Back

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, 1888-03-16

ΕΤΟΣ ΔΑ.’ ΑΡΜΠΗΣΟΩ. ΚΥΗΡΩ [6 ΜΑΡΤΙΟΥ 16883 Ο ΔΙΑΡΟΛΟΟΣ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ἐμιέτοως ὁμιλονσ». χωρὶς νὰ, ἔγη γλωπσικὰ, »ουμ.ψεύμιωτο, πο 1.2Όσα. ο... γα -. δν ΄ ι Σ ταῖς δεκαπέντε νὰ ζη Ἡ Ἓθνο εἶνε ὀχνηρὰ τοῦ Β. εἴως διὰ Ένα γρόνον κ... . 5 αλ ἐν Νύτρ ἐξωτερικδὸ Συυδρομη προπ).ηρωτέχ ές ἀλησὰ σελ{η}τ Σι σεις ω μόνον ΦΕΝΤΣ χαρὝυρχ ΕΛΛ οι τοὺς 9 μιο)»ν. Εττὰ δὲ προπληρωτέα μὰ τὸ αιτοὺς πέρνει πιο με ἆ)ο ψ.ερτὶ λατ) ἡ πέστα π) ψ. ΓΙὰ, τὸ ὑπόμονυ-α, λέγοι στίγοι κ΄ εἶθε ς τὴν Λόντοσ» νὰ. ἐπιτὸγη νε ς την 19.0. . ν 7η. ΝΜᾶ,- “ροαπαΩ είπει τέλος τὸ πωστ πίπτουσι τὰ 4 ἀχρυό, του κόθε βράδυ κρουνκρὸν 0 γαὶ την ἄγκυρα» σολπ τονσξι ὁ γειμὼν μὲ τά, του καὶ ὀρτάρει τὰ τονιό, του καὶ τὸ χωτευόδιόν του μω Ἡ αν, τραγουὸᾶ ή χελιρων. Ταυτοχρόνως φορτωμένο ὅλο, τὰ παράπονά µας, 9 / σ γαρ τὸ ἀτμ.όπλοιον ἱππεῦι . , 3 ο ὡς τὸ σφέρχον ἄετοῦ, γιὰ τὸν ὑπουργὸν τῆς Λόντρας φεύγει τὸ ὑπόμντμιά, µ.οις ) ἃς τοῦ ω) ν 9 2οιτευόοιον χἨ το γο)λήτω ἕνα, αὐτοῦ. Σὺ ὑπόμινημακ, ᾿ποῦ φευγες μιὲ ποράπονα γε άτο, γ’ εἰς ἑλέτατιν τη ένεις λορὂοσαλισοσυρικήν, μὴν ἦσσι παλληκάρ. σρέλτο, προς λα ως ως θάφνοις ὅταν ἕλθης 9 ρω ὅτο γαὶ τὸ ζήτω μ.ουτικην. Δὲν σ’ ἐέννησεν ὁ Αρότος τόπων συλλαλητγσίων, γ. 5.8. τῇ καθένας νὰ τὸ» ων, Μι/αηλίδη. τοιῶ ἀκέμ ὅτ' ἔπ Καὶ Γνωστοπ ἀπὸ τὸ νησὶ κ ἀπ ἔξω εἰς το» «Δ]άξολου» νὰ στέλλη ποιος κ ὅτ' θέλει οὕτω πως νὰ ἐπιγράφη τὸ π»ὸν καὶ τὸ ποσὸν απρὸς τον Β. Ἁιχαηλάδην Νῆσου Κύπρον Λευῃσσεν.» δὲν σ᾿ ἐγέννησε γαμιμία δύναμις θνητοῦ θεοῦ ὲν σ᾿ ἐγέννησε κομμ.ία. ἀ γανάκτησις ἀγρίων. σὲ ἐγέννησε τὸ ὀόκρ» ” τοῦ Κωπριακοῦ λα». Σὺ ἐὰν δὲν μαλακώσῃς καὶ τὸ, σπλάχνα, τῶν θᾳηρίων, Σὺ τὸ τέχνον τῶν δαχρύων, σὺ τῆς λύπης ὁ υἱὸς, ἐὰν δὲν λάθῃης Φυχίον ἐχ τῆς χώρας τῶν πλ ουπίων, θὰ ζητήσω νὰ, μ.οῦ δείξουν ποῖος εἶνε ὁ θεός, Αν τὸ βλέμμα τῆς λνάσ κοὶ εὐσπλάγγνου Βικτωρίας εἴγε δύναμιν νὰ βλέτῃ τὸν Κυπριαχὸν λαὸ»ν, θὰ, ἐγίνετο ς᾿ τὸν χόσμ.ον ἡ θεὰ, εὐεργεσίαις καὶ γιοὐτὸ εἰς τ ὄνου.ό, της θὰ τῆς ὕψουε ναόν. που” Ἀλλὰ ὅταν ὁ αὐθέντης ὑπηρέτην διατόΞῃ 3 2 τὸν ἀγορασθέντα, σ«λό ον νὰ ἐπιτηρῇ πιστῶς, Φ ΄ λ 2 ὃν πιέζετα, ὁ σκλάδος, ὅσον Ὀέλει ἂς φωνάΞη Η ανατύπωση της εφημερίδας έγινε απότις εκδόσεις Χρ. Ανδρέου και δίδεται δωρεά μαζί µε το ἔργο του Βασ. Μιχαηλίδη. Οι τυπογραφικὲς ατέλειες που υπάρχουν, οφεἰλονται στο πρωτότυπο. ΑΡ, 4. ο ὐέλδολ )» μόνος εἴν ὃ ὑπτοέτης τὸν αὐθέντην ὄκουστος. Ἡ Γνρωτη ς τὴν Γουρχίαν καὶ τὸ πήδημ.α, τοῦ φὈλλου τὸ χυτάςε, καὶ τὸ 4 /νει 8 Μεγάλην προσογἍ», - κ .ν ἀλλ εἲς ἄλλους «ἐν χυτὰ-ξι 7ονδρὸ πήδημα χσ.μήλου ν - ὅσον Φωνατὸ χ δν εί εν Χ} ὅσην χὦμ. τν ταραγ ήν. Ὁ ΟΕξὸς, ὑπόμνγμιά µουι εἴθε νὰ σοῦ οηθήτη χ.χὶ τὸ χα τεοδιόν σου µε γαρὰν σοῦ τραγουὲῶ ναι να, µην σοῦ τῇ ᾗ λόντρα «ὁ Ἀριστὸς νὰ σ᾽ ἐλεῖσῃ» εἶθε ὅταν ἐπανέλθης .. βαςυοφόρον νὰ σὲ δᾷ. Ἡ Σγµοσσυρατία α΄ ὁ µεγάλη Συστοχίᾳ. Φιλοι Σημοσιογεάφοι ἐνταστῶῷ ααὶ ἀξελφοί ατο εἶλα τἱ ζωῦν περνοῦμε χ᾿ ἐρυχάθην ἡ Φυγή μτο καὶ ἐνὼ αφεῦ τυχπίως κατετάχθην ς ὃν Ὑρααµμή τας απ τν δική µου τύχην συατερχί/ω την ρε σας 5. τὸ ποτάμι: βαξιλῶνος σᾶς πρστεθω νὰ ρρεθςζμξ. πι Έα τὰ παράπονα Άπς ἐχεῖ πέρα νὰ τὰ άμα θες ἡ ἐρημερίεες κ οἱ Ἀαξέλσι π οἳ τριξέλει, Ελ) ἐχεῖ ν' ἀνταμωθνῦμε κ’ ἐπὶ τὰς ἑτέας Σλ9. “ὰ γρεμµάσωμε ταῖς πέγνες τὰ Γαρτὰ καὶ τὰ ψητία Ἀπιτὰ Έ2γανα µας δα Έλα αχς τὰ ἐργαλεῖα κ ὥςτοπάλαι οἱ Ἑδλραξ: εἷς τὸ λάμα νὰ γυῦ2 με ἳ τὸ ποτάμι νὰ πυινοῦας. Νά τὰς πῶ -ῃὰ 'μὲ τρέχει μεύκαμαν ἕνα ὡραῖι απὶ σρικτο μασκαραλἐκη.. Σίχως γαγα. ἁπτκρέω κ άτις' εγενοϊπέται καὶ ε) νενοςογενη σε, ἕτωλαν πολλες ἀπείρους εἰς τὸ) ελιάξ μαὶ αυτου ἐνβουσιῶ--τες ἔχχμτν µεγάλο» Ὑρέτον καὶ μετὰ γαρᾶς υ μεγάλης τοῦ ἐλζγθησαν το το ὥτον κ ἔλεγαν πῶς εν ὡραῖςς, εἴγε χάρις τῶν χαρίτων ααὶ τὸ Σεύτερου ἐπίσης κ ἄλλοι μερικοὶ τὸ τρίτον νι αλλοι το ρατοτο τὰ Σο Χνὶ ἀλλοὶ τοῦ ἁραττῦν τὰ τρία χαἱ γωρὲς νὰ τὸ σασεῦσο ης Ἐτι γόνο, ἀλικὴὰ Ἀάνοονς τον εξστραλτορά του «ὁ Χροστος νὰ 5 ἐ)εήτῃ ο δὲν εἶμαι σονβρομητής το, τ ὄντκά µου ἃς τὸ σεἠτη». Δῶτε ψευ τὰ ολα πίτωι---58) τὰ ἔχω να τα λώτω αμ μου τὸν γάρτο σόνς που ὰ 5 Ἐν) -, ες δὔ ον ἀλικευμεν οἶλει . ἔα µε µεταξο Βηρίων ἁλλὰ μεταξυ . ή] : ον ο να. κ Ἡ ζωὴ κι ὁ ὀπαρξίς µου ἁτι αντος ἂν ἔξαρτᾶ ας ο. 7 πονρέμην ἕως τώρα εἰς τῆς θαλασσας τον πχ: δὲ, μὲ μέλλει, τῶν ὀλήνον την παρλλα γαὶ τὸ ττε:Εέ}λο Ἁάπως μοῦ τὰ νεγατὠσα» σαὶ 28) Ὑράτω ἔπως ἠέλο ζωνταφιαῖν εἶναι, πωπίσω νὰ ς τα μὲ σπώτεις αγ ϱ) ἁλίω πιὰ νὰ κάβνω γολερᾶς μεταμορφώσεις, ο Της πὀλεώς µας τὸ Δυμαργεῖον μὲ τὸ πτωγότατὀν του ταμεῖον. νο) Δαμπρὰ τὸ Αγμαργεῖου µας ἐφέτος πρασδενει ά ς - Ν ) Δ να / ὄπλλος ἐλθῆ Ἰς τὴν πόλο, µας τὴν Βλέπει καὶ ζηλεύε Α ΄ ., - . ϱ)ὸ ὀρόμους βλέπεις παλκαι2ὺς μονάγα πλακωμένους .3 ' - τοὺς ἄλλους Όλους βλέπεις τους ὁ μακαβαμωσνμέ ωδ Ν ΔΝ καὶ περπατεῖς ἐλεύθερα καὶ οἳγ καὶ δίχως πὰ παπούτσια σου ὁολου να τὰ βλάψῃς Ἆ εἰς ἕτοιον ὀρέιον κ ἂν μμ καὶ ματια νὰ μὴν έγης ς νὰ σχαντάγῃ: ν θὲἐς ἀκόωα καὶ τρεγτὸς νὰ τ ἀπὶ τὸ «Καφὲ Ὀικτώρια» 4 Νοσοχομείου ἀλέπεις τὴν φιλοκάλια» γυμνὴν τοῦ Απααργείον’ ὀμος κάλλιςα ἐσγάτως ἐπο τρέφτη, ὃν βλέπεις καθαρώτατον καὶ Ἀεῖον σὰν καθρέντη, εις 2εξνὰ κ ἀριςερὰ δενδράκ}α Φυτευμένα α μὲ κχλαμωτοὺς χιτῶνας φ2ρεμέναι ες τὰ πεζ» δρέμια γβαμμἡ σαν γαϊτάνι 1 ὁ πι» τυφλὸς πάνω ὓς αὐτὰ τὸ βημά του δὲν χάνει καὶ ἂν σοῦ τύχη τὸ παοτὸ ποτὲ νὰ σὲ ζαλίτη κα ἂν ὧτε τύφλα ἡ ςουππὶ ἡ μ᾿ ἀγγλοὸ μεθύτι ποῦ γᾶναι τὸ χεράλι σου διαγόσες τρεῖς «ὀκάδες, οὗ ν΄ ἀξίζεις ἕ αν καὶ χίλιους μασκαράδες καὶ αὶ μέτα εἰς τ ξερατὰ τὸ μοῦτρὸ σου ν᾿ ἀλλάζης κ᾿ ἐνῷ ξερνᾶς «εὐὰ» μὲρ πότ» ἀχόμα νὰ φωνάζης ». ν περάτης τρέγ. εις , ο α΄ Ὅο εἰ 8 ον π- 1 8 ο. ὢ -) ώ π ή μα ..ις απ χε . 4 αν ξέρεις ποῦ βρίσκεσαι νὰ μὴν ξέρεις τί κάνεις, ς αὐτὸν τὸν Σρόμονς οίλε µου τὰ πόζα σου δὲν γάννεις, { ἐνῶ αὐτὸν τὸν ὃρ ρομ.ον) πρὶν τοῦ μακαξαμισμεῦ του καὶ πεὶν αὐτοῦ τοῦ λούυσου του κ αὐτοῦ τοῦ ςολισμοῦτου, 2ὲν τὸν ἐπέονας ἀδλαξὴς ποτέ σ2υ περπατῶντα, ἔπρεπε νᾶσαι πτερωτὲς γγὰ νὰ περνᾷς πετῶ»τα. Οἱ δρόμοι ἔγειναν λαμπρὶ ἑτῆς πόλεώς µας ὅλοι κ΄ εἷς τὴ» κάβασά σης α τοὺς τρέμει κ΄ ἡ πανώλη ὅλοι ἐλιροθώθησαν κ᾿ μα .ἡ μικροὶ ὀρομίσκοι , . ἀνωραλάαν πουΏσιὰ γανένας δὲν εὖ ς κάπο]α μἐρ᾽ ἀπόκεντρα κ᾿ εἰς ὁ κάποια. µέρη ἀπαντᾶς ἐλίγον μυροσέρα Ἶ ορίσκει πο]αν τόγ η .. -- τ ἃ 3 ποῦ εἶνε καβαρτήρια ρρτατα τῆς ἀτμοσφαίρας στο ο ν. -. ον 3 εἶν ὅπλα ἀντιτυφικὰ χαὶ χατὰ τῆς 7 ολέρας τ . ΄ εἳ) οὐρικοῦ Ῥωσφορικῶν ἁλάτων καὶ ὀζέων τς 3 / 21ο ὀξύτατου καὶ βρένων καὶ βρομέων τοῦ ἑλεθέει - ρε} ὕτρς τὸ -οικα- πο έρε ναςί 2 9ἐρ2 τῆς αντ ἵπατσ ς μη ον Ν - γ΄ εἶνε πολὺ ὠφέλιμον αμτρῖν 12 τὸ τσ συνάγι . 3 αν ἐγει ψίαν μυρωδιά σαν εέοος ἁαμωνίας . καὶ εἶν ἐγγόνι γνήσιον τῆς ἀδιχκρισίας: - .{ ν ον --. 5 τοῦτο ἕως δὲν πταΐει Φαρρῶ τὸ Αγαχο/ΕΤον ᾱ . ΄ 1 οιότι δὲν πρέπει γγκὐτὸ νὰ σθύσῃ τὸ ταμεῖον Ν η καὶ τὸν περιουσίαν τοῦ νὰ τὴν πουλήτῃ ὅλην καὶ Ἅθαρης 2) οὐροφύλαχας νὰ ψάληι μέσ ἲς τὴν πόλιν ο Ν ο». 4ἱι0» και Ὃ πθγαῖς Ρανάρυλα χαὶ σφαγεῖα Ἂ ἡβνς λατηροῦνται κ Χάλλιστα ἀπὸ τὴν Δηικαρχία

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ 1p
Της πόλεώς μας το Δημαρχείον με το πτωχότατον του ταμείον 2p
Η δημοσιογραφία κ' η μεγάλη δυστυχία 2p
Για το υπόμνημα λίγοι στίχοι κ' είθε 'ς την Λόντραν να επιτύχη. 1-2p
[Untitled] 2p
[Untitled] 2p
[Untitled] 1-2p
[Untitled] 1p