Τὸ ραγικἁ καὶ Πποιραῖα ἀστεῖα! ΜΑΣ εἶπε ὁ κ. Τορναρίτη Τριανταφυλλίδης δὲν ἔρεπο να, κα ον καστἠς σὲ ὑποθέσεις ᾿Αζίνα γιατὶ εἶναι κου- µπάρος του, Μας εἶπεν ὅτι ἡ Δικαιοσύντ δὲν πρέπει νὰ ἁἀτιονεμεται ὀρθὰ ἀλλὰ καὶ νὰ φαίνεται Ὃ ο νβται ὀρθά, Καὶ µόνο μὲ τὸν φρασεολονία αὖ αφυλλήδη πτερφρθτο, πὰ ἔις, Ὀμαυσοφηὰ 5 ΕΠΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ καὶ ὁ ᾿Ἀναγι ! του κ. Λουκαΐδπης δὲν μᾶς Ἀέγουν ον ποράρης νὰ εἶναι κανὰ φαίνεται μιὰ Κυθέρνποση. τὶ εἴδους Κυθδέρντση εἶναι αὐ- τὴ ποὺ ἐκπροσωπεῖται καὶ ἐκφράζεται ὁπὸ ἀνθρώπους εναντίον τῶν ὁπιοίων διεξάγον- ται... ἀτελείωτες ἀνακρίσεις γιὰ πλαστογρα- φήσεις καὶ παρατιοιήσεις ἐγγράφων... καὶ δι- αοτιαθίοεις ἱερῶν ὅπμοσίων χρημάτων Τί εἴδους Κυθέρνποπ εἶναι αὐτή Είναι καὶ φαί- νεται σοδαρὴ καὶ ὑπεύθυντ ζυδὂρνποπ Π ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ἔχει ἐξδευτελιστεῖ ὁλό- ΚλΠρΠ στὰ µάτια τοῦ κόσμου. Ἡ προηπγού- μενπι Κυθέρνησπ εἶχε ἐξευτελισθεῖ μὲ τὴν Ἱστορία τοῦ Σοφιανοῦ ὅπως τὴὺν ἐτίεζε ἡ ἡγεσὶία τοῦ ΑΚΕΛ... Ἡ τωρινὰ Κυθέρνποπ ἑ- δευτελίζεται μὲ τὸ πεῖσμα τοῦ Προέδρου νὰ μα εΒρις πολιτικὸ Μυστικοσύμθδου- τ στ στι του. Αὐτ σμὸς ἀντανακλᾶ στὸν λαό... ον ὃ πασσνον ο ΛΑΟΣ αὐτὸς ἀναμένει σήµερα νὰ τιλῃ ροφορπθεῖ τὶ ἀπεφάσισε τὸ Ὑπουργικὸ Συµ- θούλιο, Ποιὰ θέση κράτησε ὁ Ὑπουργὸς Οἱ- κονομικῶν ποὺ εἶναι ὁ φύλακας τοῦ ἄπμο- σίου χρήματος καὶ ὁ στόχος ὕδρεων τοῦ Ἐυθερντιτικοῦ ᾿Εκτιροσώσπου. Ὁ λαὸς ὅὀναμέ- νει νὰ χειροκροτήσει ἣ νὰ ὀλεεινολουήσει σώµερα μιὰ ὁλάκληρι Κυθέρνπση τιοὺ εἶναι συλλογικὰ ὑπεύθυνπ γιὰ τὴν σαπίλα στὸ Γραφεῖο τῶν Δωμοσίων Πληροφοριῶν. : ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ὁ λαὸς περιμένει νὰ ᾱ- κούσει τὶ θὰ κάμει ὁ κ. Λουκαϊΐδπς. Ττὶ ρόλο θὰ παίξει ἡ Εἰσαγγελία, Περιμένει νὰ μάθει ποῦ θρίσκεται, ποῖος ἔχει τὸν Φάκελλο καὶ γιατὶ δὲν προχωρεῖ ἡ ὑιόθεσα ' Ολαὸς δὲν ὀνέχεται πιὰ ἅθλιες ἐξπγήσεις. Καὶ δὲν ἁν- τέχει πιὰ τὴν θρασύτατῃ διοτεχνία διαφεύ- σεων τοῦ ..Μιλτιάδπ.... Ἡ δήλωση τοῦ Γενικοῦ Ἐλενκτῆ θέτει ἄλλο σοδαρὸ θέμα. “ΠΟ ΘΕΜΑ ποὺ θέτει ὁ κ Ανδρέου εἶναι πολυσήµαντο. Γιατὶ δίνεται τώρα σαφῶς ἡ θεθαἰόττς ὅτι τὸ Κράτος τελεῖ ὑπὸ οὖσια- στικὴὰ διάλυσπ. Ὁ Ἐκπρόοωπος του λέγει ὅ- τι θέλει, ὑθρίζει ὅτοιον θάλει, σκορτᾶ τὰ λεφτὰ ὅπως θέλει, ψεύδεται ὅπως, ὅσο καὶ ὅὃ ταν θέλει. Ὁ λαὸς τώρα γνωρίζει ὅτι στὴν Πολιτεία αὐτὴ τὸ µόνο ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ἡ Κομματικοποίηπσπ τοῦ Κρά- τους ὁπὸ τὸν κ. Κυπριανοῦ. Ὅλα τὰ ὅπλα εἶναι ἁστεῖα. Τὰ κατήντισαν πράγματι ᾱ- στεῖα.., Τραγικὰ καὶ µοιραῖα, ὅμως, ἁστεῖα |: Μ10) ΚΙΝΛΥΝΟΥ ϱ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ. 8 ΔΕΙΛΙΝΗ’ Καθηπερινὴ ἀδέσμεστη ἀπογευματινὴ ἐφιαμερίδα ΕΤΟΣ 1ο --- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 16 -- ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑ ΤΟΥ 198Ι --- Τιμὴ Τ5 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 45710, νύκτας Φ1501 αασεσπιασασαωυν) ωραια καρεοκσσεσκ Θὰ σσΖπτπθεῖ σήµερα στὸ ᾿ΥὙπουργικὸ Συμβούλιο ΛΠΛΠΙΜΠΗ ΜΙΛΤΙΛΙΗ Τὸ ΑΚΕΛ ἀξίωσε ἀπὸ τὸν Πρὐεδρονά | τὸν κρατήσει στὸ Γ. Π. Πλπροφοριῶν παν πο σπα η [Μιήτιάδης ν -. ασια ταρώ Ὀονεδρία τοῦ Ὑπουργικοῦ Σνµθουλίου θὰ διεταξε να μα δοδοῦν ἁτιομάκρυνσης τοῦ. κ. Χριστοδούλου ἁπιὸ τὰ θέ- οπ τοῦ Κωθερνητιοῦ Ἐκπροσώπου, εὗκαν ἐγεί ρει τὶς τελευταῖες μέρες διάφοροι Ὑπουργοὶ, οἱ ' ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ δ” ὁπιοῖοι ἐξέφρασαν τὰ δυσφορία τους πρὸς τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ γιᾷ.-τὸ: σάλο ποὺ δωµίουρ- - συζητπθεῖ καὶ τὸ θέµα τῆς παραιτήσεως τοῦ Διευθυντῇ τοῦ | | να | νι | οτή (ΛΕΙΛΙΝΗ) υήθακε ὁπιὸ. τὶς κας ώδεις ὀνόρνένες καὶ τὴ : : Γραφείου Δημοσίων Πλπροφοριῶν κ. Μιλτιάδη Χριστοδούλου. Κατὰ τὶς ἴδιες πλωαροφορίες τὸ θέµα τῆς .. ᾿ ουμπεριφορὰ τοῦ Ἀιευθυντῃ τοῦ Γραφείου ἄπ- Ὁ ον ιιφήμµισεις µοσίων Ππροφοριῶν. : .. - , 5 οσον ο. Γενυκὸς Ἐλενκτὴις: Ὦ Γ. Ἐλεγκτὴς ἠνατρέπε! [σχυρισαμούς τοῦ Μιλτιάδη ΓΙΑ την ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΝΕΡ” Ἐλενγκτὴς τς Δπμοκρατίας κ. μὲ χθεσινἠ ὅήλωσπ του ᾱ- οῦ κ. Μιλτιάδη Χριστο- ὅτι σύµφωνα μὲ γνωµάτευσῃ τοῦ Γενι- οἱ ὑπάλλπλοι τοῦ Γεινκοῦ Λο- Ὁ Γενικὸς Γεώργιος ᾿Ἀνδρέου, νατρέπει δούλου, κοῦ Εἰσαγγελέα, γιστπρίου πΠραν κατάθεσπι ἁτὸ τὸν Στέφανο Χαραλάμπους παράθασπ τῶν περὶ δικονοµίας κανονισμῶν, μὲ σκοτιὸ νὰ τὸν ἑνοχοποιήσουν. τοῦ «Κόρνερ» Κ. ἰσχυρισμοὺς τ ΛΠΘΣΤΡΑΊΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙ0» Διευθυντὴ κατὰ Ὅταν ὁ κ. ᾿Ανδρέου ρω τήθηκε ἀπὸ τὴ «Δειλινὴ», ἂν πράγματι αὐτὸς ἦταν ὁ σκο πὸς γιὰ τὸν ὁποῖο πῆραν οἱ ὑπάλληλοι του τὴν κατάθεση ἀπὸ τὸν κ. Σ. Χαραλάμπους (Φωτοτυπία) τῆς ὁποίας δη µοσίευσε χθὲς ἡ «Δειλινὴ», δήλωσε: «Κατηγορηματικὰ ὄχι». Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Τμή µατος µου ὀρθὰ ἔπραξαν. Ἐν τόπισαν μιὰν ἀλήθεια καὶ προθύµως ὁ κ. Στέφανος Χαραλάμπους ἔδωκε κατά- θεση, Οἱ ὑπάλληλοι δὲν εἷ- χαν κανένα κίνητρο νὰ ἐνο χοποιήσουν τὸν κ. Χαραλά- µπους ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο. ᾽Απλῶς εὐσηνείδητα ἐκτε- λοῦν τὴν ἐργασία τους. Θὰ εἰδοποιήσω ἀμέσως τοὺς ἁρμόδιους Ὑπουργοὺς». Ὅπως εἶναι γνωστὸ, στὴν κατάθεση του ὁ Αιευ: θυντὴς τοῦ «Κόρνερ» κ. Σ: Χαραλάμπους ἀναφέρει ὅτι γιὰ τὴ μὴ ἀνεύρεση διπλοτύ πων τοῦ κέντρου του ποὺ ἀφοροῦν πληρωμὲς γιὰ Φιλο ξενία τοῦ Γραφείου Δημοσί ὧν Πληροφοριῶν, ὁ λόγος εἶναι ὅτι δὲν τηροῦσε -ἀντί γραφα τῶν τιμολογίων διότι στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἡ ὑπηρεσία δέν προσφερόταν στὸ κέντρο του ἀλλὰ στὸ σπίτι τοῦ κ. Χριστοδούλου. Ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ διελἀµόα νε προμήθεια τροφίμων, ἑτοί µων Φαγητῶν, ποτῶν, καρσο νιῶν καὶ σκευῶν. Στὶς περισ σότερες περιπτῶσεις την ἡμερομηνία τήν ἀνέγραφε στὰ πρωτότυπα τῶν πιμολο γίων κατόπιν ὑποδείξεως τού κ. Χριστοδούλου, «Επίσης ἀναφέρει στην καιάθεσή του ὁ κ. Σ: Χαρα λάμπους σε μερικὲς περί- πτὠσεις δὲν ἑτοίμαζα ἕνα ΙΕ 3η ΣΕΛΙΔΑ τῆς ᾽Αστυνομίας, τὸ Ἔπαρ χιακὸ Δικαστήριο Λεμεσοῦ ἐ ξέδωσε προχθὲς διάταγμα ἑ- ξαήµερης στριας ἀπό τὴν Σουηδία γιὰ διευκόλυνση τῶν ἀστυνομικῶν ἀνσκρίσεως σχετικὰ πόθεση κλοπῆς. «{ΠΡοΡλΡΟ» ΤΟΥΡΙΣΙΡΙΑ Ἱπο κράτη Σ10 ΒΟΡΡΑ Σύμφωνα μὲ ἀἁνσκοίνωση Στὴ διάρκεια ὅημµοσιογρα- φικῆς διάσκεψης ποὺ ἔγινε χθὶς .στὴν «κατεχόμενη Τουρ: : ϱ χικὴ αυνοιχία πῆς Λευκωσίας, κράτησης µτουρί- µατος» κ. Κονοὺν ἀνακοίνωσε τὸν ὑποψήφιο τοῦ κόμματος του γιὰ τὴν «προεδρία» στὶς ἐπικείμενες ἐχλογὲς. μὲ ῥ- Ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερµ κατάστασπ τῶν τετελεσµενων καὶ τιολιτικἡ του εἶναι ἡ ταχεία οὑσιαστικὴ αὐτῆς καὶ ἡὰ ἐξεύρεσπ μιᾶς ὃ ἀρχωγὸς τοῦ «Λαϊκοῦ [όμι ΥΠΕΚΥΨΕ Σύμφωνα μὲ τὸν Τους. χυποιακὸ οαδιοσταθμὸ «Μπα- Η ΘΕΟΝΙΤΣΑ Όράκ» ὁ ὑποψήφιος τοῦ κόμ- Σύμφωνα μὲ ἀστυνομικὴ ἀνακοίνωση ἡ Θεονίτσα Νεο- Φύτου, 64 χθόνων ἀπὸ τὴν Λεμεσὸ, ποὺ τραυματίστηκε προχθὲς σὲ τροχαῖο δυστύχη μα ὑπέκυψε χθὲς στὰ τραύ- µατά της. ό --------------οο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τὸ Κεντρικὸ Ἐκλογικὸ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοὺ ὁ Πρόεδρος τοῦ Κόμμ ρίδπς θὰ εκφωνήσει σεις: στὸν Συνοικισμὸν : μ.μ, στὴ Δευτερά 3, Μεθαὑὺριο Σάθθατο 4 μ.µ. στὸ Παραλίμνι . Κυριακὴ Λεμεσὸ, Πλατεία ατος κ. προεκλογικὲς ὁμιλίες στίς ἀκόλουθες περιφερειακὲς συνυκεντρώὠ- {. Σήµερα Πεμτπη 145.1981 καὶ ὥραν 8 μ.η. ᾿Ανθουπόλεως : Αῦριο Παρασκευὴ 15.65.1981 καὶ ὥραν 8 17.5.1981 καὶ συνοικισμὸ Λατσιῶν . 5 Κυριακὴ 1Ι7.5.198Ι καὶ ὥραν 6 μ.μ. «μπροστά ὠτιὸ τὸ Δικαστήριο). ιαααααασασααασασαττασασαακαασαττονααασακκκνεσα µατος τοῦ Κονοὺκ εἶναι ὁ ᾱ- πὀστρατος στρατηγὸς Ἴχα- μεχτίλε ᾿Ανιὰς. «Ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑποψηφίων ποὺ θὰ διεκδικήσουν τν ποο- εδρία στὸ «Βορρά» ἀνῆλθε σὲ πέσσερις. Ἐπιτελεῖο τοῦ ὐπενθυμίζει ὅτι Γλαῦκος Γλπ- 165.981 καὶ ὥραν 8 ὥραν ῇΙ π.μ. στὸ στὴ Γρηγόρπ ἈΑὐξεντίου Τὰ πιὸ πάνω τονίζονται σὲ προεκλογική διακήρυξω τοῦ ΛΗ--ΣΎ καὶ προστίθεται ὅ- τι, γιὰ νὰ. ἐππευχθεῖ ὁ θὔσι- κὸς αὐτὸς στόχος τοῦ Κόμ- µατος πρέπει νὰ ὑτάρξει ἴσχνυ οἡ Κυθέρνηση, ἱκανὴ νὰ ἐμ- πνεήσει- ατὸ λαὸ ᾿ ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ ἀκολουθήσει πολιτική, ποὺ 'σὰν ἀποτέλεσμα θὰ ἔχε. τὴν κάµψη τῆς µέχον σήµερα παρατηρουµένης Τουρκικῖς ᾱ- διαλλαξίας. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΙΠΔΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΚΑΣ Ἐπίσης πρέπει: Ἡ Κιτριακἡ Κυθέρνηση ν᾿ ἀποδυθεῖ σὲ σκληοὸ διπλωµα- τικὸ ἀγώνα γιὰ τὴν προώθη: ση. Φόρμουλας λύσεως τοῦ προθλήματος, ἀποδεκτῆς ἀπὸ Λυτικοὺς, ᾿Ανατολικοὺς καὶ »Αδέσµεντους. ὢ Ἡ Κύπρος νὰ προσφύ- γει στὸ Σ. ᾿Ασφαλείας τοῦ ΟΒΕ ἑπιώντας ἀπὸ αὐτὸ νὰ προθεῖ σὲ εἰσηγῆσεις οὐσίας ἐπὶ τοῦ Κυποιακοῦ. Φὢ Νὰ ἐγισχυθεῖ ἀποτελε- σματικὰ ἡ ἁμυντικὴ µας θω- ράκιση. Φ ΧΝὰ ὑπάοχει πλήρης συν πονυσμὸς καὶ ἀγαστη στνερ- γασία ᾽Αθηνῶν -- Δευκωσί- Οἱ ἐνδοκυπριακές συνοµι- λες θά διεξαχθοῦν τότε πάντοτε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Τενικοῦ Γοαµµατέα τοῦ Ο- ἨΕ. µέ θάση τὶς εἰσηγῆσεις αὐτές τοῦ Συμθουλίου ᾿Ασφα λείας. Κἀ ἐνεργήσουμε ὥστε νὰ θρεθοῦν τρόποι ἀσκήσεως οὐσιαστικῆς πιέσεως ἐπὶ τῆς Τουρκίας. Τέτοιες ἀποτελε- σµατικές πιέσεις µμπορεῖ νὰ ο. μα. ἀσκῆσει, ἂν τὸ θελήσει ὁ Δυ τιὸς ὙἈόσμος. (Τὰ π]ῆρες κείµενο τοῦ δο θέντος στη δημοσιότητα μέ: ρα: τῆς ποοεμ/ογικῆς δίακη ρύξεως τοῦ ΛΗ-- ΣΥ. δηµο- σιεύουµε στην ὁηῃ σελίδα). ΓΛΕΝ ΘΑ ΛΕΧΘΟΥΜΕ ΑΛ. ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ:ΝΑ ΥΠΑΕΞΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΗ’ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ” ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ὸς οὐδέποτε θὰ δεχθεῖ τὴν εντὲ φάκτο» ποὺ δημιούργησε ἡ Τουρκικὴ εἰσθολὰ ἀνατροπὴ τῆς καταστάσεως δίκαιπς καὶ διώσιμτς λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ. ΑΣΙΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Σύμφωνα μὲ ὀἀνακοίνωσΏ τῆς ᾿Αστυνομίας στὴ Διεθγὴ Ἔκθεση Κύπρου λειτουργεῖ »Αστυνομικὺς Σταθμὸς, μὲ τηλέφωνο 59508, γιὰ νὰ διευ- κολύνει τοὺς ἐκθέτες καὶ ἐπο σχέπτες. Ἐπίσης ἡ ἴδια ἀνακοίνωση ἀναφέρει. ὅτυ στὸν ΄᾿Αστυνομι: κὸ Σταθμὸ «ἠειτουργεῖ καὶ περίπτερο τῆς ᾿Αστυνομίας, στὸ ὁποῖο διανόµεται διαφῶ- πιστικὺ ὑλικὸ, προθάχλονται ταινίες κπὶ γίνονται ὁμιλίες πάνω σὲ θέµατα ἀστυνομικῆς φύσεως. ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Τρ0” έδοου, ὁ ὁποῖος ὀμφανίζεται σὰν ἀνίκανος Υ ἀπομοιούνα ἀπὸ τὴ θέση του τὸν κ. ον Ὀτοδούλου. Κατὰ τὶς ἴδιες διασταυρω- µένες πληροφορίες µας, ὁ Ἠρόεδρος . Κυπριανοῦ ζήτησε ἀπὸ τοὺς “Ὑπουργοὺς του αὖ- τοὺς νὰ μὴ ἐπιμένουν αὐτὴ τὴ στυγμὴ στὴν ἀπαπομπῆ τοῦ κ. Χριστοδούλου, -διαθε- θαιώνοντάς τους, ὅτι μετὰ τὶς ἐκλογὲς θά ἱκανοκοιήσεν τὴν ἀξίωσή τοὺς. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρηα τίας, σὰν ἀρχηγὸς τοῦ ΔΗ. ΚΟ εἶναν δεσμευμένος μὲ συµ φωνία ποὺ ἔγινε μὲ τὸ ΑΚΕΛ νὰ κρατήσει στὴ θέση του τὸν κ. Χριστοδούλου. Συναφεῖς πληροφορίες µας' ἀναφέρουν ὅτι, ὑπάρχει μυ: στιχὴ συμφωνία ΑΚΕΛ -- ΔΗΚΟ γιὰ συνεργασία. 'Ἡ συμφωνία αὐτῆ ἐπετεύχθη ἆ- φοῦ ὁ ἀοχηγὸς τοῦ ΔΗΚΟ κ. Κιποιανοῦ δέχθηκε μνημό- γιο ποὺ ὑποθλήθηκε σ᾿ αὐτὸν ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ. Αυὸ ἀπὸ τὶς ἀξιώσεις τοῦ µνημονίου ἅταν: (α) Νὰ παραμµείνεν ὃ κ. Μιλτιάδης Χοιστοδούλου στ θέση τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Τρα- φείου Δημοσίων Πληροφορ!- ὤν. (6) ᾿Ἐπικεφαλῆς τοῦ ψη- φοδελτίου τοῦ ΔΗΚΟ νά εἷ- γαι ὁ κ. Γεώργιος Λαδᾶς, ὁ ΙΔΕ 8η ΣΕΛΙΔΑ λώδεις ἐἑνέργειες του μὲ ἆ- σύδοτο τρόπο, ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σραφσίου Δημοσίων Πλη . ροφοριῶν κ. Μιλτιάδης Χρι ΚΑΤΑ τον ΧΑΣΑΝ |ΙΣΙΚ ϱἵ ΤΟΥΡΚΟΙ ΝΑ ΗΤΗΣΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΡ ΑΠΘ ΤΙΣ ΗΠΑ. ΚΛΙ ΟΧΙ Η ΕΛΛΛΛΑ. «Ἡ Ἑλλὰς ζητάει ἐγγυή- σεις ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, γιὰ τὰ τε, τελεσμένα γεγονότα ποὺ δη- µιούργησε. στὸ Αἰγαῖο σὲ θά. οος µας. τὴν ποαγµατικό- τητα, ὅμως, ἐμεῖς εἵμαστε ἐ- κεῖνοι ποὺ’ θὰ πρέπει νὰ ζητή σουµε ἐγγνήσεις ἀπὸ τὶς Ἡ ΤΑ χαὶ τὸ ΝΑΤΩ, υινὰ τὰ τετελεσμένα γεγονότα ποὺ ὃη µιούργησε ἡ Ἑλλάδα σὲ 6ά- ϱος µας». Τὰ πιὸ πάνω ὑποστηοίξει ὃ ποὼην ὑπουογὸς ᾽Αμύνης τῆς Τουρχίας κ. Χασὰν Ἰ- σίκ, σὲ συνέντευξή του πρὸς τὴν ἐφημεοίδα «ΤΈξουμχουρι- ἐτ». Καὶ προσθέτει: «Οἱ ἑλληνοτουοκικὲς διαφω νίες μποροῦν νὰ καλυφθοῦν γιὰ ἕνα διάστηµα μὲ τεχνητὲς λώσεις, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νά ἐξαλειφθοῦν ἐντελῶς, μὲ ἄπο πέλεσµα νὰ ἐπιδεινωθοῦν ἆρ- γότερα καὶ πάλι οἵἳ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν. Απὸ τὰ τελευταῖα δηµοσι- εύματα τοῦ Τύπου γίνεται ἀν τιληπτὸ ὅτι ἡ΄ Ἑλλὰς ἔπεισε πἱς ΗΠΑ νὰ τῆς δοθοῦν: ἐγ- Ὑνήσεις στὸ θέµα τοῦ Αἰγαί ου. Σὲ μιὰ τέτοια κατάστα- ση, θὰ εἶναν σφάλμα νὰ χω οίζουμε σὲ τµήµατα ἕνα συγ κεχριµένο θέµα καὶ νὰ ἀναζη {΄ τοῦμε μ’. αὐτὸ τὸν τρόπο λύ- σεις στὶς ἑλληνοτουρκικὲς δι- αφορὲς. . Δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε παραχωρήσεις στὰ δικαιώμα |’ τά µας στὸ Αἰγαῖο ἕναντι ὁ- ποιασδήποτε σκοπιμότητας, ὁποθενδήποτε ' . προερχοµέ- γΏςΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΤΟΙΡΑΦΙΑΣ , Τὸ Προσφυγικὸ Σωματεῖο Ελεύθερο «Μόρφου, ἀνακοίνω σε ὅτι θὰ. διοργανώσει. τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ ἀπὸ τὶς 10.30 π.µ. ἔκθεση φώτογρα- Φίας τῆς κατεχόμενης περιο χῆς Μόρφου,. στὸν Μούτταλο Πάφου. -. γοαφεῖα π ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΣΗ τοῦ κύρους τῆς Πολιτείας παὶ ὁ ἐξεντελισμὸς τοῦ Εράτους καὶ τοῦ Προέδρου ἔχουν ὀλοχληρωθεῖ. “Ἡ ἀσυδοσὶκ καὶ ἡ σατραπί- ότικη συμπεριφορὰ τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Προέ- δρευ ἔχουν ξεπεράσει τὰ ὅρικ τοῦ ἐπιτρεπτοῦ καὶ τοῦ ἀνεχτοῦ. ᾿Εμθέρόντητος ὁ λαὸς παραχολουθεῖ τὸν Ἐνπρόσωπο τοῦ Προέδρου νὰ συμπεριφέρεται σὰν ὑπερπρόεδρος, ὑπερυπουργὲς καὶ ἁλαξὼν φε- ουδάρχης. Ἐνδίδει ἀναχοινώσεις καὶ διαφεύσεις ἐν ἀγνοίχκ τῶν προϊσταμένων τεν. Προσθάλλει Ὑπουργεύς καὶ ἄλλα κρατικά ἔργανα, ὠὐδείς ὄνὺ- πινεῖται. Καὶ εὐδεὶς αποφσσιει τὶ ὃἁ γίνει μὲ τὸν νύρις αὐτέ. Η «ΔΕΙΛΙΝΗ» δημοσίευσε χδὲς φωτοτυπία ὅπ- λώσεως διςσθοντὴ γνωστοῦ ἐστιατορίου τῆς ἄευ- γωσίος νεος ὁποία ἀποχαλύπτεται ὅτι: Στέλλον- ταν ποτὰ -ἱ φαγητὰ στὸ σπίτι τοῦ Μιλτιάδη μὲ ἐξογχωμέ λογαριασμούς. ᾿Εξεμάνη χξὲς ὁ Ἔν- πρέσωπες ϱὉ Προέδρου. Καὶ φενδέστατα ἰσχνρί- 6βηχκε ὅτι ἅ ξρωποι τοῦ ἀενικοῦ Ἑλεγχκτῆ ἐξεξία. χοχν δῆξεν τῇ δήλωση γιὰ τὰ ποτὰ καὶ τὰ φαγη- [ἱ εἰθήνοι τεῦ [ευ Ηπι]]ελέη τά. Μέ δήλωση του ὁ Γεν. Ἐλενκτῆς διαφεύδει κατηγορηματικὰ τὸν Μιλτιάδη. ΑΥΤΗ τὴ στιγμὴ, ὁ Εκπρόσωπος τοῦ Προέ- ὅρου δρίσχεται σὲ ἀντιδικία μὲ τὸν Ὑπουργὸ Οἱ- κονομικῶν καὶ τὸν Γεν. Ἐλεγκτὴ ναὶ τὸν Γεν. Εἰσαγγελέα. Ἐμπαίξει καὶ τοὺς τρεῖς. Ἐκεῖ ποὺ ἔχουν φθάσει τὰ πράγματα δὲν χωροῦν ἄλλες ἂᾱμ- φιταλαντεύσεις. Οὔτε ἐνδοιασμοί. Εΐναι πρωτοφα- νὲς στὰ χρονικὰ τοῦ τόπου ἕνας διορισμµέ- νο ς Κυθερνητικὸς Ἐκπρόσωπος νὰ ἐξευτελίνει γαὶ Κυθέρνηση καὶ Εράτος καὶ λαό. ΚΡΙΝΟΥΜΕ ὅτι ὁ Γενικὸς Εἰσαχγγελέας τῆς Δημοκρατίας δὲν πρέπει νὰ ὀλιγωρήσει περισσό- σότερο. ᾿Οφείλει νὰ μιλήσει ἀμέσως γαὶ νὰ ἔξη- γήσει στὸν ἑξθργισμένο ἁκχὸ πῶς ἐπιτρέπεται στὸν Ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδροὺ νὰ ποδοπατεῖ θεσμούς καὶ νὰ συμπεριφέρεται ἁλαζονικά καὶ προκλητικά. Τὶ προτίθεται νὰ πράξει ὁ Γεν. Εἰσχγγελέας: Πό. τε΄θὰ ἀποφασίσει νὰ πινηθεῖι Δὲν νοµίσει ὅτι ὃ- πέχει σοθαρότατες εὐξύνες γιὰ νὰ φθάσουν τὰ πρά- γµατα ἐδῶ ποὺ ἔφθασαν: Δέν πιστεύει ὅτι ὁ λαὸς ἀππιτεῖ κάποιες ἐξηγήσεις: Μέχρι πότε 9ὰ σιωπᾶ: Οἱ Υπουργοί αν τόνι-. ο ο φ Ἱ ... - . η ὴ σαν ποὸς. τὺν Πρόεδρο τῆς ) τς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: ἁημρχρατίας ὅτι ἡ, κατάστα- των εκ ὴο ου : | ση ποὺ ἔχει ὃ εἳ θεα ” ζοεῖται ἐξευτελιστικὴ ὄχι μόνο , σὲ θάρος τῶν Ὑπουργῶν, Συνεχίζοντας τὶς «οκανδα τοδούλου, κατάρτισε κατά» λογο τῶν ἐφημερίδων ποὺ ἐκδίδονται σήµερα ᾿στὴν Πύ- προ, ὑποδεικνύοντας σὲ ποι ἐς ἀπὸ αὐτὲς νὰ δσθοῦν οἱ διαφημίσεις τῆς Κυδέρνησης ποὺ ἀφοροῦν τὶς δουλευτι- κὲς ἐνλογὲς. Στὸν κατάλογο αὐτὸ ὁ κ. Χριοτοδούλου ἐνεργώντας σκανδαλωδῶς καὶ καθ ὑπέρ θάση ἑξουσίας, ὑποδεικνύες . νὰ μὴ δοθοῦν οἱἵ διαφημίσεις τῶν ἐχλογῶν στὴ «Δειλινὴ» κατ ἐξαίρεση. ἀπ' ὅλες τὶς, ἄλλες »αθημερινὲς ἀπογεν- ματινὲς ἐφημερίδες. . Ἡ. Κυδέργηση, ὑποκύπτον τας στὴν ἀἁπαράδεκτη αὐτὴ ἐνέργεια 'τοῦ.κ. ᾿Χριστοδού- λου, ἔδωσε, ρητὴν ἐγτολὴ στὸ Τενικὸν Έφορον ᾿Εκλογῶν κ. Κοντοζῆ’ νὰ μὴ δώσει τὶς : διαφημίσεις στὴν, ἐφημερίδα μας. ο ΕΥ ΤΗΡΗΣ Τ0 ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΒΛΙΑΡΙΟ: Τὸ 'Ὑπουργεῖο ΊἘἜσωτερι” κῶν ἀνακοίνωσε χθές ὅτι ση- μαντικὸς ἀριθμὸς ἐκλογέων δέν προσῆλθε. ἀκόμη, στά τῶν κοινοταρχῶν γιὰ νὰ παραλάθδουν -τὰ ἐχλο- γικὰ τους θιθλιάρια. -- πενθυμίζεται ὅτι. φηφοφορία εἶναι ὑποχοεωτι- νὶ καὶ χωρὶς τὰ ἐκλογικά θιθλιάρια δὲν θὰ ἐπιτραπεί σέ κανένα νὰ προσέλθει στὶς κάλπες γιὰ νὰ ψηφίσει. Τὸ ὑπουργεῖο ἐπισύρει τὴν προσοχη τοῦ κοινοῦ ὅτι ὅσοι ἔχουν τὸ ἐχλογικὸ δικαίωµα καὶ δέν προσέλθουν στὶς κάλ πες γιὰ νὰ ψηφίσουν διαπράτ τοὺν ἀδίχκημα καὶ ὑπόχεινταν στὶς ποινές πού παπρονοεῖ ὁ σχετικὸς νόμος. ΤΗΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΑΞΙΑΣ 700 Λ. Σύμφωνα μὲ ᾿Αστυνομικὴ ἀνακοίνωση τουρίστριας ἀπὸ τή Βηρυτὸ κστάγγειλε στὴν ἀστυνομία ὅτι ἄγνωστος τῆς Έκλεψε προχθὲς ἀπὸ δωµά- πιο ξενοδαχείου τῆς Γερμασό γειας στὸ. ὁποῖο διαμένει ἕνα δακτυλίδι ἀξίας 700 λι- θῶν. τ Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια ἆνα κοΐνώση ἡ ᾿Αστυνομία συνέ λαθε καὶ ἔθεσε ὑπὸ κράτηση τὴν Κωνσταντία ᾿ἰώάννου ἀπὸ τὴν Λεμεσὸ, 49 χρόνων γιὰ διευκόλυνση τῶν. ἀνα» κρίσεων. ΠΕΝΠΤΗ Τά ΝΜΑΤΟΥ 1581 κτλ. { Σελίδα 8 Ἡ ΑΣΙΛΙΝ Μειὰ τὴν ἐγχείρπσή του ποὺ κράτησε 5 ώρες ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΙΥΝΟΥ 0 ΠΗΠΗΣ Πυσροβολήθηκε χθὲς στὴ Ρώμα ἀπὸ τὸ δολοφόνο τοῦ Ἰππεκτοὶ Ἰωάννη Παύλου ποὺ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Σ. ΕΥΡΩΠΗΣ Νιεσοβάθιτισιι εις Ἓηθθσςασας στὸ Ιζυπρτοικὸ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ν ΒΩΜΗ, 14 (Ἴδ. Ὑπ.).- Ἡ κατάσταση τῆς ὑγεὶαος τοῦ Πάπα πληγώθηκε ατα τὰ σαν ἀπόπειρα ἐναντίον τῆς ζωῆς του, εἶναι σπαθεων ος γιατροὶ τοῦ νοσοκομείου ὅπου ὁ Πάπας ὑποθλήθτπκε σὲ ἐγχείρισπ ποὺ κρ ή ᾽ πέντε ὥρες, δήλωσαν ὅτι ὁ Ποντίφικας, δὲν διατρέχει κανένα κίνδυνο καὶ Ότι δυνατὸς ὀργανισμὸς του θὰ θοπθήσει στὴν ἀνάρρωσή του. Πληροφορίες ὅτι θὰ εκδοθεῖ 2 Σύμφωνα μὲ δτμοσιογραφικὲς πληροφορίες ἡ Ἐλθετία ϐ᾽ ἀναλά- δει πρωτοδουλἰα καὶ θὰ καταδάλει κόθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ σύν- τοµπ λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Οἱ ἐνέργειες αὐτὲς τῆς Ἑλοδετίας, ὅτως δή- λωσε ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας κ. Ὀμπἑρτ, ϐ᾽ ἀρχίσουν κα- τὰ τὴ συνεδρία τῆς ᾿Ἐπιτροτῆς Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τοῦ Συμµδουλί. ου τῆς Εὐρώπης ποὺ συνέρχεται στὸ Στραοσδοῦργο. α΄ ο. Ὁ Πάιας πυροθολήθηκε στὴν Πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἐνῶ µετέδαινε μὲ ἀνοικτὸ αὐτο- ᾿κίνπτο στὸ γοαφεῖο του. Δεχθηκε δυὸ σφαῖρες στὴν κοιλἰακἠ χώρα, ἐνῶ τρίτη σφαίρα τὸν κτύ- σππσε στὰ χέρια. τὸν Πλατεὶα τοῦ ᾿Ἁγίο Πέτρου, 6ρισκό- ταν κατὰ τὴν ὥρα τοῦ ἐτεισοδίου τιλῴθος περι Ῥτὶς δηλώσεις του, ὁ :.. Ομπέοτ ὁ ὁποῖος ἀναλαμθά- νει τὴν Προεδρία τῆς Ἔπιτρο πῆς Ὑπουργῶν τοῦ Συμµδου- λίου τῆς Εὐρώπης γιὰ τοὺς ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: χώρα Πυτικοῦ Προσαυατολισμοῦ εἴναι ἡ Κύπρος ΜΕ ΕΛΕΥΘΕ ΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΥΑ ΣΙΓΚΤΩΝ (1δ. Υπ.) Ο 'Υφυπονργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ κ. Μπάκλει ἆπαν- τώντας προχθὲς σ᾿ ἐρωτήστις τοῦ Ποοέδρου τῆς ᾿Επιτροπῆς Κατανομῆς τῶν κονδυλίων Ῥεπουπλικανοῦ Γερουσιαστῆ τοῦ Οὐϊσκόνοιν κ. Κάστε», δήλώσε ὅτι ἡ «Κύπρος εἶναι μὲν µέλος τῆς ὁμάδας τῶν ᾽Αδεσμεύτων, ἀλλὰ εἶναι ξυ: πινοῦ πρασανατολισμοῦ μ’ ἕ- λεύθερη οἰχονομία». ᾽Απαντώντας σ) ἄλλη ἑρώ- τηση ὁ κ. ἨΜπάκλετ τόνισε ὅ- τι ἡ Κυθέρνηση Ῥήγκαν σκο πεύει ν᾿ ἀκολουθήσει τὴ δια- δικασία διοχέτευσης σπῆς 6ο- ἤθειας πρὸς τὴν Κύπρο ποὺ |- ἴσχυε στὸ παρελθὀν καὶ ἆπο- δείχθιρε ἀποτελεαματικὴ. ἸΑξίει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ἡ Ῥοήθεια πρὸς τὴν Κάπου θὰ δοθεῖ µέσω τοῦ Ὑπάτου “Αρ μοστῆ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τοὺς πρό ὀφυγες γναὶ ὄχι ἀπευθείας [ στὶς δυὸ κοινότητες. Ὀἱ ἐρωτήσεις ὑποθλήθηκαν στὴ διάρκεια προχθεσινῆς συ- γεδρίασης τῆς Ὑποεπιτροπῆς Χορηγήσεων τῆς Γερουσίας σχετικἁ μὲ τὴ θσήθεια πρὸς τὴν Κίπρο. ἈΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ Ἡ ΕΛΛΑΛΑ. ΡΧΥΓΗΘΝΤΛΙΦΙΊΘΙΡΚΗΙ ι ΑΓΚΥΡΑ, Οδ. Ὑπ.). --- Οἱ πληροφοοίες ποὺ Ἔφθασαν στὴν Αγαυρα, σχετικὰ μὲ τὴν τελευταία συνάντηση τῶν Σ.κ. Μητσοτάκη καὶ Τουρκμὲν στὴ Ῥώμη, ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν δέχθηκε κανένα συμδιδασμὸ στὺ θέµα τῶν στρατιωτικῶν πτήσεων στὸ Αἱ αἴο. Τὰ πιὸ πάνω γράφει ἡ «Τερτζουμὰν» καὶ προσθέτει ὅτι «ἡ Ἑλλὰς κατέδαλε προ σπάθειε» ψὰ νὰ ᾿πῥοκαλέσει στὴ Δύση τὴν ἐντύπωση ὅτι οἳ διαφθρὲς της μὲ τὴν Τουο κία εἰσῆλθαν στὸν δρόµο τῆς ἐπιλύσεως, ἆλλ᾽ ἡ προσπάθειά της αὐτὴ δὲν ἀπέδωσε ποτε λέσµατα, ἐπειδὴ ἡ Άγχυρα ἀνακοίνωσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ συγκατατεθεῖὶ σὲ συμφωνί. ες, ποὺ θὰ ἀποθλέπουν, ῥἆ- πλῶς, στὴν πρόκληση ἐντυπὼ σεων». Ἔρευνες τῇς δὲ Ρωσικὸ Έφ-Μῆπι-Λἱ ἠεροπλᾶνο 8 8 3 ϱ προχθες στήν Οὐάσικτων ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ . ΜΟΣΧΑ, (Ἴδ. Ὑπ.). -- Πράκτορες τοῦ Ἔφ Μπὶ Αϊ εἰσέθαλαν προχθὲς τὴ νύχτα σὲ ἐπιδατικὸ ἀεροσκάφος τῆς σοθιετικῆς ἀεροπορικῆς ταν ρίας «΄Αεροφλότ», ποὺ ἐπού- χειτο νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Οὐάσιγκτων γιὰ τὴν Μόσχα καὶ ἔκαναν κατάσχεση τριῶν περιστρόφων καὶ τριῶν ἀποσχευῶν καθυ- στερώντας τὴν ἀπογείωση τοῦ ἀεροπλάνου γιὰ ὁν ὧρες, ἆ νακοίνωσε σήµερα τὸ Σο6νε- πικὸ πρακτορεῖο «Τά:». Τὸ πρακτορεῖο χαρακτήρι- σε τὴν ἐνέργευα τοῦ Ἔφ Μπὶ Αϊ «διεθνὴ τροµμκρατία» καὶ «ἀντισοθιετικὴ πρόκληση ποὺ ἔγινε μὲ τὴν ἔγκριση τῶν ᾿Α. 0 ΝΕΟΣ ΙΤΛΛΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΓΙΑ. ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ἐπιδίδοντας χθὲς τὰ δια- πιστευτήφια του στὸν Ποόε- δρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κυ πριανοῦ, ὁ νέος πρέσθης τῆς Ἰ]παλίας στην Κήπτρο κ. Το- σκάνο τόνισε ὅτι «ἡ Ιταλία σκοπεύει νὰ διαδραματίσει ϱὁ ὰο σα’ ὅλα τὰ διεθνῆ δήµατα ὑπὲρ τῆς Κύπρου καὶ τοῦ λα- οὔ της». μερικανικῶν ἀρχῶν». Τὸ «Τὰς» ἀνέφερε ὅτι 30 πράκτορες τοῦ ᾿Ἔφ Μπὶ Αϊ εἰσέδαλαν στὸ σοδθιετικὸ ἆ εροσκάφος καὶ διενήογησαν ἐξονυχιστικὴ ἔρευνα τῶν ἆπο σκευῶν ἀκόμη καὶ τῶν διπλω ματικῶν, καὶ προέδησαν στήν κατάσχεση τριῶν µπεριστρό- φων ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ πληρὼ µατος, στὰ ὁποῖα ἐπιτρέπε- ται, σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο, νὰ ὁπλοφοροῦν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς πτήσεως. Στὴν Οὐάσιγκτων, τὸ Σταί ητ Ντηπάρτμεντ ἐπιθεθαίωσε τὸ ἐπεισόδιο λέγοντας ὅτι πράκτορες τῶν ἀμεριχανικῶν τελωνειακῶν ὑπηρεσιῶν προ έθησαν στὴν κατάσχεση «τρι ὤν ἀντικειμένων ἁμυντικῆς φύσεως» ἀπὸ ἀποσκενὲς τῶν ἐπιθατῶν τοῦ σοθιετικοῦ ἆε- ροσχάφους. Γιὰ τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ ---εἶπε ἐκπρόσωπος τοῦ Σταί ητ Ντηπάρτμεντ --- δὲν ἡπῆρ χε ἄδεια ἐξαγωγῆς ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, : Ὁ ᾽Αμερικανὺς ἐκπρόσω- πος ἀρνήθηκε ὅμως νὰ ἐπιδε ἐαιὼώσει ἢ νὰ διαψεύσει τὴν σοθιετικἠ χαταγγελία ὅτι οἱ πράκτορες ἐρεύνησαν καὶ τὶς ἀποσκευὲς σοδιετικῶν δίπλωμα τῶν ποὺ ἐξαιροῦνται κανονι- κὰ ἀπὸ τελωγειακὲς ἔρευνες. ΛΡΧΙΑΝ 01 ΕΡΡΑΣΙΩ ΙΑΤΡΟΛΙΗΑΣΗΚΟΥ ΣΕΗΙΝΑΡΙΟΥ Αοχισαν χθὲς στὴ Λευκο σία οἱ ἐργασίες τοῦ Ἴατρο- δικαστικοῦ Σεµιναρίου, τοῦ πρὠτου στὸ εἶδος του ποὺ πραγματοποιεῖται στὴν Κύ- προ. . δὲ προσφώνηση του ὁ Γε ψικὸς Εἠσαγγελέας τῆς Δημο κρατίας κ. Τορναρίτης ἀνέ- φερε μεταξὺ ἄλλων ὅτι «ὁ ἰατροδικαστῆς θά πρέπει νὰ ἔχει θεωρητική καὶ πραμτική ἡνώση ὕλων τῶν »λάδων τοῦ ατοικοῦ ἐπαγγέλματος καὶ θά πρέπει νά ἔχει μεγάλη πεῖρα στὶς ὑποθέσεις του. θὰ πρέπει νὰ εἶναι σε θέση νά ἐπι]ύσει ὁποιοδήποτε (ἵατρυ- Νομικὸ πρόθληµα γαὶ νὰ ε[- γαι σὲ θέση νά προθαίΐνει σὲ προσεκτικἡ ῥἐπιλογὴ τῶν ἆᾱ- ναγναίων ἰατρικῶν γεγονύ- των καὶ ἀρχῶν ὥστε νὰ µπο οέσει τὸ Λικαστήριο νὰ κα- ταλήξει στὸ σωστὺὸ συμπέρα σμα». Ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας κ. Τομπάζος σὲ χαιρετισμό του ἀνέφερε ὅτι τὸ Σεμινάριο θὰ ἀποθεῖ πολὺ χρῆσιμο τόσο γιὰ τοὺς παθολογοανατόµους καὶ τὴν ᾿Αστυνομία, ὅσο καὶ αιὰ τοὺς λειτουργούς τῆς εἷ- σαγγελίας οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦν ται μὲ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἐγκλήματο-. τὸ Σεμινάριο παίρνουν µέρος ὁ γαθηγητής ». Καμε- ρὀν. ὁ ὃρ Σὶµς, ὁ ὃρ Οὐέστ καὶ ὁ δρ Βανέσης. . Σ, Μιλτιάδη Χριστοδούλου». προσεχες ἕξη μῆνες, εἶπει ὅτι στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν κ. Ῥολάνδη συζήτησαν τὸ Ίκυγ πριακὸ καὶ δέχθηκε μὲ µεν- λο ἐνδιαφέρο τὴ θέση οὔ Κωπρίου. συναδέλφου του, ὅ- πως τὸ Κυπριακὸ λυθσ τὸ συντομώτερο δυνατὸ, Ἡ Ελθετία --πρόσθεςε--- εἶναι μιὰ οὐδέτερη χώρα πυὺ δὲν ἀναμιγνύεται σὲ ὑπυθέ- σεις ξένων χωρῶν. Όμως, μεταξὺ ἄλλων ἐνεργειῶν ας κάνουμε ἐκκλήσεις, ἔπιδει, νύ- ουμε ἀλληλεγγύη καὶ εἴμασνε σὲ κάθε στιγµή ᾖἔἕτοιμοι νά δώσουμε τὶς :καλὲς μάς :πη- ρεσίες, γιὰ εἰθηνικὴ διευθέ- ! τηση τῶν διαφορῶν. ] ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Ἐίπα ατὸν κ. Ῥολάνδη ὅτι εἵμαστε σὲ θέση νἁ ἔλθουμε σὲ ἐπαφὴ μὲ 'Ὑπουργοὺς 'Ε- Ἑωτερικῶν ἄλλων χωρῶν μὲ ὕλη µας τὴ δύναμη γιά μιὰ εἰρηνιχὴ διευθέτηση τοῦ Κυ- πριακοῦ. , Θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία αὖ τὴ στὸ Σχοσθοῦργο, ποὺ θὰ εἴμαστε µανί οἱ 'Ὑπουργοὶ Ἐ Ἑωτερικῶν τῶ» χωρῶν --- µε- λῶν τοῦ Συμθουλίου τῆς Εὺ- ρώπης». . , Καὶ ὁ Ἑλθετιὺς πουργὺς Ἐξωτερικῶν κατέληξε τονί- ἕοντας: «Ἡ- Κάπρος κανα Ἠλθετία θρίσνονκαφιστην»ἶδια ποσμμὲν καὶ ἑογάζονται χέοι μὲ χέοι, γιὰ τὴν εἰρήνη». Ὅπως εἶναι γνωστὸ στὴ συνεδοία τῆς ᾿Επιτροπῆς Ὕ- πονογῶν τοῦ ὙΣυμθουλίου τῆς Ἐὐρώπης αὐτὴ ἡ Ἑλλάδα ἐκ- προσωπεῖται ἀπὸ τὸν Ὕφν- πουργὸ Ἐξωτεοικῶν χ. Ρέἐν- τη καὶ ἡ Τονρχία ἀπὸ τὸν “ἩὝ- πουργὸ ᾿Εξωτερυικῶν κ. Τουρ κμὲν. ΣΥΙΗΤΗΘΗΚΕ Τ0 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ο. Αντιπροσωπεία τῆς Ἑγώσε ως Νέων Επιστημόνων τῆς Δημόσιας ΄ Υπηρεσίας ᾖἔγινε χθὲς δεκτὴ ἀπὸ τὸν Ποόεδρο τῆς Δημοκρατίας κα. Κύπνια- νοῦ. Κατὰ τὴν συνάντηση οξη- τήθηκε τὸ πρόθληµα τῶν ἆ- γέργων ἐπιστημόνων πυὺ ἆν- τιμετωπίζουν τὰ µέλη τῆς ἙἩ νώσεως καὶ ὑποθλήθηνιαν εἴ σηγήσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση του, ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Ἱη ΣΕΛΙΔΑ «τιμολόγιο γιὰ ὁλόκληρη τὴ δαπάνη ἀλλὰ µπερισσότερα γιὰ νὰ μὴ φαίνεται ἐξογκω- µένο τὸ ποσό. Αὐτὸ ἔπρατ τα κατόπιν ὑποδείξεως τοῦ Στὸ μεταξὺ, ὁ κ. Χριστο- δούλου, δήλωσε χθὲς ὅτι ἀπὸ τὸν δικηγόρο του κ. Εὔστα- θίου καταχωρήθηκαν ἀγωγὲς ἐπὶ λιδέλλω ἑναντίον των ἑ- Φημερίδων αΣημερινὴ» καὶ « Αειλινὴ» καὶ τοῦ κ, ᾽Αλέ- κου Κωνσταντινίδη, γιὰ ἴσχυ βιζόµενη συκοφαντικὴ δυσφή- µηση τοῦ κ. Χριστοδούλου ποὺ περιέχεται σὲ προχθε σινὰ καὶ χθεσινὰ δημοσιεύµα τα τῶν ἐφημερίδων. ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ἱ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 Στὰ πλαίσια τῆς προκριµμο τικῆς φάσης τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου ἡ Βονλγασία νίκη- σε στὴ Σόφια τὴ Φινλανδία μὲ -4--0. --Γιὰ τὸ ἴδιο πρωτάθλημα ἡ Οὐγγαρία νίκησε τὴ Ῥου- µανία μὲ 1---0. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ Γιὰ τὸ πρωτάθληµα µπά- σχετ ἔγιναν χθὲς 6ρσάδυ τέσ- σερεις ἀγῶνες μὲ τὰ ἑξῆς ἆ- πατελέσματα: ΑΕΛ --ΕΝΑΔ β9----ετ ΕΘΑ -- ΕΝΑΟ τι---δ6 ᾽Αχιλλέας --- Ζήνων δἴ--λὰ ΑΠΟΕΛ --- Ὁμόνοια Τ4--δ5 ΤΥΠΟΙΣ: « Ηνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΑΤΔ» ὍὉ κ, Φίλε Χαμτήμπι Μειώθηκιν οἱ κίνδυνοι γιὰ ἔνοπλη σύρραζη Συρίας καὶ Ἰσρηῇλ Οἵ φόθοι γιὰ ἐπικείμενη σύρραξη μεταξὺ Συρίας καὶ σραὴλ µειώθηκαν χθὲς αὲ τὴν εἴδηση περὶ ὑπάρξεως Α μερικανικοῦ συμθιθαστικοῦ σχε δίου, ποὺ προθλέπει λύση ποὺ θὰ σώσει τὰ προσχήµατα στὴ κρίση πυραύλων ατὸν Λίδανο, Ὁ ᾽Αμεριχανὸς εἰδικὸς ἆ- πεσταλµέγος {κ. Φ. Χαμπίπ θρίσπεταἰ τώρα στὴ Δαμασκὸ γιά γέες συνομιλίες μὲ Σύ- ρους ἡγέτες στὰ πλαίσια τῶν προσπαθειῶν του γιὰ ἐκτόνω ση τῶν σχέσεων μεταξὺ Συ- οἷας καὶ Ἰσραὴλ, σχετικἁ μὲ τὸ θέμα τῆς ἑγκατάστασης Φνυριακῶν πυσαύλων στὸ Δί- 6ανο. , ᾿ ΠΙΟ κ. Χαμ θάχει δυσ- μιλίες μὲ τὸν κ. Ασσατ. Χθὲς ὁ Ἡν Χαμίας µετέδη ἀπὸ τὸ Ἱσραὴλ στὴ Ἑηουτὸ ποὺ εἶχε συνομιλίες μὲ τὸ Λι- θάνιο Πρόεδρο κ. Σαοχίς. Ὁ. οαδιοσταθμὸς τῆς Ρη- ρυτοῦ μετέδωσε ἅτι ὁ κ. Χαμ πὶπ, ἀναμένεται γνατὰ τὶς ἑ- πύµενες λίγες µέοες νὰ ἐἔπι- σκεφθεῖ καὶ πάλι τὶς τρεῖς χῶρες, Σύμφωνα μὲ πραχτορενα- κὲς πληροφορίες ὁ κ. Χαμπὶπ μεταφέρει προσχέδιο, μιᾶς συ πολικῆς συμθιθαστικῆς λύσης. ) ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ Σε ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ζητοῦν ἠνακούφιση πληγέντες ὀφειλέτες ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΕΗ Οἱ πληγέντες ἁπὸ τὴν εἰσθολὴ ὀφειλέτες μὲ ὑτόμνημα τους τιρὸς τοὺς Ὑπουργοὺς Δικαιοσύνπς, Οἰκονομικῶν καὶ Ἐμπορίου καὶ Βιομωχα- γίας, ζητοῦν νὰ ἀρθοῦν τὰ ἐμειόδια πάνω στὰ κτήµατα τοῦ ὀφειλέτῃ ποὺ θρίσκονται οτὴν ἐλεύθερῃ περιοχἡ, διότι τὰ ἐμπόδια αὐτὰ δένουν χειροπόδαρα τὸν πιληγέντα ὀφειλέτῃη, ἐμποδίζοντας τον νὰ Χργισιμο- ποιῄήσει τὰ κτήµατα του γιὰ τὴ δραστπριοτιοίπση του. Τὸ πλῆρες κείµενο τοῦ ὑπομνήματος ἔχει ὡς ἑξῆς: «Βάσει τῆς Κρατικῆς ἁγτί- ληψης γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀἆνα- κουφίσεως τῶν Πληγέντων ᾱ- πὸ τὴν Εϊσθολὴ ὀφειλετῶν Ἡροπολεμικῶν χοεῶν θὰ απρέ- πει γὰ θεωρεῖτι ἄσκοπη ἡ διατήρηση τῶν ἐμποδίων πά- γω στὰ Κτήματα τοῦ ὀφειλέ- τη ποὺ δρίσκονται στὴν ἑλεύ θερη περιοχὴ. «Τὰ ἐν. λόγω ἐμπόδια ἀπο- τελοῦν ἁπλῶς σαδιδτικὸ ἐκδ .- κητικὸ µέσο ποὺ δένει χειρο- πύδαρα τὸν πληγέντα ὀφειλέ- τη ἐμποδίδοντας τον νὰ χρησι µοποιῄσει τὰ κιήµωτα αὐτὰ γιά τὴν δραστηριοποίησή τοι. Ἡπομένως θἀὰ πρέπει, θά- σει τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἄρ- θρων τοῦ Συντάγματος, -ὅ θρεθεῖ, τὸ γρηγορότερο, τρό- πος νὰ ἀντικατασταθεῖ τὸ σα διστικὸ, ἑκδικτπιχὸ ---Ὅσο ᾱ- γώφελο αὐτὸ εἶδος ἀσφάλειος πιο ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Έφθασε χθὲς ὀκταμελὴς Γουµανικὴ ἀντιπροσωπεία γιά νὰ πάρει µέρος στὴν Ἔριτη Σύνοδο τῆς Μόνιμης Κύπρο --Ῥουμανικῆς Διακυθερνητι- κῆς ᾿Ἐπιτροπῆς ποὺ ἐγκαθι- ὀρύθηχε μὲ θάση τὴ µακρο- χρόνια συμφωνία γιὰ συνεργα σία στὸν οἰκονομικὸ, 6ιοµηχα γικὸ καὶ τεχνικὸ τοµέα µετα- ξὺ Κύπρου χαὶ Ῥουμανίας, ος πινεφαλῆς τῆς Ῥουμανικῆς ἀντιπροσωπείας εἶναι ὁ . Φλεσερίου Γενικὸς Αιευθηντὴς τοῦ Ὑπουργείου. Ἑξώτεριχοῦ στα τρ μὴ Ἀν μοντ Ἐμπορίου καὶ Διεθνοῦς. Οἶκο νομιγῆς 3 ὑνεργασίας. Τὸ προσχέδιο προνοεῖ τὴν ἀπομάκρυνγση τῶν Συριακῶν πυραύλων ἀπὸ τὰ στρατηγικὰ ὑψώματα «Σονὶν». Σὲ ἀντάλλαγμα οἳ δεξιοὶ Φαλαγγίτες θὰ παραδώσουν τὸν ἔλεγχο τῆς πόλης Ζάχλε σὲ τακτικὲς µονάδες τοῦ Δι- θαγικοῦ στρατοῦ, ἐνῶ ὁ Ἴσ- οαἡλ, θὰ περιορίσει τὶς ατύ σεις τῶν ἀεροσχαφῶν του πά γω. ἀπὸ τὸ Λίδανο. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 900 ΛΙΡΩΝ ΓΙΑ. ΕΠΙΘΕΣΗ Ξ υ-υ---υ- Τὸ Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε σὲ πρόστιμο 200 λιρῶν τὸ Γεώργιο Νικολάου, |. 55 χρύνων, ναυτικὸ, ἀπὸ τὸν Άγιο Δομέτιο, γιὰ ἐχίθεση μὲ πρόκληση σωματωιῆς θλάδης στὸ Λεω- γίδα Μαῦορο, ἀπὸ τὴ Λευκο- σία. Τὸ Δικαστήριο διέταξε ὅπως τὸ ποσὸ πληοωθεῖ πά- ραυτα, ἐνῶ δέσµευσε τὸ κα πηγορούμενο -μ) ἐγγύηση. 100 πραγματικῆς λιρῶν γιὰ δυὸ χρόνια. τοῦ δανειστῆ, μὲ τὰ κτήµατα τοῦ ὀφειλέτη ποὺ κατάκρα- τοῦνται ἀπὸ τοὺς Τούρχους- Μὲ τὸν τρὀπο αὐτὸν τὸ Κράτος θά ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ ἆ- νάλογη΄ ὑποχρέωση του νὰ 6ο- ηθήσει χοηματικῶς τὸν πλη- γέντα πολίτην γιὰ τὴν δρα- στηριοποίηση του. ΄ Ἐφ) ὕσον καὶ μὲ τὴν κα- τάλληλη τροποποίηση τῆς ἡ- φιυσταµένης σχετικῆς Ἀομοθε- σίας ὁ πληγεὶς ὀφειλέτης θᾶ- χει τὸ δικαίωµα νὰ διαθέσει τὸ κτῆμα του γιὰ σκοποὺς ὁραστηριοποιήσεως του. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τὸ εὐεργετικὸ αὐτὸ Ιιέτρο γιὰ τοὺς πληγέντες ὀφειλέ- τες μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ λη- φθεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν µε λέτη ποὺ πρόχειται νὰ κάμει τὸ Ἑράτος γιά τὰ ποσὰ χρη- µάτων ποὺ πρέπει ἡ Κυθέρνη ση γὰ παραχωρήσει στοὺς πλη γέντες ἐπιχειρηματίες γιὰ τὴν ὑραστηριοποίηση τους ος Ίσως νάναι χρήσιμη ἡ πλη οοφυρία πὼς ἂν κατόρθωσαν μερικοὶ πληγέντες ἐπιχειρημα τίες νά ὁραστηριοποιηθοῦν, Όμως κανένας πληγεὶς ὀφειλέ της ἰδιορτήτης κτηµύτω» στὴν ἐλεύθερη περιοχὴ δὲν μπόρεσε νὰ δραστηοιοποιηθεῖ ἐξὺν ἀπὸ τὸν διασυρμὸ του στὰ δικαστήρια, τὰ χασομέ- ριά του σ᾽ αὐτά, γαί τὸν ᾱ- γώγνα του νὰ ἐξασφαλίσει μέ- ῥος τῶν δινηνορικῶν γαἱ δι- καστικῶν. ἐξόδων τον, Ηραγιατοποίηση του ὡς ᾱἄ- γω αἰτήματος µα- τὸ ὁποῖον εἶναι πόσο γιά τοὺς δανειστὲς ὤσο καὶ γιὰ τὴν Κνυθέρνηση ἀνώδινο ἀλλὰ τόσυ εὔεργετι-! πηυπτῶν. Δυὸ ἅτι' αὑτους πληγώθηπκαν ἁτιὸ ἀδέ- σποτες σφαίρες. Οἱ πληγωµένοι εναι μιὰ ἸΑ µερικανίδα 60 κχοὀνῶν καὶ μιὰ ὀΌχρονη ἀπὸ τὴν Ἰαμαὶ κη. Ἡ ᾽Αμερικανίδα πληγὼ θηκε σοδαρὰ χαὶ µεταφέρθη- -ε στὸ Ἀοσογμεῖο τῆς Ρὰ- µης, ὅπου ὑποθλήθηνε σ᾿ ἐγ χείρηση. Ἡ νεαρὴ ἀπὸ τὴν Ἱαμαϊκὴ πληγώθηκε ἐλαφροά στὸ χέρι. ᾽Αμέσως μετὰ τοὺς πυροδο λισμούς, τὸ πλῆθος ἄπινητο- ποίησε ἕνα ἄτομο ποὺ κρατοῦ σε πιστόλι. Τὸ ἄτομο αὐτὸ συνελήφθηκε στὴ αυνέχεια ἀπὸ µέλη τῆς ἀσφάλειας τοῦ Βατικανοῦ. '. Ὅπως ἀνακοινώθηκε ὁ σιυλ ληφθεὶς εἶναι Τοῦρκος ὀνόμα τι Μεχμέτ ᾽Αλῆ ᾿Ατζιὰ 55 χοονῶν, Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΜΠΕΚΣΙ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ Σύμφωνα μὲ πραντορρια” κὲς' πληροφορίες ἀπὸ τὴν ΑΆγιυρα, ὁ Ατζιὰ οἶχε κα- ταδικασθεῖ σὲ θάνατο, γιὰ τὸ Φόνο τοῦ ἀρχισυντάκτη τῆς ἐφημερίδας «Μιλλιέτν, Α- πτὶ Ἰμπεκτοὶ, ποὶν δυὀὸ αχοό για, | ᾿Αργότερα «κατόρθωσε νὰ ὁραπετρήπει ἀπὸ τὶς φυλαχὲς μὰὶ διαν.ᾗ Ἠάπας ἐπρόνειτα αφ: ἐπιοκεφθεῖι τὴν «Ἰωοψρνία, τὸ Νοέμόριο τοῦ 1979. ὁ Α- τζιὰ ἀπείλησε δηµόσια ὅτι θὰ τὸν δελοφονήσει. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ ΄᾿Στὸ μεταξὺ ἄρχισαν νὰ κα ταφθάνουν στὸ Βατικανὸ µη νύµατα συμπαθείας ποὸς τὸν Πάπα, ἀπὸ πολιτικούς καὶ θοη σχευτικούς ἡγέτες. Τέτοια μηνύματα ἀπέστει- κὸ γιὰ τὴν κατηγορία αὐτὶ, τῶν πληγέντων ὀφειλετῶν θὰ ἀπιδείξει τὴν σοδαρότητα μὲ τὴν ὁποίαν ἡ Κυθέρνηση ἀν- τικούζει τὸ πρὀόθληµα τῆς ὃρα στηριοποίησης τῶν πληγέν- των ἐπιχειρηματιῶν καὶ εἶδι- κώτερον τῶν πληγέντων ὀφει λετῶν, γιὰ τὴν ὁποία ἡ τάξη αὐτὴ τὴν εὐγνωμονεῖ». ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΔΙΑΜΛΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ᾿ΑΔΟΥΛΟΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ”’ ΣΙΟΝ ΣΤΟΟΥΝ Τὸ Σωματεῖο «Αδούλωτη Κερύγειω ἀπέστειλε στὸν ᾽Α- μερικανὸ Πρεσθευτὴ τηλεγρά φῆμα ὀναμαρτυρίας μὲ ἆφορ- µη τις δηλώσεις τοῦ τπελευταί ου γιά τὸ Κυπριακὀ. Ἡ «Αδούλωτη Κερύνεια παράλληλα καταγγέλει τὶς προθέσεις τῶν Ἑούρκων, κά- Με την Ἰυδέρνηση καὶ τὰ Χύμματα νὰ συσπειρωθοῦν γαἱ ἐνωμέγον α ἀντισταθοῦν οτὶς «κλιμακούμενες πιέσεις γιὰ συμθιδασμὺ» καλεὶ τοὺς απρό- σφυγες νὰ μείνουν µπιστοὶ στήν ἀπαίτηση τους -ὰ γυρί- σουν πίσω στίς ἑστίες τους. Ἔπισης θεθαιώνει τοὺς πρό- σφυγες τῆς Κερύνειας ὕτι θὰ ἁγωγιστεῖ ἐνάντια σὲ προσπά θεια ποὺ θά ἀπεμπολεῖ τὸ ᾱ- ναφαίρετο δικαίωμα γιὰ ἔπι- στροφή. λαν μεταξὺ ἄλλων, ὁ ΊΑμερι κανὸς Πρόεδρος κ. Ῥήγκαν, ποὺ πρὶν ἕξι θδομάδες ὑπῆρ- Ἐε ὁ ἴδιος, στόχος δολοφονι κῆς ἀπόπειρας. 'Ὁ Ποόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας .. ΕΚ. Καραμανλής καὶ ὁ Ας χιεπίσχοπος ᾿Αθηνῶν καὶ πά- σης Ἑλλάδος κ. Σεραφείμ. Ἐξάλλου, ἡ κυθέρνηση καὶ ὃ Ῥωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλη- σία τῆς Πολωνίας γενέτειρας τοῦ Πάπα, ἀπέστειλαν τηλε- γραφήματα ποὺ καταδίκασαν τήν ἀπόπειρα. ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΥΠΟΥΝΤΑΙ ᾽Απὸ τὴν Αγχυρα µεταδό- θηκε ὅτι ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Τουρ φικοῦ χράτους στρατηγὸς Ε 6οέν, ναἱ ὁ Ποώθυπουρφὸς κ. Ολσοῦ, διαθίθασαν στὸν Πά πα, τῇ λύπη τους καὶ παταδί κασαν τὸ ἐπεισόδιο. Οἱ συνδικαλιστικὲς ὀργα- »ὼσεις τῆς Ἰταλίας, κάλεσαν τὰ µέλη τους νὰ τηρήσουν σή µερα ἡμίωρη στάση ἐργασίας σ) ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Πά χα. Συμπληρωματικὲς πληρο- φορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἁστυ Χομία τῆς Ἑώμης ἀνακοίνω- σε σήμερα ὅτι στήν τσέπὴ τοῦ. Ατζιὰ θροῆκε ἐπιστολὴ ποὺ ἔγραφε «θὰ σκοτὠσω τὸν Πάπα γιὰ, τὶς συνεχιζόµενες ἀνθρωποκτογίες ἀπὸ τοὺς Ρὼ σους καὶ ᾽Αμερικανοὺς μπερι αλιστὲς». ΠΑ ΤΟΥ} ΜΕΤΑΦΟΡΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκαπέντε ἀπὸ τοὺς 45 µε- τοφορεῖς Υάλακτος στοὺς ὁ- ποίους ἔγινε ἔλεγχος ἀπὸ τὸ Τµῆμα Κτηνιατρικῶν ὙΎπηρεσι ὧν, τὸ Φεθρονάριο, δὲν ἆκολου θοῦσαν τοὺς κονονισμοὺς ὑγι- εινῆς καὶ τοὺς ἔγινε παρατήρη ση. Αὐτὰ ἀναφέρει ἐπίσημη ἀνα κοίνωση. Τὸ ποσοστὸ, φθάνει στὰ 50 σχεδόν. Πολὺ ἀνησν- χητικὸ πιστεύουμε, Ρωτοῦμε: Κάθε πόσο γίνεται τέτοιος ἕ- λεγχος ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ, (1δ. Ὑπ.). Ἡ Πολωνική Κυδέρνηση πο Φάσισε γέα µέτρα διανομῆς τροφίμων μὲ δελτίο γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν παχτικὴ τρο φἠ τῶν παιδιῶν μικρῆς ἡλι- χίας, ἀνακοίνωσε χθὲς τὸ Πο λωγικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων «ΡΑΕ», Τὰ µέτρα αὐτὰ, ποὺ ϐ) ἀρ χίσουν νὰ ἐφαρμότονται ἀπὸ πὴν 1η Ιουνίου, ἀφοροῦν τὴν διανοµή μὲ δελτίο τῆς σκόνης γάλακτος, ποὺ καθορίστηκε σὲ 2, χιλιόγραμμα τὸ μήνα γιὰ κάθε παιδὶ μικρότερο ιοῦ «ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ὁ Νίκος Σαμιμών Ἐνῶ ἡ Κυπριακή Κυθέος- νηση ἑτοιμάζεται νὰ ὑποθάλει γέρο διάδηµα στὶς Γαλλικὲς ᾽Αρχὲς γιὰ τὴν παράδοση τοῦ Νίνου Σαμφώὼν στὶς Κωπρια- κὲς ᾿Αρχὲς, δηµοσιογοαφικες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ Ν. Σαμφὼν θὰ παραδοθεῖ στις Κυιπριακὲς ᾿Αρχὲς τὸ ΠΡΦΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΔΗ Στὴν περιφερειοκὴ συγκέν- τρωση τοῦ ΔΗΣΥ στὸ ἀΔάλι ποὺ ἔγινε στὶς ἵ2 Μαΐου τὸν Πρόεδρο τοῦ Κάμματος προ- σφώνησε ὁ κ. Κυριάκος Πσπα- κυρισκοῦ. ὍὉ κ. Παπακυριακοῦ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ στελέχη ποὺ ΔΗΚΟ καὶ χρημάτισε το- πικὸς καὶ παγκύπριος παρά- γων τοῦ κόμματος αὐτοῦ µέ- Χρι τὴν πρόσφατη προσχώρη- ση του στὸν ΔΗΣΥ, Πολιτιωοὶ παρατηρητὲς ἑρμη- νεύουν τὴν ἐἑνόργεια αὐτὴ σὰν ἕνα ἀκόμα δεῖγμα τῆς ὀγκού- µενης ἐγκαίάλειψης τοῦ ΔΗ- ΚΟ. καὶ τῆς μαζικής προσχώ- ρησης στὸν ΔΗΣΥ. ἑνὸς ἔτους καὶ ποῦ σιµιγδα- λίου ποὺ καθορίστηκε σὲ ἕνα κιλὸ τὺ µήνα γιὰ χάθε παιδὶ μικρότερο τῶν τριῶν ἐτῶν. Ἐτὴν Πολωνία γίνεται δια νομῆ μὲ δελτίο τῆς ζάχαρης ἀπὸ τὸ 1976, τοῦ κρέατος ἆᾱ- πὸ τὴν 1η ᾿Απριλίου, 1981, καὶ τοῦ θουτύρου, πῆς φαρί- νας, τοῦ ρικιοῦ καὶ τῶν ἀλεή ρων ἀπὸ τὴν 1η Μαΐου 1981. σ----τωττταωααρστομσσαασσασσταπαααασαατκασκασεος Ο Π. ΕΛΕΓΚΤΗΣ 9 ΑΠΟ Ίη ΣΕΛΙΔΑ ὁποῖος ὅπως εἶναι γνωστὸ Ἶν ταν ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ µέλη {οῦ ΑΚΕΛ. 5 Όπως εἶναι γωστὸ καὶ ὁ κ. Χριστοδούλου εἶχε διατελέ σει ἐπαρχιανὸς Γραμματέας τοῦ ΑΚΕ.Α Λευκωσίας καὶ ἀρ χισυντακτης τῆς ἐφημερίδας «Ἀέος ἁΔημοχράτης» ὃημοσιο- γραφικοῦ ὀργάνου τοῦ ΑΚΡΛ Καὶ απροπάτορα τῆς «Χαραν» η. ο Τέλος, οἱ πληροφορίες μας ἀναφέρουν ὅτι, στὴ σημερινί, συνεδρία τοῦ “Ὑπονργικοῦ Σνμθουλίου, γατὰ τὴν ὁποία θά ἐνερθεῖ θέμα ἀποπομπῆς τοῦ κ. Ἀριστοδυύλον, δὲν ἆ- πακκείεται νά κληθεῖ -ᾱ παρα στεῖ καὶ ὁ Ἠοηθὺς Γεγικὸς . Ἂς μι Εἰσσγελέκς κ, Αονκῆς Λου ο . . - . σ Μαΐδης, ὁ ὁποῖος ἀντιχαβιστᾶ τὸν 1. Πϊσαγγελέα κ. Τορνα Οἰτή που ἀπονσιάνει στὸ λον- δίνο. ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΟΕΛΜΕΚ Κατὰ τὴ χθεσινἠ συνεδρία τοῦ ἍΛ2]μελοῦὺς ἠΚεντρικοῦ Συμθουλίου της ΟΕΛΜΕΚ δὲν κατορθώθη καὶ πάλιν νὰ ἐκλεγεῖ Πρόεδρος καί νὰ κα ταρτισθεῖ τὸ νεοεκλεγὲν Συµ θούλιον σὲ σῶμα. Οἵ ὑποψήφιοι δὲν κατόρθω σαν νὰ συγκεντρὠσουν τὴν ἀπαιτούμενη πλειοψηφία τῶν 11 φήφων. πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Ἰουνίου σύμφωνα μὲ διαθεδαίώση ποὺ ἔδωσαν οἱ, Γαλλκικὲς ᾿Αρχὲς στὴν Κυπριακή Κυθέργση ποὶν δύο περίπου μῆνες. Οἱ ἴδιες πληροφορίες ἀνα- φέρουν πὼς τὸ διάδηµα θό γίνει μετὰ τὶς θουλευτικὲς ἓ- γλογὲς στὴν Κίπρο καὶ ποο- σθέτουν ὅτι ἡ Κυπριακή Κι- θέρνηση εἶναι θέθαιη ὅτι ὁ Σαμψὼν θὰ θοίσγεται στην Ἐύπρο τὸ απρῶτο δεκαήµερον τοῦ. Ἰουνίου καὶ δὲν ἀποκλεί- εται νὰ τὸν κπροσαγάγει σὲ γέα δίνη γιὰ ἀδικήματα ποὺ διέπραξε γατὰ τὺν χούνο ποὺ : : Ὃν Ἅσνορον θρίσκεῖο ἔκτος τῆς Κὐπρυ. Ο΄ ΧΑΡΡΥ ΧΙΟΥΖ 'Ὁ Φράνσις Χιοὺς 265 χού- νων, ὁ δεύτερος ᾿Ἰρλανδὸς ἆ- γωνιστῆς ποὺ πέθανε ποοχθὲς λίγες µέρες μετὰ τὸν Σὰάπς στὶς φυλακὲς τοῦ Μπέλφαστ, μετὰ ἀπὸ ὄθ μερῶ ἀποχὴ ἆ- πὸ τροφὴ. Τὸν θάνάτο τοῦ Χιοὺς διαδέχθηκαν νέα ἔπε:. σόδια στὸ Μπέλφαστ καὶ στὸ Δάντοτερρου καὶ ἀναμενεῖοι ὅτι θὰ᾽ χλιμακωθοῦν κατὰ τὴ» κηδεία του. δν Ὁ Χιοὺς ὅπως καὶ ὁ Σάντς κήρυξε τὴν ἀπεργία πείνας, μὲ αἴτημα τὴν ἀναγνώρισὴ τῶν ματαδίχων μελῶν τοῦ 1] ὮΑ σὰν πολιτικῶν κρατουµέ- γὠν, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Νἁὰ ἐφαρμοσθεῖ Προδηποτικὴ Ἐκπαίδεσση ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Μὲ Χθεσινή κοινὴ ἀνακοί- γωσή τους οἱ ἐκποιδευτικὲς ὀργανὼσεις ΠΟΕΔ, ἡ Παγκύ πρία ᾿Οργάνωση Ἑλληνίδων Νηπιαγωγῶν καὶ ἡ Σ.Κ. ΠΑΚ καλοῦν τὸ Ὑπουργικὸ Συμδούλιο νὰ τηρήσει τὴν ἆ ποφαση του ἡμερομηνία 22.2.1979 ποὺ ρθοθαᾶος ὁ λοκλήρωση τοῦ θεσμοῦ τῆς προδημοτικῆς ἐκπαίδευσης σε τέσσερα χρόνια. Στὴν ἀνακοίνωση ἀναφέ βεται ὅτι ἀντιπροσωπεία τῶν ὀργανῶσεων συνεχίζοντας τίς ἐπαφὲς της μὲ ἁρμοδίους 1νΌψη τῆς συζήτησης τοῦ θέ µατος τῆς µπροδημµοτικῆς Ἰπαίδευσης στὸ ὙὝπουργι- κο σηµερα Πέμπτη εἶχε συ Ύαντησεις μὲ τὸν Πρόεδρο της Δημοκρατίας καὶ Πρόε- δρο του ΔΗΚΟ κ. Κυπρια- νον, μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παι- δείας, ᾽μὲ Τµηµατάρχες Στοι Χειώδους Ἐκπαιδεύσεως καὶ μὲ τοὺς ᾿Αρχηγοὺς τοῦ ΔΗ. ι τοῦ ΑΚΕΛ, τῆς ΕΔΕΚ καὶ τοῦ ΠΑΜΕ. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνω ση, ὅλοι ἀνεξαίρετα θεωροῦν τὸν θεσμὸ τῆς προδηµοτικῆς ἐκπαίδευσης σὰν ἐπιτακτικὴ ποινωνικὴ καί ἐκπαιδευτικὴ ἀνάγκη. 'Ἡ ἀνακοίνώση προ σθέτει ὅτι ὅλοι οἱ προσεγγι σθέντες ὑποσχέθηκαν νὰ κα ταθάλει ὁ καθένας ἀπὸ τῆς θέσεως του κάθε προσπάθεια Υιὰ νὰ ὑλοποιηβεῖ ἡ ἀπόφα 5η της ἐπέκτοσης τῆς προ δηµοτικῆς ἐκπαίδευσης. ὪὭ Πὲκ Βαλέσσα ὃ ἀναδιοργανώσει την («Ἠλλπλεμγύπ ΤΟΚΙΟ, Οδ, Ὑπ.). -- Ὁ ἡγέτης τῶν Πολωνῶν ἐρ- γατῶν, ΛΕχ Ῥαλέσα, δήλωσε σε συνέντευξη του, ὅτι σχεδι- ακει νά ἀναδιοργανώσει τὸ ἆ- νεξάρτητο ἑργατικὸ σιγδικά- το «ἀλληλεγγύη» µέσα σὲ δία ἢ τρία χσόνια καὶ νὰ, δηµιονο Ὑῆσει οβτ-ονο διαφ ορρτίιχ πα οαρτήματις γιά ἀντίστοιγους Ἀλάδους τῆς οἰδονομίας, Σὲ συνέντενξη του στὴν Ἰ απονικὴ. η ηαερίδα «᾿Ασάγι Σιμπυῦνν, ὁ Εν έσα διακη- οὔσσει Ότι ἡ ὀρμάναση «ὰλ- ΛΗ ΕΥ ΎΟΗΣ στάδιανς θὰ ἐπε- κταθεῖ σ᾿ ὤλους ταὺς τοµρῖς, θιοµηχανικους καὶ ἔπαννε]μα τικοῖῦς, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ Αποτελεσματικὰ ἡ κατάσταση Ἀάι να προγοαμματισθεῖ τὸ ΜΕΛΛΟΝ. Ὁ Ἑαλέσα ἁπονάλυ Ε Ότι σκοπεύει νὰ ὅημιουρ- Ύήσει καὶ ἄλλες συνδικαλιστι Χξς µονάδες τῆς «ἀλληλεγγύ- Ἠτ» στίς διάφορες γεωγραφι- γες : πεοιοχὲς «πῆς Πολωνίας, 5ΤΗΝ οποία θὰ ὑπάρχουν σι- θηλ πέντε περιφερειακὰ ετρα τῆς «άλλης 'Ὁ. Ὀωώεέσα ὀτενθώνιας ὅτι ἡ «ἀλληλενγύη ἔχει. ἱστοσία αὐνο ἔνγέα μηνῶν. καὶ ἐπανέ χαθε οτε ἡ ὄνμσνοσία μιᾶς ισχνοῆῦς ὀργανώσεως ἄποτε- νε πάντι τὸ γηριότερο αρόθλγμα ποὺ ἀντιμετώπικαν, 1ηῦσε ΠΕΛΠΤΗ 14 ΧΛΑΤΟΥ Ίοβι μι Ημ] Ξαν ας οἱ ὂ δα ἀπόφε στὸ στάδιο (Γουέμπλευ) στὸν ἐπαναληπτικὸ τοῦ τελικοῦ Κυπέλλου ᾽Ἁγγλί- ο Ὃ ας πα» τ- Μάντοεστερ Σίτυ. Οπως εἶναι γνωστό, οἱ δυὸ ὁμάδες ἐξβλθαν τὸ περασμένο ἀθθατ . Ἔτσι τὰ δυὸ δηµοφιλῃ συγκροτήµατα δοκιμάζουν γι ἄλλπ μιὰ φορὰ τὶς δυνά- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝ πεεαβῇΠ)ΨΕ ὃ ΕΠΛΗΛΛΗΠΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΠΕΛΛΟΓΞτας Γοττευαμ ΠΠάντσεστερ Σ.᾿ ᾽αυτιμετωποι καὶ πει ΑΝ ΛΗΞΕΙ ΙΣΟΠΑΛΟΣ Ὁ ΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΑ ΚΤΥΠΗΘΟΥ Ν ΠΕΝΑΛΤΥ μεις τους γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ µεγάλου τροπαίου. Σόμµφωνα μὲ δηµμοσιονραφικὲς πιλῃ 1 - Ρροφορίε ΐ δὲν ο απαι νὰ κάµουν ὁποιρσδήπτοτε λλογες ὃς Ὃ βάσεις 2 Ὃ ο ικὴς. ο. επομει ΥΜΕ εἶναι ἀπὸ µέρους τῆς Τόττεναμ, ὅπου ' ας { : Ἱ µάρντο Ἑἶλια τὸν να ο ο προτίθεται νὰ θάλει στὴ θέοτι τοῦ Ῥαι- Αὐτοκτονήσαμε... εἶπε ὅ προπονητὴς τῆς Μάντσεστερ Σίτυ πξζὼν ἸΜπόντ ὅταν δέχθηκε τοὺς δημοσιογράφους τὴν 4ευ- τέρα στὸ Μαίην Ῥόουντ. Καὶ πῆρε στὸ πιστόλι τοῦ φύλακα. (ΟΑποκλειστικὴ φωτογραφία τῆς «᾿Αθλητικῆς Δειλινῆς») ο ἀνοκοιγώσει Ὅ τεχηκὸς τῆς Μάντσιε στερ Σίτω η. ἱΜπόντ, δὲν ἔχει ἂν θὰ κάνει ἀλ λαγὲς στὴν ὁμάδα ποὺ ἀγω γίστηκε τὸ περασμένο Σά6 δατο. Κι αὐτὸ γιατὶ ἀπὸ τὸ πρῶτο παιγνίδι εἶχαν τρουµα τιοθεῖ ἐλαφράὰ. Ὁ Χάτσιτσον, Πάουερ, ὁ Ρὴδς καὶ ὁ Μπέ- γετ. Συνεπῶς, ὁ κ. Μπόντ ϐ) ἀναμέγει νὰ δεῖ ποιοὶ παῖκτες θὰ εἶναι ἐντελῶς χαλὰ µγιὰ Υ᾿ ἀγωνισθοῦν. Ὁ ἐπαναληπτικὸς, στὸ στά διο Γουἐμπλεῦ, εται νὰ προσελκύσει 92.000 θ.α- τὲς, μὲ ἁἀποτέλεσμα, νὰ φτά σουν οἱ εἰσπράξεις, ἀπὸ τὰ εἰσιτήρια τὰ δικαιώµατα ἀπὸ τὴ τηλεοπτικὴ μετάδοση καὶ τὶς πωλήσεις τῶν γραμµατο- σήµων καὶ τῶν ἀναμνηστι- κῶν, στὰ 4.400.000 δολλάρια, ποσὀ - ρεκὸρ γιὰ ὁπονοδήσπο τε ἀθλητικὸ γεγονὸς στὴν λαγγλία. Σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμοσπονδί- ας τῆς Αγγλίας, ὁ σηµερι- γὸς τελικὸς ἄν Χρειασθεῖ θὰ κρυθεὶ μέ πέγαληυ. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Ὁ µοσπονδίας δὲν ἐνθουσίασε καμιὰ ἀπὸ τὶς δύο ὁμάδες. Ἡ ποδοσφαιρικἠ ὀμµοσπον δία, στὴν ἀρχὴ σκόπευε νὰ γίνει καὶ τρίτος ἀγώνας ἂν χρειαζόταν, ἀλλὰ τὴ Δευτέ ρα ἀποφάσισε νι η” νὰ τθλειώσει ος μὲ τὸν τε λικὸ το ος λου, «-γνατὶ τὸ πρόγραµµα, εἶναι ἤδη δα ρύ! Αρχίζουν σὲ λίγο τὰ πανγνίδια τοῦ πρωταθλήμα- [ή πηγη τῆν Μ΄ Ἐθηιῆ ΝΙΛΜΠΙΝΤΗΙ μὸ ΠΠΙΤΠῃ Πρῷῃι Καὶ τὰ ἑννέα παιγνίδια τῆς 29ης ἁγωνιστικῆς ἡμέρας τοῦ ἑλληνικοῦ πρωταθλήματος Α΄ ἐθνικῆς περιλαμδάνονται στὸ δελτίο ΠΡΟ. ΠΟ, τὸ ὁποῖο συμπληρώνεται μὲ τέσσερα ᾱ- πὸ τὶς δύο δασικὲς ἰταλικὲς κατηγορίες. Πρόκειται γιὰ ἕνα πολὺ ἐν- διαφέρον δελτίο, τὸ ὁποῖο προσ Φέρεται Υιὰ ὅλα τὰ εἴδη τῶν προγνωστικῶν. ᾿Αρχῆς γενοµέ νης ἀπὸ τὰ στάνταρ γιὰ νὰ καταλήξουμε ὥς τὰ ἐντελῶς ἀμφίρροπα. ᾿Ασφαλῶς τὸ ἴτα λικὸ τμῆμα τοῦ δελτίου εἶναι καὶ πάλι τὸ πιὸ δύσκολο, ἀπό δειξη ὅτι οἱ τρεῖς ἁγῶνες του καλώπτονται μὲ διπλἠ παραλ λαγὴ (1- -Χ) καὶ ὁ τέταρτος μὲ τριπλή. Τὰ στάνταρς τοῦ δελτίου, πέντε στὸν ἀριθμὸ, ὑπάρχουν κι αὐτὴ τὴ δδοµάδα, στὸ ἑλ- ληνικὸ τμῆμα, τὸ ὁποῖο δὲν ἕ- χει ἀγῶνες Β΄ Ἐθνικῆς, ἐ- πειδὴ συµπεριελήφθησαν, ἀπ αὐτοὺς στὸ αὐριανὸ ἕκτακτο δελτίο καὶ γιὰ νὰ µην προ” κληθεῖ σχετικὴ σύγχυση. Τὰ στάνταρς εἶναι: 'Η ΑΕΚ ποὺ δίνει τὸν προτελευ ταῖο ἐφετινὸ ἀγώνα της στὸ γήπεδο της καὶ πρόπει νὰ ἐκ- μεταλλευθεῖ ὁπωσδήποτε τὸν παράγοντα «ἕδρα», νὰ νικήσει καὶ νὰ διατηρήσει ἀκέραιες τὶς ἐλπίδες της γιὰ μηδενισμὸ τῆς ποινῆς της στὸ ΟΥΕΦΑ. Ἡ ΑΕΚ προσφέρει μᾶλλον τὸ ἰσχυρότερο στάνταρ τοῦ δελ- τίου, μιὰ καὶ τὰ Γιάννινα δὲν ἔχουν κάποιο συγκεκριµένο δαθ μολογικὸ στόχο, ἑπομένως εἶ ναι κατώτερα, ἀπὸ τὴν πλευ- ρὰ τῆς ἀγωνιστικῆς δυνάµε: ως. Δεύτερο, κατὰ σειρά, στάν- ταρ ὁ ρης, ποὺ ναὶ μὲν ἆ- γωνίζεται στὴν οὐδέτερη Βέ- ο] τὸ Χαριλάου εἷ- ναι τιμωρημένο γιὰ μιά ἀγω: νιστική, ὅμως συγκεντρώνει ὅλα τὰ στοιχεῖα, Υιὰ νὰ κερ- δίσει τὸν Πανσερραϊκό. Ὃ «γηπώδοῦχος» καὶ καλύτερος εἶναι καὶ χρειάζεται τοὺς 6αθ µούς, Ὁ Πανσερραϊκὸς εἶναι ἀδιάφορος. Τρίτο στάνταρ ὁ ᾿Εθνικὸς ὁ ὁποῖος ἔχει μερικὲς ἐλπίδες γιὰ τὸ ΟΥΕΦΑ καὶ θὰ θελήσει νὰ τὶς διατηρήσει κερδίζοντας τὸν ᾿Ατρόμητο, ὁ ὁποῖος εἶναι οὐραγὸς καὶ ἴσως ἔχει µεγα- λύτερη ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς 6σθ- μούς. Γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα αὖὐ- τοῦ τοῦ παιγνιδιοῦ θὰ παίξει ρόλο ἡ ἀγωνιστικὴ διαφθρὰ πῶν δύο ἀντιπάλων, ποὺ εἶναι ὑπὸρ τοῦ ᾿Εθνικοῦ. Ἡ. Κόρινθος ὑποδεικνύει τὸ τέταρτο στάνταρ, ἐπειδὴ παί- ζει στὴν «ἕδραν της κι ἔχει ἄ μεση ἀπὸ τοὺς δαθ- μοὺς, ἀντίθετα μὲ τὸν ᾽Απόλ- λωνα, ποὺ εἶναι σταθερὰ στὴν µέση τοῦ πίνωσα, Τέλος στάνταρ Ἱ κι ἀπὸ τὴν Πανοαϊκὴ Υιὰ τοὺς ἴδιους λόγους μ ἐκείνους τῆς Κορίν θου. “Ὁ Πανιώνιος ἀνέπνευσε μετὰ τὴν τελευταία νίκη του ἐπὶ τῆς Λαρίσης. Πέντε πολὺ γεορὰ, λοιπὸν, στάνταρ, ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Α΄ ᾿ἘΕθνικὴ σχηματίζουν τὴν δάση, Υιὰ τὴν ια ὁ- λοκληρωμόνης ἐπιτυχὶας στὸν διαγωνισμό. , , τὰ ὑπόάλοιπα τέσσερα µστς τῆς δικῆς µας Α΄ ἐθνικῆς ἕ- χουν ὁπωσδήποτε δυσκολίες. Δύο μάλιστα εἶναι ἐντελῶς ἀμ φίρροπα. Πρόκειται γιὰ τὰ με ταξὺ Λαρίσης --- Παναθηναϊ- κοὺ καὶ ΟΦΗ --- Ολυμπιακοῦ. Δηλαδή σ᾿ αὐτὰ ποὺ ΦΙλοξε- νοῦνται δύο μεγάλα «ὀνόματαρ ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ ἕνα προστα- θεῖ νὰ προκριθεῖ γιὰ τὸ Κύ- πελλο ΟΥΕΦΑ καὶ τὸ ἄλλο νὰ ὁριστικοποιήσει τὴν κατόκτη- ση καὶ τοῦ ἐφετινοῦ τίτλου. Πάντως οἱ γηπεδοῦχοι ἔχουν ἀναμφισδήτητες δυνατότητες γι. αὐτὸ κοὶ Φτάνουμε στην ὑποδείξη ἀκόμη καὶ τοῦ ση: µείου ἕ- Δηλαδὴ ὅλα εἶναι πιθανὰ στὰ µάτς τῆς Λαρί- σης καὶ τοῦ Ηρακλείου Δέν ὑπάρχει το σημεῖο ἆ στὰ παιγνίδια τῆς Καδάλας καὶ τῆς Καστοριᾶς. Οἱ Πα ΟΚ καὶ Δόξα μποροῦν νὰ κα- τακτήσουν τὴν ἰσοπολία, ἀπει δὴ ἔχουν δύναμη, ἀλλὰ -αἳ ὅσθ μολογικὸ ἐνδιοφέρον, ἀφοῦ ἡ μὲν θεσσαλονικιώτικη ὁμάδα προσπαθε τὴν πρόκριση της στὸ ΟΥΕΦΑ, ἡ δὲ δραµινἠ τὴν ἀνάδειξη της σὲ κορωφαία ἑ- παρχιακή. Πάντως γιὰ νίκη πολογίζονται µόνο οἱ Καδάλα καὶ Καστοριά, λόγω «ἄδρας» θασικά, ἀλλὰ καὶ Υιὰ ἕναν πρόσθετο λόγο γιὰ τὴν Κανά λα: ἐπειδὴ ἀποιλεῖται μὲ ὑπο διδοσμὸ, δηλαδὶ Υιατὶ ἔχει ἀ- νάγκη ἀπὸ τοὺς θαθμούς. Μέ 1--Χ, λοιπόν, ονται τὰ παιγνίδια 4 καὶ 5 τοῦ δελτί ου. Καὶ τὰ Μαλικὰ τώρα: ἆπα ραιτήτως μὲ 1--ᾱ--2 τὸ ντέρ µπυ κορυφῆς τῆς Β΄ κατηγο- ρίας. Οἱ Τσεζένα γηπιθοῦχος, ἡ Μίλαν πιὸ πλήρης ὁμάδα, ἔχουν τὰ Φόντα γιὰ τὸ καλύ- τερο ἀποτέλεσμα, ἄρα ὅλα δυ νατὰ στὴν μεταξὺ τους ῥονο μαχία. Χωρὶς τὸ σηµεο 2 ὀκόμη καὶ γιὰ τὴν Γιουδένῖους, ἡ ὁ- ποία παίζει στὴν ἰσχυρὴ Νό- πολι, ὅμως ἔχει ἐλλείψεις τι- μωρημένων ὥσσων της (Μπέτ- τεγκα, Φουρίνο),. Ἡ πρώτοπο ρος Γιοῦδε ἐλπίζ ὥς τὴν ἰσο παλία, ἐνῶ ἡ Νάπολι ἔχει πι θανότητες Υιᾶ νίκη, ἐπειδὴ παΐδει στὸ δικό της περιδάλ- λον. Στὰ µάτς Κάλλιαρι --- Κα ταντζάρο καὶ Πίζα --- Λάτσιο προτείνεται ὁ συνδυασμὸς ἱ-- Χ, ἐπειδὴ ὑπολογίζεται ὁ πα: ράγοντας Έδρα (ὡς πρὸς τὸ σημεῖο 1) καὶ γιατὶ οἱ Φίλο ξενούμενς ἔχουν ἱκανότητες (ὡς πρὸς τὸ Χ). Αὐτὴ τὴν ἑδδσμάδα, λοιπόν ἔχουμε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐνδια φέροντα δελτία ΠΡΟ.-Ο. Σελίδα 7 Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ ΙΙΙ | μή ὍὉ Άγγλος τεχνικὸς τοῦ ΑΠΟΕΛ κ. Φέρ- γκούσὀν θρίσκεται ἀπὸ τὴν αερασµένπ Δευτέ- ρα οτὸ Λονδίνο. Σύµφωνα μὲ πλπροφορίες µας, ὁ κ. Φέργκουσον πίγε γιὰ νὰ τακτοποιήσει τρο οωτικά του θέµατα, ἐνῶ παράλληλα θάνει δια- θουλεύσεις γιὰ τὴν ἀπόκτησιπ βγγλων ποδο. ορ µεταξύ, ὁ τοχνικὸς -. ἔροει ( , τόῦ ἐν τοπίσει δυὸ ... πρεῖς Κύπριους ποδοσφαιριστὲς τοῦ μὲ τὴν ἐτιάνοδο του στὸν Κύώτρο θὰ ἆνα- ώς τὰ ὀνόματα τους στὰ διοάσιση τῆς ὁ- θὰ ἐπαναληφθεῖ καὶ στὸ µέλ λον, ἁπλῶς ἔπρεπε νὰ γίνει γιατὶ ἔτσι τὸ ἔφεραν οἱ συν θῆκες. τος πρώτης κατηγορίας. αὐτὴ ἡ παρέκληση ἀπὸ τὴ παράδοση, δὲν σηµαίνει ὅτι Ὁ ἀρχηγὸς τῆς Τόττεναμ Στὴ6 Πέρρυμαν. Τό ΔΗΚΟ ἔχει ὑποθηκεύδσοι τίς θέσεις του ν Κομμουνιστικ ί προσωρινή, πολιτική του ἐπιθίωση. στην ΦΕΒ ἥ ἡγεσία μὲ ἀντάλλαγμα τήν ο ... ) σσηλ -- ο εορμ κ σεν σας ου. ὃν ἃ, οᾱ ῤ. --- -- ον ν ο. ᾿ ο δις - - ἃ 3 - ὃ . : 8 :.Δέσμιο τοῦ Πάδδυς του γιά παραµογή,του στήν ἐξουσία, τό:ΛΗΚΟ θά κατενβύνεἩπόώ λεν ον τήν ᾽Ακέλίκή ἡγεσία καί τά μακροχρόνια σχέδιατης. | Τό ΔΗΚΟ δέν ἐνδιαφέρεται ἄν ἔτσι θυσιάζει σταδιακά ς το κύπρου, . ζ , ἀλλά ἀνεπανόρθωτα τό μέλλον Μόνον ὁ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, τό µεγαλύτερο κόµµα τοῦ τόπου, εἴ θέ νά ἀνακόψει τήν πορεία πρός τήν καταστροφή. | μ κ λλλά Γι’ αὐτό, ἃς δώσουμε ὅλοι τή ψῆφο µας στό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. Αὐτή εἶναι ἡ µόνη σωστή ἐκλογή. . | Σελίδα 6 Ὁ Ζίκο πέτνχε τὸ γκὸλ τῆς νίκης τῆς Βραδιλίας ἐπὶ τῆς ᾽᾿ Αγγλίας. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΙΟ ΓΟΥΕΜΠΛΕΧ΄ Ἡ Βραζιλία μὲ 1- 0 νίκησε τὴν. Αγγλία Τὴν Τρίτη στὸ Γουέμπλεῦ, παρουσία 75.000 θεατῶν ἡ Βραζιλία κέρδισε τὴν ᾿ἸΑγ- γλία μὲ |--θ, χάρη σὲ ἕνα γκὸλ ποὺ πέτυχε ὁ Ζίκο στὸ Ἡ/. Ἡ νίκη αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη τῆς Βραζιλίας µέσα στὸ Γουέμπλεῦ, ὅπου ἔχει παίξει συνολικἁ τέσσερις φο ρὲς. Ἡ νικήτρια στὸ α΄ ἡμί χρονο μὲ ὡραῖο ἐπιθετικὸ παι Ὑγίδι κατέπληξε τοὺς φιλά- θλους, ὅμως στὸ 6’ ἡμί- χρονο ὑποχώρησε καὶ ἔπαι- ξε ἀμυντικά. Ἡ Αγγλία ποὺ εἶχε κενά στὴ σύνθεσή της λόγω. τραυ ματισμῶν, γιὰ τρίτη στὴ συ γέχεια φορὰ δὲν κατάφερε νά κερδίσει ἀντύπαλό της µέσα στὸ Γουέμπλεῦ. Παρόλα αὐτὰ ἡ γηπεδοῦ- χος στάθηκε ἄτυχη ὅταν δύο σοὺτ τῶν Κόππελ καὶ Γουῖθ ἕνα σὲ κάθε ἡμίχρονο κτύπη σαν στὰ δοκάρια τῶν Βραζι- λιανῶν. : . Αδὔριο ἡ Βραζιλία θὰ παί- ας στὸ Παρίσι μὲ τὴν Ταλ- ία. 0 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΛΛΕΙΘΥ Ἡ προσφυγικὴ ὁμάδα τοῦ ἝὌλυμπου ᾿Αχερίτου ποὺ ἕ- δρεύει στὶς Βρυσοῦλλες ἆνα δείκτηκε γιὰ δεύτερη κατὰ συνέχεια χοονιὰ πρωταθλή- τρια πρωταθλητριῶν τοῦ Λε- οντιάδειου πρωταθλήματος τῆς ΣΕΚΕ Λάρνακας. Ἡ ὁμάδα τοῦ ὌΟλυμπου στὸ πρωτάθληµα πρωταθλη- τριῶν ἔφερε ἰσοπαλία µέ τὴν πρωταθλήτρια τοῦ Υ' ὁ- µίλου ὁμάδα τοῦ ὮΤερσεφά- νου καὶ νίκησε τὴν πρωτα- θλήτρια ὁμάδα τοῦ Β΄ ὁμί- λου τοῦ Κίμωνα Ξυλοτύμπου µέ τὸ καθαρὸ σχόρ 4--θ. Ἡ ᾿Αχεριώτικη ὁμάδα στὴν διάρκεια τοῦ «φετινοῦ πρωταθλήματος τερμάτισε πρὠτη καὶ ἀήττητη, µέ µόνο μιὰ ἰσοπαλία ἐχτὸς ἕδρας, Τὸ ἴδιο φανόµενο παρου- σίασε ἡ ὁμάδα καὶ στὴν περ σινἡ σαιξόν, γιὰ νὰ ἀγωνι- στεῖ στὴ συνέχεια στὸ πρω- τάθληµα ΣΤΟΚ καὶ νὰ ἡτ- τηθεῖ µόνο ἀπὸ τὸν ᾽Απόλλω να Λυμπιῶν ποὺ τελικὰ μπῆ χε στὴν Τ΄’ Κατηγορία, Ὁ Όλυμπος ᾿Αχερίτου θὰ ἐκπροσωπήσει καὶ φέτος τὴν Ὁμοσπονδία Νεολαίας τῆς ΣΕΚΕ στὴν µεγάλη µά- χη τῶν ἀγώνων τῆς ΣΤΟΚ γιὰ νά διεκδικῆσει μέ τὶς περισσότερες πιθανότητες τὴν εἰσδοχὴ της στὴν Γ΄ Κατη- γοσία. Ἱροπνητὴς τῆς ὁμάδας εἷ- ναι ὁ πρὠην ἄσσος τῆς Νέας Σαλαμίνας ᾿ Ανδρέας Κοντεά της. ὁ ὑποῖος µέ τὴν συμπα- ρἀστασή τῆς διοίκησης τοῦ σωματείου ὁδήγησε τὴν ὁμά- δα. στὴν κατάκτηση τόσων τίτλων. Μεγάλης ῥὁκτάσεως ἐπεισό δια ἔλαδαν χώραν χθὲς στὸν ἀγώνα Κυπέλλου Ἑλλάδος μεταξὺ ΑΕΚ--ΑΡΗ ποὺ ἔλη Η ΑΕΙΛΙΝΗ’ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΛΑΙ ΟΥ 128] ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀξΙΛΙΝΗ’ ξε τελικὰ ἰσόπαλος 2--2. ἝἜ γα σκὸρ ποὺ εὐνοεῖ τὸν Αρη ἐνόψει τοῦ ἐπαναληπτικοῦ σὲ Ι5 μέρες, ᾽Απὸ τὰ χθεσινά ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΟΚ ΚΑΙ ἀποτελέσματα εὐνοήθηκαν ἐἑ- πίσης ὁ ᾿Ολυμπιαχὸς, ὁ ΓΑ- ΟΚ καὶ ἡ Δόξα. Τὰ ἐπεισόδια στὴ Φιλαδέλ Τὸ πλῆρες κείµενο τῆς να κοιγώσέως τῆς Ὀμόνοιας ἕ- χει ὡς ἑξῆς : Χ ος ἀλοιτικὸῦ Συμθούλὶ. ον τοῦ Σωματείου µας καταγ γέλλει τὴν ὀχαροκτήριστη καὶ προκλητικὴ στάση τοῦ Ραδιο- Φφωνικοῦ Ιδρύματος Κύπρου γὰ μὴ καλύψει ροδιοφωνικῶς καὶ τηλεοπτικῶς τὸν τελευτοαῖ- ον ποδοσφαιρικὸν ἀγώνα τῆς ὁμάδας µας ὅπου στέφθηκε πονηγυρικὰ Πρωταθλήτρια καὶ ἀκολούθησαν πανηγὺρισμοὶ καὶ ὁ καθιθρωµένος Γύρος τοῦ θρι άμόθον. Ἡ «ἀπόφαση αὐτὴ τῶν ὑπευ θύνων τοῦ Ρ.Ι.Κ. σκοπὸν εἶχε νὰ μειώσει τὴ σημασία τοῦ μεγάλου Κυπριακοῦ αὐτοῦ γε- γονότος ---. κατώκτηση τοῦ Παγκυπρίου Πρωταθλήματος ἀπὸ τὴν Ομόνοια --- καὶ νὰ στερήσει τὴν χαρὰν. στοὺς ἆ- πανταχοῦ τῆς Κύπρου 'Όμο- νοιᾶτες νὰ χοροῦν Ώτὶς ἐκδη- λώσεις καὶ τοὺς πανηγυρι- σμοὺς ποὺ ἀκολούθησαν στὸ ΓΙΣ.Ζ. Λάρνακος. Διθρωτόμα- στε πραγματικὰ ἂν πίσω ἀπὸ τὴν στώση τους αὐτὴ δὲν Ἄ- πάρχουν καὶ οἰεσδήποτε ἅὤλ- λες σκοπιμότητες. ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ἡ Τοπμὴ Ἐπιτροπὴ Κύ- πρου τῆς Σκοπευτικῆς Ὅμο- σπονδίας Ἑλλάδος . ἀναχουγών ἐκλογῶν τῆς 24ης Μαΐου 1981 τὸ ἀγωνιστικὸν πρὀγραμ μα σκαποθολῆς ἔτους 1981 τροποποιεῖται ὡς ἀκολούθως: 80 --- 81.56.1981 Κύπελλον Λευκωσίας 200 Δίσκοι Τρὰπ καὶ Σκῆὴτ εἷς Λευκωσίαν. Ρ----6---Τ.6.1981 Παγελλήνιοι ᾽Αγῶχνες 1981 900 Δίσκοι Τράπ καὶ Ῥκὴῆτ εἰς «ΑΛευκῶ- σίαν.: 51.6.81 ᾿Αγῶνες «Τὰ Χοι- στοφίδεια» 100 Δίσκοι Τορά καὶ Σκῆτ εἲς Λευχωσίαν. 4---δ.1.81 Παγκύπριοι ᾿Αγῶ νες 1981 200 Λίσχοι Τρὰπ καὶ Σκὴτ εἰς Λάρνακα. 19.1.81 Ἐύπελλον χώστου. ΑμΜμο- 0 ΕΥΛΓΙΡΑΣ ΚΑΙ 0 ΑΠΟΠ ΛΕΝ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΕΜΠΛΙΓΜΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ Ἐὐαγόρας καὶ ΑΠΟΠ οἱ δύο ὁμάδες τῆς Πάφου ποὺ ὑπεδιδάσθη- σαν πέρυσι στὴν Β΄ Κατηγορία ἁλλὰ ἀνῆῶλθαν ἐφέτος ἀπέστειλαν χθὲς τπλεγραφήματα διαμαρτυρίας στὴν ΚΟΠ γιὰ τὶς κινήσεις ποὺ πα- ρατπροῦνται γιὰ κατάργηση τῆς διαθαθµίσεως. Πρῶτος ἀπέστειλε τπλεγράφπμα ὁ Εὐαγόρας στὸ ὁποῖο διερωτᾶ- ται ποῖοι ὑποθιθάζονται καὶ τιοῖοι παραμένουν. ὍὉ Εὐαγόρας διερωτᾶται ἐπίσπς ἂν ὑπάρχουν ἐκλεκτικοὶ γιὰ τὸ σοῖοι φεύγουν ἢἡ ποῖοι µένουν καὶ τονίζει ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀνε- : πθεῖ παραθίασπ ἡ τροποποίπσπ τοῦ Καταστατικοῦ. Δεύτερο τιλεγράφημα ἁπτιέστειλε ὁ ΑΠΟΠ στὸ ὁποῖο τονίζεται ὅτι προουπογράφει τὸ τιλεγράφημµα τοῦ Εὐαγόρα. Ἱ ματικὰ κουρέλιασς ΔΡΙΜΥΤΑΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεροληπτεῖ τὸ ΡΙΚ (ρωγάζει ἡ ῶμύνοια [φοδρὺ διαμαρτυρία γιὰ των στάση τοῦ ΡΙΚ νὰ ἀννοήσει τὸν τε- λευταῖο τις ἀγώνα πρὸς τὴν Σαλαμίνα ἐδέδωσε ἡ Ὁμόνοια καὶ κατη- γορεῖ τὸ ΡΙΐζ γιὰ μεροληπτικὴ στάση ποὺ σκοπὀν : κατάκτηση τοῦ πρωταθλώµατος ἁλὸ τὴν Ὁμόνοια, ὈΕπειδὴ θεωροῦμε τὴν στά- ση αὐτὴ τοῦ Ρ.Ι.Κ. ποὺ πραγ καὶ τὴν ὑπόληψη΄ του, σὰν δυ σμενὴ διάκριση ἑνάντια στὴν ὁμάδα µας καταγγείλαµε τὴν τὸ κύρος | εἶχε νὰ μειώσει τὰν ὅλην ὑπόθεση στὸν Έντιυμον Ὑπουργὸν Προεδρίας, στὸ Ὑπουργεῖο τοῦ ὁποίου ὑπάγε- ται τὸ Ρ.Ι.Κ, καὶ ζητήσαμε ἔρευνα καὶ τιμωρία τῶν ὑπεν- θύνών», γει ὅτι λόγω τῶν θουλευτικῶν |. ΤΟ ΒΟΛΛΕΥ ΓΝΑΙΚΩΝ: Ἡ Σαλαμίνα μόνη ἠήττητη καὶ πρώτη Η ΑΕΛ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΑΠΟΕΛ 3-0 Ἡ ΑΕΛ ἐξετόπισε τὸ Α- ΠΟΕΛ. ἀπὸ τὴν πρωτοπορία τοῦ πρωταθλήματος πετοσφαί ρας γυναικῶν κερδίζοντάς το 8---θ τῃν Τρίτη τὸ 6ράδυ στή Λεμεσό. Ἔτσι τώρα µόνη στὴν χοουφὴ εἶναι ἡ Σαλαμί- γα ποὺ διατηρώντας τὸ ἁήττη τὀὸ της κατέδαλε τὸ Φοίνικα 9---θο. 'Ἡ ἐπικράτηση τῆς Σα λαμίνας ὑπῆρξε ἄνετη ἀφοῦ κέρδισε τὰ τρία σὲτς μὲ 1ζ-- 9, 16---ᾱ, 1ζ---δ. Μὲ σχετική εὐκολία κέρδι- σε καὶ ἡ ΑΕΛ τὸ ΑΠΟΕΡΒΛΑ μετατρέποντας τὸ ντέρμπυ σὲ περίπατο. Τὰ σὲτς ᾖ1ὔ--ἶθ, 15---11 «καὶ 15 ---, Ὁ Αχιλλέας ἐχτὸς ἕδρας κἐρδισὲ τὴν ᾿Ολυμπιάδα ὃ---1. Τὰ σὲτς: ᾖ(16--θ, ᾖ14--ΐ6, 1δ---ά, 15---θ). : Τέλος στὴν Τσιακχιλερὴ ὁ Μαραθών κατέδαλε τὸν Τα- φιακὸ ὃ---δ. Ἡ ΒΑΘΜΟΛΟΠΙΑ (Σὲ 7Ἰ ἀγῶνες) 9. ΠΑΨΙΑΚΟΣ ὅ-- 2ί ΣΗΜ.: Ὀλυμπιάδα καὶ Φοίνικας ἔχουν ἀπὸ 6 ἀγῶνες διότι δὲν ὑπολογίζεται ὁ µετα ξὺ τους διακοπὴς ἀγώνας, Σ10 ΔΕΚ - ΠΡΗΣ Συνεπλύκησαν οἱ πακτες ΔΟΞΑ φεια ἄρχισαν στὸ δ8Ι΄’ ὅταν τὸ σκὀὸρ ἦταν 2--ἰ ὑπὲρ τοῦ Αρη. Στὸ λεπτὸ αὐτὸ συνε πλάκησαν οἱ Μπάγιεδιτς καὶ Φοιρὸς. Στὴν συμπλοκὴ πῆρε µέρος ὁ Γ. Παντζιαρᾶς, ἀκολούθησαν ὁ Κώττης, ὁ Βένος, ὁ Ζῆνδρος καὶ ἄλλοι παῖκτες. Ἔπεσε πολὺ ξύλο καὶ μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως δὲν ἀπεδλήθη κα γεὶς παίκτης, ᾿Αντικατεστά θησαν ὅμως οἱ Γκντζιαρᾶς καὶ Ζἤνδρος γιὰ νὰ γλυτώ- σουν τὴν ἀλλαγή. Ὅ Αρης προηγήθηκε στὸ Ι8΄ μὲ τὸν ᾿Αλεξου ἐνῶ μὲ τὴν λήξη τοῦ ἡμιχρόνου ὁ Ρῆγας σημάδεψε τὸ δοκά- ρι. Ἡ ΑΕΚ. στάθηκε πιὸ τυ χερὴ στὸ 55’ ὅταν ὁ Κώτ της πέτυχε τὴν ἰσοφάριση. :Ὁ Αρης κατάφερε νὰ προ ηγηθεῖ ἐκ νέου μὲ τὸν Ζῆν δρο γιὰ νὰ φθάσουμε στὰ ἐ πεισόδια τοῦ 8’. Στὴν συνέχεια ἡ ΑΕΚ πέ- ρᾶσε στὴν ἐπίθεση ἀποζητών τας τὴν σοφάριση τὴν ὁ- ποία ἐξασφάλισε στὸ δ87΄. μὲ τὸν Κώττη. Ὁ Ολυμπιακὸς πῆρε στὴν Καδάλα λευχὴ ἰσοπαλία καὶ τώρα προθδάλλει σὰν τὸ φα θορὶ, ἀπὸ τὸ ζευγάρι αὐτὸ γιὰ νὰ φθάσει στὰ ἡμιτελι- κά. Ἅαγετη καὶ ἐτυπωσιακὴ νί- κη πέτυχε ὁ ΠΑΟΚ. Στὴν Τούμπα νίκησε 5--0 τὸν Ἕ θνικὸ ἸΑιτέρα καὶ ἔχει ἤδη πάρεν τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὴν ἑπόμενη φάση, Τὰ τέρματα πέτυχαν οἱ Κερμανίδης (2), Κωστίκος (Ἀέναλτυ), Κού- δας, Βασιλάκος. Ἡ Δόξα Δράμας συνεχίζον τας τὶς ἐπιτυχίς της καὶ στὸ Κύπελλο γίκησε στὸ Αἴ- γιο τὸν Παγαιγιάλεο |--θ καὶ μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι ἔ- χει προκριθεῖ. Τὸ Υνὸλ πέτυ χε στὸ 80’ ὁ Λιασκόπουλος, Οἱ διωτητέα. Οἱ διαιτητὲς στὸ πρωτάθλη -μα Βόλλεῦ ᾿Ανδρῶν γιὰ αὔριο Παρασκευὴ ἔχουν ὡς ἑξῆς: Ν, Σαλαμίνα -. ΑΕΛ. Γήπ.: ΑΕ. Ὥρα: 7.30 μ.μ. Διαιτη πὲς Α. Πονταζης --- Στ. Γρη Υορίου. Ἐπόπτες: |. Ζαφείρης ο Γ. Ποναγίδης. Γραμματεία: Σ. Πετρίδου, Γυμνασίαρχος: 1. Ζαοχαρίον. ΑΡΗΣ Πολ. --- Ὀμόνοια Λευκωσίας, Γήπ.: Πολεμίου. Ὥρα: 7.30 μ.μ. ἀΔιαιτητὲς: Ν. Τσέλεπος --- Κ. Κυριάκου, Ἐπόπτες: Σ. Φλουρῆς --- Φ. Μαυροειδῆη. Γραμματεία: Γ. Φλουρῆ. ἡΓυμνασίαρχος: Χρ. Κωνσταντινίδης, ᾽Ανάρθωση --. ᾿Αναγέννηση. Γήπ.: ᾿᾽Απόλλωνα, Ώρα: δ.30 Πετοσφαίρας μμ, Διαιτητὲς: {. Πλατσῆς-.. Μ. ᾿Αγαθαγγέλου. ᾿ἘΕπόπτες: Κ. Βιολάρης --- Μ. Κίνας, Γραµµατεία: Δ. Παναγιώτου, Γυμνασίαρχος: Θ. Παρέας. ΑΠΟΕΛ --.. Παφιακὸς: Γήπ.: ΓΣΠ, Ὥρα: 7.30 μ.μ. Διαιτη τὲς: Α. Βλοτομᾶς --- Α. Ἂνα στασιάδης. ᾿Ἐπόπτες: Κ. Με λετίου --. Π. Στιδαρὸς. Γραμ µατεία Ζ. Μαυρογένους. ᾖἉΓυ- µνασίαρχος: Α. Θεοχαρίδης, Ομόνοια Ξυλ. --- Ε.Ν. Πα- ραλιμνίου. Γήπ.: Ξυλοτύμπου, Ὥρα: 7.30 μ.μ. Διαιτητὲς: Μ. ᾿Ἠλία --- Κ. Λουκαΐδης. Ἐπόπτες: Χ. ᾿Ιωάννου --- Κ. Σάδδα. Γραμματεία: Θ, ἸΑδά νη. Γυμνασίαρχος: Α. Χριστο δούλου. . 1. Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ οἱ-- 2 5. ΑΠΟΕΑ 18--- ὃ δ. ΑΒΛ 19--- ὅ 4. ΖΗΝΩΝ 18--- 6 6, ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19-11 6. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19---15 τ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. ὄ--ττ 8. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ὃ----ἶδ ἵτο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΑΛΟΚ Τὴν προσεχἠ Κυριακὴή 17. 5.δΙ θὰ γίνουν οἱ ἀκόλουθοι ὀγῶνες πρωταθλήματος Κυπέλ λου ΠΑΑΟΚ. Μπονάτζα -- Π. Συμεοῦ ]! πμ. Ζακάκι --- ᾿Ασγάτα 3 μμ. Πισοούρι -- Κυπερούντα ὃ μμ. Ακρίτας -- Ἐ. Πολεμίδια 1 π.μ. ᾽Αγρὸς -- ᾿Εθνικὸς 3 μ.μ. ΑΠΕΛ -- Ακρωτήρι 4 μ.μ. ᾿Ερήμη --- Πελένδρι ἃ μ.μ. ΑΧΥΡΩΝ 5 ΟΘΕΛΛΟΣ 1 ο Γιὰ τὸ Κύπελλα τῆς ΣΕΚ Λάονακος ὁ ᾿Αχυρὼν Λιοπε- τρίου νίκησε τὸν ᾿Οθέλλο ἸΑ θηαΐνου μὲ ὅ--Ι. Τὰ τέρματα σηµιείῴσαν οἱ Καλαμαρἁς (5) Πανίκος. Τώ μης. | Σύνθεση υνιχητρίας: Τά- καρος, ᾖ[σίήης. Πανίνος, Κουστής, Ἀἰόδεστως, Κυριά- νος, Τώμης, Κωστάνης, νε] δοέας, Καλαμαράς, ἈΝικολής. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ Ἐκκαδαρίσεις στὸν Ὀλυμπιακὸ. ΘΑ ΕΚΔΙΩΧΘΟΥΝ 3 ΠΑΙΚΤΕΣ ᾽Αποφασισμένη νὰ ξεκαθα- οἶσει πολλὰ στὸ ποδοσφαιρικὸ τμῆμα εἶναι ἡ Διοίκηση τοῦ Ολυμπιακού. Μετὰ τὴν παραµονὴ τῆς ὁμάδας στὴν Α΄’ Κατηγορία τὸ Λιοικητικὸ Συμθούλιο. θὰ μελετήσει τοὺς λόγους ποὺ ὁδήγησαν τὴν ὁμάδα στὸ χεῖ- λος τοῦ ὑποθιθασμοῦ καὶ ὅ- πως ἀναφέρουν ἔγκυρες πλη- ροφορίες µας ᾖ-2--δ παῖχτες ἔχουν τοποθετηθεῖ στὸν κατά λογο γιὰ ἀπομάνκρυση. Παράλληλα εἶναι θἐθαιο ὃ- τι δὲν θὰ παραμείνει στὴν ὁ- μάδα ὁ Άγγλος Μακόνιμὸ, χιὰ τοῦτο παρὰ τὸ γεγονὸς ὕ- τι τόσο τὸ Συμθούλιο ὅσο καὶ ἡ τεχνικη ἡγεσία εἶναι ἀπόλυ- τα ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τήν ᾱ- γωβιστικότητα τοῦ παίκτη. τσι ὁ παίκτης θὰ γυρίσει στην Αγγλία λόγω τῆς ἄδυ- ναµίας τοῦ σωματείου νὰ ἂἀν- ταποκριθεῖ στὶς οἰκονομικὲς ἀπαιτήσεις τοῦ παίκτη που δὲν θεωρούνται παράλογες. ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πρωτάθλημα ἕληξε καὶ ὁ ᾿0- λυμπιακὺς ἀπεχλείσθη τοῦ Κυ πέ).λου ἐν τούτοις ἡ ὁμάδα προπονεῖται 5 φορὲς τὴν ἔθδο µάδα, Στὶς προπονήσεις µε- τέχουν θασικὰ νεαροί καὶ στρατεύσιµοι παῖκτες μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Σάθθα, Για- σουμῆς, Τοαχωνίτης καὶ Χι- Ἐνῶ τὸ παιγνίδι ἔληπξε ἰσόπαλ [ΕΛΛ ΠΗΙ Ἱ-....--- ---- ος πωστσπα----σος πώς -αοοεοακἁααεα απο ο ὃ -ὁ ..- πο κολάου. Πρεῖς ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τοῦ θριάµθου τῆς. Πόλης, μὲ τὸ Κύπελλο ποὺ μέρδισε ἡ 'Εθνικὴ Ἑλλάδος. ᾿Απὸ ἀριστερὰ οἳ Γιαννάκης, Ἀορωναῖος, Γκάλης. ΔΝ ΑΘΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ Στὺ στί Π Λύκου ε τήν σημαία υπλᾶ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ Οἱ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ ἳ : {Μαν ες Κδνοωορων εν ἀλον ὁ «Πετύχαμε ἐννέα, κι ὄχι ὀκτώ, νίκες, οτὴν Πόλη, Καὶ ἡ ἔνατπ, ποῦ κατακτήθηκε τὴ Δευτέρα τὸ θρ6ᾶυ εὐχκαισιολὺ µενγόλη σηµασὶα ἀπὸ ἐ- κείνπ τοῦ 85...Εἰά, ποὺ σπμµειώσαμε τὴν περαοµένΏ Πέμπτη, κατὰ τῆς Τουρκίας. Ἠταν ἡ νίκη ἐναντίον τῶν θλιθεροτήτων, ποὺ προκάλεσαν οἱ Τοῦρκοι διοργανωτὲς καὶ «φίλαθλοι», ἶ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΛΠΟΕΛ ΕΤΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ [Σῇ Ἐνδιαφέρουσα «φιλικὴ κα- λαθοσφαιρικἠ ἀναμέτρηση δι- θξάγεται ἀπόψε στὸ ΤΣΗ. Αντίπαλοι τὸ χλιμάχιο Λευ κωσίας τῆς Ἐθνικῆς Κύπρου καὶ ἡ ὁμάδα τῆς ᾿Εμπορικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος. Στὸ αημερινὸ παιγνίδι ὅ προπονητής τοῦ ᾖκ«λιμαχίου τῆς Λευκωσίας 3. Γεώργιος Λάμπρου θὰ ἔχει στὴ διάθεσή του τοὺς ἀκόλουθους καλαθο- σφαιριστές: ΑΠΟΒΑΛ: Ῥουσάκης ᾽Αντώ νης, Χαρίτου Χάρης, Εὐστα- θίοῦ. ᾿Ανδρέας, Ἰαμπόρης Ανδρέας, Κόνιαλης, Νῖκος. ΕΝΑΔ: Χ’’ «Αθανασίου Γεώργιος, Παπακυριακοῦ Μά ριος. ΟΜΟΝΟΙΑ: Μάριος, Πίτσιλλος Πάρις. ΚΕΡΑΥΝΟΣ: Παπαέλλη νας Πάρις, Λεμέσιος Δῶρος, Παπαδημητρίου Λάζαρος. Κανουλλής ΝΕΕΣ ΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Μὲ νέες ἐπιτυχίες τῶν Κυ πρίων ἀθλητῶν ἔληξαν χθὲς στὴ Δάρισα οἱ Πωανελλήγνιοι Μαθητικοὶ ᾿Αγῶνες. Κατά τὴν Χθεσινὴ µέρα ἡ Μαρία Νεάρχου σημείωσε νέα Πανελ λήνια ἐπίδοση στὰ 100 µ. Θηλέων Λυκείων μὲ Ι2'’. έα Πανελλήνια ἐπίδοση πέ τυχε καὶ ἡ Τούλα Τρύφωνος στὰ 200 µ. μὲ 25’΄6. Πρώτη νίκη σημείωσαν ἐπί σης ὁ Κ. Χατζηνικολάου στὸ µῆκος μὲ 7.25 µ., ὁ Μ. Άγα πίου στὸ τριπλοῦν μὸ |5.!1 µ. καὶ ἡ ὁμάδα σκυταλοδρο µίας 4ΧΙ00 Λυκείων Θηλέων ΛΕΜΕΣΟΣ - Ε.Τ.Ε. 3 -0 ΣΤΟ ΒΟΛΛΕΥ΄ Ἡ Μιμτὴ Λεμεσοῦ στὴν πε τόσφαιρα γίκησε τὸ θράδυ τῆς Τοΐτης στὴ Λεμεσὸ τὴν ὑμάδα τῆς Ἐμπορινῆς Τρα. πέζης Ἑλλάδος μὲ 2---, Τὸ παιννίδι πιιρουσίασε ἐν- διαφέρο μόνω στὸ δεύτερο σὲτ στὸ ὁποῖορ ἡ Ε.Τ.Ε. πα- ρουσιάστηνε δυνατή καὶ ἔφε- ρε σὲ δύσμο]η θέση τὴν λι- πτῆ Λεμεσοῦ. Τὰ σὲτς 1ζγ--θ, 16---ἰδ καὶ 1ὅ--άς ΘΑ: Χρίστου Σταύρου Κώστας.. ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Παφίτης Χοι στόδουλας, ἩΜιραχλάης Τά- κης. Τὸ παιγνίδι παρουσιάζει ἓν διαφέρο γιατὶ ἡ ὁμάδα τῆς ΕΤΑ διαθέτει ἕνα ἀξιόλογο συγκρότηµα. Κώστας, Ο ΠΙΕΡΙΔΗΣ . ΦΕΥΓΕΙ Απο ΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟ 'ὍὉ Κωστάκης Πιερίδης ἐκ τῶν πραγμάτων φαίνεται ὅτι δὲν θὰ παραμείνει ἄλλη χρο γιά στὸν Κεραυνό. Αὐτὸ άνα φέρουν ἔγκυρες πληροφορί ες µας παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι µέλη τῆς Διοικήσεως τοῦ Κεραυνοῦ εὐνοοῦν τὴν παρα μονὴ του στὸ πόστο τῆς τε χνικῆς ἡγεσίας. Ο ΜΑΡΚΟΥ Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ Κε- ραυνὸς ἐλτὸς ἀπὸ τὸν [Πς- τρίδη θὰ χάσει καὶ τὸν Μάρ κου. Ὁ διεθνἠς µέσος ὕστε ρα ἀπὸ µια πετυχημένη καρ ριέρα στὸν ᾿Ολυμπιακὸ, τὸ ΑΠΟΕΛ καὶ τὸν Κεραυνὸ ἆ πεφάσισε νὰ κρεµµάσει ὁρι- στικὰἁ τὰ ποδοσφαιρικὰ του παπούτσια, Μ᾽ αὐτὰ τὰ λόγια στὴν ἄκρη τῶν µκχειλιῶν του «κατέ δηκε ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνο, κα- τὰ τὴν ἐπιστροφή τῆς ἘἜθνι- κῆς µπόσκετ ἀπὸ τὴν Πόλη, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ὁμάδας, Γιῶρ γος Καστρινάκης καὶ πρόσθε σε: Ἡ νίκη τῆς Δευτέρας, αὐ- πὴ ποὺ μετρήθηκε μὲ τὴ δική µας ψυχική Έἔξαρση ὅταν µπή καμε στὸ στόµα τοῦ λύκου μὲ τὴ σηµσαία ψηλὰ ἦταν ἡ ἴδε- ώδης, ἦταν ὅ,τι τὸ πιὸ ὡραῖο καὶ συγκινητικὸ μπορεῖ νὰ θε- . λήσει καὶ νὰ κατακτήσει ἕνας ἀθλητῆς ἐθνικῆς ὁμάδας. Εἴ- μαι περήφανος, γιατὶ µέσα στὴν κόλαση τῶν Τούρκων δι οργανωτῶν καὶ «φιλάθλων», τέθηκα ἐπικεφαλῆς τῶν δώδε- κα καμικάζι τῆς ἑλληνικῆς ὁ- µάδας, ποὺ µπήκαµε στὸ τερ- ραΐν, γιὰ τὴν παρέλαση, μὲ σκοπὸ νὰ ὑψώσουμε μὲ τὰ χέ- ρια µας τὴ γαλανόλευκη καὶ νὰ Ψψάλουμε τὴν ἐθνικὸ µας Όὤμνο µε τὴ θροντερῃ φωνὴ τῆς καρδιᾶς, Φφωνὴ ἀσύγκριτα πιο δυνατὴ ἀπὸ ἐκείνη ποὺ θὰ ἕ- 6γαζαν τὰ ὁποιαδήποτε Ἱουρ- κικὰ µουσικὰ ὄργανα». Οἱ ἀθλητικὲς ᾿Αρχὲς, καὶ εἰδικότερα ἡ Ὁμοσπονδία Μπά σκετ, δὲν πρόκειται νὰ μµεί- νουν μὲ τὰ χέρια σταυρωµένα μπροστὰ στὶς προχθεσινες τουρκικὲς ἁθλιότητες, Ηδη ὁ ἀρχηγὸς ἀποστολῆς κ. Αγης Κυνηγόπουλος ἐπισκέφτηκε τὸ Γ.Γ.Α. κ. Παποναστασϊίου καὶ τὸν ἐνημέρωσε, μὲ κάθε λεπτο µέρεια, γιὰ τὰ ὅσα ἔγιναν στὴν Πόλη. ᾿Επίσης ἡ διοίκη ση τῆς ΕΟΚ θὰ συνεδριάσει καὶ θ) ἀποφασίσει τὴν ἀποστο λὴ. ἔγγραφης διαμαρτυρίας πρὸς τὴ ΦΙΜΠΑ, γιὰ τὰ τουρ κικὰ ἔκτροπα. Τέλος, ἀντιμετωπίζεται, ἆ- πὸ τὴν πλευρὰ Ελλήνων ὑπευ θύνων, τὸ ἐνδεχόμενο νὰ δια- κοπεῖ κάθε ἀθλητικὴ σχέση μὲ τὴν Τουρκία, σὲ ἔνδειξη ἔντο νης διαμαρτυρίας, γιὰ τὰ ὅσα ἔπαθαν τὰ µέλη τῆς ᾿Εθνικῆς ὁμάδας μπάσκετ στην Πόλη. Ἡ Δυναμὸ Τ. Κπυπελλοῦχος ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΛ ΤΖζΑΣ 2-1 Ἡ Δυναμὸ Τιφλίδος κατέκτησε χθὲς θράδυ τὸ Κύπελλο Κυπελλούχων Εὐρώππς κερδίζον- τας στὸ Ντύσοελντορφ τὴν Κάρλ Τζάϊΐς ΄Ιένα μὲ 2--1. Στὸ α΄ ἡμίχρονο τὸ παιγνίδι ταν μέ- τριο καὶ λίγες καλὲς φάσεις διαδραµατίσθηκαν μπροστὰ στὰ δύο τέρµατα. ο. ντίθετα στὴν ἐπανάλτψπ τὸ παι ίδι ἱ τιώθηκε σημµαντικὰ ἀφοῦ καὶ οἱ δύο ὁμάδες ᾱ- νέθασαν τὴν ἀτιόδοσπ τους, Η Κάρλ Τζάϊς ἄνοιξε τὸ σκόρ στὸ 63’ μὲ τὸν Κόππε ἀλλὰ ἡ Δυνα λίγα λεπτὰ ἀργότερα μὲ . Καὶ ἐνῶ ὅλα ἔδειχναν λπγε ἰσότιαλο καὶ θὰ εἴχ ναμὸ προηπγήθπκε στὸ σ λια «(8δ7΄) κερδίζοντας μὸ Τιφλίδος ἰσοφάρισε τὸν Κουσάνιε. ὅτι τὸ παιγνίδι θὰ ἕ. αμε παράτασῃπ, ἡ λΔυ. κόρ μὲ τὸν Ταρασέλ- ἔτοι τὸ Κύπελλο, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑ ΟΥ 198] Ἡ ΔΕΙΜΝΗ: ΙπΠΙΠΠΙΠΠΠπππτππτπππττπ τππτῃ] Ὅπως ὑποστηρίζουν ᾽Αμερικανοὶ Ψυχολόγοι ΞΞΕΕΕΕΕΝΞΞΕ βῃρχισε νά κυριαρχεῖ ἥ ἐψκράτεια καὶ ἡ πραγματικὴ ἀγάπη ΣΙΜΒΙΠΣΗ ΚΙΡΙΣΣΤΕΦΛΙΙ ΒΟΝΝΗ, Μάϊος. -- ᾿Ὀκτὼ δδοµάδες µετὸ τὰ γέννποπ τῆς κορούλα της Βαλέσκα, ἡ καθηγήτρια Γυμνασίου Εὔα Σ, δέχτηκε μά στίτι αμ τὴν ἐπήοκεφπ ἐκπροσύτιου τῆς Ὑπηροασίας Νεότητος τῆς τιόλης Σγκε- µπουργκερ. Ἠθελε νὰ κάνει µερικὲς ἐρωτήσεις γιὰ τὴ ζωὴ τῆς καθη γήτριας καὶ τοῦ συντράφου της. Πέτερ. Μ., μὲ τὸν ὁπιοῖο συζεῖ. Στὸ ἔν τυπο ποὺ τῆς ἔδωσαν νὰ ουμπληρώσει ὑσῆρχαον ἐρωτήσεις, ὅπως «θὰ ἀναγνωρίσει τὸ παιδί», εθὰ πλλρώνει γιὰ διἀτροφή του» µερικὲς ἄλλες, ἂν «ἡ μητέρα εἶκε οχέσεις ψεις γιὰ γάμο». ὪΗ, ἀκόμα, ἐπιουὴ τῆς σύλληψης τοῦ παιδιοῦ», καὶ τὰ καὶ μὲ ἄλλους ἄντρες, τὸν παρόμοια. Λίγο ἀργότεσα, ἡ καθηγή- τρια Σ. ἔπαιονε τὴν πληρο- φορία ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Νεότιβας, ὅτι γιὰ τὴν κόση της εἶχε ὁοιστεῖ ἕνας «ὑπη- ρεσιακὀς κηδεμόνας». 'Ἡ φι- λελεύθερη δουλεντίνα Ἱν- ακριντ ἩΜαταίους - Μάγερ. ἔμεινε κατάπληκτη γιὰ τὴν ἐνέργεια αὐτή,. Σέ ἐρώτημα ποὸς τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσὺ- γης τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Τερ µανίας, ἂν ὑπάοχει σχέδ.ο μεταθολῆς τῆς νομοθεσίας, ὥστε νά σταματήσει 4 πῤα- ατικὴ αὐτὴ γιὰ τὰ παιδιά ποὺ γεννιοῦνται ἀπὸ ἐλεύθερες συμθιώσεις, ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀρνητική. Οἱ κρατικές ὕπη- ρεσίες, ἡ δικαιοσύνη καὶ οἱ πολιτικοὶ στὴ Δ. Τεοµανία, δείχνουν µεγάλο δισταγμὺ νὰ δεχτοῦ» αὐτὸ τὸ κοινωγικὸ φαινόμενο. Κι ἀκόμα, ἀρνοῦν ται νὰ ἀναζητήσουν κανονι- σμούς ποὺ θὰ παρεμπόδιζαν τὴν καταγγελία συμθιώσεων ἀτόμων ποὺ δέν ἔχουν στε- φανωθεῖ. Σήµερα ὅμως κατά τοὺς ᾠπολογισμοὺς τοῦ πληθυσμµιο- λόγου Κάρλ Σ6άοτς, στὴ Δ. Γερμανία, τὸ 2056 τῶν γνναι κῶν ποὺ θεωροῦνται σέ ἡλι- χία Ὑάμου. συζοῦν μέ ἄν' τρες χωρίς νὰ ἔχουν μανί τους παντρευτεῖ. Όλο καὶ περισσότερα ἀνύ , παντρα ᾖΓευγάρια ἀποφασί- ζουν συνειδητά νὰ κάνουν παιδι. Αν τὸ 1969 στὶς 1.000. γεννήσεις, 60 µόνο ἡ- ταν ἀπὸ ἀνύπαντρους γογεῖς, τὸν. περασμένο χρόνο ἡ ἄνα- λογία ἀγέθηκε στὸ Ἱ1. Μέ ὑπερηφάνεια ἀναγγέλλουν τέ- τοίοι γογεῖς τὴ γέννηση τοῦ παιδιοῦ τους στίς ἐφημεοί- δες. Καὶ ἐπίμονα. ὁρισμένοι πατεράδες, ἀγωνίζονταν ὄνια στικὰ νὰ ἀποχτήσουν καὶ νό- µιµα τὸ δικαίωµα νὰ Φφρον- πίζουν τὸ παιδί τους. ΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΟΎΥ Τὸ δρόµο ὅμως γιά μιά πανονικἡ οἰκογενειαχὴ ζωὴ τέτοιων χωοὶς γάμο συμθιώ- σεων, «κλείνει ὁ γερμανινκὸς ἀστικὸς χὠδικας, ποὺ δίνει ἀποκλειστικὰ στὴ μητέρα τὴ φροντίδα γιὰ τὸ ὄχι νόμιμο παιδὶ καὶ ἀποκλείε μιὰ κοι- νὰ σχέση γονέα, καὶ τοῦ πα- τέρα καὶ τῆς ἴδιας, ποὸς τὸ παιδί. α΄ Κοινωνινὰ πάντως, ἔχουν ἀπὸ καιρὸ ἀναγνωοιστεὶ τὰ ζευγάρια ποὺ συμδιώνουν χωρὶς Υάμο. Ἡ κοιγῶνιο” λόγος Ἑλέζαμπε Μπὲκ-- ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΠΗ ΛΕΜΕΣΟΣ. 15 (Γραφεῖο «Ἓλλιω-- Πέθανε οσήμερι (θἐτ) τὸ µεσηµέρι ἀπὸ συγ μοπὶ τῆς καρδιᾶς ὁ Στέλιος Τηλλνρίδης 43 χρόνων ἅπο τὴ Λεμεσὸ, ἐξεταστὴς στὴν ”λαχἡ ᾿Αδειῶν. Γκἐονσχαϊμ δλέχει τὴ ὅη- μερινη τάση παραμερισμοῦ εἰστορικὴ παρόμοια µέ τὴ στροφἡ ἀπὸ τὴ με” τοῦ γάµου μιὰ καμπή, ἀπόλντα ψαι στὸ χωθισμὸ τῆς κοινῆς πεοιονσίας, ὅταν τύχει τὸ χω οἱς γάμο δευγάοι νὰ χωοί- σει κάποια στιγµή. Υπάρχουν περιπτὠσεις ποὺ δικαστήοια δέχτηκαν τό χωρισμὸ τῆς πε οιουσίας αὐτῆς καὶ ἄλλες ποὺ ἀποφάσισαν ὅτι ἀνήνει ἁπυ- χλειστικὰ στὸν ἕνα ἡ στὸν ἄλλο ποὠην ἀνύμφευτο οσύν- τροφο. Σέ θέµατα φορολογικά γαὶ ἀσφάλισης ἐπίσης, οἱ χω ρὶς γάμο συμδιώσεις εἶναι εὔχει θλέ- γάλη οἰκογένεια στὴ μικοῇ οἰκογένεια». ἘῬκεὶ ὅμως πού, ἐξαιτίας τῆς γεομανικῆς νομοθεσίας, περι” πλέκονταν τὰ πράγματα, εἷ- µειονεντικότερες ἆπ ὕντι οἱ νομιμοποιηµένες. Ποιὰ στάση ὅμως, ἔχουν πάρει οἱ Δυτικογεομανοὶ πυ- λιτικοὶ ἀπέναντι στὴν κατά- σταση αὐτή Ὡς τὴν ὥρα, µόνο τὸ Φι- λελεύθεθο Λημοκοατινὸ Κόμ- μα, πῆρε ἀγοικτὰ θἐση, κατὰ τὸν προεχλογικὸ ἀγὼνα τοῦ 1980, ὑπέρ μιᾶς µεταρούθµι- σης τῆς νομοθεσίας στὸ θέµα αὐτό. ΠΠειωμένα υαῦλα γιὰ Κύπριους φοιτπὲς ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΠΑ,ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΘΗΝΑ, 15 ἘΓραφεῖυ «Σημεοινῆς») --- ἹἩ ΠΕΟΦ µέ ἀναχοίνώση της πληροφο- οεῖ τὰ µέλη της δι ὑπάρ: χουν εἰσισήονα μέ μειώμένα ἀτμοπλοϊκὰά ναῦλα γιὰ ὕσους φοιτητές θέλουν νὰ ἕλθουν στὴν Κύπρο χαὶ νὰ ψηφίσουν. Συγκεκριµένα τὰ ἀτμό- πια «Σολ Φούνη» καὶ «Ἠεοργίνω», ἐδεδήλωσαν πρό- θεση νὰ μεταφέρουΥ Κέποι- - ους φοιτητές καὶ λλονς Κυ πρίους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Κύπρο, μέ μειωμένα γαῦλα γιὰ γὰ ψηφίσουν στὶς ἐκλογές. Τὸ «Σολ Φούνη» φεύγει ἀπὸ τὸν Πειραιά στὶς 19 Μαΐου καὶ τὸ «Βεργίνα» οτὶς 21 Μαΐου. : Ν Τιὰ περισσότερες πλη- θοφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενον καλοῦνται νά ἐπικοινωγήσουν µέ τὸ τηλέφωνο 6421934 κάθε ὁράδυ στὰ γραφεῖα τῆς ΠΕΟΦ, Λεωφ. Κηφισιᾶς ϐ, ᾽Αμπελόχήποι. Ἰδεκάξτία οεξοναλικῆς ἐγκοά- απυμωιαικἑωμοκοποικθὴ ΟΥΑΦΣΙΟΚΤΩΝ, Μάϊος... Ἡ ἑἐπανάόιαση τοῦ ἠν΄ ἑντάσή Ίῃς στὸ μά. διαφορε ΚΑ πορεία. τὸ ζενὶθ ἡ κάµψπ, ἡ Φυσιολου τὸ ἀποκοῤύφωμά Ίης καὶ Ἱ δόν µπηοβδοῦδε νὰ΄ ἔχει μιᾶ εἶναι πάντοτε ἡ ἴδια. Μετὰ τῆς μαγείας καὶ γοητείας, ἡ ἀπιογοήτενοή ἀπὸ Σλαριδῶς σ᾿ ἁὐτὸ τὸ, στά- διο ὑρίσκειται τώρα ἡ, ἑπανά- σ{ᾶση τοῦ σὲξ. Καὶ δὲν είναι μιά γνώμὴ, ποὺ διαϊτνπώεν ἡ Αμέθυισγίδα ψυχολόγος Τ4- ὀριέλλα Μκοάσυν, μιά ἀνόλαν δδη ἀθιώμάνα, ἀλλὰ εἶναι κάὶ εὔκυλο νὰ διανσιωθέῖ ἡ- πὸ τὸν κἀδένα, ποὺ θά θελἠ. 6ὲν νὰ ἀσχοληθεί μὲ τὰ «σηήµά διὼ τῶν κώρῶν. Ελωὴ Μιὰ ἔχουν ἐξαφανι- οὐεῖ οἱ πλάῦ µπόυς [Γιατί οἱ ὁμᾶδικά ἔρωχες καὶ τὰ ὁν- γιἀθτικἁ πάρέυς δὲν εἶναι τῆς ἴδιας συχνότητας, Γιατὶ {ὰ κὠλ γκὲρλς δὲν ἔχουν τὴν ἴδια ζήτηση Μιὰ γενωή Καὶ ἀμφανὴς κάμψη ὁ) αὐτὲς τὶς θέάµατι- κὲς ἐκδηλώσεις, ἐ- ποὺύν αιὺ νἁ χοοτάσονν τὴν τουµερῃ, τὴν ἀθἰγαστή σεξὸυ αλιή πέίνα, ὕότερα ἀπὸ τ ἐπανάσταση τοῦ σὐζ- ποὺ ὁποστηοώουν καὶ ει. κνύουν ὪἩρμ θεωυία ην ἡ δµιάετία τοῦ 80 θὰ τείας. ᾿ , ΙἩ Γαδριέλλα Μπράουν ὅχει Ὑοάψει ἕνα σχετνὸ 6ι- ὁλίο, ποὺ πνιλοφόρησε τὸ φθι νόπώου τοῦ 1910 κοὶ ποὺ ἔχει γεν ἀνάρπαστα στήν Αμεο. κ ἡ. «Ὁ τίτλος τοῦ θιόλίου της εἶνω, «Ἡ καινούογια . τεια». Άλναυ μιὰ ἐγκράτεια, ποὺ δὲν ἔχοι κάμμιὰ σχέση μὲ ἐκείνη, ποὺ ἐπιθάλλουν ὡρισμέ γες θοηόκεες στοὺς ἱερεῖς τους. Δέν ἂχεν παμμιὰ σχέση μὲ ὑποιαδήήοτε ἔννόνα ῥσκηνι- ομοῦ ἢ ἄθνησης τοῦ ἕρωτα καὶ τοῦ σὲξδ. Ἀλναι μιὰ ἔγκοά- τεια, ποὺ μόνος τον «ἀνακά- λυψε» ὁ ἄνθρωπος, Ιοὺ µόγος ποὺ δρῆρε καὶ νοθέτησε. Έϊναι μιὰ ἐγκοάτεια ἀπὸ ᾱ- γάγκη σὰν ἀγιόαρο ο’ αὐτὰ ποὺ ἐπέδαλε ἢ στὰ ὁποῖα πά- Ε ἡ ἡἐἑπανάσταση τοῦ σες: Ἡ Μπράουν ἀναφέοει ἃρ: πετοὺς πασίγνωστους στὴν ’Α μερικὴ λάτοεις τοῦ σὲξ καὶ τῆς γυναίκας, ποὺ τώρα ἔχου ἀποσνοθεῖ καὶ ἁποτραδηιθεῖ σὲ μιὰ ἐγκράτεια, ὄχι άμα ἄγνωστη γν αὐτοὺς, ἀλλὰ καὶ ποὶν μερικὰ χρόνια ἀπαράδα- κτη» Οἱ περιοσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ἁπιὰ φορὲς τὴν ἐδδυμάδα περ γοῦσαν τὶς νύχτες τους μὲ δια φορετικὲς γυγαΐκες. Κάθε χτα καὶ κάποια ἢ κάποιες ἅλ λες γυναίκες. . Μαδὶ μὲ τὴν Γαδοιέλλα ἩΜποόουν χαὶὺ ἄλλοι ᾽Αμεθικα χοὶ ψυχολόγοι, ἔχουν ἀσχολη θεὶ μὲ τὸ θέμα τονίδοντας ὅ- πι πιὰ δὲν ὧρχεν ἐκείνη ἡ σεξουαλικὴ δίψα, γιατὶ δὲν ὑιάρχει κὰν ἐκείνη ἡ ἔνταση ποὺ ὠνονταν τὸ 60 μµέ- χρι καὶ τὸ 10 καὶ πέρα αὐτὸ, ἀλλά μὲ κάποια ὕφεση. ὃν Ὁ φνχίατους Ρ. Γκούλντ 2Αμερικανὸς, παρατηρεῖ πὠς εἶναι χαιρὺς νὰ ἀεδιαλύνωμε πὸν μῦθο γύρω ἀπὸ τὴν πα. νάσταση τοῦ σὲξ- Δὸὲν ἐπράκειτο γιὰ ὅτι ὥς τὰ τώρα πιστεύοµε, Τὸ ἐνδια φέρον σημεῖο, ποὺ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ εἶναι πὠς ὅλοι µας ζητούσαμε μιά καλύτερη ζωὴ καὶ ὄχι μιά καλύτερη σὲ- ξουαλικὴ ζωὴ! Όλοι οἱ ἄνθρανιοι οἴχτη: καν στὸ σὲξ, οτίς σεζοναλι- χὲς ἀπολαύσέις. Δισεκατομμύ- οιά κἑρδισαν καὶ κερδίζουν οἱ ἔμπορον τοῦ πορνὸ, ὅπως καὶ οἱ ἔμπορον τῆς λευχῆς σάρ: καςῖ ᾽Αλλὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ, ὁ σὐγχοονος ἄνθρωπος οὔτε. κἂν ένιωσε τὸ αἴσθημα τῆς εὖτυ- χίας | ἵΗ ἑκανάσιαση τοῦ σὲξ, ἂν ὅταν στ’ ἀλήθεια μιά ἑλανά. σταση γιὰ μιὰ καλύτερη σε: Ἑοναλικὴ ζωὴ, θά Έπρεπε νά χαρίση τὴν εὐτυχία ! Τὸ σὰε ἔιοι ὅπως ποὀσφέρ θημὲ ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση κα τόντησε νὰ καταργήσει κάθε αἴσθημα, Κανένας δὲν πί» στευε πὠς ἀγαπάει ἢἃ πὠς μπορεῖ νὰ ἀγακηθεῖ. Γιαὴ ἅλ λωστε Τὸ σὲξ ---λέν-- δὲν οειάξεται ὡς ποοὐπόθεση τὴν οξη αἴσθημάτων». Ῥὸ ἁποτέλεσμα εἶναι υνῶ» στὸ, Ὁ ἄνθρωπος θρέθηκε σὲ μιά παράξαὴ καὶ πεοίεοΥη κα Πὲν χήρισε πππαμικισνμσνφώώ τάσταδή ϱ. δεσμός «ού ὁ ἑοωτωὸς ὁ οὐ σημανινιὸς, δγινὰ μι ὀυνήθειά ή Απελάμόα ψὲ αὐ ο δν μιά ια, ὕπως εἶναι σὲ πολλοὺῦς ἀλ: κοὐλιόμὸς τὰ Νναρκωτύκὰ, Μὲ τὴν τέλεια παράδοση: στὸ σὲξ ὁ ἄνθθώπος ᾖὄἔχασέ κάθε ἑήάφὴ μὸ τὸν ἐσωτφόν' κὀ του Νόδμο μαὶ Βιενε Ἡὲ. ος ποὺξ τὸν λοαπεοϊκὸ κό: που. Η ΠΡΟΕΚΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ Τὸ Κονιρικὸ ᾿Εκλυγικό 'Ἐπιτελεῖο τοῦ ΔΗΜ τικοῦ Σνναγερμοῦ τη σήµερα στὴ δὴµοσιάτητα µέρος τῆς Ὑδνικῆς προς: κλογικῆς τού διακηρ' . Τό µέρος αὐτὸ καλύπτει: α) Τὶς ἀκόψεις τοῦ ὀη- μοκραιικοὐ ἆΧναγῳ. μοῦ γιὰ τὴν ἀνάγκή σχηματισμού Ἰἰσχυρῆς καὶ ἵἰκανῆς Ἁµκυδὲρνή- εώς. β) Τὴν πολιτικὴ τοῦ Δηή: μοκραπικοῦ ἆΧνυνάγερ- μαά ἐπί ώ Κνπρια- κοῦ Ἱβοδθλήματος. Γιὰ τὴν ἀνάγκη σχη ματισμοῦ ἰσχυρῆς Κυθδέρνηστις ΓΕνΙκοΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανοοθωτικὰ Αλλαγή. Πυα γματωὴ ἐξυγίανση. Αληθινή Λημονοατία. ᾿Αἰμονρατία. Ἰ]- σοπολιτεία. Κοινωνινὴ Διναιο- σύνη. Σωτηρία τοῦ τό ου µας ἀπὸ τοὺς μεγάλους -Αιν- δύνους, ποὺ τὸν ἀπέιλοῦν. Αὐτοὶ εἶναι οἳ κύριον στόχοι φον Δημοκνρατικοῦ 2 νγάγερ- μοῦ, τὸ Ἑόμμα µας, τοῦ ὁποί- ου οἱ θέσεις καὶ ζ. χουν διναιώθεῖ ἀπό τὶς ἴδιες τὶς ἐδελίξεις τῶν γεγονότων, Έχει τὴν Λαποίθηση ὅτι µέ ἐ- πυκεφαλῆς τὸν σὠώφθονα, τί. µιο καὶ ποαγµατικἁ ὄοχιμα- σµένο ἡγέη ᾖῄτου Ῥλαῦνο Ἑληοίδη, θὰ κατοθθὼσει νὰ ποαγµατοποιήσει το πιὸ πάνω στόχους. Αὐίὸ ἐγγνᾶ- ται ἡ λαϊκἡ ὑποστήοιδη πρὸς τὸν ᾿Δημοκοατικὸ Ἄνναγες µό, μιὰ ὁποστήριξη, πού μέ- ρα μέ τὴ µέοα αὐδάνει μέ ϱυθμὸ ποωτοφανὴ γιά τὴν Κυπριαχὴ πολιτικὴ ζωή. Τὴν δη Σεπτεμδοὀν 1916 ὁ λαϊκομετωπικὴ θευµηνία ποῦ διαδοήτου Ἱ-----κ--θ ἕ» πλήηξε τὴν Κύπρο καίρια, Ποιὰ. ἦσαν τὰ ἀποτελέσματα τῆς διακυθεργήσεως τοῦ. τό: πουν ἀπὸ τοὺς ουνεταίρους οτὸ Λαἰὸ Μέτωπο Τό ἆ- διέξσδο στό ἈΚυπριαχὸ πρὀ: ϐληµα συνεχίζεται καὶ ἄπει- λητικἁ απροθάλλει Ἱό φάσμα χᾶς διχοτοµήσεως. Ἡ οἴκυ- ποµία τοῦ τόπου ἐπλήγη, Ἡ εὐνοιοκοατία θασιλεύει στὴ Δημόσια ὑπηοεσία καὶ ἡμικος πικοὺς ὀὐγανισμοῦς, Γρατι- χές καὶ ἡμικθατικές ὕπηρι- σίες ἔχουν χκομματικοποιηθεῖ. Οἱ κδινωνικές ἀναταραχές ὁ- Ἐννονται, Ῥὸ κύρος τοῦ Κοά όμο τοῦ ἐρωινοῦ συθόφὸν ᾿ μού διαγράφούυν ὄλες οἱ ἐπαναστάσεις ΝΕ κόπωση, ὁ κορεσμὸς, ἡ ἐξάνπλησῃ ὧν πλπθωρικὰ ἀπολαάνση. σὐξ ρουμ. Ὁχπωσδήποτε καὶ ἡ τροχιᾶ, Δὲν πῆρχὲ ἀνάμεσα σίὰ Εευγάρια Δαθά ἡ ἐπιφονεικιὴ δική ἐπαφὴ, Κάῑι ποὺ ὄχι μονάχα δὲν ὀνόνει ἀλλά δὲν μπορεὶ νὰ Χαθίδει καὶ τὴν αὐτνχία. Οἱ ᾽ἀμεσύκάνοὶ ψυχολόγου πιστεύουν ὅτν ἡ ἐγμοδια ση ὁλδία καϊαφεύγέι τώςιι ὃ μι, εἶναι μιὰ «ἀνα- κ. Οἱ ἂνθοσλοι ---ονδουν ''-.. θὰ γίνουν πεθιδσότερο εήήνι μὲ ἰπχβὴ ΠΡΙ Ρ ὑπόμει τὴν μτππβΒή τὸνς καὶ στὸ ᾿Ἑοωνορικὸ νάὶ στὸ ᾿Βλωτεονκὸ ἔχω πέσει σέ θαθμό ἀπελπισεννὰ σομηλό, ἊΑν ὁ τόπος δὲν ἀπό πτήσει ὀύντομα νέαν ἵ- σχυρὴ Κυθέρνηση ἱκανὴ νὰ ἐφαρμόσει μὲ ἀποφα σισότητα ὀωιήριο ἆ- ενορθωτυιὸ ουργινὸ πρ τε δὲν πρέπει πουο. ο μαὰ ᾱ λνός ρα κου μας ὀδηγούντι πρὸς τὴν τε- λικὴ χαταστροφή. Ὁ Δημοκοατικὸς Σ0ναγερ μὸς Δαρουσιάζνι οἡμέρα σέ φενικές γοαμµές εἰς θέσεις αάὶ όσα του πάνω ον μεγάλα ποοθλήµατα, ποὺ ἀν- πας ιῦ) πολιτικὴ τοῦ δΗ. ΣΥ. ἐπὶ τοῦ Κυπρι- ακοῦ προθλήµα- ντος . Ὁ Α εικὸς Σνναγερ μὸς οὐδίνονς θὰ δεχθεί τὴ γτὲ φάκτο κατάσιαση, ποὺ δημιούργησε ἡ Τονονικὴ εἰ- σδολἠ, Τὸ κόμμα µας ἑπί- οἵευ καὶ ααστεύι ὅτν ὁ χθόνος κυλᾶ σὲ σα τῶν συμφερόντων τῆς ὁπρου. Συ αὐτὸ καὶ πάντοτε διακή» ρυόσε ὅτι «μακουχθόγνος ᾱ- γώνας τοῦ ὁποίου τὰ κύονα χαθακτηριστικἁ . γνωρίσματα εἶναι ἡ ὀνλλογὴ ἠθικῆς ἁδίας καὶ κατὰ τὰ λοικὰ ἡ ἄκοακιος ἀναμονὴ, ὄχι µόνο δέν ὁδηγεῖ στὴν ᾱ- πτουπὴ τῆς ντέ το μα ταστάσεως, ἀλλ’ ἀγέθετα ὃ- «δηγεξ στὴν παγίωση καὶ ἑ- δῥαίωδη. «ης». Ἡ πολιτικὴ αὐτή τοῦ Δημοκραικοῦ Ἐν γαγεομοῦ ἔχει δικαιωθεῖ. Ἡ σωστὴ πολν τν κ ἡ, πολυτικὴ, ποὺ πάν. χο εἶχὲέ ὁ Δημοκοστυινὸς Ἀνναγερμὸς, εἶναι ἡ ὀολτι- μή, Λοὺ σὰν στόχο ἔχεν τὴν ταχεία οὐσιαστὶ κὴ ἀνατροοπὴ τής υητέφάκντο κατα οτάσευς, Ὁ Δημοκοστιὸς Συναγὲο μὸς δἐχέται ὅτι μιὰ τέτοια λύση μπορεῖ νὰ δρεθεῖ μέ δάση τὶς 4 κατενθυντήοιες γοαμµές τῆς συμφωνίας Μα. καρίου --- Ντενκτάς, ιά νὰ ἐπιτενχθεῖί ὁ στόχος τῆς ἀνατροπῆς τῆς ϱημερινῆς ντ . το ουαταστ εν καὶ τῆς ἐξενρέσεως Ψμοιπς ναὶ θιώσιµής λύσεὼς Κυπριακοεῦ προὀλήματος πρέπει! 999999 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται ὑπάλληλος υγνωρίζουσα τὴν Ἑλληνικὴν καὶ ' Αν Δακτυλογραφίαν. Γνώσεις Στενογραφίας θὰ θεωρπθεῖ ἐπιαρό- σθετον Προσὀν. Ἀπευθύνεοθε: ΤΗΛ. δοἱδ9 .. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 9999999999 πππηιπτταμη: Ἡ ἔφτασε οτὸ οτάδιο τΏς κάµνης, φηφισμάτων ὕογερα δἹὸ ἐπάνάσταση τοῦ σὲξ Τιδχὶ θὰ ἀθχίσυυν νὰ ἀγᾶ- αοῦν καὶ νὰ ἁγωπούνται, ΛὲΝ ὠπάρχε ἀῑποία ἄλλο, ἑκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγάχη, ποὺ νὰ χὠν δει ὁγεία: ψυχικὴ να εὐτνχίαι ΔΑ εἶχαν ἄδικο ὅσὸι πι ὀτήσιξαν κάῑὸτε πὼς ἡ ἀγά πη εἶναι «τέχνη. Ποάγμαῖν εἶναι τ ν νὰ γνώ: ἴναι τέχνη. Πρέπει νώ ρίξει κανένας τὸν πθὀπό νά ἐμθνέέι τὴν νὰ καλλι- τον αν ἀγάλη καὶ νά εἶνα ε υχισµένος. 'Ἡ ἀγάλη εἶναι ἕνα δή εὐινχίας. ) Νὰ ὀνάρξδει ἕσπυρ ἢἃ Κνὸ νὰ ἐμοηνέ σιο πολική, κοὺ σὰν ἁποτέλ» σμα θά ἔχει ον πάμψή τῆς µέχοι σήµευα παρατηρουµό» γης Τονρωμῆς ἀδιολλαβίας, 4 Ἡ Κωιώὴ Κνθέόγηση νὰ: ἀλοδνθεῖ οἱ σκληοὸ Ὀμκλωματινὸ «ἀγώνα µά στό» πο τὴν πιοὠθήση φύθμουλας Ἀθσεως οῦ Κυποιακοῦ προ’ λήματος, ἀποδεκιῆς ἀν ἂν πικοὺ», ᾿Ανατολικοὺς καὶ Δ΄ δέόµεντους, ϐ Ἡ Κύπρος νὰ προοφύγει λείας οῦ Οµ]ς, ἕ ον δη. Ώ να ητ σεν ἂἀπ' αὐτὸ νὰ ΄ ποοθεῖ σέ εἰσηγήσενς οὐσίας ἐπὶ τοῦ Κυποιακοῦ προθλήµατος, ἑναύ σκώντας ἔτοι τὶς σχετικές ἐ. ξουσίες, ποὺ τοῦ παρέχει τὸ Αοθουν δΊ τοῦ Χάρτη τοῦ ΟΗΕ. Οἱ. ἐνδοκυποιακές συνοµι» Ἶες θὰ διεξαχθοῦν τότε πάντοτε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Τεννκοῦ Γοσμµατέα τοῦ Ο’ ἩΕ μὲ δάση τς εἰσηγήσέις αὐτές τοῦ Συμβουλίον ΄Ασφα είας. Νὰ ἐνισχυθε ἄποτελεσμα ποιὰ ἡ ἀμνντικὴ ην μή Ὀώκιση. Αὐνὺ θὰ ύσει τὴ διαπραγματενυτική µας 6έ- ση. Καὶ ταυτόχοονα θὰ μᾶς ποοστατεύει ἁκὸ τὸν κίνδννο γέας Ῥουρνικῆς καταντητικῆς Νὰ ὑκάοσχει καλρής ουν: χολομὸς καὶ ποαγματινὰ ἀγαστὴ συνεργασία μεταξὺ »Αθηνῶν --- Λευνωσίας σὴ λήψη ἀποφάσεων γιὰ τὸ Ἐν- πριωιὸ εεούδληµα. Τὸ δόγμα «ἡ Κύὐπους καὶ ἡ Ἑλλὰς ουμπαρίσιατω» δέν. ση ποτέ νὰ ὀδηγήσει στὴ θέση δὲ Α Ἑλλάδα δὲν ὑπέ- χει οὐσιαστεικὴ εὐθύνη να δὲν ἔχει σοδαος ὑποχοεὼ» σεις αν στὴν 9 μαὶ οὐσναστικέ ἀμειάθέτες εὐθύνες γιὰ ἐπιδωση τοῦ Κωυπριακοῦ Ελληνιομοῦ. 0 Νὰ ἐνεργήσουμε ὥστε ἐρεθοῦν τοόπὸν ἀφκήσεως οὐσιαδτικῆς πιέσεως ἐπὶ τῆς Ἰουρκίας. ἸΤότονες ἁποτελε- σµατικές πιέσεις µμπορεῖ γὰ ἀσκήσει, ἂν τὸ θελήσει ὁ Δυ τωὼὸς Ἀόσμος. Ἓογο δικό µὰς εἶνα νὰ ποοσπαθήσουµέ νὰ πείσουμα τὴ Δύόη γιὰ τὴν ἀνάνχη ἀσκήσεως πιέσεων ὃ- πὶ τῆς Τουρκίας. Είναι αὗτα πὀδεικτο ὅτι μιά Κυδέονηση, ποὺ στηοίχθηκε Ἀ στηρίδειώ 4 θὰ στηοίζεται στὰ δενανί. χια τῆς κομμουνιστικής γε σίας τοῦ ΑΚΕΛ, δέν θά ᾱ- φεθεῖ νὰ προωθήσει ἆποτε. λεσματικὰ μιὰ τέτοια πῥοσκὰ θεια. Ἡ πείρα τοῦ πρόὀσφα. που παρελθόντος ἐπιθεδαιώνει τὴ θέση αὐτή. , Ἡ πολιτικὴ τῶν λαΐκομε. χωπινῶν ἔχει ἐφαρμοσθεῖ στὴν πράξη στὰ τελευταία χθόνια, Καὶ ἔχει παταγωδῶς ἀποτύχει. ᾿Αντίθετα ἡ πολιτν χήι ὅπως ἀπὸ τὴν ἀοχὴ τῆς Ἰδούσεως του εἶχε διαχησύδει ὁ Δημοκρατικὸς Συναγεομός, Έχει δικανωθεῖ. ὁϱ ΑΥγρίςο: Ἡ εἰλονόμι. χἠ πολιτινὺ τοῦ ΔΗ. Ε Σύμπτωση τι ἀνόμισα «Δωνητῶν «αἱ τὸ [διαίτο- ρου πόπρωμθνο ὁρισμένων ἀνερῶν. Μ᾽ αὐτὸ ὸν τρό- πο δρῆκς ὅτι ὑπάρχουν ὁ- μοιόηγεις ἀνάμοσα στὴ’ µνήσεων Βίνη τν «λάηγῖιῶν ποὺ πὸ Φφῦλο τοῦ παιδιοῦ κλ. οωμκίπτονν μὲ «ὁ ὧρο- Φαίνεται ὅτι ὀπηροάζον- σκόπιο ἐπισγήμόνων, ἆ- ται ἀπὸ τὶς ἐποχές. Σελίδα ὃ ΤΑ ΕΡΟΣΚύΠΙΛΑ ΚΙ’ ΕΜΕΙΣ ἤ ἠστρικὴ ἐπιρροὴ, ΠΑΡΙΣΙ, Μάῑΐος, --- Ὁ μεγάλος ἀὀφιρονάμος Κάπλαρ πφιβάκθηκα ὅτι εἶναι πολὺ πιθᾶνό, γιὰ ἕνα προσέχτινὸ ἐ- ῥονλγνή, νὰ θριί «άποιὸ νόημα, κάπόια ὀννόφεια µέσα στὴ ζούγκλα τλε ὀνἨρολογίας. Ὁ Μισὸ Γπδουνουκλν καὶ ἡ Ὑνναίκα του Φρανοονὰ ἀπιλούδηναν ἀπριθὼς αὐτὴ τἡ συµδουλή, ᾿Αρχισὸν νὰ µε: ηὼνε «ἰν ἀπτρολογία καὶ ἀνθκάλυψαν μερικὲς περίέ6ργες ὀνμιτάνεις, μἀ ἀπνιίλάσμα νἁ βοκαλέσόνν µεγόλη ἐπί- στημννικο . ἀσιφώογινὴ ἀντιθικία, ὀπύδινη ἀρχίδει ἀπὸ τὸ 1995, ποὺ ὁ Μισό Γκάου ποὐθ]ν ἄρχασι νὰ µώειόει καὶ νὰ ἀμφιοθητεί εἰς ἀστρο λογικές ἀργαωσίες πολλών γνωντῶν ἀστρολόγων, Ἔτσι ἀπί» ειδα ὅτι Λνον λανθασμένες πολλὲς ἀπόψεις μαρικῶν όφτρο- Αὐπὸ 4ὐ κατόρθωσε ρωτώνίας ἕνα ἠλεκτρονικὸ ὠροσκό- πιο, οὐ οἲχα Ἱφογραμματισθεί ἀπὸ ἕνα πολὺ γνοτὸ ἀ” σιμολάγο, νὰ «οὐ δριγράψει τὸν χαρακτήρα δέκα διάση» µων ἀγκλημαπιών, Οἱ ἀπανιήσεις πὸὺ πδρε ἀποτέλισαν γε» ρὸ χύμα γιά εἰ ὀπισεημονικὴ ἀφτρολόγία, μιὰ μαὶ κα' ίνα ἀπὸ “ο προφίλ πού περιέγνάφι: τὸ ἠλοντηρονικὸ ὁρο. οκόπῖο δὲν «ιλόμθανε τὴν πιθανότηία ὅτι αὐιά τὰ ἄτοι μα µπνρούσων νὰ Ὑΐνονν ἀγνληματίες, Ὁ Μισὰ, [Γκοσυκονολὶν ἀποθτηρίδει ἀκόμη, ὅν τὸ 908 ποῦ πλησμόὐ μπορεῖ νὰ θρεῖ στοιχεία ἀπὸ τὴν προσωπι» αὐτηιά του σα’ ἵνα ὀροσκάπιο ποὺ δὲν ἀφορὰ ἅμισα τὸ ᾱ- πομό Ίου. ᾿ ος λίγα λόγια ἡ «ὠπισιήμη τῶν ὀστρολόγων εἶναι ἠι η ΘΠΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΣρῤΔὰ ὁ ΓΠκαωνκουέλὶν ἂν σταμάτησε ἐκ. ἔφιι, αι ἵνα καιόὀω/ο χιλιά» ἔν φοσωπικοτήΊων, στὸν ὑποῖο δὲν ὀρῆκε νὰ ὑπάρ- χουν ναὶ πολλὰς ζωθιοκὲς σχέσεις μὲ τὴν πφόσωπι. κότητά τους. Ὑπολογί- ζοντα ἅμως «ὖν ἄψα τῆς Ὑεννήσεὼς κους θρῆκε ὅ- λόγος ἀνάμουα σὲ ἕνα κατάλογο διὀσηµοτήτων, ἐκείνους ποὺ ταίριαζαν περισσότε- ρο μὲ τὶς θεωρίες του. Παρόλα. αὐιὰ. ἡ ἀδτρο: λογία ἐἀξειάζεται σήµερα μὲ ῥἐπιστημονικὲς ᾠεθό- δους καὶ ἀπάρχουν διάφο- ρα περίεργα συμπεράσµα- τα: Οἱ σχιζοφρενεῖς καὶ τῶν οἱ μαγικοὶ υγεννιοῦνται κατὰ τὸ μεγολύτῳφο πὀ. σοσπὸ τὸν χειμώνα. Ἡ ἐ- ξυπνάδα, ἡ κοινωνικὴ θέ ση, ἡ συχνότητα τῶν γεν- δίδύµων παιδιών, διάλόθε ἀπίτηδες, θλητῶν κλα. ΄ Δὰν μπορε δέδοια κα: νεὶς νὰ Ὑανιεύσι ἀπὸ φέτοιά «αραθήγµατα, ἀλ λὰ ποράμόνει τὸ ἀρώτημα ἂν αὐχὲς οἱ διαπιστώσεις εἶναι ἀποτέχαυμα σύμπτω σης Ἡ ὀστρικῆς ἀπιῤροᾶῖς. Δὰν ἐπλήσσοι «ὀνένον Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ ἐκτιμήσει αὐτὲς τὶς ἁνα- καλόψεις [ῶς μπὀρέ νὰ ἐξηγήσει λογικά τὰ διά: φορα συμπεράσματα Δύο διαφορετικὰ Φαινόμενα δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συν-΄ δέονται μεταξύ τους ἔπει- δὲ παράγονται ἀπὸ τὰ ἵ- δια αἴτια, Μὲ ἄλλα λόγια «αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ πλανῆτες Ίσως νὰ μὴν παίζουν ρό- λο στὶς ᾖἰδιαιπερότητες ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα στὰ διάφορα ἄτομα. ρὰ στοιχεία ἀπὸ τοὺς ἑ- πισπήµονες. Ἕνας ἀπὸ φοὺς κυριότόρονς ἔπικρι- πὲς αῶν μεθόδων Γκόυυ- κουελὶν εἶπε πὼς ὁ ἆστρο Η ΚΛΗΡΟΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Γιὰ καρόθειγµα, µόσω τῆς κληρονομικότητας, οἱ ἀπό- γσνθι ἴσως νὰ δισιηρήσουν ὀρισμένα χαρακτηριστικἁ πα- ρόμοια μὲ αὐτὰ τῶν γονιῶν τους. Αὐτὸ δὲν εἶναι καινούργιο 4ΐδαια, ὀλλὰ ὁ Μισὰ Γκουυκουἕλὶν πιστεύει ὅτι κόπως ἕ: τοι µπορά νὰ ἐξηγηθά καὶ ἡ θεωρία του γιὰ τὴν. ἀπιρροὴ πῶν Ἠλανγτῶν στὴ Όωὴ τῶν ἀνθρώπων. Τονίζει ὅτι παρόλο ποὺ οἱ πλανήτες δὲν ἐπηρεάζουν ἄμεσα τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐπαγγέλματος, γιὰ παράδειγµα, ΄ἐπηρεάζουν σίγουρα τὸν χαρακτήρα του, ποὺ οἳ τολικὴ ἀνάλνση ἔχει σχέση μὲ τὸ ἑπάγγέλμα ποὺ διαλέγει κάποιο ὄτομα. : Αὰν πιστώει ὅτι οἱ πλανῆτες τροποποιοῦν τὰν ἀνθρώ- ἠπινο ὀργανισμό, ἀλλὰ ὅτι οἱ ἄνθρωποι «διαλέγουν» τὴν ἄφα ποὺ θὰ γεννηθοῶν σύµφωνα μὲ τὸ προδιαγεγραμμένο γενετικὸ δυναμικό τους. εδ, σύµφωνα μὲ τὶς θαυρίες τοῦ Γκοουκουελίν, ἡ ακλανητικὴ κληρονομικότητα ἔχει κάποια ἀξία στὸ ὅτι φὰ παιδιὰ πολὺ ὀνχνὰ γεννιοῦνται κάτω ἀπὸ τοὺς ἴδιους πλανβτες ποὺ γεννήθηκαν κοὶ οἱ Ὑονες τους. Ὁ Γκαου- κουέλὺν Ιοχυρίζεται ὅκ ἔχει ἀποδείξες ποὺ ὑποστηρίδουν φἡ θωρία του, σὲ μιὰ ἀνάλυση ποὺ ἕκανε ἐξετάζοντας 10.600 γεννήσεις. άν κάποιος καραδοθεῖ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση, πῶς µπο- ρε νὰ ὑβηγηδά τὸ γεγονὸς ὃν ἡ. πλανητικὴ ἀκτινοδολία Δὲν. εἶναι ἀνάλογη μὲ τήν πυκνότητα τῶν πλανητῶν, στὸν οὐρανό Γιὰ πκολλοὺς ἐπιστήμονες αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ἀθύνα- πὸ σηµεῖο στὴ θεωρία τοῦ Γκαονκουελίν. καὶ σνµπεραίνουν δεις «λὸν ἔχει λεθεῖ ἡ τελωταία λέξη Ὑώρω ἀπὸ τὸ θέμα. Παραμένει αἴνιγμα, ἀλλὰ ἂν ἡ ἐπιστήμη ἀπέρρύπτε ὅλα αὖ- φὰ ποὺ δὰν μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει, θὰ εἴχαμε ἀρνηθεῖ νὰ µε λειήσουμε ὀκόμα καὶ τὴν φυχολογία!». νὰ ον. -----λάγ- θάνατο τῆς σολυαγαπηµέντς µας µητέρας ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ Μ.Χ’ ΠΑΣΧΒΛΗ 85 χρόνων ἀπὸ τὴν ᾽Αμμόχωστο ποὺ πέθανε χθὲς καὶ κηδεύοµεν σήµερα ἁ- Μμὸ Ὡν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ Λεμεσὸ καὶ καλοῦμε ὅσους τιμοῦν τὰ µνή- μη της νὰ παροστοῦν. ΟΙ τεθλιμμένοι Τέκνα: Κίκα Θ. Λουκαΐδου, Ἄλνε- λυκὴ Τ. ᾽Αντωνιάδη, Νίκος Χ΄΄ Πα- οχάλπ, ᾿Ανδρέας καὶ Χρυστάλλα Τρικωµίτου, Βαλεντίνα θωμαΐδου. Ἐγγόνια καὶ λοπιοὶ συγυξνεῖς. ΚΗΔΕΙΑ Μετὰ θαθυτάτης θλίψεως ἀγέλλομεν τὸ αωησλοιοσυμιοαπσῥπαπυπαπως: Σελίδα 4 7.00 ΟΙ ΡΑΤΑΣ Μ.00 ΣΣΡΛΟΚ ΧΟΛΝΜΣ , τν ρασιόσρωνο ἹῖἩ ἀθήδσια γιὰ τὸ ΒΕίνίεο ” σι τηλ η οὲ θίντεο, Νὰ ἕνα ἀκόμα «ιαυκνίδι» ποὺ ὃρ ναι αν ορανναδὰ τος θα ἀτέλειωτη λίστα τῶν καταναλωτικών ἠροῖόν- πων αοὺ κατακλύζουν τὸν ἀγοραστή. Ἕνα «ατιαιγννδιω ου ἂν καὶ δὲν. εἶναι ὀγικαραίτιτο στὰ ζωέ µάς, ὀσφαλῶς, τὴν ὀμορφαίνει, Ἡ ἱστορία τοῦ θἵντεο δὲν μετρᾶ τιολλὰ χβόνια. Παρ’ ὅλα αὐτὰ µένει στὸ σκο»- . πάδι γιοτὶ οἱ γνώσεις τῶν περισσότέρων γύρω ἀπὸ τὰ ταονολογικὰ εἷ- νθι περιοριοµένες, ἀλλὰ καὶ γιατι, οἱ ἑταιρεῖες ποὺ τὰ διαθέτουν χουν ἀποδυθεῖ σὰ ἀγώνα δρόμου, μὲ ἁἀποτέλξομα νὰ κυκλοφοροῦν νέα πες ὀίντεο, ποὺ ἡ κ.α ης | Διαφοροποιεῖται ἀρχετὰ ἡ ἀποψινὴ ἐκπομπὴ τῆς τηλεο- οάσεως ἑνόψει τῆς ἀπεν- τα μετάδοσης τοῦ Τελικοῦ Κυπέλλου Αγγλίας, Έτσι ἡ εὐχάοιστη ταινία ποῦ Φεστιδὰλ Ἰξὼοτξ Πέπ- παοντ «Ποόγευμα στὸ Τίφαν νυ» δὲ θὰ μεταδοθει Ἐμά- σης ἀντὶ τοῦ Ποδοσφαίρου ποὺ μεταδίδεται συνήθως κά- ϐε Πέμπτη στὶς 7 μ.μ. θὰ μεταδοθεῖ ἕνα σατιρικὸ µου- σικὸ ντοχυμανταὶο µέ τίτλο «Οἱ Ῥάτλο στὸ ὁποῖον πα- οουσιάὄεται μέ χιουμοριστικὸ απὀψε στή Τν μοντέλα, ὅλο καὶ περισσότερο ὀκσυγχρονισμένα. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴν ἀγορὰ κυκλοφοροῦν δεκάδες κάρ- ΦάθΕ µία διαφημίζει νὰ πλεονεπήματα τῶν προϊόντων της. : κ 9. δὲ «Ακ κ κα τρόπο ἡ σταδιοδροµία τοῦ ἀγ ἡμμοῦ συγκροτήµατος Μπή» τὰς. Χ κ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ Θὰ μεταδοθεῖ ἀπόψε στὶς 9.90 σὲ ἀπευθείας μετάδοση ἀπὸ τὸ στάδιο Γουέμπλεῦ ὁ Τελικὸς Κυπέλλου Αγγλίας μεταξὺ τῶν ὁμάδων Μάντισε: στερ Σίτυ καὶ Τόττθναμ, Τὸ πλῆρες πρόγραπµα 5.00 Ἔναρξη στὴν Ἠὐρώπη Κινούμενα σχέδια 6.40 Οἱ Ῥάτλς 5.80 Ποῦ εἶναι Σατιρικὴ παρωδία Μαργαρίτα τῆς σταδιοδρομίας ΄ 5.46 Οἱ μῦθοι τῶν Μπήτλς τοῦ Λαφονταὶν 8.00 Σέρλοχ Χόλμς 5.00 Ἑϊδήσεις 5.80 Ε]δήσεις ε.0δ Ἑϊδήσεις 9.00 Μουσικὸ πρόγθαµµα στὴν τουρχικὴ 9.δ0 Τελικὸς Κυπέλλου ε.10 Ἑϊδήσεις Αγγλίας στὴν ἀγγλικὴ (ἔγχρωμο). 6.320 Ταξίδια 11.16 Ἑλδήσεις φο 96 να ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΙ ΟΥ 198 Α΄’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 Πρωνὸ ξεκίνημα 0630 Εἰδήσεις Ὀό60 Ἑλληνικὴ µονσικὴ 0645 Σήμερα, ὀπετειολόγιο 0700 Καλη σος 0715 Δελτίο τυμῶν 0730 Ειδήσεις | 0740 ᾿᾽Απὸ μν ἀλληνικὴ ουσικὴ παραγωγὴ 0830 |Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας 0930 Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 0945 Οἱ 50 κιθάρες τοῦ Τόμμυ Γκάρρετ ἢ 1000 Εἰδήσεις 1005 Ξένη µουσικὴ: Ὅ,τι παίζεται καὶ τραγον- διέται σήµερα Ἡ Κύπρος µας Νησιώτικοι χοροὶ καὶ τραγούδια Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα Εἰδήσεις Μηνύματα πρὸς ἐγκλωδισμένους ᾿Αφήγημα ᾿Απὸ τὸ ἑλληνικὸ καὶ ξένο πεντάγραμμο Ἡ Ὑερμανικὴ ἀπὸ Ραδιοφὼνου | Ρεσιτὰλ πιάνου τοῦ Αγγλου ίαν Λέϊκ Μουσικὴ πιάνου Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες Εἰδήσεις 1100 11390 1200 1330 1340 1400 1415 19445 1500 1525 1530 1600 2305 μαμα 1605 Παιδικὴ γωνιὰ 1680 Λαϊκὸ κομπολόϊ 1700 Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 1740 ονς εν σιὸν κόσμο τῆς ς µουσικ το πμ ρὰ, . Ἡ ὅρα τῆς Ὑπαίθρου 1845 Κυπριακὴ δηµοτικὴ μουσικὴ 1900 ος λαϊκὴ Ἅµου- σικὴ καὶ τραγούδια 1980 Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 2000 Μαζὶ μέ τοὺς δημιουργούς µας 2030 Ἑλληνικὲς καντάδες 2100 Νέες παραλαδές δίσκων σοδαρᾶς μουσικῆς Εἰδήσεις Ἐένη μουσικὴ καὶ τραγούδια Εἰδήσεις Ἑλληνικὸ ποικίλο πρόγραµµα Εἰδήσεις ᾿Ἐθνικὸς Ὕμνος 8’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ᾿Απὸ τὸ ρεπερτόριο τῆς σοθαρᾶς μουσικῆς Εἰδήσεις Κλασσικὰ φαδορί Μουσικὴ Κορὲν Χατσα τουριὰν καὶ Σοστακόδιτς Μουσικὴ Γιόχαν Κρίστιαν Μπάχ 2200 2210 2300 2600 0005 0500 1000 1005 1100 1135 1200 περασμένο σὲ λίγα ον Τέλος τῆς ἐκπομπῆς Ρ.Ι.Κ. Τὸ πιὸ ἐξελιγμένο σηµερι- νὸ δίντεο, θάναι σίγουρα ξε πάση Ἠεριπτώσει, δὲν εἶναι δα αμ. γ ντεο, (Εἶναι χὁ ἀμέσως ἑπόμενο θῆμα με Ὃ ας δν ος π ῥ . ὁτὸ κα ” ο ἀκολουθεῖ προ- γὰ διαφωτίσουµε τοὺς µέλλόντες ἁἀγόραστες γιὰ τὸ Εγχρὼώμο δίντεο ποὺ µέχρι σιυγμῆς κυκλοφυροῦν ἐ πισημαίγοντας τὰ πλεογεκτή µατα ἡ τὶς ἁτέλειές Ίσως δί- χως νὰ ἀνάφορθοῦμε σὲ τε χνικὸς λεπτομέρειες, δυσνό. ἠιές γιὰ τοὺς περυσσότερους. Τὰ δίντεο εἶναι: Μὲ οὐ- στ ταινιῶν ΥΗ8, ΒΕΤΑ, νο καὶ μὲ σὐστημα δίσκων τῆς ἑτανρίας ΡΙΟΝΕΞΒ. ΤΑ ΒΙΝ ΤΑΙΝΙΑΣ Τὸ δίντεο μὲ δίσκο πλεονε κτεῖ νασαν δν αν οι τας στ σημεία Ας Εμ κοθορότοος τοιᾶςι ει ερὴ εἰκόνα, διότι ἀποτελεῖται ὁπόὸ σε ὀλυιό. 3) Εἶναι νο, ᾽Αλλὰ ἔχει καὶ ἕνα μειον 3 Δὲν μπορεῖ νὰ γράφει ἀπὸ τ λε ἣ ἀπὸ κόµερα, Ἶ Αν δεκιγήσουµε μὲ τὰ δίν τεο ποὺ λετουργοῦν μὲ σύὴ στηµα σινιῶν : 4 Σύστημα τανλῶν ΥΗ5 οων οἱ ἐτ να, ΑΚΑΙ, ονομα οσο, ΜΕΝΟΣ, ΝΑΠΙΟΝΑΙ, 8ΒΗΒΗΡ ΜΙΤΒΠΕΕΟΗΙ, ΗΠΑΔΟΗΙ. - 2 Σύστημα ταινιών ΒΕΤΑ ἔχουν οἱ αρα ΡΗΠΗΡ8, ἀβυνΌῖνα, ΜΕΊἆ καὶ ἴσως καὶ μερικὲς ἄλλις ὀκόμα γερ μανικῆς προέλευσης. Όπως καὶ οἱ πἠλεόράσεις τὰ δίντεο ποὺ πωλοῦνται στὴν Κύπρο διαθέτουν σύ- στηµα ΡΛΙ. καὶ ΘΕΟΛΜ. ᾽Απὸ τὰ αμ πο ἀναι , τὸ 5 κ τ ΤΑ ἔλον ΡΑΙ, καὶ ΔΕΟΑΜ -- τὸ ἩΟ8 ἢἡ ΒΕΓΑΝΜ ἡ ΡΑΙ. ἀνάλογα μὲ τὴ χώρα ποὺ τὸ ἐξάγει. Τὸ τολευταῖφ αὐτὸ σύστηµα εἶναι δύσχρηστο καὶ γιὰ τὸν ὄγκο τῆς ταινίας του. Προσοχή, λουπὸν, µήπως τὸ δίντεο ποὺ θὰ ἀγοράσετε ἔχει τὸ ΝΤΡΟΟ 358 ποὺ δὲν μπορεῖ νγὰ παίξει ἔγχρωμο Ὃνθεόμενο μὲ μιὰ ἀπὸ τὶς καλές τηλεοράσεις εἴσαγω- γῆς. ὴ ἑταιρίες στὸ σύστημα σἩ ῥἀνοκάλυψαν ἕνα καννούργιο μοντέλο μὲ χασσέτα διπλῆς ὄψης, µι- κρῆς: σὲ μέγεθος ποὺ κυκλο φόρησα πρόσφατα στὴν ἀγο Βασικὰ, οἱ ἑταιρεῖες ποὺ συµθλήθηκαν μὲ τὸν σύστη- μα ΝΗΘ ἔχουν τὴν µεγαλύτε ρη καταν » Οἱ κάτοχοι δίντεο αὐτῶν τῶγ ἐτανριῶν ἔχουν μεγαλύτερη εὐχέρεια γὰ ἀποκτ καὶ ἄγραφες ἀλλὰ καὶ γραμμένες κασσέ- ὃν, ἄλλο ὺς Ὀλαφέρι, διτι ν γιὰ τὸ τελευ ταῖο εἶναι ἁπλή: Οἱ ἑταιρί ες ποὺ ἀὀσχολ αν μὲ τὴ ΥΗ5 οἱ ποὺ ἆ π αν στὶς κιγηµατο- γραφικὲς ἑταιρίες Με ᾽Άμερι κῆς καὶ τὰ δικαιώµα τα ἐκμετάλλευσης τῶν ταινι ὤν σὲ θµττο. α : φυσικὸ δὲν εἶχε τὴν εὐχέρεια οράσει ια ζία ταιγιῶν ἐς ἔται- ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) ΣΑστννοµία 199 Πυροσθεστικὴ 199 Ποῶτες ΕῬοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2Αρχηγεῖω )Αστυνομίας 4055δδ ᾿Αξιωματικὸς “Ὑπηρεσίας α02266 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκωσία δ1111 Δεμεσὺ 68111 Ἀάρνακα 62965 Πάφος 95564 ΒΛΔΑΡΕ Σ Ἠ πλεφώτου 197 Τέλεξ 60566 ἸἨλεκτρικαῦ ρεύματος 69001 Ὑδρεύσεως 29991 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 041---δ4889 9908. 0 ΧΟΡΟΣ . ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΝΟΓΠΙΟΙΩΝ Οἱ Λοχνοὶ τῆς κληρώσεως Ἡ ἉἩπαρχιαχὴ ᾿Επιτροπὴ Αμμοχώστου Ὑπαστικῶν καὶ ΒΑναπήσων Παιδιῶν παλεὶ ὅλα τὰ µέλη της σέ Τενικὴ Ἓυνέλευση αὔριο στὸ Λημο- πικὸ. Μέγαρο Λεμεσοῦ σεὶς ἅ μ.μ. Θέματα. ἡ ἐνλογὴ ὅδιοι. κητικῶν . συμθῳλίών καὶ διά- φορα. -- Ἡ ἑτήσια γεγική’ ου- νέλκυση τῶν ΄μελῶν τοῦ. Κν- πριακοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ἑλάδου Λευκωσίας θὰ πρα- γματοποιηθεῖ τὴν Πόμπτη 58 Μαΐου δΙ στὶς ὅ μ.μ. στὸ . οὐλκῦτε ἄλλης ἔογα Ἁμποία ο α. ἴβ ς τηλ. 4δάΙδ. ᾗ κανονμὰ στὴν ἐτήσια | τοῦ Χοροῦ τῶν Φϕ οπου ὢγ. ποὺ ἔγινε στὶς ὁ Μαΐου 1981 εἶναι: 0δΙ, 260, 268, 594, Ιοἱ, 516, δ4ό, θ49, 628, 409, Ι6Ν- 1θ90ς ζλ431 119) Ολ ΣΕΝΙΚΕΣ ΜΣΤΝΒΛΕΥΣΕΙΣ [ κοινωνικά -- | οἰκημά τοῦ Κλάδου, ποὸς ἐ.] Σέναση τῶν ἀκόλονθων θεµά των: ἴα) Έκθεση ην γῶν γιὰ τὸ ἔτος 1980, (β) σολογισμός. (Υ) Αοχασε οἷες, (8) Δμδαγωγὴ ὀπονα: Χ οδωιος συγέλενση. -.. Τὰ µέλη τοῦ Συγδέ- σµου Φεναγῶν Ἐύπρου, κα- λοῦντα, «σὲ ἐτήσια γεηκὴ συγἐλευση, ποὺ θὰ συγκοοτη: θεῖ πὸ .. Σάθδατο 28 Μαΐου στίς ὅ μ.μ. στὴν αἴθυνσα συνεδρίων Ζιάν Λυυζζὴ δάπα οουζίνι τῆς Ἐενοδοχειακῆς Ὑχολῆς. Θέματα: Λογοδυ- σία πεπραγμένων, ἀνάλυση εἰσπράξεων τοῦ ἐτήσιου χό- ροῦ 1980, µισθὀδοσία, συνή- τηση τοῦ προγράµµατος ἔργα σίας 1981, διάφορα. Ἡ πα- ρουσία ὅλων τῶν ζξεναγῶν εἶναι ἁπαραίτητη. .. 1. Τὸ ἴδιο μὲ πὸ 8 α΄ ὑρι- ζόντια --- Ἕνα ὀθγανό µας, στὴν καθαρεύουσα (ἀντιστο.) 9. Καθορίεται τὸ Ὦὕψος τους ἀπὸ τὴ μόδα, ὃ, Τοπικὸ ἐπίρρημα --Βελ γικὴ λουτρόπολη. 4. Κομμένη.. φόρα --λύο λέξεις, ὁ πίιλος ἀξιόλογης πα λκάς ταιγίας τοῦ ΔΝ. Κούν)- δοαυρου. ὕ. Ναυτικὺ πρόσταγμα -- Χοίσυμη στὸν ἄνθρῶπο (μέ ἄρθρο). 6. Θεότητα τῆς μυθολογίας μας. -- Ἕνα σύμφωνό µας. τ. Σκακιστικὸ σύμόολο --- Περιοχὴ τῆς ᾿Αττικῆς. 8. Βενομανὴς ἀντιπαθητικὸς τύπος -- Χαρακτηρίζονται συγ κρι]όμενα. 9. Παρελαύνγει σὲ εἰδικὲς παρελάσεις. -- Ψηλη καὶ ἀδύ γατη., 10. ᾿Ασιατικὸ κράτος. --Με τριέζαι στὴ Φυσικη. ΚΑΘΕΤΑ 1. ᾿Ανοοινὸ ὄνομα. 9, Ποιά, Ξένα νομίσματα, ὃν Πασαπόταμος τοῦ Εόλ- γα ---Μόριο τῆς γλὠσσας µας (ἀντιστρ.) -- Ἐπιφώνημα γα λαρίας. απο ρα σς ο πΥΤα ο Τ]οἳ 3 | αν. ἃ νο 2] 3 ὴ 3 5 ό 7 8 ς 9 το , δα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 4. Τίτλος ποιήµατος τοῦ Καρυωτάκη -- Τοῦ ἔδωσε μορφῇ ὁ Πραξιτέλης. ὄ. Διάκριση τῆς ἆμυγδαλ δας, 6, Δόξη χαθόλον... στατικἡ (3εν.) --- Συνεχόµενα γράµ- ματα. π. Δίφθογγος --- Μειρά ξέ γες ἔχτάσεις. Λέγεται καὶ γιὰ τὸν, λνώµα. 8. Παρουσιάζονταν μιὰ ὁοι- σµένη πεοίοδο. 9 Διάκριση ἀντωνυμίας. 10. Τὸ ἴδιο μὲ τὸ ὅ 6” ὁοι- ζόντια, χωρὶς ἄρθρο -- Ὁ- µοια φωνήεντα, ἷτι ΑΥΣΗ ΠΡΟΗΠΗΓΤΟΤΜΡΝΟΥ Οριζόντια ) 1. ΕΝΔΥΜΑ ΣΙΑ 2. ΜΑ -- ΑΝΑΣ ὃ. ΒΤΑΣ -- τ ΤΑΟ 4. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ 0. ΠΤΟ -- ΝΙΟΤΗ 0. ΡΛΗ κ-- ΚΑ Ἱ. ΒΙΣ -- ΠΟΤΕ 6. 1Α --ΑΠΕΙΡΟΙ 9, ΟΚΑ ΤΝ - ΝΩΤΑ 10. ΑΛΜΑΤΩΝ. Νάθετα 1. ΕΜΡΑΤΗΡΙΟ 5. ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΑ 8. ΔΡΑΣΤΕΣ -- ΑΛ 4. ΟΑΣ -- ΜΙΑ 5. ΜΑ -- ΚΑΠΝΑ 6. ΑΝΤΕΝΑ τ. ΣΑ΄ΤΝΙ -- ΠΙΝΩ ΑΕ, 1ΣΤΙ ΟΦΟΡΩΝ ο, ΛΟΤ -- ΤΟ 10. ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, αωοώνοβσπικο ται μω (κωπναοιακσωαρνκως, αὲ ἑλληνικὴ βόπῃι ἢὶ Πίεει ἡ Κύπιι. ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΤΟΥ 128] ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΙΤΛΛΟΥΣ Ἡ Ρίτα Ἀήνονέ εἶναι ἡ τελευταία ἀνακάλυψη τῆς Ἱταλικῆς Τηλεόρα- σης, Πρωτὰγωγιότεϊ 6 Μιὰ σειρὰ μέ τολμηρές γαὶ δίαιές σκηνές ποὺ γυ ῥίστηκἑ στή δικελία. Ἡ Ρίτα Χατέκέηδε ἤδη αἰ καρδιές τῶν Ιταλών καὶ σύντομα θὰ πθωταγῶνι- στήσει 66 μιὰ ψέά σειρά. ΠΩΣ θὰ ος φαινότανε νὰ δεῖςµ τὸν Ῥέλλη Σαδά- λας, τὸν ὀνάσημο ἁκότζας» πού τονίζει ὅσο πανεὶς ἅλ- λος τὴν ἑλληνικὴ καταγω- γή τους νὰ παίξει τοῦ χρύ- γου στὸ ἑλληγικὸ θέατρο: ᾽Απίθανο θὰ σκεφτείτε, ἀφοῦ ὁ Σαδάλας δέν ἔχει παίξει ποτέ οὔτε στὸ ἀμε- ριχάνικο θέατρο... Κι ὅμως δὲν ἀποχλείείαι καθόλου τὸ χειμώνα στὴ γέα θεατρικἡ Ἐν ον τὸν σα ῤ δει µα τ ντ Τιωνάκη ον ορ, Μι- γὠα, Καὶ νὰ πῶς ἔδωσε τὴν ὁκόσχεσή Τον... ΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Λόλλσι κθὶς συν ΕΡΤ μιὰ καναύογια ομρὰ 19 αὐ- ποτελῶν ἱστοοιῶν μὲ τὸ γενν. κὸ τίτλο «λονασιηοώη», Τὰ ἐπενσόδια γράφουν οἱ ΙΤ, Νε. αφεπόγτηςι Α. Σανελλάριος, χ. Τοαλέο, Χ. Δολαρᾶς, Β. Ἰούφας, Κισιννάκη κ.ᾶ., ἑ- γῶ οκ τας εἶναι οἱ Σο, «Σοηγορίου, Α. Σακέλλάρνς, μα ολ ης αι πης 'ναὶ Τ. Σα . Άη λεσκηνοθέτης θὰ εἶναι ὁ Νὲ- ἕστωρ Παδέλας καὶ διενθνν- τὴς παραγωγής ὁ Ανδρέας ης. Πρωταγῶωγιστοῦν Δέσποινα Νικολαῖδον, Ἀτίνος Λύρας, Αθηνᾶ Ζαφόλια καὶ σὺ κάθε ἐπεισόδιο θὰ ἐμφυνζοντα σὰν οδᾶς στὰος γνωστοὶ ἠθο πουο Ἡ πρώτη ἱστορία εἶναι σὲ σενάριο καὶ σκηνοθεσία ᾿Αλέ- κου Σακελλάριον καὶ ἔχει τὸν πίελο «Τὸ καΐοι του», Σπὸ πκαλαιοπωλεσ τῆς Ἀέχας, ποὺ εἶναι καὶ ὁ χῶνος ἀπὺ τὸν ὁποῖο θά ξεκινοῦν ὅ- λες οἱ ὑστορίες τῆς σειρᾶς, μιὰ παραδουλεύτρα φέρνει γιᾶ πούλημα μιὰ παλιά λάμπα πε- πρελάίου. Ἡ Ἀένα ποὺ ὑτοφά ϱεν ἀπὸ τὴ µ της ἐπισκέ- πτετα ἔναν πελάτη της για- τροὸ ποὺ δὲ δέχεται νὰ πάρει ἀμοιόή, Νιώθοντας πὴν Ἅῥὑπο- χοέωση τοῦ χάνει ὃῶὤρο ἕνα γνναικεῖο γυμνό ἀγαλματάνι, ποὺ δυστυχῶς ὕμως δὲν ἔχεν τὸτ του. Τὸ ἀγαλματών ἀλλόζοντας πολλὰ χέρια καταλήγει στὴν παραδονλεύτρα ποὺ τὸ πάει γιὰ πούλημµα στὴ Λένα. Αὐ- τὴ πιστεύοντας ὅτι θρῆκε τὸ ταίοι που τὸ προσφέρει στόν καθηγητή. Τὸ ἀγαλματάαι ἀλ λάξει πάλι πολλὰ χέρια ααὶ καταλήγει ἐκ νέου στὸ µαγα- ἵ τῆς Λένας ποὺ ἕἔκπληκτη διαπιστώνει ὅτι τὸ ταίοι ἔχει καὶ ἄλλο ταίοι. Παΐζουν: Δ. ἨΜπάνος, Βλέ- γη Καφάσκη, Λευκή Παπαζα- φειροπούλου, Δ. ἈἙασματζῆς, Ῥ, Πετούσης Ἆ. Μανδήλας, Στ., Φαρμάκης, ὦὧορ. ᾿Αλε- Ἑάνδρου, }Ν. Ντόγκας, Μαργαρίτα Αθανασίου, Μαρί να ᾿᾽Αγγελίδου καὶ ᾿᾽Αλέξης Κωναταντῆς. αν [ΠΙΕΙ ιν ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑ ΟΥ 198] ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μιχκαή Παπαχριστοφόρον, Οδὸς Πινδάρον 68Β--όΓ (Αγορὰ 'Αγ. Αντωνίου) Τηλ. 95488 Δῆμος Μουσκίδης, 'Οδὸς Νίκης, Αρ. 1 (᾿Ακρόπο- λις), Τηλ. 43059 Ανδρέας Ξενοφῶνιος, Λεωφ. Στροθόλου 20Α (Κληµμα ταριὰ) Τηλ. 426193 ΛΕΜΕΣΟΣ Χρῖστος Παπαχρίστου, Λε- ὠφ. Μακαρίου Γ΄ 48, Τηλ. 397461 Μετοχικὸν Φαρμακεῖον ΣΕΚ, Αρ. 1, 'Οδὸς Ζήνωνος (Ακίνητα ΣΕΚ) Τηλ. β4864 ΛΑΡΝΑΚΑ Φαρμακεῖον «Κλεῖτος», Ζήνω νος Πιερίδη 26, Τηλ. 55310 ΠΑΦΟΣ ᾿Ανδρέας ΝΜ. ᾿Ανδρίου. Νεο Φύτου Νικολαΐδη 2ἱ (ἔ- ναντι Νοσοκομείου) Τηλ, 34122 άρει ρους, τοὺς πετάει πανέμορφη ταγωνιστοῦσε), ΔΟετία οτάξια ἀπάντησε: «Επιγραρμάεινά, σὰν ἑρανχής | /...». λ.. ἌἍ Πρὶν ἀπὸ τὸ σσ ὁ Τιάγνης Ὀκιωνάκης δρέθη- Ὅ πε γιὰ ἕνα µήνα οτὁ Λονα δίνο, Ἐϊδε θέατρο, οινάν- τησε διάφορους θἐάτραν- θρῶπους καὶ πρωταγαλιστές ὕπως τὸν Μάϊ Σκράφοονς καὶ τὸν ΤἸὸμ Κόντυ (εΑ- κοῦστε τὺ τραγούδι μας») καὶ τὸν διασημότερο Τέλ λυ. Σαδάλας ποὺ τοῦ σί- Οτησέ ὁ Ἑλλήνας παραγω γὸς τῆς Γιουνδέρσαλ Λη- µήτρης Δημητριάδης, Ὁ Σαθάλας κάλεσε τὸν Γχιωνάκη στὸ σπίτι τοῦ, ἔδωσε καὶ πάριν πρὸς τι μήν του, μιλώντας μάλιστα συνέχεια ἑλληνιά φιὰ νὰ τιμήσει ἁκόμη Κεριασότερο τὸν καλεσμένο του, Ὁ Ὀάννης ἸΠπνωνάκης ἀκούγοντας τον νὰ µιλάεν τόσο καλά τὰ ἑλληνινὰ, τοῦ πρότεινε νὰ ἔρθει στὴν ’Λ- θήνα νὰ παίξουν ἕνα ἔογο σιὸ θέατρο, καὶ δὲν περίμενε πραγµατκἁ καθύ- Δον τὴν ἀνιδραση τοῦ διά οηµου φαλαχκροῦ... Χ Ὁ Σαθάλας συγκινή- θηκε, τοῦ εἶπε ὅτι καγένάς ὥς τότε δέν τοῦ εἶχε προ- τείνει γὰ παίδει στὀ θέα- τρο΄ θειις Ἔδωσαν ραντεδοὺ τὺν Αὔγονστο οστιὴν Ἑλλάδα, νὰ. τὸ δανασυζητήσουν καὶ ὁ Σαδάλας ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ κανγογίσει ἔτσι τὶς ὑπο- χοεὼσεις του ὥστε κατὰ 9006 νὰ μπορέσει νὰ κάνει τὸ θέατρο τὸ χειμώνα. Ἄ Όταν μεταξύ ἀοτείου καὶ σοθαροῦ, ὁ Γκιωνάνης τὸν ρώτησε «τὶ θὰ τοῦ πά- ϱεν ἀπὸ λεφτὰ,..», ἐκεῖνος ἀπάντησε «δέν θέλω καθό- λου λεφτά..», Ὁ ἽἛλληνας κωμικὸς µας θέδαια µόγο ποὺ δέν πῄδηξε ἀπ τὴ χα-) ρἀ του ὅστω καὶ σὰν προ- οπτική... καὶ καλύτερα ὅ: θποοκκκκομω». θεάματα ΚΙΝΗΜΑΙΟΙΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΟΣΙά ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ: Τὰ σύνουα τῆς δίας ΡΕΤΖΙΝΑ: τὴ φωλιὰ : τοῦ ο, κούκου , ΑΘΗΝΑΙΟΝ: «Καραδὰν ϱ ΝΤΙΑΝΑ ὅ: Μεῖΐνε ὅπως εἷ- σαι ΝΤΙΑΝΑ 4: Ο.Σ.Σ. Πρά- µτωρ --ὅ ΜΙΜΟΖΑ: Προφητεία ΠΑΛΛΑΣ: ᾿Απαγορευλένες ἀδυναμίες ΒΛΛΑΣ: Τὺ φουύριο τῶν γενναίών ΟΘΕΛΛΟΣ: ΝΑΝΊΠΝ, τὸ κορίτοι τὴς ἡδονῆς ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΤΕΛ: «Πιλότοι στὴν πίστα τοῦ θανάτου» ΡΙΑΛΤΟ: Τὸ σύνδρομο τῆς Κίνας ΚΡΤΣΤΑΛ: Οἱ τελενταῖοι τοῦ Ῥοῦπελ ΠΑΛΛΑΣ: Συμμορία μοτοσυκλεττιστῶν ΒΟΛΟΣ: Ῥώμη ἡ πόλρ τῆς παρανοµίας ΡΕΚΑΛ: Τὸ ψυμνὸ Φωτομοντέλο ΟΘΕΛΛΟΣ: Ὁ κίτοινος πράκτωρ κτυπᾶ στὸ Παρίοι ΠΟΡΔΑΜΛΗ: Οργισμένος 1ἴγαντας ΔΑΡΝΑΚΙ5 ΜΑΕΡΙΔΗ: ἸἈΚοναντρυφήνα ΡΕ: Ἐόχκινος Τοδότης ΑΤΠΚΟ: Τξέημς ἨΜπὸνι πράκτωρ ϱ00Ί στὴν πηρε. σία τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειό- τητας ΠΑΦΟΣ 2ΗΝΑ: Ἡ ἄνοδος καὶ ᾗ πτώση τοῦ ΑΜΙΝ ΑΤΤΙΚΟΝ: Ὁ ἐκδικητὴς ΤΙΤΑΝΙΑ: Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ γαρύφαλλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ: Μπρόνκο Μπίλ- το πιὸ γρήγορο πιστόλι ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Σκοτῶστε τον Ἑέρει πολλὰ ΑΘΗΝΑΙΟ: Τ’ ἀγνθρωποειδὴ ραρώνουν τὴ γῆ (Ὁ Πολάνσκι͵ ἑραστής Ἐλᾶτε τώρα ΣΜληρὴ αὐτὴ ᾖ νέα γενιά! ὄνει θέλει ἀπὸ τοὺς... Παλδιότε- στὴν ἄκρῃ, οὔτε μιὰ γλυκειὰ κουθἐντᾶὰ ”ι ἑλκυστικότατη ΝΑΣΤΑ- . 2ΙΑ ΚΙΝΑ ΧΙ (νοὺ τὸ εἰθύλλιό τηξ μὲ τὸ ΡΟΜΑΝ ΠΟΛΑΝΣΝΙ, µέχρι νὰ τελειώσεν εὸ γύρισμα εφ δρα: θευµένης ταινίας «Τὲς- στὴν ὁοία Ἱτρώ- ῥωτήθηνε ἀπὸ 1 4λλὸ δημοσιογράφο Πδιὲς εἶναι οἱ ὀνενπώσεις της ἁπιὸ τὸ δεσμό της μὲ εὖν (κατὰ μιὰ τονλάχεσεον μεγαλύτερό της) διάσημο Ἰολωνοαμεριμανὸ σκηνοθέτη. Καὶ χωρὶς πολλὴ σκέφη, ἡ Ννεαρὴ Να- θὰ ῥιόροῦσα οἀ πῶ σπὼς ὃ Ῥομὰν σὰν σκηνοθέτηξ εἶναι εὐ λιγότερο 1Ό φοθὲξς καλύτερος, Παβὰ Αφού χωρὶς 4 νεαρή, »βάτησε Καὐμένε Ῥομάν! Αλλη ἐπιδράδεν- 6ὴ περίμενες ἀπὸ τὸ πανέμορφο νυµφί- θιο) Οἱ σκηνοθετικές σου ἑκανόεητες, ἕ- χουν ἀἂναγνωρισθεῖί ἐπαρπῶς ἀπὸ ἆἅλ- λθυς... Ἅ σπιτάκι γιὰ νὰ μένω στὴν ἑΡπλλάδα μοῦ φτάνει». ἵα ταλάθατε... μως γιατὶ θὰ προσγειωνό- ταν θήῤτθμα ναθὼς ὁ Σα- δάλαξς «αθόσθεσδε,. «Ἕνα ΣΤΗΝ κΠΛΛΤΕΙΑ ΛΒΗΣΣΥΝΙΛΣΝ Ἡ Μαρίνα ᾿Ανγγελίδου θὰ πρωταγωνιστήσει στὴν ππλεογτικὰ σειρὰ τῆς «ΏΟΜΗΣ τὶ 6) αποὺ θὰ ὥσχει τὸν. γενικὸ τίτλο εΠλατεῖα ᾿Αθποσσυνίας». Δέν ξέρουμε πόσα ἐπιεισόδια θὰ γυρίσει (γιατὶ πρόκειται γιὰ αὐτστελῃ). Τὸ µόνο θὗΐθαιο ὅμως ὤ.- μεχρι στιγμῆς -.. εἶναι πὼς ἤδηι ἔχει ἑρμη- νεύσει τὸν πρῶτο γωναικεῖο ρόλο στὸ εταίἰίρι» τοῦ Αλέκου Σακελλάριου σὲ σκηνοθεσὶα τοῦ ἴδιου, ᾿Ανεθαίνει λοιτὸν τηλεοπτικἁἀ ἡ Μαρίνα. τον οροσκοπιο- ος Εἶναι ἀκάμη παιρὸς γιὰ νὰ ξεμπερδέψετε κάποια ὑπόθεση σας ποὺ ὁπωσδήποιε ἔχει πολλὰ καὶ σημαντικὰ κενά. Σοδαρευτῆτε καὶ μὴν τὸ παρακώνετε. ΤΑΥΡΟΣ 20.4 ---20.5 Εὔκολα θὰ ξεπεραστοῦν τὰ προδθλήµατα ποὺ ἁπὸ. καιρὸ τώρα ἀντιμετωπίζετε, φτάνει νὰ διατηρήσετε τὴν Ψυχραιμία σας. θὰ λάδεοτε γράμμα ἀπὸ µακριά, ΔΙΑΥΜΟΙ 21.5 --- 21.6 Ὑπάρχουν ἀκάμη τὰ περιθώρια γιὰ νὰ δη- µιουργήσετε μιὰν οὐσιαστικὴ ἱστορία μὲ τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει τό- σο πολύ. Όλα θὰ πῶνε καλά. ΚΑΡΕΙΝΟΣΙ 22.6 --- 22.7 Μὴν ἀφήσετε τὴν εὐκαιρία ποὺ παρουσιάζς- Ίαι ὀντελῶς ἀπροσδόκητα τὶς ἡμέρες αὐτὲς στὸν αἰσθηματικὸ τοµέα, νὰ πάει χαμένη. Κινηθῆτε μὲ θάρρος. ΑΛΕΘΝ 29.7 --- 22.8 Ἡ ἄσκοπη σπατάλη ποὺ κάνετε ἀσυλλόγι- στα τὸν τελευτοῖο καιρό, θὰ σᾶς φέρει πο- λὺ σύντομα σὲ οὐκονομικὸ ἀδιέξοδο. Λάδετε ἐγκαίρως τὰ µέτρα σας. ΠΛΡΦΕΝΟΣ 29.8 --- 22.9 Ἔχετε πολὺ ἀνοιχθεῖ, Συμπτυχθῆτε, Περιο- ρίστε τοὺς «ἀκάόλωπτους» χώρους. ἍΠρὖπει νὰ Εέρετε ὅτι ἡ ποιότης εἶναι ἐκεῖνο ποὺ παρουσιάζει ἐνδιαφόρον. 2ΥΤΟΣ 39.9 .-- 2210 Μὴν εἶστε περοκλητικοί, κυρίως ἀπέναντι σὲ ἕνα πρόσωπο ποὺ πρόσφατα γνωρίσατε, για τὶ ὑπάρχοι φόδος νὰ χάσετε πολλὰ καὶ ση- μαντικὰ πράγματα. ΣΚΟΡΠΙΟΣ 203.10 -..2111 Αέν εἶναι ἀκόμη κατάλληλος ὁ καιρὸς νὰ κόνετε ἁπαράδοκτα ἀνοίγματα σὲ τομεῖς ποὺ ξέρετε ἐκ τῶν προτέρων πὼς δὲν προσ φέρονται πρὸς τὸ παρόν. 19ΚΟΤΗΣ 202.11 2112 Αν θέλετε νὰ ἔχετε κάποιο οὐσιαστικὰ ἆᾱ- ποπζλέσµατα στὶς προσπάθειες ποὺ κάνετς Ἰλουταία, θὰ πρύπει νὰ δάλετε κατὰ µέ- Ρος τὸ σνναίσθηµα, ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 2211... 19.1 Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν παρεξηγήσεις στὴν ἐρ Ὑασία σας, θὰ πρέπει νὰ ξεκοθαρίσετς τὴν κατάσταση ὅσο ἀκόμη εἶναι καιρός, Απο Φύγετε τὶς ἄσκοπες συζητήσεις, ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 -- 18.2 Παραμερίστε τὶς διάφορες ἔγνοιες. 'ΗἩ ζωῇ ο. ΧΜΟΥΝλΑ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, κι ὅ- α εἶναι τόσο ὄμορμα Γιατὶ νὰ ὣ χι ἐσᾶς ὅπος ή ατι να μµῆ χαρῆτε ΙΧΦΥΕΣ 19.2 -. 203 Απο δυκό σας λανθασμένο χειρισμό, τὰ πράγματος στὸν αἰσθηματικὸ τοµέα δὸν. πῶς Ε καὶ τόσο καλὰ αὐτὸ τὸν καιρό, ᾽Αλλάξτε τοκτικἡ πρὶν εἶναι ἀργά, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΙΑΓΟΥ 1981 ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ Ἡ «4ΕΙΛΠΗΥΗ» φιῶςς κἡ του ἐδιότητα, Ώ γνώµη , ἀπεκάλνιρα χθὲς ὀκάμα ἕνα σκάνδαλο. ἝἛνας ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους τοῦ ΔΗΕΟ. ἐπιθεαρητής στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως, μαλεῖ τὸ κοὶ- νὸ νὰ ἐπιμοινωνήσει μὲ τὸ ᾿Επαρχιακὸ Τοαφεῖο Ἱαι- δείας γιά... καλύτερη ἐξυπηρέτηση. Διερωτούμαστε τὶ εἴδους ἐξυπηρέτηση θὰ προ: σφέρει στὴν πολιτικὴ πελατεία του ὃ ὑποψήφιος τοῦ ΔΗΚΟ. Ἑϊμαστε ὅμως θέθαιοι γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἔξυ- πηρέτησης ποὺ θὰ προσφέρει σὲ ἐκείνους ποὺ δὲν θὰ σπεύσου» νὰ τὸν δοῦν σὲ περίπτωση ποὺ δὲν θὰ μπεῖ οτὴ Βουλή. Καὶ φυσικὰ ἐννοοῦμε ὅλους τοὺς δασκά- λους ποὺ θρίσκονται µάτω ἀπὸ τὴν ἁρμοδιότητά του ὑτοηρεσιαμῶς καὶ μαμρυὰ ἀπὸ τὰ πιστεύω του πολιτι- Ὁ Πρόεδρος ὅταν ἔγιναν δηµόσιες καταγγελίες γιὰ κομματικαποίήηση τῆς δηµόσιας ὑπήρεσίας ἔμμεσα ὁμολάγησε τὸ γεγονὸς ἀλλ᾽ εἶπε ὅτι καὶ ὁπαδοὶ ἄλλων κομμάτων, «ρατικοὶ ὑπάλληλοι, ἐνεργοῦσαν μὲ τὸν ἵ- διο τρόπο. ᾽Αλλὰ τί ἀναμένει κανεὶς ὅταν τὸ κακὸ πα- ράδειγµα δίνει ὃ ἴδιος ἐκμεταλλευόμενος τὴν Προεδρι: μας ΟΜΙΛΙΕΣ ΙΠΙΨΗΦΙΗΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΗ Τὸ Κεντρικὸ ᾿ἸΕκ]λογιχὸ Ἔ πιτελεῖο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ἀνακοινώνει τὶς ἀκόλουθες προελλονικὲς ὁμι λίες ὑποφηφίων δουλευτῶν τοῦ κόμματος ποὺ θά γίνουν σήµερα στὶς ἀκόλουθες περιο χές Ἱ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ Δένρια!ι Τάκης Χριστόπου λος. Περυστερώνα 3 Ζαχαριάδης. “Ορούντα: Ἰωάννης Μά- Λέανδρος σσης. Κότω Μονή: Μιχάλης ἶα- κώδου. λαρεδιοῦ1 Αλέκος Μαρκί- δης. Μαθιάτηςι Χριστόφορος ΄ Μελάρης. Κοκκινοτριµιθιά1 Λεόντι- ος “ἱεροδιαχόνου. Πέρα Χωρίο Νήσου: Ρέ- νος Χριστοδουλίδης, Νίκος Χαρόλαμπίδης, Ὅλες οἱ συγκεντρώσεις θὰ γίνουν στὶς 8 μ.μ. πο. Ἡ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Πασχαλίδης: Ἐπιβάλλεται ΤΟΥ ἠΗ.ΣΙ ΛΕΜΕΣΟΣ Περιφερειακὴ Πελένδρι. Κά τω ᾽Αμίαντος, Δύμες, Ποτα- μίτισσα. ΠΑΦΟΣ Στρουμπὶ: ᾿Αγδρέας Εὔζω σα. Δρ Αντώνης Σωτηριά- Χούλου1 Γεώργιο Παπα δόπουλος, ᾿Αρχιμανδρίτα 1 Δρ Γεώρ- γιος Παπαδόπουλος. ΛΑΡΝΑΚΑ Ψεματισμένοςα ᾿Ανδρέας Μαθηκολώνης. ) Περδόλια: Αντώνης ἸἊν- δρέου. ο ΑΜΜΟΣΩΣΤΟΣ Τροχώνι στὶς δ.30 μμ. Κώστας Χρυστοδουλίδης, Κων σταντίνος Λόρδος. Κολόσσι στὶς 8.30 μ.μ.: Σοφοκλἠς Χ΄΄ Γιάννης, Χρῆ στος Σολωμῆς, Νίκος Μα- κρύδης. Αγθούπολις στὶς 8 μ.μ.: Πὄνος Παναγιωτόπουλος. Κό ριος ὁμιλητὴς ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗ.ΣΥ., κ. Ἐληρίδης. Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ’ σι ΔΗΙΟΨΕΗΙΣ . Ο ΠΡΕΙΣΒΕΥΤΗΣ. τῶν ΗΠΑ κ. Στόουν στὶς πρόσφατες ὅπλώσεις του ποὺ ἔκα- με, πρὶν τελικὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴν Κὐ- προ ἄφηπσε νὰ ἐεννοπθεῖ πὼς ή ᾽Αμερικά νικπ Κυθέρνποπ ἐνδιαφέρεται γιὰ μιὰ συγκεκριµένπ μορφὴ λύσης τοῦ Κυπρια- κοῦ. Αν ἐννοοῦσε αὐτὰ τιοὺ ἔλεγνε, σἰ- γουρα κάτι πολὺ συγκεκριµένο θὰ πρε- πει νὰ ἀναμένεται μετὰ τὶς ἐκλογὲς. Κανένας πιὰ δὲν ἔχει σοθαρὲς ἁμ- φιθολίες οτὸ μυαλὸ του ὅτι ἡ ᾽Αμερικὴὰ διαδραµάτπσε ἕνα πολὺ σπμαντικὸ ρόλο στὴν εἰσθολὴ κι’ ἕνα τουλάχιστον σπµαν τικὸ ρόλο στὴν συνεχιζόμενα κατοχή. 'Ολ᾽ αὐτὰ συνθέτουν µμιὰ εἰκόνα εὐθύ- ντις γιὰ τὴν σημµερινἠ κυθέρνποπι Ῥήγ- καν ποὺ θὰ πρέπει νὰ κάμει κάτι, Φυσικά Μ λογικὴ καὶ ἡ συναισθηµατικὴ εὐθύνηπ τῶν ἁμερικανῶν θὰ χρησιμοτιοιπθεῖ οὰν ἕνα εἶδος προσοχήµατος γιὰ τὴν ὑποθο- λὴ κάποιων ἰδεῶν ἢ σχεδίων, Πέρα ἀπὸ τὴν ἐτιφανειακὴ εἰκόνα φαίνεται τὼς οἱ ᾿Αμερικανοὶ ἐνδιαφέρονται σταθερὰ γιὰ τὴν ἀποτροτὴ τῃς τιθανότητας πιροσκόλ λπσης τῆς Κύπρου στὸ Σοθιετικὸ στρα- τόσεδο, Ετσι μιὰ ἀμερικάνικπ πρωτοθου λία θὰ ἔχει τὸ στοιχεῖο τῆς ἁνακοτιῶς τής ὁλοένα αὐξανόμενπς σοθιετικῆς ἑ- πιρροῦΏς στὴν περιοχὴ. Ἡ ἀνοχὴ τῆς εἰ- σθολῆς, ἴσως εἶναι μιὰ ἔνδειξα γιὰ τὸ ἐν διαφέρον πρὸς τὴν µείωση τῆς ἐπιρροῆς τῶν Σοθιετικῶν στὴν περιοχὴ. Ὅμως οἱ μικρὲς κρίσεις στὰν πολι- τικ, εἴτε ὁδπγοῦν πρὸς μιὰ διευθέτπσπι 'Απὸ τὴ συγκέντρωση τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ στὸ Δὺ γόρου. Ἡ συγκέντρωση τιραγµατοποιήθηκε προφὲς καὶ ον αὐ- πὴ μίλησε. ὁ ἐκ τῶν ἀντπιρο έδρων τοῦ ΔΗΣΥΚ.Μάισηπςυ . Σὲ ποιὰ λύση μπορεῖ εἴτε γενικεύωνται δημιουργόντας µεγα λύτερους κινδύνους καὶ εὑρύτερες συρ ράξεις. Δὲν µτιορεί δηλαδὴ μιὰ µικρή κρίσπι νὰ διαιωνίζεται ἐπ᾽ ἄπειρον στὸ μέγεθος ποὺ ἔχει ἀρχικὰ ἐκδπιλωθεῖ, Αν πάρουμε τὴν πρώτη περίπτωσῃπ, τὸν ὅδι- ευθέτπση ὅπλαδὴ τῆς κρίσπς, αὐτὴ στὴν περίπτωσπ τῆς Κύπρου µπορεῖ νὰ πάρει δυὸ μορφὲς, Ἡ πρώτη μορφὴ εἶναι ἐκεί- νΏ τῆς λύσπς μὲ τὴν µονιμµοποίησπ μιᾶς ντὲ φάκτο κατάστασης ποὺ σταδιακὰ θὰ καταλήξει σὲ ντὲ γιοῦρε μιὰ καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν οἱ παράγοντες ἐκεῖνοι ποὺ θὰ μποροῦν ν᾿ ἀνατρέφουν τὰ «προσωρινά» ἀσποτελέσματα. Στὴν ἐφαρμοσμέενπ πρα- γµατικότητα ἡ τακτικὴ αὐτὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶλλον ἀπὸ ἄγνοια ἀκολουθεῖ ἡ κυ- θέρνπσπ Κυπριανοῦ. Ἐΐναι ὅπλαδὴ ἡ τα- κτικὰ ποὺ στὴν οὐσία θὰ ὁδηγήσει κάτιο- τε στὴν διπλᾳ ἕνωσηπ μιὰ καὶ σταδιακἁ θὰ ἐξαφανισθεῖ τὸ Κυπριακὸ ἀπὸ τὸ πιο- λιτικὸ προσκήνιο καὶ ὁ χρόνος θὰ κατα- στήσει τὴν «προσωρινότητα» µονιµότητα καὶ νομµίµότητα. Ετσι ἂν ἀφαιρέσουμε των ἑσωτεριὴὰ ἀνισομέρεια καὶ ἁδικία ποὺ θὰ προκλπθεῖ μὲ τὴν αλύση» αὐτὴ, «πολιτικῶς καὶ διεθνῶς τὸ Κυπριακὸ θὰ ἕ- χει λυθεῖ καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει σὰν οὖσια- στικὸ θέµα πρὸς συζήτασαω, παρὰ µόνο σὰν ἕνα θέµα ποὺ θὰ τυγχάνει εὐκαιρια κῆς ἁἀκαδτμαικῆς συζήππσπς, Ἡ διευθέτωσω ὅμως τῆς κρίσπς μπορεῖ νὰ τιάρει καὶ μιὰ δεύτερπ µορφὴ. Μπορεῖ νὰ προέλθει ἀπὸ, κάποιο σχέδιο τιοὺ θὰ γίνπ δεκτὸ μετὰ ἀπὸ διαπραγµάτευσπ ἀπ ὅλα τὰ ἑνδιαφερόμενα µέρπ. Τὸ πλε ονέκτηµα τῆς διστραγµάτευσπς εὐρίοκε ται στὸν σχεδὸν σίγουρο προκαθορισμὸ τῶν διευθύνσεων καὶ τῶν κατευθύνσεων ποὺ θὰ πάρει τὸ ἁποτέλεσμα τᾷς ὅδια- τιρανματευτικῆς λύσπς. Εἶναι περισσότε- Σελίδα 3 Μη ποπ 0ἱ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΗΙ Η ΛΥΣΗ νὰ ὁδηγήσει ὰἡ συµμπαχία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ ρο γύ αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρωνται οἱ Άυτι- κοὶ γιὰ μιὰ συνγκεκριµένπ λύσπ τοῦ Κυ- πριακοῦ. Ἡ διεθνὺς κατεύθυνσπ τοῦ Κυπρια- κοῦ κράτους, ἂν τελικὰ προσυμφωνπθεῖ, θὰὸ δώσει ἕνα εἶδος ἀσφάλειας τῶν δυτι- Κῶν συµφερόντων στὴν περιοχὴ καὶ ϐ᾽ ἀποτρέψει σὲ µεγάλο θαθμὸ τὴν ἐπέκτα σΏ τῶν σοθιετικῶν συµφερόντων. Νομίζω πὼς ὁ δρόμος αὐτὸς εἶναι ὁ πιὸ συμφέρον γιὰ τοὺς ᾽Αμερικανοὺς γιατὶ ἁπιὸ τὴν μιὰ θὰ τοὺς εξυππρεπεῖ καὶ ὁτιὸ τὴν ὅλλπ θὰ εἶναι ἀνώδυνος. Στὴν προσπάθεια τους δὲ αὐτὴ φαίνεται νὰ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἐτπρεάσουν τὶς δύο πλευρὲς ἑξασκόντας μιά σχετικὰ ἐπιρροὴ στὰ ἐνδιαφερόμενα µέρπ. φα(- νεται λοιπὸν πὼς ὁ Ἑλληνοκυπριακὴ πλευρὰ θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει, ἴσως γιὰ τε- λευταία φορά, τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκμεταλ λευθεῖ τὴν ἁμερικάνικπ ἐπιρροὴ καὶ πιε- σεις γιὰ νὰ πετύχει µίὰ διευθεπτπισΠ ποὺ θὰ ἀνατρέπει ἀρκετὰ ἁπὸ τὰ ἀποτελέ- σµστα τῆς εἰσθολῆς. Εἶναι ἴσως γι’ αὐτὸ ποὺ πρέπει µόλις ὑποθλπθοῦν νέες ἰδέες νὰ μὴ σπεύσου. µε νὰ τὶς ἀπορρίφουμε ἀμέσως ἀλλὰ νὰ πιέσουµε γιὰ θειλτίωσπ τους μιὰ καὶ ὁ ᾱ- µερικάνικος παράγων θὰ φαίνεται δια. τεθειµένος νὰ ἑξασκεῖ κάποιες πιέσεις. ο Ἡ δεύτερη ὅμως μορφὴ τῆς διευθε- τησηπς ποὺ προὐποθέτει μιὰ πιὸ ἐνεργύὸ ἀνάμιξτπ τοῦ ᾽᾿Αμερικάνικου παράγοντα δὲν µπορεῖ νὰ κινπθεῖ πρὸς πραγµατο- ποίασαι ἂν αὐτοὶ ποὺ θὰ κινπθοῦν δὲν ἔχουν πρῶτα τὴν διαθεθαίωσηω πὼς ὁποι αδήτιοτε πρωτοθουλία τους θὰ ἐξεῖα- σθεῖ στὴν οὐσία της καὶ δεύτερο πὼς αὖὐ τοὶ ποὺ θὰ διαπραγματευθοῦν τὴν διευ- θέτπσω θὰ ἦταν ἕτοιμοι μὲ ἀντόλλαγμα ἀρκετὲς αιέσεις γιὰ ὑποχωρήσεις στὴν ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΠΓΕΙΛΙΔΗ ἐσωτερικὴὰ δοµὴἠ τοῦ κράτους ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ πλευρά, νὰ δεχοῦν καὶ οἱ ἴδιοι κάποιες ἴσως δεσμεύσεις γιὰ τὺν θέσΏη τῆς Κύπρου στὸν διεθνΏ χῶρο. Οἱ πιὸ πάνω σκέψεις ἃ ἀκόμα καὶ εἰ κασίες ἔχουν ἄμεσπ σύνδεσῃπ μὲ τὶς ἅπι. κείμενες ἐκλογὲς. Γιατὶ εἶναι φανερὸ πὼς ὁ ἁμερικανικὸς παράγων δὲν θὰ ἑν- διαφερθεῖ σοθαρὰ γιὰ μιὰ τέτοια διευθέ- τασα ἂν εἴτε τὸ ΑΚΕΛ εἴτε τὸ ΔΗΚΟ, ποὺ φαίΐνεται πιὰ πὼς εἶναι αἰχμάλωτο τοῦ ΑΚΕΛ, πάρουν τέτοια ποοοστὰ ποὺ νὰ φαίνεται ὅτι θὰ διατπρπθοῦν στὴν ἔξου- σία καὶ μετὰ τὶς προεδρικὲς τοῦ 1983. Φυσικὰ τοὺς δυτικοὺς δὲν ἐνδιαφέρει ἂν αὐτὸς ποὺ ἀσκεῖ τὴν ἐδουσία λέγεται ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ ἢ ΑΚΕΛ, ἀλλὰ ἂν αὐτὸς ποὺ θὰ θρίσκεται στὴν ἀροὴ θὰ εἶναι δίατε. θειµένος νὰ διαπραγµατευθεῖ μιὰ διευ- θέτησΏ μὲ τὶς προὐποθέσεις ποὺ ἀναφέ ραµε, Καὶ δυστυχῶς ἡ ἡγεσία τοῦ ΔΗΚΟ ποὺ εἶναι αἰχμάλωτη στὸ ΑΚΕΛ ἔχει προ σφέρει πικρὲς ἐμτειρίες γιὰ τὴν ἑτοιμό- τωτα της νὰ διαπρανματευθεῖ λύσεις ποὺ θὰ ἐππιρέαζαν ἀρνηπικὰ τὰ σοθιεπικὰ συμφέροντα στὴν περιοχἡ, Ἐϊναι ἴσως γ αὐτὸ ποὺ κάθε ψήφος πρὸς τὴν συμμαχία ΔΗΚΟ --- ΑΚΕΛ εἶναι ψῆφος εἴτε πρὸς τὴν διπλῆ ἔνωσπ ἣ φῆ- φος πρὸς μὶὰ εὑρύτερπ σύρραξπ ποὺ μὲ µεγάλες πιθανότητες θὰ ὁδηγήσει στὸν τελη καταστροφῃ. “Αν πρανγματικὰ φι- λοδοξοῦμε καὶ προσδοκοῦµε µμιὰ λύσπ ποὺ θὰ προέλθει ἀπὸ διαπραγματεύσεις Μ ἐκλονγὴ µας εὐτυχῶς ἢ δυστυχῶς εἶναι περιωρισοµένη τιρὸς τὰν κατεύθυνσπ ἕλη ρίδη- Τὸ ἵδρυμα ΠαρασκειαἹ δη δέχεται αἰτήσεις ἀπόρων γιὰ οἰκονομικὴ βοήθεια ΟΠΩΣ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ᾿Ἐπεκτείνεται ἡ ἰατρονομικὴ 'Ἡ: ᾿Ἐπιτροπὴ τοῦ «Ἱδοῦ- µατος Γεωργίου καὶ Θέλμας ΤΠαρασκευαΐδη» ἀνακοίνωσε ὅτι συνεχίζει νὰ δέχεται αἱ- τήσεις γιὰ παροχἡ οἴχονομι- κῆς θοῄθειας σέ ἄπορα πρὀ- σωπα ποὺ ὑποφέρδων ἀπὸ σο θαρές ἀρρὼστειες καὶ ποὺ ποέπει νὰ μεταθοῦν στὺ ἐξώ τερικὸ γιὰ περίθαλψη. Οἱ αἰτῆσεις πρέπει νά ἆᾱ- πευθύνονταυ στὴ Διεύθυνση ποῦ Ἱδούματος: Μέγαρο «ΚΟΣΜΟΣ, γωνα Λεωφύ- ρῶν Τοίθα Αιγενῆ καὶ Λημο σθένη Σεθέρη, Π.Κ. 2200. Στὸ μεταξὺ τὸ «Ἵδρυμα Γεωργίου καὶ Θέλμας Παρα σκευαΐδη» συνδέθηκε μέ τὸ διεθνοῦς φήμης Φιλανθφωπι- κὸ ᾿Οργανισμὸ «Σράΐνερς» τῆς Μασσαχουσέττης τῶν 'Ἡ ἔχει θοηθήσει ἀπὸ τῆς ἴἵδρυ- σης του µέχο, σήµερα 50 πρόσωπα. ἹἩ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱδρούμα. τος εὐχαριστεῖ µέ τὴν εὖκαι ρία αὐτὴ τὸν Ἐυπροαµερικα- Φὸ κ. Γεώργιο Χριστοδούλου ἀπὸ τὸ Σπρίνκφιλτ τῆς ἸΑ- τη ξρωδῇΕ γα ἱδ Ἔψεονες καὶ ἁδιάκοπες προσπάθειες ποὺ χαταθάλλει γιὰ νὰ θοηθήσει ἀνάπηρα παιδιὰἁ ἀπὸ τὴν ΓΚύ- προ νὰ εἰσαχθοῦν στὰ Νο: σηλευτικἁ Ἱδούματα τοῦ δις θνοῦς φήμης Φιλανθρωπινοῦ αὐτοῦ. Ὀργανισμοῦ «Σράΐ: γερς». Ὁ ᾿Οργανισμὸς Ἕλλη γοχυπρίων ᾿Αναπήρων τῆς ᾽Αμερικῆς, τοῦ ὁποίου ὁ κ. Χριστοδούλου τυγχάνει νὰ εἶ γαι Πρόεδρος, ἔχει θοηθήσει µέχον σήμερα δεκάδες ἀνά- αὔξηση παραγωγικότητας Συγκροτήθηκε χθὲς τὸ ἀπόγευμα στὸ. Ετησὶία Γενικὰ Συνέλευση τῶν Μετόχων τῆς Ατᾶ. Ὁ Πρόεδρος τοῦ) Διοικητ σχάλτις Λ. Πασχαλίδης ἔκαμε σ εὐρύτερες ἐξελίξεις τῆς Κυτριακῆς οἴκονοι προοπιτικὲς ποὺ διαγράφονται µ θπικῶν. «Ὁ κ. Πασχαλίδης εἴἶπε, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι κατὰ τὸ 1980 ἐπιτεύχθηκε ρυθμὸς αὐξήσεως τοῦ ᾿Ακαθαρίστου ΥΠροϊόντος κατὰ 4.30 ἀλλ ἑ τόνισεν ὅτι, λαµδανομέγνων ὑπόψη τῶν ἐντόνων πληθω ριστικῶν πιέσεων καὶ τῶν διαφόρων προδληµάτων τῆς Οἰκονομίας µας ἐπιδάλλέτοι ἡ αὔξηση τῆς παραγωγικύτη πας, ἡ ἐπίτευξη ταχείας ουμ. φωνίας γιὰ μιὰ ἄποτελεσμα τικὴ πολιτικὴ τιμῶν καὶ εἶσο δηµάτων καὶ ἡ συγκράτηση τῶν Κυδερνητικῶν καὶ ἴδιω τικῶν καταναλωτικῶν ὅαπα νῶν καθὼς καὶ τῶν εἴσάνω γῶν, Περατέρω, µία συγχρα τηµένη αὔξηση τῶν ἐπιτονί- ὧν θὰ ἐνθαρρύνει τὶς ἐγχώρι- ες ἀποταμιεύσεις καὶ θὰ συµ θάλει θετικὰἀ στὴν συγκράτη ση τοῦ ρυθμοῦ αὐξήσεως τοῦ πληθωρισμοῦ. ὍὉ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Τραπέζης ὑπο- στήριξε ἐπίσης τὴν ἀνάγκη γιὰ «σύντομη τροποποίηση ἀπὸ τὴν Κὐδέρνηση τῶν αὖ- στηρῶν περιοριστικῶν πιστώ τικῶν µέτρων ποὺ ἐπιδλήθὴ κάν κατὰ τὸ 1980 ὥστε νά δοθεῖ μεγαλύτερη ἔμφαση στὸν εὐέλικτο ποιοτικὀ πα- ρὰ στὸν αὐσιηρὰ πόσοτικὸ ἔλεγχο. Ἡ Ἑλληνικὴ Τράπεζα πραγματοποίησε κατὰ τὸ 1980 κέρδη 9462,647 μετὰ τὴν ἀφαίρεση ἀποσδέσεων καὶ μετὰ τὴν μεταφορὰ σὲ ἐσωτεριά ἀποθεματικὰ καὶ πλήρωσε ἔντακτη εἰσφορὰ καὶ φόρο εἰσοδήματος 262, Ἐενοδοχεῖο «Χίλτον» ἡ 7η ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ικοῦ Συµδουλίου τῆς Τραπεζπς κ. Πα- τὰ Λονγοδοσία του ἐκτενῆ ιἀναφορὰ στὶς µίας κατὰ τὸ 1980 καὶ στὶς έσα οτὰ (πλαίσια τῶν σπμµερινῶν σὺν- 060. «Ο ρυθμὸς αὐξήσεως τῶν καταθέσεων στὴν Ἑλληνικὴ Τράπεζα ἦταν ὑπερδιπλάσιος ἐχείνου τοῦ τραπεζικοῦ συ στήµατος σὰν συνόλου. Κατὰ τὸ Ι980 καὶ κατά τὸ τρέχον: ἔτος ἡ ἀνάπτυξη στὸ δίκτυο καταστημάτων τῆς Ἑλληνικῆς Τραπέζης ᾽ ὑπῆρ ξε ἁλματώδης, μὲ ἀποτόλε- σµα νἁ λειτουργοῦν ἤδη 21 κατασιήµατα τῆς Τραπέζης δι’ ὅλη τὴν Κύπρο, ἐνῶ πα ράλληλα ἐπιτελέσθηκε ση- µαντικὴ πρόοδος στὸν τοµέα τῆς µηχανογράφησης τῶν ἐρ γασιῶν τῆς Τραπέζης, τῆς ὁποίας ἡ σταθερὴ ἀνόάπτυξη θὰ συνεχισθεῖ. Φ) Στὴν συνέλευση ἐγκρί- θηκε µέρισια Ι0ή στοὺς Με- τόχους τῆς Ἑλληνικῆς Τρα- πέζης. Προεκλογικὴ... καταστροφὴ Αὐτοκίνητο γεμᾶτο μὲ ἀφίσες ποῦ Κόμ' ματος ΠΑΜΕ πῆρε φωτιὰ χθὲς τὸ προ λό τὸ ἁποῖο χρησι- ἀντὶ θεγξίνης. ὃ ἴδιοκτήτης Του Ανδρέας Νικολάου ἀπὸ τὸ Γέρι. , Συγκεκριµένα γύρω στὶς 6 σιμ. χθές, αὐτοκίνητο τὸ ὁποῖο ὁδηγοῦσε στην Λεωφό- ὁό ᾿Ανδοέας λόγω διαρροῆς γω διαρροῆς τοῦ γκαξιοῦ, μοποιοῦσε ρο Γρίδα Διγενῆ, πὸ τὸ Γέρι. πῆοε Φωτια, γκαζιοῦ, τοκύνητο του. τὸ ὁποῖο χρήησιµοποιουσο πιστώθη ὅτι Νικολάου ᾱ- σῶμα του. στὸ αὖ Στὸ αὐτοπίνητο τοῦ ᾿Ανορέα Νικολάου, τὸ ἁποῖο κατεστράφη ὁλοσχερῶς, δρίσνον» ταν ἀφίσες τοῦ κόμματος ΠΑΜΕ. «Ὁ ὁδηγὸς τοῦ αὐτοκινήτου, μεταφέρ- θηκε ἀμέσως στὸ ΓΓενικὸ Ἰσοοκομεῖο «ευ: κωσίας, ὅπου κρατήθηκε γιὰ, νοσηλεία. Αιε- Φέρει σοθαρἀ ἐγκαύματα στὸ Θὰ πρέπει ἑξάλλου νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι στὴν Κύπρο ἀπαγορεύεται διὰ νόµου, νὰ . ο ον χοησιμοποιεῖται γκάδι στὰ αὐτοκίνητα, Ὑππρεσία ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ Τ0 ΑΠΟΙΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ πρέπει νὰ ὑπερ- πηδπθοῦν ἀκόμπ πολλὲς δυσκολίες, μτοροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι σὲ σύγκριση μὲ τὸ παρελθὸν ἔχει Επιτευκθεῖ σπμαντικὴ πρόοδος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει καὶ θὰ συνεχισθεῖ ὥστε ὅλες οἱ περιοχὲς τῆς νήσου νὰ μιὰ ἀπιοδοτικὴ ἰἱατρονομικὴ ὑππρεσία, ἐξυππρετοῦνται ἀπὸ Ένκει τια ΡΕλθει ἡι ἐτοχὴ ποὺ οἱ ἀνάγκες τῆς Κύπρου ἑ- ξΣυτιρετοῦνταν ἀπὸ συνπθισµένους ἰατροὺς καὶ πολλὲς φορὲς ἁτιὸ τοὺς ἀγροτικοὺς ἰατρούς. ἰΔὐτὰ, μεταξὺ ἄλλων, ἀνέφερε χθὲς σὲ προσφώνηση του στὴν ἐναρκτήριο τελετὴ τοῦ ]ατροδικαστικοῦ Σεµιναρίου ποὺ πραγµατοπιοι- Εἴται στὴ Δευκωσὶα ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας τῆς Δημοκρατίας κ. Τορναρίτπς. Εἶπε ἐπίσης ὁ κ. Τορναρί- ’ της: «Θυμᾶμαι ποὶν πολλὰ : χού- για, ὅταν παρουσιαξζόµουν ἐ- χώπιον τοῦ: Κακουργιοδικείου Λεμεσοῦ ὡς δικηγόρος ὕπερα σπίσεως σὲ μιὰ ὑπόθεση ὃο. λαφογίας καὶ προσπαθοῦσα νᾶ, ποοσδιορίσω τὴν ἀπόστα- ση ἀπὺ τὴν ὁποία πυροθολή: θη»ε τὸ θύμα, ὑπέδαλα στὸν ἰατριιὸ ἐμπειρογνώμονα, ποὺ ἦταν ἀγοστικὸς ἰατρικὸς λει- τουργὀὸς, πῆν ἐρώτηση πατὰ πὀσο ἀπὸ τὴ θέση, τὴν κα- πεύθυνση καὶ τις διαστάσεις τοῦ τραύματος θὰ µμποροῦσε νὰ, προσδιοοίσεν τὴν ἀπόστα- ση. Πῆρα τὴν ἀπάντηση ὅτι ἦταν τόσες ὑάρδες καὶ τόσες ἵντσες. Ὅταν τὸν κάλεσα νὰ ἐπεξηγήσει, εἶπε -ὅτι εἶχε µε τρῄσει τὴν ἀπόσταση μεταξὺ τοῦ τόπου ὅπου δρισκόταν ὁ «γεκρὸς καὶ τοῦ τόπου ἀπ᾿ ὅ- που ποῦ ὑπέδειξε ἡ ”Αστυνυ- µία ὅτν εἶχε οιφθεῖ ὁ µοι- ραΐος πυροθολισµός. ΘΕΜΑ ΑΙΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΜΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΙΣΙ, 13 (ΑΠΕ). --- Τὸ θέµα τῶν ἀγνοουμένων προσώ- πων στὴν Κύπρο, μετὰ τὴν Τουρκικὴ εἰσθολὴ τοῦ 1974, ἀἆ νακινεῖ μὲ ἑπερώτηση ποὺ. κα- τέθεσε στὴ Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέ λευση ὁ σοσιαλιστὴς ΆΒουλευ- τὴς κ. ἸΑλαὶν Βιδιέν. ὍὉ κ, Βιδιέν, ζητεῖ τὴν ἑ- πέµθαση τῆς Γαλλικῆς Κυθερ νήσεως στοὺς διεθνες ὀργα- νισμοὺς καὶ πλησίον τῆς Τουρ κικῆς Κυθερνήσεως, γιὰ νὰ Ὁ λοποιηθεὶ ἡ συμφωνία τῆς , πρακτωὴ γνώση ἐκπρόσωπος ΕΜΦΑΝΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΔΑΑΟ ε , ο ας »Ἡ σημασία τῆς υομικῆς' ᾿ να ν οσα. ἰατρικῆς εἶναι ἐμφανὴς σὲ κά θε κλάδο τοῦ Υόµου. εδ τὸ ἀστιὸ δίκαιο, σχετι- νὰ μὲ τὸ δίναιο ἀστιιῶν ἅτυ- χηµάτων καὶ εἰδικὰ στὴν πε- ρἰπτωση προσωπικῶν θλαθῶν καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις ἀμέ λειας σχετικὰ μὲ τὸ ναυτιμὸ καὶ τὸ ἀσφαλιστικὸ δίκαιο, τὰ ἰατριχὰ γεγονότα καί γγω µατεύσεις πρέπει νὰ ἀξιοποι- οὔνται µέσα στὰ νομικά πλαί- σια, ἐνῶ στὸ ποιννκὸ δίκαιο καὶ εἰδικὰ γιὰ τοὺς σκοποὺς ἀνυχνεύσεως ἐγχλημάτων καὶ πῆς πουνικῆς δίκης, οἱ: ἵατρο- δικαστὲς εἶναι ἀπαραίτητοι, »ΣΟ ἰατροδικαστὴς θὰ πρέ- πει νὰ ἔχει θεωρητική καὶ ὅλων τῶν γλάδων τοῦ ἰατρικοῦ ἐπαγγέλ µατος καὶ θὰ πρέπει νὰ ἔχεν µεγάλη πείρα στὶς ὑποθέσεις του. Θὰ πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέ Ἄδης Μαρτίου 1981 σύσταση ἐπιτροπῆς στὴν ὁποία γιὰ τὴ .. ἐρεύνης, συμμετέχει καὶ τῆς Ἐπιυτροπῆς τῶν συγγενῶν τῶν ἀγνοουμέ- γὼν. , “Ὁ σοσιαλιστὴς Βουλευτής, ὑπενθυμίζει ὅτι οἱ ἔρευνες τῆς ἐπιτροπῆς ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴ στάση τῶν Ἱ ουρκοκυπριακῶν ᾿Αρχῶν καὶ τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων ποὺ κατέχουν τὴ θόρεια Κύπροι ση νὰ ἐπιλύε ὅὁποιοδήποτε ἵατρο-νομικὸ πρὀθληµα καὶ ὰ εἶναι σὲ θέση νὰ προθαί- χει σὲ προσεκτική ἐπιλογὴ τῶν ἀναγκαίων ἰατοικῶν γε- γονότων καὶ ἀρχῶν ὥστε νὰι μπορέσει τὸ δικαστήριο “ἁ κα ταλήξει στὸ σωστὸ συµπέρα- σμα- »Τὸ ἔργο τοῦ ἰατοοδικαστῆ δὲν εἶναι ἀξιοζήλευτο καὶ σὺυμ µερίζοµαι τὴν ἀπορία τοῦ κα θηγητοῦ Κένδ Σίµπσον τὶ θὰ µμποροῦσε νὰ παρωτρύνει Ένα νγεαρὸ γιατρὺ νά ἀναλά- όει τὴ µελέτη τῶρ νεκρῶν -- τῶν ἀρρώστων, τῶν ἀκροτη- ριασµένῶων καὶ κάποτε τῶν κομμµατιασμένων νεκρῶν --- οὗ σοροὺ τῶν ὁποίων ἀνευρίσκον- ταν σὲ τόσο παράξενους τό- πους, ἀντὶ στὰ ἰατρεῖα καὶ στὰ χειρουργεῖα ἢ τὰ καθαρά μι εὐχάριστα ἐργαστήρια, ἢ σξὶς παθολογικές νευρολογι- κὲς κλινικὲς καί μαιευτήρια». το ΑΠΟΊΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. Τὸ Σεμινάριο, ποὺ θά λή- Ἑεν στὶς 16 Μαΐου προσφώνη σαν ἐπίσης ὁ “Ὑδυπουργὺς σωτερικῶν κ. 3Στυλιανοῦ καὶ ὁ Ὑπουογὸς “Ὑγείας κ. Το- μπάχος. Στὴν προσφώὠνησή του ὁ χ. σι τυλιανοῦ «ἀνέφερε: «Ἡ Κύπρος εἶναι εὐτυχῶς ἀἁπαλλαγμένη ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ ἀποτρόπαιου ἐγκλήματος τόσο κοιγοῦ σὲ πολλὲς μεγά- ες χῶρες. Αλλά, παρὰ ταῦ- τα, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἐκ συγχρονίσούμε τὶς γνώσεις µας γαὶ νὰ ἐφαρμόσουμε στην ἀνίχνευση τοῦ ἐγκλήματος τὰ πιὸ ἀποτελεσματιχὰ µέσα ποὺ ἡ ἰατροδικαστικὴ «προσφέρει σήµερα. Αν καὶ τὸ ἐπίπεδὸ τῆς ἐχπαιδεύσεως -αὶ τοῦ ἔργου τῶν ἀστυνομικῶν µας χαὶ τῶν μελῶν τοῦ Τμήματος λΑγιχνεύσεως Ἐγκλημάτων δὲν ὑστερεῖ, ἀδημονοῦμε ἁ τοὺς καταστήσουµε ἱκανοὺς νὰ διατηρήσουν τὴν ὑφηλῃ τους ἐπίδοση μὲ περαιτέρω ἐκπαί- ὄευση καὶ μετεκπαίδευση’ καὶ αὐτὸς εἶναι ἀκριθῶς ὁ σκοπὸς τοῦ παρόντος σεµιναρίον. ΣΔυστυχῶς πάντοτε θὰ ὃ- πάρχουν ο:. ἀμετανόητοι ἐγ- Ἠλολνωτίες καὶ οἱ διεστραμμέ- γον. ἔτοιμοι νά καταφέρουν πλήγματα κατὰ τῶν ἀθώων θυμάτων τους. Ἔχουμε χοέος πρὸς τοὺς ἄντρες, τὶς γυναί- γες καὶ τὰ παιδιὰ τῆς κοι- γωνίας µας νὰ διασφαλίσου- µε ὅτι ἡ πρόκληση αὐτὴ ἄντι- πετωπίκεται ἀποτελεσματικὰ αὐ τὴν εὐσυνείδητη κο εὐφνυή ἐργωσία τῆς ᾽Ασιυνομίως κα- τὰ τὴ συλλογή ὅλων τῶν οχε- τικῶν στοιχείων καὶ τὴν ὀοθὴ ἑρμηνεία τους μὲ τὴ δοήθεια νγωµένων. Πολιτειῶν, στὰ Νο πηρα παιδιὰ νὰ εἰσαχθοῦν σηλευτικἁ Ἱδρύματα τοῦ ὅ- στὸ ἈΝασοκομεῖο Σράΐϊνεος ποίου γίνονται δεμτὰ γιὰ πε γιά μακροχρόνια θεραπεία, ρίθαλψη πρόσωπα πού ἀπῦ- συνεισφέροντας ΄Υιὰ τὸ σκο- τῆς. ἰατοικῆς μαὶ ἐπιστημονι-{ στέλλονται ἀπὸ τὸ «Ἵδρυμα πὸ αὑτὸ σημαντιἁ ποσά κῆς μαρτυρίας ποὺ προσφέρει Ταρασκευαῖδη». Τὸ Ἴδουμα χρημάτων. ἡ ἰατροδικαστικῆ». . } : Ε Κάθε Ψήφος πρός ὁποιοδήποτε κομμµατίδιο εἶναι ψῆφος χαμένη. ο Κολ υλο ο μιᾶς τέτοιας ψήφου εἶναι ὅτι. θοηθᾶ τά θραχυπρόθεσµα καί µακροπρόθεσµα σχέδια τῆς ἡγεσίας τοῦ ΑΚΕΛ. ΣΥΝΑΓΕΡΝΟΣ ἠ τελευταία ἐλπίδα Σελίδα 2 Π ιῤΑ{ ΗΛΙΑ Τὸ ἐννευριστωὸ µεγάφωνο τοῦ μµιούζωι---χὼλλ τῆς ΝΕΔΗΙΠΑ στὴ Στασίνου, ἔχει ἰδιαίτερη ἆδυνα- µία οτὸ ἀκόλουθο ἀπιστημονικὰ δπιλεγμένο ποτ-πουρί: Ἑρὰ Αεμεσιανή... Οἱ Βιοτέχνες φηφίζουν ΝΕ- ΔΗΠΑ (ἔτσι τοὺς εἶπαν...) Αἴγια κότσιηνη ποῦ πάεις Οἱ ᾿Αγρότες ψηφί- ἔουν ΝΕ4ΗΠΑ (ἔτοι τοὺς εἶπαν...). Σ. αὐτὸ τὸν κόόµο τὸν κακόὀ.. ὙῬηφίξετε πξ- ΛΗΠΑ... Καὶ μὴν φοξᾶστε: «Πηδᾶ ἡ φωτιὰ καὶ οἱ σοῦθλες ἔτοιμες...» Πάντως ἕνα εἶναι 6έθαιο: Οἵ κάτοικοι τῆς γύ- βρω περιοχῆς ἀπὸ ἀντίδραση γιὰ τὸ ἐέφρενο σφυροκό- πηµα ποὺ θυμίζει ἕντονα συνοικιακὸ παγωτάρη, θὰ τοὺς µαυρίσουν δίχως δεύτερη σκέψη παρ ὅλη τὴν «ὠραία ἀλλαγὴ» καὶ τὴν «ὠραία ἀνανέωση» ποὺ ὅνα τυµπανίξουν [ -ϱ --- πί ϐ ἀπογίνει ὁ Πα: τὸ «Κόρνερ» ἢ θὰ τὸ χονλὸς τοῦ Γ.Δ.Π. τώ- φυρίσει στὴ χδρτοφα- ϱα ποὺ ὁ Στέφανος ἕ- γίαι ποψε τὰ λουκούλλεια Προσωπικὰ τοῦ συ- «οφόρτα---Φέρτα» θὰ σιήνουμε . τὰ «θλύτα» ποὺ φυτρώνονν µμπόλι- φατέλθε, μήπως σὲ ἆ- κα στοὺς κύκλονς τον... περγία πείνης ἔξω ἀπὸ ι --ὃ-- Ἔνγκνρες πληροφορίες µας ἀναφέρου» ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια ἀνώσημον δεµννον δὲ πολντελὲς ξενοδο- χεῖο τῆς πρωτεύουσας, οἱ σννδαιτηµόνες παρακολού- θησαν ἄνανδοι τὸν κ. Ἀνπριανοῦ νὰ παίρνει ἀντὶ τοῦ καθορισµένου μενοῦ, ἀχνιστὸ γεῦμα οὐ µαγείρεψε ἡ Ίδια ἡ κ. ἨΜιμὴ καὶ τὸ μετέφερε σὲ χρυσό.., νκατννα- κώά {11 «ΤΟΙΣ 11τν ΑΙΑΛΕΞΕΙΣ ϐ Πέωτη 14 Μαΐου σεὶς ὃ μ.μ. σεὺ Β ρεττανωιὸ αυμθούλιο ὁ λέκτορας στὸ Πανεπιστήμιο Βορείου Οὐσαλ- Ἱλίας ὅρ κρόυθ, θὰ μιλήσει μὲ θέµα «ἵἩ ἀξιολόγηση αὤν θαλασσίων πόρων». . Φ Τὴν Παρασκενὴ 16 ἨΜαΐον στὶς ὃ µ.µ. ὅ κ. Ἐ ὦ- ἔστας Μωιρίδης, θὰ μιλήσει στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο «Θε- Γµέλιο». μὲ θέµα «Εργατικὴ τάξη ---- Προτάσεις γιὰ μιὰ πρώτη κοινωνιολογικἡ προσέγγιση». [ ΛΟΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Σὲ ΣΧΟΛΕΙΟ | Ανακοίνωση τῆς ᾿Εθνικῆς 'Ἐταιρείας Ἑλλήνων ο- Γφοτεχνῶν Ἐύπρον (Ἀλάδος Παιδικῆς Λογοτεχνίας) ἆνα Γ φέρει ὅτι δώρησε στὰ παιδιὰ τοῦ Σχολείου ἀύλας 93 παι- Ι δικὰ θιελία, μὲ τὴν εὐκαιρία τής γιορτῆς τῆς Ἠάνας ποὺ | διοργάνωσαν τὰ συµεργαξόµενα Γυναικεῖα «Σωματεία «4ευ: φκιῶσίας. Τὰ Εμθλία τὰ ἔχουν γράψει τὰ µέλη της ᾽Τάκωθος :Κυθρεώτης, Χ. Ἀόντης, Ἑρήνη Παναγῆ Πσονλλῆ, Μίκη ααδάκη-τ-Φιλίππου καὶ Ἡ ύπρος Ἀρυσάνθης. ΙΣΥΠΚΕΠΡΩΣΗ ΤΟΥ Επ.Ο.Κ. Μὲ ἀνακοίνωση τους ὅ Ἑλληνικὸς Πνευματικὸς Ο- -μιλος Κύπρον καὶ ἡ ᾿Εθνικὴ Ἑταιρεέα Ἑλλήνων Δογοτε- εχνῶν Κύπρου ἀγγέλλονν τὴν συγκέντρωση στὸ Παγκύπριο «Συμνάσιο τὴν Ά7η Μαΐου 1981, ἡμέρα Τετάρτη, καὶ ὥρα 7.80 μ.μ. ὅπσυ θὰ μιλήσει ὃ Γυµνασιάρχης κ. Γλαῦκος Αντωνιάδης γιὰ τὴν ἐπίδραση τῆς Μωιρασιατικῆς Κατα- στροφῆς στὴ Νεοελληνικὴ Δογοτεχνία. ν συνεχεία θὰ γίνει ἀπονομὴ τοῦ ΒἩραδείου Τραμ. µάτων στὸ Νίκο «Σπανὸ καὶ ϐ᾽ ἀκολουθήσει παρονσίαση τῆς «Φιλολογικῆς Ἀύπρου 1980» ἀπὸ τὸν κ. Γεώργιο κ. ἱ οΓωαννίδη. ! Τέλος ἡ ἀπονομὴ δραθείων διαγωνισμοῦ παιδικῆς λο- γοτεχνίας ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τῆς Ἐταιρείας Μπότα Κύ- πρου «Ατὸδ. στὸν ᾿Ιάκωθο Ἠνυθρεώτη καὶ στὴν Μαρία ᾿Ιωαν- φίδου. ΤΙΜΕΣ ᾿ΗΚΜΛΜΕ ΣΠΚΕΜΙΡΙΣΕΣ ΛΗΝΜΟΗΡΛΤΚΟΙ ΣΝΛΓΕΡΜΟΥ ση ΛΕΚΟΣΛ ΑΥΡΙΟ στὶς ἃ μ.μ. θὰ γίνουν οἱ ἀκόλουθες ἕ- φοριακὲς συγκεντρώσεις τοῦ Δημοκρατωιοῦ Ζυναγερ- μοῦ: , 0 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ --- Πλατεία Κληματαριᾶς. Ὁμιλητές: Ὁ ἐν τῶν ᾿Αντιιροέδρων τοῦ Ἱόμματος καὶ ὑποψήφιος Βονλευτὴς κ. Σ1ΙΑΝΝΑ- ΕΗΣ ΜΑΤΣΗΣ, ὁ ὑπρψήφιος Βουλεντὴς κ. ΧΡΙ: ΣΠΤΟΔΟΣΑΙΔΗΣ, καὶ ὁ ὑποψήφιος Βουλευτὴς κ. ΜΕΔΑΡΗΣ. ' ὁ «“ΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ --- Έξω ἀπὸ τὸ ἔντευ- πτήριο τοῦ Δημοκρατικοῦ «Σνναγερμοῦ ἡΑγίου 4ο- µετίου, ὁδὸς Κενταύρων. Ομιλητές: Ὁ ἓκ τῶν Αντμιροέδρων τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ καὶ ὑποψήφιος Βουλευτὴς κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ καὶ ὅ ᾿Επαρχιακὸς Γραμματέας Επαρχίας Δευκωσίας καὶ ὑποψήφιος Ἀουλεντὴς κ. ΙΑΚΩΒΟΥ. Θ «ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΑΟΓΗΤΑΙ --- Έξω ἀπὸ τὸ οἵκη- µα τῆς “Ενώσεως Νέων Αγίων οΟμολογητῶν (Ε.Ν.Α.Ο.). Ὁμιλητές: Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Δημοκρατωιοῦ Συναγερμοῦ καὶ ὑποψήφιος Β ονλεντής κ. ΜΑΡΚΙΔΗΣ καὶ ὅὁ ὑποψήφιος Βουλεντὴς κ. ΧΑΡΑΛΔΑΜΠΙΛΗΣ. ΠΑΛΑΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ --- ΚΑΙ ΜΑΚΑΙ --- Στὸ καφενεῖο Κώστα Καζαντζη εἰς ΠΙαλλονριώ- τισσα. Ὁμιλητές: Ὁ ᾿᾽Αρχηγὸς τῆς Νεολαίας τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ καὶ ὑποψήφιος Βου- λεντὴς κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΗΣ καὶ ὅ ὀποψήφιος ῬΒον’ λευτὴς κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ4ΟΣ. ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ --- ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΚ --- Εξω ἀπὸ τὸ ἐντευχτήριο τοῦ Δήμοκρατικοῦ «2υγαγερ- μοῦ ᾿Αγλαντξιᾶς. Ὁμιλητές: Ὁ ἈΒουλευτὴς τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Συναγερμοῦ κ. ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ καὶ ὁ ὑποψή- φιος Βουλευτὴς ». 4ΑΜΠΡΟΥ. Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ το ----ἷ-- Τοῦ Σιαύρου Σιαύρου Ἠταν δώδεκα ἀνάπηροι ἀπὸ τὴν Αγγλία. Έκαναν διακοπὲς στὴν Κύπρο ποὶ’ λίγες μέρες. Γιὰ νά Χινη- θοῦν, Χοησιμοποιοῦσα” τὶς τροχοκαρέχλες τους, ποὺ τὶς ἔσπρωχγαν οἱ δώδεκα σύγο- δοὶ τους. Ἡ Κύπρος τοὺς γέµοε τὴν καρδιὰ. Αὐτὸς ὁ καθά- ριος ἥλιος κι’ αὐτῃ ἡ γαλα- νοµάτα θάλασσα. 'ὸ πράσι- νο τοπίο καὶ οἱ φιλόξενοι ἄν θρωσποι. Ἠταν ὅλα μιὰ µα- γεία ποὺ τοὺς καταγοήτευ- σε] Τὰ 6ράδυα στὶς ταθἐρ- “ες. ᾽Απολάμδαναν τὴ µελω δωιὴ φωγὴ τοῦ μπουφουχιοῦ καὶ τὸ γλυκὸ εὐωδιαστὸ κυ- πριακὸ κρασάκι. Τὴ μέρα κόντρα στὸν ἤ λιο. Καταμεσὶς στὴ ζεστὴ ἀμμουδιὰ. Ἡ κάπον στὰ θουνὰ µας. Κάπου ἐκεῖ, ὅ- που ἡ ἡρεμία, ἡ γαλήνη καὶ ἡ ὁμοοφιά τῆς φύσης Ἐεχει- λίξει µέσα σου. Σὲ γεμίζει ἔνσταση. Φῶς καὶ ζωντά- για! | κ. ών ο“. Μπῆχαν τυχαῖα στη! πα- χειοηματίας φοθήθηκε [ --“Αὐτοὶ οἱ ἀνάπηροι θὰ μὲ ζημµιώσουν. Ίσως χρεια- στεῖ νὰ κάνω καὶ καμιὰ ἔχ- πτωση στὸ λογαριασμὀ. Ο: χι, τέτοιες ζημιὲς δὲν ἐπι- τρέπονται, τὴ στιγμῆ ποὺ δεκάδες τουρίστες περιµέ- ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑ ΤΟΥ 198] ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Τιατὶ τὰ συµφέροπα µε” τοοῦν πιὸ πολὺ. Οχι ἡ ἀν- θρωπιὰ. Ἑλδικὰ σ’ ἕνα τέ- τοιο µέρος ὅπου οἱ ἄνθοω- ποι Ἐέχασαν τὸν ἄνθρωπο καὶ θυμήθηκαν τὸ μαμμωνᾶ., 5 ἕνα µέοος ὅπου ἐπικρα-. τεῖ τουριστικὴ συνείδηση καὶ πμ κτερινὸ χέντρο τῆς Λενκο σίας. Προσκάλεσαν καὶ τοὺς ὑμοιοπαθεῖς τοὺς Κυπραί- ους. Ὁ τόπος Υέμισε τροχο καρέκλες, ποὺ γέμισαν ἀπο οἷες στοὺς θαμῶνες.͵ Βἰδιχά ὅταν µπῆκαν στὴν πίστα νά χορέψφουν καθισµένοι στὶς ---Ἂ----ὋαὋὋὋὋ Τουριστικὴ συνείδηση ραλιακἡὴ ταθέρνα. Τὸ ἄφεν- πικὸ κοίταδε καλά τὶς δώδε πα τροχυκαρέκλες ποῶτα καὶ μετὰ τοὺς κατόχους. Σκέ- Φτηκε εὐσυνείδητα.,. «Οχ» εἶπε, «λυποῦμαι δὲ μπορῦ νὰ σᾶς ἐξυπηρετήσω, 'Εδῶ εἶναι τουριστικὀ κἐντρο». Ὁ φιλόξενος κύοιος ἐπι- χουν ἁ τοὺς γδάρω. Αὐτοὶ οἱ καηµέγοι δὲ σηκώνουν γδάρσιµο ! ϕ ἐν ο. .» Πιπραμένοι οἱ δώδεκα ᾱ- ψάπηρὀν ἀπὸ αὴν Αγγλία. Κατάλαθαν Διακοίσεις!. ἀνθρώπινη ἀσυνειδησία! ᾿Α- Υάµεσα σ᾿ ἀνθρώπους ποὺ γεμίζουν ζοντας τὶς καρδιές τοὺς... Οἱ δώδεκα φίλοι µας ὁρ- γάνωσαν δεῖπνο σ’ ἕνα νι- τὸ πουγκὶ ἀδειά- τροχυκαρέχλες αὐτὲς. Μερικο συγκινήθηκαν. Ῥαλλον τοὺς ἀκολούθησαν ατὸ χορὸ. Αλλοι Χειρυποο- τοῦσαν. λλλοι ὄνσανασχε- τοῦσαν. Μερικοὶ δάχουσαν ἀπὸ ἐνθουσιασμὸ. Στὸ γῶ- γιακὸ αραπέζι μιά ανοία σκύ θει στ) αὐτὶ τοῦ συξύγου της. «Εΐναι αν’ αὐτοί πά μι ἐμᾶς» τοῦ λέει «.. Χο ταξθ πῶς διασκεδάζουν.» ποέπει γἆναι εὐτυχυσμενοι». Οἱ συζητήσεις στὰ τραπέ έια γιὰ τοὺς ἀνάπηρους, Προ απαθοῦσαν νὰ μαντέψοιν ἂν ποαγματικἁ εἶναι Ἂν αὖτ ἄμθοωποι τὸ ἴδιο ὅπως Ἆ αὐτοὺς. Μερικοὶ τὸ ὀρῆκαν, Αλλοι εἶχαν ἀνόπη τὶς ἀμ- λίες τους. Κάποιος ς παοο ὃ κούφων ο κ ἀνός κοίνώσε πὠς πληρώνει τ δεῖπνο τῶν ἀναπήοων., σα λούθησαν Χχειροκρστήμ ἃαν λα, Κάποιος ἄλλος ἀνακοίνῶσε μιά χοηµατινη δωρεά, Ἡ συγκίνηση ἄσχι- σε νὰ δεχειλίφει µέσα στις ψαρδιὲς σῶν περισσύτερώγ. Καὶ οἱ πιὸ σκληθὲς καρδιὲς λύγισαν µποοστὰ στην ἀγ- βρωπιὰ ! Τὴν ἀνθοωπιὰ στην ἀποθέωσή της!!! 99999999 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΗΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΘΡΩΝ - ΠΛΙΠΝΙΔΙΩΝ --. Ἑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -- Βρίσκεται στὸν κύριο δρόµο ᾿Ἁγίου Δομετίου - Πολὺ χαμηλὸ ἐνοίκιο -- Φ Γιὰ πληροφορίες, Τπλ 49356. 9999999999 «999099 09990999: χθὲς στὸ ᾽Αρχπγείο θηκαν διάφοροι τρότιο ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΜΟΡΦΟΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΙΣ ΓΚΑΛΙΡΥ ὢ Στὸ Βρεττανιὸ Συ. δούλιο ἀνοίγει σήµερα στὶς 7 μμ. ἀπὸ τὸν Βρετταγὸ Ὕ πατο Αρμοσιὴ στὴν Κύπρο κ. Ῥόουνγις ἡ ἔκθεση Φώτο- γραφίας ποὺ ἔχει σὰν θέµα της τὴν χλωρίδα, παγίδα καὶ θαλάσσια ζωὴ τῆς χώρας µας, Τὴν διοργάνωση τῆς Ἔκ αὐτῆς ὮΧρηµατο- δότησε Υιὰ τρίτη κατὰ συνέ χενα χρογιὰ ἡ Τράπεζα Ἱκρίν πλεῦς, ὁ γέος διευθυντὴς τῆς ὁποίας κ. Ἰάτσιελ ἀνέ φερε ὅτν ὑπάρχει Ἀπρόθεση γιὰ περαιτέρω ἐνίσχυση προ- κευμένου νὰ προστατευθεῖ καὶ διατηρηθεῖ τὸ φυσικὸ πε- ριδάλλον τῆς Κύπρου. Φὢ Τὴν Τρίτη Ι9 Μαΐου Τόλλος Πρέσδυς κ. ᾿Ολιδιὲ καὶ ὁ Ὑπουργὸς ᾿ὨΒμπορίου καὶ Βιομηχανίας κ. Μιττῆς τε λοῦν στὶς 7.30 μ.μ. στὸ Γαλ λικὸ Μορφωτικὸ Κέντρο τὰ Ὁ Τόκηπς Σινόσπουλος δοσµένος ἀπὸ τὸν Πεν πζίκη. ἐγκαίνια ἔκθεσης ἀφίσσας μὲ µεσαιωνικὰ κάστρα καὶ µνη μεῖα τῆς Γαλλίας. Αργότερα, στὶς. 8.30 μ.μ. θὰ προθληθεῖ σχετικὴ μὲ τὸ θέμα ταινία. Ἡ ἔκθεση τοῦ λαϊκοῦ ζωγράφου τῆς ᾽Αρμενίας κ. »Αχὸπ ᾽Ακοπιάν, ποὺ παρου σιάζει τὴ δουλειά του στὸ Σοδιετικὸ Πολιτιστικὸ Κέν τρο, συνεχίζεται µέχρι τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα Ι8 Μαΐου. (Ἡ «ΑΔ. μίλησε ἐκτενέστερα γιὰ τὸν ἁρμέιο ζωγράφοι ποὺ ἔζησε τὰ ἐφηδικὰ του χρόνια στὴν Κύπρο, σὲ προη γούµεγη της ἔκδοση). Φ Μέχρι τὶς 3ἱ Μαΐου θὰ συνεχιστεῖ ἡ ὁμαδικὴ ἔκθε ση μὲ ἔργα ζωγραφικῆς καὶ γλωπτικῆς ἀκιὼ κυπρίων τεχνῶν --- γιὰ τὴν ὁ- ἡ «ΑΑ μίλησε σὲ προη σης ση '- σῆς Ὅ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν καὶ ᾽Αμύώνπς κ. Χρ, Βενιαμὶν προέδρευσε ᾿Αστυνομίας ουσκέψεως κατὰ τὴν ὁτιοία συζηπ- ι γιὰ τὴν ὁμαλὴ διεδαγωγὴ τῶν Βουλευτικῶν Μαΐου, Σπὴ σύὐσκεφπ πΏῆραν µέρος ὁ ἸἈρχηγὸς, ὁ Ὑ- ᾿ οι. Ἄρχωνοὶ ἸΑστυνομίας, Ἀστυνομιικοὶ ὄΔεμθων-... .. λος κιν 4Ρ Διοικητὲς 'Μοραδων, Ερτᾶ: τή» όι .. Ὡκυσμκληἑοῦ αὐτοῦ: ἡκ διεξ ὂν μὲ Τάι π | 7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ σα κ. Μαίρης Πλάντ καὶ τῶν κ. Βότση, Γιαννικούρη, Τηλέμα- χου Κάνθου, Κουρούσιη, Λα δόµµατου, Σαθδίδη καὶ Φοι νυκαρίδη. ὢ Στὸν «Ζυγὸ» µέχρι τὸ Σάδόατο Ιό Μαΐου θὰ εἶναι ἀγοικτὴ ἡ ἔκθεση μὲ πίνα κες φωτογραφίας τοῦ ἀξιόλο γου κύπριου καλλιτέχνη κ. Σταύρου Συρίµη -- τὴν δου λειὰ τοῦ ὁποίου ἡ «Δ»'παρου ὁριζόντια λουρίδα, δίνει μιά πρωτογεγὴ δαρύτητα, καὶ εἶ γαι κι ὁ ἀπογευματινὸς νός», ὢ Σιὶς 3] τρέχοντος ή» γεν ἔκθεση ζωγραφικῆς τῆς κ. Ἱ Χατζηγεωργίου -- Μακρίδου ποὺ ἀπὸ σήµε ρα παρουσιάζει τὴν δουλειά της στὴν γκαλερὺ «Θεμέλιορ Λεμεσοῦ, ποὺ ἔχει τώρα µε ταφερθεῖ. στὴν ὁδὸ “Αγ. Αν Ἐπιμέλεια!! ΗΒΗ ΣΑΜΟΥΗΝ σίασε προηγουμένως ἀναλυτι χότερα. , ὢ Μέχρι τὴν ἐρχόμενη Τρί τη 19 Μαΐου θὰ εἶναι ἀνοι» κτὴ στὴν Υχαλορὺ «᾿Ακρόπο λις» (τῆς Σχολῆς Τυφλῶν) ἡ ὁμαδικὴ ἔκθεση μὲ ἔργα γέων κυπρίων δημιουργῶν. 2 Ἡ ἔκθεση τοῦ κ. Μάρ κου Στασουλλῆ -- ὁ ὁποῖος θὰ διαθέτει τὸ 1008 τῶν εἶσ- πράξεων ἀπὸ τὶς πωλήσεις τῶν πινάκων του γιὰ τὰ παι- διὰ τῶν ἀἁγνοουμένων ὅδα- οκάλων -- ποὺ παρουσιάζει τὴν δουλειά του στὴν «ευ µατικἡ Στέγη», θὰ εἶναι ᾱ- γοικτὴ µέχρι τὸ µεθεπόµενο Σάδδατο 23 Μαΐου. Φι Αὐτὰ στὴ ἈΑΛενκωσία. Στὴ Λέεµεσὀ, ἡ πάντα ἐκλε κτικἠ ὙΥκαλερὺ «Πολύτοπο», παρουσιάζει µέχρι τὶς 24 τοῦ Μάη, τὸν πετυχεµένο κύπριο ζωγράφο Κωνσταντίνο Γιαν γικούρη ποὺ ἀπὸ τὸ 1957 εἶ γαν ἐγκατεστημένος στὴ Γαλ λία, στὴν πρωτεύουσα τῆς ὁ ποίας ἔκαγε σπουδὲς στὴν ᾽Αγωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τε Ὁ κ. Γιαννικούρης, γιὰ πρώτη φορὰ ἐκθέτει στὴν Λεμεσὸ, ἐνῶ ἀντίθεα στὴν Λευκωσία εἶναι εὐρύτατα γνω στὸς ἀπὸ προηγούµεγες ἆτο μικὲς του ἐμφανίσες. Λέει γιὰ τὴν δουλειὰ του ὁ Γκλὺν Χιούς : «Ἡ ζωγραφικὴ τοῦ Γιαννι κούρη εἶναι ζωηρὴ καὶ λυρι- χἠ. Τὰ χρώματα εἶναι λαµ- πρά καὶ διαφανῆ ἀκόμη κι ἕ- να σημάδι πινέλου μπορεῖ νὰ δηλεῖ μιὰ µορφὴ, ἕνα ὅριο πρὸς τὴ µορφὴ, μιὰ ὑποδο λὴ πολλῶν πραγμάτων. Οἱ χρωματικὲς κηλίδες καὶ οἱ δουλεµένες ἐπιφάνειες, ἔπι πλέουν τοῦ κανναδάτσου, σὰν γὰ. περικυκλώνουν τὶς εἰκό γες µέσα στὸ ἴδιο τους 1. ες ὅπου μιὰἁ Άλεπτ, εὐ η, νευρικὴ γραμμὴ ἑ χεν ἕνα πρόσωπο Ὑνυρισμένο πρὸς σὴν ἀρχαιότητα, Μιὰ δρέου 236. ΛΟΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΕΚΡΟΛΟΠΙΕΣ 2 Στὴ µνήµη τοῦ Τάκη Σιγόπουλου εἶναι ἀφιερωμένη ἡ ἀποφιγὴ ποιητικἠ δραδυὰ τοῦ «Κοχλία» (στὶς ὃ μ.μ. κατὰ τὴν ὁποία οἱ κυρίες Ἓ λένη ᾽Αντωνιάδου καὶ Νίκη Μαραγκοῦ καὶ οἱ κ. Λεῦκος Ζαφειρίου, Γιῶργος ἵεωρ- γῆς, Θεοδόσης Νικολάου, άκος Χαραλαμπίδης καὶ Πέδρο Βικούνια, θὰ ἀναλύ- σουν τὸ ἔργο του. Στίχους τοῦ Σιγόπουλου θὰ ἀπαγγείλουν ἡ δ. Λιάνα Χαλκιᾶ καὶ ὁ κ. Νεόφυτος Ταλιώτης. Ὁ Σινόπουλος μᾶς (ἔχει δώσει τὴν «Γνωριμία μὲ τὸν Μὰρξ», «Τὸ χρογικό»,τὸ «Με Γλυπτὰ ἀπὸ φάϊμπερυκλαςς τοῦ ΣαθδίδΠ, ποὺ ταίχμιο», τὸ « ολόγιο», τῆς «Πέτρες» τὰ «΄Ασματα» κ. Φ, Σὲ ἡλιία 72 χρόνων πέθανε πρόσφατα ἀπὸ καρ- διακἡ προσθολὴ ὁ συγγραφέ ας Νέλσον Αλγκρεν, ποὺ ὁ Ἔργεσι Χέμιγκουαίῦ τὸν θεω αροῦσε μαζι μὲ τὸν Φῶκνερ σὰν ἕνα ἀπὸ τοὺς πιὸ σηµαν τικοὺς συγγραφεῖς τῆς ἐπο- χῆς µας. Ὁ Αλγκρεν ἦταν γνωστὸς καὶ στοὺς κινηµατογρι Ἄδυς χάρη στὸν Όττο Πρέ- µιγκερ, ποὺ εἶχε κάνει τὴν κινηματογραφική µμεταφορὰ τοῦ μυθιστορήματος του, «Ὅ ἄνθρωπος μὲ τὸ χρωσὸ χέρι». Τὰ πεαριγραφόμενα τῶν μυθι στορηµάτων του εἶναι ἐν πολλοῖς παρµέγα ἀπὸ τὴν πολυτάραχη ζωή του, Ὅ Αλγκρεν συνδεόταν φι λικὰ μὲ τὴ γαλλίδα συγγρα φέα καὶ φεμινίστρα Σιὸν ντὲ Μπωδονάρ, φίλη τοῦ Ἄ- παρξιστῆ φιλόσοφου ᾖάν - Πὼλ, Σάρτρ. ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΘΑΡΑΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Φ Αὔριο Παρασκευή, 5 Μαΐου ἡ κυπρία σοπράνο κ. Ἕλλη Ἐοραῇῦ - Γερολέµμου ἐκτελεῖ στὴν Πωδαγωγικὴ ᾽Ακαδημία Ἔργα ἡΜόζαρι, συμμετέχει στὴν ἔκθεσπ τῆς ἁἸορφῶς». τις ἄφτασε ὡς τὰ ο Ελόκοι κατὰ τὴν Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριού Βαντάτζο, στοὺς τιρόποδες τῆς Αἴτνας, ποὺ ἡ πρόσφατη ἕπκρηξα τοῦ ἄν τόσο μὲ τὸ γεγονὸς, ποὺ Μπρὰμς κ.ἄ., συνοδευόμενη στὸ πιάνο ἀπὸ τὴν κ. Βάν τα. Ὀκονόμου α Κωνσταντί- νου, Ἡ κυπρία σοπράνο πῆρε µαθήµατα φωγητικῆς στὴ Λευ. κωσία κι ἕκανε σπουδὲς τρα γουδιοῦ, πιάνου, ἁρμονίας καὶ ἀντίστιξης στὸ Μόναχο. ὢ Μὲ πρωτοδουλία τοῦ Ινστιτούτου καῖτε» ὁ κύ- πριος κιθαρίστας κ. Πὼὠλ Βον τιντζιάνο ἀπὸ τὴν Λάρνακα θὰ δώσει ρεσιτὰλ κλασσικῆς Κιθάρας στὸ Κέντρο διασκέ Ψεων Ἁγίας Νάπας, 'Ο κύ- πριος καλλιτέχνης -- ἕνας ἆ- πὀ τοὺς λίγους τῆς σοδα- ρᾶς μουσικῆς ποὺ δὲν διέρρευ σε στὸ ἔξωτερικὸ --- ἔδωσε καὶ τὸν Μάρτιο στὴ Λευκω- σία ρεσιτὰλ κλασσικῆς ακυθά ρας, σημειώνοντας τεράστια ἐπιτυχία. ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ. ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Οἱ Εκπαιδευτές µέλη τῆς ΟΛΤΗΚ ἀποφάσισαν ὅπως ἐνόψει τῆς συναντήσεως ἀἄντι προσωπείας τῆς ὀργανώσεως µέ τὸν Ποόεδοο τῆς Δημοκρα τίας καὶ τούς ἁρμόδιους ἢ- πουργοὺς ἀἁναστείλουν ὅλα τὰ ποογραμµατισθέντα μέτρα γιὰ τὴ διεκδίκηση τῶν αἴτη- µάτων τους. Ἡ συνάντηση ποὺ θὰ πρα Υματοποιηθεῖ αὔριο θά µελε- τήσει τὸ θέµα τῆς ἀξιολόγη- σης τῶν θέσεων τῆς Ἐκπαι- δευτικῆς Ὑπηρεσία-. Πρόσφυγες κάτοικοι συνοικισμοῦ αὐτοστεγάσεως Παλεμιδιῶν κατάγγει λαν στὴν ἐφημερίδα µας, ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκροτί ας κ. Κυπριανοῦ ἔδωσε ὁδη γίες στὸν Ὑπουργὸ ΊΈσωτε ρικῶν κ. Βενιαμὶγ, νὰ κινήσει τὴ διαδικασία τερματισμοῦ τῶν ἐργασιῶν γιὰ τὸ θρη σκευτικὸ Κέντρο στὸ συνοι- κισμό τους. άρον ὰ διαδικασίες», εραν οἱ πρόσφυγες τῶν Πάνω Πολεμιδιῶν, τηρήθη, καν σωστά, καὶ κανένα κὠώ- Άσμα δὲν ὑπάρχεν στὴν πρα Υµατικότητα, Τὰ σχέδια ἐγ- κρίθηκαν ἀπὸ τὴν Πολεοδο µία καὶ τὸ τμῆμα αὐτοστέγα- σης καὶ ἡ ᾿Αρμοδία ᾿Αρχὴ ἔ- δωσε τὴν προφορινὴ διαδε δαίωση στὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Χρώσανθο, ὅτι θἀ μποροῦσε γ᾿ ἀρχίσει ἡ ἆ τοῦ τῆς λάδας, μόλις κρύώσε, γιὰ νὰ τὰ φυλάξουν, ὡς τικό τοῦ κινδύνου ποὺ πέρασαν. Ὁ Χατζηδάκις στὸ Φεστιθὰλ Λευκωσίας 1981 ! Στὸ φετινὸ πρόγραµµα τοῦ Φεστιδὰλ Αευκωσίας ποὺ θὰ γίνει ἀπὸ τὶς !7---28 Ιουνίου ὑπάρχει ἕνας ἰδιαίτερος δε- σμὸς μεταξὺ Κρήτης καὶ Κύ πρου. Ὅ Ερητικὸς Μάνος Χατ δάκις θὰ παίξει τὴν ῥευς σία τὸ δράδυ τῆς 22ας - ουγίου. Περισσότερες λεπτο µέρειες γιὰ τὸ Φεστιδἀλ Λευ Κώσίας θὰ δωθοῦν στὴν δη µοσιογραφικἡ διάσκεψη ποὺ θὰ Ὑΐνει τὴν Παρασκευἡ 29η Μαϊου. ΞΤΑΝΕΓΕΡΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΠΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΊΛΙΘΝΕΤΑΙ ΛΙΘθ ΑΚΕΛ ΜΑΙ ΠΠ νέγερση ἀἆφοῦ ἡ τυπικὴ ΣΥ Κριση τῆς ἄδειας οἰκοδομῆς ἦταν θέµα ἡμερῶν. Όμως ἦταν γνωστὸ ὅτι ἔμ, µυσθοι τῆς ΠΕΠ καὶ κομµατι- κἁ ὄργανα τοῦ ΑΚΕΛ, άντε τίθεντο στὴν ἀγέγερση, για τὶ ἐπρόκειτο γιὰ ἵδρυμα κα θαρὰ θρησκευτιχὸ ποὺ δὲν ιροσφέρεται γιὰ κοµµα- τικὴ ἐχμετάλλευση τῆς ἀρι στερᾶς», Σύμφωνα μὲ τὶς καταγγε λίες τῶν προσφύγων, ὑπάρ χουν σοδαρὲς πληροφορίες ὅτι ἀπὸ χαιροῦ ἐξασκοῦνται πιέσεις στοὺς τοπικοὺς ἁρ- µοδίους τοῦ Γραφείου Ἐπάρ Χου ἠλσμεσοῦ, καὶ ἀφοῦ ἀπέ τυχαν οἱ προσπάθειες του οἱ ἄνθρωποι τῆς ΠΕΓΙ καὶ ταν ΑΚΕΛ ζήτησαν νὰ ἐπέμδει ὁ Ποότδρος Κυπριανοῦ καὶ ν᾿ ἁπαγορεύσει τὴν έγε τοῦ κτιρίου. ρεη 4 σνιως σµς ασε αι μαι αρ Πω πα αρομ, Η” ΔΕΙΛΙΝΗ ΚΛΘΗΜΕΡΙΝΕ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΤΕΥΜΑΠΝΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ »Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεία «Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι 414.27 «4τδ.» Ὑππουπ λα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΦΡΙΑ:᾽ Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑΝν ὁδὸς ΄Αννης Κομνηνήῆς ἀρ. 4, ὅος ὄροφος τΗΛΕΦΩΝΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 41201 ΛΕΥΕΩΣΙΑ ποσα σον αστι αν οπαὰ παν ὕππς πα ροκ (ΏηὈνότα ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΠΑ ΤΗ ΒΕΡΟΝΙΚ Θυμόσαστε τὴν πολύ- προτη ὑπόθεη τῆς Ῥερυ- γίκ, τῆς Ταλλίδας {ἱερό- δουλης ποὺ δέχθηκε νὰ μγηματογραφηθεῖ μαζὰ μὲ τοὺς πελάτες «καυτὸ το- κυμανταὶο» γιὰ τὴν τας λικὴ τηλεόραση: “Ἡ ὑπός θεση, ὅπως εἶναν γγω- στό, ἔφτασε στὰ δικαστή ορια, μετὰ τὴν ἀπαγόρεν- ση τῆς προδολῆς τῆς ται- γίας ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ τηλε ᾽οπτικὸ δίκτνο. Στὶς ἕξι γυναῖκες ποὺ πρωτοστά- πησαν στὴ παραγωγὴ τῆς ταινίας (πρόκειται γιὰ Έξι γνωστὲς φεμινί- στοιες τῆς Ῥώμης) αἱ στὸ δοηθὸ γενικὸ διει» θυντὴ τής ἰταλικῆς τη- λεόρασης, ἀπαγγέλθημεα κατηγορία γιά «παραδία- ση τοῦ ἰδιωπωοῦ ἁσύ- λου», Χι αὐτὸ ἐπειδὴ. ἡ Ῥερονὶκ μὲν καλῶς ἑγνώ Οιδε τὰ τεκταινόμενα, ἀλλὰ οἱ ταλακωροι πελά τες της, ποὺ µκινηµαῖτο- ' γοαφήθηκαν σὲ κακἡὴ κα- τάσταση δὲν εἶχαν Ἰδέα τὶ τοὺς συνέδαινε. Οἱ ἕξι γνναῖκες ποὺ γύρισαν τὸ «φὶλμ ὑποστήριξαν ὅτι σχοπὸς τους ἦταν νὰ φα- νερώσουν «τὴν ἐκμετάλ- λευση τῶν γνυναικῶν µέσα ἀπὸ τὴν πορνεία», ἀλλά οἱ δικαστὲς δὲν συμφώγη σαν μὲ τὸ ἐπιχείρημα αὖ- πό. Αντίθετα εἶταν τὸ φὶλµ «προσθάλλει τὴν ἆᾱ- Ῥιοπρέπεια τῶν γυναικῶν καὶ παταργεῖ τὸ ἰδιωτικὸ ἄσυλο τῶν ἀνδρῶν» ποὺ ἀκούσια ἔγιναν ποωταγω νιστὲς τοῦ κιγηµατογρά- Φου. 'Ἡ ποινή ποὺ ποο- θλέπεται ἀπὸ τὸ νόµο γιά τὰ παραπάνω ἀδικήμα- τα, κυµναίνεται ἀπὸ ἕνα µέχοι πέντε χοόνια φυλά χιση. ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ἱ ΕΚ. ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ Ἕνας πολὺ περιζήτη- τος Φφάκελλος γραμματο- σπμων τοῦ 1846, γνω- στὸς σὰν «Γαλάζιο ᾿Αγό οι», ἀγοράσθηκε σὲ πλει στηριασμὸ ἀπὸ ἀνύνυμιο συλλέκτη, ἀγντὶ ἑυὸς ἕχα πομμνυρίου δολλαρίων --- τὸ ἀνώτατο ποσὸ ποὺ ἐδό θη ποτὸ γιὰ φιλοτελικὸ εἶδος. Ἡ ἐπιστολὴ ἐστάλη ἆ- πὸ τὴν ᾽Αλεξάνδρεια ατὸ Ρίτσμοντ τῆς Βιογινίας, τὸ 1845 καὶ ἡ ὀνομασία της προῇλθε ἀπὸ τὸ γεγο γὸς ὅτι τὸ γαλάχιο γοαμ µατόσηµον τῶν πέντε σὲντς ἐκολλήθη στὸ φά- Χελλο ἐρωτικῆς ᾖἔπιστο- λῆς νέου πρὸς γυγαίΐνα τοῦ Ῥίταμοντ. δια «κομμάτια» ὑπάρ χουν ἄλλα ὅ σ’ ὅλο τὺν Κόσμο. ΤΟΥ ΕΚΟΙΜΑΝ ΑΥΤΙΑ - ΜΥΤΗ Δυὸ ἀδέλφια γιὰ «λό- Υους τυμῆς» ἔκοψφαν μὲ μαχαίρι τὸ αὐτὶ καί ἕνα Χομμᾶτι τῆς μύτης συγ- χωριανοῦ τους στὴν Πά- τρα. Δράστες, εἶναι οἱ ’᾿Από στολος. καὶ Γιάννης Χοι- στοδούλης, 97 καὶ 98 χρό νῶων ἁγτίατοιχα, ἁγρότες Χατοικοι Βασιλικῶν Πα” τοῶν καὶ θύμα ὁ Παν. Αθαγασόπονλος, 3δ χρὀ νῶν, χειριστὴ ᾿ πος. ης µηχανηµα , Τὰ δυὸ ἀδέλφια ἐπιτέ καν στὸν ᾽Αθανασό- πουλο γιατὶ εἶχε σχέσεις μὲ τὴ ἄδχρονη γυναίκα ποστόλη Εὐτυχί μητέρα παιδιών, που ἐπίσης [ ἓν ὁ θύμα εἶναι δων ο πατέρας 3 παι- « Ε ονλσν Αθανασόπουλος νο- Ἴ ὁ ς νεται στὸ νοσοκομεῖο αδῶλας ἄτρας. ἐνῶ τὰ δύς ἕρπια. ἐξαφανίστηκαν λθοαα..------ᾱπαξααπκσωος : και καταξητοῦται.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,8p
Χώρα Δυτικού Προσανατολισμού είναι η Κύπρος Κυπριακό 8p
Ζητούν ανακούφιση πληγέντες οφειλέτες 8p
Μεσολάβηση της Ελβετίας στο Κυπριακό 8p
Πληροφορίες ότι θα εκδοθεί ο Νίκος Σαμψών 8p
Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΠ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟ Αθλητισμός 6p
Στο στόμα του Λύκου με την σημαία ψηλά Αθλητισμός 6p
Μεροληπτεί το ΡΙΚ φωνάζει η Ομόνοια 6p
ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΙΣΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΑΕΚ - ΑΡΗΣ 6p
Από τη συγκέντρωση του Δημοκρατικού Συναγερμού στο Αυγόρου. 3p
Επεκτείνεται η ιατρονομική Υπηρεσία 3p
Προεκλογική...καταστροφή 3p
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ 3p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
Ο φακός της «Δ» εδώ και αλλού 2p
Τουριστική συνείδηση 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 1p
Οι ευθύνες του Γενικού Εισαγγελέα 1p
ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ 1p
Ο Γ. Ελεγκτής ανατρέπει ισχυρισμούς του Μιλτιάδη 1p
ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 1,8p
Τραγικά και μοιραία αστεία! 1p