Σελίδα 9 δις ΗΛΙΑ Φαντάσματα πης Κιτίου, κ. Ανθιμος! !! Σύμφωνα μὲ σληροφορίες µας, τὰ ὁράματα τῶν συν- τακτῶν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ψυχικῆς µατάρρευσης, τῆς ὀργῆς, τῆς ἀγωνίας καὶ τοῦ ᾗ ἄνοδος τοῦ 4ἩΚΟ στοὺς ἐχθροὺς τοῦ Εέν- προκαλεί ρου». 1ὰ δικά µας, τοῦ γειτόνου µας δηλαδή... --ο-- Ἑδρετε τὶ εἶναι ἡ ὑστερικὴ ἀμγησία Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἕ- παθε ὁ ᾿ἸἘζεκίας ἐνῶ ἀπαν- τοῦσε καλά --- καλούλλιχα ἀ πὸ ραδιοφώνου στὶς ἐρωτή- σεις τῶν ἀκροατῶν. Ποῦ νὰ θυμᾶται, λέει, ἂν ἕἔδριζε καὶ γνατὶ τὸ ΑΚΕΛ τὸν Μακά- ριο πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια! ! ᾽Αλλὰ γιὰ νὰ εἴμαστε πιὸ σα φεις: «Ὑστερικὴ ἀμνησία εἶναι ἡ διαταραχὴ τῆς μνημονικῆς λειτουργίας ποὺ παρατηρεῖ- ται ἐπὶ συγχύσεως τῆς δια- νοίας καὶ ἰσχυροῦ ἐἔπηρεα- σμοῦ τῆς συνειδήσεως ἐκ µέ θης, ὀργῆς, φόδου ἣ ἄλλης Ἰσχυρῆς καταστάσεως. ὮΤὶ ἀπ' ὅλα αὐτὰ λέτε νὰ προκά λοσε στὸν Γοῦ- γοῦ τοῦ Α- ΧΒΛ τέτοιο κακό Πάντως, µεθωσμένος δὲν ἦταν... ὪΑν θάλει, νὰ τὸν ὑπενθυ- μὲ τοὺς φυχο” εἰδήμο μὲ τ ογες, ἵνα νέο Ἰσχυρὸ οὐκ μπορεί δὰ ἐπαναφέρει τὴ μνήμη. ΠΕΑΜ: «Ὅμως τὸ μαχαίρι ποὺ κρατοῦμε στὰ χέρια µας θὰ τὸ µπήγουµε συνέχεια Ῥωτήθηκε ὅ κ. Παπαϊωάννου ἀπὸ ἀκροατὴ πότε τὸ ΑΚΣΕ4 θὰ ἐπιδιώξει τὸν σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ ἢ ποινῶς κομμουνισμό. Καὶ ἀπάντησε ὅτι τὸ «κόμμα του θὰ τὸν πιραγµατοποιήσει, ἀφοῦ πρῶτα ἀπελευθερωθεῖ ἡ Κύπρος, ἀφοῦ θέσει τὸ πρόγραµµα του στὸ λαό, ἀφοῦ ὁὃ λαὸς τὸ ἓγ- κρίνει καὶ ἀφοῦ τέλος τὸ ΑΚΕΛ κερδίσει τὶς ἐκλογὲς. Δύσκολη ὑπόθεση γιὰ τὸ ΑΚΣΕΑ ἀφοῦ ὑπάρχουν τό- σα... ἀφοῦ. Καὶ εὐτυχῶς γιὰ τὸν Κυπριακὸ 4αὸ καὶ γιὰ ὕλους ἐπείνους ποὺ δὲν ξέρουν τὶ εἶναι Κομμουνισμὸς καὶ ὕμως στὰ τυφλὰ τὸν ὑποστηρίξουν. Γιατὶ ὅταν θὰ μάθουν τὶ εἶναι Κομμουνιομὸς τότε θὰ ἰεἶναι ἀργὰ καὶ θὰ εὔχονταν νὰ μὴ µάθαιναν ποτὲ. Καἱ κά- Κι ἄλλο. Οὔτε... ἀφοῦ δὲν θὰ μποροῦν νὰ ποῦν -ᾱ--- ἨἩ ωῤήῥι Ἓγωση πρό τεινε, όρα τῆς Τουρκι κῆς εἰσδολῆς πρὸς τὶς ΗΠΑ κοιγἠ δράση γιὰ ἀποτροπὴ της καὶ ἁποκατάσταση τῆς συνταγματικῆς τάξης. Αὐτὰ εἶπε ὁ κ. Παπαϊωάν νου καὶ πάλιν ἀπὸ τὸ Ραδιό Φωνο..- ! το Μιὰ ἀπορία. Πότε ἡ΄Σο8νε τικὴ Ἔνωση εἶπε -ὅτν ΄ὄιαμε τέτοια πρόταση, στὶς ΗΠΑ καὶ ποιὸς τὴν ἔχαμε ᾱκς ἀπαντήσει σ’ αὐτὰ ὁ κ. Παπαϊωάννου γιατὶ ὁ κό- σµος γνωρίζει πὼς ὁ κ. Ἐλη ρίδης κάλεσε τοὺς Ρώσσου νὰ μᾶς δοηθήσουν καὶ αὗτοὶ ἄρχισαν νὰ δλέπουν οἳ συντάκτες τῆς «Ἐλευθεροτυπίας». Τὸν Στερατηγὸ Κομνηνὸ, γράφουν, ππα- Θέπεμψε στὸ Αεροδρόμιο μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁ ἸΜητροπολί- τικὴ Ένωση καὶ... προστάτι 1. Ῥομποδίσει τὴ δεύτερη εἶσδο θυθίσµατος στὸ ἄγχος ποὺ στὴ καρδιά τους µέχρι νὰ ξε ψυχήσουν, κι’ αὐτὸ τὸ µαχαί Ρρι θὰ εἶναι ἡ μαρτυρία µας... Ποιὸς ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθους λέτε νά χρηματοδότησε τὴν ἔκδοση τοῦ πιὸ πάνω ἀμίμη του καὶ συγκλογιστικοῦ παι άνα 'Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημο κρατίας ὉὍ 'Ὑπουργὸς Ἔξω Ὃ κής Ῥολνδης ο Συ γοµιλητής Ὁ ' γὸς Προεδρίας κ. Κατσελλῆς,, Ὃ Μητροπολίτης Πάφου ἢ ὁ κ. Σοφιανὸς βάμο ἵνὰ τὰ ἀκόλουθο «λι νσµα» µέγουµε μὲ τὴν ἆ- πορία: Ἡ εἰσφορὰ τοῦ κ. Σο φιανοῦ προηγήθηκε ἢἡ ἦλθε σὰν ἐπιδράδευση τῆς διαφή- μνσης «...Τὸν Δρ Σοφιαγὸ ποὺ καθ’ ἑκάστην πονεῖ καὶ λει- τουργεῖ καὶ φυλάσσει ἀκοίμη ᾳν. αν δυδάσκει πάντα τὸν ριο, τὴν ἀγάπη τὴ Κύπρο, τὸ λόγο καὶ τ θέλη. µά Του, λενυτουργὸ καὶ ἱερέα καὶ φύλακα τοῦ Ναοῦ Του, ὑψηλά ἱστάμενο στὴν ἵἱεραρ χία Του». ἀρνήθηκαν καὶ περιορίστηκαν στὸ νὰ θιλέπουν ῶ προέλαση τοῦ Αττίλα. Όμως ἂν πιστεύσουµε στὰ ὅσα εἶπε ὁ κ. Παπαϊωάννου, γιατὶ τότε δὲν κίνησε τὸ δα κτυλάκι της ἡ µεγάλη Σο6ιε Μ δα τῶν 'κάταπιεζομένων λα- ὧν Καὶ τὶ ἔκαμε γιὰ νὰ πα λή ᾽Απολύτως τίποτε κ. Πα- παϊωάννου. Ὁ Πιλάτος ἕνυψε τὰ χέρια του ὄχι µέ νερὸ ἆλ λὰ μὲ αἷμα Κυπρίων συµπα τριωτῶν µας' ποὺ σφαγιάζον ται ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τοῦ ᾿Αττί λα: εκδηώσει ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ἡ Παγκύπρια ᾿Οργάνωση Δειτουργῶν Τριτοθάθµι- τας Ἐκπαίδενσης (ΠΟΑΤΕ) ὀργανώνει αὔριο Σάβέατο, 9 Μαΐου 1981 καὶ ὥρα 9.46 π.μ. στὸ Ξενοδοχεῖο «Φιλοξε- νία» ὀλοήμερο συνἑδριο μὲ θέµα «Τὰ Προθλήματα τῆς Τοι- τοθάθµιας ᾿Εκπαίδευσης στὴν Κύπρο», Θὰ γίνουν εἰσηγή- συζήτηση σὲ διάφορα εἰδικὰ σεις καὶ θὰ ἐπακολουθήσει θέµατα: 1ὸ Συνέδριο, ποὺ θὰ παρακολουθήσουν µέλη τοῦ δι- δαμτικοῦ προσωσιικοῦ τῶν ἀνωτέρων ἐκπαιδεντικῶν ἵδρυ- µάτων τῆς Κύπρου, ἄλλοι ἀνώπεροι ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἐκ- |. πρόσωσοι τῶν σπουδαστῶν, θὰ προσφωνήσουν ὃ Πρόεδρος Μιχ. Ι. Μαραθεύτης, Διευθυντὴς τῆς Παιδαγωγικῆς Ακαδημίας, ὅ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ '- πουργείου ᾿Ἑργασίας καὶ Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων κ. ἩΜ. Σπαρσῆς καὶ ὁ 'Ὑπουργὸς Παιδείας καθηγητὴς κ. Ν. Κο- νομῆς, ὁ ἁποῖος καὶ θὰ ἀνοίξει τὶς ἐργασὶες τοῦ συνεδρίου. τής ΠΟΔΑΤΕ, «κ. ΒΛΙΗΣ: εΥπηρία µέλος τῆς δαρραλέας ὑμάδας ποὺ Ίδρυσε τὸ ΑΚΕΛ) “Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΔΗΚΟ κ. Γεώργιος Λαδᾶς παραδέ- Χθηκε ὅτι ὑπῆρξε στέλεχος ἱδρυτικὸ τοῦ ΑΚΕΛ παρου- σιάζοντας τὴν ἵδρυση τοῦ κόμματος σὰν μιὰ «θαρραλέα πράξη», ᾽Απαντώντας σὲ έρω τήσεις ἀκροατῶν, στὴ διάρ- κεια τῆς ψεσιγῆς ἐκπομπῆς αΓύρω στὸ μικρόφωνο», κα- τὰ πόσο ὑπῆρξε µέλος τοῦ ΑΚΕΛ ὁ κ. Λαδᾶς τόνισε ὅ- τι ὄχι µόνο ὑπῆρξε µέλος ἀλ λὰ «ἀνῆκε στὴ θα α ὁ- µάδα ποὺ τὸ |940--44 εἶχε τὴν τόλμη νὰ ταράξει τὰ λι µνάζοντα νερὰ τοῦ τόπου μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ ΑΚΕΛ». Πρόσθεσε ὅμως ὅτι δὲν πρέ- πει ἐκεῖνο τὸ χόμμα, ποὺ ἵ- δρύθηκε μὲ δάση τὸ καταστα τικὸ τοῦ ᾿Εργατικοῦ Μόμμα τος τῆς Βρετιανίας νὰ συγ- χέεται μὲ τὸ σημεριγὸ ΑΚΕΛ. Ὅ κ. Λαδᾶς ὀνέφερε ὅτι τὸ ]9άό ἀποχώρησο ἀπὸ τὸ κόμμα λόγω διαφωνιῶν »-- γιατὶ ὁ ἴδιος εὐνοοῦσε νὰ ἡ» γηθεῖ τοῦ Ἐλλογικοῦ συγδυα σμοῦ τοῦ στὶς ἐ- κλογὲς τοῦ 4 ὁ ᾿ἸΙωώάννης Κιληρίδης, ὁποίη ποὺ δὲν ἑ πικράτησε ---. Αὐτὴ ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς λίγες ἐρωτήσεις ποὺ ἀπάντησε ὁ κ. Λαδᾶς. Τῖς πε ρισσότ φορὲς ἐπαναλάμ- δανε ὅτι ὃν γΥώριζε Ἡ ὅτι ὁ ἐρώτηση ἔπρεπε νὰ ἀπευθων. 2 θεῖ στὸν Πρόεδρο ἆυπρια- γνοῦ Ὅ ἐκπρόσωπος τοῦ ΔΗ- ΚΟ, ἁπαντώντας σὲ ἐρώτη- ση σχετικὰ μὲ τὶς δουλευτι κὲς ἐκλογὲς τοῦ 1976 παρα δέχθηκε ὅτι ἡ σύμπραξη τῶν κομμάτων ἔγινε ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ Δη μοκρατικοῦ ΎΣυνα Ὁ ᾱ- πὸ τὴ Βουλή. Οἱ ἐκλογὲς τοῦ Ι9Τό, εἶπε ὁ κ. Λαδᾶς, ἔγι γαν ζῶντος τοῦ Μακαρίου μὲ δάση τὸ πλειοψηφικὸ σύστη μα καὶ ἡ ουγεργασία τῶν κομμάτων γιὰ ἀποκλευσμὸ τοῦ ΔΗΣΥ ἦταν, ὅπως ἀγέ φέρε, ἁπόλυτα νόμιμη. Συγεχίζοντας παρατήρησε ὅτι εἶναι εἰς πίστην τοῦ ΔΗ ΚΟ ἡ ἔγκριση τοῦ ἀναλογικοῦ συστήµατος γνωρίζοντας ὅτι μπορεῖ νὰ ἀποθεῖ καὶ σὲ δά Ρος που. ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Ἡ ΓΕΗΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Σύμφωνα μὲ ἁρμόδια ἄνα κοίνωση, ἔχεν ἀναξθληθεῖ γιὰ τὶς 27 ών η ὥρα 4 µ.. ἡ Γενικ υνέλευση Δικ ρων, ποὺ εἶχε ὁρισθεῖ γιὰ τν) 11 αρῦ µηνός, | παπα: παιζω» απατ Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ Ι Τοῦ Σταύρου Σιαύρουσ Δὲν πιστεύει λέει σὲ Θεό. Δὲν ὑπάοχει Θεός. Αν ὁ- πῆρχε, δὲ θά τὸν ἔκανε δυ- στυχισµένο. Αν ἡἧταν ὅι- χαιας λέει, δὲ ϐ’ ἄφηνε τὸν κόσμο νὰ ζεῖ στὴν ἀδιχία. Ἐλναι φτωχός. ᾖΖεῖ στὴν ἀθλιότητα. Ὦν αὐτὸ χι ὁ Θεὸς --- πιστεύει --- εἶναι ἄδικος. Πῶς µμπορεῖ ἕνας Θεὸς ποὺ συμθολίζει τὴ δι- καιοσύνη, νὰ ἀνέχεται τόσες ἀδιχίες στὸν κόσμο! Νὰ δ)έ πει τὸ µεγάλο νὰ κατατρώει τὸ μικρὺ καὶ νὰ σιωπᾶ. Δὲν εἶναι ἄρα δυνατὸν νὰ ὑπάο χει τέτοιος Θεός. Θεὺς λέει, εἶναι ὁ ἑαυτός του. . α Ἡἃὸ “» 54 κά 'Ὑπάρχει Ἅλοιπὸν Θεός Κυ ἂν δὲν ὑπάοχει, μποροῦ µε ἐμεῖς νὰ πάρωµε τὴ θέ- ση του ᾽Αμέτρητοι εἶναι αὐποὶ ποὺ θεωροῦν τοὺς ἑ- αυτοὺς τους θεοὺς. Καὶ για τὶ ὁ Θεὸς εἶναι ὅπως αὐτοὶ πιστεύουν, ἄδιχος, κακὸς καὶ αἰσχοὸς. ᾿Αφοῦ λοιπὸν οἱ ἴδιοι εἷ- ναι θεοὶ, γιατὶ οἱ ἴδιοι ἀνό- χονται τὴν ἀδικίαν! Γιατὶ ἀκόμη οἱ ἴδιοι συµθάλλουν στὴν ἐπικράτηση τούτης τῆς ἀδικίας!. Τιατί δὲν προσπα- θοῦν νἁ μᾶς ἀποδείξουν πὠς ἂν ναὶ ἄθεοι ἐντούτοις εἷ- γαν δίκαιοι, ὥστε νὰ μᾶς πα ραδειγματίσουν κι’ ἐμᾶς κι’ ἂν μᾶς πείσουν τότε νὰ τοὺς. πιστέψουμε. αν - Αν προσέξουµε καλὰ τὴν Ἱστορία καὶ τὴν συµπεριφυ- οἆ τοῦ ἀνθρώπου, θὰ διαπι στώσουµε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲ μποφεῖ νὰ Ξέρει τὶ πράγ μα εἶναι ἡ ἀληθινῆ χαρὰ ἂν δὲν περάσει προηγουμένως τὴ λύπη. Οὔτε καὶ θὰ Ίξε- ϱε τὴν ἀξία τῆς εὐτυχίας ἂν δὲ κοῦσε πρῶτα τὴ δυστυ- χία. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν ἕ- λευθερία χαὶ τὴ δικαιοσύνη, δὲ θὰ τὶς ἔνιωθε µέσα στη Μυχἠ του ἔντονα ἂν δὲν ζοῦ πα αππασςοοπσιο ακέκωοσπες»: κπατπαπαετεπαπκ-« απονισαεααα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑ ΓΟΥ 1581 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, εὐτυχία, ἡ ἐλενθερία καὶ ἡ δικαιοσύνη. Καὶ γιατὶ πρέ- πει πρῶτα νὰ ζῆσεις γιὰ τὰ ἀντίθετά τοὺς γιὰ νὰ νιώ- πμ» οότερες ἀδικίες ξεπρόύαλε ἡ τρανότερη δικαιοσύνη. Καὶ τοῦτο γιατὶ ἔγιναν ἀγῶ νες. Ἐπικράττησαν στερή- ΠΕΡΙΘΕΟΥ- σε πρὶν τὴ σκλαδιἁ γαὶ τὴν ἀδιμία. Όπως λέει σι’ ὁ Ἠλύτης, πρέπει νὰ περά- σεις τὴ φλόγα γιὰ νὰ φτά σεις τὴ λάμφη. Ποιὸς ὅμως εἶναι ὃ απρό- θυµος νὰ περάσει µέσα ἀπὸ τὴ φλόγα! ἹὩραῖο πράγμα γὰ ὑεῖς µέσα στὴ λάμψη. Πέρασες ὅμως πρῶτα τὴ φωτιὰ ο αν :» Δύσκολο πράγµα λοιπὸν ἡ νετ ααποααρακασαα ἁπακκιαππ -ξ----- σεις, ἡτὸ νόημα. Καθόλου εὔχολο πράγμα ὅμως νάἁ ζή- σεις τῇ δυστυχία καὶ τὴν ᾱ- διχία. ἵΤι ἐκεῖ ποὺ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς ζοῦνε στη δυστυχία ἀντὶ νὰ τὸ ἐκτιμοῦν ---ἀϕοῖ εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ χα παλάδουµε τὴν ἀξία τῆς εὖ- τυχίας-- ἀντίθετα, ρίχνουν τὸ φταίξιμο στὸ Θεὸ. Ἐε- χνώντας ὅτι µέσα ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες σκλαθιὲς ἀνέ. τειλαν οἱ ὡραιότερες ἔλευθε ρίες. Καὶ µέσα ἀπὸ τὶς χει σεις, θυσίες κι’ ἀνθρώπινος - : , : πόνος. Τὰ μεγάλα κόποις κτῶνται..- ἁ ὁὰ κ κκ δὴ Αὐτοαποχαλούμεθα θεοὶ. Μόνο ποὺ τρέµουµε. μπρο- στὰ στὴ φωτιὰ!. Αὐτοαποκαλούμεθα Ἰου- ες, Μόνο ποὺ δὲν ξέρουμε τὶ εἶναι τὰ ἡρωικὰ ποάγµα- τα! Κρίνουμε καὶ κατααρίνου- µε τοὺς πάντες --ἀχόμη καὶ θεοὺς. Ξεχάσαμε ὅμως γα κρίνουμε προηγουμένως τὸν ἑαυτὸ µας. ναι τόσο ΥΕ λοῖο νὰ ὀλέπεις νέους ἀν- θρώπους νὰ κατακοίνουν 08 οὓς. ᾿Αδαεῖς, ἀγίνωτοι καὶ ἀσυνάρτητον ἐπιμένουν πὠς εἶναι τῆς µόδας νὰ εἶσαι θε ὃς, Γι αὐτὸ καὶ ποζάρουν µουτσούναν «τέλειαν» τῆς µόδας καὶ τοῦ συομοῦ. ποχαννωµένοι καὶ ἀγαθόπι στον ἐπιμένουν πὼς ὁ θεὸς εἶναι ἄδιιος, ᾿Εσὺ ὅμως τί εἶσαι καὶ ποιὸς εἶσαι γιὰ νά κρίνεις) Βσὺ εἶσαι δίκαιος Αν ἤσουν --πολὺ ἀμφιδάλ λω--- δὲ θὰ ἤθελες νὰ κοί γεις, Καὶ γιατὶ ὁ δίκαιος ἄν θρωπος θέλει νὰ εἶναν κν’ ὄχι ν᾿ ἀποκαλεῖταν δίκαιος. Καὶ σοφὸὺν ποάγµα δὲν εἷ- ναι τὸ νὰ χοίΐνεις τοὺς ἅλ- λους, ἀλλὰ νὰ ζητᾶς ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ σὲ κρίνουν. πώ ο φακός τής “Α᾿ εδω καὶ αλλού ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Σαρ) ὅλο τὸν ἔντονο προεκλογικὸ ἀγώνα καὶ τοὺς διαξιφισμοὺς μεταξὺ τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων µέσω τῶν ἐφημερίδων τοῦ κάθε πόμµατος, μιὰ ἐπίδειξη μόδας ἦταν ἁρκετὴ γιὰ νὰ μᾶς δώσει σὲ πρῶτο πλάνο τὶς συξύγους τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, νὰ κάθονται πλάϊ - πλάϊ, συναδελφωµένες... Αραγε ἂν κυθερνοῦσαν οἳ γυναῖκες θᾶχαμε τὰ ἴδια προθλήµατα Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν ἐπίδειξη τοῦ οἴκου τῆς ΜΦ5 ποὺ ἔγινε στὸ 4ημοτικὸ Θέα- ερο Δενκωσίας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Παγκύπριο ᾿Επιτροπὴ ᾿Αδηλώτων Αἰχμαλώτων καὶ ᾽Αγνοουμένων. Οἱ εἰσπράξεις διετέθησαν γιὰτὰ παιδιὰ τῶν ἀγνοουμένων. Πιὰ ὅσους δέν... γγωρίδουν τὶς κυρίες διακρίνονται: Ἡ κ. Προέδρου Μιμὴ Κυπριανοῦ, σιλάϊ της ἡ κ. «4. Κληρίδης. έμεταξὺ τῶκοδύο παρακολουθήσαµε. τυπωιὲς. φιλοφρονήσεῖς Φ8ἱ- χαμόγελᾶ) συνο- Αι ον βλ ο σετ οἱ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ”... Έχει ἤδη ἀοχίσει ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ τηλεόραση ἡ µετόδο ση τῆς κυπριακῆς ταινίας «Οἱ περιπέτειες τοῦ Νικόλα» σὲ παραγωγὴἡ τοῦ κ, Κώστα Δη- µητρίου, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔλει ἤ- δη δώσει καὶ μερικὲς ἄλλες παινίες, ὅπως «Τὰ χασαµπου λιὰ». «ΤΓιὰ ποιὸν νὰ θοέξει» «Κύπρος τὸ σταυροδρόμι τῶν χατασκόπων» καὶ τῆν μιχκροῦ μήκους ἀντιπολεμιχὴ ταινία «Μιὰ φορὰ χι ἕνα χαιρὸ» ποὺ προθλήθηκε τὸ 1966 στὸ φε- στιθὰλ Βεφαλίγου. Ἡ διάρχεια 'τῶν «ΠΠεριπε- τειῶν τοῦ Νικόλα» εἶναι τοί» ὠρη, ἐνῶ στὴν ᾿Αγγλία θὰ προθληθεῖ σὲ ἕξη ἐπεισόδια. Τὸ ἔργο ἀναφέρεται σ’ ενα σκανδαλιάρη μικρὸ ποὺ ἔνσαρ κώνεν ὁ Νικόλας Δημητρίου, μαδὶ μὲ τὸν ὁποῖο παίζουν πολ λοὶ γνωστοὶ χύπριοι ἠθοποιοὶ, ὅπως οἱ κυρίες Μόνικα Βασι- λείου, Ἕλλη Κυριακίδου καὶ Λένια »Συρύκου καὶ οἱ κ.κ. Νῖκος Παντελίδης, Στέλιος Κανκαρίδης κ.ᾱ. Ἡ ταινία --ποὺ περιγράφει μιὰ κυπριακὴ ζωὴ ποὺ σχεδὸν ἔχει γίνει παρελθὀν-- µολο νότι ἔχει σὰν κεντοικὸ ἥρωα ἕνα παιδὶ, θλέπεται πολὺ εὖ- χάοιστα καὶ ἀπὸ τοὺς ἐνήλι- χες. Οἱ σκηνὲς τοῦ ἔργου εἶναι παοµέγνες ἀπὸ διάφορες ἑλεύ θερες πεοιοχὲς τῆς Κύπρου. ποὺ ποοθάλλουν τόσο τὴ φύ- ση τοῦ γησιοῦ µας, ὅσο καὶ πολλά ἀπὸ τὰ μνημεῖα τοῦ τόπου. Ἡ ἱστορία τοῦ ἔργου γραμ µένη ἀπὸ τὸν σεναριογράφο καὶ σχηνοθέη κ. Τζόναθαν Ῥάμπολντ, θὰ κυκλοφορήσει σὲ θιθλίο, µέχοι τὰ ἐρχόμενα Χοιστούγεννα, σὲ ἐκδόσεις «Ἠχρανάντα ἨΠέϊπαρμπακς», ἀναφέρει σχετικὸ δελτίο τύ- πον. ΚΙ Οἱ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΙΡΓΩΝ Το ΙΔΙΟ δελτία τύπου (τῆς «Τίόολι ὤὶλμ Προνταγ- σιονς») ἐξ ἄλλου, ἀναφέρεται γαὶ σὲ διάφορες δυσκολίες ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ θρεττανυ κυπριακὴ συμπαραγωγὴ, ποὺ γύρισε τὶς «Περιπέτειες τοῦ Νικόλα». Σὰν τέτοιες συγκεκριµένα, ἀναφέρονται ἡ ἔλλειψη ἐπίση µης δοῄθειας γιὰ τὴν πραγμα τοποίηση τῆς ταιγίας καὶ γίνε ται σύγκριση μὲ τὴν θοῄθεια τῆς ὁποίας ἔτυχε ἡ τηλεοστι- κὴ σειρὰ «Ἡ κληοονομιὰ τῆς ᾿Αφροδίτηςο µμιὰ ἀγγλοκυποι ακἡ ἐπίσης παραγωγὴ, ποὺ δὲν εἶχε καμμιὰ δημοτικότητα παρὰ τὴν ἴσῳς νάποια ἆκςο- πια μμότησα της, λόγω περι: ϱγειας προφανῶς υμιὰ ποὺ ἡ σειρὰ γυρίστηκε στὸν τόπο μας, Σὲ Ἀντίθεση μὲ τὴν προα- Ναφερθεῖσα τηλεοπτική συα δενόμενη ἀπὸ τὴν.ν. 4έσπω ᾿]ωάννου, ἡ κ. Φωτεινὴ Παπαδοπούλου συνοδευόμενη ἀπὸ φί- Ἄθφκφιαλίσβιιοις Τ. Ἰρύφωνος. / ᾿ ππππΠΠΠΙΠΠΙ ΠΠ ΠΙΠΓΠΠΓΠΤΓΠΙΓΠΠΠΙΓΗΓΠΠΠΠΠΠΗΠΤ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ. Ξ ΔΕΙΛΙΝΗ: ἂν Συγγενεῖς Ἐνυπρίων στρατιωτῶν ποὺ εἶναι θαμμένοι στὸ Πολεμωιὸ Κοιμητήριο τῆς Ἡρά- τήριο τῆς Πράγας εἶναι θαμμένοι 17 ραγωγὴ --λέει παρακάτω τὸ δελτίο-- οἱ «Περιπέτειες τοῦ Νικόλα» ---χοησιμοποίησαν κύ πριους καλλιτέχνες καὶ ἄλ- λους συντελεστὲς τοῦ ἔργου, σὲ καίριες καὶ ὑπεύθυνες θέ- σεις (ὁ παραγώγὸς, οὗ ποω- ταγῶγχιστες, ὁ συνθέτης καὶ. ὁ ἐνδυματολόγος) καὶ µόνο ὁ σεναριογράφος --- σκηνοθέτης (κ. Ῥάμπολνι) καὶ οἳ κάµε- ρα---μὲν, καθώς καὶ οἳ τεχνι- κὲς διευκολύνσεις ἦταν θρετ- Μιχάλη Κακογιάννη, Εὐάγγε- λο Ἰωαννίδη, Κώστα Δημη- τρίου, Χοίστο Σιοπαχᾶ, ᾿Αν- δρέα ---- Δημήτρη Πάντζη, Μιχάλη Παπᾶ, ᾿Ανδρέα Κων σταντινίδη καὶ τὴν κ.. θέκλα Κίττου. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Φ Κυκλοφόρησε πρὀσφατα «Ὁ νεοαποικισμὸς» τοῦ κ. Νί κου Ψυρούχη, τὸ Έργο του Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ ΣΑΜΟΥΗΝ ταγικῆς ποοέλευσης. Μεταξὺ ἄλλων, τέλος, τὸ δελτίο κάνει ἀναφορὰ καὶ στὶς παρατηρήσεις τοῦ κ. ἸΚό ναθαν Ῥάμπολντ, ὅσον ἀφορᾶ τὶς συναδελφικὲς σχέσεις ὄρετ ταγῶν καὶ κυπρίων παραγόν- των, χαρακτηρίζοντας τὴν στάση τῶν πρώτων σὰν «νεο τῶν δευτέ- ---αποικιανὴ» καὶ ροών σὰν ἀνθρώπων ποὺ «τσα κίξονται νὰ εὐχαριστήσουν τά ἀφεντικὰ τοὺς. ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑ τὶς χαλὲς µονάδες ποὺ ἡ Κύπρος διαθέτει στὼν χῶρο τοῦ κινηματογράφου, δὲν ὑπάρχοιν οἱ προὔποθέσεις γαὶ τὰ δεδοµένα, ποὺ θὰ ἐξυ σφάλιζον μιά δονλειὰ συνό]ου γιὰ δημιουργία κυπριακοῦ κι- γηµατογοάφονυ. Σήµερα οἱ κὐ ποιον σκηνοθέτες καὶ κινηµα- τογραφιστὲς δὲν φτάνουν τοὺς δέχαι πρὀκειται γιὰ τοὺς κ.». στοποίησε στὶς ἨΠΙΑ. τοὺς σύγχρονους Ὦἕλληνες ποιητὲς, μὲ τὸ ἔργο του, ποὺ ἀγαφέ 0ουµε ἐν συντομία: «Μοντέρ γα ἑλληνικὴ ποίηση, ἀπὸ τὸν Καθάφη στὸν 'Ελύτη», «Ἐ- κλογὴ ποιημάτων τοῦ ἨἙλή- τη» σὲ δίγλῶσσες ἐκδόσεις ποίηση τῶν Γιάννη Είτσου καὶ Τάχη Σινόπουλου καὶ Μα γώλη ᾿Αναγνωστάκη, ποίηση τοῦ Γιάννη: Κινδύνη καὶ τὴν «Πνευματικὴ ᾿Οδύσσεια» τοῦ Καζαντζάκη. Σὲ ἑλληνικὴ ἴἔκδοση ---- χτὸς ἀπὸ τὰ δοχίµια του ποὺ προαναφέρουµε-- ἔχει δώσει τὸ «Αξιον ἐστὶ τὸ τίµηµα» εἰσαγωγῆ στὴν ποίηση τοῦ Ἐ λύτη» σὲ μετάφραση Νάσου Ἐαγενᾶ. αὐτὸ ὁ συγγραφέας µμελετᾶ ἱστορικά τὺν σύγχοονο κό- σμο. Ὁ αυγγοαφέας θεωρεῖ τὸ γεοαποιχισμὸ σἄν ἕνα παρά- γῶγο τῆς ἀποικιοχρατίας. «Τὰ πέτρινα µάτια τῆς Μέδουσας» εἶναι ὁ τίτλος ἕ- γὸς θιθλίου μὲ δονίµια τοῦ χ. Κίµωνος ὥράϊες. ὍὉ κ. Φράϊερ εἶχε σχετιχὰ πρόσφατα πραγματοποιήσει μιά ὀλιγοήμερη ἐπίσκεψη στὴν Κύπρο. Ὁ κ. Φράϊῖερ εἶναι ἑλληνοαμερικανὸς χυ ἔχει µε ταφράσει γιὰ τοὺς ἀγγλόφω γους ἀναγνῶστες µεγάλο μµέ- ρος ἀπὸ τὴν πλούσια ἕλληνι- κη Ἅλογοτεχνικὴ παραγωγὴ ναὶ ἐπίσης τὸν Ἕλληνα νοµ- πελίστα Οδυσσέα ᾿ἘΕλύτη, Συγκεκριµένα ὁ µεταφρα στὴς ἔχει δώσει µέχρι σήµε- ρα σὲ μετάφραση τὴν «᾿Οδύσ σεια» τοῦ Καζαντζάκη καὶ σὲ μετάφραση καὶ εἰσαγωγὴ τοῦ ἰδίου τὴν «Ασκητικὴ» τοῦ Κα ζαντζάκη. Επίσης μὲ τὸν πγευματιὰ που µὀχθο γνω- ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΣ Γιὰ ἕνα αχθόνο ταλαιπῶ- θοῦνται οἱ κάτοικο τῆς πε- ριοχῆς ᾿Ακοοπόλεως ἀπὸ τὶς ωτρύπες τῆς ῥὁδοῦ Θερµοπυ- λῶν. Ἡ ὁδὸς αὐτὴ χαράχθη- κο πέρσι γιὰ τὴν κατασκευἡ θελτιωτικῶν ἔργων. ἡΜετὰ στρώθηκε μὲ χῶμα ποὺ ἕ- στρώθηκετ μὲ χῶμα ποὺ ἕ- ΦυΥΕ μὲ τὶς πρῶπτες δροχές, ᾿Απὸ τότε οἱ κάποιχοι τῆς περιοχῆς προέδηκαν σὲ πανα. στάσεις πρὸς τοὺς ἁρμοδίους χωρὶς ὕμως νὰ πετύχουν τί- ποτα. Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ᾿Ακροπόλεως ζητοῦν ἀπὸ ᾖτὺ Συμδούλιο Βελτιώσεως Στρο ύόλου, στὸ ὁποῖο ὑπάγεται ἡ περιοχή, καὶ τὸν Έπαρχο Λευκωσίας ὅπως µεριµμνήσουν γιὰ τὴν ἐπιδιόρθωση τῆς ὁ- δοῦ Θερμοπυλῶν.. ννννννώννώννώνώννώνώνωωω ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Σᾶς απροσκαλοῦμε στὸ γάµο µας ποὺ θὰ 10 τοῦ Μάπ 1986Ι στὴν Ἰωάννηπ Προδρόμου Λευ- κωσίας στὶς 6.30 τ' ἁπόγευμα. ΠΕΛΛΑΔΙΟΣ -- ΕΥΗ γίνει τὴν Κυριακὴ ἐκκλπσία 'Ἁγίου Οἱ Οἰκογένειες:' ΝΙΚΟΛΑ Χ΄, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κπιὸ τὸ Καραθδοστάοσι καὶ ΑΝΔΡΕΙΑ ΣΑΒΒΙΛΗ ἁπτὸ τὰ Μόρφου Συγχαρητήρια: ἘΞενοδοχεῖο «Λήδρα» Λευκωσία Τπλεγρ. Διεύθυνση: ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ . ΕΥΗ, Λευκωσία, ννννννωννώνώνωνωνώννώνώνώώνώ ροσµίου ηγας. καταθέτουν λουλούδια στοὺς τάφους τους. Όπως εἶναι γνωστὸ στὸ Πολεμιιὸ Κοιμη- Ἀύπριοις σιοὺ σκοτώθηκαν στὴ «Διάρκεια τοῦ. Β΄’ Παγ- π σσ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΘ ΣΥΝΕΛΡΙΘ ΣΚΥΡΟΛΕΗΑΊΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΣΙΛ Ὁ Ὑπουργὸς 3ἜΣυγχοινῶ» νιῶν καὶ Ἔθργων κ. Τ. Χα- τζηκώστας κήουξρ χθὲς τὴν ἔναρξη τῶν ἑργασιῶν τοῦ δου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σκυ ροδέµατος ποὺ διοργανώνει στὴ Λευκωσία τὸ Ἑλληνικὸ Ἠμῆμα Σκυροδέµατος τοῦ Τε χγικοῦ Επιμελητηρίου Ἑλλά- δας, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἀύνδεσμο Τολετικῶν Μηχανι κῶν καὶ ᾿Αρχιτεχτόνων Κύ- πρου. Σὲ χαοετισμὸ που πρὸς τὸ Συνέδριο ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κυπριανοῦ, ἀφοῦ καλωσόρισε τοὺς συνέ- ὅρους, τόνισε ἀνάμεσα στ’ ἄλλα τὴ σηµασία τῆς συµπα- ραστάσεως τῆς Ἑλλάδας, ἔκ Φφραση τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ἡ διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου στὴν Κύπρο. Σὸ ὁμιλία του ὁ κ. ἹΧατζη- κώστας ἀποχάλνψε ὅτι λόγω ἑλλιποῦς ἐπιθλέψεως τῶν οἱ- κοδομικῶν ἕἔργων καὶ άνεπαα κοῦς µοοφώσεως τοῦ οἰκοδό- µου ἢ καὶ τοῦ ἐργολάδου, µέ- χοι ποὺ δέκα ἑτῶν περίπου, τὸ μπετὸν Ἀἱκρίστατο τρομερὲς ναχώσεις τόσο κατὰ τὴν ἀνά- µιξή του, λόγω ᾿χροήσεως ὃ- περθολικῆς ποσότητας ὕδα- τος, ὅσο καὶ κατὰ τὴν τοπο- θἐτησή του μὲ ἀνεπαρκὴ συμπύκνωση καὶ κατὰ τὴν ὢ- οἱμανσή του λόγω περιορισµέ- νης κατάδρεξης. Εὐτυχῶς σή μερα πρὀσθεσε ὁ κ. Χ΄’΄ Κάώ- στας, μὲ τὴν αὔξηση τοῦ ἆ- ριθμοῦ τῶν πολιτικῶν µηχανι κῶν καὶ τεχνικῶν τοῦ ᾽Ανω- τέρου Τεχνολογικοῦ Ἱνστιτού που οἱ οἰκοδομὲς γίνονται ὑπὸ αὐστηρότερη ἐπιτήρηση. ) Χαιρετισμοὺς στὸ συγνέ- δριο ἀπηύθυναν ὁ ἸἩΠοόεδους τοῦ συνδέσμου πολιτικῶν µη- χανικῶν καὶ ἀρχιτεκτόγων κ. Ν. Πρωτοπαπᾶς, ὁ Ἐππρόσω πος πῆς διοικούσας Ίπιτοο- πῆς τοῦ Τεχνικοῦ Ἔπιμελητη ρίου Ἑλλάδος κ. Γείονας καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνι- κοῦ τμήματος οσχυροδέµατος τοῦ Τεχγικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος κ. Σ. ᾽Αγγελίδης. Στὴ χθεσινὴ ἑἐναρκτή- οια τελετῆ παρέστη ὁ Ποέ- σδης τῆς Ἑλλάδος κ. Χο. Ζα χαράκις καὶ πλῆθος συνέδρων. Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδοί- ου θά συνεχιστοῦν ναὶ θὰ λή- ξουν αὔριο Σ άθθατο. «ΑΝ ΛΝ Ψηφ ΛΗ10. ϐλ Σ ΠΠΗ ή ΣΝΙΞΗ δὲ χθεσινή ἀνακοίνωσή του τὸ ΠΑΜΕ τοῦ κ. Σοφια- νοῦ, καταγγέλλει νέες ἐνὲρ- γειες ἀνθρώπων τῆς ΚΊΠ, ὑπὲρ τοῦ κόμματος τοῦ χ. Κυ πριανοῦ. Καταγγέλλει τὸ ΠΑΜΕ, «Ἡ συγκεκριμένη περίπτω- ση ἀφαρᾶ πὴ «δραστηριότη- τα» κάποιων τῶν ὁποίων κα- τέχουμε τὰ ὀγνόματα, οἱ ὁ- ποῖοι περιέρχονται τὰ χωριά πιωμένους ψηφοφόρους πώς, ανν «ἂν δὲν ψηφίσουν ΔΗ.ΚΟ δὰ τοὺς ἀποκοπεῖ ἡ σύνταξη». ΣΤὸ ΠΑΜΕ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸ | Ὑπουργεῖο ᾿Ἐσωτερικῶν νὰ Ἰηφθοῦν τὰ κατάλληλα µέ- τρα καὶ ζητεῖ ἀπὸ τὸν Ποόε- ὃρο τοῦ ΔΗ.ΚΟ νὰ χαλινα- γωγήσει τοὺς προκλητικοὺς ὕπως τοὺς χαρακτηρίσει παρά γοντές τοῦ, ἂν θέδαια ἔνερ- γοῦν κατόπιν δικῆς τους πρω- ποθουλίας». ΠΡΟΙΣΦΟΡΑΙ Ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Συγ κοινωγιῶν ἆ Ἔργων, Τρα- φεῖον Διευθωντοῦ Τµήµατος Δημοσίων ἜἜργων (Ἔπαρχια κοῦ Μηχανικοῦ Λευκωσίας) ζητοῦνται προσφοραὶ διὰ τήν προµήθειαν «45000 -- 3408 Τ.Μ. Πλάκες Πεζοδροµίων διά τὴν ἐργασίαν εἰς τὸν Οἱ κισμὸν Ἁγίου Παύλου εἰς Λευκωσία. Αἱ προσφοραὶ δέον νὰ φθά σουν εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Γεγικοῦ Λογιστοῦ Λευκωσί- ας, οὐχὶ ἀργότερον τῆς θης πρωϊνῆς ὥρας τῆς όης ου γίου, Ι98ἱ. Οἱ ἐνδιαφερόμεγοι πῷοσφο ροδόται δύνανται νά ἁποτα- θοῦν εἰς τὰ Γραφεῖα τοῦ Ἐ παρχιακοῦ Μηχανικοῦ Λευκω σίας ἢ εἰς τὰ ᾿µἘπαρχιακὰ Τραφεῖα τῶν Δημοσίων ἜΕρ γων, δι) ἔντυπα προσφορῶν καὶ πλήρεις λεπτοµερείας. -”------------ ο ανσω 4 ΑΕΙΛΙΝΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΤΕΥΜΑΤΠΝΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτωιὴ ἑταιρεὶα «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ 4τδ.» ”. Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: ΝΙΚΟΣ ΠΛΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑ» ὁδὸς Αννης Κομνηνῆς ἀρ. 4, ὅος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 45709)10 ΤΕΔΕΞ: 0619826 τΥποΓΡΑΦΕΙΑ.: 41501 ΛΕΥΚΕΣΣΙΑ (Ευ δνότα ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ Ἡ κοινωγικἡὴ ἐπιτρο- πὴ τῶν Ἠνωμένων ὮἙ- θνῶν πρότεινε νὰ υἱοθε- τηθεῖ ἀπόφαση που γὰ ἐξισώνει τὴν πορνεία μὲ τὴν δουλεία. Στὸ σχέδιο ἀποφάσεως ᾖζη- τεῖται ἀπὸ τὸν γενικὸ γραμματέα τῶν Ἠνωμέ- νων Ἐθνῶν κ. Κούρτ Βάλντχαϊμ νὰ ζητήσει τὴν πραγματοποίηση εἰ δυῶν μελετῶν ἀπὸ τὶς κυδερνήσεις τῶν Χχωώ- ρῶν - μελῶν τοῦ διε- θνοῦς ὀργανισμοῦ, προ- κειμένου νὰ ἀποφασι- σθοῦν µέτρα «ποὺ νὰ θέσουν τελοσπάντων, τέρμα στὴ µορφὴ αὐτή τῆς δουλείας. Ἔνας ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς πα- ρατήρησε ὅτι, καθὼς ὅλ- πίζεται, «ὅλα τὰ µέλη τοῦ ᾿Οργανυσμοῦ θὰ συ νεργαστοῦν γιὰ τὸ σκο- πὸ αὐτό». 1 ΔΙ... ΙΝΔΟΙ Ἡ ἐκσἈρατεία γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν γεννήσε- ων στὴν Ἰνδία ἀπέτυχε. Ὅπως ἀπέδειξαν τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῆς πρόσφατης ἀπο- Ὑραφῆς, ὁ πληθασμὸς τῆς χώρας εἶναι κατά... Ι2 ἑκατομμύρια περισσό τερος ἀπ' ὅ,τι ἀνεμέγε- το. Έτσι καὶ οἱ ἐλπίδες τῶν ἁρμοδίων ὅτι ὁ ἁρι- θμὸς τῶν ᾿Ινδῶν θὰ στα θεροποιεῖτο µέχρι τὸ 1095 στὰ 900 ἑκατομμύ- δν ἀποδεικνύονται φροῦ ες. Ὁ πρόεδρος τῆς ἐπι- τροπῆς ἐλέγχου τῶν γεν γήσεων προέδλεψε στὸ Νέο Δελχὶ ὅτι οἱ Όὐν- δοἱ θὰ ξεπεράσουν µέ- Χρῥι τὸ τέλος τοῦ αἰώνα τὸ | δισ, Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ κυδέρνηση ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἐπιδάλλεν τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεω- τικῆς στειρώσεως. 0 ΥΠΝΟΣ ΤΟΥ...ΔΙΚΛΙΟΥ Ἡ ἁδυναμία τοῦ προ- έδρου ἑγὸς δικαστηρίου τῆς γερμανικῆς πόλεως Μπιλεφέλντ νά παίρνει κατὰ τὴ διάρκεια ἰἴδιαί- τερα µονότονων δικῶν ἕ- γαγ.,. ὑπνάχο, ὁδήγησε τελικὰ στὴ διακοπὴ τῆς ἐχδικάσεως μιᾶς οἴκογο- μικῆς ὑποθέσεως μὲ ἁν- τικείµενο πολλῶν ἕκατομ µυρίων μάρκων. Ἔνας ἀπὸ τοὺς δικηγόρους δὲν ἄντεξε τελικὰ ἀπὸ τὰ συγεχὴ ροχαλητὰ τοῦ προέδρου καὶ φοδούµε- γος ἀναίρεση τοῦ ὅποιου ἀποτελέσματος, ζήτησε τὴν. διακοπὴ τῆς δίκης. Μὲ ἁἀποτέλεσμα νά... ξυ πνήσει τὸν πρόεδρο. ΑΝΒΚΟΙΝΩΣΗ Ὅ κ. Νῖκος Ζιδάνας πρὼ ην Γ.Γ, τῆς ΣΕΚ, ὑποψήφι- ος τῆς ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ. ἐπαρχί- ες Λευκωσίας, ἀνακοινεῖ ὅτι ἀπὸ σήμερον θὰ δέχεται τοὺς Ὑνωστούς καὶ φίλους του στὸ Πολιτικό του Γραφείο, Μτουμπουλίνας 14Γ, ἀπὸ 4 πό µ.α. Τηλ. 76937 --- Λευκωσία. ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑ᾽ΙΟΥ 198] ΑΘΗΝΑ, ιδ. Ὑπ]. Δεκαοχτὼ ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ ἀμέντιουμ» τῆς ᾿Αθήνας καὶ πὠν πέριξ δρέθηκαν, µπρο- ἀθές, στὸ ἑδώλιο τοῦ Τριµε- λοῦς Πλημμελειοδικείου μὲ την κατηγορία τῆς ἁπάτης καὶ συγκεκριµένα γιατὶ μὲ διαφη- Μίσεις καὶ ἀνακοινώσεις ὑπό- σχονται, ἀντὶ ἁμοιδῆς, νὰ ΙΜαντάφουν τὴν ὀδέλιξη ὁποιασ νο ον ης καὶ νὰ δώ- ουν λύση κάθε πρόθληµα. Μηνυτής τους ἦταν κάπου ος κ. Ἐλ. Πέτρου, ποὺ δεν πῆγε στὸ δικαστήριο νὰ κατα θέσει, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀνάγνω- ση διαφόρων προέκυ κε ὅτι δὺν ἦταν ὁ ἴδιος θῦμα ἁπώτης, ἀλλὰ θεωροῦσε υενι- κἁ ἁπατηλὲς τὶς ὑποσχέσεις τῶν «μέντιουμ». «Πῶς εἶναι δυνατό, Έλεγε κτὴ μήνυση του ὁ κ. Πὲτ οὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν καμιά, α- κανάτητα, νὰ προθλέψουν ἂν θὰ εἶναι ἀγάρι ἢΒ κορίτσι τὸ παιδὶ μιᾶς ἐγκύου ἢ ἂν θὰ πποντρευτεῖ τὴ φιλενάδα τον κῶποιος». τὰ Ἱδ8 «μόντιουμ» ἀθωώθη- καν, ὕστερα ἀπὸ μιὰ σύντομη ἀλλὰ πολὺ διασκεδαστικἡ δια. δικοσναι, στὴ διάρκεια τῆς ὁ- ποίας ὁ πρόεδρος τοῦ δικαστη ῥίου κ. Ρακιντζῆς Φάνηκε ὅ- τι ἦταν ἀρκετὰ ἐνημερωμένος στὰ θέµατα τῆς παραφυχολο- ίας καὶ τῆς ἀστρολογίας. Μόλις οἱ 186 κατηγορούµε- Ι8 µέντιο στὸ ἐδώλιο 4 ΑΕΙΛΙΝΗ: γιὰ ἀπάτη ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΝ νοι ὄντρε καὶ γυναῖκες κά- ϐθησαν στὸ ἑδώλιο, ὁ πρόεδρος τοὺς ρώτησε: --τὶ ἔχετε Ἠπροθλέψει γιὰ σήµερα Θ᾽ ἀθωωθεῖτε ἢ θὰ κα παδικοστεῖτε . Κανένα ἀπὸ τὰ «μέντιουμ» δὲν ἀπάντηση, ἴσως γιατὶ δὲ μποροῦν νὰ προθλέψουν τὸ ἅ- εσο μέλλον καὶ ὁ κ. Ρακὶν- πζῆς συνέχισε: ---Μαζέψαμε ὅλες τορίχτρες καὶ τὶς δες... Ποῦ θὰ πᾶνε κες σήµερα... τὶς χαρ- καφετζοῦ- οἱ γννοαῖ” Λίγο ἀργότερα, τὴν ὥρα ποὺ κατάθεσε σὰν μάρτυρας ὑπεράσπισης ἡ κ. Αλίκη Πλι όκα, πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ὡροσκόπων καὶ ἔλεγε ὅτι «τὰ µέντιουμ προθλέπουν τὸ μέλ- λον καὶ προσφέρουν ὑπηρεσία» ὁ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου πιαρατήρησε: --Παρηγοριὰ προσφέρουν, ὄχι ὑπηρισία, Γιὰ πέστε µου, ἐγὸ τὶ ζώδιο εἶμαι Ἐαφνιάστηκαν οἱ Ι8δ κατη- γορούµενοι, κύτταξαν γιὰ λί- γο ἀμήχανα τὴν ἕδρα καὶ κά- ποιος πετάχτηκε: ΜΕ ΤΙ μυρφυψγχΛύῃῃ Ντ Ἑσταίν: συγκρατπµένο ατοµο. ὁ πρύσωπο µας ΠΑΡΙΣΙ, --- Μάϊος. --- Τὸ πρόσωπο ἀποκαλύπτει τὸν χαρακτήρα καὶ καθορίζει τήν προσωπικότητα τοῦ ἀτόμου. Γιατί, τὰ χαρακτηριστικἁ τοῦ προσώπου, «μιλᾶνε»,. Αλλά χρειάζονται ὁρισμένα ««λει διά» γιὰ νὰ ἀποκρυπτογρα- Φφήσει κανεὶς τὰ μυστήρια αὖ τῆς τῆς «γλώσσας». Καὶ τά κλειδιὰ αὐτά, τὰ δίνει ἡ µορ φσψυχολογία. Πρόκειται γιὰ μιὰ θεωρία, ποὺ µόνο µέσα στὰ σαράντα τελευταῖα χρό- για, θεμελιώθηκε σὲ ἐπυστή- µη, ὅπως ἡ φυχολογία. Θομε λιωτὴς τῆς μορφοφυχολογίας εἶναι ὁ Γάλλος Λου Κορ- µάν, ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι τὰ ἄτομα ἀναπτύσσοονται, δια- µορφώγονται καὶ ζοῦν κάτω ἀπὸ µία διπλἠ ἀνταγωγιστι- κἡ δύναμη: τὴν ἐπέκταση, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὶς καµπυ λότητες τοῦ προσώπου καὶ τὴ συντήρηση, ποὺ ἀναλογεῖ στὰ δαθουλώµατα τοῦ προ- σώπου. Οἱ δυνάµεις αὐτὲς συνδυά ζονται μὲ διαφορετικὸ τρόπο σὲ κάθε ἄτομο καὶ ἐκδηλώνον ται σὲ τρεῖς ζῶνες: -- ἡ πρώτη ζώνη, ποὺ πε ριλαµδάνει τὶς σιαγόγες καὶ τὸν αὐχένα µέχρν τὴ δάση τῆς μύτης καὶ τῶν ἀφτιῶν, ἐκφράζει τὸ ἔνστικτο. --ᾱ δεύτερη ζώνη, ποὺ ἄπο τελεῖται ἀπὸ τὴ μύτη, τὰ µά Ύουλα καὶ τὰ ἀφτά, ἐκφρά- ζει τὴ οσυναισθηµατικότητα. --ᾗ- τρτη ζώνη, ποὺ περι: λαμµθάνει τὰ µάτια καὶ τὸ µέ τωπο, ἀποκαλύπτει τὴν έγκε φαλικότητα. ορφσἰχελογας, ὃς ἐδειά µ ογίας, ἑδετ σουµε τὰ πρόσωπα τῶν δύο διεκδικητῶν τοῦ προεδρυιοῦ ἀξιώματος τῆς Ταλλίας, 8α Ἱλερὺ Ζυσκάρ ντ Ἔσταϊν καὶ Φρανσουά Μιτεράν, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν χαρακτή- ρα καὶ τὴν προσωπικότητά τους. ΒΑΙΛΛΕΡΥ ΖἱΣΙΚΑΡ ΝΤ’ ΕΣΤΑΙΝ Τὸ περίγραµµα τοῦ προ: σώπου τοῦ Βαλερὺ Ζιοκάρ ντ Ἑσταὶν, μακρὺ καὶ στενό, ὅ- πως τοῦ Δὸν Μιχώτη, ἁἅπο- καλύπτει ἕνα συγκροτηµέγνο ἄτομο. Δηλαδή, δὲν ἔχει πολ λὰ ἀποθέματα ζωτικῆς δύνα μης. .- . Οἱ τρεῖς ζῶνες τοῦ προ- σώπου εἶναι ἁρμογικά ἀνα- πτυγµένες. Καὶ οἱ τρεῖς εἷ- γω συμμετρικὲς καὶ χαμιὰ δὲν εἶναι περυσσότορο τονωµέ νη ἀπὸ τὴν ἄλλη. Αὐτὸ εἶναι ἔνδειξη ὑσορροπίας τῶν ἴδιο- τήτων τοῦ χαρακτήρα του. Ἡ ζώνη τοῦ ἔνστίκτου, ἐ- λάχιστα πιὸ μικρὴ σὲ σχέση μὲ τὶς ἄλλες, δείχνει ἄτομο στὸ ὁποῖο ὁ συνανσθηµατι- σμὸς καὶ ἡ ἐγκεφαλικότητα κυριαρχούν τοῦ ἑνστίκτ.υ, Συγέπεια: ἡ ζωτικότητα δὲν περισσεύει στ υβαλερὺ Ζι- σκἀρ νι᾽ ᾿Εσταὶν, ποὺ εἶναι ἀναγκωσμέγος γἁ μὴν ξοδεύει ἀπερίσκεπτα τὴν ἐνεργητικό- τητά τοι. εἶχιει ποιοί εἵμαστε Ἡ ζώνη τοῦ συναυσθήµα- τος περιλαµδάνει μεγάλα µά γουλα σὲ σύγκριση μὲ τὸ σύ γολο τοῦ προσώπου καὶ μύτη μαμριὰ καὶ προεξέχουσα. Πί σω ἀπὸ τὴν ἐπιφαγειακὴ ἐμ φάνυση τοῦ τεχνοκράτη, κρύ βεται ἕνας πλούσιος συγαισθ] µατικὸς Κόσμος. Ἡ λεπτότη τα τῆς μύτης ἁἀποκαλύπτει ἔντονη εὐαισθησία, “Ὁ Βαλε- ρὺ Ζισκάρ ντ ᾿Εσταὶν ἐκτι- μᾶ τὴν ἁρμονία σὲ ὅλα τὰ πράγματα. Τὸ σχῆμα, ὅμως, ποὺ ἔχουν τὰ ρουθούνια του, φανερώνει ὅτι ὁ Βαλερὺ Ζι- σκάρ ντ’ ᾿Ἑσταὶν δὲν ἔξωτε ρικεύει τὴν συνανσθηµατικό- τητά του, παρὰ µόνο σὲ «εὖ νοϊκὸ περιδάλλον», μπροστὰ σὲ στενούς, π.Χ., φίλους. “Ἡ παραμικρή ἔνδειξη ἐχθρότη- τας, τὸν κάνει νὰ «κλείνεται στὸ καδούκι του». Τὸ στενὸ πρὀσωπό του ἆ- ποκχαλύπτει µεγάλη διανοητι Η ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ΠΕΚΙΝΟΥΙ Ἡ φήμη τῆς Νάνας ἹΜούσχουρη, ποὺ οἱ Γάλλοι θεωροῦν σὰν μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες τραγουδίστριες σ᾿ ὁλόκληρο τὸν κόσµο, θὰ φτάσει καὶ στὴν Κίνα! 'Ἡ Ελληνίδα τθα- γονδίστρια, ποὺ ἔγινε πρόσφατα θεντέτα καὶ στὴ γαλλικἡ τηλεόραση μὲ λη τουρνὲ στὴν Όπερα. τὴν παϊκὲς χῶρες. θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Πεκίνο, Αγγλία, τὸν Καναδᾶ καὶ πολλὲς εὔὕρω- Τὸ σώον τῆς Νάνας στὴ γαλλικὴ τηλεόρα- τὴν ἐκπομπὴ «Παλμαφὲς---δ1» σὲ μιὰ μεγά- ὅπου θὰ τραγουδήσει σή εἶχν τεράστια ἐπιτυχὶία καὶ ξανάφερε τὴ διάσηµη Ἕλλη- γίδα κποντὰ στὸ τα διεθνῆ θήµατα τῆς. Γυ προσεχῆ 'Τανονάριο, παραστ γαλλικὸ κοινό, ποὺ τὴν ἀγκάλιασε στὰ πρῶ- αὐτό, τὸ κοινὸ ἔχει κλείσει, τὸν ἄσεις ἑνὸς μηνὸς στὸ γνωστὸ μισύξικ χὼλ τοῦ Παρισιοῦ, «Ολυμπιά». Μιττερὰν: ἥρεμπ δύναµα κότητα, ἀλλὰ ἀδυναμία στίς { αὐθάρμητες ἀνθρώπινγες σχέ σεις, ποὺ τὶς ἀποφεύγει συ- στηµατικά. Ἡ ζώνη τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ περυλαμδάνει τὰ μάτια, τὸ µέτωπο καὶ τὸ αρανίο, ᾱ- ποκαλύπτουν τὸ σκεπτόµενο ἄγθρωπο. Τὰ µάτια του «προ στατεύονται» κάτω ἀπὸ τὰ θλέφαρα, ἔνδειξη ψυχρῆς ἐ- ξυπνάδας. Τὸ θλέμμα του, φωτεινὸ καὶ ἤρεμο, εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ὅλων τῶν στοι- χείων ποὺ συνθέτουν τήν προ σωπικότητά του. Εἶναι ἡ ἔμφαση μιᾶς µοθο δικῆς ἐξυπνάδας, ἐνισχυμέ- Ύης ἁπὸ μιὰ πλούσια φαντα σία. ΦΡΑΝΣΟΥΑ. ΜΙΤΤΕΡΑΝ Τὸ πρόσωπο τοῦ Φρανσουά Μιττερὰν, πλατὺ καὶ τετρά- γωνο, ἀποκαλύπτει τὴ ζωτι κἡ ἤρεμη δύναµη τοῦ ἀνθρώ που τῆς ἀγροτιᾶς. Εἶναι ἕνα πρόσωπο, ὅπου οἱ καμπυλό- τητες καὶ τὰ δαθουλώµατα εἶναι τὸ ἴδιο τονισµένα. Αὐ τὸ σηµαίνει ὅτι πρόκειται γιά μιὰ προσωπκότητα ποὺ περι Χλείει ἀντιφατικὰ στοιχεῖα. Οἱ καμπυλότητες φανερώ- γουν τὴν εὔθυμία, τὴν εὐγέ γεια στοὺς τρόπους, τὴν ἁπλό τητα, . Πύσω, ὅμως, ἀπὸ αὐτὴ τὴ φαινομενικἡ κρύδονται δασανυστικοί, ον- χνό, συλλογισµοί, σιωπηρὲς ἐνδοσκοπήσεις, ἕνας ὁλόκλη κόσμος ἀπὸ µυστικά. Ό,τι ἀποφασίζει, γίνεται µε τὰ ἀπὸ ἥρεμη σκέψη. Οἱ τρεῖς ζῶνες τοῦ προ- σώπου τοῦ ουά Μιττε ράν εἶναι ἁρμονικὰ ἀναπτυγ μένες. »]διαΐτερα τονυσµένη εἶναι ἡ ζώνη τοῦ ἐνσιίκτου. Τὸ πη γούνι φανερώνει δυνατὴ θέ- ληση τὰ χείλη εἶναι στενά, γεγονὸς ποὺ δείχνει κάποια δυσκολία προσαρμογῆς στὶς γβες καταστάσεις. 'Ἡ ζώνη τοῦ συναισθήματος περίλαμ δάνει πλατιὰ μάγουλα, ἔνδει ξη μεγάλων ἀποθεμάτων συ φαισθηματισμοῦ. Ἡ μύτη, µε γόλη πλατιά, φαγερώγει ὅτι, πίσω ἀπὸ τὴ μάσκα, Χρύδον ται τὰ δάσανα μιᾶς παθια- σµένης συναισθηματικῆς ζω ῆς. Ἡ δάση τῆς μύτης εἶναι ἐπίσης πλατιά, ἔνδειξη ὅτι ὁ Φρανσουά Μιττεράν ἑλκύε ται ἀπὸ τὰ πνευματικὰ πράγ ματα. Ἡ ζώνη τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι καλὰ ἀναπτυγμένη. Τὰ µάτια του, κοντὰ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο, σὲ σύγκριση μὲ τὸ πε ρίγραµµα τοῦ προσώπου του, ἀποκαλύπτουν τὸν ὑπολογι- σµὀ του, ἀλλὰ µόνο στοὺς τομεῖς ποὺ τὸν ἐνδιαφέρουν. Τὸ µέτωπο, ποὺ πρὸς τὰ πίσω, φανερώγει τὴ συνύπαρξη τῆς σκέψης καὶ τῆς δράσης, Τὸ ὀλέμμα, ζε στὸ καὶ σκοτεινὸ ταυτόχρο- να, ἐκφράζουν τὸν ουγδυσ- σμὸ τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἐν- στίκτου καὶ τοῦ συγαισθήµα τος καὶ τοῦ περιορισμοῦ τῆς ἐγκεφαλικότητας. ἐξωτερίκευση, κλίνει ---«Ταὔρος», εἶπε. --Τώρα μάλιστα, εἶμαι «Ύ δροχόος». Ὁ κ. Σπ. Μακρῆς, µάρτυ- ρας ὑπεράσπισης, ἐπίσης, ποὺ δήλωσε διευθυντὴς τῆς «Πκα- ραφυχοκοινωνιολογικῆς ἝἜτσαι- ῥείας Ἑλλάδος» καὶ πρόεδρος πῆς «Παραφυχολαγικῆς Ἔται- ρείας» εἶπε ὅτι «τὰ μέντιουμ εἶναι ἐργαλεῖα τῆς παραψυχσ- λογικῆς ἐπιστήμης καὶ ἔπιτο- λοῦν λειτούργημα σὲ παγκό- σµια κλίμακα. ᾽Αἰόμα καὶ ὁ πρόσδρος τῆς Σοδ. ὝἝἛνωσης κ. Μπρέζνιεφ ἔγιγε καλὰ μὲ τὴ θοήθεια µέν- πιουµ, ὅταν εἶχε ἀρρωστήσει. Τοῦ πρόσφεραν ὑγιὰ µαγνητι- κἁἀ ρευστά(!) καὶ ὀνάρρωσεν. Οἱ 18 κατηγορούμενοι ἆθω- ὤθηκαν γιατὶ γιὰ νὰ στοιχειο ΠΤΙ ΙΙ ΗΠΙ Π ΠΙΝΝΙ ΜΙΝ ΜΡΙΟΗ Εἶναι ἁπαραπητος ὁ ἔρωτας στὸ γυναίκα: Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες, ἂν ὄχι ὅλοι δίνουν κατόφατικ ἁπάντησπ σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα, Μερικοὶ ὑποστηρίζουν, μάλιστα, ὅτι ἡ στέριση τοῦ ἔρωτα μπορεῖ νὰ προκαλέσει τρο- μακτικὲς διαταραχὲς στὸ γυναικεῖο ὀργανιομὸ καὶ νὰ τὸν ἁναστατώσει κυριολεκτικά, Ἡ γυναί- κα, μπα οἱ ἐπιστήμονες αὑτοὶ εἶναι κα- μµωμένπ ἀπὸ τὴ φύοπ γιὰ νὰ ἀντένει στὶς ὀρω- τικὲς ὐπερθολὲς πθριοσότερο ἀπὸ τὸν. ἄνδρα, Τί αὑτὸ εἶναι ἀνίκανπ νὰ ζήσει χωρὶς ἑρωΐα, ἝἛνας διαπρεπὴς γυνανκο- λόγος ὑπεστήριξε, ὅτι ὁ ἔρω τας εἶναι γιὰ τὶς γυναῖκες μιά ὀργανικὴ ἀνάγκη καὶ ὅτι τὰ κακά, ποὺ π λοῦνται ἀπὸ τὴν ἐρωτικὴ ἐγκράτεια εἶναι πολὺ μεγαλύτερα ἀπ ἐκεῖνα ποὺ ὀφείλονται στὴν ἐρωτικὴ ἀκράτεια. “Ὅταν μιὰ γέα καὶ ὡραία γυναίκα, ποὺ εἶναι προικνσµένη μὲ άποφα σιστικὀ χαρακτήρα καὶ Ίσχυ- ρή θέληση, δρίσκεται στὴν ἀνάγκη γιὰ διαφόρους λό- Ύους νὰ περιορίσει τὴν ἔρω τικὴ της ἐπιθυμία καὶ συµ- θεῖ μάλιστα, ἡ ἐπιθυμία της αὐτὴ νὰ ἔχει αροσανατόλι- σθεῖ σ’ ἕνα πρόσωπο, οἱ δια ταραχές, ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν ἀφορμὴ αὐτὴ δὲν περιορίζονται µόνο στὸ σω- µατικὸ ἐπίπεδο, ἀλλ ἁπλώ- γονται σὰν ἁλυσίδα καὶ ἐπη ρεάζουν δαθύτατα καὶ τὶς δι ανοητικὲς καὶ ψυχιχὲς ει: τουργίες της. Στὸ ζήτημα αὐτὸ ἀξιοσημείωτες εἶναι οἱ περιπτώσεις, ποὺ µελετήθη καν µπαληότερα, ἀπὸ τὸν Ρούθ τὸν Μπροσσέ, τὸν Λῶ 6ερµπ καὶ τὸν Λέντερερ καὶ ποὺ δείχνουν ἀπὸ τὸ ἕνα µέ- ρος, πόσο τρομακτικὲς µπο- ρεῖ νὰ εἶνα οἱ συνέπειες τῆς στερήσεως τοῦ ἔρωτα καὶ, ἀ πὸ τὸ ἄλλο, πόσο εὔεργετι- κἁ εἶναι τὰ ἀποτελέσατα τῆς ἱκαγοποιήσεως τοῦ έρωτι κοῦ αἰσθήματος στὴ γνναί- και Πολλοὶ γυναικολόγον προ χωροῦν, μάλιστα ἀκόμη πε- ρισσότερο καὶ ύποστ ὅτι ἡ ἐρωτικὴ ἀπόλαυση εἷ- γαι, σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὸ καλύτερο φάρμακο ἑναντί ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΠΤΑ ΤΣΕΧΟΙ ΤΗΣ 'ΧΑΡΙΑΣ 77’ ΠΡΑΓΑ, 7 (ΑΠΕ). -- Ἔ γινε γγωστὸ ἀπὸ καλὰ πλη- ροφορηµένες πηγὲς, ὅτι ἑ- πτὰ ἄτομα, ποὺ εἶχαν ὑπο- γράψει τὴ «Χάρτα 77», συνε Ἰήφθησαν Χθὲς στὴν Πράγα, στὰ πλαίσια τῆς ἀνακρίσεως, ἡ ὁποία ἄρχισε στὶς 22 πα- ρελθόντος ᾽Απριλίου γιὰ «ᾱ- νατρεπτικὲς ἐγέργειες». Οἱ παρατηρητὲς στὴν Τσε χοολοδακικὴἡ πρωτεύουσα ἆ γαφέρουν, ὅτι ἡ διεξαγωγἡ τῆς ἀνακρίσεω- αὐτῆς ἄρχισε τὴν ἐπαύριο τῆς συλλήψεως δύο νεαρῶν Γάλλων στὴν Τσεχοσλοδακία, πού, κατά τὸ Τσεχοσλοδακικὸ πρακτο- αµο. εδήσεων, «μετέφεραν ἵνγοπφα καὶ χρηματικἁ πο- προοριζόµενα γιὰ τσεχο Μἁτους πολίτες, ἐπιδιδό- εως σὲ ἀνατρεπτικὲς ἐνέρ ς στὴν Πράγα, τὴν Μπρα εἐσλέδα (Σλοδακία) καὶ τὸ Μπρνό (Μοραδία) ». ον διαφόρων διαταραχῶν τοῦ γυναικείου ὀργανισμοῦ καὶ ὅτι ἡ ἐρωτηκὴ στ εἶναι ἡ κυριώτορη ' τῶν διαταραχῶν. ὍὉ Ανοτι παρτετήρησε, ὅτι μερικὲς ἀπὸ τὶς ἕντονες ποριπτώσεις γευ ρασθέγειας, καθὼς καὶ οἱ τόσο συγηθισµένες στὶς γέες χλωρωτικὲς καὶ ἀναυμικὸς πε ριστάσεις θρῆκαν μιὰ κεραυ γοδόλο θεραπεία, χωρὶς τὴν συνδρομὴ κανενὸς ου µέ- σου, παρὰ στὸ ξαφγικὸ φούν τωµα ἑνὸς ὁρωτικοῦ - µατος ποὺ κύλησε σὰν ἑλι ριο ζωῆς καὶ ὑγείας µέσα στὸν ὀργανυσμὸ τους καὶ τὸν ἀναζωογόνησε. «Μνὰ κάποια ποσότητα ᾱ- μόσου ἑρωτικῆς ἰκανοποιήσε- ως εἶναι ἁπαραίτητη στοὺς περισσότερους ὀργανισμοὺς, ππαρατηρεῖ ὁ Φρόῦντ καὶ ἡ στέρηση αὐτῆς τῆς ποσότητ,ς πιοὺ διαφέρει κατὰ τὰ ἄτομα πυμωρεῖταν μὲ νοσηρὲς καὶ ἐ- πικίνδυγες ἑνδηλώσεις... Δὲν γοµίζω ὅτι ὑπάρχει ἀντίθεση ἀνάμεσα στὴ διανοητικἡ ὁρ ἐρωτικὴ δρα- γασία καὶ τος που σέ ἑνέργειες πνευματι- κὲς ἢ ἠθιές, ὅπως συµόαί- νε σὲ μερικὲς ἀγώτερες ὑπάρ ξεις, μπορεῖ νὰ ἔχει τὰ ἴδια εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα καὶ ὅτι ἡ ἱκαγαποίηση τοῦ έρω τικοῦ αὐσθήματος γιὰ τὴν ὁ- ποία μιλοῦν οἱ ἐπιστήμονες δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὸν καρεσμὸ τῶν κατωτόρωγ τάσε ὧν τοῦ ὀργανισμοῦ µας. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται στὴ: γυγαΐκα εἶναι ὁ ἐντοπισμὸς τοῦ ἐρωτικοῦ της αἰσθήματος ποὺ φουντώγει σὰν ὀργανικὴ ἀνάγκη µέσα της καὶ ἡ συ- ναὔσθηση πὼς ἡ ἀγάπη πρ αὐτὴ τῆς ἀνταποδίδεται. Εἴ- γαι τότε εὐτυχισμένη, ἑνῶ ἀντίθετα ἡ στέρηση αὐτῆς τῆς ἱκανοποιήσεως καταστρέ φει τὴν ἁπαραίτητη ἴσορρο πία τοῦ ὀργανυσμοῦ. Τὸ ἡ κο αἴσθημα, ἡ ἵ- κανοποἰησή του, ἡ πραγμα- τοποί τόσων ὡραίων ὀνεί ρων εἶναι γιὰ τὴ γυναίκα ψυ χικὴ ἀνακούφιση ἀπὸ 'τὶς πλέ ον µεγάλες εἶναι ἡ γαλήνη τῶν γεύρων, τὸ καλμάρισµα τῆς ἀγωγίας της. Μόνο ἐ- κεῖγες ποὺ ἀγάπησαν ξέρουν τὶ μαρτύριο εἶναι γιὰ μιὰ γυναίκα Υ) ἀγαπᾶ χωρὶς ἄντα πόδοση, χωρὶς νὰ νιώθει πὼς τὸ λατρευτὸ της πρόσωπο ἀν ταποκρίνεταν στὸ αἴσθημά της. «Ένα πλῆθος παθήσεων, ἱ δία µνευρικῆς φύσεως, ἔχεν σὰν αἰτία τὸν μαρτυρικὸ ἆ- γικανοποίητο ἔρωτα, ποὺ προσφέρει στὸν ἔρωτα τὰ πάντα καὶ δὲν παίρνει τίποτε καὶ περιφρονεῖτε. Τὸ ἔπανα λαμδάνουµε: ἡ Ὑνναίκα πλά σθηκε γιὰ τὸν ἔρωτα, Χωρὶς αὐτὸν δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει. Ζεὶ τὸ ἄνθος χωρὶς φῶς καὶ ἀέρα πηαπππσσπσπμΠ: Σελίδα 5 τὸ ἀδίκημα τῆς ἁπά- της πρύπει νὰ ὑπάρχει συγκαε” πρυµένη πράξη καὶ θήμα καὶ ὄχι ἀόριστη ὑπόσχεση θ6α- πείας «πάσης νόσου καὶ πά- σης...». Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ απροθλέψει» κάποιο μέντιουμ, ἂν εἶχε λίγες Υνώσεις νοµι” Αὐτὸ εἴχο Ὑΐνοε τὸ 1973, ἀλλὰ ἡ ταινία ποὺ λέγεται «Σίζλινγν ἄρχισε μόλις τό- ρα νὰ προδάλλοτοι. Εἶναι ἡ τρυφορὴ ἱστορία μιᾶς κοπελί- πσας ποὺ ἐρωτεύεται παράφο- γυμνή, Εἶναι ἐπίσης ἡ ταινία, ποὺ χάρη σ’ αὐτὴ τὴ γνώρισα ὁ σημερινός της σύζυγος. κῆς... Παρόλα αὐτά, ὁ Ντέρεκ ᾱ- πππππππαπππππσπ πα τριῶν ὑπνοδωματίων στὴν πολυκατοικίαν Κ. Πιχαπλίδη ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΖΥΓΙ. ---ἸΑγοράζοντας διαμερίσματα εἰς Ζύγι κάνετε μίαν καλήν ἑτιέν- Τὸ οἰκοδομικό µας ουγκρότηµα εὑρίσκεται ἀκριδῶς ἁἀπέναντι ἀπὸ καθαρὰν γαλάζια θάλασσα, τὸ φουντωµένο πράσινο καὶ τὸν ἀνοικτὸ ὀρίζοντα, Ἡ ὡραία ἀποθάθρα ποὺ ἐκτείνεται ἀρκετὰ μέ- σα στιλ θάλασσα πλαισιωµένη ὁτῷ τίς φαρόδαρκες. 9 ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΡΙΟΝ ΠΟΛΕΟΝ ΛΕΥΚΟΩΣΙΗ --- ΛΙΔΡΝΑΚΑ, Ἂρ. 2. Κτηματικαὶ Ἐπιχειρήσεις ΚΩΣΤΑ Λευκωσία: «Πάρνακα : Λονδίνο : ΜΙΧΔΒΗΛΙΔΗ Λεωνίδου 19, Τηλ. 63773 Ἑρμοῦ 34--36, Τπλ. 55204 Τηλ. 3401719 Πωλοῦνται παραθαλάσσια διαμερίσματα τοῦ ἑνὸς, δύο καὶ δυσπι. : ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ: 0 ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟ ΑΓΩΝΙΖΕΤΛΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ π ) Ἠ Μπὸ Ντέρεκ εἶχε γυρίσει μιὰ τανήα ὅ-ί ταν ἧτον 17 χρονῶν. Δὐτὲς τὶς δύο φωτογραφί- ες της ποὺ παραθέτουμε, Ντέρεκ δὲ θάλει νὰ τὶς φωτογραφίες τῆς γυναίκας του ὠτὸ τὴν ταινία: ποὺ εἶχε γυρίσει στὰ 17 της χρόνια. Στὴν πρώ- τω της ταινία ἡ σημερινὴ ἑκρηκτικὴ ὑπό, ὥταν] μιὰ ὁμορφούλα κοκκινοµάλλα ποὺ δὲ θύμίζε' καθόλου τὸ σημερινὸ σύμθολο τοῦ σὲξ. ὁ ἄντρας της ὁ Τζὠν: δεῖ κανείς, Εναι δυὸ πειλεῖ νὰ κινήσει τὸ νόμο ὁή νοήτίον τῶν παραγωγῶν της καὶ νὰ ζητήσει τὴν ση τῆς προδολῆς της, Ὑπουί στηρίζει ὅτι αὐτὴ ἡ ταινία, θὰ θλάψει ἀνοπονάρθωτα τή σταδιοδροµία τῆς Μπό. Ὁ πα! ραγαγὸς τοῦ Χόλλιγουνιν ῥὅ-' µως Κέδιν Κάσελμαν ἔχει δια Φορετικὴ Ὑνώμη. Εἶναι αὐτὸς ποὺ πρῶτος 6οήθησε οἰἴκονομι« κἁ τὸ γύρισμα τῆς ταινίας καὶ ποὺ τώρα ὄχει τὴν ὄκμε- τάλλευσή της. «Ναμίζω πὼς Φαίνεται πιὸ ὄμορφη σ᾿ αὐτὴν τὴν ταινία, παρὰ σὲ ἄλλη ταν φία πης» λέει ὁ ς- Ὁ Κάσελµαν εἶχε «ὀνακα λύφειν τὴν Μπό, ποὺ τότε λα γόπαν Κάβυ Κάώλλινς. «Βρι- σκόµουν στὸ Λὰς Βέγκας γιὰ μιὰ ἐπογγελματικὴ συνάντηση μὲ τὴν Ανν Μάργκρετ», θυμᾶ ται. « ραμματέας της ἦτον ἡ μητέρα τῆς Μπό, Νόρμα Κόλλινς, Καθὼς συζητούσοµε μπῆκε στὸ Ὑροφεῖο της, ἕνα ὑπέροχο πλάσμα κι ἡ Νόρμα μοῦ εἶπε πὼς ἦταν ἡ κόρη της Κάθυ. Τῆς εἶπα πὼς ἂν θε λε ποτὲ νὰ ἐνδιαοφορθε γιὰ τὸν κινηματογράφο, νὰ µμοῦ τηλεφωνήσει. ἾΤρεῖς περίπου μῆνες ἁργότερα, ἡ Κάθυ μοῦ ἔστειλε κάτι Φωτογραφίες της καὶ γὼ ἁμέσως ὑπέγραψα συµ θόλαιο µαζί της, Ὅταν ὁ Τζὼν Ντέρεκ ζητοῦσε μιὰ ὅ- µορφη κοπέλα γιὰ νὰ γυρίσει τὸ αΜιὰ. φορὰ καὶ μιὰ ἀγά- πηδ ποὺ πῆρε τελικὰ τὸν τίς πλο «Σίζλινγκ», τοῦ σύστησα πὴν Κάθν. }Ὁ Τζὼν δὲν ἐνθουσιάστη« κε καὶ τόσο, ἍΥιατὶ πίστενα πὼς μιὰ ξανθὰ δὲν τοίριαζς γιὰ κὸ ρόλο. Τελικά, τὸν ἔ- πεισα ἐγώ, χρηµατοδοτώντας τὴν ταινία κι ὁ Ντέρεκ συµ- Φώνησε νὰ τὴ Ὑνρίσε. Σύσπη σε ὅμως στὴν Κάθυ νὰ δά- ψει τὰ μαλλιὰ της μαῦρα. Τὸ γύρισμα ἄρχισε στὴ Μύκονο, ὴ .. ἀλλά. ἡ παρα- Φτό, δὲν τὰ εἶχε κἀὶ ἐξάλλου εἶχε ἐρωτεωτεὶ τὴν Μπό, ἂν καὶ ἦταν παντρεμένος μὲ τὴν ἠθαποιὸ ΑΛίντα Ἠδανς. »Ο πατέρας κι ἡ μητέρα τῆς Μπὸ θύήµωσαν γιὰ ὅιτι ἔν γινε καὶ γὼ ἀναστατώθηκα γιατὶ ἀντιπροσώπευα τὴν κο. πέλκε ποὺ ἦταν καὶ ἀνήλικης Λόγω οἰκονομικῶν προθλημά- των, ἡ ταινία ἔμεινε ἀρκετὰ χρόνια σ᾿ ἕνα ἔργαστήριο, στὴ Γερμανία». Τελικά, τὸ 1979, ὁ Κάσελ- µαν ἁπόκπησε τὰ δικαιώµατα τῆς ταινίας, καὶ τελείώσε τὴν πεχνική της ἐπεξόργασία. Τὴ μουσικὴ τὴν ἔγραψε Υιὰ τὴν ταινία ἕνας θαυμάσιος νέος συνθέτης ὁ Τδέφρν Σἰλόερμαν καὶ 'ὅσοι τὴν εἶδαν διαθεδαιώ- φουν ὅτι εἶναι ἕνα πολὺ ὁ- ραΐο, .ρομαντικὸ καὶ τρυψερὸ Εἔργο. 4 Σελίδα 6 πὲὸν πανππωοπιαααπιωσικπκααπππαποισαποπαηπανιανκαικπαπαπανυδωπαιωαπικώκο ὍὉ Μιραλλάπς ἦταν ἁπὸ «τοὺς κορυφαίους παῖκτες τοῦ Ἰβχιλλέα στὸ ν- Κηφόρο παιγνίδι μὲ τὸν Ἡ Ἰλκλλέηι μετὶ ἐπὶ πιληῃὶ ἡγήνι τὴν πλ 0) 08 Ὁ ᾽Αχιλλέας ὕστερα ἀπὸ μιὰ ἐνδιαφέρουσα ἀναμέτρησπ κατέθα- λε τὸν ᾽Απόλλωνα γιὰ τὸ πρωτάθλημα καλαθοσφαίρας 57--δ0 καὶ πιλτ- ἐποτειρεῖ ντρίµπλα. σίασε τὸν ὅμιλο τῶν πρωτοπόρων. ͵ ον Ν. νο τν ο Οἱ δύο ὑμάδες συνέθεσαν υμιὰ σκληρὴ καὶ ἀμφίρροπη µά χη αν αν Ἑπδχννη λόγ. κη πῶν δαθμῶν τῆς γίκης «γιὰ :«φὰ παραμείνουν Ιστὸ ποοσκή- ιο. ο Τελικά ὁ Αχιλλέας ἔκμε- ταλλεύθηχε τὺν παράγοντα ἔδρα καὶ πῆοε τὴ χη μὲ ο ---ρ0. Ὁ Κεραυνγὸς πέτυχε σπου- δαία ἑἐκτὸς ἕδρας νίχη ἀφοῦ µέσα ατὸν “Αγ. Δομέτιο νί- χησε τὴν ΕΝΑΔ ϐ8--65 καὶ τὴν ἀπομάχκρυνε ἀπὸ τὴν κο- ουφή. ἘἙλτὸς ἕδρας νίκησε καὶ ἡ Ομόνοια, Στὴν Έγκωμη ἓ- πεθλήθη τῆς ΕΘΑ μὲ ὅ9---ὔδ καὶ δελτίωσε τὴ θέση της. Στὸ ντέρμπυ τῶν οφοαγῶν ἡ Ολυμπιάδα κατέθαλε στὸ ΤΣΗ τὸν ᾖΖήνωνα 6ἴ--δδ. Έτσι ἡ ὁμάδα τῆς Λάρνακας συμπλήρωσε 14 ἀγῶγες χὼτ οἷς νίκη: Τὸ παιγνίδι ΑΡΑ -- Ἑ- ΝΑΟ δὲν διεξήχθη γιατὶ ἡ φιλοξενούμενη ὁμάδα καθν- στέρησε νὰ μεταδεῖ στη Λε- μεσό, Γιὰ τὴν τύχη τοῦ ἀγώνα θὰ ἀποφασίσει σχετικἁ τὸ Δι- οἰκητικὸ Συμθούλιο τῆς Ὅμο σπονδίας. Ι ΑΠΟΕΛ 13. 26 2 ΑΕΛ 12 23 3 ΕΝΑΔ Ι4 29 4 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 13 23 5 ΑΠΟΛΛΩΝ Ι3 22 ό ΚΕΡΑΥΝΟΣ 13 22 7 ΟΜΟΝΟΙΑ 14 22 8 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ἰ4 18 9 ΕΘΑ 13. 17 10 ΕΝΑΟ 12 4 1] ΖΗΝΩΝ Ι4 4 ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΔΙΚΙΑΣΤΙΚΗ Ἡ συνεδρία τῆς Δικαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία ἐπρόκει πο νὰ πραγματοποιηθεῖ χθὲς δράδυ γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸν διακοπέντα ἀγώνα ᾿Απόλλω Ἡ ΚΟΠ. ἕλυσε λέρα ... προτίµπσαν ζεται πλέον ἡ ΚΟΠ ποὺ μᾶς δέρνει ἧσαν στὴ σύσκεψπ πάλι καὶ ποῦν ὅτι λΜΑήσαμε γε ΚΟΠ θὰ πρέπει νὰ λα 6 σωματεία ἀφ θὰ ἀπευθύνονται σ᾿ τόσα Χρόνια τὴν ἀτιασχολοῦσε. Αὐτὸ τῶν σικὲ ἀγώνων. Τὰ σωμµατεῖα ποῦ κινδυνεύουν μὲ διαθάθµισπ μπιροστὰ στὸν µεγάλο κίνδυνο νὰ ἁἀγωνισθοῦν στὴ Β΄ Κατηγορία -. λὲς καὶ ἔχει Χο- ὅτι κάνουν σικὀ παιγνίδια. Τὶ χρειά- θάρος τῶν σωματείων αὐτῶν τὰ νή- µατα τοῦ νάµου γιὰ νὰ ξεκαθαρίσει στὸ μεγαλύτερο της µέρος ἡ σαπίλα Αν πάλι τὰ σωματεία αὐτὰ --- 8 κάνουμε σικὲ ἁλλὰᾶ φ πι Αέρρ” Αλ. ο πΥἳ ἡνσνα να ἀκάθλήθη” γιατὶ . ὁ ἐκ τῶν διαιτητῶν τοῦ ἀγῶ Τὸ ΑΠΟΕΛ καὶ ἡ ᾿Ανόρθω ση ποὺ μοιράζονται τὴν 2η «θέση στὸν δαθμολογικὸ πί- γακα τοῦ πρωταθλήματος Πε τοσφαίρας ύονται ἀπό Φε στὸ ΓΣΠ σ᾿ ἕνα κρίσιµο παιγνίδι. Οἱ δύο ὁμάδες εἷ- γαι ἀπὸ τὰ φαδορὶ γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ τίτλου ἀλλὰ ἤδη ἔχουν ἀπὸ μιὰ ἧττα στὸ παθητικό τους καὶ ἀσφαλῶς δὲν θὰ θελήσουν νὰ ἠἧττη- θοῦν ἐκ νέου σήµερα διότι ὁ ἠττημένος θὰ δρεθεῖ µα- κριό ἀπὸ τὴν κοροφὴ στὴν ὁποία δρίσκεται µόνη ἡ Σα λαμίνα. Οἱ ἐρυθρόλευκοι δὲν ἄνη συχοῦν γιατὶ ἀπόψε ἀγωνίζον ταν στὴν ἔδρα τους πρὸς τὴν Ὁμόνοια Λεὐχωσίας. Εἶ γαι ἀγωγιστικὰ ἀνώτεροι καὶ θὰ πρέπει νὰ πάρουν τοὺς δαθμούς τῆς νίκης. Ἡ ᾿Αναγέννηση καραδο- κεὶ νὰ πλησιάσει τὸν ὅμιλο τῶν πρωτοπόρων ἐπωφελούμε νη τοῦ ντέρμπυ στὴ Λευκω- σία. ᾽Αλλὰ καὶ ἡ ἴδια σήµε- ρα κινδυνεύει ἀφοῦ ἀγωνγίζε ται ἐκτὸς ἕδρας μὲ τὸν πάν τα ἱκανὸ καὶ ἐπικίνδυνο Α ρη [Πολεμίου. τὸ. πρόθληµα ποὺ νὰ παραδεχθοῦν γιὰ νὰ κινήσει σὲ τὰ µασήσουν «ἑμεῖς δεν μ ι- νι κά) τότε ἡ τιαραλάθει τὰ ἄλ- οὗ οἱ κατηγορίες αὐτοὺς καὶ νὰ τὰ Απόλλωνα, ᾽Ανωτέρω ὁ ταλαντοῦύος ΑΠΟΕΛ -᾽Ανόρθωση σὲ μεγάλη µάχη ἀπόψε στὸ ΓΣη παίκττς νος κ. Ἀ. ζωατοντίνου ἀποιλ»] σιάζει στὸ ἐξωτερικό. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Τὸ πλῆρες πρόγραµµα: ΤΣΠ: ΑΠΟΕΛ -- ἸΑνόρ- Πάφος: Παφιακὸς --- Ὁμό νοια Ἑ. ΑΕΛ: Σαλαμίνα -- Ὅμοό- γοια Λ. Πολέμι: Αρης -- Δερύ- γεια. ο Παραλίμνι Παραλίμνι --- ΑΕΑ. Οἱ ἀγῶνες ἀρχίζουν στὶς 7 μ.μ. πλὴν τοῦ ἀγῶνος στὸ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑ'Ι ΟΥ 1581 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἍἀΔΕιΙΛΙΝΗ- Ἡ ἀντιπροσωπεία ἐξελέγη κε κατὰ τὴν προχθεσινἠὴ σύ σκεψη τῶν σωματείων στὴ Σκαρίνου. Ἡ σύσκεψη κράτη σε πάνω ἀπὸ 3 ὧρες καὶ σ᾿ αὐτὴ ἐκπροσωπήθησαν ὁ Α ὑποδιδασθεῖ ἐπίσης ἡ Σαλαμίνα καὶ ὁ πόλλων. ᾿Απὸ τὰ σωματεῖα ποὺ κιγδυγεύουν δὲν παρέστη ὁ Κεραυνὸς, ἡ πρωτοδουλία δὲ γιὰ τὴν σύσκεψη ὀφείλε- ται στὴν ΕΠΑ καὶ τὴν ΑΕΛ ποὺ παίζουν μεταξὺ τους τήν Κυριακή. Ἡ σύσκεψη ἀπεφάσισε ὅ- πως ζητηθεῖ ἀπὸ τὴν ΚΟΠ: ᾿Αναστολὴ τοῦ πρωτα- θλήµατος γιὰ μιὰ τουλάχι- στο όάδα. ὦ, Αναστολὴ τῆς διαδάθµι σης λόγω τῶν «κομπίνων» ποὺ ὅπως ὕσχυρίζονταν Ὑίνον ται, ὡς πρὸς τὸ ποιὸς θὰ ῥ- ποδιδασθεῖ. ᾿ Σὲ περίπιωση ποὺ µΥίνει μυ ἀτιοδεκτὸ υτὰ «δεύκεροιατημα ὃς ὁμόδ νο. :οκώγ. Καὶ τὰ δύο ὅμως οὕτήματα ς ν᾿ ἀπὸ τὸ - Προε- «δρεῖο τῆς ΚΟΠ κατὰ τήν, σω νάντηση ποὺ πραγµατατουή- θηκε Χθὲς στὰ Υραφεῖα τῆς ΚΟΠ πρὶν, ἀπὸ τὴν συγεδρία τοῦ Διουκητικοῦ Συμθούλίου, Ὑποστηρίζοντας τὶς θέσεις του τὸ Προερδρεῖο ἀνέφερε ὅτι τὸ πρωτάθλημα δὲν µπο ρε νὰ ἀνασταλεῖ ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχει σοδαρὸς λόγος. Κά τι τὸ ὁποῖο ὃν συµδαίνει τώ- ρα. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέµα τῆς καταργήσεως τῆς διαδαθµίσε ως τὸ Προεδρεῖο ἀνέφερε ὅ- τι αὐτὸ δὲν τὸ εὐνοεῖὶ προσω πικά, ἐνῶ παράλληλα εἶναι καὶ θέµα τροποποιήσεως τοῦ καταστατικοῦ ἀπὸ μιὰ Ἔκτα κτη Καταστατικὴ Συνέλευση καὶ γιὰ νὰ ὑπάρξει τροποποί ηση ἡ ἀπόφαση πρέπει γὰ εἶ Φαι ὁμόφωνη. Τὸ Προεδρεῖο ἀνέλαδε τὴν ὑποχρέωση νὰ μεταφέρει τὶς ἀπόψεις τῶν σωματείων στὸ Διοικητικὸ Συμθδούλιο τὸ ὁ- ποῖο συνῆλθε χθὲς δράδυ. 'Π συνεδρία κράτησε µέχρι ἀρ- γὰ τὸ δράδυ᾽ ἀλλὰ ὅπως εἷ- µεθα σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε ἡ πλειονότης τῶν μερῶν τά. χθηκε κατὰ τῶν αἰτημάτων τῶν σωματείων ποὺ κινδυ- ψεύουν. ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΗ Τὰ σωμµατεῖα ποὺ κινδυ- ψεύουν μὲ ὑποδιδοσμὸ καὶ οἱ ὑποστηρικτὲς τους θὰ πρα Υµατοποιήσουν σήµερα τγέα σύσκεψη προκευµένου νὰ κα θορύσουν νέα Ὑραμμὴ δράσε- ως μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ΚΟΠ νὰ μὴ ἁναστείλει τὸν θεσμὸ τῆς διπλῆς διαδαθµί- σεως. Παραλίμνι ποὺ. ἀρχίζει στὶς 8 μ.μ. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΒΑΘΜΟΛΟΖΙΑ Σέ 7 ἀγῶνες ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2] ΑΠΟΕΛ 19 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 19 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 17 ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. 15 ΑΕΛ 13 ΑΡΗΣ ᾖΠ. 11 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 1] ΠΑΦΙΑΚΟΣ 7 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 7 καθίσει στὸ σκαμν|. ὌἜπεσε λοπιὸν ἠ μάσκα. -- ποὺ μαζὶ μὲ πολοὺς ἄλλους --- τὸν κρατοῦσαν τόσο ἄτσαλα ποὺ ὁ καθέ- νας ἔθλετε τὶ ἔκρυθε ἀπὸ πίσω, τὴν πέταξαν καὶ θγῆκαν στοὺς ὄρόμους νὰ ζπτήσουν... δικαίωσπι, Δέν εἶναι οἱ ἀτοκαλύψεις ὅτι γΥἱ- νονται σικὲ παιγνίδια ποὺ ἕκανε ἐν- τύπωσπ. Ἠταν τὸ θάρρος --- διάθαζε θράσος --- αὐτῶν τιοὺ τὰ ἔκαναν νὰ ζπτήσουν δικαίωσῃπ, ν ὅτι ἔκαναν --- µόνοι τους τὸ πιαραδε- χονται --- ἀφοῦ στὸ κυνήγι τῶν 6αθ- μῶν χρπσιµοποίπσαν κάθε µέσο ϐε- μιτὸ καὶ ἀθέμιτο, θέλουν τώρα γιὰ νὰ μὴν ἀδικηθεῖ κανεὶς νὰ καταρυπθεῖ γιὰ 3119) Χρόνια ἡ διαθάθµισῃ, ᾿Ατὸ ἀλλπλενγγύπ, γιὰ νὰ μὴ σω- θοῦν αὐτοὶ σὲ θάρος ἄλλπς συναδέλ- φου ὁμάδος, τόλµησαν νὰ ζπτήσουν νὰ μὴ πέσουν γιατὶ κάνανε οσικὲ, Αφοῦ Στὴν σύσκεψη τῆς Τετάρ- Γ! 4 ΦΥ ὙΝ [πολὺ θὰ θέλαμε νὰ µάθουµε τὶ λέχθπκε στὶς 3 καὶ πλέον ὥρες ποὺ σύσοκεφπ στὴ Σκαρίνου. Συνάδελφος ποὺ θέλπσε νὰ εἶναι πα- ρὼν ἔμεινε ἔξω ἁπὸ τὴν αἴθουσα για- τὶ ὅπως τοῦ λέχθηκε Αὐτοὶ κράτησε ἡ θὰ ποῦμε ἔκαναν ρίσουν πολλά τὴ θὰ εἶναι “γίνουν 6 μὲ τὴν προσθήκη τῶν δύο Παφι. νὰ φθάσουν στὸν τῦπορ. | Πιστεύουμε ὅτι μαζὶ μὲ μᾶς θὰ θέλουν νὰ μάθουν κι ἄλλοι τὶ λέχθπ- κε στὴ Σκαρίνου. Κι αὐτοὶ οἱ ἄλλοι ἕ- χουν τὸν τρόπο καὶ τὴν δύναμπ νὰ µάθουν τὶ λέχθπκε, Οσον ἀφορᾶ τὴν ΚΟΠ εἶναι πρὸς πίστη της ποὺ δὲν δέχθηκε τὸ τελε- σίραφο τῶν ὁμάδων. ᾽Αλλὰ θὰ πρὲ- πει νὰ προχωρήσει πιὸ πολὺ καὶ νὰ | ζητήσει ἐξπγήσεις ἁτιὸ τὰ σωµατεῖα αὐτά. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νὰ ξεκαθα- Αν δὲν τὸ κάνει δὲν θὰ µπορέσει νὰ τὸ κάνει ποτὲ, Κι αὖ- ἡ πλέον ὐπεύθυνῃ. Πὸ Προεδρεῖο τᾶς ΚΟΠ ἀπέρριψε τὸ αἴτημα τῶν σ διαθάθµισοπι λόγω τοῦ ὅτι κατὸ τὴν διάρκεια τοῦ πρωταθλήματος καὶ ἴδια ναν σικὲ παιγνίδια, Ἡ ἀπόρρώπ τοῦ αἰτήματος ἔγινε κατὰ τὴν Χχθεσινὴ συν προσωπεία τῶν σωματείων ποὺ κινδυνεύουν. της ἔγινε ἀνταλλαγὴή ἀπόψε ὧν σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ΚΟΠ ἀπορρίψει τὰ. αἰτήματά τους καὶ ἔγινε σκέφη ὅπως τὰ σω µωτεῖα ἀρνηθοῦν νὰ ἀγωνι- σθοῦν τὴν τελευταία ἀγωνι- Δέν εἶναι µόνο στική. Μιὰ ἄλλη σκέψη ποὺ ἐἔπι- κρατεῖ εἶναι ὅπως οἱ ὁμάδες αὐτὲς ἂν τελικὰ ἀγωνισθοῦν, νὰ κατέλθουν στὰ γήπεδα μὲ πἰλακάτ μὲ τὰ ὁποῖα νὰ κα- πὰ σικὲ παιγνίδια τιοὺ ἀποτελοῦν µάοτιγα γιὰ τὸ Κυ- θά ιεκαἴαργιιθεῖ ἡ δταθάδθµτσαι ΗΠΕ 0χ! ΣΤΙΣ 18 ΝΛΙΕΙ Νέα σύσκεψη σήµερα τῶν σωματείων γιὰ καθορισπὸ γραμμπᾶῆς ὁράσεως ωματείων ποὺ κινδυνεύουν νὰ ὑποθιθασθοῦν, ὅτιως καταρντιθεῖ ἡ ἵτερα τελευταῖα στὴ ζώνη τῆς διαθάθµισῃς ἔγι- άντηση τοῦ Προεδρείου τῆς ΚΟΠ μὲ ἄντι- ταγγέλλουν τὸ πρωτάθλημα, ἐνῶ ταυτόχρονα οἱ παῖκτες τους θὰ φέρουν μαῦρα περι- δραχιόνια. Πάντως ὁριστικὴ ἀπόφαση πριακὸ ποδόσφαιρο, Ἡ δία ποὺ εἶκε ἔξαρσπ ἐφέτος ὁδήπτισε σὲ πολ- Ἡ λὰς ὑπόταε 68 - θ4 ΤΙΝ φαυατισµένη Τουρεία ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ Ἡ Ἐθνικὴ Ἑλλάδος στὴν καλαθόσφαιρα τερμάτισε ἁἀήττηται στὴ προκριµατικὴ φάση τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ πρωταθλήματος κερδίζοντας χθὲς στὸν πέµπτο της ἀγώνα τὴν Τουρκία 85. Β4. σος ΄ Ἡ γίκο τῆς “Ἑλλάδος ἆπο- κτᾶ ἰδιαίτερη σημασία ἂν λη φθεῖ ὑπόψη ὅτι σημειώθηκε µέσα στὸ ἄντρο τῆς Τονρχίας καὶ μπροστὰ σὲ 65000 φανατι σµένους φιλάθλους οἱ ὁποῖοι μετέτρεψαν τὴν ἀτμόσφαιρα σὲ πραγµατικὴ κόλαση. ο Ἡ Ἑλλάδα ἐπηρεάστηχε ἆ πὸ τὴν ἀτμόσφαιρα αὐτὴ καὶ ἄφησε τὴν Τουρχία νὰ ἀναλά ϐεν τὴν πρωτοθουλία καὶ τὸ ποοδάδισµα στὸ σκὀρ. Οἱ γη- πεδοῦχοι πῆραν μιὰ διαφορά 10 περίπου πόντων τὴν ὁποία κατάφεραν νὰ διατηρήσουν μὲ χον τὸ ἠμίχοονο τὸ ὁποῖο ἔ- Ἀλεισε 41---3δ. Ἡ ἀνάπανλα ἔδωσε στοὺς Ἕλληνες παΐκτες τὴν εὖκαι- ρἷα νὰ ἠσυχάσουν γαὶ νὰ ἕε- περάσουν τὸ σιὀκ. Ἔτσι μὲ τὴν ἐπανάληψη ἡ Ἑλλὰς ἆνα . (αὐτὰ ποὺ δὲν θελουμε πο. ο λαμθάνει τὴν πρωτοθονλία καὶ παρὰ τὶς Ἀἀποδοκιμασίες μειώνει συνεχῶς τὴν διαφο- ρἀ. Καὶ περὶ τὰ µέσα τοῦ ἡ- μιχρόνου καλύπτει τῇ διαφο- ρὰ χαὶ περνᾶ μπροστά. Ἡ δελ τίώση τῆς Ἑλληνικῆς ὁμάδας εἶναι συνεχής καὶ στὸ τελευ- ταῖο ὄλεπτο προηγεῖται μὲ Ττ--τται. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ τῶν 6 πόντων διατηρεῖται, 81[---τ4, δ8----θ, δὔ---δ0. Στὰ τελκευταῖα δευτερόλε- πτα ἡ Τουρκία παίζει µπρέσ- σιγκ καὶ κάνει τὸ σχὺρ 8δ-- 8». Μιὰ ἀποτυχημένη Ἕλληνι κἢη ἐπίθεση καὶ ἡ Τουρνία κάνει τὸ σνὸρ 86--δ4. Μέ- νουν. ὅμως ἐλάχιστα δευτερό- Ἱεπτα καὶ οἳ Ἕλληνες παῖ- µτες διατηρούν τὴ νίκη. τοὺς ἄλλους ἀγῶνες ση- µειώθηναν τά ἑξῆς ἀποτελέ- σματα: Αγγλία -- Βέλγιο 102--βτ Φινλανδία -- Οὐγγαρία β4---θ2 Ἡ τελική θαθµολογία τῶν ὃ ποὺ πὀοχρίνονται: 4, ΕΛΛΑΣ 10 5. ΑΓΓΛΙΑ 8 δὃ. ΤΟΥΡΚΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Στὸν Α΄’ όμιλο οἱ ἀγῶνες τοῦ. ὁποίου διεξάγονται στὴν Σμύρνη σημειώθηκαν τὰ ἑ- ξῆς ἀποτελέσματα: Ῥουμανία --- Βουλγαρία Δ. Γερμανία --- Πορτογαλία 9ᾱ----ὅ Προκοίθησαν: 1, Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9 δ. ΣΟΥΗΔΙΑ 8 ᾱ. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8 Σήµερα οὗ ὁμάδες ᾖἴἔχουν ρεπὸ γναὶ αὔριο ἀρχίπει ἡ 5η φάση τῆς προκοιματικῆς φά- σεως. 114 ---8ῖ ον Ἔρανος γιὰ 5000λ. γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ ὑποβιβασμὸς ᾽Αποχλειστιχὲς πληροφορί ες µας ἀναφέρουν ὅτι σωµα- τεῖο τὸ ὁποῖο κινδυνεύει μὲ ὑποθδιδασμὸ κήρυξε ἔκτακτο ἔρανο ὕψους 5.000 γιὰ, νὰ, µπορέσει νὰ κινηθεῖ ἐκεύθεραᾳ κατὰ τὴν τελευ- ταία ἀγωνιστικὴ τοῦ πρωτα- θλήµατος, Μετὰ τὴ σύσκεψη τῆς Τε- τάρτης ποὺ ὅλοι παρεδέχθη- σαν ὅτι γίνο-ται σικὲ παιγνί λυρῶν δία, ἡ μάσκα ἔπεσε τελείως καὶ ὅλοι φανερὰ πλέον κι- νοῦνται γιὰ νά ἐξασφαλίσουν τά... πρὸς τὸ ζεῖν, Ανθρωποι τοῦ ἐν λόγω σω µατείου. κιγοῦνται ἀνάμεσα σὲ φίλους καὶ γνωστούς γιὰ νὰ, ἐνισχυθεῖ τὸ ταμείο τους τὸ ὁποῖο ἄλλωστε δὲν ἄπο: κλείεται νὰ πάρει καὶ πολιτι κὴ ἐνίσχοση ἐνόψει τῶν ἐκλο γῶν, γιὰ τὸ τὶ θὰ γίνει θὰ ληφθεῖ σήµερα στὴ γέα σύσκεψη στὴν ὁποία θὰ παραστοῦν ὅ- πως ἀναφέρουν σχετικὲς πλη ροφορίες µας καὶ ἐκτρόσω- ποι κι ἄλλων σωματείων. ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΗ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ Ἔνκνρες π]ηροφοοίες µας ἀναφέρουν ὅτι τὰ σῶ- ματεῖα τὰ ὁποῖα συσκέφθη- σαν τὴν Τετάρτη τὸ θράδν στὴ Σκαρίνου ἀπεφάσισαν νά εἰσηγηθοῦν ὅπως ἡ ὅδια- θάθµιση καταργη θεῖ γιὰ τρία Χρόνια καὶ ὄχι µόνο ἐ- φέτος. Φυσικά νι αὐτὸ τὸ αἴτημα ἀπερρίφθει ἀσυζητητὶ ἆἀπο πὸ Προεδρεῖο τῆς ΚΟΠ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Φτάνει στὴν Κύπρο, μὲ πρόσκληση τῆς Κυπριακῆς Ὁμοσπονδίας [Πετοσφαίρας, ὁ διεθνἠς διαιτητὴς κ. ᾿Ιάσων Πλατσῆς γιὰ σεμινάρια διαν- τησίας στὴν Πεῖ σφαιρα. Τὰ σεμινάρια θὰ πραγµα- τοποιηθοῦν µμεταξδὺ ΙΙ -- 1ό,5.Ι08Ι στὴ Λευκωσία καὶ Λεμεσό. Οἱ ἡμερομηνίες, ἡ ὥρα καὶ ὁ τόπος διεξαγωγῆς τῶν σεμιναρίων θὰ ἀνακοννω- θοῦν ἐντὸς τῶν ἡμερῶν. | ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ, ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΛΝΕΤΟΙΜΕΣ ΕΙΝΛΙ Ἡ ΤΟΤΤΕΝΛΗ ΚΛΙ Η ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. ΛΟΝΔΙΝΟ... Ὁ Τζών Μπόντ, μάνατζερ τῆς Μάντσε- στερ Σίτυ, ἀποφάσισε νὰ πα- ρατάξει στὸ φετινὸ τελικὸ τοῦ Κωπέλλου Αγγλίας, τὸ ἐρχό- µενο Σάδδατο, τοὺς ἴδιους πο «δόσφαιριστὲς οἱ ᾽ἁποῖοι ἀπό- επκλεισὼν” πῆι φιναλίστ. στὸ 'Κύ- πελο ΟΥΕΦΑ, ἈΙπσουῖτς, σποὺς ἡμιτελικοὺς τῆς διοργα νώσεως, Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει θέση στὴν ὁμάδα τῆς Σίτυ, γιὰ τὸν Τόμυ Μπούθ, μοναδικὸ παίκτη τοῦ συλλό- Ὑου, ποὺ ἀγωνίστηπε στὴ τε- λευταία ἐμφάνιίση τῆς Σίτυ στὸ τελικὸ τοῦ Κυωπέλλου, τὸ 1969, ὅταν νίκησε τὴ Λέστερ μὲ Ἱ--Ὀ. Ἡ ὁμάδα εἶναι ἡ ἁ- κόλουθη: Κόρριγκαν, Ράνσον, Ρήντ, Καίΐητον, Μάκ Ντόναλντ Γκάου, Χάτσιζον, Μάκ ἸΚένζν, Πάουερ, Μπένετ, Ῥήδς. Ἐν τῷ μεταξὺ, ἡ ἀντίπαλος τῆς Σίτυ, Τόττεναμ, θὰ πα- ραταχθεῖ στὸν 100 τελικὸ τοῦ Κυπέλλου ᾽Αγγλίας, πλήρης γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ Ὁ ὅδο- µάδες, '“Ο μάνατζερ Κήθ Μπέρ Τ0 ΣΟΥΛΦΡΙΝ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΛ Ἡ Μικτὴ τῆς ΕΠΟΠΑ ἂν τιμετωπίκει αὔριο Σάθθατο στὶς 7 στὸ Δάλι τὸν Αδωνι σὲ φιλικὸ ἀγώνα. Τὸ παιγνίδι αὐτὸ ἐντάσσε- παν στὰ πλαάσια τῆς προετοι µασίας τῆς Ἰικτῆς ἑνόψει τῆς µεταθάσεώς της στὴν Ελ λάδα. ΑΘΛΟΘΕΤΕΣ Στὸ μεταξὺ ἐγνώσθη ὅτι τὸ Σιαμποὺ Σουλφοὶν ἀθλο- θέτησε μὲ θαρύτμια αάπτελλα τὸ πρωτάθλημα καὶ Κύπελλο τῆς ΕΠΟΠΛ καθὼς ἐπίσης καὶ ἐπίχουσα μετάλλια γιὰ τὶς πρωταθλήτῳες καὶ δενυτε- ραθλήτριες τοῦ πρωταθλήμα- πος ὁμίλων τῆς. ΕΠΟΠΑ. Οἱ κινσω, εἶχε ἕνα μονάχα πρό- δληµα, στὴν ἐπιλογή τοῦ κεν- τρικοῦ ὀπισθοφύλωκα, ἁλλὰ τελικὰ, ἄφησε τὸν Πώλ Μίλ- λερ. Οἱ πετεινοί, Φέτος εἶχαν πολλὰ προθλήµατα μὲ τὴὺν ᾱ- µυνα τους, ἰδιαίπερα στὸ κέν- τρο της, ὅπου ὁ Μίλλερ ἔχει γιὰ συνεργάτη τὸν Γκραίηαμ Ρόμπερτς, παίκτη, ποὺ ἀπο- κτήθηκε ἀπὸ ἐρασιτεχνικὴ ὁμά δα, πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, Δέν ὑπάρχουν ἀνησυχὶες γιὰ τὴν ἐπιθοτικὴ γραµµή, ὅπου οἱ ᾽Αργεντινοὶ ἄσοοι 'Οσθάλν ᾿Αρντίλες καὶ Ρίκυ Βίγια, κα θοδηγοῦν μὲ µαεστρία τοὺς Ἆὁ- πόλοιπους ἄσσους Γκλὲν Χό- νιλ, Στὴδ Αρτσιμπαλντ καὶ Γκάρθ Κρούκς, ποὺ ἀνάμεσα τους, ἔχουν πετύχει συνολικὰ 50 τέρματα στὴ Φετινή περί- οδο. Ἡ ὁμάδα τῆς Τόττεναμ: Αλεκσιτς, Πέρυµμαν, Μίλλερ, Ρόμπερτς, Χιοῦτο, Χόντλ, Αρ ντίλες, Βίγια, Γκάλδιν Αρ τσιµπαλντ, Κρούκς. ᾿ἸΑναπλη- ρωματικὸς ὁ Μπρούκ. ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟΚ Οἱ διαιτητὲς τῶν ἀγώνων γιὰ τὸ πρωτάθλημα τῆς ΣΤΟΚ τῆς Κυριακῆς εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: ΓΣΚ: Πρωταθλήτρια ΠΟ- ΑΣΠ --- ΜΕΑΠ Πέρα Χωρί- ου: Δ. Χρυσοστόμου, κΚ. Μαρνέρος, Β. Βασιλείου, Καϊμακλί: Αίδανος --- Α Χιλλέας: Π. Κίµωνος, Π. Α ναστασίου, Χρ. Χρίστου. ΓΣΟ: Κκ.Ν. Τριπτόλεμος Εὐρύχου: 7, Χ΄΄ Τοφῆς, Χρ. Φιλίππου, Α. Σκουφάρης. Κυδίδων -- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ὪὭ Άγγλος Φήάρροου στὸν ἠγώνα ΕΠΛ-ΛΕΙ Ἡ Τεχνικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ Δι αιτητίας ὅρισε τοὺς µπιὸ κά τω διαιτητὲς γιὰ τοὺς ἀγῶ γες Α΄ Κατηγορίας καὶ Νέ- ων. τοῦ Σαβδατοκύριακου 2 --ἰθ.δ.]281. ΣΑΒΒΑΤΟ ΡΣΠ.: ΑΠΟΕΛ - ΑΡΗΣ. Ε. Ρέΐρε, Δ. Τσολιᾶς, Κ. Καψός. Στρόδολος: Α. 'Ἁγιώτης, Π. Δύστηνος, Π. Παύλου. ΓΣ4.: Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ -- ΟΜΟΝΟΙΑ Άευκ. Μ. Γεως- Υίου, Μ. Αντωνίου, Π. Βίμω νος. Νέοι: Γ. Γεωογιάδης, Μ. ᾽Αντωνίου, Π. Κίµωνος, ΚΥΡΙΑΚΗ Τσίρειο: ΑΠΟΛΛΩΝ -- ΑΛΜΗ. Ρ. Φιλιππίδης, Βρ. Σγορδῆς, Χρ. Σμαπούλλης. Νέοι: Λ. Γεωργιάδης, Π. Ολὲς, 1. Ζορπᾶς. ΓΣ2.: ΕΠΑ --- ΑΕΛ. Φάο ρου, πίννω, Μόρισσον. έοι: Β. Λάρκου, Μπίνν Μόρισσον. . τη Αχνα: ΑΝΟΡΘΩΣΗ -.ο ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Θ. ᾿Ασπρῆς, Ν. Τερεζόπουλος, Κ. Κυπρί δηµος, Νέοι: . Πελαγίας, Ν. Τε ῥρεζόπουλος, Κ. Κυπρίδηµος, Αραδίππου ς ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ. -- ΕΙΝ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ- ΟΥ. Στ. Σιακόλας, Α. Λου κα, Ν, Θεοδοσίου. Στρόδολος: ΚΕΡΑΥΝΟΣ να Πο. Π. Τσιορδᾶς, ΠΠ. Σταύρου, Ἀ.. Χαραλάμπους, Νέοι: Α. Πέτσας, Μ. Τε Ὡργίου, Α. Βνριακίδης, Σηι.: -- ων Ἰδάο, ο οσο Νὲ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑ:ΙΌΥ, 1991 Ἡοΐωο ται ὅτι ἡ ΕΠΟ νομίζει γιὰ κουτοὺς ἄκχι µόνο σίου. Διότι δὲν ἐδτγεῖται διαφορετικἀ τὸ γεγονὸς ὅτι προσπάθησε νὰ τὰ πλασάρει καὶ στὴν ΓΓΑ, μὲ Χαρακτηριστικά ᾿Αθηναϊκὴ ἐφημερίδα γράφει: «τὴ σταλεῖσα ἀπάντηση, ὅτι «οὐδεμία περίπτωση ὑπάρ χεν ἀντικανονικῆς συμμετοχῆς ποδοσφαιριστή τῆς ᾿Εθνικῆς Νέων στὴ συνάντησή της ἑ- ναντίον τῆς ᾿Εθνικῆς ἹΚύ- προὺ». ᾿Ἐπίσης, ὡς «ἐπιχείρη- μα», οἱ ὑπερασπιστὲς τῶν ὁ- Αἰσιοδοξία στήν ΕΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἍἀΑΕΙΙΝΕ Συνέχεια εοῦ θέχοτος εῶν ὑπεριιβέκων ΠΠΙΣΤΕΥΤΗ ΛΠΛΝΤΗΣΗ ΤΙΣ ΕΠΟ ΠΡΟΣΤΟΝΓ ΓΙ ΠΠΠΗΝΗΣΤΙΗΣΙΘΥ Τοῦ ἔστειλε ὑμπδικὸ πάσο καὶ περίεβγΏ πισΙοποιητικὺ γιὰ τὸν Βπσιλήκο - περηλίκων θεωροῦν κάποια ἀνακοίνωση τῆς Κυπριακῆς Ὁμοσπονδίας Ἰοδοσφαίρου, Ἡ ὁποία κ«ἐπείσθη» ἀπὸ τά στοιχεῖα ποὺ τῆς προσεκόµι- σε ὁ γενικὸς γραμματέας τῆς ΕΠΟ Χ. Δαυῖδ κατὰ τὴν πού- σφατη µετάδασή του στὴν Κύπρο. Ἡ ΕΠΟ, μὴ μπορώντας νὰ μόνο ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ τὸν Γενικὸ Γραμματέα ἸΑθλητισμοῦ κ. Παπαναστα- ἀπαντήσει σὲ σα τῆς κατα- μαρτυροῦνται ἀπὸ τὺν ἘΤύπο -- τὰ ὁποῖα, ἄλλωστε ἐδέχθη ὡς ἐπαρχὴ πειστήρια ὁ ΤΤΑ Κ. Παπαναστασίου --- ἕφτα- σὲ, στὺ μειωτικὸ γιὰ τοὺς ἆπο δέκτες τοῦ σημειώματός του σημεῖο νὰ παρουσιάσει ὡς ἆ- ποδείξεις ἡλικιῶν τὸ ὅμαδι- κὸ διαδατήοιο τῶν πρδοσφαι ὅτι ἡ ὁμάδα δή αὐ ΕΚΤΑΚΤΑ, ΜΕΤΡΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στο Γ.Σ.Ζ. Πολὺ κρίσιμο εἶναι τὸ παιγνίδι τῶς Κυριακῆς σολ λάρνακα . . τῆς ΕΠΑ καὶ τῆς ΑΕΛ. ἀφοῦ «θεωρείται σχεδὸν θὰδαιο ἀπὸ τοὺς Ὃ κύβος πια ! θλους µας ὅτι ὁ χαµόνος χάνεται! Πάντως μιορεῖ τὴν ΕΠΙΑ νὰ εὐνοεῖ καὶ ἡ ἰσοιταλία, ἁλλὰ ὁπωσδύέποτε ἡ ὁμάδα θὰ κυνωγήσει ἀπὸ τὴν ὡρ- χὴ τὴν νίκπ κι ὄχι τὴν ἱσοπαλία ποὺ πιθονὸν νὰ καταλήζσει., μὲ ἅττα. Ἡ ὁμάδα ἔχει προττοιµα» . στεῖ ὀγωνιστικὰ καὶ ψυχολο- γικὰ κατὰ τὸν καλύτερο πρό πο καθ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἑδδομάδας ἀπὸ τὸν Τσέχο τε χνικὸ της κ. Ντόσκολ. πὴν ὁμάδα δὺν ὑπάρχει κα νένα πρόδληµμα κι ὅλοι οἱ πο- [ές κιὶ Με Δηλώσεις Διαγραφῶν καὶ ᾿Αναδάσεων διὰ τὴν Ἄδην Ἱπποδρομιακὴν Συνάντησην διεξαχθεῖ τὴν Κυριακὴν 10ην Μαΐου 1981. ἡ ὁποία θὰ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ Ὥρα:: 3.30 μ.μ. ΐ µέτρα (5 φέρλογκς) Ι. ΣΚΑΥ’ ΒΑ:Ι΄ΤΕΡ 53 2 ΜΠΑΛΙ ΚΡΙΣΤ 93 3 ΣΟΝΑΤΑ Δίδυμον : (2) Ἡρ. Νεοφύτου (3) Ἠλ. ᾿Ανδρέου 5Η (1) Κ. Νικολάου Κατὰ Σειρὰν ᾽Αϕίξεως. 2α ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΙΑ. ὍὭρα : 4.00 μ.μ. 1200 µέτρα (6 φέρλογκς) Ι ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ 2 ΜΑΥΡΟΥ 3 ΜΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ -- 50 4 ΠΡΙΜΑ ΒΟΛΤΑ Δίδυμον : 500 500 454 Κατὰ Σειρὰν ᾽Αϕίξεως. (3) Κ. Νικολάου (2) Ρ. Μπότμαν (4) Β. Εὐσταθίου (1!) Τ. Γεωργίου Οἱ ἵπποι ΚΑΠΕΤΑΜΙΣΣΑ, ΜΑΥΡΟΥ ἁ ΠΡΙ- ΜΑ’ ΒΟΛΤΑ τρέχουν μὲ παρωπίδας. 3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα: 4.50 μ.μ. 1200 µέτρα (6 φέρλογκς). Ι ΜΙΣ ΤΖΩΡΤΖΙΒΑ δω 2 --- ΙΟΠΗ 5ἱᾳ 3 -- ΣΤΑΛΙΩ 45 4 ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 9000 5 ΜΑΡΛΟΥΚΚΑ ό ΝΤΟΛΛΥΑΝΑ (4) Κ. Νικσλάου (5) Ν. Ανδρέου (2) Σ. Ιωάννου (ό) ᾽Αλκιδιάδ (9) 5. ΤΓ (1) Β. Εὐσταθίου 4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα : 5.05 μ.μ. 1200 µέτρα (4 φ ρλογκς) Ι ΚΟΜΗΣΣΑ 5ό (1) Κ. Νικολάου 2 ΛΑΚΕΥ ΤΖΩΝ 2 (3) Δ. Σιακαλλἠὴς 3 ΜΕΜΩΡΥ ΛΑΙΗΝ 5] (2) Ρ. Γεωργίου 4 ΕΜΠΕΡΟΡ δἱ (4) Σ. Ἰωάννου 5 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 45 Ἅᾖ{5) Ν. ᾽Αγδρέου ρη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. ὍὭρα: 5.40 μ.μ. 1500 µέτρα σε φερ γμη Ι ΠΕΡΣΥ όΙή 2 ΦΩΤΕΙΝΟΣ -- 58 3 ΑΜΕΡ. ΝΤΑΝΣΕΡ όῄ 4 ΦΛΑΊΙΤΚ ΑΛΕΞ-- δδή 5 ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ ὁ ΑΤΜΙΡΑΛ 52) 51 Ἠλ, ᾿Ανδρέέου ώ ΓΣ, ΓΤ (3) Β. Εὐσταθου (1) ΣΤ. Πέππος (ό) Ἡρ. Νεοφύτου (2) Δ. Σιακαλλὴς ὍὉ ἵππος ΑΜΕΡΙΚΑΝ (ΠτΑΝΣΕΡ τρέχει μὲ παρωπίδας. 6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα: 6.15 μ.μ. 1600 µέτρα (1 μίνι) Ι ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ 2 ΣΤΕΛΛΑ «αν 3 ΣΙΡΟΚΟ 58 4 ΑΘΗΝΟΥΔΛΑ δ6 5ΤΙΑΣΙΜΟΥΛΛΑ 6 ΠΕΝΤΑΔΑΕΚΤΥΛΟΣ οἱ 52] (2) Τ. Πέππος (6) Σ. Ιωάννου (5) Τ. Μπότμαν (3) Δ. Σιακαλλἠς (1) Ν. Ανδρέου (Ζ) “Πρ. Νεοφύτου 7 ΚΟΥΣΗΣ 45. (8) Κ. Νικολάου 8 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ας (0) Β. Εὐσταθίου φ ΝΤΟ'Ι:ΝΑ (4) Τζ. Χούρυ ὍὉ ἵππος ΠΕΝΤΑΔΑΚΊΙΛΟΣ τρέχει μὲ πα- ρωπίδας. -- Ὁμόσταθλοι. ἆ- Καθυστερεῖ εἰς τὴν ᾽Αφϕετηρίαν. δοσφαιριστὲς θάναι στὴν διά- θεση τοῦ προπονητή τους. Γορόλληλα µεγάλη προετοι- µασία ὄχουν κόνει καὶ οἱ φί- λσθλοι τῶν μουροκιπρίνων τῆς Λάρνακας ποὺ οἰσιοδοξοῦν ὅτι ἡ ὁμάδα τους τολιαὰ θὰ πετύ- χει τὴν νίκη καὶ φυσικὰ τὴν τελικὴ σωτηρία της. Ποαορὰ τὴν λώκη γιὰ τὴν ἆ- πόδοση τῆς ὁμάδος στοὺς πρόσφατους ἀγῶνες, ποὺ φθά- νει καὶ στὴν ἀγανάμτηση, οἱ πικραμένοι φίλαθλοι τῆς ΕΓΙΑ πιστεύουν ὅτι ἔστω καὶ τὴν... δωδοιάτη οἱ κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ ὁμάδα τους καὶ ὅτι θὰ πιµήσουν τὴν θαρειὰ καὶ δοξασµένη ἱσπορι- κὴ μµαυροαίτρινη φονόέλλα, Ἔγκυρες πληροφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι τὴν ᾖΚυριακὴ στὸ ΓΣ7 --- ἅπου διεξάγεται ὁ κρισιμώτερος ἀγώνας τοῦ πρωταθλήματος ποὺ πιθανὸν νὰ καθορίσει πὴν δευτέρα ὁμά δα ποὺ θὰ συνοδεύσει τὸν Α- ΡΗ. οτὴν Β᾽ µΚατηγορία ---- θὰ ληφθοῦν ἕκταντα µέτρα ἆ- σφαλείας. Καὶ τοῦτο διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σημασία τοῦ ἀ γώνα καὶ δόδαιη... πέντωση τῶν νεύρων, οἱ ὁπαδοὶ τῆς ΑΕΛ κάνουν ἔντονη τὴν πωορου σία τους στὴν λάρνακα, ᾿Αναφέρουμε µάλιστα ὅτι στὸν τελκτοο ἀγώνα τῆς τελευταῖα ἐπενσόδια ποὺ ἕ- τοῦ λάθους ποὺ ἔγιγε] τῖν. Σὰν ἀντικαταστάτες τῶν ΑΕΕΛ στὴν Λάρνακα κατὰ τοῦ] Ύιναν τὸ περασμένο Σάδδα µγιὰ τὴν μὴ ὕπαρξη ὀσφάλει| παικτῶν τῆς ἍµΑίδερποιλ καὶ ΠΟΛ αρειάστηκε -νὰ ἐπέμόει ἡ{ το κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συ ας ἄριο Αθλητκὸ] τῆς Ιπσουίτς ὁ τεχνικὸς τοῦ Πυροσθεστικὴ Ὑνὰ διάλυση τῶν γάντησης Ὀμόνοιας -- Ἀ- κ η | ἀγηδικοῦ ’ἐθγιαοῦ συγαροτήµα- ὁπαδῶν της μὲ νερό! Πο λωνα πο ο σα Μὲ τυµή, : πος κάλασκ« ὀπίοης «οὺς Γκά- τ κατητὴ ν ιακόψει ΑΔΩΝΙΣ ῥυ Μπέῖλυ καὶ ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ προσωρινὰ τὸν ἀγώνα Ν. ΘΒΟΧΑΡΙΔΗΣ .. τῆς Ἀνννωνῳ δω οιστῶν { Ὑπενθυμίξουμε ὅτι πὸ ὁμαδικὸ διαθατήριο ἐκδίδε ται ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Έξωτε ρικῶν, σύμφωνα μὲ τὰ στοι- χεῖα ποὺ παρέχει ἡ ΒΠΟ. Τὶ ἔκανε μὲ τὴν «ἀπάντησήν της ἡ ΕΠΟ Διαθεδαίωσε τὴ Τε- νικὴ Τοαμµατεία ἈΑθλητισμοῦ γιὰ τὶς ἡμερομηνίες γεγνῆσε- ως ποδοσφαιριστῶν, τὶς ὁποῦ-, ες ἡ ἴδια εἶχε δώσει στὸ ὑ- πονογεῖο ᾿Εξωτερικῶν.... Γιὰ νὰ ἔχει καὶ μιὰ ἐπίφα- ση ἀληθοφάνειας ἡ «ἀπάντη- ση», ἡ ΕΠΟ ἐπισυνῆψε ατὴν ἀπάντησή της καὶ πιστοποιητι κὸ γεγγήσεως τοῦ ποδοσφαιοι στοῦ Ῥασίλη Βασιλάκου. Τὸ πιστοποιητικὸ᾿ ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ Δῆμο ᾿Αλμνοροῦ καὶ φέρει τὸ Ἑασιλάκο γεννηθέντα στὶς. 10 Σεπτεμόρίου 140. Πάντως, τὸ πιστοποιητικὸ δὲν ἔχει ᾱ- οιθμὸ ποώτοχόλλου, ἐνῶ στὴ νι του ὑπάοχει 3 ἔνδειξη Ἐν νθυμᾶρυμε ὅτι τὴν. ἡ- μία, οὐ ίῥαν Ἐπο.. ς ον ο τρα: αλ φίχε ἴσει ὡς ὄρδη καὶ. στήν οσα ϐλ. Ἡ ἐπιμονὴ τς ΡΠΟ μᾶς ὑποχοεώνει νὰ ἐπανέλ- θουµε σ᾿ ἕνα θέµα ἀοχετὰ ὃν σάρεστο γιὰ ασ, Ἑύμαστε εἰς θέση. νὰ ἆπο- δείξουμε ατοὺς φιλάθλους καὶ στὸν Σενικὸ Τοαµµατέα ΄Α- θλητισμοῦ ὅτι ἡ ΕΠΟ ἆκρο- θατεῖ, Καὶ τὸ κάνουμε ἁμέ- σως. Τὺ χωρὶς ἀριθμὸ πρωὠτο- τὰ ἴδια πιλαστὰ πιστοποιητικὰἁ μὲ τὰ ὁποῖα.,, θάµπτωσε τὸν ΚΟΙΙ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσει µεγαλύτερπ ἀντηδρασα, κόλλου πιστοποιητικὸ γεννήσε ως ποῦ ἙῬασίλη Βασιλάκου ποὺ προσεκόµισε ἡ ΕΧΙΟ, ἑξε δόθη στὶς 6 ᾿Αποιλίου, καὶ ᾱ- φοῦ τὸ «Βῆμα», στὶς 38 Μαρ τίου, εἶχε καλέσει τὴν πΠο «νὰ ἀποδεχθε Ὡς πάραι- τήσεις τῶν ἐξαπνάχηδων» ποὺ εἶχαν συμπεριλάδει ὑπερήλι- κες ποδοσφαιριότὲς στὴν Ἐ- θνικὴ Νέων. Ἕνα ἆἄλλο πιστοποιητικὸ (τὸ γνατὶ καὶ πῶς ἴσως ἆποτε λέσει ἀντικείμενο µελλοντι- κοῦ µας σημειώματος) τσ Δήμου ᾿Αλμυροῦ Έχουμε κ ἐμαῖς καὶ τὸ σα. Σύμφωνα μὲὸ αὐτὸ (ποὺ ἔχει ἁἀριθμὸ πρωτοκόλλου 2110 καὶ ηνία ἐκδόσεως . 30.Ί. 19), ὁ Ῥπαλίνος γ , στὶς 10 Σεπτεμθοίου 1960. αξπειδὴ τὸ πιστοποιήητιιὸ ποὺ δημοσιεύουμε ἔχει ἐδοθεῖ σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ο. καὶ νοµότυπες λεπτομέρεε (άρ. Εκανα ης τ τθεῖ σὲ ἠλεγμένα στοιχεῖα». ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ. ,. Κύκλοι τῆς Γ.Γ.Α. ἐξέφοα- ἐκφοάσει του καὶ θὰ δώσει συνέχεια, Ἡ ΚΟΠ τἱ θὰ δώσε [ς ληλσραφα ᾶ ἀσφάλεια σιό Μακάριο ᾿Απὸ τὸν Ἔφορο τοῦ ΓΣΠ κ. Άδωνι Θεοχαρίδη πήρα- µε καὶ ον τὴν ἁκό λουθη ἐπυστολ' «Μὲ τὸ Ἐν ιμίυμα μου στις 8 Απριλίου, 1986Ι, ἕ- ἀγασφάλεια τοῦ Μακάριου ᾿Αθλητικοῦ Κέντρου. Τὰ γραφόμενα µου ἕ- πεσαν στὸ κενγὸ ἢ καλύτερα σὲ Κωφεύογτα ὧτα. Νέα ἀπό δενξη Υιὰ τὴν ἀνασφάλεια ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ Μακάριο ἸΑθλητικὸ Κέντρο εἶναι τὰ Τιὰ τὰ ἐπεισόδια αὐτὰ ὁ. ᾽Απόλλωνας σὲ ἀνακοίγωσή του ἀναφέρει ὅτι τὰ µέτρα ποὺ λ αν γιὰ τὴν ἀσφά λεια τοῦ ἀγώνα ἦταν νο κὴ καὶ γι αὐτὸ ἀργεῖται ξαναπαίξει στὸ Μακάριο θλητικὸὀ Κέντρο μὲ ὁπόιαδή ποτε ὁμόδα ἂν τὰ µέτρα ἆἁ- σφάλειας σιὸ στάδιο αὐτὸ εἶναι τὰ ων ᾿ 2 Τὸ πιστοποιπτικὸ τοῦ Δήμου ᾽Αλμυροῦ ποὺ δὲν.. ὅστνειλς ἡ ΕΤ σήὴ ΓΓ.Α, οὔτε καὶ φυσικὰ ἔφε- ρα στὴ Κόπρο.. Ὁ Ἑοοιλάκος γεννήθηκε ὀόσει ποῦ πυστοβομικοῦ σης 10 απο ορον. 4960, αν, οί πρόσφατες, Συγκαιριρένα, ἐν ἔψει τοῦ φιλικοῦ. ἀγώνα μὲ τὴν Βροζι- Ἆία στὸ Γουιμκλεῦ τὴν ἑρκό- παθλήτριας Αὐπον Βίλλα Μτέ Νις Μόρτιμερ καὶ ΓΏτερ Γονῖν ζ τῶν Λἰδερπουν καὶ Ἵγσουῃς στοὺς τελκοὺς τῶν «ὖ- ῥωπιαϊκῶν κιχιέλλων ἔδωσαν τὴν ἀφορμὰ στὸν Ῥὸν Γερήνγοιής γιὰ νὰ προωθήσει «νέο αἵμα στὴν ὀθνικὴ ὁμάδα τῆς µαύρας που, πὸν ἨΝπάρακ Σπθῖδοκ τῆς αντρας ο ος ο νσκνν νο σονας ο πιο τν οι ὃν λα με ο ο ια ον Σελίδα 7 ᾿Αρχισετὺ κύπελλο Ἐρασιτεχυῶν ρα τὸ περασμένο Σάθ δαιο, ή. τὸ ποδοσφαιοι. κὸ Πρωτάθλημα Κιώκέλλου -ατ τῆς ΟΕΠΙΛ. Τὰ ἁποτελέσμα- τα ποῦ Α΄’ γύρου ἔχουν ὡς ἆ- κολούθως: 1. Στατιοτμιολόγοι -- Κάλσπτερκ 83. ΑΕΚ -- 2. ο ος - : κ Ἡ ς--ᾱ Εργασίας 4. Τοάπ, Αναντύξοως «-- Δυς)ἔκιχειο. Ξ 2-- εν. ΛΘΥ) λέπε. “Ὑκ. Φ. ὕἼλεον -- α Β΄. ΤΤΡΟΣ οὐὃο ΑΠ Νο 1, πκη- τὴς Θὐς Ἡλσ, -- ΝΑ - Λακἡ Τρώδα. Τόμοι ᾿᾽Αγλανᾶς, ΕΜΕ ὤ-' ᾽Ασχπέχτονες Τήπ.: ᾽Αγγλικὴ Σχολή (8) Λασ. Βιομηχανίας - Χίλτον. ΑΕΚ, κ -- /Α- φαδασ.) Ὕκ, Σεωονίας. Τόμο: Αγγλικὴ Σχολή (4) Ἡ λῃήία θὰ ἐπιχειρίσει ἀνσνέωση τής ᾿Ἠθνικῆς κους, Ἠαιδνίας 4--- δερογοαμμέ (Νικητὴς Ἴσαπ. Κάπροῦ ε- απ. Συγν.) --- Τράπ. Αναι ΣΥΝΕΜΡΙΟ ἕναντς Ταχ. Κι6, 5137. Οἱ ἡμερορηνίες τῶν διαλό. ξεων θὲ εἶναι 12.55.85] --- 19. 5.61 .-. 46.5.5Ι. Γιὰ δηλώσεις συμμετοχῆς ἐπικοινωνήσατε πἨλοφωνικῶς μὲ τὸ τηλ, 5576ᾷ ΜΟΝΟΝ Πέμπτη καὶ Προ Ἰσπουὴ ἀπόγευμα καὶ Ώρες 3 ρ. κ. --- δα. µ. γραπτὸς στὴν πιὸ «άνω διεύθυνοη, Ὁ ΚΡΙΝΟΣ ΕΠΑΝΗΛΘΕ «ΣΙΟ ΑΠΟΕΛ τκὰ ος οὐ λσὰλ Ἐά πας πὸὺ δέδηκε πόροι μὰ ἵπο- δη ὁ Ἐρΐνος προπονεῖ» μα. μὰ τὸν κ. Πάπαλλο, ο πληροφορούμαστε μνώ ρχόμετη θδοµάδα θὰ πρᾳ επογεῖται ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ κ. Φέογκουσον. Μαζὶ μὲ τὸν ας Φέργκουσον θὰ ποοπονοῦν ται καὶ ἄλλοι παῖκτες τοῦ Α ποΕλ. Σὲὰ Χθεσιγὴ συνομιλία µας, ὃ Κοίνος ἐξέφρασε τὴν πίστη ὅτι «χε τὰ φόντα νὰ στα: διοδοοµήσει μ’ ἐπιτυχία ατὸ ΑΠΟΒΛ». ραθὺς καὶ τὸν κεντρικὸ µπύα πῆς Γουῦσν Χάμ Αλδιν Μάψ- Δύσκολα δὰ ἐμφαυιοθεῖ τό (5) Τὰ προγγωστικἁ γιὰ τοὺς ἀγῶνες ποὺ περυλαμδάνονται στὸ ΠΡΟ--ΠΟ τ Κυριακῆς ἔχουν ὡς ὀκολού Ι. ΑΠΟΛΛΩΝ -- Καβα- ΛΑ: Ὁ παράγοντας ἕδρα δί γει τὸ πρσοδάδισµα στὰ προ- γνωστικὰ γιὰ τὴ κη ὑπέρ ῦ αθάλα ΡΗΣ: Μὲ πολλὴ βαθμο λογι κὴ σηµασία καὶ γιὰ τὶς δύο ὁμάδες τὸ παιγνίδι τοῦ Περι στερίου. ὍὉ ᾽Αιρόμητος εὖνο εἶται ἀπὸ τὸν παράγοντα ἕ δρα ἑνῶ ὁ Αρης εἶναι τα. Ρόπατος. ο ἵ---2 Τλάλιμα, -- ΚΑΣΤΟ ριὰ: Τὰ Γιάννινα ἔχουν ᾱ- µεσες ἐλπ γιὰ τὴν κατά- χτηση τῆς νίκης ἐπειδὴ πηί ζουν στὸ γἠπεδὀ τους. Τὸ µάτς στερεῖται ὤμεσου 6αθμο λογικοῦ ἐνδιαφέροντος. έστερο σημεῖο | 4. Δοξάα -- ΠΑΝΣΕΡΡΑ- Ἔκοξ: Ἡ Δόξα παρουσιά ζεται ὧν ο έστορη σ᾿ αὐτὸ τὸ παιγνίδι καὶ λόγω ἕδρας ΠρώῃΠθ κυρίως δὲν οορεσἒν νὰ τῆς δι αφύγει ἡ νίκη ἔστω κι ἂν ὁ Πανσερραϊκὸς ἔχει νὰ ὄπιδεί ξει θετικὰ ἁποτελέσματα µα- κριὰ ἀπὸ τὶς Σέρρες. Ἐπν έστερο εἷο | 5. ΚΟΡΙΝΘΟΣ -- ΠΑΝΑ- ΧΑ:ΙΚΗ: Παιγνίδι μὲ ἐκπλη κτικὴ δαθμολογιχὴἡ σημασία καὶ γιὰ τὶς δύο ὁμάδες ποὺ κινδυνεύουν ἄμεσα μὲ ὑποδι ῥασμό. Ἡ Κόρινθος λόγω ἕδρας ἔχει περισσότερες πι- θαγότητες γιὰ «τὴν νίη ἀλ- λὰ καὶ ή ϊκὴ μπορεῖ γὰ πάρει τουλάχιστον τὴν ἰσοπαλία, 6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -- Ε- ΘΝΙΚΟΣ: ο ᾿Ολυμπιακὸς ὑ περέχει σημαντικὰ τοῦ ἀντι- πάλου του ποὺ δρίσκεται σὲ περίοδο κάµφεως. Ετσι οἱ Ἐρυθρόλευκοι θεωροῦνται φα δορί γιὰ τὴν νίκη, Ἐπικρατέστερο το ἱ 7. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ --- ΛΑΡΙ. ΣΑ: “ὍὉ Παγιώγιος λόγω ἳ δρας καὶ ἀγάγκης' δαθμῶν εὔ κολα Ἡἣ δύσκολα πρέπει νὰ κερδίσει τὴν Λάρισα ποὺ εἷ- Ὑα ο ἀδιάφορη δαθµολογικά. Ἐπικρατέστ εἷο . 8. αχάρνα κος πι ΔΟΣ: Ἡ ὁμάδα τ ρόδν ποὺ κτυπᾶ τὸν τί ὑπερέ χει τοῦ ἀντιπάλου της καὶ ἔχει πολλὲς πιθανότητες κορδίσει τὸ 8 Ὃλοὴ σιµος ὅμως γιὰ γίκη εἶναι καὶ ὁ ᾿Αχαρναϊκὸς ποὺ εὖνο εἶται ἀπὸ τὸν παράγοντα τῆς ἕδρας. ᾿Ἐπικρατέστερο σημεῖο ἱ--2 Φ. ΝΑΟΥΣΑ ΠΙΕΡΙ- ΚΟΣ: Ἡ Νάουσα λόγω ἕ- δρας καὶ ἀνγάγκης δαθμῶν ἔχει τὸ άδισµα γιὰ τὴ νίκη. ὃς λοροός εἶνοι ἀγώ 'Ἡ Κόμο ποὺ ἀγωνίζεται τερος ἀλλὰ μῶς στὴν ἴσοπα λα ᾿ μπορεῖ νὰ ἑλπίζει. '᾿Επικρατέστερο σημεῖο |---χ 10, ΑθΕλλ/νο -- ΙΝΤΕΡ: Ἡ ἔδρα δίνει τὸ προδάδι- σµα γιὰ τὴν νίκη στὴν Αδελ λίνο ἀλλὰ ἡ Ίντο λόγω δυναµικότητος μπορεῖ νὰ ἀ- ποσπάσει τὴν Ισοπαλία. Ἐπκρατέστ, {ο |--κ ΗΠ. ΑΣΚΟΛΙ ο ρρινο Ἡ ἀνεδασμένη ᾿Ασκολι κεἷ- ναι ἱκαγὴ νὰ κερδίσει τὴν ντε φΦαρμὲ Τορίνο τῆς ὁποίας οἱ ἐλπίδες σταματοῦν στὴν ᾖσο της, ακρατέστ ημεῖο ο ους ουσ --- μα: Ἡ γηπιδ Γοῦδε μπορεῖ γὰ κάνει της τὸ γτέρµπυ καὶ ἡ ἀδιόμαχη ὅμως Ρόμα µ νὰ ἀποσπάσει τήν ἴσαπι ἳ πρατέοτορο σημεῖο |---χ Ι3. ΚΟΜΟ --- ΝΑΠΟΛΙ: νά γλυτώσει ἔχει οὐσιαστικό τερους λόγους ἀπὸ τὶς ψαλι σμέες ἐλπίδες τῆς Νάπο- λι γιὰ νὰ κυνηγήσει τὴ ἠκη. Ἡ Ἰσοπαλία ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἀγνοηθεί. σ Ἐπικρατέστερο σηµεῖο |---Χ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΒΗΊΙΗΡΟΠΟΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑΙ.-- . Στὴν ᾿Αθή- να θὰ γίνει ἡ 12η ἐτήσια Ρε πι ἛῬννέλευση, τῶν ὮἜθνι- κῶν Ολυμπιαχῶν ᾿Ἐπιτροπῶν τῶν χωρῶν τῆς Ἑλοώπης, ἆ- πὸ 19--]5 Μαΐου. τὴ συνέλευση δήλωσαν συμµετοχὴ, 85 ἀπὸ τὶς δὲ Ἔ- θνικὲς ᾿Ολυμπιακὲς Ἅπιτρο: πὲς τῆς Ἑὐρώπης, μὲ 68 συνέ- ὅρους. Δὲν θὰ συμμετάσχουν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συγελεύσε ως ἡ )Αλδανία καὶ ἡ ᾿Ανδό- ρα. Κύριο θέµα τῆς συνελεύσε- ως θὰ εἶναι ἡ αποοετοιµασία τῶν θεμάτων γιὰ τὴν ουνέ. λευση τῶν 'Ελνικῶν Όλυμπια κῶν Ἐπιτροπῶν ὅλοι τοῦ κὀ- σµουύ ποὺ θὰ γίνει στὰ τέλη Σ]ουλίου στὸ Μιλάνο. Βκεῖ θὰ ληφθοῦν οἱ ὁριστικὲς θέ- σεις πρὺ τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ ὙΣυγεδρίσυ µποῦ ἈΜπάντεν - ἩΜπάντεν, τὸν προσεχὴ Σε- πτἐμόθριο, Μὲ τοὺς Ἐένους ἐπισήμους θὰ ἔχουν ἐπαφές, ὁ ύφνυπουρ γὸς ποοεδρίας καυθεργήσεως, κ. Α. Καραμανλής, ἁρμόδιος ἐπὶ θεμάτων ἀθλητισμοῦ καὶ ὁ ποὀεδρος τῆς ᾿Επιτροπῆς Ὀλυμπιακῶν Αγώνων στὴν ηλ ἆδαν Χ. Γι ᾿Αθανασιά- δ 3 πα... δ.υ Αἱ ἐγγραφαὶ τῶν ἵππων ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ διὰ τὴν Άθην Ἵπποδρσμια ΑΙ:ΧΕΡ κὴν Συνάντην ἡ ὁποία θὰ ΦΑΝΤΑΤΟΡ διοξαοχθεὶ τὴν Κωριανήν [ζην ΜΙΣΙΕΛΕΝ Μαΐίυ 98], ἔχουν ὡς ἆκο ΜΑΡΙΝΟΣ λούθως: ΜΑ:ἰ: ΛΑΝΣΕΡ : 4 ανά Εκν ο σι 5 ετῶ πς ες σεως κ σεως ἐτῶν, ὑτῶν τῶν καὶ ἄνω. Ἐκ τῶν Δειῶν καὶ ἄνω γικηταὶ ἀπὸ Ὃ αι οἱ γικηταὶ τριῶν ἵππόδρομ- καὶ ό ἐνῶν γικηταὶ ὤν δὲν δικαιοῦνται συμμετο τῶν δέκο ἵ 3 χῆς. ᾿Ιοοζυγισμὸς. Ι20 µέ µῥρη Καθ Ἠλικίαν καὶ ρολο, τρα (ὁ φίρλογκς). Κήλωνες καὶ ἐκνομίαι 3 ἓ- ΜΠΗΛΑΛΥ ΜΠΟΥ τῶν 15 κιλά, φορθάδες 43 ΑΜΑΛΙΤΣΑ κιλά. Κήλωνες καὶ ὀκτομίαι ΑΤΡΑΣ 4 ἑτῶν καὶ ἄνω 578 κιλά, ΕΡΕ:Ι2Υ ΜΠΛΑΚ τς µέτρα (| μέλι. Δὲν πα πανάα ῥσχωρεῖται χάρις θαρῶν διὰ ΣΕΡ ΜΑΡΡΕΥ ἸαΓἩΣ τα Τα ΜΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΡΕ.Ι2Υ ΧΟΡΣ ΛΑΤ ΘΑΝΤΕΡ ΜΑ’!’ ΠΑΛΑΒΙΑΣ ΚΙΑΠΠΑΙΝ ΚΡΙΣΤΙ ΣΕΝΙΟΡΙΤΟ ΜΠΛΑΚ, ΜΠΙΟΥΤΥ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΜΤΕΡΙΛΣ Α.ἲ ΚΑΕΘ' ΑΤΝΗ ΔΟΥΚΑΣ Κ - ὥπηπου Ἱειῶν Κωπριακοὶ ἵπποι 3 2ας ὅ μέῖτεν. Βάρη Καθ Ἠλιωίαν 3η Κλάσεως. Ἐκ τῆς 2ας καὶ Φῆλον. Ι000 µέτρα (5 κλάσεως ἵὕπποι 4 καὶ ὃ ἐτῶν μονη. καὶ ἐκ τῆς 8ης ἵπποι 4 ἐἩ ΦΙρΑ τῶν νικηταὶ δύὀ Ίπποδρομ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ὤν ἀπὸ |)28Ι. 'σοζογι. ΔΕ νι ος -. σμὸς. ωμή 6 60 οι ὃ Ίπποι μὲ ἰσοζυγισμὸν μας δάρή Καθ Ἠλωέαν κάτω τ τῶν 49 κιλῶν δικαιοῦν. καὶ Φῦλον καὶ Νίκας µετ ἐἑ- νὰ ρθω ος μὲ «9 ος ον : Ι600 µέτρα (ἱ ο ἂν ενος κό } νά Μοντ. ΚΑΤΤΕΡ ἂν λάθος ὧμ, άμενι ΤΕΜΗΠΟ δοµένην θέσιν. {1900 µέτρα ΛΕ:ΙΤΥ ΖΩΗ (7 φέρλογκς) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΑΡΑ ΛΙ ΜΠΑΛΙ ΓΚΕΡΛ ΛΥΚΟΣ ΣΤΕΦΟΣ ΠΗΤ ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κυπριακοὶ ὅππον Ίης ἆ Η 2ᾳς κλάσεως ὁ ἐτῶν καὶ ᾱ- μὴ φικήσαντες οἵαν- ΕΛΕΝΙΤΣΑ δήπστε Κλάσιν ἀπὸ 1261. ΜΕΛΣ ΡΟΚΚΕΤ Ίπποι Ίης ὁ ὑδῶν ΝΑΤΙΟΥΛΛΑ νικ τῶν 10 Ίππο ΝΕΡΟΣ άρια ἡπομμκμός μα ην μετ αι ο . Α»- υπριακοὶ 3ης Κλά γώτατον δάρος 61 τ κ 3 μπνοι ποι μὲ ἰσοζυγνσμὸν 4 ἐτῶν γικηταὶ δύο Ίπποδρο: τῶν 49 κιλῶν δικαιοῦνται νὰ μα ἀπὸ 1)2)8ἱ δὲν δικαι- τρέξουν μὶ 49 κιλὰ καὶ δὲν 2100 µέι οὔνται συμμετοχῆς. τρα (! μίλι 24 : Σταγρὀγλκάἁ φέρλουκς) ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΑΡ8ΒαΑΓΚΟ ανδρΙΑνα ΘΑΝΤΕΡ ΓΚΕΡΑ ” Σελίδα 8 ΠΡΩΗΝ ΆΓΝΟΟΥΝΜΕΝΟΙ Ἡ ἀΔΕΙΛΙΝΗ Καταρρίπτουν συκοφαντίες ἐναυτίοι τοῦ κ. Κληρίδη ἱ ᾿Αδάµος ᾿Αδάµου 36 χρόνων, Σάδθας Παπαγεωρ- φίου 326 καὶ «Σωτήρης ᾽Ανεωνουδιοῦ 36 χρόνων, »ι οἱ τρεῖς ἀπὸ τὴν ᾿Ακανθοῦ, μ’ ἐπιστολή τους πρὸς τὴν ἑφη- µερίδα µας ἐκφράξουν τὴν πιρία καὶ ἀγανάκτησή τους στὴν ἑκστρατεὶία λάσπης μερίδας τοῦ Τύπον κατὰ τοῦ Ἱροὲ- ὅρον τοῦ Δημοκρατικοῦ «Συναγερμοῦ η. Κληρίδη προσω- πικὰ καὶ τοῦ Ἱόμματος γενικά. Οἱ τρεῖς νέοι ὅπως ἀναφέρουν στὴν ἐπιστολή τους ἧταν ἀγνοούμενοι ἀπὸ τὶς 14 Αὐγούστου 1978 μέχρις τὶς δύο ᾽᾿Οκτωθρίου τοῦ ἴδιου χρόνου. Κρυθόντουσαν στὸν Πεν- ταδάκτνλο καὶ δὲν ἤξεραν ἂν τελιιὰ θὰ γλύτωναν τὴ ζωή τους. Οἱ µέρες ποὺ περγαῦσαν στὸ θουνὸ ἦταν δραματικές. Κι δκεῖ ποὺ πίστευαν ὅτι ἧταν καταδικασµένοι, εἴτε νὰ πε- θάνουν στὸ θοννὀ, εἴτε νὰ παραδοθοῦν στοὺς Τούρκονς καὶ νὰ ἐκτελεσθοῦν, ἦρθε τὸ σωτήριο µήνυμα ἀπὸ τὸ μικρὸ «τρανσίστορ» ποὺ κρατοῦσαν. 'Η Κνθέρνηση Κληρίδη, γιὰ τὴ διάσωση. τῶν ἐγκλωθυοσμένων καὶ αἰχμαλώτων, μετέδιδε αἶδικὰ συνθηματιιἁ μηνύματα ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο. Κι οἳ τρεῖς ἐγκλωθισμένοι, ποὺ ἦταν ἐθελοντὲς ἐθνοφρουροί, πα- δαδόθηναν στοὺς Ἰούρκους στὸ Δανλό, παρουσία εἶρηνεν- τῶν. Καὶ στὶς 18. 'Οκτωθρίου ἀπολύθηναν καὶ ἦρθαν σεὶς ἐλεύθερες «περιοχές, μὲ θάση τὴ συμφωνία Κληρίδη --- Ντενντὰς γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων, μὲ προ- τεραιότητα τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς πληγωμένους. . Εμεῖς οἱἵ ερεῖς καθὼς καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐθνοφρουροὶ καὶ µή, χρθωστοῦμε τὴ ζωή µας στὸν κ. Ἰληρίδη καὶ καλὰ κάνουν οἱ ὑθριστὲς καὶ σατήγοβροί του νὰ πάψουν τὴ λα- σπολογία τονς. Διότι ὁ κ. Ἀληρίδης κανένα δὲν ἔθλαψε. »Ανκίθετα πολλοὺς ἔσωσε καὶ πολλοὺς θοήθησε, ΧΟΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΙ Σ08. ΕΝΩΣΕΟΣ. ο ΠΑ ΤΙΝ ΕΚΤΟΝΟΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Σ10 ΛΙΒΑΝΟ ΒΗΡΥΤΟΣ, Α.-- Οἱ 'Ἡ- ενομάνες Πολντεῖες καί ἡ Σο- διετικὴ Ἕνωση καταδάλλουν χωφιστὲς προσπάθειες γιὰ τὴν ἐκτόνώωση τῆς κρίσεως µε ταξὺ Ἰσραῇλ καὶ Συρίας σχε τὰ. μὲ τὴν ατάστάση στὸν Λίδανο. Ὁ ᾿εἶἰδικὸς ἀπετταλ- µέδος τοῦ” Ιοδέδοου 'Ῥήψκον ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΣΗΤΗΣΑΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ -- ΓΚΕΝΣΕΡ ΒΟΝΝΗ 6.-- Τὸ Κυπριακὸ Ἆταν ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια θέµα- τα ποὺ συζήτησε χθὲς ὁ Ὑ- πουργὸς ᾿Εξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Μητσοτάκης μὲ τὸ δυτικογερμανὸ συνάδελφό του κ. Γκένσερ. Ὁ κ. Μητσοτάκης ποὺ πρα γμµατοποιεῖ τὴν πρώτη ἐπίση- µη ἐπίσκεψη Ἕλληνα ὑπουρ- γοῦ ἐξωτερικῶν στὴ ερµα- γία μετὰ τὴν ἔνταξη τῆς 'ΈἙλ λάδας στὴν Εὐρωπαϊκὴ κοινό τητα ἐνημέρωσε τὸ γερμανὸ ὁμόλογό του γιὰ τὶς Ἑλλη- νο-τουρκικές σχόσεις καὶ γιὰ τὴν Κύπρο. Οἱ δύο ὑπουργοὶ ἀντάλλαξαν ἀπόψεις γιά τὰ μεγάλα θέµατα τῆς κοινότη- τας, καθὼς καὶ γιὰ τὰ εὔδικώ- τερα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος κοιγοτικἁ θέµατα. : ΕΚΣΤΡΑΤΗΑ ΕΗΙΠΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Κ. Μετὰ τὴν ΕΔΕΚ καὶ ἡ Ἔ- γνώση Ἀέντρου ἄρχισε τὴν ἐκχ- στοατεία.. τῶν ἐπιστολῶν πάνω σὲ πιὸ ὀργανωμένη θ6ά- ση. Ἡ Ε.Κ. ἀπευθύνει προσ- κλήσεις γιὰ τὸ συλλαλητήριό της ποὺ συγκροτεῖται στὶς 15 Μαΐου στὶς. 7.30 στὴν πλα- τεία Ἐιλεύθερίας στὴ Λευκω- σία. Στὴν ἐπιστολὴ πεοιέχονται αὐτοκόλλητα τοῦ Χόμματος, θιογραφιχκὰ σημειώματα τῶν µ.». Τάσσου Παπαδόπουλου, Ἀπάρκου Σπανοῦ, Μιχαλάκη Κολοκασίδη ναὶ Χρήστου Βά κη καθὼς καὶ ἀνάλυση γιὰ τὴν ἵδουση τῆς Ἕλωσης Κέν τρου. ΄ Φιὰ τὴν Μ. ᾽Ανατολὴ κ. Χαμ- πι ὁ ὁποῖος θρίσκεται ἀπὸ χθὲς δράδυ στὴν Ἑηουτὸ ἀᾳ- χίει σήµερα συνομιλίες μὲ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Λιδά νου στὰ πλαίσια. τῶν προσαα- θειῶν γιὰ ἀπότροπὴ μιᾶς ἄνα μετρήσεως µμεταξὺ ᾿Ἰσμαῇκ καὶ ᾿ Συρίας γιὰ. τὸν ἔλεγχο πῆς περιοχῆς. Ὁ κ. Χαμπὶπ, ὁ ὁποῖος διετέλεσε Ὕφυπουρ- γὺὸς ᾿Εξωτερικῶν θὰ ἔπισκε- φθεῖ ἀθγότερα τὴν Συρία καὶ τὸ ᾿Ἱσραήλ. 'Ἡ Οὐάσιγ- των τὸν ἔχει στείλει στὴν περιοχἡ γιὰ νὰ συµδάλει στην ἐκτόνωση τῆς κρίσεως ποὺ Ξέ σπασε τῆν περασμένη θδομά-{ δα ὅταν ἡ Συρία μετὰ τὴν κατάρριψη΄ δυὸ ἑλικοπτέρων της ἀπὸ τὺν Ἰσραὴλ ἔγκα- τέστησε ἀντιαεροπορικοὺς πυ- θωύλους στὴν κοιλάδα Μπε- κάα τοῦ Λιδάνον. Ὁ ᾿ἸἹσραήλ ἀξίωσε τὴν ἀπομάκρυνση τῶν πυραύλων αὐτῶν ἀπειλώντας ὅτι θά τοὺς καταστρέψει ἂν δὲν ἀπομακρυνθοῦν μὲ διπλω- ματικὲς προσπάθειες. Φτὸ μεταξὺ ὁ Σοθιετικὸς Ὑφυπόουργὸς ᾿ἘΕξωτερικῶν κ. Κορνιέγκοφ .ὁ ὁποῖος θρίσκε- ται στὴν Δαμασκὸ, εἶχε χθὲς σχυνοµιλίες μὲ τὸν πρόεδρο Ασσατ. ' Ο Σύρος Ποόεδρυς ἐξέφρασε ἱκανοποίηση γιὰ τὶς συνομιλίες αὐτὲς ποὺ σύμφω: να μὲ τὴν τηλεόραση τῆς Δα- μασκοῦ ἔχουν περιστραφεῖ γύ ϱω ἀπὸ τὴν κατάσταση στὸ Λίθανο. ὮὉ Πρόεδρος Ασσατ εἶχε ἐπίσης. τηλεφωνική συνομιλία μὲ τὸν ἡγέτη τῆς Λιθύης Συν ταγματάρχη Γκαντάφι ὁ ὁποῖ ος ἐπανέλαθε τὴν ἁροσφορὰ του νὰ θέσει τὶς ένοπλες δνι- νάµεις τῆς χώρας του στὴν διάθεση τῆς Συρίας. ΔΗΛΑΣΕΒΙΣ ΧΛΙΗΓΚ τὴν Οὐάσιγκτων ὁ ἸΑμε- ρικανὸς Ὑπουργὸς ΈῬξωτερι- κῶν κ. Χαίηγκ ἐξέφοασε τὴν ἐλπίδα ὅτι καὶ οἱ δύο ἀπεσταλ µένον θά πεύσουν ὅλα τὰ ἆνα- µεμιγµένα µέρη στὴν Λιδανι-| κ νρίση νὰ ἐπιδείξουν αὖτο- συγκράτηση. ε Οκ. Χαίηγκ δήλώσε ἅτι ἡ Σοθιετικὴ Ἕνωση παρέσχε διαδεδαιώσεις, ὅτι ἀσκεῖ τὴν ἐπιροροὴ της στὴν Συρία γιὰ ἐκτόνώωση τῆς καταστάσεως στὸν Λίόανο. Μοτοσύκλεττιστὴς τραύματίστηκε κρίσιμα τὸ πρωϊ Σέ φοθερῃ σύγκρουση µοτοσυκλέττας μὲ προπο» ρευόµενο αὐτοχίνητο, ποὺ συνέόηχε σήµερα τὶς αὐγι- νὲς ὧρες στὴν Ἀευχωσία, τραυματίστηκε κρίσιμα ὁ ΣἈνδρέας Παπαδόπουλος ἀπὸ τὴν Λευκωσία. ο, Τὸ δυστύχημα ἔγινε γύρω στὶς 1.90 π.μ. στὰ φῶ- τα τροχαὶας τῆς Πλατείας Ἐλευθερίας, παρὰ την Ἐ- δνικὴ Τράπετα τῆς Ἑλλάδος. Μοτοσυκλέττα ποὺ ὁδη- νοῦσε ὁ ᾿Ανδρέας Παπαδόπουλος, προσέκρουσε στο πί- δω µέρος προπορευόµενου αὐτοχινήτου μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκτιναχθεῖ ὁ Παπαδέπουλος μερικα µετρα µακρυᾶ. Αμέσως ὁ ἀτυχῆς μοτοσνκλεττιστῆς µεταφέρθησξ στὸ Γενικὸ Νοσοχομεῖο Ἀευκωσίας ἀπὸ τὸν ἐδηγΥὸ τοῦ αὐτοκινήτευ στὸ ὀπεῖο εἶχε Ἀλέττα. ᾿ ο ᾿Ανδρέκς Παπχσόπ πρεσνρεύσξι ἡ µετοσυ- ενλος. φέρει αοτάγµκτα στὸ δεξὶ χέρι καὶ τὴν ὠμοπλάτη. Ερίσκεται δὲ σὲ αατά- δταση ἀφασίας. .. Στὰ φωτογραφία οἱ δυὸ ὁπιὸ «τοὺς: πρώην ἀγνο- ουμένους ᾿Ἀδάμος Ἰδάμου καὶ Σάθδας Παστια- γεωργίου ἀπὸ τὴν ᾿Ακανθοῦ. ᾿ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑ ὈΥ 1981 ᾿ Ετξτε[ίαὶ ὁ Τουρκμὲν ἀναμένει ΞΕΕΕΕΕΕ3 πο ΒΕΤΙΗΛ ΛΠΟΤΕΠΕΣΜΠΙΗ ΣΤ ΙΠΡΙΙ0 Συζήτηση ατὴ Βουλὴ τῶν Λόρδων Πρακτορειακὲς σλπροφορίες ἁτὸ τὴν 'Ἵδγκυρα ἀναφέρουν ὅτι, ὁ Τοῦρκος Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Τουρκμὲν σὲ Χχθεσινὲς δηλώσεις του στὴν Τουρκικὴὰ πρωτεύουσα σχετικὰ μὲ τὸ Κυπριακό, ἐξέφρασε καὶ πάλι τὴν, ἑλεήδα ὅτι οἱ ἐνδοκυπριακὲς συνομιλίες θὰ ἔχουν Ίσως θετικώτερα ἀποτελέσματα μετὰ τὶς ἐκρλογὲς στὴν Κύπρο. Οἱ δπλώσεις αὐτὲς. τοῦ κ. Τουρκμὲν ἐνισχύουν τὴν ἀποκλειστικὴ εἴδπστι τῆς εδειλινΏς» ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηνὸς τοῦ Τουρκικοῦ κράτους στρατηγὸς Ἐθρὲν ἔδωσε διαθεθαϊώσεις στοὺς Δυτικοὺς συμμάχους τῆς Τουρκίας καὶ στὸν κ. Βάλντχαϊμ ὅτι, ἡ Τουρκοκυπριακὰ πλευρὰ θὰ προθεῖ σὲ συγκεκριμένες προτάσεις στὸ ἐδαφικὸ μεπὸ τὶς «ἔκλο- γὲς» στὰ κατεχόμενα Κυπριακὰ ὁδάφή, Σ΄ ἐρώτηση Τούρκου ὃημο σιογράφου, γιατὶ δὲν ἀπονα- λύπτεται τὶ εἶχε συμφωνήθεὶ γιὰ τὸν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἱ- Ἐπειοόδα στἳν Ἰρήανδία μετὰ τὴν εηδεία τοῦ Σάντε ο ΜΠΕΙΛΦΑΙΣΤ, 8... Στὴν Βόρειο ρλανδία σημειώθηκαν χθὲς διάφο- ρα ἐπεισόδια μετὰ τὴν κηδεία.τοῦ Μπόμπυ Σάνις ποὺ πέθανε σὲ φυ- λακὲς τοῦ Μπόλφαστ ἀπὸ ἀπεργία πείνας. Τὸ σοδαρώτερο΄ ἐπεισόδιο ουνέδη στὰ σύνορα, τῆς Βορείου ᾿Ιρλανδίας μὲ. τὸν ᾿Ἰρλανδικὴ ἄπημο- κρατία ὅτιου ἔνοπλοι ἀντάλλαξαν πυρὰ μὲ Βρεττανικὰ στρατιωτική περίπολο. Σύµφωνα μὲ τὶς πρῶτες πληροφορίες. στὼν σύγκρουση σκο- τώθηκαν δύο ᾿ρλανδοί. Στὸ Μπέλφαστ καὶ «στὸ Λάντοντερυ. σηµειώθη. καν ἐπεισόδια ρίφεως πυροθολιομῶν καὶ. ἁμτιρηστικῶν θομθῶν ἐναν» τίον τῶν Βρεττανικῶν δυνάµεων ᾿Ἀσφαλείας. Ὁ Μπόμπυ Σὰνις κηδεύ- θηκε χθὲς μὲ πλήρεις στρατιωτικὲς. τιμὲς. ἐκ μέρους τῶν συναδέλφων του τοῦ «Ἰρ λανδικοῦ Λημοκρατικοῦ Ἀτρα τοῦ», ἐνῶ ὁ ἐνοριακὸς ἱερέας - ἀπηύθυνε ἔκκληση γιὰ εἰοήνη- οι Ρωμαιοκαθολικὲς κοινό- τητές τῆς δόρειας, ᾿Ιρλανδί- ας διέκοψαν κάθε δραστηριό- τητα πρὸς τιμὴν του. Οἱ συγκρούσεις καὶ οἱ καταστρο φὲς ποὺ. σημειώθηκαν προηγούµενη νύκτα σταµάτη σαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κηδείας του. . Στὸ γκρίζο «καὶ ὁμιχλῶδες Μπέλφαστ, κατὰ τὴ διάρ- κεἰα τῆς ἐπιθλητικῆς κνεχρι- κῆς «πομπῆς γιὰ τὸν ἐνταφια σμὸ τοῦ Σὰντς στὸ κοιµητή- ριο:Μιλτάσων στὸ Μπέλφαστ, ὁ προτεστάντης ἱερέας Αἴαν Παίησλυ ἔστειλε µήγυµα συ- µπαθείας πρὸς τὴν οἰκογέ- γεια τοῦ γεκροῦ. :'Ἐπτὰ μαχητὲς «τοῦ. «Ἴρλαν δικοῦ ᾿ Δημοκρατικοῦ΄ Στρα- τοῦ»,: μὲ «στολἡὴ ἑκστρατείας, πλαϊισίωγαν τὴ γεχροφόρα, ἐνῶ. ἄγδρες καὶ γυναῖκες ἕ- Μλαιγαν. ΚΛΟΠΗ ΕΙΔΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 4.945 ΛΙΡΩΝ Ὁ ᾿Ανδρέας Κ. Παπαδό- πουλος .ἀπὸ. τὴ Λευκωσία, κα τάγγευλε ψὲς στὴν ᾿Αστυνο- µία ὅτι μεταξὺ τοῦ. μηγὸς Φε θρουαρίου Ι990 καὶ Φεδρουα Ρίου 198! -ἄγνωστος:. ἔκλεψε ἀπὸ τὸ κατάστημά του διάφο ρα κωνηγετικἁὰ εἴδη, συνολι- κῆς ἀξίας 4.343 λιρῶν. Γιὰ τὴ. διευχόλυνγση τῶν ΄᾿Αιστυνο μικῶν ἀνακρίσεων συνελήφθη, μὲ δικαστικὀ ἔνταλμα ὁ ἵν- ῥιάκος Σαντῆς 22 χρονῶ πρώην ὑπάλληλος τοῦ [Πα- παδόπουλου. . . , τὴν Οἱ ΔΙΑΒΕΑΙΟΣΕΙΣ ᾿ΚΕΝΑΝ ΕΒΡΕΝ 6 ΑΠΟ ΤΗΝ.Ίη ΣΕΛΙΔΑ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρχία ποὺ ἑτοίμασε Βρετταγικὸς Οργανισμὸς . ποὺ θρίσκεται σὲ στενή ἐπαφὴ μὲ τὶς Βρετ πανιχὲς Μυστικὲς Υπηρεσίες καὶ τὸ .'Γπουογεῖο Ἔξωτερι- κῶν «τῆς Ἡρεττανίας. Στὴν ἔκθεση, ὅπως ἆἄποκα λύπτει ἡ τουρκοκυπριακή ἔφη µερίδα «Γιαγκὶ» ἀναφέρονται πὰ ἀκόλουθα γιὰ τὴν Κύπρο: «Οἱ ἐκλογὲς στην Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο εἶναι τά κύρια ἐμπόδια ποὺ προθάλλουν στὴν ἐξεύρεση λύσης στὸ ἆΚζυπρια- κὸ πρὀθλημα. Αλλά ὑπάρχει παράλληλα καὶ μιὰ ἄνευ προ ηγουμένου αἰσιοδοξία. ὍΌρι- σµένα ὑπεύθυνα πρόσωπα ἆ- ναφέρουν ὅτι ἐφόσον δὲν ὑ- πάρξει ἀπροσδόκητη χατάστα- ση, χάποια σημαντική θετικῆ ἐξέλιξη πρέπει νὰ ἀναμένεται στὴν Κύπρο τὸ 1981». ί κοινωνικά” ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ 'Ο ος καὶ ἡ χα ᾽Ανδρέα Κατζηπαναγῆ, (Λιάτσας). ἀπό πτησαν ἁαριτσάκι. ἂδά τοὺς ζήσεις Τιμητικὴ φρουρὰ ἀπὸ µασκοφόρους ἄντρες τοῦ ᾿]ρλανδικοῦ Δημοκρατἰκοῦ Στρατοῦ, ντυμένους μὲ τὴ στολὴ τοῦ 1Ρ4Α καὶ τὸ μαῦρο μπερὲ, συνόδευσε τὸ φέρετρο μὲ τὴ σορὸ Μπόμπυ Σάντς ἀπὸ τὸ πατρικὸ του σπίτι στὴν δω τοῦ ησὶα γοίου, ὁ κ. Τουρκμὲν ἁπάν- τησε: «Βεθαίως ἔχουν σηµει- ὠθῆ. μεριχὰ θήµατα στὸ θέµα τοῦ ἐναερίου χώρου τοῦ Αἱ γαίου κατὰ τὶς τελευταῖες σὺ χοµιλίες τῶν Γενικῶν Τραμ- µατέων τῶν Υπουργείων Ἐ,- Ἑωτερικῶν. ᾿Ἐπειδὴ, ὅμως, ὃ- πάρχουν ὧὡὠρισμέγα σημεῖα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν διευκοἰνισθῆ καὶ δὲν ὑπῆρξε συμφωνία, θὁ συνεχισθοῦν οἱ. ἐπαφὲς διά τῆς: διπλωματικῆς : ὁδοῦ καὶ ἐλπίζω ὅτι «θὰ ἐπιλυθοῦν σύν- ταµα΄ οἵ διαφορὲς, καὶ στὰ ση . μεῖα «αὐτὰ». ε Ὅ κ, Τουρκμὲν «εἶπε ἐπύσης ὅτι θὰ συναντηθῆ πάλι μὲ τὸν κ. Μητσοτάκη ᾖτὺν Σεπτέμ- δριο στὴν Νέα Τόρκη μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς γενιρῆς συνελεύ σεως τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν. Νωρίτερα, ὁ κ. Τουρχμὲν σὲ δηλώσεις που στην. Κῶν- σταντινούτολη ΄ εἶχε πεῖ ὅτι, Ὀπὶς τελενυταῖες ἑδδομάδες ση- μειώθηκαν ὀρυσμένες ἐξελί- ἒεις ποὺ εἶχαν ἐπισχιάσει τὶς Ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις, ἆλ- λὰ. εἶναι κοινὴ .ἡ διαπίστωση ὅτι, τὰ αυμφέροντα τῶν ὃνο χωρῶν συμπίπτουν µακροπρύ- θεσµα καὶ συμφωνήθηκε νὰ συνεχισθεῖ ὁ διάλογθς.' ':” Τέλος ἁπαντώντας σὲ ἑἐρώ- τήση ἄλλου ῬἙούοχου δηµδσιο- γράφου, ὅτι ἡ Ἑλλὰς δείχνει ἀπροθυμία «στὸ θέµα τοῦ ἑορ- τασμοῦ τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὴν, γέννηση τοῦ ᾽Αττατούοκ, ὃ κ. Τουσκμὲν ἀρνήθηιε ὅτι ὑπάρχει τἐτοἰο θέµα. ᾽Αντίθε τα, πρόσθεσε γνωρίζω ὅτι στὶς γιορτὲς ᾿Απτατοὺρκ, ποὺ θὰ γίνουν στην Θεσσαλονίκη, θὰ παραστῆ καὶ Ἕλληνας 'Ύ- πουργὸς, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΟΡΔΩΝ Ἡ ἈἩρεττανία ἔχει ἔνθαρ- ρυνθεῖ ἀπὸ τὴ συμφωνία ποὺ ἐπετεύχθη στὸ θέµα τῶν κἆ- γνοουμένων καὶ θὰ συνεχίσει νὰ θοηθᾶ τὰ Ἡν, Ἔθνη στὶς προσπάθειές τους ὰ ἐξεύρε- ση δίκαης. διευθέτησης µέσω 01 1! αὐτόμολοι Τουρκοκύπριοι κατηγορήθηκαν γιὰ ὀχήαγωγία Οἱ 11 αὐτόμολοι Τουρκοκύπριοι ποὺ π δια στὴν Τουρκικὴ συνοικία τῆς Λεμεσοῦ το Ἐπαρχιακοῦ Δικαστπρίου Λει κατηγορία γιὰ πρόκλπση ὀχλαγωγίας. Κανένας ἀπὸ τοὺς. 11 κατη γορηθέντες δὲν. παραδέχθηκε ἐγοχὴ καὶ δικάσιµη μέρα. ὁρί- σθηκε ἡ 14η Μαΐου. Στὸ µε- ταξὺ ἀφέθηκαν. ἐλεύθεροι μὲ ἐγγύηση 200 λιρῶν ὁ καθένας. Γιὰ τὴν ὑπεράσπιση: παρου- «σιάσθηκε ὁ κ. Πατρίχιος Παύ λου. Σχετικὰ μὲ τὸ ἐπεισόδιο γιὰ τὸ ὁποῖο κατηγορήθησαν οἱ Τουρκοκύπριοι, ἐκδόθηκε χθὲς τὸ ἀκόλουθο ἀστύνομιγὸ ἀνακοινωθέν: «Ἑλληνοκύπριοι. ποὺ διαµέ- γουν στην πρώην Τονρκοκυ- πριακὴ Συνοικία τῆς Άλεµε- σοῦ παραπονέθηκαν στὴν ’Α- στυνομία ὅτι γύρω στὶς 10 μ.μ, χτὲς Τοὐρχοκύποιοι ποὺ διαμένουν στὸ πρώην Τουρκο- κυπριακὸ σχολεῖο θγῆκαν στοὺς δρόμους! καὶ προκαλοῦ- σαν΄ µεγάλη ἀγησυχία. ᾽Αστι- γομικὸς ἐπισχέφθηκε τὴ σκη- νἡ ποῦ ἐπεισοδίου καὶ τοὺς συνέστησε νὰ σταματήσουν νὰ φωνάζουν. Οἱ Τουρκονί- πριοι τὸν ἔσπρωχναν, ὁπόταν ὃ ᾿ἀστυνομικὸὺς ἀναγκάστηχε νὰ ὑποχωρήσει καὶ νὰ ζητήσει θοήθεια. τὸ μεταξὺ περὶ τοὺς 16 µεθυσµέγοι Τουρκοκήπριοι σι γέχισαν νὰ φωνάζουν καὶ νό θοΐξουν, ρίχνοντας σχύδα)λο στὸ δρόµο. ᾿Επίσης ἄναποδο γύρισαν μιὰ καρρὀτσα καὶ ἀνέ ποψαν καὶ ἐπιτέθηκαν ἐναντί ον πολιτῶν ποὺ περνοῦσαν ὁ πὸ τὸ δρόμο. τὴ συνέχειί ἐπιτέθηκαν ἐναντίον περιπο]’ κῶν τῆς ᾿Αστυνομίας ποὺ »: πέφθασαν γιὰ νὰ ἐπιθάλανν τὴν τάξη. Σάν ἀποτέ)]εαμι τῶν. ἐπιθέσεων τράιμιατίστη »αν ιἐλαφρὰ ἕνας λοχίας. πὲν τε ἀστινομινοὶ χαὶ ὃνὸο ἕλλη- χοκύπριοι πολίτες». ροκάλεσαν προψὲς ἐπεισό- μεσοῦ, προσήχθησαν χθὲς ἐνώπιον μεσοῦ. καὶ διατυπώθηκε ἑἐναντίον τους Δυο ἀπὸ τοὺς συλληφθέντες γιὰ τὰ προψεσιγὰ ἐπεισόδια στὴ 4εμεσὸ 11 τουρκοκυπρίων κατὰ τὴ χθεσινή προσαγωγὴ τους στὸ Δικαστήριο. τῶν διακοινωτικῶν σύνοµιλι- ὤὢν. Τρῦτο ἀνάφερε ὁ Λόρδος Τρέφνκαρν ὑπὸ τὴν ἰδιότητά ταυ σὰν ἰἱκφυπουργὸς ᾿Ἔμπο- οἱου ἀπαντώντας σὲ διάφορες ἐρωτήῆσεις κατὰ τὴ διάρκεια συζήτησης Ὑιὰ τὴν Κύπρο ατῆ Ῥουλὴ τῶν Λόρδων, στὶς ὅ ποῦ μηνὸς. Φ Σὲ παρατήρηση τοῦ Λόο δου Μπράόκγσυεῖ ὅτι ἡ ῬΒσετ- τανία θὰ ἔπορεπε νὰ. ὅραστη- οναποιυηθεῖ περισσότερο γιά τὴν ἐξεύρεση λύσης στήν Κύ προ ὃ. Λόρδος Τοέφνκαον εἷ- πε: «Οἱ συνομιλίες συνεχίζον- ται ἡ ἀτμόσφαιρα παραμένει καλὴ, ἀλλὰ στὴ συνέχεια θά ὑπάρξει μιὰ περαιτέρω παύση λόγω τῶν ἐκλογῶν στὴν Κύ- προ. Ἐλπίζομεν ὅμως ὅτι θὰ σημειωθεῖ περαιτέρω πρόὀο- δος». Φὢ Ὁ «Λάρδος Μπρόκγουεῦ κατὰ. τὴ συζήτηση παρατήρη σε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ: ἀναίλη φθοῦν οἱ ἀκάλουθες µτρεῖς πρωτοδουλίες γιὰ τὴν περαι τέρω προώθηση: α) ᾿Ανασκόπηση τοῦ ὅλου Κυπριακοῦ προθλήµατος ἀπὸ τὸ Συμδούλιο Ασφαλείας: β). Νὰ ληφθεῖ σοδαρὰ ὑπό- φη ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοι- γότητα μιὰ καὶ ἡ Τουρκία καὶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι συνδεδε µένες μὲ τὸ ΝΑΤΟ καὶ Υ) Μέσα στὰ πλαίσια τῆς Κονοπολιτείας τῆς ὁποίας ἡ Κύπρος εἶναι µέλος. ὍὉ Λόρδος Τρέφγκαρν ἆᾱ- πάντησεν ὅτι γιὰ τὴν προώ- θηση τῶν πιὸ πάνω χρειάζον ταν πρωτοδουλίες φορες κατευθύνσεις. «Οἱ συ- νομἰλίες κάτω ἀπὸ τὴν αἴ- γίδα τῶν Ἡν. ᾿Ἐθνῶν παρα- μένουν ἡ µόνη πρακτικὴ ὁ- δὸς, γιὰ τὴν ὁποία καὶ συµ φώγησαν καὶ τὰ δυὸ µέρη», πρόσθεσε ὁ Λόρδος Τρέφ- Υκαργ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Σὲ ἐρώτηση τοῦ Λόρδου Σπὲνς σχετικἁ μὲ τὸ ἐνοί- κιο τῶν δάσεων καὶ τὴν ἀπαί τηση τῶν τουρκοκυπρίων ὅτι «τοὺς ἀνήκει τὸ 50, ὁ Λόρδος Τρέφγκαρν εἶπεν ὅ- τι «6ὰ .λάδουµε ὑπόψφη τὰ συμφέροντα ὅλων». «Ἔπιπρο σθέτως, εἶπε, ὁ εὐγενὴς Λόρ δος πρέπει γἁ γνωρίζει πὼς |, ἡ θέση µας στὸ θέµα τῶν πληρωμῶν γιὰ τὶς Βάσεις εἶναι ὅτι ἐπίκειται κάτι τέ- τοιο»., Ὁ τράυματισθεὶς Χαρ. Ταμανῆς Συνελήφθη ὄθαχρουος γιὰ τὴν ἀπόπειρα φύνου στὸν Ύμωνα Ὁ Χαράλαμπος ἘΤαμανῆς ὕβ χούνων ἀπὸ τὸ Όμοδος, κάτοικος Ὕψωνα, ρεοπώλης ἐναντίον τῆς ζωῆς τοῦ ὑποίου ἐγένετο .χθὲς στὶς 10.10 τὸ πρωΐ ἀπόπειρα νοσηλεύεται στὸ ἩἈΝοσοκομεῖο Λεμεσοῦ καὶ «φέρει διάφορα τραύ- µατα ἀπὸ σφαιρίδια (σκάγια) κυγηγετικοῦ ὅπλου, στὴν κε- φαλη, τὸ δεξιὸν ὦμο καὶ τὸ δεξιὸν αὐτὶ, ἡ κατάσταση του ἀπὸ διά- «τὸ Τούρκιχο χωριὸ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ 69 ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ ξίαρχου., ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΔΗΜΟ ΣΙΕΥΜΑΤΟΣ . Στὸ μεταξὺ, ὁ Κυδερνητι- κὸς Ἑκπρόσωπος ἀπαντώντας σὲ οχετικὴ ἐρώτηση, διέψευ- σε Χθεσινὸ δηµοσίευµα, ὅτι «ὁ στοατηγὸς Κομνηνὸς «φα- γώθηκε» ἀπὸ τοὺς Τούρκους». «Ἡ Κυθέρνηση, εἶπεν ὁ Ἐκ- πρὀσωπος, ἔκαμεν ἤδη δηλώ σεις πάνω στὸ θέµα τοῦ στρα πηγοῦ Κομνηνοῦ καὶ δὲν ἔχει νὰ προσθέσει τίποτε πάνω σ᾿ αὐτὲς. Τίποτε δὲν συνέδησαν ἀπ᾿ ὅτι ἀναφέρονται στὸ δη- μοσίευμα». Παράλληλα, ποίνωση, σχετικὰ: «Δναφορικὰ μὲ δηµοσίευ- μα πρωϊνῆς ἐφημερίδας στὸ ὑποῖο προθάλλεται ὁ ἴσχυρι- αμὸς ὅτι ἡ ἀνάκληση τοῦ Στρατηγοῦ Κομνηνοῦ σχετί- ζεται μὲ ἐκθιασμὺ ἀπὸ µέρους τῆς Τουρχίας πρὸς τὴν Ἑλλη γικὴ Κνθέρνηση μὲ σκοπὸ τῆ ματαίωση τῆς προσπάθειας ια ἁμυντικὴ θωράκιση τῆς Κύπρου, τὸ 'Ὑπονργεῖο ᾽Αμι- γης ἐπιθυμεῖ νὰ καταστήσει σαφὲς ὅτι ἡ πληροφορία αὐτὴ εἶναι ἀνακριθῆς. 3 Ἡ ἀνάκληση τοῦ Ἕτρατη νοῦ Κομνηνοῦ. δὲν. απρόγειται νά ἐπηρεάσει ιὲ ὁποιοδήπυτε τρόπο τὴν ἀμυντικῆ προσπά- βεια ἡ ὁποία θὰ συγεχιστεῖ μὲ τὸν ἴδιο οιθμὸ μέχρις ὁ- ἐπίσημη ἆνα- ἀναφέρει τὰ ἑξῆς κονληρώὠσεώς τής». ΤΥΠΟ ΙΣ : «Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΑΤΑ» ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ἀθὲς τὸ. πρωὶ ἄγνωστος -- προφανὸς Τοῦρκος --- δι- έρρηξε τὴν ἐκκλησία τοῦ χω- ριοῦ Πύλα καὶ ἄκλεψε ἀπὸ αὐτὴ ἕνα κηροπήγιο ἀξίας Ι0 λιρῶν. Ὅ δράστης, χρησιμοποίησε «αὐτοκίνητο τύπου «Ντατσοῦ Πὶκ - ἄπ», καινούργιο χωρὶς ἀριθμούς, τὸ ὁποῖο ἔκλεψε ἀπὸ τὸ χωριὸ [Πύλα. στὴ συγέχεια, ὁδήγησε τὸ αὖτο- πίνητο στὴν περιοχἡ τῶν 6ά- σεων Δεμέλειας, ὅπου διέρ- ρΏξδε ἀποθήκη χοιροστασίου, καὶ μετὰ τὸ ἐγχατέλειψε σὲ ἀπόσταση 300: µέτρων ἀπὸ Πέργα- μος. ὅμως εἶναι ἐμτὸς κινδύνου. Σχετιχἁ μὲ τὴν ἀπόπειρα κατὰ τῆς νωῆς τοῦ Ταμανῆ» ἡ Αστυνομία σννέλαθε χθὲς τὸν Μυριάνθη Χρίστου Τόκο ἀπὸ τὸ Ὅμοδος, κάτοικο Ύ-΄ φωνα νἐργάτη ὅ6 χρόνων. ὍὉ Τόπος προσάγεται σήµερα στὸ Δικαστήφιο γιὰ τὴν ἔκδο ση διατάγµατος «κρατήσεώς του, πρὸς διευχόλυνση τῶν ἆ- στυνομινῶν ἐρευνῶν καὶ ἆνα- κρίσεων. ᾿ Ἡ ἀπόπειρα κατὰ τῆς τῶ» Ἶς τοῦ Ταμανῆ ἔγινε τῇ στιν µῆ ποὺ αὐτὸς πάϊρε τὰ τῶα του στὴ μάντρά ποὺ θρίσκετιι ἔξω ἀπὸ τὸν ὝΎψωνα. 'Ὁ Τα- µανῆς δέχθηκε πιροθολισμό πυντγετικοῦ ὅπλου στην χεφα λῆ γι ὅταν ἔστριψε πρὸς τήν κατεύθυνση ποὺ ἀκούστηκε ὁ πυροθολισμὺὸς δέχθηκε δεύτε- ϱο. Τοαυματισμένος ὅπως ἢ- ταν στὴν χεφαλὴ καὶ στὸν ὤ» μο πατώρθωσε νὰ μεταθεῖ στὰ σφαγεῖο Ὕψωνα ποὺ θοίΐσκε- ται κοντά στὴ µάνδρα του, ὃ- που θρῆκε τὸν συνάδελφό του Ἀτέλιο Ἱτόλα, ὁ ὁποῖος τὸν μετέφερε στὸ νοσοχομεῖο. 4 Προκαταρκτικὲς πληρο- Φφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὰ ἐλα τήρια τῆς ἀπύόπειρας κεἶναν προσωπικὰ καὶ γιᾶ λόγους τι» μῆς. -3δὺ ΕΚ. ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. ΚΑΙ 24) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ ΘΑ ΛΟΣΟΥΝ 0 ΗΛ. ΟΥΑΣΙΤΚΤΩΝ.- - Οἱ Ηνω µέγες Πολιτεῖες ἀνήγγειλαν τὴν Χορήγηση πιστώσεων στὴν Τουρχία, ἵψους 350 ἑ- κατομµυρίων δολλαιρίων, δή- λωσε πηγἡ προσκειμένη στὴ σύγοδο τοῦ ΟΟΣΑ. Εἰδικώτε- ρα, μὲ τὴ΄ δοήθεια αὐτή, ἀν- τισταθµίζουν μερικῶς τὴ µείωση τῆς συµδολῆς τῆς Δυ τικῆς Γερμανίας, ἡ ὁποία, μὲ τὴ χορήγηση 295 ἑκατομμυ- Ρίων δολ]αρίων, ἰσοφάρισε πέρυσι τὴν Αμερικανική. Πράγματι, ἡ Γερµανικὴ ἀντι προσωπεία ὑποσχέθηκε χθὲς τὸ πρωὶ πιστώσεις 460 ἕχα τομµυρίων Γερμανικῶν µάρ- Κων, ἔναντι 560 ἑκατομμυρί- ων τὸ 1580, προσθέτει ἡ ἴδια πηγή. Ἡ ᾿Ἰταλία, ἡ Ιαπωνία καὶ ἡ Γαλλία συγκαταλέγονται, ἐπίσης, μετξὺ τῶν κυριοτέ- ρων δαγειοδοτῶν. Οἱ δύο πρῶτες διατήρησαν ἡτὶς πι- στώσεις τους, ἀντίστοιχα, σὲ Ι16ό καὶ 100 ἐνατομμύρια δολ λάρια, ὅπως καὶ κατὰ τὸ 1980. Ηταν οἱ µόνες χῶ- ρες, μαζὶ μὲ τὶς “Ἠνωμένες Πολιπεῖε, ποὺ ἀνήγγειλαν τὶς πιστώσεις σὲ δο]λάρια. , Ἡ Γαλλία, λένρ οἱ κύκλοι, ὑποσχέθηκε 410 ᾿ἑκατομμύρια Φράγνα, ΄ οὐσιαστικὰ τὸ ἴδιο ποσὸ ὅπως καὶ κατὰ τὸ |9κ0. Όμως, ἡ συµδολή της, ποὺ ἦταν τότε ἀντίστοιχη πρὸς 100 ἑκατομμύρια δολλάρια, θἀ εἶναι µικῥότερη, λόγω τῆς , ἀὐξήσεως τῆς τυμῆς τοῦ Α- μερικανικοῦ νομίσματος. 3ῇ ΝΕΚΡΟΙ ΜΙΑ ΣΝΤΡΒΗ ΝΕΡΟΠΛΛΝΟΥ ΜΠΟΥΕΝΟΣ Α.ΙΡΕΣ, 8... Στὴν ᾿Αργεντινή, ἐπιδατηγό ἆ- εροπλάνο ποὺ ἐκτελοῦσε ἑἐσω- τερικὸ δρομολόγιο κατέ- πεσε καὶ συνετρίδη κοντὰ στὸ Μπονένος ᾿Αϊρες μὲ ἀποτέλε- σµα νὰ σκοτωθοῦν τριάντα ἅ- χοµα ποὺ ἐπέδαιναν τοῦ ὁε. ροπλάνου περιλαμθανομένων καί τῶν πέντε μελῶν τοῦ. πληρώ- ματος, ΄Ο πιλότος τοῦ ἀεροπλάνου εἶχε προσπαθήσει ἐπανηλειμμένα νὰ τὸ προσγειώσει στὸ ἁτρο- δρόμιο τοῦ Μπουένος Αίρες, ἐπειδη ὅμως ατῆν περιοχη ἑ- πικρατουσε σφοδρὴ καταιγίδα καὶ ἡ ὁρατότητα ἦταν μηδὲν, τοῦ δόθηκαν ὁδηγίες νὰ κα- τευθυνθεῖ σ’ ἄλλο ἀεροδράόμιο, Τελικά ὅπως, ἀνέφερε σὲ σῆμα που ὁ πιλότος, μιὰ ἀπὸ τὶς δύο μηχανὲς τοῦ ἀεροπλάνου πῆρε Φωτιὰ ἐνῶ περνοῦσε μέσα ἀπο τὴν καταιγίδα, Τρεϊῖς βόΠΡ σιἠν ᾿᾽Αθήνα Σήμερα τὴν αὐγὴ ἐξερράνησαν στὴν Ἀθήνα τρεῖς αὐτοσχέδιες θόµμθες ἔξω ἆ- τὸ ἰσάριθμα ᾿Αστυνομικὰ κτίρια μὲ ἁπο- τέλεσομµα νὰ προκλαθοῦν ὁπμιὲς σὲ τζά- μια τῶν κτιρίων καὶ σὲ δύο αὐτοκίνητα τῆς ᾿Ἀστυνομίας. Θύματα δὲν ὑπάρχουν Τὴν εὐθύνπ γιὰ τὶς ἐκρήξεις δὲν ἔχει ᾱ- ναλάθει ὡς τώρα καμμιὰ ὀργάνωσῃ, Σελίδα ά 6.50 'Ὁ γύρος τοῦ κόσμου μὲ τὸ Ῥίτζουεη, 9.δ6ό Τὸ αὐτοχίνητο ρέας. τῆς πα- , ἈκχκΚΑΧΧΧΧΧΧΧ τν ρασοιόορωνο Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΛΕΠΕΙ Ἑλληνικὴ ΤΙ-ΒΙ. Ἐχπκρίοεις κατὰ τῆς τουρκικῆς κυθερνήσεως διατυιώνει ἡ εΓκιούν Αϊντίν», γιατί, ὅίως γρόφει, εἡ φωνὴἠ τοῦ τουρκικοῦ ραδιοφώνου παύει νὰ ἀκούγεται καὶ ἡ εἰκόνα τῆς τπλεοράσεως παύει νὰ εἶναι ὁρατή, μο- λις ἐξέλθπ κανεὶς ἀπὸ τὰ Στενὰ τῶν Δαρδανελλίων». Φ Φ 9 Ἡ ἐφημερὶς προσθέτει ὅ- τι, σὰν ἀποτέλεσμα τῆς ἆ- διαφορίας αὐτῆς τῶν ἁομο- δίων, ὁ λαὸς πῶν τουρκικῶν περιοχῶν τοῦ Αἰγαίου πα- ρακολουθεῖ τὰ ποογοάµµα- τα τῆς ἑλληνικῆς τηλεορά- σεως. , Ἡ «Γχιοὺν ᾿Αϊντὶν» χα- οακτηοίζει τὸ γεγονὸς σὰν σοθαρὸ σφάλμα τῆς Τουρ- χίας, «καθ Ἡν στιγμήν ἡ Ἑλλὰς ὑποστησρίξει ὅτι τὸ Αἰγαῖο εἶναι δική της θά- λασσα καὶ κάνει ὅ,τι µπο- ρεῖ γιὰ νὰ ἀποδείξη τὴν ἆ- λήθεια τοῦ ἰσχυρισμοῦ αὖ- τοῦ». --θ.--- Μετεδόθη ψὲς στὴν Ἑλληνικὴ τηλεόραση τὸ τε- ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΙΣ... ΜΙΚΥ Λευταῖο ἐτεισόδιο τοῦ «ελούνα Πάρκ»,. Στὸ ἑ- πειοόδιο αὐτὸ κλήθηκαν καὶ πῄραν µέρος πολ. ἢοὶ τραγουδιστὲς καὶ ἠθοτιοιοὶ σὰν γκὲστ στάρ. τὴ φωτογραφία οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ ελούνα Πάρκ σὲ μιὰ ο ο σαν 4 ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ «Τὸ αὐτοκίνητο τῆς πα- ρέας» εἶναι ὁ τίτλος τῆς νέας τὴλἐοκτικῆς ᾿' σειρᾶς ποὺ θὰ ἀρχίσεί τὴ µετάδο 'ἀπόφι στὶς 9.35. : σειρᾶς (ποὺ θὰ ὁλοκληρωθεῖ σέ ἕ- ξι πενηνιάλπτα ἐπεισὸ- δια) εἶναι ἡ ζωὴ πέντε νεα ρῶν Φφοιτητῶν τ Χάρδαρτ τὴ στιγμὴ ποὺ πρωτο Ὑνωρίστηκαν µέχρι ποὺ θὰ ξανασυναντηθοῦν σὲ µμιὰ σννιστίαση τῆς τάξης τους 25 χρόνια ἀργότερα. Στὴ σειρὰ ποὺ εἶναι 6α- σισµένη στὸ µπέστ σέλλιρ ποῦ Αντον Μάϊρερ πρωτα γωνιστοῦν οἱ Πέρρυ ΚίγΥκ, Μπροὺς Μπότλαϊτνερ, Ντέμ πορα Ράφιν, Έντουαρντ Αλμπερτ, Τζὼν Σή, Σάρον Γκλές, Ο Στὸ ἁποφινὸ πρῶτο ἐ- πεισόδιο τῆς σειρᾶς οἱ πέν πε νεαροὶ, Ράς, ῥῬΡὸν, Τὸ πληρες : 50Ο Έναρξη, Ὁ Λόλεκ ! καὶ ὁ Μπόλεκ | 5.15 Ἡ κχιονοστιδάδα 5,45 Μάθηµα Γαολλικῆς 6.00: Εἰδήσεις 6.05 Εἰδήσεις καὶ ᾿Ἐπίκαιρα στὴν | Τουρκικὴ 6.20 Εἰδήσεις στὴν ᾿Αγγλικὴ 6.90 Ὁ γύρος τοῦ κόσμου μὲ τὸν Ρίτζουεη 7.15 Γιὰ τὴν ὕπαιθρο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ϐ ΜΑ ΡΟΥ 19861 Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα Εἰδήσεις ν Ἑλληνικὴ μουσικὴ 0645 Σήμερα ἳ 0700 Καλημέρα σας 0715 Δελτίο τιμῶν 0730 Εἰδήσεις 0740 ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ µουσικὴ παραγωγἡ 0830 ᾿Εμεῖς καὶ ην ὁ κόσμος µας 0930 Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 0945 'Ἡ ὀρχήστρα Νέλσον Ρίντλ 1000 Εἰδήσεις 1100 Γιὰ ἕνα ἀνοιξιάτικο πρωϊνὸ 1200 Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα 1330 Εἰδήσεις 1340 Μηνύματα πρὸς ῥἐγκλωδισμένους 1400 ᾿᾽Αϕήγημα 1415 Μουσικη καὶ τραγού- δια γιὰ τὴν ἄνοιξη 1445 Βελτιῶστε τὰ ᾽Αγγλικά σα 1500 ᾿Απογευματινὴ : συναλίᾳα 1600 Εἰδήσεις 1605 Γιὰ τὰ μεγάλα παιδιὰ 1630 Τὰ τραγούδια ποὺ προτιμᾶτε 1700 ᾿Ηχὼ τῶν γεγονότων 1730 Συνθέσεις τοῦ Γρη- Ὑόρη Μπιθικώτση ἀπὸ απόψε στή Τν 10:25 Ποράξενες ἱστορίες ἵ προσ ο γράφονται στὸ Πανεπιστή- µιο τοῦ Χάρδαρι,. Γρήγορα γίνονται Φίλοι καὶ συµµερί ζονται τὶς χαρές τῆς Φοιτη τικῆς ζωῆς. Κάτι ἄλλο ποὺ μοιράζονται εἶναι --τὸ πολυ.. τελές μετατρεπόµεό αὐτο'΄ κίνητο τοῦ Ζάν. Ξοφνικὰ ἡ “ροσύκή ᾿πῶν΄ πέντε συγκεν τρὠνεται πάνω στὴ χαριτω µένη φοιτήτρια Κρίς. κ Ἀα Ο ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΡΙΤΖΟΥΕΗ Θὰ μεταδοθεῖ ἀπόφε στίς |. 6.30 μμ. τὸ πρῶτο ἀπὸ δύο µέρη τῆς ταινίας «Ὁ Ὑῦρος τοῦ κόσμον μέ τὸν Ρίτζουεη». ϐ Ἔντεκα ἄντρες καὶ μιὰ γυναίκα) κάνουν τὸ γύρο τοῦ κόσμου µέ τὸ γιὼτ «λτέμπεναμς» καὶ κωδερνή- τη τὸν θαλασσοπόρο Τζὼν Ρίτζουεη. ό πρόγραµµα 7.445 Λάουρα 8.30 Εἰδήσεις 9.00 Συνέντευξη μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς ΝΕΔΗ- ΠΑ κ. ᾽Αλίκο Μιχαη- λίδη 9.35 Τὸ αὐτοκίνητο παρέας τῆς «Τὰ μυστικὰ τῆς κρεθδατοκάµαρας» 10.55 Εἰδήσεις. τὸν δίσκο μὲ τὸ γε- γικὸ τίπλο «Μογαλο- πρέπειαν Εἰδήσεις Ἡ ὥρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ Ἐκπαιδευτικὰ θέµατα Ἐλαφρὰ Μουσικὴ ᾿Ορχήστρας Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων Ἡ ὀρχήστρα Τοσκάνο σὲ Ὑνωστές Ἕλληνι κὲς μελωδίες Λαϊκὸ Πανεπιστήµιο Ἑλληνικὴ ὀρχηστρικὴ μουσικὴ Ό,τι μᾶς ζητήσατε Εἰδήσεις Μουσικὴ τζάζ 1500 1805 1845 1915 1930 1940 2000 2035 2100 2200 2210 2230 2300 2305 να ἡμίωρο μέ τοὺς τραγουδιστές µας Εἰδήσεις Μουσικὴ μές στὴ νύχτα Εἰδήσεις ᾿Ἐθνικὸς Ὕμνος 2400 0005 Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0900 Ἡ ὥρα τῆς ὅπερας 1000 Ειδήσεις 1005 Μουσικὲς µμινιατοῦρες 1020 Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο 1035 Μουσικὲς μινιατοῦρες (συνέχεια) 1100 ᾿Απὸ τὴ δισκογραφία τῆς Υαλλικῆς μουσικῆς 1130 - 1200 Συνθέτες πα- ει θομπότὶ ὍὉ γέος Μίκν γοµάξει ΜΕΤΑΛ - λαιᾶς μουσικῆς Φ Ακόμα καὶ τὸ θρυλικὸ ποντίκι τοῦ Γουώλντ Ντίσ- γεῦ, τὸ Μίκυ Μάους, ἡ ἔπο- χὴ τῶν «Διαστημικῶν Λεωφο οείων», τῶν «πυρηνικῶν ἐργο στασίων» καὶ τῶν «Ίλεκτοο- γικῶν ὑπολογιστῶν», τὸν ἕκα ὃ- αν ΜΙΚΥ καὶ ἔχει τὴ φιγούρα ἑνὸς σα- ᾷλοῦ ρομπὸτ μὲ δύο αὐτιὰ µι- κυμαουδίστικα. Τὸν ἔφτιαξαν οἳ παραγωγοὶ ἑγὸς παιδικοῦ προγράµµατος πῆς Αι Τὶ ΕΒὶ ΟΑνεξάστητης Βοεττανικῆς ηλεοράσεως), ὅπου ας εἶναι ὁ «Μέταλ - Μίκυ», τὸν ὁποῖο μὲ διάφορες «Φράσεις τοῦ. ίου θέλουν νὰ κά- στοχε «ετὸ μεγάλο µου ὄνει» Φό εἴθας λὰ δυἳ «πό σο θέλω νὰ χορέψκο μὲ τὶς μπαλαρίνες τοῦ τάδες µουσι- κοῦ σόου» καὶ ἄλλα παρόμοια. ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ «(Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) ᾽ , 199 ἨΠυροσθεστικὴ 199 Ποῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΤΝΟΜΙΑ }Αοχηγεῖο Αστυνομίας 409555 ΄ 2Αξιωματικὸς Ἠπηρεσίας 4092606 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκωσία δ1111 Λεμεσὸς 68411 Λάρνακα 62266 Πάφος 53964 ΒΛΑΒΕΣ ἠηηλεφώτου 191 ἡέλεξ 60566 Ἠλεκτοικοῦ οεύματος 625001 αΥδρεύσεως 39291 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΒΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 041---54589 2925, Ρ.Ι.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 86 ΜΑ ΡΟΥ 1281 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαρμακεῖον «Κόσμος», 'Ο- δὸς Λάρνακος 87, Παλ- λουριώτισσα Τηλ. 37020 Φαρμακεῖον Ξενοφῶντος 2, 'Οδὸς Κύκλωπος 98 (ἕ- νΝαντι Μελκονιὰν) Τηλ. 54323 Κώστας Φιερεκύδης, Μετοχί ου 59 (Ρεδέκκωο Κὼρτ) Τηλ. 54950 ΛΕΜΕΣΟΣ Πανίκος Χατζηγεωργίου, 'Οδὸς Γιλτίζ 3 (έναντι Τ)Κ Νοσοκομείου) Τηλ, 58198 Κάτια Λαμάρη, Λεωφ. ἡΜα- καρίου Γ΄ 187 Τηλ. 54978 ΛΑΡΝΑΚΑ Χρυσταλλένη Ηλία, Γρίδα Διγενη 7, 97408 Λεωφ. Τηλ. ΠΑΦΟΣ Μιτοχικὸν Φαρμακεῖον ΣΕΚ, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 175 Τηλ. 33820 Ἡ ἀΑΕΙΛΙΝΗ’ πππιππσπσπυσ ας μα ΟΣΗ λα” ο ται!) ο ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΗ ΟΧι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΚΕΙΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ Σέ ἱνοτιτοῦτο αἰσθητικῆς δούλευε ἡ Μισὸλ Τόρ- ρες, πρὶν ἀσχολπθεῖ μὲ τὸ τραγούδι κα, ἄργοότε ρα, μὲ τὴν τηλεόραση, Πρὸς τὸ παρὸν, δὲν παί- ζει ἀκόμπ σὲ σήριαλ, ἀλλὰ ἐμφανίζεται συχνὰ ώνπας σὲ σόου κοαὶ χο- στὴ μικρὰ ὀθόνπ τραγουδώνπ' ρεύοντας. Θεωρεῖται μάλιστα μιὰ ἀπὸ τὶς σπιὸ πε- τυχπµένες τραγουδίστριες, ἂν καὶ οἱ πιαραγωχγοὶ τῆς τπλεοράσεως ἑπιμένουν ὅτι διαθέτει καὶ ὑ- ποκριτικὸ ταλέντο καὶ σκάτονται νὰ τὸ χρτισίμο- ποιῴσουν σὲ τηωλεοπτικὲς σειρὲς. ἍἩἍἍἉΧΑΑΆάπ ΧΧΧ Χ. ΜΙΚ«ΡΑ-ΜΙΗΡΑ ὢ Ἡ σοῦπτερ στὰο τοῦ Χόλλυγουντ Μπάρμπαρα Ῥτρέϊζανν ἀνήκχει πιά στὴν αἰωγιότητα, Οχι δὲν ὅγινε ἀναδημαϊκός, ἀλλὰ τὸ κέρι- γο ὁμοίωμά της μπῆχε δί- πλα στὰ ἄλλα 200 τῶν µεγά λων τοῦ θεάµατος, στὸ περί Φημο μονσεῖο κερίγων ὅμοι- ωὠμάτων τοῦ Ορλάντο τῆς Φλόριντα. 'Ἡ κχέρινη Μπάρ µπαρα εἶναι «ντυμένη, στὸ μουσεῖο μὲ κοστούμι ποὺ φοροῦσε στήν περίφηµη ται νία της «Χελόου Ντόλι». Ἡ δηµοφιλὴς ἠθοποιὺς μὲ τὴ γλυκειὶὰ φωνῆ καὶ τὴν αἰσθητικὰ «ἀκαλαίσθητη» μύτη θεωρεῖται ἀπὸ τὰ πιὸ ἀκριθοπληρωμένα πρόσωπα τοῦ Χόλλυγουντ. Γι αὐτὸν ἀποιδῶς τὸ λόγο ὅπως καὶ γνὰ τὴ µεγάλη της ἐπιτυχίι, ἔχει ἐπισύρει τὸ φθόνο ἆρ- κετῶν συναδέλφων Της. Τουλάχιστον θηλυκῶν, Ὑια- τὶ στοὺς ἀρσενιχοὺς ἡ Μπάρ µπαρα εἶναι πὀλὺ ἁγαπητή. Φ Ἐὸν 2ὔχρονο γιὸ τοῦ Τζαίημς Μαΐησογ, Μόογ- καν,, διόρισε στὴ θέση τού διευθυντῆ ᾿Βθιμοτυπίας τοῦ Λευκοῦ Οἶκου ὁ Ῥόναλντ Ῥήγκαν.: Ὁ Μόογκαν, ποὺ θὰ κερδίζει δυόμισι ἑχατομ- μύρια δραχμὲς τὸ χρόνο, θά ᾠποδέχεταν τοὺς ὑψηλοὺ: προσκεκλημένους, θὰ διαλέ- γει τὰ δῶρα τους καὶ θά διοργανώνει γεύματα πρὸς ΙςΟΙΝΟΝΙΗΙ{ςΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΚΑ μαμά ή αμ Μεθαύριο. Κνριακἠ Μ. ὁ αοχιαλδκστος. : : θἀ: συλλειτουρ γήσει μετὰ τοῦ Σεθοσµιωτά του Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ. Χρυσάνθου στὸν Ἱἱερὸ Ναὸ Ἁγίας ΓΠαρασκευῆς Λει δάδια Πιτσιλιᾶς. . Μεθαύριο Κυριακὴἠν ὁ Θεοφι- λέστατος Χωρεπίσκοπος 2α- λαμῖνος κ. Βαρνάδας θά λει- τουργήσει καὶ κηρύξει στὸν ἱερὸ Ναὸ Αγίου ᾿Ἐπιφανί- οὐ στὸν “Άγιο ᾿Επιφάνιο. -- Ὁ [ανοσ. ᾿Αρχιμ. κ. Φώ ὁήρου κι, ΄ τνος Κωνσταντινίδης θὰ, λει πουργήσει καὶ κηρύξει στὸν Συνοικισὸ Στρόδολος . Ὁ. “Ἱερολογιώταῖος Διόκο- νος Παῦλὸς Μαντοδάνης θὰ κηβώξει σιὀν᾽ Συνοικιόμὸ ἍΑ Υύυ Μάµαντος. -- Θὰ κηρύξουν οἱ Θεολό γοι τῆς “ἱερᾶς ἸΑρχιεπυσκο- πῆς κ. Μιχαὴλ Λοϊζίδης στὸν Καθρδρικὸ Ναὸ 'Ἁγίου Ιωάννου, κ. Τάκης Χριστοφό ρου στὴν Πάνω Λακατάµια, κ. Αντώνιος Αντωνιάδης στοὺς Ἰαπέδες, κ. Θεοχάρης Σχίζας στὴ Μαλούντα, κ. ἣν χαἡλ. Χ΄΄ Κυυμῆς στὴν ΕΥ μη ρθῃΕΕθ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 1, Βοηθὸς ψφάλτη. 9. Πολύτιμη πἐτρα (καθ.). -- Προτρεπτικὴ ἐπιφώνηση. 8. Γυναικεῖο χαϊδευτικὸ. --- Τίτλος µποιητικῆς συλλογῆς τοῦ Γιάννη Ῥίτσου Δ. Κάτοιχον ἑλληνικῆς πό- λης. δ. Δημοφιλὴ ἀθλητικὰ ἆρ- χικὰ. --- Πολλὲς γυναῖκες τὸ αἐπιθυμοῦν (ξεν.) 6. Αρθρο. -- Προφυλάσ- σει ἕνα περιεχόµενο. --- Συ- μναστικὸ παράγγελµα. 7. Φανταχτερὰ τὰ χρώματά της. -- Είχε τὴν ἀγοραστικὴ της ἀξία, 8. Παλιοὶ συμθολαιογράφοι. 9. Πολίχνη τῆς Σαντοοί- γης. --- ᾿Ἠπώνυμος σπόνδυ)]ος μὲ τὸ ἄρθνο του. 10. Ἱεροὶ χῶροι, ΚΑΘΕΤΑ 1. Πλανόδιος ἠθοποιὸς καὶ µεταφορινἀ, ἀγύρτης 9. Φημισμένο µμνυθιστόρημό τοῦ ᾽Αλμπέρτο Μοράθια, χω: οἷς τὸ ἄοθρο τον. δ. Σημαντικὴ πόλη τῆς Ῥαλλίας, -- Ἕνα ὄργανό µις (ἀντιστρ.) 4. »Αραθικὺ ἀνδοικὸ ὕνομά -- Μιὰ συγγένισσα, ἄν... ὃι- πλασιαστεῖ. δ. Σὐντομογοαφία ἀνέμου, -- Γνωστὰ ἰρλανδικὰ ἀρχικά. - Μεγάλος Γάλλος µικοοδιο λόγος, συγεχισιὴς τοῦ ἔργου τοῦ Παστὲρ. 6. Σημαντικὸ στή γενικῆ Ἰ. «... ]νὲς», θεατοικὸ ἕορ- ΎΥο τοῦ Κασόνα -- ᾿Αρχικὰ ὀργανισμοῦ µας. δ. Χρήσιμα στὸν ἄνθρωπο. -- Μετριχὴ µονάδα. ἑλάττωμα, 8. Σοφὸς, δάσκαλος τοῦ Σαμουήλ. --- Ξένη... δασίλισ- σα. --- Όμοια ποιοτικὰ. 10. Πλουτοπαραγωγικὴ πε- οιοχὴ τῆς Ο.Λ. Γερμανίας -- Ἐ]δικὸ οἰκοδόμημα, ΑΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΔΙΣΚΟΦΟΡΙΑ 9. Ἱ- ΣΠΑΝΙΚΗ ὃ, ΕΛΑΤΑ -- ΠΑ 4. ΣΟΔΑ --ΣΥΡΟΣ ὃ, ΑΡΑΜΑΙΙΚΗΣ 6. ΦΙ -- ΑΡΝΟ -- ΑΑ 1. ἩΒ ΚΑΡΟ ΤΣΑ α. ΣΩ --Ιδε ---ΣσικΙ ἃ. ΗΝΙΑ -- ΦΑΚΟΣ 10. ΑΣΠΙΡΙΝΗ. ΚΑΘΕΤΑ 1. ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ 9, Ι- ΣΤΟΡΙΚΩΝ 0. ΣΠΑΔΑ-- ΙΑ 4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ο) ΟΝΕ --ΔΟΡΑ 6. ΦΙ-- ΣΙ ΤΗΦΙ Ἱ. οϱ ΚΟΥΚΟΣ,Ι -- ΑΡ Α. ΡΗ -- ΕΗ --Α- ΣΚΙ 9. ΠΟΣΑ --ΚΟΝ 10. ΑΙΑΣ -- ΑΝΙΣΗ. κωµη, κ. Ἰωάννης ὙΤανὴς στὴν Κάτω Αευτερά, κ. Τε ώργιος Γεωργιάδης στὸ Πα ρεκκλήσιον τῆς “Ἱερατικῆς Ὃ καὶ κ. Μιχαὴλ Μιχα ης στὸν ἱερὸ Ναὸ Αγί- ου Νικολάου Λυκαθητοῦ. --Μεθαύρυο Κυριακὴ ὁ [Πα- ον ατος Μππροπολίτης κ. λειτουργήσει καὶ κηρόξει στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ 'Αγίου θεοδώ ρου [άφου καὶ θὰ προστεῖ τοῦ μνημοσύγου τῶν Δημάρ χων τῆς Πόλεως. --- Ὁ Πανοσ. ἸΑρχιμ. κ. Μακάριος ᾿Εγκλειστριώτης θἀ λειτουργήσει καὶ κηρύξει στὸ χωρίο Κωνιά. κ Ἡσαπλα Όσα ρωώτατος Μητροπολίτης ἄνρη γείας κ. Ώρηγόριος θὰ λει- τς στα, ως εἰ αγγέλου ἡλ. στὴν Πλαταγιστάσα. κι ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Ὁ δρ. Γεώργιος Μαραγ- κός, ἰατρός, µέλος τοῦ Ἑλ ληγικοῦ Πνευματικοῦ Ὁμίλου Κύπρου, εἰσέφερε στὸν ὅμι λο 450.-- γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Γ΄ τόµου τῆς σειρᾶς «Νε οελληνική Βιδλιοθήκη», ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος στὸν Αγ. Σικελιανό, εἰς µγήµην Ὦτοῦ ὁδιλοοῦ του ἀξμγηστου δη ἐπνήμ ολ ο ομδιω του τοῦ η, ἀντὶ μημιάσόνου, ᾿ ο Ἡ µορφωτικὴ Ὕπηρε- σα τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί ας εἰσέφερε σιὸ Κυπριακὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο καὶ ᾿Αρ- χεῖο 100 να τς ον νοροη ο Ὁ κ. Πρόδρομος Παπαδα σιλείου, δηµαρχεύων Αμμο- χώστου, εὐσέφερε |Ι50 λίρες γιὰ ἐνίσχυση τῆς ἔκδοσης τοῦ Μουσείου γνὰ τὸ Χάλα Σουλ τν Τεκκέ. -- Ὁ Πρόεδρος τοῦ Κυπρι αχοῦ “Ἱστορικοῦ Μουσήου καὶ Αρχείου κ. Πέτρος Στυ λιαγοῦ ἐξέφρασε τὶς θερμὲς ευχαριστίες τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱ- δρύµατος γιὰ τὶς εὐσφορὲς. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ αζΗΤΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ἡ Ἐκ λησιαστικὴ Ἔπι- προπεία τῆς ὑπὸ ἀνέγερσιν Εκκλησίας Αγίας Μαρίνης Πυργῶν Λάρνακος ἀνακοι νῶνει ὅτι, ἡ κληρωθεῖσα τη λεόραση μάρκας Τελεφούν τά 26 πο ών παραμένει ἆ- ήτητη. Ὁ τ ὁς ἀριθμὸ εἶναι 9606. Ἠλσος θείος ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εἰς µνήµη Αἱμιλίου Αἱ- µιλιανίδη εἰσέφεραν: -- Ἡ ἁδιλφὴ του Φαί- δρα Ταδερνάρη Ε25. --- Ἡ κ. Ἡρὼ Γιωργαλλί- δου {5 καί ἡ κ. Φάνη Κυ- πριανοῦ Ε5 ὑπέρ τοῦ Παι- δικοῦ Σταθμοῦ «ΜΑΝΑ». -- Ἡ κ. Φωτεινὴ Κότσα- πα δι. ἡ δ. Διάνα Μαύρου ἀνὰ Ε2 εἰς µνήµη Γιωρκά- τζη Σταυρῃ. -- Ὁ κ. Πάνος ᾿Ιασωνί- δης Ε2 εἰς µνήµη Τάκη αΑ γατολίτη. πιμµῆ τους. Όπως Ὀλέπετε οἱ καλλιτόχνες Εχουν κατα- λάδει τὸ Λευκὸ Οἶκο. ὢ Τὸν ἀάχοογο ἐπιχειοη- µατία Ῥίτσαοντ .Κόεν παν- τρεύτηκε στὸ ἨΜπέδευλνυ Χὶλς σιὰ 82 της Χχούνια ἡ κόρη τοῦ Φράνκ. «λδινάτριι, ὢ Μιὰ γυναίκα ποὺ οτὰ σαράντα της χθύνια ἄνακα- λύπτει τὶς χαρὲς τῆς σεξου- αλικῆς ἐλευθερίας ὑποδύ- εται ἡ Σίρολεῦ Μὰκ Λαίην στὴν πελενταία της τῶνα «Αλλαγὴ ἐποχῆς». Ἐλναι μιὰ κωμωδία ὧν αὐτὲς ποὺ ἀγαπᾶ ἡ Σίολεῦ, ὅπου µέσα ἀπὸ τὸ ξέόπασμα τοῦ γέλιου σοῦ δίνεται ἡ εὖὐ- παιρία νὰ παρατηρήσεις τὴ ζωὴ μὲ φωτεινὸ µάτι. «Εἶμαι ὁ δεινόσαυρος τοῦ Χόλλυγουντ», εἶτε γε- λώντας σὲ συνέντευξή τη. ἸΑγήκω στοὺς λίγους ποὺ ἐπέζησαν μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια». Στὴν ταινία ἃ Χ{ρλεῦ κρατᾶ τὸ οὐύλο μιᾶς γυναίκας, ποὺ ἀφοῦ πε ρασε ἄσχημα συδυγικὰ χού- για ἀποφάσισε νὰ χωοίσει καὶ νὰ ζῆσεν τὴ ζωή τής, Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἡ διάσημη ἠθοποιὸς εἶναι μιὰ ευτυχισμένη γυναίκα. Παντρεύτηκε τὸν ἄντρα της ποὶν 26 χρόνια καὶ δὲν ἔχει κανένα παράπογο ἀπὸ τὴ ζωή της µαί που. θεύματα ΘΕΛΤΡΑ ΘΙΑΣΟΣ ΦΙΡΦΙΡΗ: ᾿όρ. [ὶ Φφέας, Κακοπετριὰ, «Ο- που ἔσιει πολλοὺς πε- τεινοὺς» ΘΙΑΣΟΣ ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΥ: Ριάλτο, Λεμοσὺς, ὅρα 6.30 μ.μ. «Ἡ Τταλλοῦ ἡ προξενήτρα» ΘΙΑΣΟΣ ΠΑΓΑΔΗΜΗΤΡΗ: αι τοὸς ὥὅρα 9 μ.μ. ἁλια μαῦρα δόξα σοι ὁ Θεός». ΚΙΝΗΝΑΤΟΙΡΑΦΟΙ ΔΕΥΚΟΣΙΑ ΝΤΙΑΝΑ. 5: Έαρπορι δ0 ΝΤΙΑΝΑ 4 Ἐὶνγι Κὐνγκ ΜΙΜΟΖΑ: Τὸ ἄγοριο αννη- γητὸ τοῦ φονιᾶ ΑΣ: Παρθενικὸ κορ- ΑΘΗΝΑΙΟ: Οἱ 4 τῆς ἡραϊ- κῆς Ταξιαρχίας ΡΕΤΖΙΝΑ: Τζέημς Μπόντ, Ποάκτωρ 007 στήν ὑπηοε- σία τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειό- ω τητος ΞΗΝΑ: Στάνιμαν ὁ ϱνψο- κίνδυνος δραπέτης ἩΒΛΛΑΣΕ τὴ φολιάἁ τῶν κοοχοδείλων ΒΑΡΝΑΚΙΔΗ ἍὙΣτρόδολος: Ὁ ἄνθοώπος --- Αράχνη ξανακτυπᾶ ΛΕΜΕΣΟΣ ΡΙΑΛΤΟ: ἩΜπροὺς Λῆ, ἐπ- στρέφω γιὰ ἐκδίκηση ΚΡΥΣΤΑΛ: Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ γαρύφολλο ΠΑΛΛΑΣ: Πρανίτα ἀπὸ λε- µόνι Νο, δ. ΒΟΔΟΣ: Ὁ χορὸς τῶν κα ταραμέγων ΡΕΚΑΛ: Τὸ αγυμνὸ φωτο- μοντέλο ΟΘΕΛΛΟΣ: ᾿Αστυνόμος ὃν ώξεων τοῦ ἐγχλήματος ΑΡΙΕΛ: Μυστικὴ ἀποστολὴ γῆσος τῶν Αρκτων ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: Τὸ παιγνίδι τοῦ θανάτου ΡΕΞ: 'Ο κανένας θὰ Ἐανα- κτυπήσεν ΑΤΠΚΟ: ΤΣΙΑΝΜΠ ΟΘΕΒΛΛΟΣ: Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ γαρύφαλλο ΦΟΣ 2ΗΝΑ: ᾿Ἐπικίνδινη πτήςτ ΑΤΤΙΚΩΝΙ: Οἱ ἥρωες πυ- λεγεῦν γιὰ τοὺς ἔξυπνους ΥΠΑΙΘΒΟΣ ΕΚΑΛΗ Κακοπετριὰ: Ταξν ἀρχία Διαθόλων ΠΕΡΑΜΑ Νήσου: Σαντο- κάν, ἡ ἐκδίχηση τοῦ Τίγρη ΕΚΡΗΝΑΙΟ Δερύνειας: Κα. θάρµατα τοῦ Λὸς, Ανιὸν ες ΑΠΟΛΛΩΝ ᾿Αραδίππου: ὉὮ Κῶτνσος στὴν ΕΟΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι Τὰ θη- ρία τοῦ κολλεγίου ΛΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: τὰ «άνω Γῆς Μαδιὰμ θα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΙ ΟΥ 1981 κα ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΕΝΑ “ΜΠΗΤΛ᾽’ Ἐχιανεμφάνιστπ τῶν τριῶν «πήτὰ» --- ὅσοι ὀπέμειναν μετὰ τὸν θίαιο καὶ. ἄδικο θάνατο τοῦ τζών θὲδαια νὰ ξαναγίνουν γκρούπ. Ἁπιλῶς λέννον - στὸ Λονδίνο. Δέν πρόκειται τοὺς εἶδε οε ἕνα γεγονός. Εὐχάριστο αὐτὴ τὴ φορά. Και, συγκεκριµένα, ὁ γάµος τοῦ Ῥίνγκο Στάρ '(Φωτο γραφία) μὲ τὸ ἀπὶ πολὺ καιρὸ κορίτσι του, τὴν πανόµορφη Μτιάρµπαρα Μγιάχ. Ὁ γάμος ἔγινε προχθὲς στὸ Λογδίνο κι ἀνάμεσα στοὺς κα λεσµένους ἅπταν ὁ Πώὠλ Μὰκ Κάρτνεύ καὶ ὁ Τζὠοτς ἸὙΧά: 0ἱσσον μὸ τὶς γυναῖκες τους. ΣΑξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Μπάρμπαρα ἨΜπὰάχ εἶνω Ύνω- ΛΠΛΡΟΓΗ ΜΑΙ ΓΝΩΣΗ στὴ γιὰ τὶς ἐμφαγίσες της σὲ τολμηρὲς ταινίες, καί, µά- λιστα μιὰ ἀπὸ τὶς ταινίες αὖ- τὲς ἔχει γυοίσει κατὰ ἕνα µε γάλο µέρος της στὴν Ἑλλά- δα. : ΚΛΊΟΙΚΟΥ ΑΣΟΝΝΠΗ λΑπαγωγὴ κατοίκου ”Αστρο µερίτη καὶ ἄσκηση δίας ἐναν- τίον του καταγγέλθηκε στὸν Αστυνομικὸ Σταθμὺ τῆς Κοι γότητας, Συγκεκοιμένα καταγγἐλθη- κα ὅτι πρόσωπο, τὸ ὁποῖο κα: τονοµάστηκε, ἀπήγαγε τὸ θύ- µα του σὲ ἀπύσταση 2--ὂ µι λίων ἀπὸ τὸ χωοιὸ καὶ μὲ τὴ χρήση δίας τὸ ἐγύμνωσε καὶ τὸ ὀἐγκατάλειψε, παίρνοντας µαζί τὰ ἐνδύματά του. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ὁ δράστης µπῆκε στὸ καφε- γεῖο τοῦ ᾿Αστρομερίτη, πέτα- Ἐε τὰ ροῦχα τοῦ θύματος στὸ πάτωµα καὶ εἶπε «Νὰ τά ροῦχα τοῦ φασίστα». ὍὉ ᾿Αστνυνομιχὸς Σταθμὸς »Αστροµερίτη, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιχοινωνήσαμε, δὲν διέψευσε τὸ συµθάν, ἀλλὰ ἀρνήθηκε γά δώσει ὁποιαδήποτε στοιχεῖα., χρήσιμη στὸν κὲς, ὡστόσο, οΡὐΣσκοπιο-δ ΕΡΙΟΣ 21.9 ---19.4 Τὰ πράγματα στὸν οἰκογενειακὸ τοµέα, ὁ- πωσδήποτε δὲν πᾶνε καὶ τόσο καλά, ὅμως εἶναι ἐποκλειστικὰ καὶ µόνο ἡ δική σας στάση ὑπεύθυνη γιὰ ὅλα. ΤΑΥΡΟΣ 20.4 --20.5 Μιὰ νέα γνωριμία αὐτὲς τὶς ἡμέρες σὲ φὶ λικό σας σπίτι, θὰ σᾶς φανεῖ ἐξαιρετικὰ Ἐκμεταλλευθῆτε τὴν εὐκαιρία. ΔΙΔΥΜΟΙ 21.5 --21.6 Πρᾶπει νὰ κάνετε ἀκόμη κουράγιο ὥστε νὰ ξεπεραστοῦν ὅσο τὸ γρηγορότερο δυνατὸν τὰ διάφορα προθλήματα ποὺ ἀντιμετωπίήζε- πε τὸν τελευταῖο καιρό. ΚΑΡΕΙΝΟΣ 22.6 --- 22.1 Ποριφρουρῆστε μιὰν οἰσθηματικὴ σας σχέση ποὺ φαίνεται πὼς τὸν τελευταῖο αὐτὸ και: ρὸ περνάει κάποιες δύσκολες καὶ ἀρκοτὰ ἑ- πικίνδυνες στιγμὲς. ΛΕΟΝ 29.1 ---32.8δ Γιὰ νὰ ξεπεραστοῦν οἱ ἀπρόοπτες δυσκολί- ες ποὺ παρουσιάστηκαν στὴν ἐργασία σας, θὺι τορῦτει νὰ πάρετε συγκεκριμένες καὶ οὐ- σιαστικὲς ἀποφάσεις. ΠΑΡΦΕΝΟΣ 20.6 ---22.9 Μὴ δίνοτε ἀφορμὲς στὴν ἐργασία σας μὲ τὶς διάφορες συξητή- στις ποὺ κάνοτε, ᾽Αποφύγεῖς τὰ πολλὰ λό- για καὶ κοιτᾶξτε τὴ δουλειά σας. ΥΙΟΣ 20.9 --22.10 Μὴν εἶστε προκλητικοί, σὲ ἕνα πρόσωπο ποὺ πρόσφατα Ὑνωρίσατε, γιατὶ ὑπάρχει Φόδος νὰ χάσετε πολλὰ και σημαντικὰ πράγματα. ΣΕΟΡΠΙΟΣ 202.10 --21.11 Μὴν ἐντυπωσιάζοστε μὲ καινούργιες κατα- στάσεις ποὺ μπορε νὰ εἶναι ὅμως, δὲν σᾶς ὑπόσχονται πίποτα τὸ συγκεκριµένο. τοςοτΗΣ 22.11 --21.12 Γιὰ νὰ ξεκαθαρίσετε τὰ πράγµατα ὀνάμεσα σὶ σᾶς καὶ στὸν ἄνθρωπο ποὺ σᾶς ἐνδια Φέρει αἰσθηματικά, θὰ πρόώτει κάποιο διάλογο µαζί του, ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ 22.12 --- 19.1 Οἱ ἐπαγγελμωτικὲς δυσκολίες θὰ ἀρχίσουν νὰ ὑποχκοροῦν. Προσπαθῆστε νὰ πάφρετε καὶ νέες δυνάμεις καὶ νὰ προχωρήσετε γιὰ νέ ες κατακτήσεις. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 ---1δ.2 Εἶναι ἀκόμη καιρὸς γιὰ νὰ διορθώσετε τὰ σφάλματα ποὺ κάνατε στὸ πρόσφατο πα ρελθὸν καὶ κυρίως στὸν ἐπογγελματικό σας τοµέα. Κινηθῆτε ἀμέσως, ΙΧΦΥΕΣ 19.1 --- 20.5 Ἔχετε πολὺ ἀνοιχθῆ. Συμπτυχθῆτε, Περιο ρίστε τοὺς «ἀκάλυπτους» χώρους. Πρὲπει νὰ, ξέρετε ὅτι ἡ ποιότης εἶναι ἐκεῖνο ποὺ παρουσιάζει ἐνδιαφέρον. ἐπαγγελματικὸ σας τοµέα, ᾱ γιὰ διάφορα σχόλια ἀπέναντι κυρίως ἐντυπωσιο- νὰ δεχτῆτε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΛΩΡΩΝ - ΠΛΙΓΝΙΛΙΩΝ ο - ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Βρίσκεται στὸν κύριο δρόμο 'Ἁγίου Δομετίου --- Πολὺ χαμπλὸ ἐνοίκιο - Φ Γιὰ πληροφορίες, Τπλ. 49356. Φ0Φ9ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ0099Φ9 ΜΙΑ ΗΓΕΣΙΑ ΓΕΡΑΣΜΕΝΗ ... οἱ ἐλεύθεροι καὶ σοθαροὶ πολίτες αὐτοῦ τοῦ τοπου περίμεναν κάποια ἐπιτέλους σοθαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα ἀπὸ τὴν ΑΚΕΛιΧΗ ἡγεσία, δὰ πρὲ- πει τωρα νὰ κάμνουν μαῦρες σχέφεις. Αν οἱ σν- νειδητοὶ πατριώτες καὶ δηµοκράτες πίστευαν µέ- Χρι Χχθὲς ὅτι τὸ ΑΚΕΑ καὶ ἡ ἡγεσὶα τὸυ μποροῦν νὰ εἰσηγηθοῦν λύσεις στὰ πολλαπλδε προθλήματα τῆς Ἐύπρου, δὰ πρέπει τώρα νὰ ἔχουν πλήρως ἆ- ποχκαρδιωθεῖ. Ἂν αὐτὸς ὁ λαὸς διατηρεῖ ἀκόμα κάποιες ψευδαισθήσεις ὅτι εἶναι ποτὲ δυνατὸ νὰ ὑπάρξει νεα πνοὴ καὶ ἀλλαγὴ στὸν τόπο μὲ τὸ ΑΚΕΙ στὴν ἐξουσία, θὰ πρὲπει νὰ τὶς ἀποθάλουν. Ἡ ΠΡΟΨΕΣΙΝΗ ραδιοφωνιχκὴ ἑ 1ση τοῦ Τ.Γ. τοῦ ΑΕΕ κ. Παπαιωάννου να νἀὶ τὶς τελευταῖες ἀμφιδολίες: Τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Κύπρου διαθέτει μιὰν ἀρτηριοσκληρωμένη καὶ Ὑερασμένη ἡγεσία ποὺ ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες παραμένει προσπολλημένη κναὶ ἀμετοχίνητη στὰ ἴδια Ἀλισὲ, στὰ ἴδια σχήματα καὶ στὶς ἴδιες ξεπε- ρασμένες δέσεις. Μιὰ ἠγεσία ποὺ δὲν ἔχει χαμιὰ ἐπαφὴ οὔτε μὲ τὴν πραγματικότητα οὔτε μὲ τὰ ἁπλὰ μέλη της. Ποὺ δυσανασχετοῦν καὶ ἑξοργίζον- ται γιὰ τὴν οἰκογενειοχρατία, τὴν ἡμετεροχρατία καὶ τὸ όόλεμα ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις τῆς ἠγε- σίας τους. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ἐρώτηση δὲν ἁἀπάντησε εὐθέως καὶ εὐθαρσῶς ὁ κ. Παπαϊωάννου. «Ἀησμόνησε» τὶς ὕθρεις καὶ τοὺς χαρακτηρισμοὺς κατὰ τοῦ Μανα- ῥρίου. ᾽Απόφυγε μὲ ἐρυδρὰ συνέπεια νὰ ἁπαντήσει ἂν εἶναι Χριστιανός. ᾿Αρνήθηκε νὰ πεῖ ὃν δεωρεῖ τὸν χυπριαχκὸ λαὸ ἀφελῆ ἢ ἀνώριμο ἀφοῦ ἀνέχεται τοὺς ἴδιους ἡγέτες καὶ ἰδιαίτερα τήν ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΔ γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες Δέν ἀπάντησε γιὰ τὸ θέµα τῆς σοθιετικῆς εἰσθολῆς στὸ ᾽Αφγανι- στὰν. Μάσησε τὰ λόγια του γιὰ τὸν ἐπαγγελλό- µενο «σθσιαλιστικὀ μετασχηματισμὸὀ τῆς χυπριακῆς ποινωνίας». ᾿Αρνήθηκε νὰ ἀπαντήσει χαθαχρὰ ἂν τὸ χόµµα του δὰ ἀνεχθεῖ τὴν ὑπαρξη καὶ ἄλλων πομμώτων σὲ περίπτωση ποὺ τὸ ΑΚΕΜΔ καταλάθει τὴν ἐξουσὶία καὶ χομμουνιστικοποιήσει τὴν Κύπρο. ΑΝΤΙΦΕΤΑ, µονότονα καὶ Δλιθερὰ ὁ κ. Πα- ποαϊωώννου ἑπανελάμθανε ὅτι τὸ ΑΚΕΑ εἶναι τὸ χόμµα τῆς συνέπειας καὶ τῶν ἕργων. Κι ὅτι ἡ ἡ- γεσἰα του εἶναι ὑπεύθυνη καὶ σοθαρή. ᾽Αλλ᾽ ὁλό- κληρη ἡ ἱστορία τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τῆς ἡγεσὶας του εἶναι. μιὰ Ἱστορία ἀσυνέπειας, καιρο σκχκοπισμοῦ καὶ ἐἐυπηρετήσεως ξένων πρὸς τὴν Κύπρο συµφερόντων. Τὰ γεγονό- τα καὶ οἱ πράξεις τῆς ΑΚΕΛικῆς ἡγεσὶας εἶναι σ’ ὅλους γνωστὲς. Καὶ δὲν µμπορεῖ νὰ ἔρχεται τὸ ΑΚΕΔ μὲ πρωτοφανὲς θράσος νὰ τὶς παραγράφει καὶ νὰ τὶς ἀγνοεῖ. Οὔτε μπορεῖ νὰ ὑποστηρίξει ὅτι τάχα µόνο αὐτὸ γνοιάξεται γιὰ τὸ λαό. ΜΙΑ. ἡγεσία ἁρτηριοσκληρωμένη καὶ γερασμµέ- νῃ, ὅπως ἐχείνη τοῦ ΑΚΕΑ δὲν μπορεῖ νὰ φέρει τὴν ἀλλαγὴ ποὺ ὑπόσχεται. ᾽Απὸ τὴ φύση καὶ τὴ σύνθεση της µόνο τὴν ὀπισθοδρόμηση καὶ τὴν κα- πάπτωση Ἡπορεῖ νὰ φέρει στὰ πολιτικά, οἰχόνομι- χὰ καὶ ποινωνικὰ πράγµατα τοῦ τόπον. Ας ἔχει αὐτὰ ὑπόψει του κάθε τίμιος καὶ ὑπεύθυνος φηφο- φόρος. ο Ἡ ΚΥΠ θά ὑποδείξει ποιοὶ ὑπάλήπήοι θἡ ἐπινδρώσουν τὰ ἐκλογικά κέντρα Μελετα ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ διασταυρωµένες πλπροφορίες τῆς εδειλινῆς», ἃ Κυθέρνπισπ ἀπέστειλε στον Κεντρικὰ Ὑσππρεσὶία Πλπροφοριῶν (ΚΥΠ), τὰ ὃς νόµατα τῶν Κυθερντιικων ὑπιαλλήλων που Θα ἐπιανδρώσουν τὰ ἐκλογικὰ κέντρα, καθὼς ἐπι- οπς κ ἐκείνων τῶν ὑπαλλήλων ποὺ θὰ παρευ- Σύμφωνα μὲ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ Καθημερινὴἠ ἀδέσμεστιτη ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα ΕΤΟΣ ο -- Εἰκοσντέσδερις ὤρες μετὰ τὸ : θάνατο τοῦ. Ἰρλανδοῦ ἀγωνιστῆ Μπόμπυ Σάντς στὶς φυλακὲς. Μαίπζ, οἱ, συγ κρούσεις στὴ. Β. Ἰρ- λανδία. πορυφώνονται. Στὴ φωτογραφία δια- δηλωτὲς ἀνατρέπουν ἕνα φορτηγὸ στὴν πε- ριοχὰ ἉΝτίόις Φλάτς τοῦ Δυτιχκοῦ ἨΜπέλ- φαστ, προκειµένου νὰ τὸ ὀδόφρανγμα. ] ] δημιουργήσουν μ’ αὖ- 0 κ. ΑΝΛΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΛΡΟΣ. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 8.- . Τὴν προεδρία τῆς συνόδου τῶν Ὑπουργῶν Πολιτισμοῦ τοῦ Συµ δουλίου τῆς Εὐρώπης στὸ Λουξεμδοῦργο, ἀνέλαθε. χθὲς ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ κ. Β. ᾿Ανδριανόπουλος. Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Χθεσινὴ συνεδρίαση ἦταν ἡ/ πιό κρίσιμη τῆς συνάντησης διότι ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ζήτημα τῆς «Εὐρωπαϊκῆς διακηρύξεως». ρίσκονται στὴν καταµέτρπσπ τῶν ψήφων. Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφοοί- ες, πρὸς τὴν ΚΥΠ δόθηχε ἐν τολὴ νά διαχωρίσει τοὺς ὃ- παλλήλους αὐτοὺς, ὑποδεικνύ- οντας ἐκείνους ποὺ εἶναι φιλο κυθερνητικοὶ, προκειµένου νὰ χρησιμαποιτθοῦν στὰ ἐκλογικὰ κέντρα, οἱ δὲ ἄλλοι ποὺ εἶναι μὴ φιλοκυθερνητικοὶ, νὰ χρη: σιμοποιηθοῦν µόνο κατὰ τὴν καταμέτρηση τῶν ψήφων, ὅ- ποι θὰ εἶναι παρόντες καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κομμάτων. Τέλος, οἵ πληροφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι, ἡ ἀναχοίνωση τῶν. ὀνομάτων τῶν ἔνθερνη- τικῶν Όπα)λήλων ποὺ θὰ ἔπαν ὀρώσουν τὰ ἐκλογικὰ ᾿ χέντρα καὶ τῶν ἄλλων ποὺ θά χθρησι- μοποιηθοῦν στὴν καταμέτρηση τῶν ψήφων, θᾶπρεπε νὰ εἶχε γίνει, ἀλλά καθυστερεῖ ἐπειδηῆ ἀγχοιθῶς ἡ ΕΥΠ δὲν ἔχει ἀ, χόµηῃ συμπληρώσει τὴ διασταύ ρωση τῶν πληροφοριῶν της, γιὰ τὸ διαχωρισμὸ τους σὲ Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς» τὸ Ραδιοφωνι κὀ Ἵδρυμα Κύπρου ἀναμένε ται νὰ μεταδώσει τὰ ἀποτε- ἡμέτερους γαὶ μή. Ο ΣΤΡΑΤΗΙΟΣ ΣΑΝΤΖΙΛΡ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ Γε- φικοῦ Επιτελείου Στρατοῦ τῆς Τουρκίας στρατηγὸς ἐν ἆ ποστρατεία Σεμὶρ Σαντζιὰρ θὰ ἐπισκεφθεῖ αὔριο τὴ δ6- ρεια κατεχόμενη Κύπρο. Ὁ. Σαντζιὰάρ ἦτω ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΣ Τουρκίας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τουρχιχῆς εἶσδο }λῆς στὴν Νύπρο. Τὴν εἴδηση δημοσίευσε χθς ἡ τουρκοκυπριακἡ έφημε ρίδα «Μπιολὶκ» ποὺ προσθέ- τει ὅτι πρόκειται γιὰ ἐπίσκε- φη ἰδιωτικῆς φύσεως. λέσµατα τῶν Βουλευτιιῶν ἐκλογῶν ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὴν. Τηλεόραση, Πληροφορίες τῆς «Δ» ἀπὸ ἔγκυρες πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι: Φ Ἡ μετάδοση τῶν ἀποτε λεσμάτων θὰ ἀρχίσει γύρω στὶς ΙΙ τὸ 6ράδυ ἀπὸ τὰ κέντρα διαλογῆς ὅλων τῶν πόλεων, ἀπὸ συνεργεία του ΡΙΚ καὶ θὰ συνεχιστεῖ µέχρι τὶς πρωϊνὲς ὥρες. Ἡ μετάδοση θά εἶναι ἔγχρωμη, σύμφωνα μὲ τὸ Υεο σύστημα λήψεως. Φ Σὲ κάδε ῄἈέντρο θὰ ὑ- πάρχει πλῆρες συνεργεῖο τοῦ ΡΙΚ γιὰ τὴν πλήρη κάλυψη τῶν ἀποτελεσμάτων. ἩΜἩ τηλεόραση θὰ πεταδίδει τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φ Όλο τὸ προσωπικὸ τοῦ ΡΙΝ, ἂν τελικὰ λυθοῦν οἱ διαφορὲς μεταξὺ τοῦ ἱδρύμα τος καὶ Συντεχνιῶν, θά εἶναι σὲ ἑτοιμότητα γιά τὴν κάλυ- ψη τῶν ἀποτελεσμάτων. Παράλληλα μὲ τὴν τηλες- ραση, ποὺ ἂς σηµειωθεῖ ὅτι θἀ γίνει γιὰ πρώτη φορά, θὰ γίνεται ἐνημέρωση ὅπως πάντοτε καὶ ἀπὸ τὸ βΡαδιό- φωνο. Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πλη Ρηφορίες µας, γίνονται ἀπὸ τώρα δοκιμαστικὲς ἐνέργειες ὅπως μέχρι τὶς 24 Μαΐου εἷ- γαι ὅλα ἔτοιμα Υ:ά τηλεοπτι χὴ μετάδοση. ---Πάντως ὅλες οἱ ἐνέργει- ες τοῦ ΡΙΝ πιστεύεται ὅτι θὰ καρποφορήσοων ἂν τελκὰ λυθοῦν τά μισθολογικὰ αἰτή- µατα τῶν ὑπαλλήλων ποὺ ἐκ χρεμοῦν ἐδῶ καὶ τρείς µῆνες. Διαβεβαιώσεις 0 ΣΤΡΛΤΗΓΟΣ ΛΕΜΕΣΤΙΧΛΣ. ΑΡΧΗΓΟΣ Ὁ ΤΟΥ ΤΕΕΦ ᾽Απελογήθη ἡ Λευκωσία Ὁ ἐν ἐνεργεία ἀντιστράτηνος Δεμέσοτιχας θεωρεῖται πιὰ σὰν θέδαιος ᾿Ἀρχπγὸς τοῦ Γενι- κοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καὶ ὁ ἐπίσῃ- µος διορισμὸς του καθὼς καὶ ἡ ἄφιξεπ του στὴν Κύπρο γιὰ τὴν ἀνάλπψπ τῶν νέων καθηκόνπων του, εἶναι ζήταμα ἡμερῶν. Σύμφωνα μὲ ἀποχλειστικὲς ο πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς» ἡ ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ καθωστέρηση τοῦ διορισμοῦ τοῦ νέου ᾿Αρχηγοῦ τῆς Ἐθνι- ΗΡΟΟΤΟΚΟΣ κῆς Φρουρᾶς ὀφείλεται στὴν ἄρνηση ἀποστράτων στρατη- γῶν ν᾿ ἀναλάδουν τὴν ἡγεσία επῆς Δυνάμεως, μετὰ τὴν ἄρ: νηση τῆς Κυπριακῆς Κυθερ- γήσεως ν’ ἀποδεχθεῖ τὸν διο- ρισμὸ τοῦ στρατηγοῦ Μαρκό- πουλοὺ, τὸν ὁποῖον εἶχον ὑπο δείξει ἀπὸ τὸν περασμένο ε- γάρη ἡ Ἑλληνικὴ Κυθέρνηση καὶ συγκεκοιµένα ὁ πουρ- γὸς Ἐθνικῆς ᾽Αμύνης κ. Α- θέρωφ. ΑΠΕΛΟΤΗΘΗ Ἡ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΗΤΕΡΑ Κηδεύτηκε χθὲς στὴ Μεσό γη τῆς Πάφου ἡ Εὔα ἨΝικο- λάου, μητέρα τοῦ ἤρωα τῆς ΕΟΚΑ Μιχαήλ Νικολάου. Τὸν ἐπικήδειο ἔξεφώνησε ὁ ὑποψήφιος τοῦ ΔΗΣΥ Πά- Φου Δρ Γεώργιος Παπαδό- πουλος, Κατετέθησαν στέφα γα ἐκ µέροως τοῦ Προέδρου τοῦ ΔΗΣΥ κ. Γλαύκου Κλη ρίδη, τῆς ᾿Επαρχιακῆς ᾿Επι- τροπῆς τοῦ ΔΗΣΥ Πάφου καὶ ἄλλους. οιασς ὑποβάλει προτάσεις στὸ ἐδαφικὸ Βιαβεβαιώσειο ἔδωσε καὶ ὁ κ. Τουρκμὲν πρὺς τὸν κ. Μητουτήκη τοῦ Στρατηγοῦ Βῇ ΑΣ ΒΟΜΒΙΣΤΝΕ ΗΙΘΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΘΗΝΛ ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΡ. ΦΥΛΑΟΥ 9 -- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙ ΟΥ 19681 -- Τιμὴ 75 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 45710, νύκτας Φ790Ι οππανντ ρὲν. κ λνεργοι Ὁ ᾽Αρχηγὸς τὀῦ Τουρκικοῦ κράτους ,. στρατηγὸς Κενὰν Ἐθρὲν ἔδωσε προσωπι- :κἁ διαθεθαιώσεις τόσο πρὸς τοὺς ᾽Άμε- ρίκανούςὍυσ καὶ πρὸς τοὺς ἄυτικοευρυω- παίους συµµάκους τᾷς Τουρκίας ὅτι, ἡ Τουρκικὴὰ πλευρὰ θὰ δώσει ὁπωσδήποτε προτάσεις στὸ ἐδαφικὸ γιὰ νὰ σπμειωθεῖ πρόοδος στὶς ἐνδοκυπριακὲς συνομιλίες ποὺ οὐσιαστικὰ ἔχουν ἀποτελματωθεῖ. ᾿Αποιλειστικὸς αλῃ ροφορίες τοῦ ἁνταπο- κριῇῖ τῆς «εδειλινῶς» στὴν ᾿Ἀθήνα, ὁτὸ ἕγ- κύρους πολιτικοὺς κύ- κλους τῆς Ἑλλπνικιῆς πρωτεύουσας «ἁἀναφεέ- .. ρουν ὅτι ὁ στρατηγὸς Ἐθρὲν στὶς διαθεθαι- ώσεις του τιρὸς τοὺς Δυτικοὺς συμμάχους τῆς Τουρκίας, ποὺ ἑ- ξέφρασαν ἀντισυχύα γιὰ τὴν στασιµότητα προκύψουν σημαντικὲς θετικὲς ἐξελίξεις. Ἡ πρόθλεψη γίνε- ται σὲ μυστιὴ ἔκθεση γιὰ πὴν κατάσταση στὴν Κύπρο, 6 ΣΤΗΝ 8η ΣΕΛΙΔΑ β κ. ΚΛΗΡΙΛΗΣ ΛΠΘΟΨΕ Σ10 ΛΑΣΛΗΙ ἐπιστήμοιες δα | δεύουται στὺ ΛΙ. ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 4 «Ἀὐξανόμενος παρουσιάξεται τελευταῖα ὁ ρυθμὸς ἀνεργίας τῶν ἀποφοίτων πανεπιστημίων στὶς τάδεις τῶν Μηχανικῶν, ἀλλὰ σὲ μεγαλύτερο ποσοστὸ καὶ σὲ ἄλλες εἰδικότητες. Αὐτὸ ὑπογραμμίξει σ’ ἐπείνονσος ἐπιστολή του πρὸς ἐνδιαφερόμενους ὀργανισμοὺς ὁ Εε- νιιὸς Διευθυντῆς τοῦ Ὑπουργείευ Ἐργασὶίας καὶ Κοι- στὸ Κυπριακό, ἀνέφε- ρε ὅτι, ἡὰ Ἀγκυρα εὐ θὺς μετὰ τὶς «Όουλευ- τικἐς» καὶ κὲς» ἐκλογὲς ποὺ θὰ γίνουν ταυτόχρονα τὸν Ἰούνιο στὰ κατε- χόμενα Κυτριακὰ ἐδά φπ, θὰ ὑποδείξει καὶ ἂν παραστεῖ ἀνάνκηῃ, θὰ πιέσει τὸν Ντεν- κτὰς καὶ τὴν ΄ λοσὴ Τουρκοκυπριακὰ ἡγε οία νὰ δώσουν συνγκε κρίµένες προτάσεις στὸ ἑδαφικό. τίς ἴδιες διαθεθαιώ- σεις ἔδωσεν ὅπανει- Ἀπμμένα ἡ ἠΤουρκικὴ Κυθέρνπσπ καὶ πρὸς τὸν Γενικὸ Γραμματέα τῶν ἨἩνωμένων ΄ Ἔ- θνῶν κ. Βάλντχαίμ, κα θὼς καὶ ὁ Τοῦρκος Ὑ πουργὸς ᾿Ἐξωτερικῶν κ. Τουκμὲν πρὸς τὸν Ἕλληνα συνάδελφο του κ. Μητσοτάκη κα- τὰ τὴν συνάντηστι τους οτἡὴ Ρώμη τὴν περασμµένπ Κυριακή. Στὸ μεταξὺ, καὶ οἱ Ῥοετ- τανοὶ προθλέπουν ὅτι μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὴν Κύπρο θά «πιροεδρι-. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημο- πρατικοῦ Συναγερµου Ἀ. Γλαῦκος Κληρίδης δὰ ην» λήσει ἀπόψε στὶς ὃὅ Ἠ.Η. στὸ Δασάκχι Άχνας. Ἡ -ὁμιλία τοῦ Προέδρου τοῦ. ΔΗΣΥΧ ἀναμένεται μὲ µεγάλο ἐνδιαφέρον ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες. Μὲ τὴν ἐπιστολὴ του ὁ Σ. Ὑπαρσῆς, προσκαλεῖ γιὰ σήµε ρα, -ατὶς 10 π.μ. στὸ ἀμφιθέ- ατρο τῆς ᾽Αοχῆς Βιομηχανι- κῆς Καταρτήσεως, σὲ ἐπείγου σα σύσχεψη τοὺς ἀντιπούσῶ- , ματισμοῦ, τῆς Ὁμοσπονδίας Βρογοδοτῶν Κύπρου, ποῦ ΓΚ ἘΕ. τῆς ΣΕΚ, τῆς ΠΒΟ, τὸ παζούὺτ ἠταν λάσπη Κακἡ ποιότητα ἀγορὰ, προκάλεσε ια. στὴ ο ο τῶν 5.000 λιρῶν. Οἱ ἰδιοκτῆτες πῶν ἀτμοκα- θαριστηρίων ἔχουν δώσει ἓν- ταλὴ στοὺς δικηγόρους τους, γὰ ἀξιώσουν ἀποξζημιώσεις διὰ τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ. Παράλληλα, δεῖγμα ἀπὸ τὴν κακὴ ποιότητα τοῦ µα- Κατὰ τὶς ἴδιες ἀποκλειστι- 5 μὲς πληροφορίες µας, ἡ Κυ- πριακὴ Κυθέρνηση, ἐξ ὑπαιτι- ] μαζούτ ποὺ ζημιὲς σὲ ἀτμοκαθαριστή- Λευκωσία, Λεμεσὸ καὶ Λάρνακα, πε: Ἴ σεις της ότητας τῆς ὁποίας εἶχε δηµι- ουργηθεῖ ὁ σάλος γύρω ἀπὸ τὸ θέµα τοῦ διορισμοῦ τοῦ στρατηγοῦ Μαρκόπυυλου, πο λογήθηκε πρὸς τὴν “Ἑλληνιμῆ γαὶ σ) ἐπανειλημμένες ἐχκκλή- πρὸς αὐτὴ, ζήτησε τὴν ἀπὸ µέρους της ὑπόδειξη νέου ᾿Αρχηγοῦ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, διαθεθαιώνοντάς την ὅτι δὲν θὰ ἔφερε στὸ ἑξῆς καμμιὰν ἀντίδραση πάνω στὸ βέμα αὐτὸ γι ὅτι θ) ἀποδὲ- χεται ἀνενδοίαστα τὸ ὅδιαρι- σµμο ᾿Αρχηγοῦ τῆς Εθνικής Φρουρᾶς ποὺ. θά. ἰποδειχνύει τὸ Υπουργεία Ἐθνικῆς ᾽Αμὺό- γης τῆς Ελλάδος. ὝὍπως ἡ «λειλινη» εἶγε δη µοσιεύσει κατ’ ἀπον]ειστικότη τα, ὁ στρατηγός Δεμέστιγας εἶχεν ὑπηρετήσει στην Κύπρο τὸ 1911 μὲ τὺ ἄαθιὸ τοῦ Γα- 6 ΣΤΗΝ δη ΣΕΛΙΔΑ τΑΣΣΟΣ δι ΜΑΣ ἀποκαλεῖ «Χαλκεῖα ὦ- θρεων καὶ ἀνακριθῶν εἰδίσεων» ὁκ. Τάσσος. Μᾶς λέγει ὅτι μετα χειριζόµαστε απολιτικὰ ἁτιάτγι ἐτικίνδυνπ γιὰ τὰ πολιτικά µας ἤθη», ἸΑλλ᾽ ὁ κ. Τάσσος εἶναι ἡ προσωπιοτιοίπσπ τῆς πολιτικῆς ἆ- πάτπς, Ἠταν ἐξ ἄλλου ὁ ἀριθ μὸς 6 τοῦ Λαϊκομετωπικοῦ φηω φοδελτίουἱ Ἠταν ὁ δπμοκρά- πας, ὁ Σύμθουλος, τὸ Δορυφόρῃ- μα τοῦ Κλπρίσηι ποὺ τοῦ ἔμπιῃ- γε πισώπλατα τῷ στιλλέττο τῆς φιλικῆς καὶ πιολιτκήῆς προδοσἰ- ας! .(ω., ΜΙΛΑ τὸ ἔντυπο τοῦ Τάσσου γιὰ ἀχαλίνωτπ ἐκστρατεία σὲ δά ρος τας ΕΚ. ὉἈΑλλ' ὁ Τάσσος µπῆκε στὴν τελευταία φάση τς πολιτικῆς του καρριέρας μὲ µε- θοδευµένπ ἐμταάθεια κατὰ τοῦ Κλπρίδι. Δένι εἶναι χαλκεῖον ἐμ πάθειας ἡ ΕΚ, Καὶ ὁ Τάσσος δὲν εἰσήλασε οὰν µαινόµενος πολιτικὸς ταῦρος κατὰ τοῦ Κλη- ρίδπ. Ἠταν κάτι χειρότερο. Ἡ- τον περἰφερόμµενη πολιτικὴ χοληδόχα κύὐστπ, ᾿Δὺτὸ ταν. Καὶ ἐγεύ θΠ ἤδη ὁ λαὸς τὸν ἄνδρα καὶ τὸ πολιτικό ἤθος του, Τοὐλάχιστον ἃς εἶναι φειδωλὸς σὲ ἐξυθριστι- κὸ σίελο..., δόθηκε στὴν ξοὺτ ποὺ δόθηκε στοὺς κατα- ναλωτὲς ἔχει σταλεῖ στο Χη- μεῖο γιὰ νὰ ἐξακοιδωθεῖ ἄν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε νοθεία. Σύμφωνα μ᾿ ἔγκυρες π)η: ροφορίες µας ἡ καχὴ ποιότη- πα τοῦ μαζοὺτ ὀφείλεται στη μη ἐπιμελημένη ἐργασία ἀπὸ μέρους τῶν ὑπαλλήλων, τῶν διὔλιστηρίων. Οἱ ὑπάλληλοι μυ. -- ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ---ἵ-------- παρέλειψαν νὰ τοποθετήσουν τ. ἀπαραίτητα οὐσιαστικά μέ- σα στὸ ἀὀκατέργαστο μασουτ γιὰ νά γΐνεν πιὸ ϱενστὸ. Στς μεταξὺ, οἱ ἑταιρεῖες ποὺ προμηθεύουν «μᾶσοῦυτ», τἄχουν τώρα μὲ τὰ διδλιστῆ- ρια. 3 Ὅπως μᾶς ἀνάφερε χθὲς ἐιευθυντῆς μεγάλης ἑταιρρίας πετρελαιοειδῶν θὰ κητήσουν χι αὐτοὶ, µέσω τῶν. δινηγό- ρῶν τους, ἐξηγῆσεις γιὰ τὸ πρὀθληµα ποὺ ἔχει προκύψει Ῥυγέχεια στη ὃη Σελίδα. πους τοῦ. Γραφείου Προγοραμ- νωνινῶν ᾿Ασφαλίσεων χ. Σπαρσῆς. τοῦ Κλάδου ᾽Απασχολήσεως, τοῦ. Ἐλάδου Βιομηκανικῆς Ἐκ παιδεύσεως τοῦ ' Ὑπουογείου ἘἙργασίας καὶ τοῦ ᾿᾽Ανώτερου Τεχνολογικοῦ Ἰνατιτούτου. στὴν. ἐπιστολὴ τοῦ κ. παρ σῆ ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι, οἱ λΑντιπρόσωποι τῶν πιὸ πάνω Ὀργανισμῶν ϐθ) ἀποτελέσουν Εϊδικὴ 'πιτροπὴ, ποὺ θὰ µο λετήσει ᾿τὸ θέμα τῶν εἰδικο- τήτῳν τοῦ ΑΤΙ, τὸν ἀριθμὸ καὶ τὴν προέλευση γιὰ τὰ ᾱ- καδηματ ὰ ἔτη 1981--82 καὶ 193689)85. Ἡ σύσγεψη θά τεθεῖ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Γενικοῦ Δι- ευθυντῆ καὶ τοῦ Ιροέδρου τῆς Καταρτίσεως, ἐπιδίωξη της δὲ, θά εἶναι ὁ κχαταοτι- σμὸς ἐχθέσεως µέχρι τὶς 1ὅης Μαΐου Ῥτὴν ἐπιστολὴ, ποοστίθε- ται ὅτι τὸ ΑΤΙ σήµερα, προ- σφέρει τέσσερις εἰδικότητες μὸ συνολικὸ ἀριθμὸ εἰσακτέων 180 σπουδαστῶν, καὶ ἐπειδὴ ὁ θαθμὸς ἀνεργίας τῶν ἀποφοί των τοῦ ΑΤΙ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀμελητέος, θα πρέπει γατὰ τῇ γνώµη τοῦ Ύπουρ- γείου, νά ἐξευρεθεῖ τρόπος οὕτως ὥστε νὰ ἐπωφελοῦνται σοΐ ἄνεργοι ἀπόφοιτοι ΊΤανεπν στηµίών. Λόγω τοῦ ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰσαχτέων στὸ ΑΤΙ κα- θορίξεται σὲ συσχετισμὸ μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς θιομηχανίας καὶ τὶς δυνατότητες ἐργοδό- τησης ἐνῶ οἱ ἀπόφοιτοι Πανε πιστηµίων ποὺ σπουδάζουν χω οἷς προγραμματισμὸ μένουν ἅ γεργοι, τὸ Υπουργεῖο Ἐργα- σίας πιστεύει, ὅτι θὰ μποροῦ- σε νὰ μειωθεῖ ὁ ἀροιθμὸς τῶν εἰσακτέων στὸ ΑΤ1, οὕτως ὥστε οἱ ἄνεογοι µπτυχιοῦχοι πανεπιστηµάων . νὰ µετεχπαι. .. δεύονται΄ στὸ Ἰνστιτοῦτο, ἰδι- αίτερα οἱ τῆς εἰδικότητας τῶν Πρλτικῶν Μηχανικῶν, γιὰ νὰ διευχολύνογταν στη ἐξεύρεση ἐργασίας. . Ἡ εἶδικη Τεχνικὴ Ἔωιτρο- πὴ, θὰ πρέπει νὰ μελετήσει πὸ θέµα καὶ νὰ ὑποθάλει τὶς εἰσηγῆσεις τῆς στὸ ὝὙπουρ- γεῖο Εργασίας γιά νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ παθοδηγηθεῖ τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο τοῦ Α. ΤΙ στὸν καθορισμιὸ τῶν εἶσα- Ἠτέων γιὰ τὸ ἁκαδημαϊνὸ ἕε τος 1981) 2 καὶ 19599) 88. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑ ΤΟΝ 1981 ππποιαώ παπι πηγνώμη μας αὐτὲς τὶς πρωκοθουλίας. -- Ῥολάνδης λέει ὅτι, αὐτὴ τὴ φορά, ἡ κι- νητικότητα θὰ προέλθει ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ πλευρά. Τὸ 1978 ὑπεθλήθη ἕνα σχέδια ἀπὸ δυτικὲς χῶρες. Καὶ ἀπερρίφθη ἐπειδὴ εἶχε δυτικὴ προέλευση. ἹΜήνως ἕ- χουμε περισσότερη ἐμπιστοσύνη στοὺς Τούρκους παρὰ στοὺς δυτικοὺς μαὶ δὲν θὰ ἀπορρίψουμε τὸ καλοκαίρι τὴν πρωεοθουλία τους, ὁποιανδήποτε µορφὴ κι ἂν ἔἕ- χει Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἐρώτημα. Καὶ τὸ δεύτερο: Θὰ εἰς ἀξιολογήσουμε σωστὰ καὶ θὰ µπορέσουµε νὰ τὶς ἆᾱ- ξιοφουήσουκε ἂν περιέχουν θετικὰ στοιχεῖα 2Στὰ ἐρωτήματα δυστνχῶς ἁπαντᾶ τὸ πρόσφατα παρελθὸν ἀρνητικά. δαυγὴ» ἐπαναλαμθάνει εἶναι: “Ὁ Λλαὸς θ' πάτη, κρατικἡ πλειοψηφία» τὸ ΑΚΕΛ µεγάλη εὐθύνη. Δὲν θὰ ἀναδειχθεῖ 6έδαια τὸ ΑΚΕΑ πρῶτο κόμ- µα στὴ Βουλὴ καὶ ὁ «Συναγερμὸς δὲν ϐ) ἀπομονωθεῖ. Αν αὐτὲς οἱ προοπτικὲς δὲν ὑπῆρχαν τὸ ΑΚΕ4 ἔχει ὅλα τὰ προσόντα γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὴ» καταστροφή. Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ κ. ΣΠΑΡΧΟΥΝ διαθεθαιώσεις ἀπὸ πλευρὲς ὅτι τὸ καλοκαίρι καὶ συγκεκριβένα ἐκλογὲς θὰ σημειωθεῖ κάώτοια οινητικότητα πριακὸ ἡ ὑὧιοία θὰ πιροέλθει ἀπὸ µέρους τῆς Τουρκι- κῆς πλευρᾶς», Αὐτὴ τὴ δήλωση ἔκανε στὴ «Δειλινή» ὁ Ὑπουργὸς ᾿Εξωτερωιῶν κ. Ῥολάνδης. Αὲν ἀμφιδάλλουμε ὅτι πράγματι ὑπάρχουν θάσι- µες πληροφορίες ἢ ἐνδείξεις γιὰ τὶς προθέσεις τῶν Τούρκων. Εἶναι σιθανὸ ἡ Τουρκικὴ πιλευρὰ ὕστερα ᾱ- πὸ δυτικὲς αµέσεις ἢ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει 7 σκοπιμότητες νὰ ἐκδηλώσει κινητικότητα. ΑΛΑ τὐτὸ συνέδη καὶ στὸ παρελθὸν ἔστω κι ἂν οἳ συξητήσιµες προτάσεις, σχέδια, ἰδέες κλπ. δὲν προέρχονταν ἀπὸ τὴ» Τουρκικὴ τελευρά, «Σημασία, λοωτόν, δὲν ἔχει ἂν καὶ ἀπὸ ποῦ ἐἑκπηγάξουν πρωτοξουλίες ἀλλὰ πῶς ἕ- μεῖς ἀξιολογοῦμε καὶ ἂν εἶναι θετωιὲς ἀξιοποιοῦμε | ΤΑ ΑΚΕΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ὄργανο τοῦ ΑΚΕΛ «Χα- Σαθημερινὰ ποοεκλογικῆς ἐκστρατείας τοῦ κάµµατος. Τὸ ρεφραὶν ἀναδείξει μιὰ νέα Ῥουλὴ μὲ δήµο- πρατικὴ πλειοψηφία στὴν ὅδποία τὸ ΑΚΕΑ --- ᾿Αρι- στερὰ θάναι ᾗ πρώτη δύναμη. Έτσι θ) ἀπομονώσει τὶς ἀκροδεξιὲς δυνάµεις τοῦ «Συναγερμοῦ καὶ θὰ τὶς Ἱ ἑμποδίσει νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν καταστροφἡὴ ποὺ ἄρχι- σε μὲ τὸ πραξικόπημα καὶ τὴν εἰσθολή. Τὸ ἴδιο ρεφραὶν εἶχε ἡ προεκλογικὴ ἑκστρατεία τοῦ 4ΑΚΕΠ/ καὶ τὸ 1976. Τότε μὲ τὴν πολιτικὴ ᾱ- τὴν ἁποία τὸ πλειοψηφικὸ σύστημα εὐνοοῦσε, τὸ ΑΚΕΑΙ κατάφερε νὰ κρατήσει ἐμτὸς θουλῆς τὸ 2 υναγερμὸ ποὺ ἐκπροσωποῦσε τὸ ἕνα τρίτο τοῦ λαοῦ. Γιὰ τέσσερα Χρόνια κυριάρχησε στὴ Βουλὴ ἡ «ὅήμο- γιὰ νὰ κυριολεκτοῦμε ᾖἦσαν ὅλοι τους «δηµοκράτες». Κατάφερε ὅμως καὶ κάτι ἄλ- λο τὸ ΑΚΣΕΑ μὲ τοὺς συνεταίρους του: Νὰ συνεχίσει τὴν καταστροφἡ ποὺ ἄρχισε μὲ τὸ πραξικόπημα καὶ τὴν εἰσέξολή. Γιὰ τὴ «συνωμοσία» τοῦ 1978, τὸ φιά- σκο τοῦ ἀεροδρομίου «Λάρνακας, τὴν ἀπόρριψη τοῦ δυ” τωιοῦ πλαισίου, τὴ» οἰκονομιμὴ κακοδαιµονία πιοὺ µα: στίδει τὸν τόπο καὶ τὰ τόσα ἄλλα δεινά µας φέρει παὶ διάφορες μετὰ τὶς στὸ Κν- κάποιες τὸ µρεφραὶν τῆς 4 -----υῃοῃ- το Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Ε.Β.Ε. ΖΗΤΑ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ Σελίδα 3 η ΥΤ ῇ στ ΜΗ» ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ οτὴν ἐπιτροπὴ τιοὺ ἑ- ρευνᾶ τὶς ἀτασθαλίες στὸν. Συνεργαπι- σμὸ ὅτι ὁ Μιχ, Χ΄’’ Εὐθυμίου καὶ ὁ Αν- θος Λυκαύγπς ἁἀγόρασαν Χχρυσὰ µετάλ- λια Μακαρίου ἀπὸ τὴν ΣΠΕ Καραθὰ χώ- ρὶς ἀκόμα νὰ τιλπρώσουν τὴν ἀξία τους. Ἔτσι τὰ χρέπ τῆς ΣΠΕ Καραθά ἀνέθῃ- καν ἀκόμα πιὸ πάνω χάρις στὸν Λυκαύ- γω καὶ Χ΄΄ Εὐθυμίου. Χάρις στὸν Λυκαύ Υπ καὶ Χ΄΄’ Εὐθυμίου αὐτοὶ ποὺ περιμέε- νουν σὰν ἐκτοπισθέντες καταθέτες νὰ καταθέσεις τους θὰ περιμένουν ἀκάμα περισσότερο. Φαντάζουμµαι πὼς ἡ περίπτωση Χ,΄ Εὖὐ- θυµίου --.. Λυκαύγπ θὰ μποροῦσε νὰ πε- ράσει τελείως ἀπαρατήρητηῃ, Ἔξ ἄλλου ἡ εὐαισθησία µας δὲν ερεθίζεται πιὰ μὲ τοὺς καταθλπθοῦν οἱ ΠΡΟΕΗΠΌΓΙΗΕΣ Όμιλίες ΚΛΗΡΙΔΗ Ὁ. Δυιμυκοατικὺς 3 υναγεο μὸς διοργανώνει ἀπὸ τὴν ἐρ- χόµενη ὀδομάδα προεκλογι- : λ , κὲς ἐπαρχιακὲς συγκεντρώ- τ μμ ' σεις μὲ ὁμιλητὴ πὸν Ποόεδρο ποῦ πόμματος κ. Γλαῦκο λη- ρίδη. Συγκεκριμένα τὸ Σάθόα- το, 16 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. ὁ Ἰρόέδρος τοῦ ΛΗΣΎ θὰ µι- λήσει στὸ Παραλίμνι σ) ἔπαρ χιανἡ συγκέντρωση ᾽Αμμοχώ- στου. Νὲ Ῥὴν Κυριακή, 17 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. ὁ κ. Κληοίδης θὰ μιλήσει στην Λεμεσό, στὴν πλατεία Γρηγόρη Αὐξεντίου (μπροστὰ ἀπὸ τὸ ριο). Δὲ Τὴ Δευτέρα, 18 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. θὰ μιλήσει στὴν Ἠάφο, στὴν πλατεία Κέγνεν- τυι Νὲ Τὴν Τρίτη, 19 Μαΐου στὶς 8 μμ. θὰ μιλήσει στ Λάρνανα, στὴν πλατεία ᾿Αχρο πόλεως. ΝΔ Τὴν Πέμπτη, 21 Μαΐου Γιὰ ἀμῆνες νὰ μὴ γΙΥεΙ ἀπεργία στά λιμήνια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ Γιὰ νὰ σπαρασχεθεῖ χρόνος σ’ , ἐτιλύσουν τὰ ἄμεσα τιροθλήµατα ποὺ πρέπει νὰ καταθλγθεῖ προνοεῖ ὅτι: προσπ τε δυναμική διεκδίκπσπι αἰτηιμάτων. Αὐτό, μεταξὺ ἄλλων, ἀπο- φάσισε προχθεσινή ἕκταχτη συνεδρία τῶν διοικητικῶν συμθουλίων τοῦ ΚΕΡΕ στην ὁποία παρευρέθηκαν ἐπίσης οἱ Ὑπουργοὶ. Συγκοινωνιῶν -αὶ Ἔργων καὶ Εμπορίου γαὶ Βιομηχανίας Ἠ.κ. Χατζηκῶ- στας αἱ Μιττῆς, ὁ Τ[ρόεδρος Τενικὸς Διευθυντῆς τῆς ᾿Αρχῆς Δυμένων, ὁ Δι- εὐθυντής, καὶ ὁ Ὑποδιευθυν- τῆς τῶν Τελωνείων καὶ ἐκπρό σώπος τοῦ Συνδέσμου Χανυ- τικῶν ΓΠρακτόρων Κύπρου. Στὴ σημασία ποὺ ἔχει ἡ ὁ- μαλὴ λειτουργία τῶν Χιμα- γιῶν µας Καὶ στὰ κυριότερα καὶ ὁ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ γεξάρτητο, κυρί ΠρχΟ κρήτος ὑποστηρίδει ἡ Τοεχοσλβικία «Ὁ πρέσδης τῆς Τσεχοσλο δανίας στὴν Κύπρο λ. Γιό- ζεφ Χέητς δήλωσε χθὲς ὅτι ἡ χώρα του θεωρεῖ σᾶν κ τάλληλο ὄργανο γιὰ τὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ πβροδλήµα: τος τὶς διακοιγοτικὲς συνο. μιλίες ποὺ στηρίζονταν στίς συμφωγίες κορυφῆς καὶ τα ψηφίσματα τῶν ᾿Πνωμένων Ἐθνῶν γαὶ παρατήρησε ὅτι ἡ λύση ποὺ θά δοθει πρέπει γὰ, διασφαλίζεν τὸν π)ήρη σὲ δασιὸ τῆς ἀνεξαρτησιας, κὺ ριαρχίας, ἐδαφ.κῆς ἀκεραισότη τας καὶ τοῦ ἀδέσμευτου της Κυπριακῆς Δημοκρατίας... «ο κ. Κέητς ἔκαμε τὶς δηλώ σεις αὐτὲς στὴ διάρκεια δη- μοσιογραφικῆς διάσκεψης μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 3όης ἐπε- τείου τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Πράγας καὶ ὁλόνληρης τῆς Τσεχοσ]οδακίας ἀπὸ τὸν χιτλερικὸ ζυγὸ στὶς 9 Μαϊ: ου 94». «Ὁ Τοεχοσλυδάκος πρέσδης ἔκαμε ἀναφορὰ στὶς σχέσεις μεταδὺ Κύπρου καὶ Τσεχοσλο δακίας, ποὺ ἀναπτυσσονίαι, ὅπως εἶπε, συνεχῶς. Ὁ -. Χέητς τόνισε ὅτι τὸ συνολι- κὀ ἐμπόριο μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν αὐξήθηχε τὸ 1980 κα τὰ 23, σὲ σύγκριση µε Ίο 1979. Οἱ τσεχοσλοθακικὲς ἐ- β---γὲς πρὸς τὴν Ἀύπρο τὸ 1980 ἦταν 5.5 ἐκ. λίρες καὶ οἱ χυπριακὲς ἐξαγωγὲές πρὸς τὴν Τσεχοσλοδακία Ι, ἐκ. ποὺ εἶνωι οἱ ψηλότερες µέχρι σήµερυ, Ἡ Τσεχοσλο: δακία προσπαθεῖ νὰ διευρύ- γε τὸν κύκλο τῶν εἰσαγω- γῶν της ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ ἄρχισε νὰ ἀγοράζει ἀμίαντο καὶ καλλυντικά, δίπλα στὰ παραδοσιακἀ προϊόντα -- ἑ σπεριδοειδή, κρασιὰ καὶ εἴδη ἔνδυσης, τὰ ὁποία εἰσήγαγε πάντοτε. Ἡ Τσεχοσλοδαγία ἔχει προσφέρει στὴν Κύπρο µακοόχρονες πιστώσεις Υίά ἀγορὰ τσεχοσλοδακικῶν προ «όντων, μὲ ἐπιτόκιο 29. ᾿Ἁγέ φερε ἐπίσης ὅτι ἡ Τσεχοσ)ο ῥωκία θά μετάσχει καὶ φέτος στὴ Διεθνὴ Έκθεση Κύπρου µέ δικό της περίπτερο, στὸ ὁποῖο θά ἀντιπροσωπεύογταν Ι3 ἐξαγωγικοὶ οἶνοι, , ὍὉ κ. Χέητς μίλησε ἐπίσης γιὰ τὶς πολιτιστικές ἄνταλ λαγὲς μεταξδὺ των δύο Χω- ρῶν καὶ ἀνέφερε 97’ ὀργανώ γεται ἡ ἔκθέῃ “υπριωκης ζωγραφικῆς στὴν. Πράγα καὶ ἡ κάθοδος τοῦ τσεχοσλοδα- κικοὸ «ασικοῦ πιο έτου στὸ φεστιδάλ Λιμεσοῦ. Τέ- λος εἶπε ὅτι Φέτος θὰ ἔο θουν στὴν Κύπρο 2.000 Τσε χοσλοδάκοι τουοίστες. που θὰ. διαμένουν στὴν Πάφο καὶ τὴν Ἁγία Νάπα. ὅλα τὰ ἐνδιαφεράμενα µέρη νὰ παρουσιάζονται στὰ λιμάνια θὰ άθεια νὰ ἐπιτευχθεῖ Γιὰ διάστηµα τεσσάρων μηνῶν ἀναστέλλεται ὁποιαδήώπο- συμφωνία ποὺ νὰ προθ]ήµατα ποὺ παρουσιάξου- ται ἀναφέρθηχε ἀναλυτικά ὁ Ἡρόεδρυς τοῦ ΚΕΒΕ κ. ἸΑ- όρααμίδης. Σπὴ συνέχεια δι- εξήχθη συζήτηση καὶ λήψη ᾱ- ποφάσεων, στὶς ὁποῖες περι- λαμόάνονται καὶ οἱ ἀκόλου- θες: Φ Ἡ αὐθαίρετῃ διακοπῆ ἐργασίας τὶς Νυριακὲς καὶ ὁ αὐθαίρετος τρόπος ἐπιθο.ῆς ἐπίνανλου. χαθιστοῦν ἁπαραί- τητο νὰ καταθληθεῖ Έντονη προσπάθεια γιὰ συνεχή ἔργα σίαᾳ στὰ λιμάνια, συμπερι/άμ- θανομένων καὶ τῶν Κυριακῶν --ὕπως ἐξ ἄλλου προνοεῖται χαὶ ἀπὸ τὴ σχετικὴ συλλογι- γή σίµθαση -- καὶ γιὰ τὴν ταυτόχρονη ἄρση τοῦ ἐπιγαῦ- λου. Παράλληλα πρέπει νὰ καταθληθεῖ προσπάθεια γιὰ τὴ γοήνορη ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου μεταξὺ Συνδικαλ- στικῶν ᾿Οργανώσεων γαὶ τοῦ Σιηδέσµου. Ναυτικῶν Πσα- χτόρων γιὰ τὴν ὑπογρωφὴ γέαως συλλογικῆς συµθάσεως. Ἱ Κιυδέργηση παπρέπει νά ἐγναθιδρύσει σὲ σύντομο χρονικὸ διάστηµα εὐρείαν ἐἑ- πιτρυπὴ ἡ ὑποία νά ἐπιθλέπει τὴν ἑτοιμασία ἀπὸ τὴν ἸΑρ- γη λιμένων πλήρους σχεδίου για τὴν κανονικὴ καὶ σύγχρο- γη ειτουργία τῶν ιμανιῶν µέσα. σὲ τακτὴ προθεσµία ποὺ δὲν απφέπει νά Ξεπερνᾶ τὸν ἕ- γα χρόνο, Ταντόχρονα ἡ ᾿Επι τρυπὴ αὐτὴ θά α οοντίσει γιά την ὑμαλὴ συνέχιση τῶν ἆᾱ- ναγκαίων διαπραγματεύσεων γαὶ διαδοι)εὐσεων γιὰ τὴν σταδια»ἡ να ἐπιτυχὴ ἐπίλυση τῶν προθλημάτων τῶν Άιμα- γιῶν, στὴ σὐσχεῴῃ ἐξεφφάσθιμε ἡ ἑἐλαίδα, οἱ δήσκολοι χαιροὶ πηὺ περνᾶ ἡ οἰκονομία µας θὰ. πείσουν Όλα τὰ ἐνδιαςε- ρύμενα. µέοι. νὰ, δείξουν Όλι τὴν χα διάθεση γαὶ πνεύμα συνευνασίας πιά τὴν ἐπίκυσή τῶν. ποοαμιάτων τῶν λιμι νῶν κας, τὰ οποία κατί γε: γιχὴν ὁμοκογία ἀποτελοῦν τὸν πνενιιαν, το ἐαπορίου τὴς Ἀύπρου, πρὶν ἐξαντληθοῦν γιὰ τὰ τε)ευταῖα χρονιχὰ πε- ριθώρια. καὶ παταστοέφοιε αἳ ἴδιοι τὴν ἤδη κινδυνεύουσα οἰχονομίά µας. Διοικητή- . στὶς 8 μ.μ. θὰ μιλήσει στὴν Κοφίνου, σὲ ἐπαρχιακὴ συγ- κέντρωση γιὰ τὴν Κερύνεια. 8 Τὴν Παρασκευή, 22 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. θὰ µιλή- σει στη Δευκωσία, μπροστὰ ἀπὸ τὸ οἴχημα τῆς ΠΑΣ4Υ- ΔΊΌ. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ τελεν- ταία προεκλογική συγκἐντρω- ση τοῦ ΔΗΣΤ., Στὸ μεταξὺ ὁ Ἰρόεδρος ταῦ ΛΗ.ΣΥ. . 4ὲ Ῥὴν Κυριακή, στὶς 11.90 π.μ. θὰ μιλήσει στὸ Φοινὶ καὶ στὶς 8 µ-μ. στὸν ᾿Αγού. 4 Τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου στὶς 8 µ.µ. θὰ µιλή σει στὰ Πολεμίδια. Με Τήῆν Τοίτη 1 Μαΐου, στὶς 8 μ.μ. θὰ µιλήσει στὸ Δάλι. 4 Τὴν Τετάρτη 15 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. θὰ μιλήσει στὴν Πόλη Χρυσοχοῦς. ΝΔ Ῥὴν Πέμπτη, 14 Μαΐου στὶς 6 μ.μ, θὰ µιλῆσει στὸ συνοικισμὸ ᾿Ανθουπόλεως. ΝΔ Τὴν ἩΠαρασκενή, 1δ Μαΐου στὶς «δ. μ.μ. θὰ. μιλήσει στὴ Δευτερά. 4 Τὴν Τετάρτη, 20 Μαΐου στὶς 8 μμ. θὰ µιλῆσει στὸ σν- νθιχισμὸ Λατσιῶν. ΟΜΙΛΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ἕ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ Απὸ τὸ Κεντοικὸ ᾿Εκλογι- κὸ ᾿Ἐπιτελεῖο τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Συναγερμοῦ, ἀνακοινώ- θηκαν οἱ ἀκύλουθες προεκλο- γικὲς ὁμιλίες ὑποψηφίων δου λευτῶν τοῦ κόμματος τῶν Ἐ παρχιῶν Λευκωσίας, Άεμε- σοῦ, ᾽Αμμοχώστου καὶ Πά- Φου, γιά σήµερα Παρασκευή. ΛΕΥΚΩΣΙΑ ---Ά γιοι Τριμιθιᾶς: Ἀεύγ- πιος “Ἱεροδιακόνου --- Αγ- δρέας Λάμπρου. -Ἠὐρύχου: Μιχάλης ᾿Ἰακώ 6ου -- Τάκης Ἀριστόπουλος. ---Πολιτικόν : Μανώλης Χριστοφίδης --- Νίκος Χαρα- λαμπίδης. --ΓῬέρι: Ἰωάννης ἩΜάτσης -- Χριστόφορος Μελάρης. --ἵΆγ. Ἑαρδάρα: ΑΛέαν- ὃρος Ζαχαριάδης. -Πέρα Χωρίον Ἀήσου: Ῥένος Κοιστοδουλίδης. ΛΕΜΕΣΟΣ --Τουρχινὴ συγοιχία Άεμε” σοῦ (Πλατεία ᾿Αναγεννήσε- ὧς) 8 μ.μ. Αλέκος Μαρχκί- δης Τ.Γ. ΑΗ.ΣΎ. (ὑποψήφιος θουλευτῆς. Λευκωσίας), Κωῶγν- σταντίγος Λόρδος, Σοφοχλῆς Χατζηγιάννης (ὑποψήκφιοι θουλευτὲς ᾽Αμμοχώστου). --Πρατειὸ Ἰ µ.μ.: Κώστας Ἑρωτοκρίτου, Αἰμίλιος Μι- χαηλίδης, Νίκος ᾿Αναστασιά- δης γαὶ Νίκος Παπαδόπου- λος. ὤ--᾽Αγώγυρα 8.60 µ.μ.τ Κώ στας ἙἘφωτοκρίτου, Αἰμίλιος Μιχαηλίδης, ἨΝίκος ᾿Αναστα- στασιάδης καὶ Νίκος Παταδό που]ος. -- --Πωαλώδια τ µ.μ. Αἰμέλι ος Φράγκος, Δάφνης Παναγί- ὃης, γαὶ Αὐγερινὸς Παπαρές. ---᾽Απαισιὰ 8.50 µ.μ.: Αἰμί- λιος Φράγχος, Δάφνης Τανα- γίδης καὶ Αὐγεριγὺς Παπα- θές. ΑΜΜΟΣΧΩΣΤΟΣ στὴν Κοφίνου Λάρνακος: []ᾶγος Ἰαναγιο- τόπουλος -- Ἀρίσος Σολω: μῆς -- Κώστας Χριστοδου)ί- δης. --ΠΓροσφυγικὸς Ταμέας ε μεσοῦ --- Πλατεία ᾽Αναγεννή- σεως: Κωνστάντίνος Δόρδος - ποφοκλῆς Ν΄ Γιάννης. ---οἵ ὑποφπχροι Κώστας Κ΄’ Κακοῦ καὶ Ἀίκος Μήακρί- δης θὰ παρευρίσκονται στὸ Δασάχι Άχνας, ὅπου θά µιλή σει ὁ Πρόεδρος τοῦ χόμμα- τος. Ὅλες οἱ ὁμιλίες ἀρχίζουν 'Ἑσαρχία στὶς 8 μ.μ. ΠΑΦΟΣ ---Ἀρούσια: Ανδρέας Πὔ- ζωνας --- Δικηγόρης. --Αρύμους εώρνιος [ας πιδόπου).ος -- Λικηγόρας. --᾽Αμαογέτη: Αο. Αντώ- γης Σωτηριάδης. --λάσα: Αρ. Γεώργιος Πα παδόπουλος. | | πι τέτοιου εἴδους σκονδαλάκια. Χρειαζόμα- στε πιὰ σκανδαλάρες γιὰ νὰ Συπτνήσου- µε, Όμως ἡ περίπτωση αὐὑτι αρέπτει νὰ εχει καὶ ὁρισμένες σεις. Ὁ ἕνας ἁττ αὐτοὺς ποὺ ἀνέχονται νὰ χρωστοῦν σὲ μιὰ προσφυγικἡ Συνερ- γατικὰ Ἑταιρεία εἶναι ὁ ἐκδότπς καὶ ὁ άλλος ὁ ἀρχισυντάκτης τῆς ἐφημερίδος ποὺ εἶναι τὸ θεωρητιςὸ ὑποστώριγμα τοῦ κατεστημένου ποὺ μᾶς κυδερνᾶ, Μόλις πρὶν λίήες µεέρες θριαμθευτικὰ ἡ «ς Άτιο- γευματινὴ» μᾶς ἀνακοίνωσε πὼς ἕετιε. ρασε σὲ κυκλοφορία τὶς 13.000 φύλλα. Αν λοιπὸν αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια ἡ ἑνίσχυ σπ μὲ τὰ χρυσὰ μετάλλια φαίνεται νὰ ἔ- κανε καλὰ τὴν δουλειἁ της. Τόσο καλὰ λογικὲς προεκτά- νο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ. ΔΗ.ΣΥ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ κόθε τρεῖς᾽ συνωμοσία απ ἁ ακ κα αα αα κ Ὁ Βάσος λωοσαρίδης, ἀρχκηγὸς τς ΕΔΕΚ, σὲ δήλωστ του στὸ ραδιόφωνο διάφευσε πὼς ἦταν µόλος τοῦ ΑΚΕΛ. Δυὸ μέρες ὅμως ἀργότερα ὁ Γ. Πραµµατέας τοῦ ΑΚΕΙΛ μᾶς διάθασε, ἁπὸ τὸ ραδιάφω νο κι αὐτὸς, τὴν ἁτόφαστι τῆς Κεντρι- κης Ἐγητροπῆς τοῦ ΑΚΕΙΛ γιὰ ἀποθδολὴ τοῦ Λυσσαρίδη ἁπὸ τὸ κόµµα αὐτὸ. Εἶναι λοιπὸν φανερὸ πὼς κάτιιος ἀπὸ τοὺς δυὸ λέει ψέματα. ΣΤΗΝ. ΠΑΙΛΕΙΛ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ- ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΛΙΕΦΥΓΕ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΚΑΣΣΕΛ (Δυτ. Γερμανία). 7 (ΑΠΕ), .--. Ἕνας ᾿Ανατολι τ κογερμανὸς στρατιώτης, ἡλι- κίας 20 ἑτῶν, πέτυχε νὰ δια- φύγει στὴ Δυτικὴ. Γερμονία, τὴ νύχτα τῆς Ίης Μαΐου, ὅ- πως ἀνακοίνωσε χθὲς ὁ ὑπεύ- θυνος «τῶν συνοριακῶν φρου- ρῶν τοῦ Κάσσελ. ἡ Ὁ νοαρὸς στραπιώτης πέ- ρᾳσε τὰ σύνορα ἀπὸ ἕνα ση- μεῖο σιὸ ἁποῖο δὲν ὑπάρχει καμιὰ συσκευὴ ἀπὸ ῥὀκεῖνες ποὺ προκαλοῦν αὐτόματα τὸ πρ τῶν ὅπλων ποὺ εἶναι το: ποθετηµένα μὲ προκαθορισµέ νους στόχους, προσθέτει ἡ ἵ- δια πηγή. ΣΥΝΕΧΙΤΕΊΛΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Μὲ συμμετοχή ἐππροσώπων ἰδιωπτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ἡμικρατικῶν ὀθγανισμῶν ἀπὸ ὅλες τὶς πόλεις τῆς Κύπρου, συνεχίστηκαν οἳ ἐργασίες τοῦ Β΄ Σεμινάρίου Δημοσίων Σχέσεων, ποὺ ὀργανώγει ἡ Σχολὴ Δημοσιογραφίας καὶ Δημοσίων Ἀχέσεων ΚΕΣ. Χθὲς ὁ εἰσηγητὴς κ. Διονύ σης Μαγκλιθέρας ἁγέπτυξε τὰ θέµατα «Τὰ Μέσα Δημο- σιότητος καὶ Δημοσίων Σχὲ- σεων» χαὶ «Οἵ Λημόσιες Σχέ σεις στὸ χῶρο τῆς ἐπιχειρή- σεως». Επακολούθησε µπυλὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ἀπὸ μέρους τῶν µετεχόντων στὸ Σεμινάριο. - Απαντώντας οτὴὼν ἐρώτωσπ ποιὲς εἶναι οἱ θέσεις τοῦ Δτμοκρατικοῦ Συνανγερμοῦ γιὰ τὴν Παιδεία, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κόμματος κ. Γλαίχους Ὁ Δημοκρατικὸς Σόναγερ- µός, ὅπως ἐπανειλημμένα ἔχει διοκαρύξει, προσδίδει στὴν παιδία πρωτοαρχικὴ ση µασία,. Τὴ θεωρε ὡς τὴν πιὸ θασικὴ. ἐπένδυση γιὰ τὴν κοι- φωνική, οἰκονομικὴ καὶ πνεν- µατικὴ ἀνώπτυξη τοῦ τόπου. Παράλληλα ἡ παιδεία ἁποτε- λεῖ τὸ κύριο µέσο γιὰ τὴ δη: µιουργία ὑπευθύνων πολιτῶν καὶ γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἑ- θνικῆς µας τοκτότητος καὶ τῆς πολιπιστικῆς µας κληρο- γομιᾶς, ποὺ εἶνοι οἱ. ἁπαραί- τητες προὐποθέκσεις, ἰδιοίτε- ῥα σήµερα, Υιὰ τὴν ἑθνική ψνας ἐπιδίωση. Γιὰ τοὺς πιὸ πάνω λόγους, ὁ- Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς θὰ: περιδάλει τὴν παιδοία μὲ τὴν ἁἀπαραίτητη στοργὴ καὶ Φροντίδα του γιὰ νὰ μπορέσει νὰ διαδραματίσει ὀρθὰ καὶ - πεύθυνα τὴν ὑψηλὴ ολή της. θὰ δώσει ἰἴδιαίτερη ση- µασία στὴν ἐμφύχωση καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξύψωση τῶν ἐππαιδευτικῶν μὲ τὴν ἐμπέδωση τῆς ἀξιοκραι τίας καὶ τὸ σσοθοσμὸ τῆς ὁἆ- ξιοπρώπειας καὶ τῆς πνευμα τυκῆς τους ἐλευθερίας, “Ὁ δΔημοκρατικὸς Συναγερ’ μὸς θὰ ἐργασθεῖ ἕντονα γιὰ νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἀδιοκρατία στὴν παιδεία, γιατὶ πιστεύει ὅτι ἡ παιδεία εἶναι ὁ κατ ἑ- ξοχὴν χῶρος ἀξιῶν, καὶ θὰ τι μήσει τὸν καλὸ καὶ ἄξιο ἐκ- παιδευτικὀ. Θὰ καλλιεργήσει στὰ σχολεῖα τὸ πνεύμα εὐθύ- νης, ἐργατικότητας καὶ σεόα σμοῦ στὶς ἀξίες ποὺ συνθέ- μὸς θὰ ἐπιδιώξει ποιοτικὴ ὅ- νοδο στὴν ἐκπαίδειση μὲ τὴν ἱσόρροπη ὀπάνδρωση τῶν σχο λείων, μὲ τὴν συνεχὴ ἐπιμόρ- Τὸ ΜΛΖΩΥΤ Συνέχεια ἀπὸ τήν Ἱην σελ. Κάποιος ἄλλος ἀγνώτερος ὑπάλληλος ἑταιρείας πετρε- λαιοδειδῶν ὑποστηριξε ὕτι ἡ χακὴ ποιότητα τοῦ μαζοὺτ προῇῆλθε ἀπὸ ἀμέλεια τῶν ὃ- πευθίναν ποὺ μεριμνοῦν γιὰ τὴ ρευστότητά του, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι --- πρὀσθεσε --- δὲν το- ποθέτησαν, τὰ κοτάλληλα συ στατικά. ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΜΠΟ:ΓΛΕΡ Στὴ Λευκωσία, σοθαρὲς τη μιὲς προξενήθηκάν στὸ ἀτμο- χαθαρηστήῆριο «ΡΒΛΒΕΤΙΑ» ποὺ ὀρίσχετιι στὸν «Άγιου ο μέτιυ. ο. ἐκ τῶν ἰδιομτητῶν του ν. Ἀνφ. δτρατὴής ἀνάφερε χθὲς στή «Δειλιγὴ» ὅτι «ἡ ποι ότητα μαζοὺτ ποὺ. προμηθεύ- θτνε γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ᾱ- ταοχαθαριστηρίου. του κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ Πάσχα δὲν ἡ- ταν ἡ γατάληλη. Τὸ γεγονὸς «τὸ --- συνέχισε --- ἦταν καὶ ὁ Ἰόγας ποὺ καθημερινά πα: ρου σιάκονται ἀνωμαλίες στο «μαόιλερς, ποὺ δίνει τὸν ἀτιὸ στὸ μηχανισμό τοῦ ἀτμοναθα οιστηρίου, χωρίς φυσιχά νά ογιορίζονε ποιός ἧταν αὶ ο ῥασιγὸς όγας τῆς κανῆς του πειτονογίας. «Την ἐποπένη --- πρώσθεσε πε, Ἀτουτής- ἡ θλάθη στὺ μπόιλερς εἶγε ἐπιδεινωθεῖ μὲ ἀποτέλεσμα. νὰ παρα) ὐσουν Ολες οἱ ὁμιλίες ἀργίζουν στὶς 8 μ.μ. τὰ απιὸ πολά μηχανήματα ποῦ ἀτμοκαθαριστηρίου καὶ ΗΤΑΝ ΛΑΠΗ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ συνοχί- σουµε τὴν ἐργασία µας. »)Αντιλαμθάνεστε, εἶπε ᾱ- κόμη ὁ κ. Ἀτρατής, χατά τὶς µέρες τοῦ Πάσχα εἵμαστε ὅ- ποχρεωµένοι γὰ παραδώσουµε µόνο στὸ πχοινὸ γύρω στὶς προ. ἐνδιμασίες. δυγεπῶς, τὴν τελευταία στιγµή κάναμε ἐκκλήῆσεις σὲ ἀλλους συναδέλ- Φους νά μᾶς θοηθήσουν καὶ παράλληλα νὰ ἐξυπηρετήσου- µε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά µας τοὺς ἀμέτοχους σ’ εὐθύγη πε- λάτες µας. ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΛΑΣΠΗ ὍὍπως ἀνάφερε στὴ συνέ- χεια ὁ κ. Στρατής, διαπιστώ θως ἐκ τᾶν ὑστέρων ὅτι ἡ ὀλάδη. προῇλθε ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ μαζούτ. « Ηταν σὰν λάσπη». Τό- γισε χαρακτηριστικὰ ὁ ἴδιος. κ«᾿Αμέσως χάλεσα τὸν ἀντι- πράσωπο, πῆς ἑταιρείας ποὺ προμηθεύει τὸ ματοὺι, στὴ Λευκωσία ὁ ὁποῖος ἠρθε καὶ ὑιαπίστωσε γαὶ ὁ ἴδιος ἐπὶ τόπου τὰ αἴτα τῆς θλά- θης». «Ὅμως ἧταν αλέων ἀργά, πιριτήρησε ὃ ἰδιοντήτης τοῦ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, Ἠδη. εἶχα ῥπαστεῖ ζημιά, πέραν τῶν 1. σ00 λιρών, παραμένοντας ἐπί σης ἐντεθειιόνος στὶς ἀπαιτή σεις τῶν πε)ατῶν μον. ον πάση περιπτώσει --- κιτέληξε --- ἔγια μιλήσει μὲ τοὺς. διρηόρους µυν, οἱ ὁ- γραμµότων. ᾿ Τὸ κάµµα ΄µας θὰ προσφέ- ρει ἴσες εὐποαρίες γιὰ ἐκ- ποῄδευση μὲ. “Ὑενίκευση :τῆς δωρεὰν. ποιδοίος σ᾿ ὅλα τὰ ἑ- πίπεδο, μὲ αὔξηση τοῦ ἀριθ- μοῦ τῶν αροτικῶν ὑποτροφιῶ σπουδοστές. Ὅ Δημοιφατικὸς ΏΣυνογερ- μὸς θὰ ἀνιοχύσαν τὰ Γυμνόσια τῆς ὑπαίθρου γιὰ νὰ ἐπικρα- τήσουν ἴσες ῥοπαιδουτικὸς εὖ- καιρίες καὶ νὰ ἐκλείφει ἡ πα- κτη ἀνισότητα µμετοξὺ ἁστι- κὠν σχολείων κοὶ ἐκείνων τῆς ὑπαίθρου. Ὅ δημοκρατικὸς ΎΣυναγερ- μὸς ὑπόσχεα νὰ ῥἐπιφέρει τὴν, ἀνεβαρτητοκοίηση τῆς Ἐπιετροπῆς ᾿Ἑκπαιθεντικῆς Ὑ πηρεσίος ὥστε νὰ κατοχυρώ- γετοι τὸ ὀἀναφαίρστο : δικαίω- μα τῶν ὁσκοκδευτικῶν. γιὰ ἴἵ- ση μεταχείριση, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἐδεολογιωὲς καὶ πολιτικὲς πεποιθήσεις καὶ τοποθετήσεις. τὸ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ᾿Ανοφορικὰ μὲ τὸ θέµα τοῦ πανοπιστηµίου, ὁ Δημοκραοτι- κὸς Συναγερμὸς θὰ ἐπιδιώξει τὴν Ίδρυση πανεπιστημίου, τὸ ὁποῖον θὰ διασφαλίζει καὶ θὰ συντηρε τὴν παράδοση καὶ τὴν πολιτιστικὴ κλαηρονομιὰ ποῦ τόπου καὶ θὰ καλλιοργεῖ πνεῦμα συνεργασίας µμεταξὺ τῶν δύο κοινοτήτων, Ὁ δΔημοκρατικὸς ΏἆΣυναγερ- μὸς ὀπιθυμε νὰ ἐπανατονίσει τὴ µεγάλη σημασία ποὺ δί- δει στὴν παιδεία καὶ ὄχει ἤ- δη ἔτουμα προγράµµατα γιὰ ἑκσυγχρονισμὸ μεθόδων καὶ προγραμμάτων, γιὰ ἀναδιορ- Ὑάνωση καὶ ἐνίσχυση τῆς τε- Ἀνικῆς καὶ ἐπογγελματικῆς ἐκποιδαλσοως, ᾽Υιὰ τὴν ἀνα- μόρφωση τῆς δομῆς καὶ συν- θέσεως τοῦ ὀκποιθευτικοῦ συµ θουλίου, γιὰ τήν προδημοτικὴ ἐκπαίδευση, τὰ ἑσπερινὰ Γυ- µνάσια καὶ μστιτοῦτα Ἑένων Γλωσσῶν, γιὰ τὰ ἀθλητικὰ κέντρα, γιὰ σχέδιο µακροπρό: θεσµης ἀντιμοτώπισης τοῦ προδλήματος Ἰῶν ἀνέργων ἐ- πιστηµόνων, καὶ γιὰ τὴ µαθη- τικὴ Ἱρόνοια, Ὅλα τὰ πιὸ πάνω ὁ Δη- μοκρατικὸς Συναγερμὸς θὰ κα ταστήσει ἐφικτὰ μὲ τὴν πά- ταξη τῆς ἀλόγιστης σπατά- λης καὶ τὴν ἐγκαινίαση προ- γράµµατος πραγματικῆς λιτό- τητος. ποίῖοι Ζαὶ θά. ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος», 1 -Ι5δ ΙΟΥΛΙΟΥ Οἱ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι.Ε. Αρμόδια ἀνοκοίνώση ὑπεν- θυμίζει τοὺς ἐνδιαφερομένους ὅτι οἱ ἐξετάσεις γιὰ τὰ ᾽Ανώ- τατα «καὶ ᾿Ανώτερα ᾿Εκπαιδευ πικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδας θὰ Ὑίνουν ἀπὸ τὴν Ἰ ὣς τὶς 15 ᾿Ιουλίου 198]. Οἱ αἰτήσεις γιὰ συαμμετοχὴ στὶς ἐξετάσεις πρόπει νὰ ὁ- ποθληθούν στην Ὑπηρεσία ἘΕ- ξειάσεων τοῦ Ὑπουργείου Παι δείας (Μενάνδρου Ἱ Λ/σία) ὣς τὶς 15 Μαΐου 198]. Ἐκ- πρόθεσµες αἰτήσεις δὲ θὰ Υί νουν δοκτές. ὌἜντυπα αἰτήσεων ὑπάρχουιν στην Ὑπηρεσία ᾿ἘΕξετάσεων καὶ σιὰ ᾿Επαρχιακὰ Γραφεῖα Παιδείας Λεμεσοῦ, Λάρνακας καὶ Πάφου. Οἱ τοῦ τοῦ τότιου. [Πἱ [ΕΠΙ μι πι ΠΠὶ [εί ΠΠ φαίνεται ὅσο ἡ ἄλλη ἑλήσοχυσπ τῆς εχάμ μελ Φάσιωνς» μὲ τὶς ραπτομιωίανὲς τιοὺ στὸν Συνεργατιομὸ γιὰ νὰ καταλήξουν τελικὰ στοὺς τρελ- λοὺς τῆς ᾿Ἀθαλάσσας, Ἡ ἐφηπμερίδα αὐτὴ εἶναι ἐκείνπ ποὺ καὶ λίγο ἀνακαλύωπτει καὶ μιὰ ὁπὸ τοὺς γνωστοὺς πιὰ μπε- ριαλοτικοὺς κύκλους καὶ στέκεται ὁδό- Φραγμα στὰ σχῶδιατους, Παίρνοντας ὅμως μετάλλια μὲ µα- κροχρόνια πίστωσπ ἐγὼ θ᾽ ἀνακάλυπτα τρεῖς συνωμοσίες καὶ τέσσερεις ἐγκέφα λους τὴν ἡμέρα. ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΙΛΙΔΗ δυὸ περιπτώσεις ποὺ παράθεσα πιὸ πάνω μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν ἐκ πρώ- της ὄψεως καμμιὰ λογικὰ σύνδεστ., θὰ παρακαλοῦσα ὅμως τὸν ἀναγνώστι νὰ τὶς σκεφτεῖ καὶ τὶς δυὸ σὰν δείγµατα τοῦ ποιοῦ τῶν πολιτικῶν ἀνθρώτιων ποὺ εἴτε μὲ τὴν πέννα τους εἴτε μὲ τὶς ἁτοφά. σεις τους διαμορφώνουν τὸ µέλλον αὑ. Γιὴὰ εἴκοσι τώρα χρόνια αὐτὴ ἡ χώρα ἤταν ταυτισµένηι μὲ ἀνθρώ. μᾶς δίνωνται πους σὰν τὸν Λυκαύνγπ, Χ΄΄ Παοτιοαιωάννου καὶ Λυσσαρίδη. Γιὰ εἴκοσι τώρα χρόνια ἴσχυε ἡ νοοτροπία τῶν. ρα. πτομπχανῶν, τῶν Κόνκορτ καὶ τοῦ οῦ6, Περνοῦμε τώρα τὶς πιὸ δραματικὲς μέρες, ὄνχι γιστὶ Τούρκους εἶναι μεγαλύτεροι, ἀλλὰ γιατὶ : πώρα οἱ τελεωταῖες ἴσως εὐκαιρίες ν’΄ ἀποδεσμευτοῦμε ἁπὸ Εὐθυμίου, οἱ κίνδυνοι ἀπὸ τοὺς τὰ λάθηπ τοῦ παρελθόντος, αν ᾿Απέτυχε παταγωδῶς τὺ συµμθούλιο τῆς Ἑὐρώπης σὰν θεσμὸς νομικῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν ὑπόθεση τῆς Κύπρου. Ἡ κατάληξη τῶν καταγγθ λιῶν γιὰ τὴ συνεχἡ παραδία- ση θεμελιωδῶν ἐλενθεριῶν καὶ δικανωµάτων τοῦ Κντπρια κοῦ λαοῦ ἀπὸ Ἐένες δυνάμεις στην Ἐπιτραπὴ Υπουργῶν τοῦ Συμθουλίου τῆς ἙΕὐράό- πης διναίωσε φοὺς διεθνολό- γους ποὺ πιστεύουν ὅτι τὸ Δι- εθνὲς Δίναιο ὑπάρχει μὲν στὴ θεωρία περιέχεται στὰ συγγράµµατα καὶ στὶς ὅδιε- θνεῖς παπράξεις, συςητεῖται στοὺς διεθγεῖς ὀοργανισμούς, διδάσχεται στὰ πανεπιστήμια, ἀλλὰ δὲν ἐφαομόζετα,. στὴν Λοάξη». Αὐτὰ ὑποστήοιξε σὲ διάλε- Ἑη ποὺ ἕἔδῶσε σιὰ γθαφεῖα τοῦ Δικηγοριιοῦ Συλλόγου τῆς ᾿Αθήνας ὁ κ. Λ. Λουχαί- δης, δοηθὸς γενικὸς εἴσαγγε- λέας τῆς Κυπριακῆς Δημοχρα τίας, μὲ θέµα «Κύπρος, ἀν- πικότητες καὶ προοπτικές». ! ο Ὁ ὰ.. Λονκαΐδης -- ποὺ : δρΐσκεται στην ᾿Αθήνα Ἅπρο- σκαλεμένος τοῦ Μὲ «χθεσινὴ ἀνακοίνωσή του ὁ Δημοκρατικὸς Ἓνναγερ μὸς καταγγέλλεν πρὸς κάθε ἁθμόδιο καὶ τὸν Ἰυπριακὸ Λαὺ ὅτι τραμποῦκοι ὑποχινού- µενοι ἀπὺ πολιτικοὺς που ἆντι πάλους, ἀνέλαδαν ἐργολαθικὰ τὸ Ἐέσχισμα καὶ τὸ χάψιµο παγὼ μὲ συνθήµαα τοῦ Κόμ- ματος. Σὲ πλεῖσες περωτώσεις, στη θέση τῶν πανὼ τοῦ Δη- μοκρατικοῦ Συναγεομοῦ ποὺ ξεσχίσθηκαν, ἀναρτήθηχαν πανὼ μὲ συνθήµατα τοῦ Δημο κρατικοῦ Κόμματος. Περιπτώσεις ᾖΚξεσχίσματος πανὼ τοῦ Λημοκρατικοῦ Ἓννα γερμοῦ εἶχαν καταγγελθεῖ στὴν ᾿Αστυνομία, δυστυχῶς ὕ- µως κανένα μέτρο δὲν ἔχει ληφθεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συ- γεχίξεται τὸ Σέσχισμα τῶν πανὼ τοῦ κόμματος, ἀναφέρει ἡ ἀγακοίγωση. Μέχρι στιγμῆς καταγγέλ- θησαν στὸ Κεντριὸ ἛἜκλο- γικὸ ᾿Ἐπιτελεῖο τοῦ Δημοκρα- τικοῦ Συναγερμοῦ κρούσματα Ἑεσίσματος πανὼ μὲ συνθή- µατα τοῦ Κύμματος στὸ ᾖε- τόχι Κύκκου, στην περιοχὴ τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου στὴ Λεωφόρο )Αθαλάσσας, στὸ Στρόδολο, στὴν Κοφίνου, θρώπινα δικαιώµατα, πραγμα ΄ Σλλόγου ΛΟΥΚΑΊΛΙΣ: ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΛΤΑΙΓΛΩ ΣΤΗΝ ΚΙΠΡΟ το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗΣ Κυπρίων Επιστημόνων --- τὰ γισε ὅτι: Ἡ ἐξ ὑπουργῶν ἐ. πιτροπὴ τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑνθρώπης θά μποροῦσε νὰ πε- ριορίσει τὸ Κυπριακὸ στήν χα θαρὰ νομική του ὑπόσταση, Ἔτσι ὥστε ὁ κάθε ὑπουργὸς νὰ μήν ἀναμιγνύει στὸ θέµα αὐτὸ τὶς πολιτικὲς θέσεις τοῦ Κράτους τπαὺ ἐκπροσωπεῖ. Γιατὶ μ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ ὅλο πρόθληµα ἀποδιοργανώνε ται. ἛἝνας ὑπουργὸς µμπορεῖ κάλλιστα νὰ ἀσκήσει τὶς ὃ- ποχρεώσεις του σὰν φορέας ἐφαρμογῆς τοῦ Διεθνοῦς Δι- καιου. 7 Καὶ ὁ ὁμιλητῆς κατέληξε: «Σὲ μιὰ τυχὸν ὁμοσπονδια κὴ µοοφὴ τοῦ κυπριακοῦ κρά τους ἐπιθάλλεται νὰ ἔνσωμα- τωθοῦν στὸ Ὁμοσπονδιακὰ ἘῬύνταγμα οἱ θεμελιώδεις δια τάξεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου ποὺ θὰ ῥδιασφαλίουν καὶ στοὺς δυὀ πληθυσμους τὴν ἀποφασιστικἡ τήρηση τῶν ἀρ χῶν τοῦ σεθασμοῦ τῶν ἆν- θρωπίνων δικαιωμάτων. Ἔ- τσι θὰ ἀποχλεισθει ἐκ τῶν πραγμάτων κάθε προσπάθεια γιὰ, νόθευση τῶν ἀρχῶν αὐ- πῶν ἀπὸ ὁποιαδήποτε Ἑένη ἐκ σέµθαση». σὺν οὖν ματ σης 0 ΔΗΣΥ ΚΑΤΑΙΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΤΑΣΙΡΟΦΗ ΠΛΝΕ ΤΟΥ στὰ Λατσιὰ καὶ στὴν περιοχἡ τοῦ «Χίλτον», ὅπου οἱ τραμποῦ κοι, σὰν πυρομανεῖς κανν- γιὰ πὸν τεοματισμὸ τῆς ἆπα- οάδεκτης αὐτῆς καταστάσε« ως, καταλήγει ἡ ἀνακοίγώσηι ΕΚΚΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΓΝΟΜΙΑΙΣ Στὸ µεταξύ, μὲ ἀφοομὴ τὴν ἀφαίρεση, παραποίηση ἢ καταστρυφὴ πανὼ μὲ συνθή- µατα ποὺ τοποθετοῦν τὰ διά- φορα κόμματα καὶ τὶς ἀντεγ- κλήσεις ποὺ δημιουργοῦνται, μ) ἔκκλησή του τὸ ᾿Αρχηγεῖο τῆς Αστυνομίας καλεῖ ὅλα τὰ κόμματα ν᾿ ἀποφεύγουν τὴν τοποθέτηση πανὼ σὲ τοόπο ποὺ γὰ παρεμποδίζεται ἡ ἀνάγνω- ση Ἡ ἡ τοποθέτηση πανὼ ἅλ- λων κομμάτων. Ἡ ᾿Αστννομία τονίζει ἐπί- σης ὅτι τὰ πανὼ δὲν αποέπει γὰ Χαλήπτουν ἢ νὰ ἐμποδί- ζουν τοὺς ὁδηγοὺς ἢ τοὺς πε ζοὺς νὰ ἀντιληφθοῦν ἔγκαιρα τὰ διάφορα σήματα τροχαίας. όαλοι, ἔχαφαν τὸ πανὼ τοῦ Δημοκρατικοῦ Σνναγεομοῦ. Ὁ Δημοκρατικὸς Σνναγεορ μὸς' καταγγέλλοντας τὶς ἆπα- ράδεκτες αὐτὲς ἐνέργειες ᾱ- παιτεῖ ὅπως οἱ ἁομόδιοι λά- έουν ὅλα τὰ κατάλληλα µέτρα Σὸ νέα συνεδοία συνέρχε- ται σήμερα στὶς 10 π.μ. ἡ ὃ- λομέλεια τοῦ νέου Κεντοικοῦ Διοινητικοῦ Συµθουλίου τῆς ΟΒΑΜΕΚ γιά ν᾿ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἐκλογὴ Γοαμµατείας. Προηγούμενη συνεδρία τοῦ Κ.Δ.Σ. τῆς ᾿Ὀργανώσεως στίς 3 τρέχοντος ἀπέτυχε νά ἐγλέξει ἡγεσία τοῦ σώμα τος. ᾽Αφοῦ ἔγιναν δύο ψηφοφο- οἷἴες γιὰ τήν ἀνάδειξη Προέ ὅρου κανένας ἀπὸ τοὺς ὑπο- ᾠηφίους δὲν συγκέντρωσε ἆ- πόλυτη πλειοψηφία ὅπως προ χοεῖται ὁπὸ τὸ καταστατικό. Κι’ ἔτσι ἡ ὀργάνωση τῶν χα θηγητῶν. ἔμεινε ἀχέφαλη γιὰ τρεῖς͵ ὀδομάδες. Ἡ γίνγση τῶν χαθηγητῶν «Αλλωγὴ” πρότεινε στὶς ἅλ- λες πινήσείις. σ᾿ κείνη τὴ συνεδρία, τὴ. συγκρότηση Διακιν ἠσιακῆς Σραμματείας μὲ τὴν ἐφαομογὴ τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογικῆς εκπροσώπησης σ᾿ αὐτὴ, ὅλων τῶν κινήσεων, Συμέρχεται σήμερα τύ Κ.Σ. τής (ΕΛΙΠΕΚ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ προκειµένου νἁ συµδάλει θε- πικὰ στὴν προσπάθεια νὰ θᾳηεῖ Ἡ ΟΕΛΜΕΙΚ ἀπὸ τὸ ἁδιέξο- δο. Ἡ πρὀταση τῆς «Αλλα γῆς» ἐπαναλήφθηκε καὶ δηµό σια μὲ ἀνακοίνωση τῆς κίνη- σης. ΝΕΑ ΓΡΑΦΗΑ ΤΟΥ ΛΗΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΟΥΡΙΟΩΤΣΣΑ Τὸ Κεντρικὸ 'Εκλογικὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Δηµοκρα τικοῦ Συναγερμοῦ ἀἆνα- κοινώγει ὅτι ἄνοιξαν καὶ λειτουργοῦν τγνέα γραφεῖα τοῦ κόμματος στὴν Παλλουριώτισσα (Λευκωσία) στὴν “Οδὸν Ἁγίου ᾿Ανδρέου Αρ. 9, τηλέφωνον 34730,

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,8p
Συνελήφθη 56χρονος για την απόπειρα φόνου στον Ύψωνα 8p
Μοτοσυκλεττιστής τραυματίστηκε κρίσιμα το πρωΐ 8p
Καταρρίπτουν συκοφαντίες εναντίον του κ. Κληρίδη Πολιτισμός 8p
Οι 11 αυτόμολοι Τουρκοκύπριοι κατηγορήθηκαν για οχλαγωγία 8p
ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 8p
Αισιοδοξία στην ΕΠΑ ότι η ομάδα θα σωθεί Αθλητισμός 7p
Η ασφάλεια στο Μακάριο 7p
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αθλητισμός 7p
Ο Αχιλλέας μετά παό σκληρό αγώνα τον Απόλλωνα 57-50 Αθλητισμός 6p
Ή τώρα ή ποτέ Αθλητισμός 6p
Η ΚΟΠ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ 16 ΟΜΑΔΕΣ Αθλητισμός 6p
Ο ΔΗΣΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ ΤΟΥ 3p
ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗΣ 3p
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Πολιτική 3p
Το μαζούτ ήταν λάσπη 1,3p
Για 4μήνες να μη γίνει απεργία στα λιμάνια Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3p
Τα χρυσά μετάλλια... και αυτοί που δεν υπήρξαν μέλη του ΑΚΕΛ 3p
η γνώμη μας 3p
ΛΑΔΑΣ: «Υπήρξα μέλος της θαρραλέας ομάδας που ίδρυσε το ΑΚΕΛ» 2p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτική#Πολιτισμός 2p
Ο φακός της «Δ» εδώ και αλλού Πολιτισμός 2p
ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Άνεργοι επιστήμονες θα μετεκπαιδεύονται στο ΑΤΙ 1p
ΤΑΣΣΟΣ '81 1p
Η τηλεόραση θα μεταδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών 1p
Η ΚΥΠ θα υποδείξει ποιοί υπάλληλοι θα επανδρώσουν τα εκλογικά κέντρα 1p
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΕΦ Δημόσιος Τομέας 1p
ΘΑ ΠΙΕΣΩ ΤΟΝ ΝΤΕΝΚΤΑΣ 1p
ΜΙΑ ΗΓΕΣΙΑ ΓΕΡΑΣΜΕΝΗ 1p