ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 198] Σελίδα 8 1Η ΔΕΙΛΙΝΗ αποιωυπακασυσαα! Σ ν κ. Κόμπι Νέφπ πολέμου πάνω ἀπὸ τὰ Μ. ᾿᾽Ανατολὴ Σῶμφωνα μὲ τὸ ΠΡΗΣΙΝΟ ΦΗΣ ΒΝΙΜΕΝΕΙ 00Η ΓΙ ΠΡΩΙΟΒΟΥΠΙΗ 10 ΚΥΠΡΙΛΚύ 3 ὅ Γενικοῦ Γραυ Δ ἰδικὸς ᾽Αντιιρόσωτιος τοῦ ᾱ ΤΡ ματές ὃν Ἠνωμένων Ἑθνῶν στὴν Κύπρο κ. ον ἀπὸ τὴ συνάντη- Γκόμπι ἐπανέλαθε χθὲς νο σμιλιῶν ὅτι, ἀναμέ. ενα” ΠΥΡΑΥΛΟΙΣΑΜ ΜΕΤΛΦΕΡΘΗΚΛΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ δορμὰ τὼν κρίση στὸ. Λίδανο. τετράωρο νέα σοθαρὴ ὑποτρο' } ψναντίον ἔξη περιοχῶν τῆς χώρας καὶ σύγχρονων ἀντιαεροπορικῶν πυραύλων π ΣΥΝΙΠΡΜΘ ϐἱ ΗΚΠΛΕΣ ΛΥΝΛΗΕΙΣ ΣΥΡΙΛΣ -ΙΣΡΜΗΛ Ἡ Μέση ᾿Ανατολὴ θρίσκεται στὰ πρόθυρα ἑνὸς νέου Ἀραδοϊσραπλιτκοῦ πολέμου μὲ ἆᾱ- Ἡ κατάσταση στὰ χώρα αὐτὴ σΠωµείωσε κατὰ τὸ τελευταῖο εἰκοσι- πὸι μετὰ ἀπὸ τὶς νέες ἀεροπορικὲς ἐπτιθέσεις τῶν ᾿Ισραπλιτῶν ἑ- τὴν μεταφορὰ στὸ Λίθανο ἀπὸ μέρους τῆς Συρίας ὑπιερ- τῶν τύπου ΣΑΜ 3 καὶ ΣΑΜ 6. τ Οἱ Τοῦρκοι σταματοῦν τὸ διάλογο!... Ι(Τοῦ Β. Χρωτοδούλου) Τενιώνουν -τὸ σχοινὶ οἱ Τοῦρκοι “ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΜΙΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ -ΤΟΥΡΚΜΕΝ ο... ταν. ΚΑΝΑΚΗ ΣΙ ΡΟΝΗ... κ κλώκκω Οἱ ἀπρόοπτες ἐξελίσεις ποὺ σπμµειώθῃ- ικαν στὶς Ἑλλπηνοτουρκικὲς σχέσεις, μὲ ἐν- δεχόµενο διακοπής τοῦ διαλόγου Ἀγυρας, ἔτιειτα ἁτὸ «σκλήρυνση» τῃς , τουρκικής στάσεως, ποὺ ἐκδπλώθτικε -μὲ τὶς γνωστὲς δηλώσεις τοῦ κ. «εΤζουμο(ουριέτ» προκάλεσαν ἑκτὸς. ἁπὸ τὶς προχθεσινὲς δυὸ διαδοχικὲς συσκέψεις στὸν Αθήνα -- μιὰ σὲ ἀνώτερο ἐπίπεδο καὶ μιὰ σὲ ὑππρεσιακό - καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Κοινὴ γνώμπ. ποάφει ὁ ΄Α- τύπος, μὲ τὶς δηλώσεις του, στὶς ὁποῖ ες «ἐπιρορίπτε εὐθύνη οτὴν Ἑλληνικὴ Κυθέρνη ση στὶς πρόσφατες ἐκ- δηλώσεις τῶν Αρμενίων στὴν ᾿Αθήνα, ὁ Τοῦρκος 'Ὑπουργὸς ᾿Εξωτερικῶν ζητεῖὶ στὴν οὐσία νὰ δη- λωθεῖ ἕμπρακτη µετά- γοια ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ ὅσα συνέθηκαν μὲ τὶς ἁομενικὲς ἐκδηλώ- σεις: ο. ..'Ἐπίσης, ἡ ἐκτίμηση ἐγκύρων παρατηρητῶν στην Ἑλληνικὴ πρω- τεύουσα ΄ εἶναι ὅτι, ὁ κ. Τουρκμὲν μὲ τὴ δή- λωσὴ του ὅτι «πρέπει γὰ ἰδοῦμε ποία στάση θά τηρήσει ἡ Ἑλληνικὴ Κυθέρνηση μὲ τὶς ἆρμε- νικὲς δραστηριότητες» ἆ φήΝει νά ἐννοηθεῖ ὅτι, : ς ἡ Άγκυρα δὲν :ἀρκεῖται Ὅπως θηναϊκὸς στὴν ' Ἑλληνικὴ : ἀπάντη-. ση στὴν ᾽ Τουρκική δια- μαρτυρία ΄ καὶ ἀφήνει ᾱ-- νοιχτὸ: γιά’ περαιτέρω «Ἑ- ρευνα τὸ: θέμα: τῶν Ας : μενίων. Ἰλθηνῶν τουρκμὲν στὴν Ἔἔντονηω ἀντίδρασω ἹὉπωσδήποτε, σὲ ψη- λὸ: Ἑλληνικὸ Κυδεονητι κὸ ἐπίπεδο, παρατηρεῖτο ὅτι ἡ ' Ἑλλάδα ἐμμένει στὴ συνέχιση τοῦ διαλό γου μὲ τὴν Ῥουρχία, καὶ ἂν συνέθαιγε νὰ διακο- πεῖ αὐτὸς τὴν εὐθύνη θὰ ἔφερςε ἡ Άγκυρα. Πάντως ἀπὸ τοὺς ἔγ- κύρους κύκλους τῶν ᾿Λ- θηνῶν χαρακτηρίζεται σὰν κρίσιμη καὶ ἄποφα- σιστικῆς. σημασίας γιὰ τὶς σχέσεις Ἑλλάδος --- Τουρχίας ἡἩ.- συνάντηση Μητσοτάκη --- Τουρκμέν ποὺ θὰ προαγματοποιηθεῖ τὸ ᾽ἀπόγευμα τῆς ἐρχό- µενης Κνριακῆς. στὴ Ρώ κ. ν ς ὝὍπως εἶναι γνωστὰ ἡ συνάντηση Μη -:σοτά- κη --- Τουρχμὲν θά γἰ- γει στὰ πλαίσια τῆς ἐα. οινῆς συνόδου τῶν ΎΥ- πουργῶν ' : 'ΕἘξωτερικῶν τῶν χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ καὶ κατ’ αὐτὴ οἱ δυὸ - πουργοὶ ' θὰ αυζητήσοιν ὅλα τὰ μεταξὺ τῶν δυὸ χωρῶν θέµατα, [ΠΙΥΤΙΠΟΥΤΕ ΧβίΗΙῆ ἱΧὸ Νή ΜΙΜΙΔΕΙ ἔμΙ ΠΕΙΜΙΤΙΙ Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ ᾿Αθηναϊκοῦ τύπου, τριαν ταπέντε Χρόνια δὲν κατάφερε νἀἁ χορτάσει μιὰ µέρα ὕπνο Ένας 5ῦχρονος Πειραιώτης. Καὶ ἡ ἀπόγγνωση τὸν ὁδήγη- σε στὴν αὐτοκτογία. Τὸν “ἱερώνυμο Ζουγανέλη δρῆκε προχθὲς τὸ πρωὶ ὁ γιὸς του κρεµασμέγο μ᾽ ἕνα πλαστικὸ σκοινὶ στὴν ταρά- τσα τοῦ σπιτιοῦ τους, Ζαχο- γιάννη ΙΙ, στὰ Καμίνια. Σ' ἕνα σηµείωμα ποὺ ἄφη- σε στοὺς δικούς του ὁ Ζου- αγέλ ἔγραφε: γ Ἔλω νά κοιμηθῶ 35 χρό- για. Μοῦ ἔχουν κάνει 40 ἦλεκ τροσὸὀκ. Μὲ γύρισαν σὲ ὅ- λους τοὺς Υιατροὺς ααὶ Υια- τρειὰ δὲν 6ρῆκα. Γι’ αὐτὸ ᾱ- ποφάσισαά νά δώσω ἕνα τέλος στὴ ζωή µου. Ζητῷ συγγνώ- µη ἀπὸ τὴ γωναΐκα µου καὶ τὸ παιδἰ µου ποὺ ὑπεραγα- πῶ», “Ο Ζουγανέλης ἔπασχε ᾱ- πὸ ψυχασθένεια ποὺ δὲν τὸν ἄφηνε νὰ κουμηθεῖ. Γύρυσε πολλοὺς ψυχίατρους καὶ ἔκα- γε διάφορες θεραπεῖς ποὺ δὲν πέτυχαν νὰ τοῦ δώσουν αὐτὸ που τοῦ ἔλειπε τὸν ὕπνο. Τὸν τελευταῖο καιρό, ὅπως εἶπαν οἱ συγγενεῖς του, ἡ κατάστασή του εἶχε ἔπιδει- νωθεῖ καὶ εἶχε καταληφθεῖ ᾱ- πὸ µόνιµη δαριὰ µελαγχο- λία. Ὁ. κίνδυνος ἐκρήξεως ἕ-ι γὸς νέου αἱματηροῦ πολέμου μὲ ἀπρόθλεπτες ἐπιπτώσεις γιά ὁλόκληρο τὸν κύσμο ἔχει προκαλέσει ἀνησυχία ὃδιε- θνῶς. Οἱ ἩἨνωμένες Πολιτεῖες κάλεσαν τὴ Σοθιετικὴ Ἔνω- ση καὶ τὶ ἄλλες µεγάλες δυνάµεις νὰ ἀσκήσουν ' τὴν ἐπιρροὴ τους γιὰ ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως στὸ ΔΛίδα- νο. : : Ὁ. Ἐπίσης ὁ Γενικὸς Τραμμα τέας τοῦ ΟΗΕ. κ. Βάλντχα- ἴμ ἀπηύθυνε ΄ γέα ἔχκληση πρὸς ὄλες τὶς ἀντιμαχόμενες πλευοὲς γιὰ αὐτοσυγκράτηση. Ὡστόσο σίµφωνα μὲ πλη οοφαρίες «ἀπὸ τὴ Δαμασκὸ καὶ τὸ Τὲλ ᾿Αθὶθ οἱ ἔνοπλες δυνάμεις τῶν δύο χωρῶν ἕ- χουν τεθεῖ σὲ κατάσταση σον γαγερμοῦ. Σύμφωνα μὲ νεώτερες πλη ροφορίες ἀπὸ τὰ “Ἱεροσόλυ- μα, ἡ Ἰσραηλινὴ παραµεθό- οια πόλι Μετούλα, ὑπέστη χθὲς τὴ νύχτα ἐπίθεση μὲ ϱο πέττες ἀπὸ τὸ Λιθανικὺ ἔδα- Φος. Παράλληλα τὸ Ἴσραη- λιτικὸ πιροθολικὸ κανονιοθό- λησε Λιθαγνικὸ χωριὸ κοντὰ στὴν Τύρο. ο ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΙΗΓΚ Σὲ χθεσινὲς δηλώσεις του προς τοὺς. δηµοσιογοάφους, ὁ ᾽Αμερικανὸς Υπουργὸς ἛἙ- ξωτερικῶν κ. ΧαίηγΣ, τόνισε ὅτι ὁ Λίδανος ἀντιμετωπίζει τὸν µεγαλύτερο ὡς τώρα χίν ὄννο χαὶ πρὀσθεσε ὅτι οἱ 'Ἡ- γωµέγες Πολιτεῖες ἀναπτύσ- σουν ἔντονη διπλωματικὴ ὃὅρα στηριότηα μὲ οσκῳπὸ τὸν τερματισμὀ τῶν συγκρούσεων. Ἐκπρόσωπος ἐξ ἄλλου τοῦ λΑαμερικανικοῦ Υπουργείου Ἐξωτερικῶν δήλωσε νωρίτε- ρα ὅτι, οἱ Ἠνωμένες Πολι- τεῖες. δὲν ἐγκοίνουν τὶς Ἴσ- ραηλιτικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Λιθάνου, Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸν «Λίόδανο τὰ ἀεροπλά- να ποὺ κατέρριψαν τὰ δύο Φιυριακἁ ἑλικόπτερα Ἆταν ᾽Αμερικανικῆς κατασκενῆς. Τὴν κατάσταση ποὺ ἔχει διαμοοφωθεῖ συζήτησαν χθὲς ὁ »Αμερικανὸς ποεσθευτῆς στὸν Ἰσραὴλ καὶ ὁ Ποωθυ- πουργὸς τῆς χώρας κ. Μπεγ αἰγ. Τὴν συνάντηση ζήτησε ὁ ᾽Αμερικαγὸς ποεσδευτής. Στὸ μεταξὺ ὁ Ὑπουργὸς 'Ἐξωτερικῶν τῆς Συρίας κ. Χάτταμ ἐπέατρεψε στήν Δα- μασχὸ μετὰ τὶς συνομιλίες ποὺ εἶχε στην ἙΒπουτὸ μὲ τοὺς ἡγέτες τῶν διαφόρων παρατάξεων στὸν Λίδανο, Ὁ κ. Χάτταμ δήλωσε ὅτι ὅλοι εἶναι ἀποφασισμένοι νἁ 6ροῦν μιὰ λύση στὴν κρίση ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα. «Ἐ Λ. ΤΕΡΜΑΝΙΛ ΧΟΡΗΙΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Κτηνιατρικὸ Κέντρο θ) ἆ- νεγερθεῖ στὰ κατεχόμενα μὲ τὴ Δοήθεια τῆς Δυτυκῆς Τερ μανίας, τῆς Τουρκίας καὶ τῶν - Ἠνωμένων ᾿ἘΕθνῶν. Σύμφωνα µμὲ δημοσίευμα τῆς «Χαλκὶν Σεοὶ» τὸ Κέν- τρο ποὺ ϐθ᾽ ἀνεγερθε στὴ συµμδολὴ τῶν δρόμων φου --- Λευκωσίας καὶ Αμ. µοχώστου --- Λευκωσίας, θά κοστίσει 5 ἑκατομμύρια πουρκικὲς λίρες. Τὸ κέντρο θὰ ἐξοπλιστεῖ ἀπὸ τὴ Δ. Γερμανία καὶ τὴν Τουρκία μὲ τὴ δοήθεια τῶν Ἠνωμένων ᾿ἘΕθνῶγ. 0ϱ κ ΣΜΠ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ - ΝΤΑΜΠΙ Ὁ Καγκελλάριος τῆς Δν- τικῆς Τεοµανίας κ. Σμὺτ πῆ γε χθὲς ἀπὸ τὴν Σαουδικῇ Αραδία στὸ Αμπου-- Ντά- µπι γιὰ συνομιλίες μὲ ἡγέτες τῶν Ἠνωμένων ᾿Αραθικῶν Ἑμιράτων. Σύμφωνα μὲ πρακτορειακὲς πληροφορίες οὗ συνομιλίες ἀποσκοποῦν στὴν στενώτερη πολιτική καὶ οἰνονομιχὴ συνεργασία µετα- ξὺ τῆς Δυτιῆς Γερμανίας καὶ τῶν ἩἨνωμένων ᾿Αραθι- κῶν Εμιράτων, Ἰό ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕ'Υ’ ᾽Απὸ πωρκαγιὰ σὲ ἰδιωτικὴ κλιγικὴ στὸ προάστιο Συλ- δάνια τοῦ Σύδνεῦ, δρῆκαν χθὲς τὴν γύχτα τὸ θάνατο Ιό ἄτομα καὶ πληγώθηκαν ἍἨπε- ρυσσότερα ἀπὸ τριάντα. Τὰ αἴτια τῆς πυρκαγιᾶς παρα- μένουν ἄγνωστα. καὶ ἅρματα µόχης Μ.ό0. ποῦ Συνδέσμου, ἀγέφερε ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΥΠΤΟ Ἡ Ἠνωμένες Πολιτεῖες ᾱ- γακοίνγωσαν ὅτι συμφώνησαν νὰ ἐπισπεύσουν τὴν “παράδο- ση! ὀπλνσμοῦ ποὺ παβήγγει- λε ἡ Αἴγνπτος. ᾿Συμφώγησαν ἐπίσης νὰ μελετήσουν πεντα- ετὲς πρόγραμμα ἐκσυγχρονι- σμοῦ τῶν ᾿ Αἰγυπτιακῶν : Ἐνό- |᾿ πλων Δυνάμεων, Ἡ σχετικὴ}. ἀνακοίγωση: «ἐξεδόθη ὕστερα ἀπὸ σευρὰ συναντήσεων στὴν Οὐάσιγκτων «μεταξυ. τοῦ Α- μερικανοῦ “Ὑπουργοῦ . ᾽Αμύ- γης κ. Γουάμµπθργκερ καὶ τοῦ Αἰγυπτίου. συναδέλφου του κ. Γκαζάλα. ο, Μεταξὺ τοῦ ὁπλισμοῦ ποὺ ἔχει παραγγήλει ἡ :Αἴγυπτος περιλαµθάνονται µμαχητιἁ ΄ἀεροπλάνα τύπου Φάντομ Σὲ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ θΑ' ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ο ΤΑΙΤΗΕΩΣ ΠΛ ΛΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ ΄ Μέσα ὁτοὺς ἑπόμεγους δυὀ μῆνες :θὰ. ἐξεταστοῦν ὅλες οἱ σἰνύμες, γι αὐτοστέγαση, τόσο σὲ - τητα ὅσο καὶ σὲ κυδ ικὰ οἰκόπεδα.: Αὐτάᾶ ἀνάφερὲ χθὲς ὁ ὑφυ- πν ορπρκῶ κ. Π. Στολιανοῦ' σ᾿ ἐχτοπμσμένους, ποὺ ὑπέδαλαν αἰτήσεις γιὰ αὐτοστέγαση, ηθοῦν τέ ἃ ια ουργηθοῦν τέσσερα κλιμάκια ποὺ μετέχὀυν͵ καὶ ἐκπράσω- ποι τῆς Παγκύπριας ὮἘπι- ΄ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ο ΜΠ. ΣΑΝΤΣ Ἐνῶ ἡ Βόρεια ᾿Ιβλανδία δρίσκεται «στὰ πρόθυρα ἐμφύ τν... Ἴλιου πολέμου, ὁ Μπόμπυ Σὰντς δρίσκεται στὰ πρόθυ- ρα τοῦ θανάτου. Ὁ ἐκλελεγμένος δουλευ- τὴς Σὰντς ποὺ εἶναι κλευσµέ γος στὴ φυλακὴ ἀπέχει ἀπὸ τροφὴ. πέραν τῶν 60 ἡμερῶν καὶ χαραχτηρύστηκε σὰν θαῦ- | µα τὸ ὅτι ἐξακολουθεῖ γὰ ζει. Ὅπως δήλωσε Γάλλος γιατρός, εἰδικὸς γιὰ θέµατα ἀσιτίας, εἶναι σπάνιο νὰ ζή- -σει 'ἄνθρωπός μετὰ ἀπὸ 40 --4δ µέρες πείνας. ὦ Στὴ φωτογραφία Ῥρετ τανοὶ στρατιῶτες μὲ εἰδικὰ : ἐκπαιδευμένουνς σκύλους πεοι- πολοῦν στὸ ᾿Κάστιλόελαν τοῦ Μπέλφαστ, λίγη τὴ προχθεσινὴ ἐπίθεση ἀἁγ- ταρτῶν τοῦ. «1ΡΑ» ἐναντίον περιπόλου τοῦ παραστρατιό- τικοῦ τάγματος τοῦ Ώλστερ πατὰ τὴν ὁποία σχοτώθηνε ἕνας δεκανέας καὶ τοα! ματι» τροπῆς. Προσφύγων. Τὴν' Κυριακὴ | στηκε ἕνας στοατιώτης. καὶ Δευτέρα | ΦΨυχολογικὸ ο 20νεΕεόδρΙο. στὴ Λεμεσὸ Μέ ᾿θέμα τὸ παιδὶ Στιγμιότυτιο ἀπὸ τὴν Ἀπμοσιογραφικὴ διάσκεψη .γιὰ τὸ Συνέδριο Ψυκολόγων Κύπρου. Ἐνόψει τοῦ Συνεδρίου τοῦ Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύ- πρου, ποὺ θὰ πι ιατοποιη θεῖ στὶς 2 καὶ 3 Μαΐου, στὴ Λεμεσὸ, ὁ Σύνδεσμος Ψυχο- λόγων Κύπρου ἔδωσε χθὲς δηµοσιογραφικὴ διάσκεψη, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἠπρόε- δρός του κ. Λυγία Πούλλου ἀνέφερε ὅτι τὸ Συνέδριο ἆπο τελεν τὴ σηµαντικώτερη ἐκδή λωση τοῦ Συνδέσµου, ποὺ µέσα στὸν πρῶτο χρόνο τῆς λειτουργίας του, ἔκαμε ἔντο- γη τὴν παρουσία του στὴν πολιτιστικἡ καὶ ἐπυστημονικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, μὲ διάφορες ἐκδηλώσεις σ᾿ ὅλες τὶς ἐλεύ- θθρες ποριοχὲς τοῦ µκγησιοῦ μὲ τὴ συµµετοχὴἡ πολλῶν μελῶν του. Τὸ Συνέδριο ἔχει σὰν θέ- μα του τὸ παιδί, γιατί, ὅπως ἀνέφερε ἡ κ. ΓΠούλλου, ὁ Σύνδεσμος δίνει µεγάλη ση- µασία στὴν ψωχολογικἡ ἀνά- πτυξη, τὴν ἀγωγὴ καὶ τὴν μέριμνα γιὰ τὸ παιδί. Καταλήγοντας ἡ πρόεδρος ὅτι στὸ Συνέδριο σημαντικἡ θέ- ση θὰ δοθεῖ στὴ µελέτη τῶν ἐπιπτώσεων τῆς τουρκινῆς εἰσδολῆς στὰ παιδιὰ τῆς Κύ πρου ποὺ ἀποτέλεσαν τὸ µε- γαλύτερο θύμα της. Αλλα θέµατα ποὺ θὰ ἑξε τασθοῦν εἶναι: --Ἡ Φφωχοδιολογικἡ ἀνά- ΤΥΠΟΙΣ: Ἠνωμένοι Δημοσιογράφου | ΔΙΑΣ ΑΤὰΑ» πτυξη τοῦ παιδιοῦ, ἡ :ψυχο- συναισθηµατικὴ ἀγάπτυξη, ἡ κοινωνιιὴ προσαρµογὴ καὶ τὰ ᾿ προδλήµατα ποὺ παρου- ᾿σιάζονται στὴ διάρκειά τοὺς. Ὁ κ. ΡΟΛΑΝΔΗΣ ΣΤΟ ΟΜΑΝ Ὁ Ὑπουργὸς ᾿Εξωτερικῶν κ. Ραλάνδης ἀναχώρησε χθὲς τὸ ἀπόγευμα γιὰ ἐκτέλεση ἑ- πίσηµης ἐπίσκεψης στὸ ᾿0- μὰν ποὺ θὰ διαρκέσει «ὡς τὴν ἵη Μαΐου. ᾽Απὸ τὶς 2--3 Μαΐου ὁ κ. Ρολάνδης θὰ πραγµατοποιή- σει ἐπίσημη ἐπσκεψη στὰ Ἠνωμένα ᾿Αραδικὰ ᾿Εμιράτα. ΛΠΑΓΟΡΕΙΘΗΚΕ Β ΙΔΡΥΣΗ 0ΓΛΟΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ᾿Απαγορεύθηκε ἡ ἵδρυση τοῦ ὀγδόου κόμματος στὰ κατεχόμενα, ἀπὸ τὸν Τοῦρκο ἔποικο Στλικουτὶν ᾿Οζτοκα- τλῆ. Όπως ἀναφέρει δηµο- σίευµα τοῦ τουοκοκυπριακοῦ δελτίου «Νέα ἀπὸ τὸ ἍΒορ- ρὰ» τὸ «ὑπουργεῖο» ἐσωτερι κῶν τῆς διοίκησης Ντενκτὰς δὲν παραχώρησε ἄδεια. ὥρα μετὰ [ στὴν Ἑλλάδα ὁχιοχαιρετιστήρια εΧίλτον»Σ. ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΤΟΣ ΄ΣΤΟ ΝΤ. ΝΙΒΕΝ. ΝΙΚΑΙΑ 30 (ΑΠΕ)..- Ὁ Βρειτάνὸς ἠθοπαιός, ἨΝταίη- διντ Νίδεν, τιµήθηκε προχθὲς τὸ. δράδω μὲ τὸ «χρῳσὸ ἀε: τὸ» τῆς πόλεως τῆς Νίκαιας, τὴν. ἀγώτατη τυµητικὴ διάκρι ση ποὺ ἀπογέμει ἡ πρωτεύ- ουσα τῆς Κνυανῆς ὀκτῆς. ᾿ κ Ὁ. «χρυσὸς ἀετός», . ποὺ δὲν εἶχε ποτὲ µέχρι τώρα ἆ- πονεμήθεῖ σὲ ξένο, καλλιτέ- χνη, τοῦ ἐπεδόθη ἀπὸ τὸν ἀντιδήμαρχο τῆς Νίκαιας, κ. Ζὰκ Μεντεσέν. . Ὁ Νταίηδιντ ἨΝίδεν, ἔχει, γίνει ὁ μόνιμος φιλοξενούμε- γος τῆς μικρῆς πόλεως τοῦ στὴν Νίκαια, ἐπὶ 20 καὶ πλέ- ον χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ἀγό ᾿ στὸν Τσάρλυ Τσάπλιν. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΥΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ. ΣΙΟΝ ΤΑΜΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ Ὁ πρίγκιπας Κάρολος, ποὺ ὡς γνωστὸν. θὰ ὁδηγή- σει: εἷς γάμου κοινωνίαν τὴν λαίδη «Ἀτὶν στὶς 29. Ἰουλί- ου, κάλεσε τὴν τοαγουδίστρια τῆς ἨἩασιλικῆς Όπερας Κί- ον Τὲ Κανάουα νὰ τραγον- δήσει μιὰ ἄρια στὸ ᾿άμο του. Καὶ γιὰ νά μὴ μείνει θτκε παραγγέλία στὸν Οὗὐαλ ο λὸν συνθέτη Οὐζλλιαμ Ματίας -ᾱ. ἐκπογήσει ὕμνο «εἰδικὸ: γιὰ Γποὺς γάμους τοῦ Καρόλυν, «ὅπου θὰ ἀκουστοῦν΄ ἐπίσης ἡ ἸὨρχήστιρα Μπὰχ, ἡ ᾿Ορχή- Ότρα τῆς ᾿ Βασιλικῆς .Όπερας ἡ ᾽Αγγλικὴ ᾿Οοσχήστα Δῳ- ματίου καὶ ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Λονδίνου, «ΕΓΔΥΣΑΝ» «ΤΟΝ: ΠΑΝΤΖΑ᾽ ΑΝΗΜΕΡΑ. ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θύμα κλοπῆς ἀνήμερα τοῦ Πάσχα ὁ γνωστὸς ἠθοποιὸς Τιῶφγος Πάντζας, Ὁ ἄγνω στος δράστης µπῆχε στὸ δια μέρισμα τοῦ καλλιτέχνη ἀφοῦ ἔσπασε τὴν πύρτα -- στὴν ὐὑδὺ Φορμίωνος ὅ1---ὅδ τοῦ Παγκρατίου --- καὶ ἀφήρεσε μετρητὰ, χοσµήµατα καὶ ἄλ- λα τιμαλφῆ ἀξίας ὃ ἕχατ. ὃοαχμῶν. Ἡ διάρρηξη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πάντα ---τὸ θράδυ τῆς Δευτέρας, ἀλλὰ ποέτει νὰ συνέθη μᾶλ- λην τὰ ξημερώματα τῆς Κυ: ριακῆς, ὁπότε οἱ ἔνοικοι τῆς πολυκατοικίας ἄκουσαν γά- ποιο θόρύῦο οπιθανὸν ἀπὸ τὰ σπάσιμο τῆς πόρτας. ἀπεκαλύφθη Ἡ «Δειλινή) Όπως γαἱ οἱ ἅλλες ἀπογευματιγὲς ἔφημε- ρίδες δὲν θὰ ἐκδοθεῖ «ὥριο, λόγω τῆς κα- θιερωµένης ἀργίας τῆς Πρωτομαγιᾶς. “ἩΗ «Δειλινὴ» θὰ κυκλυ- φορίσει τὸ Σάδδατο. Σαὶν Ζανκὰπ Φερρά, κοντὰ | «φασε ἕνα κτῆμα, ποὺ ἀνῆκε κανένας παραπονεμένος, δό-{- Ἐπιστρέφει σύντομα ὁ στρατηγὺς 3 φᾳ | 8 Ἰωΐδννυπο Κους Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΕΛΗ ΜΑ'Ι ΟΥ Ὃ Αρχηγὸς τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καὶ ἡ Ἱωάννη Κομνπνοῦ θὰ δώσουν στὶς ά Μαΐου δεξίωση στὸ ἔξενοδοχεῖον Ὅπως εἶναι γνωστὸὺ, ὁ οτρατηγὸς Κομνηνὸς ἐπανα- νο ς πατρίζεται σύντομα καὶ τῇ θέση του στὴ Διοίκηση τῆς Ἐθνικῆς Δρουρᾶς θὰ πάρει ἀπόστρατος ἀνώτατος ἀξιω- ματικὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔτρα τοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιλεγεὶ ἀπὸ τὴν Κυπριακή Κυθέονη- ση μεταξὺ ἀοιθμοῦ ἁποστρά των στρατηγῶν τοῦ Ἓλληνι” κοῦ Στρατοῦ ποὺ θὰ ὑποδει- χθοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐν θέρνηση. Διαστανωμένες πληθοτρο- Οἷες µας ἀναφέρουν ὅτι, Κυπριακὴ Ἐνυθέρνηση δὲν ἕ- χει ἐπιλέξει ἀκόμη τὸ «νέο Διοικητὴ τῆς ᾿Εθνικῆς Φυγνυ- ος, µέχοι ὅμως τῆς ἐπιλο- γῆς καὶ τῆς καθόδου του στην Κύπρο κχοέπ ἀρχηγοῦ τῆς Δυνάμεως θά ἐκτελεῖ ὁ ὑπαρχηγὸς της ὑποστράτηγυς ΣΑξίνας. Σ Ονέος Διοικητὴς τῆς Ἐ- θνιῆς Φρουρᾶς 'ἀναμένεταν νὰ «ἔρθει ὁριστικὰ στὴν Κύ- προ καὶ ν’ ἀναλάδει τὰ κα- θήνὺὑντά του στὰ τέλη Μα- Ἡ ΕΚΘΕΗ ΕΙΡΑΓΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μὲ ἀνακοίνωσή του τὸ Ἑμµῆμα Ἀτατιστικῆς καὶ Ἡ- οευνῶν ἀναφέρει ὅτι ἔχει ἐκ δόσει τὴ µπτνιαία ἔκθεση εἰ- σαγωγῶν θξαγωγῶν γιὰ τὸ µήνα Ἱανονυάριο 1981. Ἡ ἔχθεση αὐτὴ πωλεῖται ᾱ- πὸ τὸ Κυδερνητικὸ Τυπογρα «φεῖο στὴν τιµῆ τῶν ἸΤδθ μὶλς. Ἡ συνδρομή γιὰ ὁλόκλη- «φο, τὸ χρόνο ἔχει ὁρισθεῖ σὲ 8 λίρες. ῶ οκυπριακῶν συνο σι τι ἂνθ ἁπὸ. τὰ Π τ θετικὰ οπμεῖα τὰ Ηνωμε- νέι νέα ἐνθάρρυνσπ σε ὅτι, ἂν ὑτιάρξουν να Ἔθνπ εἶναι Τὰ Ἠνωμένα ἜἛθνη,, διευ- κρίνισε ὁ κ. Γκόμπι, πρι µένουν τὸ πράσινο φῶς τὰ µέρη στὸ Κυπριακὸ Υά Μ ἀναλάδουν δική τους πρω τοδουλία. Ο κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ὁ κ. Ιωαννίδης στὶς δη- λώσεις του ἀέφερε ὅτι ἡ συ- ζήτηση τοῦ ἐδαφικοῦ συγεχί στηκε κάτω ἀπὸ την ἀδεδαι- ότητα ἂν ἡ Τουρκονυπριοκή πλευρά θὰ ὑπέδαλλε τὶς προ τάσεις της γιὰ τὸ θέμα αὐ- τό, παρατηρώντας ὅτι ἂν δὲν ἔχουμε συγκεκρµένὲς προτάσεις πάνω σὲ χάρτη γιὰ τὸ ἐδαφικο, δὲν µπορεί ν᾿ ἀναπτυχθεῖὶ ἕνας ἐποικο- δομητικὸς διάλογος, ᾽Αναμένω, πρόσθεσε, πὼς Τουρκοκυπριακἡ πλευρά θὰ ἐκπληρώσει τὴν ὑποχρέω- σή της καὶ θὰ ὑποδάλει στὴν τράπεζα τῶν διαπραγµατεύ- σεων προτάσεις. Γιὰ τὸ θέµα τῶν προτάσε- ων τῆς Τουρκοκυπριακῆς πλεορᾶς ρωτήθηκε καὶ ὁ Γκόμπι, μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι ἀπὸ τὸ |977 ἡ Τουρχικἡ πλευρὰ ὑπόσχεται πὠς θὰ τὶς ὑποδάλει. «Ο ἴδιος, πρόσθεσε, δὲν ἔ- χει λόγους ν᾿ ἀναμέγεν ὅτι ἡ Τουρκικὴ δὲν θὰ ὑποδάλει προτάσεις μετὰ τὶς ἐκλογές. λΑντίθετα, εἶπε, ἡ προσωπι- κἡ του ἐκτίμηση εἶναι ὅτι µε τὰ τὶς ἐκλογὲς θὰ ἔχομε ὅ- λων τῶν εἰδῶν προτάσεις. Ὅ κ. Ιωαννίδης εἶπε ὅτι μετὰ τὸ «τέλος τῆς διερευνη- τικῆς πλευρᾶς τοῦ διαλόγου, πρέπει γὰ ἔχομε προτάσεις γιὰ ἅλες τὶς πτυχές, δηλαδἠ δᾳσικἀ γιὰ τὸ ἐδαφικὸ γιὰ απ ἀναπτυχθεῖ ἐπουκοδομητι- κὸς δἰάλογος. '- Έτη κὸν Ο: ΟΝΑΝ Ὁ ἐχπρόσωπος τῆς Τουρ- κοκυπριακῆς πλευρᾶς κ. νάν δήΧωσε πρὶν ἀπὸ τὴν συ- νάντηση ὅτι ἐξακολουθει νά εἶναι αἰσιόδοξος καὶ νὰ πι- στεύει πὼς οἱ διακοινοτικὲς συνομιλίες εἶναι ὁ μόνος τρὀ πος γιὰ ἐξεύρεση λύσεως τοῦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τὺὸ ἈἘΚέντρο Παραγωγικό- τητας Κύπρου ὀργανώγει ᾱ- πὸ τὶς ὅ Μαΐου µέχρι τὶς ὅ οΤουνίου σειρὰ µαθηµάτων μὲ θέµα «Οὐυγάνωση καὶ µέθο- δοι σὲ ὀργανισμοὺς ὕπηρεσι- ὤν». Σύμφωνα μ᾿ ἐπίσημη ἆνα κοινωση, ατῷ πρόγραµµα µπο υοῦν νὰ πάρουν µέρος διοι- κηΏνικοὶ ὑπεύθυνοι γραφείο καὶ ἐπόπτες γραφειακῶν ἐρ: αασιῶν σὲ ὀργανισμοὺς ὑπη- ρεσιῶν. ϱ διαλέξεις θὰ γίνονταν κάθε Τοίτη καὶ Παρασνενὴ ἀπὸ τὶς ὅ μµ.µ.--δ μ.μ. στὸ Ἑενοδοχεῖο «Καρπασιάνα» στὴ Λάρνακα Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ ἆᾱ- πευθύνονται στὸν κ. Ὦ. Αγ, χελίδη τηλ, 091---41994. διατεθειµένα σουν ἕνα πιὸ τπρωταγωνιστικὸ ρόλο. µέρπ καὶ πρόσθὲ- νὰ, διαδραµατί- προθλήµατος. , , ᾽Απαντώντας.. σ᾿ ἐρώτηση κατὰ πόσο μετὰ τὶς ὀκλογὲς θὰ ὑποθάλει τὶς προτάσεις του γιὰ τὸ ἐδαφικό, ὁ κ. »Ογὰν εἶπε ὅτι τὸ θέμα τῆς μὴ, ὑποδολῆς προτάσεως δὲν ἠγέρθη ποτέ. . Επίσης ἐπανέλαδε τὴν ᾱ- ποψή του ὅτι ἡ λύση τοῦ Κυ πριακοῦ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὑποδολή τῶν προτάσεων γιὰ τὸ ἐδαφικό. οἵ ΕΚΛΟΤΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΕΚΛΟΠΙΚΑ ΤΟΥΣ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ Μὲ Χχθεσινὴ ἀνακοίνωσή που τὸ “Ὑπουργεῖο ᾿Εσώτερι- κῶν προτρέπει τοὺς ἐχλογεῖς γὰ προσέλθουν τὸ συντοµώ:- τερο δυνατὸ στὸ Γοραφεῖο τοῦ. Κοινοτάρχη τῆς ἐνορίας Ἠ τοῦ χωριοῦ τους γιὰ νά παραλάδουν τὰ ἐκλογικὰ τους θιθλιάρια. ἘἨπίσης στὴν ἀνακοίνωση τονίζεται ὅτι σὲ περίπτωση παραλείφεως τοῦ ἐκλογέα ν᾿ ἀσκήσει τὸ δικαίωµα του νά ψηφίσει, απροθλέπεται ποινική δίωξη: καν σὲ περίπτῶση γα- ταδίκης, ἐπιθολὴ «προστίμου µέχρι 100 λίρες. - ΛΕΙΠΕΙ Απο . ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Σύμφωνα μὲ ἀστωνομικὴ ἆ νακοίνωση ἐξακολουθεὶ νὰ λείπει ἀπὸ τὸ σπίτι του, ἀπὸ τὶς 3ἱ τοῦ περασμένου µή- να, ὁ Σταῦρος Νικόλα Πάρ- πα, ἀπὸ τὸ Δίκωμο καὶ τε- λενταῖα κάτοικας τοῦ Συνοι- κυσμοῦ «Στρόδολος 3», ἡλιχί ας δ4 χρόνων. ὍὉ Πάρπα ποὺ εἶναι. εὔσω- µος, ὕψφους 5΄4’’ περίπου, μὲ γκρίζα μαλλιά, φοροῦσε κατὰ τὴν. ἀναχώρησή του ἀπὸ τὸ σπίτι του κοστούμι μπλὲ καρὸ καὶ γκρίζο τρικό. Ὁποιοσδήποτε γνωρίζει Ἠάτι 'σχετικὰἁ μὲ τὸν ἐξαφανι σθέντα, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ θυηθήσει τὶ ᾿᾽Αστυνομικὲς ᾿Αρχὲς στὴν ἀγεύρεσή του, παρακαλεῖται γὰ ἐπικοινωνή- σει τὸ συνταµότερο δυνατὸ μὲ τὸ ΤΑΕ Λευκωσίας ἢ τὸν Άλησιέστερα ἸΑστυνομικὸ Στα μό. Σκότωσε 13 γυναῖκες ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΛΝΤΕΡΟΒΓΛΛΤΗ Στὸ Κακουργιοδικεῖο τοῦ Λονδίνου Άρχισε χθὲς στὸ Λονδῖνο ἡ δίκπ τοῦ μεγαλύτερου τῶν ἐτιοχῶν οτὴν ἱστορία τῆς χώ. ρας, Πρόκειται γιὰ τὸν ΚλίφφΠ, 94 χρόνων, γοῦ αὐτοκινήτου. 9 Σατκλίφφη, ποὺ ἔχει ὀνομα- σθεῖ σὰν ὁ ἀντεροθγάλτης τοῦ. Γι. ὀρκσαίαρ, σκότωσε συνολικὰ 13 γυ 1975 καὶ ναῖκες μεταξὺ τοῦ 1980. διπλάσιο σχεδὸν ὅτι ὁ Υνωστὸς φονιὰς «Τζάκ ὁ ἀν. τροµοκράτπσε τὶς ἀνατολικὲς περιοχὲς τοῦ Λον. τεροθγάλτης» ποὺ δίνου τὸ 1888. Ὁ Σατκλίφφπ δὲν παραδέχθτι. κε τὴ κατηγορία τοῦ φόνου, τιαρα- δέχθπκε ὅμως τὴν κατηγορία τῆς ) ς 1 αραδέχθπκε ἑ. Πίσπς ὅτι ἁἀποπειράθηπκε νὰ ὅδολο. φονήσει ἄλλες ἑπτὰ γυναῖκες. Ἡ περιοχἠ ποὺ δροῦσε ὁ νεος ἀνθρωποκτονίας. ἀντεροθγάλτπς ταν πόλεις τῆς ᾽Ἁγγλίας, ὁδπγὸ φορτῃ- φονιὰ ὅλων Πῆτερ Σατ- τοῦ θέσιι͵ ἀριθμὸ ἀγι Τὰ πε οἱ θόρειες ρισσὸτ 4 ἀντεροθγάλτῃ Ἔρα θύματα λευθερίων ἠθῶν. . ὉὍ Σατκλίφφα καὶ ἐθεωρεῖτο Συνελήφθηκε σὲ κακόφημῃ φιλντ ἐνῶ 6ρισ γυναϊκα στὸ α ἔφερε πλαστοὺ Γιὰ τὴν παρακολθύθη, κης ζήτπσαν ο τδει τῆς, δεια 800 δημοσιογράφοι, ἑνῶ οἱ θέ σεις τιοὺ διαθέτει ἡ αἲθ Ὄ Δικαστπρίου Ὃ ιροσώ πους τοῦ τύπου εἶναι 80 5 Ἐτήσπς, Ἱ (ανυκτερευσαν τὴν πι ζμ ἔξω ἀπὸ τὸ µέσα, στὸ κρΌο γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν μιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν ἄ. γιὰ. τούς ἐκπροσώ. ἑκατοντάδες ἄτομα Δικαστήριο µέσα στὸ Πολλοὶ πῆνγαν σ πρωτεύουσα τὴ Βρετανική λια μακρυά, ἀτιὸ περιοχὲς 900 µί- ς τοῦ ἤῆσαν γυναῖκες ἐ. ζ εἶναι ἔγγαμος ὑπόοδειγμα ουζύγου. στις 2 Ιανουαρίου συνοικία τοῦ Σιέφ- κοταν μαζὶ μὲ μιὰ ὑτοκίνητο του ποὺ ς ἀριθμούς, Ἔχι σὲ νέους λαϊκομετωπικούς ἐτοιθελιομοῦς Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ ΝΕΦΗ ΠΟΛΕΜΟΙ ΠΑΝΙ ΛΠ ΤΗ Μ. ΜΝΛΙΟΛΗ ρα Ερίσκεται στὰ τελικὰ στάδια τοῦ παγικοῦ καὶ τῆς συγχύσεως. Δέν γνωρίζει πιὰ τὶ γράφει καὶ τὶ λέγει ἡ προεδρικἠ ἐφημερίς. Οὔτε σκάνδαλα θλὲπει, οὔτε κα- ταχρήσεις παρατηρεῖ, οὔτε παρατυπίες διαπιστώνει. Γιὰ τὸ προεδρικὸ ἔντυπο ἡ Κυπριανικὴ Δημοκρατία εἶναι ἡ καλύτερη ὑπὸ τὸν ἥλιον. ΑΛΛΑ δὲν θρισκόµαστε στὸ 1976. Ἠέντε χρό- για κυπριανικῆς καὶ λαϊκομετωσπικῆς συµπαιγνίας καὶ θεοµηνίας ἔχουν ἀφυπνίσει καὶ τὶς πιὸ ἁδιάφορες συ- νειδήσεις. Καὶ ἔχουν προκαλέσι µκαθολικἠ ἀπαίτηση γιὰ ἀλλαγή. Αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ τρέµουν καὶ φοθοῦνται ἃ Πρόεδρος καὶ τὸ συρρωενωµένο κόμμα του. Γιατὶ θ) ἀποδειχθοῦν οἳ πραγματικὲς διαστάσεις τους. Καὶ θὰ Φανεῖ τὸ ἀληθινὸ πολιτικὀ τους ἑκτόπισμα. Γὺ αὐτὸ καὶ πλέκουν νέα ἀφύσικα εἰδύλλια. Εαἱ προετοιµάξουν νέους λαϊκομετωπικοὺς γάμους. Γιὰ νὰ διάσουν καὶ νὰ σκλαθξιάσουν τὴ θέληση καὶ τὴν ἑντολὴ τοῦ λαοῦ. ΗἩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ἀἀνικανότητα, ἡ ἀνευθυνότητα ! καὶ ὁ ἑρασιτεχνισμὸς τοῦ Ἡροέδρον, ἔχουν καταδειχθεῖ πέραν τῆς μιᾶς φορᾶς. ᾿Απόδειξη περὶ τούτου ἅποτε- λοῦν οἱ ὕδθρεις καὶ οἳ χαρακτηρισμοὶ ποὺ διατύπωσε ἕ- ναντίον τοῦ κ. Κυπριανοῦ τὸ ΑΕΕ. Αὐτὸ τὸ κοµ- μουνιστικὸ Κόμμα ποὺ τὸν ἀνέδειξε στὴν Βουλὴ καὶ στὴν Προεδρία, τοῦ ἔδωσε μιὰ πλασματικὴ πλειοψηφία, ΔΕΚΑ ἀπὸ τοὺς 19 γιὰ νὰ τὸν ὑδρίσει σκαιότατα, ἀργότερα, καὶ νὰ τὸν “ἁποψηφίους τῆς Λευ- ποδοπατήσει, ἐπιχειρεῖ πάλιν ξανὰ νὰ τὸν ἀνυψώσει. «φωσίας (ἀπὸ τ) ἀρι- Γαὶ νὰ τοῦ προσφέρει νέα πολιτικὴ δύναμη στοὺ δὲν δι- στερὰ) : Χριστοδουλί αθέτει. Καὶ ποὺ δὲν πρόκειται γὰ ἀπομτήσει ὅπως ὃ- δης Ἓένος, Ἰαχώθου νειρεύεται. Μιχάλης, Μελάρης Ἆρι ΑΥΤΗ τὴν στιγμή ὅ Ν. Κυπριανοῦ εἶναι 1ρό- πτοροσοσς, Μαρχίδης ὁ , - ὥς νοκ Αλέκος, Μάτσης Τιαν εδρος μιᾶς μειοψηφίας. Μέ πολιτικὲς ἀλχημίες καὶ νέα πιά 7 λιτιιὰ εἰδύλλ αθεῖ νὰ ἐπιθιώσε. Καὶ ταυ- νάκη, ἈΧθιστοφίδης παμενηρα ο πι ον ον Ανοπουε , ο ανν κ Μανώλης, Χοιστόπου- τόχρονα γὰ ἀναξιώσει τὸ ἀπαισίας µνήµης λαϊκὸ µέ- λος Τάκης, Δάμπρυυ τωπο. Ιέ στόχο νὰ παραμείνει στὴν Προεδρία καὶ νὰ Αγδρέας, Ἱεροδιακό- νου Λεόντιος καὶ Χα- νέµεται τὴν ἐξουσία. ραλαμούδης Νίκος. Οἵ ΚΑΛΠΕΣ ἔχουν στηθεῖ. 'Ὁ κύθος ἔχει ϱι- φθεῖ. Ὁ λαὸς δὲν παρασύρεται πιὰ ἀπὸ ἐκείνονς ποὺ ὀπέχουν τὴν κύρια εὐθύντ γιὰ τὰ σημερινὰ χάλια µας. Οὔτε δέχεται οὔτε ἀνέχεται νὰ ἐμπαίξεται μὲ κούφια καὶ ἀπατηλὰ συνθήματα ποὺ ρίπτονται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀποδεδειγμέν α ἔχονν ἀποτύχει. καὶ μὲ τὴν ἀνωανότητα καὶ τὸν ἐρασιτεχνισμὸ τους δι- έλνσαν τὰ πάντα. Ὁ λαὸς δὲν δέχεται: ἄλλους ἔρασιτε- χνυσμοὺς. Οὔτε ἀντέχει οὔτε θὰ ἐπιτρέψει ἄλλους λαϊ- κομετωπικοὺς σχεδιασμοὺς καὶ ἐτοιθελισμούς. Θὰ τὸ ᾱ- ποδείξει σύντομα. Σαρώνοντας μὲ τὴν δργὴ καὶ τὴν φῆφο του τοὺς ἐνόχους καὶ τοὺς ὑπαιτίους τῶν δει- νῶν του. ) ἷὖὃὓὃΌ..-.-.------ᾱ--'-------- Ἐπίσπμπ ἀνακοίνωση ψιὰ τὸ εἰδικὸ Ταμεῖο τῶν ἑκτοπισδένιων τὸ Πράφεῖο Δημοσίων. Πλπροφοριῶν΄ ἐδέδω- ος χθὲς τὴν ἀκόλουθπ ἀνακοίνωστ, σ᾿ «ἀπάντη- ση δημοσιευμάτων τῆς αδειλινΏς» ποὺ ἀφοροῦ- οαν τὰ διάθεσπ ἑκατομμυρίων λιρῶν τοῦ Εδικοῦ Ταμείου ᾿Ανακουφίσεως τῶν Προσφώγων: ᾿ Σχετικἁ μὲ δημοσιεύματα µερίδας τοῦ Κυπριακοῦ Τύ- ο. ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ --. στὴ διαχείριση καὶ τὴν οἶκο- Ἡ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ἰ: ἔξη- τοὺς ἕ- που, τὰ ὁποῖα ἀγαφέρονταν | φομικἡ ἐν Υέγει κατάσταση : φτὰ ὅπι ψηφίους τῆς τοῦ Εἰδικοῦ Ταμείου ᾿Ανα- { Ἡ ἀπάντηση τῆς Κυ- ᾽Αμμοχώστον ο τ’ κουφίσεως, ἀνακοινώνεται || θερνήσεως στὰ δηµοσι- ἀπ ον ανα» ἁρμόδια ὅτι αὐτὰ δὲν ἆντα- [[ εὐµατα τῆς «Δειλινῆς» τόπουλος νο», η ποκρίνονται καθόλου στὴν | γιὰ τὸ Ταμεῖο Ανακου- η νο ας πραγματικότητα καὶ δίνουν Φφίσεως τῶν Προσφύγων, ολαμῆς Ἡ. ος λανθασμένη εἰκόνα τόσο τῆς δὲν εἶναι καθόλου ἱκαγο- Ξ ὅ µ . Λόρδος Κωνσταντῖ- οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ | ποιητικὴ διότι: : 0 . Ταμείου ὅσο καὶ τοῦ τρόπου. || α) Δὲν δίνεται κανένα κ καὶ Μακρίδης Νϊ διαχειρίσεώς του. Εἰδικότερα συ ὸ στοιχεῖο 5. ἀναφέρεται ὅτι γιὰ τὴ θοήθεια ποὺ δό- (α) “Ὁ Προὔπολογυσμὸς θηκε µέχρι σήµερα ξε- τοῦ Ἐϊδικοῦ Ταμείου Ανα- χωριστὰ ἀπὸ κάθε φίλη παπαπαπππππασπσσασαα κουφίσεως καταρτίζεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὰ ἐγδιαφε ρόµενα Ὑπουργεῖα) Τµήµα” τα) Ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους καὶ μὲ δάση τὶς οἰκογομικὲς δυνατότητες τοῦ Δηµοσιου καὶ τὰ προγράµµατα προτε- ῥαιοτήτων τῆς Κυδερνήσεως. Μετὰ ὁ Προὐπολογισμὸς τοῦ Εἰδικοῦ Ταμείου ᾿Αγακουφι- σεως ὑποδάλλεται στὸ Ὑ- πουργικὸ Συμδούλιο γιὰ ΣΥ” κριση ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι Προὔπολογισμοί. (β) Οἱ ὑφιστάμενες διατά ξεις, οἱ ὁποῖες ἀφαροῦν τὸ διαχξιριστικὀ ἔλεγχο τοῦ Τα κτικοῦ Προὐπολογισμοῦ ναὶ τοῦ Προὔπολογυσμοῦ Αναπτύ ΙΑΒ ὅη ΣΕΛΙΔΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΟΛΛΑΝΔΙΑΟ - 1 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ5- Ἱ Λεπτομέρειες ὅλων τῶν ἀγώνων τοῦ Παγ- κοσµίου Κυπέλλου στὶς δύο ᾽Αθληωτικὲς µας σελίδες 6 καὶ 7. χώρα καὶ διάφορους δέ- γους ὀργανισμοὺς ἢ δι- κούς µας ἰδιῶτες. ϐ) Δὲν γίνεται καμμιά ἀπολύτως διευκρίνιση γιὰ τὰ «ἄλλα Ταμεῖα», τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται ᾱ- ὀριστα καὶ ποὺ ἀφοροῦν τὸ σημαντικὸ ποσὸ τῶν 140 περίπου ἑκατομμυρί- ων λιρῶν, σύμφωνα μὲ τοὺς κυδεργητικοὺς ὑπο- λογναµους. | Ἡ «δΔευλινὴ» θὰ ὅἕπα- | νόλθει μὲ νέα συγκεκρι- | µένα στοιχεία πού θὰ δικαιώνουν τὶς δικές της θέσεις κι ὄχι ἐχεῖνες τῆς ἐπίσημης ἀνακοίνωσης. --υ-- Σημαντικἁ στοιχεῖα ἔχει ἡ Αστυνομία ᾽Αναμένονται συλλήψεις γιὰ τὸ φόνο τῆς Δαντουλάκη λέας ἦταν δυσµενῆς. Κι αὖ- τὸ λόγω ὁρισμένων ὅὃραστη- οιοτήτων τῆς συζύγου του, ποὺ εἶχαν σχέση μὲ γνναῖχες ἕρ πολὺ καλἁ τὴν περιοχὴ ποὺ οίχθηκε τὸ πτῶμα τοῦ θὐματός του. Οἱ ἴδιες πληροφορίες ἄνα- ρίες, θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὰ τελινὰ ἀποτελέσματα τῶν ᾱ- ναλύσεων διαφόρων τεχμη- ορίων, τόσο ἀπὸ π]ευρᾶς Δρος Πρωϊνὲς αλποοφοσίες ἆνα- φέρουν ὅτι, σηµαντικά. στοι- χεῖα γιὰ τὸ φόνο τῆς Δαν- λά ὑπό ἁ χέοια ᾿ , : χ - τοσα μοδα ος σχῶν. Σταυρινοῦ, ὅσο καὶ ἀπὸ πλευ Φέρουν ίσης ο ὃ Αστυ- πας , ὑἰκομαιῶνς τῆς Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφορίες οᾶς εἰδικῶν τῆς ᾽Αστυνομί- νοµία πιστεύει .ν ηταν ποο πιριίας. ν μιά λεπτομέρεια ποὺ περιῆ- ας γιὰ τ ἀποτυπώματα. μελετημένο τὸ ἔγκλημα τω) αντουλάκη, σύμφωνα θὲ- σὲ γνώση τῆς ἸΑ- ς ὁ δράστης αισε ἐπιμελέ πάντοτε μὲ τὶς πληροφορίες Ὃ μίας κατὰ τὴ διάρκεια Μέχοι ἀχθὲς εἶχαν ληφθεῖ στατα νὰ Ἑαπαίσς ὅλα τὰ μας ἀπὸ τὶς ἴδιες πηγὲς, ἕ- ἀνανοίσεων, ὁδήγῆησε στὸ ἀρχετὲς καταθέσεις σχετικα τεκµήφα. που δὰ ὀδηγουσαν πιδι όταν σὲ ὕποπτες ὃρα- : : ἀπὸ πρόσω- οτὶ σύλληψα του. στηριότητες, συμπέρασμα ὅτι, ἕνα συνκε μὲ τὸ ἔγκλημα, . ) πα ποὺ γατοικοῦν σὸ διάφο πληοο- Τέλος, ἰδιαίτερες κχριµμένο ποόσωπο, μπορεῖ νό : ἳ ἑ διά, -- -Τάλι ίτερε. πλης ο νβήσει στην ἑξιχνίαση τοῦ οες περιοχὲς καὶ που Ὕνῶωθι ασ μορίες µας ἀναφέρουν ὅτι, «όνου. τῆς Δαντουλάκη. Καὶ ἕαν τὴν. Δαντονλάχη» ΝΕ, να : η σύζυγος τῆς Δαντονλάνη ὐτὸ «ντω- ἐπίμονες πληζοσο: , Πάντως ἐπίμονες -- τὺ Βοήσωαο Εἴτο ας ο μες ἀναφέρουν ὅτι, ἡ σιν Στὸ μεταξὺ ὅπως εἶχεν ἐν ολ ηθεῖ στη» Ἑλά, πιθανότητα θά σνΆΆηφ καμία. πιστεύει πὼς ὃ Ααρι” (ωθούµαστε ἀπὸ ἀστυνομιρὸς ὃα το 1901, ἐνῶ ὑπησετυῖσε ας. ασ δἥ ολ βεῖ τον άνη οωκον βηκε ο πηγές ἡ μετάθεση τοῦ. ἀγ- στην Κύπρο, λόγω ἀνάσμη: ατα πὀσο θά Ιον κ ώς Ὃ ο αι --- εισιντυγµωτάοχο ἀπὸ τὴ Αευ στης συμπεριψορᾶς τῆς συ τὸ ποσυπο που προαναφερυ πο ι αὐτὸ ιών» πα ΐν σὲ περιοχὴ τῆς 5ο. βόνου αοθς με, προσθέτουν οἱ πληθοφυ τι τὺ πούσυἍν Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀπμοκρα- τικοῦ Συναγερμὸς κ. Γλαῦκος Εληρίδγις ποὺ θὰ ἠγπθεῖ τοῦ συνδυασμοῦ υυιπᾶς Λευκωσίας πσααππιοεα υσηβομποασσο πσασσα απο ώασμααν Ὅ κ. Κληρίδης ἀπόμε (Γύρω ἀπ᾽ τὸ μικρόφωνο) Ὅ Πρόεδρος τοῦ ΔΗ.ΣΥ. κ. Γλαῦκος Κληρίδης θὰ µιλή- σει σήµερα ἁπὸ τὸ ραδιόφωνο, στὸ πλαίσια τῆς ἑκτιο- µπῄΠς «Γύρω στὸ µι- στττ κρόφωνο». Μετὰ ἁπὸ εἰσαγω- γικὰ ὁὀμιλί, ὁ κ. Κλπρίδης θ᾽ ἁπαντή- σει σ᾿ ἑρωτήσεις ἆ- κροατῶν., Τὸ ΡΕ] θὰ δέχεται ἐρωτήσεις ἁτιὸ τὶς 6 μ.µ., στὰ τπλ. 00247 8 992231, Ἡ ἐκπομτιὴ ἀρκχί- ζει στὶς 7.40 μ.μ. κκ οαονοακκςεκπαα ρα πσα ο πα καπ παπα κα ακκ σα κα -ά , 9 φ Ν » ΄ : , Καθηπμερινὴ ἀδέσμεστη ἀπογεσματινὴ ἐφημερίδα 88. ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΙΝΕΤΑΙ καθημερινὰ καὶ παρεπερέπεται τὸ ἑικφραστικὸ ὄργανο τοῦ κ. Κυπριανοῦ. ἵζαἳ ὁ ΕΤΟΣ 19 -- ΑΡ. πι ἡ ς .. . ͵ ͵ ο ο ἀτιχεισεῖ νὰ ψαρέφει σὲ θολὰ νερά. τμ κ 9 ΦΥΔΑΟΥὁ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 196Ι Τιμὴ 75 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 45710, νύντας 4136 τοῦ πιροεδρικοῦ ἐντύπου καὶ τοῦ κόμματος ποὺ δουλικὰ τπτττττς -- μα - -ὦ μμ» ὑπηρετεῖ, ἔχει ξεπεράσει τὰ ὅρια τοῦ παροξυσμοῦ. Τώ- π- ” κα Ανακοιμώδηκαι χδὲς νύκτα Επ οι. ἠποψήφιοι - τῆς Πάφου ΄ (ἀπὸ 'τ ἆριστε οἆ) :- Εὔζωνος Ανδοέ- ας Παπαδόπουλος Ν. Γεώργιος, Παπαδόπου λος Κ. Γεώργιος καὶ Σωτηριάδης ᾿Αντό- γιος. Ὁ. ἐκ τῶν ὑποφηφίων Ἆυ ϱὔνειας. Γεωργιάδης Δῆμος. ηἱ ὑποφήιριοι ἄλλων Κομμάτων Ἀνακοινώθηκαν ψὲς ἀργὰ τὰ ὀνόματα τῶν 35 ὑποφηφίων θουλευτῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ. Συναγερμοῦ. “Οπως ἀναφέρει σχετικὰ ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου τύπου τοῦ Δπημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, τὸ Κεντρικὸ Συμθούλιο τοῦ Κόμματος ἐνέκρι- νε σὲ χθεσινοθραδυνἡ συνεδρίαση του τὸν κατάλογο τῶν ποφπφίων θουλευτῶν γιὰτὶς ἐκλογὲς τῆς 26 Μαϊου. . Ἐπίσηις αχθὲς ἀνακοι ψώθτικκον τὰ ὀνόματα τῶν ὑποφπφίων τοῦ ΔΗ ΚΟ καὶ τῆς ΕΔΕΚ ἑνῶ σήµερα τὸ Ππρωϊῖ ἔδω- σε στὴ δημοσιότητα τὸν κατάλογο τῶν ύπο ψηφίων της καὶ ἡ Ἔνω ση Κέ,τρου. Ἡ ΝΕΔΗΠΑ, ἀναιοίνωσε χθὲς ὅτι τὰ ψηφοδέλτια τὰ ὀνόματα τῶν ὑποψηφίι της εἶναι Ἔτοιμα καὶ ϐ ἀνα- κοιγὠθοῦν σήµερα ταυτόχρο- γα μὲ τὴν ὑποδολὴ τῶν ύπο ψηφιοτήτων στὰ Υραφεῖα τῶν Ἐπάρχων. Οἱ ὑποψήφιον ὅλων τῶν Κομμάτων θὰ ὑποδάλουν σή µθρα. τὸ πρωὶ στὰ κατὰ τό- πους Ὑραφεῖα τῶν ᾿Επάρχων τὶς ὑποψηφιότητές τους. οἱ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ Οἱ ὑποφήφιοι τοῦ Δηµμο- | κφρατικοῦ ᾿Συναγερμοῦ κατ ἐ- κΚλογικὴ περιφέρεια εἶναι οἱ ἑξῆς: ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. Γλαῦχιος Κληρίδης Πρόεδρος τοῦ Κόμματος 2. Γιαννάκης Μάτσης ᾿Επιχειρηματίας 3. Λέανδρος Ζαχαριάδης Ἐπιχειρηματίας 4. ᾽Αλέκος Μαρκίδης : Δικηγόρος 5. Μανώλης Χρυστοφίδης Δικηγόρος 6. Λεόντιος “Ἱεροδιακόνου Διδόκτωρ Πολιτυκῶν Οἱ- κονομικῶν ᾿Επιστημῶν π. Μιχάλης ᾿Ιακώδου Δικηγόρος 8. Τάκης Χριστόπουλος ατι 9. Ρένος Χρυστοδουλίδης ᾿Ἐπιχειρηματίας .. Άκης Μελάρης Γυναικολόγος , ᾿Αντρέας Λάμπρου ᾿Οδοντίατρος . Νῖκος Χαραλαμπίδης Μεταλλειαλόγος. ΛΕΜΕΣΟΣ .. Φράγκος «Αἰμίλιος ᾽Ἱατρός. »Ερωτοκρίτου ΣΚ ώστας Δικηγόρος. Μιχαηλίδης «Αἱμίλιος Δικηγόρος. Παναγίδης Δάφνης Γεωπόνος. Αναστασιάδης Νίκος Δικηγόρος. .. Παπαρὲς Αὐγερινὸς Βιθλιοπώλης. .. Παπαδόπουλος Νίκος ]ατρός. ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ -α ο δι Α ὢ 8 κ . Χατζηκακοῦ Κώστας Ιατρός. Χριστοδουλίδης Κώστας Συνδικαλιστής. .. Σολωμῆς Χρίστος Δικηγόρος. . Λόρδος Κωνσταντίνος Επιχειρηματίας. . Παναγιωτόπουλος Ίανα- γιώτης Έμπορος. Χατζηγιάννης Σοφο-λῆς Δικηγόρος. .. Μακρίδης Νίκος ᾿Επιχειρηματίας. -α ο ὃ ΑἈ ὦὢ Νὓ κ ΚΥΡΗΝΕΙΑ 1. ᾿Αναστασιάδης Παντε: λῆς ᾿Ιατρός. 6 ΣΤΗ ἱδη ΣΕΛΙΔΑ μὲ, κα ὑ- Ὁ ἐκ τῶν ᾿Αντιπροέ- : δρων τοῦ Δημοκρατικοῦ Σνναγερμοῦ κ. Λέαν- ὄρος ζΖοχαριάδης. Τοεῖς ἀπὸ τοὺς ὕπο- ψηφίους τῆς: Λεμεσοῦ. ᾿Απὸ τ) ἀριστερὰ: Ανα στασιάδης Νίκος, Παπα- ος Αὐγερινὸς καὶ Ἔθω τοκρίτου Κώστας. Οἱ ὑποψήφιοι τῆς Λάρνακας Γεωργίου Γεώργιος, ᾿Ανδρέου Αντώνιος καὶ Μαθηκολώνης ΄Ανδρέας Σελίδα 2 'φήφων οἱ κάλπες Ξετιόρασε ναν ὀκόμη. Όπότε ὁ κάλπες καὶ μὲ ἐξζοκολουθοῦσαν νὰ κα- τοφθάνουν. πὰ 904 ἡ καταµέτρη- ον, ἔφθοσε στὰ 1003, 1108 καὶ κάλπες ἔφθα- ἕφορος ὀκλονγῆς χος πῄρε στὸ Τηλέφωνο τὰ διάφορα ἐκλογι. κἁ κέντρα ποὺ δὲν εἶκαν ἀκόμτι στείλει πὶς ἁχωνία τοὺςεἵνε: ἁΓιὰ ὄνομα τοῦ θεοῦ σταματᾶτε νὰ στέλ λετε κάλπες. Ξεποράσαμε τὰ 1108». ἔφθασε στὰ 805 τῶν ἀνήου- μὴ λφθιϊν μέῃ ἡ ο... Η ΔΕΙΛΙΝΗ: ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 1281 ΠΠ | ο φακός τής Αλ εδὼ καὶ αλλού Δεξίωση τοῦ Δήμου Δεσκωσίας σὲ ἄπορα παιδιά ποπιμκοκρσερη -. --------α. η δε ϱ) κ [ ς ΟΝΟ ΑΦΗΜΑ ΕΜΕΡΙΝΗ Τοῦ Σταύρου Σταύρου ΧΡ Ν ΓΡ ΚΛθ ΑΠΟΙΕΓΜΑΠΝΗ ' ἸἈοῦ κοιλοπόνησαν γιὰ ἀρκετὲς μέρες, . . η ἀπὸ τὶ Οἱ πράξεις σου εἶναι αὖὐ- 3 Ὑ : Τὸ νὰ ζεῖς γιὰ Υ᾿ ἀπο- γὰ σέδεται τὸν ἑαυτό του µάτο. Κάτι ἄλλο ὅμως καὶ μαρτυρικοῦ τόπου. τακρεουργηµένη ἀπὸ τίς ᾿Μπράδο σου γνα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τὰ Κόμματα ἀνσκοίνωσαν τοὺς ὑποφηφίους αμ λόα τν ἳ ζωὴ εἶναι ὥστε νὰ μπορεὶ νὰ σεδα- έχασε νὰ κοιτάξει μήπως Μιὰ µικρὴ θυσία γιὰ γὰ ἀπολαύσεις τὶς ἐφήμαρῶ, το ος πόνω ἀπ' ὅλα πους, Σονολικἁὰ 24δ κομμάτια γιὰ 35 ἕδρες ὄλλο. στεῖ τοὺς ἄλίλους καὶ τά αν ἄδειο ἢ λεκιασμένο κρατηθοῦµε --- ὅσοι μεί- ἡδονὲς καὶ ψευτοχαρές, τὴν καλοπέραση καὶ τὸ τῆς Βουλῆς. Τὸ γἁ ξυπνᾶς τὸ πρωῖ μ᾿ χαρίσματα τῆς ζωῆς. Δὲν ἢ ἀτελές: Τὴν καρδιά του γαµε --- μακρυά ἀπὸ τὴ Η. συνείδηση ἁκροτηρια- µαμμωνά, ποὺ σὶ κάνει Εκθί ἀπὸ τὴν Βέδαια πόσους τὸ κάθε Κόμμα θὰ δάλει ἄλλο Τὸ υὰ δυπνᾶς Ἅἆμαθε νὰ μένει μόνο ποὺ πτυπᾶ.,. ᾽Χλιδὴ καὶ τὸν εἰδαμον σιέη κοµᾶται σε τν πιόνι, ραγιὰ καὶ εώτα, δοτικὴ ἑταιρεία : ς ἕνα πλατὺ χαµόγ»λο στὰ Γιατὶ φοδᾶται. Φοδᾶται δ ὦ ὦ σµὀ. Κι αὐτὸ γιατὶ ὁ εὖ- πριά. Κι ἐμεῖς τὶς κατου ο Πενιαδάκτυλος δὲ σ᾿ ἆ ἐκ οσον .ν μέσα ση Βουλὴ αὑτὸ θὰ Φφανει στή.. νεκρο- είλη καὶ νά τρέχει στὸ Αντικρύσει κατόµατα Ό ἄνθρωπος οὔκ ἐπ᾽ δαιμονιομὸς πυπιλίζει τὸ ρᾶμε ἀπὸ πάνω μὲ τὶς ᾱ- . θέλε « ΗἩνωμένοι ψία ποὺ θὰ κάμει ὁ διάσημος νεκροτόµος ποὺ Ἡορόθυρο Ἰικοκος ήν ο αἱ δρα, οὗ καὶ Έλι ον δημεσισγοάφοι λέγεται λοὸς στὶς 94 τοῦ Μάπ. μὲ ἀνατολή, τότε κ Εν ζω Εύπυνος . 3 Τόπε εἶναι ποὺ θὰ ἀκαύσουμε κλάµα καὶ σος κά ἀπολομθᾶνες τς Ν 8 ν μίρα σὲ κακθίς Ὃ ς ἡ «ωπεόθυνος ὀνδόπεως, θὰ χυθεί µαῦρο δάκρυ. χαρὲς τ . αν ρουν ν΄ ἀπολαμθάνουν τ - ξυπνᾶς στριφογυρίζοντας ος καὶ τὸ εὕρος τῆς ΝΙΚΟΣ ὁ κοεδάτι καὶ τελικὰ ση ξύσκολη κι ἂν νο 9 τε, Χλιδὴ καὶ Σέχασµμα τι τὸ ωύις ἶναι, α τὰ πόδια, τότε ἆ- ε Πάνιως ἐδῶ ποὺ τὰ κτὸς δέδαια τοῦ ἆἁπομά ρα άμας τὴ” μολυδέ- : Αὐτὲς εἶνα οἱ καρδιές, ΤΡΑΦΕΙΑ: λέμε οἱ 346 ὑποψήφιοι χου χατοὲρ Μωῦση. για σου καρδιά. ποὺ μακρυὰ ἁπὸ τὸ ξέχα Πολωκωτοικία «ΣΟΛΕΑ» δὲν εἴνα καὶ πολλοὶ, ἄν Λοιπὸν ἄν λάδουµε ὃ- Τὸ ζήτημα εἶναι γὰ µά- σµα καὶ τὴ χλιδή, ᾽ κ. δδὸς “άννης Καμνρῆς λάδουμα ὑπόψη τὸ χῶωο όψη τά ποσοστὰ ποὺ θεις νά ζεῖς. Καὶ γιὰ νὰ τὴ συγεύδησή του. Κοιτά- ἄρτω ᾖζήσεται µόνον... αἷμα τοῦ λαοῦ. µΤίνεται φρονές µας πράξεις χαὶ βοσς νὰ πώ ος ΑΝ ἀρ. 4, ὅος ὄροφος τοῦ κέντρου µέσα στὸν διακηρύττουν ὅτι θὰ ἔ- μάθεις νὰ ᾖζεῖς σωστά, ζει τὸ πρόσωπο στὸν κα- Σωστά! Μόνο ποὺ ξεχά- σαράνι καὶ ροκανίζει τὴν τὴν ο υτελιστικὴ µας ου μα καὶ τὴν μα .. ὁποῖο προσπαθοῦν νὰ ψα Ἑασφαλίσουυ τὰ χόμμα- πρέπει κ γὰ μάθει θρέφτη. ἑτετίζει τὰ µαλ- σαµε κάτι. Ὅτι τὸ μισὸ φυχή του. Καὶ τὴ συγεί- µπεριφορά. Τὴ συµπερι- πατρίδας καὶ µποι γ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ρέπει πρῶτα μάθεις ρέφτη ίζ μ μ ρ ύσα τους τὸ οέφουν πέντο συνολικά τα αὐτὰ τότε οἱ 145 ἕ- ποιὸς εἶσαι, τὶ εἶσαι καὶ λιὰ καὶ µακυγιάρει μὲ γησί µας σφαδόζει µέσα δησή του, Τοῦ προκαλεῖ φαρὰ τῆς χλιδῆς καὶ τῆς Χωρέσουν Ἡ ο 45709)10 κόμματα καὶ κοµφαίδια ὅρες τοὺς πέφτουν λί- ποιὸς ὁ οχοπός σου. Δύ- µπογιὲς τὶς ἀτέλειες. Κοι στὴν ἀλλότρια χούφτα τὴ λήθη καὶ τὸν κάνει ᾱ- ἀσωτίας.... λευκὸ χι ὁλόφωτο χώμα ΤΕΛΕΙ: 613826 παλαιὰ καὶ γεοφανῆ, ἐ- ες. σκολο θὰ μοῦ πεῖς Σω- τάζει τὰ ροῦχα µήπως ἕ- τοῦ ᾿Ασιάτη. Λίγη σύνε- πάγθρωπο ἀπέναντι στὸν ὃν ον ὃν . τῆς αδωέγς Πεντα- ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ στἀ. Καθόιτι ὁ ος χουν κανένα λεκὲ καὶ τὸν ση λοιπόν, λίγη περίσκε- τόπο του.., --Ποιὸς σοῦ πε πὼς Καὶ τοῦτο μωώσα σύθα 41401 ι ο ϕ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ πάν- τακτοποιᾶ ἀνάλογα. Μετὰ ψη καὶ ύνη. Λί- κο ος ον νιάζοµαι γιὰ τὸν Πεντα- δάκτυλος καὶ κ εἷ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ. τα ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό κοιτάζει καὶ τὸ πορτοφό- γη κατανόηση καὶ μιά µι- Κοιτάζοµε ἄντικρυ τὸν δάκτυλο μὴ ὡ μι του ορ, ες Αὐὑτὸ μοῦ θυμίζει ἕνα ὡραῖο περιστστικὸ του. Καὶ γιατὶ δὲν τὸ ἀν- Άι πι ἀναστενάζει ἀπὸ ἆ- κρὴ θυσία γιὰ τὸ καλὸ Πενταδάκτυλο μὲ μιὰ τρύ -Σωστάϊ Δὲν εἶναι ναν ππὴ ομς δια ποὺ σημειώθηκε μεταπολεμικὰ στὴν Ἑλλάδα τιλαμθάνσταυ Δὲν ἔμοβς νακούφιση ποὺ εἶναι }γε- πούτου τοῦ δύσμοίρου πια καὶ σάπια Χαρδιὰ κα: ἀγάγκη γὰ μᾶς τὸ πεῖς. σκίζει τὰ φιλλ : ο διάρκεια τῶν ἐκλογῶν ὝἛρλεισαν οἱ κάλπες καὶ οἱ ὀρμόδιοι ὑ- πρ] πάλληλοι ἄραχισαον νὰ καταμετροῦν τούς φῄ- ΧΡΙΣΠΛΝΝΙΝ ΟΝΝΛΩΝ ΣΗΝ ΗΡΙΧΟΥ Σήµερα Πέμπτη 30 ΄Απρι λίου θὰ Ὑίΐνει τὸ Β΄ Συνέ δριο τῆς Χριστιανικῆς Νεο λαΐας τῶν Χ.Ο.Μ. τῆς Μη: τροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, Οἱ ἐργασίες τοῦ συνεδρίου θὰ διεξαχθοῦν στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Γυμνασίου Σολέας. Τὸ υγενικὸ θέµα τοῦ Συ- νεδρίου θὰ εἶναι «προθλή- γαι κλονίζουν τ Πραγματοποιήθηκε οτὴ Βι- τὸν κόσμο παρουσίασαν τὶς δν Εἰδικὸ θέμα θὰ τ ἕννη, τὸ 3ο Εὐρωπαῖῦιὸ Σν- τελευταίες ἐπιστημογικὲς ἕ- ναι «ἡ συναισθηµατικὴ καὶ έ6ριο τῆς Παγκόσμιας ᾿Όργά ρεῦγες στὸν τοµέα τῆς ἶατρι ἡ σεξουαλικὴ ζωὴ τῶν κνέ- λαποναταστάσεως Α- κῆς, ελματικῆς καὶ κοι ὧν». Κύριος. ὁμιλητής τοῦ απήρων, Τὴν Κύπρο ἐκπρο µυνὠνικῆς ἀποκαταστάσεως . οώπηοαν ὁ κ. Δημήτριος Νεο του καὶ ἡ κα Γεωργία τῶν Αναπήρων καὶ Έἔκαμαν εἰσηγήσεις γιὰ δελτίωση καὶ Συνεδρίου, ποὺ θὰ ἀναπτύ ξει τὸ εἰδικὸ θέµα θὰ εἶνοκ ὁ Μητροπολίτης Δημητριά κοῦ στι ἑδκῆς Ἔπαγγαλμο. μα ἂν Ν δος ἴδ Χριστόδουλος Παρα τικῆς Σχολῆς «Αρχιεπίσκο- Στοὺς Κύπριους συνέδρους δρα σης, μα κει τὴν ἕ- σος Μακάριος Τ’» ἐκ µέρους δόθηκε ἐπίσης ἡ εὐκαιρία νὰ Τὸ συνέδρι ο. Μ καὶ τοῦ Παγκωπρίυ Συνδέ διαφωτίσουν τοὺς ἀἐκπροσώ- πως ο τῆς Μητρο- σµου γιὰ Καθυστερηµένα ᾱ- Ίπους τῶν πά- Μόρφου τιµή- ποµα καὶ ἡ χα Λένια Σωλια νὠ σιὸ ἑθνικό µας καὶ φοῦ Τ, ΠὩραμματέας τοῦ Συν- . Ἡ περιεκτικύτ καὶ νικοτίνη τῶν τσιγάρων πτα δὲ πίσσα ο ο. γπππππππππππ ισπ σσ σσ σσ πππππ π Γππππππππ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ σουν μὲ τὴν παρουσία τους, κοὶ να ἀπευθύνουν καὶ χοπ Ρετισμὸ πρός τοὺς οσυνέ δέσµου Προστασίας Ἔπασιι- τῆς τουρνικῆς εἰσθολῆς πά- . ὅρου Ἂ . ᾿ ς Έκπα , - ους, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος κῶν καὶ Αναπήρων Παιδιῶν. γω στὴν Εδικὴ | ν : ώς Κύπρου κ. Χρυσόστομος καί κ συνέδριο ἔγινε µέσα : :««Στὸ συνέδρνα΄τονίστηκε μὲ] Μιὰ ἀξιοπρόσεχτη ἐκδήλω- κολουθήσουν ἕνα εὐχάριστό Ὅλα τὰ Πδίδιὰ ἠτᾶν προ δοάνώνεττάὶ' τέτοια ᾿ἐλδήλω τὸ” απεμά, τὶς ταχύδακτυ- ὄχι ἐξόδων». τος τῆς Κυπριακῆς στὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων Ιδιαίτερη ἔμφαση ἡ ἀνάγκηᾗ ση τοῦ Δήμου Λευκωσίας, µονυσικὸ πρὀγοαµµα ἀπὸ τὴν ακαεκληµένα ἀπὺ τὸ Δῆμο ση μᾶς εἶτε ὁ Δήμαρχος λουογίες, τὸ σκὺτς καὶ τὴ Θέμα σὐντογνσμοῦ λοιπόν | 4 ρρτίως κ. Σπύρος Κυ Ὁ γιὰ τὸ «Διεθνὲς Ἔτος ᾿Ανα- . ὅπως κατὰ τὸ Ι98Ι, ποὺ ἀνα- µετάτρεψε χτὲς τὸ γΔηµο- ὀρχήστρα τῆς Ἐθνικῆς Λευκωσίας ποὺ εἶχε πΌαγμα- Λαυκωσίας κ. Δ. «Δημητριά- µουσική. Ὅ Δῆμος ἐπιδαρύν Μέ τόσο λίγα Χρήματα ρι . Στὸ συνέδριο ξ- ππῄρων 1991» καὶ εἶχε σὰν γε- ΄ κηρύχτηκε ἀπὸ τὰ Ἠνωμένα τικὸ -Κήπο σ᾿ ἕνα ἀπέρανιο Φρουοᾶς ταχυδακτνλουογί- τοποιήσει τὴν ὤση μὰ ὃης «καὶ πιστεύω πὼς μὲ λί θηκε μὲ τὰ Έξοδα μεταφορᾶς τόσο µεγάλη χαρά. ᾿Λονεῖ νὰ Ὃ ποῦν προσκληθεῖ νὰ πορο- νικὸ θέµα «Τὸ ᾿Ανάπηρο Α- η σὰν «Διεθνὲς Ἔτος ᾿Α παιδότοπο γεμᾶτο φωνές, παι ες καὶ ἕνα σκέτς. ᾿Ακολούθως τὴν εὐκαρία τοῦ Πάσχα, Ύα τα οὖμε μα καὶ τὸ γεῦμα ᾖ(σἀάντοῦις ὑπάοχει τὸ ἐνδιαφέοο κι ἡ στ καί πολλοὶ ἐπίση- πομο στὴν Κοινωνία», Σ) αὖ «ναπήρων», λ ἀπὸ τὶς α καὶ χαρὰ, ὅπως δε- τὰ παιδιὰ ὁδηγήθηκαν, στὸ καὶ ἦταν ὅλα παιδιὰ παθόν Ίάλῃ χαρά». αὐγὰ, γάλα καὶ φοοῦτα). στοργἡ στὰ παιδιά, ων, ὁ συνέ πὸ πῆραν μερὸς |200 σύγε κυθεργήσεις τῶν χωρῶν ἆνουν ὁλοξώνιανα οἱ δυὺ Δημοτικά Κῆπο ὅπου µμετιὰ των, ἀἁγνοουμένων, ἀναπή- «ταν μὰ συνεργασία «Ἐλπίζω κατέληξε ὁ κ. ϐθπε μὲ τὰ Εξοδα µετταφο- τὸ συνέδριο θὰ παρα ὅροιν ἀπὸ 45 χῶρος. ὅλα τὰ ἐνδεικιυόμενα µέτρα φωτογραφίες µας. ἀπὸ ἀρχετὰ παμγήδια Ύευμά οων καὶ ἅπορα ἀπὸ δημοτικὰἁ τοῦ Δήμου μὲ ὀρισμένους ὃη Δήμαρχος «νὰ πραγµατοπι- οᾶς καὶ τὸ γεῦμα (σάντον- ο τρεῖς ἕως πέντε ἀντι ο γιὰ τὴν πρόληψη κάθε µορ- Ὁ. τισαν καὶ πῆθαν δωθάκια. σχολεῖα τῆς ἀκοιτικῆς Λεν- µότες ποὺ πρόσφεραν Ὀωρεὰν εἶται καὶ στὸ μέλλον αὐτὴ τς, αὐγά, Ὑόλα καὶ φροῦ.] Ἀρόσωποι ἀπὸ κάθε Χ.Ο.Μ. Τὴν ἐπίσημη ἕναρξη τοῦ Φῆς ἀναπηρίας καὶ τὴν ἱατρι- ᾿Ὀκτακόσα ἑβήντα παδιὰ τὸ τέλος παραµολούθησαν κωσίας, | διάφορα δωράκια ἀναλπν ἡ ἑιδήλωση, γιατὶ εἶναι, κα τα)». ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα χωριὰ ᾿Α συνεδρίου κήρυξε ὁ πρόεδρος Χή, κοινωνικὴ καὶ ἐπαγγολ- εἶχαν τὴν εὐκαρία νὰ παρα ταινία σὸ κινηματογράφο, «Εϊναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ κά, καράµόλλες, καθὼς καὶ θαρὰ θέµα συντονισμοῦ καὶ Π.Χ. λωνα, Πολύστυπος Πλατα πῆς Ὁμόσπονδης Δημοκρα- µατικὴ ἀποκατάσπαση ὅλων Νιστάσα, Γεροκιές, Μου- τίας τῆς Αὐστρίας κ. Ἀμάοιί τῶν ἀνοπήρων. τουλλᾶς, [Πεδουλᾶς, ἨΝικη- Κικκολίασος, Εἰδικοὶ ἀπὸ ὅλο τάρι, Ποτάμι, Βνζακιὰ, ᾿Α- στροµερίτης, Περιστερὠνα, αλά ἡ δνμας, ᾽Ακά- κι, ρύχου, ορώκου, Λι- νοῦ---Φλάσου, Άγιος θΘτὸ δωρος, Γαλάτα, Τεμθριὰ, Κα Κοπτετριὰ, Σινᾶ Ὄρος, Σπή λια --- Κούρδαλη, Πηγαί- νια καὶ Κάτω Πύργος. Οἱ ἀντιπρόσωποι θὰ ροῦν νὰ ὑποδάλουν ἁἀπορί ποὺ καπνίζουν οἱ Έλληνες Πὸ Διεθνοῦς κύρονς Γερμανικὸ .]νστιτοῦτο 1.Ρ.1. μετὰ ἀπὸ ἐκτεταμένες ἐργαστηριακὲς ἀναλύσεις ἀνακοίνωσε εἡν περιετικότητα σὲ πίσσα μαὶ φικοτίνη τῶν τσιγάρων φίλτρων ποὺ κυκλοφοροῦν» στὴν Ἑλλάδα. Τὰ ἁποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἀναλύσεων τοῦ 1.Ρ.1. (ποὺ εἶναι καὶ ἐπίσημα ἀναγνωρισμένο σὰν ὀργανισμὸς δι: αιτησίας τῆς ᾿Ὁμοσπονδιακῆς Ἀνυθέρνησης τῆς Δ. Γερµα- . στὸ ες νο τς ἁπαν τήσεις δέ αφέρουν πρὸς τὰ µέλη τῶν Χ.Ο.Μ. σέ ἄλλε συγκεντρώσεις, Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ µέλη τῶν Χ.Ο.Μ. ἀνέρχον ται σέ 2.000 περίπου. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Μέ τὴ µελέτῃι τῆς ὄρος Αἰκατερίνηις ᾿Αριστείδου εχαλὰ Σουλ. τὸν Τεκκὲν αποὺ ἔχει πρόσφστα κυκλοφορήσει σὲ διθλίο ..- τὸ ὁποῖο παρουσίοσαν σὲ δπµοσιογραφιὰ διάσκεφη ὁ Ὑφυπουργὸς Ἔσωτερι. κῶν καὶ Πρόεδρος τοῦ Κυωριακοῦ /Ιστορικοῦ Μουσείου καὶ Ἀῤαχείου κ. Πέτρος Σπλιανοῦ καὶ ἡ ἴδια ἡ συ/γραφέας --- τὸ ΚΙΜΑ ἑγκαινιά- τει νὰ σειρὰ ἑἀκδόσεων . µελετῶν γιὰ τὰ διάφορα ἱστοριοὰ μντμεῖα τῆς Κύπρου. ἷ ο. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ νίας), εἶναι τὰ πιὸ κάτω: . Ἡ συγκειριµένη ἴἔκδοσηη ᾖΚοµητεέας τοῦ ἸἹΜπέντφο»- σκυ, Ἑασάονυ, Τερέα Κά- ΣΤΗ : Μάρκα νικοτίνη Πισσα᾿ ἀναφξρεται ο) ἕνα μνημεῖο υτσιάῖαρ στήν Κύπρο --ποὺ Χιλ Ἑαμπάλι καὶ ἄλλον, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ἡ τοῦ τόποὺ µας ποὺ Ἔχεν ση- ᾖἰδαίτεα στὸν τοµέα τῆς Κατὰ εἰς παραστάσεις ποὺ ΙΑΤΡΟΛΙΚΑΣΤΙΚΟ -- µασία γιὰ τὸν ἰσλαμικὸ καὶ μουσικῆς εἶναι πολὺ στε ο δωσε ξ | ' ου Ἠ ᾿Οοχῆστοα ἕ γιὰ τὸ 1, ΜΙΗΟΕ 5ΟΔΤΣ ο, 0511 εἰδικάτερα τὸν ἁἀθαθικὸ πο- µένη. κι οιακὺ κοινὸ στὴ Λεύκω- ΙΝΑΡΙΟ 2 ΚΕΡΑΝΗΣ 00005 0,017 λιτναμὸ, ἀχροῦ τὸ μουσουλµα Τὴν Ορχήστρα --μιὰ πλἠ σία καὶ Λεμεσὸ, ἐμφαωνίστι- 3.ΡΤΟΙΕ 0,007 0,014 υικὸ τέµεγος τῆς Λάρνακας οἨ συμφωνικὴ ὀρχήσιρα ποὺ κε κ ὁ πουισμένος ὄιολον 5 γω : . 4 ΓΜΑΛΑΣ ΙΝΤΕΑΝΑΤΙΟΝΑΙ, 00007 ο,0ἱ6 αι σὰν τὸ Τρίο ἀποτελεῖται ἀφὸ 100 ὄργανα τσελίστας ᾿Δλελάντεο Μπέι. νομό εναν «Βὲ Ἠατυὰ 5 ΥΛΟΗ 90008 0018 κατὰ σειρὰ µέρος ποὺ οἱ µω --- διηύθυνε κ. Μάϊκι Ῥό- Άν, 5 ν Ἀ ὀργανωτικὴ προεο- ο Σιροκο 00008 οο19 αμεθανοὶ πρέπει νὰ ππαςρ. ον ὁ ὁποῖος εἶχε ποοηγου- αν Σρινὸ τὸ ον καπ, : ’ φθοῦν --μετὰ τὴν Καάΐα µένως ἐπισκεφθεῖ τὴν Κύ- ΝΙΝΟ : πνάριο ποὺ ὀργανώνει 7.ΑΣΣΟΣ ΕΧΡΟΕΤ ΗΕωνλδ μη οι στὴ Μέκκα χαὶ τὸ '1ερὸ τοῦ προ, προκειµένου νά πρσετοι ΜΙΚΡΟΥ ΥΣ . ἃ Ἰατοοδικαστικὴ 'Τπηρεσὶα 8. ΟυΌ ΝΑΝΥ 9008 ' Μωάμεθ στὴ Μεδίνα. µάσει τὴν ἄφιξη της ἐδ. ΕΛΑΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ Ἡ ὀρχήστρα Νέων τῆς Κομπτείας Μπεντφορνπσιάϊαρ. τοῦ Τενικοῦ Νοσοκομείου Λεν Φφιξη της 9, 22 ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ 8ΡΕΟΙΔΙ. 010009 «04020 Ἡ ὃρ ᾿Αοιστείδου, ἀνέτοε ᾿Ἀνάμεα στὰ µέλη τῆς ν ῤ Ἰωολας οἳ σννεογασα μὲ τὸ : ᾱμ μέλη τῆς ὦ Στὸν ἑλληνικὸ Ἀνημα- ραγδῆς καὶ τὰ κοστούµια ἡ Λἱ } τρ ᾿ : µ 10, ΦΔΙΣΜ ΜΕΝΤΗΟΙ, ΕΒΕΞΗ 000 914 Ες σὲ ἱστορικὲς πηγὲς καὶ ᾿Ορχήσοας Νέων τῆς Κο- τογραφικὸ χῶρο, Ἠίνονται σο Αλίκη παρων ΜΝΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τεχνῶν µας, ζητεῖται ὑ-] Αθχηγεο Αστννομίας καὶ 11, ΟΙΡ ΝΑΝΥ ΜΙΟΗΤ8 00009, ο,017 ἐπὶ τόπου µελέτη ποοκειμὲ- µητεέίας ἹΜπένιφοοντιάϊαο Βαρὲς προσπάθειες, ποὺ ὃν- τ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ᾽ πουργικὴ παρέµθαση προκει-, Τὸ Γραφεῖο Δημοσίων Πλη- | πας μυ Ύπνος οὓς ποοσπ 6, Παρὰ τὸ γεγονὺς ὅτι ἡ κοι ἐν ὁ ὢν : μένου εγιὰ ί ορ νῶ 12, ΑΣΣΟΣ ΗΕΙΙ Α5 0,009 0,0ἱ9 νυυ για τὴ συγγοαφη τοῦ ποὺ ἔχει ἐμφανιστεῖ μὲ µε 1 ---τοὺ ῆ : αν ποσα μαι τῆς ο στ. ' , ’ . ) Χσι εμφα μὲ µε. καιολογοῦν τὴν κοιτικὴ σὲ τικὴ ὑ µέχοις στιγμῆς | τν : 13, ΗΕΙαιΔ5 ΡΕΟΙΔΙ, 0,000 0,919 θιδλίου της ποὺ εἶναι Ύραμ- ἔγχε στὴ τανία--. δὲν ὑποδά ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ἐγχώριας πνευματικής έργα] Τὸ Σεμινάρο δρίσκεται 14. ΜΙΒΤΑΛΙ, ΘΌΡΕΗ ΜΕΝΤ 90009 «030 µένο στὰ ὀλληνικὰ ᾖαὶ µετο μπε «τς. απ τὸ Έργο μὲ ἐνθουσα αν μμ Κάτῳ ἀπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ' . . , , Ὀ λ ν π ͵ ΕΑΛΟΥΤ ν ου ὔ 5 15. 13 ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ Όρο 9911 τὰ ἀραδιὰ συ νὰ ρὰ Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ ΣΡΜΟΥΗΛ ὸ, ναι ὑσιώσο παφήἸσο ρα. Ἓνωσης νποων ὅτι οτὸ αν ὅσα ῦ Ορ λα] οκῶν ος Ἔσωτο στα ὧν 1 δω ὧν ος νο ἁμη οπως Ἠκάω ραδωι Ἰσπα ἶσο δω ςἵνοι) «Ἐν αν νο ν 909019 0,17 Ἂν είν πνιρθπνεέρ ὤμὺ τι ἄλλο, μποροῦν νὰ ληφθοῦν Ὑμάτοποιήθηκε πρόσφατα, ΕΥΠ στὴν ἀναποίνωση ἑ-ἰ ἀσχοληθεῖ τὸ Σεμινάριο εἷ- 18. ΜΑΒΙΡΟΔΟ , ’ ἀσπρόμαυρο φωτογραφικὸ ὑ- Ὑάλη ἐπιτυχία στὸ Λονδίνο, ἀντίθεση μὲ τς ῥἑλληνικὲς ᾖ ὄψη χαὶ νὰ γίνεται λό: ος 19 ᾿Αποιλίου συνάντηση πιστολὴ ἀναφέρει, σκοπὸς. πι σχετικὰ μὲ τὸ ϱόλο τῆς 19. αΡρωΝα ΥΠΕΡΠΟΑΥΤ. ο,0916 0,019 λικὸ, ποὺ δίνει στὸν ἀναγνώ τὸ Ἐδυμδοῦργο καὶ τὴ Ἠιὲν ταινίες ποὺ κατακλουν τὶς σι γώ αὗτά, 7 πυπρίων συνθετῶν, κατὰ τὴν κν ν διαθημάτων αὐτῶν δὲν Ἰατροδικαστικῆς Ἐπιστήμης 20. Ἠ8 0,90919 0,020 στη γενικῇ ἢ μερικ ἄποψη γη ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ µκινηματογραφιχὲς αἴθουσες, 3 ΄ ὁποία ἀποφασίστωκε ἡ ἴδου- ναι ἡ παρεμπόδιση Ἀσλλιτε στην Ἐγκληματολογία, τὴν 11, ΣΕΚΑΠ 5ΡΕΟΙΔΙ, 0,010 0,021 τοῦ ἐξωτερικοῦ τοῦ Ἀτιρίου στελέχη 14---20 χούνων, εἷ- καὶ μὲ τὶς ὁποῖες ἡ αοιτικὴ Ἀ, Σὲ τελείως διαφορετ- ση τῆς πιὸ πάνω ἛἜνωσης. Ἀγκης συγεργασίας Κύπρου ᾿Ἀνατομικὴ ᾿Αναγγώρυση, τὴ 122 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤ. ΑΣΣΟΣ ϱ,0010 0,022 καὶ τῶν ἐσώτερικῶν του χὠ γαι καὶ ὁ Χυπριακῆς παταγω ἀπαξιεῖ ν΄ ἀσχοληθεῖ χὸ εἶδος κινηματογράφου ᾱ- ἹΚατὰ τὴ συνάντηση ---συνε Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἡ ἐνίσχν- Ανατομὶᾳ ἑνὸς δυστυχήµα- 23. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Νο. 5 ο,οἱο 0022 τς Τεκκὲς τῆς Χαλὰ ιο. . Μάριος ο μώ” . Μιὰ τέτοια περίπτωση φῄκει ἡ ταινία τοῦ ᾿Αρδανί- χίζει ᾗ ἀναχοίνωση --- (πει μονη κ μα ὀρθὴ ἐφιρ- ιν .᾿Εγκληματοκογικὴ 24. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Νο. 7 0,6010 0,022 Σουλτὰ « 5: ἔιδι κά ὕπριος μουσικός ἔχει εἶναι ἡ ἀμφιλεγόμενη ὣς τη, ποὺ ἀναφέρεται στὴν καὶ ἴα ἀπὸ τὴ σιξήτηση τῶν προ ή νὰ ππονσμων καὶ η χ.ᾶ, ας ΚΑΡΕΛΙΑ ΣΠΕΣΙΑΛ 60919 0024 πώ αν νι Ὃ ο εικὸς ον ει μμ ων σοκ πρὸς τῆν ἐπίτευδη τῶν χαλ λιτεχνικἡ δουλειά τοῦ γέου Οληµάτων ποὺ ἀντιμετωπί- Δημοκρατίας» τῆς Κυπριακῆς να Ῥεμινάριο θὰ µιλή- . ο ολὶ καὶ τώρα ἔχει στρα ἍᾖἈιτεχνικῶν της στόχων µι- : : Ἱο μον σήµερα οἳ κύπριοι - ασδ. σουν διακεκριµέ ΑΥΥ 0009 0,024 9 : Οάφου ἂ Κωιου- Ὁπν σήμεο Όιοι συν θημένοι Άγγλοι ο πμ ΒΡΕ 5Ε Η0χΕ ο 011 ο0ἱ8 πάγες ---ὅπως στὴ οδάσκενη φεῖ μὲ ἐπτυχία στὰ πγευσιὰἁ κροῦ μήκους ταινία «Ἡ µο λ ποὺ ἔχει καταφέρει νὰ Όπχε μεὰ τὴν ἀπόφαση Τιατροὶ καὶ Καθηγητὲς: ὁ 28. ΑΡΩΜΑ πρ Ἅἀδε αν ἁπήρλο μπρος ἃ πλρΊπω, Ἐν τας ἁπάνι σιηνοθεσῖα Κώ Ἐεπεράσει τὰ ἑλληνικὰ σύνο Ὀππώσασς ὅπως δαμοορώ. μην οσο παν Ἆς : : , ν » ᾱ- περγώντας ο τηµα ἑνὸς στα Αὐγέρη. Τὸ σενάριο --- , ὁ μᾳὶ ατὸ θπκε κατόπιν τῆς ἀπόφασης τοοθικαστικοῦ Ἐλάδου Ἀ 29. ΔΕΛΦΟΙ 0,001] 0,022 πὸ ἱστοοικῆς πρωτίστως ση- μόλις χοὀνου ὅλα τὰ ἐπίπε τοῦ Παύλου Μάτεση-- μιλᾶ ο Ὑνωστός Ἠαὶ στὸ σοῦ κ. Εὔη Ταδοιηλίδη γα ατρικοῦ Ἰολλεγίου τοῦ δοσο 30. ΡΗΓΑΣ 0,οο11 ϱ,023 ιασίας, μα γιά την ὄρχι- δα μας μιτοῦ Ρόγιαλ μ μιὰ πόρνη ποὺ γερνᾶ δὲ κ. ἶ --- ο µετακαλέσει ἐξ Ἑλλάδος μείον Λονδίνου, ὁ Δο ἵ. 41, ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΤΙΤΑΑΝΙΟ 0001] 0,034 Τεκτονικὴ του, ο Σκοὺ ιούχακ, θρίσχει καταφύγιο σ) ἕνα Τὴ ταινία αὐτὴ, ποὺ μιλᾶ συνθέτη γιὰ τὴν «Ποντικού- ὃ, Γουὲστ, Ἔπιμελη, ῦ 32 ΑΡ νεο 000011 0024 Η συντήρηση καὶ διαφύ- Πον ἀπὸ ἕνα ἀκριθῶς Ἰλαϊκὸ ἐραστὴ, ποὺ τὴν ἔχμε γιὰ την εἴκαστιχη δηµιουργία πολη», ποὺ ϐ’ ἀγεθαστεῖ προ Ἰατροδικαστικοῦ αν, 34, ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0,001] 0,024 1αξη της πολαισισης Μας Ἀθνηο ος Πάσχα τοῦ 190 ταλλεύεαι μὲ τὸ παραμύθι Χο ἔπφραση, ἔχει σκηνοθετή σεχῶς ἀπὸ τὴν Ιαιδικὴ μα τοῦ Νοσοκομείου τοῦ Λονδι- ᾿ ] ο015 ομιᾶς τοῦ τόπου µας ---ἐλέ --- ἡ Ὀοχήσιρα Υιόοταίε τῆς ὑπόσχεσης Ὑάμου. σει ὁ ᾿Αρδανίτης, ποὺ ἐπίσης νή, ἀπεφασίσθη: ὁὑμόφωνα] νου, ὁ Αρ Πέ δης 34. ΑΥΡΑ ΜΕΝΤΗΟΙ, ΕΔΕΣΗ σον 0026 χθη κατὰ τὴ διάσκεψη-- τὴν δέκατη ἐπέτειο τῆς δηµι ἔχει Ὑράφει τὸ σεγάριο καὶ συνάντηση τῶν κυπρίων συν Ζητ Ἐπυμελητὴς ο ας ανα τν οι ο ο οεν 00011 0,027 μπορεῖ γὰ παίξει θετικὸ ϱὐ- ουργίας της. Όταν κατ’ ἂρ Τοὺς δυό κεντρικοὺς ἥρω- ἀνέλαδε καὶ τὸ φωτογθαφικὸ θετῶν με τοὺς κ.κ Ἴπουρ- κα ον Για ΑΓΟΡΑΝ] κοῦ Ἰμήματος τοῦ ατς ικοῦ 36. καρελια ͵ ’ λο τόσο στὴν τουριστικὴ ᾱ- χἡ συστάθηκε ἡ ᾿Ορχήσιρα ες, ὑποδύονται ἡ Ντίνα Κών µέρος τῆς σλμογραφικῆς γοὺς Προεδοίας καὶ Ἐργασί] τοικί ΑςΞΝΟΙΚΙΑΣΗ κα ἈΚολλεγίου τοῦ. Χοσ ν Ἡ 37. ΙΝΒΡΊΟΝ 0,012 0033 νάπτυξη τῆς Κήπρου, ὅσο ἀποτελετο ἀπὸ δδ μουσικοὺς στα καὶ ὁ Γιάννης Ζαδοσδι- δονλειᾶς. Ῥὴ μουσική ἐπὲν- ας, μὲ ονυπὸ τὴν ἀνάπτυξη ποστς, διαμερίσματα, κα. τοῦ Λονδίνου καὶ ὅ κ Μπ. Τε, 38. ΟΒΟΑΝ ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ, 0,002 033 καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ποὺ σήµερα αὐξήθημαν, ὕ- υὸς. ὄνση τῆς ταινίας ἔκανε ὁ τῶν θέσεων τους, η] τον μαπα, οἰκόπεδα, ἀγροὶ Σίµς Ἐπιμελητὴς ον Ἰα 30. ΔΗΛΟΣ 00012 0,036 οὐσφιδης τῶν «φιλικῶν δε πως Έχουμε ἤδη προαναφέ- Ἡ κριτική, καταλογίει Σπινόλο, Μέ. ἐπιστολὴ ἡμερομηνίας! τὶς λες οὐ σ᾿ ὅλεςι τοοδικαστικὴ δρα, ον αὖ. ΒΕΣ 00012 ο027 σιῶν τῶν δυὀ κοινοτήτων ϱει σὲ 100... στη ταννία τὴν ἀπονσία ἄσκη 16 Απριλίου 1981 ποὺ ἀπὲ-! μεν πο ος ἐνδιαφερό- τοῦ Ἱατροδικαστ Τμήμα, ε. ΒΑΝΤΣ 00012 0027 τοῦ νησιοῦ. Μας μὲ τὴν ᾿Ορχήσιρα σης κποινωνικῆς κριτικῆς, σ᾿ Ἡ. τεχνική τελειότητα τοῦ. στειλῶν οἱ κύποιο συνθέτες! ιο ὅλ Ῥοσκομίζουν το-| τος τοῦ ἴὃ ολληγίον ο Νέων. τῆς Κομητίας τοῦ ἓν ς Αοδανήίτη καὶ ὁ πλαστικς ποὺς τοὺς μον μμ ος. πογραφικὰ σχέδια καὶ τί σι Σννος λλεγίου. ν΄ τῆς µητείας τοῦ ἕνα θέµα, καὶ χαρακτῆθες οδανίτη καὶ ὁ πλαστικὸς ποὺς τοὺς Ἀικ. ὑπουργοὶ τε 42. ΟΛΡΗΙΟΕ 00013 0,024 Πρες ή 5 Ογοῦς, τλους {δ ᾿ Φτὸ Σεμιγάριο ἀναμέ ' 00913 0025 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΧΗΣΙΤΡΑ Μπέντφορντσιάϊαρ, ἔχουν ἐμµ.. πολὺ πρόσφορους γιὰ μιὰ τὲ του πλοῦτος τοῦ ἐπιτοέπουν καὶ τὴν ὑποία ὑπογράφει ἐκ νεσθς. Νοκζησίας. Απευθύ ὅτι θὰ λάδε, ΐ να Ὃ η, αν ονοΣ 90013 0.076 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ φανιστεῖ μεγάλα ὀνόματι τοια. προσέγγιση, ποὺ ὕμως --ὅπως ἡ ἑλκηνικὴ κοιτιμὴ µερους. τῆς προσωφινῆς ἔπι.ι Γραφεῖα ΤΗΣ λος ο τικὰ ἀριθμὸς ἀξιω μας. ἐς ἂν 4“. Εθνο , , τῆς μουσικῆς ὅπως ὁ Πιὲφ ἀναφέρετα, σὰν περιγοάφικὰ παρατηρεῖ-- να διατηρεῖ καὶ τρυπῆς ὁ κ. Γιῶργος Νυτσώ ΟΕ ΕΕ6ΤΑ ΙΑΦΤ ζΗΑΝ. στυνοµίας » ανν τῆς 45. ΡΕΚΟΡ 0,0013 ος Σημαντικὀ καλλιτεχνικὸ Φουονέὲ, Τεν ΛΟ, Εάφελ δοσμένο. τὴ δυκή του ὀγτότητα, ἐνῶ γης, ἀφοῦ τίθεται θέμα πο]. Κατελά πα ΗΤΟ, Παντελή τρᾶν. αν ρω Ύνν 46. ΠΡΩτΟο Ὃ λα οι γεγονὸς ὑπῆρξε ἡ κάθοδος Εκ ήσις δη τν Τὴν φωτογραφία τῆς παν. παράλληλα σέδεται καὶ τὸν μείωσης προσφορᾶς τῶν καὶ παρὰ τι ἄγαλ πὰ ό]635 Ἡ παρακολούθηση τῶν ἐς- 7. ΒΟΤΗΜΑΝ5 0 τῆς ᾿Ορχήστρας Νέων τῆς ερχάσσυ, ᾽Αντοὲ σαϊκύα- γίας ἔχει άνει ὁ Νίκος Σμα ἄλλο καλλιτέχνη. µειωσης προσφορᾶς τῶν γω Λευκωσί μα Σολωμοῦ, γασιῶν τοῦ / κωσία. ἑλεύθε τοῦ Σεμιναρίου εἶναι ϱη. ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ίοβι Ώ γνώμη μας Πρωτομαγιὰ καὶ Πολωνία Φὲ πρωτοµαγιάτικη διακήρυξήι της ἡ ΣΕΚ καλεῖ τἀμµέλπ της «νὰ συµθάλουν ὑστε τὰ κομμουνιστικά, φιλοκομμουνιστικὰ καὶ συ- νοδοιπορικὰ κόμματα νὰ ἀπομονωθοῦν ἁτιὸ τὸ λαὸ γιατὶ ἀποτελοῦν µιὰ συνεχῇ ἁπειλὴ γιὰ τὶς ὅὄπμοκρατικες ἐλευθερίες καὶ τὰ ἑρ. γατικὰ δικαιώµατα», Τὰ τιὸ πάνω δικαιώµατα, τονίζει ἡ διακή- ρυξπ, σὲ Περίπτωση ἐτηκρατήσεως τῶν κοµ- μουνιστικῶν, φιλοκομμουνιστικῶν καὶ συνοδοι- πορικῶν κοµµάτων θὰ χρειασθοῦν νέους ἆ- γῶνες καὶ θυσίες γιά νὰ ἐπανακτηθοῦν --τρα- νὸ παράδειγµα τῶν ὁποίων εἶναι οἱ σπµερι- νοὶ ἀγῶνες τῶν Πολωνῶν ἑργατῶν. ο Αντίθετα μὲ τὴ ΣΕ τὸ ΑΚΕΙΛ καὶ τὰ ἄλ. λα παραρτήµατά του -- ΠΕΟ, ΕΔΟΝ ΠΟΓΟ κλπ. --- μὲ τὶς ἀνακοινώσεις τοὺς καλοῦν τὸν ἐργαζόμενο λαὸ νὰ συμμετάσχει στὴν τιρο. Ετοιµασία τῆς ὁμαδικῆς αὐτοκτονίας του. Τὸν καλοῦν νὰ ἀνεθάσει στὴν ἐξουσία ἐκείνους τοὺς πολιτικούς ποὺ ἕνα ἁτιὸ τὰ πρῶτα µελή- µατά τους θὰ εἶναι: Ἡ διάλυσπ τῶν ἀνεξάρ- τητων συντεχνιῶν, ἡ κατάρυγπσπ τοῦ ἱεροῦ δικαιώματος τῆς ἀπεργίας καὶ ἡ σταδιακὴ µεί- ωσπ τοῦ θιοτικοῦ τους ἐπιπέδου, 7 Θὰ εἶναι πικροὶ οἱ καρποὶ Ὅσοι ζοῦν στοὺς κομμουνιστικοὺς «πα- ραδείσους» ποὺ σὰν πρότυπα τοὺς προθάλ. λει τὸ ΑΚΕΛ στοὺς ἐργαζόμενους τς Κύὐ- πρου ξέρουν. τὶ ἔχασαν .. κι ἂν δὲν ἔχουν προσωπικὲς ἑμπειρίες πλπροφοροῦνται ὁπιδ τοὺς ἄλλους τὶ δὲν ἔχουν γευθεῖ. Γι αὐτὸ καὶ ἐξεγέρσεις σὰν ἐκεῖνες τής ᾽Ανατολικῆς Γερμανίας, Οὐγγαρίας, Πολωνίας, Τσεχοσλο- θακίας ἁλλὰ καὶ ἄλλες µέσα στὴ Σοθιετικὴ Ἓνωσπ θὰ ἐταναλαμθάνονται µέχρι νὰ πε- τύχουν. τοὺς «παραδείσους» τοῦ ᾿ἸµΑνατοιλικοῦ μπιλὸκ εἶναι συνπθισµένο τὸ φαινόμενο ὁ λαὸς νὰ μὴν ἔχει κάποτε στοιχειώδπ ἀγαθὰ καὶ οἱ ἀτιοκτηπνωμένοι γραφειοκράτες τοῦ κὀμ- µατος νὰ ζοῶῦν καλύτερα καὶ ὁτιὸ τοὺς δισε- κατομμυριούχους τῆς δύσρως, Νὰ µένουν σὲ πολυτελέστατες ἰδιωτικὲς ἐτιαύλεις ποὺ πε- ριθάλλονται ἁπιὸ ἰδιωτικὰ δάσπ τεραστίων ἐ- κτάσεων καὶ διασχίζονται ἀπὸ ἰδιωτικοὺς.το- ταμούς, νὰ χρπσιμοποιοῦν πανάκριθα Γαλλι- κἁἀ ροῦχα, ἀρώματα καὶ ποτά. Ἐκεῖνοι οἱ ἐργαζόμενοι τιοὺ ὑποστπρί- ζουν σάµερα τὸ ΑΚΕΛ ἂς εἶναι θέθαιοι ὅτι θὰ εἶναι καὶ οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ θελήσουν νὰ ἐξενερθοῦν ἂν τὸ ΑΚΕΛ ἀναλάδει τὴν ἐξου- σία -.. ἀλλὰ θὰ εἶναι καὶ οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ γευθοῦν τοὺς πικροὺς καρποὺς τῶν σηµερι- νῶν κομματικῶν ἀγώνων τους. ΄ μα μ.ν Ἡ τιτλοποίπση τῶν σπιτιων | «Ὁ Συναγερμὸς ἂν θγεῖ στὴν ἐξουσία θὰ σᾶς κοτοιανιάσει τὰ σπίτια ποὺ µένεε τὼρα ἐπειδὴ δὲν πρόκειται «νὰ. ισᾶς ἀφήσει νὰ ἐπιστρέψετε «στὰ σπίτια σας «στὸ, Εσρρᾶ»α. δὲ αὐτὸ τὸ ἀφελὲς ἐπιχείρημα δξ ππα- ᾿ - ἁποτυχὶίας τους καὶ , σον ο τς νικοθλήµένοι, ἀπὸ τὸ, μέγεθος τῆς ς νι τ συνεταῖροι τοῦ τὶς Σκλόγωᾶς οθγέπειες της, πρώην λαϊκοῦ μετώπου προσπαθοῦν γὰ πείσουν τοὺς κατόχους προσφυγικῶν σπιτιῶν νὰ ἀντιδράσουν σὲ ἐνδεχόμενή τιτλοποίήση αὐτῶν τῶν σπιτιῶν. να ἄλλο ἐξίσου ἀφελὲς ἐπιχείρημα ποὺ χρησι- μοποιεῖται, ἀπὸ τὴν ΠΕΠ --- ὅπως ἡ Κίνηση Ἡροσ- φύγων ᾽ Αμμοχώστου καταγγέλλει --- εἶναι ὅτι καὶ ὁ Ντενκτὰς θὰ τιτλοποιήσει στοὺς συμπατριῶτες του τὰ σπίτια µας στὸ θορρᾶ. 2ΑΛΛ’ ὅ Συναγερμὸς δὲν εἰσηγεῖται τιτλοποίηση τῶν Τουρκοκυπριακῶν σπιτιῶν τοῦ νότου. ”βλλωστε τὰ προσφυγικὰ σπίτια εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ ἀζυπριακοῦ κράτους. Καὶ στὸ θορρᾶ τὰ σπίτια εἶναι δικά µας. Δὲν ὑπάρχει δικαιολογία, δηλαδή, γιὰ τέτοιο «ἀντίποινο» τοῦ Ντενκτάς. Φυσικὰ παραλογίζονται ΠΕΠ καὶ πρώην λαϊκο- μετωπικοὶ συγεταῖροι. Πάνω σ) αὐτὸ ὅμως τὸ θέµα εἴ- µαστε Εἐξαιοι ὅτι θὰ λογικευθοῦν ἂν ἀναγγελθεῖ ὅτι 6) ἀρχίσει ἡ τιτλοποίηση τῶν σπιτιῶν. Θὰ εἶναι οἳ πρῶ: τοι --- ὅσοι ἀπ᾿ αὐτοὺς κατέχουν προσφυγικὰ σπίτια ---- ποὺ θὰ σπεύσουν νὰ τὰ τιτλοποιήσουν. λα Σύσκειῃ δτῦ ΛΗ.ΣΥ Ἔγκωμις Ανακοίνωση τοῦ ΔΗ.ΣΥ. καλεῖ τὰ µέλη τῶν ἐκλογικῶν ἐπιτελείων τῶν τεσσάρων ἐ- κλογικῶν κέντρων καὶ ὅλα τὰ µέλη καὶ φίλους τοῦ ΔΗ.ΣΥ. τῆς περιοχῆς ᾿Ἔγκώωμης, Πα- ρισινοῦ, Μακεδονίτισσας καὶ Οἰκονομικοῦ Λυκείου, σὲ ρεία σύσκεψη σήµερα στὶς 8 μ.μ, στὸ παράρτηµα τοῦ ΔΗ.ΣΥ. Ἔγκωμης ὁδὸς Χαρι λάου Μιχαήλ 3Α γιὰ µελέτη καὶ ὀργάνωση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγώνα. . ευ- Τὸ τηλέφωνο τοῦ παραρτή- µατος εἶναι 57344. Τὰ µέλη καὶ οἱ φίλοι τοῦ κόμματος Ηποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μ᾿ αὐτὸ καθημερινὰ μετὰ τὶς 9 π.µ. γιὰ ὁποιαδήποτε ὑπόθε- ση ἃ ἐργασία σχετικὰ μὲ τὶς προσεχεῖς ἐκλογές. ΧΙΛΗ] κλΙ Ὁ Μίττ στὸ θιθλίο του «Ένα φθάνει στὸ συµ πέρασμα πὼς ἡ κοινωνικὴἡ καὶ πνευ µατικὴ αρόοδος μποροῦν νὰ εἶναι σύστημα Λογικῆς» τὰ ἀποτελέσματα τῆς σκευῆς τῶν ἠθῶν. Τὸ ξαναφτιάξδιµο λοιτὸν τς κοινωνίας εἶναι ἡ ἁτια- ραίτητῃ, γιὰ τὸν Μίτ, προὐπόθεσπ γιὰ πρόοδο. Αὐτὴ ἡ ἄποφτ µπορεί σήµερα νὰ θεωρπθεῖ λΔο ἔπανα- κατὰ κάποιον τρόπο τὴν κατάργηση καὶ κατεδά- φισπ ὅλων τῶν κατεστπµένων ἰδε- στατικὰ γιατὶ ζητᾶ ὤν καὶ συστηµάτων. ΙΙ Ν Ἡ ἀΔΕΙΛΙΝΗ’ κιτητπυκευὴ Τῶν νέων Ὅμως πέρα ἀπὸ τὴν ἐπαναστα τικότιτα τής, ἡ γραμμὴ αὐτή, δὲν παύει ἀπὸ τοῦ νὰ ἁπομονώνει ἕνα ἁπὸ τοὺς θασικοὺς λόνγους τᾶς κοι νωνικήῃς καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ προστιαθεῖ μὲ τὰ ἡμίμετρα, ρὲς ἀποφάσεις καὶ τὶς θέσεις ποὺ πολιτικῆς ἀπιοτυχὶας τὶς ἐλάχιστα ὁδυνη- προκαλοῦν τὴν λιγώτερπ ἀντίδρα. ἀνακατα- Υν Σχολικὲς καντίνες στι νὰ διορθώσει εἴτε τὸν του Ὁὢ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. ἑαυτό Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει τραγικὰ λε. ψει ὁἀτιὸ τὴν ούγχρονπ πραγματικότητα ἁτιοφάσεις ποὺ θὰ ὁδηνήσουν στὴν ἀναζωογόνησωα καὶ τὴν ἑτια- νόρθωστπ τῶν ἀξιῶν. τοὺ θὰ αρᾶήτει νὰ κάνουμε κάτι ποὺ θὰ ὁδπνγήσει ἀποφασιστικὰ στὸ δρόµο τῆς ἀναμόρφωσης διστάζου- µε καὶ γυρεύουµε χίλιους --- δυὸ τρόπους νὰ τὰ µπαλώσουμε. κυπριακὴ εἶναι ἡ διάθεση Κάθε φορὰ ΚΙΝΑΥΝΟΣ γιὰ τήν ὑγεια ς τῶν παιδιών ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ «Ἡ ὑγεὶα τῶν τιαιδιῶν µας κινδυνεύει ἐνῶ θρίσκονται στὸ σχολεῖο τους, Αὐτὴ εἶναι ἡ ἑκτίμπσπ τοῦ Συνδέσμου Καταναλωτῶν, Μιὰ ἐκτίμτι ..οπ ποὺ ἔγινε μετὰ ἁτιὸ σχεπικὲς ἔρευνες στὶς- σχολικὲς καντίνες, στὶς ἁποῖες σερθίρονται διάφορα τρόφιμα καὶ ἀναφυκτικὰ ποτά, Ὁ Σύν- δεσμος Καταναλωτῶν ὑποστπρίζει ὅτι ἀπὸ τὶς σχολικὲς καντίνες τὰ παίδιά µας καταναλίσκουν εἴδπ τιου περιέχουν χρωστικὲς οὐσίες, λί- πω περισσότερα ὁτιὸ τὰ κανονικὰ καὶ πολλὰ ἄλλα εἴδῃ ποὺ εἶναι ἑἐ- πιθλαθη γιὰ τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν µας. Καὶ οἱ ἐκτιμήσεις αὐτὲς πρέπει νὰ. προθληµατίσουν σοθαρὰ κάθε ἁθμόδιο καὶ κά θε ἄλλο ἐνδιαφερόμενο πρό- σωπο. Μιὰ ἔρευνα τῆς «Λειλι- γῆς» μᾶς ὑποχρέωσε νὰ ἐπι- σκεφθοῦμε σχολικὲς καντίνες γιὰ. νὰ σχηµατίσουµε προσω πικὴ γνώµη ἀπὸ «πρῶτο χέ- ϱ.». Ἐπίσης, Ἡ ἴδια ἔρευνα μᾶς ἔφερε σὲ ἐπαφὴ μὲ ἐκ- προσώπους ῄααὶ µέλη τοῦ Συνδέσμου Καταναλωτῶν κι ἀνούσαμε ἀπόψεις τους. ὙἘπποόσωποι τοῦ Συνδέ- σµου ἸΚαταναλωτῶν μᾶς εἷ- παν σχετικὰ: Καντίνες ΄λει- τουργοῦν σ ὕλα τὰ σχολεῖα τοἈ τόπου µας, Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια. Ἡ κατανάλῶω ση τῶν εἰδῶν ποὺ γίνεται ᾱ- πὸ τοὺς μαθητὲς --τὰ παι- διὰ µας --- στὰ εἴδη ποὺ προσ φέρουν οἱ σχολικὲς καντίνες, εἶναι πολὺ µεγάλη. Κύριος σκοπὺς μιᾶς σχο- λικῆς καντίνας, εἶναι νὰ προ µηθεύει τοὺς μαθητὲς μὲ θᾳε πτικὲς οὐσίες µέσο εὔγεστων . καὶ ὑγιεινῶν παρασκενασµά- των καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν οἱ- κονοµικὴ ὅδιωνατότητα παιδιῶν. Ἓνας ἄλλος -σκο- πὸς, εἶναι νὰ καλλιεργήσει στὰ παιδιὰ καλὲς συνήθειες διατροφῆς. Αὐτὸ ὅμως γιὰ νὰ γίνει, χρειάζεται τὴ θοή- θεια καὶ τὴ συμπαράσταση τοῦ σχολείου καὶ τῶν γονέ- ὢν.. Μόνο μὲ, μιὰ ᾿ τέτοια 6ο- ἄθεια μπορεῖ νὰ γίνει μιά τῶν πιὸ καλὴ ὑγιεινὴ διατοοφή. Καλὴ διατροφὴ δὲν ση- µαΐνει νά τρῶς πολὺ καὶ νἁ παραχορταΐίνεις ἢ νὰ τροῶς ἀκριδὰ ἢ σπάνια εἴδη τρο- φῆς. Οὔτε ἐπίσης νὰ τρῶς ὅτι θρεῖς γιὰ νὰ σταµατή- σεις τὴν πείνα σου. Γιὰ παράδειγµα -σ ἕνα µαθητὴ ἀρέσουν τὰ παγωτὰ τὰ µπισκότα,΄ τὰ. γλυκφιτζού- ρια, οἱ ἀφορόξδες, οἱ ταχινό- πιττες, τὰ γλωάσματα, ἀλλὰ δὲν τοῦ ἀρέσουν τὸ αὐγὸ, τὸ γάλα, τὰ φαγητὰ μὲ κρέας χλἄ. Αὐτὺ τὸ παιδὶ δὲν ἔχει καλὴ διατροφή καὶ ἐπὶ ᾿πλέ- ον ἔχει ἀποκτῆσει κακὲς συ- γήθειες διατροφῆς, Σύμφωνα μὲ τὸ περιοδικό «Ὁ Καταναλωτής» ὁ ὀργα- “η ΚΕΡΜΙΑ χτίζει διαμερίσματα. στήν Κύπρο, θὰ βρ πολυκατοικιεσ ΛΕΥ λεµεσού ΜΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ Ε νισμὸς κάθε: ἀνθοώπου καὶ. ἱ- διαίτερα” τῶν παιδιῶν χοειά- ζεται: 2) Τουφὲς ποὺ περιέχουν οὐσίες, ὅπως ἡ πρωτεΐνη (ζω Ὀκὴ καὶ φυτική}, ποὺ σχηµα τίζουν νέα κύτταρα καὶ ἀάνα- πληρώνουν τὰ φθαρέντα. Τὲ τοιες τροφὲς εἶναι τὸ κρέας τὰ αὐγά, τὸ γάλα καὶ τὰ γα Ἰακτοκομικά προϊόντα, τὸ ψάρι, τὰ πουλερικὰ, τὰ ὅσ- πρια. τα ὢ ὙΤροφὲς ποὺ περιέχουν ΄ οὐσίες ὅπως ἄμυλο, λίπος, ζάχαρη ποὺ δίνουν θερµότη- τα καὶ ἐγέργεια. Τέτοιες τρο ὝἛνα Χχειροπιαστὸ παράδειγµα τῆς θέστις µας αὐτῆς εἶναι ἡ περί- Γπωσπ τοῦ Μιλτιάδπ Χριστοδούλου, Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ Χχα- ρακτηνισθεῖ λίγο ἢ πολύ ἡ προθή. κη τοῦ κράτους, Ταυτόχρονα ὅμως ὑπιάρχουν ἑναντίον του καταγγειλί. ες γιὰ πλαστογραφίες καὶ συµτε. ριφορὰ ποὺ τραυµατίζουν ἀφάντα. στα τὸ κύρος τοῦ κράτους. Κι ὅμως γυρεύουµε ἕνα σωρὸ δικαιολογίες γιὰ νὰ τὸν κρατήσου- με στὴν θέσπ του. ἴσως γιατὶ κι αὐτὸς ξέρει πολλά. ᾽Ἀκόμα κι αὗ- τὸς ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ μὲ σο- θαροφάνεια ὑποστήριξδε οὔτε ιλίψο οὔτε πιολὺ πὼς πρὲἑτει νὰ ὡκολου. ᾽Αζίνα καὶ νὰ μὴν θέσει τὸν Χριστοδούλου σὲ δι- αθεσιυµότητα. Γίνονται λέει ἀνακρί σεις. Μὰ ἐδῶ εἶναι 45 ἡμέρες ποὺ ἀνακρίσεις» καὶ τίποτε δὲν λέει νὰ 6ΥΠ. Φαντάζο. θήσει τὴν τακτικὴ «συνεχίζονται οἱ τοῦ. Τάσσου μεῖς πρἑτιει ἠθὼν ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΠΕΛΙΔΗΣ ἰ μαι πὼς τόσο ὁ Γεν, Εἰσαρενέας η ὅσο καὶ ὁ κ. Κυπριανοῦ θὰ ἔχουν ϱ δεῖ ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ἔγγραφα ποὺ ἕἔ- χουμε δεῖ κι ἐμεῖς. Ε τὶ θὰ γίνει η λοιπὸν ἂν ἐμεῖς ἀρχίσουμε νὰ τ'ς ἀραδιάζουμε οτὴν φόρα γιὰ νὰ µά θη ἀπὶ τέλους κι αὐτὸς ὁ λοὸς γιὰς ποιὸ πρᾶνγμα καταγγέλλεται ὁ Μιλιτ τιάδηαις Χριστοδούλου /' Ἡ περίπωσπ τοῦ κ. Κιπιριανοῦ μὲ τὸν Μιλτιάδη μοιάζει μ αὐτὴν Ξ καὶ τοῦ Ἐλησφόλουικ Καὶ στὶς |δυὸ περιιτώσεις ὑπάρχει κς ἡ ἴδια ἀναλογία. Περιένουμµε τὸν γ ἀπὸ µπχανῆς θεὸ νὰ θγάλει τὸ κά στανα ἁτιὸ τὴ φωτιά. Μέχρι τότε ἐ- ν᾿ ἀποφεύγουμε τὶς ς ἀποφάσεις ποὺ προκαλοῦν ταλαι. πωρία καὶ στενοχώριες, Πραγματικὸς συνωστισμὸς πιαρατπρεῖται ἔξω ἁτιὸ κάθε οχολικὴ κανπτί! να, Περιμένοντας α΄ Τουφὲς. ποὺ περιέχουν οὐσίες ὅπως οἱ :θιταµίνες Α., Β, Τ, .Δ καὶ ἅλατα, ὅπως τὸ ἀσθέστιο, ὃ σίδΏοος, ὁ φω- σφόρος. Αὐτὲς οἱ οὐσίες. προ στατεύουν τὴν ὑγεί, κρα- τοῦν τὰ ἐσωτεριχκά ὄργανα σὲ καλὴ κατάσταση, ὥστε νὰ γίνονταν κανονιά οἳ ἔσω τερικὲς' μαϊ ἄλλες Ἀειτουργί- ες τοῦ σώματος. στο ΤΙ ΤΙΝΕΤΑΣ. ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΛΙΑ. ὼἨπειδὴη τὰ παιδιὰ τὶς πε- [ΓΙΠ[ΙΣΞ ΚΕΡΜΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ φὲς εἶναι τὸ φωμὶ,οί πατά- τες, τὰ ζαχαρωτά τὰ γλνκί- σµατα, ἴδίως γλιωίσµατα μὲ σιρόπια, οἱ µαρμµελλάδες, υἱ κουφέττες, .οἳ σοκολάτες χλπ. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ μετρᾶται σὲ θερμίδες. .. καταστήµατ Ὀισσύτερες φορὲς ξεχινοῦν πολὺ πρωὺ γιὰ τὸ σχολεῖο, δὲν προφθάνουν νὰ φᾶνε ἕ- να καλὸ πρόγευμα ποὺ νὰ τοὺς προσφέρει τὸ 1)ὃδ τῶν θρεπτικῶν οὐσιῶν ποὺ Ἆρει- ἁξονταν γιὰ ὅλη τὴν ἡμέρα. α καί γραφεῖα, ύς καλύτερους ὃρ ἔρει µμετο πού θέλετεσε ΚΩΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙΤ ΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κ ε μιὰ οἰοκοδομή τῆ 1 /6 ΠΡΟΚΑΙΑΒΟΛΗΙ, ΟΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΜΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ Ἔντσι. τὸ «πρόγευμα» τους ἀναγκάζονταν νὰ τὸ πάρουν ἀπὸ τὴν καντίνα. Γι’ αὐτὸ τὸ Λόγο, τὰ εἴδη ποὺ ἆγορά ζουν οἱ μαθητὲς ἀπὸ τὶς σχο λικὲς καντίνες θά πρέπει νά προσφέρουν τὸ 1)δ περίπου τῶν θρεπτικῶν οὐσιῶν τῆς ἡμέρας. «σύμφωνα. ρὲ ὁτὸ περιαδιχὸ «Ὁ Καταναλωτὴς» ἡ καντί γα πρᾶπει νὰ: προσφέρει στὰ.-- πάτδια” πεδδίόσ' “τα ἀκδλουδα | δὲ παιδιὰ ὅ--δ χοονῶν: 610 θερμίδες καὶ 26 πισ πρωτεὶ- γη. Σέ παιδιὰ 8---ἶδ χούνων τὸθ θερμίδες καὶ 96 τισ πρω τεΐνη. Σὲ παιδιὰ 485 χρονῶν καὶ πάνω: 1000 θερμίδες καὶ 90 πισ πρωτεΐνη. Τὰ παιδιὰ Θθέδαια, ὅταν Ἀγοράξδουν ἀπὸ τὶς καντίνες δὲν ἐνδιαφέρονται γιά ϐθρε- πτικὲς οὐσίες, οὔτε γιὰ ὑγι- εινὰ παρασκευάσµατα. Ῥνδιαφέρονται µόνο νὰ ἱπανοποιήσουν τὴν πεῖνα καὶ τὴν ὄρεξη τους. Κατὰ συνέ: πεια πρέπει κάποιος νἁ διδά ει στὰ ποιδιὰ τὶ πρέπει νὰ τρῶνε. Κι αὐτὸς ὁ κάποιος, ποὺ ἔχει εὐθύνη νὰ διδάξει στὸ παιδὶ τὴν καλὴ διατρο- φἠ εἶναι τὸ σχολεῖο καὶ οἱ γονεῖς. Μόνο μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο --κατὰ τὸν Σύνὸς- σµμο Καταναλωτῶν-- οἱ γνώ σεις θά γίνουν δίῶμα στά παιδιὰ καὶ θά τά χάµουν ἵ- κανά γά ψωνίδουν σωστά ἆ- πὸ τὴν καντίνα. Μέχου τότε εἶναι σωστὸ, οἳ καντίνες νά προσφέρουν µόνο τὰ κατάλληλα τρόφιμα. Τ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ἨΠαραθέτουμε τὰ εἴδη ποὺ ἠπάρχουν στὶς παντίνες τῶν σχολείων τῆς Λευκωσίας, ἆᾱ- πὸ τὸν χατάλογο «ποὺ ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸ Λογιστήριο τῆς ᾿Ἠφορείας Ἑλλκηνικῶν Ἐππαιδευτηρίων ΆΑΛενκωσίας (ᾖμερ. 32.10.1940): Σάντου- τς: (ὄάρος ψωμιοῦ δὸ ὃρ., θάρος ὑλικῶν 1ὅ ὅρ., μὲ χάμ λονυκάνικο, Ἀλούντα, χάµ- ποῦργκεο, οόστο, διάφορα) τσάϊ χωρὶς γάλα γάλα φρέ- σκο (δεστὸ ἢ κοῦο) ἀναψι- χτικά μικροῦ μεγέθους, χυ- μοὶ (σὲ πλαστιχὸ σὲ τενεκε στὴ σειρὰ δεκάδες παϊδιά προσπαθοῦν νὰ πάρουν/ κάτι, γιὰ νὰ κόφοὺν τὴν πείνα τους. . ατικὸ Ἠ -τά «τεχνητά ποτά ποὶ συνήθως ἀποκαλοῦνται φρου ταποτὰ. , Ἂ 9. Νὰ ἀποφεύγονται σάνκ τουϊτς. μὲ ἀλλαντωά γιατὶ ε’, κτὸς τῆς πληθώρας τῶν συ.’ τηρητικῶν καὶ χροσατιιῶν ον σιῶν ποὺ περιέχουν, ἡ ἄνακ λαγία λίπους εἶναι πολὺ µε «γόλη οκαὺ φἠπομένως Ἠ ποσό τητα. τῆς ᾿πῤωτεΐνης ποὺ π οιέχει- εἶναι «λιγότερη. σφι Νά Ἡθασθονθει ἡ πώ λησηπ φρούτων τῆς ἐποχῆς λΑπὸ τὰ φοοῦα τὰ παιδι θὰ πάρουν τὶς διταµένες πο χοειάσονται καὶ θὰ ἀποκτίρι σουν Ἀαλες συνήθειες διατῃ ὅ ῆ τι φῆς. 4. Νὰ ἐνθαρούναντα τ παιδιὰ «νά τρώγουν ὅσο τκὶ δυνατὸ λιγώτερα ζαχαοωτ ὅ καὶ Ὑλυχίσματα Ὑιατὶ χὺ λοῦν τά δόντια, κόδουν τὴ ὄρεξη καὶ «προκαλοῦν παχι σαρχία. : µη : αἲ ΕΛΕΠΧΟΝΤΑΤ ὃν ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 9 : κ Ἡ' Γραµµατεία τῆς Ἔδχειν λικῆς Ἑφορείας Λευκωσία ος μᾶς διαθεθαίωσε ὅτι ἡ ποιιἠ τητα, ΄ ἡ κατασκευη καὶ τᾶν τιμές τῶν τροφίμων ποὺ σε θίρονται στὶς σχολιχὲς καὶ Γ τίνες, ἐλέγχονται, καὶ ὑπό ᾳ χει σχετικὺς Ἀατάλογος, ιὁ ναρτηµένος ἔξω ἀπὸ κχάέσ σχολικὴ καντίνα: τι Ὁ ἔλεγχος τῆς ποιότητεια τῶν τροφίμων, κατὰ τὴν Ἴδο Φορεία τῶν Σχολείων τῖ κῆ Λευκωσίας, γίνέται ἀπὸ τ. ἀδελφὲς ἐπισκέπτριες ᾿ τι Ὑπουογείου Παιδείας κ.ώι τοὺς διευθυντὲς τῶν σχολερ, Μέχοι τώρα ὅμως δι Ωω, ἔχει αροχύψει περίπτωση κατάλληλων τροφίμων στ καγτίνες. Χωρὶς θέθαια το . το νὰ σηµαίνει ὅτι ὅλα τμ τοὐφιυμα ποὺ σερθίροντα ε γαν τὰ κατάλληλα γιά τὶ ὁνατροφὴ καὶ τὴν ὑγεία τᾶς παιδιῶν. Διαπίστωση τῆς )ΡΝ ταλληκότητος Ὦ ὄχι τῶν τς φίµῶν, µόνο μὲ ἔπισημονι ἀνάλυση στὸ χημεῖο µπορ νὰ γίνει ᾿Αγάλυση ὅμως ὃὁ αφόρων τροφίμων, στοιχίς πολλὰ καὶ δὲν φαίνεται κι νένας διατεθειµένος νά πλ οώσει ἀπὸ τὴν τζέπη τί γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ, Ἔπομ δάχι), γλυκίσµατα, ταχινό- ΚΕΡΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ υδως πιττες, ἐλιοτὲς, τυρόπιττες, νως, ἢ καταλληλότητα τᾷ ἐν τσίπιτος, παγωτὰ (πλάκα, τροφίμων ἐξαρτᾶται ἆγ : χωνάχι, τρίγωνο, ποτηράκι, τοὺς παρασχευαστὲς. ᾖΚ. Ἑνλαράκι), σοκολάτες {(µι- στὴ δική τους τιµιότητα κι κρὲς --- µεγάλες, µελίτα, λέ εὐσυνειδησία ἐναπόκειται ος ὧν, µάορς, µπάούντυ, ἴον νε παρασκευή τῶν τοοφίµα κ στλὲ, κίτ--νάτ, νουτέλα, του ποὺ εἶναι ἁἀπαραίτητα γι η ξ, κάτς, τσιόκο), τοὺς κα- τὴν «κανονικὴ διατροφή τᾷ Φφὲς, λεµονάδα Χχῆμα, τριαν- παιδιῶν µας κι ἐμᾶς τό τάφυλλο, μολτίζες µάρς, πἱσ ᾖἰδίων. σες χῦμα, πίσσες σὲ κουτὶ,, ξ κοῦπες, ἰνδοκάρυδα, γάλα | - Ν (Καραλαμπίδη σὲ μιχκρὸ χαρ ΣσυνΏλθε 4 τόν 136 ποτήρια). ἵ 'Απὸ απροσωπικὲς ἐπισχέ-] ε Ν «εις ποὺ εἶχαν µέλη τοῦ Μικτὴ Ῥωνδέσμου Καταναλωτῶν. Π ὲ λινὸς ίγες θ- 2 . ο ο ιο ος ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑΣ ολ Αα ο ΟΙ μη ΠολΥκατοκια Στην Προκυµαια πο η Ἀητας μι. Ἐπιτροπὴ . ! ΜΕΛΚΟΝΙΑΝ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ (περιοχή Σχολῆς Τέρρα Σάντα νο ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ό τι διαπίστωσαν πὼς διατί- (ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ΜΕΛΗ, (πάροδος Σάντα Ρόζα) ο ο) λα μας ΣΤΗΝ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ πμ 5, τασας πῶς υβτ - Αρ ῤβοη Μο 11 π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 3 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ σαι, Αμ μα μαμα Προσωπικοῦ ἀπὸ: ᾿Αφρόζες, τσιγαράχια, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2 8 3 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Το ο πε ο λς ο, αλ ο ην ο λε αεί γλυφιτζούρια καὶ ταχαρωτά, ποὺ περιέχουν µεγάλες ποσό τητες συντηρητικῶν χαὶ χρω στικῶν οὐσιῶν. Σὲ ἐρώτηση µας ποιὰ µέ- τρα. πιστεύουν ὅτι απρῖπει νά λακΓθοῦν ἀναφορικά μὲ τὴν Σειτουργία τῶν σχολικῶν καν Συνῆλθε χθὲς, ὑπὸ τὴν πρ, εδρία τοῦ 'Ὑφυπουργοῦ παρ τῷ Προέδρω κ. Π. Σταύροι ἵ ἡ Μικτὴ ᾿Ἐπιτροπὴ Προσω ἵ κοεῦ καὶ ἐξέτασε διάφορα δ ! μοσιοὔπα)λληλικὰ ζητήματα, Ὅπως ἀναφέρει ἐπίσημ ἀνακαίνωση, στὴ συνεδρία λ ο ο σα αι ει] Μέγαρον ΚΕΡΜΙΑ ' Διαγόρου 4, 8ος ὄῤοφος Τηλ. 43692 - Λευκωσία Τέλεξ: 2372 ΚΕΗΜΙΑ ΟΥ προς ον αἱ δηαδέ ξ . τνωνν έλη τοῦ Συνδέσμου φΡηΣ: ὁμόφωνα ἀπόφαση ἀν.. Βαταναλωτῶν, ἀπάντηταν: Φφερκὰ μὲ τὴν ἐπάνδρωσ 1, νὰ ἐνβαρρύνονται τις ιά τὴ. λειτουργία τῶν Τμ . παιδιά νὰ πιάθνωῦν σάντυι µότων Πρώτων Βοηθειῶ τς μὲ ἕνα παπεττάν υάλαι τῶν Κυδερνητικῶν Ἀοσακ ἀντι τὺ συνηθισμένο ἀναφυ- µείων, ἡ. τέχνη | Σελίδα 4 6.20 Ὁ μίμος καὶ του Φ.00 Φοσοωδὰλ Πέππαρντ τν ρασιὀορωνο 0ἱ Βγγελοι ξανακτυποῦν Οἱ ἄγγελοι τοῦ Τσάρλυ ξανακτυποῦν !' '“Αρ- χισε ἧδωα στὺν ᾽Αμερικὴ ἡ μετάδοση τοῦ 5ου κύκλου τοῦ δηµοφιλέσίατου αὐτοῦ σήριαλ, μὲ τὰ τόσα σκάνδαλα καὶ τὶς τόσες ἀλλανγὲς πρω- Φ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ αρχίζει ἀπόψε στὶς 6.40 μμ. τὴ μετάδοση της μιὰ νέα σειρὰ ταινιῶν ποὺ ὁσχολεῖται μέ τὴ ἱστορία πῶν σιδηροδρόµων καὶ μὲ τὶς σημαντικότερες σιδηρα δρομικὲς διαδροµές τῆς Εὺὐ- ρώπης. | α αἁ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Θὰ μεταδοθιῖ ἀπόψε στὶς 7.05 τὸ Α΄ ἡμίχρονο τοῦ ἐποναληπτικοῦ τελικού ἀγὼ να γιὰ τὸ Λήκ--Κάπ µετα ξὺὑ τῶν ὁμάδων Γουέσι--- Χάμ Λίδερπουλ ποὺ ἔγινε στὸ γήπεδο Βίλα-- Πάρκ στὸ Μπίρμιχαμ. Ἡ ὀἐκπομπὴ αὐτή µεταδί διτοι ὅπως πάντα ἔγχρωμη. Τὸ πλῆρες 5. 00 Έναρξη Κινούμενα σχέδια 5.30 Ποῦ εἶναι ἡ Τ 6.10 ως στὴν ᾽Ααγγλικὴ απόψε στή ΤΝ ταγωνιστριῶν. Καὶ τὸ. τελευταῖο εὐνγγελούδιν μετὰ τὸν ἀναχώρπσπ τῆς Σέλλυ Χάκ εἶναι ὡς γνωστὸν ἡ Τάνια Ρόμπερτς. Ἡ Τάνια Ῥόμπεοτς, εἶναι ἡ 9Ἴχρονη ᾖτυχερὴ κοπέλλα ποὺ κέρδισε τὸν ϱόλο τῆς Τζούλη ῥῬίτσαρντς ἀνάμεσα σὲ 2.00 ὑποψήφιες. Παν- τοεµένη μὸ τὸν συγγραφέα 9 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΖΩΡΤΖ ΠΕΠΠΑΡΝΤ «Τὸ ἐκκρυμές» εἶναι ὁ πίτλος τῆς δραματικῆς ἁστυ νομικῆς ταινίας ποὺ θὰ µε- ταδοθεῖ ἀπόψε στὶς 9.00. Πρωταγωνιστοῦν: Τζὠρτξ Πέππαρι, Τζον Σήµπεργκ, Ρίτσαρντ Κάῑλν, Τσάρλς ὼ. Ἡ ταινία εἶναι παραγω γῆς 1960 σὲ σκηνοθεσία Τζώρτζ Σ ζ . 6 'Ο Φράνκ Μάθιους, ἕ- νας σκληρὸς ἀστυνομικὸς στὴν Οὐάσιγκτων ὑποψιά ζἕεται ὅτι ἡ ὅὄμορφη σύζυγος του ᾽Αντέλ τὸν ἀπατᾶ. ᾿Επί πλέον εἶναι πικραμένος για τὶ ἕνας δικηγόρος σὼζει ἕνα διαστὴ---δολοφόνο ἀπὸ τὴν ἠλεκτρικὴ, καρέκλα καὶ ἐξασφαλίζει τὴν ἀπόλυση του μὲ ἀπόφαση τοῦ Ανω τάτου Δικαστηρίου. πρόγραµµα 6.20 'Ο μῖμος καὶ ἡ τέχνη του 6.40 Ταξίδια στὴν 7.05 Ποδόσφἀίέρο (ἔγχρωμο) 9.00 Σέρλοκ͵ Κόλς » : 8.30 Εἰδήσεις 9.00 Φιστιδὰλ Τζὼρτζ Πἐππαρντ 10.45 Εἰδήσεις. .ΟὈοΟ»υο ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα 0630 Εἰδήσεις 0640 Ἑλληνικὴ µουσικἡ 06465 Σήµερα, ἀπετειολόγιο 0700 Καλημέρα σας 0715 Αελτίο τιυμῶν 0730 Εἰδήσεις 0740 ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ παραγωγὴ 05340 ᾿Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας 00390 Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 0945 'Ἡ ὀρχήστρα Γκρέγκερ 1000 Εἰδήσεις 1005 Ἐένη µουσικὴ: Ο,τι παίζεται καὶ τραγου- διέται σήμερα 1100 Ἡ Κύπρος µας 1140 Νησιώτικοι χοροὶ καὶ τραγούδια 14300 Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα 1390 Εἰδήσεις 1340 Μηνύματα πρὸς ἐγκλωδισμένους 1400 ᾿Αφήγημα 1415 'Απὸ τὸ ἑλληνικὸ καὶ ξένο πεντάγραμμο 1445 Ἡ γερμανικὴ ἀπὸ αδιοφώνου 1500 'Ο κιθαρίστας Παῦλος ) Βοντιτσιάνο σὲ ἔργα Σόρ, Πόνσε καί Μπαρίος ΜΠΕ.ΣΣΥ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ... 1530 Ελληνικὲς 1600 Εἰδήσεις 1605 Παιδικὴ γωνιὰ 1630 Λαϊκὸ κομπολόϊ 1700 Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 1730 Ματιές στὸν κόσµο τῆς ξένης µουσικῆς 1800 Εἰδήσεις 1805 Ἡ ὥρα τῆς Ὑπαίθρου 1845 Κυπριακὴ δημοτικὴ ουσικ ἐπιτυχίες ὴ 1900 Ἐλαφρὰ λαϊκὴ µουσι κ καὶ τραγούδια 1930 Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 2000 Μαζὶ μέ τοὺς δημιουργούς µας 2100 Νέες παραλαδές δίσκων σοδαρᾶς μουσικῆς Εἰδήσεις Ξένη μουσικὴ καὶ τραγούδια Εἰδήσεις Ἑλληνικὸ ποικίλο. πρόγραµµα Εἰδήσεις ᾿Εθνικὸς Ὕψμνος 8’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ᾿Απὸ τὸ ρεπερτόριο τῆς σοδαρᾶς µουσικῆς Εἰδήσεις Κλασσικά φαδορί Συναυλία μέ Ρα- διοσυμφωνικὴ Ορχή στρα Στουτγάρδης 1200 Τέλος τῆς ἐκπομπῆς 2200 2210 2300 2305 2400 ο005 0900 1000 1005 1050 Καὶ µία εἴδηση πρωτότνπη, ἀπίστευτη θὰ λέγαμε. εἩ Ἰπέσου ᾿Αργυράκη στὸ φεστιδὰλ τραγουδιοῦ τῆς ᾿α- πωνίας ἔνπροσωπιησε ” φως ᾿Ἱαπωνία καὶ πῆρε τὸ 3ο 6ρα 6εῖο ! Καἱ νὰ πῶς ἔχει ἡ ὅλη ἱστορία. Ἡ πρώτη ἐπαφὴ ψινε τὸ ναλοναίρι τοῦ Ντ’ Ορ» ποὺ ἔγινε στην 6ωποι τῆς δισκογραφικῆς 'Ἔταιρ Άεσα» λοιπὸν τὴν Ἰμπέοσυ στὴν σε στὴ γλώσσα τους ἕνα μιμρὸ ἵΟ δίσκος γνώρισε ἐπιτυχία, σαν νὰ τοὺς ἑκπροσωπήσει ἡ μας' εεοχον ΠΜειὰ ἂἅπ᾿ αὐτὰ τὰ ὡπαῖαι Σπίσημο φεστιδάἀλ τους. Ώσαν κι ἕνα µεγάλο δίσκο. τῆς Μπέσσυ μὲ τοὺς ᾽]άπωνες ἕ- 80, ὅταν τραγούδησε στὸ «ΕΡὸξ Αθήνα καὶ τὴν εἶδαν δύο ἔκπρό- εἰας «} ουατανάµπε». Κά- Σ]απωνία ὅπου ἠχογράφη- δίσκο μὲ τίτλο Τοσίχικο». χι ἔτσι οἱ ᾿Γάπωνες ἀποφάσι- δικιά µας τραγουδίστρια στὸ τῆς γύ- Μπάρου Ῥόμπεοις, δεκίνησε τὴν. καρονέρα της σὰν μµον- τέλο καὶ μετὰ ἄρχισε νὰ ὁ- πιδιώκεν νὰ παίξει στὴν µι- κοὴ ὀθόνη. Οἱ παραγωγοὶ τοῦ σήριαλ τὴν εἶδαν α ἕνα ἐπεισόδιο τῆς σειρᾶς «Λὰς Βέγκας» καὶ ἐνθουσιάστηκαν. «Θὰ εἶναι ὁ πιὸ σέξυ .ρνελοςν, εἶπαν, καὶ τὴν [᾿ προσέλαδαν μὲ ἕνα ὄχοονο συµδόλαιο. Ἂλς δοῦμε ὅμως γιὰ λίγο τὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ πολυ τάραχου σἠριαλ. ὃν 19Τ6--ΊΊ: Ἡ πρεμιέρα τῶν «Αγγέλων τοῦ Ἠσάρλυο» στὸ κανάλι τοῦ ΑΒΟ ἦταν ἀπ τὴν πρώτη φιόλας μέρα ἕνα µεγάλο χὶτ. Τοία κορί- τσια, ὃροσερὰ καὶ ὡραῖα ντυµένα τὰ θγάζουν πέρα μὲ δύσκολες ἁποστολὲς, ἀντυμε- τωπίώοντας ἕνα σωρὸ ἁπατε ὤνες καὶ κακούργονς. Θέμα ποὺ συγκινεῖ ἰδιαίγερα τόσο τοὺς μμεδς ὅσο καὶ τὴν µέ- ση ᾽Αμέοικανίδα, Ἡ μόνη γινωσὴ ἀπ' τὶς τοεῖς τους, ταν ἡ Καΐητ Τζάκσον ποὺ εἶχε Πδη παίξει στὶς σειρὲς «Ἀτάοκ Σάντο- ους» καὶ «Ῥούκις. Ἡ ᾖΖακλὺν Σμίθ καὶ ἡ Φάρα Φώουσετ ἦταν κορίτσια γνωστὰ ἀπὸ διαφημίσεις καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὰ σαμπουὰν τῆς «Γουέλλα». Σύντομα ἡ Φάρα ἔγινε ἡ «πιὸ δηµοφιλὴς καὶ τὰ πόστερς της, ὅσο καὶ οἱ κοσκλίσες μὲ τὸ ὁμοίωμά της πουλιῶν- ταν περισαύτερο ἀπὸ κάθε τι ἄλλο, Τὸ σῄοιαλ ἦταν ποῶτο σὲ ἀποοαματικότητα. ὃν 1911---1δ: Ἡ δεύτερη περίοδος τοῦ σήριαλ ἄθχισε, χωρὶς ὅμως τὴν Φάρα, ἡ ὁ- ποία ἔκφυγε καὶ τὴν θέση της πῄφε ἡ ξανθομάλλα Τσέρυλ Λάντ. κιολας κ εκες κ... νο. Οἱ παραγωγοὶ τότε χυνή- γησαν τὴν Φάρα δικαστικἁ καὶ νὴν ἀνάγκασαν νὰ πλη- ρώσει πρόστιμο καὶ νά παί- ἒει σὰν γκὲσι στὰρ σὺ δύο ἐπεισόδια, Ἡ Ἰσέου.ὶ Λάντ εἶχε µεγάλη ἐπιτυχία ὅλη τὴ σαιζὸν καὶ τὰ πῄγε πολὺ κα λὰ μὲ τὴν Καΐης Ἰτάκσον καὶ τήν Ζακλὶν Σμίθ. Όλοι ἔλεγαν ὅτι οἱ τρεῖς τους, θά εω«φαγωθοῦν». ὦ 1918--ῖος Ἡ τοίη πε ρίοδος ἄρχισε, μὲ μειωμένη ἐπιτνχία, μὰ τὰ ἴδια πρόσω πα, τὶς ἴδιες πεοιπέτενες καὶ πολλὰ προθλήµατα, Ίδια προδληµα τίστηκαν. ἔπρεπε γὰ γίνει γιὰ νὰ ξαναφουντώσει[ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ. ο Ῥὴν λύση ἔδωσε ἡ Καίΐητ Τζάκσον, ποὺ δήλωσε ὅτι μὲ τὸ τέλος τῆς σαιξὸν θὰ φύ- γει ἀπὸ τὸ σήριαλ. ὦκ 1919---δ0: Τὰ περιοδι- κἁ καὶ οἱ ἐφημεοίδες ἄοχι αν ἀνεδνη οἳ μοο. τ τοῦ καν δν Αγγελου. ΌΤολιἁ διάλάξαν οἱ παραγωγοὶ τὴν κοπέλλα ποὺ διαφήμιζε τὴν χολώλα Τσάρλυ, Ῥὴν Σέλ- ον. ἀδύνα ἐ- τη, µουφωμ νη καὶ πολὺ κομψὴ, «ἐνόχλη σε» ες ἄλλες δυὸ συµπρω- ταγωνίστριές της, τὴν Ζα- κλὶν Σμίθ καὶ τὴν Τσέουλ Λάντ.. Γιὰ ἄγνωστους λόγους, οἱ παραγωγοὶ δὲν ἀγαναίωσαν τὸ συµθόλαιο μαζν της καὶ ἄρχισαν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ ψάχνουν γιὰ τὸν καιν γιο Αγγελο. 9 σημ” μέ τς τό- ρα ἐἑπκρατέστεσις οψήκρι- ες ταν ἡ Ποίσιλα Πρίολευ ἡ Ίξαίην Κέννεντυ, ἡ Περ- οἷς Καμπάτα καὶ ἡ Τάγια Ῥόμπεοις, μιὰ μελαχροινὴ ποὺ Έγινε κοκκινοµάλα, καὶ ὅλοι πιστεύουν ὅτι θὰ κεοδί- σει τὶς καοδιὲς τῶν τηλεθεα τῶν. δοῦμεο λοιτὸν{ ὧν ΕΙΝ ΕΜΩΤΗ 30 αΠΡΙΛΙΟΥ 19861 ΑΕΥΚΩΣΙΑ Μετοχικὸν Φαρμακεῖον ΣΕΚ Ατυκωσίας, Οδὸς Τρι- κούπη, 188 Τηλ. 6469Ι |. Μαρία Λειδαδιώτου Εὐριπί- δου, Στασάνδρου 68 Τηλ. 51566 Α. Π. Λυσάνδρου, Λεωφ. Εὐαγόρα 26 Τηλ. 456δὶ ΛΕΜΕΣΟΣ Χαρούλα Χριστοφίδου, Πολε Μηδίων Τηλ. 71568 Κώστας Κωνσταντίνου, 'Α- γίας Φυλάξεως 105 Β Τηλ. 53525 ΛΑΡΝΑΚΑ Γεωργία Χριστοδούλου, Ἔρ μοῦ 5ΊΓ Τηλ. 527032 ΠΑΦΟΣ Φορμακεῖον Καθητζιώτη, Βότση 5 Τηλ. 32552 Αν ἤταν αὐτὴ τὸ κέρὸς σου! Ἡ κοπέλα τῆς φωτογραφίας εἶναι ἡ Ντόροθυ σεφιλντ. Μιὰ ἸΑΥγγλιδούλα καταµελάκχροιῖντι μὲ ἁ- τίθασσα μαλλιὰ καὶ µάτια καυτερὰ σάν... κάρ- 6ουνο. Δπλαδὴ μιὰ σπάνια περίπτωση καλλονῆς διιλὰ µανευτικῆς. Τὸ περιοδικὸ ποὺ τὴν λαν- σάρει καθιοµένπ στὸ ζάρι, γράφει: ἐΣκέφου ἄν ἔρριχνες μιὰ ζαριὰ καὶ νάφερνες έξδάρες καὶ πὸ κέρδος σου νὰ ἤταν ἡ Ντόροθυ! 1.1 1 [ κοινωνικά ΓΙΑ 505 τσ) --- ΑΝΑΓΚΗ Ε ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) 1 3 99 Ἠυροσδθεστικὴ 199 Πρῶτες Βοήθειες ο 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΑοχηγεῖυ Αστυνομίας 4089555 2Αξιωματικὸς Ὑπηρεσίας 4095656 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκωσία 51111 Λεμεσος 68111 λάρνακα 62566 Πάφος 7 825064 ΒΛΑΒΗΣ Πηλεφώνου 197 Τέλεξ 60566. Ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος 65001 “Ἠδρεύσεως 99991 ΔΙΡΘΝΕΣ ΑΒΡΟΛΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ Σ 041---54589 Ρ.Τ.ζ. 99981 Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ ΕΙΡΒΙΝΙΜΙΝΙΙΜΙ Ἡ Βίκ Μοσχολιοῦ μιλᾶ ΚΡΙΣΗ ΥΠΛΡΧΕΙ ΣΤ0 ΚΑΚΟ ΤΡΛΓΟΥΛΙ Μιὰ µενάλη λαϊκὴ τραγουδίστρια, ποὺ γιὰ 17 ὁλόκλπρα χρόνια θρίοκεται στὸ πρωτα γραμ μὸὰ τοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἡ Βίκυ Μοσχολιοῦ μὲ τὶς ἁμέτρητες ἐτι- τωάες της μιλάει σήµερα μὲ πολλὺ ἀγάππ στὸ κυπρισκὸ κοινὸ μέσω τῆς Τὴν συνάντησα στὸ «Στὸρο» ὅπου γνωρίζει χάθε π πικὴ ἐἑπυτυχία. Μόλις εἶχε τελειώσει τὸ πρόγραµ- µά της, κι ἀχκόμη δὲν εἶχαν κοπάσει τὰ θερμὰ ἆχειροκρο τήµατα τῶν θαμώνων. Ἔτσι χωρὶς προγραµµατι- σμὸ ἔρχετω ἡ πρώτη ἐρώτη ση στὴν κουθέντα µας. -)Αλήθεια Βίκυ, εἶσαι ἀπ τὶς λίγες περιπτώσεις τρα- γουθιστριῶν στὸν Ελληνικὸ χῶρο πο) τόσα πολλὰ χρό- για κρατᾶς ἀμείωτη τὴν ἀγά πη τοῦ κόσµυ. Πώς τὰ καταφέργεις --Αὲν προσπάθησα ἰδιαύτε- ρα. 'Απλῶς φρόντιζα πάντα γὰ εἶμαι ἁληθινὴ, ἐργάτης στὴ δουλειὰ µου εὐσυγε δητη καὶ δὲν τὸ αμ γὼ τ φοινό µου. ὁ προπάντων! ---”Αγ ἔκανες Βίκυ ἕναν ᾱ- . πολογναμὸ τῆς μεγάλης σου ΕΙΣΦΟΡΕΣ : Ἡ Φιλόπτωχος ᾿Αδελφό- της Λεμεσοῦ διέγειµε ἕκτακτο πασχαλικὸ θοήθημα σὲ διάφο οες οἰκογένιες τῆς πόλεως τὸ ποσὸ τῶν 31.500, τὸ ὁ- ποῖον εἰσεπράχθη κατὰ . τὸν ἔρανο τοῦ Πάσχα. --«Ἀλσέφεραν στὸν «Φιλό- πτωχο Σύλλογο ᾽Αμμοχώστου ὁ κ. καὶ ἡ κ. Παν. Παναγιω τίδη στὴ µνήµη Πάνου ᾿Αοι- στοφἀνους 35 καὶ οἱ δίδες Χρυσάνθη κἀὶ Αἰμιλία Ώωτα- γιώργη στὴ µνήµη ΄ Πάνου ΣΑρνάτοφάνους 35. - ---Ἑλσέφεραν στὴν Φιλόο- πτωχο Αδελφότητα 3τροδό λου ὁ κ. Ῥάσος καὶ ἡ κ. Στά λω Κατζηιωάννου 3500 στὴ µγήµη τῆς µητοός τους Μα- ρίας Χατζηζωάννου μοναχῆς καὶ τοῦ γαμπροῦ τους ἾἊν δρέα Ῥηλεμάχου, Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Ἀριστοφίδη Κανάρη 520 στὴ µνήµη ἁδελφῆς Μαρίας ΝίΡΘΙΕΞΘ 1 4 49 4 5 6 7 8 9 Ἱο ο ος ωσοω νώὼ δω ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ᾱ, Τὶς χοησιμοποιοῦν συ- χνὰ οἱ κτίστες. 9. Μποοεῖ νὰ εἶναι καὶ κο σμήμµατα. 8. ᾿Ἐπιδεομωιοὶ σχηµατι- σμοὶ --- Μόριο τῆς γλώσσας μας. 4, Αρχαία λέξη γιὰ την ἀηδία. ---- Σημαντικὴ πόλη τοῦ Βελγίου (γεν.). δ. ᾿Αποτελεὶ µακάδοιο θέ --- Χῶοος κτηνοτοοφι- αμα. κῆς ἀναπαραγωγῆς. 6. Δίφθογγος. - 'Ὁ πρῦ- τος εν. 1 δαμματέος τοῦ ΟΗΕ τ. Ἔχουν τὰ µέλη τους. 8. Γαλλικὸ ἀνδοικὸ ὄνομα ποὺ θυμίζει διάσημο συγγοα φέα. --- Παρουσιάζονται σὰν ἄγνωστα. ϐ. Διάκριση ἀντιδραστή- ϱων (αἶτ.) 10. ἨΜεγάλος μουσουογὸς (ἄντιστο.). Ἡ δεύτερη γυναίκα τοῦ προφήτη Μωά- μεθ. ΚΑΘΕΤΑ 1. Χωρὸ τῆς ἍΛ᾿Αττικῆς (τὸ τελευταῖο γοθάμμα εἷ- ναι Α). 9. Περίοδος τῆς ἱστορίας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ (μὲ ἄρθοο). 8, Ἐνπεπτο φαγητὸ. -- Ἔ να ὄργανό µας. 4. Χρήσιμο στὸ ἄροτρο.--- Πὸ ἴδιο μὲ τὸ θα’ ὁριξόντια (τὸ τέταρτο Νοάµμμα εἶναι Τ) δ. ᾿᾽Αρχαῖος θεὸς τῶν λα- ὦὤν τῆς Μεσοποταμίας. '-ΟΣυ νηθνα μένο ἀγγλικὸ ἀνδοικὸ ὄνομα 6. ᾿Ακολουθεῖται ἀπὸ μιά | αἴτιατικὴ (ἀντιστρ.) --- Κα- τάόληξη τοιτοκλίων ὀνομά- τῶν, --- Ἑλδος δέντρου. τ. Χώρα τῆς ᾿Ασίας. -- γειτονικὰ γοάμµατα. 8. ᾿Απὸ τὰ τρία τὰ.. δύο Σύγχρονος ἠθοπονὸς µας ϱ. Ἐλκονίζετα, σὲ σηµαῖες μουσουλμανικιῶν κχωοῶν. --- Γυναικεῖο ὄνομα. 10. Ανατρεπτικὴ ἐνέργεια -- Τοῦ ἀφαίρεσε τὰ προνόμιά του τὸ σημερινὺ καθεστὼς τῆς Αἰθιοπίας. ΛΑΤΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΚΤΒΕΡΝΗΣΗ 5. Ἀ- ΠΟΝΙΑ --- ΕΝΑ ὃ. ΝΑΣΑ -- ΠΑΡΑΣ ᾱ. ΝΙΚ -- ΤΟ ΝΑΤΑ . ΙΤΟ -- 1 -- ΝΑΡ ϱ, ΒΙΣΚΑ:ΙΚΟΣ Ἱ. ΔΟ --ΙΝ -- ΑΝ Α. ΛΙ ΤΑΝΕΙΑ 9. ΡΗΤΑ-- ΕΟΚ 10, 1ΣΣΟΣ -- ΑΚΤΗ. ΚΑΘΕΤΑ Ι. ΚΑΝΝΙΒΑΛΟΙ 5. Υ- ΠΑΙΤΙΟΙ δ. ΒΟΣΚΟΣ -- ΤΑΣ 4. ΕΝΑ -- ΚΙΑΤΟ ὅ. Ρἵ -- ΠΑΝΝΗΣ 6. ΝΑ ΠΟΛΙ -- ΕΡ Ἱ. ΑΝ -- ΚΑΙ Α. ΣΒΡΑΝΟ -- ΑΡΚ 9. Η ΝΑΤΑΣΑ -- Το 10, | Χατζηκωάνγου καὶ ΑΣΑΡ -- ΝΙΚΗ. ᾽Ανδοέα Τηλεμάχον. , --Ῥλσέφερατν στὸν Κύκλο Ἐογασίας Κυριῶν Λεμεσοῦ ἀντὶ στεφάνον Ὁ κ. καὶ κ. 98 στὴ µνήµη Ἰωσὴφ Ναπολῆ, ὁ κ- καὶ ἡ κ. Γιάγκου Λάρμου 5. στῆ µγήµη ᾽Ανδϕέα Τηλεμά- χου 84ἱ στὴ µνήµη ᾿Ἰωάννη Σωτηρίου, ἡ χ. Ρέα ἸΑντω- γίου καὶ ὁ κ. καὶ ἡ κ. Σω- κράτη Παπαχριστοφόρου 3 στὴ μνήμη Νίκου ᾿Αφάμῃ. --ἵὉ κ. Γεώογιος Εύστρα- τιάδης ἀπὸ τὴ Λάρνακα εἰἶσέ φερε γιὰ τοὺς ακοποὺς τῆς Ἔ πιτροπῆς Διαφωπίσεως ἕἄν- πριακοῦ Αλγῶνος τὸ ποσὸ τῶν 3δ0 ἀνιὶ στε- φάνου στὴ µνήµη Γεώργιου 1ιάγκου Βαονάδα. --λοέφεραν στὸν ἀνλύπτω χο Σύλλογο ᾽Αμμοχώστου οἱ ἀκόλουθοι: κ. Ξαὶ κ. Γεώργιου ᾽Αγαπητοῦ στὴ µνήµη Σῶτη οάχη Χοιστοφίδη 35, κ. Κά- στας Α. Σοφιανοῦ στὴ µνή- µη Πάνου ᾿Αριστοφάνους 45, κ. ζωηοὼφ 'Ἠλία στὴ. μνήμη Παντελάκη Μιχαηλίδη 51, κ. Σαδζάχης Νικολαΐδης στὴ μνήμη Χ΄ Κνυπριαγοῦ Νυκο- λαΐδη 35, οἴχογ. Παύλου Παυ λίδη στὴ μνήμη ἅ’’ Ἐυπρια- γοῦ Νικολαΐδη 53, οἱκ. Άκη Σχίζα στὴ µνήµη Χ΄’ Ἐν- ποιανοῦ ἨΝικολαίδη 32, κ. Λοϊνχία Παναγιωτοπούλου στὴ μνήμη Σωτηράκη Χονστοφί- δη 32. θεάματα ΚΙΝΗΝΑΙΟΙΡΑΦΟΙ ΔΕΙΚΩΣΡΙΑ ὲ ΝΤίαΝΑ΄ 3: Ἔαρπορτ 80 ΝΤΙΑΝΑ ἀ: Σκσιῶστε τον. Βέρει πολλά. ΜΙ : Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ ΠΑΛΛΑΣ: Γυμνὰ δολώματα -. ποῦ ο, , αρ τν Οἱ 4 τε ἡρωῖ. ρετδινὰ: με Μπόνε 2ΗναΑ: Στάνιμαν ὁ ρυβοκἰν- ὄνγος δραπότης ΕΛΑΛΑΣ: θὰ τὰ κάνω Τῆς ενὰ ΒΑΡΝΑΚΙΔΗ Στρόδολος: Ὁ ἐκδωιηνής τῆς νύκτας ΛΕΜΕΣΟΣ ΡΙΑΛΤΟ: Απόδραση ἀπὸ τὸ ἸΑλκατράζ. ΑΡΙΕΛ: Ἡ νῆσος τῶν Αρ- κτων ΠΑΛΛΑΣ: Ἱρανίτα ἀπὸ λε- µόνι Νο. 3. ΒΟΛΟΣ: Τὸ λαγωνικό καὶ ὁ ἀῑσίδας. ΣΙΟΡΔΑΜΛΗ: Ὁ χονδρὸς καὶ ἡ παρέα του στὸν στρα τὸ. , ΜΑΚΡΙΔΗ: Τ΄ ὄνομα µου εἶναι Τρυντά ΡΕΞ: 'Ὁ δασιλιάς τοῦ κα- ράτε. ΑΤΤΙΚΟ: 'Οµάδα ἑξοντώ- σεως. ΖΗΝΑ: Κολδετζί, ἐπιχείρηση Λεσπάρδαάλη ΥΠΑΙ ΒΚΙΑΛΗ Κακοπετριά: Καὶ οἱ ἐφιά ἦσαν ὑπέροχον, Πο μυ: παο κάν, ἡ τοῦ Τί ΚΡΗΝΑΙΟ Αερόνείας: ή, συρατιὰ τῶν ἐφτὰ ἠρώων. ΑΠΟΛΛΩΝ ᾿Αραδίππου: Δύο µοντέρνοι γλεντζέδες ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι Κράµερ ἑναντίον Κράµερ ΛΗΝΑΙΟ Παραλίμνι Γῆ πο- πνσµένη μὲ ἱδρώτα. | ἐφωμερίδος µας. καριέρας, τὶ κέρδισες τὶ ἔχα σες, ---Κέρδισα πολλὰ δόξα τῷ Θεῷ. Τὰ περισσότερα ἠθικὰ κόρδη, ἀλλά καὶ µιὰ µονσδι- κἡ ἐμπειρία στὴ ζωή, νὰ ξέ- Ρωώ πιὰ νὰ διαδάζω τὸν Αν ϐρωπο. Μεγάλο σχολεῖο ἡ δουλειά µας. Τὸ µόνο ποὺ ἕἔ χασα εἶναι ἡ εὐκαιρία γἁ χα ρῷ πιὸ πολὺ τὴν οἰκογέγειά µου, λόγω τῶν πολλῶν ὕπο- χρεώσεων. --ἰΜιὰ καὶ μοῦ ἀνέφερες τὰ οἰκογενειακά σου θὰ γὰ μοῦ μιλήσεις γιὰ τὸν χαι νούργισ γάμο σου --'Αν καὶ δὲν θᾶθελα νἁ ἀναφερθῷ στὴν ἰδιωτικὴ µου ζωὴ λέω ἁπλᾶ ὅτι ἀγαπῶ ἕναν ὡραῖο ἄνθρωπο τὸν Γι- ὤργο Λαδράνο κι ἐλπίζω µέ χρι τὸ καλοκαίρι γὰ παντρευ τοῦμε. -ὰς ἔπανόλθουμε στὰ καλλυτεχνικὰἁ ἐνδιαφέροντα. Πρόσφατα Ἡιμήθηκες μὲ χρυ- σὸ καὶ πλατινένιο ο γιὰ τὰ «᾿Αρχοντορεμπέτικα»,. Πῶς δλέπεις τὴν ἐπιχείρηση χρυ σὸ δίσκο --Ὅπως τὸ εἶπες εἶναι μιά ἐμπορικὴ ἐπιχείρηση χωρὶς οὐσία, Γενικὰ δὲν μὲ πολυοεν διαφέρει. Προσωπικὰ ἐκεῖνα ποὺ μ' ἐν διαφέρει εἶναι τὰ καλά τρα- Ὑούδια, κι ἔχω στὸ ἔγεργητι κὀ µου πολλά ποὺ ἔμειναν κλασσικά. --Καὶ γιὰ τὴν κρίση ποὺ λέγεται ὅτι ὑπάρχει στὸ λαί- κὸ τραγούδι, ποιὰ εἶναι ἡ γνώµη σου ο λὐτὰ τὰ τραγούδια ποὺ ἀκούγονταν στὴν πλειοψηφία τους καὶ διαφηµίζονται σὰν ' λαϊκά, Καμιὰ σχέση δὲν ἕ- χουν μὲ τὴν λαϊκή µας µου: σική. Ὅσο γιὰ τὸ ἄλλο τὸ διομηχαγοποιηµένο δὲν ἐκ φράζει τὸ γνήσιο λαϊκὸ τρα γούδι, Τενικὰ ὅμως πιστεύω ὅτι δὲν θὰ περάσει -- στὴ δάση του --- ἡ κατευθυνόµε Υη κατάσταση ποὺ προσπα θοῦν νἁ ἐπδάλουν οἱ πολυ εθγιχὲς ἑταιρεῖες. Φυσικὰ δὲν εἶμαι ὑπὲρ τῶν κλειστῶν ου γόρων τῆς μουσικῆς, ἀλλά γὰ προσφέρει τὸ τραγούδι μιὰ πγευματικὴ Ψυχαγωγία. Καὶ εἶναι πολὺ κρῖμα γἁ προ σπαθοῦν διάφοροι ἔμποροι τοῦ εὔδους νὰ ααταστρέφουν τὴν δθνικὴ ταυτότητα που ἕ- χει τὸ λαϊκὸ τραγούδι. Ἡ κρίση ὑπάρχει µόνον στὸ κα κὸ Υούδι. ---ξαὶ τὶ κάνετν ἐσεῖς οἱ ἄξιοι γιὰ τὴν διάσωση τοῦ καλοῦ λαϊκοῦ τραγουδιοῦ --Ἐγὼ καὶ δυὀ τρεῖς ἅλ λοι ἀγωγιζόμαστε γιὰ νὰ στ χεται ἑκεῖ ψηλά ποὺ τοῦ ἀξί ζει τὸ λαϊκὸ µας τραγούδι. --- καὶ µία τελευταία ἐρώ τηση Βίκυ. Ἔχεις ἐμφανυσθεῖ στὸ (θὀν μπροστὰ στὸ κυπριακὸ κοινό. Ποιὲς εἶναι οἱ ἐντυπώσεις σου, κι ἀχόμη ας γιὰ μὰ καινούργια --Σπὴν Κύπρο Έκανα ου- γασλίες στὴν Λευκωσία, στὴν Λομεσὸ, στὴν Λάρνακα καὶ ᾽Αμμόχωστο, καὶ οἱ ἑντυπώ σεις µου ἁπ' τὸν κόαµο τῆς Κύπρου εἶνα ἐκπληκτικὲς. τὶς πάρτες γιὰ νὰ μὲ δοῦν, καὶ μὲ πόση ἀγάπη μὲ νὰ όρια . ας ἀκό μη ὦ τὴν ἀγ τῶν ὅταν καν ον ναυλία μὲ τὸν Ξαρχᾶκο στὸ Λονδίνο, Φυσικὰ μὲ τὴν πρὠ τη εὐκναίρία θὰ ξανανταμώσω μὲ τοὺς µου Κυπρί- ους γιὰ νὰ νοιώσω καὶ πάλι τὴν ζεστασιὰ μὲ τὴν ὁποία περυθάλλουν τὸν καλλιτέχνη. Τοὺς στέλλω µέσω τῆς «Δει- λιγῆς» καὶ τὴν δική µου ἆ- Υάπη. ΤΑΣΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ. 1 ΑΛΗΑΤΩΔΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Αλματώδη αὔξηση σηµείω- | σε τὶς ελευταῖς μέρες τὸ γάλα γιὰ θρέφη. Ὅπως πληροφορούμαστε, πρὶν 10 περίτου µέρες τὸ γἀ λα πονλιόταν πρὸς 1100 µίλς, Τώρα πωλεῖται πρὸς 1620 μίλς τὸ κοντί, πππτπσπσ σσ ἡ πηιι ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 128] ΓΠ ππππππ ΠΠ σιὰ «Δ) ΜΟΝΟ ωαΔημήτριος Τομπαΐδης, θὰ μιλήσει στὸ κ. εκδηώσειν ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ τοῦ γιουγκοσλαθικοῦ ἐκδοτ ικοῦ οἴκου «Μπαγκντάλα» καὶ µέσα στὰ πλαίσια τῆς ἔκδοσης ποιητικών συλλογῶν ἀπὸ τὶς ἀδέσμεντες χῶρες, εἶναι ποὺ μεταφράστηκε στὰ σερδοκροάτικα ἡ ἀνθολογία «Σύγχρονη Κυπριοκὴ Ποίηση» ποὺ παρουσιάστηκε πρόσφατα στὸ κοινὸ τῆς χώρας στὴ διάρ- µεια Φφοιτητικῆς Υιορτῆς ποὺ ὀργάνωσαν οἱ ἐκε Κύπριοι φοι- τητὲς «Ἡ ἀνθολογία ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ λογοτέχνης κ. Ράτοδιτς Πέσιτς, ὁ ὁποῖος καὶ ἀναλύει τὰ ἐξελικτικὰ στάδια τῆς ποίη- σης τοῦ τόπου, περιλαμδάνει ἔργα 43 Κυπρίων ποιητῶν, µετα- ξὺ τῶν ὁποίων οἱ Βασίλης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Λιπέρτης, Τεῦκρος ᾿Ανθίας, Κώστας Μόντης κ.ἄ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ « Παρασκευή 1.5.198]1 στὶς 8.30 μ.μ. ὁ καθηγητὴς κ. Αν. Βρόνικος, μιλᾶ στὸ Δημοτικὸ Μέγαρο Λεμεσοῦ γιὰ «Τὰ εὑρήμα- τα τῶν δασιλικῶν τόφων τῆς Βεργίνας». Μαξὶ προδάλλονται καὶ φωτεινὲς διοφάνειες. Δευτέρα 4 Μαΐου στὶς 9 μ.μ. ὁ κ. Νίκος Δημητρίου, πρώην Πρέσθυς τῆς Κύπρου στὶς Ἠ.ΠμΑ., θὰ μιλήσει μὲ θέµα «᾿Απόψεις ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτων» κατὰ τὴ συνεστίαση τοῦ ἛἙλ- ληνικοῦ Πνευματικοῦ Ομίλου στὴ «Μακεδονίτισσο». ὢ Τὴν Τρίτη 5 Μαΐου στὶς 7.30 μ.μ. ὁ ἐξ Ἑλλάδος κ. Ἑλληνικὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο᾽ μὲ θέµα «Ἡ ἱσότητά εὐκαιριῶν 'οπὴν «ἐκπαίδευση». “Ὁ ὁμιλητὴς εἶναι : εἰσ πῆς τοῦ Κέντρου ᾿Ἐκπαιδεωτικῶν Μελέτῶν καὶ ᾿Επιμορφώσεως Ἑλλάδος, ο ο η Φ Τετάρτη 6 Μαΐου οτὶς 7 µο. ἡ ᾿Αὐγλίδα χημικὸς κ. Κάρσον, θὰ μιλήσει στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ ξενοδοχείου «Φιλοξε- νίον μὲ θέµα «Τὸ σύστηµα ποὺ ἐφαρμόζεται στὴν Αγγλία γιὰ τὴν ἐξέταση καὶ ἐπισήμανση κοσµηµώτων καὶ ἀντικειμένων ἀπὸ πολώτιμα μέταλλο». Μετὰ τὴ διάλεξη θὰ προθληθεῖ σχετικἡ μὲ τὸ θέµα ταινία. Τὸν διάλεξη διοργανώνουν ἀπὸ κοινοῦ ὁ ᾿Οργανισμὸς [Προ τύπων καὶ ᾿Ελέλν.” Ποιότητος, ἡ Παγκύπρια ἝἜνωση Ἐπιστη- µόνων Χημικῶν καὶ ὁ Παγκύπριος Σύνδεσμος Χρυσοχόων --- ᾿Αρ- γνυροχόων. Ἔνα ἄλλο µπαιδικὸ προϊόν ποὺ παρουσιάζει αὐξομειώσεις στήν τιμὴ του εἶναι τὰ δρι- φικὰ πανάκια, Φαίνεται πὼς πληρώνει κώποιος ὄχι µόνο τὰ πανάκια, ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνο µα τοῦ κατάστήµατος ἀπ’ ὅ- που τὰ ἁγορόζει, ζητώντας ν᾿ ἀγοράσουμε μιὰ συγκεκριµένη μάρκα, πλη ῴσαμε σ᾿ ἕν κατάστημα στήν ᾿Αγλαντζιά, 1900 µίλς, σ) ἕνα στὸ ΒΜΗ 2000 µμίλς καὶ σ᾿ ἕνα ἄλλο στὴ Λιυκω σία 2100 μίὰς. | ΟΡΟΣΚΟΠΙΟΣ:ΩΟΣς. ΕΡΙΟΣ 21.9 --19.4 Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν ὁποῖο συνδέεστε αἰσθη ματικὰ αὐτὴ τὴν περίοδο ἔχει ἄμεση ἀνάγ κη ἀπὸ τὴ θοήθεια σας γιὰ κώποιο σοδαρὸ πρόδληµα ποὺ ἀντιμετωπίζει, ΤΑΥΡΟΣ 204 -- 20.5 Πρὶν καταδικάσετε ὁποιονδήποτε γιὰ τὰ λά θη του, κοιτάξτε νὰ ἐρενήσετε πρῶτα γιὰ τὰ δικά σας λάθη πού, ὁμολογουμένως θὰ δῆτε πὼς εἶναι πολλά. ΔΙΔΥΜΟΙ 21.5 ---1.6 Θὰ πρέπει νὰ κάνετε κουράγιο καὶ νὰ μὴν ἀφήσετε στοὺς ἄλλους τὰ περιθώρια νὰ κα- κοχαρακτηρίσουν τὴν ψυχολογική σας κατά- στασι τῶν τολευταίων ἡμερῶν. ΚΑΡΕΙΝΟΣ 22.6 --- 22.7 Ἡ διαίσθησι σας ἔχει ἀντιληφθῇ κάποια ἀλλαγή. Διατηρῆστε τὴν ψυχραιμία σας. Δέν θὰ πρέπει νὰ πάρετε ἑσπευσμένες ἁπο- φάσεις. Αν Χρειασθῇ, ἀναμείνατε. ΛΕΟΝ 23,7 --- 22.8 Κάνατε ἄσχημα καὶ δὲν ἦταν σωστὸ νὰ ψερ θῆτε μὲ Τόσο ἐγωῖσμὸ στὸν ἄνθρωπο ποὺ σᾶς ἔχει ἀποδείξει πολλὲς Φφορὲς, πόσο ση- μαντικὸς εἶστε γι’ αὐτόν, ΠΑΡΦΕΝΟΣ 23.5 -- 22.9 Μεγάλη δραστηριότητα, πολλὲς ἰξέες, ἕντα- σι τῆς προσωπικῆς ἀκτινοδολίας, ἐπιτυχί- ες... Αλλά, προσέχετε! Νὰ εἶστε πάρα πο λὺ µετρηµένος καὶ σταθερός. ΖΥΓΟΣ 29.9 --- 22.10 Προσέχετε τὶς παρέες σας. Κάποιος ποὺ σᾶς κάνει τὸ φίλο δὲν σᾶς θλέπει καὶ μὲ τό- σο καλὸ µότι. Φυλαχθῆτε ὅσο μπορεῖτε καὶ ὄχι πολλὰ λόγια. ΣΕΟΡΠΙΟΣ 22.10 --- 21.11 Σταματῆστε νὰ νοµίζοτε πὼς ὅλα τὰ ἔέ- ρετε καὶ νὰ κρίνες τοὺς ἄλλους δυσμε- νῶς. Αν συνεχίσετε ἔτσι, σύντομα θὰ δρε θῆτε χωρὶς ἀγαπημένα πρόσωπα, ἸοξΞΟΤΗΣ 22.11 -- 21.129 Ἡ σοδαρότης, τὰ λίγα λόγια, ἡ αὐτοσνγ- κράτησι, ἑλκύουν. Αὐτό, ὅμως, δὺν σηµαί- νει ἕλλειψι πρωτοδουλίας καὶ ἀποφασιστι- κότητας, Θὰ λάδετε γράμμα. ΑΙΓΟΕΕΡΩΣ 22.12.-.191 Πρέπει νὰ ξέρετε ὅτι ἡ στάσι σας ἀπέναν- τι στὸν ἄνθρωπο ποὺ τόσα καλὰ σᾶς ἔχει κάνει εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτη, ᾽Αλλάξτε τὴ συμπεριφορά σας. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 --- 18.2 Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν Ἱπροθλήματα στὸν ἑἐ- παγγελματικὸ τοµέα, θὰ πρέπει νὰ κρατή- σττε μιὰ πολὺ προσεκτικὴ στώσι, Αποφιύ- Ύετε τὶς ὅσκοπες συζητήσεις, ο κ 19.2 --- 20.3 Ροπει νὰ πάρετε ἀπόφασι, ὅτι τὰ πράγµ τα, στὸν αἰσθηματικὸ τοµέα, δὲν όποια νὰ πάρουν, τελικά, τὶς διαστάσεςι ποὺ θέ- λετε ἐσεῖς, ΠΡΟ ΕΗΠ ΕΙ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 198] Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΠΙΚΗ ΛΕΕΙ Ἄφῆστε τόπαιὃὶ ᾿ ἀναπυχθεῖ| Καϊύτερα Μὴν κατατµέζεται τὶς ἔμφυτες τάσεις τοῦ παιδιοῦ σας. ᾿Ἀντίθετα, ὅπμιουργῆστε τὸν ἁτμό. σφαιρα ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέψτ νὰ ἀναπτύξδει ὅ- λες του τὶς δυνατότητες καὶ νὰ θεμελιώσει τὴ ΔΙΚΗ του προσωπικότητα. Αὐτὰ ὑποσπρίζουν οἱ ἐκτιρόσωγιοι τῆς ούγαροντς µπαιδαγωννάις καὶ φυχολογίας, ἐτισημαίνονπας, ταυτόαορονα, τοὺς κιῤδύνους ποὺ διατρέχουν τὰ παιδιὰ πού µεγο. λώνουν σ᾿ ἕνα αὑταρχικὸ οἰκογενειακὸ περι- θάλλον, τοὺ στρογγαλζει τὴν προσωπικότητα Καθένας ἀπὸ μᾶς ἔχει μὴν ἴδιαίτερη προσωπικότητα του ἔτσι καὶ κάθε οἰκογένεια ἔχει Έναν τρόπο ζωῆς διαφορετικὸ ἀπὸ τὶς ὄλλες, 'Ὁ τρόπος ζω ἧς καθορίζεται συνήθως ἀπὸ τοὺς Ὑονεῖς, κυρίως, καὶ Υς: νικὰ τὰ παιδιὰ προσαρμµόζον ται σ' αὐτόν. Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ ουμφωνία δὸν ὑπάρχει πόν- τοτε καὶ ὀρισμένεςς φορὲς τὰ παιδιὰ διαφοροποιοῦνται, τό- σο στὶς προτιμήσεις, ὅσο καὶ στὶς δραστηριότητες σὲ σχέσι μὲ τὴν οἴκογένεια. Βὔὐδαια, οἱ γονες οστενοχωριοῦνται ὅταν τὰ παιδιά τους δὲν ἁκολου. θοῦν ἀπριδῶς τὰ δήµατα τους ἀλλὰ ἡ διαφοροποίησι ποὺ ἐκ δηλώνει τὸ παιδὶ δὲν θὰ πρέ πει νὰ γίνεαι θέµα ἀντιδικί ας μ’ αὐτό. Αν δείξουµε στὸ ποκδὶ ὅτι δὲν καταλαδαίνουµε τὶς προτιμήσεις του ἢ ἀκόμη χειρότερα ὅτι προσπαθούμε νὰ τὶς καταπιέσουµε κινδυνεύουµε νὰ τοῦ δημιουργήσουμε ἕνα πλέγμα ἑνοχῆς ποὺ σὲ κώποια στιγμὴ θὰ τὸ ὁδηγήσει νὰ ἐ- ποναστατήσει ἑναντίον µας. λΑντίθετα, εἶναι προτυµότε ρο νὰ ἐνθαρρύνουμε τὶς ἔμφυ- πες τάσεις τοῦ ποιδιοῦ. Αν παραδείγματος χάριν, ἐἑμεῖς δὲν εἵμαστε μουσικοὶ ἣ δὲν ἆ γαπόψε τὴν μουσικὴ αὐτὸ δὲν εἶναι λόγος νὰ ἐμποδίσουμε τὴν ὄμφυτη Αάσι τοῦ παιδιοῦ µας γιὰ τὴν μουσική, ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση ποὺ γίνει ἕνα πραγματικὸ πάθος Υι’ αὐ γὸ καὶ δὺν μπορε νὰ συμµε- τόχοι στὶς δραστηριότητες ὅ- πως πρίν. Οἱ γονῖς πρέπει νὰ ΣΕΒΩΝΤΑΙ αἷς ΆΈμφυτες τάσεις τῶν ποιθιῶν, ἔτσι µόνο τὸ πάθος που σὲ κάποιον το µέα δραστηριότητος θὰ πάρη τὴν Φυσικὴ θέσι στὴν ζωὴ του χωρὶς νὰ παρομελεῖ ὄλλους πο Θὰ μᾶς δώσει Οἰκογένειες: ΧΡΙ ΑΔΙΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΊ ΧΚΟΥ Δεξίωστι: ΟΗυΒΟΗΠΙ, Τωλεραφήμµατα: Γιῶργος ..- Χλόπ, Λευκωσία, γιὰ κάποιο τοµέα ὁραστηριό- μµεγάλπ χαρὰ ἡ παρουσία σας στὸ Υάμο µας τοὺ θὰ γίνει τὸ Σάθόστο ϱ τοῦ Μάπ 1981, σἠν Παναγία Εὐαγγελί- στρια Ποαλλουριώτισσας, οτὶς 7 τὸ 6οράδυ. Γιῶργος Κάρουλλας Χλόπ Παῖκκου μεῖς καὶ µκωρίως «κὁ σχολεῖο του. Ανν οἱ γονεῖς ἔχουν πάθος μὲ τὰ μηχανήματα καὶ θέλουν κάποια μέρα νὰ δοῦν τὰ παι διὰ τους νὰ Υίνωνται τεχνικοὶ ἢἃ μηχανολόγοι δύσκολα μπο- ροῦν νὰ ἀποφύγουν τὸν πειρα σμὸ νὰ τοὺς ἀγορόζουν παι' γνίδια, κατασκευὲς ἢ μιγιατοῦ ρες μηχανών, ἐλπίζοντας νὰ ἀναπτύξουν σ’ αὐτὰ ἐνδιαφέ- ροντα ποὺ ἁπκασχολοῦν ποὺς ἵ- διους ἕντονα, «Όταν, ὅμως, προσύξοτε, ὅτι τὸ παιδὶ δὲν δείχνει κανένα ἐνδιαφέρον γι αὐτά καί, ἀντίθετα, προτιμᾶ νὰ ἀσχολεῦται μὲ τὰ λουλού: δια καὶ τὰ ἔντομαον προοιδοποι οὖν οἱ φωχολόγοι «θὰ πρόπει νὰ συνειδητοποιήσετε ὅτι δια λέξστε λόθος δρόμο χωρὶς πι- κρία. Θὰ πρόπει ἀνόμη νὰ ἐν- θαρρύπεται τὰ ἐνδιαφέροντα ποὺ δείχνουν τὰ παιδιά σας, κι ἃς εἶναι διαφορστικὰ ἁπὸ τὰ : δικά σας». εΟἱ ἔμφυτες τάσεις, τὸ πά. θος ποὺ αἰσθάνεται ἕνα παιδὶ τητας εἶναι τὸ πιὸ ἰσχυρὸ µέ- σο ἀνόπτυξης τῆς προσωπικό τητας του. Στὴν περίπτωσι ποὺ θὰ θελήσουν οἱ γονεῖς νὰ ἐμποδίσουν θὰ ᾿κάνουν τὸ παι δὶ τους νὰ ὑποφέρη, θὰ δηµι- ουργηθή ἄσχημο κλῖμα, µέσα σ᾿ ὅλη τὴν οἰκογένεια καὶ τὸ παιδὶ θὰ προσκολληθῆη ἁἀκόμη πδρισσότερο στὰ ἐνδιαφέροντα του, ποὺ ἔτσι θὰ ἀποτελούν τὸ μοναδικὸ του καταφύγιο. Ἡ οννέχισι αὐτῆς τῆς κατα στάσεως γιὰ µεγάλο Χρονικὸ διάστηµα κινδυνύει νὰ δηµι- οωργήσει τελικά φύχωσι στὸ παιδί, Ὁ ὄρωτας, στὸ δεκίνηµά -του: Ανανέωση, ἄνα- Νέννπση, ἀνάσταση !| νὰ τὸ προσανατολίσουµε σ) ἕ να ἐπάγγελμα ποὺ θὰ τοῦ έπι τρέφει νὰ ζεῖ στὸ περιδόλλον ποὺ τοῦ ἀρέσει. Αν ἡ σωμα Ὀπικὴ ἄσκησι καὶ γενικὰ τὰ σπόρ ἀρέσουν σ᾿ ἐμᾶς, ἀνῶ τὸ παιδὶ δὲν ἔχει τὴν ἴδια ἐπι- δεξιότητα, δὲν θὰ πρὀπει, ἕ- στω καὶ ἀσυνείδητα, νὰ τὸ θε ὠροῦμε σὰν δένο µέσα στὴν οἰκογένεια. Αν ἐμεῖς εἴμαστε μουσικοὶ καὶ ἔχουμε διακρίνει μιὰ ἔμφυτη τάσι τοῦ παιδιοῦ µας στὴν μουσικὴ ἃς μὴν τὸ ὑποχρεώνουμε γι αὐτὸ νὰ µά θη σὲ πολὺ λίγο χρονικὸ διά- στηµα µουσική, δάζοντας τὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων του. ”άς μὴν ξεχνᾶμε ἀκόμη ὅτι ὁρισμένες τάσεις τῶν ποιδιῶν µας, ποὺ μπορεῖ νὰ φαίνωνται ἐκ διαμέτρου ἀντίθοτες ἀπὸ τὶς δικὲς ας δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἔκφρασι τῶν ἀξιῶν ποὺ ἐ- μεῖς οἱ ἴδιοι τοὺς µεταδώσα- µε, πού, ὅμως, ξεθώριωσαν μὲ τὸν καιρὸ µέσα µας, 'ΗἩ δίφα γιὰ κοινωνικἡὴ δικαιοσύνη γιὰ ἠθικὲς ἀξίες ποὺ τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηδοι μὲ ἕναν τράπο ποὺ μᾶς φαίνεται ἐπαναστατικὸς εἶναι κάτι ποὺ ποὺς ἔχουμε ἐμεῖς ἁμπνώσει. Τέλος τὸ Ὑτγονὸς ὅτι ὁ κα θένας ἀπὸ μᾶς ἔχει μιὰ δια Φορετικὴ προσωπικότητα εἶναι σίγουρα ἕνα πολὺ θετικὸ στοι χεῖο καὶ πλοῦτος γιὰ μιὰ κοι νωνία, Καὶ οἱ πιὸ εὐτυχισμέ νες οἰκογένειες εἶναι αὐτὲς ποὺ κάθε µέλος σέθεται τὴν Ἡ ᾿᾿Αστυνοµμία ζητᾶ ἁὁπιὸ τὸ κοινό : ΡΗΘΙσΤε Πλ ΝΛ ΠΛΙΛΧΒΙΙΝ 8 ΡΑΝΛΛΛΟ Μὲ χθεσινὴ ἀνακοίνωση της ἡ ἀστυνομία ζητᾶ τὴ συγ τοῦ κοινοῦ γιὰ νὰ παταχθοῦν τὰ αὐξαγόμε γα κρούσματα δανδαλισμῶν, ὅπως ἀναφέρει, ποὺ παρου σιάζονται τελευταῖα σὲ δηµό- σιους χώρους μὲ στόχο πινα ..κίῄδες τροχαίας, τηλεφωγικοὺς : θαλάμους, καλλωπυστικἁ φυ τὰ καὶ δενδρύλλια,. Κάμ ε, ἔκκληση στὸ κοινὸ τονίζε, ἡ ἀστυνομία, ΤΗΝ ΛΜΗΜΝ νὰ ο τὶς Ὃν Ἓρν τὶς ρεώσαεις του τ ἀπεχθοῦς αὐτοῦ αταδικάζουµε τὶς ἔγέρ- γενες αὐτὲς. Όχι µόνο μὲ λόγια ποὺ τίποτα δὲν ἔξυπη ρετοῦν. .Βοηθᾶτε κι ἐσεῖς ὦ- στε οἱ δάνδα Αν οἱ γονεῖ ἀγ ὢν τὴν ζωὴ στὸ ὕπαιθρο τὸ καλύτερο ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουµε εἶναι Ἶ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ϱ ΣΤΗ 12η ΣΕΛΙΔΑ ξεως, τυγχάνουν ἐφαρμογῆς κἀὶ στὴν Ππερυπιωση τοῦ) Προὐπολογυσμοῦ Ἐσόδων χαὶ Δαπανῶν τοῦ Εδιιοῦ ἍΤα- µείου ᾿Ανακούφίσεως. “Ὁ Γε νικὸς Ἐλεγκτὴς τῆς Δηµο- κρατίας ἀσκεῖ τὸ γενοµυσµέ- γα ἔλεγχο τῶν λογαριασμῶν Ἐσόδων καὶ Δαπανῶν τοῦ Εἰδικοῦ Ταμείου ᾿Ανακουφί- σεως καὶ τυχὸν Ἱαρατηρή- σεις του γιὰ τοὺς λογαρια-. ομοὺς αὐτοὺς περιέχονται στὴν ἐτήσιά του ἔκθεση. (Υ) Συγκεντρωτικοὶ λογα ριασμοὶ εὐσπράξεων καὶ πλη- Ρωμῶν τοῦ Προὔπολογυσμοῦ Ἐσόδων καὶ Δαπανῶν τοῦ Εἰδιιοῦ Ταμείου ᾿Ανακουφί- σεως δημοσιεύονται κόθε χρό γο στὴ Δημοσιονομικὴ Ἐκ- θεση τοῦ Γενικοῦ Λογιστῆ, Σὲ κλαίω Νίκο, σὲ Οἱ γονεῖς: Τὰ τέκνα: Μενέλαος ἨΜενελάου Γιατὶ πάνω ὁπ' ὅλα ἤσουνα Σέ κλαίω λέγοντας σου αἰων! Εὐάγγελον Μενελάου, Παναγιώτα Μενελάου, ποὺ πέθαναν σὲ αὐτοκινπτιστικ κηδεύοµεν αὗριον Παρασκευὰν τὴν µ Κώστας ----Εὐπραξία Κτωρίδου Πραξούλα ---- Νικόλας 2 ταμµπουλῆς Αδέλφια: Τάκης Ἰενελάου Νίκη --- Κυριάκος Μενελάου Τασούλα ---- Πάμπος Κωνσταντινίδης Μαρούλα Τυμέξίου ἆ λοιποὶ συγγενεῖς. ----.------οοοοο αππιπασσπσηπαππσιποπασσιοωαπιώππωσυωπυµωπα. ΝΙΚΟΣ ΤΥΜΕΗΙΟΣ Ἔφυγες σὲ μιὰ οτιγμὴ ποὺ ὅλοι σ ἀγαπήσαμε. Ἔφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο ἀιροσδόκητα ο. ποὺ οὔτε θρᾷνος δὲν μπορεῖ νὰ ἀναπλπρώσει τὴν ἀπώλεια σου. Μέ τὶ λόγια νὰ ἐκφράσω θεὲ µου αὐτὴ τὴ συμφορά. Πῶς εἶναι δυνατὸ θεέ µου νὰ ἀναπολῶ τὰν µορφὴ του καὶ νὰ μὴν δακρύζω. ͵ πῶς εἶναι δυνατὸ θεὲ µου ν᾿ ἁρπάζεις µέσα ἁπιὸ τὰ χέρια µας ἀνθρώπους σ Πάει, χάνεται ἡ ἔννοια μπροστὰ στὸ ἄγγελμα ούμδολο ἀνθρωπιᾶς. ἳΗἩ σύξυγος: /ὰ τέκνα: ἡ ἁδελφή Ἰ Αν δρεούλα καὶ Ιωσήφ Χ’΄’ ᾿Ιωσὴφ 4 λοιποὶ συγγενεῖς. ὧν τὸν Νίκο, μιᾶς καλῆς ζωῆς ἑνὸς τέτοιου θελήµατος σου. κλαίω µέσα ἀπὸ τὸ θάθπ τῆς φυχῆς µου. ία σου ἡ μνήμη, ἀλπομόνητε Νίκο. ΧΡΙΣΠΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΝΟ Νυωπτιρίας 91) 4) 811 ΙΣΗΔΕΙΣΑ τοὺς προσφιλεῖς µας Νίκο Τύμθδιο ὁ δυστύχηµα στὸ Λάγκος Ἡιγπρίας, καὶ ὥραν 10 π.μ. ἐκ τοῦ “Ἱεροῦ Να. οῦ ᾿Ιωάννη Προδρόμου Λευκωσίας καὶ παρακαλοῦμεν ὅσους τιμοῦν νήµην του νὰ παραστοῦν. ἠΜαρούλα Τυµδίου Γιάννης ---- Κώστας 4 Εἰρήνη Τυµθδίου ἀντίγραφα τῆς ὁποίας ὑπο- δάλλονται στὴ Βουλὴ τῶν λΑντυπροσώπων. (δ) Τὰ ἔσοδα τοῦ Βδικοῦ Ταμείου Αγακουφίσεως ἀπὸ τὸ 1974 ὣς τὸ 1960 ἀνῆλ- θαν σὲ 5116001217 καὶ οἱ δαπάνες γιὰ τὴν ἴδια περίο- δο σὲ Εἱ96ό,38ά4,1Π[. (ε) Ἡ διαφορὰ ποὺ προ- κύπτει ἀπὸ τὴ δήλωση τοῦ Ὑφυπουργοῦ ωτερικῶν κ. Σωλιανοῦ γιὰ δαπάνη 5276 ἐκ, γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοῦ ποσοῦ τῶν {Εἱ36.4 ἐν. ὀφείλεται στὸ γεγογὸς ὅτι τὸ ποσὸ τὸ ὁποῖο ἀνέφερε ὁ κ. Ὑφυπουργὸς περι άνει ὅ- λες γενικὰ τὶς δαπάνες γιά τοὺς “πρόσφυγες, οἱ ὁποῖες δρα, ὄχι µόνο στὸν Προὐπολογισμὸ τοῦ Εἰδικοῦ Ταμείου ᾿Αγακουφίσεως ἆλ- λὰ καὶ στὸν Τακτικὸ Προῦ- πολογυαμὸ καὶ Προὔπολογι- σμὸ ᾿Αναπτύξεως καθὼς καὶ σὲ ἄλλα Ταμεῖα, καὶ ὑπολο- γίζονται ἁἀδρομερῶς στὰ 540 ἐκ. περίπου. (στ) Τέλος ὅσο ἀφορᾶ τὰ ποσά τῆς Ἑλληνικῆς δοήθει- ας ἀπὸ τὸ Ι974 διευκρυνίζε- ται ὅτι αὐτὰ ἐαφανίζονται στοὺς Τακτικοὺς Προῦπολογι σμοὺς οἱ ὁποῖοι ἐγκρίνοντῖαι ἀπὸ ἡ Βουλὴ καὶ ὄχι στὸν Προϊπολογυσμὸ τοῦ ΚΕἰδικοῦ Ταμείου )Αγακουφίσεως, »’ ΤΡΕΛΛΟΣ ΠΟΝΟΔΟΝΤΟ, ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΓΙΑΤΡΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, 430.-- Τρελλὸς ἀπὸ τὸν πονόδοντο ἕνας ΤΙ- ουγκοσλάδος σκότωσε ὁδοντογιατρό του, ποὺ ἀργή θηκε γἁ τὸν δεχθεῖ ἀμέσως. ὍὉ Μιλούτιν Γιοδάνοδιτς, ποὺ εἶχε φοδερὸ πογόδοντο, ἔσπευσε στὸν ὀδοντίατρό του, ποὺ δωστοχῶς ἆπουσια- ζε. ὍὉ ἀντικαταστάτης του ποὺ ἦταν ὑπεραωπασχολημέ- γος τὸν ὁδήγησε στὴν αἴθου- σα ἀναμονῆς. 'Ο Γιοδάνο- διτς ἐξοργίστηκε, ἐπέστρεφε στὴν κατοικία του, πῆρε ἕνα ὁπίλο, ἀποχαιρέτησε τὀν κα- λύτερο φίλο του καὶ ἐπέστρε ψε στὸ ὁδοντιατρεῖο ὅπου ᾱ- δειασε τὸ περίστροφό του στὸ ἀναπληρωτὴ τοῦ για” τροῦ του. Τὸ ἐπεισόδιο συνέδη στὸ Γκοστιδὰρ τῆς Σερδίας καὶ τὸ ἀναφέρε ἡ ἐφημερίδα «Νοδόστι» τοῦ Β»λιγραδίου. ου γὰ ἀγοκαλύ- |. επτογται καὶ νά τιµωροβγταν παραδειγματικά, πρὸς ὄφαλος͵ όλου. ο, στάσεις, τὰ φοιτητικὰ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ς 2/ ὁἔρωτας Φραντσέσκο ᾽Αλμπερόν, καταιάνεται στὴν τελευταία µελέτη του, μ᾿ ἕνα θέµα πα. λιό, ἀλλὰ πάντα ἐτικαιρο. Τὸν ἔρωτα, Ἡ διαφορά, ὅμως, εἶναι ὅτι ᾱ- λίΥο νάγει τὸ ἐρωτικὸ φαινόμενο σὲ σφαῖρες ποὺ τοῦ ἦταν µέχρι τώρα --“Ὁολὺ κλεισµένες: τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες. Ὁ Φραντσέσκο Αλμπερόνι καθωγητὺς τῶς κοινωνιολογίας οτὴ Σχολὴ Πολιτικῶν Ἐτι- οττμῶν καὶ διευθυντὴς τοῦ Κοινωνολολικοῦ ᾿Ινστπούτου, τοῦ Μιλάνου, µετατράπεται σὲ κοινωνιολόνγο τῆς καρδιᾶς, : Αὐτὸ ποὺ ἀνῆιε στὸν το- µέα τοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ παράλογον, περιφοονηµένο καὶ ἀγν νο ἀπὸ τοὺς ἐ- ρευνητές, Ὑίνεται τώρα ἂν- τικείµενο. παρατήρησης καὶ ἀνάλυσης. Ὁ Φοαντσέσκο ᾽Αλμπερύνι. μελετᾶ τὸ ἔρω τικὸ φαινόμενο κάτω ἀπὸ τὴν κοιγωγική του ὁπτικὴ γω γία, ποὺ τοῦ εἶνα, οἴχεία, ἐφ᾽ ὅσον ἑνδιαφέρεω µγιὰ τὰ μεγάλα ὁμαδικὰ κινήματα ἓν τῇ γενέσει τους. ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΔΤΟ «Ὁ ἔρωτᾶας, γοάφει, «εἶναι ἕνα ὁμαδικὸ αίνημα γιὰ δύο». Καὶ αὐτὴ ἡ φοά- ση ἀποτελεῖ καὶ τὸν πυρῆνα τῆς θέσης του, Αὐτὴ ἡ µι- κοὶ πραγματεία τοῦ ἐρωτικοῦ σννανσθήµατος, στὸ ξεκίνημά του, ἔχει προχαλέσει τὸ ἐν- διαφέρον τῶν Ἰταλῶν ἑρω- τευµένων. Τὸ θιθλίο πούλησε ἤδη 900.000 ἀντίτυπα, Τὶ ση µαίνει, ἄραγε, αὐτὴ ἡ ἁπή- χηση Μήπως εἶνα σύμπτω- μα ώρησης τοῦ αιγήµα- τος. τῶν φεμινιστριῶν Πνά- σή τοῦ. ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ συλλογιλὀ, ποὸς ὄφελος τοῦ ἀτομικοῦ ,ΑπόροιΨη τῆς πο λντνκῆς΄ καὶ. ἀνωκάλνφη κατα-]. ᾿ φογίον σιὸ σδ- «Ο Ἰταλὸς κὀινωπιολόγος, µέσα ἀπὸ τς σελίδε θιόλίου του,. ποοσπαθεῖ νὰ ἁπαλλάξειν ποὺ ἆᾱ- ποσκίρτησαν ἀπὸ τευση΄ καὶ τὴν. κοινωνικὴ χητικότητα ἁμὸ τὴν. κουφὴ ντροπή. τους μαὶ νὰ τοὺς ἐν σχύσει οτό νέο κροσανατολι- σμὀ τοὺς, ποὺ ὁδηγε στήν ἆ ναξήτηση τῆς . προοωκικῆς καὶ µόνο ἀνάτασης. «Ὁ Φραντοδσο ᾽Αλμοπερό- νι ἐνθαρσύνει τοὺς «πδτοὺς» του, τογίζοντά. τοὺς ὅτι ἡ γέννηση ἑνὸς ἄσωτα δὲν εἷ- ναι κάτι νὰ μας ο ση της αφόρει τ φύση τῶν ὁμαδικῶν ἐκείνων κινημάτων, ποὺ ἀνοίγουν νέες περιόδος συὴν ἴστο- οἷα, Τὸ ἐρωτωό σὺν εἶναι ἀνάλογο μὲ τὴν κατάληψή τῆς Ἡαστίλῆς, μὲ τὴν ἐπίθε ση σιὰ Χειμερινά ᾿Αγάνκιο- ρα, μὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ ἸἹ- σλάµ, μὲ τὴν ἑξάπλωση τοῦ Χοιότιαπισμοῦ, μὲ τὸ ξέσπα σµα τοῦ Μάη τοῦ 68. Οἱ δυ- νάµεις ποὺ πινήτοποιὀθντάι, ἀποόδλεχιές κά ανιγματι κές, εἶναι ᾖἴδιες μ’ ἐκεῖνες ποὺ Ἀεσηιώνόυν τοὺς λαούς, μ’ ἐκεῖνες ποὺ ποὀχολοῦν τὶς στἀανροφὀρίες καὶ τὶς ἐκανα- κινή µατα καὶ τοὺς συνδικαλνσι- κοὺς ἀγῶνες. ἴδια διαιότη- τα, ἴδια ἁποφασιστικότητα, ἴδια ἕἔνίαση, ἴδια δωτικὴ ὁο µή. Ανανέωση, ἀναγέννη- ση, ἀνάσιαση. Ζήτω ἡ ἔπα γάσταση, δήτω ὁ ἔρώτας! ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Ἡ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Ἡ ᾖἱσιορία, ἀποφάσιστι» κῆς ἢ μὴ σήµασίας, γῤάψε- και πάνω οτὰ ἐφείτια ποὀϊστορίας. Ἔπσι, ἀνωτό- Φευχτα, ὁ ἔδωτας καὶ ἡ ὁἐ- πανάοταδη δὲν στεοιώνόυν χωςὶς τὴν κατάρρευση τῆς παλιᾶς τάδης. Τὸ μεγάλα ὁ- μαδικἁ κινήματα κλ ' τὶς ἀπολιθωμένές κοινωγικὲς ῥὃδο- µὲς. Ὁ ἔρώτας καταλύει τὴν ἀπινησία τῆς καθημεοινότη» τας. Γιὰ πόσο ὅμως, καιρὸ Ο- πως δὲν ὑκάσχει διαρκὴς ἕνα νάστάση, ἔϊσι δὲν μλορεῖ να ς τοῦ τής!) ΥΠΕΝΘΥΗΡΗ ΕΚΛΟΓΕΑΝ ΠΑ ΤΑ | ΡΙΒΛΙΑΡΙΑ Μέ χθεσινή ἐπίσημη ἀἆνα- κοίνωσήη του τὸ Υπουργεῖο Ἠσωτεοιιῶν ποοτρέπει τοὺς ἐκλογεῖς νὰ πῥοσέλθουν τὸ συντοµότερὀ ὀννατὸ στὸ γρα φεῖο τοῦ κοινοτάορχη τῆς ἑ- ψορίας ἢ τοῦ χωριοῦ τους καὶ νὰ παραλάδονν τὰ ἔχλο- γικὰ τους θιθλιάρια., Ἡ ἀνακοίνώση ὑπενθυμίκει ὅτι σύµφωνα µέ τὸ Νόμο οἱ ἐκλογεῖς ὀφείλουν νὰ προσέλ- θουν στὶς κάλπες καὶ νἁ ᾱ- σκήσουν τὸ δικαίωµα τους γὰ φηφίσουν. ἴναὶ τογίκεται ὅτι | σὲ περίπι παραλείψεως | τοῦ ἔκλο, ν ἀσκήσει τὸ δικαίωμά ! Ἡ ψηφίσει, ποοθλέπετι οσικὴ δίωξη καὶ σὲ περίπι «ση αησαδίμιι ἐπιδολὴ ποὀστίµου µέχοι 100 Μρες. μείνει κανεὶς αἰώνια ἔρωτευ- μένος. 'Ὁ ἔρωτας στὸ ξεχί- μὴ κατάσταση. Τὸ θασάνιστι- κὸ πάθος καιαλήγεν στὰ γα. λήνια ἠθρεμία, Ὁ «σλαμισμὺς κατέληξε στὸ Κοοόνι, Ὁ χοι στιαγισμὸς στην Ἐκκλησία, ἃ κατάληψη τῆς Βαστίλης στὴν ἀστικὴ δημοκρατία. Καὶ τὸ ακίοτηµα τοῦ ἔρωτα, καταλή γει στὴν ἁγάπη κατω ἀπ ὅλες τὶς γνωστὲς καὶ παρα- δεχτὲς µοοφές: ἀροαθῶνες, γάµος, μοιχεία. ᾿Απὸ τὴν ὁρ- μὴ καὶ τὸν ἐνθουσιασμό, στήν πλήξη καὶ τὴν ἀνία. Οἱ ἔπα- ναστάσεις καταλήγουν σὲ νέ- ες τυραννίες. Ἡ ἑρωτικὴ ἕ- Έαρση, καταλήγει στοὺς σιξυ γικοὺς κανγάδες. Μὲ ἄλλα λόγια χαὶ ὁ ἔρω- τας δὲν εἶναι παρὰ µία ἀκό- μα µεγάλη ψευδαίσθηση “Ὁ Φραντσέσκο ᾽Αλμπερόνι δὲν εἶναι τόσο ἀπαισιόδοξος. Μπο οεῖ, κάτω ἀπὸ τὸ δάρος τῶν ἱστορικῶν δεδοµένων, νὰ πι- στέψει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ διατησηθεῖ ἡ δοοσιὰ τοῦ ἔρω- τας «Ναὶ --ἀπαντᾶ ὁ ᾿Ιταλὸς κοινωνιολόγος-- ἀλλὰ σὲ ἐ- ξαιρετικὲς περιπτώσεις. “ὉΟ- ταν οἱ σύντροφοι κατος- θώνουν νὰ διώνουν μαζὶ μιά ζωὴ ποὺ διαρκῶς ἀνανεώνε- τα ὅταν ἀνακαλύήπτουν μαξὶ νέα ἑνδιαφέωοντα, ὅταν ἆν- τιµετωπίζουν μαὮ τὰ ἐξωτεον κἁ προθλήµατα Οἱ ὑποψήφιοι 9 Ρ νὰ ία ΣΕΛΙΔΑ : Σεωργιάδης Αἤμος Δικηγόρός, ΛΑΡΝΑΚΑ 1. ᾿Αντρέου Αντώνιος Δικηγόρος. 3. ΠΜοθηκολώνης ᾿Ανδρέας Δικηγόρος. 9, Γεωργίου Γεώργιος Δικηγόρος. , ο ΠΑΦΟΣ / Παπαδόπουλος Γεώργιος Ἱ]ατρός. Ἐθξωνος ᾿Ανδρέας Δενη ος Σώτη λΑντώνιος ΣΙατρός. - | π 1ος ος Δικηγόρος. . ᾿Ακολουθοῦν οἱ ὑποφήφι- οι τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμα τος καὶ τῆς ΕΔΕΚ. δΗ.ΚΟ. ος ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γεώργίος Λαδὰς δικηγόρος. Θαλὰς Μιχαμλίδης ἱατρός. Δημητρόκης Λιδέρας δικη- ος «Ἰωάννης Γρηγορίου ἁμποι- δεύτικός. ᾿ Κωνσταντίνος Λέδας πολι- πικὸς μηχανικός. λΑνδρέας Ηρακλέους οἰἶκο- νομολόγος --- Γ.Γ. ΝΕΔΗΚ. ᾽Ανδρύέας ᾿Ερωτοωρίτου δι- πηγόρος. Νάσος Παναγιώτου δικηγό- ῥος .-- µουσικοσννθέτης, Χριστόκης Χριστοφίδης ἆἀ- νώτερος σννεργατιστὴς Μόρ- Φου. Νάγια Ρούσου συγγραφέας. Πολύδιος Κόλοκος δικηγό- ρος. ᾿Αγρότης διυκηγό- ᾿Ανδρέας ρος. ΛΕΜΕΣΟΣ Κίμων Παναγίδης νομικὸς- ὑποδιευ, ΣΟΛΑΠ. ἀρχιτέ- ᾿Ανδρέας Ψυλλίδης Χριστόκης Γοωργιῶδης θιο- κτὼν. ς. ᾿ Γεώργιος Χαραλαμπίδης δι- »ηγόρος. Τούλλα «Σνκοπετρίτου οἶνο κυρά, Κώστας ὙΤσιολοτὴς ἐγκ. λο- Υιστής. ᾽Αμδρέας Μέσης διευθ. ἐπι- Χειρήστων. ᾿ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Αλέξης Γαλονὸς οἰκονομο- ς. Ζαχαρίας ὙΤουλούρας δικη” Φεώρνμ μι όρος. Πολύδιος Νικολάου δηµο- σιογρόφος, Γεώργιος ᾿Αρέστης δικηγό- ρὸς. Μαριέττα Γ. ἍἡΜιχαηλίδου δικηγόρος. ᾿Αγδρέας Κουννὰς ὁὀδοντία- προς, Μιχαήλ Μέρτακας (διοστι- κὸς ὑπάλληλος. ΠΑΦΟΣ Κυριόκος Παπαδημητρίου ὁ- δοντίστρος, Ἠλίας ᾿Ηλιάδης δικηγόρος, Στέλιος Χαραλαμπίδης ἕἔμ- όρος, Νίκος Μούντης ἰατρός. ΛΑΡΝΑΚΑ Χαράλαμπος Κυριάκου πρός. Οδυσσέας σιοθεραπευτής. Γεώργιος Χ΄’ πολ. μηχανικός. ΚΕΡΥΝΕΙΑ Ῥήνα Καισελλῆ σνγγραφέ- ς. Χρίστος Γεττίμης ἔκπαιδεν τικός, ία. Δημητρίου Φφυ λΑντωνίον α ΕΔΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Δρ Βάσος ΑΛνσσαρίδης, Πρόεδρος Σοσιαλιστικοῦ Κθνκατον ΕΔΕΚ, ἱατρός. άκης Χατζηδημητρίου, Γενικὸς Γραμματέας Σοσια- λιστικοῦ Κόμματος ΕΔΕΚ, ὁδοντίατρος. ᾽Αντρέας Φρυδᾶς, Ἔπαρ- χιακὸς Γραμματέας Λενκω- σίας͵ πτυχιοῦχος Πολιτικῶν ἃ Οἰκονομικῶν ᾿Ἐπιστημῶν. Τάκης Γεωργίου, ἰἱατρὸς απιευτήρ - γυναικολόγος, ᾿Αντρέας Σισµάνης, τρὸς παθολόγος. Ντίνα Κατσούρη, λογοτέ- Χνης, δημοσιογράφος. ία- ᾽Αλέξαντρος Παΐκκος, δι- κηγόρος. Ζήνων Κατσσύρης, ΄ δικη- Ὑόρος. Σταῦρος Ιωαννίδης, πο- ελιτικὸς μηχανικός. σσ. ᾿Αργυρίδου, χηµι- κος. Ντῖνος Καθδῆς, πολιτικὸς δα | ας Νικολα' συν- δικαλιστής. ἴδης, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Δώρος ΟΘεοδώρου, Κεν- τρικὸς ᾿Οργανωτικὸς Τραμ- µατέας Σ.Κ. ΕΔΕΚ, Γενι- κὸς Γραμματέας ᾽Αγροτικῆς, μηχονικὸς » µεταλλειολόγος. Πωσκείμ Καλλῆς, οἴκονο- Δημήτρης Ἠλιέδης, δικη Ὑόρος, µέλος τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τῆς. ΕΔΕΚ. ᾽Αντώνηνιςὸ Παπαντωνίου, οἰκογομολόγος, Ζαχαρίας Χατζηγιάννης, Ἐνριάκος. Κούσκοννος, ὁ- φασματοπὠλης. Λουκία Χατζηδημήτρη Σι λου, νομικός. ΛΕΜΕΣΟΣ ο Ιόκωθος Κατσουνωτός, τν κσής Γ.Γ. τῆς ΔΕ Χριστάκης Λουκᾶ, δικη- Ὕόρος. Λεωνίδας Παναγιῶτου, ἐρ Υάτης. Σωφρόνης Σωφρονίου, δι- κηγόρος, Πάμπος Χαραλάμπους, ἐ-- λεγκτὴς λογιστής. Αντώνης Χατζηαντὠνης, ἐπαρχιακὸς γραμματέας Α Υροτικῆς. Υ Σελίδα 9 Η ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΛΟΓΙΗ ΤΗΣ ΚΛΡΛΙΙΣ 7ητω ΡΟΜΗ ὉΟἱδ. Ὑππρεσία).-- Ὁ 'Ιταλὸς ἐπιστήμονας τῶν ἐκλογῶν Παντελῆς δικηγόρος, ΠΑΦΟΣ Γιαννάκης Ομήρου, ἔπαρ Χιακὸς Ὑραμματέας ΕΔΕΚ, δικηγόρος. ᾿Ανδρέας Δημητρίου, ἰα- τρὸς παθολόγος - καρδιολό- γος. Ανδρέας Γεωργιάδης -- Κυπρολέων, λογοτέχνης - ἐκ παιδευτικός. ' Καΐτη ᾿Αργυροπούλου --- Στυλιανάκη, Φαρμακοποιός. ΛΑΡΝΑΚΑ Κρίτων Γεωργιάδης, ἔπαρ Χιακὸς Ὑραμμµατέας ΕΔΕΚ, ἐπιχειρηματίας. ᾽Αντώνης Κωμοδρόμος, ἀντιπρόεδρος τῆς ᾿Αγροτι- κῆς, δικηγόρος, Ρένος Πρέντζας, Φιλόλο- Ὑος - δηµοσιογρόφος, ΚΕΡΗΝΕΙΑ . Πᾶνρος Φρακάλας, δικη- Ὑόρος, , Χρῆστος Μορφάκηςν'. ἰα- τρὸς - Ὑυναικολόγος: οἱ ΥΠΟΡΗΦΙΟΙ: ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κΕεΝΤΡΟΥ ΛΕΛΚΩΣΙΑ: .. Τάσσος Παπαδόποιλος Δικηγόρος, 2. Μάρκος Σπα- γός, Διηγόρος, ὁ. Μιχαλά- κης Κολοκασίδης, Όκονομο- λόγος, 4. Χρίστος Βόκης Δι- κηγόρος, 5. Ανδρέας [ανα- γιώτου Δικηγόρος ό Ἔρα» τ Ἰ ' Δικη- όρος, 7. Νικίας Λευδαδάς, ἰατρός, 8. Χρίστος Χ΄’ ω- σὴφ Ξενοδόχος, 0. Σάδδόας Ῥεωργιάδης, Δικηγόρος, {0. Πεύκιος Γεωργιάδης, ᾿Αρχιτέ Χατζηπαντελῆ, ... κτων, ΤΙ. Σοφαἑέλἠς Μαρκ δης, Οἰκονομολόγος, 12. Τε. ώργιος ἘΧφισποδούλου, δικη. γόρος. Μος κ ε. Ανδρέας Δικηγόρος, 2. Γιαννόκης ον ριστείδου, Δικηγόρος, 4. Σω τήρης ᾿Αριστείδη,, ὌὍδου τίατρος, 4. Κυριάκος Ἐύρνα. κίδης, Δικηγόρος, 5. Γιάν. γος Σπύρου ΑἈναστοασίωι, ᾿Αρχιτέντων, 6. κ... αννίδης, Πολυτικὲς ᾿Ἐπιστῆ µες, 7. Γεώργιος Γεωργίουν Μηχανολόγος. ΛΑΡΝΑΚΑ: Ι. Χρυστόφορας Χρυισταφόι δης, ᾿Οδοντίατρος, 2. Νίκος Κλεάνθους Δικηγόρος, 3. ”Αἱ λέξης Μιχαηλίδης Δημασιοι λόγος. ΠΑΦΟΣ: |. Κώστ Φακοντὴς Δυ. κηγόρος, 2. ᾿Ανδρέας.Σ.. ἸΑ δάµος, Δικηγόρος, ὁ. Εὐξλι θων ᾿Αρκοϕφιλίδης,΄ Δικηγόν ρος, 4 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Ί., 2. Ῥιαννάκης Παναγής Δικηγόρος, 3. ἽΑνορη Φντιν κίδου, ᾿Ιδιωτιὴ ὑπάλληλοςι 4. Γεώργιος Βραχίµης, Ἔπνε χειρηµατίας, δ. Μιχάλης γοττίδης, Οἰκονομολόγος, '6. Γεώργιος ᾿Αναστασίου Ἔπι. χειρηµατίας, 7. ᾿Αντώνης Πασχαλίδης Δικηγόρος. ΚΕΡΥΝΕΙΑ: Γι, 2. Νίκη Ραγουζαίου Δι κηγόρος. 'Ὁ κ. ΠΠ. Ἐρωτύκριτος καταθέτει σήµερα στήν Ἐρευνητική σήµερα ἐγώπνον τῆς ὮἛρευ νητικῆς ᾿Επιτροπῆς γιὰ τὸ Συνεργατισµό. Ὁ κ. ἹἘρωτόκριτς ἦταν ὁ πρῶτος μάρτυρας ποὺ κα τάθεσε ἐνώπιον τῆς ἘΈρεννη τικῆς, ἡ ὁποία σε τὶς ἐργασίες τς στὶς 8 τοῦ πε ένου Ιούν ρασμι η. Στὸ μεταξὺ πολλοὶ µ ρες κατάθεσαν κατὰ τὴ γὴ συνεδρία τῆς Ἔρευνητι κῆς, Ὁ κ. Τόκης Καραμιχά λης, πυμηµατάρχης τῆς Τρά πεζας Τοιάρτερι, ὁ κ. Κώ- στας ᾿Αγκαστιιώτης, ὑπο διευθυντὴς τῆς Λαϊκῆς ἄν- πριακῆς Τράπεζας, ὁ κ. Πιε ρὴς Θεοδώρου, γραμματέας καὶ ἐἔσωτερικ κής τρ δουλος τῆς Ἕλληνικ - πεζας, ὁ κ. ο ν. ριάκης, π ειακ ευ θυντὴς Ἡς θηκῆς Τράπε ζας τῆς Ἑλλάδας, καὶ ὁ κ. Αντώνης Παπαδημητρίου, γραμματέας --- διευθυντὴς τῆς Λόμπαρτ, ἀνάφεραν ὅτι «ὁ ᾽Ανδρέας ᾿Αζίνας δὲν δια τηροῦσε οὔτε διατηρεῖ λογα- ριασμὸ μὲ τς Τράπεζες µ Ἐξάλλου ὁ χ. Ιωάννης Σι περιφερειωιὸς διευ θωντὴς τῆς Τράπεζας κὐ πρου, εἶπε ὅτι «ὁ Λ᾿Αζίνας διατηροῦσε πο τνηρα ἕνα λογαριασὸ ποὺ ἔκλευσε». Ἐγώπιον τῆς Ἐρευνητικῆς Ναρκωτικὰ σὲ θαλίτσες Ὅπως ἀναφέρει ἁστυνομι- κἡ ἀνακοίνωση, γωρὶς Χθὲς τὸ πρωῖ ἄντρες τοῦ Τζλωγεί ου Λεμεσοῦ ποὺ ἕκαμαν ἕ- ρευνα στὶς ἀποσκευὲς τῶν πι δατῶν τοῦ φορτηγοῦ πλοίου «Χέλενς», ποὺ ἔφθασε στὸ νέο λυµάνι Λεμεσοῦ προερχό µενο ἀπὸ τὸ Λίδανο, ἀνακά Άνφαν σὲ δυὸ δαλίτσες ποὺ ἀνήκουν στὸν ᾿Αντόνεῖ Χάν να, ἀπὸ τὸ Λίδανο, 27 χρό γων, μηχανικὸ, 5 κιλά περί που ὑγροῦ χασίς. ] παρουσιάστηκε καὶ ὁ ὄνευθυν Πράϊς Γουώς ως Ὀ Φτερχ. κ. Θεό δωρος Φιλίππου, ὁ ὁποῖος πα ρουσίασε τὸ δεύτερο σκέλος τῆς ἔκθεσης γιὰ τὴ ΣΕβΕ- ΤΕΠ καὶ τὴν κατεχαµένη ἀπ αὐτὴ. ΒΙΑΤΡΕΞ, Τελευταῖος μάρτυρας ἦταν ὁ κ. Γεώργιος Πάρπας, ἕνας Οἱ Φοιτητές τοῦ ΑΤΙ ἆνα κοίνωσαν ὅτι ἐπέστρεψαν χθές στὴ σχολἡὴ ὅπου κατάο- τισαν πρόγραµµα αυνέχισης τῶν ἐκδηλώσεων τους, δεδυ- µένης τῆς συνέχισης τῆς ἆ- ποχῆς ἀπὸ τὰ µαθήµατα. Στὴν ἀγακοίνωση τογίξε- ται ὅτι συμπληρώνονται ἤδη ἕξι ἑόδομάδες ἀπεογιακοῦ ἀγώνα καὶ ἡ κυδεονητιχἡ ᾱ- διαφορία ὅσον ἀφορᾶ τὴν τελικὴ λήφη ἀπόφασης συνε- χίζεται,. Συνεχίζεται παρ ὕ- λην τὴν κατάρριψη τῶν ἐπι- χειρηµάτων τῆς κυδερνητικῆς πλευρᾶς ὄχι µόνον ἀπὸ τούς φοιτητές ἀλλὰ καὶ ἀπὸ εἶδι- κἁ σὠματα καὶ ἐμπειρογνώ- µονες πού ἐδημιουργήθηκαν καὶ ἐκλήθησαν ἀπὸ τὸ ἐξωτε- ρικὸ ἀντίστοιχα, ἀπὸ τὴν ἱ- δίαν τὴν Κυθέρνηση». Οἱ φοιτητές κχαρακτηοί- ζουν τὴν κατάσταση ὅσον ἆ- φορᾶ τὶς σπουδές τους σὰν κοίσιµη καὶ καταγγέλλουν ὅ- τι παρ) ὅλα αὐτὰ κανένας ἆ- πὺ τούς ἁρμόδιους δέν δεί- χνει νἁ ἐνδιαφέοεται γιὰ γρήγορη διευθέτηση τῶν προθληµάτων. / «Τονίζουμε ὅμως ---ἀναφέ- οει ἡ ἀνακοίνωση τῶν φοιτη- τῶν--- πρὸς ἀπάντηση ὅσων περιμένουν τὸ σπάσιµο τοῦ ἀγὼνα µας λόγω τῶν κινδύ- γων πού παρουσιάζονται, ὅτι ἡ ἀπόφαση τῶν φοιτητῶν εἷ- ἀπὸ τοὺς µετόχους καὶ δι θυντὲς τῆς ἑταρίας ΣΥΕΜΣ, ἡ ὁποία ἔκαγε τὶς ἠλεκτρομη χανολογικὲς ασιάσεις τῶν Κεντρικῶν Βιομηχανιῶν. Ὁ κ. Πάρπας ἀντέκρουσε τὴν ἔχθεση τῆς ΚΕΜΑΚ, ὅτι ἡ ΣΥΕΜΣ ἈΧρέωσε 858 περισ- σάτερα ἀπὸ τὶς ἀἐκτιμήσεις τῆς ΚΕΜΑΚ. ΑΤΙ: Καγένας ἁρμήδιος δὲν ἐνδιαφέρετ!... ναι µία καὶ ἀμετακίνητη. Σν4 νέχιση τῆς πορείας πού ἄκον λουθοῦμε µέχοι τέλους. Μό- γον ἡ λήψη θετικῆς τελικῆς ἀπόφασης. μπορεὶ νὰ ἀλλάξει αὐτὴν τὴν πορεία. ΣΚαλοῦμε τὸν ᾖἴδιο τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας νᾶ ἀναλάδει τὶς εὐθύνες του ὅ- σον ἀφορᾶ τὴν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης στὸ κράτος τὸ ὁποῖον ἡγεῖται. Ὅταν αὖ τές οἱ θεμελιώδεις ἀρχές ἆᾳ χίζουν νὰ κατακατοῦνται Τό» τε πραγματικἁ ἀρχίζουν νὰ μπαίνουν πολλὰ ἑρώτηματιε κά». Πρόστιμο 100 Λ. σὲ φαρμακοποιὸ Σὲ πρόστιο 100 λιρῶν κα ταδικάστηκε χθὲς ἀπὸ τὸ Δι καστήριο Λευκωσίας, ὁ Κώ- στας Μ. Ταλιαδῶρος, 65 χρό νων, φαρμµακοποιὸς, ἀπὸ τὴ Λεύκωσία, γιατὶ πώλησε ἑ- λεγχάμενο ἀντιδιοτικὸ φάρ µακο ᾖ({γικοστατίν), ὁὀκτὼ μῆνες μετὰ τὴν ἡμερομηνία λήξης του, καὶ χωρὶς ἴἵατρι κἡ συνταγή, Ὁ κατηγορούμενος δεσμού τηκε καὶ μ' ἐγγύηση 00 λε ρῶν γιὰ δυὸ χρόνια, πα ο κ στ πε ο τω -ἲ πως } - -ἳ --- ὃς επ εμαμις τὸ} ο ώ λαδω Βαρειὰ ἧττα Συμετρίβη ὃ-Ί Τὸ γκὸλ σιὸ 290’ὁ Βὰν Γκιοῦτεν-Τὸ σκὸρ Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 128] ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΔξΙΛΙΝΗ’ Οἱ τουλίπες ἄνθισαν δύσκολα στὀ Μακαριο ΗΟΛΛΑΝΔΛΙΑΙΠΙΗΡΕΙΊΙ:Ο ΤΗ ΝΙ«{4Π ΠΙΟΥΗΠΟΘΕΛΕ. πᾶς ἀδικεῖ Οἱ Ὀλλανδικὲς τουλίπες ἔστω καὶ δύσκολα ἄνθισαν στὴν Κύπρο, γεγονὸς τὸ ὁποῖο κράτησε τὴν Ἐθνικὴ Ὁλανδίας στὴ µάχη γιὰ τὴν πρόκριση στοὺς τελικοὺς τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου στὴν “Ἱσπανία. Μέ τὴν ψυχἠ στὸ στόµα οἱ Ολλανδοὶ ὑπέταξαν 1--0 τὴν Ἐθνική µας χθὲς 6ράδυ στὸ Μακάριο μὲ ἕνα γκόλ ποὺ πέτυχε ὁ 33χρονος Βὰν Γκιοῦτεν ποὺ Χθες ἐἔκα- ἡ Ἑλλάδα στὸ Σπ]λὶτ ΙΤὸ ἑλληνικὸ γκὸλ ὁ Κωστίκος μὲ πεναλτυ μετὰ τὸ 5-- νε τὸ ντεμποῦτο του στὴν Ἐθνικὴ Ολλανδίας, Ἕνο γκάόλ ποὺ εὔ- κολα θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἁὁποφευκθεῖ ἂν ἡ νάµεις τους καὶ εἶχαν τὴν ἴδια ζωντάνια σ᾿ ὅλη τὴν διάρ- χεια τοῦ 6’ µέρους ὅπως εἷ- λικὸ σφύριγμα τοῦ Βούλγαρου διαιτητοῦ κ. Γιοσσίφωφ τοὺς θρῆκε ἁπόλυτα ἱκανοποιημέ- ὦ ῥ . ῇ , ἀποκρούσει καὶ ἡ μπάλα ατύ πῃσε στὸ δοκάρι. Σταδιακὰ ἡ ὁμάδα µας ὁοᾳ Οληθεῖ ἡ ἅμυνά µας. Αλλὰ τὸ πείραμα ἀπέτυχε καὶ οἱ Ὀλλανδοὶ ἄρχισαν νὰ παγώ-. ε - . χὰν σὲ μερικὰ μεγάλα ρονι νους. γανώθηκε Καλύτερα στὸ κέν- νουν τὸ παιγνίδι σὲ μιὰ προ μΠλΙτ.-- Οι Ἐλπίδες τῆς ως δν πάν ος - παν: αν κἁ διαστήµατα ἰδιαίτερα στὸ Τὸ χθεσινοθοαδυνὸ παιγνί- Ἅτρο. απάθεια νὰ χερδίσουν χούνο. κριση στοὺς τελικοὺς τοῦ Παγκοσμ υπ ρ μ: Σο πελευταῖο 1ὔλεπτο. δι στὸ Μακάριο συγκέντρωσε Μὲ ἐπικεφαλὴς τὸν Φίλιππο Τὸ 1---0 τοὺς ἦταν ἀρκετὸ ου περιορίστικαν σπμαντικὰ μετὰ τὺν χθεσι- Παντζιαρᾶς πιὸ σθέλ- ᾽Ακοιδῶς αὐτὴ ἡ ἄποφασι- 19 χιλιάδες φιλάθλους καὶ πα ποὺ ἦταν ὁ πρῶτος µας παί- καὶ δὲν ἤθελαν νὰ τὸ διαχιν κ συντριθὴὰ ἁτιὸ τὴν Γιουγκοσλαθὶα μὲ 5--ἥ, τος. ο. στικύτης τῶν παικτῶν µας ὑ-, παρουσίασε δυὸ Όψεις Στὸ της, τὸ κέντρο ἔθεσο καὶ ἐ- δυνεύσουν, Ἕνα Ὑκὸλ ποὺ εὔκολα θὰ ποχρέωσε τοὺς Ολλανδοὺς πρῶτο µέρος οἱ “Ὀλλανδοὶ ἐ- ατὸς τοῦ ὅτι περιόρισε σηµαν Τὸ µτελευταῖο 1ὄλεπτο ἅ- Οἱ Γιουγκοσλάδοι ἄνοιξαν Στὸ 76) ὁ Ζάεις ἀνέτρεψε μπορούσαμε νὰ εἴχαμε ἀντα- νὰ παγώσουν τὸ παιγγίδι σὲ τος τ : ὶ πέθαλαν τὸ παιγνίδι τους καὶ τικὰ τὴν δρασηριότητα τῶν στερα ἀπὸ µεγαφωνικὴ ἔκκλη {ς 4 4 ϕ. Α ζ εξ α.. ε τή . . λω. α ν , πι η λ τω” - , ῃ ς ε , , ν :πὸ σχὺρ στὸ Το λεπτὸ μὲ σοὺτ τὸν ᾿Αρδίζογλου καὶ τὸ πέναλ[ ποθωςι ἂν οἱ παϊκτες µας μιὰ προσπάθειά τους γὰ δια- κυριάρχησαν στὸν ἀγωγιστικὸ Ολλανδῶν παράλληλα ἀπειέ ση ἡ ἐξέδρα ζεστάθηκε γαὶ «ποῦ. λίθο καὶ διπλασίασαν τν ἀξιοποίησε ὁ Κωστίκος. πίστευαν περισσότερο στὶς δυ- τηρήσουν τὸ 1---. Καὶ τὸ τε Χχῶρο. Οἱ φιλοξενούμενοι ἀνέ Ἅλεσε τὴν ἀφετηρία γιὰ ἄρχε- ἄρχισε νὰ παρωτρύνει ᾿τοὺς τὰ τέρµατα τους στὸ 240 λε- πτὸ μὲ κεφαλιὰ τοῦ Χαλὶλχό πζατς μετὰ ἀπὸ σέντρα τοῦ «Σλίθο- Στὸ 49ο λεπτὸ ὁ Σαργκά- φης ἀνέτρεψε τὸν Χαλίλχο- τῖιτς καὶ τὸ πέναλτυ ἀξιοποί- ησε ὁ τερματοφύλακας Παν- Ἡ Ἑλληνικὴ ὁμάδα εἶχε δύο ἄστοχα σοὺτ μὲ τοὺς Λι- δαθηνὸ (8’) Κούη (25) ἐνῶ σπουδαῖες εὐκαιρίες ἔχασαν οἱ ΣΑοδίζογλου (10) Κωστίκος (66/). Ὁ. Σοδιετικὸς διαιτητής κ. ἩΜποτένκο ἔδειξε κίτρινες κχάο πελὶτς. Οἱ Γιουγκοσλάθοι ἀνέδασαν υπὸν δείκτη τοῦ σκὸρ στὸ --ὂθ τες στοὺς Λιθαθηνὸ (50/) Φοιρὺ (64). παῖκτες µας δημιουργώντας ἆἂ κόμη περισσότερο τοὺς “Ὅλ- λανδούς. Καὶ ἐδῶ δὲν ἦλθε ἡ ἀλλαγὴ ποὺ ὅλοι περιμέναμε. Νὰ ἐγισχυθεῖ δηλαδη ἡ ἐπίθε σή µας μὲ τὸν δυνατὸ καὶ ἐ- πιχίνδυνο στὸν ἀέρα Παπαδό- πουλο. Ἡ ἀλλαγὴ ἔγινε στὸ 867 ὅταν στὴν θέση τοῦ Θεο- Φάνους πέρασε ὁ Φακέτιι. Ἠταν ὅμως ἀργά. μὲ δύο γκὸ. ποὺ πέτυχε ὁ οἱ θέσεις τῶν ὁμάδων: ύ ἑ κεφαλιὲ / σαν εσκὰ ταρι Εσ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ όσα ον ο μᾶ ο Γιουγκοσλαδία: Παντελὶτς Πασὶτς. Γερολύμπωφ) Ζάετς, Στοίκο- θιτς, Μπούλιαν, ἈΕούγιοδιτς, -΄ ἍὮὨἙλίσκοδις ᾖ(1δ' Σέστιτς) Χαλίλχοτζιτς, Σλίδο, Πασὶτς, ΈΛΛΑΣ:: Σαργμάνης, Γού ναρης, ᾿Ἰωσηφίδης,, Κάψὴς, Φοιρὸς, Λιδαθηνὸς (46΄’ Κοῦ- ον ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΓΙΑ 2-0 Φάνισή-της χθὲς 6ράδυ ἄφη- σε πολὺ καλες ἐντυπώσεις, Αν εἶχαν δὲ τὴν συµπαρά- σταση τῶν φιλάθλων σ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἀγώνα τότε θὰ μποροῦσε νὰ πηγαίΐναµε καλύτερα. Ἡ ἄμυνά µας πῆγε καλύτερα στὺ κέντρο μὲ τοὺς έ δας) Κουσονλάκης, Μπάλλης Ελεῖ π Ἡ Δ. Γερμανία κέρ- ο. ων « Ἐλεῖτο, λο παρά ι δισ χθὲς δράδυ 2--0 εθβίνας, Κοίης, Αρδίζογ- ρ νο (Λουκᾶ, ᾖΚαλυ- ν ου). τὴν ἀήττητη στὸν α΄ ὅ- µιλο Αὐστοία καὶ ἔδειξε ὅτι ᾿Πάδομένει τὸ απρῶπο Ἱ : φαδοοὶ Πιὰ πρὀκοιση. εως μρβα Τό παιγνίδι Έγινε στὸ 1 «Αιιδοῦογο καὶ οἱ 8 κογεομανοὶ ἦσαν καλύ- .. ἄνοιξε τὸ σκὸο μὲ αὖ- τογκὀλ. ἐνῶ στὸ ὅδ' ὁ Φίσσερ ποὺ γύρισε στὴν Αλ κὴ μετὰ ἀπὸ ὅ χρόνια. Ἡ θαθμολογία: Ἡ. Βαθμολογία τοῦ ὁμίλου Ὁ Βὰν Γκιοῦτεν μὲ στριτὴ κεφαλιὰ παρὰ τὴν προσπάθεια τοῦ Ν. Παντζιαρᾶ σημειώνει τὸ μονα- οιολεχτικἁ τὴν ὑμάδα µας ἡ Ἔτσι στὸ 49’ μιὰ μµακοινῆ μπαλιὰ τοῦ Φοίθου ἔφερε τὸν Ἡ κινητικότητα αὐτὴ τῆς Ὁ Τ, Παντξιαρᾶς εἶχε πο- 1ῦ καλὲς στιγμὲς ἀλλὰ ὀλεχ΄ ἃ Ὁποῦ γκόλ. χεται στὴ φάση Στὸ κέντρο καλύτερος. ὁ ιδί- λιππος ποὺ ἦταν καὶ ὁ πρῶτος μας παίντης. Οἱ Ν. Παντζια- πρῶτο µέρος. Ἰινήθηκαν σω- στὰ καὶ προγραμματισμένα ἕ- στω κι ἄν δὲν μποροῦσαν νὰ Γκιοῦτεν σαν οἱ ποῶτοι παῖ- Ἠίνστεκερς, Χόδενκαμα, Στῆ τεροι Πέτυχαν δὲ νὰ 6 ρᾶς, Μαυρουδής, ΓΠιαγχουδά- . προηγηβοῦν στὸ ἡμίχου- ι χης ἔτρεχαν καὶ µμµόχθησαν Ὅ Ες Παντζιαρᾶς μὲ θετικὴ ἐτέμθαση ἁποκρού. νο ὂσθ, πολὺ στὸ 6’ µέρος. ει πρὸ τοῦ Βὰν Γκιοῦτεν Στὸ 91’ ὁ Ἐράους ὰ Οἱ Ολλανδοὶ ἄρεσαν οτὸ 7 ἡ Ὑκληρὴ µάχη στὸ Παρίσι Ἐθνικὴ μετὰ ἀπὸ ἕνα δικὸ γκὀλ τοῦ ἀγῶνος. Στὸ κένπρο παρακόλουθεῖ μὲ ὀγωνία ὁ Μέτζγκοτ. δημιουργήσουν τὶς προὔποθέ- χοόνο πέτυχε τὸ 2--0 σεις ἑνὸς γκόλ. ος ὥτης τῶν λαθαν τὸν ἔλεγχο τοῦ κέντρου τὲς ἐπικίνδυνες καταστάσεις Ὅ Σράϊδερς παρὰ τὰ χοό ε υ - ν Ὠτος. αντης. α ᾿ καὶ ἀνταλλάσσοντας τὴν μπροστὰ στὸ τέρμα τῶν “Ὁλ- νια του σὺ μερικὲς φάσεις ἔ- τοῦ ἔχαιξες στὴν Ἠθας Β ΒΛΘΜΟΛΟΠΑ Στὸν 6ο ὅμιλο μπάλα μὲ φοδερὴ δεξιοτεχιία λαδῶν. δειδε τὴν κλάση το. Ὁ που τη ᾗ καὶ ψυχραιμία χαθήλωσαν κυ Κρόλ, ὁ Χόδενκαπ καὶ ὁ Β ἂν ” οί « . ν - : ν µ μα διεμοσσά ὥς Έδης: 2] ὃ { ὁποία δὲν μποροῦσε νὰ ἀντι Θεοφάνους µέσα στὴν μµικοή ἍΆτες. κα πα. : μας διεμοοφώθη ὡς ἑξῆς που α α ση δράση θετικά. Ἄτόχος τῶν περιοχή ἀλλὰ μὲ τῆν πλάτη τ Ψ γ Βουλγαρία τά Βέλγιο 6 10-- 5 9 Ολλανδῶν ἦταν νὰ διασπά- Ὑυρισμένη πρὸς τὸ τέρµα. Τὸ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ τῦ 5 ιο 5 . λλλθανία 5 β--10 5 Ἱολιωδία 6 1-1 ν 4 ον μα ἄμυνα τῆς ἡμαδας Ὑυθιστό του ος πέρασε πά «Ὁ Ἠούλγαρος διαιτητής κ α., αλλί 4 19--. 3 ϐ : ” ϱησιμοποιώντας τὰ πλά γω ἀπὸ τὰ δοκάρια, . Φινλανδία ὃ 0-- 60 Ὀλλανδία ς ὁ- 26 πετσυχταν χθες για. Οἱ μακρυνὲς σέντρες τοῦ Οἱ κερκίδες ξεσηκώθηκαν Τιοσίφωφ ἦταν πολὺ προσε- ' / .β . αι ωαι αι Ἐύπρος τ ᾱ--»5 --- Ρὲπ τοῦ λὰ Λένγκ καὶ τοῦ στὸ ὄτ΄ ὅταν πλησιάσαμε τὴν κτικὸς γιὰ τοὺς Ολλανδούς. Συγκλονιστικὸ παιγνίδι ἔγινε ακχθὲς θ6ράδυ : ' 9 ἓ Χόδενκαπ εἶχαν σὰν στὀχο ἰσοφάριση. Μιὰ μπαλιὰ ἀρι- στὸ Πάρκ Ἀτὲ Πρὲνς στὸ Παρίσι ὅπου ἡ Ὁ αλ. ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ ΠΑΓΚΟΣΝΠΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Σκωὠωτία- Ι λ αν δία τὸ κεφάλι τοῦ πανύψηλου, στούργηµα τοῦ Φίλιππου πρὸς ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ λα, χωρὶς τοὺς Πλατινί, Λαριὸς καὶ Λακόμπ νι. 0 Βὰν Κιοῦτεν ποὺ ὅμως δὲν τὸν Φοῖθο --- κάτι ποὺ θύμιζε κπισε τὸ Βέλγιο 3- 2 ' ]τοαλία 4 6--0 8 εἶχε καὶ πολὺ ἄνεση κχινήσε τὸ δεύτερο Υχὺλ στὸ Βέλγο . ΚΥΠΡΟΣ: ὮὉἙῬ, Παντζα- Ὁἱ φιλοξενού νο οπγήθηι ὁ ὄρ' ΤΓιουγκοσλαδὶα 4 Νο... 6 ον , , «ὧν ἀνάμεσα στοὺς ἈΚλεῖο -- ἔφερε τὸν κυνηγό τῆς Α- οᾶς, Λουκᾶ, Καλοθέου, Κλεῖ- 5 Όμ τρ : ον ο τ Ὁ ρ Ἑλλὰς 5 6.7 6 Η Ἐθνικὴ Σκωτίας ἔκανε Τρίτη τὸ δράδυ στὴ Τλωσκώ| καὶ Παπαδόπουλο, Καὶ ὅμως νορθώσεως τὲτ--α- τὲτ μὲ τος, Παπαδόπουλος, Ν. Παν- μὲ τὸν Βάντερμτερυκ στὸ 6΄ ἀλλὰ πολύ Υρή- Δανία 4 5 5 ϱ ἕνα θετικὸ, θῆμα πρὸς. τὴν δη. τὸ Ισραήλ 3--ἶ. σὲ δυὸ περιπτώσεις πανικόθα τὸν Σράϊδερς. Ὁ τερματοφύ τξιαρᾶς, Κουννᾶς (46 Θεο- γορα οἱ Γάλλοι ἱσορρόππσαν τὸ παιγνίδι καὶ Λουξεμθοῦργο 5 ϱ 15 ο πρόκριση κερδίζοντας : τὴν Η ῄσρια: ο. ᾱ λε τὴν ἄμυνά μας. Στὴ μιὰ λαχας τοῦ Άγιαξ παρὰ τὰ Φάνους, 8δ᾽ Φακέττι) Φίλι - πριν κλείσει τὸ ἡμύκρονο προπγοῦντο 3--]. . : 4 ' ησε θαυμάσια διφάνιση πι] στὸ 25 ἀπὸ τὴν μικοὴ περιο- 35 του χρόνια ἐγήργησε σὰν πος, Φοῖθος, Γιαγκουδάκης, Ὀ νεαρὸς Σολὲρ ποὺ ἔτπαιξε στὴν Ἐθνικὴ - ͵ ᾿ «χειροκροτήθηκε θερμὰ ἀπὸ χῆ σημάδεψε τὸ ὁοιζόντιο δο ἔφηθος καὶ ἔπεσε στὰ πύδια Μαυρουδής, , γιὰ πρώτα φορὰ «ἰσοοφάρισε στὸ 19΄ καὶ ὁ Σίξ Σιὸκ χθὲς στο Γουέμπλεὺ τὶς 61.500 φιλάθλους. πάρι ἐνῶ στὸ 29΄ μὲ στριφτήῃ τοῦ Φοίδου καὶ ἀπέκρουσε. ΟΔΛΑΝΔΙΑ: Σοάθερς, στὸ 25, ἔκανε τὸ 9 Ἱ. Ὁ Σολὲρ καὶ πάλι πέ. ΜΠΗΤΠΙ ΝΙΛ. [ΠΠ] Ιῆπ ΒΕΙΙΝΙΙΙ [:ῇ Ἑλθετία -- Οὐγγαρία ἐπίσης ἰσόπαλοι 9--0 Ἡ ᾿Ἐθνικὴ Αγγλίας ἆπο- γοητευτικἡ ὑποχρεώθηκε σὲ ἰσοπαλία 0--0 ἀπὸ τὴν Ρου μανία µέσα στὸ Γουέμπλεῦ, Οἱ γηπεδοῦχοι διετήρησαν κάποια πρωτοδουλία µκινήσε ων ἀλλὰ δὲν µπόρεσαν νά ἀκριδῶς µ τὴν λήξη τοῦ ἡμι Χρόνου ὁ Μπαρίντι. Τὸ 2--ί ἔγινε ἀπὸ τὸν Σοῦλσερ στὸ λερ στὸ ό5᾽’. Ὁ δαθμὸς αὐτὸς εἶναι ὁ πρῶτος τῆς Ἑλθδετίως σέ 3 γῶγες καὶ φυσιολογικἁ δὲν ἔχει ἐλπίδες προκρίσεως ἐ- νῶ ἀντίθετα οἱ Οὗγγροι ἔχα Οἱ Σκῶτοι κωριάρχησαν ἆ- πὸ τὴν ἀρχὴ καὶ στὰ πρῶτα 30΄ πέτυχαν νὰ προηγη- θοῦν 2--0 μὲ τέρματα ἀπὸ πέναλτυ τοῦ Ρόμπερτσον. ᾿Αρχὲς τῆς ἐπαναλήψεως (64) ὁ Πρόδεν πέτυχε τὸ 3--0 καὶ ἑδραίωσε τὴν νίκη τῆς ὁμάδας του. Στὴν ανέχεια. τὸ ᾿Ισραἡἠλ πέρασε στὴν ἐπίθεση καὶ κα τάφερε νὰ μειώσει τὴν Ρια- φορά στὸ 56΄ μὲ τὸν Σάΐνα, ΗἩ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ |: ᾿Ἡ Β.᾽ Ιρλανδία στὸ Μπέλ. φαστ νίκησε τὴν Πορτογαλία Ι--0. μὲ Ὑκὸλ τοῦ Αρμ- στρογκ στὸ 75’ καὶ ἐλπίζει σὲ πρόκριση. Ὁ ἴδιος παίκτης στὸ 88’ σημάδεψε τὸ δοκάρι, Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :ἀγώνα ξωηρὰ κεφαλιὰ σὺ σέντρα τοῦ Ρὲπ πρόλαθε τὴν ἄμυνά µας καὶ μὲ στριφτὴ κεφαλιὰ ἀκινητο- ποίησε τὸν Παντζιαρὰ ποὺ κι νήθηκε καθυστερημένα παρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς μπάλας. Παρά τὴν ἐδαφικὴ καὶ τε- χνικὴ τους ὑπεροχὴ οὗ Ὅλλαν δοὶ ἐλάχίστες φορὲς δημιούρ- γησαν ὀυσάρεστες καταστά- ἴσεις γιὰ τὸ τέρμα µας. Μπυ- ρεὶ ἡ ἄμυνά µας νὰ ἧταν σὲ συνεχῆ κινήτικότητα ἀλλὰ οἱ εὐκαιοίες ἧταν λίγες. Κοισι- µώτερη φάση γιὰ τὸ τέρμα µας ἐχτὸς ἀπὸ τὴν Φάση τοῦ γκὸλ. δημιουργήθηκε στὸ 19’ ὅταν ὁ ΕΣ, Παντζεαρᾶς ἀπέ- κρουσε θαυμάσια µγυριστὸ σοὺτ τοῦ Ῥὲπ ἀπὸ κοντά, Ἡ ὁμάδα µας ξεκίνησε τὸν εἶχε κάποια πρωτοθολίᾳ κινήσεων στὸ πρῶ το ὄλεπτο ἀλλὰ σταδιακἁἀ πε χώρησε μπροστὰ στὴν ὀργα- ὁμάδος µας πανικόθαλε τοὺς Ὀλλανδούς, Ὁ μιωρόσωµος καὶ εὐκίνητος Ταχαμάτα πέρα σε στη θέση τοῦ Ῥὲπ (60/) σε μιὰ προσπάθεια νὰ πανικο θενς, Κρόλ, Β. Βὰν Ντὲ Κέρ κωφ ΛΔάἁ ἈΔΛίνγκ, Μέτζογ». Βὰν Γιοῦτεν, ἨΜιοῦρε., Ρὲπ (60υ’ Ταχαμάτα). ΛΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ Δήλωσε ψὲς χαρακτηριστικὰ τυχε τὸ 3.1 στὸ 30’. ' Οἱ Βέλγοι ἀντέδρασαν στὸ Β΄ µέρος καὶ μείωσαν τὴν διαφορὰ οὲ 3-0 μὲ τὸν Κούλε- μανς. Γιὰ τὸ γκόλ αὐτὸ οἱ Γάλλοι διεµαρτυρή- 'Ἔπσαν ὅτι σημειώθηκε ἁπτὸ θέµα ὄφφ -σάϊτ. ὁ Ὀλλανδὸς τεχνικὸς ΜΠΑΛΝ «Σημασία ἔχει ὕτι κερδίσιµε τοὺς ὁ βαθμοὺς διασπάσουν τὴν καλὰ ὀργα γαν ἕνα θετικὀ δῆμα ἀφοῦ νωµένη ἀντίδραση τῶν Ολ- ολ ἄμυνα τῶν Ρουμάνων ἀγωγιζόντουσαν ἐκτὸς ἕδρας,.| ΣΚκωτια 5 6-2 8 Ἰανδῶν. Κάποια ἀναλαμπὴ καὶ νὰ δημιουργήσουν τὶς προ ) Β. ΙΡλανδια 5 5.2 6ἱ σημειώθηκε στὸ διάστηµα 20’ Ὅποὸ χλιάδες φἱλαθίοι, πε Ἡ ΣλΘΜΘΛΟΣΙΑ Ίσρλμλ ον ὁ σι] Ἐθσυγε όνος ἁλὰ ὁ Σα] Μιοῦρεν:! «Ἰζαλὸ τὸ ἆ ὸ σύ τας Κ Χιλιάδες φύλαῦλοι Ἡ ΙΣΡΑΗΛ ὁ 2 8 Ἀἱ Ἑέφυγε µόνος ἀλλὰ ὁ Σοάϊ- | Εν εἰ τ υντικο συστῃ δι δισ. πα απάτες καὶ ς ΑΦ ΑΝ 4 7--4 5ἱ ΣΟΥΗΔΙΑ 4 |--5 2ἱ θεος πούλαδε καὶ ἀπέκρουσε, | Η : μα 5 ὑπριακης ὁμάδας) γὠ κυωλοῦσε ὁ χρονος καὶ τ Ἡ 3 3--2 4 ὢ Σὲ φελικὸ ἁγώ : τὸ 49’ πάλι ὁ Σράΐθερς Ε μα η 0--0 διατηρεῖτο. Μὲ τὴν χθε ΝΟΡΒΗΓΙΑ. 3 δ- 3ἱ Δουδλίνο ἡ Ἰρλανδικὴ μη ἐξουδετέρωσε θαυμάσια σιο-| φερε μλὰ ποιον άν κερδίσαµε ἔχει γιὰ μᾶς µεγάλη σημασία». Τὰ πιὸ πάνω ἀἄνά. σινοδραδυνὴ ὑσοπαλία ἡ Ρου- 47’ γιὰ γὰ διαμορφώσει τὸ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2-2 1 νίκησε τὴν Τσεχοσλοδακία] τὸ σοὺτ τοῦ Φιλίππου, φερ ρ ριστικα στ «Δ» ὁ προπονπτὴς τῆς Ὀλλανδίας κ. Μπάαν, τιοὺ τόνισε ὅτι τὸν ἑἐξέ- μανία ἐλπίζει δασικὰ στὴν Ἅτελικὸ 2--2 µ πέναλτυ ὁ Μοῦ ΕΛΒΕΤΙΑ 4 4--ό ἱἱ μὲ 1--[. Ῥασιχὸ µειονέκχτηµα τῆς πλπιδε ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἐθνικοῦ µας συγκροτήματος, ἐκφράζοντας καὶ τὴν ἁτιορία του, γιατὶ ἡ πράκριση μιὰ καὶ ἤδη πῆρε ὁμάδος µας στὸ πρῶτο 40 Κύπρος δὲν ἀντέδρασε πιὸ νωρὶς γιὰ νὰ κυνηγήσει τὴν ἱσοφάριση, ἀφοῦ ὅπως εἴἶπε, τὸ τελευ. 3 θαθμοὺς ἀπὸ τὴν Αγγλία. ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΕΘΝΙΚ λεπτο ἧπαν ὅτι τὸ κέντρο µας ἔπαιζε ἀρκετὰ πίσω -- δίνον ταῖο 2Όλεπτο ἀνπουχοῦσε ἰδιαίερα μήπως ο μὲ τὸ Βέλγιο (3--0) στὶς Βρυξέλλες, ἱ κυνηγοί µας ἀντίγραφαν τὸ σκηνικὸ τοῦ ἁἀγῶνος ΕΛΒΕΤΙΑ--ΟΥΠΠΑΡΙΑ. 2--2 ινα. ας αρ ο μη άκι 30--42 30 7. ᾿Απόλ.αΚ. 31-32 35 τας χῶρο στοὺς Ὁλλανδοὺς ᾿ ς τη : Παναιγιάλ. 27---44 30 Φδ. Ἐπανωμή 28-32 35 νά κινοῦντα, ἄγετα --- ἐνῶ ἐ- οὉ Ὀλλανδὸ ὃς εἶ ὑτὴ, ἡ ί ὲ ο. ο , . τα, ο. ϐ Να: . ἱλανδὸς τεχννιὸς εἶπε αὐτὴ, ἡ Ὀλλανδία τρἐφει ἐλ σος τῆς 1 ιν ον η , μι ι Ἡ Οὐγγαρία στὸν πρῶτο 3 ο Ξ ος μδ. ον Λ. 3.--4ό 290 9. Πανθρακικ. 37-- 43 35 πιθειικὰ ὁ Κουννὰς ἔδειχνε] ἐπίσης ὅτι ἡ ὁμάδα του μπῆμε παίδες γιὰ τὴν ποθκσή της πόν ὅταν ἀπὸ νο ο Μιοῦρεν Τὸ δοκάρι τοῦ Κόσενγκαα μα της ἀγώνα ὑποχρεώθηκε Ἑ ὴ Ὃ λωι ο -Ἡ αν” ος ον οπας αν 25 0. Γιαννιτσὰ 33-30 34 σιοχαρισµένος. στὸν ἀγωπιστικὸ χῶρο μὲ στό στοὺς τελικοὺς τοῦ Ι]αγκοσμί τῆς ὁμάδας τοῦ, μιᾷ ιίς Ἡ ἀπόκρουση τοῦ Πανττιαρᾶ Ἂία σι ξένη, ν ηπ 5 ρα νρ ἷ 42. 45 36 Ίο Πάτροι 1) -ᾱἳ . ιο ο ας τά Έτσι στὸ 6’ µέρος στήν θέ] χο νὰ κατακτήσει τὴ νίκη ἀπὸ ου Κυπέλλου. Συµπληρωµατι τικὰ: γιὰ τν δν ΦΕΧΡ σε σοὺτ τοῦ ἴδιου παίκτη. ετια στη νὠρανη, Υηπς τν ο ' : Ἓώνθη ὃ---3δ 33] ση του πέρασε ὁ Φᾶνος| τὸ πρῶτο 4ὔλεπτο «Ὅταν κά ὁ Ολλανδὸς ὺς ἆ κ ο : ς. ο. 20, α ῆ ον : ὰ « 5] το πο Ἔπτο, «ὍὉ κά ὁ Ἀλανδὸς τεχνικὺς ἆ- « ς : . δε Εν προηγήθηκαν 7 ον ντ ας 5 πορείας Μι ος ᾗ Ῥ ἂν, ο αν 32 εοφότους σὲ μάς Ἀροσπά-{ ὅμως εἴχαμε τόσο καλη ἀπό- νάφερε ὅτι τὴν αἰσιοδοξία του «Ἠταν ἕνα πολὺ δύσκολο ρ Ἐν πάση περιπτώσει, ὃ πα ' : : . : . ἴκαλα ---- 8 εια νὰ δοθεῖ µεγαλύτερη μι] ὃὅοση στὸ Α΄ µέρος ναὶ δὲν ὑτὴ ἐνισχύ ὶ ᾗ πα, / / πνµμµμ-- 5 Όνιχή σας μοῦ ἄρεσε στὺ ολλ. 8. αχ , . η ΕΣΥΕ ἤ μερος : αυτή ἐγισχύει και ἡ παρουσία µπαιγνίδ - ν . ο 9 | 6 Ἀ κ τα ο αμ ο κ αλ. ο ο ο ο νο αν. ο... ή. 8 : . η - . 1! ή --- . ακεόδον, --ι 1 λά οἱ « λλανδοὶ μᾶς αἰφνιδία δεύτεσο ἢ τρίτο κὸλ τότε ο 3 . ἵν τν, .. ο 4 . ) ών 2 µε να ὅμως ὅτι εἶναι ἕνα ποδή- ἡ 10. Πανελ)κός 35--48 3ἱ 3. Ν Β 17. ’ ο με μα. : ο ντερο Ἡ Ύκθλν ρᾶς Όπως εἶναι οἳ Κοὺλ, Μιοῦ τοὺς δυὀ θαθμοὺς, “Ἔ η ος Ὁ : σουν στὴ γἰκη. ς ε λικη 8. ἆ4--33 35 . Ἔδεσσ. 43- 44 38ἱ σαν στὸ 44’ μὲ μιὰ μακρυνὴ{ οἱ στό µ ͵ . ι : . 5 μους. στω χαὶ αφαιρ ὃν ὃ : ών ελλ, ὦ . . ν χοι µας στράφηκαν στήν ϱῥεν, Ρὲπ καὶ Ὑτράϊσερς, αι νι νο, , - Παιρο τοῦ δὲν επιτρέπει αἳ ο ὤλ ' Ἠρόδοτος μα” ο ῳ ἡ ροις 49-. 48 35 η. Πανδ. Ἅᾖ26--4Ι 28 οέντρα σοὺτ τοῦ Χούθεκαπ. κατάκτηση τῶν ὃνὸ θαθμῶν», ’ 3 ιά πω, Μα ο. τε σ' αὐτὴ οὔτε καὶ στὸν ἂν- Στὸ 30’ ὁ Σ0ὔ β ἔκαγε κα Ὃ σιοοᾶς να) ὃς σ . η 44--3δ 35 ος Ἑλασσόνα 26-45 325 Ὁ Παντζιαρᾶς ἔκανε καχὸ ὃ- Καταλήγοντας ὁ κ. Μπάαν ο ΜΙΟΥΡΕΝ Ν ας ο, ἄντως στο τίπαλό τῆς νὰ παρουσιάσει τὸ |--0 γιὰ ν οφαρύσει 5 εκ .. ΑἉγρ. . 41 ---37 35 » Ὀδυσσέας 30-65 21 πολογισμὸ δὲν προσπάθησε νὰ] τόνισε ὅτι μετὰ τὴ νίκη της Ἐξ ἄλλου, ὁ ἐνδιάμεσος ἄσ μειώναμε. ἀχόμη δυὸ τέρματα. θέαµω», ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 19861, Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἍἄΔΕΙΛΙΝΗΕ ΠΡΦΠῦ ἱ πα { Ἠπή ἰ κ πἰὶ ἀπ Χωρὶς τὴν ὀἑλληνονὴ Α΄ Ρθθνινὴ εἶναι κι αὐτὴ τὴν ἑ Εακόσοι πὸ δελτίο ΠΡΟ --- Τὸ 18ο δελτίο ΠΡΟ -- ΠΟ ἁπαρτίζεται ἀπὸ ὀκτὼ συναντήσεις τῆς δάης ἡμέρας τοῦ πρωταθλήματος Β΄ ἘἙ- θηκῆς αν ἀπὸ πόντε τῆς Ἰ- ταλίας. Τὸ ποῶτο καὶ αύριο χαρακτηοιστυκὸ εἶναι, ὅτι τὸ δολτίο δὲν προσφέρεται γιὰ πουιλῆ παραλλαγή. Αὐτὸ ὅ- πως Ὑΐνεται κατανοητό, διευ κολύγει τοὺς διναγωνίομέ- δα ϱν ἅμ θὰ χινη ἀνάμε σα μικρότερο ῥοιθμὸ σημείων. Αποφασίσαμε τὸν ἁἆποκλει ὁ - παραλλα- γῆς, ἐπειδὴ ἳ 1---Χ εἶναυ άρχε τὸς γιὰ τὴν κάλνυψι τῶν ἶτα λωιῶν παιγννδιῶν καὶ ὅταν θὰ Ἓλθη ἡ ὥσα, δηλαδὴ σὲ παρακάτω γοαμμὲς θά ἐξηγή σοὺύμε τὸ γνατὶ. ὁ ς πι- στεύουµε, ὅτ, στὰ δύο πιὸ δύ σκολα ἑλληνικὰ παιγνίδια, συγκεκοιµένα σ' αὐτά, ποὺ εἶναι παρόντες “Ἡραωιλῆς κι Αἰγάλεω, θὰ ποὐπει νὰ πο κλεισθή ἡ πιθανότητα γης πῶν γηπτεδούχων δωγ. Α σα καὶ στὴν Β΄ ᾿ΕΒθνικὴ χοη : σιμοποιοῦμε τὴν διπλῆ παραλ λαγἡ, ποοκειµένου. νὰ ἄντιμε τωπίσουµε τὶς πολλὲς ἢ λί- γες δυσκολίες. Συνολικὰ ὀκτὼ µάτς χα- οακτηοΐδονται μὸ διπλή πα- ραλλαγὴ καὶ τὰ ὑπόλοντα πένιε δίνουν τὰ στάνταρ τοῦ δελτίου. Όλα τὰ στάναο προσφἑρονται ἀπὸ γηπεδού- . χους τῆς Β΄ θνικῆς καὶ συγκεκριµένα ἀπὸ τοὺς ἑξῆς: Τὸν Παναρκαδικὸ ποὺ κα: παδάλλει ἀπεγνωσμένη προσ” πάθεια γιὰ νὰ ἐπιτόχη τὸ θαῦ μα, δηλαδὴ νὰ ἀποφύγη τὴν τελευταία θέση καὶ τὸν ὕπο- Ἐιδασμό. Ἡ ὁμάδα τῆς Τοι- πόλεως εὐνοεῖται ἀπὸ τὸ ὅτι οότεθη, ΣΑ. χωσὶς 'δάθμολο ο. ἃ Στάνταο 1 γιὰ τὸν Ί]αναο καδικὀ, ὅπως καὶ γιὰ τὸν ο λυμπιακὸ Λουτρακίου, ποὺ δί πολοποννησιακὸ σης ἔχοντα Ἀάπονα ϐαθµμολο- γκὴ ἀνάγκη γιὰ νὰ μὴ ἐμ- πλακῆ οἳ ὑυσάρεστη περιπέ- κεια Παναιγιάλεια. Ὁ τοίτος .. ος, ποὺ πιστεύεται, ὅτι θὰ κερδί σει εἶναι ὁ Πέλοπας. Ῥοΐσκε ται στὴν τοίτη θέση, ποὶν πὸ τὸ τἆλος παὶ μὲ τοεῖς θαθμοὺς ἀπὸ τὴν πρστελευ” ταία Πάτρα. Αρα ἔχει τὸ ἑνδιαφέρον καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ νίκη. Ὁ φιλοδεν ς του ᾿Αχαρναϊκὸς, εἶναι στὴν Έκτη θέση τοῦ πίνακα χωθὶς νὰ ἐλπκη σὲ κάποια οὖσια- στικὴ κατάµτησι. Ὁ Φωστή» ϱας ἐπίσης, ποοθλέπεται νά νικήση, ὄχι ἐπειδὴ εἶναι κα- λύτερα ἀπὸ τὸν Διαγόρα, ἆλ λὰ γιατὶ παίξει στὸ δικὀ τον γήποδο καὶ Υιατὶ οοδνακὴ ὁμάδα Έχαοε Ὡς ο αοτικὲς πιθανότητες της γιὰ τὸν τ- τλο. Ἠέλος μὲ σάνταο 1 ἀντι- µειωπίξετα ἡ σύγκρουση Βε υοἷας -- ᾿Αναγενγήσεως Τν αγγιτοῶν, μὰ τοὺς δύο ἀντι πάλους νὰ ὠπέχουν µόνο ἕνα δαθμὸ, νά δούσχονται ἔξω ἀ πὸ διεκδικήσεις καὶ αινδύ- νους, ἑπομένως νὰ µετοάη, κατὰ τὴν ἀναμέτρησι τοὺς, ὁ παλάγοντας ἔδνα. Οἱ πέντε, λοιπόν, σίγουθοι ἡ ἑστω πιθανύτεροι φικπτὲς εἶναι οἱ ᾿Ολυμπιακὺς Άοντρα αίου, Παναρκαδικὸς, Πέλοψ Κιάτου, Φωστὴρ καὶ Βέροια. Στὰ ἄλλα τοία παιγνίδια τῆς Β΄ ᾿Εθνιῆς σημειώνον ται τὰ ἀχόλουύθα: Τὸ Αἰγά- λεω ἔχει ἐλπίδες νὰ φτάση µως μετὰ πίδες Κακρστήσως τὸ ση» μεῖο 2) ὅμως θὰ ποᾶπει νὰ ὑπολογίσουμε καὶ τὸ σημεῖο Χ., ἐπειδὴ ὁ Ἑ. -᾿Αστέρας, παίζει στὸ γήπεδο του κι ἐπὶ πλέον γιατὶ Έχει ἀναμφισδή- τητες ἱκαγότητες, τας του δίνουμε στὴν γη πεδοῦχο 'Ἐπαγωμῆ µόγο τὴν ὀλπίδα γιὰ Χ, ἐπειδὴ εἴναι, ὁ Ἡρακλῆς, καταφανῶς ᾱ- νώπτερος. ΤΓιὰ γίχη, Λλοιάν, μπορεῖ νὰ σκέφτεται µόνο ὁ Ἡρακλῆς. Αντίθεια δὸν ὑπόοχει 9{ οτὴν ουὐνάντησι Προοδευτι- κῆς --- Πανελευσινιαχοῦ. ᾿Α σὺ τὰ δύο πειραϊκὰ συγκοο- τήµατα ἡ γηπεδοῦχος εἶναι καλύτερη γι αὐτὸ κ ἔχει ᾱ- µεσες ἑλπίδες γιὰ τὴν νίκη. Πάντως, ὁ ἨΠανελευσικακὸς ποὺ δὲν εἶναι ἀκόμη ἀπόλντα ἥσυχος γιὰ τὴν τελικὴ τύχη του ἀγαμένεταν νὰ παίξει ᾱ- μυντικὰ καὶ μπορεί νὰ ἐἔφα- οφαλίσει τὴν ἰσοπαλία. Μέ 1--Χ λουτόν, καλήπτε ται τὸ ὑπ ἀριθμὸν ὅ δελτίο τού ΠΡΟ -- Πο. Καὶ τώρα τὺ ἰταλικὸ τμήῆ- μα τοῦ δελτίου. Ὅλο 1--χ χωρὶς τὸ σημεῖο ἃ, γιὰ τοὺς παρακάτω λόγους: Ἡ Κάλλιαρν εἶναι στὴν µύση τοῦ πίνακα, σὺ καλύτε- ρη θὲοι ἀπὸ τὴν [όμο, ποὺ ἀγηουχεὶ χόπὼς καὶ ἡ ὁποία ἐκαγοπονεῖται μὲ τὴν ἴσοπα, λία. “Ἡ γηιδδοῦχος ἔχει τὶς σοθαρὲς ἑλπίδες γιά τὴν ψί: κη. ͵ Ἡ ἹΜπολάπια παρουσιάε- τᾶν αὸ: σταθεοὶµ ἀπὸ. αν Τα «οΐνο, Ίν’ αὐτὸ πρέπει νά κεο. αἲε. ὤμαλαο κ ωμό Ἄνη νὰ ὑπολογίση καὶ τὴν πι- μη μι δημ η] πι φιλοξενούμενη ν δα, ἀπίσης δαθμολογικὰ άδι ἀφορη, ἔχει τα. Νὰ τοννσθή ὅτι τωριγὸς που πονητής τής Μπολώνια εἶναι ὁ προηγούμενος τῆς Τορίνο, ὁ Ῥανήισε συγκεκριµένα. Απὸ 20 θαὐμοὺς ἔχουν οἱ Μπρέσια καὶ Οὐντινέε, οὗ ὑποῖοι θοΐσκονται ἕνα μό- νο σκαλὶ ποὶν ἀπὸ τοὺς δύο, ποὺ ἰποθιθάζογιω. “Ὁ παρά Ύσντας «ἔδρα» δίνε τὸ προ” θάδιομα οτὴν Μπθέσνα, ὅμως χωοὶς νὰ ἐξασθενεῖ τὸ ἐνὸν χόμενὸ ἀπ ολ ον αι κα πελέσματος ον ε» τοῦ» νι ἀπὸ τοὺς δύο, «Μ Νάπολι προέρχεται ἀπὸ τὴν ὀδυνηρὴ ἅττα μὲ τὴν Τε οοὐτῖμα, ἐνῶ ἡ Φιορεντίνα ἆ πὸ τὴν νίκη ἐπὶ τῆς Μπολώ: νστ νὸκ --- ον διενδίνησι τοῦ τίτλου, ὕ τὸ οὖν τής ο. οµένης Ἀυφνακής Ἀαν Την οταθερὰ καλὴ ΦΔιορεγήνα νὰ ὑδηγοῦν λογικὰ καὶ στήν πα” ϱάλληλη ὑπόδειδι τοῦ σημεί» ου Ἔέλος μὲ Ἱ--Κ καλύπτεται καὶ τὸ παιγνίδι τῆς ποοτολεὺ ταίας Πιστογιέα μὲ τὴν {. σχυρὀτερη Καταγτζάρο Ἡ γηιεδοῦχος δικαιοῦται νὰ ἕλ πίδη στὸ θαῦμα τῆς οωτηρί» ας, γι αὐτὸ καὶ τὸ σημεῖο 1: δίπλα στὸ Χ. »Απονθῶς ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα γιὰ τὸ 18ουΥ δελ. ί -- . Ένα δελ ἦν Ῥόδο, γύ αὐτὸ θὰ παξη ᾖῄίο προ Πο λ ὃν πολλή δύναµη καὶ πρὀσο- ττίο 1 τὴν ἑλληνικὴ Α χἠ κατὰ τοῦ Ἐθνικοῦ ἸΑστέ Ἐθυινή, ἀλλὰ πολὺ ἑνδιαφέ- ρα. Λογικά ἔχει σοδασὲς ἐλ οὐν. ---------.- κ λαών ι ΦΟΘΥΝΤΟΩΣΕ Η ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΓΡΥΝΔΛΙΚΟΝ ΑΠΟΕΙ καὶ ΛΙ. Σαλαμίνα σταθερἠστή πρωτοπορία ΑΠΟΕΛ καὶ Ν. Σαλαμίνα ποὺ προηγοῦνται στὸ πρωτάθλημα πετοσφαίρας γυναικῶν πέτυχαν νέες ν|- κες καὶ διετήρησαν τὶς Θέσεις τους στὴν κορυφὴ τοῦ πίνακα. Τὸ ΑΠΟΕΠ νίκησε τὸν Παφιακὸ στὸ ΓΣ1 Ἀ--0 χωρὶς δυσκολία (15--1, 15--δ, 15--10) ἐνῶ ἡ Σαλαμίνα ἐκτὸς ἕδρας ἐπεθλήθη τοῦ Ζήνωνα 3-1. (01 ΝΠΕΝΜΠΗΛΕΣΙ ΤΗΣ ΕΛΛΛΛΙΣ ΣΤ0 ΟΥΕΦΑ Οἱ «Ἀπερφυσικοὸ µμπεμπέ- δες» τῆς Ἐθνικῆς Νέων 'ἝἙλ- λάδος στὴν τελικὴ φάση τοῦ Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ θὰ εἶναι ἀντιμέτωπον τῶν ᾿Εθνικῶν ὃ- µόδων τῆς Δ. Γεομονίας, τῆς Οὐαλλίας καὶ τοῦ Βελγίου. Ὡς γγωστὸ οἵ Νέοι τῆς Ἑλ- λάδας ἀπέχλεισαν στὴν προκοι ματικὴ φάση τοὺς γέους τῆς Κέάπιρου μὲ Ὁ---ἲ καὶ 1--δ, ᾱ- φοῦ δημιουργήθηκε τύσος θέ οὖδος γιά τὴν ἡλικία τῶν παι κτῶν τῆς Ἑλλάδος χωρὶς ἆ- χόμα ἡ ΕΠΟ νὰ πείσει ὅλους γιὰ τὴν ἡλιωία τῶν παιχκτῶν της. Οἱ16 ὁμάδες τῆς τελικῆς φάσεως ποὺ ἀθχίσεν σος 25 Μαΐου χωοΐσθησαν σὲ 4 ᾿ὁμί λους ὡς ἑδῆς: ΩΙΩΜΙΛΟΣ ΔΑ... Βέλγιον, Ἑλλὰς, Δυτ. Γευµανία, Οὐσλ ΟΜΙΛΟΣ Ἑ: Πολωνία, Σνωτία, Ἱσπαγία, Αγγλία. 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Α: Δεντέοα 3ὔ Μαΐον 1981 ὍὌρα 100 Ξ: Ἑέλγιο --- Ἑλλάς. Ὥρα 11.00. χελοδνκίρσεν Δυτ, Γεοµονία ---Οὐαλλία. πετάοτη 31 Μαΐου 1981 ὌὭοα 11.00. Ντόρτμουντ Ἑέλγιο -- Δυτ, Γερμανία. ὌΏοα 11.00. Χέοφοοὺς Ἕλ- λὰς --- Οὐσλλία. Παρασκευή 39 Μαΐον 1981 Ώρα 11.00. Ῥόϊνει Βέλ- Οἱ προηµιτελικοί Κυπέλλου ΠοΕΛ τὴν προσεχή Κυριακή, 3 Μαΐου καὶ ὥθα 4.50 μ.μ. θά γίνει ἡ ποοημιτελικὴ φά» ση τοῦ Ἐνπέλλου ΠΟΒΑ. μὲ κοὺς ἀκόλούθους ἀγῶνες καὶ διαιτητὲς: 1) Παυνωσὺς ἆροθόλου --- Ὀμόνοια Στροδόλου (ΜΗ. Τοὐφωνος, Ζ. Παταννκολά- ου, Ὁ. ᾿Ανδοέου), 9) Χ. Ν. ᾿Ανθούπολης -- ἙὈμόνοια Κ. Λακατάµιας (Μζακαραίνας, Βεοτίνας, Κλ. Λοϊζίδης). 8) Αναγέννηση Άυθου- δόντα --- ΜΕΒΑΠ Π. Χωοΐου Νήσου (Κ. Ὀράτης, Α. Πα χαγιώτου, ζ. ΟὈορφονός)- 4) Ὁμόνοια Παληομετό- χου -- Ατλας ᾽Αγλαντζιᾶς (Κ. Βιολάρης, Ι. “Ἡραμλέ- ους, Ἐθο. ᾿Ανδρέου). --Τὰ ποωταθλήµατα τῆς ΤΟΒΛ. διεξάγονται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐτανρείας άναψυ ατικῶν ΣΕΒΒΕΚΝ---ΑΠΙ. γιο -- Οὐαλλία, ὭὌρα. 11.00, ἸΜπίελεφελδ: Ἑλλὰς.--- Δυτ, Γερμανία. ΟΜΙΛΟΣ ὃ: Λευτέρα 96 Μαΐου 1981 ὍὭρα. 11.00 Χάγκεν Πολω υγία --- Σουηδία. .Ὥρα 11.00 Χὰμμ: Ῥουμα- γία --- Ἰσεχοσλοδακία. Τετάρτη 57 Μαΐου 1981 Ὥρα 41.00 Ἓνσεν:ε ΤΠολώ- γία --- Ῥουμανία. ρα 11.00 Όμπερχαου- ξεν: Σονηδία -Τσεχοσλούα χία. : Παρασκευἡ 30 Μαΐου 1981 «Ώρα 11.0 ρκενοδικ: Τολωχία --- Ἑσεχοσλοδωκία. ὍὭρα 11.00 Ῥεμσοάιντ: Σου ηδία --- Ῥούμανία. ΟΜΙΛΟΣ ΤΗ έρα...36. Μαΐου 1981 λία --- Ραλλία. Ὥοα 11.00 Αονσμπονογκ: Ῥουλγαρία --- Δανία. Ῥετέρτη 27 Μαΐου 1981 ὍὭρα 11:00 Κρέφελδς ταλία --- Βουλγαρία. ὌὭρα 11.0 ἥΜονχενγκλάτ- µπαχ: {Γαλλία -- Δανία. »τΤ. Παραᾶσκενη 39 Μαΐου 1981 ὌὭρα 11.00 Έμμεοιχ: Ἰ- παλία ---Ῥσυλγαρία. Ὥρα 11.00 Τκρέδενμπρο: Ταλλία --- Βουλγαρία. Δευτέρα 3ὔ Μαΐου 1981 Ώρα 11.00 Λουντενσάινι: Αὐστοία --- Σχωπτία. Ώρα 11.00 Ὄδγκεν: Ίσπα- γία -- Αγγλία, Τετάρτη ΣΤ Μαΐου 1981 Ὄρα 11.00 Λέδερ Κοῦσεν: Αὐστοία -- “Ἱσπανία. Ὥρα 11.00 Ααχεν: ὅκω- τία -- ᾽Αὐγλα. Παρασκευὴ 30 Μαΐου 1981 ὌὭρα 11.00 Βόννη: Αὐ- Ρτρία ---᾿᾽Αγγλία Ώρα 11.00 Ἀτοῦρεν: Σκω τία --- Ἱσκανία, ΗΜΙΤΕΔΙΚΟΙ Δευτέρα 11 Ἰουνίου 1981 Ώρα 11.00 Κολωγία: Νι- κητὴς τοῦ ὀμίλου Α΄’ μὲ τὸν γικητὴ τοῦ ὁὀμίλου 1. Ώρα 11.00 Μπόχουμ: Νικη τὴς τοῦ ὀμίλου Ὦ΄ μὲ τὸν κ- κητὴ τοῦ ὁμίλον Δ’. λΑγὼν γιὰ τὴν δη θέον Ἐοίτη 9 Ιουνίου 1986Ι Ὥρα 11.00 στὸ ἈΝτύσσελ- ντορφ. : ΤΕΛΙΚΟΣ Τετάρτη δ Ιουνίου 1961 Ὄρα 14.00 στὸ Ντοῦσσελ- ντορφ. Βιβλίο γιὰ τὸ ποὐύσφαιρα γράφει ὁ Κύζας ΑΘΗΝΑΙ Ο16δ,. ᾽Αγιαπό- πρισις). τοῦ Παραλιμνίου καὶ τοῦ Πα ναθηναϊχκοῦ καὶ τὠρα τῆς Πα ναχαϊκῆς Δ Κίζας εἶναι ἆ πὸ τοὺς πλέον µουφωμέ: γους ποδοσφαιουστὲς. Εΐναι καθηγητής Σωματικῆς Αγω γῆς καὶ τὶς ὧρες ποὺ κάνει γυμναστικἡ στους θητὲς τοῦ γυμνασίου ποὺ εἶναι διο ρισµένος, τοὺς μιλάει γύρω ἀπὸ τὸ ποδ μον, Έχει ᾽μαθύνει πολὺ τὸ νόημα το Ἐν ναίοου καὶ ἔχει ἀπό- ψεις τεκμηριωμένες γιὰ τὸ κάθε τὶ ποὺ ὑποστησίδει. Μάλιοτα Ὑθάφεν καὶ δι: βλίο γύρω ἀπὸ τὸ ποδόσφαι ϱο. Σήμερα ὁ Δημήτρης πί ζας μιλάει γιὰ τς θεµελιώ- δεις θάσεις τοῦ ποδοσφαίρου καὶ νὰ αἱ ὑποστηρίαεν: «Ὑπάρχουν δοάγματα στὸ ποδόσφαριο ποὺ δυατυκῶς, νοµίζουµε ῥὅτι γνωρίσουμε. Όμως ὅταν χοειαστεῖ νὰ τά ἐφαρμόσουμε στὴν ποᾶδι ὅια πιστώνουµε πύσο ὑστεροῦμε, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ὅτν ἀγνο οὔμε Φοισμένα ”. αὐτά... ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΖΩΗ. Οἱ θεν τέτες τοῦ ποδοσφαίρου Ἑεχὶ- νησαν φυσικά σὰν ταλέντα γιὰ γὰ Φτάσουν νὰ φορέσουν Φαγέλλες ἐθνικῆς ὑμάδος καὶ νὰ, κερδίσουν τίτλους καὶ δι αχοίσεις. Έγιναν ποδοσφαιοι στὲς μεγάλης Χλᾶσεως, μὲ τὺν συστηματική προπόνησι, γυρίως ὅμως μὲ τὴν κανονι- κὴ ζωὴ ποὺ ἔκαναν σᾶν ποδο σφαιοριστὲς. »Ζοῦσαν τὴν µετρηµένη, τὸν ἀξιοποεπή, τὴν -- Ὑνατὶ ὄχι --- νοικοκυρεµένη ἵζωή- Δέν ἰπανοποιοῦνται διαφὀρετι κὰ οἱ ὑψηλὲς φιλοδοξίες. ᾿Ε τοι, οἱ ποδοσφαιριστὲς αὗτοὶ δικαιολογημένα θεώροῦν τά ἱνδάλματα καὶ ὑποδείγματα γιὰ τὸν νεολαία, Ὡστόσο δὲν φτάνει νά εἶσαι καλὸς µέοα στὸν ἁγωνιστικὸ χῶοο, ποπει νὰ κάνης τὸ ἴδιο καὶ στὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς. Τὰ Ἐρνύχτια, τὰ µεθήσια, τὸ κά πνισμα, λειτουργοῦν ἀνασταλ τικὰ στὴν ἀθλητικὴ ζωή- ΣΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. Μέ τὴν συστηματικὴ, μελετημένη καὶ κανονικὴ ζωὴ ὁ οι- στὴς ἀποκτᾶ µεγάλη ζωτινὸ- τητα, ποὺ παΐει σπουδαῖο 0όλο στ]! ψυχικὴ καὶ όώμα τικὴ ἁπόδοσι στὸν ἀγῶνα. Πολλά παιγνίδια κερδήθηκαν ἢ ἕληξαν ἱσόπαλα στὰ εὐρω- παϊκάἁ γήπεδα καὶ στὴν πα- τρίδα µας, ἐνῶ τὸ ἡμίχοονο ἕληξε μὲ διαφορὰ 5 ἢ ὁ γκόλ. Τὰ θαύματα αὐτά εἷ- ναν ἀποτέλεσμα ἐπιστρατεύσε ως τῶν ἀποθεμάτων ἐγεογεί ας ζωτιχύτητας καὶ ψυχικῆς λεδθεντιᾶς ὠρνομένων Φφιλότι- µῶν κ καλογυμνασμένων ποδοσφαιοιστῶν». Ῥελειώνοντας τονίει: «Βὲ θαια στὸ ποδόσφαιρο δὲν κερ δίδει πάντοτε ὃ καλύτερος. Αὐτὸ ὅμως θὰ συμθῆ µία ἢ δύο φορὲς σ’ ὅλη τὴν ποδο- σφαιρικὴ περίοδο». Ώρα 14100: Μοῦνστεος Ίται . Ἔ . Ἡ Σαλαμίνα πῆροε τὸ πρῶ το σὲτ 1δ--δ. Ὁ Ζήνων ἀντεπετέθηκε στὸ |Β΄ σὲτ τὸ ὁποῖο κέρδισε μὲ 15--15 ἴσο φαρίκοντας τὰ σὲτς 1”. Καλύνερη ἡ Σαλαμίνα ἑ- πεκράτησε μὲ σχετικὴ εὖπο- λία. στὴν συνέχεια καὶ πῆρε, τὰ ἑπόμενα σὲτς 15--θ καὶ 16---8, Σιτὸ Ὑίμπεδο του ὁ ἸΑχιλ λέας ῥπεθιήθη τοῦ Φοίνικα ὃ-- μὲ εὐκολία. Τὰ σὲτς 16---β, 16---ἲ, 16--δ. Τέλος μὲ τὺ ἴδιο σχόᾳ, ὃ --θ, ἡ ΑΒΛ κατέδαλε ἐκτὺς Έδρας τὴν ᾿Ολυμπιάδα καὶ διατηρεῖτω στὴν σιιὰ. τῶν το ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ. .Συνεστίασης ποὺ θά γίνοισης 30 ᾿ Απριλίου ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΛΦΟΩΝ ΜΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 28΄ “αν κοτήπο λείας 625 λιρῶν δῶρο τοῦκ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ἀντιπροσώπου τῶν Κδτίίπε στήν Κόκρο.. Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ᾱ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ . Τό Μεγάλο δῶρο τοῦ λαχείου τῆς Ε.Α.ΕΗ. μκλήρωση 4 Ἠνειστὴ όρια αθνής ο ΜΑΚΗΣ ΤΑΒΕΑΝ, ΡΦΑΦΡΡ ΡΜ ο γίον. Συµνασίάρχος: πχαρίδης: . Ἡ, ἩΝ. »ωάννου, Ὀπόπτες: Κ. ἈῬνολάνης δύο πρωτοπόρων, Ἡ ΒΑΘΜΟΛΟΠΙΑ ΑΠΟΒΑΛ ὃὅ 1δ ἹΙζ-- ϐ Σαλαμίνα ὅὃ 16 Ἱδὔ-- 1 ΑΕΛ. ε 6 18. 18-- ὅ Ζήνων ὁ 1 1-6 . Αχιλλέας ὅ 1 ὃί-- Ἰ . Μαραθώνας ὅ 1 Όϐ-- Ἰ ὌΌλυπ. 4 ὁ 4--Ι . Παφιαὸς ὃ ὅ ϐὃδ--δ .. Φοίικας ὁ 4 0-2 το ΠΡΩΡΑΘΛΗΜΑ, Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΙΤΟΝ ΑποἩἄ ΠΑΛΑΙΣΩΡΟΥ Τὰ (ΗΡΟΛ) γίνονται Ὁ ᾿Αδλητικὸς Πνουματικὸς Όμιλος Πσαλοιχωρίου μὲ ἀνα- κοἰνωσή του ἀνοφέρει ὅτι οἱ ποθιορωμένοι ἀγῶνς στίόου πὰ ΗΡΩΑ θὰ διοξαχθοῦν «ϕά- πος τὴν Καριαὴ 7 Ιουνίου στὸ γυμναστήριο τοῦ Ομίλου στὸ Παλοιχώρι. Ὅχως εἶναι γνωστὸ τὰ Η- ΡΩΑ τολοῦντοι κάθε χρόνο καὶ εἶναι ἁφιερωμένα στὴ µνήµη χῶν ἡρώων τῆς κοινότητος Πα λαιχωρίον, Μικχαὰ Νίµον Γανργίου, Κυριάκου Μά τση, Ὠσλωκάρπον ᾖ[Γιρκάτζιη Τὸ πρωτάθληµα Πετοσφαί φας Α΄’ Κατηγορίας συγεχ- ζετα α μὲ πέντε νέες ἐνδιαφέριυσες συναντήσεις, ἀπὸ. ὡς ὁποῖες Ἱσχωρίδει τὸ ντέρμπυ μετ λΑνοσθό- μεως --- Σαλαμίνας. ΡΑναλνυτικὰ τὺ ποόγοᾶµµα. 1). ΑΝΟΡΘΩΣΗ -- Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ. Τήπ, ᾿᾽Απόι- λωνα ὥρα 8.90 μ.μ. Διαιτη- » τὲς Β. Κωνσταντίνου -- Ζ. Παπακώστας. Ἑπόπτες: Στ. Σοηψδοίου --- Ἰ. Παναγίδης Μ.-.Σ. Νεοφυτίδου --- Μ. Κέ γας. Τοαμµατεία: Σ, Πετοί- ο Ἰυμνασίαρχος: Θ.. []α- ας 8) ΟΜΟΝΟΙΑΙ Λλοίας -- ΠΑΦΙΑΚΟΣ. ᾖΌὈίήμ ΣΠ. ὥρα Ἱ. μ.μ. Διαιτητὲς: Α. Στυλιανίδης ---Α, ᾿Ανασια|. Ἰιάδης, Επόπτες: Στ, Χα- ραλάμαους -οδ. ᾽Απρατολί δουν, οαμματεῖα: Χφού Άντο Ἀ. Θευ 8) ΑΝΑΤΕΑΝΝΗΣΗ «-- Ῥήρ, Δερύνειας ὥρα Ἰ µ. Διαιτητὸς: Σ. Οἰκονύμον Ἱ, Πρασττης- ᾿Επόπτες: Ἱ. Κουμῆς ---Ἡ. Ῥάφτης Τοαμ µατεία: Μ. Ἰσουλλῆ, Τῶμνα ὀἱαρχος: ΔΑ. ἹΠαντελῆς. “) ΟΝΟΝΟΙΑ ἂν. ΑΠΟΒΑΛ. ρε Ἀνλοιύμνον, ὥρα Ἰ μ.μ. Δνιατητὲς: Μ. Ἠλία --- Α. Ἠλεθεοιάδης. Ειόπτες: Θ. ᾽Αδάνη --Ι. Ἓάθδα. Τοαμματεέαι Χ. Ἰ- νασίαοχυς: ΔΑ. Χονστοδούλου ὃ ΑΡΑ -- ΑΡΗΣ Ίολε μον. Ὠψι, ΑΛ ὥρα Τ µ. µ. Διαιτητὲςι Μ. Αγαθαγ γόλου -- Α, Παντωῆς, . ..ω Κίνας, Γζαµµατεία: ΔΑ. Πα ο Ῥμνορίαρχος: Ἐ. ἑωογιόδης, Τὰ κοωναθλήµατα μη τ ει ο σν ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΟΣΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ./3 η πρ “πραγματ' χρο, τὴν Παρασκευὴ ὃ Μαΐ- ο Η ΣΥΝΕΣΠΑΣΗ πο ΕΑΚ. Ἡ ἝἜγωση ᾿Αθλητικογρά- Φων Κύπρου ἀνακοιγώνει ὅτι ἡ συνβοτίάση ο εἶχε ἢ ϊ σήμέρα σιὸ «νχκης Τόδερ», ἀνα- δάλλεια. Ἡ ουνεσι θὰ οποιηθεῖ στὸ ἴδιο κάν ου. ΤΓιὰ δηλώσεις ουμµειο: χῆς: Νι. ὦ Τηλ. 76356, Ζαχ. Κυριάκου Τηλ. 48708 καὶ Π. Τί Τηλ. 38Ι8|. κ κ βάζω, Ύβασα, φέτος στὶς 7 Ἰουνίου καὶ Αντώνη Πονλίδη, Ἡ καθιρωση τῶν ἁγώνων στίθου τὰ ΗΡΩΑ σὰν ἐτήσιου θασμοῦ καὶ ἡ πρόσληση τῶν νέων ν ὀγωνισθοῦν στὸ οτίδο τῆς εὐγενοῦς ἀθλητικῆς ὄψιλ- λως ἀποσκοκεῖ δασικὰ στὸ νὰ τιμηθοῦν σύμφωνα μὲ τὶς Ἐλ ληνικὲς παροδόσοις οἱ ἀθόνα- τοι ἥρωες µας. Ἐπὶ πλέον ἀποσκοπεὶ στὴν . καλλιέργεια ποῦ ᾿Αθλητικοῦ Γηεύµατος καὶ »Ιδευδῶν στὴν ὕπαιθρο καὶ στήν προώθηση τῆς οννργα- σίας καὶ στὴ σύσφιξη τῶν σχό σων ματοξὺ τῶν Σωματείων ποὺ µοτέχουν. ἀθλητὲς ἡλικίας κότω τῶν 18 α δηλοδὴ χρονών, γονηθέντες μετὰ ἡτὴν Ίην Ιανουαρίου 1963. Δηλώσεις συμμετοχῆς νὰ ἁ- πωθύνονται πρὸς τὸ Διοικητε κὸὀ Συμδούλιο τοῦ ΑΓΠΟΠ µέ- Χρι τὶς 20 Μαΐου. Κανονισμοὶ καὶ ὅροι διεξα- γωγῆς τῶν ἁγὼνων ὡς υαὶ σχα πικὸν ἔνιυκο μὲ τὸ ἁποῖο θὰ δηλωθοῦν οἱ ἀβλητὲς ποὺ θὰ ο θὰ ὁ λοῦ σιὰ Χωμµατεῖα μετὰ τὴ λήψη ἀπάνιησης περὶ συμμετοχῆς, των στὰ ΙΕ΄ ΗΡΩΑ. Οἱ ἀγῶνες τελοῦντοι ὑπὸ τὴν οὐγίδα τῆς ΤΕΣΚ, ο ο πο τ ιπποδρομίες. θὲξ ἱ ίΊΗ: Μιλώσεις Διαγραφῶν κοὶ 'Ἀναδόσεων διὰ τὴν ΆῬην Ιπιοδρομίασαὶ Συνάντηση ἡ ὁιτοία θὰ ὅδιε- ξωφεί τὴν Κυριασι 3η Μαΐου 198]. 1ο ΙΓΙΟΔΡΟΜΙΑ: Ορα 5 30 μμ, οΥκς) ΝΠΙΦΙΟΣ, μαραἴση η τα) Χρ Καπετάνιος ΛΑΚΚΊ ΔΟΥ δι 1) Αἰμ, Χρήστου ΜΙΣΤΕΡ ΣΤΗΒ μα 5) ρ. ΜΙΝΩΙΑΤΡΟΣ δι Ἅ({(4) ᾿Αλκιθιάδης ΕΚΛΙΚΗΤΗΣ δι (3) Δ, Σιακαλλῆς ΘΑΝΤΕΡ ΙΚΒΡΑ κ (5) Κ. Νικολάου οη ΙΓΕΟΔΡΟΜΙΑ: Ορά 400 μμ, 4300 µέτρα |(6 φέρλονκο) ΣΗΝΙΟΡΙΤΟ - εὔν (4) Κ. Τολεκὴ ΓἹΑΓΗΣ κ ο ης ΡΕ ΦΑΝΊΟΝΜ σ (5) Νταϊάνα ον Ἡν αἱ σος ΜΛΡΙΝΟΣ . (8 μ λος ο ΛΑΊ.Ἠ ΘΑΝΤΕἘΕΡ | ϱϐ (7) Δ. Σιακαλλής 3η ΙΓΓΙΟΔΡΟΜΙΑ: ορά 480 μμ, 1600 µέτρα (1: μίλι), μ ΠΒΝΤΑΔΑΚΤΊΛΟΣ οὐ ., Νροφύτον ΚΑΤΓΠΑΙΝ ΚΡΙΣΊΙ σε ελ] λα λκωμ, ΝΤΕΒΙΑΣ ἀΙ. δ4 3) Γ. Ἰωάννου ΡΟΤΖΕΡ δισ η, Αλκιθι ΜΠΠΙΑΤ ΜΠΟΤΗ- σον µ Γ, Νικ ΦΕΡΓΚΟΣΣΟΝ δο 4) ΑΝ, ᾿Ανδρέον ΑΤΡΑΣ «θά, (1) Π. Καραολῆς ΑΜΑΛΙΊΣΑ -- 49 (8) Σ, ωάννον 4ιἱ ΙΙ ΚΟδΕΟΜΙΑ: Ωρα 5.05 Η ΜΗ. ΤΟ ΚΥΓΠΕΛΛΟΝ «ΤΟΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΛΑΟΝ ΕΚΙΝΕΟΝΝ 1600 µέτρα (1 μλὺ απτουρνγεἳ Ῥουήπότωης τῶν ο5ὀ Λ μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο. (1 ζ, ΑΡΧΗΓΟΣ Ἂ ἐ{ Κ. Μολέ ΕΜΠΕΡΟΡ 6 Ἅ{4) Σ. ᾿Ἰωάννον ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΠΟ-Τ 6 (2) Χρ. Κολέτης ΔΙΔΥΜΟΝ: Κατὰ Σερὰν ᾿Ἀφίόεως, δε πο κα Ὥρα δάθ μμ. ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ» ΕΥΤἘΕΛΑΟΝ ς 1600 µέτρα (1 μλὺ , Λεπτουρ' πετις τῶν 980 ῥάλς ΤΑΛΑΣΙΑΣ ὅὃφ Ἅᾖ{) Αλκιδιάδης ΝΊΤΑ.ΙΓΑΜΟΝΤ ΚΑΊΤΕΡ - δ8 (5) Σ. ᾿Ιωάννου ΠΛΑΚΙΟΙΗΣ .5 (4) Γ, Πέκκος ΣΙΕΦΟΣ δδ (3) Κ. Νικολάου ΣΕΜΠΑ.ΣΠΑΝ δὸ (1) Χρ. κ Ὁ ἵππος ΠΛΑΚΙΟΤΗΣ πρέχει μὲ Πάρι ς. δη ΙΠΊΟΔΡΟΜΙΑ: ρα 615 μμ 1500 µέτρα «(74 φάρλουκς) ΓΑΛΑΝΗ 58 (3) Κ. Νικολάον ΦΑΝΟΊΥΡΙΑ ὅδ (6) Δ. Σιακαλλῆς ΝΕΓΡΟΣ δά14 (4) 'Ἠρ. Νεοφύτου ΑΝΑΡΙΑΝΑ δ5 (2) Ε. Πσεπος ΡΑΦΑΕΛΛΑ τἵΓ δι (5]) Σ. Ιωάννου ΕΙ ΣΤΗΣ 49 (1) Β. Εὐσταθίου 0 ἅπιος ΕΓΟΙ ΣΤΗΣ τρέχει μὲ παρωγήδες Καθυστερεί οτὴὺν Ἀφετηρίαν,

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Πολιτική 1,8p
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΙ Ο ΟΗΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 8p
Τριανταπέντε χρόνια είχε να κοιμηθεί ένας Πειραιώτης 8p
Ψυχολογικὸ Συνεδριο στὴ Λεμεσὸ 8p
Τεντώνουν το σχοινί οι Τούρκοι Κυπριακό 8p
ΑΠΟΕΛ και Ν. Σαλαμίνα σταθερά στη πρωτοπορία Αθλητισμός 7p
ΜΠΑΑΝ «Σημασία έχει ότι κερδίσαμε τους 2 βαθμούς 6p
Η ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΗΡΕ 1-0 ΤΗ ΝΙΚΗ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ 6p
Αφήστε το παιδί ν' αναπτυχθεί καλύτερα Πολιτισμός 5p
ΚΙΝΔΥΝΟΣ για την υγεία των παιδιών 3p
Η κατασκευή των νέων ηθών 3p
η γνώμη μας Κυπριακό#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3p
Να ληφθούν μέτρα για πρόληψη της αναπηρίας Γεωργία 2p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
Ο φακός της «Δ» εδώ και αλλού Πολιτισμός 2p
Χλιδή και ξέχασμα 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Αναμένονται συλλήψεις για το φόνο της Δαντουλάκη 1p
Επίσημη ανακοίνωση για το ειδικό Ταμείο των εκτοπισθέντων 1,5p
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ Δ. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Πολιτική 1p
Όχι σε νέους λαϊκομετωπικούς ετσιθελισμούς 1p