ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΑΟΥ, 1981 [Τὰ κριτήρια εὐνοοῦν ἐλαφρὰ τὸν κ. Μιττερὰν] ο... ΛΙΝ στή Γαἠλία δἀ ἐκλέξουν τὸ υέ0 ΠΑΡΙΣΙ... Ὁ Ζισκάρ ντ’ Ἑσταὶν καὶ ὁ Φραν- σουὰ Μιττερὰν τερμάτισαν χθὲς τὰ κοῤρνος τὴν προεκλογικἠἡ ἑκστρατεία τους. Καὶ σὲ 9οά ὥρες θὰ ἔχει γίνει πιὰ γνωστὸ τὸ ὄνομα τοῦ νικπιτοῦ, Κάθε τρόθλεψπ εἶναι περιτὴ καὶ µπο. ρεῖ νὰ διαφευσθεῖ. Μιὰ διπλἠ διαπίστωση ὅμως, ἐπιθάλλεται σὲ ὅλους: Οἱ ἐλπίδες τοῦ Μιττερὰν Εἶναι µεγάλες. ΄Ο Ζισκάρ κινδυνεύει. Ῥεδαιότητα ὅμως, δὲν ἵἌ- πάρχει. Τὰ πράγματα μπορεῖ πράγµατι νὰ ἀλλάξουν µέ- χοι αὔοισ Κυριακή, µέχοι τὴν τελευταία στιγμή, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ αἰώνιοι «ἀναποφάσι- στοι» ἀποφασίκουν, γιατὶ δὲν μποροῦν νἁ κάνουν ἀλλοιῶς. )Αλλὰ σήµερα, τώρα, τὰ στοι χεῖα ποὺ ἐπιτρέπουν μιὰ συνο λικὴ θεώρηση, εἶναι τὰ ἀκό- λουθα: Κατά τὶς τελευταῖες 156 ἡ- μέρες, ὁ «ἐξεοχόμενος πρὀε- ὅρος». χοησιµοποίησε ὅλα τὰ µέσα (καὶ µέσα τεράστια, ποὺ ὑπολογίζονται σὲ δισεκα- πομμύρια δραχμὲς), καθὼς καὶ ὅλους τοὺς φίλους του, ᾱ- µεσους καὶ ἔμμεσους, ὅπως καὶ ὅλες τὶς δυνατότητες τῆς πολαποίκιλης καὶ ποοιχκισµέ- γης φυσιογνωμίας του, γιὰ νὰ προκαλέσει ἕνα «οεῦμα γἱ- κης», χωσὶς εὐδιάκριτο ἆπο τέλεσμα. Τὸ 1914, ἀντίθετα, τὸ οεῦμα του ἦταν σαφέστα- το ὅσο καὶ ἂν ἦταν μικρή ἡ διαφορά μὲ τὸν Μιττεράν. Ἡ τηλεοπτική µονομαχία που μὲ τὸν ὥρανσουὰ Μιττε- θϱὰν (αὐτὸς τὴ νὰ ἦταν αὐτὸς ὁ νέος ὑποψή- Φφιος καὶ ὅχν ὁ: πούεδρος᾽ ποὺ ἐπιδιώκει µόνο τὴν ἐπιδεθαίω ση), ἀκρυδῶς γιατὶ δὲν κατέ- ληξε σὲ χειροπιαστὴ νίκη (- σοπαλία τὴ χαρακτηρίζουν ὅ- λοι οἱ ἀντικειμενικοὶ ἄνθρω- θέλησε, σὰν. ἄἝ ποι) στράφηκε τελικά ἔναν- τίον του. Πρῶτον, γιατὶ σπα τάλησε ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα του «μεγάλα ὅπλα», αὐτὰ ποὺ θὰ τοῦ ἐπέτρεπαν, σύµφωνα μὲ τοὺς ὀπαδούς του, νά κερδίξει ἀποφασιστικὰ τὺ χα- µένο ἕδαφος. Καὶ δεύτερον, γιατὶ ὁ ἴδιος ὀδήγησε τὸν διά λογο, συστηματικὰ τὸ ἐπίμο- νο θέµα: «Τὶ θὰ κάνετε, κύ- ϱε Μιτεράν, ἐχλεγόμενος πρὀεδρος:». Έτσι ποὺ πολ- λοὶ θεατὲς, ἀκόμή καὶ οἱ ὁ- παδοί του, νὰ διαισθανθοῦν πὼς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ζισκὰρ φοθᾶται τὴν ἥττα του. αι: ἐς Ἡ ΣΤΑΣΗ τι ΤΟΥ κ. ΣΙΡΑΚ Ἡ θεαματικὴ προδολὴ τῆς νέας δηλώσεως τοῦ κ. Σιρὰκ ἀπὸ ὅλα τὰ µέσα ἐνημερώσε- ως, ποὺ ἐπηρεάζει ὁ σηµεοι- γὸς πρόεδρος, οαδιόφωνα, τη λεοράσεις καὶ πλειοψηφία τοῦ παρισινοῦ καὶ ἐπαρχιακοῦ ἘΤύπον (τὰ µέσα τῆς ἄντιπολι τεύσεως δὲν εἶναι ἀνάλογα). περιάρισαν τελικὰ τὴ σηµῃ- ασίᾶ της γιατί, ὅπως ἡ δἠλω- ο ση ἦταν καὶ :ὑποτονικὴ καὶ ὄχι χὠοὶς «διφορούµενα πολ- λοὶ ἁπλοὶ πολίτες δια,ισθάνθη καν ἐπίσης, πὠς κάποιος ἐκ- γευρισμὸς ἐπικρατεῖ στὺ «προ εδρικὀ στρατόπεδο». Ῥέλος, ἡ ἀπόπειρά του νὰ Ππππππηυησσμσμσσ σσ πς α ο η 'Ὢ ΠΠαροαί ἐπιμένει στὴ συμμετοχή Κομμουνιστῶν πείσει τοὺς ἐχλογεῖς του πὠς τὰ ἑπτὰ χρόνα προεδρίας τὸν «ἄλλαξαν» καὶ ἡ νέα του τετία θὰ εἶναι διαφορετική, δὲν θελτίωσε τὴ θέση του, ἀκουθῶς γιατὶ αὐτοὶ ποὺ ἐνδε : χόµενα θὰ χοίνουν τὴν ἐκλο- γή, δὲν εἶναι οἱ πραγματικοὶ ὁπαδοὶ τῆς ἀριστερᾶς ποῦ φιλελεύθερου συντηρητισμοῦ, ἀλλὰ εἶτε οἱ «ἄναποφάσιστοι» τῆς τελευταίας στιγμῆς (πυὺ ἤδη ἀναφέραμε), εἶτε ἐπίσης αὐτοὶ ποὺ ἀντιδοοῦν ἀλλεογι κἁὰ μπροστὰ στὸ ἐνδεχόμενο μιᾶς γέας Τετίας τοῦ Ζισκάο. Καὶ αὐτοί, εἶναι ἐκ τῶν πραγ µάτων πρώην ὁπαδοὶ του καὶ ν ψηφοφόροι τους, εἴτε γκωλι- δὲ τὴ, διάρκεν δίµηνης ΨΗ ω λος Σ ή α - ει ας να Χεριό- κοὶ, εἴτε κεντρῶοι. εν αὐτὴ, εἶναι π.χ. ἡ- υκώς. σιακἠἡ περίπτωση τῆς κ. Τὰν ροῦ, ποὺ Χρημάτισε δύο φορὲς ὑπουργὸς του, ἤ τοῦ κ. Μυσὲλ Ζομπέρ, ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοῦ Πομπιντοῦ, ἢ τοῦ συνταγματάρχη Γαι- σύ, στενοῦ σὐνθργάτη τοῦ Ντὲ Γκὠλλ στὸν Β΄ Παγκό- σμιο Πόλεμο καὶ δημιουργοῦ τῶγ μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ἐλεύθερης Ἰαλλίας. Παράλ- ληλα, ἡ ὑποψήφια στὸν πρῶ το γύρο Μαρί - Φράνς Τκα- ρὺ καὶ πολλοὶ ἐκπρόσωποι τῆς ἄκρας δεξιᾶς, συστή- γουν λευκὸ ἢ ἀποχή, ἐνῶ τὸ 1974 εἶχαν ὑποστηρίξει τὸν Ζισκάρ. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΙΛΟΤΗΣ Εἶναι χαρακτηριστικὸ πῶς δου, λίγο. ἀπασχόλῃσάν καὶ τὴν Κάλ᾽ ἠνώμη, Δλλὰ καὶ τοὺς Ἱπρωταγωγνστές, τὰ συγ μεκρυµένα προγράµµατα, μὲ ἐξαίρεση. τὰ µέτρα ῥἑναντίον τῆς ἀνεργίας, ἑναντίου τῆς γραφενοκρατίας καὶ. τοῦ αχρα- Η ΔΕΙΛΙΝΗ’ Πρύεῦρο τικοῦ συγκεντρωτιομοῦ, ὑπὲρ μι νοµίας. Δηλαδή, µατα ποὺ ο γσλο τῶν Ἐν ποραδλην. ὁ- ένά ᾿ ἄλλα ματα ολσνία, ἐξωτερικὴ πολι- τική, Κλαδικὰ θέµατα) ἔπαν ξαν ἐπίσης ρόλο: Εἶναι δέδαιο πὼς λίγοι Γάλλοι Ὑγωρίζουν, πάντως, σ΄ μερα τὶ θὰ κάνει ἀκριδῶς ὁ ᾖι- ἂν ἐπανεκλεγεῖ ἢ ὁ ἰΜντ τε ἂν ἐκλεγεῖ, ἂν καὶ φυ σικἁἀ ξέρουν πὼς ὁ ἕνας εἷ- γαι συντηρητικὸς καὶ ὁ ἄλ Ἆος σοσιαλιστής... ᾽ Καὶ τοῦτο, Υιατὶ ἡ µάχη Βόθηκε κάτω ἀπὸ τὴν πίεση καὶ τῆς κοινῆς γνώμης ἀλλὰ καὶ τῆς σύγχρονης τεχνολο γίας τῶν ὁπτικοακουοτικῶν µέσων, γύρω ἀπὸ τὸ ἑρώτη- μα: Ποιὸς εἶναι ὁ καλύτερος Ο Μιττερὰν πορεύθηκαε ἆ- πὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ τέλος μὲ δάση τὸ κεντρικὀὸ του οσύν- θημα: «Ἡ δύναμη». Σὲ μιὰ ἐπσχὴ καὶ παν, Βέης, ἕνα τέτοιο σύ εἶναι, φυσικά, δελεα στικό. ᾿Αντίθετα, ὁ ὭῥΖισκὰρ εἶχε νὰ καταπολεμήσει τὸ δι- χὀ του ἀπολογιομὸ ἑπτὰ ἐν” τῶν δύσκολης διακυθέρνη- σης: Πώς νὰ ὑποσχεθε πρά Ύματα ποὺ δὲν πραγµατοποί- ησε Τοῦ ἔμευε ἕνα ὅτπλο: ὁ φόδος τοῦ «ἄγνωστου», φό- ὅος τῆς ἀρυστερᾶς, τοῦ κοµ- μουνισμοῦ, τοῦ «θάἀ σοῦ πά- ρουν τὰ λεφτά σου καὶ τὸ Μ.στύτν -σου», Αὐτὸ: τὸ ὅπλο' “χρησιμοποίησε (αὐτὸς µόλ-' ον προσεκτικά, ἀλλά πολλοὶ - ὀπιτελεῖς του σχεδὸν «δάρδα ρα»). Ἠπαν τὸ ὕσιατο. Ἡ' ἀποτελεσματικότητά του θὰ θισπιστωθεῖ τὴν Κυριακὴ τὸ δράδυ, Σελίδα 5 Προκάλεσε, ὅμως, ἤδη μιὰ δίαιη ἀντεπίθεση τοῦ κ. Μιτ- ροεέρο ο ος δν τ Ἡμοκρατιας ὅτι «Φφεύδεται» παραπλανώγ- τας τοὺς ἀχροατές του γιὰ τὸ σοσιαλιστικὸ ολοι νὰ καὶ ὅτι ἔτσι «ὑποθιδάζει τὸ ἐπίπεδο τῆς δημοκρατίας». Οἱ Ἅἔντογοι αὐτοὶ διαξιφι- σμοὶ εἶναι χαρακτηριστικοὶ καὶ ἐνδεικτικοὶ τῆς οκληρότη τας μιᾶς μάχης ποὺ μπορεῖ γὰ ἀποτελέσε, στροφὴ καὶ γιὰ τὴ Γαλλία καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη, ὄπονος κ ἂν εἶναι ὁ ταλυκὸς νικητής. ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΡΣΑΙ ΠΑΡΙΣΙ (ἈΑσ, Πρές), --- ὪὉ ἡγέτης τοῦ Κομμουνιστι- κοῦ Κόμματος Ζὼρί Μαρσαίἰ, δήλωσε προχθὲς ὅτι δὲν ἔμει νε. ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν ἀοριστία τῶν δηλώσεων καὶ ἀπαντήσεων τοῦ Φρανσουά Μιτεράν, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τηλεοπτικῆς μονομαχίας του μὲ τὸν Βαλερὺ ῥΖιοκὰρ ντ ᾿Εσταὶν καὶ ἐπανέλαδε ὅτι δὲν θὰ ὑποστηρίδει μιὰ σοσιαλιστικἡ, κυδέρνηση ποὺ δὲν θὰ περίλάδει στοὺς κόλ πους της τοὺς κομµουγιστές. ο Σὲ κείμενό του ποὺ δηµο- σιεύεται στὴν ἐφημερίδα τοῦ Κ.Κ., «Οὐμανιτέ», ὁ Μαρ: σαὶ ὑπογραμμίζει ὅτι τὸ κὀμ- μα του ἐπιθυμεῖ δραστικὲς ἀλ λαγὲς καὶ ἀντικαπταλιστικὲς μεταρρυθμίσεις. . κομμουνιστικά αγ νὰ ἐνγοηθεῖ ὅτι ἐγδέχεται νὰ ὑπάρξουν δυσκολίες στὴν ὑποστήριξη ἀπὸ τοὺς ς Ἅττου φἐγὸς ὑπ. ου ποὺ ἀρνεῖ- παν γὰ υἰοθετήσει σαρωτικὲς Τανν στελέχη μεταρρυθμίσεις». μὲ Μιὰ σύγχρονα Μάδεια, Φιλλανδικῆς παντρεµένπ λειάδου, 37 χρόνων της Ἑρμιόνη σὲ μιὰ ῥρίσµατος της, σὲ στιγμὴ κρίσεως, παίσιο τρόγιο. σα Ἶ Μινήικ- Τὸ στριτύπεδο-Κόλαση τῶν ΠοΛΙΤτιμῶυ κριτουμένωυ στήυ ΤοὐβΜ τὸν εὐρωπαϊκὸ τύπο ἀπασχολεῖ ἡ κατάστασπ στὰ Τουρκία καὶ οἱ τρομερὲς συνθήκες τρο! 6ρὲν. Κατωτέρω µία ἀἄνταπ εἰκόνα ἑνὸς «στρατοπέδου ..-- Κολάσεως» Τουρκίας ποὺ θρίσκεται στὸ Μανάκ. ΒΟΝΝΗ µΜάϊος.-- Γεμᾶ- τος ἀγωγία μὲ µάτια ποὺ κα- θρεπτίζουν τὸν πρόὀμο στέχε- ται στὴν πύλη τοῦ στρατοπέ- δου Μανὰκ ἕνας «ὀάχροονος Τοῦρκος ποὺ συνοδεύεται ἆπο ἀστυνομικούς. --Τὸ ὄνομά σου! προφέρει ὁ ὑπολοχαγὸς ποὺ εἶναν ἔπι- κεφαλῆς τῆς φρουρᾶς τῆς πυ λης. --Ζὀνεο Ἐτχκὰν -- ποαφὲ- ϱει ὁ νεαρὸς μὲ φωνὴ ποὺ μόλις ἀκούγεται, --Γιατὶ θρίσκεσαι ἐδῶ Ἡ σχιά ἑνὸς φόδθου περνά- ει ἀπὸ τά µάτια τοῦ νεαροῦ. Τοέμει γιὰ τὴν ἀντίδραση στὴν ἀπάντηση ποὺ θὰ δώσει. --Ἐπειδὴ εἶναι ἀριστερὸς -- λέει. «Ὁ ὑπολοχαγός τὸν κοιτά- ζει σαρκαστικὰ καὶ ἀποκρίνε- ται. --Αὐτὸ σηµαίνεν «ἐπειδὴ εἶ μαι ἕνας ἀριστερὸς τΤὺήμο- κοάτης». Ὁ. ὑπολοχαγὸς γνέφει συν- θηματικὰ καὶ ὁ νεαρὺς ὁδη- γεῖται δίαια στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ στρατοπέδου, Σὲ κάποιον, ἄλλο, ποὺ τοῦ παρονσιάζουν διατυπώνει τὴν ἴδια ἐρώτησι. 'Ἡ ἀπάντησης. ---Ἠπειδὴ εἶμαι δεξιός. Καὶ ὁ ὑπολοχαγὸς τὸν ὅδι- µοκρατίας ποὺ ἐτικρατοῦν στὰ χώρα τοῦ Ἔ- όκρισπ Γερμανοῦ δημοσιογράφου δίδει τὴν πολιτικῶν κρατουμένων τῆς ορθώνει λέγοντας «Ἐπειδὴ εἶ µαν ἕνας δεξιὸς τροµοκρά- της». «Ὁ νεαρὸς Τοῦρκος κρατού µενος ἐπαναλαμθδάνει τὴ διόρ θωσῃ. Καθημερινό, ἀπὸ τὸ πρωὶ ὣς ἀργά τὴ νύχτα, ἐἔπανα: λαµθάνεται ἡ παραπάνω σκη- γὴ μὲ δεκάδες δεχάδων Τούρ γων πολιτῶν, Χυρίως γεαρῶν ποὺ συλλαμθάνανται καὶ κλεί- γονται στὶς στρατιωτικὲς φὴ- λακὲς Μανὰκ τῆς ᾽Αγκύρας. Όπως ἀπεχάλυψε τὸ γερ- μανικὸ περιοδικὸ «Κουΐκ» στὸ Μανὰκ ὁ ἀριθμὸς τῶν πολι- τικῶν κρατουμένων «φθάνει 3500 εἶναι οἱ κρατού- μενοι στὸ οτρατύπεδυ αὐτὸ τὶς τοισίµησι χιλιάδες. Οἱ περισσότεροι εἶναι µετα ξὺ 16 καὶ 256 ἔτῶν. Εἶναι τόσοι πολλοὶ οἱ πολι- τικοὶ κρατούµεγοι, γράφει τὸ γερμαγικὸ περιοδικό, ὥστε ἡ Στὴν εὐρωπαϊκὴ κοιν γνώµη ἔχουν προκαλέσει τραµακτικἡ ἐντύπωσι οἱ πρῶτες φωτογραφίες τῆς ἀληθινῆς μορφῆς τοῦ σημερινοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος τῆς Τονρκίας, µία ἀπὸ τὶς ἀποῖες εἶναι καὶ ἦ ἀνωτέρω δημοσιευοµένη. Τὸ περιοδικὸ «Κουϊκ», ποὺ τὶς φέρνει στὴ δημοσιότητα, τονίζει πὼς ἐνθυμίξουν φωτογραφίες ἀπὸ χιτλερικὰ στρατόπε- δα συγκεντρώσεως. Δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ στὴ λεξάντα. Εχουν ξυρισμένα τὰ κεφάλια καὶ στὰ νεαροὶ Τοῦρνοι συλλαμθάνονται καὶ κλείνονται σὲ στρατόπεδα | σημειώνει µάτια τους καθρεφτίδεται ἆ τρόπος καὶ ἡ ἀγωνία, στρατιωτική χούντα ἔχει µε- τατρἑνκι σὲ φυλακὲς ἀκόμα καὶ σχολεῖα καὶ στρατῶνες, Έχει ᾿χοησυμοποιήσει καὶ πα- µπάλαιες κατακόμθες! Οἱ πο λιτικοὶ κοατούµενοι τὶς 36 χιλιάδες Οἱ στρατηγοὶ μὲ πραξικάπηµα γιὰ νὰ σώ- σώσουν τὴ Τουφχία ἀπὸ τὸ χάος, ὅπου τὴν εἶκαν ὁδηγή σει οἱ ἀνίκαγον νὰ καταπολε- µήσουν τὴν τουµοκρατία καὶ οἰκονομικὴ ὀξαθλίωση. πολιτι-. κοί, Ἡ οτρατιώτικὴ χαύντα σή μερα ἔχει γεμίσει τὴν Τους- χία μὸ στραϊόπεδα ποὺ θυµί- ζουν τὰ χιτλερικά, Ἓνας Τοῦρκος δήλωσε πὼς ἀπὸ τὰ στρατόπε δα «οἱ τοοµοκράτες θὰ Έανα 0γοῦν ἄνθοωποι». Ἐλναι, ἀσφαλῶς, μιὰ δικαιο λογία καὶ ἕνα ἐπιχείρημα γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς συλλήψεις, τὶς καταδίκες, τς ῥἐἑκτελέσεις, ποὺ θάσύνουν τὴν χούντα. Απ’ ὅλες τὶς φυλαχὲς -- στρατόπεδα ἡ πιὸ σημαντικὴ εἶναι οἱ φυλακὲς Μανάκ. Στὸ ἴδιο κελλὶ κλείονται ἐξτρεμι- στὲς τῆς ἀοιστερᾶς καὶ τῆς δεξιᾶς φανατικοὸ τῆς θοη- σκείας, Κοῦρδοι, Παλαιστί- γιου]. Μποοεῖ νὰ ἀντιληφθή κανέ νας τὶ μπορεῖ νὰ νει µέσα σ᾿ αὐιὰ τὰ κελλιὰ μὲ τοὺς τόσους ἀντίθετους καὶ φανατισµένους Ἰ Φυσικά εἶναι σχόπιμο! Διευ κολύνουν στὴν ἑξόντωσι µεοι- κῶν χωορὶς κἀν νὰ µπαίνουν στὸν κὀπο νὰ τοὺς δικάζουν καὶ ἐκτελοῦν ! Οἱ φυλαχὲς Μανὰκ φοου- θοῦνται ὅσο καρμ ιὰ ἄλλη φυ- λακή. Καὶ οἱ σερατιῶτες τῆς φρουράς εἶναι ἀπλισμένοι σὰν ἀστακοί. Φουυροῦν ἀκόμα καὶ πάνω στὴ στέγη. ᾿᾽Ακόμα ἕ- χουν δώδεκα πύργους σνκο- πιές. ὈὈκτὼ γιατροὶ θρίσκονται ἐκεῖ μὲ δάοδιες, γιὰ νὰ παρα φολουθοῦν τὴν ὑγεία τῶν κα τουµένων { λλλλά σὺ καμιὰ ἀπὸ τὶς οωπαϊκὲς ἐπιτροπές, ποὺ τησαν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὶς εὖ- να η φυ γουν 'Ἡ δικαστὴς Στὸ Μανάκ, τὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως τῶν κρατουµέ- των τῆς στρατιωτικῆς χούντας τῆς Τουρκίας, φρουροῦν Τοῦρμοι στρατιῶτες ὠπλισμένοι μὲ αὐτόματα ΜΡΟ. Εἶναι περιτριγυρισµένο μὲ διπλῆ σειρὰ συρματοπλεγµάτων καὶ οἱ κρατούμενοι εἶναι τελείως ἀπομεμονωμένοι ἀπὸ ὅλόκληρο τὸν κόσµο. Οἱ παράγκες, ὅπου μένουν οἳἵ κρατούμενοι, εἷ- ναι ἅθλιες καὶ οἵ συνθήκες διαθιώσεως τους κατὰ πολὺ ἀθλιώτερες. λακὲς Μανάκ, δὲν δόθτκε ἡ σχετικὴ ἄδεια! Οὔτε κάν στὴν ἐπιτροπὴ ἀπὸ µέλη τῆς ὀργανώσεως γιά τὰ ἀγθρώπι- να δικαιώµατα ! Οἱ. κοατούµενοι Ἐυπνοῦν τὸ πρωὶ στὶς 6 Κι ἀφοῦ πλυθοῦν καὶ πάρουν τὸ πρὀγευµά τους, ἀρχίζουν, φυσικἁ ὕπο- χοεωτικἁ νὰ τραγουδοῦν στρατιωτικἁ τραγούδια, ἀνά- μεσα στὰ ὁποῖα καὶ αὐτὸ, ποὺ λέει τὰ ἑξῆς: «Θὰ γεµίσωµε τὴ Μεσόγειο μὲ τὰ κεφάλια τῶν ἐχθρῶν µας...». τοὺς ἀναλφάδητους κοα: τούµενους, ποὺ εἶναι πάρα πολλοί, γιατὶ ὁ ἀναλφαδητι- σμὸς στὴν σύγχρονη Τουρκία εἶναι τοομαχτικῆς ἐκτάσεως, γίνεται µάθηµα. Βεδαίως ἐ- Ἑαιροῦνται ἀπὸ τὰ µαθήµατα οἱ ἰσοθίτες καὶ ὕσοι δικάξου- ται σὲ θάνατο. Ἡ στοατιωτικὴ χούντα τοῦ ᾿Εθρὲν δὲν ἀστειεύεται. ᾽Ανέλαθε νὰ σώσει τὴν Τουρχία ἀπὸ τὸ χάος καὶ δὲν ἐπιτρέπει Ἑένες ἐπεμθάσεις. ἘἨξάλλου, ἀνεπίσημα, τουλά- χιστον ὅλες οἱ χῶρες καὶ πε- ρισσότερο ἡ ᾿Αμεοικὴ εἶναι μὲ πὸ µέρος της! Ἡ τουρκι- κἡ χούντα εἶναι «συμπαθὴς», ἐπειδὴ εἶναι... τουρκική. ] Ἡ 1Ἴχρονη Ἑρμιόνη πήγαι- νε στὴν Ε΄ τάξη τοῦ 38ου Δημοτικοῦ Σχολείου Καλλι- θέας καὶ ταν ἄριστη µαθή τρια. Ἡ μοίρα ὅμως θέλη- σε τὸ νῆμα τῆς ὑμῆς της νὰ κοπεῖ ἀπὸ τὸ χέρι τῆς ἴδιας της τῆς μάνας. ΧΧΧ κ κ ΕΠΝΙΞ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ άλτσα Τὰ χέρια αὐτῆς τῆς γυναί- ποὺ εἶχε στὸν, Κόσμο: τὸ κοριτσάκι της. Τώρα τὰ ἵ- δια αὐτὰ χέρια τοῦ πῆραν τὴ ζωή. Στὴ φωτογραφία, ἡ Μήδεια τῆς Κοθλιθέας, Χρι στίνα Βασιλειάδου στὸ Τμῆ μα, μετὰ τὴ σύλληψή της. ἸΑκόμα δὲν Έχει συνειδητο- ποιήσει τὶ ἔκονε, ο τὸ ζεμετιστὸ νερὸ. καταγωγῆς, ἡ Χριστνα Ἐασι- Ἓλληνα, σκότωσε τὸ κοριπσάκι Σέφρενπ ἐπίθεσπ µέσα στὴ µπανιόρα τοῦ ὅιαµα- μ΄ Ἑνα πολὺ πρωτότυπο ἀλλὰ καὶ ἀν Τὸ ἀποιρόποο πτο ουγκλόνιος τὴν ἔγινα απροχθὲς 6ράδυ ἁστιο τῆς Αθήνας ἔγδηνα, αβήνα, ἔρευνα Ἡ Χριστίνα ἡ ποιδοκτό: νος, στὴ διάρια µκαρίσως, γέμισε τὴ μπανιέρα μὲ κπαυτὸ νερὸ καὶ σπὴ συνέχεια φώνα- ξε τὴν «όρη της γιὰ νὰ τή θοηθήσει δῇδον σὲ κάποια Φον λειὰ τοῦ σπιτιοῦ, 1 τη ΦΙΜΩΣΕ Με Καλτσα κοριτσάκι µμπῆκε στὸ λουτρὰ ἀμέρυμνο, τοῦ ἐπιτέδηκς. Μὰ λόσσα ἡ μάνα ἔμπηθε τὴν κάλ πσα σπὸ στόµα τοῦ ποριτσιοῦ πῆς, ἑνῶ ταντόχρονα τὸ ἅρπα ἔε ἀπὸ τὸν λαιμὸ. Τὸ ἀθῶα κοριτσάκι οἰφνιδιασμένο ἀπὸ τὴ μανιασμένη ἐπίθέη τῆς τρελλῆς µάνας του, θήσε νὰ ἀμυνθεῖ καὶ μὲ τ ράκια του ἁγωνιζότον Υνωσµένα ουν) ἀπαλλαγεῖ τὸ σφίξηµο τοῦ θανάτου. ταια ὅμως. Γιατὶ τελικὰ τὰ κοπιάφερο νὰ ἀποφύγει τὴ µανία τῆς µάνας του. τὶς σοις του, καὶ ἡ Άρονη Μήδεια, τὸ ἅρπαθε πὸ εὐξίοξε σᾖ. πονιέρα ο] - εξξὰ Ἶ ἤ τὰ ΤΝ πρυφίβὸ 'ρμῖ’ ποῦ ασιοῦ ἕδροθε στὸ νερὸ καὶ κλάσματα δευισρολέκτου τὰ φοδερὰ ἐγκαύματα Έψεραν τὸ τέλος του. - Ἡ Φφόνισσα μητέρα ὄφηοά πὸ παιδὶ ης, σπὸ μπόπο, καὶ πετάχτηκε ἔδω στὸ μο ---τὴν ὥρα ποὺ ἐρχόταν ὁ ἄντρας της--- πὼς σκότωσε τὸ παιδὶ της. Ὁ πατέρας, ἕξαλλος ἔτρο» ἔε στὸ σπίτι καὶ προσκάθησεα νὰ σώσει τὴν κόρη του, μὰ ἡ- παν πιὰ ἀργὰ. 4 ξ ΙΣΗΒΠΙΗ. Καθολική ἀντίδραση κατά τής τρομοκρατίας ΜΑΑΡΙΤΗ, ε (ΑΠΕ).-- Κάθε δραστηριότητα σταμά- τησε σήµερα (χτὸς) στὶς 12 τὸ μεσημέρι στὴν Ἱσπαγία καὶ ὅλοι τήρησαν δυὸ λεπτῶν σιγἡ σὲ μιὰ πανεθνικἡ ἐχδή- λωση διαµαοτνρίας κατὰ τῆς πολιτικῆς δίας, ποὺ άνω- σαν τὰ τέσσερα «κυριότερα πολἰτικἁ κόμματα τῆς χώρας. Ἡ κυκλοφορία σταμάτησε, οἱ πεζοὶ στάθηκαν σὲ στάση προσοχῆς καὶ ἡ ἐργασία δια- κόπηιε σὲ ἑἐργοστάσια, κατα- στήµατα καὶ γοαφεῖα. Ἡ ἐκδήλωση ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ δώσει συμπαράσταση στὴν Ἱσπανικὴ Δημοκρατία καὶ νὰ καταδικάσει τὶς πρά- ξενς πολιτικῆς δίας ποὺ στοί- χισαν τὴ ζωὴ σὲ ἑφτὰ ἅτομα αὐτὴ τὴν ἑ άδα. Ἡ µμοναδικὴ παραφωνία στὴν πανεθνικὴ αὐτὴ ἐκδήλω- ση ἔγιγε στὸ κέντρο τῆς Μα- δοίτης ὅπου μερικὲς ἕκατογ- τάδες νεοφασαίστες, κραυγά- ἕοντας «θέλουμε δικτατορία συγκεντρώθηκαν στὸ σημεῖο ὅπου ἄγνωστοι τοοµοχράτες, ποὺ ἡ ἁστυνομία πιστεύει ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναν Βάσκοι αὗτο- νοµιστές,. ακότωσαν χτὲς τρεῖς στρατιωτικοὺς καὶ τραυ µάτισαν σοδαρἀ τὸν στρατη- γὸ ἈΒαλενθουέλα, ἀρχηγὸ τοῦ στρατιωτικοῦ οἴκου τοῦ 6ασι- λιὰ Χουὰν Κάρλος. Οἱ νεοφασίστες κροαύγαζαν ἐπίσης, συνθήµατα ὅπως «Τε- χέρο ναὶ δημοκρατία ὄχι». Ὁ ἀνπισυνταγματάρχης Τεχέρο ἠγήθηκε τῶν πολιτοφυλάχων ποὺ κατἐλαθαν τὸ κοινοθού- λιο κατὰ τὸ ἀποτυχὸν πραξι- κόπηµα τῆς Όδης Φεόρουα- ρου καὶ ἀναμένεταωι νὰ δικα- στεῖ σύντομα, Μόλις πέρασαν τὰ δνυὸ λε- πτὰ σιγῆς ὅμως, οἱ κάτοικοι τῆς Μαδοίτης, αὔτοχνητ» στὲς χαὶ πεζοὶ Ἐέσπωσαν αἱ ζητωκραυγὲς φωνάζοντας «ζή τω ἡ Δημοκρατία», «ήτο ὁ θασιλιὰς Χουάν Κάρλος, ὃν νῶ ἠχοῦσαν οἱ χαμπάγες τῶν ἐκκλησιῶν καὶ οἱ σειοῆνες τῶν ἑργοστασίων. ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΛΕΜΕΣΟ (Πραφεῖα «δ., -- ώς ο ος μον ὅτι καὶ ας τιμωροῦν μαθητὲς ποὺ φέ Ρρουν πάνω στὸ πέτο τος τὸ σῆμα Ἑλληνικῆς ση- µαίας ἐνῶ ἄλλον µ ἐς ποὺ φέρουν ὁποιοδήποτε σῆ μα ἀκόμα καὶ σφυροδρέπανο καμιὰ παρατήρηση δὲν δέχον ται, 4 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΝΟΠΕΣ Τέσσσερα πρόσωπα συνε λήφθησαν προψὲς γιὰ σωρεί αν διαρρήξεων καὶ κλοπῶν, καὶ τέθηκαν χθὲς ἀπὸ τὸ Δὲ καστήριο Λευκωσίας ὑπὸ ὁ- κταήµερη κράτηση. Πρόκει- ται γιὰ τοὺς ᾽Αντωνάκη Κα λογήρου, 26 χρόνων, ἀπὸ τὴ Λεμεσό, Λοῖζο σαι ον Ν, ἀπὸ τὸ Κα ἵμακλί, Κώστας ονάραςς 2Ί χρόνων, ἀπὸ τὸ Καμα» κλί, καὶ τὴ Μαρία Θεµιστο- κλέους, 18 χρόνων, ἀπὸ τὸ Καϊμακλί. Τοὺς ὑπόπτιους παρουσία. σε στὸ Δικαστήριο ὁ ὑπαστυ γόµος Ναθαναήλ Παπαγεωρ γίου, ὑπεύθυνος τοῦ ΤΑΕ Λυ καθηττοῦ. ΑΟΛΗΤΙΚΗ ἀΔΕΙΛΙΝΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Π ΑΠΓΛΙΚΗΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ὪὭ Ίθῆοα τελικὀο Κυπέλλου ο ποδοσφαιριστὴς τῆς φωτογραφίας µας μὲ τὸ ἔξοχο στύλ, εἶναι ὅὃ ᾽Αργεντινὸς ἄσσος τῆς Τόττεναμ ᾿Οσθάλντο ᾽Αρντίλες ποὺ τὸ ἀπόγευμα θὰ ᾖἠγηθεῖ τῆς µεσαίας γραμ- μῆς τῆς ὁμάδος του ἐναντίον τῆς Μάντσεστερ Σίτυ, στὸν 100ὸ τελικὸ τοῦ Κυπέλλου ᾽Αγγλίας. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΟΔΡΟΜΙΕΣ Βύριο ὁ πρῶτος ἠγῶν «ΕΛΙΤΩΥΡΟ» Πραγματαποιεῖται αὔριο γιὰ ᾖΓούρρι Φ 25 πμ. πρώτη φορὰ στὴ Κύπρο ἀγὼν ᾖΚαλὺν Χωρίον 9.40 π.μ. Μοτοσυκλεττοδρομιῶν «ἙΝ- Ααπιος Ἐπιφάνιος 09.50 π.μ. ΤΟΥΡΟ». Ἡ ἐκκίνηση θὰ δο- Φτερικούδι 10.10 π.μ. θῇ τὸ πρωῖ στὶς ἃ, ἀπὸ τὸ οἵἴκημα τῆς Ὁμοσπονδίας καὶ Ἐκκίνηση γιὰ ἐπιστροφὴ: ἀναμένεται νὰ τερματίσει γύ- Φτερικούδι 11.40 π.μ. ρω στὶς 1.30 μ.μ. Ἄλωνα 11.46 π.μ. Ἡ. διαδρομὴ ποὺ θὰ ἀἆκολου, Πολύστυπος 11.54 π.μ. θήσουν οἱ μοτοσυκλέττες εἷ Λαγουδορὰ 12.06 μ.μ. ναι: , Ξυλιώτου 12.26 μ.μ. Ἐκκίνηση: Αγία Μαρίνα 12.32 μ.μ. Λευκωσία 6.00 π.μ. Κάτω Μονὴ 12.37 μ.μ. Λατσιὰ 8.0ό π.µ. Μιτσερὸ 12:52 μμ. Τσέρι 8.18 π.μ. Ἅ᾿Απγροηπιὰ 12.57 μ.μ. λαπολιώντας 9.26 π.μ. ΑΛεωκὼσίο 13.37 μ.μ. Λυθροδόντας 89.36 π.μ. Μαχαιρὰς 9.06 π.μ. Τὸν. ἀγώνα ἀθλοθετοῦν τὰ Λαζανιὰ 9,13 π.μ. «Ῥόθμανς Ρόγιαλς». τὸ πρόγραµµα τῆς αὑριανῆς ἱππιοδρομια- | κῆς συναντἠσεως ἔχει ὡς ἀκολούθως:, “Ἠρβπρλρομία ο) 3.30 μ.μ. 5 ογκς σα ( δ ρὰ ο” Ἡρ. Νεοφύτου ο νὰ ' σκα.: ρα. Τρ 58 2 ΜΠΑΛΙ ΚΡΙΣΤ 54 (3) Ηλ. ᾽Αγδρέου 4 ΣΟΝΑΤΑ δι (1). Κ. Νικολάου Δίδυµον.: Κατὰ Σειρὰν ᾽Αφίξεως. 2α ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΙΑ. Ὥρα”: 4.00 μ.μ. 1200 µέτρα (6 φέρλογκς) Ι ΚαπετανίισΣά 5Ι (3) Κ. Νικολάου 2 ΜΑΥΡΟΥ 5Ο (2) Τ. Μπότμαν 3 ΜΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ -- 50. (4) Β. Εὐσιαθου 4 ΠΡΙΜΑ ΒΟΛΤΑ 4 {1) ΣΤ. Γεωργίου Δίδυμον : Κατὰ Σει Αφίξεως. Οἱ ἵπποι ΚΑΠΕΤΑΜΝΙΣΣΑ, ΜΑΥρου ὰ ΠΡΙ- ΜΑ: ΒΟΛΤΑ τρέχουν μὲ παρωπίδας. 8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα: 4.30 μ.μ. ο 1200 µέτρα (6 φέρλογκς). (4) Κ. Νικολάου Ι ΜΙΣ ΤΖΩΡΤΖΙΒΑ δρ 2 ---ΙΟΠΗ 51, (5) Ν. ᾿Ανδρέου ἃ --ΣΤΑΛΙΩ 45 (2) Σ. Ἰωάννου 4 ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 50 (6) )Αλκιδιάδης 5 αι ἃ 5Ο (3) Ὁ. Γεωργίου 6 ΝΓΟΑΛΥΑΙ 5οΐ (1) Β. Εὐσταθίου Δη ΓΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα : 505 μ.μ. 1500 µέτρα (74 φἔρλογκς) Ι ΚΟΜΗΣΣΑ Ρόι {(1) Κ. Νικολάου 2 ΛΑΚΚΥ ΤΖΩΝ 52 (3) Δ. Σιακαλλὴς 3 ΜΕΜΟΡΥ ΛΑΙΗΝ 5] (2) ΓΤ. Γεωργίου 4 ΕΜΠΙΕΡΟΡ 5Ι (4) Σ. Ιωάννου 5 αννα ΜΑΡΙΑ 49 (5) Ν. προ Ρη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα: 5.40 μ.μ. 1500 µέτρα ο φέρον Ι ΠΕΡΣΥ (5) Ηλ. ᾿Αγδρέέου 2 ΦΩΤΕΙΝΟΣ -- ον (4) Τ. Γεωργίου 38 ΑΜΕΡ. ΝΤΑΝΣΕΡ 5όµ (3) Β. Εὐσταδίου ὰ ΦΛΑ'ΙΤΣΚ ΑΛλΕξ -- 5δμ (1) Τ, Πέππος 5 ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ (ό) Ἡρ. Νεοφύτου ὁ ΑΤΜΙΡΑΛ 51 (2) Δ. Σιακαλλὴς Ὁ ἵππος ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΝταΝΣΕΡ. τρέχει μὲ παρωπίδας. 6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα:: 6.15 μ.μ. 1600 µέτρα (1 μοι) Ι. ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ (2) Τ. Πέππος 2 ΣΤΕΛΛΑ (6) Σ. Ιωάννου 3 ΣΙΡΟΚΟ 58 ΄ (5) Τ. Μπότμαν 4 ΑΘΗΝΟΥΛΙΛΑ 54 (3) Δ. Σιακαλλὴς ΒΓΙΑΣΙΜΟΥΛΛΑ 52] (1) Ν. Ανδρέου ὁ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 5 (7) Ἡρ. Νεοφύτου 40. (8) Κ. Νικολάου μα αἳ (0) 8. Εὐσταθίου φ ΝΤΟ: ΝΑ (4) Τζ. Χούρυ ὍὉ ἵππος ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ τρέχει μὲ πα- πίδας. --- Ὁμόσταθλοι. τι Καθυστερεῖ εἰς τὴν ᾿Αϕετηρίαν. ΤΑ. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ὀρσα: ΣΟΝΑΤΑ, ΣΚΑὙ. ΒΑΊΤΕΡ ο Κούρσα: ΜΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΚΙΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ, ςΤΑΛΤΟ, ΝΤΟΛΥΑΝΑ, ΣΤΑΛΙ9, ὃπ κούρσα: Ἆς ΤΖΩΡΤΖΙΒΑ ΚΟΜΗΣΣΑ, ΜΕΜΟΡΥ ΛΑΙΗΝ, ΛΑΚΚΥ ΤΖΩΝ ΦΛΑΙ ΓΚ ΑΛΕΞ, ΑΜΕΡ. ΝΤΑΝΣΕΡ, 5δπ Κούρσα: ΦΩΤΕΙΝΟΣ έπ Κούὐρσα: ΑΘΗΝΟΥΔΛΔΛΑ, ΚΑΡΑΦΙΝΙΑ, ΚΟΥΣΗΣ 4π Κούρσα: ι ΤΟ ΑΓΠΝΙΚΟ ποδόσφαιρο μὲ τὴ ὅι- Ἐξαγωγὴὰ τοῦ σπμερινοῦ τελικοῦ Κυ πέλλου μεταδὺ Μάντσεστερ Σίτυ καὶ Τόττεναμ γιορτάζει μιά σηµαντικὰ ἑ- σπέτειο. Τὸν 100ὸ τελικὸ ἁἀγώνα πῃις διοργάνωσπς αὑτῆς ἀπὸ τὴν ἵδρυσπ τῆς ᾿᾽Αγλικῆς Ὁμοσπονδίας Ποδο- σοφαίρου. Τὸν τελικὸ αὐτὸ ποὺ εἶναι μεταξὺ δυὸ πολὺ ἱστορικῶν ὁμάδων ἁἀναμέ- νεται νὰ παρακολουθήσουν ᾖ100.000 θεατὲς ποὺ θὰ κατακλύώσουν τὸ στά. διο «Γουέμπλεῦ»ρ τοῦ Λονδίνου. Ποιλ- λὰ δὲ ἑκατομμύρια φιλάθλων ὁπιὸ ἄλ λες 10 χῶρες, θἄχουν ἐξδάλλου τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦν σὲ ἀὀπευθείας µε- τάδοσηπ ὁτιὸ τὴν τηπλεόραστι τὸ µεγά- λο αὐτὸ παιγνίδι. Οἱ τπραήµατικότπτες τῆς διοργάνυ- σης καὶ τοῦ παιγνίδιοῦ καθ' ἑαυτὸ εἷ- ναι μᾶλλον θαθειὲς. Τὸ ποδόσφαιρο σήὴν ᾿ΑἉνγγλία πρωτοπαρουσιάστπκε πρὶν 32.000 χρόνια, ἁπὸ ἄνδρες καὶ νεαροὺς ποὺ συνήθιζαν νὰ κτυτποῦν κάτι σὰν φουοκωµένο µπαλλόνι, ἐλεύθερες τους ὥρες. Οὐσιαστικ τὴν παρουσία του, τὸ ποδόσφαιρο στὸν ᾽Ἁγηλικὸ χῶρο τὴν ἕκανε τὸν 19ο αἰώνα, ὅταν τὰ ὅτι- µόσια σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια καλ- λιεργοῦσαν τὸ παιγνίδι, στὶς ἐλεύθε- ρες δραστηριότητες τους. τὸ 1863 ἀντιπροσωπεῖες τῶν σιχο- λείων καὶ τῶν πανεπιστημίων ἵδρυσαν τὴν ποδοσφαιρικὴὰ ὁμοσπονδία διότι χωρὶς αὐτὴ δὲν τπροῦὔνταν οἱ κανο. στὶς νισµοί, Ὀκτώῳ χρόνια ἁργότερα, ἡ ποδο- σφαιρικἠ ὁμοσπονδία πῆρε ἑἐτίσημο χαρακτήρα μὲ ἹὭἡὴν παρουσία τοῦ µε- τέιειτα ΓΚ. τῆς ᾽Αγγλιῆς Ὅμοσπον. δίας Ποδοσφαίρου κ. λλκοκ «(1870 --1995). Οί απρῶτοι νακητὸς τοῦ τροπαίου, ἧ- ταν ἡ ὁμάδα τῶν α ουάντερερς» ποὺ κέρδισε στὸν πελικὸ τοὺς Ρόγιαὶ Ἑν τζινίαρς μὲ 1:--0, τὸ 1872, Ἡ ὁμάδα ποὺ ἔχει πάρει τιὸ ποιλ- λὲς φορὲς τὸ τράπταιο εἶναι ἡ φετινἠ πρωταθλήτρια Αστον Βίλλα. Σωνολι- κὰ ἑπτὰ κατοκτήσεις. Δυὸ ἄλλες ὁ- µάδες ἅχουν στοφθεῖ Ὥτρεῖς φορὲς κυπελλοῶκχοι στὴ σειρὰ. Ἡ Γουάντε- ρερς (1876, 1577, 1876) καὶ ἡ Μτιλάκ- µτερν Ῥόδερς (1884, 1886, 18896). τὸ µεγαλύτερο οκόρ ποὺ ἐπιτεύ- χθηκε ποτὲ οὲ Ἱβλικὸ Κυπέλλου ση. μειώθηκε στὸν ἁγώνα ἩΜπέρυ Ντέρ- µπυ Κάουντυ ϐ6--0 τὸ 1903, Ἐξάλλου τὸ µεγαλύτερο σκόρ ποὺ ἐπιτεύρθπ- κε στὰ σλαίοια τῆς διοργάνωσης ἤ- ταν στὸ παιγνίδι Πρώστον Νόρθ Εν- τα --- Χάῑπτ Γιουνάϊτετ 26.0 στὸ πρῶ το σκόλος τοῦ Κυπέλλου στὸν περί- οδο 1887 -- 88. ΣΗΜΕΡΑ, τὸ ᾿ΑΙγλικὸ ποδόσφαιρο δρίοκασται στὸ ἁποκορύφωμα 1ου. νας τολικὸς Κωπτόλλου παίρνει πάντα πανπγυρικὸ Χχαρακήρα, Ἑκατομμύ- ρια φιλάθλων μίλοῦν συνεχῶς γΥύ αὁ τὸ τὸ µάτς καὶ ἁγωνιοῦν γιὰ τὴν τια- ρακολούθπσπ του, Μερικοὶ ἀπ οὐ. Ἑ τοὺς (100.000!) θἄᾶχουν τὴν Εὐκαι- ρία ἃ τὴν τύχη καλύτερα, νὰ παρευ- ρίσκονται στὸ μµεγνγαλοπρετιὲς στάδιο τοῦ Γουέμτγιλεῦ, γιὰ νὰ νιώσουν ἁπὸ κοντὰ τὶς συγκινήσεις ποὺ θὰ προςο- φέρει ὁ Ἰοθὸς τελικός, Μ. Σίτυ --- Τόττενομ. ΦΜεταδὺ τῶν σημερινῶν θεατῶν, θὰ περιλαμµθάνονται καὶ ἀρκετοὶ 6ετε- ράνοι βνηλοι ποδοσφαιριστὲς ποὺ ἀγωνίσθηκαν σ᾿ ἕνα ἀπὸ τοὺς προ- Ὠγούμενους τελικούς. Μαζί τους θὰ εἶναι καὶ 36 ἐπιζῶντες ἀρπιγοὶ ἁμά. δων σαοὺ ἐπίσῃς ἔνιωσαν τὸ µεγνα- λείο κάποτε τῆς σημαντικής αὐτῆς ἀθλητικῆς μέρας. Πιὸ μεγάλος ἀπ' ἅλους σὲ ἡλικία εἶναι ὁ- ὄθχρονος πρώην ἀρχπγὸς τῆς Σιθφφηλντ Μπίλλυ Πκιλεστπυ ποὺ ὁδήγπσε τὴν ὁμάδα του στὴν κατά- κτισῃ τοῦ «Κυπέλλου, κερδίζοντας τὴν Κάρντιφ μὲ 1:--0 τό’ 1905. Όλοι αὐτοὶ οἱ θετεράνοι, προσκα λοῦνται ἀπὸ τὴν ᾽Ἁγγλικὴ Όμοστιον δια Ποδοσφαίρου στοὺς ὁποίους δια- τίθενται οἱ καλύτερες θέσεις τῶν ἑ- πισήµµων τοῦ Γουέμπλεύ, στὰ πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν γιὰ τὸν 100ὸ τελικό. Τὸν ὡκάστοτε τελικὸ ἐξδάλλου τι- μᾶ πάνπα διὰ τᾶς παρουσὶἰας του ἕνα µέλος τῆς Βασιλικής οἰκογενείας, [ο Γραμματεὺς τῶς πρὶνό τους ὅμως τίτλο. Ἡ μιὸ εἶναι ἡ Βήπιννκ ΄ Αγγλικῆς Ὁμοσιονδίας | [ἱ ῇ.. τή Μέλι Φ Τὸ ρεκόρ ὅλων τῶν ἐποχῶν τῆς ἁππυ- χίας τῶν πιὸ πολλῶν τερμάτων σὲ ἀγώνα τοῦ Κυπέλλου Αγγλίας κατέχει ὁ Τέντ Μάκ Ντούν- καλ, ὅπου στὶς 30 Νοεμθρίου 1971, πέτννοε 9 τέρματα γιὰ λογαριασμὸ τῆς Μπόρνμουθ κα- τὰ τῆς Μάργκαιητ. « Τὸ ρεκόρ ἁἀπττιήτου διαρκείας σὲ ἁγῶ- γες γιὰ τὸ Κύπελλο ᾽Αγγλίας ὅλων τῶν ἐπο- χῶν κατέχει ή Μπλάκμπερν Ῥόδερς ποὺ τὸ Δεκέμθριο τοῦ 1883 ἔδωσε 24 ἀγῶνες γιὰ τὸ Κύπελλο χωρὶς ἥττα. - Φ Ἡ μµεγαλύτερπ νίκη σὲ τελικὸ .ἀγώνα γιὰ τὸ Κύπελλο ᾽Αγγλίας εἶναι τὸ ϐ6--0 ἐτὶ τῆς Ντέρμπυ Κάουντυ, Φ ᾿Απὸ ἠς 90 ὁμάδες τοῦ σημερινοῦ Ἰν- γλικοῦ λήλκ, δυὸ µόνο ὁμάδες μποροῦν νὰ διεκδικοῦν τὸν τίτλο τῆς ἀρκαιοτέρας συµ- μετοχῆς στὸ Κώπτελλο ᾽Αγγας μὲ τὸ σπµε- καὶ ἡ ἡ ἄλλα ἡ Νάττς Κάουντυ. Οἱ δυὸ αὑτὲς ὁμάδες ἑμφανίοτπκον στὸν Α΄ υΥύρο τοῦ Κυπέλλου 1871-68. Ἐνώπιον 100.000 θεατῶν στὸ Γοσέμπλεῦ | ΚΙ ΤΠΠΗΙΛΙ ΟΥΝΤΟΤΡΟΠΑΙΟ Καὶ οἱ δυὸ ὑμπάδες ἀγωνίτονται φοὺλ. Ἡ προσοχἡ τῶν φιλάθλων στρέφεπαι σήµερα στὸν ἵ0οοὸ τελικὸ τῆς διοργάνωσης τοῦ Κυπάλλου Αγγλίας, µεταδὺ Μάντσεστερ Συ ..-- Τότεναμ ποὺ θὰ γίνει στὸ στά. διο Γουέμπλεύ τοῦ Λονδίνου. Τὸ παιγνῖδι σ ' μεγάλο ἐνδιάφέρο μιὰ καὶ οἱ δυὸ ἁμάδες στὴ φετινή περίοδο παρουσιάστηκαν ἰδιαίπερα ἰσχυρὲς, τὰ δυὸ αὐτὰ συγκροτήματα, ποὺ ἀνήκουν στὰν Α΄ Κατηγορία, ἔχουν λαμπρὺ Ἱστορία. Η ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΥ Ἡ Μάντσεστερ Σίυ, θρέθπκε στὸν τελικὸὀ τοῦ Κυπέλλου πόντε φορὲς. ᾿Απ' αὑτὲς πΏρε τὸ τράπιαιο τρεῖς φορὲς. Τὸ 1904, τὸ 1956, καὶ τὸ 1969, Ἔκτοτε, ἡ ὁμάδα αὐτὴ περιέτεσοε στὴ µετριότητα μὲ πολλὰ σκαμπανεθάσµατα. Στὴὺν περίοδο τοῦ 1974. 73 κυνήήπσε τὸν τίτλο μὲ πολλὲς ἀξιώσεις ἀλλὰ ἔχασε στὸ νΏµα ἀπὸ τὴ ἠήθερπουλ. Τὰ ταλευτοόῖα χρόνια κινδύ- νευσε νὰ διαθαθμισθεῖ καὶ µά Τὸν περασμένο Νοέρθριο ἀντικατάστησε τὸν τεχνικὸ λιστα Φέτος στὶς ἀρχὲς τῆς της Μάλκολμ Αλισσον μὲ περιόδου θρόθηκε στὸν πάόπο, τὸν Μποὺτ ποὺ δούλευε στὴ Βλάποντάς τὴν ὅλοι νὰ μὴ Νόργουῖτς. Ὑλυτώνει μὲ τίποτα, Ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ ζωντάνεψε Η ΠΡΟΤΣΤΟΡΙΑ ΤΟΝ ΦΙΝΑΛΙΣΤΣ Πιὸ κάτω παραθέτουμε τοὺς ἁἀγῶνες καὶ τ’ ὁποτελέσματα τῶν δυὸ σημερινῶν φιναλίστς τὶς προηγούμενες φορὲς ποὺ ἔφθασαν στὸν τθλικὸ τοῦ Κυπέλλου: 190ς ΤΟΤΤΕΝΑΜ -- ΣΕΦΦΗΛΝΤ 2-0 [(3--1} 1904 Μ. ΣΙΤΥ... ΜΠΟΝΤΟΝ πι. 0 1911 ΤΟΤΕΝΑΗ....ΓΟΥΛΕΣ ο 19602 ΜΠΟΛΤΟΝ --. 1. ΣΙΤΥ 0 1955 ΝΙΟΥΚΑΙΣΤΗ ---- Μ. ΣΙΤΥ 3----ᾖ 19566 Μ. ΣΙΤΥ... ΥΠΕΡΜΙΓΧΙΑΜ 3 1 1961 ΤΟΤΤΕΝΑΜ --- ΛΕΣΤΕΡ 3-1. 1960 τοττενΑΜ -- ΜΠΕΡΝΛΥ 3-1 1967 ΤΟΤΤΕΝΑΜ -.. ΤΣΕΛΣΥ 9.1 1969 Μ, ΣΙΤΥ -- ΛΕΣΤΕΡ 2--0 Τ0 ΠΚ -ΠίΓΚ 2 Τὸ μεγάλο αὐτὸ πρωτά ΑΝ. ᾿Ακροπόλεως, Ολυμπιάς θληµα ποὺ συγκενυρώνει ον --- ΕΑΣ, Ελευθέρια --- Ἑ- ρὸ ἐνδιαφι ο ἀθλοθετεῖ ΝΑΔ, Ατλας -- Δόξα, Κ.Ν. φίλαθλος κρεία, κΕο. τὰ Λάρνακας --- Ατλας, Ἕλλη πρωτάθλημα συνεχίζεται σή γνισμὸς -- ΕΝΑΔ, ΑΠΙΟΕΛ -- µερα Σάδδατο 9.5.8Ι στὶς Κ.Ν. »Ακροπάλεως, ΕΑΣ -- 4 μμ. μὲ τὶς ἀκόλουθες συ ᾿ΤΕλευθέρια, ᾿Αχιλλέας --- 39 ναντήσει: ΑΠΟΕΛ -- Κ.Ν. λυμπιὰς. Λάρνακας, Αχιλλέας -- ἅ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Σᾶς προσκαλοῦμε στὸ γάμο µας ποὺ θὰ γίνει τὸν Κυριακὴ 10 τοῦ Μάπ 198δΙ στήν ἐκκλη- σία Ἁγίου ᾿Ιωάννπ Προδρόμου στὴ Λευκω- σία στἰς 6.30 μ.μ. ΠΑΛΛΑΙΛΙΟΣ --ΕΥΗ Οἱ οἰκονένειες ΝΙΚΟΛΑ Χ’΄’΄ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ἀπὸ τὸ Καραθοστάσι) (καὶ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΒΒΙΔΗ ὁπὸ τὴ Μόρφου Συγχαρητήρια: Ξενοδοχεῖο Λήδρα Λευκωσία Τηπλεγραφ. ΠΑΛΛΑΛΙΟΣ- ΕΥΗ Λευκωσία. : σημειώνει «προποιοθο :Αρντίλες τὴ Μ. Σίπυ, ποὺ ἄρχιος στα διαά ν᾿ ἀνεδαίνο στὴ ὅσ- θµολογία καὶ παράλληλα νὰ ἐντυοπωσιοκὰ ἁπο- πόλώσµατα τόσο σιὸ Κώπώ- λο ὅσο καὶ στὸ Λὴγκ .--Κάπ. Ὅπως εἶναι Ὑνωστὸ, ἡ Σί τυ κόντψε νὰ θρεθῖ στοὺς τολικοὺς τοῦ Λὴγκ --- Κάπ, ἁλλὰ ἀποκλείστηας ἀἁπὸ τὴν ὁμόδα τῆς Λίδερ- Τὸ ἀπόγουμα οἳ ὁπαθοὶ της | ίσουν Η ΤΟΤΤΕΝΑΔ Ἡ Τόττοναμ Χότοπερ ἔχει μιὰ ὀντυπωσισκὴ ἱστορία στὸ Κώπαλλο. Τὸ κατέπτησε πέντε φορὲς σὲ ἱσάριθμες παρουσίες στὸν τελικὸ ἑνώ ἔχει νὰ καυ- χέται γιὰ ἄλλα δνὸ ἀνοκανά- α ροχκὸρ. «Τὸ 190ἱ κατέκτησε τὸ «ράπαιο νικώντας στὸν ταλι- κὸ τὴν Σιέφφηλντ, Αὐτὸ εἷ- γαι μιὰ ἀἐπιτυχία ποὺ µετατρέ πεται σ᾿ ἕνα ἀνυπανάληπτο ροκὺρ, καθὼς ἡ Τόττεναμ τό- τε ἦταν ὀκτὸς τοῦ ᾿Αγγλικοῦ Αἡγκ. Συγκεκριµένα ἀνῆκε στὸ πρωτάθλημα νότου, Ἐπίσης, στὸν ᾖἴδιο ὀγώνα ταν καὶ ἡ πρώτη κ σ᾿ ὁ- λόκίληρο τὸν κόσμο ποὺ 100, 000 θοατὲς ἕνα ποδοσφαιρικὸ παιγνίδι. Οἱ «απετεινοὶ», ᾖἔτσι εἶναι τὸ χαϊδεωτικὸ τῆς Τόττενο, συμπεριλαμδάνονται στὶς τρεῖς ἁμᾶδες ποὺ στὴν ἱστο- ρία τοῦ ᾽Αγγλικοῦ ποδοσφαί- ρου, ποὺ κατέκτησε τὸ Στὴν ποδοσφαιρικὴ πορίο- δο 1976-27 ὑποδιδάσθηκε ὕστερα ἀπὸ 5Ο καὶ πλέον Χρόνια στὴν Β΄ Κατηγορία. Τὸν ἑπόμενο χρόνο οα ὅ- μως τὴν προογωγὴ τη Φέτος, φάνηκε Ἰιαίτερα ἰ- σχυρὴ στὰ πλαίσια τοῦ πρω- ταθλήµατος. Μὲ ἡγέτες τοὺς ᾿Αργεντινοὺς ἅἄσσους Ράΐκαρ- ντο Βάλλια καὶ ᾿Οσδάλντο προκαλοῦσε πάντα τὸν κίνδυνο σὲ κάθε ὁμάδα. Δὸν εἶναι τυχαίο τὸ γεγονὸς . ὅτι ἡ Τόττωνάμ κέρδιος φέ τος καὶ τοὺς δυὸ δασικοὺς δισιδικητὲς τοῦ µτίπλου Α. Βίλλα καὶ πσουῖτς. Ἐν πάση ποριπτώσει, στὸ Γουύμπλεῦ ἡ ὁμάδα τοῦ Βό- Ρίου Λονδίνου, δὲν γεύθηκα τὴ ἧττα, Στόχος της λουκὸν σήμορα νὰ συνοχίσουν τὴν παράδοση, Ὁ τεχνικὸς τῆς Τόττεναμ μαν, Μίλλερ, Ρόμπερις Χιοῦ- το Χόντα, ᾽Αρντίλες Βίλια Γκόλδιν, Αρτσιμπαλντ, Κρού- ΤΟ ΡΙΚ... ὍῬὸ Ῥαδιοφωνικὸ “δρυ μα Κύπρου ἀναποινώνει μὲ λύπη ὅτι, κατόπιν ἐ- φεργειῶν τῆς Κυπριακῆς Ὁμοσπονδίας ρου, ἔχει ἁἀπαγορενθεῖ ἃ μετάδοση ἀπὸ τὴν Τηλεό 0αση τοῦ τελικοῦ Ιζυπέλ- λου Αγγλίας ποὺ θὰ δν- εξαχθεῖ αὔριο στὸ στάδιο Τουἐμπλεῦ ποῦ Λονδίνου. «Η ΚΟΠ Ῥὸ Δ.Σ. τῆς ΚΟΠ ἆ- ποφάσισε νὰ μὴ χορηγή- κα ση ἄδεια στὸ ΡΙΚ γιὰ ζωντανὴ τηλεαπτικὴ µε- τάδοση τοῦ Τελικοῦ ἕυ- πόλλου ᾽Αγγλίας ἀφοῦ ἔλαδε ὑπ ὄψι καὶ τὴν ἀντίθεση διαγωνιζοµέ- νων Σωματείων, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΙΚ Μεγάλες ἀλλαγὲς ἔφεραν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀγὼ- νων Μπόουλινγκ τῶν Ντάν- χιλλ τῆς [Ιέμπτης. ᾿Απὸ τοὺς προηγούμενους πρωτο- πόρους µόνο 3 κατάφεραν νὰ Βρίσκονται στὶς ϐ πρῶτες θέσεις καὶ ἀπὸ αὐτοὺς οἱ 2 ἔπιασαν χαμηλότερη θέση. ᾽Αναλυτικά : Ίος Μάϊκ Γιὰνγκ 2ος Κοθὴς ᾿Ιάκωδος 3ος Εὐσταθίου Σταῦρος 4ος ἼΑθως Θτοδοσίου 5ος Ἔντιαν Σμὶθ όος ᾽Αλέξανδρος Μαλιὸς 7ος Μάριος Δρουσιώτης 8ος Ντῖνος Μιχαηλίδης Πέραν αὑτοῦ ᾿Νευι Πίμ (μὲ τὴ σκούρα ἐνδυμασία) εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς παλαίμαχους ποβοσφαιρι» στὲς ποὺ ἀγωνίσθηνιανστὸν τελικὸ τῆς διοργάνωσης τοῦ Κυπέλλου καὶ θὰ εἶναι σήµε- ϱα στὸ Γονέμπλεύ. Μάλιστα ὃ Πίμ, ἧταν αὐτὸς σοὺ ἔδωσε τὸ προθάδισµα τῆς ἁμάδας του ἸἩπόλτον στὸ νικηφόρο ἀγώνα της ἐναντίον τῆς 1. Χάμ (3---Ο0) τὸ 1938. Στὴ φωτογραφία µας ἡ ἀστυνομία συγκρατεῖ τὰ πλήρη γιὰ νὰ καταστεῖ δυνατὸ νὰ διεξα” χθεῖ τὸ παιγνίδι. ΑΠΟΛΛΩΝ -ΑΠΟΕΓΛ ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΑΕΛ Ντέρμπυ κορυφῆς ἀπόψε στὸ πρωτάθλημα καλαθοσφαί ρας ΑΠΟΕΛ καὶ ΑΕΛ ποὺ θρίσκονται στὶς δύο πρῶτες θέσεις ἀγωνίζονται ἐἑκτὸς ἕδρας καὶ κινδυνεύουν νὰ ἔχουν δαθμολογικὲς ἀπὼλει- ες, Τὸ ΑΠΟΕΛ ποὺ εἶναι ἁήτ τητο στὴν Ίη θέση ἀντιμετω πίζει τὸν ᾽Απόλλωνα. Οἱ γη πεδοῦχοι χρειάζονται ἅπα Ρραΐτητα τὴν νίκη γιὰ νὰ ἐ πανέλθουν στὸ χορὸ τοῦ τί- τλου ἐνῶ τὸ ΑΠΟΕΑ θέλει νὰ διατηρηθεῖ στὴ πρώτοπο ρία. Κα μιὰ ἐπιτυχία ἐπὶ τοῦ ᾽Απόλλωνα στὴ Λεμεσὸ θὰ τὸ φέρει πολὺ κοντὰ στὸν τίτλο, Ἡ ΑΕΛ στὸν ἈἌΣτρόδολο θᾷ ἀντιμετωπίσει τὸν Φορ- µαρισµένο Κεραυνὸ ποὺ εἷ- ντι ἱκανὸς νὰ τὴν ὑποχρεὼ σει σὲ ἥττα. Ἐνδιαφέρο παρουσιάζει αιτητέςι Πρ. Ιωαννίδης, καὶ ὁ ἀγώνας Ομόνοιας Α. Δημητρίου. Γραμματεία : --- ᾿Αχιλλέα στὸ ΓΣΠ ἀφοῦ ἡ γηπεδοῦχος παρουσιάζει ἡΚ. Βιολάρης, Στ. Παπαδού ἐφέτος µεγάλη ἀγωνιστικὴ ῥης. Γυμνασίαρχος ι Π. Πα: θελτίωση. παδούρης. Ἐφηθικόν: Πρ. ΑΑναλυτικὰ τὸ παπλῆρε Ἅἰωαννίδης, Α. Δημητρίου. πρόγραµµα τῆς σημερινῆς Ἰόης ἀγωνιστικῆς ἔχει ὡς Γήπεδο: ΚΕΡΑΥΝΟΥ. ΚΕ ἑξῆς : ΡΑΥΝΟΣ --- ΑΕΛ. Διαιτη- Γήπεδο: ΓΣ7 ΖΗΝΩΝ -- τές: Ν. Καλαποδᾶς, Λ. Κό ΕΘΑ. Διαιτητὲς Κ. ᾿Αρα- νιαλης, Γραμματία: Σ. Γε 6ῆς, Α. Ἅ᾿Αναστασιάδης. ὠργίου, Χρ. Χριστοδουλίδου. Γραµµατεία: Μ. Καλλῆ, αν Γυμνασίαρχος : Φ. Χ΄'’ Παύ Λοϊζου. Γυμνασίορχος : Α. Ἅλου. ᾿Εφηθδικὸν: Λ. Κόνια: Πύργος. ᾿Εφηθικόν : κ. Α λης, Μ. Σείσου. ραδῆς, Α. ᾿Αναστασιάδης. Γήπεδο: ΕΘΑ ΕΝΑΟ --. Γήπεδο: ΓΣΠ. ΟΜΟ- ΟΑΥΜΠΙΑΣ. Διαιτητές: Α. ΝΟΙΑ --- ΑΧΙΛΛΕΑΣ. Διαι [Προδρόµμου, Σ. Σωτηρίου. τητές: Π. Μιχαηλίδης, Π. Γραμμαεία: Ν. Πελαδᾶς, Γαδριήλ. Γραμματεία: Α. Στ, Χαραλάμπους, Γυμνασία Μαφκίδου, Ν. Μιραλλάης. Γυ ἄρχος: ἂΔ, Χ΄΄ ἨΝικολάου. µνασίαρχος: Σ. ἛἝἛλληνας, ᾿Εφηξικὸν Α. Προδρόμου, ᾿Εφηδικόν : Π. Μιχαηλίδης, Ν. Θεοδότου. Φ. Παναγίδης. Ὥρα ἐνάρξεως ἀγόνων Γήπεδο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ᾿Ανδρῶν 7.30 μ.μ. καὶ ἐφή- ΑΠΟΛΛΩΝ --- ΑΠΟΕΛ. Δι δων 6.15 γε. σελίδα 19 ΕΞΠΡΘΡΩΘΗΚΕ ΡΓΛΝΗΜΕΝΗ ΣΠΕΙΡΑΚΛΕΠΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ 'Ορνανωμένω σπείρα κλετπτῶν αὐτοκινήτων καὶ διαρρηκτῶν ἐξαρθρώθηκε ὁτὸ τὴν ἸἈστυνο- µία ὕστερα ἀπὸ τιορακολούθπσπ πολλῶν Θδομά- δων. Ἡ σπείρα ποὺ δροῦσε οτὴὰ Λευκωσία καὶ τὰ προάστια εὐθύνεται γιὰ κλοπὲς καὶ ἁποσυ- ναρµολονγήσεις αὐτοκινήτων καὶ γιὰ σωρεία δι- αρρήξεων καὶ κλοπῶν. Μεταξζὺ τῶν συλληφθέντων πὸρς διευκόλυνση τῶν ἀστυνο- μικῶν ἀνακρίσεων πδριλαμδά- Νεται καὶ μιὰ νεαρὴ κομµόώ- τρια ἀπὸ «τὸ Καϊμακλή, Οἱ συλληφθέντες εἶναι: 8 ᾽Ανιωνόκης Καλογήρου, ἆ- πὸ τὴ Λεµοσό, 26 χρόνων, ἄνεργος. Ν Λοΐζος Κωνσταντίνου, κά- τοικος: Καοϊμακλίου, 26 χρόνων, ὄεργος. ἩΝ Κώστας Θεοχάρους, ἀπὸ τὸ. Καύμακλί, 27 χρόνων, μηχανικός αὐτοκινήτων. Δέλαρία Θκεμιστοκλέους, ἑ- πίσης ἀπὸ τὸ Καϊμακλί, 18 χρόνων, κομμώτρια. Όλοι ὁδηγήθηκαν χτὲς στὸ Ἐπαρχιακό Αυκαστήριο Λένκω- σίας τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε διατά. Ύματα ὀκταήμερης κράτησης τους. Ζητώντας τὴν κράτηση τῶν ὑπόπτων ὁ ὑπουργὸς κ. Ναθα: ναήλ Παπαγεωργίου, ὑπεύθυνος ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΛΙΨΗ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΗΛ 0 ΛΗΟΥ. Ἀυτικογερμανικὴ ἐφημεοί- δα γοάφει, ὅτι, ὁ Δημοχορατι- κὸς Σνυναγεομὸς μὲ τὸ σύστη µα τῆς 'Απλῆς ᾿Ανγαλογικῆς, ἔγχυ πολὺ καλὲς προοπτικὲε νὰ ἐκλεγεῖ τὸ πρῶτο κόμμα στὴ Βουλη, ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ως ΠΑ ΚΛΟΠΗ. Ὕστερα ἀπὸ αἴτηση τῆς ἆ- Δτυνομίας ,τόὸ Λικαστήριο Λευ κωσίας ἔθεσε χθὲς ὑπὸ πεν- θήµερη κράτηση τὸν Κυριάκο Σπαύρου Ῥάντη, ἀπὸ τὸ Στρόδολο, σχετικὰ μὲ ὑπόθε ση κλαπῆς ὑπὸ ὑπαλλήλου. τοῦ ΤΑΕΈ Λυκαθηττοῦ, εἶπε στό δικαστήριο: «Διερευνῶ σωρεία ὑποθύσεων διαρρήξεων καὶ µκλοπῶν ἀπὸ σπίτια ποὺ διαπρώχθηκαν µε- τοξύ 1.4.8] καὶ 7,5.81. ᾿Απὸ τίς κατοικίες κλάώπηκαν Ἁχρή: µατα συνολικῆς ἀξίας 1000 λιρῶν περίπου, καθὼς καὶ ρα: διαμαγνητόφωνα, χρυσαφικά, ἆ- ναπτῆρες καὶ ἄλλα ἀντικείμε να συνολικῆς: ἀξίας δ00 λιρῶν περίπου. .. Διερευνῶ ἐπίσης ὑποθέσεις κλοπῆς αὐτοκινήτων στὴ Λε μεσὸ τὰ ὁποῖα µέταφέρονταν σὲ γκαράζ στὸ Καμακλὶ ὅπου ἀποσυναρμολογούνταν. Ἐναντίον τῶν ὑπόπτων ὁὃ- πάρχουν στοιχεία ποὺ δηµιουρ: γοῦν εὔλογες ὑποψίες ὅτι ἑνέ- χονται στίς ἐξειαζόμενες ὑπο: βέσεις, Στὰ σπίτια Κωνσταντίνου καὶ τῆς Μαρίας θεµιυστοκλέους δρέθηκαν διάφο. ρα κλεμμένα ἀντικείμενα. Ἐ- ξάλλου, στὸ γκαράζ τοῦ Κώστο Θεοχάρους, στὸ Καϊμακλί, δρέ- αὐτοκίνητο ΚΡ 423, μάρκας πΓκώλοντ Σ», ἀξίας 5,000 λι- ρῶν,, ποὺ εἶχε καοταγγελθεῖ ὅτι κλιόπτηκο. Ἡ ἀστυνομία δρῆκε ἀκόμη ἕνα αὐτοκίνητο ἑγκαταλειμμένο τὸ ἁποῖο εἶχε ἐπίσης κλαπτεῖ, Τὰ κλειδιὰ τοῦ αὐτοκινήτου αὖ- τοῦ δρέθηκαν στὴν κατοχή τοῦ :Αντωνόκη Καλόγήρου. : Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ κλο: πυμαῖα δὲν ἔχουν ἀνευρεθε καὶ ἡ Αστυνομία συνεχίζει τίς ἔ- ῥευνες γιὰ τὴν ἀνεύρέση τους. Ἐπίσης θὰ πάφει 30 καταθέ- σεις ἀπὸ τὴ Λευκωσία καὶ τὴ Αεμεσό. Γιὰ διευκόλυνση τῶν ἀνακρί- σεων ζητῷ τὴν ἔκδοση διατα- Υμάτων ὀκταήμέρης κράτησης τῶν. ὑπόναώνα., Οἱ ὕκοπτοι παρουσιάστηκαν χωρίς διωηγάρο Ὁ δικαστής κ. Σόλων Νι- κήτας ρῆκε δικαιολογημένη τήν αἴτηση τῆς Αστυνομίας καὶ διέταξε τὴν ὀκταήμερη κρά- τηση τῶν ὑἡπόπτων, τοῦ Λοῖδου] ΑΘΗΝΑ ομένες προσπάθειες Κυπριακὸ πρόθλτµα στὴν Κύπρο Δύσης: Σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πλη- ῥοφορίες τοῦ Ὑπουργείου ᾿Ἐξωτερικῶν ὁ κ. Χαίηγκ ὁ- πογράµµισε τὴν ἀνάγκη ἐξευ ρέσεως σύντομης λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ καὶ ἄφησε νὰ νοη θεῖ ὅτι ἡ χώρα του θὰ ἐπα ναφέρει γιὰ συζήτηση τὸ γνωστὸ Αμερικανικό σχέδιο μὲ ὁρισμένες ὅμως διαφο- Ροποιήσεις. Ὁ κ. Χαΐηγκ τόνισε ἐπί- σης ὅτι θὰ πρέπει νὰ ὑποδλη θοῦν προτάσεις ἀπὸ μέρους τῆς Τουρκοκυπριακῆς πλευ- ρᾶς καὶ κάλεσε τὸν κ. Τουρ κμὸν νὰ ἀσκήσει τὴν ἐπιρ- ροὴ του πρὸς τὴν κατεύθυν- ση τῆς Τουρκοκυπριακῆς ἡ- (Γραφεῖα ελειλινῶς».--- γιὰ ἑπίτευδπ προόδου στὸ ἀμέσως μετὰ τὶς ἐκλογὲς καταθάλλονται ἁπὸ ΜΗ ΑΕΙΛΙΝΗ: Συνπτονι- μέρους τῆς Οἱ δάσεις γιὰ τὴν ἕἔναρξη τῆς νέας Δυτι- κβς πρωτοθουλίας οτὴν : οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες τέθηκαν κατὰ τὶς τε- λευταῖες ἐπαφὲς τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Μητσοτάκη μὲ τοὺς συναδέλ- φους του τῶν ἨἩνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῆς Τουρκίας κ.κ. Χαίιυκ καὶ Τουρκμὲν. ὁποία ποωτοστατοῦν Ἐξωτερικῶν Ἐπαυαφορά Βυτικοῦ σχεδίου γεσίας γιὰ νὰ καταστεῖ αὖὐ- τὸ δυνατό, Γιὰ τίς ἑξελίξεις αὐτὲς ἑ- νηµερώθηκε χθὲς στὴν ᾿Αθή- γα ἀπὸ τὸν 'Ὑφυπουργό Ἐ- ΗΝ ΜΗΝ ΗΗΛΗΗΝΗΙΗΗΙΜΗ ΜΗΝ ΕΝΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΟΠΕΝΤΟΛΙΡΑ | ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΚΟΜΑ. Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΝΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΣΤΡΛΤΕΙΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΕΥΡΛΩΙ ΑΝΗΣΥΧΕΙ Η ΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΄ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΑ (15. Ὑπ.).- Ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν Κούρδων ἀνέλα- δαν οἱ Τουρκικὲς ἔνοπλες δυνάµεις σὺ μιὰ προσγιάθεια τους νὰ κατα- στείλουν τὸ αὐτονομιστικὸ κίνΏµα ποὺ ὀγκοῦται στὶς ᾿Ανατολικὲς ἑ- παρχίες τῆς Τουρκίας. 4 Συνεχίσονται οἱ προσπάθειες γιὰ εἰρήνεσση σιὸ Λίβανο Ὁ “ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ ΒΗΡΥΤΟΣ [015δ. Ὑπ.)..'.. Ὁ εἰδικὸς ἀπεσταλ- µένος τοῦ Προέδρου Βήγκαν στὴ Μ ᾿Ἀνατολὰὴ κ Χαμπίμτ, µεταθαίνει σήµερα ἀπὸ τὴ Βπρυτὸ στὴ Δαμασκὸ γιὰ συνομιλίες μὲ τὴ Συριακὴ ἡ- Υεσὶα σχετικὰ μὲ τὴ Λιδανικὴ κρίση. Ὁ κ. Χαμαϊμι κεἶχε Υθὲς συνάντηση μὲ τὸν Πρόεδρυ τοῦ Λιδάνου κ. Σαργὶς ποὺς πὸν ὁποῖο ἐπέδωσε προσωπιχὸ μήνυμα τοῦ Ἡροέδρου Ρήν- καν. Ὁ }γ. Χαμπίμπ ἀπέφυγε νὰ ἀποκαλίψει τὸ περιεχόµε- Νο τοῦ μηνύματος, Ὡστόσο, σὲ δηλώσεις του ἐπανέλαθε. ὅτι: οἱ ΗΠΑ ὑπο- ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ Σύμφωνα μὲ τὸν Τουρκχο- κυπριανὸ Τύπο οἱ τουρίστες στὶς κατεχόμενες περιοχὲς, ἐ- Ἑακολουθοῦν νά εἶναι ἐλάχι στόι. Ἡ «Χαλχὶν ΣῬεσὶ» σγολιά- ἕοντας τὸ γεγονὸς, σὲ σνδυ ασμὸ μὲ τὴν ἀπεογία τῶν Τουρκοκυπριαχῶν τουριστικῶν ὑπαλλήλων γράφει: αΤὴ στιγ μὴ ποὺ τὰ Ξενοδοχεῖα µας εἴ ναι ἄδεια καὶ οἱ ξένοι τουρι- στες μετροῦνται στὰ δάχτυλα ἐμείς, μὲ τς ἀπεργίες αάτ βὰ διώξουμε πν' αὐτοὺς ποὺ ᾖλθαν». στηρίζουν τὴν ἀνεξαρτησία, κυριαρχία καὶ ἐδαφικὴ ἄκεραι ὑτητα τοῦ Λιθάνου. : Ο᾽Αμερικανὸς ἀπεσταλμέ συναντήθηκε ῥἐπίσης μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ τοῦ Λιθά- νου κ. Οὐάγαν καὶ τοὺς ἡγέ- τες τῶν Φαλαγγιτῶν.΄ Προτοῦ μεταθεῖ στὴ Δαμα- σκὸ ὁ Χαμπίμαπ ἀναμέγεται νὰ συναντηθεῖ μὲ τοὺς ἡγέτες τῶν. ἀριστερῶν δυνάµεων τοῦ Λιθάνον. Μετὰ τς συνομιλίες τον σιὴ Δαμασκὸ ὁ ᾿᾽Αμερικανος γος «ἐπίσημος θὰ μεταθεῖ στὸν ἸἼσ ραἡ). Ὁ. ὑπουογὸς τῆς. Συρίας κ..Χάτταν πῆγε Υθὲς τὴ νύ- ητα ἀπροσδόκητα στὴν Τρίπο λν καὶ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν ἡγέτη τῆς Λιθύης κ. Γκαντά φι. ᾽Αντιγείμενο τῆς συνάντη σης ἦταν ὅπως μεταδίδεται ἡ γατάσταση στὸ «Ἀίθανο. Ἀήμφωνα μὲ πρακτορεια- γὲς π]ηροφαρίες, ὃ σΥνταγµα τάοχης Καντάφι ἐπανέκαθε τὴν ὑποστήριξη τῆς χόν» ρας του πρὸς τὴ Στρία σγε: τιχὰ μὲ τὶς ἔξελίξεις στὸ Αί- θανο. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τὶς τελευταῖες µέρες σκοτώ- θηκαν σὲ συγκρούσεις μὲ στρατεύματα ἑπτὰ Κοῦρδοι µέλη τῆς Αὐτονομιστικῆς ρ γανώσης «ζζόμμα τῶν Ἔργα ζομένων τοῦ Κουρδιστάν», Τραυματίστηκαν ἐπίσης ἅλ λα τρία µέλη τῆς ᾿Οργάνω- σης καὶ συνελήφθησαν 73. ἸΑνακοίνωση τῆς Τοπικῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως ἆ- ναφέρει ὅτι ἡ ὀργάνωση αὐὖ- τὴ ἔχει ἐξαρθρωθεῖ πλήρως στὴν περιοχἡ τῶν ᾿Αδάνων. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνω σὴ ἡ ὀργάνωση θεωρεῖται ὁ- πεύθυνη γιὰ δέκα δολοφονί- ες καὶ δεκάδες ἄλλα ἐπεισό- δια στὴν περιοχή. Στὸ µμεταξὺ τὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων µετέ- δωσε ὅτι περισσότεροι ἀπὸ χίλιοι ἸΚοῦρδοι θὰ δικαστοῦν σὲ τουρκικὰ στρατοδικεῖα, για τὶ ἀγῆκαν σὲ ἨἈπαράνοµες κουρδικὲς ὀργαγώσεις. ἛἜκα- τὸν ἀπὸ αὐτοὺς ἀντιμετωπί- ζουν τὴν ποινἠ τοῦ θανάτου. Οἱ στρατιωτικὲς ἀρχὲς τῆς Τουρκίας ἐξάλλου, ἀπαγόρευ σαν χθὲς τὴν κυκλοφορία δε- ξιοῦ περιοδικοῦ στὴν Κων- σταντινούπολη καὶ τέσσερις ἄλλους γομοὺς τῆς χώρας. Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῶν ᾿Αρχῶν, τὸ περιοδικὸ ἐ- επιδιδόταν σὲ πολιτικὴ δρα- στηριότητα καὶ κομματικὴ προπαγάνδα. Ἡ Χθεσινὴ «Γουώλλ Στρὴήτ Τζορνἁλ» δημοσιεύει τετρά- στηλη ἀντάπόκριση ἀπὸ τὴν Αγκυρα τοῦ Νταίηδιντ Μπράντ, ποὺ ἀναφέρεται διε ξοδικἀ στὶς καταγγελίες περὶ δασαχγιστηρίων καὶ παραθιά- σεων τῶν ἀνθρωπίνων δικαι- ὠμµάτων στὴν Τουρκία καὶ ῥ- πογραμμίζει ὅτι ἡ Δύση ἀνη συχεῖ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν κα- τάσταση αὐτὴ καὶ φοδοῦνται µήπως ἡ ἑδραίωση μιᾶς στρα τιωτικῆς δικτατορίας ὁδηγή- ση σὲ κλίμα ἁστάθειας τὴ χώρα χά, τελικά, οἱ ᾽Αμερι- κανοτοωρκιχὲς σχέσεις ἐπηρε ασθοῦν δυσμενῶς ἀπὸ τὶς πα ραδιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων διναιωµάτων ποὺ παρατη- ροῦνται στὴν Τουρκία, ἨἩ ᾿Αστυνομία συνεχζει τὶς ἕἔρευνες' τής ἂν ὑπάρκχει νέα ὑπόθεσπι πεντολίρων, ποὺ ἀνπὶ νὰ καταστραφοῦν διοχε. τεύθπσαν στὴν κυκλοφορία καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἕἅ- κτασπ τοῦ νέου κρούσµατος. νο Ἡ ὑπόθεση. ἄρχισο μετὰ «τὴν ἀνακόλυφη ὅτι σὲ .δεσμί- δα πεντολίρων ποὺ εἶχαν κα- τατεθεῖ γιὰ ,ἀχρήστευση στὴν. Κεντρικἠ Τράπεζα. ἀπὸ: πα- Ρώρτημα ἐμπορικῆς Τράπε- ζας τῆς Λάρνακας περιείχετο καὶ ἕνα. τρυπηµένο πού -εἶχε ὀωροθε προηήσομάνως. Τὸ γεγονὸς. ὅτι δρέθηκε ἕ- να τέτοιο. πεντόλυρο. ἔπιδε- νά χθὲς χετικἡ ἀνακοί , φέρε . ' μα ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εξιὶς Ι5 Απριλίου Ι98 ἀνα- «πατὰ τὴ διαδικασία ποὺ προ- ηγεῖται τῆς ὀκυρώσεως φθαρ µένων χαρτονομισμάτων, δι- απιστώθηχε ὅτι σὲ μιὰ δεσμί δα χαρτονοµυσµάτων τῶν {55 ὑπῆρχε ἕνα τρωπηµένο χαρ- πονόµισµα μὲ τρύπες µπαρό- µοιες ἐκείνων ποὺ γίνονται κατὰ τὴν ἀκύρωση χαρτόνο- µυσµάτων. Ἡ δεσµίδα μὲ τὸ χαρτονόμισμα εἶχε κατατε- θεῖ σφραγισµένη στὴν Κεν- πριχὴ Τράπεζα ἀπὸ παράρ- τηµα ἐμπορικῆς πράπεζας στὴ Λι α. »Τὸ γεγονὸς αὐτὸ καταγ- γέλθηκε ἀμέσως στὴν ᾿Αστυ- γοµία πρὸς διερεύνηση τῶν συνθηκῶν κάτω ἀπὸ .τὶς ὁ- ποῖες τὸ τρυπηµένο χαρτονό- µισμα δρέθηκε καταθεµέγο στὴν ἐμπορικὴ τράπεζα, »Ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα ἆ- ναµέγει τὸ πόρισμα τῶν ἁστυ γομικῶν ἐρευνῶν οἱ ὁποῖες συνεχίζονται ἁἀκόμα». ξωτερικῶν κ. Ρέντη. ᾿Εξάλ- λου χαρακτηριστικἡὴ τῶν ἆ- ναμενοµένων ἐξελίξεων εἶναι καὶ ἡ δήλωση τοῦ Τούρκου Ὑπουργοῦ ᾿Εξωτερυκῶν κ. Τουρκμὲν κατὰ τὴν. ἐπιστρο- Φὴ του στὴν Αγκυρα ὅτι οἱ διακοινοτικὲς συνομιλίες στὴν Κύπρο «ἴσως ἔχουν θετικότερα ἀποτελέσματα µε τὰ τὶς Κυπριακὲς ἐκλογές». Στὸ μεταξὺ ὁ Ὑπουργὸς ή Ἐνπμερώδηκε ὃ κ.Ρολύνδης Ἐξωτερικῶν κ. Ρολάνδης µι λώντας Χθὲς στὴν ἍΛ᾿Αθήνα πρὸς τοὺς ἐκπῥοσώπου τοῦ ξένου καὶ Ἑλληνικοῦ Τύ- που ἐξέφρασε συγκρατηµένη αἰσιοδοξία γιὰ σύντομες ἑξε λίξεις στὸ Κυπριακὸ. Ὁ κ. Ρολάνδης ἀναφερό- µενος στίς προοπτικὲς εἶπε : «Ὅσον ἀφορὰ τὶς προοπτι- κὲς τοῦ Κυπριακοῦ, πολλοὶ δι πλωμάπαι λένε ὅτι δὲν πρώτει : διατεθειµένη νὰ Ὅ Αἱματαρὲς . ουμκρούσεις στήν Ἰρλανδία (1. Ὑπ..- Αβήματηρές συγ- κρούσεις ξέστασαν χθὲς τὰ νύκτα στοὺς δρό- µους τοῦ Βρεπττανικῶν δυνάμεων. Σύμφωγα μὲ . πρακτορεια- κὲς πληροφορίες ἑκατοντάδες γεαροὶ ξσχύθηκαν χθὲς στοὺς δρόμους τῆς πόλης χαὶ ἀφοῦ ἔστησαν πρόχειρα «ὀδοφράγ- µατα ἄρχυσαν γὰ λιθοδολοῦν ἀστυνομικοὺς καὶ Βρεττανοὺς στρατιῶτες. Αλλες ὁμάδες νεαρῶν πωρπόλησαν δεκόδες αὐτοκίνητα. : Παρόμοια ἐπεισόδια ἔγιναν καὶ στὸ Λάντοντέρυ ἅπου σύμφωνα μὲ ἀστυνομικὴ ἀάνα- κοίνωση εἶχαν ριφθεῖ γωρίτε- ῥρα πυροδολισμοὶ ἐναντίον ἆ- στυνομικῶν. Ὁ Βρεττανγὸς ὑπουργὸς 8ο ῥρείας ᾿Ἰρλανδίας, κ. Χάμ- φρεῦ Ατκινς, δήλωσε ς ὅτι ἡ κυδέρνησή του «εἶναι διαπραγµα- τεωθεῖ τοὺς ὅρους ᾿κρατήσεως στὴν ἐπαρχία, δὲν θὰ ἐνδώ- σει, ὅμως, στὰ αἰτήματα τῶν ἀπεργῶν πείνας νὰ τόχουν ᾽μµεταχειρίσεως πολτικῶν κρα- πουµέγων. ο «Αν ἄλλοι ἀκολουθήσουν «τὸν Μπόμπυ Σὰνις καὶ ἄργη θοῦν νὰ λάδουν τροφή. καὶ ἰατρικὴ περίθαλψη, γιὰ νὰ υὑποχρεώσουν τὴ Βρεττανικὴ ᾿κυδέργηση νὰ παραδεχθεῖ- ὅτι Μπέλφαστ μµεταξὺ - Σ’ ΌΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ΄ΚΟΣΜΟ 55 ἐκ. παιδάκια ἐργάζονται γιὰ νὰ ζἠσούυν ΓΕΝΕΥΗ (Οδ. Ὑπ.).-. Τουλάχιστον 556 ἐκα- τομμύρια παιδιά,.κάτω τῶν 15 ἐτῶν ἐργάζονται σ' ὁλόκλιρο τὸν κόσµο γιὰ νὰ ζήσουν, ἀνοκοί- νωσε εἰδικὴ ἐτιτροπὴ τῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσε- ως Ἐργασίας. Σέ ὁρισμένες χῶρες ἕνα παιδὶ στὰ ὀκτὼ ὀναγκάζεται νὰ ἐργασθεῖ, ἀλλὰ συνήθως ᾽ ἆπιο- δίδεται μικρότερη σηµασὶα σ' αὐτὸ τὸ γεγονὸς, ἀναφέρει ἔκθεσπ τῆς ἐπιτροπῆς, ἡ ὁτιοία θὰ Ὁ- ποθλπθεῖ στὴν ἐτήσια 7ὐύ.οδο τῆς ᾿Οργανώσε- ως, τὸν ἐρχόμενο µήνα. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ λαφθδοῦν ἐπείγοντα μµέ- τρα ὥστε νὰ καλλιτερεύσουν οἱ συνθήκες ζωπς τῶν ἐργαζομέενων παιδιῶν καὶ ἀκόμα νὰ ἐπιίχει- ρπθοῦν πρόσθετες προσπάθειες ὥστε νὰ τεθεῖ τέλος στὴν ἐργασία τῶν παιδιῶν. διαδπλωτῶν καὶ ἔχουν κάπόια δικαιολογία. γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπρα- ξαν, τόνε θὰ πεθάνουν», εἷ- πε στὸ τηλεοπτικὸ δίκτυο «Αἴη Μπὶ Σὶ», σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὸ Μπέλφασι. νὰ ἀναμένεται αὐτὴ τὴ στιγ- μὴ πρόοδος, διότι ὁ κ. Ντεν- κτὰς Ὑἀντιμετωπίζει ῥἐἑκλογὲς στὶς 28 Ιουνίου, Ὑπόρχουν πάντως ἐντυπώσεις τουλάχι- στον σὲ ξένες κυθερνήσεις καὶ σὲ διπλωμάτες ὅτι τὸ κα λοκαίρι θὰ ὑπάρξουν κάποιες προτάσεις οὐσίας ἐκ μέρους τῆς Τουρκοκυτπριακῆς πλευρᾶς περιλαμδανομένου καὶ τοῦ θέ- µατος ἑδάφους. Ἡ παλαιὰ ἐμ πειρία εἶναι τέτοια ὥστε δὲν ππῇῃ [ΠΠ Πλ ΛΛΟΦύΝΛ ΚΛΤΗΓΠΡΙΘΗΝΕ ὑΤΟΥΡΡ ΑΓΚΥΡΑ, 9 0Ἴδ, 'Υπ.). --- Ἑτὴν. Άγκυρα ὁ ἀκροδε- Ἑιὸς ἡγέτης τοῦ πρώην κόμ- µατος «Ἐθνικῆς ὑράσης» κ. Τουρκὲς, κατηγορήθηκε ὅτι διέταξε προσωπικά τὴ δολοφο γία γνωστοῦ συντεχνιακοῦ ἡ- γέτη κατὰ τὸν περασμένο χορού νο. { Επίσης κατηγορήθηκε ὅτι διέταξε τὴ δολοφονία τοῦ ἆν χηγοῦ τῆς ἀστύνομίας στὰ Αδανα. Οἱ δολοφονίες αὐτὲς εἶχαν προχαλέσει θύελλα διαµαρτι- ρίας καὶ µεγάλες διαδηλώσεις ὁτὴν Τόνοδία. . τΦμίς. ἑυό νιὔ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ Οἱ 20.000 ΛΙΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Απαντώντας σὲ σχετικὴ ἕ- Γ. οώτηση, ὁ Κυθερνητικὸς Ἐν πρόσωπος ὅήλωσε ὅτι, πρὀθε ση τῆς Κυθερνήσεως εἶναι νὰ ἐπιστρέψει τὸ ποσὸ τῶν 20 χιλιάδων λιρῶν ποὺ πῆρε τὸ Ὑπουργεῖο “Ὑγείας ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Αλληλοθοήθειας τοῦ Συγεργᾶτισμοῦ καὶ προδαίνει στὶς ἀναγκαῖες ἐνέργειες, ἐν ὄψει μάλιστα τοῦ γεγονότος ὅτι, τὸ ποσὺ αὐτὸ ἔχει διατε- θεῖ ἤδη γιὰ τὴν ἀγορά. ἰατοι: κοῦ ἐξαπλισμοῦ ποὺ χορησιµο- ποιεῖται στὰ χυθερνητικἁ νο- σοκομεῖα. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ τον ΜΠΑὙ ρακ” ϐ κ. ΣΜΤ ΘΕΛΕΗ ΝΛ. ΒΟΗΘΗΣΕΙ Ὅ. ΕΚΟΝΟΝΚΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Ὁ Καγκελλάριος τῆς Δ. Γερμανίας κ. Σμὶτ, δήλωσε ὅτι πρέπει νὰ παραχωοηθεῖ οἰκχονομικὴ θοῄθεια στὴν Τουρ χία καὶ τὸ Πακιστάν, Ὅπως µετέδωσε ὭµψΝὲς ὁ Τουρχοκυπριαχὺς ραδιοστα- θμὸς «Μπαῦρὰκ», ὁ κ. Σ μὶτ προέθη στὶς δηλώσεις αὐτὲς, - στὴ διάρκεια ὁμιλίας του στὴ Δυτικογερμανικὴ Ῥουλὴ. Συγκεκριµένα, ὁ κ. Σμὶτ ἀνάφερε πὼς εἶναι ἀναγκαία ΚΛΙ λΛΛῆΣ ΤΡΛΗΝΛΙΣ ΜΟΤΕΣΥΚΛΕΠΠΙΣΤΙ στὴς τραυματίστηκε ᾿χθὲς σο δαρά. Πρόγειται γιὰ τὸν ᾽Ανγτωνά κη Χατζηπαναγῆ 22 χρονῶν ἠλεκτρολόγο, ἀπὸ τὴν Τρε- μιθούσα, Ὁ Χατζηπαναγῆ τραυµατί στηκε ὅταν ἡ µοτοσυκλέττα του, συγκρούστηκε μὲ αὖτο- πίνητο ποὺ ὁδηγοῦσε ὁ Χρι- στόδουλος ΓΠαπαχριστοδούλοῳυ ὁπὸ τὴ Λεμεσὸ στὴ Αεωφό- ρο Εὐαγόρα Παλληναρίδη στὴν Πάφο. Σοδαρὰ τραυματισμένος ὁ Χατζηπαναγῆς, µμταφέρθηκε στὸ Νοσονομεῖο Πάφου. ΤΥΠΟΙΣ: Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΑΤά» ἡ παροχἡ οἰκονομικῆς 6οῇθει. ας πρὸς τὶς δυὺ αὐτὲς χῶοες, μετὰ. τὴν Σοδιετικὴ εἰσθολὴ στὸ ᾿᾽Αφγανιστὰν, ποὺ χρούει τὸν κώδωνα κινδύνου στὶς χῶ ρες τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς. Ὁ κ. Ἑμὶτ ποὀσθεσε ἐξάλ λου,: ὅτι ἰδιαίτερα ἡ Τουρχία διαδραματίζει σοθαρὺὸ ορύλο στὸ χῶρθο τῆς Μ. ᾿Ανατολῆς, ὅσον ἀφορᾶ τὴ διατήρηση τῆς εἰοήνης καὶ σταθερότη- πας΄ στήν περιοχῇ. - ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΤΟΥ 158] μπορῶ νὰ πῶ ὅτι εἶμαι αἰσιό- δοξος. Θὰ περιμένουμε τὴν ἐ- ξέλιξη γιὰ νὰ κρίνους τὴν κατάσταση. ν᾿Απὸ δικῆς µας πλευρᾶς θὰ πράξουµε τὸ πᾶν γιὰ νὰ ὠθήσουμε τὸ πρόθληµα σὲ κά: ποια λύση, Ἐν πάση περυπτώ σει αὐτὴ ἡ περίοδος τοῦ κα: ᾿λοκαιριοῦ εἶναι πολὺ μεγάλης σηµασίας γΥιατὶ τὸν ᾿Οκτώ- 6ριο ἔχουμε τὴν διάσκεψη τῆς Κοινοπολιτείας καὶ τὸν Νοέμ- 6ριο ξανὰ τὴν Γενικὴ Συνόλευ ση τῶν Ηνωμένων Εθνών. 'Ἡ προσφυγὴ στοὺς διεθνεῖς αὐ- ποὺς ὀργανισμοὺς εἶναι, νοµί ζω, τὸ πιὸ οὐσιαστικὸ γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ἆ- νεξαρτησίας τῆς Κύπρου, ὅ- πως ἔγινε µέχρι σήµερα. ᾿Εὰν παρέλθει τὸ καλοκαίρι «αὐτὸ χωρὶς ἀποτέλεσα, ἡ Ἓλλη- νοκυτπριακὴ πλευρὰ θὰ προθλη ματισθεῖ κατὰ πόσο θὰ πρόπει νὰ καταφύγει στοὺς. διεθνεῖς ὀργονισμούς. ΕΔΑΗΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Στὴ αυνέχεα ὁ κ. Ρολάν- δης ἀναφέρθηκε στὴ συµπαρά- σταση ποὺ παρέχεται πρὸς τὴν Κυπριακὴ ἀπὸ τὴν ἛἙλλη: νικὴ Κυδέρνηση καὶ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό. Απαντώντας σὲ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων, ὁ κ. ΡῬολάνδης εἶπε μεταξὺ ἅλ λων τὰ ἑξης: Φϐ Ότι ἡ ἔνταξη τῆς 'Ελ- λάδος στὴν ΕΟΚ Ἠπροσφέρει στὴν Ἑλλάδα πρόσθετους ᾗμο- χλούς, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει γιὰ τὴν ἐπίλυ ΄ ση τοῦ ' Κυπριακοῦ, ϐ Ότι κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων Κύπρου μὲ τὴν ΕΟΚ οὐδέποτε ἐτέθη θέµα ἀναγνωρίσεως τοῦ τουρκοκυπριακοῦ κράτους. Ὁ Ὅτι χωρὶς νὰ ἁποδιεθνο ποιηθεῖ 'τὸ Κυπριακό, οἱ χῶ- ρες τῆς ΕΟΚ θὰ μποροῦσαν γὰι, πρραφέρουν δοήθεα µέσω ο Ότι μὲ πρωτοθουλία τῶν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν συστή- θηκε πρώσφατα ἐπιτροπὴ ποὺ θὰ ἐξετάσει τὸ ἀρχεο τῶν 1800 ἁγνοουμένων Ἓλληνοκυ- πρίων. Αν δὲ ἐπιδειχθεῖ καϊλὴ θέληση ἀπὸ τὴν Τουρκική πλευρὰ καὶ ἡ ᾿Επιτροπὴ λει- τουργήσει κανονικὰ πιθανὸν αὐτὸ νὰ ἀποτελέσει ἕνα θετι- κὀ δῆμα προόδου. τῆς ΄ Τέθηκαν οἱ βάσεις κατὰ τὶς συνομιλίες τῆς Ῥώμης ΛΥΤΙΚΗ ΠΡΤΙΒΟΥΛΙΗ στι ΚΥΠΡΙΛΚί -.-- ΝΕΕΣ ΛΙΣΙΟΛΟΞΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. ΒΟΝΝΗ, (1δ. Ὑπ.).-- Νέες αἰσιόδοξες δηλώσεις γιὰ πρόοδο στὸ Ἐυπρια- κὀ μετὰ τὶς ἐκλογὲς ἕκα µε ὁ Ὑπουργὸς Ἔξωτερι κῶν τῆς Ἑλλάδας κ. Μη- τσοτόκης. Σὲ διάλεξη ποὺ ἔδωσε προχθὲς στὴ Βόννη, στη «Γερμανικὴ Ἑταιρεία Ἐ- ξωτερικῆς Πολιτικῆς», ὃ α. Μητσοτάκης ἀναφέρθη- κε καὶ στὸ Κυπριακό. Σύμφωνα μὲ τὸ ΑΠΕ, ὁ κ. Μητσοτάκης χαρακτήρι σε ὡς θετικὸ θῆμα τὴ διε, ξαγωγὴ τῶν διακοίνοτι-' κῶν συνομιλιῶν καὶ ἑξέ- Φρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι µε- τὰ τὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς στὴν Κύπρο ἡ Τουρκοκυ- πριακἡ πλευρά θὰ ὑποδά λεν τὶς προτάσεις της ὅ- σον ἀφορᾶ. τὸ ἔδαφικό, ὥστε οἱ διακοινοτικὲς νὰ εἰσέλθουν σὲ οὐσιαστικὴ φάση. Ἡ σημερινἠ διε- θνἠς κατάσταση, ποὺ χα- ῥρακτηρίζεται ἀπὸ ἐξελί- ξεις, ὅπως τὸ. ᾿Αφγανι- στάν͵ καθιστᾶ τὴν ἐπίλυ- ση τοῦ Κυπριακοῦ --- μιὰ περίπτωση ποὺ ἀφορᾶ τὴ Δύση --- καὶ γιά ρεαλιστι κἁἀ πολιτιστικοὺς λόγους, ὀπόλυτα ἀναγχαία, ΙΓΗΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΑΡ ΝΤΕΑ ΠΛΑΤΑ (Αγ γεντινή)ι---. Ἕνα μωρό 6άρους 8.8 κιλῶν γενήθηκε στὸ Μάρ Ντὲλ Πλάτα, μὲ ὅλα του τὰ δόντια, Ἡ μητέρα τοῦ παιδιοῦ ἡὼσ κίας 22 ἐτῶν, διαπίστωσε τὸ ᾽γεγονὸς ὅταν τῆς ἔφεραν τὸ μωρό γιὰ νὰ τὸ θηλάση, τήν ἑπομένη τῆς Ὑεννήσεως. ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΛΟΗΗΥ ϱ! Τ0ΥΡΗ0Ι ΤΩΝ ΠΗΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 8 (15. Ὑπ.). ---. Οἱ Τοῦρκοι στίς Ηνωμένες Πολιτεῖες ὀργανώνονται σε ἱ- σχυρό λόµπυ ἐνῶ τό Ἑλληνικό λόμπυ Φαίνεται νὰ περνᾶ κρί- ση. Ἐνδεικτικό τῆς ὀργανώσεως τῶν Τούρκων εἶναι ἡ διοργά- γνώση συγκεντρώσεως στίς ὁ- ποῖες παίρνουν µέρας Τοῦρκοι καὶ ᾽Αμερικανοί βουλευτὲς καί πολίτες. Ἡ Ὁμοσπονδία Τουρκοαµε- ρικανικῶν ᾿Οργανώσεων διοργά- νωσε τὴν τρίτη τους γενική συνέλευση στὸ ξενοδοχεῖο «Σιέ- ραιον Σέντερ» τῆς Νέας Ὑόρ- κης, στὰ µέσα τοῦ περασμένου Απρίλη, Σ᾽ αὐτὴ προσκλήθη- καν καὶ παρέστησαν δύο ᾿Αμε- ῥικανοί βουλευτὲς ὁ κ. Φρέντε- ρίιν Ρίτσμοντ καὶ ὁ κ. Στῆδεν Σόλαργ. ᾿Απὸ τουρκικῆς πλευ- ρᾶς παρέστησαν ὁ κ. Τερφίκ Οὐναϊτίν, ενικός πρόξενος τῆς Τουρκίας στὴ Νέα Ὑόρκη, κ. Ταλάκ Χουλμάν Πρέσδης τῆς Τουρκίας στὰ Ἠνωμένα Ἔθνη καὶ ὁ κ. Σουκρο Ἐλεγντάγκς, πρέσδης στὴν Οὐάσιγκτων. Σὲ ὁμιλία του πρὸς τὴ συγ- κέντρωση ὁ κ. Ρίτσμοντ χαρα- κτήρισε τὴν Τουρκία σὰν μιά δημοκρατική χώρα ποὺ εἶναι ἆ- Φοσιωμένη στὴν ἐλευθερία, τὴ ξηµοκρατία καὶ ἡ ὁποία ἀντι- στέκεται στούς Σοδιετικούς. ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ Ο. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΑΝΤΖΙΑΡ Σύμφωνα μὲ τὸν Τουσ»ο- Χυπριακὸ ραδιοσταθμὸ «Μπα Ὀρὰκ» ἔφθασε χθὲς στὸ «Βυο ρᾶ» ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ πουρχκικοῦ γενικοῦ ἐπιτελείου στρατηγὸς Σαντειάρ, γιὰ «ἐπί σκεύη μιᾶς θδομάδας, Τὸν στρατηγὸ Σαντζιὰς. ποὺ διετέλεσε ἀθχηγὸς τυῦ Τουρχικοῦ Ἐπιτελείου κατα την εἰσθοιὴ τῆς Τουρχίας στὴν Κύπρο, ὑποδέχθηχαν ἐ- πίστµοι τῆς «κυθέρνησης» τοῦ ἈΝτενχτᾶς. ΚΙΝΛΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΒΙΛΣΜΙ 01 ΝΕΛΡΕΣ ΓΕΡΙΛΝΙΛΕΣ ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ, «1δ. Ὑπ.).-- Ἡ μιά νεαρὴ γυναίκα στὶς 1.000, ἡλικίας 14 καὶ 20 ἐτῶν, κινδυνεύει γὰ πέσει θύμα θιασμοῦ στὴ Δυτικὴ Γερμανία, σύµφωνα μὲ µελέτη ἐπὶ τῶν σεξουαλικῶν ἐγκλημάτων στὴ χώρα, ποὺ δημοσιεύθηκε προχθὲς Ὁμοσπονδιακὸ Εγκληματικῶν Ερευνῶν ἀπὸ τὸ μπαντεν. Ἡ µελέτη αὐτή, ποὺ θασίζεται σὲ μαρτυρίες 8.000 περίπου θυµά- των σεξουαλικῶν ἐγκλημάτων ποὺ ὑπέδαλαν μηνύσεις, προσθέτει, ὅτι πλειοψηφία ἡλικίας μεταξὺ 25 καὶ 35 ἐτῶν, ἤ- τοι διαφορὰ ἑπτὰ περίπου ἐτῶν κατὰ µέσον ὅρο ἀπὸ τὰ θύ- οἱ ἔνοχοι εἶναι κατὰ τοι ἔχουν µατά τους. Οἱ περισσότεροι θιασμοὶ πράχθηκαν συχνὰ ἀπὸ ἀγνώστους Γραφεῖο στὸ Βίσ- Τέλος, δια- ρεστες. καὶ συγγενεῖς τοῦ θύματος, Ἡ µελέτη ἀποδεικνύει ἀκόμη ὅτι στὸ 6500 τῶν γνωστῶν περιπτώὠ σεων οἱ γυναῖκες δὲν εἶχαν συνέ- πειες. ᾿Αντιθέτως τὸ 355 τῶν γυ- ναικῶν ποὺ θιάσθηκαν πάσχουν ἆᾱ- πὸ σοθαρὲς ἐπιπτώσεις, ὅπως ἡ φυ- χροτης καὶ ἡ ντυρικἡ κατάσταση. τὸ 205ο τῶν γυναικῶν, ποὺ ἔπεσαν θύματα σεξουαλικῶν ἐγκλημάτων, αἰσθάνθηκαν ὅτι τὶς πλήγωσε πολὺ περισσότερο ἡ ἀντί ὅραση τῶν γονέων, τῶν συγγενῶν η της ἀστυνομίας παρὰ τὸ ἴδιο τὸ ἔγκλημα. Τὸ 805ο --- Ο0σο τῶν γυ- ναικών, ποὺ ἔπεσαν θύματα τέτοι- ὧν ἐγκλημάτων, χαρακτήρισαν τὶς συζητήσεις μὲ τὴν ἀστυνομία ἢ τοὺς δικαστὲς σὰν ἰδιαίτερα δυσά- Σελίδα 8 πἼὙπππτπτηἒση υυηππταιοασιστιττιτιπτὭιπυσητηππηαηπ] Ἐ Σ’ ἕνα ἐπεισόδιο τοῦ Ντάλλας | ΗΠΗΝΙΙ ΙΙ ΝΝΙΙ [ή ΗΝ ᾿Απὸ προέδρου ἄρξασθε ἀλλὰ δὲν εἶναι µόνο οἱ πρόεδροι ποὺ δέχονται δολοφονικὲς ἑ- πιθέσεις στὴν ᾽Αμερική. Δέχονται δολοφονικὲς ἐπιθέσεις καὶ πλεῖστοι ἄλλοι, κι ἀνάμεσα σ᾿ αὐτοὺς ἦταν καὶ ὁ Τζέη --- Αρ τοῦ «Βτάλ- λας», ὁ διάσηµος ἠθοποιὸς Λάρρυ Χάκμαν, ὁ ὁποῖος διέφυγε τελικὰἀ χάρη σ’ ἕνα ἀληθινὸ θαῦμα τὴ ίρα ποὺ προωρίζονταν γι’ αὐτὸν ἀπὸ ἕναν ἐπίδοξο δολ ποὺ ὠστόσο ὣς τὴ στιγμἠ τουλάχ ---Μὰ γιατὶ ἀποπειοάθηκαν νὰ σᾶς δολοφονήσουν Παραμένει γνὰ μένα ἕνα ἄλντο μυστήριο. --Ἔχετε ἄάπονδους ῥἑ- χθοοὺς --Κάθε ἄλλο, --Καὶ τότε ΓΕ «--Δὲν ξέρω. Τὸ µόνο γνο- στὸ εἶναι ὅτι τὸ «Ντάλλας» ἡ πηλεοπτικὴ σειρά ποὺ ποω- ταγωνιστῶ ἀποτελεῖ μιά κατα πληκτιὴ ἐπιτυχία, χάρη σ αὐτὴν ἔγινα διάσηµος καὶ πλούσιος, χι ὄχι µόνον ἐγὼ καὶ ἄλλοι πολλοὶ. Ῥναι ἡ σεν ϱἆ ποὺ σαρώνει κάθε ἄλλη στὴ ,Αμερικὴ καὶ στὴν Αὐ- στραλία, μὰ ὅπως μᾶς ἔρχον παν οἱ πληροφορίες τὸ ἴδιο Ῥυμδαίνει καὶ στὴν Ῥὐρώπη, Ὁ Τζέη - Ας ἐδῶ κάνει Έναν σαφἡὴ ὑπανιγμὸ, ὅτι τὴν ἐπιτυχία του μπορεὶ τὴ Φφθόγησαν ἄλλοι κι αὐτὸ εἶνια ἀνθοώπινο--- καὶ νὰ ἀπετόλμη σε κανένας ἀπὸ αὐτοὺς, τυ- Φλωώμένος ἀπὸ τὴν ἁπληστία νὰ τὸν θγάλει ἀπὸ τὴ µσέη. ες Πράγμα ἐκπλνωτικὸ καὶ ᾱ- πεχθὲς. Μὰ ἃς ὑδοῦμε τὸν Ἐζέη - Αρ σὰν ἄνθρωπο. --᾽Αποτελεῖτε μιὰ λευκὴ μύγα στὴν ᾽Αμερικὴ. Έχετε παντρεντεῖ ἐδῶ καὶ 27 κχού- νια καὶ, δὲν χωρίσατε Ἀα-Ναὶ, Ἡ Μαίη, ἃἡὐαίκα µου εἶναι ἕνα τέλειο πλάσμα. ιστον εἶναι ἄγνωστος. Πανιρευτήκαμε πολὺ νεαροὶ καὶ ὁ γάμος µας εἶναι σταθε- οὸς καὶ ἀκλόνητος. ᾿᾽Αμέσως μετά τὸ Υάμο µεταφερθήκαµε στὴ Ταλλία ὅπου περάσαμε πολὺ ἄσχημες στιγμὲς, καὶ κεῖ ἡ Μαΐίη παραστάθηκε ὃί- πλα µου ἀληθινὸς σύντρυφο”- --Καὶ σεῖς πῶς φέρεστε σὺ κείνη --Εἷμαι. καμμιὰ φορὰ δύ- στραπος, Ὑίνοµμαν μιὰ ἀρκού- δα. Χρειάζειαι θάρρος καὶ πρὸ παντὸς ὑπομονὴ καὶ κα- τανόηση, χι αὐτὰ τὰ ἔδειξε ἡ Μαΐη μαδὶ µου, ἀλλιῶς δὲν θὰ μὲ ἁγεχότανε, --Τώσα -«Τώρα εἶμαι ἄγγελος µα: Ἁ πης... Ὡστόσο τὰ πωδιχὰ µου χρόνια ἡτὰν ἀφάνταστα σχληνὰ. --Οἱ φίλοι σας λένε ὅτι εἷ- στε κὸς, ἍΥνοεύετ: πάντα νὰ θφεῖτε τρίχες στὸ αὐγὸ, καὶ φορὲς - φορὲς φέ- ρεσθε σχληρὰ καὶ δάναυσα. Οἱ φίλοι µου πὸ λένε αὐτὸ. Ωχ. Μὰ νοµίω πὼς κάνουν λάθος. Σᾶς θεθαιώνω ὅτι στὴ ζωὴ εἶμαι ἐντελῶς διαφορετι- κὸς ἀπὸ τὸν Πζέη - Αρ. --Περιμένατε μιὰ τόσο µε γάλη ἐπιτυχία ---Ἑλλικοινὰ ὄχι Όταν γἱ- ναν τὰ πρῶτα ῥἐπεισόδια τὸ 1919 -καὶ κά εἶδα, εἶτα στὸν ἑαυτὸ µου: «Νὰ ἀχόμα ἕνα «δὲ. τοῦ. σήοιαλ,: Κι-ἄλλώστε Ὁ Τζέη -- Αρ σκληρὸς καὶ δίαιος καὶ πωνικὸς, ἔχει κα- τακτήσει ὡστὸσο τὸ ὡραῖαᾳα φύλο καὶ πολιορκεῖται στενῶς ἀπὸ ἕνα σωρὸ τρυφερὰ πλάσματα. Όμως ἡ σύζυγος του Μαΐη δὲν ἀνηουχεῖ καθόλου. «Εἶναι δικός µου», λέει, «Ὅ, τι κι ἂν κάνει θὰ ξαναγυρίσει σὲ μένα». ᾿Ανωτέρω, στιγµι- ότυπο μὲ τὴ μητέρα του. σήριαλ ἀπὸ τὰ σήριαλ ἐκεῖνα ποὺ παίζονται ὄχι τὶς ἆπογευ ματινὲς ὧρες, μά τὶς 6ραδυ- νὲς, γι αὐτὸ εἶναι ὅλο». Τὸ λέω αὐτὸ γιατὶ στὴν ’Αμεοι- χκὴ τὸ ἀπόγευμα προθάλλον- ται ταινίες γελοῖες, σειρὲς ἆ χόμα πιὸ γελοῖες, ποὺ οὗ πε- ρισσότερες εἶναι χατασχευά- σµατα ποὺ ἀποθλέπουν στή διαφήµιση σαπουνιῶν, καὶ τε τοις, τὸ «Ντάλλας» τᾶχετε κα λὰ μὲ τὸ ὡραῖο φύλο. Τὰ χο οίτοια σᾶς τοιγυοίδουν ---Ἠρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι ὃρ κιµόζω µμιὰ πρελλὴ αὔσθηση ὅταν ἑρμηνεύω αὐτὸν τὸν τύ- πο. Εΐναν ἰσχυοὺς, ἐκποροσω- πεῖ μιὰ οἰκονομιὴ δύναμη, καὶ σᾶς οωτῶ, ὁποιοσδήποτε χι ἂν θρισκόταν στὴ θέση του τα νὰ φεράτανε διαφορετι- κα, ---Έτσι εἶστε καὶ στὴ ζωὴ Οχι. -«Καὶ αἱ ἄλλο ἐπιφυλλάσ- σει τὸ «Ντάλλας» ---Τοῦτο τὸ χρόνο. ἔχουμε ἀποφασίσει νὰ τὰ δάλουµε μὲ τὴν ἁἀμερικανικὴ Λλογοκοισία. Θὰ σκανδαλίσει λίγο τὸ «Ντάλ λας» μὰ σὲ ὅρια σωστά καὶ εὐπρεπῆ. Έχουμε σκηνὲς πι- κάντικες, ἀρχετὰ ἁλατισμένες ποὺ ἂν τελικὰ πάρουν τὴν -ᾱ- δεια καὶ ποοδθληθοῦν θά ποο- καλέσουν εὔλογο τὸ ἐνδιαφέ- ϱον. Καὶ θὰ εἶναι καὶ μιὰ δι- αφορετικἡ γότα, μιὰ ποιχιλία στὴν ἀτμόσφαιρα καὶ τὴ δρά- σκηγὲς θερμὲς καὶ πικάνχικες τω η Τὸ ο ον λνκην νο οννς «ορνκς Ύλδ .βΑβωΑμΑΣ ἡθΛλνς.. λέτε καὶ οἱ γιατροὶ ας ην ιν αι νον ν στο ΗΡΟΩΟΊΑ} Τὸ κλήΤερθ Φύήρμακο Αίγος ἔρωτας μπορεῖ νὰ σᾶς ὀφολήσει πολὺ καὶ σὲ πολλὰ πράγματα. Κι αὐτὸ ἀπὸ ἐπί- Ἵπσημα χείλια. Μπορ νὰ σᾶς Θοηθήσει νὰ πάρετε... πρου- Ὑωγὴ στὴ δουλειά σας, νὰ χά σετε δώρος (κοιτάξτε µόνο νὰ μὴ τὸ πάρστε κατὰ γράμμα καὶ δὲν μπορετε νὰ πάρετε : μετὰ τὰ πόδια σας) καὶ νὰ προλώδετε κάποια κορδιοκὴ διαταραχή). Ἡ εὐτυχισμένη στεξουαλικὴ ζωή μπορεῖ νὰ προωθήσει οἱ- σθητὰ τὴν καριέρα σας ἑνὼ τὸ ἀντίθότο σκοτώνει τὶς φι- λοδοξίες. Έτσι τουλάχιστον ἐσχνρίζεται ὁ Κὼν Μόργκαν Δικυθυντὴς Ἐπιχειρησιακῶν Σπουδῶν στὸ Κολλέγιο Τοχνο- λογίας Ντάντλεῦ τοῦ Οὐδστ Μίντλοντς, Ανθρωποι μὲ ἁδιέξοδο στὴν ἐρωτική τους ζωὴ εἶναι εὐερέ- θιστοι, ἀνοπαρκεέῖς στὴ δου- λειά τους καὶ δύσκολοι στὶς ἴδιες δυσκολίες στοὺς ἀνθρώ- πους ποὺ δημιουργοῦν ὁ ἆλκο- ολισμὸς ἢ τὰ οἰκονομικὰ προ- θλήµατα. Καὶ στὸ τέλος κιν- Βυνεύουν νὰ χάσουν τὶς δου- λειές του. Πολλοὶ ἐρευνητὲς ἔχονν δρεῖ ὅτι μιό ἡμερήσια δόση ἔρωτα ἴσως ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἄμυνα στὰ καρδιοκὰ προθλή- µατα, ᾖΓΠειράµατα ποὺ ἔγιναον σὲ κουνέλι. στὸ Πανεπιστήµιο κοῦ ᾿Οχάϊΐο τῶν ΗΠΑ ἔδειξων ὅτι τὰ κουνέλια ποὺ ἔκαναν συχνὰ ἔρωτα ἦταν δύο φορὲς πιὸ ἀνθεντικὰ στὴν σηλήρυν- ση Ἰῶν ἁρτηριῶν ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν τὰ ἔδαζαν νὰ κάνουν ἔρωτα. Μιὰ θασρία λέει πὼς ἡ ἐ- ρωτικὴ Φροντίδα ἔχει ἠρεμιστι κὴ ἐπίδραση πάνω στὸ ζῶο Ἡ ἅτομο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώνεται ἡ πίεση τοῦ αἵμο» τος. Μιὰ ἔρευνα ποὺ ἔγινς σὲ 10.000 ἀνθρώπους στὸ ἡλ, ἐπιδοδαιώνει τὴ θεωρία αὐτή. ΗἩ ἔρευνα ἀπέδειξε πὼς ἐκεῖνοι ποὺ ζούσαν μὲ γυναὶ- κες ποὺ τοὺς ἀγαποῦσαν εἶχαν λιγότερες πιθανότητες νὰ Ἆ- ποστοῦν καρδιακὴ προσδολὴ ἀπὸ αὐτοὺς τῶν ὁποίων οἱ Υά μοι ἦταν ἄτυχοι. Σπὸ μεταξὺ οἱ γνναῖκες ποὺ θέλουν νἁ. διατηροῦν τὴ σιλου έττα τους ἔχουν ρε σὰν |- δεώδη τράπο τὸ νὰ αὐξάνουν τὶς ἐς ὁ κά α αἲ Μερικὲς ἔφιασαν νὰ κατορ Ὑήσουν τὸ μεσημεριανὸ φαγη΄ τὸ ἀντικαθιστώντας κο... μὲ λίγο κροθθάτι. Έτσι ἨΓάνουν θερμίδες ἀπ τὴ μιὰ καὶ δὲν δάζουνν καννούργιες ἀπ τὴν ἄλλη. ΙΔΕΩΑΕΣ΄ Ὅταν κάποιο ᾽Αμερικανικὸ γνναικεῖο περιοδικὸ ἔκανε μιὰ ἔρευνα ἀνάμεσα στὶς ἀναγνώ στριές του, τὸ 55 ἀπάντη- σε πὼς τὸ φαγητὸ «ἔρωτας» ἧτων τὸ πιὸ ἀγαπημένο τους... πιάτο. Οἱ αἀδικοὶ λένε πὠς µι σῆς ς σίξ συντελεῖ στὸ νὰ Χάσεις 200 θορµίδες, ὅσις δη λαδὴ περιέχι ἕνα σἀντουῖτς μὲ αὐγό! Πολλοὶ ἐπίσης κορωφαῖοι ἆἁ- θλητὲς καὶ σπόρτσµαν πισιεύ ουν πὼς λίγος ὥρωτας πρὶν ἀ πὸ ἕναν µεγώλο ἀγώνα εἶναι ὅτι χρειάζεται, τοὺς 6οηθάει νὰ χαλαρώσουν, Στὴν ᾿[ταλία στοὺς κορυφαίους ἄντρες σκι» ἐρ συνιστᾶται ἀπὸ τοὺς ἁρ- µοδίους νὰ παίρνουν μοζὶ τὶς γνναῖκες ἢ τὶς Φιλενάδες τους ὅταν πηγαίνουν γιὰ ἀγῶνες. Στοὺς ποδοσφαιριστὲς ἐπί σης συνιστοὺν νὰ μὴ σταματᾷ νε νὰ κάνουν ἔρωτα, Τὸ µήννμα ᾖἦλθε ἀπὸ τὴν δόκτορα ΛΙζ Φέρις τῆς Βρετ. τανικῆς ᾿Ιατρικῆς καὶ ᾿Αθλη: τικῆς Ενώσεως, Ἔδαλε τὶς Φωνὲς στὸν προπονητή τῆς λλλαν Μάλερυ Μπράϊτον, ὅταν ὀκεῦνος σύστησε στοὺς ποαῖκτες του ποὺ θά ἔπαιδον Σάδδατο, νὰ κάνουν Έρωτα γιὰ τελευταία φορὰ τὴν Τε- τάρτη. Ἡ δόκτωρ Φέρις πρώη ν κο προθάλλονται ἤδη σὲ ἄλλες ΓΗΤΑΝ 0Μί- πΠππἹ ΜΝΙΗΙΙ ΕΞΑΛΛΗ ΗἩ ΟΥΡΣΟΥΛΑ Τοῦ ἔδωσε τὴ παπούτσια στὺ χέρι Τελεία καὶ παῦλα στὸ εἰδύλλιο ποὺ προ- Κάλεσε ντόρο τὸν περασμένο χρόνο, ἀνάμεσα στὴν Οὕρσουλα ᾿Αντρες, καὶ τὸν Χάρρυ Χά- πλιν ἕνα εἰδύλλιο μάλιστα ποὺ εἶχε καὶ εὐτυ- χἠ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν Οὕρσουλα, ἀφοῦ ἕ- γινε μαμὰ ἐξαιτίας τοῦ Φαρθάτου Χάρρυ, ὁ ὁ- ποῖος ὅμως τώρα ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι... καὶ τοιοῦτος. Τουλάχιστον αὐτὸ ὑποστηρίζει Οοὔ - λα, ἡ ὁποία δὲν μποροῦσε τὰ κρύψει τὴν ρα νάκτηση της στοὺς δημοσιογράφους. | ππππτστττσσσσσσ --Σ υμδαίγει τίποτα μὲ τὸν Χάρου τὴ ρώτησαν, Κι ἐκείη ἔξαλλη ἀπάντη- ' μή τι Μὰ σε ΠΠ ΗΗΗΜΜΠΠ ΠΠΠΠΠΠΗΠΗΠΗΠΜΗΜΗΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ο ΜΑΤΙ ΟΥ 198] ΠΜ --Ἡ Όὔρσουλα ἼΑντρες ἔδωσε τὰ παπούτσια στὸ χέρι τοῦ Χάρρυ, πατέρα τοῦ παιδιοῦ της, ἐπείδὴ ἔχει ἐνδείξεις ὅτι εἶναι... ἁδαλφή. «Εἶναι καὶ τὄνα καὶ τ) ἄλλο, καὶ τέτοιους τύπους δὲν τοὺς ἀνέχομαι, μακρυὰ ἀπὸ µένα!». Δήλωσε κατηγαρηματικὰ ἡ Ἑλθετίδα γόησσα. --Δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος πάει νά. μοῦ πάρει τὸ μυαλὸ, ἀπὸ τὴ μιὰ παρουσιάζεται σὰν ὲ γάλος ἄντρας κι ἀπὸ τὴν ἄλ λη τὸν θλέπω νὰ κάνει ἔρωτα μὸ ἄντοες. Φοίκη! --Τὸν εἴδατε ---Μάλιστα. ᾿Επὶ πῆς ὁθό- γης. Σὲ ἰδιαίτερη ποοδολὴ μιὰ ταινία μὲ τὸν τίτλο «Νά κάνεις ἔρωτα» ὅπου δείχνει τὴν ἱστορία ῥἑγὸς καθηγητή ποὺ χωρίζει ἀπὸ τὴ γυναίκα που γιὰ νὰ πάει νὰ ζήσει μ’ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Χάρ- ϱυ. Ἔχει καὶ σχηνὲς στὺ κρεθ θάτι. Ῥεαλιστικόττες σᾶς λέω. Χριστὲ µου! ---Μὰ τοῦτο συμδαίνει ἐπὶ τῆς ὀθόνης ---Μάλιστα. --Δὲν σηµαίνει ὅτι συµμόαί- γει καὶ στὴ ζωὴ! --Ποιὸς μοῦ τὸ θεδαιώνει Ἐγὼ τὸν εἶδα νὰ κάνει ἔρω- τα μ’ ἕναν τρόπον ἥμαρτον, Κύριε! ὁλοξώντανο! Εἶιαι θέθφη πὼς καὶ στὴ ζωὴ θὰ ΜΕ ουττώσει δὲν θέλω νὰ τὸν δᾷ δὲν θέλω γἁ τὸν ξαναδῶ, τε- λεία καὶ παῦλα ! { Αὐτὰ ἀπὸ πλευοᾶς Οὔὕσσου λας. Νὰ δοῦμε ὅμως τὶ λέει καὶ ἡ ἄλλη πλευρά, Ὁ Χάρου --Ὅταν γνώρισα τὴν Οὔο σουλα ἤξερα ὅτι ἔπαιε σὲ φὶλμ πικάντικα κι ἐμφανιςό: τανε σχεδὸν γυμνή, κι εἶχε καὶ σκηνὲς µπιπεράτες, Όπου ἔδειχνε ἡ Οὔὕοσονλα τὸ κοομὶ της στὸ κοινὸν, κι ὄχι µύνο τὸ ἔδειχνε παρά καὶ εἶχε καὶ μὲ τοὺς παοτεναὶο της οχη- γὲς ἐξόχως ἁλμυρούπαικες. Ἡ Οὔὕρσουλα ἀπάντησε: | --Μὰ ἄλλο πράγμα εἶναι τὸ γυμνὸ καὶ ἄλλο ἡ όμοφι- λοφιλία! Αλλο ποάγµα νά ρωτα μιὰ γυναίκα μ᾿ εναν ἄν τρα χι ἄλλο γὰ κάνει ἄντρας ἔρωτα μ’ εναν ἄντρα. Μά κά ψει τώρα πὼς δὲν καταλαμδαί γει ὁ Χάρου! | Ῥΐναι ὁλοφάνερο πὠὼς ἔχρι. Ὀτοιχίσει ἀκοιδά στὴ Οὔρσου λα τὸ γεγονός αὐτὸ. Ὁ Δι µήτοης (ἔτοι δάφτισε πὸ µω- ϱὁ της) μεγαλώνει κοντὰ της ἐοχόταν πότε - πότε καὶ τῦ ὄλεπε ὁ πατέρας τοῦ, μὰ τώ ρα ἡ Ούρσουλα τοῦ ἔκλεισε ἐντελῶς τὶς πόρτες. ---Δὲν θέλω νἁ μάθει τὸ παιδὶ µου ὅτι ὁ πατέρας του εἶναι καὶ... τοιοῦτος | Ι Πάντως ἄφησε ἕνα μικρὸ ποοτάρι γιὰ μιὰ πιθανὴ συμφι λίωση, ὅταν εἶπε: | Πρέπει νὰ διαλέξει ἢ τὴν ὁμοφυλοφιλία ἢ ἐμένα. | Ὁ Χάρου ἀπάντησε: --Εἶμαι 29 χοονῶν, ἀρκετὰ μεγάλος ὥστε νὰ μὴ Χρειάνο χῶοες, συμπεριλαμδανομένης καὶ τῆς Ιταλίας. Θὰ ἐπιχει- ---Σὐμθαίνεν ὅτι εἶναι καὶ ρηθεῖ χαὶ στὴν ᾽Αμεοικὴ, καὶ ΦΥΛΟΦΙΛΟΣ λγο τὶ... Χαρούλα! νὰ δοῦμε τὶ θά γίνει, ς --Δηλαδὴ ἔναν γεαρὸ ἀθλητὴ, χι αὐτὸς κάνει τὸ ἴδιο, χι’ ἐν πάση πε µαν νταντάδες! λυμδήτρια τῆς ΑΒρεττανικῆς ᾿Ολυμπιοκῆς Ομάδας δήλωσε, { «Τὸ σὲξ δὲν μειώνει τὴν ἐἑνερ Υητικότητά σας. Πολλοὶ ἆ- θλητὲς νιώθουν πολὺ καλύτερα ἂν κάνουν ἔρωτα ἁμέσως πρὶν ἀπὸ ἕναν σημαντικὸ ἀγώνα, »Ἐκαῖνο ποὺ θλάπτει τὴν ἀπόδοση κάποιου εἶναι τὸ οἱ- νόπνευµα καὶ τὸ ὅτι κοιμοῦν- ται ἀργὰ μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι κάνουν σέξ. ἈδΔέν ὑπάρχει τίποτα τὸ κα κὸ μὲ τὸ σὺ πρὶν ἀπὸ ἕναν ἀγώνα. ᾿'Εφ᾽ ὅσον ἕνας ποδο- σφοιριστὴς κοιμηθεῖ κολὰ τὴ νύχτα θὰ ἀνακτήσει τὶς δυνά µεις του». Ὁ πρώην πρωταθλητὴς τοῦ κόσμου στοὺς ἀγῶνες αὐτοκι- νήτων, Τζέημς Χάνι, πιστεύει ὅτι ὀφείλει πὶς ἐπιτυχίες του στὸν ἄφθονο ἔρωτα ποὺ Έκανε πρίν. «λὲ τὸ νὰ κάνω ἔρωτα τὴν προηγούµενη γύχτα κατάφερνα νὰ χαλαρώνω τὴν ἕἔνιαση µέ- σα µου», Καὶ ὁ ἄσσος µοτοσνκλεττι- στὴς Μπάρυ Σήν, συμφωνεῖ: τὸ σᾶξ πρὶν ἀπὸ ἕναν µεγάλο ἀγώνα μὲ προθερµαίνει μὲ δά ζει σὲ κίνηση. Οπωσδήποτε δὲν ὀπιδραδύνει τίποτα µέσα µου. Μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ κα- λὲς κοῦρσες µου ἔγιναν μετὰ ἀπὸ ἕνα ὑπέροχο ἑρωτικὸ δρά δυ, Π κύπρος Τά «κόμματα» τοῦ λεγόμενου «κέντρου» δέν ἔχουν πιθανότητα ἐκλογικῆς ἐπιθιώσεως, γιατί ἡ ο ἐκλογική τους δύναμη κατ’ ἀντικειμενική κρίση εἶναι πολή πιό λίγη ἀπό τά ποσοστά, πού χρειάζονται γιά ἐκλογή θουλευτή. Ἔτσι κάθε ψῆφος πού δίδεται πρός αὐτά εἶναι ψῆφος χαμένη. ᾽Από τίς χαμένες αὐτές ψήφους δέν ὠφελοῦνται. Τά« κόμματα» πού τίς ἔχουν πάρει. ᾽Από τίς χαμένες αὐτές ψήφους θοηθᾶται µόνον ἡ κομμουνιστική ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ στή πραγματοποίηση τῶν σ ὁλοκληρωτικῶν σχεδίων της. νά μηχαθεἰιμήῆφος γιανά µη χαθεὶ ὍὉ Δημοκρατικός Συναγερμός εἶναι τό κόμμα πού ἀγωνίζεται µέ συνέπεια γιά Ἐλευθερία, Δημοκρατία, ᾿Αξιοκρατία, Ἰσοπολιτεία, Κοινωνική Δικαιοσύνη, ᾿Ανθρώπινη ᾿Αξιοπρέπειακα(Σωτηρίατοῦ τόπου µας ἀπό τούς μεγάλους κινδύνους, πού τόν ἀπειλοῦν. Ας δώσουμε ὅλοι τή ψῆφο µας στόν Δημοκρατικό Συναγερμό, πού εἶναι ἡ µόνη καί τελευταία ἐλπίδα τῆς Κύπρου. Ἄς µήν χάσουµε τή ψῆφο µας. | Γιά νά µήν χαθεῖ ἡ Κύπρος. ᾿Ἡ ὀλύγιστη Ἑλληνικὴ φυχὴ :μογαλουργά στὴν Πόλη πο- Βοκατώντας καὶ τους Τούρ- κους ους τοῦ Ἑλληνικοῦ µπά- σκετ. Διακρίνονται ὅρθιοι οἱ: Παναγιώτης ᾖΓιαννόκης Δημήτρης ἸΚαοκολώκης Γιῶρ- γος Καστρινάκης καὶ καθι- στοὶ οἱ Τάκης Κορωναῖος υκαὶ Νίκος Γκάλης. Ὁ προχθεσινὸς τους θρί- Ὄμθος ἐπὶ τῆς Τουρκίας μὲ 55.84 ἑνῶ ἡτντᾶτο μὲ 47 --3θ στὸ ἡμάχρονο ἁἀποκτᾶ τεράστιες διαστάσεις ἂν λη Φθεῖ ὑπόψη ὅτι ὅρματα µά- Χης εἶχαν ζώσει τὸ γήπεδο, ὁ στρατὸς εἶχε περικυκλώ- σει τὸν ἁγωνιστικὸ χῶρο στοὺς φιλάθλους µοιράστη- κον σφυρίκτρες γιὰ νὰ ἕε-᾽ κουφάνουν τοὺς Ἕλληνες παβστες ἑνῶ ἡ εἴσοδος ἦταν δωρεὰν καὶ µπήμον στὸ γΥύ- πεδο 1000 ἐπὶ πλίν Τοῦρ κοι Φίλαθλοι. Λέχθηκε στῆι! κοῃ ΑΘΛΗΤΙΚΗ αἀξίΛΝΗ’ Μωρίς ἄρχισαν ἐέτος τὰ σικὲ αΤὰ σικὸ παιγνίδια ἄρχισαν νω- φὶς καὶ στὸ φετινὸ πιρωτάθλίιµα πως καὶ κάθε χρόνο». Αὐτὰ δώλω- ἡ ἀντκιροσυω- πεία τῶν ὁμάδων ποὺ κινδυνεύουν μὲ διαθάόθµισπ στὸ Προεδρείο της ΚΟΠ κατὰ τὴν προχθεσινὴ σύσκε- φη. . Καὶ θάσει αὐτῆς τῆς θέσεως σή- τησαν τὴν ἀκύρωστπ του τῆς διαθαθµίσοεως γιὰ 3(11) χρό- σε μεταξὺὸ ἄλλων ὅ- θεσμοῦ του. νια. Φυσικὰ τὸ αἴωμα τους ἁπιερ- ρίφθν ἑνῶ παρόλλωλα τοὺς τον- σθηκε ὅτι ἡ ὁμάδα ἡ ὁμάδες ποῦ δὲν θὰ ἀγωμσθοῦν τὸ Σα06ατοκυ- ρίακο....,..ι Ἡ Ἑλλάδα ζεκινᾶ τὴν β' φάση ἀντιμετωπίζουτας τήν ὉὨλλανδία Ἱ 34, δν, Αλ Ἀ σύκο ο Ἀ κα μον κ αν εν αρις μα ση ΜΕ Ἠικη πεβνα: ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ Ἡ Ἑλλάδα μετὰ τὴν παντιψυρικὴ πρόκριση της κατὰ τὴν πρώττι φάσαπ τοῦ προκριστικοῦ νύ- Ρου τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ πρωταθλήματος καλαθοσφαίρας ρίχνεται σήµερα παάνοπλπ στὴ δετύερᾳ φάση μὲ στόχο τὴν πρόκρισπ οτοὺς νουν στὴ Πράγα, Ἡ φάση αὐτὴ θὰ διεξαχθεῖ σ᾽ ενα ὅμιλο μὲ 6 ὑὁμάδες ποὺ εἶναι οἱ τρεῖς πρῶτες ἀπὸ ΠΟΛΛΟΙ ΑΙΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟ - ΤΟΝ ΜΛΑΊ0 ᾿Αραστηριοποιεῖται τὸ Τζοῦντο καὶ τὸ Καράτε τὸν Μάϊο, Αὔριο Κυριακὴ 10.5.8] θὰ Ὑΐνουν ἐξειάσεις ἀθλητῶν γιὰ Κοράτε στὸ Νικόσια Κα ράτε Κλὰμπ, ἐνῷῶ τὴν µετα προσεχὴ Τετάρτη 20.5.8] στὶς 5.30 μ.μ. θὰ γίνουν οἱ ἐξετάσεις ἀθλητῶν Τζοῦν το τοῦ ΡΕΑ, Στρόδολο Τζοῦν πο Κλὰμπ. ᾿Ἐπίσης ἐἑξετά- σεις ἀθλητῶν Τζοῦντο θὰ ᾿Ὑίνουν καὶ στὶς 22.5.8]Ί στὸ Νικόσια Τζοῦντο Κλὰμπ, ος Στὶς 19.5.81 (προσεχῆ Τετάρτη) στὶς 5.30 μ.μ. θὰ διεξαχθοῦν οἱ τελικοὶ ἀγῶ- νες ᾿Ανοικτῆς Κατηγορίας τον Τξοῦντο ᾽Ανδρῶν ποὺ δρί- σκονται µέσα στὰ πλαίσια τοῦ ᾿Ἐτήσιου Πρωταθλήμα- τος τοῦ Νικοσία ἍΤζοῦντο Κλὰμπ Λ᾿Ανδρῶν, Ἐφήδων, Παίδων καὶ Κορασίδων. Τέλος στὶς 17.5.8] (Κυρι ακὴ) θὰ διεξαχθούν οἱ ᾿Ετή σιοι ᾿Αγῶνες Καράτε τοῦ Νικόσια Κλὰμπ. Ὅλους τοὺς ἀγῶνες «ἀθλοθέτησε ἡ ΚΕΟ. ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 50 ΜΙΛΙΩΝ Αὔριο διεξάγεται ποδηλα τικὸς ἀγὼν σὲ δηµόσια ὁδὸ ἀποστάσεως 50 μιλίων. Ἡ ἐκκίνηση θὰ δοθεῖ στὶς ἃ μπροστὰ ἀπό τὸ Μελκονιὰν καὶ ὁ τερματισμὸς θὰ γίνει στὸ Σο. τοὺς: δύσ ὀμίλους. τῆς προηγού µενης φάσης τοι Δ. Τερµα- νία, Σουηδία, Ὀλλανδία ἀπὸ πὸν Α΄’ ὅμιλο καὶ Ἑλλάδα ὥς Ῥουρχία ἀπὸ τὸν Β΄ ο. Στὴ Β΄ φάση ἔξη ὁμά- δες θὰ δώσουν τρία παιγνίδια πρὸς τὶς ὁμάδες ὁμίλου ἐνῶ γιὰ θέµα ϐἀάθμολο γίας θὰ λογαριασθοῦν τὰ ἆπο τελέσµατα τῆς α΄ φάσεως. Δηλαδὴ ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Δ. ᾿Τερµανία Ἐεκινοῦν μὲ 4 θα- θμοὺς ἀφοῦ ἡ μὸν ποώτη νί- κησε τὴν Αγγλία χαὶ τὴν Ῥουρχία καὶ ἡ δεύτερη τὴν Σουηδία καὶ τὴν Ὀλλανδία, ΣΑναλυτιγὰ στὸ Β΄’ γῦρο οἱ ὁμάδες μπαίνουν μὲ τοὺς πα- ρακάτω θαθμοὺς: τοῦ ἄλλου 1. ΕΛΛΑΣ δ. ΟΛΛΑΝΑΔΑΙΑΙ ϱ. ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΛΛΑΣ --ΟΛΛΑΝΔΙΑ Σήµερα ἡ Ἑλλάδα θὰ ἁν- τιμετωπίση τπὴν Ολλανδία καὶ έχει τὰ φόντα γιὰ μιά γέα νίκη τὴν 6η κατὰ σειρὰ. Αν τὸ πετύχει τότε θὰ ἔχει οὐσιαστικὰ ἐξασφαλίσει τὴν πρόκρση της γιὰ τοὺς τελι- κοὺς ποὺ θά γίνουν στὴ Ποά- γα πὸ τέλος Μαΐου, ”- : 9 9 ο ο Αα δὲ Σήμερα θὰ Ὑίνουν ἐπίσης' οἱ ἀγῶνες: Δ. Γερμανία --- Τουρκία Σουηδία ---Αγγλία τελικοὺς τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ πρωταθλήματος ποὺ. θὰ Υή- ΑΥΡΙΟ ΜΕ «ΣΟΥΗΔΙΑ. Αὔριο ἡ Ἠθνιχὴ Ἑλλάδος θὰ ἀντιμετωπύσει τὴν Ἄονη- δία ἐνῶ θὰ γίνουν οἱ ἀγῶνες Τουρχία -- Ὀλλονδία Αγγλία --- Δι Τερμανία ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Τέλος ἡ Ἑλλάδα στὸ Φφινά λε τοῦ προχριματικοῦγ γύρου τὴν προσεχή Δευτέρα θὰ παί- ἒει μὲ τὴν Δ. Γευµανία ἐνῶ θά γίνουν οἱ ἀγῶνες: Ὀλλανδία --᾽Αγγλία Σουηδία -- Τουρνία ὝὍλοι οἱ ἀγῶνες. θὰ «γίνουν στὴ Κωνσταντινούπολη καὶ γιὰ τοὺς τελικοὺς θὰ ποοκοι- θοῦν 4 ὁμάδες. ΠΑΡΕΠΕΜΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ο.Π. Ὁμόνοια καὶ Καλλής στή Πικαστική Ἐπιτροπὴ ΛΗΞΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Τ0 ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ἨἩ ὈὉμόνοια τιαραπέµφθηκε στὴ Δικαστικὰ Ἐπιροτὴ γιὰ τὰ ὅπμο- σιεύµατα της ἐναντίον τοῦ Διαιτητοῦ καὶ τῶν Ἐποτιτῶν πρὸ νος Ὁμόνοιας --. Απόλλωνα τῆς περασμένης ἑθδομάδος, ) Σχετικἡ ἀπόφαση ἔλαδς τὸ Διοικητικὸ Συμδούλιο τῆς ΚΟΠ κατὰ τὴν προχθεσινἠ του συνεδρία στὴν ὁποία ἆ ποφάσισε ἐπίσης τὴν παρα- πομπὴ τοῦ Καλλῆ στὴ. Δικα στικὴ γιὰ ἁπότευρα δωροδο κίας ποδοσφαιριστοῦ τῆς “Ὁ- µόνοιας ᾿Αρ. Τὸ Συμδούλιο ἔλαδε ἐπί- σης τὶς πιὸ κάτω ἀποφά- σεις: α) “Ορισε τὸ Σαθδατοκύ Ριακο 16)17 Μαΐου σὰν ἡ- µεροµηνία ἐνάρξεως τοῦ δευ τέρου γύρου τοῦ Πρωταθλή- µατος κυπέλλου Κύπρου. Στὶς 23)24 Μαΐον δὲν θὰ διεξαχθοῦν ἀγῶνες λόγω τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν. ϐ) Ἔλαδε γνώση τῶν ἔπα φῶν τοῦ Προεδρείου τῆς 'Ὁ µοσπονδίας μὲ ἐκπροσὼ- πους τῆς ΕΠΟ σχετικὰ μὲ τὸ θέµα τῶν ἡλικιῶν τῶν Ἑλλήνων ποδοσφαιριστῶν ποὺ ἀγωνίστηκαν μὲ τὴν Ἐθνικὴ Νέων Ἑλλάδος κα τὰ τὸν ἀγῶνα Νέ ων Κύπρου -- Ἑλλά- δος τῆς Ὄ2δης Μαρτίου καὶ ἀποφάσισε νὰ θεωρήσει τὸ θέµα λῆξαν ἐν ὄψει τῶν ἐπι σήµων κρατικῶν ἐγγράφων ποὺ παρουσιάσθησαν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐκπροσώπους. νααακκααν ΚΗΔΗΕΙΑ ΚΗΑΔΕΥΟΜΕΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ καὶ παρακαλοῦμε πάντας τοὺς τιμῶντας τὴν μντμπ του ὅπως προ. σέλθουν καὶ δεηθοῦν µαζί µας. ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Κ.Ο.ΑΔ... Κ.Ο. κ τοῦ ἀγῶ- Υ) ᾽Αποφάσισε νὰ μὴ χο ρηγήσει ἄδεια στὸ ΡΙΚ γιὰ ζωντανὴ τηλεοπτικὴ µετάδο ση τοῦ Τελικοῦ Κυπέλλου ᾽Αγγλίας ἀφοῦ ἕἔλαδε ὑπ ὅ- ψη καὶ τὴν ἀντίθεση διαγω νιζοµένων Σωματείων. ϐ) Παρέπεμψε τὴν 'Οµό- νοια Λευκωσίας στὴ Δικα- στικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ δημοσιεύματα της ἐναντίον τοῦ Διαιτητοῦ καί τῶν Ἔπο πτῶν τοῦ ἀγῶνος Ομονοίας -- Απόλλωνος τῆς 2ας Μαΐου, πρὸ τοῦ ἀγῶνος. ε) Παρέπεμφε τὸν ποδο- σφαιριστὴ τοῦ Πεζοπορικοῦ Καλλῆ Κωνσταντίνου στὴ Δι καστικὴ ᾿Επιτροπὴ γιὰ ἀπό πειρα δωροδοκίας ποδοσφαι ριστοῦ τῆς Ὀμόνοιας Αρα δίππου σὲ σχέση μὲ τὸν ἆἁ- γὼνα Ὀμόνοιας ᾿Αρ. --- Πε- ζοπορικοῦ τῆς Θης Νοεμόδρί- ου 1980. στ) ᾿Αποφάσισε τὸν προ γραμματισμὸ στὴν Κύπρο ἀγὼνών τῆς Μικτῆς Παροι- κίας Λονδίνου κατὰ τὸν προ σεχὴ Σεπτέμµδριο. Κατὰ τὴν ἴδια συνεδρία τὸ Διοικητικὸ Συμδούλιο ἐνημερώθηκε γιὰ τὴν ἐπαφὴ ποὺ εἶχε προηγουμένως τὸ Προεδρεῖο μὲ ἐκπροσώπους ἀριθμοῦ Σώὠματείων σχετικὰ μὲ τὸ θέµα τῆς διαδαθµίσε- ως. δαν νου. Οἱ σημερινοὶ ἀγῶνες ΑΠΟ ΕΛ --- Ἂρη στὸ ΓΣ καὶ Σα Ἀαμίνο ---- Ομόνοιας στὸ ΓΣΖ οὐσιαστικὰ περνοῦν στὸ περιθώριὸ.. ... Ἡ Ὀμόνους εἶναι ἡ πρωτα «θλήτρια καὶ τὸ ΑΠΟΕΛ . δε-- τεροθλητὴς . καὶ καμμιὰ :δύνα- μη δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀνατρέ- ψει, : Ἔπσι ἡ προσοχὴ .ὅλων στρέ ἴφεται στὰ αὐριανὰ 5 παιγνί- δια, Ἔξι ὁμάδες ζοῦν μὲ τὸ ᾿ἄγχος(! ᾷ ὁ ου, σα, ὁ ερουδέ ν Ἀλκὴ σἩ ἡ ΕΠΑ ἡ' ΑΕΛ ποὺ ἔχουν 20 καὶ ὁ ᾿᾽Ολυμπιαιὸς ποὺ ἔχει 19 δαθμοὺς. ΄ : Ὅλη τὴν “ὀδομάδα οἱ -φί- Ἄαθλοι ἔκαναν ποὺς ὕπολογι- σμοὺς τους γιὰ τὸ πὶ χρειά: «ζεται ἡ ὁμάδα Ἠ τὶ πρόπει νὰ κάνει ἡ Β΄ γιὰ νὰ σωθῇ. Ἑο λογικὰ κὀντὰ στὴ σωτηρία εἶναι οἱ Ἱτρες ὁμάδες ποὺ εἷ- ναι «Ὑηπεδοῦχες ὁ Κερὰννὸς ποὺ παίζει: μὲ τὸν [Νπζοπορι- κὁ, ἡ ᾽Αραδίππου ποὺ Φφίλοξε 1405Σ ΔΗΠΟΝΙΣΝΟΣ Ιό78Σ 99580ἱ Στέρεο Λευ: καρίτης Σάδδας Λεύκαρα. 6781. 875854 Βίντεο ᾿Ιωάν- νου “ΑΥ. Δομέτιος. Ιό78Σ 28886Ι Ρολόι ᾽Ανώ- χυμο. 1628Σ 39476 Βίντεο Καθη- αζιώτης Νεόφ. Λευκωσία. κας 42302 Ρολόι Σαθδά κη, Άγτρος, Λάκης, ἈΝεο- πλῆς Λευκωσία. 186ΒΣ 65233 Στέρεο Πα- παβόπουλος, Ρόδος Λευκω- σία. Ι8ό8ΒΣ «44835 Ρολόι Εὐρι- πίδου Εὐριπίδης Λεμεσὸς 768Τ 34203 Ρολόι Μ. Μ. Λώκλαντ Τ.Κ. 357 Λευχω- σία. 1628Σ «39492 Ρολόι ᾽Ανώ- νυμο. 40Σ ΕΚΤΑΚΊΟΣ ΙΕΚ 283 Ρολόι Αντ. Δημη τρίου Λευκωσία. ΙΕΚ. 10525 Ρολόι Τζωγής, Χριστάκης Λευκωσία. ΙΕΚ 8ό57 Στέρεο Κώστας Νικολαΐδης Λευκωσία. ΙΕΚ 39076 Στέρεο ὁμαδι- κὁὀ Λεμεσός. ΙΕΚ 4074] Ρολόι Γεώργιος ᾿Αγδρέου Λευκωσία. ΙΕΚ 22490 Βίντεο ᾽Ανώνυ- μο. ΙΕΚ ΤΙ50) Ρολόι Πογια- τζῆς δυσ. 50Σ ΕΚΙΑΚΙΟΣ ΙΕΚ 28793 Στέρεο Πουπά- κης Ἰώωαν., Πουπόκης ὮἉΧρ. Ὑπερμάχου Νικ. Λάρνακα. ΙΕΚ. 43500 Ρολόι ᾿Ανώνυ- μο. ΙΕΚ 203886 Τὶ Βὶ ὁμαδικό. ΙΕΚ 330 Ρολόι Σουτζιῆς Πέτρος ΠΩλλ) σσα. ΙΕΚ. 38453 Ττὶ Βἱ ᾽Ανώνν- μο ΙΕΚ 4θ0ό Στέρεο Δυσανά- γνωστο ΙΕΚ 41056 Τὶ Βἱ ᾽Ανώνυμο 150Σ ΔΙΑΙΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι8ό8ΒΣ ὀ4022 Ρολόι Πήτ- τάς, Παρασκευᾶς, ᾿Οδυσσέας ᾿Ανδρέας 'Αποθ. Λεμ. Ι8ό8Σ 59740 Ρολόι Μιχαη- λίδης Γεωργ. Αεμεσὸς Οὐσιαστικὰ λουτὸν ἀντίκρυσμα ἡ χθεσινοδραδυνὴ σὺ οκεψτι τῶν σωµστείων στὴ Σκαρί- Ὁμόνοϊα Αρ. εοὺ εχουν 21::6-” Ἡ θέσπ αὐτὴ τῶς ΚΟΠ ἀφόπλισε τὰ σωµαπεῖα ποὺ σὺν τθλευταίο μοκλὸ πιέσεως ν ὁπτὸ τοὺς ἀγῶνες ἐνῶ παράλλτιλα ἐπέφερε καὶ διάσπαση στοὺς κὀλ- πους τους γιατὶ σὲ περάπτωσπ µπ- δενισμοῦ τους ὁ Ὀλυμπιακὸς ύπιο- θιθάζεται ὁριστικά. τεῖο τῆς Λευκωσίας δὲν εἶναι δια- τεθειµένο νὰ καταδιυκασθεῖ εἴαν τὴὺν ἁποιαὶ Καὶ τὸ Σωμµμα- μόνο ταν Χχωρὶς ΑΣΥΡΜΑΤΟΙΗ «Απὸ τὴν στιγμή ποὺ λφιτούογοῦν ἀσύοματοι νο µίζω -Ότν δὲν εἶναι σκόπι- µο { ΚΟΠ νά ἀπαγορεύ σει πὴν οαδίοφωνικἠ µε. τάδωώση ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ἆ γῶνες τῆς Κυριακῆς». Αὐτὰ δήλωσε ποὸς τὴν «Α.Δ.» παράγων τῆς ΚΟΠ. Νομίζουμε. ὅτι ἐ- ἡάλς δὲν ἔχουβ νὰ Ἄρου. «ρθέσουμᾶ: αἰκονὸ ἄλλὸ,. - Κληρώδηκαυ τὰ δῶρα τοῦ ΠΡ0-Πῦ γιὰ τὸν Ἀπρίλιο ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΣ 29 ΜΑΊ'ΟΥ θιασµένη γιὰ νίκη ΑΕΛ. Μὲ ἱσοπαλία σώζοται καὶ ἡ ᾱ- Ι86ό8Σ 59826 Ρολόι Χριστά ΑΑλκὴ. »Αλλὰ ἡ προσπάθεια πης εἶναι δύσκολη. Ποίζει ἑ. κτὸς ἕδρας μὲ τὸν πολὺ Φορ µαρισμένο Απόλλωνα «καὶ θὰ πρέπει νὰ προσέξει πολὺ γιὰ νὰ πόροι τὸν δαΏμὸ, ᾿Αλλω- στο ἂν µείνη στοὺς 2ἱ 6. κινδυνεύει ἄμεσα γιατὶ ἔχει πὴν χειρότερη ὀναλογία τερ- μάτων. | Δύσκοβη καὶ ἡ προσπάθεια τῆς ΑΕΛ ποὺ παίζει στὴ Λάρ νακα μὲ τὴν ὀπίσῃης κινδωνεύ- ομχοα ΕΠΑ. Γιὰ νὰ εἶναι σί- ο ΑΡΗ ΑΕΛ. πρέπει νι- κήσει, ὲ ἰσοπαλία θὰ ἄξαρ- πτήσει τὴν τύχη της μὲ ἄλλα ἀποτολώσματα, Τέλος ὅσον ἀφορᾷ τὸν ᾿Ο- λυμπιοκὸ ἔχει τὴν πιὸ δύσκο λη ἀποστολὴ, Ἔχει τοὺς λι- γώτερους δαθμοὺς καὶ παίζεί ἐκτὸς ἕδρας μὲ τὴν ᾿Ανάρθω- ση. Ἡ θέση του δὲν τὀῦ ἐπι- πρέπει παρὰ νὰ ἀποθλώπει σὲ νίκη. Μὲ 2 δαθμοὺς σώζεται ὁριστικὰ ἐνῶ μὲ ἰσοπαλία θὰ πορυµόνει τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγώνος ΕΠΑ ... ΑΕΛ. Ὁἱ ἀγῶνες θὰ ἀρχίσουν στὶς 5.15 µ.µ. ἀκριδῶς καὶ στὶς 7 ἕνας στοὺς 6 θὰ πεῖ ἀντήο. Νὰ τώρα καὶ ἡ δαθµολογι- κὴ θέση τῶν οὐραγῶν: ᾿Αραδίππου 29... 41(-12 2] Αἰλκὴ 25-. 38-13) 2] Κεραυνὸς 26. (15) 21. ΕΠΑ 24...26(- 2) 20 ΑΕΑ 18. 29(-11) 20 Ὀλυμπιοκὸς 20. 30-10) 19 “ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞ] θῇ ΜΙΣ ΛΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΑΡΑΔΙΠΟΥ, ΑΛΚΗ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΑΕΛ, ΕΠΑ Φινάλε αὐτὸ τὸ Σαθθατοκυρίακο στὸ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ ν τῶν φιλάθλων. στρέφεται στοὺς ἀγῶνες στὸν πυθµέ να τοῦ πίνακα ἀφοῦ αὔριο. θὰ ξεκαθαρίσει ὁριστικὰ τὸ ποιὰ ὁμάδα θὰ συνοδεύσει τὸν Άρη στὴν Β΄ Κατηγορία. Μετὰ τὴν ἁπόρριφπ τοῦ. αἰτήματος. γιὰ κατάργπση τῆς διαθαθµίσε. ως οἱ αὐριανοὶ ἀγῶνες συγκεντρώνουν ἀκόμπ µεγαλύτερο ἐνδιαφέρο ἀφοῦ ὅλοι θὰ ἀγωνισθοῦν τιλέον γιὰ τὴν σωτηρία τους: Κατηγορίας καὶ τὸ ἐνδιαφέρον Ἡ ἀγωνιστικὴ ἑἐμψυχία τοῦ Φακέττι ποὺ μονομαχεὶ ἀνω- τέρω μὲ τὸν Καϊάφα ἐνσαρκώνει τοὺς πόθους καὶ τὶς προσ δοκίες τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ γιὰ διμαίωση. κης Παύλου Κύπρος Ι6ό78Σ Ἅᾖ74923 Τι Βὶ Α. Σιάλλουρος, ᾿Αν. Στωλιανοῦ, Σαδδάκης Χαλλούμας ὭΚύ- προς. 2988 73684 Ρολόι ᾽Ανώνυ- μο, Κύπρος Ιό78Σ 65534 Τὶ Βἱὶ Δυνα- ψόάγνωστο Κύπρος. Ι16ό78ΒΣ 50917 Στέρεο Λοϊ- ζος Κώστας, Ερίνο Δηµό- κριτος Κύπρος. Ιό78Σ 76540 Ρολόι Τ.Κ. 4602 358Χ 8όθό4 Τι Βὶ λάου Παῦλος 1605 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1678Σ80328 Στέρεο Δυσα- Νάγγωστο Λευκωσία. Ι8ό8Σ 69520 Τι Βἱ ᾽Ανώω μο, Ιό78Σ 8ό4]4 Ρολόι Παπα- μιχαἠλ. Γεώργιος Λευκωσία. Ιό28Σ 38535 Ρολόι ᾽Ανώ- Ὕυμο Πάφος. ͵ 18ό8Σ όόό26ό Τι Βὶ Μακί- δης ἸΑνδ. ᾿Αστρομκίτης Ν. Λευκωσία. 1858Σ 80033 Τὶ Βἰ 52215 -- 52603 -- 5246ἱ --- 52706 --- 5683 --- 55439 Λάρνακα 358Χ 94276 Τι Βὶ Κίύπας Ξένης ᾽Αμμόχωστος. Ι8ό8Σ 61407 Τι Βὶ ὁμαδικὸ Λεμεσός. 4580 49780 Στέρεο Κυρια χίδης Λευκωσία, 1705. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι8ό8Σ 61700 Βίντεο ὁμαδι κὸν Λεμεσός. Ι8όΒ8ΒΣ 82049 Ρολόι ἀνώνυ- Νικο- μο. Ι558Σ 42423 ΤΙ Βἱ ᾽Ανώνυ μο. ΙότΒΣ 965992 Τι Βὶ Νικολαί δης Κώστ. Λάρνακα Ι86ΒΣ 67038 Στέρεο ἵα- παπαύλου Γεώρ. Ι66ό ΒΣ 80100 Τι Βἱ ᾽Ανώνυ μο Λάρνακα Ι55ΒΣ 70532 Ρολόι Τ.Κ. 2295 Λευκωσία. Ι86ΒΣ Τθ417 Τὶ Βὶ Παύλου Πέτρος. Ι8όΒΣ 6042 Βίντεο Ίακω δίδης Δευκαλίων Λεμεσός, Ἡ παράδοσις τῶν δώρων θά γίνει στὶς 22.5.8ἱ καὶ ὥ- ρα ΙΙ π.µ. στὰ γραφεῖα τοῦ ὀργανισμοῦ, Στασίνου {, ΕΥ Χωμη, Λευκωσία. { ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ Α'' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ἀγωνία μιά τοῦς πρωτοπύρουο ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς οὐραγούς ΘΑ: ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 'Ἐπιστροφὴ στὸ πρωτάθλημα Ἀ΄. Ἐθνικῆς Κατηγορίας . μετὰ ἆ. πὸ Ἰδώμερη διακοπ στ μὲ τοὺς ἀγῶνες τῆς 29πς ἀγωνιστικῆς καὶ μὲ ἕνα πρόωρο ντέρμπυ. βὠτὸ τοῦ Παναθπναϊκοῦ καὶ τῆς ΑΕΚ ποὺ θὰ γίνει ὀτιόφε στὸ Φάλπρο. Τὸ µάτς αὐτὸ παρουσιάζει µεγάλο ἑνδιαφέρον. ᾽Απὸ τὴ μιὰ πλευρὰ ὁ ἀνεδασμένος τελευταίως Παναθηναϊκὸς θέ- λεν τὴ νίκη γιὰ νὰ ἔλπίζει µέχρν καὶ τὸ τέλος ὅτι θὰ κα λόψει τὴ διαφορὰ γιὰ μιὰ θέση στὴν Εὐρώπη. Ἡ ΑΕΚ ἐξάλλου ποὺ κα- θυστερεῖ 4 δαθμοὺς τοῦ 0- λυμπιακοῦ, θέλει τὴ γίκη πά ση θυσία. Πρέπει νὰ πάρει μιὰ θέση γιὰ τὴν Εὐρώπη γιὰ νά ξεπληρώσει τὴν ποινὴ της στὸ διεθνἠ χῶρο τῆς Εὐ ρώπης, Ὅ ᾿Ολυμπιακὸς παίζει στὸ Φάληρο μὲ τὸν συντοπίτη του ᾿Εθνικὸ. Ἕνα παιγνίδι τρομερὰ δύ- ΟΧολο καὶ γιὰ τὰ δύο συγ- κροτήµατα, ἄσχετα ἐὰν ἡ ὁ- µάδα τοῦ Μανόλωφ στὰ πρόσ φατα παιγνίδια ἔχαγε- καχὲς ἐμφαγίσεις. Σ᾽ ἕνα τέτοιο παι Ὑνίδι ὅλα εἶναι πιθανὸν νὰ συμδοῦν. Πάντως ὁ Ὅλυμπι Όκος Χρειάζεται ἀπόλυτα τοὺς δύο δαθμοὺς γιὰ γὰ δια τηρήσει τὴ διαφορὰ του ἀπὸ Αρη καὶ ΑΕΚ, ἐνῶ ὁ Ἔθνι- Ἀὸς κυνηγᾶ ἀκόμη μιὰ θέση στὴν Εὐρώπη. ᾿᾽Ακόμη πιὸ δύσκολο εἶναι τὸ παιγνίδι τοῦ Άρη ποὺ στὸ Περιστέρι θὰ ἀντιμετω- πίσει τὸν οὐραγὸ Ατρόμητο. Ἆαὶ οἳ δύο ὁμάδες θέλουν ἀπαραίτητα τοὺς 2 δαθμοὺς Ἡ γηπεδοῦχος γιὰ νά ἐλπί ζει σὲ σωτηρία καὶ ἡ φιλοξε γουµέγη γιὰ γά συνεχίσει τὸ κυνήγι τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ. Ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στὸ ᾿Εθγικὸ Στόδιο Ῥορίν- θου, ὅπου ἡ σύγκρουση τῇ Κορίνθου μὲ τήν Παναμαΐνή εἶναι ἕνα παιχνίδι ὑψίστης διι θµολογικῆς σημασίας, ἀφού παὶ οἱ δύο ἀντιμετωπίζουν έντονα τὸ φάσμα τοῦ ὑποδι- δασμοῦ. Στοὺς ἄλλους ἀγῶν ) : ς αγῶνε ὁ ΠΑΟΝ ὑποδέχεται αν ατα τον ΟΦΗ, ὁ Πανιμι. γιος στὴ Ν. Σμύρνη τὴν Λά ρισα, ὁ ᾿Απόλλων στ διζον πολη τὴν Ἀιδάλα, ἡ Δόξιι πμ ιὀβομό τὶς Σέροες καὶ ὁ στὰ Γιάννινα τὴν Κ αι ινα τὴν Κα: ΣΑΒΒΑΤΟ ο ΜΑ ΟΥ 198] ΝΝΛΛΗΝ ΠεΙτα πἱ μβΗύηι ἠπιπήλλῆψηϊ [ή πηππτὶ Πιχίι! Ἰεβίμηις ὀέβΙΕΙ πλο-------.ς.ωωωωωωωαα. : ΔΙΑΦΟΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΙΟΥ ΓΥΝΝΙ. ΚΟΛΟΙΟΥ - ΜΛΙΕΥΤΗΡΑ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕΛΛΡΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΙΧΛΗΛΙΔΟΥ - ΑΝΑΡΕΟΥ --υ-.---''---σ-----------αφυρσα ΔΝΤΙΙΣἨΛΛΗΦΗΙΗ Μιὰ λέξπ ποὺ ἀκόμπ ἕνας µενάλος ἀριθμὸς Κυ- πρίων διστάζει ἀκόμπ καὶ νὸ τὴν προφέρει. Ἔνα θέµα ποὺ ἐνδιαφέ- . Ὃ ο τὰ σύγχρονα ζευγαράκια καὶ παίζει σημαντικὸ καὶ οὐσιαστικὸ ρ στὶς ἁρμονικὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν συζύγων. Βέδαια. γιὰ, τὴν διαφώτισπ γιὰ ἀντισύλληψπι εἶναι λα προθλήµατα καὶ ἀντιδράσεις, λουµε ἀρνητικὰ στὸ πρόθληµα τῆς τὸ ἀναγνωστικὸ ἹΚατηγοβηματικά λέμε ἸΑπλῶς θέλουμε νὰ ο ριρῦ σουµε καὶ νά προφυλάξουμε τὴ σύγχρονη Κυπρία ἀπὸ µε θόδους ὅπως τὴν ἄμδλωση, ἡ ὁποία δυστυχῶς εἶναι δια δεδοµένη στὸν τόπο µας πα ῥρόλα τὰ ἐπιζήμια ἀποτελέ- σµατα τόσο στὴ σωματικἡ ὅσο καὶ στὴν ψωχικἡ ὑγεία τῆς γυναίκας, Ἡ ἐγημέρωση γιὰ ἀντισύλ ληψη δίγει τὴν εὐχαιρία καὶ τὸ δικαίωµα στὸ κάθε ζευγά ρι νὰ προγραμματίζει σω- στὰ πότε καὶ πόσα θάναι τὰ παϊδιά του, Στὴν προσπά- θειά της ἡ «Λειλινὴ» νὰ πα- ρουσιάζει πάντοτε θέµατα ἐνδιαφέροντα, χαλύττει σήµε ρα τὸ κεφάλαιο ΑΝΤΙΣΥΛ- ΛΗΝΗ μὲ μιά διαφωτιστικὴ ἐνημέρωση, ἐκλαϊκευμένη γιὰ γάναι ἀντυληπτὴ στὸ πλατὺ ἀναγνωστικὸ κοινό, ἀπὸ τὸν εἰδικὸ χειροῦργο µαιευτήρα - γυναικολάγοι Χριστόφορο Με λάρη. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΥΕΩΣ Έἶναι αὐτογόητη ἡ Ὑγώση καὶ ἡ ὀρθὴ χρήση τῶν δια- φόρων ἀγντισυλληπτικῶν µεθό δων. ᾽᾿Απὸ αὐτὸ ἐν πολλοῖς ἐξαρτᾶται ὁ σωστὸς ἍΆπρο- γραμματισμὸς τῆς οἰκογένει- ας, ἡ καὶ ἡ ἁρμονικὴ σεξουαλυνὴ ζωὴ τοῦ ζεωγαριοῦς...».. αι Τέλεια ἀντισυλληπτικὴ μέ θοδος δὲν ὑπάρχει, οὔτε ὡς πρὸς τὴν ἀποτελεσματικότη- τά της, οὔτε ὡς πρὸς τὴν ἀπουσία. Μερικὲς φορὲς ἄλ- λοτε ἄλλης ἐκτώσεως παρε- γεργειῶν. Όλες οἱ µέθοδοι--- καὶ εἶνα πολλὲς -- ἔχουν πλεονεκτήματα καὶ µειονε- κτήµατα καὶ διαφέρουν ὡς πρὸς τὸ ποσοστὸ ἀσφαλείας ποὺ προσφέροων. Γι αὐτὸ ἡ ἐπιλογὴ τῆς πιὸ κατάλλη- λης μεθόδου γιὰ κάθε ζευγά ρι πρέπει νὰ γίνεται μετὰ ἆ- πὸ σωστὴ πληροφόρηση καὶ ἰατρικὴ συµδουλἡὴ καὶ ἀφοῦ ληφθοῦν ὑπόψη πολλοὶ παρά γοντες, ὅπως ἡ ὑγεία τοῦ ζευγαριοῦ καὶ ἰδιαιτέρως τῆς γυναίκας, οἱ ἠθικὲς καὶ αἰ- σθητικὲς ἀντιλήψεις τους γύ ρω στὶς γενετήσιες σχέσεις ὡς καὶ πολλοὶ ἄλλοι δευτε- ρεύοντες παράγοντες. Γενικὰ θὰ μποροῦσε γὰ κα τατάξει κανεὶς τὶς ἀντισυλλη πτικὲς μεθόδους σὲ τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Τὶς φυ σικὲς μεθόδους, τὶς μηχανι- κὲς μεθόδους τὶς χημικὲς καὶ τὶς χειρουργικὲς. Στὶς φυσικὲς μεθόδους θά ἀναφερθῷ στὴ μέθοδο τοῦ ρυθμοῦ ὅπως ἀποκαλεῖται καὶ στὴ μέθοδο τῆς Διακοπῆς. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ Ἡ. μέθοδος αὐτὴ δασίζεται στὴν ἐπυστημονικὴ γνώση πὠς, ὑπὸ κανονικές συνθῆ- κες µόνο μιά φορὰ τὸ µήνα χάθε γυναίκα παράγει ἕνα ὥριμο ὠάριο ποὺ μπορεῖ νὰ Υονιμοποιηθεῖ ἀπὸ τὸ σπέρ- μα. τοῦ ἀνδρὸς. Αν ληφθεῖ ὑπόψη πὠὼς τὸ ὠάριο αὐτὸ παραμένει ζωντανὸ γιὰ 24 περίπου ὥρες κατὰ τὴ διάρ- χεια τῶν ὁποίων μπορεῖ νά γογιµοποιηθει καὶ ἂν ληφθεῖ ἀκόμη ὑπόψη πὠς τὸ σπέρ- μα τοῦ ἀνδρὸς μπορεῖ νά παραμείνει ζωντανὸ µέσα στὸ σῶμα τῆς γυναίκας γιὰ 48 ὧρες μετά τὴ συνουσία, αὖ τὸ σηµαίνεν ὅτι κάθε μήνα ὑπάρχει μιά περίοδος τριῶν περίπου ἡμερῶν ποὺ ἡ συγου σίᾳ μπορεῖ γὰ καταλήξει σὲ ἐγκυμοσύνη. ὍὉ χρόνος τῆς ὠορηξίας στὶς γυναῖκες μὲ κανονικὸ χύκλο τοποθετεῖται συνήθως μεταξὺ τῆς Της καὶ Ίδης ἡ- μέρας τοῦ κύκλου. Μπορεῖ νὰ γίνει ἀχόμη ἀκριδέστερη ἐντόπισή της μὲ τὴ λήφη θερ μογαστρικοῦ διαγράμματος. δαπιι τὸ χρόνο τῆς ὠορη- ξίας ἡ θερµοκρασία τοῦ ᾱἷ- µατος ἔχει συνήθως μιὰ ἐλα- φορ πτώση, ἐν συνεχεία δὲ πιρουσιόζει μιὰ ἄνοδο. Ἡ μέθοδος αὐτὴ παρουσιά ζει. δεδαίως ἀρκετά μµειονε- Στήµατα, Προὐποθέτει ἀπο- χὴ ἀπὸ τὴν σεξοναλικἡ δρα στηθιότητα υιὰ ἕνα µεγάλο μέρες τοῦ μήνα καὶ ἀρκετή ταλαιπωρία γιὰ τὴν ἐντόπιση τοῦ χρονου ὠορηξίας. Παρου αιάζει ἀκόμη ἕνα ἀρχετὸ ὁ- ψολὸ ποσοστὸ ῥἐπιτυχίας. Πα-ό-α ταῦτα παραμένει μιὰ λήἠς ἀντισυλ). Ππτική ς αἱ χωρὶς Ῥιμιὰ πε Εσυ τα. ΜΞΕΩΟσΔΟΣ ΔΙΑΝΟΠΗΣ «Όσον ἀφορὰ τὴ µέθοδο ὑγεία τῆς. γυγαίκας ., τῆς Διακοπῆς (τῆς: διαχεκοµ µέγης δηλαδἡ συνουσίας) ἆ- ποτελεῖ ἴσως μιὰ ἀπὸ τὶς ὁλι Υότερες ἀποτελεσματικὲς ἂν τυσυλληπτικὲς μεθόδους, Πα ῥρόλα ταῦτα εἶναι πολὺ δημο φιλὴς καὶ χρησιμοποιεῖται εὁ Ρύτατα σὲ πολλὲς ἀνεπτυγμέ γες χῶρες τοῦ κόσμου. Ἐ- κτὸς ὅμως ἀπὸ τὴ μειωμένη ἀποτελεσματικότητα, μέθο δος αὐτὴ προὔποθέτει ἕνα πο σοστὸ ψυχικῆς ἐντάσεως καὶ αὔτοελέγχου κατὰ τὴ γεγετή σια πράξη, κυρίως ἐκ µέρους τοῦ ἀνδρὸς, πολλὰ δὲ ζευγά δυνατὸ νὰ δημιουργηθοῦν πολλὰ. ἅλ.- ᾿ Ίσως κατηγορπθοῦµε ὅτι συµδάλ- ὑπογεννπτικότητας παρσακινώντας κοινὸ γιὰ μεθόδους ἀντισυλλήφευως, τεῖται σωστὰ γὰ ἔχει σωστὴ ἐφαρμογὴ, νὰ καθαρίζεται, νὰ τοποθετεῖται πρὸ τῆς ἕπα φῆς καὶ νὰ παραμένει γιὰ ἀρ κετὸ χρογικὸ διάστηµα µετά, τὸ καθιστᾶ μιὰ μέθοδο ὄχι καὶ τόσο ἁπλὴ καὶ μὲ µειωµέ γη ἀσφάλεια. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ Ἡ μέθοδος τοῦ προφυλα- κτικοῦ εἶναι γεγικὰἀ γνωστή, ἀποτολεῖ δὲ διεθνῶς μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ δημοφιλεῖς ἀντισυλλη πτικὲς μεθόδους, Ἡ µέθοδὸς αὐτὴ εἶναι ἁπλὴ στὴ χρησι αν ντα, τς λε εο Ενδομήτρια ἀντισυλληπτικὰ σπειράµατα πλαστικὰ ἢ ἀπὸ μέταλλα. ρια δρίσκουν ὅτι τοῦτο διατα ράσσει σὲ µεγάλο δαθμὸ τὶς σεξουαλικὲς τους σχέσεις. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ᾽Απὸ τὶς μηχανικὲς μµεθό δους, θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῷ κυρίως σὲ τρεῖς στὸ διάφρα γµα, τὸ προφυλακτικὸ :«αὶ τὰ ἐνδομήτρια µέσα. () Τὸ διάφραγμα εἶναι ἕ- γα ἑλαστικὸ κυπελλοειδὲς ἀν τικείµενο ποὺ τοποθετεῖται στὸ θάθος τοῦ κόλπου εἰς τρόπο ὥστε νὰ καλύπτει τὸν τράχηλο τῆς μήτρας καὶ ἔ- τοι γὰ παρεμποδίζει τὴν εἴ- σοδο τοῦ σπέρµατος. Τὸ δι- άφραγµα χρησιμοποιεῖται πολλὲς φορὲς σὲ συνδιασμὸ μὲ μιά σπερματοκτόνο κρέ- μα. Ἡ μέθοδος αὐτὴ εἶναι ἀρκετὰ δηµοφιλἠς σὲ πολ- λὲς χῶρες τοῦ κόσµου, στὴν Κύπρο ὅμως εἶναι ἐλάχιστα γνωστή. Τὸ ὅτι τὸ διάφρα- γμα θὰ πρέπει γὰ τοποθε- µοποίηση, δὲν ἔχει παρενέρ- γειες καὶ παρέχει ὑψηλὴῆ ἆπο τελεσματικότητα. Μὲ µόνο --- ἀλλὰ δασικὸ --- μειονέκτημα ὅτι παρεμποδίζει τὴν πλήρη ἀπόλαυση τῆς σεξουαλικῆς αφης. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΜΕΣΑ Τὰ ἐνδομήτρια µέσα -- ἡ τρίτη ἀντισυλληπτικὴ µέθο δος τῆς κατηγορίας αὐτῆς-- ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ σύγ χρογες καὶ δημοφιλεῖς ἀντι- συλληπτικὲς µεθόδους διε- θνῶς. 'Ἡ μέθοδος αὐτὴ πα- Ρουσιάζει μεγάλα πλεονεκτή µατα -- χωρὶς νὰ στερεῖταν ὁρισμένων µμειονεκτηµάτων. Κυριότερα πλεονεκτήματα τῆς μεθόδου: Εἶναι ὅτι ἡ ἑ- φαρμογἡ της εἶναι ἁπλή, δν αρκεῖ γιὰ µεγάλο Χρονικὸ δι ἁστηµα, παρέχει ὑψηλὴ ἀσφά λεια καὶ ἐξασφαλίζει σεξουα λικὴ ἐπαφὴ χωρὶς ας ο δν δολἡ ἄλλων µέσων. Τὰ ἐνδο µήτρια µέσα Ὃικλοον στὸ ΥΠΕΡΠΡΟΩΣΦΟΡΑ ὌΕγχγρωμες Τηλεοράσεις ΤΕΙ ΕΓΙΝΚΕΝ ΤΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΕΙ ΕΕΡΝΕΚΕΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΜΗΝΙΒΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ --ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ο ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 9 Εἰδικὲς τιμὲς γιὰ ποσότητες ΑΠΟ ΤΑ ΓΝΟΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΙδΔΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΔΛΗΣ ΠΛΤΗ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 35, ΤΗΛ. 62227, 58380 ΤΕΛΕΞ 3601 -- ΔΕΜΕΣΟΣ μὲ δόσεις ! ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕ. 5 Φ ϕΦ ϕΦ Φ Φ Ὃ νθν Μ 'Ὁ Δρ Μελάρης σχῆμα εἶναι δὲ κατασκενασµέ να ἀπὸ πλαστικὸ καὶ: μέταλ λο. Ἡ εἰσαγωγὴ τους στὴ µήτρα εἶναι δυνατὴ σ᾿ ὅλες τὶς γωναῖκες καὶ ὁποϊεδήπο- τε. Ἡ παραµονἡ τους δὲ στὸ κοῖλο τῆς µήτρας παρεµ ποδίζει τὴν ἐμφύτευση τοῦ ὠαρίου στὰ τοιχώματα τῆς μήτρας. Σὲ ὁρισμέγες. περι- πτώσεις ὅμως εἶναι δυγατὸν γὰ προκαλέσουν ὀρισμένα αἱ µορραγικὰ ἐπεισόδια ἢ ση- μαντικὴ αὔξηση τῆς ἐμμήνου ρύσεως, ὁπόταν δεδαίως θὰ πρέπει νὰ ἀφαιρεθοῦν. ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Στὶς χημικὲς μεθόδους συµ περιλαμδάνονται ὑπόθετα, Ἀρέμες, ἀφρώδη σκευάσματα κλπ. ποὺ τοποθετοῦνται στὸ γυναικεῖο κόλπο πρὸ τῆς ἐ- παφῆς μὲ σκοπὸ τὴν ἐξουδε πέρωση τοῦ ἀνδρικοῦ σπέρ- µατος. Γενικὰ δὲν εἶναι πο- λὺ δημοφυλεῖς γιατὶ στεροῦν τα, πρακτικότητας καὶ εἶναι ἐν πολλοῖς ᾽ἀντιαυσθητική. Ἡ σημαντικότερη µέθοδος τῆς κατηγορίας αὐτῆς καὶ µία ᾱ- πὸ τὶς εὑρύτητα χρησιµοποι ούμενη διεθνῶς εἶναι τὸ ἀν- |: τισυλληπτικὰ. χάπι. ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟ- : ΧΑΠΙ Χωρὶς ἀμφιδολία εἶναι) μιὰ ἀπὸ τὶς ἀποτελεσματικότερες ἀντισυλληπτικὲς ᾿μεθόδους, : εἶναι δὲ ἡ μέθοδος ἐκλογῆς ἑκατομμωρίων γυναικῶν σ’ ὁ λόκληρο τὸν κόσµο. Κυκλοφοροῦν διάφοροι τύ- ποι χαπιῶν στὸ ἐμπόριο, ἡ λήψη τους ὅμως εἶναι ἁπλὴ καὶ στηρίζεται στὴν ἴδια ἂρ χή. Παρόλα τὰ ὅσα κατὰ. και |’ ρούς κατελογίσθησαν στὸ ἂν τυσυλληπτικὀ χάπι, οἱ κίνδυ νοι ἐπιπλοχῶν ἀπὸ τὴ λήψη τοῦ χαπιοῦ εἶναι ὕσως κατὰ πολὺ µινρότεροι ἀπὸ ῥὀκεί- γους ποὺ περικλείει μιὰ συνη θισµένη ἐγκυμοσύνη. Παΐρνονταξ τὸ χάπι εἶναι δυνατὸ νὰ ἐμφανισθοῦν ὁρι- σµένες παρενέργειες οἱ ὁποὶ ες πολλὲς φορὲς ἐξαφανίζον ται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρό νου, Ἐπίσης ὑπάρχουν παθολο- γικὲς καταστάσεις ποὺ ἂν ὑφίστανται ἀπαγορεύεται ἡ λήψη τοῦ χαπιοῦ. 'Ὑπάρχουν ἀκόμη παθολογικὲς καταστά |- σεις ποὺ μὲ τὴ λήψη τοῦ χα πυοῦ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιδει νωθοῦν. ᾿Απὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω εἷ- ναι φανερὸ. τὸ συμπέρασμα ὅτι ποτὲ τὸ χάπι δὲν πρέπει γὰ παϊρνεταν χωρὶς τὴν ᾿Ἴα- τρικἠ συµδουλἠ καὶ χωρὶς τὴν. ἱατρικὴ παρακολούθηση. ΣΤΕΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Στειροποίηση εἶναι ἡ Χχει ῥρουργικἡ ἀντυσυλληπτικὴ µέ θοδος καὶ μπορεῖ νὰ ἐφαρμο σθεῖ τόσο στὸν ἄνδρα ὅσο καὶ στὴ γυναίκα. Στὴ γυναίκα ἡ «περίδεση τῶν σαλπίγγων» ὅπως ἆτιο- καλεῖται διακόπτει τὴν συνέ χεια τῆς διαδατότητας τῶν σαλπίγγων καὶ ὡς ἐκ τούτου παρεμποδίζει τὴν κάθοδο τοῦ ὠαρίου στὴ μήτρα. “Ἡ ἐγχείρηση οὐδεμία ἐπίπτωση ἔχει καθ οἰονγδήποτε τρόπο στὴν ὑγεία τὸν καταµήγιο κύκλο ἢ τὴ σεξουαλικὴ ζωή τῆς γυναίκας. Στὸν ἄνδρα ἡ ῥἐγχείρηση κατ’ ἀνάλογο τρόπο συνίστα ται στὴ διατομὴ καὶ περίδε ση τοῦ σωλήνα ποὺ χρησιμο ποιεῖται γιὰ τὴν κάθοδο τοῦ σπέρµατος ἀπὸ τοὺς ὄρχεις. Εἶναι ἐπέμόαση ἁπλούστατη καὶ ἀκίνδυνη χωρὶς οἰαδήπο τε ἐπίπτωση στὴν σεξουαλικό τητα τοῦ ἀγδρὸς ἐφηρμόσθη δὲ εὑρύτατα σὲ ὁρισμένες χῷ ρες τοῦ κόσμου. Στὸν τόπο µας εἶναι σχεδὸὀν ἄγνωστη. Ἡ ὀρθὴ ἐπιλογὴ τῆς ἀντι- συλληπτικῆς μεθόδου πρέπει νὰ γίνει ἀφοῦ ληφθοῦν ὑπό- ψη διάφοροι ἀντικειμενικοὶ καὶ ὑποκειμενιχοὶ παράγον». τες. Δὲν ὑπάρχει ὅμως καμιὰ ἀμφιδολία ὅτι ἡ ὀρθὴ ἐἔκλο Υἡ συμδάλλει στὸ σωστὸ προγραμματισμµὸ τῆς οἰκογέ- γειας καὶ στὴν οἱ«ογενειαχκὴ ἁρμονία, Καθιστᾶ δὲ τὸ σέξ ὄχι πηγἡὴ προθληιάτων καὶ περιπλοκῶν ἀλ]ὰά παράγον- τα ἱκογοποίησης καὶ εὐτυχί- ας. Η ἀΔΕΙΛΙΝΗ’ ἉΑἉπὸ Ε. ΑΝΑΝΙΛΟΥ, ΜΛ. ΒΟΛΙΛΟΥ, Α. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, [. ΜΠΛΝΖΛΚΗ, Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ - ΜΠΛΑΖΙΑΚΗ, Σ. ΦΟ: ΚΑΙ Τ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ ᾽Αντικείμενο τῆς ἔρευνας ἦταν ἡ νοηµὀσύγη καὶ ἡ προ σωπικότητα τῶν μαθητῶν. Τὰ πορίσματα, ἐντούτοις, τῆς ἔρευνας εἶναι ἐνδεικτικὰ καὶ ὄχι ἀποδεικτικὰ -- ὅπως ἀνάφερε ὁ κλινικὸς ψυχολό- γος κ άθως Ἐρωτοκρίτου, ἕνας ἀπὸ τὰ µέλη τῆς ἐρευ- γητικῆς ὁμάδας, στὸ Α΄ Ἡυ Χολογικὸ Συνέδριο Κύπρου. Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ τέστ νοημοσύνης μεταξὺ Ἑλλήνων, ᾽Αμερικανῶν καὶ Γερμανῶν εἶναι: ΠΡΟΦΟΡΙΙζΟΣ δείκτης νο ημοσύνης: Ἕλληνες 1341, Αμερικανοὶ [39,5 καὶ᾽ Τερµα νοί |38,ἱ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ δείκτης νοημοσύνης: Ἕλληνες 110,2, Αμερικανοί 109,3 καὶ Γερµα νοὶ Τἱ5,5. Πλήρους κλήμοέοςς 4 Ἕλ- ληνες 26, ᾿Αμερικανοὶ 122,8, καὶ Τερμανοὶ 132,4.: Τὰ θέµατα ποὺ χρησιµο- ποιήθηκαν γιὰ τὰ τέστ ποὺ ἔγιναν μὲ σκοπὸ νὰ διακριδω ο ἡ προσωπικότητα Ἑλλή- .. ᾽Αμερικανῶν καὶ' Γερµα Ἡ ᾿ ἐφήδων εἶναι: Παθητικότητα, Ἐπιθετικό πικότητας, 'τὶς οἰκογενειακὲς σχέσεις καὶ «τὶς. γονεϊκὲς ' φι- γοῦρες. Γενικὰ ἡ Ἑλληνικὴ ὁμάδα τητα, Ανεξαρτησία, Ἔξάρ τηση, ᾿Αγάπη, Μΐσος, βία, ᾽Ανιαγωνισμός, σαμην σία, Γογεῖς, Φίλοι, Στάση ἕ- Ναντι τῆς ἐξουσίας κλπ. Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΡΕΡΜΑΝΩΝ Τὰ παρίσµατα τῆς ἔρευνας ὅσο ἀφορᾶ στὸ θέµα τῆς προ σωπικότητας εἶναι: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ὦ Πληροφορίες: Καμιὰ ση µαντικἡ διαφορά. ὃν ᾽Αντίκηψη: Μικρή διαφο ρὰ τῆς Γερμανικῆς ὁμάδας ἕναντι τῶν 2 ἄλλων. ὦ Άμεση µνήµη: Ῥαμιὰ σηµαντικἡ διαφορὰ τῶν µέ- αφορετικῶν ἐθνοτήτων»λ, ληνες ἐπιστήμονες ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ ὑφπγητῃη τοῦ Πανεπιστη- µίου ᾿Αθηνῶν κ. Ν. Πασιδάκι, διευθυντή τῆς Ε΄ Ψυκιατρικῆς Κλινικῆς, πΏραν µέρος Ἕλληνες, Γερμανοὶ καὶ ᾽Αμερικανοὶ μαθπτὲς δημόσιων, καὶ ἰδιωτικῶν σχολείων στὴν ᾿Ἀθήνα. «ἔναντι τῶν 2 ἄλλων. Οἱ Ἕλληνες φαίνεται νὰ δείχνουν μεγαλύτερο ἑνδιαφέρον γιὰ τὸ σὲξ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς ἸἈμερικανοὺς. Αὐτὸ ὅμως τιθανὸ ΄ νὰ ὀφείλεται στὴ µικρότερπ ἐνημέρωσπ τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸ θέµα, Στὸ συμπέρασμα αὐτὸ κατέληξε µεγάλπ ἔρευνα ποὺ ἔγινε οτὴν Ἑλ- λάδα μὲ θέµα «Μελέτπ στὴ Ψυχολογικὴ σκιαγράφηση τριῶν ὁμάδων ὅδι- Στὴν ἔρευνα, ποὺ ἔκαμε ὁμάδα ἀπὸ 86 Ελ- σων ὅρων τῶν ὁμάδων. Πα- ρατηρεῖται μιὰ Υγεγικἠ ὕπερο χἠ τῶν Ἑλλήνων τῶν Ίδιωτι κῶν σχολείων. ὦ, ᾿Αριθμητικὴ ἱκανότη- τα: Τὴ χαμηλότερη ἐπίδοση ἔχουν οἱ, ᾽Αμερικανοὶ καὶ τὴν ψηλάτερη οἱ Γερµανοὶ Στὴν Ἑλληνικὴ ὁμάδα τὰ δηµό- σια εἶναι πιὸ κάτω ἀπὸ τὰ ἰδιωτικά. ὦ ᾽Αφϕαιρετικὴ ἱκανότητα: Δὲν ὑπάρχει σηµαντικὴ δια- φορά οὔτε ἀνάμεσα στὶς 2 Ἑλληνικὲς ὁμάδες. ὦν Λεξιλόγιο Δὲν ὑπάρ- χουν ἐπίσης σημαντικὲς δια- φορὲς. Εἴδαμε ὅτι ὅλες οἱ ὁμάδες ἀκολουθοῦν τὸν ἴδιο περίπου ρυθµὸ,. ὀπιδόσεως στὰ ὑπο-.. τέοτ μὲ ὑψηλότερη ἐπίδοση- στὸ” λεξυλόγιο--καὶ στὴν: ἆφαι ρετωὴ Ἱκανότηνα «καὶ χοµηλό---- τρρη στὴν ἄμεση µνήµη καὶ στήν ἀριθμητικὴ ἱκανότητα. ΕΕΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - Συμπλήρωση εἰκόνωνς Καμιὰ σηµαντικἡ διαφορὰ. ὦ, Διευθέτηση εἰκόνων: Μι κρὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν ὁ- µόάδων μὲ ἀνώτερη τὴν Ἕλλη γικἡ καὶ κατώτερη τὴν με ρικανική. ὢ, Κύδοι Μικρὲς διαφο- ρὲς τῶν ἐθνοτήτων, ἀλλὰ' σ] μαντικἡ διαφορά τῶν Ἕλλη γικῶν ὁμάδων μὲ ὑπεροχὴ τῶν ἰδιωτικῶν. ὢ, Συναρμολόγηση ἀντι- κειμένων: Καμιὰ σημαντικἡ διαφορά. ὁἁ Κώδικας Δὲν παρατη- ροῦνται διαφορὲς τῶν 3 ἐθνο τήτων ἀλλὰ καὶ πάλι φαίνε ται ἡ ὑπεροχή τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ. ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Μετὰ τὴν ἀνάλυση τῶν µε γεθῶν τῆς νοημοσύνης θὰ πε βιγράφονται τὰ ἀποτελέσμα τα ποὺ ἔδωσε εἰδικὰ σὲ σχέ ση μὲ τὴ δομὴ τῆς πβροσω» Τὸ κῶν ας διαθὲτε σηµαντικἁ κον- δύλια γιᾶ ἔρευνες ποὺ ἀφο- Ἵδρυμα ᾿Ατικαρκινι- Ερευνῶν τῆς Βρεττανί ροῦν τὴν σχέση ἀνάμεσα στὸ ποσοστὸ Βιταμίνης Α καὶ καρκίνου. Ὁ Καθηγητής Σὲρ Ρίτσαρντ Ντόλ, διευθυων τὴς τῆς µονάδας ἐπιδημιολο γίας τοῦ 'Ἱδρύματος, εἶπε τὰ ἀκόλουθα σὲ συνέδριο ποὺ ἔγινε στὸ Λονδίνο. «Πρόσφατα στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ὑπάρχει 40 ᾖλιγότερος κίνδυνος νὰ πάθουν καρκίνο ἄντρες ποὺ ξεπερνοῦν τὴ µέ ση κατανάλωση Βιταμίνης Α», Πολλοὶ ἐπιστήμονες πι- στεύουν ὅτι ἡ φυσικὴ χημικἡ οὖὐσία καροτίνη μπορεῖ νὰ εἶ ναι ἐκείνη ποὺ παρέχει προ στασἰα ἀπὸ τὸν καρκίνο. 'Ἡ καροτίνη εἶναι μµιὰ οὐσία ιιὲ κίτρινο χρῶμα ποὺ δρίσχε- ται στὴ µεγαλύτερη της σωγ Χέντρωση στὰ Ἠαρότα καὶ σὲ λιγότερο ποσοστὸ σὲ ὅλα τὰ πράσινα λαχανικά, στὸ δούτυρο καὶ στὸν κρόκο τοῆ αἲ γοῦ. 'Ἡ Βιταµίνη Α παρό γετάι φωσικὰ στὸ σηκῶτι αᾱ- Π ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α ΠΡΟΣΤΛΤΕΊΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ πὸ τὴν καροτίνη καὶ συµπλη ρώγεται μὲ τὶς εἰσαγόομενες τπροφὲς. Οἱ γιατρο τοῦ 'Ἱδρύμα- τος ᾽Αντικαρχινικῶν ὮἜρευ- νγῶν στὸ Νοσοκομεῖο Ράντ- κλιφ τῆς ᾿Οξφόρδης συνερ- γάστηκαν μὲ τοὺς ὀργαγω- τὲς ἑνὸς διαγωνυστικοῦ κέν- τρου τοῦ Λονδίνου γιὰ νὁ μελετήσουν Ιό.000 ἄντρες ἡ λικίας ἀπὸ ἄ9--ό4 χρόνων, 86 ἀπ' αὐτοὺς παρουσίασαν καρκίνο καὶ δρέθηκε ὅτι ὅ- λοι εἶχαν ἔλλειψη Βιταµίνης Α. τόσο στὸ αἷμα ὅσο καὶ στὴ δίαιτα τους. Ἔχουν δὲ στοι χεῖα γιὰ νὰ µπορέσουν νὰ ποῦν ὅτι ἄντρες μὲ µεγαλύ- τερο ποσοστὸ Βιταµίνης Α πτὸ αἷμα τους διατρέχουν λιγότερο Ἀίνδυνο γὰ πάθουν καρκίνο. Ἡ µελέτη συγεχίζε ται καὶ περιλαμδάνει 20.000 ἄντρες ποὺ ἐξετάζονται τα- κτικά, Ὁ Καθηγητής Ντόκ λέει: «Πρὸς τὸ παρὸν τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε απρὲπει νὰ, ἐρευνηθοῦν περισσότερο. ᾽Ακόμη δὲν εἶναι τίποτα δε- δαιωμένο». δείχνει µεγαλύτερη προσκόλ- ληση στὶς γονεϊκὲς φιγοῦρες ἀπὸ τὶς ἄλλες δύο ὁμάδες καὶ µεγαλύτερη ἐξάρτηση. Οἱ ᾽Αμερικανοὶ καὶ οἱ Γερμα νοὶ ἀναφέρονται πἹπερισσότε- ρο στὰ φιλικά τους πρόσωπα καὶ ἐπηρεάζονται λιγώτερο ἆ πὸ τὴ γονεϊκἡ οἰκογένεια. ᾽Α πὸ τὶς οἰκογεγειακὲς σχέσεις οἱ ᾽Αμερικανοὶ δείχνουν πε- Ρισσότερο ἔνοχλημένοι, σὲ σχέση μὲ, τοὺς Τερμανούς, ἐ νῶ οἱ ' Ἕλληνες δείχνουν τὴ) µμκρότερη | ἐνόχληση. ᾽Αρνητικὲς σχέσεις μὲ τὴν - ἐξουσία παρουσιάζονται στοὺς Ῥερμανοὺς καὶ ᾽Αμερικανούς 6 ἕως ό φορὲς περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι στὴν. Ἑλληνικὴ ὁ- μάδα. ώση θμὸ ται κῆς, Οἱ Ἕλληνες παρουσιά ζουν μεγαλύτερη ἀνασφά- λεια, ἐνῶ στὴν κατηγορία κατάθλιψη αἰσθητὰ φαίνεται ἡ ὑπεροχὴ τῆς Τερμανικῆς ὁμάδας. Ἡ κατηγορία τῶν ἀργητικῶν συνοισθηµάτωχ, θεωρουµένη σὰ σύνολο, δεί- Χγει ὅτι ὑπερτερεῖ ἡ »Άμερι- καγικἡ ὁμάδα, ἀμέσως μετὰ ἔρχεταν ἡ Γερμανική, ἐνῶ τὰ ἀργητικὰ συναισθήματα τῆς Ἑλληνικῆς, συγκριτικἀὰ ς τὶς ἄλλες, δυό, δὲν εἶναν ᾱ- ξια λόγου. Στὶς ἀρνητικὲς πράξεις ὅ- µως ἔγκλημα --- δία --- θά- νατος --- αὐτοκτονία κλπ., ἡ ἔλλειψη µεγόλων διαφορῶν ἀνάμεσα στὶς ὁμάδες δα θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθεὶῖ σὲ κοι- νὲς κοινωνικὲς ἐμπειρίες ἆλ- λὰ μᾶλλον στὸ ὅτι στὴν Ἓλ ληνικὴ ὁμάδα αοριαρχεῖ πε βισσότερο τὸ ὑστερικὸ στοι- χεῖο τῆς ὑπερθολῆς. Συγκε- κρυμένα στοὺς φόνους ὑπερ- τερεῖ ἡ ἁμερικανυικὴ ἐνῶ στὶς αὐτοκτονίες παρουσιάζεται δι πλάσιος ἀριθμὸς ἀπαντήσεων στὴ πεμμόνκὴ ἀπ ὅτι στὶς ἄλλες 2 ὁὀμάδες. Σὲ δυστυ- χήµατα καὶ ἀρρώστιε, ἀνα- φέρονται περισσότερο οἱ σα ληγες ἐνῶ οἱ ἄλλες δύο ὁμά δες πολὺ πιὸ κάτω Σὲν ὁια- φέρουν µεταξύ τους, στὶς µε θόδους διαπαιδαγωγήσεως ἔ παινος --- τιμωρία ἀναφέρον ται περυσσότερο οἱ ᾽Αμερικα Νοὶ καὶ λιγώτερο ἀπὸ οἱ Γερμανοί. ΦΑΡΗΤΟ ΚΑΙ ΣΕΞ ᾽Αμϕιθυμία --- ἀναποφασι- στικότητα εἶναι χαρακτηρι στικὰ ποὺ παρουσιάζονται πε΄ ῥισσότερο στὴ Τερμανικὴ ὁ- μάδα σὸ διπλάσιο ποσοστό ἀπ᾿ ὅμτι στὶς ἄλλες δύο. οἱ Ἓλληνες φαίνεται νὰ δείχνουν µεγαλύτερο ἐνδιαφέ ῥον γιὰ τὸ σἐξ ἀπὸ τὶς ἅλ- λες 2 ὁμόδες ἴσως λόγω τῆς μικρότερης ἑνημέρωσής τους γιὰ τὸ θέµα. Στὴν καϊηγο- ρία τῶν θετικῶν συναυσθη- µάτων (ἀγάπη --- εὐχαρί- στηση --- ἱκανοποίηση κλπ) ὑπερτερεῖ σαφῶς ἡ Ἕλληνι- κἡ ὁμάδα ἐνῶ ἡ ὸερµανικὴ δρίοκεται στὰ κατώτερα ὅρια. Εἰδικώτερα στὴν ἀνεξαρτη- σία ὑπερέχει ἡ ᾽Αμερικανικὴ ὁμάδα. ᾿Ἐντύπωση σ᾿ αὐτὴ τὴν κατηγορία προχαλεῖ τὸ πάρα πολὺ μικρὸ ποσοστο τῆς Γερμανικῆς ὁμάδας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπ ξεργασίας τῶν ἀποτελεσμά- των χρειάσθηκε νά προσθέ- σοµε στὰ στοιχεῖα ποὺ άξιο λογοῦμε μαὶ τὴν κατηγορία «φαγητό». λόγω τῆς µεγάλης καὶ συχνῆς ἀναφορᾶς τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδας σ᾿ αὐτήν τὴν ἔνγοια, Παρόλο ὅτι τὸ δεῖγμα δὲν μπορεῖ ἐπ᾽ «ὖδε γὶ λόγω νὰ χαρακτηρισθεῖ οὔτε κὰν στατιστικῶς ἐπαρ- κὲς, ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἑ- πιδεδαίωση στὴν ἔρευνα ἐμ- πειρικῶν δεδοµένων στἰς γνῶ µες χαὶ ἀπόψεις γι’ αὐτὸ τιοὸ λέγεται ἐθνικὸς χαρακτήρας, ΤΕΛΟΣ οσιηξ. ρὶς ἡ' μα γὰ ὑλολείπε' - ἠπηποὰ αἱ Ἀθλνα άν ο αρθν ια Σελίδα 7 ἃδ ού κρίση μὲ Ἰμερικανοὺς καὶ Γερμανοὺς ΣΕΞ ΚΑΙ ΦΛ[ιΠιυ ἐνδιαφέρουν πιὸ πολὺ τούς Ἕλληνες ΠΡΠΒΛΗΜΑΤΑ ΑΘΗΤΩΝ Συνέχεια. ἀπὸ τὴν όη σελίδα ε δληµάτων μάθησης (51,496) παρὰ οτὴ Μέση Ἐκπαίδευση ο7, 88): καὶ ἂν δεχτοῦμε ὅ- τι αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ προ- δλήµατα (μάθησης) ΄ ἔχουν μεγαλύτερη σχέση μὲ τὸ. κοι ἂν πολὺ σηµαντικἡ σχἐσὴ μεταξὺ τῶν διαταραχῶν τῆς ρᾶς τῶν μαθητῶν µας καὶ τοῦ κοινωνικο---οικονομικοῦ ἐπιπέδου τῆς οἰκογένειας μᾶς ἀναγκάζει γὰ θέσουμε στον ἑαυτό µας τὰ ἑξῆς ἐ- ρωτήματα: ----Μήπως τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ὅπως εἶναυ δοµηµέ- Μο εὐνοεῖ τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἀνάπτυξη καὶ προσαρμογἡὴ τῶν παιδιῶν τῶν μεσαίων καὶ ἀνωτέρων κοινωνικῶν στρωμάτων καὶ περυμένει ἆ- πὸ τοὺς ψυχολόγους ποια μονικὸ «ἄλλοθι» γιὰ νὰ δι- καιολογήσει τὴν κοινωνικἡ ἑ πιλογὴ ποὺ ἐφαρμόζει νὰ συνεχίσουμε νὰ παθολο- -Μήπως θὰ πρέπει ἀντὶ γικοποιοῦμε, νὰ Ψψωχιατρικο- --Πλούσια ὕλπ Δρ (ΡΑΓΔΙ5 ποιουσδήποτε ἐνδιαφέρονται (8) Πάτωµα τ.κ. 1981, 1384 Λευκωσία, Τεχνικό Γραφεῖο |. πιό πάνω διεύθυνση. μάθησης «καὶ τῆς συµπθριφο- ποιοῦμε τὶς δυσκολίες καὶ τὶς σχολικὲς ἀποτυχίες τῶν ᾿μαθητῶν, νὰ στραφοῦμε καὶ «πρὸς τὸ σχολικὸ: σύστημα καὶ. νὰ ἐξετάσουμε τὶς Ἱκα- νότητες προσαρμογῆς του πρὸς τὸ «παιδί... χολογίας: χαρακτηρίζεται να κριδῶς ἀπὸ αὐτὴ τὴ στροφὴ πρὸς τὸ. σχολιὸ σύστημα καὶ ἀσχαλεῖται μὲ τὴ µελέτη τῶν ὤν ποὺ παράγουν τὴν ἐκπάνδευ. τικὴ καθυστέρηση καὶ τὴ δυσπροσαρµοστία. Ἡ Μίρα Στάμπαχ ἐρευγήτρια στὸ «Ἐ θνικὸ Κέντρο ἸἘπιστημονι- κῶν Ἐρευνῶν» τῆς Γαλλίας καὶ Διευθνιύτρια στὸ Κέντρο Ἐρευνῶν πάνω στὴν Εἰδικὴ Ἐκπαίδευση καὶ πὴ Σχολι- κὴ Προσαρμογή» ὑποστηρί« εν ἀπὸ τὸ 1570 ὅτι: «Οἱ σχολικὲς ἀποτυχίες εἶναι πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἔνδειξη δυσπροσαρµοστίας τοῦ Σχο” λείου στὸ παιδὶ καὶ ὅτι θά πρέπει νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν ἀμφισδήτηση τῶν σκα πῶν καὶ στόχων τοῦ ἐκπαι- δευτικοῦ συστήµατος». Ἐπαν μικθίβαται πρωτοπόρος Καθπμερινὴ πρωϊνὴ ἐφηπμερίδα μὲ ---ΙΣωστὸ απροθληματισμὸ --Πλήρη ἐνημθρωση ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ πο ΠΕΩΤΟΠΟΡΟ Γιὰ σωστὴ ἐνπμέρωση καὶ προθληµατισµό. ὑὕ ὕνθωὕθωωώνωώώνὕωώωωωώωώώώώννν ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΡΕ 5ΡΡΟΗΤΡ) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ “Ὁ Κυπριακὸς ᾿Οργανισμὸς ᾿Αθλητισμοῦ προσκαλεῖ ὁ- γὰ ὑποδάλουν προσφορὲς γιά τὴν προμήθεια στὴν πιό πάνω αἴθουσα, τῶν κάτωθι: (α) Εξαρτήματα ἡἠλεκτρθφωτισμοῦ (γ) Ηλεκτρονικοί Πίνακες ᾿Αποτελεσμᾶτων καὶ ἄλλα συναφῆ ἐξαρτήματα γχαὶ συσκευές, 2 Οἱ προσφορὲς πρέπει νὰ εἶναι σφραγισµένες, νά ἆἀ- πεωθύνονται στήν Ἐπιτροπή Προσφορῶν τοῦ Κ.Ο.Α,, νὰ γρά- Φουν πάνω στὸ φάκελλο τὸ εἶδος τῆς προσφορᾶς ξεχωριστά γιὰ τὴν κάθε περίπτώση ποὺ ἀναφέρεται φθάσουν δὲ στὰ Υραφεῖα τοῦ Κ.0.Α., Στασίνου 2 Ἔγκωμη τὸ ἀργότερο µέχρι τήν όην Ιουνίου µόρα Σάδδατο καὶ ὥρα 12 τό μεσημέρι. 8. Περισσότερες λεπτομέρειες, οἱ ὀνδιαφερόμενοι µπο- ροῦν νὰ πάρουν γιὰ μὲν τίς πρῶτες δυό προσφορὲς ἀπὸ τὸ καὶ Α. Φιλίππου, ὁδὸς Ίωνος ἀρ. Ἱ Ἔγκωμη Λευκωσία Τηλ. 42040, γιὰ δὲ τὴν τρίτη ἀπὸ τόν Ἔφορο ᾿Αθλημάτων καὶ ᾿Αθλητικῶν Χώρων τοῦ ΚΟΑ στήν πιό πάνω, νά Δ. Ὁ Κ.Ο.Α. δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δεχθεὶ τὴν χα” μηλότερη ἢ ὁποιανδήποτε προσφορά. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ δώ νννννννυνυν Ἵνννννννυι νυν Σελίδα 6 Βλέπονίας τοὺς μικροὺς μαθητὲς µας τῶν Δημοτικῶν νοµίζουµε ὅτι τίποτε δὲν μπαρεῖ νὰ διαταράξει τὴν ἀνεμελιὰ καὶ τὴν ἠρεμία τους. Κι ὅμως ἔχουν χι αὐτὰ προθλήµατα. Διαταραχές τῆς. διαδικασίας τῆς μάθησης, τῆς συμπεριφορᾶς ἢ τῆς προσωπικότητας εἷ- γαι μερικά ἀπ᾿ αὐτά. «ξεῃ ΙΣΤΙΝΟΠΟΣ ΤΖΙΜΠΟΥΡΑΣ ΣΥΜΕΟΥΛΕΥΕΙΞΞΞ ΠΑΡΛΝΟΜΗ ΟΙ ΗΣ ΞΟΧΗΜΛΙΠΗ ΄ ἐνπεον ῶ ας ων Πολὺ συχνὰ νεαρὰ πρόσωπα ἡλικίας κάτω τῶν 18 χρονῶν, γΥί- νονται πρόξενοι σοθαρῶν ὁδικῶν δυστυχηµάτων ἐνῶ ὁδηγοῦν αὖτο- Κίνητα, µοτοσυκλέττες ἢ ἑλκυστῆρες χωρὶς ἄδεια ὁδηγοῦ. Εἶναι θἐθαιο πὼς αἱ νεαροὶ αὐτοί, καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ δὲν ἐπισημάνθηκαν ἀπὸ τὴν ᾽᾿Αστυνομία, ὁδηγοῦσαν μηχανοκίνητα ὀχή- µατα μὲ τὴ τους.: Ὅλοι οἱ Υονιο) ἀγαποῦ- µε τὰ παίδιά µας. Μεριμνοῦ µε γιὰ τὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴ µόρφωσή τους. Φροντίζουµε νὰ μὴ τοὺς λείψει τίποτε. Κι αὐτό, πολλὲς φορὲς, μὲ δικὲς µας στερήσεις. Τἰ συµδαίΐνει µαζί µας κι ἁδιαφοροῦμε σ᾿ ἕνα τόσο σο δαρὸ πρόδληµα ποὺ ἀφορᾶ τὴ σωματική τους ἀκεραιότη πα καὶ τὴ ζωή τους ἀκόμα Μήπως τὰ καθημερινὰἁ ζων- τανὰ παροδείγµατα δὲν εἷ- Ναι ἁἀρκεὰ γιὰ Υ) ἁντιλη- φθοῦμε τὴ σοδαρότητα τῆς κατάστασης Καλοῦμε τοὺς Ὑογεῖς νὰ συνειδητοποιήσουν τοὺς σο- δαροος κινδύνους ποὺ δια- τρέχουν τὰ ἀγήλικα παιδιὰ πους ὅταν ὁδηγοῦν ὀχήματα χωρὶς τὴν ἄδεια ὁδηγοῦ. Τὴν ἴδια στιγμἠ ἐπισύρουμε τὴν προσαχὴ τους στὴ }Υο- μιὴ τους ὑποχρέωση ὄχι µόνο νὰ μὴν ἐπιτρέπουν στὰ παιδιά τους νὰ ὁδηγοῦν ἆλ ιλὰ καὶ νὰ παΐρνουν ὅλες τὶς ἀναγκαῖες προφυλάξεις ὦ- στε τὰ παιδιὰ νὰ μὴ µπο- ροῦν νὰ πάρουν τὸ ὄχημα τους. : Ἡ ᾽Αστυνομία θὰ κάμνει αὐστηρὸ ἔλεγχο χαὶ θὰ κα- ταγγέλλει τοὺς παραδάτες, ἀνήλικους καὶ Υονεῖς. Στὴν προσπάθεια της γιὰ πάταξη τῆς παρανοµίας αὐ τῆς, ἡ Αστυνομία ζητᾶ, καὶ ἐλπίζει νὰ ἔχει, τὴν ἁμέρι- στη συμπαράσταση καὶ στε- νὴ συνεργασία ὅλων τῶν Ὑο Νιων. ᾿Αφοῦ φροντίζουμε νὰ μὴν τοὺς λείπει καὶ τοῦ «που- λιοῦ τὸ γάλα» ὅπως λέμε, εἶναι ἁδιαγόητο νὰ μὴ φρον τίζουµε καὶ γιὰ τὴ σωµατι- κἠ τους ἀκεραιότητα, ΘΑ ΜΑΥΡΙΣΟΥΝ Τ0 ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ὁ Πρόεδρος Φίλων Καθυ- στερηµένων Παιδιῶν Λεμεσοῦ ᾽αγδρέας '᾽Αλητόπουλος μὲ τηλεγράφημα του πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς ΕΔΕΚ. κ. Βάσο Λωσσαρίδη τονίζει ὅτι οἱ Υο- γες τῶν καθυστερηµένων παιδιῶν θὰ τὸν µαυρίσουν στὶς ἐπικείμεγες δουλευτικὲς ἐκλογὲς γιατὶ ὅπως ὑποστηρί ΄ ζει, ἀργήθηκε νἁ ὑποδάλει ῥρώτηση στὴ Βουλὴ σχετικἁ μὲ τὰ καθωστερηµένα Ἅπαι- διά. , συγκατάθεση, ἤ, τὸ λιγότερο, μὲ τὴν ἐνοχὴ τῶν γονιῶν ᾿ προσπάθεια καθόρισμοῦ τῶν ' γνωρισμάτων της καὶ τῆς διαπίστωσης ἂν ἡ ᾿ παρουσὶα της εἶναι δευτερεύουσας σηµασίἰ- ὸ. σὉ Ἰπ Ι πιπ ᾗ υμίν» Γιατροὶ ἐρευνητὲς στὶς ἔρευνες τους γιὰ. στοιχεῖα σχετικἁ μὲ τὸ ὅτι ἡ σχιζοφρένεια προκαλεῖται ἀπὸ ἰὸ θρῆκαν μιὰ ἐνεργὸ οὐ- σία, ποὺ μοιάζει μὲ ἰό, σὲ περισσότερους ἆ- πὸ τὸ 1)3 τῶν σχιζοφρενῶν ποὺ ἐξέτασαν. Στὰ τελευταῖα 50 χρόνια διατυπώθηκαν δι- άφορες θεωρίες γιὰ τὸ αἴτιο τῆς κοινότερης σοθαρῆς ψυχικῆς πάθησης τοῦ κόσµου. “Ὡς τώρα ὅμως καμμία δὲν ἀποδείχθηκε ὀρθή. Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι κλη- ῥρονομικἡ καὶ ὑπάρχουν στοιχεῖα ὅτι περισ- σότεροι σχιζοφρενεῖς γεννιοῦνται σὲ ὁρισμέ- νες νικὲς περιόδους. Οἱ περίοδοι ὅμως αἰχμῆς διαφέρουν ἀπὸ χὼρα σὲ χώρα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὁδήγησε στὸ συμπέρασμα ὅ- τι ὁ ἐποχιακὸς παράγοντας μπορεῖ νὰ ση- µαίνει ὅτι ἕνας ἰὸς μεταδίδεται γεννητικἁ καὶ ζεῖ λαθραῖα γιὰ μερικὰ χρόνια στὸ κεν- τρικὸ νευρικὸ σύστημα. Ἔχοντας αὐτὸ ὑπ ὄψη γιατροὶ τοῦ Κέν τρου Κλινικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Λονδίνου ἔρευ νοῦν γιὰ κοινοὺς ἰοὺς στὸ ἐγκεφαλονωτιαῖο ὑγρὸ ἂνς ὁμάδας ἀσθενῶν. Τὸ ὑγρὸ αὐτὸ περιθάλλει τὸν ἐγκέφαλο. Τὸ Συμθούλιο ᾿Ιατρικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἠνωμένου Βασιλεὶ- ου ἀναφέρει στὴν ἐτήσια ἔκθεση του ποὺ δη- µοσιεύθηκε πρόσφατα, ὅτι σὲ ποσοστὸ µε- γαλύτερο ἀπὸ τὸ 1)3 τῆς ὁμάδας θρῆκαν οἱ ἐρευνητὲς ἕνα παράγοντα ποὺ μοιάζει μὲ ἰὸ ὁ ὁποῖος ἐπιδράᾷ καταστρεπτικἁ στὰ κύτ- ταρα. Μία οὐσὶία μὲ παρόμοια ἐπίδραση θρέ θηκε ἐπίσης στὸ ὑγρὸ μεγάλου ποσοστοῦ ἀσθενῶν μὲ ἄλλες νευρολογικὲς ἢ ψυχιατρι- κὲς παθήσεις, ὅπως ἡ κληρονομική χορεὶα τοῦ Χάντινγκτον καὶ ἡ πολλαπλὴ σκλήρω- ση. Τὸ συμθούλιο ἐρευνῶν λέει ὅτι γίνεται διακριτικῶν ας ἢ ἡ αἰτία τῆς σχιζοφρένιας. εβπααιες πα πα παπα Εἰδικὰ προθλη Τ0 ΣΝΘΛΕΙΘ ΙΑ ΠΡΟΣΛΡΜ | | 4Η! ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΣΤ0 ΠΙΕΙ Νἡ ἀλλάξουν οἱ σκοποὶ καὶ οἱ στύχΟΙ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ µας συστήµατος Ἀ Τοῦ κ. Μιχάλη Παπαδοπούλου Κλινικοῦ -- Ψυχολόγου Χρειάζεται νὰ προσαρμοστεῖ τὸ Σχολεῖο στὸ παιδὶ καὶ ὄχι τὸ παιδὶ στὸ Σχολεῖο. Οἱ σκοποὶ καὶ οἱ στόχοι τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ µας συστήµατος τίθενται ὑπὸ ἀμφισθήτηση. Αὐτὸ εἶναι ἔμμεσα τὸ συµπέ- ρασμα μιᾶς µελέτης ποὺ ὁ κλινικὸς ψυχολόγος κ. Μιχάλης Παπαδό- πουλος ἔκανε καὶ Ὑνωστοποίησε στὸ Ψυχολογικὸ Συνέδριο Κύπρου. Θέμα τῆς μελέτης τοῦ κ. Παπαδόπουλου ῆταν - α τῶν μὲ ἀνάλυση καὶ διαπιστώσεις». Τὰ προθλήµατα ἐξετάστη χαν σὲ σχέση μὲ τὸ φύλο καὶ τὴν κοινώγικο--οικονο- µικὴ καταγωγἠ. τῶν µαθη- τῶν Δημοτικῆς καὶ Μέσης Πωϊδείας. Καὶ αὐτὰ εἶναι: - Διαταραχὲς τῆς διαδικασὶας τῆς µάθησης, διαταραχὲς πῆς συμπεριφορᾶς ἤ τῆς προ σωπικότητας, διάφορα ψυχο παθολογικὰ συμπτώματα ῥἢ καταστάσεις. Ἕνα ἀπὸ τὰ δασικὰ συμπεράσματα τῆς ἔρευνας εἶναν ὅτι ἡ συντρι- πτικὴ πλειοψηφία τῶν προ- δληματικῶγ, μαθητῶν «προ- έρχεται ἀπὸ τὶς κατώτερες κοινωγικὲς τάξεις». Πιὸ' κάτω δημοσιεύουμε ἆ ποσπάσµατα τῆς ἔρευνας --- εἰσήγησης τοῦ κ. Παπαδό- πουλου: γηση στοχεύω νὰ παρουσιάσω μιὰ γενωὴ εἰκόνα τῶν εἶδι- κῶν. ποοθληµάτων ποὺ πάρα- πέµπονται στοὺς Σχολικοὺς γοντας ἰδιαίτερή ἔμφαση στῆ σχέση αὐτῶν τῶν προθληµά» τῶν μὲ τὸ φύλο καὶ μὲ τὺν κοινῶνικο --- οικονομικὴ κατα ες γωγὴ ταῦ- παιδιοῦ.. “Ἡ ὄννοια «εἰδικὰ προθλήµατα» ὑποδηλω γει ὁποιαδήποτε πουθλήµατα μαθηιῶν παραπέμπονται ἀπὸ τὶς Διευθύνσεις τῶν σχολείων γιὰ «ἐξέταση στοὺς Ψυχολό- γους τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί ας: διαταραχὲς τῆς διαδικα- σίας τῆς μάθησης, διαταρα- χὲς τῆς συμπεριφορᾶς ἢ τῆς προσωπικότητας, διάφορα ψυ- χοπαθολογικἁὰ συμπτώματα ἃ καταστάσεις. Τὸ ὑλικὸ τῆς μελέτης µου Ἀποτελεῖται ἀπὸ ᾖἸΤ6Ι εἰδιχὲς πεωκπτώσεις μαθητῶν Δημοτι- κῆς καὶ Μέσης Εκπαίδευσης ποὺ ἐξέτασα προσωπικὰ τὰ πέσσερα ᾖτελενταῖα σχολικά χρόνια (1τ--ἶ8, Τβ--τ, 19 --β0 καὶ αὐ--θ1 µέχοι τὶς 18.4.81) στὶς ἐπαρχίες Άεμε- σοῦ καὶ Πάφου. Πληροφοοια- κἁ ἀναφέρω ὅτι οἱ μαθητὲς ποὺ φοιτοῦν στὰ σχολεῖα (Δη μοτικὰ καὶ Γυμνάσια) τῶν ἑ- παρχιῶν Λεμεσοῦ καὶ Πάφου ἀποτελοῦν τὸ 4500 τοῦ συνολι κοῦ ἀριθμοῦ μαθητῶν παγνύ- ποια. Προὶν προχωοήσω θάθελα νὰ ἀναφέρω μερικὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα θεωοῦ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν κατανόηση τῶν θεσµι κῶν πλαισίων µέσα στὰ ὁποῖα ὃρᾶ ὁ Σχολικὺς Ψυχολόγος στὴν Κύπρο: Φ Τὸ ΕΚυπριακὸ ἔκπαιδενυ- πικὸ σύστηµα ἄρχισε νὰ χοη- σιμοποιεῖ τὶς Υπηρεσίες τοῦ Ψνχολόγου τὸ 1966. Μέχοι τὸ 1970 ὑπῆρχαν ἕνας ὥς δύρ. Ψυχολόγοι γιὰ ὅλα τὰ σχο- λεῖα τῆς Κύπρου. Φ Ἡ µκοποιµοκοίηση τοῦ ψυχολόγου ἔγινε συστηματικό περη ἀπὸ τὴ σχολιὴ Χχοονιὰ 1910---ΤἹ μὲ τὴν ἀπασχόληση τριῶν ψυχολόγων (ἑγὸς γιὰ τὶς ἐπαρχίες Λεμεσοῦ -- Πά- φου καὶ δυὸ ἄλλων γιὰ τὶς ὃ- πόλοιπες ἐπαρχίες). Φ Οἱ Σχολικοὶ Ψυχολόγοι ὑπάγονται στὶς Ὑπηρεσίες Καθοδηγήσεως καὶ Ἐπαγγελ. ματικοῦ Ποροσανατολισμοῦ καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς ϐ6 σήµερα ἀπασχολούμεγος δὲν ἔχει ὁ0- γαγικὴ θέση ὙΨνυχολόγου (οἱ 8 εἶναι διορισµένοι σὰν καθη γητὲς Ἑένων Γλωσσῶν καὶ ἡ Έκτη σὰν Ῥοηθὸς Ἐκπαιδευτι κοῦ Ψυχολόγον). ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑ ΜΗΝΑ Κρίναμε ἀναγκαῖο νὰ µελε τήσουµε τὴν συχνότητα τῶν παραπεμποµένων περιπτώσε- ων ἀπὸ τὴν κάθε ἐκπαιδευτι- κ δαθµίδα ξεχωριστὰ γιατὶ αὐτὴ ἡ µελέτη θὰ μᾶς δώσει πληροφορίες γιὰ τὴ φύση τοῦ συστήµατος σὲ κάθε 6αθμίδα ὕπως καὶ γιά τὸ θαθμὸ εὖπι- σθησίας του στά προθλήματα τῶν μαθητῶν. ᾿Απὺὸ τὴν ἔρει- γα. διαπιστώθηκε ὅτι παρατη- ρεῖται µεγαλύτερο ποσοστό παραπομπῆς τῶν εἰδικῶν πζο θληµάτων σὰν Δυμοτικὴ παρὰ σὰν Μέση. ι Πιστεύω ὅτι ἡ µεγαλύτερη συχνότητα παραπομπῆς εἶδι- κῶν προθληµάτων ἀπὸ τὰ Δη μοτικὰ ῥὲν μπορεῖ νὰ σηµαι- «Μὲ τὴ σημερινή µου εἶσή- Ψνχολόγους στὴν Ἐύπρο δί-- γει ὅτι στὴν πραγματικότητα οἱ µαθητες τῶν Δημοτικῶν ἀντιμετωπίζουν περισσύτερα προθλήματα ἀπὸ τοὺς µαθη- τὲς τῆς Μέσης ᾿Ἐκπαίδευσης. Καὶ τοῦτο γιατὶ, ἀπὸ τὴ µια, οἱ μαθητὲς ποὺ φοιτοῦν στὴ Μέση περνοῦν μιὰ πιὸ κρίσιμη καὶ προθληµατικὴ περίοδο, τὴν ἐφηδικὴ, καὶ ἀπὸ τὴν ἅλ λη τὸ σύστηµα τῆς Μέσης εἷ- ναι πιὸ δύσκαμπτο καὶ. πιεστι κὸ καὶ συνακόλουθα πιὸ πφρο- θλημµαταγόνο, Γιὰ νὰ ἐξηγη- δεῖ ἡ µεγαλύτερη συχνότητα ο Ἀπὺ τὶς κατώτερες κοινωνικὲς ο στ ροὶ «ἐκπαιδευτικὴ καθυστέοη- οἱ προβλη- ματικοί μαδητὲς Ὕ᾿ϱῤ“Ὑα παραπομπῆς προθληµάτων ἆ- πὺ τὰ Δημοτικά μποροῦν νὰ διατυπωθοῦν οἱ πιὸ κάτω ὁ- ποθέσεις 2 Ἡ φύση τοῦ συστήµα- τος τῆς Δημοτικῆς ᾿Εωπαίδευ σης (πιὸ εὔκαμπτο καὶ παιδο κεντρικὀ) κάνει τοὺς δασκά-- λους τῆς Δημοτικῆς πιὸ εὐαί- σθήτους στὰ προθλήµατα, 4 Στὴ Δημοτιὴ ἘῬκπαί- δευση τὰ προθλήµατα εἶναι σιὸ ἐμφανῆ λόγω τοῦ ὅτι τὶς περυσσότερες «φορὲς ἐπηρεά- ἕουν θεμελιαχὲς µαθήσεις (ᾱ- πάγνωση --- γραφὴ ---ἀριθμη πικὴ) ποὺ ἀποτυχία σ’ αὐτὲ- σηµαίνει γιὰ τὸ παιδὶ χοινω- γικὴ ἀναπηρία. ) Πολλὰ ἀπὸ τὰ ποοθλή- µατα τῆς Μέσης Εκπαίδει- σης δὲν φιάνουν στὸν Ψυχο- λόγο ἀλλὰ ἐξετάζονται στὸ ἑἐ- πίπεδο τῶν Συμθούλων Κα- θηγητῶν ἢ ἀκόμη. στὸ ἐπίπε- δο τῶν Ἡοηθῶν Διευθυντῶν ὑπὸ μορφὴ πειθαρχικῶν παρα πτωµάτωγ. Φ. Τὸ ἁμυντιὸ σύστημα τῶν μαθητῶν τῆς Μέσης Ἐν παΐδευσης εἶναι πιὸ τελειοποι ημένο (ἕνεχα τῆς ἡλικίας τους) γεγονὺς ποὺ τοὺς κάνει. πιὸ ἱκαγοὺς νὰ «κούθουν» τὰ προθλήματα τους, χω τὴν. γνώµη ὅτι ἡ πρώ τη καὶ ἡ τρίτη ὑπόθεση ἔξη- γοῦν σ᾿ ἕνα ἱκαγοποιητικὸ θα θμὸ τὴν παρατηρούμενη δια- φορὰ ὅμως χρειάξεταν,͵ μιὰ πιὸ συστηματική ἴἔρευνα γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ποιὰ ἀπὸ τὶς τὲσ σερεις ὑποθέσεις ἔχει τὴ µε- γαλύτερη ἑρμηνεντικὴ ἀξία. Ἔχουμε παρατηρήσει μιά σταδιακη αὔξηση τῆς συχνό- τητας παραπομπῆς εἰδικῶν πε ριπιώσεων κατά σχολικὴ χρο νιὰ, 'Ἡ αὔξηση αὐτὴ διαπιστώ θηκε τόσο στ Δημοτικὴ ὅσο καὶ στη Μέση ᾿Εκπαίδευση. Αν λάδουµε ὑπόψη µας ὅὕ- πι τὰ τελευταῖα χρόγια παραὰ- τηρεῖται μιὰ µείωση τοῦ ἀρι- θμοῦ τῶν μαθητῶν (ποὺ ὀφεί Ἱεται στὴν ὑπογενγητικότητα) ἅτι ἡ σχολικὴ χρονιά 80---δί δὲν ἔχει ἀχόμη τελειώσει καὶ ὅτι ἐπίσης φέτος ἡ λειτουρ- γία τῶν σχολείων δὲν ἦταν ὑμαλὴ λόγω διαφόρων συνδι- παλιστικῶν µέτρων τῶν ὅδα- σράλον «(καὶ τῆς Δημοτικῆς μαὶ τῆς Μέσης) ἡ πιὸ πάνῳ διαφαράἀ ἀποχτᾶ ἀκόμη µεγα λύτερη σημαντικότητα. . ΗΚΠΛΙΝΕΥΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΠΡΗΗ Ἡ γνώση τῆς συχνότητας «Περιπτώσεις µαθη- εἰδικὰ προθλήµατα στὰ σχολεῖα τῆς Κύπρου --- Στατιστικὴ τῶν εἰδικῶν προθλημότων µπο οεῖ νὰ μᾶς ὁδηγῆσει σὲ σὺμ- περάσματα σχετικὰ μὲ τὴν ἑ- κτάση τοῦ κάθε προθλήµατος καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὴν ἀντί Άηψη ποὺ ἔχουν οἱ δάσκαλοι γιὰ τοῦ τὶ ἀπατελεῖ πρόὀθλη- μα: ὢ Ἐκπαιδευτικὴ καθυστέ- 0ηση 39,005. Φ) Διάφορα νευρωτικὰ συν πτώματα : (ψυχαναγκαστικὲς συμπεριφορὲς, τελετουργικά, ἄγχος, σχολικὴ φοδθία κλπ) 15,100. : Φὢ Σχολική Δυσπροσαρμο- στία 10,100. ὢ Διαταραχὲς τοῦ Λόγου καὶ τῆς γλωσσικῆς ἐξέλιξης 5,000, ἳ ὢ Ἐνούρηση 4,ὅ50 ΟΦ) Λιαταραχὲς τῆς Διαγω- γῆς (ἐπιθετικότητα, ἀντικοι- φωνικὴ συμπεριφορά, κλοπὲς) 4,420 . ὢ. Ὑπερχινητικότητα ὅ,.ο Φ Ἐπιληψία 3,500 Ψυχοσωματικὲς διαταρα χὲς 2,176 ὢ Τάσεις καὶ ἀπόπειρες αὖ ποκτονίας 1,206: -..- Φ Άλλες διαναρ αχὰς-3λ,ὅσν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μὲ. τὸν ὅ- ση» ἐννοοῦμε τὴ σοδαρη κα- θυστέρηση στὶς διαδικασίες τῆς σχολικῆς μάθησης ποὺ κά γει τὸ παιδὶ ἀνύιανο νὰ παρα κολουθήσει τὸ ἐπίπεδο. τῆς τά ξης του. Συναντᾶται κυρίως μὲ πὴ μµοοφὴ. σημαντικῆς κα: θυστέρΏσης στὴν ἀφομίωση τῶν θεμελιακῶν µαθήσεων {(ἆ γάγνωση -- γοαφὴ -- ἆριθμη τικἡ). ΕΠΙΣΗΣ: Μὲ Ὥτὸν δρο «σχολικὴ δυσπροσαρµοστία» ἐννοοῦμε τὴν ἀπιτυχία τοῦ παι διοῦ νὰ προσαρμόσει τὴ συµ, περιφορὰ του ατὶς ἀπαιτή- σεις τοῦ σχολικοῦ συστήµατος καὶ συνακόλουθα στάσεις ἆρ- νητισμοῦ καὶ ἐχθούτητας πρὺς πὸ σχολεῖο. λΑπὸ τὴν ἀνάγγωση τοῦ πιὸ πιὸ πάνω πίνακα μποροῦν νὰ ἐξαχθοῦν τὰ πιὸ κάτω συµπε- ράσµατα: ι Ἡ ἐκπαιδευτικὴ καθυστέρη ση εἶναι τὸ πιὸ συχνὸ ποόθλη μα γνὰ τὸ ὁποῖο ξητεῖτα ᾗ Ῥοήθεια τοῦ Ψυχολόγου. Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ σύνολο τῶν ἐκπαιδευτικὰ κα- θυστερηµένων μαθητῶν που ἐξετάσαμε µόνο τὸ 2450 πα- ρουσιάζει καὶ πνευματικὴ κα: Βυστέρηση (τὸ 18600 ἐλαφοῇ καὶ τὸ 660 μέτρια). Μπορεῖ δικαιολογημένα λοιπὸν νὰ τε- θεῖ τὸ ἐρώτημα γιατὶ μιὰ τό- σο µεγάλη µάζα μαθητῶν κα- γογικῆς εὐφυίας νὰ παρονσια- ζει ἐκπαιδευτικὴ κἀθυστέρηση Φ Ὑπάρχει µεγάλος ἆἁοι- θμὸς παραπομπῶν προθληµά- των ποὺ «ἐγοχλοῦν» καὶ δνατα ράΐουν τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ σχολικοῦ συστήµατος ὕ- πως σχολικὴ δυσπροσαρμύ- στία, ὑπερκινητικότητα, ὅὃνα- ταραχὲς τῆς διαγωγῆς. Αν χωρίσουµε τὰ ἐἔξετα- σθέντα προθλήµατα σὲ ὃνο θασικὲς κατηγορίες ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν εἶνα, προθλήνατα μάθησης ἢ συμπεριφορᾶς καὶ συγκρίνουµε µπτὴν συχνότητα τους στὶς δυό ἐχπαιδευτικὲς ὀαθμίδες θά παρατηρήσουμε ὅτι στὰ Δημοτικὰ ὑπερισχύ- ουν ἐλαφρὰ τὰ: προθλήµατα μάθησης ἐνῶ στὴ Μέση Ἐκ- παίδευση ὑπερισχύουν κατὰ πολὺ τὰ προθλήµατα συµπερι- φορᾶς. « Συγκεκριµένα: Στὴ Δημο- πικἡὴ τὰ προθλήµατα μάθησης εἶναι 51.450 καὶ συμπεοιφορᾶς 48,650 ἐνῶ στὴ Μέση τὰ ποο- θλήµατα µάθησης εἶναι οἳ, 860 καὶ συμπεριφορᾶς τ2,200. Ἡ μεγαλύτερη ουχνότητα διαταραχῶν συμπεριφορᾶς στὴ Μέση μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ μὲ τὴ θέση ποὺ ὑποστήριξα στὴν ἀοχὴ τῆς μελέτης µου δηλαδη ὅτι οἱ μαθητὲς σ) αὐτὴν τὴ θαθµίδα πεονοῦν μιά πιὸ κχοί- σιµη περίοδο τῆς ἀνάπτυξης τους καὶ θρίσκονται σ’ ἕνα ἐκ παιδευτικὸ σύστημα πιὸ πιἒ- στιχὸ καὶ ἀνταγωνιστικὸ. Ἡ μεγαλύτερη συχνότητα προθληµάτων μάθησης στὰ Δημοτικὰ μποοεῖ νὰ ἑρμηνενυ- τεῖ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ προ ὑλήματα αὐτὰ εἶναι πιὸ ἐμ- φανῆ στὰ Δημοτικὰ ἐπειδὴ πρὀνειται γιᾶ ἀποτυγχία σὲ θε μελιακὲς µαθήσεις. µατα μαθητὼ ΣΛΒΕΑΤΟ 9 ΜΑ ΓΌΟΥ 1581 .--ᾱ----------- νΥ ΗσΤει Παιδιὰ ἀπ' ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις. Απ΄ αὐτὰ τὰ προῦ]ηματικά προέρχονται κυρίως ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ τὴν ἐπιστημονιχὴ Φιλολο γία ἀφθονοῦψ. οἳ μελέτες καὶ οἱ ἔρευνες πάνω στὴ. διαφορι κὴ ψυχολογία τῶν δύο φύλῶν. Σὲ παγκόσμια καλίµακα δύο θιθλία. ἀποτελοῦν πολύτιμα εὐ γαλεῖα μελέτης πάνω σ᾿ αὐτὸ τὸ θέµα γιατὶ θγάζουν τὰ συ περάσματα τους ἀφοῦ συγκοί νουν τ) ἀποτελέσματα μιᾶς πλατιᾶς θυθλιογραφίας: “Τ1ο ἁἀθνθ]ορπιθσηί. οἱ 80χ ἀἰῄοθτθπσες’ Εξ. δ. ΜΑΔΟΓΟΟ ΒΥ, «:ΘΒιαπίοάἀ ᾖπίνθτηιΥ Ῥτθεε 1966 --- 'Τμο ΡςΥο]ο- 1οσγ οἱ. 8εχκ ἀἱίοτοπσες Ε. Ε. ΜΒΟςσΟΒΥ τ 1ΔΟΚΙΙΝ, βιαπίοτὰ . Ὀπίνου- ο 5ἱἳΥ. Ῥτοςς, 1374. . Οἱ Φυγγραφεῖς τῶν Φθὲθλί-πῶν φύλ ΐναι: ἩΝ- Διατάροχέςρή τοῦ Λόγουξ ων αὐτῶν ἔθγαλαν τὰ 38 κά τω συμπεράσματα: Ὠδδά ΠΡΩΤΟ: Οἱ μόνες: ὄναφο- οὲς, κιν’ αὐτὲς ἐλαφοὲς χωρὶς νὰ: ἰσχύονν σ) ὅλες τὶς. ἡλικί- ες, ποὺ παρατηροῦνται πράγ- ματι μεταξὺ πῶν δυὸ φύλων εἶναι: ὢ Ἡ γλωσσικὴ ἀνωτερότη τα τῶν κοοιτσιῶν ποὺ ἰσχύει . µόνο γιὰ δυὸ περιόδους τῆς ζωῆς (μιὰ πρόωρη μάθηση τῆς γλώσσας καὶ μετὰ τὰ 11 χρόνια μιὰ μικοὴ ἀνωτερύτη- τα σὲ μερικὰ γλωσσικὰ τὲστ) Φ Ἡ ἀνωτερότηία τῶν ἆᾱ- γοριῶν στὴ χωροοπτικὴ ἱκανό τητα στὴν ἐφηθικὴ καὶ ἀνή- λικη ζωὴ. ὢ Ἡ μαθηµατικὴ ἀνωτερό πητα τῶν. ἀγοριῶν (πολὺ µι- κρὴ διαφορά ἡ ὁποία ποικίλ λει ἀπὸ πληθυσμὸ σὺ πληθυ- σμὸ). ΔΕΥΤΕΡΟ: Οἱ ἐλαφρὲς αὐτὲς διαφορὲς µμεταξὺ τῶν δυὸ φύλων μποροῦν ἐξ ὁλοκλὴ ϱου νὰ ἐξηγηθοῦν ἀπὸ τὶς πε οιθαλλοντικὲς συνθῆκχες (Χοι- γωνικοπολιτιστικἁ στερεότυπα καὶ ρολόι τῶν δύο φύλων) Τὰ ἐγχειοίδια ποὺ παραθέ- σαµε πιὸ πάνω ἀσχολοῦνται µόνο μὲ τῆν Ψυχολογία καὶ δὲν ἀναφέρονται καθόλου στὴν Ψψυχαπαθολογία τῶν φύ- λων, Δὲν γνωρίδουµε ἐξ ἆἄλ- λου νὰ ὑπάρχει κανένα ἀνάλο Ύο συνοπτικὸ ἐγχειοίδιο πάνω στὴν διαφορικη Ψνχοπαθολο- γία τῶν φύλων. Ἡ τελευταία καὶ µεγαλύτερη ἔθευνα ποὺ ἔγινε πάνω σ᾿ αὐτὸ τὺ θέµα εἶναι τῶν Γάλλων Σ. Λεμπο- δίκι καὶ ἵ. Σσάΐλαντ ποὺ πα ρουσιάστηκε στὸ τελευταῖο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψνυχολο γίας τοῦ Παιδιοῦ (1:-β Ἴου- λίου, 1919, Παρίαι) τὸ ὁποῖο κώ ἔγινε µέσα στὰ πλαίσια τοῦ Διεθνοῦς Έποαυς Παιδιοῦ. Ἡ ἔρευνα ἀφοροῦσε Τ,ῦδὸ παιδιὰ ποὺ ἐξετάστηιαν στὸ Κέντρο Άλφρεντ Μπάϊνετ ἆ πὺ τὸ 1965 µέχοι τὸ 1911. οἱ ἐρευνητὲς ἀνάφεραν φὰ πιο κάτω: Ἱ ΠΡΩΤΟ: Στὴν παιδικὴ Φυχοπαθολογία, σὲ παγκύ- σµιο ἐπίπεδο, ἡ ἀντιπροσώπευ ση τῶν ἀγοριῶν παραμένει ἀ Ναμφισθήτητα ἀνώτερη ἀπὸ αὐτὴ τῶν κοριτσιῶν παρόλο ποὺ τὶς τελευταῖες δεκαετίες παθατηρεῖται μιὰ σημαντικὴ ἐξέλιξη. Σήµερα σὲ παγχό- σµια κλίμακα τὰ ποσοστὰ τῶν φύλων στὶς παιδοψυχιατρικὲς παθήσεις εἶναι: ᾽Αγόρια 668, κορίτσια 338 ἐνῶ μόλις πρὶν μερικὲς δε- καετίες ἦταν δ0χάγόρια καὶ 208 κορίτσια. 'Ἡ ἔρευνα τοῦ Κέντρου ᾿Αφρενι Μπάϊνετ ἔδειξε 62 ἀγόρια καὶ ὁδὴ κορίτσια. ΔΕΥΤΕΡΟ: Ἡ ἀντιπροσώ πευση τῶν ἁἀγοριῶν εἶναι µε γαλύτερη σὲ ὅλες τὶς παιδο- ψυχιατρικὲς παθήσεις ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὑστερία καὶ τὴν ᾱ- γορεξία. : Θὰ προσπαθήσουμε τώρα γά, παροωσιάσουµε τὰ δικά µας εὑρήματα πάνω στὴ δι αφορικὴ Ψωχοπαθολογία τῶν φύλων γιὰ νὰ δοῦμε ἂν συµ φωνοῦν μὲ τὰ ἀγάλογα εὖ- ρήματα σὲ παγκόσμιο ἐπίπε δο. ᾿Απὸ τὶς 86ἱ εἰδικὲς πε- απά 6. Ν. ἀπὸ τὶς κατώτερες τάξεις. Ριπτώσεις ποὺ ἐξειάσαμε τὰ τελευταῖα τέσσερα µΧρόνια στὰ σχολεῖα τῶν ἐπαρχιῶν Λεμεσοῦ καὶ Πάφου οἱ 5ἱ2 ἦταν ἀγόρια καὶ οἱ 245 κο- ρίτσια. Δηλαδὴ ἡ ἀναλογία εἶναι ---2Αγόρια 67,24 τῶν ἑξε- τασθέντων -.. ---Ῥορίτσια 32,80 τῶν ἑ- τασθέντων. Τὸ ποσοστὸ τῶν εἰδικῶν προδληµάτων κατὰ ἐκπαιδευ τικὴ δαθµίδα εἶναι Δηµοτι κή:. Κορίτσια 3200 καὶ ἀγό- ρια όδη. Μέση: Κορίτσια 340 καὶ ἀγόρια 6ό0. Τὸ ποσοστιὸ τῶν φύλων εἶναι σχεδὸν τὸ ἴδιο καὶ στὶς δυὸ δαθµίδες τῆς ἐκπαίδευ- σης μὲ μιὰ ἐλαφρὰ µεγαλύ- τερη ἀντιπροσώπευση τῶν) κοριτσιῶν στὴ Μέση ᾿Εκπαί δευση. : Ἡ ἀναλογία σὲ ποσοστὸ . Ἅτω) ο καὶ τῆς γλωσσικῆς ἀνάπτυ- ξης 88 ἀγόρια 1260 κορί-. πσια. γῆς (ἐπιθετικότητα --- Άντι κοινωγικἡ συμπεριφορά, ἆχλο πὲς) «δΙ᾽ ἀγόρια 1530 κορί- τσια. ---“Διαταραχὲς τῆς Κιγητι- χότητας 878 ἀγόρια 194 κο- ρίτσια. ---Ψυχοσωματικὲς διαταρα χὲς (ὑστερικὲς, σωµατοποιή- σεις) 208 ἀγόρια 808 κορί- τσια. ---᾽Αγορεξία 133 ἀγόρια 873 κορίτσια. γάρ --Ἐνούρηση ᾖΤόδ ἁἀγόρια 2498 κορίτσια. --'Ἐκπαιδευτικὴ καθυστέ ρηση 70 ἀγόρια 3000 κορί- τσια. --᾿Επιληψία 620 ἀγόρια 38ύ κορίτσια, Π) ΕΙΘΡΛΙΣΙΛ ΤΑ ΟΡΙΑ Ἡ ἀνάγνωση τοῦ πιὸ πά- γω πίνακα μᾶς ὁδηγεῖ στὰ ἀκόλουθα συμπεράσματα: ΠΡΩΤΟ: Ἡ ἀναλογία τῶν ψυχοπαθολογικῶν διαταρα- χῶν στὰ δύο φύλα εἶναι σχα δὸν ἡ ἴδια ποὺ παρατηρεῖ- ται σὲ παγχόσµιο ἐπίπεδυ. ΔΕΥΤΕΡΟ: Ὅπως αὶ ἡ µελέτη τῶν Σ. «Αεμποδίκι καὶ Κ. Τσάϊλαντ ποὺ ἀνα- φέραμε πιὸ πάνω, ἡ ἆντι- προσώπευση τῶν ἀγοριῶν εἶ ναι πολὺ µεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴν τῶν κοριτσιῶν σ᾿ ὅ- λες τὶς παιδοφυχιατρικὲς δι- αταραχὲς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὅ- στερἰα καὶ τὴν ἀνορεξία. Γιὰ νὰ ἑρμηνευθεῖ τὸ γε- γογὸς τῆς μεγαλύτερης ἀντι προσώπευσης «τῶν ἀγοριῶν στὶς παιδοψωχιατρικὲς δια- ταραχές ἔχουν τεθεῖ ἀπὸ δι άφορους εἰδικοὺς οἱ πιὸ κά τω ὑποθέσεις: 1) ᾿Ενῶ οἱ διαταραχές εἷ- ναι ἰσότμα διανεµηµένες καὶ στὰ δυὸ φύλα ἀνησυχοῦ µε περισσότερο ἀπὸ τὶς δι- αταραχὲς τῶν ἀγοριῶν. 2) ᾿Αφοῦ οἱ ἔρευνες ἔδει- ξαν ὅτι ἡ µεγάλη διαφορά, στὴ συχνότητα τῶν παιδοψυ χιατρικῶν διαταραχῶν, µετά ξὺ τῶν δύο φύλων στὴν παι δικἠ ἡλιχία, μειώνεται στὴν ἐφηδία καὶ σχεδὸν ἐξαφανί- ζεται οτἠν ἐνήλικη ζωὴ τό- τε θὰ πρὲπει ἡ ἴδια ἡ παι- δοψωχιατρικἠ ἐξέταση νἆναι ἀνεπαρκής. Δίνουμε δηλαδη περισσὀτερη σημασία στὶς ἐμφαγεῖς καὶ θορυδώδικες δι αταραχὲς τῶν ἀγοριῶν ἐνῶ συχνὰ δὲν καταφέρνουµε νά διαγνώσουµε τὶς ἐσωτερινο- ποιηµένες καὶ σιωπηλὲς δια ταραχὲς τῶν ποριτσιῶν. 3) Τὸ ἀγόρι εἶναι διολο- γικὰ καὶ ἀναπτυξιακὰ πιὀὸ εὔθραυστο ἀπὸ τὸ κορίτσι. Ἡ. ὑπόθεση αὐτὴ ἐνισχύεται μὲ τὸ Λεμποδίκι ἀπὸ τὸ µε- Υγαλύτερο ποσοστὸ πρὸὀ---, περι-- καὶ μεταγεννητικῆς θνησιμότητας στὰ ἀγόρια καθὼς καὶ μὲ τὴ µεγαλύτε- ρη στ ἀγόρια συχνότητα ὀργανικῶν παθήσεων καὶ εἴσ δοχῶν στὰ Νοσοκομεία. ως ο διαταραχὴς ---“Διαταραχὲς τῆς Διαγω-- 4) Ἡ µεγαλύτερη ψυχοπα θολογία στὸ ἀγόρι εἶναι γε- γονὸς ποὺ ἐξηγεῖται κοινωνι κο-- πολιτιστικά: Τὰ ἀγόρια μεγαλώνουν σὲ μιὰ κοινωγία. ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπὸ αὐτὰ ἐπιθε τικές, ἐνεργητικὲς καὶ ἀντα-. γωνιστικὲς συμπεριφορὲς ἕἔ-. νῶ παράλληλα τὰ κοριτσια ζοῦν σ᾿ ἕνα περιδάκλον προ στατευτικὀ περιμένοντας νὀ περάσουν ἀπὸ «τὴν προστα- σἱα τοῦ πατέρα στὴν προστα οἷα τοῦ συζύγου. Προσωπικὰ ἔχω τὴν ἄπο- φη ὅτι οἱ ψυχο--κοίνωγικο---. πολιτιστικοὶ παράγοντες ποὺ ἀναφέρονταιν στὶς ὑποθέσεις, Ι, 2 καὶ 4 ἐξηγοῶῦν σὲ ἵκανο ποιητικὸ δαθμὸ τὴν παρατη ῥούμενη διαφορὰ στὴ συχνό- τητα τῶν παιδοφυχιατρικῶν' διαταραχῶν στὰ δύο φύλα] ἔτσι ποὺ ἡ προσφυγἡ σὲ δι ολογικὲς ἐξηγήσεις νὰ μὴ: Χρειάζεται, Πιστεύω ἐπίσης! ὅτι ο βθαρτη ὕπθθεση ἔχει] ξία καὶ ἐξηγᾶ 'ἐπίσης τὴν πα ρατηρούμενη τελευταία αὔξη ῥατηρούµενη τελευταίτ. αὔξη ση τῶν παιδοψωχιατρικῶν. δι, αταραχῶν στὰ κορίτσια ἡ ὁ-' ποία συµδαδίζει μὲ τὴν τά- ση γιὰ χειραφέτηση τῆς γν. ναΐκας καὶ τὴν ἐξέλιξη στὰ] φυλετικά στερεότυπα, 01 ΜΑΤΨΤΕΡΗ, ΤΑΞΗΣ Μιὰ πληθώρα ἐρευνῶν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο “ἔχει δεί ξει ὅτι τόσο ἡ σχολικἡ ἆπο- τυχία ὅσο καὶ οἱ διάφορες φυχικὲς διαταραχὲς σύναν- τῶνται σὲ µεγαλύτερη συχνὸ τητα στὶς κατώτερες κοίνω- γιο --- οἰκονομικὲς τάξεις. Γιὰ νὰ δεδαιωθοῦμε ἂν οὓ- τὸ συμδαίνει καὶ στὸν πλη- θυσμὸ τῶν περιπτώσεων ποὺ μελετοῦμε διαχωρίσαµε τρεῖς κατηγορίες ἐπαγγελμάτων τοῦ οἰκονομικοῦ ὑποστηρι-. κτῆ τῆς οἰκογέγειας: 4) Χειρωνακτικά: Σ᾽ αἲ- τὴ τὴν κατηγορία κατατά- χθηκαν τὰ ἐπαγγέλματα γιὰ τὴν ἄσκηση τῶν ὁποίων ᾱ- πωιτεῖται περισσότερη χΧείρω-. νακτικἡ ἐργασία ὅπως ἐν-. ὙΥάτης, γεωργός, ψαράς, 6ο σχκός, ὁδηγὸς κλπ. ϐ) Μὴ Χειρωνακτικά: ὮἘ- δῶ κατατάχθηχαν τὰ ἐπαγ- γέλματα γιὰ τὴν ὅσκηση τῶν ὁποίων δὲν ἀπαιτεῖται περισσότερη Χειρωνακτικὴ ἐρ γασία, ὅπως ὑπάλληλοι (ἴδι ωτικοὶ καὶ δημόσιοι), ἐἑλεύ- θεροι ἐπαγγελματίες, αχατό- στηµατάρχες, ἐπιχειρηματί- ες κλπ. Υ) Αεργοι ᾿Εδῶ πρόκε: ται κύρια γιά ἄεργους )όγω σωμµατικῆς ἀναπηρίας, Ψώχο- «πάθειας, γιὰ οἰκογένειες τὶς ὁποῖες ὁ πατέρας ἐγχατέλει ψε, πέθανε ἢ ἀγνοεῖται καὶ στὶς ὁποῖες ὁ οἰχονομικὸς! ὁποστηρικτὴς τῆς οἰκογένει-: ας, ἡ µητέρα, δὲν ἐργάζετοι καὶ συνήθως παίρνει. κάποιο᾽ θοήθηµα ἀπὸ τὴν Κυδέρντ ση. Μελετώντας ἳ ἵ τοὺς σχετι- κοὺς πίνακες διαπιστώθηκε ὅτι: ατᾶ Ἡ συντριπτικὴ πλειοφη φια.. τῶν «προθληματικῶν μαθητῶν» προέρχεται ἀπὸ τὶς κατώτερες κοινωνικὲς τή- ξεις. Αὐτὸ παρατηρεῖται τό- σο στὴ Δημοτικὴ ᾿Εκπαίδευ ση (81,500 τοῦ συνόλου τῶν εἰδικῶν περιπτώσεων) ὅσο καὶ στὴ Μέση ᾿Εκπαίδευση (7510 τοῦ συνόλου τῶν εἶδι- κῶν περιπτώσεωγ). --“Στὴ Μέση ᾿Εκπαίδευση τὸ ποσοστὸ τῶν εἰδικῶν πε- ῥιπτὠσεων ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς κατώτερες κοινωνι- κὲς τάξεις μειώνεται κατὰ Ὃ Β σὲ σχέση ἁ τὸ ἁνά)ο- Ὁ ποσοστὸ στ Δημοτική, Ἡ. διαφορὰ αὐτὴ μεταξὺ τῶν συχγοτήτων (στὴ Δημοτικὴ καὶ στὴ Μέση) εἶναι στατι- στικἁ σηµαντική. Τὸ φαινο- µενο αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐξηγη θε ἂν λάδουμε ὑπόψη µας Ότι στη Δημοτικὴ ᾿Εκπαίδευ ση, παρουσιόζεται πολὺ µε- Υαλύτερος ὁ ἀοιθιός προ- 6 ΣΤΗΝ 7η ΣΕΛΙΔΑ ΛΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ Τ0 ΛΚΕΛ ῥαλέα ὁμάδα ποὺ εἶχε τὴν τόλμη νὰ ταράξει τὰ Ἡ ἀΑΕΙΛΙΝΗ Καθημερινὴ ἀδέσμεστη ἀπογεσματινὴ ἐφημερίδα Ρ Ν λἰμνάαςοντα νερὰ τοῦ τόπου ὶ. νὸ ύ ώμμᾶ αν. : χαι νὰ Ἱἱδρύσει τὸ ΑΚΕΧ». λίγα χρονια ἀργότερα ὁ κ. λαδᾶς εἶχε νανα την τόὀλμῃ νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ χόµµα λό- γω διαφωνιῶν. Τρεῖς δεκαετίες ἀκνριθῶς μετὰ τὶς τολμηρὲς αὐτὲς ἀποφάσεις του. ὁ κ. Δαδᾶς, τὸ «κρραλέον αὐτὸ «μέλος» τῆς τότε ἐπαναστατικῆς ὁμάδας συνέέαλλε χι αὐτὸς στὴ διατήρηση ναὶ δι- κιώνιση ἑνὲς νέου πιὸ χαταβλιπτικοῦ Φάλτου. Τὸ 1977, ὁ κ. Ἀαδᾶς ὑποψήφιος τοῦ ΔΗ.Κο, πριµοδο- τήθηχε καὶ ὑποστηρίχδηκε ἆ πὸ τὁὀ ΑΕΕΑ γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ Βουλευτής. ) ΕΤΟΣ 109 -- ΑΡ. ΦΥΛΔΟΥ 106 -- ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΤΟΥ 1981 -- Τιμὴ 75 µίλς -- Τηλ. ἡμέρας 45710, νύκτας 4799Ι ᾖ Ποιά εἶναι ἡ Ἀρχή 'Ο Γενικὸς Εἰσαγγε- λέας τῆς Δημοκρατίας | δήλωσε ὅτι δὲν εἶναι ὁ ἁρμόδιος γιὰ νὰ διατά- ξει ὅπως τεθεῖ σὲ διαθε- συµότητα ὁ κ. Μ, Χρι- στοδούλου, ἀλλὰ ἡ ἁρ- µόδια ἀρχὴ ποὺ τὸν διό ΤΟΡΠΝΒΡΙΤΗΣ: Πὲν πρύ- κειται υή τὸ 1977 δὲν εἶχε τὴν τόλµη νὰ πεῖ χαθαρὰ καὶ νὰ ἀρνπθεῖ τίμια νὰ δεχθεῖ τὴν φῆφο ἐκείνων που γιὰ 30 χρόνια διατηροῦν χαὶ συντηροῦν τὸ πιο Ἀκταθλιπτικὸ Χατεστημένο. Καὶ συµόάλλουν στη δικιώνιση τοῦ τέλµκατος, στὰ πολιτικὰἀ πράγµα- τα του τόπου. Τὸ 1977 ὁ κ. Δαδᾶς εἴχε λησμονή- σει τὴν «τόλμη» ποὺ ἔδειξε τὸ 1940. Καὶ ἔνυψε τὸν αὐχενα γαὶ ἔγινε χαλὶ γιὰ νὰ περάσει ὁ ΑΚΕΙικὸς ἐτσιθελισμὸς. Φ ΥΠΟΥΡΡΟΣ Οἰχονομικῶν κ. Αὐξεντίον νῄτησε ἐπισήμως τὴν ᾱ- µεση ἀπομάκρυνση τοῦ Διενθυντῃ τοῦ σεως, λόγω ἀρνήσεως τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ νὰ προχωρήσει στὴν ἀντι- µετώπιση τοῦ θέµατος. Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριῶν Μιλτιάδη Χριστοδούλου. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς συ- ναδέλφου «Σημερινῆς» ἡ ἀξίωση τοῦ κ. Αὐξεντίου ἔχει δημιουργήσει µικρή ακρίσην στούς κόλπους τῆς Κυθερνή- Στὸ μεταξὺ, ὁ κ. Αὐξεντίου ἔχει εἰδοποιήσει τόν Διευδυντή τοῦ ΤΑΠ ὅτι δὲν θὰ πληρώνονται πιὰ λογαρια- σμοὶ τοῦ κ. Χριστοδούλου γιὰ παρα- στάσεις χαὶ αφιλοξενίο». Ν 2 ΣΗΜΕΡΑ ὁ κ. Δαδᾶς εἶναι ὁ Κοινοδουλευτι- κὲὸς Ἐκπρόσωπος τοῦ ΔΗ.ΚΟ. Αὐτὸ τὸ κὀ ἐ ο ΑΦκεκλή, ὄμμα δὲν ρ Ἀπομλείει μετεκλογικὴ αύμπραξη μὲ τὸ ΑΚΕΛ. καλύψω Βς πθμν -ὖν Κωδε Δέν ἀπονλείεται. λοιπόν, ὁ κ. Δαδᾶς ποὺ ἀνκχδεί- ὢὠτούμε την υδέρ- χθηχε ξουλευτῆς μὲ ΑΚΕΙικὲς φήφους νὰ ἀνέλθει πρι. εἶναι λαρχὴ καὶ στὸ ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Ἠουλῆς πάλι μὲ οὐ, ὁ ἡ ᾽Αρχὴ ἠπολύτως καμένα Ὅ . κ στ , κω ρ φ α- ὑποστήριξη τοῦ χκομμουνιστικοῦ τούτου κόμματος. Γιατὶ δὲν τὸν θέτει σὲ ΣΤΗ ϐ Μ. ΝΡΙΣΤΟΛΟΛΟΙ ὍὉ Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου ἄημοσί- 4/ β Η μεταστροφη του ἀνδρὸς εἶναι ἐκπληκτική. Εἷ- διαθεσιμότητα μέχρι ναι ὅμως καὶ ἀποχαλυπτικὴ τῆς νοοτροπίας χαὶ συμπληρώσεως Ἅἡτῆς ἆᾱ- τῆς ἀρχομανίας ἐχείνων ποὺ φιλοδοξοῦν νὰ μᾶς στυνομικῆς ἔρευνας Καὶ κνξερνήσουν. ᾿ κάτι ἄλλο. ᾽Απὸ ποῦ πληρώνεται τὸν µμισθὸ ϱ ΚΟΙΝΟΡΒΟΥΔΕΥΤΙΚΟΣ Ἐκπρόσωπος τοῦ του ὁ κ. Χριστοδούλου ΔΗ.ΕΟ παραδέχξηχκε ὅτι τὸ 1976 ἡ σύμπραξη τὸν λεγομένων «δημοκρατικῶν. πατριωτικῶν χκομµά- των» ἔγινε μὲ στόχο νὰ ἀποιλεισθεῖ ὁ ἄημοχκρα- τιχὸς Συναγερμὸς ἀπὸ τὴ Βουλή. Αρα, παραδέ- Χεται καὶ εὐλογεῖ τὸ ἐχλογικὸ ἁτόπημα γχαὶ τὸ πολιτικὸ πραξικόπημα ποὺ ἐμπόδισε μὲ τὸν πιὸ ἀντιδημοκρατικὸ τρόπο τὸ ἕνα τρίτο τοῦ λαοῦ νὰ ἐππροσωπηθεῖ στὴ Ἡσυλή. Δέν μπορεῖ ὁ κ. Ἀαδᾶς νὰ εἶναι εἶναι εὐτυχὴς γιὰ τὴν ὑποστήριξη ποὺ πῆρε ἀπὸ τὶς λαϊκομετωπικὲς δυνάμεις. ΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ων Πλπροφοριῶν Μιλτιάδης Χριστοδούλου Θέματα ποὺ ἐνδιαφέρο Ὅ Διευθυντὺς τοῦ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Λλασδᾶ ὅπως καὶ ὅλων ἐκεί- Λ ὁποιοσδήποτε ἄλλος ὑπάλληλος τοῦ ὅλους προσφέρει καὶ σή- νων ποὺ ἔγιναν γεφύρι γιὰ νὰ περάσει ὁ ΑΚΕΛικός Ε.Ο. ποὺ θὰ διαπιστωθεῖ ὅτι εἶναι ὑπεύ- Γραφείου Δημοσίν µερα στούς ἀναγνῶστες της ἡ «δειλινή». Θέμοτα ὁδοστρωτήρας εἶναι χαρανκτ ή τῇ ῆ 5 χαρ ηριστική τῆς πολιτικῆς γιὰ ὁλόκληρο τὸ Σαδδατο- θυνοι γιὰ ἀτασθαλίες ἃ γιὰ κατάχρηση ων Πλπροφοριῶν ἠποδει- ἄγνοιας καὶ µωρίας αὐτῶν ποὺ φιλοδοξοῦν νὰ σν- σ . ῃ νεχίσουν νὰ κυθερνοῦν τοῦτο τόν τόπο. Μὲ τὴ έξουσ ας θὰ προσαχθοῦν ἐνώπιον τῆς Ἆι- Μιλτιάδης Χριστο- Ὅ ὅταση καὶ την συμπεριφορά τους διευκθλύνουν τά ποσυνης. ώλ. Π 2η Σελίδα: αι οπθονώ, απάδνς Καὶ οραδκιάνεον αἲν ὕλοπομτκα. Τὴν κατηγορηματικὴ αὐτὴ δήλωση ἕ- δούλου. Στὸ Τμ : ρειοι ἴπποι τοῦ ΑΚΕΛ. Ἑνός καµε πρὸς τὴ «Π)) ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας μα πνὸ ράσα, Νὲ Πειράγµατα χόμµατες ποὺ ἀντιπροσωπεύει χαὶ στηρίζει τὸ πιό ἀντιδραστικό χατεστηµένο. Καὶ ποὺ ἐπιμένει στὴ Νε Χρονογράφημα τῆς Δημοκαρτίας κ. Τορναρϊτης, ὁ ὁποῖος ται διεξάγεται µε Αὲ Πολιπικὴ Αειλινή κθεῖ διατήρηση ἑνὸς πυπριακοῦ δαλτότοπου γιὰ τὴν ἑ- ταυτόχρονα ὑπογράμμισε ὅτι δὲν πρό- ἁστυνομικὴὰ . μμ τοῦ ὁποίου κάποτε εἶχε τολμήσει ὁ χ. Ἆα- κειται νὰ καλύφει κανένα. Ἡ δικαι νοδοας / α . κ γάλπ τ ΑΔ ᾿Ἐκδηλώσεις δᾶς, νὰἁ ἀγωνισθεῖ... ι . ᾿ ) . στε, : ς πει Ι τόνισε, θὰ ἀκολουθήσει τὴν πορεία της). ευχή ἔρευνα ὕστερα 3η Σελίδα: ος Παράλληλα ὅπως γεάφει ἡ πρωϊνἠ συνά- πὸ καταγγελίες , ὄελφος «Ώμερινὴ» ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Νε Σχόλια ζήτπσε ἐπισήμως τὴν ἄμεσπ ἀπομάκρυνσπ τοῦ κ. Μιλτιάδη ἐνῶ ταυτόχρονα τὸν εἰδοποίπσε ὅ- λογαριασμοί του γιὰ γιὰ ἁἀτασθαλίες, . ο πο. Ακ Εν κσόώνοκσς ορ ως ῥλειοο Ἑο ἁκεοεκοδρ δα ΨΕΣ ΛΛΕΤΑΞΥ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ Ἡξ Γεγονότα καὶ Απόψεις τι δὲν θὰ πληρώνονται οἱ 6η Σελίδα: Τµήµατος ᾿Ανιχνεύσεως Ἐγ- κληµάτων ἐργάζεται ἐντατι κἁ καὶ ἐπί εἰκοσιτετραῷ- Ρου σχεδὸν δάσεως γιὰ πλή- Ρη διαλεύκανση τῆς ὑποθέ- σεως, . Ὅ Γενικς Εἰσαγγελέας πρόσθεσε ὅτι ἡ ᾽Αστυνομικὴ ἔρευνα καλύπτει ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ Γραφείου Δημο- σίων Πληροφοριῶν καὶ ἔχει νὰ ἐξετάσει σωρεία ἐγγρά Φων καὶ. ἄλλων τεκμηρίων. ΄ Αὐτὸς, εἶπε ὁ κ. Τορναρί- της, εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχει καθυστερήσει ἡ συμπλήρωση τῆς ᾿ΊΑστυνο µικῆς ἔρευνας. Μετὰ τὴ συμπλήρωση τῆς ἔρευνας θὰ ὑποθληθεῖ πρὸς τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα ὁ Φάκελλος τῆς ὑποθέσεως γιὰ γνωμοδότηση. Ὁμηπρικὰ Όὥππ μ---μξμξμξμωμαμαιμμα παπα . ποστ ἃ συμπλοκὰ Αν τσς Ἀπάντηση Κληρίδη πρὸς συκοφάντες |.ὼ 8ε Οἱ Γαλλικὲς ἐκλογὲς Δὲ Στρατόπεδα συγκεν- πρώσεως στὴν Τουρ- κία. μὲ εἴκοσι τραυματίες οτἠ Λευκωσία ΑΝΑΣΙΑΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΙΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 6η Σελίδα: 4 Τὸ σχολεο νἁ προ- σαρμοστεῖ στὸ παιδί τῶν τετελε- :ομένων [τῆς εἰσβολῆς Συναγερμὸς Τη Σελίδα:' ἃε ᾽Αντισύλληφη -- Σέξ καὶ φαγητό ἐν- διαφέρει τούς Ἕλ- Ὀμπρικὰ συμτιλοκὰ μὲ εἴκοσι καὶ πλέον ληνες. - τραυματίες συγκλόνισε ψὲς ὁλόκλπρο τὸ κέν- τρο τῆς Λευκωσίας. Ἡ συμπλοκή, ποὺ ἔγινε με- ταξὺ Καναδῶν καὶ Βρεττανῶν στρατιωτῶν τῆς Διεθνοῦς Δύναμπς καὶ Ἑλληνοκυτρίων πολιτῶν ἄρχισε ἀπὸ τὴ γνωστὴ δισκοθήκη «Στιάϊΐτερ» ἑ- δη Σελίδα: ωμω ν Η ΔΙΑΘΕ ) ΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ («Ὁ Δημοκρατικὸς οὐδέποτε Ἡς ᾽Απόπειρα δολοφο” παςςτ ο ος αξ, Ἑλάπ δισκοβήκσι καὶ πα γή” κα ὃν, κ αβναρίτης εἶπε δέχθηκε ἣ θὰ δεχθεῖ τὰ τετελεσµένα .τῆς εἰσ- [. μπα τοῦ τν μι Ρω ορ ο δν εἶναι εν ὴν εὀρλοδιό θολῆς κι οὐδέτατε ϐθ᾽ ἀπεμπολήσει τὸ να 9η Σελίδα: Γιὰ τὴν ἀποκατάσταση ᾗ ον εν σνει Ὅπιος 4 ρετο δικαωώμα τῶν προσφύγων γιά ιστρο' ' τῆς τάξης παρέστη ἀνάγκηῇ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ μα ά Ὃ ο μα δη] στὶς πατρογονικὲς ἑστίες», τόνισε ὁ Πρόεδρος νὰ κληθη ἀπόσπασμο τῆς Μο ΑΝΕΡΓΩΝ µοσίων Πληροφοριών, «ἀλλὰ ἡ | τοῦ Δπμοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Γλαῦκος Κλπ Νὲ Μιὰ ὁλόκληρη σελίδα γάδας ᾽Αμέσου Αράσης. ᾽Αρχὴ ποὺ τὸν διόρισε στὴ [ί οἶδης μιλώντας χθὲς σὲ περιφερειακἠ συγκέν- γιὰ τὴ Γυναίκα Δύο ἀπὸ τοὺς τραυµατι- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ θέση ποὺ κατέχει. τρωση -στὸ Δασάκι τῆς Άχνας, «Τὸ προσφυγικὸ σθέντες, ἕνας Λίδυος καὶ ὁ πολίτης Σωτήρης Στυλια νοῦ ἀπὸ τὸν Αγιο Δομέτιο, 2] χρόνων κρατήθηκαν στὸ Νοσοκομεῖο. Τὰ ἐπεισόδια ἄρχισον Υύ ρω στὶς 10.40 τὸ 6ράδυ ὅταν µεθυσμµένοι εἰρηνευτὲς ἄρχι- σαν νὰ παρενοχλοῦν Ἑλ ληνοκυπρίους θαμῶνες τῆς δισκοθήκης. Κατὰ τὴν συμπλοκὴ ποὺ ἀκολούθησε χρησιµοποιήθη- καν Φιάλες καθίσματα κα ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀντικείμε- νο δρισκόταν στὴν δισκοθή- κη. Οἱ συμπληκόµενοι θγῆκαν στὴ συνέχεια στὸ δρόµο καὶ ἡ «μάχη» ἐπεξετάθη σ᾿ ὁλό- κληρη τὴν περιοχή. Οἱ ἄνδρες τῶν Μ.Μ.Α.Δ. ποὺ κατέφθασαν στὴν περιο- χἠ κατόρθωσαν νὰ ἐπιδά- λουν τὴν τάξη καὶ κατεδίω- ξαν τοὺς ταραχοποιοὺς εἰ- ρηνευτὲς, ποὺ μερικοί Φυγον στὸν Τουρκοκυπριακὸ τοµέα. ᾽Απὸ τὴ συμπλοκὴ προκλή θηκαν ζημιὲς ἑκατοντάδων λιρῶν στὴ δισκοθήκη. ου Γυμνασίου στὴ Λεμεσό. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΗΣΥ ΣΤΗΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ᾿Ογκώδη συγκέντρωση σήµερα Σάέδατο ὀργανώνει στὴν ᾿Αραδίππου ὁ Δπμοκρατι-] χὸς Συναγερµές. Ἡ σνὺ- πραγµατς- | χέντρωσηπ θὰ ς ποιηθεῖ στὶς ὃ μ.μ. στην πεντριχὴ πλατεία τῆς Α ραδίππεν. ϱ Κύριος ὁμιλητής: 'Ο: τοῦ Δημοχρατι-: χοῦ Συναγερμεῦ κ. Ελαὺ | Πρέεδρος κος Εληρίδης. Τὸ προσωρινὸ Δ.Σ. τοῦ Παγκύπριου συλλόγου ἀνέρ- γων, ὑπαπασχολουμένων ἐπι- στηµόνων καὶ καθηγητῶν κα- λεὶ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομέ- γους στὸ ἱδρυτικὸ παγκύπριο συνέδριο αὔριο στὶς 0 π.μ. στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Λανιτεί- κατέ | περιφερειαχὴ ͵ ΡΟΛΑΝΛΗΣ: ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΝ ΧΡΗΣΜΟΠΟΙΗ- ΘΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΡΑΒΟΝ ΑΘΗΝΑ, (Γραφεῖα Δειλι- γῆς).-- Ὁ Ὑπουργὸς ἜἘξω- τερικῶν τῆς Κύπρου κ. Ρο- λάνδης δήλωσε ὅτι ἡ Κυδέρ γηση θὰ προδεῖ στὴ λήψη νο μικῶν μέτρων σὲ περίπτωση ποὺ οἱ Βρεττανικὲς δάσεις χρησιμοποιηθοῦν ἐναντίον ει τονικῶν ᾿Αραδικῶν χωρῶν. «Ὁ ». Ρολάνδης εἶπε ὅτι σὲ μιὰ, τέτοια περίπτωση ἡ Κύ- προς θὰ προσφύγει στὸ Διξ- Ενὲς Δικωστήριο ναὶ σὲ Διε- θγεῖς ᾿Οσογανισμούς. Εἶπε ἐπίσης ὅτι ἡ Κύπρος ξὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ χοπσιµοποιήσει ἄλλα µέτρα ὅπως π.χ. στρατιωτική δία. Ἡ ὑπόθεση ἐναντίον τοῦ κ, Χριστοδούλου ἄρχισε μετὰ τὴν ἀνακάλυψη πλαστογραφη µένων τιμολογίων διαφόρων ἑστιατορίων, ποὺ φέρουν τὴν ογραφὴ τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Γ.Δ,Π, ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ Ὑπάρχει ἐπίσης γραπτὴ ᾿ κατάθεση τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ ἑστιαπορίου «Κόρνερ» κ. Στέ Φανου Χαραλάμπους, ὁ ὁποῖ- ος, μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρει ὅτι ἔστελλε στὸ σπίτι τοῦ κ. Χριστοδούλου «τρόφιμα, ἔτοιμα Φαγητά, ποτά, καὶ σκεύη» κι ὅτι στὰ τιμολόγια ποὺ ἔδγοζε ἀργότερα ἔγραφε τὶς ἡμερομηνίες ποὺ τοῦ ὐ- πεδείκνυε ὁ κ. ἉΧριστοδού- λου. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 0 κ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ Νέο κύκλο ἐπαφῶν μὲ ὅλα τὰ ἐνδιαφερόμενα µέρη μὲ στόχο τὴν ἐπανάληφη τῆς ἐρ Ὑασίας ἀπὸ µέρους τῶν λιμε γεργατῶν, ἀνελήφθηκε ἀπὸ τον Πρόεδρο «τοῦ ἍΆΣυµδου- λίου τῆς. ᾿Αρχῆς Λιµένων καὶ Γενικὸ Διευθυντὴ τοῦ Ὑ- πουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Εργων κ. Π. Κοζαμία. , Σύμφωνα μὲ δηλὼσεις τοῦ ἰδίου σὲ πρωϊνὴ ἐφημερίδα παραδέχεται ὅτι στὰ λιµά- νια ἐπικρατεῖ μιὰ ὄχι καλὴ κατάσταση, ἀλλὰ --- πρόσθε σε --- ὅτι δὲν εἶνοι καὶ τόσο τραγικὴ ὅπως παρουσιάζε- ται, βαςη ΤΟ ΔΑΣΑΚΙ τῆς Αχνας ψήφι- σε ψὲς Δημοκρατικὸ Συναγερμό. Οἱ πρόσφυγες ποὺ μένουν στὸ συ- νοικισμὸ αὐτό, ἀγναντεύοντας ἄλ- λοι ἀπὸ κοντὰ κι ἄλλοι ἀπὸ µα- κρυὰ τὶς Τουρκοπατηµένες πατρο- γονικὲς ἡἑστίες καὶ περιουσίες τους, ἀποθέωσαν ψὲς τὸν Πρόεδρο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Κληρίδη, ποὺ ἦταν ὁ κύριος ὁμι- λητὴς σὲ συγκέντρωση ποὺ ἔγίνε στὸ Δασάκι, διαθεθαιώνοντάς τον ὅτι, τόσον οἱ ἴδιοι, ὅσο κι ἡ συντρι” πτικἡ πλειονότητα τοῦ προσφυγι- κοῦ κόσµου θὰ ψηφίσουν Δημοκρα τικὸ Συναγερμό, διότι εἶναι τὸ µό νο κόμμα ποὺ κράτησε μέχρι τώ- ρα συνεπῆ γραμμὴ καὶ ποὺ ΗΤο- ᾿Απὸ τὴ ψεσινἠ ὀγκώδη συγκέντρωση στὸ Δασάκι τῆς Αχνας. Τ0 ΛΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ ΨΗΦΙΣΕ ΛΗΣΥ. ᾿Αποθεωτικὴ ὑποδοχὴ ο ειδε β ρεῖ νὰ τοὺς παρέχει ἐγγύηση γιὰ ἐπιστροφὴ στὶς πατρογονικες ἕ- στίες. : Ὅταν ὁ κ. Κληρίδης παρέσχε τὴν κατηγορηματικἡ διαθεθαίωση ὅτι ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς οὐδέποτε θὰ δεχθεῖ τὰ τετελεσμµέ- να τῆς εἰσθολῆς καὶ οὐδέποτε θ᾽ ἀπεμπολήσει τὸ ἀναφαίρετο δικαί- ωµα τῶν προσφύγων γιὰ ἐπιστρο- φἠ στὶς πατρογονικὲς ἑστίες, οἱ χιλιάδες τῶν προσφύγων ποὺ ἦταν συγκέντρὠωση ξέσπασαν σὲ , καὶ - στὴ οὐρανομήκεις ζητωκραυγὲς χειροκροτήματα ὑπὲρ τοῦ κ. Κλη- ρίδη καὶ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συνα- εΡμΡΗν πρόθληµα» πρόσθεσε ὁ κ. Κλπρίδης «θὰ εὕρει τὴν ὁριστκὴ λύση του µόνον ὅταν ἐξασφαλι- σθεῖ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωµα. τῶν τιροσφύγων νὰ ἐπανέλθουν στὶς ἑστίες τους ὑπὸ συνθῆκες ἆ- σφαλείας». 10η καὶ Ἱ1η Σελ. μ-----------μ..μ-ανωμαανιμων 3 ΔΙ Όλες οἱ ἀθλητικὲς ἐπικαιρότητες. «Ὁὴν ὅην Σεπτεμόσίου 1976» ---τόνισε στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ὁ κ. Κληρίδης-- «ἡ λαϊκομετωπικὴ θεοµηνία τοῦ διαθοήτου 1------ᾱ--- ἕ- πληξε τὴ Κύπρο καΐρια. Ποιὰ ἦσαν τὰ ἀποτελέσματα τῆς διακυθερνήσεως τοῦ τόπου ᾱ- πὸ τοὺς «συνεταίρους στὸ Λαϊ κὸ Μέτωπο: Τὸ ἀδιέξοδο στὸ Κυπριακὸ πρόθληµα συνεχίςς ται καὶ ἀπειλητικὰ προθάλλει] τὸ φάσμα τῆς διχοτομήσεὼς. Ἠ οἰκονομία τοῦ τόπου ἐπλή γη καὶ ἀντὶ νὰ ὁδηγούμεθα πρὺς τὴ νοικοκύρευση τῶν ποολεταρίων ὁδηγούμεθα πρὸς τὴ προλεταριοποίηση τῶν νοι κοκυραίωγ, θασιλεύει. στὴ Δημόσια Ύπη- ρεσία καὶ ἡμικρατικοὺς ὀογα- χισμοὺς.: Κρατικὲς καὶ ὄψικρα τικὲς. ὑπηρεσίες ἔχουν χομµα- τικοποιπθεῖ. Οἱ κοινωνικὲς ᾱ- ναταραχὲς ὀξύνονται. Τὸ κῦ- ρος τοῦ Κοάτους καὶ στὸ ἜἘ σωτερικὸ καὶ στὸ Ἐξωτερικὸ ἔχει πέσει σὲ θαθμὸ ἀπελπι- στικὰ χαμηλὸ. ΞΑΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ Α- ΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΥΤΒΕΕ- ΝΗΣΗ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΕΦΑΡ ΜΟΣΕΙ ΜΒ ΑΠΟΦΑΣΙ- ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟ. ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑ- ΔΗΜΙΟΤΡΠΙΚΟ ΗΡΟ- ΕΡΑΜΜΑ ---τόνισε ἐμφαντι- χὰ-- ΤΟΤΕ ΔΕΝ’ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΗΝΕΙ ΑΜΦΙ- ΒΟΔΙΑ οτ Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΙ.Ο ΑΔΟΣ ΜΑΣ :ΟΔΗ «ΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΕ- 6 ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛΙΔΑ Ἡ εὐνοιοκρατία |. Ἀρυεῖται ἡ Ἁγγλία ὅτι μᾶς χρωστᾶ ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΙΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ Ἡ: Βρεττανία ἀρνεῖται νὰ καταθάλει τὶς ὁ- φειλὲς τπς γιὰ τὶς θάσεις ποὺ διατηρεῖ στὴν Κύ π ενιατὶ δὲν ὑπάρχει καμμιὰ λτικὴ ἔκαμε ὁ Ἓ Γκίλμουρ στὰ Βουλὰ τῶν ολητικὴὰ αὐτὴ δήλωση εωτερικῶν Σέρ ἶϊαν ὀφειλή»., Τὰ προ. Ὑφυπουργὸς Ἐ- Λόρδων ἐνῶ ὀναμένεται νὰ ἀρχίσουν τὴν ἑρχό µενι θδοµάδα στὸ Λονδίνο συζητήσεις μεταξὺ τῆς Κυπριακπς Κυθερνήσεως καὶ τῆς Βρεττανικῆς. Στὶς συνομιλίες θὰ πάρουν ἐπίσης µέρος οἱ. Γενικοὶ Βὶ- σαγγελεὶς τῶν. δύο χωρῶν γιὰ ἀνάλυση τῶν νομικῶν σηµ»ι- ὧν ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τη σχε΄ τικἡὴ συνθήκη. ὝὍπως δήλωσε χθὲς ὁ Κυ- θερνητικὸς Εκπρόσωπος ὁ Γενιχὸς Εἰϊσανγελέας τῆς Λη µοχκρατίας κ. ἄρίτων. Τορνα- ρίτης ἀναχωρεῖ μεθαύριο Δευ ᾽ τἐρα στὸ Λονδίνο, γιὰ νὰ με: τάσχει στὶς συνομλλίέες στὸ Ῥρειτανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωσθ εικῶν ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέµα πῶν ἁπρζημιώσεων ποὺ ὄφεί. λεν. ὰ Βρεττανικὴ Κυδέρνηση στὴν Κωπριακὴ γιὰ τὶς Βά- σεις.πης, ατὴν Κύπρο. Οἱ συ- νομιχίες ποὺ ἀρχίξουν τὴν ἐο χομένη Τρίτη, θὰ συνεχι- στοῦν μέχρι καὶ τὴν Παρα» σχευη.΄ ο υω» Στὶς ννομιλίες θά µετό- σχει ἀπὸ ' Κυπριακῆς πλευρᾶς μαὶ ὁ Ύπατος 'Αομοστῆς τῆς Κύπρου στὸ «Λονδίνο κ. Ἱ. Παναγίδης. Σελίδα 3 Εμ ΑΓΜΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ἐντονώταα ὁ Πάπης στὴν κα Θάτσερ γιὰ τὴν ἀπάνθρωπη συμπεριφορὰ τῆς Κυ- δέρνησης της πρὸς τὸν Μπόμπυ Σάνις. Μπράδο του] Ποῦ ἐξοχίαζε ὅμως ὁ κ. Ἐζεκίας ὅταν ἁπαγχοήζοντο στὴ Κύπρο τὰ παλληκάρια µας Στὸ Λονδίνο δέδαιαΙ Απ᾿ ὅπου θἀ μποροῦσε μὲ λιγότερα μάλιστα ἔξοδα γὰ ἀποστείλει παρόμοιο τηλεγράφημα. Ἐκεῖνο ποὺ περιμένουμε ἐπίσης νὰ μᾶς πεῖ ὁ Τ.Τ.. τοῦ ΑΚΕΛ, εἶναι ποῦ ἐἑξοχίαζε τὸ καλοκαίρι τοῦ Ι966 ὅταν αὐτοπυρπολήθηκε στὴ σεχοσλοθακία ὁ Γιᾶν Πά- λαχ μετὰ τὴ Σοδισετικὴ εἰσδολή. Αὐτὰ γι’ αὐτοὺς ποὺ μιλοῦν γιὰ συνέπεια... -φ- πορέλειφαν νὰ ἀναφέρουν πὼς καὶ αὐτὸς ἔχει πρόσ- φατα Υΐάει «παππούς», πρά Υμα τὸ ὁποῖο ά- ΕΓΚΥΡΕΣ Ἠπληροφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι ὁ ὅπυ- Ψήφιος δουλευτὴς τοῦ ΔΗ ΚΟ κ. Γεώργιος Λαδᾶς, διαμαρτυρήθηκε ἔνιονα ζουν σὰν ἀποκλειστικότητα στοὺς συντάκτες τῆς «ξ- τὸν κ. Θαλῆ Μιχαηλίδη, λ » γιὰ ὄνομι- Οἱ ὁπαδοὶ τοῦ χόµµα- τος, Παστεύει ὁ κ. Λαδᾶς, πρέπει νὰ γνωρίζουν πὼς καὶ ἡ δική του οἰκογένεια ἐργάζεται καὶ μοχθεῖ γιὰ τὴ πάταξη τῆς ὑπογεννη- τικότητας. ευθεροτυπίας γῆ σὲ θάρος του διάκριση. Συγκεκριµένα ὁ κ. Λα- δᾶς δὲν συγχωρεῖ στοὺς συντάκτες τῆς ἐφημερίδας τὸ Υογονὸς ὅτι σκοπίμως --φ-- ΓΜΑΤΙ οἱ ὑποφήφιες θουλουτίγες µας ἀποφεύγουν νὰ ἀναφέρουν τὴν ἡμερομηνα γεννήσεως τους Ἡ µή- ᾖ πως ἀπὸ διακριτικότητα οἱ δημοσιογράφοι δὲν τολμοῦν γὰ θίξουν τὸ θέµα Πάντως, ἐξ ὅσων Ὑνωρίζουμε δὲν ὑπάρχει ὅριον ἡ- λικίας στὴν. ὑποδολὴ ὑποφηφιότητας γιὰ τὶς δουλευτι- κὲς ὅπως δὲν ὑπάρχουν καὶ καθορισμένα µέτρα δάρους περιμέτρου στήθους καὶ περιφέρειας... -φ-- ΠΟΥ ὀφείλονται οἱ συ- πάντησε στὸ τηλέφωνο ἕ- χνὲς ἁδιαθεσίες τοῦ Διευ- µτνῶ... ἔτυχε νἁ περνᾶ ἀπὸ θωντοῦ τοῦ ΡΙΚ κ. Χρισο τὸ διάδρομο ἔξω ἀπὸ τὸ φίδη Οἱ συντάκτες τῆς ἑ- Ὑβαφεο τοῦ διευθυντοῦ ερίδας µας ἐδῶ καὶ ἑ- καὶ τῆς ἰδιαιτέρας του, άδες προσπάθησαν νὰ ον μας τομ Ὃ θα ἀπαιτεῖ σοδα- τηλεφωνικῶς καὶ εἶναι Ἱ ρὴ ώπιση προτοῦ τα... ἁδιάβετος. Καὶ δὲν ἀσθένεια μµεταδοθῇ ναί. ἔφτανε τὸ κακὀ αὑτό, φαί- δυνα γιατὶ. δὲν εἴμαστε δι- γεται πὼς ἡ εια εἷ- ατεθειµέγοι γὰ χάσουµε τὴν ναι κολλητικὴ Υιατὶ καὶ ἡ ἔγχρωμη μετάδοση τῶν ἑ- ἰδιαιτέρα μὴ ἄρχισε νὰ ἁ- κλογικῶν ἆποι άτων πουσιάζει ἀπὸ τὸ Υραφῖο λόγω µαζικῆς ἆσ ας της λόγω... ἁδιαθεσίας. Αὐὑ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΡΙΚ, τὰ τουλάχιστον μᾶς ε ὑ πόλληλος τοῦ ΡΙΚ ποὺ ἆ ΤΟ ΠΕΙΡΑΧΤΗΡΙ εκδηήώσειν “ΑΙΑΛΕΙΕΣ 5 . 1ὴν Παρασκενὴ 16 Ἱαῖου σεὶς 11.80 π.μ. ὅ ὃρ Γεωργικῶν ᾿Βρευνῶν μὲ θέµα «Προσδιορισμὸς ψεκαστικοῦ ἀποθέματος μὲ τὴν χρωματογραφικὴ μέθοδο ---- προκαταρ- πτικὰ ἀποτελέσματα». Φ διαλέξεις ἐπιστημονικοῦ καὶ γενιιοῦ ἑνδιαφέροντος θὰ δοθοῦν ἐπίσης καὶ µέσα στὰ πλαίσια τῆς ᾿Ἐτήσιας Φω- τογραφικῆς Έκθεσης μὲ θέµα τὴν χλωρίδα, πανίδα καὶ τὴ θαλάσσια ζωὴ τῆς Κύπρου, ποὺ διοργανώνει ἡ Βιολο- ικὴ Ἑταιρεία Κύπρου, σὲ συνεργασὶα μὲ τὸ Β ρεττανικὸ Συμθούλιο καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἀνίσχνση τῆς Τράπεζας Κύπρον. Ἔτσι στὶς 14 Μαΐου στὶς ὃ μ.μ. στὸ Ἡ ρεττανικὸ Συµ- θούλιο, ὃ Λέκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βορείου Οὐαλ- λίας ὃρ Νταίηθιντ Γκρόονθ θὰ μιλήσει μὲ θέµα «Ἡ ἄξιο- λόγηση τῶν θαλασσίων πόρων». 4 Στὸ Βεττανικὸ Συμδούλιο στὶς 8 μμ. ὁ κ. Αλεξ Εὐθυθούλου, Πρόεδρος τοῦ Κυπριακοῦ Συνδέσμου ἹΠροστα- σἰας τοῦ Περιθάλλοντος θὰ δώσει τὴν Δευτέρα 18 ᾗΜαΐον διάλεξη μὲ θέµα «Προθλήματα περιθάλλοντος στὴν Κύπρο». Φ Οἱ διαλέξεις ποὺ θὰ δοθοῦν µέσα στὰ πλαίσια τῆς | Φωτογραφικῆς ἜἛκθεσης, διαρκείας 14---Δ7 Μαΐου, θὰ συνοδεύονται ἀπὸ προθολὴ ἐγχρώμων διαφανειῶν. ΡΕΣΠΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Τὴν Παρασκενὴ 16 ἡΜαΐον στὶς 8.30 μ.μ. ἡ κ. Ελ- Λη Κοραῇ --- Γερολέµου, δίνει στὸ Θέατρο τῆς Παιδαγω- Φικῆς Ακαδημίας ρεσιτάλ τραγουδιοῦ μὲ ἔργα Μότσαρτ, Ζκαρλάττι, «Σιοῦμπερι, Ἱπράμς, Ποντσίν, Βέρντι καὶ Παλλάντιου. Κωντστανείνου. «ΜΙΑ 9ΡΛΙΑ ΕΚΛΗΛΟΤΗ Πρόσφατα ὁ Σύνδεσμο Συύων Τεκτόνων ᾿Αγγλι- κῶν «Στοῶν, πραγματοποίησε στὸ κέντρο «ἨἩΜακεδονίτισ- σα» τσάϊῖ φιλοξενίας Ἀυπρίων καὶ Βρεττανῶν παραπλη- γικῶν, τὸ ἁποῖο ἔγινε µέσα σὲ μιὰ θερμὴ καὶ πολὺ φιλικὴ Στὸ πιάνο τὴν συνοδεὺει ἡ κ. Βάντα Οἰκονόμου ---- ἀτμόσφαιρα. Τὸ τσά δόθηκε μὲ τὴν εὐκαιρία ἑνὸς ταξι- διοῦ ὁμάδας ΒἩρεττανῶν παραπληγικῶν στὴν Κύπρο, ποὺ | ἔγινε µέσα στὰ πλαίσια τοῦ διεθνοῦς Έτους ᾿Αναπήρων. Στὸ τσάϊ --- ποὺ προσφέρθηκαν ἀἁλμυρά, γλυκίσματα καὶ παγωτὸ ---- καὶ στὸ ἁποῖο τὸ Συγκρότημα «Σιακαλλῆ ἐκτέλεσε κυπριακοὺς λαϊκοὺς χορούς. Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν 350 ἄτομα ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ δΟ ἦσαν παραπληγικοὶ καὶ 6οηθοί τους. Γ΄ ΑΙΕΘΝΕΣ ΚΑΡΑΙΟΛΟΠΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ᾿Αρχίξουν σήμερα Σάδόατο Ὁ Μαΐου στὶς ϐ τὸ πρωΐ, στὸ Ξενοδοχεῖο «Φιλοξενία» οἳ ἑργασίες τοῦ Γ΄’ Διεθνοῦς Καρδιολογικοῦ «Σεμιναρίου μὲ θέµα «Η Καρδιολογία Σή- μερα». ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΙΟΥ Ὁ ῥΡοταριανὸς Όμιλος ᾽Αμμοχώστον {τώρα εἷς Δεμεσὸν) τὴν Τρίτην 13 Μαΐου 1981, θὰ φιλοξενήσει τὸν ᾿Ὑπουργὸ Συγκοινωνιῶν καὶ Εργων κ. Γεώργιο Ἆα- σξηκώστα ὁ ἁποῖος θὰ μιλήσει μὲ θέµα: Προθλήματα καὶ σπροαπτικαὶ τοῦ Υπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Εργων. Ἡ συνεστίαση τοῦ Ῥ. Ο. Αμμοχώστου θὰ πραγµατοποιη- θεῖ στὸ Ξενοδοχεῖον «Κούριον» Λεμεσοῦ στὶς ὃ μ.μ. .φφφφφςφθφς999909909990999099909909 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΕΠΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΛΩΝ ΠΕΡΠΤΕΡΟΥ ΔΩΡΩΝ - ΠΛΙΠΝΙΔΙΟΝ -- ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -- Βρίσκεται στὸν κύριο δρόµο ᾽Ανίου Δομετίου -- Πολὺ χ ἑνοβειο Φ Γιὰ πληροφορίες, ΤΠλ, 49356. ΣΗΜΕΡΑ θέλησα νὰ γράψω γιὰ μερικοὺς «εὖγε- νέστατοὺς» συμπολίτες ποὺ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά µας. Αὐτοὶ οἱ «εὐγενέστατοι» σὺ]ι πολίτες δὲ φαίνεται νἆναι πολλοὶ. Τὰ ἔργα τους ὕμως εἶναι πολλὰ. «Μεγάλα» καὶ «ἡρωϊχὰ», ἰδιαίτερα τὴ γύ- χτα. ᾖἸἩΠιστεύουν ---εὐτυχῶς µόνο αὐτοὶ-- πὼς εἶναι ρω ες». Γιατὶ σπάζουν ἢ ξερι- ζώνουν! Κὺύ ῥἐπειδὴ ἐμεῖς ἀγίκανοι νὰ τοὺς ἐμποδίσου µε, τοὺς τονώνουµε ἔτσι τὴν αὐτοπεποίθηση τους ατὴ αυ- γέχιση τοῦ ἔργου τους. Δὲ φαίνεται νά ἕἔκαναν καὶ κανένα ἔγκλημα! 'Α- πλῶς ξερίξώόαν μερικἁ λου λούδια ἀπὸ κάποια πλατεία, ἢ ἰσοπέδωσαν μερικὲς ταμπέ λες τῆς κυκλοφορίας. Έ σπα σαν μερικὲς καρέχλες τοῦ γηπέδου ἢ ὕδρισαν κάποιο ἀνεπιθύμητό τους πρόσωπο. ὌὌχι καὶ σπουδαῖα ποάγ- µατα θλέπετε! “Απλῶς μιά ἀνθρώπινη µανία στὴν ἆπο- θἐέωσή της. Ποὺ θέλει νὰ ξεριδώνει χαὶ νὰ καταστρέ- φει ὀτσιθελικὰ. Μὲ γοῦστο! Κι’ ἐπιμέλεα. Απλῶς καὶ µόνο γιὰ ν᾿ ἀπολαύσει τὸ αἴσθημα µτπῆς καταστροφῆς. Ἔτσι γιὰ νὰ... σπάσει πλά- καὶ Καὶ μετὰ νὰ νιώσει - οώας γιὰ τὸ τρομερὸ χατόρ θώμα! ΄ τῶν λουλον- διῶν στην πλατεία, φαίνεται νὰ, ἑνόχλησαν τὴν «εὐαίσθη τη» μύτη τους. Ἡ γραφικά τητα τους ἐπηρέασε τὰ συ- ναισθήµατά τους. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἴδια τὰ λουλούδια ἕ- πεσαν σὲ λίγο νεχρἀ. Μὲ τὸ ξερίζωμά τους πλήρωσαν ἆ- κοιδὰ τὴ µανία τῶν... ἠού- ὢν µας! Πιὸ κάτω μερικὲς ταμπέ- λες ὄὅρθιες. ---Πρόκληση στη Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ: Τοῦ Σταύρου Σταύρου μανία τους. Γιατὶ κάθε τὶ ἄρθιο εἶναι ἑνάντια στὴ φι- λοσοφία τους. Βρέθηκαν σὲ λίγο στυµένες ἀνάποᾶα! Τὸ πρωῖ ποὺ θὰ περνοῦσαν μὲ τοὺς φίλους τους θὰ τοὺς -------ας--τκετεςττ--τεππις-πΕΕΕΕΞΕΕΕΞΕΕΕπΞ τ---------ὙὙςΎ}ΎὙΎςὝ«---ἕ-«« ο ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑ ΟΥ 128] ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, θιὰ μὲ καναρίνια! --Πρό- Ἓληση γιὰ υνυχτερινὴ λη- στεία. Ἐδῶ ἔπρεπε νὰ χοη: σιμοποιηθοῦν καὶ μεριχὰ ἑρ- γαλεῖα, ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ χοη- σιμοποιᾶ ὁ Ντζέημς Μπόντ πω» Τὴν ἑπομένη στὸ γήπεδο τοῦ ποδοσφαίρου. Κάθονται στὶς καρέκλες καὶ φωνάκουν μανιακά. Προσπαθοῦν νὰ πα ραστήσουν τοὺς... φίλα- θλους! Γι’ αὐτὸ καὶ θρίζουν Οἱ... «Ἡρωες µαο) τὶς ἔδειχναν καὶ θὰ σχάζαν στὰ γέλια. «Ποιὸς ἄλλος μπορεῖ νὰ κάνει τέτοιο χη- τόρθωµα» θὰ ρωτοῦσαν ὁ ἕ- γας τὸν ἄλλον καὶ θἀ... κόρ δωναν! ἜἜτσι ἀκριδῶς ὅ- πως οἱ ὕρωες ὅταν χυττά- ζουν μετὰ τὴ µάχη τὸ σχο- τωµένο ἐχθρὸ... Στὴ συνέχεια, κάτι χκλου- στὰ ἔργα του γιὰ νὰ πετύ- χει τὸ σκοπὸ του Κλειδιά, Ψαλίδια, ἀντιχλείδια. Τὸ τέ- λι κόθεται χαὶ τὰ καναρίνια εωκάνουν φτερά! Οἱ «ὕρω- ες» µας σ᾿ αὐτὴ τὴν περί- πτώση φάνηκαν πιὸ «σπλα- χνικοὶ». Δέ σκότωσαν τὰ κα γαρινάχια! ᾿Απλῶς τὰ ἔχλε- ψαν! πὸ διαιτητή ἢ τὸν ἑπόπτη. ᾿πειδὴ ὅμως αὗτοὶ δὲν τοὺς δίνουν σηµασία, ϐγάζουν τὸ ἄχτι τους πάνω στὶς κερχί- δες! Τραθοῦν καὶ ξεριξώ- νουν τὶς καρέχλες ποὺ κά: θονταν! Μετὰ τὶς οίχνουν µέσα στὸ γήπεδο Κάποιος µέσα στὸ γήπεδο μόλις ποὺ γλύτωσε τὸ κεφάλι του Τὸ μάτς τελειώνεν. Ἡ ὁμάδα τους ἠττήθηκε. «Γκίνια»» φω γάζρυν αι ἀναξητοῦν ὅρθια χι’ ἀξερίζωτα γιά να τ ἅ’ ναποδογυρίσουν Ἡ νὰ τά ξε- ριζώσουν, ποτίζοντας ἔτσι τὸ ἄχτι πους! Στὸ δούµο τους καθ’ ὁδὸν ποὸς τὸ σπι τι ἢ τὸ στέκι πολλοὶ θά «πλη ρώσουν» γιὰ τὴν Έττα τῆς πολικεγαπηµένης τους ὁμά- δας. Μιὰ γοιὰ ποὺ περνου: σε ἀργὰ μὲ τὸ µπαστουνν της δέχεται τὶς πρῶτες δον σιὲς. Οἱ «ἤρωες» ἔσκασαν στὰ Ὑέλια. Ἡ γοιὰ ἄρχισε τὶς κατάρες... Αὐτοὶ λοιπὸν εἶναι οἳ-., Ἡ- ὧε .. Μπράδο τους: 8 Τὸ μα ξεριζώνεις λουλού- δια ἀπὸ μιὰ πλατεία ποὺ λό γεται «ἐλευθερίας» δείχνει πόσο δύσκολο πράγµα εἶναι τὸ νὰ εἶσαι πραγματικὰ ἑλεύ θερος... ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΙΥ ΝΤΑΝΑΓΟΥΑΙΥ ε ὢ Μετὰ τὴν 'Ῥδίτα Περὸν ποὺ ἐνσάρχωσε γιὰ τηλεοπτι- κὴ σειρὰ ἡ ἐξαίρετη ἄμερικα χίδα ἠθοποὺς Φαίῦ Ντά»ι- γουαίῦ, εἶναι καὶ ἡ Τζαν Κρῶφοοντ ἡ ζωή τῆς ὁποίας μεταφέρεται στὴν «Χινηµατο- γραφική ὀθόνη μὲ τῦν τεσλο «Ἡ μαμὰ ἐπέστρεψε» ποὺ ῦα οἴξεται σὲ μιὰ διογραφία ποὺ ἔδωσε ἡ θετὴ κόρη τῆς Κοῶ Φορντ, Χοιοτίγα ---ἢ ὁποία τὴν περιγράφει στὸ θιθλίο της σὰν ἕνα ἄνθρωπο ἆτρο- θλέπτων καὶ ἐναλλασυμένων ἀντιδράσεων τρυφερότητάς--- σκληρότητας. Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς νέας της ταινίας ἡ Ντάναγυναίῦ ---ποὺ σημειωτέον ἡ Κυοῦ- Φφοοντ ῥἐκτιμοῦσε πολὺ σὰν καλλιτέχνιδα-- ἔχει φυσιογνω μικὰ μεταμοοφωθεῖ σὲ Τζόαν Κοῶφοοντ χάρη στὸ μακιγιὰς, καὶ τὴ µελέτη τῶν χινήσεων προσώπου, σώματος, ὁμιλίος καὶ τόνου φωνῆς τῆς ἤθοποι οὗ, ποὺ τὶς ἀρχὲς τοῦ Μάη συμπληρώθηραν τέσσερα χζό- νια ἀπὸ τὸν θάνατο της τού τὴν θοἥῆχε σὺ ἡλικία 71 ἐτῶν. Τὴν ταλαντοῦχα ἠθοπου ποὺ μελετᾶ μὲ ἀκρίδεια τὸν κάθε ρόλο της, οἱ χινηµατο- Υραφόφιλοι τὴν θυμοῦνται στὰ φὶλμς «ἩΜπόνιυ καὶ Κλά ἴνο, «“Ὑπόθεση Τόμας Κοά- ουν», «Ἱ σἀϊνατασυν» τοῦ ΤΠο- λάνσκν, «Συμθιδασμὸς» τοῦ Καζάν, τὸ «Δίχντυ», τὸ «Ντὸκ» κ.ᾶ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΘΙΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ὁ ἑλληνικὸς πεοιοδικὸς τύ πος στὶς σελίδες του ποὺ ἆ- σχολοῦνται μὲ καλλιτεχνικά θέµατα κάνει ὑνεξοδικὴ ἢ σύγ τοµη ἀγαφορὰ στὶς τουργὲ ποὺ κάνουν στὰ ἁστιχὰ κχέν τρα καὶ τὴν ὕπαιθοο τῆς Ἔκ- λάδος διάφοροι ἀθηναϊκοὶ θί ασοι, Μεταξὺ αὐτῶν ἀναφέροντυι καὶ σὺ περιοδεῖες ποὺ ἔχουν κάνει καὶ δυὸ Κύπριοι καζ)λι- τέχνες οἱ κ.χ. Δημήτρης Πο- ταµέτης καὶ Σωτήρης Μον- στάκας, ποὺ στὴν ᾿Αθήνα θε- ωροῦνται πολὺ καλοὶ ---στὸ εἶδος τῆς τέχνης ποὺ κάνει ὁ καθένας--- ἠθοποιοὶ. Ενῶ ατὴν Κύπρυ ἔρχοντιιι ἀπὸ κχαιροῦ εἷς χαιρὸ διάφυ: οι ἑλληνικοὶ θίασοι, δὲν τοὺ: ἔχουμε ἀκόμα δεῖ ἐδῶ. Σὲ ποιὲς ἄραγε πρα»τικὲς δυσχολίες προσκρούουν ὥστε γἁ μὴν εἶναι δυνατή ἢ προσι τὴ ἡ χάθοδος τους στὴν Κύὐ προσ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 Ἡ ἔκθεση ὀκτὸ κυποί ὢν καλλιτεχνῶν ποὺ παρουσι ἆλουν ἔργα τους στὴν γκαάλε οὐ «Μοοφὼν Λευκωσίας, πα- φατείνεται ποσα τὴν ό σημε μέ. χοι τὸ τέλος τοῦ μηνὺς, ἀντὶ 0900994909 πῆς Ίθης τρεχ. ὅπως εἶχε ἃφ -- η πα ΒΙΒΙΒΙΒΙΒΙ8Ι8ΙΒΙ8Ν| ἳἩ ΒἘρεττανωιῆς κατασκευῆς θεριστικὴ ἁλωνιστικὴ αὐτὴ μηχανὴ ἀναδιπλώνεται ἔτσι ὥστε τὸ κανονικὸ λειτουργικὸ της πλάτος νὰ μετατρέπεται ἀπὸ 6.49 µ. σὲ 2,00 µ. καὶ µάλιστα µέσα σὲ ὀκντὼ µόνο δευτερόλεπτα γιὰ νὰ περνάει εὐκολώτει στενὲς λωρίδες. Έχει παραγωγικότητα 17 τόννων τὴν ὥρα καὶ ἔχει νητήρα ἑσωτερικῆς καύσεως 108 ἵπσιων. 'Ἡ χωρητικότητα τοῦ σιλὸ εἶναι Δθὃ7 »]ωάννης Μελιφρονίδης θὰ δώσει διάλεβη- στὸ- 'Τνσειτοῦτο ᾗ πο πο ον: -- Γ..- ΠΒΙΠΒΙΠΒΙΒΙΠΒΙΗΙΒΙΕΒΙΒΙΒΙΗΙΜἱΗ| ὁ πύλες καὶ λίτρα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ο, Ἐπιμέλεια: ΠΒΗ ΣΑΜΟΥΗΝ χικὰ ὁοιστεῖ. Οἱ καλλιτέχνες µας εἶναι ἡ φ. Μαίρυ Πλάνι, καὶ οἱ Χ.κ. Ὡότσης, Κουρούσης, Γιαννι- κούρης, ἍᾖΚάνθος, Φοινικαρί- δης, Σαθθίδης καὶ Λαδόμμα- τος. Ὅ χ. Σαθθΐδης συμμετέ- χει μὲ γλυπτὰ του σὺ ξύλ», μπροῦντζο, πέτρα, φάῖμπες- γκλας, ἐνῶ ἡ χ. Πλὰνι καὶ ὁ κ. Κονοούσης παρουσιάζουν µακχέττες ἀναγλύφων καὶ ἀνά γλυφα σὲ μὶξντ --- µήντια, ἀνωστοίχως. Φ Μέχοι τὴν ἑοχόμενη Τοί τη θὰ εἶναι ἀνοικτὴ στὸν «Ζν γὺ» ἡ ἔκθεση πινάχων φώτο: γοαφικῆς τοῦ κ. Σταύρου Συρίμη, στὴν ὁποία ἡ «Δ» ἔχει ἀναφεοθεῖ σὲ προηγού- µενη της ἔκδοση. 'Ἡ ἔκθεση ἔχει σὰν γενικὸ αίτλο «Φύσις καὶ ψυχές καὶ µπαρονσιάδει φωτογραφίες µπαορµένες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο. Φ Στὴ γκαλερὺ «Πολύτο- πο» Λεμεσοῦ πραγματοποιεῖ- ται αὐτὲς τὶς μέρες, ἡ ἀτομι- κἡ ἔχθεση ζωγαοφικῆς τοῦ κ. ᾿Αγδρέα Χαραλάμπους, ποὺ εἴδαμε µέσα στὸ ’δἱ καὶ στὴ Λευχώσία ἀπ ὅπου κατάγε- ται. ὍὉ καλλιτέχνης γεννήθηκε τὸ 1941 καὶ μετὰ τὶς γύυμνα- σιαχὲς του σπουδές, πῆγε στὴ Μόσχα καὶ σπούδασε ζωγοι- φικὴ στὸ ἐκεῖ ,Ινατιτοῦτο Κα λῶν Τεχνῶν Σούριχωςφ, γιὰ ἔξη χούννα. ᾿Αογότερα ἐργά στηῃε σὰν ἐπιμελητῆὴς στὴν ἔδρα μνημειώδους ζωγοαφι- κῆς στὸ «Σούρικωφ», Τὸ 60 ἐπιστρέφει στὴν Κύπρο κι’ ἐγ καθίσταται στὴ Λευκωσία. Ατομικὲς ῥἐκθόσεις ἔχει πραγματοποιήσει στὴ Λευκω- σία, τὴν Πάφο, τὴ Μόσχα καὶ πῆρε µέρος σὲ ὁμαδικὲς στὴν Ἑλλάδα, τὴ Δυτιχκὴ Γεο μανία, τὸ Ἠελιγοάδο καὶ τή Σοθιετικἠ Ένωση. Ἡ ἔκθεση τοῦ νέου κυποί- ου καλλιτέχνη θὰ εἶναι ἆνοι- κτὴ στὸ «Πολώτοπο» μέχὺν τὶς 19 τοῦ }δά1,. 0 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ἡ γερμανική ἐφημερίδ': «Βέζερ ᾖΚουοιὲρ», μὲ ἄρθρο ποῦ κ. Ῥοῦντολφ Γκοὶμμ μὲ τίτλο «Οἱ ἑλληνοκύποιοι ἆγω γιοῦν γιὰ τοὺς θησαυροὺς τῆς πολτιστικῆς κληρονομιᾶς τους --Λληστεῖες σὲ ἐχκλησίες καὶ μουσεῖα στὴν ἡμερησία διά- ταξη», ἀναφέρεται σὲ πολ- λοὺς ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς µας ποὺ κινδυνεύουν. ῥ 8, 3 . ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Συγκεκριµένα ὁ κ. Σκομιι ἀναφέρεται στὸν κρατήρα πεὺ ἡ Κυπριακἡ Δημοκρατία ἀγό ρασε ἀπὸ ἀγορὰ ἀρχαιοτήτων στὴν Αγγλία ὅπου εἶχε µετα φερθεῖ ἀπὸ τὶς κατεχόμενες περιοχὲς τῆς χώρας, ἔπειτα ἀπὸ κλοπὴ τοῦ σπάνιου ἁ- νυπολόγιστης ἀξίας αὐτοῦ ἁγ γείου, ποὺ εἶναι τοιῶν χιλιά δων ἐτῶν. Περαιτέρω ὅ γεομανὸς ἆρ- θρογράφος µμιλᾶ γιὰ ἕνα ἐξ ίσου μεγάλης ἀξίας μυκηναϊ- κὸ ὀρειχάλκινο ἄντικείμενα τοῦ 12 π.Χ. καὶ ποὺ ἀγορά- στηχε στὴν Φραγκφούρτη καὶ τελικἁ ἐπέστρεψε στὴν Κύ- προ., Ἐν συνεχεία τὸ ἄρθοο ἀναφέρεται σὲ ἀντικείμενο τῆς περίφηµης ἰδιωτικῆς συλλογῆς Χατζηποοδρόμου µμερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα θρέθηχαν στὴ Λυὼν καὶ ἄλλα στὴν Κύπρο. ᾿Αφοῦ τὺ ἄρθρο ῥὑπενθυμίζει στοὺς ἀναγνῶστες του τὴν γνωστὴ ὑπόθεση τοῦ αὐστριακοῦ ποίγ χκητα Άλφρεντ Τσοὺρ Λίππε Ῥάϊσενφελντ καὶ τὴ διάσωση ἀρκετῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ ὀυξαντινῶν θησανοῶν, καὶ ἐ- πισηµαίνει τὴν ἐξαφάνιση ἢ σοθαρὲς ᾖῥἵημιὲς ποὺ ὑπέστη- σαν διάφορα µμνημεῖα στὴν τουρκοκρατούμενη Κύπρο, κα ταλήγει στὰ διαδήµατα τῆς Κύπρου ποὺς τὰ Ἠνωμένα Ἓθνη ἀπὸ τὰ ὑποῖα ζητεῖται μιὰ µόνιµη ἀποστολὴ τῆς Οὐ γέσκο στὴ Λευχωσία ποὺ νὰ εἶναι ἐξουσιοδοτημένη νὰ ἐπι τηρεῖ καὶ νὰ ἐλέγχει ὁλόκλη οη τὴν Κύπρο. Γυμνὸ σὲ λάδι, ἔρυο τοῦ ᾿Ανδρέα Χαραλάμπους ποὺ ἐκθέτει στὸ εΠολύτοπο», ΄ ο η όλινόδρο κι»... Μὰ ἀπὸ εἶρ πολλὲς ἑλἠλήΣεῖς Αι ῇ δᾶ δοῦμε τὸ καλοκαίρι σι Καῤουσὲλ. Εϊναι τὸ στ Ἡν πηΣ 'ἄγω στὴν φωτογραφία χορευτυέὸ τρίο. Στὴ φωτογραφία µας ἡ Ντάναγουαίῦ σὲ σκηνὴἠ τῃς ταινίας « κιόννυ ἐντ Κλάϊντ» Ἐγκαινιάξουμε ἀπὸ αὐτή µας τὴν ἔκδοση, τὴν στήλη αὐτή, Σ) αὐτὴ θὰ καλύπτουµε πλήρως τὸν κόσµο τοῦ δι- δλίου. Στὴν στήλη αὐτὴ θὰ παρουσυάζοµε κριτικὴ παρου- σίαση διθλίων, νέες ἐκδόσεις, τὴν κίνηση τοῦ διθλίου καθὼς καὶ διάφορες ἐκδηλώσεις καὶ ἐνδιαφέροντα γύρω ἀπὸ τὸ 6ι θλίο. Περιμένουμε λοιπὸν συ- ναργασίες, εἰσηγῆσες σας κλπ. Ἐφημερὶς ΔΕΙΛΙΝΗ «ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐφαεύρεση τοῦ Χαρτιοῦ χρησιμοποιόταν οσὰν γραφικὴ ὕλη στὴν Αἴγυπτο ὁ πάπυρος, στὴν ἀρχαία Ἑλλά- δα καὶ τὴν Ρώμη ἡ περγαµη- γή, Τὸ κείµενο ἦταν χειρόγρα Φο µέχρι τὴν ἐποχὴ ποὺ έφευ ῥέθηκε ἡ τυπογραφία, Σήμερα τὰ µέσα ἐκτυπώσεως ἔχουν τε λειοποιηθεῖ τόσο, ὥστε ἡ ἕκ- δοση διδθλίων νὰ γίνεται μὲ πολὺ μεγάλη ταχύτητα καὶ τὸ Υεγονὸς αὐτὸ μὲ τὴ μεγάλη ποικιλία διευκολύνει πολὺ τὴ διάδοση του καὶ τὴν μόρφωση ἔτσι τῶν γέων. Χαρακτηριστι- κο τοῦ πόσο πολὺ διαδά οἱ ξένοι (κι) ἐννοοῦμε ο Ἰγμένες χῶρες) εἶναι τὸ γς. γονὸς ὅτι κάθε ἑδδομάδα ἢ µή να δημοσιεύονται κατάλογοι των πρώτων σε πωλήσεις 6ι- δλίων -- ὅπως γίνεται καὶ μὲ τοὺς δίσκους. Γιὰ μᾶς ἐδῶ εἶναι ἁδιανόη- το. Γονικὴ εἶναι ἡ παραδοχὴ - ἐντύπωση ὅτι ἐμεῖς οἱ Κύπριοι δὲν πολυδιαδάζουµε. Γιατὶ ὅ- μως Εὔκολη ἐρώτηση ἀλλὰ μπορεῖ νὰ δοθε ἡ ἁπάντηση ὅτι αὐτὸ ὀφείλέται στὴ δύνα µη τῆς συνήθειας, Τί φταίει λοιπὸν ὥστε νὰ μὴν Έχουμε αὐτὴ τὴ συνήθεια Ὁ σπου- δαιότερος λόγος ποὺ ὁ Κύώπρι- ος δὺν διαδάζει εἶναι, ὅτι οἱ Ὑονεῖς κατὰ πρῶτο λόγο καὶ μερικοὶ ἐκπαιδευτικοὶ κατὰ δεύτερο λόγο, δὲν καλλιηργοῦν στὰ παιδιὰ τὴν Φιλαναγνωσία, ὅταν ἀκόμα εἶναι στὸ δηµοτι- κὀ σχολεῖο καὶ δὲν τοὺς ἐ- ξηγοῦν ὅσο πρέπει τὴ χρησιµό τητα τοῦ διθλίου, τοῦ καλοῦ θιθλίου. Αλλος λόγος εἶναι ὅτι τὸ κράτος δὲν διαθέτει τὰ ἀπαιτούμενα κονδύλια γιὰ τὴν ἀγορὰ πολλῶν θιδθλίων, μὲ τὰ ὁποῖα νὰ ἐμπλουτίζει τὶς σχο λικές, δημοτικές, κοινοτικὲς καὶ ἄλλες διδλιοθῆκες, 'Ἡ ἆ- ξία τοῦ διδλίου, τοῦ χρήσιµου θιδλίου, εἶναι τεράστια. Τὸ θιθλίο, τὸ ἐπωφελὲς διδλίο, εἶνι µέσο μορφωτικό, δῆμα πνευμαπικό, μέσο πληροφορια- κὸ γιὰ ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα τὸν ἄνθρωπο θέµατα. Ὑπάρ- Χουν μάλιστα καὶ διξλία ποὺ ”-”.-.2 0.0.5... ο. με οσο 3Η ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΤΕΥΜΑΠΝΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἑκδοτικὴ ἑταιρεία «Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ 4τδ.» 8 ο . Ὑπεύδυνι ἑνδόσεως: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ. Πολυπσατοικία «ΣΟΛΕΑ» ὁδὸς Αννης Κομνηνῆς ἀρ. 4, όος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4δ109)10 ΤΕΛΕΕ: στόδ26 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 41901 ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ζΕ,ονότα ΜΩΡΟ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑΙ Στὸ Μὰο ντὲ Πλάτα, στὴν ᾿Αογεντινῆ, γεννή- θηκε ἕνα μωοὺ μὲ ὅλα του τὰ δόντια! 'Ἡ μητέρα τοῦ παιδιοῦ εἶνα, µμµόλς 99 χρόνων καὶ (μᾶς πλη- ροφορεῖ τὸ Γαλλιωύ ρα κτορεῖο) διαπίσιωσε τὸ τροµερὸ γεγονός, ὅταν τῆς πῆγαν τὸ μωοὸ γὰ τὸ θηλάσει. Η ΒΟΤΚΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Τέσσερα ἄτομα, ποὺ κατανάλωσαν μιά τουρχι- κῆς κατασχευὺῆς θότκα, στὴν Κωνσταντινούπολη, πέρασαν κατευθείαν στὶς αἰώνιες µμουσουλμανικὲς μονές, ἈΧωρὶς πολλὲς - πολλὲς διαδικασίες καὶ καθυστερήσεις. Κι ἔτσι, τώρα τουρκικὴ κυθέρνη αη ἀποφάσισε τὴν ἆπα- γόρευση τῶν πωλήσεων τῆς θότκας αὐτῆς, µέχοις ὕτου Ἑεκαθαρίσουν τὰ πράγµατα καὶ ἀναχαλυ- φθεῖ τί, ἐπιτέλους, κα- θαρίζει τοὺς ἀνθοώπους. Ἡ θότκα ποὺ σκοτώνει, περιεῖχε «κατὰ λάθος» μεθυλικὸ Ευλόπνευμα. ὃΑν δὲν τὸ ἔχετε ὑπόψη σας, ἡ µεγάλη του χατα- νάλωση μπορεῖ νὰ προκα αλέαει τύφλωση καὶ θάνα- πο (σὺ δαρύτερες πεοι- πτώσεις). Τ0 ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ Οχι, μᾶς λένε ὄκοως ἐπίσημες ἀνακοινώσεις στήν καιγεζικὴ ποωτεύου- σα, ὄχι, ἡ ἄλλοτε «ἆπα- γορευµένη πόλη» (ἐκεῖ ποὺ ἦταν τὰ παλάτια τῶν αὐτοκρατόρων), δὲν ἔχει Κανένα φάντασμα, Οἱ ἐ- πισκέπτες, ὅμως, ἐπιυμέ- γουν: Ναί, ναί, καὶ πάλι ναί, τὸ φάντασμα µμιᾶς κυρίας ἐπὶ τῶν τιμῶν κν- κλοφορεῖ παντοῦ ἁγενό- χλητο καὶ ἁπτόητο ἀπὸ τὴ λαίλαπα τῶν «πλη- θείων» ἐπισχεπιῶν καὶ µπαινοθγαίνει µέσα ἀπὸ ποίχους καὶ κχαραµάδες. Μελαγχολική, ἀγίκανη νὰ προσαρμοστεῖ στοὺς γἑ- ους καιροὺς, ἡ αὗτοκρα- τορικἡ κυρία. ἐπὶ τῶν τι- μῶν περπατάει στὰ χώ- µατα τῶν προγόνων της. Καὶ δὲν καταφέρνει νὰ θρεῖ τὴν ἡσνχία της, οὔ- τε τώρα, ποὺ Ἑήλωσαν τὰ ποοτραῖτα τοῦ Μάο. Ὁ κόσπος τοῦ βιβλίου θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἰσοδυναμοῦν μὲ ἀληθινὴ ἐκπαί δουση, γνωσιολογικὴ καὶ κοι- νώνική. «Τὸ φῶς στὸν Παπαδιαμάν τη δρίσκεται μᾶλλον πιὸ κον τα «στὸ πανώρχαιο λυχνάρι. Αλλὰ σ᾿ ἕνα λωχνάρι τὸ φῶς, ἂν ὑπάρχει, ὀφείλεται στὸ λά δι. Θησουρισμένο τὸ δικώ του ἀπὸ τοὺς ἐλαιῶνες τῶν παι- δικῶν του Χρόνων, ὄργησε ν ἀνέδει στὸ φυτίλι. Χρόνια καὶ χρόνια φυλαγμένο στὸ ὐ- ποσννείδητο του, γαλήνεες, καποστάλαζε, λαμπικάριζε ὅλα της ποιδικῆς ἡλικίας τὰ πε: Ριστατικά, μ’ Έναν τρόπο ποὺ θὰ ἔδινε τὸ δικαίωµα νὰ ὑπο στηρίξει κανεὶς πῶς ἡ ὡρίμαν ση του συγγραφέα γινόταν ἐν ἀγνοία του ἐκε, σὲ μιὰ πε ΡΙΟχἠ ὅπου ὁ ἄνθρωπος δὲν διαθέτει τὴν κουτὴ εφυῖα νὰ ξυχωρίζει αὐτὰ ποὺ θλέπει π᾿ αὐτὰ ποὺ αἰσθάνεται. Καὶ αὐτὸ ἀκριδῶς συμθαίνειν. ΕΛΥΤΗ «Ἡ μαγεία τοῦ Παποδιαμάντη» Ὕλνλνλ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΛ. 54817 Με ἕνα πηλεφώντιμα σας ΔΕΥΚΟΣΙΑ εἵμαστε κονπά σας, γιὰ παρουσίασῃ τῆς προσφορᾶς µας οἑ: Ν» α͵ 3ΙΒΛΙΑ --. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ ΤΗΛ. 54817 ΛΕΥΚΩΣΙΑ πλλλλλνλλλνκλλλωλλλ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑ'ΙΟΥ 198] ἀγώνα καὶ δημιουργεῖ ἀδιάθλήτων ἐκλογῶν. Τονίζουµε ἀποθαίνει τησης μοκρατικὲς συνθῆκες. , γιὰ καταστροφή. σθεῖ ἡ πρώτη. ὶΗ ὑπόθεση εἶναι πολὺ σοθαρή. Καὶ δὲν ἀποκλεί- εται ᾖ δεύτερη κλοπὴ νὰ εἶναι συνέπεια τῆς ἀἂδυνα- µίας ἐξιχνιάσεως τῆς πρώτης. Ποῦ ὅμως ὀφείλεται αὐτὴ ἡ ἀδυναμία Νὰ ὑποθέσουμε ὅτι οἱ ἁρμόδιες ᾱρ- χὲς εἶναι ἀνίκανες, Ἡ µήπως εἶναι τόσο σκοτεινὴ ἡ ὑπόθεση Δέν γνωρίζουμε τὶ ἀκριθῶς συµθαίνει. ᾿Εντούτοις ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς ἀποφεύγουν νὰ μᾶς ἔνημε- θώσουν δικαιούµαστε νὰ Θγάξουµε τὰ δικά µας συµ- περάσματα. Καὶ τὰ συμπεράσματα αὐτὰ δὲν περιποιοῦν τιμὴ στοὺς ἁρμόδιους, η γνώµη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΟ Ἡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τῶν πανὼ --- σ) ἀποιοδήτο- τε κόμματα κι ἂν ἀνήκουν αὗτὰ ---. δὲν εἶναι εὖὐχάρι- στη ἐξέλιξη. ᾽Αποκαλύπτει φασιστικἡ νοοτροπὶα ποὺ θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ὁμαλὴ ἐξέλιξη τοῦ προεκλογικοῦ ἀμφιθολίες γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ᾖἢ [ ὅτο ἡ παρεμπόδιση τοῦ πολιτικοῦ ἂν- τιπάλου ---- ὅποιος κι ἂν εἶναι αὐτὸς --- νὰ ἔκφρα- στεῖ ἐλεύθερα μὲ τὸν νόμιμο τρόπο ποὺ ἐπιθυμεῖ ὄχι µόνο ναρκοθετεῖ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα ἀλλὰ καὶ : τελικὰ σὲ θάρος ἐκείνου ποὺ χρησιμοποιεῖ τετοιες φασιστικὲς μεθόδους Τὸ θέµα δὲν θὰ μᾶς ἁπασχολοῦσε ἂν οἱ ἥρωες τῆς Χαταστροφῆς τῶν πανὼ δὲν ἀνῆκαν στὸ ΔΗΚΟ. Δν- στυχῶς ὅμως, ἀνήκουν στὸ κόμμα ποὺ κυθερνᾶ γι αυτὸ καὶ ἁμφιθάλλουμε γιὰ τὴν πρόθεση τῆς Κυθέρ- νησης νὰ διεξαγάγει ἐκλογὲς µέσα σὲ πραγµατιωιὰ δη- μας ἐπιδολῆς καὶ ἐπικρά- Η ΚΛΟΠΗ ΠΕΝΤΟΛΙΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ἀνακοίνωση ἐπιθεθαίωσε δημοσίευμα τῆς «Σηµερινῆς» ὅτι θρέθηµαν πεντόλιρα ποὺ εἶχαν κλαπεῖ ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Ἰράπεξα ἐνῶ προορίζονταν Ἔϊτσι καὶ δεύτερη περίπτωση «κλο- πῆς πεντολίρων ἀποκαλύπτεται προτοῦ ἀκόμα ἔξιχνια- ΠΡΟΕΗΠΟΠΗΕΣ Ὅμιλιες ΚΛΗΡΙΔΗ ὮὉ Δημοχοατικὸς Σύγαγερ μὸς διοργανώνει ἀπὸ τὴν ἐρ- χόµενη θδοµμάδα ποοεκλογι- κὲς ἐπαρχιαχὲς συγκεντρώ- σεις μὸ ὁμιλητὴ τὸν Πρόεδρο ποῦ κόμματος κ. Γλαῦκο Κλη- ρίδη. Συγκεκριµένα τὺ Σάῤόα- το, 16 Μαΐου στὶς ϐ μ.μ. ὁ ἨΠρόεδοος τοῦ ΔΗΣ Υ θά µι- λήσει στὸ Παραλίμνι σ’ ἔπαρ χιακἡ συγκέντρωση ᾽Αμμοχώ- στου. ος των ος 4 8 Τὴν Κυριακή, 1Τ Μαΐου στὶς 6 μ.μ. ὁ κ. Κληρίδης θὰ μιλήσει στ ον εν» πλατεία Τοηγόση Αὐξεντίου (μπροστὰ ἀπὸ τὸ Διοικητή. ιο). ἁ Ὅὴἡ Λεντέρα, 14 λαίΐου στὶς 8 μ.μ, θὰ μιλήσει στὴν Πάφο, σιὴν πλατεία Κέννευ- τυ. Νὲ Τὴν Τρίτη, 19 Μαΐου στὶς 8 μμ. θὰ µιλήσει στὴ Λάρνακα, στὴν πλατεία ᾿Ακρο πόλεως. ΔΝ Τὴν Πέμπτη, 21 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. θὰ μιλήσει στὴν Κοφίνου, σὺ ἐπαοχιακὴ συγ- χέντρώση γιὰ τὴν Κερύνεια. δὲ ὙΤὴν Παρασκευή, 55 Κάτω Πόργο Μαΐου στὶς Ἑ μ.μ. θά µιλή- σει στὴ Δευχωώσία, μπροστὰ ἀπὸ πὸ οἴκημα τῆς ΠΑ.ΣΎ- ΔΥ. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ τελευ- ταία προεκλογικὴ συγκἐντρω- ση τοῦ ΔΗΣ Τ, ) τὸ μεταξὺ ὁ ἸΠοόεδοος ταῦ ΔΗ.Σ Τ, ᾿ ἃξ Τὴν Κυριακή, στὶς 11.50 π.. θὰ μιλήσει στὸ Φοινὶ καὶ στὶς 8 μ.μ. στὸν ᾿Αγού. δὲ Την ἐρχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου στὶς 8 μμ. θὰ μιλὰκ σει στὰ Πολεμδια. Νε Τὴν Τοίτη ἹἸδ Μαΐου, στὶς 8 μ.μ. θὰ µιλήσει στὸ Δάλν. Χξ Τὴν Τετάρτη 15 Μαΐου στὶς Ἰ μ.μ. θὰ μιλήσει στὸν Τηλλυοίας καὶ στὶς 9 μ.μ. στὴν Πόλη Χου- σοχοῦς. Ν Τὴν Πέμπτη, 14 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. θὰ μιλήσει στὸ συνοικισμὸ Ανθουπόλεως. Ν Τὴν Παρασκευή, 16 Μαΐου ατὶς 8 μ.μ. θὰ μιλήσει στὴ Δευτερά. Νε Τὴν Τετάρτη, 20 Μαΐου στὶς 8 μμ. θὰ μιλήσει στὸ συ- νοικισμὸ Στροθόλου 9.. ΜΙΠΙΕΣ ΙΠψΗΦΙΗ ΒΟΤΠΕΊΤΙΗ λΑπὸ τὸ Κεντρικὸ Ἐκλογι- χὸ ᾿Ἠπιτελεῖο τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Συναγεομοῦ, ἀνακοινώθη καν οἱ ἀκόλουθες πφροεκλογι- κὲς ὁμιλίες ὑποψηφίων δου- λευτῶν τοῦ χόµµατος τῶν Ἐ- παρχιῶν Λευκωσίας, ᾿”Αμμο- χώστου καὶ Πάφου, γιὰ σήμε- ρα Σάθδατο. . ΛΕΥΚΩΣΙΑ ---Μιτσερό: Ῥένος Χριστο- δουλίδης --- Νίκος Χαραλα- μπίδης. --Εργάτες: Μανώλης. Χοι στοφίδης --- Τάκης ἈΧριστό- πουλος. ---Ἠπισκοπειὸ Ἱεροδιακόγου, --Λατσιά: Αλέκος Μασκί- δης -- Χριστόφορος ἨΜελά- ρης. , --“Ἀλωνα: Μιχάλης ᾿Ιαχώ 6ου, Λεόντιος ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ --“Μούτταλλος Πάφου: Ἰω άννης Μάτσης -- Κώστας ΤΟΥ ΛΗ.ΣΙ Πάνος Χριστοδουλίδης Παναγιωτόπουλος. --Καμάρες ᾿Ἐπαρχίας Λάς νακος (7.50 μ.μ.) καὶ Καλὸ Χωριὸ Λάορναχος {9 μ.μ.) Χρίστος Σολωμῆς -- Κων- σταντίνος Λόρδος -- 3Ἓοφο- κλῆς Χ΄’΄ Γιάννης. --Ὁ ὑποψήφιος Νίκος Μακρίδης θὰ παρευρεθεῖ στὴν ᾿Αραδίππου, ὅπου θά µιλῆσει ὁ Πρόεδρος ποῦ Γόμ ματος. Ὄλες οἱ ὁμιλίες ἀοχίτουν στὶς 8 μ.μ. ΠΑΦΟΣ --Φοίτη: ᾿Ανδρέας γας --- Δικηγόρος -“Θελέτρα: Γεώργιος Ἱτα- παδόπουλος --- Δικηγόρος. Ἑζζω- ---Περιστερώνα: Δο. Αν- τώνης Σωτηριάδης. --Σίµου: Αρ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Εξορμήσεις στήν ὕπαιδρο τπο νεολαίας ΠΗ.ΣΥ Τὸ Κεντρικὸὀ ᾿Εκλογικὸ Ἔ πιτελεῖο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ἀνακοινώνει ὅ- τι σήµερα Σάδδατο, αὔριο Κυριακἡ, τὸ ἐρχ. Σάδδατο Ι6.5.Ι98Ι καὶ τὴν µεταπροσε χἠ Κυριακἡὴ /7.5./98ἱ στελέ χη τοῦ σπουδαστικοῦ τµήµα τος τῆς νεολαίας τοῦ Δημο »ρατικοῦ Συναγερμοῦ θὰ ἐπι σκεφθοῦν ὅλες σχεδὸν τὶς κοι γότητες τῆς Κυπριακῆς Ὑπαί θρου καὶ θὰ διανέµουν διαφω τιστικὀ ὑλικό. Τὸ πρόγραµµα πῶν ἐξορμήσεων γιὰ τὸ Σά6 δατο ἔχει ὡς ἑξῆς: , |. ᾿Επαρχία Λευκωσίας. α) Τὸ πρῶτο Λεωφορεῖο θὰ ξεκινήσει στὶς 3 μ.μ. ἀπὸ τὸ ᾿Εντευκτήριο τοῦ κόμμα- τος στὴ Λευκωσία καὶ θὰ ἑ- πισκεφθεῖ τὸ Τέρι, τὸν Συνοι κισμὸ Λατσιῶν, τὰ Λατσιό, φὸ Δάλι, τὰ Αύμπια χαὶ τὴν Ποιομ. ϐ) Τὸ Δεύτερο Λεωφορεῖο θὰ ξεκινήσει τὴν ἴδια ὥρα ἆ- πὀὸ τὸν ἴδιο τόπο καὶ θὰ ἐπι σκεφθεῖ τὴ Νήσου, τὸ Πέρα Χωρίο Νήσου, τὴν “Ἁγία Βαρ δάρα, τὸν Κοτσιάτη, τὸν Μα θιάτη, τὸν Λυθροδόντα, τὴν ΣΑιλάμπρα καὶ τὴ Σιά. 2. ᾿Ἐπαρχία Λεμεσοῦ. Ὥρα ἐκκινήσεως 4 μμ. ἀπὸ τὰ ᾿Ἐπαρχιακα Γραφεῖα τοῦ κόμματος. α) Τὸ πρῶτο Λεωφορεῖο θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Τριμίκλι- γη ---Μονιάτη -- Πλάτρες-- Πρόδροµο --- Λεμύθου --- Μα µιγάρια -- Τρεῖς ᾿Εληές -- “Αγ. Δημήτριο -- Φοινὶ --- Κ. Πλάτρις. ϐ) Τὸ Δεύτεου Ἀεωφοσεῖο θὰ ἐπισκεφθεί τὸν Κ. Μύλο -- ἁκγ ϐ όδωσς -- Χαν- δοιὰ -- Αοπερέυνία -- Α- µίαντο -- Ν. Αμίαντο -- Πελένδρι. ΓΕΓΟΝΟΤΑ στ, ΗΝ» ἘΝΑ ἀπὸ τὰ πολιτκὰ µας κόμπτιλεξ, ποὺ δὲν ἐννοοῦμε νὰ ξετιεράσουµε εἶναι κι’ αὐτὸ τῇῃς προσωπικίς φώµῃς αὐτῶν το ἀποτελοῦν τὸ κόμμα ποὺ θὰ ψηφί- οουμµε. ΔΩΡΙΣ ἀμφιθολία τὸ σύνολο τῶν χα ρακτπριστικῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἁποτε λοῦν ἕνα κόµµα δίνει ἕνα δεῖγμα τοῦ ποιοῦ τοῦ κόµµατος καὶ τοῦ εἴδους τῶν ἀποφάσεων ποὺ «αὑτὸ θὰ παίρνει ἂν ἑ- κλεγεῖ εἴτε στὴν κυθέρντισηι εἴτε στὴὺν θουλὴ, Ὅμως τὰ μεμονωμένα καρακτπρι- στικὰ δὲν εἶναι καθόλου ἀσφαλὴς ἐ δει- ἔπ, οὔτε τοῦ ποιοῦ τοῦ κόµµατος οὔτε τοῦ εἴδους τᾷς πολιτικῆς τιοὺ θὰ ἁσικτ- ”Οχι σιὰ τετελεσμµμένα ΑΠΟ ΤΗ Ίη ΣΕΑΙΔΑ ΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Οἱ γενιχὲς δουλευτικὲς ἐ- κλογὲς τῆς ὄάβης Μαΐου 1981 πρὀσθεσε εἶναι πραγματικό κρίσιµες γιὰ τὸ μέλλον πτοῦ τόπου. Αν ἡ ἡγεσία τοῦ Α ΚΕΛ κατορθώσει νὰ ἐλέγξειν ἄμεσα ἢ ἔμμεσα τὴ πλειοψη- φία, στὴ νέα Ῥουλὴ, φοθεροὶ κίνδυνοι θά ἀπειλήσουν τὸ Λη µοκρατία, τὰ ᾿Ανθρώπινα Δι-. τὴν ἴδια τὴν ἐθνικὴ ἐπιδίωση καιώµατα καὶ Φφυσικὴ καὶ τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλλήνισμοῦ. λΑντικειμενικὴ ἐκτίμηση τῶν πῶν πραγματικῶν δεδοµένων συνέχισε ὁ κ. Ἰζληοίδης ἆνα- πύόφευμτα ἁδηγεῖ στὸ συµπέ- ρασμα ὅτι τοὺς κινδύνους αὐ- τοὺς µόνον ὁ Δημοκοατικὸς ΣῬυναγεομὺς μπορεῖ νὰ ἄπυ- τρέψει, Δὲν εἶναι φταίξιμο δικὸ µας ἂν τὰ παλαιὰἁ καὶ γέα κομµατίδια δὲν έχουν εὖ ρεῖα λαϊκἡ θάση. Δὲν εἶναι φταίξυμο δικὸ µας ἂν. κάθε ψῆφος, ποὺ δίδεται πρὸς αὖ- τὰ θὰ εἶναι ψῆφος χαμένη. Ὄμως, κάθε ψῆφος, ποὺ χά- αν Ακόμη ἕνα στιγμιότυπο ἀπὸ τὴ συγιένερωση Ζ2Ζητοῦν τη ἀλλπλογραφία --“Νεαρὴ Δανέζα, 2ἱ ἑτῶν ἐπυιθυμεῖ νὰ. ἔχει ἀλληλογρα- φία μὲ Ἐυπρίους νέους καὶ γέες. Τὰ ἐγδιαφέροντα της εἶναι ἡ γεωγραφία, ἡ µαγει ρική, τὰ διάφορα «εὔδη κεγ- τήµατος, τὰ παραδοσιακἁ δημοτικὰ τραγούδια κλπ. Τὸ ὄνομα της καὶ ἡ διεύθυνση της εἶναι: Ἡαππθ Ππάματί, Ἡγ]άοσατάςθανο 18, Βἰκοπάθ φον Ἰαησθακον, Ώθππατί, --Ἐπίσης, φιλοτελιστὴς ἀ πὸ τὴν 'Ἱσπανία ἐπιθυμεῖ νὰ ἀλληλογραφήσει μὲ ᾖΚυπρί- οὓς φιλοτελιστὺς γιὰ τὴν ἂν ταλλαγὴ γραμματοσήμων. Σὰν φανατικὸς φιλοτελιστὴς θὰ ἤθελε νὰ ἀποκτήσει μιά καλὴ συλλογὴ κυπρισκῶν γραμματοσήμων προσφέρον τας σάν ἀντάλλαγμα γραμ: µατόσηµα τῆς Μεγάλης Βρετ ταγίας, “Ἱσπανίας, τοῦ υδραλ τάρ Ἡ ἀνατολικῶν χωρῶτ. Τὸ ὄνομα καὶ ἡ διεύθυνση του εἶναι ἩΝ. Ε, Ἰλιθάάον, Ὅαρα ῬΡαταίκο” ΔΑ. ὮὈ. 209 Λάευδία Ίανθα, Νο Ἀ]οαπίο δραϊίπ. πει, ὅσο εἶναι Ἴκαιης κατανοµῆς τῶν θαρῶν 4 ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΟσΣελίδα 3 Εριτήρια καὶ ἐκλογὴ θεῖ, Τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν στελεχῶν ἑ- νὸς κόμματος εἶναι ἐνδεικτικὰ τῶν τά- σεων του µόνο ἂν εἶναι γενικὰ. Όταν γιὰ παράδειγµα ὁ Λεόντιος ᾿Ἱεροδιακό- νου ὁποχωροῦσε ἀπὸ τὸ ΔΗΚΟ δὲν ὅδα- σίστηπκε οὲ μεμονωμένες λανθασμένες ἀποφάσεις ἀλλὰ στὸ σύνολο μιᾶς πολι- τικῆς ποὺ ἐπικροτοῦσε τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν κληρικοκρατία σὰν μεθόδους Υεξ- νικῆς πολιτικῆς. Τὸ γενχονὸς ὅτι ἡ ἑπκτί- µπση αὐτὴ δὲν ἧταν λανθασμένη φαίνε- ται κι ἁτιὸ τὸ ὅτι κατὰ τὴὺν διάρκεια τῆς συζήτπσῃς στὴν δουλὴ τῶν σκανδάλων στὸν Συνερνγατισμὸ, τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν θουλευτῶν τοῦ ΔΗΚΟ στάθηκε ὑτιὸρ τῆς ἀπόκρυφης καὶ τᾶς παρασιώγππστις τῶν σκανδάλων ποὺ στὴν οὐσία ἁποτε. λοῦσε καὶ δικάίωσπ τῆς φαυλότητας. . στὴν ἐκλογὴὰ λοιπὸν ποὺ θὰ κάνου- µε γιὰ τὸ κόμμα ποὺ θὰ ψηφίσουµε οτὶς ϱ4 τοῦ Μάτι δὲν πρέτιει νὰ καταφύγουµε στὶς προσωπικὲς µας συµιάθειες ἡ ἁντι- πόθειες πρὸς τὰ πρόσωπα ποὺ ἁποτε- λοῦν κάποιο κομματικὸ συνδυασμὸ. Πρέ δυνατὸ, ν᾿ ἀποθάλουμε τὴν ὑποκειμενηκ µας προτίµησπ καὶ ν᾿ γεται, εἶνάν ψῆφος ὑποδοηθη: τικὴ τῶν ὀλοχλησωτικῶν στό χων τῆς ἡγεσίας τοῦ ΑΔΙΚΕΒΛΣ «Ὁ Δημοκρατιὸς Σνυνα” γερμὸς», τόνισε συγεχίζοντας ὁ κ. Κλησίδης, µέχοι τὴ µέ- ρα τοῦ γυρνσμοῦ τῶν προσφὺ γῶν στὰ απίτια καὶ τὶς πε- ονουσίες τους, ἔχει σὰν ἐπί κεντρο τῆς κοινωνικής τον πυ Ἀντικῆς :τὴν ἀνακούφιση τῶν προ ων καὶ τὴν ταχεῖα οἰκογομικὴ τους ΄ἀποκατάστα ση. Στὰ πλαίσια τῆς πολιτι κῆς του αὐτῆς, ποὀσθέσε, ὁ κ. Κληρίδης, ὁ Δ θὰ. ἐπισπεύσει τὸ πρόγοαωµσ στεγάσεως καὶ αὑτοστεγάσε ὡς καὶ θὰ καταργήσει «τὶς -κομ ματικὲς «καὶ προσωπιχὲς εὖ- νγριες. Επίσης: Θὰ προχωρή- σει στὴν πιτλοποίηση τῶν. στι τιῶν τῶν συνοικισμῶν καὶ τῆς αὐτοστεγάσεως στοὺς πρόσφυ Ύες κατόχους τους. Θὰ ἐφαρμόσει σύστημα δί- τῆς εἰσθολῆς. Τιατὶ νηστικοὶ καὶ χορτασμένοι δὲν μποροῦν νὰ, ἀγωνίζονταν μαζὶ καὶ νὀ ἔχουν τὴν ἴδια δύναμη καὶ ἂν τοχῇ. Θὰ ἀναγνωοίσει τὰ περιου- σιακἁ στοιχεῖα τῶν προσφύ γῶν στὰ κατεχόμενα σὰν ἆ Ἱ ἳ Πωλοῦνται παραθαλάσσια διαμερίσματα τοῦ ἑνὸς, δύο καὶ τριῶν ὑπνοδωματίων στὴν πολυκατοικίαν ΓΚ. Μιχαηλίδη δυσῃ. --Τὸ οἰκοδομικό µας συνκρότηµα εὑρίσκεται ἀκριθῶς ἀπέναντι ἀπὸ καθαρὴν γαλάζια θάλασσα, τὸ φουντωµένο πράσινο καὶ τόν ἀνοικτὸ ὀρίζοντα. Ἡ ὡραία ὀτιοθάθρα ποὺ ᾿ἐκτείνεται ἀρκετὰ μέ. σα στὴ θάλασσα πιλαισιωµένπτι ἁπὸ τίς ψφαρόδαρκες. 4 ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΙΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΕΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ --- ΛΕΜΕΣΟΣ -- ΛΑΡΝΑΚΑ. ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕΙ: πω Αρ. 3. ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΑΤΟΙΙΟΙΑ Κ΄ ΜΙΧΑΒΗΛΙΛΗ ΚΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΖΥΓΙ. --'Ἀγοράζοντας διαμερίσματα εἰς Ζύγι κάνετε µίαν καλήν ἐπιέν- Κτηματικαὶ Ἐπιχειρήσεις ' ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Πευκωσία: Πάρνακα : Πονδίνο : | | : 0099900909 9991999900 Πεωνίδου 19, Τηλ. 63773 Ἑρμοῦ 394--96, Τηλ. 55004 Τηλ. 9401719 φοφθοο9009009090009 σφάλεια γιὰ τὴ λήψη δανείων { :Σνναγεομὸς θὰ ὀντείνει. καὶ γἡ. 4 ἐπαναδραστησιαποιήσεως μὸὺ Κυδεργητικὴ ἐγγύηση. Θὰ παρέχει Κυδερνητικὲς ἐγγνήσεις γιὰ δάνεια σὲ πρόσ Φυγες γιὰ σκοποὺς στεγάσε ὥς, σπουδῶν, ἐπαγγελματιωῆς ἀποκαταστάσεως καὶ ὅραστη ριοποιῄσεως. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Παράλληλα, ὁ Δημοκρατι- κὸς Σνναγεομὸς θὰ δώσει προτεραιότητα στὴν ἀνάπτυξη τῆς γεωργίας καὶ τὴν ἀναζω ογόνηση τῆς ὑπαίθρου, πδοω θώντας ἔργα ὑποδομῆς πυὺ θοηθοῦν τὸν ἀγρατικὸ καὶ κτη νοτοουφικὸ τοµέα καὶ ἀνυψώ- νοντας τὸ διοτικὸ ἐπίπεδο τῶν κατοίκῶν τῆς ὑπαίθρου. Επί αης ὁ Δημοκοᾶτικὸς Σύναγερ μὸς θὰ δελτιώσει τὸ συγνοῖ- νωνιακὸ δίκτυο τῆς ὑπαίθρονυ καὶ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἵατροφας- μακευτικῆς µπεριθάλψεως καὶ Παιδείας, ποὺ. ποαοέχανται, στὴν ὕπαιθρο». Ἠρλειώνοντας τὴν ὁμιλία του ὁ κ. Κληοίδης ὑπογοάμ- µια. ἔμφαντικὰ ὅτι τὴν 24ην Μαΐου ὁ λαὺς θὰ ἀναδείξει | τὸν Δημοκρατικὸ Συναγεομὀ, σὰν τὸν µεγάλο πικητὴ τῶν ὁ- κλογῶν. α εν μ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκ κλησίας τῆς Κύπρου σὲ τρεῖς διαδοχικὲς συνεδρίες της. ὑ- πὸ τὴν Προεδρία τοῦ Αρχυε πισκόπου Χρυσοστόμου πῆρε διάφορες ἀποφάσεις ποὺ ἀφο ροῦν τὴ νμαχείρισα καὶ Ὃν. ἔλεγχο τῆς ησιαστικ περιουσίας καὶ ἄλλα συναφὴ α Ἐπίσης καθήροσε τὸν ἵδρο µόναχο Φίλιππο Μαχαιριώτη καὶ τοὺς Διακόνους ᾿Αγαθάγ γελο Κυκκώτη καὶ ᾿]γνάτιο Κυκκώτ . ἐνεργώντας α λλ α» μάσα στὰ πλαίσια, τοῦ «Λυε- θνοῦς Ἔτους ᾿Αναπήρων», ἀπαφάσισε τὴ δυεξαγωγὴ ἐ- ῥράνου ὑπέρ τῶν ἀναπήρων σ’ ὄλες τὶς Εκκλησίες τῆς νήσου τὴν Κυριακἡ τῆς Πεν τ τηκοστῆς. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΝΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τὸ Τμῆμα Στατιστικῆς καὶ Ἐρευνῶν ἀνακουνώγει ὅ- τι διεξάγει εἴδικὴ ἔρευνα γιὰ τὴ συλλογὴ δασικῶν στατι- στικῶν στοιχείων γιὰ τὶς προ θλέψεις τῶν διαφόρων διο- μηχανικῶν ἐπιχευρήσεων γα φορικὰ μὲ τὸ ἵψος τῆς παρα γωγῆς του Παραγγελίες, πωλήσεις, ἐξαγωγές καὶ τι- μὲς ἐξαγωγῶν, ἁπασχόληση καὶ ἡμερομίσθια, ἐπεγδύσεις καὶ ἀποθέματα. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ θὰ συµδάλουν στὸν κα λύτερο προγραμματισμὀ, στὴ ραχυπρόθεσµη διεύθυνση τῆς οἰκοναμίας καὶ τὴν ἔγ- καιρη λήψη τῶν ἀναγκαίων δνορθωτικῶν µέτρων. Τὸ Τμῆμα Στατιστικῆς καὶ Ἐρευνῶν παρακαλεῖι ὅλους τοὺς διοµήχανους ποὺ περι λήφθηκαν στὸ δεῖγμα νὰ δώ σουν κάθε να στοὺς ᾱ- πογι ἰς ποὺ θά τοὺς ἔπι- νο κ. κατὰ τὴ αμα τοῦ Μαΐου γιὰ τὴ συµπλήρω ση εἰδικοῦ ἑρωτηματολογίου. '. ἱστορικὸ ἀξιολογήσουμε τὰ κόμματα σύµφωνα μὲ τὴν γραµµή ποὺ προσφέρουν, Δεν µπο- ροῦμε γιὰ παράδειγµα νὰ προτιμοῦμε ἢ ον ἀπορρίπτουμε τὸν ΔΗΣΥ γιατὶ ὁ τάδε ἡ ὁ δείνα ὑτοφίφιος μᾶς ἀρέσει ἢ δὲν μᾶς ἀρεοσει. Γιὰ τὸ πιοιοὶ θέλουμε νὰ ἐκ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΛΗ προσωπήσουν τὸ κόµµα στὴν θουλὴ Ἄ- πάρχουν οἱ σταυροὶ μποροῦμε ὅμως νὰ ἀναδεικνύουμε ἕνα κόµµα µόνο καὶ µόνο γιατὶ οἱ προσωτι- κὲς µας συµπάθειες καὶ ἀντιιάθειες συ- νηγοροῦν πρὸς μιὰ συγκεκριµίέντι ἐκλο- Οἱ ὑπαλλακτικὲς ἑκλογὲς ποὺ προ- σφέρωνται στὸν Κυπριακὸ λαὸ εἶναι τρο μερὰ περιορισμένες. Στὴν οὐσία ὑπάρ- χουν µόνο δυὸ πορεῖες. δὐτὸ τοῦ ΑΚΕΛ --ΔΗΚΟ καὶ αὑτὴ τοῦ Κλπρίςπ, Ίσως νὰ ταν καλύτερα νὰ εἴχαμε νὰ ἐκλέξου- µε ἀνάμεσα σὲ τρεῖς ἡ τέσσερεις πορεῖ- προπίµπσπς, Δὲν ες μὲ διαφορετικὰ χαρακτηριστικὰ, Σ. γουρα θὁὸ ὑπάρχουν ἀνάμεσα µας ἐκεῖ- νοι ποὺ δὲν συμφωνοῦν ἁπόλυτα οὔτε μὲ τὸ ΑΚΕΙΑ --. ΔΗΚΟ οὔτε μὲ τὸν Συνα- γερμὸ, Κύ ὁτωσδήάποτε θὰ ὑτάρκχουν καὶ ἄνθρωπιοι τιοὺ θ᾽ ἀντκιαθοῦν συγκεκριµέ. νους ὑποφπφίους τῶν µπολιτικῶν αὐτῶν, σχτιματιομῶν. Ὅμως οτὴν οὐσία της ἡ ἐπολογὴ πια ραμένει μιὰ ἐκλογὴ μεταξὺ τοῦ ΑΚΕΛ... ΔΗΚΟ, τῶν ἀνθρώτιων ὅπλαδὴ ποὺ ἔχουν ἀπορρίφει κάθε αρωτοδουλία γιὰ λύστὶ τοῦ Κυπριακοῦ, τῶν ἀνθρώπων ποὺ ψήφι σαν τὶς τιαχουλὲς συντάὄεις μὲ εἰδικὴ πρόνοια γιὰ τὸν Γ. Λαδὰ, τῶν ἀνθρώπων ποὺ τρομµοκρατοῦσαν τὸν λαὸ μὲ ἀνύ- παρκτους ἑἐγκεφόλους, ποὺ ἐνθάρρυναν τὸν ᾿Ἀζίνα στὴ διάλυσπ τῶν ἀνθρώπων τοῦ συνεργατικοῦ Κινήματος, τῶν ἀνθρώ νω, τιων τιοὺ ἐξακολουθοῦν ν’ ἀνέχωνται τὸν Μ. Χριστοδούλου καὶ τὰ τιαραποιυµένα τίµολόνψια καὶ ἐκείνων ποὺ σὰν ὀργανω µένο πολιτικὁὀ κόµµα διεκδικοῦν στὴν οὐ. οία τὴν ἑξουσία, γιὰ νὰ σοῦ δείξουν πῶς τουλάχιστο διαφέρουν ἀπὸ τοὺς πιὸ πά- πλ Ἡ Τάφρος γύρω ἀπὸ τὴν Πύλπ ᾽Αμμοχώστου θὰ καθαριστεῖ ἁπὸ συ- Ννεργεῖα τοῦ Δήμου καὶ θὰ καλλωπιστεῖ., Ἡ πύλη Αμμοχώστου μετατρέπεται σὲ Πολιτι- στικὸ Κέντρο. Ηδη συνεκχίζονπαι μὲ ἐντατικὸ ρυθμὸ οἱ ἐργασὶίες γιὰ ἐξωραϊσμό της. του Σπὴν ὁμιλία της, ἡ κ. Σου- Ἀιώτη, ἀφοῦ στὸ τοῦ ᾿Αναρρωτηρίου ὑπογράμμισε τὴν µεγάλη του προὐφορὰ στὰ ποιδιὰ ποὺ πά σχουν ἀπὸ παράλυση, µμυϊκὴ δυστροφία, νεφρίτιδες, κορδια κὲς καὶ ἄλλες παρόμοιες να πηρίες ἢ παθήσεις. Τὸ ᾿᾽Αναρρωτήριο, εἶπε ἡ κ. Σουλιώτη, ἀπὸ τῆς ἵδρυσης του, τὸ 1957, µέχρι σήµερα, πρόσφερε τὶς ὑπηρεσίες του σὲ ἑκατοντάδες παιδιά, πα- ρὰ τὶς δύσκολες συνθῆκες καὶ τὰ μεγάλα προθλήµατα, οἶκο- νομικὰ καὶ ὄλλα, ποὺ συνάν- τησε, ὅπως τὸν ἐκτοπισμὸ ἆ- πὸ τὴν Κερήνεια τὸ 1976. Χα ρακτηριστικά, γιὰ τὰ προθλή µατα, ἡ πρόεδρος τοῦ ἜΈρυ- θροῦ Στανροῦ, ἀνάφορε ὅτι ΣΝΕΧΡΤΗΝΕ ΚΛΙ ΕΛΙΕΕ ΧθΕ Τ Β’' ΣΜΙΝΛΡΟ ΛΙΝ. ΣΧΡΕΗΝ Χυνεχίστηκαν Χχθὲς κανονι- κἁ οἱ ἐργασίες τοῦ Β΄ Σεμι- ναρίου Δημοσίων Σχέσεὼν ποὺ ὀργανώνει ἡ Σχολὴ Δηµοσιο- γραφίας καὶ Δημοσίων Σχέσε ων ΚΕΣ. Ὡς γνωστὸ στὸ Σεμινάριο συμμετέχουν ἐκπρόσωποι ἴδιω- τικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ἡμι- κρατικῶν ὀργονισμῶν ἀπ ὅ- λες τὶς πόλεις τῆς Κύπρου. 'Ο εἰσηγητὴς κ. Δ. Μαγκλι δ6έρας, εἰδικὸς σὲ θέµατα Δη: µοσίων Σχέσεων, ἀνέπτυξε τὰ θέµατα: «᾽Αποτιλέσμαια ἐφαρμογῆς καὶ τῶν Δημοσίων Σχέσεων «Λειτουργία ἑνὸς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων». Μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἐνδιαφέ- Ρουσα συζήτηση ποὺ διεξήχθη μεταξὺ τῶν συνέδρων, ἔκλειος τὸ Σεμινάριο ἐκτρόσώπος τῆς Σχολῆς Δημοσιογραφίας καὶ Δημοσίων Σχέσεων, Ἅτονίζον- τας ὅτι ἡ Σχολὴ θὰ συνεχί- σει τὴν προσπάθειά της στὸν τοµέα τόσο τῆς Δηµμοσιογρα- φίας ὅσο καὶ τῶν Δημοσίων Σχέσεων, δυὸ τομεῖς -οὺ εἷ- ναι πολὺ χρήσιμοι γιὰ τὸν τό: πο µας, ἰδιαίτερα σήµερα ποὺ διορχόµαστε μιὰ κρίσυµη καµ πὴ τῆς ἱστορίας µας, ΕΓΚΑΙΝΙΑΙΘΗ ΧΘΕΣ ΣΤΑ-ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ. ψ 3 υ Ππιδικὸ ἠμηρρωτήριο Ἐρυδροῦ Σταυροῦ ΠΟΛΥΤΗΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ἠελέσθηκαν χθὲς, Παγκόσμια Μὲρα τοῦ Ἑ- φυθροῦ Σταυροῦ, τὰ ἐγκαίνια τοῦ Παιδικοῦ δ- ναρρωτπρίου τοῦ Κυπριακοῦ ἜἘρυθροῦ Σταυροῦ στὰ Πολεμίδια, ἁπὸ τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ Γιὰ τὸν ἁποστολὴ τοῦ ᾿Ἀναρρωτπρίου μµίλη- σε ἡ Πρόεδρος τοῦ Κυπριακοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ- ροῦ κ, Στέλλα Σουλιώτῃ. γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ ᾿Ανορ- ρώτηρίου ἁπαντοῦνται 45.000 τὸ Χρόνο. ᾿Απὸ τὴν κυδέρνηση χορηγεῖται τὸ 203 τοῦ πο- σοῦ, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο καλύ- πτεται ἀπὸ δωροές, Φιλανθρώ πων, καὶ ὁπὸ διάφορες ἐἑκδη- λώσεις τοῦ ᾿Ερυθροῦ Σταυροῦ. «Σπὸ σημεῖο αὐτό ἡ κ, Σουλιώ- τη ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες της πρὸς τὸν κ. καὶ τὴ κ. Στέλιου Ιωάννου γιὰ τὴν προσφορὰ τους τῶν ΕΙΙ.000 πρὸς τὸ ’᾿Αναρρωτήριο, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Δυνάμει τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ «περὶ Ακινήτου ᾿Ιδιοχτησίας (Διακατοχὴ, ᾿Ἐγγραφὴ καὶ Ἐκτίμησις) Νόμου, Ύνωστο ποιεῖται ὅτι ὁ ᾿Αγδρέας Χα- ριλάου ᾽Αλωνεύτης ἐκ Στρο δόλου συγεφώνησε΄ νά πωλή- ση τὸ συμφέρον του ἐπὶ δύο κτηµόπτων (1) χωράφι ὑπ ἀρ. ἐγγρ. ΚΙΙό εἰς Στρόδο- λον Φ)Σ ΧΧΧ ό ΕΙ, τεμ. Ι27 ἐἔκτάσεως ἵ7--ι--2100 τια., τὰ 2) 18 μερίδια καὶ (2) χωράφι ὑπ ἀρ. ἔγγρ. ΚΙΙ7, εἰς Στρόδολον Φ)Σ ΧΧΧ)ό Εὼ, τεµάχιον {|28, ἐκτάσεως |---2---« 0 τετρ. πόδια τὰ 2) Ι8 µερ. διὰ τὸ ποσὸν τῶν {25000.- (εἴκοσι πέντε ιά δων λιρῶν) εἰς τοὺς (1) Νί- κο Μιχαἠλ: “Ἱερείδη καὶ (2) Μαρὴ Γεωργίου Γιτρομµιλί- δου ἐκ Δενκωσίας δυνόµει δη λώσεως πωλήσεως ὑπ ἆἀρ. Π Ι930)8Ι ἃ Π Ι929)8Ι τοῦ ᾿Επαρχιακοῦ Κτηματολογίου Γραφείου Λευκωσίας. : ΠΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Πολιτι- Ανάν Εκ γκλννννεν -στικὺ Κέντρο Ἡ Πύλη τῆς ΙΑμμοχώστου ὅπως εἶναι Ὑγναστό, µετατρέύ. πεται σὲ πολιτισπικὸ κέντρα τοῦ Δήμου Λευκωσίας. : Τῆν ἀπόφαση αὐτή, ἡ ὁποία ἄρχισε ἤδη νὰ ὑλοποιεῖται, πῆ ρε ἡ Πολιτιστικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ ποῦ Δήμου Λευκωσίας, ποὺ ἆ- ανα» γιὰ ὑλοποίηση σὲ εἰδικὸ συ- νεργεῖο, ἡ κεντρικὴ στοὰ τῆς Πόλης ᾽Αμμοχώστυο, κοθὼς ἐ- πίσης καὶ μιὰ αἴθουσα της, θὰ μετατραποῦν σὲ Πολιυτιστι κὸ Κέντρο. ' στήμιο καὶ πολλὲς ἄλλες ἐκ. δηλώσεις. 'Η αἴθούυσα αὐτὴ ἔ- αππώπασμασοα -. Βεπορτάζ:] ΑΔ. Μερακλῇς σσ Χει χωρητικότητα γιὰ 100 ἅ- τομα. Ἐπίσης, ἡ κεντρικὴ στοὰ τῆς Πύλης Αμμοχώστου θὰ μετατραπεῖ σὲ μικρὸ θτα- τράκι τὸ ὁποῖο θὰ χωρεῖ γύ. ρω στὰ 130 ἄτομα, Ἡ σημερινὴ μορφὴ τῆς Πύ» Ἴλης θὰ διατηρηθεὶ ὅπως ἔχει. Θὰ γίνε ὅμως συντήρηση. τῶν πυλῶν καὶ τοῦ ὅλου ἱστορικοῦ οἰκοδομήματος, καθὼς καὶ ἀι σφαλτόστρωση τοῦ δαπέδου. Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ πληροφα ρίες µας, ὀλόκληρη ἡ Γκάλη θὰ ἡλοκτροφωτισθεῖ. Οἱ ἐργασίες ἀναμένεται νὰ συμπληρωθοῦν µέχρι τὸ τέλος τοῦ µηνός, ἐνῶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου θὰ γίνουν στὶς 15 τοῦ ἐρχόμενου Ιουνίου, ἡμέρα ἔναρξης τοῦ Φεστιδὰλ Λευκωσίας. Αξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ τάφρος ποὺ δρίσκεται µπρο- στὰ ἀπὸ τὴν Πύλη τῆς Αμ: µοχώστου δὲν συµδάλλει καὶ τόσο στὴν τουριστικὴ ἀξιοποί ηση τῆς Πύλης. Γι’ αὐτό, κι’ ὁ Δῄμος Λευκωσίας, καταδόλ λει µεγάλες προσπάθειες, ὅὥ- στε τὶς µόρες αὐτὲς συνερ. γεῖα του, νὰ προδθοῦν σὲ γενι. κὸ κοβος ὁ τῆς Πύλης. Ἠδη, ὁ Δῆμος, ἔστειλε εἰ- δικὸ συνεργεῖο του, γιὰ τὴν διαπλάτυνση τοῦ δράµου ΄ ποὺ δρίσκεται μπροστὰ ἀπὸ τὴν Πύλη γιὰ νὰ προσφέρει καλύ- τερη διευκόλυνση στούς ἀπιυσής ους, ΣΑΒΒΑΤΟ 9ο ΜΑ ΓΟΥ 1981 παπι. δες ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΠΙΑΝΝΗ ΄ ππαπικσιω» σᾶς συμθουλεύει Ἡ αἰσθητικὸς µας Τὸ δέρµα σας Χειριστῆτετο ἀπαλὰ καὶ μὲ σεβασπμπὸ Ἀπὸ ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ σώματος µας τὸ πιὸ σκλπρὰ ἑργαζόμενο Εἶναι κατὰ πᾶσα πιθανότητα τὸ δέρµα. Καθημερινῶς ᾠπόκειται σὲ δι- άφορες ταλαιπωρίες ὅπως ὑπερθολικὴ ζέστη ἣ κρύο, καψίµατα, κλιι. καὶ παρ᾽ ὅλα αὐτὰ τὸ δέρµα ἐδακολουθεῖ νὰ ἀνανεώνεται μὲ σκοπὸ τὴν προστασία µας, Οἱ δερματολόγοι λένε ὅτι τὰ 9030 τοῦ κόσµου ἔχουν τέ- λειο δέρµα καὶ μὲ τὰ δικά τους κριτήρια ἔχουν κατὰ πᾶ- σα πιθανότητα δίκιο, διότι ἀντιμετωπίζουν καθημερινῶς στὴν δουλειά τους σοδαρὰ προθληματικὰ δέρματα. Αλλά ἴσως ἁρκετὲς ἀπὸ ἐμᾶς θὰ διαφωνήσουν ἁπλούστστα διό- τι ἔσω καὶ τὸ παραμικρὸ πρόδληµα μπορεῖ νὰ προκαλέ- σει ἀρκετὴ στενοχώρια, ὅπως γιὰ παράδειγµα τὰ σπυράκια Έχουν τήν... ἄσχημῃ συνήθεια νὰ ξεπετάζονται ἀκριυθῶς τὴν στιγμὴ ποὺ θέλουµε νὰ ἴἔχου- µε καθαρὸ δέρµα καὶ τὰ μαῦ- ρα ἢ ἄσπρα στίγµατα, οἱ σπα σµένες Φἰλεθίτσες α«λπ. µμµπο: ροῦν νὰ μᾶς πανικοδάλουν. Εἰ ναι σημαντικὸ νὰ ἀποφύγεχε νὰ πάρετε δραστικὰἁ µέτρα µό νε σας γιὰ νὰ ἁπαλλογεῖτε ἀπὸ αὐτὰ τὰ προδλήµωτα. Νὰ θωμᾶστε Ἁῄτὸν δασικὸ κανόνα γιὰ τὸ δέρμα: Χειριστῆτς το ἁπαλὰ καὶ μὲ σεδασμὸ καὶ θὰ ἀνταποκριθεῖ, ᾿Αποφασίξοντας τὸν τύπο τοῦ δέρµατός σας. Ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν κα τηγορίες δέρµοπτος, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι Ἀἄνθρωποι Ἅἀνή- κουν σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς δα σικὲς κατηγορίες: Ξηρό, λιπα ρό, κανονικὸ ἢ μικτό. Συχνὰ συµθαίνει νὰ ἔχουμε ««οὐαίσθη- τη» ἔπκιδερμίδα, Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ εὐαίσθητες ἐπι- δοαµίδες ἀνήκουν στὴν κατη΄ γορία τῶν ξηρῶν δερμάτων. Ἡ πθκιονότης τῶν ἀνθρώπων ὅμως ποὺ θὰ κατοτάξουν τὸ δέρµα τους σ᾿ αὐτὴν τὴν κα- τηγορία ἁπλῶς πάσχουν ἀπὸ λανθοσµένη περιποίηση τοῦ δέρµατός τους. Ἕνας ὁἁπλὸς τρόπος ὙΥιὰ νὰ ἀναγνωρίσετε τὸν τύπο τοῦ δέρµατός σας εἶναι μὲ μιά λω ρίδα µσταξωτὸ χαρτὶ ἢ σελλο τέῖπ. Τοποθετεῖστε τὴν λωρί- δα ὁριζόντια στὴν μύτη σας καὶ στὰ μάγουλα σας. ᾿Αφαι- ρῦστε την καὶ κοιτάβτς͵ 19 κάτω ἀπὸ καλὸ φῶς. Αν εἲ ναι καλυµένη μὲ λιπαῤῃ, λυστερὴ οὐσία τὸ δέρµα σας εἶναι λυπαρὸ ὧν ὄχι εἶναι ξη- ρὀ. Ἂν εἶναι μικτὸ θὰ ὑπάρ χει ἡ λυπαρότητα στὸ σημεῖο ποὺ ἡ λωρίδα ἦταν σπὴν μύ- τη καὶ μαθαρὸ στὰ ὑπόλουπα σηµεῖα. Βασικὸ εἶναι πρὶν ἆ- πὸ τὸ τὲστ τὸ δέρµα νὰ ἔχει καθαριστεῖ μὲ γαλάκτωμα καὶ λοσιὸν καὶ μετὰ ἀπὸ μισὴ ὅν ρα ὅταν τὸ δέρµα θὰ ἔχει ἐκ. κρίνει τὰ Φυσικά του συστα. τικὰ νὰ ἐπιχειρήσετε τὸ τέστ, ᾿Αφοῦ ἔχστε ἀποφασίσει τὸν τύπο τοῦ δέρµατός σας δὲν ἔχοτε παρὰ νὰ διαλέξτε τὰ κολλυντικὰἁ ποὺ τοῦ τοιριά- ζουν γιὰ νὰ τὸ διατηρήσετε ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ: Σκαπός του ὁ καθαρισμὸς τοῦ δέρματος ἀ πὸ τὸ µακιγιώς, τὴν σκόνη καὶ τὰ φωσικὰ ἐκκρίματα τοῦ δέρµατος. Πρέπει νὰ χρήσιµο- ποιεῖται καθημερινῶς ἔστω καὶ ἂν δὲν εἶστε µοκιγιαρισµέ νες. 'Ἡ ἀφαίρεση τοῦ µακιγι- ἀζ ματιῶν εἶναι λιγάκι πιὸ δώσκολη, διότι οἱ πιὸ πολλὲς σκιὲς καὶ µασκάρα εἶναι εἰἶδι- κἁἀ κατασκευασμένα γιὰ νὰ πα ραμένουν. 'Ἡ πιὸ σωστὴ λύση εἶναι νὰ προμηθευτεῖτε εἰδικὸ ντεμακιγιὰζ ματιῶν ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ κυκλοφαοροῦν στὴν ἀγορά. Εἶναι κατασκευασμένα γιὰ νὰ μὴν ἐρεθίζουν τὰ µά- πια καὶ δὲν Χρειάζονται πολὺ τρίφιµο ποὺ θὰ προκαλέσει πρόωρες ρυτίδες. ΛΟΣΙΟΝ, Ὁ δασικὸς σκο: πὸς τῆς λοσιὸν εἶναι νὰ ἆ- Φαιρέσει ὅλα τὰ ἴχνη ἀπὸ σκόνη καὶ γαλάκτωμα μετὰ τὸν καθαρισμό. Επίσης τονώ- νει τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵμα: τος. Άρα λοιπὸν εἶναι ἆπα- ραίτητη ἡ χρησιμοποίηση τῆς λοσιόν. ΥΔΑΤΩΣΙΣ. Ἡ ὑδάτωσις εἶναι τὸ πὸ σημαντικὸ µέρος ὁποιασδήποτε µρουτίναος ὁόμορ φιᾶς, γιὰ ὁποιοδήποτε ΛἸύπο δέρματος. 'Ἡ κεντρικὴ θέρµαν ση καὶ τὸ σύστημα κλιµατι σμοῦ εἶναι οἱ δυὸ μεγαλύτε- ροι ἐχθροὶ τοῦ δέρματος, διό- τι καὶ οἱ δύο δημιουργοῦν µία ἀφώσικη ἀτμόσφαιρα ποὺ µπο ρεῖ νὰ ἀναστατώσει τὰ Φυσι: κἁἀ ὅρια ὑδατώσεως τοῦ δέρ- µατος. Προσθέτοντας σ᾿ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ δέρµα εἴἷ- ναι συνεχῶς ἐκτεθειμένο σὲ Φυσικὲς ἀτμοσφαιρικὲς κατο- στάσεις ὅπως τὸν ἥλιο, τὸν ἀέρα καὶ τὸ κρύο δὲν εἶναι πα ράξενο τὸ ὅτι τὸ δέρµα δυ- σκολεύεται νὰ ἀντιδράσει σ᾿ αὐτὸ τὸ συνεχὲς αστέγνωµα». Οἱ ὑδατικὲς κρέµες ἔχουν εἰ- δικὰ κατασκευασθεῖ γιὰ νὰ δώ σουν ἕνα αχέρι δοηθείας» στὸ δέρµα διατηρώντας το δροσς: ρὸ καὶ μαλακό. Χρησιμοποιεῖστε τὴν ὕδατι- κὴ κρέµα μοτὰ τὸ καθάρισμα δυὀ φορὲς τὴν ἡμέρα, καὶ πάν τα σὰν δάση γιὰ μακιγιάζ. Τὰ κανονικὰ καὶ ξηρὰ δέρ- µατα Χρειάζονται λίγη ἐπιπλέ ον θοήθεια καὶ αὐτὸ γίνεται μὲ τὴν κρέµα νύκτας. Ἐπειδὴ οἱ κρέµες νύκτας εἶναι λιγάκι πιὸ δαρειὲς ἀπὸ τὶς κανονι- κὲς κρέμες ὑδατώσεως δὲν μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν τὴν ἡμέρα, ἀλλὰ κάνουν ἑξαι- ρετικὴ δουλειὰ δοηθώντας τὸ δέρµα σας νὰ ξαναδθρεῖ τὴν χα µένη του ἴἰσορροπία σὲ νερό, ἑνῶ ῥἀουῖς κοιμᾶστε. ΜΑΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. Κυ κλοφοροῦν στὴν ἀγορὰ σὲ διά- Φορα εἴδη καὶ γιὰ ὅλους τοὺς τύπους δέρματος. Σκοπός τους ὁ καθαρισμὸς τῶν πόρων ἀπὸ σµίγμα καὶ ταυτάχρονα σφίγΎουν τοὺς πόρους. Όταν δὲ ἀφαιρεῖται ἡ μάσκα ἆφαι- αῤόδα αἱ µαζί ἄης' καὶ τὰ νο ραρὰ. πύτταρα».: τοῦ .δάρματος..- Βασικὸς κανόνας γιὰ τὴν χρή «θὰ λάμήἒει ἀπὸ. ὑψερα. ση. µάσκας, Μὴν «τὴν δάζετε ποτὲ γύρω ἀπὸ τὰ, µότια καὶ πάντα χρησιμοποιεῖστε ὁ- δατικἡ κρέµα μετὰ τὴν χρήση της. Ἔπσι λοιπὸν μὲ τὰ σωστὰ καλλυντικά, γαλάκτωμα, λοσι- όν, ὑδάτωση καὶ κρέµα νύκτας σὰν καθημέρινὴ περιποίηση καὶ μάσκα ὁὀμορφιᾶς μιὰ Φο- ρὰ τὴν ἑδδομάδα, ἡ ρουτίνα ὁμορφιᾶς σας δὲν θὰ σᾶς ἆ- πογοητεύσει. Τὸ δέρµα σας θὰ εἶναι καθαρό, μαλακὸ καὶ κν Ἡ αντ» οὖν «ὃς Ἴγερργια ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ποσιατε-». ιδ” -“Ἑὁ σαπούνι τριμμένο εἶναι ἰδανικὰ γιὰ τὸ πλύσι µο τῶν εὐαίσθητιον ὑφσσμά τωγ, τιῶν μεταξωτῶν καὶ τῶν µάλλινων. Δὲν περιέ- η ΠΟΡΙΗ ΤΗΣ ΜΗ ἵἩ γιορτὴ τῆς ἁηἹτέρας. Τόσα καὶ τόσα λέχθηκαν καὶ λέγονται κάθε Χρόνο. Έτσι ποὺ δημιουργήθηκε πιὰ τὸ θέµα πῆρε καὶ οἱ γυναῖκες καὶ ἡ ἐντύπωση ὅτι ἐμπορικὸ χαρακτήρα ἢ ἀκόμη ὅτι εἶναι λίγο ξεπερασμένο πιὰ μιὰ ἀγωνίξονται ρία, χειραφέτηση, ἰσότητα. Ελναι μεγάλο θέµα, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἐξαντλήσουμε σὲ χει οὔτρ καυστικἁ, οὔτε ἆλ καλικὰ καὶ διαλύεται εὔκο- λα στὸ χλιαρὸ νερὸ. ---Αν Εέλετε νὰ θάνειε εστὶς ντουλάπες σας λεθάν- τα, τότε πρέπει νὰ χωρίσε τε καὶ τὰ ἀσποόηουχά σας. Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ μυρί- ζουν λεθάντα τὰ τραπεζο- µάντηλα ιν οἱ πετσέτες. Μόνο στὰ σεντόνια καὶ οἷς πετσέτες ταιριάξει τὸ ἄρω µά τῆς λεθάντας. λίγες γραμμὲς. γιὰ ἔλευθε- Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ ἓ--- .” γυναίκα . τοῦ σήμερα Ἐπιμελεῖται ἡ ΝΕΦΕΙΛΗ. μΠΟΤΡΙΧΗΣΗ: Πρόβλημα τῆς ἐποχῆς Οἱ ζέστες, ποὺ στὴ χώρα µας ἀρχίξουν πολὺ νωρίτερα ἀπὸ ὁπονδήποτε ἀλλοῦ στὴν Ἠὐρώπη, θὰ δημιουργήσουν τὸ πρὀύθλημα μιᾶς ἀποτριχώ- σεως. Τιατὶ τὰ πόδια θὰ ἀπο- καλυφθοῶῦν καὶ θὰ πρέπει νά εἶναι ὅμορφα καὶ περιποιηµέ- να Πρώτη, ἀνάμεσα στὶς περι ποιῄσεις, εἶναι νὰ ἁπαλλα- γοῦν τὰ πόδια ἀπὸ ᾖτὶς τοί- χες. Πρέπει, ὅμως, νὰ ἁπαλ- λαγοῦν χωορὶς νὰ ἀγριέψη τὸ δέρµα ἢ κοπεῖ µ ἑτῆ χοησιμο ποίηση τοῦ Ἑυραφιοῦ ἢ ἄλλων µέσων, ποὺ δὲν εἶναι δοκιµα- σµένα γιὰ τὰ ἀποτελέσματά τους. λΛλλὰ δὲν εἶναι µονάχα τὰ πὀδια. Ἐΐναι καὶ οἱ µηροί, τὰ μπράτσα, οἱ μασχάλες. Στὴ θάλασσα, μὲ τὸ µαγιώ, μὲ τὸν ἔντονο ἥλιο, οἱ τοίχες εἶναι κάτι ἀντιαισθητικόὀ. Πρέπει ὑπωσδήποτε νὰ ἐξαφανιστοῦν. Ἱέρα ἀπὸ τὸ κλασικὸ ἕνυ- ράφι, ποὺ ἀγοιεύει τὸ δέοµα μαὶ ποὺ συντελεὶ στὸ νὰ ὄγαι νουν ὕστερά ἄγοιες καὶ σχλη- ρὲς οἱ τρίχες, ὑπάρχει καὶ τὸ κερί. Ἡ μέθοδος μὲ τὸ κεοὶ κάνει τὶς τρίχες νὰ φντράό- νουν πιὸ ἀδύναμες, εἶναι ὅ- µως ὀδυνηρή. Τὸ Ἐυράφι, τὸ κερί, ἡ Συριστικὴ μηχανή, εἷ- ναι Κάπως ξεπερασμένα µέσα. Σήμεσα΄ ὑπάῤχουν οἳ. ἀπο- τριχωτικὲς κορέµες - σπρέν, ὅπως ἡ ὀπίλκα. Εναν ἡ πιὸ ἀθλαθὴς καὶ ἡ πιὸ ἄποτελε- σµατική. Καὶ εἶναι κατάλλη- λη γιὰ ὅλους τοὺς πύπους δέρµατος. Ἐξάλλου ἡ συσκενασία τῆς ὀπίλκα εἶναι ἐντελῶς και- νούργια. Τὸ ῥἐπιστόμιο τῆς φιάλης εἶναι μιὰ σπάτουλα μὲ τὴν ὁποία ἁπλώγεται ἡ κρέμα γ κ κ χ λ. κ. Γωῇ κάκκ ἨῬέθδαιο εἶναι ὅτι ἡἤ µητρότης εἶναι τὸ μεγαλύτερο προνόμιο τῆς γυναίκας. Όταν κρατᾶ τὸ θρέφος στὴν ἄγκαλιά καὶ τὸ θη- λάδει εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς ἱερώτερες καὶ συγ- κινητικὠώτερες στιγμὲς τῆς ζωῆς. Πήπως διαφωνεῖ κανείς : δυὸ δευτερόλεπτα σὲ -. σπρὲὺ στὸ τοιχὠτὸ µέρος τοῦ δέρµατος. Ὥτσι, τὰ χέ- ρια δὲν λερώνουν. Μένει πάνω στὴν ἐπιδερμί- δα ἐπὶ 1---δ λεπτά. Καὶ µε- τὰ ξεθγάξεται μὲ ἄφθονο νε- ρὁ. Τὸ δέοµα μένει λεῖο, µα- λακό, δελούδινο. ή ΕΠΙΠΕΙΞ Π ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 0ΙΚΟΥ Νος τὴν περοσµένπ Δευτέρα, ἔγινε οτὸ Δημο- τικὸ Θέατρο Λευκωσίας μιὰ αρωτότυππ ἐποδήλω- ση µόδας ἀπὸ τὸν Κυπριακὸ Οἶκο Μσα σὲ συ- νεργασὶἰα μὲ τὴν Παγκύπρια Ἐπιτροπὴ ᾽Αδπιλώ. των Αδομαλώτων καὶ Ἀγνοουμένων, Οἱ εἰσπρά. δεις διετέθησαν γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν ἀγνοουμέ. νων. Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθη- κον ἡ κυρία Προέδρου Μιυμὴ Κυπριανοῦ, ἡ κ. Κληρίδου, ἡ κ. Φωτεινὴ Γωπαδοπούλου κ.ἄ. Ἡ ἐκδήλωση σηµείωσε ἐπι- τυχία ὄχι µόνο ἀπὸ τὴν µε- γάλη ἀνταπόκριση τοῦ κοινοῦ ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ὡραία μιού- ζικαλ, ἂν τὴν χαρακτηρίσουµε παρουσίαση, ἐξαιρετικῶν µον- τέλλων τῆς Μ5ς5, ὁ ΟἴκοΣς ΤΗΣ Μες Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ οἳ- κος Μος ἀπύδειξε ὅτι ἡ Κυ- πριακὴ παραγωγὴ ὅτον εἶναι προσεγμένη δὲν στερεῖ διόλου ἀπὸ τὰ Εὐρωπαϊκά, ἀπενοντί- ας ὑπερέχουν καὶ στοιχίζουν λιγότεα ὁὀφ ὅσον δὲν ὑπάρ- χει ὁ δασµός. Γιὰ τὴν Μ55 μάλιστα. ἡ μόδα καὶ ἡ ποιό- τητα συµθαδίζουν,. Προσφέρει μιὰ πλατιὰ συλλογὴ γιὰ κὸν ἄνδρα, τὴ γυναίκα καὶ τὸ παιδί. 6 Τὰ 6108 2] σὲ σχέδια μοντέρνα καὶ νοανικὰ γιὰ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναίκα. 6 Τὰ 5Ι4ΜΛ ἄνετες πυ- τζιάµες καὶ νυκτικὰ σὲ πολὺ μοντέρνα γραµµή. 9 τὰ ]ουουῦυ: Ἡ σερὰ γιὰ παιδὰ ποὺ (ὀγαπήθηκα γιατὶ ἐπιθλήθηκε στὴν πάντα Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ Ὁ καιρὸς εἶναι πιὰ ὠρκετὰ ζεστὸς και τὰ παγωμένα γλυκίσµατα εἶναι δροσερὰ κι ἀρέ- σουν σ' ὅλους αὑτὴ τὴν ἐποχή. Συνταγὲς ὑπάρ: χουν ἀμέτρητες. Ἐμεῖς ὅμως θὰ σᾶς δίνουμε συνταγὲς δοκιµασµένες, ὁτιλὲς καὶ πρὸ παντὸς .σίγουρες γιὰ τὴν ἀπιτυχία. ΥΛΙΚΑ: Πάρις ὂν Αίς Ἐποιμάζοτε τὸ τύέλι καὶ τὸ τοποθετῆτε σὲ ἕνα δαθουλὸ πάϊ- Ρεξ καὶ τὸ δάζστε νὰ πήξει στὸ φωε. ο. ο κτο Ὀταν- τὸ τῶέλι ΄ εἶναι ἕ- τοιµο πηήὸ διαλύσα τὰ δυὀ φαμελλώκια υτῇς τζελα- τίνης µέσα σὲ ὰΜ ποτήρια «αν «μα οι Ἐπειτα οἱ- : Χνετα τὴν ζάχαρη τὴν Θανίλικι καὶ τὶς ἁσπρι- σµένες, ἀλεσμένες κοῦννες, «Σά ψιὰ λοιόνη κτωπᾶτε τὸ γάλα ἐδαπορὲ µέχρι νὰ γίνει σὰν κρέµα καὶ ρίχνοτε σ᾿ αὐ- «τὸ τὸ μεῖγμα τῆς πζελατίνης σιγὰ κπτυπώντας συνεχῶς, Τὸ χύνετε ὅλο στὸ πηωτὸ τὔξλι ποὺ ἔχετε στὸ ψιγεῖο καὶ τὰ ἀφήνετε ὅλα νὰ πήξουν, Ὅταν θὰ τὸ σερδίρετε δά- ζετε τὸ πάῖρεξ γιὰ ἕνα .-- ξεστὸ γνερὸ γιὰ νὰ ξεκολλήσει καὶ τὸ ἀναπαδογυρίζετε στὴν πιατέλ- 0) ΑΝΙΡΛΣ ΣΤΗΝ ΠΛΙΖ 9 Ὁ καιρὸς ἔχει πιὰ ζε- στάνει γιὰ καλὰ καὶ ἤδη πολὺς κόσμος ἔχει ἀρχίσει τὰ µπάννα ' στὴ θάλασσα ἣ τὴν πισίνα, Γιὰ τὸ φετεινὸ ' καλοκαίρι προσφέρεται καὶ στοὺς ὄν- τρες µμιὰ µογάλη ποικιλία ἀπὸ σπὀρις Ὑουα, χάρη στη φαντασία τῶν μαϊτρ τῆς ἀνδρικῆς μόδας ... καὶ ἐν μέρει χάρη στὸ Φεμινιστι κὸ κίνημα, ποὺ κοταρρίπτον- τας πολλὰ ἀπὸ τὰ ταμποὺ τοῦ παρελθόντος ἐναθάρρυνε τὸν σύγχρονο ἄντρα νὰ φρον τίσει τὴν ἐμφάνιση τον, χω- Ρὶς νὰ φοδᾶται ὅτι μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ σὰν ὁ ἢ θηλυπρεπής. π 9 τὰ φιτεινὰ ἀντρικὰ µα Υιώ, εἶναι σὲ κλασσικἡ γραμ μὴ µονόχρωμα, ριγὲ ἢ ἐμπρι- μὲ σὲ διάφορα ντηζάϊνς, ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ Ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσουµε στὰ ἐγχαίνια ἔκθεσης πεντή- µατος τῆς ΠΟΛΥΤΞΕ-. ΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, µέ- λους τοῦ Λυχείου ἝἛλλη-. νίδων ᾽Αμμοχώστου, ποὺ θὰ τελέσει ὁ Ὑπονργὸς Ἠαιδείας κ. Ν. Κονομῆς τὴν Τετάρτη ᾖ15 Μαΐου 1981, στὶς ἴ.5 0µ.µ. στὸ Δημοτικὸ Μέγαρο Λάρνα κας. λα γιὰ καλύτερη ἐμφάνιση μὲ τὸ τζέλλι ἀπὸ πάνω. Κρέμα Καραμέλλα ΥαΙκΑ 1. λίτρα γάλα {6 ποτήρια) 8 αὐγὰ 6 κονταλιὲς ζάχαρη γιὰ τὴ κορομέλλα καὶ 3 κουτα- λιὲς γιὰ τὸ γάλα ΄ ΜΕΘΟΔΟΣ Βάζετε τὶς 6 κουταλιὲς ζά- Ἴχαρη σὲ ἕνα κασαρολλώκι σὲ σιγονὴ φωτιὰ γιὰ νὰ Ὑήνει ση καὶ τὰ πλάγια. Τὸ ἀφήνε- τε μέχρι νὰ κρυώσει. Ἀβκολούθως δόζετε στὴν φὼ τιὰ τὸ γόλα νὰ δράσει ὄχι γιὰ πολλὴ ὅρα. νὰ ζάχαρη καὶ ἐνῶ τὰ ἀνακατεύ- ετε προσθέτετε σ’ οὐτὰ τὸ γά- Ἆαι καὶ τὸ ξύσμα τοῦ πορπο- καλιοῦ, Βάζετε τὸ μεῖγμα στὴ καραμελλωμένη φόρμα καὶ µε- τὰ σὲ μπὲν- -μαρὶ καὶ τὴ δά- ζετε στὸ φοῦρνο γιὰ μιὰ ὅ- ρα. Ὅταων µκρυώσει τὴ 6άζε- τε στὸ Ψψυγεῖο χωρὶς νὰ τὴ θὀγάλετε ἀπὸ τὴ φόρμα μέχρι νὰ τὴν χρησιµοποιήσστε, πᾶντα Φωτεινὰ καὶ ζωηρά, ὅπως ταιριάζει σ᾿ ἕνα χαρούμενο µοσογειακὸ καλοκαίρι. Τὰ πολὺ νόστιμα σπὀὸρτς Ὑουθαρ ποὺ περιγράφουμε, τὰ εἴδαμε : σι α«Πλαίὺ --- μπόὀύν τὴν γνωστὴ γιούνσεξ Τὰ χρώματα εἶναι μὲ τὴν. ἀνανεωμένη Ὑραμμὴ καὶ ποιό- τητα. Πιτζιάµες, νυκτικό, παν τολόνι, δερμούδα, μπλούζα, που καµισάκια ὮἸἹ---θμίτ τόρρινα γιὰ τὴν πλὰς καὶ τὰ σπόρτς. ο Τουοῦυ τΕεΕεΝΑΟΕΕ: Ἡ. ἐντελῶς καινούργια σειρὰ ἔρχεται νὰ καλύψει τὸ δύσκο- λο πκενὸ τῆς ἐφηθικῆς ἡλικί- ας. Καταχειροκροτήθηκε γιατὶ περιλάµθανε Χαρούµενα χρώ- µατα, φωτεινὰ κόκκινο, μπλοῦ, ἄσπρο, Προηματικὰ χωρὶς νὰ θέ- λουμε νὰ κολακεύσουε ἦταν ἕνα χαρούμενο ἀπόγευμα γνω ριμίας μὲ κυπριακὲς δηµιουρ- Υίες Φτιογμένς μὲ ὑφάσμα- τα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐργο- στάσια τῆς Εὐρώπης, καὶ κα λύπτουν ὅλες τὶς ἡλικίες ἀπὸ τὴν θρεφικὴ μέχρι τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναίκα, ἷ Τὴν ονλλογὴ θὰ τὴν δρῆτε σὲ καταστήµατα σ’ ὄλες τὶς πόλεις τοῦ νησιοῦ. ΠΤΙΠΙΠΠΠ 0ἱ εἰσπράξεις γιὰ τή παιδιή τῶν ἀγνουυμένων ππππππππτῃ Ζιουξιοῦ: μπουτὶκ τῆς Λευκωσίας --- ποὺ ἔχει ἐπίσης παραρτήµα τα στὴ Λεμεσό, Λάρνακα καὶ Πάφο --- ποὺ φέρνει ἐ- πίσης καὶ ἄλλα ἀπίθανα κομμάτια καὶ ἀξεσουὰρ ἀπὸ τὴν ᾿Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Βέλγιο, ᾿Ιτολία κλπ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΑ ΚΥΡΙΟΥΣ Φ Τιὰ νὰ ἀποφύγετε τὴν δυσάρεστη μυρωδιὰ στὸ αὖτο- Χίνητό σας, ποὺ δημιουργεῖ- ται ἀπὸ τὸ σθήσιμο τοῦ τσι- γάρον ΄µέσα στὸ τασάχι, γε- µίστε τὸ σταχτοδοχεῖο τοῦ αὐτοπινήτου σας μὲ ἅμμο, καὶ σδῆστε τὸ ἀναμμένο τσι- γάρο πάνω. « Αν τώρα μὲ τὴν ἆλλα- γἢ τοῦ καιροῦ σᾶς ἔχουν πιά- σει ἀὐπνίε, πκαταπολεμεῖστε τες μ) ἕνα φυσιχὸ καὶ ἀπι- τελεσματικὸ τρόπο κάνετε ἕνα χκούο ποδόλουτρο γιὰ πέν- τε - δέκα λεπτά. Προσοχὴ ὅμως: σκουπίστε καλὰ - καλὰ τὰ πόδια σας σὲ μιὰ πετσέτα, γιὰ νὰ µην κρυολογήσετε. Προσοχἡ λοιπὸν καὶ μὲ τὸ κρύο καὶ μὲ τὰ ζἐστή, ὑπάρ- χουν πάντα ...χίνδυνοι: τὸν χευμώνα συνήθως μᾶς προσ- θάλλει ὃ ἰὸς τῆς γρίππης καὶ θληθεῖτε ἀπὸ τὰ δέλη του. Σελίδα 9 Ἡ χαρτωµένη Ἠξέῖνη ἐπιδεὐενύει ἕνα φόρεμα σὲ ἴσια γραμμὴ τοῦ ΟἸας 21. ΣΡΙ καλοκαίρι σὲ θαυμάσια γραμμὴ καὶ χρώματα σὲ γιούνισεξ στύλ. Η ΜΛΝΑ ΤΟΥ ΜΠΟΜΠΥ ΣΑΝΤΣ Ὁ Μπόμπυ Σάντς εἶναι νεκρός. Παρέδωσε τὴ σάρ- κα. Θέλησε αὐτὸς νὰ πεθάνει, συνεχίζοντας τὸν ἀγώ- να γιὰ ἐλευθερία µέσα ἀπὸ τὴν φυλακή. 'Ἡ σάρµα ὃ- πέκνψε στὴν πείνα. Τὸ πνεδµα ὅμως ἐλεύθερο πιλα- νᾶται ὄχι µόνο στὴν ᾿]ρλανδία, ἀλλὰ στὸν κόσμο δλό- ληρο. Τὶς ἐλεύθερες σκέψεις καὶ πράξεις ἠρώων δὲν µποροῦν νὰ καταλύσουν οἳ ὑλικὲς ἀξίες, οὔτε τὰ σί- . δερα τῶν φυλακῶν εἶναι ἑκανὰ νὰ σθήσουν καὶ νὰ παταπνίξονν τὶς φωνὲς γιὰ ᾿Ελευθερία. Ὁ ΠἩπόμπυ Σάντς εἶναι νεκρός. Ἑϊναι ὅμως ἑλεύ- θερος καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀρνηθεϊ. Εναι νέο σύμθολο ὄχι µόνο γιὰ τὴν Ιρλανδία ἀλλὰ γιὰ τὴν οἵ- κουµένη ὁλόκληρη. Κιν ἡ μάννα του, ὅταν τὸ παιδί της εἶχε περιέλθει σὲ κῶμα, θρῆκε τὴ δύναμη καὶ τὸ φυχιὸ κουράγιο νἁ δηλώσει, ὅτι ὁ γυιὸς της εἶναι πιὰ νεκρὸς καὶ νὰ κάνει ἐκκλήσεις στὸν ᾿]ρλανδικὸ λαὸ νὰ ἐπδείξει αὐ- τοσυγκράτηση καὶ νὰ ἀποφύγει δίαιε ἐκδηλώσεις μετὰ τὸν θάνατο τοῦ γυιοῦ της. Τέτοια συμπεριφορὰ µόνο μµάννες ἠρώων μποροῦν νὰ ἐπιδείξουν ἵἩ μάννα ποὺ ἔθρεψε καὶ γέννησε παλληκάρι σάν τὸν Μπόμπυ Σάντς εἶναι κι αὐτὴ ἠρωΐδα. Έχει πολ- λὰ κοινὰ μὲ τὶς µάννες Κυπρίων παλληκαριῶν ποὺ πίστεψαν κι αὐτὰ στὴν Ελευθερία καὶ θυσιάστηκαν΄ γι’ αὐτή. Τέτοιες µάννες ὑπῆρχαν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα σ᾿ ὅλες τὶς ἱστορίες τῶν λαῶν. Καὶ φθάνουμε στὴν ἔπο- χἠ µας κι ὁ ἴδιος ὃ ἀγώνας γιὰ ᾿Ἐλευθερία συνεχίζε- ται σχεδὸν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο... Γιὰ νὰ ἀποκτηθεῖ χρει- άζονται θυσίες παλληκαριῶν ἀλλὰ καὶ µαννάδων, ποὺ στέκονται περήφανα δίπλα στὸ φεκρό τοῦ παιδιοῦ τους καὶ φροντίζουν νὰ κρύψουν τὸ δάκρυ δίνοντας κουρά- γιο στοὺς συναγωνιστὲς. . Τέτοια µάννα εἶναι ἢ μητέρα τοῦ Ἱπόμπυ Σάντς κι ἐγὼ σὰν Ἀυπρία μπορῶ νὰ σταθῶ δίπλα της καὶ νὰ τῆς σφίξω τὸ χέρι. ΝΕΦΕΛΔΗ Σελίδα 4 ζεχωρίζουν 8.00 Μάππετ Σώου ε 9:36 ᾿Ανθολογία, «Ἡ Φιλαρμονική τοῦ Σλιγκμπερυ». κοκ τν ραδιὸδοοὠνο 0ἱ µέες κατακτήσεις τοῦ ΠΠ. Ἀλεξαιῦρου Σέ 9867 σταθμοὺς οὲ ὁλόκλπρη τὴν ᾽Αμερική, θὰ προθλτιθεῖ σή- μερα ἡ τηλεοστικὴ ταινία γιὰ τὸν «Μέγα ᾽Αλέξανδρο». ΑἈρχὴ τῶν προ- θολῶν θὰ γίνει ἁγὸ τὰ κανάλια τῆς Δημόσιας Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Μορ- φωτικῆς Τηλεοράσεως στὴ Ν. Ὑόρκη καὶ στὴν Οὐάσινκτον. Φ ὁ ϕ απόψε στή Τν ΕΦΤΑ ΜΙΚΡΟΙ᾽ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ Στὸ ἀποψινὸ 29 ἐπεισὸ- διο τῆς σειρᾶς ὁ λοχαγός ἔχει ἀναθέσει τὴν εὐθύνη γιὰ πὸν ψικρό «στρατηγό» στὴν κόρη τοῦ Τζούντν. Μιὰ µέρα τὰ δυὸ παιδιὰ µέ τόν ἀδελφό τους Πίπ, πηγαίνουν στό στρατόπεδο τοῦ πατίέ- ρα τους κι ἀφήνουν τό µι- κρὸ στό Ὑγραφεῖο τοῦ λο- χαγοῦ γιὰ νὰ διασκεδάσουν στὸ κοντινὸ λούνα πάρκ. --- :τΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΙΣΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ ο Τὸ πρῶτο ἀπὸ δύο µέρη τοῦ ἐπεισοδίου «ἼΑς τοὺς κάνουμε περήφανους» θὰ µε ταδοθεῖ ἀπόψε στὶς ᾖ7.30 ἀπὸ τὴ σειρὰ «Τὸ μικρὸ σπίτι στὸ λειδάδι», ο ο Ὁο Άλμπερτ κε ἕνας φίλος του, γίνονται αἰτῆω ινὰ προκληθεῖ πυρκαγιὰ στό ο οἴκημα τῶν τυφλῶν παιδιών. ᾿Τὸ οἴκημα καταστρέφεται ἐντελῶς καὶ χάνονται καὶ δυὸ ζωές. ὶ (ὰ κ τφ ἍΛΑΠΕΙΕΤ.ΣΟΟΥ ὁ διάσημος γουρλοµά- πμαν Φιλοξενεῖται στὴν ἀπο ψινὴ ἐκπομπὴ τοῦ «Μάππετ «Σῷου» σὲ μιὰ σατυρικὴ δια- λμφοοσο ασὴν της κωμικὸς «Μάρτυ «Φέλν- --- σκευὴ τοῦ ποραμυθιοῦ «Χί- λιες καὶ µία νύχτες». κα ἃΧ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Ὁ ἀξιόλογος ἠθοποιὸς Τρέδορ Χάουωρτ πρωταγωνι στεὶ στὴν ἁποψινή τηλεται : γία «Ἡ Φιλαρμονικὴ : τοῦ Σίλιγκµπερυ» ποὺ θὰ µετα δοθεῖ ἀπὸ τὴν σειρὰ «Αν θολογία» (10.05 μ.μ.). «Ὁ Τὸ νεαρὸ ζευγάρι Πῆ- τερ καὶ Σάλλη Χίγκινς, ἐγκαθίσταται στὸ κχὠριὸ Σίλιγκµπερυ. Οἱ ἀρχὲς τοῦ χωριοῦ διατηροῦν μιὰ Φιλαρ µονικὴ ἀπὸ τὴν ὁποὶα ὅμως δέν (εἶναι εὐχαριστημένοι. Ἔτσι ἀποφασίζουν νὰ ἀντι καταστήσουν τὸ διευθυντή της. μέ τὸν Πῆτε, ἈΑὐτὸ δέν «ἀρέσει στὰ µέλη τῆς φιλαρµονικῆς καὶ άποφα- σίζουν νὰ μὴ συνεργωστοῦν µαζί του. κ κ ΧΡΥΣΗ ΓΟΝΔΟΛΑ Τὸ ᾿πρῶτο ἀπὸ τρία µέ- ρη: τοῦ Φεστιδάλ. Εὐρωπαί- , αν κοῦ Βενετίας Τὸ Φεστιδὰλ : η ζει ἡ τραγουδίστρια ᾽Αμάν τα ᾿Λἠρ. Τὸ πληῆρες πρόγραµµα | 5.00 Ἔναρξη Κινούμενα σχέδια 5.30 ᾿Εφτὰ μικροὶ Αὐστραλοὶ 6.00 Εἰδήσεις 6.05 Εϊδήσεις στὴν Τουρκικὴ 6.10 Εἰδήσεις στὴν ᾽Αγγλικὴ (6.20 Ὁ δράµος ' 7.10 Τὸ μικρὸ σπίτι στὸ λειδάδι 8.00 Μάππετ Σὼου 8.30 Εἰδήσεις 9.00 Συνέντευξη µέ τὸν Γ.Γ. τοῦ ΑΚΕΛ κ. Ἐζεκία Παπαϊωάννου. Μουσικὸ πρόγραμμα Μέ τὸ συγκρότηµα ᾿Ισαδόρας ᾿Ανθολογία Εἰδήσεις ᾿Αργὰ τὸ Σάδδατο Τέλος τῆς ἐκπομπῆς. 9.90 10.05 11.35 11.40 12.30 Φ ο ὁ ΣΑΒΒΑΤΟ Φ ΜΑ'Ι ΟΥ 198] Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα 0615 Πρωϊνὴ γυμναστικὴ 0630 Εἰδήσεις 0640 Ἑλληνικὴ μουσικὴ 0645 Σήµερα 0700 Καλημέρα σας 0715 Αελτίον τιμῶν 0730 Εἰδήσεις 0740 ᾿Απὸ τὴν Ἑλληνικὴ μουσικὴ παραγωγὴ 0830 ᾿Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας 0030 0045 Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 1000 Θέατρο ἀπὸ τὸ αο0υς Ραδιόφωνο 1100 ᾿Ορχῆστρες ἐλαφρᾶς μουσικῆς Μουσικὴ Ραμὸ Εἰδήσεις 1100 'Ἑλληνικοὶ δίσκοι 1130 Ελληνικὰ τραγούδια 1200 Ραδιφωνικὴ ἐφημερίδα / Ἴ330 Εἰδήσεις 1430 Ποικίλη ἑλληνικὴ μουσικὴ 1500 ᾽Αθηναϊκὸ πεντάγραμ- μο στὸ μικρόφωνο , τοῦ ΡΙΚ 1530 ᾿Απὸ τὶς τελευταῖες ἐκδόσεις δίσκων τῆς ξένης ἐλαφρᾶς Μουσικῆς 1600 Εἰδήσεις 9ος 0ου 2100 1605 Ρυθμοὶ καὶ ᾿Αριθμοὶ 1700 Ἡ ἠχὸ τῶν γεγονότων 1730 Τραγουδιστές τῆς ἐλαφρᾶς ἑλληνικῆς μουσικῆς 800 Εἰδήσεις Ἴ8δ05 1845 1900 1930 2000 Ἡ ὅρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ Θρησκευτικὴ ὁμιλία Παλιὰ Ελληνικὰ τραγούδια Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων Σάδόστο 6ράδυ Στίχοι καὶ μουσικὴ 2130 Τὸ Ταχυδρομεῖο τῶν ἀποδήμων 2200 Εἰδήσεις 2210 Ξένη μουσικὴ καὶ : τραγούδια τῆς ἐποχῆς µας 2300 Εἰδήσεις 2305 Μελωδίες, ρυθμοί τραγούδια Εἰδήσεις ᾿Εθνικὸς Ὕμνος 2400 0005 Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ {0900 Νέες ποραλαδὲς δίσκων σοδαρᾶς µουσικῆς 1000 Εἰδήσεις 1005 ᾿Ἐλαφρὰ κλασικὴ μουσικὴ 1100 Τὸ σοδαρὸ τραγούδι . 1130 « 1200 ᾿Εκλεκτές μουσικὲς σελίδες ΝΛΜΛΡΤΙΡΕΣ ΦΙΛΛΘΛΩΝ ΠΛ ΤΙΝ Ν ΜΕΜύΣ ΤΟΥ ΝΜΛΙΣ ΤΙΤΗΙΛΗ-Ν. ΣΠ Ἡ ἀπόφαση τῆς ΚΟΠ νὰ ἀρνηθεὶ ὅπως τὸ ΡΙΚ μεταδώσει σήµερα τὸ ἀπόγευμα τὸν τελικὸ Κυπέλλου μεταξὺ τῆς Τόττεναμ καὶ τῆς Μάντσιεστερ Σίπυ ποὺ θὰ γίνε στὸ Γουέμπλεῦ, ἑξοργίσει τοὺς φιλάθλους. ἔχει : Σύμφωνα μὲ ἄλλες πληροφορίες µας φαίνεται ὅτι ἀσκήθη- καν πιέσεις ἀπὸ συγκεκριµένο σωματεῖο γιὰ νὰ μὴ μεταδοθεί ὁ τελικὸς Τόττιναμ--Μάντσιεστερ Σίτυ. Εξ ἄλλου, πρπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι προθλήθηκε ἤδη δνὸ φορὲς. μιὰ ἄλλη ταινία γιὰ τὸν Ἰέγα ᾿Α- λέξανδρο, ἡ συμπαραγωγὴ τοῦ 9.Β.Ο. καὶ τῆς ΣΕ.Ρ.Τ. «ο τάφος τοῦ μεγάλου έα σιλιά» ποὺ ἀναφέρεται στὶς ἀνασκαφὲς καὶ τὰ εὑρήμα- τα τῆς Β εθγίνας. Θὰ ἑξα κολουθήσει νὰ προθάλλεται σὲ διάφορες σιόλεις τῆς ᾽Α μερικῆς, παράλληλα μὲ τὴν τηλεοστικὴ διογραφία. τοῦ Μεγάλου ᾿ Αλεξάνδρου. Γιὰ τὴν τηλεοπτωὴ αὖ τὴ θιογραφία τοῦ Μεγάλου ᾿ Αλεξάνδρου δημοσιεύθηκε ἤδη μιὰ πρώτη κριτιιὴ πο- λὺ εὐνοῖκὴ, στὸ τεῦχος τοῦ Μαΐου, τοῦ γνωστοῦ περιο δικοῦ «Πτισκόθερ». Στὴν κριτικὴ, ποὺ ὑπογράφει ὁ αζὼν «Στκνεύ ἀναφέρεται, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι εἶναι εὖ- τύχημα γιὰ τοὺς θεατὲς ποὺ τὸ πορτραῖτο τοῦ Μ. ᾿Αλέξανδρου καὶ τῆς ἔπο- χῆς τον, ἀνέλαθαν οἳ Άρετ τανοὶ, ποὺ θεωροῦνται δι εθνῶς, ὡς οἳ μεγάλοι µαίτο τοῦ τηλεοπτωοῦ ἱστορικοῦ δράµατος. Ὁ κ. ΦΣτίκνεῦ ἐπαινεῖ, ἀκολούθως, τὴν ἑρμηνεία τῶν «πρώτης τάξεως» 8 ρε τανῶν ἠθοποιῶν φαὶ ὑπο- γραμµίδει ἅτι τὸ φίλμ και τάφερε νὰ ἑρμηνεύσει τὴν προσωπικότητα τοῦ ἍἸΜεγά- λου ᾿ Αλεξάνδρου. Ἔπλε νέα Φ Ἡ ΜΑΡΥΤ ΟΣΜΟΝΤ ξεχίνησε τὸ γύρισμα ἑνὸς καν νούργιου ἑθδοσμαδιαίου µουσι- κοῦ σόου, χωφὶς τὸν ἀδελφό πης Ντάνυ, μὲ τὸν ὁποῖο τὴν θλέπαμε καὶ µμεῖς παλαιότε- ρα στὴν Κύπρο. Δὲν ἔγιναν Καὶ ἔσονται ἢ, μᾶλλον, εἶναι οἱ δύο εἰς σάρκαν µία. Καὶ αὐτοὶ οἱ δύο εἶναι οἱ γνωστοὶ ἠθοποιοὶ Αννα ᾿Α: δριανοῦ καὶ Γιάννης Βοῦρος ποὺ παντρεύτηκαν ποοχθὲς τὸ 6ράδυ στοῦ Προφήτη Ἠλία τὴν ἐκκλησία στὸ Ἠωαγκοάτι, μὲ τρεῖς παρά- ΠΕΘΑΝΕ Η ΝΑΡΓΚΙΣ Ἡ ᾿Εθνικὴ στάρ τῆς ]νδίας ποὺ εἶχε κάνει χι- Λιάδες Όχι µόνο ᾖνδικὰ ἆλ λὰ καὶ ἑλληνικὰ μάτια νὰ δακρύσουν, δὲν ὑπάρχει πιά. 11ΐέθανε προχθὲς στὴ ἎΒομ- 6άη, ὅπως τουλάχιστον µε- τέδωσε ἀπὸ τὴν πολνάνθρω ση πόλη πρακτορεῖο εἰδήσε ὧν. Πρόκειται γιὰ τὴ διάση- µη ᾿Ινδὴ οστάρ ἥΝαργκὶς Ντούτ, ποὺ ἦταν περισσότε ϱο γνωστὴ σὰν Ναργκὶς μαὶ πρωταγωνίστησε σὲ δεκάδες ἰνδικὰ µεΛλό, ὅπως ἐπίσης αἱ στὴν ἀξιόλογη ταινία «Γῇ ποτισµένη μὲ ἱδρώτα». ῬἩ Ναργκὶς πέθανε σχε τικὰ νέα, ἀλλὰ δὲν ἄνακοι- νώθηκε οὔτε ἡ ἀκριδὴς ἤ: λικία της, οὔτε τὰ αἴτια τοῦ Η ΑΞΙΛΙΝΗ’ νυµφονς: Τὸ Τορηγόρη Βαλ τινό, τὴ δημοσιογράφο Κιτ ΄ Κὴ Σεγδίσα κα τὸν Αγ- γελο ᾽Αντωνόπουλο ποὺ φαί νοντα στὴ φωτογραφία µας μαζὶ μὲ τὸν ἐλαφοῶς ὅδια- κοιγόμενο Νίκο ἩΒασταρδη» πατέρα τῆς Αννας ἀπὸ τὸν πρῶτο γάμο του. θανάτου της. Στὴ φωτογρα φία σὲ σκηνὴ τῆς µεγαλύ- τερης κινημµατογραφικῆς ἐἑ- πιτυχίας της: «Γῆ ποτισµέ νη μὲ ἱδρώτα». Γ κοινωνικά” ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ Ὅ κ. Αλέκος Μαυρικίου ἀπὸ τὸν Στρόδολο καὶ ἡ δ. Λίζα Θεοχαρίδου ἀπὸ τὴ Λευ αι νο ἁμοιδαίαν Ἄ- πόσχεση Ὑάμου. Συγχαρητη ρίους ἔπιοκέψεις θὰ δεχθοῦν ἀργότερα. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ᾿ Οἱ καθηγητές καὶ αἱ μαθη τὲς. τοῦ. Γυμνασίου΄ ἰλᾶ εὐχαρυστοῦν τὸν ον ἀνώνομον ποὺ. εὐσέφερε. 5250.- ὑπέρ πῶν ἀπόρων μαθητῶν ποῦ σχο λείου, Ἡ Ἑταιρεία ο ριπῦσ, καὶ Ἀτεφάνου εἰσέφεραν εἷς μνήμην τοῦ ᾿Συμδούλου .της Τάκη Τι ᾿Ανατολίη 250. 1. «στὸν. ᾽Αντικαρκινικὸ Σύνδε- σμο Λεμεσοῦ, 126 λ., στὸν, Ἠαγκύπριον ᾿Αντιαναιμικὸ Σύνδεσμο Λομεσοῦ, καὶ 155 λ., στὴ Στέγη «Αγ. Ἰ]ω- ἄννης Ἑλεήμων ᾽Αμμοχώ- στου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ᾽ Μέ τὴν εὐαιρία αὐτθή, ἡ κ. Σουλιώτη εὐχαρίστησε τὴν κν ἵ θέρνηση ποῦ. παρεχώρησε δω- ρεὰν τὸ χῶρο ποὺ καταλαµ- θάνει σήµερα τὸ ᾽Αναρρωτή- ριο καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν κυ θέρνηση πῶν ΗΠΑ, ποὺ. κά- Ἄυψε τὶς δαπάνες ἀνέγερσης τοῦ κτιρίου, τοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ τῆς ἁπούπλωσης, ποὺ ἀνέ 6ηκαν στὸ ποσὸ «τῶν 357 χι- λίάδων λερῶν. Τὸ «κτίριο ποὺ ἐγκαινιώσθη κε χθὲς, .ἀπτελεῖται ἀπὸ τέσ σερα συγκροτήµατα ὑπνοδω- µατίων μὲ ἀνάλογα µπόνια, µονάδα κνοσηλείος γιὰ ἄρρω- στα παιδι, κατάλληλα ἔξο- πλισµένες αἴθουσες ἑατρικῆς Πρόσωπα αλ ταλεύραση 6 ΘΕΛΕΙ ΙΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ ΣΕ ΕΡΟ ΜΕ ΠΟΛΥ.. ΚΛΑΜΑ Τὰ λένε Στέλλα Καρματάνα, εἶναι 25 χρόνων καὶ στὸν πατρίδα της΄ τὸν ᾿Ιταλία ἔγινε γνωστὴ χάρπ στὴν τπλεοπτυαι χιουµορίστικπ σειρὰ «Τὶ χαζὰ δραδιά!», Ἡ ἴδια, ὅμως, δὲ φαίνεται νὰ εἷ- ναι ἱκανοποιπωμέντ, θέλει, στήσει σὲ μιὰ αἰσθηματοςοὴ σειρὰ μὲ ποιλύ.., «Μοῦ ἀρέσει νὰ κάνω τοὺς ἀνθρώπους νὰ «Σᾶς ὑτόσχομαι ὅτι θὰ τὸ μα. συνγκινοῦνπαι», λέει, κατορθώσω νὰ κάνω τοὺς λέει, νὰ πρωταγωνι- κλά- ᾿Ιταλοὺς τωλεθεατὲς νὰ ϱαλάφουνΣ 4 ΑΧ κ ΧἉαπ κΧἈα Χ. ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ Φ «Εἶναι ὁ ἰδανικὸς τύ- πος γιὰ νἁ ἐκπροσωπήσει τὴν ἁπλὴ καὶ φυσιχἠ Γαλλί δα τῆς μεσαίας τάξης». Ἔ- τσι χαρακτήρισε τὴ Ναταλὶ ἩΜπαίη ἕνας ἀπὸ τοὺς παρ- πεναὶρ της τῆς τελευταίας της ταινίας «Ἐκπαρχιώτι- σα» τοῦ Κλώντ ὮΓκορέτ. Καὶ εἶναι γεγονὸς, ὅτι ἡ Ναταλὶ παίξει μὲ μµεγάκη Φφυσικότητα τὸ ορόλο τῆς σύγχρονης καθημερινής γν- ναΐνας. ᾽Ακοιθῶς αὐτῃ ἡ Φυσικότητα τράθηξε τὸν Φρανσουὰ Τουρ, ποὺ τὴν ἀνακάλυψε καὶ τὴν καθιέρω σε τὸ 1977 μὲ τὸν «ΓΠράσι- νο δωμάτιο». Παρόμοιο. ϱὐ- 1ο τῆς. ἐμπιστεύτηκε καὶ ὁ Ζὰν Δὺκ Γκουντὰρ στὴν ται νία ἡ «Ζωή», καὶ ἡ ἱστορία συνεχίστηκε, μὲ τὸν Γκορέτ. Μπ ἐπαρχιώτισα «Κοιστὶν» Ἡ μᾶλλον ἡ Ναταλί, ποὺ τὴν ὑποδύεται, μπορεῖ νὰ εἶναι συνηθισμένη, ἀλκὰ ὁ- πωσδήποτε εἶναι Υγγήσια. Φ Σὲ διαρχῆ αίνηση δρί- σχεται τὸν τελευταῖο κανρό ἡ διάσημη ἠθοποιὸς Μάρθα Κέλλερ. Κάθε τάσο ἑτοιμά- ζει τὶς δαλίτσες της καὶ πα- ρέα μὲ τὸν ἐννιάχρονο Υιό της, μὲ ἀφετηορία τὸ ΤΤαρί- σι ξεχινᾶ γιὰ πὴν ᾿”Αμερι- κή, τὴν Αὐστρία, ἢ τὴν Ἰ- ταλία. Πρὶν λίγο καιρὸ ἄοχι σε στὸ Λὸς Αντίελες Ὥτὺ γύρισμα τῆς ταινίας «Ὁ ἐ- ρασιτέχνης». Εϊναι γγωστὸ, . ὅτι ὅ Μάρλο Μπράντο ἀμείδεται μὲ χουσάφι γιὰ κάθε του ταινία. Οἱ Δποδοχὲς του ὅ- µως στὴν τελευταία του ται- γία τὴ «Φόομουλα» ξεπέρα- σαν χάθε προηγούμενο. Καὶ φυσικὰ δημιουργοῦν νέο ϱε ψὀρ. Ὁ Μπράντο παΐζει τὸ ϱόλο ἑγὸς µεγιστάνα τοῦ πε τρελαίου. Στὴν πραγµατιχό τητα ὁ μεγιστάνας εἶναν αὖ- τὸ ὁ ἴδιος. ᾽Αμείθεται μὲ 19 ἑκατομμύρια τὴ μέρα... Θἀ δουλέψει δὲ στὴ «Φόρμου- λώ» γιά δύο θδοµάδες. Φ Σὲ πρόστιο 40.008 δραχμῶν καταδικάστηκε ἆᾱ- πὸ δικαστήριο πῆς Αἴξ ἂν ἩΠροδθένς ἡ Μποιᾶτ Μπαον- τό. Ἡ διάσημη ἠθοποιὸς θὰ πληρώσει ἔτσι τῃῆν ὧπερ θολυκὴ ἀγάπη της γιὰ τὰ ζῶα. Ποὶν ἀπὸ ἕνα χρύνο ἡ Μπὲ Μπὲ ἔδώωσε μιὰ συ- γέντευξη, ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ δύο γαλλικὰ περιοδικὰ καὶ στὴν ὁποία κατηγοροῦσε τὸν ναθηγητὴ ἀπὸ τὴ Μασ- σαλία ᾿Ανρὶ Σάρλς, ὅτι ὅα σανίζει σχύλους στὰ ἐργα- στήριά του. Τὸ ἁακασήσια ἔκρινε, ὅτι ἡ συνέντευξη αὖ τὴ δυσφήμιε ὑπερθολικὰ καὶ χωοὶς οὐσναστικὸ λόγο τὸν καθηγητὴ αἱ ἐξέδωσε καταδικαστικὴ ἀπόφαση τό- Μα σο γιὰ τὴ Μπὲ Μπὲ ὅσο καὶ γιὰ τὰ δύο µπεριοδικἀ. Ἡ ἐθνικὴ στὰρ τῆς Γαλλίας τὸ ἔχει παρακάνει μὲ τὴ ἕῶο- φιλία της. , 5 ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑ ΟΥ 1581 τππππηῦ ἡ ππππαιππσπτ: πππππηιηπππππιηπσπαππππσπ σππμππιαππΠ στ ἡ Ἡ |! ων. θεάματα » αποώιώιώώσιώυσασππασπὀιώκκπ ΘΕΑΤΡΑ ἐδέτασης, Φυσιοθερ ς, ψυχογωγίας, σχολεῖο, Ύρα κα πλωητήριο, εἰδικὴ πιυσί- ίας... καὶ πολ» λοὺς ρου Βοηθητικοὺς :χώ- ρους. ο αν. ονολήῤοτας, ἡ εὐχαρίστησε ἐπίσης τύπο καὶ ὅλα τὰ μέσα μαζι- κῆς ὀπικοινωνίας νὰ. συνεχί- σουν: νὰ” ἀνταποκρίνονται καὶ στὸ μέλλον, μὲ τὸν ἴδιο τρό- πο ποὺ ἀνταποκρίνοντον ὥς γνωστοὶ οἱ λόγοι, ποὺ ὤθη σαν τὴ Μαοῦ νὰ κάνει αὐτὸ τὸ σόλο - σόου, ἀλλὰ οἱ κακὲς γλῶσσες τῶν τηλεοπτι κῶν παρασἁηνίων λένε ὅτι ἢ πάντα χαμογελαστὴ τραγουδι στρια, ἀντιμετωπίζει προθλή- µατα ἀπὸ τοὺς δύο παραγω- γούς της, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλοι της Αλαν καὶ τὴ µμητέρα της. “Ὁ μὲν Άλαν στὸ πρῶ- το χι ὅλας γύρισμα, διέκοπτε συγέχεια τὴ: Μαού, κάνοντας ἀπὸ πὸν μεγαλύτερο ἀδελφό παρατηρήσεις γιὰ τὸ χτένι- σµα καὶ τὸ µέικ - ἂπ της, ἣ δὲ μητέρα της τὰ χει θάλει μὲ τοὺς συγγραφεῖς, ποὺ λί- γο - πολὺ παρουσιάζουν τὴν κορούλα της σὰν σύμθολο τοῦ σὲξ. Φ ὁς Φ Ἡ Νίκη Τριανταφυολλί- δη, ὁ Νέος Γαλανός, ὁ Βύ- ρων Πάλλης καὶ ἡ Κοραλία Καράντη, πρωταγωνιστοῦν στὸ νέο σήρια. τῆς ΕΡΤ «Φρουροὶ τῆς ᾿Αχαίΐας», σ» σχηνοθεσία Κώστα Κουτσο- μύτη. Τὸ ἔργο εἶναι διασχευα σµένο ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο μµυθι- στόρηµα ποῦ Τάσου. ᾿Αθανα- σιάδη χαὶ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ 16 ἐπεισόδια. Θὰ γυοιστεῖ δὲ σχεδὸν ὅλο στήν ᾿Αχαΐα. Φ 9 ὁ ᾽Απεογία ἀπειλεῖται στην ΕΡΤ, ἂν µέχοι τὶς 1ὔ Μαΐου ἡ Διοίκηση δὲν τακτοποιήσει τὶς ἐκκρεμότητες ποὺ ταλαι- πωροῦν τὸ προσωπικὀ. Ἡ ἄρ- γηση τῶν ἁσμοδίων νά πά- ϱοῦν θέση στὰ προθλήµατα ποὺ χατὰ καιροὺς τοὺς ἔχουν γνωστοποιῄσει οἱ ἐχπρόσωποι τῶν διαφόρων συλλόγων, τὸ γεγονὸς ὅτι πολλὰ δίκαια καὶ νόμιμα αἰτήματά τους χρονί- ζουν ἀπαράδεκτα παρὰ τὶς ὗ- ποσχέσεις, ἔχουν δηµιουργή- σει ἐκρηκτικήῆ κατάσταση στοὺς ἐργαζομένους τῆς ΕΡΤ. ΡΙ ΑΝ ΡΑΡΕΗ ΟΟΡΙΕΒ 9 κκοτὸ ὺ Βὶκ ης ἃ ππθαπίηᾳ οἱ εἰερλητε ὃπά μδ1γ. ΤΗ εορίεις ντ τἰνε Πδ/ΠΕ οἱ υ.Βκ΄ οἴνναγς Ριο/η/56 γου πεαμδαἱ εοργ. Κ.Α ΕἐΘΝΟΘΑΙ/Ρὲς 10 Το]. 02166700 -051695Η. πα τς 7ε8 οἹο ο συ 4 ο υ δω δω Γα τλςς Σου. π ΓΙΑ ορ ΑΜΕΣΗ ΑΡΑΣΗ Πιὰᾶ ὅλες τὶς πόλεις) υνομία ΣΑίστ 199 Ἠυροσθεστικὴ 199 Πρῶτες Βοήθειες 1998 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ᾿Ασχηγεῖο Αστυνομίας 403585 ᾽Αξιωματικὸς «Ὑπηρεσίας 402965 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκωσία δ1111 Λεμεσὺς 68111 Λάρνακα σοο65 Πάφος 9ο564 ΒΛΛΗΒΕΣ Ἁπλεφώκου 197 Τέλεξ 60966 ᾿Ἠλεκτρικοῦ οεύµατος 62001 Ὑ ὃο εὔσεως 29991 ΔΙΒΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 041---δ4959 Ρ.Ι.Κ. 2205. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1, ᾿Αξιόλογος ἈΝεοέλλτνας ποιητής. 9. Θεὺς τῆς μυθολογίας μας. --- «Θεὸς νὰ σὲ φυλάει ὧὰ τὸ κακὸ καὶ τὸ...» (ἀντ). : Ὡραῖϊες γυναῖκες. ς Φθόγγος τῆς θυξαντινῆς μουσικῆς. -- Ἡροΐδα ὁμώνυ μου μυθιστορήματος τοῦ Σα: τωμπριὰγ. ὅ. ᾿Αδελφὺς τοῦ Μωῦσῆ. 6. Ἱστορικὴ περιοχή τῆς Ἱσπανίας. 7. Έτσι καὶ ἡ διόλκα. Χορησιμοποιεῖται σὲ Δολέμοις. 8. Πολὺ ἐπίκαιρη... ἡ ἆσχο λία του (ἀντιστρ.). -- Μιὰ ΣΑσιάτισσα. 9, Δημοφιλὴη ἀθλητικὰ ἆο- χικά, --- Παοισινὴ λεωφόρος. . Έχει καὶ τὸ... πιάνο.--- ΣΑξιόλογος Άγγλος. ποιητής, ΚΑΘΕΤΑ’ .. Ἡ αἰτιατικὴ λέξης συνώ γυµης μὲ τὴ θαρθαρότητα, ». ᾽Απαιτεῖται καὶ γιὰ τὸ κυνήγι. --- Δύο φωνήεντα ποὺ δὲν σχηματίζουν δίφθογγο. 3. Ἐνέπνευσε καὶ τὸν Μπεο . 4. οἙπίορημα... σχοτεινὸ λιός --- Ἐντοπίκει πολλὰ. (καθ.). δ. Λέξη ποὺ χρησιμοποιεῖ- πα, εἰδιχὰ γιὰ τὸ μεσυμέριν 6. «Μήλα καὶ...», τίτλος ἔρ γου τοῦ Ψυχάρη. ᾽Αχώρι- στο μόριο ἑλληνικῶν λέξεων. τ. ᾿Αντίθετή της ἡ.,, προ στακτική. δ. Ποταμὸς τῆς Γιουγκοσλα δίας τῆς Οὐγγαρίας καὶ τῆς Οὐκρανίας, --- Θεὰ τῆς σκαν διναθικῆς μυθολογίας. 3. ᾿Αρχαῖο μόριο (ἀντιστ). Ασιατικὸς ποταμὸς. 10. Ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ση- μαντικοὺς σύγχρονους λογοτέ Χνες µας. ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΠΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΚΑΝΟΝΑΡΧΗΣ 9. ΑΔ ΔΑΜΑΣ -- ΕΛΑ ὃ. ΜΙΝΑ -- ΥΎΔΡΙΑ ἆ. ΠΑΤΡΙΝΟΙ ὃ, ΟΦΗ -- ΡΕΝΑΡ 6. ΤΟ -- ΤΑΠΑ -- ΕΝ 7. 1ΡΙΣ-- ΜΝΑ 8. ΝΟΤΑΡΙΟΙ 4. ΟΙΑ --ο ΑΤΑΑΣ 10. ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΚΑΜΠΟΠΝΟΣ ο, Λ- ΔΙΑΦΟΡΟΙ ο. ΝΑΝΤΗ ΜΑ ΤΙ 4. ΟΜΑΡ -- ΤΣΑ ο, ΝΑ --Ι1ΡΑ -- ΡΟΥ 6. Α- ΣΎΥΝΕΊΡΙΑΣ 7. ΔΟΝΑ -- ΟΤΕ 8. ΧΕΡΙΑ -- ΜΙΑΙ 9. ΗΔΙ -- ΡΕΝ-- ΑΑ 10, ΣΑ ΑΡ, -ΝΑΟΣ. : ΣΑΒΒΑΤΟ ϱ ΜΑΙ ΟΥ 1981 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Χριστόδουλος Κοντόπουλος, Λεωφ. Στασίνου 17, Τηλ. 47834 Φαρμακεῖον «Κτενᾶ», Λεωφ. Γρίδα Διγενή 18, Τηλ. 65071 Φαρμακεῖον «Ακρόπολις», 'Οδὸς Θερμοπυλῶν Ἱ] (Ακρόπολις) Τηλ. 26391 ΛΕΜΕΣΟΣ Χριστάκης Βασιλείου, ἡᾗΜι- σιαούλη --- Καδάζογιου 81,. Τηλ. 65122 1 ωάννα Τσικκίνη, Λεωφ. Γρίδα Διγενη 78Α, Τηλ. 69780 ΛΑΡΝΑΚΑ Φαρμακεῖον «Σκάλα», Λεωφ. Μακαρίου Γ’, 69, Τηλ. 56469 ΠΑΦΟΣ Καΐτη Στυλιανάκη --- Αρ Ὑυροπούλου, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄’, 40 Τηλ. 32142 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ Ὁ Δρ. Χρίστος µΡοδούλης, 74, Αιγενῆ Ακρίτα, τηλ. ἱἰατρείου 50383, Τηλ, οἰκίας 52980. Ύ ΘΟΚ.: Δημοτικὸ Θέατρο { Λ ἴας, ὥρα 5.00 μ.μ. Παιδι κἢ Σκηνὴ --- Πρώτη παράσταση «Στὴ Παντικούπολη» τῆς Φιλά σας Χ΄΄ Χάννα ἸθίΑΙΣΟΣ ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΥΙ Θέατρο «Απόλλων», Λευ κωσία, ὥρα 7.30 μ.μ. καὶ 10.00 μ.μ. «Ἡ Τταλ- λοῦ ἡ Προξεγήτρα» ΘΙΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ: Λευκωσία, ὥρα 7.30 καὶ 10 µμ., «Χάλια μαῦρα δόξα σοι ὁ θΘεὸς» ΚΙΝΗΜΛΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΟΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ: «Καραδάν». ΡΕΤΖΙΝΑ: «Στὴ φωληὰ τοῦ Κούκου». ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ: ρα τῆς δίας». ΜΑΚΡΙΔΗ ΆΛ]κος: τροφήνια», ΝΤΙΑΝΑ 3: Μεῖνε. ὅπως εἷ- σσι. «Τὰ σύνο- «Κουαν- ΝΤΙΑΝΑ 4: Ο.Σ.Σ. ἍΠρά- κτωρ ϐ0----5. ΜΙΜΟΖΑ: Προφητεία. ΠΑΛΛΑΣ: Ἅ᾿Απαγορευμένες ἀδυναμίες, ΑΘΗΝΑΙΟ: Καραδάν, ΕΛΛΑΣ: Τὸ φρούριο τῶν γενναίων. ΟΘΕΛΛΟΣ: ΝΑΝΤΙΝ, τὸ κορίτσι τῆς ἡδονῆς, ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΕΛΑ Λ])σοῦ: «ΠΠ]ιλότοι στὴν πίστα τοῦ θανάτου». ΡΙΑΛΤΟ: Τὸ σύνδρομο τῆς Κίνας. ΚΡΥΣΤΑΛ: οἱ τοῦ Ροῦπελ. τελευταῖοι ΠΑΛΛΑΣ: Συμμορία μοτο- συκλεττιστῶν. ΒΟΛΟΣ: Ρώμη ἡ πόλη τῆς παρανοµίας, ΡΕΚΑΛ: τὸ γυμνὸ Φωτομον τέλο, ΟΘΕΛΛΟΣ: 'ο κίτρινος ρα κτωρ κτυπὰ στὸ Παρί ΓΙΟΡΔΑΜΛΗ: ᾿Οργισμένος Γίγαντας. ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: Κουαντροφήνια. ΡΕΞ: Κόκκινος Τοξότης. αττίκο. Τζέημς Μπόντ πράκτωρ 007 στὴν ὑπηρε- σία τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειό- τητας, ΠΑΦΟΣ ΖΗΝΑ: Ἡ ἄνοδος καὶ ἡ πτὼ ση τοῦ ΑΛΜΙΝ. ΑΤΤΙΚΟΝ: “Ὁ ἐκδικητής, ΤΙΤΑΝΙΑ: “ο ἄνθρωπος μὲ τὸ Ὑαρύφαλλο. ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ: Μπρόνκο Μπίλ- τὸ πιὸ γρήγορο πιστόλι. ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Σκοτῶστε τον ξέρει πολλά. ΑΘΗΝΑΙΟ: τ’ ἀνθρωποειδὴ σαρῶώνουν τὴ γἢ. στὸν πειρασμό. Τ) ΟΙ: ΜΠΗΤΛΣΙ ΚΑΙΙ ΠΑΙΛΙ: ΜΑΖΙ ΠΙΑ ΕΝΑ ΔΙΣΚΟ Τελικὰ οἳ ἹΜπήτλς δὲν κατάφεραν ν’᾿ ἀντισταθοῦν ἁηδόνια ξανάσμιξαν ---- χωρὶς τὸν Δέννον. ποὺ τόσο ἄδικα χά θηκε τὸν περασμένο Δεπέμ- 6ριο --- καὶ δημιούργησαν ἕνα νέο δίσκο. Τίτλος -του «Τὰ χρόνια τὰ παλιά». :Σ Εὸ: δίσοιο αὐτὸ ἆ- Τζώρτξ : Χάρρισον τραγουδᾶ καὶ παί δει κιθάρα, ὁ Ῥίνγκο Στάᾳ παίξει ντράµς καὶ ὃ Πὼλ Μακκάρτνεῦ καὶ ἡ γυναίκα του Δ4ίντα συνοδεύουν στὸ τραγούδι τὸν Χάρρισον. Οἳ φίλοι τους, ὅμως, ἴσχυρί- ξονται ὅτι ἡ συνεργασία τους αὐτὴ δὲν σηµαίνει ὅ- τι ἑνώθηκαν γιὰ πάντα, οὗ . τε ὅτι θὰ ἀποτελέσουνἡ µόνι συγκρότηµα. Απλῶς κατὰ καιροὺς θὰ ἔκδίδουν καὶ κανένα δίσκο. | Αλλὰ ἡ Γιόκο Όνο λυ πήθηκε 6αθιὰ ὅταν πληρο- φορήθηκε ὅτι οἳ ἹΜπήτλς τὴν ἀπέκλεισαν ἀπὸ αὐτὴ τὴν οσυνάντησή τους καὶ απὴν πρόσκαιρη συνεργασία ἵἩ ᾖΓιόκο δὲν ἔχει ἀκό µα θάψει τὴ στάχτη τοῦ Ἐζὼν Λέννον καὶ πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἔχει ἀκόμη ἅποι Φασίσει τὶ θὰ κάνει. Δέγε ται ὅτι οάποτε ὁ Τζὼν τῆς εἶπε ὅτι ἂν πεθάνει πρὲστει ἐπείνη νά... φάει τὴ στά χτη του γιὰ νὰ γένουν ἕ- να. οΡΟσκομΠο κος ΕΡΙΟΣ 21.3 --- 19.4 Μὴν πανικοθάλλεσθε ἐπειδὴ ἡ ἱστορία στὴν ὁποία τόσο πολὺ πιστεύσατε ἔχει πάρει ἕ- ναν ἀλλοιώτικο ἀπὸ τὸν δικό σας δρόµο. Θὰ ἔρθουν καλύτερες ἡμέρες. ΤΑΥΡΟΣ 20.4 -- 20.5 πολὺ ἐγωϊσπικὸ ἀπὸ µέροως σας νὰ θέλετε νὰ µονοπωλήσετε τὸ ἐνδιαφέρον ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ξέρετε πὼς καλύπτει πολλοὺς τομεῖς. ΔΙΔΥΜΟΙ 21.5 --- 21.6 Θὰ ἦταν πρατιµότερο -- στὴ συγκεκριµέ- τουλάχιστον --- κατὰ µέρος τοὺς ὑστερισμοὺς καὶ νὰ συνε- χίζατε διαφορετικά. ΚΑΡΚΙΝΟΣ 22.6 -- 22.7 Γνωρίσατε πρόσφατα κάποιο ἄτομο ποὺ λέ- τε ὅτι σᾶς κάνει, ξοδικὰ τὸ τὶ ἀκριδὼς συμµθαίνει Ἐνεργῆστε ἀνάλογα. --22.δ Μιὰ καινούργια γνωριμία ποὺ θὰ κάνετε ἢ ἴσως κάνατε ἤδη, εὐκαιρία νὰ ξεπεράσετε τὰ προθλήµατα ποὺ σας ἁπασχολοῦν τεελυταίως. ΠΑΡΦΕΝΟΣ 20.5 --- 22.9 Μιὰ καινούργια περίοδος αἰσθηματικά σας καὶ αὐτὴ τῇ Φφορὰ θὰ πρὲ- νὰ εἶστε ἰδιαίτερα Χαρούμενο 6ράδυ, --- 22.160 Σταµατῆστε τοὺς κάνετε αὐτὸ ποὺ εἶναι εἶστε φύχραιµοι μὴν παραγνωρίζετε τὴ λογική. ΣΕΚΟΡΠΙΟΣ 29.10 -- 21.11 Κάποιος στὴν ζωὴ σας, σᾶς κάνει τὸν δύ- κι αὐτὸ δὲν σἁς ἀρέσει καθόλου. µως, δὲν γίνεται νὰ εἶστ πάντα ἐσεῖς οἱ ἜἜτσι δὲν εἶναι Ἴ ΤΟΞΟΤΗΣ 264.11 --21.12 Γιὰ σᾶς καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο μὲ τὸν ὁποῖο συνδέεστε αἰσθηματικὰ, Εἶναι νη περίπτωσι αὐτό. ΑΛ ΕΚΣΝ 20.7 ποὺ πει ἀιρισμὸ τους, τος 299 σκολο, νικητὲς. καὶ πολλες εὐχάριστες στιγμὲς καιρό. Θὰ λάδετε γράμμα. ΑΙΓΟΚΕΡΕΣΣ 22.12 --- 19.1 Αν δὲν ξεπεράσετε τὴν δυσάρεστη κατάστα ση ποὺ δημιουργήθηκε στὸν δεσμὸ σας δὲν πρόεκιται νὰ δοθε καμμιὰ ἁἀπολύτως ἁπο- λαυστικὴ παρέα. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 ---.18.2 Οἱ ἄλλοι θέλοων νὰ σᾶς ἐπιθάλλουν τῆν φω γη τῆς λογικῆς ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ μετράει γιὰ μιὰ ἀκόμη Φορὰ για σας, εἶναι ἡ φω: νη τῆς καρδιᾶς σας, ΙΧΦΥΕΣ 192-203 Μη δώσετε καμμιὰ ἀπολύτως ἀφορμὴ στὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν ὁποῖο συνδέεστε αἰσθημα- τικὰ γιατὶ ὑπάρχει Φόδος νὰ δη μιουργηθούν σοδαρὰ προθλήματα. πάρα νὰ ἀφήνατε χωρὶς νὰ ἐξετάσετε διε- γύρω ἀπὸ θὰ σἁς δώσει την ἀρχίζει γιὰ τὰ προσεκτικοὶ στὀν συναισθηματισμοὺς καὶ τὸ πιὸ σωστό. Νὰ στὶς σκέψεις σας καὶ νὰ «ο. θὰ ὑπάρξουν αὐτὸ τὸν

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,12p
ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 12p
ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΠΕΝΤΟΛΙΡΑ 12p
ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΠΕΙΡΑ ΚΛΕΠΤΩΝ 12p
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΠΟΕΛ ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΕΛ Αθλητισμός 11p
Ομόνοια και Καλλής στη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμός 10p
ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕΙ Αθλητισμός 10p
Νωρίς άρχισαν εφέτος τα σικέ λέχθηκε στην ΚΟΠ Αθλητισμός 10p
η γυναίκα του σήμερα Πολιτισμός 9p
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 6p
ΣΕΞ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ ενδιαφέρουν πιό πολύ τοςυ Έλληνες 7p
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ Κυπριακό 7p
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 6p
ΠΥΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3p
Κριτήρια και εκλογή 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτική#Πολιτισμός 2p
η γνώμη μας 3p
Ο φακός της «Δ» εδώ και αλλού 2p
Οι... «Ήρωες μας» 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Αρνείται η Αγγλία ότι μας χρωστά 1p
ΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ ΨΗΦΙΣΕ ΔΗ.ΣΥ 1p
Ομηρική συμπλοκή με είκοσι τραυματίες στη Λευκωσία 1p
Ουδέποτε αποδοχή των τετελεσμένων της εισβολής 1,3p
ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ο Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1p
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΟ ΑΚΕΛ Πολιτική 1p