Back

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, 1888-01-18

νο ο ο ..] μα 223} τσ, .: ο ο. ο ο αι. ο, ὃν ορια ἑννήτ απαθνε το φέλικ κι ἄλλα, 085 πια, 5 αλα το ὀλαις τοῦ αν κ. γ2ρὲς : . Νν « ' 3 ο τὸ τις ο κάνε 5 το Π ς , 3 Αα ώτιηες τὸ οηατιὰ ο σὶ παπά ἁστασττο ὼ το , . α ἃ - ὃν κ , Κι αὐτα Ἡ) α πιότε εως ἡ κακή του Όὖτις 3η πᾶντοτε πολ όμους ἆ ἁρτονας καὶ καταχτητεις ο των τῆς γῆς ὅ-α, βέλα. . ΄ κει Ἑωγοωται κι τα) Α δὲ 114 μὲ τὰ 2έοτια. καὶ 2]. ”ν νὰ κοῦ προ λνθρωπε 2. εἲς πής δη τοε//.Ε, λος σενα μη εἳ εὔσισχεις ΕΜ καὶ τὰ σ/ολεῖα κ΄ εἰς τῆς ενας σεν τὸ -όμια αχ ἐν αὐτῃῆ τῃ οῦων ία, -- -- ὄφ. Γ----- ανώνερίρη. εδ κ το οραν ... σαχ ὄγαικκ) αι τοσα, τνεαι, εἰς οσους 90205, Ξ .” ᾽ ..”, , νὰ ͵ και Ἰξμεόνς τ2 μεα).ο σου οι/ως Ἅρτους ως τος. . »' ἔπειτα μετ) ς τὰ ἆ)λα ζῶα τέχεις ὅλως κορδωμένο ος « πχ . ο -- κ «ερ. ἀνββωπος-τοὺς )έγεις-ἄνθοωπος τελειω!.ένοζ. ΄ . . ἡμὶ { ΑΝ 1ὰ ο νήρυ 2 μέσα ς τ' ὄρος καὶ νά αἱ ἀναἡρέψη ίσα, . ν ΑΝ να οἷς ἐπειτ᾽ ἀπέ µίαν θεκαπευταετηρίσα πῶς ϐ. ρε ση» οκ) πο --- τῶς ὕα μις }ης τν ρα ἅτ τον { μὖττ την ὡς τον τατο» καὶ ϐὰ ἦσε σωτὸς τράνος ἑκτὸς μόνον τών γεράτων᾽ καὶ ἀντὶι να Ξεορης υλῶ ὥσσαν νὰ μιλᾶς καὶ σὰ ὃ δικα ης 4 . ΄ 3 τν Λ ΄ ὡτσᾶν τρόνες 04 Ἡαλίτης κ ὡσᾶν τράγος θὰ ων ξι, ω . . Ἂν , ο . «εν .Ν Τετε οἳ” Ύ4 ἔγης γόνο, να, μέρες χ ἑβεομάσα οἐν 04 ἔρης παντα) όνι καὶ καππέλλο καὶ βελάδα: δὲ, ἡὰ ὅν. κα αἱ ενός «άφθῶς αν θα ἔρης ὠρολόγι καὶ γερόγία γαὶ κραβάτα, .. , άν ὧι τέλας παντων μ ἕνα λόγο δὲν (ὰ ὖτε µασκαράτα ν ν ’ . .. Ν ’ ἵ ναγε «τοτε οὰν πλ) ορῶμα καϊτὸ γέρο) α τροςὮ 00, Ν καὶ τὴν ἶγα ΠΙὰ Ὠξόν σου καὶ τὰ νύρ]α γιὰ σταθὶ σου. ---- «λτιρο τὸν 00ο ἂν εἶγες κ τον ζῶον τελειωμ.ένου, ἑπρετς τὸν όσαςν ὅλουν νὰ τὸν τα ης ἑνωμένον ν πα ευ . ΄ Να τν” ./ σοιμα γαὶ νὰ λλ ἀναπγιαένος ἷ 3 πο ἎἊ ΄ τώρλ εἰς Φλας οιρημένος, 4 σαν Εηρία καθιιέρα, 4) ὅλοι τρώγονται σᾶν σκἍλλοι, : βισσοτέρκ. τολὰς τὸν ἆλλον νὰ σχοτώση νάγη γῖν πε ων . ΐ . 3!’ ϱ . λνοιοθλέτ ὁ εἲς τὸν ἆλλουν ὡσὰν σκύλος τ μμώμένος - ΄ . ἈΝ ε, ε σλετ τλισμέ ος .- ν λάσῃ , ἀσχοῦνται νὰ σχοτόννουτ ἕνχ ἔνα, δ. οι χ ας διὰ λε. Β. ,: ρω, ἂν . { 4 ὑόραιτα οιοτι ση τελειντεσον 9): : κι Ἅμς τὸν ὁ Ἱκαλοσνην ὡς οεὸς κ» Ν 5 ἄγορά τις μαἩ Ἐμὲ ο ἀ) ῴ / Δ κ: ἵωστσς καὶ π . 204 ω. .-- ν κας ορ άμμο νὰ εξ ϱ5 αιχ συ ορ τοξ ἡ ή / τοῦ ἀνθρωτου ἡ πανμοιαέ η. .. 4 κ μόλας τρόω μιὰ ρα τὸν μήνα ἁλω οτὰ νὰ μὴ οξ οάγ ἡ πεῖα. ἔκλεγα / {νο ᾳ ἕ 3 απ ώμο” μ' έν ” νορον. » Φ ! κ Ν .. ἂν το” ῶ Β, ε} ὢ- ’ ἆ ολ ως᾽ ον Ἀ ὃν ον. . 4 « ο δ ο. ων η ἁπποανη ᾱ του ὼ0 ο) τν οες μ.Ετί συ.) Απορῦ πῶς τοῦ πατέση τεῦ Οεοῦ εἰς τὸ -- : ---ἷ-υ--υυῇυυῦῇϐἍυο--- ἓ- δρα νὰ Ὀδ τετο]οΥ ῥρωκΕρον ο τω ες τιν Υ νά ῥαΛή. Κάῆε τν πρ να ὄτς 0 λλοι δα ς ασε - ΄ λος μα τι 5 ε/ει σὲ ..χ και τὴν Στρ: Ὄ τίς ) βλ η τοὺς κανοργους, τοὺς ἀτίμους Ὑν οἱ πλανῆτες γιὰ τιµή, τους: λουκας ἴσως ἕ ελνητ τὸν πλασύτην -ὂ) Σικόν µας γιὰ εἱρχτήν τους, Σ τιμήν της, καὶ οἱ κάτοικοί το» εἶνε τροιεροὶ κακ»ὔρυοι ὅλοι ρω, ὥτε τοὺς ρ2βοῦνται 3 οἱ θεοί καὶ οἱ ὀναβόλιου κ΄ εἶ) ὁ /οένος ὀλατὴς τοὺς καὶ ᾗ ονσις εἶ, ὁ νέος καὶ ὁ Ώάνατος Ὀσρίτει σ) μενάλη αιμητόμος. Δ μ.ξ στ Ἄνθρωπε 2 κε κ» νο το « κλο δαν να 4 Ὅτὸ δν . σο 153) ρχι χ ἄττος. σαι λος, αα{λλος αντὶ ἡ Ὕδρωσες Ἱκ Ὥσοι, ἐὰν 2η ε στὴ ἀνωτατου κ ιο] - ”. ἰ εσ) ο --- -... κι ο κ ἔλως τος ο Ἠλσιαος Όλος οὲ) 91 ἦτο ἆνω κάτω, αν πα ὰ / ν πλ οἱ νε τό κια ο ορ) ’ πν πρ τη άν σος, κὶ ἡ Υῇ ἃ) ἐκκυ) ἆτο ο ο μυ ᾖ-'--- ἵνα τὸ τάλεινο τος ἔργον, 51 θὰ Ἆτο ἐτροπή της. . / ὃν γ ον τν .. --λ α Μά ῴ 240 εἶναι ἴσως τέλειος πλανήτης. Ἀν ὁ στ 5 ξ--. πως ρα Όρο α τι «ἕτατη µέσα εἲς τὸ ἀπειρόν του, ανα οῇ .2)ω) τω, ἀπείρων πλανητών του ὁαρίτς εσ ἐτιί ποῦετω ὅτν θέ τος 41 τοὺς ἐπαινέσ ἐς ἴσου, . τῆς ςκθνον 1 το το τή ΚΑ κὶ ὕχτ' ῬὔοἍἼἛἍἛπα-- ς ΕΤΟΣ Α΄ ΔΕΜΗΣΣΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 18 ΤΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1868 ΑΡ, 1. Ο ΔΙΑΡΟΛΟΣ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ἐμμέτρως ὁμιλοῦσα γωρὶς νὰ ἔχη γλωσσικὰ πσμφεύματα, καὶ λοῦσα. 1 ω. .. , . Σ ταῖς ὀεκαπέντε νὰ ζητῇ καθένας νὰ τὸν ἴοι. « 1.” α ---ο ας} επ------ ἙνΣρομῆ προπληρωτέχ εἴιε διὰ ένα χρόνον | κέντε ἀργυρᾶ σελίν]α διὰ τοὺς ἐν Κύπρῳ µένον. ᾿Επτὰ δὲ προπληρωτέα γηὰ τὸ ἐξωτερικὸν Ὠατ) ἡ πόστα Ὢ' αὐτοὺς πέρνει πιὸ µεγάλο µερτικο. Εἰδοποίησις σπουΣαίχ τοῦ ἀλιχθόλονυ χαὶ ώραίᾳ. Σαλπίζω καὶ εἰδοποιῶ χυρίους καὶ κυρίας ἔπ ἀροῦ σκετώσουν δοὺ δεκαπευβηρερίας ἀφ ὃς ὀψέρας ἤρχισεν ὁ «Διάδολος» νὰ βγέν/ῃ χι’ ἀκόμα εἷς τὸ χέριτους τὸ πρῶτου «ύλλον μένῃν νὰ μὴ λυπούναι ὃν αὐὺ πῶς ἔχασαυ διόλου κ εἶνε τωστεί σ)νὀρομηταὶ κ᾿ Ἱππότα, τοῦ «Ἀἰαθόλου», σοι προλήξουν γρήγορα καὶ τοῦ τὸ ἐπιστρέφρυ» στὲς ἱστεμὲς ὧν «Δικῤλλονν αὐτοὶ Όα” του νηστένκνρ, Αλλά μετὰ τριάκούτα καὶ μ]ὰν ἀκέρα µέραν τὀτετην Ἑτῆσιν τοῦ πρὸς τᾶς θὰ κάμτ τῇ δευτέρΣ». Σὲ δε ᾿ἐλομάδες μιὰ φορά θ) ἀρχίτῃ πιὰ νὰ βγέννῃ θὰ ῥγέννῃ ἔμως τακτοὰ καὶ πίσω δὲν θὰ µένῃ. Καὶ ὃν τοῦ κοσµ»Χράτορος ἡ χάρις ῥοηθήσῃ ὁ «Αλάδολοςν συχνότερα θὰ σᾶς εὑγαριστήση, καὶ πιὸ μεγάλος θὰ γεινῇ καὶ πιὸ καλὰ θὰ φάλλη καὶ ζωγραφλὲς διάφορες ἀχόνη θὰ οἲς ῥάλλῃ. ΚΙ) ὅταν κανεὶς συνΣροµητῆς θὰ γεύνῃ τοῦ «Δικέόλου» πέντε σελίν]α δὲ) πρέπει νὰ λυπηθῇ διόλου. Ἂν θέλῃ ἀπὸ θάνατον τὸν «Δ]άξολουν νὰ σώσῃ τὴ’ συνδρομὴ» Ἱς τὸ δεύτερο τὸ φύλλο νὰ κληρώση ἄλλως εὐθὺς θὰ τοῦ χοπῇ τῶν φύλλων ἡ σειρὰ μη σᾶς φανῇ ἔμως ἐδῶ πῶς ὁμιλῶ σκληρΣ. Εἰς καθε του ξεφούρνισμα ὁ «διάξολος» κουστίντι καὶ ἅμα δὲν προπληρωθῇ σδύνει καὶ δὲν ἀξίζει. μον) Τοῦ «Διαδόλου» πρῶτον βάθρον. Τοῦ «Διαθόλου» πρῶτον ἄρθρον Ἱθ’ ἀπὸ τὴν μαύρην χώραν τ’ ἀντιχρίστου Βελζεξούλη ἀπ᾿ ἐκεῖ ποῦ εἶνε ἴσιι καὶ τ’ ἀφεντικὰ κ’ οἱ δοῦλοι. γιὰ νὰ ζῷ κ’ ἐγῶ µαζῆσας χ’ εἶνε φίλοι μ’ ὁ σκοπὸς µου νὰ σᾶς λέγω τραγουδώντας τὰ καμώματα τοῦ κόσμου, Εἶνε πλησμονἡ καὶ φθήνια ᾿ς τὸ γαρτὶ κ’ εἰς τὸ μελάνι ἔσον ἀφορᾶ τὰ λόγία τίποτε κανεὶς δὲν χάνει. Καὶ γνωστοκοιῶ ἀκόμη ὅτι ὅποιος χι’ ὅτι θέλει ἀπὸ τὸ νησὶ κ! ἀπ ἔξω εἷς τὸν «διάδολον» νὰ ατέλλῃ εὔτω χως νὰ ἐπιγράφῃ τὸ ποιὸν καὶ τὸ ποσὸυ απρὸς τὸν Β. Μιχαηλίδην Νῆσον Κύπρον Λεμησσόν.» Εἴμεθ) ἀπὸ λόγια ὅλοι φορτωμένοι ἀπειρίαν καὶ ἀπὸ ἐμὲ ἃς ἔχουν ὅλοι μνήμην αἰωνίαν, κεῖνοι ποΏ πρωτοπλασθῆκαν εἰς τὴν γῆν καὶ δὲν τὰ καὶ ἐλίγον κατ᾿ ἀλίγον μὲ τὸν νοῦν τους πὰ ἐφεῦραν. καὶ µετά πολλοὺς αἰῶνας εὔγαλαν τα γράμματά τους καὶ τὰ έγραφαν ἐπάνω Ἰς τὰ παπύρινα γαρτιά τους. τὰ εὑρίσκομεν ἐμπρός µας εὐθὺς ἅμα γεννηθοῦμεν καὶ γραμμένα τὰ πουλοῦμεν δίχως νὰ τὰ ἑκτιμ/Όμεν. ͵ -- Εἶν' ἀξύνατος ἀχόμα κ᾿ ἡ φωνή µου κ’ ἡ καρδιά µου κ) ἴσως δὲν θὰ σᾶς ἀρέση Ἰς τὴν ἀρχὴν ἡ τραγουδά µο», Αλλ’ ὁ χοσµοχράτωρ ὅςις εἶνε ἄσπονδος ἐχθρός μ»υ ὃ θεώτερος ἀπ᾿ ὅλους τοὺς θεοὺς θεὸς τοῦ κόσμο... Ὁ ΠΠΛΡΑΣ, ὅςσις ἀπ᾿ ὅλους τοὺς θεοὺς εἶνε ὁ μόνος ὁποῦ σύσσωµος ὁ κόσμος τὸν λατρεύει ὁμοφώνως οποῦ τὸ ἔλεός του εἶνε ψεῦδος δόλος ἀδικία κι’ ἄλιτον κρατεῖ τὸν χόσµον ὅλον ἐν ἀνωμαλίᾳ. Αν μαζῆ µου ἀγαπήση καὶ παραταθ’ ἡ ζωή µου ἔτε βέθαιοι ϐ' ἀλλάξη κ’ ἡ καρδιά µου χκ᾿ ἡ φωνή µου. Ὦ παρᾶς κάνει να κόδη τὸ σπαθὶ τοῦ βασιλέως ὅ παρᾶς ἐνδυναμόνει τὴν φωνὴν τοῦ ἱερέως καὶ τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν πέννα ρήτορος Ἡ διπλωμάτου τ ἀερολόγου καὶ τὰ μάτια καὶ τὰ τηλεσκόπιά του ὅλα, ἅἕλα καὶ τὸν ναύτην σ’ τοὺς ὠκεανοὺς 13 πλέγι καὶ τὸ κλούβ]ο µου κεφάλι ὡς Ἠφαίςιον ν} καίΐη. Πῶς ὁ ἄνθρωπος ἐφεῦρεν ὁ ἀναθεματισμένος, τὸν παρᾶν καὶ εἰς ἐκείνον εἶνε πάντα σχλαβωμένος! ἀπὸ ὅσα ὑπογέρει εἰς τὸν κόσμον κάθε µέρα ὁ παρᾶς εἶνε ἡ μόνη εἴνε γ’ ἡ µεγαλειτέρα βάσανος τοῦ σώματός του τύραννος τῆς κεφαλῆς του κ ὁ παρᾶς τὸν κατατρώγει µέχρι τέλους τῆς ζωῆς του. τέλος πάντων τί τα θέλεις μὲ τὸ κλούέιρ τὸ μιχλό το». ὅσα εἰς τὴν γῆν ἐρεῦρεν εἶνε ὅλα γιὰ κακό του Η ανατύπωση της εφημερίδας έγινε απὀ τις εκδόσεις Χρ. Ανδρέου και δίδεται δωρεά µαδὶ µε το έργο του Βασ. Μιχαηλίδη. Οι τυπογραφικές ατέλειες που υπάρχουν, οφεἰλονται στο πρωτότυπο.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Του «Διαβόλου» πρώτον βάθρον. Του «Διαβόλου» πρώτον άρθρον. 1-2p
Ειδοποίησις σπουδαία του «Διαβόλου και ωραία 1p
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ 1p
[Untitled] 1-2p
[Untitled] 1p
[Untitled] 1p