ιώμως Ώ ΕΚΠΡΩΣΩΠΙΣ ΤΟΥ ΠΡΠΕΛΡΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ πιὰ τὰ ὅρια τῆς προκλή- σξως καὶ τῆς δραόύτητας ἡ αυμπεριφορὰ τοῦ Κυ- θερνητικοῦ Ἐκπροσώπου. Κανένα δὲν σέδεται, κα- νένα δὲν λαμθάνει ὑπόφη γαὶ οὐδόλως ἐνδιαφέ- βεται γιὰ τὸ κοινὸ αἴσθημα. 'Ὁ κύριος αὑτὸς ποὺ Ἀθμνει τὸν Ἐκπρόσωπο τοῦ Προέδρου καὶ τῆς Κυ- θερνήσεως προχωρεῖ ἀπὸ ὀλίσθημα σὲ ἁτόπημα, Ῥὸ τελευταῖο ἀτόπημα του ἥταν ἡ ἀνακοίνωση ποὺ παρὰ πᾶσαν ἔννοιαν σεθααμοῦ πρὸς ὀρισμένες ἆρ- χὲς ἐξέδωσε γιὰ νὰ χαρακτηρίσει «ἀθάσιμες», ἔγ- ρε πληροφορίες τῆς συναδὲἑλφοου «ΣΗΜΕΡΙ- α ὃ. που ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ἑθδομάδων διεξάγεται ἁστυνο- μικη ἔρεννα ατὸ Γραφεῖο Δημοσίων Πληροφοριῶν, ΜΗ ἔρευνα ἀφορᾶᾷ καταχρήσεις, ἀτασθαλίες καὶ πα- βαποιήσεις τιολογίων. 'Ὑπαύθυνος ναὶ διευθυντής καὶ ὑπεροπτικὸς φεουδάρχης τοῦ Ε.Δ.Π. εἶναι ὁ κ. Χριστοδούλου. Οἱ χαταγγελίες, ποὺ δέν δι α φεύσθηλαν, γιὰ παραποιήσεις τιµο- Ἀθγίων καὶ ἄλλες ἀτασθκλίες ἀφοροῦν τὸ ἄτομο τον. Θεωρητικὰ καὶ ἠθικὰ καὶ διοικητικὰ ἔπρεπε ὠμέσως νὰ τεθεῖ σὲ διαθεσιμότητα, Οχι µόνο γιὰ διευνιόλυνση τῶν διεξαγοµένων ἁστυνομιχῶν ἄνα- πρίσεων. ᾽Ἀλλὰ χαὶ γιατὶ εἶνχι ἀνήκουστο καὶ ἡ- θικὰ ἀπαράδεχτο παὶ διοικητικὰ ἀνεπίτρεπτο, ἅ- τὸµμο πὀὺ θρίσκεται ὑπὸ κατηγορία νἁ παραμένει στὴ δέση του. ϱ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προεδρίας κ, Κατσελλῆς, στὸν ὁποῖο ὑπάγεται τὸ Γ.Δ.Π. μασᾶ τὰ λόγια του. Κα- λύπτεται πίσω ἀπὸ τὶς διεξαγόµενες ἔρευνες γιὰ | νὰ μὴῆ προχωρεῖ νὰ θέσει σὲ διαθεσιμότητα τόν κ. Χριστούσύλου. 'Ὁ Γεν. Εἰσαγνελέας ὑπόσχεται ὅτι δὰ προσαχθεῖ ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης ὁποιοσδή- ποτε θρεθεῖ ἕνοχος. Καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρα- τίας Ἑϊναι πρωτοφανῆς ἡ ἁδιαφορίᾳα καὶ ἢ γαλυπτιχκὴ στάση ποὺ τηρεῖ ἕναντι τοῦ ὑπὸ χκατηγορίαν ᾿Ἐνπροσώπου του. ᾽Αλλὰ μή- πως δὲν εἶχε δηλώσει παλαιότερα ὅτι εἶναι «πλἠ- Ρως ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν προσφορὰ τοῦ Χρι- στοδούλου ΑΦΟΥ, λριπόν, οὐδεὶς παίρνει ἀπὸ τὸ αὐτί, αὐ- τὸ τὸν κύριο, καὶ νὰ τὸν συνετίσει, εἶναι εὐκολο- νόητον ὅτι ἔχει πραγματικὰ ἀπεθρασυνθεῖ. Οἱ μὲ ταχύτητα χελώνας διεξαγόµενες ἕρευνες τοῦ ἐπι- τρέπουν νὰ ἀσχημονεῖ. Εκδίδει ἀνακθινώσεις καὶ διαφεύδει ἢ προχαταλαμθάνει τὸν Γενικὸ Εἰσαγ- γελέα. ᾿'Εχδίδει ἀνακοινώσεις γαὶ διαψεύδει τὸν Ὑπουρνόὸ Οἰκονομικχῶν,. Τὰ ἀνάνει ἕλα στὸ στάδιο τῶν παρεγκλήἠσεων καὶ σὲ θέµατα «διαδικαστικῆς φύσεως». Ποῦ ἐρίσκετχι στὸ «οτάδιο τῆς ἑξομά- λννσης», Συμπεριφέρεται σὰν νέος σατράπης. Καὶ Χατεξεντελίξει τοὺς πάντες. ᾽Απὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας µέχρι τὸ Γενικὸ Εἰσαγνελέα, 'Ύπουρ- γοὺς καὶ τὸ λαό. | ΑΝ ΟΔΑ αὐτὰ δὲν προκαλοῦν καὶ δὲν ἐξορ- γίδουν τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τότε τὶ τὸν ἐδοργίξει Αν ὅλα. αὐτὰ δὲν μειώνουν τὸ κῦρος καὶ τὴν φήμη τοῦ Προέδρου, τότε τὶ τὴν μειώνει Ένγκαιρα καὶ φορτικὰ πλήδηνιε ὁ Πρόεδρος νὰ δι- σχωρίσει τῇ θέση του καὶ νὰ καθαρίσει τὸ στάθλο τοῦ Γ.Δ.Π. Δέν τὸ ἔπραξε. Τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ διαπιστώσει πόσο ἐπιχίνδυνο καὶ ἐπικήμιο εἶναι νὰ καλύπτει, νὰ συγκαλύπτει ἢ νὰ ἀνέχεται σαθρὲς παὶ προχλητικὲς γιὰ τὸ πθινὸ αἴσθημα καταστάσεις, Δύο τραυματίες σέ βίαιη σύγκρουση αὐτοκινήτων ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟ- ΠΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑΣ Δυὸ πρόσωπα τραυµατίσθηκαν σοδθαρἀά σὲ χθεσινὴ µετωπικὴ σύγκρουση αὐτοκινήτων στὸ Ὀρόμο Λευκώσίας --- Λ μεσοῦ, γνωστὸ πιά, σὰν δρόμο τοῦ θανάτου, 0 ΥΠΗΡΠΙΡ ΠΛΙΛΗΛΣ ΝΕΛΕΙΤΑ Τὸ ΒΛ ΚΑΝΤΙΝΗΝ Συγκεκριμένα, χθὲς γύρω στὶς ὃ,15 μ.μ. αὐτοκίνητο ποὺ ὁδηγοῦσε Άγγλος ἀπὸ τὴ Λευκωσία στὴ Λεμεσό καὶ ἅλ λο αὐτοκίνητο ποὺ ἐρχόταν ἆᾱ- πὸ τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση μὲ ὁδηγὸ τὸν Τάκη Κανάρη 81 χρόνων ἀπὸ τὴ Λευκωσία, συγκρούστηκαν δίαια μδὲ ἁπο τέλεσµα νὰ τραυματισθοῦν σο δαρὰ ὁ Κανάρης χι ἡ συνε- πιθάτιδά του Πέπη Νικολαί- δου δ6 χρόνων ἀπὸ τὴ Λεύκω σία. Κυ οἳ ὃνὸ τοαυµατισθέντες ΠΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΑΝ ΠΩΛΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΕΙΔΗ Ἡ ὙΣχολιατοική “Υπηρεσία τοῦ 'Ὑπουογείου Υγείας, ἄθ- χισε πὴ µελέτη αἱ τὴ συλ)λο- Φῆ. στοιχείων γαὶ πληρογορ’- ὢν, γιὰ νὰ διαπιστώσει ἂν οἱ σχολικὲς καντίνες προσφέρουν εἴδη ποὺ περιἐχουν χρὠπτικὲς οὐσίες, λίπη περιασότερα ἀπὸ τά κανονικὰ καὶ ἄλλα συστα- τικἁ ποὺ θεωφοῦνται ἔπιθλα- οἡ γιά πῆν ὑγεία τῶν παι” διῶν. Καταγγελίες γιὰ τὴν ποιό” τητα τῶν τροφίμων καὶ τῶν ἀναιρυκτικῶν ποὺ πῳωλοῦ) οἱ σχολικὲς καντίνες, ἔκαμε ὁ Σύνδεσμος Καταναλωτῶν µε τὰ ἀπὸ ἔρευνα πο” ἔκαμε σὲ διάφορες καντίνες. Ῥεπορτὰς γιά τὸ ἴδιο θέµα εἶχε δημοσιεύσει ἡ «Δειλινη» σὲ προηγούµενη ἔκδοση της. 100 ΜΙΑΣ ΛΙΠΗ Τὴ ΒΛΟΜΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΛΕ »Αριδαί-ουν μαἱ οἱ ἑφπιε- ρἶδες αὐτὴ τὴ ὀδομάδα. Αὔ- ο Τρίτη συνέρχεται ἡ Ἔπι- τροπὴ Τιμῶν γιὰ νά πάρει σχετική ἀπόφαση. Οἱ ἰδιωμτῆτες ἐπημερίδων Ἐγτοῦν αὔξηση τῆς τῆς τῶν ἐντύπων τοις γατὰ δῦ μἱὲς τὸ αὐλλο, ᾿ Ἡσαυξηση τῆς τιμῆς τῶν ἓ- φημεσίδων. Θα. ἐπηρεάπει κὰ- τὰ μισή περίπου µονάδα τὸν τιµάριθµο. μεταφέρθηκαν στὸ Γενικὸ Νο σοχομεῖο Λευκωσίας, που χρᾶ τήθηχκαν γιὰ νοσηλεία. Τὰ αὐτομίνηα ὑπέστησαν ἐκτεταμένες ζημιὲς, Ἐξ ἄλλου, σὲ δυστύχημα ποὺ συνέθηχε χθὲς, στὸν δρό µο Φασούλας --- Λεμεσοῦ µε- τὰ ἀπὸ ἀνατροπὴῆ μοτοσυκλέτ τας ποὺ ὑδηγοῦσε ὁ Πανίκος Ἐενιζέλου Καραολῆ, τραυµα- τίστηκαν σοδαρὰ ὁ ὁδηγὸς καὶ ᾗ ἀρραδωνιαστικὰ του Μάρω Κωνσταντίνου, ποὺ ἐπέδαι»ε τῆς µοτοσυκλέττας. Καὶ οἱ δυὸ µεταφέοθγκαν στὸ νοσοκομεῖο Λεμεσοῦ του »ρατήθηκαν γιὰ νοσηλεία. ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Τεράστιο ἐνδιαφέρον ἀναμέ γεται νὰ παρουσιάσει τὸ πρῶ το ἐπιμορφωτικὸ σεμινάριο γιὰ τὴν ἰατροδικαστικὴ πού ἀρχίσει μεθαύριο Τετάρτη στὴ Λευκωσία, Στὸ σεμινάριο θὰ πάρουν µέρος καὶ θὰ μιλήσουν δια- πρεπεὶς ἐπιστήμονες στὸν το µέα τῆς ,ἱατροδικαστιχῆς ἆ- πὸ τὴν ᾽Αγγλίαν, ὅπως οἱ ». κ. Τζ. Καμερόν, 8. Σίµς, {. }ουεοτ καὶ Π. Βανέζης. Τὸ σ-µινάσιο ποὺ θὰ διαρκέπε: τρείς µεοες, θά πεαρακηλου- ήσουν πολοι Ἀύπριοι Υία- τουι. ὀξιωματικοὶ τῆς ᾿Αστυ- κομίις καὶ ἀστυνομικοὶ τοῦ Τμήματος Αγιχνευσης Ἐγ- κληµάτων, Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ Καθημερινἡἠ ἀδέσομευτη ἀπογευματινὴ ἐφπμερίδα ΕΤΟΣ 6 -- Πε πρωτοβου- Λία τῇῃς Ελβετίας μάτωση. Όπως ἀναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες τῆς εδειλινῆς» ἅ- πὸ τὴν ᾿Ἀθήνα «καὶ ἀπὸ ἔγκυρους δµιλωματικοὺς κύκλους τῆς Λευκω- σίας ἡ µεσολάθπαστι τῆς Ἑλθοεπικῆς Κυδερνήσεως γιὰ τὴ συνάνπισῃ τῶν κ.κ. Ρολάνᾶδπ καὶ Τουρκμὲν, ἔγινε ἀποδεκτὴ ὁπτιὸ τὶς Κυθερνή- σεις Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, διότι ἀποτελεῖ μιὰ εἰλιορινή ἐνέρ- ΤΠ) ἁχὸ μιὰ πλήρως ἁδέομευτω Εὐρωτιακ χώρα, : γεια καλῆς θελήσεως Ο ΠΑΠΗΣ ΒΡΙΝΙ Τῆ ΚΛΦΙΝΕΙ0 ΚΛΗΣΙβ ΚΑΙ ΊβρΕ ΧΥΛΛΙΛ ΨΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΥΧΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΟΒΑΡΑ ἐπεισόδια ἀπει- λήθηκαν ψὲς στό χωριὸ Άγιου Τύχωνα Λεμεσοῦ λόγω τῆς ἀνάρμοστης συμπεριφορᾶς ποὺ ἐπέδειξε ὁ Γ.Γ. τοῦ Α ΚΕΔ ᾿Ἐξεκίας Παπαϊωάννου. Όπως μᾶς κατάγγειλα». οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, ὁ Παπα- Ἰωάννου ὕδθρισε μὲ χνδαῖες φράσεις τοὺς κατοίκους ποὺ µόνο χάρις στὴν αὐτοσυγκρά τηση ποὺ ἐπέδειξαν δὲν προ- κλήθηµμαν σοθαρὰ ἐπεισόδια. Συγκεκριµένα, ὁ Ππαπαϊω- άννου μὲ συνοδεία 20---56 τᾱ- τοµα πῆγε στὸν Άγιο Τύχω- να γιὰ νὰ μιλήσει, Όταν ἕ- Φθασε στῆν πλατεῖα ὅπου θοί σχεται τὸ καφενεῖο ὅπου θά μιλοῦσε καὶ τὸ θρῆκε κλειστὸ ἐξεμάνη καὶ ἄρχισε νὰ ὑδοί- ει μὲ χυδαῖες λέξεις τοὺς Βαμῶνες πῶν ἐθνικοφρόνων Σωματείων ποὺ χάθονταν ἆ- απέναντι ἀπὸ τὸ καφενεῖο, Ἓκξαλλος ὁ Παπαωάννην απ]χε στὸ αὐτονίνητό του μαὶ γατευθύνθηκε σὲ φιλικὸ που ππίτι ἀπ' ὅπου καὶ ἐρφώνησε τήν λόνο. του ἐνώπιον ὄεχκα- πέντε Ἀατοίκῶων τοῦ χωριαῦ μαὶ τῶν. κουδαλητῶν που τὸν συνόδειαν, ' ὄφελος ὅλων ΡΕΛΑΝΗΙΗΣ ΤΕΥΡΚΜΙΕΗ Στὰ πλαίσια ἔντονων παρασκηνιακῶν προσπαθειῶν τοῦ Πυτικοῦ παράγοντα καὶ μὲ τὴν µεσολάθηση τῃς Ἓλθετικῃς Κυθερνήσεως, οἱ Ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου καὶ τῃς Τουρκίας κ.κ. Ῥολάνδης καὶ Τουρκμὲν ἀναμένεται νὰ συναν- τηθοῦν αὔριο στὰ Βέρνῃπ τῆς Ἑλθετίας προκειµένου νὰ συ- ζητήσουν τρόπους γιὰ νὰ θγεῖ τὸ Κυπριακὸ ἀπὸ τὴν ἁποτελ- ποὺ διαταρεῖ . φιλικὲς ΑΡ. ΦΥΔΑΟΥ Ἡ -- ΔΕΥΤΕΡΑ Ἡ ΜΑΤΟΥ 198ἱ -- Τιμὰ 76 μίλς --- Τηλ. ἡμέρας 48710, νύκτας 47301 αλα ΓΑ ΚΟΜΠΛ υὁ ΠΙΛΗΝΣ ση Ν. ΜΝΛΤΟΜΗΙ ΣΕΛΙΔΑ 8 / 8 Ὁ σοσιαλιστἠς ἡγέτης Φρανσουά Μιτ- τερὰν κέρδισε τὶς χθεσινὲς προεδρικὲς ἐκλο- γὲς στὴ Γαλλία. Μὲ διαφορὰ δυὸ περίπου τοῖς ἑκατὸν ἐκτόπισε τὸν κ. Ζισκὰρ Ντ ἘἜ- σταὶν καὶ ἔθεσε τέρµα στὴ διακυθέρνηση τῆς η Πρόεὑρος ῥΜιττερᾶὰν χώρας ἀπὸ τοὺς Συντηρητικοὺς ποὺ στὴν ἐξουσία περισσότερο ἀπὸ εἴκοσι χρό- νια, Ὁ κ. Ζισκὰρ Ντ᾽ Ἔσταὶν ἀπέστειλε πρὸς τὸν κ. Μιττερὰν συγχαρητήριο τηλεγράφημα. Εἴδηση στὴν ὃπ σελίδα ἦσαν ο) --- ΙΙὲ ἠφορμὴ τὰ οκήνδπλα οτὺ Γ Απ. Ὑπουργοὶ [ζητοῦν ἠπομάκρυυση τοῦ ο Μιλτιάδη Πρὺς Κυβερνητική Σοξαρὰ στοιχεῖα ποὺ στοιχειοθετοῦν θαρειὲς λατη» γορίες ἐναντίον τοῦ Διευθυντή τοῦ. Εραοφείου Διηλοσίο ων Πληροφοριῶν κ. Μιλτιάδη Χριστοδούλου, ἔχουν προπύψει ἀπὸ τὶς µέχρι τώρα ἀστυνομικὲς ἔρεννες καὶ ἀνοαχρίσεις. Οἱ κατηγορίες αὐτὲς ἀφοροῦν' . 9 Παραποιήσεις καὶ πλαστογραφίες τιµθλογίων. 8 Λιασπάθιση δημοσίου χρήματος. 6 Κατάχρηση ἐξουσίας καὶ ἄλλες. | µ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΑΡΑ- ο τος ΑΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ. σχώσεις μὲ ὅλα τὰ ἐν διαφερόµενα µέρτι στὸ Κυπριακὸ, καὶ ποὺ ἐν τὴν ἐξεύρεσπ μιᾶς µό διαφέρεται ζωπρὸ γιὰ νίµης, δίκαιις καὶ εἰ- ρπνικῆς λύσεως τοῦ προθλώµατος, »Απὸ τοὺς ᾖἴδιους κύκλους, πιστεύεται ὅτι, ἡ αὐριανή αν- νάντηση Ῥολάνδη -- Τους- κμὲν θὰ συμθάλει στὴν κχίνι- τικότητα τοῦ Ἐὐπριακοῦ, ποὺ ἀναμέγεται νὰ σημειωθεῖ µε- τὰ τὶς ἐκλογὲς στὶς ἐλεύθερες περιοχὲς καὶ στὰ κατεχύτενα Κυπριακὰ ἐδάφη. Συναφεῖς πληροφορίες ἆνα φέρουν ὅτι στὴν ἐνθάορυνση τῆς Ἑλθετικῆς πρὠωτούθουλίας συνέθαλε καὶ ἡ παρασκηνιακῆ παρεµθολή. τῶν Πνωμένων Πολιτειῶν, οἱ ὁποῖες ἔκαμαν σοθαρὲς ὑποδείξεις στήν Αγ κυρα, ἐπισημαίνοντας τὴν ἆ- γάγκη ἐγκαταλείψεως .τῆς ' ᾱ- διαλλαξίας ἀπὸ µέρους της καὶ τήν: ὑποθολὴ συγκεκοιμὲ- γῶν προτάσεων, στὰ πλαίσια ποῦ Δυτικοῦ σχεδίου, σ’ ὅ,τι |: ἀφορᾶ τὸ Κυπριακὸ. Οἱ. πληροφορίες αὐτὲς ἐπι- θεθαιώνονται καὶ ἀπὸ τὸν ΄Α- μερικανὸ πρεσθευτὴ στὴν Κύ- προ χ. Στόουν, ὅ ὁποῖος σὲ χθεσινῆ συνέντευξή του ἓξέ- Φρᾶσε τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ διευ- θέτηση τοῦ ΕΚυπριακοῦ θά ὐ- πάρξει «μᾶλλον Ὑρήγορα» γιᾶ τὶ πιστεύει πὼς θά εἶναι πρὸς τῶν Ἐυὐποίων, Οταν 'ὁ κ. Στόουν ἐχλήθει νὰ προσδιορίσει τὴ φράση «μᾶλλον γρήγορα», ἄφησε νὰ γοηθεῖ ὅτι, μετὰ τὶς ἐχλογὲς θἀ ὑπάρξουν ἐξελίξεις, ιποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν ὄξεύρεση μιᾶς ποραγματικῆς διευθετήσε- ως, ἴσως µέσα στὸ 1981, Ἐπίσης, ὁ κ. Σπόουν ἑξέ- Φρασε. τὴν «ἀκλόνητη πεποὶ- θηση», πὼς θὰ ὑπάρξει μιὰ διευθέτηση τοῦ Κυπριακοῦ καὶ ἀνέφερε πὠς μετὰ τὶς ἐ- κλογὲς «ἀναμέχεται πὠς θά ὑπάρξει μιὰ περίοδος ποὺ θὰ συμθάλει στὴν ἐξεύρεση μιᾶς ποαγματικῆς ἀιευθετή- σεῶς, µμιά περίοδος ποὺ πα- ρέχει τῆν ἐλπίδα πραγµατι- χῆς προόδου». Ο ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ὍὉ ᾖῥΓενικὸς ὮΕἰσαγγελέας τῆς Δημοκρατίας κ. Ἐρίτων Τορναρίτης ἀναχωρεῖ σήµερα Δευτέρα στὸ Λονδίνο γιὰ νὰ πάρτι µέρος στὶς συνομιλίες, στὸ Βθετιτανγικὸ Ὑπουργεῖο ᾿Εξωτερικῶν, ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν ἀποζημιώσεων ποὺ ὀφείλε ἡ Βρεττανικὴ Ἀυδέρνηση στὴν Κυπριακἡ γιὰ τὶς Βάσεις της στὴν δόύ- προ. ας Στιγμιότυπο ἀπὸ τὴν φεσινἠ συγκέντρωση τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ οτὸν ᾿ΑἈγρό. ᾿Αραδίππου καὶ ᾿Αγρὸς ἀποφάσισαν ΠΡΩΤΟ ΚΟΝΜΑ 0 ΛΗ.ΣΥ Απ ὅλα τὰ µέρη τῇς Κύπρου ἐκπέμγιεπαι τὸ µεγάλο μήνυμα: «Ὁ Δπμοκρατικὸς Συναγερ- μὸς πρῶτο Κόμμα». Οἱ κάτοικοι τῶν πόλεων καὶ της ὑγιαβθρου ἁἀτιοθεώνουν κυριολεκτικὰ τὸν Πρόεδρο τοῦ ΔΗΟΣΥ καὶ τοὺς ὑποφήφιους θουλευτὲς τοῦ κόµµατος σ’ ὅλες τὶς μαζικὲς προεκλο- ψικὲς συγκεντρώσεις παρέχοντας τὴ διαθεθαίωσπ ὅτι, ὁ Λαὸς εἶναι τὴν τίµίια φᾷφο του στὸ Δημοκρατικὸ Συναγερμὸ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΠΑΦΟ ὌἨντονη διαμαρτυρία Μάτση πρὸς Βενιαμὶν Ὁ ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Γιαν- νάκπς Μάτσης θὰ προθεῖ σήµερα σὲ ἔντονπ διαμαρτυρία πρὸς τὸν ὙΎ. πουργὸ Ἐσωτερικῶν κ. Βενιαμίν, γιὰ προκλητικὰ ἐπεισόδια ὁπαδῶν τοῦ ΔΗΚΟ τὸ περασμένο Σάθόθατο κατὰ ᾿τὰ διάρκεια προεκλογικῆς συγκεντρώσεως τοῦ Δπιμοκρατικοῦ Συναγερμοῦ στὸ συνοικιομὸ Μούτ. ταλος τῆς Πάφου καὶ γιὰ τὴν ἁπαράδεκτη στάοπ ποὺ τήρησε ὁ 6ΟΠ. θὸς ἀοτυνόμος Πάφου κ. ἂῆμος Λοϊζου. Ὅπως δήλωσε στὴ «λειλι- ὴν ὁ κ. Μάτσης τὰ ἐπεισόδα ἔνιναν στῃν απλατεῖα τοῦ σι- ὃρο Κυπριανοῦ. Οἱ πρωταγωγιστὲς τῶν ἐ- πεισοδίων ὁὀπαδοί τοῦ ΔΗΚΟ μα», στ... , ὥτη συγκέντρωση, παῳί- στατο καὶ ὁ δοηθὸς ἀστυνόμος γοιχισμοῦ : Μούττα)ος, τὴν ἵν ἐπιθαίνοντες αὐτοχινήτου χα- Πάφου Σ. Δῆμος λοΐκου, ὁ δια στιγμή ποὺ σὲ εντοικτ.. λοῖσαν τοὺς συγκεντρωθέν- ὑποῖος παρθέµενε ἀδιάφορος πλατεῖα τῆς ΠἨάφου ὀργάνω- τες ἁπαδαὺς τοῦ ΛΗ-- ΣΥ καὶ ἀπαθὴς µε στανυρωµένα γῶνε συγκέντοὺση το ΔΗ.ΚΟ στο Μούτταλο νὰ διαλυθοῦν τὰ χέαια, ἀντὶ νὰ πάρει μέ- μὲ Σύριον ἁμιλητῃ τὸν [ρόε- ἀπεικώντας ὅτι «θά πιοῦν γαῖ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ϐη ἀποφασισμένος νὰ δώσει ὍὉ Πρόεδρος τοῦ δΗ--Σα χ. Κληρίδης μετέφερε τὸ µή- νυμα τῆς νίκης στοὺς ὅπα- δοὺς τοῦ ἈἙόμματος προψὲς στὴ! ᾿Αραδίππου καὶ ψὲς στὸν »Αγρὸ, κατὰ τὴ διάρκεια συγ- κεντρώσεων στὶς ὁποῖες ἦταν κύριος ὁμιλητῆς. Καὶ οἱ κά- τοικοι τῆς ᾿Αραδίππου καὶ τοῦ »Αγροῦ διαθεδαίωσαν τὸν κ. Ἐληοΐδης ὅτι ἑνωμένοι ϐ) ἆγω σχολικὲς καντίνες, ἔχυμε δν δεσµος καταναλωτῶν μετὰ ἆ- πὸ ἔρευνα ποὺ ἕἔκαμε σέ διά- φορες καντίνες. «Ὁ Συναγερμὸς Πορῶτο Ἑόμμα». «Ὁ Σνυιαγεομὸς στὴν ἐξουσία», «Ὁ 3Ἓνναγερ μὸς ἡ τελευταία ἐλπίδα γιὰ σωτηρία» ἦταν τὰ συνθήµατα ποὺ ἐπικρατοῦσαν καὶ στὶς διὸ συγκεντρώσεις, ἐνώπιον τῶν ὁποίων ὁ κ. Κληοίδης ἀνά- πτυξε τὶς θέσεις τοῦ πια χοατιροῦ. Σ υναγευμοῦ πάω στὸ Ἐθνικὸ θέµα καὶ σ’ ὅλυ τά γαντὰ απραθλήµατα ποὺ ἂν τιμετωπίτει ὁ λαός µας, κοι- χΩνικὰ, ναὶ οἰκανομινὰ, (Περί η τῆς ὁμιλίας οἳ κ. Ἐληρίδη στήν δη σελίδα). Μετὰ τὰ ὅτοιχεῖα αὑτὰ, Ἡ ΣΑστυνομία, σύµφωνα μὲ ἔγ- χυθες πληροφορίες µας, θὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν κ. Χριστοδού λου νὰ παραδώσεν τὸ διαθατή οἱό του καὶ μόλις συμπληρω- θεῖ ὁ σχετικὺς φάκελλος δὲν ἀποκλείεται νἁ προθεῖ στὴ σύλληψή του. . Στὺ μεταξὺ ,τὸ θέμα τοῦ Μιλτιάδη Χριστοδούλου, ποὺ ἔχει ἐκθέσει ἀνεπανόρθωτα τὺν Πρόεδρο Κυπριανοῦ, θὰ ἀπασχαλῆσει τὸ Ὑπονυογικὸ Συμθούλιο στὴν ἑπόμενή του συνεδοία. Μερικοὶ Υπουογοὶ Έχουν ζητήσει ὅπως ὁ κ. Ἀοιστοδηύ« λου τεθεῖ σὲ διαθεσιμότητα. Σύμφωνα μὲὸ τὶς ἴδιες πλη θοφορίες µας σὲ περίπτωση ποὺ ὁ Ἡρόεδρος Κυποιανοῦ ἐξακολουθῆσει νὰ καλύπτει τὸν κ. Ἀριστοδούλου, δὲν ἆ- ποχλείεται νὰ Ἑεσπάσει µενά λη Κυθερνητικὴ κρίση μὲ πα- ραιτήσεις ᾿Υπουργῶν. Ἠδη ὁ Ὑπουργὺς Οἰἶκονο μικῶν κατέστησε σαφὲς, ὅτι δὲν εἶναι διατεθειµέγος νὰ ᾱ- νεχθεῖ συνέχιση τῆς κατάστα σης΄ αὐτῆς ποὺ ἀφορᾶ κατα- χοῆσεις καὶ αὐθαιρεσίες στῆ διαχείριση δημοσίου χοήµα- τος καὶ δήλῶσε ὅτι δὲν πρό- φειται νὰ ἐγ»ρίνει κανένα γὸν δύλι γιὰ τὸ Σοαφεῖο Δημασί ων Πληροφοριῶν. . Ὁ ἙΕύκλοιυ ποὺ ποόσκξεινται ποὺς τὸν Πρόεδρο τῆς Άημο κρατίας δήλωσαν ὅτι, ὁ κ. Κυπριανοῦ ἔχει πάρει ὁριστι- χὰ ἀπόφαση νὰ ἀπομαχρύνεν τὸ κ. Χριστοδούλου ἀιέσως μετὰ τὶς ἐκλογὲς. Μὲ τη τῷο- πἠ ὅμως ποὺ Έχουν πάρει τὰ πράγµατα δὲν ἀποκλείεται νὰ πάρεν ἀποφάσεις κατὰ την ἑπόμενη συνεδρία τοῦ Ὕπουορ γικοῦ Συµθουλίου. ῶ σιούτ πισσπασεὶ ΠΡΩΤΑΘΛΗΝΑ ΤΕΛΟΣ ----σρλ--- ΑΚ ἩΗ καὶ ΑΡΗΣ ὑποθιθάστπκαν ---φλ---- ᾽Αήττητη ἡ Ἑλλάδα στὸ µπάσκετ ΛΕΣ Οἵ ΑΘΛΗΤΙ. «ΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗ. ιο» ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 6 καὶ 7 μνακσαπσιαανανμσιαμιαμηαμαπιαυπαπαναπανοκπαφω μη ---α..υ...------------μρὐρμ-α Σελίδα 8 ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΕΤΥΧΑΝ Οἱ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΒΗΡΥΤΟΣ Οδ. Ὑπ.).--- Κρίσι ὅτασι οτὴὶ Μέσπ ᾿Ανατολ ᾽Αμερικανοῦ ἀπεσταλμένου κ. Ἠδτι σύµφωνα μὲ πρακτ 6ανο. ὅσο καὶ ἡ Συρία συγκεντ Ῥων τους καὶ προθαίνουν ο Ν μετὰ τὴν ι. Ξἐσπισε ἐναντίοι τῶν Γερμανῶν ὁ Μπεγκὶν ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ Ὁ1δ . Ὑπ.)ι- Ὁ κ. Μπεγκὶν ἔκαμε χθὲς νέα ἐπίθεση ἑναν- Ἱπίον τοῦ Καγκελλαρίου τῆς Δυτικῆς Γερμανίας κ. Σμὶτ ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὅτι οἱ Παλαιστίνιοι ἔχουν τὸ ἠθικὸ δικαίωµα, γιὰ δι κ Μπεγκὶν εἶπε ὅτι «δηλώσεις του ὁ κ. Αὐτοδιάθεση. Σὲ κανένας Γερμανὸς δὲν ἔχει τὸ δικαίώµα νὰ λέει ὅτι πρέ- πει νὰ ὑπάρχει Παλαιστινιακὸ κράτος. Αναφερόμενος στὴ γενοκτονία τῶν ἛἙδραί- ὧν ἀπὸ τὸ Χιτλερικὸ καθεστώς, ὁ Πρωθυπουργὸς εἶπε ὅτι ᾿Ισραηλίτης οἱ Γερμανοὶ θὰ φέρουν αὑτὸ τὸ στίγµα µέχρι καὶ τὴν τελευταία γενιά. ΜΕ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΚΛΠΟΙΑ ΠΡΟΟΛΟΣ ΓΙΑ. ΤΕΡΜΛΤΙΣΜΟ Τ0Υ Π0 :ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡ ΤΕΧΕΡΑΝΗ, (016. Ὑπηρ.).--- η Εἰρηνευτικὴ ᾿Αποστολὴ τῶν ΡΑδεσμεύτων γιὰ τὸν Περσοῖ- ῥακινό πόλεμο ποὺ δρίσκεται ΛΕΜΟΥ ΣΙΑΣ - ΙΡΑΚ στήν Τεχεράνη ὑπώδαλα στήν Περσικὴ Κυδέρνηση΄ εἴσηγήσεις γιὰ τόν τερματισμὸ τοῦ ἑπτά- µηνου πολέμου τίς ὁποῖος ἐκ- ς τοῦ Περσικοῦ ὝὙπουρ- / προ ΚΛΟΠΗ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ τὉ Γεώργιος Ν. Λανίτη ᾱ- πὸ τὴν Έγκωμη, κατάγγειλε χθὲς στην ᾿Αστυνομία, ὅτι άγνωστος ἔκλεψε την περα: σµένη Παρασκευὴ ἀπὸ οἰκόπε δο, ποὺ θοΐσκετα ποντὰ στὸ Μακάριο ᾿Αθλητικὸ Κέντρο, 90 σάχχους τσιµέντα ἀξίας 26 λιρῶν καὶ ἕνα ἀντίσκηνο ᾱ- ξίας 90 λιρῶν. , Ῥὸ ΤΑΕ Λευκὠσίας ὄνεςεῖ νᾶ τὴν ὑπόθεση. γείου ᾿Ἐξωτερικῶν χαρακτήρι- σε ἐνθορρυντικὲς καὶ ἄξιες µε- λέτης.: : ᾿ Ἡ ᾽Αποστολή, τὴν ὁποία ἆἁ- παρτίζουν οἱ Ὑπουργοί Ἐ- ξωερικῶν τῆς Κούδας, τῶν .!ν- διῶν καὶ τῆς Ζαμθίας καὶ -ἐκ- πρόσωπος τῆς ᾿Οργανώσεως γιὰ τὴν ᾿Απελευθόρωση τῆς Παλαιστίνης εἶχε συναντηθεῖ χθὲς μὲ τόν Πρόεδρο τῆς Περ: σίας κ. Μπάνι Σάντρ, Ἡ ἁἀποστολή ἀναμένεται νὰ µεταθεῖ ἐπίσης στὴ Βαγδάτη γιὰ συνομιλίες μὲ τήν ᾿]ροκι- νή Κυδέρνηση. θρισύτατη καὶ Κκλοπὴ ὑιάρρηξη σὲ βύρυς ξένων καλλιτέχνιδων Θρασίτατη διάροτξη -αὶ κλοπὴ διαπράχθηιε στὴ Άεμε σὸ, σὲ θάρος τεσσάρων «Φι- Ἰαππινέζων καλλιτέχνιδων. »Απὸ τὰ δωμάτια τους σὲ πανσιὸν ὅπου διέμεναν, κλά- πήκαν τὸ δ6ράδυ τῆς περασµέ «ης Παρασκενῆς 1514 δολλά- ρια ᾽Αμερικῆς. 150 Ἐνπρια- μὲς λίρες, διάφορα χοῦσαφι- νὰ ἀξίας 690 λιρῶν περἰπου καὶ δυὸ ρολόγια ἀξίας 90 λι- ρῶν περίπου. Τιὰ διευνόλυνση τῶν ἆνα- κοίσεων ἡ ᾿Αστυνομία συγέλα ϐε μὲ δικαστικὰἁ ἐντάλματα διὸ Τυνσίιους. Οἱ συλληφθέν τες ὁδηγήθηκαν ἐγώπιον τοῦ »Ἐπαρχιανκοῦ Δικαστηρίου Λευ νωσίας τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε δια τάγματα ὀνταήμερης κοάτη- σης τοὺς. Οἱ ἀνακρίσεις τῆς Αστυνομίας συνεχίζονται, ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ἄλλου ὁ τουρίστας Μαχ μοὺτ ᾿᾽Αχμὲι, ἀπὸ τὴ Συφρία, 99 χρονῶν κατάγγειλε στὴν Αστυνομία ὅτι χτὲς στὶς 4. 50 τὸ πρωῖῦ . ἐνῶ θρισκόταν στὴν ὁδὸ Κωστάκη Παντελί» δη, στὴ Λευκωσία, τοῦ ἐπιτὲ θηχε ὀδηγὸς αὐτοκιγήτου μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πέσει στὸ ὃδρό µο, Ὅταν σηκώθηκε διαπί- στὠὼσε πὼς ἔλειπαν 2.000 δολ Ἰάρια ἀπὸ τὴν τσέπη του, Τιὰ διευκόλυνση τῶν ἀἆνα- πρίσεων συνελήφθηκε μὲ δικα στικὸ ἔνταλμα ὁ Παναγιώτης Ἰωάννου, ἀπὸ τὴν ᾽Αγλαντδιὰ 38. χοονῶν. ΤΡΕΙΣ ΣΤΗΝ | ΜΑΔΡΙΤΗ, (16. Ὑπ.) .--- Τὸ κύμα δίας στήν Ισπανία ἐντείνεται ἐνῶ οἱ ἀρχὲς τῆς χώρας καταδάλλουν σωντον:- σμένες προσπάθειες γιά ἐξάρ θρωση τῶν δασκικῶν αὐτὸ: νομιστικῶν ᾿Οργανώσεων, Χθὲς δυνάµεις τῆς Πολιτο- φυλακῆς καὶ µέλη τῆς Βασγι- κῆς ᾿Οργάνωσης ΕΤΑ αγ: κρούστηκαν σὲ Βήσκιὴ πε- ριοχἠ μὲ ἀπυτέ]εσμα νά σκο τωθοῖν τρεῖς νεαροὶ Βάσκο. Νωρίτερα οἵ ἀοχὲς ἀπφι- λείας εἶχαν συλλάδει ἄν τρία ἄτομα µέλη τῆς ᾿Οργά- εκρῦ! ΠηΝΙὴ γωσης Γκράπο. ΛΑστυνομικἡ ἀνακοίνωση ἆ- γέφερε ὅτι μὲ τὴ σύλληψη τῶν τριῶν ἔχει ἐξαρθρωθεῖ σχεδὸν πλήρως ἡ ᾿Οργάνωση Γκράπο καὶ ὅτι µόνο ἔξη µέ- λη της παραμένουν ἀσύλλη- πτα. Ἡ ἀνπκοίνωση ἀνέφερε ἐ- πίστης ὅτι ηἱ τρεῖς συ/ληφθέν τς πατηγοροῦνται Υ:ὰ 6ομδι στικἡ ἐπίθεση ἐναντίον αὖτο ινήτων κατὰ τὴν ὁποία σκο- τώβηκαν ἕνας συντιγματάρ- χης, ὁ ὑπασπισπτής του αἱ ὁ ὀδηγὸς τοῦ αὖτ. ο: ήτου. Χαπίπ νὰ ἑδομαλύ ορειακὲ ς πληροφορίες τόσο ὁ Ισραήλ ρώνουν στρατεύματα κατὰ µῆκος τῶν συνό- ἑ πολεμικὲς προετοιμασίες. µπ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε εἶναι ἡ κατά- ἁποτυχὶα τῶν προστιαθειῶν τοῦ νει ἡ κρίσῃπ στὸ Δί- Ἡ Συρία ἀνακοίνωσε ὅτι ἔχει καταρτίσει στρατηγικἁ σχέδια καὶ ὅτι εἶναι ἕτοιμη γά ἀντιμετωπίσει ὁποιαδήπο- τε ᾿Ισραηλιτικὴ ἐπιδρομή, Παράλληλα ὁ Ισραήλ ἑπα- γέλαδε ὅτι δὲν θὰ ἀνεχθεῖ τὴν παρουσία τῶν Συριακῶν πυραύλων τύπου «Σὰμ» στὸ Λίδανο ποὺ ἀποτελοῦν ὅ- πως ὑποστήριξε ἀπειλὴ γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν περιοχή. Οἱ «κρίσιμες ἀποφάσεις γιὰ, τὸν ᾿Ισραήλ, θεωρεῖται δέδαιο ὅτι θὰ ληφθοῦν μετὰ τὴ σηµερινἠ συνάντηση ποὺ θὰ ἔχει ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Μπεγκὶν μὲ τὸν ᾽Αμερικανὸ ἀπεσταλμένο κ. Χαπίπ. ΔΗΔΩΣΕΙΣ ΜΠΕΤΕΙΝ Ὦ Πρωθυπουργὸς τοῦ ἸἼσ- ραἡλ. κ. Μπεγχκὶν ποοειδοπυίη σε ὅτι θὰ δοθεῖ ἐντολὴ στὴν σραηλινὴ ἀεροπορία νὰ να λάθει δοάση σὲ περίπτωση ποὺ ἡ Συρία ἆρηθεῖ νὰ ἆπο σύρει τοὺς ἀντιαεροπορικοὺς της πυραύλους ἀπὸ τὸ ἔδαφος τοῦ Λιδάνου. Μιλώντας σὲ διάσκεψη τοῦ κόμματος του ὁ κ. Μπεγνὶν εἶπε ὅτι δὲν πρέπει νὰ ὑπάρ- χουν ἀμφιθολίες εὖτὲ στὸ ἐσω τερικὸ εἶτε στὸ ἐξωτερικὸ. Χθὲς ὁ κ. Χαπὶπ εἶχε συ- νάντηση στὴ Δακασμὸ μὲ τὸ Σύρο Πρόεδρο Στρατηγὸ ἌΑβσσατ, ἐνῶ ἄλλη συνάντηση ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἔχεν μὲ τὸν Ὑπουργὸ ᾿Ἐξωτερικῶν κ. Χά πα ματαιώθηκε. Μετὰ τὴ συνάντηση Ασ- σαντ --- Χαπὶίπ ὁ Ραδιοσταθ- μὸς τῆς Δαμασκοῦ μετέδωσε δηλώσεις τοῦ Σύρου Πρωθυ- πουργοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπογράμ- µισε ὅτι ἡ :Συρία θὰ προσῖα- τεύσει τὸ Λίδανο καὶ τὴν Παλαιστινιακἡὴ ἐπανάσταση ἀ πὸ ὁποιαδήποτε ᾿Ισραηλιτικὴ ἐπίθεση. Σύμφωνα μὲ πρακτορεια- κὲς΄ πληροφορίες ἡ Συρία φαί- γεται γἁ σκληρύγει τὴ στάση της μετὰ τὶς πρόσφατες συγο μιλίες ποὺ εἶχε στὴ Δαμα- σκὸ ὁ ᾿Ὑφυπουῃπγὸς Ἐξωτερι κῶν τῆς Σοδιετικῆς Ἑνώσε- ως κ. Κοριέγκο. Όπως εἶνοι γνωστὸ ή. Συ- ρία καὶ ἡ Σοδιετκἠ Ένωση ἔχουν ὑπογράψει συμφωνία φύλίας καὶ συνεργασίας, ΚΙ ΛΛΛ ΕΠΕΣΟΛΙΝ ΙΡΟΚΛΛΕΣ ΓΤΥΡΗΣ ο ΜΙΣΟ Τοῦρκος αὐτόμολος προκά- λεσε γέα ἐπεισόδια στὴ Λε- μεσσ. Σύμφωνα μὲ Λ᾿Αστυνομικὴ ἀνακοίνωση γύρω στὶς «4.90 μυ. χθὲς, αὐτόμολος Τουρ- Κοκύπριος, 24 χρονῶν, ποὺ διαμένει στὸ Τουρκοκυπρια- κὀ Δημοτικὸ Σχολεῖο Λεµε- σοῦ, ἑνῶ δρισκόταν σὲ κατά σταση µέθης, πῆγε στὸ κα- φεγεῖο τοῦ Διονύση Λ᾿ἰωάν- νου, ποὺ δρίσκεται στὴν Τούρκικη συνοικία Λεμεσοῦ, καὶ ἀναποδογύρισε τραπέζια καὶ καρέκλες τοῦ καφενείου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέ- σει µεγάλη ἀνησυχία, καὶ ζη µιές. Ἡ ᾿Αστυνομία τὸν συ- γέλαδε ἐπ᾽ αὐτοφόρω καὶ τὸν ἔθεσε ὑπὸ κράτηση γιὰ διευ- κόλυνση τῶν ἀνακρύσεων. ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΔΕΝΔΡΑ, Ὁ Πρότυπος Σύνδεσμος ᾽Αγάπτυξης καὶ ᾿Ανανέωσης Πάνω ᾿Αρόδων καλεῖ τὴν Κυ 6έρνηση νά ἐπέμδει γρήγορα καὶ προτοῦ εἶναι ἀργὰ ὥστε γὰ διατηρηθοῦν καὶ προφυλα χτοῦν τὰ αἰωνόθια δέντρα τοῦ χωριοῦ (τρέμυθοι 500 -- 700 χρόνων) καὶ νὰ προστα- τευτεὶ καὶ προδληθεῖ ἡ πολι- τιστικὴ κληρονομιὰ τῶν ᾿Αρό δων (λάρνανες τοῦ Αγίου ᾿᾽Αγαπητικοῦ καὶ “Ἁγίου Μιση τικοῦ, κατακόµδη τῆς Πανα- γίας τῆς Χρυσοσπηλιώτισσας χαὶ Βρύση τοῦ χωριοῦ). ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Πέθανε χθὲς τὸ ἀπόγευμα σὲ ἡλικία 6] χρόνων ἡ Χίλντα Κυριάκου Δημητρίου ἀπὸ τὴν ᾽Αμμόχωστο καὶ τελευταῖα κά ποικος Λευκωσίας. 'ΗἩ κηδεία της θὰ γίνει αὔριο Τρίτη στὶς 11.00 τὸ πρωῖ ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ Αγίων Κωνσταντί νου καὶ Ἑλένης (Νέο Κοιμη- τήριο Λευκωσίας). Ὁ σύζνγος Κυριάκος Δη: µητρίου, τὰ παιδιὰ καὶ Ἡ ἀΔΕΙΛΙΝΗ Γ Εξασφαλίζοντας πύνω ἀπὸ Ποῦ]ρ τῶν ήφωυ ἔναυτι Φδῦ]ρ το πας Δευτερα 11 ΜΑ ΟΥ 198] ῦ Πιτ Ἐσιαίιυ ο. 0 ΜΙΤΤΕΡΛΝ ΠΡΟΕΙΡΟΣ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ 6Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ᾽Απέτυχε κέρύισε ὍὉ Φρανσοάὰ ᾗΜιττε- ράν, ὁ ἄνθρωπος ποὺ παρέλαδε τὸ Σοσιαλιστι- κὸ Ἑόμμα τῆς Γαλλίας σὲ ἐρείπια καὶ τὸ ἔκανε πρῶτο Κόμμα τῆς Χχώ- ρος. : Γεννημένος στὶς 26 'Ο- κτωδρίου τοῦ Ι9δἱό στὸ Ζαρνὰκ στὴν Δ. Γαλλία ὁ. Μιττερὰν σπούδασε νομικά καὶ κατετάγη στὸ γαλλικὸ στρατὸ τὸ 938. Πολέμησε στὸν τοµέα τοῦ Βερντὲν κατὰ τὴ γερµανικἡ εἰσδολὴ : στὴ αλλα τραυματίσθηκε καὶ συνελήφθη αἰχμάλω- τος. Δραπέτευσε καὶ ἐπέ στρεψε στὴ Γαλλία τὸ ῥήρ φορές τὴν τρίτη 94! ὁπότε καὶ µμπῆκε στὴν ἀντίσταση. , Στὴν κυδέρνηση τῆς Γαλλίας τὸν ἔδαλε ὁ στρατηγὸς Ντὲ Γκώλ. ποὺ τὸν ἔκανε Γενικὸ Γραμ- µατέα τῶν πρώην αἰχμα λώτων πολέμου. Τὸν «ἔδιωξε» ὅμως στὴ δεύτε ρη κωδέρνησή του. Ὅ Μιττερὰν ξαναγύρι σε στὴν κυδέρνηση μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Ντὲ Γχὠλλ καὶ κατέλαδε πολ λὰ ὑπουργεῖα µέσα σὲ περίοδο δέκα χρόνων. Μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ντὲ Γκὠλλ. στὴν ἐξουσία ὁ Μιττερὰν πόρασε ὁὀριστι- κἁ στὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν ἀριστερὰ µοναδι- κὸς ὑποψήφιος τῆς ὁποί- ας ἦταν καὶ τὸ Ι96ό5 καὶ τὸ 1974: Στὶς ἐκλογὲς τοῦ [974 ἔχασε ἀπὸ τὸν κ. Βαλε- ρἱ Ζισκὰρ ντ’ ᾿Ἑσταίν μὲ διαφορὰ 400.000 ψήφων μόνον. Ὁ ΙΡ ζαὔόρχισε ὁράση ἐναντίον τῶν Βρεππανῶν ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΜΠΥ ΣΑΝΤΣ ΠΗΡΕ ΕΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ , ΜΠΕΛΦΑΙΣΤ, Η Ο1δ. Ὑπ.) ο Ἡ ἕντασηῃ ἄρκχισε νὰ κλιμµακώνεται πιά. λι στὴ Βόρειο ᾿Ἱρλανδία, μετὰ τὴὺν κατάπαυσω τᾶς ἀνακωχῆς ποὺ εἷ- χε κπρύξδει ὁ Ι8Δ, γιὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀντάρππ --Θουλευτὴ Μπόμπυ: |. ν 19Α ἐξατιέλυσαν προκθὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον Βρεττανῶν, τραυµατίζοντες πέντε ἀξιωματικοὺς τῆς Αστυνομίας καὶ στρατιώπῃ, σὲ δυὀ διαφορετικὲς ἐπιθέσεις. Ἴ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΝΙΓΙΝΕ ΣΤΗ ΜΠΡΙΝΗ ΛΑΡΗΛΙΘΣ Ηδη ἀντάρτες τοῦ ἕνα ΑΛΛΕΣ ΣΥΡΕΡΟΥΣΕΙΣ Σφοδρὲς ἀντιθρεττανικὲς ταραχὲς σημειώθηκαν τὴ νύ- γτα τοῦ Σδαθθάτου καὶ στό Λαντοτέρυ, τὴ δεύτερη µεγα λύὐτέρη πόλη τῆς Βόρειας Ἰᾳ λαγδίας, ὅπου ἑκατοντάδες γεαροὶ καθολικοὶ ἐπιτέθηκαν ἐναντίον τῶν θρεττανικῶν ὃν γάµεων ἀσφαλείας μὲ πέτρες καὶ θόµόες µολότωφ σὲ συγ- κρούσεις ποὺ διάρκεσαν περισ σότερο ἀπὸ τέσσερις ὧὥρες. Δύο ἄτομα τραυµατίσθημαν στὶς συγχρούσεις καὶ ἄλλα 51 συνελήφθησαν. Ἱος Αλλοι δυὸ Ἡρεττανοὶ στρα τιῶτες τραυµατίσθηκαν τη νύ χτα τῆς ἨΠαρασκευῖς πηὸς .. Σά6δατο, κατὰ τὴ. διάρχεια ἐπίθεσης μὲ ὄλμους ἐν. ντίον ἑνὸς στρατώνα τοῦ δφεττινι- νοῦ στρατοῦ στὴν πόλη Ἀιου- τάουν Χάμιλτον. Στὸ μεταξὺ, ὁ : πολιτικὺς μλάδος τοῦ 1ΡΑ «Σίντυ Φὲν ἀνακοίνωσε ὅτι ἕνας ἄλλος κρατούμενος: στὶς «φυλακὲς Μαίης ποῦ Μπέλφαστ ἄρχισε προχθὲς ἀπεογία πείνας, παίο γοντας τὴ θέση τοῦ Μπόμπυ Σδάντς, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ ᾱ- πὸ ὅδ μέρες ἀπεογία πείνας τοῦ Φρὰνι Χιοὺς ποὺ κρατεῖ- ται ἐπίσης στὶς φυλακὲς Μαί ηζ. Ἡ κατάσταση τοῦ Χιοὺς χαρακτηρίζεται σὰν κοίσιµη. πίσης ᾖκρίσωη θεωρεῖται καὶ ἡ κατάσταση τῶν συναγω) γιστῶν καὶ συγκρατουµένων τοῦ Χιοὺξ Πάτοικ Ο’ Χήρα καὶ Ῥαίημονι Μακοὶς. ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ τρα γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν προκαλούντων τοαμπούχων ὑπαδῶν τοῦ ΔΗΚΟ, ποὺ ὁρ- γίαζαν κυριολεκτικὰ ἐπὶ ὧρες. Παράγοντες τῶν προσφῦ- γων τοῦ Μούτταλου, μπροσιὺ στὴν ἐκρηκτικὴ κατάσταση ποὺ δημιούργησαν οἵ τοαμποῦ χοι τοῦ ΔΗΚΟ καὶ στὴν ἆπα ράδεκτη συμπεριφορὰ ποῦ πα- ῥιστάµενου θοηθοῦ ἀστυνόμου Πάφου, ἐπικοινώνησαν προφο ρικὰ μὲ τὸν ᾿Αστυνομικὸ Δι- ευθυντή Πάφου κ. Δημητράνη Κωνσταντινίδη, ὁ ὁποῖος κα πέφθασε στῆ σκηνἡ τῶν' ἔπει σοδίων κι’ ἐπενέθη ἀμέσως ἀποκαθιστῶντας τὴν τάξη. {Όπως δήλωσε ὁ κ. Μά: τσης, τὰ ἐπεισάδια στὸ Μούτ ταλο ἐνέχουν ἰδιαίτερη σηµα” σία ἀπὸ τὸ γενογὸς ὅτι, τὴν προηγούµενη νύχτα σὲ σύσχε η ὅλων τῶν ομμάτων εἶχεν ἀποφασισθεῖ νὰ, ἄᾳ αιροῦνται τὰ πωνὼ τῶν ἳ εαν χομαάτων ἀπὸ τὺ 7ῶωι πα θὰ υίνεται συγγέντουση. συν κελριιέναν κόμματας ιά νά γαταδά))ε- ται προσπάθεια γιὰ τὴ» ἄπυ αὔν ἐπεισαδίων. Ἐπίσης, ὁ κ. Μάτπης καπάν γεικε ὅτι, τη νύχτα τοῦ Σα0 Σύμφωνα μὲ φεσινὲς ἁστυ- γομιυκὲς πληροφορίες, τὸ πτῶ µα ποὺ δρέθηκε στὴ θάλασ- σα κοντὰ στὴ Μαρίνα τῆς Λάρνακας τὸ περασμένο Σάδ 6ατο, ἀνήκει στὸ Γερμανὸ τουρύστρα Χίλντερμπραντ 'Ἱ. ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΠΑ ΓΡΑΙΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΤΩΝ 5 ΣΕΝΤΣ ΓΕΝΕΥΗ, (6. Ὑπ'.- Τιὰ: ἕνα ἑκατομμώριο δολλά- Ρρια πουλήθηκε χτὲς σὲ δηµο- πρασία στὴ Γενεύη ἕνα γραμ µατόσηµο τῶν πέντε σένις, κολλημένο σ᾿ ἕνα φάκελλο μιᾶς ἐρωτικῆς ἐπιστολῆς ποὺ τα Ίθηκε σὲ μιὰ κοπέ- λα στὴ Βιρτζίνια τὸ Ι847. Πρόκειται γιὰ τὸ μεγαλύ- τερο χρηματικὸ ποσὸ ποὺ πληρώθηκε ποτὲ γιὰ ἕνα φι- λοτελικὸ ἀντικείμενο. .. γραμματόσημο εἶναι τῆς περίφημης σειρᾶς «Μπλὲ Αλεξάνδρεια» καὶ ὑπάρχουν µόνον ἕξι ἀπὸ αὐτὰ στὸν κό- σμο. ϱἱ τραμπουειομοὶ οτὰν Πάφο ῥάτου ὄργανα τῆς ΚΥΠ μετὲ 6ησαν στὰ Μαντριὰ καὶ ὑὕπο- δείκνναν στοὺς πρὀσφυγες νὰ ” μὴ παραστοῦν στὴ 'συγκέντοω ση τοῦ ΔΛΗ-Σ Ύ. στὸ ᾿Μούττα- λα. Ἐξ ἄλλου, ἰδιαίτερες πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς» ἀπὸ τὴν Πάφο ἀναφέρουν ὅὕ- τι, ὁπαδοὶ τοῦ ΔΗ-ΚΟ καὶ τοῦ ΑΚΕΛ Ἐέσχισαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γύκτας συνθήµα- τα τοῦ ΔΗ-ΣΎΥ κι’ ἔγραψαν στὴ θέση τοὺς μὲ κόκκινα γοάιι µατα «ΕΔΕΕ», γιὰ νὰ ἔνο- χοποιήσουν ὁπαδοὺς τοῦ χόμ- µατος αὐτοῦ. Ὁ ἕκτακτος ἀνταποκριτής µας στὴν Πάφο μεταδίδει ἐ- πίσης καὶ τὰ ἑξῆς ποὺ ᾱ- ποτελοῦν µέρος τῆς ἐκστρα- τείας τοῦ ΔΗ-ΚΟ γιὰ τὴν ᾱ- νακοπἡ τῆς μειαστροφῆς τοῦ λαποῦ ὑπὲρ τοῦ Δημοκρατιχοῦ Συναγερμοῦ: ᾽Απὸ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαθδάτου, ἀστυνοιμικὰ ὄργα- να, εἶχαν δημιουργήσει κλοιὸ γύρω ἀπὸ τὸ συνοικισμὸ «Μούττολλος» ὅπου θὰ γινό- ταν ἡ συγκέντρωση τοῦ Δη- μοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, ἆ- ποκόπτοντας ὅλοως τους Ντιέτερ 38 χρόνων. Τὸ ατῶμα τοῦ Δυτικογερ- μανοῦ, ἀγαγνώρισε ἡ ἍἉΧρυ- σούλα Τελεδάντου ἀπὸ τὴ Λάρνακα, τῆς ὁποῖας ὁ Ντιέ- τερ ἦταν φύλοξενούμενος. Ὁ Ντιέτερ ἐργαζόταν ᾿σὲ μεταλλεῖα στὴ Δυτικὴ Γερµα γία καὶ δρισκόταν στὴν Κύ- προ σὰν φὶλοξενούµενος τοῦ συζύγου τῆς Χρυσούλας, Ὅταν ἡ ᾽Αστωνομία ἀνακοί γωσε Χθὲς τὴν ἀνεύρεση τοῦ πτώματος, ἡ Χρυσούλα ἀνέφερε στὴν ἀστυνομία τὴν ἐξαφάνιση τοῦ Ντιετέρ. Στὴ συνέχεια μὲ τὴν συνοδεία τῆς ᾽Αστυνομίας πῆγε στὸ γεκρο τομεῖο ὅπου ἀναγνώρισε τὴν ταυτότητα τοῦ νεκροῦ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΑΓΙ Πραγματοποιήθηκε χτὲς τὸ Παγκύπριο Συνέδριο τῆς Ἐ» λεύθερης Παγκύπριας ᾿Οογά- νωσης Προσωπικοῦ ᾿Αρχῆς Ἠλεκτοισμοῦ (ΡΠΟΠΑΗ). Χαιοετισμὸ «στὸ Συνέδριο ἀπηύθυνε ὁ Ὑπουργὸς Έργα σίας καὶ Κοινωνικῶν ᾿Ασφα- λίσεῳν κ. Τ. Σπανρινάκης. δρόµους πρὸς τὸ συνοικισμὸ καὶ ἀπαγορεύοντας σὲ αὖτο- κίνητα ποὺ μετέφεραν κόσμο γὰ μπεῖ στὸ Μούτταλλο. Παράλληλα, τ) ἀστωνομικὰ ὄργανα εἶχαν πάρει τέτοια µέτρα ποὺ ὅλοι οἱ δρόμοι πρὸς τὴν Πόλη τῆς Πάφου νὰ, εἶναι: ἐλεύθεροι, γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ Χόσμος νἁ µετα- δαΐνει εὔκολα ἐκεῖ, ὅπου τὸ ΔΗ-ΚΟ ὀργάνωνε συγκέντρω ση μὲ ὁμιλητὴ τὸν Πρόεδρὀ του κ. Κυπριανοῦ. Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαδδα- του, ἐξ ἄλλου, ἀστυγομικοὶ µετέδαιναν στὰ χωριά τῆς Πάφου κι) ἔκλειαν τὰ καφε- γεῖα, ὑποδειπνύοντας στοὺς θαμῶνες νὰ μεταθοῦν στὴ συγκέντρωση τοῦ ΛΗΚΟ, ὅ- που θὰ μιλοῦσε ὁ κ. ᾖἕν- πριανοῦ. ελικὰ δέδαια, παρὰ τὶς πολλαπλὲς προσπάθειες καὶ τὰ ἀπαράδεκτα µέσα τροµο- κρατίας καὶ ἐκδιασμοῦ ποὺ χοησιµοποιήθηκαν, ἡ συγκέν τρωση τοῦ ΔΙΗ-ΣΥ στὸ Μούτ τάλλο ἐστέφξη ἀπὸ πλήρη ἑ- πιτυχία καὶ κυρ:αρχοῦσαν σ᾿ αὐτὴ τὰ αὐνθήματα γιὰ ἆλ- λα,ἡ καὶ γέο ξεκίνημα γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ τόπου. τω ἀπὸ τὸ 498)6. «Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐ- κλογῶν --“πρόσθεσε--- δείχνου”! ὅτι ἡ Γαλλία ψήφισε τὴν ἆλ- λαγἡ καὶ σ’ αὐτὸ. συνέδαλαν κυρίως οἳ νέοι μαὶ οἱ ἐργαζό- μενοι». Ὁ κ. Μιττερὰν εἶπε ὅτι θά παραμείνει πιστὸς στὶς διακη- οὖξεις του αι ὁ κόσμος θὰ διαπιστώσει, ὅτι ἡ Γαλλία εἷ- ναι ἔτοιμη νὰ τοὺς μιλήσει μὲ τὴ γλώσσα ποὺ ἐπιθυμοῦν ο’ ἀκούσουν ἀπ αὐτὴ, Ὁ ἀπερχόμενος Ἰ]ρόεδρος κ. Ντ) Ἐσταὶν δήλωσε ὅτι ἕ- χει πράξει τὸ κάθε τι γιὰ νὰ ἐξηγῆσει στὸ λαὸ τὶς ἐπιπτώ σεις ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς ἑ- Σοηγορίας του. Χομμουγιστῆς ἡγέτης κ. Μαρσαὶ δήλωσε ὅτι τὸ κόμ μα του εἶναι τώρα ἔτοιμο ν’ ἀρχίσει διαπραγματεύσεις με τὸν 4. «Μιττερὰν γιὰ τὸ σχη- ματισμο τῆς γέας Κυδερνήσε- ὡς. λ ᾽Αμέσως μετὰ τὴν ἀνακοί Ννώση τῶν πρώτων ἐκλογιρῶν Αποτελεσμάτων, «χιλιάδες πρὀ σωπα συγκεντρώθηκαν στὸ Ἀξγτρο τοῦ Παρισιοῦ γιὰ νὰ Ὑιορτάσουν τὴ γίκη τοῦ κ. Μιττερὰν. ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗ ΒΟΥΛΗ 6 . ο µ. Μιττερὰν ποὺ εἶναι Ἠλιχίας 64 χρόνων ἀνακοίνω- σε ὅτι μετὰ τὴν ἀγάληψη τῆς ἐξουσίας θὰ διαλύσει τὴ Βοι λῆ στὴν ὁποία ἐπικρατοῦν οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ κ. Ντ’᾽ Ἑ- σταῖν καὶ θὰ προκηρύξει γέες ἐκλογὲς σὲ ἔξη ἢ ἑπτὰ ἐ6δο- μάδες. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τὸόγ. κ. Μιττερὰν συνεχάρη μὲ προσωπιυὸ µῆνυμα του ὁ ᾽Αμερικανὺς Πρόεδρος κ. Ρήγ καν Ἡ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἡρεττανίας χ. Θάτσερ σὲ τη λεγράφηµα της πρὸς τὺν ». Μιττερὰν ἐξέφρασε τὴν ἐπι- θυµία γιὰ μιὰ γρήγορη συνάν πήση τους. Ῥυγχαρητήρια τη Ἱεγραφήματα ἀπέστειλα) ἐπί- σης ὁ Καγκελλάριος τῆς ΑΛ. Τερµαγίας κ. Σμὶτ καὶ ὁ Πρό εδρος τῆς Ιταλίας κ. ἨΠεοτί- Νο. Ὁ οραδιοσταθμὸς τῆς Μό- σχας μετέδωσε τὰ ἀποτελέ- σµατα τῶν Γαλλικῶν Τροε- δρικῶν ἐκλογῶν χωρὶς χαγένα σχόλιο. : ΑΡΧΙΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΑΒΛΙ ἸΑρχίζει σήµερα ἕνώπιον τοῦ Κακουργιοδικείου στὴ Λεμεσὸ ἡ δίκη τοῦ Ταλλο- εδραίου Μωσιὲ Μπαδλί, ὁ ὁ- ποῖος κατηγορεῖται γιὰ «ἀν- θρωποκτονία, ἐναντίον τοῦ Δημοσιογράφου Χίντι ποὺ ἕ- ΥΙΥε΄ στἠ. Λεμεσὸ στὶς 3 Φε- δρουαρίου |Ι98ἱ. Σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πλη- βοφορίες, ἡ Γεγικὴ Εἴσαγγε- λία ἐνδεχομένως νὰ ἁποσύ- ρει τὴν πατηγορία τῆς ἀπό- πειρας φόνου, καθὼς καὶ μιά ἄλλη κατηγορία γιὰ συγωµο- σία πρὸς διάπραξη ἁἀπόπει- ρας φόνου, καὶ νὰ προσθέσει πέντε γέες κατηγορίες γιὰ συ γωµοσία πρὸς παραχολούθη- ση τοῦ Χίντι γιὰ παράνομη εὔσοδο στὴν Κύπρο, γιὰ κυ- Κλοφορία πλαστοῦ διαδατη- Ρίου, γιὰ κυκλοφορία πλα- στῆς ἄδειας ὁδηγοῦ καὶ γιὰ παράνοµη κατοχὴ ἁἀσυρμά- του. 0Ο ΡΗΠΚΑΝ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΠ᾿ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΙΙ.-- “ο Πρόεδρος Ρήγκαν θεωρεῖ ὅτι τουλάχιστον ἕνα τμῆμα τοῦ παρελθόντος. του σάὰν ἠθο- ποιοῦ, δὲν ταιριάζει μὲ τὸ ση μερινὸ ἀγώτατο ἀξίωμά του καὶ ἔτσι ἀρνήθηκε νὰ ἐπιτρέ ψει τὴν προδολἡὴ ἀνέκδοτων σκηνῶν ἀπὸ ταινίες ποὺ τὰν δείχνουν νὰ «χαλάει» µμιὰ σκηνἡ ἢ νὰ δεχνάει τὰ λό- για του. Οἱ ἀνέκδοτες αὐτὲς σκηνές, ἀπὸ, διάφορες ταινίες, ποὺ διαλέχτηκαν γιὰ τὸ ἀπροσδό κητο Ῥωμικό τους στοιχεῖο, ὅπως ἀποτυχία φωτογραφίας, σχηνικἁ ποὺ πέφτουν ἀπὸ ἆ- τύχηµα ἢ ἠθοποιοὶ ποὺ ξε- χνᾶνε τὰ λόγια τους, πρόνει ται νὰ παρουσιαστοῦν αὐτὴ τὴν ἑδδομόρα ἀπὸ τὸ τηλεο πτικὸ δίκτυο «Νὶ Μπὶ Σί», τΥΠΟΙΣ: Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΑΤὸ» ) ΠΑΡΙΣΙ (Ἴδ. Ὑππρεσία). ὍὉ νέος Πρόεδρος ποὺ ϐ) ἀναλά Μαΐου, σὲ δηλώσεις του πρὸς τὸν Γα τὰν ἐθνικὰ συνδιαλλαγή. Ἐπίσης εἶτε ὅτι ὅ παρὰ νὰ δικαιώσει τὴν ἐἑμπιστοσύντι ποὺ τοῦ ΤἩττῃ τῶν Σοσιαλιστῶν στὺ Δυτικὺ Ἐκλογὲς ἔγιναν χθὲς καὶ στὸ Δυτικὸ Ἡερολῖνο. Τὰ μέ- χοι ατιγμῆς ἀποτελέσματα δείχνουν ὅτι οἱ Σοσιαλδηµο- κράτες ποὺ ἦταν στὴν «ἔξου- σία τὰ τελευταῖα ὃδ κχοόνια, ἠττήθηκαν, ἐνῶ οἱ Χοιστιαγο δηµοκοάτες κέρδισαν σηµαντὶι κὸ έδαφος, Μὲ δάση τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ, προθλέπεται ὅτι οἱ Ἆοι στιανοδηµοκράτες τὰ ἐξασφα λίσουν τὰ 41.50 τῶν «ψήφων καὶ οἱ Σοσιαλδημοκράτες τὰ 88,ὅσ, ἐνῶ οἱ Ελεύθεροι Δη µονράτες ποὺ μετέχουν στὴν Κνθέρνηση συνασπισμοῦ τῆς ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ό--7 ΒΔΟΜΑΔΕΣ -- Νέος Πρόεδρος τῆς Γαλλίας ἐξελέγπ χθὲς ὁ Σοσιαλιστὴς ἡγέτης Φρανσουὰ ἡΜιττεράν. Μετὰ τὴν καταµέτρησπ τοῦ 98 τῶν φἠ ὅτι ὁ κ. Μιττερὰν ἐξασφάλισε πάνω του, ἀπερχόμενος Πρόεδρος κ. Ζισκά φων ἀναακοινώθπκε ἀπὸ 5250 καὶ ὁ ἀντίπαλος ϱ Ντ Ἑσταὶν, λίγο κά- θει τὸ καθήκοντα του στὸ τέλος λλικὸ λαὸ εἶπε ὅτι θὰ ἐτιδιώξει ἐν ἔχει ἄλλες φιλοδοξίες ἔδειξε ὁ Γαλλικὸς λαός, ΒΠερολ!νῦ Δυτινῆς Τερμανίας τὰ ὅ,άσο. ᾽ Οἱ αροθλέψεις ἀναφέρουν ὅτι κανένα Ἰόμμα δὲν θά ἑξα σφαλίσει ἀπόλιτη πλειοψηφία στὸ τοπικό Δημοτικὸ Συμθού λιο ποὺ διαθέτει 156 µέλη. | η 4 Τ]οακτορειακὲς πληροφορί- ες ἀναφέρσυν ὅτι οἱ Χριστια- γοδηµοκράτες θά ἐξασφολί- σουν τελικἀ τὴν ὑποστήςξὴ τῶν Ἐλευθέρων Δημοκοατῶν, ἎΠιὰ τέτοια ἐνέργεια᾽ ὅμως, θὰ ἐπηοεάσει τὴ συνεργασία τῶν Ελευθέρων Δημομρατόν μὲ τὸν Καγχελλάριο τῆς Δυ- τῆς Γερμανίας κ. Σ μὶτ. ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ θέλουν νὰ πωλοῦν καί οἰνοπμευματώδι στὰ βενζινάδικα 4 ο... ΎΠΕ ΒΑΛΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Οἱ ἴδιοιτῆτες πρατηρίων δενζίνης, θἐλουν νὰ πονλοῦν ἐμτὸς ἀπὸ καύσιμα καὶ οἴνο- πυευματώδη ποτὰ καὶ ζητοῦν γὰ διαμορφώσουν χώρους τῶν πρατηρίων τους, σὲ μπολ μπὰος. Συγκεκριµένα, ἀρχετοὶ πρα- τηριοῦχοι ὑπέδαλαν στὴν ἆρ- µόδια Συµθουλευτινὴ Ἐπι- τροπὴ αἰτήσεις γιὰ παραχώ ϱΏση ἀδείας πωλήσεως οἶνοι πγευματωδῶν ποτῶν κατὰ τὰ πρὀτυπα ποὺ ὑπάρχουν σὲ πολ λὲς Ἑὐρωπαϊκὲς χῶορες. αἨπειδὴ ὅμως τὸ θέµα τὶ- θεται γιὰ πρώτη φορὰ ἐνώπι- ον τῆς ἅρμόδιας ᾿Επιτροπῆς, ἐγείρονταν διάφορα νομικὰ ξήτήµατα, καθώς καὶ προθλή µατα πολιτικῆς, ἂν δηλαδή εἶναι σκόπιμο Ἠἢ ὄχι νὰ πῳω- λοῦνται οἰνοπνγευματώδη ποτά, ἀπὸ πρατήρια πετρελαιοειδῶν. Ἠπίσης ἔχουν ἐκφρασθεῖ ὁ- οισµένες ἐπιφυλάξεις ποὺ ἆφο ροῦ) τὴν πιθανότητα αὐξήσε ως τῶν ὁδικῶν δυστυχηµά- τῶγ. ΚΙ ΑΛΛΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΓΚΥΡΑ 11 (1δ. 'Υπ.) -- Ἡ ἴσλαμιὴ Τράπετα Α- ναπτύξεως ἀγαχοίγωσε ὅτι πα οαχώρησε στὴν Τουρκία δά- γεια 6.500.000 δολλαρίων γιὰ τὴν ἐπέκταση τριῶν ἔργοστα σίων παραγωγῆς τσιμέντου. Μέχρι τώρα ἡ τράπεζα αὖ- τὴ παραχώρησε στὴν Τουρκία δάνεια ἵπρονς 990 ἕκατομμυ- οίον δολλαρίων, κυρίως γιᾶ τὴ χοηµατοδότηση τῶ», εἶσα- γωγῶν ἀκαθάρτου πετρελαίου. 0ἱ ΠΠ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΥΡΠΠΛΙΥΣ ΝΑ ΠΡΩΣΕ:ΘΙΝ ΤΗΝ ΛΝΥΝΙ ΤΑΥΣ ΛΟΝΔΙΝΟ, (Ιδ. Ὑπηρ.).... Ὁ Ὑπουργὸς ᾽Αμύνης τῶν ΗΠΑ κ. Γουάῖανμπεργκερ µετα- θαΐνει σήµερα ἀπὸ τὸ Λονδίνο στίς Βρυξέλλες ὅπου ϐ) ἀρχί- σει αὔριο ἡ διήµερη Σύνοδος τῆς ἍἘπιτροπῆς Ἅ᾿Αμυντικοῦ Προγραμματισμοῦ τοῦ ΝΑΤΟ. ζΟπως δήλωσαν ἐπήσημοι κύ- κλοι τῆς Συμμαχίας, ἀναμέ- νεται ὅτι ὁ ᾽Αμερικανὸς Ύ- πουργὸς Αμύνης, θὰ ζητήσει ἀπὸ τούς Εὐρωπαίους συναδἐλ’ Φους του αὔξηση τῆς συµέο- λῆς τὼν χωρῶν τους στὴν οἱ- κονοµία τῆς Δύσεως, δίνοντας ἰδιαίτερη προσοχὴ στήν ἆπο- τελεσµατικότητα τῆς ἄμυνας τοῦ κάθε κράτους µέλους τοῦ ΝΑΤΟ. Στὸ μεταξύ θὰ συναντηθοῦν σήµερα σὲ ἰδιαίτερη σύσκεψή οἱ Ὑπουργοί ᾽Αμύνης τῶν Εὐ Ρωπα. κῶν κρατών τῆς Συµ- µαχίας, ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΝΕΛΡΙΣ ΒΣΚΟΣ ΙΡΗΥΜΛΙΙΣΤΗΚΕ πηῦ ΕΚΡΗΞΗ ΝΕΑΡΟΣ ῥθσκός τραυματίστηκε ἀπὸ ἔχκρηξη ἆᾱ- γνωστον αντικειμένου ἐνῶ ἔδοσχε τὸ χοπᾶδι του τό ἀπόγευμα τοῦ Σαθθάτου. Σύμφωνα μὲ Αστυνομική ἀναχθίνωση γύρω στίς 1410 µ.µα τοῦ περαόµένου Σαξξάτου μεταφέρθηκε στὸ Νοσονομεῖο λεμεσοῦ, μὲ τραύμα στὸ δεξιὸ µηρὸ ὁ Αλέξανδρος ᾿Ανδρέχκ ἀπὸ τὴ Σωτήρα Ἀεμεσοῦ, ἹΙ6 χρόνων ἐοσχός, Ὁ νεχρὸς Εοσγὸς κατέ θεσε στὴν Αστυνομία ὅτι τὸ τραύμα του προχλήδηκε ἀπὸ ἔκρηξη ἁγνωστου ἆἂν- Τιπξειμενέν σε ανδιχτο χῶρο ἔξω ἀπὸ τῇ μάντρα τεῦ πατέρα τευ. στῆ τοποθεσίκ ται σοτῆ περιοχὴ τῶν «Γεροδιόκος» ποὺ ξρίσκε- βεττανικῶν βάσεων, Η Αστυνομία τῆς Δημοκρατίας σὲ συνεργασία μὲ την ᾿Αστωνομία τῶν Βάσεων διερεννσῦν τήν ὑπόβεση. ΔΕΥΤΕΡΑ 11 λΑ΄ΊὉΥ 1981 Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ: ΑΟΛΗΤΙΚΗ ἀΑξΙΛΙΝΗ Περδίσοντας τὴν Σαλαμίνα μέ 9-1 Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΞΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Τὰ τέρματα Ἐύαγόρας, Σάβθ6α, Μαντιζούρας Πππππιππαπππγπππασσπαπ πα ππσπ π πσπ ππ πσπ τ] Τὸ µάτς Ν. Σαλαμίνας --. Ὁμόνοιος ἔχει λήξει κι ὁ Καϊάφας ιοθοῦλη». ται ἀπὸ ὁπαδούς τῇς Ομόνοιας, Ὁ Καϊάφας δὲν ἀγωνίσθπκε προνθὲς γιατὶ εὖσε συμπλπρώσει 3 κπρινες κάρτες, «μεις ων. ο Ἡπτωνμαηο ο δοτ ΦΙΝΑΛΕ Χορισ Ουσιά. Μέτριο τὸ ΑΠΟΕΛ νίκησε τὸν Αρη 3-1 Τὸ ΑΠΟΕΛ χωρὶς νὰ ἵκα-- νοποιῆσεν ἁπόλυτα νίκησε στὸν Ἁτελευταῖο τὸν Αρη μὲ ὃ--ί καὶ ἐξασφά λισε ὁριστικὰ τὴν 2η θέση καὶ Φφυσιχιὰ τὴν συμμετοχὴ του στὸ Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. τὶς κινήσεις τῶν παικτῶν τοῦ ΑΠΟΕΛ, ἦταν ἔχδηλη ἡ του ἀγώνα ᾿ ἀπογοήτευση ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη ποὺ πῆρε, τὸ πρωτάθλημα γι αὐτὸ καὶ ἡ ἀπόδοσή τους δὲν ἔφθασε σὲ. ψηλὰ ἐπίπεδα, ᾽Απὸ πὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ βοης παρουσιάστηκε πολὺ δυνατὸς. Θκέλοντας νὰ ἀπυ- χαιρετήσει τὴν Α΄ Ἱατηγο- ρία μὸ τὸ χεφάλι ψηλὰ ᾖλθε Τὰ ἀποτελέαματα τοῦ ΠΡῃ-ΠΏ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ --- ΑΡΗΣ 1... 38 ΓΙΑΝΝΙΝΑ --- ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4.0 ἅ 4 ΔΟΞΑ ΔΡ, -- ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1.0 5 ΚΟΡΙΝΘΟΣ .. ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1 ΣΧ 6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -- ΕΘΝΙΚΟΣ 1. 7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -- ΛΑΡΙΣΑ «1 ὃ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ --- ΡΟΔΟΣ 1ο 1 9 ΝΑΟΥΣΑ .. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1-0 10 ΑΒΕΔΛΛΙΝΟ --- ΙΝΤΕΡ 1-3 3 1 ΑΣΚΟΛΙ --.. ΤΟΠΙΝΟ ο. ἕΧ 19 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -- ΡΟΜΑ 0--0 Χ 13 ΚΟΜΟ -- ΝΑΠΟΝΙ ο--μι ωοςςον ν-- Τὰ ἁἀποτελέσματα Χθεσινῶν ἱπποδρομιῶν μην ὡς ἀκολούθως: ἵη ΚΟΥΡΣΑ: ος Σκόῦ Ράϊτερ, 2ος Σονάτα. ᾿Απλοῦν 175 µίλς, δίδυµον 200 μίλς, 2α ΚΟΥΡΣΑ: ἰος Μις Μα ριλένα, 2ος Πρύµα Βόλτα. 'Α πὶλοῦν 150 μίλς, δίδυµον 525 μίλς, σύνθετου 250 μίλς, 3η ΚΟΥΡΣΑ: ος Μαρ- λούκκα, 2ος Ντολλυάνα, 'Α- πλοῦν ΕΙ0.450 µίλς, δίδυµον {3.800 μίλς, σύνθετον 584. : 950 μίλς. 4η ΚΟΥΡΣΑ: ἵος Κό- µησσα, Όος Άννα Μαρία. Απλοῦν 20 μµίλς, δίδυµον 175 μίλς, σύνθετον 527.425 μίἷλς. «Ὁ ἵππος Μέμορ Λαίην διεγράφη κατόπιν συμθουλῆς τοῦ. Ετηνιάτρου. 5η ΚΟΥΡΣΑ: Ίος ᾿Ατμι- ρἀλ, 2ος Φλάϊγκ Αλεξ. 'Α- πλοῦν 550 µίλς, δίδυµον 500 μίλς, σύνθετον 575 μίλς. όη ΚΟΥΡΣΑ: Ίος Καρα- φίλια, 2ος ᾽Αθηνούλλα, «Α- πλοῦν 225 μίλς, δίδυµον 400 µίλς, σύνθετον 22.250 μῖλς, Ὁ ἵππος Σιρόκο δὲν ἐτέ- θη ὑπὸ τὰς διαταγὰς τού Α- φέτου. Όλα τὰ στοιχήματα ἐπὶ τοῦ ἵππου ἐπυστρέφονται. ΣΟΥΗΠΣΤΕΗΕ Ιη ΚΟΥΡΣΑ: 0608» «εό05 0695! 2Ε304.500 μὶλς 12738 552.250 μὶλς 'Απὸ 924.200 μὶλς: 3254 13135 2205 962 6ἱ67 πον ποας 12200 111957 3262 6707 77396 13701 4801. 2η ΚΟΥΡΣΑ: Ι06ό4 32606 08779 25303 00802 Ε1Ι5Ι.500 μ. 'Απὸ 324.050 μὶλς: 2517 300 Ι36357 ὁ52ἱ 11852 4541 3010 ΙΤΙό5Ι 9091 266] 7882 3760. 3η ΚΟΥΡΣΑ: 00822 {«60ό Ι220ἱ 45303 0485! {45ἱ5Ι.500 μὶλς ᾽Απὸ 224.050 μίλς: 5Ο0ἱ4 2625 Ι59 8Ι[341 13235 5711 7258 5063 5132 12217 6027 12620. 4η ΚΟΥΡΣΑ: 0103. {5ό03 00108 3530Ι.500 μὶλς 03518 {550.750 μὶλς .Απὸ 523950 μίλς: 5390 430] 8817 4616 4445 73401 Ι475 9852 85ἱ0 8Ι40 Ι225ἱ 800Ι. Ρρη ΚΟΥΡΣΑ: 1279! {35603 133860 «5301.500 μὶλς 04256 {150.750 μὶλς λΑπὸ 523.950 μίλς: 13335 Ι060 5628 2926 3446 7758 4357 5505 6417 160ό 4362 670. όη ΚΟΥΡΣΑ: 02Τ0Ι 5ό0ό6 Οἱ45Ι 5303 06264 Ε15Ι.50Ο μὶλς .Απὸ 924.050 μίλς: 1293 59378 7920 Ι063] 6709 9747 13604 3658 877 5619 {355 ορ]. Ὁτὴ Λευκωσία ἀποφασισμένος νὰ διεκδικήσει αν αὐτὴ τὴν νί κη ἀκόμπ. Τὸ πεῖσμα καὶ ἢ ἀποφασιστικότητα ἅταν ἔκδη- λη στὶς κινήσεις τῶν παικτῶν τοῦ Αρη οἱ ὁποῖοι μάλιστα σὲ μερικὲς περιτιώσεις σαν ἐρενστικοὶ,. Έτσι στὸ 38’ ὁ διαιτητὴς κ. ΡῬέΐϊρες ὑποχοεώ θηκε νὰ ἀποδάλει τὸν Εύαγ- γέλου γιατὶ διεµαρτνοήθη ὅ- ταν πὸ ΑΠΟΕΛ µπέτυχε τὸ δεύτερο του γκὸλ. Οἱ φιλοξε νούμενοι διεμαοτυρήθηκαν ὅτι ὁ Αντωνίου ἔστειλε τὴν µπά λα στὰ δίκτυα μὲ τὸ χέοι καὶ ὄχι μὲ τὸ χεφάλι, Προηγουμένως, καὶ σύυγχε- κοιµένα στὸ 11΄ τὸ ΑΠΟΕΡΔ ἄνοιξε τὸ σκὺὸρ μὲ τὸν Βασι- λείου. Μὸ 9--0 ὑπὲρ τοῦ ΑΠΟΕΛ καὶ τὸν Αρη νἁ παίζει μὲ 10 παῖκτες στὸ δΊ’ τὸ παιγγίὸν εἶχε ἤδη΄ κοιθεῖ. ὝἜτσι ὁ ουθμὸς τοῦ βγῶνος[ ἔπεσε ἀχόμη περισσότερο. Τὸ 5--θ ἔγινε στὸ 63’ μὲ τὸν Αντωνίου γιὰ νά μειώσει τὴν διαφορά ὁ Αρης στὸ Ἰ4’ μὲ πέναλτυ ποὺ κτύπησε ὁ Κισσονέργης. σας ΕΦΘΑΣΑΝ Οἱ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. Ἔφθασαν στὴν Κύπρο οἳ ὁμάδες πετοσφαίρας ο κα- λαθοσμαίρας μο κῆς Τραπέζης λάδι γιὰ σειρὰ ἀγώνων. 3 Ὁ πρῶτ' ος ἀγώνας θὰ 6ο- θεῖ αὔρο “ράδο (0) στὸ γήπεδο τοῦ ᾽Απόλλωνα µετα ξὺ τῆς ὁμάδας Βόλλεῦ τῆς ΕΤΕ καὶ τῆς Μικτῆς Λεµε- σοῦ Τὴ Μικτὴ Λεμεσοῦ θὰ ἆπο τελέσουν οἱ πιὸ κότω πετο- σφαιριστές, ποὺ καλοῦνται γὰ δρίσκονται στὸ Γήπεδο τοῦ Απόλλωνα τὴν Τρίτη 12.5.98!Ι στὶς 8 μ.µ. Θεο- χάρους Πανίκκος, Κοντοῦ Γιαννάκης, Δημητρίου ᾽Αντώ σπ καὶ ᾽Αντωγίου Γεώργιος .Α. ο Γεωργίου Κώστας, Χομπῆ Εὐλάμπιος, Κυρισκοῦ Κυριά- κος καὶ Κων)τίνου Αντώνιος (Σαλαμίνα). Παντέχης Σωτήριος, ᾿Εγ- Ὑλέζος Μάρκος, Σαθδίδης Ανδρέας καὶ Πουγιούκκας Γεώργιος, ΑΕΛ. Α΄ Διοιτητής: Α. Στνλια- γίδης,. Β΄ Διαιτητής: ἆ. Πο- πακώστας. ε γµατοπαήσει ο. ὄννες ἐπιθέσεις. Σὰ μιὰ ἀπ ὌἜἜγινε τὸ Σόθδατο στὸ ΓΣζ ἡ τυπικὴ στέφπ τᾷς Ὁμόνοιας σὰν πρωταθλπτρίας Κύπρου 1981. Μὲ 39--ἶ ἡ Ὁμόνοια κέρδισε τὴν Σαλαμίνα καὶ ἀνεκηρύκθη πρωτα” θλήτρια ὀφοῦ τερμάτισε 3 6. μπροστὰ ἀπὸ τὸ ΑΠΟΕΛΠΛ. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ὍὉ- µόνοια κατακτοῦσε τὸν τίτλο ἔστω καὶ μὲ ἥττα, ἀπὸ τὴν ἀρχὴὰ κυνήγησε μὲ ος τὴν νίκη γιὰ μιὰ πανηγυριὰ κατάκτπσῃη τοῦ τίτλου. Ἔπσι, σὲ συνδνασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ. Σαλαμίνα ἔδει Ἐν ὅτι δὲν διέθετε πὰ. φόνγτα νὰ Χτυκήση τν προνταθλή- τρια, ἡ Ὀμόνοια ἔθεσο ἀπὸ νωρὶς τὶς θάσεις γιὰ τὴν υί- κη μὲ ἕνα γχὸλ ποὺ πέτυχε σιὸ 198’ ὁ Ἑδαγόρας. Τὸ γκὸλ αὐτὸ Εδώσε στὴν Ὀμόνοια τὴν εὐχαιοία νὰ παί Έει πιό ἐλεύθερα στὴ συνέ- χεια καὶ νὰ ἀποδώσει καλὸ πὀ δόσφαιοο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ μὲ πὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ Σα λαμίνα θελτίώσε ἀπόὃ 0- {ση πης. Παΐοντας ὄννατὰ ι-| λος πηάα τὸ παιγνίδι ἀλλὰ ταν ἀκίνδυνη γιὰ τὸ τέρμα τῶν πρωταθλητῶν. ᾿Αντίθετα οἳ πελευταῖοι πάντα ἐπικίνὸν νου στὶς ἐπιθέσεις τους ἔστω καὶ χωρὶς τὸν Καάφα πέτν- χαν νὰ αὐξήσουν τὴν διαφορά σὲ 9---0 στὸ 68’ μὲ γκὸλ τοῦ Α. Σάδδα. Μὲ 3--0 ὑπὲο τής ἡ Ὁμό- κὰ, νὺς τὸ ὁποῖο Έδωσε τὴν εὖκαι οἷα στὴ Σαλαμίνα νὰ ἐπανέλ[ θει στὸ προσκήνιο καὶ γὰ πρα ἀρκατὲς ἑπικίν ντὲς ὁ Μανιζούρας θα νδιαφσσὰ στὸ Τδ' ὰ γ : Έναν τὸ. ας λν βρεις τοῦ ἀγῶνος Χιλιάδες φ θλοι κατέκλυσαν τὸν ἆγωνιν στικὸ χῶρο γιὰ νὰ σσυν τὴν κατάκτηση τοῦ ἰ- τλου, Οἱ παΐκτες Έκαναν τὸν Ὑῦρο τοῦ θοιάµόου ἐνῶ. τοὺς ἀποθόώναν οἱ ὁηκεδοὶ ποὺς οἱ ὁποῖοι στὴν ρυνέχεια τοὺς πῇ: θαν στοὺς τονς καὶ τοὺς περιέφεραν στὸν άγωνν- στικὸ χῶοο. Ακολούθως σχηματίστηκε :πομπὴ πρὸς τὴν Λευχωσία στὴν ὑποία πῆραν µέρος. ἑχα- Ὃ ων αὐτοκίγητα ποὺ δη- μιά θορυδώδη Αλλά ἀστολας συγκλοννστνκὴ ῥτμόσφαιο Οἱ φίλαθλοι συγκεντοώθη- καν στὸ οἴχημα τῆς Ομόνοι- ας ὅπου περίµεναν τοὺς ποδὸ οφαιριστὲς, Ὅταν οἱ 1ελεν- ταῖοι ὄφθασαν γνώρισαν νέα ἀποθέωση, ἐνῶ ἡ ᾿Ασιννομία ἔχλεισε λόγω τῆς συµφωρή- σεως τὴν Λεωφόρου Μακαρί- ου. Τὸ ντέρμπυ ᾿Αναγεννήσ,- ως --- ΑΠΟΕΛ στὴ Δερύνεια δεσπόζει τοῦ σημερινοῦ προ- γοάµµατος πῆς 8ης ἀγωνιστι- κῆς τοῦ πρωταθλήματος Πε- τοσφαίρας Α΄ Κατηγορίας. Ἡ Αναγέννηση δρίσκεται στὴ δη θέση ἆ 6. πίόοω ἀπὸ τὴν χορυφἠὴ καὶ θέλει πὴν ου. κη γιὰ νὰ διατηζήση ἑπαφὴ μὲ τοὺς διεχδικητὲς. ᾿Απὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ πὸ ΑΠΟΕΛ εἷ- γαι ἃ 6. πίσω ἀπὸ τὴν ποω- τοπόρο Σαλαμίνα καὶ θέλει ἀπαραίτητα τὴν κχη γιὰ νὰ παραμείνη ἐχεῖ ἀφοῦ ἡ Σαλα µίνα ἂν καὶ ἀγωγίετα ἐκτὺς Έδρας θά πάρει τὴν νίκη ἆπὸ τὸ Παραλίμνι. ᾽Αναλυτιἁ τὸ σημερινὸ πρόγοαµµα ἔχει ὡς ἑξῆς: 1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ --κᾱ ΠΟΕΔλ Τι ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ὥρα 6.00 μ.μ. Διαιτητὲς: Α. Στυλιανίδης - Α. Ἑλοταμᾶς Ἠπόπτε: Ἑ. Κουμῆς -- ΓΣ. Ἰωάννου ---. Βάφτης Τοαµµατεία: Μ. Τσουλλῆ Γυµνασίαρχος: Α Παντελῆ 9, ΠΑΦΙΑΚΟΣ-- ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΎΥ Γήπ. ΔΑ’ Γυμν. Πάφου ὥρα 7.00 μ.μ. Διαιτητὲς: Ν. Τσέλεπος -- Φλουςῆς Μὰ τὸ σφύριγμα πῆς᾽ λή ας ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΜΙΩΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ 0) ΜΕΓΛΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΚΟΡΕΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ 0 ΧΑΤΗΣΟΝ ΣΤ0 32’ ΚΝΙ δἳ᾽ ΧΩΡΙΣ Ὠυγικηνὴ ἔλ ὁ ἸΟθὸς Τελικὸς τοῦ υπέλ 1ου Αγγλίας, μιὰ καὶ οἱ δυὸ φιναλύστριες ὁμάδες Μάντσιε- στερ Συ καὶ Τότεναμ ἐξηλ αν. μον στὸ ο β στὴν παράταση παῖλοι |--ἰ. Ἔτοι τὰ δνὸ συγκροτήµατα θὰ διεκδική- σουγ καὶ πάλι τὸ µεγάλο τρό παλο, στὸν ἐπαναληπτικὸ ποὺ θὰ ιτ ΠΠόμ- τη σὺ Ἰωσλα Σὸ:Α΄ ἡμίχρονο Μ. Σί πυ ποὺ εἶχε καὶ τὸν μὲ Σήμερα ἡ κλήρωση τοῦ Κυπέλλου Οἱ κληρώσεις τῶν ἀγώνων τοῦ δ’ ρον τοῦ Πρωτα- θλήµατος Κυπέλλου «Κύπρου θὰ γίνουν Δευτέρα. η μμ. στὰ Ὑραφεῖα τῆς Ἡπόπτες: Μ. Λεωνίδου -- Φορ, Μαυροειδῆ Ῥοαμμµατεία: Τ. Φλουρῇ Ῥυμμασίαρχος: Α. Κόύκκι- γος δὃ. ΑΒΛ --ΑΝΟΡΘΩΣΗ Τήπ, ΔΕΛ ὥρα 1.00 μμ. Διαιτητὲς: Μ. ᾿Αγαθαγγέ- λον -- Στ, Το Ἠπόσπες: Ἱ. Βιολάοης --- Μ. Κίνας Ἱραμματεία: Δ. Παναγιώ- του Γυµνασίαρχος: Α. Ἰγνατί- οὐ 4, Β.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τήπ. Παραλιμνίου ὥρα 6.00 μ.μ. Διαιτητὲς: Σ. Οἰκονόμου -- Ι. Πραστίτης Ἠπύόπτες: {ᾖ. Ν. ᾿Ανδοέου Τοαµµατεία: ἵ. Κωνσταν- τίνου Μάρκου --- Ῥυμνασίαρχος: ΤΠ. Μάρκου δ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λ)οίας -- ΟΜΟΝΟΙΑ ἄνλ. Γή, ΓΣΠ ὥρα 6.00 μ.μ. Διαιτητές: Α. ,Αναστασιά- δης ---Ζ. Παπακώστας Ἐπόπτες: Στ. Χαραλόμ. πους -- Κ. ᾿Αποστολίδου Γραµµατεία: ΑΛ. Μαρκίδου Ῥυμνασίαρχος: Στ. Ἕλλη, νας Ο ΠΟΥΝΠΟΥΡΗΣ ΜΠΗΚΕ ΠΡΟΤΟΣ ο ΣΤΗ ΛΙΝΕΟ Στὰ πλαῦσια τοῦ κι διὰ ὅταν διο χθὲς ὰ γώγας ς μήλων ποὺ ὀργά- δα δολ ο Στὸγ ἀγώνα Ὕ. µέρος ωμπιάδας Νσπόλμος μὲ : , µ 2116, 3] δεύτορος ὁ Σ. Ἰ- γρότης καὶ Τρίτος ὁ Κ. Γα- πονωνσταντίνου. ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΚΟΚΚΗΙΟΤΡΗΜΙΘΙΑΣ Κατὰ τὶς ἀρχαιρεσς ποὺ Έγιναν τὴν περασμένη Ἡν- Ριακὴ στὸ σωματείο « . ση» φ ἂς ᾱ σμμδού 6 Ύησα νι ο 1 σοκ ολθρο, μα ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ Τὸ ΛΠΟΕΛ τινδυνεύει ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση : ΔΥΟ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - . αἆ Ἡ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 8 ΑΓΩΝΕΣ 1. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 24 8. ΑΠΟΒΑ 2ο 8δ. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 90 |. 4. ΑΝΑΤΏΝΝΗΣΗ 20 δ. ΑΒΛ 16 6. ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. 16 τ. ΑΡΗΣ Ἡ. 12 8. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 1. 9. ΠΑΦΙΑΚΟΣ 10 10. ΞΤΛΟΤΊΜΠΟΤΥ 8 Ἡ Β’ ΚΑΤΗΙΟΌΡΙΑ Ἐξ ἄλλου σήµερα γιὰ τὸ πρωτάθλημα Ἑ΄ Κατηγοθίας θά διεξαχθούν δύο ἀγῶνες. Τὸ µεγαλύτερο ἐἑνδιαφέρο συγκεντρώγει τὸ παιγνίδι 'Ο- λυμπιάδος Νεαπόλεως --Α. χιλλέα ἀφοῦ ὀ δύο ὁμάδες θοίσκονταιν ας 3 ποῶτες θέ σεις τοῦ πίνακα καὶ εἶναι τὰ πρῶτα φαθοοὶ γιὰ τὸν τίτλο. Ἡ ϱΑΘΜΟΛΟΠΙΑ (ΣΕ 6 ΑΓΩΝΕΣ) 1. Αχιλλέας 1δ-- 9 ἵδ δ, Ὀλυμπιὰς 18--- 4 15 δ. Αχ. Ακή 1ἱ--9 1 «. «Φοίνιξ 8-- 9 ϐ9 δ. Μαραθὼν ἁ--1α ἆ δες τ καὶ ”Αρσότιμπολνε φαθό λου ἁποτε 'κον, ἐνῶ πα ράλληλα οἱ ἴδιοι δὲν ᾖἴδει- Χναν ψύχραιµοι σὲ Άάθοριστι κὲς φάσεις. Βέδωα τὸ στενὸ µαρχάρν μα τῶν παικτῶν τῆς Μ. Σί- πό, ἐπὶ τῶν πακνῶν τῆς Τότ τεναµ ἦταν κι αὐτὸς ἕνας λό ἳ Ἑ ες |--ί. Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ |--ί τοῦ δ ο ὃν αντ ὁμάδες ῥσύπαλ μὲ «ράμπες». Ἔτσι μὲ τὴ λήξη καὶ ια ἡμίωρης παράτασης ἡ Μάν- τσιεστερ Σ. καὶ Ἑθεκανην ἐξδῆλβον τελικά ἵἹσόπαλον | ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Μ. ὦ μ σου, Ρήντ, ον, Μαχνι γαλντ 1Ικ Χάτσιτσον, Μακέντζω, Μπένετ, Ρ τὸ Μ: Αλέκατς, μν μπα Ρ ιοῦτο, Χ' ᾿ λια (Μορούκς) Γκόλδι αρ τούµπαλνς, Κρούκ.. Σελίδα 7 ος, ΚΕΡΑΥΝΟΣ -ΑΕΛ 48 -7]. Τὸ ΛΠΌΕΗ νίκησε τὸν Ἀπύλλωνα 69-46 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙ ΡΑ Τὸ ΑΠΟΕΛ χα ἡ ΑΡΑ πέτνχαν απουδαῖες ἑκτὸς ἕ- ὃρας τες στὸ πρὠτάθλημα σφαίρας καὶ ἀπεσπά- μοῦ πίναια, Τὸ ΑΠΟΒΑ ποὺ εἶναι Μή. τητο στὴν 1η θέση μὲ Ἀοου- φαῖο παίκτη Ὥτὸν Ρουσάκη (πέτυχε ὃ8 κόντους) κέρδισε στὴν Λεμοσὸ τὸν Απόλλωνα ϐ/»-48, Μὲ τὴν νίκη του αὖ- τὸ ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε ἕνα 0λο ἐμπάδιο στὴν πορεία του πρὸς τὸν τίτλο καὶ ἀπέ- «δειξε ὅτι εἶναι τὸ πρῶτο φα- ορ). Ἡ ΑΕΛ στὸν Στρόδολο πέτυχε σκουδαία χη κεοδί- τοπικὸ Κεραυνὸ Τ1---ά8. τοι ἡ κάτοχος τοῦ τίτλον ἀκολονθε κατὰ πύδας τὸ ΑΠΟΕΛ. Ἄτοὺς ἄλλους ἀγῶνες ἡ Ἡ ΘΑ. στὴ Λώονακα κέρδισε τὸν Ζήνωνα ϱὔ--ἓἹ ἐνῶ στὸ ΤΣΠ ἡ Ομόνοια πέτυχε µε χάλη σὲ ἀξία νίκη, ἐπὶ τοῦ Αχιλλέα μὲ ᾖϐθὔ--6δ ἅπομα- κούνοντας το ἀπὸ τὸν ὅμι- λο τῶν πρωτοπόρων. Τὸ παιγνίδι μεταξὺ ΕΝΑΟ -- Ολ διεκότη στὸ 11” κοῦ α΄ µέοους ἀπὸ τὸν διαιτητὴ κ. Σώὠτηρίου γιατὶ οἱ παῖκτες τῆς Ὀλυμπάδος, ποὺ ἠττᾶτο ος Νμημσθήν ἄησαν Ἡ ΒαΘΜΟΛΟΓΙΑ Μετὰ τὰ ἀποτελέσματα αὖ- τὰ ἡ δαθµολογία διεμοοφώθη ὡς ἑξῆς: ΑΠΟΕΛ 14 58 ΑΕΛ 15 26 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 14 84 ΟΜΟΝΟΙΤΑ. 16 94 ΒΝΑΔ 14 8 ΑΠΟΛΛΩΝ 14 398 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 14 98 Ἐ86Α. τι 19 ΟΛΥΜΙΠΑΣ 14 19 ΖΗΝΩΝ 1 16 ΕΝΑΟ 14 ΣΗΜ.: Δὸὲν περιλαμξάνου ται οἱ διακοπέντες ἀγῶνες ᾽Απύόλλωνα -- ΑΕΛ. καὶ Β ΝΑ. Ο--- ᾿Ολυμπιάδος. ή ΠΠ ς ΠΙίὶΝ ως ἩὙ γίκησε καὶ στὺν ἠδνονὸ τα τότε τα σον ὠνοταντινούκολᾳ. . παει εν Ἐωπθίς ν 8 6. Μὲ 8 6. εἶναι καὶ ἡ ο ιά γίχησε τὴν Αγια οἲ Ἡ Τουρκία πατέδαλε τὴν Ἑ μὸ, 62-18. ΕΛΛΑΣ ΄ 9 Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΙΤΛΙΑ ΣΟΤΗΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ἡν οι οι σ 0ο 09 τὴν Δ. Γεουµαγία ποὺ τεοµάτι σα πρώτη ατὺν Α΄ ὅμιλο,. Καὶ οἱ δύο ὁμάδες ἔχουν ἐξασφα- λίσει τὴν πρόκριση ἔτσι τὸ μεταξὺ του παιγνίδι ἑνδιαφέ- σεν κονιμήεον ἀπὸ πλευρᾶς οὰ ἄλλοι δύο ἀγῶνες εἶναι μεταξὺ Ολλανδίας ---᾽Αγγλί καὶ Σουηδίας --- Τουρχί: ας. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ τοὺς ἀγῶνες τοῦ Σα6δά- του ἡ ᾿Εθνικὴ Ἑλλάδος μετὰ ἀπὸ μιὰ ἔδοχη ἐμφάννση κέο- δισε τὴν Ολλανδία 106--94 καὶ Ὀξασφάλισε τὴν ποόκοιση στοὺς τελικοὺς. Ἡ Αγγλία Ἁκὲρδισε τὴν Ῥουηδία 84--69 ἐνῶ ἡ Δ. Τερµαγία στὰ τελευταῖα δευ: τερόλεπτα κέρδισε τὴν Τουρ- χία 64---θδ. 10 ΠΡΟΓΡΛΙΜΑ ΤΙΣ ΠΛΜΛΛΙΣ Τὸ ἀγωνιστικὸ πρόγραµµα τῆς ἑδδομά. δος ἔχει ὡς ἑξής, ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ Σάθόστο -... Κυριακὴὰ Ἰ6..-Π7 Μαϊου οἱ ἀγῶ. νες τοῦ Β΄ γύρου. Ἡ κλήρωση θὰ γίνει σή- μερα, Α΄ ΕΟΝΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙ ΟΥ Κόρινθος: Κόρινθος... Απόλλων Καθάλα: Κοθδάλα -- ΠΑΟΚ Πάτραι: Παναχαϊκὴ --- Πονιώνιος ἨἩράκνλειο: ΟΦΗ... Ὀλυμπιακὸς Παναθπνα! ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 112δ)Θ/ Πρωτάθλημα Α΄ καὶ Β’' Κατηγορίας Τριτε 19)8)61 Απόλλων Πρωτάθλημα ΤΕΤΑΡΤΗ 138)8)81 ΓΣ: ΕΤΕ, --ΑΟΕΛ ΚΛΛΛΘΟΙΦΛΙΡΑ ΤΕΠΑΡΤΗ 13)δ)8Ι. Πρωτάθλημα καν Α΄ Κατηγορίας ΠΟΠΗ 14)85)6δΙ ΕΤΕ. ο... Μικιὴ Λεμεσοῦ Γυνακῶν Όσ: Ε.Τ.Ε. --- Ἓθναοι Κάτρου (Κλιμάκιο Λευκωσίας), ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΙΤΛΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 14) 6)81) Γουέμπιλεύ: Τότεναμ --- Μάντοεστερ Σ. Κἐποναληπτικός) ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13)6)δΙ ὑΝτούσοελντορφ: δυνσμὸ Τιφλίδος -- Κάρλ Τζάις ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΛΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16. 175) 8 Λανπειο. Παγκύπριοι ᾿Αγῶνες Ἐφήδων --- Νεανίδων ὁΑλυδοφφωυ Σελίδα 6 πι ἤ ἳ η ΠΜ ο ΗΜΗΠΗΙΗΗΗΗΜΗΠΗΗΠ ΗΝ ΠΝΠΠΜΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ. 11 ΜΑ ΟΥ 1598] ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΔΕΙΛΙΝΗ’ Ἡ ΛΛΜΙ ΕΠΕΣΕ ή ΠΓῆ ΛΣΧΗΜΙΣ Ἱ Ν ΜΜΗΗΠΠΠΠΠΙΜΙή ἠΙηφΡΗΣ ΤΕΡΜΛΤΙΗ πηπΠΠΠΠΠΠΠΠΜΠΠΠ ΙΙΙ Ἡ ᾽Αλκὴ εἶναι τελικὰ ἡ δεύτερπ ὁμάδα τιοὺ ὑποθιθάζεται μαζὶ μὲ τὸν “ΑΆρπ στὴν Β΄’ Κατη. γορία. Ἡ ὁμάδα τῆς Λάρνακας ἔπεσε γιαπὶ εἷ- χε τὴν χειρότερη ἀναλογία τερμάτων ἁπτιὸ τὶς ἰσοθάθμισαν στὴν πιροτελευ- ταία θέστι μὲ 9ἱ 6. Τὰ χθεσινὰ ἀποτελέσματα τῆς Όδης ἁγωνιστικῆς ἔσωσαν ὁριστικὰ τὸν Κε. ποὺ κερδίζοντας τοὺς ἀντιπάλους τους ἔφθασαν στοὺς 98 θαθμοὺς µα- κρυὰ ἁπὸ κάθε κίνδυνο. ᾿Ανπίθετα, ἡ Αλκὴ ἔμεινε στοὺς 2]. 6. ἡττῃ. ἅλλες τρεῖς ποὺ ραυνὸ καὶ ᾿Αραδάτιου θεῖσα ἁπὸ τὸν ᾿Απόλλωνα 9.-0. ΕΠΑ καὶ μοιράστηκαν τοὺς θαθμοὺς στὴν Λάρνακα μὲ τὴν ἰσοπαλία. 1. ! καὶ ἔφθασαν στοὺς 3ἱ 6αθ- μοὺς. Μέ τοὺς δαθμοὺς αὐτοὺς ἡ ΕΠΑ σώζεπο ἐνῶ ἡ ΑΕΛ ταύτιζε τὸν τύσι της μὲ τὰ ἁποπτε- λέσµατα στὸ Τσίρειο καὶ τὸ Δασάκι. Τελικὰ τὸ 0. 9 στὸ Τοίρειο τὺν ἔσωσε. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν Ὀλυμπιακὸ αὑτὸς Σεκα- Ππιπιμημππηιαᾳ η πι τραυματισμῶν. ΑξΑΔ τίτλο. Πππππππππιπμᾶ ΝΠΜΗΗΜΜΙ θάρισε εὔκολα στὸ Δασόκι ἀπέναντι σὲ μιά ᾽ᾱ- νόρθωση ποὺ εἶχε πολλὰ προθλήµατα λόγω Ἔπσι στήν... προνομιοῦχο 13π θέση --- ᾱ- ριθμὸς νὰ σοῦ πετύχει .-. συγκεντρώθηκαν 4 ὁ- µάδες μὲ τὴν ἑξις διαφορὰ τερμάτων: --ᾱ, ᾿Ὀλυμτιακὸς --7 ΑΕΛ - 11. καὶ ᾽Αλκὴ --1δ. Όσον ἀφορᾶ τὴν κορυφὴ αὐτὴ ἧταν Υνω- στὴ ἁπὸ τὴν περασµένπ ἑθδομάδα. Πρωταθλή- τρια ἃ 'Ὀμόνοια, δευτεραθλήτρια τὸ τρίτος ὁ Πεζοπορικὸς καὶ τέταρτο τὸ Παραλί- µμν μὲ 9 6. διαφορὰ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο.- Κι ὅμως πρὶν 4 ἀγωνιοτικὲς διεκδικοῦσαν ὅλοι τὸν ΕΠΑ ΑΠΟΕΑΛ, φινάλε λοιιὸν στὸ πρωτάθλημα, Φυσικὰ ἕ- χουμε τὸ Κύπελλο, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει τὴν γλύκα τοῦ πρωταθλήματος τὸ ὁποῖο --- μιὰ πρόθλεψτι -- θὰ ἔχει τὴν ἴδια μὲ ἐφέτος |- στορία. Τὰ σικὲ καὶ τὴν κομµατικοποίπσῃ, κάνω ή ΗΠή, Ἡ ᾽Αλκὴ ὑπεβιβάσθη ἠττηθείσα ἀπὸ τὸν ᾿Απόλλωνα μὲ 2-0 ο ΛΙΗΚΝΙΛΔΟΥ ΕΛ ΣΤΣΗΣΕ ΟΔΕΗΣ ΤΙΣ ΕΛΠΗΙΛΕΗ ΣΟΥΤΑΡΟΝΤΑΣ ΠΕΝΑΛΤΥ ΑΟΥΤ ΣΤΟ ὅ5δο ΛΕΠΤΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΚΟΡ ΗΤΑΝ 2-0 ὍὉ Απόλλων ἕστειλε χθὲς τὴν ᾽Αλκὴ στὴν Β΄ Κατηγορία κερδίζοντας την στὴν Πεμεσὸ μὲ 39--. Ἡ νικήτρια ἅταν καλύτερη σ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἀγώνα καὶ τὸ σκόρ θὰ μποροῦσε νὰ ἥταν μεγαλύτε- ρο. Οἱ κυνηγοὶ τοῦ ᾽Απόλλωνα ἔχασαν πολλὲς εὐκαιρίες γιὰ τέρματα. Τὸ σκὀρ ὅμως θὰ μποροῦσε νὰ Π- ταν τελείως διαφορετικὸ ἂν ἡ ᾽Αλκὴ στὸ 55’ ἀξιοποιοῦσε πέναλτυ καὶ µείωνε τὴν διαφορὰ σὲ Ὅ2--1. Ὁ Απόλλων ἀπὸ τὴν ἀρχὴὰ ἔδειξε ἄγριες διαθέσεις γιὰ τὴν ᾽Αλκὴ, Μπᾶκε γρήγορα στὴν ἐπίθεσπ ἐπιδάλλοντας τὸ παιγνίδι του μὲ τοὺς Ὅ Ἡροδύτου πέτυχε τὸ χρυσὺ γκὐλ τῆς νίκης ..- εα φ ν π Πν.... πμ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΗΜΗΩΣΗΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΕΡΜΑΤΑ. Ε ει τ ττ ἨἩ Ἡ Ὁμόνοια ᾿Αραδίππου κέρδισε χθὲς στὸ γήπεδο της τὸ Παραλίμνι καὶ ἐξασφάλισε τὴν παραμονή της στὴν Α΄ Κατη- τα ο ο ουν” τσ πο νο νι -- ΜΦΥ Ἀν ον ἁ ἄρ κα ἡῇ -ν γορία, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγµή. Τὸ χρυσὸ γχὸλ σημειώθη- κηκε στὸ 64ό6΄ μὲ τὸν Τάκη Ἡροδότου, Τὸ α΄ µέρος τὸ παιγγίδι ἦταν μέτριο. Οἱ γη πεδοῦχοι ἔπαιξαν μὲ ἄγχος καὶ ἦσαν γευρικοὶ ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ Παραλ- µνι ὅπαιξε νωθρὰ ἀφοῦ δὲν κυνηγοῦσε τίποτα. Ἡ γευρικότης τῶν γηπεδού χων ἐπηρέασε καὶ τὴν ἆποτε λεσματικότητα τους ἔτσι ποὺ ὁ Προχόπη στὸ α΄ µέ γὰ χάση |--2 καλὲς εὐκαιρίες. ᾿Αντίθετα μὲ τὸ Υκὸλ ποὺ πέτυχε ἀρχάς τῆς ἐπαναλή- Ψεως ὁ Ἡροδότου ἔλυσε τὰ πόδια τῶν γηπεδούχων ποὺ . ἀπόδωσαν καλύτερα στὴν συ γέχεια καὶ θὰ μποροῦσε νὰ πετύχουν κι ἄλλα τέρματα. Ἡ ἝἜνωση ἔπαιξε ἀδιάφο ρα καὶ ἦταν πολὺ πίσω ἀπὸ προηγούµεγες καλὲς ἐμφανί- σεις της. Πιὸ ζωντανά κινήθη καν οἱ Τζουδάνης καὶ Κού- δας. ᾿Επιθετικὰ παρουσιάσθη καν οἱ Παραλιµνίτες ἄσφαι- ροι ἀφοῦ δὲν δημιούργησαν εὐκανρίες. ᾿Απὸ τὴ νικήτρια ὁμάδα τῆς ᾿Αραδίππου καλύτεροι οἱ Ν. Προκόπη, Ἡροδότου, Μι- σός, καὶ Πέτρου. Μίτρινες κάρτες σαν οἱ Πέτρος καὶ Προκόπη. ἀντίκρυ- ' Αἱ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΗΙΠΟΥ: Δ. Χρυστοφίδης, ΓΣωργίου, ᾿Αρ- τέµης, Μισός, Β. ἉΧριστοφί- δης, Πέτρος (72΄' Χαρ. κας), Α. Γιώρκας, ἼΑνταμς, Ν. Προκόπη Καθητζιώτης), Τ. του. ΕΝΩΣΗ: ᾖΚλέφτης, Λου- κής, Κολοκούδιας, (73 Φραγκέσκου), Τζουδάνης, Ἐίττος, Κπλημόρως, Τσιερχέ ζος, Ἡρασάς, (65) Χειμώ- να), Παπαλούκας, Κούδας, Μαρκουλλής. ϱ Στοὺς γέους κέρδισε ἡ ΕΝΩΣΗ 2-1. Βάλτερ καὶ Γιαγκουδάκη. Ἔτσι ᾽ φυσιολογιἁ ἦλθε στὸ 16’ τὸ πρῶτο γκὺλ μὲ τὸν Ἰωάννου μὲ συοτὸ διαγώ γιο σοὺτ. Τὸ γκὸλ αὐτὸ ἔδω- σε νέα ὤθηση στὸν ᾽Απόλλω- να ποὺ κυριάρχησε στὸν ἆγω νιστικὸ χῶοο «χάνοντας χου- σὲς εὐκανρίες γιὰ τέρματα. Μάλιστα στὸ 41’: ζήτησαν πὲ χαλτν σὲ χέρν τοῦ Βιολάρη. Μὲ τὴν «ἐπανάληψη ὁ ᾿Α- πόλλων ᾿ διπλασίασε τὰ τέρµα- τα του. Ὁ Γιαγκουδάκης μὲ ἀτομικὴ προάπάθεια ἀπέφυγε 4 ἀντιπάλους καὶ πλασάρον- τας τὸν Σαΐττη ἔκανε τὸ ὁ -θ καὶ παρἀλλήλα θεωροῦσε τὸ διαθατήριο τῆς ᾽Αλκῆς γιὰ τὴν Β΄ Κατηγορία. Μιὰ κάποια ἀπτίδα φωτὸς καὶ ἐλπίδας παρουσιάστηκε στὴν ᾽Αλκὴ στὸ ὅδ' ὅταν κέο δισε αὐστηρὸ πέναλτυ ποὺ πα ρεχώρησε ὁ διαιτητὴς κ. ὄι- λιππίδης σὲ σύγκρουση τοῦ Λάμπρου μὲ τὸν Χουσοστό- μου. ΤΟ Λεωνίδας κχλώτσησε ὅ- µως τὶς ἐλπίδες τῆς ὁμάδος του, σουτάρωντας ἄτσαλα ἆ- πελπιστικὰ ἅουτ. ᾿Απὸ ἐκείνη τὴν ὥρα ἡ ᾽Αλκὴ εἶχε καίαδι κασθεῖ ὁριστικὰ. Καὶ ἦταν φὺ σιολογικὴ ἡ καθολικὴ ἐπικρά- τηση τοῦ ᾿Απόλλωνα ποὺ εὖ- κολα θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε πε- τύχει ἀχόμη περισσότερα τέρ ματα. ΙΣΟΠΑΛΟ 1-1 ΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΕΠΑ -ΑΕΛ ὪὭ ΠΠαυρουδής στὺ 8Ί ἀξιοποίησε τὸ πολύτιμο. πέναλτυ Ὅ Μαυρουδῆς κράτησε τὴν ΑΕΛ στὰν Δ΄ Κατηγορία ἀξιοποιώντας στὸ 8Ί΄ ἕνα πέναλτυ σὲ θάρος τῆς ΕΠΑ, χαρίζοντας ἔτσι στὴν ὁμά. δα του ἕνα θαθµό. Ἕνα δαθμὸ ποὺ σὲ συνδυ- ασμὸ μὲ ἥττα τᾶς Άλκης στὴ Λεμεσὸ ἥταν ἁρ- κετὸς γιὰ νὰ κρατήσει τὴν ἱἹστορικὴ ὁμάδα στὴ Α΄ Κατηγορία. Τὸ χθεσινὸ παιγνίδι στὴ Λάρναχα ἦταν δραματικὸ ἀπὸ τὴν ἀρχή. Σ’ αὐτὸ συνέτεινε καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῶν διαιτητῶν. Οἱ Αγγλον ποὺ εἶχαν ῥὁρι- «σθεῖ -- ὅπως γράφουμε κι ἀλιοῦ -- ζήτησαν νὰ ἀντι- κατασταθοῦν γιατὶ εἶχαν πλη σιασθεῖ. Αὐτὸ ἠλέκτρισε τὴν ἀτμό- . σφαιρα, καὶ τὸ παιγνίδι ἐξδε- λίχθηκε σὲ μιὰ ἄνευ προη- Ὑουμένου σύγκρουση. Αλλω στε δὲν ἐπέτρεπε κάτι διαφο ρετικὸ ἡ δαθµολογικὴ θέση πῶν δύο ὁμάδων. Τὸ α΄ µέρος κύλησε µοι- ρασμένο μιά καὶ οἱ δύο ὁμά- δες µπῆκαν ἀποφασιστικὰ στὸ παιγνίδι κυνηγώντας τὸ Υκὸλ τῆς σωτηρίας, Μὲ τὴν ἐπανάληψη ἡ ΑΕΛ παρουσιάστηκε πιὸ ζωντανή. Θέλοντας νὰ ἐξασφαλίσει τὴ νίκη ποὺ θὰ τὴν ἔσωζε ὁρι- στικὰ ἡ ΑΕΛ πέρασε στὴν ἑ- πίθεση καὶ δημιούργησε προ δλήµματα στὴν ἄμυνα τῆς ΕΠΑ. Ετσι στὸ 94’ ὁ Νίκο λὴς μόλις καὶ πρόλαδε νὰ διώξη τὴν µπά]α πρὸ τοῦ ἸΑ ναστασίου ποὺ δρισγόταν σὲ ἐπικίνδυνη θέση. Λίγο ἀργότερα, στὸ 57’ ἡ- ταν ἡ σειρὰ τοῦ Χάρη νὰ δεί ξη τὶς ἱκανότητες ὅταν ἀπέ κρουσε ἔξοχα σοὺτ τοῦ ᾿Ορ- φανίδη. Ἡ ΕΠΑ δλέποντας τὸν κλοιὸ νὰ τὴν σφίγγει δρῆκε τὸν ἑαυτό της καὶ σταδιακὰ ὑσορρόπησε τὸ παιγγίδι. Καὶ στὸ 57΄ µπόρεσε νὰ προηγη θεῖ στὸ σκὀρ. Ὁ Παναγιώ- του κτύπησε κόρνερ καὶ ὁ Καρσερὰς μὲ κεφαλιἁ παρὰ τὴν ἔξοδο τοῦ ζΚωνσταντίνου ἔστειλε τὴν µπάλα στὰ δί- κτυα καὶ τὴν ΑΕΛ Κοντά στἡ Β΄ Κατηγορία. Οἱ φιλοξενούμενοι ὅμως δὲν εἶπαν τὴν τελευταία τους λέξη. Βρῆκαν κουράγιο καὶ πέρασαν στὴν ἐπίθεση κυ γηγώνπτας τουλάχυστο τὴν ἰσο παλία ποὺ θὰ τοὺς ἔσωζε ἂν ἡ ᾽Αἰλκὴ ἠττάτο ἢ ἂν δὲν κέρδιζε ὁ ᾿Ολυμπιακὸς. Καὶ πελικὰ πῆραν τὸ δαθμὸ στὸ 82’. Στὴν περιοχἠ τῆς ΑΕΑ δημιουργήθηκε µελέ, ᾿”Αλλε- πόλληλα σοὺτ τῶν Παμπουλ λῆ καὶ Μαυρουδῆ ἀπέκρουαν οἱ ἀμυντικοὶ τῆς ΕΠΑ, Τὸ τελευταῖο ὅμως σοὺτ τοῦ Μαυρουδῆ ἀπέκρουσε μὲ τὸ χέρι ὁ Πιεράκης. Τὸ πέναλτυ κτύπησε εὔστο χα ὁ Μαυρουδἠς ἰσοφαρίζον- τας τὸ σκὀὸρ καὶ διατηρώντας παράλληλα τὴν ὁμάδα του στὴν Α΄ Κατηγορία. Τὸν κρίσιμο ἀγώνα διαιτή- τευσε μὲ ἐπιτυχία ὁ κ. ᾽Α- σπρὴς ποὺ ἔδειξε κίτρινη κάρ: τα στοὺς Νικαλή, ἈΝίκανδρο (ΕΠΑ) καὶ Στέλιο (ΑΕΛ). ΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΕΠΑ: Χάρης, Νικαλής, Νἱ- Κανδρος,΄’ Πιερράκης, Λεµέ- σιος, Λευτέρης, Αναστα- σίου, Παναγιώτου, Σκάγιας, Καρσεράς, Νεοκλέους (653 Γεωργίου). : ΑΕΛ: Κωνσταντίνου, Αν- τωγίου, Βούρας, Τιαννόκης, Μάκης, ᾿Αναστασίου, Πα- μπουλλὴς (85΄ Χάρης) Στέ λιος, ᾿Ὀρφανίδης, Μαωρου- δής, Γιολίης (75΄' Χριστο- φόρου). ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ὦ Ῥλημιὴῖ (ΠΚ: [] ΙελΠΙΙ ΠΠ ΚΕΡΑΙΣΕ ΣΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3--0 ὍὉ ᾿”Ολυμπιακὸς ἀκριθῶς τὴν 19η σώθηκε κερδίζοντας τὴν ᾿Αγόρθωση µέσα στὸ Δα σάκι μὸ ὅ--θ. Ἡ νίκη αὐτὴ εἶναι ἡ µεγαλύτερη του φε- τεινὴ καὶ σημειώθηκε μὲ σχε τικὴ εὐκολία ἀφοῦ ἡ ᾿Ανόρ- θωση μὲ πολλὲς ἀπουσίες λο- γὼ τραυματισμῶν δὲν µπόρε- σε νὰ ἀντισταθῆ στὸν Όλυμ- πιακὸ ποὺ ἔπαιξε δυνατά µια καὶ στὸν ἀγώνα αὐτὸ ἔπαιξε ὁλόκληρη τὴν ἱστορία του τὴν ὁποία μεριχοὶ θέλουν νὰ κι- πουν γαϊτανάκι, Χωρὶς τοὺς Στέφανο, Τοι µάζου, ΕΜ. Κωνσταντίνου γαι Ανδρέου ἡ ᾿Ανόρθωση δὲν μποροῦσε νὰ θρεῖ τὸν ρυθμὸ της, ἀντίθετα μὲ τὸν ᾿Ολυμ- πιακὸ ποὺ ἦταν πολὺ κινητι- κὸς. Μάλιστα τὰ πράγματα ἕἅγι- ναν εὔκολα γιὰ ποὺς φιλοξε- .. ο νουµένους στὸ 26 ὅταν ὁ Γ. Κωνσταντίνου στὴν προσπά- θεια του νὰ γυρίσει τὴ) µπά- λα. στὸ) Παμπόρη τὴν ἔστει- λε στὰ δίκτνα. Ὁ ᾿᾽Ολυμπιακὸς θἀ μποροῦ σε νὰ ἀναπγεύσει ὁριστιυκὰ στὺ 89’ ὅταν χέρδισε πέναλτυ σὲ χέον τοῦ ᾽Αντώρχα. Τὸ κτύ- πηµα ὅμως τοῦ Σιανῆ ἦταν ἄστοχο. Τὰ ἄλλα δύο τέρματα του ὁ Ολυμπιακὸς σημείωσε στὺ 1’ µέρος. τὸ ὅδ' ὁ Κάστανος σέν- τραρε ὁ Παμπόρης ἀπέκρου- σε ἀσταθῶς καὶ ὁ Ζησίμου ᾱ- πὸ γοντὰ ἔκανε τὸ 2--0. Τὸ τελικὸ ὃ--θ σημειώθηκε στὸ 60’ ἀπὸ τὸν Καστανὸ καὶ ὁριστικοποίησε τὴν παρα- µονὴ τοῦ ᾿Ωλυμπιακοῦ στην Α΄’ Κατηγορία. Ἐφηθικὸ: Ἰσόπαλοι ὅ---δ. Καλύτεροι ἀπὸ τὸν νικητή. οἳ Ἠλα, Τέμπλαρ, Ἄρυστο- δούλου καὶ ἀπὸ τὴν ᾽Αλκὴ. οἱ Σαΐττης, ὙΣτάσος «καὶ Χου- σοστόµου. : ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ: Λάμπρου, Ἡ λία, Στνλιἀνοῦ, Κὐριάκου, Ῥταῦρος, Τιαγκουδάκης, Τέμ πλαρ, Ἰωάννου, {(46’ ἙἛ- φραὶμ) Θωμᾶς (84 Ἑρμογέ γους) Βάλτερ, Χριστοδούλου. .. ΑΛΚΗ: ΄ Σαἵττης, Τεωογί- | ου, Στὴς (65 Σάδδα) Στά σος, ᾿Αποστόλου, ἈΒιολάρης, Χρυσοσίόμου, Νικολάου, Δ. Παναγιώτου (56) Κίμων) Λε ωνίδού, Λοΐζου. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΙΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ Ἔφθασε στὴν Κύπρο ὁ διε θνἠς διαιτητἠς ». ᾖ᾿Ιόσων Πλατσῆς. γιὰ σεμινάρια στὴν Πετ ρα. : ρα Τὰ σεμινάρια θὰ γίνουγ σὲ δυὸ κέντρα. Στὴ Λεμεσὸ τὴν Τρίτη 12. 5.198! στὴ Βιδλιοθήκη τοῦ Λανιτείου ἀπὸ --5δ.30 μ.μ. Στὴ Λευκωσία τὴν Πέμπτη 14.5.198Ι στὸ Α΄ Τυμν. Κύκ κου ἀπὸ 3 --- 5.30 μ.μ. Τὰ Σεμινάρια ποὺ θὰ ἕ- χουν τὴ μορφὴ τῆς συζήτη- σης γιὰ διευκρίνιση καὶ λύση ἀποριῶν, πραγματοποιοῦν- ται γιὰ τὴν ἀπόκτηση διπλώ µατος διαιτησίας τῆς Κ.Ο.ΠΕ, στοιχεῖο ποὺ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς κανονισμοὺς τῆς Διε- θνοῦς Ὁμοσπονδίας. Ἡ παρακολούθηση τῶν Σε µιναρίων εἶναι ἀνοικτὴ γιὸ ὅλους. Οἱ ᾿Εξετάσεις γιὰ τὴν ἀπό κτηση διπλώματος θὰ γίνουν ἀπὸ τὴν Κ.Ο.ΠΕ, σὲ κάθε πὀ λη χωριστά, σὲ ταυτόχρονη ἡμερομηγία. καὶ. ὥρα,. μετὰ ᾱ- πὸ 15 µέρες. παραμονή του στὴν Ἀ΄ Κατηγορία. . φάσπ ὁπὸ τὸν ἀγώνα Κεραυνοῦ .. Πεζοπορικοῦ Ο: ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟ 1-0 Ὅ Χαραλάμπους μόλις στὸ Ί ζεκαθήρισε γμιάτὸν Κευραυὸ ο ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΕΙΧΕ ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΟ ό4ο ΛΕΠΤΟ Σωτήρια νίκη πέτυχε χθὲς ὁ Κεραυνὸς στὸ Στρόθολο ἐπὶ τοῦ Πεζοπορικοῦ μὲ 1--0 καὶ ἐξασφάλισε ἔστω καὶ στὴν τελευταία ἀγωνιστικὴ τοῦ πρωταθλήματος τὴν ΒΑΘΗΘΛΘΠΙΑ. ΑΛ’ ΜΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 56- 91 ΑΠΟΕΛ 4Ι. 6 ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ. 45 38 ΠΑΒΑΛΙΜΝΙ 30 9: ΑΝΟΡΘΩΣΗ 37- 34 ΑΠΟΛΛΩΝ 3 30 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ϱ9 49 ΑΡΑΔΙΤΠΙΠΟΥ 30- 41 ΕΠΑ 95. 97 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93. 80 ΛΕΛ 19 30 ΑΛΚΗ 95 40 ΑΡΗΣ 98- 50 38 36 34 80 27, 26 24 93 21 ρ1! 921 911 17, Τὸ τόσο πολύτιμο τέρμα τῆς Στροθολιώτικης ὁμάδας σημείωσε στὸ πρῶτο κιόλας λεπτὸ τοῦ ἀγώνα, ὁ διεθνἠς µέσος της, ἨΝίκος Χαρα- λάμπους μὲ ἀπευθείας κτύ- πηµα φάουλ. Ηταν ἕνα ὁ- ραῖο τέρμα ποὺ καταχειροχρο τήθηκε. Στὴ συνέχεια τὸ παιγγίδι ἄν µοιρασμένο μὲ πιὸ ἐπι- κίνδυνο τὸ γηπεδοῦχο ποὺ στὸ 24’ εἶχε δοκάρι σὲ σοὺτ τοῦ [Πανίκου. Ὅ ἴδιος παίκτης στὸ 4’ τοῦ Α΄ µέρους ἀπέκρουσε ἐἑ- πὶ τῆς Υραμμῆς τοῦ τέρματος σοὺτ τοῦ Π. Κουννᾶ, Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στὴν ἐπανάληψη ὁ Πεζο- πορικός μὲ ἡγέτη τὸν Ν. Ἂν τωχιάδη ποὺ ἦταν καὶ ὁ κα- λύτερος παίκτης τοῦ ἀγώνα, τσοαααασοσσσοσταοοραναστπασττασασ ΘΕΛΗΣΑΝ | ΝΑ ΕΠΗ- | ΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΡΡΟΟΥ Οἱ τρεῖς Αγγλοι διαι- τητὲς ποὺ εἶχαν ὁρισθεῖ νά, διαιτητεύσουν τὸν ᾱ- γώνα ΕΠΑ -- ΑΕΛ κα- τάγγειλαν τὸ δράδυ τοῦ Ἱ Σαδδάτου στὴν ΚΟΠ ὅτι Γ. απλησιάστηκαν ἀπὸ μιά '. ὁμάδα γιὰ νὰ διαµορφώ σουν τὸ ἀποτέλοσμα τοῦ ὀγώνα. Κατόπιν τούτο οἱ Άγγλοι διαιτητὲς ἀρνή- θηκαν νὰ διαιτητεύσουν τὸν ἀγώνα καὶ ζήτησαν ἀντικατάώσταση ἑνῶ ἔδω- σαν πλήρη στοιχεῖα στὴν κο. Κατόπιν τούτου ἡ ΤΕΔ ὄρυσε τὰν κ. ᾿Ασπρὴ γιὰ τὴ Λάρνακα ἀποσπών- τας τον ἀπὸ τὸ Δασόκι. πίεσε σχετικὰ τὸν Κεραυνὸ ποὺ παίζοντας σωσιὰ στὴν ἅμυνά του κράτησε τὸ |--0 µέχρι τὸ τέλος, Στὸ 64”, ὁ ᾿Αντωιάδης κτύπησε κόργερ. 'Ὁ τερµατο φύλακας τοῦ Βεραυνοῦ Μενε λάου στὴν προσπάθειά του νὰ τὴν ἀποκρούσει ἔρριξε τὴν µπάλα στὸ ὁριζόντιο δοκάρι. Στὴ συνέχεια τὴν φάση καθά ρισαν οἱ ἀμυντικοὶ τῶν γηπε δούχων. Στὸ 85’ ὁ Κεραυνὸς ἔχασε μιά καλἠ εὐκαιρία μὺ τὸν Τ. Χριστοδούλου γιὰ νὰ αὐξή- σει τὸ σκὀρ, ὅταν ἀπὸ πολὺ κοντὰ σούταρε ἀπελπιστικὰ ἄουτ. Διαχρίθηχαν ἀπὸ τὸν Κε- Ράωνδ οἱ Χαραλάμπους, Κούλλης, Παῦλος καὶ ἀπὸ τὸν ΠΟΛ, οἱ ᾿Αντωνιάδης, Ραματὰν καὶ ᾿Ιακώδου. ωλὸς ὁ διαιτητ κ. Τσιορδάς. πε Πρωτόκολλο τιμµῆς ΠΡΟΩΤΟΚΟΛΛΟ -.- λέει ἡ ψπφοφορία -- ὑπεγραφαν οἱ ὃ οτὴ Σκαρίνου γιὰ κοινὸ ἀγώνα πρὸς κἀτάρυπσπ τῆς ὅδι- αθαθµίσεως γιὰ 3 χρόνια ἢ τουλάχι. στο γιὰ ἐφέτος. Πρωτόκολλο ὅτι θὰ παραμείνουν ἑἐνωμένοι µέχρι τὸ τέ-᾿ λος καὶ οἱ προσπάθειες τους πρὸς ὅλα τὰ µέτωπα καὶ ὅλες τὶς κατευ. θύνσεις γιὰ νὰ ἱκανοτιοιιθοῦν τὸ αἰ. τήµατα τους... ἔστω καὶ ἄδικα -- θὰ εἶναι κοινὲς. Δέν γνωρίζουμε ὅμως κατὰ πόσο στὸ πρωτόκολλο τὸ ὁποῖο ὑπεγράφει τὴν Παρασκευἠ τὸ 6ράδυ ύπῆρχε δέ σµευσηω ὅτι καθοριστικῆς σπηµασὶας τὰ Χχθεσινὰ κρίσιμα καὶ παιγνίδια θὰ σαν καθαρά. Δέν γνωρίζουμε ἂν τὰ σωματεῖα ἀνέλαδαν τὴν δέσµευσπ προφοριἠ ἡ γραπτή -.. νὰ ἀποφύ- γουν συχοῦν ἂν οἱ συνεταίρους, Καὶ κοινὲς καρτιοφορήσουν ἡ μή, Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ γνωρίζοινμε εἷ. ναι ὅτι οἱ κακὲς συνήθειες δὲν λη. σµονήθηκαν. Καὶ οἱ διαθουλεύσεις ἔ. ὅωσαν καὶ πΏραν σὲ πολλὰ ὑποτίθεται κρυφὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἡ ἀνακοί. νωσπ ὅτι θὰ μελετπθοῦν τρόποι γιὰ ἐξυγίανοπ τοῦ ποδοσφαίρου μας. ΔΠ- λαδὴ αρὶν ἀκόμπ στεγνώσει τὸ με. λάνι τῆς ἀνακοινώσεως καὶ τοῦ πρω- τοκόλλου ἐπανῆλθε στὰ κοινά, ᾽Αλλὰ ἀφοῦ μιλᾶμε γιὰ τιροσπάθεια γιὰ ἐδυγίανσπ τοῦ ποδοσφαίρου µας ᾱς λέει κάθε ἀντιαθλητικὴ γιὰ νὰ σώσουν τὴ ὁμάδα τους . διά. 6αζε τοµάρι -- ἔτσι τοῦ νὰ µὴ ἀνπ. ἑνέργειες ἐνέργεια µέτωπια, πρωτάθλημα, δες δὲν Δέν μετρᾶ. πιστεύω ὅτι ἀπὸ τὰ σήµερα θὰ µπο. ----------μ- ροῦμε νὰ κοιμούµαστε ἥἤσυχοι, Ἀπὸ τὶς 8 ὁμάδες ποὺ ἤσαν στὴ Σκαρίνου οἱ 6 θὰ εἶναι καὶ στὸ νέο Ἆρα οἱ 6 αὐτὲς ὁμά. ᾧ : πρόκειται ντιαθλητικὰ µέσα γιὰ νὰ κε ίσο ἀπομοὺς, Καὶ ὄχι λα ην «χουν πλέον τὴ δύναμπ νὰ κατα εί λουν ὁποιαδήτιοτε ἁτιὸ τὶς ἄλλες ο µάδες τολµήσουν νὰ ΝήΘΙΚη πιρότασπ. Οἱ 6 µητοι φρουροὶ τοῦ ποδοσφαίρο Φυσικὰ δὲν ἔχει πα μμ, ὃν στὸ Κύπελλο θὰ κὲς ὑποχρεώσεις, νὰ περιέλθουν µόνο αὐτὸ ἀλλὰ θὰ τοὺς κάνουν ἆἀ. θὰ εἶναι ἀκοι- καμμιὰ σηµασὶα ξοφληθοῦν µερι. Ἀὐτὸ δὲν πιάνει, Ἡ ἁἀνακοίνωσπ μιλᾶ ὸ πρωτάθλημα καὶ ὄχι γιὰ Κύπελλο πα ΛΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜΙΛΗΣ 1 ! ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑ ΟΥ 198] τὸ νέο «κ πολιτικὸ ὕπλο ΠΑΡΙΣΙ, Μάϊος. Σέ ἐπκκλησίες, σὲ δωµάτια νοσοκομείων, στὰ κθλλιὰ τῶν φυλακῶν, πάνω ἁπὸ 9200 νεαροὶ Εὺὐ. φρωπαῖοι, κάνουν ἀπεργίες πείνας σὲ μµιὰἁ ἁπελ. πισμένη προσπάθεια νὰ τραθήξουν τὴν προσο- χΧὺ τῆς κοινᾶς γνώµηπς στὸ πρόθληµα τῶν συν- θηικῶν διαθίωσπς στὶς φυλακὲς, στὰ προθλήµα- τα τῶν μεταναστῶν καὶ στὶς ἁπαισεις διαφό- ῥων αὑτονομιστικῶν κινημάτων. αὐτὴ τὴ στιγµἠ ὑπάρχουν ἀπεργοὶ πείνας στἡ Γαλλία, τὴν ᾿ρλανδία, τὴν “Ισπανία, τὴν ᾿Ἰταλία καὶ τὴν Τουρχία. Οἱ ἀπεργίες αὐτὲς προκα- λοῦν σοδαρὰ ἠθικὰ προδλή- ματα στὶς κωθερνγήσεις καὶ τοὺς γιατρούς, καθώς καὶ προθλήµατα ὑγείας γιὰ τοὺς ἀπεργούς. Κανένας ἀπὸ τοὺς ἀπερ- γοὺς πείνας α’ αὑτὲς τὶς χῶ ρες δὲν ἔχει πεθάνει, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Μπόμπιυ Σὰνις καὶ τὸ Γερµανὸ τροµοκράτη Ντὲ µπους, ποὺ πόὔθανε πρὶν ἕνα µήνα στὶς δυτιχογερμανικὲς φυλαχές. Ποαλλοὶ ἀπὸ τοὺς σηµερι- νοὺς ἀπεργοὺς πείνας ἄρχι- σαν δικιά τους διαµαρτυ- ρία λίγο πρὶν πεθάνει ὁ Μπόμπω Σάντς, δηλώνοντας ὅτι πῆραν κουράγιο ἀπὸ τὸ παράδειγμά του, Οἱ ἀπεργοί, ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ 200, ἕ- χουν τρία κοινὰ σημεῖα: Ὁ.. Εϊναι γέοι, ἀπογοητευμένοι καὶ πιθανότατα θὰ θλάφουν ἀναπανόρθωτα τὴν ῥὑγεία πους, Στὴ Γαλλία κάνουν ἁπερ- γία πείνας τρεῖς ὁμάδες σχε τικἀ μὲ θέµατα, ποὺ ἐδῶ καὶ καιρὸ προκαλοῦν κρίσεις συ- γευδήσεως στὸ ᾖἔθνος. Στὴν πόλη Μποῦργκες ἔχουν κη- ρύξει ἀπεργία πείνας ὁ ἄτο- μα, ἐδῶ καὶ 26 μέρες, ζη- τώντας ἀμνηστία γιὰ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς κρατουµέ- νους τῆς Γαλλίας, καθὼς καὶ τὴ διάλυση τοῦ εἰδικοῦ δικα- στηρίου, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τοὺς τρομοκράτες. Οἱ ὁ ἀπεργοί, ὅλοι ἀπὸ τὴν ἐπαρχία τῶν Βάσκων στὴν Ισπανία καὶ τὴ Γαλλία, ἄρχισαν τὴν ἀπεργία τους στὴ Μητρόπολη, στὸ κέντρο τῆς πόλης. Πρὶν λίγες µέρες, ὅμως, μεταφέρθηκαν στὸ νο- σοκομεῖο γιὰ λόγους ὑγείας. Οἱ ἀπεργοὶ ἔχουν χάσει ᾱ- πὸ |2 µέχρι Ι5 χιλὰ καὶ ἁρ- ΕΥΡΚΙΗ: Ὥ μεγάλα ο00 Εὐρωππῖοι στ’ ἀχνήρια τοῦ Σάντο η ΜΗΗΙ η! ΙἩ σορὸς τοῦ Μπόμπυ Σάντς μεταφέρεται γιὰ τανὴ ἀπὸ συντρόφους του. Ἡ θυσία: του ἔχει ἆ φοίξει τὸ δράµο γιὰ ἕνα νέο εἶδος ἀγώνα ἀπὸ µέ- ρους ἁἀτόμων ποὺ ἔπιθυ- μοῦν νὰ τραθήξουν τὴ πρασοχὴ τῆς κοινῆς γνώ µης στὰ προθλήµατα τους. ΗΝ ΠΜ] ή Γτπππηπγπππαππ! ΑΕΗΕΗΡΡΙΑ ΤΗ ΝΑ), ΠΠ ΜΗ )Ακόµη ἕνα στιγμιότυπο ἀπὸ τὴν κηδεία τοῦ Μπόμπυ Σ ἑνις τοῦ ἐθνικοῦ ἥρωα τῆς ρλανδίας. ) πείνας κρατήσει γιά µεγάλο χρονυκὸ διάστηµα, τὸ σῶμα τρέφεται ἀπὸ τὰ ἴδιά του τὰ ἀποθέματα, ἡ καρδιὰἁ ἀάδυνα- νοῦνται νὰ πάρουν ὁποιαδή- ποτε τροφή. Οἱ ἰατρικὲς ἀναλύσεις δεί- χνουν ὅτι ὅταν ἡ ἀπεργία Πὲν σώζεται με τίποτ Απὸ τὸ τέλος τοῦ 975, ἡ οἰκονομία τῆς Τουρκίας πο τελεῖ ζωντανή ἐπιδεδαίωση τοῦ νόµου τοῦ Μάρφυ: ὅ,τι ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ στὴν ΤΟΜΠΟΛΑ τοῦ ΑΠΟΕ ΔΝ στὶς 6.30 μ.μ. κ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ Ἀ ΠΔΟΥΣΙΑ 4ΏΡΑ Ἀ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ εἶναι νὰ πάει στραδὀ, θὰ πάει στραδἀ. Στὴν περίπτω ση τῆς Τουρκίας ἡ ἐπιδεδαίω ση ἦρθε μὲ τὸ χειρότερο δυ- νατὸ τρόπο. Ἡ ἐτήσια οἶκο- νοµικἡ ἀνασκόπηση τοῦ 0.0. Σ.Α, ποὺ δημοσιεύθηκε τὴν περασμένη ἑδδομάδα, δίνει µιὰ σφαιρικἠ εἰκόνα τῆς οἱ- κονομικῆς καταστροφῆς ποὺ ἔπληξε τὴν Τουρκία τὸ 1272: τὸ ἀκαθάριστο ἐγχώριο προϊ- ὁν αὐξήθηκε κατὰ 0,706, δηλ. μὲ ρωθμὸ μικρότερο ἀπὸ τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ ἰδιωτικὲς ἐπενδύσεις µειώθη- χαν κατὰ όδυ. Οἱ ἐξαγωγὲς ἔπεσαν. Καὶ ἡ ἀνεργία --δυ στυχῶς ἡ Στατιστικὴ Ύπη- ρεσία τῆς Τουρκίας δὲν δίνει στοιχεῖα -- θὰ πρέπει νὰ ἕ- χει ξεπεράσει τὸ 258 τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Τὸν ᾿ἰαγουάριο τοῦ 9850 ἡ τουρκικἡ κωδέργηση χρήσιμο ποίησε ἕνα ἀποκρουστικὸ φάρμακο: ὑποτίμησε τὴν τουρκικἡ λίρα καὶ ἔθεσε τέρ µα στὸν ἔλεγχο τῶν τυμῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ τρέ χει ὁ ρυθμὸς τοῦ πληθωρι- σμοῦ, κατὰ τὸ Φεδρουάριο τοῦ 8ἱ, μὲ 1398, ἔναντν ο τοῦ 19890. Τὸ ἀκαθάριστο ἐγ- χώριο προϊόν, σὲ σταθερὲς τυµές, αὐξήθηκε καὶ τὸ 1980 μὲ τὸ ἴδιο μικρὸ ποσοστὸ τοῦ 57. Τὴν Τουρκία ἔσωζε καὶ σώ ζει µέχρι τώρα ἡ γενναιοδω- ΝΕΑ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ Δεύτερη σεισμικὴ δόνηση µέσα σὲ 12 ὧρες σημειώθηκε χτὲς στὴν περιοχἡ τοῦ Κοριν θιακοῦ Κόλπου. Ἡ δόνηση, Ἡ. δόνηση, ἡ ὁποία σύμφω- να μὲ τὸ ᾽Αστεροσκοπεῖο Α- θηνῶν, ἦταν 4,5 δαθμῶν στὴν κλίµακα µΡίχτερ, δὲν προκάλεσε θύματα ἣ ζημιές. τίζει, προκαλοῦνται µόνιµες ἐγκεφαλικὲς δλάδες καὶ τὸ σῶμα δὲν μπορεῖ Υ) ἀντιστα θεῖ στοὺς ἰούς. ρία τῶν φίλων της. 'Ὑπὸ τὴν προτροπὴ τῆς Δωτικῆς Γερ- µαγίας οἱ χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ συγκέντρωσαν πόνω ἀπὸ | δισεκατομμύρια δολλάρια -- ποσὸ ποὺ δόθηκε ὡς δάνειο στὴν Τουρκία. Παράλληλα, γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὀ, ἡ Διε- θνὴς Τράπεζα καὶ ἄλλοι ἆνα πτυξιακοὶ ὀργαγισμοὶ ἔδωσαν 600 ἑκατομμύρια δολλάρια τὸ Λιεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο 475 ἑκατ. δολλάρια ἡ Σαουδι κἡ ᾿Αραδία 200 ἑκατ. δολλά ρια καὶ ὁρισμένες εὐρωπαϊκὲς τράπεζες 2ἱ5 ἑκάτ. δολλ.ά- ῥια. Ὁ. Προσφορὰ δανείων τέτοιου ὕψους δὲν πρόκειται νὰ γίνει ποτὲ ξανὰ στὴν Τουρκία. ἵι αὐτὸ ἀκριδῶς ὑποχρεώνει τοὺς δυτικοὺς νά ἀσκήσουν ὅλη τὴν ἐπιρροή τους πρὸς τοὺς Τούρκους στρατηγοὺς ὥστε νὰ υἱοθετήσουν οἱ τε- λευταῖοι μιὰ οἰκονομικὴ πολι τικὴ σωτηρίας, ποὺ θά δίνει προτεραιότητα στὴν ἐλεύθερη διακύμανση τῶν ἐπιτοκίων τῆς ἀγορᾶς, στὴ συνέχιση τῶν ὑποτιμήσεων τῆς τουρκι- κῆς λίρας καὶ τέλος στὴν πε ριστολἠ τοῦ δηµόσιου τοµέα. Ὅμως, ἀκόμα κι ἂν υἱοθετη θοῦν οἱ εἰσηγήσεις τῶν δυτι κὤν, εἶναι προθληµατικὸ κα- τὰ πόσο ἡ πιὸ πάνω θερα- 6βοδδδιιξ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 120 (ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 2) ΤΗΛ. 57016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φέραμε γιά σας ὁτι καλύτερο υπάρχει ο στὸ Ιαλικὸ σχέδιο κάι τήν Ελληνικἠ κατασκευη Τσάντες - ζώνες. .πορτοφὀόλια. καὶ άλλα αξεσουαρ σέ μεγάλη ποικιλἰα καὶ εκλεκτή ποιότητα ΘΑ ΤΑ ΒΡΗΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ἡ ΔΕΙΛΙΝ «Βρισκόμαστε σὲ δύσκολη θέση», λένε οἱ Υιατροὶ 'τοῦ νοσοκοµε! τοῦ Μποῦργκες, σύμφωνα μὲ τὸ γαλλικὸ Υό- μο, ἂν ὁ ἀσθενὴς ἀρνηθεῖ ἴα- τρικὴ δοήθεια, δὲν μποροῦμε γὰ κόνουµε τίποτα», Οἱ ό ἀπεργοὶ πῆραν πρό- σφατα ἐπιστολὴ τοῦ Γάλλου σοσιαλιστὴ ἡγέτη χ. Μιττε- ράν, ποὺ ἔλεγε' ὅτι ἄν ἐκλε- γεῖ πρόεδρος θὰ ὑποστηρί- ξει τὸ αἴτημά τους γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ εὐδικοῦ δικα- στηρίου. Σὲ παρυσινὸ προάστιο 2ἱ ἐργάτες ἀπὸ τὴν Τυνησία ἕ- χουν ἀρχύσει ἀπεργία πείνας ἀπὸ τὶς 22 Απριλίου, διαµαρ τωρόµενοι γιατὶ ἡ Υαλλικὴ κωδέργηση θέλει νὰ τοὺς πε λόσει. Στὴ νότιο Γαλλία, 22 Βά- σκοι κατηγορούμενοι σὰν τρο µοκράτες ἔχουν ἀρχίσεν ἅπερ γία πείνας ἀπὸ τὶς 27 ᾿Απρι λίου στὶς φυλακές, κοντὰ στὰ σύνορα μὲ τὴν “Ἱσπανία. Οἱ 22 ἀπεργοὶ ζητοῦν νὰ τοὺς ἀναγνωρισθοῦν δικαιώµατα πολιτικῶν κρατουμένων, Στὶς ἀρχὲς τοῦ Χρόνου, ἕ- ξι Καρσικανοὶ ἐθνικιστὲς ἕ- καναν ἀπεργία πείνας δυὸ µη νῶν, σὲ μιὰ ἁποτυχημένη προσπάθεια νὰ πετύχουν τὴν ἀπελευθέρωσή τους µέχρι νἁ γίνει ἡ δίκη τους. Σταµάτη- σαν τὴν ἁπεργία, ὅταν ἡ κα- τάσταση τῆς ὑγείας τους ἕ- φθασε σὲ κρίσιμο σημεῖο καὶ ἀργότερα καταδικάστηκαν σὲ μπισπακιυσιπω οσο ο ἠσθεμῆς γιὰ τὴν τουρκικὴ οἰκονομία --- τὸ µεγάλο ἀσθενὴ τῆς Εὐ- πεία θὰ ἀποδειχθεῖ ἐπαρκὴς ῥρώπης. Σελίδα 5 (ΕΞ ΜΥΡΛΗ0]) ΒΟΜΗ Μάϊος.--. Σὰν ἕνα σουρεαλιστικὸ ἀγρόκτημα μὲ καθρέτπες, μοιάζει τὸ πρῶτο ἑρνοστάσιο παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στὸν κόσμο, μὲ πρώππ ὕλπ ἀποκλειστικὰ τὸ φῶς τοῦ μλιου. Ἀιοχετεύει τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ἀπευθεὶας στὸ δίκτυο διανοµῆς, στοὺς πρόποδες τῆς Δίτνας. Ἔπειτα ἀπὸ ὀππυχκημένες δοκιμὲς, τὸ (κους κρατούμενους, ἀλλά τὴν δαριὲς ποινὲς καθείρξεωέ γιὰ τὴ συµµετοχή τους σὲ διαδή- λωση, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλε- σµα τὸν θάνατο πριῶν ἀτό- μων Περίπου 100 φυλακισμένοι στὶς φυλακὲς, ποὺ δρίσκον- ται 150 χύλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴ Ρώμη, ἄρχισαν ἀπεργία πείνας τὴν ἡμέρα ποὺ πέθα- γε ὁ Μπόμπυ Σάντς. Οἱ ἀρχὲς τῶν φυλακῶν δὲν ἀποκαλύπτουν τὰ αἰτήματα τῶν κρατουμένων, λένε µόνο ὅτι οἱ ἀπεργοὶ ἔχουν ζητήσει νά μεταδοθοῦν τὰ αἰτήματά τὴν τηλεόραση. Στὴν “Ἱσπανία, 75 µέλη τῆς ΕΤΑ, ποὺ δρίσκονται σὲ φυλακἡ κοντὰ στὴ Μαδρίτη, ἄρχυσαν ἐπίσης ἀπεργία πεί- γας τὴν ἡμέρα ποὺ πέθανε ὁ Σόάντς. ς Ἡ ἁπεργία πείνας δὲν χρη σιμοποιεῦται Ιδιαίτερα σὰν πο λιτικὸ ὅπλο ἀπὸ τοὺς Τούρ περασμένη Δευτέρα ἀρυστε- ροὶ ἀντάρτες ἄρχνσαν ἁπερ- γία πείνας στὶς Φολοκὸς, δια µαρτυρόμενοι γιὰ τὶς συνθῆ- μας ποὺ ἐπικρατοῦν ἐχεῖ καὶ γιὰ τὰ δασανιστήρια, ποὺ ὁ- φίστανται. Καὶ δέδαια, δὲν Κξεχνάµε καὶ τοὺς τρεῖς ᾿Ιρλανδοὺς ἂν τόρτες τοῦ ΙΡΑ. ποὺ ἄρχίσαν τὴν ἀπεργία τους λίγο μετὰ τὸν Σάγις καὶ ἤδη ὁ ἕνας ἀπ᾿ αὐτοὺς. δρίσκεται στὰ πρόθυρα τοῦ θαγάτου. ΑΘΗΝΑΙ, ἵ0,. --- Ἡ «θύ- ρα 7» τοῦ σταδίου Καραΐσκά- κ, ὅπου 2] ἄτομα θρῆκαν τὸν θάνατο καὶ ἄλλα 50 τραυµα- τίσθηκαν σοδαρὰ στὶς ὃ Φε δρουαρίου 1981, δὺν ἀποκάλυ- φε ἀκάμα τὸ μυστικό της. Ο ἰατροδικαστῆς Πειραιώς διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστηµίου »Αθηνῶν κ. Δ. Μπούκης, μιλών τας χθὲς κατὰ τὴν πρωϊνὴ συ- νεδρία τοῦ Πανελληνίου ΄[ατρι κοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν ἰἱατρο- δικαστικὴ ἄποψη γιὰ τὰ αἴτια τοῦ πολύνενρου αὐτοῦ ἀτυχήμα τος, περιορίσθηκε στὴν ἀἆνα κοίνωση τῶν νεκροτομικῶν εὖ- ρημάτων καὶ τῆς αἰτίας τοῦ θανάτου τῶν 19 ἀπὸ τὰ 2] θύματα, ποὺ πέθαναν ἐπὶ τό- ΚΡΥΒΕΙ ΛΚΟΝΗ Τ0 ΜΥσΙΚ) Το Η «ΘΥΡΑ Ἰ ΜΕ ΤΕΥΣ 21 ΝΕΚΡΗΣ που. . Ὁ κ. Μπούκης, ὅταν τελει ώσει ἡ ἀνακριτικὴ διαδικασία θὰ προχωρήσει σὲ δαθύτερη ἁ- νάλυση καὶ ἀξιολόγηση τῶν ἰατροδικαστικῶν εὑρημάτων, προκειµένου αὐτὰ νὰ συσχετι- σθοῦν μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τῆς «θύ ρας 7» στὸ τραγικὸ ἀτύχημα, Ὅλοι οἱ θάναποι ὀφείλον- ται σὲ τραυμαπικὴ ἀσφυξία, ἀνακοίνωσε στὴν συνέχεια ὁ κ. ς. |Απὸ τὴν νεκροτομὴ διαπι- στώθηκε ὅτι καὶ οἱ 19 νεκροὶ εἶχαν ἔκδηλη ὑπεραιμία στὸν ἐγκέφαλο, τὸ στόµα καὶ τὸν λαιμὸ, στὰ σπλάγχνα καὶ στὸ οὐρογεννητικὸ σύστημα. ἔρχεται ὁ Σύμφωνα μὲ ἀποκλειστι- κές πληροφορίες τῆς «᾿Αλή- θειας», ὁ ἐν ἑνεργείᾳ ἀντι- στράτηγος Δεμµέστιχας, ποὺ ἔχει ὑποδειχθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλ- ληνικἡ Κυδέρνηση, ἔγινε ᾱ- ποδεκτὸς ἀπὸ τὴν Κυπριακἡὴ σὰν ἀντικαταστάτης τοῦ Στρατηγοῦ ἸΚομνηνοῦ καὶ ἔρχεται σύντομα στὴν Κύπρο γιὰ ν’ ἀναλάδει τὴν ἡγεσία τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς. Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφοσί ες µας, ἡ ἄφ ξπ τοῦ στρα: τηγοῦ. Δεμέστιχα στὴν Νὺ- προ, συωφωνήθτ«ε ἀπὸ τὶς Κυδερνήσεις Ελλάδος ναὶ Κύπρου νὰ. πραγµατοποιηθεί μετὰ. τὶς δουλευτικές ἐκλο- ΠΠετὰ τὶο ἐκλογές Δεμέστικας στήν Κύπρο Στρατηγὸς γὲς τῆς 24ης Μαΐου. Συγκε- κριµένα, οἱ δυὸ Ἐυδερνήσεις ἔκριναν σκόπιμο ὅπως µέχρι τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν ἡ ᾿Ἐθνικὴ Φρουρὰ τελεῖ ὑπὸ τὴν διοίκηση τοῦ Κυπρίου Ὑποστράτηγου Γεώργιου ᾿Α- ζίνα. Ὅπως εἶναι Ὑνωσιό, ὁ στρατηγὸς Αεμέστιχας, εἶχεν ὑπηρετήσει στὴν Κύπρο σὲ δυὸ χρονικὰἁ διαστήματα κα- τὰ τὸ παρελθόν, Τὸ 577, ποὺ ἦταν ἡ δεύτερη χρονικὴ περίοδος τῆς ὑπηρεσίας του οτὴν Κύπρο. ὁ στρατηγὸς Ἀεμέστιχας ἔφερε τὸ δαθμὸ τοῦ. ταξίαρχου καὶ ἦταν Ἔ- πιτελάρχης τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς. τόσο φιλικὼ πρὸς τὸ περιθ λειτουργήσει κανονικὰ µέσα στὸν αΑπρίλη. Ἡ παραγωγὴ του τῶν Ἱ. 000 κιλοδάτ, ἐπαρκοῦν νὰ τρο Φοδοτήσουν μὲ ἡἠλεκτρυκὸ ρεῦ μα µόνο 300 κατοικίες ἢ νὰ θερµάνουν 2.000 ἠλεκτρικὰ σίδερα. λΑλλὰ ὁ διευθυντὴς που Σεμπαστιάνο Μπροῦνο, δη λώνει μὲ µεγάλη ὑπορηφάνεια: «Ἐδῶ γίνεται μιὰ πολὺ ση- µαντική ἀρχή». | Ἠταν πιὰ καιρός. Τὸ ἀν- θρώπινο δαιμόνιο ἀσχολήθηκε ἀρκετά, ὡς τώρα, μὲ τὴν πα ραγωγὴ καταστροφικῶν πυρη- νικῶν ὅπλων, ποὺ μὲ µόνο τὸ πάτηµα ἑνὸς κουμπιοῦ μποροῦν ρη τὴν ἀνθρωπότητα, ᾽Αλλὰ ἆδι- αφόρησε τελείως γιὰ τὸ πῶς εἴναι δυνατὸν νὰ ὀκμετολλευ- ποῦμε τὴν ἡλιοκὴ ἐνέργεια, Ποὺ ὑπάρχει στὴ Γῆ σὲ ποσύ- τητες δέκα χιλιάδες φορὲς πε ριοσότερες ἀπ' ὅσες χρειάζον τοι γιὰ νὰ φωτιστεῖ, νὰ θερ: μανθεῖ καὶ νὰ κινηθε ὁ ἄν- βρωπος. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι σήµερα, ἕνα πυρηνικὸ ἐργοστὰ σιο παραγωγῆς ἐνέργοιας να ἔχει τὴν ἴδια ἀναλογία μὲ ἕ- να ἐργοστὰσιο παραγωγῆς ἑ- νέργείας ἀπὸ τὴν ἡλιακὴ θορ µότητα, ποὺ ἔχει µία «Φεράρι» μὲ ἕνα ποδήλαπο. ὁ «ΡΥΡΗΑΙΟΣ» Ὁ «εΕύρήλιος», ὅπως ὀνομά ζεται τὸ μικρό, πευροματικὸ ἐργοστάσίο παραγωγῆς ἑνέρ- γειας ἀπὸ τὸν Ἠλιο, σπὸ χω ριουδάκι ᾽Αρντόνο τῆς Σικε- λίας, εἶναι μιὰ συμμετοχικὴ δηµιουργία τῆς Ιταλίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Δ. Γερμανί- ας. Τὰ 500 ἑκατομμύρια δροχ μὲς ποὺ χρειώστηκον γιὰ νὰ κατασκεμαστεῖ, διατέθηκαν κα τὰ τὸ μισὸ ἀπὸ τὴν ΕΟΚ καὶ κατὰ τὸ ὑπόλοιπο μισὺὸ ἀπὸ τὶς αρεῖς αὐτὲς χῶρες. Μιὰ ἕκταση ὅσο σχεδὸν ἕνα ποδοσφαιρικὸ ἸὙήπεδο (6.000 περίπου τετραγωνικὰ μέτρα) ἔχει καλυφθεῖ μὲ καθρέφτες, συ νολικὰ 194, ποὺ οἱ 100 εἶναι ἐπίπεδοι καὶ οἱ 74 λίγο παρα ξολικοί. Οἱ καθρέφτες αὐτοὶ συγκεντρώνουν τὸ ἡλιακὸ φῶς καὶ τὸ μεταφέρουν σὲ ἕναν ᾱ- πσάλινο πύργο, ὕψους 548 μέ: τρων. Ἐκεῖ, ἡ θεῤµότητα τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς μετατρέπει, σὲ ἕνα πολύπλοκο σύστημα σωλή- νων, νερὸ σὲ ἀτμὸ 510 δαθμῶν. Ὁ ἁπμὸς οὐτὸς κινεῖ τὸ στρὀ διλο ἑνὸς συμθατικοῦ ἔργοστα σὶου παραγωγῆς ἠλακτρικῆς ἐ- νέργειας. Καὶ αὐτὸς παράγει τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα. Σέ κάθε καθρέφτη ὑπάρχει ἕνας μικρὸς καμπιοῦτερ, ποὺ μετράει δέκα φορὲς τὸ δευτε- ρόλεπτο τὴ θέση τοῦ Ηλιου. Κάθε δέκα δευτερόλεπτα ὁ κα θρέφτης στρέφεται μὲ τὴ δοή θεια ἑνὸς ἠλεκτρικοῦ μοτὸρ πρὸς τὴ νέα θέση τοῦ Ἠλιου. Μόλις καλύψει τὸν Ἠλιο κώποιο σύννεφο, ἕνας θ0ρµο- συσσωρευτὴς 500 δαθμῶν 6οη θάει νὰ διατηρηθεῖ μὲ θερμὸ ἁ λάτι ὁ ἀτμὸς, γιὰ μισὴ ὅρα, στὴν ἀναγκαία γιὰ τὴν κίνη ση τοῦ στροδίλου θερµοκρα- σία. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τὸ σύστημα ἔχει καὶ πλῆ” φις σύστημα ἀσφάλειας, ἔτσι ποὺ σὲ περίπτωση ὑπερθέρμαν σης τῶν σωλήνων τοῦ ἀτμοῦ, Φύχονται αὐτόματα μὲ ψυχρὸ Όταν σηκωθεῖ θύελλα στὴν περιοχή, οἱ καθρέφτες Υυρί- ζουν αὐτόματα ῥἐπίσης πρὸς τὸ ἔδαφος, ὥστε νὰ ἀποκλείε- παι νὰ καταστραφοῦν ἀπὸ κε’ ραυνούς, Ολάκληρο τὸ σύστημα εἶ- ναι τόσο ἁπλό, τόσο ἆσφα- λὲς καὶ τόσο ὄχι θλοφτικὸ γιὰ χὸ περιθέλλον, ποὺ ἀναρωτιέ- παι κανείς, Υιὰ ποιὸ λόγο δὲν ἔχει προοδεύσει ἀκόμα ἡ ἐκ» µετάλλευση τῆς ἠλεκτρικῆς ἐ- νέργειας, Οἱ λόγοι εἶναι πολ λοί, Πρῶτα --- πρῶτα, ὡς πρὶν ἀπὸ λίγο, τὸ πετρέλαιο ἦταν πόσο Φτηνό, ποὺ κανεὶς δὲν σιαόφτηκε νὰ ἀναζητήσει ἄλλη πηγἡ ἐνέργειας. Έπειτα, ἡ ἡ- λιοφάνεια δὲν εἶναι τόσο σπου δαία σὲ ἐκεῖνες ἀκριδῶς τὶς χῶρες ποὺ ἴἔχουν ἀκριδῶς ἆ- νάγκη, ἐπειδὴ εἶναι ὕπερονα- πτυγµένες διομηχανικὰ καὶ κα ταναλωτικά, ἀπὸ περισσύτερη ἐνέργεια. Καὶ τρίτο, Υιαπτὶ ἡ παραγωγὴ ρώµατος ἀπὸ τὸ ἡ λιακὸ φῶς εἶναι σχετικὰ ἆ- κριθὴ ἀκόμα. Παρ’ ὅλα αὐτά, σήµερα πιά, ἡ Δυτικὴ Γορμανία μελετάει συστηματικὰ καὶ ἐπίμονα τὴν πηγἡ ἐνέργειας, Καὶ ὑπάρχουν τεχνικοὶ ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι κώποια µέρα ἡ χώρα αὐτὴ θὰ καλύπτει τὶς ἀνόγκες της σὲ ἑἐνέργεια ἀπὸ µόνο τὴν ἡλα- κὴ ἀκτινοδολία, Ηδη ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πειραματικὸ ἐργοστά- σιο τῆς Σικελίας ποὺ ἀναφέρ άλλον ἐνεργειακὸ αὐτὸ ἑἐργοστάσιο, θὰ Ετσι συλλαμέάνεται στὸ Αντρανο, στοὺς πρόποδες τῆς Αἴτνας, ἡ ἡλιακὴ ἀκτινοθολία: Μέ 184 καθρέφτες, ἡ θεριότητα της μεταφέρεται στὸν ὄψους 64 µέτρων πύργο, ὅπου 'μετατρέπει νερὸ σὲ ἀτμό, πού, μὲ τὴ ἄξιρά του, κινεῖ ἕνα στρόθιλο παραγωγῆς θηκε, οἱ Δυτικογερμανοὶ πειρα µατίζονται μὲ ἕνα παρόμοιο στὴν ᾽Αλμέρια τῆς ᾿Ἱσπανίας. Τὸ μεγαλύτερο ὅμως ὡς σή μερα ἑργοστὰσιο ἐνέργειας ἁ- πὸ ἠλιοφάνεια, κατασκευάζουν οἱ Γάλλοι στὴν Ταργασὸν τῶν ΣΑνατολικῶν. Πυρηναίων, Ὡς τὸ τέλος τοῦ χρόνου ὑπολογί- ζουν ὅτι θὰ παράγουν ἐκεῖ 2. 000 κιλοδάτ, τὸ διπλάσιο ἀπὸ τὴν παραγωγὴ τοῦ ἐργοστασί- ου στὸ- ᾽Αντράνο. σἹ Ιάπωνες ἐπίσης θὰ τρο Φοδοτήσουν μὲ 2.000 κιλοδάτ᾽ ἀπὸ ἠλιακὴ ὀνέργεια, στὶς ἀρ χὲς τοῦ 1982, τὴ μικρὴ πόλη Νία, στὸ νησὶ Σικόκου. Καὶ τὴν ἴδια ἐποχή, οἱ ᾽Αμερικανοὶ θὰ ο ΛΙνδιόνων, κο, μὲ ἠλεκτρικὸ ρεῆμα ἀπὸ τὴν ἠλιακὴ ἀκτινοθολία στὴν Αριζόνα. το ΥΔΡΟΓΟΝΟ Ὑπάρχουν ὅμως καὶ πολλοὶ εἰδικοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ ἡ- λιακὴ ἑνέργεια δὲ θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ προσφέρει φτηνὸ ἡλεκ τρικὸ ρεῦμα. Αὐτοὶ ὑποστηρί- ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. ζουν ὅτι τὸ ἐνεργειακὸ μέλα λον πῆς ἀνθρωπότητας θρίσκα ται στὸ ὑδρογόνο. Σέ γενικὲς γραμμὲς ἡ μέθοδος αὐτή, μὲ τὴ θοήθεια τῆς ἡλυοκῆς ὠκτι» νοδολίας, ἠλεκτρολύει τὸ νε- ρὸ στὰ συνθετικὰ του, ὑδρογό: νο καὶ ὀξυγόνο Τὸ ὑδρογόνα ποὺ εἶναι πλούσιο σὲ ἐνέργεια μπορεῖ νὰ μεταφερθεῖ εὔκολα μὲ ἀγωγοὺς καὶ νὰ ἀποθηκεν» τεῖ σὲ σιδερένιες δεξαμενὲς. λΑλλὰ ὡς ἐκεῖ δὲν ἔχει φτάσει ὰ. πρακτικὴ ἐκμετάλλευση αῆς ἡλιακῆς ἐνέργειας ἀκόμα. Πρὸς τὸ παρὸν, τὸ πείραμα τικὸ ἑργοστὰσιο τῆς Σικελία ας εἶναι μιὰ δαπανηρὴ ἀλλὰ πολὺ χρήσιμη καὶ ἐνδιαφέρου σα δοκιμή. Γιατὶ τὸ σικελιοσὸ κιλοδάντ στοιχίζει εἴκοσι Φο- ΄ ρὲς περισσότερο ἀπ᾿ ὅτι τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα στὴν Κεντρι κὴ Εὐρώπη. Ὁ διευθυντὴς τοῦ ἔργοστα σίου ὅμως ἐξηγεῖ: «Δέ δουλεύουμε ἐδῶ γιὰ πα ραγωγὴ Φτηνεῦ ρεύµατος. Αλ λὰ γιὰ νὰ πειραματιστοῦμε, νὰ μάθουμε καὶ νὰ δελτιωθοῦ με», 1 α ΣΕ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Γιά λύση τὸ Ί9891Ί μίλησε ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτής κ. Στόουν ΜΕΤΑ. τὸν Πρόεδρο ἩἘν- πριανοῦ, τὸν Ὑπουργὸ Ἔ- ξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Μητσοτάκη καὶ τὸν δικό µας Ὑπουργὸ ᾿Ἐξωτερικῶν κ. Ρολάνδη, ἔρχεται καὶ ὁ Α- µερικαγὸς Πρεσδευτὴς στὴν Κύπρο κ. Γκάλλεν Στόουν, νὰ δηλώσει ὅτι «μετὰ τὶς ἐ- κλογὲς στὴν Κύπρο θὰ ὕ- πάρξει μιὰ περίοδος ποὺ θὰ συµδάλει στὴν ἐξεύρεση μιᾶς πραγματικῆς διευθετή- σεως τοῦ Κυπριακοῦ, μιά περίοδος ποὺ παρέχει ἐλπί- ΤΟ η. Στόουν. δα πραγµατικῆς προόδου». Σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα «Αγὼν» ὁ 3. Στόουν ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ διευθέτηση τοῦ Μυ- πριακοῦ θὰ ὑπάρξει «μᾶλλον γρήγορα, παρὰ ἀργά», Υια- τὶ πιστεύει πὼς θὰ εἶναι πρὸς ὄφελος ὅλων τῶν Κυπρίων μιά τέτοια ἐξέλιξη. Αὐτὸ ὅ- µως, εἶπε, δρίσκεται στὰ χέ- ρια τῆς ἡγεσίας τῶν δυὸ πλευρῶν», Όταν ὁ κ. Στόουν ἐκκή: θη νὰ προσδιορισει τὴ φρᾶ- ση «μᾶλλον γρήγορα», ἄφη- σε νὰ νοηθεῖ ὅτι, μετὰ τὶς ἐκλογὲς θὰ ὑπάρξουν ἐξελί- ξεις ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν ἐξεύρεση μιᾶς πραγματικῆς Ἐιπήσεωα, ἴσως µέσα στὸ 1981, : ᾽Απαντώντας σὲ ἄλλη ἐπ ρώτηση, ὁ Στόουν εἶπεν ὅτι, δὲν προδλέπει ὅτι θὰ ὑπάρ- ξει μιὰ νέα, ἀνεξάρτητη ἸΑ- µερικαγικἡὴ πρωτοθουλία, για τὶ µόνο τὰ Ἠνωμένα Ἓθνη εἶναι ἀποδεχτὰ καὶ στὶς δυὸ πλευρές, σ᾿ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ ρόλο τῆς προσφορᾶς καλῶν ὑπηρεσιῶν. Σ’ ἐρώτηση σχετικά µμέ τὶς ᾽Αμερικανοδρεττανοκανα- δικές προτάσεις, ποὺ ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπορρίφθηκαν ἀπὸ τὴ δική µας πλευρά, δή- λωσε ὅτι μποροῦν οἱ προτά- σεις αὐτές να χρησιµοποιη» θοῦν στὴν ἕκταση ποὺ θέ: λουν τὰ ἐνδιαφερόμενα µέρη. Ἐπίσης, ὁ κ. Στόουν εἷ- πεν ὅτι, ὅλες οἱ προσπάθεν. ες τῶν ΗΠΑ θὰ στραφοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς Ἄ- ποστηρίξεως τοῦ ἔργου τοῦ Εἰδικοῦ ᾿Αντιπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ στὴν Κύπρο. Επίσης, ὁ κ. Στόουν ἑξέ- φρασε τὴν «ἁκλόνητη πεπο(- θηση», πὼς θά ὑπάρξει μιά διευθέτηση τοῦ Κυπριακού καὶ ἀγέφερε πὼς μετὰ τὶς ἑ- κλογές «ἀναμένεται πὼς θά ὑπάρξει μιὰ περίοδος ποὺ θά συµδάλει στὴν ἐξεύρεση μιᾶς πραγµατικῆς διευθετή- σεως, μιὰ περίοδος ποὺ πα- ρέχει τὴν ἐλπίδα πραγµατν. κῆς προόδου», Τέλος ὁ αχ. Στόουν ἀπέ- Κλεισε τὸ ἐνδεχόμενο ἁσκή- σεως ὁποιονδήποτε πιέσεων τῆς ᾽Αμερικῆς στὴν Τουρχία, λέγοντας πὼς «κάθε περήφα- νος λαὸς ποὺ σέδεται τὸν ἑ- αυτό του, ἀναπόφευκτα δω» σφορεῖ ὅταν πιέζεται», Σελίδα ά ζεχωρϊίζουν 6.20 ᾿Αστέρια τῆς ἐλαφρᾶς μουσικῆς 9.00 Πειθὼ ΚαινούργΙα ἱστορί! Φος 0 ΑΣΤΕΡΙΑ, ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Οἱ Μάντυ Οὐέλσον καὶ Κάν πιλκ, Ντούνια Ῥάτεο, Χρύ λιο ᾿Ἱγκλέσιας, Μαρία Πρά- δο καὶ Ντάννελ Μποὺν ἐμφα- νίδονται στὴ σημεοινὴ µουσι- χὴ ἐππομπὴ «Αστέρια τῆς ἑ- λαφοᾶς μουσικῆς (6.90 μ.μ.) ον ΝΤΑΛΛΑΣ. τὸ ἀποψινὸ 20 µέρος τοῦ ἐπεισοδίου «Τὸ εογέννητο», ἡ συνταραντικἡ εἴδηση τῆς ἆᾱ- παγωγῆς τοῦ θρέφους τῆς Σοῦ Έλλεν ἀπὸ τὸ νοσοκύ- μεῖο ἀναστατώνει τὸ Ντὰλ- λας. Ὁ Μπόμπυ ὑποψιάζετα. γιὰ ἁἀπαγωγέα πτὸν Ελὶφ ἩΜπάρνς, πιθηνὸ πατέρα τοῦ παιδιοῦ. Ὁ ἹΠΜπράναν Μάρσαλ πρωταγωνιστεῖ στὴ νέα σειρὰ τῆς Δευτέρας «Πειθώ». Στὸ σημερινὸ 3ο ἐπεισόδιο τῆς ϱρο- µαντικῆς σειρᾶς, ὃ πλοίαρχος Γονυέντονερ οσυναντᾶ ἆνα- πάντεχα τὴν Ανν ΈἜλλιοι, ἡ ὁποία εἶχε ἀρνηθεῖ πρὶν χρό- Φια νὰ τὸν παντρευτεῖι Ἡ Ανν ὅμως τοῦ φέρεται μὲ ψυχρότητα. Τὸ πλῆρες πρόγραµµα δ.00 Έναρξη Κινούμενα ᾿ δχέδια δ.ἱ16 Τὰ παιδιὰ τῶν Φρὲντ καὶ ἨΜπάονυ 5.95 Γαλάζνα οφαῖρα 6.00 Εϊδήσεις 6.05 Ἑλδήσεις στὴν Τουρκικὴ 6.10 Ἑλδήσεις στὴν ΣΑΥγλικὴ 6.20 Αστέρια τῆς ἐλαφρᾶς “μουσικῆς Ὁ 6.40 'Ἡ οὕπανση πῶη ἀκτῶν Τ.15 ᾿Ἐμεῖς κι’ ὃ τόπος µας π.40 ΄᾽Αστροφεγγιὰ (ἔγχοωμο), 8.30 Ἐϊδήσεις 9.00 Πειθὸ 10.00 Ντάλλας 11.00 Ἐϊδήσεις Φο 46 06ο 0650 0640 Πρωϊνὸ ξεχίγημα ΒΙΔΗΣΕΙΣ Ἑλληνικὸ ποικίλο πρόγραµµα Καλημέρα σας ΕΙΔΗΣΕΙΣ Απὸ τὴν ἑλληνικὴ μυνσικὴ πάραγωγὴ Ἐμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας Τιὰ τὰ μικρά παιδιὰ Ἡ ὀρχήστρα Φιλαομόνικς ΕΙΔΗΣΕΙΣ Παλιὲς Ἐένες ἐπιτυχίες Θέματα λόγου καὶ τέχνης Τοαγοίδια καὶ χοροὶ τοῦ θουνυῦ καὶ τοῦ κάμπου Ῥαδιοφωνικὴ ἐφημερίδα ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ Μηνύματα ποὺς ἐγκλωδισμένους 1400 ᾽Αφϕήνιημα «Ὁ Ἠλίθιος» 1416 ᾿Απὸ τὺ ἑλληνικὸ καὶ Ἐένο πεντάγραμμο Ἡ ἀγγλικὴ ἀπὸ Ῥαδιοφώνου Μουσικὴ µπαλλέτου Ῥτίχοι καὶ μουσικὴ (ἐπανάληψη) ΕΙΔΗΣΕΙΣ Παιδιχὴ γωπά Τραγούδια ποὺ 010 0750 ΌἼ40 0850 0900 0945 1000 10056 1100 1120 13200 1350 1940 14456 ο υο] προτιμᾶτε Ἡ ἠχὼ πῶν γεγονότων Ποικίλο μουσικὸ πρόγραµµα ΕΙΔΗΣΙ1Σ Ὁ Καιοὸς Ἡ ὥρα τοῦ ἐθνοφρονροῦ Ἱστορίε- τῆς ζωης μου Ἓλληνες τραγουδιστὲς Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο Σ]ταλοὶ συνθέτες τοῦ 1Του αἰώνα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ὦ Καιοὺς Ἡ ὀρχήστρα Τιώργου Χατςηἄσιου Μουσική ἀπὸ τὴν Γαλλία - ΕΙΔΗΣΕΙΣ Μουσικὴ μὲς τὴ νύχτα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ἐθνικὸς Ὕμνος Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μουσικὸ ποωϊνὸ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ἑιεννέξικες συνθέσεις 'Εκπαιδτιτικὸ Ῥαδιόφω)ο Διάσημοι σολὶότ »Απὸ τὸ ρεπερτόριο πῆς Συμψυο ας 13900 Τέλος τῆς Ἓλπομμης 1100 1150 1800 18056 1845 1900 1950 2000 2050 9200 2210 2950 2300 2505 φ400 0006 0900 1000 1005 1050 1050 1100 Ὁ Ζμκφπὴλιτ καὶ οἱ ψυναῖκες του Ἡ ᾖἵωὴ τοῦ Ζίγκφηλντ, ποῦ περίφημου θεατρικοῦ ἐπι χειρηµατία ποὺ οἳ ἐπιθεωρή- σες ποὺ παρουσίασε στὸ ἩΜποοντγουαίη ἄφησαν ἐποχὴ, γυρίστηκε σὲ τηλεοπτική ται- - νία μὲ τίπλο «Ὁ ᾖζΖίγκφηλντ καὶ οἱ γυναῖκες του». Τὸν Ζίγηφηλντ ὑποδύεται ὁ Πὼλ Σευὰρ καὶ τὶς γυναῖκες ποὺ ἔπαιξαν κάποιο ρόλο στη ζωή του ἡ Βαλερὶ Περίν, ἡ Σαμάνθα Ἔγκαο, ἡ Ἀἰπάυ- µπαρα Πάρχινς καὶ ἡ Παμέ- λα Πήντον. Τιὰ νὰ γυριστεί ἢἤ ϐεαματι κὴ αὐτὴ ταινία Χρειάστηκαν περισσότερα ἔμψυχα καὶ ἄφυ χα ὑλικὰ ἀπ ὅσα θὰ μποροῦ- σε νὰ φανταστεῖ ὁ δαιµόιος 2Ζίγκφηλντ. Τὸ γύρισμά της χόστισε πε ρισσότερα χρήματα ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπιθεωρῆσεις του. Χρειύ- στηκαν δέχα χιλιάδες µπακλ- για γιὰ τὰ διάφορα νούμερα, περὶ τὶς ἑκατὸ χορεύτριες και πανάκριθα σκηνικά. τὰ ἁστέρια ποὺ ἀναφέοαμε συνεργάστη- χάν κοριραῖοι χαλλιτέχνες ιά τὴ ποαγμάτωσή της. Ὁ παραγωγὺς Μάϊ Φράνκοδιτς στὴν πρώτη του τηλεοπτική παρπγωγὴ ὕστερα ἀπὸ τύσες µεγάλες ταινίες στὸ ἐνεργητι νό του. “Ὁ θραθευμένυς μὲ Εμμυ σιηνοθέης «ὨΜποὺς ἘἨκτὸς ἀπὸ τν ρασιόφωνο δὴ, φοδᾶται ἳ ἐ ύ α της, ἔχεν γίνει κπαχυποπτη Ἆοι οτὺ ΤΗΕΙδΙ. Νέα ἱστορία στὸ «Ταξίδι» πὴ Ὑγωστὴ σειρὰ ποὺ προ- θάλλεταν στην Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα ἡ ποοθολὴ θὰ ἀρχίσει αὐτὴ τὴ θδομάδα. τὴν Κύπρο ἴσως ἀργότερα. Παίζουν: )Αλέχα Γεωργίου, Ῥύρωὴ. Πάλλης, Εὔη ᾿Αρνά- κη, Γ. Χαλκιᾶς, Κάχια γε οινοῦ Μαρίνα Χαρίτου Σπύ- ϱος Καλογήρου, Νίκος Τσοῦ- κας, Νίχος Βερλέκης, αΣαύ- οος Φωκᾶς. ..« Ἕνας ὅμιλος ἐπιχειρημα- τιῶν, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μά- νο Καπράλη, πφὀκειταν νὰ ᾱ- γοράσεν τὸ κρουαλιερόπλοιο «Ἑρμῆς». Ἕνα ἐργοστάσιο ποὺ ἀνήκει στὶς ἐπιχειρῆσεις Καπράλη κάηκε ποὶν λίγο καιρὸ κάτω ὑπὸ ἵποπτες συν θῆκες καὶ ἕνας ἠἸλετρολόγος ποὺ Ἑέρεν τὸ μυστικὸ ἐκδιά- ει. Ὁ ἠλεκτρολόγος αὐτὸς ἀναλαμθάνει τώρα ὑπηρεσίες ! στὸ κοοναζιερόπλοιο. Στὸ ἰδιαίτεοφ Ὑοαφεῖο τῆς ἐπι- χειρήσεως ἑργάζεται ὁ “Θανά σης ἕνας πύπος δειλὸς καὶ κλεισμένος στὸν ἑαυτὸ που πράγµα γιὰ τὸ ὁποῖο τὸν κο- ροϊδεύουν. Ὁ. Καπράλῃς ἔχει μιὰ χό- ϱἩ, τῇ Τζένη, ἡ ὁποία, ἔπει: ἀποθλέπει στὴ µε- λησιάζει πλησιάς τοῦ πατἑρα γάλη περιουσία δὲν ἐμπιστεύεται κανέναν. ο Θανάσης, ποὺ τὸ Σέρει αὖτο καὶ ὑφίσταται τἸαπειγῶσεις κάθε µέρα ἀπὸ τὸν Καποόλη βέτει σ’ ἐφαομογὴ ἕνα πονη- ρὁ σχέδιο. : κκ κ κ Φ Ὁ Τεύναθαν καὶ ὁ Τζού λιαν τὰ δύο πανδιὰ τοῦ πκὸ Ντασὺν, τοῦ διάσημου ᾖοᾶ- ψονδιστῆ ποὺ πέθαγε ξαφνινὰ στὶς 51 Αὐγούστου στην Ταἳ- τὰ, θὰ ἐγκατασταθοῦν μόνι- μα ατὴ Γαλλία κοντά στη μὴ τέρα τοὺς. Στην ἀπόφαση αὖ τὴ κατέληξε ἕνα δικαστήριο τοῦ Πὰλμ Σπολγκς τῆς Τα. λιφόρπας. ἨΜετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀξέχαστου τὸ ἡ ΊΌχου- γη μητέρα του Μπεατοις Λάῶ οενς πῆοε μα της τὰ δύο παιδιὰ τοῦ γνοῦ σης μᾶ αμ ποὀθεση νὰ τὰ κρατήσει κο” τὰ ο σιὶς ΗΠΑ. Ὁ 2ἱλ Ντασὲν πέρασε μµέοξς ἀτέ- χειωτες τὸν τελευταῖο καιρού χοντὰ στὰ ἑγγονάκια τοῦ, ποοσπαθώντας νὰ τὰ διασκε: δάσει. «᾿Απὸ τὸ θάνατο τυῦ Ττὸ, ὁ Τζούλι ἔχασε τὸν ὕ- πνο του. Δὲν θοΐσκει παθηγο οιὰ παρὰ µόνο κοντὰ στὰ ἐν. γονάχια τον», δήλωσε ἥ Μελ να Μερκούρη. Καὶ ὅταν παί- ἕει μαζὶ τους ὁ σπὺλ γίνιται ἄλλος ἄνθρωπος. , ῷ Μιὰ γεομανκὴ ἔφημεοὶ δα ἁἀποκάλυψε μιὰ πολὺ πον- «φἠ πτυχὰ τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τοῦ Ῥόντ Ἄτιοῦαρα, τῆς με- γάλης θεπτέτας τοῦ οὐν, ποὺ γεννήθηκε πρὶν 96 χούνια στὸ λονδίνο. Ὁ Στιούαρτ, 9: φει ἡ ἐφημεοίδα, ποὶν γίνει |. {παν... γεχροθά-- φτης. Μετὰ ἀπ) αὐτὸ οἱ θαυ μαστὲς του ἀοθέτησαν ... σλόγκαν «Ὁ Ῥὸόητ δὲν ἔχει ἀντιπάλους. Τοὺς ἔχει θάψε ὅλους». ΧἉχκ χ κ μουσικός, Ἡ ΒΑΛΕΡΙΝ ΠΑΡΕΝ Κιούλικ. Τὸ σενάριο γοάφτη κε ἀπὸ τὴ θραθευμένη μὲ νμμυ συγγραφέα Τξοάννα Λῆ, οἱ χορογραφίες εἶναι τῆς Μύριαµ, Νέλσον χι ὁ κάτοχος τριῶν. θραθείων Έμμυ σνηνο γράφος Τζὠν ντὲ Κυρ ἔκανε τὰ σκηνικά. Ἡ ταινία θὰ ἔγει τοίωρη διάρἈχεια καὶ «θά Ογεῖ στὸν ἀΐρα» στὶς 95ἱ Μαΐου ὅτι ὅποιος πην]. γ 1981. Η ΡΑΦΝΕΛΛΑ (ΠΛΗΡΗΝΙΟ ΤΟΝ ΠΛΡΑΝΙΜΟ ΛΕΜ0 Μὲ τὴ Ῥαφαέλια λδαροᾶ τὰ ἔχουν ὀάλει τὺν τελευταῖο καιρύὺ οἱ Ἰταλοί τηλεκοιτικυί. Ἱρόσφατα, εἴχαμε γοάψει ὃ- τι ἡ διάσημη Ἰταλίδα σύου - γούµαν ἐμφανίζεται ἀναγεω- µένη. Ἰσχνρίζονται ὅτι τὸ σόου «Χίλια ἑκατομμύρια» δὲ λέει τίποτα καὶ ὕτι ὁ παράνο- µος δεσμὸς τῆς Ῥαφαέλλας μὲ τὸ χορευτὴ καὶ χορογράφο Σέοτζιο Τζαπίνο, ποὺ εἴνω παντρεμένος, εἶναι λάθος ποὺ θά τὸ πληρώσει ἀκοιδά. Κι αὐτὸ γιατὶ τὸ κοινό της ἆπο- τελεῖται χαρίως ἀπὸ παντρε- µένες γυναῖκες. -- ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ Η 'ΕΒΙΤΑ᾽ 4 Μαοτὶ Οὗέμα, ποὺ ἐπὶ δυὀ χοόνια, ἅξι φορὲς τὴν ἕ- θδοµάδα, ἔπαιζδε στὸ Γουξστ ντ τοῦ ΛοἈδίνου τὸ ρόλο τῆς «Ἠδίταν στὸ ὁιιώνυμο μιούς- καλ, σταμάτησε τὸ περασµέ- γό ΣῬάθδατο τὶς ῥἐμφανίσεις της καὶ θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἄλλη τοαγουδίστρια. Ἡ ἴδια ἦταν ποὺ δὸν ἤθελε νὰ ἆ- γαγεώσει τὸ διετὲς συμθόλαιό της, ἐπειδὴ σκοπεύει νὰ κάνεὶ διάφορες ἄλλες πιὸ κερδοφό- ϱες δουλειές, τώρα ποὺ τὸ ὅ- γοµά της -- λόγω «᾿Ἐθίτας» -- εἶναι πολὺ ψηλὰ στὴ Μεγ. Ῥοειτα/α. Σὰν πρῶπο θῆμα της ἔρχεται ἕνα σἱγκλ ποὺ µό λις κυκλοφόρησε μὲ τίτλο «Ανεξπέχτετ Σόνε» καὶ τὸ ἁποῖο τῆς ἔγόαψε ὁ διάσηµος συνθέτης τοῦ «Ἐδίτω καὶ τοῦ «Ἱησοῦς ὑπέρλαμπρο ᾱ- στρο», Αντοιου Λόουντ Οὔὐ- ἐμπερ.... -ϕ- Οἱ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΡΣ ΤΗΣ ΤΙ-Βἱ ο Τὸ ξέρετα ὅτι οἱ μισθοὶ τῶν Ἑτὰρ τῆς μικοῆς ὀθόνης δε- περνοῦν σήµερα τοὺς μισθοὺς τῶν ἁστεριῶν τοῦ κιγηµατο- χράφου Παραθέτουμε µερι- χἀ, κονδύλια: Ὁ Λάοου Χάγκ μαν τοῦ «Ἀπάλλας» 100.000 δολλάοια τὸ ἐπεισόδιο. ὉὍ Ῥόμπερι Βάγκνερ γιὰ τὸ σῆ οἱαλ. «Χάστ ἕντ Χάρτ» το.000 δολλάρια. Ὁ Ἐν ᾿Ασνερ «Λοὺ Γκρὰντ» 60.000 δολλά- ορια. Ὁ πλοίαρχος τοῦ «ἴ]λοι αυ τῆς ἀγάπης» Τκάθιν Αὰκ Αῆοντ, 0.000 δολλάρια. Τὰ πρωτεῖα κατέχει ὁ ᾿”λλαν ὝΑλντα, πρωταγωηιστὴς τοῦ σήριαλ «Μ.Α.Σ.» ποὺ θοΐσνε παι στὴν ποουφὴ τῆς ἆκροι- µατικότητας στὴν ᾽Αμερινῆ, μέ... 595.000 δολλάρια τὸ ἐ- πεισόδιο ]... γ Ίσσα Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ ΧἉἀἉΧΑαΑ ΧἉχπ Χα κ. ΜΙΚΡΑ-ΜΙΗΡΑ Φὢ Μετὰ τὸ γάμο της μὲ τὸ Ῥεπουμπλικάνο Ύγερουσιᾶ- στὴ Τζὼν Γουῶονερ, ὅλα ἕ- δειχναν ὅτι ἡ Λὶς Ταίηλοα εἶχε ἐγκαταλείψει τὴν ὀθόνη γιὰ ν’ ἀσχοληθεὶ μὲ τὴν πο- λιτικὴ. Ὡστόσο ἡ διάσµαη στὰρ διέψευσε πα πγυρικἁ αὖ τὴ τὴν εἰκασία. ἀποφασίξον- τας νὰ πἀάρει µέρος στὴν ται- γία «Ὁ καθοέπτης ἔσπασε», μιὰ ἱστορία ατηθιγµένη σ) ἕ- ναν µυθιστόρηµα τῆς ᾿Αγκά- θα Κοίσι, Συμπρὠταγωνι- στὲς της ἃ Κἰμ Νόόα», ἡ, Τεέραλντιν Τζάπλι -καὶ ὁ Ῥὰι Χάτσον. Ἡ Λἱς ἐμφανί- Έρται στὸ οόλο μιᾶς στὰρ ποὺ Βρίσκεται τὸ. κατώφλι τῶν γηρατειῶν καὶ ἐπιστοέφει στὸ σινεμὰ μετὰ ἀπὸ μακρὰ ἆπου σία (αἱ σύμπτωση). ϱ Πουθλήματα ἔχει ἡ Ζὰ Ζὰ Γκαμπὸο, ποὺ ἔχλεισε τὰ 60 της χοόνια. Ὁ πρώην οἱ- κονόµος της Πέννελ Ὑπένσευ μαὶ ἡ γυναίκα του Ἰζαλαίήν, τῆς ἔκαάναν μήνυση καν τῆς ζητοῦν ἀποζημίωση 100 ἑκα- πομμύρια δραχμὲς, ἐπειδὴ τοὺς κατηγόρησε, ὅτι τῆς ἕ- χλεψαν μιὰ γούνα ἀξίας 1. Ρ00.000 δραχμῶν καὶ ἕνα αὖ- τοχίνητο. Τὴν ἀειθαλῆ ᾷὰ 'Ζὰ θὰ ὑπερασπίσει στὸ δικαστή” οιο ὁ δικηγόρος της Μάϊκ 0) Χάρα, ποὺ ἔχει θάλει στὸ µή- τι καὶ τὴ θέση τοῦ κυρίου Τκαμπὺρ Νο 7. Φ Ποὸς µεγάλη ἀναχούφι- ϱ”ἳ7 9 ο Ἱοὶ Ν νὁ ω ο ο -ἳ δὃ ο ση τῶν διασήµων γειτόνων της --- τῆς ἠθοποιοῦ Λωρὴν ἩΜπαχὼλ, τοῦ πρώην δηµάρ- χου Τζὼν Λίμτσαιη καὶ τοῦ κοιτικοῦ “κινηματογράφου Ρὲξ. Ῥὴντ --- ἡ Γιόκο Ὄνο ἔγχα- τέλευψε τὰ πέντε διαμερίσμα πα ποὺ κρατοῦσε μὲ τὸν Τζὼν Λέννον, στὴ «υευὔορκέζικη Ντακότα. Καθημερινὰ δεκά δες θαυμαστὲὶς τοῦ διάσημου σκαθαριοῦ συγκεντρώνονταν σιὸ µέρος ὅπου δολοφονήθη- κε, προκαλώντας σκηνὲς ἴστε ρίας. Ἔπσι ἡ Όνο, ὁ πεντά χρονος: γιὸς της Σὼν καὶ ὁ ἼἼχρογος γιὸς τοῦ Τζών Δέν ΜΟΥ, ἀπὸ τὸν πρῶτο τυυ γάμο Ἰζούλιαν, θὰ ἐγκατασταθοῦν στὸ Πὰἁλμ Μπίπς τῆς ὢλόριν τα, [γΙ | ἳ Τὰ ὡραῖα τῆς ὡραίας... στὸ σφυρὶ ! Ὁ λόγος γιὰ τοὺς πίνακες καὶ ἄλλα ἀντικείμενα ἀξίας ποὺ ὑπάρχουν στὴ δίλλα τῆς Σοφίας Λόφεν, στὴ Ῥώμη καὶ τὰ ἁποῖα θὰ Ἑγοῦν στὸ «σ ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ ἰταλικοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἀφοῦ ἡ διάσηµη ἠθοποιὸς ναὶ ὁ Κάρλο Πόντι, χρωστᾶνε πολλὰ ἑκατομμύρια δολλάρια στὸ Δ ο. ΣΑΕίξει νὰ σηµειωθή πὼς μονάχα οἳ πίνακες ποὺ περιλαµδάνουν καὶ ἔργα Πικάσσο, Ντὲ Κύρικο κ.ᾶ. ἐκτιμήθηκα» γιὰ τὸ ποσὸ τῶν 5,5 ἐκ. δολλαρίων. Ἡ ἀπόφαση νὰ ἐκποιηθοῦν τὰ ἀντικεύιενα Τέχνης ΔΕΥΤΕΡΑ 11. ΜΑ ΟΥ, 1 98] [ὴ Ιἠιῃὶ ΠΠ ποσὰ στὸ ἰταλικὸ δημόσιο. Τώρα, λοιπόν, ἕνα ποὺ εἶχε στὴ θίλλα της ἡ Λόρεν, ἀνήκει σὲ ἕνα δικαστήριο ἳ ς : ανα Τὸ σκεπτικὸ ἦταν ὅτι µέρος ἀπὸ τὴν, ᾗ ι τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ περιουσία ποὺ ἄφησα --- ἀκριθῶς γιατὶ γρωστοῦσε στην Ἐφορία --τὸ ζεῦγος Λόρεν -- Πόντι ἀποτελεῖ «ἐθνικὸ κεφάλαιο». θὰ ποέπει γ᾿ ἀποτελέσουν «ἐθνικὴ περιουσία» ἀπὸ τὴν στιγµὴ ποὺ ὁ κάτοχός τους χρωστᾶ τόσο μεγάλα Δ ισαπααςιαπασηπώαι ο ( 9 παν ΠΙΛΙΠΝΕ[Β ΠΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΔΡΑΚΟΣ” ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΊΤΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10. ..- Ἓ νας ἐπικίνδυνος διαστής, ποὺ εἶχε γίνει ἐφιάλτης γιὰ τὴν Θοσσολονίκη, πιώστηκε χθὲς ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, Εἶναι ὁ νεαρὸς δυλουργὸς Βασ. Γπροθανώσης 23 ἐτῶν, κάτοικος ᾽Αμπελοκήπων, ἐκσλησία τῶν Αγίων Πάντων. ᾿Απὸ κε ἐπιτίθετο μὲ μαχαίρι καὶ δίαζε τὰ ἀνύποπια θύμα- τά του, Δύο ἀπὸ αὐτὰ τὸν ἁ- Φ ΣΤΗ Ἀντικὴ Τε0- μανία δουμάδεται ἤδη καὶ μὸ εὐνοϊκὰ ἀποτελέ- σµατα, ἕνα σπρἐύ τῆς μύτης, μὲ τὸ ὁποῖο ϱυ06- µίζεται κι ἐλέγχεται ἡ γόνιμότης τῆς «υνοἰκαν. Μ)’ ἄλλα λόγια, αὐτὸ τὸ σπρὲῦ θὰ ἀντικαταστήση τὰ ἀντισυλληπτικά χά- πια. Καὶ τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι, πὼς τὸ σπρέυ θὰ ἀπαλλάξη τὶς Ἰναῖχες ἀπὸ τὴν διαρκῆ ἀγωνία πῶν παρενεογειῶν ποὺ προµαλοῦν τὰ ἀντισυλλη πτικὰ χάπια ἢ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν στοµαχόπονο ποὺ δημιουργοῦν σὲ πολ- λές. ναγνώρισαν χθές. τὸ «χέντρο» ποὺ ἄπελευ- θερώνεν τὸ ὠάριο. Αὐτὸ τὸ «κέντρο» μὲ τὴν οὐσία 1ΒΗΒ ---ὅπως ὀνομάστηκε --- ἐπηρεάσεται καὶ ἢἨ ᾱ- πελευθερώχγει ἢ µπλοκά- ρει τὸ ὠάριο ἀνάλογα μὲ πὴν ποσότητα τοῦ σπρέὲῦ ποὺ θὰ χοησιμοποιηθεῖ. ΣΑντίθετα ἀπὸ τὰ ἀντι- συλληπτικάὰ ποὺ ἔπενερ- γοῦν σ’ ὁλόκληρο τὸ σῶ- μα, τὸ σπρέῦ τῆς μύτης ἐπενεργεῖ μονάχα στην ὑπόφυσι. Αν ἡ γυναίκα διακόψη τὴ κχοῆσι του, μπορεῖ νὰ ἀποχτήση παν διὰ. Τὸ σπρἐῦ αὐτὸ 6οη- θάει καὶ τὶς στεῖρες Ύυ- ναῖχες στὴν ἀπε]ευθέρω- ση τῶν ὁαρίων. ΣΠΡΕΎ: ΤΗΣ ΜΥΤΗ « ΑΝΤΙ ΓΙΑΙ ΤΟ ΧΑΠΙ ΛΟΚΙΜΛΖΕΊΛΙ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ αἱ νὰ πῶς ἐπενεργεῖ: ἨἩ οὐσία ποὺ περιέχει αὖὐ τὸ τὸ σπρέῦ πηγαίνει μέ σο τῆς μύτης στὺ αἷμα. Καὶ μὲ τὸ αἷμα φτάνει στὴν ὑπόφυσι ποὺ εἶναι ΔΕΥΤΕΡΑ. 11 ΜΑΤΣΟΥ 1981 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ἐ, Νικολάου, Λεωφ. Στασί- γου 96, Τηλ. Τ2δ06 Φαομακεῖον «Κόρνερ», Λεωφ. Μακαρίου Τ΄ 118 Τηλ. ὄδδθ Φαρμακεῖον «Παπαγεωργίου» Το. Αὐξεντίου 91Α, “Άγ. Δομότιος, Τηλ. 59098 ΛΕΜΕΣΟΣ Φυρμακεῖον «)Αμαθοῦς» «Κάσλ ᾽Αππάρτμεντις», Δρόμος Λεμεσοῦ -- Λευχω σίας, Ποταμὸς Γερμασύ- γειας, Τηλ. ὄ8οδτ ἨΠάμπος Ἑὐσταθίου, Ἑλλάδυς 168 (έναωπι 10). Τηλ. ὅ9115 ΛΑΡΝΑΚΑ Συντεχνιακὸ Φαομακεῖο Αμ- µοχώστου --- Λάρνακος, »Αρ. 2, Μάρκου Δράκου 80Α. (οἴκημα ΠΡΟ) Τηλ. 5τΊ08 ΠΑΦΟΣ λΑνδρέας ἙῬουωνίδης, ᾽Λοχ. Μακαρίου Τ΄ 98, Τηλ. δο0Τ0 ᾿ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Μέτρο μήκους τῶν ἆς- χαίων Περσῶν, ἴσο μὲ ὃ χι- λιόμετρα. 9. Γυναικείο πρόσωπο ἀπὸ τὸ «Γλάρο» τοῦ Τσέχωφ. -- Μουσικὴ Αότα. 8. Γίνεται μὲ χυμὸ φοού- των. --- ὙΣημαντικὴ ἁἀρχαία ἑλληνικὴ ἀποιχία. ΄ 4. Ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴ µό α. ὃ. Τραφὴ ἀἁριθμοῦ πολλα- πλασίου τοῦ 11.-- Μικροῦ ἵ- Ψους φυτὸ (μὲ ἄρθρο). 6, Καρδιακὸ «φαινόμενο (καθ.).-- Κοινή ὀνομασία ἑλληνικοῦ νοσηλευτηρίου, Ἰ, Γαλλικὸ σύμφωνο.-- Μι αὐτές... ρίχνούται. 8. Ῥῆμα συνέπειας.-- Αγ- τίποδες τους τὰ φέρετρα. 9. Μικρὸ νησὶ, κοντὰ στην ᾽Αντίπαρο.-- Φημισμένυ ἔργυ τοῦ Κάφκα. 10. Εΐδος ζώου.--- Χρήσιμο καὶ στη τσαμπούνα. ΚΑΘΕΤΑ 1, Ἔγοαφε ναὶ τὴν «Τοε]- λὴ τοῦ Ὑαγιό». 9. Ἠίΐναι,., στὴ γε'λκή. δ, Βουνὸ τὶς Ῥωλγαρίας. μὲ ὁμώνυμο περίφημο Μον: στήρι. -- Δὲν εἶναι γιὰ µεων: κοὺς οἱ ὄρκοι. δροαιστιγός. τό 4, Κατὰ Ἱανόνα ἔπιθυμη- τος. , δ. Ὁμοιωματικὸ μόριο, --- Γειτογικἁ γοάµµατα. -- Μό- ριο τῆς δημοτικῆς. 6, ᾽Αντιπαθητικὸ ζῶο. τ. Γίνο-αι καὶ τέτοια... σφάλματα. ο πν Διάκριση τῆς ἡλικίας, στῆ γενική. 9. ᾿᾽Αρχικὰ ὀργανισμοῦ µας. --- Γυμναστικὸ παράγγελµα. 10. Διεθνὲς οαδιογοαφιχὸ σῆμα. --- Φυτὸ ἢ ὁ Ὥκαρπὸς του (τὸ δεύτερο Ὑοάμμα εἷ- ναι Η). ΔΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Οριξόντια 1, ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ο. Α- ΔΗΣ --- ΑΔΙΚΟ δ. ΝΕΡΑ- ΣΛΕΣ 4. ΔΙ -- ΑΤΑΛΑ σ. ΑΑΡΩΝ 6. ΑΣΤΟΥΡΙΑ 7, 10Ν -- ΤΑΝΚ 6. ΛΥΤΗΣ -- ΙΝΔΗ 9. ΑΕΚ -- Ο5 10. ΟΥΡΑ -- ΚΗΤΣ. Κάθετα 1. ΒΑΝΔΑΑΔΙΣΜΟ. 5. Α- ΔΕΙΑ -- ΟΗ ὃ. ΔΗΡ -- ΡΑΝΤΑΡ 4, ΑΣΑΦΟΣ 5. ΝΤΑΔΑ 6. ΡΟΔΑ -- Εκ 7. ΙΚΕΤΕΥΤΙΚΗ 8. ΠΣΑ -- ΡΑΝ 9. ΔΗ -- 1ΝΔΟΣ 10. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ. ΓΙΑ περα ιδ) -- ΔΑΝΑΓΚΗΞ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ «ιά ὅλες τὶς πόλεις) Αστυνομία 199 Πυροσθεστικὴ 199 Ποῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αρχηγεῖο )Αστυνωμίας 409685 ᾽Λξιωματικὸς ] Υπηρεσίας 4099851 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | Λευκωσία δ1111 Λεμεσὸ 68111 Λάρνακα κ ἡ Πάφος 82964 ΒΛΑΒΕΣ Ἰπλεφώνου 197 Τέλεξ 60366 ᾿Πλεκτρικοῦ ρεύµατος 65001 'Υδρεύσεως 99991 ΔΙΡΟΝΕΣ ΑΕΡΟΔΑΡΩΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΕΑΣ 041---δ4 383 Ρ.Ι.Κ. ρ909. 1 θεάματα - ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΟΣΙΑ 2ΗΝΑ ΠΑΛΑΣ: Τὰ σύνορα τῆς θίας ΡΕΙΤΖΙΝΑ: τὴ φωλιὰ τοῦ κούχου ΑΘΗΝΑΙΟΝ: «ζαραθόν» ΝΤΙΑΝΑ. ὃς Μεῖνε ὅπως εἷ- σαι ΝΤΙΑΝΑ 4: Ο.Σ.Σ. Πρά- πτωοςρ Ὁ---ὅ ΜΤΜΟΖΑ: Ποοφητεία ΠΑΛΛΑΣ: ᾿Απαγορευιένες ἀδυναμίες ἘΛΛΑΣ: Τὸ φουύριο τῶν γενναίων ΟΘΕΛΛΟΣ: ΝΑΝΠΝ, τὸ χοοίτοι τῆς ἡδονῆς ΛΕΦΜΕΙΣΟΣ ΑΡΠΕΛ: «Πιλότοι στὴν πίστα τοῦ θανάτου» ΡΙΑΑΤΟ: Τὸ σύνδρομο τῆς Ἰίνας ΚΡΥΣΤΑΛ: Οἱ τελευταῖοι τοῦ Ροὔπελ ΠΑΛΛΑΣ: Συμμορία μοτοσυκλεττιστῶν ΒΟΛΟΣ: Ῥώμηῃη ἡ πόλη τῆς παρανοµίας ΡΕΚΑΛ: Τὸ γυμνό Φωτομοντέλο ΟΘΕΛΛΟΣ: ὍὉ κίτρινος πράκτωρ «κτυπᾶ στὸ Παρίσι ΠΙΟΡΔΑΜΛΗ: Τίγαντας ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: ᾖΚουαντροφήνια ΡΕΞ: Ἑόκκινος Τοξότης ΑΤΤΙΚΟ: Τκέηµμς Μπὸντ ποάκτωρ 001. στὴν ὕπηρε- )Οργισμένος σία τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειό- τητας ΠΑΦΟΣ ΖΠΝΑ: Ἡ ἄνοδας καὶ ἡ πτώση τοῦ ΑΜΙΝ ΑΤΠΚΟΝ: “Ὁ ἐκδικητῆς ΤΙΤΑΝΙΑ: Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ γαρύφαλλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ: λπρόννο Ἁπίλ- το πιὸ γρήγορο πιστόλι ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Σνκοτῶστε τον Ἑέρει πολλὰ ΔΟΗΝΑΙΟ: Τ) ἀνθρωποειδὴ σαρώνουν τὴ γῆ οΡΟσκοΠο Άοσς ΕΡΙΟΣ 21.5 --- 19.4 Μὴν ἀφήσετε --- ἄλλωστε δὲν ταιριάζει κα- θόλου μὲ τὸν χαρακτήρα σας κάτι τέτοιο..- τὴν εὐκαιρία ποὺ παρουσιάστηκε, νὰ πάη χαμένη. Προχωρῆστε, ΤΑΥΡΟΣ 204 -- 20.5 Καιρὸς νὰ σοθαρευτῆτε πλέον. ᾽᾿Αφῆστε τὶς τρέλλες καὶ τὶς ἐρωτικὲς περιπέτειες καὶ κοιτᾶξδτε νὰ δρῆτε τὸν ἄνθρωπο ποὺ πραγ- ματικὰ σᾶς ταιριάζει. ΔΙΔΑΥΜΟΙ 21.5 --- 21.6 Περιφρουρῆστε μιὰ αἰσθηματικὴ σας σχέση ποὺ ἔχει πολλὰ προθλήµατα, εἰδικὰ αὐτὴ τὴν περίοδο, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ Ερεθοῦν ἱκανοποιητικὲς λύσεις. ΚΑΡΕΙΝΟΣ 22. -- 25.7 Γιὰ νὰ ἔχετε «τὸ κεφάλι σας ἤἥσυχο», θὰ πρέπει νὰ πάρετε τὴ µεγάλη ἀπόφαση γιὰ τὸ θέµα ποὺ σᾶς ἀπασχολεὶ, Τὰ ἡμίμετρα δὲν ὠφελοῦν σὲ τίποτα. ᾿ἘΕμπρὸς. Εν 22.7 --22,δ Σταματῆστε νὰ παίζετε μὲ τὴ Φφωτιὰ για: τὶ ὑπάρχει κίνδυνος, κάποτε νὰ καῆτε κι͵ ἐσεῖς. Αλλάξτε τακτικὴ προσποθῆστε νὰ ἐπιτύχετε μὲ ἄλλο τρόπο, ΠΑΡΦΕΝΟΣ 29.8 ---22.9 Μὴν δώσετε τὰ περιθώρια στὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν ὁποῖο συνδέεστε αἰσθηματικὰ νὰ σᾶς ἐπικρίνη γιὰ κάτι ποὺ κάνατε. Τυχερὸς σας ἀριβμὸς εἶναι τὸ 7. Καιρὸς νὰ σταματήσετε τὴν ἄνευ προηγου- µένου ἄσκοπη σπατάλη ποὺ κάνετε τὸν τε: καὶ λευταῖο καιρὸ, γιατὶ σὲ λίγο θὰ ἀντιμετω- πίσετε ἄσχημες ἡμέρες. ΞΥΤΟΣ 20.9 -- 22.10 Θἱ ἀρχίσετε νὰ ἀντιμετωπίζετε πάλι σοδα- ρὰ προθλήµατα μὲ τὴν ὑγεία σας, ἂν δὲν προσέξετε ὅσο πρέπει τὸν ἑαυτὸ σας. Ἆρει άζεται µεγάλη προσοχ]. ΣΕΟΡΠΙΟΣ: 22.10 --- 2111 Πρέπει νὰ Ἡπροσέξετε πάρα πολὺ στὶς σχέσεις σας μὲ τοὺς ἄλλους σετε πρόσωπα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν γνώση καὶ ἀνάμειξη. ΤΟΞΟΤΗΣ 29.11 -- 21.12 Μὴν Ὑυρίσετε πίσω ἀλλὰ σκεφθῆτε παράλ- πλα με τὸ συναίσθηµα ποὺ σᾶς κατέχει καὶ ποιὸ εἶναι, τελικὰ, τὸ συμφέρον σας γιὰ τὸ μέλλον. ΑΙΓΟΚΕΡΟΩΣ 2212 --- 191 Πώς νὰ Χομογελάσετε ὅταν ἐσεῖς ξεκινᾶτε τὴ µέρα σας γεμάτη ἀπαισιοδοξία Προ- σποθῆστε νὰ κάνετε συντροφιὰ μὲ εὐχάρι- στα καὶ Χαρούμενα πρόσωπα. ΥΔΡΟΝΟΟΣ 201-182 ΙΝΦΥΕΣ 192-203 Ενθι ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ξεκα- θορίσετε πρώτα μὲ τὸν ἑαυτόὸ σας καὶ µε: τὰ µε τοὺς ἄλλους τὸ τὶ ἀκριδως γυρεύ- ετε. Μὴ χρονοτριδητε. μήπως πληγώ- καμμιὰ ΑΕΥΤΕΡΑ 11) ἈΚ2ΡΟΚ Ἴσαι η γνώμη ΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ «Ὅ Δημοκρατωκὸς Συναγερμὸς οὐδόποτο κε ἢ θὰ δεχθεῖ Σενελεσμένα τῆς αὐσθολῆς κι οὐδόπο- τε θ) ἀπεμπολήσει τὸ ἀναφαίρεεο δικαίωμα τῶν προσ- στὶς πατ, ακὲς ἑστίες». Αὐτὰ διακήρυξε ὁ ρόοδρος τοῦ Ὃ ας Σο. φαγερμοῦ .. Κληρίδης εὁ 6ράδσο τῆς Παραοκευῆς στὸ παραρελημένο ἀπὸ τὴν Κυθέρνηση Δασάκι τῆς Α- χνας. Έδωσε ἔτσι ἀποστομωσικὴ ὠνάντηση στοὺς ον- κοηράντες τοῦ 4Η ΣΥ ποὺ διαδίδουν ὅτι τὸ µεγαλύτε- ϱ9 κόμμα τῆς Κύπρου εἶναι κατὰ τῆς τῶν προσφύγων στὰ σπίτια τους καὶ γι’ νὰ τιτλοφποιήσει στοὺς κατόχους τους τὰ΄ προσφνγικὰ φύγων γιὰ ἐπισεροφή σπίτια. Τὸ ψεῦδος καὶ ἡ ἀἁπάτη εἶναι τὰ μέσα ποὺ χρη: σιμοσοιοῦν οἳ ἀντίπαλοι τοῦ ΔἩ ΣΥ σιὴν προοπάθεια τους νὰ διαεηρήσουν ὄρθιο τὸ πποπραϊκμῃκ νο καὶ σηµι- ούργησον γιὰ προσωσικοὺς λόγους ἢ καὶ ὕστερα ἀπὸ ὀντολὲς ὄξωθεν. Μέχρι χθὲς ἀρκετοὶ Σήµερα, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῶν λαΐκομε- πυποκῶν σννεταίρων, τὴν ἀποκόάλυψη τῶν πραγματικῶν περοθέσθων τους καὶ τὴν ἐπιθεθαίωση τῶν θέσεων καὶ 4ΗΣΥ, ὅσοι παρασύρονταν περο- πυνενώνουν τὶς τάξεις τοῦ «Συνα- γερμοῦ. Έτσι ἔγινε καὶ στὸ Δασάκι τῆς ᾿Αχνας ποὺ τὴν Παρασκευὴ ψήφισε ΔΗ. ΣΥ. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 1976 «Ἠόνο ἕνα Ἑόμμα ὑπάρχει ποὺ μπορεῖ νὰ φέρει μιά σπραγµατικὴ ποιοτοκὴ ἀλλαγὴ πρὸς ὄφελος τῶν πλατιῶν λαϊκῶν μαξῶν. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ΑΚΕΛ». Ἔτσι ἰσχυρίστηκε ὃ Φάντης --- κι ἐπαναλαμέάνουν ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι τοῦ κόμματος τῶν προλεταριανῶν τῆς συνέπενας τοῦ ἑληματίξονται. Κ αἱ ἑκατομμυριούχων. 'Ὑπέθαλε, μεταξύ ἄλλων, τὸ ἐρώτημα, σὲ τὶ ὦ- Φέλησαν διάφορες «ἀλλαγὲς» κατὰ τὰ τελευταῖα χρό- τοῦ 19674 λησμµόνηε ὅ- κατεστημένο ποὺ δὲν φέρνει καὶ οὔτε προτίθεται ἢ ως νὰ ρωτήσει σὲ τὶ ὠφέλησε ἡ «ἀλλαγή» τοῦ 1976 εἰσήγαγε στὴ Βουλὴ τὸ λαϊκὸ μέτωπο. ὶΟ Συναγερμὸς ὀξάλλου δὲν ὑπῆρχε τὸ 1974 καὶ ἄλλωστε καταδίκασε τὸ πραξικόπημα. ὅμως τότε ὑπῆρχε καὶ κερνοῦσε γλυκὸ καρνδάνι. Δέν διώχθηκε ἀπὸ τοὺς πραξικοπηματίες καὶ μὲ τὴ στάᾶ- ση ποὺ τήρησε οὐσιαστικὰ συνέθαλε στὴν ἐπιωιράτηση νια ---ὅπως ἡ «ἀλλαγή» ποὺ τοῦ πραξικοπήματος. Τὸ ΑΚΕΛ ὑποστηρίξει ἐδῶ καὶ 90 χρόνια τὸ τὴν ἀλλαγή. Αλλωστε ἔχει χάσει τὴν ἀξιοπιστία του ἐντελῶς τὴν τελευταία τετραετία. αὐτὸ καὶ προκαλοῦν πιὰ εἰθωνικὰ μµειδιάµατα οἱ τοῦ κύριου µετόχου τῆς Ι μπορεῖ νὰ φέρει Γυ µεγαλόστομες ἐπαγγελίιες λαϊκομετωπικῆς κονροπραξίας. δέχθη- ἐπιστροφῆς αὐτὸ θέλει παρασύρονταν. Τὸ ΑΚΕά } ΠΡΟΕΜΠΟΓΠΗΕΣ ὍὉμιλίες ΚΛΗΡΙΔΗ τὸ Κεντρικὸ ᾿Εκλογικὸ ἘἜτ πιτελεῖο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ νοαγερμοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ Κόμματος κ. Γλοῦκος Κληρίδης θὰ ὀκφωνή σει προεκλογικὲς ὁμιλίες στὶς ἀκόλουθες περιφερειοκὲς συγ- κεντρώσεις: Σήµερα κα ὥρα ὃ μ.μ. στὰ Πολεμίδια. Αὔριο καὶ ὥρα δ μμ. στὸ Δόλι. Ἔξ ἄλλου τὸ Κεντρικὸ Ἐ- κλογικὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ Δημο- κρατικοῦ Συναγερμοῦ ἀνακοί- γωσε τὶς ἀκόλουθες προεκλο- γικὲς ὁμιλίες ὑποφηφίων Βου- λευτῶν τοῦ Κόμματος τῆς Ἐ παρχίας Λευκωσίας: ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 12)5)1981 Μάµµαρι: Τάκης Χριστόπου» λος, Μουτουλλᾶς: ᾽Ανδρέας Λάμ- πρου. Κλήρου: ᾿Ιωάννης Μάτσης. Τσέρι: Ρένος Χριστοδουλίδης Αναλυόντας: Χριστόφορος Με. λάρης. , Ποταμιά: Λέανδρος Ζακαριά- δης. Πλατανιστάσα: ᾿Αλέκος Μαρ κίδης. Φαρμακᾶς: ἈΝῖκος Χαραλαμπί» δης Πολύστυπος: Μιχάλης ακώ- Συνοικισμὸς Κοκκινοτριμιθιᾶς: Μανώλης Χριστοφίδης. ΤΕΤΑΡΤΗ 13)5)198] Ποτάμι: Λεόντιος “Ἱεροδια- κόνου. ΠΕΜΠΤΗ 14)5) 1981 Δένεια: Ὑάκης Χριστόπουλος Ὀρούντα: ᾿Ιώάννης Μάτσης Καλοπαναγιώτης: ἈΝῖκος Χα: ραλαμπίδης Κάτω Μονή: Μιχάλης ᾿Ιακώ- δου. λΑρεδιοῦ: Αλέκος Μαρκίδης. ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗ.ΣΥ, Τὸ Κευτρυκὸ Ἐκλογικὸ Ἓ πιτελεῖο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγεριοῦ ἀνακοινγώγει ὅτι τὸ ἐρχόμενο Σάδδατο (6. 5,158] καὶ τὴ µεταπρο- σεχή Νυριακὴ Ι7.5.81. στελέ χη τοῦ σπουδαστικοῦ τμήμα τος τῆς νεολαίας τοῦ Δηιο χρατικοῦ Συναγερμοῦ θὰ ἐπι σ»εφθοῦν ὅ]λες σχεδὸν τὶς κοι γότητες τῆς Νυπριακῆς 'Ὑπαί θρου καὶ θὰ διανέµουν διαφω τιστικὸ ὑλικό. Τὸ πρόγραµµα τῶν ἐξορμήσεων γιὰ τὸ Σά6 6ατο ἔχει ὡς ἑξῆς: ᾿Ἐπαρχία Λευκωσίας. Ὥρα ἐκκινήσεως 8 π.μ. ἀπὸ τὸ Ἐν τευκτήρ:ο τοῦ κόμματος, Τὸ πρῶτο Λεωφορεῖο θά ἐπισκεφθεί τὴ Λακατόμια, τὴν Π. Δευτερά, τὴν Κ. Δευ τερά, τὴ Ψημολόφου, τὰ Πέ ρα, τὰ Καμπιά, τοὺς Ἐαπέ- δες, τὸ Πολιτικό, τὸ 'Ἔπισκο πειό, τοὺς Ἐργάτες, τὰ ἸΑ γόγυρα, τὴν ᾿Αρεδιού, τὴν ΄ἁ Μαθιάτης: Χριστόφορος Με» λάρης. Φτερικούδιι Λ᾿Ανδρέας Λάῃμ- πρου Κοκκινοτριμιθιὰι Ακόντιος “]- εροθιακόνου. ΣΑΒΒΑΤΟ 16)5)085] Παλιομέτοχο: Λέανδρς Ζαχα- ριάδης , Γαλάτα: Μανώλης Χριστοφί- δης ᾿Αστραµερίτης: ᾽Αλέιος Μαρ: κίδης, Σκήλια: Λεόντιος “Ἱεροδιακό- νου, Οἶκος: Τάκης Χριστόπουλος. λαγροκηπιά Νῖκος Χαραλαμ- πίδης. Κοτσιάτης: ᾿Ανδρέας Λάμπορυ Καπέδες: Ρένος Χρυστοδουλί- δης. Αλάμπρα: Μιχάλης ᾿Ιοκώδου. Ξυλιάτου: Χριστόφορος Μελά- φῆς. ΚΥΡΙΑΚΗ 17)5)1051 Μένοικο: Μανώλης Χριστοφί: δης ὥρα 1] π.μ. Γεροκιὲς: Τάκης Χριστόπου» λος “Αγ. Ἐπιφάνειος: Νῖκος Χα- ρολαμπίδης, Καμπιά: Λάανδρος Ζαχαριά’ δης Σιά: Ρένος Χριστοδουλίδης. Λαγουδερά: Χριστόφορος Με- λάρης. αΑσκάς: ᾿Ανδρέας. Λάμπρου. Λαζανιὰ --- Γούρι --- Φικάρ- δου: Ακόντιος “Ἱδροθιοκόνου. 1. Λυθροδόντας: Μανώλης Χριστο Φίδης. Κόκκινες: Μιχάλης ᾿Ιακώδου. 4 Όλες οἱ πιὸ πάνω συγΥ: κεντρώσεις θὰ Ὑίνουν στὶς δἃ μ.μ, γροκηπιά καὶ τὸ Μντσερὀ. ᾿Ἐπαρχία Λάρνακας. Ώρα ἐκκινήσεως 8 π.µ. Θὰ γίνει ἑτίσκεψη στὸ Κί- τι, Τερσεφάνου, Μαζωτὸ, Α Ἰαμινό, ΣΑναφωτία, ᾿Αγγλισί δες, “ἉΑΥ. Θεόδωρο, Ἀόρ- νο, Μοσφιλωτή, Ψευδά, “αγ. Αννα καὶ Καλὸ Χωρίο. ᾿Επαρχία Λεμεσοῦ. Ώρα ἐκκιγήσεως 10 π.μ, ἀπὸ τὰ ᾿Επαρχιακά Γραφεῖα τοῦ Κόμ ματος. Τὸ πρῶτο Λεωφορεῖο θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Κολόσσι, Ἓ- ρήµη, ᾿Επισκοπή, Πισσούρι, Πλαστικά, Αὐδήμυυ, Πάχνα, Μαλιά, Βάσα, ὌΌμοδος, Μάν δριά, Πέρα Πεδί. Τὸ Δεύτερο Λεωφορείο θά ἐπισκεφθεῖ τὸν Ὕψωνα, Πο- λεμίδια, ἉΥ. Φύλα, Παλώ- δια, Παραμύθα, Σπιτάλι, Γε- Σελίδα 3 “0 κ. Γλαῦκος Κληρίδης δ εκήρυξε στήν ᾿ΜἈραδίππου κπὶ ἸΑἈγρά | Πο) ΠΗΗΙΛΙΗΗ ΙΗ) Ὁ Πρόεδρος Γκίλµουρ: (ΔΕΝ ΛΝΗΝΕ ΜΝΙΣΗΣ ΠΛ ΤΙΣ ΒΑΣΕ ΑΛΛΑ ΛΝ ΜΡΤΥΝΙ ΒΗΘΗΛ θΛ ΚΛΙΛΝΕΝΗΘΙΙ ΚΑΙ ΣΤΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΝΑ ΜΕΡΙΝΟ) ΑΓΚΥΡΑ, 109 ϱ0ἱδ. ὑπ.) .- Στὸν Αγγλο. ὑφυπουργὸ σἐρ Ἔιαν Γκίµουρ ὑποδλήθηκε, ὅπως ἀποκαλύπτουν οἱ ἔφη- µερίδες, ἐρώτηση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπισκέψεώς του στὴν Αγκυρα, σχετικἠ μὲ τὶς ᾽Αγγλικὲς δάσεις στὴν Κύπρο καὶ τὴν ἀπαίτηση τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν καταθολἠἡ ἀποζημιώσεων. ᾽Ακόμη, στὸν σὲρ Γκίλµουρ διατυπώθηκε τὸ ἐρώτημα ἂν στὴν περί- πτωση αὐτὴ ἡ ᾽Αγγλικἡὴ Κυ- δέῤνηση σκέπτεται νὰ κατα- Δόλει ἀνάλογες ἀποζημιώ- σεις καὶ στὸ «ὁμόσπονδο τουρκοκυπριακὸ κράτος», Στὰ παραπάνω ἐρωτήμα- τα, ὁ Άγγλος ὑφυπουργὸς ἔδωσε τὶς παρακάτω ἀπάν- τήσεις: «Δὲν θεωροῦμε τὸν ἑαντό µας ὑποχρεωμένο γἁ κχατα- δάλει ἀποζημιώσεις σχετικὰ μὲ τὶς δάσεις στὴν Κύπρο, Ὅμως, ἀνακοινώσαμε ὅτι εἴ- µαστε γιὰ συνομιλίες χωρὶς ὄρους ἐπὶ τοῦ θέµατος αὐτοῦ μὲ τὴν Κυπριακὴ κυδέργηση. Πιστεύουμε, ἐξ ἄλλου, ὅτι ὁποιαδήποτε δοήθεια χορη- γηθεῖ στὴν Κύπρο πρέπει νὰ κατανεμηθεῖ µμεταξὺ ὅλων τῶν. κυινοτήτων τῆς νήσου», ΓΕΡΜΑΝΟΣ ) ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ὅπως ἐγνώσθη, τὸ πτῶμα ποὺ δρέθηκε στὶς 5.30 τοῦ περασμένου Σαθθάτου νὰ ἐ- πιπλέει στὰ νερὰ τῆς «Μαρί- νας» Λάρνακος, ἀνήκει σὲ Γερμανὸ τουρίστα. Ὅπως ἀνακοινώθηκε ὁ πνι- γεὶς εἶναι ὁ ἉΧίλντεμπραντ Ντιετὲρ 3δ χρόνων. Ἡ ἁνα- γνώρισή του ἔγινε ἀπὸ τὴν Χρυσούλα Τελεθάντου ἀπὸ τὴ Λάρνακα, στὸ σπίτι τῆς ὁ- ράσα, Ναλὸ Χωρίο, Ζωοπη- γή, Ἀουδαρά, ποίας διέµενε. τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ προσφωνεῖ ὀγκώδη συγκέντρωση ή α΄ ο ε ς η ο ια ς ο ε Ἡ η ι στὴν ᾿Αραδίππον. ἸΔυὸ ἀπὸ τὰ πολλὰ λεωφορεῖα, μὲ τὰ ὁποῖα ἡ σπ ουδάζουσα νεολαία τοῦ ΔΗΣΥ ἐπιισκέφθηκε χθὲς κοινότητες, ὅπου διάνεµε διαφωτιοτικὸ ὑλικὸ Υ ιὰ τὶς ἐκλογὲς καὶ µετέδωσε τὸ µήνυµα νίκης. Ἐκτελέσεις ἑτοιπάτει ἡΠ Αγκυρα ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑ το ΨΗΦΙΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ... ΑΡΕΥΡΑ, 10. -- Νέες ἐκτελέσεις µμµέ ἀπαγχονισμὸ ἀναμένεται νὰ γίνουν στὴν Τουρχία, ἀργότερα αὐτὸ τὸ µήνα, μετὰ τὴν ἔκδοση τῆς ης τοῦ Συμµδουλίου τῆς Εὐρώπης γιὰ τὸ ἂν. πρέ- πει νὰ συνεχίσει νἁ μετέχει σ᾿ αὐτὸ ἡ τουρκικὴ ἄντιτορο- σωπεία. Ὅπως μεταδίδει τὸ πρα- κτορεῖο «᾿Ασοσιέῖτεντ Πρὲς» ἀπὸ τὴν Άγκυρα, τὸ τουρ- πικὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς ἐλπίζει ὅτι τὸ Συμδούλιο τῆς Εὐρώπης θὰ ἐγκρίγει τελικὰ τὴν συμμετοχὴ σ᾿ αὐτὸ τῆς Τουρκίας, παρὰ τὴν ἀντίθε- ση τῶν: σοσιαλδημµοκρατικῶν, σοσιαλιστυκῶν καὶ κομµουνι- στικῶν κοινοδουλευτικῶν ὁ- Τέσσερα ἄτομα ἔχουν ἐἑκ- πελεστεῖ μέ ἀπαγχονισμὸ στὴν Τουρκία ἀπὸ τὸ πρα- ξικόπηµα τοῦ περασμένου Σεπτεµδρίου, καὶ πολλά ἅλ- λα ἔχουν καταδικαστεῖ ἢ ᾱ- γαµένεται νὰ καταδικαστοῦν «ΙΧ4ΛΩΟ 211 ΦΟΝ Ο19Α90 30’ ζόμενες δίκες ἐξτρεμιστῶν καὶ πρώην πολιτικῶν ἀπὸ τὰ στρατοδικεῖα τῆς χώρας. Ἡ κατάσταση στήν Τουρ- κία καὶ οἱ παραδιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπὸ τὴ χούντα, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ θέµατα. ποὺ θὰ συζητηθοῦν τὴν ἐρ ἐρχόμεγη ἑδδομάδα στὸ Συμδούλιο τῆς Εὐρώπης, ἡ 3η Τακτικὴ Σύνοδος τῆς Κοινοδουλευτικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ ὁποίου, ἀρχίζει σήµερα στὸ Στ Ἡ συζήτηση μὰ πὴν Τουρ κία θὰ γίνει πάνω στὴν ἔκ- θεση τοῦ 'Ολλανδοῦ Χὰν Ντέ Κόστερ, τὴν προκαταρκτικἡ µελέτη τῆς ὁποίας ὁλοκλή- ρωσε ἡ Κοινοδουλευτικἡ΄ Συ- γέλευση τοῦ Συµδουλίου τῆς ΖΗΤΗΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΛΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Οἱ σπουδάστριες τοῦ Κλά δου Νηπιαγωγῶν, μὲ πυνρία καὶ ἀπογοήτευση πληροφορί, θηκαν τὴν ἀπόφαση τῆς Κυ- δέρνησης Υ' ἀναστείλει ἐπ ἀόριστο τὴ δηµιουργία προ- δημοτικῶν τάξεων». Αὐτὰ ἀναφέρουν σὲ ἀγακοί νωσή τους οἱ Σπουδάστριες, ποὺ παρατηροῦν ὅτι «μιὰ τέ τοια ἐγέργεια Θ᾽ ἀποδεὶ σὲ θάρος τῆς Κυπριακῆς ἐκπαί δευσης καὶ θὰ πλήξει ἕνα θε σµό, ποὺ ὁδηγεῖὶ στὴν κοι νωνικὴ εὐημερία καὶ ἀγάπτυ- δη». ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΟΣ Βρέθηκε χθὲς στὶς 9 ἡ ὅ- ρα τὸ πρωῖ νεκρὸς στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ του, στὶς Βρυ- σοῦλλες, ὁ Μιχαλάκης Δημη- τρίου Ψύχης 6δ χρόνων ἀπὸ τὸ Τρίκωμο. αν ἡ Πολντὴ ἛἜ- πιτροπὴ τῆς Συνέλευσης δια σταύρωσε τὰ πορίσματα τῆς ἔκθεσης µέ καταθέσεις ποὺ πῆρε ἀπὸ τὴν ἐκπρόσωπο τῆς Διεθνοῦς ᾽Αμνηστίας κ. Ανν Μπάρλεῦ, ποὺ ἐπισκέ- φτηκε τὴν Τουρκία, ἀπὸ στε- λέχη τῆς Διεθνοῦς Ένωσης Νομικῶν, σχετικἁ µέ τὴν κα- τάλυση τῶν συνταγματκῶν δικαιωμάτων τοῦ τουρκωνοῦ λαοῦ καὶ ἀπὸ μέλη ἀντι- στασιακῶν καὶ ἐξόριστους πολιτικούς. Ὅ ἐπίτροπος τοῦ -στρατο- δικείου τῆς ᾽Αγκύρας διετύ- πωσε, Χθές, ἐπίσημη κατηγο- ρία ἔναντίον τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ἀκροδεξιοῦ κάµµατος Ἓ- θνικῆς Δράσης, πρώην συγ- ταγματάρχη ᾽Αλπασλὰν Τουρ κὲς ὅτι διέταξε τὴ δολοφο- γία τοῦ πρώην ἡγέτη τῆς προοδευτικῆς συνδικαλνστικῆς ὁμοσπονδίας «Ντὶσκ» καὶ τοῦ διευθωντὴ τῆς ἀστυνομίας τῶν ᾽Αδάνων. Ὁ ἐπίτροπος ἔχει ἤδη ζητήσει προκαταρ- κτικὰ τὴν ποινἠ τοῦ θανά- του γιὰ τὸν Τουρκὲς καὶ ἄλ- λα 2ἱ5 µέλη τοῦ κόμματός του μὲ τὴν κατηγαρία τῆς ὀργάνωσης ἔνοπλης ἐξέγερ- σης ἑναντίον τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Ὁ ὀόάχρονος Τουρκές πάν- τως φαίνεται ὅτι θά γλωτώ- σει τὴν ἐκτέλεση μὲ ἀπαγχο- γισµόὀ, ἂν κριθεῖ ἔνοχος κα- τὰ τὸ κατηγορητήριο, ἐπειδὴ ἡ τουρκικὴ νοµοθεσία ἆπα- γορεύει τὶς ἐκτελέσεις ἀτό- µων ἡλικίας ό5 ἐτῶν καὶ πά- γω. Καὶ ἡ δίκη του ἀναμέ- γεται νὰ διαρκέσει µέχρι τὴν όδη ἐπέτεο τῶν γενεθλίων του, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΛΡΥΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΛΕΡΟΠΛΑΝΑ Ἑ Ἑλλάδα προμπθεύθπκε Δυτικογερμανικὰ ἅρματα ΑΓΚΥΡΑ, 0 (Οδ. ὑπ.). -- Ἡ τουρκικἠὴ κυδέρνηση ἐπέλεξε τοὺς τύπους «Φ-- 18». καὶ «Φ--ἰό», ποὺ θά κατασκευάζονται ἀπὸ τὴν «ΤΟΥΣΑ» (Τουρκικἡ ᾿Αερο- πορικἡ Βιομηχανία). Τὰ πιὸ πάνω γράφει ἡ ἐ- Φημερίδα «Μιλλιἐτ» καὶ προσ θέτει ὅτι ὁ Ὑπουργὸς ᾽Αμύ- γης κ. Μπαϊουλκὲν θά µε: ταθεῖ τὸ ἀργότερο μέχρι τὸν ᾿Τούγιο στὶς Ἠνωμέγνες Πολι- τεῖες, γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ πρωτοκό)..ου τοῦ σχετικοῦ μὲ τὴν χορήγηση τῆς ἆδ'ι- ας κιὶ τῶν πιστώσεων. Ἡ ἐφημερὶς διευκοινίζε ι ὅτι γιὰ τὴν κατασκευἠ τοῦ ἐργοστασίου --- ποὺ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀρχίσει τὴν κα: τασκευἡὴ ἀεροσκαφῶν τὸ ᾿δά --- θὰ ἀπαιτηθεῖ δαπάνη 600 δισεκατομμυρίων λιρῶν (τουρ χικῶν). Σύμφωνα μὸ τὸ δηµοσίευ- μα, τὸ πρωτόκολλο θὰ προ- Βλέπει τὴ δυνατότητα πωλή- σεως τῶν τουρκικῶν ἀερο- σκαφῶν σὲ Υειτονικὲς καὶ φί- Ἰες χῶρες, «ποὺ λάμδάνουν στρατιωτικἡ θοήθεια ἀπὸ τὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες». Ἡ ἐφημερὶς Υράφει, ὅτι, σύμφωνα. μὲ δήλωση ἁρμο- δων, θὰ εἶναι δυνατὸ νά πο αγμιιτοποιοῦνται πωλήσεις τῶν ἄε ροσκαφῶν αὐτῶν πρὸς μὲν. τὴν Ἑλλάδα (1), τὴν Αἴγυπτο καὶ τὸ Πακιστάν, µέσα στὰ πλαίσια τῆς ἅμε- οικαχικῆς, στρατιωτικῆς 6οη- θείας, πρὸς δὲ τὴ Σαουδικὴ ᾽Αραθία ἔναντι συνα/.λάγμα- τος. Ἡ «Χουρριὲτ», ἐξ ἄλλου, γράφει ὅτι ἡ Ἑλλὰς παράγ- γειλε στὴ Γερμανία Ι6ό ἅρ- µατα µάχης τύπου «Λεο- πὰρντ---ἰ». “Ἡ ἐφημερὶς ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀξία κάθε ἅρματος ὁ- περθαίνεν τὸ ἕνα ἑκατομμώ- ριο µάρχα, ἀλλὰ δὲν ἔγιγε γνωστὸ πότε θὰ παραδοθοῦν τὰ, ἅρματα αὐτὰ στὴν Ἑλ- λάδα.. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ- πενθυμίζει ὅτι καὶ ἡ Τουρκία εἶχε ζητήσε: νὰ ἀγοράσει ᾱ- πὸ τὴ Δ. ) ερμµανία ἅρματα τοῦ ἰδίου τύπου, ἀλλὰ µέ- χρι στιγμῆς δέν παρασχέθη- καν ἀπὸ τὴ Βόννη πληροφο- ρίες γιὰ τὶς ἐξελίξες στὸ θέµα αὐτό. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ. ΔΗΜΙΟΥΡ. ΓΗΣΕΙ ΑΞΙΑ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ὌὉ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς, ἀκμαῖος καὶ πανάσχυρος, προχωρεῖἰ ἀὀκάθεκτος πρὸς τὴ νίκη τῶν θουλευτικῶν ἐκλογῶν τῆς 9άως Μαΐου, ἁ- ' ποφασιωµεένος νὰ θέσει σ᾿ ἔφαρμογὴ τὸ τρόγραµµα του γιὰ ἀλλανὴ οὐσικαστιαὶ, γιὰ ἀναδημιουργία, τιρόοδο, ὄπμοικραπία καὶ κοινωνικὴ δι. «καιοσύντι τόνισε ὁ Πρόεδρος τοῦ Κόμματος κ, Γλαᾶσος Κληρίδης, µ.. λώντας πιροφὲς στὴν ᾿Αραδίπτου καὶ ψὲς στὸν ᾿Ανρό ἐνώσιον ὀνκοδέ. ὕτατων εντρώσεων. ὍὉ Δημοκρατικὸς Συνα- Ἑρμώς, εἶπεν ὁ κ. [ληρί- όης, εἶναι τὸ µόγο κόμμα ποὺ μπορεῖ νὰ δηµίουργήσει μιὰ ἄξια δουλἠ καὶ μιὰ ἵχα- νἡ Κυδέρηηση, ποὺ θὰ προ: ὠθήσουν μιὰ ἀξιοπρεπῆ λύ- ση στὸ Κυπριακό καὶ νὰ δώ- σουν ἰἱκανοποιητικὲς λύσεις στὰ . πολλαπλᾶ προθλήµατα ποὺ ἀντυμετωπίζει ὁ λαός, προθλήµατα ποὺ. τοῦ δηµἰ- ούργησε ἡ ἀνευθυνότητα καὶ ἡ ἀνικανότητα τῆς διαλωθεί- σης Λαϊκομετωπικῆς δουλῆς καὶ ἡ Κυδέρνηση Κυπριανοῦ ποὺ στηρίζεται στὰ δεκανί- κια τοῦ κομμουνιστιοῦ Α- ΚΒΛ. . ΝΑ ΒΟΗΦΗΦΕΙ Ἡ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ἱΣυγεχίουτας ὁ κ. Ἑληρί- δης κατάγγολε τὴν Κυδέρ- νηση γιὰ τὴν ἀἁδιαφορία καὶ ἀστοργία ποὺ ἔδειξε µέχρι σήµερα ἀπέναντι στὸν ἀγρο- τυκὸ κόσµο, τὸν ὁποῖον ἐγ- κατέλεωφε, ἐπιτνρέποντας ἔτσι τὴν σταθερὴ ς Δημοκρατικὸς Συν : ὁ κ. Κληρίδης, λάδει ἄμεσα ἀγρότη καὶ τὴν ἀνάπουξη τῆς Ἔνα ἀπὸ τὰ δασκκὰ πρὸς τὴν κα- θ4- γον κι ἡ ἐπιδολὴ φορολογί- ας στὴν ἐκκλησιαστικὴ περι- ουσία καὶ ἡ κατανομὴ τῆς χαλίτικης Υῆς σὲ ἀκτήμονες μόσει τὴν τν μη ωδας τ τησ ῆς ὑπαβθρυ καὶ τὴν. αν σσων ἀναπτύ ο ία ξεώς της σὲ διάφορους το- μεῖς. ΛΙΜΛΗΤΑΙ ΠλΛΙ 10 Ρ’ ΓΥΗΝΑΣΙ0 ΑΚΡΟΠΘΛΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΑΣΤΕ ὅτι στὴν περιοχὴ Σιχολῆς, ἔχουν ἀναστατωθεῖ ἀπὸ ἐκδηλωθεῖσα πρόθεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ ὑὕπο θαθμήσει τὸ Γυμνάσιο αὐτὸ καὶ νὰ τὸ γοτοτρύφω σὲ τάξιο. ΣΤΟ μεταξὺ ἀπὸ ὀπιθοώρη- πὲς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ ἀπὸ ἄλλους ἑκσπαίδευτι- κοὺς ἀναγνωρίζεται, ὅτι τὸ τὸ σχολεῖο αὐτὸ ἔχει ζηλουτὲς ἐπιδάσρεις, ποὺ ἀντανακλώνται στὸ ὑψπλὸ ποσοστὸ ἐπιτυχιῶν χου στὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετά- σεις τῶν Ἑλληνικῶν Ώονεπι- στηµίων. Σὲ συνέλευση τοῦ Σννδέ- ὑπομνήματος στὸν Παιδείας καὶ ἡ αλιμάκωση ἆ- γῶνος γιὰ ἐπιδράδεωση καὶ δικαίωση τοῦ Σχολείου μὲ τὴν ἀνάπτυξη του, ἀντὶ τῆς ὑπο- θοθµίσεως του. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Σν- ναλεήσεως ἀναφέρθηκαε, ὅτι ἡ ᾽Αγγλικὴ Σχολὴ δὲν µεταδί- δασε ὀκόμα πὸ κπίρια καὶ τοὺς χώρους ποὺ εἴχε ὕποσχε θε ἡ Κυδέρνηση στὴ Σχολι- κὴ Ἐφορεία Λευκωσίας. Ἐξε- Φράσθησον ἐπίσης φόδοι ὅτι τὸ νέο πλῆγμα ἑναντίον τοῦ σχολείου ποὺ ἀκτινοθολεῖὶ μὲ τὴν ὀπίδοσή του, ἀποσκοπεῖ στὸν σταδιακὸ ἀκτοπυσμό του ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς ᾽Αγγλικῆς Σχολῆς, ᾿Απὸ ἐκπαιδευτικοὺς κύκλους ἐξεφράζσο ἡ ἄποψη ὅτι ὁ χώρος αὐτὸς εἶναι τε: ράστιος καὶ ὅτι ἀποτελεῖ ἱ- δεῶδες σχολικὸ περιθάλλον στὸ ὁποῖο θὰ μπορούσε ὄχι µόνο τὸ Β΄ Γυμνάσιο ᾿Ακρο- πόλεως νὰ ὀναπτυχθε, ἀλλά νὰ στεγασθε καὶ τὸ ὑπὸ ἵδρυ ση Πανοκιστήμκο. Καὶ γιὰ τοὺς ἐργάτες καὶ γεγικἀ ὅλους τοὺς ἐργαζό- µενους, εἶπεν ὁ κ. Ἱληρί- δης, ὁ ΔΙΗ-ΣΥ θὰ δείξει ἱ- διαίτερο ἐνδιαφέρο, ἐφαρμό- ζοντας πραγματικὴ Φφιλεργα- τωιὴ πολιτική. Μεταξὺ ἅλ- λων µέτρων, πρόσθεσε, θὰ προωθηθεῖ ἡ δελτίωση τοῦ ἀναλογικοῦ σχεδίου συντάξε- ων, γιὰ νὰ ἐκλεύβουν οἱ -ση- μεριγὲς πρόνοιες τοῦ σχεδίου ποὺ ἀδικοῦν τοὺς αὐτοεργο- δοτούµενους καὶ ἄλλες τά- ξεις ἐργαζομένων. Ἐπίσης, ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμός, θὰ ἐφαρμόσει τὴν παροχἡ δωρεὰν Παιδείας καὶ ποιοτικῆς ἰἱατροφαρμα- περιθάλφεως, δυὸ τοµέων ποὰ ἀποτελοῦν δαδι- κἁἀ ὑπόδαθρα γιὰ τὴν ἀνά- πτυξη μιᾶς κουνγωνίας, ΣΤΟΡΤΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ᾽Αναφερόμενος στὸ προσ- φυγικὸ ὁ κ«. Ἑληρίδης τόνισε ὅτι, τὸ δικαίωµα τῶν προσ- φύγων γιὰ ἐπιστροφὴ στὶς πατρογονικὲς- ἑστίες εἰ ἱ- ερὀ καὶ ἀναφαίρεο. Μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς ὅμως, παρε. τήρησε, πρέπει οἱ πρόσφυ- γες νὰ δοηθηθοῦν γιὰ νἁ μπορέσουν νὰ παραμείνουν ἀκατάδλητο, στὶς ἐπάλξεις τοῦ διεξαγόµενου ἀγώνα. Οἱ πρόσφυγες, τόγισε ὁ κ. ξλη: σθοφυλακὴ πρέπει νὰ πτυγχάνγουν χάθα στοργῆς καὶ προστασίας Ὃ κ. Ἐληρίδης ἐπανέλαθε στὸ σημεῖο αὐτὸ τὰ συγχοκρν. μένα µέτρα ποὺ θὰ προω- θήσει ὁ Συναγερμὸς παριλαµ- δανοµένης τῆς τιτλοποίησης τῶν σπιτιῶν τῶν προσφύ- γων. Τέλος ὁ κ. Κληρίδης δια- λύοντας τὶς καὶ λαστολογίες πῶν ἀντιπάλων τελεσµένα τῆς εὐσδολῆς καὶ ὑπέδειξεν ὅτι, ὁ λαός, γιὰ νὰ δεῖ καλύτερες μέρες. πρέπει νὰ τιμήσει μὲ τὴν τήµια ψῆ- φο του τὸ Δημοκρατιχὸ Συ- ναγερµό, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν µόνην ἐγγύηση Υιά ἆτμο- κρατία, κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ φυσικὴ κι᾿ ἐθνικὴ ἐπιδί- » ωση τοῦ Ἐυπριανοῦ Ἓλλη» ἁ υση οὗ. ὄ ση {ευχαριστα νι νεα τῆς Λεμεσοῦ Δευτέρα 11/5/8681 Τρπη 12/5/1981 : Τετόρτη 13/8/1981 Πέμπτη 14/5/1981 ΤΗΝ ΓΑΝΟΟΜΕ Ρατῖς “Η εἰδική αἱσθητικόςτῆς| 8ηοῦπηθ πιαάρπιοἰςο|θ Μαήαηης ΜαΗγαὶίς θά βρίσκεται στήν διάθεση σας γιά συμβουλές περιποίηση καί μακιγιάζ προ- σώπου στά κάτωθει μυροπωλεῖα καί Φαρμακεῖα Φαρμακ. Ε δι Δ. Κωνσταντίνου Λτδ. Γρίβα Διγενή 3Α ἔναντι δικαστηρίων Τηλ. 55570 χ Μυροπωλεῖον Βθνο '. ὁδός Θέμιδος 21 Τηλ. 66430. Φαρμακεῖον Πάρις Ιωάννου Γων. Δωδεκανήσου καί Εθνικῆς Αντιστάσεως Τηλ, 64188 Αθηνᾶ Κυριακίδου, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 40 Τηλ. 70126. Παρασκευή 15/5/1981 ᾿Ανδρέας Χαρμανής Αγ. Ανδρέου 127 Τηλ, 63007 ΤΠΗ6 ΕΓΘΠΕΟΠ Ἠᾶνε 3 ννοΓᾶ ου Εθ8ΗΥ... ΙΑΝΟΟΜΕ απο Ἰ Σελίδα 2 απηισσεσα [πΕμΑΓΙΜΛΙΑ Καὶ κάλι ὅ κ. Δαδᾶς ἀποδείχθη νανὸρ µαθη- τής! Σέ μιὰ Εξαρση τψεόεητας καὶ στὴν προσπάθεια του νὰ διναιολογήσει τὸν πόθο τοῦ «µάστρου» του νὰ γίνει 'Ὑπουργὸς τοῦ κ. Κληρίδη, παρεδέχθη ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο ὅτι ὃ κ. Κληρίδης οὐδεμία σχέση εἶχε μὲ τὸ πραξικόπημα. Φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ παιδονόµοι τοῦ 4Η ΚΟ τὸν ἔπιασαν ἀπὸ τὸ αὐτί. Καὶ ὁ κ. Λαδᾶς ἀφοῦ ἀνεκλή- θη στὴν τάξη, ἐμφανίστηκε στὴν πρώτη σελίδα τῆς Κυριακάτικης «Ελευθεροτυπίας» Λγ}ιὰ νὰ σκεπάσει τή... λαδιά του, λέγοντας ὅτι ὁ κ. ἸἈληρίδης... γνώ- ῥιδε γιὰ τὸ πραξικόκηµα! Αλλά, νὰ ποὺ τὰ ξαναθαλάσσωσε ὁ ν Δαδᾶς. Σιατὶ προτοῦ ἀνοίξει τὸ στόµα τον, ἂν τὸ ἄνοιξε ὁ ἴδιος, γιὰ νὰ μιλήσει στὴν «Ἑ», καλὰ θὰ ἔκανε νὰ συμθουλευθεῖ ἕνα καλύτερο συµµαθητή του, τὸν τότε ἀρχηγὸ τῆς ΚΥΠ καὶ νῦν Υπουργό, τὸν κ. Τομπάζο... νῦν Συμπέρασμα: Τὴ λαδιὰ ποὺ τὸ ΔΗΚΟ φοθό- ταν ὅτι θὰ τοῦ ἕκανε ὃ κ Ααδᾶς ἀπὸ τὴν τηλεόραση ἀπ᾿ ὅπου φαγώθηκαν νὰ τὸν ἀποκλείσουν, τοὺς τὴν ἔκανε ἀπιὸ σὺ ραδιόφωνο! --- -- Ὠ] Ὁ Τάσσος ἀντάοτης Ἔπσι παρουσιάζεται στὰ πολωτελῆ «φυλλάδια ποὺ ἀποστέλει ταχυδοομικῶς ἡ Ἔνωση Κέπρου. Οὔ- τε λίγο οὔτε πολύ, ὁ ». Παπαδόπουλος γιὰ πρώ- τη φορὰ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι στὸν ἀγώνα τοῦ 1906 --ᾱθ ἦτο τοµεώρχης τῆς ΒΟΚΑ. σι Λευκωσία] τὰ ἀπομνημονεύματα ὅμως τοῦ Στρατηγοῦ Γοί- δα ποὺ ἐκδόθηκαν τὸ 1961 ---φ-- 2Σέ χαιρετισμὸ του πρὸς τὸ ΙΓ΄ Διεθνὲς Καρδι- ολογικὸ «Σεμινάριο, ὅ κ. ἹἈυπριανοῦ ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων ὅτι μεγάλα καὶ πολλὰ εἶναι τὰ δεινὰ ποὺ ὑφί- σταται ὃ λαὸς µας καὶ ἡ ὑγεία του ἐπηρεάξεται ἀπὸ τὴν ὀδύνη καὶ τὴν ἀγωνία. Τόνισε ἐπίσης ὅτι ἡ Κυ- πριακή Ἀνθέργηση καταθάλλει κάθε δυνατὴ προσπά- θεια γιὰ τὴ περίθαλψη τῶν καρδιαπαθῶν, εἴτε ἔπιτο- πίως στὰ Κυθερνητικὰ φοσοκομεῖα, εἴτε μὲ ἁἆποστο- λὴ τῶν σοδαρότερα πασχόντων στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ θε- θαπεία. . Ξεχνᾶ φαίνεται ὃ η. Κυπριανοῦ ὅτι ἡ Κυπριακὴ Κνυθέρνηση εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους λόγους ποὺ ὑπάρχουν κμαρδιοπαθεῖς στὴν Κύπρο! Ξεχνᾶ ὅτι οἱ ἐ- πικίνδννες ἀκροθασίες καὶ τὰ σάλτα --- µορτάλε ποὺ ὑποχρεώνει τὸν λαὸ νὰ παρακολονθεῖ καὶ νὰ ζεῖ κα- θηµερινἀ, κάθε ἄλλο παρὰ σὰν θάλσαμο ἐπενεργοῦν στὶς ἀδύνατες καρδιὲς. «Ξεχνᾶ ὅτι ἤ περίθαλψη δι ᾱ- Φαιμάξεως, οἰκονομικῆς καὶ συναισθηµατικῆς, ποὺ τοῦ ἐπιθάλλει ἐτσιθελικὰ καὶ ἄνευ ἰατρικῆς συνταγῆς δὲν συνιστᾶται οὔτε... ἐπιτοπίως, οὔτε στὸ ἑἐξωτερικό, Ας ἐλπίσουμε ὅτε μετὰ τὶς 24 τοῦ Ἱάη, ἡ καρ- διοπάθεια θὰ παταπολεμηθεῖ δεόντως ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Λαό, ὃ ἁποῖος μὲ τὴ ψῆφο του θὰ ἀἁπαλλάξει ὁριστικὰ τὸ νησί µας ἀπὸ τὴν ὀδύνη καὶ τὴν ἁἀγωνία... ὡς ποµεάρχες τῆς ΕΟΚΑ στὴ Λευκωσία ἀναφέρον- ται στὴ σελίδα ΧΙΧ στὰ «᾿Αντὶ Ποολόγοι», οἱ ᾱ- φόλουθοι 1. Λευκωσίας Βὐάγ. Εὐαγγελάκης Γιαννάκης Δρούσιώτης Πολυκ. Γιωρκάτζης ᾽Ανδοέας Τσιάρτας Γιαννάκης Στεφανίδης Πῶς λοιπὸν αὗτυεμφα- νίδεταν σήµερα ὁ κ. Τάσ- σος σὰν τοµεάρχης σσ] ΤΟ ΠΕΙΡΑΧΦΗΡΙ ὃν ΑΑΑΑ. μρσοο, εκδώσει ΣΥΙΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΛΙΔΙΟΥ Τὴν Τρίτη 13 τοῦ ἩΜάη στὶς ὃ μ.μ. στὸ οἵκημα τοῦ νηπιαγωγεὶου «Κόκκινη ἈἙλωστή» «Λεμεσοοῦ (γωνία Αρ. Βαλαωρίτη καὶ Πέτρου Τσίρου) πραγματοποιεῖται προθολὴ ταινιῶν μὲ θέµα τὴ σεξοναλικὴ ἀγωγὴ τῶν παι- διῶν καὶ θὰ ἀἁκολουθήσει συζήτηση μὲ τὴν ψυχίατρο ---- παιδοψυχίατρο κ. Δητὼ Κολώτα καὶ τὸν κλινικὸ ψνχο- λόγο η. Μιχάλη Παπαδόπουλο. 'Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη. ἱ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ΣΙΟΝ ''ΚΟΧΛΙΑ’ Τὴν Πέμπτη 14 ἹΜαΐου στὶς ὃ µ.µ. πραγματοποιεῖ- ται στὸν «Κοχλία» πιοιητικἠ 6ραδυὰ ἀφιερωμένη στὴ µνή- µη τοῦ Τάκη Σιενόπονλου. Γιὰ τὸν ποιητὴ καὶ τὸ ἔργο του, θὰ μιλήσουν οἱ κυ- οἷες 'Ἑλένη ᾿Αντωνιάδου καὴ Νίκη Μαραγνοῦ καὶ οἱ κ.κ. Πέδρο Βικούνια, Γιῶργος Γεωργῆς. Θεοδόσης Ὑμιοέίου, Δεύκιος Ζαφερίου καὶ Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Σινόπου- λο θὰ ἀπαγγείλουν ἡ κ. Λιάνα Ἀαλκιᾶ καὶ ὁ κ. Νεόφυτος Ταλιώτης. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΚΙΝ/ΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΠΑΦΟΥ ᾿Στὶς 13 Μαΐου στὶς 7.80 μ.μ. θὰ γίνει στὴν αἵ- θουσα τελετῶν τοῦ Δήμου Πάφου ἡ ἐτήσια γενικὴ συνέ- Άενση τῆς Κινηματογραφικῆς «4ἐσχης Πάφου οιαὶ καλοῦν- ται τὰ µέλη της ὅπως πιαραστοῦν. Θὰ γίνει Λλογοδοσία τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὰ πεπραγμένα, θὰ ἐκλεγεῖ νέο διοικητικὸ συμθούλιο καὶ θὰ συζητηθοῦν ἡ οἰμονομικὴ κατάσταση τῆς Αέσχης καὶ θέµατα γενικοῦ ἓν- διαφέροντος. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Φ Ἀυκλοφόρησε ἡ μηνιαία ἐπιθεώρηση «Εμπρὸς» ποὺ ἐκδίδεται στὴ 4εμεσό. «Φ Κυκλοφόρησε τὸ νἐο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ὁ καταναλωτής» ποὺ ἐκδίδει ὃ Ἐυπριακὸς Σύνδεσμος Ἡρο- στασὶας Καταναλωτῶγ. Φ Κυκλοφόρησε τὸ περιοδικὸ «Ἡ Κύπρος µας» ποὺ ἐκδίδει τὸ Γ.Δ4.Π. γιὰ τὴν Υπηρεσία ᾿Αποζήμων. Φ Συκλοφόρησε στὴ Νέα 'Ὑόρκη τὸ περιοδικὸ τοῦ ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ «Ἑλληνικὸς κόσμος». Ἡ γλώσσα ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι ἡ ἑλληνική. ΔΙΛΛΕΞΕΙΣ «Φ Σήμερα στὶς Ὅ μ.μ. οἳ κ.Ν. Γιῶργος Λανίτης φ.γ. τοῦ Κοινοπολιτειακοῦ ᾿Οργανισμοῦ Τεχνῶν, ἥΝίκος Περιστιάνης, κοινωνιολόγος καὶ Δῶρος ΠΜιχαήλ, κονωνι- κὸς «ψυχολόγος, θὰ κάνουν συζήτηση στρογγυλῆς τραπέ- ξης μὲ θέµα «Πολιτικὲς προκαταλήψεις στὴν Κύπρο», ποὺ ὀργανώνεται ἀπὸ τὸ Ὑμῆμα Δευκωσίας τοῦ Παγκυπρίου Συνεδρίου Κοινωνικῆς Προνοίας. Πὴν συζήτηση --- ποὺ θὰ διεξαχθεῖ στὴ 2χολὴ Τυ- φλῶν --- συντονίδξει ὃ κ. Μιχ. Τριανταφυλλίδης. ἐπίτι- µος πρόεδρος τοῦ προαναφερθέντος συνεδρίου. φφφθφφΦ999994999999999990909999999999900009 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΩΡΩΝ - ΠΛΙΙΝΙΔΙΩΝ ος ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ --- Βρίσκεται στὸν κύριο δρόµο ᾿Ἁγίου Δομετίου --- Πολὺ χαμπλὸ ἐνοίκιο -- Φ Γιὰ πληροφορίες, ΤΠΏλ. 42356. : 0999999909 Ἡ ἀΔΕΙΛΙΝΗ’ Τοῦ Σταύρου Σταύρου ΔΤΕΡΙΚΟΙ συμπατριῶτες µας ποὺ δοίσκονται ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στην Αγ γλία, μοῦ ἕστειλαν πρὀσφα τα μιὰν ἐπιστολὴη, ποὺ μὲ ρωτοῦν γιά τὴν κατάσταση στῃν Κίπρο εἰδικὰ αὐτὴ τὴν περίοδο τῶν ἐχλογῶν. Ὅπως διάθασαν ---λένε--- ατὶς ἐφημερίδες, οἱ πολιτί- ποὶ µας οἴχνουν λάσπες ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, γι’ αὐτὸ καὶ ζητοῦν νὰ μάθουν ἂν ἔτσι ἔχει τὸ πράγμα. Κι’ ἐγὼ τοὺς ἀπάντησα ἔτοι: ᾽Αγαπητοὶ µου σιµπατοι- ὥτες, εὔχομαι νὰ εἴσαστε μιὰ χαρά ὅπως κι’ ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Κύπρο. Γιὰ τὶς λάσπες ποὺ γοάφετε, νοµί- ζω παρεξηγήσατε Χάπως τὰ πράγματα, Γν αὐτὲς φταίε ὁ χειμώνας. Πολὺ 6αρὺς φέτος ἐδῶ ατὴν Κύ προ ποὺ γέμισε τοὺς τόπους λάσπες. ἸἨὐκαιρία γιὰ τὰ μεγάλα παιδιἁ µας νά παί- Ἑουν μὲ λίγη λάσπη, ποὺ ὕ- πως θὰ Ἐέρετε ἔχουν ἀδν- ναµία σ᾿ αὐτὴν. ἴι αὐτὸ ἔγινε, ᾿Ἔπαισαν κίττους στήν αὐλὴ τῆς γειτονιᾶς. Προσπαθοῦσαν μὲ λίγη πο- νηριὰ κι ἐξωπνάδα, νὰ χεο δίσουν τοὺς κίττοὺς τοῦ ἄλ Ίου. Αὐτὸς ποὺ θὰ κέρᾶ- ὅρ τοὺς πιὸ πολλους ϐ’ ᾱ- ναδειχνόταν Πρόεδρος τοῦ Κόμματος τῶν Κιττοφόρων. Στὸ παιγνίδν τους ἐκεῖ, κά- Ἰάσπες τὸ ἕνα στὸ ἄλλο. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ ἱστορία μὲ τὶς λάσπες ποὺ }έτε. Οἱ πολιτινοὶ µας δὲν ἀσχο λοῦνται μὲ τέτοια ταπεινὰ ποάγµατα. Μὴ συγχύσετε τὸ ὄνομα Κιττῆς μὲ τοὺς αίττους. Αὐτὸς εἶναν ὕπουο οαοπαζοοπακσικααπῶ πε] ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΤΟΥ 128] -ᾱ- --- ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ των ὅμως δὲ θεωρεῖταν σί γουρη, λόγω ἀδυναμίας αι’ Ἐλλευμης θιταµίνης φωσφό- ρου: Τὸ. Κιπριακὸ ποὐθλήμα τώρα μὲ τὶς ἐκλογὲς, ἔχεν διεθνοποιπθεῖ σὲ ὁλόκλποη τὴν Κύπρο µέχοι τὸ θορρᾶ. αφ ἳἩ ἀνεργία εἶναι σχεδὸν ἀνάπαρκτη. Δεκάδες νοµι- καὶ, καθηγητὲς καὶ οἴχονο µολόγου ἀπασχολοῦνται μ) ἐπιτυχίαν στὴν χρήσην τοῦ κούσπου στὶς οἰκοδομικὲς µας διοµη χανίες ποὺ θρίσκονται ὑπὸ Εἴμαστε μιὰ χαρά... ποιο παιδὶ ἀπὸ τ’ ἀριστερὰ προσπάθησε νὰ ταράξει µε οικοὺς κίπτους ἀπὸ τὸ Κέν τρο τοῦ Κύκλου ποὺ θοί- σκονταν ταποθετηµένοι Ἠίγο᾽ στὰ δεξιὰ. Τι αὐτὸ καὶ τὰ ὑπόλοιπα παιδιά, εἰδικὰ αὖ τὰ ἀπὸ τὰ δεξιά ἄρχισαν νὰ, διαµαοτύρονταν,. 'Ἡ δια μαρτυρία μετετράπη σὲ καυ γὰ καὶ μὴ ἀντέχοντας ἄλ- Ίο, ἄρχισαν νὰ ρίχνουν --ᾱἕ-- γὸς τῆς κυδέονησης... Τώρα γιὰ τ ἄλλα ποὺ μὲ ρωτᾶται τὶ νὰ σᾶς πῶὶ Έχμαστε μιὰ χαρά... , Τὸ κόμματα µας Ὑέννη- σαν καὶ ἀπὸ τόσσερα κον- τεύουν τὸ δεχατέσσεσα. Σέ ρετε, Ἡ Κύπρος ἀπὸ ὑπογεννητικότητα, γι’ αὐτὸ καὶ προσπαθοῦν νά μᾶς παραδειγµατήσουν!ι Ἡ ὑποφέρεν Νἅσασταν ἐδῶ νὰ δλέπετε πόσοι τίμιοι καὶ ἀνιδιοτε- λεῖς ἐθελοντὲς τὸ διεθνο- ποιοῦν, κολλῶντας ἀφίσιες στοὺς τοίχους µας! Όπως ἄχουσα δὲ, λόγω τῶν ἐκλο γῶν, ἡ Διεθνὴς Κοινὴ Γνώ μη πιέζει τὴν Τονοχία νά παραχωρήσεν τὸ πύμολον ἐ Ἑωτερικῆς πόρτας σπιτιοῦ στὸ Φαρώσι, γιὰ νὰ συνε- χιστοῦν οἱ συνομιλίες! ἄνθησην. Άλλοι δὲ ἐπιφα- γεῖς νέοι ἐπιστήμονες αὖτο απασχολοῦνται σὲ διάφο- ρες τέχνες, ὅπως γιὰ παρά δειγµα ἐκείνη ποὺ μαθαί- γεις νὰ. κάνεις τὸ ψωμὶ ψω µάκι.., Τώρα μὲ τὶς ἔκλο- γὲς μερικοὶ γιατροὶ θοῇ- γαν ἀπασχόληση, γιατὶ προ Ολέπονται πολλὰ σιοχκαρί σµατα καὶ καρδιακὲς προσ: θολὲς, ἀναφυλαξίες καὶ σε καὶ τοῦ φτναοιοῦ , ηνιασμοὶ ᾗ ον τηλεόραση» εἶμα- στε αι ἐδῶ μιὰ χαρὰ. Αν μαὶ οἱ περισαότερες συζητή σεις στρέφονταν γύσω ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς, ἐντούτοις .. λοὶ συητοῦν γιά το ο ανν. απδὶ τοῦ Ντζέη Αοῦ , .ὶ Ὅσου ἀφοοᾶ το ποὀο- μασ. σας, πολλοὶ λένα πὼς ἡ ὁμάδα ποὺ θὰ δγεῖ πρωταθλήταα θὰ ἐπηρεά- σει ποσῶς τὶς ἐκλογὲς. Ἑλέπετε ἐμεῖς οἱ Ευιραῖ- οι πολιτικοποιούμε σπα πάν- τα. Κάποιος ικκάσοα ἓ τελευταία πὠς πο- Ἐν νήθημε χι ὁ ἔρω- τας. Ίσως σ αἰπὸ νὰ ὁ- φείλεται Ἡ ὑπογεννητικότη- τα... ὝὍσο γιὰ τὴ Μιμὴ ποὺ ρωτᾶτε, δὲ γνωρίξω τίπο- τα. Ῥέρω µόνο µια Μιῆ ποὺ μνεῖ στὴ µίµηση τὸ συ- ζυγό της... ον , Αὐτὰ εἶχα νά σᾶς γοά ὡω ἀγαπητοὶ µου συµπατον ὥτες χι ἄλλην φορα πιο πολλὰ. μαστε μιὰ χαρα.. ἐπιδίωση μερικῶν κομμά- κιοπασαριεοπαοιώπας οἰκιεπαππύππαπαπαιώκαοη:. αραναανονακασασαλ ασααααααω ανα αρα φβονταρφαπαααβαααστυπεκναττηταποικααστηπαπαπακατοπαπκὠααπακί. πι ο φακός τής Ἀ εδώ καὶ αλλού κοκ ο σο ἑναντίον τοῦ ΔΟΝΔΑΙΝΟ, Μάϊος.--- ΠΜαχητικὴ διαδήλω- ση πραγµατοπὀίησαν΄ σήµερα 36 «συνδεκα- Ἀιαμένες» κοινὲς γυναῖκες τοῦ «Λονδίνου ἕ- ἕω ἀπὸ τὸ διµαστήριο τοῦ Όλντ ἹἩπαίηλυ ὅπου συνεχίζεται ἡ δίκη τοῦ ἹΤῆτερ Σάτ- κλιφ, τοῦ. γνωστοῦ ᾽Αντεροθγάλτη τοῦ Γι- ορκσάϊρ. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι τὰ συν θήµατα τῶν ἱεροδούλων δὲν οτρέφονταν τό- µατηγορουµένου ὅσο τοῦ γένεια. ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΝΑΜΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΟΒΓΑΛΤΗ εἰσαγγελέα τὸν ἁποῖο κάλεσαν νὰ «ἆπολο- γηθεῖ» δηµόσια ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἀγόρευση του µνήµόνευσε ἰδιαίτερα τὶς. «εὐδπόληστες» γυναῖκες ποὺ ἔπεσαν θύματα τοῦ σφαγέα. Στὴ φωτογραφία, στιγμιότυπο ἀπὸ τὴ δι αδήλωση ὅπου στὶς ἐπιγραφὲς δίνεται δε χωριστὴ ἔμφαση στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κοινὲς γυναῖκες εἶναι μητέρες καὶ ἔχουν οἴπο ΛΑ ΙΚΟΣ ΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΝΕΝΙΑΣ ΕΚΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΒΛΑ Μέχρι τὴν ἐρχόμενη Δευτέ- ρα Ι86 Μαΐου, θὰ εἶναι ἀγοι- κτὴ ἡ ἀτομικὴ ἔκθεση τοῦ κ. 'Ακὸπ ἸΑκοπιάν, ποὺ ἀρχίζει σήµερα (1] Μαΐου) στὸ -Σο- διετικὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο, στὴ Λευκωσία. Στὴν ἔκθεσή του αὐτὴ ὁ ἁρμένιος καλλιτέχνης -- ὁ ὁποῖος πέρασε τὰ ἐφηδικά του χρόνια στήν Κύπρο, ποὺ λύτερη περίοδο τῆς ῆς» του --- παρουσιάζενυ (ἄνακες ζωγραφικῆς καὶ ἀκουαρέλλας μὲ ἔργα του τῆς δωδεκαετίας Ι9ό.. ---- 80 δείχνοντάς µας ἔτσι «τὴν ἐξελικτική του πο: ρεία στὴν τέχνη. Λέει γιὰ τὴ δουλειἁ τοῦ καλλιτέχνη ὁ κ. Σιαὲ Χατζια τουριάν, μεταξὺ ἄλλων: «...Τὰ ἔργα τοῦ καλλιτέ- Χνη ἔχουν σταθερὴ γραμμικἡ ἐργασία. Ἡ ζωγραφιά --- εἷ- ναι ἡ δάση τῆς δημιουργικῆς του σκέψης. Τὸ νὰ κτίσει τὴ δομὴἡ σηµαίνει γι’ αὐτόν, φι- λοσοφικὰ νὰ γεγιχεύει τὸ δια κριτικὀ. Οἱ αὐστηροὶ σννδυα σµοὶ τῶν Ὑκρίζων χρωμάτων ποὺ ἀγαποῦσε ὁ Ὥ᾿Ακοπιὰν πάντα ὑπακούουν τὴν ἴδέα καὶ τὸ περιεχόµενο. Τὸ ὅμα- λὸ φόντο δίνει στὴν εἰχόνα µεγάλη ὀπιφάνεια καὶ συχνὰ ἀτμόόφαιρα µωστηρίου ἣ δα θειᾶς σιωπῆς. Τὸ τὶ συµδαί- γεν στὴ ζωὴ χάνει στὴν εἰκό- γα τὸν Χαρακτῆρα τῆς µε- τριοσύνης: κατανοεῖται καὶ χωρὶς ὁποιαδήποτε ἕνταση, ἀποκτᾶ τὴ λακωγικότητα καὶ τὴν. σπουδαιότητα...». Ὅ κ. ᾿Ακοπιὰν ἔχει γίνει γγωστὸς καὶ ἑκτὸς Σοδιετι- κῆς ᾽Αρμενίας, ἀπὸ ἐκθέσεις του στὴν Αὐστρία, Γαλλία, ᾽Ιαλία, Λίδανο κ.λ.π. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 'ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ᾽ Σήµερα (Δευτέρα 1ἱ Μαῖ- ου) δίνεται σιὸ Δημοτικὸ Θέατρο Λευκωσίας ἡ ἐπίση- µη πρώτη τοῦ ἔργου τῆς Χ. Ρήνας Κατσελλῆ «᾿Αδούλω: τη ἙἘλιά», ποὺ ἀγεδαίνει σὲ σχηνοθεσία κ. Γιώργου Θεο- φίλου καὶ σκηνικἁ τοῦ κ. ᾿ΑΥ γελου ᾿Αγγελῆ. Παραστάσεις μὲ τὸ ἔργυ αὐτὸ θὰ δοθοῦν στὸ Συνοικι- σμὸ 'Αγίου Μάμαντος, στὴ Λάρνακα, τὸ Σωματεῖο Ε. Θ.Α. Ἔγκωμης, τὴν Πάφο, τοὺς Συγοικισμοὺς Λατσιῶν τὰ περιγράφει σὰν τὴν «κα- ΠΟΔΙΤΙΣΤΙΚΗ Πελιά, οἳ ἀμφιλεγόμενες τηλεφωνικὲς συν- διαλέξεις τοῦ διαδόχου .Καρόλου μὲ τὴ µνη- στή του «Δαΐδη ἠἨταϊάνα, ἐγῆκαν στὴ φό- ρα! Τὸ περιοδικὸ «Ἠτὴ ᾿Ακτουέλλε» κυκλο- Φόρησε σὲ 9δ0.00ΟΟ ἀντίτυσπα, ἀφιερώνον τας ἕξι ὁλόκληρες σελίδες μὲ τὶς πλέον «ἑ- ες πέµαχες» περωιοπὲς τῶν συνομιλιῶν Καρό Λου --- Νταϊάνας, «στὶς ὅποῖες, ὅμως, δὲν ὑπάρχει κανένα σκάνδαλο, παρὰ µόνο σολ λὴ ἀγάπη, ἔρωτας Ααὶ Νθσταλγία...», ὅπως ἀποκάλυψε ὅ ἴδιος ὃ διευθυντὴς τοῦ πε- ριοδικοῦ Πάτριι Ενγκελ. ᾿Δεδομένου, ὅ- µως, «ὅτι ὃ ἴδιος ὅ Ἀ ρεττανὸς δηµοσιογθά- φος --- συγγραφέας «Σἆῦμον Ῥέγκαν ποὺ εἶχε ἑξασφαλίσει τὶς µαγγητστανες, ἔχει ἤδη ἀποκαλύψει ὅτι κατὰ τὶς συνομιλίες ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ,ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΠΙΑ ΜΜΑ ἀνεφάρμοστη» του ὃ Κάρολος εἶχε ἐκφραστεῖ «μὲ καθόλου τομ. Ἐπιμέλεια . ΗΒΗ ΣΑΜΟΥΗΠΛ καὶ ᾿Ανθουπόλεως καὶ τὴ Λε- μεσό. Ἡ. «Αδούλωτη Ἐλιὰ» εἷ- γαν ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴ δρα στη α τοῦ Σωματείου «Ἰαδούλωτη Κερώγεια» ποὺ Ἱδρύθηκε τὸ 1914. Τὰ καθαρὰ κέρδη ἀπὸ τὶς εἰοπράξεις τῶν παραστάσε- ων καὶ τοῦ διδλίου θά δοθοῦν σὲ ἄπορες ἐκτοπισμέγες οἶκο- γέγειες τῆς ἐπαρχίας Κερύ- γειας, ᾿Επιδίωξη τῆς « Αδούλω- της Κερύνειας» εἶναι νὰ δώ- σει στὸ κυπριακὸ κοιγὸ µέσω τῆς ἐρασιτεχνικῆς αὐτῆς πα ράστασης ἕνα προδληµατι- ο ΗΛι᾿ Ὁ ἄνθρώπος καὶ τὸ φυτόὀ. 1968. Ἐργό τοῦ )Ακοπιάν σμὸ γιά τὶς ἐπιπτώσεις τῆς «πουρκικῆς εἰσδολῆς καὶ τοῦ ἐκτοπισμοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς ἀγωγιστικότητας τοῦ λαοῦ µας. ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΗΚΟΝΟΝ”' Φὢ Λήγουν στὶς 28 Μαΐου οἱ παραστάσεις μὲ τὸ ἔργο τοῦ κ. Κώστα Χαραλαμπίδη «Κυπριακὲς Εἰκόνες» ποὺ ᾱ- γεδάζει γιὰ τρίτο γατὰ συνέ αν εια µήνα ἡ «Λαϊκὴ Σκηνὴ ύπρου» στὸ θεατρόκι της στὸ Καϊμακλί. Συγκεκριµένα ἡ Λαϊκὴ Σκηνὴἡ θὰ δώσει τρες ἁἀκόμα παραστάσεις, κάθε Πέμπτη στὶς |4,2ἱ καὶ 28 τρέχοντος στὶς 8.30 μμ. 2 Ἡ Λαϊκὴ Σχηνὴ ἐξ ἅλ- λου, προγραμματίζει παραστά σεις καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Κύπρου, στὴν ὕπαυθρο καὶ σὲ προσφυγιχοὺς συνοικι- σμούς, Φ Μέσα στὸ πρῶτο δεκαή- µερο, τοῦ ᾿Ιουλίου ἡ Λαϊκὴ Σκηνή, θὰ πραγματοποιήσει μιὰ µεγάλη περιοδιία στὴν Κρήτη, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΙΛΑΣΕΙΣ Τ0Υ ΑΟΝ ΚΑΜΙΛΛΟ”' ΣΙΟΝ θ.0.Κ. Μέχρι τὸ τέλος τοῦ μηνὸς θά παίζεται ἀπὸ τὸν ΘΟΣ. τὸ ἔργο τοῦ Σωτήρη :. Πατατζῆ «Δὸν Καμίλλο» ποὺ ἡ «ΔΛεύλι νἡ» παρουσίασε σὲ προηγού- µεγή της ἔκδοση. ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Αὔριο Τρίτη ]2 Μαΐου στὶς ϐ μ.μ. ὁ κ. Φρίξος Πετρίδης τελεῖ στὴν Υκαλερὺ «᾿Ακρό- πολη» τῆς Σχολῆς Τυφλῶν στὴ Λευκωσία, τὰ ἐγκαίνια ἔκθεσης ζωγραφικῆς καὶ χαλ κογραφίας γέων δημιουργῶν, Μὲ γενικὀ τίτλο «Ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες τοῦ τόποω µας». Τὴν ἔκθεση, ποὺ θὰ εἶναι ἀνοικτὴ µέχρι τὶς 19 Μαΐου, ὀργανώγει ἡ νεολαία τῆς “Ἔ- γωσης Κέντρου. ΛΑ ΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΙ06 ΔΗΝΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Τὴν Τη Ιουνίου πραγµατο- ποιεῖται στὴ Λευκωσία µεγά- λη μουσιχὴ ἐκδήλωση ποὺ ὀργανώνει τὸ Παιδαγωγικὸ ᾿Ινστιτοῦτο, μὲ θέµα «Παλ- μοὶ τῆς Κύπρου», Ἡ. ἐκδήλωση θὰ ἀφιερωθεῖ στὸν προσφυγικὸ κόσμο τῆς Ἀύπρον. Ἠδη συνεργαζόµενοι καθη κολακευτικὸ τρόπο» γιὰ τὴν πολιτικὴ ᾖγε σἷα τῆς Αὐστραλίας, θὰ πρπει νὰ θεωρη- θεῖ ὅτι τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς σελίδες τοῦ πε: ριοδικοῦ δὲν περιλαμθάνονται τέτοιες: περι- κοπὲς, ὀφείλεται σὲ πιέσεις ποὺ: ἀσκήθηκαν ἀπὸ τὴ θρειτανοκὴ πρὸς τὴν δντ,κογερμανι- κἡ κυθέρνηση. .4ς σημειωθεῖ, ὅτι δια” στήμιο «της δνβᾶνφλς οάκών, άρον τῆς θρεττανικῆς ασιλικῆς οὐκογένειας γιὰ προσωρινὰ µέτρα καὶ» μὴ ’δηµοσίειση. τῶν συνομιλιῶν ἀπὸ τὸ «Ἠτὴ ᾿Ακτουέλλε», ἆλ- ὅ λὰ ---- ὅπως δήλωσε ὁ Ένγκελ ---ἡ ἀπό- φασή τοῦ διµαστηρίου ἦρθε πολὺ ἀἆργάν ὅ- ταν πιὰ τὸ περιοδικὸ εἶχε τυπωθεῖ, ὁπότε σύµφωνα μὲ τὴ γερμανικὴ νομοθεσία εἶναν ᾿ώ. λαικος ζώγραφος τς )Αρμενιας Ανω, ααάωιμιΑαν Ἰπρόδες μὲ ἐντατικὸ ρωθμὸ για τὴν ὅσο τὸ δυνγατὸ ἀρ- τιότερη πραγµατοποί τῆ ἐκδήλωσης. πα ρ Λαϊκὲς κυπριακὲς μελωδίες ἔχουν ἐπεξεργαστεῖ καὶ ἐνορ χηστρωθεῖ σὲ τρόπον ὥστε νὰ μποροῦν γἀ μεταφερθοῦν στὸ χῶρο τῆς σοδαρῆς µου- σικῆς. ᾿Ορχήστρα ἐγχόρδων, φλά- ουτο καὶ πιάνο, γυναικεία χο Ρωδία καὶ σόλο τραγούδι, θὰ ἑρμηνεύσουν διάφορα µου σικᾶ κομμάτια, μὲ στίχους δοκύµων ποιητῶν. ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ’ ᾿Ανοίγει τὴν Τρίτη 12 Μαΐου στὶς 7.30 μ.μ. στὴν «Πνευματικὴ Στέγη» ἡ ἔκθε ση ζωγραφικῆς τοῦ κ. Μάρ- κου ΣτασουλλΠ. Τὸ 106 τῶν εἰσπράξεων θὰ διατεθεῖ γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν ἁγγοουμένων δασκάλων. Ἡ ἔκθεση κλείνει τὸ Σά6- δατο στὶς 23 Μαΐου. Υητὲς τῆς μουσικῆς κάνουν | ΛΕΟΝ ΠΙΝΗΤΟΠΟΙΣΗ ΛΡΗΗ(ΠΝ ΕΝΛΝΠΟΝ ΤΗΣ ΤΕΥΡΝΙΛΣ ΑΓΚΥΡΑ, Ι0 (Οδ. ὑπ.). ὍὉ «Μωστικὸς ᾽Αρμενικὸς Στρατὸς» ἀπηώθυνε ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς ᾽Αρμενίους νὰ ἐξοπλισθοῦν, προκειµένου νὰ, προστατευθούν ἀπὸ κτὶς τουσκικὲς ἐπιθέσεις. Τὰ. πιὸ πόνω περιλομθδά- νονται σέ π]ληβοφορίες τῶν τουρκικῶν ἐφημερίδων ἀπὸ τὴν. Βηρυτό, στὶς ὁποῖες ἆ- ναφέρεται, ἐπίσης, ὅτι «ὅλοι οἱ ᾽Αρμένιοι σ᾿ ὅλο τὰ» κό- σµο καλοῦνται νὰ κηρύξουν πόλεμο ἐναντίον τῆς Τουρ- κίας». Οἱ ἐφημερίδες προσθέτουν ὅτι ὁ «Αρμενικὸς Μυστιχὸς Στρατὸς» ἐκτοξεύε ἀπει]ὲς καὶ ἐναντίον τοῦ ραν καὶ ζητεῖ ἀπὸ τοὺς Πέρσες Ιδύ- γοντες νὰ πάφουν τὶς ἐπι- {η ΔΕΙΛΙΝΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ᾿Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐμδοτωή ἑταιρεία «Ηνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ 4τδ.» Ὑπεύθυνος ἐχδόσεως: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑΣ» ὁδὸς Αννης Κομνηνῆς ὁρ. 4, ὅος ὄροφος ΤΗΔΕΦΩΝΑ: 4δΤ0Ρ9)10 ΤΕΔΛΕΞ: 0Υ98δ26 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 41301 ΛΕΥΚΩΣΙΑ θέσεις τους ἐναντίου τῶν Αρ µεγίων τῆς χώρας αὐτῆς», ασ ασς ασ υαςαρασπαπυ εα μαισα αυ δρ νότα ΠΕΙΑΞΕ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΜΝΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 3ο ΟΡΟΦΟ ΜΑΙΣΑΛΟΥΤΣΙΑ (Σι- . κελία).-- Θυμωμένος ἐ- πειδὴ ἡ µνηστή του /ᾱ- γαποῦσε. περισσότερο τὴ μητέρα της: ἀπὸ κεῖνον, ἕνας 2Όχρονος : Σικθλὸς πέταξε καὶ τὶς δύο ἀπὸ μπαλκόνι τρίτου ὁρό- τα πεθερά, 46 χρόνων. πέθανε λίγη ὥρα ἀργό- τερα. Ἡ Ιθχρονη. Υη- στὴ δρίσκεται σὲ ἐξάιρε- τικὰ κρύσιµη κατάσταση. ΣΚΟΤΩΣΕ 4, ΤΡΑΥΜΛΤΙΣΕ ΑΛΛΟΥΣ 20 ΟΡΕΓΚΟΝ.--- Σκότωσε τέσσερις καὶ τραυμάτισε τουλάχιστον 20 ἄτομα, ψυχοπαθὴς 2Ὄχρονος σὲ γωκτερινὸ κέντρο τοῦ “Ὁ- ῥεγκον. Ὁ Μανιακὸς ἄρχισε νὰ πυροδολεῖ κι ὅλοι νόµι- Ὅ ζαν ὅτυ τὸ πυστόλι του ἦταν ψεύτικο. Πράγμα ποὺ τοῦ δωσε τὸν καιρὸ » νὰ. -πὰι ωωξαγαγεµίσει μὲ ς '“ἀθμετὲς φορὲς προτοῦ τὸν ἀκιγητοποιή σοῦν ἄλλκὸι πελάτες. Οἱ δέκα ἀπὸ τοὺς τραυ µατίες θρίσκοντα: σὲ ο: δαρὴ κατάσταση. ΜΟΥΣΙΚΗ ΡΟΚ ΣΕ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΜΛΙΝΗΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΟΝΔΙΝΟ.-- Μαγνη- τοταινίες μὲ περιεχόµενο τὴν ἄκρως ἀπόρρητη προετοιμασία τῆς Βρετ- ταγίας ἐν ὄψει πυρηνυκοῦ πολέμου ἐκλάπησαν κι ὁ κλέφτης μαγνητοφώνησε σ’ αὐτές... µουσικὴ ρὸκ καὶ µαθήµατα γερμανι- κῆς γἱλώσσας.... Αὐτὸ ἀποκάλυψε Ἠπρο- χθὲς τὸ συμδούλιο ἄσφα- λείας καὶ ἡ πρωθυπουρ- γὸς τῆς χώρας κ. θΘά- τσερ εἶπε στὸ ο ᾽Αμύνης νὰ «σφί- ἔε τὰ µέτρα ἆσφα- λείας.... ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ Εἶχε γραπτὴν ἄδειαν διὰ νά... μοιχεύει ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΗΘΩΩΣΕΝ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10, --- Πρωτοφανὴς περίπτωση µοί- χείας μὲ Υραπτήν,.. ἄδειον ! Ζεῦγος μοιχῶν ἠθωώθη ἀπὸ τὸ Τριμελὲς Πλημμελειοδικεῖον, καθὼς ὁ ἐραστὴς παρουσίασε εἰς τὸ Δικωστήριον ἔγγραφον δήλωση τῆς συζύγου του, διὰ τῆς ὁποίας τοῦ ἔδιδε τὸ δι- καίωμα νά... διατηρε παρώνο- µες σχέσεις μὲ ἄλλες γυναῖ- κες! 'Ἡ δήλωση τοῦ εἶχε δο- θεῖ ἀπὸ τὴν πολιτικῶς ἑνά- Ύγουσαν σύζυγόν του εἰς ἀνύ- ποπτον χρόνον. Ὅ ᾽Αμὶν ἔφαγε μιὰ λευκὴ σύζυγό του στὴν ᾿ΑἈθήνα ΑΘΗΝΑ, 10, ... Πρὶν ἀπὸ 13 χρόνια --- περίπου -- σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο τῆς ᾿Αθή- νας, ἕνας σωματώδης μαῦρος τι Ὑράφει σὲ σηµερινή της ἕκ- δοση ᾿Αθηναϊκὴ ἐφημερίδα --- ἔφαγε τὴν γυναίκα του, μιὰ πανέμορφη λευκή! Ὅ µαῦρος ἀνθρωποφάγος δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν πρώην πράεδρο τῆς Οὐγκάντα ᾽Αμὶν Νταντᾶ, ὁ ὁ- ποῖος ἔπνιξε τὴν ὄμορφη Άλευ- κη συνοδό του . κατ’ ἄλλους Ὑνναίκα του... --- τὴν κομµά τισσε καὶ την ἔφαγε σιγὰ - σιγά! Τὸ Ύεγονος μαθεύτηκε ἀλλὰ περασε σιωπηρὰ γιατὶ ὑπῆρ- χον ἁρκετὲς ἀμφιθολίες ἀλλά καὶ γιατὶ ὁ ᾽Αμὶν εἶχε Φρον- τισει νὰ μὴν ἀφήσει ἴχνη τῆς πράξεώς του:

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,8p
Θέλουν να πωλούν και οινοπνευματώδη στα βενζινάδικα 8p
ΝΕΑΡΟΣ ΒΟΣΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ 8p
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 8p
Θρασύτατη διάρρηξη και κλοπή σε βάρος ξένων καλλιτέχνιδων 8p
ΤΟ ΑΠΟΕΛ νίκησε τον Απόλλωνα 63-48 Αθλητισμός 7p
Το ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει εκτός από την Αναγέννηση Αθλητισμός 7p
Μέτριο το ΑΠΟΕΛ νίκησε τον Άρη 3-1 Αθλητισμός 7p
Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΕΞΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 7p
Ο Ολυμπιακός σώθηκε την τελευταία στιγμή 6p
Πρωτόκολλο τιμής 6p
Ο Χαραλάμπους μόλις στο 1' ξεκαθάρισε για τον Κευρανό 6p
Ο Μαυρουδής στο 81 αξιοποίησε το πολύτιμο πέναλτυ Αθλητισμός 6p
Ο Ηροδότου πέτυχε το χρυσό γκόλ της νίκης 6p
Ο ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΛΩΤΣΗΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ 6p
Η ΑΛΚΗ ΕΠΕΣΕ ΛΟΓΩ ΑΣΧΗΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΩΝ Αθλητισμός 6p
Μετά τις εκλογές έρχεται ο Στρατηγός Δεμέστιχας στην Κύπρο 5p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ Πολιτισμός 2p
Ο φακός της «Δ» εδώ και αλλού Πολιτισμός 2p
Είμαστε μια χαρά... 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Έντονη διαμαρτυρία Μάτση προς Βενιαμίν 1,8p
Δύο τραυματίες σε βίαιη σύγκρουση αυτοκινήτων 1p
ΠΡΩΟ ΚΟΜΜΑ Ο ΔΗ.ΣΥ 1,3p
Προς Κυβερνητική κρίση 1p
Ο ΜΙΤΤΕΡΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1,8p
ΡΟΛΑΝΔΗΣ - ΤΟΥΡΚΜΕΝ 1p
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1p