Back

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, 1888-04-18

ΔΙΑΒΛΟΣ ἐκ όλλλος τροτ/λητυλ] εἰς τοὺς θεοὺς ἑστάλη, νὰ ἔκθουν ὅλιοι τάχιστα κ΄ εἴνε Σουλιὰ µεγάλη. τη δίκη φοβερὰ τοῦ ὁ Ἄάσμος θὰ τροµάδη εὲτ ἂν τὸ κερδία ὁ Άευς τὴν γῆν θὰ τὴν ἀλλάση, (θὰ γείνῃ δίκη δὲ: ἀμφιδάλλω καὶ θὰ τὴν δήτε ἰς τὸ φύλλο τ’ ἄλλο). µα: 00 Πράγματα νεκατωµένα ν άνευ τάξεως γραμμένα. Φέτος παντοῦ ἐνέργεια παντοῦ δραςηριότης ἑτγάχεται Ἰς τὸ ἔργον του καθένας σὰν ἱππότης. Ὁ οὐρανὸς ρίπτει βροχὲς καὶ γιόνια καὶ χαλάζι τὴν θΐψαν τοῦ Κυτριακοῦ ἐδάφους κατευνάζει. κ ὅλοως τοὺς κάμπους ἄρχισε νὰ πρασινοςολίζῃ κ ὅ γεωργὸς ὑπέρπλουτον συνκ οµιδὴν ἐλπίζει ---Εἰσπράττει ἡ Κυξέρνησις τοὺς «όρους της ὡραῖα καὶ περὶ κατασχέσεων ἄρθρα συντάττει νέα, χ᾿ ἡ πεῖνα πάνω Ἰς τὸ νησὶ τὸν Κύπριον ποθαίνει κ ὅλας γυμνὸς θεόγυµνος ἀπὸ τὸν κόσμον βγένει καὶ διὰ τὸ ἀκάτιον εἰς τὴν ᾿Ἀχερουσίαν ἓὲν ἔχει ἕνα ὀβολὸν νὰ δώση γιὰ πορθμεῖα. ---Τὸ δυκαςήριον, λαμπρὰ ἐργάζεται χ᾿ εὐςόχως κσὶ ἄλλους πρν᾽ ἡ φυλαχἡ καὶ ἄλλους τρώγ/ ὁ βρόχος ---“Δραςήριου τῆς Λεμησσοῦ πολὺ τὸ Δημαρχεῖον' μᾶς ἔκοψε καὶ τὴν βαβειὰν μᾶς κτίζει καὶ σφαγεῖον’ κι ὀλίγους Σρέµους ἔςρωσε μὲ μακαδαμισιὸν πο εἰς τὸν µεγαλείτερον δὲν βλάπτονται σεισµόν καὶ ἄλογα καὶ λογικὰ ἑπάνω ἃς χωρεύουν ἃς τρέχουν πάνω ἅμαξες διόλου δὲν σαλεύουν, καὶ μ’ ὅλα αὐτὰ τὸ χρέος του κοντεύει νὰ ᾿ξορλήσῃ καὶ ἔπειτα τὴν Δεμησσὸν λαμπρὰ θὰ τὴν στολίση. --καὶ τὰ σχολεῖά µας, λαμπρὰ, ὡραῖα προοδεύαυν οἱ μαθηταὶ φιλόσοφοι νὰ Ὑείνωσι χοντεύουν Σλ’ οἱ δασκάλοι, φίλε µου, ὡραῖα παραδίδουν Χαι πάντοτε Ἰς τὸν μαθητὴν νὰ ἐννοήτη δίδουν χβατοῦν χαλὸ τὰ λεξικά, καὶ τὰς γεωμετρίας χρατοῦν χαλὰ τὰ ρήματα καὶ τὰς ἀντωνυμίας κρατοῦν τλν μαθηματικὴν λαμπρὸ γεωγραφίαν αὐτὴν ᾿ποῦ βλέπεις τοῦ θεοῦ τὴν παντοδυναµέαν Ὢ) αὐτὴν κ’ ἐγὼ τρελλαίνομαι, ὅλον τὸν νοῦν µου χαννω 3 τὴν ἀχούω ὅσο ζῶ ποτὲ δὲν τὴν χδρτάννω καὶ ὅλα ὅλα τὰ κρατοῦν κὶ’ ὡραῖα τὰ διδάσκουν καὶ εἰ τὲς συζητήσεις των φάσκουν καὶ ἀντιφάσχσυν. ---Ἡ γιατρικὴ, λαμπρὰ κ αὐτή' πλασμένη δίχιος μάτια γωρεύςι μὲ τὸ ψάζιμὸ σὲ σκοτεινὰ παλάτια. πὰ νὰ τπακκώσῃ τὸν ἐχθρὸν πλὴν τὸν γυρεύ᾽ εἰς µάτην ἔσον νὰ εὕρη τὸν ἐχθρὸν κρημνίζει τὸ παλάτι, ---τ1]λθε σειρὰ τόιρα νὰ πῶ καὶ γη τὰ φαρμαχεῖα αὐτὰ πλέον κατήντησαν νὰ Ὑείνωσι., τἍσθα τὴν κατάληᾶω καθένας ἃς προσθέση τως τοῦ ἔλθι εἰς τὸν νοῶν καὶ ὅπως τ2ῦ ἀρέ.. ἐ , - λ- ώμ ---Ὁ τύπος εν ἐλεύθερος ἀλλὰ χαληνωμένος καὶ μὲ τὰ ἄρθρα τοῦ νιζἀμ, σφιγκτὰ σφιγκτὰ δεµµένος δὲν ἡμπορεῖ ὁ δυςυχἠς ἐλεύθερα νὰ τρέξη, νὰ ἐπαινέσῃ τὰ χαλὰ χαὶ τὰ χακὰ νὰ ψέξη. ---Τὸ νόμισμα Ἰς τὴν Λεμησσὸν κυχλοφορεῖ ὡραῖα κάµνει συχνὰ αυχγότατα πηδήµατα γενναῖα ες τὰ χάτω πάντοτε πηδᾷ καὶ «ἄποτε Ἱς τὰ πάνω ἐγὼ δὲν ἔχω τίποτε καὶ τίποτε δὲν χάνω, ἔτσι σὰν ἔγευε σχεδὸν ἀλλάζει κάθε μῆνα πρέπει νὰ γείνη ἑκατὸν ὀγδόντα ἡ αερλίνα, νὰ λείψουν ἐκ τῆς Λεμητσοῦ ρεγκίνες καὶ ρουπίες, κά) δίσηλα καὶ πάπιδες καὶ ἄλλαις ἀηλίαις τὰ τέταρτα τῶν ρουπιῶν τὰ φράγγα Ρωμανίας χαὶ τὰ μικρὰ καπίχια ᾿ποῦ βλέπω τῆς Ρωσσίας. ---Ἡ νομικὴ, λαμπρότατ« ἐργάζεται κ᾿ ἐκείνη κανέν᾽ ἀφορολόγητον χωρμάτην δὲν ἀφίνει ἂν ἔχη δίκην ἔαὸ Ὑροσιῶν τεῦ πέρνει μηὰν στερλίνα καὶ ἂν δὲν ἔγη ἄς πουληθῇ ἢ ἂς τὸν φάγ᾿ ἡ πεῖνα. ---Τὸ μαγαζὶ κάθ᾽ ἔμπορος συγχνἀ τὸ πιλαντζάρει καὶ πάντοτε τοῦ χωρικοῦ τὸ χρέος ἁβαντζαρει καὶ ή ἀτυνομία µας ἐργάζεται σπουλαίως γιατὶ ὁ ἀςυνόμος µας εἶνε πολὺ γευναῖος, χ᾿ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν το δραςήριος ἀχόμα γιατ) ἕσπχτε το πόδι του κ’ εἰν) ἄρρωςος 'ς τὸ αρῶμα τὴν νύκτα δλ᾽’ οἳ φύλαχες οἱ ἆυνομικοὶ οἱ δυτυ εἲς ὃς τὰς θέτεις των εν ὅλει τακτικοὶ δώδεχα ὥραις τακτικὰ φυλάγει ὁ καθένας δὲν τὸν ἀλλάζει μιά σιγμἠ τὸν δυςυχῆ κανένας καὶ ὅτον θελ᾽ ὁ οὐρανὸς ἃς ὖνε γαενοδότης ὁ ρύλαξ δὲν ἔχει χὴν για εἶνε Κωπριώτῃς. 1-ο-ὲ Ἑτλιμαπθεῖσα ὑποδοχὴ Τοῦ ᾽Αρμοςοῦ µας μέσ ς τὴν βροχή Ὑ ταὶς θώλεκα (κοτέσσερι:) τοῦ Ἰανουαρίου σλλσο καὶ μετὰ τὴν ἀγατ τολὴν τρεῖς ὥραις τοῦ ἡλίου σ’ τὴν ἀποθάβραν ἕτρετε σὰν σμῆνος δν ἀκρίδος πλησίον πλάθος ἀρχετὸν μυρσινωτῆς ἁψί καὶ ὅλον ἐποκνήάνετο καὶ ὅλον συλωθεῖτο κ΄ ἐπρόσμενε τὸν Αμμος ὴν νὰ τοῦ φωνάξη ζήτω ἀλλὰ αὐτὸς ἐχάβητο ἰς τ' αὐτριαχοῦ τὴν πρῶραν καὶ τῆς ἀνα/ωρήτεως ἐπρόσμενε τὴν ὥραν τὴν ἀποθάθραν ἄλικα τὴν εἶγον ορλισµένη αρῖμα! ἐπῆγαν ἆδικα οἱ κόποι µας χαμένοι ἀπὸ τὴν πόλιν ἤρχετο τοῦ γηραιοῦ Λονδίνου γαὶ ἀπὸ τὴν ἑπτάλοφον πόλιν τοῦ Κωνσαντίνου ᾽ καὶ λέγουν ὅτι ἔκαμε καλὰ γιὰ τὸ νησί μιας ἂν εἷν ἀλήθεια ἃς γευνὴ ζωή του ἡ ζωή µας. 'Ὑπιύθυνος ἐκδότης Σ. Χουρμούζιος. Πα τοῦ τυπογραφείου « Σά.Ίπιγγος » ἕως ἄωε νο στ ἐλγντ αὐτὴ Ἡ πιστή σ2η: τώρα Ἐν ῖ, ἂν ἔλθευλεν ἲς τὸν τσώτ» 1) ά 1η ἑτως ὃν πας, Ἓθαοα Ἕ δκηνορυκή 119 ασ αλ τὸν μυ) ἔτοξε να έθω τὸν αἱ τίαν τα ελαστῆριον ἐν οί αὐτόρι απ Ἀνδια! δὴ σέ τῷ “ην Υὰἆ συγάτω. ν΄ ἡ ὀἶκηῃ ἔξαφνα ἁ- όλη ης γα ἅ, λὲν τά ]ω ῥρὲ μας τὸν δελ, ἡά . στη, --υ-ᾱῃὉ- Ἡ αοκὴ αμ έρνησις | µ. ἔνπν 02 σκὸν κα” . ο ὥς πο σεν ας μ.. ων τα. 2223 ”- ν χι, - χ . 4 Ν ὧ ’ εν μα τν Πα λ κ. . ΄ ΄ τον να πανω στο Αν κα. (κωτὲ σὲ αἱ») μεν άλων σλςν ᾿ έ ε ᾗ ε ι , τὸ) κάτ ωτενεινἁ στ) ὄψί, ἕῥκσθα να | τω 3 να . -- ος Ώ κε. 1 α΄) σος νο ῃ ἔπτν η ἂν ως απ ετι 5 ορ ο τὴ αἶτί . ΄ τι - . ἳ ἄπονος οι 122 5 - νά ΑΗ, ᾿ 9 » : κ... π αὐτὴηνα τος Ἅπι να οί σι . . τρ ωλ αἲς ͵ ῥ κδ Ἡ ο έτι ορ. Ἡ οκ αρ φον ση ζ--- ἔσενα τώρα τὶ τέλεια τάει ς τὸ Ἁπάα: : . .. ι , ' 9 ο .. το Ξζα ΦΙΛ μ.ο να μα ω τον αιτν δν ᾽ .. - ”.. , οπλτε ἐσω ασονατον' Χλνεις οὲν την γνώριςτι τα κος πετ ταέὰ τη έεις κ, λαο ο. κ ΄ 4 4 ὸ ο ης ὁ Κυρικὸς ἀξσαν νοκ τοι Ἰ πν σος Τε ο κλὲς κ) ῶστα τν Ξέρει τς τὸ }έητεν πα πο, ποσα η... αλ ρναή ο”. υτὲ, τὰ απερέσῃ «ὰ ζητά | | Ὀλσε τὸν λα ζν γένη ν3 παρ αν τωρα πον να ο βαν ωμή, ς τὸ Νθάμαος μουμιόη δε μεσα α των κ οοτρηος αν ἕ κἔ. πμ ἁμδις «δε . ο «δι κώνο. Πότε νά ἑλῶῃ τόπου µας τν οπρον. εδ 9» .-- ζήτω οὗ). ον τὸ δη 2 ποο 1 σ/ κ ο ἄν ον - . αν ---Τὸ καϊμένο τ Αλ τ πολλὰ σω1σ1συ.ξ... 3 μας --- κα -ἱ ο άς κ} σ.}]ν μι τὸ ξεώτῃ τί ἔπατε ακωρὲ ᾽Αλῆς τώρα τί Ἀλέξι ἵν ΥΣ ΤΟ ΜΗ Τη δρυ ην ᾿ - νο ο ... α - ὥ , δι | « σώναξι τὴν ρω σον» άλση να ο τοτε σα. ει ’ ’ ι , -- ν νε, 8 ν 4 : κα οκ 1 ο έτ πο τον πολ όν παρτατισιαν να ὑπ τὸ ολ οπάσουν Αγ δι τώρα ἐκῶ τὸ 1 έλες νὰ μ.κήσω σ : ή μ -- ὃ οι 1. ὁ νο ἐπ τα. τεν πότιαν µου τιν γέρο µου καὶ τὸ Σαὑτρους / ον αριασα” Ὁὰ ΣΑ χλτὰ πισω ΄ 4 “. . , . καὶ τὸ .εὔαλοι ἄ θρωτος, τὰ ἑάεδης ο Ἀθλίφι .ριοθω τιν αγοῦ Έζιουῦ αά τὴν Οεὸν χω. ἐνεντν 4) τὴν λάγανου Ἑζουῇ, τὴ, μ.2ρημικἕν ην Κυρ.-κα πόθου τλύες βοὲ Α) ος .ω δ - ν ) Δι Ποῦ ριὰν ὑπ οβ2193, ή) ἔκτατο, καὶ τὸ πούρκαν 00 γεμ-άτου εἲς την ομον : ἵ τωκον ν τον πποτρὀμ.ειον μρὲ Δοριακὸ τοῦ αλ κ . ας ν - το τος) 1/2 μ΄ χαὰ καὶ .Υ . η οἱ 2 έαλς ο: ἀττζσεν τὰ [ο Ὡς πές 129 ποίανς ἄλοχες ἐτῆρεν τ2 -- - ον ορτν2 τοῦ τὸ τῶ ἐνὼ Τζιν ποῦ ένα ,. ο” αν . .. : .- κε ἄτε, πονᾶ Τὄρνὲ κ΄ ἐν νά τὰ η πν, πόραὴ, .- ἄ . . : -- ” στο ὁ αι. νς 1 ὁ ροής σοι ον ὁ ὁ αι τρκήτσ., ρε: - δος, , κ . ' -” ΄ . ον { ος μον. ο ον κε ρ , 4111, λογλαν Νορακὸ ἀτίσει , αθθαν Λραν. εως οἱ μ.ή1ὲι νεταὶ α΄ οἱ ῥραβειοαρπάλται, λα μμ. α λνηρο εδ εἰ έλος οἳ 2 Αν [έως Ὅπσ σππσσσ. τς κο τον Μο οἱ ο. αγ σ) κα» ΐ ς Λειω”ὶ τὸ 24 «δι εἰ- -ῥι ..» 2. σύ νετ το αστολέοι εες τό 25 «.γα εἴργ απ - ν -. / ο νι ο [ὺς ο 15 πολης Χάρνανος 122149 ωνιάτίη εἰς λου τος τὸ πρέπηκο ς τον 129 τοῦ Υ ο ν/ : --- ᾿ ον αμ . . -”..- ᾿ ερ ἐν χο τὴν ὁεστλσ ρα). Ἱσλωό δη. πα τετ α στ πέτα/χτο) Ένν η πο ΣΥ) 1940 .. ο νο νο αν ' αι . κ Ἆν γ κ΄ ἅκ τρις αα τα βία πα τ2ισετο/ οὓς Καρῦτη ὁ λος ἐριανρος νὰ ὀΙεα μὴ ον µπάζει» ' ᾿ ἡ Ἐ ας 2 ὡναίαν Οε22ώρ1. ν .. Αμα. δν ἳ --- Γκαν ο τοῖς τη εἴ κ) και τῆς πε ψτως τη 221: πάντων τί τὰ εὲς ὃ όρνορ ἑπτή 21. της θα τὴς Ἱττρη- ἐνηθή ο. , ολ) -- οσο σλην στ Ἡν τη Επ αν πε λνος ἐκηότηςΣ. κάνλμρος, αὐτὰ σε, ένο μονη τα. τη το ὡρ 2. ϱ ιδ ερ, ᾗ ορκς μμ. α οὗ ως ποὺ ᾧ-δ, τν .ρ. . . ο κο. ο τη Επ τσξλο σαν το τν οπτο11. {ή τν τπτ αερὲ ἑθλν α ΜΜ... ΔΤΑ μυ ν 11ο Ίτεις ἐξωτερικαὶ καὶ ταρχ/αἱ Π - πολεμ.μαί ωσς αυτος θα τὰ ἃ φοριώσῃ. το ἡγερονία) ἀλιὰ φταίουν τὰ αλά τον 5 νὰ υ.άνη τὰ ου) ρα ἡ χο του νάνος νὰ το) ῥρηθήτη, ὡταν ῥύλναρος νὰ ζήση. , κα... Ἀ --..- ο , Η Ρωσσία 21 ἕνα ἑξοπ]έςὴ σενα στρατοὺς της νο κκ καῑιὰ γιανένας 28 ορίσει τὸ ως ων. πας, λέτε δ1ωρη Ρωσσία, ἆρχκτος τοῦ ϱαρέίο» ἐτοπ]α στο ἑξσπλάτου φἑδητρον τοῦ γότρὲ τοῦ Καξηρ ὁ 1 ερὸ 2ιωάνλος αὗτος ἔγ-ινεν αἰτία τον ζ ἃ νὰ νευηῖς Σόηον νὰ τρερ.2ξη ἡ Αντ Ἀ αὐτοῦ τοῦ Ῥέτμ.χικ πάντα τρέρξ τὶν π9. τ αὐτὸς τὸν κέτκοο ἔλω ταν αὲ την κβφακήν του Ίαν ερα)ν μιά) ὥραν θὰ τη) παταστάς αιράνττα αἱ 0 μείνουν τὰ ΑΧ της ς τη) Ἱερμανικη πιλάντνα Εἰς τον γώραν τῆς Ἀ[αχτσάξας πελεατί ὁν Ἑταλία εἰς τὸν γώραν τῆς Αὐῤατου μὲ ἀντάρτες ἡ Αγία Ἡ Γαλλία ϱσ σετ)” πάντοτε το) Γερμανία 7 λόστοίαν ἡ Ἑκκάδα την Τουρχέαν εἰν ἐχύραῖ ἅλῃι ἕμως 2εννον πάρτοτε στξ)ες εέες ων λα) 1ο ἀπείσου» 10λέρα συμυιαγίες Ἡ Ὀιρσσία τίς: ἀνοιαα) ία πάντοτε ὁ γόσμος 2) 0 εἷνε ἓὲι εὐτέτλρντα! ποτέ τους μιὰν στον εἰς ἡτογέχν, τὸ σπχηὶ ἂν 2ὲν ἀτο).ε η θά 21υλκεὺτ, τε 21201. ετρώρτκ. σὰν σκόλλτι κ Εἰρξ πάτο ἐκ ἄνλος μέ, μιαν ώρα Ἅ ἄλλος θέ οε τέλοι ὑίαν πόλο μα σος Ε/.τα Εἶγε πῶς ὰ πάρα την ην ὄκην ἂς ον ο χΊτν στὸ Ἀαχεῖον κ΄ ὅποιος τότε την λερδή7ῃ ἂς την {2ρτωθῇ στ ὢμῶν γαῇ ἂν πᾶ νἀτίν τουκήτη ἁ)ιὰ εὖνα ἁλά τοῦ ξ ἃς Γωνανη ὡς υχσνάτῃ Ἡ ἐκ ηρον ἃς κάττῃ ὰ το τά νὰ χορτάτη, οἳ μηῤεησταὶ ενα. σωστοί διχΕέλ. , 2ὔεευ πάντα γα) παυτον τον ο ητήσν ϱ) ἀλλά ὀσοηλξ σα ωρσσία ενα φολκ! ὡσχλαὶ δρ 2) χάρθ΄ τοι λρπώ δω ὁ αλὶ Ἰτρχτωτικοί περ Αυπούμαι ὑπσρεοληκὰ τον γακομτίρη τώγτι μ.ὰ τὸ τὰ χάο να αὐτὸ ταν το σπῆτί τοῦ : ἐν μπορῶ ἐὼ νὰ ρνως, 8 Ξγ εὐτμε τοὺς χτες πῶς ες αρα εἶλαι αχκρὰ καὶ ὀ8 βατ τέρι νὰ να λ/αοσω οἷ τυχέαν ποῦ τρατον γιαῦτο παρὰ νὰ Ὄγι ῥατλ ης κ ἀρρπρός υυ ναγω τὰφ» ι ος . τ ης αὶ σιίχους νὰ τὰς Ὑράγω. ὰ γά)1σν νὰ Ἴμαν στο ητ Καὶ πάν ὁ 2 άλλγες ᾿ ο Εεροενς μιαν 3 ση χένει Κωνσταντῖνος γ.άθσται α᾿ ἐλεῖνος γα τη ορταστ, τὴ 23) μν Κυ ση» πρέπει ἑ νθρωπος ταςεῖλιγαϐ: έοαι στουμὴ ἵςτῆς Αθηνάς της 004 Αγίου οννσξάρι ή ο δή 2) κάθεται καὶ μιὰν τὰ να ον ἄσῃ λανενος 0 ο ὔψῃ λάγα γράμματα νὰ είνῃ παλλκάρ: ἡπακατιτμένο νὴ ὕναοργο ὅπου νὰ τὸ ζηλεύοον τιὸ κε ἆ).οι τοῦ γωρὴσῦ γαμερον νὰ τον Οφεύτνη ἛἜνας πρεφἠτήξ Γειμεὴνς, 18η Ξεύρω τ ἕνα τει, ἑεὐλω πῶς ἡἠαπόρε-εν αὐτὸς μὲ τὰ ψβαλά του τους προ). έγη ὅἔλους ἔρη σχέσεις γ2εερὰς αὖτὸς μὲ τῶὼς Ἀλαθλλους. , τὰ οέταλ]ἆ της ουται στειομὶ νὸ 529. Ξεύρε. τὰ στρώματα τῆς τῆς σεν πέλεμου ποῦ γίνετα. µέσα ς τὰ ἕματά της Ἰ ὅτι πῇ ηλ τοὺς πεισμοὺς ἀμέτως ϱ) αληθένη γαὶ ὄπειτὶ ἀναγκάτεται γχθεὶςνὰ τὸν πιστέψτ. Σ οὐτὸς τῆς υῆς τὰ µέσα της της Ξεύρε' πιοὶ πα). εὐουν νὴ ὅλκα καὶ πόλεις αἲ χωρὶ 1ὰ ἑπάνω της γορεύσ»» νὰ νε υτορ ἡ δική τῆς γρᾶτις πάντα τοπιχᾶς τοῦ Σέρµατος ογστάσες τί νὰ σῦ πάμη ἡ φτωχὴη ποῦ ἕλον ἕνα τρέχει νὰ ὄσυμε παράπονα τῆς τρῶνε τὴν Ὑαρδιὰ αἱ τί καττάλες ἡ Ρτωχὴ ἀπὃ τον Ἠλοου ἔ . λειώση μλὰ φορὰ τοῦ Ἡ λίου ἡ τωτα ..5 ην ο μ. λος Θὰ τηντε ορ ατω--- Τεῦ Πλούτωγος καὶ Κάρωγος 2ιά1.9γος μικρός. εὔ πῆγε δίχως κόκκαλα ς του ὤλτυ εἷς νελρές. Ηλ.- Ὦ Χάρων τί εἴνς αὐτὸ που ἕγερες ἐμπρός ρευ: Χαρ. εἶνὶ ἕνας ὃν σπογέστνος τοῦ ἀνθρωτινου κόσμον. Ηλ. αὐτὰ εἶνε τὰ σκλά /νατο μαζὸ μὲ -4 μακλά το τί ἕνενε τὸ δέρμα τ ἐγρεωστοῦσεν εἷς ον εν ος τον τὰ ατροὰς ἑμπόρους Ἀνληγόρους ρ γαι σέροος ον ης κ᾿ εἰς ἄλκους 2ιαγέρευς. }ἐμαζευθζλα» δὲ τὸ ἀλῖικαν ὅστα ττος Χαρ. γαὶ ὅταν ἑ καὶ τίποτε ἀπὸ τ) ἄλλα του ἄφεοῦ σὰν Ἰόρχκες ἐχύθησαν εἷς τὸ ωανόν το 543. γ΄’ Σνῶ Σιεικτσρίκουτο τὰς σάργας του ανόμαι : την µέσην ὁ Ἑρμῆς ναὶ µετα τόσρος χότους, του ἀπ τους γή οος μδη ὃς ύτω7ε τὰ τὰ στ) ἄΓ)ὰ την εερὰν ὀρήν του. . χετρές το 2 ο δια χρτορησν πέους { ἄβρωποι την σήμερον ἡ, έραν την σφα:2αν δν ἔγειναν ὁ ϱὰ 2ιὠσουν ἄλθυς τοὺς θξοὺς ἀτὸ τῆς γῆς εἰς τόση τόν ἔγθασαν καὶ ἀλιακρισίσν θέλουν ταγυδρομκῶς νάχουν συγκοινωνία» 2οὔμα: καὶ Ἀκθςν δῦ τω οἳ 212έΛ2:. σοι ποθχίν21σν τοὺς γρεωστούτο) Έλο., κο εἶν ἀνωπόρορον καλπρέπε: δίχως ἆ.) : φ (ως μεούλ.ου ιό 1. μὰ χάμουν τώρα οἳ 055) 7. πὰ νὰ προλάδουν τὸ χαχ2» παϊνὰ τὸ 05 στο σον ἁλιῶς ἔτσι θξοὺς θε2ὺς θὰ ψᾶς κχό Να ἠὸς τ.ῦ Ερμη νὰ ἐρυασθῇ Ώ' αὐτὸ μὲ τὰ σωστά του. εις) ὁ ΄ευς ς την Κύπρον μα 2ο .ειὰ εἶπε μάλιστα ποὺ θὰ πβραπαβήσραν 3 Ὕθρωπον φρυτᾶ νὰ τ' Ἄουσεν ὁ ἠλὸς καὶ ολ κ΄ ἐτάραξε την γα την του κ) η ἀ θρωτ-ος- ΡΤηΣ ΑΛ. ΑΡΜΗΣΣΟι ΚΥΠΡΟΥ 18 ΛΠΡΙΛΛΙΟΓ 1888 ΑΡ. ὅ, ΟΔΙΑΡΟΛΟΣ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ἐμμέτρως ὀμελοῦσα, ζωρὶς νὰ ἔχη γλωσσικὰ χομ.νεύρκτα. τὰ Ἰοῦσα., --ᾖ-ο---------- » ταῖς δεκαπέντε νὰ ζητῇ καθένας νὰ τὸν ἴδη- . . Ἡ πέννα εἶνε ὀχνηρὰ τοῦ Β. Δἴιχαηλίδη. σσπστα απ ρασσντ-ν--- ΣΣ προπληρωτέα εἶνε Σά Ένα χρὀνον πέν.ε ἀργορᾶ αελέηα 214 τοὺς ὃν Κύτπρῳ µόνον, “Επτὰ δὲ προπληρω-έα Ὠὰ ὦ ἐξωτεριχὸν Κ:ἰ γσ- ἀνδμή Ἔτι ἔσοψες κ.᾿ ὅτι θέ..ει ὰὰ ὁ πρ ο) ἃο εἰς ὂν «Αμάέολον» νὰ στέλλη ος πας νὰ ἔτι μάκα ὸ απὰν καὶ ὦ πες» ππτ) ἡ πόστα Ὢ) αὐτοὺς έρυει τὸ µαγάλο µερτικό- ατρὸς τὸν Β. 1: ηλήε Ἓφεου Κέαμον Αεςτ.ὸ.» του θασ. Μιχαηλίδη. Οι τυπογραφικές Π οὐ ΜΑΡΊΊΟΥ, Λὐτὴ ὃ αέρα. σήμερον ποῦ ζὗτνησε τὸν Ἄρην καὶ κάθε γρόνον ὣς θεά, μ.δς γαιρετᾷ μὲ χάριν, ποῦ τὴν εὐλόγησ) ὁ θεὸς μὲ τὸ ὃςξ, του χέρι Σ’ ἔμτοτε λάικπει ἀνόν.εσα, ς᾿ ταῖς ἄλλαις ᾿σὰν ἁστέρι, εν ἡ γευσῇ ᾽Ανατολὴ ποῦ γέννητε τὸν ἤ/λο ποῦ εὔγαλ' ἀπὸ τὴν σκλαθιὰ ἐλευθερ]ᾶς βασίλειο εν ἡ ἡμέρα, ἡ λαμπρὰ, τῆς Παλιγγενεσίας Ἁμέρα ἀλγσικόνητη, ποῦ τῆς ἐλευθερίας α»ΗΚΩ» τῆς εἶπε ὁ θεὸς ναὶ μ» ἔνα, πήδηψ.ά. της ὡς λέων ἔκοφε μ.ὲ μηδς τὰ, σιδηρᾶ. δεσμά, της γ΄ ἐπήκωσ ὄρειμάνιος τὸ χοπτερὸν σπαθί της γ. ἐκτύτησε τὸν δράκοντα χ᾿ ἑξρόντητεν ἡ γή της κ ἑτείσθγν ἡ ἀνστολὴ ἀντήχτσεν ἡ δύσις Σ΄ ἐγειρο»βότησεν Ἡ γῇ α᾿ ἐτνίρτησεν Ἡ φύσις. Εἰ τῶνα γέρι τὸν στνωρὸ κ᾿ εἰς τ ἄλλο τὸ σπαθί της ἐκεῖ ποῦ εἶγαν μ.χ φορὰ. τὸν χρόνον οἱ θεοί της, Ἰποῦ ἡ θεὰ ἡ ᾽Αθηνᾶ ἐκεῖ ἐφωτοβόλει καὶ μὲ τὸ φῶς της σήμερον λάμπ' ἡ Εὐρώπη ὅλη, ἐκεῖ οὐρανοχρώματον στολίδι στολισωένη ἐκάθβησε βασῖλισσα δαφνοστεφανωμµένη. Ἐκεῖ σχεπάζ ὀλίγην γῆν μ.ὲ τὰ μικρὰ. φτερά, της, τὴχ Ἱερὰν καὶ μητρυὴν ἀνοίγει ἀγκαλιά, της κοὶ βλέπει τὸν ἀνατολὴν μὲ µάτῃα, δακρυσµένα, θαρρεῖς πῶς λέγει μέσα της, «παιδιά µου σκλαξωµένα, ἄμ! πότε πότε θὰ, σᾶς ᾿δῶ κ᾿ ἐτᾶς τὴν ἆγκαλά μ.όυ πότε νὰ, σθήσ᾽ ὃ πόνος μ.οὺ καὶ νὰ χαρῇ ἡ Χαβδιά μου)» Βλέπουν πολλοὶ τὰ µέτα της τὰ γολοποτισμένα ἀλλὰ μιὰ φιλυἡ μ.ατιὰ, δὲν βλέπει ἀπὸ Ἠαγένα β)έπει τὸν Χόσμ.ον καὶ πιχρὸν ππράόπονον τὴν πνίγει διότι, Πύρωνες η αὐτὴν ἐπιάσθησαν ὀλίχου Η ανατύπωση της εφημερίδας έγινε απὀ τις εκδόσεις Χρ. Ανδρέου και δίδεται δωρςά μαζί µε το έργο ατέλειες που υπάρχουν, οφείλονται στο πρωτότυπο. ο ΔΙΑΜΟ ΑΣ Αγ! ἔπρεπεν ἡ ἀτυγὴς νὰ, μ.} τελασθη ἀνλρεία νὰ, µη πληγώσῃ πρὠτ) αὐτὴ τὴν τροψερὰ Τουρκία” νὰ ἦν ἀχόμ.α ς τὴν σχλαςο οιὰ δεμμκένη μ.ὲ ἆλόσεις, δ.ὰ νὰ, τρέµ.ουν τὴν Τουρ» κ΄ ἡ ἄρχτος Ἀπὶ ἡ δύσις γιὰ, νὰ, φοξοῦνται τὸ βαρὺ σπαθὶ τοῦ μ.ουσουλμάνου κ’ ἐμτιρὸς -ς τὸν φοθερὸν τοῦ τρ μεις Σουλτάνου νὰ, γονατίκου ν ἔντρυμαι ν .ἱα, -.- περτὲ ο , , μὲ θαμθωµένο μάτι καὶ νὰ φιλοῦν τοῦ θᾳόνου του -Ψ . τὸ π Τέτοια γαἱ πώλιν νᾶ θλεπ τὴν ἄρκτον χαὶ τὴν δύση ἔπωξ εὑρίσκετο χαν εἰς γιὰ νὰ τὴν ἀγατήσῃ. ΓΙ) αὐτὸ εἶνε περίλυπη καὶ παραποντµένι, ναή δὲν τὴν ἀγαπᾶ κανεὶς΄ ἀλλὰ, καὶ µασημένη, »άβεται ὑπερήφανη ς᾿ τὸν ὑψπλόν της θρόνὸν ἐλπίδα ἔχει τὸν Σταυρὸν Ἄρι το σπαθί της μ.όνον. ᾗ πόανναα ἡμῶν τν ταῖον απ σπασμέ». : λύπαις και μὲ ῥάνανα το ασμένο ε) θὰ ω εἰ ἓν Γωρξω ρµα ἢ ἑρμάρι 5 τὸ μνημά σ. τς ὃν, ο”, ποῦ εὑρίσγέσα' ἠαικένα, η κοίτεσοι υεκρέν, στα κέπων µετὰ πόνων | ἐγενν ης μετὰ ἠέ,νθ: ο”. μειάλο µ: »’ ὑπὸ τῶν πλαστῶν πο» 9 ᾖ. ΄ «0λι 2. «λα κ) ἑερίβης την ων ..Ὁ , κἊρ Ίους ος ρωγε 510. ι θέ.» ὅλοι νὰ σωθῆς , Έλις .ουεὶς σου 5 γαὶ μέετανο»Ώντες ἴσως {κο Ἆν Ν ὥτο σα λοτάτι. | τις σ ἀνατήτῃ καὶ σοῦ ἑώτῃ τὴν ζωήν σου ἂν θαυματουργόν τι ςόµα δεῦρο ἔτελθε σου πῆ, καὶ ἀκουσῃ τὸ Λονδῖνον τὸν χλαυθμό σοῦν τὴν νωήν σου τότε δὲν θὰ ἦνε πλέον ς τοὺς Κωπρίρυς ἑντροτή. Ἔρν , - ΄ ριοός ΄ πα νο. Α. ... α «Ἠάδράνεια ἐν Κύπρῳ μάμνειτοὺςγ2ατοὺς ἀγρήπους ς2ὲ, 0) ὰ 8 ..ν ἃ κ. ΄ ον πα πολὺ, πολὺ φοβοῦμα: μήπως ἀνατηλής κ ᾗ ἀπελπισία ἔτι κάμνει το οὓς πι-οὓς ἀπίςους αἱ αἱ φοβοῦμαι μὴ ἀχόμα παὶ νεκρον λησμονηθῆς. ’ σον χαὶ σ σατίση: εἰς τὸ μυ μα εἰς τὸ» Πλούτωνα νὰ πῃ Ἂν τη, ἐν πλὴν σὲ ἀρί τὴν Φωνήν σου νὰ ὑψώτης κ᾿ ατῆς Κυπριακῆς ὦ Πλούτω, ἀθρανεί ας: εἶωαι θύμα φεῦγὸν πλὴν ἀγῆχα πλήρεις τοὺς Κυπρίους ἐντροπῆς» ο» » . Ἐὰν ὅμως σ) ἀνα- ήσουν χὶ ἀναλάρης τὴν ζωήν σου κ᾿ ἐν τῷ μάσέµ των καὶ πάλυ ζωμτανὸν σ ἀξιωθοῦν. Απελθε εἰς τὸ ΛονΣῖνον βρόντισε μὲ την Ρωνήν σου ὅτ οἱ Κύπριοι κουτεύν»ν ἀπ' τοὺς φόρους νὰ γαθοῦν. ᾿ Αλλά πρὶν τῆς ἀλρανείας τῆς Κυπριακῆς ἡ φήμη ἀκουσθῃ ἴς τὸν ἔξω κόσμον εὔχομαι ν᾿ ἀνατηθῇῃς. Αλληλούϊα, ἐν τούτοις κ) αἰώνία σου ἡ μνήμη. αἰωνία σο ἡ μνήμη κ᾿ εὖχομαι νὰ σηκωθῆς ---------------κ-αραατεον λ-«-Ἕπρου----------- “Ν αχοα. ὍΏραι γγὰ τὴν ἐκκλησίαν ς᾿ τὴν μεγάλην ἐφδο πα - » ”. πούναι τοῦ Χριςοῦ τὰ πάθη νά ταις ὅλοις ς᾽ τὴν ἀράλα κ} ὁ καθένας ἂς ταῖς αάὐπ. Ὅσοι πιτ διὰ νὰ μὴν χάτηῃ κανε) ο) πιςεύετε Χρι όν καὶ Πᾳ,αγίαν ς παμιὰν ἀλολουθία, . 9 ἡ κωσωνοχρ”: ἕνεχα ὅπου πονετα, : ἀκούσατε πότε και πῶς αργίς ἡ ο αμίς μεγάλην Πέμπτη» γνεται ἀργη τῆς Άειτο τὰς Ἐκκλησίας ἀκρινῶς ὀχτὼ ποὸ τὰ Εὐαγγέλια εἰς τὴν αὐτὴν ἡωέρ {ον -- τὰς πέ,τε τὴν 3 ς ἐννέα τὸ πρωὶ τὰς ὥρας 01 ᾱρ γίσουν τε πάλιν, την αὐτὴν, ον το μ.εσηῳμβρία» το εἰς κάῑς έκη σία τῳ δε το 5η των οσα Ἂν - ο” απουρτούντω» 2Υ:). αν πι τῷ» «Αάστα ὁ ὁ Οεός» ὰμ Ἡ. Ἐν Ἔις τὰ µά αλα ) ϱἱ κώλωνες νὰ σης τὸ πένθος 033 τλνύῇ εὐθὺς ταῖς δέκα ὥραις τὸ πρωὶ 0) ἆ νδεκα ὥραις χαὶ μισήν μετὰ τὸ λάββατου ϱ) νου κοντὰ εἷς τὰ µετάνωχτα, νὰ σ ς ὴ “ { Αν 5 πριν ἀρ/ίση νὰ σὲ τρώγη εἰς τὸ μνήμα σου Ἱ αὖνις η Δ 8 τ αν ν Ν . ο. εὰν απεύσου»» νὰ προλάθευν εἶν' ἐλπίςσνα τηκωθῆς: ᾱς σα ἔτι τὴς Αγα.άσεως Ἡ λειτο» “ν καὶ µετὰ ὥραν μίαν θὰ Ψάλλουν τὸν «κιλὸν λόγον» νὰ κάµουν Αιταιεἶαν, »Αν δὲ» ς τὸ υνχλό σας ναὶ πάσετε τὴν ἐκκλησιὰ, τὸ χρῖμα ς) τὸν λαμέ πα ἡὲς τὴν Ἁγίου Νάπαν πλὴν νὰ μὴν πάμεν γαμτότοι νεχα ποῦ μικραΐνει τὰ βάλετε αὐτὰ παλὰ μετ γιατὶ αὐτὴ σφίγγει πολὺ ἓ τρεῖς νύχτας μονκ)ὰ κ΄ εὐθὼς 84 μεγχλὠτῃ πάλιν 04 γείνη ὑψηκὴ καὶ πλατο/ωρμὲν η ἀλλὰ διὸ νύκταις ἐωατίνν της θὰ παμαπο ήρημεν κ ἀφοῦ πλατύνῃ ἔπειτα εὐθὸς τὸν λησκονοῦμε, ὤ ας «μα --- --- ο Τζιὸν Λαρύδης ἔφυγε καὶ ὁι ᾽Α.ἱεζαν δρείας εἰς τῆν γρηάν πρωτεύουσαν πηγαίννειτῆς 4 γάΐας ἐχεῖ ϐ ἁποκαταστοθὴ ν΄ ἀργίσηῃ ἐργασίαν μὰ στε.1.1 εἰς Κύπρον} ἀ.ὶ.Ίε χοῦ ς ἐμπόρους προγ- ἵματείαν γ᾿ ἁργίση τὸ ἐμπόμιον ἐκεῖ μὲ τὰ σωστά του μζέ του ἀνεγώρησε κ΄ ἡ οἰχογένιά του. νὰ τὸν» ὑποστηρήζωμεν γιατὶ τοιοῦτο” γέος μεσ᾽ ᾿ς τὸ Λο. δῖνον Κύπριοι μᾶς εἶνε ἆναγκαῖος Ὁ Κύριος Μῖ Εττα 411, ιχαη.έδης νέος γοήῄιων καὶ ἐγγράμματος καὶ μή.Ίιτα 3 ὡραῖος ποῦ ἑεύρει καὶ τὴν ἀγγιικὴν καὶ γπ-ἱ.ικὸ ἀχόμα ποῦ ἔγει ἑτοιμό.Ἰο)ου ἐν φύσεως τὸ στα χαὶ περὶ τῆς πατι{δος του πάντα μ..ὲεῖ μὲ ζέσυν ἀνγέθη ἴς την 1 Ἠρεύσασαν ἐν τῇ Βου.{ῇ µας θέσιν προγθὲς δὲ ἀνεγώρηπεν διὰ την «4εικωσίαν χατέ.Ίαθε την θέσιν του καὶ ἄρχισ ἐργασία». Ὁ Κύριος ] εώργιος ὁ ἡα-ἱηκκίδης πά.ἰ ποῦ τὸν ἐκράτει μιὸ φρικτίαμρώστια στὴν ἀνκά.λ αν εὖὐτις ἀφαῦ ἀνγέαθε την πρώτη τον ὃν είς) ἐτρεξ εὐθὺς εἰς τὶμ' Όου. ζην καὶ ἄργισ᾽ ἑργασίαγ. ----------------- να 1. Ὦ -» νο ο ολο αι κνω ον ᾱ ο Ἡ οιχ ἕνα αλοι 1ου. Γ ας ἆοολόγος νέος ικὲ τηλεσ κακο τοι .ὁ ποῦ νοιλιςει πῶς τὸ ταν τῶρει υέσας) τὸν αλαὶ» τους σοῦ ἐων ἀτετκ. τὴν ὖλτα καὶ κοιμᾶται τὴν ἑωξρχ. , νέου τὠρα ας μας λέσοον γε κα) )ψὲν ἀστέρα' . . ς ᾱ.ω)έν ας ὡς ἀπέραντον 2 λτον Ξ 5 Ον αττολόνε πῶς ὔὰ δῆς ἕνα ψηφίονς : τη. η οἱ ὀρθα λαοί τους ἰλική σου ανάσες Αλ κν κόσαου ὁ)οκλέ αὐτὸ θὰ λατ παλ αέης τ τὶ , κου! γορεύεις καὐμένε μ.σ᾽ τὴν ναμλα .αν τοῦ ἀπ σον. τοῦ Ἱευρεις 1ὺρ ἆ ρολ. δλὰς τὸ νε ωμά. σου Φυ)ακάς τὸν ε . ͵ 5 . νομος ν 4 οαρῃ Ἰ θεξ ἐγλμηος κ σεν ο δς κ᾿ εἴνε φαρενὰ ς εξέτασε Ῥκωὸ δὲν ἕνεινεν ἀκό μα: ες ὐὰ Ἰς τα - .2 τΦ1-ἆ «τὴν ο εβχλαν πα μοᾶ» ὄεκασενήκα ερίσν. ᾖὃ μξς «Ὁ Κωτζοὺς Μεχμέτηςν ὀρᾶμα ἐξεβόθι 2 ἀπ’ τὲν Θ. Κωνςαν ο δτν πώγεικάλαα τν ὡραῖ»». Τραγούλνα εἴτε δράματα 2ὲν εἴδαμεν γραμμένα για πράνματα Κωτριακᾶ εἰς τὰ εἰκοσιένα. Ὁ Κύριος Θεέδουλος Κων-αντενίδης τώρα ποῦ τ2ν ξενς’ ἡ Νείλιος τοῦ Ἀλεξάνέρου χώρα ποῦ ᾖτο πρὶν ἰς τὴν Λάργακα σου τάκτῃς, τοῦ « Κιτίου», καὶ νῶν εἰς Αλεξάνόρειαν ἁρωθοιτὸς Ααχίου 2314 λααπρὸν πρῶτος αὐτος ἐκλελει τώρα νέου τοσα εκ. οσζοὺκ Μεχμέτ» πε πεντ{άρακτον κ ὡ7α12/ ώρα ὃς τὴν Ἁλεξά,δρειχν καινούρια ἐξελέθς απα εἷς λαμτνὸν γαρτὶ κὶ ώραξα ετωτωῦη ἐπαριτᾶ αἱματηοὰν τῆς Κύπρου ἑτερίαν εν τάφραγκον ἀξίαν. πατρίς μου σ᾿ ἐνθυα πὴς, » Ν δν σᾶν Ἆοιν ΄ 9 ὀ κι χάπον καὶ γ2όνου ο ἐτὲ ςαὰ δὲν ἕλπτητ καὶ πρῶτος ἑλραμάτησεν αὐτὸς τὰ ῥάσπνα τσ: ὡς σ ἀγατᾶ να τ ἀναπεῶν καὶ ἄλλα τα τα-ειτ τες. ολ. (αλ: ἡροχή καὶ ἄνεμει και θάλασσα αἹρία στα ἐχθὲς καὶ μὲ τα βοῖς τσ 4 ἡ Κωρνακή πρως βαΐσφαρις ενας ὅκως ἔγειυε ἀτεμουμθροφόρος ἂν τα ἐερίσθγσατ Εβρ άμισατ κοθλ-ια ἆλνὰ 3 πατγγορηθοῦν τὰ ῥᾷθιχ καὶ σιτχ-]χ. Τὸ «εμεθετικεῦ πρτῶπελογισαᾶς καὶ τῶν ἀλεῶν μισσῶν ἄκοωττσιασσος Οἱ ὁσλεωταὶ ς τὸ γὲρι ταις μὲ τὸν παλτὰν καὶ τὰ”... κ᾿ ἐν γείρισιν ὑπέτησαν μ.σθοὶ μεγάλην «άλε τους οέλος περιττὸν μὲ τὸν παλτὰν ἐκότη: ο αὐτὸν τὸν κοσαον Ύνουται καμιὰν φορᾶν ἀνέρῶτ-: ια εἶτε σὲ ος οὗτεως εἴτε ὑπὸ τῆς μοίρας τρ) .. κ αρῶν τέσσπχρας ἆλιλοι μὲ πέντε γειρας ττισοτλος ἂν ἡ σοι των ἆ μοἴνα τω τοὸς θ1λι, ἀλλ εἰ. πο τα, τη τὰ πέξιττα των αν οὐ 1λλδινύυΣ γιά νὰ α-.θροῦν νὰ περππεσᾶν χωρὲς μεγάλο» βάρος Ἡ’ εὐκδλως -ς τὸ ἀκάτιον νὰ τοὺς δεγθῇ κ ὁ Χάρος, παν λοιπὲν καὶ οἱ μᾳθαῖ τοῦτοι χαμωναένοι κ᾿ ὑπέστησαν ἐ-χεὔισιν καὶ εί ἐλαρρωυένοι, Ἡ ἑδδομάδα μας τν λ σπα ποὈ θὰ μικράνη ἡ σία. Ὁ απρὲς ὁποῦ μ.χραΐνει ἡ ἁγία λάπα τὰ. ιν αἃς ἐτλάχωσε χαὶ τάλεν θἔγωμεν μεγάλτν Ἕἆλην µ: αν ᾿συνελρεάσεις κ Φωνὲς χαὶ συζητήσει κα. 01 «λος ὃς τὸν Αθήνα ΤῃλεΥΡ Ὁ λλοες χαϊ τόνε μπω μμ η ας ταρακαλος. 5 σάλο «τρέξατε τὸν ἐκλλησί-ω νὰ τὴν χάµετε ας γην» χαὶ εν ἀαορίαν Δὲ Δωωµάζου» τί παβαένει ξ νεὲς τῶν Λεατταίω κάθε γρόνου γαὶ μικραϊνει. δὲς καὶ τοῖς α' ἴσως δεπάπις κάλεν 0) συνεὀριάσ-ον εἰ εἰκέτελα καὶ πλαν μὲ τὰ λέτια ϐ' ἀγοράτουι νὰ τοῦ ἀπ) τὴν Αθήνα σγ έδία ἀρχιτεχτονω» αα᾿ νεκατωσιὲς μαγάλες ὅψιος χάµνουν καθε γρενον νὰ αλ κτπκερία ἀλ' αἰὰ θὰ τὰ σηχωση τί ! σευμμάδα ὡς τοῦ χρύνω «5 ὢἰ 049] ἡ ἁγία ἑελομάδα. Ἡν Ληεφισῇ πασήγορις ἑοτοδρομιακή καὶ ηδποις ἀπεχατωνημ τοῦ χόσµου Ἀσκγ.κή, Μοα' τό βεδμα τωῦ ἀνόριω κ’ ας νὴν κάφαν τοῦ ἡλίωνὴ δα’ ἡ κόᾶς, εἲς τὴν χάρε» τοῦ ἐπεοδρομίου πατὸνὰ 8φδοσε παὶ Τνοσίέκες δλ᾽ οἳ Ὑέραντες καὶ υέι ἔργα ἀπὸ τὴν πδλνν εἲς ταῖς δώδεκα ὃρμαῖ». ααὶ τοὺς ἕπεγτι τὸ ῥέθκα τοῦ ἀνέβρυ τὰ χαττε)).α Υὶ -ᾱ δ2ῦν κῶς τρέχον Έπος φαντασθῆτε ποέα τρέλλα ἀλλ ἆ' ἑστράφιαν μὲ μρῦτρα δλοι τώς πο ομτραριτμένα ἔδλεσες μαλκὰ καὶ γὲ 1 Σπὲ µους ωρα σκοπσμέ,α. ᾱ, εὖ-ίσχεκο πανένας τὸν αἰτίαν νὰ μὴ ξερη Η2 ἑμόιζε πῶς ὅλαι ἑκ:σαίηζαν {λεῦ»ι αἱ κσαικόχσος αελφεμέ,22 ἔβλ-επες µέτα ἰς τὴν μέση ἆ λες Εξγως τὸ εισεσέλ)ο κ ἄλλους τἆλι» ὀίγως φέσι κ ἔτι ἔχειντν ὡλαῖς ἀνθρω τοξεπολρομία ἀ, πχ: ὁὲν ἧτο ὀδλοι γα, εοροπαςευσία. Κάζαγ« «γι ἀπδία μᾶλθαν ἐκ) τὴν Λιυχωσία. Άγπηψά ρου «Δῤώιλε κό μακρά σοῦ τράρω (οσα δ6- νὰ μας πώεί Όμνος ς τὸν τάρο) ἴς τὰ πρῶσον φόλλο ν΄ εἶδα σὲ μγὶ αελίζα ϕ εἶγεν πολλα περὶ πολλῶν καὶ γὰ τὰ ραρμακεῖα ΝΔ (Ωτή σου ἡ Ὃ πλλμεις εν ὅλη ἀηδία) καὶ κά]ε αἰκωγέναα ἂἃς τἆγῃ 4 9 ᾿ -- (μωρὲ Χπινούρχ, κοιητὰ χοντεύω νὰ σὲ β,ίσω) χαὶ εἶλα μὲν κατάληξιν ποῦ ἄρηκες ὁπίτω μὰ τὴν θεὰν τὴν ᾿Αθπᾶν αἂ τὸν θεὸν τὸν Αύχ εἶνε σω-ὰ ὀταγρατες διὰ τὰ βκρμακεῖαι ᾱ. ουν δύταν ὑψπλὴν ἔμως τὰ Ῥαρμακεῖα διότι πάντα δίδο σι ς τοὺς ἀτθενεῖς ὑγεία, ἴὅλον μὲ -ὁ είᾳ εἰα εἶται ἔλος ἀπ} δέ.) μίαν τερλίναν σοὺ ζητοῦν ὁ)έγον καρπονάτο Ανατ, ϱ)- καἱ σὺ πευτάραυ δὲ, ὄχεις ἲς τῆς τσέ σπα σου τ (λμε µωρὲ Ἱς τὸν Διάῤζλον χι ἀκόμα παρακάτω ὲ ῶ . νὰ εἶχα ἑώ τὸν Φώτιο» τὸν πατᾶ μεγαλονση, τὸν σιαγκκὰ ποῦ ἲς τὴν σιγα τεριάσει σου τρα 03: 4 { » . . πι) τ π ν , ῶ ῃ. το αξτρὸν 6 τήν χαταληνιν γωριςνα χχαντ ας κουτὰ ς αὐτὸν τὸ ποίητι» κανεὶς νὰ πᾶ νὸ καθ » ι ἕνας δικός αυ μαθητὴς μόνου μὲ τάρα ράρα λ φ ΄ ῤ ” Ἑαρομαρα παραταταμ. ταρχρα ράρα ραρλ , µόνον μ’ αὐτὸ πατώρθωσεν τέσον πολὺ νὰ µ.ά γη οτ) : αἱ Σάικς }ἂρ Ἀ ποῦ κάμγνει ςέγαυς εὔκαλα γὠρλς νὰ κάµτη 143.) Ελοπ.ίησι α-ομδαία. Αν . διά μιᾶν καννού-ταυ μαῖαν. Κωνςαυτιοπσλέπασα ἑδῶ ὑκάρχα μαῖς μὲ ὀἑπλιωικα, 3πνόθ Ἱειᾶ καὶ εὐχολά κ ὡραῖς µεγάλη ἱκχνέτητα μεγάλην πεῖραν ἔχει καὶ σεριπρίησΏ λαμπρὰν τίς τὴν λεχὼ παρέχει νὰ τῶν ελλ ἡ Χάθε οἰκοτίνφα νο, γα τὸν κα Τρόπος Ὑὰ παετασα είν τοῦ σπετιοῦ μὲ εὐκαλίαν, Ανανῶται τοῦ «Ανχθέλου. μ αἲς δείξω Έναν τρόπον νὰ σεις τὸ σπίτι δίχως ἔξαδα καὶ χόπον τέτοον τρόπαν ἕως τόρα ἂλι ἐφεῦρεν ᾗ Εὐρόπη δὲν θ) ἀνταμειφθαξίαιν ὄνως ο ἑιαρίθμητοί µου κόποι, 4λλ’ ἐν τούτοις Βὰ ας γράφω τὸν ὡραῖον τεῦτου τροτον καὶ ἂν δὲν ἀξιζη φῖλοι μὴ πληρώσε-ε τὸν χότν' τὸ λοιπόν τὴ φτιά σας ἔλοι ἔτοιμα ν᾿ ἀκρασθῆτε πά ν) ἀκοάσετε τὸν νέσν τρόπον νὰ ὠφελγθῆτε ὅτα, θέλετε τὰ σπίτια νᾶναι τακετσαρισµένα καὶ νὰ ἔγετε ὁραῖα ἔπεκλα ζωγραφισμένα τοίχους πάτωμα καὶ ςέγην καὶ τραπέζια αἱ μαμό 1213 καὶ παράθυρα καὶ πόρτες καὶ καρέκλες γαὶ κο,σό).ε τοὺς καθρέσταις, ταῖς κορήζες τῶν εἰκόγων, καὶ τοὺς ἐν [κους βάλτε χάµποσους μᾳὰν νύχταμεα!ῖς τὸ) σπίτι σας σᾳλά:- [ενυς. “99 ͵ κ ώ ΄ Υπεύθυνος ἐκο2τη: Σ, λορμωώζμς, ““ψ. πακκβκοσον Γι ιοῦ τυπογιαφείσῦ «Φά..τιγνος» ωοὐδΙΑΛΒΟΑΟΣ 3. χ . 3 Φ - / ΄ ἐπίσης θλιαι κι ὁ Αγ.ὴτ ὁ πῶτες υάτοράς του ποῦ ἔχει] ὅλα τ' ἆλυγα Ἱς ταῖς τρίχες τῆς οὐρᾶς του. μι Λὐτοὶ οἱ διὸ «»/ηματῶ πῶς ἠἄναι νικη Δι ω κανένα ἄλλο ἄλογον οὲν τοὺς περνά ποτέ. , : Δίκες Χχκο μογοδικείου εἰς τὰ τέ/ τοῦ λ]αττίου. , ν . Καικπόσες οίχες ἔκαμε τὸ κανε υρὶ ελλ ῖον καὶ γῶζητε τῶν φυλακῶν τὸ καντε ποιΓεἶον παραβιάσεις καὶ κλοπὰς ἐλίλασε καὶ σόνους γαὶ κάπ.]οος ἄλλους ἐαπρω τας καὶ κάτποι Ὁ σἱρ Ἐρρίακος Πιό ριλ πια 5 5 ἀργ)δικατής μ. κας. καὶ τὰς περιορσίας µ-χς Υὴ ἀλόμα τῆς Ἰωῖς μας ἐ π Ὀ 5 στη ἀγατεητὸς καὶ ὑπεσαστι” ὃς κ στ Χ Ἠατ) εἷνε θικαιό ότατος καὶ κάλιτος κρι τής, Δὲν φθά, ων ὁ νοὺς ν΄ ἡ υλῶστά µου νά τὸν εὖ/χριτήσω κ ἕνα ὡραῖον παινον γι αλτον να 1 Υησο ἐν τούτοις Σὶρ σ᾿ εὐγαρ'-ῶ μὲ δκην τὴν ψ.γἠ: µου δι τὸ κάλλικον καλὸν ποΏ Ἰάμνεις ς τὸ νησί µ:». ο-σκο----- Θεωρία Ὢὰ τὸ γρδικκ« ἆλον τ εὐρανοῦ µας ὅ)..) ἀπ᾿ τὸ κούφιο τὸ κεφάλι τοῦ καθηγητοῦ «ΑΙ ΛΦ 1 Αναγνῶσται τοῦ « Ἀικβόλου», εἰς τὴν πλάσιν τοῦ λυρίου (ἀ λκὰ εἰς τὴν γῶν μονάγα, μὴ νοµάσετε παντοῦ), κάθε γρεῶμια πούνε µπρός µας εἶνε ἔργον τοῦ Λλίο», ο ᾱ- , ἃ-- γρῶν-α δὲν γείνεται στά λα, εἰς τὴν γῆν δί/ως αὐτοῦ. ᾿Απὸ χάλε μυ] ἀλτῖνα τοῦ δλ ίου µιοις πηγοιτει ἕἔνσ, γρῶμα χαὶ ακτῖνες εν) ἑπτὰ, τὸν ϱ.5'Αμιὸν ὅτοισιν ὀγοιτᾶ ὁ ασ] 1. Σάβε πρδ.μ.α νὰ ἁσπόση τέτοιω/ πόντοτε θὰ, ἔγῃ »αὶ ὑὐτὸ γρωμ.2τισρ.ον. [ῆὶς τὸν µ.έγαν τοῦ Απείσου κοὶ ἀπέραντόν µας θόλου ὅπου εν) αὐτὸς σὰν όλος ἄμμκου Ἱς τὸν ὦ7ε2νὸν, ἔχει δύνσιιν τοιαύτην νὰ μιᾶς γρωμ.ατίσῃ ὅλον ιά πολωως Ἀτηνοκτάνους ἀπὸ μ1ὸν ὄχρον ὡς ἄν κοσνοῦν τὸν οὐρομόν, ω χ εἷνε χαὶ ηοντὸ, ς του νο) ὁ « ο Εἷνε ρέ ώριιον πῶς Ὡλ τ χυωανὴ Ἠ ἀτυιοσφ21ρ31. - - . - . κο μ.ὸις φοίνε 2... τὸ 7ρῶν. 2. τ) να κας 1οανοῦν. ῴ .. .””., ἀερίων ιπὶ ὀξέω» χαὶ μιωσίων οιηφόρων γι ἄλλων γΏπων οοὐ χγῶν κ΄ ἐγ, τὶς χω αινῆς ἀχτῖ,ος ὃ ὡσαὖον βαν) πο. ρ ζ ἑ 2, - 9 -” αλ λομθάν, ειν οὖτὴ γρῶμ π . χυσνοῦν ἀλλὰ, λευχόν. χ᾿ εἰς τὸ θόβὸς τς χ’ ἐμτός της τσ 3 Ὑὶ ὅταν εἶνε καὶ ΥλήΝΥΗ ὄμτι τύγη νὰ, ἰλοῦμιεν θὰ τὸ, ὁοῦμιεν χυανᾶ, χυανόλευκον βὰ, ὀοῦμιεν ἐν ἡμέρα, τὸν σελήντν ν᾿ εἰς ἀπόστασιν μ.εγάλαη» κυανὰ καὶ τὰ βουνά. Ὅπον πάγος καὶ ἂν ἔγη εἶνε Διαφανεστάτη 4 ὅταν ὄπισθέν της λό τες κῶτι τι ἀπὸ μ.ακρὰ, υ.ὲ τοι ύτητα, » εἰλόλως την διαπε ϱνὃ, τὸ μάτι γαὶ τὸ βλέπιι . κοβὼς τ ἄστοα, ὁποῦ [λέπομ.εν λαμπρά. ὌΟπτισθέν της σἸωνίως εἶν) τὸ σκότος τοῦ ὀπείρου κοὶ ἐνῶ τὸ φῶς ἐντός της πλέει τὸ ἠλιακὸν, ἀντὶ υοῦρον ὄνωθέν µ.ας 7ρῶψια παριστᾶ σαπφείρου 7εῶμια, ὅ περ σχανδαλίτει τὰ, μηκλὰ. τῶν φυσικῶν. ΟΔΙΑΡΟΛΟΣ Ὅταν μάτι διὰ µ.έσου ου ανᾶς Διαφανείας χαὶ ἀρλοῦντος παχυτάτης ἠλέτη γρῶμα μελανὸν, βὰ τὸ ῥλέτῃ ἀντὶ μ.αΌρον κοανᾶς γροιᾶς ῥαθείας. Οὕτω, σκότος 3 ἀτμοσφαῖρα, ιστοῦν τὸν οὐρανόν. Ἂν ᾖ ἀτμοσφαῖρα ὅλη ἦτο /ζώματος πιτρύνου αρ κ ἔπισθέν της ἀντι μ.αΌρον ἐὰν ἦτο χκυανοῦν, τοτ ὃ οὐρανὸς θὰ, ἦτο 7ώματος λευκοπρασίνου ἀλλ ὁ πλάστυς ἔττι θέλει νὰ μᾶς ὠφὲλῆ ς τὸν νοῦν. Ἴλνελα ἡ ἀτμ.οσφαῖρα τὸ ἰδίωμα νὰ ἔγη ὡς πυγολαμ.πὴ νὰ πίννῃ κ αὐτὴ φῶς ἡλιακκὸν Ν καὶ τὴν θέσιν τοῦ ἡλίου ὅταν Ῥεῦνη νὰ κατ τέχη» κι ἀντί μαῦροῦν νωκτὸς σκότος :ἄναι κείνη φῶς λευκόν ὦ Ὄλυμπος ἀπὸ θεοὺς καὶ πἆλο ἐςολίσθη αα) ἆλιω δικατήριον ὡς πρὶν ἐσρηαατίσθη καὶ αἴρυης εἷς ἑτπιτροτὴν ἢ ἄλλο μετετράπη κ. 3 ’ -π , ον. .ν .» / 54 τὴν Εἰλιχρίνειαν Σονείδησο κ ᾿Αγάτη : -. ο ” 3 . « , ν» ΄ ποῦ ρέθησα» ἰς τὸν τἆρταρον ἡ κάθε μιὰ ὀεμμένη κ΄ ἦταν αἱ 200 ζωνταναὶ κ᾿ ἡ ἄλλη πεθαμμένη. Τὰς δύο ζώσα: προσπαθοῦν δλ’ οἱ βεοὶ νὰ πείσουν καὶ -άλιν μεσ᾽ ς τον άνθρωπον νὰ πᾶν νὰ κατοικήτο»ν. οοτείω ν᾿ «ἀναβάλωμεν τὴν δίκην τοῦ ἀνθρώπου ἐς ἀέμτνου διάσημα καὶ τότε µετὰ κάπου νακ αταθάλωμεν τ πρασπά θεια! μενάλτ νο ζῶπαι ἀλελ» ραὶ νὰ αποῶν ἑ,τὲς του τά . .3 νὰ πξένῃ αξιος νὰ δικασθῇ ἐμτιρος μας κι αὐτὸ 2.4 νὰ ἔγωμεν ἀγνὸν τὸ μετωπόν μας ἄλλως γα τὸν Σκάσωμεν ἐὰν καταλς βοῦμεν 2ίκως νὰ ἐγ᾽ αὐτὰς τὰς δνὸ Φριλτὰ τὸν ἀθικοῦμε' . , ὢν Όον . ο .. 8, ω) “ολ οἱ 0εοὶ ἀνεί-σωπι τὸ τόμα των σου) ῥένως Ν κ ὑποωσηρίζον τοῦ «λιὸς τοὺς λό νους ὁ» 2ρώνως εαὶ τὰς πονάς εὐθὺς ὁ Ζ:ὺς αι ἆ τει γα τὰς πας ἠ ν -ἡ- ἆ ὄρωτοι νὰ τὰς ”ἆ)α” 2022117. 7, καὶ πο οστιχοεῖ ἵς τὸν {εὖύς.- Ἕλατε κόρες µοῦ χοντὰ Υ) αἱ δὴ νὰ σᾶς πιλήσω καὶ πάλιν εἷς τὸν ἄνθρωπον ἐγὼ ϱἡ σᾶς χαρίσω να τΆτε πάλι», κόρες µ. οὐ ὃς τὸν ἄνθρωπ τον νὰ μπῆτε κ᾿ ἐλπιζω τώρα. ἀπ' αὐτὸν ποὺ θ) ἀγαπιθῆτε ᾽λδελφαί.-Δῶσέ μας εἷς τὸν γάδαρον οῶσέ μας εἰς τὸ, ακύλ- 1 κ. ᾿ καὶ νὰ τὸν «άμα νὰ σᾶς οῇ καὶ νά νὰ µάθη τι ἂξ Αλελσ.-Σὸ καυμένη θα ἄνὰμ τ ἀνθτώπου ἕως ὅτου σὺ τ {οὖν . . 4 μάβη τί ἀξίζωμευ καὶ νὰ λείψουν οἱ πλανησές: κατι ὁ 11ο νὰ ς ἐκτιμήτῃ ὰ εμας (ἡ σβ- ση. - . 5 ν᾿ σον ἡ ς ποτὲ ν᾿ ἀλ.«άζη ως σὺ τῶν οὖσιω τὴν ἀθλίαι: ό Ζὼς δὲν ἔκαμε τὴ» πλάσω τὸ τελεία», ι . ο. : µαταίως προσπαθεῖς ἐσὺ μὲ τὰς πολ} άς του γνώσεις Ν Δ - Το. 9 μ” Χ. ὃ μμ ο 1ὰ νὰ τῆς πήτης τὰ μιχλὰ καὶ νὰ τὴ» τελειώσῃς, - ΄ -- ω / μεγάλην ἱκανότητα - πῶς ἔχεις ἐφαντάσθης. Αφού ΚΗ τὴν γώρα σον τρ Έσραι : ποῦ ο της -ς αὲ ὅλην τὴν σερ α» σου καὶ μ΄ ὅλα ὅσα Ξέρε ΣΕ, ΄ ποῦ μέσ ἀπὸ τὰ γέρικ σου τήν ὕρπαξευν ἡ μας κ᾿ ὑπὸ αὐτῆς τς ἆ περα τεµἆγιὰ ἐκόπη καὶ ἄσολον ἑτήτητες ἐτὺ εἲς κ Εὐρώπην κι ὡς πρῶτα κα ημληβἀπερ ἀντὶ 3 κ. τώρα εἶνε ἡ τὸ ἐλεενὴ κ ἡπιὸ γωρ φθάνει ποῦ χι, δύνευσε΄ςτον ο Ο7 ελ... ων Ἐν ράνει ποῦ ἐλάγχιε πρ 2/15 Σο ’ ην .. ο... Ἂ Ἱ ως τωρα σεν Ἡσ/ασε ἆκτα Ἡ παροιχ µας 3 4 » ΑΝ Ν . - 3 ἂξ. κ ὀλλα διπλασιάτητε τὴν λύπη», τὴν πικρίαν: ΄ .. . .Ν” σοαπα) ἔρηαν χωρίς τὴν ἀθε)2ή µας καὶ περιττὴ }ωβίς αὑτὴν ς τὲν κόσμον ἡ ζωῇ ἃας Ν. ο. ως Αν ο) προς Στα ετέ μας καλλίτερ Ἕ αὐτῆς ἀθύνατον -ς τὸν ἄ θρωπον να µποκε» οὐτῆς ἀδύνατο ποτ να ἐρνασθοῦμεν. γι” 9 / , Ἱάρταρον καὶ γάλ καὶ πάλι εἰς τοῦ Βςλτεῤτὺλ την σκοτεινή ἀγκάλη», . ν΄ ἐμᾶς νεκρὸ να Ῥέρονιε ἐμπὲς μας καὶ. αμᾶςθάψετεγ ἐμᾶς κουτας τὴν ο, μας. Ηρα.- Αναβολὴν τοῦ θέματος προτείνω γι τῆς ὥτας κἱ πτοωε να ἃ ἀγη ὄτωμε, αὖτας μ 2 τε ω να τας 200 κόσας' : ”-- ἐξετασήῇ, ὁ Εελτςς ὑλτρὸ πά των αἴτιος 1 ϱ πω ς πο. ἔγειεν ὁ α τῶν τροι σο ᾱ τω». ωαξρω, {, , ’ ϱΟλ οἱ ὐεοὶ κ δλ αἱ θεαὶ μίλησαν συ Ὕρτιως καὶ ἔλοι ὑπετήριξαν τὴ» ΄Ηραν ἐμοφῶιως). Ὅλοι οἱ ἀ κ νῶταί ἆ-οὐ γὠξιάτες καὶ πογῖται εἰς τ ἀλλ τὴν ἐξέτασι) τοῦ Ὀε] τοῦ νὰ οὔτε οδΤΑΒΟΛΟΣ καὶ εἴνε ὅλα χαθαρὰ καὶ δὲν ὑπάρ/ει βοώμα φρενοχομεῖων [μα ρναγὰ 2ὲν ἔκτισεν ἀχόμα. ἀλλὰ μὲ τὴν ὑπομονὴν μὴ’ αὐτὸ 0 μᾶς τὸ μτίση πγέτει περλίνες ἄφθονες ελαὑτὸ νὰ δατα ἀνήση Ὑατὶ θὰ είν) εὐρύγωρον νὰ μᾶς 7ωρ ἔση ὅλους καὶ Ὀιρωροὸς καὶ οὖλαχες νὰ βάλη τοὺς ῥιαβόλους, --υ--- σ-- τις 5» Μ το το ν ν΄ -ἳ Ασθένεια πάλιν καινοῖ καθεὶς ἃς προσέγη Ἡ ἀνρία μιρηγίτης ἔλειψεν ἐκ Λευκωτίας καὶ µικρόβιον ἐφάνη Ἰιρρνέρος ἀσθενείας, Ηπνε ἄγνωπον πλὴν εἷνε πρόξενον κακοῦ μεγάλου ἀναττύσσεται ἰς τὸ αἷμα ἡ ἐντὸς τοῦ ἐγκεγάλου Ἂλ) ἀπ τὰ µέσα τοῦ ἀνθρώπου ἑ ὁδηγεῖ εὐθὺς τὸ /έρ:, καὶ ἁρπά” ἕναν ριρόλβες Ἡ αρπάς ἕναν μα) αἱριι Ν, τὸ μ]αλὸ Ἡ ς᾿ τὴν χαρθιά του κ᾿ ἔξαφνα τὸ βειδόνει τς Ξ η καὶ σκοτώνεται µονάγος καὶ πηγαίνει Ένας νέος ς τὴν Κερύνια κι’ ἄλλος εἰς τὴ χαὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀχόμα µία Αρετής Κυρία εἰς διά μα ἐλίνον ἑσκοτώθησαν κ᾿ οἱ τρεῖς τοὺς κ᾿ ἔγειναν οἱ καῦμένοι θύματα τῆς χεφαλῆς τους. Οἱ οπατροὶ τῆς Λευκωσίας πρέπει νὰ τηλεγραφήσουν ς τοὺς γιατροὺς τῶν Παρισίων, 1)’ Απὶ ἐχείνους νὰ Ύνω- { ρίσουν κατ αὐτοῦ τοῦ µικροβίου ποῖα µέσα ν' ἀντιτάτοιν καὶ τὴν νῆτον ἀπὸ τέτοιον μόλνσμα νὰ προφρλάξουν. Ὁ ὀργανισμός µας ὅλος εἶνε πλήρης κυτταρίων εἶνε πλήρης ζωῦφίων εἶνε πλήρης μικροβίων. αὐτὰ ὅταν εἰς τὸ αἷμα ὅταν ὓς τὸν μηχλό µας βράζουν καὶ τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψοχῆς μα. τὴν λιάθεσω ἀλλάνουν' ἄλλοτε χαρὰν μᾶς φέργουν, ἄλλοτε µελαγ/ολίαν ὀργὴν μῖτος ἢ ἀγάπην ἁθυμίαν ἢ μανίαν κ ἕταν πίνωµεν λιγάκι, τὴν αὐλήν τοῦ ἐγεφάλου ἕλ᾽ αὐτὰ, τὴν χάµνουν αἴρνης αἴθουταν χοροῦ μεγάλου. ΄ κομρῥίζουι τὰ βιολιά τους καὶ ἀ ἀζουν τὰ χανδύλια , Αν ς τὴν ὀουλιά του. - τήν Λευκωσία καὶ καὶ μὲ μιλιούνια ζεύγει ἀργινοῦ τὴν χουατρίλ]α. δν εἰσέλθουν ἄλλα ξένα ἀπ αὐτὰ τῆς ἀτμογφαίρας τέγνα τῆς ἀκαθαρσίας καὶ ὀυσέγγονα τῆς λέρας / Ἀ δρ. μῷ, ας. ο. 4 σύγκρουσις 2ρικτὴ σωμ.βχίνει ἀμ.ροτέρων τῶν στοιχείων 5 ο3 . --- , ΧἨ ὅλος ὁ ὀργανισμές µας µά(ης γίνεται πεοίον, τότε ὁ γιατοὺς σὰν Λίσααρχ ἔργετα! μὲ τὴν χινίνην : η οσο μχεται μὲ Ἡν ἄώη Δ ς { Ν ᾿. καὶ φωνάζει---Ἔσαγάτε ἐγὼ θέλω τὴν εἱρήνην. ----------ᾱ- () «νω---- Γιὰ τὴν ὑγείαν ἁας κ ἆλλο κακον ϊ δηλητηρίασις ἀπὸ } αχ ικόν. Κάτι τυρια π᾿ ἀγόρασαν προγθὲς πώναν χωριότη Ν πι 3 . / καὶ ἔσοι ἔφαγαν Ἱν αὐτὰ ἐπέταν ἲς τὸ αρεδάτι διάρροια χαι ἐμετοὶ καὶ πόνοι ς τὸ ςοµάχι καὶ πόνοι χ᾿ εἰς τὰ διὸ πλευρὰ καὶ πόνοι κ᾿ εἰς τὴν ράχι τοὺς 7ἆλασε τὸν αγ ον τὰ ἕντερά τοὺς ὅλα κ' ἐχόντεναν οἱ δυτυγεἴς κ) ἀγήσοννε τὰ χῶλα. 5 ὃ κά ” ο κι ιᾷ ὸ ον - . 3 Π ἐπιτήκη τῶν ατρῶν μα». μὲ τὴν χημεία χ 4 - - εἶπευ, ἆφον ἐξέτασεν εἰς τὴν ἀστυνομίαν πῶς εἰς ἀχασαιτέρωτον ἐψίθητα» ἀγγενον πλΏρες ὀξέων τοῦ γαλκ) καὶ ὑπεροξυδίω». βέ 9 ἀ ΄ ο ψάλλη ἡ χυβέρνησις εἰς τὸν εἶσπρ ἀκτορᾶ της οὐαὶ βαβαὶ κ ἀλλοίμονου, ἂν πάγη εἷς τὰ φπᾶ της ᾿ τῶς ἔγει σκεύει γάλ ινα ὁ /ωρικὸς ἀχέμα, . ΄ δ.ι -» θα Ἀάοη τὸν εἰσπράκτορα πρ» τώ» ποσῶ» της γὤμα αᾶαε --υγ-ου------- Τῆς Ῥουλῆς ἕνα µέλο- ποῦ τοὺς µπῆκε σὰν ῥέλος, Κύριε Καρεμρυλάκη ἕνα εὓ ὖγε θὰ σοῦ βάλω ὁπεῦ φαίνεσαι ἀπίκης ε εἰς τὸ νομοβετιχ2» εὖγε τὸ λοιπὸν τρὶς εὖγε ἀπὲ µακρνὰ σοὺ ψάκλω χ᾿ εἴθς τέτοιον ἀσικλίκην νάταν{ κολλκητικόν. μ.ο Βρογῶν ταµάτησι: αἰφνιδία καὶ ὰ τὰ σπέρματα δω χία Τί μεῦτρα Μάρτι εἶν αὐτὰ ποῦ θείχνης χαθηνέρα. ἑσκόρπισες τὰ σύννεφα ἀπὸ τὴν ἀτμοσφαῖρα καὶ οὔτε σίρραυς κούμουλλους ἴς τὸν οὐρανὸν δὲν Βλέπω: τοιαῦτα Ἀλάρτι εἰς ἐσὲ ἐνὡ δὲν ἐπιτρέπω: κάµε τοὐλάχιςον νοτιὲς νὰ σώσης τὰ σπαρμένα ποῦ Εμμ τ’ ἀδέλφια σου πρωτήτερα Ἱπὸ σένα. Τί εἶν αὐτὰ καὶ ἀπειλεῖς τὴν ὀυσυγῆ µας χώρα: αὖτα ποῦ τὰ ἀδέλφια σου μᾶς ἔκαμαν ὡς τώρα μὲ τόσα γλόνα καὶ βροχές καὶ μὲ βροντὲς ἀκόμα ἦλθες μὲ τὸ χαμόγελορς τὸ κ ψεύτικό σ.» «όμα, ἦλθες μὲ τὸ µειθίαµα αὐτὸ νὰ μᾶς γελάσης χαί μὲ τὴν ξηρασίαν σο. νὰ τὰ Ἅρτοχαλάσης: ἀπὸ ἀτμοὺς ὀγρήγορα ἀμέσως νὰ τρ.” ναὶ νὰ μᾶς κάµηῃς μιὰν βρογἡν, εἰδὲ νὰ νὰ χρεµμι-ῆς ο“ παῆσις κ. ἑτοιματία Καρύδη για τὴν Αγγλία. Ὁ Τό» Καρύδης, κάλλιτος. χαλὰ γρααματιχμένος νέος ἄσγηκης χ᾿ εἷς πολλὰ πολὺ πεπειραμένος τὰ ἐγγλέζικα τὸν τρέμει τὸ κονδύλι τεῦ Διοικητοῦ τοῦ µιςερ 3Ιί αηλη απ ἕλους, ὁπ2Ώ εἰς καὶ εἶνε ἰς διερμηνεὺς κ γαἰ Ἰραμματωὺς, ὁ πρώτντες ποῦ ξεύρει καὶ τὰ γαλλικά καὶ γίλλους Διὸ διχΆόλους, ποῦ σποριτόζου πνεύματος καὶ ἐξυπνάλας θρύθει, τοῦ ἑχατέρηκε Ἶς τὸν νοῦν προ/θὲς κ᾿ ἔπαρτιτ σρη καὶ κάμνει τώρα φ2βερὰν φωγῆς ἑτοιμασίαν διὰ σκοποὺς ἑρπορικοὺς νὰ πάγη ς τὴν Ἁγγλίαν ο ατ Αν ὁ καλέν σου κατευόδιου λοιπὸν συλὸρ Καρῦλη καλέ πο κατευόλιον καὶ κάλλι-ον ταξεῖθι εἷς τοὺς σκοτρώς σον εἴγγομαι καλὴν ἐπιτογίαν καὶ να μοῦ. πέλλῃς ὑλικὸν Ὑὰ τὸν ϱωτογρα τί». Ἐοωνανσσιικθαβα ἠκοωκικθανεενο Διαθοληθεεμα/ ία γιὰ τῆς δίκης τὴν αἰτία. Ἠαγη ἐἴαβόλων καὶ θεῶν γαὶ ἡ πολ ορχία τοῦ Βελεβιὼλ ς τὸν τάρταρο» ναὶ ἡ αἲ/μαλωσίχ. Τὸ, ἕθρωπον ἢ πέλεμον ὁ Ρολζεζούλως κράτει τὸ, πόχεμο! τὸ» πόλεμον! ὁ Ζεὺς ἐπ] όρων ότει . , 9. . Ν πο οι. Ποκυτὴ σαμπίγγω» καὶ τῶν οὢ μὴ, ες τὰ ἔτλα του: . να ὃ » ὃν σα --: κ αχ. ἐν να ασε ποο ὁ ϱῦ ρω -α γανη τους ὀχοολους οτι ὁ Ί άρταρος νλ κό’ κι ἐνῶ ἡ γῇ πετᾷ γοργὴ τριγύρω τοῦ {ράήου καὶ κυλινλοὔτα μ.εταξὺ τοῦ σχό καὶ πωτὸς Ἐαίωνης κεταξὺ τρὸς εὑρίσχεται ἀνρίσ», ὁ λος της εἶνε μὲ τΏρ γ/ειτος γι - δ΄ νουίζει πῶς ὁ ὁρό Νιᾶ τὸ τῶρ τοῦ οὐρανεῦ καὶ τὴν σημαία» ςἩλνου» “Ὅλ' οἱ θεοὶ ὀλόγαροι ἐπάνω εἲς τὴν γῆν ναὶ ἔντρομοι οἱ δαίμονες εὐθὺς τὴν γῆν ἀφίννοον ᾿ ν) ἐν ἀταξί ρομ.αῖοι εἰς ΦΥ». κ .] Ὃ {ων 5ὶ οἱ «- «9 κ -- ο Ὁ ὝἊρης ἐξοπίσω των τοὺς ποιεμεῖ ἵ γενναῖα τοὺς χλείει εἰς τὸν τάρταρον χαὶ τοὺς πλορκεῖ τοὺς καίει ἁλιάχοτα καὶ αἴφννης Ἠ σημαία ς τοῦ Βελζεξοὺλ. τ΄ ἀνάκτορον ὑψώθη ἡ λευκή. Ὦ Αρης τότε νικητής στ σαὶ προχυρᾶ ἰς τὸ βάθος τ ' ὦ Σῤρά ἀλλ αἴννης ἆλ ωσόδετον καὶ μισοπεθαμμένη» ’ Ν ῳ λαμ πρὸς καὶ γ1Ώερος δ . εὐρίσκει τὴν Συνείδητιν καὶ μὲ: νει σὰν νεχρ”5- πο, θε τὴς ἁλή ζει τὴν φι)εῖ, τῆς χάδει τὰς αλοσεις κ αὐτὴ ς τὴν φλακλ» τὸν Δία νὰ 4 ως: σος Τὲν ἀγκαλιάς τὴν ἐρωτᾷ πῶς ἔτυχε Ἡ λέγει « μὴ Ῥωτᾶς ἐμὲ, ε τὴν πλάσιν το» ἀθλέαν καὶ γαλ». --- 4 Ώ]έπει τὴν Ελικρίνειαν, τῆς Ἀόθει τᾶς πῶς ἔτυγε 3 αὐτὴ ς τη» ϱ./ 1 ς { μ η 3 νεα: τὸ, Δία νὰ ρωτη ης την ἔρωτᾷ τοῦ λέγει « μὴ ρωτᾶς ἐμέ' ’ τοῦ ἔκαμε τὴν πλάτιν του ἁθλίαν καὶ χα” νο , οῷ ο μεσα μόνον, νά κ τέται νεχρὰ -- Α ποῦ ος ονς 20). ολη υ κ ὅλος ἐκδίκησι ἐργὴ ΔΝ / ος πια οικὸς σος Ἔνρσνε- πρ καὶ σίδγρα ὁ κόσμος πι ς, οὉ κότμρῦ ῥατιλ ῥὰ Ἴτθε τὰ αἰώνιοι τ . { ᾽ , Δ ᾽, ἠ2έ ην ἆνλῃο , ἑτκότωσαχ τὸν ἄσποιδον ἐχθρόν µου χαὶ ἐγθρον σας ο - μα ος τσ, τηλλάγηµεν τῆς μόένης ἀπεικῆς, . ο κχι ἤση απ 9 Καὶ τὸ τοῦ φόνου ἔλεμεν- ἄστονηος ἐγθβές µου ᾖ μἰ κα ἂν ζητ' αὐτὴ χαὶ ἐλευερωβῇ [ ςμο, νὰ ἰ Ἰέῃ πιὰ ὰ ὁ όρωπος ὁ δικό Τὸ, Ρελζεβοὺλ ἐρώνασεν ὁ Αρης ἐμπροτά του . . ώ ο. ” γαλ ἐπιπλήτεις μεθ) ὀργῆς τοῦ ἔκαιε οριχτὰ ο 9 0.) ἔλεσε τὰ κε έργα του Ὅχ ΣΩ τα φτερά του ὁ νο κ ἐνῶ ἐφοόγα εἰς τὲν --- -.---- ενα ΞΩ2ΟΥ3Χ εἰς την ην το άκταρ σαν τή Πυρχ, τ . ΄ 4 Δ Ν κ. 3 Ν ΄ - ὁ γένος Ῥεὺς ς τον (Λπον ἲς τν πρωτη τὸ γω 111. - ἃ - Δ Δι ατ εἰ εν ἄλομα ολα του τις Ὑραὶ ου οτι κ . .. ” ος καὶ κάποτε τῆς ἕπερνε χαὶ μερικα σελιά φ ρν : ν εθοὺλ 2 λος - ω ο Αρης τοῦ φέρνει ρέσμιον τὸν Ῥελζ ς ζ , ὃς ν ο 9.3 ν νο ν Ν ο. φερει τ2ς ὁ02 ανξηφας Ελ λδν και τιν νεχραν Ν ” ΄ ὥς ἂψὲ ν ῳ κα «2 καὶ ον' Απτχιω το) τοῦ νε ἐκ σρος Ἡ 73 Χαοὰ γαὶ Ἰύπι καὶ θυμὲς ἀιτάμα ἑνωμέναι ἀμέτως ἀνεκάτωσαν τὰ μέσα τοῦ Διός, εκειναν Ἱς τὸ ζόµα του τὰ λόγγα του κομμένα / ἀμφέθαλλε ποῦ Βρίσχεται Α΄ ἂν ἦναι καὶ θεο - ζεβοὺλ διέταξεν εὐθὺς νὰ φυλανίσουν πὸ μεγάλην, ἀγρυπνου, πολυμελή φρουρὰν ς τὰς ὃψο ζώσας ἀδελφὰς τροφὴν νὰ χορηγήτουν το οι Ἀ κ᾿ εἰς ἔλαρος ἁρμέδιου νὰ θάψουν τὴν νεκρά». Τὲν 08)ς ω ο ἷς τὴν (αν ην της θὰ βρεθῶ κ’ ἐγῶ αιὰ νὰ τὴν κλάνω Ἂλ΄ ὅ, τι γειυῇ Ἶς τὸ φύλλο μου τὸ ἔλλο θὰ τὸ γράφω, ου. - - κ ) δα ΄ Ὁ Χάνετ ὅτις ἔρειρεν ἔναν ἀπιλοῦν την, ἄς κοπιὰσ ἡ πέννα µου κ γα χια αὐτὲν κομμάτι). [ἱδοποιῶ τὸ σεβα”ὸν εἷς Λό' 'τρχν ὑπουργσῖου καὶ ὅλων του τὸ σύμπλεγμα γαὶ τὸ ἐπιτελεῖον νὰ μὴν μᾶς σέλλη πάσγοντας ὑπὸ ραὀβου αγίας ορένοκουεἷον δὲν εἶιε Ἱ Κύπρος τῆς Ανυλίας. Ῥυνόνλα δὲ εἰλοποιῶ ἐπίσης τοὺς Ὑαλάρους κεθ᾽ ὅλου τοῦ φορτί2 των µεί) ἕλου των τοῦ βάρους ἱ γ ς εἰς ὃτο1ον δρόμον τό/ουνε Ἆ περπατοῦν ἢ τρέχουν ἀπὸ κχρρόττες Κχχετῶν ἀλάργκ νὰ προσέχουν ἀπὸ μακρὰ να έκωνται μὲ ὑγωμένον πῖλον ΄ . ν Σε / Ὕπατ ἔπειτα φᾶν 11) αὐτοι χ ὁ χὐριός τοὺς ξύλον. οῦ Μάκγου τ τὴν θεότητα εἰδοποιῶ ἐπίτης νὰ ῥάλη η µέσα εἰς τὸ---τζυ ἀλράς εἰδοτιονήτεις: ταν οἱ θιατῶται της κάμνουν οδρὴν ῥυσίαν ᾳ δν 9 νὰ μὴν ατοποῦν τοὺς γωρικοὺς οί} ως Ἁαμμλαν αἰτίαν. “Ὑπεύθυνος ἐκδύτης . Χουρμούζιος. [κ τοῦ τυπογ(αφείου « δά.Ίπιγγος » κ Σι πλάνχετς δὲ τζομελερὶ άῑε στωγοῦ σαττάρσ» Αν Αρ. Θέμης, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἷς 2 3 τν τὴν ζωήν τ ἕντ ἴόεν δικ)2ζ ὅπου φορεῖ τὰ μερὶ ττοπλάρσο μὲ τχε οι ἐρον το) μὲ εἶγε ὁ δικατν τον Εὐρώπα φὐρ δὶς πράγματα Μουλὴ τν λάζῃ γώτεις μὲ ες κ» ῥερνήτη του μὲ εἶγου ἔνκτορδν του σεν ἀιπνὰν τὸ πρόσωπο» 72»ὲν νὸ 5 πὰ νά /ώτης: μὲ εἶγς καὶ Ὃ ππέρην ντου μὲ εἶγε καὶ γιστρὲν του Ε0λ -Ερμῆ ἐφέντη σἀφονρίνα, ἂἲ ἂμ. /όππινν φέτος | καϊτόσαποῦ νὰ ποῦ τὰ τῶ τὲν νοῦν σ.» ὰ τὸν γ47 πῶς ϱἡ περάτι ὃ ἆἴλεν εἰς ὅλα της ἀνέτιος οέμ.-Ὀτάτου ἐνὼ δὲν σ' ἔρχλα αὐτὰ νὰ ἀραθάσῃς, πυόον ἐντ ρἐῖν τσιὸὰ λαπτὶ κ΄ ἐφέτος εἰσολιαν τώρα ἐν πρώτους ὡς Ὑατρὸν σοῦ κάμνω ἐρωτήτε 7εὺς ἐρέντι ἐματρί ἵναν θὲ ἔγωμεν πλουτίαν κ᾿ ἐσν ἐν πρώτνις ὡς γλατρὸς ὀφείλτις νά ἀπ ές, ἕντ ὅλλ δἱ Σάὔπρους ζε εκὶν ἑγέτος θὰ τὸν εὔρω. ἀπ) ὅπν ον μ2 εραρας κανεὶς δὲν μένειτίσω, ο - Υπαυτὸ ἐνὼ στὴ σορμἁνα ο οονϊλ νὰ Ξεύρω ἀλλὰ ὀοαείλεις 4: παντᾶς εἰς ὅντι σ΄ ἐρωτήτω. - . ρε»- ν ἓ αρ... . - ..- . - { τη ἐλτειτ δύ Ὁλύτρους τὸν ο2 να Ααττωτής οτε ο» πω ον ο ἔρο ντα τς τεβεω-Ἡς του, Οἱ ἐπ μάνπαους μὲν τταν η παρ γοριὴ νὰ θώτης. ποία ἀρῶ”χὰ ἔκλγὲ τὸν ἑμμα τῆς ζωῆς του» Ρουρ λ.-αἲ ἑωτέντ Μέσες Έρις ὃν Λόντου ο ος ατσατα Ανθρ.- Ἡ τεωκοία ἡ οκτὴ τὸν εἶγε τεγειώσει ἕντ ἅἳ γ ότι κλην ελ κιοοζΕλ πὶρ ἔνσερ ἁλατςσῖμ καὶ μάτη, ἑπρυστά πρὸς ανά νὰ τὸν ωτὠτῃ ἕντ ἆατιλ τιὰ πουκόμεσ Ἀ«θέζικ ἒιτ υαῖσο 1. ἡ πάνσοφος ἱατρσῆ εν κ«» σαττἁρσα”. εἴηε νὰ μὲ Σῆς καὶ νὰ πουλῶ κουλλνύμα] ρέα - ᾱς ἔλ.λη, ἐμτιοοτά μ.ο» ορ. δλ ραῖτ ρόλο µου ο ὴ γγοὺτ ἂρτερ νοῦν ατσά- ἡ τυευμονία’ ποῦ εἴναιι ο ον -- Γρ 1 ]νευμ.- και ἐλῶ θσά κου . . ταν αν) ο. Ααοετέρ Ἠῆς αΠἹοππάρ τα. θέμ.-Αὖτὸν ἐπ ἑλήτευσ εν αττὰ τὸν (άν χτόν τό». 129. ΟΥΡ να ρμᾶ πει µ. εγιαν καὶ μὲ γαρά αὐτὴν τὴν ὥσαν ἠκνοσα ἀπὸ το» ἑατοός του (14 σὲ τὰ λέγω πεθερά) πῶς εἴις ῥαῤχιέτατα ὁ οὐ 2: τον 2232214 σου. εν κ εί τὴ τὸς Ασισγαίρας Πνευμ.-Ὅγι θεά δὲν εἶμ) ἐνὼ μᾶ τὴν βεότ' τὰ σον ποῦ μᾶς βἰρεελωας τὰς Σρέγαε. κάθε ἀρώστια ς τοῦ ιός τὰς προταγας προσξ/ . --- κτὶ δὲν κάμνει πχράνομα, ἀλλὰ Ἰοοῦ τί τρέχει. ολ, Ἀβατοσες ἑωάῤρσις πι ἄλλαξεν ὁ ἁτν οσα ρα Ποιες ὅταις ασΏένεταις Ἱς τὸ χόρρον κ κατοιωῦμεν καὶ ἀντὶ μρεγὲς μ.ᾶς πάμηει άθεος τος αρ τα ὢὰ: ᾱ δι ατα άνω «εν καὶ διὰ να 2)οῖα5 τὸ ῥαρόρετησ) πολ χγας πατελαΐῖνει ὡς τὸν πλινς ολη άψι. : μιά εἰσίοετ κ οὐ: --.. γα βραρὴν ϕ ἁτετγα τὸ μαᾶν στα) 1ᾶ 2η οσο, ο δοι το. :2γεσαι ασ) ἑνὸς «αμ μα τομ τῶν νερου ὡς πρὶν αδο αλ έπτς πο πσμν, ὃν σαν πο χνν Ἀαι εἲς ΜΡα ορὸν λλάς μα τὸν στα ἕνα ο ρωμα ν΄ ἔγομεν σα µερλην τη ἀέλων ἁστασίαν. κ΄ ἐργανται οτε 6 οἱ Ἱατροϊ υ σὲτ πατατράσην τς τοὺς πύμπενς ῥλέπεις καν το απο Ἅν Ἆπς κ΄ ἐκεῖ τυςλῶ» πραγματιλὴν ὥς πώ τη τον ἀονη ααὶ βλ) ξον τὶρ, ολ ασ αν µ.ὸς ἀτγίζο ἆλοι Ῥάδιαηη το ρω μ. Ἀαὶ αν ο μρανο μος ποιέσν να} ναύρουν τὸν Αη νεαν π ποῦ εἴν ὅπο σάστσσον ὡρσῖσν, ον ια .. ἑ ἕνας Ἱέγει-ρὲ παιηὰ τὴν σῦρ' σσ στ νάτου τοῦ τὴν ἑτσάκωτα τς ή ἡ ευμονία, Κά ο ἡ δίκη τοῦ ἡ ἠρώπο» μὲ τὸν ντος λέων πί ο ἃλ πα μμ Ο ἕλλος λέγει τοσα ο») ἐγὼ ντα νὄσηι τοῦ Όλ τοὺς οκ. ἡ Όρος πε ὃ πνεαονήα δὲν εἶνε ἀλλ ὃ Συσεντερία.--- ('Σ τὸν Όληηπου τονόλ εωσις θεᾷ ὤν εν οοτ/ή: Ν αἴραη πρ κωμωδία, των ἡμεῖς η ο ώάμὰ στη λα η ον Αρ τις Ἡν κι ἀπὸ τὰ γέλολὰ τὰ τολλὰ πολλάκις οερωπεῦκεν ρα ο ζωη εάν ΣΙ τν ο ) .. ) μ αὐτὸ λοιπὸν τὸ ᾧα ονο τὸ τὸν ἄνλωτπο) σκ”τὸ νου ο ΑΡΣΗ ονη πητ ον ορ 3 Ἡ κ.» κ εἰςται ἀρρώ Ἵαιτὰ κ θερμή πλ μῃ τω των εἰγς τή προξοριαν ύεύς.-Μωρὴ θεότρελλη Όταν χοὶ ἕνα.ὀμενοι κ) ὀνάσα τες παρα τει αν. κ νρὸ «ωστε καὶ μάρτυρες ν ἀπρεμταὶ δὲν ἕμεναν ἀ πάντες.) ὄσα ο” /Η ΤΣΗ ᾿ σος ὴ ) αὐτὰ πρᾶπει νὰ κά σσ νὰ μὲ Ὀμην ον τον οἱ τ θέµ.-Σ) ἐνάνει ζιῦρωπε ὁ ῥεὺς μὲ τὸ ἠση μαρτωρίην Πνευ»- “γρ μις ὡς πράξαντα κακο ργημα χ.ἱ ἱσρεσνλί η) Ἱεύς- δέν σου ο ἀκκνω πα τὶ ἐλήτευσες γεκρὸν ασὶ εκ λὰς Ὁ1ὰ σμάλι τέτονν ἁ όσο”, 2 τεὺ ὄφηκες τὰ απ). ἁγ/ να του κ’ ἐπλναν εἰς τὸν ἅλων Θέμ.-αδᾷ νὰ μὲν θυαῤ ης ος ὀγρήγ» ρα οὖν τάτι πρέττι νὰ τᾷς οι μπὸν ἐνῶ ἑωοῦ κοτηορεῖσαι Αοιτὸν πωτο.” ἄμανα τὰ [κ ἂν χάνωμε ὥρα ἂν εἶτ᾽ ἁλώνς εἲ- αὐτὴ Ἡ ἔνογας 3 ν ὧσαι, τὸ ὑεκατήριην ὁ ῶν ἐῤμζεν ὡς τὸσκ χύιανει τὸ ικα ήρον ιαώτας ἐριντήσενς ὡς ἕνα ἱσρόσλου καὶ ἱ ὡς κακανρον | αόνον καὶ ὡς κατ ορούμε-ος ἐγείλειςνα ὁ Ἠρίμ. ἀλλ ἀπεδτίγος εξαφγα πῶς ἕωρνος καὶ πότον

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Η 25 ΜΑΡΤΙΟΥ. 1-2p
Φίλοι, 'ς το υπόμνημα ημών δεύτε τελευταίον ασπασμόν 2p
Ώραι για την εκκλησίαν ς' την μεγάλην εβδομάδα πούναι του Χριστού τα πάθη νά ταις όλαις ς' την αράδα κι' ο καθένας ας ταις μάθη 2-3p
Εδώ φίλοι κάμνω λόγον διά ένα ατρολογον 3p
«Ο Κουτζούκ Μεχμέτης» δράμα εξεθόθη ήδη νέον απ' τον Θ. Κωνσταντινίδην πώχει κάλαμον ωραίον 3p
Του νομοθετικού προϋπολογισμός και των αδρών μισθών ακρωτηριασμός 3-4p
Η εβδομάδα μας η άγια που θα μικράνη η εκκλησία 4p
Η Αηκηκαῷ πατήγυρις ιπποδρομιακή 4p
Κάτοχοι όλοι αηδία 4p
Ειδοποίησις σπουδαία διά μιαν καινούργιαν μαίαν 4p
Τρόπος για ταπετσαρίαν του σπιτιού με ευκολίαν 4-5p
Δίκες κακουργοδικείου εις τα τέλη του Μαρτίου 5p
Θεωρία για το χρώμα όλον τ' ουρανού μας όλου απ' το κούφιο το κεφάλι του καθηγητού «Διαβόλου» 5-6p
Ο Όλυμπος από θεούς και πάλιν εσολίσθη 6-7p
Ασθένεια πάλιν καινούρια εφάνη καθείς ας προσέχη να μην αποθάνη 7p
Για την υγείαν μας κι' άλλο κακόν δηλητηρίασις από χαλκόν 7p
Της Βουλής ένα μέλος που τους μπήκε σαν βέλος 7p
Βροχών ςαμάτησις αιφνιδία και για τα σπέρματα δυστυχία 7p
Θέσεως παύσις κ' ετοιμασία του Κυρ Καρύδη για την Αγγλία 7-8p
Διαβολοθεομαχία για της δίκης την αιτία 8p
Ο Χάκετ όσις έδειρεν έναν απλούν χωριάτην, ας κοπιάσ' η πέννα μου και γιατ' αυτόν κομμάτιν 8-9p
Ιδού κι' ολίγα της ατμοσφαίρας που μας αλλοίωσε τας ημέρας 9p
Νά κ' η δίκη του ανθρώπου με τον Δία η σπουδαία που θα τους δικάσ' η Θέμις που 'ναι μια θεά δικαία 9p
το δικαστήριον διελύθη κ' η δίκη έξαφνα ανεβλήθη 10p
Ειδήσεις εξωτερικαί και ταραχαί πολεμισταί 11p
Του Πλούτωνος και Χάρωνος διάλογος μικρός 'που πήγε δίχως κόκκαλα 'ς άδην εις νεκρός 11-12p
Πράγματα νεκατωμένα κι' άνευ τάξεως γραμμένα 12p
Ετοιμασθείσα υποδοχή Του Αρμοτού μας μεσ' 'ς την βροχή 12p
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ 1p
[Untitled] 4p
[Untitled] 12p
[Untitled] 12p
[Untitled] 11-12p
[Untitled] 11p
[Untitled] 10p
[Untitled] 9-10p
[Untitled] 9p
[Untitled] 8-9p
[Untitled] 9p
[Untitled] 8p
[Untitled] 8p
[Untitled] 7-8p
[Untitled] 7p
[Untitled] 7p
[Untitled] 7p
[Untitled] 7p
[Untitled] 7p
[Untitled] 6-7p
[Untitled] 6p
[Untitled] 5-6p
[Untitled] 4-5p
[Untitled] 4p
[Untitled] 4p
[Untitled] 4p
[Untitled] 4p
[Untitled] 3-4p
[Untitled] 3p
[Untitled] 2-3p
[Untitled] 2p
[Untitled] 2p
[Untitled] 1-2p
[Untitled] 1p