ΣΕΞΟΕΥΒΛΙΚΗ ΠΡΟΒΙΗΠΙΊΑ Προκαλοῦν ψυχικὲς διαταραχὲς ΠΟΑΛΕΣ ψυχωιὲς διαταραχὲς τοῦ ἀνθρώπου ὀφείλονεαι αὲ σεξουαλωιὰἁ προθλήµα” Ἔτρευνα στὶς ΒΙΑ ἀπέδειξε ὅτι τὸ 7754 τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ζητοῦν τὴν θοήθεια εοῦ Ψυχιάτρου ἔχουν σεξουαλικἁ προέλήµατα. Στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουν γίνει ἀνάλογες ἔρευνες, ἀλλὰ οἳ φυχίατροι πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀρκετὰ ψηλό. Αὐτὰ ὑπογραμμίοτηκαν μεταξὺ ἅλων στὸ 6ο Ετήσιο Συμπόσιο τῆς Ελληνικῆς Ἑταιρίας Ῥυχαναλυτωῆς ν- χαθεραπείας µ ἐθέμα τὴν Φφυχοσεξουσλικἠ ἀνάπτυξη τοῦ ἀτόμου ποὺ ἔγινε στὴν ᾿Αθήνα, ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ΝΕΡΑ ΤΙΗ Λεωφ. Γρίθα Πιενα, Λευνουσία τηλ. 45976 Μαζι μὲ τὶς εὐπὲς µας γιὰ ΚΑΛΟ ΠΑΙΣΧΑ, σᾶς προραιρμς τὸν ἀνετανάλγετο ΓίΩΡΓΟ ΖΑΜΠΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΑΙΚΟ ᾿Απόψε στὶς 19 τὰ µεσάνυκτα | Φ Μαζὶ του ὁ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ καὶ τὸ ἐκλεκτὸ πρόγραµµα µας μὲ τούς ΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑ1Ι ΤΟΥ ΑΝΝΑ ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΤΡΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -. ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑ- ΠΑΔΝΔΡΕΟΥ καὶ ὁ ἀσυναγώνιστιος Περ]. ΚΛΗΣ στὸ δικό του πρόγραµµα. 4 Στὸ μπουζούκι ὁ ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ βααμιμο δὲ Ἱκοωωο ΚΑΙ τοῦα μὲ εὐκαρίστιση σᾶς προσφέρουμε τὸ ΟΣΡΗΙΑΝΑ ΤΑΥΕΠΝ Δίπλα στὰ Νεράϊδα, στὸ Ίδιο ὑποστατίκό) Κοσμοτολτικο περιθάλλον --- ἐδαίρετῃ κουζίνα, Προκρατῆστε ἁμέσως στὸ 45376 Ῥπὸ συμπόσιο αὐτὸ ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἝἙλλά- δα μιὰ πολὺ σοδαρὴ προσέγ Ύνση στὸν χῶοο --- ταμποῦ τοῦ ἀνθρωπίνου σεξουαλι- σμοῦ, ποὺ ἡ ἀπομυθοποίηση του παίξει ἀποφασιστικὸ ρό- 10 στὴν Ψυχικὴ ὑγεία. Ἑλδικώτερα, σχετικὰ μὲ τὰ , σεξουαλικὰ προθκήµατα τῶν ζευγαριῶν, τονσθτριε ὅτι ἔ- χουν ἄμεση .σχέσι μὲ δράµα- τα τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ποὺ ἠπάρχουν στὸ ποαύπην μας. Ἔξ ἄλλου, ὁ ὀνυχίατοος Π. Σακελλαρόπουλος ἄάναφε θόμενός στὸ θέµα τῆς Ψυχο- σεξουαλικῆς ἀναπτύξεως κα- τὰ. τὴ διάρκεια τῆς ἐφηθικῆς καὶ μετεφηθικῆς ἡλικίας, εἷ- πε μεταζὺ ἄλλων, ὅτι: -Ἡ ἐφηθεία εἶναι μιὰ πε- οίοδος ψυκολογυκῶν ἄνακατα τάξεων. Τὸ νὰ ἀναζητήσουμε ατὴν ἐφηθεία τὸν σύντροφο ποὺ θὰ μᾶς ιν του- φερότητα καὶ ἡδονή, ἔξω -ᾱ- πὸ τὴν οἰκογένεια, εἶναι θι- ολογικὰ καὶ ψυχολογικὰ γό- µος. Ἡ ὁρυσμένων ἀτόμων νὰ τὸν ἐφαρμόσουν καὶ ἡ ἀναχοοννστικὴ προσήλω ση οἱ γογεϊκὲς ετἰκόνες, δεί χνει ὅτι ἰπάοχει κάποια νεύ- Όωση ἢ ἄλλες ψυχικὲς ὅνα- ταραχὲς. Σχετικὰ μὲ π ὄμαφελα- φιλία τονίσθηρε, ἡ ον- ὍΧνότητα της κι ἴδια τόσο ἄνδσο στὸν ὕσο στὴ γυ- ναίΐκα καὶ ὀφείλεται σὲ ἔπι- δράσεις τοῦ οἰκογενειακοῦ καὶ κοινωνκοῦ περιδάλλον- τος, Τὸ ποσοστὸ τῆς ὅμοφν- λοφιλίας στὴν Ἑλλάδα δὲν: εἶναι. Ὑνωστό,, ανατὺν δὲν ἕ- χουν γίνει σχετικὲς ας Ἑλλάδα, Α) ὁμοφιλαφλία οὐ σύμφωνα μὲ Ὃ αστικός ἔρευνες, ἀνόοχε- ταλ: οτὺ «2000. Ἆπὶς ἨΠΑ οἱ λόφιλοι εἶναι χαν κάποια πειοία στὴ ζωή τους, τὸ πο- σοστὺ γίνειω ῥκόμη μεγαλύ τθρο. ὅρα, εἶπε μεναξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: --Οἱ σεξουαλμκὲς ἄναστο- λὰς εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ συχνὰ συμπτώματα κάθε εἴδους γεύ οϱωσης καὶ παίρνουν μιὰ ἕκ- ϊ οί έσι 4 τὴν ητα ἢ τὴν φυχοότητα. Ἡ ἀναστοὴ μποοεῖ νὰ παρουσιαστεῖ σὰν ἀντιπάθεια σιὶς σἐξουαλικὲς τητες ἢ σὰν ἕλλενίψη ἐνδια- φέροντος γιὰ αὐτὲς. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμδαίνη κας τὸ ἄτομο νὰ ἔχη Χαμι ση τῆς ἀναστολῆς. Τέλος, γιὰ τὸ θέµα τῶν σεξουαλικῶν διασιροφῶν ὁ Ἕλληνας ψυχίατρος εἶπε ὅ- πι, ἂν χαὶ μεονὲς σεξοναλι- κὲς ὑιαστροφὲς εἶναν καθαρὰ παθολογικὲς, ὑπάοχει μιᾶ µε γάλη ποιχι τα ἀπὸ μὴ Ύεννη τυὰὸς δραστηριότητες, οἳ ὁ- ως θεωοοῦνται φυσιολογι” ς ἢ τουλάχιστον μὴ παθο ἀ κές, στὸ μέτρο ποὺ αὐ- τὲς δὲν ἀντωροσωπεύουν τὸν κύριο τρόπο τῆς σεξουαλικῆς ἱκανοποιήσεως. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΞΟΧΙΚΑ Τώρα ποὺ κατὰ τς Κυριακὲς τοῦ κας σας θὰ εἶναι περιορι ἕνα διαμέρισμα στη τουριστικούς σκοπούς. Κτιοµένα ἐπὶ τοῦ λόφου ΘΟΥΣ καὶ ἔναντι τριῶν ἄλλων εἶναι τὸ συγκρότωµα « ποὺ ἔχει ἀπεριόριστη θέα μέσ πως τὴ οὔ. «Λευκωσίας, παλαιό στὀλ μες πισίνα, τέννις κώρτ, πολὺς ζαστήµατα, κέντρα κλπ. Φ Ὑπώρχουν µερικὰ τέλος τοῦ 1981, μὲ πολὺ µενάλες ε | χρόλλα): σὲ λουικὸς τρὸς ἀπὸ 511380» τὸ κάθε ἕνα, Καλοκανριοῦ τὸ νερὸ τῆς κατοι- ὀδίει τὸν κόπο νὰ ἀγοράσετε νὰ τὸ οονοτοκόριονα σας ἡ καὶ γιό ἔναντι ὁκριθός τοῦ Ξενοδουείου ΑΜΑ: ἄλλων Ξενοδοχείων ποὺ κτίζονται ἤδη, ΑΕΒΟΗΒΡΣ» |(Ἀσπρες καμάρες) θάλασσα οτὸν κύριο δρόμο Ειτιριοκοῦ χωριοῦ, θὰ ὑπάρ- χῶρος γιὰ πράσινο, κα- καὶ μµορικὰ μὲ παράδοσπ εὐκολες πλωρωμῆς ((3--4 ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΤΜΙΡΕΙΕΣ: πΟΡΚΟΣ ἁ ΦΠΩΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΛΤΑ -- Τηλ. 46099 Λαυκωσία ΛΟΡΔΟΣ ε ΑΝΑΣΤ. ΛΟΡΔΟΣ ἃ ΚΑΣΙΝΟΣ ΛΤΗΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΕΣ ΒΣΙΒΛΗΣ ΛΤΗ -- Τηλ. 56391 Λεμεσὸς - Τηλ. 69774 Πεμεσὸς ας ο με λάρᾷ ανα δε ς 1 Συνήθως ὁ πιὸ χαραµτηριστικὸς τρόπος μλονῆς σὲ μιὰ ὃ- στθραγορὰ εἶναι αὗτοι τῆς φωτογραφίας µας. Οἱ γυναῖκες ταποθετοῦν τὶς τσάντες τους µέσα στὸ. καροτσάκι καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ 6άξουν τὰ ψώνια τονς µέσα, ἐπωφελοῦνται 6ά ζοντας καὶ µέσα στὶς τσάντες τους. Ὅταν πιαστοῦν ἐπ᾽ αὐτοφώρω δικαιολογοῦν τὴν πράξη τονς ὅτι, «ἔγινε λάθος». Ὁ φυχο]όγος ὃν Τάκης Εὐδόκας. ἢΜΜΝΝΝΝΗΗΗΗΗΗΜΗΜΗΝΗΗΗΗΗΜΗΗΜΗΜΗΗ Μιλᾶ ὁ δρ. Εὐδόκας «Δέν ἥθελα νὰ χλέφω, Έκανα λάθος, ἦταν μιὰ ἀπερισκεφία τῆς στιγμῆς». Τὰ πιὸ πάνω ἀνάφερε τη ὑπεραγορᾶς ποὺ πιάστηκε νὰ θάδει μιά γυναίκα στὸν ἰδιοκτή- μερικὰ πρά- γµατα στὴν τσάντα της. Μιὰ συνηθισμένη γυναίΐχος μὲ ὅλο τὸ μεγαλεῖο τῆς σημερινῆς νοοτροπίας τοῦ κόσμου τοῦ 2.000, ποὺ χωρὶς ποινιυκὸ μητρδο πιάστηκε -- μιὰ φορά - ν’ ἀκολουθεῖ κατὰ γράµµα τὸ δόγμα τοῦ πι. δήκου ποὺ λέει ὅτι χλέδει μπανάνες γιὰ νὰ γαργαλιέ- ται στὶς παλάμες. ἙἩ οαρίω αὐτῆ δὲν ἀνή- κεν φυσνκὰ στοὺς ἐπαγγελμα τίες Ἀλέπτες, οὔτε καὶ στὴν φατηγορία τῶν ἐρασιτεχνῶν. 3Αλλὰ σὲ μιὰ ἄλλη κατηγο- Δια. Σ᾽ αὐτὴ τῶν περιστὰ- σιακῶν. Στὶς δυὺὸ ποῶτες ἀνή- κουν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ὄογα- γνώση καὶ συγκεκουµένο τρύ- πο δράσης, ἐνῶ στὴν κατη- γοσρία τῶν περυστασιακῶν κλιπτῶν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ὁ- Φοπίπτουν σὲ κάποια στιγαι- οία παρόρµηση καὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι. δέσµιον ἓνὸς ψνχοπαθο λογικοῦ συμπτώµατος, πυὺ λέγεται ΕΛΕΠΤΟΜΑΝΊΙΑ. Καὶ στὴ σ.μεοινῆ µας ἔφευ- να ϐ) ἀσχοληβοῦμε μὲ τὸ Φαινόμενο αὐτὸ, ποὺ ἄπισχο λεῖ ἐκτὸ- τὴν κοινωνία όπωσ ξήποτε σὲ νάποιο θαθμὸ καὶ τοὺς ψυχολόγους, -- «ο κλεπτομανεῖς εἶ- ναι οἱ ὤνθρωποι ποὺ δὲν μµποροῦν νὰ ἑλέγξουν τὶς πράξεις τους. ---.Εναι αὐτοὶ ποὺ κλέδουν γιὰ νὰ ἱκανοποιή σουν τὴν ἀρρωστημένη τους τάση. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ΗΝ ΚΛΕΒΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΝΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ ΤΙΣ. η Ἡ κλεπτοµανα διαφέρει ἀπὸ τὴν κλοπὴ ΜΙΙΛΗΣΑΦΜΕ. μὸ τὸν γνωστὸ ψυχολόγο ἂρ Τάσι Εὐδόκα νὰ μᾶς ἔρ. μηνεώσει τὸ Φαινόμενο τᾶς κλεπτοµανίας. Νὰ μᾶς πεὶ πῶς Ιμπορεῖ νὰ καταπολεμπθεῖ, πιοιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξδὺ κλέτῃη καὶ κλεπτοµανῆ καὶ σοιὰ, δασικὰ εἶναι ὁ ρόλος τῆς οἰκογένειας ἔναντι ο' αὐτόν. Νά ιτ μᾶς εἶπε ὁ κ. «Ἡ Ἅµκλεπιοµανία ᾽ἁποτε- λεν Ψυχοπαθολογικὸ ' σύμπτω- μα, ποὺ διαφόρε ἀπὸ τὴν κλοπή. Ὁ κλεπτομανὴς ὅνα- πράττει τὴν πράξη ἔχοντας ἐπίγνωση ὅτι αὐτὸ εἶναι ἐ- ναντίον τοῦ νόµου, ἔστω καὶ ἂν ὁ ἶδιος δὲν τὸ ἐπιθυμεῖ ἀπὸ τὴ λογική του σκοπιά. Τὸν καταλαμδάνει ἡ παρός- φυχαναγκαστικὴ τάση ποὺ τὸ ἄτομο δὲν μποςφεῖ νὰ ἑλέγδει οὔτε μὲ τὴ λογικὴ οὔτε μὲ τὴν ἠθικὴ. «Ο κπλεπτοµανὴς δὲν αλέ- ει διότι χρειάβεται κάτι, ἆλ λὰ γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὴν ἀρρωστημένη του τάση, Πολὺ συχνἁ ὑπάρχουν κλεπτοµα- γεῖς ποὺ δὲν ἔχουν χαμιὰ οἰκονομικὴ ἀνάγκη ἃἢ κατὰ τὴ σηγμῆ τῆς Ἀλοπῆς γά- χουν στὺ πορτοφόλι τους πιὸ πολλὰ χοήµατα ἁπὸ τὴν τιμὴ τοῦ κλοπι ΥΧΟΦΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ---λἨπορεῖ νὰ καταπολεµη- θεῖ ἡ κλεπτοµανία καὶ ποιοῖ εἶναι οἱ καλύτεροι τρόποι θε θαπευτικῆς ἀγωγῆς -«Ἡ κλεπτοµανία ἅὥποτει λεῖ ὅπως ἀνάφερα «σύμπτωμα Ψυχοπαθολογικὀ καὶ συνεπῶς τὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ 6οηθη» δεῖ µόνο με Ψυχοθεραπευτικὰ μέσα. Κύ αὐτὸ γνατὶ,. ἡ λο- γικὴ ἢ ὁ ἐξωτορικὸς ἀνα- γκασμὸς δὲν θελτιώνουν τὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀσθενοῦς καὶ ΄ ἐξηγῶ: Πολλὲς Ὥ«φορὲς γὸ ἴδιο ἄτομο συλλαμθάνε- ται, προσάγεται στὸ δικαστή ρἱο, «Φφυλωάζετα καὶ ὅταν 0γεῖ καὶ τοῦ δοθεῖὶ πάλι ἡ εὐκαιρία νὰ κλέψει θὰ τὸ ἕ- παναλάδει. Καὶ τοῦτος εἶναι ὁ λόγος ποὺ μᾶς ἀναγκάξει ὅλους νὰ εἴμασνε ἐναντίον τῆς φυλακύσεως καὶ μόνο. Οπωσδήποτε ὅμως ἡ κοῖ νωχία θά πρέπει νὰ προστα- τευθεῖ ἀπὸ τοὺς κλεπτοµα- γεῖς, ἴσως καὶ γι αὐτὸ τὸ δικαστήριο εἶναι ὑποχοεωμέ- γο νὰ ἐπιθάλλει. τὴν ποινῆ φυλάκισης. Κατὰ τη γνώµη µου ἡ σω στὴ Ψυχολογωὴ ἀντυμετώπι- ση τοῦ κλεπτομανὴ ἀπὸ τὸ δικαστήριο θὰ πρέπει νὰ εἷ- να ὁ περιορισμὸς του σὲ χῶ ϱο ποὺ νὰ τοῦ δίνετε ἁ εὖ- καιοία νά ὑποθάλλεται σὲ ου στηματικὴ θεραπεία. Ἡ «φυ λάχιση» θὰ πρέπεν νὰ εἶναι θεραπευτικὴη χι ὅχν τιµώοη- τικἠ. Πιστεύω ὅτι στὴν Κύ- προ. πάρχουν οἱ δυνατότη- τες δημιουργίας θεραπεντι- καπῦ περιθάλλοντος Μιὰ ὁρι- σµένες ΨψΨυχοπαθητικὲς κατα- νν ο. πμ νε. «Οἱ κλέπτες θὰ καταγγέλονται στὴν ἀστυνομία». οακτηρυστικἠ ἐπιγραφή, σὲ ὑπεραγαρὰ τῆς Δευκωσίας ποὺ εἶναι γραμμένη σὲ δυὸ γλῶσσες. Στὰ Ελληνικὰ καὶ στὰ ᾽Αγγληιά. στάσεις καταδίκων µμεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ αλεπτοµα- γεῖς. Αν. ἀποφασίσει ἡ κυδέρ- γηση ν᾿ ἀντικούσει τὸ θέµα αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ κληθοῦν εἰδικοὶ καὶ ἁομόδια σώματα (Παγκάπρια 'Ἑπταιρεέία Όνχν γῆς Τγινεινῆς --- Σύνδεσμος Ψυχολόγων) νά ἐγείρουν γνώµη πάνω στὸ καθαρὸ αὐ τὸ θέµα. --Ποιὰ ἡ διαφορὰ κλόπτη καὶ κλεπτομανὴ --Ὁ κλέπντης ὑιαπράττει τὴν πράξη του συνειδητὰ. Τὸν ἑἐνδιαφέρει τὸ ἀντικείμε νο τῆς χλοπῆς καὶ μπορεῖ νὰ ἐλέγχει τὴν ἐπιθυμία του αὐτὴ. Επίσης, ὁ κλέπτης μπορεῖ νὰ θλέπει τὶν πράξη του σὰν δικαιολογημένη, ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ --Πολλο ψυχολόγοι ᾖπο- στηρίζουν ὅτι στὸν ἄνθρωπο ὑπάρχει τὸ ἕνστικτο τῆς κλο πῆς. Ποιὰ εἶναι ἡ δικἡ σας 9 --“Ἡ κλοπὴ δὲν θεωρεῖταν σὰν ἔνστικτο, ἀλλὰ σὰν μιά πράξη ἀντικοινωνκὴ. Ἡ πράξη αὐτὴ ἐάν ἐπαναλαμθά γεται ἔχει σἀν ἀποτέλεσμα Φυχαναγχασμὸ εἶναι Ἀλεπτο- μανία. ᾽Αλλὰ μποοῶῦ νὰ πῶ ὅτι αὔτε γαὶ ἡ κλεπτοµανία εἷ- γαι ἀποτέλεσμα ἐνστίκτου. ΠΡΟΩΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ---Γ]οιος ὁ οόλος τῆς οἱ- κογένειας ἔναντν στὸν παθο- Μιὰ χα- λογικἁ κλεπτοµανὴ ---Τὸὁ ἅτομο ἀπὸ τὴ στιγ- μη τῆς γέννησῆς του δέχε- ται τὶς πρῶτες ἐπιδράσει: τοῦ περιθάλλαντος ποὺ θέ- τουν τὶς δάσεις γιὰ τὸ σχη- ματυσμὸ τῆς προσωπικότητας του. ΄Ὅταν τὺ ἄτομο µεγα- λώσει σωστὰ ϐ’ ἀναπτύξει τὴν προσωπικότητα. ἑκείνη ποὺ θὰ τὸν ποοτοέπει ὄχι µόνο νὰ διακρίνει τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακὸ ἀλλὰ καὶ νιὰ νὰ ἐλέγχει ἐπιθυμίες μὲ δά- ση τὴν ἐσωτεριχὴ καὶ ἐξω- τερικὴ πραγματικότητα. Τὸ παδὶ µεγαλώνωντας θά σχηματίσει σωστὲς ᾖθι- κὲς δάσεις. Θ’ ἀναπτήξει τὸ «ΕΓΩ» κατὰ «γάποιο τοὐπο ποὺ νὰ τοῦ ἐπιτρέπει ν᾿ αὖ- τοελέγχεται ἀποτελεσματι- κἁ καὶ νὰ ἐκτιμᾶ τὴν ὅσωτε οιχὴ πραγματικότητα σύμφω- γα μὸ τ ἀτομικὰ του συµφέ- 0οντα καὶ λαμθάνοντας ὑπό- η τὸ κοινωνικὸ σύνολο. ΣΠΑΝΙΑ --Οἵ κλεπτιομανεῖς στὴν Κύπρο ζητοῦν τὴν ἸἹατοικὴ Ἠοήθεια -Πολὺ σπάνια μὴν πῶ ποτὲ. Ἀλεπτομανῆς θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ ζητήσει δοῄθεια ἢ ἀπὸ τὸ περιθάλλο του εἴτε ἀπὸ τὸ νόµο. Κι αὐτὸς εἶναι ὁ λήγος ποὺ ὑποστηρίζουμε ὅτι ὃ νόμος θὰ πρέπει νὰ που- νοεῖ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ κι ὄχι τιμµωριτικὴ. γιὰ νὰ Συνήθως ὁ ποὺ ἔχουμε πάρει, οἱ κλεπτυ- μαγεῖς εἶνια ἄνθρωπον ποὺ ἆᾱ- γήκουν σ) ὅλα τὰ στοώµύτα τοῦ λαρῦ. Ποοηγοῦνται κατα πολὺ οἱ υναῖκες καὶ ἆχολου θοῦν οἱ μαθητὲς κκὰ οἱ µα- θήτοιες, χωρὶς φυσικά νὰ ἆ- πουσιάζει τὸ υρὸ φύλο». πι ΚΛΕΒΟΥΝ: 'Οτιδή- ποτε μπορεῖ κανεὶς, γὰ σκε- φτεῖ. Φτάνει νὰ μὴν εἶναι πολὺ ἀκοιδὸ καὶ νὰ τὸ χω- ΚᾷΛΔΕΠΤΟΜΔΑΝΕΙΣ, ψυχο- Λέσμιο! πιθολογΙκοῦ συμπτώμιτος ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ οεἵἳ ἡ τσάντα καὶ ἡ τσέπη ᾿ τους, ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΕΣ: «Πρώ τη φορὰ τὸ κάγω», «Ἔγινε καταλάθος», «ταν μιὰ ἆ- πεκυσκεψία» κλπ. ”Ἄς δοῦμε ὅμως ἀπὸ ποντὰ χαρακτηριστικὲς πε ριπτώσεις ὅπως μᾶς τὶς ᾱ- φηγήδηραν ἰδιοκτῆτες ὃ- περαγορὸν Β διευθυντὲς μεγάλων καταστημάτων ποὺ ἡ «Δδ» συνοµίλησε σχε τικὰ μαζί τους: ΤΟΒΑΑΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ- ΔΗ: Μιλᾶμε μὲ τὸν ἰδιοκτήτη 1Ο ἰδιαιτήτης τῆς ὕπεραγο ρᾶς «ΧΑΡΑΔΑΜΠΙΔΗ» Μ. Γιάννης Ἀαραλαμπίδης. κ. Γιάννη Χαραλαμπίδη. -Εἶμαι . 30 χρόνια στὸ ἐ- πόηγολµα καὶ στὸ μεγάλο αὖ- τὸ χφρονικὸ διώστηµο μοῦ ἔτυ- χαν μερικὲς περιπτώσεις κλε- πτομανῶν. Μάλιστα πολὺ πρόσφατα, ἕνας ἄνδρας γύρω στὰ 35 χρο- νῶν συνελήφθηκε ἀπὸ µέλη τοῦ τφροσωπικοῦ τοῦ καταστήματος νὰ θάζει κάτω ἀπὸ τὸ τρικὸ που ἕνα ἐμπόρευμα. Εἰδοποιή- σαµε σχετικὰ τοὺς ὑπεύθυνους τῶν ταμείων καὶ ὅταν πέρασε ἀπ᾿ ἐκεῖ ρωτήθηνε ἐὰν ἔχει ὀτιδήποτε ἄλλο νὰ πληρώσει. Αὐτὸς δὲν ἀπάντησε κι ἀμὲ- σως τδόδαλε στὰ πόδια, κατα- διωκάµενος ἀπὸ τὰ µέλη ἆσφα λείας τοῦ καταστήµατος. Κι ἐνῶ δὲν τὸν εἶχαν φθάσει αν- τὸς ἔρριξε κατὰ Ὑῆς τὸ ἐμ- πόρευµα. Δέν δώσαμε συνέ- χεια οτὴν ὑπόθεση, ἀλλὰ οὔτε κι αὐτὸς φάνηκε ξανὰ στὸ κα- τάστηµα νὰ ψωνίζει. ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ... -Μιὰ νεαρὴ πελάτις ἐνῶ ψωνίζει μὲ τὸ καλαθώκι της, συλλαμβάνεται νὰ δάζει πα- ράλληλα στὴν τσάντα της ἕνα κουτὶ «Νέσκαφε» καὶ δυὸ κου- τιὰ τζέλι, Γιὰ νὰ μὴ δηµιουρ- γηθεὶ ὁποιοδήποτε ἐπεισόδιο, τὴν ἀφήσαμε νὰ πόει στὰ τα- μεῖα ἅπου ἕνας ὑπάλληλος µου τὴν κάλεσε --- πολὺ εὐγενικὰ -- νὰ θγάλει τὰ ἐμπορεύματα ἀπὸ τὴν τσάντα της καὶ νὰ τὰ δάλει στὸ καλαθάκι γιὰ νὰ κτυπηθοῦν --- ἂν τὸ ἤθε- λε --- μὲ τὸν ἁπόλοιπο λογα- ριασµό. Αὐτὴ ἀρνήθηκε, ἐνῶ ἀμέσως τὴν κάλεσα στὸ Υρα- φεῖο µου γιὰ νὰ τῆς ὑποδείξω ὅτι θάπρετε νὰ παραδώσει στὴ διεύθυνση αὐτὰ ποὺ εἶχε κλέψει, χωρὶς νὰ ὑποστε ὁ- ποιεσδήποτε συνέπειες, ᾿Απὸος δέκτηκε τὴν πρόταση µου καὶ κλαίοντας μοῦ εἶπε: «Σᾶς πα- ρακαλῶ μὴν ἀναφέρετε τίποτε στὸ σύζυγό µου..». Τῆς ἀπάν- τησα: «Όχι, αὐτὸ δὲν θὰ γί- ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΕΜΝΟΝΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΙΟΥ Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν Ἐλσεθῶν Χριστιανῶν, ὅτι σή μερα Τρίτη θὰ τελεσθεῖ εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Παναγίας Τοιγεροῦσης Λεμεσοῦ, ἡ ἔ- ορτὴ τοῦ. Αγίου ἈΤέμνονης, Τον ἑσπερινὸν καθώς καὶ την Θείαν Αειτουσνίαν θὰ τελέ- σε ὁ Παχνοσολογιώτατος ᾽Αοχιμανδρίτης Νικόλαος δι δερᾶς. Ἓν τῆς Ἐκμλησιαστικῆς )Εχιτροπῆς. νει ἀλλὰ θὰ σὲ παρσκαλοῦσα νὰ μὴν Εανάθρεις στὸ κατά- στηµά µου νὰ ψωνίσεις». -Ὅμως ἐπέμεν νὰ συνε χίσει νὰ εἶναι πελώτις γιὰ νὰ μὴν ὑποψιασθοῦν ὀτιδήποτε οἱ φίλες της. Ηρθε γι’ ἄλλες δυὸ --- τρες φορὲς πρὶν νὰ Φύγει γιὰ τὸ ἑξωτερικό. ὍὉ κ. Χαραλαμπίδης ἑξάλ- λου μᾶς ἀνάφερε ὅτι τελευταί ως ισα θισς κρούσματα κλοπτῶν ἀπὸ μαθητὲς καὶ µα- θήτριες. Μερικοὺς ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ἔχουμε πιάσει ἐπ αὐτοφώρω νὰ δάζουν στὶς τσέπες τους ---. συνήθως --- πράγµατα καὶ τοὺς ὁποίους ἐφιστήσαμε τὴν προσοχὴ νὰ μὴν τὸ ἐπαναλά- δουν. Κάποιοι ἀπ᾿ αὐτοὺς µάλι- στα, νομιζάµενοι ὅτι θὰ τοὺς παραδίδαµε στὴν ἀστυνομία ἄρχιζαν νὰ κλαῖνς Ὑοερὰ λέ γοντας: « Ἠταν ἕνα λάθος τῆς στιγμῆς, μιὰ ἀπερισκεφία ποὺ δὲν θὰ ανασπαναληφθεῖν. ο. οὐ οὐ ὐ «Αν θέλετε ν’ ἁπαλ. λαγεῖτε ἀπὸ τὰ σκουπί- δια σας, δοκιμάστε τὸ ἑξῆς: ἠπνλίξτε τα σ) ἕ- να ὡὥραῖα περιτύλιγμα, δέστε τα μὲ μιά Φαντα- Ύτερη κορδέλλα. χε ἀφῆ: στε τα ἔξω ἀπὸ τὸ σπί- τι σας. Σέ λίγη ὥρα θἄᾶχουν ἐξαφανιστεῖι. «Κάποιος θὰ τὰ κλέψει! Σέἐ πολλὰ µεγάλα κα” ταστήµατα τῆς ᾽Αγγλί- ας, οἳ ἰδιοκτῆτες τους ἔχουν τοποθετήσει τὴν ἑξῆς ἐπιγραφή: «Σᾶς παρακαλοῦμε μὴν κλέθετε. Σᾶς θλέ- πουμε». Αὐτὴ εἶναι γραμμένη σὲ τρεῖς γλῶσσες: Ι- σπανικὰἀ, ᾿]ταλικὰ καὶ ΕΑΛΗΝΙΚΑΙ! Αὐτὸ λέει πολλά. ο ----ἶἰ-ὐ οὐ ολ ὐὁ µιουογήσουµε περαιτέρω γιὰ τὴν ἄστοχη πράξη τῆς μ.θῃ τριας αὐτῆς. Κατόπιν ἔντο- λῆς τῆς διεύθυνσης ἀρχοίμε θα σὲ συσιάσες. χουμε οὖν ἀρχὴ νὰ μῆ δημιουσγοῦ με ὀχλαγωγία καὶ παντζουρ- λυσμὸ τὴ στιγμὴ ποὺ πιάνου- µε κάποιο νὰ προδαίνο. σὲ πράξεις ΛἈλνπῆς. Φέρνουμ. στὸ φιλότιμο τὸν πελάτη στὸν ὁποῖο ἐξηγοῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχανε δὲν εἶναι Ὅ τν Μήπως. ἔχετε παραδώσει σωστὸ καὶ ἂν Φυσικά δείξει ὠπὰ ώμος πα Ἠεαμέλεα Ἡδ θέµα θεωυ«- ἕ Ανκαι ἀποφεύγω τὴν ἐ- πέµδαση τῆς ἀστυνομίας, ἐν τούτοις μιὰ δυὸ φορὲς τὸ εἷ- χα πράξει. Κι αὐτὸ γιατὶ, οἱ, δράστες ἦσαν ἀνένδοτοι νὰ θγάλουν τὰ κλοπιμαῖα ἀπὸ τὶς τσέπες Ἡ τὶς τσάντες τους ἐνῶ παράλληλα ἡ συμπεριφορὰ τους ἥταν καὶ ἀπρεπὴς. Τιὰ τὸ ἴδιο θέµα µιλήσα- µε μὲ τὸν Διευθυντὴῆ τοῦ κεν τοικοῦ καταστήµατος «Ζ ΚΟ» τῆς ὁδοῦ ΔΛήδρα- κ. ᾽Ανδοέα Ἰπναντίου ποὺ μᾶς εἶπε σχετικὰ: Ἡ ΚΟΡΔΕΔΛάΑΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ --Στα καταστήματά μας δὲν πιρουσιάζονται συγνὰ κρούσματα αλοπῆς. Ομως ποὶν λίγο καιρὸ μιὰ µαθή- τρια μπΏιε στὸ χατάσίνµα κι ἄρχισε νὰ διαλέγει πιό-- 6ερ. ᾿Αφοῦ δοκίµασε µερικα ἀποφάσισε ὅτι δὲν τῆς ἄρε- σε κανένα ὧπ αὐτὰ καὶ εὖ- χαρυστώντας ξεκίνησε γιὰ νὰ φύγει. Γιά «μανὴ» της τύχη σα’ χΏκε πίσ στὸ λαιμὸ της ἢ κορδέλα τοῦ ἐργοστασίου ἕ- γὸς ἀπὸ τὰ εἴδη πλάδεο ποὺ διαθέτουμε, ᾽Αμέσως τὸ» κά λεσα πίσω καὶ τὴν παρ»»ά- λεσα νὰ θνάλει τὸ π/όβες ποὺ εἶχε φορέσει µέσα ἀπὸ μιά δικη της ζαγέτα. «Μὴν καλέσεις τὴν ἁστι- νοµία», Ἠταν Ἡἡ ἁπάντηση τῆς νεαρῆς ποὺ μὲ το-μοὺ λιαστεῖ φωνὴ καὶ κλαωνίας ζητοῦσε συγγνώμη γιὰ ήν πράξη της. Δὲν ἄξιε τὸν κύπο νά ὃη ΑΝΛΡΕΑΣ ται ὅτι ἔχει λήξει. ΚΑΤΑ ΔΑΦΟΣ Κάποια ἄλλη φορὰ, μιὰ γυναίκα μπαίνει μὲ τὴν νοάν τα της στὸ κατάστημα καὶ ψωγίδει διάφορα εἴδη. Μέλη τοῦ προσώπικοῦ, τὴν ὄλεέπυυν ξαφνικὰ νὰ θάζει µερικὰ πράἀ γµατα στὴν πσάντα της. “ο ταν πῆγε στὰ ταμεῖα νὰ πλη ρώσει, τῆς ὑποδείξαμε ὅτι θὰ ἦταν καλύτερα νὰ πλήρῳ νε κ αὐτὰ ποὺ εἶχε στην τσάντα της, Μὲ πολὺ φυσικὸ τρόπο ὃ κυρία μᾶς ἀπάντησε: «Κκα- ταλάθος ἔδαλα αὐτά τὰ πρά γµατα στὴν τσάντα μρυ». οἱ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ὅπαως ἔχετε διπιστιοπτει καὶ στὶς δυὸ περιπιόνστις προοταγωνστὲς σαν μας. κες. Ῥέέδαια, τὸ 0 τῶν πελατῶν µας εἶναι γηυνώχες καὶ εἶναι ἑπόμενο οἳ δοἡ- στες στὴν πλειονότητά τους νά. μὴν εἶναι ἄντρες. ---Μήπως ἔχετε στὸ στά- στιχα. σας ὁποιεσθήποτε ἐ- πιγοαφὲς ποὺ νά ποτε που οὔν ἢἡ νὰ πφητρέπου” τυὺς πελάτες νὰ μὴν Ἀλέθενν} --λεν ἔχουμε τέτοιες ετι- γοαφὲς καὶ ατὰ τὸ γνώμη μου. δὲν νοµίτω ὅτι θὰ Ότιν χαήσιμο. Γιατὶ. ἂν νάποιος αἰσθάνεται ὅτι θὰ αποέπει τὰ πάρει κάτι, θά τὸ κάνει Ἑ- πίσις δὲν ἀποκλείεται οἱ ἐ- πινραφὲς νὰ αραχαλέσιον ἂν τιδράσεις μεταξὺ τῶν ταλῶν µας. πελατῶν ποὺ εἶναι. καὶ οἱ πιο πο]λοὶ. ΛΌΤΖ0Υ. Ἐπιείκια στούς Κλεπτομινεῖς « Σ Σὲ σχετική µας ἐρώτηση ὅσον ἀφορᾶ τὴν κλεπτοµα- γία καὶ χατὰ πόσο θά απρέ- πει νὰ εἶναι τιμωφητικὴ ἢ θε ραπευτικὴ «ἀγογὴ τοῦ παθο- λογικὰ αὐτοῦ. ἀσθενὴ ὁ )Δ. γώτερος δικαστὴς τῆς Δημο Χρατίας κ. ᾿Ανδρέας «Αοΐζου μᾶς ἀνάφερε: «Ἐμεῖς σὰν δικαστές, λε πουμε συγκερπσμὸ τῶν δυό αὐτῶν ἀπόψφεων, Ἀξν µπο- ροῦμε ατανάγκη νὰ. δε- χθοῦμε µόνο τὴ θεραπευτικἠ γιατὶ δέν. μπαρεῖ ν άγνοη- βεῖ τὸ εχεγογὸς τῆς Ἠλοπῆς, . Όμως πάλι ὁ νλεπταµα- ης τι ἐὰν εἶναι -- θὰ τή, χει. κάποιας καλύτερης µετα χείρισης ὑπωσδήποτε μὲ ἐ- πιφυλά εις. Πέραν αὐτοῦ ἔχει τὸ χάθε ὑπερααπίσει τὴν. πνευµατικη του διαταραχή. ἢ κωλτερα μποροῦμε να παμε τὴν ΧΙ δικαίωµα. ἁ του ἀδυναμία νὶ ἄντιστα θεῖ. στὸ σύμπτωμα τῆς Χλε- ἁτομαχίας ποὺ διακατέχε- ται, δΏεύιια, ὅσοι προδαΐνουν σὲ τέτοιες αράξεις δὲν ἕ- χπῦν τὸ σύμπτωμα τῆς χὸε: ατοµανίας, Οἱ πιὸ πολλοὶ μαποροῦμιε, νὰ, ποῦμε ὅτι εἶναι ἐπαγγελματίες κλέατες. ΣΙ χεπῶς, τὰ δικαστήρια ἔχουν καθῆκα. ἀπέναντι στὸ δηµό- οιν σημα δικαίου νὰ ἔπι- θάλλουν μιά ἐπεικὴ ποινῆ πα Βί δώσει καὶ τὸ δικαίω μα. σ᾿ αὐτούς, ποὺ παράλλης Ἰ μὲ αιὰ σωστὴ ᾠνχοθερα- πεία. νὰ, θοηθηθοῦν σωστά». λ ζν, Σελίδα 12 Καὶ ΠΚυσπριακὸ θὰ συητήσει στήν Αγκυρα ὁ Γκίλμουρ Ἓλλα ἁπὸ τὰ κυριώτερα θέµατα ποὺ θὰ ου- ζητήσει στὶς συνομιλίες του ποὺ ἄρχισε Χχθὲς οτν Άχκυρα μὲ τὴν Τουρκικὴ Κωθέρνπσπ ὁ ἀνατιληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐξδωτερικῶν τῆς Βφρετ τανίας Σὲρ Ίαν Γκίλμουρ θὰ εἶναι καὶ τὸ Κυ. πριακὸ, Τοῦτο ἀναφέρουν συγκλί- Αουσες «πληροφορίες ἀπὸ τὸ Αονδίνο καὶ τὴν Αγκυρα, ἐπκαλούμενες πρόσφατη δή- δεποικακατιλσικακυπαπαα:ενησεσα-πωταμαααηρ», 0’ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΥπουΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ . Ὁ Τουρκοκήπριος ἡγέτης κ. Ραοὺφ Ντενκτὰς ἀναχοί- φωώσε τὸ. περασμένο }άδόα- το, ὅτι θὰ εἶναι ὁ ὑτοψήφιος [΄ φοῦ λεγόμενου «υδεονῶν- τος Τουρνοκυπριακοῦ Κόμ- Ίματος ΊΝιὰ τὶς «προεδρυὲς» ἐκλογὲς ποὺ ἀναμένεται νὰ διεξα- χθοῦν στὶς 28 Ιουνίου στὰ φατεχύµενα. ἑδάφη. ον το Ἡ ἀνακοίνωση γιὰ τὴν ἡἎ- ποφηφκότυτα τοῦ κ. Ἀτεν- κτᾶς, ἔγινε μετὰ ἀπὸ συνάν πηση ποὺ εἶχεν ὁ ἴδιος μὲ τοὺς ὑποφηφίους τοῦ Κόμμα τος Ἐθνικῆς Ἡνότητας γιὰ τὶς «δουλευτικὲς ἐκλογὲς» παὺ θὰ γίνουν ἐπίσης στὶς 28 δ]ουνίου στὰ κατεχόμενα. Ἐθνικῆς Ἑνότητας, |. λωση τοῦ Σὲρ Ίαν, σύµφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Βρεττανία δρίσκεται σὲ στενὴἠ ἑἐπαφὴ μὲ τὴν Τουρκία καὶ ὅλα τὰ ἐνδιαφερόμενα µέρη γιὰ τὸ Κυπριακό. Ὁ Σὲρ Ιαν συμμµετέσχεν ἤδη σὲ συσκέψεις μὲ τὸν Πρό 9ὗρο τῆς Τουρκίας σερατηγὸ Ἑδρὲν καὶ ἄλλους ἡγέτες τοῦ σερατιωτικοῦ καθεσπῶ- τος τῆς χώρας. Ἐπίοης συναντήθηκε μὲ τὸν πρὠθαποωργὸ καὶ τὸν ὑ- ποωργὸ τῶν ῶ Τουρκίας κκ. Οὐλουσοῦ καὶ Τουρκµέν. - Ὅπως ἀνάφεραν ἐπίσημες πηγὲς τῆς Αγκυρας, ὁ Βρετ τανὸς ἐπύσημος δήλωσε ὅτι, οἱ συνομιλίες ποὺ «εἶχε ἦταν πολὺ. χρήσιμες καὶ ς Ρρουσες. Σύμφωνα. μὲ ἄλλες πληρο φορίες οἱ συνομιλίες κάλυ- φαν διεθνῆ καὶ δυμερῆ θέµα- τα περιλαμδανοµένου τοῦ ρὁ λου τῆς Τουρκίας στὸ ΝΑΤΟ καὶ τοῦ θέµατος τῆς Βρεττα γικῆς δσηθείας στὴν Τουρ πα, ποὺ φθάνει στὰ Συνεοχ(οθηκαν καὶ χθὸς ου]κρούσεις στὴ ἀάσήε ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΩΝ ΚΑΙ ΦφΑλΑΙΤΙτων Τοακτοσειακὸς πληροφο- οἷες ἀπὸ τὴ Ἑπηουτὸ ἀναφέ- ρουν ὅτι, ὑδεξήχθημαν καὶ χθὲς συγκρούσεις μεταξὺ Συ οιακῶν σιρστευµάτων καὶ ὃν Νάµεων τῶν Φαλαγγιτῶν σὲ οεινἠ περιοχή κοντὰ στὴν πὀ λη Ζάχλε, μὲ τὸ, μετα, ὃι ἠπουσγὸς τερικῶν «τοῦ Δι νου κ. ολήλωσε , ᾗ αφή, αυ ο ποὺ χο ο. στὴ “Δαμασκό γιὰ νὰ δρεθοῦν τρόποι τευματισμοῦ τῶν συγ κρούσεων ταν χρήσιμες καὶ ἀποτελοσματικὲς. Ὁ Σύρος “Ὑπουργὸς ἘἜ. Ἑωτερικῶν κ. Χάτταν, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἁἀπσκεφθεῖ τὴ Ἡπουτὸ σήµερα γιὰ νὰ συνεχίσει ᾖτὶς συνομιλίες μὲ ο τὸν Λιδάνιο συνάδελφό του, δήλωσε ὅτι ἡ. σηµερινὴ κατά σταση εἶναι ὀδυνηρὴ καὶ ἆ- γησνχητικη καὶ γιὰ τοὺς ΔΛι- ὁανίουῦ καὶ γιὰ τοὺς Σύ- ἴρους. 'Ὁ κ, Χάτταν ἐξέφοα σε τὴν ἐλπίδα ὅτι, θὰ λη- φθοῦν ποακτικἁ µέτρα ποὺ θὰ. ὁδηγήσουν σὲ ἐθγικὴ συν διάλλαγὴ καὶ εἰρήνη στὸ Δί δανο, ιοί συγκρούσεις τῶν τελευ ταίων ἡμερῶν στὰ ὑψώματα ποὺ δεσπόγουν τῆς πὐλής Ζάχλε, εἶχαν κοπάσει προ- χθὲς τὴ νύκτα. Πφοχθὲς τὸ ἀπόγευμα Ἱσραηλινὰ ἆερο- πλάνα εἶχαν. δοµθαρδίσει πα οιοχὺς ππή Σϊδυναι παντᾶ στὸ Νότιο «Αἶδανο. ᾿Απὺ τὴν ἐπιδοομὴ σκοτώθηκαν δβώδε- κα ἅτομα, Σύρος «σιρατιωτιωὸς. ἐἕκ- πρόσωπος εἶχε δηλώσει: ὅτι Ὃπαφαίν ἐν «εἶχαν Καταφθίψει ὃμὸ '''Ἱσφαηλινὰ σὲ ἀερομαχία πάνω. ἀλὸ τὶς δέρὁδε ᾿ | κα τερρίφθηρε αν ἕνα. Συριακὸ ἀεροπλάνο. Οἱ ἸἹσραηλινοὶ διέψευσαν ὅτι διεξήχθηριε ὁ- ποναδήποτα. ἀερομαχία. ΕΘΝΙΚΟ . | ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΤΟΝ ΛΑΤ ΟΝΣ «Πραγματοποιεῖται μεθαύ- ριο στη Καθάλλα τὸ ἐτήσιο ἐθγικὸ συγέδριο τῶν Λάϊονς τοῦ θέματος Ἑλλὰς -- Κύ- προς. »Αντιπροσωπεῖες τῶν ι Ὡ Λεσχῶν ΔΛάϊἴονς ἀπὸ ὅλη τὴ{ Κύπρο ἀνεχώρησαν γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὸ συνέδριο. Στὴ διάρκεια τοῦ συνεδοίούὐ θά ἐκλεγεῖ ὁ νέος Κυδερνή της τοῦ θέματος. Τη χρονιά ποὺ λήγει ὡς γνωστὸ Κυδερ νήτης ἴταν ὁ Κύπριος Γεώρ γιο Ἀριστοδουλίδης, Διεν- θυντὴς τοῦ: ᾿Ανώτέρου ΄Τε- Χχνολογικού Ἰνσττούτου, ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 0 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΛΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΕΧΜΙΛΣ «ΝΤΙΣΚ» ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΩΜΟ: ΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΓΚΥΡΑ -- Οἱ ΤῬουρκιρὲς στρατιωτι- χὲς ἀρχὲς συνέλαθαν τὸν νο- μικὸ σύµόδουλο τῆς ἀριστερῆς Εργατιῆς συνομοσπονδίας «ΝΤΙΣΙ» μὲ τὴν κατηγο- οἷα τῆς συνωμοσίας ἐναντίον τρῦ γράτου. ᾿ἘΕκπρόσωπος τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν δή λωσε ὅτι ὁ Τοῦρκος δικηγύ- ρος ἀνακρίνεται σχετικὰ μὲ ἀνατορεπτικὲς δραστηοιότη- τες στελεχῶν τῆς «ΝΤΙΣ ΗΕ». Μετὰ τὸ ατρατιωτικὸ πρα Ἑικόπημα τοῦ περασμένου Σε ατεμθρίου οἱ ἀρχὲς ἔκλει- σαν τὴ «ΝΤΙΣΤ» καὶ συνέ- λαδθαν πάνω ἀπὸ 900 ἡγέτι- χὰ στελέχη της ποὺ κρατοῦν ται ἀκόμη χωοὶς νᾶχουν ᾱ- παγγελθεῖ ἐναντίον τους ὁ- ποιεσδήποτε καταγγελίες. Ἠξ ἄλλου, στὸ Δυτιχὸ Βε οολίνο σημειώθηκαν συγκρού σεις μεταξὺ ἀντιπάλων. δεξι- ὤν καὶ ἀοιστερῦν Τούρκων. Τὰ ἐπεισόδια ἄρχυσαν ὅταν τουρκικὲς᾽ ἀθιστερὲς ὀργανώ- ἴσεις συγκούτησαν ἀντιδιαδή- διαδήλωση χιλιᾶ- λωση σὲ « . εδων Τούρκων ὑπὲο τοῦ στρα τιωτικοῦ καθεστῶτος τῆς Τουρκίας. Ἔλα ἄτομο τοαυματίστηκε Γκ ΤΥΠΟΙΣ: , Αηνωμένοι Δημασιογρᾶφοι ΔΙΑΣ ΛΤΑ» (Ἴδιαιτ, ὑπ.). ᾽ ἀπὸ πυροθαλισμὸ ποὺ οἴφθη- κε. ἀπὺ μιὰ ἀπὸ τὶς ἀντίτα-] λες παρατάξεις. ΤἘραυματίσθησαν ἐπίσης ἆᾱ- πὺ πέτρες μερικοὶ ἆστυνομι- κοὶ. Οἱ ᾿Αρχὲς συνέλαδαν τέσ- σερα ἄτομα. 500.000 ΑΦΙΑΝΟΙ - ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΩΤΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ὃ ΧΡΟΝΙΑ ΝΡΟ ΑΒΑΧΙ, 26.-- Πεντακόσιες χιλιάδες ᾿Αᾳϕ- γανοὶ ἔχουν ἐκτελοστεῖ ἢ σιο τώθηκαν σὲ μάχη στὰ τοία χοόνια τοῦ μαρξστικοῦ κα- θεστῶτος. « Αὐτὸ δήλωσε πρώην οἴκο: χοµολόγος τοῦ προέδρου τῆς χώρας, ὁ ὁφοῖος ηταν άνα- πληρωτὴς ὑπουογὸς γοαμματισμοῦ στὴν 1θετία 200 καὶ ἀφγότερα σύμδουλος τοῦ κ. Καρμὰλ, κατόρθωσε πρὶν ἀπὸ τρεῖς µῆνες νὰ δι΄ αφύγει ἀπὸ τὴ χώρα τού καὶ ζεὶ ἐξόρισος. , μύρια καὶ ποουσσότερο ᾿ΑΦ Ὁ α, Μοχαμπάνι Σ. φας χάνΥκ, εἶπε, ὅτι δύο ἕκατομ- γανοὶ φνγάδες ἔχουν ὄνασπα ρεῖ ἀνὰ τὸν Ἀαόσμο, Ἠορίως στὸ Πακιστὰν γαὶ στὴν Περ σία, ἐνῶ περὶ τὶς 500.000 ἕ- χουν πεθάνεν ἀπὸ δίαιο θάνα τοι Ἐξωτερικῶν οί τερο. χνικὸ ὄνομα Έλζα, ποὺ δώντας ὁτιὸ τὸ δεύτερο ὅρας στὴ Λευκωσία, . Γυήδημμα τοῦ θανάτου, ποὸ ἕἔκανε,. Ὑπέκυφε οτὰ τραύματα ππς οτὶς 7.90 π.μ. στὸ ᾖΓενικὸ Νοσοκομεῖο ἅπτου εἶχε μεταφερθεῖ. Στὴν Κύπρο ἡ Έλζα εἶχεν ἔλθει πρὶν πέντε µῆνες καὶ ᾱ- ρ.ἈςΑΣΝΝΑΝ Ας Ῥλ τ.. ((Πολιτικὺ Ἡ Ἐίνηση Προόὀφύγων ᾽Λμμοχώστου μὲ ἀνακοίνωσή της, χαρακτηρίζει σὰν «ἆκ- πληκτικὴν ἀνακοίνωση τῆς Παγκύπριας ᾿Επιτραπῆς Τρο σφύγων μὲ τὴν ὁποία ἆπο- πονεῖται τὴν πρόταση τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ γιὰ τιτλοποίηση τῶν ποσοσφυ- γικῶν κατουιῶν, μὲ τὴν ἆ- παράδεκτη πρόφαση «ὅτι κά- τι τέτοιο θ) ἀποτελέσει πλῆ- να ποὺ διεξάγει ὁ προσφυγι- κὸς κόσμος καὶ ὅτι ἡ ποότα- ση αὐτὴ ἔνισχύει τὰ σχέδια τοῦ Ντενκτάς καὶ τῶν ἑ- χθοῶν τῆς Ἰύπρου γιὰ. µονι- µοποίηση τῶν τετελεσμένων. ΔΟΥΡΗΟΣ ΤΠΙΠΟΣ ΚΑΙ ΥΤΠΟΖΥΙΙΟ Με τὴν ἐκπληιτωὴ αὐτὴ θέση της, τουίει ἡ ἀνακοί- νωση, ἡ ΠΕΠ ὄχι µόνο ἐπι- κυρώνει στὸ λαὸ ὅτι ὑπῆρξε καὶ παραµένι ὁ Δούρειος Ίππος ἀνάμεοσα στοὺς ποό- ἀλλὰ ἐπιθεθαιώνει ὅτι εἶναι πράόσθετα καὶ τὸ θλιδερὸ πολιτικὸ ὑποζύγιο τοῦ Ἠροέδρου καὶ τῶν Κομμά- των ποὺ τὸν στηρίζουν. Αθίαστα λοιπὺν, παρατη- οεἳ ἡ ἀνακοίνωση, ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι, πλῆγμα στὸν ἀγώνα ποὺ διεξάγει ὁ προσφυγιὸς κόσμος ἆποτε- λεῖ ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τῆς ΠΕΠ καὶ ἡ συμπεριφορὰ της, καὶ ὄχι ἡ πρύταση γιὰ τιτλοποί- ὐηση τῶν «απτιῶν στοὺς πρό- σφυγες καὶ ἡ ἐπιδίωξη τῆς ἐπαναφορᾶς τους σὲ συνθῆ- πες Ἱσότητας μὲ τὸν ὑπόλον- πο λαὸ, «Ὡς πρὸς τὸ κούφιο καὶ ἐξευτελιστικὸ γιὰ τὴ νοηµο- σύνη τοῦ Λαοῦ σύνθημα ὅτι ἡ πρόταση αὐτῃῇ ἐνισχύει τὸν Ντεγκτὰς καὶ τὴ μονιμοποί- Ώση --- γομιμοποίηση τῶν φετελεσµένων ὑπενθυμίζουμε στὴ ΠΕΠ ὅτι μὲ παρόμοια ἀχοιδᾶς συνθήµατα ἀπεορί- Φθησαν ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ, τὴν ΠΕΠ καὶ ἐ- ΄ ποὺ τοὺς στήριζαν τότε, ἡ πρὀταση Ντενκτὰς γιὰ” τὸ Ἡαρώσι καὶ τὸ Δυτ κὸ Σχέδιο μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄρση τοῦ «ἐμπάργκο», τὴν ἐπανάληψη τῆς οἰχονομι κῆς θοήθειας πρὸς τὴν Τουρ κία’ καὶ τὴν ἐγκατάλειψη µας ἀπὸ τοὺς. ξένους φίλους µας ποὺ . ἐνίσχναν τότε τὸν ἀγώ- να µας». τὴ συνέχεια τῆς ἀνακοι- γώσεώς της ἡ Κίνηση Του: σφύγων Αμμοχώστου ὕπο- γραμμίει ὅτι: «Ἡ ἁδιαλλα- Ἑία τοῦ Ντενκτάς ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τοῦ ἴδιου τοῦ ἸΠφοέδρου ᾖἈἘΚυπριανοῦ καὶ τῶν συνεταίρων του καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἄνο- ). ὃο τῶν προσφύγων. “Ἡ οἶκο- ρα Λιδανέζο καὶ μητέρα ᾿]ρλανδέ- ζα, αὑτοκτόντπσε γύρω στὶς 5.10 τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα σΏ- τανσιωὼν ὅπου διέµενε, σὺν ὁδὸ Λή- Ἡ νεαρὰ δλζα, ἔσηπσε µόνο δυὸ ὥρες καὶ δέκα λεπτὰ μετὰ τὸ γμα γιὰ τὴν οὐσία τοῦ ἁγώ-. Ράλλης - Αβέρωφ συμφώνησαν «Έγουρες πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς» ἀπὸ τὴν ᾽Α- θήνα ἀναφέρουν ὅτι, ὕστερ) ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ὁνχ- , ῥουλεύσεις καὶ ζυμώσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν, ἑ- Σευρέθη φόρμουλα ὄχι µόνο γιὰ νὰ μὴ διασπασθεῖ τὸ χόμµα τῆς Νέας Δημοκρατίας 6 τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνισχυθεῖ ἁπκόμη περισσό- ποὺ κυβερνᾶ σήμερα ἔχει ποτέ. ὄροφο τῆς θΡΙΙ ΠΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Ν. ΛΗΜΟΚΡΛΤΙΑΣ θὰ ὑποδείξουν ἀπὸ 150 βουλέυτὲς Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες µας ἡ φόρμέν- λα, ποὺ ἔγινεν ἀποδεκτὴῆ τόσο ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Γεώργιο Ῥάλλη, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνι- κῆς ᾽Αμύνης κ. Εὐάγγελον ᾿Αξέρωφ προθλέπει: ΠπΡρωτο: 'Ὑπόδειξη ἴσου ἀριδμοῦ ὑποφηφίων (156) ἐκ µέρους τῶν κ.κ. Ράλλη καὶ ᾿Αέέρωφ γιὰ τὶς προσε ᾿ | χεῖς Φουλευτικὲς ἐχλογὲς καὶ ἀναθολὴ λήψεως ἄπο- Φάσεως γιὰ τὸ ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ἀρχηγὸς της Τρίτη 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 1981. Νέας Δημοκρατίας καὶ ποιὸς ὁ Πρωθυπουργὸς μετὰ τὶς 6ου- λευτικὲς ἐχλογὰς, οἱ ὁποῖες : χθοῦν πανονικὰ τὸν ἑρχόμενο ᾿Νοέμόριο. ΔΕΥΤΕΡΟ: Τοῦ ἐκλονυοῦ ἀγωονα γ φ. Ῥάλλης. Τοῦτο δὲ φέρεται ὡς ἀπο- ἹἩρωθυπουργὸς ἐνίσχυση τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ὁ μύνης κ. ᾽Αθέρωφ. ἑκτὸς ἁπροόπτου θὰ διεξα- δὰ ἠγηθεῖ ὁ Ὑπουργὸς ᾽Α- Τὸ πρωΐ τῇς Κυριακᾷς τοῦ Πάσχα : Ννεαρὴ ἁἀρτίστα μὲ τὸ καλλιτε- ΝΕΛΡΗΣ ΛΡΤΙΣΤΗΣ ᾿Απὸ τὸν δεύτερο ὄροφο πανσιὸν πὸ τότε ἔμενε στὴν πανσιὸν «Φέμινα» στὴν ὁδὸ Λήδρας, ἐργαζόταν δὲ σὰν χορεύτρια, στὸ καµπαρὲ «Φρόλιξ». Προ- τοῦ ἔρθει στὴν Κύπρο ἦταν μαθήτρια. Λίγα λεπκὰ πρὶν ἀπὸ τὸ ΚΣΕ ΠΡΟΣΦΥΙΟΗ ΑΜΜΟΟΥΤΟΙ. προ ληο” ο ο... ὑποζύγιο) τοῦ Προέδρου ἡ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΓΟΥΝ νοµικὴ ἀπελευθέρωση καὶ πρόοδος τῶν προσφύγων ---ἰ- ὅπως καὶ ὅλου τοῦ λαοῦ--- θὰ πρασφέρει τὴ σταθερὴ δάση ποὺ θὰ στηρίξη «τὸν ἀγώνα µας. Ἡ «φερεγγνότητα, ποὺ ἡ τιτλοποίήση τῶν σπτιῶν θά. προσδώσει στοὺς .πρόσφυ γες, θὰ ,τοὺς ἐπιτρόψεν νὰ ἀναπτύξουν τὴν πρωτοθουλία καὶ τὶς δυνατότητες τους ποὺ ἀναγκαστικὰ σ ὁνιό- µα σὲ ἀδράνεια». -. 'Ἐσήσης παρατηρεῖται ατὴν ἀνακθίνωση ὅτι: «Αν δεχ- θοῦμε τὴ λογικὴ τῆς ΠΕΙ θὰ ὄπρεπε, γιὰ νὰ διεξαχθεῖ ἀποδοτνκὸς ἀγώνας, ὄχι. µό- γο οἱ πρύσφυγες --ἀχκόμα καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀπέκτησαν δικἁ τους σπίτια-- νὰ ἐπα- γεγκατασταθοῦν οσἳ τσαντή- οἵα καὶ παράγκες ἀλλὰ καὶ ὁλόχληρος ὁ Κιωτριακὸς λα- ὃς νὰ χάµει τὸ ἴδιο ἀφοῦ πρῶ τα μµεταδιθάσουν τὶς περιου- σίες τους στὸ κράτος». Καταλήγοντας, ἡ ἀνακοί- νωση ᾖτονίει: «Ἐπαφίεται στὴ νοημοσύνη τοῦ λαοῦ νἁ κρίνει σὲ ποιοὺς --ἐντὸς ἆ- πὸ τὴν ΠΕΠ-- ἀνήμει τὸ σύνθημα αὐτὸ, ὅσο καὶ ποιοὺς σκοποὺς ---ποὺ καμμιὰ σχέση μὲ τὴν ἐπυστροφὴ στὶς πατρο γονικὲς ἑστίες. δὲν ἔχουν-- ἐξυπηορετεῖ». µα τοῦ θανάτου, ἡ Ἐλ- ας γράφει Ένα σηµείω- µα ποὺ δρίσκετα. τώρα στὰ χέρια τῆς Αστυνομίας. “Ὁ- πως μᾶς εἶπε ἡ κ. Χριστίνα Εὐαγγελίδου, ὑπεύθυνη τῆς πανσιόν, ἡ Έλζα εἶχε κλει- στεὶ στὸ δωμάτιό της στὶς πέντε τὸ πρωΐ το οτι νο τ πήσα αμ πλρε δν αν τὴν πόρτα τ Μιζν, « η. τὴν μα θὰ ἔγραφε τὸ σημείωμα» παρα- τήρησε ” κ. Εὐαγγαλίδου. Ὅπως μᾶς ἀνέφορε στὴ χεια ἡ Ίδια, «ᾗ Έλζα ἦταν πολ» καλὴ καὶ εὐγενικὴ κο- πέλα. Δὲν ἔκανε παρέες καὶ διέφερε πολὺ ἀπὸ τὶς ἄλλες συναδέλφους της. Τὸ Σά8- δατο ἦταν πολὺ εὐδιάθετη. Πήγαµε στὸ στι µου, φάγα- με φλαούνα, παίξαµε μὲ τ’ ἁ- Υσρόκια µου, ἔκοφε τρναντά- φυλλα ἀπὸ τὸν κῆπο.... Δ ἦταν δυνστὸ ν' αὐτοκτονή- σει. Αν μποροῦσα νἁ τὸ: ξέ- Ρω, θά .ἔσπαζα τὴν. πόρτα ὅ- ταν τῆς κτυποῦσα καὶ δὲν ἄ- νοιγε. Τὴν ἀγαποῦσα πολὺ» κατέληξε συγκινηµένη ἡ κ. Εὐσγγελίδου, : Συμπληρωματικὲς πληρο- Φφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι, ἡ οἰκογέγεια τῆς Ἐλζα εἶναι ἡαπεσνημάνη.. στὴ ὮΓερµα- ία. - : ἀστυνομία δαρευνᾶ τὴν ΣΚΕΨΗ ΛΗ. ΣΙ ΛΓΛΑΝΤΊΛΣ Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τοῦ ἐκλογηκοῦ ἐπυτελείου τοῦ ΔΗ.ΣΥ µτῆς κοινότητας ἸΑ- γλαντζιᾶς σὲ σύσκεψη σήμµε- ρα στὶς 8 μ.μ. στὸ ἐντευκτή- ρυο τοῦ ΔΗ.ΣΥ ᾽Αγλαντζιᾶς, |΄ λεωφόρος ἸΑγλανιζιᾶς ΤΑ ἕ- γαντι τοῦ ὑποκαταστήματος τῆς Λαϊκῆς Τράπεζας. Ἡ παρουσία ὅλων εἶναι ἆἁ- παραίτητη, ΣΙΜΦΟΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΝΗΓΕΠΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” Παρασιωπεῖται ἡ ἠαθροθηρία ὑπὺ τρεῖς καλογήρους Καταδάλλονται παρασκη- γιακὲς προσαπάθεες ὅπως «χλείσε» ἡ ὑπόθεση λαθοο- θηρίας. ἀπὸ µέρους τοιῶν. κα- λογήρων τῆς Μονῆς Κύκκου. Σύμφωνα μὲ τὸ περιοδικὸ «Κυνηγετικὰἁ Χρονικά», μαζὶ μὲ τὴν ἴδια ὑπόθεση γίνον- ταν ἐπίσης προσπάθειες παρὰ τὶς ἀντίθετες διαθεδαιώσεις τοῦ Προέδρου ἘΚυποιανοῦ καὶ τοῦ Αρχιεπισκόπου Χουσο- στόµου, νά παρασιωπηθοῦν χι ἄλλε παρόμοιες ὑποθέ- σεις. 2Αξίεει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ἠἀπόθεση λαθροθηρίας, μὲ πρωταγῶνιστὴ γαὶ πάλι καλό 9ηρο τῆς Μονῆς Μαγαιρᾶ ποὺ εἶχε συ]κηφθεῖὶ ἐπ αὖὐ- τοφώρω ἀπὸ καιρὸ, δὲν ἐκ- δικάστηκε ἀκόμη., ὍὍπως εἶναι γνωστὸ, οἱ τοεῖς καλόγηρον τοῦ Κύκκου συνελήφθησαν στὶς ἆ Αὐγού- στου 1980 ἀπὸ ἄνδρες τοῦ Οὔλαμοῦ Πάταξης ΔΛαθροθη- ῥίας Πάφου, νὰ Λλαθροθηροῦν μὲ μη ἐγγεγραμμένο ὅπλο στὸ δάσος Πάφου καὶ νάχουν στὴν κατοχὴ τους: ὁ σκοτωµένους λα- γούς. , ---Δεκαπέντε ἁγριοπερί- στερα. ---Εφτὰ φώσσες. Σύμφωνα μὲ τὸν σχετικὸ νόµο τοῦ Ποινκοῦ Δικαίου, οἱ. καλόγηροι ἀντιμετωπίτουν συνολικά ἔξη κατηγορίες. Οκ.ΝΤ ΕΣΤΑΙΝ ων ΜΜΑ 18 ΣΙΕΛΙΑ ΠΑ Τῦ ΣΗΜΑ τ0Υ «ΦΕΣΠΒΛΛ ΚΑΡΛΜΙΕΡΙΚ Ὑποθλώθηκαν συνολικὰ 6 σχέδια στὸ διογωνισμὸ τῆς ΚΚάρλοπεργκ γιὰ ακὁὸ Φεστιθὸὰ τῆς ΄ἑταρείας, Ἡ κριυτικὴ ἐπιτροπὴ, ποὺ ᾱ- ποτολεῖται ἀπὸ µέλη τῆς ὁρ γονωτικῆς ᾿ἐπιτροπῆς τοῦ Φε- στιθὰλ Κάρλσπεργκ ἄρχισε ἤ- δη τὸν ἔλεγχο καὶ ἀξιολόγηση τῶν σχεδίων. Τὰ τελικὰ ἆπο πολύσµατα θ’ ἀνακοινωθοῦν µέ σω τοῦ τύπου. ΕΚΡΗΞΗ ΕΞΟ ΙΑΠΟ το ΣΠΙΤΙ ΔΡΟΥ ΤΗΣ. ' ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Σύμφωνα μὲ ἀστυνομικὴ ἄνακοίνωση, ἐξερράγη τὸ 6ράδυ τῆς περασμένης Πα- ρασχευῆς στὸ ποοαύλιο τῆς οἰκίας «τοῦ. Ποοέδρου τοῦ ᾱ- θλητικοῦ σωματείου τῆς Ν. Σαλαμίνας κ. Τάκη Ἀφιστο- φόρου στὴ Λάρνακα ἔκοηξη μὸ ἀποτέλεσμα νὰ προξενη- θοῦν ἐλαφοὲς ζημιὲς. Άνδρες τῆς ἀἁστυνομίας ἐπὶ τῶν ἐκοηιτικῶν ὑλῶν κα τέφθασαν ἀμέσως στὸν τόπο τῆς ἐθήξεως, διαπιστώνον- τας ὅτι αὐτὴ προκλήθηκε ἆ- πὸ δέσµη δυναμµίτιδος. »Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ἰρόρδρος τῆς Σαλαμίνας κ. Χριστοφόρου ἔχει µετακο- µίσει ἀπὸ τὸ σπίτι του στὴ ὁδὸ Ἡ. Δροσίνη ὅπου ἔμενε στις ἀρχὶς τῆς περασμένης ὁδομάδας. ΜΕΙΩΘΗΚΕ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΊΞΕΛΛΕΣ, 28.-- Στὴν Ἑλλάδα σημειώθηκε ἡ µεγαλώτερη µείωση τῆς ᾱ- γεργίας ἀπὸ ὅλες τὶς χῶοες τῆς ΒΟΚ τὺν µπερασμένο Μάρτιο. Αὐτὸ ἀναφέρεν προχθεσι- νη ἔκθεση τῆς Κοινότητας διευκοινώοντας ὅτι τὸ Βέλ- γιο καὶ ἡ. Ἰρλανδία ἔχουν τὸ ὑψφηλότερο ῥἐπίπεδο ἆνερ γίας μὲ 10,560, ἀκολοιθούμε γες ἀπὸ τὴν Βρεττανία μὲ 8,ὅσο. ' Ἡβφεττανία σηµείο σε τὴ μέγιστη αὔξηση 0,600 σὲ σύγχριση πρὺς τὺ µήνα Φεθρουάριο καὶ ἔχει 2/5 ἑ- νατομµίρια ἀνέργους, Ἡ μεγαλύτερη µείωση χα τὰ τὸν µήνα, Μάρτιο σημειὼ θύκε στὴν ᾿λλάδα μὲ 10,82 ναὶ τὴ Αντ. Γερμανία μὲ β.1ο,. Ἡ Γαλλία σημείωσε µείαση Οσο μὸ σύνο]ο 1,6ὔ ἐνατομμύριο, ἀνέργων Ἠ τὸ τής. τοῦ. ἐργατικοῦ ὄνναμι- »οῦ της. Γιὰ τὴν προεδρία στὴ Γαλλία . Ῥκλπρὴ ᾿ἀναπέτρηση Ντ Ἐσταὶν Μιτιερὰν Στὸν πρῶτο γῦρο, ὁ πρῶτος πῄ- ρε 9890 κι ὁ δεύτερος 2670 Ὀκλπρὴ θὰ εἶναι ἡ µάχη τῆς ἐκλογικῆς ἁ- ναµέτρηπσας ποὺ θὰ δοθεῖ τὸν μµεθεποµέντ Κυ- ριακὰ μεταξὺ τοῦ σημερινοῦ Προέδρου Ζισκάρ Ντ’ -Εσταὶν καὶ τοῦ σοσιαλιστῇ ἡέτη Φρανσουὰ Μιτερὰν, γιὰ τὴ διεκδίκισπ τῆς Προεδρίας στὰ Γαλλία. υπολογίζεται ὅτι, ἂν. οἱ ἁπαδοὶ τοῦ Γκωλικοῦ ἡγέτη κ. Σιθὰκ, φηφίσουν τὸν Πρό 8ῥοᾳ λσιὰρ ΑΝπ’ Ἐσταὶν καὶ ἡ νὰ πὸς τὸν κ. Μιτ- Αν ἄμμθν . τ' Ἑσταν δδ ἀπανεκλεγεῖ Πρόεδρος μὲ ὃν αφορά 200 ἀπὸ τὺν σοσιαλι- Ἱιστὴ ἡγέτη. Λεπτομερέστερα, τα) ἄπο- τελόσµατα τοῦ ποοχθεσινοῦ ποώτου γύρου τῶν Προεδρι- : κῶν ἐχκλογῶν στὴ Γαλλία καὶ οἱ ἀξελίξεις ποὺ ἀκολούθη- σαν µέχρι ψὲς ἔχουν ὡς ἑ- ξῆς, ὅπως μεταδίδονται ἀπὸ τὰ εἰδησευγραφικὰ ποαντο- ρεῖα: Ὁ Πρόεδρος Ντ Ἐσταίγ, ποὺ ἦταν ὑπο- Ψήφιος τῆς πεντροδεξιᾶς . πῆ ϱε περίπου 2806 καὶ ὁ κ. Μιτ τερὰν 2605. Ὁ Ντεγκολωὸς κ. Σιρὸνκ ἐξασφάλισε τὸ 1766 καὶ ὁ ἡ- γέτης τοῦ κομμουνιατικοῦ κάμµατος κ. Μαρσαὶ πῆρε τὴν τέταρτη δ6έση μὲ 1500. Τὸ ποσοστὸ αὐτὸ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ἅτι εἶναι τὸ πιὸ χαμηλὸ τῶν Γάλλων χοµµου νιστῶν μετὰ τὸν Β΄ Παγκό- σµιο Πόλεμο. Ἰ ἀποτελέσματα τοῦ Β΄’ γύρου θά κοιθοῦν οὐσιωστικὰ ἀπὸ τὸ ποιὸν θὰ ὑποστηοί- Έουν οἱ Γκωλιστὲς κι’ οἱ κομμουνιστὲς. Ἠδη ὁ ἅττη- µέγος ἡγέτης τῶν Ντεγκω- λικῶν κ. Σιράκ, ἀνακοίνωσε ὅτι θά ὑποστηρίξει τὴν ἐπα- νεἈλογὴ τοῦ Προέδρου Ντ’ Ἠσταὶν, ἀλλὰ πρὀσθεσε ὅτι, δὲν θὰ δώσει καμμιὰ συµ- δουλὴ στὰ πέντε ἑκατομμύ- οια τῶν Γάλλων ποὺ τὸν ψή- φισαν, σχετικὰ μὲ τὸ ποιὸν νὰ ἠποστηρίξουν στὸν ἑπόμε γο ἀποφασιστιὸ γύρο τῶν ἐκλογῶν στὶς 10 Μαΐου. Σ) ὅτι ἀφορᾶ τὴ στάση τῶν κομμουνιστῶν, οἱ πληρο φορίες ἀπὸ τὸ Παρίσι ἀνα- φέρουν ὅτι, αὐτοὶ πιθανὸ νὰ ἔχουν ἀξιώσεις γιὰ μµεγαλύ- Ἱερες παραχωρήσεις ἀπὸ τοὺς σοσιαλιστὲς γιὰ νὰ τοὺς ὑποστηρίξουν, 1 αὐτὸ, το- γίδεται, ὁ ἡγέτης τῶν σοσια- προχθὲς δεχθεὶς, στὰ Πλαίσια τῆς γενικῆς προσπάθειας γιὰ την | λιστῶν κ. Μιττερὰν θὰ ποέ- πεν νὰ πείσει ὅσους ψήφισαν τὸν κομμουνιστῆν ΔΑΜέη κ. Μορσά, νὰ ὑάνστη ῥίδουν αὐτὸν στὸν Β΄’ γύρο ας Ολῶς᾽ -θὑσναφάθθηκέ ούμφωνα μὲ τοὺς ὕπολογι- σμοὺς ἐγκύρων παρατηρη- τῶν τῆς Γαλλικῆς πρωτεύου- σας, ἂν οἱ ὑπαδοὶ τοῦ κ. Σι ϱὰκ ψηφίσουν τὺὸν Ποόεδρο Ντ ͵Ἑσταὶν καὶ οἱ χομμον- γιστὲς τὸν κα. ᾿Μιτεράν, ὁ κ. Ντ Ἐσταὶν θὰ. ἐπανεκλε- γεῖ Πρόεδρος μὲ διαφορὰ Φ00 ἀπὸ τὸν σοσιαλιστὴ ἡγέ- τη 1 ! τάδωσε ὅτι τὴν ἴδνα ᾱ- | μιὲς. Ἡ Ἑλληνοςὴἡ θαδιο- φωνία --- νηλεόφαση µε- πουθῶς στυγµῆ δ.15 ση- μειώθηκε ἰσχυσή σεισμα- κῆ ῤ μεγέθους δ,τ στὴν κλίμακα οίχτεο περίπου ὅδ0 µέλια γοτι- ανατολιιὰ τῶν ᾿Αθηνῶν. Τὸ ἐπίκεντου τοῦ σεν σμοῦ ποὺ ἔγινε ἰδιαίτερα αἰσθητὸ στη Εόδο θοι- σκόταν στὴ νοτιοδυτικὴ Τουρκία. . Τὸ ᾿Αστεροσκοπεῖα ᾿Α θηνῶν ἐξ ἄλλου Ἀοτέγοα ψε λίγο μετὰ τὰ μµεσά- Ἅππτα σευσμιχὴ δόνηση ἐντάσεως ὃ,ᾶ δαθμῶν στὴν λίµανα οίχτεο ποὺ εἶχε τὸ ἐπίιεντρο της 36 μίλια δυτικὰ τῆς Έλ ληνκῆς πρωτεύουσας, στην περιοχη τοῦ Κοοιν θιωισῦ κόλπου, Δὲν 5] κοινώθηκαν θύματα ἢ ὅη ΤΟΚΙΟ: Β ΠΙΟ ΑΚΡΙΡΗ ΠΟΛΗ Σ’ 0Λ0 ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΛανΔΙΝΟ, 28.-- Εἴκοσι Σ-' ξι µεγάλες πόλεις σ᾿ ὁλόβλη ρο τὸν κόσµο εἶναι σήµερα -ᾱ κριδότερες ἀπὸ τὴ Νέα 'Ὑόρ κη, καὶ στὴν κορυφὴ τοῦ κα- ταλόγου δρίσκεταὶ τὸ Τόκιο. Αὐτὸ ἀναφέρεται σὲ µελέτη ποὺ καταρτύστηκε γιὰ τὶς ᾱ- μερικανικὲς ἑταιρεῖς. Ἡ ἰαπωνικὴ πρωτεύοωσα ἀνέκτη σε ἐφέτος τὸν ἀμφιδόλου ἆ- ξίας τίτλο τῆς «ἀκριδότερης πόλεως τοῦ κόσμου», ὕστερα ἀπὸ τὴν ὑποσκέλισή της ἀπὸ τὸ Λάγκος, τὸ Ι980. Τὸ Λά γκος δρήσκεται τώρα στὴ δεύ τερη θέση, μὲ τὸν Μπουένος βιρες στὴν τρίτη θέση, στὴν ἐτήσια ἔρεννα τοῦ τιμαρίθ- µου 83 πόλεων, ποὺ καταρτί ζεται ἀπὸ τὴν ὀργάνωση ἑ- ρεὐλῶν «ΜΠΙζγές ᾿ντερνά- σιοναλ», ποὺ ἔχει ἕδρα της τὴ 'Τενεδή. Τὸ΄ Λονδίνο, ποὺ εἶχε τὴν ἕνατη θέση πέρυσι, προχώρησε στὴν τέταρτη θέ- ση καὶ τὸ Όσλο ἔρχεται πέµ πτο. Οἱ ἀκριδότερες πόλεις τοῦ κάσµου εἶναι σήµερα: τὸ Τό κιο, τὸ Λάγκος, τὸ Μπουέ- γος Αύρες, τὸ Αονδίνο, πὸ Όσλο, τὸ ᾽Αμπιζάν, ἡ Στοκ- χόμμη, τὸ ᾿Ελσίνχι, ἡ Βιέννη καὶ ἡ Ζυρίχη. κ. Ζισκὰο [ ᾿ποὺ τοὺς προκάλεσε ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΕΝΑΝΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Χωρίς υερὺ τὰ Πατοιᾶ γιὰ τέσσερις μέρες ΧΩΡΙΣ υερὸ ἔμειναν κατὰ πἱς ἡμέρες τοῦ Πάσχα, οἱ κά τοικοι τοῦ συνοικυσμοῦ καὶ τῆς κοινότητας Λατσιῶν. Πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς ἐξέφρα- σαν χθὲς στὴν ἐφημερίδα µας ἔντονα παράπονα γιὰ τὴν ἄσχημη. αὐτὴ κατάσταση, ὑ πολλὰ προδλήµατα χατὰ τὶς γιορτά σύµες µέρες. Συγκεκριµένα ἀπὸ τὴν πε- ῥασμένη Τετάρτη διακόπηκε ἡ παροχἡ νεροῦ στὸ συνοινι- Λατσιῶν, ἐνῶ τὸ ἴδιο πρόδληµα παρουσιάστηκε τὴν περασμένη Παρασκευὴ σ᾿ ὁ- λόκληρη τὴν κοινότητα. Όπως μᾶς πληροφόρησαν κάτοικοι Λατσιῶν, ἡ διακοπἡ τοῦ γεροῦ ὀφείλεται σὲ δλά- ΄ δη ποὺ ὑπέστη ἡ μηχανὴ ἄντλησης «Καραντώκη», ποὺ προμηθεύει τὴν κοινότητα, καὶ παρὰ τὶς προσπάθειες τῶν ἁρμόδιων στὴ διάρκεια τῆς θδοµάδας δὲν δρέθηκαν ἀνταλλακτικὰ γιὰ διόρθωση τῆς ντουορµπίνας. ᾽Αξίζεν ν᾿ ἀναφερθεὶῖ ὅτι ἡ Κοινότητα τῶν Λατσιῶν, ἀπέ πτησε δική της διάτρηση πρὶν ἕνα περίπου χρόνο καὶ παρὰ τὶς διαθἐδαιώσεις τοῦ ἁπουργοῦ ᾿Ἐσωτερικῶν κ. Βε γιαμὶν καὶ τοῦ ὑπουργοῦ προ εδρίας κ. Ἱατσελλῆ, ὅτι ἡ διάτρηση θὰ παρέχει πόσιμο νερὸ στὸ Χωριὸ τῶν Λα- τσιῶγ, ἐντούτοις ἡ διάτρηση αὐτὴ προμηθεύει πνερὸ µόνο τὸ ᾿ἱνστιτοῦτο Γεωργικῶν Ἔ ρευνῶν. Παρόλο τὶς διαμαρτυρίες των κατοίκων τῆς κοινότη- τας τῶν Λατσιῶν, οἱ ἁρμό- διοι δὲν ἐπέδειξαν κανένα ἐν- διαφέρο μὲ ἀποτέλεσμα ν᾿ ἀντιμετωπίζουν --- κυρίως τὶς καλοκαιρινὲς µέρες --- προ- λήµατα ὅσον ἀφορα τὴν προμήθεια πόσιμου γεροῦ, “Παράπονα γιὰ λειφυδρία ἑ- δῶ καὶ τέσσερεις μέρες μᾶς ἔκαμαν καὶ οἱ κάτοικοι 'Πα- Λαιομετόχου. Πέθανε στὴν ἐγχείρηση Πτέρα πέντε παιδιῶν Ἡ Μελανὴ Σκλάθου ἀπὸ τὴν Ἀραδίππου Πέθανε προχθὲς στὸ Ἀοσοκο- ἡ Σκλάδθου 37 χρονῶν ἀπὸ τὴν Αρα μεῖο Λάρνακας ἡ Μελ τέρα πέντε παιδιῶν. Ἡ Σκλάδου εἰσήχθη στὸ Μοσο- κοµειο τὴν περασμένη Τρίτη καὶ τὴν , ἴδια µέρα ὑποθλήθηκε σ᾿ ἐγχείρησ σπονδύλου. Ἔκτοτι καὶ μάχρι τὶ μέρα τοῦ θανάτου τής, ἡ παρέμεινε κλινικἁ νεκρή. Εγκυρες πληροφορίες µας ἆ- ὅτι, ὃ θάνατός της προῆλ- πιθα ξία τοῦ ἐγκεφά- λου. Καὶ τοῦτο διότι, κατὰ τὴ διάρ- γαφέρουν θε ἀπὸ πιθανἠ ἆνο ἵππου µή- σµα νὰ μὴν φορίες µας τητα ὀξυγόνου, Στὸ μεταξύ, νεώτερες πληρο- Κεια τῆς ἐγχείρησης ὁ σωλήνας ὁ- ξυγόνου εἶχε διπλωθεῖ μὲ ἄποτέλε, παρέχει ἐπαρκῆ ποσό- ἀναφέρουν ὅτι σήµερα το πρωὶ θὰ διεξαχθεῖ νεκροψία γιὰ μέχρι τὴ νὰ διαπιστωθοῦν χὰ αἲ ὃ Ὑκλάθου κνάτου της. αυ... Ἡ κηδεία της θὰ ψί 9 ἰ ς θὰ γίνει τὸ ἀἁπό- γξυµα στὴν Αραδίππου, πὸ τὰ παιδι ίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι δυὸ ἆ- ἁ τῆς Σκλάδου ὑπη: Ρετοῦν στὸ στρατὀ. (ΠΡ 28 ήΑΠθΩΜΟΝ 1981 ἕ Νιπὶ τὴν τ Πηνημίως μιθηοὴν τὴ Μεγάλη Τοίνη σηµεί- ὣὧσαν ἐπιτυχία, τόσο ἀπὸ πλευοᾶς διοργανώσεως, ὥσο καὶ ἀπὸ πλευρᾶς ἑ» , τῆς Τραμμα- τείας ὅσον ἀφορᾶ τὰ δι- άφορα οεκόρος. Τὸ γε- γονὸς αὐτὸ δὲν θοήθησς τὸ συµπαθῆ ἐκφωγητὴ κ. Γεωργιάδη νὰ ὀνημε- οώνει τοὺς θεατὲς πότε ἑπατυγχάνονται γῶνες ποᾶπει νὰ γίνεται κάποια προετοιμασία, ᾱ- στε ἡ γοαμµατεία νὰ εἶνα, πλήρως ἐνήμοροη γιᾶ τὶς διάφορες παγ- κύποιες καὶ πανελλήνιες ἐπιδόσεις. Στοὺ διήµεοους ,ἀγῶνες παρᾶστη καὶ ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κκ. (. Κονομῆς. Αὐτὸ - εἶναι πρὸς τιμήν τοῦ .. ἩὝὙ- | πουργοῦ. γιατὶ οἱ ἐπίση- | ἱ μοι τῆς Κυδερνήσεως µας συνήθως ἂν ὄχι πάν τοτε, λάμπουν μὲ τὴν ᾱ- πουσὶα τους ἀπὸ τοὺς ᾱ- γῶνες στίδου. Ὁ κ. Κονομῆς χκήουξε καὶ τὴν ἕναρξη τῶν ἆ- γώνων. Καὶ ἀφιέρωσε δύο οελίδες γιὰ νἁ άνα- πτύξει τὴ καὶ τὸ ἰδεῶδες τοῦ ἀθλητι- σμοῦ. Ὅμως ὁ κ. Κονομῆς παρέλειψε νὰ πεῖ ὅστω καὶ δυὸ λόγια γι αὖ- τοὺς ποὺ δημιούργησαν τὸν Κυποιαὸ µμαθητικὸ ἀθλητισμό. Τοὺς Ύυμνα- στὲς, Ακόμη ἀναμέναμε ὅτι λους καὶ κάποια συγκε- κοιµένα χαὶ ποακτικἁ κί- νητοα γιὰ τὴν περαιτέ- οω προσέλκυση τῶν µα- -ᾱ- θητῶν στὰ στάδια. Τέτοια µέτρα θὰ ᾗ- ταν δυνατὸ νὰ σαν ὅ- ποτροφίες στοὺς πρώ- τους γικητὲς, δηµιουργία καταλλήλων Χώρων στὰ σχολεα γιὰ πραπονή- σεις, ὄργανα γυµναστι- κῆς, μετεκπαίδευση Ἅκν- μναστῶν καὶ ἄλλα. Ἠλπίζουμε ὅτι ὁ κ. Κονομῆς θὰ δεῖ τὴ ση- - µασία τῶν κινήτρων γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ µαθη- τικοῦ µας ἀθλητισμοῦ, προτοῦ εἶναι ἀργά. Φ ΤΓιὰ ἄλλη μιὰ φο- ονἆ οἱ ἀἁγῶνες ἔγιναν μπροστὰ ἀπὸ ἄδειες χεο κίδες. Ποὶν μερικὰ χού- για ὥὡστόσο οὗ Χερκίδες γέµικαν ἀπὸ μαθητὲς καὶ µαθήτοιες ποὺ ἔπευ- Ἡ φημοῦσαν καὶ ζητωκοαύ- γαζαν ὑπὲρ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀθλητοιδν τοῦ Φχο- λείου τους ἢ τῆς περί” Φέρειας τους, Αὐτὸ συνέδαινο γιατὶ ὑπῆοχε ἡ δαθµολογία. Ῥΐναι κανρὸς οἱ Ἔπι- θεωρητὲς Σωµατικῆς ᾽Α- βωγῆς νἁ ἐπαναφέρουν τὴ δθαθμολογία τόσο στοὺς περιφερειακούς, ὅ- σα καὶ στοὺς Παγκυπρί γέες ἐ ζωδόσεις. Ἔχουμα τὴ γνώµη στοὺς ους ᾱ- ους Μαθητικοὺς ἀγῶγες,. ναξωπυρωθεῖ Ἡ ἀΔΣΙΛΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΑξΙΛΙΝΗ: Συνέντευξη Τῆς προπονήτριας Κάλλης Χ” Ἰωσὴφ στὴ (ΔΙ ΠΤΠΗΡΟ ΝΑ ΓΗΟΝΤΠΙ ΛΓΟΗΕΣ/ ΜΠΡΟΩΣΙῃ ΣΕ: Στὴ φωτογραφία µας ' ἡ Προτιονήτρια τοῦ ΓΣΠ. Κάλλω Χ΄΄ ᾿Ιωσήφ (δε- διὰ) ἐνῶ Αλλα] μὲ τὸν συντάκτη µας Λεῦκο Χράστου ᾽ ιπποδρομίες Κατὰ τὶς χθεασυνὲς Ίππο- δροµίες σημειώθηκαν τὰ ἑἐ- ξῆς ατα. 1η ΕΟΥΡΣΑ: Πταλεμαῖος Γκανιὰ 150 δίδ. 300 µ η ..α ΚΟΥΡΣΑ: Τροία Κάντη. Γκανιὰ 126 μὶλς διδ. ΙΧ5, 175 μόλς, Σύνθετο στοί- χηµα 2ΖΧ2 125 μίλς. 3η ΚΟΥΡΣΑ: ᾿Αθηνούλλα - Κούσης Γκανιὰ 275 μὶλς δίδ. 2Χχ5 275 μίλς. 4η ΚΟΥΡΣΑ: Ἴνασσα -- Μπάλλυ Γκὲρλ Γκανὰ 25 μὶλς δίδ. ΙΧ5 950 μῖλς. Σύν- θετο στοίχηµα 475 μὶλς. δη ΚΟΥΡΣΙΑ: Κόμισσα -- Μάμορυ Λαίην Γκανιὰ 200 µ. δίδ. 9Χό 300 μὶλς. .όηΚΟΥΡΣΑ: Λεωνίδας --- ο σοιὰ 200 μᾶλς 7η ΚΟΥΡΣΑ: Ἓλωήεσα -- Η Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ϱ.0.. Κ. ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ Τὸ ΘΟΙ Κ. ἈΛακατάµιας μὲ ἀνακοίνωσή του εἰδοποιεῖ ὅλα τὰ µέλη του στὶς 9 Μα- ου στὶς 4.50 µ.μ. θὰ πραγμα τοποιηθεῖ ἡ ἐτησία Γενικὴ Συνέλευση. ΘΕΜΑΤΑ: Λογοθεσία Απερχομένου Συµθουλίου. Διάφορα ᾿Ἐκλογὴ Νέου Διοικητικοῦ ὅπως ποομηθουθοῦν τὰ ἀνάλογα ἔντυτα ἀπὸ τ Τοαμµατέα. Τελευταία ἡμέ. ρα ὑποδολῆς ἱποψηφιοτήτων εἶναι ἡ ΤἸ Μαΐου στὶς ϐ π.μ. Τὰ 3Όχρονα Ὀλυμπιάδας Νεαπόλεως Τὸ Διοικητιὸ Συμδούλιο τῆς Ὀλυμπιάδας Νεαπόλεως μὲ χθεσινῇ ἀνακοίνωση της ῖ τοὺς Ἱδρυτὲς, τοὺς παλαιοὺς διοικητικοὺς παράγοντες καὶ τοὺς παλιοὺς ἀθλητὲς τοῦ σωματείου σὲ δεξίωση γιὰ ὄθχρονα τοῦ σωματείου. Αὐτὴ θά πραγμα τοπονηθεῖ τὴν ἑοχόμενη Ἱ]α- ρασκευὴἡ στὶς 8 μ.μ. στὸ ἐν- τευκτήριο τοῦ σωματείου, ΠΛΗΡΟΦΟΡ μμ. Μονρόε Γκανιὰ 225 μὶλς δίδ. δΧό 400 μὶλς, Σύνθετο στοί- χηµα 375 μίλς, ΣΟΥ ΠΣΤΕ:Ι ΚΣ α’ ΚουρσΣα 11921 {5628 618! «Ε913.500 μῆλς ἸΑνὰ 535 4705 12993 3050 5904 840Ι 5445 1189 10246 12231 2560 Ι3ἱ2 1086» 2405 Β’ ΚΟΥΡΣΑ 3940 35ό27 7067 5713.500 μὶλς 587 5ἱ56 »ανὰ «29.900 μῖλς 0206 3552 9090 248 ὤ5ος Δ4ἱ 13920 10562 1876 7240:. 407 12157’ 5’ κουρα. τὶ μάιοό οι νο Ἡ 12052 {307.500 μῖλς 5412 Ε159 750 |. Ἀλνὰ 524.900 μὶλς 2998 11215 3938 4494 μΙκρ ο μρελ]ες ΖΗΤΕΙΤΑΙ ἰδιαιτέρα γραμ μοπεὺς μὲ καλὲς γνὼσεις τῆς ᾽Αγγλικῆς γλὠσσης κα θὼς καὶ. ἀγγλικῆς καὶ ἑλ- ληνικῆς δακτυλογραφίας. Α ποτείνεστε: στὴν Ἑταιρεία ΚΑΙΟςΗΟΗΒ ΑὔὕβΒΡΙΝα6 ἆαἆ ΘΕΟΡΒΙΙΥ δΕΒΝΙΟΕ Τηλ. 54145 Λάρνακα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1. Αύο διαμερίσματα στὴν Λεωφό- Ρο Ομήρου 27, δίπλα στὸ Δημοκρατικὸ Συναγερμό. ἍΑ. Ἕνα διαμέρισμα στὴν πολυκατοικία Δημόκριτος 1. 8. διαµόθρισµα στὴν πολυκατοικία Τσιαττά λα ἕναντι παλαιοῦ Καφεκο πτείου. μβόψορίεςὴ πε Δ65ΙΙ. . ΕΝοικιαζεχαί. - ΄ἀποθη- κευτικὸς Χχῶρος μας ὁδὸ : Ζαππείου Ἰ στὴν Παλλουριώ- τισσα, πλησίον τῆς ᾽ ἝἜται- ῥρείας Πενικῶν Κατασκευῶν. ο) Ἡμιωπόγειον δάθους δύο πολ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια 'τὰ μαορὰ 12357 570 5259 433 αδοῦ 240 Ἰ4845 35056 Ι0ΟΙ52 2969 β ) μκόγειο ἐμόαβοῦ 120 τὰ. | , Οἱ δύο χῶροι ἐνοικιάζονται Α. ΚΥΡΣΝ νο ὀρλο σιορε ορίς ἢ 4346 5056 κ. . , 11841 5 528 44441 Ὑραφεῖο. 673 5 264 κών ὰ 1850 μὶλς ΣΒΡΩΝΕΙ 7830 474 ᾖδ465 10 112ΙΦ᾽ 7Ιδ4 6890 ΚΑΘΕ 759Ι 1538 4748 Ι340ἱ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Ε’ ΚΟΥΡΣΑΙ ΡΕΚΟΡ τι 61044 75243 5 522 κ Ἰσο ε 261 στο ΠΑΛΛΑΣ ᾿Ανὰ Ε41.350 μὶλς Πεμεσοῦ 7Ι49 11880 1970 2634 »πομετα Ι18Ι 4642 δ78ἱ 1080 πο Κλητη 4256 Δ4ἱό 4268 ΑΙΙ4 ΠΙΟ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΣΤ’ ΚΟΥΡΣαΑ, , ἀπὸ τις δύο ποῶτες 13847 {612 δ6Φ «906 Ἡ ΓΡΑΝΙΤΑ 11784 εἰ λανὰ 24.3 ο. 9070 572Ι 6222 2248 ΔΠΟ ΛΕΜΟΝΙ 596! «4984 1827 55 Βό6 118 6055 2ἱ52 “Νο, 3 Ζ’ ΚΟΥΡΣΑ 8641 Ε6ἱ2 ἔγχρωμο 383 {303 Ι40ἱ2 553 Παραγωγῆς Μαοτίου {19861 αγὰ 524.300 μῖλς ον ὃς απο, Τὰ κάσετε αὐτὴ . 60 707! 1996! 14983 τὰ (ΓΡΑΝΙΤΑ») μειαρον ΓΙΙΝΗ ομιΝίς Βυ!ΡΙΝ πα ῥ λεωθρορς Πο πολυκατοικία μι ο ο. ο κ ιδ ή πο αλ. τκ.192ΘΛ ον ον ος πολυτελής ον Λευκωσίας ο οἱ ΗΣΑΤΑ Ενο0ῦ7---53525 ΤΕΛΕΞΙ2214 ΜΑ... π.μ. Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ «Εἶναι λυπηρὸ νὰ διεξάγονται Πακύπριοι ᾿Ανῶνες Ἀπροστὰ σὲ ἄδειες κερ- πίδες, τὴ στιγμὴ ποὺ ἕνας ὁποιοσδήποτε ποδοσφαιρινὸς ἀγώνας Α΄ Κατηγορί- ας μ᾿ ἕνα μέτριο ἐνδιαφέρο, συγκεντρώνει πέραν τῶν 5.000 δεατῶν». Αὐτὰ μᾶς τόνισε ἡ ἀπούραστη προπονήτρια τοῦ Τ.Σ.Π. Κάλλη Χ΄’΄ Ἱω. σήφ, φανερώνοντας ναὶ μεταφέροντας ὁτὶς στῆλες αὑτὲς, τὴ μεγάλη ἀπογοή- τευση τόσο τῆς Ἰδίας ὅσο καὶ τῶν ἀθλητριῶν της. «Ὁ ἀθλητῆὴς -- συνεχίζει ἡ Κάλλη -- χρειάζεται τὸ χειροκρότημα. Χωρὶς αὐτὸ. γρήγορα μπορεῖ ν᾿ ἀφήσει τὸ στίόο, στερώντας, σὲ κεῖνο καὶ στὸ σύλλο- Υό του τὶς λαμπρές πρθοπτικὰς ποὺ μπορεῦσε νὰ εἶχε στὸ ἄθλημα του. «Ἑκδατε καὶ σεῖς στοὺς πρύσφατους Παγκύπριους µα θητικοὺς στὸ Μακάριο Ὑτά- διο νὰ καταρορύπττονται ρεκὸρ χωρὶς χειροκροτήματα. δὲν εἶναι ἄδικο αὐτὸ Γιατὶ στὸ κάτω --- κάτω ἕνα οεκὀρ δὲν γίνεται ἀπὸ τὴ μιά µέρα στὴν ἄλλη. Ἄονιαζρτοι µμεθοδικὴ καὶ σκληρή δονλειὰ. Καὶ οἱ ἀθλήτριές µου --τὰ μωρά μου ουμπληρώνει]--- ποὺ εἷ- ναι ἀπὸ 15 ---18 χρονῶν γυ- µνάξονται καθημερινὰ σχεδὸν ὅλο τὸ χρόνο. Δὲν θέλουν αὐτὰ γὰ διαγω: νισθοῦν μπροστά σ᾿ ἕνα εὖ- οὗ κοινὸ ποὺ ἔστω μὲ τὴν παρουσία του θὰ ἱκανοποιή- σει, ἐὰν δὲν εἶναυ τίποτε ὅλ- λο, ἠθικὰ τὸν ἀθλητὴ ἢ τὴν ἀθλήτονα ΣΤ προσφέρουμε ἐμεῖς ἐ- δῶ οτὴν Κύπρο στὰ παιδιὰ ' αὐτὰ Μήπως ἕνα μετάλλιο Αὐτὰ μᾶς τίμησαν ἐπανειλημμένα στὸ διεθνὴ χῶρο μὲ ἀνεπανάληπτα ἆπο- τελάσματα. Συνεπῶς, ἡἃ πι” κρία ὅλων ος πρότει νομί- ζω γι’ αὐτὺ τὸ θέµα νὰ εἷ- ναι, δικαιολογημένη». ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΠΚΗΣ --ῄιστεύετε πὼὠς ἐὰν ὁ κλασσικὸς ἀθλητισμὸς ἔντα- χθεῖ καὶ σιὶς ὁμάδες θὰ φέ- οει θετικὰ τα ὅ- σον ἀκρορᾶ τὴν, προσέλευση θεατῶν: -Απὺ μιᾶς ἄποψης θᾶλα Ύα ὅτι θὰ ἦταν θετιχκὸ στοι- χεῖο,. Γιατὶ ἂν θυμᾶστε πα- λαιότερα εἴχαμε τοὺς ὄνασω- ματειακοὺς ἀγῶνες μὲ µεγά- λη πάντα ἐπιτυχία. Όμως ἡ ὠμὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ Κύ πριον δὲν εἶναι φίλαθλοι ἀλ- λὰ ὁπαδοι 'Ἡ κομµατικοποί- ηση Ὥτοῖ ποδοσφαίρου εἶναι γεγογὸς. Κάτι τέτοιο μπορεὶ νὰ προξενήσει ἀγεπανόρθωτη ζημιὰ στὸν κλασσικὸ µας ἆ- .. Έτσι θἄλεγα, ἃς μείνει ἀνάπαφος ὁ κλασσικὸς ἀθλητισμὸς µας ἀπὸ τὴν πο- λιτικὴ. ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ θ-- Διαπιστώνει, μιλώντας κανείς μαξὶ σας τὴ µεγάλη ἀγώπη ποὺ τοέφεε Ἂαρὸς τὶς ἀθλήτριές σας, ἀφοῦ τὶς ἴτε καὶ ϱω ἀγάπη τοῦ ἀθλητῃ πρὸς τὸ ἄθλημα τὴ σωστὴ προσέγ- γιση τοῦ ποοπονητῆ μὲ τὸν ἴδιο, ΣΑπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ αν πετύχεις σωστὰ αὐτὸ τὸ- ε ἡ ἐπτυχία δὲν θὰ ᾿ογή- -- νᾶσθε. Στὴ δικὴ µας νοοτροπία καὶ εἰδικὰ . στοὺς νέους ὅπι- κοατεῖ μιὰ εὐαισθησία. Πόσο μᾶλλον στὰ νεαρὰ κορίτσια ποὺ εἶναι κατὰ κανόνα ὑπε- α. Κατὰ ᾿νάγκη, θὰ πρέπει νὰ κερδίσες τὴν ἐμπστοσύ- γη τους ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ δειλὰ --- δειλὰ κάνουν γιὰ πρώτη φορὰ τοὺς πρώτους γύρυςς πι µανσης, ποὶν καλὰ μποῦν στὸν ἁπέλειωτο καὶ κουραστιὺὸ ἁἀγώνα τῆς φιλοδοξίας τοῦ πρωταθλητι σμοῦ. » Ὅλοι µας ἀντιμετωπίζου- µε προθλήµατα. µΠιὸ πολλὰ Ὀ πιὸ ἐπυκίνδννα οἱ ἔφη- 6οι. Στὸ στάδιο αὐτὸ ον ἕεται ἕνα καλὸ δάσκαλο τῆς ζωῆς. Εάν εἶναι ἀθληκής, χοειάζεταν ἕνα καλὸ προπονη τὴ ποὺ νὰ εἶναι παράλληλα καὶ ἕνας καλὸς πατέρας. ϱΣΟἱ δικὲς µου ἀθλήτοιες τοῦ ΤΣΗ μὲ νοιώθουν σὰν μητέρα τους. ᾿Ακούω πάντα κάθε πρὀόληµά τους, τὸ συ- ζπιοῦμε καὶ ρύσκουµε μαξὶ τὴ λύση του, Τὰ μωρὰ µας χουράζοντω καὶ προσφέρουν τόσα πολλὰ στὸ σύλλογό τους παρὰ τὰ προθλήματα καὶ τὶς ο ες παν βνημαναέ» Τὰ νοιώθω σὰν μωθὰ µου ἀφοῦ περνοῦμε πιὸ πολλὲς ὧρες τους. Μὴν ξεχνᾶτα ὅτι ὁ µέ- σος ὄρος ἡλικίας τῶν ἀἆθλη- τριῶν µας εἶναι ἀπὸ 18 χοο- νῶν µέχοι 18 χρονῶν. Καὶ καταλαδαίνετε. εἶναι εὔ- Χολο μιὰ ἀθλήτοια νὰ συµ- θουλευθεῖ τὴ γνμνάστοιά της παρὰ τὸ γυμναστιὸ της. ΤΑ ΤΑΜΠΟΥ --Ἡ γίνεται, μὲ τς µαγα- ΄λύτερες ἀθλήτοιες: ---“Αὐτὲς εἶνα, πολὺ λάγες. Ἠΐναιν οἱ ἀθλήτοιες οἱ ὁποῖες πάραν ἀπὸ τὶς ἑπατυχίες τους ποὺ τὶς ἀναγκάδει νὰ συνε- χίσουν τὸν κλασσικὸ ἀἆθλητι- σμὀὸ, ξεπέρασαν τὰ διάφορα ταμποῦ ἐναντίον τοῦ γυνω- μείοη ἀθλητισμοῦ. Δυστυχῶς ὅλοι άναγκα- σμέγοι ἐκ «τῶν πραγμάτων, νὰ κάνουµιθ µμιὰ πρωταθλή- τρια πρὶν κλασει τὰ 18 της χοόννα. Κυ αὐτὸ γιατὶ, μετὰ, 0) ἀποφοιτήσει, θὰ πάει νά. σπουδάσει, ἢ νὰ ἐογασθεῖ καὶ τὸ πιὸ συνῆθες στὸν τό- πο µας νὰ παντρευθεῖ. “Ὁ- λα αὐτὰ συντείνουν σὺ μογά- λο θαθμὸ, νὰ κρατήσουν τὶς ὀνέλιξη τοῦ κλασσικοῦ μας ἀθλητυσμοῦ, τὴ στιγμή ποὺ στὶς ἄλλες χῶρες, ὁ πρωτα- θλητιομὸς γίνοτα κατὰ κα- νόνα μετὰ ποὺ ἡ ἀθλήτρια θὰ ηίνει 320 χρονῶν. --Εΐναι ἱκαναποιητωὴ ἡ ἱ- -«Ἠπορῦ νὰ πᾶῶ ὅτι ματὰ τὴ: δηµιουργία τοῦ Αθλητια τοικοῦ Συνδέσμου Ἠυίνεται μιὰ πιὸ συστ παραχο λούθηση τῶν ἀθλητῶν µας. Ὅμως ἡἐμεῖς θλέπουµε ὅτι ν εμας µας δὲν ανν κπληρωθεῖ ἀκοιδῶς. 'Ἡ πα οοχἡ θιταµίνων γιά αμμόςι ἃμα δὲν γίνεται στοὺς ἀθληπὲς µας ἑνῶ ἂν συγέδαινε κάτι τέτοο τὰ ᾱ- ποτελύσµατα θἄταν ἀπόμη καλύτερα. Ὅπως ἀκόμη ἐὰν ἡ οἰκονοαμικὴ εὐχόρεια τοῦ συλλόγου µας τὺ ἐπέτρπε καὶ προμηθεύαµο πιὸ συχνὰ στοὺς ἀθλητὲς µας µύοχαλα- οωτικὲς Χρέµες καὶ πλαστι- κοὺς ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑ ΣΙΑ --Πᾶς ϐλάποτα τὸ ποὀθλη µα τῶν ἀθλητιιῶν ἔγνατα- οιάσεων λη μάστιγα τοῦ ἀθλητιομοῦ µας. 'ΕἘνῶ ὑπάσχει πληθώ- τὰ παιὸ πολλὰ ἀγενμετάλλευτα. Καὶ τοῦτο γιατὶ δὲν εἶναι ἔπαρ- κεῖς οἱ ἀθλητωσὶ κχῶνοι. τὴν ἐπαρχία δὲ, οὔτε ὑπάρ χουν. Τ γίνονται οἱ ταλαν- τοῦχοι ἀθλητὲς της Φυσικά χάνονται, γιατὶ οὔτε καὶ ἡ ἀ δὲν τὰ διευκολύνει γιὰ νὰ κατέρχονται στὰ στά δια τῶν πόλεων νὰ προπονη- θοῦν. ---Ποιοὺς τρόπους ποοτεί- νεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προ θλήµατος αὐτοῦ -Σὰν ποῶτο στάδιο, θά- λργα νὰ διατεθεῖ στὰ πρὺύ- χριρα καὶ Αίγα γήπιεδα ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἐπαοχία ἆθλη τικὸς ο μά Παθάλλη- λα νὰ διορυσθοῦν προπονητὲς συλλόγων ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν τὴν προεργασία ιιὲ τοὺς ταλαντούχους ἀθλητὲς γιὰ γὰ μὴ χαθοῦν. πάρχουν ποοθλήµατα μεταφορᾶς ἀθλητῶν σας --“Δυστυχῶς ναὶ. Μι αὐτὸ παρὰ τὶς ποοσπάθειες τοῦ ο μο] αθσίοης ΙΙ. ΙΝΤΕΚΙΟΕ. ΡΟΒΟΧ 1363 ΙΜΑδΣΟΙ ψει ΡΕΣΡΙΟΝΕΕΣ κ. μαδὶ παρὰ στὸ απίτι ΤΣΠ. Τιανὶ οἳ οἰιονομικὲς δυνατότητες τοῦ ο µας εἶναι Τουλάχιστον, μ’ δη τὴν καλή διάθεση ὅλων µας κα: λύπτουµε σὲ μικρὸ ποσοστὸ τὰ ὁδοιπορικὰ 20--36 ἆθλη- πῶν ποὺ τὶς ὁμά- δες τοῦ ΓΣΠ. ἙΕλπίίουμε με ἁ νὰ εἴἵμαστε σὲ θέση νὰ καλύττουµα τὰ ἕξο- δα ὕλων τῶν ἀθλητῶν µας. ΠΟΛΛΑ ΤΑΛΕΝΤΑ --Ἑάνω ἉὙπγανὸς ὅτι τὰ ταλενταῖα ἍἉχοόνια, ἡ γυύναν πεία ὁμάδα τοῦ ΓΣΙ δελτι- ώὤθηνα σημαντιωά ---“Ἠράγματι τὸν τελευταῖο κανρὸ παρουσιάζᾳται ἄνοδος στὴ Ἅγυν τοῦ ΤΣΠ. Απόδειξη, οἱ συχνὲς ἑπτυχίες µας, Κν αὐτὸ διό- τι ὑπάριει τὸ ὑπόθαθρο στὴν ὁμάδα θεντικὰ ταλέντα ποὺ μᾶς κοα τοῦν ξάγουπνους γιὰ τὸ πα. οὸ καὶ ους γιά, τὸ μέλ λο. Πνατὶ φαστεύουμε ἀιρά- δαντα μµποικὰ ἀπ' αἰὰ τὰ ταση δὲν θὰ μᾶς διαψεύ- ση επορεῖς νὰ μᾶς ἀναφέ- οεις μορικὲς ταλαντοῦχες ἆ- θλήτριες σας --Ὅμο ς θὰ Ἡ- ταν δύσκολο νὰ ς μοτοςὺ τῶν ἀθλητοιῶν σον 6 καλύτεες. ιως δὲν θὰ ταν δύσκολο νὰ πῶ ὅτι προδιαγράφεται λαμπρὸ μέλ- λο γιὰ τὶς πιὸ κάτω ῥθλή- ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΤΣΤΟΥ ΞΕΛΝΙΟΗΠ ΘΕΒΝΊΙΟΕ ως ΛΛΕΙΕΣ ΠΕΡΙΙΛΕΣ ΕΞΞ: ΝΤ. ΜΙΧΛΗΛΙΛΗ ου. Ὁ ᾿Αθλητισμὸς σὰν ἰδέοι πηγάζει ἀπὸ τὰ 6όθη τοῦ ἀνθρώπου καὶ εἶναι μιὰ ἆ- πὸ τὶς εὐγονόστερες ἐκδηλώ σεις τῆς φυχῆς του. Γι οὐ τὸ καὶ ὅταν ἡ ἰδία αὐτὴ ἐνσαρκώνοι σωστὰ καὶ ὁ- λαποιεῖται µέσα μως ἃ ᾱ- γωὠνιστηνοὺς δηµι- ουργεῖ μιὰ ο όκτι- νοθολία φυχιὴ καὶ Ἵνευμα- Ὁπιαὴ τόσο στοὺς ἀγωνιζό- µενους ὅσο καὶ στοὺς φι- λάθλους. ὁ ὀθλητισμὸς εἶναι ἡ πι- στὴ εκόνα τῆς καάθηµερ- νῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλες τὶς μορφὲς της, ο Αγωνίζεται ὁ μμ πος, ὁ κάθε ἄνθρωπος, νὰ κορθίσοι τὴν ζωή του. μέσα κερδίσει μιὰ θέση στὸν κάσμο αὐτό. Τὸ διο ἀπριθῶς ὀπιχειρεῖ --- μὲ ἄλλους ὄρους δέδαια καὶ μὲ διαφορετικοὺς --- μαὶ ὁ ἀθλούμενος. [ρου παθεῖ νὰ καταλάδει μιὰ θέ ση. Στόχος του ἡ διόκρι- ση, ἡ νίκη, τὸ ρεκόρ. Σπό χος τοῦ κουνοῦ ἀνθρώπου ἡ ὀπιδίωση, ἡ ισφόοιση, ἡ ὀνάδειξη, Βέδοια δὲν ἔπι- τυγχάνουν ὅλοι στὶς ἐπι- νοθις τους. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἔχον τὴν πρώτη παρ. ὡς σημασία ἡ προσπάθεια, ὁ τρό ης. Ρα. ποὺ ῥηωνίθετρε. κονεῖς, Αν εἶναι δηλ. τί- ον ] τοὺς κπανόνες καὶ αλα ών λαθν. αλ λλο: ναοί ν ροφ. Ταυτόχρονα ἅμως σμο, Πέρα ὅμως ἀπὸ αὐτὰ ὁ ἀθλητισμὸς ἀποτελεῖ ἕνα κουγωνικὸ Φοκνόμαονο μὲ τὸ ὁποῖο ἀσχολοῦντοι καθηµε- ρυνὰ ἑκατομφύρια 3 ην. γιὰ ὄνειρα καὶ φιλοδοξίες μὲ σκοπὸ νἁ κατακτήσουν, ὅλι πιὸ ὡραῖο καὶ πιὸ ἁ- Υνὸ ὁπιάρχει. Δηλ. τὴν κα: ταξίωση. μέσον τοῦ ἀθλητις σμοῦ. Χρειόζοντα ὅμως αὐτοὶ οἱ νέοι σώστὴ «σθο- Όμως. Σημµαντιωκότατος λοι- πὸν ὁ ρόλος τῶν πορογόν- των, Ίσως πιὸ σημαντικὺς καὶ ἀπὸ αὐτὸν τῶν ἰδίων τῶν ἀθλητῶν, Ἡ στήλη οὐτὴ Έχον τὴν φιλοδοξία νὰ κάθε Τετάρτη μὲ ὅλα Ἡ σε πρρωκόησι..χου....τά, θὰ. ἀσχολεῖτοα ροῦ ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ ΡιθδουΒι ΗΠΙΟΙΙΜΒ. ΚΥΡΙΑΚΗ/ΘΝΒΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΘΤΑΗΤ:4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 Σελῖδα 10 Ἱ «ΝΘΝΗΤΙΚΙ . ΠΕΙΛΙΝΗ» ΦΙΛΑΘΙΛΟΙ, Ἀπὸ σήµερα καὶ κάθε μεσημέρι ἡ «Ἀ- θλητι Δειλιὴ» θὰ θρίσκεται µαζί σας γιά μιὰ πλήρπ, σωστὴ καὶ καθ ὅλα ἀντικειμενι- κ ἐνπιμέρωσπ γύρω ἀπὸ τὼν Κωποιοκή, Ἑλλαδικὴ καὶ Διεθνή ἀθλητικὴ ὠπικαιρότητα, Αὐτὸ δὲν ἁτιοτελεῖ τὸν καθιερωµεντὶ δήλωσπ κάθε νέας ἐφημερίδος ἀλλὰ ὡποτε- λεῖ τὸ πιστεύω ὅλων ἐμᾶς ποὺ ἁποτελοῦμε τὸ «ετήμ» τῆς ᾿Αθλητικῆς Δειλινῆς. σαμε νὰ ἔχουμε στὶς τάξεις µας ὄχι µόνο «λοῦμε ᾗ ! ἔγκυρους ἀθλητικοὺς συντάκτες ἁλλὰ καὶ ἐκλεκτοὺς παράγοντες σὰν τακτικοὺς συ- Μέν διατυµµταζουµε ὅτι θὰ φέρουμε Ι πανάστασπι στὴν ἀθλητικὴ δημοσιογραφία τοῦ τόπου. Αὐτὸ θὸ τὸ κρίνετε ἐσεῖς οἱ σωστοί, ἀντικειμενικοὶ ἁλλὰ καὶ ἁπαιτπτικοὶ φλλαθλοι, Καὶ ἐπείδὴ γνωρίζουμε πόσο ἁπαι. σᾶς ἱκανοποιοῦμε κάθε σας ἐπιθυμία. τητικοὶ εἴσαστε, ἐμεῖς θὰ «φροντίσουμε νά Ὠτὶς στΏλες τῆς «ΑΔ, Δ θὰ 6ρήτε πλη- ροφορίες γιὰ κόθε ἄθλημα ἁπὸ κάθε ὙΣω- ματεῖο. Διακρίσεις δὲν θὰ κάνουμε. Γιὰ μᾶς ὅλα εἶναι ἴσα. Ὅπως δὲ, δὲν θὰ κάνουμε ἐμεῖς διακρίσεις, Ζητοῦµμε ἁπτὸ τὶς Ὅμοσπον- δίες, τὰ σωµατεῖα καὶ καθ ἕνα ποὺ ἔχει ὁ- πεώθυντι θέση, τὴν ἴδια μεταχείριση μὲ ὁ- Ι ποιαδύπιοτε ἅλλα ἑἐφηωμερίδα. Δέν θὰ ἄνε- χθοῦμε διακρίσεις σὲ θάρος µας, Ίσως μὲ τὴν στάσαι µας νὰ πικράνουµε μερικοὺς. | λΑλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ ἔχει καμμιὰ ὁπὸ µέρους µας προκατάλπψπ, Αὑτὸν πού σήµερα ἕττι- [ | νεργάτες. | τὸ ἀξδίει. ο νοικτὲς γιὰ σᾶς, Ι Ὀτιδήποτε οχξε της Ὠλθλητκῆς Ἂ κρίνουµε αὔριο θὰ τὸν ἐτιαινόσουμε ἂν | 1 Καὶ Κάτέ Πσλὸ αν Ἰκὸ Ἡρὶν' κλεήσο . υ- σύντομο µας αὑτὸ σημείωμα, Οἱ στῇ- εἴλδβόν' θὰ εἶναι | νὰ ἑκφράσετε καὶ νὰ διατυπώσετε μὰ διστάσετε νὰ μᾶς τὸ γράψετε, Ἐμεῖς θὰ σᾶς φιλοδενήσουµε τὴν | ἐπιοτοίλή σας χωρὶς δισταημὸ, ἔστω κι ἂν θὰ ἐπικρίνετε ἐμᾶς. ΑΔὐτὰ σὰν πρώτα ἐπιαφή. ΄ ΕΑΘΛΗΤΙΙΦΗ ΔΕΙΜΙΝΗΝ Σήµερα τὸ 6ράδυ ήπε[ι ΙΙΙ πὶ Ιήλλ ΠΚ! Τὸ Παγκύπρνο πρωτάθλημα Πετοσφαίρας Γυναικῶν θὰ συνεχυσθεῖ σήµερα Τρί- τη μὲ τέ συναντήσεις. Στὸ ΓΣΠ τὸ ΑΠΟΕΛ θὰ συγ κρουσθεῖ μὲ τὸν Παφιακὸ καὶ ἡ Ὀλυμπιάδα μὲ τὴν ΑΕΛ. Στὸ Καϊακλὶ ὁ Αχιλλέας θὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Φοίνικα ἐνῶ ὁ Ζήνων θὰ ἄναμετρη- θεῖ μὲ τὴν Ν. Σαλαμίνα. Οἱ διαιτητὲς καὶ ἡ Γραµµατεία τῶν ᾽Αγώγων ἔχουν ὡς ἑξῆς: χουν ὡς ἑξῆς : ΑΠΟΕΛ -- ΠΑΦΙΑΚΟΣ Τήπ.: ΓΣΠ ὅρα ό μ.μ. Διαν τητὲς: ᾖΖ. ᾿Παπαχώστας, Α. Στυλιανίδης. ᾿Ἐπόπτες: Κ. λΑποστολίδου, Στ. Χαραλά- µπους, Γραµµατεία: Χρ. Αν τωνίου, Γυµνασίαρχοςς, Στ. Ἕλληνας, ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝ, - ΑΕΛ. Τήπ.:. ΓΣΠ ὥρα: δ μ.μ. Δι αιτητὲς: Α. Σπυλιανίδης, Ζ. Παπακώστας, ᾿Ἐπόπτες: Π. Στιδαρός, Κ. Μελετίου, Τραμ µατεία: Λ. Μαρκίδου, Τυµνα σίαρχος: Α. Θεοχαρίδης. ΑΧΙΛΛΒΑΣ ΦφΟΙΝΙ- ΕΙΑΣ. Τήπ.: Αχιλλέα ὥρα 7 μμ. Διαιτητές: Ν. Καλα ποδᾶς, Α. Αναστασιάδης. Ἐ πόπτες: Σ. Πεωργίου, 2ολο µωνίδης, {ραµµατεα: ᾖ7Ζ. ἳ Τυμνασίαρ- Τ. Χαραλάμπους. Χ ήνΩΝ - Ν. ΣΑΛΑΜΙ- ΝΑ. Γήπ. Κλευστὸ Λάρνα κας ὥρα 7 μ.μ. Δνιαντητές : Μ. ἘἨλία, Χ. Χαραλάμπους. Ἐπόπτες: Κ. Σάδδα, 2. Χαραλαμπίδης, Πραμματεία : Χ. Ιωάννου. Γυμνασίαρχος : ΕΚ. Οἰκονομίδης. χρειάεταιπροσοχή ΡΕ: Ἡ ΜΠΡΙΣ ΕΙΝΙΙ ΠΟΛΙ Ε “ ἀΣΙΛΙΝΗ: ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | 98] ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΑξΙΛΙΝΗ ΠΑΝΟΠΛΗ ΕΦΒΑΣΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΓΙΑ Τη ΜΛΤΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΠΑΝ: Τὸ παιγνίδὃι ΠΙΝΙΝΙΗΝ Ἡ ἁἀγωνιστκὴ εὐφυχία, ἡ ἁἀποφασιοτικότητα καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν παικτῶν µας, καθὼς ἐ- πίστης καὶ ὁ παράγων ἔδρα ἀντπσυχοῦν σοθαρὰ τοὺς Ὁλλανδούς ἐνόψει τοῦ αὐριανοῦ ἀγώνα στὸ Μακάριο Στάδιο. Αὑτὸ φαίνεται καθαρὰ ὁπιὸ τὶς δηλώσεις ποὺ ἔκαναν στὴν «. Δ. ὁ προπονητὴς τῆς Ἐθνικῆς Ὁλονδίας κ. 5, Μπάαν καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ περίφηµος ἁἀριστερὸς ἐξτρὲμ τῆς Σαήντ Ἐτιὲν Τζώννυ Ρέτι. Ἰ Ὁ κ. Μπάαν δήλωσε ὅτι τὸ παιγνίδι εἶναυ χρύσιμο γιὰ τὴν ὁμάδα του μιὰ καὶ χοει άξεται ἀπαρατητα τῆν νίκη καὶ ποόσθεσε: «Πυστεύω ὅτι ὁ θερμὸς καιυρὸς θά εἶναι γιὰ μᾶς ἐμ- πὀδιο ὅπως ἦταν γιὰ σᾶς τὰ χιόνια στὸ Γκρόύνιγκεν. Πα- ράλληλα καὶ ἡ Κυποιακὴ ὁ- µάδα θὰ εἶναι σοδαρὺς ἀγ- τίπαλος διότι εἶναι πολὺ δυ- νατὴ καὶ 'ἀγωνίεται 90 λε- ατὰ. Ἔχει ἑὑώσης ὁμοιογέ- γεια ἐνῶ ἀσφαλῶς τὴν Τε- τάρτη μπροστὰ στὸ δικὸ της κοινὸ θὰ εἶναι ἀκόμη καλύ- τερη. ο ΡΕΠ Ἐξ ἄλλου ὁ Ῥὲέπ ποὺ ᾱ- γωνίστηρε στοὺς ἡτελικοὺς τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου τοῦ 1914 καὶ 1918 καὶ μετὰ τὸν Αγιαξ συνεχίζει τὴν σταδιοδρομία του στὴν Σαἶντ Ἐτιὲν εἶπε γιὰ τὸ αὐριανὸ τς. «Κάθε παιγνίδι ἑκτὸς ἕ- δρας εἶναι δύσκολο. Παράλ ληλα ὅμως ὅπως πληροφορή θηκα --ὁ ΡῬὲπ δὲν ἀγωνίστη κε στὸ Γκρόνιγκεγ-- ἡ ἴν- πριακἡ. ὑμάδα εἶναι πολὺ ὃν- νατὴη στην ἄμυνα καὶ εἶναι γνγωστὸ ὅτι εἶνα δύσκολο νὰ σκοράρει ἐναντίο σὺ μιὰ ὁμά δα ποὺ Ἑέθρει νὰ ἀμύνεται. Πιστεύω δὲ ὅτι τὸ Ἰ--θ μὲ τὴν Γαλλία ἦταν τυχαῖο. ΕΦΦΑΣΕ ΧΦΕΣ Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἓθνι- εκῆς Ολλανδίας ἔφθασε χθὲς 'πὸ ἀπόγευμα μὲ ναυλωμένη πτήση. Στὸ ἀεροδρόύμιο ἀπὸ πλευρᾶς ΚΟΠ ᾖἠπεδέχθησαν τοὺς “Ὁλλανδοὺς ὁ ᾽Αντιπρό εδρος τῆς ΚΟΠ κ. Ματσου- κάρης καὶ οἱ ἐκ τῶν μεκῶν τοῦ Διουκητικοῦ Συμθουλίου κ.κ. Ῥωθίδης καὶ Φαντούσης. Χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἔφθα- σαν οἱ ἀκόλομθοι 14 ποδο- σφαιοιστὲς: ΑΓΙΑΞ Σφάϊΐδεος, Δὰ Λἰνγκ ΑΖ 6τ: ἈΧόθενκάαπ, ἡΜέτ γκαοτ, Τὸλ ΦΕΤΤΕΝΟΡΤ: Ῥίνστεχεορς ἨΓΚΑΣ: ΕΒὰν Κοῦτεν ΙΠΣΤΟΥΙΤΣ: Μιοῦρεν ΑΙ: ΝΤΧΟΒΕΝ: Β. ΕΒὰν Ντὲρ Κέρχωφ, Πούοτθλιτ | Αγκαλιὰ πὲ τὸν τίτλο εἶναι ἡ Δ. Βίλλα Ἡ λστον Ἑίλλα, Ἆχρειά- ζεται µόνο μιὰ ἰσοπαλία στὸ Χάϊμπουου τὸ Σάδόατο μὲ τὴν Αρσεναλ γιὰ νὰ στεφθῆ πρωταθλήτρια ᾿Αγγλίας. Στὴν εὐνοϊκὴ αὐτὴ θόση ΦΨ4Π668 --- Οδΐθεα 3--θ Ὑτοχίλεαα - Βπποοὶ Β, δ--ᾱ Β]βοκρουἳ --- Β8ΙπιςΙεΥ 1---θ Ἡτοπιοτάα --- Βοθοτιαπι Ἅᾖ-2--ἱ «ΟβγβΙ9 --- Οπ8τΙοη 1---- ΟΠοςυΗΘΙά -- Ἐκθθες Ῥ Εὐ]πβτη --- Ἡθβάίῃπς 1--ᾱ σὔμησλασα -- Οποδσίςς 2--ᾱ νν ΜυἩ -- 8ηθέ. Ὅια. 1---ᾱ Νοπροτ -- Οοἰάνοείον 1---θ ΒΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΕ ΤΩΝ ΠΟΥΠΣ Απο ἵλια --- ΜιἀάΙοευτο ὃ--ὂ ΟονθπίτΥ -- δουαιρίοπ 1--ᾱ Οσγρία] Ῥ. -- Νο τα Ἐν, 1” Ενθτιοὰ --- 8ίοχ6 ρα 1ρεπίσὶι --- Μαπ. α 1--ο Ἠεεᾶς .--Ἠθει Έτοπι: ... 1μαἱοθφίος --- Βέτήηρηατν 1-0 18η. Όιά -- Νοτνήο” 1--θ Βυπάρτ]απά -- Βπσυίοα 1--ᾱ ΤοίοπΏΑσα --- Ἰήναγροοὶ ᾖ1--ἲ Ῥ/οΐγος -- Ασθοης1Ι 1--ᾱ Β]ασκρυτη -- Νοποκσῆφ 3--θ Βλποο]! ο, -- δρομο ᾖ1-- Ώ6ΤΓΡΥ -- ῬποσίοἨη .. πήπιςου -- ΟµτάΗ{ 0--ἲ 11ο --- Οἰάῑνατα 1---- Νούις Ος -- ποτά 1---ᾱ ϱ.Ρ.8. -- Οδτῦ’ρο Ὁ: δ--θ ΒΠοίί. Ἠθά --- ου Ἠδπι Ρ Οσβοτἀ ια, -- ΜΗ ν Ῥ]νπταοιη --- Βατη]εν 2--ᾱ Ῥοτίσπιουα ---Ἠμάά Πε]ά 1--ᾷ α]δα]] ---. Βνἠπάοῃ 2--ἲ Αἱάθτςειοί --- Ὑοτκ 1---ᾱ Ῥουσππι Ἵῃ --- ΠὈποοῖπ . Ὅϐ--ἲ Ῥταάί(οφά 6. Ἡογείοτά . ν Βμτν -- δίοςκροτι --υ-υ--- ῬατΗπρίοῦ -- Ότοπο 2--ᾱ Ματς -- Ῥοποασίος .. Ρ Ῥετετύοτο ---Ηατιεροο . 1--ἲ Ῥοσε ὕαιο -- Ἠλαίαχ ν ἨἙοσλάαίο --- Νοτιιρίοα Ρ Ἡήραηυ Α: --- Ἠπριθάοῃπ 1-0 Αήτάτιο --- Ἠεβτία 1-2 ζ0οἵής --- ΚΙπιατηοςκ 1--ᾱ. Ῥμπάςς Ὁ. -- Αὐοτάθεῦ 0---θ Ρατοςκς -- Ἀδηκποτς 1---α 5τ, ΜΊττεη -- Μοτίοη 2--0 ΑΝΣ --- Ὀιπιοατίοηυ 1---δ' Οιγάεραηκ -- Ε. δΗσίῃησ 2--0 Ρυωπ{ πα ὕπο --- Βία 0----ἲ Εαἰ]κίτκ -- Ὀυπάες 1---ᾷ ΗΑΠΩΜΤΟΠ -- Βεγπίςοκ 4--] Μα πεγψε]Ι -- Ηδετπίαπ ᾖ1--ἲ 5, ἀοπηςίηο -- θΗτΗΠς Α. 1--0 ἔφθασε ἡ Αστον Βίλλα κεο δᾷοντας τὸ Σάθθατο τὴν Μίντελσμποο μὲ ὁ--θ (Σιὼ 98’, Γουῦ 81’, Ἔδανς 90’) χιὰἁ νὰ φθάσει ἔτσι τοὺς 60 δαθμοὺς, μιὰ ἀγωνισικὴ πρὶν τὸ τέλος. Έτσι ἂν ἡ Αστον Βίλλα πώοει ἕνα δα- Βϐδμὸ τὸ Σάθόατο θὰ φθάσει ποὺς 61 6., ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ φθάσει ἡ Ιπσγονυῖτς. Οἳ φιναλὶστ τοῦ Κωπέλλου ΟΤΕ ΦΑ. νίκησαν τὴν Μάντσεστερ Σίπν 1--θ (Μποϊτσερ 51’) παὶ ἔφθασαν τοὺς ὅθ 6. ἐνῶ ἔχουν νὰ «δώσουν: δύο. ἀγῶ- νες. Τὸ Ἀάθδατο ἐκτὸς ἕ- ὅρας μὲ τὴν Μίντελσµποο, καὶ τὴν προσεχή Τρίτη στὴν ὅδρα της μὲ τήν Σαουθάμ- πτον. Πάντως σὲ. περίπτωση ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ϱ Λ. ΛΒΡΑΑΜΙΑ Ἐπέστρεψε τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ἀπὸ τὸ Σάο Πά- ολο τῆς Ἡφαξιλίας ὁ Λάκης Αδρααμίδης ὁ ὁποῖος ἐἔχποο σώπησε τὴν Έλωση, 'Αθλητι κογοάφων Κύπρου στὸ 4ὅο 'Ἠτήσιο Συνέδριο τῆς Διε- θνοῦς Ἑνώσεως ᾿Αθλητικῶν Συνιακτῶν. ΣΚΟΠΑ ἍΠΡΛΒΛ ΣΙΗ ΤΛΑΣΚΟΒΗ Τιὰ τοὺς ποοκουματικοὺς τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου ἡ Σκωπία μὲ πολλὰ προθλήμα τα ἀντιμετωπίει σήµερα στὴ Ῥλασκώδη τὸ Ἰαραὴλ. Οἱ γηπεδοῦχοι ποὺ χρειά- ἵονται ἀπαραίτητα τὴν νίκη θὰ ἀγωννσθοῦν κχωρὶς τοὺς ἐπιθετικοὺς ἄσσους Νταγκλὶς καὶ Τκραίη ποὺ εἶναι τραυ- ματίες. ἰσοθαθμίας εὐνοεῖται ἡ ᾿Ἱπ- σγουῖΐτς. Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Σα6 θάτου καπεδίκασαν ῥοιστικὰ σὲ ὑποθιθασμὸ τὴν Λέστερ. Ὑποψήφιες γιὰ ὑποθυθασμὸ εἶναι ἡ Ῥάντερλαντ, Μπράϊ- τον, Νόογονϊῖτς καὶ Γούλός. Τὰ πλήρη ἀποτελόσματα», ὃν Α. Βίλλα -- Μίντελσμπρο ὃ--ὂ ἡ Κόδεντου -- , Σαουθάμπτον 1--0 (285”. Τόμπσον) ὦ, Κούστολ ἩΠ. -- Νόττιγχαμ 1---δ Τραίη 9δ', Γουάλλας 4δ΄ ο ἀας 88δ' καὶ Σμὶλν 65’ νὰ .ἱ Στόοϊῦν 0-1. '(Χὴθ 79”: ὦὃν Ιπαγουῖες --- Μάντσθστοο Σ. 1--0 ὦν Λήνις --- ἩΜπρύμγουϊτς ἀνεδλήθη ν Λέστευ --- Μπέρμιγχαμ 1--0 (Γουΐλλιαμς 49’) ὦν Μάντσεστερ Τ, --- Νόργουντς 1--0 Τζόρνταν ὅτ΄ ὃν Ῥάντερλανι ---Μποράϊτον 1---ὰ Μπράουν 61’, Ῥόπιν σον ὅδ', Γουλλιαμς 89” ὢ Τόττεναμ --- Λίδερπουλ 1---ι. Χὺτλ 21’ ΤΓκαϊηλ 25’ ὦ Τούλθς --- Αρσεναλ 1--9 Ῥίπσαρις 95’, ἩΜπέρου 50 Ῥταίημπλετον το’ . Ἡ δαθµολογία: Ά. Ἑίλα 4ἱ--Τ9--δ ϱ0 Ἱπογουῦῖτς «0 ἸΤά--δ 66 Αρσεναλ, 4ἱ δ4--4ὅ δ1 Ῥάόντερλαντ 4ἱ δΙἱ--58δ 88 Μπράϊτον 4ἱ ὅρ--θτ δδ Νόργουῦτς 4 αΤ--το 38 Τοὺλός 39 «40---ὔδ 35 Λέστερ 4ἱ δΤ--66 80 Κρύσταλ Ἡ. 41 18 46---85 ωώώνώωώώώωώωώ ΠΡΕΟΣΚΛΗΣΗ ΠΤΕΜΟΥ ὍὉ κ. Στέφανος Τσιάρτας καὶ Ἡ δ. Δήμπτρα Γεωργοπούλου σᾶς προσκαλοῦν στούς γάµους τους ποὺ θὰ γίνουν στὴν Παναγία τὴν Μακεδονίτισσα σή. μερα Τρίτη 28 ᾿Απριλίου καὶ ὥρα 6 μ.μ. Στήθενς Σ. ΕΤΙΕΝ: Ῥὸὰπ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΛ.: Ταχαμάτα ΟΥΤΡΕΧΤΗ: ΕΒὰν Μπρόυ- χθλεν Οἱ Κορὸλ (Νάπολι) καὶ Ῥὰάν Ντὲ Κόρπουτ (Τορίνο) ἔφθασαν χθὲς τὸ 6ράδυ ἀπὸ τὴν Ἰπταλία. Ὁ τελευταῖος ἀντικατέστησε τὸν Τάΐσσεν ὁ ὁποῖος εἶναι. τοαυµατίας. Ἔπσι οἳ δύο αὐτοὶ παῖκτες δὲν πῆραν µέρος στῖν ἆχθε- σινοθραδυνἠ πραπόνηση στὸ Μακάριο. Ἡ ποοπόνηση ἢ- ταν ἐντατικῆς μοοφῆς καὶ δι άρκεσε σχεδὸν 90 λεπτὰ. Νέα προπόνηση θὰ κάνουν οἱ. Ὀλλανδοὶ ποδοσφαιρυστὲς σήµερα τὸ πιρωὶ καὶ τὸ ἀπό- γευµα. ᾿ἘΕνδιαμέσως, στὶς |2 τὸ μεσημέρι ὁ προπονητὴς τῆς ᾿Εθνικῆς “Ὀλλανδίας κ. Μπάαν θὰ δώση συνέντευξη τύπου στὸ Κξενοδοχεῖο Χίλ- τον. Τὴν ὁμάδα συνοδεύουν 30 δημοσιογράφοι. Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἡ ᾿Εθνικὴ Κύπρου προπο- νήθηκε Χθὲς τὸ ἀπόγευμα στὶς 4 καὶ τὴν τελευταία της πραπόνηση θὰ κάνει ἀπόφε στὸ Μακάριο ὁ κ. Ταλιάνος ἔχει τοὺς ἀκόλουθους 18 πο- «οοραολοκά στὴν διάθεσή ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκ.: Νίκος Πατίκκης, Φίλιππος Δηµη- πρίου, Ελεζνος ύτου. «ΑΠΟΕΛ: ἨΝικος Πανπζια- ρᾶς, Παναγιώτης Μαραγκός, Χρίστος ᾽Αντωνίου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Φφίλυπ- Λαγός. ΑΕΛ: Ανδρέας Κωνστανγ- πίνου, Λοΐζος Μαυρουδής. Ε.Ν./Π.: Λουκῆς Λουνᾶ, ΑΠΟΛΛΩΝ: Γιαννάκης Πι- αγκουδάκης. ΠΟΛ: Φάνης Θεοφάνους, Παῦλος Κουννᾶς. «ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Φοῖδος Βρα- χίμης, ΚΕΡΑΥΝΟΣ: Κούλλης Κυ ριάκου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Ι Σσταῦ ῥρος Παπαδόπουλος ΑΡΗΣ Θεσ.: Γιώργιος [αν Ἐδῶ στὸ Σπλὶτ ἐπικρα- τεῖ μεγάλος φανατυσμὸς µετα ξὺ τῶν Γνουγκοσλάδων ποὺ ἀπαυτοῦν ἀπὸ τοὺς παῖκτες τους μιὰ µεγάλη νίκη Έτσι ποὺ νὰ καλυτερεύσουν σηµαν τικἁ τὴν διαφορὰ τερμάτων. Γερμανική .Τἐχνολογία ὀργανωμένο δδινίοῬ, 9 20 Χαρακτῆρες τὸ δεύτερόλεπτο 5 7000 ἑλάττωση στὸ θόρυβο - Ταχύτητα «ἠλεκτρονική» 3 Μείωση στὸ ἑλάχιστο τῶν ἐξόδων ὁποιασδήποτε ἐπισκευῆς ἥ 9θµἱσθ. 5” 7δχρόνια πεῖρα στήν κατασκευή γραφομηχανῶν 5” Ανώτερη Αριστα Ε»5 1Οἱ ο ᾿Εκπληκτικό δεῆ/μα μ/ᾶς νέας καθαρόαιµης γεν/ᾶς ἠλεκτρονικῶν γραφομηχανῶν καί Τήν ἀξιοπιστία τῆς ' οἰγπρία ΧΡ, ΚΙΡΜΙΤΣΗΣ ΛΤΔ Μπουμπουλίνας 35, Τ.Τ. 135 Τηλ. 4127/ - 43550 Λευκωσία - Κύπρος. Ἶ ’ ΟΙΥΜΡΙΑ. μὲ Τὸ κὔρος Ὁ Βίλλυ Βὰν Ντὲ Κέρκοφ (ἀριστερὰ) ποστολὴ ἐἑνῶ ὁ Ρενὲ ι(δεξιὰ) ἀπεκλε ἔφθασε . πασμαμα μὲ τὴν Ὁλλανδικὴ ᾱ- ἰσθη λόγω τραυματισμοῦ. πουπουπιππκαπκώκκαστσηος ᾿Απὸ καρδιακὴ προσθολὴ ΠΕΘΗΝΕ ΣΤΗΝ ΠΘΗΝΗ Ό ΝΙΘΜΗΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΠΗΣ Ὑπβρξε ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ ΑΠΟΕΔ ὪὈ. ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ «ΑΠΟΕΛ Λιομήδης Συµεωνίόπες πέθα. νε τὸ θ6ράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς σὲ Νοσοκομείο των Ἀθη- νῶν σὲ ἡλικία 74 χρόνων, ὁτιὸ πνευματικὸ οἴδωμα. ὍὉ Διομήδης Συμεωνίδης ἦταν αὐτὸς ποὺ ἐμπνεύστηκε τὴν ὕδρυση τοῦ ΠΟΕΛ --- µε- τέπεια ΑΠΟΕΛ. Μιὰ ἔ- µπνευση ποὺ ἀγέλαδε νὰ ὃ- λαποιήσει ὁ Γεώργιος Πού- λιας καὶ ποὺ πῆρε σάρκα καὶ ὁστὰ στὶς 8 Νοεμµδρίου 1926. ὍὉ Διομήδης ἦταν θαυμάσι ος ποδοσφαιριστὴς καὶ ἀγω- γύστηκε στὸ ΑΠΟΕΛ ἀπὸ τὴν πρώτη µέρα τῆς ἱδρύσεώς του µέχρι τὸ 52. Προηγου µένως ἀγωγίατηκε στὸν [Πα- νεθργατικὸ καὶ τὸ Τράστ. Τὸ 1929, ὁ Διομήδης µετε γράφηκε στὸν Παναθηναϊκὸ στὸν ὁποῖο ἁγωνύστηκνε µέ- χρι τὸ 934 ὅτε ὑποχρεώθη- «κε νὰ, γυρίσει στὴν Κύπρο λό γω. τραοματισμοῦ του. ἠδ τὸν Παναθηναϊκὸ σὲ δους μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ στὸ ἀνοπαγάλυπτο 8--2 ἐπὶ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ τὴν Ίη ᾿ου- γίου 1930 ὅτε σημείωσε καὶ δύο τέρματα. Παράλληλα ὁ Συµεωγίδης ἀγωνίστηχνε μὲ ἐπιτυχία μὲ τὰ χρώματα τῆς Ἐθνικῆς Ἑλλάδος. Ἐπιστυρέφοντας στὴν Κύ- προ µέγει στὸ ΑΠΟΕΛ µέχρι τζιαρᾶς, τὸ Ι96ό4 ὅτε φεύγει γιὰ δου- ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΣΠΛΙΤ Πἠνοπληἡ Ἐθνικὴ Ἑλλάδος κητὴ τῆς Γιουγκοσλιβίαυ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΕΤΕΟΒΙΤΣ ΣΤΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΝΣ , ΣΠΙΤΙ (1δ. ᾽Ανεαπόρριση).---- Μέ εἰδιμὰ ναυλωμένη πτήση ἡ ᾿Εθνικὴ Ἑλλάδος ἔφθασε χθὲς ἐδῶ στὴν εἷ- δυλλιακὴ πόλι τοῦ Σπιλές ἑνόψει πῆς αὐριανῆς μεγάλης µάχης πρὸς τὴν ᾿Εθνικὴ Γιουγκοσλαβίας ποὺ σὲ µεγάλο πο- σαστὸ θὰ κρίνει τὴν µάχη γιὰ τὴν Αη θέση στὸν δο ὅμιλο τῆς προκριματικῆς φάσεως τοῦ Παγκοσμίου Ἐυπέλλου. Παράλληλα καὶ οἱ Γιουγκο- σλάδοι παῖκτε μὲ ποαμπώ- δεις δηλώσεις τους ἀπειλοῦν μὲ συντριδὴ τὴν Ἐθνικὴ Ἑλ- Αὐτὸν ὅμως τὸν πόλεμο νεύρων ἡ Ἑλληνικὴ ἄποστο- λη τὸν ἀντιωεπωπίζει ψύχραι μα. Τόσο ὁ κ. Παναγούλιας ὥσο καὶ οἱ Ι8 Ἕλληνες παῖ- κτες δὲ φαίνονται γἁ δίνουν σηµασία στὶς δηλώσεις τῶν Γνουγχοσλάδων. Στὴ διάθεση του ὁ χ. [Πα- γαγούλιας ἔχει τοὺς ἀκόλου- θους Ι8 παῖκτες Σαργκά- νης, Πουπάκης, Κυράστας, Γούναρης, ᾿Ιωσηφίδης, Βαμ- θακούλας, Καφῆς, Φοιρός, Ξανθόπουλος, Κούδας, Λιδα- θηνός, Κούης, Δαμανάκης, Κουσουλάκης, Μπαλλῆς, Αρ τ0 ΠΡ0 πο ΠΟΥ ΚΕΡΛΙΖΗ Γοῦλός --- Αρσεναλ ἛἜθερτον -- Στόουκ Κόδεντρυ ---Σαουθάµπτον Ἰρύσταλ Ἡ. ---Νόττιγχαμ Λέστερ -- ἹΜπέομιγχαμ Λήντς --- Μπρόμγουϊτς Ασκολι --Ῥόμα Καταντζάρο ---᾽Αθελίνο Κόμο σσ. Πιστογιέζε Μπρέσια --- Κάλλιαρι Οὐντινέζο --- Γιουδέντους Τορίνο --- Ίντερ Φιοραντίνα -- Μπολώγια ἔ-ε ϱὁ 0 ἕ-ᾱ αι νὲ δὲ | κι τὸ λειὲς στὴν Αφρική. Τὸ 1970 γυρίζει στὴν Κύπρο καὶ λίγο ἀργότερα μετακομίζει μόνιμα στήν Ἑλλάδα. “Ὁ θάνατος τοῦ Συµεωνίδη σκόρπυσε λύ- πη στὸ περιδάλλο τοῦ [Πα- ναθηναϊκοῦ γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προσφαρἀ τοῦ ἐχλιπόντος δίζογλου, Κωστῖκος, Ὄρφα- γός, .. Προδλήματα ὁ κ. Παναγού λιας δὲν ἀντιμετωπίζει. Καὶ στὴν ὁμάδα τοῦ συλλόγου ὁ Συµεωγίδης ὑπῆρξε καὶ θαυ µάσιος ἄνθρωπος. Φυσικὰ πε ρυσσώτερο ἀπ᾿ ὅλους θρηνεῖ τὸν ἀείμνηστο Διομήδη ὁ µε- Υάλος κόσμος τοῦ ΑΠΟΕΛ τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς Ἱδρυτές. οἱ Ι8 παῖκτες εἶναι σὲ ἄριστη κατάσταση καὶ ἔται θὰ µπο- νὰ χρησιιοποιήση τὸ ρέση καλύτερο δυνατὸ σχῆμα, 9 99 ας ΕΣ ΣΕ η: Αα ΑΙΜΑ 25 ΛΠΡΙΛΙΟΥ ΝΙΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ἃ ΣΙΝΑ ΕΓΚΩΜΗ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Πολυκατοικία ΣΙΝΑ) δρόμος Κεντρικής Τράπεζα Τηλ. 4δία ς Ἱηποαι ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 10 ΚΛΛΟΚΗΙΡΙΝΟ ΣΤ με ναοί κ κ κ Τὰ πὸ μαλλιὰ εἶναι ἕνα ο. τα μεγαλύτερα ἆ- του τῆς γυναίκας. Χρει- άξονται πάντοτε περιποί- ηση. ᾿Ἰδιαίτερα τώρα τὸ καλοκαίρι, μὲ τὸν ὄυνα- το. Όλιο καὶ τὴ θάλασ- σα, πρεπει νὰ τὰ λούξε- τό τακτικἁ, νὰ τοὺς δί- νετε τροφὴῆ μὲ τὶς ὄυνα- μῶώτικες κρέμες καὶ λο- νετε ποτὲ νὰ ξηραίνον- ται γιατὶ σπάζουν. Ἡ μόδα γιὰ τὸ. καλο- αῑρι ποικίλλει. Κοντὰ, µακουα, σγουρὰ, ἴσια, σινιὸν πίσω στὸ σδέρκο, τραθηγµένα ψηλὰ σὲ ᾱ- λογοουρὲς καὶ πλεξοῦ- δες. Διακοσμημένα μὲ χοωματιστὲς χάντρες, ἀγκράφες, χτενάκια, κορ δέλλες. Φ Στὶς φωτογραφίες µας Ἠµοντέρνα κεφάλια. Χαρακτηριστικὸ ραιο μπεομανὰάντ πλαισιώνει τὸ ᾱ- ᾿ ποὺ γύρω γύρω τὸ κεφάλι, δύνοντας ἕ- τσι μιὰ νεανικὴ ὄψη. Σᾶς δίνουμε δύο λύσεις: γιὰ κοντὸ καὶ πιὸ μακρὺ μαλλὶ, κ Ἅ κ Τὸ μακιγιὰζ εἶναι τέχνη! ο ΠΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ στιλ- πνὰ καὶ μαλακὰἁ τὰ φούδια σας καὶ νὰ στοώνουν τέλεια στὴ φυσικὴ τους Ὑραμμὴ, περνᾶτε ἕνα θουοτσάα θουτηγµένο στὴ γλὠκερίνη, Τὰ θουρυσίζανε ποῶτα ὑπὸ τὴν ἀνάποὸκ καὶ μετὰ τὰ στρώνετε. ὃς ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΈ τέλεα ταάμια, καθρέ- φτες, νὰ μιὰ ἀποτελεσματι- κὴ λύση: πραφθέτετε σ᾿ ενα λίτρο πρά(πο οἰνόπνευμα μιὰ κονιαλιὰ ἁμμωνία. Μ) αὐτὸ τὸ ὑλικὸ κάνετε θαυμά σια τὴ ὑνχλειά σας. ὦ ΛΙΓΑ ΣΟΔΑ µέσα στὴν κατσαθόλα ποὺ θράζε- τα πρἀσινα λαχανικὰ θὰ δια τηρήσει ῥνέπαφο τὸ χοῶμυ τοὺς. ὢ ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ σᾶς φέρει ἕνα ἀνακουφιστιὸ οηλάξ στὰ κουρασµένα σας πόδια: Κάθεστ σὲ μιὰ καρέκλα, ἀνασηκώνετα ἐλαφρὰ τὰ πὀ- δια ἀπὸ τὸ πάτωμα καὶ τὰ κιγεῖτε Ὑοήγορα πάνω κάτω γιὰ εἴκασι φορὲς. ᾿Αναπαῦε- στε ἕνα λεπτὸ ναὶ ἐπαναλαμ θάνετε γιὰ δεύτερη Φφορα- Αὐτὸ τὸ μικρὸ τοὺκ θὰ εἶναι θαυματουογὸ. Ἡ κούραση ᾱ- πὸ τὰ Λόδια σας θὰ ἐξαφα» γιστεῖ. --Τὰ οἰκόπεδα εὑρίσκ τσιῶν, πίσω ἀπὸ τὴν ο «Διατίθενται σὲ προσιτὲς τιμὲς καὶ μὲ εὐκολίες πλπρωμῆς εσπσπ Τὸ μακιγιάζ εἶναι τέχνη, Κι’ αὐτὴ τὴν πέχνη πρόπεν νὰ δι δαχθεῖ κάθε γνναίκα ποὺ ἆγα- πᾶ καὶ φροντίζει τὸν ἑαντό ἆ νὰ ἀξισποιήσει ἕνα ὁ- . ἃπ ς. Γιατὶ ἕνα σωστὸ µοκιγιάς ὤβιο - σύνοχο”..-Καροκτηριστικῶν... προσώπου ἀλλὰ καὶ νὰ αρύψει πὶς τυχὸν ἀτέλειες. Ὀἱ γυναῖκες δὲν πρέπει πιὰ νὰ δόζουν κοκκινόδι, ρούζς στὰ μάγουλα, µάσκαρα καὶ σκιὲς στὰ μάτια, µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ μακιγιαριστοῦν. ᾽Αλλὰ νὰ γνωρίζουν γιαπὶ δάφονται καὶ πῶς πρὀπει νὰ δώφονται. Νὰ χρησιμαποιοῦν τὰ εἰδικὰ ἐπογ γελματικὰ σύνεργα, πινέλλα, σφογγαράκια, γιὰ νὰ µακιγιά ρονται σωστά. Αὐτὸ Υίνεται στὴν Εὐρώπη τώρα καὶ δλέ- πουμε τὶς κοπέλλες νὰ ἀλλά. ζουν μοκιγιάζ, ἀνάλογα μὲ τὴν ἄρα καὶ τὸ ντύσιμο, τονί- ζοντας κι ἀξιοποιώντας τὰ χαρακτηριστικά τους, δίνοντας τὴν ἐντύπωση πάντα τῆς ἆλ- λαγῆς. ᾿ ΠΠληροφορηθήκαµε ὅτι γύρισε τὴν περωσµένη δδοµάδα ἀπὸ τὸ Παρίσι ἡ κ. ᾽Απίτα Μιχση- λίδου, ὅπου κάθε χρόνο πα. ρακολουθεῖ τὴν τελευταία ἐ- ξέλιξη καὶ μέθοδο στὸ µον- τέρνο µακιγιόζ καὶ γενικὰ γιὰ τὴν περιποίηση τοῦ προ- σώπου. Ἡ κ. Ανία, αἰσθητικὸς ποῦ οἴκου ΧΡ. Π. ΜΙΧΑΗΛΙ- ΔΗΣ ΛΤδ, ποὺ ὀντιπροσω- πεύει τοὺς ΟὐΕΒΙΛΙΝ, πο” ῥρηκολούθησε Φέτος τὸ σεμινά» ρισ Ίουτηπθαος Ῥ' Ειμάθα 1981” ποὺ ὀργάνωσαν 'Ίις Νοινοῖ]ος Εεθίίαιθας στὸ Ραϊαίς ἆθ Όοπατου ἆο Όοτ- καἰ]]ος'. Παράλληλα παρηκο- λούθησε καὶ τὴ σειρὰ μσθηµά- των τῆς Φημισμένης ἐκκλησία. Ιδιωτι- | ρῶμαμαπατε αρναπαααπκ ΠΩΛΕΥΜΙΠΙ ΘΙΚΟΠΕΙΙ κῆς Σχολῆς Μακιγιάζ Ίοαῃ Ῥϊοττο Εουτίπιοῦ, γιὰ πλήρη κατώρτηση τῆς Ἱέχνης Ἱοῦ μακιγιάζ, γιὰ «φωτογράφηση, Ἔρωμη Τηλεόραση, Θέατρο, Μαννεκὲν, τὴ διάρθώση ἁτε- λειῶν καὶ µακιγιόζς νύμφης καὶ ὄριμης Ὑυναΐκας μὲ προ- θλήµματα ρυτίδων. Συναντήσαµε τὴν α. ᾽Ανίια ΕΙΣ ΠΑΒΤΣΙΑΗ ονται στὴν πιό ἀνεπτυγμένπ περιοχἠ τῶν Λα- -. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΜΕΣΗ--- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: καταιμα ΚΟΙΞΣΟΝΙ5 ΕΡΤΗΤΕΟ Μέγαρον Χατζπσάθθα, 2ος ὄροφος ἀρ. 9 Δ 10 Ῥηλ. 76632, 732077, Δευκωσία | ῥ . 3 . σιὸν καὶ νὰ µὴ τὰ ἀφή- Ι ι Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ γυναίκα «τοῦ σήμέρα Ἐπιμελεῖται ἡ ΝΕΦΕΙΛΗ Ὅ ΠΛ ΤΟ ΠΛΙΔΙ Ὅταν δὲν. ἀκούει καλὰ Λέγεται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ὅτι ἕνα παιδὶ στὰ χίλια Ύεν- ψέται κουφὀ. '“Ἡ ἀναπηρία αὐὖ τή, πρέπει νὰ διαπιστωθεῖ ἆ- πὸ τὴν ἀρχῆ, γιατὶ ἂν τὸ κακὸ προχωρήσει, ὑπάρχει φόδος νὰ παρουσιαστοῦν ὃν σκολίες στὴν ὁμιλία τοῦ νη- πίου ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπαφὴ του μὲ τὸ, ἐξωτερικὸ περὶ- θάλλον. 'Ἡ ἀκουστικὴ ἵκανό- τητα τῶν θοεφῶν µετοιέται σήµερα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη μὲ μεγάλη, ἐπιτυχία. Καλὸ εἶναι, ἂν παρατηρή- σετε κάτι, νά σπεύσετε στὸ γνατρὸ γιατὶ μεγαλώνοντας τὸ παιδὶ κινδυνεύει νὰ διαμορ Φώσει δύσχολο καρακτήςα καὶ νὰ γίνει δυσπροσάοµο- στο, Πότε ὅμως ποὖὗπει ὅ- πωσδήποτε νὰ καταφύγουμε στὰ φῶτα ἑνὸς εἰδικοῦ: -Στην περίπτωση ποὺ ἡ µητέρα ἔχει ἀρρωστήσει ἀπὸ ἐρυθοὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ ὁ τοκε- τὸς ταν δύσκολος. ---Αν ὑπάοχει ἤδη ἆληοο- νοµικἡὴ ἐπιδάρυνση στὴν οἱ- κογένεια καί --Ἔφ᾽ ὥσον τὸ θρέφος πε ράσει θαρειὰ ἀρρώστια στὰ πρῶπα στάδια τῆς ζωῆς του. κιν ΣΗ αἰσθητικὸς τῆς Ολοιαΐπ κ. ᾽Ανίτα Μιχαηλίδου δνῶ :. µακιγιάρει τὸ μοντέλλο της καὶ τὴν πναρανολουθεῖ ὃ ὃν ἄσημος Γάλλος μακεγιὲρ Ίθατ Ῥϊοττο Εουτίποᾗ. Μιχαηλίδου στὴν «Οαρίηο ιοετ]αΐπ, στὸ Ίτμῆμα πεέριποι ήσεως προσώπου καὶ μακιγιάζ τοῦ οἴκον (μοτ]αίι κι εἴχομε μιὰ συνομιλία µαζί της γιὰ τὸ Φοτεινὸ μακιγιάζ, ἄνοιξη ἔ-- καλοκαίρι δΙ. Πολὺ Φωτει- νό, πολὺ δροσερὸ, κατάλληλο γιὰ κὸ ἔντον φῶς καὶ ἥλιο ποῦ τάπου µας, Ὁ διασμὸς τῆς συ | [όγου ἀπὸ τὺν σύζυγο ἀποκτᾶ πλέον στὴ ΤαΛ- Ι λία νομική ὑπόσταση, Ἡ ἀπόφαση ποὺ πάρθη- κε στὶς 25 Φεθροναρίου στὸ δικαστήριο τῆς Ἱ- ζὲρ δημιούργησε ἤδη δε δικασµένο. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ αὐτὴ τὴν ἆ- Ι πύφαση, ὁ Ντιντιὸὲ Πον- ζὲ, καταδικάστηκε σὲ ὁ- κτὼ Χούνα «φυλώαση | γιατὶ ἀφοῦ ἔδειρς µέχον λιποθυµας τὴ γυναίκα του μὲ μαστίγιο στὴ συ- γέχεια τὴν ἀκινητοποίη- | σε μὲ τὴ. θοήθεια ὃνὸ φίλων του καὶ τὴν ἔξα- « νάγκασε νὰ ὑποστεῖὶ τὶς | συζυγικὲς του... ὀρέξεις. ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ αξυγίου θοΐσκονται η όα σίλιπσα ἩΜαργκοέτε τῆς Δανιας καὶ ὁ γαλλικῆς παταγωγῆς σύκυγός της, πρίγκιπας Ἀόέγνοικ. 'Ἡ ἐ- πικείμεντ διάλυση τοῦ ῥασιλικῦ γάµου χι ᾱ- | νασιατώσει τοὺς Δανοὶς καὶ εἶναι πιὰ κοιν µι- σιικὸ ὥὧτι οἱ δύο ούσυγοι ὄχι µόνο κοιμοῦνων . σὶ χωριστό δωμάτια, ἀλλὰ καὶ σὺ χωοιστὲς ατὲρ.- ες τῶν Ανακτόρων τοῦ ᾽Αμάλε τῆς Κοπεγχάγης. Μαξ ἐμ- φανίζονται µόνο ὅταν τὸ ! ἀπαιτοῦν τὰ καθήιοντά τους. Ἡ θασίλισσα περ: νᾶ τὰ Σαδδατοχύριακά της χωθὶς τὸ σύζυγό της 3) «Έχοντας. γιὰ παρέα τοὺς Ἂρ δυὺγιοὺς «ΌἩς. ο - - ἀὰ ο... Ἡ αυθτ]αΐία δίνει δυὸ στι- ρὲς. α) Πολὺ ροζέ χρώματα, ’Α- νοικτὸ μέϊκ--ἅπ, διάφανο, ρόξ κοκκινάδι, ορόζ μάγουλα καὶ σκιὲς Υκρὶ καὶ ρόζ. . ϐ) Τὸ µπρονζέ γιὰ τὸ µαν: ρισµένο δέρµα, ἀπόχρώσεως πορτοκαλί --- καφὲ Γορτοκα- λιὲς σκιὲς, κοκκινάδι καφὲ --- κάκκινο, τονισµένα µῆλα, Καὶ στὰ δύο κύριο στοιχεῖο πὰ τονισµένα μάτια σὲ σχῆ- µα ἁμυγδάλου τραδηγµένα ψη:- λὰ σὲ τρίγωνο. Τὰ µάτια, τὰ μῆλα καὶ τὸ πηγούνι σχηµατί- ζουν τρίγωνο. Μολὺδι πολὺ ἆ- παλὸ τὸ Φώλ, ἀλλὰ ἔντονες θλεφαρίδες μὲ µασκάρα. τοραατε ΤΩΡΑ. ΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ Σελίδα 9 ἱπροαπάθειά της νὰ ! | τὰ πρόθυρα ιοῦ δι- Ι 1 Με μιὰ µόδα ποὺ πτὲς καὶ ἀέρινες, πὼν γιατρῶν ὅτι τὸ γεὶία μὲ τὴν ἕναρξτι θέλει τὶς γυναῖκες Άε. μὲ τὴν συνεχἩ ὑπενθύμισῃ πάχος κάνει κακὀ στὴν ὐ- τῃς καλοκαιρινής σαιζὸν καὶ τὸ «ἑλαφρὺ ντύσιμο γιὸ ἐμφανίσεις στὴν πλάζ, οἱ γυναῖκες ποὺ ἔχουν μερικὰ κιλά, ἀρ- Χίζουν νὰ σκέφτονται μοιραῖα ὅτι πολλὰὼς ὁἁπὸ τὶς χαρὲς τῆς ζωΠς Ἀγιοφασίζουν ὅτι « ) καταφεύγουν στὰ χάπια ποὺ κόδουν τὸν ὄσεξη, µε ἀρκετὲς συνέπειες ἀργότερα. 9 Αλλες ἀρχίζουν µασ- σα», γυμναστικὴ καὶ διάφο: θες ἄλλες μεθόδους καὶ πολ λὲς φορὲς πέφτουν στὶς πα- γίδες τοῦ «ἐμπορικοῦ κυκλώ- µατος «ἀδυνάτισμα» μὲ ἀπο- τέλεσµα νὰ Ἑοδεύσουν ἀρκε- τά λεφτὰ ὄχι ὅμως καὶ... κὶ- Ποιὸς ὕμως θὰ μποροΏσε γὰ μᾶς πεῖ μὲ θεθαιότητα ποιὸ εἶναι τὸ παχύσαρκο ἅτο µο καὶ ἀπὸ τὶ χινδυνεύει: Καὶ ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ θά ἀποφασίοουμε ενὰ ἀρχίσουμε δίαιτα καὶ νὰ οἰξουμε. µερι- κἁ πιλὰ ποιὸς εἶναι ὁ καλύ- τέρος τρόπος νὰ τὸ πετύχονυ Φ Ἅλλλες Ἡ «Δειλιγὴν στὴν νης κοιγὸ ἔχει συγκεκοιµέ- γες ἀπαντήσεις γιὰ τὰ τόσο ἐνδιαφέροντα ἑρωτήματα πε ϱἱ Παχυσαρκίας. .Σᾶς µειαφέρουµε σήµερα μᾶς πα- Διαγνωστι- Λευκωσία. κ. Τὰ εἶναι Παχυσαρ- ία καὶ πὶ θεωρεῖναι σὰν κα- νογνκὸ βάρος ΑΠ, Παχυσαρκία εἶναι ἡ : ἠπερθολικὴ συσσώρευση τοι- Ὑληκεριδίων. (λιπορὲς οὐσίες) στὸν λπώδὴ ὑστὸ μὲ ἀποτέ- λεσμα τὴ σηµαντική αὔξηση τοῦ συνολικοῦ λίπους τοῦ ὁᾳ γανισμοῦ καὶ τοῦ σωματικοῦ θάρους. Τὸ καγονικὸ ποσο- σιὸ Ἀλίπους στὸν ἄνθρωπο φθάνει µέχοι 2000 τοῦ συγο- λυωῦ σωματικοῦ θάρους, Ώπάρχουν διάφορες µέθο- δοι προσδιοοισμοῦ τοῦ χανο- γικοῦ θάρους. Ἡ πιὸ πρακτι κἢ εἶναι ἡ ἀναφορὰ σὸ πίνα» χες' σωματικοῦ θάρους ἀνάλο γα μὲ τὸ ὕψος, τὸ φῦλον μαὶ τὴν δωματικὴ διάπλαση, ΒΡ.: Ποιὰ εἶναι ἡ ἕκταση τοῦ προθλήµατος τῆς παχυ- σαρχίας στὰ σημερινὴ κόινω- γία καὶ εἰδικὰ στὴν Κύπρο ΑΠ. Στὶς ἀναπτυγμένες χῶρες ἡ αὔξηση τῆς συχνό- τητας τῆς παχυσαρκίας ἔχει προσλάδει ἐπιδημικὸ χαρακτή σα. Ἕνα 40 µέχοι 06ο τοῦ πληθυσμοῦ ἔχουν ὑπεοθολικὸ σωματικὸ θάρος. Ἡ 6ιοµηχα γικὴ ἀνάπιυξη τῶν χωρῶν φαὶ ἡ ἀνύψωση ταῦ θιοτικοῦ ἐπιπέδου μαδὶ μὲ τὸν καθι- στικὸ τοὀόπο ζωῆς εἶναι οἱ σημαντικότεροι παράγοντες. τὴν Κύπρο, ἄνκαι δὲν ὑπάρχουν ἐπίσημα στατιστικἁ στοιχεῖα ὅσον ἀφορᾶ τὴν συ χνότητα τῆς παχυσαρχίας, παρατηροῦμε ὅτι τὸ πρὀθλη- µα τοῦτο εἶναι ἀρκετὰ δια- δεδομένο. Μὲ τὴν αὔξηση ποῦ ἁστικοῦ πληθυσμοῦ ἰδί- ως μετά τὴν προσφυγοποίη- ση μεγάλου μέρους τοῦ ἆγρο τικοῦ µας πληθυσμοῦ, καὶ τὴν συγεχῆ διομηχανοποίηση τὸ πρὀόληµα θὰ προσλαμθά- γει μεγαλύτερες διαστάσεις. ΕΡ.: Πόσο ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ὑγεία εἶναι ἡ Παχυσαρ- χία» ΑΠ.: ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὸ αἴσθη τυκὸ πρόθληµα ἡ παχυσαρχία ἀποτελεῖ καὶ πολύπλοκο ἴα- τρικὺὸ ποόθληµα, Ξέρουμε σἠ µερα ὅτι ἡ Παχυσαρκία σχε- νοσηµά- τξεται µέ σωρεία δὲν εἶναι γι Ὑνατροὶ τοῦ ., εἶναι ...Ριρρμενήσω. Ἡ «Άλεργα- αὑτὲς, πρᾶπει νὰ ἁδυνατίσουν. των ποὺ ἔχουν σοδαρὲς καὶ δυσμενες ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, Εχει διαπιστωθεῖ, ὅτι στὸ ο0σρ τῶν ἀτόμων μὲ µεγάλο ὅα- θμὸ . παχυσαρκίας συνυπάρ- χουν ἈΧρόνιες παθήσεις ὅπως Ἡ ὑπέρταση, ὁ σαγχαρώδης διαθήτης, ἡ ὑπερλιπιδαιμία (Ψηλή χοληστερόλη καὶ τοι- Ὑλυκερίδεια) ἡ χὀλολιθίαση παθὼς ὰ λαιτουργιιὸς ἆνα: πνενστικες 4ὲ, Κὐιλοφορια- κὲς διαταραχὲς. ΕΒΡ.: ἀντυμετωπίζε- ται ἡ Παχυσαρκία ΑΠ.: Γιὰ νὰ μιλήσει κα- Ἰγεὶς γιὰ θεραπεία τῆς Παχυ σαρκίας πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπ ὄψη οἱ πιθανὲς αἴτιολο- γυκὲς καταστάσεις ποὺ προ- «καλοῦν τὴν Ἰαχυσαρκία. Στὶς περυσσότερες περωττώ- σεις ἢἡ Παχυσαρκία ὀφείλε- ται σὲ ἐξωγενῆ αἴτια, ποὺ προκαλοῦν ὑπερδολικὴ πρύσ- ΄ληψη θερμίδων καὶ µδιωµένη Νυ Ὑύρω στὰ ὄρο ἀποδίδεται σὲ αἶτια ἑνδογενῆ ὅπως εἷ- ναι οἱ διάφορες μεταθολικὲς αξς καθὰς καὶ Ὀναφαλὰς χες ως παθήσεις. : -ω.ξάναι γαγογὸς. ὅτι τάση ποὺς παχυσαρκία μποφεῖ νὰ σία μπορεῦ νὰ Ἐτκινᾶ ἀπὸ τὴ Ῥοέφη μὲ ἱπερθολικὸ θάρος γεογνικὴ καὶ παιδικὴ ἡλικία. καὶ παχύσαρκα παιδιὰ Ὑίνου- ται συνήθως παχύσαρκοι ἑνή λικες, : : Ὁπωσδήποτε ὅμως ὁ σὐγ- χοονος τρώιος διαδιώσεως, ὅπως ἀναφέραμε καὶ στὴν ἀρχὴ, μὲ τὴν πλούσια σὲ θερ µίδες διατροφὴ καὶ τὸν πε- οιουυσμὸ τῶν σωματιῶν ὁραστηριοτήτων φαίνεται νὰ εἶναι ὅ κύοιόύτερος αἰτιολογι- κὸς παράγων στὴ µεγάλη πλειονότητα. Ψνχολογυκοὶ ἐξ ἄλλου, οντες 'προκα- λοῦν συχνὰ καὶ κατ ἐπέκτα- ση Παχνσαρκία, Τὸ ἄγχος, ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ μελαγχολία μποοοῦν νὰ ἔχονυν σὰν μιὰ ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τους τὴ συχνὴ λήψη τουφῆς. Ἐΐναι, ἑπομένως, φανερὸ ὅτι γιὰ τῃν Ὑἀντμετώπιση τῆς Παχυσαρκίας ποέπει νὰ ἀρθοῦν ὅλοι οἱ αἰτιολογικοὶ παράγοντες, νὰ περιοοισθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ' θερμίδων ποὺ : προσλαμθάνοντα μὸ τὴν τρού φἠ καὶ ταυτόχρονα νὰ αὐξη- θεῖ ἡ σωμµατικὴ δρώστηριότη τα γιὰ νὰ καταναλώνονται αιερισσύτερες θεοµίδες. : ὮΡ.: Ἐλναι φυσικὸ νὰ πα χαΐνει ἕνας ὅσο μεγαλώνει. ! στὴν ἡλικία 3 ΑΠ.: Οχι. Ίσως νὰ ὕ. 3 πάρχει τέτοια ἑντύπωση ἔπει τ δἡ πολλοὶ προσθέτουν δάρος - μετὰ τὴν µέση ἡλικία. “Ο. - ταν ἕνα ἄτομο γεονᾶ, συνή-ε θως ὁ μεταθολυσμὸς τοῦ σώ΄ µατος χα ἡ φύσικὴ του ὃρα στηριότητα ἐλαττώνονται πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὴν ὄοεξη μὲ ἀποτέλεσμα ἡ πρόσληψη θερ µίδων νἆναι µεγαλύτερη ἀπὸ τὴν κατανάλωση καὶ οἱ πε- οιττὲς θεοµίδες νά µετατρέ- πονται σὲ λίπος. ἘΡ.: Πόσο γρήγορα µπο- οεἵ ἕνας νὰ χάσει θάρος ΑΠ.: Πολὺ γρήγορη ἀπώ- λεια θάρους μὲ αὐστηρὲς δί- αντες μπορεῖ νἁ δηµιουργή- σει προθλήµατα γιατὶ προχα- λεῖ τὴν ἀπώλεια προτεϊνῶν ἀπὸ τοὺς μῦς καὶ τὸ συκώτι ἀντὶ Λίπους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρόκληση ἀδυναμίας, ζα λάδων κλπ. Τενικὰ δὲ συµ- ᾽Απαντοῦν στὸ ἐρωτηπμα)ὴ τολόγιο τῃς «Δειλινᾶς) οἱ γιατροὶ τοῦ («Καρδιολογι- κοῦ Πιαγνωστι κοῦ Κέντρου, ἐποχῆς µας ἸἈλλὰ ὁπιὸ τὴν ἀπόφασπ µένρι τὰν πράη κι ᾱ, πὸ τὴν πράξη µέχρι τὸ μόνιμο ἁποτέλεσμα οί ἀποστάσεις εἶναι ἀρκετὰ µεγάλες. : ξαὶ ἀροαίζει ὁ ἀγώνας γιὰ ἁδυνάτιομα, Φ Άλλες κόδουν τὸ φαγπτὸ, γίνονται οἱ εμισὲς» σὲ μερικὲς θδοµάδες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐδαντλοῦνται σωµατικὰ καὶ φυχικὰ καὶ ν᾿ ἀραίζουν νὰ τρῶνε ὅπως πριν. θουλεύουμε νὰ χάσει ἕνας πάνω ἀπὸ 2 κιλὰ τὸ μῆνα. ΓΡ.: Ποιὸς εἶναι ὁ καλύ- τερος τρόπος ἀδυνατίσματος καὶ ποία ἡ θέση τῶν διαφό- οων Φαρμάκων στὴν καταπο- λέμηση τῆς παχυσαρκίας ΛΗ.: Ὁ πιὸ ἁπλὸς καὶ σωστὺς τρόπος ἀδυνατίσμα- τος εἶνα ἡ ἐλάτιωση τῆς ποσότητας τῆς λαμθανοµέ- νης τροφῆς, ἡ ἐπιλογὴ τοο- φίμων ποὺ περιέχουν μικρὸ ἀριθμὸ θεοµίδων καὶ ἡ τα- κτικὴ σωματική ἄσκηση, Τὰ πιὸ πάνω προὔποθέτουν τὴν ὕπαρξη ἰσχυρῆς θελήσεως ἐκ μέρους τοῦ ἀτόμου. Κυκλοφοροῦν σήμερα πολ- λὰ φάρμακα γιὰ τὴ θεραπεία τῆς παχυσαρλίας ποὺ διαφη- µίζονται ἀχόμη καὶ στὸν τύ- πο. Τὰ ἀνορεξιγόνα φάρµα- κα στὴν πλειονότητα τους ἕ- χουν παρενέογειες κὠων ποὺ χοησιμοποιοῦντας -- διουρητικἀ, ὑπακτικὰ, διογ κωτικὰ, α θνρεοει». δοῦς--- “χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ γιατροῦ εἶναι τι τε ἐπικίνδυνα. Όσον ἀγφορᾶ τὰ πρωτεϊνιἁ οσκειάσµατα ποὺ µπροπαγανδίζοντα, σή» μερα σὰν τὰ πὸ ἀθῶα, στὴν ᾽Αμερικὴ ἔχουν τεθεῖ σὺ αὖι στηοὺ περιορυσμὸ. ΕΡ.,: Ποιὰ µέτρα µπο- οοῦν νὰ ληφθοῦν γιὰ τὴν πρόληψη τῆς παχυσαρχείας ΑΠ.: ᾿Ἐπειδὴ τὸ ὅλο πρό» ϐλημα τῆς παχυσαρκίας εἶναι ἰατοικὸ μαξὶ καὶ κοινωνικό πρέπει νὰ ἀναληφθεῖ ἑκστοα τεία διαφωτίσεως τόσο ἀπὸ τὸ ἠὑπεύθυνο Ὑπουργεῖο ὅσα καὶ ἀπὸ τοὺς Ἱατρικοὺς Συλἱ λόγους πάνω σὲ ὀσγανωμένη δάση. Στὰ νηπιαγωγεῖα, στά .. σχολεῖα, στὸ στρατὺ, ποέτεν κυρίως . στὸ καρδιαγγειακὸ σύστηµα. | Ὅλοι οἱ ἄλλοι τύποι φαρμά- - οἱ νέοι νὰ καθοδηγοῦντας συνεχῶς καὶ συστηματικἁ πά γω στὸ πρόόλημα αὐτὸ. -.Ἑμεῖς οι Ἡ Ἡ γυναίκα, ἆ κόσμος τῆς, τὰ ἐνδιαφέροντα της, τὸ νοικοκυριὸ, τὰ προθλήµατα της, τὸ σπίτι της, τὰ παιδιά, οἳ σχέσεις τής μὲ τὸ ἀντίθετο φῦλο, ἡ ἑ- παγγελµατική της ἄνοδος, ὃ ἀγώνας της γιὰ ἰσοτιμίαν ᾗ συμμετοχή της στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, ἡ ἑ- νηµέρωση της γιὰ παγκόσμια κι ἐνδιαφέροντα θέµατα κι ὅλα τὰ σχετικἀ γιὰ τὴν γυναίκα θὰ περιλαμθάνον- ται σ’ αὐτὴ τὴ σελίδα. 2Στῆλες γυναικεῖες, ἔχουν ὅλα τὰ ἕντυπα, πεβριο- 'Ἡ «Δειλινή» στὴ προσπάθεια της νὰ ἐνημερώνει τὸ ἀναγνωστινό της μοινὸ καὶ νὰ δημιουργεῖ πάντοτε ἐνδιαφέροντα καὶ κρίσεις, ἀφιερώνει στὴ Ἀυπρία Γυναίκα τὴν εἰ- δικὴ αὐτὴ σελίδα, ἐγκαινιάξοντας την ἀπὸ τὴ πρώτη δωιὰ κι ἐφημερίδες. µέρα τῆς κυκλοφορίας της. Στόχος κι ἐπιδίωξη µας εἶναι ἡ καλύτερη ὅσο τὸ δυνατὸ προσφορὰ, µέ θέµατα παρμένα ἀπὸ τὴν Κυ- πριακἡὴ Πραγματικότητα. Εμεῖς οἳ γυναῖκες λοιιόν, κάνουμε σήμερα τὴ πρώτη γνωριμία µαξέ σας. Ζητοῦμε ἕνα ἀνοικτὸ δηµο- πρατικὸ διάλογο µέσω τῶν στηλῶν αὐτῶν, κρίσεις ἢ ἐπικρίσειςι εὐμενεῖς ἢ δνσμενεῖς, θᾶναι πάν- τοτε εὐπρόσδεμτα γιατὶ θὰ μᾶς ξοηθήσουν θετικὰ στὸ Έργο µας. Οἱ ἐπιστολὲς σας θᾶναι καλοδεχούµενες στὴ σελίδα µας. Σκέψεις, ἰδέες, συνεργασἰες σας σὲ οσχε- τωιὰ θέµατα μὲ τὴ Γυναίκα καὶ τὸν κόσµο της, θὰ δη- µοσιεύονται ἀνεπιφύλακτα μὲ τὴν ἁπλὴ προύπόθεση, ὅτι θὰ μᾶς στέλλετε πλῆρες ὀνοματεπώνυμο καὶ διεύ- θυνση. Εμεῖς οἱ γυναῖκες, ὅσο κι ἂν δὲν μᾶς τὸ ἆνα- γνωρίξουν μερικοί, εἴμαστε ἕνα μεγάλο κεφάλαιο. “ο ρόλος µας εἶναι σημαντικός. Σέ μᾶς ἐνεπιστεύθη ἡ φύση τὴν ἱερὴ ἁποστολὴ τῆς μητρότητας καὶ συνεπῶς χωρὶς ἐμᾶς τὶς γυναῖκες ἡ ζωὴ πάνω στὴ γῆ εἶναι ᾱ- διανόητη. Οὔτε εἴμαστε δημιούργημα τὀῦ κακοῦ στοιχεὶου κατὰ τὸν Πυθαγόρα, τιοὺ δημιούργησε τὸ χάος, τὰ σκότη καὶ τὴ γυναίκα, ἀλλὰ ὄντα ἴσα μὲ τοὺς ἄνδρες κι ὅπως τονίξει ἡ θρησκεἰα µας «Οὖκ ἔνι διαφορὰ µε” ταξὺ ἄρρενος καὶ θέλεος...» θιολογική καὶ οἱ θεωρὶες περὶ μικρότερου σὲ ὄγκπο, 6ά- ρος καὶ πυκνότητα ἐγκεφάλου, ἔχουν πιὰ καταρρεύσει. λΑλλὰ αὐτὰ εἶναι θέµατα ποὺ θὰ ἀσχοληθοῦμε µελλον- τικάἀ. ᾽Απλῶς σήµερα τὰ ἀναφέραμε σὰν ἀρχὴ γνωρι- µίας μὲ τὸ γυναικεῖο ἀναγνωστικό µας κοινό. ΤἩ «Δειλινὴ» ἀπὸ σήµερα σᾶς ἁπλώνει τὸ χέρι. Περιμένουμε τῇ δική σας ἀνταπόκριση γιὰ διάλογο καὶ συνεργασία. .. Ἡ διαφορὰ εἶναι µόνο θέµατα γιὰ σχόλια 2χόλια, ΈΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δοει Κτῆμα ἐκτάσεως 15 στρεμμάτων μὲ ἑσπερι- δὴ ἡλικίας 8 ἐτῶν ἐπὶ τοῦ κυρίου δρό- µου μεταξὺ ᾽Ακακίου Περιστερώνας. Φ Τὸ κτῆμα ἔχει ἰδιόκτητη ἕ σύγχρονο σύστημα τεχνητῆς ἂρ διάτρ καὶ εύσεως, Στὸ κτῆµα περιλαμθάνεται ἐπιχείρηση στα- θμοῦ θενζίνης καὶ οἰκία ἐκ 4 ὑπνοδωματίων. Διεύθυνση: Τακ. Κιθ. 4694, Πευκωσία Τηλέφωνο 09818334 ΠΩΔΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΠΗ ΣΕ ΠΟΒΝΥ π -“Καμπάϊῖν Ο1ΛΛ5--ΕΙΛΑΑΣ Μάτατορ µεταχειρυσµένου εἰς πολὺ καλἠν κατάστασιν. --“Μπαλαριστικὴ ΚΛΑΑΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΓ τελείως καϊνουρ- γἡς μεγάλης ἀποδόσεως γιὰ µεγάλες μπάλες, --'Δύο πατατοσπορεῖς ᾽Αγγλικῆς προελεύσεως εἰς τιμήν ξαπουλήµατος. --Ἔνα ψυγεῖον μεταχειρισμένο μὲ δύο µεγάλες πόρτες διὰ παντοπωλεῖα, κρεοπωλεῖα καὶ καφεγεῖα εἰς ἀρίστην κατάστασιν κάτω τῆς µισῆς τιμῆς τοῦ καινούργιου. Φ Τίνονται µεγάλες εὐκολίε εἰς τὴν πληρωμήν. ᾿Αποταθεῖτε: ΚΥΠΡΟΝ ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΝ Ὁδὸς Αγίου Λαζάρου ᾿Αρ. 34--236 Τηλ. 52005, Λάρνακα «φφοφθθοςςο Φος [.ελίδα 8 «5. 1901 Κεντρικά Γραφεία Ίζρυμε καιτιςξετΙτυχιδςµα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Ε.Κ.ΛΑΝΙΤΗ ΠΡΟΣΤΟΥΣΜΕΤΟΧΟΥΣΤΗΣΤΡΑΠΕΖΗΣ Τά Γεγονότα...... ᾽Αποτελέσματα τοῦ Συγκροτήματος «...Οἱ ἐργασίες τῆς Τραπέζης σημείωσαν τό 1980 ρυθµό ἐπεκτάσεως πού μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ, ὑπό τίς πε- ριστάσεις, πολύ ἱκανοποιητικός καί πού ξεπέρασε αἰσθητά τό ρυθμό ἀνόδου στό ὅλο Τραπεζικό Σύστημα. ««Στήν πιστοδοτική της πολιτική ἡ Τράπεζα δίδει ἐξῖσου σηµασία τόσο στή θιωσιµότητα ἑνός ἔργου ὅσο καϊστήν κοινωνική καί οἰκονομικήτου ἀναγκαιότητα καί ὠφελι- µότητα. .. Ὁ Χρηματοδοτικός Ὀργανισμός διατήρησε τήν πρώτη θέση στήν κατηγορίατου καἰχρηµατοδότησε µέσυνέ- πεια ζωτικούς τομεῖς τῆς οἰκονομίας. Προσωπικοῦ ἀρχίζει σύντομα λειτουργία. ««Στόν κοινωνικο-πολιτιστικό τοµέα ἡ ὅραστηριότητα τῆς Τραπέζης ἦταν πλούσια καί ἐπιτυχής. Χρηματοδο- τήσαµε τήν ἔκδοση τῆς ᾿Ανθολογίας τῆς Λαϊκῆς Ποίη- σης, ὁ Γενικός Διευθυντής ἐγκαινίασε ἐκθέσεις διακε- κριµένων Κυπρίων ζωγράφων κα[θραθεύσαμε ἀριστεύ- σαντες φοιτητές. Αρμόδιοι λειτουργοί τῆς Τραπέζης μίλησαν πάνω σέτρέχοντα σοθαρά οἰκονομικάπροθλή- ἕ µατα. Τά ἡμερολόγιατῆς Τραπέζης εἶναιπάντοτε ἑντυ- Ἔ πωσιακά καί ἀντλοῦν τά θἑµατά τους ἀπό τήν πλούσια πολιτιστική παράδοση καί ἱστορίά τοῦ τόπου.» «Οἱ ἀσφαλιστικές ἐργασίες τῆς Λαπάνκορ ἀναπτύχθηκαν Οἱ Αριθμοί... πολύ ἱκανοποίητικά. , ορο ε. Αποφασίσαμε τήν ἵδρυση τοπικῆς ἀσφαλιστικῆς ἑται- πμ : 9 Αὔξηση ρείας, τῆς Λαϊκῆς ᾿Ασφαλιστικῆς Ἑταιρείας Λτδ.,πού Καταθέσεις εδ0.8ὲκ. ᾿ΣΤθ.5ὲκ. 2906 θά ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στήν Τράπεζα. Χορηγήσεις ε42.4ὲκ. «ῴΣ94.θὲκ. 2906 .. Προθαίνουμε στήν ἐγκατάσταση νεωτάτου τύπου Κέρδος ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ καί στήν αὐτόματη σύνδεση µετά ἀπό ὅλων τῶν Καταστημάτων µέ τό Κέντρο. προθλέψεις Τά ἀποτελέσματα τῶν δυό Καταστημάτων µας στό γιά ἀποσθέ- Λονδῖνο ἐπιθεθαιώνουντίς προηγούμενέςµαςπροθλέ- σεις, ἕκτακτη Ψεις ὅτιθά διαδραµατίσουν σηµαντικό ρὀλοστήν ἐξυ- Εἰσφορά, πηρέτηση τῆς Κυπριακῆς παροικίας. Φόρο εἶσο- .« Ἐγκαινιάσαμε ἑννιά νέα Καταστήματα. δήµατ ορά τό Κεντρικό Κατάστημα Λεμεσοῦ μεταφέρθηκε στό ς κ. περι 4 νέο, πολυτελές καί σύγχρονο οἴκημα του. κτυο Καταστημάτων περασε ἤδη τά 40, ἐπιπρόσθετα πρός Ἐν έριομα ο Ξ0.719ὲκ. Σ1.020ἑκ. 4900 Ὁ Λονδίνου. τα ΝΙρΝῦ κατά Μετοχή 1006 1406 4006 Σύντομα θά ἔχουμε ἕνα κτιριακό σύμπλεγμα, πού θάδια- θέτει ὄλες τίς σύγχρονες ἐγκαταστάσεις καί ἀνέσεις, περιλαμθανομένης καί µεγάλης αἴθουσας πολλαπλῆς χρήσεως πού θά ἀποτελέσει κέντρο ἐκπαιδεύσεως τοῦ προσωπικοῦ µας, σεμιναρίων, διαλέξεων, πολιτιστικῶν, καλλιτεχνικῶν καί ἄλλων ἐκδηλώ σεων. Τό Κέντρο ᾿Εκπαιδεύσεως ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΜΟΝΑ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 1981 πολιπιστΙκη ΕΙΛΙΝΗ’ ΄ ς ΄ Ἡ Νέα Ὑόρκπ ’ ᾿ γνωρίζει τὴν Κυπριακἠἡ τέχνη Φ Μὲ ἄριστες ἐντυπώσεις ἄφησαν τὸ νεοὔοσκέσικο χοι- νὸ οἱ Κύποοι ααλλιτέχνες κ.κ. Ανδρέας Χαο ήδης καὶ τὰς Παράσχος, ποὺ ἐ- Ἰεέθεσαν στὸ ἐκεῖ Κυποιακὸ Προξενεῖο ἔογα δωγραφικῆς καὶ οἱ δύο παράλληλα ὁ κ. Παράσχος ἐξέθεσα καὶ Ύλυ- στὰ. Ὅπως. εἶναι γνωστὸ πίνα» μες τοῦ κ. Παρώσχου 6οΐ- Οκονται στὴν πινακοθήρη τῆς ἀγγλικῆς πύλης Δῆντς. «Ὁ «τόπος ἀγγλοφωνος, ὅπως καὶ ὁ τοπικὸς τύτος τῆς ὀμογένειας, ἀφιέρωσε κείµενα και φώτογσοαφιες γιά τὸ ἔργο τῶν δύο Κυπρίων καλλιτθχνῶν, ποὺ ἔχουν προ σκληθει νά ἐκπροσωπήῆσουν τὴν χώρα µας στὴ Μπιεννά- λα τῆς Νέας “Υόρκης. ὢ Μὲ µμιὰ ἐνδιαφέρουσα εἰκαστικη ἔπφοαση, θοΐσκε- ται σὲ διαλεκτικὴ σχέση μὸ τὸ κοινὸ του ὁ γ. )Ανδρέας Χαραλαμπίδης, τοῦ ὑὁποίου τὴν παραστατικὴ ζωγραφική Έχουν κατὰ τὰ τελευταῖα χρο για παρουσιώσει οἱ διάφορες γκαλερὺ τοῦ νησιοῦ µας. ΤῬὸν ἝἙλληνυὼ µμυθολογικὸ κύκλο, ἀπ ὅπου ὁ κ. Χαρα- λαμπίδης ἀντλεῖ ---εδανειζό- µενος τὴ τραγικότητα καὶ τὶς ἀρχαϊκὲς του μορφὲς--- ἀνάγει σὲ σύὐγχουνο ποοόλη- ματυσμὸ, ποὺ ἀποδίδεν μὲ λι τὲς φόοµες κι ἕνα ἔντονο χοωματικὸ ἐγχείρημα, συν ταιριάζοντας τα μὲ πολλὴ ἑ πιτυχία. 2 Οἱ πίνακες τοῦ κ. Πα- φάσχου, ποὺ ἀπὸ χρόπνα εἷ- ναι ἐγκατεστημένος στὸ Γάν περµπθοὺν, σὲ κολλέγιο τέ- χνης τοῦ ὑποίου εἶναι λέκτο- ρας, εἶναι λουσμένος ἀπὸ ἕ» πριακὸ αῶς καν χοώµατα. Ἡ. ἀτμόσφαιρα τοῦ νησιοῦ ποὺ δίνει στὸ ἔργο του ὁ καλ Αιτέχνης, ἔχει ὀργανικὸ δε- σιμο μὲ τὴν Ἠύπρο ---σὸ ἂἀν- τίθεση μὲ πλεῖστα ὅσα ἔργα ζωγράφων ποὺ ἡ πιστὴ-- κα- τὰ τἆλλα --άντιράφὴ ιοῦ Κυπριακοῦ τοπίου, θοΐσχεται σὲ πολὺ ἀμφίθολη φυσικὴ συνάρτηση μὲ τὴν Κύπρο στὴ θεματικὴ ἐπιλογὴ ποὺ µάνουν (αὐτὸ ὅμως εἶναι μιά ἄλλη ἱστορία). Μὲ τὰ γλυπιὰ ῄτου ὁ χ. Παράσχος ἀποδειχνύει τὴν παραγωγική του σύλληψη, ὅ- σο καὶ τὴν ἐκφραστικὴ του εὐελιξία, ἐμφανιζόμεγος πιὸ διευσδυτικὸς ἀπ ὅτι στὴ ζωγσαφὴ,' καὶ ἁποδίδοντος μὲ ἀφαίρεση ἀντὶ παραστα- τικἀ, ὅπως. στοὺς «πίνακες του. ᾿ΑἈπὸ τὸν ἰταλικὸ κινηματογράφο Ύστερα ἀπὸ τὴ ταινία του «Ἡ πόλη τῶν γυναικῶν» ὁ Φελλίνι, ἑτοιμάξεται γιό ἕνα φὶλμ ἐν πολλοῖς παρµέ- νο ἀπὸ τὴν ὁμηρικὴ «Ἰλιά- δα» γιατὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τοῦ ἰδίου, στοὺς ἑλ- ληνικοὺς μύθους, μποοεῖ κα: γεὶς νὰ ρεῖ τὶς πιὸ παράξε- γες ὑστορίε, ποὺ µόνο μιὰ «φαντασία γόνµη θὰ μποροῦ- σε νὰ ἐπινοήσει, Τὸ ἔπος καὶ τὸ ταλέντο ποῦ μεγάλου σκηνοθέτη, ἆ- ναµέγεται νὰ θαυματουογή- σουν. ᾽Απὸ φιλολογικὴ ἐπίσης πηγὴ ἀντλεὶ καὶ ὁ Ἔττορε ὼὠκόλα, ὁ ὑὁποῖος μὸ τὺ νέο ἔργο του ἀμφισθητεῖ τὴν κα θιερωμένη αἰσθητικὴ. Ὁ Σχκόλα συγκεκριµένα, θὰ κάνει μιὰ πνηµατογραφι- κὴ μεταφορὰ τοῦ ρομάντζου τοῦ Ταοσκέττι, «Ἐφθωτικὸ πά Θος», στὸ ὁποῖο κάνει μιὰ ἐνδιαφέρουσα µεταστροφὴ -- μὲ τὴν ἄρνηση τοῦ ὡραίου σὰν συστατικοῦ στοιχείου τῆς τέχνης, φέρνοντας ἔτσι στὸ προσκήνιο, μιὰ ἄλλη αἰσθητι- κἡὴ ἀντίληψη: τὸ ἄσχημο, ὅ- πως τὸ εἰσηγεῖται στὸ ἔργο του ὁ Σχόλα, δὲν ἔχει σχέ- ση μὲ τὴν «πταραδοσιακὴ» ἔκ Φραση τοῦ Ὑκροτέσκου καὶ εἶναι κάτι τὸ διαφορετικὸ ἆ- πὸ τὴν ἔννοια τῆς ἀσχήμιας ὅπως τὴν θέλει Μην καλλι- τεχνική του Ἡμιονυργία ὁ Πιὲο Πάολο Ἰαζολίνι ποὺ ἐπεξηγώντας κάποτε τὴ θέση του, εἶπα ὅτι «στήν ἀσχήμια ὀρίσκει κανεὶς πιὸ πολλή γο Ἠπεία, ἀπ) ὅτι στήν ὁμορ- φιά». Πηγαίνοντας πιὸ πέρα ἐξ ὄλλου, θλέπουμε ὅτι ἡ εὖ- κλείδια θεώρηση δικαιώνει αἰσθητικὰ, αὐτὸ ποὺ χατὰ γε νικὴ ὑμολογία χαρακτηρίςε ται σὰν ἄσχημο, ἀφοῦ θρί- σχει νά Ορίσκεαι σὲ μιὰ συγκεκαλυµµένη ἁρμονία. μὲ τὴ φύση, «) ᾿Απὸ τὸν ἴταλωὸ κινη- µατογράφο προέρχεται καὶ ὁ Τέλλο ἨΠοντεκόρδο --ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴ «Μάχη τοῦ ᾿Αλγερίου--- ὁ ὁποῖος σχε- διάξει τώρα ἕνα σφἱλμ γιὰ τη ζωη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ ὑπὸ τὴν προ Ἀπόθεση, ὅτι θὰ γίνουν δε- κτοὶ οἱ ὅροι ποὺ θέτει γιὰ τὸ Ὑύρνσινα τῆς ταινίας. Ὁ Ποντεκόρθο Οθέλει νὰ Χάνει τὴ διανοµὴ τῶν οὐ- Ίων σὲ νέους ἡἠθοποιοὺς, σὲ ἀντίθοση μὲ τοὺς παραγω- Υοὺς ποὺ ἐπιμένουν στὴν γνώ µη, ὅτι στὸ ἔργο πρέπει νὰ πάρουν µέρος γνωστοὶ ---κὰ μάλιστα διεθνεῖς--- ἠθαποιοὶ, ο Ποντεκόδιο, δὲν ἔχει γιὰ την ὥρα πεῖ τοὺς λόγους για τοὺς ὁποίους τὸν «τρά- ῥησε» τὸ θέµα μιᾶς τέτοιας θιογραφίας. Σὲ ἀνάλογη περίπτωση --- τόνε ποὺ γύρισε τὸ ἔργο «Α. δελφὸς ἥλιος, ἀδελφη σελη- νηρ, θασισµένο στὴ ζωὴ ον «Ἁγίου Φραγκέσιου τῆς Λα λκρα ὁ Φράνκο Τζεφιρέλ- λι (ποὺ ἐπίσης μᾶς ἔδωσφ καὶ σαισπηρικἁ ἔργα στὴν ὁ- θόνη) ὅταν οωτήθηρια γιὰ τὴ σηµασία μιᾶς τέτοιας Ταικ νίας σὺ μιᾶ ἐποχὴ ποὺ ---ἶδι ατθρα--- οἳ νέοι δὲν θᾳησκεύ οὖν, εἐἶιρ ὅτι ἀνάμεσα στὸν ἤρωα τοῦ ἔργου καὶ τὴ ση- µερινὴ νεολαία θοῖρα --πα- οὰ τὶς διαφοοσὲς τους-- σὰν κοινὸ γνώρισμα τῆν ἔπανα- στατικότητα τους, ἔναντε τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ κομη φοομισμοῦ. Εργα καὶ ἡμέρες καλλιτεχνῶν τῃς σοθαρᾶς μουσικπς Φὢ ὙΣημαντικὸ πκαλλιτεχνν κὸ γεγονος ὑπῆρξε τὸ κον- σέρτο ποὺ ἔδωσαν ἡ σοπρά». νο Ἰζόαν Σάδεολαντ, ἡ µέ- τζο --- σοπράνο Μαίριλυν Χὸρν κι’ ὁ τενόρος Λουτσιά νο Πασαρόττι, ποὺ ἀποθεώ- θηχαν ἀπὸ τὸ ἐνθουσιῶδες κοινὸ τους ---τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρὰἁ του ἐνθουσίασε τοὺς ἐκτελεστὲς τῆς κ«κλασσικῆς μουσικῆς. Μιλώντας γιὰ τὴν χαρὰᾶ του ἀπὸ τὴν µεγάλη τους ἐ- πιτυχία ὁ εὔσωμος Παδαρότ τι --ποὺ εἶναι ἐπύσης καὶ κα λὸς τεννίστας-- εἶπε: «Στὸ τέλος τοῦ κονσέοτου, πηδοῦ σα σὰν ἕνα μικοὸ ἐλαφάκι... ἂν μιοοῦ νὰ κάνω τέτοια παροµοίωση γιὰ τὸν ἑαυτὸ λόγος γίνεται γιὰ τὸν Κύπριο διευθυντὴ τῆς «Λνυρικῆς Ἐκηνῆς» ᾽Α- θηνῶν κ. Τζὼν Μοδινὸ, γιά τὸν ὁποῖο µέρος τοῦ ἀθηναϊ- κοῦ τύπου ἐξαπολύει μύ. ὃρους. Όπως ἀναφέρει ἑλληνικό περιοδικὸν οἱ γνῶμες τῶν δη µοσιογράφων καὶ τῶν κοιτι κῶν μουσικῆς διχάζονται ὅ- σον ἀφορᾶᾷ τὸν Κύπριο όα- Οὗτονο ---καὶ γιὰ νὰ μὴν εἶ- ναι µόνο οἱ κοιτικοὶ ποὺ ἆ- σχολοῦνται μὲ τὸ θέµα, ἀλλά κι οἱ δημοσιογράφοι, ἐξιατ ο κούεται ὅτι, ἐκτὸς τῆς καλ- λιτεχνικές του δουλειᾶς (τῶν καλλιτεχνικῶν του νριτηρίώὼν Όπως συγκεκριµένα ἀναφέρ- θηκε) τοῦ ἁἀμφισθητοῦνται καὶ οἱ διοικητικὲς ἱκανότη- τες. ᾿Αθηναϊκὴ ἐφημερίδα, μὲ δροιμσία γλώσσα, ἀποδίδει στον κ. ἰΜοδινὸ εὐθῦνες γιά την κατάσταση ἢ ἀκριθέσις ρα τὴ δυσαρέσκεια ποὺ ἐπι- κρατεῖ στὴ] «Λυρική Ἑκηνὴ» χαρακτηρίξοντας τον, σὰν «κατὰ γενικὴ ὁμολογία ἆπα- τυχώντα», λόγω ἐλλείφεως προογθαμματισμοῦ καὶ ἴσχυρι- ἑόμενης µεροληπτικῆς στά- σης, ὑπὲρ τῆς καλλιτέχνιδας συ-υγου του κ. ξένης Δοι- θάλα, σιὴν ὁποία ἀντιθέτως κριτικοὶ καταλογίζουν «μιχρο- λαθάλια ΦΩνητικὰ» µόνο καὶ πιστείιουν στὴν καλλιτεχνική της ἐξέλιξτ, Ἡ -. Αριδάλα, ἀλλοῦ πά- λιν, ἀναφέρεται σὰν καλλιτέ Άνιδα μὲ ἆξιολογη μουσική κατάρτιση καὶ φιλολογικὴ μόρφωση, ᾿ κ 1 5 , Αμφιλεγόμενα ἐπίσης καὶ τὰ σχόλια ποὺ ἔγιναν γιὰ τὴν ἐκ µερους τοῦ μοντελὶστ Χ. Μιχάλη Πολατὠὼφ σχηνο- θεσία τῆς ὅπερας τοῦ Ντο- Ἠιτσέττι --σὲ λιμπρέττο -Χώτ- «λουτσία ντὶ Λα- μερμοὺῳ». . ο κ. Μοδινὸς, διευθύνει απο τετραµηνίας περίπου τὴν «λυρική Ῥκηνὴ ᾿Αθηνῶν, που εἴδαιε στ Λευκωσία καὶ Λεμεσό πρὶν ἀπὸ τρία πεζιτου Χρόννα, μὲ τὸν «Κου Όσα τῆς Σεθίλλης» τοῦ Ῥο- σάνι ὕπου τὸν χύριο γίναι- πες ϱόλο, κρατοῆῦσε ἡ λεμε: σιανή κ. Αλεξάνδρα Παπα τνάκοι καὶ τὸν «Βαφτιστικὸν τοῦ Σ μκελλαρίδη, νου ας τῆς κ. Παπαττά- . αἱ ὔ ὕ ἕ- να ἐπολογίσμς οφ θμῃ ἲ ' ριθιητικἁ χαὶ σὲ ἄτίες--- µέρος τοῦ μουσικοῦ μας διυναμικοῦ, ᾱ- ναγκάξρται λόγω τοῦ. κενοῦ ποὺ σημειώνεται στὰ μουσικά αρκει τοῦ. τόπου µας-- «πο την Ελληψη κρατικῆς ὀρχῆστρας ναὶ μιᾶς ἀνάλο- σης σκηνῆς--- νά. διαροέεν στο τσεωικὸ, προνχριιένουῦ να. ἑρναττεῖ καὶ « ΄ ο να. ἔχφρα Τράφςι ἐ ϊ στ ἐπιμελεῖται: ἨΗΒΗ Αα. τσ ΑΜΟΥΠΑ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 [σελίδα 7 Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ- Τιμὲς-μισθοί: Ἐπιβάλλεται νὰ βρεθεῖ συπφωνία νπιμιώώσσεες Η ΑΝΕΡΓΙΑ Ν. ΓΚΤΥΠΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ ι0ἱ ἐνδιαφερύμειοι συζητοῦν ὁ χρόνια ι. ἄρατικὴ Ι παρέπβαση | στὶς ἐργατικὲς | Διαπραγματεύσεις | [οι ἀπόψεις Συντεχνιῶν --ΚΕΒΕ, | Ι Σέ ὁμιλία του στὸ πρόσφατο συνέδριο τῆς ΣΕΙΚ ὁ Ὑπουργὸς Ἐργασίας κ. Στοανυ- ρινάκης ἔθεσε νέες θέσεις καὶ ἀπόψεις ἀνα- | φορικὰ μὲ τὸ θεσμὸ τῶν ἐργατικῶν διαπρα- γµατεύσεων. Ὁ κ. Σταυρινάκης μίλησε γιὰ τὴν ἆ- νάγκη αὐξημένου ἐνδιαφέροντος ἀπὸ µέρους τῆς Κυδέρνησης στὶς ἐργατικὲς διαπραγµα- τεύσεις. Ἡ ΣΕΙΚ ἀντέδρασε στὶς θέσεις αὐτὲς καὶ προειδοποίησε ὅτι κρατικὸς παρεµθατι- σμὸς θὰ ἐπιφέρει ἀνεπανόρθωτες ζημιὲς. «Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ» ζήτησε ἀπὸ τὰ Συνδι- κάτα καὶ ἀπὸ τὸ ᾿Εμπορικὸ καὶ Βιοµηχανι- κὁὀ ᾿Επιμελητήριο νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις | τους πάνω στὸ θέµα αὐτό. ᾿ | αρ Ὁ κ. 2ΙΑΡΤΙΔΗΣ. Ὁ κ. 48ΡΑΑΜΙΑΗΣ καὶ ἐξακολουθοῦν νά διαφωνοῦν λαμθάνονται τόσο ἡ Κυθέρνηση ὅσο καὶ τὰ ἄλ- λα ἐνδιαφερόμενα µέρη. Τὰ Ἐργατικὰ Συνδι- κάτα καὶ τὸ Ἐμπορικὸ καὶ Βιομηχανικὸὀ Ἔπι-' µελητήριο. ὝὍμως πέρασαν τρία χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ΣΕΚ:: Οχι στόν παρεμβατισμὸ Ἡ ἀνεργία κτυπᾶ τὴν πόρτα µας. Ἠδη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνέργων ἄρχισε νὰ αὐξάνεται. Ὁ κίνδυνος νὰ παρατηρηθεἰ καὶ στὴν Κύπρο τὸ φαινόμενο τῆς Βρεττανίας μὲ τὶς ἀτέλειωτες στρατιὲς τῶν ἀνέργων δὲν εἶναι πιὰ θεωρητι- Οἱ ἀπόψεις τῆς ΣΕ ὅπως τὶς διατύπωσε ὁ Ἱ.. τῆς Ὠπηρεσίας Μεσολα- θήσεως τοῦ Ὑπουργείου κός. ἄρχισαν οἱ συνομιλίες γιὰ τὴν ἐπίτευξη συμφώ: νίας Τιμῶν καὶ Εἰσοδημάτων χωρὶς αὐτὸ νὰ γίνει κατορθωτό. Βασικὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἐνδιαφερομένων πλευρῶν παρεµποδίζουν τὴν ἐ- πίτευξη συμφωνίας. Οἳἵ Κυθερνητικὲς καθησυχαστικὲς δηλώσεις δὲν μποροῦν νὰ κρύψουν αὐτὸ ποὺ στὴν πρα- γµατικότητα συµθαίνει. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπι Γ. κ. Ἰωάννου ἔχουν ὡς θεῆς: «Ὁ θεσμὺὃς τῶν ἔλευ- θέρων συλλογικῶν δια- Εργασίας σάὰν «φορέα τῆς Κυθερνητικῆς πολι- τικῆς, θὰ ἐπιφέοει ἆνε- πανόρθωτες ζημιὲς στὸν Ἡ ἀνεργία µαστίξει τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ ἐμδηλώσεις σὰν καὶ αὐτὲς εἶναι τοῦ τρομεροῦ κινδύ- καθημερινές. Στὴν Ἐύπρο ὁ πληθωρισμὸς εἰσάγεται ἀπὸ τὶς χῶρες αὐτὲς καὶ ἐπιθάλ. πραγματεύσεων θεωρεῖ- θοσμὸ αὐτό, ὁ ὁποῖος ἐ- νου τῆς ἀνεργία ἐπιθάλλεται νὰ λ εἲ μιὰ «Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ» ν τπτ άθεια της νὰ δι- λεταὲ λή ὤμεσων µέτρων γιὰ νὰ μὴν ὑποστοῦμε τὶς μοιραῖες συνέπειες φιοὺ μιὰ ται ἀπὸ τὴν ΣΕΚΕ σὰν «φαρμόζεται γιὰ σειρὰἁ ἐ- ἃ ργιας η μ : , ο ͵ ἳ - 1 η η “ τν τς : : σειρὰ ἀπὸ δραστικὰἁ µέτρα σὲ συνεργασὶα ὅ- ακρυθώσει καὶ νὰ πληροφορήσει τὸ λαὸ ποῦ ἀπ' αὐτὲς εἶναι «αὶ ἡ ἀγεργία. ὁ ἀπρογωνιαῖος λίθος γιὰ τὴ διατήρηση ὅμα- λῶν ἐργατικῶν οσχέσε- ὧν καὶ εἶναι ἕνα ἁπαρα- τῶν καὶ ἔχει ἀποδετιχθεῖ πολὺ εὐεογετικὸς γιὰ τὴν οἰκονομία µας. Ἡ ΣΕ θεωρεῖ τὸ θρίσκεται τὸ θέµα τῆς καθιέρωσης κοινῆς ἆπο- δεκτῆς πολιτικῆς Τιμῶν καὶ Εἰσοδημάτων, πῆ- ρε τὶς ἀπόψεις τῆς ΣΕΚ καὶ τῆς ΠΕΟ καθὼς λών «τῶν ἐνδιαφερομένων πλευρῶν. .. Ἕνα ἀπὸ τὰ µέτρα αὐτὰ εἶναι ἡ ἐπίτευξη μιᾶς ἐθελοντικῆς καὶ ὁλοκληρωμένης πολιτι- ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΙΠΕ0: θὰ μεἠετήσομει πης τὰ Συνδωάτα. καὶ ἄλλα ΝΔΡΕΑΣ ο ο : ἐ ἐδ᾽ ὄ ο , 1 Ὃ ον, ο .. ο ο ο ο ᾱ- τν, ο νι μι ες : : οσον {κε μμ. Ἀ]- Ὀ κάν πας ὄλδηκον ὅ- α)- ἁμ κα νο, ΜϱΑΙ ΟΜΩΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ υπρῶτα τς εἰσηγήσειςι µίλησε γιὰ ἐπανεξέταση τοῦ «Συστήματος τῶν Συλλογικῶν Διαπραγματεύσεων καὶ τοῦ µεσολαθητικοῦ ρόλου τοῦ Ὑπουργεὶου Ἐργασὶας στὸ καθορισμὸ τῶν ὄρων καὶ συνθηκῶν ἀπασχόλησης τῶν ἐργαζομένων τοῦ τόπου,µας». Στὴ σύντομη ὁμιλία του ὁ κ. Ὑπουργὸς δὲν ἐξήγησε ποιὲς ἀκριθῶς ἆλ- λαγὲς προτίθεται νὰ εἰσηγηθῆ ὅσον ἀφορᾶ «Στὴ δήλωση του ἐκείνη ὁ Ὑπουργὸς ! συγκεκριμένες εἰσηγήσεις τῆς κυφέρνησης, µονίζονται μὲ τὲς Συµθάσεις καὶ Συστάσεις μὲ τὴ Κυβέρνηση λογικῶν ) - σεων οἳ ὑποῖες ὅμως ποξ πει νὰ κινούνται µέσα στὰ καθοοιστικὰ π)αἴσια - μον ι ποὺ θά τεθοῦν ἀπὸ μια Κυδέρνηση, ᾿Ἐπίχειρημα- τικὲς ᾿Οργανώσεις καὶ οἱ Ἀυντεχνίε. Ὅοοι ἐν- τολῆς τῆς Τεχνινῆς αὖ- πα. ----ᾗ ο... ϱρρϱ.. ---- Ἀ-. αωαππσται Επ Επωπας ----- -- --- --- ----.] Ἀ---ᾱ ---- μπας --- Επι Ἑκωπα Εσσοσνά - ος ὅπως µμᾶς δήλωσε ὁ Τ9 γικὸς Γοαμµατέας τῆς ΣΕΙΚ 2. Ἰωάννου εἶναι: α) Ἡ. ὀπιμέτρηση τῆς Ἐ θνικῆς παραγωγικότητας, φαρμογῆς τῶν ἀγορανομικῶν διάταγµάτων, καὶ Υ) Οἱ μηχανισμοὶ ποὺ θά Ἡ ΣΕΚΕ πιστεύει πὼς μὲ τὴν ἐγκαθίδρυση μηχαννσμῶν ποὺ θὰ ἐπιτευχθεῖ θὰ εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ παλιτικῆς εἰσοδη- µάτων τῶν ἔογαζομένων μό- γο, γιατὶ θὰ εἶναι πολὺ δύ- σοολο ἂν ὄχι ἀδύνατο νὰ ἕ- λεγχθοῦν τά εἰσοδήμαια τῶν ἄλλων τάξεων, ὅπως εἷ- ναι τὰ κέρδη κλπ. τὴν οὐ- σία τὸ µέτοο θὰ ἀποτε)εῖ μό- ορύστηε νὰ δηλώσει ὅτι τοὺς ΦΕΛΗΣΗ ΚΑΙ τοια πολιτικὴ νὰ δώσει ἆπο- ες γιὰ τὴν ἐπίτευξη συμφῶ: γίας γιὰ μιὰ δεύτερη Κοινή Δήλωση γιὰ τὴ Πολιτική Τὶ- μῶν κι Ἑλσοδημάτων, γιατὶ κοῦ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἔπι- µελητηρίου προούπτει ὅτι ὕ- πάρχουν µεγάλες διαφορὲς ἆ ναφορικἀ μὲ τὸ θέµα τοῦ ἐ- λέγχου τῶν Τυμῶν καὶ τῶν Ἐϊσοδημάτων., πάνω στὶς τιμὲς καὶ μίλησαν γιὰ κέρδη καὶ ὑπερκέρδη, ΣΑπὸ τὴν πλευρὰ του τὺ θή ἀπὸ τὴν ἐπιχειρηματι- κἡ πλευρά ὁ Έλεγχος τῶν τυμῶν, ἡ ὀογατικὴ πλεὺρὰ δὲν τήρησε τὸ δεύτερο σκέ- λος, ποὺ :«ἀφορᾶ τὰ εἰσοδή- µατα, τὶς αὐξήσεις τῶν µι- Οἱ ἀπόψεις λοιπὸν παρον- σιάδονται διαμετρικὰ ἀντίθε᾽ τες. ᾿Αναφορικὰ μὲ τῶν τιμῶν τὸ τὸ ᾿ θέµα γοαμμίδει ἐπίσης - ὅτι ἡ ὄνα- σης τῶν τιμῶν δὲν ἀπέδωσε κι ἐγκαταλείφθηρε. μετὰ ἀπὸ ράγοντες ὅπως ἡ ὕπερκατα- γάλωση, ἡ αὔξηση θασιιῶν ΚΕΒΕ ἀνεπιφύλακτα διαδε- δαιώνει ὅτι ἂν γίνει συγκεχοι µένη, προγοαμµατισµένη καὶ καθολικὴ προσπάθεια ἆχατατο λέµησης τῶν ἀνωτέρω αἰτί- ΚΕΙΒΕΙ ὑπο-. ΛΥΞΕΝΤΙΟΥ. 1Συμφωνία “υ 3 -”-- ἤ ἀνεργία Ὁ. Ἠπρυσγὸς , Ομμονο- μωῶν. κ. :«Αὐξεντίου. ἕ- «χει δηλώσει ὅτι. καταδάλ λονίαι ᾽ µεγάλες πρὐσπά Ἀντικῆς καὶ ἀποτελεῖ κά- στῶν τῆς φορολογίας καὶ τῆς ρωμῶν ἀφεθεὶ ἐξ ὁλο- φοδοῦμαι ὅτι θὰ πετί- στικῶν πιέσεων καὶ τῆς οἳ- α Οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν κῶν αροϊόντων Ἔμπειρος τιλασιΣ διὰ τὸν πώλπση καὶ Καπνι. Γραμµατεύς καὶ πωλήτρια διὰ τὸ κα- μή ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ (α) (β) 9. Διὰ (α) ο, ο. 4. νεται η η ἠεταξὺ τῶν ἐνδιαφερομένων πλευ θίαστο δικαίωµα τοῦ θέµα τῶν ἐλευθέ συ α τι ο} μ ν α ι ὅ Ἶ οδυραλοπσν Κινή- λογικῶν ος κῆς τιμῶν καὶ εἰσοδημάτων. καὶ ἀπὸ τὸ Ἐμπορικὸ καὶ Βιομηχανικὸ Επιμε- µατος, σεων σὰν θύμα ἀρχῖς Τὴ σηµασὶα μιᾶς τέτοιας συμφωνίας ἀντι- λητήριο. . Τυχὸν παρεμθατισμὸς καὶ δὲν ποόκειταν νὰ δὲ: κα στὸ θέµα τῶν ἐλευθέρων χθεῖ τὴν ἔἐπιδολὴ στὴν . ' ν πώ πας Ῥ νπς ΟΙ ΛΙΑΦΟΡΕΣ τεύσεων ἀπὸ τὴν πλευρά ποῖεςς σνυναντῶναι µόνο β τοῦ κράτους ἢἃ προσπα- στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθε- . -- θεια χροησιµοποιήσεως . στῶτα. Οἱ πιὸ σημαντικὲς διαφο Συνδιιάτων καὶ τοῦ Ἔμπουι | ἐγκαθιδουθοῦν γιὰ νὰ παρα- ΚΒΒΕ, ὅ . ος : Ἰαλοιβοῦνται ἡ ὀφαρμωγὴ τῆς ἀώ ο Ελωρη ας πορέδνον Παρὰ τὶς διαφορὲς Πετοξὺ τῷ ον πλευρῶν φαί- « ρ . : πολτινης ποὺ 0μ0-. του πρὸς τὴ «Δ», ἐνῶ τηθή- νεται ὅτι συμφωνοῦν πάνω στὸν κοινὸ παρονομαστὴ ὅτι δη οἱ αὖ-. ο λαο του ῥαα ᾱ Ὑπουργὸ ση ἑήσεις τῶν μισθῶν καὶ τῶν ἡμερομισθίων πρὲπει νὰ ἔχουν σὰν : πτι συμφωνοῦν πάνω στὸν κοινὸ παρονομαστὴ ὅτι δηλαδἠ οἱ αὖ- Ὅλες ἁκόμη οἱ πλευρὲς ἀπορρίπτουν κατηγορηματικὰ θέμα παγοποίησης τῶν μισθῶν καὶ τῶν ἡμερομισθίων. Ὅμως παρόλὀν΄ ποὺ τὰ Συνδικάτα καὶ τὸ ΚΕΡΕ συμφωνοῦν ὅτι θάση στὶς αὐξήσεις πρὲπει νὰ εἶναι ἡ αὔξηση τῆς παραγωγικότη- τας, διαοφωνοῦν γιὰ τὸ πόσο εἶναι τὸ ὕψος. τῆς παραγωγικότητας. Ἡ ΣΕ Ἅµτονίζει ὅτι γιὰ στή. ᾿Ἐπιδίωξη µας εἶναι ὅ- πουν οἱ ζητούμετνες αὐξήσεις εἶναι ψηλότερες καὶ ὅπου ᾱ- Ναπόφευκτα λαμθάνονται ὃ- πόψη συγκουτικοὶ παράγογ- γουν τὰ τελευαῖα Χούνια, τότε τίπους ἄλλο δὲν ἐπιτυγ νούμε ὑπερθολικὰ τὰ κὀστα ποὐπει νὰ εἶνα ὁ ουθμὸς αὖ- γασία ὅλων τῶν παραγωγι κῶν στρωμάτων τοῦ λαοῦ µας καὶ νὰ ἐπιδιώξει τὴν ὀρθολογιστικὴ Χρήση ὅλων ν 2, αι τν ν -. . , , η ΄ . τὸ Σύστημα τῶν Συλλογικῶν Διαπραγμα: νο ἔλενκο τῶν εἰσημιτων ὅος τους εἶναι πλασσιὸ σύµ -θεες γιὰ τὴν. ἐπίτεξη ας μένα ὃν Τιὰ παράδειγµα τὸ ΚΕΒΕ Ἅκονοµίας µας. Αὐτὲς τὶς δυ- Ταυτόχρονα δὲν μπορεῖ νὰ τεύσεων καὶ το µεσολαθητικὸ ρόλο τοῦ Ὑ- ο ϱαδολὴ, μαὶ ο δίνω πτωµα, πληθωρισμοῦ ναὶ ὅτι ἡ μιᾶς : ἠθελοντικῆς ναὶ ὁ- σύντομα, θὰ εἶμαι σὲ θέ ὑποστησίξει ὅτι εἶναι 300. Ἡ πατότητες ες ποοσδιορίφι παραγνωοιστεῖ ὅτι ἐφ᾽' ὅσον πουργείου του. Τι αὐτὸ ἐπὶ τοῦ παρόντος Ὃ ἑγατικῶν διναι μάτων. λύση δὲν εἶναι ἕνας συνεχης λοκληρωμένής πολιτικῆς ση γὰ ἀνακοινώσω εὐχά ΠΕΟ λέει ὅτι εἶναι ψηλότε ὁ ἐτήσιος ουθμὸς αὐξήσεως οἱ ἐργαξόμεγοι καλύπτονται δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ διατυπωθοῦν συγκεκρι- Ἠο πόΝεµος πατὰ τῶν συμπτωµά τιμῶν. καὶ ων. ρισες ο ἔλελίδεις στὸν ο ἀπὸ Φ/ὅσο καὶ ὅτι στόχος τῆς ἐθνικῆς παραγωγικότη- ἔναντι τοῦ πληθωρισμοῦ μὲ : ὶ ά ί ὶ τῇ πες: ΑΤΟΝΗΣΑΝ των ἀλλὰ ἡ καταπολέμηση Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ϐθε- ομέα ν της κατὰ τὴν ἀνανέωση τῶν τας. ᾿Αν οἱ αὐξήσεις στὶς ᾱ- τὴν ἑξαμηνιαία ἀναπροσαρμο ας ος μον ὁλοκληρώμένες κρίσεις ἐπὶ της ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ τῶν αἰτίων τοῦ πληθωοισμοῦ. ἓ ὠρεῖται ἁἀπαραίτητο συ η, . ἃ ο. Ῥυμδάσεων γιὰ τὸ 1981 -- πολαθὲς Ἐεφύγουν ἀπὸ αὐτὰ γὴ τῶν μισθῶν καὶ ἡμερομι- δήλωσης τοῦ κ. Υπουργοῦ. Θὰ διατυπώσου- Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ἡ συνεχῆς ἀπέκταση τοῦ πλήρωμα. τῆς δημοσιο µριυσμοῦ ο τῶν ων 1982 εἶναι ψηλότερος τοῦ τὰ πλαίσια, ὅπως δυστυχῶς .σθίων πρὸς τὸ δείκτη τιμῶν µε τὲς ἀπόψεις µας ἀφοῦ ἀκούσουμε τὲς τῆς ΠΠΒΟ κ. Ζιαρτίδης πε ἑλέγχου καὶ τῆς ἀστυνόμευ- µικῆς κοὶ πιστωτικής πο πάγω στὸ ἰσοζύγιο πλη- ὁνδό, πεσιική, πωπήξιω γα, σαν. ωμενων μον σήμερα. μι γεται σὲ πολὺ λίγες χῶρες . 4“ λ ἠ- τελευταίους μῖνες ἀπόνησαν ες η 0 το ἀπὸ τὶς. συνθῆρας ση- - ὰ δυµοσιονο- ει ἄλλο ὃ ε σὲ Ἡ ες Προκαταθολικἁ δηλώνο υμξ πως ὑπὸ ιεσδή οἱ ποοσπάθειες γιὰ ἔπεξεργα Τοαγυνῃ ἀποτυχὶα ἀφοῦ ὅονι μαντικὸ µέσο γιὰ τὴν Ἐν κά πστωτὰ μὲ : νὰ γίνει ἀποδεκτὸ τὸ ποσο χάνουμε παρὰ νά ἐνθαρρύνου -τ- συνεπῶς ὁποιεσδήποτε ἄλ ποτε ἀλλαγὲς δὲν πρεπει να παρα ιάζουν σα χοινῶς ἀποδεκτῆς πολιτι- µάστημε Ὑνὰ χρόνια ὄχι µό καταπολέµηση τοῦ πλη τρα δίχως τὴν ὀναομό- ᾿ στὸ 350 ποὺ εἰσηγετα ἡ μο τὴν ὑπερχατανάλωση κι λλες αὐξήσις οἰκονομικῶν τὴν ἀρχὴ τῶν ἐλευθερων διαπρογμοτε δε χῆς τιμῶν καὶ εἰσοδημάτων, πο ἄδοες ποὺ :ἀκολουθοῦν θωοισμοῦ. Στὶς διάδνυ- γιση τῆς πολιτικῆς τι- Κυδέρνηση, θὰ πρῑπει πρῶτα ἕνα κ. αὐξήσεων σὲ χρή- μας παρεμφερῶν ρν ῃ ιεσδήποτε ἀλλαγὲς πρὲπει νὰ ἐναρ- . Ξ φιλελεύθερα οὐκονομικὰ σν- λεήσες ποὺ ἔχουν προ- ῶ σοδηµάτ νὰ δοθοῦν ορτοιχεῖα καὶ νὰ µατα οὐσιαστωὰ μειωμένη µάτων δὲν πρέπει νὰ Φεῦγοι ων. Ὅπο η εν πρ ρ ΕΕΒΕ::ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ στήµατα ἀλλὰ καὶ σὲ χῶσες ηγηθεῖ µέχοι τώρα ἔγι- μῶν καὶ εἰ οι πεισθεῖ τὸ Σνυνδικαλυστικὺ ἀγοραστικὴ ἀξία, νὰ αὐξά- ἀπὸ. τὰ προαναφερθέντα πλαίσια. Κάθε τὶ διαφορετι- ἰς Εξ : ά ποὺ ὁ ἔλεγχος: αὐτὸς εἶναι . σὺ κ « - Κίνημα ὅτι ἡ παραγωγικότη ' ν τις Διεθνοῦς Ὀργανῶσης Εργασὶας πόση μα ασ κάν πα, Φασικὸ συστατικὸ τοῦ ἆκο- μα ὁρ τι 9 σαν. κουμε μὲν τι ος τα στὴν Κάπρο ὑπολογίζετω µας, νὰ χάνουμε τήν ἄντα- πὸ ἢ ἀντίθειο στὴ γοαιμῆ σ᾽ αὐτὸ τὸ θέμα. Στὸ μεταξὺ ἡ ΠΕΟ ὑπέ- κο «οἱ Ἠιομηκκνσωῦ Ὁπη λουθουμένου κοινῶνικο---οἶκο τα οὗ αλὰ σηεῖα ανόν νὰ μα δα οὐ μὲ ὀρθὴ µόθοδο, ὅτι λαμδά- γωγυστικότητα τῶν προϊόντων αὐτὴ θ᾽ ἀποθε παταστρε- δειξε τοὺς ἐκπροσώπους της στὴ Τριμερὴ Ἰητηρίου κ. ᾿Αθρααμίδης δῆ- πι ν.μ ολ. συστήµατος. ααὶ τὸ κυριότερο εἶναι σὲ ἀνεργία, Ανιί- γοντα ὑπόψη ὅλα τὰ ἀναγ µας καὶ νὰ ὁδηγούμαστε στὸν πτικὺ γιὰ τὴν οἰκονομία µας ἡ ἡ ) θὰ διορίση ὁ Ὕπου ὅ μὰ καθολικὰ ἆ ΓΤιατὶ λοιπόν γὰ μιμηθοῦμε, ὅτι ὅλοι ἕ : καῖα κοιτήρια καὶ ὅτι δὲν κίνδυνο τῆς μεγαλύτερης, αὔ- καὶ θὰ ἔχει µόνον. εἴνονικα Τεχνική Επιροπη ποῦ ει ντι ὃ τοῦ θὲ. δεκτη ϱ) ολη Τιμῶν Όσχαι “αθυστερημένα, δυσμενεῖς του ελ σος ο ολ μὰ μον μα ἄσαι γεται ἀπόχουψη κερδῶν γιὰ Έησης τοῦ πληθωοισμοῦ μὲ καὶ θᾳαχυπρόθεσµα ὀφέλη ᾱ- γὸς Ἐργασὶας γιὰ τὴ µελέτη οὗ τοῦ θὲ- Ελσοδημιάτων. παταθάλλεται ἐμαειοίες ἄλλων χωρῶν ἀνάγκη ὅτι ἀποτελει θὰ. δημάτων θὰ τα σχοποὺς φοροδιαφυγῆς. πιθανὴ ἀνεργία ή ἤδη κα πὺ πλευρᾶς τῶν ὥς τος. οσπά! ἆ τού λ ὑψίστης σηνασί ς ὴ η : ταδυναστεύει ἄλλες χῶρες µένων, Ὑιατ οἱ αὐξησεις σσ Ὅ ον ώα, μμ... ας ΣΙΜΕΗ ῥπίτευξ : Ὃ μέρας. Ὃω, κ ω πν «Εὑπά ωώσης πωᾶπει νὰ δοθοῦν κι ἀχόμα μὲ κνδυνο τώλε τῶν. ἐργατικῶν κόστων σιυµ” ο κ. ί ΦΑ ΑΝΕΡΧΩΝΤΑΙ π η οτοιχεῖα καὶ νὰ πεισθεῖ τὸ ας τῆς καλὰ ἐπιδιωχόμενης δάλλουν στῃ δηµιουογία ἕνος Ὁ κ. φασπα ὄναρος Ῥννδικαλιστικὸ Κίνημα ὅτι ἡ δετλτίωσης τοῦ θιοτιιοῦ ἔπι- φαύλου κύκλου αὐξήσεων, θη στὴν πρώτη τοῦ . πωαπωαοπωκοπκωππαακκακαπκες: ο ν : 5 η . η τπτ . δις ἲ ῶς Οἱ τιμὲς ὑποχρεωτικὰ θὰ κατανομὴ τοῦ παραγοµένου µπέδου τοῦ λαοῦ. : Ἠποσκάπτοντας ἔτοι τη διε ., ος ας ὄρος δι ο ωκῶς συνεχίσουν ν᾿ ἀνέρχονται για λων συστατικῶν τοῦ ολονο- κῶν ὀξαγωγῶν. πλούτου Ὑίνεται μὲ θνᾷ ἀνταγωνιστικοτητα των κε ΄ ὐ φωυου ε φοοὰ : λα, αἷς - ὃν ὑσαγόμενο σα ήδωυ μικοῦ µας συστήµατος, ὅπως Οποιαδήποτε ἄλλα µέτρα µτρὀπο Τιὰ ὅλους τοὺς ἀνωτέραω «οροϊόντων µας τὴν ὕπνια μα ν΄ Ἡν ν, 4 . εὔσαγ. ς π, - σι τος 9 « : ο 2 . . ἃ 3 ὅ ος . µ ὥς τὸ ἕνα σκέλος, τὶς τι σμὸς ἀποτελεῖ σημαντικὸ συ Ἰοῦ θεσμοῦ τοῦ ἐλεύθερου συ θά φέρουν, ὅπως ἀποδείχθη- λόγους τὸ ΚΕΒΕ συμφωνεῖ πρέπει νὰ διαφυλάξουµε σὰ Εϊνα, δὲ φανερὸ, ποὀσθε «στατικὸ τοῦ πληθωρισμοῦ καὶ ναγωνισμοῦ καὶ τῆς ἴδιωτι- κε σ’ ἄλλε χῶρες, ἀντίθε- Ἡ ΣΕΙΚ Ἀναφέρει ὀπίσης πλήρως μὲ τῇ θέση ὅτι τὸ κόρη ὀφθαλμοῦ. σε, ὅτι γιὰ νὰ μπορέσει τέ- γιατ ἄλλοι ἐνδογενεῖς πα- κῆς πρωτοθονλίας, µέσω τῆς τα ἀποτελέσματα, καὶ θὰ πε ὅτι ἡ πολιτικὴ της στὸ θέµα Ὦὅριο στὶς αὐξήσεις τῶν μμι- ο 7 ἀναθεώρησης τῶν συντελε τύχουν ὄξυνση τῶν πληθωο! τῶν αὔξησεων εἶνα, Ὑνω- σθῶν καὶ τῶν ἡμερομισθίων Ἡ πεο ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΦΟΥΣ λέσματ ποῖπει νὰ τηρη- τν , ος ον νο. τὰ ὃ νο, 5 - : ο ὃοῦν καὶ τὰ δύο ο πευκέλη, συστατικῶν κόστους, ὅπως Ἀατάργησης τῆς Ἕκτακτης µκονδμικῆς ὕφεσης χαὶ πυ- πως οἱ αὐξήσεις τῶν μισθῶν Ἐήσεως τῆς παρ πιομγκώκη. » ὁ ἑ τὸ δέ: Συγκεκριµένα ἐνῶ τὸ δεύτε ᾖῄιχ. τὰ ἐργατικὰἁ πέραν τῶν Ἑλσφορᾶς κι ἄλλων χαταλλἠ- «χῶς θὰ δημιουργήσουν μίαν συμθαδίζουν μὲ τὶς οἴκονομι τας. Τὸ ὅτι δὲ ὁ ουθμὸς αὖ ο Αναφορικά μὲ τ μα ϱο σκέλος ποὺ ἀφορᾶ τὰ εἷ- δυνατοτήτων τῆς οἰκονομίας Άῶων μέτρων. . αὐξαγόμενη στοατὰ ἀνέο τκὲς δυνατότητες τοῦ τόπου. τὸς φέτος εἶναι χαμηλὸς, γύ- τῶν μισθῶν ἡ θέση της σοδήῄνατα δὲν ἐφαρμόσιπαε, μάς» ἡ μειωμένη ἐθνικὴ παρα γ) Αὔξησπη τῶν Κατρια- γων. Κατὰ τὴν προετοιμασία καὶ ρω στὸ 500 ποῦπει νὰ μᾶς ἔχετι ὡς εξῆς: «ϱ πρὀεδρος τοῦ ΚΕ Μη ἐνδείκνυται τὸ ὅλο τὸ πρῶτο τῶν τιμῶν, ἔξακο Υῶγικότητα, ὁ μειωμένος ϱυῷ δν διεκδίκηση τῶν. αἴτημ η μ προθληµατίσει ὅλους ώ νὰ Μέχοι τὸν ᾿Οχτόδοη 19930 ΒΕ » Αὐρααμίδης μᾶς θέµα νὰ ἐπαγεξετασθεῖ λουθεῖ νὰ ἑἐργάξεται, ποάῄια µος αὐξήσεως τῶν ἐπενδύ- γιὰ αὐξήσεις τῶν µ αμ. ἑνώσουμε τς προσπά ο θέση τῆς ΠΕΟ το πὼς οἱ Ἱ, . εξής: ” καὶ νὰ τύχει µελέτης ἆᾱ- ποὺ ὀφείλεται καὶ µόνο στην σεων καὶ τῶν ἀποταμιεύσὲ- δάνεται ὑπόψη Ἡ αὔξηση τῆς µας, Κνυδέονηση, ἔμπος μα αὐξήσεις τῶν 6ασωιῶν μνσθῶν ε τε τό μμ πιστεύει πὸ μιά εἰδικὴ Τεχνικὴ ἀμέριστη καλὴ θέληση τῆς ὢὤν, οἱ ἐλλειμματικοὶ κθατυκην ἐθνικῆς παραγωγικότητας κα µήχανοι Ἰν ὀργάτες, γιὰ να ον ἡμερομισθίων θάποεπε «διατήρηση τοῦ θε “ποεπιτροπὴ στὴν ὁποία Ἐπιχειρηματικῆς πλευρᾶς. προὔπολογισμοὶ κι ἄλλον θὼς νι αὔξηση οἷδν, ἐθνι τὸν αὐξήσουμε ση Ἠπδικὰ ἃ νὰ ὑπερέχουν λογικὰ τῆς αὔ- Ὃ ά τῶν ελεύθέρων συ θὰ συμμµετέχουν ὅλα τὰ Ἐξακυλουθοῦν δὲ νά χατα παόην Παρ ὅλα, ὑπὸ, τὸ 1. Διὰ τὰς Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ καὶ Πάφου: ο πμασί ὃς, - στις Κι κο εν οισὰ φὰ, ὀμηνεύ Έησης τῆς παραγωγικότη» : » , έρῃ -- ͵ ς . τους. Πας) ὅλα αὖ : 5 ίσοι στως ὰ Εν διαπραγματεύ ἐνδιαφεοσμρνς μη θάλλονται συνεχῶς προσπάθει ΡΕ τῶν χαμηλὰ ἀμειδομένων, ὅ- σει μιὰ συντονισμένη συνεο ας. οὕτως ὥστε νὰ ἔπιτευ: χθῆ σταδιακὰ ὁ στόχος τῆς δικαιότεοης Αοτανομῆς τοῦ ἑ- θνικοῦ εἰσοδήματος. Τὸ πε. οασμένο ᾿Οχτώθροη τὸ ταν» κὸ Σωμδούιο τῆς ΠΕΟ, ὀρινὰ ἁἀποδεντὴ Πολιτι- τῆς “Ὑποεπιτροπῆς πρὲ- αὐτὸ ἔχει κάγεν πλέον πα- Ίς ον ας, - - - ν άφορους τ ο : ό ς Ἅ ν Τ ών ὃν Εισοδημά- πει νὰ εἶναι νὰ ὑποθά- ραίτητο ἡ δύσκολη περίοδος Ό9 ΤΟΝ πλ «φλαονομα -μαν, ᾷ τάστηιµα ποτ καὶ καπνικῶν τῆς πό- τες στοὺς διάφορους τομεῖς. τῶν περιορισμενῶν ανα λαμβάνοντας ὑπ ὄψη τὰ προ κη Τιμ Ἶει εἰσηγήσεις πάνω στὸ ποὺ περνᾶ ἡ οἴκονομία µας. οιοθισμοῦ του, εκεγόµεναν λεως Λεμεσοῦ. Τὸ ΚΕΒΡ ΓΙΑ μας. θλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει σιὸ θεσμὸς αὐτὸς σύστημα τῶν συλλογικῶη Ἡ ἐπιχειρηματκὴ πλευρὰ πβανμηο δος ὤν τῶν ᾿ Σέ μιὰᾶ περίοδο σὺν χι αὖ ᾗ κωποιακἡ οἰκονομία, ἀποφά ὃν Ἐθοωπαϊκὸ Χῶρο διαπραγματεύσεων, καὶ ἱ ἔχει ἐργαστεῖ ἐποικοδομητιά ἈΧἁ ἄὶ Ἡ ὄνανορ τῶν ιο. τὸ Κεντρικὸ Κατάστημα Λευκωσίας: ΤΟΥΣ ΜΙΣΦΟΥΣ τὴ ποὺ ἡ οἰχονομία µας στὴ ισε πὼς δάση µας γιὰ τη τα ακτηοίζεται ἀπὸ αἷ- γιὰ τὸ θόλο τῆς Ἀυθέο- οτὴ κατεύθυνση αὐτὴ ιν ἔχει θά συγκρατηθεῖ σηµαντ : ι τν αν Ἡ ομάσνεω, ανα, ἂν ειδύηση τῶν μι σδολογικῶν Ἐκ ἳ ατιὸ ἐνδιαφέ νησης µέσω τῆς Ὕπτοε- ἤδη κάνει κ ὀδυνηρὲς παρα Ιδιαιτόρα Γραμµατεύς, ὁμιλοῦσα ἆ- αγ ιός ο ΚΕΒΕ ἀνα. καθῆκο κι ὑποχρέωση ὅλων αἰτημάτων, Υιὰ τὲς περιπτώ- Ξημενο Ἂνος πο κάνν σίας ἨΜεσολαδήσεως, Ἔ- χωρήσεις γνὰ νὰ θοηθήσει τὸ ΜΕΤΡΑ πταίστως τήν Ἁγγλικήν καὶ Υγνωρί- Μπα αν ὑξήσε στοὺς νὰ, δείξουν τὴν ἀπαιτούμενη σεις ποὺ ϱ) ἀνανεωθοῦν Σο]. τὴν Ἱαομογή του ἀπο τσι θὰ ἐξενοεθε ἀὶν. ὁααμκ ών ὁισἒς ἔ λα, Στὸ σκοπὸ αὐτὸ χοειάζε- ζουσα ᾿Ἁγγλικήν Γραφομπχανήν μὲ ισθοὺς . ὅπως, ον λιρ Ἱπευθυνότητα, Αἱτήματα ἑ- λογικὲς Σνμδάσεις, θάναι ἡ τε]εσματινὴ γι αὐξάνε ντὴ φόρμου]α ποὺ θὰ Ἐπιθάλλεται καὶ ἃ ἄλλα πλευ ται νὰ ληφθοῦν µέτρα οτὶς 2 οὐστωμα ΑΤΌΙΟ τυριτύα ἃ στενο- κάε κά «ΛΕΙΛΙΝΗ» ὃ ποὺ- κτὸς τῶν δυνατοτήτων της αὔξηση τῆς παραγωγικότη- -αὶ τὴ πθοσαρμοστικό- διέπει καὶ τη Κυδερνη: ρὰ νἁ δεῖ τὸ ὅλο θέµα με το. ῥγόλουθες κατευθύνσεις: : γραφίαν. εδρούς του κ. ᾿Αθρααμίδης θὰ πλήξουν καίρια τὶς προσ- τας τῆς ἔογασίας, Ἐμπὸς αὐ τητα του. στὶς ἀπαιτή- τινὴ ἀνάμεξη ο τα ! ὀνάλογο αδρς θέλησα. γιά α) Αὔξηση τῆς ἸΕθνικῆς : ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ.: τα ἷς ἕεηςς 5. πάθειες νιὰ . τὴν ἐνσχυση τῶν ο αἲήσοων, έσμε . ἐβνκῆς οἴχο- στατεύε καὶ το ὃς πατού καλὴ θέ μα , '. θὰ δώσουν πραγµα- τοὔπάλληλαι θὰ συν να τρ Ἐν τοὺς τῶν ἐλευθέφον διαπρα” νὰ δει δυνατὴ ἡ. ἐπίτευξη Βαμαμα ος τα- ασ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΔΙ Ἀ ν4 Ὅπως ἤδη ἔχει ἄναφεο- μη ὡς ση στὶς πληθωριστι- ν ἀπολαμθάνουν τῶν αὐτόμα ος τὸ ΚΕΒΕ ὑπο- γματεύσεων γαὶ θὰ σιυ- [ μιᾶς ἰσοσκελισμένης συμφωνί 6) μασ αι. 5 δίµου Γαζῇ ἀρ. 5 (ἔναντι Ἐξαγώνου) Φ ᾗᾖΠεῖ ὁποιεσδήποτε αὐξήσεις χκὲς πιέσεις, γετγονότα ποὺ τον τιμαριθμικῶν αὐξήσεων ο νοίέει μάτι παρόμοιο χάδει μὲ τὴν οἴκονομι: ας γιὰ τὸ γεγικὸ ὄφελος. --. σω τῆς ὀνωσης 2 Τηλ. 45064 -- Πευκωσία να ατοὺς. μισθοὺς καὶ τὰ ἡμε θὰ ἔχουν δυσµενέστατες νε χαθὼς «ἐπίσης τῶν ἑτησίων τὴν Κύὐ γὶ υματιχήτητα, Ἠπι 5 Ὃ ος μμ. ημί ἡ ἁ ἔ ᾖ ὧσεις ὅλό τὸν Κυ προσαυξήσεων, ὅπου ὑπάο: καὶ στὴν Κὐπου ος, .ὰ ας καν, Ι ας τοῦ δομιµασµένου. αι εκείθε- : : πημισηνν πρὲπει να ἔχουν α. ον ού, ὁλόκληρο ον ΞησΕῶΥ, [ Ἔχουτας αὐτὰ ὑπ) ὃν τς ἄν” Απὸ τὶς δηλώσεις τῶν θο Χαρακτήρα καὶ τῶν ἅλς ΦφφΦΦ9Φ99999Φ9999920999999Φ9ΦΦΦΦΦΦΦ9Φ9Φ99« ίση τς δυνατότητες τῆς οἱ ποσό «αν . -- - -- μα. ωωα ης 9 5 ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 ἛἝἣνας ἀπὸ τοὺς συνοωασμοὺς ποὺ κτίοθη παν καὶ μὲ τὴ θοήθεια φίλων χωρῶν για τὸ στέγαση προσφύγων. Γιὰ κάθε πρὀσφι γικὸ συνοικισμὸ ξοδεύτηκαν πολὺ περισσότε: θα χρήματα ἂἀπ' ὅτι ἔπρεπε. Ἡ αἱ ἡ Ἐνθέρ νηση παρὰ τὶς καταγγελίες ἐναντίον της, ἐξαμαλονθεῖ νὰ τηρεὶ ἔνοχη σιγή. ἹΜΠΙΣ ΠΠ ΠΠ]οι ΙθΣ0! ϱΜίΣ ΠΦΕΙΗΘΗΠΗΗ, Ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Στολι- ανοῦ ἔχει δηλώσει ὅτι γιὰ τὴν ἀνακούφιση / διατέθηκαν 270 ἑκατομμύ- τῶν π ρια ον σύμ μὲ Κυδερνητικὲς στα- --- τὸ κ γΑ ποσὸ ποὺ ἕ ει διατεθεί ὡς τὸ τέλος τοῦ 1979 ἀνέρχεται Ἄλνο σὲ 149. ἑκατομμύρια, Ὁ΄ ͵ Ὑπολείπονται Ρια λίρες. Ἔνα δηλαδὴ 127 ἑκατομμύ- στες µας καὶ γιὰ τὸν προσφυγικὼ «κόσμο ἀνα- Φόρουµε ὅτι τὸ ποσὸ τῶν 216 ἓχ. λιοᾶν ἀναλογεῖ: 1) Μὲ 36.158 γιὰ κά Την θε πουσφυγιὴ οἴνογὲ- νεια. 2) Μὲ ἀπὸ τὸ πασὸὸ αὐτὸ διατέθηας στὴ διάρκεια τοῦ 1980 καὶ κατὰ τοὺς πρώτους µῆνες τοῦ 1981. Ποῦ πῆγαν ὅμως τὰ ὑπάλοιπα ἑκατομμύρια ᾽Αμόμη χάριν συγκοί σεως γιὰ τοὺς ἀναγνᾶ- γες ὠφολήθημαν μὲ τέι ὀφεῖλει ἡ Κυθέο- ἔλεγχο τοῦ Ταμείου ἀπὸ μέρους ἀνεξάρτητης ὁ- ᾿ πιτροπῆς. 31.615 λίρες για καθε κινηση και ενα λθ)λ ἕνα νέο παπούτο!, ἄνετο, μοντέρνο, ἀφόνταστα οἰκονομικό, σέ ὀπίθανα χρώματα κ/ ἀναρίθμητα µοντέλλα! , Σέ ὅλα Τό καλό καταστήματα καί στά “ΑΒΙΦΤΟΝ΄’ κα ΄΄ΒΟΜΑ 9πους΄” πού ἐγγυῶνται μέ τ' ὄνομα τους καί Τό κῦρος Τους, Τήν ποιότητα ΝΩΝΑ. ἡ καθημερινή : Φτηνή σας ττωλιγέλειαω λΙΡΙ) ἴνο ΝΑΙ ΗΜΙΡΙΙΗ μπιιζε ΧΑΕ. ΧΑΒΒΑΛΑΙΜΠΙΔΗΣ Χορὸς ἑκατ φίσεως ᾿Ἔκτοπι Ὁμμυρίων στὸ Τ έντων. Πολλὲς εἷο ΑἈνακου- εκάδες ἔκα- τομμύρια λίρες κατατέθηκαν καὶ πολλὲς δεκά- δες ἑκατομμύρια δαπανήθηκαν γιὰ τὸ ἔργο τῆς ἀνακουφίσεως τῶν π Ὅμως κανεὶς δὲν ξέρει πόσα ἀκριδᾶς κατατέθηκαν καὶ πῶς διατέθηκαν τὰ ποσὰ αὐτά. Ἡ Κυθέρνηση, ὅπως συµθαίνει ἄλλωστε καὶ μὲ τὰ ἄλλα παρόμοια Ταμεῖα, ἀρνεῖται νὰ δώσει στοιχεῖα καὶ ἁπηγή- σεις Ὁ Ταμειακὸς ἔλεγχος καὶ ἡ λογοδοσὶα, ποὺ εἶναι κανόνας. καὶ γιὰ τὸν πιὸ μικρὸ ὀργα- νισμὸ ἢ σωματεῖο, γιὰ πν Κυφθέρνηση εἶναι κά- τι τὸ ἄγνωστο. ᾿Ανεξέλεγ κτα ἆπ ντοι τὰ χρήματα ἆ- πὸ τὸ Ταμεῖο καὶ εξ εγκτα δια ἴθένται. Ὑπάρχουν καταγγελίες: Φ Ὅτι ἔγιναν διασπαθίσεις χρήματος. 9 Ὅτι ἔγιναν κατ. 9 Ὅτι λαο ο πό τὸ Τ αμεῖο διατέθη- καν γιὰ ἄλλους σκοποὺς ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους τῆς ἀνακουφίσεως τῶν προσφύγ. Οἱ καταγγελίες δὲν δα ἀπὸ τὴν Κυδέρνηση. Καὶ ακολουθοῦν νὰ «ὑπάρχουν καὶ ταᾶὴν Κυδρνηση. κά οἱ απαννελίως αὐτὸς ἐνισχύονται ἀκόμη πεουσσότε ϱο ἀπὸ διάφορες δηλώσεις ἐπισήμιων χουν κατατεθεί σιὸ Ταμεῖο ἀπὸ τὶς διάφορος εὐσφοοὲς. Δηλαδὴ ἄἆμμασα ὁ Ίφν» Ώσωτνερικῶν Έσχε- ται νά παραδεχθεῖ ὅτι λεί» πουν ἀπὺ τὸ Ταμεῖο πολλὰ ἑκατομμώρια Άίοες. Ἡ «δΔειλνὴν μή Ψει κάτι τέτοιο. ώμος τὴν ἀπάντηση θὰ τὴν Κυδέρνηση παραθέ. δώσοι ἡ τοννας ἍἈαπτομερῇ στουχεῖα μαὶ ἑπιτοέποντας σὲ τητη ἀπιτροπὴ τὴ διεξαγογἡ ος κ πῶς ώς ντων. Ἡ «Δειλινὴ» τὰ στοιχεῖα ποὺ ἡ ἴδια ἔχει συλ λέξει στὸ πιὸ κάτω ϱεπου: τὰς, Αγ τὸ θέµα τῆς ὄνακρί- όωσης τῆς τύχης τῶν ΄Α- γνοουµένων ἀποτελεῖ τὴ συγ- τῆς χοόνια οί. νὰ Ἐέθει καὶ νεὶς ἂν ζοῦ ναν, τὸ θέµα τῶν ύ πρέπει νὰ ὑποτυμᾶτα, καθύ- Μουῦ, διότι ἀφορᾶ ὑπόθεση Ὃ καὶ κατ’ ἐπέντα- ἐπιθίωσις ἑπκατονεάδων δν ἀνθοώύπων κάθε ἡ- λακίας. ᾿Ανθρώσπων ποὺ Έεοι ζώθηρμαν ἀπὸ τς ὀοδὲς τοῦ λΑντίλα καὶ ζοῦν ἐδῶ κι ἑν φτὰ σχεδὸν χρόνια πρύσφυ- γες στην ἴδια τους τὴν πα- τοίδα. ΗΠΙΤΑΓΏΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΊΣΜΑ Ἠποσχόσεις καὶ διαδεόαι- ὧσεις δόθηιαν καθημερινά πρὸς τοὺς πρόσφυγες. Ἡ Κυ θέρνηση κ ἡ διαλυθεῖσα Ῥουλὴ ὄχι µόνο στέγη καὶ ἄνετη ζωὴ ὑπόσχονταν ποὸς τοὺς πρὀσφυγες, ἀλλὰ καὶ σύντομη ἐπιστροφὴ στὰ σπί- τια καὶ τὶς περιουσίες τους, Ὑποσχέσις κἀ διαδεθαιῶ- σες που ἀποδείχθηκαων λό- γία κενἁ στὶς περυσσότερες περιπιώσες, Ἡ καλύτερα, ἐπιταγὲς Χχωρὶς ἀντίνουσμα. Διότι ὄχι µόνο κανένας σπρὀ- σφυγας δὲν γύουσε ἀκόμα στὴν πατρογονική του ἑστία, ἀλλὰ ὑπάρχουν χιλιάδες ἕξε- οιξωμένοι ποὺ παραμένουν ἄστεγοι ἢ διαμένουν σὲ τοῷ γλες καὶ ἀκατάλληλα ὕποστα ὤν. ὴ ἀπαντήθηκαν μὲ στοι- χωρὶς στοιχεῖα νὰ δαραίνουν [η] ππβεῖ ΜΙΤ ηΠὴ ὑπμὴ Ταμεῖο ἀνακουφίσεως προσφύγων κανένας δὲν ξέρει Ίδα ὃ - πῶς διατέθηκαν Σύµφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς Κυβέρνησης | φα/γεται γὴ λείπουν πολλὰ ἑκατομμύρια εξΣουθλάκια ἆ Ἱτράσφνγας»: Μιὰ ἐπιγραφὴ σὲ μιὰ ξύλινη µπαράγκα ποὺ στήθηκε ἀπὸ Γεριζωμένους Ἐλομᾶσες γιὰ νὰ Χφησιμο μοιηθεῖ σὰν ἐπαγγελκατικὴ στέγη. Γιὰ . λοὺς πρόσφυγες κόσμο, φκοῤμανν πάνω πῶς καὶ πότα βοδαύνηκαν τὰ ἀκάμαια τὰ μὰ αν ο υδέρνηση, ς κατηγορίες ποὺ διατυκώθη: αν όναν Ὅ ἠαὸς Ζητᾶ οΤοιχεῖα :ΠΗρη ἵιὰ νὰ πειοθεῖ σὗνου 49 ἑκατομμύρια (κατ) ἀκρίδοια 48.951.000 λρες) ἀπὸ τὰ 149 ποὺ διατέθηκαν µάχοι τὸ 1919, σύµφωνα πάν ο μὲ τὴν Πμη στατι- ονταν ἀπὸ τὸν ἂν ονισιὰ τοῦ Κρά- τους. Απλαδὴ ἀπὸ τὴ ξένη ὀοήθεια ποὺ δόθηκε γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν προσφύγων µόνο 100 ἑκατομμύρια ἔχουν διατεθεῖ γιά λικὲς χῶσες. Αξίζει νὰ ση- μειωθαῖ ἐδῶ ὅτι µόνον ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα παίρνουμε θοή- θεια 10 ἑκατομμύρια λίρες τὸ χρόνο κύ ἀπὸ τὶς ἩἨνω- µένες ᾖΠολιτεῖς ἀ,400.000. Μὲ λίγα λόγια ἀπὸ τὸ 1914 µέχοι Φέτος, πήραμε ἀπὺ τὴν Ἑλλάδα 6οῄθεια Τ0 ἔνα- ταμμύρια ἈΆίοες κι ἀπὸ τὶ: ΗΠΑ, ἄλλα ὁδ ἑκατουιύριο Ῥυμπόροσμα: -- τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ΗΠΑ. ὄχι μόνα καλύπτει ὅλα τὰ ποὰ ποὺ διατέθηρααν ὑπὸ τὴν Κυθέρνηση γιὰ τοὺς πρὀ σφυγες µέχοι καὶ τὸ 1979, ἀλλὰ ἔχει καὶ πλεόνασμα δυὸ .. ᾽᾿Απὸ τὰ ποσά δημιουοσγοῦντα, πάλι γα ἐφωτήματα. Καὶ θὰ γεν- νοῦνται συνεχῶς, ἂν ἡ ἄν: δέρνηση δὲν δώσει συγαεχοι μένα καὶ πλήρη στοιχεῖα. Ἠδη, {ἡ Κίνηση ρε, ων ᾽Αμμοχώστου, τιπροσωπεύει λιάδος οῶο : µένους, μὲ ἀναωκινώσεις καὶ ὁμιλίες στελεχῶν της κατη: γόρησε τὴν Κυδέρνηση καὶ τη διαλυθεῦσα Βουλὴ, ὅτι ᾱ- πὸ πουγοῦ διασπάθισαν τὰ τε οάσπα ποσὰ ποὺ εἶχαν δοθεῖ ἀπὺ φιλικὸς κυθεονήσεις γιὰ τήν ἀναχούφιση τῶν ποοσφύ ων. Οὔνε ἡ Κυδέονηση ὅ- µως, οὔτε κανένας ἄλλος ἆς μόδιος ἔδωσαν µέχοι τώρα καμμιὰν ἀπάντηση. Καὶ ἡ σι ωπὴ τους ἑομηνεύσταν, που- λάχυστον ἀπὸ τοὺς κατηγὀ- ροῖς τους, σὰν ἐνοχὴ- Ἡ Κυθόρνηση σαιραμµένει ἐπτεθειμένη οτὰ μάτια τοῦ νώσµου καὶ ἰδιαίτερα τῶν ᾱ- ιῴσα. ἐνδυαφρερομένων πρυ- σφύγων, σὰν ἔνοχοι διασπά- βισης χοηιιάτων ποὺ προορί- Ίονταν γιὰ τοὺς Εεοιξωμέ- ους συμπατριῶτες µας. μαὶ τὸ μαφφνεῖο οαροµά μι ἀνάμα Φης στέ )ῃς.ιειο στα νους συνοωισμοὺς -ποὺ χαςς- ννηοᾷρντα ποοπαντὸς ἀπὰ τὶς ἀλλκίψεις καὶ ο τέλαιές τους. Άλλες ἑνιὰ Ἀλλάδις οἰνογάνειες ΣΤΠΙΓΑΣΤΗΚΑΝ 15 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ὀτκοπανετσ ΑπὸἾ τὰ ὅσα πρι ήροος ο μβων οσφιγικὸς τὸ σύνολο τ Αα νορη αν Ἔσι ων ὥοτοκὰν μον ϱν. οες κατὰ κάθη ἄτομο ποὺ Φ, φελήθηρεα. ΠΑΡΛΠΟΝΑ ΚΑΙ ἨΠΚΡΙΣΕΙΣ. Γιά τὴ διάθεση τῶν 116 ὁριούι Εηγήσεις ποὺ ζητήθηκαν ἆν πὸ πρ ς καὶ ΠπροσφεΎνε Βιπιρορᾶ. οὐ. 000. ιηῦ διρῶν στὸ ατεμαστικύ 99 ἑκατομμύρια λίοες. ΑΛΛΑ. ΚΟΝΔΑΥΛΙΑ Ἱἳ Σύμφώνα πάντοτε μὲ πι σημη στατισικὴ, ἀπὸ τ 1914 µέχοι τὸ 1919 ἡ δὲ νηση ἔδωμα μετοητὰ σὲ πρά σφυγες Ισυνολικὸ ποσὸ 11.819 000 λιρῶν. Οὐδώιοτε ὅμως δόθτρε ὁποιαδήπατα ση σὲ ποιοὺς ἢ πόσους πρὀσ- φυγες δόθηµαν ματρητὰ, οὔ τε καὶ πάὀώσα «στὸν καθένα. Καὶ γν Ὀὸ σὺ πονδδι σω. τήθηκε ἁμέτοτηπας φορὲς ἡ Κυδέρνηση, ἀλλὰ µέχρι τὴ ατιγµὴ ποὺ γράφουμε τὴν ἕ- οευνά µας δὲν ἔδωσε καµ. μιὰν ἁπάνπτηση. ''Ἔνα ἆλλο λονδύλι ποὺ ὃτ ποὺ δόθτιε σὲ ἀξαρτώμα- νους πεσόντων καὶ πλ των ἀπὸ τὴν εἰσδολὴ. πο τὴ γνώµη µας, τὸ ποσὸ αὖ- τὸ ἀποτελεῖ ὕδου γιὰ ὅλο τὸ Λαὸ, Καά ἡ Κυδόρνηση θᾷ- πρεσπ νάταν πιὸ διακουτικὴ ὅταν τὸ κατάγραφε στὴν ἑ- πίσηµη στατιστικἡ της, γνὰ δυὸ λόγους: ΠΡΩΤΟ, διότι τὸ ποσὸ αὐθὼὺ εἶναι μηδαμινὸ σὲ σύγ- Ἠρυση μὲ τὰ 17 ἑκατομμύοιᾳ καὶ τὶς 819 Χιλιάδες λες ποὺ δόθηκαν μετρητὰ σὲ Φορους πρόσφυγες καὶ ὄχι ἐξαρτώμενους ποσόντων καὶ πληγέντων. ΔΕΥΤΕΡΟ, διότι τὸ πο- ὄχι ἀπὸ τὸ Ἡδικὸ Τα µοοφὴ «ἄλλων ὠφελημάτων» σὺ ' ἕδοτ ς. Καμμιὰ ὅ- µως ἐπεξήγηση δὲν δίδεται γιὰ τό αν τῶν ὠφελημά- τὸν ἀριθμὸν τῶν ὠφαλ όντων) , Στὴν ἴδια στατυστικὴ ᾱ- ναφέρεταν κ ἕνα κονδύλν ὁ- πτὸ ἑκατομμυρίων λιρῶν γιὰ «κοινωνκὲς ὑπηρεσίεςο σὲ . Δὲν γίνεται ὅ- των αὐτῶν, δυερωτοῦνταυ: Τιὰ ποιὲς «οιοιγωνικὲς ὕπη- Οεσίεο δόθηκαν τὰ ὀκτὸ ὁ- µατομµύρια λίρες, ἀροῦ ὃ- πἤρχο ἡ ἱατουφαομα μευτωὴ καὶ ἐδί- ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Κοινωνικῶν Ὃ ος Μήπως μπο» ἳ ἡ ἘΚνδέρηση νὰ δώσει μιὰν ἐμανοποιητωὴ ἀπάντη» ση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ Δὲν ἔχουμε πρόθεση νὰ συ νπίσουμα τὴν νομάδων ωμή ἱσχυρίζετα ἡ Κυδέονη- ση ὅτι ἔχει Διαθέσα, γιὰ τὴν ἀνακούφυση τῶν προσφύγων. Διόνι δὲν θέλουμε νἁ µακον- γορῄσουµε. Περιοριζόμαστα τὰ ὁ µε ,. οὐύμα Φώνα μὸ τὶς δωιὲς της στα» τνστωὲς, «οὗ πσυνολικὼ ποσᾶ ποὺ ἔδωσε στοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τὸ 1914 µέχοι μα τὸ 1979 ἀνέρχεαται µόνο σὲ ἑκατομμύρια λλρος. Δηλαδὴ μοκοιι τὰ 276 ομμύριαι γιὰ, τὰ ὁποῖα µῦλησε ὁ ϊφυι πουργὺς Ἡσωτερικῶν ἵποι λοίποντα 15 ἑνατομμύρια λίοες. ᾿Απὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ δημιουογοῦὔντω γέα ἐρωτήμα τας Ποῦ πῆγαν τὰ 1517 ἕνα. τομµύρια Μήπως θὰ ἴσχνονι σθεῖ ἡ Κυθέονηνη ὅτι τὸ πο σὸ αὐτὸ διατέθηα κατὰ τὸ 19860 καὶ τοὺς πρώτους μη» γες τοῦ 1981 Ἕνας τέτοιος ἰσχυρισμὸς, δὲν μποροῦσε νὰ εὐσταθήσει διότι τὰ ὅσα ὅ: καμο µέχοι τὸ 1919 δὲν µπα οοῦν ο σαγνρθοῦν μὲ τά μηδαμιγὰ ποὺ μποροῦ νὰ ἕι καμο µέσα στὸ 1980 καὶ τοὺς πρώτους μῆνες τοῦ χρό χου οὔ. «ν ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παρὰ τῆς Βιομποσανίας ὑποδωμάτων. ΔΤτΙ.Α5 1. ΤΌ 1. Πεπειραμένοι κόπτες δερμάτων Φ, Πεπαιραμένες ράπτριες ὑποδημά- των 3. ᾽Ἀνειδίκευτοι ἐργάτες καὶ ἐργά- τριες --Μιοθὸς πολὺ (ἱκανοποιηωτικός, μὲ ὅλα τὰ οχετικἀ ὠφελήματα. ---- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ..-- ων καὶ ὅδθ Χιλιάδων λιρῶν νὓνυὕὑΓμὐµμµ”µ“ΙΙἜΑ“{“Α“ϱ“.ΑΑ2λ δλΑὔΑΑΜΑΑ 149 πὕσποπωνωας 5 ϕ απ Γαωεν οι οσς σι ὸ 5 πρ πα ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 1581. Β ' ε ” ΑΣΙΛΙΝΗ’ η γνώµη μας σττασασταππαπαστασαπααονααωαωκακιωασοκωκκπωπσττπαπατπαώαπιωσο 'Τοῦ Σταύρου Σταύρου το... ΤΟΚΕΝΟ ΤΩΝ 5127 ΕΙ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ κλήθηκε ἐπανειλημμέ- να νὰ δώσει ὁλοκληρωμένα καὶ ἀναλυτικὰά στοιχεῖα γιὰ τὰ ἔσοδα καὶ τὶς δαπάνες τοῦ εἰδικοῦ Ταμείου ᾽Ανακουφίσεως, ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του µέχρι σήµερα. Αν. ἀπέφυγε νὰ τὸ κάμει ὡς τώρα εἶναι πιὰ ὑποχρεωμέ- νη νὰ συμμορφωθεῖ μὲ τὴν λαϊκὴ αὐτὴ ἁπαί- τηση, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη στὴν ὁποία προέ- όη τὴν τηλεόραση ὁ Ὑφυπουργὸς Ἔσω. τερικῶν κ. Πέτρος Στυλιανοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Ὑφυπουργό, τὸ συνολικὸ ποσὸ ποὺ δό- θηκε µέχρι σήµερα γιὰ τοὺς πρόσφυγες ἆ- νέρχεται σὲ 276 ἑκατομμύρια λίρες. Σύμφω- να ὅμως μὲ κυθερνητικὲς στατιστικές, τὸ συνολικὸ ποσὸ ποὺ διατέθηκε ἀπὸ τὸ Τα- μεῖο ᾽Ανακουφίσεως ὡς τὸ 1979 ἦταν µόνο 149 ἑκατομμύρια λίρες. Ὑπάρχει δηλαδἠ ἕ- να κενὸ 127 ἑκατομμυρίων λιρῶν. Γιατί, ἂν σὲ διάστηµα 4 χρόνων -- ἀπὸ τὸ 1975 ὡς τὸ 1979 --- ὅταν ἡ ἐφαρμονὴ τῶν κυθερνητικῶν προγραμμάτων γιὰ τοὺς πρόσφυγες 6ρισκό- ταν στὸ φόρτε της, χρειάστηκαν 149 ἑκατομ- μύρια λίρες, ἀποκλείεται νὰ ξοδεύτηκαν σχεδὸν ἄλλα τόσα µέσα σὲ λιγότερο ἀπὸ 2 χρόνια, ὅταν ἡ ἐκτέλεση προσφυγικῶν ἔ γων παρουσίασε σοθαρὴ κάμψη. Στοιχεία ποὺ ἔδοσε ἡ κίνηση Προσφύγων ᾽Αμμοχώ- στου δείχνουν ὅτι οἱ δαπάνες γιὰ προσφυ- γικἁἀ προγράµµατα ἧταν πολὺ περιορισµέ- νες τὰ δύο τελευταῖα χρόνια. Ἡ Κυθέρνηση δὲν μπορεῖ νὰ κρύθεται ἄλλο πίσω ἀπὸ τὴν σιωπή της. Ὁ λαὸς ἀπαιτεῖ ἐξηγήσεις. Ιδι- αίτερα ὁ πι ας λαὸς ἀξιώνει νὰ τοῦ ποῦν τὶ ἔγιναν τὰ 100 καὶ πλέον ἑκατομμύ- ια ποὺ δόθηκαν γιὰ τὴν ἀνακούφισή τους, ὁ Εἰδικὸ Ταμεῖο ᾽Ανακουφίσεως δὲν εἶναι ὅπως τὸ Εἰδικὸ Ταμεῖο Προεδρίας, τοῦ ὁ- ποίου ἡ διαχείριση τηρεῖται μυστικὴ μὲ διά- φορα νομικιστικἁ προσχήματα. σι γιοστὴ γιὸν (σήμερον τῶν Φώτων )Αναστιάση ἔθκαινα στὸν περίπατον ἡ νήλιος ποὶν συθοάση νὰ δώσω τῶν (σπεοµένων µου θόριαν νὸ δῶ πῶς πᾶσιν τζιαὶ μὲ τὸ τσιαρούν. μου ποιητή µας ποὺ ὀραματίσε- ταν τὴν ᾿Ανάσταση τῆς πα τονκῆς τον υῆς. ὐκ ον ον Μέρες τῆς ᾿Ανάστασης. Κι’ ὅμως πέρα στὸ δορρὰ τὸ σταυρώμένο καμπαναριὸ τοῦ Άη Γιώργη ονωπᾶ µέ- σα στὴν ὀδύνη. Τὸ σήµαν- καπνὸν θράσην. Λαλεῖς νὰ μὲ τὸ Ἑαναδῶ Λύση τὸ ποὀσωπόν σου Κάμε τὸ θάμμαν σου (Θεὲ, Τζιαὶ σέναν μὴ κακὸν σοῦν. (Π. Λιασίδης) Ανώσταση, µέσα στοὺς πικροὺς στίχους τοῦ γέρου ῆ Ποὺ μ) ἕνα τρο Αογχνσµένο στὴν καρδιὰ του τὸ ὄνειρο τοῦ Δισιώτικου ΄ πάµπου. --Ὁ γέρος καὶ ἡ γῆ του. Μέσα σὲ πικοοὺς νοσταλγι του του Πάσχα. Τὸ κοὺς στίχους». ε ἤ «...λαλες νὰ μὲν τὸ Σα. «. νότου Μόσα σιὸν παλμὸ ναδῶ Λύση τὸ πρὀσωπόν ποὺ ταξιδεύει μὲ τὸν ἄνε- σου:» ᾿Ελαγώνιο ἐρωτημα- μο, πικὸ. Ποῦ σφίγγει τὴν χαο διὰ. Καὶ χοωμµατίσει μὲ κα ημὸ τὸν ἀναστεναγμὸ τοῦ ρὰ: Χοιστὸς ᾿Ανέσημρ. Χονστὸς ΚΗΔΕ ΙΑ Ῥὰν προσφιλᾷ µας µπτέρα, γιογιὰ καὶ ἀδελφὰ ΧΒΡΙΠΙΝΗ ΜΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΚΠΟΥΠΙΣΟΥ ποὺ πέθανε τὸ περασμένο Σάδδατο, κηδεύου. με σήµερα Ἰρππ καὶ ὥρα 3.00 μμ. ἀπὸ τὸν ἐκκλωσία τῶν Ἁν. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης (νέου κουιμητπρίου) Λευκωσίας καὶ καλούμε ὅσους τιμοῦν τὴν µνέµπι της ὅπως παραστοῦν. Τὰ τέκνα: Μίκης καὶ Ξένια Χριστοδουλίδη τὰ ἐγγόνιας . τον Νίκος καὶ Χριστίνα τὰ ἀδέλφια ἀπὸ χέοι Δάρόαφο πεοιµένει τὴ δικῆ Ἡ ἄλλη Ανάσταση ανάσταση. Τὸ δικὸ Πάσχα τῶν Ἑλλήνων. Τὸ Μέγα». 'Ἠχοῦν οἱ καμπάνες τοῦ τὰ φυλλοχάρδια µας κι’ ενα μήνυμα γιὰ τὸ 6οο λΑνάόστη Κεού- ψεια, Καραδὰ καὶ Λάπη- θος, ᾽Αμμόχωστος καὶ Μόρ Φου. Χοισατὸς Ανέστη Μά να Μεσαοιὰ. Μέσα µας ἡ μνήμη ποὺ στενάξει. ποὺ ἀνατοιχιάζει. Ἡ. µνήµη ποὺ δὲ Σεχνᾶ τὰ καλασμένα σας καμπανασιὰ, τὶς λωμένες ἐκκλησίες σας, τὰ σπασμένα εἰκογοστάσια καὶ τὶς θουμµατισµένες εἰκό- γε Αὐτὴ ἡ µνήµη ποὺ μᾶς κρατᾶ κοντὰ σας, Τια τὶ ἐδῶ μᾶς ἔφεραν. Πίσω µας ἀφήσαμε κάτι Τήῆν καρδιά µας». δ ὢ ὃν Οἱ καμπάνες τῆς ᾿Ανά- στασης κτύπησαν χαομόσυ- να. Πῶς μπορεῖ ὅμως νὰ τὸν ἁγοπητὸ µας ΜΙΧΒΛΗ ΤσΙκκο ἑτῶν 58 που κιδεύουµε σήµερα Τρίτι 328 ᾿Απριλίου στὶς 8 μμ, ὁπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ Σωτήρος Λάρνακος. Ἡ σύζυγος Ἑλένπ Μ. Τσοέκκου τὰ τέκνα Μαίρη καὶ Μάριος Φράγκος Τὰ ἑγγόνια ὁ ἁδελφὴ καὶ οἱ λοπτοὶ συνψγενεῖς ἁτὸ τὴν Λάρνακα, ως ΗΚΛΙΡΙ ΜΛΙΝΣΗ [ΙΙ ΚΑΡΝΙΝΙΙ Ἡ ἔγκαιρη διάγνωσι τοῦ καρκίνου μὲ ὅσο γίνεται πιὸ ἆ- πλὲς ἰατρικὲς ἐξειάσεις ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελῆ ἕναν ἀπὸ τοὺς κυριώτερους σκσήοὺς τῆς ἰατρικῆς ἐρεύγης, ΛΜΛίΦ.,πρλὺ .σήµαντι: κἡ προσπάθεια στὸν τοµέα ἀὐτὸ εἶναι ἕνα µεγάλο πείραμα ποὺ Ὑΐνεται στὸ, Παναπιστήμιφ τῆς Χαϊδελδέργης κι ἔχει τὸν τίτλο , «Αιάγνωσι μὲ θερµορύθμησι», 'Ἡ «αµέθοδος θερμορυθµίσεως» ποὺ μαλετᾶται πολλὰ χρόνια τώρα στὸ )νστιτοῦτο Κοινωνικῆς ᾿Ια- πρικῆς τοῦ Γκριδάλλοντος Ἐργασίας στὸ Πανεπιστήμιο αὐτὸ δασίζετου στὴν διαπίστωσι ὅτι ἡ ἱκανότητα προσαρμογῆς τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου στὶς ἐξωτερικὲς μεταδολὲς τῆς θερµο- κρασίας µετριάόζεται ἤδη ἀπὸ τὸ πολὺ ἀρχικὸ στάδιο μιᾶς ἁρ- ρώστειας. Ἔτσι, μὲ ἀνάλογες Ιατρικὲς ὀἀξειάσεις μὲ ὀνιχνο- τὲς (ὑπέρυθρες ἀκτίνες), μετράει κανεὶς τὴν θερμοκρασία τοῦ σώματος σὲ διάφορα σηµεῖα τοῦ δέρµατος. Μετὰ ὁ ἀσθενὴς δά- ζει τὸν δραχίονα µέσα στὸ κρύο νερὸ καὶ μετριέται πάλι ἡ θερ- µοκρασ]α στὰ ἴδια σηµεῖα. ᾽Απὸ τὴν σύγκρισι τῶν μετρήσεων μπορεῖ νὰ ἀναγνωρισθῆ κατὰ πόσο εἶναι ἰκανὸ τὸ σῶμα νὰ ἀν- τιστοθµίση μία ἐπιδάρυνσι τῆςθερμοκράσίας, Τὰ πειράµατα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Χαϊδελθέργης μὲ αὐ- πὴ τὴν μέθοδο διαγνώσεως ἀπέδωσον ὀκρίδεια ποὺ έφτασε τὸ φ0. Οἱ μετρήσεις ἔγιναν τόσο σὲ ἀσθενεῖς, ποὺ εἶχον διωτι- στωµένο καρκίνο, ὅσο καὶ σὲ ἄτομα ποὺ «φροσῆλθαν οἰκειοθελῶς. Οἱ γιατροὶ πιστύούν ὅτι θὰ μπορέσουν νὰ δελτιώσουν ἀκόμη περισσότερο τὴν μέθοδο αὐτή. Τὰ πλεονεκτήματα εἶναι σαφή: ἡ ψέθοδος εἶναι ἁπλὴ καὶ φθηνή, δὲν εἶναι ἐπιόλαθὴς στὸν ὁρ γονισμὸ Υι αὐτὸ καὶ μπορε νὰ ἐποναλαμθάνεται ὅσο σνχνὰ θέλει αονεὶς, Ὑεγονὸς ποὺ τὴν κάνει νὰ θξωρῆται ἡ πιὸ κατάλ- ληλη γιὰ προληπτικὲς ἐξστώσεις, Τὸ παοβῃ/νωστο Γαλλικό Μοτοποδήλατο ΜοΒΥ !: Επ τε θὰ προσφέρεται γιὰ Ἄκες µέρες ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΙΜΗ [ή] [ό ἡήΙῃ Πὶ ἰή[ῆ μὲ ὀπίσθιες κόντρα σοῦστες. ᾽Απὸ τὰ καταστήματα πι Ε ΡΙ δἩΗΠ 8 . ΚΗΔΕΙΑ΄ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, απημσ χαμογελάσει ἃ καρδιὰ ποὺ ἄφησε τὸ κτύιο καὶ τὴ οἱ- ἕα της ἐκεῖ.. ᾿Ἐκεῖ πέρῦ, πίσω ἀπὸ τὸν Πενταδάκτν' λο. ᾿Εκεῖ πέρα στὰ λιακω- τὰ καὶ τοὺς Χχουσαφένους κάµπους τῆς Μεσαριᾶς, ᾱ- γάµεσα στοὺς λεμονανθοὺς τοῦ ζαραδᾶ καὶ τοῦ Κεου- γειώτικου ἀποογιαλιοῦ!. Πῶς µμπορεῖ ἕνας λαὸς νὰ νιώσει τὴν ᾿Ανάαταση ὅταν ἑ Τολγοθᾶς ἁπόμη τοῦ. αἱματώγει τὰ ταλαιπω- οηµένα πόδια καὶ τ’ ἀκάν- θινα στεφάνια τοῦ οφίγ- γουν μαρτυριχὰ τὸ μέτω- πο] Κι ὅμως ζεῖ. Καὶ θαυ ματουογεῖ. Καὶ µμεταποιεῖ τὸν ἀνσστεναγμὸ σὺ μΏνυ- πέθανε προκχτὲς, μα ελπίδας. Γιά ση Δικαν οσύνη, τὰ ἰδανικὰ, τὰ δε- ώδη, τὴν ᾿Ανώσταση». Ἡ καρδιὰ θαστᾶ! Γιατί µέσα της Ἠ μνήμη τοῦ χὠ- 0ου, τοῦ µόχτου, τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀγάπης ὙΥιὰ ἕνα σπίτι, μιὰ αὐλὴ, ἕνα χωθὰ Φι, ἕνα δέντρο, μιὰ Υλά- στρα μὲ δασιλιλὸ... γίνονται ἕνα μὲ τοὺς παλ” μοὺς τῆς καρδιᾶς µας ποὺ πιστεύει στὴ δική της Α: γάστσση. Στὴν καρδιὰ ποὺ μπόρεσα νὰ ἐπιζήσει μέσ᾽ ἀπὸ τὰ ἐρείπια καὶ την χα ἀδικία, πιστεύον- μιὰ καλύτερη µέ- ρα. Ποὺ συντηρεῖται μὲ τὸ δίκαιο καὶ πάλλει ἀπὸ πεποίθηση κι’ ἐλπίδα γιὰ τὴν Ανάσταση! Γιατὶ ἡ Ανάσταση ἔχει τὸ δυιὸ της νόημα σ’ ἕνα λαὺ ποὺ προ σµένει τὴ δικη του λΑνα- σταση». ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ τάφανη τας σὲ ------------τ--- ΤΣΑΊ’ ΠΑΡΑΠΛΕΓΙΚΩΝ ΤΣΑ΄Ι. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ Μὲ τὴν εὐκαιρία ἄφιξης στὴν Κύπρο ὁμάδας Βρετ- πανῶν Παραπληγικῶν ὁ Σύν δεσµος Σνυζύγων Τεκτόνων Αγγλικῶν Στοῶν διοργανὼ νει τσάῖ φιλοξενίας Κυπρί- ὧν καὶ ξένων Παραπληγι κὠν στὸ κέντρο Μακεδονί τισσα αὔριο Τετάρτη 29)4) 8] στίς 4 μ.μ. Κυπριακοί χοροὶ τοῦ Συγκροτήματος Σιακαλλῆ στὶς 5 μ.μ. Τὸ κοινόν εὐπρόσδεκτον. Ἐϊσο δος διὰ τὸ κοινὸν Ε0.500 μίλς, Γ.αἰε]γ πιοτο απά πιοτο αἴτ]ίπες ατα ποί οΕ{οτῖης Ἐεί Οἶμςς οπ {πείς Πἰρ]ίς απγπιοίθ. ΥΟυΓΘΝΕΤΥ [πἱρ απ εχρείίεηςς {οτεπποπηὃετ. Ου ομαγπιήπρ αἲσ Ποδίεσσες ν]] ἆο αἰ1{1εΥ «απ {ο 6Ώσυτε {παῖ γοι εχρετίεποε 5οπιεϊΠίπρ οἳ {με ἱταάϊοπα] Ακίγίαπ Μοδρί(αίγ Ειτςίρ]ᾳςςίςο Αιίτίαπ ΑἰτΗπες, ποννενετ, ἶ5 Πονν {πε οπΙγ αἰτ]ίπε οΏετίης ἁῑτεοί Εἰτςὶ (αςς φετνἰοε ἴο Εωτορθ. Ίλ/6 {ΤΥ πιοτε απά πποτε {ο τηακ6 ΨΝΗΙΟ8 Ίας ε]ρεά {ο οἶνε ουσ Εἰτσί Ο]αες φετνἰσο α ερεσίαὶ Πανουτ. ας Εϊτείο]αρείς ἴταγε]]ετς «ποοςε {ο Πγ Εἶτεῖ Ο]α55, οπ Αιξίτίαπ Αἰτίίπες γοι ΝΙ1 Ός9 οὔξετεά α ἰατρο ἁερτες οἱ ΙαχσΥ επαθἰίπρ γοι {ο τθα]/γ τε]αχ απά οπ]οΥ γουτ {πίρ. ο. Νο ΨΗ] πιςΚο 5υτε {μαί γου Ρεῖ α Ιοἱ πιοτο (ναι ᾗηςί α 5εαῖ. ΑΠεί αἲ[, γοι ατο επΏ]εά ἴο 1ἱ απάἀ, νο Ὀε[ίενε, γοι οετἰαἰη]ν ἀεδετνε 1ὲ. αοοΤΙΛ/ /ΩΕ/Λ/Ες Της ΕΙτορθ8η (οπηρδοίοη Τὸ χρυσὸ στεφάνι ἁπὸ φύλλα καὶ καρπούς θαλα« νιδιᾶς, ποὺ θρέθηκε µέσα στὴ λάρνακα τοῦ με- ψάλου τάφου πάνω ἁἀπὸ τὰ ὁστὰ τοῦ νεκροῦ, εἷ- ναι τὸ ἐντυπωσιακότερο ἀρχαῖο στεφάνι ποὺ Δρέθτικε ὠὸ τώρα, Θεσσαλονίκτ, λἈρχαιολοιηκό Μουσεῖο. ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΕΞΗ τοῦ Καθηγητή Μ. ᾽Ανδρονίκου ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΜΕΘΑΥΡΙΟ Πέμπτπι 30 ᾿Απριλίου, γύρω στίς 7.30 τὸ 6ράδυ ὁ Καθηγητής τῆς ᾿Αρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκτς κ. Μανώλης Ανδρόνικος, θὰ δώσει διάλεξδηπ στὸ Ἑλληνικό Πολιτιστικό Ἰέντρο, μὲ θέµα «Τὰ εὑρήματα τῶν, βασιλικῶν τάφων τῆς Βερυίνας». Ἡ διάλεξτι, μετὰ τὰ νεώτερα εὑρήματα στὴν περιοχἠ αὐτὰ τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἄπο- πελεῖ συνέχεια καὶ συμπλήρωση τῶν ὅσων εἷ- ἴκεν ἀναλύσει ὁ διακεκριµένος ἀρκαιολόγος μὲ διαλέξεις του στὴν Κύπρο, πρίν ἁτιὸ τρία αρόνια. Ἡ διάλεξη τοῦ Καθηγητῆ Ανδρόνικου, ποὺ μὲ τὴν ἁρ- χαιολογικὴ του σκαπάνη κα- παρρύπτει τὶς θεωρίες ὅσων προσπαθοῦν νὰ ἀμφισδητήσουν πὴν ἀπὸ «ἀρχαιοτάτων Ὦχρό- νων Ἑλληνικότητα τῆς Άλακε- δονίας, θὰ ἐπαναληφθεῖ τὴν πρώτη Μαΐου στὶς 8.30 τὸ 6ράδυ, στὸ Δημοτικ Μέγαρο Λεμεσοῦ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΝΜΑ Ὁ Καθηγητὴς ᾿Ανδρόνικος, ποὺ μὲ τὶς ἀνασκαφές του στὴ Βόρειο Ἑλλάδα, ἔφερε 4 φῶς ἀδιάφευστες ἀποδεί- Ίξεις γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα πῆς περιοχῆς ἀπὸ τὰ δάθη πῶν αἰώνων, Ὑεννήθηκε στὴν Προύσα τῆς ἡΜικρᾶς ΄Ασίας στὰ 1919. Σπούδασε στὴ Φιλοσοφικὴ ο. - Ο Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ὠχολὰ, 29β'.. Πανοπιστηµήρω»' ΙΗΤΕΕΝΑΤΤΩΝΗΙ. οπΙτπουξς Οεοσολονίκης. . στὴν Αρχάϊόλογικὴ Ὕπηρε. σία, Έγινε Δηδόκταρ -τοῦ -α-- νόπιστηµίου Θυσσαλονίκης τὸ 1951. Τὸ 1954- «1955 συµ- πλήρωσε τὶς σπουδὲς του στὴν Οξφόρδη μὲ τὸν δίς ]οῦπ Ῥ. ἩθασίθΥγ. Τὸ 1957 Έγινε Ὑ- φηγητὴς τῆς ᾿Αρχαιολογίας στὸ Πανεπιστήµιο Θεσσολονί- κης, τὸ Ί96ὶ Έκτακτος Κα θηγητῆς Ἰῆς Β΄ Ἓθδρας τῆς ᾿Αρχαιολογίας καὶ τὸ 196ά Τοκτικὸς Καθηγητὴς στὴν ἝἜ δωα. Ὑπῆρξε Κοσμήτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολής (1968... 1969), μέλος τοῦ ᾿Αρχαιολο- γικοῦ Συμδουλίου (1964... 1965) καὶ ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ στελέχη τῆς “Ἑπανρείας «Τέ- χνην τῆς Θεσσολονίκης. Εἶναι |. ἐπίσης μέλος τῆς ᾿Αρχαιολο: γικῆς “Ἑπαιρείας Ἅ᾿Αθηνῶν, τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, τῆς ΑΡΡΟΟΙΑΔΤΟΝ καὶ τοῦ Γορμανικαῦ ᾿Αρχαιολογικοῦ λ Ινστιτούτου ποῦ «Βορολίνου, Έλαδε µέρος μὲ ἀνακοινώσεις σὲ πολλὰ δι» εθνῆ συνέδια, Προσεκλήθη ἀπὸ Γερμονιωὰ Πονοπιστήµια γιὰ διαλέξεις. Πραγματοποίη- σε πολλὲς ἀνασκαφικὲς ἔρευ νες στὴ Βέροια, Νάουσα, Χαλ κιδική, Κιλκίς, Θουσαλονίκη. Τὸ κύριο, ὅμως ἀνασκαφικό που ἔργο συγκντρώθηκε στὴ Βεργίνα ὅπου ἀνέσκαψε τὸ σημαντικώτερο νεκροτοφεῖο πύµδων τῶν γεωμετρικῶν χρό- νων καὶ συνέχισε τὴν ἀνασκα» φᾷ τοῦ ἑλληνιστικοῦ ἀνακτό- ρου, ποὺ ἄρχισε τὸ 1937 ὁ Κ. Α. Ρωμαῖος. Οἱ κόποι του ἐστέφθησαν μὲ ἰδιαίτόρη ἐπι- τυχία μὲ τὴν ἀποκόλυψη τοῦ τάφου τοῦ Φίλιππου, πατρὸς τοῦ Μεγάλου ᾿Αλεξάνδρου, καὶ ἄλλων σπανίὼν ἀρχαιολογικῶν «ΕΒΟΤΕΑΝΙ Ι.ΙΝΕ Μ]Σ «ΡΙΕΡΒΗΝΕΕΝ» τὸ ὡς ἄνω ἁἀτμόσπλοιον σὲ τακτκὰ γραμμ ὁπὸ Λεμεσὸν γιὰ ἄλους τούς τελικούς προος- ριομούς ἐσωτερικοῦ ᾿Αραθικῶν χωρῶν µέσῳ Μεροίνας Λαττάκειας καὶ Βπρυτοῦ. -Εὐνοῖ κτικὲς ἀναχωρήσεις. τα ναῦλα κα συνεχεῖς καὶ τα- Πλησιάστε µας ἑνγκαίρως γιὰ περαιτέρω αλη- ροφορίες καὶ κρατήσεις χώρου Σ. Χ. ΙΕΡΟΠΟΥΠΟΣ ἃ ΣΙ ΠΤΑ ϱ3 Σπύρου ᾿Αραούσου, Πεμεσὸς Τηλ. 64605, Τέλεξ 2444 ΑΝ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ελίοα - ζεχωρίζουν 7.99 ΠΑΣΧΑ Σ χωρίο 5 900 Το ΣΜΕΡΑΚΙ « «Λούνα Πάρκ» θὰ ἔ της καὶ μὲ γνωστὰ, 7 χρόν Πάρνκ», ἀπὸ ηνιχὴ ταινίἰος Τεμειώνει τὸ Λούνα Πάρι Στὴν Ἑλλάδα τὴν Πέμπτη 7 Μαϊου, οἱ φίλοι τῆς ἐκπομπῆ χουν τὸ τελευταῖο ηηλεκητικό ῥαφιεδοό ναζὶ εαν ἂν) οἰκεια πιὰ πρόσωπα της, στὸ κανάλι «11» ΕΡΤ. ᾽ μ τρ ) πρ µία ἀρκετὰ µεγάλη τηλεοπτικὴ ζωή, μετὰ ἀπὸ Ὃ ους μῆνες, τὸ Ὑνώριμο σκηνικὸ τοῦ «Λούνα ν σα : μενο απὸ τὸν Μ. ᾿Αργυράκη, δὲν θὰ φιλοξενεῖ κάτω τῃ] ροῦα του καὶ δίπλα στοὺς πάγκους του τὸν κύρ-- Γιώργη καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωες, ποὺ νια καὶ μοι ἥρωες, ποὺ ἔζησαν κοντά μας απόψε στή Τν Το ΣΩΦΕΡΑΚΙ’ ο Μίμης Φωτόπουλος, ἡ Σμαρούλα Γιούλη, ἡ Σπεράν- στία Βρανᾶ καὶ ὁ Νίκος Ρίζος πρωταγωνιστοὺν στὴν ἆπο- νο Ἐν κινηματογραφικὴ ταινία «Τὸ σωφεράκώ (9. μ.μ.). Σκηνοθύτης τῆς ταινίας εἶναι ὁ Γιῶργος Τζα- θέλλας. να Ὅ Βάγγος, ἕνας τοξιτζῆς τῆς πιάτσας, ξοδεύει ὅλα του τὰ λεφτὰ γλεντώντας μὲ γυναῖκες χωρὶς νὰ ἀγαπᾶ καμμιά τους. Μέχρι κὴ στιγμὴ ποὺ κτυπᾶ μὲ τὸ αὐτοκίνη- το του μιὰ ὄμορφη κοπέλα. 5.00 δ.15 Τὰ ΣΤΡΑΒΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΛΑ” ΠΑΣΧΑ ΣΙ0 ΧΟΡΙ0’ «Πάσχα στὸ χωοιὸ» εἷ- γαι ὁ τίτλος τῆς ἄποψι- πῆς ταινίας ντοκυμανταὶο ποὺ θὰ μεταδοθεὶ στὶς τιδο μ.μ. Ἡ ταινία ἔχει θέµα διάφορα παιγνίδια τοῦ Πάσχα διανθισµένα μὲ τραγούδια τῆς σαύσας στὸ Ὑραφικὸ κχωφιὺὸ “Α- γιος Γεώργιος τῆς Ἔπας χίας Λεμεσοῦ. Μιὰ νέα σειρὰ κωμώδιῶν ἀρχίδει τὴ μετάδοση της ἁ- πόψε στὶς 8δ.00. Πρόκειται γιὰ τὴν ᾿Αὐγλικὴ σειρὰ «Στραθὰ κι ἀνά- ποδαν μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς Ντέηδιντ Τόέησον καὶ Ζα- κλὶν Κλάρκ. ὝἨρωες τῆς νέας σειρᾶς εἶναι τὸ ζεῶγος Πῆτερ καὶ Σήλα Μπάρνς, Στὴν πρώτη ταινία παρτκολουθοῦμε τὶς ἆἀ- ναποδιὲς ποὺ συναντᾶ ὁ Πῆτερ ὅταν πηγαίνει στὸ γιατρὸ γιὰ ἐξέταση. ᾿ Τὸ πλΏῆρες πρόγραµµα Ἔναρξη δύο ά Μόάμφν τὸ ἐλεφαντάχι ΜΟΥΣΙΚ0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θὰ μεταδοθεῖ ἀπόψε στὶς 9.00 ἕνα ποιχίλο μου σικὸ πρόγραµµα μὸ τὸν Μάριο Μελετίου καὶ τὴν ὀρχῆστρα του. Τραγουδοῦν οἱ Τιῶο γος Νικολαΐδης, Αντοη Ἠαναγῆ καὶ Γιῶργος Λάμπρου. 6.90 Τὸ τοίοκο ποὶν ἀπὸ τὴν παι 6.00 Ελδήσεις 9.06 ἈἙλδήσεις καὶ ἐπίχαιρα στὴν Τουρκικὴ 6.90 Ἐλδήσεις στὴν ᾽Αγγλικὴ 6.80 Λούνα Πάσκ - π.30 Πάσχα στὸ χῶοιὸ Φ.00 Στραθδὰ κ ἀνάποδα 8.30 Ἑϊδήσεις 9.00 Μονσικὸ ποὀγοαµµα 9.40 Ἑλληνικὴ Χινηματο- γραφική ταινία 11.00 Ειδήσεις Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.00 06.90 06.40 01.40 08.90 09.50 09.46 10.00 10.06 11.00 11.15 11.50 15.50 ΛΕΥΚΩΣΙΑ: νου ΕΤΗ: Γκρίντλεῦς Βαρωσιώτη λΑΚΑΤΑΜΙΑ : ΛΕΜΕΣΟΣ: ΛΑΡΝΑΚΑ: Νι ΠΑΦΟΣ: Πρωϊνὸ ξεκίνημα Ῥϊδήσεις Ἑλληνικὴ μουσικὴ καἱ τραγούδια ὃς ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ μουσικἠ παραγωγή Ἐμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας , Τιὰ τὰ μικρά παιδιά «Ἡ ᾿Ὀρχήστρα Μαντοθάνι σὺ γνωστὰ θὰλς Ῥλδήσεις ΣΑ στέρια μουσικής ὸ διήγημα τῆς ἑθδομάδος Σῳντροφιὰ μὲ τοὺς «Ρέύ Κόννιφῳ Σέγκεος ἙῬλληνικὴ δηµοτικη͵ μουσιλἩ καὶ τραγούδια Ῥαδιοφωνικὴ ἐφημερίδα Ελδήσεις Μηνίματα ποὸς ἑγκλωθισμένους ΣΑ. ᾿ μα νΑπὸο τὸ ἑλληνικὸ καὶ Ξένο πεντάγραμμο ἸΑπὺὸ τὸ οεποοιόοιο τυῦ πιάνου ἐκ ἛἩ μουσικῆ πόπ σήµερα τῆς ἑλληνικῆς δίπλα Λεωφ. 'οδὸς κολάου Ῥώσσου Λεοντίου Α΄ Νο 16.00 16.06 16.50 11.00 Ἑλδήσεις Τιὰ τὰ μεγάλα παιδιὰ Λαϊκὸ κομπολόϊ Η Ἠχὼ τῶν γεκ ονύτων Ἑλληνικὲς συνθέσεις Ἐϊδήσεις Ἡ ἄὥρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ Κάθ6θ΄ θδοµάδα καὶ κάτι ἆἄλλο Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 4] Κύτρος µας Παλιὲς Ἑένες ἐπιτυχίες Ἡ ὥρα τῆς ὄπερας Ἐλδήσεις Μὲ τοὺς τοαγου- δισνες µας Εἠδήσεις Μαυσινὴ μὲς τὴ νύχτα Ελδήσεις οΕθνικὸς Ύμνος 17.30 18.00 1Ε.06 18.45 19.00 19.80 20.00 90.50 91.00 2υτ0 29.10 25.00 95.0ὅ 24.00 00.06 Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09.00 “ὍὉ συνθέτης τῆς ἑθδομάδος 10.00 Εἰδήσεις 10.06 ἃ Διαλεχτὲς στιγμὲς ἀπὸ τὺν κόσμο τοῦ µπαλλέτου ἃ Ἐπιλογὴ , . 19.00 Τέλος τῆς ἔχπομπης Μ0Ν0 ΚΑΛΥΝΜΛΤΑ ΤΛΠΕΙΣΛΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , έδοντος 108 [(πάροδος Στασ αξὸ Τταξὶ Κυριάκος καὶ τρώιεζας στὰ καταστηµατα Χο. 2 τηλ. 56342. Εναντι Λαϊκῆς. : Πάφου 154, τπλ. 67576. 15, τηλ. 53519. 11, τηλ. 34959, ποσο τν ρασιόορωνο Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ: ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1281 ... Χλχ : ησα ὅλα αὐτὰ τὰ χρό- Ρρώστηκαν χαρὲς καὶ λύπες, γκρίνια καὶ εὐχαρίστηση... Ι Φωτογραφία ποὺ λήφθηκε τὶς τελευταῖες µέρες σὲ παθα- θαλάσσια περιοχὴ τῆς «Λεμεσοῦ. 'Ἑκατοντάδες τουρίστες ᾱ- πολαμέξάνουν τὰ θαλάσσια µπάνια τους. Τὸ «Λούνα Πάρε» εἷ- ναι ἡ µακροθιότεοη λε οπτικὴ ἐκπομπὴ στὰ Ἕλ- ληνικἁ κανάλια µέχοι στι- Υμῆς, μὲ δεύτερο τὸ «Με θοριακὸ σταθμό», τῆς ΥΕ ΝΕΔ, ποὺ ἄοχισθ ο] ἀογότεοα. 500 ΕΚΠΟΜΠΕΣ Τὸ «Λούνα Πάρκ» φι- λοξένησε στὶς 950 ἐκπομ- πές του γύρω στοὺς 1000 τηλεθεατὲς ποὺ διαγωνί- στηκαν στὰ παιγνίδια του καὶ κέρδισαν ἄλλοι χοη- µατιχα ποσὰ ποὺ κόστι- σαν στὴν παραγωγὴ γύ- ο στὶς ὄ4,150 λίοες. ΣΑπὸ τὸ «Λούνα Πάοκ» πέρασαν οἱ πεοισσάτεροι ἀπὸ τοὺς Υνωστοὺς᾽ τρᾶ- γουδιστὲς, Υνὰ τὸ εὐχάοι- στο ᾽ μουσικὸ του διάλειµ- μα καὶ πάρα πολλοὶ με] ποιοὶ σὲ πρώτους καὶ δεύ- τερους Ούλους. Τὸ «Λούνα Πάριο, δα ᾗ αὐτοὶ ποὺ δούλεφαν γι αὐτό, τὸ ἔζησαν καὶ τὸ ἆ- γάπησαν σὰν κάτι ἀπο- αλευστικὰ δικό του. Ἡ ἀποχωοισμὸς καὶ τὸ τελευ ταῖο γύρυσμα, ἦταν γιὰ ὅ- λους αὐτοὺς χωρισμὸς ἐ| πὸ κάτι ἀγαπημένο. ΄ Ο «ΚΤΡ. ΠΙΩΡΓΗΣΣ [ Γιώργης, ὁ Διονύσης Τα παγιαννάπουλος εἶπε ὅτι μὲ λύπη του ἀποχωρίε- ται τὴν ἐκπομτή, σσ] «Ο πασίγνωστος κύρ τς] πιστεύει ὅτι ὁ ἠθοποιὸς δὲν ποἶπει νὰ μένει σὲ κάτι ποὺ φεύγει, ἀλλὰ σὲ ἐκεῖνο ποὺ ἔρχεταν, Καὶ κάτν ἄλλο Ερχεται ἓ τώρα, ὅπως φαίνεται, γιὰ γὰ ξαναδέσει τὸν παρα- γῶγό, τὸν δημιουργὸ καὶ τὸν κύο-- Γιώργη τοῦ «Λούνα Πάρω. Μιὰ και- χούογιυ ἐππομπὴ συζητόει ἡ ΕΡΤ μὲ κύριο πρωτα- 4 ο | ! ι [| | κ | η ΜρθΕΕῦ Ἱ» ὃὁὃ 4 5 ς 7 ὃ 9 Ἱο 6 6 Ώ ο υ ὃ ὦ να. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1). Έχουν μὰ -ἱδιόοπα ποὺ θαυμάζεται. ή Μετατρέαι τὴν κοΐση σὲ. ἐξέταση---- Χοήσιμη στὰ μωρα. τ) Τόπος Λλατοείας ξένης θρησκείας.--- 4) «θῶκος», Φφοόνητος. ϐ) Τὸ χευµώνα χοησυµοπου εἴταιι---, Καὶ ἔνσι ἡ ᾽Αμϕί- χλεια. ϐ) Κόοη τοῦ Λόσδου Βύ- οώνα.--- Περιοχή τῆς Βώρώ- πης (πὸ πόµσπτο γράμμα εἷ- ναι Τ). 1) Είδος ζώου. ϐ) Έλα ἀπὸ τὰ νησιά µας.-- Ἑλέβματα πού.. ποο δίδουν. 9) Αντίστροφη γραφῆ µου σικῆς νότας --- Ἡ πατρίδα τοῦ ᾿Αθραάμ (ἀντιστρ.). -- ΤΠαλιὰ μετρικὴ µονάδα. 10). Συνηβισµένη ἡ τοῦ... Λ, 3 ν εὔκατα- δοόµου.-- 'Ἡ ναυαρχίδα τοῦ Κόδριγκτον στὴ «ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου. ΚΑΘΕ ΓΑ ουν 1) Ἐπιθάλλατα ἡ κατ λέμηση της. 9) ᾿Ανεπθύμητες ἈΧατα- στάσεις, 8) Έπιπλα ποὺ δὲν χοησι- μοποιοῦνται σήµερα. 4) «Εὔκολα διαδίδετα, στὴ καθαρεύουσα (ἀντιστρ.). -- Ἑλληνικὺὸ σύμφωνο. 6) Γυναικεῖο ὄνομα, μὲ ἅἄο θρο. ΄Ύσυδιστ ἲς ποὺ ὧφθε στὴν Κύὐ ϐ) Γαλλικὸ σύµφωνο.-- ποδηλώνει καὶ τὸ χάος. 7). Προσφέρεται στὴν ἕκ- κλησία. ' ϐ) ᾿Απὸ τὰ τρία τά... δύο. --- Σημαίνει καὶ τὸν ἰδιοκτή τη. 9) Ένει τὸ περιεχόµενο του (μὲ ἄρθρο). 10) «Αὐτὴι,,, προφυλάσσει. : 8 μὴ ... ἡ νο κ μασ αν ο ο. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ. ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΑΠΟΨΕ, ΣΤΗ «ΝΕΒΑΔΑ Μεγάλα κέφι δημιούργησε τὴν Κυριακὴ καὶ Δευτέρα τοῦ Πάσχα στὴ Νεράϊδα ὁ Ἑλλαδίτης καλλιτέχνης Γιῶρ γος Ζαμπέτας. Ὁ μεγάλος λαϊκὺς τραᾶ- προ μὸ τὸν ικὸ του Μιχάλη Ζαμπέτα ποὺ τὸν συνοδεύει ατὴ κιθάρα, θὰ ἐμφανιστεῖ γιὰ τελευταία 6ραδυὰ ἀπόψε στὴ Νεράϊδα, ὃν Ἡ. Λιεύθυνση τῆς Νε- ράΐδας λειτούργησε ἀπὸ τὴν Κυριακή, στὸ ἴδιο ὕποστατι- κὺ καὶ τὸ Ῥυπριάνα Τάθερν. Μὲ μιὰ γουστόζικη διακύσµη- ση καὶ σὲ ἕνα πολιτισµένο περιθάλλο τὸ Συπριάνα Τά-{ 6εον προσφέρει ἐξαίρετη κυ πριακὴ καὶ γαλλικὴ κουζίνα. ί κοινωνικά” ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ ---Ὁ κ. Μάριος Τάσου ᾿Αναστασιάδη καί ἡ δ. Μα- ρία Μτίνου Χίνκ καὶ οἱ δύο ἀπὸ τῆν Λεικκωσία ἔδω σαν ἁμοιδαίαν ὑπόσχεση γάμου. Ὅ Μ. Κυριάκος Κὠώτσα- ρης ἈΝΜηχανολόγος ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα καὶ ἡ δ. Κούλλα Π. Χρυσάνθου Οἰκονομολόγος ἀπὸ τοῦ Μόρφου καὶ τώρα κάτοικος Λευκωσίας ἔδωσαν ἀμοιθσίαν ὑπόσχεση Ὑώμου. 'Ὁ Κώστας Α. Χατζπίωάν νου καὶ ἡ Νέλλη Γ. Σοφο- κλέους καὶ οἱ δυὀὸ ἀπὸ τὴ Λευκωσία ἔδωσαν ἁμοιδαία ὑπόσχεση γάμου. Ἡ κ, Νίτσα ᾿Ανδρέα Χα- τζήϊωάννου καὶ ἡ κ. Φώτη Γεωργίου Σοφοκλέους θὰ δε χθοῦν συγκχαρητήριες ῥἐπι- σκέψεις τὴν Πέμπτη 30 ᾽Α- πριλίου καὶ τὴν Παρασκευῆ Ίη Μαΐου, στὴν οἰκία τῆς µνηστῆς, Γεωργβου Χριστο δούλου 10, ᾿Ακρόπολη. -- Ο κ. Γεώργιος Σωκρά τους ᾿Ιωοννίδης ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ καί ἡ δ. Αντρη Μι- χαηλούδη (Ττάξιου) ἀπὸ τὴν ᾽Αμμόχωστο καὶ τὼρα κάτοικος Λινόπερας Άεµε- σοῦ ἔδωσαν ἁμοιδαία ὑπό σχεση γάμου. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ --Τελοῦνται τὴν Τετάρτη 29 Απριλίου στὶς «4.30 μ.μ. οἱ ἀρραθῶνες τοῦ κ. Μιχάλη Καζὰᾶ κα της δ. Χρύσως Κακοφεγγίτου. ΣυΥ χαρητήρια θὰ δεχθοῦν στὴν οἰκία τους, ! ύ 2 Στρόθολος,. Τηλ. 21070. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΙΟΝΜ ΙΑΤΡΟΝ Ὅ ἐκ Λευκωσίας ἱατρός Θεόδωρος Γεωργόκη Λοϊ- ζου, εἰδικός Παθολόγος, ἆ- νηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Ἱατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε πιστηµίου ᾿Αθηνῶν µέ τὸν 6θαθμὸν «Αριστα». ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Μᾶς πληροφοροῦν ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα ὅτι ὁ κ. Παν- τελῆς Κελίρης, τελειόφοιτος τῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχο λῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Α- θηνῶν, πῆρε ὑποτροφία ἆὁ- πὸ τὸ Πανεπιστήµιο ᾿Αλ- μππονυ Ν. Ὑόρκης γιὰ τρις τὴ μετεκπαίδευση στὸν κλά δο Φυσικῆς Στερεῦ Σὼμα πος. : γιος ωρα τα) - ΑΝΑΓΚΗ Ξ ει ήΗΝΥΝΝΕ: ἃ µ κος ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ᾿ αλὰ ὅλας εἰς πόλας) Αἰστυνοµία 199 ἨἩνυροσδεστικὴ 199 Ποῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2Αοχηγεῖο Αστυνομίας 408585 ΣΑξιωματικὸς αΏπηρεσίας 4095656 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Ἀευκωσία δα111 Άεμεσος 6δ111 Λάρνακα 59565 Πάφος 92564 ΒΛΑΒΕΣ. Ἑηλεφώνου 191 τέλεξ 80966 Ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος 62001 »Υδοεύσεως 99991 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΡΟΛΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ' 041---645989 Ρ.1.Κ. 92981 γωνιστῇ τὸν Διονύση Ἠα παγιαννόπουλο. Όπως Λέ γεται καὶ σἳ αὐτὴ τὴν ἐκ πομπὴ πάλι. θὰ γκουνάξει καὶ πάλι θά εἶναι ὁ δια- µαρτυρόµενος ααὶ πάλιν θά καταπιέζεται. Φτὸ «Λούνα Πάρ»», οἱ ἤρωες του σατίρισαν πολλὰ καθημεοινὰ ποοθλῆ µατα καὶ ἴσως γι αὐτὸ καὶ ἡ ἐκπομπὴ ἔγινο τόσο ἀγαπητή, Οἱ τηλεοπτυκὲς σκηνὲς καὶ τὰ γεγονότα ἀκολουθοῦσαν τοὺς ἤρωες του καὶ στὴν προσωπική ΝΑΗΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΙΑΡΙΕΣΣ ἵ ΓΠΟΟΤΗΤΟΣ Ίορσυή Ειειρηῖσες Ηά ΤΗΛ.439Θ32ΛΕΥΚΩΣΑ τους ζωὴ, δεδομένου ὄτιᾗ ὃ κόσμος εἶχε ταυτίσει τοὺς ὑθοποιοὺς μὲ τὰ ποό σωπα ποὺ ὑποδύονταν. | ΔΛΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΥΑΔΙΟ Ἡ ἐκπομπὴ ωμοίσε] σε στᾶ Χρόνια αὐτὰ ἕνα εἰδύλλιο ποὺ ἔφτασε σὲ γάμο καὶ μάλιστα σὺ εὖ- τυχυσµένο γάμο, ὕπως μᾶς λέγε οἳ ποώταγῶώννστες που. Χάρη στὸ «Λούνα Πάρι» γνωρίστηκαν, ἀγα πῄθηκαν Χαὶ παντρεύτη κον ἡ Μαίρη Ἐὐαγγέλου παὶ ὁ Νίκος Δαδινόπου- Ἆος. Μάθαµε ὅτι τὼρα πε οιµένουν καὶ εὐτυχὲς γε- γονός, Τὸ θόλο τοῦ νο- γοῦ καὶ δίκαια θά παίξει ὁ παραγωγὸς δτ. Πκιοί-ᾖ πουλος. Ἐλείνοντας τὸ σημείω- µά «Λούνα Πάρκ» πρῖπει νὰ ποῦμε πὼς ἦταν μιό ᾱ- πὸ τὶς φτηνότερες τηλευ- πτικὲς ἐκπομπὲς. Άρχισε μὸ 19560 λίρες περίπου τὸ ἐπεισόδιο καὶ ἔφτασε διά τῆς «ας στὶς 1915 λίρες. ΣΑχόμα χάτι. Πληροφο- ρούμαστε ὅτι στήν τελεν- ταία ἐκπομπὴ ὑπάοχει μὰι µεγάλη ἔκπληβη,.. ΣΑΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΡΕΚΟΡ σιὸ ΠΑΛΛΑΣ Δεμπεσο Χ. πιο Καυτή, πιό Πικάντινενι υὁ πρῶτες α 99055 ἁτιό τὶς ντ Μ. τας τι Όλα τα Ρακοδ / : ΦΙΣειτηριᾶν ἆολοτον κοίµΜο Όἱ 1Α1δἱ ΠΑΡαγογοι ο1διος Σνήνοφεῖως ΜΑτιὶ Μα Τους ΙΔΙόΥΣ µθοποιοΥξ που ΑΓΑαπησατε/. ΕΡΑΝΙΕ ουβοῦν ἑπιτυχίεό . ΠΛατερξ « ΜΠΙΛΥ χΑλεῆ ὁ Ῥτευ ρε νολντσ»ΝτΑίΜονΣ Φρανκι ΑΒΑΛΜΟΝΟΤΩΛ ΑΝΚΑΟ ΦρΑΝΚΙ ΛΕΗΝΟ ΚΑΠ. Ν ὧι ΔΕΜΕΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ: Τραγίτα ἀπὸ λε- 9999999999 90994 οφοφοοοσοσοοσνυνννν πας. ο. | θεύήματα --τ--.- σα] Θ1ΙΑ 5025 Δ, Κακουράτου: | «Ἡ Ἰταλοῦ ἡ ΠἩροξενήτρα» Θέατρο Απόλλων, ὥρα 8.50 μ.μ. (Κυριακὴ ὧρες 6.50 καὶ 9.50 μ.μ.). 61ΙΑΣΟΣ Παπαδηµήτρη: «Ὁ μάντης Ῥήγας τζι ἂν γενῆ.ιὸ, Νέο Θέατρο Λευχωσίας, ὥρα 9 μ.μ. (Κυριακή ὥρες 6.50 καὶ 8.50 μ.μ.) Κινηματογράφοι ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΤΙΑΝΑ ὅ: Εαρποοτ 80 ΝΤΙΑΝΑ 4: Σκοτῶστε τον} Ἐέρει πολλὰ ΜΙΜΟΖΑ: Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ. µεσονυμτίου ΠΑΛΛΑΣ: Γυμνὰ δολώματα τοῦ σέξ ΑΘΗΝΑΙΟ: Οἱ 4 τῆς ἡρωῖ- κῆς ταξιαρχίας ΡΕΤΖΙΝΑ: Τζέημς Μπόντ Ἡράκτωρ 007 ΖΗΝΑ: Στάντμαν ὁ οἰψοχίν δυνος δραπέτης ΈΏΛΛΑΣ: Θὰ τὰ κάνω Τῆς Μαδιάμ, ΒΑΡΝΑΚΙΔΗ Ῥτρόθολος: Ὁ ἐχκδικοτὴς τῆς νύκτας ΡΙΑΔΤΟ: ᾽ΑἈπόδραση ἀπὸ τὸ ᾽Αλκατράς ΑΡΙΕΑ: Ἡ νῆσος τῶν Αο κτων μόνν Νο. ὃ ΒΟΛΟΣ: Τὸ λαγωνικὸ καὶ ὅ ἀἁτσίδας ΓΙΟΡΛΑΜΛΗ: Ὁ χονδρὸς καὶ ἡ παρέα του στὸν στρα τὸ ΔΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: ἨΤ) ὄνομα µου εἶναι Τοινιτὰ ΡΕΞ: ὮὉ δασιλιὰς: τοῦ κα- ράτε ΑΤΤΙΚΟ: σεως ΠΑΦΟΣ ΖΗΝΑ: Κο)θετζί, ἐπιχείᾳήση Λεοπάρδαλη ΥΠΑΙΦΡΟΣΙ ΈΚΑΛΗ Κακοπετριὰ: Καὶ οἱ ἑφτὰ, ἦσαν ὑπέροχοι ΠΕΡΑΜΑ᾽ Νήσου Σαντο” κάν, ἡ ἐχδίκηση τοῦ Τίγρη ΚΡΗΝΑΙΟ Δερύνειας: Ἡ στρατιὰ τῶν ἑφτὰ ἠρώων ΑΠΟΛΛΩΝ )Αραδίππου: Δύο. µοντέρνοι γλεντζέδες ΠΑΝΟΡΑΜΑ Λάλι: Ἑράμερ ο. ἐναντίον Κράμερ ΛΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: Τή ποτισµένη µέ ἰδοώτα Ὁμάδα ἑξοντὼ- « ΤΡΙΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τ, Μήτσιγγας, Λεωφ. Ὁμή- ϱου Ἰ, Τηλ. 63166. Φαρμακεῖον «Ρόγιαλ», 'Οδὸς ᾿Λονάλδας 18---ττι Τηλ. 45821. Φπομακεῖον «Παστέρ», Λεωφ. Σεθέρη 9Α, Τηλ. 49455. ΑΕΜΕΣΟΣ ΣΑνθούλλα Τ. Στυλιανοῦ, οὉδὺς ἵἉγίας Ζώνης ὅ4Α, (Δρόμος Μέσα Γειτονιᾶς) Τηλ. Ό8άττ, Φοομακεῖον «Τάλιου ᾽Αντω- φιάδη», Ὁδὸς Κανάρη 15, Τηλ. 6591958. ΛΑΡΝΑΚΑ Τεώργιος Εὐαγγελίδης, Ὁδὸς Ζήνωνος Πιερίδη 1, Τηλ. 62989. ΤΑΦΟΣ ] λΑνδρέας Βούωνίδης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Τ΄ 398, ! γππππππππππαπσππαπππππ πμ σσ π σσ πμ τν α ἡ ππππσσα ῃα ἡ ππ πἩπτ κδηώσειξ Μεθαύριο Πέμπτη, στὶς ὃ ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα καὶ στὶς ὃ μ.μ. ὁ Σύνδεσμος Γονέων τοῦ Β΄ Γυμνασίου 4εμε- σοῦ, πραγματοποιεῖ στὸ «Παλλας» πινηματογραφωὴ παρά- σταση μὲ τὸ ἔργο «Ὑπόθεση Τόμας Ἐράουν», μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ταμείου τον. Στὸ πολὺ καλὸ αὐτὸ ἔργο, παίξουν» δυὸ διάσημοι ᾱ- μερικανοὶ ἠθοποιοὶ ἡ Φαίῦ Ἀταναγοναίῦ καὶ ὁ Στὴθ ΠΜὰκ Ἐονήν, ποὺ πέθανε πρὶν ἀπὸ μερικοὺς µῆνες. ὢ Κυκλοφόρησε πρόσφατα τὸ περιοδηὸ «Συμόθο- λή», ποὺ ἐκδίδει γιὰ τρίτη κατὰ συνέχεια χθονιὰ ἡ ΕΝΕΚ (Ἔνωση Νέων ᾿Επιστημόνων Κύπρου). Τὸ περιοδικὸ περιλαμέάνει ὕλη πολιτιστικοῦ μαὶ κοι- φωνιωιοῦ ἐνδαφέροντος. ὢ Κυκλοφόρησε ἡ διµηνιαία ἔκδοση «Ἡ Κ ύτρος µας», ποὺ εἶναι περιοδικὸ μὲ ὕλη ποὺ ἐνδιαφέρει τοὺς ἄπο- δήμους µας καὶ ἐκδίδει ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια τὸ Γρα”- φεῖο Δημοσίων Πληροφοριῶν. ὢ ἍἉΕἰδικοῦ ἑνδιαφέραντος εἶναι καὶ τὰ «Ἐννηγετι κἀ Χρονωὰ» ποὺ ἐκδίδει ἡ Κυνηγετωὴ Ὁμοσπονδία Κύ- σρον. Τὴν Δευτέρα 4 Μαΐου, στὶς 9 τὸ 6ράδυ, πθαγµατο” ποιεῖται στὸ κέντρο «Μακεδονίτισσα» ἡ συνεστίαση τοῦ ΕΠΟΚ (Ελληνωοῦ Ηγευματικοῦ Ὁμίλου Κύπρου), κα: τὰ τὴν ὁποία θὰ μιλήσει μὲ θέµα «᾿Απόψεις ἀπὸ τὴν Οὐά- σιγκτων» ὃ πρώην πρέσέυς τῆς Κύπρου στὴν ὁἀμερικανικὴ πρωτεύουσα κ. Νίκος Δημητρίου. Σχετικὰ μὲ δηλώσεις συμμετοχῆς ἢ ἄλλες πληροφο ρίες στὰ τηλ. 656900 καὶ 69895 στὴ Λενκωσία. ΕΙΠΠΩΕΕΠΕ Τηλ. 52010. οΡὐΣσκοΠιο. κ λ. ΕΡΙΟΣ 21.3 --- 19.4 Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν περυπλοχκὲς στὴν οἱ- σθηµατική σας ἱστορία, θὰ πρόπει νὰ Φρον- τίσετε νὰ εἶστε πέρα γιὰ πέρα εἴλκρινεῖς σὲ ὅλα τὰ θέµατα. ΤΑΥΡΟΣ 20.4 -- 20.5 Θὰ πρέπει νὰ σιγουρευτῆτε ἀπολύτως πρὶν ἀποφασίσετε νὰ δημιουργήσετε μιὰ νέα ἑ- παγελματικὴ καρριέρᾶ. Φυλοχθῆτε ἐπίσης ἀπὸ τοὺς ἄσπονδους φίλους. ΔΙΔΥΜΟΙ 21.5 ---21.6 Μιὰ καινούργια Ὑνωριμία σᾶς ἔχει κυριολὲ- κτικὰ ἀναστατώσει, ἀλλὰ δὲν θέλετε νὰ τὸ παροδεχθῆτε. Περιορίστε τὸν ἐγωισμὸ σας καὶ δὲν θὰ ϐγῆτε χαμένοι. ΚΑΡΕΙΝΟΣ 22.6 --- 22. Γοητευμένοι ἢ ὄχι ἀπὸ ἕνα πρόσφατο ΥΕΥΟ” νὸς, ποὺ συντάραξε τὴν αἰσθηματική σας ζωή, θὰ πρᾶπει νὰ προχωρήσετε καὶ νὰ κά- νετε μιὰ σωστὴ ἐπιλογή. ΑξοΝν 29.7 --- 22.8 Γιὰ νὰ ξοπεραστοῦν οἱ ἁπρόοπτες δυσκολί- ες ποὺ παρουσιάστηκαν στὴν ἐργασία σας θὰ πρὀπει νὰ πάρετε συγκεκριμένες καὶ οὐ- σιαστικὲς ἀποφάσεις. ΠΑΡΦΕΝΟΣ 23/5 -- 20.9 «Όλα θὰ ἀρχίσουν νὰ πηγαίνουν πρὸς τὸ κα: λύτερο, ἀκόμη καὶ τὰ οἰσθηματικά σας ποὺ εἶναι ἅνας τομέας ποὺ λέτς πὼς ἔχετε ξε- γράψει. Τυχερὸς ἀριθμὸς τὸ 5. ΥΤΟΣ, 20.9 --- 22.10 Μιὰ καλὴ προσπάθεια πάντοτε μετράει καὶ : αὐτὸ. θὸς µτορῖπει νὰ τὸ ἔχετε ὑπ ὄψιν σας καὶ. γὰ μὴν ἀπογοητεύεστε ἀπὸ τῇ μιὰ στι- γμὴ στὴν ἄλλη. Νέοι ὀρίζονπες.. ΣΚΟΡΠΙΟΣ: 29.10 --- 21.1 Εἶναι πολὺ σκληρὸ νὰ ζητᾶτε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ κάνουν πράγματα ποὺ ἐσᾶς ποὺς ἴδιους σᾶς φαίνονταν ἀφόρητα κατὰ τὸ παραλθὀν. Τυχερὸς ἀριθμὸς τὸ 2. ΤΟΞΟΤΣΗΣ 22.11 --21.13 Μερικὲς ἀτυχὶες σὲ κάτι καινούργιο ποὺ ἑ- ποιµάζετε δὺν πρᾶπει νὰ σᾶς ἀπογοητεύονυ. .άν χρειαστῆ ζητῆστο τὴ θαήθεια πῶν κα : λῶν σας φίλων. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 22.12 --- 19.1 τὰ πράγματα στὸν οἰκογενειακὸ τοµέα, ὁ- πωσδήποτε δὲν πᾶνε καὶ τὸσο καλά ὅμως εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ µόνο ἡ δική σας στάσι ὑπεύθυνη γιὰ ὅλα. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 -- 18.2 . Τὰ πράγματα, ὅπως θλέπετε, ἀρχίζουν νὰ Ν καλυτερεύουν στὸν ἐπαγγελματικὸ σας το- να µέα καὶ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ σᾶς ἀναπτερώ- να σει τὸ κλονισμένο σας ἠθικό. σ4 ΕΙ ΙΧΦΥΕΣ 19.2 --- 20.3 Θὰ πρὀπει νὰ προσέξετε ἰδιαίτερα καὶ νὰ μὴν παίζετε σὲ πολλὰ παμπλὼ σὲ ὅτι ἀφο- ρᾷ τὸν αἰσθηματικὸ τοµέα, γιατὶ ὑπάρχει φόδος νὰ μείνετε μόνοι σας. ἁλιαὐλόέλις - ΟΙΚΟΠΕΔΑ Με ἔ 1900 προκαταβολή αι Οἰκόπεδα σὲ κατοικημένη καί συνεχῶς ἀναπτυσσόμενη περιοχή μὲ συγκοινωνίες, εὐχάριστον περιβάλλον, Σχολεῖον, ᾿Εμπορικόν κέντρον, ᾿ΑΦφθονον νερόν, Ηλεκτρικόν ρεῦμα. Ἐπίσης διατίθενται οἰκόπεδα στην περιοχή αὐτοστεγάσεως Λατσιῶν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κατασµις ΚΟΤΡΟΝΙς ΕΦΡΤΑΤΕΣ Ι.ΤΟ ασω Μέγαρον Χατζησάββα 2ος ὄροφος ἁρ. 2Δ10 ματίων. ππππππαᾶω ΤΗΛ. 76632, Τ.Κ. 1999 ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- ΟΑΦΘΤΑΙ.ΙΔ ΗΟΤΕΙ, ΔΕΔΡΗΤΜΕΝΤ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΙΑ ΝΑΠΑ Διαθέτοµε πολυτελὴὰ τουριστικὰ διαμερίσματα εἲς “Ἁγία Νάτια [ίπε- ριορισµένος ἀριθμὸς) 1 ὑτνοδωματίου, ποόφοςφ ϱ ὑτνοδωματίων, 3 ὑπνοδω- -Τὸ ξενοδοχεῖο µας διαθέτει πισίνα, Ἑστιατόρια, µπάρ, σὲρθις καθημερινῶς καὶ αἴαρκοντίσιον. ΓΙΑ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ στὸ Τηλ. 046 - 21106 οοεοεοοςοοοςοοοοοοώώ το υ ουν ο ο τ Φος ος ο νυν σου τα 9 [Εμ ΑΗΙΜΛΙΑ κ ΔΕΙΛΙΝΗΣ ἀνπσύχωσε τὴν Κομμου- νιστι εΧαραυγὴ» καὶ τὴν προεδρικὰ «Ἑ- λἈευθεροτυπία» προτοῦ ἀκόμπ κυκλοφορήσει. Μᾶς ὕδρισαν κατὰ τὸ προσφιλή τους τρό- πο καὶ μᾶς χαρακτήρισαν οὔτε λίο οὔτε πολὺ πράκτορες τῆς ΣΙΑ καὶ φασίστες, Εἵμαστε θἐδαιοι ὅτι θὰ τοὺς περάσει καὶ αὐτὴ τὴ φορά. Τοὺς εὐχόμαστε περαστικά. «ΕΙ ΔΕΙΛΙΝΗΣ δὲν πλήττεται μὲ λόστια καὶ χολή. Ἡ μέθοδος αὐτὴ πέρασε, Εἶναι Ντεμοντὲ, Σ μα πας. πάντησε μὲ περισσὴ σο- δαρότητα. Καὶ τὶ διαδάζεις ρὲ Μάππα, τοῦ εἶπα. Τὴ Χαραυγὴ θεῖε μοῦ εἶπε τὸ παιδί. Καὶ ἑξή- γησε, Δημοσιεύει μιὰ φω- τογραφία ῆ συγκεντρώσεως τοῦ συν- τρόφου Πόπη στὸ Πιττο- κόπου καὶ ἡ λεζάντα ἀπὸ κάτω γράφει γιὰ χιλιά- δες λαοῦ στὴ συγκέντρω- ση. Δημοσιεύει ἄλλη τοῦ ἄλλου συντρόφου, τοῦ Φάν τη στὸν Κουτραφᾶ καὶ ἡ 1Ο γιὸς τοῦ ἀδελφοῦ µου εἶναι ἀτσίδας στὰ µαθη- µατικά. Οὔτε ὁ περιδόητος Πόμπος νὰ ἤτανε, Αν καὶ μόλις στὴν τρίτη τάξη τοῦ δημοτικοῦ ξέρει ἀπ᾿ ἔξω καὶ νοκαστωτὰ ὅλους τοὺς πίνοκες τοῦ πολλαοπλασια- σμοῦ. Τὶς προάλλες δοκί- µασα νὰ ἐπιδεδαιώσω τὶς μαθηματικὲς του γνώσεις. Τὸν ρώτησα νὰ μοῦ πεῖ πόσα κάνουν πέντε ἐπὶ δέ- κα καὶ μοῦ ἀπάντησε πεν- τακόσια. Τὸν ρώτησα τρία ἐπὶ δέκα καὶ μοῦ ἀπάντη- σε τριοκώσια. Τὸν ἔανα- λεζάντα μιλᾶ γιὰ λαϊκὸ ρωτῶ νὰ μοῦ πεῖ πόσα σεισμό, Μιλοῦν στὰ κα- κάνουν ὀκτὼ ἐπὶ ἕντεκα Φενεδάκια τῆς Βάσας, καὶ μοῦ ἀπάντησε ὀκτοκό: τῆς ᾿Ασγάτας, τῆς ᾿Α- σια ὀγδόντα. νώγνρας καὶ δὲν ξέρω ποῦ Παροξενεύτηκα ἀπὸ τὶς ἄλλοι σύντροφοι καὶ ἡ ἁπαντήσεις του καὶ τοῦ Χαραυγὴ μιλᾶ γιὰ µεγα- Δμομεισωσμπωπσιποωσηπωπσμαυπωνπποωαπαακαποπωνοσώ ΕΕ ο φακός τής ΑΔ’ εδώ καὶ αλλού Ἡ ἀΑΣΙΛΙΝΗ: ΛΩΚΟΛΟΙ ΚΑ ΠΛ ΤΙΥΣ ΠΡΕΛΡΥΣ Ἡ ἁἀπάπευρα ἑναντίου τοῦ Προέδρου Ρήγκαν περιέπλεξο καὶ τὴν προεκλογικὴἡ ἔκστρα τεία τοῦ Γάλλου Προέδρου. ᾽Ανώτερος ἀξιωματικὸς τῆς Γαλλικῆς Αστυνομίας δήλωσε ὅτι τὸ συμδὰν στὴν Οὐάσνγ- κτων ἐγδέχεται νὰ δρεῖ µιµη τὲς καὶ ἀλλοῦ. Π’ αὐτὸ καὶ ὁ κ. Ζυσκὰρ ποὺ συνεχίζει τὶς προεκλογικὲς ἑξόδους του ου νοδεύεται ἀπὸ δεκάδες σωµα- τοφύλακες ποὺ δὲγ ἀπομακρί ψηισαι οὔτε ἵντζα ἀπὸ αὐτόν. ὑποχῶς ὁ δικός µας Πρόε δρος ἔτσι φόδο δὲν ἔχει, ἰδι- αίτερα μα τὴν ἁποκάλυψη τῆς γνωστῆς... ἐ καὶ τὸ κανσάδιοσμα δν, ἐν κοφάλων... ᾿Αλήθεια ποιοὶ εἷ- ναι, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 198] αοοοασοοναππαπηκι Μεταξὺ τῶν νεωτέρων καὶ γοητεντμιωτέρων γιαγιάδων τοῦ πλανήτου µας συγκαταλέγεται καὶ ἡ ἠλωίας 48 χρόνων κυ- ρία Ἰξούντιθ ἸἩπόρτγονελλ, ἡ ἁποία κατέκτησε τὸν τίτλο τῆς «Ελκυστικώτερης Γιαγιᾶς τῆς Βρεττανίας», σὲ ὅια- γωνισμὸ τοῦ Β.Β... Τὸ συνοδεύον τὸν τίτλο 6ραθεῖο πε” ριλαμθάνει καὶ ποσὸ 2.600 λιρῶν, καθὼς καὶ διακοπὲς δύο ποπ ἑθδομάδων στὶς Η.Π.Α. Στὸ στιγμιότυπο εἰκονίδεται ἡ νι- κήτρια τοῦ διαγωνισμοῦ μὲ τὸ διάδηµα τῆς νίκης καὶ τὸ ἔπαθλο της, τὸ ὁποῖον κρατεῖ στὴν ἀριστερή, ἐνῶ διὰ τῆς δεξιᾶς κρατεῖ τὴν Όχρονη ἑγγονή της, Αμάντα. 'Όμολογον- µένως, τέτονες γοητευτικὲς γιαγιάδες ποιὸς δὲν θὰ προσφέ- θετο νά... τὶς γήροκομήσει λειώδεις συγκεντρώσεις. Δέν ἀπάντησα τίποτε. Τὸ παιδὶ εἶχε δίκαιο. -φ-- Πολὺ σκεφτικὸ εἶδα τὸν φίλο µου τὸν Κώστα. Απὸ τὴν ὄψη του κατάλαθα ὅτι κάτι τὸ πολὺ σοδαρὸ τὸν προθληµάτιξε. Ἠλησίασα καὶ τὸν ρώτησα νὰ μοῦ πεῖ τὶ τὸν δασανίξει. «Σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ μὲ κοί- ταξε μὲ θλιµµένο θλέμμα. ᾿Αναστέναξε καὶ μετὰ εἶπεί στα, μὴ μὲ ρωτᾶς. | 'Ανησύχησα. Συμθδαίνει τίποτα στὸ σπίει, εἶπα. Οχι, μοῦ ἀπάντησε ὃ Κώστας. Σνµθαίνει κάτι πολὺ πιὸ χειρότερο. Χάνεται ἡ Κύπρος. Φασιστικοποι. ᾖθηκε. Χαλεροποιήθηκε. Ναξιστοποιήθηκε. Καὶ πῶς συµέαίνει αὐτὸ, τὸν ρώτησα νὰ μοῦ ἐξηγήσει μὲ ἁπορία Ίὄγραψε ἡ Χαρανγὴ, μοῦ ἀπάντησε. ΤΌγραψε μὲ ἀφορμὴ τὸ συλαλητήριο τοῦ Δημοιρατμιοῦ Συνα- φερμοῦ στὴν Πλατεία ᾿Ελενθερίας. Γέλασα δυνατὰ καὶ μετὰ εἶπα. Καὶ ἐπειδὴ ἕκα- µε συλλαλητήριο ὃ Δημοκρατικὸς «Συναγερμὸς φασιστο. ποιήθηκε ὁλόκληρη ἡ Κύπρος: Ναὶ φίλε µου, μοῦ ἀπάντησε ὅ Κώστας. ᾿Εγὼ ἥμουν στὸ συλλαλητήριο Καὶ στὸ συλλαλητήριο ἦταν σχεδὸν ὁλάκληρη ἡ Κύπρος. Αρα ὅλοι εἴμαστε φασί. στες. .. εἶπα ὅτι πρέπει νὰ ἆἀρ- χίσει νὰ διαδόζει. : Μὰ διοδάζω θεῖε, μοῦ ἆ- οοϱΛΕΣ ο ΓΡΛΦΟΝΜΗΧΛΝΕΣ ΘΛΗΤΝ ΣΑΝΚΙ ΑΥΤΗ! | ΝΛΜΕΡΙΣΜΛΤΑ ΛΕΜΕΣΟΣ: ΥΕΑ σοῦπ]:- Ένα μοναδικὸ οἰκοδομικὸ συγκρότηµα στὴν τουριστικἡ περιοχἡὴ Λεμεσοῦ, κοντὰ στὸ ξενοδοχεῖο «ΑΜΑΘΟΥΣ», μὲ παναραμικἡ θέα τοῦ κόλπου. “Ἡ ἀρχιτεκτονική του εἶναι τέτοια ποὺ φαίνεται σὰν ἕνα παραδοσιακοῦ τύ- που χωριὸ στὴν πλαγιὰ τοῦ δουνοῦ. Διαθέτει πισίνα, κήπους, χώρους σταθμεύσεως καὶ ὅλα τὰ διαμερίσματα ἔχουν πολὺ µεγάλες δεράντες. -- Διαμερίσματα 3, 2, | ὑπνοδωματίων --- Παράδοση Δεκέμδριο Ι98Ι. ΝΕΒΑ ςΟὐΒΤ Νο. Ἱ]:- Μιὰ νέα οἰκοδομὴ ἀπὸ τὸν Όμιλο Λόρδος δίπλα ἀπὸ τὸ ΥΕΒΑ ΟΟῦΒΤ μὲ τὴν ἴδια ἀρχιτεκτογικὴ καὶ ἐξ ἴσου προνομιοῦχο. ΝΑΤΕΒΕΒΟΝΙΤ σουη1:- ᾿Αρχίσαμε πωλήσεις. Στὸ ΜΩΛΟ τῆς Λεμεσοῦ, μὲ ἀπε- Ριόριστη θέα τῆς θάλασσας, τοῦ παλαιοῦ λιμανιοῦ καὶ τῶν γέων δηµόσιων κήπων. --- Διαμερίσματα 2, | ὑπνε: δωματίων καὶ Καταστήματα. 5ΒΙΟΝΙςΗ ζοῦΗ1:- Στὴν ὁδὸ Θεσσαλονίκης, κοντὰ στὴ Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄, Παραμένουν πρὸς πώληση µόνο μερικὰ διαμερίσματα τῶν 3, 2, ὶ ὑπνοδωματίων καὶ Καταστήματα στὸν Πύρ- Υο Γ’. --- Παράδοση Μάϊο Ι98Ι. ΓΠΣ Λ. Λ0ΡΛΙΣ ἃ ΥΠ! ΛΤΛ ΛΕΙΤΕΣΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ρ3211 53200 ος διοοοςοοςοοοοςοοο9044 ΠΑΡΝΗΑΚΑ ΠΑΦΟΣ. 53905 0009090909 Τ0 σεξ στήι Φίχτηκε τώρα καὶ τὸ σὲξ στὴν προεκλογικὴ μάχη. | Καιρὸς ἦταν», γιατὶ ὅπως μπλεχτήκαμε στὸ Λλαθύρινθο τῶν πολιτικῶν ἀποκαλύψεω», ἀντιαποκαλύψεω», διενκρινήσέων αλπ. ὃ προεκλογικὸς ἀγώνας ἄρχισε νὰ χάνει τὸ ἑνδιαφέρον του καὶ νὰ γίνεται ρουτίνα. ) Τὴν ἰδέα γιὰ τὴν χρησιοποίηση τοῦ σὲξ ---- ποὺ ὄχι µόνο ϐ) ἁἀποτελέσει τὸ ἁλάτι τῆς προεκλογιοῖς ἑκστρατεί- ας, ἀλλὰ καὶ ἔμμεσα θὰ συµθάλει στὴν προώθηση τῆς ἑ- σωτερικῆῦ καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς ἈἘνθερνήσεως ὤ-. εἶχαν: Ο ὀργένης “Ὑπουογὸς ᾿Εσωτερικῶν κ. Ἀενι αμὶν μαὶ ὁ μὲ ὡραιότατη γυναίκα νυμφευμένος 'Ὑπονργὸς ἘΕξωτερικῶν κ. Ῥολάνδης. Αὐτὸ τονλάχιστο ἔμμεσα ἄφη- σε νὰ νοηθεῖ ἡ Προεδρική ἐφημερίδα «᾿Ελευθεροενπία». χωρὶς νὰ μποῦμε σὲ λεπτομέρειες ἄναφέρνυμε ἁπλῶς ὅτι ἡ «Ελενθεροτυπία» δημοσίευσε τὴν περασμένη θδομά- δα δυὸ εἰδήσεις μὲ τὴν ἀκόλουθη διάταξη: αοιάνμα» (ποῦ πωοσωπωποια] τὰ Γλία). ὁ πρέκβρος Ἰισιὰς δὲν εεζδει τὰ αἲ- ος οὸ ἀξεωάση ραροννας ς Κνλς. ες στήν 9ελιντῶα σελίδα ΟιεπαφεςΡολάνδη στο Κουβεῖτ ΕΙΔΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: ἛΊνας δίσεηλος τίτλος ἀνέ- ὁ Φορε: «Τὰ ἤθελε ἢ τὴν θίασαν». Καὶ µισὴ ἕνα πιὸ ΠΡΟΣ ΠΠΛΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΗ: ΝΙΟΟΡΙΗ ΟΕΝΤΕΗΛΙ: Ἕνα πολὺ προνομιοῦχο συγκρότηµα στὴν καρδιὰ τῆς Λευκωσίας, Ὑωγία Λεωφόρου Δημ. Σεδέρη (δρόμος Προεδρικοῦ) καὶ ὁδοῦ Πρέσκα. Διαμερίσματα 3, 2, | ὑπνοδωματίων. Στούτιος Καταστήματα --- Γραφεῖα, Παράδοση Μάϊο Ι981. ΒΑΝΙΑ 6Οουῇη1:- Μιὰ πολυτελὴς οἴκοδομὴ κοντὰ στὸ κέντρο τῆς Λευκω- σίας ἀλλὰ καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν θόρυδο, περιοχὴ ΣΑΝΤΑ ΡΟ2Α. ᾿Εφάπτεται υριῶν δρόμων, ᾽Αλάσιας, Χύτρων, καὶ Μαρκορᾶ. Διαμερίσματα ὃ, 2, Ι ὑπνοδωματίων. Κα- ταστήµατα. Παράδοση Δεκέμδριο 1981, ΠΔΑΡΝΑΚΑ.: ΗΒΗΝΑΟΕ ΕΒάΜΒΤΕ: Ἕνα ἐντυπωσιακὸ καὶ πολυτελὲς οἰκοδομικὸ συγκρότη- μα δίπλα στὴν θάλασσα στὴν τουριστικἡ περιοχὴ ΜΑ- ΚΕΝΖΥ ἀπέναντι ἀπὸ τὸ γραφικὸ ἁλιευτικὸ καταφύγιο ποντὰ στὸ ΑΡΟΝΙ5 καὶ ΡΥΕΙΤΟΞ5 ΗΟΤΕΙ5 ΑΡΑΗΤ. ΜΕΝΤ6. Μεγάλη πισίνα, πλατεῖες, κῆποι καὶ χῶροι σταθμεύσεως. Διαμερίσματα 3, 2, | ὑπνοδωματίων, Στούτιος, Καταστήματα. Παράδοση Μάϊο |282. ΠΑΦΟΣ: ΙΑΤΟΝΑ ΗΟῦΡΕ:- Μιὰ µικρὴ οἰκοδομὴ σὲ τύπο παραδοσιακοῦ Κυπριαχοῦ ἀρχοντόσπιτου στὴν τουριστικἡ περιοχἡὴ τῆς Πάφου ἁ- πέναντι ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο Ῥαρίομ Βθασῃ, τὴν πιλὰζ καὶ τὸ Υραφικὸ λυµανάχι. Διαμερίσματα 3, 2, | ὑπνο- δωματίων. Παράδοση Δεκέμδριο 981. Ιοκρο» Δ ππηπήηπμοσααπαια. | «Τα ἡἠθελε) ἠτηνβίασαν, Ἄαρύηκα, 16 Γραφείο της µέρος. «Ε») Εκεΐνη ι ὅτι την ν κα βίασαν, εκείνοι λένε, ὅτι λίὰ η αστωνομὶς « “τα ήθελε». τους Πανίκο Γεωργίου και Πρόκειται για µια τουρῖ- Μιχαηλ Μιχαηλ, 22 μι 2ἱ στρια που κάνει τις διακο- χρόνων , απο την Λήπεσο. πες της στην Αγία Νάπακαι Οι «δυο συλληφφέντες που την περασμένη Τρίτη προσήχθησαν χθεῴ. κατήγγειλε στην Αστυνο- Ἱκαστήριο Αμμοχ. μία ὁτι δύο άγνωστοι νεα-- οποίο εξέδωσ ροιτην θίασαν σε ἀγνωστο Οκ.Βενιαµιν διαψεύδει, 8 μόνα μύνης κ.Χρεθενιαμν ήλως) χαηλ: «Όταν .ἦλθε στα Κ κέντρο ἦταν σε κἐφι. Βρι- σκόµουν κοντα της, αγ- κάλιασε και µε φίλησε. Ὅταν ᾖλθα σ επαφη µαζι της ἠθελὲ κιεκεΐνη», 9 σίευμα, ότι θᾳ ΗγηΘει Του Ψψῆε φοδελτίου του ΔημΟκραΤκου Κόμματος. -- κάτω ἕνας µονόστηλος τίτλος δΔιευκρίνιζε: «Ὁ κ. Βενια- μὶν διαψεύδει». ΕΙΔΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Μιὰ φωτογραφία παρουσί- αξε κάποιο καλοντυµένο κύριο σκυµµένο πάνω ἀπὸ μιὰ καλλονή. 1ὸ πρόσωπο του δὲν φαινόταν γιατὶ τὴν φιλοῦσε ἔχοντας κολλημένη τὴ δεξιὰ παρειὰ του στὴ δεξιὰ παρειά της. ᾿Αοιολουθοῦσε λεζάντα κι ἕνας δίστηλςο τίτλος ποὺ ἀνέφερε: «Οἱ ἐπαφὲς Ῥολάνδη στὸ Κονδέῖτ». ἁ Ἔρεννα τὴν ὁποία κάναμε μετὰ τὴ δηµοδίενση τῶν πιὸ πάνω εἰδήσεων ἔφερε σὲ φῶς μερικὲς ἄλλες ἐνδιαφέ- θουσες λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὰ νέα ἤθη. ποὺ εἰσάγον- ται --- καίἰ.. ἐξάγονται διὰ τοῦ Ῥολάνδη ---- στὸν µακρο- χρόνιο ἀγώνα µας, στὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἁποίου ἀποθλέ- πουν καὶ οἱ ἐκλογὲς, στὲς ἀποῖες θὰ καταλήξει ἡ προεκΛο» γωνὴ μάχη. Τὸ σὲξ διεχωρίσθη σὲ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερωκό. “Αό- γὠ ἁρμοδιότητος τὴν προώθηση του στὸ ἔσωτερικὸ ἀνέλαθε ὁ κ. Βενιαμὶν καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ὃ η. Ῥολάνδης. Σκοπὸς τῆς χρησ:µοποιήσεως του εἶναι «Στὸ ἐσωτερωιὸ μὲν ἡ... ἐκτόνωση καὶ κατ’ ἐπένταση ἡ διὰ τοῦ καλµαρίσµατος τῶν νεύρων, περαιτέρω ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως, ἡ ἁμα- λὴ διεξαγωγἠ τῶν ἐκλογῶν καί, εἶ δυνατόν, ἡ ὀπίτενξη 1 «ΚΦΑΝΜΑΤΙΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟ 0ἱ-637-7704 35014 ΦθΦ9ὀὐσφοφθοςοφθοοςςςοςοοοοςοθοοοοςοοοοοοοοοςοςςοφοςςςςς000 ευτυχισμένο (δή εειῃ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ πασχα ΑΠΟ ΤΗΝ Ἀάνει εν Ρπ]ἰς Βοϊαίΐουα : κορν 146 ορεν ποήιτική µήχη ἑνότητας ἓκ τῶν... κάτω. Στὸ ἑσωτερικὸ δὲ ἡ διά.. . -τρο- σωπιωκῶν ἐπαφῶν --- ὅπως ὅ «Πρόεδρος Ἐυπριανοῦ δηλώ- νει κάθε φορὰ πρὺ ἐπιστρέφει ἀπὸ ταξίδι ---- προώθηση τοῦ Κυπριακοῦ, δηλαδὴ ἡ περαιτέρω διεθνοποίηση. ἨἩροθλέπεται ὅτι ἡ πρωτοποριακὴ αὐτὴ μέθοδος τοῦ σὲξ 6) αὐξήσει τοὺς ἁπαδοὺς τοῦ 4ΗΚΟ, ἀφοῦ θὰ τοῦ προσθέσει τουλάχιστο τοὺς ψηφοφόρους τοῦ Φειδία Ίαρα- σκεναΐδη ---- ἂν Εἐέαια ὅ τελευταῖος δὲν τοὺς ἀπευθύνει τὸ προεκλογικὸ σλόγκαν «ὅστις θέλει ἀπίσω μον ἀλθεῖν». Σι) αὐτὸ καὶ ἀναμένεται ὅτι καὶ τὰ ὑπόλοιπα κόμμα- τα θὰ ρίξουν στὴν προεκλογικὴ μάχη σεξουαλικὰ συνθή- ματα καὶ ---- γιατὶ ὄχι --- σὲξυ ὑποψηφίους. Φυσικὰ δὲν ἀποκλείονται καὶ ἐκπλήξεις, ὅπως π.χ. ἵδρνση κόμματος μὲ Πρόεδρο τὸν Φειδία Παρασκεναῖδη, στὸ ἁποῖο θὰ συμ- µετάσχουν ὅλοι οἱ ὁμοϊδεάτες τον. Τὸ µόνο κόμμα σιοῦ φαίνεται ὅτι δὲν θὰ χθήσιµοσοι- ήσει τὴ μέθοδο τοῦ αὲξ στὸν προεκλογικὸ ἀγώνα εἶναι ὁ 4Η ΣΥ. Οἵ φασίστες εἶναι κατὰ τῆς ἐσωτερωιῆς ἅμαλό- τητος καὶ τῆς διεθνοποιήσεως τοῦ Ἐυπριακοῦ. Εντούτοις κύκλοι τοῦ 4Η ΣΥ ἀποδίδουν ο) ἄλλο λόγο τὴν ἄρνηση τοῦ κόμματος νὰ συμμετάσχει στὸ σεξοναλωιὸ ὄργιο τῆς τερο- εμλο ασ μμιώς «έγουν: «Εμεῖς δὲν δ6ιαξόµαστε, 'Ο Μος Χχ. θὰ χρησιµοβοιήσει αὐτὴ τὴ μέθοδο σὲ έά τῷ πολίτωιῶν του ἀντιιάλων στὶς Ῥά Μαΐου». ο” ϕ ο : αλα : ο ἘΑΒΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λευκωσὶα | Ὁ ἄρ Λάκης ΙΓ. Ἀναστασιάδης θὰ ἀπουσιάζει στὸ ἐξωτερικὸ ἀπὸ αὔριο Τετάρτη µέχρι τὰ Δευτέρα 4.5.8Ί. Ζητοῦνται πεπειραµένοι Μηχα- νοδηγοὶ τῶν κάτωθι εἰδικωτή- των, γιὰ ἐργασίαν εἰς Λευκω- σίαν καὶ Πάφον. Ἀ΄. Μηχανοδηγοὶ ἐξκαφέως ΗΥΜΑΦς Β. Μηχανοδηγοὶ ΚΡΕ’Ι’ΤΕΡ Ῥ. Ὁδηγοὶ φορτηγῶν αὐτοκυνήτων. Διὰ περισσότερες πληροφορίες ΚΥΚΩΝ ΛΤΔ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΤΗΛ.:. 65547 Λευκωσία. Μιὰ εὐκαιρία δι ἀπόκτησπ στέγης, ((α)) ἑτουμοπαράδοτα διόροφα διαµερίοµατα ἕνα τῶν τριῶν καὶ ἕνα τῶν τεσσάρων ὑσπνοδωματίων, μὲ ἐξαίρετα “Ππίθπήπρο” στὸ Αοτοροΐίς Οσιγί Νο. 2, ἐτὶ τοῦ ὑφώ. µατος Ακροπόλεως εἰς Λευκωσία. (8) Γραφεῖα ἕνας ὄροφος (πύργος) ἐπὶ τοῦ ἘΕ{εΙ Τουψοτ εἰς τὸ Κέἐντρον τῆς Λευκω- σίας, 120 -.-. 950 τ. µέτρα μὲ διαχωρι- σμοὺς ἀναλόγως ἀναγκῶν. --Εὐκολίες εἰς τὴν πλπρωμὴν καὶ χρηµατο- δότησις µέσω Τραπέζῃις µέχρι 4 ἔτπ. ΤΗΛΕΦΟΩΝΗΣΑΤΕ ΠΟΡΑ: 77019 ἢ 91815 Λευκωσία Ὁυ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ [αβρωλΝ. Μεχαλιας Λτὸ, ΚΑΠΩΝΗ 8 ΤΚ 4748 ΤΗΛΟΣΙ:62000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΛΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΠΙΝΕ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ Ἐ, δίδεται ἀπὸ τὴν ωεῇ ἑταιρεία 4 «Ενωμένοι Ἡμοσιογράφοι ΔΙΑΣ 4τδ.» πο λα ΠΛΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΦΡΙΑ.: Παλικατοικίο «Σ ΟΝΕ. ὁδὸς Αννης Κωμνηνῆς ἁρ. 4, 6ος ὄροφος ΙΠΗΛΕΦΩΝΑ: φὅ111)12) 19 ΤΕΛΕΕ: στᾶδὸέ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ. 47301 ΔΡΥΚΩΣΙΑ καὶ στὸ σπίτι της. Ο ΦΟΝΟΣ ὢ ΑΠΟ Ίη ΣΕΛΙΔΑ ἔλθει σὺ σεξοναλικὴ ἐπαφὴ τὶς τελευταῖες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸ δίαια θάνατο της. Καὶ ὅμως δοισχόταν συνε: ὥς μὲ ἕνα ίσης ἀπὸ τὶς µέχοι τώ- ρα έρευνες καὶ ἀναχρίσεις ο μα. Δ πώθ 5 ὅτι ἡ Δαντουλάνη εἶχε γνωριμίες καὶ σχέ- μὲ µέλη τῆς Διεθνοῦς Ῥλοη. γευτικῆς Δυνάμεως, Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ὅημουο γήσει στήν ᾿Αστυνομία διά- φορα ἐρωτηματικὰ, στὰ ὁ- ποῖα προσπαθα νὰ δώσει ᾱ- πάντηση καὶ νὰ Αοεῖ τὴν ᾱ- κοη τοῦ νήματος γιὰ διαλεύ κανση τῆς σιοτεινῆς ὑποθή- σεως. | Ὁ ἄνδοας ποὺ θεάθηκε στὸ αὐτοκίνητο τῆς Δαντου», λάκη ποὶν ἀπὸ τὸ φόνο ποέ-| πει νὰ ἦταν πολὺ γνωστὸς στὸ θῦμα. Καὶ ἂν αὐτὸς εἷ-, ναι ὁ δολοφόνος, τὸ ἑοώτη-! µα εἶναι γηιατὶ κτύπησο μὲ τόση μανία τὴν Δαντουλάκη ὥστε νὰ πολτοποιήσει τὸ κε- Φφάλι της, παρὰ τὸν πυροδο- λυσμὸ ποὺ εἶχε δεχθεὶ στὸ στόμα Ἐκρόσον ἡ ἐκδοχὴ τοῦ 6ν- | σομοῦ φαίνεται νὰ μὴ στό- χει, ποῖοι ἄλλοι σαν οἱ λό- γοις ϐ Μήπως ἡ δΔαντουλάνη εἶχε ἀπειλήσει νὰ ἀποκαλύ-͵ ψει µέλη τῆς απείρας 4 Μήπως προαπάθησε νὰ ξεγελάσει τὴ σπεῖρα κατα- κρατώντας «ἐμπόρευμα». ἢ χοήµατα 9 Μήπως προσπάθησα νὰ Ἐεγελάσει ' μόνο τὸ δαλοφόνο της, ὁ ὑποῖος τὸ ἀντελήφθη- κα τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ ἀντέδρασα μὲ τόση μανία | Σ᾿ ὅλα αὐτὰ τὰ ὀρώτήμα- τα εἶναι ποὺ προώναθεῖ νὰ δώσει ἀπάντηση ἡ ᾿Αϊστννο- μία, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΠΚΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ , Συμπληρωματικὲἐς πληρο- Φορίες µας γύρω ἀπὸ τὸ θέ- μα Δαντουλάκη ἀναφέρουν ἑ- Ἂ πίσης ὅτι: 9 Ἡ Αστυνομία γνοουΐει τὰ πρόσωπα ποὺ ἔμεναν στὶν ἴδια καμπίνα μὲ τὴ Δαντοι- λάκη κατὰ τὸ πρόσφατο τα- ξίδι της στὴ Λατάκεια μὲ τὸ «Σὸλ Δρύνην, Φ Ἡ Λαντουλάκη εἴρ θε- αθεῖ σὲ πολλὲς περιπτώσεις νὰ διωανεῖται μόνη μὲ τὸ αὐτοχίνηό της σὲ διάφορα µέρη τῆς Κύπρου, ἰἴδιαίτερα στὸ δρόμο Λενκωσίας --- Κα κοπετριᾶς, Φ 'Ὁ σύζυγος τῆς Δαν- τουλάκη, ᾿Αντισυνταγματάς- χης Στανοινὺς Δαντουλάκης εἶχε μετατεθεῖ ἀπὸ περιοχὴ τῆς Λευχωσίας σὲ περιοχὴ τῆς Σολέας, ὕστερ) ἀπὸ πλη Οοφορίες τοῦ ΓΕΕΒΦ ὅτι ἡ σύξυγος τοῦ εἶχε συνάψει στε γὲς σχέσες μὲ ἀξιωματού- χους τῶν Ἠνωμένων ᾿ἘΕθνῶν τοὺς ἁποίους εἶχε δεξιωθεῖ ΕΡΗΜΩΣΕ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φ Απο Ιῃπ ΣΕΛΙΔΑ Κι ἡ ζέστη συνέτεινε περισσό- τερο στὴν ἔξοδο τῶν κατοίκων πῆς πρωτεύουσας πρὸς τὶς πα. ραλίες καὶ τὰ ὀρεινὰ θέρετρα, Τὰ ἐσωτερικὰ καὶ τὰ διεθνῆ Ὑογονότα, ἐπιτείνουν τὸ ἄγχος ποῦ σύγχρονου ἀνθρώπου μαζὶ μὲ τὸν πληθωρισμὸ, τὴν ὁπρί- θεια, τὴν ἐνεργειακὴ κρίση καὶ τὰ καθημερινὰ προδλήµατα. Κι ἔτσι δὲν εἶναι ὑπερδολικὸ νὰ λεχθεῖ, ὅτι ὁ κάτοικος τῆς πό- λης Ὑύρεψε νὰ δρεῖ καταφύγιο καὶ γαλήνη ἑπστρέφοντας στὶς ρίξες του, στὸ χωριὸ του, Υιὰ νὰ γιορτάσει τὸ Πώσχα μὲ Υα- λήνη καὶ μὲ τὰ πατροπαράδοτα ἔθιμα τῆς Κύπρου. ᾿Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ χωριά, καὶ τὰ µονασττήρια ἦταν ὑπερπλή- ρη τὴ νύκτα τῆς ᾿Ανάστασης. Ἡ. «εἴξοδος» πρὸς τὴν ὕ παιθρο συνεχίστηκε καὶ τὶς περωινὲς ὧρες χθὲς. Ιδιαίτερα ὁ κόσµος κινήθηκε πρὸς τὸ Τρόοδος κτὶ τὰ ὀρεινὰ θέρε- τρα. φ Ἡ ἐπάνοδος στὴ Λεικῶώσὶία καὶ τὶς ἄλλες πόλεις ἄρχισε ἀπὸ χθὲς τὸ ἀπόγευμα καὶ συ νεχίστηκε μέχρις ἀργὰ τὸ δρά δυ. Σὲ πολλές περιπτώσεις, οἱ «οὐρὲς» τῶν αὐτοκινήτων ποὺ κατευθύνονταν στὴ πρω- τεύουσα κάλυπταν ἁπόσταση δεκάδων μιλιῶν. Γενικὰ, µπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅ- τι, γιὰ πρώτη φορὰ φέτος, ἐ δῶ καὶ ἀρκετὰ Χρόνια, στὶς Γιορτὲς τοῦ Πάσχα µόνο ἕνα θανατηφόρο δυστύχημα συνέξη κε καὶ σχετικὰ γράφουµα σὲ ἄλλες στήλες. ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ὁ τόπος ἀποκτᾶ μιὰ νέα, ἰσχν- ϱἡὴ ἀπογευματινὴ δημοσιωγραφικὴ ἕπαίξη ἀγὼνα καὶ προσφορᾶς. Καὶ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ ἕνα φέο, ὄυνα- τὸ θῆμα πληροφόρησης, ἐνημέρωσης καὶ ἐλεύθερον προθλη,ιατισμοῦ: Τὴ «ΔΕΙΔΙΝΗ», Δεν πράκειτας ἁπλῶς γιὰ µμιὰ κέα ἐφημερίδα. Πρόκειται γιὰ τὴν ἄπογεν ματι η σου ἑἐφ]μερίδα ἀναγνώστ. Καὶ τὴν ἄπογευματι- νή σου ἐνημέρωση, «Στελεχωμένη ἀπὸ ἵκανοὺς μαὶ δο- κιµασµένους δημοσιογράφους ἡ «ΔΕΙ4ΙΝΗ. θὰ τολ μᾶ καὶ θὰ με ᾱ. Χωρὶς φόδος. Καὶ μὲ ἕνα πάθοςι φὴν ἀλήδεια. πολαοί, πολλάκις πολλὰ ἑδοκίμασαν γιὰ νὰ καταπνίξουν καὶ νὰ φιμώσουν τὴν ἀλήθεια. Χωρὶς ᾱ- ποτέλεσμα. Ἡ «4ΕΙΑΙΝΗ» θὰ εἶναι τὸ δυνατὸ στή- θιγμα της. Ὁ παραστάτης καὶ ὅ προστάτης. 'Ἡ «4ξ]- ΛΙΝΗ: ΦφΙιλοδοξε ἵ Νὰ σπάσει τὰ λογῆς ---- λογῇ: κπατεστηµένα ποὺ ταλανίζουν γαὶ ἀποπεροσανατο- 1ήέουν τοῦτο τὸ λαό. Νὰ ἀπονκαλύνρει, τὰ κακῶς πεί- µενα, μὲ τόλμη καὶ παρρησία. Νὰ καταπολεμήσει τὴν ὀσφυοκαμψία μαὶ τὴν πνευµατικ)] τροµοχρατία. Νάἁ ἂν τιταχθεῖ στὸν καταθλιπτιωὸ μονόλογο. ΤἩ «ΔΕΙΛΙΝΗ»:» Φιλοδοξ εἴ ἁπόμα φἁὰ καταστεῖ ἡ ἐφημερίδα τῆς ἀντικειμενωιῆς πληροφόρησης καὶ ἑνη: μέρωσης στὸν πολετωκό, οἰκονομικὸ, κοιναννικὸ τοµέα. ᾿᾽Απὸ τὶς σελίδες της θὰ παρελαύνουν καὶ θὰ ἐκφράξον- ταν ὅλες οἱ ἀπόψεις, ὅλες οἱ θέσεις καὶ ἀντιθέσεις καὶ ὅλες οἱ γνῶμες. ᾿Ἐλεύθερα. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ Δημοκρα- τία. Ἐν αὐτὸ σηµαίνει πλονραλιομὸς καὶ δημοκρατωκὴ πολυφωνία. 'Ἡ «ΔΕΙΛΙΝΗ»- θέλει νὰ ἀπενθύνεται σὲ προ ἑληματιξόµενους καὶ σκειτόµενους ---- ὄχι ἀγόμενους καὶ φερόµενους --- πολίτες. Οι) αὐτὸ δὲν θὰ λέει στὸν ἀναγνώστη αὐτὰ ποὺ θὰ ἦθελε νὰ ἀκούσει ἢ νὰ διαθά- σει. ᾽Αλλὰ τά γεγονότα. σε ἐλεύθερα νὰ τοποθετεῖται καὶ ἀντικειμενικὰ νὰ ἐκφράδεται,. 'Ἡ «4ει- ΑΙΝΗ» δὲν φιλοδοξεῖ νὰ συμθάλει στὸν δηµοσιογραφι- κὸ ἐκτραχειλισμό. Καὶ στὸν ἐμπαιγμὸ τοῦ ἀναγνωστι- κοῦ κοινοῦὈ. Β «4ΕΙΛΙΝΗ» φιλοδοξεῖ ---- καὶ θὰ τὸ ἀποδείξει στὴν πράξη ---- νὰ συμβάλει στὴ συντριθή τοῦ πολιτωιο--- συνεκτικοῦ σκοταδισμοῦ. Καὶ στὴν ἐγ- καθίδρνση τοῦ διαλόγον. ΤἩ «ΔΕΙΑΙΝΗ» δὲν θὰ ἀποκοιμίδει τὸν ὀναγνώ- στη. Θὰ τὸν ἐνημερώνει. Δέν θὰ τὸν ἀποντηνώνε. Θὰ τὸν ἐξυψώγνει. Δέν θὰ τὸν θαυκαλίζει οὔτε θὰ τὸν ἐμ- πείξει. Οὔτε θὰ τοῦ λέει μισὲς κουδέντες ἢ μισὲς ἆᾱ- λήθειες, Θὰ τοῦ λέει ὅλη τὴν ἀλήθεια Γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ θγάξει τὰ δικά του συμπεράσματα. Ἡ Δειλινή σου συυ ἐμημέρωσῃ | ΤἩ «ΔΕΙΛΙΝΗ» δὲν θὰ λασπολογεῖ. Θὰ ἔπιχει- ρηματολογεῖ. Δέν θὰ χυδαιολογεῖ. Θὰ μιλᾶ μὲ σοβαρό- τήτα καὶ ὑπευθυνότητα. Γιατὶ θέλει νὰ ἀπευθύνεται σὲ σοβαροὺς καὶ ὑπεύθυνους πολίτες. 'Ἡ «4Ε14ΙΛ ΗΒ. δὲν δεκαρολογεῖ. ᾿Επειδὴ ἀκριξῶς ἐπιδιώκει τὴν Ὁλοποίη: ση ἑνὸς συµθολαίου τιμῆς μὲ τοὺς ἀναγνῶστες της. ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ἀναγνώστη ἀποκτᾶς τὴν πθα- γματικὴ ἀπογευματινὴ σου ἔπαλξη. ᾽Απὸ σήμερα ἅπο- κτᾶς μιὰ νέα, δυνατὴ φωνὴ καὶ ἕνα ἠσχυθὸ ἑῆμα. ᾿Εσὺ ποὺ δὲν ἀνέχεσαι νὰ σὲ ἐμπαίξουν, νὰ σὲ ὑθρίξουν, νὰ σὲ ὑποτιμοῦν καὶ νὰ σὲ παραπλανοῦν. 'ΕἘσὺ ἀναγνώστη ποὺ δὲν συμθιθάξεσαι μὲ τὰ ἐπίσημα δόγματα καὶ τὰ κατεστημένα κλισὲ. ᾿Εσύ, ἀναγνώστη, ποὺ δὲν ὑποτάσ- σεσαι καὶ δὲν δέχεσαι νὰ παρασύρεσαι ἀπὸ ἐπιτήδειους καὶ τυχάρπαστους μαὲ μοιραίους ἀνθρώπιους, τώρα ἕ- χεις καὶ φωνὴ καὶ ἀσπίδα καὶ δὁρυ καὶ ἔπαλξη γιὰ νὰ πολεμάει. Καὶ νὰ ἀκούεται. Εϊναι ἡ «ΔΕΙΛΙΝΗ». Ἡ ἀπογευματινή σου ἑἐφημερίδα. | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΚΙΤΤΗ ΣΤΗ Α΄ ΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Σ10ΥΣ ΦΡΑΚΤΣΣ ΚΟΥΡΡΗ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΚΦΕΝΝΜΟΙ τά πλαίσια τῶν πβοσπαθειδν γιὰ ἐδοικονόμηση καὶ παραγωγὴὶ ἐνέργειας ἡ Κυδέρνηση ἀποφάσισς τὴν ἐγκατάσταση μικροῦ ὑδροπλεπτρικοῦ σταθμοῦ στὸν ὃ- ῥατοφράπτη ᾿Ασπρέόκρεμμου στὴν Πάφο. Καὶ ἂν τὰ να ποτελέσµατα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου αὐτοῦ ε ναι ἐνθαρρυντικὰ τὸ μέτρο θὰ ἐπεχταθεῖ καὶ στὸν µε: γάλο ὑδατοφράντη Κούρη. ἀποδλήτων ποὺ μποροῦν νὰ Αὐτό, μεταξὺ ἄλλων, ἀνα- : φέρεται ν ας ὃν πισόη ποὺ ὁ παράξουν δέρια τὸ ἅας ων Ὑπουργόὸς ᾿Εμπορίου καὶ ναι δυνατὸ ν καστ γ Βιομηχανίας κ. Κωνσταντῖ µανση καὶ φωτισμ ρτεη Κιττῆς παραχώρησε στὴ Εἰδικὰ γιὰ τὴν ν ἡλιακῆς ἐνέργειᾶς κ. «Δειλινὴ» ἀπαντώντας σὲ ἐ- ῥωτηματο/.όγισ του τοῦ ὑπο- π τουργὸς ἁἀποκαλύπτεν ὅτι Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκο- δάλωµε. Ρ εἶχε αυ- Άλλες πηγὲς ἐγέργειας ηση ή τὴν Εθνική Ἕ- τῶν ὁποίων τὴν ἀξιοποίηση τανρεία Ενέργειας στὴν ΣΙτα- μελετᾶ τὸ Ὑπουογεῖο εἶναι: ὢ Ὁ ἄνθρακας, ἀντὶ πε- λία καὶ ἔθεσε τὴ διαδικασία γιὰ ἐξέταση τῆς πιθανότητας τρελαίου, γιὰ παραγωγὴ ᾖἠ- ῥἑγκατάστασης -- ἂν δικαιο- λεκτρισμοῦ, τὰ ἡλιακὰ συ- Ἰογεῖται ἀπὸ οἰκονομικῆς στήµατα, οἱ ἀντλίες θερµο- πλεωρᾶς --- μεγάλων φωτο- ῥολταϊκῶν μονάδων γιὰ τὴ µετατροπὴ ἡλιακῆς ἐνέργειας σὲ ἠλεχτρική. Όσο ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς ἐξοικονόμησης ἐνέργειας ὁ κ. Κιττῆς ἀναφέρει ἔπίσης τητας, τὰ ἀπορρίμματα τῶν ζώων καὶ ἄλλων γεωργικῶν Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ Καθημερινὴ ἀδέσμεστη ἀπογευματινὴ ἐφιμερίδα ΕΤΟΣ 19 -- Πηιλοῦν τή στοικεῖα τῆς Κυβέρνπσης Πολλὰ ἑχατομμόρια λί ες λείπουν ἀπὸ τὸ Τα- μεῖο κταπυσµένων, χωρὶς καγέ γας νὰ γνωρίζει, πῶς ἆ- κριδῶς διατέθηκαν. Καὶ Συνέρχεται σήμερα τὸ ΠΗΠΙολιτικὸ Γραφεῖο Γι ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1 --ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΔΙΟΥ 196 ἸἈνοκουφίσεως ὮἛ. Ὁ Ὑφυπουογὸς Ἔσω τερικῶν κ. ἈΣτυλιανοῦ, οἱ δήλωσή του Ἀπὸ τὴν εἶχε ἀναφέ- φηλεύραση οει ὅτι διατόθηναν 216 ἑκανομμύοια λίρες γιὰ τὴν ἀνακούφιση Προσφύγων. Τὸ ποοὸ ὅ- ψηφίων θουλευτῶν τοῦ Κόμματος, Ὁ κατάλογος θὰ ὁ- ποθληθεῖ στὸ κεντρι- κὸ Συμθούλιο ποὺ θὰ συνέλθει τὸ ἁπόνευ. μα τῆς Τετάρτης γιὰ τελικὰ ἔγκρισα, Τὺν Πέµτητι θὰὸ ὁ- ποθλωθοῦν οἱ ὑπτοφῃ. φιότητες οτὸν ἔφορο Ἐκλονῶν. Ἔγκυρες σιληροφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι δὲν ἆ- ποκλείεται ὁ 4Ἡ.ΣΥ νὰ πρωτοτυπήσει θέτοντας ἓ- πικεφαλῆς τῶν ἔπαρχια- »πῶν συνδυωσμῶν»ν τοῦ Ἐόμ µατος ᾿Ανώτατονς ᾿Αξιω- .. µατούχους τοῦ ΔΗ.ΣΥ. Σιὸ µμεταδὺ συνα. φεῖς πλπροφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι. ἡ ὁρ- γανωταὴ Προσπάθεια τοῦ Κόμματος κορυφώ νετοαι καὶ θὰ καταλή- ξει μᾶλλον σὲ 4 ἐταρ χιακὲς ὀγκώδεις συγ- κεντυρώσεις μὲ τελεν- ταία τι συγκέντρωση τῆς Λευκωσίας. Στὴ συγκέντρωση οὐ τὰ θὰ τιαρευρεθοῦν ξέὲ- να τπλεογττικὰ ουνερ- γεῖα καὶ πολιτικοὶ τιαρά γοντες τῃς (Ελλάδος καὶ Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν λόγω τῆς τεραστίας ση µασίας τιοὸ ἐξ ἀντικει µένου ἔχει, Τὸ ΛΚΕΙ δή δώσει θ χιλιάδες ἠήφους στὸ Τάδδ0 Σύμφωνα μὲ διασταυ- θωμένες πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς», τὸ «ᾱ- ΚΕΕΛ ἀποφάσισε νὰ πρι- µοδοτήσει τὸν κ. Τάσσο Παπαδόπουλο μὲ ἕξη αι” λιάδες ψήφους στὴ Λευ κωσία καὶ νὰ τὸν θοηθή- σει νὰ πραγματοποιήσει τὴν προεκλογικὴ του συ κἔνερωση στὶς 16 Μαϊ- ου στὴ Λευκωσία, δίδον τας ὀδηγίες στοὺς ᾿Αβοιε- λυστὲς νὰ παραστοῦν σ᾿ αὐτή. ΣΚΤΠΘΗΝΕ ΤΗΝ {ΡΛ ΠΟΥ ΠΗΓΛΙΝΕ ΠΛ στὴ συνέντευξή του διι ὢ Ὁ νὲος ἠλεκτροπαρα- γωγὸς σταθμὸς Δεκόλειας Β ποὺ ἀναμένεται νὰ λειτουργή σει τὸ 982 καὶ ποὺ μαζ μὲ ἐπεκτάσεις στὸ δίχτυο µαετα- φο πα ἠλεκτρισμοῦ θὰ στονχύσεν συνολικἀ 50 ἕκα: τομμύρια λίρες, θὰ ἀντικατα- σει τόν παλιὸ καὶ ἐν 6όρο σταθµὸ Δεκέλειας Α | Γιά µακροπί μ η ἐ- ΤΗΝ ΛΝΛΣΙΛΣΗ μη νντα, ἐκδες Υασία δναφόρων μα ο Μιά Υοιούλα 80 χοόνων ἆ- πως ἡ ορ τὴ θερμικὴ μόνωση πὸ τὸν Άγιο Δομέτιο δὲν Ἐν πιρίων καὶ τὴν ὅλη δομική πατάφερε καὶ φέτος γά κάνει Ἀ κατασκευή, ἡ θέσπιση ᾿Ανάσταση. 'Ὁ θάνατος τῆν Ἐν νανιαμιῶν γιὰ τὴν ἀναγρα- πρόλαθε στὸ δρόµο, λίγα µέ- πάνω σὲ χάθε συσκευὴ τρα μακρυά ἀπὸ τὴν ἔκκλη σία τοῦ Ἡροδρόμου, ἐνεργειακῆς ἀπόδοσής Ὃ ου Τῆν στιγμὴ ποὺ διασταύ- Στὸ “Ὑπουργεῖο ᾿ θῶνε τὴν ὁδὸ Χείλωνος πρὸς καὶ Βιομηχανίας ὑπάρχει “δη τὴν Προδρύμου τὴν παρέσυρε ὑπηρεσία ἀπὸ πέντε υπρ- διερχόµενο ταξὶ. ους καὶ πέντε ξένους ἐμπειρο ὁ σῶμα τῆς ἄτνχης Υον γνώμονες ποὺ ἀσχολοῦνται πρόϐληµα τῆς ἐνέργει ὃς ο λλλά, πμφέρει ὁ κ. Κιτ «ἐλπίζω ὅτι πολὺ σύντο- μα θὰ εἶμαι σὲ θέση γὰ ἐξαγ- γείλω τὴ δηµιουργία μιᾶς εἰἶ- δικῆς Ὑπηρεσίας στὸ Ὕπουρ Ἐμπορίου καὶ Βιοµηχα- ἃς πετάχτηκε ἀρμετά µέτρα μαὶ ἔμεινε ἄψυγχο. Πρόκειται γιὰ τὴν τίνη Χριστοδοιίδοιυ, τὸν Άγιο Δομέτιο, Καρι- Ξ ἀπὸ τῆς ΕΥΚΛ μτε γεῖο 0Φ0Ρ γίας μὲ, δική τας δις ᾱ ΚΗΡ αἱ ὀργάνωση κα ΄ ϐ ἳ ΥΚΑΣ” ἡαγδρωιιένη γιά ν᾿ ἀσχολη θεῖ ἀπεοκλειστὰ μὲ τὸ ἐνερ Κυκλοφόρησε σήμεωα ἡ ἐκ γειακὸ πρόδ-ηµα. . ζημερίδα «Κήρνκες ὀνιο” Τὸ πλῆρες Α΄ Ακ ο νι σιογραφιγὀν ὄσήινα τὴς Εξἰ νεντεύξεως τῦ κ. Κιιτῆ ἡ Τασ.]. «λειλινής δα οπι γῶσης Κένταρι! τη). 3, 0) Ἰμπαδοπυι]ου, πρυσεχῆ ἔκδσση τας. Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΙΟΣΑΝΝΟΥ Συνελήφθη γιὰ τή βόμβα στ αὐτοκίνητο Ἐρωτόκριτου Ἡ ᾿Αστυνομία συνόλαθε τὸ Μεγάλο Σά8δ. 6ατο τὸν Ντῖνο ᾿]ωόννου, κουρέα ἁπὸ τὴ Λευ- κωσία, γιὰ διευκόλυνσπ τῶν ἀνοωκρίσεων σχετι. κἁἀ μὲ τὴν ἔκρπσπ θόμθας στὸ αὐτοκίνητο τοῦ ἸΑνοτιλαρωτῆ Ἐφόρου Συνεργατικῆς ᾿Αναπτύξε- ως καὶ Γεν. Διευθυντῇβ τοῦ Ὑπουργείου Ἔμειο- ρίου καὶ Βιομηχανίας κκ. Μικάλια Ἐρωτόκριτου. Ὅπως πλπροφορούμαστε, ὁ ᾿Ιωάννου συνε. λάφθπ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαθθότου Ὀστερ' ἁπὸ Δικαστικὸ ἔνταλμα καὶ τὴν ἁἐπαύριο Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ὁὀδπΥήθηκε στὸ Δικαστήριο, ὅτιου ἐκδόθηκε Διάταγμα διήµερτις κράτησης του, Ιωάννου κοατεῖται στὴν ᾿Ἀστυνομία Λλυκαθητ- τοῦ. Τὴν ὅλπ ὑπόθεσπ διερευνοῦν οἱ ἡ προ ἀξιωματικοὶ Γ. ᾿Ἀδρατζιώτης, Ν. Γεωργιάδης, ἃ Στεφάνου καὶ Μ. Κομο΄ίκης, χεται τὸ Πολιτών ραφαῖς τοῦ ΛΗ ΣΥ πι νὰ ὁνστκσπολσι τὸν ’ κατάλρνα τῶν ύπο. υ 9 Οπως πιστεύει ἡ Αστυνομία. Τ Στεῖρα Δβαθρεμπόρων! τῶν -- Τηιὴ 76 μίλς -- Τηλ. ἡμέρος 6710, νώκτας 6790ί ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Λείπουν ἑκατομμύρια: ὑναφόρων ἡ Κυδέρ- ὅδωσε µέχρι σήµε- ϱῦ γιὰ τοὺς Πρόσφυγες. 9 Ὁ Πρόέδρος κρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Κλη ρίδης ὁ ὁποῖος θὰ προεδρεύ- σει σήµαρα καὶ οὔριο δύο σνυνεδριῶν κοτὰ τὶς ὁποῖες θὰ καταρτισθεῖ ὁ κοχάλογος -- ὀνομάτων πῶν Ἀποδηκή . ων θαβηννών, ποῦ Κάμμο». τοῦ Δημο- Τὸ πτῶμα τῆς Δαντουλάκπι ὅτιως Θρέθγκε στὴν περιοχὰ τοῦ (Φωτογραφία τοῦ περιοδικοῦ «ΕΙΚΟΝΕΙΣ)). Ὑαρίας Πανδουβάκει Διεθνὺς οπεῖρα λαθρεμπι συμπέρασμα αὐτὸ φαίνεται ποὺ ἔχει στὴ διάθεση τως, χ ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι πολλὲς Πρὸς ξαφάνισπ της ὅσο καὶ 9) Ἡ διακρίδωση τῆς ταυ τότητας κάποιου ἄνδρα ποὺ θεάθηκε μαξδὶ της σὲ δυὸὀ τουλάχιστον περυττώσεις. Μιὰ στὶς 14 Απριλίου στὸ δασικὀ χωματόδροµο μεταξὺ Καρθουνᾶ -- Κάτω ᾽Αμιάν- του καὶ μιὰ δύο ἡμέρες ἀργό- τερα στὴν περιοχὴ τοῦ χω- ριοῦ Μεσόγη Πάφου καὶ στὴν περιοχη ᾿Ακάμαντα, ὅπου Δρέθηµε καὶ τὸ ατῶμα τῆς Δαντουλάκη, ὙἩ Αστυνομία πιστεύει ὅ- τι ὁ ἄνδρας αὐτὸς, ἡλικίας 3ὔ---38 χρόνων, μᾶλον μελα χροινὸς μὲ μαῦρα μαλλιὰ καὶ κεπτὸ µονστάκι, πρέπει νὰ ἐνέχεται στὸ φόνο, Ἡ ᾿Αστνυνομία φαίνεται ἐ- πίσης νὰ πιστεύει ὅτν ὁ ἄν- ὄρας αὐτὸς ἀνήμει στὴ σπεί- ϱά λαθρεμπόρων καὶ ὅτι οἱ σχέσεις ταυ μὲ τῆν Δαντου- τὸ παρὸν κύ λάχη σαν «ἐπαγγελµατικῆς μοσφῆς». Αὐτὸ ἀπεδείγθη. καὶ ἁπὸ τὴ γεχωυιρία πηῖ ἀπεμάλιφε ὅτι ἡ Δηντηλάκι, δὲν εἶγε Φ ΤΗΝ 2η ΣΕΛΙΔΑ ᾽Ακάμα. όρων δρήσκεται γάσω ὡπὸ τὸ Φόνο τῆς Μαρίας Δαντουλάκη, Στὸ νὰ προσανατολίζεται ἡ Ἰβστυνομία ἀπὸ τὰ µέχρι τώρα στοιχεῖα ωρὶς ὠστόσο νὰ παραλείπει νὰ ἐξετάζει ὅλες τὶς ἄλλες ἑκδοχὲς ἳ ριος στόχος τῶν ἀνακ ριτικῶν ἀρχῶν ει 1) Ἡ πλήρης διακρίδωσω τῶν κινήσεων τρ ς λ ῆς Δαντουλάκπ τι ὶν. ἁπιὸ τὸν κατονγειλία γιὰ ἑ- μετὰ µέχρι τὴν ἡμέρα τ , Ὕ Υ οῦ φόνου, σελίδες Συγκεκριµένα Σύμ- χοί καὶ τὸ 1919 ἀνόρχε- φωνα μὲ τς. ἐπίσημες ται μόνο σὲ 149 ἕπατομ- σταπιστὰς τῆς Κυδερ μύρια λίφες. Δηλαδὴ µέ- νήσεως, τὸ συνολικὸ πο- χοι τὰ 216 ε σὺ ποὺ ἔδωσα στοὺς πρό γιὰ τὰ ὁποῖα μίλησε ὁ σφυγες ἀπὸ τὸ 19Ίά µέ- Ὑφυπουργὸς Ἔσωναρι κνῶν, Ὀπολοίποντα, απ ἑκατομμύρνα λίρες, Καὶ τὸ μέγα ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι Κυδ ὅτι τὸ ποοὺ και μην ὃς κατὰ τὸ Ι980 καὶ τοὺς πρώτος ἢ μῆνες τοῦ Ι981]. Διότι τὰ ὅσα ἔκαμε µέχρι τὸ «1979 δὲν μποροῦν νὰ συγκρι- θοῦν μὲ τὰ μηδαμινὰ ποὺ μπορεῖ νὰ ἔκαμε µέσα στὸ 1280 καὶ τοὺς πρώ- τους. µῆνες τοῦ 198. Μιὰ ἄλλη λεπτομέ- οεια, ἀρκετά σημαντικὴ ὅμως καὶ καταπελτικὴ γιὰ τήν Κυδέρνηση εἷ- ναι ὅτι, 49 περίπου ἑ- κατομμύρια «(κατ ἀποί- όεια. 48.991.000 λίρες) ἀπὸ τὰ 149 ποὺ. διατὲ- θηραν : μέχοι τὸ 1979, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπάσημη στατνστιὴ, ποοέοχονταν ἀπὸ . τὸν προὔπολογναμὸ τοῦ Κράπου. Δηλαδὴ τὴ ὀοήθεια ποῦ δόθηκε γιά τὴν ᾱ- γακούφνση τῶν Ἡροσφύ- γῶν, μόνον 100 ἑκατομ- μύρια ἔχουν διατοθεῖ γιὰ τοὺς πρόσφυγες. Τιὰ γὰ φανεῖ τὸ΄ µέγε- θος τῆς διαφορᾶς τῶν ποσῶν ποὺ ἀπὸ φιλικὲς χῶρος Υια τὴν ᾱ- ἀπὸ τὶς ΗΠΑ 92 ὄκατομ- μύρια. Τελικὸ συμπέρασμα: Σύμφωνα μὲ τὶς στατι- στικὲς τῆς Κυπερονήσε- ως µόχρι σήµερα Ἑοδεύ- τηαν μόνο 100 ἑκατομ- μύρια. γιὰ τὴν ὀνακοίχρι- ση τῶν προσφύγων ἀπὸ ι τὸ σχετικὸ ταμεῖο, ἐνῶ «Ἠφύπουργὸς Ἔσωτε- εἶχε μιλήσει γιὰ ὁ πισ πα κκ 916 ἐκατομμύρια, Λεπιομερὲς οεπορτὰς αιὰ τὸ Ταμεῖο ᾿Ανακου- Φίσεως προοφύγων δη- ] Ν Ἡ µοσεύουµε στὴν ὅην σε- λίδα. 4 2η σελίδα ΤΟ ΣΕΞ ΣΤΗ ΠΟΛΙ- ΤΙΚΗ ΜΑΧΗ επ :Φ δη ὀελίδα ---Ἡ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ -Ἡ ΑΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Χρονογράφημα τοῦ Στούρου Σιαύρου Φ {η σελίδα Τ.Ν., Ραδιόφωνο, Ἐκ- δηλώσεις, σταυρόλεξο Φ 5η σελίδα ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥ- Ἐρήμωσε ἡ Λευκωσία τὶς γιορτὲς τοῦ Πήσχη Γενικὴ ἔξοδος τῶν κατοίκων στὴν ὕπαιθρο Εἰκόνα ἔρημης πόλης, παρου σίαζε τὴν Κυριακὴ τοῦ ἡ Λευκωσία, λόγω «ἐξόδουν τῶν περισσότερων κατοἰκῶν της στὴν ὕπαιθρο. Τυχεροὶ ὅμως ἡ- τῶν καὶ αὐτοὶ ποὺ ἕμειναν πί- σω, γιατὶ γνώρισαν μιὰ ἀλλιώ- τικη πόλη, ἤρεμη καὶ ἥσυχη, ποὺ ἦταν ὁλότελα δική τους. Περισσότερο τυχεροὶ ἦταν καὶ οἱ νοσταλγοὶ τοῦ «παλιοῦ : κα - λοῦ καιροῦ» ποὺ ἔζησαν τὴν Κυ ριακή, τὴν δική τους Λευκωσία, Ἡ ἔξοδος ἐφέτος τῶν κατοί- κὠν τῆς πρωτεύουσας ἄρχισε ὁ- πὸ τὴ Μ. Δευτέρα καὶ συνεχί- σθηκε ὅλη τὴ Μεγάλη δδομάδα γιὰ νὰ κορυφωθεῖ τὸ “Άγιο Σά6 δατο. ο Οἱ τελευτοῖες «φουρνιὲς» τῶν Πασχαλινῶν ἑκδρομέων, ποὺ ἐγ κατέλείφαν τὴν πρωτεύουσα, τὰ ἀπόγευμα τοῦ Μ. Σαδδάτου ἡ- ταν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἑργάζον». ταν µέχρι καὶ τὸ μεσημέρι, ὅ- πως οἱ ὑπάλληλοι τῶν κατα- Α. Μερακλῆ 2) δη σελίδα στηµάτων, οἱ καταστημοτάφ χες καὶ πολλοὶ ὤλλοι ποὺ δὲν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ «Δ» τοὺς τὸ ἐπέτρεπε ἡ δουλειὰ ϱ 9η σελίδα Ἴτους νὰ φύγουν νωρίτερα, αν. ᾿Πολλοὶ εἶναι οἱ λόγοι ποὺ συ Η ΓΥΝΑΙΚΑ νέδαλαν στὸ νὰ καπακλυστοῦν Του σήµερα χωριὰ καὶ Μοναστήρια, ἀπὸ χι- αιάδες Πασχαλινοὺς ἐκδρομεῖς. 8’ 10η σαὶ 11η σελίδα Κύριος λόγος ἦταν γιατὶ τὸ : Πάσχα φέτος «Ἡρθε ἀργὰ» καὶ Π ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἤδη ἄρχισε ΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ἔρευνα τοῦ Χαρ. Χαραλαμπίδι () 6η σελἰδα ΚΛΕΠΤΟΙΛΑΝΙΑ Ἔρευνα τοῦ Λεύκου Χρίστου 3 Τη σελἰδα Η ΑΝΕΡΓΙΑ κτυσπα ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ Μιά ἔρευνα τοῦ νὰ καλοκαιριάζει, «ΔΕΙΛΙΝΗ» , 2 ΣΤΗΝ 2η ΣΕΛΙΔΑ ----ο--οκωασπωπαναρτταπιαπαππασπκκιωτο

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,12p
«Πολιτικό υποζύγιο» του Προέδρου η ΠΕΠ 12p
Παρασιωπείται η λαθροθηρία από τρεις καλογήρους 12p
Πέθανε στην εγχείρηση μητέρα πέντε παιδιών 12p
Χωρίς νερό τα Λατσιά για τέσσερις μέρες 12p
ΠΗΔΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΕΑΡΗΣ ΑΡΤΙΣΤΑΣ 12p
ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12p
Και Κυπριακό θα συζητήσει στην Άγκυρα ο Γκίλμουρ 12p
ΛΥΠΗΡΟ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ Πολιτισμός 11p
ΣΚΕΨΕΙΣ 11p
ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Αθλητισμός 10p
ΜΠΑΝ: Το παιγνίδι χρειάζεται προσοχή Αθλητισμός 10p
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ» 10p
η γυναίκα του σήμερα Πολιτισμός 9p
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΤΥΠΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 7p
ΚΛΕΠΤΟΜΑΝΕΙΣ 6p
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 6p
ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 5p
ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 4p
ΔΙΑΛΕΞΗ του Καθηγητή Μ. Ανδρονίκου 4p
Η άλλη Ανάσταση 4p
ΤΟ ΚΕΝΟ ΤΩΝ £127 ΕΚ. 4p
Το σεξ στην πολιτική μάχη Πολιτισμός 2p
Ο φακός της «Δ» εδώ και αλλού 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ Κυπριακό#Αθλητισμός 2p
Συνελήφθη για τη βόμβα στ' αυτοκίνητο Ερωτόκριτου 1p
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1p
Ερήμωσε η Λευκωσία τις γιορτές του Πάσχα 1-2p
Σπείρα λαθρεμπόρων πίσω από το φόνο της Μαρίας Δανδουλάκη Πολιτισμός 1-2p
ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΔΗ-ΣΥ 1p
Λείπουν εκατομμύρια 1p
Η Δειλινή σου ενημέρωση 1p