὀρομο Ἰμής ὅτι ὁ οκσθὸς τὴς µεκὼ δπο ος ης Ἄπριλίον, γνειοι ὧν Γαὐτους ος τόν ψεγἀλο ὀγώνο Λ ο ανα άσυσνη η αἰσθώνοννὸι Άνοχοι κο καμολεξικοί να ὀγωκσιὰς πρὸς πεοµο ὄνων θὸ υμοώμε τὴν. : απ αι απράοι ήσὺς Λροςς ἷς ΕΟΚΑ καν τν . Σελίδες η ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΥΠΕΡΜΕΙΖΟΝΑ» ΣΥΝΟΔΟ Σκοπος τοῦ κ Χρνσοστομον εἶναι νὰ πολιτευτῆ. εΘνικοςυ ΦΥλΑκΚΑς ῥ6 ΣΑΒΒΑΤΟ 19 /ΟΥΝΙΟΥ 1982 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Φ.ΤΜΗ 100 μλς αΡχισΥΝΤΑΚΤΗΣ. ΚΩΣΤΑΣ Γ ΣΟΛΩΜΟΥ. Θὰ Υμποδισθοῦν οἱ ὑβρισταὶ τῆς Ελλάδος νὰ ἀνέλθουν εἰς τὴν ἑξουσίαν, νομίμως καὶ δημοκφρατικῶς Μ᾽ αὐτή τήν ἔκδοση ὁ «Εθνικός Φύλακας», μπαίνει στὀν τρίτο χρόνο τῆς ζωῆςτου. Εὐχή μας εἶναι ὅπως ὁ χρόνος αὐτός εἶναι χρόνος εὐτυχισμέ: νος γιά τόν τόπο µας καί στό διάβα του ὁ λαός μας νά πο- ρευτεῖ πρός τή νίκη. ᾿Επίσης ἤρεμος, Υαλήνιος καί ἐλπιδοφό- ρος, ὅπως καί οἱ ἑπόμενες Χρο: νιὲς πού θά ἔλθουν. Παρ᾽ ὅλες ὅμως τίς εὐχές μας, πολλές περιπέτειες περιμέ- νουν αὐτό τόν τόπο καίτό λαό. Περιπέτειες πού κανείς δὲν μπορεῖ νά προβλέψει. Περιπέ- τειες, Ἴσως ἐθνικές μέ τροµα- κτικές - κοσμογονικές μπορεῖ νά πεῖ κανείς ἐπιπτώσεις. Στό δύσκολο αὐτό χρόνο, ὁ « Εθνικός Φύλακαο καίδὅλοι ὅσοιξργάζονται σ᾽ αὐτόν καλύ- τερα θά λέγαμε προσφέρουν τόν ἑαυτότους, μέ ἐπικεφαλῆς τὸν ᾿Αρχισυντάκτη κ. Κώστα Γ. Σολωμοῦ, τό µόνο πού μπο: ροῦμε νά ὑποσχεθοῦμε στούς ἀναγνῶστες μας, εἶναι προσπά: θεια καί (ἀγώνα. ᾿Αγώναγιάνά σταθεῖ στό ὕψος τῶν περιστά- σεων καί τῶν δυσκόλων στι- γμῶν, πού ἔρχονται. ᾿Αγώνα γιά νά σταθεῖ στό ὕψος τῶν πε: ριστάσεων καί τῶν δυσκόλων λον μ᾿ αἰσιοδοξία. “Ὁ «Ε.Φ., θά συναντήσει. Θά συνεχίσει δρόµο. τΑν αρενασθε «καί οὐτά θά πολεμήσουν γιό ήν Ελλάδα καὶ τήν Ἔνκση». τά μια. ος μέρας περαπιώσει ἀνθρύνωνα στὸν ας. ἵα ος διοφορὺς τῶν Λάδεκοντη Ιρταρία, πως κ ον Ἓὐφονή, πέφτει στοὺς, πο ἁγειῶ», Τά τὴν εραχδία. ορού νους Εινεὶ μα ἡ Ίσνοραι Ομαστλνπεοο βάσεις. λος ἂ ο ο Ἡ προβλημα: πο σι ιΝ πώ», να αμάονν πο ον σωμασννα σε μᾶς πι Ἰστονίοιδν τν ἀρικαλαστάμάσίρε το μπρα πανω σι οσα ση δαν Ὃ ταν τον μισεοὶ πάτο ντος, πι ονσσνς Άννης ζ-ᾶς τὸ ποτλκά τον α ἄρασονι, Ὃ στὰ, Αρηπόνσι ώρα μλίρται -ᾱ φραδερι αλ στίς ο) ἐφρήρν ἕων στὸ Ἀνποῖοη μα ὅταν ὅρο ας . αντο το οσο σος κνρσοσν παρόν ρος ἡ ὑλλνη » νο κοδς τὸν πρὸ απκλνναι - ο ράμβῥονς καί τιό τραγωδίας! οσα . ΔΕΥΤΕΡΟΝ: δὲ μάς καὶ « νοί πόλι μὲ φωνή. βροντ, κον. παὶὰ ἐφοορία δω κορατε: ση ἁ κόστος στο οσὰ πλλστι ποιον μιᾶς ὠρατιθλας ' Ἀοοο τω λος εάτος αρνοσκᾶς νι ολ μις ο πωνότο. μκόμανά νεα σποιρανλωάκι ὄντωννμονονά τὴν δόναρη νὰ τὰν μπα ο μος ὃς να μςς ὡς τα Γνοκών ος αραίςα δν δις, στο ροητρμκ ντος ΤΡΤΤΟΝ. δὲ μᾶς πεῖ- «οἱ Κροντερά μα σωμπεροσμοτικά, ορ πρ ώον λα αμ να κ πο δν αν ἡμλωκτη Ἐν πῶς ὁ τωρτος ὰ τς βρβνλ τς κ] Ἰοαλία τοῦ ᾿Άτιλα τωάγµηψι τήν τραγωδία σὲ βάρος ισα τση πνκρόστονς Άλλο. ο. μπας κά µονάβριο πρόλαται ὉἩν 19ᾳ Εκνλίον, αφίν ἁπτω, ς ὀράση, κροβλημετιθμόν. ἔλλτχν» ρνς Ὁάμαστα τὰν ὄφονομά στιγμῶν πού ἔρχονται. να γιά νά μπορέσει αὐτός ὁ τό- πος νά βρεῖ τή γαλήνη του καί νά μπορεῖ ν᾿ ἀτενίσει τό μὲλ- ὅπως καί στό χρόνο πού πέρασε, ἔτσι καί στὀν δεύτερο, ἀλλά καί σ᾿ ὅσους θᾶρθουν, θά συνεχίσει τό δρόµο του ἀδιαφορώντας γιά τίς δυσκολίες πού πιθανόν Σελίδες “ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΘΗΝΑ ΙΙ Μη ΜΗ ᾿Αγώ- μα Π πα Π | ή 4 ἓ 6] 4 ἝΑβλλωστε ασ ιῶ --- Έμαθε νά συναντᾷ δυσκολίες καί νά τὲς ξεπερνᾶ. νά γράφει τήν ἀλήθεια, κάτω ἀπό ὁποι- εσδήποτε συνθῆκες, με θάρρος καί πίστη στά ἰδανικά πού ἔτα- ξε στόν αυτό του καί στήν Πα- τρίδα µας τήν Κύπρο καί τήν αι ασῃ Καΐθά καταφέρει νά .. βοηθώντας στό μέγεθος τῶν δυνατοτήτων του, νά γίνει ἡ Κύπρος γαλάζια καὶ νά ἔα- ναβρεθεῖ στόν ἱστορικό της Αὐτήτήν ὑπόσχεση δίδει ὁ «Εθνικός Φύλακας», γιά τόν δεύτερο χρόνο τῆς ζωῆς του. Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ωμο τρόπο ὶ βαριακἡ με σω κκ ΓΟΥΡΟΥΚ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ εθΘΝΙΚκοο ΦΥΛΑΚΑΟ ᾧὁ ΣΑΡΔΑΤΟ Ι ΜΑΓΟΥ 192 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΕΤΟΣΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 ΤΙΜΗ 100 μιάς ἀΡ κ Γέλταν η} κῶσταςσ Γ σολΏκον ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΙΤΓΕΜΑΡΊΟΥ 1582 ΙΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ετοσ α΄ ΑΖΊΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7 Ὠλη 10ο µας Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΑΧΑΝ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ανωκκαν-ππωνο»-Όπωκασοι- απαπντομοντοκρος ο] -.ΛΑρος ο Κωπραασᾶ απού «σεντς «τὸν Κων πωὰ ἆάάρσηη πό τζσθρι ἑωματο. οταν ΡΑΣ: ο τον φόρο σελ τν πωίλανος δε ὠλφθοα ος». ο ων ο κών τος ον ἁροτννκον ὀσιάροον «τό φο. νο σος ἐσας -ἳ «νο πώς τε σὸὰ ποτό ο μπωναον τον». ρννονας, Ὄρησαν Αν το -ἐρμνά- βρ-ραφησὲ «από τὴ ὀβροον Β γουῤνωφ η ο. τα λολών των ὀποορώνω τος ουρανος τὰς ἀπώῤόστος τόν Τουρσιώτ, τα ὀπολρο-ὰς κ. Τή ἀφλωση ουή π9ῷ ΚΑλλανν. νά .-λαλςτ. σὲ ἁκὀστσοη “βολής φβοώνισῷ” λΑρνησης τὰς Αννας. οφαθήνν ση κω ἆκωοοῥνησα ὁ ἀργανκός βρωλοωτς α Κωώστω πο σλάνο δλνστο σολδνου. μήν Ἰρωλίον ! 924. νὸ -ΕΡΑΜΜΣ- φφρφαονόθη: ατα. ανα εν 4 «πνρὸ νοῦ πνραβοὰ, ο Ὁξ αν μιάςχο ὀλονρῶς. αλ, ας ζην ο πο ρονος Ἰνμπάς, να ᾗστρεωη ντο «νο ον ας ων τς στον, οποίας ων μοάτκή νῆς Ανγλήνι [9ρ0φο οὐ όση φθηνή αἱ οὔ ΓΕΕΦ ν ὀπορακρώνς μον ποτ ντα τὸ) θες ο ολο άρον αυτό ὀσογημα ὅτι Ρωμ -.-- στο ον το ρώτα ση αλλότα (ει Ἱωονά Ἡ ἀλλπνής ώς .. ὦ πώνμ ΓΑ ὀλλον ας Άρωπωφιος µρθγναν νου 4. μη οὖν την ὀφθω κοὶ ρα ανοι εξ μας οπνδλσασε παρ ος ορ ακημνοσις Κλλκς,23 απ σενιαι αλα ο τος ο. ἑ βρηκε τήν οµωφ ον Έα Ἑλληνθανπμάδως. ΔΑ γνντέ σὲ ρω Ἄρια Έωλοα Κασνως ὠκωμο Παλνος ἀρό μαν οαὶ (ωραθος χωρος ον Αν απ ὠ- λαβωλάς Μπουλενν μοι Λεπωσιος κα κος εδ οσα ας τονοινς λλφθν. αλλα μμ μα τὰ νο ρο-ν Εἰναω γεγοτόςα Κάλλάκσν ονὸς ὠσπτ ὁπαλα, πο πο μα νέτασες ὁ-ἀργωνες φδν φαρώς ο λα Αρνάνο δν φλῤατα ὃν ὁν Ἰρώραοι «πμεγθκλώπμαςν τν μες Ὁ Κωοροσκὸς λα ην εν τὸ ὁπασς ώρστηο πρ οντα ον. ότι πρόήωηη ὀπρλσοηι ον Ἀλλάντη νὁ χαρζηνστο οὖν φάος νά 48. αν Ροπασρθηι στά ὅτε ο ονῶρ. ἐκ κα σαν ον μ.ο, -ἃ- ο εΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚκΑο αρκισηντακτΙ κΏσταα { ΣΟΛ0ΦΟΥ. χΣελίδ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΕΘΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ:ΔΙΓΕΝΗΣ κ- εθνικος ΦΥΛΑΚΑς ἵος ο κ ο -ω.. Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΤΟΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ | ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ Μ΄ Ελλθήα ὠναι Μονάτοφη πο θωρφουνοµώνο ν΄ Δντηρανωπήσα ὀωνα- ωκὸ κάφε ὀτάργινα τῆς Τουρνύος στήν Κώπρο. ον Αγπον οφ ὐποωάήν- Ἅ«Αβο Ἰθνισαν στήν ὀφημερίδο ος ὀγπυρο, πφληιαρρκὠκἁρι σνήν Αθήνα Οι Ελληνας ἠνσλλᾶς ὀυνάμας, νόνι Πλβῥωα φλή ὀμπσένί τν ος ο ενσρης” προ ντ τή δα ιν Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ πια μασιόκλτο μα ογάρα ντος σης σάς ἑνώωμπσποῖς σος πω ΧΑ! ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ιά αρκαω σα, αακτελελσνη στο προς ππακλητοὰς άργω νο”. ἄμας ὦ προιας πτο λκφκιο .κ- Ιτρο-2) Ααβνς «ς 2ῶνι ανν 2 ππρβίαϊα ΕΘΙΓΕΦΡΕΕΡΙΣΑ ετοτ α΄ ἈΡησροας ΦΥΛΛΟΥ 5 ΤνλΗ 10ῦ µας αρχσυντακτμα κΩστΑΙ ολο ἍΧελίδες έ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ : μμ - πο μή παν ον σρας αποησσσσο ιά ἀρνωθά κ μπακ όσον ην Ἰλαπας Ερ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΔΥΚ: Μελαναι μακετ τους νύροε ἀπρρσή ην ο τροπος ὰ Έλα τους Ίν στνν κ σον ία κά σαι ον στον ππώ. ΠΟΥ ΠΑΕΙ μασ σστοσ κει τπτ « ς σιρατάµατα) 6 μον σανωε ο οσα αἀτς λκρλλασο -ᾱ μα οσο ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ: 3 ορ να Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ον οσος νι σκος κο ὃς Ὀναπάράκμνατ να) εμμησό ὥς ας νε αν ώμ ρ αωτὸ ποσα λατ Ἄστορς, πιστισρα τρις Ἔκσσος, απφα σι «στο σορτ ος λωρο τς ρα μμ ων τον. ολ σα. στο στο ποτ πω µη πώς. 3. πι σοκ σι ος ο πσι σάπσορσισος ρλσι το σος κο, - λος. να σνο παςπντω σα Αν ον ὃς αλωτὰ τν οσο ως τοσα κοστος τολράς στο” ωο-»ὸ τε οσα αππα ηροο λσρσος ο νὰ πα ψενκάκσονη 9ἳ θ8νη 2:9 μεηράται νὰ «8 στρᾶνμα με τάς γοχης τὰ όραμα μετρο κα τὸ αἶνειν κοσύνΕ Παλαικας ϱΘΝΙικος ΦΙΛΑΚΑΟ ͵ ΠΕΜΠΤΗ 2ε ΟκταδριοΥ 1902 ΜηκιΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Διακήρυξη γιό τὴν 28η Οκτωβρίου 19340 Σ.Α.Π.Ε.Λ.: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΤΟΥΜΕ | ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Ὑπεράνω ὅλων 1ο καθήκο πρός τήν πατριδα ασνένας ἐσάς ὀὲε στοδηκὲ «ομιεδὶ λος ταν Ἰλιλ ώρας ορὀ τον ὀλλν κο τση κα τά νους εὰ σαάραυ. ροκ νέναν Ὁ ΤΙΜΗ 1600 μίας αβχιΣΥΝΤΑΚΙΗΣ κΩΣΤΑΣ{ ΣΟΛΩΜΟΥ ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Σελίδες ΕΘΝΙΚΟς ΦύΛΑΚΑςΓ ΙΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 :ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤηΣ ΚΥΠΡΟΥ ετοσ α΄ ΑΠΦΜΟΣΦΥΜΛΟΥ: 39 ΤΜΗ 100 μις ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΚΩΣΤαΣ{ {ΌλωµΜοΥ Σελίδες 6 Απάντηση σάς χεδαιώπµες τῶν κρυφουννστῶν ΟΙΚΑΡΠΑΣΙΤΕΣ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ μποσ -ος ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ πο ΠΣΙΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αν οῦσε, ὁ ' Αττίλας δὲν θά πετύχαινε ποτε ορ δα ρα ῶς σωστη Ὑἁ πατήσει τὸ πω σας πολ τος αρα αρ «Ἔνας σομπολεμιστής τοῦ Διγενή γράφει μα απο μκης ετ ανω ἍΕκδο γω απωνν κα Ἠρώανν ναι βοόέω, σὸ φλάάκοο πάν μάς κ σαν πα, Ἀπά νο παπῷ αὐτὸ 1 λίρες θισνκφιωον σἹΦλασνροή-. τα λλας νὰ ἃσα δὲ Μπες. σα ὠνὸ. «ὔπὴ εν ωπαρόσιαι χἱ μπολ δολ ρον] μι ὃν [πε πιω 3ὸ ο προς ἀλοαοσνο οσο νὰ ασ πλΗμιδπεκαΙλλας μικῤρώώσααν τά φγο πβκρηαποα Ώως μσναμφάίρυτον πιπλαφερολσαν, ϱ0 ἁγωννντὸς ὑπενθνοννσι πρός τν Πρόλόρο στα μρι όρια ἀώ μη νά εν πο, ζὠκένρθον νοῦ ΔΑ Ἡ τον ὀπνφάφια Πρόκόρο Ἄς Αημοσναωτ ψροτ: ὁ μὰν αρώτος οροξλημοτΚεω ρὰ ππὸ πρώτα ὃ ὀλνα τή φΦῷο του νὰ τά προσφἑρω ϱ/ µενστηνθ” κ Ὀποκρόωφη κο μάίόνα πότω ὠννὸ Ες Φηνερον ηπμός: στό άμα οὐγὸ. νι ὁπενστὲς ἔνιων νθύην Ἄλδουμι τ9 πιό κάννὸ. μον πράτει »4 Αγφβοῦν ϱαβο. ο ΣΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΤΟ 9ο ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΠΕΝΗ 38 νοπαρίος 9. σνή Λανοσθ, πώ νησιο γδ.σνς μη, τόν τον Δρισο, μἷς, ἁρίωωσν, τοῦ Ῥνδοᾶπα παλεμάρτη Ἡ θραλκνᾶ Αρχηη ο τὴς ἔσκα Ετρα τα ον ΤΕΩρΥ ΟΥ Γσπια- ΔΕ Ἐαἡ μνητος ὑπορανπαακτής μασ ο υμαό πστιάομο νὁ νάνο στήρ. Κνπρο πια νά θαμµώσει τὸ» Αρχηγό ννᾷ ἀπ. Ὁ Δηγενήκ παν δν θίφίν Οἱ θράλοι δὲν Μοθαίος. Γννντὰ φῶροι σα «σθο- Δαγτνῇ. εντὰ μεναάν µας Σφάασχτι κα ἁγωνάρνα να ἑλρο τα Ἀ πρμλσνής πὀτν Ῥανενά οι μοι πού ὄρχοι Γ τὰς λώνοννε νό σὌνδημα πο οὁ )χθρός στὴ θάλασσαν πραγματικότητα ᾿Αά πο, ππττωα πως ἐς Δφάμο γιὰ «ὰ εφκοωτα τς, -- ΙΟ οσο σον αστρα νὸς Κιράωπίοκ καὶ στό μονφσΑρι τοὰ Αππὐτόλος Άνδρεα Τὰ βλμαιά µε αὐλωνὰ μάσοωβινἁμενο» ἐς τν ἠζονθεν. «να ἀωννονό υπο ο πω οχὰ ανν ὁμλάῤμ - ο άκενα. «Φ--κῶ μονο ν ὀναμίρο µαρ-ὰ τὸ παραµαρίοτι νὰ Ὁν Ὀφαλόπχη τον. νου ὁ σνς «λανος νὰ ὥαλρστου ππάντωρνίο ὁ πρ πα μικ κεα ὀγστο πας ὅπως τὰ Μέσο, που ἄσηα αν Ὑὸ Πολυμλες Δνμαρόσωαίως ἀνό ὠνΣιρστητο. μτο ἔρ Εως - ο, 3 νο ο παρω. ἵνα. πο μας σαν. ολο μοι ασες να ο τον ων νομών, ντ Ἄκ ἐνοστήρηι, θὰ τὸ εμμόσννν το Αραηινὸ Τός Γρίβο γκαρασα τὰ πφωτη φυφό πιό» δν ἀποχά που βρθόντιο στό» Κωεφο όν, κ ᾖ9 ο ω Ἑλληηκοί λσσν, πλωσως σσ σὸ Ἱκλσαοὺς ἔρροι αΑιςπκσλς Ἠνω πο μνροας ρα, : 3. σά Ἔναν τὰ ΓΈρον τς Ἐν, ος . μ- . Φ ν τας παραα -ᾱ οἱ ὧλα κά κκιραλνπά σάς παρακόμαυα, ὀθβστο τισοβωλΑο κα πολ. Όναλητηα ΕΝ Πωγιώαροο΄Επκορακὰ ἠάνηρνάντα ττὸ Ἐπνωην [ οῶφχνσ Γμάφα- παλ. Ίλν Κατονιθμ θλα, ων ὑοῤωςι 17 κ γοῦ νρθα Κωημονοῦ Τόν ἐτεφγώτίος «δπω Φκό ήν. ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ μάκωιρηθρισηκοια ὁ-Γρίββγραπο Κάβόκινώτον λος ἀνοικροςἀξ-πανσὸς Ἠὸ πό Επ ΛΑ ὅτι ἄπι δν. -ὁ Ἐν ος Βρωπαντικό Κβο -» «Φόνενοι κό Φώίους σωφθ 'οπωµστς κ ΕΟΚΑ Ίο νοσκνα κο ταλληκεερὸ «αῦ Γρίβα Έπς Ἡν. με ΗΙΔΕΑΙΠΑ ΤΡΤΤΟΝ πλαν σι λρώναω Ἱνων, Περι κολοσαιἈωοιῤδινν, προ πωνοννος ἂν. ὅ ανά Μκρπτοις αφλλεργώναι ὀβαλῶς σα αραφὰά ο ο π 2 Γοαό Εν ἀρου ἁωώναια διότι μρα Ῥρθννόεν τὸ αδο ον -- πιό Φικροναμοω Ίσιοι νὰ Ἀρηθωσος στἀν θές ρωτά α ο λιώωεο νς ὠ κος - ος προ ὠαιαοσαι ζωών στ. Δρα μπι ΑτῬλπρισωκο οσα μονο αμα σσωσόσνον ἀλιλ τοι κ ας ρφος «ανα ἐς ας πνρξας Ἱρντωρα κα : απών ολο άρλατα τὰ σέ ος πας ο. αρ αττορες «πουν κα παχέὲς Φορές πο 49ὲ Ἂς ὠρΑσο ὁ στι Ίνκα ἁππάνπρὰ ἁπάστὰ ταν ἵὸ Ἆπίποοζὃς κατοσνάσαν, 9ος σαεμωφΑνς 55 Ἵσω νέας «0 μας ος ιο Ὁ [η τακοςσηνοςς ὀνμννος ο Ὀράώροε μαμα μὸν ων σαὸ ὧος Σ) μίαν τὰ προεδρωνός ἑκάωτος ον ιο Εμμ νο Αῑνπερο ,Αποννώστο ος Ἀ μκιαμοὸ αν Ὑορανθσιοσν ος αν, τά ὠρλρνα τοι «α) ὁμάπηκα πο ὀνδωκα [Απ ρολο κατ. πα τος ὄοα, Ἄνονο, -ποι ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τς «λοτενος πατνωτνα Καὶ Λφοι βάβοπι τος. ὃν ἠμέκα οὔτε πράσα αοθόκον. οἱ ρήανν αν οσα σινς ώση, Εαν ονες [στρ ας πο λα τῖς Κσνς νο, ὧν άν Ὕρὰς Πο νὰ πστήφα ν Μ0) ωορθιο-Α τὸ Ένα ος ίραρμι μάς τσ Γεροηρσ τος οὖ πω: στον ΑζάλΑ μμ το σι τπττσαι πιο τς παν οον ς [κοος οο ερτς ασ μονος ά 1-.σὐ Αγῶνα πό 3956 στ Γευκέλλες ΝἈσντοσφ- κ ριρστς ο πρ τος ο οἷρονς Ἶαν Ἕλληναην δα τὸ ἆλας ιο σθοις πρι ον αος (831, Ἆπον Α θηµουσία ο ρα ολοι ο λωλμὴ ύφος κατακατφῶ» ακήν κ. Το Ἠνυμένα Ἔδν μὲ Φαοιίς ένο, ἀδίοσαν κά χώφηση τῶν ξένων ατρατευµά. τν πνωμα Απισςντν ον πονρομ ος αντθνας νομος στ δνρσρλλι. τας ποταριίάνα: ελωφιννς νλριοτη- μπιν ασνρασσ Κάι κώλέκην ἆλες τἰς ὀνάναφερόψτνες χώρες΄ ὀὐάμε σα στης ὁποάκςσαἲὰ Τοωρλίς, να οεβοαδοόν τς δτοφάσεις ποοῖς καὶ -ᾱ ἀφαρμοπονν τὰ φηφάοματα, Δυστυχώς ὅμως. Α Τουφαία τἶνοτε δὲν «ιβάσθνα, Ἡ- ποτε δὲ” ἀφώρμοσα. Ἑλκ-αλοι τας οσο αβενς θτ ἀπριστηριάζσυτας τας τὴ» ἁνιζωρτησίο καὶ πυμαρχίς τα σοι αρ κ αγ Ετς ρα ας Ἱνκν«Ἂλοννος σος οὐ βάθος τον ἁγαρναν καν ον μκκ ται μέ ταν ἐν ο νωώμώσώως τἩ πλ οσα α αηρνῶν κὖτς ΑΟΟΝ. Μ ολλ πνππεμααπεμος «κοντα να ἁντρικατνὰς κ ὀσπτνα ἐτοδ Ἄσνωρβας αμάν ἂς ολις στις δαν να, πι Ἑλληνκὴ “Ἱστορία Ν΄ Ἑλληνικὴ ἀρετὴ αὰ ἐπαρέφη ος Ἄχομα τὴν ὀθοναμία, μαὶ ἅχι τιατί τοῦ αραβ στιοβνόρον σήµερα κφάπει νά προβλημα: µιοώς ος μάς ἐρρροσεσνπαωμε κο, σσ το ιπασο τρ κτνλώς ιρβ, ση ποσα Αι ανα ο ρα. ο το ταταντον. ος μάς -αι Ι σὐρατέστα: µπι ὃχι αράς τὰν περσεστικής τες ἀστίας ὀψλννντας να λνομρ ον ροίσς, τς κ λώσκος νρτο τη να ὀρτώδα, οσο» Ὁπωπν Ἑλμαμάς. ντ ος τ - - τς Ἱποωρὰ Ταφοσος ας τν ο ΜΜ ο δὰ το σ πα ας λα σπα ώς πάτωμα μαατκο ννῷ π.. έγννε πό 4 ” Ελληνικής Εν ο. ο ολη 1σο λόγια «Ἔτν τὁ βόνε ἀπι δὲν «ο δι 5 ας Αουσά νό 947 κο ανό νὁ νὰ «αρανένουμε σσ ο μον Ξ 9 ἡ Ολοκληρώνεται ἡ προετοιμασία τῆς Ελλάδας γιά τήν ἀνάληφη αλλον απλα ο τὰ 1ος δν λος στη οφ ασ πκλν ΚΑΕ γοτ Ακζλνον τῆς Προεδρίας τῆς Ε.Ο.Κ. ποτ ποπ ' εν ὀἌρωαὁ κος. ὀκάμ στὴν ειρδα, λαο αρα σπα το μσισα. μὲ τν εὔθύτη φο αρότο, ον νὰ νά ωρωρνῶνν. ανα νρν βλ κνο λος ον ωάφο ή Ελλάδα τὴν Προαβφόω εἲκ Εὐρωπναίνῶς, ος -- ντ τρως τοσο ια τα παρε, 19 πρόυραανα Ον παπι θῴασνηρόν Οσπον οκ α Μαροσν ὃς νά φέρε. μὸ ἁλλογή πού ὥς ασε τς μισώ πώσσης ὥπαπο τα πάτο τσ σον πλανρό σα ϐλλαν θα νρὸ ἠρτοσιι. πρωι, - «σι «οτὺς «ον στήν ὀππσίωνση τών (όσων Δωστῶν ος ο ο κο πχ η λαρεας Απτόνέτνα μα δα Ἱνσπροτς οκ Ῥρπάδοα τὸ 5 στρ τος τν ατα πα ννθουλίον Σ2ὁ ματαῖς Φνώμήνενν ΤΑΓΜΑΓΑΡΧΗΓ 4. ο ο -οωωοετνι η στον ο Ὁ ς α ου. Ἱ τς ο ο σαν οι. ο μ] ου μώπννα κο ὁ ὑναφηφότωα τ-Ὀ λαό μάς Ἠφέμτι ἀμάμο Ὃι παρφαννοστᾶς, κὰ πριόότας τῶν ὑβομεῶν μας ὁτώ. τς τώρα ἀμάαμίμρος Αλμα άνω στὰ «νέο άτνος 0 Άλλο, μανκς σὸ Ἀφόοισων «ὓς ππωύδας μιά ήν πό όσχος, -ν δναν οἱ αμ τν ὀταρὰ «ὐτν ὀπμακαέσνν Ὅνὸ ο Φωόκμας. σντν νδξος νὰ Χνλῆς ὁμσττέσκ νους, ππραγνωρζζριτας τὁ θιὶ α Αωννστὸς το. 4 ῥμητοί στά Δφάμο τνὸ πι χά οσον πώ τν σοστας σα πλ Όττο ὄπρνς οἱ ντε τοσστο ἁωσν Αλμα σον τς Αρ ἀνώνα ᾱς Ἀοδι, ὦ ρρομς, Ἡ- ο) γωκωγμήμννῥώσαε αμα πι ἅγωοςς µσίόνας ἠτότφι ττὺ ΑΧΚΑ δὲν ἂμντα στό πρ ον οταν σος οντως ππιώσητ. ο σα σρα ση ορμή ντα κ ωιπλκόσ ωωἡ ντος λώννον ράλλλντας, ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Οἱ κομμουνιστές οἱ προδότες τῶν Εθνικῶν µας ἀγώνων ἀτότας «δε 805Α. πώς Οἱ πρικάνος τὰ οὐώνο απο. τω ο) ὀβριστες «ὖ» ανα κα πο ρω ὀνθρωνον κά χαρα ἀμάνους τὰ κἰλαθ τι θγὼνα ἰαρό πρός ἀθβίωδι ο-ᾱ πωὠρρ» εἰσφαλλα -ἱ ἑαωωτροφή τῶν πφοπσώγιο στὰ πα ρω πνση στι ὁ ἄτολλος ὀτά-τος οἱν»ε Ὀρριὰ οἱ κμνφή Ἂρωι τοσα ἀνότενν οτι άν πλ ὃν σσ” σποτ ωτσονς Βωωφίόος μας. παν) ἀφῴσαι τὰ λσὰ ἀπκικεῴνωοτα ταὰ µφωηοντὲς -ᾱ γη ναι τρια λα οΑ, σον. κ. τῶν ᾽ἁπιονατῶν πω οφό λακὰ μαι Μιὰ ἀπαρώδσατη μαάστανη ᾱ ἀτύνας ττὰ σα -ὖν λος ᾱ---διτις στάση ννῦ 165. καί νό ἀραλστοῦν. Σα σντερ. τὰ, μη Δροσν-δά μκὰ ν΄ Δρχ μἱ βάλλαν κά τὰ Δογνα --νὰ πφάσχψνα τι πλαστικά πατανιαφά τἲς Κύπρο. νὰ Ἀπάμοων 4 ὁ τὰς φυλής Ἴνας. λαοί ανν ῥπαβωῶν συν Αριοίς Ὀρωροκακρντω -ᾱἱ τν. λος απρρήᾶς «ρφφοό -ὲ βρίζρων Αγωνιστές σον, Μάο ἀπ Τε µας ο-ὲ ἄναι μποκχτηρμρη ἀπά «4 ἀτνό ἁρα τῶν ἄβ τῆς ὣονθομος τος, ὁ πό να θν ως ἑπτηρωᾶς «Ύνας. οὖν γα τὰ παστιάσιφα πὸς μ--νά ντεθριος οἱ Αγωνιστές μας μαμα τις ο ποσσας. στοὺς ὁναλαιάαφωτωής Όγτα ῥὰ ἑηκλα τῆς» Ἄνιάωνέσνς) Ί να να ς Θλγνς ρνὰ ὃν, ὃ Εόγ-ς θῶνον νο, ὃν ἐν τόσον ὁ ο μ.αύρνντος αἱ καξὶ τους ἑλάκληνας ὁ ὁτνᾶ αμαπνλρσως, -Ἑλληννφάς ες Κάπφον, μασ ὀτλακας πννδσο πα αἷς δόξας στὸ Πάνθεο τὸν ᾿Αθανάτων. ποὺ πῆγε ν΄ ἀποτίση ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στὸ µεγάλο Μιὰ ἄποφη τῆς λαθθάλαασας ποὺ κατάχκλυσε τὸν Ἱἱερ χῶρο τοῦ χκρησφυγέτου τοῦ ΑἉιγενῆ. Τῆς λαοθάλασσας ᾽Αρχηγὸ ποὺ πέταξε μὲ τ’ ἀθάνατα φτερὰ τῆς ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ὑπέρ ὑφίσταται ὑφίσταται: ἀγωνίζεται τελικῆς νίκης», ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ «Τό δένδρον δὲν ξηραίνεται μὲ τό νά πέσουν µερικά φύλλα ἤ καί κλαδιά ἀκόμα. Ἔται καί τό ἡμἔτερον κίνηµα τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ καί θά καί θά μέχρι τῆς Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΘΟΘΘΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΔΟώώὐὐώθόώθώώύ ὔ ὐὐὔ ώ ο ών σώσω ου ως ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΔΙΓΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 24ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ν Σύμφωνα μὲ σχετική ἀνακοίνωση, συνεστήθη καί ἐνεγράφη στήν Κύπρο Ἵδρυμα ἀπό ᾽ Αγωνιστὲς πού τιμοῦν τή µνήµη τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ - σύµφωνα μέ τούς ὁραματι: σμούς τοῦ ἰδίου τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ πού δὲν πραγµατοποιήθηκαν μέ τήν ἔπωνυμία «Ἵδρυμα Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Ἁιγενῆ ΤΑΔ» Οἱ κυριώτεροι σκοποί τοῦ ἱδρύματος εἶναι: 1.Ἡ διαφώτιση, διάδοσις καί συντήρηση τοῦ ἐθνικοῦ ἔργου καί τῆς µνήµης τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα-Διγενῇ. 2. Ἡ συντήρηση ἐθνικῆς συνειδήσεως γιά Εθνική καί φυσική, ἔπι- βίωση τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ ὁποία νά βασίζεται στίς ρίζες του µέσα στά πλαίσια τῶν δικαιωμάτων τά ὁποῖα τό Σύντα- γµα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας διασφαλίζει στούς Ἕλληνας τῆς Κύπρου. 8. Ἡ οἰκονομική ἐνίσχυση θυμάτων τῶν ᾿Εθνικοαπελευθερώτι- κῶν ᾽ Αγώνων τοῦ Κυπριακοῦ, Ελληνισμοῦ. 4. Ἡ ἀπόκτηση, δι᾽ ἀγορᾶς ἤ ἄλλως πὠς, ἀνοικοδόμησις, µετα- τροπή, βελτίωσις, ἐξοπλισμός, διεύθυνσις καί συντήρησις οἰκημά- των πρὀςτόὀν σκοπόν δημιουργίας κἔντρων Νεότητος, µελάθρων εὐγηρίας, οἰκοτροφείων καί τόπων διαμονῆς ἤ καί κατασκηνώσε- ὠν διά ἀγωνιστάς, τέκνα ἤ γονεῖς ἀγωνιστῶν πεσόντων κατάτούς ᾿Εθνικοαπελευθερωτικούς µας ᾽ Αγῶνας. 5. Ἡ ὀργάνωσις Τµηµόάτων τοῦ 'Ἱδρύματος εἰς διάφορα µέρη τῆς Κύπρου καί ἰδίως τάς πόλεις κα κωμοπόλειςτῆς Κύπρου, κατόπιν ἔγκρίσεως τοῦ Κεντρικοῦ Συµβουλίου καί ἡ παροχή ὑλικῆς, τε- χνικῆς καί πνευματικῆς βοηθείας πρός αὐτά. 6. Η Ἵδρυσις Κέντρων Νεότητος εἰς τάς πόλεις, κωμοπόλεις καί χωριά τῆς Κύπρου, ἡ διεύθυνσις τούτων καί ἡ παροχή πάσης φύσεως ὑλικῆς, τεχνικῆς καί πνευματικῆς βοηθείας πρός αὐτούς. 7. Η παροχή ὑποτροφιῶν ὁλικῶν ἤ μερικῶν εἰς α) Μαθητάς, β) Σπουδαστάς, Υ) Πρόσωπα ἐργαζόμενα ἤ µή τά ὁποῖα τυγχάνουν τέκνα ἀγωνιστῶν.διά σπουδάς ἔντός ἤ ἑκτός τῆς Κύπρου καί ἡ παροχή πρός αὐτούς ὑλικῶν ἤ πνευματικῶν εὐεργετημάτων. 8. Ἡ Ἵδρυσις, πλουτισµός, συντήρησις βιβλιοθηκῶν κινητῶν ἤ ἀκινήτων εἰς οἰονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου καί ὁ δανεισμός ἤ δωρεά βιβλίων, περιοδικῶν, ἤ ἄλλων ἐντύπων. 9 :Η ἐκτύπωσις καίἔκδοσις βιβλίων, περιοδικῶν, ἐφημερίδων καί φυλλαδίων τά ὁπιοῖα προάγουν τούς σκοπούς τοῦ 'Ἱδρύματος, 10.'Η προκύριξης, βραβείων πρός ἐνθάρρυνσιν καί προώθησιν τῶν σκοπῶν τοῦ “Ἱδρύματος, 11. Ἡ ὀργάνωσις ἐκθέσεων, θεαµάτων, διαλέξεων, ὁμιλιῶν, συ- ζητήσεων, συνεδρίων, ἑκδρομῶν, κατασκηνώσεων καί οἰασδή- ποτε ἄλλης ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ἐνθαρύνει ἤ προάγει τούς σκο- | πούς τοῦ Ἱδρύματος. 12..ΗἩ ἐπιδίωξις καί ἔξασφάλισις συνδρομῶν, χορηγηµάτων, δω- Ἡ ρεῶν, κληροδοτηµάτων παρ᾽ οἰουδήποτε προσώπου, ὀργανι- Ἡ σμοῦ ἤ Κυβερνήσεως καί ἀποδοχή τούτων πρός ἔξυπηρξτησιν Ἡ ὅλων ἤ µἔρους τῶν σκοπῶν τοῦ “Ἱδρύματος, Ἅ 194.Ἡ διάθεσις χρημάτων δι᾽ ἀγαθοεργούς σκοπούς οἱ ὁποῖοι συνδέονται καθ᾽ οἰονδήποτε τρόπον ἤ συντελοῦν εἰς τήν προα- 'Ὅπως μᾶς πληροφόρησε ξένος Επισκέπτης ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ Ποῖοι οἱ κυριώτεροι σκοποί του γωγήν τῶν ὑπό τοῦ “Ἱδρύματος ἐπιδιωκομένων σκοπῶν. 14. Ἡ διάθεσις χρημάτων μέσον τοῦ ἁρμοδίου 'Ὑπουργείου διά τήν ἔνίσχυσιν τῆς ἀμύνης τῆς Κύπρου. 16. Τά εἰσοδήματα καί ἡ περιουσία τοῦ ᾿Ἱδρύματος, ὁποθενδήπιο- τε προερχόμενα, θά χρησιμοποιοῦνται µόνον διά τήν προαγωγήν τῶν σκοπῶν τοῦ 'Ἱδρύματος, ὡς οὗτοι ἐκτίθενται ἓν τῷ “Ἱδρυτικῷ ᾿Εγγράφω καί οὐδέν µέρος τούτων θά πληρώνεται ἤ µεταβιβάζε- ται ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, ἓν ἐΐδη κέρδους, εἰς τά μέλη τοῦ 'Ἱδρύμα- τος. Ὁ ΜΕλη τοῦ “Ἱδρύματος δὲον νά εἶναι Ἕλληνες Κύπριοι, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν καί ἐκτιμοῦν τούς ᾽᾿ Αγῶνες καίπτι τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ πρός τήν Κύπρον καί τά ὁποῖα θά διαδηλώσουν τήν ἀπόφαση των νά ἐργαστοῦν διά τήν προαγωγή τῶν σκοπῶν τοῦ 'Ἱδρύματος. Στό καταστατικό ὑπάρχει ἐπίσης κανονισμός πού ἀπαγορεύει τήν ἀνάμιξη τοῦ ΄ Ἱδρύματος στήν πολιτική. Καλοῦμεν ὅσους τιμοῦν τή µνήµη τοῦ ᾽ Αρχηγοῦ καί ὅσους | ἀσπάζονται τούς σκοπούς καί ἐπιδιώξεις τοῦ “Ἱδρύματος νά συµ- . βάλουν οἰκονομικά στήν ἐπίτευξη τοῦ ἱεροῦ τούτου ἔργου. “Ἡ ταχυδρομική διεύθυνση τοῦ “Ἱδρύματος εἶναι: ΤΑΧ. ΚΙ. α 3405, Λεμεσός. Τά ὀνόματα τῶν !Ἱδρυτῶν εἶναι: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ --- Λευκωσία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ --- Λευκωσία ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -- Λευκωσία ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -- Λάρνακα ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΟΣ -- Λάρνακα ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΩΡΟΣ -- Λάρνακα ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ. -- Λεμεσός ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -- Λεμεσός ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ --- Λεμεσός ΣΟΛΩΝ ΠΟΙΗΤΑΡΙΔΗΣ -- Λεμεσός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ -- Λεμεσός ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΕΣ -- Λεμεσός ΘΕΜΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ -- Λεμεσός ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ -- Λεμεσός Στήν πρώτη γενική συνἔλευσιν τοῦ “Ἱδρύματος ἀπεφασίσθη ὅπωςτά “Ἱδρυτικά µέλη ἀποτελέσουν τό πρῶτο κεντρικό συμβού- λιο. ᾿Επίσης ἡ Γενική Συνέλευσις ἔξέλεξε ὁμοφώνως ὡς πρῶτον Επίτημον μέλος τοῦ 'Ἱδρύματος, τιμῆς ἕνεκεν, τήν Κα. Κική Γεωρ: γίου Γρίβα Διγενῆ. : Τέλος στήν πρώτη συνεδρία του τό κεντρικό συμβούλιο κα- τηρτίσθη εἰς σῶμα ὡς ἀκολούθως: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ -- Πρόεδρος ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ --- ᾽Αντιπρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ -- Γενικός Ταμίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -- Γραμματεύς Τά ὑπόλοιπα δέκα μἔλη ὡς σύμβουλοι. 'ΟΙΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΒΑΡΕΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟ Ξένος τουρίστας πού ἐπισκέφθηκε τίς τελευταῖες μέρες τά κατεχόμενα ἀπό τίς ὀρδές τοῦ ᾿ Αττίλα Εδάφη µας καί δεινο- πάθησε κατά τήν ἐκεῖ Επίσκεφή του, γιατίχασετόν προσανα- πολισμό του καί Επισκέφθηκε χώρους τούς ὁποίους οἱ Τούρκοι Έχουν ἀπαγορευμένους καί γιά τούς Τουρκοκύπρι- οὓς ἀκόμα, δήλωσε σὲ συντάκτη τῆς ἐφημερίδας µας, πώςτά στρατεύματα τοῦ ᾽ Απτίλα βρίσκονται σὲ κινητικότητα καί γί- ενεται µεταφορά βαρέων ὅπλων ἀπό τά πεδινά πρός τόν Πεν- ταδάτυλο καί ἀκόμα πώς γίνεται Εξαντλητική Εκγύµναση στρατοῦ. .. ο «Ο τουρίστας αὐτός, ενῶ περι ευε τίς κατεχόμενες πό- λεις καί χωριά µας, συνελήφθηκε ἀπό τήν Τουρκοκυπριακή ἳ α, πού συνοδεύετο ἀπό ἔνοπλους στρατκῦτες οἱ ὁποῖ- οἱ τόν ὑπίβαλαν σὲ ἑξαντλητική ἀνάκριση, µετήδικαιολογία- ὅτι αν σὲ τόπο ἀπαγορευμένο καί τοῦ πῆραν τήν Φωτογραφική μηχανή πού εἶχε μαζί του, ἡ ὁποῖα οὔτε φίλμ δίν εἶχε µέσα. ΄ , Πάντως δὲν Ἐκρυψετήν ἀνησυχία του ὁ ξένος αὐτόςδὅτι οἱ Τοῦρκοι κάτι ἑτοιμάζουν γιά νά βρίσκονται σὲ κατάσταση πλήρους ἑτοιμότητας κά κινητοποιήσεως. Εξ’ ἄλλου, σύµφωνα µέ ἄλλες πληροφορίες µας, τό Ντενκτασικό καθεστώς διέταξετόν τελευταῖο καιρότήν στενή παρακολούθηση τῶν ξένων ὑπηκόων πού ἐξακολουθοῦν νά κατοικοῦν στήν Κερύνεια καί τά χωριά της καί τούς ἐπέστη- σαν τήν προσοχή στό γεγονόςδτι μόνογιά σοβαρούςλόγους, τούς ὁποίους πρέπει ν᾿ ἀναφέρουν ἀἁπαραιτήτως, μποροῦν νά μεταβοῦν στίς Ελεύθερες περιοχὲς τῆς Κύπρου καί νά ἔπιστρέ- ψουν πίσω τήν ὥρα πού θά τούς ὑποδείξουν. Ἠδη πληροφορούμαστε πώς οἱ ξένοι αὐτοί ὑπήκοοι ὑπέ- βαλαν γραπτή διαµαρπυρία στόν σατραπῖσκο Ντενκτάς καί εἰδοποίησαν σχετικά τίς πρεσβεῖες τῶν χωρῶν τους στήν Λευ- κωσία, ής ὁποῖες κάλεσαν νά µεριμνήσουν οὕτως ὥστετά νξα καταπιεστικά µέτρα σὲ βάροςτους ν ἀρθοῦν. ΑΙΤΙΑΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ᾿Από κύκλους προσκείµενους .. Παγκύπρια ᾿ Επιτροπή Μνημοσύνου Διγενῆ, πληροφορούμαστε πώς τό Μνημόσυνο τοῦ ᾿Αθάνατου ᾿ Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ, θ᾽ ἀποτελέοειτό τελικό στάδιο γιά λύση τοῦ σχίσµατος στούς κόλπους τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύ- πρου, καί κατ’ ἔπέκταση θά βοηθήσει στήν ἑνότητα τοῦ Κυπρια: κοῦ 'Ελληνισμοῦ. ᾿Επίσης μέ τήν Ένωση τῆς ἐκκλησίας, θά ἔντο- πιστοῦν καί θ᾽ ἀπομονωθοῦν οἱ συμφεροντολόγοι καί οἱ διασπα- στές τοῦ λαοῦ µας, καί θά δεχθεῖ Ισχυρό ράπισµα ὁ κόκκινος φασισμός. “Ἡ Παγκώπρια Επιτροπή Μνημοσύνου τοῦ Στρατηγοῦ Γρίβα-Διγενῆ, πρότεινε στίς σουν Β ΑΤΕ 5 Πεκ Κύπρου, σεµιά προσπάθεια γιά ο. πραγματική ἑνότητα, γιατί ΠΟΛΟΥ ὅπως χαρακτηριστικά ἆἀνα- φέρθηκε ὁ ἔχθρός βρίσκεται ΔΙΑΦΩΝΕΙ ἔντός τῶν πυλῶν. ᾿Επίσης ὅτι Μέ χθεσινή ἀνακοίνωσή τηςἡ Οἱ ἥρωες ὅπως ὁ ᾿ Αρχηγός τῆς ΑΤΕ -- ΠΕΚ Γιόλου τῆς Ἔπαρ: χίας Πάφου, ἐκφράζει τήν Έντονη ς ξ νά χωρίζουν τόν λαό. Εκκλησιασικές ἀρχὲς νά τελέ- Παγκυπρίως Πάνδηµα Μνημόσυνα τοῦ Αιγενῆ στίς ἐκκλησίες ὅλης τῆς ἐλεύθερης ΕΟΚΑ, πρέπει νάναι σύμβολφ πού πρπει νά ἑνώνουν καί ὄχι σε µάλιστα ὅπως προστεῖ ὁἼδι- ος τοῦ μνηµοσύνου. ΄Ἡ πρό- ταση του ὅμως, αὐτῆ τοῦ κ. Χρύσάνθου δέν ἦτο δυνατό νά γίνει δεκτή γιατί ὑφίσταται ἀκό- μα τό σχίσμα στούς κόλπους τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιά τό ὁποῖο εἶναι πολύ εὐαίσθητος ὁ ἐθνικόφρων κόσμος. .Η ἔπιτροπή ἐξεφρασετήν Ελπίδα ὅπως τόν ἑπόμενο χρό- νο, βρεῖτό ἐκκλησιαστικό λυμέε- νο καί ἑνωμένη τήν ἐκκλησία, σύμφωνα μέ τούς ἱερούς κανό- νες, Στό μεταξύ πληροφούμα- στε πώς μέ πρωτοβουλία ἐθνι- κοφρόνων Σωματείων, καί ἀτό- µων, τελέστηκαν σε πλῆστες τίς ἐκκλησίες τῆς Κύπρου µνη: µόσυνα τοῦ Στρατηγοῦ Γεωρ: θἱ διαφωνία της στήν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς ΠΕΚ νά ὑποστηρί- ξει κατά τίς προσκες Προεδρι- κὲς ἐκλογές τόν κ. ανοῦ. πύρο Κυπρι- υλακι- Ι κές ᾿Εκλογές, πού θά δι. ἱ ἱ ξαχθοῦν στίς 18 Φεβρου: ἱ αρίου. 'Η Κυβερνητική ' | ἀπόφαση λήφθηκε µετά | | ἀπό γνωμάτευση τοῦ Νο: | ! µικοῷ τµήµατος µετά ἀπό { ! ἑρώτημα πού τέθηκε ἑνώ- | πιον του Λιποτάκτησαν΄ εκατοντάδες 0 Αφγανοί στρατιώτες ο Δέν | ὑπάρχει | : Μορα- τόριουµ! | ἡ φανερή θοµφωνία Μο- ρατόριουµ μέ τήν Ελλά- ἔε» ἰοχορίστηκε ὁ Ὑπουρής Εξωτερικών ᾿Ακόμα πρόσθεσε, πώς τό πουρκικά στραγνυπκό ἀεροήλόνα «Πετοῦν πάνω ἀπό Ιό Αἱγαῖο σύμφωνα µέ τίς ὀκθνεῖς ὁδηγίες ὅπως ἑρμῆνεύοντα!. ἀπό τήν Τουρκία». Τέλος ἐξέφρσοε ὀντίθε- ση στίς ἑνέργειες τῆς ᾿ Ελ- πωτικά τή Λῆμνο και ἄλλο Ἱ νησιά. Δεμεσοῦ ἀποδέχτηκε τήν πρό- ταση αὐτή τῆς ᾿Επιτροπῆς Μνημοσύνου Αιγενῆ καί ζήτη- γίου Γρίβα-Διγενῆ. 6 Περισσότερες λεπτομέ- ρειες σχετικά μὲ τό θέµα αὐτό, θά σημοσιεύσουµε στήν ἔπό- µενη µας ἔκδοση. Ἠδη, ὁ Μητροπολίτης «δέν ὀθάρεέι ιά λάδας νό ὀχυρώσει στρυ- | τ - Γενική Συνέλευση τοῦ Συλλόγου «ΛΕΝΑΣ» ΛΕΜΕΣΟΥ Ο ᾿Εθνικολαϊκός Σύλλο- γος «ΛΕΝΑΣ» Λεμεσοῦ, καλεῖ τά τακτικά μέλη του σὲ ἐτήσια γενική συνέλευση τήν Παρα- σκευή 28.1.1983, στίς 7 μ.μ. στό οἴκημα του, ὁδός Τριῶν 'Ιε- ραρχῶν 29, Αγιος ᾿Ιωάννης Δεμεσοῦ. Τά θέµατα τῆς συνέλευ- σης εἶναι Λογοδοσία πεπρα- γµένων τοῦ Δ.Σ., ταµειακή Πα- ρουσίαση, ἐκλογή νέου Δ.Σ καί διάφορα. Στό τέλος τῶν ἐργασιῶν τῆς γενικῆς συνέλευσης θά γί- νει ἡ καθιερωμένη κλήρωση τῶν πρωτοχρονιάτικων δώ- ρων τοῦ Συλλόγου. 'Ο κ Εθνικὸς Φύλα- καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὖ- τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω ὅλων τὸ συμφέρο τῆςπα» τρίδας καὶ ἑργάζονται γιὰ νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- πος τὴν Εθνικὴ του ταυτό- τητα. ωσααααααἛαασἛἾαααααααααααααααααααᾱᾱᾱ.μλοα. ΑΓΓΛΙΑ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙΟκ. ΡΟΛΑΝΔΗΣ Μᾶς ἔξεπληξε ἡ δήλωση τοῦ ' Ὑφυπουργοῦ ᾿Εξωτερικῶν τῆς νίας πού κατά τήν,πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν ᾿Αθήνα, δήλωσε ἐπίσημα πώς ἡ ᾽ Αγγλία ἐξεπλήρωσε ὅλες τές ὑποχρεώ- σεις της στήν Κύπρο. Ομολογοῦμε ὅτι ἦταν µιά σκληρή καί ἀπάνθρωπη εἰρωνία κατά τοῦ τόπου καί τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου, γιατί ἡ πραγματικότητα εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη. Δέν θά καταπιαστοῦμε μέ τίς µικρολεπτοµέρειες στό ἔσωτε: ρικό μέτωπο. ᾽ Αλλά θ᾽ ἀναφερθοῦμε στήν ἀπροκάλυπτη ἔγκλη- µατική καί προκλητική καθώς καί αἰσχρή στάση τῆς Αγγλίας τό 1964, μὲ τό θξατρο πού ἔπαιξε ὁ Ὕπατος Αρμοστής της στήν Κύπρο Σέρ Κλάρκ, πού ἔπεισε τήν ἀνίκανη τότε κυβέρνησή µας, νά ὑπογράψει τήν καντονοποίηση τῆς Κύπρου, πού ἀποτἔλεσε τή βάση γιά τά σηµερινά µας δεινά. Επίσης μέ ἀποτροπιασμό ἀναφερόμαστε καί στήν στάση τῆς Αγγλίας τό 1974, ὅπου ἡ τότε Κυβέρνηση τῆς Χώρας αὐτῆς κάλεσε τόν ᾿Ετζεβίτ καί τοῦ ἔδωσε ἄδεια εἰσβολῆς στήν Κύπρο. Καί οἱ Αγγλοι κάλυψαν τό αἰσχρό αὐτό ἔργο τῆς Τουρκίας, μὲ τήν παρουσία τοῦ πλέον σύγχρονου ἑλικοπτεροφόρου τους Ερμῆς, πού ἀποτέλεσε κύρια δύναμη στήν ἀπόβαση τοῦ ᾿Αττίλα. Σήµερα ἡ Κύπρος βρίσκεται κάτω ἀπότήν Αγγλική ἐπιρροή καί ὄχι κάτω ἀπό τήν ᾽ Αμερικάνικη. 'Η ᾿ Αγγλία καί µόνο αὐτή ἔχει τή δύναµη νά τερματίσει αὐτό τό ἔγκλημα σὲ βάρος τῆς Κύπρου. Ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψι τά πιό πάνω, εἶναι ἄξιο ἀπορίας ποῦ εἶδε ὁ Αγγλος “Υφυπουργός ᾿Εξωτερικῶν, τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑπο- χρεώσεων τῆς ᾽ Αγγλίας στήν Κύπρο. Γιάτούς ᾿ Αγωνιστές εἶναι ἐξ᾽ Ἴσου ἐκπληκτικό πώς ὅὑΥπουρ- γός ᾿Εξωτερικῶν τῆς Κύπρου κ. Ρολάνδης ἀντέκρουσε τήν δή- λωση αὐτή, τοῦ Αγγλου ἐπισήμου µόνο μέ µιά ξερή διάψευση καί χωρίς ν᾿ ἀναφερθεῖ στά περιστατικά πού ἀναφἔραμε, ἔθιξε µόνο τά χρέη τῆς Βρεττανίας γιά τίς βάσεις καί κατἔληξε κάπως κολα- κευτικά γιά τούς Αγγλους. - Αν µιά τέτοια δήλωση, ἀντίτοῦ ”Αγγλου ἐπισήμου τήν ἕκα- Ἡνε ἔτε ᾽Αμερικανός, Γάλλος, Γερμανός ἤ ἀκόμα Ἕλληνας 'Ὑφυπουργός ᾿Εξωτερικῶν, τά ἔπίσηµα ὄργανα τοῦ κράτους καί τῶν Φίλαγγλων πολιτικῶν κοµµάτων, θά ὀρύοντο ἀκόμα. Κύριε Ρολάνδη Αὐτή δὲ νοεῖται ἐθνική πολιτική, ἀλλά κάλυψη τῆς πραγματι: κότητας. ᾿Αν δέν ὁμολογήσουμετήν ἀλήθεια καί ἀγωνιστοῦμε μέ πεῖσμα καί µαχητικότητα ἐνάντια σ᾿ αὐτούς πού πραγματικά εὐθύ- νονται γιά τήν καταστροφή µας, θά ὑφιστάμεθα πάντοτε δεινά. Καί ἄν δὲν µπορξσουμµε νά θέσουμε τερµα σ᾿ αὐτά, ὁ ἔνοχος θά μένει πάντοτε ἀνενόχλητος καί ἀτιμώρητος... ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΤΟΥΣΤΗΣ Γ.Γ. Π.Ε.Α. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ἔἘ.ὰ. . ΙΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” ΠΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ᾿Εθνικός Σύλλογος «Μαυρομμάτης» 'Αγ. Παύλου ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΡΟΘΙΟΙ ΣΗΠΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ “Ο Διγενής καθοδηγητής µας Συμπληρώνονται φέτος 9 χρόνια ἀπό τό θάνατο τοῦ Στρατη- γοῦ Γεωργίου Γρίβα διγενῆ. “Ο µαρτυρικός 'Ἑλληνισμός τῆς Κύπρου θά συγκεντρωθεῖ καί πάλι στόν τάφο τοῦ ἀθάνατου ᾿Αρ- χηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ. Θά ξαναφἔρει στή µνήµη του τόν λυτρωτή τῆς Κύπρου καίθά νοιώσει ἕκσταση καί θαυμασμό γιά τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ µας πού διεξήχθησαν κάτω ἀπό τή σοφή καθοδήγηση του. Θ΄’ ἀναπολήσει μὲ δέος τό ἔπος τῆς ΕΟΚΑ καί θά ράνει με δάφνες καί µερσίνια τῆς ἐκτίμησης καί τῆς ἀγάπης του τόν τάφο τοῦ ιγενῆ. Θ’ ἀτενίσει τά ἔνδοξα χρόνια ὅταν ζοῦσε ὁ Γέἐροςτῆς Κύπρου καί δίδαξε πώς ἀγωνίζονται οἱ λαοί πού θέλουν νά ζοῦν Σλεύθεροι. Συμπληρώθηκαν ἤδη 9 χρόνια ἀπό τό θάνατο τοῦ Πρωταγω- νιστῆ τῆς Λευτεριᾶς µας. ᾿Εννιά χρόνια γεμάτα πὀνο καίκαβρτερι- κώτητα. Τό νησί τοῦ Διγενῆ, ὀρφανεμένο κτυπήθηκε ἀπό βάρβα- ρο κατακτητή καί ἡ µισή γῆ του στενάζει ἀκόμα κάτω ἀπό τήν µπότα τῶν ἀπογώνων τοῦ ἄγριου ᾽ Αττίλα. 'Η Κύπρος κι’ ὁ λαός της θ᾽ ἀκουμπήσουν σήµερα στόν τάφο τοῦ Διγενῆ. “Ο ὅρκος γι ἀνυποχώρητο ἀγώνα θ᾽ ἀνανεωθεῖ. αΐ ἡ ἀπό- φαση ὅλων θάναι µιά. Νά πορευτοῦμε ξανά πρός τήν νίκη, μὲ τό πνεῦμα τοῦ Διγενῆ καθοδηγητή. Ν᾽ ἀκούσουμε τή φωνή του πού ἀκόμα προστάζει: «Παραμείνατε ὄρθιοι στίς ἐπάλξεις μέ τά βλέµ- µατά στραμμένα πρός τόν Παρθενώνα. Τότε µόνο θά θρονιαστεῖ Ἑλληνοπούλα ἡ λευτεριά». ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ» ΑΠΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ.ΑΠΕ.Λ. 'Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Σ.Α.Π.Ε.Λ.) διοργα- νώνει σήμερα Κυριακή 29.1.1983, στίς 1 μ.µ., στό ξενοδοχεῖο «ΤΣΙΕΡΤΣΙΗΛ» στή Λεμεσό, ΠΑΓ- ΕΥΠΡΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ. Σκοπός τῆς συνεστίασης εἶναι ἡ ἔπαναπροσέγγιση µετα- 'ξύ τῶν ᾿ Αγωνιστῶν σὲ Παγκύπρια κλίμακα. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΧΧΧ ΝΝΝΣΝΝΑΛΣΧΝΝΣΝΣΝΝΣΝΝ ΣΣ 3 πνπιηαποποπικοπασικπασηππαπκώπκαια «Ο Κέννετυ μέ τούς Ρώσσους φυγάδες Μπορεῖ ὁ Εντουαρντ ΚΕννετυ νά παραιτήθηκε --- τουλόχι- στον προσωρινά -- ἀπό τό ὄνειρο τῆς Προεδρίας τῶν ΗΠΑ, δὲν ἔγκατἔλειψε, ὅμως, καί τά καθήκοντά του τοῦ αραποιαρτῆ, Σπ φωτογραφία τόν βλέπουμε στό γραφεῖο του στόν Λόφο το απι- τωλίου µέ τόν Δόκτορα Ἔντβαρντ Λοζάνσκυ, τή γυναίκα του Τατιάνα καί τήν κόρη του Τάνια. “Η οἰκογένεια Δοχάνσκυ βρί- σκεται καί πάλι συγκεντρωμένη, ἀφοῦ, µετά ἀπό ἀγῶνα ἕξι χρό- νων, οἱ σοβιετικές ἀρχές ἔδωσαν τήν ἄδεια στήν µάνα καί στήν κόρη νά ἐγκατασταθοῦν στήν Οὐάσιγκτον. ἘΝΝΑΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΙ ΟΥ ΓΡΙΒΑ Τελεῖται σήµερα στίς 11 π.µ., στό χῶρο τοῦ τάφου τοῦ Στρατηγοῦ Γρίβα-Διγενῆ, τό 9ο ἔθνικό μνημόσυνο τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς Ε.Ο.Κ.Α. ᾿Επιμνημόσυνο λόγο θά ἔκφωνήσει ὁ καθηγητής κ. Φώτης Παπαφώτης, τοµεάρχης τῆς ΕΟΚΑ κατά τή διάρκεια τοῦ ᾱ- ποικιακοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς περιόδου 19565--- 59, “Η Παγκύπρια ᾿Επιτροπή Μνημοσύνου τοῦ Στρατηγοῦ Δι- γενῆ, ἀνακοίνωσε ὅτι γιά τή µεταφορά τοῦ κοινοῦ ἀπό τή Λευκωσία στή Λεμεσό, γιά νἀπαραστεῖ στόμνημόσυνο τοῦ Λυτρωτῆ τῆς Κύπρου, θά ὑπάρχουν λεωφορεῖα «ιούς ἀκό- λουθους τόπους: : ϱ ᾿Εθνικός σύλλογος«Μαυρομμάτηο ' Αγίου Παύλου. ϱ «Δόξω Στροβόλου. ϱ «Φάροο ᾽ Ακροπόλεως. ϱ ᾿Εντευκτήριο Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ο ᾿ Εκκλησία Παλλουριωτίσσης Ὥρα ἐκκινήσεως 8 π.µ. ᾿Αντιπροσωπεῖες ἀπό τήν Επίσημη καί, ἀνεπίσημη Ἑλλάδα θά παραστοῦν στὀ μνημόσυνο τοῦ στρατη- γοῦ Γρίβα. Μεταξύ αὐτῶν, περιλαμβάνονται Στρατηγοί ἔ-ά., ἄνθρωποί τῶν γραμμάτων καί τῆς ἐπιστήµης καί συ- ναγωνιστὲς τοῦ Αρχηγοῦ Διγενῆ στήν ᾿Οργάνωση «ΑΙ». ΑΠΟΤΗΣΤΙΜΗ ΠΟΥ ΠΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΕΜΙΧΘΗ ΣΤΟ ΚΕΑ ΚΟΕ ΤΑ Τθ τα ΑΓΕΣΝΙΣΤΕΣ, ΝΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΣ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣΕ.Ο.Κ.Α. υπ σον -- ΧΑΡΙΝ τῆς ᾿Ἱσιορικὴς ΑΡηθενας ανα τὴς ο ΤΠ ΡΟ ΥΡΓον ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΝΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -ο Αλ . πι Ρ πρου ΑΞΙΕΙ καὶ ΑΠΑΙΤΕΙ χωρὶςο περαιτέρω καθυστέρηση καὶ χρονοτρι[η. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καί κΥΠΡΟΝ᾽ νά προχωρήσουν ΑΜΕΣΩΣ στό ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΝ᾽ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Πα ΠΠ ϱϱϐ---- ΕΕ”... ο πο ο... ο. ο πα ΕΕ Μπ”... ο μ.ο. πώ ΠΡ. ο. ας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ μετριέται καὶ τὸ αἷμα. ΚΟΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ « Ἡ µεγαλοσύνη στά ἔθνη αν δὲν µετριάται μὲ τὸ στρέμμα - Μὲ τῆς Ψυχῆς τὸ πύρωμα Νικος ἀΦΥΛ ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 'Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ», ἡ πιό σια καί ἀντιπροσωπευτική φωνή τῶν ᾿ Αγωνιστῶν, είναι μ᾿ αὐὑτή τήν Έκδοση στό δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας του, γιά νά συνεχίσει τήν Εθνική ἀποστολή του καί νά παραμείνει στίς ἑπάλξεις τοῦ ἐθνικοῦ καθήκοντος, σάν ἡ ἔφημερίδα πού σκέπτεται Ελεύθερα, ὀρθά κι Ἑλληνικά. “Ἡ ἐφημερίδα πού ποτέ δὲ δίστασε νά πάρει θὲσεις πάνω σὲ σοβαρά προβλήµατα τοῦ λαοῦ µας καί νά προειδοποιήσει ὅσους νόμισαν πώς τά δανικά τοῦ λαοῦ µας καί οἱ τόσοι ἀγῶνες καί θυσίες του, μποροῦν ν᾿ ἀποτελέσουν μέσα ἐκμετάλλευσης ὁποιουδήποτε ὀνειρεύεται νά γίνει ὁ καπηλευτής τους, γιά προσωπικά ἤ κοµµατικά ὠφέλη. Ακόμα ἡ ἐφημερίδαμας, ὑπέδειξεπολλέςφορέςπώςπρέπειἡ ὑπεύθυνη ἡγεσία τοῦ τόπου νά χειρίζεται τό Εθνικό µας θῖμα μὲ προσοχή καί σοβαρότητα καί ν᾿ ἀποφύγει τήν ὀλέθρια πολι κή πού ἀκολουθήθηκε ἀπό τό προηγούμενο καθεστώς, μέ τά γνωστά της τραγικά ἔπακόλουθα. ΦὋὉ «ΕΦ» Επεβλήθηκε στή συνείδηση τῶν ὑγειᾶ σκεπτομένων ᾿Ἑλλήνών, σάν ἡ Εφημερίδα μέ Εθνικά σωστή καθοδήγηση καί Εθνικούς προβληματισμούς. Διαβεβαιώνουμε τίς χιλιάδες τῶν ἀναγνωστῶν µας, πώς θάσυνεχίσουµε μέεπερισσότερο ζῆλοτίςἐκδόσειςπου«Ε.Φ.», καί γιατί ὄχι οἱ Εκδόσεις του νά. γίνονται στό μᾶλλον πιό συχνές. ᾿Επίσης θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε ὅσους μᾶς συµπαραστάθηκαν ἠθικάκαί μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλοτρόπο καί μᾶς ενθάρρυναν, στό δύσκολο µας αὐτό Ἔργο, πού ὅπως προαναφέραμε ἀποκλειστικό σκοπό ἔχει τήν Εξυπηρέτηση τοῦ Εθνικοῦ µας συμφέροντος καί τήν σωτηρία τῆς Πατρίδας μας. ᾿Επίσης Φιλοδοξία τῆς Συντακτικῆς ᾿Επιτροπῆς ᾿Αγωνιστῶν πού ἔκδίδει τόν «Εθνικό Φύλακω», εἶναι ἡ συµβολήτου σ᾿ Ένα Εθνικό ξύπνημα τοῦ λαοῦ, γιά νάπορευτεῖ σάν πρῶτα πρός τή νίκη. 'Ἡ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Π.Ε.Α. καί ὁ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΑΠΕΛ, Εξεδωσαν τήν πιό κάτω διακήρυξη μέ τήν εὐκαιρία τοῦ 9ου ᾿Εθνικοῦ Μνημµοσύνου τοῦ Στρατηγοῦ Γρίβα. Βρισκόμαστε καί πάλι στόν Τάφο τοῦ ᾿Αθάνα- του ᾽Αρχηγοῦ µας Διγενῆ µέ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ἐθνικοῦ του Μνημοσύνου. Φέρνουμε ξανά στή µνήµη µας τόν λυτρωτή τῆς Κύπρου καί νοιώ- θουµε ἔκσταση καί θαυμασμό µπροστά στούς ἀγῶνες τοῦ Τιτάνα Διγενη. Οἱ ἀγωνιστές πιστοί στήν πρώτη προκήρυξη τοῦ, Στρατηγοῦ Γρίθα, παίρνουν σήµερα νέα δύναμη, ἀνατενίζουν τά χρόνια πού ἀγωνίστηκαν ὑπό τίς διαταγές τοῦ Αρχηγοῦ καί ἀνανεώνουν τὀν ὅρκο τους. Ν᾽ ἁ- γων]στοῦν ὅπως τότε πού ἦταν κι’ αὐτός, τηρώ- ντας πιστά τίς ὑποθηκες του, πού δέν εἶναι τί- ποτ᾽ ἄλλο ἀπό συνεχῆ ἀγώνα γιά δικαιοσύνη κι ἐλευθερία. Βαθύς συλλογισμός πρέπει ν᾿ ἁπασχολήσει σή- μερα τούς ἁγωνιστές καί ὁλόκληρο τόν Ἑλλη- νισµό τῆς Κύπρου. Μέ τά µάτια τῆς ψυχῆς νά στραφοῦμε πίσω στήν Ἱστορία µας, νά διεξέλ- θουµε τούς σταθμούς της καί ἡ καρδιά µας νά πλημμµυρίσει µέ τά ἐθνικά ἰδεώδη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Πόση διαφορά θά θροῦμε ὅμως συγκρί- νοντάς την μέ τήν σηµερινή ἐποχή. Ὁ Στραστη- γός Γρίθας, ἐπικεφαλής τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλ» ληνισμοῦ παρέδωσε μιά Κύπρο ἐλεύθερη. Οἱ ᾱ- γωνιστές τῆς ΕΟΚΑ, µέ τό αἷμα τους ἔγραψαν τήν πιό ἔνδοξη ἱστορική ἐποποιῖα στήν Κύπρο. Σήµερα ὅμως, θολώνει ὁ νοῦς ὅταν σκέφτεται τήν κατάντια καί τήν πραγματικά τραγική κατά- σταση πού θρίσκεται τὸ νησἰ τοῦ Διγενῆ. καί ὁ θρυλικός Γέρος θαμμένος στ ἅγια χώματα της, μᾶς κολεῖ νά γίνουμε συνεχιστές τοῦ ἔρ- γου του. Νά θαδίσουµμε πάλι μέ τά µότια στραµ- µένα στὀν Παρθενώνα, ὅρθιοι στίς ἐπάλξεις, ὅπως ἀκριθῶς κι’ ὁ ἴδιος. Ὁ ἀγῶνας τοῦ λαοῦ µας, πέρασε ἀπό πολλές δύσκολες φάσεις. Διεθνιστικοί κύκλοι, θάλθη- καν νά ἐξυπηρετήσουν τά συμφέροντα τους στὀ νησί µας. Κι’ ἔτσι ἔσπειραν τή διχόνοια καί αἱματοκύλισαν τήν πατρίδα µας. Οἱ µεγάλες δυνάµεις ὅπλισαν τόν ᾽Αττίλα νά εἰσθάλει καί νά κόνει πυροτεχνήματα του τή γῆ, πού ποτί- στηκε µέ τό αἷμα ἡρώων. Πού κάθε σπιθαµή της καταμαρτυρεῖ Ἑλληνική ὕπαρξη κι Ἑλληνικὸ πολιτισμό. Βρίσκεται καί σήµερα ὁ λαός µας στὸ ἐνδιάμεσο τῶν γνωστῶν καὶ ἄγνωστων ἐχ- θρῶν του, πού ἐπωφθαλμιοῦν νά δώσουν καί τό τελευταῖο καὶ πιό δυνατό κτύπημα τους στήν Κύπρο. Σ᾽ αὐτούς θ᾽ ἀπαντήσουμε ὄχι καί θά προτάξουµε τά στήθεια µας. Θά μᾶς θροῦν ὅρ- θιους στήν Κερκόπορτα τῆς ᾽Ακριτικῆς µας πα τρίδας. Καί οἱ στιγμές αὐτές ἐπιθάλλουν ἐνό- τητα σ᾿ ὅλα τά στρώματα τοῦ λαοῦ µας. Ἡ ἑ- γότητα θᾶναι τὸ καλύτερο μνημόσυνο πού θά μπορέσει νά προσφέρει ὁ λαός µας στὀν ᾿Αθά- νατο ᾽Αρχηγό Διγενῆ. ΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ. λου Πολεμάρχη, γιά ν᾿ ἀντλήσει κουράγιο καί νά πάρει , λευτεριά, τιµή καί δικαιοσύνη. -- ΕΝΝΑΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΕ- «Ο προδοµένος καί καταταλαιπωρηµένος Ἑλληνισμός τῆς Κύπρον, θά ἀκουμπήσει καί πάλι στόν τάφο τοῦ Μεγά- ναµη, στόν δύσκολο ἀγώνα του γιά φυσική καί ἐθνική ἐπιβίωση. Θά τονώσει τό φρόνημα καί θ᾽ ἀνανεώσει τόν ὅρ- κο γι’ ἀγῶνας μέχρις ἑσχάτων. Μέχρι πού καί ἡ τελευταία ἀκροθαλασσιά τῆς Κύπρου µας μοσχομυρίσει Ελλάδα. Μέ- χρι πού καί ὁ τελευταῖος στρατιώτης τοῦ βάρβαρου ᾿Αττίλα ριφθεῖ στή θάλασσα ὅπως ἦταν καί τό σύνθημα τοῦ ἀθάνα- του ᾿Αρχηγοῦ Διγενῆ. Οἱ ᾿)Αγωνιστές, τά παλληκάρια πού ἔσυραν τὀ χορό τῆς λευτεριᾶς καί ἀντρειώθηχαν κάτω ἀπό τήν ἄξια καί ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ Στρατηγοῦ Τρί- βα, τόσες φορές, θά βροντοφωνάξουν ὡς τά πέρατα τῆς οἱ- κουµένης πώς παραμένουν πιστοί στἰς ὑποθῆκες τοῦ Γέρου τῆς Κύπρου καί πώς θά παραμείνουν ἄγρυπνοι φρουροί στίς ἐπάλξεις τοῦ καθήκοντος. Πώς θάναι πάντα προσηλωμένοι καί ὑπάκοοι στή φωνή τῆς δοκιµαζόµενης μας πατρίδας, ἕ- τοιµοι νά ξαναρριχτοῦν στή µάχη καί νά ἀγωνιστοῦν γιά Μέ τῆς ψυχῆς τά µάτια καί τοῦ λογισμοῦ καί τῆς µνήµης τό φτερούγισμα, ποιός δέν ϐ’ ἀναπολήσει τά ἔνδοξα χρόνια ὅταν ὁ Στρατηγός ἦταν μαζί µας ἄγρυπνος φρουρός, ἀτρό- µητος ὑπερασπιστής τῆς πατρίδας. Όταν ἠγήθηκε τοῦ ἀγώ- να τῆς Ε.Ο.Κ.Α. καί μιά σιδηρόφραχτη -αὐτοκρατορία ρεζιλεύετο κάτω ἀπό τίς ἐπιδοκιμασίες τοῦ παγκοσμίου. Ὅταν ἕχανε τά βουνά καί τά φαράγγιατῆς Κύπρουν᾿ ἀντη- χοῦν Ελλάδα χαί τά παλληκάρια τῆς τιµηµένης καί τρισέν- Ι δοξης Ε.Ο.Κ.Α., νά πεθαίνουν µέ τό χαμόγελο στά χείλη. ΕΤΟΣΒ΄ ΑΡΙΘΜΟΣΦΥΛΛΟΥΙΙΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥ 150 µίλς Ὁ ᾽Αρχπγὸς Πόσων τά στόµατα δέ θά ψιθυρίσουν σήµερα: «Αχκαί . νά µήν πέθαινε ὁ Γέρος». Οἱ θρῦλοι ὅμως ποτέ δἐν πεθαί- νουν. Καί ὁ Διγενής εἶναι θρῦλος ἀθάνατος. Εἶναι φάρος καί ἐλπίδα. ᾿Από τό πάνθεο τῶν ἀθανάτων κατευθύνει τά βήµα- τα µας. Συμπάσχει καί ἀγωνίζεται µαζί µας. ᾽Απότόν τάφο βροντοφωνάζει µέ τήν γνώριμη σταθερή φωνή του: «Προ- χωρῆστε µπροστά. | Ενωθεῖτε καί κάντε ξανά τό θαῦμα τῆς Ε.Ο0.Κ.Α. Ἡ Κύπρος εἶναι Ἑλληνική ἀπό τά βάθη τῶν αἰώ- νων. Καΐ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ ἜἛθνους». ΕΝΝΑΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΕ- ΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ. “Ἡ καρδιά τῆς Κύπρου βρίσκεται σήµερα στή Λεμεσό καί σκύβει πάνω ἀπό τόν ταπεινό τάφο τοῦ ἥρωα τῶν ἠρώων. ᾽Αγκαλιάζει τό διαλεχτό παιδί τῆς καί τό ραίΐνει µέ τά δά- κρυα τῆς εὐγνωμοσύνης της, τίς δάφνες τοῦ θαυμασμοῦ της καί τά µεραίνια τῆς ἀγάπης της. Τρίζουν στόν τάφο τά κὀκ- καλα τοῦ λυτρωτῆ τῆς Κύπρον. Ξεσκίζεται ἡ καρδιά κάθε τίµιου ᾽Αγωνιστῆ, ἔπαναστα- τεῖ ἡ συνείδηση κάθε πατριδολάτρη Ἕλληνα, ἀγριεύει ἡ µορφή κάθε γενναίου στρατιώτη, ὅταν ἡ θύμιση ζωντανενει τό σημερινό κατάντηµα τῆς πατρίδας µας καί ὅταν ὁ πόνος ἔρχεται νά ὑπενθυμίσει πόσο νωπές εἶναι ἀκόμα οἱ πληγές µας ἀπό τήν μαύρη θεομηνία καί κατάρα πού κτύπησε τό νη- σἰ τοῦ Διγενῆ. Ποιός θά μποροῦσε νά πιστέψει πώς µετά τό θάνατο τοῦ πρωταγωνιστῆ τῆς Λευτεριᾶς µας, µετα τό ὁρ- φάνεµα τῆς Κύπρον µας, οἱ γνωστοί καί ἄγνωστοι ἐχθροί τοῦ ᾿Ἑλληνισμοῦ, θά ἔβαζαν σ᾿ ἐφαρμογή τά σατανικά τους σχέδια καί θά βοηθοῦσαν τίς πάνοπλες στρατιές τοῦ Αττί- λα νά εἰσβάλουν στό νησί µας καί νά σκορπίσουν τόν θάνατο καί τήν καταστροφή Ποιός θά τό πίστευε πώς µετά τόν θά” νατο τοῦ Δοξασμένου ᾿Αρχηγοῦ µας θά κατοικοῦσαν στἠν!- δια τους τήν πατρίδα 200.000 πρόσφυγες, πώς θά περιμέναμε τόσα χρόνια νά γυρίσουν ἀγαπημένα µας πρό- σωπα πού ἀκόμα ἀγνοοῦνται, καί ἀκόμα πώςθά θρηνούσαµε τόσους καί τόσους νεκρούς Όσο ζοῦσε ὁ Στρατηγός Γεώρ- γιος Γρίβας-Λιγενής, ἔκανε τά σχέδια τῶν ἐχθρῶν ἀνεφάρ- µοστα καί ἡ µορφή του ἦταν ὁ φόβος καί ὁ τρόμος κάθε ἐχθροῦ καί κάθε προδότη. 'Ο Διγενής τῶν μεσαιωνικῶν χρόνων, τό καμάρι τῶν ᾿Ακριτῶν τοῦ Βυζαντίου, ὁ φόβος καί ἡ ἀνατριχίλα τῶν ἐχθρῶν, πῆρε σάρχα καί ὁστά στήµορ- φῄή τοῦ Διγενῆ τῆς Κύπρου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου τόσο εὔστο- χα δανείστηκε, κατά τήν ἠρωϊκή ἐποποιῖα τοῦ ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 'Ο Διγενής προδόθηκε. 'Ἡ Κύπρος προδόθηκε. Ὁ Ἑλληνισμός ντροπιάστηκε. 'Η ἐγωπάθεια καί ἡ ἀρχομανία ὁρισμένων ἡγετίσχων τούς ὁδήγησε σέ δρόμους ἐπικίνδυ- νους ὅπου παραµόνευε ὁ ἐθνικός ἐξευτελισμός. Τούς ὁδήγη- σε ἀκόμα μακρυά πολύ µακρυά ἀπό τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας καί τούς ἔφερε ἀντιμέτωπους µέτήν ἱστορία, τῆς ὁποίας τήν κρίση ἀγνόησαν καί τῆς ὁποίας τίς δέλτους προσπάθη- σαν ν᾿ ἁμαυρώσουν. 'Ο Διγενής συνεχῶς προειδοποιοῦσε γιά σωστό ἀγώνα. Γιά σωστή πορεία πλεύσεως, γιά ἀγώνα πού θά ὁδηγοῦσε στήν ἐθνική ἀποκατάσταση, στήν ΕΝΞΟΣΗ τῆς Κύπρου µέ τόν ᾿Εθνικό Κορμό, ὅπως ἦταν καί ὁ πόθος τοῦ λαοῦ µας ἀπό τά πολύ παλιά χρόνια, ὅπως ἦταν καί τό σύνθημα τῶν ἀγώνων πού ἠγήθηκε ὁ Διγενής. “Ἡ ἱστορία θά σταθεῖ πολύ στούς ἀγῶνες τοῦ ἡμίθεου Δι- γενῆ. Θά τόν θαυμάσει καί θά χρυσώσει τίς δέλτους της. θά ρίξει κατάρα σ᾿ αὐτούς πού ἄλλαξαν τόν σκοπό τοῦ ἀγώνα τῆς Ε.Ο0.Κ.Α. καί ἐνῶ ὁ Στρατηγός Γρίβας καί τά παλληκά- ρια του ἦταν βέβαιο πώς θά χάριζαν στήν Κύπρο τήν Λευτε- ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ Σελίδες ὅ Διγενὴς ΑΒΗΜΑΤΊΑΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΟ ΔΙ ΕΝΗΣ ριά καί τήν Ἔνωση τήν στιγµή ἀκριβῶς πού λές κι ὁ Παρθενώνας φαινόταν ἀπό τήν Ἠύπρο, ἀκριβῶς αὐτή τή στιγµή, ὑπογράφονταν οἱ καταραµένες καί ἀνθελληνικές συμφωνἰες Ζυρίχης - Λονδίνου, πού ἔβαζαν τροχοπέδη στήν πορεία τῆς Κύπρου πρὀς τήν Ἑλλάδα, καί ἔφερναν τόν Στρατηγό Γρίβα καί τήν ᾿Οργάνωση µπροστά σἐτετελεσμέ- να γεγονότα. Κι᾿ ἐκεῖ πού «φαινόταν ἡ )Ακρόπολη ἕκαναν νά φαίνονται τά παράλια τῆς Τουρκίας...» ΕΝΝΑΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΕ- ΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ. : Χιλιάδες κόσμου ἀπ᾿ ὅλες τίς ἐλεύθερες περιοχές τῆς Κύπρου θά μαζευτοῦν σήµερα στή Λεμεσό,μπροστά στόντά-΄ φο τοῦ Αξιου Τέκνου τῆς Πατρίδας, ὅπου βρίσκεται καί τό ἱστορικό κρησφύγετό του, γιά ν᾿ ἀναβαπτισθοῦν στά ἱερά νάµατα τῆς φυλῆς µας, ὅπως ἐνσαρκώθηκαν στή µορφή τοῦ Διγενῆ. ᾿Αντιπροσωπεῖες ἀπό τήν ἐπίσημη.καί ἀνεπίσημη «Ἑλλάδα πού θά παραστοῦν στό μνημόσυνο τοῦ Διγενῆ, θά τονίζουν τήν συμβολική Ἑνωση τῆς Ηύπρου μέτήν ' Ἑλλάδα. Τόν γνήσιο ἀδελφικό δεσμό πού ἔχουν οἱ Ἓλληνες, ὅλης τῆς οἰκουμένης. . Τό ξαναγράψαμµε καί τό ξαναγράφουµε, πώς ἡ πραγµα- τικά θολή κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στό νησί µας, δέν ἀφρή- νει νά φανεῖ καθαρά τό μέγεθος τῶν ἀγώνων τοῦ ᾿Αρχηγοῦ Διγενῆ. Τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς του πρός τήν Πατρίδα καί τόν Ελληνισμό. Όταν τά µίση καί τά πάθη ἡμερέψουν, ἡ µορφή τοῦ ᾿Αρχηγοῦ Διγενῆ, θά προβάλλει ὁλοζώντανη καὶ δαφνοστεφανωμένη στούς αἰῶνες. Αἰωνία ἄς εἶναι ἡ μνήμη σου Μεγάλε ᾿Αρχηγέ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ απ «ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 380 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ «κΤΥΠΗΣΕΙΣ «ΠΙ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δι ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΔΙΟΚκτητης μα 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ «9047 -21056 αυγορουύ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ Χ΄΄ ΛΟΊΖΟΥ ᾽Αποκλειστικότης µας τά ἔπιπλα βεράντας καί κήπου ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΜΙΤΕΛΛΑ 21 ΛΕΜΕΣΟΣ -- ΤΗΛ. 58892 ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 243 Τηλ. 68924 - ΛΕΜΕΣΟΣ 8 Χειροποίητα κοσμήματα σέ χρυσό καί ἀσήμι Β Εκτελοῦνται παραγγελίαι Ἡ Μεγάλη ποικιλία ρολογιῶν ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΟΣΥΜΦΕΡΟ ΣΑΣ ο”. “Ἔκαστος λαός ἔχει νά ἔπι- δείξη εἰς τήν ἱστορικήν του ζω- ήν ὡρισμένας ἡμερομηνίας πού ἀποτελοῦν δι᾽ αὐτόν στα- θμούς καί ὁρόσημα. Τοιοῦτον σιαθµόν καί ὁρόσημον διά τόν Ἀγροτικόν ἐθνικόφρονα κό: σµον, εἶναι ἡ 31η Μαΐου 1942, πού ἀπεφάσισεν, µέσα εἰς τό σωματεῖο ΡΕΑ τῆς ᾿ Αθηαίνου, νά ὀργανωθεῖ διά νά διαδρα- µατίσει πρωτεύοντα ρόλον μέ- σα εἰς τήν Κυπριακήν κοινωνί- αν εἰς ὅλους γενικῶς τούς το- μεῖς καί τούς ἀγώνας τοῦ κυ- πριακοῦ λαοῦ, ἤτοι τούς ἆγρο- τικούς, ἔθνικούς, θρησκευτι- κούς, ἀντικομμουνιστικούς, κοινωνικούς. Καΐ πράγματι ἡ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ, Π.Ε.Κ., θὲσασα σκοπούς, ἐπιδιώξεις καί πισ- τεύω εἰς ἐλάχιστον Χρονικόν διάστηµα ἠνδρώθει καί ἀγκά- λιασεν σχεδόν ὁλόκληρον τόν ἐθνικόφρονα ἀγροτικόν λαόν καί ἔτέθη εἰς τήν πρωτοπορίαν τῶν ἀγώνων τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, ἰδίως τῶν ἐθνικῶν, τῶν θρησκευτικῶν καί τῶν ἀντι- κομμουνιστικῶν πού τότε οἱ κομµουνισταί εὑρίσκοντο εἰς τό ζενίθ των. Με τούς ἀγροτικούς της ἀγώνας ἡ Π.Ε.Κ. ἐδικαίωσεν τήν ἀπόφασιν τοῦ ἀγροτικοῦ λαοῦ νά τήν ἱδρύσει. Μέ τούς ἀγροτικούς της ἀγώνας ἡ Π.Ε.Κ. ἔλυσεν πολλά ἀγροτικά προβλήματα, ἐκέρδισαν οἱ ἀγρόται πολλά ὠφελήματα, καί ἀνῆλθεν αἰσθητῶς τό βιο- τικόν των ἐπίπεδον. Μέ τούς ἀγροτικούς της ἀγώνας ἡ Π.Ε... ἔκαμψεν τήν ἀστοργίαν τῆς ἀποικιακῆς κυβερνήσεως καΐτήν ἠνάγκασεν νά λάβη μέ- τρα ὑπέρ τῶν ἀγροτῶν. Οἱ ἀγροτικοί ἀγῶνες τῆς Π.Ε.Κ., συνέβαλαν µεγάλως εἰς τήν καλυτέρευσιν τῆς θέ- σεως τῶν ἀγροτῶν. Μέ τήν δύ- ναµιν πού ἀπέκτησεν ἡ Π.Ε.Κ. ὅλοι τήν ὑπελόγιζαν καί τήν ἐσέβονταν. Τήν ἔξετίμουν. )Αλλά περισσότερον ὁ ἀγρο- τικός κόσμος πού ἔβλεπεν τούς καρποφόρους της ἀγώνας ὑπερ τῶν συμφερόντων των. ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς. Η κ. ΘΑΤΣΕΡ ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ , Μαχητικοί, δυναµικοί ὑπῆρξαν οἱ ἀγῶνες τῆς Π.Ε... διά τήν ἔθνικήν ἀποκατάστα- σιν τῆς νήσου µας. Μαχητικοί καί δυναμικοί ὑπῆρξαν οἱ ἀγῶ- νες της κατά τῆς Βρεττανικῆς ἀποικιοκρατίας. Εἰς τήν ἓμ- προσθοφυλακήν τοῦ ἀγῶνος εὑρίσκετο Πρωτὀπόρος, Ση: µαιοφόρος. Καθοδηγητής. ᾿Εθνική ἔπαλξις καί πολεµί- στρα, κατέστη ἐθνική ἔπαλξις καί πολεµίστρα, κατέστη ἔθνι- κή κολυµβήθρα ὑπῆρξεν ὅπου ἀνεβαπτίσθησαν χιλιάδες ἀγροτῶν. ᾽᾿Αστείρευτος πηγή ἀναβλίζουσα συνεχῶς γνήσιον πατριωτισµόν. Κατέστη ἡ σωτή- ριος ἔθνική κιβωτός πού ὁδη- γοῦσετόν λαόν πρόςτά ἔθνικά του πεπρωμένα, πού τόν ὡδή- χει εἰς τήν πραγµάτωσιν τῶν ἐθνικῶν πόθων καί ὀνείρων του. ᾿Εκτός τῶν ἄλλων ἔπρω- τοστάτησεν εἰς τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ᾿Ενωτικοῦ Δημοψηφίσμα- τος τῆς 15ης ᾿Ιανουαρίου 1950 μὲ ἀποτέλεσμα νά ἔξορισθῆ ὁ Γενικός της Γραμματέας Σω- κράτης Λοϊζίδης. Καί οἱ ἔθνικοί της ἀγῶνες ἐσυνεχίσθησαν, ἀδιάλειπτοι, συνεχεῖς, ἀσταμά- τητοι. Καΐ τό ἀποκορύφωμα τῶν ἐθνικῶν της ἀγώνων ὑπῆρξεν κατά τὀν ἔνοπλον ἀπελευθε- ρωτικόν ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. μέ τόν ἀθάνατον ἀρχηγόν της Στρατηγόν Γεώργιον Γρίβαν - Αιγενῆν. Εἰς αὐτήν πρωτίστως ἐβασίσθη ὁ ᾽ Αρχηγός Διγενής. Αἱ ΑΤΕ- ΠΕΚΚ τῶν χωρίων κα- τέστησαν οἱ ἐπάλξεις τοῦ ἀγῶ- νος. Διά τοῦτο κα ἡ μῆνις τῶν Αγγλων κατά τῆς Π.Ε.Κ. Πάμπολλα µέλη της κατετά- γησαν εἰς τόν στρατόν τῆς θρυλικῆς Ε.Ο.Μ.Α καί ἠγωνί- σθησαν μὲ αὑταπάρνησιν, μὲ αὐτοθυσίαν μέ ἀφάνταστον ἡρωῖσμόν, μὲ ἁπαράμιλλον γενναιότηταν. Πολλοί ἔπεσαν μαχόμενοι ἐπί τῶν πεδίων τῶν μαχῶν καί πού θά παραμείνουν εἰς τήν ἱστορίαν ὡς φωτεινά παραδείγματα καί τηλαυγεῖς φάροι διά νά παραδειγµατί- ζουν τάς ἔπερχομένας γενεάς καί νά ὑπερηφανεύονται διά τούς ἥρωάς µας. “ΤΑ ΠΙΣΤΕΥ(Σ ΤΗΣ Π.Ε.ΙΚ.- ”Αλλ’ ἡ ΠΕΚ Ὑνωρίουσα ὅτι διά νά ἀναπτυχθῆ ὑγις ἐθνικόν φρόνημα εἰς τόν λαόν ἔπρεπεν νά ἐκκριζωθοῦν τά ἔθνικά ζιζάνια πού δυστυχῶς ὑπῆρχον καί μάλιστα πολύ ἀνεπτυγμένα. Ἠσαν τά κοµ- µουνιστικά ζιζάνια. ΄Ἠτο ὁ ἀν- τεθνικός καί ἅπατρις κοµµου- νισµός πού ἔξεφράζετο διά τοῦ ΑΚΕΛ. Τό κομμουνιστικό ΑΚΕΛ προσπαθοῦσε νά δια- βρώσει τό ἔθνικό φρόνημα τοῦ λαοῦ, ἐκήρυττεν τόν πόλεμον κατά τῆς Ελλάδος ἔπροπα- γάνδιζε ὑπέρ τῆς Ρωσσίας, ἑτά- χθη ἐναντίον τοῦ ἐθνικοῦ πό- θου τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ἐξύ- βριζεν κάθε Ἡ τό 'Ἑλληνικόν. Δέν ἠδύνατο ἡ ΠΕΚ νά παραµείνη ἁπαθής θεατής καί ἁδιάφορος ἔναντι τῶν προδο- τικῶν αὐτῶν ἔἐνεργειῶν τοῦ κομμουνιστικοῦ ΑΚΕΛ. ἂι᾿ αὖ- τό ἠγωνίσθη ἐναντίον τῶν ἀνοσίων αὐτῶν σκοπῶν, ἐπολέ- µησετάς ἀντεθνικάς ἐπιδιώξεις του. ᾽᾿ Αποτέλεσμα τῶν ἁγώ- νων αὐτῶν τῆς ΠΕΝ κατά τοῦ προδοτικοῦ καί ἀντεθνικοῦ ΑΚΕΛ ὑπῆρξεν ἡ διάσωσιςτοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τοῦ Κυ- πριακοῦ λαοῦ. ᾿Επρωτοστάτησεν ἀκόμη ἡ ΠΕΚ εἰς τήν θρησκευτικήν δι- απαιδαγώγησιν τοῦ λαοῦ. Ἔλαβεν µέρος εἰς ὅλας τάς θρησκευτικάς ἐκδηλώσεις καί θρησκευτικάς διαφωτίσεις καί κατέλαβεν πρωτεύουσαν καί ἔξεχουσαν θέσιν εἰς κοινωνι- κούς σκοπούς καί ἐκδηλώσεις καί συνέτεινε εἶςτήν εὐημερίαν καί καλυτέρευσιν τοῦ κοινωνι- κοῦ συνόλου. Αὐτοί ὑπῆρξαν σὲ γενικές ἀδρές γραμμές οἱ ἀγῶνες καί τά πιστεύω τῆς ΠΕΙ, μέχρι τό. 1960. Μετά ὅμως δυστυχῶς ἡ ΠΕΚ πῆρε τήν κατιοῦσαν καί ὁλοὲξν µαρανόµενη καί ὁλοέν χάνουσα τόν ξαυτόν της. Τήν ἐξετροχίασαν ἀπό τήν γραµ- µήν της. Τήν κατέστησαν ἀγνώριστον. Τήν κατήντησαν φάντασμα τοῦ παλαιοῦ της ἑαυτοῦ. ᾽Αλλ᾽ αὐτό εἶναι ἄλλο θέµα. ΠΑΝΟΣ ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ στή Βρεττανία θά διεξαχθοῦν µέσα στό 1983 καί πιθανώτατα, τόν ἐρχόμενο ᾿Ιούνιο. Αὐτό εἶναι τό συμπέρασμα τῶν πολιτικῶν παρατηρητῶν τοῦ Λονδίνου ἀπό τήν ἔπιφυλα- κτικότητα τῆς κ. Θάτσερ ἡ ὁ- ποία ἀρνήθηκε νά ἀποκλείση τό ἐνδεχόμενο διενεργείας γε- νικῶν ἔκλογῶν κατά τούς προ- σεχεῖς μῆνες. Ἡ κυρία Θάτσερ ἀνάφερε ὅτι προσωπικῶς θά προτιμοῦ- σε νά περιμένη τήν λῆξι τῆςθη- τείας τῆς κυβερνήσεώς της τήν ἄνοιξι τοῦ 1984, ὀφείλει ὅμως νά στηρίξη τήν ἀπόφασή της σε ὅτι καλύτερο γιά τή χώρα. Οἱ οἰκονομικές ἐξελίξεις στήν Βρεττανία καί ἡ αὐξανό- µενη δημοτικότητα τῆς πρωθυ- πουργοῦ ὕστερα ἀπό τόν πόλεμο τῶν Φώλκλαντπέρυσι, ὀδήγησαν τά ἡγετικά στελέχη τοῦ Συντηρητικοῦ Κόμματος σὲ πιέσεις γιά πρόωρες ἔκλο- γές. Σύμφωνα μετίςτελευταῖες σφυγµοµετρήσεις τῆς κοινῆς γνώμης οἱ συντηρητικοί προη- γοῦνται κατά 8-0 τοῦ ἀντιπολι- τευόμενου ᾿Εργατικοῦ κόμματος. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΛΛΑΣ) ΚΩΣΤΑΣ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 'Οδός Ζήνας Ντέ Τύρας 16 ᾽Ακίνητα Καραντώκη Τηλ. 49058 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑ- ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ὸΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙΜΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ὅπως: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΘΥΕΛΛΑ 1955-55 ΔΙΑ ΧΕΙΡΩΣ ᾿Ηρώων (ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ (Νεοκλῆ Σαρρῆ) ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ (Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΥ) ΕΛΛΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ (Γαρουφαλιᾶ) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ) ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ (ΑΓΕΛΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ) ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Δεκλερῆ) Ο ΑΤΤΙΛΑΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ ΓΠΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ ΑΥΓΟΡΟΥ -ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Τηλ: 047-21063 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΙΛΤΑΛ . π α ΨΥΓΕΙΩΝ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΚΟΥΖΙΝΩΝ- ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΗΣ: . ΕΓΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΨΥΓΕΙΩΝ-ΚΟΥΖΙΝΩΝ- ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΒΙΠΕΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΟ ὸΣΥΜΦΕΡΟ ΣΑΣ ΠΑΝεΥρΡΩΠΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 96 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΖΑΚΟΣ ΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ Ί ΤΗΛ. 53294 - ΛΑΡΝΑΚΑ τιµές: ο μ-ἩὉ. πι ΑΦίος Το ΤΕΕ ΤΤΕΜ τε δν ου Ε ο δεν ΟΕ Ρέας ἀνο ο ΤνἨλο ππεῖν εἶναι γνωστά ο ολο ΤΟΝ ΚΑΠ ο μοντερνα οχεῦμα τοῖς κο τιν) που εχουν οτό κοινο ᾿Αρετες ποῦ ἐπιῤεβαμυνῶν ἵνα ὑπ Ρο... ΤΙΟΕΕΗ || ΑΦίΟς ΤΙΟΕΒ τῆς ἀποκλειότικῆι προμήθειας ἀθλητικῶν εἰδῶν στοὺι 9 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΥΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ 8». Ετσι λοιπόν ἡ ΑΦδίΟ5 ΤΙΟΕΕ πραγματικα κυρκιρχεῖ µέσα καί ἔξω ἀπό τὸν στίβο Χσς ἂκς ΤΙαΕΡ Πάντα, τή πρώτη θέση! Γενικοί Αντιπρόσωποι Κύπρου: ΜΙΚΕΙΙΙΡΕΣ5 9ΘΡΟΡΕΤ5Ο ΙΤ. Μακατίουι 163 - ΙΙΜΑΣΦΟΙ. ΤεΙ. 71918 Στά καταστήματα µας θά βρεῖτε τά πιό 4 κάτω ἐμπορεύματα στίς χαμηλώτερες ΙΟΕΝΝΕ-ΟΡΤΑ σοι ΟὐβΒ Τ.ν. ΔΥΤ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΖΑΝΚΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 5, ΙΟΒΕΙΟ πλυντήρια Δ.Γερμανίας Ψυγεία Ι1ΝΡΕ, Ι50Οἱ Α, κ.λ.π. ΚΟΥΖΙΝΕΣ Ολων τῶν τύπων. ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΤΟΦΩΝΑ,ράδια, σίδερα,Μίξερς, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ. ΡΟΛΟΓΙΑ γυναικεία καί ἀνδρικά. ΕΠΙΠΛΑ - ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 36 ΜΗΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 'Η συζήτηση σὲ κα- Φενεῖο μεταξύ γερόν- των. - Θά ψηφίσεις Κληρί- δη -᾿Ασφαλῶς ναί. 'Οπωσδήποτε ναί. -Αν Έβγαινε ὁ Λυσ- σαρίδης δεύτερος, στόν Β΄ γὕροθάτόν ψήφιζες -Ἴσως ναί. - Με Εκπλήττεις. -᾿Ἐγώ θά ψηφίσω µό- νον Εκεῖνον ἤ ἑκείνους οἱ ὁποῖοι ὑπερήφανα πίσω ἀπό τ) ὄνομά τους, ἀναφέρει ὅτι ὑπῆρξε ἀγωνιστής τῆς ΕΟΚΑ καί ὅτι ἀγωνί- στηκε καί ϐ) ἀγωνίζε- ται γιά τήν Ἑλλάδα. -Ὅλους τῆς ΕΟΚΑ τούς ἀναμένουμε νά µε- τανοήσουν καί νά ἔπι- στρέφουν στίςπραγµα- τικὲς τάξεις τῶν ᾿Αγω- νιστῶν. Καί θαμώνας πού παρακολουθοῦσε τή συζήτηση πρόσθεσε: «Οἱ ᾿Εθνικές Πατριω- τικές δυνάµεις τῶν ᾿Αγωνιστῶν πρέπει νά κερδίσουν τίς Εκλογές. Καί οἱ δυνάµεις αὐτές ὑποστηρίζουν µόνο τόν ὑποψήφιο τοῦ ΔΗ.ΣΥ». “Η Λιβύη Επαναφέρει τούς πρεσβευτές “Ἡ Διβύη - σύµφωνα μέ ἔγ- κυρες πηγὲς - πρόκειται νά ἔ- παναφξέρει σύντομα τούς πρεσβευτές της, ἐπικεφαλῆς τῶν. διιλωματικῶν της ἀντι- προσωπειῶν στό ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καταργηθεῖ πρίν ἀπότρία περίπου χρόνια, μέ «ἔ- παναστατικέο) διαδικασίες καί ἀντικαταστάθηκαν μὲ λαϊκές ἀντιπροσωπεῖες - ἐπιτροπές. ΄Η ἐπαναφορά τῶν πρε- σβευτῶν - κατά τίςἼδιες πηγες - ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἐπιβεβαίω- ση τῆς ἀποτυχίας τοῦ θεσμοῦ τῶν ἐπιτροπῶν, ϐβ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ Λεμεσὸς : “Αγ. ᾽Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Λευκωσία: Μνασιάδου 2Δδ Τηλ. 49930 ΜΟΟΡΤΑΚΑΣ ΡδΗΙΡΡΙΝΕ ΑάΕΙΝΟΙΕΣ ΤΙΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ ΑΣΦΑΛΗΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΣΤΗΙΛΕΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΚΟοσΜοῦ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ, ΜΟὕΟΡΤΑΚΑΣ5 5ΗΙΡΡΙΝ6 ΑΟΕΝΟΙΕς ΙΤΟ. ῥ08 1684 τει. 68307/8. ΤΕΙΕΧ 3076 ΟΑβΒἰΕ ΑΡΡΗΕΟΣ ΜΟυΡΤΑΚΑς ΗΜΑΟΣΟΙ -ΟΥΡΗυΣ ΝΕΑ ΧΑΩΘδΙΝΗ Ραφινέ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤτΤΕ το ΣΕ ἁροκερο ΝΕΡΡ)ΣΓ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧλΏΩρίνη επἰ λεγκων καὶ ΒΑΨΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΖΤΕΡΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ Μέ 1ο χέρι Ἡ σὲ πλυντήριο λα να. ΑΠΩΣΜΗΣΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ ! ος Μβδβίπο πιδόλίας ΒΙἘΑΟΒΙΝΩα μα) ΡΦ]ο. ο .φ θ)ἡ ο Ἑν βαπά διοθόξετε «τώπχεας τις ἔντυπες «πο 51101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΗΝΡΤΗυςΤΙΟΝς ᾷΔΡΗΣΕΩΣ ερ πε Φῤὰά αυ οσα αυ ΙΙ “ἡᾖἁἝἃἁᾖᾧἃ«“«ᾧὡἂἃἂἃὡΐώά ὑάὡ ὑὡᾱὡΜΙΜὡΣὡὰΗὡἂὡὰΙὑΙᾠὰἁἠῥᾠἧἠἧἠἧΕΙἱΕἱΕΙΕΙΕἱΕἱΕΙ ὑ µ ἱ“ΓἱΚΓ“ὑ““ὑ“ὑ“ἄ«ὕἄἌὀννννοοννοοονοοοοιαααακκακσθώς μπι ανά κ Ψώώα Φύφάά ΑΦ ΦΦΦΦφΦ Φα ῥυ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ και ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΗΣ ΙΚΥΠΡΟΥ ΕΚΛΙΔΕΙΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΒΕΘΛΟΓΙΝ «ΑΓΩΝΙΖΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» 1 Τιμ. στ Ι2) ΑΘΗΝΑΙ 1982 ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ Ὁ αἱρετικὸς ἐπί- σκοπος καὶ κληρικὸς εἶναι ἡ ἁπλατεῖα» πύλη Ὅν ἡ ὁποία ἀπο- τρέπει τοὺς πειθοµένους ἐκ τῆς θύρας τῶν προσάκρμ, τὸν Σωτῆρα Χριστόν'', καὶ ἀπάγει «εἷς τὴν ἀπώλειαν» '. Όπως, δηλαδή, ἔπραττον καὶ οἱ «κλέπτα» «καὶ λησταὶ» ἀρχιερεῖς 1ουδαῖοι .. Διά τοῦτο λέγει ὁ Μ. Αθανάσιος: «ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσθύτερος. οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀγαστρέ- φωνται καὶ σκανξαλίζωσ: τὸν λαόν, χρὴ (πρέπει) αὐτοὺς ὀνβαὰς λεσθα:» τῆς Ἐκκλησίας. «Ἐυμφέρον Υὰρ (ἐστίν) ἄνεν αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἷς εὐχτήριον οἶκον, ἢ μετ) αὐτῶν ἐμόληθῆναι ωὰ ἐμθληθοῦν οἱ πιστοί), ὡς μετὰ Άννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέεν- ναν τοῦ πυρός». Διότι, λέγει πάλιν ὁ μέγας οὗτος πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας, «πᾶς ἄνθρωπος, τὸ διακρίνει’ παρά ο εἰληφὼς (ἐπειδὴ ἔλαθε παρὰ Θεοῦ τὴν ἱκανότητα γὰ, διακρίνη τὸ παλὸν Απὸ τοῦ κακοῦ), χολασθήσετα. (θὰ τιμωρηθῇ) ἐξακολουθήσας ἀπείρῳ ποιµέν: καὶ φευδὴ δόξαν «(δτλαδὴ αἱρετικὴν) ὡς ἀληθῆ δεξάµενος. Τὶς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος ''»'. Ἐΐναι, λοιπόν, ἀγαγκαία διὰ τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν ἡ διακοπή τῆς κοινωνίας πρὸς τὸν αἱρετικὸν ἐπίσχοπον καὶ χληρικόν. Ταύτην τὴν θεάρεστον καὶ σωτήριον στάσιν ἐτήρησαν οἱ πρὸ ἡμῶν Ὀρθόδοξοι Χριστ:αγοί. Διὰ τοῦτο χαὶ ἡμείφθησαν παρὰ Θεοῦ. Οἱ Ὀρθόδοξοι,π.χ. Κωνσταντινουπόλεως τῆς Δ΄ ἑκατονταετηρίδος, ἔταν οἱ αἱρετικοὶ ἀρειανοὶ κατέλχδον τὴν ἐκεῖ Ἐκκλησίαν, διξ- χωρίσθησαν ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἔμειναν πρὸς καιρὸν ἄνευ ἐπισκόπου. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, λέγε: εἰς τὸν συντακτήριον λόγον του, ὅτι εὗρε τὸ ὀρθόδοξον ποίμγιον Κωνσταντινουπόλεως .«χαὶ ἀνεπίσκοπον»'', ἐλλείψει ᾿Ορθοδόξου ἐπισκόπου. Ὁ δὲ Θεὸς ἦμει- ψε τοὺς ἀγῶνας τοῦ ἀνεπισχόπου τούτου ποιμνίου ὑπὲρ τῆς πίστεως, καὶ ἔδωκε γέρα (ἔπαθλα).. Ἐπίσχοπον ἅγιου, θεόπνευστον καὶ ἐπισκόπων ἄριστον, ῆτοι Τρηγόριον τὸν Θεολόγου. Καὶ, ἐπὶ πλέον, τὴν λαμπρὰν νίκην τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, διὰ τῆς Β΄ Οἶκου- µενικῆς Συνόδου νοῦ ἔτους ὅ8Ι. Τὸ αὐτὸ ἔπραξαν κατόπιν οἳ Ορθόδοξοι τῆς αὐτῆς πόλεως, ἐπὶ αἱρεσιάρχου Νεστορίου. Ὡς ἐλέχθη ἀνωτέρω, δ:εχωρίσθησαν τούτου, διέκοψαν τὴν πρὸς αὖ- τὸν κοινωνίαν χαὶ τὸν ἀπεκήρυξαν ἀγωνιστικῶς'''. Διὰ τοῦτο ἡ- µείφθησαν ὑπὸ τοῦ Κυρίου παρομοίως. Ἐγένετο ἡ Τ’ Οἴκουμεν:- κἡ Σύνοδος, κατίσχυσεν ἡ Ορθοδοξία καὶ ἔλαξον Ἐπίσχοπον Ὁρ- θόδοξον, τὸν ἅγιον Μαξιμιανόν'''. Δὲν ὠμοίαζον, λοιπόν, οἱ ἀγωνισταὶ οὗτοι τῆς ὀρθῆς πίστεως πρὸς τοὺς αἱρετιχοὺς πρεσθυτεριανούς, ἀλλά, ἀντιθέτως, σαν ὌὈρθόδοξοι καὶ κατὰ νοῦν καὶ ἐν κοινωνίᾳ.᾽ Δὲν ἠρνοῦντο τὸν ἐπίσχοπον ἓν τῇ ᾿Ἐκκλησίᾳ, ὡς οὗτοι οἱ κακόδοξοι, ἀλλὰ ἀνεζή- τουν τὸν ἐπίσχοπον τοῦ Θεοῦ, ὡς ὀρθοδοξοῦντες. ᾽Απέρριπτον τὸν «ὀνόματι μόνῳ»''' ἐπίσκοπον τῆς αἱρέσεως καὶ ἐπεδίωκον τὴν ἀνά- δειξιν ἐπισχόπου τῆς Ὀρθοδοξίας. Διέκοπτον τὴν καχὴν κοινω- γίαν πρὸς τὸν αἱρετιχὸν φευδεπίσκοπον καὶ ἐπεδίωχον τὴν καλῆν χοινωνίαν πρὸς τὸν ἀληθινὸν ἐπίσκοπογ. Διὰ τοῦτο ἐχοινώ: νουν πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, ὅπου καὶ ἂν ἧσαν οὗτοι. Ὃς π.χ. πρὸς τὸν ἅγιον Πύριλλον ᾽Αλεξανδρείας, ὅστις ἔγραφε πρὲς τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει: «τοῖς δὲ... διὰ, τὴν ὀρθὴν πίστιν κεχωρισµένοις ἢ καθαιρεθεῖσι παρ αὐτοῦ (τοῦ αἱρετικοῦ Νεστο- ρίου) κοινωνοῦμεν ἡμεῖς... ἐπαινοῦντες... τοὺς πεπονθότας (τοὺς ἔχοντας πάθει παρὰ τοῦ αἱρεσιάρχου) »'''. Ταῦτα ἕπραττεν ὁ ἅ- γιος Κύριλλος, καθ᾽ ὅτι, ὡς ᾿Ορθόδοξος ἐπίσχοπος, εἶχε δικαί- ωμα. Ἐπειδὴ ὁ Ὀρθέδεξος ἐπίσκοπος μ.ᾶς κατὰ τόπον ᾿Ορθοδό- ἔου Ἐκκλησίας δὲν πρέπει νὰ φροντίτη µόνον «τῆς παρὰ τοῦ Ὅ Ἠγεῤῥᾶτος ἐγχειρίοθείσης αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ πάσης θῆς κατὰ τὴν «Ἐκκλησίας, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὃ Χρυ- ΠΕ ΙΑ ά ά Φα Ας 4ο 4 4 4 ο ο ο αρα ο“ «Αα Φάρο 4όής: Οἱ ἀποτειχιζόμενοι ἐκ τῶν αἱρετικῶν ἐπισχόπων χαὶ χληρ:- χῶν Ορθόδοξοι ἐχοιγώνουν μετὰ τῶν ἑχαπταχοῦ ᾿Ορθοδόξων ἔπι- σκόπων. Ἡροσηύχοντο δὲ «ὑπὲρ πάσης ἐπισχοπῆς, τῆς ὀρθοτο- µούσης τὸν λόγον τῆς ἀληθείας»'», ἡ ὑπὲρ «πάσης ἐπισκοπῆς ὁρ- βοδόξων, τῶν ὀρθοτομούντων τὸν λόγον τῆς Σῆς (τοῦ Θεοῦ) ἆλη- θείκς»'”. Τοιουτοτρόπως, δὲν σαν ἐκτὸς ἐπισκοπικῆς κοινωνίας, ἀκόμη καὶ πρὸ τῆς ἀναδείξεως γαὶ παρ᾽ αὐτοῖς ᾿Ορθοθόξου ἐπισκό- που. Καλῶς δὲ ἐγίνετο οὕτω. Διότι, «ἓν καιρῷ αἱρέσεως, οὐ κατὰ τὰ ἐν εἰρήνη τυπωθέντα πάντως (ὅλως δ:όλου) ἀπαραλείπτως (ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ), διὰ τὴν ἀναγκάζουσαν χρείαν», λέ- 1. Ὡς εἶνα: π.χ γίνεται: γουν οἳ Άγιοι, διὰ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου αἱ ὑπερόριο: γειροτονίαι)''. ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ Οἱ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ Σχισματικοὶ εἶσθε, λέγουν οἱ αἱρετικοὶ πρὸς τοὺς Ὄρθο- δόξους, οἱ ὁποῖοι διχκόπτουν θεαρέστως τὴν πρὸς αὐτοὺς κοινωνίαν. Τοῦτο ἰσχυρίζοντο καὶ παλαιότερον. «Αποσχιστα!... ἐστὲ τῆς Ἐκ- Ἀλησίας», ἔλεγον καὶ πρὸς τὸν ἅγιον θεόδωρον τὸν Στουδίτην, δ.ὰ τὴν ἀρθόδοξον στάσιν του”.. Σχισµατιχοί, ὅμως, εἶναι οἱ αἱρετικοί, ὡς ἐλέχθη ἔπανειλημ- µένως καὶ ἀγωτέρω. Διότι ἡ αἴρεσις σγίζε: τὴν Ἐκκλησίαν. Ἡ αἷ- ρεσις εἶναι πάντοτε καὶ σχίσμα, οἳ δὲ αἱρετικοὶ καὶ σχισματικοί.. Διὰ τοῦτο τὸ «ταράττειν καὶ ἀπόσχίζειν ἀπ' αὐτῆς (τῆς Ἔκκλη- σίαςλ.... Σκείνων ἐστίν, ὧν ἡ πίστις τὸ ἐνδιάστροφον ἔχει καὶ ὁ θίος τὸ ἀχανόνιστον καὶ, ἄθεαμον»”'. Ἡ «διχοστασία πόθεν», ἐρωτᾷ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καὶ ἀπαντᾷ. «Απὸ τῶν Σογµάτων τῶν παρὰ τὴν διδαχὴν τῶν Αποστόλων. Τὰ δὲ ξόγµατα τὰ τοιαῦτα πόθεν ᾿Απὸ τοῦ γαστρὶ δουλεύειν καὶ τοῖς ἄλλοις πάθε- αιγ. Ὀἱ γὰρ τοιοῦτοι, φησὶν» ὁ ᾿Απόστολος Παὔλος'”Σ, «τῷ Κυρίῳ οὐ δουλεύουσιν, ἀλλὰ τῇ αὐτῶν κοιλίᾳ»' καὶ τῷ Διαδόλφ. Ἡ δι- αἱρᾶσις τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῆς αἱρέσεως εἶναι: «ὅπλον τοῦ -Λια- δόλου»)”. Τοῦτο τὸ χαχὸν εἶναι «μάλιστα Ἐκκλησίας ἀνατροπή» καὶ «τοῦτο πάντα ἄγω καὶ κάτω ποιεῖν''.. «Τὶ γὰρ μεῖζον ο πκὴν τοῦ τῆς Ἐκκλησίας χωρισμοῦ:»'”ὁ. «Οὐδὲν οὕτω παροξύνε: τὸν θεόν, ὡς τὸ Ἐκκλησίαν δ.αιρεθῆνα.»)7” διὰ τῆς αἱρέσεως, μάλι- στα λόγῳ φιλαρχίας. Διότι «οὐδὲν οὕτως Ἐκκλησίαν δυνήσετα. διαιρεῖν, ὡς φιλαρχία»'”' καὶ δὴ τῆς παπολαισαρικῆς αἱρέσεως. Ὁ δὲ στρατηγῶν τοὺς δυστυχεῖς παποκαισαρικοὺς Διάδολος πράτ- τει καὶ ταύτην τὴν κακουργίαν. «Εἴ που -: (ἐὰν χάπου κάτι) διε- Φθαρμένον εἶδεν εἰπόντας (τοὺς ἀνθρώπους), ὁμονοῆσαι (νὰ ὅμο- γοήσουν εἰς τὸ χαχὸν) πάντας ἐποίησε»''». Διατί Ἵνα, θεθαιού- μενοι -διὰ τῆς χαχῆς ταύτης συμφωνίας, μὴ ἐγχαλείπουν τὴν αἴρεσιν. οἱ παποχαισαρικοὶ ἐργάζονται διὰ τὴν διαἰρεσ.ν τῆς Ἐκ- Ἀλησίας καὶ τὴν ἑγότητα τῆς φυχοκτόνου αἱρέσεώς των. Διὰ τοῦτο Χαλοῦν ἀγόμως εἷς παποκαισαρικὴν ὀμόνοιαν τοὺς Ὀρθοδόξους χαὶ Χατηγοροῦν ἀδίκως τοὺς ἐνισταμένους ὡς Σῆθεν ανν ᾽Αλλὰ «οὐ... πανταχοῦ ὀμόγοια καλόν», τονίζει ὁ ἅγιος μον. γης ὁ Ἀρυσόστομος, «ἐπεὶ καὶ λησταὶ σωιφωνοῦσιν»'θ5, : α ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΘΑΛΑΜΟΣ ΙΑ ράραες Δ ᾽ ΜΕ ΩΙ ἠὐώφώς: ο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 Τ.Κ. 1200 ΤΗΛ. 64579. 73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά ᾿Ηλεκτρικά ἐδ, ὤν τύ η ὅλων τῶν τύπων, ἆ τ ἐμᾶ Ἱς καταπλήξη ἡ͵ µεγάλη ποικιλία πού Διαθέτουμε ο αρα να ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ | Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων. | ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: Κατσα ς ρόλε κας, ς ἀτμοῦ, ἄνοξείδωτα, ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καί γεμάτες. ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσ Ἶι Γαλλικῶν παιγνιδιῶν ΛΊΑ«ΟΡΕ πε ον Ὅον ὀιὀνοῦς ή -“ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ--. Σε πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιμές. Φορητά, αὐτοκινήτων κλπ. ηλεκτρικά μίξερ ρα ο ο αρα ρα ο Φα αρ αμ οα αμ αμσρ““ῥῥ«ς ο. ΚΥΡΙΑΚΗ 234 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19863 ΔΗΜΟΝΗΦΙΣΜΑ 5.21 ΝΤ ΡΙΘΥ 15) έ Ξ ΑΞΙΟΥΜΕΝ σοι κ------ ο-ο-ᾱ----------- ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πόλις ἡ χωρίον ο μἐνορία Λύήξων . Αριθμ. Όνομα καὶ ἑἐπώνυμον α]ι ἱνι τν). Ἡ (σι ο) τοῦ | ΛΜ. ΓΊνων «άὐμβ) 12 ο δλαρ | σί-ω ο πχ» Αά--ς Διακήρυξη γιά τό 'Ενωτικό Δημοψήφισμα ΣΑΠΕΛ: ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΝΗΙ«ΗΣΟΥΜΕ “Ἡ Ίδη ᾿Ιανουαρίου 1950 μᾶς δείχνει τό δρόµο 15 ᾿/ανουαρίου 1950. Ἔνας σταθµός ὑπέρ- λαμπρος κα ἕνδοξος στήν ἱστορία τοῦ µαρτυρι- κοῦ. Ελληνισμοῦ τῆς Κύπρου, ἕνας γνήσιος ἁρ- ραβώνας πού ἑνώνει ἄρρηκτα τήν Κύπρο µὲτήν ᾿Ελλόδα κα! πού δείχνει τό δρόμο πού πρέπει ν᾿ ἀκολουθοῦμε. Τό δρόμο τῆς τιµῆς κα! τοῦ καθή- κοντος, Τό δρόμο τῆς ἠθικῆς κα/τῆς λευτεριᾶς, τό δρόµο πού µόνο τέρμα του ἔχει τήν ᾿ Ελλάδα. ΓΠρ/ν τριαντατρ/α ὁλόκληρα χρόν!α, ἕνας ἑθνικός σεισµόφγινόταν στό νησί µας, ὅπου ὁ λαός, ἄξι- ωνε μὲ τήν ὑπογραφή του τήν «ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Μέ µιά ψυχή κα! μέμιά καρδιά, ὁ Κυπριακός ᾿Ελληνισμός, ἑνωμέ- γος κα! ἐθν)κό προσανατολισµένος κάτω ἁπότήν ὄξια ᾿Εθναρχία τοῦ ἀείμνηστου ΜΑΚΑΡΙΟΥ Β’, ὀνειρευόταν τήν ΛΊάνα ᾿ Ελλάδα νά ἀγκαλιάζει κάθε σπιθαµή τῆς ποτισµένης µέ αἷμα ἡἠρώων καί μαρτύρων γῆς µας. Ο/ Ἕλληνες τῆς Κύπρου, μὲ ψυχή γεμάτη πρα- γµατική λάβα πατριωτικοῦ ἠφαιστίου, ὕψωσαν τόν παλμό τοῦ ἐθνικοῦ πιστεύω, στό ὕψος τῆς /στορίας σόν ἕνα γλυκό τραγούδ ἑνός ὑπερήφα- νου λαοῦ πού συνεχῶς ἀγων/ζεται κα/βρίσκεται τίς ἐθν/κές ἐπάλξεις τοῦ καθήκοντος. Μέ πίστη στήν αἰώνια ᾿ Ελλάδα καὶ τόν ἀθάνατο πολιτισμό της, µέ τή θέληση γγαντωµένη καί ἱσχυρή, μὲ ὑψωμένη τή σηµαία τῆς Λευτεριᾶς και τῆς Ἔνωσης ὁ Κυπριακός λαός βαδ/ζοντας τό ὀρόμο τῶν ἐθνικῶν τοῦ πεπρωµένων, ἁπαί[- τησε στίς 16 ᾿Ιανουαρίου Ἱ 9650, τήν διάλυση τοῦ σύννεφου τῆς δουλείας καί ἀξίωσεν ᾿ ὀνα- 'πνεύσε! Τόν καθαρό ἀέρα τῆς ζωογόνου ἔλευθε- ῥρίας κότω ἀπό τόν καταγόλανο οὐρανό τῆς ΄Ελ- ληνικῆς του πατρίδας. Καί ὅταν ὁ ἑθνικός πόθος τοῦ λαοῦ µας ἑκμεταλ- λεύθηκε κα/ καπηλεύθηκε ἀπό τούς Βρεττανούς ὁποικιοκρότες, ὁ]διος ὑπερήφανος ΄Ελληνισμός πού κατοικεῖ ἀπό τό βάθη τῶν αἰώνων στό νησ/ µας, ἀξίωνε πέντε χρόνια ἀργότερα, µέ τό αἵμα ου, ταγµένος στἰς Τάξεις τῆς ΕΟΚΑ, κότω ἀπό τήν ἐμπνευσμένη ἡγεσία τοῦ ᾿Αρχηγοῦ αιγενῆ, τή Λευτεριά κα! τήν Ενωση. ΚΙ᾽ ὅμως παρά τίς τόσες θυσίες καί ἀγῶνες, ὁ λσός µας προδόθηκε κι ἀντί γ/ό Παρθενώνα, τοῦ σέρβιραν ἔντεχνα κα! ὕπουλα τίς καταραμέ- γες συµφων/ες Ζυρίχης-Λονδ/νου, πού άπομά- κρυναν τήν Κύπρο ἀπό τήν ᾿ Ελλάδα κα! «χόρι- ζαν» στόν Κυπριακό 'Ελλην/σµό µιά σχεδιασµέ- νη ἀνεξαρτησία, γεμάτη παγίδες καί κινδύνους. ΄Ο ἀγώνας γ/ά Ενωση ἤτον πιό ἕνα ὄνειρο ἀπλησίαστο στό λσό µας. ᾿Επιτήδειο! ἀνθέλλη- γες, ἄρχισαν νό καλλιεργοῦν συνθήµατα ξένα πρός Τό λαό µας κᾶί γιά νό (κανοποιήσουν τή Φιλοδοξία κα! ἀρχομανία τους διάβρωναν καθη- µερινά τό ἐθνικό Φρόνημα τοῦ λαοῦ, δολοφόνη- σαν κα! ἔδιωξαν τούς ἀγωνιστές κ ἔτσι ὀδήγη- «Καρτεροῦμεν µέραν νύχτανν σαν τά πρόγµατα στόν μαῦρο ᾿Ιούλιο τοῦ 1974. ΄Ο Αττίλας ἀνενόχλητος µπῆκε στό νησ/µας μὲ {α γνωστά τραγικά γεγονότα. ᾿Εδῶ κα/ ἑννέα χρόνια συνεχίζει νά κρατᾶ µέ τή βία τῶν ὅπλων παράνομα τό 4096 τοῦ Κυπριακοῦ ἑδάφους. ᾿Ο Κυπριακός ᾿Ελληνισμός συνεχίζει νά περνᾶ τίς πιό δύσκολες στιγμές στήν ἱστορία του. ΄Ο ἐχθρός ἀπειλᾶ νά κάνε! πυροτέἐχνηµά του ὅλη τήν πατρίδα µας κα/ κινδυνολογε[κα/προετοιµά- ζεται καθημερινά. ᾿Οπολύς λαός ὅμως φαίνεται ὅτι δέν ἀντιλαμβά- γεται Τόν κ/νδυνο πού πλησιάζει κα δέν συνε!ιδη- τοπο!εῖ πόσο ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τόν ἐθνικό µας ὀρόμο. Ο/ ᾿ Αγωνιστές, αύτο/ πού τάχθηκαν νἆναι πάντα μπροστά κα! ἔκαναν συνεδησή τους τό καθῆκον πρός τήν πατρίδα, κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κιν- δύνου στό λαό µας. Τόν καλοῦν νά ξυπνήσει, ν᾿ ἀναβαπτισθεῖ στό ἱερά νάµατα τῆς φυλῆς κα/νά παραδειγματιστεῖ ἀπό τό μήνυμα τῆς ἐπετείου τοῦ ᾿Ενωτικοῦ Δημοψηφίσματος. Ν᾿ ἀπομονώ- σει τούς ἠττοπαθεῖς καί νά κλείσει τ᾽ ἀφτιά του στούς προδότες πού ἐξυπηρετοῦν τά ἄνομα συ μφέροντα τῶν πατρώνων τους κ!᾿ ἑργάζονται γιά τήν καταστροφή Τῆς Κύπρου. ᾿Επίσης οἱ ᾿Αγωνιστές καλοῦν τόν Κυπριακό ΄Ελλην/σµό νά φράξει Τό ὄρόμο στήν κο!νοπρα- ξ/α πού ἐπινοήθηκε κα! κατασκευάστηκε ἀπό τό ξενοκ/νητο ΑΚΕΛ, χάριν τῆς ἐξουσίας κα ὄχι χά- ριν τῆς ἐνότητας τοῦ λαοῦ κα! ποδοπατώντας τήν σωτηρία τῆς Κύπρου. Γιατ! ἄν ἡ Κοινοπραξία βγεῖ στήν ἐξουσίαἼσως ν΄ ἀπογτελέσει Τό νέο πρόσχημα γιά ὁλοκληρωτική καταστροφή τῆς Κύπρου. Ας µή ξεχνᾶ ὁ λαός µας, πώς οἱ φυλὲς καί τά Ἔθνη δέν ἀποσυντίθενται καί δὲν ἐκμηδενίζον- ται ἀπό τίς συμφορές τῶν πολέμων καί τίς ὕπο- δουλώσεις παρά µόνο ὅταν χάσουν τήν ἐθνική τους ταυτότητα κα! συνείδηση. Ακόμα πρέπει νό γνωρίζει ὁ λαός πώς οἱ Λαο/ πού παραδ/νουν τήν πολιτική τους δια- κυβέρνηση, σ᾿ ἀνθρώπους ὄσχετους μ᾿ αὐ- τούς πού πολέμησαν καί προστάτεφαν τήν πατρίδα, ὁδηγοῦνται πάντοτε σέ καταστρο- φή. ᾿Εμπρός Λοιπόν, ὅλος ὁ Κυπριακός Ἓλληνι- σµός μὲ ἐπικεφαλής τούς ᾿Αγωνιστέςνάσυ- νεχίσουµε ἐνωμένο τό δρόμο τῆς πιµῆς τό δρόµο πούχάραξαν κα/ ὀκολούθησαν ο/ πρό- γονο/ µας, Τό δρόμο τῆς ᾿Ελλάδος. Γιατί µόνο ὄν συνεχίσουμε τήν πορεία µας πρός τήν ᾿ Ελλάδα θά ζήσουμε κα/ θά νική- σουµε. Κ᾿ ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ ἔθνι- κός µας ποιητής Δ. Λιπέρτης: ά Φυσήσ᾽ ἕνας άερας Στοῦν τόν τόπον πῶν καμένος τζι Εθ θωρεῖ ποττε δροσ᾽ιάν Γιά νά φεξη καρτεροῦμεν τό φῶς το είνης τῆς ἡμέρας Πῶν νά φξρη στόν καθέναν τζιαί χαράν τζιαί ποσπασιάν. Τήν Μανούλλαν µας γιά πάντα μιτσ᾽ οί µιάλοι καρτεροῦμεν Γιά νά μᾶς σφιχταγκαλιάσει τζιαί νά νεκραναστηθοῦμεν». 9 ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ο. ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ. ο ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ. πε ππππ ώώφαυ ώφώφφῥνὂνυνυ ο οωοθέφεωροροκάρο ας Φε κα ουσ ο λα ας ορ ΑΦ 4 Φα ΑΦΜ ΟΝΑ ΝΟ ΛΑΗ αν ν ν εδρα αραβ κα αφ οκ κο νου Μα Φα ΑΔ ασ κ ων φας θά κν Φορ ΛΜ Φ Δ ἠΑἠ ἠ ά ἠὀἠἠἁ ὀἠὀοοΦ 4 ΦΦ «44 εθΝικος ΦΥΛΑΚΑς 26 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ Είκοσι ἕξη χρόνια συμπληρώθηκαν τόν µήνα αὐτό ἀπό τόν ἡρωϊκόν θάνατον τοῦ ἥρωα τῆς ΕΟΚΑ Μάρκου Δράκου, ὁ ὁποῖος προδόθηκε στήν περιοχή Μαραθάσας ὅπου ἦτο καί ἡ ἀνταρτική ὁμάδα του καί στήν προσπάθειά του νά μετακινηθεῖ µαζί µέ τούς ἄλλους ἀντάρτες, συναντήθηκε μὲ Αγγλους στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι τὸν πυροβόλησαν καί τόν σκότωσαν. Ξ Νά Μγράφειόὁ ᾿ Αρχηγός Διγενής, στ᾽ «᾿Απομνημονεύματώ του γιά τήν δράσιν του στήν ΕΟΙΑ καί τό τέλος τοῦ ἥρωα Μάρ- κου Δράκου. (σελίδες 153-154). «...Τήν 16ην ᾿Ιανουαρίου, κατόπιν καταδόσεως, συνελή- Φθησαν ἔντόςτοῦ κρησφυγέτου των τρία μἔλη τῆς ἀνταρτικῆς ὁμάδος Μαραθάσας. 'Ο ἀρχηγός τῆς ὁμάδας μεθ᾽ ἕτέρου μέλους, µή εὑρισκόμενοι τή στιγµή ἔκείνην ἐντόςτοῦ κρυσφυ- γέτου, κατώρθωσαν νά διαφύγουν. Κατόπιν τούτου ἑτέρα ἀνταρτική ὁμάς, εὑρισκόμενη εἰς τήν περιοχήν Μαραθάσας ὑπό τόν Μᾶρκον Δράκον, ἠναγκά- σθη νά μετακινηθεῖ εἰς τήν περιοχήν Σολέας. 'Ἡ µετακίνησις αὕτη ἔπεβάλλετο, ἀλλά ὁ Εκλεγείς ὑπό ταύτης διά καταφύγιον της χῶρος δὲν ἦτο ὁ ἐνδεδειγμένος, καθ᾽ ὅσον τήν 1δην Ιανουαρίου εἶχον ἀρχίσει ἐπιχειρήσεις τοῦ στρατοῦ εἰς τήν περιοχήν Πιτσιλιᾶς. Οὕτως, ἡ ὁμάς Μάρκου Δράκου συνηντή- θη τυχαίώς περί τό µεσονύκτιον τῆς 18ης - 19ης Ιανουαρίου μὲ ἔνεδρεύουσαν ὁμάδα Αγγλωὠν Στρατιωτῶν εἰς περιοχήν τοῦ ὅρους Σινᾶ παρά τήν Εὐρύχου. 'Ο Μᾶρκος Δράκος, μεθ᾽ ἕτέρου συντρόφου του προπορευόµενος τῆς ὁμάδος, εὑρέθη- σαν αϊφνης ἀντιμέτωποι τῶν δυνάµεων ἀσφαλείας. Οἱ στρα- τιῶται τοῦ Χάρντιγκ, μόλις ἀντίκρυσαν τούς δύο ἑνόπλους µαχητάς, ἄλλοι ἔτράπησαν εἰς φυγήν, Εκβάλλοντες γοεράς κραυγάς καί ἄλλοι ἐπυροβόλησαν εἰς τήν τύχην. Μία ὅμως σφαῖρα ἔπληξε τον ἥρωα Μᾶρκον Δρᾶκὸν, ὅστις Έπεσε ἄπνους, ἐνῶ ἕτέρα ἔπληξε τόν σύντροφο του Κώσταν Λοϊζου, ὅστις βραδύτερον ἀπέθανε, συνεπεία σοβαρῶν Ἐγκαυµάτων τά ὁποῖα ὑπέστη κατά τήν ἀνατίναξιν τοῦ ἀστυνομικοῦ στα- θμοῦ Κάμπου Τυλληρίαςτραυματισθείς εἰἶςτόν πόδαν. Οὕτως κατώρθωσε νά διαφύγη καθ᾽ ὅσον ὑπῆρχε µεγάλη σύγχυσις ως ωοοὁ ο οσο κ . Σ ο κ. η ο Οσο 1. 1 .. 4 οσο δ μεταξύ τῶν στρατιωτῶν, οἵτινες δὲν τόλµησαν νά τόν κατα- ϱἳ διώξουν ὁπότε θά τόν συνελάµβαναν διότι τό τραῦμα του τόν ἡμπόδιζε νά βαδίση. ᾿ Απεναντίας ἑταμπουρώθηκαν ἀναμέ- νοντες Επίθεσιν ἐκ µέρους µας. Ὁ Μᾶρκος Δρᾶκος ὑπῆρξεν ἁγνός, τίµιος, ἀνιδιοτελής καί γενναῖος μαχητής. ᾿Εκ τῶν πρώτων προσέτρεξεν εἰς τάς τάξεις τῆς ᾿ Οργανώσεως. Οὗτος ἀνέλαβε µέ τήν ὁμάδα του τήν Επιχείρηση δολιοφθορᾶςτοῦ ραδιοσταθμοῦ Κύπρου, τήν πρώτην νύκτα τοῦ κινήµατός µας καί ἔφερεν αὐτήν εἰς ἅἴσιον πέρας. Εν συνεχεία συλληφθείς καί δραπετεύσας ἐκ τῶν Φυ- λακῶν, ἀνξλαβε τή διοίκησιν ἀνταρτικῆς ὁμάδος, ἤν κατηύ- θυνεν Επιτυχῶς ἐνεργήσας ἀποτελεσματικάς ἑνέδρας κατά τοῦ Εχθροῦ. 'Ο θάνατός του μὲ ἀπεστέρησε ἓνός ἀρίστου συμπολεμιστοῦ τήν δέ Κύπρον ἑνός τέκνουτης, τό ὁποῖον θά τῆς ἦτο λίαν χρήσιµον, ὄχι µόνον εἰς τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα, ἀλλά καί εἰς μετ᾽ αὐτόν δηµιουργικήν ξργασία διά τήν πρόοδον καί εὐημερίατης. 'Η θλῖψις µου διά τοῦτον ἦτο μεγίστη. ᾿ Αλλά καί ὅλη ἡ Κύπρος, Εθλίβη καί τόν Εθρήνησεν δικαίως. Ἡρωες, ὡς ὁ Δράκος καί θνήσκοντες, δέν παύουν νά ζοῦν. Παραμένουν φωτεινοὶ ὁδηγοί τῶν Επιζώντων, διά τήν Εκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς των, εἰς ὡραίους καί εὐγενεῖς ΑΛΗΘΕΙΑ 5 Ὅλοι λέμε πώς ἀγαποῦμε «Γιά τή γνώση τῆς ἀλήθειας τήν ἀλήθεια, ἀλλά οἱ δέν ἀρκεῖ μονάχα τό λογικό, περισσότεροι ἀπό υμᾶς χρειάζεται καί ἡ συνδρομή τῆς ἁγαποῦμε πιό πολύ τό καρδιᾶς. συμφξρον. Πασκάλ Τολστόϊ, 3 Τό φῶς τῆς ἀλήθειας ἔκανε » “Ἡ ἀλήθεια δὲν καίει, ἀλλά φωτίζει, Λαβουλέϊ πολλούς ἀνθρώπους νά ζη- τοῦν νά κρυφτοῦν πίσω ἀπό τόν Ἴσκιο της. Μολιέρος Ἂ ” Τά Φιλοσοφικά συστήµατα εἶναι τό σκαλοπάτι ἀπ᾿ ὅπου ἀνεβαίνουμε στήν ἀλήθεια. Β. Οὐγκώ 3 Μά τούς θεούς, δὲν ὑπάρχει οὔτε ζωγράφος, οὔτε γλύπτης ἱκανός νά ἀπεικονίσει τό θεῖο : Τίποτα δὲν εἶναι ὡραιότερο κάλλος τῆς ἀλήθειας. ἀπό τό φῶς τῆς ἀλήθειας Φιλήμων Κικέρων ΑΧ ΚΑΙ ΝΑΧΑ ΜΙΑ ΓΙΑΜΑΧΑ ΟΙ ΜΟΤΟΣΥΧΛΕΤΤΕΣ ΓΙΑΜΑΧΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ οσο οοσασοοοοώοοώώοοοοοσοσοοσοώοοοοος κ ο ο ο ω η. κ ο .. 1 -“λεώφ. Σταδῖνου Μέγαρον Μιτσῆ 1 ΚΑΤΑΣΤ. Νο 9 ες ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Ὁ.. Ίακης Σκουριδης τηλ. 568108 Λευκωσία ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΕ “Ἡ μεγαλύτερη συλλογή, στίς καλύτερες τιμές ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΕΙΤΕ - ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ἱ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΑΣ᾽ ΟΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΠΙΟΤΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ἀρ. 1 'Ερμοῦ 127 Τηλ. 8656 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ἁρ. 2 Ζ. Κιτιέως 38 Τηλ. 5ο629 ών ος»... Μέ αἰσθήματα ἵκανο- Ἀποιήσεως πληροφορήθη- Ἄκαν οἱ ἀγωνιστές τήν ἔϊδη- ὥση Κυπριακῆς καθημερινῆς )ἐφημερίδας σύμφωνα με ἡντήν ὁποία ἡ Κυβέρνηση Σ ἀποφάσισε ὕστερ᾽ ἀπό τό- ὥ σα χρόνια τήν ἐπισκευή τοῦ Ὀὑπόστεγου ὅπου διαφυ- : λάσσεταιτό ἱστορικό πλοιά- ὅριο «Αγιος Γεώργιος», τό ἡ ὁποῖο συνελήφθηκε ἀπό τούς Βρεττανούς ἀποικιο- κράτες φορτωμένο πολεμµι- κό ὑλικό τό ὁποῖο προοριζό- ταν γιά τήν Ε.Ο.Κ.Α., στ’ ἀνοιχτά τῆς Χλώρακας. ᾿Επιτέλους ὕστερ) ἀπό τά τόσα διαβήµατα καί ' διαμαρτυρίες τῶν ᾿Αγωνι- στῶν οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσί- ες ἀντελήφθηκαν πώς πρέ- πει νά ἀρχίσουν νά σκέ- πτονται καί νά ἐνεργοῦν μὲ γνώμονα τό καλό τοῦ τό- που καί στήν περίπτωση αὖ- τή, τίς ἐπαινοῦμε γιατίξστω . κι ἀργά συνειδητοποίησαν πώς ἡ προστασία τοῦ θρυ- λικοῦ πλοιαρίου, θά συµβά- λει στήν διατήρηση τῆς ἱστορικῆς µνήµης τοῦ λαοῦ μας καί θά θυμίζει τά ἡρωῖ- κά κατορθώματα μιᾶς ἔν- δοξης ἐποχῆς. Στήν πέµπτη ἔκδοσή του ὁ «Εθνικός Φύλακας», καλοῦσετήν κυβέρνηση νά προχωρήσει ἀμέσως στήν ἐπιδιόρθωση τόσο τοῦ πλοιαρίου ὅσο καί τοῦ ὑπό- ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ «ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ» στεγου. Γιατί ὅταν τότες ἐπισκεφθήκαμε τόν χῶρο ὅπου φυλάσσεται τό πλοιά- ριο͵ καί τί δὲν ἔἴδαμε. Μεχρι καί ἀνθρώπινα περιττώµα- τα ἀντικρύσαμε. Γράφαµε λοιπόν τότε ἀνάμεσά σ᾿ ἄλλα: «Εάν δέν ὑπάρξει ἀνταπόκριση Ἐντός λογικοῦ χρονικοῦ δι- αστήµατος, οἱ ἀγωνιστές Επιφυλάσσουν τό δικαίωµα νά προβοῦν προτοῦ εἶναι ἀργά στίς δξουσες ἔνέργει- ες γιά ἐπιδιόρθωση καί συντήρηση τοῦ πλοιαρίου «ΑΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» καί κανένα κυβερνητικό τμῆµα δὲν θά ἔχει τό δικαίωµα νά τούς ἐμποδίσει». Τό πλοιάριο αὐτό πέ- ρασε στήν ἱστορία καί πολ- λές ἐγκυκλοπαίδειες καί βιβλία κάνουν ἀναφορά σ᾿ αὐτό καί τό πλήρωμα του. ᾿ Νά τί γράφει ἡ «ΝΕΑ ΠΑΓ- ΚΟΣΜΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΟ- ΠΑΙΔΕΙΑ» στή σελίδα 88: «Ὡς προοίµιον τῆς ἔνερ- γητικῆς ἀντιστάσεως τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ δύναται νά θεωρηθῆ ἡ σύλληψιςτοῦ ἑλληνικοῦ πετρελαιοκινή- του «Άγιος Γεώργιοο τήν 25 ᾿Ιανουαρίου 1955 μέ 13 πατριῶτες, κατηγορηθέν- τας καί καταδικασθέντας διά παράνοµον εἰσαγωγήν ὅπλων καί συνωµοσίαν πρός ἀνατροπήν τῆς ἀποι- κιακῆς κυβερνήσεως». ΟΙ ΤΓΕΛΟΙΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ Τελευταῖα, ἀρκετοί ἐπιτήδειοι, καταβάλλουν προσπάθειες ὡς πρός τό ποιός θά πλαστογραφήσει κατά τό χειρότερο τρόπο τήν ἕ στορία καί ποιός θά γράψει γιά τήν πορεία τοῦ Κυπριακοῦ ἀπό τό 1960 µέχρι τίς μέρες µας. Καί ὅλοι αὐτοί οἱ «ἱστορικοί» τῆς κακιᾶς ὥρας, γράφουν ὅτι τούς συμφέρει ἤ καλύτερα γράφουν ὅτι συμφέ- ρει σ᾿ ὁρισμένα πρόσωπα πού καἰνεκρά κατήντησαν νά τά λατρεύ- ουν. “Ἡ µανία τους στρέφεται ἀποκλειστικά ἑναντίον τῶν ᾿Αγωνιστῶν καί τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Στρατηγοῦ Γρίβα. Όση λάσπη ὅμως καί νά ρίξουν ὅ,τι καί νά γράψουν ὅ,τι καί νά κάνουν δὲν ϐ ᾿ ἀργήσ᾽ ἡ µέρα πού τά ἐλεεινά συγγράµµατα τους θά τυγχάνουν τῆς γενι: κῆς ἀποστροφῆς. Τελειώνοντας θέλουμε ν᾿ ἀναφερθοῦμε στή δειλία αὐτῶν πῶν τραμπούκων τῆς ἱστορίας ν᾿ ἀναθεματίσουν τίς καταραμένες συµ- φωνίες Ζυρίχης-/ονδίνου πού ἀποτελοῦν τήν ἀπαρχή τῶν δεινῶν μας. «Η ἱστορία πού θά γραφτεῖ µέτά πραγματικά γεγονότα ξέρει ποιός ὑπῆρξε ὁ Διγενής καί οἱ ᾿ Αγωνιστές πού πάντα ἀγωνίζονταν σπήν πρώτη γραµµή, ἐνῶ οἱ κομμουνιστές καί οἱ πλαστογράφοιτῆς ίστο- ρίας συμμαχοῦσαν μέ τούς ἐχθρούς καίπρόδωναν τούς ἀγῶνεςτοῦ Χ. ο ο ο ο ο . ο α ο ο α ο ο ο ο ο 1 ο ο ο « ο ο ο ο ο ο ο ο η λαοῦ µας. ο ΝΑΔΟΘΕΙΑΜΝΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΣ Πιστεύαµε πώς κατά τήν διάρκεια τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, ὁ Πρό- εδρος Κυπριανοῦ καί ἡ Κυ- βέρνηση του θά ἔσκεπτον- το καί θά ἐνεργοῦσαν κά- πως πιό ἀνθρωπιστικά καί ἔκτός ἀπό τίς ἐπισκέψεις σε νοσοκομεῖα, Υηροκομεῖα καί νοσηλευτικά ἱδρύματα, θά ἔφερναν στή σκέψη τους καί τούς ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΣ, πού βρί- σκονται ἐδῶ καί µερικά χρό- νια ἔγκλειστοι στίς Κεντρι- κές Φυλακές, γιά πολιτικά ἀδικήματα, τά ὁποῖα πρέπει νά περιέχονται στόν «Φά- κελλο Κύπρου ὁ ὁποῖος παρά τίς τόσες ἐπίσημες δι- αβεβαιώσεις γιά ἄνοιγμα του, δὲν βλέπουμε ν᾿ ἀνοί- γει. Πιστεύαµε πώς ὁ κ. Πρόεδρος, θά προέβαινε σε χειρονομία καλῆς θελήσε- ως καί τίς ἅγιες μέρες τῶν Χριστουγέννων θά ἔδιδε ἀμνηστεία στούς πολιτι- ᾿Αποθρασύνθηκαν τελευταῖα οἱ Τοῦρκοι καί συνεχῶς κινδυνολογοῦν καί ἔμμεσα σά νά λένε ὅτι προετοιμάζονται νά κά- νουντόν ᾿ Αττίλα ᾱ, δηλαδή µιά νέα προξλαση τῶν ὀρ- δῶν τους στό ἔδαφος τῆς Κύπρου, μέ ἀποτέλεσμα τήν πλήρη κατάληψη της πού θά σηµαίνει αὐτόματα καί τήν ἐξόντωση τῶν “Ελ- λήνων κατοίκων τοῦ νησι- οὔῦ µας. Γι’ αὐτό τό λόγο ἅς προσέξουν οἱ πολιτικολᾶν- κούς κατάδικους, πού πι- στεύουµε συνελήφθησαν ἔκδικητικά γιά νά γίνουν ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος, καί γιά νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ κομμουνιστές πού παρά νά ντρέπονται γιά τίς τόσες προδοσίες τους σὲ κάθε εὖ- καιρία ζητοῦν ἐπί πίνακι τήν κεφαλή τῶν ᾿Αγωνι- στῶν. Ακόμα ἔπρεπε ἡ κυ- ἵβέρνηση καί ὁ Πρόεδρος νά σκεφτοῦν πώς στό ἔξω- τερικό΄ βρίσκεται γιά λό-- γους θεραπείας ὁ ἀγωνι- στής Νίκος Σαμψών πού περιλαμβάνεται στούς ΠΟΛΙΤΗΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙ- ΚΟΥΣ.. Πρέπει, ἔστω καΐ τώρα νά δοθεῖ ἁμέσως ἀμνηστεία σ᾿ ὅλους τούς Πολιτικούς Κατάδικους. Καλοῦμε τήν κυβέρνηση νά ἑνεργήσει ὅπως πρέπει σωστά καί νά δεῖ μέ συμπάθεια τό τόσο ἀνθρωπιστικό αὐτό θέµα. ΟΙΤΟΥΡΚΕΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ δρες τοῦ τόπου καί ἡ κυ- βέρνηση νά κάνειτά σωστά διαβήµατα καί νά προβεῖ στίς κατάλληλες σωστές Ἐνέργειες παγκοσμίως καί νά καταγγείλει τήν προ- κλητικότητα τῶν νεοσουλ- τάνων τῆς Αγκυρας. ᾿Επίσης νά ζητήσουμε ἀπό: τήν Ελλάδα νά κάνει χρή- ση τῶν δικαιωμάτων της, σάν ἐγγυήτρια δύναμη, καί νά θωρακίσει τήν Κύπρο, μέ στρατό καίπολεµοφόδια ΓΙΑΤΙ ὁ Τοῦρκος µόνον ἔτσι θά βάλει νερό στό κρασί του. ασοσσσσσσσοΟοΟοΟοΟοΟοώῦὐώὐώο συν ΟΔΟΣ ΠΑΦΟΥ 27, ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΛΟΣΕΙΑΤΗΕΣΕ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΕΙΔΟΝ ΤΡΑΚΙΟΡΣ ΓΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ι.ΛΑ.Τ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΕΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΕ ΤΗΛ. 6727474 τα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ --ρ-- ο σα ΟΙ ΑΓΩΝ ΄Ο ᾽᾿Αγωνιστικός κόσμος τῆς Κύπρου, μὲ ἀγωνία προ- σβλέπε! στίς προσεχεῖς προεδρικές ἐκλογές, τῆς 13ης Φε- βρουαρίου κα/µέ αἰσθήματα ἀνάμεικτα. Προαισθάνεταιπώς πολλά κακά θά συμβοῦν ἄν ἐπικρατήσει ὁ ὑποφψήφιος τῆς Κοινοπραξίας κα! μ᾿ αὐτόν τό ξενοκίνητο ΑΚΕΛ πού πάντα ἦταν ὁ µεγάλος ὁπών στούς ἐθνικοαπελευθάρωτικούς ἀγῶ- νες τοῦ λαοῦ µας κα! ἑκτός ἀπ᾿ αὐτό τούς πρόδονεκα/συμ-. μαχοῦσε ὕπουλα μὲ τόν ἐχθρό. ᾿Ανησυχοῦν οἱ ᾿Αγωνιστές κα/µαζ/τους ὅλος ὁ ὐγειᾶ σκεπτόμενος λαός καί ἀπεύχοντα! ἐκλογική νίκη τοῦ ὑποψηφίου τῆς Κοινοπραξίας, γ/ατ/ ὄὅν ἐπανεκλεγεῖ µέ τ᾽ ἀνταλλάγματα πού πρέπει νά πρόσφερε στό ΑΚΕΛ γιό νά καλέσει τό δεύτερρ τούς ὁὀπαδούς του νά ψηφίσουν Κυπριανοῦ, θά πρέπει νά εἶναι δέσµ!ος τῶν κοµ- μουνιστῶν, πού στήν οὐσία αύτοί θά διοικοῦν. ΓΙατ θάναι ἀπίστευτο νά µήν περιέχονται στό περιβόητο «μΙμουμ πρό- γραµµα», ΣΟΒΑΡΑ ἀνταλλάγματα πρός τό ΑΚΕΛ, ὅταν ἑπα- νεκλεγε[πρόεδρος, ὄταν µάλιστα πρ/ν ἀπό μερικούς μῆνεςτό κομμουνιστικό ΑΚΕΛ τόν βάφτισε «ἀνάξιο», ὅτι «ἔχασε Τό τραῖνο» καἰ τοῦ κόλλησε ἀκόμα ἕνα σωρό ἐτικέττες, πού δὲν πμοῦσαν καθόλου τόν ἐκλεκτό τῆς Κοινοπραξίας. ’Η ἀποφόση τοῦ κ. Κυπριανοῦ, ν᾿ ἀναρριχηθεῖ στήν ἐξουσία ἀπό τίς πλάτες τοῦ ΑΚΕΛ, πρέπει! νά προβληµατίσε!ι τό λαό µας καί νά τόν κάνει ν΄ ἀνοίξει τά µότιασ του ὅταν θ6 βρεθεῖμπροστά στήν κάλπη κα/θά ἀποφασίζει µέτήν ψῆφο του, γ/ά τό µέλλον του. Τό κομμουνιστικό ΑΚΕΛ ἁπό τήν Ἱδρυσή του, ὑπῆρξε ξενόδουλο κα! τυφλός ὑπηρέτης τῆς Φασιστικῆς Μόσχας, γιά τά συμφἑροντατῆς ὁποίας κόπτετα! κα/μέπολύ ἐπιμέλεια καί ζήλο ἐξυπηρετεῖί. Ας µή ξεχνοῦμε πώς ἡ ἱστορία τοῦ κομμουν/σμοῦ διδάσκει πώς ἑκεῖ πού τά Κ.Κ. συνασπίζοντα! ἤ συγκυβερνοῦν μ᾿ ἄλλο κόμμα, ἐθνικό, κεντρῶο ἁστικό κ.Λ.Π., ὀδηγοῦν τά πράγματα ἑκεῖπού θέλουν κα! ὅταν ώριμά- σουν, πάλι µέ τόν τρόπο πού θέλουν, ἀπαλλόσσοντα ἁπό τούς συμμάχους τους καί ἐπιβόλλουν ὅσα ἡ ΛΙόσχα τούς ὐπαγορεύει. Πάντως, ἑκεῖνοι πού πληρώνουν πρῶτοι, εἶναι οἱ πρώην συγκυβερνῆτες τους. Αν ἀνστρέξουμε στήν /στορία, θά δοῦμε πώς ἁπό τό 1922, πρίν 67 χρόνια, ὁ κομµουν/σµός προσπαθεῖνά γαν- τζωθεῖ στήν Κύπρο. ᾿Εργάστηκε προγραμματισμένα καί σή- µερα βλέπουμεν᾿ ἀκολουθείτήν ταχτική πού ἀκολούθησε σὲ ἄλλες χῶρες. Τυχόν ἐπικράτηση τοῦ ύποψηφίου τῆς κοι- νοπραξίας κα! τήν ὁιακυβέρνηση τῆς Κύπρου, µέ ἔντονη τήν κομμουνιστική παρουσία στην πολιτική ζωή τοῦ τόπου, θδὅ- χε! ἀρνητικές κα! πο!ός μᾶς ἐγγυᾶται ὄν ὄχ Φοβερές ἐπιπτώ- σεις στό ἐθνικό µας θέµα ἀπό τή στιγµή πού θά πᾶμε ἑναντίον τῆς Δύσης, στή σφαίρα ἐπιρροῆς τῆς ὁποίας βρίσκεται ή ᾿ Κύπρος. ᾿Εξ ἄλλου ἅς µή ξεχνοῦμετίς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς ᾿ Ελλάδος, κατά τίς ὁποῖες παραδέ- χθηκε πώς ή Κύπρος ἀντέχει µόνο δυό ὧρες. ᾽Ακόμα ὅς θυμηθοῦμε τίς δηλώσεις τοῦ κ. Κυπρισνοῦ στό «Ν/ουσγου- ήκ», ὅτι οἱ Τοῦρκοι κάτι ἐτοιμάζουν στόν Λότο. Όπως ἁπο- καλύφθηκεπρόσφατα ήγέτες τῆς Δεξιᾶς, καθώςκαίό ἡγέτης τοῦ μεγαλύτερου κόμματος τῶν ᾿Εθνικοφρόνων, πρότειναν στόν κ. Κυπριανοῦ, τήν ὑποστήριξή τους καί τή συνεργασία τους, γιάτόν καθορισμό κοινοῦ ἐθνικοῦ προγράµµατος, κάτι πού ὁ κ. Κυπριανοῦ ἀπέρριψε γιά νά ἐξαγγελθεῖ σέλῃο ή περιβόητη κοινοπραξία, µἐτό ξενοκίνητο ΑΚΕΛ. Μήπως ὁκ. Κυπριανοῦ ἦταν τόσα χρόνια κρυπτοκομµουνιστής καί περ/- µενε νά τοῦ δοθεῖ ή εὐκαιρία νό ἀποδείξει καί δηµόσια τά κομμουνιστικά του αἰσθήματα ΟΙ ὀγωνιστές, ἔχουν ὑποχρέωση νά Φράξουν τόν ὀρόμο πού θά ὀδηγήσει στήν Κοινοπραξία καί κατ΄ ἐπέκταση τό δρόµο πού 6ά ὀδηγήσει στήν ἐξουσία τό κομµουν!στικό ΑΚΕΛ. Ο/ ᾿Αγωνισγές, οἱ ἄνθρωπο πού θέτουν ὑπεράνω ὅλων τό καθήκο πρός τήν Πατρίδα γιά τήν ὁποία τόσες Φορές ἔχυσαν τό αἵμα τους, ἔχουν καθῆκο ἔναντι τῆς ἱστορίας καί τοῦ Ἓθνους, νά προειδοποιήσουν τόν μαρτυρικό Λαό µας γιά τούς κινδύνους πού ἑγκυμονεῖ ή ἐπανεκλογή τοῦ κ. Κυ- :. πριανοῦ στό Προεδρικό ῥξίωμα., Ἔχουν ἱερό καθῆκο οἱ 'Α- γωνιστέςνά φράξουν τόν δρόµο ὁποιουδήποτεβάζει σέκἰν- δυνο τήν ἀσφάλεια τοῦ Λαοῦ καί τῆς Πατρίδας µας, πού περνδ τίς πιό δύσκολες στημὲς στήν /στορία της. Συναγωνιστές: Δέν πολεμοῦμε τόν Σπῦρο Κυπριανοῦ γιατί μᾶς εἶναι ὀνγιπαθητικός ἡ γ/ά ὁποιοδήποτε ἄλλο Λόγο. Τόν πολεμοῦ- µεγιατί συμμάχησε μέ τήν ἱμπεριαλιστική κα! νεοφασιστική κάστια τοῦ ΑΚΕΛ. Καίτί ἐστί ΑΚΕΛ, ἔχουμε πικρή πείρα. ΓΙ᾿ αὐτό φράξτεμέτή ψῆφοσας, τό δρόμοτῆς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ πρός τήν ἐξουσία κα! καλέστε κα! τό Λαό νά σᾶς µιµηθεῖ. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΓΙΑ ΣάΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” , Γραφεῖτε συνδρομητές τοῦ «᾿Εθνικοῦ Φύλακα», γιάτό 19883. Μόλις Εκδίδεται θά τόν παίρνετε ταχυδρομικῶς στό σπίτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ο ο ο ο ο. σσ Φα οσο ο ο. 9544494490 ος 8946. . ο ο ον ος 9 ο9ο.ςο..ο9ςο 99: 9 9 9 ο ος ο ος ο 5ο ος 9994 95ο 96ος. νο ο. ο 99090909. σςος» ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ {3 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Υ: ΕΥΡΩΠΗ: {93.500 ἤ 10 δολ. ᾽Αμερικῆς. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: {4.- ἤ 10 δολ. Αὐστραλίας, Συμπληρῶστε τὸ πιὸ πάνω δελτίο καὶ τα- χυδρομεῖστε το στὴ διεύθυνση: ᾿Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Οδὸς Βασίλη Μιχαηλίδη 4 Τ.Κ. 330 ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ- ΤΕΣ ΤΟΥ «Ε.Φ.», τοῦ 1982, ν᾿ ἀνανεώσουν τή συν- δροµή τους γιά τό 1983.