Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1984-05-01

εΟνικος ΦΥΛΑΚΑς ΣΕΛΙΔΑδ6 ἱ------- Ο ΟΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ (1844- 1984) 140 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Ρα Μ ΒΟΤτιΕΗΣ ΙΤΟ. 8 ππεπιῦοί οί ΤΗΕ Ηοιςε ΟΕ ΗΑΦ(ΙΡΑΝΙΗ ΕΤΚΟ ΙΤΡ. ΤΗΕ ΟΙ ΟΕΡΤ ΜΙΝΕ ΜΑΝΗΡΑΟΤυΡΕΗΣ ΜΗΕΦΤ. ΗΑΑΙΡΑΝΙ 90 ἃ ΘΟΝ5 αι ΤΗΕ ΟΙΡΕΡΤ μας ΜΑΝΟΕΑΟΤΟΒΕΗΣ δα Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ.ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Λ/ετην ευκαιρίστης συμπλήρωσης 140 χρόνων απὀ την ἵδρυση κα! Λειτουρ- Εργοστάσιο της ΕΤΚΟ και το οποίο αναμένεται να αποπερα- τωθεὶ μέσα στο 1985. Θα εἶναι δε το μεγαλύτερο και αρτιώτερο πριο ἔχει σαν αποτελεσμα την εἰ- σαγωγἡ τεράστιων ποσοτήτων ΝΗΙΕΘΚΥ, ΥΟΡΚΑ, 6ΙΝ και ἆλ- λων παρύόµοιων ξενων προϊόν- νει στον τόπο µας και, το οποίο µας προβληματίζει και µας δηµ!- ουργεί μεγάλα ερωτηματικά εἷ- ναι ὅτι, παρόλο που το αµπε- δραστηριότητατης και το όνομα της διαφημίζεται σε κάθε Κυβερ- νητικἡ εκδήλωση. Αυτό για µας αποτελεί κάπι το απαράδεκτο και γία του Οἶκου Χατζηπαύλου, δόθηκε δηµοσιογραφικἠ διάσκεψη, κατά Την ΕργοστάσιοΠαραγωγἠςκονιάκ των που απομιζούν το κυπριακὀ λουργικό, εἰναιξνατόσοσοβαρὸ Οπωσδήποτε ἕνα γεγονός το υποία ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχάλης Χατζηπαῦλος, αναφέρθηκε στὴ Μέση Ανατολἠ. συνάλλαγμα, και ακριβὠςαυτήη θέµα και κάθε χρόνο δημιουργεί Οποῖοπρέπει νατῦχει και µελέτης στην ἵδρυση της εταιρείας απὀ τον αείµνηστο Χριστοδουλή Χατζηπαύλο και ἔκανε πλατειἁ αναφορά στα ὀιάφορα στάδια απὀ Την ἱόρυση της εταιρείας. μἐχρ σήµερακαι σταπροϊόνταπου κατασκευάζειµεκορυφαῖ[ο το γνωστό και περίφημο κονιὀκ Αγγλίας. Οκ. Χατζηπαύλος κάλεσετην κυβέρνηση ναβοη- Τα αδέλφια µου κι᾽ εγώ εἰἷ- µαστε πραγµατικἁἀ πολὺ περή- Φανοι γιατί αποτελούµε τη δη γε- νεὰ της οικογένειας Χατζηπαῦ- τ λου΄που συνεχίζει µε τα ἴδια ξενομανἰα αποτελεὶ σοβαρή τρο- χοπέδη για τα κυπριακά προϊόν- τα. Δίκαια λοιπὀν η Κυβέρνηση µε την επιβολἠ βαριών Φορολο- γιώνπροσπαθεὶ ναχαλιναγωγή- τερἀστιαπροβλήµατα, μεγἆλο μέ- Ρος των ἰδιων των αμπελουργώὠν προτιμούν, προωθούν και κατα- ναλώνουν τα ἕξνα προϊόντα. Αυ- τὸ για µας εἶναι κάτι το τελείως και σχετικής αλλαγἡς. Εἶναι αδι- ανόητο για µας το γεγονός ότι σε κάθε Κυβερνητικὴ εκδήλωση προωθούνται και δισφημµίζονται προϊόντα απὀ μιά ἡ δυό τουλάχι- ὦ σει δυσάρεστη τάση. Στις απαράδεκτο. στο μόνο Εταιρείες. Εμείς, η θἠσει στη προώθηση του επιτόπιου κονιάκ και των άλλων οινοπνευματωδών Ἐν ανν ας Ὃ η ἡριῤρηήνα, παλς Εάν κάθε αμπελουργόςμαῖ --Ἐ“Πρεῖα Χαιζηπαύλου, ἔχοντας ποτὠν και ακόμανα διαφημἰσειτο Κυπριακό κονιάκ, ὁπως κάνειµετο κρασἰ. ανεκιμητηκληρονομιάπριν140 σωστά για πρὠτῃ φορά δδενεπι- -με την οικογἰνεια, τους φίλους μον ο ἄρρανπε, Ενδ'σφἑρουσο κα! πολύ κατατοπιστική η ομιλία του κ. Μ. Χατζηπαύλου την οποία δημοσιεύουμε ολόκληρη πιο κάτω. Ευχἠ µας εἶναι ο ΟΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗ- ΠΑΥΛΟΥ να περνἀ απὀ επιτυχία σε επιτυχία. Πραγματικά για 140 χρόνια προσφἑρει στο καταναλωτικό κοινό κάτι το ανώτερο και εκλεκτό σ᾿ όλα τα ο/ινοπνευµατώόη του ποτἆ που κυκλοφορούν στην αγορά. Χρόνια ο πρὀγονος µας Χρι- στουδουλἠς Χατζηπαύλου. Δεν νομµίἰζουµε να εἶναι οὗτεπερίεργο, οὖτε τυχαΐο το γεγονός, ότι, το ὀνομαλατζηπαύλου σηµαίνει σἡ- μερα κονιάκ, αφού γιαπέντε ολό- βλήθηκε καμμιά αὔξηση στα Κυ- πριακἁ οινοπνευματώδη, µε αρ- κετά ευνοϊκά αποτελέσµατα μὲ- χρι τώρα, ελπἰζουµεδεη αλλαγἡ αυτὴ νοοτροπίας να διατηρηθεί. Ταυτόχρονα το Ὑπουργείο και όσους άλλους επηρεάζει, κα- τανἁάλωναν µε ενθουσιασμὀ και αφοσίωση τα κυπριακά προϊόν- τατότε αμπελουργικό πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Ῥίχνουμε λοιπὀν µετην ευκαιρία αυτή σήμερα, ξα- νά το σύνθημα και κάνουμε μιά μεγάλη ἔκκληση σε όλο τον Κυ- σφἑρουμε τα περισσότερα στον «Κυπριακό κουμπαρώ µε τη µορφή του Φόρου κατανάλωσης και γι΄ αυτό ζητούμµε απὀ την Μυ- βἔρνηση δίκαιη και ἰση μεταχεῖ- ριση. Ερχόµενοι τώρα στο θέµα Εμπορἱου ἔχει τελευταία επιδοθεἰ πι του «Φόρου Κατανάλ αυ- .. . , ριακό Λαό και ιδιαίτερα στον ροὶ ὡσης, Στα νεώτερα χρόνια η κατα- γµατι εκείνη την περίοδο εκρα- γράμματα που προφἑρονται '- σε μιά αξιοπρόσεκτη και αξιοση- αμπελουργικό κόσµο, να προτι- τός αποτελεὶ το μεγαλύτερο πρὀ- σκευἠ κρασιού αναπτύχθηκε σε τούὐντο τα νενομισμένα βιβλία, ΒΕΟ” ἔγιναν συνώνυμα του κο- µείωτη προσπάθεια για να πείση μά, καταναλώνει και προωθεί τα βληµα που απασχολεὶ την Εται- ἵνα Αι Βιομηχανικό Ορ- γανισμὀ, απὀ τους μεγαλύτερους σε κονιάκ στο νησὶ. Μεγάλο μὲ- όπως Καθολικά, Ημερολόγια κ.λπ. νιάκ, ὅπως συνώνυμη του κονιάκ εἶναι και η Εταιρεία Χατζηπαὺ- του, που επανειλ α ζητοῦ- τον Κύπριο ότι ἔχει υποχρξωση να υποστηρίζει τα κυπριακά προϊόντα και κυρίως το κυπρια- κυπριακά προϊόντα. Με αυτὀ τον τρόπο εξαφανίζεται μιά για πάν- ρεία µας, καθώς και όλες τις ἆλ- Ἆες Εταιρείες κατασκευἠς κονι- νει εκατοντάδες χιλιάδων λιρών , στο Νησί, και την ἵδρυση του, λου. τα ελ. ὁ λ ἁκ. Ἔχουμε επανειλημμένα τς νς κα Ῥνας Ἴμη ο άπώνενώσόνανς πο ο μωρακαθς νεος Ἐν ας πρωην ρα ποτ προ Ἴπος Χρωστάστην ὕπαρξῃ ενὸς ἄνδρα αγορά ενός καϊκιοῦ µετοόνοµα παῦλου ἔθεσε στη αγορά το πε- κληρες γενεὲς οι Κύπριοι πὶ κωδ ΠΕΙΣ λευταῖα χρόνια. γεῖο µέσω της Επιτροπὴς Όνοῦ που γεννήθηκε στη Λεμεσό τὸ «Ἀλέζανδρορ, το οποῖς αφορά Ῥίφημο σήµερα κονιάκ, ΑΓΤΛΙ- το κὀντᾶκ αυτό: Από παπποῦ σε νιὰκ στον τόπο µας, ἔχουμε επα- Εωίς ὁ : πνευματοποιών, στην οποία ας 1798, τον Χριστοδουλή Χατζη- στηκε µε σκοπὀ να µεταφέρειτα ΑΣ. Τοόνοµατουτο χρωστάστο εγγόνι ο Κύπριος ἔμαθε να πίνει νειλημμενα χαιρετήσει µε µεγάλη κ, μας -ἲ ἠποτε σηµειωθή ὅτι ἔχουν αρνηθεὶ να παῦλου. κρασιά της Εταιρεῖας απὀτη Λε- ὅτι κατασκευάστηκε αποκλειστι- το κονιάκ Χατζηπαύλου. Και Χαρά τη διαφημιστικἡ αυτή εκ- Ὃ ο. νομ. η, εἶναι συμμετάσχουν η ΚΕΟ και οΣΟ- Εκείνο όμως που µειράπε μεσὸ στη Μέση Ανατολή,καθώς κά για εξαγωγή στην Αγγλία, εμείς σαν η πέμπτη γενιά, αντι- στρατεία της κοβρμηρης πα. αι σον αφορό ών ας ΔΑΠ, και ἔχουμε ζητήσει την ρισσότερο γιά την Ἑταιρεία Χρι- και σε άλλα λιµάνιατης Κύπρου. πριν οπωσδήποτε απὀ τον Β΄ λαμβανόμαστεπλήρωςτην τερά- ΕΝΝΗ ος χουμε ζητήσει δ κυπριακό κονιάκ. θεωρείται απὸ αροποπρίησι ης λεπουργιιότη: στ. Χαιζηπαύλου ἄι Υιοὶ ΛΤΔ., η Μετά αγοράστηκε ακόµαῖναμε Παγκόσμιο Πόλεμο, και πολλοί. Ότιαοικογενειακἡ ευθύνη της δι- πο ᾿ αν ον ποτ, γ - την Κυβέρνηση σαν ελεγχόμενο τα τομ φήρον πατκκάλρνσης, α οποία εἶχε ιδρυθεὶ για την κατα- το ὀνομα «Αγιος Πέτρος για φίλοι των Διευθυντών που ἔτυχε ατήρησης της παρᾶδοσης που Ναννὰκ στη αφήγηση η Ὑι εἶδος και τιµή του υπόκει οποίος οτιδήπ οτε ἆλλο απὀ τὲ- σκευἠ κρασιού, εἶναι ὅτι ἦταν η τον ἰδιο σκοπὀ. να το δοκιμάσουν ενθουσιάστη- κληρονοµήσαµε, και γι᾽ αυτό ασ μαι σσίά νο. καὶ Ἐδοχή στις σσ Ὃ ανω, τς τοιος μπορεὶ να παηαμτα. Ἐπιηριρ κῶν : πρώτη Εταρεῖα που κοτασκεύα- Το 1868 η Εταιρεία Χατη- «αν τόσο πολὺ µετηνποιότηα «αταβάλλουμεκάθεπροσπάθεια μμ ο 5 Η Εταιρεία µας προπληρώ- Μ1. ΓΚΑΤΣΗΠΑΥΛΟΥ ΑΥΙΟΝ, αἳ πο Εκ βεων. ὖ ρος της ιστορίας της Εταιρεῖας Χατζηπαύλου μπόρεσε να γίνει σήµερα γνωστό απὀ τότε που ανακαλύφθηκαν τα πιο παλιά βιβλία που κρατούσε ο ἴδιοςο Χριστοδουλὴς Χατζηπαῦλου παύλου εισήγαγε γιὰ πρώτη Φο- ρά στην Κὔπρο Ευρωπαϊκό Δἴυ- λιστήριο. Αυτό, το πρὠτο Δἴυλι- στήριο που αγοράστηκε απὀ τη Γαλλία, παρόλο ὁπ βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση ὡστε να µπο- ρεῖ να λεπουργήση, Φυλάγεται σαν «κονιάκ της Αγγλίας». Η ζἡ- τηση αυτή ἕἔκανε τους τότε Διευ- θυντὲς, εγγονούς του ιδρυτή Χρι- στοδουλἡ Χατζηπαύλου, να θξ- σοῦν το κονιᾶκ αυτό και στην Κυπριακἡ αγορά και μάλιστα µε ΠΩ τα για την αγορά της πρὠτης ὕλης { την οποία, κατασκευάζει, απο- θηκεῦει, παλαιώνει και μετά προωθεί γιαπώληση. Αντιλαμβά- νεστε ότι το μεγάλο χρονικό διά- στηµα ποὺ μεσολαβεί απὀ την τους λογαριασμούς του, και τα αιολογι : το ὄνομα που του ἔδωσαν οι φί- αγορά της Πρώτης ὅλης μέχρι τη οποία χρονολογούνται απὀ το σαν αρχ '«ὁ κομμᾶτι διάθεση’ του τελικοὺ προϊόντος .. λου πὲθανετο 1871 κά η Ῥπομη- μας ναι τόσο μειόθοι οἶνως ὡστε να ἔχει τεράστια επίδραση Οπωσδήποτε βιβλία κα χΧανίατην οποία προσεκτικά δη- πάνω στην οικονοµικἠ κατά- λογαριασμοἰ υπήρχαν και πολύ πιό πρῖν, αλλά δυστυχώς δεν δι- ασώθηκαν. Τα βιβλία αυτά, τα µιούργησε, κάτω απὀ τη διεύ- θύνση των απογόνων του, ετεθη σταση της Ἑταιρείας µας. Ταυτό- χρονα ὅμως µε τον τρόπο που γιαπρώὠτη φορά σεμοντέρνακαι λειτουργεὶ ο φόρος κατανάλωση οποία πρ κουν ακόμα Ὃθηναν επιστημονικὴ βάση. Το 1872 η πιστεύουμε ὁτι ἔχει και ανασταλ- τοχἡ πα 1αιρ ὼς μελετή Ὃ Εταιρεία Χριστ. Χατζηπαύλου ἂς τικὴ και αρνητικἡ επίδραση πά- σόι το αι Ἐν Υιοί Λτδ.,παρουσὶασεγιαπρώτη Ἅλοι τους, ζητώντας «κονιάκ της νω και στην ποιότητα του προῖ- λης ιστορικἠς αξίας. φορὰ κονιάκ στην αγορά του Αγγλίαο» δηλ. ΑΓΓΛΙΑΣ. ὀντος. Καλοῦμε λοιπὀν τη κυ- Σε κάθε ετικἑττα των προῖ- Νησιοῦ. Το κονιάκ εἶχε τόσο µεγάλη Ἡ Εταιρεία Χατζηπαύλου. άρχισε να γίνεται γνωστὴ στο βέρνηση να δεί µε κατανόηση το δίκαιο και μακροχρόνιο αυτό αἷ- όντων του Οἴκου τ πημον κατανάλωση, που η Εταιρία εξωτερικό απὀ το 1882 όταν ἁρ- τηµα µας και να προχωρήσει το καθὼς και πίτα Ὃ ή σχεδόν σταμάτησε την κατα- χισε να κερἰζιταπρώτατς ΎὝὙΎΥὙΎὝ« συντομώτερο δυνατό στη τρο- της Εταιρείας, δα δὰ κανάστς σκενή κονιάκ. Ταπρὠτακονιάκ βραβείασεΔιθνεϊςΕκθὲσειςσιο ποποίηση του φόρου κατανάλω- λεξεις Έ5ΤΟ. μα πππη οαναί που κυκλοφόρησαν στην αγορά Λονδίνο, Παρίσι Μπορτώ, Λει- σης οὕτως ώστε και η ποιότητα η χρονολογία εγγραφήςτη ΑΥ, εἶχαν σαν διακριτικἁ όχι ονοµα- φία και ἄλλες, του κυπριακού προϊόντος να ρεἰας Χρισι. Χατζηπαύλου ο. σῖες αλλά αστέρια, και τα γράμ- εξασφαλίζεται και η ὕπαρξη και οἱ Λτδ., που ενεκρίθηκε απὀ τὸ µατα γ.Ο. που προέρχονται απὀ ΑΒζει να σηµειωθή ὅτι µετα- οικονομική άνοδος της κυπρια- Κυβερνητικό Γροφείο Εγγραφἠς τις Αγγλικές λξεις “ΥΕΒΥ ΟΙΡ”. ξὺ των πάρα πολλών μεταλλίων κής οινοπνευματοβιοµηχανίας Εταιρειών, αφού τα. σχετικά Στην Κύπρο ὁ δύο ατά πουη Εταιρεία κέρδισε στα 140 να εἶναι σίγουρη. στοιχεἰα αποδεΐκνυαν ὅτι πρά- την ρο ὅμως τα αυτ χρόνια δραστηριότητας της, ἕνα .... ον ιο 111 εἶναι ιδιαἵτερης σημασίας και πολύτιμο. Εἶναι το μεγάλο Βρα- βείο (6ΒΑΝΟ ΡΗΙΖΕ), που εἶναι ἕνας Χρυσός Δικέφαλος Αετὸς και απεικονἰζεται σε όλες σχεδόν τις ετικέττες των προϊόντων της Εταιρείας και το οποίο απονεµή- θηκε στο κονιάκ Χατζηπαύλου κατά τη Διεθνὴ Ἔκθεση του Λονδίνου το 1914. Αυτὸ το Βραβείο αποκτά ακόμη μεταλύτερη αξία όταν αναλογισθούµε ὅτι για πρὠτη Ταυτόχρονα καλούμε την Κυβέρνηση να προστατέψει και το δικό µας επάγγελμα µε τον ἴδιο τρόπο και στοργή που περι- βάλλει, για παράδειγµα την πα- ραγωγή μπύρας, οὕτως ὦστε να µη µπορεί οοποιοσδἠποτεµεξνα μικρό χρηματικὀ ποσό και ἕναν μικρό αποθηκευτικὀ χώρο, να προχωρεὶ στην κατασκευἠ κονι- ἀκ. : Ωφείλει επίσης η Κυβέρνη- σης να καταργἠσει αμξσως τον εισαγωγικό δασμόὀ πάνω στις Ι Φορὰά οἱ κρπὲς αποφάσισαν να Φιάλες που αναγκαζόµαστε να μοιράσουν το «Χρυσό Βραβείο» εισάξουµε απὀ το εξωτερικό, μιά σεδὺο διαφορετικἠςπροέλευσης και όπως εἶναι γνωστό δεν υπἁἀρ- κονιάκ, γιατὶ τους ἦταν αδύνατο να αποφασίσουν πιό ἦταν το κα- λύτερο. Στα κονιάκ που μοιρά- στηκε το Βραβείο ἦταν, το µεν Οκ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ χει εργοστάσιο κατασκευήςγαυ-, λίνων Φιαλών στη Κύπρο. Πρεπει ακόµα η Κυβέρνηση να κρατήσουμε ψηλά το όνομα Η Εταιρείαµας αντιλαµβανό- Επιτροπής Τιμών. Τα δίκαια και να μελετήσει σοβαρά το θἕµατης : ὢ ο θμα ο ΕΑΜ ο ο απο. πα Ναπολεόν Μπράντο ανοδική πορεία της Εταιρείας λών Κυπρίων, και τηςπλειονότη- κοπνευματοποιώὼν αναλύονται οινοπνευματωδών ποτὠν στα ρ. ή µας πηγάζει απὀ την αγάπη και τας του τουρισμοῦ, να κατανα- και «δίυλίζονταν) απὀ την Κυ- καταστήματα αδασµολογήτων Η μεγάλη εξάπλωση του εµ- εκτίµηση του Κυπριακοὺῦ Λαού, λώνει εισαγόμενα ποτά, προχὠ- βερνητική μηχανή µε τη γνωστή στα λιμάνια και αεροδρόμια, οἱ πορὶοῦ των κρασιών στο μὲλλον ανάγκασε την Εταιρεία Χατζη- παύλου να ιδρύσει το 19647 την Εταιρεία Κυπριακών Οἶνων (ΕΤΚΟ), µε αποκλειστική γραµ- μἡ την κατασκευή και εμπόριο κρασιών. Το 1977 οι απόγονοι του Χριστοδουλή Χατζηπαύλου που αποτελούν την δη γενεά και ση- μερινοἰ Ιδιοκτήτες και Διευθυν- τὲς του Συγκροτήµατος Εταιρει- ὢν Χατζηπαύλου, αποφἁσισαν να χωρίσουν τις δύο Ἑταιρείες και να ανταλάξουν τις μετοχὲς τους µε αποτέλεσµα σήµερα, τὲσ- σερα αδέλφια να εἶναι αποκλει- στικοὶ Μετοχοι της Εταιρείας Χριστ. Χατζηπαύλου δε Υιοὶ Λτδ., που µε τόση στοργή αγκάλιασε τοκονιάκ Χατζηπαύλου. Γι΄ αυτό δεν θα αποτελεὶ καμμιά απόλυτα υπερβολἡ αν πούμε ὀτιτοκονιάκς Χατζηπαύλου εἶναι, το κονιάκ του Λαού. Εδώ μπορούμεναπού- µε ότι το θεμέλιο του οικοδοµἠή- µατος Χατζηπαύλου εἶναι ἕνα σφικτοδεμένο εσωτερικό μέτω- πο που πηγάζει οπιὀ τις άριστες και αρμονικὲς σχὲσεις της Διεύ- θυνσης της Εταιρείας µε το προ- σωπικὀ και τους συνεργάτες της. Μια απότις πολλὲς και πολύ- τιµες κληρονομιές που µας ἄφη- σαν οι αεἰμνηστοι παππούδες μας, εἶναι ότι η αγάπη του Κυπρι- ακοὺ Καιαναλωτικοῦ Κοινού πρἐἑπει να επιστρέφεται πίσω στο ρησε στη κατασκευἠ επιτοπίως ΨΗΙΘΚΥ, ΕΙΝ ΥΟΡΚΑ, ΒυΜ και ἄλλων παρόμοιων προϊόντων απότη θυγατρικἠ Εταιρείαμαςξ. Α Μ.ΒΟΤΠΙΕΒΕ ΙΤΟ., χρησιµο- ποιώντας κυπριακό οινόπνευμα απὀ σταφύλι. Λόγω της εξαιρετι- κἡς ποιότητας των προϊόντων αυτών εἶμαστε βέβαιοι ὅτι ο κάθε κύπριος (καταναλωτής και (διο- γραφειοκρατία και την «ταχύτη- τα χελώνας που τη διακρίνει, µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε αὑξη- ση και αν παραχωρηθεὶ απὀ την Επιτροπή Τιμών να ἔχει ἠδη απορροφηθεἰ απὀ τις νξες αυξή- σεις στους συντελεστὲς κόστους. Επιπρόσθετα επιθυμούμε εδώ να αναφξρουμµε ὅτι οι δικαι- ολογημῖνες και εγκεκριμμῖνες αυξήσεις στις τιμὲς πώλησης δεν ακολουθούνται απὀ τις Εταιρείες ΣΟΔΑΠ και ΚΕΟ, οὕτως ώστεη διαφορά στις τιμὲς πώλησης µε- ταξὺ των δὺο αυτών Εταιρειών και Των υπολοίπων παραγωγών κονιάκ, συνεχώς να μεγαλώνει. Και δημιουργείται κατά συνἔπεια το εὔλογο ερὠτημα: Πως εἶναι οποἷες εἶναι οπωσδήποτε πιό ακριβὲς απὀ τις τιμὲς πώλησης στην Κυπριακἡ αγορά. Με αυτό τον τρόπο ενθαρύνονται σε μεγά- λο βαθμό οι πωλήσεις των εισα- 'γομᾶνων ποτὠν σε βάρος των κυπριακών. Αναγνωρίζουμµε ότιτακατα- .στήµατα αυτά πληρώνουν υπὲ- ρογκα ενοἰκια και γι’ αυτό τους επιτρέπεται ἕνα τεράστιο ποσο- στὸ κέρδους στις τιμὲς πώλησης. Ας μελετήσει ὅμως η Κυβὲρ- νηση την περίπτωση διάθεσης σε όλα τα λιμάνια και αεροδρόμια, ξεχωριστών χώρων γιατισπωλἠ- σεις των κυπριακών προϊόντων. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύτις πωλήσεις των ντόπιων ποτών σε και οἱ υπόλοιποι Μέετοχοι της το δυν. λότ κτήτης κέντρου), θα προτιμήσει δυνατὸν οΣΟΔΑΠΚαιηΚΕΟΝνα ΕΤΚΟ ΛΤΑ. Απὸ την Τη ἵανουα- ος, ὧν πω ώρας τή τα ποτά αυτά, αντὶ τα εξωτερικά, µην προβαίνουν για αρκετά τώ- βάρος τον εισαγομένων. ρίου 1978 οι δύο Εταιρείες εργἁ- τη φυλάµε σαν κόρη οφθαλμοῦ. και για ἶδιο ὀφελος αλλά και για. ραχρόνιασεκαμμιά αὔξηση στις Τελειώνοντας, θα θἔλαµε να ζονται χωριστά αλλά η συνεργα- Η οικονοµικἡ αρωγἡ σε κοινω- το καλό του τόπου µας. Κάθε κὑ- µτιμὲς πώλησης... ενώ οἱ υπόλοι- ευχαριστήσουμε όλους Εσάς που σία τους συνεχίζεται σ᾿ όλους νικά, φιλανθρωπικά, και αθλη- πριος οφείλει να κατανοήσει ότι µπες συναγωνιστικὲς Εταιρεῖες εἴχατετην καλωσύνη να ανταπο- τους τοµείς µε κάθε σεβασμὀ. τικ ιδρύματα αποτελεί ἕνα βα- πίνοντας και προωθώντας κυ- θεωρούν αυτὲς τις αυξήσεις, όχι κριθείτε στη πρόσκληση µας από- Τον Μάρτιοτου 19Ἴβηξτα- σικὀ μέροςτων δραστηριοτήτων πριακά προϊόντα βοηθά τον τὀ- απλὼς αναγκαίες και απαραΐτη- Φὲ και μῖσον σας να ευχαριστή- ρεῖα Χατζηπαύλου αγόρασε την Εταιρεία Ρ. ἃ Μ. ΒΟΤΤΙΕΠΣ5 ΕΤΌ., η οποία κατασκευάζει Η- Ι5ΚΥ, Ο6ΙΝ, ΥΟΡΚΑ, ΒΙΜ και ἆλ- λα παρόμοια προϊόντα. Σήµερα τα προϊόντα αυτά καλύπτουν σχεδὀν όλη τη σειρά που χρησι- µοποιεἰ ἕνα κεντρο αναφυχἠςκαι η ποιότητατους ἔχει βελτιωθεὶ, σε τῖτοιο σηµείο, που εἶναι αδύνατο να τα ξεχωρίσει κανένας απὀ τα εισαγόμενα, και η τιµή τους εἶναι κατά πέντε φορὲς πιό φθηνἠ. Η δε πρώτη ὕλη που χρησιμοποιεί- ται εἶναι κατά 903 Κυπριακή. Το 1980 το Συγκρότημα Εταιρειών Χατζηπαύλου, άρχισε να κηήζει το νξο Εργοστάσιο του στα Τσιφλικούδια δίπλα απὀ το της Εταιρείας µας. Κοινωνικὲς επαφὲς µε όλα τα στρώματα του Λαού και κυρἰωςταλαϊκά, ως και αυξημένο ενδιαφἑρο για κἆθε πρόβλημα η συµµετοχή σε διά- φορες επιτροπές, καθιστούν τη διεύθυνση της Εταιρείας µας, υπεύθυνη και, θελουμε να πιστεύ- ουμε, αγαπητἡ στον τόπο µας. Ας µη νομἰσει ὅμως κανένας ότι ο δρόμος της Εταιρείας Χα- τζηπαύλου υπήρξε, εἶτε εἶναι, µό- νο ρὀδινος. Στον αγώνα µας για τη συνἔχιση της διατήρησης του κονιάκ ΑΓΓΛΙΑΣ, σαν του κατ᾽ εξοχἡ κυπριακοὺ ποτού, συναν- τούµε μεγάλα εμπόδια και αρκε- τὲς δυσκολίες. Η ξενοµανία που κυριολεκτικἁ µαστίζει τον Κύὐ- ποτου και δίδει εργασία σε χιλιά- δες ἄτομα που ασχολούνται στο αμπέλι, το εργοστάσιο και Τη δι- ανομή. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι, η Κυβέρνηση ἔχει υποχρέωση µε κάποιο εἶδος αγορανοµικἠς νο- µοθεσίἰας να προχωρήσει στον Έλεγχο των τιμών πώλησης οἱ- νοπνευματωδών ποτών στα διά- Φορα κἔντρα αναφυχἠς και ζε- νοδοχεΐα, ἔτσι που να υπάρχει η κατάλληλη και δίκαιη διαφορά τιμής μεταξὺ των εισαγοµένων καιτων κυπριακὠν προϊόντων,η οποία εἶναι σήµερα τόσο µηδα- µινή, που να µη λαμβάνεται σχε- δὸόν καθόλου υπ΄ ὀφη. Ἓνα παράἁδοξο που συμβαϊ- τες, αλλά στενἁ συνυφασμὲνες µε αυτή τους την ὑπαρξη Η µόνη λογική εξήγηση που μπορεΐ να δοθεί στο ερώτημα αυτό εἶναι ὅτι, η βοήθεια της Κυβέρνησης προς τις δυὀ αυτὲς Εταιρείες σε σὺγ- κριση µε όλες τις άλλες εἶναι κα- θαρά ετεροβαρἠς και άνιση. Ο ΣΟΔΑΠ, ο οποίος ὡς γνωστὸ ανἠκει στον Συνεργατισμὸ και τυγχάνει των σχετικών προνο- µίων τέτοιων Εταιρειών, ιδρὺύ- θηκε αρχικάἀ µε σκοπὀ τη συγ- κἔντρωση και διάθεση των αδι- αθέτων ποσοτήτων της ζιβανίας, ενὠ σήµερα ἔγινε ανταγωνιστἠς των οἰνοπνευματοποιών µε την κατασκευή κονιάκ. Όσο αφορά την ΚΕΟ, αυτή υποστηρίζεται απὀ την Κυβέρνηση σε κάθε σουµεθερμάτο Κυπριακό Κοινό για την προτίμηση και εκτίµηση που µας περιβάλλει για ενάµισυ σχεδὀν αιώνα και να του υΠΟ- σχεθούµε ότι θα συνεχίσουμε να προσφξρουµε στον τόπο µας τις ἴδιες, και περισσότερες ακόµα, υπηρεσίεςπου προσφἑρει η Έται- ρεία µας απὀ τον καιρό της ἱδρυ- σηςτης. Θέλουμε ακόµα να προ- σθἔσουµε ότι µετα λίγα αυτά λό- για δεν εἶναιδυνατό να γραφτείη ιστορἰα της Εταιρείας Χατζηπαύ- λου. Απλώς εκφράζεται η χαρά και η συγκίνηση, που τα προϊόὀν- τα µας συνεχίζουν να κρατούν την πρώτη θέση στην Κυπριακὴ αγορά, διανύοντας τη λεωφόρο των 140 χρόνων ζωής και προ- σφοράἀς. ΜΑ:Ι:ΟΣ 1964 ΕΘΝΙΚος Φύλακας Οι εθνικόφρονες Κύπριοι φοιτητὲς στην Ελλάδα ΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ 19556--59 ᾿Αποφη απότον εορτασμό στ κατά την οποία οι εθνικὀφρο Στο Φιλολογικό Σύλλογο ΠΑΡΝΑΣΟΣ καθὼς καιτην ανάγκη για αλλα εθνικὀ θὲµα. Ακολούθησε καλ μα του ΔΡΑΣΙΣ --ΚΕΣ και τρα παρξστησαν μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος Χωρ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ο καθηγητής Πανεπιστηµίου και με Αγώνα κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ και πλήθος κόσμου. γούδια και απαγγελί[ες ην Ὃ ος του λογικού Συλλόγου «Παρνασός», νες Φοιτητὲς του ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ, ΠΡΩΤΟΠ , Π.Ε.Α.Ε., η Ε.Κ.Ε., οΟΣ.Ε.Κ.Ε. καιο ΔΗ.ΣΥ. Ελλάδος τίµησαν την ν ἐδοδι παρκ επέτειοτης Ίης Απριλίου 19868, τον Αρχηγό Διγενή, τους δοξασµένης Ε.Ο.Κ.Α. Κύριος ομιλητής στον εορτασμό ἦταν οΤομµεάρχηςτηςξΕ.Ο.- Κ.Α. κ. Ρὲνος Κυριακίδης, ο οποίος στην οµιλἰα του τόνισε την ανάγκη για επικρά- τηση εκεῖνου του ηρωϊκού πνεύματος και ενότητας που υπήρχε το 1956--Ρ9, γή της μὲχρι τώρα υποχωρητικἠς πολιτικήςμας στο λιτεχνικὀ πρόγραμμα, µε χορούς απὀ το συγκρότη- ποιημάτων. Στην εκδήλωση επίσκοπος Αμαθούντος κ.κ. λος της Επιτροπής Ενωτικού ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΛΙΔΑ δ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφος ΑΘΗΝΑΙ τηλ. 3604277 Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ Στις 81 Μαρτίου 1984 ἔγιναν νξες αρχαιρεσἰες γιατην ανάδει- ξη νξου Διοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής ᾿Ενω- σης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Αθηνών. Ο λόγος που ἔγιναν και πάλι µετά απὀ τέσσερις μήνες εκλογὲς εἶναι καθαρά τυπικὸς. Το νὲο κατα- στατικό της ΕΦΕΗ που τροποποιήθηκε το 1982 απὀ καταστατικἠ συνξλευση προβλὲπει ότι η ετήσια γενικἡ συνἔλευση του συλλὸὀ- Υου η οποία αποφασίζει για την ημερομηνία των εκλογών γίνεται κάθε Μάρτιο. Ενὠ λοιπὀν τον περασμένο Μάρτιο ἔπρεπε να γἱ- νουν κανονικά εκλογὲς, λόγω της άρνησης και των τριών συνο- δοιπόρων Αγώνα (ΕΔΕΚ) Προοδευτικής (ΑΚΕΛ) και Αναγἔννησις (ΔΗΚΟ) που διάθεταν την πλειοψηφία στοΔ.Σ., δεν ἔγιναν. Επειδή όµως η θητεία του Δ.Σ. στην ΕΦΕΚ εἶναι ενός ἕ- τους, Οἱ Εκλογὲς ἔγιναν τον περασμένο Νοξμβριο που ἔληγε η θη- τεία του Δ.Σ. Φέτος αποφασίστηκε επιτέλους απὀ τους εκπροσώπους των παρατάξεων στο Δ.Σ. να γίνουν οι εκλογὲς το Μάρτιο εκτός απὀ την Προοδευτική που διαφωνούσε µε την άτοπη δικαιολογία ὅτι εἶναι ταλαιπωρία των φοιτητών. Την ἀποψη να µη γίνουν εκλογὲς, αρχικά υποστήριξε και η πρωτοπορία προτείνοντας αντ αυτούα- νακατανοµἠ των θέσεων του Δ.Σ. αλλά σε άλλες συνεδριάσεις υ- ποστήριξε τη διενξργεια εκλογών. Οἱ εκλογὲς ἔγιναν τελικά στις 31 Μαρτίου και τα αποτελξσµα- τα συγκριτικά µε τις εκλογὲς του Νοεμβρίου ήταν τα εξἠς: ΜΑΡΤΙΟΣ '84 ἧρωες και αγωνιστέςτης Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Φ. ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ, κ. Γιῶργος Μ]ωύσξεως, απευθύνει χαιρετισμὀ στον επι- νίκιο χορό του κινήματος στις 3/4/1984, ὅπου οι Φοιτητὲς γιόρτασαν τη νίκη του ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ στις εκλογές για το νξο διοικητικὀ συμβούλιο της ΔΡΑΣΙΣ - ΚΕΣ 467 ἕδρες 3 ποσοοστὸ 27,230 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 897 ἕδρες 2 ποσοστό 23,106 ΑΓΩΝΑΣ 895 ἕδρες 2 ποσοστό 23,196 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 240 ἕδρες 1 ποσοστό 1496 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 219 ἕδρες 1] ποσοστό 12,636 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 19 ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 30 ΣΥΝΟΛΟ 1760 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 88 ΔΡΑΣΙΣ.ΚΕΣ 38ὸ ἕδρες 2 ποσοστό 230360 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 413 ἕδρες 2 ποσοστό 2500 ΑΓΩΝΑΣ 8ρά ἕδρες ὁ ποσοστὀ 2200 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 284 ἕδρες ὁ ποσοστό 1730 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 214 ἕδρες 1 ποσοστό 133 ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 27 ΣΥΝΟΛΟ 1647 Από µια πρὠτη µατιά στα αποτελεσματα και των δύο εκλο- ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Με πνεύμα υπευθυνότη- τας και βαθειάς αντίληψης των κινδύνων που απειλούν τον τό- πο µας, µε αἴσθημα αγωνίας γι- ατους επιπόλαιους χειρισμοὺς αυτών που κατευθύνουν τις τύ- χες ῄας αλλά καιµε σταθερή δι- άθεση ν᾿ αγωνιστοὺμε µε πείσμα ενάντια στο κατεστημξ- νο και την κατοχἡ της πατρὶ- δας µας, γίνεται η τωρινή επικοινὠνἰα μαζί σου. Και πρὠτα στο Εθνικὸ µας πρόβλημα: Παρά τοότιη ενδοτικἠ πο- ρεία των κλιµακωτών ὑποχω- ρήσεων ξόφλησε ξεκάθαρα µετά την ανακήρυξη του Τ/Κ ψευδοκράτους (αφού φάνηκε πως οι Τούρκοι δεν συγκινούν- ται απὀ τη δικἡ µας ανεξάντλη- τη υποχωρητικἠ διάθεση), εν τούτοις οἱ εκφραστὲς της δεν λὲνε να την απαρνηθοὺν και συνεχίζουν µε ανεξήγητη σπουδἠ να την προωθούν. Λέεγαµε απὀ την επόμενη την ανακήρυξης πως αν δεν α- ναθεωρήσουµε τη γραμμή µας, τα ψηφίσματα και οι καταδίκες δεν θα ἔλυαν απὀ μόνα τουςτο πρόβλημα κι ότι ο χρόνος θα δούλευε γιατους Τούρκους κα- θώς η µεν ανακήρυξη θα ξεχνι- όταν σιγἀ-σιγἁ θεωρούμενη σαν ἕνα απὀ τα πολλά «συνηθι- σμένα» δεδοµένα, η δε ανα- γνώριση του νξου πραξικοπήματος θα προχω- ρούσε αργά αλλά σταθερά. Ακόμα και µια πρὀχειρη ματιά στα γεγονότα µπορεί να αποδείξει αμέσως πόσο δίκαιο εἶχαμε τότε. Γιατί περα απὀτον αρχικό αναβρασμόὀ και ανησυ- χία του λαοῦ για τα νξα τετελε- ᾿σμὲνᾶ, σήµερα δε Φφαΐνεται να πολυνοιάζεται κανένας για τη σοβαρή αυτή Τούρκικη πρὀ- κληση. ᾿Οσον αφορά δετο διε- θνή στίβο, µπορεί ο καθένας να δει πὀσο ενδιαφξρον και πόση διάθεση ἁσκησης πιέσεων στον Τούρκο υπάρχει για να υ- ποχωρήσει απὀ τα παράνομα πεπραγμῖνα του. Αλλά απὀ την άλλη, μπορούμε επίσης να ᾿δούμε πως το διπλωματικό αδι- ἔξοδο της Τουρκικής πλευράς άρχισε να υποχωρεῖ, καθώς δι- άφορες χώρες (κυρίως ισλαμµι- κἐς) εκφράζουν συμπάθεια προςτο Τ/Κ ψευδοκράτος. Και η δική µας στάση ποιά εἶναι, νο Αμέσως, µετά την ανακἠ- ρυξη τονἰσᾳµε πως «δεν θα υ- ποκὐψουμεκεχαι προσθέἐσαµε πως δε θα Ἀθθόμιλήσουμεαν οι Τούρκοι δ ανακαλέσουν. Ολ' αυτά μἔχρι προ τινός, ὁ- ταν χωρίς κανενα λὀγο και το σπουδαιότερο χωρίς να ρωτη: θεί ολαὸς εἶδαμε να υποβάλλε- ται απὀ την κυβέρνηση Κυπριανού κάποιο νὲο σχὲδιο (ο λαός ἔλαβε γνώση απὀ την Αγγλική εφημερίδα «Γκάρντι- αν»). Το παζάρεµα των εδαφών μας στη ρουλξττα των υποχω: ρήσεων συνεχίζεται. Το Κυπρι- ακὀ µετειράπη για τους κυβερνώντες σε θεμα εδαφι- κὠν ποσοστών και γενναιόδω: ρα προσφἔρουµε τώρα το 250 του Κυπριακού εδάφους στους Τούρκους. Ο όρος µας για ανάκληση πριν συνοµιλήσουμε άρχισε κι᾿ αυτός να ξεθωριάζει, µιας και ακούγονται σιγά-σιγά τώρα οἱ απόψεις για εξεύρεση τρόπου διαπραγματεύσεων ἕστω και χωρίς την ανάκληση. Κι οἱ Τούρκοι στην άλλη πλευρά του λόφου τρίβουν χα- ρούμενοι τα χξρια τους, βλἒ- ποντας µας να παραπαΐουµε σα ζαλισμἒνοι και να πἔφτουµε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολἰα θύ- µατα των σχεδίων µας. Αυτοί ἔ- χουν τους στὀχοὺς τους που φροντίζουν μάλιστα µε κὐνικὀ- τητα να µας κοινοποιούν µετις δηλώσεις ἡ ομιλίες τους, Ο ε- πόµενος δε στόχος τοὺς εἶναι η πλήρης κατάληψη της Κὺ- πρου. Συναδἔλφισσα και συνάδελφε, Μπροστά σ᾿ αυτά τα τρα- γικά αδιξξοδα ας µη τρέφει κα- νενας ψευδαισθήσεις πως μπορεἰ να υπάρξει εθνικἠ και µόνιµη λύση στο πρόβλημά µας αν δεν αναθεωρηθεὶ αμἒ- σως η πολιτική µας. Εἰναι καιρὸς ν΄ αντιλη- Φθούμε τους τεράστιους κινδύ- νους που απειλούν τον τόπο µας και ν᾿ απαντήσουμε δυνα-͵ μικά: -- Εγκατάἀλειφη των ερασιτε- χνισμὠν και της ενδοτικἠς µοι- ρολατρείας,. ο Ὑιοθέτηση της αγωνιστικής γραµµής µε προοπτική αφ ε- νός µεν να εξασφαλίσουµεταε- λεύθερα εδάφη µας και αφ᾽ ετέρου να προετοιμασθούμεγι- α ἕνα μελλοντικό απελευθερω- ., τικὸ αγώνα µε στὀχο την απελευθἔξρωση και αυτοδιά- θεση της Κύπρου µας. -- Να κινηθοὺµε ἆμεσα στη δηµιουργία εκείνων των απα- ραΐτητων προὔποθέσεων που θα µας καθιστούν ικανοὺς Υια την επιτυχή διεξαγωγή του ᾱ- γώνα µας. Και συγκεκριμὲνα: ο Εντατικοποίηση Των αμυν: τικὠν προσπαθειών (Η Εκκλη: σία οφείλει να βοηθήσει οὐσιαστικά κι ὄχι µε ψίχουλα, το κράτος να εφαρμόσει πολιτν κἡ λιτότητας και όχι αλόγι- στων δαπανών). -- Αποστολή Ελληνικού στρατού στην Μὐπρο. -- Σχηματισμός κυβέρνησης Εθνικής ενότητας, Υια να ΥΙνει η ενότητα απὀ σύνθημα πράξη και ν᾿ αντιμετωπισθοὺν απὀ κοινού οι κρἰσιµες συνθήκες που περνά ο τόπος µας απο 0: λες τις πολιτικὲς δυνάμεις. ος Πανεθνικἡ πολιτική και προγραμματισμός γιατὶ το Κυ: πριακό εἶναι πρόβλημα εθνικὀ και σαν τἔτοιο θα πρῖπει να αν” τιµετωπισθεί απὀ µια ενιαία Ε θνικἠ πολιτική. Π. ιστορική πραγματικότητα διδάσκει πως πλείστα των λαθών µας στο παρελθὸν οφεϊλονται στην α΄ συνεννοησὶα μεταξὺ Αθηνών- Λευκωσίας. Ο προγραµµατι- σμὸς θα µας καταστήσει! τἔλος ικανοὺς να προλαμβάνουμµε κι ὄχιν᾽ ακολουθούμετα γεγονό- τα, θα θὲσει δε το εθνικὀ θἔμα ἔξω απὀ την κονἰστρα των µαι- κροκομματικών διαξιφισμών. --- Ἐξύψωση των αγωνιστικών και εθνικών φρονημάτων του λαού, καταπολέμηση του πρὀ- σκαιρου ευδαιμονισμού καιτης παχυδερμίας και κινητοποίηση όλων σε µια πλατιά απελευθε- ρωτική βάση. Εμεῖς οι Κύπριοι Φοιτητὲς των Αθηνών πολλά μπορούμε να προσφἔρουµε προς την κα- τεύθυνση αυτή. [αι πρώτα- πρώτα ἔχουμε υποχρέωση να µεταφξρουµε τα μηνύματα αν- τά σ᾽ ὁλουςτους συναδέλφους μας, οὕτως ὠστεμετη σωστήε- νηµἔρωση να εκμηδενίσουµε την επίδραση του ενδοτικού στο Κ.Φ.Κ. Απὸ την άλλη µπο- ρούμε να συµβάλουμµε µε ερά- νους ἡ εκδηλώσεις µας στην προώθηση της αμυντικἠς θω- ῥράκισης. (Το Κἰνημά µας εισξ- Φερε πρὀσφατα απὀ τα υστερήματά του 50.000 δρχ., σαν συμβολικό ποσό στοταμεϊ- ο της ἆμυνας). Πολύ χρήσιµη θα ἦταν επἰ- σης η εκπαϊδευσή µας στα ὁ- πλα οὕτως ώστε να εἵμαστε ἔτοιμοι όταν χρειαστεί για ορ: γανωμἔνη κἀθοδὸ µας στην Κὐπρο. Προς το σκοπό αυτό το Εἰνημά µας απᾶστειλε σχετικό ἔγγραφο προς το Υπουργεῖο Α- μύνης, το Ὑπουργεῖο Ἐθνικής Αμύνης, τον Αρχηγό της Εθνι- κἡς Φρουράς και την Κυπρια- κἠ Πρεσβεία. Περιμένουμε απάντηση. Στον τοµμξα προώθησης της ενότητας θα μπορούσαμε εμείς οι νὲοι να δώσουμε πρώ- τοι το παράδειγµα αφήνοντας κατά μέρος τους µίικροπαρατα- ξιακοὺς διαξιφισμούς, τις ρε- τσινιὲξς και συκοφαντίες, τείνοντας ο ἕνας στον ἆλλο χἒ- ρι συναγωνιστικὀ, προωθώὠν- τας κλίμα ἔντιμου πολιτικού διαλόγου. Θα μπορούσαμε ε- μείς οι νξοι να ενταφιάσουµε ο: ρισικἁ τα πάθη του παρελθόντος που µας οδήγη- σαν στη συμφορά καλλιεργών- τας ἕνα ἠπιο, ενωτικόὀ κλίμα που θα βοηθούσε τα μέγιστα τον αγώνα µας. Απὸ την πλευ- ρά µας υπάρχει εἴλικρινής διά- θεση. Περιμένουμε την στάση τών ἄλλων παρατάξεων. Συναδἐλφισσα και συνάδελφε, Σαν νξοι άνθρωποι γεμά- τοι ὀνειρα κι ελπίδες για ἕνα καλύτερο αὗριο, ἔχουμε κι ε- μείς δικαΐωµα για µια λεύτερη κι ειρηνική πατρίδα, ἕνα χώρο να ζήσουμε και να δηµιουργή- σουμε. Δεν ζητούμε τίποτα περισ- σότερο απ᾿ ὁ,τι µας ανήκει. Γι΄ αυτό ἔχουμε υποχρέωση ν᾿ ᾱ- γωνιστούμε σκληρά για την ε: θνική δικαϊωση της Κύπρου μας, που θάναι και δικαίωση του καθενός µας ξεχωριστά. Ε.Φ.Ε.Κ. Οἱ εθνικόφρονες Φφοιτητὲς και φοιτήτριες του ΔΡΑΣΙΣ --ΚΕΣ, πανηγυρἰζουν τη νίκη τους, ξηµε-. ρώματα Ίης Απριλίου 1984 στο κατάμεστο αμφιθξ- αΤροτης ζωγράφου. γὠν, διακρίνουμε την κατακόρυφη άνοδο του ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ, που αύξησε τη δὑναμή του κατά 85 ψήφους και πήρε άλλη µία ἔδρα στο Δ.Στην οποία ἔχασεη Πρωτοπορία. Πρὲπει να σημειωθεί ότι ο αριθµός των ψηφοφόρων σ᾿ αυτὲς τις εκλογὲς (1760) αυξήθηκε σε σύγκριση µετις εκλογξςτου Νοεμβρίου (που ψήφισαν 1670) πα- ρά το γεγονός ὁτι απὀ το Νοξμβριο μἔχριτο Μάρτιο πήραν τα πτυ- Χία τους αρκετοί Φοιτητὲς. Το ΔΡΑΣΙΣ.ΚΕΣ ἦταν ἕνας βασικὸς συντελεστής της αὐξησης του αριθμού των ψηφοφόρων. Ηνἰίκη του ΔΡΑΣΙΣ.ΚΕΣ στις εκλογὲς αυτὲς δεν πρπει να θε- ωρηθεί µια μετατόπιση ψηφοφόρων απὀ άλλες παρατάξεις ἡ µια δραστηριοποίηση των μὲχρι τώρα αμἔτοχων στις εκλογὲς, χωρίς κανᾶνα απολύτως συμπἔρασμµα, χωρἰς κανᾶνα απολύτως προβλη- ματισμὀ. Η νίκη του ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ χρήζει µιας βαθειάς πολιτικής ανάλυσης, µιας σοβαρής πλὲον αντιμετώπισης του φοιτητικού Γιατι όμως η νίκη του ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ θεωρεΐται τόσο σηµαντι- κἡ Εξηγὠ. .Ἡ άνοδος του ἦταν αρκετά υψηλή Η νίκη του ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ θεωρείται σηµαντική γιατι σηµαντικἠ ήταν και η άνοδος των ψήφων του, όχι µόνο σ᾿ αυτὲςτις εκλογὲς αλλά καιστις προηγούμενες που απὀ 925 ψήφους που διἔθετε το Νοέμβριο του ᾿82, στις προηγούµε- νες εκλογὲς.ανἠλθε στους 482 (άνοδος 57 ψήφων) και τώ- ρα στους 467 (άνοδος 85 ψήφων και 1 ἔδρα δηλαδή σεδύο εκλογὲς ανήλθε 145 ψήφους και µία ἔδρα δηλ. ποσοστὸ 4406 απὀ τους 329). , .Το ΔΡΑΣΙΣ.ΚΕΣ δεν εἶναι παράταξη κοµµατικἠ. Αυτό σημαίνει ότι οι Φοιτητὲς προτιμοὺν την αυτόνο- µη πορεία και όχι την κομματική υποτέλεια, Οι φοιτητές δεν μπορούν να αισθάνονται δεσμευμὲνοι στις αποφἁσεις καιτις εντολξςτων κομμάτων. Αισθάνονται ικανοί και ὡρι- μοι να αποφασίἰζουν οἱ ἴδιοι. Οι φοιτητὲς ψήφισαν τις θὲσεις του ΔΡΑΣΙΣ.-ΚΕΣ Ἡ μεγαλύτερη σημασία της νίκης για µας τους ρασί- τες ἔγκειται στο ὅτι οι Φοιτητὲς πάνω απ᾿ όλα ψήφισαν τις θὲσεις του ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ., οι φοιτητὲς διάλεξαν την αγωνι- στικἠ πορεία και καταδίκασαν την πορεία του συµβιβα- σμοὺ, των µκλιμακωτὠν υποχωρήσεων και της ομοσπονδίας. ἛἜδειξαν την πὶστη συ ανξνδοτοαπε- λευθερωτικὀ αγώνα όταν δημιουργηθούν οἱ κατάλληλες προὐποθξσεις γι᾿ αυτόν, γιατι κατάλαβαν πως εἶναι η µο- ναδικἠ διξξοδος στα σημερινά αδιέξοδα. .Η νίκη ἦλθε µετά απὀ ἕνα ἔντονο και ανελξητο πόλεμο. Το ΔΡΑΣΙΣ.ΚΕΣ ἦτανο στόχος όλων. Οπόλεµοςπου δέχθηκε ιδιαϊτερα αυτἠ τη φορά ήταν αλοιώτικοςαπότους ἄλλους. Εχθροί και «Φίλου ξεκίνησαν τον προεκλογικὀ τους αγώνα.ρἰχνοντας λάσπη και µόνο στο ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ. Στην προεκλογικἠ τους εκστρατεία δεν εἶχαν θὲσεις, εἶχαν αντι-θὲσεις και λάσπη. Κομματικοί «πατέρες» απὀ διάφο κόμματα κατέφθασαν να «διαφωτίσουν» και να βοηθή- σουν τα παραρτἠμµατά τους και ἔριξαν και αυτοἰ ταφαρµα- κερά βἔλη τους προς το ΔΡΑΣΙΕ ΚΕΣ, Εἶχαμε να παλαΐψουμε ὄχι µετις εδώ παρατάξεις αλλά µε ολόκληρους κομματικοὺς μηχανισμούς που ξόδευσαν πακτωλοὺς͵χρηµάτων για να στηρἰξουν τα παραρτἡματά τους, Οι εφημερίδες µας φίµμωναν κι αυτὲς. Δεν δηµοσίευαν πρφεκλογικἁ ανακοινώσεις µας, παρά τις συνεχείς οχλή- σεις µας. ος Ενάντια σ᾿ όλα αυτά αντισταθήκαµε µε μοναδικά µας όπλα την ορθότητα των θἔσεων µας, την πίστη στον αγώ- να µας και το σεβασμὀὸ προς το φοιτητή. Η τάση αυτἠ των Φοιτητὠν µας προς την αυτόνομη α- γωνιστικἠ πορεία, ας προβληµατίσει λοιιὸν το λαό µας, τους μᾶἔλλοντες Φοιτητὲς, αλλά ιδιαΐτερα την ηγεσία αυτοὺ του τόπου. Η ανοδικἠ πορεία του ΔΡΑΣΙΣΚΕΣ θα συνεχι- στεὶ παρά τον αδιάκοπο πόλεμο που δἔχεται. Οι φοιτητὲς ξἔρουν να απαντοὺν. μας κινήματος. « Κορνήλιος Χατζηκώστας ΠΡΩΤΟ- ΑΙ ΟΝΑΣ. ΓΙΑ ΣΟΤΗΡΙΑ Η Δημοκρατική ἙΕλληνικἡ Πρωτοπορία ΗΠΑ αποτελεί τον εκφραστή των εθνικοφρὀ- νων φοιτητών στην πόλη της Νέας Υόρκης και τις γύρω πο- Ἀιτίες. Η Δ.Ε. Πρωτοπορία συνδικαλἰζεται στα πλαίσια της Εθνικής Φοιτητικής Οργά- νωσης Κυπρίων Αμερικής που αποτελεί το πρωτοβάθμιο ὁρ- γανο των Κυπρίων Φοιτητών Αμερικής. Στις περσινὲς εκλο- γὲς στην ΕΦΟΚΑ η τότε ΔΕΠ πἠρε το 483 των ψήφων και ά απὀ τις 9 ἕδρες του Δ.Σ. κατά τη φετεινὲς εκλογὲς που θα διε- ξαχθούν στο τᾶλος Μαΐου η Δημοκρατική Ελληνικἡὴ Πρω- τοπορἱα θα αγωνιστεὶ µε όλες τις δυνάμεις της για την πολυ- πόθητη νίκη στην ΕΦΟΚΑ. Ὡς γνωστό στις 14 Φε- βρουαρίου 1984 η ΔΕΠ απεφά- σισε την σύνδεση της µε την Πρωτοπορία και τον ΔΗΣΥ και ἔτσι γεννήθηκε η Δημο- κρατικἡ Ελληνικἡ Πρωτοπο- ρἱα ΗΠΑ. Η ἔνταξη των Φοιτη- τών µας της Αμερικής στο Συ- ναγερμικόὀ οικοδόµηµα απο- δεικνύει προς όλους ότι όλοι οφείλουμε να εργαστοὺµε μὲ- σω του Δημοκρατικού Συνα- γερμοὺ και να τον ενισχύουµε κατά τις κρίσιμες στιγμὲς που περνά η πατρίδα µας, διότι μὸ- νο ἔτσι θα µαταιώσουμε τα σχεδιάἀ των εχθρὠν που επι- βουλεύονται την εθνική ταυτό- τητα και ακεραιότητα του νη- σιοὺ µας. Η Δ.Ε. Πρωτοπορία ΗΠΑ αποτελεί την πρωτοπόρα κυ- πριακἠ παράταξη στην Αµμερι- κἠ. Μετά την ανακήρυξη του ψευδο-τουρκοκυπριακού κρά- τους. κινητοποιήθηκε ἅμεσα για την ενεργὀ δράση του Ελ- ληνοκυπριακοῦ και Ελληνικού στοιχείου στις ΗΠΑ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού κοινού. Απὲστειλε τηλεγραφἡ- µατα διαµαρτηρίας προς την Αμερικανικἠ κυβέρνηση, Τη Γερουσία καιτη Βουλή και διξ- νειµεδ,000 αντίτυπα πανοµοιό: τυπης επιστολής για να σταλεί στον πρὀεδρο Ῥήγκαν ὁπου καταδικαζόταν η Τουρκική ενξργεια. Η Δ.Ε. Πρωτοπορἱα ΗΠΑ τιμά ιδιαιτέρως και τις εθνικὲς µας επετείους και μέσα στα πλαίσια αυτά διοργάνωσε λαμπρὀ πανηγυρικὀ εορτασμό της Ίης Απριλίου. Στην συγ- κἔντρωση εκεΐνη παρευρξθη και ο Ελληκοαμερικανός γε: ρουσιαστἠς κ. Πώλ Σαρμπά- νης. ΠΟΡΙΑ ΗΠΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΑΊΙ'ΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Μὲσα στο κατάμεστο απὀ Φοιτητὲς αμφιθέατρο της Φοι- τητικής εστίας του Εθνικού Με- τσοβείου Πολυτεχνείου, πραγματοποιήθηκε απὀ το ΔΡΑΣΙΣ.-ΚΕΣ, εκδήλωση για ῥ Κυπριακή Λαϊκή µας παρά- Μετά απὀ σύντομο χαιρε- τισμό εκ μὲροὺς του Δ.Σ. του Κινήματος απὀ τον Πρὀόεδρὀ του, ακολούθησε ἕνα πλήρες πρόγραµµα που ενθουσίασε και συγκίνησε. Συγκεκριµένα το πρὀ- γραµµα περιελάμβανε Κυπρια- κοὺς παραδοσιακοῦς χοροὺς απὀ το κατά γενική ομολογία - σπουδαίο χορευτικὀ συγκρό- τηµα του ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ σε χο- ρογραφἰες Ηλία Ηλία, Κυπριακά τραγούδια απὀ την Φωτογραφικά στιγμιότυπα απὀ την εκδήλωση του ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ γιατην Κυπριακή Λαϊκή Παράδοση. Δόμνα Μιχαηλίδου, ἀπαγγελί- ες Κυπριακών ποιημάτων ὁπου τονιζόταν ἔντονα η µεγάλη ετιι- θυµία για ΕΝΩΣΗ µε την µάνα Ελλάδα, παροιµἰες, Κυπριακά σκὲτς των Ηλία Ηλία και Καλ- λἠ Θωμάπου παρουσιάστηκαν µε άφογο τρὀπο απὀ τη θεατρι- κἠ ομάδα του ΔΡΑΣΙΣ.ΚΕΣ και τᾶἔλος «τσιαττιστὰ) απὀ τους Χριστοφόρου Ανδρὲα και Χρυ- σόστοµο Παρασκευόπουλο, που σκόρπισαν άφθονο γελιο. Για τα σκηνικά δούλεψεο ζωγράφος Σαλώφ καθώς καιο Λεάνδρου Φιλιππος, Στην εκδήλωση παρευρξ- θη ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Κυπριακής Πρεσβείας κ. Γιωργής, αρκετοί Κύπριοι ερ- γαζόµενοι και πλήθος Φοιτη- τών Κυπρἰων και Ἑλλαδιτών. .. Π παραπαιδεία ευημερεἰ όταν η παιδεία πάσχει ΕΠΕΙΓΕΙ Η ΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ «Ἡ υποβόθµιση της παι- δείας η ανεξέλεγκτη παραπαι- δεία, η ἕλλειψη πανεπιστημίου στον τόπο µας ἔχουν ως αποτξ- λεσµα τον κοινωνικό, πολιτικό και εθνικό ξεπεσμὀ του Κυπρι- ακοὺ λαού», καταγγέλλει η Φοιτητικἡ παράταξη «Πρωτο- πορἰω µε ανακοϊνωσή της. Τονίζει ὁτι η παιδεία εἶναι εθνικό θέμα γιατί εἶναι ο στυ- λοβάτης του τὀπου µας, Η Πρωτοπορία καλεί τους αρµο- δίους να το αντιμετωπίσουν µε τη δέουσα σοβαρότητα και πάἀ- νω απὀ κομματικά και παρατα- ξιακἁ συμφέροντα. Αναφξρει συγκεκριµένα η «Πρωτοπο- ρία»: «Εἶναι γενικἁ διαπιστωμὲ- νο πως σήµερα η ελληνική εκ- παϊδευση δεν ικανοποιεὶ και δεν ανταποκρἰνεται στις προσδοκἰες των γονξων, των μαθητὠν και του Κυπριακού λαού γενικότερα. Πολλὲς οἱ διαμαρτυρἰες συνεχώς διογκού- µενα τα παράπονα και οι ατα- σθαλἰες της δηµόσιας εκπαϊ- δευσης. Βασικὲς αιτίες της κα- τάστασης αυτἠς η παραβίαση της αρχἠς Της σης µεταχείρη- σης και της αξιοκρατίας σαν αποτἔλεσµα της κοµµατικο- ποίησης της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικἠς Ὑπηρεσίας κα- θώς και η ἔλλειψη προγραμμα: τισμοὺ και συντονισμού απὀ μὲ- ρουςτων διαφόρων υπηρεσιών του υπούργείου Παιδείας. Η διαπιστούµενη ατασθαλία µας οδήγησε σ᾿ ἕνα εκπαιδευτικὀ χάος που συνεχώς διογκώνε- ται. ΗἩ ἔλλειψη προγραμµατι- σμοῦὺ και στόχων καθιξρωσαν στην Κύπρο την παραπαιδεία σαν ανάγκη ζωής σε γονιοῦς και μαθητές. Μαι εἶναι λυπηρό γιατί αντὶ προβληματισμού το υπουργείο προσπαθεί να απο- δώσει τα δεινἁ της παιδείας Κατακόρυφη αὔξηση Απόδειξη του πιο πάνω εἷ- ναιη κατακόρυφη αύξηση των δεικτὠν των ανέργων επιστη- μόνων. Το φαινόμενο ανεργίας των επιστημόνων ἔχει επηρεα- στεί και απὀ άλλους παράγον- τες αλλά θα μποροὺσε να αμ- βλυνθεὶ αν εκπαιδευτική και οικονομική πολιτική συµβαδί- ζουν όσον αφορά τα κατά και- ροὺς εξαγγελλόµενα αναπτυ- ξιακἁ προγράµµατα. Η σύστα- ση επιτρόπων απὀ το υπουρ- γεὶο Εργασίας για απασχόληση των ανέργων επιστημόνων δε λύνειτο πρόβλημα. Απαιτείται η ὕπαρξη ορθού προγραµµατι- σμοὺ που θᾳ συντελὲσει την πρόληψη του προβλήματος. ΣΗ παράταξη µας ἔχει εκ- Φράσει τις ανησυχίες της για την παιδεία και τους ανἔργους επιστήµονες. Εἶναι η μόνη Φοι- τητική παράταξη που εκλήθη απὀ την κοινοβουλευτικἡ Επι- τροπή Παιδείας (21.10.1985) για να υποβάλει τις δικὲς της εισηγήσεις. και οι αντιπρόσω- ποιτης ΕΦΕΚΘ σε επαφὲςπου εἶχαν το καλοκαίρι µετους πο- λιτικοὺς αρχηγούς (πληντου κ. Παπαϊωάννου) και διαφόρους παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση τους εκἁμαν γραπτὲς εισηγήσεις για προγραμματισμένη επίλυση τους. Ἡ παράταξη µας θέτον- τας πρὀταση της στην κοινο- βουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ για εγγραφή του θέματος στην Βουλή και υποβάλλοντας τις εισηγήσεις ανάγκασε το νοµο- θετικὀ σώμα του τόπου µας να μελετήσει τα προβλήµατα της παιδείας των ανξργων επιστη- µόνων και του Κυπριακού ΙΠπα- νεπιστηµἰου. Πιστεύουμε η µε- λξτη των θεμάτων αυτών καιη ἔκδοση πορίσµατος θα βοηθή- σουν τους ιθύνοντες του υπουργείου Παιδείας, να στα- µατήσουν τη συνεχιζόμενη δι- ὀγκώση των προβλημάτων. ᾿Κυπριακό πανεπιστήμιο }Εδὠ και χρόνια όλοι τάσ- σονται υπὲρ της ἱδρύυσης πανε- πιστηµίου στην Κύπρο. Ηπαρά- ταξη µας ἐπισημαίνει για άλλη µιαφοράτην ασυνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων της κυ- βέρνησης. Όι επικαλούμενες εκθὲσεις εμπειρογνωμόνων, οι ευνοϊκὲς αναφορὲς της ΟΥ- ΝΕΣΚΟ, η διυπουργικἠ επι- τροπή, οι μελέτες και οἱ προ- σφορὲς δυστυχώς δεν ἔφεραν κανένα αποτέλεσµα ὡς τώρα. }Η ανάγκη για την ἵδρυση πανεπιστημίου στον τόπο µας εἶναι προφανἠς και απ᾿ όλους αναγνωρισμένη. νΏς παράταξη δώσαμε τις εισηγήσεις µας και τις προτά- σεις µας στην κοινοβουλευτικἡἠ επιτροπή Παιδείας. {ΤΣΗ υποβάθµιση της παι- δείας, η ανεξξλεγκτη παραπαι- δεία, η ἔλλειψη πανεπιστημίου στον τόπο µας ἔχουν ὡς αποτὲ- λεσμα τον κοινωνικὀ, πολιτικό και εθνικὀ ξεπεσμὀ του Κυπρι- ακοῦ λαού. ΣΗ παιδεία εἶναι θέμα εθνικὀ γιατὶ εἶναιο στυλοβάτης του τόπου µας, Για το λόγο αυ- τὸ πρέπει ν᾿ αντιμετωπίζεται µε τη δέουσα σοβαρότητα και πάνω απὀ κομματικά και πα- ραταξιακἀἁ συμφξροντα». στην ὑπαρξη ιδιωτικὠν Φρον- τιστηρίων ἡ Της παραπαιδείας όπως την αποκαλοὺν. Αυστυ- χώς οἱ ιθύνοντες του ὕπουρ: γείου δεν κατάλαβαν ότι η πα- ραπαιδεία ευημερεί ὅταν η παιδεία πάσχει, Δε θἔλουν να αντιληφθούν πως οι αδυναμίες του εκπαιδευτικοὺ µας συστή- µατος και η υποβάθµιση του εκπαιδευτικού ύψουςτης δηµό- σιας εκπαίδευσης ἦταν και εἰἷ- ναι η αφορμή της ενδυνάµω- σης των ιδιωτικὠν Φροντιστη- ρων. Δεν αρκεὶ µόνο η διά- γνώση του προβλήματος, επι- βάλλεται να παρθούν τα σω: στάἁ µέτρα να καταστήσουν την παϊδεἰα αυτάρκη και όχι επιβο- ηθητικἠ της παραπαιθείαφ ΣΗ ἔλλειψη προγραµµατι- σμού αναμφίβολα επιδρά αρ: ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Με πρωτοβουλία του ΣΥΝΔΕΣΜΝΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΑΠΕΛ) και της ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (Π.Ε.Α.] εκδίδεται η εφημερίδα αυτἡ των ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ της Κύπρου ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ. Για να μπορέσει η εφημερίδα αυτή, η πιο γνήσια εθνικἡ ἔπαλξη και Φωνή να Φὲρει σε πέρας την γι- γαντιαίἰα αποστολἠ της ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ- ΤΕΣ. Παρακαλούμε συμπληρώστε το πιο κάτω δελτίο συνδρομητού και στείλετε το στην διεὐθυνσὴ µας στην Αθήνα, ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ τηλ. 3604277 Στις δυό Φωτογραφίες (πάνω) το χορευτικὀ συγκρὸ- τηµα και στις δυό Φωτογραφἰες κάτω στιγμιότυπα απὀ το«Κυπριακὀ σκὲτς». Τη θεατρικἠ ομάδα αποτξ- λεσαν οι: Μιχάλης Αντωνιάδης, Γιώργος Αποστολί- δης, Γιώργος Νικόλα, Χρίστος, Ελένη Φωτίου και Χρυσόστομος Παρασκευόπουλος. νητικἁ στα πενταετή αναπτυ- ξιακἀ προγράµµατα αλλά και συμβάλλει ταυτόχρονα στην ασυνῖπεια μεταξὺ εκπαϊδευτι- κἧς και οικονοµικἠς πολιτικής του κράτους, ΙΛΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .......... ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ... «νεο ονωεν εκ νενν ΤΗΛΕΦΩΛΙΟΝ . νε νε νοκ κεκ κ κε κε ε νε οκε χεχε κ εν Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ δΙΝΑΙ 600 ΔΡΑΧΜΕΣ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ. «οσο οςςος...ο. ΣΕΛΙΔΑ 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΗΟΛΑΟΥ και ονομα Που δεν υπαρχει σε 9909 να µπΏρεινα µεταφερει Ὃ ας σον κανενα αλλο αποκνπΏ πιο µεγαλη σνεση (δηλαδη να είναι τελεια εξρπλισµενο καναεχεµε- 999 να ὄνητοασθηµατης Ύαλο εσωτερε Χ0ρο)! ααχραλειας ακομα (πχ σπς πιο δµσ- κολες συνθηκες χαρις σπς ιλµηλες 900 να εχειδπΌρτες ὥστε σπιν προδιαγραρες ασφαλειας στα ϐθελησετε θα εχετε κ’ενα μικρο Φρενα, την αναρπηση.και στην κἰ- θοἰαῖο ) νηση µπροστα! . 9090 να εχειεπῶόσει αλλα και 9090 κοινα µην κοσηζει ΠΟλλα. ἑ Ε ἠδηιίθος μα ο - λοφωνα Ααρναν 6ΡΊΘΕ/ΒΟ3Γ5.Λευνωλα 420578, Λαµεσος ΤΟΤΙΑ ΓΠαρος βοοΓορολμι2ῶ9ὰ Συμπληρώθηκαν φέτος 28 χρόνια απὀ τον απαγχονισμὀ των ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α. Μι- χαήἠλ Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου που στις 10 Μαΐου 1956, άφησαν την τελευταία ΄ τους πνοὴ στην άγρια καταπα- κτη των κεντρικὠν φυλακών: Λευκωσἰας. Όι ᾿Αγγλοι αποὶι- κιοκράτες σεµια απεγνωσµενη προσπάθεια τους, να κάµψουν την αγωνιστικότητα του Κυ- πριακούὺ Ελληνισμού, αδίστα- κτα χρησιμοποίησαν κάθε μὲ- σο και ἔννεα ἡρώες της Ε.Ο.- Κ.Α. μεταξύ των οποίων και οι Καραολής και Δημητρίου απαγχονἰστηκαν. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗΣ Ο ήρωας Μιχαἡλ Καραο- λἠς γεννήθηκε στο χωριό Πα- λαιχώρι. Αποφοίτησε απὀ την Αγγλικἡ Σχολἠ Λευκωσίας. Διακρῖνετο για την φιλομάθεια και την ευσυνειδησἰα του. Ἱζα- ταδικάσθηκε για το φόνο Ελ- ληνοκύπριου αστυνομικού, ο οποίος εσυνεργάζετο στενά μὲ τους αποικιοκράτες. Στην πραγματικότητα τὸ Φόνο εἶχε κάµει ἆλλο μᾶλος της Ε.Ο.- Κ.Α., που αγωνἰζετο στις ομά- δες του Καραολή. Σε αἰτηση τουπροςτον Κυβερνήτη-δήµιο της Κύπρου Στρατάρχη Χαρ: τιγκ για απονομή χάριτος ο Χάρτιγκ αποφάνθηκε ωμά ὅτι: «ο νόμος πρπει να ακολουθή- σει την πορεία του». Ο ήρωας Καραολἠς ἔγραψε πολλὲς επι- στολὲς προς τους συγγενεὶς του, τόσο ὅταν ἦταν υπόδικος όσο και µελλοθάνατος. Στις επιστολές αυτὲς Φαίνεται όλο κε. Ανέκδοτη Φωτογραφία που λήφθηκε το βράδυ πριν τη εΘΝικοο Φγλακας . ΄ 25ΧΡΟΝΙΑΑΠΟΤΟΝ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ µε κοπάνουν µε μαστίγια γρόνθους, αἴδερα, ραβδιά Τώρα στὠν µμελλοθανάτων µας εβάλαν τα κελλιἁ καιµας βρίζουν, µας εµπαΐζουν τα χαιρεκάκα σκυλιά Την αγχόνη τους µας δείχνουν και µας λὲν σαρκαστικἁ πως κελλἰ θα µας αλλάξουν, θα µας παν εκεὶ γοργά Αίσχος ᾿Αγγλοι π᾿ αγνοεῖτε την ελληνικἠν καρδιάν που ζωὴ δεν λογαριάζοι για να βρή την λευτεριά Τα Ελληνόπουλα δὲν ξερουν μόνο πως πρέπει να ζουν ξερουν πως και να πεθαίνουν την Πατρίδα να τιμούν Στις 8 Μαΐου 1956 ο Κα: ραολής υΥραφεὶ ὧρος τον αδελφότου Ανδρξατην πιο κά- τω επιστολἠὴ πλημυρισμᾶνη απὀ συγκίνηση: «Αγαπητέ µου Ανδρξα, Χαὶρε. Επήρα τα συγκινητικἁ γράμματά σου της ης και της 8ης Μαϊου και εχάρηκα πολύ που εἶδα να µου γράφης ότιἀρ- χισες να βλἔπης την ζωήν και τον εαυτόν σου απὀ μιάς άλλης σκοπιάς και ότι ανεκάλυψες μίαν γλυκειάν και θεϊκήν δὺ- ναµιν να σε τραβά και να σε δἔνη προς τα θαυμαστά µεγα- λεία του Θεοῦ και να σε σπρώὠ- χνη προςτον δρόµον Του. Είθε ο Πανάγαθος να δώση να µην παρεκκλίνης απὀ τον δρόμον τούτον, οοποίος, αν καιστενὸς και δύσβατος, εἶναι εν τούτοις ο μόνος που οδηγεί εις την αἱ- ὠνίαν µακαριότητα. ν σύλληψη του ήρωα Ανδρέα Δημη- ΜΑ:ΙΓΟΣ 1984 ΜΙΧΑΗΛΚΑΡΑΟΛΗΣ ΜΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δυό ξεχωριστοἰ ἠρωες της Ε.Ο.Κ.Α. Δημητρίου. Εἶναι δε πολύ βρα- χεία η διορία που µας αφήνει. Εάν δεοΠαντοκράτωρ Εύριος δεν ματαιώση τα σχὲδιἁ τους, τότε την ερχομἔνην Πἔμπτην την αυγἠν θα ανξλθωµενειςτο φονικόν ικρίωμα δια να ὑπο- στούμεν το μαρτύριονπου απὀὸ τόσους µήνες δολἰως εµελέτη- σαν ἆνδρες ἁδικοι καιπονηρὀ- τατοι παρά πάσαν την γἠν. Ο Θεός ὅμως «ο ετάζων νεφρούς και καρδίας ας αποδώση «εκά- στω κατά την καρδἰαν αυτού». Εν ὀψει της τροπής αυτής των πραγμάτων εζήτησα να σου επιτραπἠ να ἕλθης εις τας Φυλακάς να µε επισκεψθἠς και µου το αρνήθησαν. Επίσης αρ- νήθησαν να. επιτρέψουν εις θείους, θείας και πρώτα εξάἁ- δελφα να µε επισκεφθούν. Εάν θελήση ο Κύριος να εκ{ελεσθὼ και δεν µου επιτρέψουν να σε ιδὠ και να σ᾿ αποχαιρετήσω και σἒνα και τοὺς άλλους στε- νοὺς συγγενείς, αυτό θα εἴναιη συµπλήρωσις της μεγάλης αδικίας που κάµνουν σε μένα και στην οικογένειά µου η οποία (αδικία) θα τους εἶναι εις αιωνίαν καταφρὀνησιν, αιώνι- ον αἶσχος και αιώνιον στίγμα εις την οὕτω καλουμένην δι- καιοσύνην των. Σήµερα το πρωϊ ἠλθαν να µε επισκεφθούν η μητὲρα µας, η Μαρούλα και η Νίκη. ΄Ἠταν όλως διόλου ανίδεες διά την απόφασιν αυτήν, αλλά επειδή τα ενταθἔντα µέτρα ασφαλείας τους ἔφεραν πολλήν πικρίαν, άρχισαν να µου Φωνάζουν συγκινητικἁ «να µην Φφοβοῦ- μαι» κλπ. Εγώ δε νομίσας, ότι εἶχαν προηγουμένως εἰδοποι- ηθή υπὀ της Αστυνομίας δια την απόφασιν αυτήν, (διότι υπεσχἔθη προηγουμένως ο κ. ᾿Αἴρονς νά τους ειδοποιήση), όταν ἠἦλθαν κοντά µου τους εµίλησα καθαρά. Δεν περιγρά- φεται δε η σκηνἡ της φρίκης, του πόνου, του σπαραγμοὺ και τη απογνώσεωςπου επηκολού- θησε. Τα φτωχά και αδύναμα πλάσματα µε γοερὲς κραυγὲς εθρήνουν και εκτυπώντο και καθώς ἦσαν ἁσπρες σαν το πανἰ και ελιποθυμούσαν κάθε λίγο, µου επαρουσίαζαν ἕνα σπαραξικάρδιο θξαµα που δεν μπόρεσα να κρατήσω την συγ- κίνησιν και τα δἀκρυάἁ µου. Θλίβομαι, αγαπητε µου αδελφούλη, θλίβοµαι αφάντα- στα ὀχι δια τον δικὀ µου το χα- μὸ, αλλά διατον αβάστακτοπό- νοπουθα φορτώσηη εκτἑλεσίἰς µου εις τους ασθενεῖς και Υε- ροντικοὺς ὦμους των γονξων μου και τους ὦμους των αδελ- Φφών και των ἄλλων μου προ- σφιλών συγγενών. Θλίβομαι διότι ενώ ἠλπιζον να γίνω το στήριγμα και ο προστάτης εις τες αγαπημένες µου αδελφὲς και να ξεκουράσω µια μῖρα τους πολυµόχθους μου προ- σφιλεστάτους γονεΐς ἔρχεται το ἁδικον χὲρι της οὕτω κα- λουμῖνης δικαιοσύνης να µε αποχωρήση απὀ τα πρὀσωπα που εστἠριζαν σε µένα τόσες ελπίδες, ακριβώς εις στιγμήν κατά την οποίαν θα εκαρπο- φορούσαν οι ελπίδες των. Θλί- βοµαι ακόμα, καλὲ µου Ανδ- ρξα, διότιο ευγενεὶς σου θυσίες για μἒνα δεν εκαρποφὀρησαν, εστερήθησαν δηλαδἠ της ευ- καιρίας να καρποφορήσουν. Αυτοί εἶναι οι λόγοι για τους οποίους λυπούμαι πρἀγµατιτὀ- σον πολύ, και ὀχιδιατον εαυτό µου. Από τον εαυτό µου τι να λυπηθώ «Ον Θεοί φιλούσι νὲ- ος αποθνήσκευ ἔλεγαν οι αρ: χαΐοι. ᾿Ελπίζω να µε καταλαµ- βαΐνης και να µη λυπάσαι για ἕ τρἰου. Ο ήρωας Φωτογραφούμενοςµετους συναγωνιστὲςτου ΛΟΥΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙ- ΑΚΟΥ (γνωστού σαν ΛΟΝΤΟΥ) απὀ τη Λυθράγκωµ το μεγαλείο και η αποφασιστι- κότητα του για αγώνα απελευ- θερώσεως της Κύπρου. Επίσης παρὀλες τις δοκι- µασίες του ο Καραολής συνξ- θεσε και τραγουδούσε στο κελλἰ του το πιο κἀτω ποίηµα του: Τροµοκράτες αιµοβόροι ΄Αγγλοι άτιμα σκυλιά µας μαστίζουν την πατρίδα μὲσ᾽ τη μαύρη τη σκλαβιά ΄Ανανδρα µας βασανίζουν, µας κτυπάνε μ᾿ απονιά, Εἶμαι, αγαπητὲ µου αδελ- Φξὲ, πολύ στενοχωρημὲνος που θα σε λυπήσω µε τα νξα µου, αλλά αφού ο Θεὸς µου επεφύ- λαξε το πικρόὀν τούτο ποτἠριον «ου µη πίω αυτό» Γεννηθήτω το θἔληµα του Παντοδυνάµου. Το Εκτελεστικὀν Συμβοῦλιον απεφάσισεν ότι θα εκτελεσθώ. Με πληροφόρησεψεςοκ. Αϊ ρονς δια την απὀφασιν αυτήν του Εκτελεστικού Συµβουλίου και η εκτἔλεσις ωρίσθη δια την Πἔµπτην (10.5.1956). Ἡ απὀ- φασις αυτὴ επηρεάζει και τον η και Χρίστο Μιχαἡλ απὀ το Κοιλάνεμο. μὲνα αλλά να δίνης θάρρος και παρηγορἰα εις τους ολιγοφὺ- χους εκείνους συγγενεῖὶς και εἰ- δικά εις την φτωχή µαςτην μά- να καιτον πατέρα, που οπὀνος και ο σπαραγμὸς ενδἔχεται να ἔχη µεγάλας συνεπείας εἰς την υγείαν των. Παρηγόρησἒ τους χρυσἒ µου Ανδρέα, δίνε τους θάρρος και προσπάθησε να τους κάµης να εννοήσουν µε ποῖον γαλήνιον τρόπον και ποῖαν στωϊκὴν ανεκτικότητα αντιμετὠπισα ὡς τώρα όλα τα κακά και θα τα αντιµετωπίσω 'α ια: Η τρα του ήρωα Καραολ μια μα Αρ Ὃ τη ο. όταν άνοιξαν τα «Φυλακισμένα του παιδιού της, τέσσερα χρόνια μετά την εκτἑἐλεσἡ του, Μνήματα», µετά την αποχω και εις το μᾶλλον. Δεν πρεπει να κλαϊουν εκείνοι για μἒνα κι᾿ εγώ γι’ αυτούς. Εάν µε νοιώ- θουν και καταλαμβαίνουν την ψυχικήν µου πηρεμίαν τότε θα πρὲπει να παύσουν ναθρηνούὺν και να σπαράζουν. Και αν παύ- σούν͵ αν κατανικήσουν τον πό- και ο Θεός ας εἶναι πάντοτε μαζί σου. Σε φιλώ και πάλι Μιχαλάκπο Και το κύκνειο ἆσμα του, γραμμἔνον σε στίχους, υπό τον τῖτλον «Τελευταία νύχτα» Ὑἁ κῶ ὄν ἕ χωβὰ ἔδιν ὅ λα εο ὅσα. ΕΤίται ξ« ν ες ὅ 6 αιρτ]ς, ἓὺ ο ]ονς {κο «199 ὅπων αια{ ἂώ ση ἃ ο|Τζὸν ιά ὃ Ἡ αμ άγαθοι Θεάς να τα, λαδε τὸ Ίν γα ἑ ἀδιιωκσε.. (ΛΑ, ο Φὰ ααι πα κιν διὰ, . ια αλ κωως Μια απὀ τες τελευταίες επιστολές του ἧρωα Καραολή, µε την οποία συγχωρεὶ όσους τον αδἰκησαν. νον των και τα δεχθούν όλα µε το µἔτωπο περήφανα σηκωμὲ- νο ψηλά, αυτόθα εἶναι για μενα µια απξραντος υστάτη ευχαρί- στησις. ᾿Όσο για μἒνα, δεν πι- στεύω να χρειάζεταινασουπω τα ἴδια πράγματα, οὖτε και να σου συστήσω να προσέχης και να αυτοσυγκρατήσαι (ξερεις μόνος σου ὁτι ευρίσκεσαι σε Ἔχε γειά γλυκειά Πατρίδα δουλωμἒνο µου νησἰ τρανἠ πούχεις και μεγάλη την αδούλωτη ψυχἠ. Ἔχετε γειά λαγκάδια κἀμποι βουνά βρυσούλες ἔχετε γειἁ Κυπριόπουλα και σεις Κυπριοπούλες. Μέρος χειρόγραφης επιστολἠς του ήρωα Ανδρέα Δημη- τρἰου, µετην οποἱα διαμαρτύρετογιατη συμπεριφορά των Αγγλων. στρατὀπεδο) και δεν θἔλω ἆλ- λα κακά ναβρουν κανενα απὀ σας. Και τώρα χρυσὲ μου αδελφξ, δεν ἔχω παράἀ να σε σφἰξω στην «νοερἠ µου αγκα- λιά» για να σου δώσωτα γλυκά µου Φιλιά του αποχαιρετισμού τα οποία µου αποστερεί η άκαρδος χεὶρ της εξουσίας και να σου µεταδώσω απὀ μακρυά τους παλμοὺς της αγάπης, της λατρεὶας και της ευγνωμοσὺ- νης που η καρδιά µου σου στᾶλλει μαζί µε τας πιο θερµάς ευχάς της δια την καλυτξραν τύχην, την μεγαλυτέραν ευτυ- χίαν και την πληρεστἐραν εκ- πλήρωσιν και απὀλαυσιν κάθε πόθου και ιδανικού. Χαὶρε γλυκε µου Ανδρξα ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο ήρωας Ανδρὲας ἂημη- τρἰου που απαγχονίστηκε μαζί µε τον Καραολή καταγόταν απὀὸ το χωριὸ Αγιος Μάμας ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ ΠΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ Π ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ «... Η Ἱστορία δεν διδάσκεται απλὼς και μόνον δια να γνωρϊσωμεν γεγονότα, τα οποία συνέβησαν κατά το πα- ρελθὀν. Κυρίως η διδαχἡ της ιστορίας αποσκοπεὶ ειςτο να αντλήσωμεν εξ αυτής εµπειρἰαν και διδάγματα, τα οποίαθα μας εἶναι απαραίτητα δια να αποφύγωμεν σκοπξλους και υφάλους οι οποίοι δυνατὀν να παρουσιασθοὺν κατά την προς τα πρὀσω πορείαν του Ἔθνους µας. . Η Ἱστορία του Ελληνικού ημών Ἓθνους, αποτελεί δι ημάς τους Νεοξλληνας τον καλύτερον διδάσκαλον δι᾽ αποφυγήν των λαθών του παρελθόντος και συνἔχιση των μεγάλων πράξεων των προγόνων µας προς αιώνιον δόξαν καιτιµην του υπερήφανου Γένους των Ελλήνων..» τα ἡ για πρὠτη Φορά στον τάφο ρηση των ᾿Αγγλων. της Λεμεσού. 'ΗἨτο ὅπως καιο συναγωνιστἠς του Καραολής σε ηλικία 22 χρόνων. Εργαζό- ταν στο Τελωνείο Αμμοχώ- στου. Καταδικάσθηκε σε θά- νατο µε την κατηγορία ὁτι πυ- ροβόλησε και τραυμάτισε τον 'ΑΥγλο Σιτνεῖ Μονταγκίου Ταΐπλορ στις 28 Νοεμβρίου 1956. Σαν µελλοθάνατος ο Δη- µητρίου ἔζησε σε αὔστηρη απομόνωση. Οι ᾿Αγγλοι στρατιώτες ἕκαναν πόλεμο νεύρων τόσο στο Δημητρίου όσο και στο Καραολή των οποίών τα κελιά βρίσκονταν το ἕνα δίπλα στο ἄλλο Γι’ αυτὸ ο ήρωας δια- µαρτυρήθηκε 3 φορὲς στο δι- ευθυντή των φυλακών χωρίς να βρεί καμιά ανταπόκριση. Για το μαρτύριο των τε- λευταίων ημερών της ζωὴς του, εἰναιχαρακτηριστικήηπιο κάτω επιστολήτου που ἔστειλε στις 20 Μαρτίου 1956 στην αδελφή του: «Εγὠ εἶμαι καλά μέχρι της στιγμής που σού γράφω και ελπίζω η επιστολἠ µου να σε βρή και σενα καλά. Δια την υπόθεσιν της δἱ- κης µου που σου εἶπα το Σάβ- βατον, ἔλαβα απάντησιν απὀ τον δικηγόρον και µου εἶπεν ότι ἔστειλαν τα χαρτιά και η υπόθεσις εἶναι εν τάξει και µην ανησυχείς. Ωςπρόςτην ζωήν μου εδώ εξακολουθεὶ να εἶναι ανυπὸ- Φφορη λὀγωτων στρατιωτών, οι οποίοι εξακολουθούν να µας κρατούν άγρυπνους απὀ τρεὶς νύκτες τώρα, και δεν ξερω ακὀ- μα ἕως πότεθα συνεχίση αυτὀ. Καιγι᾽ αυτό σεπαρακαλὼ φρόντισε να δης τους δικηγό- ρους να δούμεν εάν μπορούν να επἔµβουν διότι εὰν εξακο- λουθήσουν αυτὸ τα νεύρα µου δεν αντἔχνουν άλλο και μπορεί να... Αυτὸό δεν εἶναι ανάγκη να το πἠς εις την μάννα µου. Χαιρετισμοὺς σε όλους ο αδελφὸς σου Α. Δημητρίουν Οἱ τελευταίες λεξεις του ἧἤρωα της Ε.Ο.Κ.Α. Ανδρὲα Δημητρίου ἦταν «Λυποῦμαι που δεν θᾳ δω την Κύπρο µας ελεύθερη. ΄Ὅμως δεν µε φοβί- ζει ο θάνατος, γιατί η ζωή εἶναι περιττή μέσα στη σκλαβιά. Ζή- τω η ελευθερία. Γειά σας». ΜΑ’Ι:ΟΣ 1984 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑςΟ ΣΕΛΙΔΑ 3. ΦΟΩΤ ΟΓΡΑΦΙΚΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ τα Υ ΟΠΟΥ ΤΙΜΗΘΗΚΕΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 1α ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 τὰ ἐλὲι ν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ὸΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α.ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ- ΔΙΓΕΝΗ. βα ἂν αἳἃ ἓν ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φωτογραφικά στιγμιότυπα απὀ τον εορτασμό στα Εθνικόφρονα Σωματεία ΔΙΓΕΝΗΣ Αγίου Νικολάου, όπου τιμήθηκε η ἔνδοξη επέτειος της 1ης Απριλίου 1956. Εισαγωγική ομιλἰα ἔκανεο Πρὀεδροςτου Σωματείου Δρ.Τ. Ευθυμίου και μίλησε γιατη σηµασίατης επετείου καιτους αγώνες του Αρχηγού Διγενή, ο βουλευτής κ. Χρίστος Σολοµής. Παρξστησαν οι βουλευτὲς του ΔΗΣΥ Λεμεσού κ.κ. Παπαρὲς και Αναστασιάδης, ο Γ.Γ. του ΣΑΠΕΛ κ. Σαμουρίδης, ο Επαρχιακός Γραμματέαςτης ΣΕΚΕ Λεμεσοὺ κ. Οικονόμου, ο Αρχιμανδρίτης κ. Σιδεράς, αγωνιστέςτης ΕΟΚΑ και πλήθος κόσμου. ΣΕΛΙΔΑ 2 ΕΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑο ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γραφείτε συνδροµητὲς του «Εθνικοῦ Φύλακα», για το 19684. Μόλις εκδίδεται θα τον παίρνετε χ. κκ, “Ο «Εθνικὸς Φύλα-ι η κ καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὖ- Γα τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω χ ὅλων τὸ συµφέξρο τῆς πα: χε Μιλώντας στην ετήσια Γε- νικἡ Συνἔλευσῃ των µετὸ- Χων, ο πρὀεδρος του συγ- κροτήµατος της Τραπέζης Κύπρου κ. Γ. Χρ. Χριστοφὶί- δης, αναφἔρθηκεστη συνέ- χιση της ανοδικἠς πορείας της Κυπριακἠς οικονοµίας και την παράλληλη µείωση του ρυθμού πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω του 83, παρά τις ὀυσμενεὶς οικὀνο- μικἐςσυνθἠήκεςκαι αφ᾿ ετέ- ρου επεσήµανε Την πτώση του ποσοστού συξήσεως της εγχώριας παραγωγάὰςτο οποίο υπολογίζεται σε 2.500 περίπου, που εἶναι σημαντικἁ χαμηλότερο απ᾿ εκείνο του 1982 (4.630). Δραστηριότητες Επίσης ο κ. Ἀριστοφίδης αναφέρθηκε σε συντομία στις δραστηριότητες του Συγκροτή- µατος. Υπογράμμισε την διατή- ρηση πλήρους ενότητας σκο- ποὺ για τα μέλη του προσωπι- κοὺ σ᾿ όλα τα επίπεδα και σ΄ ὀλεστιςεταιρεῖες. Τούτο επιτεὺ- χθηκε µε τη συχνή επαφή, την ενηµἔρωση και την επιµόρφω- ση του προσωπικοὺ. Τα ευνοϊκά αποτελέσµατα της στρατηγικής αυτής φαῖ- νονται απὀ το γεγονὸς ὁτι το Συγκρότηµα κατόρθωσε και κατά το 1983 να διατηρήσει το 503, μερίδιο του στη τραπεζικἠ αγορά. Κατά το 1983 εγκαινιά: σθηκε πρωτοποριακή γραμμή στην προσφορά χρηµατοοικο: νομικών υπηρεοιών. Για παρᾶ- δειγµα η εισαγωγή στην Κύπρο της πρώτης χρεωστικής κάρ: τας διεθνοὺς κύρους, καθώς και η παροχή συμβουλών και πιστωτικών διευκολύνσεων µε ευνοϊκοὺς ὀρους σ᾽ επιχειρή- σεις για επενθὺσεις σε ηλε κτρονικούὺς υπολογιστές. Επίσης ἔχει γίνει αξιόλογη πρόοδος στην προσφορά εξει- δικευμξνων χρηµατοοικονοµι- κὠν υππρεσιὼν στον τοµξατης κεφαλαιαγοράς µἔσω του Ορ: γανισμού Επενδύσεων και Αξιών που ιδρύθηκε το 1982 απὀ την Τράπεζα Κὑπρου, την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτὺ- ξεως και το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων. Μέσα στο 1983 επεκτάθη- κε το δίκτωο καταστημάτων και γραφείων του Συγκροτή: µατος της Κύπρου, που εἶναι και το μεγαλύτερο στη νήσο. Το Γραφείο Αντιπροσωπείας στην Αθήνα εἶχετο πρὠτοπλή- ρες ἔτος λειτουργίας του καὶ ενίσχυσε σημαντικά τη βοή- θεια που προσφἑἐρουµε για τις οικονομικὲς συναλλαγὲς Ελλά- δας --- Κύπρου. Η ποιοτικἠ στάθµη των υπηρεσιὼν που προσφἐρουµε ανυφώθηκε µε την οργανική αναδιάρθρωση και την επἀν- δρωση µε προσοντούχο και ἔμπειρο προσωπικό ὡς καιτην υιοθξτηση προηγμένης τεχνο- λογίας που θα επιφὲρει αποτε- λεσμµατικότητα στις αποφᾶσεις και αυτοματιομὀ στις ουναλ- λαγες. Παράλληλα µε την ηγετ!” κἠ παρουσία τους στον Τραπε- ζικὁ και ασφαλιστικὀ τομξα Οἱ εταιρείες µέλη του Συγκροτή΄ µατος διεδραµάτισαν σηµαντι’ κὀ ρόλο στην πολιτιστική και κοἰνωνική ανξλιξη του τόπου. Ξεχωριστή θὲση στις πολιτι’ στικὲς µας δραστηριότητες, τό” νισεοκ. Χριστοφίδης κατξχειη απόφαση για ἵδρυση του ΓΠολι- τιστικού Ἱδρύματος της Τραπξ- ζης Κύπρου του οποίου εμ” πνευστής και δημιουργός εἶναι ο Διοικητής της Τραπξζης Κύ- πρου κ. Ανδρξας Πατσαλίδης. Εκτὸς απὀ τις προ: σωρινὲς δυσμενεὶς ετι- πτώσεις της διεθνούς οἱ- κονοµικἠς υφἔσέως ση- μειώνονται σοβαρὲς δι- αρθρωτικὲς αδυναμίες κυρίως στον τοµέα της µεταποίησης, που εκδη- λώνονταιµετην στασιµὀ- τητα των παραγωγικών επενδύσεων και των εξαγωγών, Ολοκληρωμένη αν- τιµετώπιση του προβλή- µατος προὔποθέτει την αναζήτηση και αξιοποί- ηση επενδυτικών ευκαι- ριών σε µη παραδοσια- κοὺς: τοµείς, Υεγονὸς που θα απαιτήσει σηµαν- τικό χρονικό διάστηµα. Αυτὸ σηµαΐνει ὅτι ἔστω και αν ληφθούν τα απαραϊτητα µέτρα για σταθεροποίηση της οἱ- κονοµίας, ὅπως για πα- ράδειγµα η µείωση του δημοσιονομικού ελλείμ- µατος δεν υπάρχουν µε- γάλες πιθανότητες αι- σθητἠς ανάκαμψης του ρυθμού οικονοµικής αναπτύξεως εκτός αν σημειωθούν απρόβλε- πτες εωνοϊκὲς εξελίξεις στον τομξα των εξαγω- γών. Κατ΄ επέκταση δεν προβλέπεται ουσιαστική βελτίωση μῖσα στο 1984 των συνθηκών που επε- κράτησαν στον τραπεζ!- κὁὀ τομέα κατά το 19883. Παρ) ὅλα αυτά κατξ- ληξε, ἔχουμε σαν Συγ- κρόὀτηµα κατάλληλα ετοιμασθεὶ για να επιτύ- χουμε και µέσα στο 19864 αξιόλογη ανάπτυξη. ταχυδρομικώς στο σπίἰτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ....... ιν ι εεττ ννττς ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ εδ Συμπληρώστε το πιο πάνω δελτίο και ταχυδρο- µείστετο στη διεύθυνση: Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Οδὸός Βααίλη Μιχαηλίδη 4 Τ.Κ. 390 ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ- ΤΕΣΤΟΥ «Ε.Φ.,,του1983ν᾽ ανανεώσουν τη συνδρο- μὴ τους για το 1984. Σηµείωση Ε.Φ.: Η εφημερῖθα θα συνεχίσει ν᾿ απο- στᾶλλεται στους συνδρομητές µας, ανεξάρτητα απὀ το αν Θ΄’ ανανεώσουν γρήγορα ἠ αργάτη συνδροµήτους. Επίσης καλούμετους συνδρομητές µας,που για οποιοδήποτε λόγο δεν πήραν ἔκδοση ἡ εκδόσεις του «Ε.Φ.», να επικοινωνἠ- σουν το συντομώτερο µαζί µας, για νατους αποσταλούνοι, εφημερίδες, 1995 ἑτος επιτυχιών “γιατο Συγκρότημα της Ιραπέίῃς Κύπρου Εππυχία στην αύξηση των κερδών κατά 26060, απὀ Ε4.2 εκατ. το 1982 σε 15.3 εκατ. το 1988. Η νέα αὐξηση σηµαδεύει µια οκταξτὴ περίοδο συνεχούς και σημαντικής βελτιώσεως της απὀδοσης ὕστερα απὀ το πλήγμα πης Τουρκικής εισβολής. δν Αύξηση του µεβίσµατος απὀ 1000 το 1981 καὶ 1496 το 198» σε 199. το 1989. Εππυχία στην αύξηση Των καταθέσεων, χορηγήσεων κα συνόλου ενεργητικού Οι καταθέσεις αυξήθηκαν απὀ 9392 8 εκατ. το 198ὸ σε 4455.6 εκατ. το 1983. Αύξηση 1600. Οι χορηγήσεις απὀ Ε264.3 εκατ. το 1982 αυξήθηκαν σε 6299.9 εκατ. το 1989. Αὐξηση 13.504. Το σύνολο του αἳ δν όν. ἳ θὸ ο. ν αμημὲ Εππυχία στην αὔξηση Ασφαλισπκών Εργασιών Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου διαπήρησαν και κατά το 1983 Την ηγετική τους θέση σπιν ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, πετυχαίνοντας αύξηση Των εργασιών τους κατά 21.706 και διευρύνοντας το φάσμα των προσφεροµένων υπηρεσιων µε την επανέναρξη της ασφάλισης οχημάτων. Εππυχία στην αὔξηση 7ων εργασιών της Τραπέζης Κύπρου (ΛονόΝο)/) :Ἔτος σταθερής ανοδικής πορείας των εργασιών, των καταθέσεων και χορηγήσεων και της εισαγωγἠς νέων υπηρεσιών. Εππυχία στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας κα Χ. τρίδας καὶ Ἑργάζονται γιὰ Χ. νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- Χ. πος τὴν Εθνικὴ του ταυτό- Σ. Χ. τητα. χ. ΚΝΕ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΣΟΣ Χ΄ ΑΝΤΩΝΑΣ Οδός Θἐέκλας Αντ. Λυσιώτη 2 (Παραπλεύρως Κλινικἠς , Χ, Κουρέα) ΤΗΛ. 64078-ΛΕΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 ΤΚ. 3380 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Υδραυλικἀ-Μεταλλικά- Σούστες Αυτοκινήτων Αρτέμιδος 3, Αγιος ωάννης ΤηΛ. 64723 - ΛΕΜΕΣΟΣ ΒΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΟΟΗΕΟΜΟ ΑΒΕΡΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οδός Αγνοουμένων 8 ΠπΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΤΗΛ. 36063 ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟ- ΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙ- ΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΝΙΑ- ΤΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΜΑΣ Ξ.ΤΙΜΛΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ-- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ᾽ ΛΑΓΙΩΤΗ. Νο 1 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 127 ο ΤΗΛ. 53656 Λ Στο κατάστη µατος Νο ὄ, ολόχρονο ξεπούλημα ΔΟΣ Ζ. ΚΙΤΙΕΩΣ 38 ΑΡΝΑΚΑ μα Νο 8, ἕναντι καταστή- ΤΗΛ. 55629 ματν ΠΙΟίΟΙ Α6ΕΠΟΥ Με την προσωπικη πειρα και εξυπηρετηση του Δ/ντη µας ΠΑΝΙΚΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΤΗ ΕΓΓΥΗΣΙΣ Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ἡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΛΙΜΕΝΑ ΡΑΝ-Ι ΕΜ Μοΐοι ΑΦΕΠΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ Μοϊοι Αοεπογ ενεργητικού αυξήθηκε απὀ Ε419.9 εκατ. σε Ε496.Ί εκατ. το 1989. Αύξηση 1600. Εππυχία στην παροχἠ υπηρεσιών Επέκταση γραφείων και καταστημάτων. Από 100 το 1985 σε 107 το 1983. Στόχος οπως πάντα, Οἱ υπηρεσὶες κοντά στο κοινὀ. ᾿Εκόοση χρεωστκἠής κάρτας ΄Ογοβγα΄΄ Με την ἐκδοση για πρώτη φορὰ σπιν Κύπρο πης χρεὠστικής κάρτας ΟγοβΙα, η Τράπεζα Κύπρου χαράζει ακόµα µία πρωτοποριακή γραµµή στον τραπεζικὀ τοµέα της Κύπρου και θΕΤει τα θεμέλια για την ανάπτυξη σύγχρονου συστήµατος πληρωµων. αυτοματισμού Με την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας και αυτοματισμού το Συγκρότηµα στοχεύει Ο σπῃ βελτίωση πης παραγωγικότητας, Ο στη µεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σπη λήψη αποφάσεων και Ὁ σε ψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατὠν. Επιευχὶα στην προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο Ο. Η δημιουργία Πολιτιστικού ἱδρύματος αποτελεί σταθμό στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Ο Ηπροσφορά σπην Κυπριακή παιδεία συνεχίζεται: Χρηματοδότηση επενδύσεων σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστὲς Το σχὲδιο προσφέρει χρηματοδότηση που καλύπτει το 7500 του συνολικού κὀστους της επενδύσεως σε µηχανήµατα ο] και προγράµµατα (5ο/ννα[θ), Προβλέπει επίσης την οργάνωση οεµιναρἰίων για την εφαρµογἡ και τη χρησιμότητά τους στην επιχείρηση. υποτροφίες, αγορά τεχνικού εξοπλισμου, οργάνωση διαλέξεων κ.α. Ο. Σημαντική σιπιβολή σε ποικίλες δραστηριότητες. οργάνωση εκθέσεων, ενίσχυση μοισικὠν και θεατρικὠν εκδηλώσεων, αθλητικών κι᾿ άλλων ὁραστηριοτήτων. Κσταθέσεις Χορηγήσεις Δημοσιευόμενα Κέρδη Ε εκατ. Ρ εκατ. Ε εκατ. 500 ᾿ 350 , 6, «Ακόμη ἑἕνας χρόνος σταθερἠς προὀδου και πολὺ καλὠν αποτελεσμάτων για όλες τις εταιρίες του Συγκροτήµστος της Τραπέζης Κύπρου. Παρόλληλα ἔχουμε ετοιµαστε] γ/ιανα πετύχουμε αξιόλογη σνόπτυξη και µέσα στο 1984». Γεώργιος Χρ. Χριστοφίδης Πρὀεδρος στ 1979 1980 1981 1982 1963 1919 1980 1981 1982 τθρα ο) ) ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ πρωτοπορία» εμπιστοσύνη» συνέπεια ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ » ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ « ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΟΝΔΙΝΟ) θάλασσας αξίας Λ 16. της θάλασσας αξίας ΛΚΡ. πολυτελείας αξίας ΛΚά. Νόστιµη γεύση στις µπουκάλες υπεροχα δώρα µε τις καφψούλες. Ἱ. Με 75 καψούλες της Λάγκερ ΚΑΡΛ- ΣΠΕΡΚ. 6 της ΣΠΕΣΙΑΛκαιμε ΛΚ7.50 σεντ μονο παίρνετε µια απὀτις 5.000 ομπρέλλες 2. Με 40 καψούλες της Λάγκερ ΚΑΡΛ- ΣΠΕΡΚ, 6 της ΣΠΕΣΙΑΛκαιμε µόνο ΑΚ2 50 σεντ παίρνετε µια απὀ τις 3.000 πετσεττες 3. Με 25 καφψούλες της Λάγκερ ΚΑΡΛ- ΣΠΕΡΚ. 6 της ΣΠΕΣΙΑΛ καιμε µόνο ΛΚΊ 50 σεντ παίρνετε µια απὀ τις 10,000 τσάντες Ψυγεία αξίας ΑΚ 3.5 σεντ. 4. Με 30 καψούλες της Λάγκερ ΚΑΡΛ- ΣΠΕΡΚ, θτης ΣΠΕΣΙΑΛκαιμε µόνο ΛΚ1 25 σεντ παίρνετε ενα απὀ τις 5.000 κηροπήγια δ. Με 30 καψούλες της Λάγκερ ΚΑΡΛ- ΣΠΕΡΚ., 6 της ΣΠΕΣΙΑΛ και µε µόνο ΛΚΙ. ΄ παϊρνετε µια απὀ τις 5,000 τσάντες µωνί- σµατος ΟΑΝΝΑ5 αξίας Λι 3. 6. 5,000 φανέλλες ανδρικὲς και γυναικειες ασπρες και πράσινες αξίας ΑΚ1.25 σεντ μό- νο ΛΚΙ. με 30 καψούλες της Λάγκερ. 1.000 φανελλες παιδικὲς άσπρες και πράσινες αξίας ΛΚΊ. η µία µόνο 75 σεντ µε 20 καψουύ- νο Λάγκερ και 5 καψούλες της ΣΠΕ- ΩΡΑΙΑ ΜΠΥΡΑ ΩΡΑΙΑ ΔΩΡΑ Απολαύστε τη νόστιµη γεύση της Κάρλσπερκ καιανταλλαξετε τις καψούλες µε τα υπέροχα δώρα της. ε Ἡ µμεγαλοσύνη στά ἔθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα Μὲ τῆς Ψψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. ΚΩΣΤΗΣ Πάλαµας ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥ 15 ΣΕΝΤ. ΄ ν- ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΓΟΣ 1984 ΕΤΟΣ Γ΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 23,’ «ΣΕΛΙΔΕΣ Ο ΔΙΓΕΝΗΣΤΗΣΕΟΚΑ. ΚΑΙ ΟΙΓΕΛΟΙΟΙΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ - Έδεστ ἴπωι 4 μαμα -οικοοοοοτωοτως οω σαρώάαοη ΤΟ Γ΄ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ «Ε.Φ.» ΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ .α ἀλ .. Ε΄ «Μή κοπιάσετε πολύ. Γράψετεμὀόνον: «Αυτό. εν Ανθρωπος». Και αυτό μα δνες στι ἦταν ών ο. (Γκαΐτε Γερμανός ποιητής) Όταν κάποιος αποπειράται να γράψει γιά τη ζωή χαι τους αγώνες του γίγαντα της νεώτε- ρης ιστορίας του Ελληνισμού, Στρατηγού Γεωρ- γἷου Γρἱβα- Διγενή, δὲν μπορεὶ παρά να νοιώθει µέσα του εθνικό σεισµὀ. Δεν μπορεὶ παρά να στα- θεῖμευπερηφάἀνειαχκαιν᾿ αποδώσει την πρέπου- σα τιµή, στη μνήμη του ανθρώπου που πρόσφερε τα πάντα για το μεγαλείο και το μεγάλωμµα της Ελληνικἠς Πατρίδας. Του ανθρώπου, που σαν ημίθεος πἀάλαιψε σε μαρμαρἑνια αλώνια της τι- µής και του καθήκοντος και παρἑµεινε ως την τελευταία του πνοή, άγρυπνος φρουρός στις επάλξεις των εθνικών καθηκόντων. Του ανθρώ- που που πραγματικά νίκησε τον θρύλο Διγενή των Βυζαντινών χρόνων σε κατορθώματα και ανδραγαθήµατα πού ἔμειναν στην ιστορία ορό- σηµα, σταθμοὶ και διδάγµατα. Γιατί, όσα και να γράψει κάποιος, ὁσακαινα διηγηθεῖ, δεν θάναι αρκετά για να σκχιαγραφή- σουν την προσωπικότητα του Στρατηγού Γρίβα. Γιατί, οΓέροςτης Κύπρου,ο πρωταγωνιστήςτης Λεντεριάς µας, εἶναι µια σπάνια και στρατιωτική φυσιογνωμία τεραστίων διαστάσεων, εἶναι όλη του η ζωή ἑνα κεφάλαιο εθνικὀ, μιά λάμψη στην ιστορία στα κεφάλαια που ο ἴδιος τα χρύσωσε τιμώνταςτις υποθήκες που οι πρὀγονοϊ µας, μας άφησαν σαν ιερἀν παρακαταθήκην. , Ο Στρατηγός Γρίβας, ἦταν ἑνας μεγάλος. Ἠταν ἕνας φοβερός πολεµάρχης, ἑτοιμος νά θυ- σιαστεὶ οποιαδήποτε στιγµή τοζητούσεη Πατρἰ- δα. Γιατί, πρὠτο άρθρο πίστης του, ἦταν η εκτὲ- λεση στο αχἑραιο του καθήκοντος προς την πα- τρἶδα. Είχε τη λιτότητα του Σπαρτιάτη πολεµι- στή, την αυστηρότητα του Βυζαντινού, τον εν- θουσιασμὀό του αγωνιστή του 4824, το πάθος του αγωνιστἡ των Βαλκανικών πολέμων, τον ηρωϊ- σμό των λιονταρόψυχων του 4940, το ἦθος και την τόλμη της Ε.Ο.Κ.Α. Δεν μπορεἰὶ νάναι καθόλου τυχαἰο ἕνα τέτοιο πρόσωπο, ποὺ ἀρχισεκαιτἐλειωσετηζωήτουμε αγώνες γιατην Μεγάλη Πατρίδα Ελλάδα και για την µικρή Ἑλλάδα, την ιδιαιτέρα του πατρίδα Κύπρο. Γιατί οι αγώνες του Διγενή, εθνικοί και κοινωνικοί άρχισαν απὀ τη στιγµἠ που πρωτο- φοΐτησεστη Σχολή Ευελπίδων, όπου ἐδιδεμαθή- µατα και ξεχώριζε για το ήθος, την τιµιότητα, τον πατριωτισμὀ του, τη ζεστή του πίστη προς τον Γλυκό Ναζωραίο. Μια πολύ σύντομη ματιά, µια απλἠ αναφο- ρὰ, σε πολύ αδρὲς γραμμὲς στη ζωήτου, φανερώ- νουν ποἰος υπἠρξε ο γίγαντας Στρατηγός Τρίβας, ο ανεπανάληπτος ηρωϊκός Διγενής. Γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1898, στο χωριό Τρίχωμο της επαρχίας Αμμοχώστον. Μετά τις γυμνασιακὲς του σπουδἑς, φοίτησε στη Σχολή Ενελπίδων, απὀ την οποία αποφοἱτησε µετον βαθμὀό τον αν- θυπολοχαγού πεζικού το 1919. Το 1923 προ- χθηκε στοβαθμό του υπολοχαγού καιτο 1926 σε λοχαγό. Το 4998 σε ταγματάρχη και το 1944 σε αντισυνταγματάρχη. Αποστρατεύτηκε ύστερ απὀ δικἡ του αἴτηση το 19άδ. Εκτός απὀ τη Σχολή Ευελπίδων, φοίτησε στις σχολὲς εφαρµογής πεζικού Ἑλλάδας και Βερσαλλιών, επίσης στη Σχολή βολἠς (ΗΑΙΟΝ5 «ΙΗΒΜΑΒΝΕ και στις σχολὲς Πολέμου Ελλάδας και Γαλλίας ανεδειχθεῖς σαν ἀριστος επιτελικός αξιωματικός. Ππ ἐρο Μικρασιατική εκστρατεία χαι στις τόλεμν πα 1940-41, σαν επιτελάρχης της Β΄’ Μεραρχίας Πεζικού, πολεμώντας ενάντια στο φασισμό. Και αργότερα στην κατοχή, ηγήἡ- θηκε της Εθνικής Οργάνωσης Αντιστάσεως Χι εναντίον των κατακτητὠν. σε με ην Χι,ο Στ ὃς Γρίβας, κτύπησε τα ξενοκίνητα αν- θρωπάλια, Ὃθλν να σύρουν στο ἅρμα της κομμουνιστικής ατιµἰας του αθεῖσμοὺ και του ξεπουλήματος, την Γαλάζια Ἑλλάδα. Το 1964, ἠλθεμυστικά στην Εύπροκαι κάτω απὀ το όνομα ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ, οργάνωσε, διεξἠγαγεκαι Πρωταγωνἰστηκε στον αγώνατης Ε.0.Κ.Α., κατά της Βρεττανικής κατοχἠς του νησιού. Ἡ δράση του Στρατηγού Γρἰβα καιτων αγω- νιστών της Ε.Ο0.Κ.Α. δημιουργήματα αποκλει- στικάτου Διγενή, εἶχαν παγκόσμια απήχηση και επἐσυραν τον θαυμασμὸ της διεθνούς κοινής γνώμης. Μάλιστα, πολλοὶ άλλοι υπόδουλοι λα- οἱ, εφάρμοσαν τις στρατηγικὲς του και την τα- κτικἡ που ακολούθησε στον ανταρτοπόλεμο του 1956-69, σε δικούς τους αγώνες για λευτεριά. Στις 17 Μαρτίου 4968, ο Διγενής αναχώρησε στην Αθήνα, ὑστερ᾽ απὀ την ατιµωτική συµφω- νία της Ζυρίχης που ουσιαστικἁ πρόδιδε τον αγώνα του και την Εθνικἡ Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Εκεὶ του ἐγιναν υποδοχές ήρωα µε επικεφαλἠς την πολιτεία και την εκκλησία. Στις 18 του ἴδιου µήνα, ανακηρύχθηκε απὀ τη Βουλή των Ἑλλήνων «᾿Αξιοςτης Πατρίδος» καιµεειδι- κὁ διάταγμα, προήχθη σε Αντιστράτηγο. Τον Μάϊο του 1964, ὅταν οι πολιτικοί τα ἑχανα θάλασσα, ἦλθε πάλι και ανέλαβε την ηΥε- σία των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου, σαν Αρχηγός της ΑΣΔΑΚ. Σελἰγο χρόνο, μετέτρεψε την Κύπρο σε απόρθητο φρούριο, χάνοντας ἐτσι απραγµατοποΐητη κάθε σκέψη οποιουδήποτε επιβουλεύετο την ακεραιότητα του νησιού. Τον Νοέμβριο του 4967, ο Διγενής αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ἑλλάδα μαζί µε τη Μεραρχία που προστάτευε αποτελεσματικά την Κύπρο. Τον Σεπτέμβριο του 4974, ἦᾖλθε πάλι στην Κύπρο για να δώσει νέα πνοἡ στον αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού, για ἔνωση µε την Μάνα Ελλάδα. Ἵδρυσε την εθνικἡ οργάνωση ξΕ.Ο.Κ.Α.. Β΄. 0 θάνατος τον βρήκε την 27ην Ιανουαρίου 1974, ν᾽ αγωνίζεται ὀρθιος στοκρησφύγετότου. Κι᾿ ὅμως, δυστυχώς ξενοκἰνητοι πράκτορες και ὀψιμοι γελοίοι παραχαράμµτες της ιστορίας προσπαθούν ἡ καλύτερα συναγωνἰζονται για το ποιόςθα ρἶξει περισσότερη στάχτη στηµνήµητου Διγενή. Συναγωνἰζονται κοντόφθαλμα ανθρω- πάκια να καπηλενθούν τους αγώνες του Διγενή. Και νεκρό δεν τον αφήνουν ἠσυχο. Τους ενοχλεί -. φαΐνεται πως ο Στρατηγός Γρίβας πέτυχε στις εξετάσεις του Ἓθνους και πρώτευσε. Δεν εἶναι μόνο αἶσχος. Εἶναι κάτι παραπάνω όταν άνθρωποι υπόπτων σκοπὠν, ἔρχονται νἁ πλήξουν τον Στρατηγό και το έργο του. Σήµερα μάλιστα πον κπᾶθε τίμιος πατριώτης,. . πολὺ ἕντονα την απουσἰα του Διγενή. Που αν ζούσε εἶναι σίγουρο πως η Κύπρος δενθα μοιραζό- ταν από τους κτηνἀάνθρώπους του Αττίλα, Φαΐνεται πως συστηματική και µεθοδικἠ εἷ- ναι ηπολεμµικἠ σεβάρος του ιδίου και τον έργου του, απὀ ανθελληνικἁ στοιχεἰα. ΗΒ ιστορία ὅμως γνώρισε τον Διγενή. Ἡ Λευ- τεριά τον ακολουθούσεκι᾽ αυτὸς πιστὸς φρουρός της, ἔταξε τη ζωή του στην υπηρεσία της και το θρόνιασμµἀ της σε κάθε Ελληνική γή. Ἡ θολἡ πραγματικότητα πουν επικρατεὶ τα τελευταία χρόνια, η χαλάρωση των ηθών και των αρχών, βοηθά τους εχθρούς του Ελληνισμού να παραχαράσσουν την ιστορία, να καπηλεύον- ταιτους αγώνες άλλων και ποιός ξέρειτι ἄλλα θ᾽ ακούσουμε και θα δούµε ακόµα. Εἱμαστε όμως βέβαιοι πως όταν τα µίση και τα πάθη Υαληνέψουν, όταν ο Ἑλληνισμός θα ξα- ναβρεὶ τον γνώριμο πατριωτικό και γνήσιο εαυ- τό του, η µορφή του Στρατηγού και οι αγώνες τον, και προπάντων το ἦθος και η αγωνιστικότη- τά του, θα τύχουν γενικής αναγνωρἰσεως απὸὀ τους πάντες. Προς το παρὸν ἑνα ἔχουμενα πούμε σ’ ὁποιους νομίζουν ὅτι μπορούν να παραχαράσ- σουν την ιστορἰα και να βεβηλώνουν τη μνήμη του Διγενή. Οι Αγωνιστές του, θά τους κόψουν τα χέρια και τα πόδια. Απὸό τον τάφο τον, ο Διγενής βροντοφωνά- ζει: «ΏΣ ΞΕΙΝ ΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΤΟΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΣΙ ΟΤΙ ΤΗΔΑΙ ΚΕΙΜΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΙΣΤΟ- ΡΙΑΣ ΡΗΜΑΣΙΝ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΣ». | Ἡ μα ΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ' μα. Δεν υπάρχει µεγαλύτερη προδοσία, απὀ την παραχώρηση ἕστω και µιας σπιθαµής Ἑλληνικής Κυπριακής γης στον εχθρό. Αυτό να το ἔχουν πολύ καλά υπ᾿ όψη τους ὁσοι κατευθύνουν το εθνικό µας θὲμα και εδώ και στην Ελλάδα. Σκοπός µας πρέπει νάναι ἕνας: Ἡ εκδίωξη του εισβολξα που μολύνει την πατρώαν γην. ᾿Εχουμειερό χρὲος και καθήκον, ἕναντι της πατρϊδας καιτης ἱστορίας ν᾿ αγωνιστούµεν και να θυσιαστούµε στην ανάγκη, υπε- ρασπιζόμενοι ότι µας παρδωσαν οι πρὀγονοὶ μας. Και µας παρξ-΄ δωσαν Κύπρο ελεύθερη και ὀχι Τουρκοπατημένη. Μας παρέδω- σαν αμόλυντη την πίστη του Χριστού τη θρησκεία και στα Ελλη- νοχριστιανικά ιδανικά της φυλής µας. Πρέπει να φανούμε κι εμείς ἄξιοι όπως αυτοί. Σύνθημά μαςη: επιστροφἠ στην Κερύνεια, την Αμμόχωστο, τον Απόστολο Ανδ- ῥξα, τη Μόρφου. Αυτός που θα τολμήσειτο ξεπούλημα πατρώας γης, θα συνοδεύεται στα μαύρα κατάστιχα της ιστορίας απὀ τις κατάρες και τους θρήνους του γένους, ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η Κύπρος πἔτυχε ακόµα µια νίκη στο Συμβοῦλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ενωμἔνη η πολιτική ηγεσία µας ἔδωσε μάχη για το δίκαιο της Κύπρου και του λαού της. Δίκαιο που η πλειονότης τῷν λαών το αναγνωρίζει, αλλά ὅλοι μάςλἐνελόγους παρηγοριάς και τίποτα άλλο. Πρὲπει επιτᾶλους να αντιληφθούμε πως την πολυπόθητη νίκη θατην φξρειη δική µας άμεση προετοιμασία. Γιατὶόσα ψηφίσματα και να πάρουμε το Κυπριακό δεν λύεται. Θα λυθεἰ µόνο όταν δυναμώσουμµε τη θέση µας και τρἰξουµε τα δόντια στον Αττίλα, ΄Όσπου µας νοιώθει αναποφάσιστους ο εχθρὀς, περισσότερο αποθρασύνεται κι όχι μόνο κινδυνολογεἰ, αλλά προβαϊνει σε πρά- ξεις που ισοδυναμούν µε την κἠρυξη πολέμου. Άμεση λοιπόν προετοιμασία. Σ᾽ όλους τοὺς τοµείς και τα ἘΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ Ἓνα πολὺ μεγάλο ευχαριστώ, βγαλμένο µέσα απὀ την καρ- διά µας, απευθύνουµε στους αναγνώστες και συνδρομητὲς της εφημερίδας µας, για το πραγματικά συγκινητικὀ ενδιαφἔρο τους για τον «Εθνικό Φύλακα». 'Ὅπως εἶναι γνωστό, η εφημερίδα µας δεν εξεδόθη τον Απρίλιο, ὀχι για οποιοδήποτε ἆλλο λὀγο αλλά απὀ αναμονή εξελίξεων - πιστεύαμε πολὺ σοβαρών εξελίξεων γύρω απὀ το εθνικό µας θὲµμα. «Έσπασε» στην κυριολεξία το τηλέφωνο στο γραφείο της εφημερίδας µας. Ηταν κἆθε φορά εθνικόφρονες απ᾿ όλη την Κὐπρὸ καιτην Ελλάδα ακόµα, που ρωτούσαν δικαιολογημένα και με ανησυχία, Υιατὶ δεν πήραν την αγαπημένη τους εφημερίδα, κάτι που φανερώνειπως ο «Ε.Φ.», επεβλήθη σαν εθνικἠ και αγωνιστική εφημερίδα µε υγιεὶς εθνικούς προσανατολισμούς, στη συνείδηση κάθε τίµιου Ἓλληνα, Αγαπητοί µας αναγνώστες. Θέλουμε να σας καθησυχάσουµε και να σας διαβεβαιώσουμε πως ο «Εθνικός Φύλακας», όχι µόνο θα συνεχίσει τις απαραϊτητες εκδόσεις του, αλλά σκοπὸς εἶναι να εκδίδεται πιό τακτικά. Γιατὶ - κατά γενικἠ ομολογία αυτό - η εφημερίδα µας αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε µε θέρµη απὀ τόν αγωνιστικό και εθνικόφρονα κόσµο. Γιατί σκοπός της δεν εἶναι ἄλλος απὀ τον σωστό προγραμματισμό για εθνικό αγώνα και απελευθέρωση και της τελευταίας σπιθαµής Ελληνικἠς Κυπρια- κἡς γης και την πορεία της Κύπρου στις μητρικὲς , Ακόμα θα συνεχίσουμε να λὲµε «τα σύκα-σύκα και τη σκάφη- σκάφη» γιατί πιστεύουμε πως η αλήθεια προβληματίζει και βοηθά στην αποφυγἠἡ των ολεθρίἰων σφαλμάτων του παρελθόντος, που μας οδήγησαν στην τραγωδία του 1974 και η οποία συνεχίζεται... Αγαπητοί µας αναγνώστες. Κρατήστε στα χξρια σας οφιχτά τον «Εθνικό Φύλακαω την εφημερίδα του κάθε τίµιου Ἓλληνα, ακούστε και αφήστε να διαποτίσει τη ψυχἠ σας το μήνυμά της και ενώστε τη Φωνἠ σας μαζί µας. Οι στήλες της εφημερίδας εἶναι ανοικτὲς για οποιονδήποτε συμφωνεί πως πρπειτο καθήκοπρος την πατρίδα νἀάναι το πρὠτο µας µἔλημα. ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ/ΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Εις τα δύο επί µρους ε- ρωτήματά σας, σχετικώς µε το εκκλησιαστικὀν µας ζή- τηµα, ήδη µε αρκετήν συν- τοµίαν υπεγράμμισα τους λόγους που το εδημιούργη- σαν και περιἔεγραψα πως περίπου ἔχει τοῦτο σήµε- ρον. Πολλοὶ ασφαλώς εἶναι εκεῖνοι που θέλουν να α- γνοούν εντελώς την ὑπαρ- ξιν του, αν δε γιαυτοὺς υπάρχει κάτι, τοῦτο εἶναι χωρίς σηµασίαν, γιατί αφ᾽ εαυτού ευρίσκεται εις την διἀλυσὶν του. Δεν ἔχουν όμως αυτοί ᾿ δίκαιον γιατι εἶτε το θἔλουν μερικοὶ εἶτε ὄχι, τοῦτο υ- πάρχει εις τες συνειδήσεις τῷν πιστών χριστιανών, οι οποίοι αγαπούν και πονοὺν την Εκκλησίαν των και δεν βλέπουν την ώραν που µε πολλήν χαράν θα ακού- σοὺν, επὶ τἔλους, την ορι- στικἠν του διευθξτησιν. Διατυπώνουν όμως και το ερώτημα, άραγε υπάρχει η ποθητἠ αυτἡ λύσις που θα θικἠν και κανονικἠν τάξιν ειςστην Εκκλησίαν, την διοι- κούσαν και εις το ποϊμνιόν της Και λύσιν, οπωσδήπο- τε, ποθοὺµεν του Εκκλησια- στικού µας ζητήματος, το οποίον επί δωδεκαετίαν μὲ- χρι σήμερον ταλαιπωρεί τον τόπον µας, όχι όμως την οιανδήποτε λύσιν, αλ- λάἁ την µοναδικήν, την κα- νονικἠν λύσιν, σύµφωνα µε την διδασκαλίαν και το πνεύμα των αληθειών του Ἱ- εροὺ Ευαγγελίου και σύμ- Φώνα µε τους ιερούς Κανόνας της αγίας µας Εκ- κλησίας, Και ευτυχώς, η Ἐκ- κλησία µας διαθέτει τα προς τούτο πνευµατικἁ και ηθικά μὲσα, αρκεί οι αρµό- διοι να θελήσουν να τα χρη- σιμοποιήσουν. Αλλά ποῖα μπορούν να εἶναι αυτά τα µέσα, Ασφα- λώς πριν απ᾿ όλα θα αρι- θμούσαμεν την συναἰσθησιν, ὁτι εκτροπὲς απὀ την κανονικἠν τάξιν βαρύνουν την δικἠν µας Εκκλησίαν, ὁπως και πα- ρερμηνεῖες των αληθειώὼν του |. Ευαγγελίου και περι- Φρόνησις και καταπάτησις των ιερὼν κανόνων της, οἱ οποίες στο παρελθὀν συνέ- βησαν, οι οποίοι ιεροὶ Κα- νόνες, ὁπως γνωρίζομεν, αποτελοὺν οπωσδήποτε την πυξίδα καιτο Πηδάλιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, εφόσον βεβαίως δεχό- μεθα, ότι αυτοί ορθώς ερ- μνηνεῦουν τον Νόμον του Θεού, όπως ακριβώς µας παρέδωσαν οι Οικ. Σύνοδοι της Εκκλησίας µας. ΄Ἔπειτα, πρὲπει να ενθυ- μηθούμεν όλην εκεΐνην την πνευµατικἠν πανοπλίαν των αρετών, τες οποίες δια- θξτει η αγία µας Εκκλησία και τες οποῖες εὰν χρησιµο- ποιήσωµεν, οπωσδήποτε θα γίνει δυνατὀν να διαλυ- θοὺν τα σκότη της αδιαφο- ρίας και των εγωιστικὠν και συμφεροντολογικών Φξρειτην ειρήνην καιτην η-΄ συμβιβασμών που αποτε- λούν τα κυριώτερα εμπόδια για να δοθεὶ αἶσιον πέρας εις ἕνα τόσον σοβαρὸὀν για την Εκκλησίαν και τον τὀ- πον µας ζήτημα, το οποίον ἦτο και εἶναι δυνατόν και εις χειρότερες καταστάσεις να οδηγἠσει. Ἴσως να µην εἶναι πε- ριττόὀν να αναφξρωμεν, ότι ως αρετὲς αυτὲς που µας χρειάζονται να επιστρατεύ- σωμεν για την λύσιν του ζη- τήµατος, δεν εἶναι άλλες απὀ τον φόβον πρὠτα του Θεού, ο οποίος φόβος πρξ- πει να κυριαρχεί μὲσα µας, η ταπεΐνωσις ἔπειτα, η οποί- αθα µας φξρει σε συναίσθη- σιν να αναγνωρίσωμεν τα σφἀλματά µαςκαιτεςπαρε- κτροπὲς µας µε τες οποἰες εβλάψαμεν την Εκκλησίαν, «εξ ου και η οργή του Θεού επἰ τους υιοὺς της απειθεῖ- ας». στ Και άλλες αρετὲς θα μπορούσαμεν να αναφἔρω- μεν, µετες οποϊεςθα πρᾶπει να στολἰσωµεν την ψυχἠν μας, ὅπως την αγαθότητα, την ανεξικακίαν, την µεγα- λοψυχῖαν, την πίστιν ειςτον Θεὸν και την αγάπην προς τους συνανθρώπους µας και ιδιαίτερα προς αυτούς που εἶνε οι συνεργἀτὲς µας. Και πάνω απ᾿ όλα να εφαρ- µόσωμεν δικαιοσύὺνην, την δικαιοσύνη του Θεού προς κληρικούς και λαϊκούς και ιδιαιτέρως προς εκείνους τους κληρικοὺς, οἱ οποίοι σαν ασθενξστεροι υπό των ισχυροτερων εδιώχθησαν ἡ και ακόμη διώκονται, οι ο- ποίοι διωκόμενοι ηναγκά- σθησαν να καταφύγουν εις ξένες χώρες, οι περισσότε- ροι ειςτην Ελλάδα, προς α- ναζήτησιν πόρων ζωής, για να µη δουν τα παιδιά των᾿ να εξαντλούνται απὀ την πεϊναν και την στἐρησιν ὁ- που τους ἔφερεν η βία και η αποκοπἠ του εφημεριακού μισθού των. : Ολες, λοιπὀν, αυτὲς οἱ αρετὲς εἴναιη πανοπλίατου Θεού µετες οποἰες σαν χρι- στιανοὶ εάν τες επιστρατεὺ- σωμεν, μπορξσωμεν να φξρωμεν ε- νότητα εις τον τόπον µας και τάξιν και ειρήνη εις την Εκκλησίαν, «την πάντα νουν υπερἔχουσα». Πολύ ορθά ελξχθη ὁτι «η Εκκλησία εἶναι ο ἶδιος ο Χριστός παρατεινόµενος εις τους αιώναο. Εἶναι ο ο- ρατόὸς Χριστός ο οποΐος α- νξλαβε να συνεχίση εις την γην το θείον ἔργον του διά την σωτηρῖᾶναων ανθρώ- πων. Δεν εἶναι επομένως δυνατὀν, εμείς οι κληρικοἰ, οι οποίοι ετάχθηµεν να την υπηρετήσωμµεν, να την πε- ριφρονοῦμεν, να την κακο- ποιούὺμεν την Εκκλησίαν μας µετην απρεπἠ συµπερι- Φοράν µας προς αυτἠν χω- ρὶς να περιμένωμεν να. επιπἐση ειςτες κεφαλὲς µας η οργἡ του Θεοῦ, εάν βε- βαίως εμείς «ὠς υιοί απει- θείας την προσβάλλωμεν µε τα ἔργα µας την αγίαν µας Εκκλησίαν, «την οποί- οπωσδήποτε θα: αν αυτός ο Κύριοστηνπερι- ποιήσατο διά του ιδίου του αἱματος». Και σαν παράδειγµα, αν εμεῖς οἱ χριστιανοί πρά- Υµατι πιστεύωμεν, ὁτι υ- πάρχει ο Χριστός υπάρχει μεταξύ µας και διἁ της ΕἘκ- κλησίας του εργάζεται για την σωτηρἰαν µας, ποιος μας εγγυάται ότι οι δραµα- τικὲς δοκιμασίες µας των τελευταίων ετών δεν ἔχουν ως αιτίαν των την αποµά- κρυνσϊν µας απὀ τον δρὀ- μον του Θεού και την απρεπἠ συμπεριφοράν µας προς την Εκκλησίαν του Ὅτι δηλ. η αγάπη του Θε- οὗ επέτρεψε τα κακἁ µας γι- α να µας συνεφξρη, να µας συνετίση, να µας ελκύση κοντά του µε απώτερον σκοπὀν την σωτηρίαν µας Και προπαντὸς την Εκκλη- σίαν του Δεν εἶναι, λοιπὀν, πα- ρωνυχίςτο εκκλησιαστικὀν μας ζήτημα ὀπως μερικοὶ θἔλησαν ναπουν. Εἰναιπρο παντὸς θὲμα ορθοδοξίας, εἷ- ναι θεμα ηθικἠς τάξεως και ορθοδόξου πἰστεως, εἶναι θεμα ενότητος και αποκα- ταστάσεωςειςτην Εκκλησίὶ- αν της ειρήνης του Θεού. Και ἔχομεν τα πνευματικά μέσα, εμεῖς οἱ ἴδιοι να εργα- σθοῦύμεν για να του δώσω- μεν την λῦσιν του, εάν βεβαίως το θελήσωμεν. Δεν µας χρειάζονται πλέον ἔξωθεν επεμβάσεις ἡ εισβο- λὲς, οὖτε Μείζονες και υ- περτελεὶς Σύνοδοι, αλλ οὖτε και σύµπασα η Όρθο- δοξία µας χρειάζεται να µας προσφὲρη τες καλὲς της υ- πηρεσἰες τες οποἰες δεν εἰ- δαµεν µμὲέχρι σὴμµερον. Ἴσως κάποτε, όταν δεν τες χρειαζὀµεθα να το θελήση να µας ενθυµηθή. Ίσως τό- τε να ας πη ότι οι δὺο της Κύπρου Μεΐζονες Σύνοδοι ἦσαν παρωδία εκκλησια- στικὠν Συνόδων, αλλά τὸ- τε θα εἶναι πολὺ αργά. Εν τω μεταξὺ οκαθνας µαςας κάµη το καθήκον του. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΚΑΙ ΟΙ Μόνο µε δυναμικὀ τρόπο εἶναι δυνατό οι ορδὲς του Αττίλα να εγκαταλείψουν τα εδάφη µας που κατέλα- βαν µε τη βἰα των ὁπλων το 1974. Και ευτυχώς διαπι- σιώνουμε τὦρα πωςκαιο τελευταῖος Έλληνας σης Κύπρου τοέχει συνειδητοποιἠσει, ἀνκαι στο παρελθὀν για ανεξήγητους λόγους ὅλοι απέφευγαν να προσεγ- γίσουν το θέµα αντὀ. Καιο τελευταίος άνθρωπος σ αυτό τον τόπο κατάλαβε πως η Τουρχία δεν εἶναι δια- τεθειµένη να εγκαταλεΐψει την Κύπρο µε τη θέλησή της ἀσεπου ειρωνεύεται και προσπαθεὶ να εξευτε ο τις προσφυγὲς της Κυπριακής κυβέρνησης στον Ἆιε Οργανισμὀ, κατά τρόπο ποταπό ρεζιλεύοντας και τον ἶδιο τον εαυτό της. Και ὅπως οι ἴδιοι οἱ Τούρκο δηλώνουν ὠμά και απροκάλυπτα, σκοπός τους εν εἶναι τἶποτε ἆλλο απὀ τη διχοτόμηση της Εύπρου και σετελευταἰα ανάλυση η κατάληψη ολόκληρου του νη- σιού, λογαριάζοντας φυσικά χωρὶς τον ξενοδόχο, αμ στην περίπτωση αυτή εἶναι τα μεγάλα διεθνἠ συμφὲ βοντα. Μόνομετην αντιπαράθεσηµιας ισχυρής στρατιω- τυκής ον ών απὀ τη γραμμή Αττίλα, εἶναι δυνατό να γίνεται λόγος για αποχώρηση των ἐχ τν κὠν κατοχικὠν στρατευμάτων απὀ την Κύπρο. Και µόνο τότε θα βάλει νερό στο κρασί της Ἡ βάρβαρος Τουρκία όταν νοιώσει πως το αντίπαλο στρατά εδο εἶναι κι αυτό πανίσχυρο, κι ἔτοιμο να πορευτεί ὕριαμ- βεντικά και να ρἰξει τους Αττίλες της στη θάλασσα. πριακἠς Ελευθερίας ποτὲ δεν Κυ Οι Αγωνιστὲς της νοδο στην Κὐύπροτης Ελλη- να ζητούν την επἁ νικής Μεραρχίας, που εἶχε αποστείλει ο αείμνηστος γέρος της Ελλάδας Γεώργιος Παπανδρέου και που ξε- νοκίνητα ανθελληνικἁ στοιχεία εἶχαν διώξει άδοξα πι᾿ ὀχι µόνο αυτὀ, αλλά εἶχαν επιχειρήσει και τον εξευτελισμό της! Οι Αγωνιστὲς απὀ τότε εἶχαν συνει- δητοποιἠσει τους θανάσιµους κινδύνους που απειλού- σαντον Κυπριακό Ελληνισμό, όταν εἶχε παραμεϊνει το νησί του Διγενἠ στην κυριολεξία «ξέφραγο αμπέλι». Γιατίἰοι Αγωνιστὲς και ὁσοζούσεκαι ο Αρχηγός Διγε- νής, γνώριζαν πὀσο κινδύνενε η Ἐύπρος απὀ την Τουρχία και το βρώμικο παιγνἰδι που θα ἐπαιζαν οι Άγγλοι, σεβάρος της ὁπωςτο ἐπαιξαν, γιατί σκοπός τους ἦταν ηπαραµονήτης Κύπρου χάτω από τηνεπιρ- ροήτους. Ευτυχώς, τώρα μπορούμενα πούμεπωςτην αγωνία των Αγωνιστών και τις συνεχεἰς τους εκκλἠ- σεις για άμεση άφιξη της Ἑλληνικής Μεραρχίας στην Κύπρο, ἀρχισενα συμμερίζεται και η εθνικόφρων συν- τριπτικἡ πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού, που έχει συνειδητοποιήσει τους ορατούς κινδύνους που µας απειλούν µε πλήρη εθνικό χαι φυσικό αφανι- σμὀ απὀ τη νήσο των πατέρων µας. Μόνο ανόητοι και ανθἐλληνες, που δεν αγαπούν την πατρίδα τους και δεν συμπάσχουν μαζί της, µπο- ρούν να χαρακτηριστούν όλοι ὁσοι αντιτίθενται στην αποστολἠἡ της Μεραρχίας στην Κύπρο. Γιατί κακἁ τα ψέμματα, τώρα κινδυνεύουµε απὀ στιγµή σε στιγµή, γιατί ο Αττίλας διαθἑτει στο εχατονταπλάσιο περισσό- τερες δυνάμεις απὀ τις δικὲς µας και η υπεροχἡ του εἶναι φανερή. Και γράφουμε αυτό, χωρὶς να εξευτελἰ- ζουμετις όποιες δυνάμεις και εξοπλισμὀ που διαθέτει η Εθνική Φρουρά. Και δεν παραγνωρἰζονµε την αν- τρεῖα που επέδειξαν οι στρατιώτες µας και η ΕΛΔ το 1974, που ἐγραψαν σελίδες ολοκαυτώματος και αντρεἰας... Πέρασαν δέκα χρόνια. Ἕνας πολύτιμος και αρκε- τὸς χρόνος, που ἔπρεπε ἠἧδη επίσημα η Κύπρος να εἶχε θωρακιστεὶ τόσο καλά, ὦστε να εἶμαστε σήµερα σε θέἐση να τρἰξουµετα δόντια στην οπισθοδροµικἠ Τουρ- κία. Και εἶχαν ιστορικό χρέος και καθήκο οι ηγεσίες Κύπρον και Ἑλλάδος, να προστατέψουν την Ἠύπρο άµεσα. Και ο μόνος τρόπος ἦταν και εἶναι η αποστολἡ ισχυρἠς στρατιωτικἠς δύναμης στην Κύπρο. Ἡ Ελλά- δα έχει καθἠκο εθνικό να προστατέψει τον Κυπριακό Ελληνισμό πρώτα σαν μητέρα πατρίδα και µετά σαν εγγυήἠτρια δύναμη. Ακόμα ἑέχει καθήχκο ύψιστο να προ- ειδοποιἠσει την Αγγλία, που εἶναι µια από τις εγγνυἠ- τριες δυνάμεις, πως πρἑπει να πάψει το βρώμικο παι- γνἰδι της σε βάρος της Κύπρου και να βοηθήσει στην εξάσκηση πιέσεων προς κάθε κατεύθυνση για να απο- χωρήσουν οι ορδὲς του Αττίλα, τις οποἰες η ἴδια βοή- θησε να αποβιβαστούν, υποβοηθώὠώντας την κυρίως απόβαση μετο ελικοπτεροφὀρο ΕΡΜΗΣ. Αχόμα η χώ- ρα αυτἡ που άναψε το πράσινο φώς στην Τουρχία να εισβάλει στο νησὶ χαι µε τις ευλογίες της, πρέπει να επανορθώσει αµέσως. Ἡ Ενωτικἡ Παράταξη πιστεύει πως αμέσως πρὲ- πει να γίνουν τρία βασικά πράγματα, ὡστε να πάψει να κινδυνεύει η Κύπρος. ϐ Όπως επανειλημμένα δηλώσαμε και επιµένουµε, η ὕὑπαρξη Μεραρχίας στην Κύπρο εἶναι απαραΐτητη και σωτήρια. ϐ Η Ελλάδα, που τόσες φορὲς ἐσωσε την ανθρωπό- τητα, οφεἰλει να εξασκήσει όλη της την επιρροἡ απὀ την Δύση ὡς την Ανατολή, καιιδίως προςτις Ἠνωμέ- νες Πολιτείες για να πειστούν οι πάντες πως ἐἶναι προς το δικό τους συμφὲἑρο η επίλυση τον Κυπριακού, κάτι που θα στεριώσει την ειρήνη στην ανατολικἡ Μεσό- γειο. Η συµπόρευση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Η Κύ- προς να ακολουθήσει την εξωτερική πολιτικἡ που ακολουθεί η Ἑλλάδα και σε τελευταία ανάλυση να ακολουθηθεί την εθνική πολιτικἡ που ο εθνικός κυβερ- νήτης Ελευθἑριος Βενιζέλος ακολούθησε. Ἡ άφιξη της Ελληνικής Μεραρχίας στην Κύπρο, για να επιτύχει, πρέπει αναμφισβήτητα η Κυπριακή κυβέρνηση διά της διπλωματικής και πολιτικής οδού, να διαμορφώσει τιςδιεθνεἰς πολιτικὲς συγκυρἰες κατά τρόπον ὧστε ο αγώνας να διεξάγεται ταυτόχρονα και στα δύο πεδία. Και στο στρατιωτικό πεδἰο και στο διπλωματικό και πολιτικό διεθνὲς πεδίο. Μια τέτοια ενέργεια, σαν βασικἡ προὐπόθεση και οπωσδήποτε η µοναδικἠ, πρέπει να έχει και τις κατάλληλες ενἑέργει- ες. Γι᾽ αυτό η Κνβέρνηση πρέπει να προβεί σεανακα- τατάξεις οι οποἰες θα βοηθήσουν στη δημιουργία των προὐποθέσεων πον προαναφἑραµε. Αλοιώς, εἶναι πι- θανό η Κύπρος και η Ἑλλάδα να εξευτελιστούν ξανά όπως ἐἔγινε το 4967. ΟΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΄Αραγε τι γίνεται µε το περιβόητο και χιλιάδες Φορὲς ελθὲν απὀ επίσηµα και ανεπίσηµα χείλη «άνοιγμα του φακἔλλου προδοσίαςτης Κύπρου.» Γιατὶ παρασιωπή- θηκε ΄Ἴσως γιατὶ εἶδαν του εαυτοὺς τους ωρισμένοι μὲ. σα ᾿Η ἴσως γιατί θα τυλίδει πρόσωπα «υψηλά» ιστάµενα, Όι Αγωνιστὲς δεν ξεχνούν. Περιµἔνουν νἁ δουν ποιός πραγματικά θα προβεί στο ἀνοιγμά του καιθα πάρει την ιστορικἡ απόφαση να τον ανοίξει επιτέλους. Για να ξε- σκεπαστοὺν οι προδοσίἰες και να φανεί καθαρά ποὶος ἡ τιοἰ- οι πρόδωσαν την Κύπρο και το ὄθνος των Ελλήνων, Διερωτούμαστε ὁμως, όπως και κάθε Ἕλληνας όπου κι αν κατοικἀ. Δεν ἔφθανε η προδοσία που διε- πράχθη σε βάρος της Κὺ- πρου, ἔπρεπε να ἔχουμε και τον εµπαιγμὀ ὅτι θ᾽ ανοίξει, χωρίς ποτὲ ν᾿ ανοίγει Γιατὶ Σίγουρα καίει. ΣΕΛΙΔΑΘ ΜΑ:Ι:ΟΣ 1984 ας Λαοὶ που δεν σέβονται την ιστορἰα τους και δεν αποδὶ- δουντην πρἐπουσατιµή στους ἠρωξςτους, εἶναι καταδικασμµξ- νοισεκαταστροφή. Και στην περἰπτωση τη δικἡ µας φαίνεται πως οὖτε την ιστορία µας σεβόµαστε, οὗτε τους ἡρωὲς µας τιρούµε. Γιατί Από επίσημα στόµατα ακούονται πράγµατα που προκαλούν τη συνείδηση κάθε τίµιου πατριώτη και φα- νεβώνουν πόσο χαμηλάπέἑσαµε σαν λαὀς,που «ανεχόμαστε να διαστρεβλώνονται εστορικὲς αλήθειες και πραγμµατικότη- τες και άκουσον -- ἀκουσον, να λεηλατεΐται η μνήμη αυτών που αγωνἰστηκαν γιατην δικιά µας Λευτεριά. Αναφερόµαστε στην ραδιοφωνικἡ εκπομπἠ «γύρω στο μικρόφωνο», όπουο νξος Γενικός Διευθυντήςτου ΡΙΚ κ. Κυπριανού, απαντοὺσεσ᾽ ερωτήσεις ακροατών, για διάφορα θἕµατα σχετικά µε την πολιτικἡ του ΡΙΚ. Απαντώντας σ᾿ ερὠτηση του κ. Ανδρὲα Γεωργιάδη από το Πέρα Χωρὶο Νήσου, «γιατί δεν παρουσιάζει η τηλεόραση το μνημόσυνο του Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα-- Διγενὴ και οὗτετην 1η Απριλίου αναφξρεται στο όνομα του Διγενή, σαν Αρχηγού και εμπνευστού της Ε.Ο.Κ.Α. και αν πούμε ότι οι Γριβικοί οπαδοί δεν πληρώνουν τα οφειλόµενα τἔληπροςτο ΡΙΚ», οκ.Κυπριανοῦ απάντησε: «Όπως ξερουµεη εκκλησία της Κύπρου, διά του «Αρχιεπισκόπου» Χρυσοστόμου, κατξ- στησε σαφὲς ότι δεν θεωρεί μνημόσυνο τελετή που γίνεται απὀ ιερξα που εἶναι αργός. Και το Ίδρυμα δεν μπορεί να χαρακτηρίσει μνημόσυνο ότι η εκκλησία δεν θεωρεί μνημό- συνο». Η απάντηση του κ. Κυπριανού εἶναι ελλητής και φανε- ρώνει πως η προσπάθεια για σπήλωση τῆς µνήµης του Αρχη- γοῦ της Ε.Ο.Κ.Α., κατευθύνεται µε γοργό ρυθμό απὀ αλλού. Γιατὶ ο κ. Κυπριανού δεν απάντησε και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Γιατίτην 1η Απριλίου δεν γίνεται αναφορά στο όνοματου Διγενή. Μήπως και εδώ κολύεται απὀτην πολιτική που ακολουθεὶ η εκκλησἰα Φαΐνεται πως εἶναι ακατατόπιστος και εντελὼς απληρο- Φόρητος ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΗ. ᾿ Η μπορεὶ να κάνει τον απληροφὀρητο σ᾿ ορισμένα πράγματα. Αγνοεΐ πως η εκκλησὶἰα βρίσκεται ακόµα σε αντικανονικότητα, εἶναι διαι- ρεμένη και πως εναντίον των δύο Συνόδων --- τις οποῖες οἱ Ἔ κανονολόγοι χαρακτήρισαν ληστρικὲς --- γράφτηκαν πολλά βιβλίαπου τις καταδικάζουν και καταγγέλλουν Αγνοεΐ πως υπάρχουν Χριστιανοί --- αληθινοἰ χριστιανοἱ ---που δεν απο- δέχτηκαν τα όσα ο Μακάριος ἕκανε στην εκκλησία και συνε” χίζουν να εκκλησιάζονται και να εκτελούν και τα υπόλοιπα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε κατακόµβες που τώρα εἶναι κανονικότατες εκκλησἰες Φαΐνεται ακόµα ὅτι του ΡΙΚ κατά την 29ην Ιανουαρίου 1984, ημὲρα της επετείου του 10ου εθνικοὺ μνημοσύνου του Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα - Διγενή, εκτός απὀ το τρισάγιο μπροστά στο τάφο του Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α., δεν εἶδαν ἡ θέλησαν να µην δουν τις χιλιάδες κόσμου που μαζεύτηκαν ν᾿ ακούσουν τον ομιλητή και νατιμήσουν τη µνήµη του Μεγαλύ- τερου ήρωα της νεώτερης µας ιστορίας. Αγνόησε ακόµα το ΡΙΕ την Ελληνική πολυµελἠ αντιπροσωπεία απὀ Στρατηγοὺς ε.α., ανθρώπους των γραμμάτων και της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Και ακόµατις χιλιάδες λαού που εἶναι και συνδρο- μητὲςτου ΡΙΚ. Αγνόησεἡ καλύτερα, σκόπιμα αγνόησετο Ρικ την καθιερωμένη ετήσια Συνεστίαση των Αγωνιστών, την παρασηµοφόρηση της κ. Κικἠς Γρίβα - Διγενή και τις ἄλλες εκδηλώσειςπου ἔγιναν στην Λεμεσό και στις ἀλλεςπόλεις και χωριά της Κύπρου, στη μνήμη του Αρχηγού Διγενή. Το μόνο που πρὀσεξετοΡ! ήταν το μνημόσυνο, επικαλξ- στηκε σκόπιµα ανακοίνωση της λεγόμενης ιεράς συνόδου, για ναπεριφρονήσει και να αγνοήσει ὀλεςτις λλες εκδηλὼ- σεις που µόνο σκοπὀ εἶχαν να τιμήσουν τη μνήμη του Αρχη- γοῦ Διγενή. Λες και ο Διγενής εἶναι ο οποιοσδήποτε ἀνθρω- πος. Ξεχνοὺν πως ἦταν ο πρωταγωνιστής, ο εμπνευστής, ο δημιουργός και ο αρχηγός του αγώνατης Ε.Ο.Κ.Α. Ξεχνούν ορισμἔνα κοντόφθαλμα ανθρωπάἀκιαπωςεἰναιο Διγενής ποὺ αγωνἰστηκε για νάχουν σήµερα αυτοί θὲσεις και ναπαΐρνουν παχουλοὺς μισθούς. Και σε τελευταία ανάλυση, ο Διγενής αγωνίστηκε για να κάνει σήμερα το ΡΊΗ ότιτου γουστάρει και να λέγει ότι θἒλει. Τί ντροπή. Γι΄ αποκατάσταση της αλήθειας, ας µας επιτρὲψει το αμαρτωλό ΡΙΕ νατο πληροφορήσουµε πως η Επιτροπή Κα- ταρτισμούὺ του προγράµµατος για την τἔΈλεση μνημοσύνων του Διγενή, δεν ἦτο δυνατό να πράξει διαφορετικά, παρά να καλὲσει ιερείς για νατελξσουν το μνημόσυνο καιτοτρισάγιο, απ᾿ αυτοὺς που ο ἴδιος ο Διγενής ενόσω ζοῦσε αναγνώριζε κανονικούς και όχι απὀ εκεΐνους οι οποίοι αντικανονικάἁ εγ- καταστάθηκαν µε την βία της κοσµικἠς εξουσίας του Μακα- ρἱου, παρά τους ιεροὺς κανόνες της εκκλησίας της Κύπρου, τους οποίους ποδοπάτησαν και εξευτελισαν. Διαφορετικά, η ψυχἠ του Διγενή απὀ τους ουρανούς θα εξανίστατο και θα ἔτριζαν τα κὀκκαλά του στον τάφο. ᾿Οπως π.χ. η ψυχἠ του Ιχσάν Αλή θα επαναστατούσε, αν το μνημόσυνο του τελούσε για παράδειγµα ο Μητροπολίτης Πάφου! Αλλά το ΡΙΗ, αν νομίζει ὁτι ἔχει το δικαίωμα να ανήκει κομματικά σε αντίθετο στρατόπεδο και το ενοχλεί το ὄνομα του Διγενή, και οἱ πολλοί και καθαροί στις εθνικὲς και 1δεο- λογικὲς τους θὲσεις, θα πρῖπει να μάθει επὶ τέλους, ότι ο Μυ- πριακόὸς λαδξτου ανάθεσε την υψηλή αυτή αποστολἠ όχι για να κομμµατίζεται και να χωρίζει το λαό σε Γριβικοὺς και Μα- καριακοὺς ἡ κυβερνώντες και αντιπολιτευόµεύους, γιατὶ το ΡΙΚ δεν στηρϊζεται απὀ τα πολιτικἁ κόμματα, αλλά απὀ την συνδρομή - εἶδος φορολογίας - ολόκληρου του Ευπριακοὺ λαοῦ και οφείλει στα ραδιοφωνικά και τήλεοπτικα του προ- γράμματα, να καλύπτει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Κύπρο, χωρίς προφάσεις που δεν ἔχουν καμμιά δικαιο- λογία. Εκτός κι αν όλες εκεΐνες οἱ χιλιάδες του λαού οἱ οποἱες συρρξουν απ᾿ όλες τις γωνιὲς της Κύπρου, στον χώρο όπου τιμάται η μνήμη Διγενή, γιατοΡ!Η εἶναι εξωγήϊνοι άνθρωποι. Αλλά Φαΐνεται, δεν αντελήφθηκε το ΡΙΗ την χειρότερη υπηρεσἰαπου προσφἑρει στον Κυπριακό λαό, µετο ναμοιρά- ζει και να ωθεί σ᾿ αντιδικία, όταν επικρἔµεται πάνω από τις κεφαλὲς ὅλων µας σαν δαμόκλειος σπᾶθη η απειλἠ για αφα- νισμὀ απὀ τον βάρβαρο κατακτητή. Εκτός κι᾽ αν το ΡΙΚ αποφάσισε να τον υπηρετήσει ἦ το κάνει και ἀθελά του. Ας σοβαρευτούν επιτέλους όλοι και όσοι ηγούνται πολι- τικἁ και ὁσοι εκκλησιαστικἀ και ο κἀθεπολίτης ακόµα γιατί ὅπως λξει και το ρητό: «Οἱ καιροὶ ου μενετοί.» Σηµείωση: Το τρίτο σκἕλος της ερώτησης του κ. Ανδρέα Γεωργιάδη, που ἔμεινε και εντελώς αναπάντητο, ἔχει διαφοροποιηθεί απὀ τον κε. Λυκαῦγη. Ἡ ερὠτηση καθ᾽ εαυτή ἦταν: «Μήπως οι Γριβικοί οπαδοί δεν πληρώνουν τα νενομισμέὲνα τΈλη προς το ΡΙΚ και γι΄ αυτό δεν προβάλλεται {ο μνημόσυνο του Αρχηγού:» και ὄχι αν πούμε κ.λ.π., όπως παρουσιάστηκε η ερώτηση. Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ Γ.Γ.της Π.Ε.Α. Ταγματάρχη ε.α. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΕΣ Οπως ηιστορία µας διαβεβαιώνει, στοπαρελθὀν η εκκλησία διαδραμάτιζε πρωτεύοντα ρόλο στις εθνικὲς εξεγἔρσεις και πολὺ περισσότερο η Εκκλησία της Κύπρου δια µἔσου των αιώνων ἔχει παράδοση σε τέτοιους ρόλους. Γιατί σ᾽ όλους τους εθνικοὺς και θρησκευτικούς αγώνες, ὀχι μόνο καθοδηγούσε αλλά βρισκόταν επἰ κεφαλἠς. Γι΄ αυτό, αυτοί που ηγούνται σήμερα της εκκλησίας της Κύπρου, αντ να πολιτεύονται και να συνθηματολογούν στους ιερούς άµβωνες, ας αφήσουν κατά µέρος τις Φλυαρῖες κι ας εργα- στούν προσ την κατεύθυνση της προσφοράς εθνικού ἔργου κι᾿ ας αναλάβουν την πραγµατικἠ χριστιανικἡ και εθνική καθοδήγηση του Κυπριακού Ελληνισμού. Οἱ συχνὲς εκκλήσεις τους για ενότητα, χωρίς να δίδουν οι ἴδιοιτο παράδειγµα και! νατις συνδἔουν µε ἔμπρακτες ενξργειες, ὀχι µόνο δεν καρποφορούν αλλά αντίθετα αυξάνουν τους κινδύ- νους για περαιτέρω διάσπαση. Δυστυχὼς το δίκαιο «πνίγηκε» απὀ το ἁδικο και υπὀὸ τες σημερινὲς συνθήκες δεν φαΐνεται πως μπορεῖ κάποιος νατο ἄνα- ζητήσει, γιατί τον φάκελλο προδοσίας της Κύπρου δεν μπορούν ὅπως απεδεϊχθη, νατον ανοίξουν οὖτε οι σημερινοί προκαθἠµενοι της εκκλησίας ούτε καιοι κυβερνώντες. Εκκλησία και κράτος δεν πρὲπει να ξεχνοῦν πως την ιστορία δεν την γράφει η αντιπολίτευ- ση αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση. Σαν οι αγωνιστὲς του τόπου τούτου, που παραμείναµε πιστοὶ στιςιδξες καιστις αρχὲςτηςξΕ.Ο.Κ.Α. καλούμε σήμερα εσάς --την πολιτική ηγεσία και όλους όσους πραγμµατικἁ πιστεύουν στα εθνι- κἀιδεώδη- ν᾿ αρθείτε και πάλι κοντἁ µας, µε μοναδικό στὀχο και σκοπό τη σωτηρία αυτού του τόπου. ΦΑΓΕ ΩΩ Ὁ ο υ”ὃ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ. .- - ΧΑΡΙΝ τῆς “Ἱστορικῆς ᾿ Αλήθειας καί τῆς ἀποδόσεως πραγματικῆς Δικαιοσύνης ᾿Απαιτοῦμεν. ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -- “Ὁ µαρτυρικός Ελληνισμός τῆς Κύ- πρου ἀξιοῖ καί ἀπαιτεῖ χωρίς περαιτέρω χρονο- τριβή καί καθυστέρηση. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙΕΥΠΡΟΥ νά προχωρήσουν ἀμέσως ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ο Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι κα- τεπρόδωσαν τά ἐθνικά µας ἰδανιμά. ο Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι «προσεκάλεσαν καί ἔφεραν στήν Κύπρο τόν βάρβαρο αἱμοβόρο Αττίλα. ο Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους τό ὄνομα ἤ τά ὀνόματα αὐτῶν πού κατεπρόδωσαν τούς ἄπε- λευθερωτικούς µας ἀγῶνες. ο Γιά νά μάθει ἐπιτέλους ὁ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ελληνισμός τούς πραγματικούς ἐνόχους τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου. ο Γιά νά ἀποδοθῶσι τά τοῦ Καΐσαρος τῷ Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΣΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σέ κάθε ἔκδοση θά δημοσιεύουμε τήν πιό πάνω 'Εθνική ᾿Επιταγή μέχρι τή μέρα πού ϐ’ ἀνοί- ξει Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ραφοακα καῥΜ ο νη ΣΧ ΝΝΝΝΧΝΛΣΝΝΝΣΝΣΧΣΝ ΥΣ ΣΣ ΣΣ Μιὰ Φ ΦΦΦΦΦΦ ΑΦ ΦΦΑΑΑΦΜΜΦΦΜΦΗ ΩΩ ΠΩ Ου ους ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ. ΝΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΣ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Μόνο προδότες και απάτριδες, µόνο πουληµένα ξενοκίνη- τα τομάρια και ελεεινοἰ πράκτορες θ᾽ αντιδρούσαν στην πα- ρουσία ελληνικού στρατού, ἁρτια εξοπλισµἔνου, που να προ- στατέψει αποτελεσματικά την Κύπρο απὀ την αἱμοβόρα Τουρ- κία. Πιστεύουμε πως ο Κυπριακός Ελληνισμός, που τον πήρε µεγάλη κατρακύλα μετά την εθνικἠ συμφορά. του 1974, Εχει αντιληφθεί τώρα --- δηλαδἠ την δωδεκάτη --- ποιες εἶναι οἱ πραγματικὲς προθέσεις και διαθἒσεις του Αττίλα. Πως σκοπὸς του εἶναι, «φως Φανάρυ» λξει και µία παροιμία µας, να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο. ζζαι κατάληψη της Κύπρου σημαϊνει αυτό- µατα και τον σφαγιασμὀ και του τελευταίου Ἓλληνα κατοίκου της. Γιατί ἔχουμε να κάνουμε µε λαό που ζει πίνοντας το αἷμα ἄλλων λαών. Και το 1974, εἶπιε αρκετό και απὀ το δικό µας αἷμα.... Όσοι αντιδρούν στην παρουσία Ἑλληνικής Μεραρχίας στην Κύπρο, ας κοιτάξουν προς τον Πενταδάκτυλο, κι ας µε- τροφυλλίσουν τις εφημερίδες µετά τον μαύρο Ιούλιο του 1974. Και εἶμαστε βέβαιοι πως θα ενώσουν τη φωνήτους μ᾿ αυτή των Αγωνιστών και όλοι σύσσωμοι, λαός ενωμἒνος και εθνικά προ: σανατολισμένος, ν᾿ απαιτήσουμε χωρίς οποιαδήποτε ἄλλη κα- θυστἔρηση την αποστολἠ Ελληνικών στρατευμάτων. Διαφορε- τικἀ, θα ξαναζήσουµε την θεοµηνία που µας κτύπησε πριν δὲεκα χρόνια. ΕΘΝΙΚΟς ΦΛΑΚΑς ΤΟΑΜΑΡΤΩΛΟΡΙΚ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΟΣΣ Η ΓΙΟΡΤΗ της Αναστάσεως δεν εἶναι για τον Χριστιανό µια ψυχρή επανάληψη θρησκευτικἠς τελετουργίας. Είναι το μεγαλύ- τερο της Ἱστορίας γεγονός και για τον κάθε άνθρωπο το κέντρο της ζωής του, μιάς ζωής που επεκτείνεται στην αιωνιότητα, Τι εἶναι στην πραγματικότητα η Ανάσταση Είναι η ευεργετι- κώτερη απὀτις δωρεὲς που ἔκανε ο Δημιουργός στα δηµιουργή- µατά του. Γιατί µε την Ανάσταση του Ιησοῦ η ανθρωπότης απἒ- κτησε το δικαίωµα να εισέλθει στον κόσμο της αθανασίας. Να μετάσχει στην αιωνιότητα. Ο ᾽Αγιος Ἰωάννης ο Χρυσόστομος -οπάµφωτος εκείνος νους - συνέλαβε ακριβώς το νόημα της αθανασίας, και το εξέφρασε στον περίφημο κατηχητικό του λὀγο: «Μηδείς φοβείσθω θάνατον’ ηλευθἔρωσε ημάς του Σωτή ο θάνατος». Και µετά απὀ την πολυσήµαντη αυτή διαπίστωση, οιερὸς Χρυσόστομος επαναλαμµ- βάνει το θριαμβικὀ ερώτημα του θείου Παύλου: «Πού σου θάνατε το κἔντρον Πού σου δη, το νεΐκος» Ανέστη Χριστός και συ καταβέἔβλησαι». Και σε ἆλλο σηµείο προσθέτει: «Σήµερα την ηµἔρα της Ανα- στάσεως καταργήθηκε η τυραννία του διαβόλου. Σήµερα λύθη- καν τα δεσμά του θανάτου και αφανίσθηκε η εξουσία του ἁδη... Σήµερα ο Χριστός σύντριψε τις χάλκινες πόρτες και εξαφάνισετο πρόσωποτου θανάτου. Καιμόνο το πρόσωπο Του άλλαξε ακόµα και την ονομασία. Γιατὶ στο εξής δεν θα λέγεται θάνατος, αλλά κοίμηση και ύπνος». Χιλιάδες άνθρωποι, μυριάδες στόµατα κάθε Πάσχα επανα- λαμβάνουν τον θρίαμβο αυτό µε το «Χριστός Ανξστη». Αρκεὶ όμως να γιορτάζει κανεὶς απλώς αυτό τον θρίαμβο, που µας χάρισε την αφθαρσία, Οχι. Ο Κὐριὸς µας δεν «Ανέστη» για να χαιρώμαστε µια φορά το χρόνο το γεγονὸς της Αναστάσεως. Ο Θεάνθρωπος Κὐριός µας «ανξστη» για να υπάρχουν ἀνθρωποιτης Αναστάσεως σε κάθε εποχἠ. ᾿ Ανθρωποι που θα ζουν την αιωνιότητα απὀ αυτή τη ζωή... Τιδιαφξρει ὅμως ο άνθρωπος τη Αναστάσεως απὀ τον ἆλλο που τυπικά γιορτάζει τη Λαμπρή Ο ἄνθρωπος της Αναστάσεως πιστεύει ότι η Ανάστση εἶναι μήνυμα χαράς, αλλά και μήνυμα χρέους. Είναι σάλπισµα νίκης, αλλά και μάχης. ΄Ανθρωποι της Αναστάσεως δέν εἶναι όσοι µόνο πιστεύουν στην αθανασία, αλλά ὁαοι προσπαθούν να ζήσουν σαν άνθρωποι της αφθαρσίας, Όσοι πορεύονται σετούτη τη ζωή σαν «πἀροικοι και παρεπήδηµου». ΄Όσοι, κάθε μῖρα, προσπαθούν να ζούν την πνευματική αναγξννησι, και την πνευματική ζωή που χαρῖζει σαν ἔπαθλο την αιωνιότητα. Μετά απὀ την Ανάσταση του Χριστοῦ δεν ἔχουμετο δικαίωμα ναζούμε αδιάφορα, συμβατικά. Η ζωή µας πρὲπει να εἶναι ενεργη- τική, εμπνευσμένη απὀ τη µεγάλη χαρά της αφθαρσίας, που εἶναι χαρά αγώνων πνευματικών. Το Πάσχα Φξἔρνει το θείο ρἶγος µιας εσωτερικἠς επαναστάσεως, Ποτὲ δεν μπορεὶς να αισθανθἠς τόσο ριζικά ανανεωτικὀ, όσο την περίοδο της Αναστάσεως. Η επιστροφἠ στον κόσµοτης εσωτερικότητος, στον κόσµονα ζούμε σαν «καινούργιοι άνθρωπο:», µέσα στο φως του Χριστού, µας οδηγεὶ στην επανεύρεση της ουσίας µας, στην αποκατάσταση του κύρους των αξιών της δικαιοσύνης, τηςτιµιότητος, της Φιλαλ- ληλίας, της αγάπης, στην ανύψωση της ζωής πάνω απὀ το ὑλιστι- κὀ µαράζωματου αιώνα µας. Στην ἵδρυση της βασιλείας του Θεού μᾶσα µας συνίσταται κατά πολὺ ο σκοπὸς της Αναστάσεως. Εὔκολο όμως εἶναι να εἶσαι σ᾿ αυτούς τους τόσο πεζοὺς, υλιστικούς καιρούς µας, άνθρωπος της Αναστάσεως Αναμφιβό- λωςδεν εἶναι κἀτιτο εὐκολοτο ανώδυνο... Θἔλειπροσπάθεια και αγώνα σκληρὀ. Τον διεξάγουν οἱ ευιοὶ της Αναστάσεως». ᾿Όσοι ζούμε και πορευόµαστε ἔχοντας βαθειά µέσα µας το φως της Αναστάσεως. Μεγάλα εἶναι τα της Πίστεως κατορθώματα Η ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΚΟΡΙΤΣΕ- ΒΑ, µια 3Ίχρονη ρωσίδα απὀ το Λἐνινγκραδ, βρίσκεται σἠ- μερα στο επίκεντρο της διε- θνοὺς επικαιρότητος, καθώς διηγείται µιαν εκπληκτική ιστορία που εγγίζει όχι µόνο την ἴδια, αλλά καιτην μακρυνἠ και απρὀσιτη χώρατης. Μιλάει για την πνευµατικἡ αναγἔννη- ση, που εδώ και 15 χρόνια συν- τελείται στη Ρωσία, στη χώρα που εδἰωξε την πίστι και την Εκκλησία περισσότερο απὀ οποιαδήποτε άλλη. Δεν ἦταν η ἴδια η Τατιάνα απ᾿ αρχής χρι- στιανἠ. Γεννήθηκε µσα στην άρνηση, διδάχθηκε την αθεῖα. Ωστόσο Φύση ανήσυχη και πνεύμα ερευνητικὀ, βάλθηκε να αναζητήσει, σε µια επἰπονη πορεία, την αλήθεια. Δοκίμασε ανατολικά συστήµατα και µεθόὸ- δους. Ἔφθασε στη Γιόγκα... «Μεχρι της στιγμής εκεῖ- νης --- διηγείται --- δεν εἶχα πο- τἔµου προσευχηθεἰ, δεν ἠξερα καν καμιά προσευχή. Ἔνα όμως εγχειρίδιο Γιόγκα πρόὀ- τεινε µια άσκηση µε βάση το «Πάτερ ημών». Βάλθηκα λοι- πὀν να το λέω σαν µια «μάν- δρα» (δηλ. µια στερεότυτα επαναλαμβανομἔνη φράση) χωρὶς να συμμετέχω, ἔτσι αυτόὸ- µατα. Εχοντας απαγγεϊΐλει 6 περίπου Φορὲς το «Πάτερ ημών», ξαφνικά ἔνοιωσα σαν κάτι να άλλαξε µέσα µου. Μέ- σασ᾽ ἕνα λεπτό το «μυστήριο» του Χριστιανισμοῦ µου αποκα- λύφθηκε. Είχα την αἴσθηση πως σώθηκα. --- Ποιὸς σε οδήγησε να ζήσειςτην πίστη σου µέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία - Για µας τους ρώσουςη ορθὀδοξη Εκκλησία εἶναι η κουλτούρα µας, η ιστορία µας. Εἰναι ακόµη η αἴσθηση της ομορφιάς, οουρανός κάτω στη γή. ΄Όταν για πρώτη φορά µπή- κα σε µια εκκλησία. τα κατά- λαβα όλα. Εκεῖὶ µμᾶσα βρήκα συγκεντρωμὲνο ὁ,τι αναζητοῦ- σα. Για μένα, που δεν εἶχα γνωρίσει την αγάπη µσα στην οικογξνειἁἀ µου, η εκκλησία ἔγινε το σπίτι µου. -- Δεν ἔνοιωσες εγκλω- βισμένη - Οχι. Η πρώτη ενξρ- γειά µου σαν χριστιανἠ ἦταν να ιδρύσω µαζί µε φίλους το 1974 στο Λἔνιγκραντ ἕνα «σεμινά- ριο», δηλ. ἕνα κύκλο όπου εµα- ζεύονταν ποιητἒς, ερευνητὲς, ζωγράφοι, φιλόσοφοι. Μιλού- σαμµε για τους πατὲρες της εκ- κλησίας, διαβάζαμε μεγάλα θρησκευτικά κείµενα της ιστο- ρίας µας. -- Κρυφά -- Στη Σοβιετική Ενωση εἶναι αδύνατο να κάνεις κάτι κρυφά. Το καλύτερο εἶναι να ενεργἠς φανερά. -- Μετον ἶδιο τρόπο εδη- µιούργησες την Φεμινιστική σου κίνηση --- Αυτή ἦταν ἕνα δεύτερο βήμα µου το”1979. Γιατί, στη Σοβιετική ᾿Ενωση η γυναΐκα υποφξρει περισσότερο απὸ ὀπουδήποτε αλλοῦ. - Δεν ἔχει, τα ἴδια δικαι- ὤματα µε τους άνδρες -- Ἡ γυναΐκα στην πατρὶ- δα µου εἶναι κοινωνικά χειρα- φετημῖνη. Σπουδάζει στα πα- νεπιστήµια συχνότερα κι απ᾿ τον άνδρα. ΄Όμως εἶναι υπο- χρεωμὲνη να εργάζεται. Μεσα όμως σε µια κοινωνία, ὁπου οἱ άνδρες πίνουν πολύ, ὀπου τα διαζύγια εἶναι πολλά, το δικὀ της εισόδημα εἶναιτο στήριγμα της οικογὲνειας. Επί πλξον αυ: τή πρπει να σηκώνεται απότα χαράματα, για να πηγαϊνει τα παιδιά στον Παιδικὸὀ Σταθμὀ, ΠΟΙΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ και να στἔκεται στην ουρά ἔξω απὀ τα μαγαζιά... 'Ὅλα αυτά τα γράφουμε στην εφημερίδα μας, χι για να τα θυµίσουµε στον κόσµο, που τα ξξρει, αλλά για να πετύχουμε κάτι ἄλλο: µιαν επανάσταση του πνεύμα- τος, , - Ὑπολογίσατε ὁτι ἔτσι διακινδυνεύσατε µια Φφυλάκι- ση, ἕνα εγκλεισμό σε ψυχιατρι- κὀ άσυλο -- Γνωρίσαμε τις ανα- κρίσεις της Κ.σ.Β το αυτοκίνη- το που µας παρακολουθεί στο δρόµο, τα μικρόφωνα στο σπίτι μας, τις διώξεις, την επαγγελ- µατικἡ υποβάθμιση. Αυτό που µας γλύτωσε απὀ τη φυλακή «ἦταν η υποστήριξη που µας ἔδωσε µια γαλλικὴ γυναικεῖα οργάνωση. Ἐδημοσίευσε τα κείµενα µας. Γι΄ αυτὲς τις γυ- ναΐκες η πίστη µας παρξµεινε ἔνα αίνιγμα. Όμως χάρις στην υποστήριξη τους µόνο την εξο- ρία γνωρίσαμε, σχεδὀν ὅλες μας. -- Την κἰνησὴ σας την ονομάσατε «Μαρία». Γιατί - Γιατον Ορθόδοξο χρι- στιανό η Μητέρα του Θεού εἷ- - ναι εξ ἴσου εγγὺς ὁσο και ο Κύριος µας. Όι περισσότερες εικόνες σ᾿ αυτἠν εἶναι αφιερω- μἒνες. Απέκτησατην γυναικεία αυτογνωσία µου, όταν άρχισα να προσεύὐχομαι γι᾽ αυτήν. -- Αυτή σας οδήγησε «στον ηρωϊσμό -- Ο ηρωισμὸς εἶναι κάτι που συνδιάζεται µε τον εγωῖ- σµὸ... Πιο πάνω κι απ᾿ τον ηρωϊσμό εἶναι κατ᾽ εμὲ η τα- πείνωση και η αγάπη. ᾿Οταν εἶσαι ταπεινὀς, εἶσαι ελεύθε- ρος. Καιη αγάπη σε κάνει ελεύ- θερο. ΄'Οταν αγαπάς δεν φοβά- σαι. Για μἒνα η Μητέρα του Θεού εἴναιτοπιο μεγάλοπαρά- δειγµα ταπείνωσης και αγάἁ- πης. : - Οι σύχρονοι Όμολο- γητὲς του Χριστοῦ πληθαί- νουν. Εκεί ὅπου η πίστις διώκε- ται, η χάρις του Θεού ενεργο- ποιείται και αναδεικνύει απότα μωρά του κόσμου αγίους και μάρτυρες, Ο Σολζενϊἰτσιν, µι-- λώντας προ ετών στο Χάρ: βαρντ, εἶχεν επισημάνει την πνευµατικἠν αναγξννηση της πατρίδοςτου, µεπρωτοπόρους τους νξους. Θα τρίβουμετα µά- τια µας οἱ χριστιανοί της Θὺύ- σεως, που ἔχουμε συνηθίσει στην ευμάρεια της καταναλω- τικἠς κοινωνίας και στον απροκἀάλυπτο ευδαιμονισμὀ της ύλης και της σάρκας, όταν κάποτε µάθουµε σε όλη τους την ἕκταση τα συναξάρια των σύγχρονων µας μαρτύρων και ομολογητὠν. ΄Όλων αυτών που µε τη ζωὴ τους γράφουν και σήμερα σελίδες ενός άφθαστου πνευματικού κάἄλ- λους, βιώνοντας ενσυνείδητα την Ορθοδοξία και την Εκκλη- σία. Εμείς όμως ζώντας την άνευρη και συμβιβασμένη ζωή μας, τι άραγε θα μπορούσαμε να προσφἔρουµε κάποτε στην πἰστι µας Πόσοι απὀ µας θα ήμασταν διατεθειμένοι να δια- κινδυνεύσουμµε τη θὲσι µας, το βὀλεμά µας, την κοϊνωνικἡ µας προβολή ή την οικονοµικἠ µας επιφάνεια χάριν του Χριστοῦ Πόσονι.... «Ὁ Δημοκρατικός Συ- ναγερμὸς παραμἑνει αμετά- θετος στο θᾶμα της δηµι- ουργίας κυβέρνησης Εθνι- κἠς Ενότητος µε συμμετοχή όλων των κομμάτων. Μια τέτοια κυβέρνηση εἶναι αναγκαία, αλλά τότε µόνο πρὲπει να επιχειρηθεί εάν και όταν προκύψει κοινἠ γραμμή τόσο στο εθνικὀ µας θὲµα ὁσο και σε εκείνα τα θἕµατα που αποτελούν απαραΐτητη προὐπόθεση για την εξασφάλιση επιτυ- χοὺς ἔκβασης του αγώνα μαο. Τα πιο κάτω δήλωσεο Πρὀεδρος του ΔΗΣΥ κ. Γλαῦκος Κληρίδης στον «Ε.Φ.) και πρὀσθεσε: «Δυστυχώς οι προει- δοποιἠήσεις του Δηµμοκρα- τικού Συναγερμού για τον κἰνδυνο ανακηρύξεως χώ- ριστοὺ Τουρκοκυπριακοὺ ««ράτουο ὀχιμόνο δεν ελή- Φθησαν σοβαρά υπ᾿ όψη αλλά εχρησιµοποιήθησαν απὀὸ την Κυβέρνηση σαν πρὀσχηµα για διατύπωση κατηγοριών κατά του Θη- μοκρατικοὺ Συναγερμού, κατηγοριὼν που εκτοξεύ- οντο διά του στόματος του κυβερνητικού εκπροσώ:- που, για δήθεν ενδοτισμὀ, ηττοπάθεια και υπόδειξη προς τους Τούρκους τι ἔπρεπε να πράξουν. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΕΙΣΗ Σχετικά µε την αμυντι- κἠ θωράκιση της Κύπρουο κ. Κληρίδης µας δήλωσε: «Ἠ αμυντική όμως θωράκι- ση δεν µπορεί απὀ µόνητης να λύσει το Κυπριακό πρὀ- βληµα. Μπορεί ὅμως να προσφὲρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην ελεύθερη περιοχἠ της Κύπρου και να ενισχύσει την διαπραγµα- τευτική µας θέση». Τελος ο κ. Κληρίδης αναφερόμενος στο θὲμα της Αμμοχώστου µας εἶπε: «Προειδοποιώ και πά- λιν πως δεν πρὲπει να υπο: τιµήσουµε τους κινδύνους νξωντετελεσμἔνων γεγονό- των, ὀπως τον εποικισμὸ της Αμμοχώστου την κατά- ληψητης νεκρής ζώνης κλπ και πως πρὲπει να δράσου- µε προληπτικά, όχι πλξον µε νξες προσφυγὲς στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλ- λά µε τη λήψη πρακτικὠν και ουσιαστικών µέτρων και στην Ιζύπρο και στην Ελλάδα, τα οποία ἔχω ειση- γηθεῖ στις κλειστὲς συσκἔ- ψειο». ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ᾿Αναφερόμενος στο Γ΄ Παγκύπριο Συνεδριο του ΔΗΣΥ, ο κ. Κληρίδης -μας δήλωσε: «ΟΙ εργασίες του Συνεδρίου στἐφθηκαν απὀ πλήρη επιτυχία. Τόσο οι συζητήσεις και η ἔγκριση των γενικὠν πλαισίων της ΟΙ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΘΑ ΠΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΟΧΡΟΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Οι Τομεάρχες της Ε.Ο.- Κ.Α. σε πρόσφατη συνεδρία τους, αποφάσισαν να γιορτά- σουν µε λαμπρότητα τα τριαν- τάχρονα της επετείου του αγώ- νατης Ε.Ο.Κ.Α 1955-59, Σύμφωνα µε σχετικἠ ανα- κοϊίνωση, οι τοµεάρχες θα συ- νεργαστοὺν µε όλους όσους τιμούν το ἔργο και την προ- σφορά της Εθνικής Οργάνω- σης Κυπρίων Αγωνιστών, στον απελευθερωτικὀ µας αγώνα και ενδιαφξρονται για την επι- τυχία του σκοπού. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ κ.ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΣΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΜΑ» ! Ἱ εἠχθηαν µετην αρμόζουσα τάξη, ευπρπεια ἦθος και πολιτική ὠριμότητα». πολιτικήςτου κόµµατος πά- νω σε διάφορους τοµεις ὁσο και οι αρχαιρεσίἰες δΊε- ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Μασ ποιητή. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ. «Το Ἔθνος πρὲπει να μάθει να θεωρεί εθνικὀ, ὁ,τι εἶναι αληθινό». 9 «ἀέλεῖσε στην ψυχἠ σου την Ελλάδα και θα αισθανθής να λαχταρίζει µέσα σου κάθε λογής μεγαλείο και θα εἶσαι ευτυχισμένος». Να ΜΣΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ Ἵναλενιστίς «Ουαι τοις ηττηµένοις Το πιό πάνω ρητό εἶπε ο Βρέννος, προς τους Ρωμαίους οἱχνονταςτο ξίφος του στον ζυγό, ὁπουζ υγίζετο τοχρυσάἀφ για εξαγορά των Γαλατών. Το πρὠτο αγαθό που χάρισε θεὸς στον άνθρωπο ήταν η ελευθερία. Κάτι, που φανερώνει την αμέτρητη αξία που ἔχει και λέγοντας αξία εννοοὐμεταόσα μπορε]ν αναπτύξειο άνθρωπος όταν εἶναι κύριος του εαυτού του. Οταν ελεύθε- ρος µπορεί να κινείται και να δημιουργεί. Ο Ελληνικός λαός, εἶναι απὀ την αρχαιότητα δίδυμος αδελφὸὁς της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και της ΕΙΡΗΝΗΣ. Και μέσα σε συνθήκες που μποροῦὖσε ν᾿ απολαμβάνει τα αγαθό αυτἁ µεγαλούργησεκαι κατεύθυνετην τύχη της ανθρωπότηταςως τις μὲἑρες µας. Ο Εθνικός µας Ὕμνος εἶναι εξυµνητής Της Λευτεριάς. Και στις στροφὲς του γραμμένη η Ιστορία του Ἓθνους, Η Ακρόπολη κοτοικητήρ!ο κα! Θρόνος της ΄ευτε- ριάς. Δεν υπάρχει κανένας άλλος Λαός που να ἔχυσε τόσο αἷμα και να ἐπαθε τόσα δεινοπαθήµατα όσο ο Ελληνικός, χάριν της Λευτεριάς, της Τιμής και της Αξιοπρἑπειάς του. Λαός φ)λειρην/κός αλλἁ κα! πολεμάρχης όταν οποιοσδἠπο επιβουλευτεῖ τις αρχὲς και Τα /δανικἁ στα οποἷα στηρίζεται, κα! τα οποἰα ἔχει απλώσει σαν ρίζες σ᾿ ὅλη Την γη που ορίζι κα!σαν φυλλωσιά σσ᾽ όλη τη θαλάσσια και εναἑριατουπεριο- χή. ᾿Οπουκαινακατοικόἀο Ἓλληνας, ἔχειστη ψυχήτουτην αγάπη προς τη Λευτεριἁ που στην προἑκτασή της, εἶναι αγό- πηπροςτη θρησκεία, την πατρίδα, την τιµή, την αξιοπρέπεια, Το μεγαλείο. Γνωρίσματα χαρακτηρ!στικἁ απὀ ταχρὀνιατου Περικλή καπριν, της αθάνατης Φυλής μας. Και όταν ὑπουλο! και /σχυρο/ λαο] ἔσπερναν στο ἕθνος τη συμφορά, µοζ] µε την Ελλάδα ξαπόσταινεκα/η Λευτεριά καιµαζ πάλι αντρειώ- νονταν. Οὗτε γήν, οὖτε ὑδωρ, παρέδωσε καμμιά φορά ο λαός µας. Κα σ᾿ όσους θρασεἰς Το ζητούσαν η απόντηση ἠταν «μολών Λλαβέ». Και η ντροπἠ ξεπλενόταν. Φαίνεται ὁμωςπωςστιςμἑρες µας, οι αξίες κα! τα ιδανικά του Ελλην/σμού βρίσκονται, στην «κρὶσ» Τους, ἡ ορ/σμἑνοι παίζουν µετην υπομονή αυτού του λαού. Ας ελπίσουμε ὅτι συμβαἰνει το δεύτερο. Γιατί αλοίμονο αν συμβαϊνει το πρὠώ- το. Γιατί µια µεγάλη κηλίδα ντροπἠς βαρύνει ολόκληρο τον Ελληνισμό απότο 1974. ᾿Ενακομμάτι Ελληνικήἠςγἠς κατέχε- τα! ακόµα απὀ αλλόθρησκα στρατεύματα και ἑνας λαός που ονομάζεται κυπρ!ακός Ελληνισμός, δξχεται εδώ και δέκα χρό- ν/α τις συνέπειες της Φοβερὴής τραγωδίας. Ως πὀτε όμως, Η υπομονἠή µας ἔχει εξαντληθεί]. Γιατ δυστυχώς ἔχουμε να κἁ- νουµεµετον πιο απολίτιστο κα! ἆγριο λαό που κατοικεἰίτη γη. Λαό που µας ἔδειξε καθαρά Τις προθἑσεις του. Και που δεν εἶναι ςλλες απὀ τον πλήρη εθνικό κα! Φυσικό αφαν/σμὀ µας. Λαό που επιστρατεύει όλη την υπουλότητα του και δηλώνει απροκάλυπτα και /ταµά πως σκοπὸς του εἶναι να σπεἱρει κι᾿ άλλη καταστροφή. Λα στρογγυλοκάτσει µια για πάντα αφὲἑν- της στα εδόφη µας και να εντάξει την Κύπρο σαν µια από τις επαρχίες της Τουρκίας!!! Το γράψαµε πολλὲς Φορὲς. Οποιαδήποτε προσπἀθειὰἁ συνεννόησης µε τον Αττίλα, αποδεἰκτηκεπως οδηγε] σε εµ- παιγμό και τον εξευτελισμὸὀ µας σον Ελλήνων Κυπρίων,που είμαστε λαός που υπέστη την πιό σκληρἠ αδικία την οποία δεν ανέχεται. τοπ Αλλο! πἆλι προσπαθούν να µας εξαγοράσουν µε Λε- Φτά//! Και αυτο] συγκαταλέγονται στη λεγόμενη πολιτισμένη ανθρωπότητα, που υποτίθεται ἔχει σκοπὀ της την βοήθεια Των αδύνσχων Λαὠν. Που κατάντησε Θεέμου οκὀσµος. Λὲς ΕΠΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Χάνονται στον ἶλιγγο των αιώνων οἱ αστείρευτες πηγὲς του μεγαλείου της ψυχἠς των Ελλήνων. Προσταγή της Ίστο- ρἱας οι μυθικοί θρίαµβοιτουΓ ἐ- νους στην επικἠ πορεία του για την Ειρήνη, την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια. Πρώτοι οι Ελληνες ἔπλασαν ιδανικἀ που μένουν πάντα αιώνιοι κα- νόνες µιας ανωτξρας µορφής ζωής. Είναι θεόπνευστη ζωή, που ἔχει θεμὲλιά της την αλὺ- Υιστη Πίστι την αδάµαστη Αρετή, την θαυμαστή Αυτα- πάρνηση. Αποθὲἒωσις των ιδα- νικὠν αὐτῶν υπἠρξε, στο πο- λυκύµαντο πἔρασµα των χιλιε- τηρίδων, η Πολεμική Αρετή των Ἑλλήνων. ΑΓΑΝΙΞΤΕ.Ξ ΕΠΙΝΞΕΟΩΕΙΤΕ και ε/μαστε φτηνο]και ἀνθρωποι πουμπορε]να µας κάνει ὁ,τ θέλειο κάθε ανάγωγος της γης για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφἐροντα. Δεν βλέπουν αυτά τα κοντὀφθαλμα αν- θρωπόκιατην αδ/κίαπου ἐγινεστονησίπου λέγεται Κύπρος ᾿ΑλΛο! πιο ὑπουλοι κάνουν πως µας υπο ἶζουν µε λόγια και ανίσχυρα συνθήματα κα! Ὃ φίσματοι ο ον βγαῖνει απ᾿ αυτὀ Γιατ δεν καλούν τον αδύναμο Ο.Η.Ε. του οποίου αποτελούν κύρια µέλη να λάβει όλα τα αναγκαία μετρα γ/α αποχώρηση του ΑτΤὶΑλα: Δυστυχώς πρέπει να στηριχτού δυνάμεις µας. Ὡριχτούμε στην Ελλάδα και στις Πρέπει να καταλάβουμε πω ώ ν ς πρέπει να δώσουμε ὁλη μας την πίστη στο δ]καιό µας. Πως πρέπει να χάνουμε στρο- φἠ 360 μοιρών, να νοιώσουμε Ἕλληνες κα! η Λευτεριότων κατεχοµένων εδαφών µας νόναι το πρὠτο µας μέλημα. Να πλυροπομΊσουµε την αποφασιστικὀτητἁ µας καιµετο ὁπλο ναχερ! κα/την Γαλανόλευκο στο ἆλλ προς τον Γέρο ΓΠενταδόκτυλο. μα ϱ πόρο κάποιος να µας πε]: Καλά, όλα αυτά. Αλλά πως ο ψ νι ση ὸς ογώνας που θόναι ν/κηφὀρος Υπάρχει «Εἶναι η Ιδιαπου δόθ μα Μπορε/ εὐκολαο λαό οσα νιστή και µε το αἷμα του και το όπλο του να απαπήἠσει τη Λευτεριά του. ΛΙ , την Ελλάδ. πορεί ο Λαὸς µας να ζητήσει επίσηµα σπὀ Ἱ η μόνος δρόμος σωτηρἰας που µος με. η α/ εἶναι η μόνη µας ελπίδα, γιατί δεν υπάρχει ὄικαιο) ΟΥ/4 καμμιά, δὲκα χρόνια µετά την εισβολή και Την ας δὰ ση να ήμασταν ἠδη προετοιµασμἑνοι, να θρη- ας κα! να ὁ λογἠς Αχμέτη... ΄ μπηρεσσε πκρήγκώε πω πάη Αλοίΐμονο αν εξακολουθἠ ν σουμε να δεχόμαστε την σὲ και να «ζητούμε» απὀ άλλου. δ ς τη δικἠ µας Λευτεριά. ”-. κία ΜΑ:Ι:ΟΣ 19864 ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΡΒΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΤΔ 5 ΓΠαντὸς εἶδους επιπλώσεις, α Επισκεφθείτε μας για το συμφἑέρο σας. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 198 ΤΗΛ. 67472, ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 τ.κ. 1200 ΤΗΛ. 64579-. 73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά ᾿Ἠλεκτρικά έιδη ὅλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ΄ ε ς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουμε, τσι Ἕμδε θὰ .. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ απιτιοῦ, Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ. Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ὄνο ἐκχυμωτές Φρούτων κ.ὰ.π ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καὶ γεµότες. ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι καὶ διανομεῖς τὰ ὅ Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{Α./ΟΠΕΤΤΕ. μεῖς τῶν διεθνοῦς φήμης --ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σέ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιµές. Φορηῖτά, αὐτοκινήιων κλπ. ξείδωτα, ηλεκτρικά μίξερ ἁπαοωκως 2000 Φ Χειροποίητα σπίτια. (Εξοχικἁ ἡ μόνιμα). Παράδοσησεάο μέρες. 9 Ντουλάπια κουζίνας απὀ ξύλο και παντός εἶδους ξυλουργικὲς εργασίες. ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ. κ. ΑΝΔΡΕΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ . Τηλ. 02543-865 ΨΕΥΔΑΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ: 6 Πωλούνται καυσόξυλα -- για τζάκια 6 λονδρικώς ἡ λιανικά ΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ π. ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ κ. ΕΕΝΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 04314319 Λευκωσία : Μνασιάδου 2 ΔΓΓΕΛΟΠΟΥΛΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛληας ΜΟΔΑΣ Λεμέσὸς : “Αγ. ᾿Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Τηλ. 49930 ---- ο” ὁο ζια ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη 44 Λατοιὰ -- Λευκωσία Τηλ. 61579 «σπα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ -- ΚΑΣΕΤΤΩΝ ΗΕ - ΥΙΡΕΟ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΛ. 55298 . ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 76 (Δρόμος Μ]σα Γειτονιάς) Διατίθενται: ΥΙΡΕΟ δια ενοικίαση. ΥΙΡΕΟ ΟΑΞΡΕΤΤΕΣ σε µεγάλη ποικιλῖα ἔργα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ µε ελληνικούς υπότιτλους. ΔΙΣΚΟΙ και ΚΑΣΕΤΤΕΣΠοΟυ μόλις εκυκλοφόρησαν. Επίσης πωλούνται σε λογικὲς τιμὲς: ΡΑΔΙΟΜΙΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΙΕί 90ΓΞΤΕΜ ΚΑΣΣΕΤΤΟΘΗΚΕΣ κ.λ.π. ΄Αγγελον Κουρουντζιήν, Τσἒρι. ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΣΕΡΙΟΥ᾽ Το Διοικητικὸ Συμβούλιο των Εθνικοφρόνων Σωματείων ε Τσερίου, καλεί τους Εθνικόφρονες της Κύπρου να εισφἔρουν για την ανξέγερση Ιδιόκτητου οικήµατος των Εθνικοφρόνων Σωµα- πείων στο Τσξερι. ν Για πληροφορῖες και εισφορὲς οι ενδιαφερόμενοι ν᾿ απευθύ- Ἄονται στην Επιτροπή του Σωματείου, ἡ το τηλ. 026-21293 κ. πασακοσκκατςο ἘΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ .. ὤν | ίων ᾿Ορόκλινης, Η ᾿Επιτροπή τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωµατε λ καλεῖ τούς ἐθνικοφρόνες τῆς Κύπρου, νά εἰσφέρουν γιά τς ἀνέγερση τοῦ νέου οἰκήματος τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων ᾿Ορόκλινης. 0 . ες καί εἰ έ {. ἐνδιαφερόμενοι ν Γιά πληροφορίες καί εἰσφορές Οἱ ἐν ἀποτείνονται στήν ᾿ Επιτροπή, ἥ στά τηλ. 041-57008 (µετά τίς 7: μ.μ.) ) καανσκαπααστο ΕΙβλΙΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΤ.ΜΠΑΡΖΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομαῖο Λομεσοῦ) ΤηΛ. 667344 ὦ Διατηρεῖτε γῤαφεῖο ἡ ἁπικαίρηση Τήν γραφι «κή σας ὕλη νά παίρνετα ἀπό τό βιβλιοπωλαῖο » χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» 5. ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ΒΦΟΜ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. ο. Σχολίκα ἡ Λογοτεχνίκα ΒιδΛλιαᾶ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίας ἀπό τηλοφώνου. Αμεσος παράόοσις στά γραφαῖα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Διατίθενται προς πώλησπ Φωτογραφιες των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-58 καθως και στιγμιότυπα απὀ τον αγώνα Τιμή 500 μιὰς. Αποτεἰνεσθε: Βιβλιοπωλείο «ΑΦΓΕΡΙΝΟΣ» ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ μεγάλη ἐκθεσί της η Διεθνής Αμνηστία αναφξρει καταγγελίες βασανι- στηρἰων και κακοποιήσεις κρατουμένων για εκατό σχε- δὀν χώρες. Μωρά αναγκάστη- καν να κοιτούν τις μητέρες τους, που βασανίζονταν µπρο- στάτους στο ]ράν. ζζαι προσθξ- τει «Τα βασανιστήρια µπο- ρούν να σταματήσουν. Αυτό που λείπει εἶναι η πολιτική θὲ- ληση των κυβερνήσεων να σταματήσουν να βασανίζουν ανθρώπους». Δεν λεΐπει η πολιτικἠ θὲ- ληση, όταν πληγώνει κανείς μωρά µε τέτοιο απάνθρωπο τρὀπο. Λείπει η πνευµατικἠ θὲ- ληση, απουσιάζει η αγάπη του Χριστοῦ, οπότε καταργείται κἁ- θε ἔννοια σεβασμοὺ στον ἀν- θρωπο, στην προσωπικότητα και στα δικαιώματά του. Και όλα αυτά εἶναι αποτᾶἔλεσµα της πτὠσεως των πνευματικών και ηθικών αξιών. Ἔγραφε ο αεί- µνηστος καθηγητής Τσιριντά- νης. Η δικαιοσύνη «προὐποθξ- τει πνευµατικη δύναμη, πνευ- µατικἡ θεώρησι της ζωής. Με τον υλισμό όµως, τέτοια πνευ- µατικἡ θεώρησι δεν μπορείς να ἔχης, Γι΄ αυτό και µε τον υλι- σμὸ δεν μπορεῖ να υπάρξει οὐ- τε δικαστικἠ συνείδηση οὖτε δικαιοσύνη». Αλλά χωρίς τη δικαιοσύνη μπορούν να υπάρ: ἔουν ανθρώπινα δικαιώµατα ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΠΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Το Ευ- ρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο αποφά- σισε ομόφωνα να καταστεί η Αρχαΐα Ολυμπία ουδτερη ζώ- νη και να καθιερωθεί σαν µόνι- µος χώρος τελέσεως των ολυμπιακὠν Αγώνων το συν- τομώτερο δυνατό και οπωσδή: ποτε πριν απὀ το 1996. Ὅλοι οι ομιλητὲς υιοθξ- τησαν πλήρως τη σχετική πρό- ταση του Προέδρου της Ελλη: νικής Δημοκρατίας κ. Κων.. Καραμανλή και ζήτησαν απὀ την Επιτροπή καιτο συμβούλιο να προχωρήσουν στην λήψη όλων εκείνων των µέτρων, που κρίνονται απαραΐτητα Υια την υλοποίηση της απόφασης. ᾿ Η «πρώτη του ΛΛαγιοῦ», η πρωτομαγιά, ε/ναι γιορταστική μξρα, αφιερωμένη συµβο- Αικά στην υποχώρηση του χειμώνα μπροστά στην άνοιξη, όγγελος του καλοκαιριού. Η κυριαρχία της ζωἠς πάνω στον θὀνοτο. Παλιό, πολύ παλιό ελληνικὸ έθιμο που 0) κάτο!κο! τουχωριούμακαιτηςπόληςΛλήα Μόνον χρόνια, τότε που ακόµα οἱ παραδὀ- σεις µας δεν εἶχον υποχωρήσει, δεν εἶχαν ὁ/αβρωθεί, σπὀ ἕναν περίεργο και ξενόφερ- ΤΟ μοντερνισμό. Μ γιορτή, τότε, ἄρχιζε πολύ πρωῖ Οἱ χωρικοί µας και µαζ] τους οἱ επισκέπτες σπὀ Σις πόλεις, κυλιόντουσαν στα στάχυα, για ν᾿ αγαπηθοῦν µε τον καρπὀ και νάρθη αυτός, όφθονος και καλός. Ο ψ/έςγυναἰκεςρουφού- σαν την «ὁροσιά» απὀταστάχυακαιτ΄ αγριο- Λλούλουόα καί ρἀντιζαν μ᾿ αυτἠν Το πρόσω- πότους, γιανάναι Φρέσκες κα! ὁροσερές όλο τον χρόνο. Ακολουθούσε Φαγοπότ! κα’η γι- ορτὴ ἔκλεινε, Φτιάχνοντας στεφἀνια Λου- Λουδιὼν που κρἐµαγαν (οι γιορταστές) στον λαιμό τους κα στις πόρτες των σπιτὠν. ΛΙά- λιστα στο στεφάνι της πόρτας ἑβαζαν κα! ἑνα σκὀρδο στη µἐρη, γιαν᾿ σπομακρύνει την «βασκανιἀ» και νἆναι αγκόθ στο «μότι του εχθρού». Το στεφὀν οαυτὀ, «χόν Λήόη», το διατηρούσαν µἐχρ του ᾽ΑΓΓιόννη του Κλή- δωνα, και τότε Το ἔκαηαν στις φωτές που άνσβαν τη μµὲρα εκείνη, σύμφωνα µε το ἔθι- μο. σχολήσεως. χώραςτους. Ωραία και γραφικἀ, συνἆμα ὅμως και συμβολικά ἔθιμα, πούκρυβαν στην απλότη- ΦΩΤΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΗΛΟΝΜΑ ΡΟΥΧΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ἃ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΠΑΡΤΥ ΚΛΠ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ 868Α (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ: 51021 «κΤτΥπῆσεις «ΠΙ ΚοΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δι ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ «ποι7-21056 αυγορου 48 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΜΗΝΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ ΑΣ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΗΜΟΥΝΑ ΦΤΩΧΟΣ ΠΡΩΤΑ ΗΤΑΝ ΕΥΧΗ. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΗΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 14 ΧΡΟΝΩΝ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ Ε1δ.- ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΗ ΤΩΝ Ε1δ.-ΜΟΝΟ 5 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟ ΓιΑ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΚΑΘΕ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗ- ΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣ/ΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤηΛ. 22032 ΦΩΤΟ ΟΗ4ΥΜΠΙΟΣ Λεώφ.Στασινου 3ΙΓ Τηλ.Ο2ἱ-66049-Λευκωώσια Αναλαµβανομεν, Φφωτογραφησεις,βιντεο- γραφησεις, κινηµατογρα- Φησεις, [αμων-Αρραβωνων-Βαπτισεων κ.λπ. ςΑΙ)ΡΙ ΕΙΒΟΡΕ ΗΙΝΕ Τακτικὲς αναχωρήσεις απὀ Λεμεσό για 1ΕΡΡΑΗ -και Αραβικό Κόλπο. Δεχόμαστε φορτία σε εμπορευματοκιβώτια (Οοιαὶ-ν πετς) καθώς και συµβατικἁ φορτία. | Για περαιτέρω πληροφορἰες: Αποταθεἰτε στους γενικούς πράκτορες ΜΟΙΞΤΑΚΑΞ ΦΗΙΡΡΙΝΟ ΑΟΕΝΤΒΙΤΩ Τηλ: 68307-8 Τὲλεξ: 3076 ΔΕΜΕΣΟΣ .” τα ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ δι ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ α΄ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Μαύρες και Γαλβανιζὲ ὁλών των μεγεθών. . ΣΩΛΗΝΕΣ Μαύρες και Γαλβανιζε όλων των μεγεθών. α ΣΩΛΗΝΕΣ Επίπλων και Εξώστ όλων των μεγεθών. . κ ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γαλλικής και Ιταλικής προελεύσεως όλων των μεγεθών α ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς και εξαρτήματα Αγγλικἠς προελεύσεως : ᾱ ΛΑΜΕΣ, Σιδηρογωνιὲς, Σεξιὀν Νευκὲς. Π. ᾿Αξονες παντός εἶδους και μεγέθους ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ϱΤΑΙΝΙΕ55 5ΤΕΕΙ. ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλβανιζέ όλων των διαστάσεων. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλβανιζε και ρουμπινέττα. ΟΓΛΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ δι ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑ Τηλ. 92349 : Τις Λογικὲς 8 .εθνικος Φύλακας Τό Τους και µια βαθιά αλήθεια, ἔθιμα ποὺύ- σβησον στο κὑλισμστουχρόνου ἡκ᾿ ον δια- σώθηκαν, ἔμειναν μµονόχα στην επιφάνειἁ τους και τηρούνται μηχανικό κα συμβατικά. Χωρίς εκείνο το ζωοφόρο δἑσιµο µετη γή, µετη Φύση, ἔθιμαπου ἐμειναν, έτσι͵ μονάχα πως αιτία γλεντιού κα σπὀ συνήθεια. Πρώτη του ΛΙόάη ἦταν και μάλιστα του 1886 όταν, στό Σικάγο της Αμερικής, οργσ- νώθηκε και εκδηλώθηκε η πρώτη µεγάλη εργατική απεργία. Σκοπός της η εξασφάλισις πλέον ανθρωπίνων συνθηκὠν εργασίας και /ὁιαίερα η εφαρμογή της οκτάωρης απα- ᾽Ἠταν η εποχἡ που η εργατικἠ τάξη Τού αναππυσσομἑνου νέου οικονοµ:- κού γ/αντα, εἶχεν αρχίσει ν᾿ αποκτά συνεῖ- όηση της κο!νωνικής, µα και της εθνικἠς αποστολἠς της. Ο/ αρχὲς, απόλυτα ταυτισμὲνες 7α χρό- νια εκεἶνα, µε το εργοδοτικὀ σύστημα, που δεν εἰχεακόμασυ νειδητοποιήσε! τον /στορ:- κὀ του ρόλο, αντιμετώπισαν την απεργία, αφυχολόγητα κα βίαια, µε συνέπειαο να υπάρξουν (αδικαιολόγητα) ανθρώπινα θύ- µατα. Θύματα εργατὠν που διεκδικούσαν ὀύκαια και λογικό σιτήµστα σύμφωνα µετις δηµοκρσατικἐς αρχὲς του πολιτεύματος της Π ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΤΗ Τρἱαχρὀνια αργότερα, όὀταντο 1889 συ- νήλθε στο ΓΠΤαρίσι το σοσιαλιστικὀ συνἑδριο (ἐνα συνἑδριο άσχετο µε τον μαρξισμό κα τελείως ξένο µετον κομμουνισμό) καθιερώ- θηκε ἡ ημὲρα αυτή, ως παγκόσμια εργατικἠ ΟΔΟΚΛΗΡ ΩΤΙΣΜΟΣ Η πολιτική εξξλιξη του κὀ- σµου ειδικἀ στην Ευρώπη, δι- αἶπετο απὀ την άνοδο της Δη- µοκρατίας μέχρι τον Πρὠτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λίγο αργότερα. Ξαφνικά ὅμως κατά την εποχἠν αυτήν εξαπελύθηκε ἕνα πολὺ ισχυρό εναντίο της Δημοκρατίας κίνημα, το Όλο- κληρωτικό κίνημα. Το αντιδη- μοκρατικὀὸ κύμα ἀρχισε µε τον μπολσεβικισμὸ (κομμουνισμό) στη Ρωσσία, ο οποίος εχαρα- κτήρισε την Δημοκρατία σαν απλὀν Προσωπείον κυριαρχί- ας της αστικής Τάξης και εκὑ- ρηξε την ανάγκη επιβολἠς µιας ανηλεοὺς δικτατορίας για την αναδιοργάνωση της κοινωνίας πάνω σε «σοσιαλιστικἠ» βάση. Αμέσως κατόπιν παρουσιά- στηκε σαν αντίπαλο του µπολ- σεβικισμού, αλλά λυσσώδεις και αυτοί εχθροί της δηµοκρα- τίας, ο φασισμὸς στην Ιταλία και ο εθνικοσοσιαλισμὸς (να- ζισμὸς ἡ χιτλερισμός) στην Γερμανία. Ἑϊναι πολλά τα κοινά χα- ραµτηριστικἁ τωντριών αυτὠν 'εθλι Κληρωτικὠν συστηµάτων- ἠμπόλρεβικισμού, φασισμού και {εθνικοσοσιαλισμοὺ. ΤΟ δεύτε- ρο κοινό καρακτηριστικὀ εἶναι ο μονοκαμματισμός. Η θἔληση του κράτους και στα τρὶα αυτά συστήµατα εσαρκώνεται απὀ το κόμμα, το ἕνα και µόνο κὸμ- μα (µπολσεβικικὀν, Φασιστι- κὀν, εθνικοσοσιαλιστικὀ), το οποίον συγκεντρώνει ελάχι- στον τµήµα του λαού, εἶναι ορ- γανωμὲνο µε στρατιωτικἡ πει- θαρχία και Ἱεραρχία, κρατεί στα χξρια του όλα τα νήματα της εξουσίας και αρνεΐται σε οποιονδήποτε άλλη πολιτική κίνηση τη νομιμότητα και σε οποιοδήποτε ἁτοµο το δικαϊω- µατης κριτικής. Τοτρίτο κοινό χαρακτηριστικὀ εἶναι η παντο- δυναµία της µυστικἠς αστυνο- μίας (Γκεπεού κλπ, οβρα, Γκε- στἀπο), µε την οποίαν η µικρή άρχουσα μειοψηφία -το κόμμα «επιβάλλει τη θἔληση της σε ολόκληρο τον πληθυσμὀ. Με την πανίσχυρη αυτή μυστική αστυνομία δεν υπάρχει οὗτε ιδιωτικἠ ζωή τὠν ατόμων, οὖτε συνταγματική εγγύηση της ελευθερίας τους, οὗτε οποιοσ- δήποτε νομικός Φραγμός στη δράση της. Χειρίζεται ανεξἔλεκτα την τύχη όλων των πολιτών απὀτο πρὠτο μέχρι τον τελευταὶο. Το τέταρτο κοινό χαρακτηριστικὀ των ολοκληρωτικών συστημά- των εἴναιη αντίθεσιςτουςπρος τον Χριστιανισμό. Ο µπολσε- βικισμὸς ᾽αρνήται κάθε θρη- σκεία σαν «ὀπιον του λαού», και προσπαθεί να την αντικα- ταστήσει µε τον υλισμό. Ο εθνικοσοσιαλισμὸός προσπά- θησε να αναστήσει την ειδω- λολατρείαν τών αρχαίων Γερ- μανών απορρἰϊπτοντας τον χριστιανισμὀ σαν την θρησκεία των Εβραίΐων και των δειλὠν. Και οι δύο σε τελευταία ανἁλυ- ση προσπάθησαν να καταλά- βουν την θέση της θρησκείας στην ψυχἠ των λαών. Πἔμπτον κοινὸ χαρακτηριστικὀ των ολοκληρωτισμών εἶναι η καλι- ἔργεια της Προσωπολατρείας. ’ Οιύμνοι που γράφτηκαν και οι θρύλοι που διαδόθηκαν απὀ την κρατικἠν προπαγάνδα για τον Στάλιν, τον Μουσολίνη και τον Χίτλερ αποτελούν τα δου- λικώτερα κείµενα της Ἱστορίας , των ανθρώπων. Το τελευταῖο θεμελιώδες ᾿ χαρακτηριστικό εἶναι ο νεοῖμ- : περιαλισμµὀς τους. Τρανά πα- ραδείγµατα ο Δεύτερος Παγκό- σµιος πόλεμος, η εισβολή της Ῥωσσίας στην Τσεχοσλοβα- κἱά, Ουγγαρία. ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ «Τό δένδρον δὲν ξηραίνεται μὲ τό νά πέσουν µερικά φύλλα ἤ καί κλαδιά ἀκόμα. Ἔτσι (καί τό ἡμέτερον κίνηµα ὑπὲρ τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ ὑφίσταται καί θά ὑφίσταται καί θά ἀγωνίζεται μέχρι τῆς τελικῆς νίκης». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ένο Τηλ. 65732, Τ.Κ. 925 Άλέμεσος. ἲ”Ώ.”Ώβρβῶβρβἂρασανλα------- γου. Τριάντα ολόκληρα χρὀνια πἐρασαν απὀ τότε κα! στην διαδρομἠἡ τους ο µαρξισμὸς, μµετασχηματισμἑνος στον Λενινιστικὀ µπολ- σεβικ/σµὀ, αφού έγινε εξουσία στην Ρωσία (µετον τρόπο που ἐἔγινε), θυµήθηκετο Σικά- γο και µε αδίστοκτη θρασύτητα, καθιέρωσε Την πρωτοµαγ/ἀ, ως την επίσημη κομµατικἡ και κρατική γιορτή του. Ὁ κομμουνισμός, κἰ- νηµα χωρίς διλούς του πµίους εργατικούς αγώνες, σναγκάσθηκε να οικειοποιηθὴ μια εργατική αγωνιστική εκδήλωση, η οποία προηγήθηκε της εµφανίσεως του κα πρα- γµατοποιήθηκε απὀ ἆλλον λσό και σε ἄλλη χώρα. Ανίερη εκμετάλλευση ενός πραγµαστι- κὀ αξιοσηµείωτου σταθμού των αγώνων της τίμιας και ὁημιουργικής εργατικἠς Τάξεως. Απότο 1947 η πρωτοµαγιά καθιερωμὲέ- νη επίσημα εις ολόκληρο τον κόσμο, ως ὅιε- θνἠς εργατική γιορτή. εἶναι αφιερωμένη στον εργάτη κα! στον µόχθο του. ΛΊόχθο για τον εαυτό του, την οικογἑένειατου, Το κο!νω- νικὀ σύνολο, για την πατρίδα του, Τον ἆν- θρωπο, γ/α όλους εμάς. Και για να τιµηθὴ όπως του αρμόζει, αυτὸς ο ουσιαστικὸς και αποφασιστικὀς παράγοντας προόδου και αναπτύξεωςτου ανθρώπου και της κοινων[- ας, η πρωτοµαγιά εἶναι για όλους εξαιρέσιµη αργία, µεκαθολικήτην συμμετοχή στιςγιορ- ταστικὲς εκδηλώσεις, για την απότισιν φό- ρου τιµής προς τον εργάτη κα την εργασία του. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ γιορτή, εις ανάµμνησιντης απεργίας του Σικἀ- Όμως οκομμουν/σμόὸς εµόὀλυνεκαιου- τήν την Γερότητα, τον βωμό της Αστρείας της εργασίας κα ενόθευσε το περ)εχὀμενόὁ της. Υποκριτής κα δολερὀς, αδίστακτος κα Ψυ- Χχρός υπολογιστής, επιχειρεἰνα εκτρέψη, απὀ Τον σωστὸ κα,συμφέἐροντα στον εργότη δρό- Μο, Την γ/ορτήὴ του κα! ΤΟ εργατικό κίνημα. Αγνοε/ τα ουσιαστικό εργατικά συνθήµστα, Τα συγχωνεύε! στα πολιτικό πυροτεχνἠµστα του, μὲ πιστόὀν αντγραφέαστις μέρες µσςτον τριοδροµικὀ σοσισλισµὀ. Τον ταυτίζουν αμφότερο!, χωρίς καν να τον ρωτήσουν, πιε στικἁ και πολλὲς Φορές υποχρεωτικά, μετ. επιδιώξεις κομµότων, γιαταοποίσο εργότη είναι μονάχα «... ἑνα απὀ τα σκαλοπότια σ-..ι ανεβάζουν στην εξουσία....» Μετά ... Ε. ενόισφξἑρονται µόνο γιά την εργασίατουε γάτη. Ο /διος ο εργάτης θα γίνη ένας σωπος αριθµός, µε πολλά καθἠκοντε πολλὲς υποχρεώσεις προς το κόμμα κα) κρατικὀ καπιταλισμὀ, χωρίς κανένα ὄ/κο..υ- μα, οὖτε καν της ψιθυρ/στὴς ὁιαμαρτυρίας. Λήόνη σπολαυή για τον µόχθοτου: µιόυ ο- τυπώδης διαβίωση και ο... κομµατικός ἑ, νος «γιά αυξημένη νόρμα». πο Κα/την πρωτοµαγιάτου, την γιορτή τοι θα γιορτάζη άγνωστος κα ασήμοντος, μὲσι στις πειθαρχημἑνες δεκαεξάδες µε τα κὀκκ.. ναη πρἀσιναλάβαρα, ἆχρωμοςκοι απρόσω- πος, παρελαύνοντας (ωχρός απὀ ανίσχυρη αγανάκτηση) μπροστά στους εκπροσώπους του πλὲον στυγνού κρατικού καπ/γαλισμού ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΙΑΤΕΙΑ «ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ» ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΜΑ Ἔντιμε κύριε, Ελάβομεν επιστολἠήν υμε- τέρας Εντιµότητος ηµερομηνί- ας 10/4/1984 εις απἀάντησην προηγουμένης µας επιστολής που ζητούμεν παραχώρησιν Κυβερνητικοῦύ οικοπέδου στον Συνοικισμὀν Π. Κυβίδων προς τον σκοπὀν ανεγἔρσεως οική- µατος τών Εθνικοφρόνων Σω- µατείων Π. Κυβίδων. Δυστυχώς εντιµότατε ὕστερα απὀ καθυστέρησιν ἕξη ολοκλήρων μηνών πήραμε μἰ- αν απάντηση αρνητικἠν αλλά χωρὶς να γνωρϊΐζομεν απὀ που ξεπήγασε η καταπελτικἁ αρνη- τική απάντηση εναντίον του Σωματεΐου µας, και επειδἠ δεν ξξροµεν που να ρἰξωμεν τες ευθύνες, ευθύνες που προξκυ- ψαν απὀ λανθασμὲνες πληρο- Φορίες, τόσον προς την Γενική Εισαγγελξαν ὁσον και προς την υμ. Εντιµότητα. Διατον λό- γον ὅτι και στα δὺο αυτά υπουργήµατα εἶναι νεοδιορι- σμὲνα άτοµα τόσον η Γ. Εισαγ- γελεὺς ὁσον και η ὑμ. Εντιμό- της, όμως ὅτι και να συμβαίνει δεν απαλλάσσονται των ευθυ- νώντων, εφ᾽ όσον ἔγινεγνωμά- τευσης και βγήκε η απόφαση. Μεγαλυτξρα ευθύνη επιρρὶ- πτετε στον Υπουργό Εσωτερι- κὠν ο οποίος εἶναι γνώστης των πραγμάτων απὀ πολλού καιρού και ο ἴδιος εχειρίζετο εδώ και δύο χρὀνια την όλην υπόθεσινµας Σε προηγούµενη επιστολἠ προς τον ΄Ἔπαρχον 13/4/1983 εἶχαμε πάρει και πάλι αρνητι- κἦν απάντησιν πρόσχημα ότι δεν υπάρχουν αδιάθετα οι- κὀπεδα. Ὑποδείξαμεν στον κ. ΄Ἔπαρχον οικόπεδα αδιάθετα καιτα αριθµήσαμµε, τ᾽ αριθμού- μεν και τώρα. Αριθμός οικοπὲ- δων 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Εἰδε επιστολἠν µας 25/4/1984. Μήπως Εντιμότατε υπάρχουν στην Διοΐκησιν εἶτε στο Υπουργείον Εσωτερικών ὁ μὲ- τρα και 2 σταθμά Διότι ἔτσιτα βλέπομεν τα πράγµατα επειδή η απἀντησἠ σας διαλαμβάνει επἰ λέξει τον ὁρον δεν μπορεὶ Ίνα δοθεὶ οικὀπεδον σε σύλλο- γόν απόταπιο πάνω οικόπεδα. Θα συμφωνούσαμεν µαζ! σας, εν τοιούτοντιδεν συνἔβαινεν και εγίνετο παραχώρησις οι- κοπέδου σε σύλλογον του ιδἰ- οὐ χωριού και το οποἰίο πρεπει ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο.Φ. Συναγωνιστὲς, Συναγωνἰ- στριες, ηθρυλικἠ πρωταπριλιά ἔρχεται πάλι για να θυμίσει στον κυπριακὀ ελληνισμό πως «η μεγαλωσύνη στα ἔθνη δεν μετριέται µε το στρεµµα, µετης ψυχἠς το πύρωμα μετριέται και τοαίµα». Ἔρχεται να μαςθυμί- σει πως οἱ λαοί που εἶναι απο- Φασισμένοι να πολεμήσουν και να θυσιαστούνγιατην Λευτερι- ἆτους, αυτοί οι Λαοί εἶναι που επιβιώνουν, οι ἄλλοι αφανίζον- ται. ΗΠ.Ε.Ο.Φ. πιστεύει ακρά- δαντα στην ανάγκη κινητοποί- ησης του λαού και διεξαγωγἠς ενὸς ανένδοτου ασυµβίβαστου απελευθερωτικού αγώνα. Η ι- σιορία µας διδάσκει ότι ο 1 Τούρκος δεν αποχωρεϊ ειρηνι- κἁ απὀ εθάφη που κατάκτησε, αλλά αντίθετα σε κἆθε βήμα του προετοιμάζεται για το επὀ- µενο. Πρὲπει να συνειδητοποι- ἠσουµε πως λύση του Κυπριακοὺ εθνική και μόνιμη δεν θα επἔλθει απὀ οποιεσδἠ- ποτε ἕξνες πρωτοβουλίες - κομμὲνες και ραμμὲνες στα μὲ- τρα των ισχυρών της Γης, Ο- ποιαδήποτε λύση προξλθη μἔσω των ενδοκυπριακὠν συ- νομιλιών θα περιέχει το σπερ- μα της διχοτόµησης. Όσοι τυχόν αυτοαπατώνται ας µελε- τήσουν τὶ σημαίνει ο όρος ΟµΟ- ἱ σπονδία για να αντιληφθούν την εφαρµογή του στα Κυπρια- κάἁ δεδομενα. να γνωρῖζει όχι µόνονη υμ. Εν- τιµότης και η Γ. Εισαγγελεὺς, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος ο κ. Σπύρος Κυπριανού ο οποίος κατά τα εγκαίνια του χωριού παρεχώρησεν ποσὀν 3 χιλιά- δων λιρών διἁ την ανοικοδὀὸ- μησιν του, που ἠδη ἀρχισεν. Εμεῖς Εντιµότατε ζητήσα- μεν οικόπεδον επἰ πληρωμή, ενώ στο Κἔντρο Νεότητος διοὺ ο λόγος γίνεται παρεχωρήθη οικὀπεδον δωρεάν. Και διερω- τούµεθα ὁλοι εμείς οι Εθνικό- Φρονεςτων Π. Κυβίδων γιατί μας αρνείται η Κυβέρνηση την παραχώρησιν οικοπέδου διὰ το Σωματεῖον µας. Μήπως επειδή εἶμεθα Εθνικόφρονες και δεν εἴμεθα Κομμουνιστἒς Διότι ακριβώς το ἶδιο συνἔβη επὶ ατόμου κομμουνιστή, ο οποίος ήρθε στο χωριό µας µε- τὰ απὀ 10 χρόνια, όταν µετοι- κίσαµεν εδὠ και επειδή ἠἦτο κομµουνιστἠς του παρεχωρή- θη οικὀπεδον. Μα αν αυτὲς εἷ- ναι δοκιμασίες δια την Εθνικο- Φφροσύνην, τα Εθνικόφρονα Σωματεία των Κυβίδων δεν αλλάζουν µυαλά και δεν ατενἰ- ζουν εις άλλους ορίζοντας. Εἰ- εθα Εθνικόφρονες και θα πα- ραμείΐνομεν Εθνικόφρονες μἒ- χριτἔλους προσηλωμὲνοι μόνο στην Ελλάδα, στον Παρθενώ- να καιτην Ακρόπολην. Τελειώνοντας Εντιµότατε επιμἔνομεν στην αξίωσιν µας για παραχώρηση οικοπᾶδου διά το Σωµατείον µας. Παρα- καλούμεν την υμ. Εντιµότητα να διαβιβάση στον Υπουργό Εσωτερικών και στην Γ. Ει- σαγγελξα την επιµονἠ µας και στην αξίωσιν µας, ελπίζοντας ότι το θὲµα µας θα επανεξετα- σθἡ παρ᾽ υμών και των άλλων παραγόντων και θα δοθἠ µια δίκαια λύσης καθ ότι και εμείς εἵμαστε κάτοικοι του ἴδιου χω- ριοῦ αξιούμεν τα ἴδια δικαιώ- µατα µετά των άλλων συγχω- ριανών µας διά να εκλείφουν οὗτως τα 2 μἔτρα και 2 σταθμά που παρετηρήθησαν στην Κυ- βερνητικήν μηχανήν. Μετά πάσης τιμής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Των Εθνικοφρόνων Σωματείων «ΠΩΣΗΦΑΚΗΣ» ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΚΑΗΛ ΠΕΘΑΝΕ Η ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑΚ. ΝΟΥΡΟΥ Μητέρα του ἁγρια δολοφονηθἔντος ἠρωα της Ε.Ο.Κ.Α. Ευρυπίδη Νούρου Πέθανε και τάφηκε στο χωριό της Απαισιά, η ηρωοτόκος Αμαλία. Νοῦρου, μητέρα του άγρια δολοφονηθεντος Αγωνιστό της Ε.Ο.Κ.Α. Ευρυπίδη Κ. Νούρου. Στην κηδεία της παρξστησαν Αγωνιστὲς της Ε.Ο.Κ.Α. μέλη του Σ.Α.Π.Ε.Λ., ο βουλευτής κ. Αυγερινὸς Παπαρἒς, εκ µἔρους του Δημοκρατικού Συναγερμού και πλήθος κόσμου, που συνόδευσαν τη σορό της ὡς την τελευ- ταία της κατοικία. Τάφηκε δίπλα απὀ το αδικοχαμὲνο παιδί, της. Επικήδειο εκφώνησε ο Αρχισυντάκτης της εφημερίδας µας ο οποίος εἶπε, μεταξύ ἄλλων. «Πολύκλαυστη µας αγωνἰστρια Αμαλία. Μαζευτήκαμµε σήµερα μπροστά στο φἐρετρό σου, για να σου δώσουμε το τελευταἰο ασπασμὀό και να σε αποχαιρειήσουµε στο μακρινὸ ταξίδι σου προς την αιωνιότητα και να προσευχηθοῦµε για ανάπαυση της ψυχἠς σου. Βρίσκονται σήµερα δίπλα σου εκτός απότους χωριανούὺς και συγγενεὶς σου, συναγωνιστὲς του αείμνηστου ἠρωα παι- διού σου, του Ευρυπίδη Νούρου, που ἦταν ἕνα απὀ τα διαλε- Χτά παλληκάρια της Ε.Ο.Κ.Α. Ἔνας ασυµβίβαστος αγωνε στὴς του Χριστοῦ και της Ελλάδας, που ἀνανδρα και εγκλη- ματικά στοιχεία δολοφόνησαν ὑπουλα μαζῖ µετον ἀλλο ήρωα Νεοκλἡ Παναγιώτου. Το φαρμάκι που ήπιες ἦταν μεγάλο.Ο πόνος γιατον ἁδικο χαμότου παιδιού σου, στηγµάτισετη ζωὴ σου και σ᾿ ἕκανε να ὑποφἑρεις ὅπως και η υπόλοιπη οικογξ- νειά σου. Και το χειρότερο δεν εἶδες, όπως και οι συναγωνι- στὲς του Ευρυπίδη, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και να τιμωρούνται οἱ άνανδροι εγκληματίες και πράκτορες που µαυροφόρησαν την οικογὲνειά σου. Εἶδες αείµνηστη Αμαλία, την αχαριστἰα καιτην αγνωμοσύνη του λεγόμενου επίσηµου Κυπριακού κράτους, που δημιουργήθηκε απὀ τις θυσἰες των ηρώων και αγωνιστών της ἕΕ.Ο.Κ.Α. Μεγάλη η συμβολή της οικογένειάς σου, στους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού, για εθνικἠ δικαϊωση. Κι΄ αυτό σε τιμά και αιώνια θάναι τ΄ ὀνομά σου τιμημὲνο... Ὅλοι γνωρὶ- ζουν την βοήθεια που πρὀσφερνες στους καταζητούµενους αγωνιστὲςτης Ε.Ο.Κ.Α. 'Ἠσουν µια αληθινή Ελληνίδα αγω- νἰστρια και μάνα. Ελαφρό ας εἶναιτο χώμαπου θα σεσκεπάσεικαιη μνήμη σου αιώνια. Εκ µέρουςτου Συνδἔσµου Αγωνιστὠν ΣΑΠΕΛ, καταθίτω το στεφάνι αυτό εις ἔνδειξιν ελαχίστου φόρου τιμής».

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ κ. ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΣΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ» Πολιτική 8p
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 8p
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 8p
Του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ Γ.Γ. της Π.Ε.Α. Ταγματάρχη ε.α. 8p
Μεγάλα είναι τα της Πίστεως κατορθώματα 8p
ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ Κυπριακό 8p
ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΡΙΚ 8p
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ Κυπριακό 7p
ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ «ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ» ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΜΑ Πολιτική 7p
Η ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 7p
Ο ΟΙΚΟΣ ΧΑΖΗΠΑΥΛΟΥ (1844-1984) Κυπριακό 6p
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πολιτική#Αθλητισμός 5p
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτισμός 4p
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ 1p
ΤΟ Γ' ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ «Ε.Φ.» 1p
Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ 1p