19 Νοεμόρίου 1958 -. ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, Παρασκευὴ 17 Μοεμθρίου 1972 ο Ἡ θυσία τοῦ Κυριάκου Μάτση Όλες οἱ πατρίδες ἔχουν τοὺς σκαρ: τους τους. Καὶ δὲν εἶναι λίγοι. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ναι ἔτοιμοι νὰ ταραδώσουν «τὰ ἅγια τοῖς κυσίν», γιὰ νὰ εἰσπράξουν τὸ μισθὸ τῆς ὕθρηπς τους, Τριάντα ἆρ- Υύρια! Σκάρτοι κυκλοφοροῦν καθημερινὰ ἀνάμεσά µας, γιατὶ ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἠθικὲς ἀξίες, ἰδανικά, ἀξιοπρέπεια καὶ ἀνθρωπιὰ ἕἔρχονται σὲ δεύτερη μοῖρα, μξ- τὰ τὸ συμφέρον καὶ τὰ τσέτπΠπ, ποὺ Χα- ρακτπρίζουν τοὺς ὑποκλιτικοὺς ἀνθρώπους τῃς σήμερον. Ἓνας ἀπὸ δαύτους τοὺς κατάπτυστους ἦταν κι ὁ ἄγνωστος ἐκεῖ- νος ποὺ στὶς 19 τοῦ Νιόθρπ 1958 ὀδήγπσε τὰ ἁγγλικὰ στρατεύματα στὸ κρησφύγετο τοῦ Κυριάκου Μάτσπ στὸ Δίκωμο, ἕνα χω: ριὸ στὴν ποδιὰ τοῦ Πενταδάκτυλου. Ε- τρεφε, ὁ κακόμοιρος, τὴ ψευδαίσθηση, πὼς θὰ ὑποκλίνονταν κι’ ὁ Μάτσης, ὅπως καλά ὥρα αὐτός, στα ἀγγλικὰ στρατεύµα- τα. Γελάστηκε ὅμως, γιατὶ ὁ Μάτσης δὲν ἔστερξε νὰ παραδοθῃπ ταπεινά. Ἠξερε πο- λὺ καλὰ ὁ Μάτοπς πὼς τίποτε δὲν κερδί- ζεται χωρὶς θυσίες καὶ τιολὺ περισσότερο ἡ λευτεριὰ χωρὶς αἷμα. Ἠταν ὁ Μάτσπς ὡραῖο παιδί. Νὰ τὶ γράφει μεταξὺ ἄλλων ὁ Γεώργιος Γρίδθας - Διγενῆς στὰ «ΑΠΟ- ΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ) του γι’ αὐτόν: «Ὁ ἠρωϊκὸς θάνατος τοῦ Μάτσα συ- νέθαᾳ ὑπὸ τὰς ἀκολούθους συνθήκας : Μετὰ τὰς ἑἐντατικὰς ἐρεύνας εἰς Άγ. Γεώργιον καὶ Καραθᾶν τᾷς ἐπαρχίας Κυ- ρπνείας, ὁ Μάτσης, διαοτιάσας τὸν κλοιὸν τνῶ Άγγλων στρατιωτῶν ἐξ 'Ἁγ. Γεωρ- γίου κατώρθωσε, µέσῳ τῆς πόλεως Κυρπ- νείας νὰ φθάσπ εἰς τὸ Πέλλα - Πάϊς. ἙἘ- κεῖ παρέμεινε ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας καὶ ἀφοῦ ἔδωσεν ὁδηγίας διὰ μερικὰς ἑνέ- ὅρας, ἀπεφάσισε νὰ ἀναχωρήση διὰ δί- κωμµον, διότι αἱ ἔρευναι τοῦ στρατοῦ οσυ- συνεχίζοντο εἰς ὁλόκλπρον τὴν ἐπαρχίαν μὲ ἐντονώτερον ρυθµὀν. λΕὶσ Δίκωμον παρέμµεινεν εἷς τὴν οἱ- κίαν τοῦ Κυριάκου Διάκου ὅπου εἶχε κα- τασκευασθῃ καὶ κρπσφύγετον. Τὴν Ί17πην Νοεμθρίου, ὥραν Ίδην καὶ εἰς ἁπόστασιν 1 χιλιομ. περίπου ἁτιὸ τὸ χωρίον, ἔστρατο- πέδευσαν περὶ τοὺς 30 στρατιῶται, ἐνῶ αἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ ᾽Ἁγγλικοῦ στρατοῦ συνε- κχίζοντο μὲ αὔξουσαν ἕντασιν καθ’ ὅλην τὴν ἐπαρχίαν Κυρηνείας. Τὴν 19ην Νοεμµ- θ6ρίου 1958 στρατιῶται εἰσῆλθον εἰς τὸ χω- ρίον καὶ τὴν 9.30’ ὥραν ἕκαμαν ἔρευναν εἰς τὸ σπίτι, ὅπου εὑρίσκετο ὁ Μάτσοπς μὲ δύο ἄλλους συντρόφους του, τοὺς Αν- δρέαν Σοφιόπουλον καὶ Κώσταν Χριστο- δούλου. Τὸ ποδοδολητὸν τῶν στρατιωτῶν ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ ἠκούετο ἀπὸ τὸ κρησφύγετον, ἐνῶ οἱ ἐν- τὸς αὐτοῦ παρέμειναν ἀκίνητοι καὶ σιω: ππλοί. Μετ’ ὀλίγον οἱ στρατιῶται ἐπανμλ- θον εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἀφοῦ συνέχισαν τὰς ἐρεύνας των, ἀνεχώρησαν καὶ πάλιν ἄπρακτοι. Ἡ. δευτέρα αὔτπ ἔρευνα ἐνέθα- λεν εἰς ὑποφίαν τὸν Μάτσην ὅτι ὥσαν προ: δοµένοι. Πράγματι, μετὰ ἕνα τέταρτον τῆς ὥρας οἱ στρατιῶται ἐπανβλθον κατ’ εὐθεί- αν αὐτὴν τὴν φορὰν εἰς τὸ στόµιον τοῦ κρησφυγέτου τοῦ ὁπιοίου τὸ κάλυµµα ἥρχι- σαν νὰ οπάζουν, κάποιος δὲ ἐφώναξε ἑλ- Ἀπνιστί: «Ε Μάτσηπ, παραδόσου). “Ο Μά- τσης μετὰ τῶν συντρόφων του ἐγέμισαν τὰ ὅπλα των καὶ ἔκαυσαν τὰ διάφορα ἔγ- γραφα τὸ ὁποῖα εἶχον. Τὸ κρπσφύγετον ἑ- γέμισε ἁτιὸ καπνόν. Οἱ ἄγγλοι ἐξηκολού- θουν νὰ καλοῦν τὸν Μάτσοην νὰ παραδο- 6Π, διότι ἐν ἑναντίᾳ περιιτώσει θὰ τὸν ἕ- καιαν μὲ πετρέλαιον. Στιχοµυθία διεξήχθπ τότε μεταξυ Άγγλων καὶ Μάτσπ ὅστις ἆ- φοῦ διέταξε τοὺς δυὸ συντρόφους του νὰ ἐξέλθουν τοῦ κρπσφυγέτου ἀπήντηπσεν μὲ δροντερὴν φωνἠὴν: «Δὲν θὰ θΘυγῶ ζωντα- νός. θὰ 6Υῶ πυροθολῶν). Εἰς ἀπάντπσιν οἱ ἜΑγγλοι πολιορκηταὶ του ἔρριψαν εἰδικὰς χειροδομθίδας ἐντὸς τοῦ κρησφυγέτου ἐκ τῶν ὁποίων ὁ Μάτοπς εὗρε ἁκαριαῖον τὸν θάνατον. : λδΕἰς τοὺς δημοσιογράφους ἐπετράτιπ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ κρπσφύγετον ἐντὸς τοῦ ὁποίου εὑρίσκετο εἰσέτι ὁ νεκρὸς τοῦ Μάτοπ. Τὸ θέαµα ἤτο φρικτόν, παρουσιά- ζον εἰκόνα τραγικότητος καὶ μεγαλείου. 'Ὁ Μάτσης μὲ ἔκφρασιν ἱκανοποιήσεως διὰ τὸ ἡρωϊκὸν τέλος του, εἶχε ἀγκαλιασμένα τὰ δύο αὐτόματά του, 'Ο δεξιὸς ποῦς του το ἁπτιοκομμένος καὶ ἀππνθρακωμένος, νωπόν δὲ τὸ αἷμα ἔσταζεν ἀκόμπ ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ κρησφυγέτου. » Ἔτσι ἀπέθανεν ὁ Μάτσης. ἛἜνας ἆ- κόµπ ἥρως εἰς τὸ Πάνθεον τῆς Κυπρια- κῆς ἐποποιῖας. ᾿Ετάφπ εἰς τὸ περίδολον τῶν Κεντρικῶν Φυλακῶν, παρατιλεύρως τοῦ τόφου τοῦ Αὐξεντίου καὶ τῶν ἄλλων ᾱ- θανάτων ἁγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ). Ἡ πολυπόθπτος ἐλευθερία, προαιώνιος πόθος τῶν Πανελλήνων γιὰ τὴν ὁποία πέ- θανε ὁ Μάτσης, θυσιάστπκε ἄδοξα χάριν τοῦ ἐφικτοῦ ἀπὸ ἀνθρώτους ποὺ κρατᾶνε στὰ Χέρια τους τὶς τύχες τῆς πατρίδας μας, Νέοι, τὸ δῶρο δὲν ἀντιδωρίζεται. Κι ἡ λευτεριὰ εἶναι δῶρο θεϊκό, Μὴἠ ἐπιτρέψε- τε νὰ πραγματωθοῦν ἄνομα καὶ ἱερόσυλα σχέδια κατὰ τῇς πατρίδας µας. Μἠ παρα- δίνετε τὰ «ἅγια τοῖς κυσίν). ΤΗΣ Ε.Ο. Κ.Α. Ἡ Ε.Ο.Κ.Α ξαναμίλησε. τὴν Κύπρο. µενο τοῦ φυλλαδίου :--- Ε.Ο.Κ.Α ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΕΙΑ “Ὁ Μακάριος μᾶς πέταξε τὸ γάντι, Δεκάδες χιλιάδες φυλλαδίων. κατέκλυσαν ψὲς ὁλόκληρη ᾽Απευθύνανται πρὸς τὴν Κυπριακὴ Ελληνικὴ Νεολαία καὶ ἡ κυκλοφορία τους ἦλθε ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὸ πρόσφατο κῦμα διωγμῶν τῶν ἑνωτικῶν μαθητῶν, Τὸ πλῆρες κεί- Οἱ πραιτωριανοί του, μᾶς λέγουν ὅτι ἡ Ε.Ο.Κ.Α ἡ ὁτοία ἐλάμπρυνε τὴν Ἑλλπνικὴν “Ἱστορίαν καὶ ἁἀγωνίζεται σήμερον διὰ τὴν Ενωσιν, εἶναι «Παράνομος) ᾿Οργάνωσις. 'Ὁ «Παράνομος) Μακάριος ὁ κατὰ παράθασιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων κατέ- χων πολιτικὸν ἀξίωμα, ὁ ἀθετήσας τὸν ὄρκον του καὶ ἀπεμπολήσας τὴν Ενωσιν χάριν ἰδιοτελῶν σκοπῶν, ὁ οὐδόλως μµετασχὼν εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ διὰ τὴν Ἐλευθερίαν του, ἀποκαλεῖ ἡμᾶς «Παρανόμους) καὶ ἐξαπέλυσε νέαν τροµοκρατίαν διὰ νὰ καταπνίξη τὸ 'Ἐθνικόν µας φρόντµα. Τὰ Χρόνια τῆς ἀποικιοκρατίας μὲ τὰς φυλακίσεις, δολοφονίας ἀγωνιστῶν τῆς Ἐλευθερίας, ἐπανέρχονται εἰς τὴν Κύπρον. ΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Καὶ ὁ οτόχος σήµερον εἶσθε ΣΕΙΣ, ΕΛ- ᾿Αποδείξατε εἰς τὸν νέον τώρρανον τῆς Κύπρου ὅτι οἱ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΝ- ΤΑΙ ΠΡΟ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΝ. Διότι δὲν ἀγωνιζόμεθα οὔτε δι’ ἀξιώματα οὔτε διὰ πλούτη. Αὐτὰ εἶναι κτῆμα τῇᾷς Κλίκας τοῦ Μακαρίου καὶ τῶν πραϊτωριανῶν του, οἱ ὁποῖοι χάριν τοῦ χρυσίου καὶ τῆς εὐμαρείας ἀπεμτιόλησαν τὰ ᾿Εθνικὰ Ἑλληνικὰς παραδόσεις. ᾿Ιδανικὰ καὶ τὰς Ἐκεῖνοι ἀγωνίζονται διὰ νὰ διατηρήσουν τὴν κεκτηµένπν εὐμάρειάν των χάρις εἰς τὰς θυσίας ἄλλων, ἀδιαφοροῦντες διὰ τὸ μέλλον τῇς Κύπρου. διὰ τὴν τοὺς χρόνους τῆς ἀποικιοκρατίας. Τὸ τίµπμα τῶν ἀγώνων µας θὰ εἶναι θαρύ. Ἠμεῖς ἀγωνιζόμεθα Ἐλευθερίαν ὅλων, ἄνευ οὐδενὸς ἰδιοτελοῦς σκοποῦ ὅπως ἠγωνίσθημεν καὶ κατὰ Εἴμεθα ὅμως ἀποφασισμένοι νὰ μὴ ὑποκύψωμεν σὲ καμμιὰ δία καὶ νὰ σπάσουµε τὰ δεσµά µας μὲ ΟΙΑΣΛΗΠΟΤΕ ΘΥΣΙΑΣ. Φανῆτε ἀντάξιοι τῶν προκατόχων σας. Κοιτᾶτε πάντα μπροστὰ καὶ ἀκολουθῆτε τὴν λεωφόρον ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Παρθενῶνα. θὰ εἴμεθα οἱ ὁδηγοί σας. ΖΗΤΩ Ἡ ΕΔΛΛΑΣ ΖΗΤΩ Ἡ ΕΝΩΣΙΣ Ε.Ο.Κ.Α Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ «Κυπριακὴ “Ἱστορία 19786- -1960» ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ) ΜΕΡΟΤΗΣΕΙΣ 1) Ποῖος το ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ὅταν κατέλαδον τὴν νῆσον οἱ Άγγλοι (1) 2) ᾿Επὶ µέγα χρονικὸν διάσίηµα ἐπὶ ᾽Αγγλοκρατίας, τὰ Δημοτικά Συμθούλια τῶν πόλεων καὶ κὠμοπό- λεων τῆς Κύπρου ἐξελέγοντο δηµο- κρατικῶς (1882--1931), καϊόπιν ὅμως τῶν ταραχῶν τοῦ 1931 σύστημα κατηργήθη, διὰ νὰ ἔπανει- σαχθῆ ἀργότερον: (α) Πότε ἑπα- νήρχισεν ἡ ἐκλογὴ Δημοτικῶν Συµ- θουλίων (6) Πότε ἔγιναν αἱ τελευ- ταῖαι Δημοτικαὶ ἐκλογαί (2) τὸ 3) Ποῖος ἦτο ὁ πρῶπος Ἕλλην Κύπριος Βουλευτὴς ὅστις ὑπέόαλε 4) Ποῖος ἤτο ὁ Κυθερνήτης τῆς Κύπρου ὅτε διεξήχθη τὸ 'Ενωτικὸν λημοψήφισμα 00) 5) «Ὑπὸ τοὺς ἱεροὺς αὐτοὺς θό- λους ἅς δώσωμεν σήμερον τὸν ἅ- γιον ὅρκον: Θὰ παραμµείνωμεν πι- στοὶ ἕως θανάτου εἰς τὸ ἐθνικόν µας αἴἵτημα. Ανευ ὑποχωρήσεω,. Ανευ παραχωρήσεων. Ανευ συναλ- λαγῶν. Θὰ περιφρονήσωµεν τὴν δἰ- αν καὶ τὴν τυρρανίαν. Μὲ θάρρος θὰ ὑψώσωμεν τὸ ἠθικὸν παράστηµά µας ὑπεράνω τῶν μικρῶν ἐφημερίων κωλυµάτων, ἕν καὶ µόνον ἐπιδιώ- κοντες, εἰς ἕν καὶ µόνον ἀποθλέπον- τες τέρμα, τὴν ΕΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΜΟ- ΜΟΝ τὴν ΕΝΩΣΙΝ», (4) Πότε ἐ- δόθη ὁ ὄρκος αὐτός (6) Ποῦ (1) Ὑπό ποίου (3) παραίΐτησιν ἐκ τοῦ Μομοθετικοῦ ϐ) 'Η Αγγλία ἐτήρησεν ἄκρως Συμθουλίου τὸν ᾿Οκτώθριον τοῦ ἀρνητικὴν στάσιν εἰς τὰς πρώτας 1931 (1) Ἑλληνικὰς προσπαθείας ἀνακινήσε- Βραθεῖα:- α΄ Ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος νικητὴς κερδίζουν ἕνα Εἰσιτήριο μετ’ ἐπιστροφῆς στὴν ᾿Ἀθήνα καὶ δω- ρεὰν φιλοξενία 10 ἡμερῶν τὰ ἐρχόμενα Χρι- στούγεννα. ἁ “Ὁ πρῶτος νικπτὴς θὰ πάρη ἐπίσης μιὰ πλήρῃι σειρὰ (4 τόμοι) τῆς ἀΠολιτικῆς 'Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ελλάδος) τοῦ Στι Μαρκεζίνη (ἀξία 518). Οἱ ἐπόμενοι ΔΕΚΗΒ νικητὲς θὰ πάρουν ἁτὸ ἕνα ΔΕΜΕΝΟ τόμο τοῦ «Χρονικοῦ τοῦ 'Αγῶνος ΕΟΚΑ) τοῦ Στρατηγοῦ Γ. Γρίδα --- Διγενῇ (ἀξία 59.250 μίλς), ᾿Απὸ ἕνα «Χρονικὸ» θὰ πάρουν ἐπίσης καὶ οἵ δύο πρώτοι. ΟΡΟΙ: Μποροῦν νὰ λάδουν µέρος ὅλοι οἱ νέοι, κάτοικοι τῆς Κύπρου, ποὺ γεννήθηκαν μετὰ τὴν Ἅ]η Δεκεμθρίου 1952. ϱ Μόνο µία συμμµετοχὴ θά Ὑίνεται δεκτὴ ἀπὸ κάθε διαγωνιζόµενο γιὰ τὸ καθ’ ἕνα µέρος τοῦ διαγωνισμοῦ. ϱ Οἱ ἀπαντήσεις πρέπει νὰ συνοδεύωνται ἀπὸ τὰ εἰδικὸ ἀριθμημένο Δελτίο ποὺ δηµο- σιεύεται σὲ ἄλλη θέση τῆς ἐφημερίδος, ΟΔΗΓΙΕΣ: 'Ο Διαγωνισμὸς περιλαμθάνει συνολικά τέσσερεις σειρὲς ἐρωτήσεων. Τόσον οἱ ἐρωτήσεις ὅσον καὶ οἱ ὀρθὲς ἁπαν- τήσεις μὲ τὴν ἀντίστοιχη θαθµολογία ἔχουν ἤδη καθορισθῆ ἐπα- κριθῶς. ϱ ᾽Απαντάτε μὲ ἀκρίδεια καὶ συντομία, δίνοντας µόνο ὅ,τι δητᾶ ἡ ἐρώτηση, ᾿Επεκτάσεις ἣ σχόλια δὲν θὰ δαθμολογοῦν- ται, Οἱ ἐρωτήσεις ζητοῦν συγκεκριµένα στοιχεῖα: ὀνόματα, ᾱ- Ριθμούς, χρονολογίες κ.ο.κ. Φ Μερικὲς ἐρώτήσεις εἶναι σχετικἁ δύσκολες καὶ δὲν ἀναμένεται νὰ γνωρίζετε ὅλες τὶς ὀρθὲς ἆπαν- τήσεις. Μὴ διστάσετε νὰ συμθουλευθῆτε θιθλία, ἐφημερίδες ἢ καὶ ἄλλα πρόσώπα. Σκοπὸς τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι νά προτρέψη στὴν µελέτη τῆς ἱστορίας µας. ϱ Βαθμολόγηση: Σὲ παρένθεση ἡ κάθε ἐρώτηση συνοδεύεται ἀπὸ τοὺς θαθμοὺς ποὺ παίρνει ἡ ὀρθὴ ἆᾱ- πάντησις, στὸ τέλος δὲ τοῦ Διαγωνισμοῦ θά δημοσιευθοῦν ὅλες οἱ ἀπαντήσες, “Ὁ Διαγωνισμὸς σχεδιάστηκε μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ θγοῦν οἱ νικητὲς καθαρά, χωσὶς νὰ γίνη κλήρωση. Σ' αὐτὴν θὰ καταφύγουμε µόνο σὲ περίπτωση ἀπολύτου ἰσοθαθμίας, 9. Γράψετε τὶς ἀπαντήσεις σας σὲ καθαρὸ χαρτί, χωρὶς νὰ ἁἀντι- γράφετε τὶς ἐρωτήσεις, καὶ στεῖλτε τις στὴν διεύθυνση τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ μὲ τὴν ἔνδειξη «Διαγώνισμὸς» στὴν ἄνω ἀριστερὴ Ὑωνία τοῦ φακέλλου. ϱ Μὴ διστάσετε νὰ στείλετε τὴν συμμετοχή σας ἕστω κι’ ἂν δὲν ἔχετε ἀπαντήσει πλήρως σ’ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις, ως τοῦ Πυπριακοῦ μετὰ τὸν Β΄’ Παγκόσμιον Πόλεμον. Ποῖος ἦτο Πρωθυπουργὸς τῆς ᾿Αγγλίας ὅταν κἐδιεθνοποιήθη» τὸ Κυπριακὸν διά τῆς πρώτης προσφυγῆς εἰς τὰ Ἡν, Ἔθνη: (1) 7) «Οὔτε 50 ἄ,δρες δὲν θὰ σᾶς ἀκολουθήσουν», Ποῖος εἶπε τὴν φρά- σιν αὐτὴν πρὸς τὸν συνταγµατάρ- χην Γρίδαν, ὅταν ὁ τελευταῖος πα- ρεσκεύαζε τὸν ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ: 0) 8) Πότε συνελήφθη ὑπὸ τῶν “Άγ- γλὠν τὸ πλοιάριον «Ἅγιος Γεώρ- Ύϊος», τὸ ὁποῖον μετέφερε τὸ δεύ- τερον σημαντικὸν φορτίον ὁπλισμοῦ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ (4) 9) ὀργανώσεων ἀμέσως μετὰ τὴν Ίην ᾿Απριλίου 1955 ἀπεκάλουν τοὺς ἆᾱ- ἀγωνιστὰς τῆς ΕΟΚΑ ὡς «τραµ- πούκους», «Βαρελόττους» καὶ «Ψευ- ἐξέδωσαν ᾿Ανακθινωθέντα κυπριακῶν τοδιγενῆδες». Ποῖοι τάς (1) ἀνακοινώσεις αὐτάς 10) Περὶ τὰ µέσα ᾿Απριλίου 1955 εἰς ἐκπαμπὴν ξένου ραδιο- σταθμοῦ ἐπροδίδετο διὰ πρώτην Φο- ρὰν ἡ ταυτότης τοῦ Διγενῆ. Ποῖος προέθη εἰς τὴν ἀποκάλυψιν αὐ- τήν 1). 11) Πότε ἐθεσπίσθησαν οἱ περί- φημοι «ἰανονισμοὶ ᾿Εκτάκτου ᾽Α- νάγκης» πρὸς καταστολὴν τῆς ἐπα- ναστάσεως τῆς ΕΟΚΑ: (1) 12) 'Ο Χάρντιγκ, ὅταν ἑστάλη εἰς Κύπρον, εἶχεν ἤδη εἰς τὸ «ἐ- νεργητικὀν» του τὴν καταστολὴν ἐἑ- παναστατικοῦ κινήματος εἰς μίαν ἄλλην Βρεττανκὴν ἀποικίαν, Γοῖον ἦτο τὸ κἰνήµα τοῦτο καὶ εἰς ποίαν χώραν (1) 13) Προσδιορίσατε τὴν περίοδον τῶν συνομιλιῶν μεταξὺ Μακαρίου καὶ Χάρντιγκ, αἱ ὁποῖαι τελικῶς ἐ- ναυάγησαν. () 14) ὉΟ Λόρδος Ράντκλιφ ἡἠτοί- μασε, τῇ ἐντολῇ τῆς Βρεττανικῆς Κυδερνήσεως, συνταγματικὰς προ- τάσεις πρὸς λύσιν τοῦ Κυπριακοῦ. Πότε ἐδημοσιεύθη τὸ Σύνταγμα τοῦτο καὶ ἐκοινοποιήθη εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυθέρνησιν καὶ τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπον Μακάριον εἰς Σεῦ- χέλλας 0) 15) Κυπριακὴ Δημοκρατία: Πότε ἔγιναν οἱ Προέδρου καὶ ᾿Αντιπροέδρου τῆς Δημοκρατίας (6) Πότε ἔγινεν ἡ ἐπίσημος ἀνακήρυξις τῆς Κύπρου εἰς ἀνεξάρτητον κράτος (Υ) Ποῖος ἦτο ὁ ἀποχωρῶν τελευταῖος Αγ- γλος Κυδερνήτης: (3) (α) πρῶτες ἐκλογὲς ΔΙΩΚΕΤΑΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ -» ᾿Απὸ σελ. { προσάγονται κατηγορίες ἐναντίον τῶν μαθητῶν, Οἱ προσεχεῖς ἡμέρες θὰ δείξουν ἂν τὸ κράτος θά προχωρήση στὴν προσα- γωγἡὴ μαθητῶν ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων διότι ὁρ- κίζονται πίστιν εἰς τὴν “Ε- γωσιν.... Ἐν πάσῃ περιπτώσει, φαίνεται ὅτι θρισκόµαστε μπρὸς σὲ μιὰ προσπάθεια κατατροµοκρατήσεως τῶν ἐνωτικῶν μαθητῶν. Οἱ µα- θητὲς µας ὅμως, ὄχι μµό- νο. δὲν τρομοκρατοῦνται οὔτε πτοοῦνται ἀπὸ τὶς προσπάθειες αὐτές, ἀλλὰ συνεχῶς καὶ περισσότερο ἐνδυναμώνεται ἡ πίστη καὶ ἡ ἁπαρασάλευτη προσήλω- σή τους στὴν “Ενωση καὶ στὸν ἀρχηγὸ Διγενῆ. Πλπροφορούμεθα ννυνν ἐν ἰσχύει νόμων, λεῖα ἢ ὁτιουδήποτε. σον νυν νννυν παιδευτικῶν «ἀπαγορεύεται) ἡ κυκλοφορία τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ εἰς τὰ σχολεῖα. Ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ εἶναι καθ’ ὅλα νό- µιµμος ἐφπμερίς, ἐνγεγραμμένῃπ θάσει τῶν Ὡς ἐκ τούτου, οὐδεὶς οὐδὲν δικαίωµα ἔχει νὰ ἐπιδιώκῃ τὴν ἁπια- γΥόρευσιν τῆς κυκλοφορίας τῃς εἰς τὰ σχο- Ἡ ἐφημερίς µας κυκλοφορεῖ κανονικῶς καὶ ἐλευθέρως ὅπως ὅλαι αἱ εφημερίδες, οἱ δὲ μαθηταὶ θὰ συνεχίσουν νὰ τὴν διανέ- µουν ὡς καὶ εἰς τὸ παρελθόν. ᾗ θεν καλοῦνται οἱ ἀναγνῶσται καὶ οἱ διανομεῖς τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ νὰ μᾶς καταγγέλλουν ἁμέσως οἰανδήποτε προσπιά- θειαν πιεριορισμοῦ τῆς ἐλευθέρας κυκλο- | φορίας τῆς ἐφπμερίδος, : σσ ο ο οσον γαρ ωλλωλΑπΑωΑνΑιωΑωΑννΑιλλινλαΑκΑΑλ. ὅτι ὑπὸ μερικῶν ἐκ- Ανν. 1 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΣΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ἂρ. 19 9 Παρασκευή, 17 Νοε] ΔΙΩΟΚΕΤΑΙ ἑνωτικὴ νεολαία -ΠΗΒὰ παραμένει ἀπεόχσιεχι ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τὴν πρόσφατπ σύλληφπ νεα- προπαγανδίζουν οἱ ἁρμό- ρῶν προσώπων, στήν κατοχὴ τῶν ὁποίων ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ ᾿ΑἈστυνομία ἀνευρέθπσαν ἔγγρα- φα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἀντίτυπα ὄρκων γιὰ τὴν Ένωση, οἱ Κυπριακὲς ἀρχὲς ἐξαπέλυσαν ἕνα ἄνευ προπγουµένου διωγμὸ ἐναντίον τῆς ΚυπριακήΏς νεολαίας καὶ σὲ προέκταστ ἑναν- τίιον τᾶς Ἑνωτικῆς Παρατάξεως. Μεταφέρουµε ἐδῶ τὸν διάλογο μεταξὺ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δικηγόρους τῶν τεσ- σάρων συλληφθέντων καὶ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Ἡ “Ἑ- γωσις εἶναι τὸ ὄνειρο ὅ- λων τῶν Ελλήνων τῆς Κύ- πρου. διοι Διότι οἱ πληροφορίες ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς ἀναφέ- ρουν ὅτι οἱ ἀνακριθέντες μαθητὲς ὄχι µόνο ἑτόνι- σαν στοὺς ἀνακριτὲς τους ὅτι θὰ ἐξακολουθήσουν παρὰ τοὺς διωγμοὺς νὰ παραμείνουν Ἠπιστοὶ στὴν ὝἜνωση ἀλλὰ καὶ ὅτι εἷ- ναι ὑπερήφανοι γιὰ τὶς πράξεις τους. Τὸ µεγάλο ποσοστὸ τῶν ἑνωτικῶν μεταξὺ τῆς µα- ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΙΑΤΑ Ἐδείξατε διὰ µίαν ἀκόμη φορὰν ὅτι µέσα σας ἀνάβει ἄσβεστη ἡ φλόγα τῶν µεγάλων [δεωδῶν τοῦ ἜἛθνους, Μὲ τὴν ὁρμὴν πολεμάρχων, τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἀγώνων µας, μὲ τὴν αὐτοθυσίαν ἐκείνων ποὺ προτιμοῦν τὸν θάνατον ἀπὸ τὴν δοιλείαν, φέρνετε κάθε µέρα τὴν δόξα τοῦ ἀγῶνος µας πιὸ ψηλὰ καὶ θὰ τὴν φέρετε μιὰ µέρα ἐκεῖ « ποὺ δὲν µπο- ρεῖ ψηλότερα ἡ δόξα νὰ ψηλώση ». Μὲ συγκίνησι καὶ ὑπερηφάνεια παρακολουθῶ τὸν ὑπέροχον ἀγῶνα ποὺ διεξάγετε παράλληλα στοὺς τιτᾶνας µας, οἱ ὁποῖοι κτυποῦν τὸν τύραννον μὲ τὸ ὅπλον καὶ τὴν βόμβα, καὶ σᾶς δίδω µία προσταγή Μἡ λυγίσετε μπροστὰ στὴ βία. Ἡφαίστειο νὰ γίνουν τὰ στήθια σας γιὰ νὰ ξεχύσῃ τὴν λάβα του, ὥστε νὰ μὴ ἀφήσῃ τίποτε ἀπὸ τὸ βρωμερὸ µίασµα τῆς τυραννίας ποὺ µο- λύνει τὸ νησὶ µας. Ἡ λευτεριά στοὺς ὑποδούλους ἀποκτᾶται πάντα μὲ τὸ αἷμα καὶ ὄχι μὲ εἰρηνικὲς ψευτοφωνές. Αὐτὲς εἶναι ἴδιον µόνον τῶν ΔΕΙΛΩΝ. Τὰ τραύµατα στοὺς ἀγῶνες εἶναι παράσημα. Τιμὴ σ’ ἐκείνους ποὺ τὰ φέρουν. 'Ἡ ἀδράνεια καὶ ὁ φιλστομαρισμὸς εἶναι γνώρισμα καὶ ἔνδειξις σαπίλας ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς. Ντροπὴ σ’ ἐκείνους ποὺ τὰ προτιμούν, ὅταν οἱ ἄλλοι ἀγωνίζωνται καὶ πέφτουν. Ἔτοιμοι ὅλοι γιά νέους ἀγῶνας καὶ γιὰ νέες δόξες, ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη νὰ σᾶς καλέ- ση ἡ Κύπρος µας, στὶς τάξει τῆς θρυλικῆς ΑΝΕ. Ε.Ο.Κ.Α. ο ΑΡΧΗΓΟΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ. ἀστυνόμου ποὺ διενεργεῖ τὶς ἀνακρίσεις, στὸ Δικα- στήριο ὅπου ἡ ᾿Αστυνομία ἐζήτησε τὴν ἔκδοση διατά- ατος κρατήσεως τῶν υλληφθέντων. Ὁ διάλο- γος μεταφέρεται ἐδῶ χώ- ρὶς σχόλια, τὰ ὁποῖα ἅλ- λωστε δὲν’ χρειάζονται. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ἡ ὁρ- γάνωσις ΕΟΚΑ Β΄ εἶναι παράνομος ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Τὰ ἆᾱ- νευρεθέντα εἰς τὰς οἰκίας τῶν ὑπόπτων ἔγγραφα ἕ- χουν ἀνατρεπτικὸν περιε: χόμενον. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Τὶ προ- κύπτει ἀπὸ τὰ ἀνευρεθέν- τα ἔγγραφα ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Ἐδθοη- θοῦσαν τὸ ΔΕΚ καὶ τὴν ΕΣΕΑ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Τὸ ΔΕΚ καὶ ἡ ΕΣΕΑ εἶνι παρά- γοµοι ὀργανώσεις ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Οχι. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ἡ “Ε- γωσις εἶναι παράπτωμα ἢ ἔγκλημα Μὰ ἔτσι δὲν ἐ- θεωρεῖτο οὔτε ἐπὶ ἀποικι- οκρατίας. Ἐν πάση περιπτώσει ὅ- µως ἡ ᾿Αστυνομία καὶ οἱ ἀρχὲς τοῦ Κράτους ἁἀνη- σύχησαν πάρα πολὺ διότι ἡ Κυπριακὴ ἐν να νε- ολαία ἀπέδειξε τὴν προσ- ἠλωσή της στὴν Ενωση. Καὶ ἐξαπέλυσαν κῦμα δι- ωγμῶν ἑναντίον της. Αρ- χισαν νὰ καλοῦν γιὰ ἀνά- κριση στὴν Λευκωσία δε- κάδες μαθητὲς, παρ᾽ ὅλο ὅτι μὲ διάφορα ψεύδη προ- σπαθοῦν νὰ μειώσουν τὸ κῦΌρος τῆς ᾿Ενωτικῆς Πα- ρατάξεως καὶ νὰ τὴν πα- ρουσιάσουν σὰν «ἀμελητὲα μειοψηφία». ᾽Αλλὰ ἂν ἔχουν ἔτσι τὰ πράγματα γιατὶ ἡ Κυθέρ- νηση πανικοθάλλεται Χρη σιµοποίησαν καὶ ἄλλες µε- θόδους οἱ ἀρχὲς γιὰ νὰ πλήξουν τὴν μαθητικἡ νε- ολαία. Κάποια ἐφημερίδα, µάλιστα ποὺ πρόσκειται πρὸς τὸν Μακάριο ἔγραψε ὅτι 14 ἀνακριθέντες µαθη- τὲς εἶπαν ὅτι προσήγγισαν 100 περίπου πρόσωπα, ἆλ- λὰ µόνο τὸ ἕνα ἐδέχθη νὰ μυηθῆ! ᾽Αλλὰ ἂν αὐτὸ εἷ- ναι ἀλήθεια γιατὶ τόση ἆ- νησυχία ἐκ µέρους τῆς Κυ- δερνήσεως Μήπως ἡ ἁἄνη- συχία αὐτὴ σηµαίνει ἀκρι- θητικῆς νεολαίας ἀπεδεί- χθη ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὴν πρόσφατη παρέλαση τῆς Ό8ης ᾿Οκτωθρίου, ὅτε οἱ μαθητὲς παρελαύνοντες μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐξέδρα τοῦ Μακαρίου ἀντὶ ἄλλου χαιρετισμοῦ ἀναφωνοῦσαν τὸ σύνθημα «Ἔνωσις», Η- ταν µήπως µόνον μερικὲς δεκάδες οἱ μαθητὲς αὗτοί, ὅπως θέλει νὰ παρουσιάση τοὺς ἑνωτικοὺς µέσα στὰ σχολεῖα ἡ Κυθέρνηση καὶ ὁ τύπος της Οἱ τελευταῖες πληροφο- ρίες µας εἶναι ὅτι ἡ ἁστυ- νοµία συνεχίζει νὰ καλῆ μαθητὲς «διὰ συνέντευξιν». “ο Διγενὴς ἀππύθυνε πρὸς τὴν Νεολαίαν διὰ τὴν ἑ- πιδειχθεῖσαν µαχητικότη- τά της τὸν ἀνωτέρω χαι- ρετισμὸν τὴν ᾖ16.12.57. (Απὸ τὸ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ | | | | | | | | | Ι Ι | | | | | ἱ | ἱ ! | | Ι | Ι | | | | | | | | | | ἱ ἱ | | ἱ ͵ | | | | Ι | | | | | | | | | | Ι Ι | 1 | | | | | | | | | Ι Ι | | | | | | ΑΓΩΝΟΣ ΕΟΚΑ, σελ. 19), | Ἶ ἰ | | | | | τησίας, Ἑνότητα, ᾿Εδνική ΠΟΛΥΣ λόγος γίνεται συχνὰ γιὰ τὴν ἆἁ- νάγκηπ ὑπάρξεως ἑνότπτας μεταξὺ τοῦ Κυ- πριακοῦ λαοῦ, στὶς κρίσιμες στι/μὲς ποὺ περνᾶ ὁ τόπος. Κανένας δὲν ἀμφιθάλλει γιὰ τὰ ἁγαθὰ ἁποτελέσματα μιᾶς ἀρρα- γοῦς καὶ ὁλόφυχπς ἑνότητας, ποὺ θὰ ἀἁπο- τελέσπ τὸ ὑπιόθαθρο, πάνω στὸ ὁπιοῖο θὰ στπριχθή ὁ ἀγώνας τοῦ λαοῦ ὄχι µόνο γιὰ ἐθνικὴ ἐπιθίωστι, ὅτως θέλει ὁ ᾿Αρχιετι- σκοπος Μακάριος, ἀλλὰ κυρίως γιὰ ἐθνικὴ δικαίωση καὶ ἁποκατάστασιι. Γιὰ νὰ ὑπάρξῃ μιὰ τέτοια ἐθνικῶς ἑ- πωφελὴς ἑνότητα ἀπαιτοῦνται οἱ ἀκόλου- θες προύτιοθέσεις: α) Ύπαρξη κοινῶν στόχων καὶ ἐπιδι- ὠξεων. ϐ) Συνεπὴς προσήλωσπ στὶς ἐπιταγὲς τῆς ἐθνικῆς παραδόσεως καὶ ἰστο- ρίας. Υ) Σεθασμὸς πρὸς τὴν ἀξιοπρέπεια ὅ- λων ἀνεξαιρέτως τῶν πολιτῶν καὶ τὸ δικαίωµα ὅλων νὰ ἔχουν τὴν γνώ- µπ τους καὶ νὰ ἐκφράζουν αὐτὴν ἑ- λεύθερα, χωρὶς ἀπειλὲς καὶ κινδύ- νους διώξεως καὶ τιμωρίας. ὅ) ἶσπ συμμετοχὴ ὅλων στὶς θυσίες, ἀλλὰ καὶ στὰ ἁγαθὰ τῆς ζωῆς, Στὴν Κύτιρο σήµερα καμμιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ πάνω προὐποθέσεις δὲν ὑπάρχει, Οὔὗτε κοινοὶ στόχοι καὶ ἐπιδιώξεις ὑπάρχουν, οὔ- τε σταθερὴ προσήλωση στὶς ἐπτιταγὲς τς ἐθνικῆς παραδόσεως καὶ ἱστορίας, οὔτε σεθασμὸς στὴν ἀξιοπρέπεια ὅλων τῶν πιο- λιτῶν καὶ τὰ δικαιώµατα αὐτῶν, οὔτε ἴσπ συμμετοχὴ στὶς θυσίες καὶ τὰ ἀγαθὰ τς ζωῆς, Ἐκείνπ ὅμως ἀπὸ τὶς προύὐπιοθέσεις ποὺ κυρίως ἁἀπουσιάζει εἶναι ἡ σταθερὴ προσήλωσπῃ στὶς ἐπιταγὲς τῃς ἐθνικῆς πα- ραδόσεως καὶ ἱστορίας. Ἡ ἐπὶ τοῦ ἐθνικοῦ µας θέµατος πολι- τικ τῆς Κυπριακῆς Κυθερνήσεως, ἡ θεω- ρία τοῦ «ἐφικτοῦρ καὶ ὦ ὅλπ ἐπιχειρπματο- λογία ὑὐτιὲρ τῆς ἀνεξαρτπσίας ἔρχεται σὲ σφοδρὴ σύγκρουσπ πρὸς τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἑλλπνισμοῦ. Πῶς τότε θὰ ὑπάρξπ ἑνότητα Ἐπιζη- τοῦν καὶ τιροπανγανδίζουν ὅλοι ὑπὲρ τῆς ἑ- νότητας. “Οταν ὅμως μιλοῦν γιὰ ἑνότητα, ἐννοοῦν ὑποταγὴ ὅλου τοῦ λαοῦ εἰς τὸν Μακάριο καὶ τὰ σχέδιά του. Καὶ πιοῖα εἶναι τὰ σχέδια καὶ οἱ ἐπίδιώξεις τοῦ Μακαρίου ὅλοι γνωρίζουν: Ἡ διατήρηπσπ τῆς ἀνεξαρ- γιὰ νὰ παραμείνπ ἰσόθιος πρόε- ὄρος τῆς Κύπρου. Ἑνότητα Κάτω ἀπὸ τέτοιες συνθήκες καὶ γιὰ τέτοιους εὐτελεῖς σκοποὺς δὲν θὰ ὑπάρξπ ποτέ. Μονάχα ἑνότπτα γιὰ τὴν “Ἔ- Πάντως οὔτε κανονικὲς νωσπ, ἑνότητα κάτω ἁτιὸ ἁνιδιοτελΏ καὶ συλλήψεις γίνονται, οὔτε ἐθνικὴ ἡγεσία εἶναι δυνατὸ νὰ ὑτιάρξῃ. --- Βλέπε σελ. 4 Ὁ.---------------- ου ομως ΑΣΤΣΟΡΙΚΗ ΕΙΙΙΦΥΛΔΙΣ τὸ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ μιᾶς θυσίας ποὺ δείχνει τὸν ὀρθὸ δρόµο πρὸς τὴ Λευτεριὰ- - Μνήμιπ ἑνὸς φωτισµένου ἱεράρχῃπ, τοῦ Ἡγουμένου Γαθριήλ, ποὺ δίνει μὲ τὸ παράδειγμά του τὸ µέτρο τοῦ μεγαλείου γιὰ ὅλους τοὺς κατοπινοὺς ἡγέ- Ἑλλήνων. τες ἁλυτρώτων ΕΣΑ στοὺς τόσους μεγάλους στιαθμοὺς ᾿Απετελεῖτο ἀπὸ 40 μοναχούς, ποὺ δὲν φημί- Ἑλλάδα, 'Ἡ ἀπάντησις ὅμως τοῦ Τούρκου δυ- θῶς τὸ ἀντίθετο ἀπ᾿ ὅ,τι Μ τῆς Ἑλληνικῆς “Ἱστορίας φωτεινὸ φλάμ- πουρο ἀποτελεῖ τὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ ᾿Αρκαδίου, ᾿Απὸ τὸ 182] µέχρι τὸ 1941 τὸ ᾿Αρκάδι δὲν ἔλειψε ἀπὸ κανένα ἐθνικό προσ- Κλητήριο, Ποτὲ δὲν σωµδιθάσίηκε μὲ κανένα κατακτητή. Μὰ αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὶς 9 ἢοεμ- δρίου 1866 ἧταν κάτι φοθερὸ καὶ σχεδὸν ἆ- πίστευτο μὲ τὴν ξηρὰ λογική. ᾿Ἠταν μ.ἁ πυρ- καγιά, ἕνας κεραυνὸς ποὺ συγκλόνισε ὅλους. Ἡ Μονἡ τοῦ ᾽Αρκαδίου δρισκόταν στὸ Νομὸ Ρεθύμνου τῆς λεθέντικης µεγαλονήσου Κρήτης. ζονταν τόσο γιά τὴν σοφία τους, ὅσο γιὰ {ἣν παλληκαριά τους Ἠγούμενος τῆς Μονῆς ἤῆταν ὁ Γαδριὴλ Μαρινάκης, ἀπὸ τὀν Μυλοπόταμο Κρήτης, ἕνας µεγαλόπρεπος, μὰ ὅλο γλυκύτητα καὶ ἐξυπνάδα ἱερωμένος, ἄξιος τῆς Πατρίδος. Τὸν Μάϊο τοῦ 1866, περίπου 6 μῆνες πρὶν τὴ µεγάλη θυσία τοῦ ᾿Αρκαδίου, οἱ ἀντιπρόσω- ποι τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ συγκεντρώθηκαν στὰ Ἱστορικὰ Μπουτσουνάρια, ἔξω ἀπὸ τὰ Χανιά, καὶ ἀποφάσισαν νὰ ζητήσουν ἐπίσημα ἀπὸ τὸν Σουλτάνο τὴν ἛἜνωσιν τῆς Κρήτης μὲ. τὴν νάστη ἦταν ἀρνητική, ἀπειλοῦσε μάλιστα πὼς θά χρησιµοποιήση δία, ᾽Αμέσως οἱ Κρητικοὶ κα- τάλαθαν πὼς καινούργιος ξεσηκωμὸς ἀρχίζει, Ἔγιναν ἐπαναστατικὲς ἐπιτροπὲς. Στὶς 21 Αὐ- γούστου 1866 ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν «Κρη- τῶν διαδηλώνει στὰ Σφακιὰ «τὴν ἁδιάσπαστον καὶ παντατεινὴν “Ένωσιν τῆς Κρήτης μετὰ τῆς Μητέρας Ἑλλάδος. ᾿Αρχίζουν οἱ πρῶτες ἆπο- στολὲς ἐφοδίῶν καὶ ἐθελοντῶν ἀπὸ τὴν 'Ελλά- -- Βλέτιε σελ. 9 ὁδοικαθίωμα τοῦ Αρκαδίου ϱ ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, Παρασκευὴ 17 Νοεμόρίου 1972 ΠΟΙΗΠΣΗ Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Νωρὶς µεστώνουνε τὰ µπράτσα σου καὶ πιὰ τὰ ροῦχα ποῦ νὰ τὰ χωρέσουν, θέλουν ν᾿ ἁρπάξουνε, νὰ δράσουν. Νωρὶς μαυρίζει καὶ τ᾽ ἁπανωχεῖλι σου καὶ τὸ στῆθος σου, δάσος πυκνὸ µές τ ἀνοιχτὸ πουκάμισο φαντάζει, Τὸ πρωΐ ὅταν κινάης γιὰ τὴ δουλειά. Καὶ κοκκινίζουν τὰ κορίτσια στὴ θώριά του καὶ στρέφουνε τὰ µάτια τους στὴ γῆς, τὸ δεῖλι ποὺ γυρνάεις καὶ περπατᾶς μὲ τὸ κεφάλι σου Ψηλά. Μικρὸ τὸ σῶμα ποῦ νὰ χωρέση ἡ ψυχἠ Βροντάει µέσα του κι αὐτὸ πετᾶ, Πετοῦν τὰ πόδια, τὰ χέρια, σέρνουνε χορὀ, θέλουν νὰ μιλήσουν. Ποῦ νὰ χωρέση ἡ ψυχή, δράζει τὸ αἷμα, τὴν ὥρα ποὺ μεθᾶς καὶ χορεύεις, τὴν ὥρα ποὺ γλεντᾶς καὶ τραγουδᾶς, τὴν ὥρα π᾿ ἀγκαλιάζεις, Μικρὸ τὸ σῶμα, ποῦ νὰ χωρέση ἡ ψυχἠ Κι ὅταν πολεμᾶς. Καὶ ξέρεις τ᾽ ἄδικο νὰ πολεμᾶς, μὰ ξέρεις νὰ σφίγγης καὶ τὸ χέρι, ᾽Αλοίμονο σὲ ὅποιον σ᾿ ἔόλαψε ποτέ, ᾽Αλοίμονό του. ᾽Αλοίμονο καὶ σ᾿ ὅποιον σὲ σκλάδθωσε, γιὰ γύρεψε νὰ σὲ σκλαθώση καὶ τρισαλοίμονό του. Κι ὅποιος σὲ σκότωσε ᾿Αθάνατη, ὁ ἴδιος καταράστηκε τὸ μαῦρο ριζικό του. Μικρὸ τὸ σῶμα, ποῦ νὰ χωρέση ἡ ψυχή, τὴν ὥρα ποὺ φωνάζεις, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ”Π ΘΑΝΑΤΟΣ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΣ... ᾽Ακονισμένο ἀτσάλι ἡ σκέψη µου, πλανιέται καὶ πλαταίνει τὴν λαχτάρα µέσα µου ποὺ φώλιασε στὸ νοῦ µου, ἀπ᾿ τὴν ἰδέα θασανισµένη καὶ πατάει μὲ τὸ πάτηµα τῆς φωτιᾶς καὶ λιώνει τὸ γιοφύρι ποὺ μᾶς χώρισε, ἐμᾶς μὲ τὴν Μητέρα... Ασε µε νύκτα νὰ πνιγὸ,... Μὲ τὰ φτερὰ τοῦ λογισμοῦ, μέσ’ τ᾽ ἄψαχτα τὰ θάθη µου νὰ κλείσω τὴν Ἑλλάδα... Κλάψετε τώρα μάτια µου, Βθογγόει ἡ Κύπρος στὸ αἴνιγμα δὲν κελαϊδοῦν οἱ θράχοι, παρά χτυποῦνται ἀλύπητα, τὰ κύβατα τοὺς δέρνουν... Κι ἅμα ρωτήσω τὸ γιατὶ θὰ ποῦν τ᾽ ἄγρια περιστέρια «.... Στερέψανε τῶν ἀκτῶν οἱ θρῦσες γιατ᾽ ἔχουν τὸν χάρο µηνυτή.,. Προφήτη τους τὸν Γέρο π᾿ ἀνάστησε καὶ φύσηξε στὰ μάτια µας ἐλπίδα μέσ᾽ ἀπ τοῦ ἥλιου τὴν πηγή, θγῆκε καὶ λεύτερος τρέχει σὰν ἀχτίδα, κι’ ἀσύντριφτος δὲν λιώνει σὰν τὸν πάγο. ͵...». ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ᾽Αμμόχωστος. ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΛΙΑ Δεκαπενθήμερος ἐφημερὶς Μεολαίας τῆς Ἐπιτροτῆς Συντονισμοῦ Ενωτικοῦ ᾿Αγῶνος Ἅμρο σπορ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ Ἔτος Πρῶτον ᾿Αριθμὸς Φύλλου 12 Παρασκευὴ 17 Μοεμδρίου 1972 ΤΗΝ - “ΕΘΝΙΚΗ Γραφεῖα: Σοφούλη 28, Λευκωσία, Τηλέφωνον 4395859 Τυπογραφείου 635346 ΝΕΟΛΑΙΑ” ΕΚΔΟΣΙΣ: ΕΣΕΑ ΤΥΠΟΙΣ: ΕΣΕΑ ο πα παν ἅπαο µας παπα (παπα ὅτι παω πιω ὅσα παπα παω, «πο παω απ καπ ἐπ µαπα πααὶ κ” ΚΥΠΡΟΣ Αἰῶνες τώρα προσπαθῶ στὸ δάσος νὰ πετάξω στὸ δάσος ποὺ εἶν᾽ τὰ ἀδέρφια µου τὰ πολυαγαπηµένα. πέταξα ἔφτασα ὡς ἐδῶ, μ᾿ αὐτὸς ποὺ μ’ ἅρπαξε ἐκεῖ νά μ᾿ ὁδηγήση μοῦθρεξε τὶς Φφτεροῦγες µου. Δὲν ἔχω πιὰ τὴ δύναµη µονάχο νἁ πετάξω μ’ ἔθαλε τώρα σὲ κλουθὶ καὶ τὸ κλειδὶ κρατάει καὶ μ’ ἔχει νὰ κελαϊδῶ γιὰ εὐχαρίστησή του καὶ γιὰ τὰ τόσα πάθια µου τίποτα δὲν τὸν νοιάζει. Μισάει τὸ δάσος φοθερὰ καὶ θέλει νὰ τὸ κάψη. Τοὺς καὐμοὺς µου δὲν κοιτᾶ οὔτε τὰ θάσανά µου. Γιαυτὸ τότε μὲ ἅρπαξε ἀπ᾿ ἀλλονοῦ τὰ χέρια αὐτοῦ ποὺ μ’ ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν ᾽Αλδιῶνα. Μὰ Ἶρθε πάλι ὁ γέροντας μὲ τὴ χρυσῆ καρδιά καὶ ἀπὸ τὸ νἑο µου κλουθὶ θὰ μὲ ἐλευθερώση αὐτὸς ποὺ τὴ ψυχή του πρόσχαρα γιὰ μένα θυσιάζει ποὺ ἀκούει τώρα τὰ λόγια µου καὶ θαριαναστενάζει. τ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ τοτττττσττοτςστ-τ----- αονομρονρνα-τορ ΔΕΟΣ Ὑψώσαμε τὰ μάτια στὸν οὐρανὸ κι εἶχε ἀρχίσει νὰ χάνη «τὸ γαλάζιο του χρῶμα. Χαμηλώσαμε τὰ μάτια κ ἕνα δάκρυ ἀπογοητεύσεως κύλησε στὸ μάγουλο. Στρέψαµε τὰ μάτια σ᾿ ἕναν οὐρανὸ καὶ μᾶς θάµπωσε τὸ Ὑαλάζιο του χρῶμα. Γαλάζιο οὐρανὸ ποὺ πλημμύρισε τὴν ᾿Ακρόπολι. Κὺ εὐθὺς τὸ δάκρυ στέγνωσε καὶ τὰ µάτια χαµήλωσαν ἀπὸ δέος καὶ σέδας γιὰ τὴν αἰώνια Ἑλλάδα μὲ τὸν πανώριο Παρθενῶνα. ΜΑΡΩ Μ. ἔζωθεν ΓΦυχε! Δέ) ἂνε ομεθοκ ἐπομβᾶσείό : ἒ ο. -- ᾿Απὸ σελ. 1 δα. ΄Ἡ Ἐλευθερία ἔπρεπε νὰ κερδηθῆ μὲ αἷμα καὶ ἀγῶνες, «Ο Ηγούμενος Γαθριὴλ καὶ ὁ Φρούραρχος Αρκαδίου ἀνθυπολοχαγὸς Σ]ωάννης Δημακόπου- λος στὶς 7 μ.μ. τῆς 8ης Νοεμόρίου 1866 στἐλ- λοων ἐπισήμους ἀγγελιοφόρους πρὸς τὸν ἀρχη- γὸν τῶν ἐπαναστατῶν Ρεθύνου συνταγματάρχη Κορωναῖο καὶ τοῦ γράφουν καὶ τὰ ἑξῆς: «Προ- φθάσατε μίαν ὥραν ταχύτερον, διότι μᾶς ἔκλει- σε καὶ τακτικὸς καὶ ἄτακτος στραιὸς πολύς, Ἐν δίᾳ µεγίστῃ». Ηταν πολὺ δύσκολη, σχεδὸν ἀπίστευτη ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀποσιολῆς, Καὶ ὅμως τὰ ξημερώματα γύρισαν πίσω στὸ θάνατο οἱ ἀγγελιαφόροι λασπωμένοι καὶ ἁπτόητοι,. Κατάλα- θαν ὅλοι πὼς στὀ ᾿Αρκάδι, καλόγεροι, πολεμι- στές, 6οσκοί καὶ γυναικόπαιδα, ἦταν ἕνα ἀπο- φασισµένο σύνολο μὲ µιά κεφαλή, τοῦ Γαθριήλ, ποὺ τραθοῦσε πὸν ἡρωϊκὸ δρόμο τῶν μαρτύρων τῆς Χριστιανοσύνης. Στὸ μεταξὺ εἶχε φθάσει στρατὸς στά Χανιὰ γιὰ νὰ ἐνισχύσῃ τὶς 'Όθω- μανικὲς φρουρές. 'Ἡ πρώτη ούγκρουσις ἔγινε τὸ τέλος Αὐγούστου. Στὶς 7 Νοεμθρίου 20 χιλιάδες στρατὸς καὶ 26 κανόνια, φτάνουν μπροστά σὶὸ ᾿Αρκάδι. 'Ο γενναῖος ἡγούμενος Γαδριήλ, ἀπεφάσισε νὰ κά- νη τὸ μοναστήρι σύμδολο ἐθνικό, και Αἰγυπτιακὸς Αὐγὴ 8ης ΒΝοεμθρίου 1866. Καλόγεροι καὶ λαὸς παρακολουθοῦν τὸν ἼΏρθρο µέσα στό Ἡαό, Μπαίνει ἕνας ἀναστατωμένος ἄντρας, πλησιάζει τὸν λαμπροντυμένο ἡγούμενο καὶ κάτι τοῦ εἶπε ψυθιριστά, 'Ο Γαθριὴλ ἔγνεψε στὸν φρούραρχο Δημακόπουλο καὶ ὀγῆκαν ἔξω, ἀφοῦ ἄφησαν ἕνα γέρο μοναχὸ νὰ τελειώση τὴν λει- τουργία,. Οἱ Τοῦρκοι φάνηκαν στὸ ὕψωμα Κο- Μέσα στὴ Μονὴ δρισκόντουσαν περίπου 250 μάχιμοι καὶ 350 γυναικόπαιδα. Μόλις πλησία- σαν οἱ Τοῦρκοι διακόσια καλοζυγισμένα δόλια ἔπεσαν ἐπάνω τους καὶ τοὺς σκόρπισαν Οἱ ἀπώλειές τους ἦταν πολλές. Ἐν τῷ μεταξὺ τὰ 26 κανόνια κτυποῦσαν ἀλύπητα ὅλη τὴ Μονή. ᾿᾽Αρχηγὸς τῶν γυναικῶν ἦταν ἡ ἡρωῖδα Δασκα- λοχαρίκλεια, μητέρα τριῶν καπετάνιων ποὺ ἔπε- σαν στό ᾿Αρκάδι,. Γιὰ ὅλα φρόντιζε µέσα στὴ Μονή. Ἠταν ὑπόδειγμα Ελληνίδος, Πέρασε τὸ μεσημέρι. Τὰ μικρὸ ὀροπέδιο γἐ- µισε μὲ Τούρκικα πτώματα, 'Ὁ Μουσταφᾶς τὸ- τε διατάζει γενικὴν ἐπίθεση, Οἱ ἐπιθέσεις καὶ ἀποκρούσεις συνεχίζονται μέχρι τὸ 6ράδυ. Οἱ σάλπιγγες σήµαναν διακοπἠ γιὰ νὰ µεζέψουν νε- κροὺς καὶ τραυματίες, 'Ο ἡγούμενος κάνει ἐπι- θεώρηση, ἐμψυχώνει τοὺς ἄνδρες του καὶ διατά- ζει νὰ καλυφθοῦν τὰ ρήγματα ποὺ ἄνοιξε στὸν τοῖχο τὸ ἐχθρικὸ πυροθολικό, Λειτούργησε τότε καὶ κοινώνησε ὅλους τοὺς πολιορκημένους. “Ο- λοι τότε πῆγαν γιὰ ξεκούραση, αὐτὸς δὲ ἔμει- νε ἄγρυπνος, γιατὶ περίµενε θοήθεια ἀπὸ τὸν: συνταγματάρχη Κορώναῖο. Αὐγὴ Θης Νοεμθρίου 1866, Όλα τὰ πυρο- θόλα τοῦ Μουσταφά καὶ ἕνα µεγαλύτερο τῶν 50 κιλῶν ποὺ ἔφερε ἀπό τὸ Ρέθυμο, ἕ- Ριχναν θλήματα, ἐνῶ κατὰ διαστήματα οἱ πεζοὶ ἔκαναν ἐξορμήσεις. Τοὺς ἀπωθοῦσαν οἱ γενναῖοι, Αὐτὸ κράτησε ὡς τὸ μεσημέρι, Ὁ Μουσταφᾶς διατάζει γενικὴν ἐπίθεση, Μετά τὸ μεσημέρι μὲ μιὰ συνδυασμένη ἍΏτρο- μερὴ ἐπίθεση ὁ ᾿Οθωμανικὸς στρατὸς πέτυχε νὰ μπῆ στὴν αὐλὴ καὶ ἀρκετοὶ νὰ ἀνεδοῦν στὰ δω- ὁβοικαύίωμα τοῦ Αριεαδίου 8 ρές, “Ο ἡγούμενος ἄμενε σιώωπηλὸς. Σήκωσε τά χέρια καὶ φώναξε δυὸ θραχνὰ λόγια: «Οπως πάντα παιδιά µου, ᾿Ελευθερία ἤ Θάνατος». μάτια. Οἱ πολιορκημένοι κάνουν μιά δραματικὴ ἀντεπίθεση μὲ ὅλα τὰ µέσα ποὺ εἶχα, 'Ο ἴἵ- διος ὁ Γαδριὴλ ἀνεδαίνει στὰ δώματα καὶ µά- χεται σὰν λιοντάρι. Μιὰ σφαῖρα ὅμως Τούρκικη τὸν κτυπά στὴν κοιλιά καὶ τὸν ξαπλώνει νεκρὀ. Ἠταν πιὰ περικυκλωµένοι, Μπροστά στὸ θάνα- το ὅλοι, Τὰ πιώµαια κάλυψαν. τὴν αὐλή, Τὸ αἷμα ἔτρεχε σάν ποτάμι, Τότε ὁ ΓΠιαµπουδάκης ἀπὸ τὸ Αδελε καὶ ὁ Σκουλάς ἀπὸ τὰ ᾿Ανώγεια πυροθόλησαν τὰ μπαρούτια, Μιά τροµερὴ ἔκρη- ξη συνεκλόνισε τὴν περιοχή, Τοῦρκοι, Χριστια- νοί, Δερθίσηδες καὶ Καλόγεροι γίνηκαν κοµ- μάτια, Τὸ ᾿Αρκάδι κάηκε, Στὰ ἐρείπιά του σκεπά- στηκαν ὅλοι οἱ πολιορκημένοι. Γλύτωσαν µόνο 100. γυναικόπαιδα. ᾿Ανάμεσα στοὺς νεκροὺς καὶ 26 μοναχοί, Τοῦρκοι νεκροὶ Χιλιάδες καὶ ἄλλοι τόσοι τραυματίες, 'Ο γαμθρὸς τοῦ Μου- σίαφᾶ, ὁ Σουλεϊμὰν Βέης νεκρός, Τὸ ᾿Αρκάδι γίνηκε φλάμπουρο ἑνὸς τρίχρονου τρομεροῦ ξεσηκωμοῦ, ποὺ συγκλόνισε τὸν κὀ- σµο, Χρειάστηκαν ὅμως ἀκόμη 2 ξεσηκωμοὶ γιὰ νὰ ἀνατείλη στὸ μαρτυρικὸ νησὶ ἡ ᾿Ἐλευθερία, Γιὰ µάς τοὺς ἀλύτρωιους ἀκόμη Έλληνες τῆς ἄλλης μαρτιρικῆς Κύπρου, τὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ ᾿Αρκαδίου ἀποτελεῖ φωτεινὸ ὁρόσημο, γία- τὶ. μᾶς διδάσκει πὼς ἡ Ελευθερία τοῦ κάθε ἝἛλληνα κατακτᾶται μὲ αἷμα καὶ ἀγῶνα τραχὺ καὶ πὠς ὁ πόθος καὶ τὸ ᾿Εθνικό πάθος γιὰ Ἓ- λευθερία δὲν ἱκανοποιῆται μὲ δῆθεν «ρεαλιστι- κὲς» καὶ «ἐφικτὲς» λύσεις, ἀλλὰ γιγαντώνεται καὶ μιὰ µέρα ξεσπά καὶ σὰ, λάδα καλύπτει ἑ- κείνους ποὺ γίνονται στὸ δρόμο ἐμπόδιό του. Τότε ἡ λογικὴ σταματᾶ καὶ τὸ ὅραμα γίνεται πραγµατικότηία., Ἡ Ελευθερία κατακτᾶται, δὲν δωρίζεται, 0ἱ κομμουνιστηὶ εἶναι µειοψηιία στὴν Ανιτολικὴ Εὐρώπη 6 ΤΑ Κ.Κ. ΛΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΑ. ΕΧΟΥΝ ΛΙΛΒΡΩΘΗ ΑΠΟ ΑΣΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ. Μιὰ ἀντατιόκριστι ἀπὸ τὸ Μόναχο, ποὺ δεί- Χνει πόσο στενὴ καὶ ἀντιδπμοκρατικὴ εἶναι ἡ θάσι τῶν Κ.Κ. ποὺ κυθερνοῦν τὴν ᾿Ανατολι- κ Εὐρώτιπ καὶ πόσο μικρὸ εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν ἐργατῶν ποὺ εἶναι «Ἕνα κόμμα εἶναι μιὰ ὁμάδα γαϊδάρων ποὺ θαυ- µάζουν ἕναν ἄνθρωπο γιατὶ νομίζουν πὼς εἶναι γάϊδα- ρος κι αὐτός». Αὐτὰ ἔγροφε τὴν 131 Φεθρουαρίου 185 ὁ Φρει- δερῖκος Ἔγκελς, στὸ φίλο του καὶ συναγωνιστή του Κάρλ Μάρξ. Αὐτὸ, φυσικά δὲν ἐμπόδισε τοὺς κοµµου- νιστὰς νὰ ὀργανωθοῦν σὲ κόµµατα καὶ μετὰ τὴν κα- τάκτησιν τῆς ἀρχῆς, ἐκεῖ ὅ- που τὸ πέτυχαν, νὰ ἐγκα- θιδρύσουν τὸ µονοκομµατι- κό τους καθεστώς. Τὸ πιὸ περίεργο ὅμως δὲν εἶναι αὐτό, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς χώ- ρας, καὶ ἐκεῖ ὅπου οἱ κοµ- μουνισταὶ κυθερνοῦν καὶ ἐκεῖ ὅπου ἀγωνίζονται γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας, τὸ µέλη τοῦ κόµµατος:- στα οἱ «ὑπάλληλοι», δηλαδὴ οἱ Υραφειοκράτες, ἀποτελοῦν τὰ 67 τοῖς ἑκατὸν τῶν µε- λῶν τοῦ κόμματος. Οἱ κομμουνισταὶ ἡγέται ἔχουν σωναίσθησιν τῆς ἀφύσι- κης αὐτῆς ο, γκροτήσεως τῶν κομμάτων τους, καὶ ἔχουν ἐπανειλημμένως, μὲ διαδοχι- κὲς ἐκκαθαρίσεις καὶ προσ- λήψεις νέων μελῶν, προσπα- θήσει νὰ δώσουν µμιὰ πιὸ «προλεταριακὴ» θάση στὴ συγκρότηση τοῦ πολιτικοῦ του μηχανισμοῦ. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ Σοθιετικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κάμματος, Λε- ονἷν ἈΑπρέζνιεφ ἐπέτυχε π.χ. νὰ αὐξήση τὸ ποσοστὸν τῶν ἐργατῶν στὸ κόµµα ἀπὸ '34 τοῖς ἑκατὸν σὲ 40 τοῖς ἑκατόν. Ἡ ἐπιτυχία ὅμως αὐτὴ εἶναι σχετικῶς µετρία ἂν ἀναλογισθῇ κανεὶς ὅτι ἡ Κομματ. ᾿Ανάλυση τῶν κομματυκῶν ΧΩΡΑ µέλη σὲ Ὑπόλ, μελῶν κατὰ ἐπάγγελμα ἑκατομ. Πληθ. Εργάτες ᾿Αγρότ. Ὑπάλ. Σο6. ἝἜνωσι 13.9 233 40:36 1506 4506 Πολωνία 2.3 30 4056 1126 4316 Ρουμανία 22 18.2 4516 2416 3156 Τσεχοσλοθακία 1.2 19 2376 1056 ό776 Οὐγγαρία 0.7 9Φό 3876 3056 3206 Βουλγαρία 0.7 7.2 4076 2656 2456 Κομμουνιστικὸν Κόμμα δὲν ἀναλογία τῶν ἐργατῶν εἰς τὸ εἶναι προλεταριακό, δὲν ἀπο- τελεῖται δηλαδὴ ἀπὸ ἐργά- τες, ἀλλὰ ἀπὸ ἀστούς, καὶ μάλιστα, τοὺς πιὸ φανατικοὺς ἐξ αὐτῶν, τοὺς Υραφειοκρά- τες. Ἔτσι, στὴ Ρωσσία π.χ. ἐπὶ πληθυσμοῦ 247 ἑκατομ- µυρίων κατοίκων, οἱ κοµµου- νισταὶ ἀνέρχονται εἰς 14.63]. 000, δηλαδὴ τὰ 5,ό τοῖς ἑ- κατὸν τῶν κατοίκων τῆς χώ- ρας, καὶ ἀπὸ 100 µέλη του, οἳ 45 εἶνι ὑπάλληλοι, καὶ µόνον 40 εἶναι ἐργάται καὶ 15 εἶναι χωρικοί. Προλεταριακὴ θάσπι Στὴν Πολωνία ἐπίσης, τὰ 43 τοῖς ἑκατὸν τῶν κοµµου- νιστῶν εἶναι ὑπάλληλοι,. ἔναν- τι 40 τοῖς ἑκατὸν τῶν ἐργα- τῶν καὶ ]Ἰό τοῖς ἑκατὸν «ἄλ- λων». Μόνο στὴ Ρουμανία, τὴν Οὐγγαρία καὶ τὴ Βουλ- Υαρία, οἱ ἐργάτες ἀντιπρο- σωπεύονται στὰ κομμµουνίστι- κἁἀ κόµµατα τῶν χωρῶν τους περίσσότερο ἀπὸ τὰ ἄλλα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ. χωρὶς ὅμως νὰ φθάνουν που- θενὰ τὸ ἥμισυ τῶν μελῶν των. Στὴν Τσεχοσλοθακία µάλι- σύνολον τοῦ σοθιετικοῦ πλη- θυσμοῦ φθάνει τὰ 57 τοῖς ἑ- κατὸν, καὶ συνεπῶς τὸ ποσο- στὸν τῶν ἐργατῶν στὸ Κόμ- μα εἶναι μικρότερο ἀπὸ τὸ ποσοστὸ στὶς τάξεις ἐκείνων τῶν Ρώσσων ποὺ δὲν προσε- χώρησαν στὸν κομμουνισμό. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι οἱ πραγματικοὶ προλετάριοι, οἱ ἐργάται, ἀποφεύγουν νὰ ἐγ- γράφωνται στὸ Κομμουνιστι- κὀ Κόμμα τῆς Σοδιετικῆς Ἑ- νώσεως, διότι δὲν θεωροῦν ὅτι τὸ κόµµα αὐτὸ ἀντιπρο- σωπεύει τὰ δικά τους συµφέ- ροντα. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι περίεργο ἂν κανεὶς λάθη ὑπ ὄψιν του ὅτι τὰ μισὰ µέλη τοῦ Κόμματος ἔχουν δίπλω- μα ἀνωτάτης σχολῆς καὶ ὅ- τι σ᾿ αὐτὸ ἀνήκουν στὴ Ρωσ- σία τὰ 40 τοῖς ἑκατὸν τῶν ἐπιστημόνων ποὺ φέρουν τὸν τίτλο τοῦ «διδάκτορος». Γρα- φειοκράτες καὶ δόκτορες, καὶ ὄχι προλετάριοι, κυθερνοῦν σήμερον τὴν Ρωσσίαν, καὶ ἐ- ναντίον αὐτῆς τῆς καταστά- σεως καµµία «ὀκκαθάρισις» δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντι- δράση, ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ ποὺ τὴν ἐνεργοῦν, πάλι Ὕγραφειο- σταματάει, ἀγοράζει Ὁ-µατα... κράτες καὶ δόκτορες εἶναι. µ Με µη αμ ο αμ να νο να εί ἀλε καν ΜΟΝΗ Δ . φ ὑἳ μάσκα 4 --Μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ οἱ σφαῖρες ἔχουν ἀκριθήνει τόσο τὸν τελευταῖο κᾳπιρό! ται, τοῦ ξαναπιάνει τὸν σφυγµόὀ, οσκέπτεται λίγο, γυρίζει πρὸς τοὺς συγ- Σκωτσέζικο Ἓνας Σκωτσέζος ποὺ θρίσκεται στὸ Παρίσι πη- γαίΐνει στὸ τπλεγραφεῖο γενεῖς τοῦ ἀρρώστου καὶ νὰ ρἱίξηπ ἕνα ππλεγράφη- λέει ἀπαθέσοτατα: μα. Αγαπητοί µου, τὸ -Πόσο κοστίζει ρωτά- ρολόϊ µου σταμάτησε ἢ ὁ ει τὸν ὑπάλλπλο, ἄρρωστος αὐτὸς ἔχει πε- --Ἔνα Φράγκο ἡ λέξι, θάνει, τοῦ ἀπαντᾶ ἐκεῖνος καὶ 2 ο Άννα, ἐπίοπα, ς Βάρος... μυαλοῦ φράγκο, ἡ : ὑπογραφή, ἕστω κι ἂν Στὸν γιατρὀ... “0Ο ἁρμό- διος ὑτάλλπλος συµπλι- Εἶναι σύνθετη. ἵ --Ἔ, τότε, θὰ δάλω µό- ρώνει τὴν κάρτα τοῦ και- νούργιου πελάτπ: νο τὴν ὑπογραφή µου, λέει ὁ Σκωτσέζος. στι θάρος ἔχετει Καὶ γράφει στὸ χαρτί: -τὶ κιλά, γιατρέ. «Ο Μάκ, ποὺ φθάνει ἆ- -πΠοιὸ ταν τὸ μεγαλύ- πόὀφε ἀεροπορικῶς»! τερο 6άρος σας --θ3 κίλά. --Καὶ τὸ μικρότερο 6ά- ρος σας --ᾱ- Κιλὰ καὶ 500 γραμ- μάρια. --Πῶς --Ναί, γιατρε, τόσο ἤ- μουν ὅταν γεννήθηκα | κ .. Ἕνας πελάττς πηγα(- νει στὸν Φφυχίατρο καὶ τοῦ ἐξομολογεῖται ὅτι πα- θαΐνει διαλείψεις µνήµης, --Ναί, γιατρέ, Χάνω τιο- λὺ συχνὰ τὴν µνήµτι µου τελευταῖα. ---Μτιορεῖτε νὰ μοῦ δώ- σετε ἕνα παράδειγµα τῃς παροδικῃς ἀμνησίας σας ρωτᾷ ὁ γιατρός. Καὶ ὁ πελάτης: --Ποιᾶς ἀμνπσίας Ἂ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ Ζύπηιµα συνπθείας ὍὉ υνΥραφεὺς οστρατιώ- της: --Σταθήῆτε κύριε λοχα- γε, λείπει μιὰ περιστω- µένπ ἀπὸ τὴν πρώτη λέ- ξι τοῦ ἐγγράφου. Ὁ λοχαγὸς (ἀφπηρπμέ- νος) : -- Ὅποιος τὴν ΠΠρΕ... δέκα µέρες περιορισµό!.. κ --Φορᾶς μάσκα γιὰ νὰ μὴ ο) ἀναγνωρίσω ἅμα κάνης κάνα λάθος, ἕ Τὰ θύματα Ἓνας ἐφημεριδοτιώλτς στὸ Παρίσι, διασχίζει τρέ- Χοντας ἕνα κεντρικὸ δρό- μο φωνάζοντας: --Έκτακτο παράρτημα. Μεγάλη ἁπάτῃπ Πενηντα θύματα. Ἔνας περαστικὸς τὸν μιὰ ἐφημερίδα καὶ ρίχνει μιὰ ματιὰ στοὺς τίτλους. --Περίεργο, λέει, Τί φω- νάζει τοῦτος Δὲν θλέπω πουθενὰ τίποτε γιὰ ἁτιά- τη Ἡ οκηνὴ κατὰ τὴν ἆ- πόθασι τῶν Συμµµάκων στὴν Νορμανδία. Βόμθες, πυροθολισµοί, θοµθαρδι- σμὸς τῇς ἀκτῆς ἀπὸ τὰ δαρέα τπλεθόλα τοῦ συµ- κ μαχικοῦ στόλου. Σωστὴ κόλασις, ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ἜἛνας στρατιώτης ποὺ ππσπππττσσσσσπσσσπσσσσσ ὑποφέρει ἀπὸ λόξυγγα, λέγει στὸν διιλανό του στρατιώτη: --Γιάνντ, τρόµαξέ µε σὲ παρακαλῦ γιὰ νὰ μοῦ κοπῆ ὁ λόξυγγας| Εκείνπι τὴ στιημὴ ἆᾱ- κούει πάλι τὸν ἐφπμερι- δοπώλπ νὰ φωνάζη: -Παράρτηιμα. Μεγάλη ἁπάτῃπ. Πενμᾶντα ἕνα θύ- ἛἜνας γιατρὸς καλεῖται ἐτιειγόντως νὰ ὂΠ κάποι- ον ἄρρωστο. Τὸν ἀκροά- ζεται, τοῦ πιάνει τὸν σφυνγµό, τὸν ξανακροάζε- ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, Παρασκευἠ 17 Νοεμθρίου 1972. 38 ΕΛΕΝΥΘΕΡΕΣ «2ΡΕΣ ΔΙΗΓΠΗΜΑ Τὸ χρυσάφι Τώρα κι’ ἕνα μῆνα ἡ μικρή ἐ- παρχία εἶναι ἀνάστατη, Κάποιος ἀγρότης εἶχε θρῆ σἰό κτῆμα του δύο θώλους χρυσοῦ, μεγάλους σὰν πορτοκάλι καὶ οἱ φῆμες ὠργία- ζαν,. Αλλοι ἔλεγαν ὅτι, τὸν και- ρὸ τῆς Γαλλικῆς ᾿Επαναστάσεως, οἱ εὐγενεῖς εἶχαν σκορπίσει στὰ χώράφια τῆς περιοχῆς τὸ χρυσάφι τους, ἄλλοι ὅτι τὸ χρυσάφι 6ρι- σκόταν ἐκεῖ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ περίφημου λαθρεµπόρου Μαντρὲν κι ἄλλοι ἄλλα, Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ἀγρότες τῆς περιοχῆς ἔσκαθαν νυχθημερὸν τὰ χωράφια καὶ τοὺς κήπους τους, γιὰ νὰ 6ροῦν ἆχρυ- σάφι. Σ’ αὐτὴ τὴν ἠλεκτρισμένη περίοδο, ὁ χρυσοχόος Γκρανοὺλ εἶδε νὰ σταματᾶ μπροστὰ στὸ κα- τάστηµά του ὁ μπάρμµπα Λαπόρ, ἀπὸ τὸ γειτονικὸ χωριὸ Βιδέρ, --Θέλεις τίποτα, καλὲ µου ἄν- θρωπε ρώτησε ὁ χρυσοχόος. Τοῦ ΖΑΝ ΝΤΕΣΑΚ -Εὐχαριοτῶ, στεικΕίκοσι χιλιάδες, --Εὐχαριστῶ, εἶπε ὁ μπάρμπα Λαπόρ. Πάω τώρα νὰ φάω στὴν ταφέρνα. --λλὰ τὶ λές Μιὰ ποὺ θρέθη- κες ἐδῶ, θὰ φᾶς µαζί µου, Σιὸ σπίτι µου, --Ἔὰἁ μὴ σᾶς 6θάζω σὲ Εἶπε ὁ µπάρµπα Λαπόρ. -Εὐχαρίστησις,,, Ὦ κ, Γκρανοὺι πῆρε µαζί του τὸν μµπάρµπα Λαπόρ. Ἔϊχκλεισε τὸ μάτι στὴν γυναῖκα του, ποὺ ἔδλε- πε ἀπορημένη νά τῆς κουθαλᾶ τὸν γέρο χωριάτη, --Ὁ ἀγαπητς κ. Λαπὸρ θὰ φάη μµαξί µας, ἀγαπητή µου. Καὶ ὁ «ἀγαπηπός κ. Λαπὸρ» ἔ- Φαγε τὸν περίδροµο, ἥπιε μὲ τὴν ψυχή. του, ἀπήλαυσε τὸ καφεδάκι του καὶ ἄναψε τὸ ποῦρο ποὺ τοῦ προσέφερε ὁ κ. Γκρανούλ. --Καὶ τώρα ποὺ μείναμε οἳ δυό κόπο, --δὰ ρωτήσω, εἶπε ὁ µπάρµπα Λαπόρ. --Τὶ νὰ ρωτήσης --'Ἑσεῖς ξἐρεῖε ἀπὸ χρυσάφι, ἒ Η. καρδιὰ τοῦ χρυσοχόου ἀνα- πήδησε µέσα στὸ στῆθος του, ---καὶ θδέδαια εξἐρω. Τί θέλεις ἀκριθῶς --νδά μοῦ πῆτε πόσα µμπορῶ γὰ πάρω γιὰ ἕνα κομμάτι χρυσά- φι τόσο Κι’ ἔδειξε μὲ τὰ δυό του χέρια, --Ὑπάρχει εἰδῶν καὶ εἰδῶν χρυσάφι, τραύλισε ὁ κ. Γκρανούλ, 28 καρατιῶν, 18, 14, λιγώτε- ρο. Τὄχεις μαζἰ σου -ϕΠοιό --Τὸ χρυσάφι. --Καὶ δέθαια... ὄχι, εἶπ ὁ μπάρµπα Λαπόρ, Καὶ πόσα πάνω κάτω μπορῶ νὰ πάρω ἀπὸ τὸ- σο χρυσάφι --Μὰ,.. δέκα χιλιάδες, πέντε Χιλιάδες,,. δεκα- Διεύθυνσις Ἡμερομηνία Γεννήσεως . ΙΕ ΕΕ ΕΕΣ ΕΕ ΕΕ ΕΕΣ ΕΣΕΕΕΕΕΕΕΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΣΕΕΣΕ ΕΕ ΕΕΚ ΕΕΕΕΕ ΔεΏέίον ΣυµμπεΕῖἔοχεις ἀρ. 4 Σχολἡ (γιὰ μαθητὲς) .. μποροῦμε νὰ συζητήσωµε τὸ θέµα µας, εἶπε ὁ χρυσοχόος, μας, --Βὰ τὸ συζητήσωµε, σε ὁ µπάρµπα Λαπόρ, --“Πόσα ἀκριθῶς ζητᾶς γιὰ τὸ χρυσάφι ποὺ Έχεις δρῆ Ὁ. μπάρμµπα Λαπὸρ τὸν κύττα- ἓε ἄκπληκτος, ---Τὸ χρυσάφι ποὺ ἔχω θρῆ --Μὰ δὲν μοῦ εἶπες γιὰ ἕνα κομμάτι χρυσάφι τόσο Καὶ ἕκα- νε μὲ τὰ χέρια του τὸ σχῆμα ποὺ εἶχε κάνει ὁ μπάρµπα Λαπόρ, Δὲν μὲ ρώτησες τὶ ἀξία ἔχει -Ῥώτησα, εἶπε ἀτάραχα ὁ γέἐ- ρος, --Τότε --Ῥώτησα πόσο θὰ ἔπιανα ἀπὸ ἕνα τόσο κομμάτι χρυσάφι, ἂν τύ- χαινε νὰ τὸ θρῶ, καθώς σκάδω στὀ χωράφι μου... Ὅ κ. Γκρουνὰλ κάτι θέλησε νὰ πῆ. ᾽Αλλὰ δὲν πὸ εἶπε. Γιατί, µο- λονότι ἄνοιγε τὸ στόµα του, φωνὴ ἀπὸ µέσα δὲν ἔδγαινε.., συμφώνη-

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Κυπριακό 4p
Η θυσία του Κυριάκου Μάτση 4p
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 2p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 2p
ΠΟΙΗΣΗ 2p
Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου 1-2p
ΔΙΩΚΕΤΑΙ η ενωτική νεολαία 1,4p
Ενότητα Εθνική 1p