4 -- ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, Παρασκευὴ 3 Νοεμέρίου 1972 Μαδθητικαί Διαὑδπλώσεις στὴν ᾽Αμμόχωστο Διὰ µίαν ἀκόμῃπ φορὰν τὸ Ἓθνος µας Δόξαν. Τούτη τὴν 'Ἱστορικὴ Ἐθνικὴ Μνήμη μνημονεύει πανπγυρικῶς µίαν ἁτιὸ τὰς πλέ- Εἶναι ποὺ ζήτπσαν ὅσοι καταπρόδωσαν τὸν ον ἑνδόξους ἐπετείους τῆς Ἱστορίας του: ἁγνὸ ἀγῶνα τῆς Κύπρου νὰ ἐξαλείφουν. τὴν 28ηπν ᾿Οκτωθρίου τοῦ 1940. Οἱ ὅπου Ὅιτι δὲν ἐπέτυχτν οἱ ποικιλώνυµοι κατα- γῆς Ἕλληνες κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν αἱ- κτηταὶ τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου διὰ µέσου σθάνονται ὑπερπφάνειαν, διότι εἰς τὰς 28 τῶν αἰώνων, ἐπεδίωξε νὰ ἐπιτύχπ τὸ τέρας ᾿Ὀκτωδρίου 1940 ἡ ᾿Ελλὰς ὤὥρθωσε τὸ ἠθικὸ τῆς Ζυρίχης μὲ τὴν ψεντο-- ἐλευθερίαν του. παράστπµά τπς καὶ θροντοφώναξε τὸ ἱστο- Καὶ κεῖ ποὺ νόμισαν πὼς θὰ στέριωναν στὴν ρικὸ ΟΧΙ στὴ δία καὶ τὴν τυραννία ποὺ Ἑλληνικὴ Κύπρο τὰ συνθήµατα τῆς ὑλικῆς ὕπουλα τῆς κτύππσε τὴν πόρτα, τὸ ΟΧΙ εὐπμερίας κι’ οἱ ποταπότητες τῃς Κυπρια- τοῦ ᾿40 δὲν ἦταν παρὰ ἡ φωνἠ τῶν Θερ- κῆς συνειδήσεως, ξαφνικὰ εἶδαν τὰ σχέδιά μοπυλῶν ποὺ ξανάθρισκε πραγμάτωση στὰ των νὰ κρημνίζωνται μὲ θαρὺν γΥδοῦπον Καὶ τότε, ὅπως καὶ σήµερα, ἡ μαθητιῶσα νεολαία πρωτοποροῦσε. ἝἙῑ οιτέῖσεος του ΟΣζΙ ('Απὸ τὸ «Χρονικὸν τοῦ ᾽Αγῶνος τᾷς ΕΟΚΑ», τοῦ Γ,. Γρίθα--Διγενμ). Ι. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ μµε- χισαν πυροθολοῶντες κατά τῶν σίων «Ἑρμῆς» δι᾽ ἃς ἀνήγγει- ΑΙ μαθητῶν καὶ ἵυ- διαδηλωτῶν μὲ ἀποτέλεσμα νά λε τὰ τῆς δολοφονίας ἐτελεί- θερνητικῶν δυνάµεων τραυματισθη εἰς τὸ χέρι ὁ ση: ὦνεν οὕτω: ουνεχιζονται καθ’ ὅλην τὴν νῆ- µαιοφόρος τῆς διαδηλώσεως µα- «Ὁ θάνατος τοῦ ἀειμνή- ἴδια χώματα ὕστερα ἀπὸ δυόµιση χιλιάδες καὶ τὰ γυΥελοῖα «ἐφικτα» των νὰ κλυδωνἰ- σον, καλῶς πλέον ὠργανωμέ- θητὴς Πέτρος Γιάλλουρος, ὑπεύ- στου Γιάλλουρου δὲν μᾶς χρόνια. ζωνται σὰν Χχάρτινοι πύργοι κάτω ἀπὸ τὸ ναι, Οὕτω, τὴν 4)2)56 ὃδα- Όθυνος διανομῆς φυλλαδίων καὶ ἑπτόησεν, ᾿Αρχηγέ µας, Κυ ἐνῶ ὅλα τὰ κράτη, μικρὰ καὶ µεγάλα, θάρος τῆς Ἑλληνικῆς συνειδήσεως τῆς Κρυγόνοι θόμθαι ἐρρίφθησαν ἐ- ἀναγραφῆς συνθηµάτων τῶν ἀλλ᾽ ἀπεναντίας ἐχαλύθ- λύγιζαν μπροστὰ στὸ ἀκάθεκτο ρεῦμα της Κύπρου. ναψκιον: τῶν μαθητῶν της ΔΑ εασων τοῦ Γυμνασίου, : ὃώσε τάς ψυχάς µας περ.σ- θίας τοῦ φασισμοῦ, ἡ μικρὴ Ἑλλὰς ὕψωσε Ἡ Ἑλληνικὴ Κύπρος συνεχίζει ἀνένδο- Ὁν οι λῃ ος ταν κ πμ Ὃ σότερον καὶ σᾶς διαθεδα.. ἀλύγιστο τὸ παράστηµά της, γιατὶ πίστευε, τος τὸν ὄρόμον τῶν ᾿Εθνικῶν της πεπρω: δὲ ϐ)2)1 ἔλαθον χώραν ζονται τι ὁ τραυματισθεὶς οὔμεν ὅτι δὲν θὰ ἠσυχάσω- σοθαραὶ συγκρούσεις εἰς ᾿Αµ- Γιάλλουρος ἐφονεύθη μετὰ τὴν 5 ν . , μεν μέχρις ὅτου ἐκδικηθῶ- µόχωστον μεταξὸ μαθητῶν τοῦ διάλυσιν τῆς διαδηλώσεως καὶ ὅπως πάντα, πὼς πάνω ἀπὸ τὸν φυχρὸ ὑτιο- µένων, ποὺ ουμπυκνοῦνται σὲ μιὰ µόνο λέ- μεν τὴν ἄτιμον δολοφονίαν λογισμὸ τῶν ἀριθμῶν ὑπάρχει τὸ φρόνημα ἔπ: Τὴν ΕΝΩΣΗ. Γονατίζουµε κατὰ τὴ µε- κι ἡ πίστ στὰ ἰδανικὰ τῇς ἐλευθερίας γάλπ Εθνική µας Ἐπέτειο κι ἀποκαλυπτό- Γυμνασίου καὶ τον στρ Ἠ Ἐν, κ Χρόνον διέσχιδεν. τὴν του καὶ ἴδωμεν τὸ ὄνειρον καὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρέπειας, ποὺ ἆνα µεθα μτροστὰ στὸ Μεγαλεῖο τοῦ 1940 καὶ ΠΩΒΕΡΝΙΣ Μαιοπιη πθυτῆς τν Ρο α κάθε τρέπει κάθε λογικὴἡ πρὀθλεψη καὶ ὅπμιουρ µμὲ τὸν ποιητὴ πιστεύουμε: διέταξε τὰ: Ελείσηαν Επι, του Ὄδρες τῆς Αγγλικῆς πτρα” πραγµατοποιῆται, τὴν Ἑ- γεῖ θαύματα. ΓΒμνασίου ο τν τιώτικῆς ἀστυνομίας τὸν ἐπε- γωσιν τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἡ νίκη τοῦ ᾿40 κατὰ τῶν σκοτεινῶν δυ- «Τὸ γένος.... . ἑπαύριον, ην φεδρουορίου, οἱ ἡῥονον ποτά τὸν διβθήμώσιν, µητέρα Πατρίδα», αν τς . . μαθηταὶ τοῦ Γυμνασίου προέθη κατῆλθον δὲ, εὐθὺς ὡς εἷ- ͵ -.- ' νάµεων τοῦ Άξονος ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς νὰ λυτρωθῆ μονάχο του μπορεῖ. η ῄ ο ο . Ἡ ὁρμὴ τῆς Νεολαίας δ.ἀ ο α ες Ἑ . ι . σαν εἰς μαχητικἁς διαδηλώσεις δον τοῦτον, τοῦ ὀχήματός : : ἐθνικῆς Μνήμης ποὺ φλόγισε τὴν Ἑλλάδα Μὰ νὰ ξυπνήσπ πρέπει πλέρια ἡ Μνήμπ ἑ ἐπὶ κεφαλῆς ἑλληνικὰς ση- των καὶ κατόπιν διαταγῇ μαχητικάς διαδηλώσεις, ἦτο καὶ τὴν ὡδήγπσε στὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν θαθειά του, ἀδάμαστπ καὶ τρομερή», Β μη Π Ἡσ τοιαύτη ὥστε οὐδεὶς ἦτο πλέον µαίΐας ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς ΄Αµ- ἀξιωματικοῦ ἐπυροθόλησεν εἷς µοχώστου. Αὖται ἤρχισαν τὴν ἐξ αὐτῶν ἐναντίον του, ἐξ ἐγ- πρωῖαν ὑπὸ 50 περίπου µαθη- γυτάτης ἀποστάσεως. 'Η δολο- τῶν οἱ ὁποῖοι ἤγειρον ὁδοφράγ- φονικὴ σφαῖρα ἔπληξε τὸν ἐν- µατα εἰς κεντρικὴν ὁδὸν τῆς θουσιώδη νέον εἰς τὴν καρδια- πόλεως, ὁπόθεν ἤρχισαν λιθο- κὴν χώραν, Οὗτος ἐπροχώρησε θολοῦντες τὰ ἐκεῖθεν διερχό- περὶ τὰ δέκα δήµματα, εἰσῆλ- εἰς θέσιν νὰ τὴν συγκρατήση. ᾿Ἐπὶ τέλους οἱ σκοποὶ καὶ τὰ σχέδια µου ἤρχισαν νἁἀ ἀποδι- δουν καρπούς, Χαρακτηρ:ιστικὴ τῆς ὁρμῆς τῆς µαθητικῆς Ὠεο. λαίας εἶναι ἡ ἀκόλουθος ἀνα- φορὰ τοῦ Τομµεάρχου ᾽Αμμοχώ- - Ξ 5 α α 5 5 5 5 ὤ 5 Ὠ 5 α 5 5 ας 5 αν 5 5 α 5 5 - α - 5 5 5 α 5 - - 5 ῶ - 5 5 . ω 2 - ΓΙ 5 5 5 - ῶ 5 5 Ξ 5 5 Ξ .. τιµίου ὝἝἛλληνος νὰ ᾗἩν Ξ - . 5 ο 5 - ΓΙ ω 5 ω - Ὠ α α 5 α 5 Γη 5 ΓΙ μα -. .- . ω α ω Γη - Γ ο 5 ῶ 5 Π 5 5 - - Π ως 5 Γη 5 - 5 5Ξ - 5 ενα στρατιωτικὰ αὐτοκίνητα. θεν ἑντός καταστήματος, ἔπε- . ἳ ᾿Ισχυραὶ στρατιωτικαὶ δυνά- σεν ἐπὶ τοῦ δαπέδου καὶ ἐἑξέ- στου, τῆς ϐ6)2)1356: µεις καταφθάσασαι ἐπὶ τόπου πνευσεν, Αἱ µόναι λέξεις ποὺ «Μὲ ἐπεσκέφθη χθὲς εἲς μετὰ Τούρκων ἐπικουρικῶν ἤρ- ἐπρόλοθε καὶ ἐφώναξεν ἤσαν τῶν ὑπευθύνων Νεολαίας χισαν νὰ ρίπτουν δακρυγόνους «ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ», Τὸ αἷμα τοῦ Γυμµνααίου ᾽Αμιιοχώστου θόµδας. ᾿Ενῷ οὕτω ἐξελίσσον- τοῦ πρώτου νεκρο ἝἜλληνος καὶ μοῦ ἀνέφερεν ὅτι εἶνα: το τὰ γεγονότα, ἑτέρα ὁμὰς μαθητοῦ ἐπότισε τὴν γῆν τῆς ἀδύνατον νὰ συγκρατηθοῦ, ἐκ 200 περίπου μαθητῶν διήρ- Ἑλληνικῆς ἹΚύπρου. 'ΗἩ θυσία οἱ µαθηταὶ καὶ αὔριον θὰ χετο, Θάσει προκαθωρισµένου του θὰ διδάσκη εἰς τὰς ἐπερ- προθοῦν εἰς διαδηλώσεις, σχεδίου, τὴν ἐμπορικὴν ὁδὸν χοµένας γενεὰς τὸν δρόµον τῆς Δὲν τοὺς ἐπέτρεψα κατ’ Ἑρμοῦ, μὲ ἐπὶ κεφαλης τὴν ἀρετῆς καὶ τοῦ καθήκοντος διά ἀρχὴν καὶ τοὺς εἶπα νὰ ἆ- ἙΕλληνικὴν σηµαίαν. Η δια- τὴν. ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος. ναµένουν διαταγἠν τοῦ ᾿Αρ- δήλωσις αὕτη ἤτο μαχητικωτά- Οἱ δολοφόνοι τοῦ Γιάλλου- χηγοῦ Διγενῆ. Μοῦ ἐτόνι- τη. Αὐτοκίνητον τῆς στρατιώ- ρου ἐξηφανίσθησαν μετὰ τὸν σαν ὅτι μέχρι τοῦδε ἐπει- τικῆς ἀστυνομίας διερχόµενον πυροθολισµόν. Ἡ κηδεία ἐτε- θάρχησαν τόσον ποὺ ἤρχι- ἐκεῖθεν, ἐλιθοθολήθη ἀγρίως μὲ λέσθη εἰς τὴν γενέτειράν του σαν νά καταφἐρώνται ἐναν- ἀποτέλεσμα τὸν σοθαρὸν τραυ- Ριζοκάρπασον παρηκολούθησαν τἰον τών οἱ συαµαθηταί 5 ματισμὸν ἑνὸς τῶν ἐπιδαινόν- δὲ ταύτην ὅλοι οἱ κάτοικοι καὶ τῶν, διότι συνέδησαν εἰς 3. των τούτου. Ἔν τῷ μεταξὺ κα ἄλλοι ἐξ ἄλλων χὠρίῶν πεν- τὰς ἄλλας πόλεις µτόσαι Απὸ τὴν παρέλασπ τῶν τετιµηµένων ᾿ἘΕφέδρων ᾿Αξιωματικῶν. Ἐὐσταλεῖς, περήφα- : τες πι ος κ, ρόνσ. ο ας πα, Ὃ να Ὃ ρν ο ση νοι, μὲ τὸ σΏῆμα «ΕΝΩΣΙΣ) στὸ στῆθος καὶ τὸ σύνθημα «Ἑλλὰς -- Κύπρος -- Ένω- 5 ᾿ χηΥοῦ τη ς ε ραμένου ρανεῖς». σισ) στὰ χείλη, παρελαύνουν μτιροστὰ ἀπὸ τὸν ἐμπνευστὴ τοῦ «ἐφικτοῦ», ἐνῶ ἀπέ- : . ναντι οἱ κουθαλητοὶ τοῦ κατεστημένου φωνάζουν «Μακάριος». μα Ἡ ππς εεα..Ἓ. νεα κκ αι ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ αὐτὸς καὶ πότε ἔγινεν ἡ δήλωσις: Προκλήσεις Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ τ. «ο Αωγωής ήδη κροίος] στὸ 1 . ν ἰχί κρυφίως - ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ες Ὢν Κύπων, δα ὦ, α]οτα σχολεῖα -ν ᾽Ἁτοὸ σελ. 1 γώνα τῆς ΕΟΚΑ καὶ ἐἑστάλη καὶ κ , ἄαση ἄτωναμικῶν Απο τν «Κυπριακἡ “Ἱστορία 1878-1960) ανν ποσίος αἲς ἡδήνας μα τῆς Πάφου Ἐν αν Ανρλος λο ΜΕΡΟΣ ἡμερομηνίας ἀφίέεος καὶ ἀπ Μαθητὲς ἀπὸ τὴν Πάφο μᾶς κα ϐ Σοξαρὸ ἁπρδις ὠσνέλη καὶ ΤΕΡΙΤΟΝ σεως τοῦ Διγενῆ. (2) ]ταγγέλλουν ὅτι ὁ καθηγητὴς-ὅμιλη- Β. Πότε ἐθεσπίσθη ὁ νόμος πε- τὴς σὲ σχολεῖον τῆς πόλεως κατά ρὶ προσωποκρατήσεως, δυνάµει τοῦ τὴν διάρκειαν τοῦ ἑορτασμοῦ γιὰ ὁποίου χιλιάδες Κύπριοι ἐκλείσθη- {τά «Ὀκτωθριανά» τοῦ 1931, έξε- σαν ἄνευ δίκης εἰς τὰ κρατητήρια τράπη σὲ ρητορικοὺς ὕμνους ὑπὲρ (1) τοῦ Προέδρου Μακαρίου, μὲ ἀποτέ- 9. Μετὰ τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Μα- ει -ὰ δημιουργηθῇ τεταµένη ᾱ- καρίου ἐξορίσθησαν ὑπό τῶν Αγ- Ἑροσφαιρα Νεταξυ (εν μαβητῶν καὶ γλων καὶ ἄλλοι τρεῖς Κύπριοι ἡ- πα ἀπειληθοῦν Επεισόδια, γέται. Ποῖοι ἤσαν: (3) Οἱ ἐθνικόφρονες μαθηταὶ τῆς Πά. ἡ ύ ῆς 2ὔ ” ωθρί . . . Ξ . ο η εκωαίς α μν οι διὰ νεια ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σόν διὰ λογαριασμὸν τῆς «ἴδιοκτη- 3. Πότε ἡ Κύπρος μετετράπη καὶ λαμπαδηφορίας λῶν τοῦ ιοκοός τρίας» ᾿Οθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. τυπικῶς εἰς ᾿Αποικίαν τοῦ ᾿Αγγλι- { Ό ῦ μον « , μκόρ νὰ : - συλλόγου λαυρο κάππο Ἀόαι μον πολλά Ένη μετά τήν κα Ἡ. φορολογία αὐτὴ ὠνομάσθη «Φό- κοῦ Στέμματος! (1) κ ) τάληψιν τῆς Κύπρου ὑπὸ τῆς ᾿Αγ- ϱὸο5 Ὑποτελείας». Δώσατε τὸ ὕψος Ά. Ποῖος ἦτο ὁ πρῶτος πεσὼν στρατιῶτες καθ ὅν χρόνον παρα- τ σ ὃ ὰ ὁ ἁ 9 1 . . }. τοῦ ποσο ατὰ π σῦ ατ ἡν Ὕ τοῦ - : κολουθοῦσαν τὴν λαμπαδηφορία ἐ- Ἐλισα, ον Ἀὐπρισι ἐπλήρωναν εἰς Ὁ ποσοῦ (κατὰ προσέγγισιν 107) κ τ ἐξέγερσιν τοῦ 1931: αὐτὴν ἐτησίως ἕν χρηματικὀν πο- (0 (1) τραυµατίσθησαν ἀπὸ ριπὴ αὐτομά- 4, Ποῖος ἧτο ὁ Κύπριος ἱεράρ- του ὅπλου «ἀγνώστων», Διάφορες . ὥ ος δν ἐφημερίδες ἔγραψαν ἀπροκάλυπτα ΟΡΟΙ: Μποροῦν νὰ λάδουν µέρος ὅλοι οἱ νέοι, κάτοικοι το πο οι ἐξθρισθεὶς ὑπό τῶν ὅτι τοὺς πυροβολισμοὺς ἔρριψαν ἄν- Κύπρου, ποὺ γεννήθηκαν μετὰ τὴν Ἅ]η Δεκεμθρίου 1952. ϱ ηγλωνὴ τὸ σον Ἀπεβκσει Ββ. 10, «ἱ ἡ ἢ φου δικαίως ἐρωτοῦν ἐξωργια. ένοι: δρες τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς, Οἱ άνοι µία συμμετοχὴ θά γίνεται δεκτὴ ἀπὸ κάθε διαγωνιζόµενο Ἡρχερα εἰς τὴν ἐξορίαν ο (1) ᾽ ΚἩ ΚαθδΑικῇ η µερικὴ ἕἔ- [τί σχέσιν ἔχει ὁ Μακάριος. μὲ τὰ ης κκ η γιά τὸ καθ’ ἕνα µέρος τοῦ διαγωνισμοῦ. φ Οἱ ἀπαντήσεις πρέπει δν Ἀώσατε τὸ ποσοστὸν τῶν Κυ- νο τῆς Κύπρου μεθ’ οἱουδήποτε Ὀκτωθριανά μὲ τ σαν, μόλις δὲ μετὰ τρεῖς ἡμέρες νὰ. συνοδεύωνται ἀπὸ τὸ εἰδικὸ ἀριθμημένο Δελτίο ποὺ δηµο- πριν ον πν ἑημαεκενον μα. πράτους ἡ ἡ χωριστικὴ ἀνε. Τὸ ὡς ἄνω ἐπεισόδιον δὲν εἶναι ἡ ἰαστυνσιία ἐξέδωσε ἕνα γερό. σιεύεται σὲ ἄλλη θέση τῆς ἐφημερίδος, ον, ον πό ἑψήφισαν ὑ- μις παμοστανά Ἐν ορ τὸ µοναδικὀν, διὰ τὸ ὁποῖον ἔχο . οῦ ἑνωώτικοῦ οψηφίσµατο ευτικὸν αὐτὸ κεί- ων , - Ὃ σημα αρᾶὰ, καήν ο ας -υ-- 0) τν αν ως περιλαμθάνει συνολικά τέσσερεις τὸ 1950, (Κατὰ ροσέγίταιν ἐπ, Πεῖσ, ο Ἐνλες ην μον ὅτι εἰς τὰ διευκρινίζη μα τήσεις κ αἲν. δεί ὅσον οἱ ἐρωτήσεις ὅσον καὶ οἱ ὀρθὲς ἁπαν- (1) 11. Πότε ἔγινεν ἡ Τριμερὴς Διά- μιὰ δόπίς οἱ Ἐν αρ ται αἱ Ἐἶα σειρας, -κάδ μετὰ ον η Εκθμσηήν ἔχουν ἤδη καθορισθῃ ἐπα- 6. Άγγλος ὑπουργὸς ἐξεστόμι- σκεψις τοῦ Λονδίνου, εἰς τὴν ὁποίαν τικῆς ρόπατάνδ. ποίνα πολι- ὁ ιό : ος ͵ μὲ ἀκρίθεια καὶ συντομία, δίνοντας µόνο σεν τὸ περίφηµον «οὐδέποτε κατὰ διὰ πρώτην φοράν προεθλήθη ἐπι- ρί ες μπι β του Μακα- τὶ κα τους ἀπὸ τοὺς ὅτι ζητᾶ ἡ ἐρώτηση, ᾿ΕἘπεκτάσεις ἢ σχόλια δὲν θὰ θαθμολογοῦν- τῆς ἑλληνικῆς ἀπαιτήσεως δι’ αὖὐ- σήµως ἡ Τουρκία ᾧ μθι κ ο ΡΙ5υ εἰς τά σχολεῖα καὶ παραλλη- «σε, μπαφεσβησαν αἷδ ονής- άμα, ο νο ξητοῦν συγκεκριµένα στοιχεῖα: ὀνόματα, ᾱ- τοδιάθεσιν. Ποῖος ἦτο ὁ Άγγλος διὰ τὸ Κπρακώνν σπα νρκᾶς ημας Ἐν δαν ἁλοίμων : - αθέσεις τους δὲ εἴπαν ας ας Χρονολογίες κ.ο.κ, ϱ Μερικὲς ἐρωτήσεις εἶναι σχετικἁ στ -μαθητῶν, Κυρίως ἐκείνων ὃς ἁνονοώρις ο ἃ π κολες καὶ δὲν ἀναμένεται νὰ γνωρίζετε ὅλες τὶς ὀρθὲς ἁπαν- . τῶν μικρῶν τάξεων, Εχομεν ἐπί. Ὑνώρισαν τοὺς δράστες τῆς τήσεις. Μὴ διστάσετε νὰ συμδουλευθῆτε διδλία, ἐφημερίδες ἢ καὶ Βραδεῖα:- σης στοιχεῖα ὅτι εἰς τὰς κινήσεις Αποπείρας ἐναντίον τους. “Ἡ ἄστυ- ἄλλα πρόσωπα. Σκοπὸς τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι νά προτρέψη στὴν αὐτὰς πρωτοστατοῦν µακαριακοὶ κα- νοµία ὅμως ποὺ ἀνεκοΐνωσε ὅτι µελέτη τῆς ἱστορίας κ Ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος νικητής κερδί 8 ν µας. 9 Βαθμολόγηση: Σὲ παρένθεση ἡ κάθε 5 κερδίξουν ἕνα τα «διεξάγονται ἀνακρίσεις, σὲ καµ- , κ . . , Εἰσιτήριο μετ’ ἐπιστροφῆς στὴν Α ἰ : Διά Ό ὑπεύ ας ιαὔβν ήν, ἂδν αροάδη Έως ω ἐρώτηση συνοδεύεται ἀπὸ τοὺς θαθμοὺς ποὺ παίρνει ἡ ὀρθὴ ἆ- ρεὰν φιλοξενία 10 Αμερῶ ἁ Ἐν ώμ νι ὁ δν αν ναι μμ ρα. πάντησις, στὸ τέλος δὲ τοῦ Διαγωνισμοῦ θά δημοσιευθοῦν ὅλες στούγεννα μερῶν τ ῥρχόμενα Χρι- τά πρῶτον λόγον εἶναι οἱ Γυμνα- οἱ ἁἀπαντήσες, Ὁ Διαγώνισμὸς σχεδιάστη ἥ ο) σιάρχαι καὶ Σχολικἡ ἱ ΛΥΣΕΙΣ ὥστε νὰ Εγοῦν οἱ νικητὲς κἰββαρᾶ, ωαῖς Ὃ κ. Ὃ στ σα. α΄ Ὁ πρῶτος νικητὴς θὰ πάρη ἐπίσῃς μιὰ πλήρτ Πάφου, κατὰ κ ση -- πο, ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΜΟ ΦΙΔΙ αὔεὴν Ἐν καταφόμκνς μόνο αἳ Περίπακην ἄλίντω οδιδιας μα (4 τρμοι) τῆς «Πολιτικῆς “Ἱστορίας τᾷς γὸς Παιδείας, ὁ ὁποῖος μόλις .. αν μα σι ο πα δ ον ϱ Γράψετε τὶς ἀπαντήσεις σας σὲ καθαρὸ χαρτί, χωρὶς νὰ ἀντι- επ ρας λλάδος) τοῦ Σπ, Μαρκεζίνπ (ἀξία σφάτως ἐνήργησε διά τὴν ἀποφυ- γάρια εἶναι: Α--ἵ, Β--Κ, Γ.- Στ’. γράφετε τὶς ἐ , ς ἃ τα. κα ὥσεων εἰ ΑΜ ΕΛΣ, 9-Ξ, Ὃ ως ολα ς ον σος ῳ «αν πε ωνσι τῆς κ. Οἱ ἐπόμενοι ΔΕΚΑ νικητὲς θὰ ράρουν ἀπὸ ἕνα ος σκῶν ο σιος εἰς τά ΕφΦ' ΕΝΟΣ ΖΥΓΟΥ ἀριστερὴ γωνία τοῦ Φφακέλλου. ϱ Μὴ στόσενα να ον τν ον. τόμο τοῦ «Χρονικοῦ τοῦ ᾿Αγῶνος ΕΟΚΑ) Ακδήῥωσινε Θ μ ο μον ὅ -ᾱ Ἱ , : τοῦ Στρατηγοῦ Γ. Γρίδα --Δ ῆ ἰ ῶ ΄ β νδρέας Ίθος καὶ ὁ Πέτρος συμμετοχή σας ἕἔστω κι’ ἂν δὲν ἔχετε ἀπαντήσει πλήρως σ᾿ ὅλες μίλο) πὸ ὄνα οε ο ωἩ ας (ἀξία 53.250 θαρῶς ἐθνικὰς - πατριωτικὰς ἔκδη- ος, τὶς ἑἐρωτήσεις, ” ον λα ρονικὸν πάρουν ἐπίσπς καὶ λώσεις τῶν μαθητῶν ὑπὲρ τῆς ἝἛ- νώσεως Τὸ μυστικὸ «Κλεῖσε µέσα οτἡὴν ψυχή σου τὴν Ελλάδα» Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ «Ὁ Θέμος εἶχεν εἴκοσι στὸ µάθηµα τῆς “Ἱστορίας, Ποτέ του δὲν ἀπουσίαζε. Δὲν ἔλειψε οὔτε ἕνα µάθηµα. Τὸ ἀγαποῦσε πάρα πολύ. ᾿Εκείνη τὴν ἡμέρα δὲν τὸν εἴδαμε. Κτύπησε κουδούνι κι ἀκόμα νὰ φανῇ. Μήτε τὴν παράδοση δὲν ἔπιασε. ».Ηρθεν ἀργοπορημένος. Ητανε θλιμμένος καὶ μελαγχολικός, λυπηµένος καὶ σκεπτικός, Θυμοῦμαι κα- λά τὸ πρόσωπό του. Οὔτε ἕνα χαμόγελο στὸ νεανικό του στόμα. Μᾶς κύτταζε ὅλους προσεκτικἀ- ὅταν σχο- λάζαμε-- σὰ νὰ μελετοῦσε τὶς φυσιογνωμίες µας, Μᾶς ἔριχνε παράξενες ματιές. » Ὅλοι µας ξέραμε τὸ Θέμο. Πιὸ καλύτερο µαθη- τὴ δὲν εἶχε. Τόν εἴχαμε γιὰ πρὀτυπό µας. Κι ὅλοι µας καιόµαστε γιὰ τὴ Φιλία του καὶ τὴν συντροφιά του. Αὐτὸς μᾶς εἶχε ὅλους φίλους. Κάθε µέρα ἤτανε ἀδύνα- το νὰ μὴ σκορπίζουµε τὰ γέλια στὴν αὐλὴ τοῦ σχο- λείου. Ὁ Θέμος μᾶς ἀγαποῦσε. Τὶ ἄλλο θέλαμε »Τὴν ἡμέρα ἐκείνη λίγο ἔλειψε νὰ τὸν δοῦμε μὲ τὰ δάκρυα. Δὲ γνωρίζαμε τὶ ἔπαθε. Πάντως ἦταν στὶς κα- κές του. Μπογιατίστηκε μὲ μαῦρο χειμώνα σὰ νὰ τοῦ πέσανε ὅλα τὰ κακἀ καὶ οἱ δυστυχίες τῆς γῆς. Τὸ τὶ ἔπαθε, τὸ µάθαμε ἀργότερα. »Δὲν τὸν εἴδαμε ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἡμέρα. Τὸν κα- τάπιε ἡ γῆ. Δὲν πάτησε πόδι µήτε στὸ σχολεῖο, μήτε καὶ στὸ σπίτι του. Χάθηκεν ἀπὸ τὴν πόλη. » Έπειτα ἀπὸ δύο μῆνες εἴχαμε τὰ νέα του. Ηρθε μιά ἐπιστολὴ στὴ τάξη µας. Μύριζε τὰ γέλια τοῦ συµ- µαθητῆ µας. Μύριζε Θέμου γράψιμο. Πτανε ὁ ἴδιος». Ὁ διηγητής µου, ἕνας πού ᾿ζησε τὰ πράγματα τῶν χρόνων ἐκείνων, τῶν χρόνων τῆς παλληκαριᾶς καὶ λεθεντιᾶς τῶν παιδιῶν τοῦ Διγενῆ καὶ τῆς ᾿Αροδαφνού- σας, ἄλλαξε τὸ φόρεμα τοῦ ὕφους του. Εγινε ἀγριωπό, λεθέντικο, τραχύ, σὰν τοῦ Κρητικοῦ τοῦ Κάστρου. Τὰ µάτια του σπινθηροθολούσανε, ἐνῶ τὰ χέρια του παίρ- νανε μιὰ ζωηρὴν ἐνέργεια. Πλεκόντουσαν μὲ τὰ λόγια του, ποὺ ἤτανε γεμᾶτα ἀπὸ ἔξαρση. Δίπλα µου δὲ 6ρι- σκότανε ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἕνας διαφορετι- κὸς ἀπὸ τοὺς πολλούς. Συνέχισε ἀργὰ καὶ καθαρά. «Μόνο ἀπὸ καθῆκο ἔφυγα. Ἔπρεπε νὰ ἐκτελέσω τὸ χρέος µου. Αν ζῶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ, ζῶ γιὰ μιάν ἰδέα. Ναὶ γιὰ μιὰν ἰδέα, ποὺ παίρνει σάρκα καὶ ὁστᾶ. Ἡ. ἱστορία- πόσο ἀγαπῶ τὴ δική µας][-- καὶ τὸ ὄνο- µά µας «ΕΛΛΗΝΕΣ» γεννήσανε καὶ ἀναθρέψανε ἐκεῖ- νο γιὰ τὸ ὁποῖο πῆρε κάποιο νόηµα ἡ ζωή µου” ἣ ζωή µας. Γιὰ τὸ δένδρο, ποὺ µόνο μὲ αἷμα μεγαλώνει. Εἶμαι μακρυά σας. Όμως ἡ ψυχή µου εἶναι µαζί σας καὶ σᾶς ὁδηγᾶ ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ σᾶς ὁδηγᾶ.... »Εἶμαι κάπου σ᾿ ἕνα θουνό. Περιμένω νὰ δώσω καὶ τὴν τελευταία σταγόνα τῆς ζωῆς µου γιὰ χάρη αὐ- τοῦ τοῦ δένδρου. Ἑέρω ὅτι πολεμῶ γιὰ κάποιο δίκαιο, ἱερό, ἅγιο σκοπὸ καὶ θὰ πολεμοῦμε μέχρι νὰ τοῦ χαρί- σωμε τὰ γαλανὰ φτερά του. Μαὶ ἂν χρειαστῆ θὰ τὰ δώσω ὅλα, ὅ,τι ἔχω» μᾶς ἔγραψε Τὰ λόγια του δόνισαν μὲ συγκίνηση τὶς καρδιές µας. Όλη τὴ μέρα δὲν κά- ναµε µάθηµα. Μιλούσαμε γιὰ κεῖνον. γιά τὴν Ελλάδα. »Εἶπε καὶ τὄκανε ὁ Θέμος. Ἔπεσε σὲ μιὰ Θουνο- κορφὴ τοῦ Ολύμπου µας, πολεμώντας τὸ 5/.. Πῆγα πέρσι ἐκεῖ εἶχα χρέος πρὸς τὸ φίλο µου. Εἶδα τὸ µέρος γεμᾶτο μὲ πεῦκα, μυρτιές, δάφνες, θάμνους λογιῶν - λογιῶν. Πραγματικά παράδεισος ὁ τόπος. Τὸ θρόϊῖσμα τῆς μυρτιᾶς καὶ τοῦ πεύκου σµίγουνε μὲ τὸ μαγεμενο τραγούδι τῶν πουλιῶν, ποὺ τὸ δέχεται μὲ τὸ δροσᾶτο ἀέρι, ἡ μορφὴ τοῦ Θέμου. Μόνο γιὰ κεῖνον ὑπάρχει ἡ θουνοπλαγιὰ. Γιὰ κείνους ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ µιαν ἰδέα. »Εῖδα τὸ Θέμο ἐκεῖ. τραγουδοῦσε μαζὶ μὲ τοὺς συντρόφους του τὸ τραγούδι τῆς Ἑλλάδας. Πόσο ὅμορ: φα τὸ τραγούδαγε! Τὶ γλυκειά, Καρούμενη, γελαστὴ φωνὴν εἶχειιιε, Σὰ νὰ τὴν ξανακούω. «Γιὰ μιὰ Ἓλ- λάδα τρανὴ καὶ δυνατή». Ἔπειτα σταμάτησε. Μὲ εἶδε. Ηρθε κοντά µου. Ἔτριψα τὰ µάτια. Δὲν ἦταν ὄνειρο σοῦ λέω. ὌἨτανε ὁ ἴδιος ὁ Θέμος.... Μοῦ χαµογέλα- σε. Μοῦ μίλησε. Μοῦ εἶπε κάτι, µόνο γιά μένα. ἜἝνα μυστικὀ, µεγάλο μυστικό. Δὲν κάνει ἀδελφέ. Σκύψε τ΄ αὐτὶ νὰ σοῦ τὸ φανερώσω. Σὲ κανένα μὴ τὸ πῇς!». »' Έσκυψα. Μοῦ ψυθίρισε. Θεΐα λόγια, γιά μένα “γιὰ σένα., γιὰ μᾶς. «Τὸ χρέος ἤτανε θαρὺ ἔμεινε τὸ μισό. ᾿Εσὺ τώρα, πρέπει νὰ ἐργαστῆς νὰ πληρώσης τὸ ὑπόλοιπο. Αὐτὸ προστάζει, μοῦπε, ἡ “Ἱστορία. Αὐτὸ μοῦ εἶπε ὁ Θέμος». ὍὉ συνομιλητής µου ἐσιώπησε. Τὸ θλέμμα του πῆ- ρε τὸ λόγο μὲ δάκρυα. Ἔσκυψα καὶ τὸν φίλησα. Σὰν νὰ φιλοῦσα τὸν ἴδιο τὸ Θέμο. Τοῦ εἶπα πολλὰ μὲ τοὺς κτύπους τῆς καρδιᾶς µου. Μαὶ πολλὰ. Τὸ κρύο ἀέρι ἅρπαζε τοὺς λόγους τοῦ φίλου µου. Τοὺς ἀκούω δυνατὰ κάθε θράδυ. «Ἡ Κύπρος εἶναι Ἑλλάδα». ΔΑΝΑΟΣ ΔΙΟΝΒΥΣΙΟΣ Πάφος. | ΧΙΟΥΜΟΡ Ἱρομερὰ ποιδιὰ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ: Μαμά, τὸ θερ- µόμετρο ἔπεσε, ΜΑΜΑ: Πολύ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ: Πάρα πολύ! Κάτω ἀπ' τὸ μπαλκόνι. ια... ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ὑπάρχουν µε- ρικὰ ζῶα, ποὺ κοιμοῦνται ὅ- λο τὸ κχειμῶνα. ΤΑΚΗΣ: Καὶ μετὰ ἡ μαμὰ λέει ἐμένα ὑπναρά. 8 ο 'Ὁ δάσκαλος ζητᾶ ἀπὸ τὸν Πέτρο νὰ τοῦ πΏ στὸ πρῶτο πρόσωπο τοῦ ἑνικοῦ, τὸ ρῇ- μα τρώω, σὲ ὅλους τοὺς χρό- νους. -Ενεστώς -Τρώω. --Παρατατικὸς --Ἔτρωγα. --Μέλλων: --θὰ φάω. --Αόριστος: --Ἔφαγα. --Παρακείμενος: --Οὔφ... Μὲ πονάει τὸ στο- µάχι µου πιὰ κύριε.... Σα 43 Στὸ σχολεῖο ὁ δάσκαλος ρωτόει ἕναν μαθητή: --πΠοιὸς ἄτιμος ἄλειφε μὲ σαπτιούνι τὸ κοντάρι --Ποιὸς εἶναι ὁ µέλλων τοῦ ρήματος (κλέδω» Καὶ ὁ ἁἀτσίδας µαθπτὴς: --θὰ φυλακισθῶ. ” Με 4 ὍὉ δάσκαλος: «Λοιπόν, τιαι- διὰ εἴπαμε,. Οταν ἕνα σῶμα θερµαίνεται τότε μεγαλώνει καὶ ὅταν κρυώνπ µμικραίνει. Γιαννάκη, πές ἕνα παράδει- γµμαλ. Γιαννάκης: ἀΜάλιστα, κύ- ριε, οἱ ἡμέρες, τὸ καλοκαίρι ποὺ κάνει ζέστη μεγαλώνουν καὶ τὸν χειμῶνα μικραίνουν). Αα 4 Ἓνας μικρὸς ἑτοιμάζεται νὰ µελετήση, στὸ σπίτι του, καὶ ρωτᾶ τὸν πατέρα του: --πΠές µου μπαμπὰ πόσα εἴδηῃ γάλατος ὑπάρχουν ' Ελ λουιιόν, ἀπαντᾶ ὁ πατέρας, ὑπάρχει τὸ κανονι- κὸ γάλα, τὸ ἅπαχο, τὸ ἐθα- πορέ... Μὰ γιατὶ μοῦ ἕκα- νες αὐτὴν τὴν ἐρώτησι --Γιατὶ πρέπει νὰ ζωγρα- φίσω μιὰ ἁἀγελάδα στὸ τε- τρἀδιο µου καὶ θέλω νὰ ξέ- ρω πόσες δρύσες πρέπει νὰ τῆς δάλω. ΜΛΑΘΗΤΙΚΟΙ ΜΛΑΡΙΑΡΙΤΕΣ Οἱ τρεῖς ἱεράρχαι ἢ- σαν τρεῖς “Ὁ πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Άγιον Πνεῦμα. Τὰ διόδια χρησιμεύουν γιὰ νὰ εἰσπράττῃ τὸ κράτος διόδια. Όταν ὅμως τὰ διόδια εἶναι περισσότερα ἀπὸ δύο, λέγονται τριώδια, τε- τράδια κλπ. Πρὶν κατασκευασθῆ ὁ ᾿Ισθμὸς τῆς Κορίνθου οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν στὴν Κόρινθο μὲ τὰ πόδια. Τώρα μποροῦν νὰ πᾶνε καὶ μὲ αὐτο- κίνητο | Ηόμος εἶναι ὅταν δι- καζόµαστε στὸ δικα- στήριο, ὅπως π.χ. ὁ γόµος τῆς Θαρύτητος. ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, Παρασκευή 3 Βοεμόρίου 1972 -- 3 ΕΔΛΕΥΘΕΡΕΣ «ΡΕΙΣ Ἡ νέα κυνηγετικὴ περίοδος μή ἳ η ή -ολὲς νὰ κατάλαθαν πὼς μᾶς τελείωσαν τὰ φυσίγγια ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Ἄ Κάποιος μωροφιλόδοξος ᾿Αθηναῖος ποὺ ἧταν γνωστὸς τοῦ Διογένη ἔκτισε στὴν ᾿Αθήνα ἕνα πο- λυτελὲς µέγαρο καὶ στὴν ἐξώπορτά του ἔγραψε μὲ χρυσᾶ γράµµατα τὴν ἑξῆς ἐπιγραφή: «Κανένας ἆ- νάξιος δὲν θὰ περάση τὸ κατώφλι αὐτῆς τῆς πόρ- τας». Κι ὁ Διογένης ποὺ εἶδε τὴν ἐπιγραφὴ τὸν ρώ- τησε: «Καλὰ κι’ ἐσὺ ἀπὸ ποιὰ πόρτα θὰ µπαίνης» πα Ὁ Γάλλος ποιητὴς Ρενὰρ διατήρησε τὴν πνευ- ματικἡ του διαύγεια ὥς τὶς τελευταῖες στιγμὲς τῆς ζωῆς του. Όταν εἶδε πάνω ἀπὸ τὸ κρεθάτι του δυὸ φίλους του, ποὺ εἶχαν πλουτίσει γρήγορα μὲ ὕπο- πτες ἐπιχειρήσεις τοὺς φώναξε: «Ελᾶτε κοντά µου. Σταθῆτε ὁ ἕνας ἀριστερὰ κι ὁ ἄλλος δεξιά µου. ᾿Επιθυμῶ νὰ πεθάνω ὅπως ὁ Χριστός, ἀνάμεσα σὲ δύο ληστάς»| Προθθήμοιία Τὸ δαλασσινὸ φίδι Ὅλα τὰ τµήµατα τοῦ φι- διοῦ εἶναι ὅμοια, ἀνὰ δύο, µόνο τὸ ἕνα εἶναι µονό. Ποιὸ εἶναι αὐτὸ καὶ ποιὰ τὰ ζευγάρια ΕΦ’ ΕΝΟΣ ΖΥΓΟΥ ὍὉ γυμναστὴς ἔθαλε τοὺς εἰκοσιτέσσερις µαθητάς του στὴ σειρἀ. Οπως τοὺς ἔθλε- πε, ὁ ᾿Ανδρέας ταν ὁ ἕκτος ἁτιὸ τὰ δεξιὰ καὶ ὁ Πέτρος δέκατος ἕθδομος, πάλι ἀπὸ τὰ δεξιά. Μπιορεῖτε, ᾿χωρὶς νὰ Χρπσι- µοτιοιήσετε χαρτὶ καὶ µολύδι, νὰ 6δρᾷ8τε ποιὰ θέσι ἔχει στὴ γραμμὴ ὁ ᾿Ανδρέας καὶ ποιὰ ὁ Πέτρος, ἂν τοὺς µετρήσετε ἀπὸ τὰ ἀρισερὰ πρὸς τὰ δεξιά. (Οἱ λύσεις στὴ σελίδα 4) ΕΟΝΙΚ ΝΕΛΑΙΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΙΣΕ Αα». ΕΟΦΩΗΜΕΡΙΣ τν. Μεγαλειώδης ἡ ἐμφίνιση τῆς Αρ. 11 ϐ Παρασκευή, 3 Ν θ6ρίου 1975 «Ἑλλάς- Κύπρος- Ἕνωσις!) νευλαίπο στίς παρελήσεις τῆς ὀθης Ὀκτωβρίου Οἱ µεγαλειώδεις ἑορ- τασμοὶ τῆς 28ης Ὁ- κτωθρίου ἔδωσαν οστὰ Κυπριακὰ νειᾶτα ἀκό- µη μιὰ θαυμάσια εὖ- καιρία νὰ ἐπανατονί- σουν τὴν πίστη καὶ τὴν προσήλωσή τους στὴν ἑνωτικὴ ἰδέα. Οἱ Ἑλ- ληνόπαιδες τῆς Κύπρου μὲ τὶς θερμὲς ἐκδηλώ- σεις τους ὑπὲρ τῆς Ἓ- νώσεως, ποὺ χαρακτη- ρίζονται σὰν ἕνα ἠχηρὸ ράπισµα κατὰ τῆς πο- λιτικῆς τοῦ «ἐφικτοῦ» καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ἐμ- πνευστοῦ της, ἀπέδει- εαν ὅτι εἶναι γνήσιοι ᾱ- πόγονοι τῶν γενναίων προγόνων τους. Στὰ θλαστάρια αὐτὰ μὲ θεθαιότητα ὁ Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες του γιὰ τὴν ἀνατο- λἠὴ καλυτέρων ἡμερῶν γιὰ τὸ ἐθνικὸ µας θέµα. ὉὍὉ λαὸς µας ἀγκαλιάζει τὰ τέκνα του μὲ στοργἡ καὶ εὐγνωμοσύνη, γιατὶ στέκον- ται θράχοι ἀσάλευτοι ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν ἐπάλξεων, ἆ- ποφασισµένα νὰ μὴ ἐπι- τρέψουν τὸν ἐξανδραποδι- σμὸ τῆς ἰδιαιτέρας τους πατρίδας, ᾿Ιδιαιτέρως όυγκινητικὲς ἦσαν οἱ ἐκδηλώσεις τῆς µαθητιώσης νεολαίας στὶς τρεῖς µεγάλες πόλεις τῆς Κύπρου, Λευκωσία, Λεµε: σὸ καὶ ᾽Αμμόχωστο. Στὴ Λευκωσία, ὅπου τὴν 28η ᾿Οκτωθρίου ἔγινε ἡ µεγάλη στρατιωτικὴ καὶ µαθητικἡὴ παρέλαση, ὁ ἴδι- ος ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Μα- κάριος ὑπέστη πραγματικὸ «σιὸκ» ὅταν εἶδε τοὺς µα- θητὲς τῶν μεγάλων Γυ- µνασίων τῆς πρωτευούσης νὰ διέρχωνται µπροστά ἆ- πὸ τὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισή- µων μὲ τὴν ἰαχὴ «Ἑλλὰς--- Κύπρος-- Ένωσις». Μὲ τὴν ἰαχὴ αὐτὴ τὰ μαθητικὰ νειᾶτα, ποὺ ἐσκόρπισαν ϱρί- Υη συγκινήσεως καὶ ἐπευ- Φημήθησαν ζωηρῶς ἀπὸ χιλιάδες λαοῦ, ἐτόνιζαν κατάµουτρα στὸν Μακάριο τὴν ἀντίθεσή τους πρὸς τὴν ἀντεθνικὴ πολιτική του ποὺ ὁδηγεῖ τὴν Κύπρο στὴν κα- ταστροφὴ καὶ τὴν ὑποστή- ριξή τους πρὸς ὅσους ἆγω- νίζονται γιὰ τὴν Ένωση. Μὲ τὴν ἴδια ἰαχὴ διῆλθον μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων καὶ οἱ Ε- φεδροι ᾽Αξιώματικοί, ᾿διαιτέραν ἐντύπωση ἕ- κανε ἡ ἐμφάνισις τῶν µα- θητῶν, ποὺ ἔφεραν στὸ στῆ- θος σῆμα μὲ τὴν γαλανό- λευκη καὶ τὴν λέξη ΕΝΩ- δΙΣ. Αιερωτώμεθα ἐπὶ τῇ εὖ- καιρίᾳ, ὅπως θὰ διερωτᾶ- ται καὶ ὁ λαὸς πῶς θὰ ἕἔ- νοιωσε ὁ Μακάριος ὅταν μερικοὶ «κουθαλητοὶ» ὑπο- στηρικτὲς του, ποὺ ἐστήθη- σαν ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ἐξέ- δρα, ἀπαντοῦσαν στὴν ἰαχὴ «Ενωσις» μὲ τὴν κραυγἡ «Μακάριος». Μήπως, ὅπως ἔγραψε καὶ ἀνεξάρτητη ἐ- Φηµερίδα ποὺ ἐμέμφθη τοὺς κουθαλητοὺς αὐτούς, τ σύνθηµα «Ένωσις» ἆποτε- λεῖ τὸ ἀντίθετο τοῦ συνθή- µατος «Μακάριος» ὢϐ Ἡ Λεμεσὸς, προπύρ- γιο ἐθνικῶν ἀγώνων, ἑώρ- τασε τὴν ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ! µέσα σὲ καθαρἡὴ ἀτμόσφαι- ρα ὑπὲρ τῆς Ενώσεως. Χιλιάδες λαοῦ ἐπευφήμη- σαν ζωηρῶς τὸν Μητροπο- λίτην Κιτίου κ. Ανθιμο, μὲ ἰαχὲς ὑπὲρ τῆς 'Ενώσε- ως, κατὰ τὴν διάρκειαν δὲ τῆς παρελάσεως οἱ µαθη- ταὶ καὶ οἱ Εφεδροι ᾿Αξιώ- µατικοὶ μὲ περιθραχιόνια ποὺ ἔφεραν τὴν λέξη «Ἔ- νωση» ἐκραύγαζαν µπρο- στὰ ἀπὸ τὴν ἐξέδρα καὶ ο) ὅλη τὴν διαδρομµὴἠ τῆς παρελάσεως ἐθνικὰ συνθή- ματα. 4 Στὴν ᾽Αμμόχωστο, τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς ἐθνι- κατὰ τρόπο ἀνεξίτηλο πραιτωριανοὶ τῆς Προεδρι- κῆς Φρουρᾶς ποὺ τελικὰ ὅ- µως ἀντιμετώπισαν τὴν ὀρ- γἡὴ τοῦ λαοῦ τῆς πόλεως. Οἵ ἁἀστυνομικοὶ αὐτοὶ µε- τέθησαν στὴν ᾽Αμμόχωστο ἀπὸ τὴν νύκτα τῆς προτε- ραίας καὶ ἐξέσχισαν ὅλα τὰ ἐθνικὰ συνθήµατα, προ- καλοῦντες τὰ αἰσθήματα τῶν πολιτῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἑορτασμῶν ἐκτύπησαν μὲ µαστίγιον μαθητὲς Γυμνασίων καὶ ὕ- 6ρισαν διαφόρους πολῖτες. Τὰ πλήθη συνεκράτουν τὴν ὀργή τους μέχρις ὅτου τελειώση ἡ παρέλαση. Καὶ ει Ε-- τς ὃς ὃς ο ο «---- ή ή ή σ᾽ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ μαθητὲς τῶν Γυμνασίων καὶ οἱ Εφεδροι ᾿Αξιωματικοὶ μὲ περιθραχιόνια μὲ τὴ λέ- ἔη «Ἔνωσις» παρήλασαν κραυγάζοντες ἐθνικὰ συν- θήµατα μπροστὰ στὴν ἐξέ- ὃρα τῶν ἐπισήμων. Οἱ πραιτωριανοὶ ἐξεμά- νησαν ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὰ χειροκροτήµατα τοῦ κοινοῦ καὶ ἄρχισαν νὰ προκαλοῦν μὲ περισσότερο φανατισμὸ, Τὰ πλήθη τότε δὲν συνεκράτησαν τὴν ὀργή τους. Ὥρμησαν ἐναντίον τῶν ἐγκαθέτων ποὺ διεσώ- θησαν µόνο μὲ τὴν ἐπέμ- --» Βλέπε σελ. 4 ή ἱ ή ἡ ή ή ή ή ή ᾿Αποφασιστικότης ΑΝΑΓΑΛΙΑΣΕΝ ὁ φυχἠ τῆς Κύπρου, σκίρτησαν οἱ µάρτυρες νέοι τῆς ΕΟΚΑ, ρί- Υπ ἐθνικῆς συγκίνπσοτις αἰσθάνθηπκαν ὅ- σοι πονοῦν πραγμµματικὰ γιὰ τὸ θλιθερό µας ἐθνικὸ κατάντηµα. Ἡ περήφανηι Ἑλ- ληωνικὴἡ νεολαία τής Κύπρου ἀφυπνίσθπκε πιά. Έκανε θίωµά τπς τὰ ἰδανικὰ τοῦ ἔθνους, πΒρε στὰ στιθαρά τῃς χέρια τὴν ἐθνικὴ τύχη τοῦ νπσιοῦ µας, Ἐθνικὴ ἀνακούφιστι καὶ ἐλπίδα µετέ- δωσαν στὸ λαό µας οἱ ὑπέροχες ἐκδπλώ- σεις τῆς µαθηπτικΏῆς νεολαίας κατὰ τὴ διάρ- κεια τῶν ἑορτασμῶν τῆς οΌδπς ᾿Οκτωθρίου. ᾽᾿Απτόπτοι ἁτιὸ τὶς σφαίρες καὶ τὶς ἀπειλὲς τῶν μισθοφόρων τοῦ καθεστῶτος οἱ νέοι µας παρήλασαν στὶς 328 τοῦ ᾿Ὀκτώθρηπ μὲ περιθραχιόνια καὶ σήµατα φέροντα τὴ λέ- ἔπ ΕΝΩΣΙΣ. Κι ὅταν περνοῦσαν μπροστὰ ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους, μτιροστὰ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Μακάριο μὲ φπλὰ τὸ µέτωπο, χωρὶς νὰ Χχαμπλώσουν τὰ µάτια, μὲ 6ρον- τερὴ φωνὴ διαλάλησαν στεντορίως «αὐτὸ ποὺ δονεῖ τὴν ψυχή τους. Ἑλλὰς-- Κύπρος --. Ἓνωσις, ἤταν τὸ σύνθηπμά τους. Αὐτὸ τὸ σύνθπμα ἄκουσαν οἱ τιαρακο- λουθοῦντες τὴν παρέελαστ. Χειροκρότη- σαν θερμὰ καὶ δάκρυσαν ἁτιὸ συγκίνπσι ὅλοι τους. Μονάχα λίγοι θαλτοί, αὐτοὶ ποὺ χειροκρότησαν καὶ τὴ σπµαία τῆς Ὁμό- νοιας!!, δὲν συγκινήθηκαν. Αὐτοὶ μονάχα ἁγιάντπσαν στὸ ἄκουσμα τοῦ συνθήµατος «Ένωσις» μὲ τὴν παράφωνπ κραυγὴ «Μα- κάριος», Δὲν ξέρουμε τὶ ἕἔνοιωσεν ὁ ἴδιος ὁ Μακάριος καὶ οἱ συνεργάτες του. Εὐχό- µαστε νὰ ἀντιλήφθηκαν τὸ µήνυµα τῶν καιρῶν. Μεγάλο τὸ κατόρθωμα τῶν νεων µας, ἑλληνοπρεπὴς ἡ- συμπεριφορά τους. Κέρ- δισαν ἐπάξια τὰ θερμὰ συγχαρητήρια τοῦ λαοῦ. Ἄς μὴν ἐπαναπαυθοῦν ὅμως. Ὁ δρόµος ποὺ πΠραν μὲ ἐλεύθερηπ ἁπόφασπ καὶ συναίσθησπ εὐθύνπς εἶναι δύσκολος καὶ ἀνπφορικός. Θὰ συναντήσουν διώξεις καὶ κυνπγητό, παρόμοιο μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἀν- τιμετώπισαν οἱ µαθητές, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἁγώνα τῆς ΕΟΚΑ, ἁπὸ τοὺς Άγγλους κατακτητές, Ἡ πίστα καὶ ἀποφασιστικότπτα ὅμως ποὺ τοὺς χαρακτηρίζει θὰ τοὺς 6οη- θήσιπ νὰ ξεπεράσουν ὅλα τὰ ἐμτιδια. Μὲ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, σύνεση καὶ ψυχραιμία ἄς ἀντιμετωπίσουν τὶς προκλήσεις καὶ τοὺς λεονταρισμοὺς τῶν ὀργάνων τοῦ καθε- στῶτος. Μεγάλος καὶ ὡραῖος εἶναι ὁ ἁγώνας ποὺ ἀνελάθαμε. Αξίζει ὅλοι µας νὰ προσ- φέρουμε σ᾽ αὐτὸν ὁλόκλπρο τὸν ἑαυτό µας, τὴ σκέφῃ, τὴ νεανικἠ ἀλκή καὶ τὴ ζωντάνια µας. Τὸ ἔθνος θὰ μᾶς ἀνταμείψῃπ, ἡ πατρί- δα µας Κύπρος θὰ μᾶς εὐγνωμονῆη, γιατὶ θὰ τὴ σώσουμε ἀπὸ νέα ἐξευτελιστικὰ δεσμὰ καὶ θὰ τὴν ὁδηγήσάυωμε ὑπερήφανπ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς χαροκαμένπς µάνας Ἑλλάδας. Εμ αμα ΕΙ ἡ ἡυηιυηι ορ φμ μς μ μμ ᾿Βναμνήσεις ἀπὸ τὸ ὌἜπος του 1940 - 41 | | | | Ἶ | | | | | | | | | | Ἶ | | ! | | ! | | ἱ / | | | Ι | | | | | ] | | | | | | | | | | | | ΥΜΑΙΜΑΙ/Ι τὶς ἐφ:αλτικὲς νύκτες ποὺ πε- 0--- ὅλοι οἱ Κύπριοι στὴν ᾿Αθήνα, πρὶν ἀπό τὴ Μεγάλη Μέρα τῆς ὁποίας τὸν ἐρχομὸ λαχταρούσαμε τόσο! Δὲν μπορῶ ἀκόμα νά ἐξηγήσω πῶς θρέθη- κα στὴν Πλατεῖα Συντάγματος τῶν ᾿Αθηνῶν ἀπὸ τὴν Λεωφόρο Πατησίων 97 ὅπου ἔμενα, στὶς 6 τὸ πρωῖ τῆς 28ης ᾿Οχτώδρη, ὅταν τὸ προηγούμενο 6ράδυ κοιµήθηκα στὶς 2 μετὰ τὰ μεσάνυχτα. Μοῦ ζητᾶτε νά ἀπεικονίσω μὲ χρώματα ποὺ νὰ ἀποδίδουν αὐτὸ ποὺ ἔζησα τὴν ἡμέρα αὐτή! Δὲν μοῦ εἶναι δυνατό... Τί νὰ µετα- φέρω νοερὰ στὴν µνήµη μου τὸ ἀπέραντο πᾶ- νηγύρι μὲ τὸ ὁποῖο ἔμοιαζε ἡ ᾿Αθήνα τὴν Μέρα αὐτή Τὶς πεντακόσιες Χιλιάδες τοὺς Αθηναίους ποὺ ἀποθέωσαν τὸν ᾿Εθνομάρτυρα Βασιλιά µας Γεώργιο τὸ Β᾽ καὶ τὸν ὑπέροχο Κυδερνήτη Εὐχαριστῶ τὸν Θεό ποὺ ἀξίώσε καὶ μᾶς τοὺς Κυπρίους φοιτητὲς νὰ ντυθοῦμε τὴν τίµια στολἡ τοῦ Ἕλληνα Φφαντάρου! ᾿Απροετοίμαστοι στρατιωτικά, μὰ φλογισμέ- νοι ἀπὸ τὴν µεγάλη ἐπιθυμία νὰ ποῦμε καὶ ἐ- μεῖς τὸ παρὸν στὶς µεγάλες στιγμὲς τοῦ Ε- ϐνους ὑπογράψαμε πρὠτόκολλο τιμῆς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν μαρτυρικὸ Δεσπότη Μακάριο τὸν Β΄, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουμε σάν ἁπλοὶ στρατιᾶ- κῆς ἐπετείου ἡμαύρώσαν τες στὰ Βουνὰ τῆς ᾿Αλθανίας, Ὁ Γυμνασιάρχπς κ. ζ. ΔΑ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ, ἐθελοντὴς στρατιώτης τοῦ 1940, ἀφπγεῖται τὰ γεγονότα ὅπως τὰ ἔζπσαν οἱ Κύπριοι ἐθελοντές. Δὲν θά ξεχάσω ποτέ µου τὴ συγκίνηση ποὺ νοιώσαµε ὅλοι οἱ Κύπριοι ἐθελοντὲς στὶς 14 Δεκεμθρίου τοῦ 1940, ὅταν δίδαµε τὸν ὄρκο τοῦ ἝἛλληνα στρατιώτη μπροστά στὶς στρατιῶ- τικὲς ἀρχὲς στὸ Γουδὶ καὶ τὸν Μακάριο τὸν Β΄, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν ὁρκωμοσία ἄρχισε νὰ ψάλλη τὸ «Ἡ Κύπρος µας ποὺ στέναζε τόσους αἰῶνες σκλάδα...» καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔδωσε τό σύνθημα ζητωκραυγῶν ὑπὲρ τῆς “Ἐνώσεως καὶ τῆς αἰωνίας “Ἑλλάδος. Ὅλοι μπορεῖτε νἁ ἀντιληφθῆτε τὴν συνέ- χεια: Τόσος ἦταν ὁ ἐφθουσιασμός µας, πολλῶν πιέσεών µας, µεταφερθήκαµε στὸ 'ἙΕλληνικὸ μέτωπο, χωρὶς καλὰ - καλὰ νὰ τύχουµε στοιχειώδους στρατιωτικῆς προπαρα- σκευῆς, ποὺ κατόπιν Αν τὸ σῶμα ἤξευρε ποῦ θὰ τὸ ὁδηγήση ο λίγο ἡ καρδιά µου, θά πἐτρωνε ἀπὸ τὸν φό6ο, εἶπεν ὁ στρατηγὸς Βελισσάριος, ἄι ἐ- μεῖς μµισογυµνασ ένοι μὰ προετοιμασμµένοι ψυ- χικὰ Φρεθήκαµε σὲ λίγες μέρες στὸ μέτωπο μὲ τὶς εὐχὲς καὶ εὐλογίες τοῦ μάρτυρα Πρώ- θιεράρχη Μακαρίου τοῦ Β΄’ καὶ διαλεχτῶν ἐκ- προσώπων τῆς Κυπριακῆς ᾿Αδελφότητος τῶν ᾿Αθηνῶν, ποὺ ἀπηύθυναν τὴν πιὸ κάτω ἐπι- στολἡ σ᾿ ἕνα ἕκαστο ἀπὸ ἐμᾶς. ] τὴν στιγμὴν καθ ἥν δίδετε τὸν ἱερὸν ὅρ- κον τοῦ ὝἛλληνα στρατιώτου, διὰ νὰ ἀγωνι- σθῆτε καὶ μόνοι καὶ µετά πολλῶν ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς ᾿Ελευθερίας αἰσθανόμεθα τό καθῇ- κον νὰ ἀπευθύνωμεν πρὸς ὑμᾶς τὰς εὐχὰς ἡ- μῶν καὶ τὰ συγχαρητήρια τῆς διά σᾶς ὑπε- ῥρηφάνου πατρίδος µας, 'ΗἩ. Κύπρος πυκνώνουσα καὶ σήμερον ὅ- πως εἰς κάθε στιγμὴν τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους τὰς Ελληνικὰς ἠρωικάς φάλαγγας δὲν συνε- Χίζει ἁπλῶς τὴν ἀρχαίαν Ελληνικὴν παράδο- σιν τοῦ ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης ἆλλ᾽ ἀκολουθεῖ τὸν δρόμον τῆς αἰωνίας αὑτῆς προσηλώσεως καὶ ἀφοσιώσεως πρὸς τὴν ᾿Αθάνατον Μητέρα. Προστάτης “Ὑμῶν τὴν στιγμήν ταύτην καὶ ὁλόκληρος ὁ ΝΜυπριακὸς λαός, ὁ ὁποῖος ἐθε- λησίως ἐπιστρατευθεὶς κατὰ Χιλιάδας πολλάς ἐν Κύπρῳ διά νὰ ἀγωνισθῃ ὑπὲρ τῶν αἰωνίων ἰδανικῶν τοῦ Ἓθνους ἀναμένει ἐναγωνίως τὴν μεταφοράὰν αὐτοῦ εἰς Ἑλλάδα. Πρωτοπόροι ὑμεῖς τῆς Κυπριακῆς ΤἘλευ- θερίας θὰ µεταφέρητε µαζί σας εἰς τὸν µαχό- µενον ᾿Εθνικόν µας Στρατὸν τὸν ἐνθουσιασμὸν τῆς ἁδουλώτου τὴν ψυχἠν τὸ φρόνημα --» Βλέπε σελ. 9 ᾽Αγαπητὲ σωμπατριῶτα, καὶ ϱ -- ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, Παρασκευἠ 3 Νοεµθρίου 1972 ΣΡΑΝΝΑΤΟΙΙΕΡ«ΣΤΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Δεκαπενθήμερος ἐφημερὶς Μεολαίας τῆς Ἐπιτροπῆς Συντονισμοῦ Ενωτικοῦ ᾿Αγῶνος Ἔτος Πρῶτον Αριθμὸς Φύλλου 11 Παρασκευὴ 3. Νοεμόρίου 1972 Γραφεῖα: Σοφούλη 28, Λευκωσία, Τηλέφωνον 43989 Τυπογραφείου 65346 ΕΚΔΟΣΙΣ: ΕΣΕΑ ΤΥΠΟΙΣ: ΕΣΕΑ ------ --- -- ---.-- -- ο κο ω--- --- ------ --- --- Διαχωγνισμὸς ᾽Αγαπητὴ Σύνταξις, Κατὰ πρῶτον θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἐπαινέσω γιὰ τὴν πρωτοθουλία σας νὰ ἐκδί- δετε τὴν «ΕΘΝΙΚΗΝ ΝΕ- ΟΛΑΙΑ», ἡ ὁποία σκοπὸν ἔχει νἁ μᾶς ἐξυψώσῃ το ἐθνικό µας φρόνημα. ᾿Επίσης θὰ το παράλη- ψις νὰ μἡ σᾶς ἐπαινέσω διά τὴν διεξαγωγἠν αὐτοῦ τοῦ διαγωνισμοῦ μὲ τὸν ὁὃ- ποῖον μᾶς δίδεται ἡ εὐκαι- ρία νὰ γνωρίσωμµεν πιὸ κα- λὰ τὴν ἱστορίαν τῆς Ελ- ληνικῆς Κύπρου µας. Εὔ- συγχαρητήρια ᾽Αγαπητὴ Σύνταξη, Ἡ ἐπαφή µου μὲ τὴν «Ἐθνικὴ Νεολαία» μὲ ἐν- θουσίασε. Τὴν θρίσκω πά- ρα πολὺ διαφωτιστικὴ γιὰ ὅλα τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς Κύπρου. Τὴν ἐφημερίδα σας τὴν προμηθεύτηκα μιά φορὰ µόνο ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ ὁμολογῶ ὅτι μὲ χα- ροποίησε πολὺ τὸ ΥΕΥΟ- γὸς ὅτι ὑπῆρχε αὐτὴ Ἡ ἔ- φημερίδα τὴν ὁποίαν ἀγνο- οὖσα. ΒΜομίζω πρέπει νά κυκλοφορῃ κυρίως στα σχολεῖα γιατὶ 6οηθᾶ τοὺς µαθητάς. Μετά τιμῆς, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ᾽Αμμόχώστος. Σα ο ᾿᾽Αγαπητὴ Σύνταξις, Ἐν πρώτοις θά ἤθελα νὰ σᾶς συγχαρῶ καὶ εὐχα- ριστήσω γιὰ τὴν µεγάλη σας ἀπόφαση νὰ ἐκδώσετε τὴν «Εθνικὴ Νεολαία» πρὸς ἐθνικὴ διαφώτιση τοῦ Ἓλ- ληνικοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου καὶ εἰδικώτερον τῆς νεο- λαίας. Λαμθάνω δὲ τὴν τιμὴ νὰ σᾶς πληροφορήσω ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ σᾶς στἐλλω μελέτες καὶ ποιήματά µου τὰ ὁποῖα σᾶς παρακαλῶ νὰ δηµο- σιεύετε. Ὡς πρώτην συνεργασίαν σᾶς στέλλω τὸ ποίηµά µου, «Ἐγερτήριον Σάλπι- σµα», καθὼς καὶ τὴν µελέ- τη «Ὁ πραγματικὸς ἐμ- πνευστὴς τοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ», Σᾶς εὐχαριστῶ, ΕΝΩΤΙΚΟΣ Π. (Ἐπ. ᾽Αμμοχώστου). χομαι σ᾿ ὅλους τοὺς δη: μιουργητὰς της καλἠὴν ἔπι- τυχίαν. Μετὰ τμῆς, ΕΥΤΥΧΙΟΣ Γ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ . 8 Ἡ ᾽Αγαπητὴ Σύνταξις, Μὲ εὐχαρίστησιν ἐδιάθα- σα εἰς προηγουµένας ἐκδό- σεις τῆς «Εθνικῆς ἠεολαί- ας» τὴν ἐξαγγελίαν διαγῶ- νισμοῦ μὲ θέµα ἐκ τῆς Κυ- πριακῆς “Ἱστορίας. Ἡ Κυ- πριακἡ Ἱστορία πάντοτε μὲ γοήτευε, καὶ ὁ διαγωὠνισμὸς αὐτὸς ταν μιά εὐκαιρία γιὰ µένα νὰ ἐρευνήσω καὶ γνωρίσω Λλεπτομερέστερον τὴν Κυπριακὴν “Ἱστορία ἆ- πὸ τοῦ 18678 μέχρι τοῦ 1960. Ἐσωκλείω τὴν συμµετο- χήν µου στὸ Πρῶτον Μέ- ρος τοῦ Διαγωνισμοῦ. Μὲ ἐκτίμησιν, ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Χ’΄’ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ᾽Αγκαστίνια. α 3 Ἡ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ. ὅτι ἐπιτρέπεται καὶ ἡ ἁναδρομικὴ συµµετο- χὰ στὸ Διαγωνισμό, ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὸ φύλλο ἀρ. 9. Οσοι δὲν πΠραν τὶς προπγοῦ- µενες ἐκδόσεις µπο- ροῦν νὰ υνΥράφουν στὴν «ΕΙΝΟ» γιὰ νὰ τοὺς σταλοῦν ἀπ εὖ- θείας. Σκέψεις 21 Σεπτεµθρίου. Ἕνα νέο ξεκίνημα, μιά νέα ἀρχὴ γιὰ τὸν µαθητόκοσµο σήμαινε τὸ ξεκίνηµα ἑνὸς καινούργιου χρόνου μὲ ἐλπίδες, ὄνειρα, προσδοκίες, κι ὑποσχέσεις. Ἡ ὁμιλία τῆς διευθυντρίας μᾶς εἰσαγάγει στὸ σχολικὸ πνεῦμα, μᾶς ὑπενθυμίζει τὰ καθήκοντα καὶ τὶς ὑποχρεώ- σεις ποὺ ἔχει μιὰ Ἑλληνίδα μαθήτρια. Καθῆκον νὰ φανή συνεπὴς πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα στὴν Ἱστορία τῆς πατρίδας, καθή- κον νὰ διαθέση τις πνευματι- κές της δυνάµεις ποὺ στὸ σχολεῖο ἀναπτύσσει καὶ καλ- λιεργεῖ, καθὼς καὶ τὶς σωµα- τικές της δυνάµεις, γιὰ χάρη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἡ παιδεία στρέφεται καὶ πρέπει νὰ στρέφεται γύρω ἆ- πὸ τὰ ἑλληνοχριστιανικὰ ἱ- δεώδη ποὺ ἐνέπνεαν κάθε ἑλ- ληνικὴ καρδιά. ὍὉ κχαρακτή- ρας τῆς παϊδείας πρέπει πά- γω ἀπ᾿ ὅλα νὰ εἶναι ἐθνικὸς ποὺ θὰ μᾶς δοηθήση στὴν ζωὴ καὶ στὴν ἐκτέλεση τῶν καθπκόντων ποὺ ἔχουμε σὰν Ἕλληνες, Πρώτιστο καθῆκο µας εἷ- ναι νὰ διατηρήσουμε ἄσθεστη τὴν ἑλληνικὴ Φλόγα γιὰ νὰ φωτίζη τὸν δρόµο µας πρὸς τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν δόξα. Στοὺς ὤμους µας θαραίΐνει σὰν ἱερὴ παρακαταθήκη ἡ δόξα τῶν προγόνων. Μὰ ἐμεῖς ἡ νέα ἑλληνικὴ γενιὰ δὲν πρέπει νὰ ἐπαναπαυόμαστε στὶς δάφνες προγόνων ἀλλὰ ν᾿ ἀγωνιζόμα- στε γιὰ τὴν νίκη, γιὰ τὸν σκοπό, γιὰ τὴν ΕΛΛΑΔΑ. Ἔχουμε στὰ χέρια µας γιὰ τὸν ἀγώνα αὐτὸ ὅπλα ἴσχυ- ρὰ κι ἀκαταμάχητα: Μὲ ὅ- πλο τὸ δίκαιο καὶ τὴν πίστη στὸν ἀγώνα, μὲ σπαθὶ τὸν αἰώνιον πόθον γιὰ ΕΝΩΣΙΝ, καλούμεθα νὰ μποῦμε στὸν δύσκολο δρόµο, ποὺ ἀπαιτεῖ θυσίες καὶ τόλμη. Τὸ σχολεῖο μᾶς δίνει ἕνα Ἀναμνάσεις 1940 -ν Απὸ σελ. Ί χόμενο Ἐθνικὸ Στρατὀ. Κατάπληκτοι οἱ Ελ- τοια λύση, λύση καταστροφικἡ γιά τὴν ἐπι- Πατρίδος σας καὶ τὴν πίστιν πρὸς μίαν ἔνδο- ἔον Πανελλήνιον αὔριον. Εἴθε εὐδοκούσης τῆς Μεγάλου καὶ εὖγε- νοῦς συμμάχου µας, νὰ εἶσθε οἱ ἄγγελοι εἰς τὴν Κύπρον τῆς ἀπὸ αἰώνων μακρῶν ὀνειρο- πολουμένης “Ελληνικῆς Ελευθερίας, 'Ἡ ὥρα ἡ καλή. 'Ο Θεὸς μαζί σας, ἘἜν ᾿Αθήναις τῃ 14ῃ Δεκεμδρίου, 1940, «Ὁ Κυρηνείας Μακάριος, Νικόλαος Κλ. Λανίτης, ᾿Αχιλλεὺς Κύρου. Καὶ ὅταν σὲ λίγες µέρες θρεθήκαµε στὰ Βορειοηπειρωτικἁ θουνὰ σάν στρατιῶτες τοῦ .Ἄθου Συντάγματος Εὐζώνων Μεσολογγίου στὸν Ἄον καὶ 11ο Λόχο οἱ Κύπριοι Φφοιτητὲς ἐθε- λοντὲς νοιώθαµε νὰ πλημμυρίζη ἡ καρδιά µας ἀπὸ κάθε εἶδος μεγαλείου. “Ἡ προέλαση τοῦ στρατοῦ ας στὴν Ίτα- λοκρατουµένη Βόρεια ᾿Ηπειρο ἦταν ἕνας συ: νεχὴς ἀγώνας μὲ τὰ χιόνια, τὰ παγόθουνα, τὶς ἀφάνταστες κακουχίες, Αδυνατεῖι ἡ φτώχἠ πέννα µου νὰ ἐξυμνήση τὴν συνεχῆ πάλη σὲ ἀγριάμορφα µέρη!,.. Πῶς μπορεῖ νὰ περιγράψη τὴν Ἑλληνικὴ λόγχη ποὺ ἔθγαζεν ἀπὸ τὰ χα- ρακώματα τοὺς ἀνθρωπόμαρφους λύκους τῆς Τοσκάνης ) Καὶ ἦσαν τόσον ἁπλοῖ, τόσον ταπεινοὶ οἱ τσολιάδες τοῦ λόχου µου καὶ ὁλοκλήρου τοῦ '᾿Εθνικοῦ Στρατοῦ. ᾿Εγνώριζαν γιατὶ πολεμοῦ- σαν-- θεωροῦσαν τά πιὸ μεγάλα κατορθώματα σὰν μιὰ ἁπλὴ ἐκτέλεση χρέους! ἨΝίκησαν οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες μὲ τὴν ὑπέροχη ἀνθρώ- πιά τους καὶ μὲ τὴν παλληκαριά τους, Γιὰ τὴ νίκη αὐτὴ ἀφῆκαν τά ἅγια κόκκα- λά τους οἱ Κύπριοι ἐθελοντὲς Λουκῆς Λιασίδης, Βαρνάθας Σιερίφης, τελειόφοιτοι τῆς ᾿Ιατρι- κῆς καὶ Ροδίων Γεωργιάδης, Φιλόλογος, Οἱ δύο πρῶτοι ἀρνήθηκαν ὑπηρεσία σὲ στρατιωτι- κὀ νοσοκομεῖο, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ πολεμή- σουν στὴν πρώτη γραμμὴ πυρὸς τοὺς ἐχθροὺς τῆς Μεγάλης Μάνας. Πρὠτοπόροις τῆς Κυπριακῆς ᾿Ελευθερίας μᾶς ἀπεκάλεσαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Κυπρίων τῶν Αθηνῶν. Ἐμεῖς δὲν εἴχαμε καµµία ἄλλη φιλοδοξία παρὰ νὰ προθάλουµε τὸν ἄσδθεστο 'Ἐνωτικὸ πὀό- θο τοῦ Κυπριακοῦ “Ἑλληνισμοῦ µέσα στὸν µα- τοῦ λαδικοὶ στρατιῶτες ἐπληροφοροῦντο ὄχι μονάχα τὴν. ὕπαρξη τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τῆς ἔμμο- νῆς της γιὰ “Ένωση μὲ τὴν Μάνα Ελλάδα, Αὐτὸ τὸ αἴτημα τὸ ἄκουσαν ἀπὸ τοὺς συµπο- λεµιστές τους καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ καταλά- 6ουν πῶς οἱ σύμμαχοι µας ᾿Εγγλέζοι κρατοῦ- σαν ἕνα 'Ελληνικὸ νησὶ μακρυά ἀπό τὶς µη- τρικὲς ἀγκάλες. Επρεπε νὰ γνωρίσουν τὴν συωπεριφορὰ τῶν συμμάχων µετά τὸ Δημοψή- Φισμα τοῦ 1950 καὶ τὸν ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι δὲν διαφέρουν οἱ ΑΥ- γλοι ἀπὸ τοὺς 1940. Γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι καὶ οἱ δυὸ ὑπῆρξαν ἁνι- στόρητοι. Γιατὶ ἂν μελετοῦσαν τὴν Ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος θὰ ἐδιδάσκοντο πῶς κερδίζεται καὶ προστατεύεται ἡ ἐλευθερία ἑνὸς Ἓθνους, ᾿Ιπαλοὺς τοῦ Ὅπως στὰ Δωδεκάνησα οἱ ᾿Ιταλοὶ ἐπεδίω- ἔαν νὰ καλλιεργήσουν ξεχωριστὴ ἐθνικὴ οσὺ- είδηση μὲ µπόλικο χρῆμα, ἔτσι καὶ στὴν Κύ- προ οἱ Αγγλοι. Κι ἐμεῖς σήµερα πρέπει νὰ καταλάδουµε πὼς ἡ ἱστορία κρίνει καὶ δικάζει λαοὺς σόὀμ- Φφωνα μὲ τὴν συμπεριφορά τους καὶ τὴν εἰσφο- ρά τους γιὰ τὴν πρώτη ἀξία τῆς ζωῆς, ποὺ Εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀν- θρώπου, δηλαδὴ ἡ Ένωση μὲ τὴν Ελλάδα γιά μᾶς τοὺς Κυπρίους, τὸ αἴτη-α τῆς “Ενώσεως δὲν εἶναι αἴτημα τῶν. Κυπριων ποὺ ζοῦν σήµερα. Εἶναι αἴτημα ὁλοκλήρου τοῦ Γένους ἐν τῇ διασπορᾷ τοῦ χρόνου. Καὶ οὐδεὶς δύναται, οὐδὲ Κύπριος ἆ- κόμη, νὰ εἴπη ὅτι ἀπεμπολεῖ τὸ αἴτημα τῆς Ενώσεως, (14.3.1957, Βουλὴ τῶν Ελλήνων). Αν. ἐπιδιώξαμε, νά ἐπιδιώκουμε τὴν Λὐτοδιάθεση - ἐπιδιώκουμε καὶ πρέπει ἛἜνωση, εἷ- ναι γιατὶ ἔχουμε Χρέος νὰ ἀγωνιστοῦμε μὲ τὸ πνεῦµα µας καὶ μὲ κάθε ἄλλο µέσο γιά νά µείνουµε πραγματικἁ ἐλεύθεροι καὶ νἁ μὴ ϐθυ- σιάσουµε τὴν ᾿Ελευθερία καὶ τὴν ᾿Αξιοπρέ- πειά µας στὶς ὁποιεσδήποτε σκοπιμότητες, Προσπαθοῦμε νὰ αὐτοπαρηγορηθοῦμε ἐμεῖς Ἑλληνικοῦ ὅτι. µέσα στά πλαίσια μιᾶς ἀνεξάρτητης Κύπρου θά δώ- μιά λύση στὸ ᾿Εθνικὸ θέµα µας, Καὶ δικαιλογοῦμε στὸν ἑαυτό µας, ὅτι εἶναι ἀδύ- νατη ἡ Πραγµατικἡ λύση μιὰ καὶ οἱ ᾿Ασ'άτες γείτονες καὶ Μεγάλες Δυνάμεις ἐπιδιώκουν τέ- ὁ ᾿Ακρίτας τοῦ Πότου, σουμε θίώση τοῦ “Ἑλληνικοῦ νησιοῦ µας, Καὶ τὸ χει: ρότερο γιὰ μᾶς εἶναι ὅτι θρίσκουµε ἀδύνατη τὴ λύση ποὺ ὑπαγορεύει τὸ Δίκαιο καὶ ἡ 'Ηθι- κή. Σάν ὑπόθεση χαμένη γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔ- θνος µας παρουσιάζουμε τὴν µεγάλη ὑπόθεση τῆς Ελευθερίας τοῦ ᾽Ακρίτα τοῦ Ἑλληνικοῦ Νότου ποὺ λέγεται Κύπρος. Δὲν ὑπάρχουν ὑποθέσεις χαμένες, ἐκτὸς ἆ- πὸ ἐκεῖνες ποὺ ἐμεῖς ἐγκαταλείψαμε. Μὰ ἡ γενιά τῶν πολεμιστῶν τοῦ 1940 µα- ζι μὲ τὴ γενιὰ τῆς ΕΟΚΑ πολέμησαν γιὰ ὕ- ποθέσεις ποὺ οἱ ᾿Εγγλέζοι κατακτητὲς τοῦ Νησιοῦ αὐτοῦ θεωροῦσαν χαμένες. Πολέμησαν μὲ ψυχικἡ δύναμη, μὲ συνέπεια καὶ μὲ συνεί- δηση ἀποστολῆς, µπῆκαν ἐκούσια στὸ ἀγωνι- στικὸ πεδίο κινούµενοι ἀπὸ ἐσωτερικὴ ὥρί- µανση πρὸς τὸ χρέος, Δὲν πολέμησαν γιὰ νὰ κλείσουν τὴν Ἓ- λευθερία σὲ φακέλλους διπλωματικούς, σὲ τε- ρατώδεις συ,φωνίες, ᾿Εμεῖς οἱ πνευματικοὶ ἄν- θρωώποι ἔχουμε χρέος νὰ διακηρύξουμε, ὅτι δὲν ἔχουμε δικαίώμα νἀ παραµένουµε ἁἀδιάφοροι καὶ ἀδρανες, ὅταν ὄλόπουμε νὰ διαδιὀρώσκε- ται τὸ ἐθνικὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα τοῦ Κυ- πριακοῦ Ελληνισμοῦ μὲ τὴν ἀκούσια ἢ ἐκού- σια υἱοθέτηση µμισελληνικῶν αἰσθημάτων. Ε- χουμε ὑποχρέώση νά προθάλουµε ἐπὶ κεφαλης τοῦ Κυπριακοῦ 'Ἑλληνισμοῦ τὴν 'Ελληνυικὴ ψυ- χή µας σ᾿ ὅλους ποὺ μυστικἁ ἢ φανερὰ πολε- μοῦν τὸ ἅγιο αἴτημά µας γιὰ ἐθνικὴ ἀποκα- τάσταση, Βὰ τοὺς ποῦμε μὲ θάρρος καὶ παρρησία: Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα ἰσχυρὰ Χαρτιά, γιἁ τὸ μέλλον τῆς Κύπρου ἔξώ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔχει Ὑρόψει καὶ ὑπογράψει ἡ ἱστορα τῆς Κύπρου, ἡ Εθνική της πίστη καὶ ἡ Ελληνική της ψυχή, Ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ αὖ- τὰ τὰ χαρτιά, ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ ἔρχονται σὲ σύγκρουση μὲ τὸ νόηµα τῆς πραγματικῆς ἐἑ- λευθερίας, τῆς Αὐτοδιάθεσης.-- Ἔνωσης, ἀπορρί- πτονται, Θὰ τοὺς ποῦμε ὅτι δὲν ἔχουμε δι- καίωια ν᾿ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴ γραμμὴ τῆς τιμῆς καὶ ἀξιοπρεπείας. «Ἀρωστᾶτε α᾿ ὅσους ἤλθαν, πέρασα», θαρ- θοῦνε, θά περάσουν. Κριτὲς θὰ μάς δικάσουν, οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί». ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ο Ῥξθθθθθ-------- ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ἀκόμη ὅπλο. Τὴν πνευματικὴ ἀνάταση, τὴν καλλιέργεια, καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα τὶς ἀξίες, τὶς αἰώνιε κι ἀκατάλυτες ἀρχὲς πάνω στὶς ὁποῖες πρέ- πει νὰ στηριχθούμε. Σκοπός µας εἶναι νὰ κάνουμε θίωµά µας τὰ πιστεύω, τὶς ἀξίες καὶ τὶς ἰδέες ποὺ στήριξαν γενεὲς καὶ γενεὲς ἐπὶ αἰῶνες. Ποὺ στήριξαν ἀγῶνες σὰν τοῦ 21, τοῦ 40 καὶ συνέτειναν στὴν πραγμάτωση πολλῶν {- δανικῶν τοῦ ἔθνους. Τὸν ζοφερὸ οὐρανὸ τοῦ ἔ- θνους καλούµεθα σήµερα νὰ φωτίσουμµε μὲ τὸν πυρσὸν τῆς πίστεως στὰ ἀθάνατα ἰδεώδη καὶ νὰ φθάσουμε στὸ τέρμα ἑνὸς ἱεροῦ καὶ τιµηµένου ᾱ- γώνα ποὺ ἄρχισαν οἱ παλαιό- τερες γενεὲς καὶ κληροδότη- σαν σὲ μᾶς τὶς εὐθῦνες καὶ τὶς ὑποχρεώσεις του. . Μιά µονάχα φωνὴ πρέπει νὰ φτάνη ὡς τὴν ψυχή µας. Ἡ φωνὴ τοῦ καθήκοντος. Καὶ ἕνα τὸ καθήκον ὑπεράνω ὅλων τῶν ἄλλων. Νὰ κρατήσουμε ἀκόραιον τὸν ἐθνικό µας ἐν- θουσιασµό, ἀκλόνητη τὴν πί- στη µας στὴν Ἑλλάδα. Νὰ κρατήσουμε ἄσθεστη τὴν λα- µπάδα τῆς Ἠπίστης στὴν ΕΝΩΣΙΝ καὶ τὸ µεγάλο ὅ- νειρο ἀμόλυντο. ᾿Απὸ τὰ θρανία πρέπει νὰ ριχτοῦμε στὸν ἀγώνα τῆς µά- θησης, στὸν ἀγώνα τῆς ψυχι- κῆς καλλιέργειας, ἀλλὰ καὶ στὸν µεγάλο ἀγώνα νὰ κρα- τήσουµε ψηλὰ τὴν ἑλληνικὴ περηφάνεια καὶ νὰ παλαίψου- µε γιὰ τὴν µεγάλη ἰδέα. Τότε δὲν θὰ ἔχουμε πάρει ἀπ᾿ τὸ ᾿σχολεῖο µονάχα γνώ- σεις κι ἐπιφανειακὴ µόρφω- ση, ἀλλὰ θαθειὰ καλλιέργεια, ἐθνικὴ συνείδηση ποὺ ἁρμό- ζει στὸν πραγματικὸ Ἕλλη- να, Τότε θὰ μποροῦμε νὰ πε- ρηφανευόµαστε γιὰ τὴν κα- ταγωγή µας. Τότε τὸ ἔθνος ϐ᾽ ἀντικρύση καλύτερες µέ- ρες. Τὸ ὄνειρο τοῦ Ἕλληνα τῆς Κύπρου ποὺ συντρόφευσε γενεὲς γενεῶν ἀπὸ τὸν λίκνο τους ὡς τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς τους θὰ γίνη πραγ- µατικότης. 'Ο δρόµος δρίσκεται µπρο- στά µας. Τὸ λαμπρὸ τόρμα μᾶς καρτερεῖ. Ας ξεκινήσου- µε τοῦτο τὸ σχολικὸ χρόνο μ᾿ ἕνα σκοπό. Τὴν νίκη. Τὸ παρόν µας στὴν δύσκολη πο- ρεία ἂς δώσουμε κι ἐμεῖς. ΣΟΥΛΛΑ Κ. ΜΑΝΤΑ Π.Γ.Θ. Φανερωμένης. ΠΟΙΗΣΗ ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΝΑ Ἐμπρός, τια(διὰ τῶν Ἑλλήνων μὲ φπλὰ τὸ κεφάλι τραθᾶτε, τὸν ἐχθρὸ μὲ καρδιὰ κυνπγᾶτε, µέχρι πέρα στὴν ἄκρη τῃς γῆς. Ὅ θΘεὸς θοπθός σας θὰ στέκπ κι’ ὁ λεθέντης µας ὁ Διγενὴς ποὺ τὴν ΕΝΩΣΗ θὲ νὰ μᾶς φέρηῃ καὶ γι’ αὐτὸ στὴν Κύτιρο ἔχει'ρθῇ. Ἐμτιρὸς, λοιπόν, Ἑλλήνων τὰ τέκνα, ἡ στιγμὴὰ πλπσιάζ᾽ ἱερή) καὶ τὰ ὅπλα μὲ πεῖσμα σπκῶστε καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ τὴν ψυχή. Τ0 ΤΡΑΙΟΥΔΙ ΕΝΩΤΙΚΟΣ Π. (Ἐπ. ᾽Αμμοχώστου). ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ἡ χώρα ἑτούτη ἐπλάστπκεν σὰν τιλάστηκε ὁ θεός. 'Ο Οὐρανὸς ὁ κύρης τπς καὶ ἡ θάλασσα ἡ µάνα. Ἑνώθηπσαν τὰ δυὸ θεριά᾿ γεννήθπκε ἡ Ἑλλάδα, καὶ τά΄δεσε καὶ σµίξανε τὰ δυὸ θεριὰ γιὰ πάντα. Ἡ χώρα ἐτούτηῃ θὰ χαθΏ, ἅμα χαθῆ ὁ Θεός. Ἔχει θουνὰ ἁπάτητα, τοῦ κριαριοῦ ληµέρια, Εχει στὰ πέλαγα νποιά͵, ἀμέτρητες γοργόνες. Τ΄ ἁμπέλια τῃς καὶ οἱ ἐλιὲς εν ὅλα στοιχειωµένα, Στάζουνε νέκταρ οἱ ἐλιὲς καὶ τὰ σταφύλια αἷμα. Οἱ πέτρες καὶ τὰ χώματα δὲν εἶναι πεθαμµένα. Ζυμώθηκαν μὲ ἵδρωτα. Εἶν ὅλα µαγεμµένα. Νὰ ζήση ὅποιος ἁγαπᾶ τὴν ἅγια τούτη χώρα καὶ νὰ χαθῇ ὅποιος μισᾶ τὴν ἄγρια ὀμορφιά της, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΛΙ] ΕΡΕ ΡΕ ΕΣΗΕΑ ΝΕ ΣΕΕΕΕ ΡΕ ΣΕ ΕΡΕ ΡΕ ΕΕΒΕ ΕΕΕΕΣΕΣΕΕ ΕΕ ΕΕΕΕ ΣΣ ΕΕΕΕ | Δεῆεον , Συµμµμεῖίοχες | ἀρ. 3 Διεύθυνσις Ἡμερομηνία Γεννήσεως Σχολἠ (γιὰ μαθητὲς) .. | | “

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Προκλήσεις στα σχολεία της Πάφου 4p
Μαθητικαί Διαδηλώσεις στην Αμμόχωστο 4p
Η επέτειος του ΟΧΙ 4p
Σκέψεις 2p
Το μυστικὸ 3p
ΠΟΙΗΣΗ 2p
Αναμνήσεις από το Έτος του 1940-41 1-2p
Αποφασιστικότης 1p
Μεγαλειώδης η εμφάνιση της νεολαίας στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου 1,4p