ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙ ΟΥ 198]. Σελίδα 3 Ισ η) ΕΠΗ ἓη πρ ΠΜ η η ΕΙ ηή ἡ]. πι σσ] ΚασεΙς ΚερΠιΙΩτες δὲν δή πατε ποτὲ ὰ. πίσω μ᾿ αὐτούς τούς ἀνδρώπους νένα σχέδιο μὲ τὼν δικαιολογία ὅτι πι- θανὸν ὁρισμένοι πρόσφυγες νὰ μὴ εἶναι σὲ θέσοπ νὰ ἐπιστρέφουν στὰ σπίτια τους. Φαίνεται τιὼς τὸ δίδυμο ἀΚκελ. «ΔΗΚΟ θέ λει τὴν µονιµοτιοίπση τοῦ 'τπροθλήµατος γι αὐτὸ καὶ:δὲν συζητᾶ τίποτε. Ταυτόχρονα δὲν προθάλΔει καμμιὰ θετιοι θἐσπῖτιοὺ θὰ μποροῦσεξν᾽ ἀντικα- ταστήσει τὴν γραμμή τὰς «διαπραγµάτευ σης, Στὴν οὐσία ἡ΄’τακτικὴ αὐτὴ, καὶ ἐφ ὅσον ἡ Τουρκικὴ θουλιµία εὐρίσκεται Ἰ- ὅτι ἱκανοποιιμένηῃη, θὰ ὀδηγήσει στὴν κα- λύτερα περάτωση, στήν διιλΏ ἕνωση. Δέν φαντάζομαι ὅμως ὅτι θὰ θρεθεῖ ἔ- στω κι’ ἕνας Κερπνιώτῃπς ποὺ θὰ προτιμᾶ τὴν ὅψιλῆ ἕνωσηπ ἁπὸ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν μισῶν ἔστω Κερπνιωτῶν ποὺ δυνατὸν νὰ ετιτευχθεῖ μὲ τὸν τρόπο ποὺ παραθέτω πιὸ κάτω. Ἡ ΕΔΕΚ ἀντίθετα µε τὸ ΔΗΚΟ. ΙΑ ΚΕΛ μολονότι στὴν οὐσία ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια τἀκτικὴ ἐπιφανειακὰ παρουσιάζεται πιὸ ἀνυποχώρητη κι ἐπαναστατηιμέενπ, Ἡ ἁἀγωνιστικότητα κι ἐπαναστατικότητα τως ὅμως δὲν ἔχουν κανένα θάθος. Δὲν προ θάλλει καμμιὰ συγκεκριμένη ὑλοποιήσι- µιπ εἰσήγησπ γι ἀνατροπὴ τῶν τετελε- σµένων κι’ οὔτε ἔχει δώσει κανενα δεῖν μα δουλειᾶς πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυν- σπ. Ετσι ἡ τακτικὴ καὶ ἡ μέθοδος ποὺ μεταχειρίζεται περιορίζωνται στὴν ὅπιμι- ουργία ἐντυπώσεων. Οἱ ἐντυπώσεις ὅ- η γνώμη μας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΗΛΟΣΕΙΣ ΕΞΕΜΑΝΗ ΣΑΝ ὃ : Κάμμα του ἐπειδὴ ο, Πρόεδρος Ἀνπριανοῦ καὶ τὸ κ 5 Φθχιεπισκοπος Χρυσόστομος ἐπέ- ινε τὴν Ἐνδθερνητικ ιτικὴ ὁ ώ 3 Ἐ «Ἠνἄβερ' π πολιτική στὸ Κυπριακό. Θεώ- , : θησαν τὶς ἐπικρίσεις σὰν προεκλογωκὴ παρέµόθαση ὁὃ- πὲρ κα | ς ί ) πο ποιον κόμματος. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι κάποτε λαὶ- Μετώσιο µδ ἐπικεφαλῆς τὸν κ, ᾷυπριανοῦ καὶ ᾿Αρ- ανα συνθηµατικἁ συνέπλεαν. Καὶ ταν εὖ , αν ος ς Ἴταν εὐχαριστημένος ἐνῶ ὁ λαὸς κινδύνευε νὰ σνιγεῖ ὠκεανὸ τῇ ύνιας σύ στο Ὅνεα ης μακροχρόνιας σύγχυσης, ἀνευθυνότη- ς η ανικανοτητας τοῦ λαϊκοῦ μετώπου. Τότε ὄχι όὀνο θε ῦ ] ) ή ο κα θεμιτὴ την ἀνάμιξη τοῦ ᾿Αρχιεπισκό- στην πολιτοὴ ὅ κ. ῦ ἀλλὰ ἱ ον δαν ο κ. Κυπριανοῦ ἀλλὰ καὶ ἐπιθυμη- - : ὁ : : να ἡς ως π βοσφορά. Τώρα τὴν κατακρίνει καὶ δὴ ας Ἄγουμε ἂν τὴν χαρακτηρίσει καὶ σὰν ρο ον ἐξέλιξη αὐτὴ δικαιώνει τὶς προθλέψεις το ὔ ῦ ἰ ὔ Ἠμοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ποὺ εἶχαν γίνει σὲ ᾱ- »ύποσετο χθόνο σχετικὰ μὲ τὸ μέλλον τοῦ Λαϊκοῦ µε- τώπου καὶ τὶς : ῶ : ἱ ξεών τ ας 5 συνέπειες τῶν λόγων καὶ πράξεών του σ ὅλα τὰ προξλήµατα τοῦ τόπου. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ᾿ΧΑΡΑΥΠΗ” ΑΚΕΔ καὶ 4Η ΚΟ διαψεύδουν ἐπύμονα ὅτι ἕ- χουν συμφωνήσει νὰ συνεργασθοῦν µετεκλογικά. Ἡρο- εκλογική σκοπιμότητα τοὺς ἀναγκάδει νὰ διαφεύδου». Τὸ ΑΚΕΛ γιὰ νὰ ἀνακόψει ἐνδεχόμενο ρεῦμα ψηφο- φόρων του πρὸς τὸ ΔΗΚΟ καὶ τὸ ΔΗΚΟ γιὰ ν᾿ ᾱ- ποτρέψει διαρροὴ ψηφοφόρων του πρὸς τὰ δεξιά. Μιά ματιά στὴν Ἡροεδρικὴ ἐφημερίδα καὶ στὸ ἐμφραστικὸ ὄργανο τοῦ ΑΚΕΛ πείθει γιὰ τὴν ἁλή- θεια τοῦ ἰσχυρισμοῦ µας. Οὔτε ἡ «Χαραυγὴ»- ἐπιερί- νει τὸ 4ΗΚΟ οὔτε ᾗ «Ελευθεροτυπία» τὸ ΑΚΕΑΔΛ. Αντίθετα, εἰδησεογραφικὰ τουλάχιστο, τὰ δυὸ ἔντυ- τα προθάλλουν ἡ μὲν «Χαραυγὴ» τὸ ΔΗΚΟ ἡ δὲ «Ἔ- λενθεροτυπία» τὸ ΑΚΕΛ. «Στάση ἀνοχῆς τηροῦν τὸ ἕνα κόμμα γιὰ τὸ ἄλλο. Εϊναι µήπως συμπτωματικὴ ἢἡ ἀλληλοανοχὴ καὶ ἀλληλοπροθολή: Αὐτὴ ἡ ὁὀργιώδης προεκλογιµὴ περίο- δος δὲν προσφέρει θέµατα καὶ δὲν δημιουργεῖ αἰτίες καὶ ἀφορμὲς γιὰ ἀλληλοεπικρίσεις, Ἰόνο ἀφελεῖς θὰ μποροῦσαν νὰ πιστέψουν κάτι τέτοιο. Οἳ λογικοὶ ἄν- θρωπσοι δὲν ἀμφιθβάλλουν γιὰ τὴν ὕπαρξη συμφωνίας ΑΚΣ4-- ΔΗΚΟ. Ἡ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΙΛΗ ΓΕΛΑΣΕ καὶ τὸ παρδαλὸ κατσίκι μὲ τὸ νέο ἐ-. φεύρήηµα τῆς Προεδρικῆς ἐφημερίδας. Ηταν σἨήνο- 9) µως αὐτὲς εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ γίνουν ἀντικείμενο ἐκμετάλλευστς ἀπὸ τοὺς Τούρκους ποὺ πιθανὸν νὰ τὶς χρπσιμο- ποιήσουν σὰν ἕνα εἶδος πρόκλπσης, οτὴν ὁποία ϐθ) ὀτιαντήσουν μὲ ὁλοκλήρω σπ τῆς εἰσθολῆς καὶ τὴν συνολικὴ κατά- Ἀπφπ τῆς Κύπρου. Ἐκτιμώντας συνολικὰ τὴν τακτικὴ τῆς ΕΔΕΚ θὰ μτοροῦσα νὰ πῶ ὅτι εἶναι πιὸ ἐπικίνδυντ ἁτιὸ ἐκείνη τοῦ ΔΗΚΟ .. ΑΚΕΛ γιατὶ αὐτὴ φέρνει τὸ ἐνδεχόμενο τῃς συνολικής κατάλπψης τῆς Κύπρου πολὺ κοντύτερα. Εἶναι μιὰ ἐπιφάνεια χω ρὶς 6άθος, οὐσία καὶ προγραμματισμὸ ποὺ διαγράφει ὄχι µόνο τὴν Κερήνεια ἀλλὰ καὶ τὴν Κύπρο ὁλόκλπρῃπ. Παραμένει ἔτσι ή προσέγγισπ Κλη- ρίδῃ. Παρ᾽ ὅλο ποὺ ἡ ἐπίοπμη θέσπ Κλη- ρίδηπ δὲν ἥταν ἡ πλήρης ἀποδοχὴ τοῦ λυτικοῦ πλαισίου δέχοµαι χάριν συζήτῃ σης πὠς ἥταν αὐτὴ, Τὸ Δυτικὸ πλαίσιο ὅμως δὲν ἀπέκλειε τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Κερηνιωτῶν. Ἐκεῖνο τιοὸ τὸ Πλαίσιο µά λιστα ἔλευε ἦταν πὼς οἱ Τοῦρκοι στὶς περιοχὲς ποὺ θὰ ἤλεγχον θἀ .ἐπέ- τρεπαν τὴν ἐλεύθερπ διακίνηση καὶ «τὸν ἐλεύθερπ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Φυσικὰ ἀντι- «λαµθανόμαστε ὅτι πιθανὸν ἕνα τέτοιο ἐνδεχάμενο νὰ μὴν στιµαίνει καὶ τὴν ἐπιστροφὰ ὅλων ἀνεξαίρέτως τῶν Κερη- νιωτῶν. Όμως συνγκρπτικὰ τὸ ἐνδεχόμε- νο τῆς μὴ ἄπιστροφῆς ὀρισμένων ἁπιὸ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ τὴν μὴ ἐπιστροφὴ κανενὸς Κερπνιώτῃ, εἶναι ἕνα ἑνδεχόμενο ποὺ θὰ προτιμοῦ- σαν οχεδὸν ὅλοι οἱ Κερπνιώτες, Ἡ ἑτταρ χία Κερήνειας θὰ δριοκόταν ναὶ μὲν κά- τω ἀπὸ Τουρκικὴὰ διοµσισπι ἀλλὰ ἐπίσπς κάτω ἀπὸ ὁμοστονδιακοὺς ᾽ νόμους καὶ μὲ τὰ δικαιώµατα τῶν Κερπνιωτῶν γιὰ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ καὶ ἐλεύθερπι διακίντισπι ἐντελῶς ἀναπαλλοτρίωτα. Ἐξ ἄλλου τὴν θέση αὐτὴ τὴν διατύ- πωσε ἡ ἴδια ἡ ὁλλπνοκυπριακὴ πλευρὰ πόνω οτὶς γραττὲς καὶ ἐπὶ γεωγραφικοῦ χάρτου προτάσεις της τὸ 1977. Πῶς Άοι- τὸν αὐτὲς οἱ προτάσεις ἧταν καλὲς καὶ πατριωτικὲς ὅταν προδάλλονταν τὸ 1977 καὶ γίνονται σήµερα «πτογαθεῖς ὅταν προθάλλονται ἁπὸ τὸν Κλπρίδη μὲ κανένα τρόπο δὲν θὰ ἤθελα νὰ παραγνωρίσω τοὺς συναισθηματικοὺς δε- σμοὺς ποὺ συνδέουν κάθε Κερηνιώτῃ μὲ τὴν πόλπ καὶ τὴν ἐπαρχία του. Άλλα θὰ ουμφωνώσω μὲ τὸν ὑποψήφιο τοῦ ΔΕΣΥ ὅρ Λ. ᾽᾿Αναστασιάδπ ὅτι ἂν ὑπάρ. χει μιὰ Μιθανότητα ἐπιστροφῆς στὴν ἑ- παρχία αὐτὴ εἶναι ἐκείνπ ποὺ προσφέρει ὁ Συναγερµὸς. απ “ο ὑτοψήφιος θουλευτὴς τοῦ ΔΗΣΥ Δρ Λάκπς ᾽᾿Αναστασιάδης σὲ ἀπόσπασμα ὁἁμιλίας του στὴν Πάφο διακήρυξε τὼς τὸ κόμμα του δὲν δέχεται μὲ κανενα τρο- πο τὴν τιαραχώρσπ ἢ ἁπαλλοτρίωσπ τῆς πόλγις του στὰ πιλαίσια ὁποιασδήποτε λύ- οας ὃ Πρόεδρος Μέχρι σήµερα ἡ μετριοταθὴς προ- οένγιοτ Κλπρίδι κχαρακτπρίζεται ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῶν πιὸ πιολλῶν πολιτικῶν ὁμάδων σὰν ἡἠττοπαθής, καὶ γραμμὴ ποὺ ξεσπουλᾶ στὴν οὐσία µεγάλπ μερίδα τοῦ ἑλλπηνοκυπριακοῦ ἐδάφους. Ὅπως ἀνάφερα σὲ προπγούµενο ἄρθρο στὶς 11 Μαΐου 1986Ι κ συντήρπση τῆς κρίσης καὶ τοῦ προθλήµατος στὶς ση μερινὲς τους διαστάσεις δὲν πρόκειται νὰ κρατήσει γιὰ πολὺ ἀκόμα,. Ένα μικρὸ πρόθληµα εἴτε θὰ σταματήσει νὰ εἶναι πρόθλπμµα, γιατὶ ὁ χρόνος θὰ µετατρέ- ψει τὴν ντὲ φάκτο κατάστασπ σὲ ντὲ γιοῦρε, µόνιµπ καὶ νόμίμπ δπλαδὴ, εἴτε θὰ ὁδηγήσει σὲ μιὰ εὐρύτερπ σύρραξη μὲ ἐπιπτώσεις ποὺ ἴσως δὲν θὰ διαφε- ρουν ἀπὸ συνολικἠ καταστροφή. Τὴν συντήρπσπι τῆς κρίσῃπς δυστυ- χῶς ὑτιοστπρίζουν μὲ κάπως διαφορετι- κὰ προσχήµατα τόσο τὸ ΑΚΕΑΛ ὅσο καὶ τὸ ΔΗΚΟ. ΕΔΕΚ, Στὴν οὐσία ὁ συνασπι- σμὸς αὐτὸς δὲν δέχεται νὰ συζητᾷ κα- ΒΒΒΕΠΗΜΠΗΝΕΜΗ ΜΗ ή [ ππηΜΠΜΠΗΗΠΠΠΗΝΜΠΝΗΜΗΠΗή υΗΜΜΠΠΗΜΗΜή ΙΙ Συντρίβουται τὰ κάστρα της φυυλοκρτίας Ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Κλπρίδη σιἠ λάρνακα ὄρίας λλδρίας ἠκκαλὸ- δρέου, Ανδρέας Μαθηκολὼ» νης καί Γεώργιος Γεωργίου. ο ᾽Ανάμεσα σ᾿ ἄλλα ὁ κ. «ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ τῆς Φον- λοκρατίας καὶ τῆς εὖνοιο και θετηµένη, λέει, ἡ δολοφονικὴ ἀπόπειρα τῆς ἃης 'Ο- κρατίας Υκρεμίζονται . « . . ς - σα . ς ἃ α ϱὲ : Σ να . κ. Κλ' 3 : κπτωβρίου 19/74 ἐναντίον τοῦ τότε Προεδρεύοντος τῆς συντρίθονται τὸ ἕνα μετά λογισμὸ τῆς ἀσυνέπεας, 'ΚΕΛ γιὰ κοµµουνιστικο Του ἐθνικοῦ θέματος. ᾿Ἐπί διο καὶ νὰ συνειδητοποιή Καταλήγοντας ὁ κ λη. Ανδρέου τόνισε: ο ς ἀλλ μ 5 - . : . σι, Ακελ ο ρίδης τόνισε ὅτι ὁ αὸς 6 Στὶς 24 Μαΐου µέ τὴν Δημοκρατίας κ. Γλαύκου Ἰζληρίδη. τα ϱ, στο. περσμς τῆς ἀνευθυνότητας καί τῆς ποίηση της Κύπρου καὶ επς, ὁ κ. Κληρίδης καλες. σι ο πι μια Ἠς ἔ πιὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι, µό η δῶστ ὴν ἑ μα. πα -ᾱ - ι ον , . τῶν Δυνάμεων τῆς Άλλα , . πῆς διαλυθεί- προειδοποίησε τὸ Λαὸ ὅτι, σε τοὺς ἐθνικόφρονες ποὺ σία, σὰν ὄργανο τῆς Μό χει πια η . Ε ΨφΦο σας 5 την ἔτυ Ακόμα καὶ οἱ ἀφελες δὲν μποροῦν νὰ πιστε- γῆς, τῆς Δημοκρατίας καὶ µας Αοζαρισωσὶ εἲδ έου- ἡ νέα σύζευξη ΔΗΚΟ---Α- «εἶναι ἐγκλωθισμένοι: στὸ σχας ποὺ εἶναι, δέν ἔχει ον ὁ Δημοκρατικὸς Ἓυνα. µηγορία σας, καταδικάζον , 2 , στο 5 ς : ς ος ὕ τ : . ν α 2, μὸς ἕ ἡ δύνα ὶ - ὃ έ ψουν τήν... ἀποκάλυψη. Τὸν Ιούλιο τοῦ 1974 ο. 5. τῆς Κοινωνικῆς Δικαιοσύ λῆς καὶ τῆς ἸΚυθερνήσεως ΚΕΑ ὁδηγεῖ σὲ νέες συμφο ΑΗΚΟ ν ἀντιληφθοῦν ὅτι οὔτε ἀξιοπιστία, οὔτε ἀξιο Ὃ ντ ἔχει σα νὰ Ἂ τας τρὺς -ἀποτυχεμένους Κλησίδης εἶχε παθαλάδει χάος δισ λξωσοἩ ΜΗ Ὃ νεων Ἡ τν ο ρανοας Κυπριανοῦ ποὺ ὁδήγησαν ῥβές καὶ πλήρη ἐνταφιασμὸ τὸ ΑΚΕΛ προχωρεῖ µέ σχέ πρέπεια, ο μμα στὴ οὐνπιακρασία, σον μα ως ηρκὰ αν προήδρευε κράτους. Αὐτὴ ἦταν διαπί ὁλόκ µεων τοῦ Δη τὸν τόπο στὴν οἰκονομικὴ τὴ , οκρα μου 9 ο ο ͵ ο ιν ο ν ν Φαυλοκρατία καί τὴν ᾱ- µπελισμό. Παραδῶστε τους τοῦ λαοῦ τότε. Τὴν ἐπιδεθαίωσε ἀργότερα μὲ τὸ γνω”: Συναγερμοῦ ποὺ προελαύ ἐξαθλίωση καὶ τὴν ἐθνικὴ ο ' δι , ισμό. - ες στὸ ψήφισμά της ὑπὲρ τοῦ κ. Κληρίδη ἡ Βουλή. ’Α- νε ἀκάθεκτος πρὸς τὰ µε ταπείνωση. ΨΕΣΙΝΗ ΌΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Λ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΣΤΑ ΚΑΜΠΙΑ τικ ἀδιοφααίας, πράγμα μα σὖν ἔνα αλιδερὸ πεφά κόμα καὶ ἡ ΕΔΕΚ, ἡ δποία ἁπλῶς ἀπέσχε τῆς ψη μα ο ώς ς Ξεσκεπάζοντας τὸν ἅμαρ- τικῆς δημοκρατίας καί κοι λαιο ποὺ θρίθει ἀπὸ λό- Φοφορίας χωρὶς νὰ ἀντιδράσει. Επίσημα καὶ δηµόσια Ἐν μόνης Κυριακῆς, μν κά τωλὸ θίο καί τὴν πολιτεία νωνικῆς δικαιοσύνης. Γι αὖ θη, ἀτασθαλίε, «οἰκονομι« τῶν Λαϊκαμετωπικῶν ὥς πΙ]Μὰ φράξουῃε τὸ ὁρόμοι:: Λαὸς, θὰ τιμήσει μὲ ψήφο του τὸ Δηµμοκρα Συναγερμό, ποὺ ἆπο κἁὰ σκώνδαλα, κακοὺς χειρι« σμοὺς καὶ πάνω ἀπ ὅλα διάδρωση τῆς ᾿Εθνικῆς µας τὴν τεράστια ἐκείνη ἐθνικὴ προσφορὰ τοῦ Κληρίδη μα. , : κη τοῦ Λαοῦ πάνω στοὺς ἀναγνώρισε καὶ ὁ Ἡρόεδρος Μακάριος. 9 ν . κ ἔπαιζαν µέ τὸν πόνο ἐκμεταλλευτές καὶ τοὺς «νάµεσα σ᾿ ἄλλα ὁ Πρόεδρος αροῦν νὰ ποῦν ΄ στὸ Λαὸ γιὰ ον ἐλπίδα γιὰ Φφυσικὴ κι’ ζήλεψαν, Καὶ θὰ ἔκαμαν τὴ σκέψη ὅτι. ἂν ὅ Κληρίῤης. ἐδολοφονεῖτο οἱ Ἰδιοίι θ' ἀποζόμιξαν πολιτικὰ ' ὀφψέλη: . Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. 'Ὁ Κληρίδης δὲν χρεια: ἔόταν σκήνοθετηµένες ἀπόπειρες, συνωμοσίες ἢ ἆπα- γωγὲς γιὰ νὰ ἐπιθιώσει πολιτικά. Γιατὶ διέπρετε μὲ τὴν πεῖρα καὶ τὶς ἱκανότητές του καὶ στὴν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας καὶ στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ. ΕΝΑ ΛΕΡΟΠΛΛΝΟ ΑΝΛΣΙΜΗΣ ΤΗΝ ΕΚΜΗΛΙΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14 () Ανταπόκριση τοῦ Α. ἩΜ. Γεομανοῦ). Μικροεπει- σόδια σήμειώθηκαν σήµερα (χθὲς) ἔξω ἀπὸ τὸ Τουθκι- κὀ Προξενεῖο Θεσσαλονίκης κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐκ- δηλώσεων γιὰ τὰ 100 χρό- για ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Κε μὰλ ᾿ Ατατούρ». Ἱσχυρὲς ἀστυνομικὲς δυ νάµεις ἐξασφάλισαν τὴν ὅ- µαλὴ τέλεση τῆς ἐκδήλω- σης ἀφοῦ κατάφεραν να ἐμ ποδίσουν τὰ 100 καὶ πλέ- ον ἄτομα ποὺ συγκεντρώθη: καν κρατώντας Ἑλληνικὲς σηµαῖες καὶ φωνάζοντας συνθήµατα, νὰ προχωρήσουν πρὸς τὸ Τουρκικὸ Προξε- γεῖο. Ὅμως δὲν πρόθλεψαν τὴν ἀπὸ ἀέροὸ ἐπίθεσή που ἔκαμε ὁ 4 1χρονος ᾿Ἠλίας Διαμαντόπουλος μὲ ἰἔδιωτι: κὸ ἀεροπλάνο. Ὁ Διαμαντό πουλος πετοῦσε σὲ χαμηλὸ ὕψος καὶ ἔκανε ἐπικίνδυ: νους ἕλιγμοὺς πάνω ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο, ἀπει λώντας ὅτι θὰ πέσει μὲ τὸ ἀεροπλάνο του σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας. ἵΗ ἀπειλή του δὲν σπθαν µατοποιήθηκε μιὰ καὶ στὶς 19.60 µ. µ. προσγείώσε το ἀεροπλάνο καὶ συνελήφθη- 4 . κε ἀπὸ τὴν ᾿Αστυνομία. Σὲ ῃ λ ΤΟΝ ΜΛΙΘΙΡΗ προσγείωση τὸν ἐξανάγκα- σαν δύο «Φάντομ» τῆς Ελ- ληνικῆς ἀεροπορίας. «Φούντωσα ὅταν κεἶδα φωτογθαφίες μὲ ἀκρωτηρια σμοὺς ποὺ εἶχαν κάνει οἱ Τοῦρκοι σὲ θάρος Ελλήνων μαὶ Ἡυπρίων». Έτσι δικαιολόγησε τὴν ἐνέργεια του, ἀνακρινόμενος στὴ Γενικὴ ᾿Ασφάλεια Θεσ σαλονίκης, ὅὁ Διαμαντόπου- λος. Στὴν τελετὴ παρευρέθη- σαν γύρω στὰ 100 ἄτομα, ἐκπρόσωποι ἩΜουσουΛμανι κῶν µκοινοτήτων Θράκης, ξένοι διπλωμάτες καὶ ἔκ- πρόσωποι προξενείων, ἐνῶ τὴν Ελληνικὴ ἸΚυθέρνηση ἐκπροσώπησε ὅὁ 'Ὑπουργὸς Ἡορείου “Ἑλλάδος κ. Μάρ: της. Στὴν τελετὴ μίλησε ὁ Τοῦρχος “Ὑπουργὸς ἄνευ Χαρτοφυλακίυ κ Οζ στρά-. ΝΕΔΗΣΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Καζλοῦνται ὕλα τὰ µέλη τῆς ΧΕ.ΛΗ.ΣΤΎΤ, Λεμεσοῦ, Ἱμῆ μα. Ὑπουδαστικοῦ, ὅπως εὗρί σλονται σήµερα Τετάρτη, στὶς 6 μ.μ. στὰ Ὑραφεῖα τοῦ Κόμματος στὴ «Ἀεμεσό. ἡ «τάῦ “Ἀημοκρατικοῦ ' Αδυνά- γερμοῦ κ. Κληρίδης, μιλὼν- τας ψὲς στὸ ἐπαρχιακὸ συλ λαλητήριο τοῦ κάµµατος στὴ Λάρνακα, ποὺ σημείωσε ἐξαιρετικὴν ἐπιτυχία. Μετα φέροντας τὸ μήνυμα τῆς νί κης πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς πόλης τοῦ Ζήνωνα καὶ τῆς ᾿Επαρχῆας Λάρψακος, ὁ κ. Κληρίδης τόνισε ἀνά µεσα σὲ ἄλλα: «Ἡ 24η Μαΐου πλησιά ζει. Ἡ συνάντηση τοῦ Δη μοκρατικοῦ Συναγερμοῦ μὲ τὴ ΝΙΚΗ προσεγγίζει. Σύν τοµα τερματίζεται ἡ περίο δος τῆς λαϊκῆς ἀγωνίας. ᾿Εγκαινιάζεται ἡ νέα ἐἔπο- χἒἠῑ τῆς ἐλπίδας. ᾿Αρχίζει ἡ γέα. περίοδος τῆς ΑΛΛΑ- ΓΗΣ, Ξεκινᾶ ἡ τελικὴ πο- ρείαᾳα πρὸς τὴ ΣΩΤΗΡΙΑ. Μπαίνουμε στὴν ἱστορικὴ ἐποχὴ τῆς τελευταίας ἐλπί δας. Στὴ νέα ἐποχὴ τοῦ Δη μοκρατικοῦ Συναγερμοῦ». Καταπελτικὸς Ἅᾖἦταν ὁ κ. Κληρίδης ὅταν ἔκαμνε ἀπο ΦΝὸ ᾽'µακελιό τοῦ ἀεβοδρομί- ου τῆς Λάρνακος Τί ἔχουν νὰ ποῦν γιὰ τὶς συνωµοσιο λογίες τοῦ Προέδρου Τὶ ἔχουν ν᾿ ἀπαντήσουν γιὰ αἱς Φφαιδρές δηλὼσεις «κερ δίζοµεν ἔδαφος», «δέν συ- ναντῶμαι µέ τόν ἵΝτεν- κτάς» τὶ μποροῦν νὰ ἐἔπικα λεσθοῦν γιὰ τίς οἰκονομικές ἀτασθαλίες καὶ τά σκάνδα λα Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΄ :ΔΗΚΟ---ΑΚΕΛ Συνεχίζοντας, ὁ κ. Κληρί δης κατάγγειλε καὶ πάλι τὴ µμυστικὴ συμφωνία ΔΗΚΟ “ΑΚΕΛ ποὺ ἔχει ἤδη ἐκ- δηλωθεῖ καὶ εἶναι μάταια κάθε ἀπόπειρα διαφεύσεως της, κατηγόρησε τὸν Πρόε- δρο Κυπριανοῦ ὅτι γιὰ χά- ρη τῆς ἐξουσίας. παραδίνει τὴν τύχη τῆς Κύπρου στὴ ξενόδουλη ἡγεσία τοῦ Α- ΚΕΑ καὶ προάγει τὰ σχέ δια τῆς ἡγεσίας τοῦ Α- ΤΟ Γ.Δ.Π. ΛΕΓΕΙ Χθεσινὴ ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πληρο φοριῶν ἀναφέρει ὅτι σὰν ἆ- ποτέλεσµα ἁμοιδαίων ἐξη Ὑήσεων καὶ συνεννοήσεων ἕ- χουν ἀρθεῖ οἱ παρεξηγήσεις μεταξὺ τοῦ Διευθυντή τοῦ ΓΑΠ Μιλτιάδη Χριστοδού- λου καὶ τοῦ 'Ὑπουργοῦ Οἱ- κονομικῶν κ. Αὐ. Αὐξεντί- ου κι οἱ σχέσεις τῶν δύο ἀνδρῶν ἔχουν ἀποκαταστα- θεῖ πλήρως. Σύµφωνα μέ τὴν ἀνακοί- νωση, οἱ σχέσεις Χριστοδού λου --- Αὐξεντίου ἀπεκατε- Ἠρθηπσαυ οἱ παρεξηγήσεις Π. Χριστοδούλου Αὐξευτίου στάθησαν μετὰ ἀπό ἐπιστο λἡ τὴν ὁποίαᾳ ὁ πρῶτος ἆ- πέστειλε στὸ δεύτερο στίς Ἰ4 Μαΐου 1981. Στὴν ἴδια ἀνακοίνωση ἆ- ναφέρεται ὅτι διαψεύδονται τὰ περὶ ἨἈπροθέσεως τοῦ Προέδρου νὰ ἀπομακρύνει, μετὰ τὶς ἐκλογὲς, ἀπὸ τὶς θέσεις τους εἴτε τὸν Ύ- πουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Αὐ- ξεντίου εἴτε τὸ δΔιευθυντὴ τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριῶν κ. Χριστοδού- λου». : Προεκλογικὲς ὁμιλίες ὑπομπφίων τὸ Κεντρικὸ ᾿Εκλογικὸ Επιτελείο τοῦ Δημοκρατι- κο Συναγερμοῦ ἀνωκοινώ- γει τὶς ἀκόλουθες προεν/ογι κὲς ὁμιλίες ὑποψηφίων 6ου- λευτῶν τοῦ κόμματος: ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- ΣΗΜΕΡΑ Καϊμακλὶ, πλατεία 'ΆΥ. βαρ δάρας, ὃ μ.μ.ῖ Μ. ᾿Ιακώδου, Χρ. Μελόρης, Ν. Χαραλαμ- πίδης. Δοκατάµια: Λ. ος ος Φλάσου -- ἕα- τύδοτα: Λ. Ἱεροδιακόνου. «Αγία Μαρίνα --- Ξυλιάτος Α. Λάμπρου, ον χωρίον Κλήρου: Ρ. Χριστοδουλίδης. λακόκι: Γ. Μάτσης. ΠΕΜΠΤΗ Συνοικισιὸς Ἁγίὁ Μά- µαάντος: Τ. Μάτσης. Ψημολόφου: ο. άδης. --- Σιόά: Χρ. Μελάρη Όλες οἱ συγκεντοὠσε!ς θὰ γίνουν στὶς ὃ μ.μ. Ζαχαριά ζΖαχανι- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ--ΣΗΜΕΡΑ Φρέναρος 8.30 µμ:. }Ν, Μακρίδης, Κ. Χριστοδουλί- δης, Π. Παναγιωτόπουλος. Ἐθγικὸς ἸΚάψάλου 2.00 µ.μωῖ. Κ. Λόρδυς μὲ ὀποφη- φίουως τῆς Λειεσοῦ, «Ομόνοια «Αεμεσοῦ 7.30 μμ Χ΄΄ Γιάννης μὲ ὑπο- ψηφίους τῆς Λεμεσοῦ. Συνοιγισμὸς Στροδόλου 9 8.00 μ.µ.: Χρ. Σολωμῆς. Κύριος ὁμιλητὴς ὁ Προεδοος τοῦ ΔΗΣΥ κ, Γλαὔκως Ελη- ίδης. ϱἩ ΠΕΜΠΤΗ Κοφίνου 8.00 μ.μ. Σ. Χ΄΄ Γιάννης καὶ οἱ ὑποψήφισι Κερύνειας Λάκης ᾿Αναστάσι- άδης καὶ Δῆιος Γεωργιά- δης. Κύριος ὁμιλητὴς ὁ Πρό εδρος τοῦ ΔΗΣΥ κ. Γλαν- κος Ἀληρίδης. Ξνλοφάγου 8.30 μ.µ.: Χο Σολωμῆς, Ν. Μακρίδης. ἑἉγία Νόπα 8.30 µ.ι.. ἅ Λόρδυς, Π. Παναγιωτόπου- λος, ΛΕΜΕΣΟΣ ---, ΣΗΜΕΡΑ Ὁμόνοια (ἀπέναντι ἀπὸ τὸ κηπούδι 7.30 μ.μ. Αἰμ. Φράγκος, ἅ. Ερωτοκρίτου, Αἱμ. Μιχαηλίδης, Δ. Πανα- γίδης, ΔΝ. ᾿Αναστασιάδης, Αὐγ. Παπαρὲς, Ν. Παπαδό- πουλος, Εθνικὸς Καψάλου 9.00 μμ. Αἶἰμ. Φράγκος, Ν. Ἑ- ῥωτοκρίτου, Αἰμ. Μιχαηλί- δης, Δ. Παναγίδης, Ν. Ανα στασιάδης, Αγ, Παπαρές, Ν. Παπαδόπουλος, ΠΕΜΠΤΗ ΣΑθλητικὸς Σύλλογος «Λέ γας» 7.30 μ.μ.: Αἰμ. Φράγ- πος, Χ. Ἐρωτοκρίτου, Αμ. Μιχαηλίδης, Δ. Παναγίδης, Ν. ᾽Αναστασιάδης, ΑΌΥγ, Πα- παρὲς, Ν. Παπαδόπουλος. Χαλκούτσα καὶ Μέσα Τει- τογιά στὸ Σωματεῖο «ΠΑΡ- ΘΕΝΩΝ» 900 μμ. αΑἰμ. Φράγκος, Μ. Ἐρωτοκρίτου, Αἰμ. Μιχαηλίδης, Δ, Πανα- τοῦ ΠΗ.ΣΥ. γίδης, Ν. Αναστασιάδης, Αὐγ. Παπαρές, Ν. Παπαδό- πουλος. ΛΑΡΝΑΚΑ -- ΠΕΜΠΤΗ ᾿Αθηαίνου: Αντώνης ᾿Αγ- δρέου, Γεώργιο Γεωργίου καὶ ᾽Ανδρέας Μαθηκολώγης. Ἡ συγκέντρωση θὰ µΥίνει στὶς ὃ μ.μ. ΠΑΦΟΣ Οἱ ὑποψήφιοι δυυλευτὲς τοῦ ΔΗΣΥ στὴν Πάφο κκ. ᾽Ανγτώνης Σωτηριάδης, τγιᾶ- τρός, Γεώργιος Παπαδόπου- λος δικηγόρος, ᾿Αντρέας Εν ζωνας δικηγόρος καὶ Τεώργι ὃς Πωιαδόπουλος µγΥιατρὸς, θά µυλήσουν ἀπόψε στὶς 8.00 στὴν Πέγεια. Οἱ ἴδιοι θἀ μιλήσουν αὔριο Πέμπτη στὴ Γεροσκήπου κι τὴν Παρασκευη στὴ Χ)ώ ρακα στὶς 8.00 μμ. Φ) ᾽᾿Απὸ τὸ Υραφεῖο τοῦ ΔΗΣΥ στὴν Πάφο ἀνακοινώ θηκε ἐπίσης ὅτι τὰ τηλέφω- να τοῦ γραφείου εἶναι 342357 καὶ 44765. Μιλώντας Φὲς στὸ τΧωριὸ Καμπιά, ὁ ἐκ τῶν ᾽Ανειπροέ- δρων τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ- ναγερμοῦ κ. Λέανδρος ᾖΖαχα- ριάδης, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: «Οἱ ἐκλογὲς τῆς 24 Μαΐου 198] εἶναι ὑψίστης σηµασί- ας. Γιατὶ ἡ ἔκδαωση τους θὰ ἐπηρεώσει ἀναπόφευκτα καὶ τὸ μέλλον τῆς Κύπρου. Τὸ µέλλον τῶν παιδιῶν σας. Δὲν πρέπει νὰ ἀφήσουμε τοὺς Κομ μουνιστὲς νὰ κατολάδουν τὴ Βουλή. Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέ Ψουμε νὰ ἐπικρατήσει τὸ λαϊ- κὸ Κομμουνιστικὸ µέτωπο. Γιατὶ τότε ἡ Κύπρος µας θὰ ἐκτεθεῖ διεθνῶς καὶ αὐτοὶ ᾱ- πὸ τοὺς ὁποίους περιμένουμε Εοήθεια, γιὰ μιὰ δίκαιη καὶ ἀξιοπρεπὴ λύση, θὰ μᾶς ἑγκα ταλείφουν. Καὶ ἡ Τουρκοποίη: ση τῆς Κύπρου δὲν θὰ ἆπο- φευχθεῖ. ΣΠοτὲ ἄλλοτε ἡ ψῆφος σας δὀν εἶχε τόση µεγάλη σηµα- σία -ὅση θὰ ἔχει στὶς ἐκλογὲς τῆς 24ης Μαΐου 19861. Γιατὶ µπροστά σας δὲν θὰ ἔχετε μόνο δύο διαφορετικὲς ἴδεολο γίες (τὶς ὑλιστικὲς µαρξιστι- κὲς θεωρίες μὲ τὴν ἐξάρτηση τους ἀπὸ τὴ Μόσχα ἀπὸ τὴ μιά, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὶς ἁγνὲς δημοκρατικὲς ἀρχὲς ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὰ Ἓλληνο- χριστιανικὰ ἴδανικὰ τῆς µη- πρὸς Πατρίδος), Μπροστά σας ἔχετε ἐκείνους ποὺ μὲ ἆ- πατηλὰ συνθήματα προσπαθοῦν νὰ διαιωνίσουν τὸ δρώάµα τῆς Κύπρου γιὰ ξένα συμφέροντα ὡ-. ποὺς ἸΚομμουνιστὲς καὶ τοὺς συνοδοιπόρους τους, Αὐ- τοὺς ποὺ ξεσχίζουν τὶς Ἕλλη γκὲς σημαίες καὶ θρίζουν τὴν Ἑλλάδα. Αὐτοὺς ποὺ ὁρί- ζουν τὸ Θεὸ καὶ τὴ θρησκεία. Καὶ ἔχετε καὶ ἐκείνους ποὺ κάµνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ πετύ- χουν μιὰ δίκαιη, ἀξιοπρεπὴ καὶ διώσιµη λύση. Αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀνατρέφουν τὰ δεδοµένα τῆς Τουρκικῆς εἶσ- θολῆς. Αὐτοὺς ποὺ προσπα- θοῦν νὰ σώσουν τὸν τόπο ἀπὸ τελειωτικὴ καταστροφή, Αὐ- :«ποὺς ποὺ πιστεύουν στὴν Ἕλ λάδα καὶ τὰ ἀθάνατα Ἕλλη: νοχριστιανικὰ ἰδανικὰ --- τὸ Δημοκρατικὸ Συναγερμὸ καὶ φὸ Γλοῦκο Κληρίδη. χΚαὶ προτοῦ ρίξαοτε τὴ φῆ- Φο σας, στὶς 24 Μαΐου 1981, ρωτῆστε τὸν ἑαυτό σας. Καὶ δάλτε µτὸ ἴδιο ἐρώτημα σὲ γνωστοὺς καὶ φίλους, σὲ ἅ- γνωστους καὶ ἀντιθέτους: Μὲ ποιὸν ἔχουμε τὶς πε. ρισσότερες ἑἐλπίδες γιὰ μιὰ δίκαιη καὶ ἀξιοπρεπὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος Μὲ τοὺς Κομμουνιστὲς καὶ τὸν κ. Κυπριανοῦ ἢ μὲ τὸν κ. Κληρίδη ΣΜὲ ποιὸν ἔχουμε τὶς πε ρισσάτερες ἑλπίδες νὰ πάρου- µε πίσω ποριοχὲς στὸ Βαρώ- σί, τὴν Μόρφου καὶ στὰ ἄλλα κατεχόμενα ἐἑδάφη Μὲ ποιὸν ἔχουμε τὶς περισσότερες ἐλπί δε νὰ πᾶνε οἱ πρόσφυγες στὰ σπίτια τους Μὲ ποιὸν ἔχουμε τὶς περισσότερες ἑἕλ- πίδες νὰ µάθουµε γιὰ τὴν τύ» χη τῶν ἀγνοουμόνων µας Μὲ ποιὸν ἔχουμε τὶς περισσύτε- ρες ἐλπίδες νὰ διαφυλάξουµε τὴν ἐθνική µας ταυτότητα ΣΚαὶ ἀφοῦ σκεφθεῖτε καλὰ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι μιὰ ἡ ἀπόφαση σας: Νὰ ψηφίσετε Κληρίδη. Καὶ τοὺς ἄξιους συνεργάτες του. Τὸ Αηµοκρα τικὸ Σύναγερμό. Γιὰ τὸ κα- λὸ τοῦ τόπου µας. ᾖΓιὰ τὴ σωτηρία τῆς Κύπρου µας». ΠΠέ εὐθύνπθὰ προχωρήσουμε στήν πραγματική ἀλλαγή «Ας μὴ ἐπιτρέψουμε στὸ Δούρειο “Ίππο τῶν Λαϊκομετω πικῶν νὰ εἰσέλθει στὴ Βουλή», τόνισε ὁ ἐκ τῶν ὑποψηφίων Εουλευτῶν τοῦ ΔΗ.ΣΥ. στὴν ἐπαρχία Λευκωσίας κ. ᾿Ανδρέ ας Λάμπρου, µιλώντας τὴν Κυρισκὴ σὲ χωριὰ τῆς Πιτσι- λιᾶς. Ὁ κ. Λάμπρου ὑπογράμμι- σε: «Αἰσθάνομαι µεγάλη συγκί- νηση ποὺ δρίσκοµαι στὸ ἡ- ρωϊκὸ χωριό σας, τὰ χώµα- τα τοῦ ὁποίου καθηγιάσθησαν ἀπὸ τὰ δήµατα τῶν παλληκα ριῶν τῆς ΕΟΚΑ καὶ τοῦ ϐρυ: λικοῦ ΔΙΓΕΝΗ. Μ᾽ αἴσθημα εὐθύνης σᾶς ὑποσχόμαστε ὅτι θὰ ὑλοποιήσουμε τὸ πρόγραμ- µα τοῦ ΔΗΣΥ καὶ θὰ προχω- ρήσουμε στὴν πραγματικὴν Αλλαγή. Θὰ χειρισθοῦµε μὲ ὑπευθωνότητα τὸ Εθνικό µας θέµα καὶ θὰ μελετήσουμε ὅλα τὰ σχέδια λύσεως τοῦ Κυ: πριακοῦ προθλήµατος ὀθενδή: ποτε προερχόμενα, εἴτε ἀπὸ τὴν Δύση, εἴτε ἀπὸ τὴν ᾿Ανα- τολή, εἴτε ἀπὸ τὰ ᾿Αδέσμευ- τα Κράτη. δΔὲν θὰ δεχθούμε ἢ θὰ ἀπορρίψουμε ὁποιοδήπο- τε σχέδιο λόγω προελεύσεως, ἀλλὰ λόγω περιεχομένου. Ὁ ΔΗΣΥ εἰσερχόμενος ὃυ- ναμικὰ στὴ Βουλὴ θὰ ζητήσει ἔλεγχο ὅλων τῶν δημοσίων ταμείων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ τα µείου τῶν προσφύγων. Στο ταμεῖον αὐτὸ εἰσέρρευσαν δε- κάδες ἑκατομμυρίων λιρῶν ἆ- πὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἡ ἕκτα- κτη εἰσφορὰ στέλλει στὸ ἴδιο ταμεῖο δεκάδες Χιλιάδες λίρες τὸ µήνα, Καὶ ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμη πρόσφυγες ποὺ ζοῦν σε παραπήγματα», ᾽Αναφερόμενος στὰ σκάνδα- λα τῆς παρούσης κυθερνήσεως καὶ τῆς ἀπελθούσης Βουλῆς ὁ κ. Λάμπρου ἀνεφέρθη ἐμφαν τικὰ στὸ σκώνδαλο τοῦ Συνερ γατισμοῦ γιὰ τὸ ὁποῖον, ὅπως εἶπε «θὰ πληρώνουμε καὶ μεῖς καὶ τὰ παιδιά µας γιὰ νὰ καλυφθεῖ τὸ ἕλλειμμα τῶν 70 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων ὮἈλι- ρῶν, ᾖἹὸ ὁποῖον κατεφαγώθη ἀπὸ ἐπιτήδειους καταχφα- στές». Συνεχίζοντας ἀνέφερε: «Σκάνδαλο καὶ πρόκληση εἶναι καὶ ἡ σπουδὴ μὲ τὴν ὁ- ποίαν ξεψυχώντας ἡ ἀπελθού- σα Βουλὴ ἑψήφισε νόμον γιὰ τὴ σνυνταξιοδότηση ὑπουργῶν καὶ Εουλευτῶν. Ἡ ἀναξιοπι- στία τῆς κυδερνήσεως στὸ ἐἑ- σωτερικὸν καὶ ἡ ἀνυποληψία της στὺ ἐξωτερικόν, θέτει σὲ δίληµµα ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μποροῦσαν νὰ Ἠπιέσουν τὴν Τουρκία γιὰ λύση τοῦ Κυπρια κοὺ. Φτάνει πιὰ ὅμως, τὸ ἡ» φαίστειο τῆς λαϊκῆς ὀργῆς θὰ ἐκραγεῖ στὶς 24 Μαΐου καὶ θὰ κονιορτοποιήσει τοὺς ἅἁμαρτω λοὺς πολιτικούς. Ψηλά τὸ μέτωπο, ἀκλόνητοι στὶς ἐπάλ ξεις γιὰ νὰ ἐμποδίσουμε τὸν Δούρειο “Ιππον τῶν Λαΐκομε τωπικῶν νὰ εἰσέλθει στὴ Βουλή Καο». ' ἐθγικὴν ἐπιδίωση τοῦ Κυ πριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. ϐ Στὸ συλλαλητήριο κἆ- πηύθυναν Καιρετισμούς οἱ ὑποψήφιοι δουλευτές τοῦ Πόσο ἐθνικὰ πολύτιμη καὶ ἐπιτυχῆὴς ἧταν ἢ καταπιεστές του». ξολεύ νο. ' : . ΄ ο. . κα εύονταν σὲ θάρος του, ο. : Ὃ . ἩΠροεδρικὴ πορεὶα Κληρίδη τὴν περίοδο ἐκείνη ποὺ ἆ- . ἔθεσε ὁ κ. Κληρίδης ἀμεί]' -. , τελεῖ τήν μόνην ᾿ἐγγύηση συνείδησης, Μεταφέρτε ὣς νά ν ἀγείαλοί τοῦ. ἀνδρὺς θὰ τὴ» Ά]-' Τὰ πιὸ πάνω Ἔδνιδς -ᾱ-. λικτα ἐρωτήματα, Τὶ µα ὡἩ 4 «0 Ν Υιὰ ᾽Αλλαγὴ, πρόοδο καὶ στοὺς γύρω σας καὶ παντοῦ σφαλῶς μάποιοι πολιτικοὶ ἀντμκαλοί τοῦ ἀνδρὺς ἀ τῇ ο. Τὰ μον οσον λικτα΄ ἐρωτήματα: Τὶ µπο- ος κ. τέξις ) : σα κο ο Εετωπο εὐημερία καὶ τήν τελευταί- τὸ μήνυμα ὅτι µέ τὴν ἀνα τολὴ τοῦ ἥλιου στὶς 25 Μαΐου, θὰ ἀνατείλει µμαζὶ του καὶ τὸ νέο ᾖΚξεκίνημα. Ἡ νέα πορεία, Ἡ πορεία τοῦ λαοῦ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, ΔΡ ΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Λὲν ἀπεμπολοῦπμε τὸ ὁικαίωμα µας γιὰ επιστροφή Μιλώντας προψές στὸ µε γαλειῶδες ἐπαρχιακὸ σνυλ λαλητήριο τοῦ ΔΗΣΥ στὴν Πάφο ὁ ὑποψήφιος δουλευτὴς Κερύνειας δρ Λάκης «Αναστασιάδης εἶ πε τὰ ἑξῆς: ΄ «᾿Ακοιτικέ, ἠρωϊκέ Λαέ τῆς Πάφου ΣΣὰν ὑποψήφιος τοῦ ΔΗ- ΣΎ γιὰ τὴν ἐπαρχία τῆς Κερύνειας σᾶς ἀπευθύνω ἆ- γωγιστικὸ χαιρετισμὸ χαὶ σᾶς έργω τὸ μήνυμα τῆς ΝΙ- ΗΣ. Ἡ ὥρα τῆς ᾿Αλλα- γῆς ἔφθασε. Σο ΛΗΣ Ύ προχωρεῖ ποὸς µεγάλη ἐκλογικὴ νίκη. » Ἓφθασε ἡ ὥρα νὰ παθρα- μερισθοῦν τὰ σαθρὰ κατα- σκευάσματα ποὺ τόσα κακά ἔφεραν στὸν τόπο. Παρά τὶς φοθερές ἀντιξοότητες, τοὺς Φιθύρους καὶ τὶς λασπολογὶες ὁ ΔΗΣΎΥ ἐπέζησε, ᾽Ανδρὸ- θηκε, γιγάντωσε. Ὁ ἄνεμος τῆς ἐλευθερίας ἔγινε σίφου- νας καὶ στὸ πέρασμα του σχορπᾶ τὸ μήνυμα τῆς ἀλλα- γῆς, τῆς νίκης, τῆς ἐλπίδας πιὰ ἕνα παλύτερο µέλλον. »Ὁ λαός µας δέν ἀνέχεται πιὰ ἄλλα λαϊκομετωπικὰ κα- τασκευάσµατα οσὰν χι αὐτὸ τῆς πενταετίας ποὺ πέρασε καὶ πού ὀδήγησε τὸν τόπο σέ ἀνείπωτες συμφορές. ΣΗρέπει τὠρα νὰ ἀντιλαμ- θάνεσθε αὐτὸ ποὺ ποὶν λίγα χρόνια ἦταν κάπως δύσκολο γὰ ἀντιληφθεῖτε. Οτι δηλα- δὴ µόνο ὁ ΔΗΣΊΎ ἔχει πο- λιτικὴ στὸ Κυπριακύ. Μόνο τὸ κόμμα αὐτὸ μπορεῖ ὑπεύ- θύνα καὶ σοθαρὰ νά Χχειρι- σθεῖ τὸ Κιπριακὸ, “ο Αρχή γὸς του εἶναι δοκιµασµένες καὶ ἔμπειρος. Ἔχει τὴν ἑκτί- µηση κα τὴν ἐμπιστοσύ)η τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Δύσης. Μπορεῖϊ νὰ μὴν ἔχει τὴν εὖ- νοια τοῦ ὅμιτάτορα Καντάφι ἀλλὰ µόνο μὲ τὴ θοήθεια τῆς Ἑλλάδας ὑπάρχει απφρα- γµατικὴ δυνατότης λύσεως τοῦ Κιπτριακοῦ, Καὶ µόνο ὁ Κληρίδης καὶ τὸ χόμμα που ἔχουν τὴ δύναμη κα τὴν τόλμη νά προχωρήσουν. ΝΟ προσεχεῖς ἐκλογὲς ἕ- χουν ἰδιαίτερη σηµασία γιά τὴν Κερύνεια. Οἱ ἀντίπαλοι µας ἐπιδόθησαν σ᾿ ἕνα ὅογιο χατασυκοφαντήσεως τοῦ ΔΗ ΣΎ μὲ τὴν αυσχοὴ Χἄτηγο- ρἷά ὅτι δῆθεν δὲν εὐνοεῖ ἐπι- στροφὴ τῶν Κεριυνιωτῶν. στὰ σπίτια τους, }Αἰσχοὴ ἡ κατηγορία καὶ αὐσχούτερο τὸ ψεῦδος, »Ὁ ΔΗΣΎ ἑἐδήλωσε καὶ δηλώνει, προσήλωση στὶς κα τευθυντήριες γριμμὲς τῆς συμφωνίας Μακαρωυ κ-- Ντενκτάς. Αὐτὲς προνοοῦν γιὰ διναΐωµα ἐλεήθερης ἐγκα τάστασης ὑπὸ συνθῖμες ἆσφα λείας, ἐλεύθερης διακίνησης καὶ ἰδιοκτησίας. Ὁ ΔΗΣΥ διαρησύττει ὅτι δὲν θὰ ἆπο- δεχθεῖ λύση ποὺ νὰ μὴν ἐξα- σφαλίζει τὰ δικαιώµατα τοῦ- τα. Ἄδίλοι µου Κερυνιῶτες, ΣΣ) παιδὰ τῆς ἥΠπερύ- γειας γαλουχηθήκαµε καὶ ἐὰ μεῖς στὰ νάµατα τῶν ἐθνι- κχῶν µας παραδόσεων. Σὲ Χαμιὰ περίπτωση θὰ ταιπί- ζαμε τὴ τύχη µας μὲ Κόμ- μα ποὺ θὰ ἀπεμπολοῦσε τά δικαιώµατα µας γιὰ ἐπιστρο- φἡ, ᾿Ανήκουμε στὸ Δημοκρα- τικὸ Συναγερμό γατὶ πιστεύ οὖμε στην ὀρθότηα τῆς γραμμής καὶ τῆς πολιτικῆς τοι. Πιστεύουμε πὠς µόνο αὐτὸς μπορεῖ νὰ θρεῖ διέξο- ὅο ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἀδιέξο- δο, πὠὼς µόνο αὐτὸς θὰ 6οη- θῆσει θετιὰ στὴν ἐπιστρο: φἠ µας, πὠς µόνο αὐτὸς ἐγ» γυᾶτας τη σωτήρια ἀλλαγὴ, Σ)Αλλοίμονο σὲ ὅλους µας ἂν δοθεῖ ἡ εὐκαιρία πάλν στοὺς παλιοὺς συγεταίροὺς τοῦ. Λαϊκοῦ Μετώπου νὰ σι- νεχίσουν τὸ καταστρεπτικὸ πους ἔργο γιὰ ἄλλη μιὰ πεν- ταετία, Τη φορὰ αὐτὴ ἴσως πὰ μὴν ὑπάρξε σωτηρία. Μιὰ Λαϊκὴ Δημοκρατία θὰ φὲρει τὴν Τουρκοποίηση. Α. ἐσεῖς ὁ Λαὸς ἐπιτρέψετε τὴν κυριάρχηση τοῦ Κομμουνισμοῦ µέσω τοῦ Δουφρείου Ίππου ποὺ λέγεταν ΔΗΚΟ, ἂν δὲν ἀνεθάσετε τὴν Κειτροδεξιά στὴ Βουλὴ καὶ στὴν ἐξουσία πότε ὅλοι δὲν εἶναι τὸ δρόμο πρὸς τὴν Κερύνεια ποὺ θὰ ὁὴ ναμέγουµε υἁ πάρουε. ὮΕι- ναι τὸ δρόµο πρὸς τῇ τελικῇ φυγή. Σ)Ἀγαπητοὶ µου φίλοι, ΣΑὐτὰ δέν εἶναι συνθήματα καὶ µυιροπολιτικὴ. Εΐναι τὰ σίγουρα δεδοµένα. Ενα ἢ ὠμὴ πραγματικότητα. Όσοι δὲν τὴν ὀλέπουν πρέπει νά τὴν δοῦν καὶ γὰ πράξουν ᾱ- νάλογα, ΣΔῶστε τὴ ψῆφο σας στὴν ἨἙλπίδα, ατῆν ᾽Αλλαγὴ, στῆ Νίνη, ΜΨηφίστε Δημοκρατικὸ Συναγερμὸ, {Ζήτω ἡ Κεού: χεις». Ἱ . στοὺς ὄρους υαὶ τὶς νέες ντιρεκτ : Τὸ πατάντηµα τοῦ ΔΗΚο καὶ τοῦ ' μοιραία πορεία τους πρὸς νέα τ { κοῦ, Κράτους ἀπὸ τὸ ΔΗΚΟ γιὰ τὴν κλιμάκωση τῇ πολεμικῆς Ἀστοα τοῦ Συναγερμοῦ μὲ υἱοθέτ η ᾱ- πὸ τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ, ὅλων τῶν ἔξαλλ ν καὶ ἀνόητων συνθηµάτων τῆς ἡγεσὶας τὰ ἄκτν. Ἡ χδεσινοόραδυνη συγκέντρωση τοῦ ΔΗΚΟ ' στὴ Δευκωσὶο ἔχει ἕμπρακτα ἀποδείξει, ὅτι ὁ Πρέ εδρος Κυπριανοῦ ἔχει χαὶ πάλιν ὑποταγεῖ δήσας τοῦ ΑΚΕΑ. Χρησιμοποίησε ὅλη μι πολ τν ες νία του Ἀατα τοῦ Εληρίδη χαὶ τοῦ ΔΗ. ΣΥ κ αι κερδίσει ὁριστιλὰ τὸ νέο πολιτικὸ ὀρωτικὸ αλά, ρισµα τῶν Φάντηξδων χαὶ τῶν Παπαγιάννηδων, ἀρχηγοῦ του καὶ ραγικὰ ἀδιέξοδα ἀφυπνίνουν : τωρα, χατὰ τρόπο λαό. ἵνα καὶ ἀσυνάρτητα συνθήµατα του ὀδηγεῖ τὸν [πο πρὸς τὴν τελικἣ καταστροφή. 1 | συγκλονιστικὸ τὸ | | | Φ ΛΑΟΣ τώρα γνωρίζει ὅτι, νὰ σωθεῖ εἶναι νὰ συντρίψει μὲ τὴ ψῆφο του τὴ | δικέφαλη Ιλαϊκομετωπικὴ Δερναία Ύδρα πεὺ ή γαῦφωνει ἀδίστοπιτα τὸ κεφάλι της, Ὁ λαὲ .ν ρα γνωρίσει ὅτι, ὁ μόνος δρόμος πρὸς τὸ μέλλον ανοιγεταὶ με την Ἀθνισρτοποίῃηση τῶν χαταλοίπων ᾿ τοῦ Ἀαϊκοῦ Μετώπου, ποὺ μὲ τὰ ἀνόητα ἀνεύθυ- ͵ τό- | ν ὁ µόνος τρόπος Ὥ στρατηνὸς Κομιπνός «ξαμάρχεται ΣΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Σύµφωνα μὲ ἀποκλει Οἱ ἴδιες τλπροφορ(- στκὲς πλπροφορίες ες µας ἀναφέρουν ὅ- τῆς οδειλινῆς» ὁ τέως τι, ὁ στρατηγὸς ΚομνΏ Διοκητὴς τῆς Ἐθνικῆς νὸς ποὺ ἔχει ἤδη ἁτιο θρουρᾶς στρατηγὸς στρατευθεῖ καὶ ᾖἴδιω- Κομνηνὸς ποὺ εἶχεν τεύει, πρόκειται νἁ ἐπιστρέφει πρόσφατα ῥδιορισθεῖ ἁτὸ τὴν Κυ σήὴν Ἑλλάδα γιὰ µό- :πριακὴ Κυθέρνηση σὰν Λιοικητὴῆς Πολιτι- κής Άμυνας, -.. γµῃπ ἐγκατάστασπ, ξα ναγύρισε στὴν Κύπρο. [Ι[[ἰξ οὐχ αἰὲ! [ὲ ἡἰγεί ή] Τραγικ θάνατο δρῆκε τολικό, , , Χδὲς τὸ μεσημέρι, ὁ Πανανῆς Ὅ ἀτυχὴς ᾽Αντωνίου, γλύ ἸἉγτωγίου Φιλίππου 53 Χρο ατρισε κι ἔπεσε στὴν ὑδατο- 1ωγ, ἀπὸ τὸ χωριὸ ᾽Αμελί- δεξαμενή, ἐνό καταγινόταν της κάτοικος [Πόφου, ὁ ὁποῖ- μὲ ὑγειονομ'κον ἔλεγχο. τοδεξαμενὴ στὰ ἐργοστάσια ὑὋ συνάδελφός του. ΧἈρὶ- τοῦ Συνεργατισμοῦ στὸ Ἂνα στος Μυριόχου ἀπὸ τὴ Λν- θράγκωµη γαὶ τώρα στὴ Τε- ῥοσκήποω, μόλις ἀντελήφθη- χε τὸ ἀτύχημα ἄρχισε γὰ καλεῖ σὲ 6οήθεια τοὺς ἐργα- τες ποὺ δούλευαν στὸ ἐργο- 0 κ. ΚΛΗΡΙΛΗΣ | ΑΠΟΨΕ ΣΤΟΝ στάσιο. ἀ ϱ ε ρ Οἱ ἐργάτες ἀμέσως ἔτρε- ΣΙΡΟΒΟΛΟ αν καὶ ἀνέσυραν τὸν ΣΑντω- ου ἀπὸ τὴν ὑδατοδεξαμενὴ ἀναίσθητο. Στὴ συνέχεια τὸν. μετέφεραν στὸ Νοσοκο- μεῖο Πάφου ὅπου ὅμως δια- πιστώθηκε ὅτι ἦταν νεκρός. Δὲν ὑπάρχει ὑπόνοια Υιά Οἱ ὑποφήφιοι θουλευτές Ἐν) θἨνείας τοῦ Δημομρατικοῦ δν γαγερμοῦ γ.ὰ. Δῆμος Γεων-: Ἰάδης καὶ ο Λάκης Αν σιασιάδης θά συνοδεύσοιυν : ία θὰ γί- σύμερα Ἐντάοτη τὸν [ρόδα μα Ἡ νεκροψία θά γΥί τοῦ Κόμματος κ. Κἰποίδη) νει σήµερα, ζεί όμματος ' : «Ὁ Φιλίππου ἐγκαταλείπει χαὶ θὰ μιλήσουν στὶς δ τἰμ.| , ἱ ' στις Ὁ ο ᾿ Ἱ ία ἐνήλικα παι- στου. Σγοινισμὸ Ἐτοόδομος | ολ καὶ τρία ἐνή 9 ια. ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΑΞΗ τῶν ξενοι νὰ τῆς σύνεσης, τῆς ὑπευθυνότητας, ΤΠ ὤν ἃ καταστροφῆς πρὸς τὶς Δυνάμεις 4 Ἡ πλατεία τῆς ΠΑΣΥΔΥ ΦΑΣΙΣΜΕΝΟ νὰ σωθεῖ. οτικότητά του γιὰ τὴ θριαΗ γερμοῦ. ο Φ Γιὰ πρώτπ φο' Ἀλλαγὴ καὶ νέα ζωή. ἡ Ἐπαρχία Λευκωσίας θευτικὰ Νίκη τοῦ 4 Σύσσωμηπ Μέτωπο καὶ τὸ ΑΚΕΛ εἶναι ἕνα .-- . ο ϕ Ἡ Νίκη τοῦ Απμοκρατικοᾶ α ύκτα τῄς Παρασκευῆς στὴΝ Πλατεία τις 4 50 χιλιάδες Λαοῦ θά ση τῆς Νίκης μεθαύριο Πα » θὰ κατακλυσθεῖ Ένα Λαὸ ποὺ θὰ διατρα Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ Καθημερινὴ ἀδέσομευστα ἀπογευματινὴὰ ἐφπμερίδα ΕΤΟΣ 19 «- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19 .--- ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΊ-ΟΥ 1981 -- Τιμὴ 100 μίλο --- Ἐπλ. ἡμέρας 48716, νύχτας 47301 πακασαρασεηκ«αι» παατερασετεραστον παπα. ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΜΙΝΙ ΠΠ ΙΚΥ ΜΕΤΩΠΟΥΝΙ ἷ ἤ ἱνει στὴ 4 Τὰ νύκτα τῆς Παρασκευδο εδ . τι όὂρων μὲ τὰ λάδαρα Ἡ ς ἱκανότητας καὶ τῖις ᾿Ἀλλαγης. { υνάμεων τῆς Λαϊκομετωπικῆς Φ Θὸ γίνει ἀντιπαράταζπ ον Ὃ προς, εἶναι Άνες νιὰ τὴ Η ! ' | [ ενεκ, ! ! ! ! ! .α Τὸ ΛΚΕΙ πριµοδότησε κθὲς στὴ Λευκωσία [ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ) | τὸ Πρῶτο κεφάλαιο τῆς συμφωνίας τοῦ πρώτου «Μίνι Λαϊκοῦ Μετώπου» Ἐζεκία Παπαΐίω ἄννου -- Σπύρου Κυπριανοῦ πραγματοποιήθηκε χθὲς τὴ νύκτα στὴν Πλατεία Ἐλευθερίας, φορίες τῆς κ«δΔειλινῆς», ἡ χθεσινοδθραδυνἡ συγκέντρωσοπ τοῦ ΔΗΚΟ ἐπριμοδοτήθπ: μὲ πέντε χιλιάδες κομμουνιστὲς γιὰ νὰ ἐμφανιστεῖ ἐνδυναμωμένο τὸ κόµµα τοῦ κ. Κυπριανοῦ, πρὸς δημιουργία ἐσφαλμένων ἐντυτπώσεων στὸ Λαό, τὴν κοινὰ γνώµπ καὶ τοὺς ξένους πολιτι- κοὸς συντάκτες καὶ παρατπρητὲς ποὺ Πρθαν στὴν Κύπρο γιὰ νὰ καλύφουν τὶς ἐκλογὲς. Παρὰ τὴν πριµοδδέ- τηση ὅμως, ἡ Άθεσινο- ἑραδυνἠ συγκέντρωση τοῦ ΔΗΚΟ δὲν µπόρε- σε νὰ φθάσει σὲ ὄγχο τὸ μισὸ τοῦ συλλαλη- τηρίου τοῦ ἄημοκρα. τικοῦ Συναγερμοῦ καὶ τοῦτο ἀπογοήτευ σε τὸν Πρόεδρο Κυ- πριανοῦ καὶ τοὺς συ- νεργάτες του, οἱ ὁ- ποῖοι ἀντιλαμδάνον- ται ὅτι ἔχασαν γιὰ πάντα τὴν ἐμπιστοσύ- νη τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τοῦ Ἆα- οὗ καὶ δὲν πρόκειται μὲ πχανένα τρόπο πιὰ νὰ τὴν ἐπανακτήσουν. Σὲ ὅλα τὰ προάστι τῆς Λευκωσίας Ὑνωστοὶ παράγοντες τοῦ ΔΗΚΟ καὶ τοῦ ΑΚΕΛ συνεργά- ζονταν προτρέποντας τοὺς χατοίκους νὰ παρα- στοῦν στὸ συλλαλητήριο, Ἐπίσης, σὲ πλείστους χώρους ἐκκινήσεως τῶν λεωφαρείων ποὺ µετέφε- ραν πολίτες στὴ συγκέν τρωση τοῦ ΔΗ.ΜΟ, ῥ- πεύθυνοι ἦταν τοπικοὶ ὑπεύθυγοι τοῦ ΑΚΕΛ. Χαρακτηρὶστικὸὀ ἐπίσης τῆς συµφωγίας Ευπρια- νοῦ --- Παπαϊωάννου γιὰ «Μίνι Λαϊκὸ Μέτωπο» ΔΗΚΟ -- ΑΚΕΛ Ἅῥἧἦταν καὶ τὸ γεγογὸς ὅτι ὁ κ. Κυπριανοῦ στὴ χθεσινἠ ὁμιλία του ἔρριυφε τὸ σύνθημα «Μἠν ψηφίσετε ΔΗ.ΣΥ, μὴν φηφίσετε ΝΕΔΗΠΑ, μὴν Φφηφίσετε μὴν ψηφίσετε ΠΑΜΕ...», ἀποφεύγου- τας διακριτικὰἁ νὰ ἀἆνα- φερθεῖ στὸ ΑΚΕΛ. Στὸ μεταξὺ τὸ δεύτε- ρο κεφάλαιο τοῦ πρώ- του «Μΐγι Λαϊκοῦ Μετώ- που» Κυπριανού -- ἛἜ- ζεκία, θὰ γραφτεῖ µεθαύ ριο Παρασκευὴ στὴ Λεὺυ- Κωσία μὲ παρόμοια πρι- µοδότηση τῆς Συγκέγ- τρωσης τοῦ ΑΚΕΛ ἀπὸ τὸ ΔΗ.ΚΟ. Ὅπως εἶναι γνωστό, τὴ µυστικἡὴ συμφωνία Κυ πριανοῦ -- Παπαϊωάννου εἶχεν ἀποκαλύψει ἡ «δει λινὴ» καὶ τὴν εἶχε κα- ταγγείλει πρὸς τὸ Λαὸ σὲ ὁμιλίες του ὁ Πρόε- δρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Ἠιληρί- Τὴν Παρασκευἡ σιὴ Λευκωσία Λευκωσία Πολιτικὰ ἁτιὸ Ένα Λαὸ ΑΠοΟ- υώσει τὴν ἀτιοφασι- Αημοκρατικοῦ Συνα- γνωρίσει τέτοιο πάθος γιά «θὰ καταδείξει ὅτι τὸ Λαϊκὸ οόῦ θὰ σφραγισθεῖ τὴ ΠΑΣΥΔΥ. εγάλπ συγκέντρυ- κατὰ τὸ συλλαλπτήριο τοῦ Κυπριανικοῦ ΔΗΚΟ. “Όπως ἀναφέρουν διασταυρωμένες πλπρο-. | - -- που πώπαπαο Άἵπσπ μπα Ἅἵππωπι Ίππο σπα ἍἉππωὴ ἵσππναυ .αα υ αλ ΥΠϱΧΩΡΗ μα ΚΡΡΗ ΣΗ ΠΡΗ ΑΝΑΊΘΛΗ ΣΕΛΙΔΑ 8 Ἡ Λάρνακα ἀποθέωσε τὸν ἡγέτη τῆς Νίκης Ὁ κ. Γλαῦκος Κληρίδης χαιροτίζει μὲ τὸ σύμθολο τῆς νίκης πὰ πλήθη ποὺ τὸν ἀποθεώνουν. ᾿Αριστερὰ διακρίνεται ὁ ἐκ. τῶν ὑποψηφίων ᾿ θουλευτῶν Λάρνακας κ. Γεωργίου καὶ δεξιὰ. ὁ κ.:Μα θηκολώνης. Στὸ ἄκρο «δεξιὰ ὁ Ἑλλαδίτης πολιτευτὴς κ, Παπο» δάκης, πρώην δουλευτῆς τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἕνα µόνο στιγμιότυπο ὁπιὸ τὴν κοσμοτιλήμμυρα πιοὺ κατέκλυσε τὴν Πλατεία ᾿Ακροπόλεως χθὲς τὰ. νύκτα στὴ Λάρνακα, ΚΑΙΗ Ψηφ ΗΡΝΗΚΗ 2Ε ΠΛΗ. Ἡ θριαμθευτικὴ προέλαση τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ πρὸς τὴ νίκη τῶν ἐκλογῶν τῇς ἐρχόμενης Κυριακῆς, συνεχίζεται. Μετὰ τὸ Παραλίμνι, τὴ Πεμεσὸ καὶ τὴν Πάφο, εἶπε τὸ µεγάλο της (Να) στὸ Δημοκρατικὸ Συναγερμὸ καὶ ἡ Πάνρακα χθὲς τὴ νύκτα. Ἡ Παοθάλασσα τῆς πόλης κι ἐπαρχίας. ποὺ. κατάκλυσε τὴν πλατεία ᾿Ἀκροπόλεως ἀποθέωσε 'τὸν Πρόεδρο τοῦ Βημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Κλπρίδη κι. ἐπευφήμπσε ζωπρότατα τοὺς ὑποψφήφιους Θθουλευτὲς τοῦ Κόμματος, διατρανώνοντας τὴν ἀπόφασή της γιὰ ᾽ΑἈλλαγὴ κι ἐπισφραγίζοντας τὰ Πίκπ. ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ . ΦΑΥΛΟΕΡΑΤΙΑΣ γΌσοι παρέστησα» στὸ 2Ρε σινοθραδυνὸ συλλαλητήριο δε: απίστωσαν ὅτι, τὰ κάστφα τῆς φαμλοχρατίας γαὶ τῆς εἡὐ γοιακρατίας θά συντριθηῦν µέχρι πήν Κυριακή καὶ στη θέση τους θά κτισθοῦν τ’ ἅπαρια κάστρα τῆς ”Αλλα- υῆς, τῆς ᾽Αξιονοατίας, τῆς πραγματικῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Κουλονικῆς Διιαιοσύνης, ἀπὸ τὶς Δυνάμεις τῆς εὐθί- γης μαὶ τῆς Ἱκανάτητας, τὶς Ἀινάμεις τοῦ Δημοκρατικοῦ δ υναγερμοῦ. Δὲν ὑπάρχεν διὰ «σιμμιὸ ἐμ φιδολία - ἅτι, ὁ - Δημοκρατικὸς Ἓννα . μ ἐππκεφαὶῆς τὸν τίµιο, τὸν γον ἡγέτη Τλαῦκο Κληρίδη θά καταγάγε͵ τὴν ἐρχέμενη Κυριακὴ θριαµθευτική νίνη. σαρώνοντας µμιὰ γιὰ πάντα τοὺς ΔΛαϊκομετωπικοὺς ἀντι πάλους του, τοὺς ἐκμεταλλεν ὃν τ ἀνιδιοτελῆ. τὸν ὑπεράξιο καὶ. δοχιμασμέ- | τὲς: καὶ «καταπιθστὲς τοῦ Λα- οῦν ΡΕΒΑΙΑ Ἡ ΝΙΚΗ ο Ἡ ἰαχὴ «Κληρίδη πολχαν κ ἔφθασεν ἡ ὤρα», «νι: περμὸς ἴσον Δαὸς καὶ Δαὸς Κπνοριακῆς θὰ γίνουν ὁ τάφος τῆς ἁμαρτωλῆς πολιτείας τῶν Λαἰϊκομετωπικῶν συνεταίρων καὶ ϐθ’. ἀποτελέσουν ἀπαρχὴ πιᾶς νέας πολιτικῆς τωῆς ὅ- τας τὸν θέλει ὁ «Δαὸς µας ἴσου νίκη», ποὺ δονοῦσε γιὰ δυὀὸ περίπου ὧὤρες ψὲς τὴν πόλη τῆς Λάρνακας, ἀποτε χεῖ ἀχόμα μιὰν ἀπόδειξη ὅτι ὁ Λαὸς πῆρε πιὰ τὴν ἀποσαά σή του νὰ νικήσει τοὺς ἐνιι' ταλλευτὲς -αὶ καταπιεσιὶ ο ὅπως θά τὴν ἐφαρμόσει ὁ του, καὶ θὰ τοὺς νικήσει ὃν Απημολρατικὺς Συναγερμός. πωσδ ποτε. «Περ βρη τῆς ὁμωίας τοῦ Οἱ ἐκλογὲς τῆς ἐρχόμενης κ. Νληρίδη στὴν ὃη σελίδα) Σελίδα 2 ΠἱδιῤΑί ΗΛΙΑ ᾿Αφοῦ ὑπερκάλνψε τὴ ζήτηση τῆς ντόπιας ἆᾱ- γορᾶς, ὁ κ. ἠαδᾶς προχωρεῖ τώρα καὶ σὲ ἐξαγωγές... μαργαριταριῶν. Σὲ δηλώσεις του στὴν ᾿ Αθηναϊκὴ «Ελευθερο- τυπία», ἀποκαλύπτει καὶ τὸ ὠκόλουθο συνταρακτικὸ Ψτοκουμέντο: «Τὸ ΔΗΕΟ εἶναι τὸ κόμμα ἀπὸ τὸ ἁποῖο ποοἑρ- χεται ὁ Πρόεδρος τῆς «ημοκρατίας ποὺ εἶναι καὶ ὁ Πρόεδρός του»{{/ Πὸ πῶς προῆλθε καὶ τὸ πῶς θὰ ἀπέλθει εἶναι 6έθαια ἀπὸ ἄλλο «ἰατρικὸ» ἀνέκδστο... ο - Αλ οσο Ῥεπορτὰξ τοῦ «Αγώ- τὸν µ. Ῥένο Φιντωκί- να» παρουσιάξει τὶς ὃ- δη, σύζυγο τῆς κας Φυη- ι ποψήφιες θουλευτίνες τικίδου, λόγω ἀπουσίας μας. τῆς κας Φιντικίδου στὸ Συγκεκριµένα στὴν ἐξωτερικό. Ὁ κ. Φιντι περίπτωση τῆς ὑποιή: κίδης μᾶς ἀνέφερε ὅτι οἱ φιας τῆς Ε.Κ. Αντρης ἀπόψεις του συμπίπτουν Φιντικίδου στὴν ᾽ Αμμό- μὲ ἐκεῖνες τῆς συζύγου χωστο διαθάξουµε τὰ ἆ- του». χόλουθα: Πόσες ὧρες κρεδθα” τομουρμούρας Λέτε νὰ «Ιδῶ ἀξίξει νἁ ἆνα- χρειάστηκαν γι αὐτὴ φέρουμε ὅτι ἡ συνέντεν- τήν... ταυτότητα ἀπό. ξη αὐτὴ παραχωρήθηκε Ψεων ---- Οὐρλιάξουν τὰ τσακάλια τῆς «Ελευθεροτυπίας» πρὸς ὅλες τὶς κπατενθύνσεις. Δὲν ξέρουν ποῦ νὰ πρωτο ορµήσουν, ποιὸν νὰ πρωτοσπαράξουν. Μέ μιὰ πρωτο: φανὴ κακεντρέχεια καὶ ἕνα κμετρινισμὸ ποὺ ἀγγίξει τὰ ὅρια τῆς σχιξοφρένειας μᾶς πιληροφοροῦν ὅτι «πιωμέ- νος παρονσιάστηκε στὴν τηλεόραση ὁ Ἐληοίδης», Ὁ λαὸς ὅμως δὲν τρώει κόνναρα, παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειες τοῦ κ. Λαδᾶ ἁκόμη καὶ στὴ διαλυθεῖσα θουλὴ γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ προϊόντος. Συγκρίνει ἀπὸ µόνος του ποῖοι εἶναι νηφάλιοι καὶ ποῖοι γτοπαρι- σµένοι. 1οῖοι εἶναι σὲ θέση νὰ μιλοῦν ἓκ τοῦ προχεί- ρου καὶ ποῖοι προχειρολογοῦν μὲ ὕφος χιλίων πιθήκων. ---- ή «Ψηφίστε ΝΕΔΗΠΑ, φέρνει ἀποτέλεσμα»... Γιὰ γρήγορο ἁδυνάτισμα, γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς φαλάκβας... «Ὁηωίστε ΝΕΔΗΠΑ, ὡραία ἀλλαγή»... μὰ τὴν ἀλήθεια {{ ΠΟΥ ΟΤΑ ΓΑΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ Μὲ ἀναμοίνωση του ὁ Κυπριακὸς Σύνδεσμος ἴΠαιδι- οῦ-- Νεανικοῦ Βιθλίου ὑπενθυμίξει ὅτι ὁ διαγωνισμὸς ἆᾱ- ᾿ αφίσας μὲ θόµα τὸ παϊδικὀ θιδλίο ποὺ προκήρυξε ὃ πιὸ πά- 2ω Σύνδεσμος καὶ ἀθλοθέτησε ἡ ἩΜορφωτικὴ Υπηρεσία μὲ Εραθεῖο «900, λήγει στὶς ΦΌ Μαΐου 19681. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες καὶ τοὺς πλήρεις ὅ- ους τοῦ διαγωνισμοῦ πιαραμαλεῖστε ὅπως ἀπευθύνεστε στὸν. Κυπριακὰ Σύνδεσμο τοῦ Παιδικοῦ-- Νεανικοῦ 'Βι- ΄ βλίου, φ/δι Παιδαγωγικῆς Ακαδημία», «Δεὐκωώσία, τηλ. ο 4Ο0-.--3809. “ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Ανακοίνωση τοῦ Δήμου Δεμεσοῦ ἀναφέρει ὅτι στὶς 28, 26, 36 καὶ 27 Μαΐου (Παρασκενή, Δεντέρα, Τοΐτη καὶ Τετάρτη θὰ γίνουν οἳ πρακτικὲς ἐξετάσεις 298 µαθη: τῶν τῆς Μουσικῆς Σχολῆς Δήμου Λεμεσοῦ, μεταξὺ τῶν ὅ- ποίων, καὶ πέντε ποὺ θὰ δώσουν διπλωματικὲς στὸ διολί, Ὡς γνωστὸ οἳ ἐξετάσεις γίνονται ἀπὸ ἐξεταστὴ ἀπὸ τὸ Τρίνιτυ Κόλλεῖτξ Λονδίνου, μιὰ φορὰ τὸν χθόνο. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Σήμερα Τετάρτη στὶς ϐ μ.μ. προθάλλονται στὸ Σο8ιε τικὸ Ἠολιτιστικὸ Κέντρο τρία παιδικὰ «φὶλμς συνολικῆς διάρκειας δΟ Λεπτῶν. Πρόκειται γιὰ τὴν ἡμίωρη ταινία «Τὰ φῶτα τοῦ τσίρκου» ποὺ προθάλλει ἀμροθατικὰ νούμε: θα, ἐπιδείξεις ἑώων κλπ. ἀπὸ τὸ Τσίρκο τῆς Ἰόσχας καὶ τὰ ἔργα «Ἡ ἸΠάσια καὶ τὸ μαγικὸ γλυκὸ» καὶ «Ὁ λύνος κι’ ὁ λαγός». ου ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ Οἱ Ἰταλοὶ ἀπέρριψᾶν μὲ ἠηφίσµατος ποὺ ἔγιγε τὴν δημοψήφισμα τὴν πρόταση περασμένη Κυριακὴ καὶ γιὰ, τροποποίηση ποῦ νόμου χθές, οἱ Ιταλοὶ τάχθηκαν μὲ τὸν ὁποῖο νομιποιήθη” ὑπὲρ τῆς ὀνατήρησης τοῦ ναν οἱ ἀμδλώσεις ποὶν τούι χόµου, μὲ ἀμαλογία δύο χρόνια. πρὸς ἕνα, “πὲρ τῆς ἀκυρώ Σύµφωνα μὲ τά µέχοι τώ σεως τοῦ νόµου εἶχε τα: ρα ἀποτελέσματα τοῦ ὃημο χθεῖ τὸ Βατικανό. ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Μετὰ θαθυτάττς θλίφεως ἀγγέλλουμε τὴν ᾱ- | πὠλεια τῆς πολυαγαπαµένης µας συζύγου καὶ µπτέρας ΙΑΝ ᾱ, ΦΩΤΙΒΔΟΥ ἃ ὁποία πέθανε σὲ ἡλικίαν 50 ἐτῶν καὶ κη- δεύσαµε οτὴ γενέτειρα της Σιέφηλτ ᾿ΆΥ- γλίας, Οἱ τεθλιμµένοι: Ὁ σύζυγος ᾿Ανδρέας Φωτιάδης Τὰ τέκνα: Γιόλα Σταυρίδου Τόνας Φωτιάδης Δπαμήτρης Φωτιάδης Βούλλπς Σταυρίόπς καὶ λοιποί συυγενεῖς Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ’ ”------ «εεττ πα οο Τοῦ Σιαύρυυ Σταύρου ..1βχρονη συνελήφθη γιὰ κλοπὴ μαξὶ μὲ ἄλλους γεα- ροὺς! Ὅσο μποροῦσε νά φἑρῖν στι φῶς ἡ δηώσιότητα, Νεαροὺς τοῦ ἡἱπόχοσμου. τῆς μαφίας γαὶ τοῦ ἐκφαι- λισμοῦ! Νεαροὺς ποὺ τοῖς κχατηγοροῦμε µμπροσιᾶ στὰ ὑικαστήοια. Πιστεύοντης πὼς μὲ τὸ) τρόπο αὐτὸ γά- γαµε τὸ καθῆχον µας. ᾿Αδη μογοῦντες νά τοὺς δεῦμε πίσω ἀπὸ τὰ χοντρὰ σίδερα τῶν φυλακῶν νὰ πληρώγυνν γιὰ πὸ ἀδίκημά τους. Καὶ ἢ συνείδηση µας ἤσυχη -- ἂν ὑπάορχει φυσικὰ | Ἡ νεολαία µας ἑκπέιπτι σήματα ἐκφυλισμοῦ, }ιατὶ ἐμεῖς ἀφήσαμε τοὺς γέοὺς μάς στὺ ἔλεος τοῦ θεοῦ. 1 ἀκόμη τοὺς παραπιναῦεὲ καὶ τοὺς παραδειγµατίζομς μὲ τὴ δικη µας συμπεριφο- ἳ υα. λΑμθλνυοποῦμε µιροσῖα στὸ πραγματικὀ πρόόληµα! Κοαὶ Βνηκε ἥς πὸγκ Κόγκ Τὸν Ἅᾖτίτλο τῆς «Μὶς Χόνγε - Κὺὐνγο κέρδιοε τὸ Σάδδατο ἡ Ντόοις ΔΛόχ, ποὺ ἀναδείχττρε ἡ πιὸ ὅμορ φηῆ ἀπὸ τὶς 16 φιναλίατ τῶν Καλλιστείων στὴν ὀἑξωτικὴ αὐτὴ πόλη. Ἡ Ντόοις εἷ- γαι 25 χούνων καὶ σπουδά- ζει στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σὰν Φραντσίσκο. νιατὶ αὐτὸ τὸ πρὀθληµα ἆᾱ- παιτεῖ λίγη µπερίσχεψη, ί: γη σίγεση καὶ ὑπευθυνότη- τα ἀπέναντι στοὺς δικοὺς µας καρποὺς. ᾿Απέναντι στ παιδιὰ µας. Γιατὶ στὰ καλὰ χαθούµενα, δὲ θά πήγαινον νὰ χλέφου.. Κι οὔτε βὰ μποροῦσε κανένας νὰ τοὺς ρα. ἕνας χαλὸς δάσκαλος) Αλλοι λοιπὸν κούδοντι πίσω ἀπὸ τὰ αἴτια τῆς ὅ-α- φθορᾶς: ᾖΓονεῖς, σχολεῖο, νοινω τα | 1 κ κ άν ΝΑ 3 Τὸ 1βχρογο κορίτσι πιά- στερήσει τὴ νγυκτερινὴ τω. Θὰ μποροῦσε ὅμως νὰ τοῖς ὑποδείξει τοὺς κινδύνοις. Θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ιιάθει κάτι ἄλλο πιὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν νλοπή. Θὰ μποροῦ σε νὰ τοὺς μιλήσει. Νά νί- γει ἕνας τίµιος ὑπεύθιος πατέρας, μιὰ σωστη µητᾶ- απώσαιώπκακοκαωπκώκώςς: ὍὉ θούρδουθαςσ᾽ ἔμας κεεεττεπεκεσσεεοἝτΕΕΕΕΕΕΕΕΕΞΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΞ ο ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑ ΓΟΥ 198] ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ στοὺς σκοτεινοὺς δρόμους, ἀναζιπώντας τὴ ζωὴ τοὺς µέσα. στὰ στενοσόχκακα γαὶ τα υπόγεια καταφύγια. Τί χάνουν αὐτοὶ οἱ γονεῖς! ᾿Η τὶ Έκαναν µέχρι τώρα, πα- ρά νὰ κυτάξουν μὲ θλακώ- ὃπ ἀπάθεια τὰ παιδιὰ τους, ποὺ σπουδάζουν τὴν ἐπιστή στηκε μεσάνυχτα νὰ κλέδει. Εκείνη τὴν ὥρα οἱ γογνεῖς ἱ. ἕκς { 'Οπωσδή του. τὶ ἕκαναν { πωσδήπο τε θὰ κοιμόντουσαν ἤσιχοι, πουλουριασμένοι στὰ σεντό- γα τους. ᾽Αλλὰ καὶ οἱ ἅ]- λοι. γονεῖς τῶν ἄλλων 10 χρονων καὶ 18χρονῶων, ποὺ πυκλοφοροῦν μόνα µέσα Γυναίκυ ἠρχηγὺς κρυτους Γιὰ ποώτη φορὰ στήν ἵ- στορία, στὴν Δημοκρατία τοῦ Αγίου Μαρίνου τὴν µι ποὴ καὶ πιὸ παλιὰ ὃδημοκρα πία τῆς Ἑὐρώπης, ποὺ ἔχει ἕκταση 61 τετο. χλµ., πλη- θυσμὸ 391.000 κατοίιους καὶ |. Ἰδούθηιε τὸν 4ο αἰώνα στά λΑπέγνινα νονῖὰ στὸ ίμι- γι, μιὰ γυναία «κατέλαθε πὸ ἀνώτατο ἀξίωμα τοῦ ἆρ χηγοῦ τοῦ κοάτους. Πρόχει ται γιὰ τὴν Χνρία Μαρία - Λέα Πεντίνι - ἸΑντζελίνι, 97 ἐτῶγ, µέλος τοῦ σοσιαλι στικοῦ κόµµαπος, ποὺ: µαξί μὲ τὸν καστόνε Παξολίνι τοῦ κομμουνυστωοῦ κόμμα- τος, 49 ἐτῶν, ἐχλέχτηκε γιὰ ἕξι μῆνες ποόεδρος τῆς χώρας, Στὴ φωτογραφία ἡ κυρία ᾽Αντζελίχι. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΚΟ Πραγματοποιήθηκε Χθές θράδυ στὴν Πλατεία Ἐλλευθε ρἱας Παγκύπριο Σνλλακητή- οιο τοῦ ΔΗΚΟ, στὸ ὁποῖο μ! λησε ὁ Πρόεδρος τοῦ χόμμα τος κ. Ἅπ. Κυπριαγοῦ. Ὁ κ. Κυπριαγοῦ εἶτε ὅτι ἀπὺ τὶς ἐκλογὲς τῆς Κυρια- κῆς τὸ ΔΗΚΟ θὰ ἀποδειχθεῖ ὁ ουθμιστικὸς παράγοντας τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τό- που, ἰσχυρίσθηκε δέ ὅτι δέν ὑπάρχει μυστική συμφωνία µε ταξὺ πνῦ Ἰόμματος του καὶ ποῦ ΑΚΕΛ. 211.000 Λ. ΣΤΗ ᾿ΜΕΤΑΛΚΟ” Μὲ ἀπόφαση τοῦ 'Ἔπαρχνα μοῦ Λικαστησίου Λευκωσίας, οἱ Κεντριὲς Ένμηχα τοῦ Συνεργατνσμοῦ θά πλ σοῦν ποσὀ 911.041 λιρῶν στὰ «Μετάλνο Ατὸ», γιὰ µεταλα λικὲς ἐργασίες τῆς τελ Π «Μετάλμο» κεἶχε ναπύαν χωρῆσει ἀγώγὴ στὸ Διωασφᾶ ϱιο διὰ τοῦ δικηγόρου της η. ταύρου ΔΑ. Μαούδη. ως ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΟΥΣ Ὁ ἄνθρωπος ο Ῥὸ τί γέλια γίνονται κα- θημερινὰ στὸ Λευκό Οἶκο μὲ τὸ «φώνιο» τοῦ ἀντιπρυ- έδρου Τζὠοτς Μπούς, δὲ λἐ νετα. Αὐτός, ὅμως, χιου- µορίστας καὶ καλωσυνάτος, ὄχι µόνο δὲ φαίνεται νὰ ἐ- γοχλεῖται ἀπὸ τὰ ἀλλεπάλ- ληλα πειράγματα ποὺ τοῦ κάνουν ὅλοι --- ἀπὸ τὸ Ῥό- ναλντ Ῥήγκαν τὸν ἴδιο, ἶ- σαµε τὸν τελευταῖο ὑπάλ- ληλο τῆς ἐπίσημης ποοεδοι- κῆς κατὀιχίας --- ἀλλὰ ἀντί θετα ρωτάει μισοαστεῖα µι σοσοθαρά: «λοῦ «φέρατε κανένα καινούργιο καλὺ» Τὸ δὲ «καινούργιο» ποὺ ζητάει --- καὶ ὅλο καὶ κά- φέρνει --- δὲν ἄλλο παρά... λουράχια γιὰ τὸ ρολόι τοι! ᾿Απὸ φοιτητής, εἶχε τὴ µι- ποιος τοῦ εἶναι απίποτα γία ν’ ἀλλάζει λουράνια, σύµφωνα μὲ τὸ χοῶμα τοῦ νοστουμιοῦ ποὺ «φοροῦσε Καὶ τῆν ἀδυναμία του αὖ- τὴ ἄξαχολουθεὶ νὰ τὴν ἔχει ΠΩΔΕΙΤΑ Ι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΛΟΡΩΝ - ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ -- ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ --- Βρίσκεται στὸν κύριο δρόµο ᾿Ἁγίου Δομετίου -- Πολὺ χαμπλὸ ἑνοίκιο --- Φ Γιὰ πληροφορίες, ΤΠλ. 49356. ἀκόμη.... «Είναι τοοµερὀ, δήλωσε πρόσφατα ὁ θοηθὺς προσω παρχὴς τοῦ Λευκοῦ Οἴκοιι Μάὺ Ντῆθεο, δὲν προφταί γουµε νὰ τὸν θλέπουμε μὲ ἄλλα λουρώχια στὸ ρολόι εἶναι καὶ ὑπερδολικὰ «κοκέ: µη τοῦ νυντερινοῦ καντου γιοῦ καὶ τῆς µεταμεσοὖχτι ας ἀσωτίας. Ὁ πατέρας πουρααµένος, δὲ θοΐσχκει γαιοὸ νὰ κουθεντιάσει τὴν κόρη τον. 'Ἡ μητέρα ἔνδια φέρεται µόνο γιὰ τὶς τον: λέττες καὶ τὰ ἐσώρουχά της. Καὶ ἡ µικοῇ πους νό- μμ» Γιατὶ αὐτὴ ἔκανε ὅτι τῆς ἔλεγε τὸ ἄγονυρο µνα/ο ΤΗΣ. Ἰμεῖς τὶ κάναμε Ὑια να τὴν ἐμποδίσουμε!ὶ ᾿Εμεῖς οἱ εὐφιεῖς, οἱ λογικοὶ ααὶ οἱ ὑπείθινοι!. Ποιὰ ἦταν Ἡ 4. γικἡ καὶ ἡ ὑπεύθυνη στάση µας ἀπέναντι σ᾿ ἕνα μικρο χωρίτοι, ποὺ µέσα του Ἡ ζωὴ κοχλάκει, παὶ οἱ εανι χὲς του ὀομὲς ἀναξητοῦν χανάλια! ᾿Αφοῦ δὲν τοῦ Ὁ- ποδείξαµε κανένα σώστο κανάλι, γιατὶ τὸ καταδικά Έουμε γιὰ τὸ κανᾶλι που μό το του διάλεξε! Ποιὸς θσέ θηκε νά τοῦ πεῖ «ὄχι ἐχεῖ- νο ἀλλὰ τοῦτο». ση. θρίσκει λήση καὶ ατα: φύγιο στά νυχτερινᾶ ἀπάχι γαὶ Ποιὸς θὰ οωτῆσει Ύι αὐτὴκ]. Ποιὸς θὰ ἐνδιαφερ: θεῖ, τὴν νυκτερινὴ πάφει ὀρίσκει τὴν κατανόηση που τὶς στεροῦν οἱ ψογεῖς της. Συζητᾶ μὲ ἄλλους συνοιἩ: λικούς της τά προθληατά Ἐμεῖς λοιπὸν χοειαξώμα- ατε τὸ δούοδουλα, Κι ὄχι ἕνα μικρό κορίτσι. πρ. ἐμᾶς ὁ ούρδουλας! Σ’ ἐμᾶς τα ἀπεύθυνα τοµάφια, ποὺ στρα πατσάρουµε κάθε ἠδικη ἄρ: χἠ, οἴχνοντας πάντα τὸ ᾠτώξιμο στοὺς ἄλλους. Τοὺς ἀνεύθυνους{, της, καπνίκουντας πσιγαρά- χι. Κυ ὅταν τελειώσουν τά τσιγάρα θά κλέψουν ἀπὸ νά που. Μαν μὲ μερικά ἆ-α τιµαλα η... Ἀ ἁ Ά ΝΑ 5 Αὐτὴ λοιπὸν δὲ φταίει! εειεεΞΞῬΈῬΘΘΕς----κ«--Ξ «ΤΗΝ ΚΟΥΡΕΥΠ ΚΛΙ ΤΗ ΛΌΥΖΩ ΤΑΚΤΙΚΑ...» ΛΟΝΑΙΝΟ. Μάϊος. --- Ἡ πάντοτε τέλεια κόµµωση τῆς Ἰάγκυ Θάτσερ ἔχει προκαλέσει κατὰ καιροὺς διάφορα κακεν: πού ἀγαποῦσει] τά...λουράκια] ταυ, δεδομένου, μάλιστα έἐ] της» καὶ ἡ ὙΥκαρνταρόμπα του ἀποτελεῖται ἀπὸ μιὰ ἆ ὅλων τῶν εἰδῶν, χοωµάτων τέλειωτη σειρὰ νέο ᾖ καὶ ποιοτήπων, Νὰ σκερτεῖ κανείς, ὅτι ἀχύμη αι ὅταν θάτα φοονυτίει τὸ λουράνι δὲ φοράει σαχκάκι καὶ : του νἁ ταιριάξει μὲ τὴ ζώ- νη ἢ τὸ χοῶμα τοῦ παντε- λονιοῦ. του...Σ. Ὅπως καὶ νά ναι πρὀ- γειται γι’ ἀπίνδινο «ώ: γιο»! Κώρια σ’ ὅτι ἀφυρᾶ τὶ δῶρο γὰ τοῦ χάνουν μιά ντοιδίνα Κανράχια, καὶ πε- τάει ἀπὸ τὴ χαρά του, Κὲς καὶ τοῦ πρὀσφερες 13 µπυ- τίλιες παλιό χρασί.... ρφφςόὀόφόθφφφδθθθθθθθθοέ τρεχῆ σχόλια. Οἱ κακὲς γλῶσσες δὲν κουράξονταν ὅτι ἡ πρωθυπουργὸς τῆς Βρεττανίας υιρέπει νὰ ξοδεύει πολλὰ χρήµατα καὶ νὰ ἀφιερώνει ἁμέτρητες ὦ- ρες γιὰ μιὰ τόσο ἀψεγάδιαστη κόμμωση. «Όπως, ὅμως, ἀποκαλύφθηκε πρόσφατα, ἡ ἀλήθεια ἀπέχει σολὺ ἀπὸ τὰ ἀνυπόστατα κουτσομπολιά: “Ἡ «Σιδηρᾶ Γυρία σπατα: λᾶ γιὰ τὰ μαλλιὰ της λιγότερο χρόνο καὶ χρήματα ἀπὸ πολλὲς ἄλλες γυναῖκες τῆς νὰ ἐπαναλαμθάνουν «ὀψηλῆς κοινωνίας». Ποιὸ εἶναι, ὅμως, τὸ μνστικὸ ποὺ μρύθεται πίσω ἀπὸ τὸ χτένισμα τῆς 1Μάγ: κυ Ἡ µόνη... ἔγκύρη ὀπάντηση δὲν µπο- ρεῖ παρὰ νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐλῶ καὶ τέσσερα Χχθόνια ἔχει ἆνα- τῶν μαλλιῶν τῆς λάθει τὴν περωτοίηση ᾽Αγγλίδας πρωθυπουργοῦ.. «“Ἡ Χυρία Θάτσερ ἔχει πολὺ εὐαί- ἐξηγεῖ ὃ πενηντάχρονος κοµµωτής της Ἰζών. «Πετὰ ἀπὸ σκέψη ματαλήξαμε μαξὶ σὲ ἕνα στύλ ποὺ ται ριάξει στὸ σχῆμα τοῦ προσώπου της, στὸν σθητα μαλλιά», ΑΝΑΙΚΑΦΕΣ ΣΙ0 ΚΟΥΡΙΟ ᾽Ανγακοίνωση τοῦ Τμήμα το Αρχαιοτήτων τοῦ Ύ- πουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Έργων ἀναφέρει ὅτι ἀποπερατώθηκαν οἱ ἐργασί ες τῆς ἕδδομης κατὰ σειρά ἀνακσαφικῆς περιόδου στὴν ᾿Ακρόπολη τοῦ Ἰουρίου. Οἱ φετινγὲς ἀνασκαφικὲς ἔρευνες --- σωγεχίζει ἡ ἀνα κοίνωση --- ποὺ ὅπως καὶ στὸ παρελθὸν ἔγιναν κάτω ἀπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ ἀρ- χαιολογικοῦ λειτουργοῦ κ. Δήμου Χρίστου, µἹεριορς στηκαν στὴν δορειοδυτι- κἡ πλευρὰ τοῦ ἀνασκαφι- κοῦ τοµέα καὶ εἶχαν σάν κύριο στόχο τὴ συµπτληρω- µατικὴἠ ἁἀποκάλυφη τῶν καταλοίπων τοῦ µεγά)ου δηµόσιου µρωμαϊκοῦ κτιρί- ου, ποὺ ἄρχισε νὰ ἀγακαλύ πτεταὶ κατὰ τὴ διάρκεια ᾿ τῆς ἁνασκαφικῆς ἨΠπεριό- δου τοῦ 197686. Ἔπειτα ἀπὸ τὴ συστηματικὴ ἀνασκαφὴ καὶ τὴν ἁἀπομάκρυνση ἑνὸς ὀγκώδουως στρώματος ἅμ- µου, τὸ ὁποῖο κάλυπτε μιὰ ἔχταση διακοσίων περίπου µέτρων, ἀποχαλύφθηκε ἕνα µεγάλο µέρος τῆς δορειο- δυτικῆς π]ευρᾶς, ἐνῶ ὁλό κληρη ἡ πτέρωγα τοῦ «τι ρίου καὶ τὸ δυτικὸ του ᾱ- κρο ἐλπίζεται ὅτι θὰ ἆπο- καλυφθεῖ κατὰ τὶς ἀνασκα- φὲς τοῦ ἐρχόμενου χρόνου. Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἀνακοί γωση τὸ πλούσιο οἰκοδομι- κὸ ὑλικὸ τῶν πελεκητῶν ᾱ- σδειστολίθων, ἐντυπωσιάζει σὲ πολλές περιπτώσεις μὲ τὴν διακόσμηση του -- ἐγ χάρακτη καὶ ἀνάγλυφη, τοὺς σπονδύλους καὶ τὰ ὑστερο --- κορωνθιακἀ χιο- γόκρανα τῶν ἁπλῶν καὶ ρα ὁδωτῶν κολώνων. Τὴν ἆἀρ- Χιτεκτονικὴ σπουδαιότητα καὶ μεγαλοπρέπεια τοῦ γτι ρίου μαρτυροῦν τὰ µσρµά- ρινα θραύσματα τῶν ἀγαλ- µάτων καὶ τὰ πολύχρωμα ψηφιδωτὰ δάπεδα, Σύμφωνα μὲ τὰ μέχρι τώ ο. ἀρχαιολογικὰ δεδομένο [ὸ ῥωμαϊκὸ αὐτὸ κτίοιο ἄς Χισε νὰ κτίζεται κατὰ τή πρώτη φάση τῆς ρωμυϊκῆ. περιόδου καὶ ἀναστηλώθη- κε ἀπὸ τὸν Ῥωμαῖο Αὐτο- κράτορα Τραϊανὸ τὸ Ι0ἱ-- Ι02 μ.Χ. ὁπότε καὶ ἐπεκτι θηχε, ἔπειτα ἀπὸ τὶς κατο στροφὲς ποὺ ὑπέστη κατ τοὺς σεισμούς τοῦ 76--77 μ.Χ. ἐνῶ κατὰ τοὺς σε! σµούς περὶ τὰ µέσα το 4ου μ.Χ. ξανακαταστράφγ νε. Κατὰ τὴν πρώτη φάο τῆς Ποωτοχριστιανακῆς Π Φιόδου κτίστηκε καὶ πάλ. μὲ ὁρισμένγες τροποποιήσεις καὶ προσθῆχκες καὶ τελικἁ τὸ κτίρο ἐγκα- τρόπο τῆς ξωῆς τής καὶ στὸν τύπο τῶν μαλλιῶν της. Τὸ θασικὸ μυστικὸ τῆς ἐ- πιτυχίας τοῦ χτεγίσµατός της εἶναι τὸ τα: χτικὸ κούρεμα καὶ λούσιμο». Πρὶν ἀπὸ καιρό ἡ Ἰάγκυ πήγαινε δυὸ φορὲς τὴν ἑθδομάδα στὸ κομφὸ κοµ- µωτήριο τοῦ Τξών. ἸΜετὰ ὅμως, ἀπὸ τρο- μομρατικὲς ἐνέργειες σὲ Βάρος πολιτικῶν τὸ κομμωτήριο μεταφέρθηκε στὴν ἵτάου- νιγη Στρήτ. ΠΟΔΙΤΙΣΤΙΚΗ -- ο ο αᾱ Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ ΣΑΜΟΥΗΛ ζητηθοῦν ἐπίσης καὶ ἄλλα 'ἕματα, ὅπως ἡ δηµιουργία Τράπεζας μεταφράσεων στὴν Ἀύπρο κ.ᾱ. Ἡ συνάντηση --- καταλή γει ἡ ἀνωκοίωση --- ἔχει ἴδιαίτερη σηµασία γιὰ τὴν Κύπρο, λόγω τῆς συμµε- τοχῆς διαπρεπῶν ἀγθρώ- πων τῶν γραμμάτων ἀπὸ ταλείφθηκε ὁριστικὰ κατά τὶς ἀραθικὲς ἐπιδρομὲς πε ρὶ τὰ µέσα τοῦ 7ου μ.Χ. αιώνα. Μεταξὺ τῶν κινητῶν εὖ- ρημάτων οἱ ᾿Ανασκαφὲς τοῦ Τμήματος ᾿Αρχαιοτήπων, ἀπεκόλωψαν µεγάλη ποικι- λία κεραμικῆς τῶν Ρωμαί- κὤν καὶ Πρωτοχριστιανικῶν --ς 4 ΔΕΙΛΙΝΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ᾿Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεία «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ Ατδ.» Υπεύθυνος ἐχδόσεωρ: ! ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑΦ ὁδὸς Άννης Κομνηνῆς ἀρ. 4, όος ὄροφος τηάδΕΦΩΝΑ: τΕΛΕ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 41301 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ----- πα κκοο μμ ----α- αρα (Εγονότα ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΕΦΕΡΕ... ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ Οἱ συγκάτουκοί της ἆ- πέφυγαν νὰ συναντηθοῦν ᾗ μαζ της στὶς σκάλες ἢ στὸν ἀνελκυστῆρα τοῦ σπιτιοῦ καὶ οἵ περισσότε ϱον γείτονες τῆς ἔνοψαν πὴν «καλημέρα». Μόνο μερικοὶ τὴ ὃν- πόντουσαν ναὶ κουνοῦσαν τὸ κεφάλι μόλις τὴν ἕ- Χρόνων, µεταλλικὰἀ ἀντικεί μενα, θρύφα]α ἀπὸ µαρµά ριγα ἀγάλματα, δείγματα τοιχαγραφιῶν καὶ ὀρειχάλ- πινα νομίσματα τῆς ἀρχῆς τῶν Βωμαϊκῶν Χρόνων -- ὅλο τὸν κόσµο, στοὺς ὁ- ποίοως θὰ δοθεῖ ἡ εὐχαιρία γά γνωρίσουν ἀπὸ κοντά τὴν Κυπριακἡὴ λογοτεχνία. Οἱἵ πνευματικοὶ αὐτοὶ ἄν Κκύ- θρωποι ἔρχονται στὴν προ ἔπειτα ἀπὸ πρόσκλη- ση τοῦ Κυπριακοῦ Κέντρου τῆς ΠΕΝ, ποὺ ὀργαγώνει τὴ συνάντηση. ΕΚΘΕΣΗ ϱ' ΚΗΦ ΣΤΟΝ ''ΖΥΠΟ Γιὰ τὶς. 2 Ιουνίου ἔχουν καθοριστεῖ τὰ ἐγκαίνια τῆς τὸ τέλος τοῦ 7ου αἰώνα μ.Χ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΙΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μὲ ἀνακοίνωση του τὸ Κυπριακὸ Κέντρο τῆς ΠΕΝ ἔκθεσης τοῦ κ, λῶρενς 0’ ἀναφέρεται στὴ Διεθνὴ Συ Κήφ, ποὺ θὰ πλαν κ νάντηση Συγγραφέων ποὺ δρ Οὗγκο Γκόμπι στὸν θα γίνει μεταξδὺ 2--ό Νοεμ δρίου 198! στὸ ξενοδοχεῖο «Φιλοξενία» στὴ Λευκωσία. «Ζυγὸ» Λενκωσίας, Στὴν ἔκθεση αὐτή, ὁ Βρεττανὸς διπλωμάτης θὰ παρουσιά- Ἡ. Συνάντηση ἔχει σὰν σει φωτο ί , ὐ 4 Υραφίε ς ε θέµα της τὴν. «Ἐλευθερία ὁποῖες ἔχει ζώσει ος στὶς καὶ δηµιουργία σ᾿ ἕνα τα- γικὀ τίτλο «Αντωνακλά ραγμένο κόσµο», καὶ θὰ συ σεις, πο ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟ Ανοίγει τὴν ἐρχόμενη Τρίτη 2ό Μαΐου στὸ «πννὸν ἡ ἔκθεση μὲ ἔργα μαθητῶν τοῦ πετυχηµένου Ἠυπρίου ζωγρά- φου α. Λευτέρη Οἰκονόμου, ) Ἡ ἔκθεση θᾳ εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ λίγες µόνο µέο : εἰς 30 τοῦ Μάη, Υες µονο µερες, μέχρι ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ Τ0 ΣΥ.ΚΑ.ΛΥ. . Μέσα στὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Πρωτομαγιᾶς εἶναι ποὺ πραγματοποίησε τουργὲ στὴ Τσεχοσλοδακίι« τὸ ΣΥ.ΚΑ.ΛΥ. (Συγκρότημα Καλλιτεχνικοῦ Λύσης) πρὸς τὸ ὁποῖο ἀπενεμήθη ἡ τυµητική διάκριση τοῦ Πολιτιστικοῦ δέν τρου Γίχλαδα, μαζὶ μὲ τὴν παράδοση σχετικοῦ διπλώματος. Στὴ φωῖτογονσοια µας ιο κο οδοτικὸ ουγ- κρότηµα ΣΥ.ΚΙΑ.ΛΥ. . θλεπαν στὸ δρόμο, φθ» ρίσοντας: «Τὶ δυστυχία! Τὶ φρίκη γιὰ τὴν ΄ ἄτοχη γυναίκα». Αἰτία αὐτῆς τῆς περί- εργης συμπεριφορᾶς ἢ- ταν ἕνα γράµµα πρὸς τὴν κυρία Κόλμερ, 60 ἐτῶν, ἀπὸ τὸ Σικάγο, ποὺ κατά λάθος ἀ- οίχτη- κε καὶ διαθάστηκε ἀπὸ μιὰ γειτόνισσα μὲ τὸ ἵ- διο ἐπώνυμο: «Κυρία Ἱόλμερ», ἕλε- γε ὁ ἐπιστιολογράφυ:, ποὶ ὑπέγραφε σὰν δό- μτωο ἨΜπλούμενταλ, «ἕ- χω. δωσάρεστα νέα γιὰ τὰ δνυὸ παιδιά σα-. Ὁ Τέρου. ἔκοψε ὅλα τὰ ἄλ λα. φαγητὰ καὶ ἐπυμένει νὰ τρώει µόνο τὸ καρέας του χα «ὠπὸ ὠμὸ, Τὸ θοάδια μουγκρίξει καὶ ἆᾱ- πειλεὶ νὰ δαγκώσει τὴν ἀδελφούλα τοῦ τὴν Τό- μυ, Μὰ καὶ γι’ αὐτὴν ἕ- χω νὰ σᾶς πῶ ὅτι τώνα τελευταῖα ἄλλαξε συμπὲ- ριφοράἀ. Στὸν περίπατο ἕ- πιτίθεται ἐναντίον τῶν διαθατῶν Ἠ σταματᾶ στὴ µέση τοῦ δρόμου καὶ οἳςο λιάτει χωθὶς Ἰόγα. Δον µασα τὰ πάντα σὰν γιίις τρὸς καὶ σὰν ἄνθρῶπος, ἀλλά Ἡ κατάσταση δὲν διορθώνεται. ὙἘἙλᾶτε ὅσο πιὸ γρήγορα Ὑίνεται, νὰ συζητήσουμε, γιατὶ που φοθᾶμαι ὅτι τὰ παιδιά σας ἔχουν σοθαρὰ χο- σωματικὰ προθλήµατα». Γιὰ νὰ μὴν πάεν ὁ νοῖς τοῦ ἀναγνώστη σὲ κάποια γκρανγγινιολικὸ Φφαινόμε λος Τὰ «παιδι» τῆς ανοί- ας Κόλμερ ἦταν δυό πε: λώρια σκυλιὰ, ποὺ τὰ εἷ- χε ἐμπιστευθεῖ σ’ ἕνα φαί λα της, γιατὶ δὲν μποροῦ σε νὰ τὰ κρατάει στην πολυκατοικία καὶ τὰ ἀπο χαλοῦσε παιδιά της, ἔπει δὴ τά λάτοενς Όταν ἁπομαλύφθηκε τὸ μόστ- κὸ, σταμάτησαν νὰ ἀνιτ- τριχιάζουν καὶ νὰ τὴν ᾱ- ποφεύγουν οἳ γείτονες. Ἡ εἴδηση δὲν ἀναφὲςει ἂν ναὶ τὰ «παιδιὰ» στα- µάτησαν τὰ περίεργα χι μώματά τους, ΚΑΙ ΟΙ ὀ5ΡΗΔΕΙ ΕΧΟΥΝ ΚΟΤΣΙΑ Ἡ κοριφὴ Μανασλοῦ στὸ Ἰεντρικὸ Νεπάο, ἵ- ους. ἄι168. µέτρων, ἔχει ὡς τῶσα. πέσσερις φωρες παταντηθεῖ. Κανένας ὅ- πας ἀπὰ τοὺς τολαηροὺς ὀᾳειθάτες ποὺ πάτησαν τὴ χιονισμένη ϱάχη Της, δὲν ἦταν παραπάνω, ἀπὸ 4ὐ γαύνων, γιατὶ -- ἔ- κο. κ. 5 του τον αχιστον ῥενε έν εἰδιχοὶ --«ἢἡ ἀναροίχηση σ᾿ αὐτὰ τὰ θουνὰ, ἀπο- τελεῖ πῆ σκληρότερη δο- πιμασία γι τὴν ἀνθρώπν νη ἀντοχὴμ, αἱ ὅμως, ὅπως συι- θαΐνει. συνήθως, χαταρυί “ὔηχε καὶ αὐτὸ τὸ οἱ: κάρ, Ὁ «κατακτητής» εἶνια ὁ Γερμανὸς ᾿Αντοί: ας Αόφερερ ἀπὸ τὸ Το: ζενχάιµ, ποὺ --καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ περίεργο --- δε χίνησε σὰν συνοδὸς μὲ μιά ἄπηστολὴ νεαρῶν ὁ- ρειθατῶν, ἡλικίας 20 ὥς 80 ἑτῶν, ἑνῶ ὁ ἴδιος εἷ- χε μόλις Ἠ)είσει τὰ δ6. 5 ο , Όταν ὁ ἀεικίνητος «νε 0ος». ἕψφτασε στην κορὶ- ς αἩν χοσιάστηνχς νὰ π»ρί- Ἑ αέγει 90 λεπτά µέχοι νὰ ἆ δε τὸν ποῶαα ἀπὸ τοὺς συντρόφους τα νὰ πάπτ .α : σιάδδι κατάνοπος καὶ λι- χανισομένας, Ἑοι ραπππασσηκασεωποππακπαττυπαατιασπιώ Σελίδα 4 ζεχωρϊζουν Ἠ 920 Παγκόσμιος Πόλεμος 9.15 Τελώόὸς Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ ἉλχχκχκλλΧΧΧΧΑΑ [ή ή τ] γιὰ τὴν πολυσυζητημέντι σειρὰ «Ἡ κραυγὰ τῶν Ἀύκων» τοῦ Ρύ5- σου Κυριακίδω παραγωγοῦ ἐτιστις τῆς ἐκτιομγῆς εΤτὰ τετράγωνα τῶ ὁοτέρων») διαθάσαµε καὶ σᾷς µεταφέρουµε τὰ ἀκόλουθα: ή ἄἉ ΧΧΧ Χα αχ Χ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ἡ ἀποφινὴ ἐκπομπὴ τῶν «'Οριζόντων» περιλαμθάνει μιὰ ἀναφορὰ στὴν ἑκδήλωση «Παλμοὶ τῆς Κύπρου ποὺ Τὸ πλῆρες «5.00 Ἔναρξη --- Τούντο ὁ δουοκολάπτης 5.80 Μαγιχκές σελίδες 6.00 Ελδήσεις 6.06 Ἑλδήσεις στὴν τουρχικὴ 6.10 Εἰδήσεις στὴν ἁγγλικὴ 6.20 Παγκόσμιος Πόλεμος 1.16 Ορίζοντες Φ ὃὉ απόψε στή Τν οωοιοφινΏ διοργανώνει τό Παιδαγωγικό τν Υστιτοῦτο Κύπρου, ἀναφο- ρά στὴ μνήμη τοῦ Τάκη Σι- γόπουλου καὶ παρουσίαση τῶν ἐκθέσεων τῶν ᾿Ακόπ ᾽Α- κοπιάν, Ὑταύρου Συρίμη καὶ Χέρμπερτ ἩΜπίερμαν, πρόγραµµα παο Τὸ ταξίδι δ.50 Εἰδῄήσεις 9.00 Βουλεντικές ἑκλογές 1981 --- 'Ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς ΝΕΔΗ- ΤΠΑ κ. Αλέκου Μιχαη- λίδη. 9.15 Τελικὸς Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 11.05 Εἰδήσεις Φ ΤΕΤΑΡΤΗ 1605 Νεανικὰ θάµατα 1645 Τραγουδᾶ 20 ΜΑ:Ι:ΟΥ 68] ὁ Τέρης Χρυσὸς 1700 'Η ἠχὼ τῶν Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ γεγονότων ' 1730 Τραγούδια 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα ποὺ ἀγαπήθηκαν 0630 Εἰδήσεις 1800 Εἰδήσεις 0640 Ἑλληνικὸ ποικίλο 1605 'Ἡ ὥρα τοῦ πρόγραμμα ἐθνοφρουροῦ Ὀδδ»5 Σήμερα 1845 ᾿Εγκυκλοπαιδικὸ 0700 Καλημέρα σας μωσαϊκό 0715 Αελτίο Τιμῶν 1900 Ἑλληνικὰ τραγούδια 07340 Εἰδήσεις 1930 ᾿Ἠχὼ τῶν γεγονότων 2000 Γύρω στὸ μικρόφωνο 0740 ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ 2100 Ἑλληνικὴ ὀρχηστρικὴ μουσική παραγωγή µουσικἠ 0830 ᾿Εμεῖς καὶ 2130 Μουσικὴ Δωματίου ὁ κόσμος µας 2200 Εἰδήσεις 0930 Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 2210 ᾿Ελαφρὰ λαϊκὴ 0945 'Ο κλαρινεττίστας µουσικὴ καί Πήτ Φδουντεν τραγούδια 10009 Εἰδήσεις 2230 Ἐένη ἑἐλαφρὰ μουσικὴ 2300 Εἰδήσεις 1005 Μουσικὴ χὼρίς σύνορα 2305 Συντροφιὰ μέ τὸ 1100 Ραδιοσκόπιο ἑλληνικὸ τραγούδι 1130 Ἑλληνικὴ δηµοτικὴ 2400 Εἰδήσεις μουσικὴ 0005 ᾿Εθνικὸς Ὕμνος 1200 Ραδιοφωνικὴ Φημερίδα Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1330 Εἰδήσεις 13840 Μηνύματα πρὸς 0500 Ἔργα γιὰ ὀρχήστρα ἐγκλωδισμένους 1005 Εἰδήσει 1400 ᾿᾽Αϕήγημα 1005 'Ελαφρὰ κλασσικὴ 1415 ᾿Απὸ τὸ ἑλληνικὸ ουσικὴ καὶ ξένο πεντάγραμμο 040 υδητικὸ 1445 Βελτιῶστε τὰ ραδιόφωνο ᾽Αγγλικά σας 1050 ᾿Ἐλαφρὰ κλασικἡ 1500 Ἡ μουσική μουσικὴ ποὺ μ’ ἀρέίσει 1100 ᾿Εκλεκτὰ 1530 Μουσικὴ ἀπὸ τὸν ἀποσπάσματα ξένο κινηματογράφο ἀκὸ ὅὄπερες . 1600 Εἰδήσεις 1200 μέ κ.α. αι ωαο -α Τρουσοί- γες οδεί. χθηκαν μικρὲς ποῦδες», θεατρικὀ γο μὲ τὸ ὁ. ποιο θοιαµόθεντι χὰ τὴν ἐμφά νισή τους στὸ Μπρόντ γο ν , ανη, ζαμπεθ ηλορ πρώην της τσαρντ Μπάς ηός τον. παρασ τό σεις, γαιναν χαρά, άστηκε νά ἂι Ειοτοῦν «Οἱ ἆλε- τὸ ἔν ἔκαναν ἡ Ελί- Τα καὶ ὁ σίτν Ρι Οἱ πα: ποὺ πὺ μιά χάνι λέ πῆς ἐκπομπῆς. λαο αμα παω πα πππαι Π Ππι Γρουσούχικες ἀλεποῦδες Με... ῥάτω τῆν ὑπόθεση στὴ «Ρα! διοτηλεόραση»: «Μέσα σὲ μιὰ πιγερὴ ἀτμόσφαιρα οι-| ωπῆς, μυστηρίου καὶ ἔντα- σης, τὸ ἀρχοντικὸ τῶν Ρίή χτερ οτὸ Σούνιο ζεῖ τὶς τει ευταῖες στιγμὲς αρὶν τὴ µεγάλη χάθαρση...». ! Καὶ τὶ δὲν εἶδαν τὰ µά- πϊα µας σ) αὐτὸ τὸ σήριαὶ! Ἑυφλὴ νὰ. τοέχει... ἄνετα͵ στὸ ὕπαιθρο, ἀστυνομι- μοὺς νὰ πυροδολοῦν σὲ ἀπόι σταση τοιῶν µέτρων ἀπὸ τὸ] στόχο τους καὶ νὰ μὴν τὸνὶ πετυχαίνουν, φόνους ἀπαγω τοὺς Ἀαὶ «πθωτότιτες» λύν σεις, ποὺ θὰ χωροῦσαν ὄχι σ) ἕνα σήριαλ, ἀλλὰ σὺ δὲ κα! Φαλιστήκαμε. Καὶ πά- γῶ παὺ δὲν ξέραμε, τὶ μᾶς, γίνετια, ἀγέύλεψε ὥς χω ἡ τοφλὴ! Μὰ, τέλος πάντων, ποᾷ τὸ πάει ὁ κίοιος Φώ:ἰ σκολώς, ἀναρωτιόμαστε. ἱ Πλὴν, ὅμως, τώρα «δὲ: τὸ πάει» ὁ κ. Φώσκολο:, ἀλλὰ ὁ κ. Γκογκ Τάλας. ὁ ὃποῖος πὸν ἀἄντικα-έστη: σε στὴν σκηνοθεσία τῆς χα τα -- «Κραυγῆς τῶν λί- Χῷν», ᾿Αντιματέστησε ἴυσι τρύπος τοῦ λέγειν: τὸ... φί δι ἀπὸ τὴν τούπα προσπο- θε γὰ θγάλει ὁ ἄνθνωπος ναὶ εὐχόμαστε νὰ μὴν τὐ δαγκώσει. «Θὰ προσπαθήσω», αοῦ εἶπε, χἠλλὰ θαύματα μὴν περιµένετε.. Θὰ πασχίσω νὰ ἁπαλύνω τὶς ὑπερθολές, νὰ κάνω τοὺς ἠθοποιοὺς νὰ μιλᾶν» κν ὄχι νὰ τονίσουν ὕποια θελτίωση δηλαδη εἶ ναν Ηπορετὸ νὰ γίνε, θά τὴν ἐπιδιώξω. Αλλά, ἃς μὴ μιλᾶμε γιὰ θαύματα...» Ἔχει δίχιο. τὸ θαῦμα τῆς πυφλῆς ποὺ ἀνέδλεψε ξαφτικά, ἄλλα δὲν μπορεῖ γὰ γίνουν σ’ αὐτὸ τὸ σήριαλ. Ἐντούτοις, ἆ Σκρὲγ» Τάλας εἶναι ἐπαγ- γελµατίας, μὲ πεῖρα 4ὄχοοη γη στὴν ᾽Αμεουκῆ, ὅπου ἕ- χει ἐργαστεὶ σὰν μοντέρ σὲ πολλὲς ἀξιόλογες ταινίες. Σπῆν Ἑλλάδα εἶχε ἔρθει τὸ 1968, Ὑύρυσε «Τὸ Ἑυπύ- λητο τάγμα» ποὺ θραδεύθη κε στὸ ὄἈνεθγὲς Φεστιόάλ ποῦ 'Ἑδιμδούργου ναὶ τὴν «Αγιούπα», Ἐπέστρεψε στὴν ᾿Αιεοι- κ καὶ ἀποροοφήθηκε στὴν τηλεόραση, ὅπου δούλεψε σὲ γνωστὲς σειοὲς, ὅπως «Κότξζωςν καὶ «Χαδάη». Ὁ παραγωγὸς κ. Κυριακίδης πὸν φώναξε εἶδικὰ ἀπὸ τὸ Χόλλνγουντ, γιὰ νὰ φἑρει «τὴ µεγάλη «κάθαρση στὸ σκατεινὸ ἀρχοντιχὸ τῶν Ρί ἅτερ», ὅπως γράφει καὶ ἢ «Ῥαδιοτηλεόρασηρ. λΑλλὰ θὰ μπορέσει νά την φέρει ΄ΗἩ θὰ μείνει χι αὐτὸς στὸ σκοτάδι 1 1 ἱ | | | Ι | } { | | | | { ι φομμένη ἀνάσα δια (Ἡ »Εκτὸς ἀπὸ | δν 3ς Ἕνας ἀχύμα ἠθοποιός σκηνοθέτης. Πρόκειται γιὰ τὸ γνωστὺ Γάλλο ἠθοποιο ΡΟΜΠΕΡ ΟΣΣΕΝ, ἆ ὁποῖος διορίστηκε αὐνι- µος σµηνοθέτης καὶ ὑπεύ θυ)ος παραγωγὸς θεατοι- κῶν ἐκπομπῶν στὴ γαλ- λικὴ τηλεόραση. Ἠδη ὄν χισε τὸ γύρισμα μιᾶς ἵ- στοοικῆς σευρᾶς μὲ θέµα τὴ ζωὴ ποῦ Ναπολέαντα τοῦ ΕΓ’... Ἅ Τον ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΜΟΝ ΡΑΝΤ --τὸ συμπαθητικὺ γτετέχτιθ «Κάννου-- θά δοῦμε Ἑανὰ στὶς ὀθύγες µας νὰ απρωπαγώχισιτὶ σὲ μιὰ νέα σειρὰ μὲ τί- οπλο «Νόρα Γούλφς», ὅ- που θὰ ὑποδύεται ξανά ἕ γα Ντετέκτιθ (Μγο πιὸ ᾱ- δύνατο αὐτὴ πὴ φοράὰ)... Ἀ Στὴ μικρῃ ὀθόνη στοά- φηΏιε καὶ ἡ ΝΑΤΑΛΙ ΡΟΥΝΤ, πρωταγωνισῖών τας στὸ σήριαλ «Χαμένη μην Ὅπως εἶναι. γνω . ἡ ἴδια καὶ ὁ σύξζυγύς σης. ΡΟΜΠΕΡΤ ΒΑΓ- πππππσππτμ η . απ 2 3ὃ 4 ς ς 78 ο 1ἱο Η ΔΕ/ΙΛΙΝΗ’ ΕΠΗ Μἡμ] ὃν δα λος ξ Ἡ ΝΑΤΑΛΙ ΤΟΥΝΤ ΚΝΒΡ ἔχουν δημιουνγή- σει ἑταιρεία παραγωγῆς τηλεοστικῶν Ἱταινιῶν πο- λὺ ἐπιτυχημέγη ἀφοῦ μό νο ἀπὸ τὴ σειρὰ «Άγγε λοι τοῦ Τσάρλυ» κέρδισαν πολλά ἑκατομμύρια... ί κοινωνικά” ΔΕΝ ΣΟΡΤΑΖΟΥΝ Ἡ κ. Βρηνούλα Κώστα Πισκαλιστὴ δὲν γιορτάξει οὔ τε δέχεται ἐπισχέψεις γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ γιορτή ἐοα) συζύγου καὶ τῆς θυγατέρας σης. Ἡ κα Νίτσα Κώστα πε τρίδη (Λνκαθηττὸς) δὲν ὁἑορ- τάξει καὶ δὲν δέχεται ἐπισχέ] ψεις εὔγου της καὶ τῆς ἰδίας. ---Ἡ }. ΕΒαθούλα Ντίνου, Κιττῆ δὲν ἑορτάξει οὔτε δέχὲ ται ἐπισκέψεις γιὰ τὴν ὄνο- µαστικὴ ἑορτὴ τοῦ συζύγου της. Ὁ Ἡ κ. Σύλδια Κ. Σα6 6ίδου ἀπὸ τὴ Λευκωσία δέν γιορτάζει οὔτε δέχεται ἐπισκέψεις γιὰ τὴν ὀνομαστι κ γιορτὴ τοῦ σνζύγον της.. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Χαράλαμπον Κόκκινου ἀπὸ τὴν [άφο ἀγί πέκτησαν τὸ δεύτερό τους ἀγοράκι. Ἡ διεύθινση καὶ τὸ προσωπικὀ τῆς Δειλινης τοὺς εὔχονται νὰ τοὺς ζήσει, γιὰ τὴ γιορτὴ τοῦ συ | 4 ο γες ἡμέρες πανχτοῦν δλο γιὰ μιά ὑπεί τὸ καλοκαίο., γουσα ἐν- εἶναι ἄγνω- χείρηση τοῦ στο πὀτε καὶ Μπάρτον ἂν θὰ ἔπανο στὺν λαιμό, ληκρθοῦν. Πάνω ποὺ Ἡ- Ἔπεια ἀἃ ταΥ ἔτοιμος πὸ μιὰ ϐν- νὰ δαγακαί εϱλλώδη ζωὴ ξει, ὧρθε ἡ -- ἕξ ς σειρὰ τῆς οι καὶ κἆμ. Αἴδ, ἡ ὁπος ος ποσες ταινίες προχθὲς μπῆ : χν οὐ νοσοχο ΔΠοὺ τὴν ἕκα µείο ἔπεια ΥΝ διάσημη ἀπὸ ἐπώδ. π- ὃν πανό» γες ἀνωμαλί μοοφη κάπη Ες στὸ ἆνα- τε Δὶ ὑφί- πνειστικἁ της στᾶται ἈΧαὶ σύστπ η- αὐτὴ τὶς σν- μα. Έπσι οἱ Ἀνέπεες τοῦ «Μιωρὲς ἆᾱ. ἈΧθύνου, ποὺ λαποῦδες» ποὺ -- φεῦὶ -- εἶγε προγραα δὲν ἔρχεται ματιστε νὰ µόγος. ο ο αῇ ὁ ον ὁὃ ὠὦ ν ο ΟΡΙΖΟΝΊΤΙΑ 1, Ὑποδηλώνει καὶ τὴν ἔλ λειφη συνοχῆς ἢ πειθαρχίας. 9. Ἐϊδικὸ σημάδι, -- ἸΑ- γαφόρεται καὶ ὁ... χημικὸς. δ. Γιὰ ἕνα χεφάλι προορί- ζεται. Σχετλιαστικὸ ἐπι- φώνημα. 4. ἸΑντίληψη τοῦ περιεχο- µένου πράγματος ἢ Φφαινομέ- γους δ. Λίμνη τῆς ']ρλανδίας.--- Ἡροσωπικάτητα τῆς ᾿Βθνινῆς µας ᾽Αντίστασης. 6. ᾿Αστειότητα, ποὺ καίεν (Υεν.) 7. Συνοδεύει φαγητά, --- Γυναικεῖο καλλυντικὸ. 8. Μικοὸ τὸ πάχος τη”. ΣΑπαραίτητο στὺ λόγο. 4. Ἡταιρικὰ ἀρχινά. -- Δύο λέξεις μονολεχτικἁὰ ---δρ τοχικὴ κατάληξη, 10, Θεμέλιο µμεταφορινοῦ μέσου. -- Κι αὐτὴ. κόδετοι ΚΑΘΕΤΑ 1, Κοινὸς ὅ.,, στόχος της 9, Διαπαιδαγωγικὸς ὁ οὗ λος της. -- Μονσικὺ ὄργανι δ. Χροονικὸς σύνδεσμος. Καοποὶ δέντρων. Ἓγας ἀπὸ τοὺς μµεγαλὲ τερους ἀρχαίους ποταμοὺς τῆς Μ, ᾿Ασίας. -- ᾿Βπιφώνη μα πόνου. δ. Όμηορικὺς ἥρωᾶςι 6, ᾿Απὸ τὰ πέντε τὰ.. δύρ. - οΝουσιὸς ὄρος --- Αοθρο Ῥῆμα ουνηθισμένο στ λατοεία τῶν προγόνων µας, --- ένο ἄρθρο. -- “Ὁ Ῥοδα- γὸς στὴ... γλώσσα του. ἃ, ᾽Αθέόαια ὡς ποὸς τὸ ἆ- ποτέλεσµα. 4, «Νομὸς τῆς Γαλλίας μὲ πρωτεύουσα τὴν ᾽Αμιένη. Ἑ λληνικὸ νησι {μὲ ἄρθρο). 10. ᾽Αναφοσὰ ἡ ἀλληλοε- Ἑάρτηση ἀγάμεσα σὲ δύο πράγ µατα ἢ πρύσωπα (ἀντιστρ.). - Βιθλικὴ πύλη, ΑΎΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Α Οριζόντια 1. ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΣ 5. ΦΑ ΝΕΡΩΜΕΝΗ 5. ΥΠΑΤΟΣ ΛΑΣ 4. ΡΙΜΑΣ 6. Α- ΚΑΤΟ 6. ΔΗΣΤΕΙΑ Ἱ. Α- ΔΙΑΦΟΡΙΑΣ 8. Σ0 -- 1. ΕΡΑΣ ο, ΙΝΔΟΣ --ΦΟΤΛΑ 10, ΑΠ -- ΣΗΜΑΣΙΑ. Κάθετα 1, ΣΦΡΡΗΛΑΣΙΑ 2. Χὰ Η1 ΗΛΟΝΗ 3. ΜΑΝΝ- ΣΙ ᾗᾱ4. ΤΕΤΑΡΤΑΤΟΣ 5 ΙΡΟΣ -- ΕΦΗΣΗ ὁ. Κ9Σ - ΡΟΙΑ 1, ΟΝ -- Η ΧΝΔ ΡΑΦΑ 58, ΤΕΑ Σο. ϱ. Ἡ ΝΑΥΤΙΑ -- Τί 10, ΣΠ. -- ΣΟΛΑ. εν, Τὸ πιλατὺ κογένειας. χΧΧα κ ἀλλὰ 6έδαια καὶ Βούντυ ὁποδείχθγκαν ἀρκετὰ γιὰ νὰ τὴν προσέξει ὁ παραγωγὸς μιᾶς νεας σειρᾶς τιοὺ γυρίζεται τώρα γιὰ τὸ ᾿ΑΥ γλικὸ ὀνεξάρτητο δίκτυο τηλεσρασπς. Ἡ Ρούντυ ὑποδύεται τῆς Βικτωριανῆς ἐποχῆς, τὴν -ὁποία ἑρωτεύεται ὁ γιὸς ἀριστοκρατικίς οἵ- ἘἨἘπιτυχία της τὸ Χχαπόγελο καὶ γλυκὸ χαμόγελο, τὸ ὡραίῖο σῶμα τς μιὰ ὑππρέτρια κχΧωκ Ἡ Ανιζι ἔχει τὰ καλύτερα πόδια Ἡ γνωστὴ µας «᾿Αστυνο µικίνα», ἡ ΑΝΤΖΙ ΝΤΙ- ΚΙΝΣΟΝ, ἙἘέραμε πὼς ἑἕ χει τὰ ὡραιότερα πόδια τοῦ Κόλλυγουντ. Αὐὴ της Ἡ {- διότγπα «ἐπισημοποιείταιν πώρα κατὰ πάποιον τρόπο, μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Σουγ- δέσµου ἸΠοδιατρικής τῆς Κομητείᾳς τοῦ Λὸς Αντζε λες. Πρώτη στὺν κατάλογο τῶν «Λένα Καλύτερων», ἃ Αντξι --ποὺ λέγεταν πὼς ἴσως πανπρευτεῖ τὸν γερυν σιαστὴ Έντουαρντ Κέννεν- τυ--- ξεπέρασε τὶς σωναδέλ φους ΑΝΝ΄’ ΜΑΡΓΕΡΕΤ ΤΖΟΥΔΙΕΤ ΠΡΑΟΊΥΖ2, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΡΙΝ Σ]- ΠΑΛ καὶ ἄλλες ποὺ ὁμυίως θρίσκοται στὸν κατάληγα τῶν «Δέκα». ΧΑ ΧΑ ΧΧκ Ἑἃρ δὲ νευρολογικὴ κλινικὴ πέοᾶσε τὶς διακοπὲς του ὃ ΓΚΑΒΙΝ ΜΑΚ ΑΛΛ- ΟΥΝΤ, ὁ ογνωστὸς µος καπετάνιος στὸ «Πλοῖη τῆς ἀγάπτης». Αἰτία ἡ συμπρωταγωνίστριά του ΛΩΡΕΝ ΤοΟΥΙ2 ἢ ἆι- λιῶς ΤΖΟΥΛΤ τῆς ἴδιας σειρᾶς, ἡ ῥὁποία δὰν ενέ᾽ ὅωσε στὸ θνυελλώδη ἔρω- πα ποὺ λέγεται ὅτι ἑνέ- πνευσε στὸν ΔΑΚ ΑΑ- ΟΤΝΤΙ... ΑΑ Δὲν εἶναι ἡ ποώτη φορά (ὄπως πτολλοὶ πομίζουν) ποὺ ἐμφανίκεπαν στην τη λεόραση ὁ ΚΩΣΤΑΣ ΗΕΡΕΚΑ Σ, ὁ ἁποῖος πρω ταγωνυστεῖ στὴ νέα σειρὰ «᾿Απερίγραπτη». Τὸ ντε- ποῦτο του στὴ μικρο ὁ- θόνη ἔγινε 9 χοόχγια πρὶ” ὅταν ἔπαινε σ’ ἕνα ὅῆρι- αλ. ἐπιστημονικῆς φαντα- σίας τοῦ ΝΙΚΟΥ ΜΑ- Ἡ ΑΝΤΖΙ ΝΤΠΚΙΝΣΟΝ ΧἉΧκ Χα ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΕΚΑΣ ΣΤΟΡΑΚΗ, ἀπὸ τὸ ὁ- ποῖο πρύὐλαδαν νά παι- χποῦν µόνο τρία ἐπεισύ- δια... άρχισαν τὰ γυρίσματα τῆς νέα ς “Ἑλληνικῆς τηλεοπτικής «Οἱ τραγουδισεάδες τῆς Λεντεριᾶς». Στὴ φωτογθα- φία µας σκηνἡ ἀπὸ τὰ πρῶτα πλάνα. Τραγουδιστάδες τᾶς λευτεριᾶς κὠ γυρίοµατα τῆς νέ- ωτιρ ο ναγουδιστάδες τῆς θιθλίο σειρᾶς Αρχισαν τὰ ἐξ ας τηλεοππικῆς σειρᾶς «Οἱ τραγουὸ λευτεριᾶς», ποὺ θασίζεται στὸ ὁμώνυμο τοῦ Γιώργου Καράγιωργα. Ἅ ΧΧΧ Πιαστημικὀὸ σουτιὲν Τὰ θιθλίο ἀναφέρεται στὰ χρόνια τοῦ τελευταίου πολέ μου. Μιλᾶ γιὰ μιά κοπέλλα ποὺ πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο γγώρισε καὶ ἐρωτεύθηχε ξ- να καθηγητή τῆς ἀρχαιο- λογίας καὶ μὲ τὴν ἔναρξη ποῦ πολέμου ἔμαθε πὠς ἦτον Τερμανὸς κατάσκοπος. »Αργότερα θὰ τὸ συναντή- σει σὰν ἀξιωματικὸ τῶν Ὡς Ἐδῷ γαὶ δυό χοόνια, ἕ- ὋΒς. στὰ στρατεύματα κα- χας ὀἀπιστήμονας τῆς ΧΑ τοχῆς. Παράλληλα μιὰ πα- ΣΔ σχεδίαζε κατὰ τὶς ἐλεν λιὰ οἰκογενειακὴ φιλία μὲ θερες ὥρες τουν ἕνα σοι- ἕναν γεαρὺ Ἓλληνα ποὺ ἐρ τιὲν εἶδικὸ γιὰ ἁἀστοοναύ γάφεταν στὸ ὑπουργεῖο Ἐ- τισσες. Τώρα ποὺ τὸ σουτιὲν αἲ- Ἑωτερικῶν τὸν Δημήτοη ἑ- Ἑελύσσεται σὲ μιὰ ὄμορφη ἐρωτικὴ σχέση. Πίσω ἀπ᾿ αὐτὴν τὴ» ἐρωτικὴ Ἱστορία περιγράφεται Ἠἡ ἵωὴ στὴν «Ἑλλάδα τὸ δύσχολα κεϊνα Χρόνια τῆς κατοχῆς. ἛἩ σειρὰ ζωντανεύει τὴ συμμε τοχὴ τοῦ λαοῦ στὸν πόλε- µο τῆς ᾽Αλδανίας, τὴν ἢ- Γρώικὴ ᾿ἀντίστασή του μὲ με γάλα ἢ μιάρὰ ἔσγα ἑναντί- ον ποῦ ξένου «νατακκητῆ κά τὸ κουράγιο τῶν ἁπλῶν ἄν θρώπων νὰ ἀγωφιστοῦν ὅ- χν µόνο ἐναντίον τῶν Ἑέ- νῶν εὐσδολέων,, ἀλλὰ. καὶ ἐναντίον πῆς πείνας καὶ τῆς δυστυχίας, γιὰ γά μπορέ- σουν νὰ στήσουν ἕνα καλύ- τερο αὐρισνὸ κύσμο, ΄ τὸ ἀποτελεῖ πιὰ πραγματι κότητα ὁ Δο. Λάρεὺς Κους γὲτς διαπύστωσε ὅτι δὲν εἴ- γαν κατάλληλο µόνο γιά τί: γυναῖκες ποὺ ἐπισκέπτονται τὸ Διάστημα. Τὸ τε)λικὸ προϊόν τῆς ἔρ- Ὑασίας τοῦ δόκτορα Κοις γὲτς ἀποδεικυύεται πολὺ χοήσιμο καὶ στὶς γυναῖκες ποὺ χάνουν τξόκινγκ ἡ 0ν- λάξουν ἢ περιμένουν» παιδὶ. Ἠδη στὴν ᾽Αμεοικὴ, το διαστηµικὀ αὐτὸ ασουτιὲν πουλιέται στὰ καταστήµκκτα στὴν τιμῆ τῶν 10 λιρῶν. Κι ἂν καταφέρει νὰ προσεὰ κῴσε, τὶς ᾿᾽Αμερικαγίδες, αύντοµα θὰ φθάσει καὶ στῶν Εὐρώπη. ϱ ο μα» ΠΙΛΜΝΟΙΗ ΚΙΝΗΙΛΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΟΣΙΑ 2ΗΝΑ: Τὰ σύνορα τῆς δίας ΡΕΤΖΙΝ Α: ὅραση ΑΘΗΝΑΙΟ: Καραδάν Ἡ µεγάλη ἀπό- ΝΤΙΑΝΑ 5: Μεῖνε ὅπως εἷ- σαι ΝΤΙΑΝΑ 4: Μανκελιὸ στὸ Σάν Φρανσίσκο ΠΑΛΛΑΣ: 'Ἡ μαθήτρια σὲ διακοπές ΜΙΜΟΖΑ: Οἱ ἁμαρτωλές ἡμέρες ἑνὸς ξένου ΟΘΕΛΛΟΣ: Ἕνα ζευγάρι διεστοαμμµένο ΕΛΛΑΣ: Ἡ συμμορία μέ τὴ χουσή κάντιλακ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΕΛ: Λένα ΡΙΑΛΤΟ: Τὸὺμ Χόον ΕΚΡΥΣΤΑΛ: Κοίμα στὸ μπὀϊ σου ΠΑΛΛΑΣ: ᾿Ἐγὼ σπάζω, ἕ- σὺ δέργεις, ἄλλος πληρῷ- γει ΒΟΛΟΣ: Ρίο Κόντσος ΡΕΚΑΛ: Ῥωξάνη ΟΘΕΛΛΟΣ: Οἱ δύο µεγά- λοι ἀγωνιστές ΤΙΟΡΔΑΜΛΗ: Οἱ 4 τῆς ἡ- ρωϊκῆς ταξιαρχίας ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΛΗ: Ὁ τελενταῖος χόσμος τῶν Καννιδάλων ῬΕΞ: Σαμποτέρ χωρίς δό- ξα ΑΤΤΙΚΟ: ἘΤνέημς Μπόνι Ποάντωρ 007 στὴν ὕπηρε- σία τῆς Α.Μ. ΟΘΕΑΛΛΟΣ: 'Ο ὄνθρωπος µέ τὸ γαρύφαλο ΠΑΦΟΣ 2ΗΠΝΑ: ὉὉ καταπέλτης ΑΤΤΙΚΟ: Ταξιαρχία Διαδό- λων ΤΙΤΑΝΙΑ: Ὁ ἄνθρωπος µέ τὸ γαρύφαλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΔΛΩΝ ᾿᾽Αραδίππου: “Ο- µάδα ἐξοντώσεως ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι: Από ὅραση ἀπὸ τὸ )Αλκατοάς ΑΘΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: ἹΜποόνκυ Μπίλλυ, τὸ πιὸ γοήγορο πιστόλι ΠΕΡΑΜΑ Νήσου: 7 Ἔπα- θεάματα ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μ. Μιλλαρωτός: Λεωφ. σίνου 25 καὶ Ανγης μνηνῆς 1, Τηλ. «15ος. Φαομακεῖον «Κεντρικόν»: Δι- γενῆη ᾽᾿Ακοίτα Τ6, Τηλ. 51615. Σταῦρος Χαραλάμπους: :Λε: ὠφόρος ὙΣτροθόλου Τ9Υ, Ἑληματαριά, Τηλ, 3951086. Στα ζο- ΛΕΜΕΣΟΣ Φαρμακεῖα Ε. ἅ Θ. Κων- σταντίνου: Ρἰθερσαῖντ Απ πάοτµεντς, Δρόμος Λευκω- σίας --- Λεμεσοῦ, Ποταμὸς Τερµασύγειας, Τηλ. δὔὅτ0. Γεώργιος Γεωργίου: Τλάδ- στωνος 94, Τηλ. ὅ5698, ΛΑΡΝΑΚΑ Φαομακεῖον «Προσφύγων Αμ µοχώστον: Λεωφ. Μαχα- ρου 1, Τηλ. 55814. ΠΑΦΟΣ Πανίχος Σαθδίδης: Εὐαγ. Παλληκαρίδη 61, Τηλ. 89668. ΓΙΑ 5ὲ.ϱΑβ ἵ'ιπ) - ΑΝΑΓΚΗ Ξ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὄλες τὶς πόλεις }Αστυνομία 199 Πυροσθεστικὴ 199 Ποῶτες Ἠοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΑρχιγεῖο ᾽Αστννομίας 405555 2Αξιωμοτικὸς “Ὑπηρεσίας 4059656 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκωσία 1111 Λεμεσό 658111 Λάρνακα 89585 Πάφος 95564 ΒΛΑΒΕΣ απλεφώχον 191 Τέλεξ 60Ά66 ἨἩλεκτωκοῦ ρεύματος 65041 Ὑδρεύσεως 90991 ΑΙΒΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΩ ΛΑΡΝΑΚΑ Σ 04 ἱ--ὕ4 ὅκο Ρ.Ι.Κ. 9209. -.-- ., οΡοσκοΠμο ος ΤΑΥΡΟΣ. 20.4 --- 25.5 Ελευθερία δράσεως. δια. Θέσιτε σὲ ἐφαρμογὴ τὰ σχέδια σας. Ἡ ἐπιτυχία σας θὰ ξεπράσει τὶς προσδο- Χαρούμενο δράδυ. ΕΡΙΟΣ 21.5 --- 19.4 Φροντίστε μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀναθεωρήσετε τὶς ἀπόψεις σας σχετικὰ μὲ κάποιο ἄτομο, μὲ τὸ ὑποῖο ἑσχώτως ἀποφασίσατε νὰ σνν- δεθῆτε συναισθηματικά. ΔΙΔΑΥΜΟΙ 21.5 --- 21.6 Πρέπει καμμιὰ φορὰ νὰ κάνέτε καὶ κάποιες ὑποχωρήσεις, ὥστε νὰ μπορέσετε νὰ δάλετε σ᾿ ἕνα συγκεκριµένο δρὀµο τὰ αἱσθηματικά κίες σας. σας θέµατα. ε η των. Προσοχή. ΚΑΡΕΙΝΟΣ ᾖ4.6 --23.7 Γιατὶ δὲν ἀποφωσίζετε νὰ ξεκαθαρίσετε μιὰ καὶ καλἠ τὰ πράγματα στὀν τοµέα γιὰ νὰ συνεχίσετε χωρὶς προδλήµα- τα Προχωρῆστε μὲ θάρρος. ΑΕΩΟΝ 20.7 --- 22.8 Είναι δύσκολο νὰ δώσετε στοὺς ἄλλους νὰ καταλάδουν σαφῶς ποιὰ θὰ τια ποὺ θὰ ὁδηγήσουν τελικὰ σὲ μιὰ τέτοια συμπεριφορὰ ἀπὸ µέρους σας. ΠΑΡΦΕΝΟΣ: 20.8 --- 22.9 ᾿Απὸ σᾶς καὶ µάνο ἐξαρτᾶται ἡ πορεὶα ποὺ θὰ ἀκολουθήσετε στὸν τὶς ἑπάμενες ἡμέρες. Θὰ πρέπει νὰ εἶστε ἐξαιρετικὰ προσεκτικοί, ΞΥΓΟΣ 20.9 --- 22.10 Εἶναι πολὺ ἐγωῖϊστικὸ ἀπὸ μέρους σας νὰ θέλετε νὰ µονοπωλήσετε τὸ Ἐνδιαφέρον ἑ- νὸς ἀνθρώπου ποὺ ξέρετε πὼς καλύπτει πά- ῥα πολλοὺς τομεῖς, ΣΚΟΡΠΙΟΣ 29.10 -.. 21.11 Θὰ πρὺπει μὲ κάθε τρόπο νὰ Φρονιίσετε νὰ μὴν δημιουργῆτε σοδαρὰ προθλήµατα σΊὸν χώρο τῶν ἐπαγγελματικῶν σας ἐνδιαφερόν- ΤΟΞΟΤΗΣ 22.11 --- 21.12 Γιὰ νὰ μὴν ἔχετε δυσάρεστες καὶ ἐπικίνδυ- νες καταστάσεις θὰ πρέπει νὰ εἴστε ἁἀπό- Δρόμος Χχωρὶς ἐμπό- αἰσθηματικὸ .. εἶναι τὰ αἴ- αἰσθηματικὸ τοµέα Άντα εἰλικρινεῖς καὶ σννεπεῖ θρωπο ποὺ ἁγαπᾶτε τόσο ο η δν) ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 2212... 19.1 Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν ὁποῖο συνδέεστε αἰσθη ματικὰ αὐτὴ τὴν περίοδο ἔχει ἄ κη ἀπὸ τὴ δοήθεια σας γιὰ μα σαν πρόδθληµα ποὺ ἀντιμετωπίζει, ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 -. 15.2 Προσέχετε τὶς παρέες σας, σᾶς κάνει τὸ Φίλο, δὲν σᾶς θλέπε τόσο καλὸ µάτι. πα Φιυλαχθῆτε ὅσο καὶ ὄχι πολλὰ λόγια, μπορεῖτε ΙΧΦΥΕΣ 19.2... 203 Μὴ Υυρνᾶτε στὸ παρελθὸν, γιατὶ φὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ σνµδή, εἶναι νὰ πληγωθῆτε καὶ πάλι καὶ νὰ πληγώσετε κι ἄλλα ἁγα. πηµένα σας πρόσωπα. Κάποιος ποὺ Ῥελίδα ψηφίστε σωστᾶ υηφίστε |᾿ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. οβαπέδαώες ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) ΜΑΤΣΗΣ ΜΙΑΝΝΗΣ ος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΠΑΡΕΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 Σελίδα 6 ο Ἀπύλλωι Όελει υυά ἀποκτήσει τὸν Ἰάπωυα , Ώπτρατόπεδο θὰ ἀλλάξει κατὰ πᾶσαν. πιθα- νΝότητα τὴν προοσοεχἡ περίοδο ὁ διεθνὴς κυνη- γὀς τῃς ΑΕΛ ᾿Ιάπωνας. Ὁ παάώτης δολιδοσκοπήθη κε ἀπὸ τὸν ἐπίσημο ᾽Απόάλ λωνα καὶ ἔδειξε µεγάλο ἐνδι- αφέρο γιὰ νὰ ἐνταχθεῖ στὴ- δύναμη του ἀφοῦ ὅπως φαίνε τον δὲν ὑπάρχει Υν αὐτὸν μέλλο στὴν ΑΕΛ. Ὡς γνωστὸ ὁ παίκτης ἦλ- θε σὲ ρήξη μὲ τὰ µέλη τῆς Διοικήσεως τῆς ΑΕΛ καὶ. ἑ- δῶ καὶ πολὺ καιρό ἀπέχει τῶν ἐιδηλώσεων τῆς ὁμάδος. Μετὰ τὴν πρώτη ἐπαφὴ Απόλλωνα -- ᾿Ιάπωνα καὶ τὸ πρόσφορο ἔδαφος τὸ ὁ- ποῖο παρατηρήθηκε ἀναμένε ται ὅτι ὁ Απόλλωνας θὰ ὁ- ποδάλει συγκεκριµένες προ- τάσεις πρὸς τὴν ΑΕΛ ἡ ὁ- ποία δὲν ἀποκλείε τὸ ἐνδε Ο ΡΑΝΤΙΤΣΕ ΣΤΗ ΜΙΛΑΝ ΜΙΛΑΝΟ... Σύμφωνα μὲ ρεπορτάζ τῶν ἰταλικῶν ἐ- Φηµερίδων ὁ Τζίτζι Ρόντι- τσε θὰ εἶναι ὁ νὲος προπο νητῆς τῆς Μίλαν στὴν και- νούργια ἀγωνιστικὴ Ἠµπερίο δο τῆς Α΄ κατηγορίας. Σύµ Φωνα μὲ τὸ ἴδιο ρεπορτάζ, ὁ Ριθδέρα καὶ Βιτάλι συναν τήθηκαν στὸ Παρίσι τὴν Παρασκευὴ µέ τὸν Βραζι- λιάνο διεθνὴ ἄσσο Ζίκο, ἆλ λὰ δέν ἔγινε γνωστὸ τὶ ἐλέ χθη. Πάντως ὁ ΑΡαντίτσε τὸν περιμένει στὸ Μιλάνο καὶ τὸν ὑπολογίζει στὴν ὁ- µάδα του γιὰ τό νὲο ἰτα- λικό πρωτάθλημα. χόµενο νὰ διαπραγματευθεί τὴν µεταγραφὴ τοῦ παίντη στὸν ᾿Απόλλωνα -- ὅπως ἕ- γινε καὶ μὲ τὸν Σταῦρο -- ἂν τὰ ἀνταλλάγματα εἶναι ἱκανοποιητικὰ. Δ., ΦΟΙΤΙΔΗΣ ΣΤ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟΚ ΤΡΠΙΤΟΛΕΜΟΣ ΕΥΡΥΧΟΥ ἠ Κ.Ν. ΚΥΒΙΛΟΝ Γιὰ τό πρωτάθλημα τῆς ΣΤΟΚ ὁ Τριπτόλεμος Εὐ- ρύχου νίκησε τὸ Κ. Ν. Κυ έΐδων μὲ σκὸρ 4--ᾱ μετὰ ἀπέ 120 λεπτὰ ἀγὼνα καὶ προκρίθηκε στόν ἑπόμενον Υύρον τοῦ πρωταθλήματος. Σκόρερ νικητρίας: Κω- στάκης (2) Γιαννάκης (1) Γιάγκος (1). ἑτόμενο θΠµα. ἔργο της. τὰ στοιχεῖα εἶναι κάνουν κι αὐτοὶ ἐπικρατεῖ θὰ ἀναζητήσει Γ. 'Ἐπιτροπή. | Ἔκανε λοιπὸν ἡ ΚΟΠ τὸ πρῶ- το θΠῆμα. ᾽Απεφάσισε τὴν σύστα σπ Τριμελοῦς δΔιερευνητικῆς Ἐ- πιτροπῆς γιὰ τὸ θέµα τῶν σικὲ ἀγώνων. Τώρα ἑναπόκειται σ᾿ ὅ- λους οἱ ὁπιοῖοι κάπτονται γιὰ τὴν τύχη καὶ τὸ μέλλον τοῦ Κυπρια- κοῦ Ποδοσφαίρου νὰ κάνουν τὸ Ἑϊμαστε θὲθαιοι ὅτι ἡ Ἔπιτρο πὴ θὰ συναντήσει δυσκολίες στὸ Αὐτοὶ ποὺ κατέχουν ρονται τάχα γιὰ τὴν ἄρωμιὰ ποὺ στὸ Κυπριακὸ ποδό- σφαιρο. Τὰ συμφέροντα τους, σω ματειακὰ καὶ πολιτικὰ δὲν τοὺς ἐπιτρέχπουν νὰ δώσουν τὶς πλη- ροφορίες ποὺ θέλει ἡ ΚΟΠ καὶ ἁὰ δΔιερευνητικὴ Εἴμαστε ὅμως θὲδαιοι ὅτι κά- που ὑπάρχει ἡ ἀρχή, Κάποιος θὰ θρεθεῖ νὰ δώσει μιὰ ἀρχικὴ πλ ροφορία καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ θὰ θρεῖ τὴν. ἄκρη τοῦ νήματος. Καὶ τότε ΞΗ ΤΕΛΕΥΤΛΙΑ ΕΥΚΛΙΡΙΑ χὴ καὶ χης µας, αὐτοὶ ποὺ τὰ ρισμὸ τοῦ ποὺ διαμαρτύ- ἀποδειχθεῖ διορθωθεῖ ἡ θρωμιά, θνῶς. Καὶ ναι ἁπλῶς τυπώσεων. ἀγῶνες, µότητες. αὐτὸ ἔργο: σεων τῆς Ἐπιτροπής καὶ τὴν αωαρνεόη πὸ τὴν Νομικὴ ΛΟΝΔΙΝΟ. --- Περισσότερα ἀπὸ Ι00 ἄτομα τραυματίσθη καν καὶ 3 ἀπὸ αὐτά, µετα φέρθηκαν σὲ γοσοκομεῖο, ὅ ταν ἡ νικήτρια στὸ φετινὸ κύ πελλο Αγγλίας Τόττεναμ, παρουσίασε τὸ τράπαιο στοὺς δρόµους γύρω ἀπὸ τὸ γήἠπεδὀ της στὸ Οὐάϊτ Χάρτ Λαίΐην στὸ δόρειο Λονδίνο, πάνω σ᾿ ἕνα ἀνοικτὸ αὐτοκί γητο. Ἡ θριαμδευτικὴἠ πορεία τῆς ὁμάδας, πῆρε µμορφὴ καρναδαλιοῦ. ἴσως γιατὶ στήν ὁμόδα, ἀγωνίζονται δύο Αρ γεντινοὶ ἄσσοι, ὁ ᾿Οσδάλντο λΑρντίλες καὶ ὁ Ρικάρντο Βί για. Αὐτοί οἱ δύο παῖκτες, ποτέλεσαν καὶ τὴν δάση τῆς ὁμάδας, ποὺ νίωησε μὲ ᾱ-- 2 τὴν Μάννσεστερ Σίτυ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μέ 10 ἀρκετὰ - ἑνδιαφέρου- σες συναντήσεις συνεχίζεται σῄμερα τὸ Παγκύπριο Δια- σωματειακὸ πρωτάθλημα ἘἜπι τραπέζιας ᾿Αντισφαίρισης, τὸ ὁποῖο διοργανώνει ἡ Παγκύ- πρια Ὁμοσπονδία ᾿Επιτραπέ- ἕνας ᾿Αντισφαίρισης (ΠΟΕ- ΙΑ) καὶ ἀθλοθετεῖ ἡ φίλα- θλος 'Ἑταιρεία ΚΕΟ. θὰ ὀρχίσει νὰ νΏµα τῆς θρωμιᾶς, Ἡ σύστασπ τῆς Ἐπιτροπῆς κα ταγράφεται ἀσφαλῶς στὴν πίστῃι τῃς ΚΟΠ καὶ ἀποδεικνύει Ὁμοσπονδία φρονπίζει γιὰ τὰ κα κῶς κείµενα, Εἶναι φυσικὰ ἡ ἁρ ὅλοι μείνουμε ἀκεῖ, Διότι διαφορετικὰ θὰ εἵμαστε πλέον ἄξιοι τῃς τύ- Οχι γιατὶ μὴ ὑπάρχουν µέτρα γιὰ περιο- Θὰ ἁἀποδειχθεῖ ὅτι μᾶς ἀρέσει ἐντυπωσιακὲς ἀπιοθλέτιουν στὴ δπιµιουργία ἑν- Ολοι αὐτοὶ οἱ ὁπιοῖοι ἔχουν ἁ- γνὰ αἰσθήματα νὰ τὸ ἁποδείξουν ἔμπρακτα 6ο πθώντας τὴν Διερευνηπτικὴ Ἔτι- τροσὴ τῆς ΚΟΠ. Τοῦ σημερινοῦ ἁγωνιστικοῦ ξετυλίγεται τὸ | ὅτι ἡ εὐχόμαστε νὰ μὴ πιθανὸ νὰ κακοῦ, ἀλλὰ γιατὶ θὰ ὅτι δὲν θέλουμε νὰ ἡ κατάσταση, ὁ ἐξευτελισμὸς ὅδιε- τὰ παχειὰ λόγια καὶ ἀνακοινώσεις εἷ- σαπουνόφουσκες ποὺ εἶναι εὐκαιρὶα ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕ Η Κ.Ο0.Π, 3ΜΕ/ΙΗΣ ΛΙΕΡΕΥΙΗΤΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙῇ Τῇ ΣΙΗΕ ἁμέσως ἀνακρίσεις Ἠδη, ὅπως εἴμεθα σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε, ὃ κ. Δουκαϊδπς θολιδοσκοπήθηκε ἀπὸ τὸν Πρό- εδρο τᾷς ΚΟΠ κ. ζΚυπριανοῦ καὶ δὲν ἔφερε ἀν- τίρρτισα νὰ ἀναλάδει τὸ δύσκολο καὶ ἐπίτονο Παράλληλα χθὲς συνεχίστηκαν οἱ διαθου- λεύσεις γιὰ τὴν συµπιλήρωσπ τῶν δύο ἄλλων θέ Στόχος τῆς ΚΟΠ εἶναι, ὅπως πλπροφορού- µεθα, τὰ δύο ἄλλα µέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τὰ ὁ- ποῖα θὰ ἀνακοινωθοῦν σήµερα, προέρχονται ᾱ- Αθλητικὴ οἰκογένεια, . 5 πθῇ ΧΙΛΙΛΛΕ ΦΙΛΛΒΛΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΌΧΗ τῦ ΤΟΤΗΙΛΗ στὸν ἐπαναληπτικὸ ἀγώνα, τοῦ. ΙΌ0στοῦ τελικοῦ τῆς δι- οργανώσεως. Ἠταν ἡ πρώ- τη φορὰ ἀπὸ τὸ 1267, ποὺ τὸ κύπελλο Αγγλίας ἐπέ στρεψε στὸ Οὐάϊτ Χάρι Λαὶ ην. Ἐν τῷ μειαξὺ ᾿Αρντίλες καὶ Βίγια, ἔχουν σήµερα νέ- ες συνομιλίες μὸ τὸν µάνα- τζερ Κήθ Μπέρκινσω, σχετι κἁ μὲ τὴν παραμονή τοὺς γιά δύο ἀκόμη Χρόνια στὸ Λονδίνό καὶ τὴν αὔξηση στὶς ἀποδοχὲς. Τέσσερις ἄλλοι ἄσσοι τῆς Τόττεναμ οἱ Πὼλ Μίλλερ, Τόνυ Γκάλδιν, Γκὰ ρω Μπρούκ καὶ Τκλέν Χόντλ, ὑπάγραφαν γέα συµθδόλαια καὶ ἔτσι μένουν στὴ γέα κυ- πελλοῦχο ᾿Αγγλίας. ΠιΓΚ- ΠΟΓΚ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ προγράµµατος δεσπόζει ὁ ἆ- γώνας μεταξὺ τῶν δυύναμι- κῶν ὁμάδων Ἐλευθέρια Παλ λουριὠτισσας -- Λ᾿Αχιλλέας Καϊμαχκλίου. Ἐπίσης ὄνναμι- κὺς καὶ ἀμφίοροπος προθλέ- πεται καὶ ὁ ἀγώνας μεταξὺ τοῦ Κέντρου Νεότητος Λάρ- νακος καὶ ' Ἠλευθερίων. Τὸ µεγάλο φαθορὶ τοῦ πρωταθλή µατος ὁμάδα τοῦ ΑΠΟΕΑ ἀντιμετωπίζει σχετικὰ εὔκο- λους ἀντίπαλους, Οἱ ὑπόλοιποι ἀγῶνες τοῦ ποωταθλήματος ἔχουν ὡς ἕ- Ἑῆς: ᾿Αχιλλέας --- Ἑλληνι- σμὸς, ᾿ὈΟλυμπιὰς --- Δόξα, ΑΠΟΕΔ -- ΕΝΑΔ, Άτλας --- Κέντρο Νεότητος ᾿Ακρο- πόλεως, Ἰζέντρο Νεύτητος Λάρνακος -- ΕΝΑΔ, Ατλας - ΒΑΣ, ΑΠΟΕΛ --- Δόξα, ὈὈλυμπιὰς -- Ελληνισμός ᾽Αμακίου, Ὅλοι οἳ ἀγῶνες «θὰ: ἀρχί- σουν στὶς ἆ μ.μ. ΕΛΛΑΣ - ΕΛΒΕΙΙΑ 3-0 ΣΙΟ ΒΟΛΛΕΥ’ ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ, -- Ἡ ἛἘ θνικὴ ὁμάδα δόλλεῦ τῆς Ἑλ λάδας νίκησε στὰ πλαίσια τῆς προκριματικῆς φάσεως τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Πρωτα αηματος τὴν ἀντίστοιχη ὁ- δα τῆς Ἑλδετίας μὲ ἆ--θ.: Τὰ σέτ: |5--δ, |5--3, |5-- 7, Ἡ σύνθεση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος: Πολύζος, Μουστανί ης, Καζάζης, Γόντικας, Νολλιόπου)ος, Τριαντα- φυλλίδης. μι 2 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6Α ΕΙΝΑΙ Οκ. ΔΟΥΚΗΣ ΔΟΥΚΑ ΔΓΙΣ ΔΙΠΛΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ Γ.Σ.Ο. ο ο: ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑ ΟΥ. 198] ΔΕΙΛΙΝΗ’ Τὸ πρῶτο θΏμµα γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν σικὲ ἀγωνων ἀπεφασίσθη νὰ γίνει ἀπὸ τὴν ΚΟΠ. Συγκεκριµένα ὅπως ἀναφέρουν δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, τὸ Προε- δρεῖο τῆς ΚΟΠ ἀπεφάσισε τὴν σύσταση τριμελοῦς ἐπιτροπης Π οποία θὰ ἀρχίσει ἀμε- σως δουλειὰ γιὰ τὴν διερεύνηση τῶν διαφόρων πλπροφοριῶν καὶ ψιθύρων σχετικα μὲ τὰ σικὲ παιγνίδια. τὸ Προεδρεῖο τῆς ΚΟΠ ἀτιεφάσισε ὅπως ἆ- ναφέρουν οἱ ἴδιες πληροφορίες στὴν σύστασπ τῆς Ἐπιτροτιῆς αὐτῆς ἀντατιοκρινομενηΏη στὸ κα- θολικὸ αἴτημα τῶν φιλάθλων οἱ ὁπιοῖοι τελευταῖα ζητοῦσαν ὠπίμονα ἀπὸ τὴν Ὁμοσπονδία νὰ κά- νει κάτι γιὰ τὸν πάταξη ἡ τουλάχιστο τὸν πε- ριορισμὸ τῶν σικὲ ἀγώνων. Οἱ ἐντολὲς ποὺ θὰ ἔχει ἡ τριµελὴς αὐτὴ ἐπιτροπὴ εἶναι νὰ ἀρχίσει γύρω ἀπὸ τὰ ὅσα λέγονται γιὰ τοὺς διάφορους Ὅπως ἀναφέρουν δὲ «ἀποκλειστικὲς πλπροφορίες µας, ἡ ἀρχὴ θὰ γίνει ἀπὸ τοὺς ἐκ- προσώπους τῶν «8» σωματείων ποὺ ἔλαθαν µέ- ρος στὶς δύο ουσκέφεις τῆς Σκαρίνου οἱ ὁποῖοι μίλησαν κατπγορηματικὰ γιὰ σικὲ ἁγῶνες,. Ἱ Ὃς Πρόεδρος τῆς 3μελοῦς αὐτῆς Διερευ- νητικῆς Ἐπιτροπῆᾶς προορίζεται ὁ Βοπθὸς Γενι- κὀς Εἰσαγγελέας κ. Λουκαΐδης, ἄνθρωπος ἆκε- ραίου χαρακτῆρος ἑγνωσμένης ἀξίας νομικοῦ καὶ θασικὰ μὴ ἐππρεασμένου ἁπὸ τὶς διάφορες σωματειακὲς καταστάσεις καὶ πολιτικὲς σκοπι- Πανηγυρίζει ὁ ΓΣΟ γιὰ τὸν διπλὸ θρίαµθο στοὺς Πανγκυπρίους ᾿Αγῶνες Ἐφήθων --- Νεανίδων. Ὁ Σύλλογος τῆς Λεμεσοῦ πΏῆρε πανπγυρικἡ ρε- θάνς τῆς περυσινῆς διιλῆς (ἀποτυχίας του (κέρδισε ὁ ΓΣΠ) καὶ ἀπέ- δειξε. ὅτι Ψίνέται δῶῷ ση δούλειά΄ στὸ” Σύλλογο. ᾿Ἀνωτέρω, στι/µιότυπο ἀμδσως μετὰ τὴν λήξπι τῶν ὀγώνων μὲ τοὺς «ἀθλητὲς, τὶς ἀθλήτριες, τοὺς προπονπτὲς καὶ παράγοντες τοῦ ΓΣΟ νὰ τανπγυρίζουνα ' ᾿ ἰ Τὸ πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρας Ἡ ΔΕ ἀνπμετωπίτεί ἐκτὸς δρα τὴν Ὀήυμπιάδα Τὸ ἄΠΟΕΛ.παίζει αὔριο μὲ τὴν ΕΝΑΟ Ἐνῶ τὸ ΑΠΟΕΛ ἁἀγωνίζεται αὔριο, ἡὰ Δξλ εἶναι θὲέδαιο ὅτι θὰ ἆ- ναρριχπθεῖ ἔστω καὶ γιὰ λίγο στὴν κορυφὴ τοῦ πίνακα τοῦ Πρωταθιλή- µατος Καλαθοσφαίρας. Ἡ ὁμάδα τῆς Λεμεσοῦ καὶ κάτοχος τοῦ τίτλου ἀντυμετω πίζει ἀπόφε στὴ Λευκωσία τὴν Ὀλυμπιάδα τὴν ὁποία καὶ ἀναμένεται νὰ κερδίσει μὲ σχετικἡ εὐκολία. Φυσικά μὲ τὴν ἴδια ἄνεση ἂν ὄχι μὲ µεγαλύτερη τὸ ΑΠΟΕΛ θὰ κερδίσει αὔριο τὴν 'ΕΝΑΟ καὶ θὰ ἐπαγέλθει πάλι µόγο στὴν κορυφὴ τοῦ πίνακα. ᾿Απὸ τὸ σημερινὸ Ἠπρό- γραµµα τὸ µεγαλύτερο ἐνδι αφέρο παρουσιάζει ὁ ἀγὼν στὸ Καϊμαλκὶ μεταξυ ἸΑχιλ λέα. --- Κεραυνοῦ. ᾽Αναλυτικὰ τὸ πρόγραµ-- µα τῆς Ίδης ἀγωνιστικῆς ἕ- χει ὡς ἑξῆς : Γήπεδο: ᾿Απόλλων -- Α πόλλων Ζήνων Διαιτητές : Α. Προδρόμου, Π. Μιχαη- δης. Γραµµατεία: Σ. Πετρί- δου, Μ, Παντζῆ. Γυμνασίαρ- Χος: Θ. Παρέας. ᾿Εφηδικόν : ο Προδρόμου, Π. Μιχαηλί- ης. , Γήπεδο : Αχιλλέα ἍΛ᾿Αχιλ λέας --- Κεραυνός. Διαιτη- τές: Β. Κωνσταντίνου, Στ. Χ’ / Στεφάνου. 1 ραμµα- τεία: Λ, Μαρκίδου, Ν. Μι- ραλλάης, Γωµνασίαρχος: Α. Νεοφύτου, Ἐφηδικόν: ΒΑ. Κωνσταντίνου, Μ. Σείσου. Τήπεδο: ΕΘΑ ΕθΑ -- Ε ΝΑΔ Διαιτητὲς: ΑΝ. Καλα- ποδᾶς, Πρ. ᾿Ιωαννίδης, Τραμ µατεία Ν.: Πελαδᾶς, Στ, Χαραλάμπους. Τυμµνασίαρ- χος: Δᾱ, Χατζηνικολάου. Ἐ φηδικόν: Ν. Καλαποδᾶς, Π. }αδριήλ. Γήπεδο: ΓΣΠ. ᾿Ολυμπιά- δα -- ΑΕΛ. Λ. Κόνιαλης, Α. ᾿Αναστασιάδης. Τραμμµατεία: Σ. Γεωργίου, Χρ. ἍἉΧριστο- δουλίδου, Πυµνασίαρχος: Στ. ἝἛλληνας. ᾿ἘΕφηφιδὸν: 4. Κόνιαλης, Α. ᾿Αναστασιάδης, Αὔριο Πέμπτη. Γήπεδο: ΓΣΠ. ΑΠΟΕΛ -- ΕΝΑΟ, Διαιτητὲς: Κ. Α- ραθῆς, Ν. Θεοδότου. Τραµ- Ματεία: Χρ. Χριστοδουλίδου, Σ. Γεωργίου, Γυμµνασίαρχος : Ἀ.. Θεοχαρίδης, ᾿Εφηδικὸν : Κ. ᾿Αραδῆς, Ν. Θεοδότου. Ώρα ἐνάρξεως ἀγώνων 7.30 αμ, ἐφήδων 6.15 μ.μ. Η ΒΑΘΜΟΛΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ). ΑΠΟΕΛ κ ΤΗΝΗΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΝ ΚΙΝΗΣΗ ΛΡΧΙΖΟΥΝ 01 (8! ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΛΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ᾽Αποκιλειστικὲς πλη ροφορίες ἀρχίσουν σύντομα νέα ἀκστρατεία γιὰ κατάρυπσπ τῆς διαθαθµίσε- ως θάσει τοῦ πρωτοκόλου τιµπῃς που ὑπενγρα- ψαν στὴν δεύτερη οὐσκεψπ οτὴ Σκαρίνου., ς µας προσθέτουν ὅ- λουθήσουν οἱ εδ» θὰ ρουν ὅτι οἱ ἆ8δ» θὰ Οἱ ἴδιες πλπροφορίε τι ἡ γραμμή ποὺ θὰ ἀκο Ἡ χαραχθεῖ σὲ νέα σύσκεφπ ποὺ θὰ σπραγμᾶα- τοποιπθεῖ κατὰ πᾶσα πι ᾿ χὰ ἑθδομάδα καὶ ὁτιωσδήποτε οἱ θὰ γίνουν πρὶν κλείσει ἡ ποδοσφαρ ρίοδος!, Θανότττα τὴν Ππροσε- µας ἀναφέ- ἑνθρλείες τα - ερααππαπααπὸ Τ0 ΠΡΩΤΛΘΛΗΜΑ ΠΕΤΩΣΦΛΙΡΑΣ Β᾽ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ λΑµετάδλητη παρέμεινε ἡ τὴν ψατάσταση στὴν κορυφὴἡ τοῦ πίνακα τοῦ πρωταθλήματος Πετοσφαίρας Β΄ Κατηγορί- ας. Ἡ ᾿᾽Ολυμπιάδα καὶ ὁ ᾿Α χιλλέας μοιράζοντας τὴν Ἰη θέση μὲ 19 6. Προχθὲς ἡ λυμπιάδα πῆρε χωρὶς ἀγώνα τοὺς δαθμοὺς ἀπὸ τὴν συνω χόµατη της τοῦ Φρενάρου ἐνῶ ὁ Αχιλλέας νίκησε χὼ- ρὶς δωσκολία τὸν Μαραθώνα ἃ--Ι. Τὰ σέις Ι5--7, 1ἃ-- Ι5, ἱδ--ά, Ι9--ό. Στὸν ἄλλο ἀγώνα τῆς δρα διᾶς ὁ Φοίνικας κατέδαλε ᾽Αχαιῶν ᾽Ακτὴ ἐπσης μὲ ἃ--ι. Ἡ φιιοξενούµενη πῆρε τὸ πρῶτο σὲτ -2--ἶ5 ἀλλὰ στὴ συνέχεια ὁ Φοίνι- κας ἐπεκράτησε πλήρως καὶ πῆρε τὰ σέτς 15--2, Ιό--ἰά καὶ [5--7. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σὲ 7 ἀγῶνες Ι. ΟὈλυμπιὰς ΙΦ 2 Αχιλλέας 19 3 Φοίνικας 15 4 ᾿Αχαιῶν ᾽Ακτὴ 13 5 Μαραθὼν 1Η 5 ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΛΙΕΚΟΨΑΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ «ΒΑΡΣΟΒΙΑ., -- Ποδοσφαι- ρικἡ ιδία, ξέσπασε, ͵, ἀνάμεσα σὲ φιλάθλους, κατὰ τὴν διάρ φεια τοῦ ἀγώνα γιὰ τὸ πρω τάθληµα πρώτης κατηγορί- ας, ἀνάμεσα «σιὴ Δέγκια Βαρσοδίας καὶ τὴν Βίτζεδ τοῦ Λὸτζ, στὸ στάδιο τοῦ Λότζ. Τὸ ἐπίσημο πολωνι- κὀ πρακτορεῖο εἰδήσεων, µε τέδωσε , ὅτι περίπου 200 φί λαθλοι, εἰσέδαλαν στὸν ἀγω χιστικὀ χῶρο, 0 λεπτά, πρίν τελειώσει τὸ παιγνίδι μὲ ἆᾱ- ποτέλεσµα, νὰ προκαλέσουν τὴν διακοπἠ του γιὰ ἕνα µι- πρὸ διάστηµα, Νωρίτερα, στὸν ἴδιο ἀγώνα. εἶχαν δη- μιουργηθεῖ ἐπεισόδια στὶς ἑ- ξέδρες ἀνάμεσα σὲ ὁμάδες ἀντιπάλων ὁπαδῶν, μὲ ἆπο- τέλεσµα ἡ ἀστυνομία νὰ ἐ- πέµδει, «ἀποφασικά». Αὐτὰ ἦταν τὰ τελευταῖα ἀπὸ σειρὰ ἐπεισοδίων, ποὺ γίνονταν τὸν τελευταῖο και» ρὸ στὰ πολωγικὰ γήπεδα, τὰ ὁποῖα οἱ ἀρχὲς ἁποδίδουν στὴν ὁλοένα αὐξανόμενη τα- τον. |[--ἷ, Ὄντρα -- Στάὶ 2--0. Οἱ πρωτοπόροι: ΕΒἰντζεδ 35, Λέγκια 33, Βίσα 45, Τσομπιέρσκι 30, Μάλτυκ 30 κλπ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Ἡ Οὐγγαρία πιστεύει ὅτι θὰ νάνει ἀπόφε ἕνα ἄποφασι στιχὸ θῆμα πρὸς τῆν πρόκοι- ση γιὰ τοὺς τελιοὺς τῆς Ἱσπανίας. Ἁτὸ Όσλο ἀντι- µετωπίξει τὴ Ἀορθηγία ναὶ ἀναμένεται ὅτι ἔστω γαὶ δύ- σχολα θὰ πάρει τοὺς 3 6αθ- μοὺς. Δίο θαθμοὶ ποὺ θὰ τὴν σέ οου” στην 1Π θέση τοῦ πίνα- 2 ΑΕΛ 15 2 ὁ Απόλλων Ιό 23 ατα ὸ ἕ τὴν Αφηλία ἀλλὰ καὶ 8 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ιό 27 ᾖ7 Ζήνων 16 23] ῥαγμένη κατάσταση στὴ χώ[ Έπ μὲ την, Ἅγγλια Ἕρηα 4 ΕΝΑΔ Ιό 26 8 Ολυμπιάδα Ἰ4 ΙΒ ρα καὶ τὴν ἐγκληματικότη μὲ εν γρνα γεν 5 Κεραυνὸς Ιό 2 9 Κεραυννὸς Ι5 18] τα, ποὺ φτάνει σὲ ἀνησυχη[ .Ἡ Νορβηγία ποὺ Χυνηνᾶ ὁ Ομόνοια Ιτ 25 10 ΕΝΑΝ 14 Ι8] τικὀ στάδιο. Πολλὰ ἀπὸ τὰ] τὸ θαῦμα θὰ κυνηγήσει ἀπύ- Τ ᾿᾽Απόλλων Ι5 24 ΙΙ ΕΝΑΟ 14 12] ἐπεσόδα, δημιουργοῦνται νε Ἆαὶ μι νεα νι για γα 8 ΕθΑ 17 ο2ἱ ἀπὸ φιλάθλους ποὺ δρίσκον θρεθεῖ αὐτῃη στην κορυφη. Φ Ολυμπιάδα 17 Ἱο το ΚΥΠΕΛΛΟ ται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίρρεια 1ο ΕνΝΑαο Ιό 7 Αὔριο τὸ ἀπόγευμα θὰ] τοῦ ἀλκοόλ. Ἡ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ζήνων 17 ἰτ ὨΥίνει στὰ Ὑραφεῖα τῆς ΚΟΚ Τὰ ἀποτελέσματα τῆς 25ης . ἡ Κλήρωση τῶν ἀγώνων γιὰ] ἀγωνιστικῆς στὴν Πολωνία: Ἰ Αγγλία 4 ἵἹ--δ ὅ ΠΑΙΔΩΝ τὴν ἡμιτελικὴ φάση τοῦ Ρούχ -- Τσομπιέρκσι |--] 3 Ῥουμανία 4 ὃ--δ 4 1 ᾿᾽Αχίιλέας Ιό 3δἱ Κυπέλλου. ϱ, Ζαγκλέμπιε --- Σλάσκ 6--ἶ 5 Οὐγγαρία 9 ἃ--ὸ ὃ 2 ΕΘΑ 17 30 Τιὰ τὸν Κύπελλο ᾿Αν-ἱ 0, Λέχ -- Γκόρνικ 0--0, ᾿Αρί 4 Ἀοοθηγία ὃ ὀ--θ ὃ : 8. ΑΠΟΕΛ Ιό 2 δρῶν ἔχουν προκριθεῖ ὁ ᾽Α-ἱ κα -- ΛΚΣ 3--, Βίτζεδ --ἰ ὅ Ἑλθετία ὃ 4-- 1 4 ΑΕΛ Ιό 24 πόλλων, ἡ ΑΕΑ, ἡ ΕΝΑΔΙ Λέγχια 0--0, Μότορ -- 3Ζά- Ἑπόμενος ἁγὼν 506 Ἑ)- 5 Ομόνοια Ιό 24 καὶ ὁ ᾿Αχιλλέφ διτσα |--ὂθ, Βίσλα --- ΜπάλΙ δετία --- Αγγλία, Ὕ Ὡριστική ᾗ συμμετοχή τῶι ΠΠαύρου καὶ Ἀρδίζογλου στή ΠΗικτή Εὐρώπης Οἱ Θωμᾶς Μαῦρος καὶ Χρβστος ἸἈρδίζονλου οἱ δύο Εὐρωκυντιψοὶ τῆς ΔΕΚ, θὰ φορέσουν τὴ φανέλλα τῆς Μικτῆς Εὐρώπηῃς σὲ δύο µάτς, ποὺ θὰ δώσει ἡ ἀντιπροσωπευτικὴ ὁμάδα τῆς ἠπειί- ρου µας τοὺς προσεχεῖς µήνες, 'Ὁ ᾽Αρδίζογλου συγκεκριµένα θὰ παίξει στὶς 3 Ἰουνίου στὸ «Μιτάτ --- Πασᾶν᾽ ἐναντίον τῆς Φενὲρ Μπαξὲ. Τὸ παιγνίδι γίνεται γιὰ τὰ 100 χρόνια ἁτὸ τὴν ἵδρυσπ τοῦ τουρκικοῦ κράτους, Τὸν ᾿Αρδίζογλου κάλεσε στὴν Μιχτὴ ὁ ἐκλέχτορας 4. Ντέρδα», ὁμοσπονδιακὸς προπονητὴς τῆς Δ. Γερµα- γίας, ἀφοῦ προηγουμένως ἐ- γηγµερώθηκε γιὰ τὴν ἐξαιρετι κἡ ἐμφάνιση ποὺ εἶχε ὁ διε θνἠὴς ἝἛλληνας κυνηγὸς στὸ µάτς τοῦ Σπλίτ μὲ τὴν Ἐ- θνικὴ Γιουγκοσλαδίας, ὍὉ κ. Ντέρδαλ κάλεσε ἐ- πίσης στὴν Μικτὴ τοὺς ἑ- ξῆς ποδοσφαιριστὲς: Κρόϊφ, Πετσάῦ (Αὐστρία), Μποτε- ρὸν (Ἑλθετία), Τσά - Μποὺ Κἀ (Κορεάτης τῆς ”Αἴν- τραχτ), Άργεσεν (Δανία), Νέχαντα (Τσεχοσλοδακία), Στοῦὔκόδιτς - Τσάϊτς (Γιουγ κοσλαδία), Καμάισοο Αρ κουάδα (Ισπανία) γ.ᾱ, 4 Ὁ πρόεδρος τῆς Φε γέρ Μπαξέ κ. 'Αλισὲν, σὲ ἐρώτηση ἂν ἡ παρουσία τοῦ ᾿Αρδίζογλου στὴν σύνθεση τῆς Μικτῆς Εὐρώπης δηµι- ουργήσει πρόδληµα ἁἀπάντη σὲ ὅτι τέτοιο θέµα δὲν ὑφί σταται καὶ ποόσθεσε ὅτι θὰ δεχθοῦμε εὐχαρίστως τὸν δι εθνὴ Ἕλληνα κὐνηγό. ΗΔΗ ἡ ΟΥΕΦΑ μὲ τέλεξ ποὺ θὰ στείλει στὴν ΕΠΟ θἀ ἐπισημοποιήσει τὴν πρόσκλη ση τοῦ ᾿Αρδίζογ]ου στὴν Μι κτὴ. Εὐρώπης, Ο ΜΑΥΡΟΣ Στὴν ΕΠΟ ἔφθασε «τέλεξ» ἀπὸ τὴν ΟΥΕΦΑ, μὲ τὸ ὁ- ποῖο ζητεῖται ὁ διεθνἠς κυ- γηγὸς νά παίξει στήν Μικτὴ Εὐρώπης στὸν ἀγώνα ποὺ θὰ δώσει στὶς Ι8 Αὑγούστου στὴν Πράγα, ἐναντίου τῆς Τσεχοσλοδακίας,. Τὸν Μαῦρο πρότεινε στοὺς ἐκλέχτορες τῆς Μικτῆς Ἀκ. Ντέρδαλ -- Μπέσκωφ, ὁ ἀντιπρόε- δρος τῆς ΟΥΕΦΑ καὶ φίλος τῆς Τεχνικῆς ᾿Επιτροπῆς κ. Εἴρα ποὺ τοῦ εἶχε προξενήσει ἐξαιρετικὴ ἐντύπωση, ἡ ἀπό δοση ποὺ εἶχε στὴν τελικἡ φάση τοῦ Κυπέλλου ᾿Ἐθνῶν, Ὁ κ. Πίρα ἀνακοίνωσε ἂρ χικὰ τὴν πρόσκληση τοῦ Μαύρου στὸν πρόεδρο τῆς ΕΠΟ κ. Βασίλη Χατζηγιάννη στὸ Σπλίτ, ἀλλὰ ἡ ἁπάντη- ση τοῦ γιατροῦ ἦταν κάπως ἐπιφυλαντική, γιατὶ ὁ µεγά- λος Ἕλληνας κωνηγὸς ἦταν τραυµατίως καὶ δὲν ἥξερε πότε θὰ γίνει καλά. Τελικά ὁ Τσέχος ποράνον τας τῆς ΟΥΕΦΑ τοῦ εἶπε ὅτι θά στε-λει τέλεξ ἀλλὰ ὅτι θέ χει. ἄμεση ἁπάντηση. Πράγ- πατι τὸ τέλεξ τῆς ΟΥΕΦΑ, ἔφθασε στὴν ΕΠΟ τὴν περα σιένη ὀδομάδα (ὅπως ἀνα- Κοίνωσε ὁ κ, Χατζηγιάννης) καὶ φυσικὰ ἡ Ἑλληνικὴ Πο- δοσφαιρικἠ Ὁμοσπονδία δὲν ἔχει κανένα ἀπολύτως λόγο γά ἀπορρίψει τὴν «τι τά ἀπορρίφαι τὴν πμηπικὴ ὦ, Ἡ ΑΕΚ. ὁ σόσµος της καὶ γεγικὰἁ ἡ φίλαθλη Ἑλλά δα, γιώθει περήφανη γιὰ τοὺς Μαῦρο -- ᾽Αρδίζογλου, ποὺ θὰ ἀγωνισθοῦν πλάϊ στὶς µε γαλύτερες διασημότητες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ποδοσφαίρου, Δέν εἶναι ἄλλωστε μικρὸ πράγμα γὰ φορέσει καγεὶς τὴν φανέλλα τῆς Μιτῆς Εὺ ᾿ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑ΄Ι ΟΥ 1981 ΚΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 'Ο Σύλλογος ὈΌλυμπια- κῆς Γυμναστικῆς Λευκω- σίας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» θὰ ὃι- οργανώσει νέα ἡμερίδα Τν μυαστικῆς τὴν προσεχὴ | φί ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀξΙΛΙΝΗ’ ΣΤΗΝ ΠΡΟΨΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ποιμοβααικωωκαιακώωααιώκώωμασαιαικωιώπκώονε ἑπαωπαωκασα μκκισώκώαπασνπαποισυναννηππανακοωώκωαπω» ΣΠΡΩΣΗΝ 0ΠΕΣ ΤΙΣΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ θἱ ΛΘΛΗΤΕΣ Τ0Υ 1. ΝΥΡΙ ΑΡΚΕΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ Σελίδα 7 η ΓΙΑ Τ0Ν κ.ὺ.Δ Παρμσκευὴ 233. Μαϊνυ στὶς, Μενγάλπ ἐπιτυχία σωµείωσαν οἱ ἀγῶνες Ο- Όλες οἱ πιὸ πάνω ἀθλή- τοὺς φίλαθλους μὲ πὴν ἀρτιό θλήτοιες κοῦ Κ.Ο. Τυµναστι Φίλιππος, καὶ ΧΣπυλναγοῦ | δά στο Αθάπιικὸ Κέντρο, λυμπιακῆς Γυμναστικής ποὺ ἔγιναν προχθὲς ἍΊθες πλὴν τὴν Κοκκινίδου τητα στὶς ἑκτελέσεις πῶν δια κῆς τοῦ κ. Λύρα πῆραν ὅλα ποὺ ἐργόζονται στὸ Κέντρο συπιωιααασιώ ᾗ: μονο υλινς παρὰ τὸ Κύκκο Θράδυ στὴν µεγάλη αἴθουσα τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Αντιγόνη εἶναι τοῦ. Κ.Ο.Δ φύρων ἀσκήσεων, τὰ πρωτεῖα μὲ αἰσθητὴ δια- ᾿Ολυμπιακῆς Γυμγαστκῆς τοῦ Τοῦ Ντ Μιχαηλίδη ΡΜΟΥΝΥΥΝ, Κέντρου Λευκωσίας. Τοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς πια τοῦ κ. ἳ. Λύρα, Κάτι ποὺ ἕκανε ᾖἸδιαίτεςη φορά. }. Λύρα ἔχειν ἀφίσει τοὺς χῶρ . ρακολούθησαν τιολλοὶ φίλοι τοῦ ὡραίου αὐτοῦ ο. λκοίδου εἶναι τῆς οσο ναι Α οδαη Το ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΥΟ μάς αυ, ναό κ. | Κ, ͵ κας Δίας Ἰωαννίδου. ιαφορὰ ωτέδων τῶν ἆἀθ) ς ἡ τ ώο ν . Η ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ ἀθλήματος ποὺ ἔμειναν ἐνβουσιασμένοι ἀπὸ ἂν διαφορὰ ἀλάδων ον ον ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ Ἑπν ολη κα. δαν ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ χάρηκα ποὺ ὁ Κ.9.Α. μὲ ὀνα- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ τὴν ἀπόδοοσιι τῶν νεαρῶν ἀθλητῶν καὶ ἆθλτπ- ο ΧΡΙΣΤΟΦΗ µναστικῆς τοῦ }Ἡ. Λύρα ἀπὸ καιρὸ θὰ φθάσουν πολὺ ψηλά φνοίνωση του, ἀπάντησε στὸ σημείωμα τῶν σκέψε- τριων. τοὺς ἔφηδους ὁ Χοισιοφῆ τοὺς ἄλλους διαγωνἠομὲ- Τὸ ἔργο ποὺ ἐπετελοῦν οἱ ἀπὸ πλευρᾶς τεχνκῆς κατάρ ων, σχετινὰ μὲ τὶς προπόνησεις των ἀθλητῶν στο ΒΕΛΓΙΟΥ λΑγτρέας κατέχληξε ὕλους νους Οἱ ἀθλητὲς καὶ οἱ ᾱ- Ὁμοσπονδιακὶ προπονητὲς τισης, Μακάριο Στάδιο. Ῥέδαια ἡ ἀπάντηση οὔτε λύει ΒΡΥΞΕΛΑΕ « νκωὶ Στοὺς ἀγῶνες, ποὺ διοργά 5. Στεφανίδου Ἑλένη ) τὸ πρόδληµα οὔτε τοποθετεῖ τὸ θέμα στὶς σωστῖς 3ΡΥΞΕΙΛΛΕΣ.-- Ἡ Αν γωσε ὁ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» Λε ΔΟΚΟΣ του διαστάσεις. Χάρηκα ὅμως διότι ἔστω καὶ ἔτσι τερλεχτ Κατέκτησε τὸν τί χωσίας παρευρέθηκαν καὶ ορ 1. Χ΄’’ Σάδόα Γεωργία χώποισι ἀρμόδιοι ἔδειδαν κάποιο ἐνδιαφέρον. Χά- τλο τῆς πρωταθλήτριας Βελ-. γίου μὲ δΊ ϐ., ἀπὸ τοὺς 68 | ποὺ θὰ ἦταν τὸ ἀνώτατο ὃν-| πετοὶ παράγοντες τοῦ ᾿Αθλη 9. Στεφανίδου Ἑλένη τισμοῦ. Μεταξὺ αὐτῶν οἱ κ.κ. : ΕΔΑΦΟΣ 1. Χ’’ ρῃῆκα ὀπίσης ποὺ στὴν ἀνακοίνωση του ὁ Κ.9.Α. ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θέλει νὰ ἀοσηθήσει. Δὲν χατὸ καὶ θὰ παΐίξευ στὸ Κύ- πελλο Ῥὐρώπης, τὴν ἐρχόμε- γη περίοδο. Ἡ ΔΛακέρεν, ἢ Ῥταντάρ Λιέγης, ἡ ἨΜπεθέ- ϱεν καὶ ἡ Βίτερσλαγχ, θὰ μπορέσουν νὰ παίξουν στ Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, Ἡ κυστελ λαῦχος ἀχόμα δὲν ἀναὸ ἴχθη χε γιατὶ οἱ ἀγῶγες αὐτῆς τῆς διοργανώσεως συγεχίτονται. τὴ Β΄ Κατηγορία, ἁποθι- θάστηκαν ἡ ἡΜπέρινγκεν καὶ ἡ Μπέρχεμ. Στὴν δ4η καὶ τελευταία µέρα τοῦ πρωτς- θλήµατος, ἡ Αντερλεχτ γίντι σε μὲ ὃ--θ ἐκτὸς ἕδοας το” 2Αντθέρα. ὀαθμολογία: ὃτ 6., Λοκέρεν 46, Στανταρ 4Σ, Μπεθέρε 41, Βίντερολαγκ« 8, Φ.Κ. Μποὺς 91, ἡΜολένματκ δῦ, Άὴος 36, ᾿Αντθὲοπ ἂδ, Δά Τκαντουὰς 85, Βέρεγκεμ ὃδ, Αιέγη δἱ, ἘΚουοτραί δ0, Σὲρκλ 99, Μπερσὸτ 326 Βά- τερσκαὶ 54, ἨΜπέρινγκε» 54, ἨΜπέρχεμ 19. Ἡ τελικὴ ”Αντεολεγτ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Π.Α.Α.Ὁ.Κ Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Πρω ταθλήματος Κυπέλλου ἩΠ.Α. Α.Ο.Χ. τῆς παρελθούσης Κυ ᾗθλητεκὺ .. ποὺ μᾶς θοῄθησε τὸ μέγιστο Α. Χατζηδοσιλείου τοῦ ΚΟΑ, ὁ κ. Χριστοδουλάκης απορόε- ὄρος τῆς ᾽Αθλητιατουκῆς Ἑ παιρείας µέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὁμοσπονδίας Γυμναστιχῆς καὶ ὁ Ῥωσοαρμένιος προπόνη τὴς κ. Πάσιηνι ᾿Αδακιάν, ὁ ὑποῖος καὶ παρακολουθούσε ἐνῶ παράλληλα θοηθοῦσε καὶ τὸ ἔργο τῶν κριτῶν. Ποὶν τὴν ἔναρξη τῶν ᾽Α- γώνων μίλησε ὃὁ πρύεδοος τοῦ ΔΙΑΡΟΡΑ κ. Πάννακ- κας ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Ἐΐναι µεγάλη ἡ χαρά µου ποὺ σὰν ΔΙΑΓΟΡΑΣ µπορέ σωµε νὰ διοργανώσούµε -αἷ- τοὺς τοὺς ἀγῶνες. Χαΐρομαι ποὺ τὸ ὡραῖο ἄθλημα τῆς ο λαμπιακῆς ΓῬυμναστικῆς κεο- δίξεν συνεχῶς ἔδαφος. Ἡ Γὺ μναστικὴ Ὑνωρίσει χι αὐτὴ τὴν πρὀοδὀ πτῃς, χὰᾶρις στὺ ᾿ ἐνδιαφέρο τῶν Τυμναστῶν μας, καὶ τὸ ζῆλο τῶν νεαρῶν ἀθλητῶν µας. Σὰν πρύεδρος τοῦ ΑΙΑΓΟΡΑ, νιώθω τὴν ἀνάγκη νά εὐχαριότήσῳ ὅ- λους ὅσους ἐργάστηιαν γιὰ την διοργάνωση αὐτῶν τῶν )Αγώνων,. καθὼς καὶ τὸ ᾽Α- Κέντρο Αξνχωσίας σ’ αὐτὴ πὴν ἐκδήλωσηρ», τὴν συνέχεια οἳ ἀθλητὲς καὶ οἱ ἀθλήτοιες μετὰ ἀπὸ τὴ σχετικη παρουσίαση, ἄρχι Ῥάδδα ΤΓεωογία 9, Στεφανίδου Ελένη δ. ᾽Αγαπίου Βίκυ Σπὴ Γενικὴ ἀτομικὴ δαθ- µολογία πρώτευσε ἡ ἐξαίρετη ἀθλήτρια τοῦ Κέντρου 0- λυμµπιακής Γυμναστιῆς ΔΥ- ΡΑΣ, Χ΄’ Σάόδδα Γεωργία μὲ 56.10. Ἡ Χ’΄’΄ Σάδόα προεκάλεσε καὶ τὸ θαυμασμὸ ὅλων τῶν παρευρισκομένων φιλάθλων μὲ πὴν ἄρτια τεχι κή της καὶ τὸ πληθωρικό τ παλέντο. : Χ Κολακευτικἀ σχόλια, ᾱ- κούστηκαν καὶ γιὰ τὴ νεαρή Στεφανίδου Ἑλένη, ἘΔΑΦΟ Σ ΗΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (1--ιθ ἐτῶν) Ὁ Χ΄΄ Κιπρανοῦ ᾖΓιάν- γης ΊλθΑ σ’ ὕλα τὰ ἀγωνίσμα τα πρῶτος μὲ οἰσθητὴ διαφο ρὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἆθλη- τές, Ὁ Χ΄’ Κυποιαγοῦ Γιάν γης τοῦ κέντρου )”Όλυμπια- κῆς Τυμναστικῆς Λύρας εἶναι ἡ πρώπη φορὰ ποὺ συµµετέ χει σὲ ἁγῶνες. ἨΠῆοε στὸ σύνθετο 94.66. Δεύτερος ὁ Αλεξάνδρου Κύπρος μὲ 91. 16, τρίτος ὁ ᾿Αριστοδήμου Χαράλαμπός, τέταρτος ὁ Βύ θυθούλου Ἑβδης, καὶ πέµπος ὁ Ἐπαμεινώνδας Νώντας, “ο λαι οἱ ἀθλητὲς αὐτοὶ ἦσαν τοῦ Κέντρου ᾿Ολυπασήῆς Τσ μναστικῆς τοῦ κ. Τάκη Αύ- ρα. ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ἉἈ Σ᾽ ὅλα τὰ ἀγωνίσματα ον Ὁ λέξης Θωμᾶ ἀποτελεῖ χωρὶς ᾿ἀμφιθολία τὸ μεγαλύτερο ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε τὴν Δευτέρα ὁ «41ΑΓΟΡΑΣ» ό θὰ ἁπαντήσω λοθιπὸν στὴν ἀνοανιοίνωση αὑτή, διό- τι ἀφτὸς τῶν ἄλλων, δὲν εἶχα παοτὲ σχοπὸ νὰ ἀν- ταλέντο ᾿Ὀλυμπιιακῆς Πυμνασιωῆς στὴν Κύπρο. Στὴν Αλέξης καν πάλι ἀπὸ τοὺς κορυφαίους. ΑΠΟΙΕ Η ΡΕΒΑΝΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΖό7 χιδικῄήσω μὲ τὸν Ἰκ.9.Α. ἀφοῦ ἐξ ἄλλου ἀναγνωρί- ζω ὅτι σὰν ἀνώτατη ἀθλητικὴ ἀρχὴ ἔχει μὲ πολ- λὰ νὰ ἀσχοληθεῖ καὶ δέχεται συνέχεια, δίκαια ἢ ἄδυια ἐπιχρίσεις, Ἐκ ὅσον δὲ διαπιστώνεται κα λὴ διάθεση, κάθε ἐπίκριση πρέπει νὰ σταματήσει. Φὰ ἤθελα ὅμως νὰ μεταφέρω μερικὲς σκέψεις µου, χὼρὶς παμμιὰ πρόθεση νὰ δίξω κανένα ἢἩ νὰ ἐπικρίνω. 'Απλῶς συζητῷ ἀκαδημαϊκιὰ τὸ δάµα. Ἠεκινώντος λοιπὸν ἀπὸ τὴν διαπίστωση ὅτι ὁ Χ.9.Δ. δέλει νὰ ἐοηθήσει, τίθεται τὸ ἐρώτημα γιατὶ δημιουργοῦνται προθλήµατα. Χωρὶς νὰ ὑπ2- ὁτηρίζω ὅτι ἡ γνώµη Μου εἶναι σίγουρα σωστή, πιστεύω ὅτι δημιουργεῦνται προθλήµατα σὲ ὁρι- ὀµένα θέµατα, διότι πραγματικὰ ὑπάρχει ὅϊαφο- ρετιιὰ ἀντίληφη περὶ ᾽Αβλητισμοῦ ἀπὸ τοὺς λει- τουργοὺς τοῦ Ι.0.Α. σὲ σχέση μὲ ἐκείνους ποὺ εἷ- ναι ζυμωμένοι ὀργανικὰ μὲ τὸν ᾽Αθλητισμό. Ἡ διαφορετικὴ αὐτὴ θεώρηση Σεκινᾶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλοι ἔσοι ἑργάζονται στὸν Κ.ὀΦ.Α. εἶναι καλοί ὑπάλληλοι μιᾶς ὑπηρεσίας, δέσµιοι ὅμως τῶν γρα φεισιρατικῶν καταστάσεων, ποὺ εἶναι φυσικὸ νὰ ὑπάρχουν σὲ μιὰ δηµόσια ὑπηρεσία ἢ ἕνα ὀργα- νισµό. Έτσι λοιπὸν οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Κ.9.Α. ὅν- σδκολεύονται νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι στὸν ἀθλητισμὸ δὲν ὑπάρχουν ὠράρια, τυπιχότητες κλπ. Δυσκολεύονται νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ χόὀσμός κάνει ἀθλητισμὸ τὶς ἐλεύθερες ὧρες του. ἂἈυσκο- λεύονται ἀγόμα νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ ᾽Αβλητισμὸς εἶναι ἡ ἔκφραση ἐσωτεριχῶν ἀναγχῶν τοῦ ἀτέ- μου ποὺ ἐξωτερικεύονται μὲ κίνηση καὶ εἶναι ᾱ- ῥύνατο κανένας νὰ θάλει περιορισόμεὺς στὶς ἐσω» περυιὲς ποαρορµήσεις τοῦ ἀτόμου. 'ὁ Κ.Ο.Α. εἶναι ὀργανισμὸς ποὺ σχοπός του εἶναι νὰ ΕΞΥΠΗΡΕ- ΤΗΣΕΙ τὸν ᾽Αθλητισμὸ καὶ ὄχι νὰ ΚΑΦΟΡΙ- ΚΕΙ τὸν ᾽Αδλητιομό, καὶ ἐξυπηρέτηση σημαίνει νὰ ἐοηθᾶ τὸ ἄτομο ποὺ ἀθλεῖται μἁ κάθε τρόπο ῆς 11.6.1981, ἔχου ὡς ὁ ὃ 'νσμό ς. σίδ στ Λοϊ- ςολούθως:, η τα πλήν ο ριμα, ρνι. ξίδου Περσεφόνη Ἶ π ί . καὶ χάθε µέσο. ᾿Αντιλαμδάνομαι δὲ τὸ πόσο δύ- ο . λέσµατα τῶν Αγώνων ἔχουν Στὸ Λίζνγο μονρόστηνρ ) σκολο εἶναι αὐτό, διότι ὁ Κ.9.Α. ἕνας ναθαρὰ ἐ- Μπονάτζα---ΠΠ. Συμεοῦ ἃ---1{ ὡς ἑξῆς: τῆν πρώτη θέση μὲ τὴ Τία- , κ. νι .. παγγελματικὸς ὀργανισμὸς πρέπει νὰ ἐξυπηρετεῖ Ζζακάκι --- ᾿Ασγάτα 4---θ σουμῆ Βένη (1.40). ὄτομα ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἐπάγγελμα τους, Πισσούρι --- Κυπερούντα ὃ--ι{ ΙΠΠΟΣ τὸ Σύνθετο: κΛοϊξίδου Ξ ] ὁρασιτεχνικά. Καὶ ἐδῶ ἀπριθῶς δρίσχεται τὸ πρό- Ακοίτας θας ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Περσεφόνη 50.30 6. : ᾿ έλημα. ζ,. Πολεμίδια 1--δὶ (6--θ ἐτῶν) - ο το ὥ ἆ ὑτά ᾽Αγρὸς -- ᾿Εβνικὸς ϱ---δί 1. Χ΄΄ Σάδδα Γεωργία Δεύτερη ἡ Γιασουμῇ Ἀενη ᾿ --- «ὃν Ἐλν ὧνο κ, τε ἂνα ὃν ὧν ἲ Εοήµη --- Πελένδον θ--δί 9. Στεφανήδου Ελένη μὲ 39.60. Καὶ οἱ δυὸ αυτες : . ο τη αμ κΩΣΗ Α.Π.Ε.Λ. ---Ακρωτήοι ΛΙΖΥΓΩΝ ἡλλήπες εἴαι ῦ α.Ὕάνη νὰ ο ντηρενήσοι, Ἀαβαρὰ πῶς σκοπός του η κ πα α, ) εἶναι νὰ Πρετήσει τοὺς ἀθλητές. Φὰ ἤθελα (Λιεκόπη) 1, Χ’΄’ Σάδδα Γεωοσγία Ῥ οἶτη ἡ Ἡρακλέους Ἠ. π υ εν ϊ µόνο νὰ ἐπφρώσω μιὰ σκέψη γύρω τὸ μιὰ δα ρούλλα τοῦ ᾿]νατιτούτον Λί- τῆς ἀνανρίνωσης τοῦ Ε.ᾷ.ΑΔ. Συγκεκριμένα ἄνα- ας Ιωαννίδου μὲ 296.86. φέρεται ὅτι τὸ Μανάριο δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αξέ- ΧΙΟΟΥ ΔΣ Πλάλοης Φροουτο ἁμπέλυ. Δηλ. μὲ τὴν δική µας ἑρμηνεία Οἡλικίας, --- ὅλα τὰ ἄλλα στάδια τῆς Κύπρου, Γ.Σ .Π.---Γ.Σ.Ο. Ἓδωφας | τα1ρ ὅπον ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ καὶ ΦΠΟΤΕΔΗ: Ἀ]θιοι Β ν Κοί]ο ͵ 1 1, Θωμᾶ λλλάξης 1.80 ᾿ ) , .Α.- 110. ιο ' Φ 1 ναὶ ΟΠΟΤΕΔΗ- πας 1 ο αμ σδμαε τν ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ Οἱ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΠΟΤΕ θέλει µπορεῖ νὰ γωµνασθεῖ εἶναι «ξέφφα. Μοτναὶ! ν Κου Ρατκ 9 δ. Θεμιστοκλέους Χάρις Τ.4ὁ , . , -- πτα ἀμπέλιω. ᾽Αλλὰ ἀπὸ τὰ στάδια αὐτὰ ἔχουν διεξάγεται ἀπόψε στὸ ᾿Ολυμπιακὸ στάδιο τοῦ Αμστερνταμ ὁ ἐπανολγεσικὸς τοῦ τολικοῦ Κ.-- ξεπεταχθῖ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ, ΒΑΛΕΑΝΙΟΝΙ- Ώαπάσποπα Υ δρεἰπαναἰο ΙΠΠΟΣ ΜΒ ΔΔΑΒΕΣ πέλλου ΟΥΕΦΑ, µεταδὺ τῆς Α2 67 ᾿Ἀλκμαάρ καὶ τῆς ᾽Ἁγγλικῆς Ιπσουῖτς, Όπως εἶναι γνωστὸ, ὁ ΚΕΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΕΣ καὶ χρατοῦν τὸν Ἐοοίσοταγ ν Εαν ποτ ΐ, ων Δημήτρης «8Ο πρῶτος μεταξὺ τους ἀγώνας ἄληξε μὲ 3--0 ὑπὲρ τῆς Ιωσουϊῖτς, ποὺ σήµερα φιλοδοξεί νὰ κα- ἡᾗ{ ᾿Αθλητιμό µάᾶς πολὺ πιὸ πρὶν δημιουργηθεῖ ὁ Ἐταπχείοα Ρ ν Ώοπσσείοτ 2. Θωμᾶ Αλέξης 4.Τδ τακτήσει τὸ τρόπαιο, µιὰ καὶ δὲν φαίἰνεῖαι τόσο εὔκολο νὰ ἀνατραπεῖ ὰ καθαρὴ νίκι τῶν Άγγλων, Κ.Φ.Α. Αν λοιπὸν αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμὸς ο ναν τα αλνοσα ΚΡΙΚΟΙ ποὺ φυσιολογικὰ κρίνονται σὰν τὸ λογικὸ φᾶδορί, Μάλιστα ἂν καταφέρει καὶ σκοράρει ὅἴιως εἷ- τῶν... «ξέφραπτων ἀμπελιῶν» γιατὶ νὰ μῆν γίνει Ἡ/ανοθτ]θΥ ν Ἀτάθοτ 1. θωμᾶ Αλέξης τι20 ναι ὁ στόχος της, τότε τὸ Κύπελλο θὰ εἶναι δικό πης. Ν καὶ ον αΜακάριο ᾿Αθλητικὸ Κέντρο «ξέφρακτο 2. Ῥνασουμῆ Δημήτοης Ἅᾖ1.0ὅ , ᾽ ο ἁμπέοι». Όοδυτα ν Υαΐ]ουσα δ. Θεμιστοκλέους καὶ Σύμφωνα μὲ δηµοσιογραφι τισμοὶ τῶν Π. Μάρινερ καὶ Οοτίο ν Βτοαάτιθαάονε Καρατζιᾶ μὲ ο.τοἱ κὲς πληροφορίες, ἡ ἀλλαγὴ Α. Μπραζίλ, ἔχουν περάσει Ε]έμαπι ν Ἠοιάοίμοτα τοῦ χώρου διεξαγωγῆς το καὶ οἱ δυὸ ἄσσοι δὰ εἶναι ὁ Ῥταμταν Ο11Υ ν Βο]! Ρατ ΑΙΛΜΑ. ΙΠΠΟΥ ἀγῶγος, ἔγιγε κα ἐνιαλὴ συνεχὴς κίθυνος νὰ τὴν ᾱ- οἱ Αϊναης ν Ρὶ Μοϊβουττο Ἱσοθάθμισαν οἱ θεμιστο- τῆς διοίκησης τῆς ᾽ΑλκμαάΜρ μυνα τῶν Ὀλλανδῶν. : 61, γιστὶ τὸ ἰδιόκτητό ἩΓοιτίροῬ ν ΒΕἰπαυοοὰἆ Βτίσλίοηυ ν Μοσπίπσίοπα Ολοΐμθα ν βυπρυσΥ Ὁ χλέους Χάρης καὶ Γιασουμῆ Δημήτοης μὲ 7.55. ΔΙΖΊΤΟ της γήπεδο δὲν εἶναι µεγά- λης χωρητικότητας καὶ ἐπο- µένως ἡ προσέλευση τῶν θεα ποὺ θὰ κόνει μιὰ ὕστατη Ὁ τεχνικὸς τῆς ὁμάδας κ. Ρόμπσον, δὲν ἀναμένεται νὰ προδεῖ σὲ ὁποιροδήποτε ἆλ- ν Μποῦτσερ, Γουώρκ, Μνοῦρεν, Μάρινερ, ᾿Αναταραχὴ στὴν ΑΕΛ ἀπὸ Ἐετπίτθο ν βαπάστίπσλατα 1, Γιασσυμῆ Δημήτρης ἍᾖΊ.9δ τῶν δὲν θὰ ἦταν αὐτὴ ποὺ ἍἈλαγὲς στὴ σύνθεση τῆς ὁμά ΚογοΡοτο γ Ν. Ὀαπάθποπα Σ. Καρατζιᾶ Πόλυς ταοί δὰ εἶναι ἀπόψε στὸ ἜὌΌλωμ- δας του ποὺ θὰ κατόλθει στό Μοοταρρίω ν ΜοπαβηΏ πιακὸ πὴ τοῦ μας «Ολυμπιακό» μὲ τούς: ν . .1Ρατκν Ν αἱ ΜΟΝΟΖΊΓΟ γταµ. Ἀαὶ τ µεγάλη αὐτὴ . ᾿ ΄ Βογα] Ρατκ ν Νιπανααίπσ 1. Θωμᾶ Αλέξης Ἱδοἱ Ἱροσέλευση θεατῶν ἐπιζητεῖ Κοῦπερ, ΜΗλλς, Μάκ Κώλλ, το τ απο εισμὸ Ἡαεκθρηάθαν Υν Ἀίπθπα 9. Θµµιστοκλέους Χάρης Τ.ο0 τὸ Ὀλλανδικὸ συγκρότηµα, Τάΐσσεν, Όσμαν, 6οσξιτη ν Βαϊσα Κθ]πιδσοίϊ ν Εαρί οτί Εωίπαπα ν Μαἱνί]]θ Νοείλ Ροτἰὰ ν σαππίπα ΟκεΡοτηο ΡΕ ν Ὀπινοιςί!Σ ῬΒαγεναίοτ ν Ἡαπηθτου ῬΒιπβιτΥγ Ο ν ΡοτίἩ ΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟΝ 1. Θωμᾶ Αλέξης 41.55 9. Γιασουμῆ Δημήτρης 41.15 δ. Θεμιστοκλέους Χάρης ὃ9.15 4. Καωρατζιᾶ Πόλυς 56.00 Ὅλοι οἱ πιὸ πάνω ἀθλητὲς εἶναι τοῦ κ. Τάκη Λύφα, προσπάθεια γιὰ τὴ µεγάλη ἔκπληξη, Στὸ μεταξὺ, πάγο- πλη Χατέρχεται ἀπόψε ἡ ἰπ σουῖτς μὲ ὅλα τὰ δασικά της στελέχη. Οἱ ἐλαφροὶ τραυµά Μπραζίλ, Γκαίπας. Στὸ ἄλλο στρατόπεδο τῆς Αλκμααρ, ἐπικρατεῖ ἐχομύ- θεια ὅσον ἀφορά τὴν τελικἡ Γάδα της, µιὰ καὶ ὁ Αὐστρι ακὸς Βέλτζ ποὺ ἔπαιξε σὰν Μεγάλη ἀναταραχὴ ῥἐπι- κρατεῖ στὸ στρατόπεδο τῆς ΛΕΛ μετὰ τὸν ἀποκλευσμὸ της ὁμάδας ἀπὸ τὸ Κύπελ- ο ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚ ΠΑΡΛΑΝΤ Αὐτὸ ἐπιδεδαιώνεται καὶ ἆᾱ- πὸ 3 Υεγονὸς ο τέσσε- ῥρᾳ µέλη τῆς Διοικήσεως τῆς ΑΕΛ μὲ ἐπικεφαλὴς τὸν Πρό εδρο κ, Τοργαρίτη θεάθηκαν Έεεπς ΡΕ ν Βοά(οτά Ὁ 1 πω ᾿οσβίαφλ ρικας αν. ΠοΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ο ολοι δε κά Δισικη σὲ κέντρο τῆς Λεμεσοῦ νά 5ιῬίαςο ν Βοοκίπσβατι (ἡλικίας 19-15) ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ν Με Ἂοτας τὰ ἔχουν συζητοῦν μὲ τὸν πρώην προ μμ... ααρκον κ. τὸν προπονητἡ κ. πονητὴ τοῦ Διγενῆ Αγγλο αρωκονωνα χο Γάμνμνκκο Εναν ο Μλονεοκ Εις εοινκον Χο ελιά κι ΝΙΗ Ὡὠτοζονανα εδ νε Γιο Ἠδονοοη ΕΕ λο8 μονον αν Εμεις νι κακο δομέμα Ἓδδοθα Γαοιμεο Γινιεὸ Γον με δι κ τεονινιοτὸ ἑοματούοο μα ον ος Εωδοκα μαθδοµκμα ἀοον γομαµαγάραδ Κο νοκ ο Πυοκκον μεσον -- αμ οντο νι- Ερωστάλλη ὑποστηρίζοντας Μάκ Πάρλαντ. 1. Μαρκατώνη Χοιστί δρ Ἡ πορεία πῶν δύο ὁμά- ' Ατσατὶ 5 Κως Ὃ ος δων πρὸς τὸν τελικὸ εἶναι: ὅτι ἡ σύνθεση δὲν ἦταν ἡ Μάλιστα ὁ κ. Μάκ Πά Βθοσιαά υ 5. Ευπριανοῦ ντωνία 8.40 : κατάλληλ , ϱ ζαπιρρο]ίονπ 6ιπιρσοτ]απί ΙΠΣΤΟΤΊΤΣ . Αμ τι ἆσιμς παρακολούθησε τὸ παν- Ἐμταδαίὰ ν Οτοαίΐα ΔΙΖΥΓΟ --Μὲ Αρη Θεσσαλονί- ϕ μὲ ποὺ παῖκτες οἱ ὁ- Ὑνίδι Κυπέλλου ΑΕΛ -- Ῥο]οπία ν Νοατ]υπσα ῦ 1, Μακαρίου Χριστιάνα Α.40 γης 6---θ καὶ 1---δε κ” ον Εγκληκατ «Κολπάπαρ, Ρι Λἀειαίὰο ν Ρατα Ηἰ]]5 ». Κυτριανοῦ ᾿᾽Αντωνία Α.40 ---Μὲ ἹΜποχόμεανς Τσεχο Κατόπιν τούτου φαίνεται Ἀ. ΡΕΙΤΗΝΗΣ -- πα ἁλλαάα δ. Μαρκαντώνη Χριστίνα 140 ολοθακίας 3--θ καὶ 9--0 ὅτι ὁ Κρυστάλλης δὲν θὰ εἶ ὁ ο λαο ΛΟΚΟΣ --Μὲ Λὸτς Πολωνίας ὅ-- Ὁ Αρνολντ Μιοῦρεν θὰ ἡγηθεῖ σήµερα τῆς Ιπογουϊτς ναι στὸν πάγκο τῆς ΑΕΛ λα Ἡ Μονο Ἱ. Κιπφιανοῦ Αντωνία 4.40 πα πα. ο”. µέσα στὴν ἰδιαίτερη του πατρίδα κατὰ τῆς Α267. κατὰ τὴν προσεχἠ περίοδο. ΤΥΧΕΡΟΣ Ὑ/θςΙἰθ]ὰς ν οι 5. Μαρκανιώνη Χριστίνα Τ.»0 ὃν δι ὦ ἵ Ἴσνιρης Κάθίαϊὰς Ὁ- ο Καλως αο καὶ Οἱ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΊΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΊΛΣ ΛΑΧΝΟΣ ΤΟΥ τ ὁ ῶ , Ἠηγαϊ]α ν Βτὶς ΔΑ νοῦ Απωία κο οτι ἀναπληρωμασμὸς κ9τὰν πρῶ Οἱ προηγούμενοι νικητὲς τοῦ Κυπέλλου. ΟΥ-| ΚΥΠΕΛΛΟΙΣ0Σ ΠΟΣΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ , ωνια ΔΑ. 7’ 6 ο ἀγώνα τ 'πσουϊ . Βἰασκνουά ν Νοαε]μπσα 6 Σ. Κοκκινίδου Αντιγόνη 8.00 {Με Ντι εσντἆγαε Άου δέχεται νὰ ἀγωνισθεῖ : ΕΦΑ, εἶναι: ͵ ͵ α , Ῥ]πάοτο ν 5ΙΝ Λἀοἰαίάο 3. Μακαρίου Χριστιάνα 8.50 ας ζοήσ νου η ο. τή ἀρχή. Δηλαδὴ θὰ παί, 1970 Τόττεναμ -- Γούλὂς 3-.-1, Ι---. Στὸν ᾖτελικὸ Κυπέλλου Μὲ Ὑθεσινὴ ἀνακοίνώωση 5Λ.Ι.Ο.Τ. ν ὈπίτοσςιιΥ α. Μαρχαντώνη Χριστίνα 8.50 3 μι λέφσκυ Γον τρ 1ὶ Έον οἱ Τράῦλελ, Βάν Μέερ, 1973 Λίθερπουλ -- Γκλάντμπαχ 0--ῶ ἆ--0 τῆς ΠΟΕΛ ποὺ διεξήχθη στό που ὁ ᾿Ολυμπιακὸς ἀναφέρει --ἲ Ἠὶ ο 3 Σπέλµπος. Μέτγκοτ Χόδεν 1974 Τόττεναμ -- ΦέΥιενορντ ϱ. 3 0--. γήπεδο τοῦ Κεραννοῦ Στρο] ὅτι κατὰ τὴν κλήρωση ποὺ ΑπποτΙοΥ ν Ρου/πα/άθ ϕ, Πρώτη οτό αὐνδετα ἡ λε ου δες ΤΓιόνκορ, 19756 Γκλάντμπαχ -- Τθέντε 0--0 5 έόλου μεταξὺ τῶν ὁμάδων ἔγιγε στὸ Σωματεῖο στὶς 1ῖ ΜΙιομοϊιοα ν δαἱἱ5ρυτΥ Κποιωοῦ ἁπωήα μὲ] ο καὶ ὃς ο}. Ἂρντς, Κίστ, Νίκελ (Βέτὸ 1976 Λίδερπουλ --- Φ.Κ. Μπρύς 3-0, ---]. τοῦ ΑΤΛΑ ᾿Αγλαντζιᾶς καί] Μαΐου γιὰ τν ἔγχοωμη τήν Οἰγπιρία ν Όαττα 53.10. μα να νε ο Βελωωνι Τόν. ᾿ ᾿ 1977 Γιουδέντου Ατλέτικο Μπιλμπάο τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Στροδό-| λεύραση «Τελεφοῦνκεν» κέο Τατίπσα ν ῬΐΠπθ Ἀννοσς Ἄεύτερη ἡ Μαρκαντώ-η α--Ἡ πηὶ πώ Αγιος ο 1 σ -- : λου νικητὴς ἐξῆλθε ἡ ὁμά- δισε ὁ λαχνὸς 2495. Ττιάθπἰ ν δαπηΥβὶάθ Χριστιάνα 21.40. π ς -υ------- τὸ - ἴδι ἀρχίζει στὶ 1 --δ - δα τοῦ ΑΤΛΑ ᾿Αγλαντξιᾶς ὮὉ κάτοχος τοῦ λαχνοῦ νά 1 τα ὅ, Μακαρίου, εὰ τει -ᾱ νο πό Γελίας 1] 9 [5 αι μὴ ος ταδοθεῖ 1976 Μπαστιὰ --- ᾿Αϊντχόδεν 0--0, 0---3 μὲ τὸ εὑρὺ σκὀρ 5---Ἱ. Ὁ ἐπικοινωνήσει µέ τὸ Σωμὰ ἄαρ ν ΝΙΝ Βεήσραπο ἡ ὥ ὁ ταρτη ἡ Κοκκινίδου ᾿Αντιγό- . Ι. ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Κωπρμα- 1979 Ἔρ. Αστήρ --- Γκλάντμγοχ Ἱ---1, 0---] ἀγώνας ἦταν ἀθλητοπρεπέ| τεῖον γιὰ τν παραθὶν τοῦ Ἱπάνκιτία! ν σοοᾶπα { ἴ ἤ γη. '-..-.-) κἡ τηλεόραση. 1980 Αίντραχτ -- Γκλάντμπαχ 9-.-, ἱ--ο στατος. δώρου. Νοτίλ 8ίατ ν Ὀπἱνθιςιἰγ Σελίδα 8 [4 ΑΞΙΛΙΝΗ Ελ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ''ΧΑΛΚΙΝ ΣΕΣΙ᾽' ΚΛΗΡΙΠΗΣ: Πρῶτο κόμμα ) ἀναδειχδεῖ ὁ ΠΗ.ΣΥ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ὁ Πρόεδρος τοῦ ἃπμο σὲ συνέντευξΏω του πρὸς τ τζεµάλ ἀνάφερε ὅτι ὁ ΔΗ.ΣΥ θ᾽ »Απαντώντας, ἐξάλλου, σὲ ἄλλες ἐρωτή Η Κ.Π.Α. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ: Προεκλογική ἐκπειάλλεσση προσφύγων Ἡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΓΙΚΩΝ ΚΛΑΙΑΘΕΣΕΩΝ Σὰν Ἠπροεκλογικὴ ῥἐγέρ. { γεια πρὸς ἐξασφάλιση ψή- φων, χαρακτήρισε μὲ Χχθεσι- γἠ ἀνακοίνωσή της, ἡ Κίνη- ση Προσφύγων ᾽Αμμοχώστου τὴν ἀπόφαση τῆς κυδέρνη- σης νὰ ἐπιστρέψει τὶς προσ- φογικὲς καταθέσεις, τονίζον- τας τὸ Υεγονὸς ὅτι, ἡ κυ- θέρνηση διατηροῦσε µέχρι τώρα ὅλους τοὺς πρόσφυγες καταθέτες τῶν Συνεργατι: κῶν Ἱδρυμάτων ἐκτεθειμέ- νους καὶ ἀργεῖο ἐπανειλημ μένα νὰ διατάξει ἄμεση ἆπο πληρωμὴ τῶν Χρημάτων, που ἐδικαιοῦντο, σὰν προπολεµι- κές, προσωπικὲς ἀποταμιεύ- στις. «Ἡ θέση τῆς Κίνησης -- προσθέτει ἡ ἀνακοίνωση -- ἦταν πάντοτε, οἱ προσφυγι- κὲς καταθέσεις νὰ εἶχαν ἐπι σιραφεῖ στοὺς δικαιούχους πρόσφυγες ἀμέσως, μετὰ τὴν εὐσθολὴ καὶ πὼς καμμιὰ δι- καιολογία ὑδὲν εὐσταθοῦσε πιὰ τὴν αὐθαίρετη κατακρά- τηση τῶν ἀποταμιεύσεων αὖ- µΣτὴ συνέχεια ἡ ἀνοκοίνω- ση, ἀναφέρει ὅτι, ἡ κυδέρνη ση ἔπρεπε νὰ εἶχε πράξει τὸ καθῆκον της πρὸ πολλοῦ, ὅ- τον οἱ πρόσφογες στὰ πρῶ- τα χρόνια τοῦ ξεριζωμοῦ, ᾱ- πέθλεπαν στοὺς μοναδικούς τους πόρους ἀποταμίευσης γιὰ νὰ ἐπιδιώσουγ. ΣΗ ξαφγικὴ ἀπόφαση τοῦ κ. Κυπριανοῦ --- καταλήγει ἡ ἀνακοίνωση -- γ ἀποδώ- σει στοὺς Ἀπρόσφυγες ὅ,τι δυκαιωµατικἁ τοὺς ἀγήκει, ἀποτελεῖ ἀπόπειρα προθκλο- γυκῆς ἐκμετάλλευσης τῶν π ύγων, ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ ἐνδιαφερομένοι διαδλέπουν καὶ ἀξιολογοῦν». Στὸ μεταξύ, χθὲς ὁ Ὕφυ- ποωργὸς ᾿Εσωτερικῶν κ. Στυ λιαγοῦ Ὑνωστοποίησε στὴν Παγκύπρια ᾿ἘΕπιτροπὴ Προσ- φύγων τὴν ἀπόφαση τῆς κν- δέρνησης νὰ ἐγκρίγνεν τὰ ἐξειδικευμένα ποσὰ τῶν προσ φυγικῶν καταθέσεων ἀπὸ τὴ χαρηγεία τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυ ρίου λιρῶν καὶ ὅτι ϐθ’ ἀρχί σουν νὰ ἐπιστρέφοντοι αὔριο Πέμπτη. εν ϐ ΒΗΑΟΞΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ Τ0Υ πλ... λος η ”Λύ πήναινε οτῖς ΗΠΗ θὰ οκύτωνε τὸν ΓΙ. τοῦ ΗΕ ὁ ΠΠ, ᾿Ακτο ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΑ, ΑΛΛΑ ΗΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΡΩΜΗ 20 (016, Ὑπι). -- Ο δράστης τῆς δολοφονικῆς ἀπόπειρας ἐγαντίον τοῦ Πά- πα δήλωσε χθὲς στοὺς ἀνα- κριτὲς, ὅτι εἶχε πάει στὸ Λον δίνο γιὰ νὰ σκοτώσει τὸν Θα σιλέα, ἄλλαξε, ὅμως, γνώµη ὅταν διαπίστωσε ὅτι Μονάρ- χης πῆς Βρεττανίας εἶναι γυ Μαΐνα, δήλωσαν ἀστυνομικὲς πηγὲς. «Πήγα στὸ Λονδίνο νὰ, σµοτώσω τὸν ἙἩασιλέα, ὅ- παν, ὅμως, διαπίστωσα ὅτι εἶ Φαν Ὑνυναίψα ἀποφάσισα νὰ μὴν τὸ κάνω, ἐπειδὴ εἶμαι Ῥοῦρκος καὶ Μουσουλμάνος καὶ δὲν σκοτώνω γυναῖκες», ῥήλωσε ὁ Μεχμὲτ Αλη Αγ- πειἁ. «Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο δὲν σκὀ πωσα τὴν Σιμὸν Βεΐλ, Πρόε ὃρο τοῦ Ερωπαϊκοῦ Κοινο- ῥουλίου, πρόσθεσε στὸν ἀἆνα- κοιτὴ, κ. ᾿Αχιλλέα Γκαλλού- τσι. Ὁ ᾽Αγιτζιὰ εἶπε ὅτι ἂν εἶχε τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιὰ νά εἰσέλθει στὶς ΗἨνωμέ γες Πολιτεῖες, θὰ πήγαινε στὴ Νέα Υόρκη γιὰ νὰ σχκο- τώσει τὸν Γενικὸ ΡΓραάματέα τῶν Ἡνωμένων ᾿ΕΒθνῶν, κ. Ῥάλντχαϊμ, ἀνέφεραν οἱ πη- γὲς. Ἐπίσης, εἶπε ὅτι πῆγε στὸ Λονδίνο, τὸ φθινόπωρο ποῦ περασμένου χρόνου, χοη συμοποιώντας πλαστὸ ὄναδα- τήριο, ἀλλὰ δὲν θυμᾶται τὸ Ξενοδοχεῖο στὸ ὁποῖο χατέλυ σε. Θυμᾶται µόνο πὸ εἶδος τοῦ Ἀτιρίου καὶ τὰ χρήματα ποὺ πλήρωσε, δήλωσαν οἱ πη γὲς, Ἡ ΒἨρεττανικὴ ἄστυνο- µία ἐγημερώθηκε γιὰ πὴν κα τάθεση του αὐτὴ. κρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Γλαῦκος Κληρίδης ὁν δημοσιογράφο τῆς «χαλκὶν Σεσοί ᾽Ακάὺ ἀὀναδεικθεῖ πρῶτο κόµµα στὴ Βουλή. σεις ὁ κ. Κλπρίδης εἶπε ὅτι: Ας Ἡ δύναµη τοῦ ΔΗ.ΣΎ κυμαίνεται μεταξὺ δῦ---4065. ἑ Οἱ ἀναποφάσιστοι εἶναι στὸ 1600. Σὲ παρατήρηση τοῦ Τξε- μὰλ. ὅτι οἱ Τουρκοκύπριοι πι- στεύουν πὼς ἂν ὁ κ. Κληρί- δης ἦταν ἡγέτης πῆς Ἓλλη: γοκυπριακῆς κοινότητας τὸ Κυπριακὸ θὰ εἶχε διενθετη- θεῖ καὶ σὲ ἐρώτηση ἂν συμµε οἴξεται αὐτὴ τὴν ἄποψη ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗ.ΣΎ ἀφοῦ ἐξέφρασε ἱκανοποίηση γιὰ τὴ γηώµη τῶν Τουρκοκυπρίων εἶπε: Τοῦτο ἴσως νὰ ὀφείλε- ται στὸ γεγογὸς ὕτι ὅταν Τουρκοκύπριοι θουλευτὲς συ μετεῖχαν στὶς ἐργασίες τῆς θουλῆς τῶν ἀντωτροσώπων ἀλλὰ καὶ ὅταν ἦταν συνοµιλη τὴς δὲν ἔδινε ὑποσχέσεις κά κάτι ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε νά γίνει. Γιὰ τὸ ΑΚΕΛ. ὁ κ. Ἑληοί- δης εἶπεν ὅτι εἶναι ἕνα κόμ- μα μαρξιστικὸ ἐνῶ ὁ ΔΗ.ΣΎ πιστεύει στην πραγματικὴ δη µοκρατία καὶ δὲν θεωρεῖ τὰ ἄτομα σὰν ἁπλὲς ὑπάοσξεις ἀλλὰ σὰν ἕνα πολὺ σηµαῦτι- κὸ στοιχεῖο. ᾽Αναφερόμενος στίς ἐνδο- χυπριακὲς ὁ κ. Ἰληοίδης εἶπε ὅτι ποέπει νὰ διεξάγον- ται σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο καὶ στὰ θέµατα πάνω στὰ ὁποῖα ἐπέρχεται συμφωνία νὰ παρα πέµπονται σὲ ἐπιτροπὲς ἀνω- τέρου ἐπιπέδου, Διευκρίγεσε δὲ ὅτι δὲν εὐνοεί διάσκεψη τύπου Κὰμπ Νπαίηδιντ ἀλλὰ διάσκεψη στὴν ὑποία νὰ πα- οευρίσχεται καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ. Οἱ δυὀ «πλέυρές, πρὀσθεσε, ποέ- πει νὰ δηλώσουν, µέσο τοῦ ΟΗΕ, ἂν εἶναι ἔτοιμες γιὰ τέτοια διάσκεψη. ᾿Απ ὅτι Ἑέρω, εἶπε, μετὰ τὴ συνάντη ση ᾖΚυπριανοῦ -- Ντενκτὰς καμμιὰ πλευρὰ δὲν ἔκαμε ἕ- νέργειες γιὰ μιὰ τέτοια ῥιά- σκεψη. Σ χὲτικἁ μὲ τοὺς ποόσφυ- γες ὁ κ. Κληρίδης κεἶπε -- πάντοτε’ σύµφωνα μὲ τὴ «Χαλ κὶν Σεσοὶ» --- τὰ ἀκόλουθα: «Πιστεύω ὅτι ἡ ἐπάνοδος ὅ- λων τῶν προσφύγων θὰ δη- µιουργήσει πολὺ µκαλὲς προ- ὑποθέσεις, Κάτι πέτοιο θὰ ἐγισχύσει τὴν κατανόηση καὶ συνεργασία ἀμάμεσα στὶς δύο κοινότητες. Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν προσφύγων δὲν θὰ δη- δημιουργήσει κίνδυνο γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν Τουρκοκυπρί- ὧν. Αν ὑπάρχουν πρακτικὲς δυσκολίες, μποροῦν νὰ: ὅδνευ- θετηθοῦν μὲ συνομιλίες», στ... ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΡΕΠΟΡΤΑΣΖ τ λττλττλ1α αἱ Ὕστερα ἀπὸ ΥΠΟΧ ΛΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΤΟΥ ΛΗ 0 ΕΗΝΟΘΥΜΕΝΟΣ} Τ0Υ ΑΚΕΛ Ὅπως πληροφορούμαστε, «ἄλλος ἕνας ὑποψήφιος τοῦ ΔΗ.ΚΟ, τῆς ἐπαρχίας Λάρ- Ἀώκας ὁ κ. Χατζηαντωνίου, τυγχάνει τῆς ἄμεσης ὑποστή ριξης τοῦ ΑΚΕΛ. Ὅ κ. Χατζηαντωνίου, προ- ὠθήθηκε στὸ ψηφοδέλτιο τοῦ ΔΗ.ΚΟ, ἀπὸ τὸ ΑΚΕΛ µέσα στὰ πιλαίσια τῆς συμφωγίας τῶν δυὸ κομμάτων γιὰ συγερ γασία, Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πλη ῥοφορίες µας, ὁ κ. Χατζηαν τωγίου, ἔχει σπουδάσει στἠ α, Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κ. Χατζηαντωνίου, καὶ ὁ κ. Λαδὰς ποὺ ἡγεῖται τοῦ ψηφοδελτίου τοῦ ΔΗ.ΚΟ καὶ ὁ κ. Ζ. Τουλούρας τυγ- χάνουν τῆς ἄμεσης ὑποστή- ριξης τοῦ ΑΚΕΛ. Γιά πρύοδο μετά τις ἐκλογέο μιλᾶ πήλι ὁ Βήλνικαίμ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ Πληροφορούμασις ὅτι ῥἎ- πάλληλοι τῶν κοινωνικῶν ὁ- πηρεσιῶν ἐργάζονται µόνυμµα κοὶ ἐντατικὰ γιὰ νγὰ ἐπηρεά- σουν ψηφοφόρους ὑπὲρ τοῦ ΔΗ.ΚΟ. Μεταξὰ ἄλλων, οἱ ὑπάλλη λοι αὐτοὶ ἐπισκέπτονται πρόὀ σφυγες σὲ συνουχισμοὺς --- ὅ- πως στὸ Πλατὺ ᾽Αγλαντζιᾶς - καὶ τοὺς ἀπειλοῦν πώς, ἂν δὲν ψηφίσουν ΔΗ.ΚΟ θὰ τοὺς κόφουν τὴ σύνταξη καὶ θὰ τοὺς πάρουν τὰ σπίτια ποὺ μένουν. Οἱ ἴδιοι ἐπίσης παίρνουν παθηγητὲς στὸ τηλέφωνο καὶ τοὺς ἐκδιάζουν μὲ διάφο- ρα µέσα γιὰ νὰ ΨΝψηφίσουν ΔΗ.ΚΟ. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΩΝΑΣ ΛΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΝ Μὲ δήλωσή του στὸν τύπο ὁ κοινοτάρχης καὶ ἡ συντρι- πτικἡ Πλειοφηφία τῆς “Αλω- νας διευκριγίζουν ὅτι ὁ πρό- σφυγας ἀπὸ τὴν Κερήνεια ὁ ὁποῖος κατοικεῖ στὸ χωριὸν καὶ προσεφώνησε τὸν Πρόε- δρο τῆς Δημοκρατίας κ. Σ. Ἐυπριανοῦ καὶ τὸν καλωσό- ρίσε «ὁκ μέρους» τῆς κοινό- τητας, μιλοῦσε ἀπὸ δική του πρωτοθδουλία καὶ ὁπωσδήπο- τε ὄχι ἐκ µέρους του, ὍὉ ὁμιλητὴς δασικἁ ἀντιπροσώ- πευε τὸν ἑαυτόν του καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τίποτα ἀπ᾿ ὅσα εἶπε δὲν συµ- µερίζεται, Ν. ΥΟΡΚΗ, 320 ᾿Ο1δ, Ὑππρ.).ι. Ὅ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ κ. Βάλντχαϊμ δήλωσε σὲ φεσινἠ δημοσιο- γραφική διάσκεψπ στὴ Νέα Ὑόρκπ ὅτι οἱ διακοι- νοτικὲς συνομιλίες γιὰ τὸ μέλλον τῆς Κύπρου σιροχωροῦν» τώρα ἀργά» λόγω τῶν ἐπικείμε- νων βουλευτικῶν ἐκλογῶν στὸν νησί καὶ πρόσ- θεσε ὅτι δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε κρίσπ στίς διαπραγματεύσεις αὐτὲς. Απαντώντας σὲ σχετικὲς ἐρωτήσεις, ὁ κ. Βάλντχαϊμ ἀνέφερε ὅτι πρόθεση τοῦ Διεθνοῦς ᾿Οργανισμοῦ εἶναι νὰ ὠθήσει τὸ ζήτιμα μὲ ἐἑ- ποικοδοµητικό τρόπο, εὐθύς μετὰ τίς ἐκλογὲς, ἐξέφρασε δὲ τήν ελτίδα ὅτι οἱ προσπάθειες αὐ- τὲς θὰ σηπμµειώσουν πρόοδο πρίν ἁτιὸ τὴ νέα σύ- νοδο τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἡνωμένων Ἑθνῶν, λάδια τοῦ ΑΚΕΛ. ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΑΚΕΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Ὁμάδες τοῦ ΑΚΕΛ ἐπισκέ- πτονται τὰ δράδια κατοικίες στὴν πόλη καὶ ἐπαρχία Λεµε- σοῦ καὶ ἐλέγ-ουν, ὅπως ὑπο- στηρίζουν, κατὰ πόσο οἱ ψη- Φοφόροι εἶναι ἐγγεγραμμένοι στὸν ἐκλογικὸ κατάλογο καὶ δι αθέτουν διθλιάρια ἐκλογικά. Ἡ ᾿Ακελικοὶ κάµνουν στὴ συνέχεια προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ κόμματος τους καὶ δίνουν φυλ κι ΤΥΠοιΣ: ΔΙΑΣ ΑΤΑΣ «Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι καιοιάασας :. ἀναφέρει ὅτι ϕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΗΙΗΣ Σ ο -..... 5 .... πο λατ. ἔντονες διαβουλεύσεις τοῦ κ. Χαμπίπ ο - 9 9056 090 ὁό ο ο. Καθὼς ᾗ ἕνταση συνεχίξεται ῳ υµένα περιπολοῦν συνεχῶς στὰ 9 , νάµεις, μὲ τὴν ὑποστήριξη ἀεροπορικῶν δυνάµεων, ὑ τῇ ἷ ὅ ᾿σραήλ μεταξὺ τῆς Συρίας καὶ τοῦ θαήᾖ, ο ω ὑψώματα τοῦ Γκολὰν (φωτογραφία), ἐνῶ «Συριακὲς στὰ σύνορα μὲ τὸ 4ίξανο. πραγματοποιοῦν μεγάλα ]σραηλινὰ πο υ γυμνάσια ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Πιρι]μύφετι ἡ ΠΡΙΤΟΠΙΜΤΠΤ! π[ὴ ΛόµΙ ΤΠ ΛΚΠΠΙΙ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΒΑΛΝΤΧΑΊΜ ΚΑί ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Χ - ρίες πιρὸς τὸν Γ.Γ. τοῦ γιὰ τὴν ἀνοχὴ ποὺ ἐτιι πλευρᾶς νὰ καταργήσει κατάστασπς σὴν ᾽Ἁμμόχωστο στ μιλιῶνε ιά Κίνηση Προσφύγων ᾽᾿Αμμοχώστου προέθδη σὲ ἔντονες διαµαρτυ- ΟΗΕ κ. Βάλντχαϊμ καὶ τὸν. Πρόεδρο Κυπριανοῦ δεικνύουν στὴν πρόθεσπ τῆς Τουρκοκυπριακῆς τὴν. προτεραιότητα τοῦ θέµατος τῆς ἐπανευ- Ἐξαίμετες οἱ σχέσεις ΠΠόσχας - Άγκυρας λεει ὁ ΠΠπρέίνιεφ Σὲ τηλεγράφηµά του πρὸς τὸν ἀρχηγὸ τῆς Τουρκικῆς Χούντας Στρατηγὸ ᾿Εδρὲν μὲ τὴν εὐκαιρα τῆς ΙΟ0ῆς ἐπετείου τῆς γεννήσεως τοῦ Κεμὰλ Ατατούρκ, ὁ Σοδνε- τικὸς Πρόεδρος κ. Μπρέζνιεφ ὁ «ἡ. Σοδιετικὴ Ένωση παραµέγει προσηλω- µέγη στὶς καλὲς σχέσεις της μὲ τὴ γείτονά της Τουρκία. »Στὴ Σοδιετικὴἠ Ένωση --- συνεχίζει ὁ κ. Μπρέζνιεφ --- πιστεύεται, ὅτι οἱ παραδό- σεις εἰρήνης, φιλίας καὶ συ-. γεργασίας μεταξὺ τῶν χω- ρῶν µας ὑπῆρξαν καὶ παρα- ΛΥΡΙΘ, 10 ΕΠΑΡΧΙΛΗΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΗΣΥ ΚΕΡΗΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ. ΚΟΦΙΝΘΥ Πραγματοποιεῖται στὶς ὃ μ.μ. στὴν Κοφίνου τὸ Ἐπαρχια- κὸ Συλλαλητήριο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ Κερύνειας. Τὸ συλλαλητήριο θὰ προσφωνήσει ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συνα- γερμοῦ κ. ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΠΗΡΙΔΗΣ.. 2 Θὰ μιλήσουν οἱ ὑποφήφιοι 6ου- λευτὲς τοῦ ΠΗΣΥ Κερύνειας κ. βῆμος Γεωργιάδης καὶ δρ Πάκης ᾿δναστασι- άδης. Ἐπίσης θὰ μιλήσει καὶ ὁ ὑποφή- φιος θουλευτὴς ᾽Αμμοχώστου κ. Σοφο- κλῆς Χ΄’΄ Γιάννης, μένουν, σὲ σταθερὴ δάση τῶν Σοδιετὀτουρχιωῶν ᾿σχέ- σεωχ, οἱ ὁποῖες ἐξακολου- θοῦν [νὰ ἀναπτύσσονται». ὉὍ Σοδιετικὸς Πρόεδρας ἐκφρά- ζει, στὴ συνέχεια, τὴν πεποί θηση, ὅτι οἱ σχέσεις µεῖαξυ Μόσχας καὶ Άγκυρας θὰ πα ῥαμείνουν ἐξαίρετες καὶ θὰ καταστοῦν ἀκόμη στενώτερες. Ἔτσι, ὁ. ᾽Αρχηγὸς τοῦ Σο θιετικοῦ Κράτους ἐπιδεδαιώ- γει τὴ θέληση τοῦ Κρεμλί- λίνου γιὰ διατήρηση τῶν κα- λυτέρων δυνατόν ὁπαφῶν μὲ τὸ γέο Τουρνπικὸ καθεστώς. αὔριο Πέμπτη ΜΙΑ 19ΧΡΟΝΗ ΣΟΥΗΔΕΖΑ: ΤΡΠΕΙ ΣΤΗΝ ΚΛΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΚΑ ΓΕΥΜΛΤΛ ΚΑΙ ΠΙΜΕΙ 40 ΜΠΥΡΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟ ϱΟ1δ. «Ίπ)).--- Μιά Σονηδέξα εἶναι καταδι- κασµένη νὰ γναταναλίσχει κα θημερινὰ τόσο φαγητὸ, ὅσο θά ἔφταγε γιὰ γά τραφεῖ μιὰ µέση οἰπογέγεια ἐπὶ μιὰ του- λάχιστον ἑθδομάδα ! ΟΠΩΣ γλικὴη ἐφημερίδα Ἠσπρὲς», ἡ κυρία Γκάνδορ Ῥόΐψεν ἀπὸ τὴν Σουηδία «Ὁ- γίτεν Χάθε αοωΐ φαγητὸ γιὰ περισσότερα ἀπὸ τριάντα ἄ- τοµα, τὴ συνέχεια υρίει στὸ σπίτι της, μαγειρεύει ναὶ μιτρόει μόνη της Όλο αὐὑτὺ τὸ φαγητὺ, συγοδεύοντάς το μὲ τριάντα τοινλάχιστον µενά λα ποτήρια μπίρας. ΗἩ ΓΤΝΑΝΒΟΩΡ Ῥόζεν Ἱ- ταν 14 ἐτῶν, ὅταν προσθλή- θήκε γιά πρώτη «φορὰ ἀπὸ ἀναγράφει ἡ ἆγ- εΝπαάηλυ, μιά, σπάνια ἀρρώστια τῶν ἓν τέρών, Ὑπαθλήθηκε σὲ σοῄ:: ρύτατες ἐγχειρήσεις κατά τὶς υὁποῖες τῆς ἀφαίρεσαν τὸ µὲ- Υαλύτερο µέρος τοῦ ἐντέριὸ καὶ τοῦ. δωδεραδαντύλου, ΕΤΣΙ ἡ Ῥήσεν ἔπρεπε στο ἐξῆς. να Ἱγατάναλίσνει Σ4β.Γ μερινᾶ,., 50,000 θερμίδες οιἡ νά κρατηθεῖ στὴν ζωὴ: ΚΑΘΕ ἡμέρα, ἡ χυρία Ρὺ ΕΥ, 44 ἐτῶν σήμερα, ἑταιμά ὧεί ανά τὸν ἑαπο της 11 τὲ- ὠ . ἠν τράπεζα τῶν ἑνδοκυπριακῶν συνο- Συγκεκρύµένα: - - ΄ Σέ τηλεγράφημα της πρὸς τὸν Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ κ Βάλντ- χαϊµ καὶ τὸν Εἰδικὸ ᾽Αντιπρό- σωπο του στὴν Κύπρο κ. Γκό µπι, ἡ Κ.Π.Α. τοὺς καλεῖ νὰ λώδουν τὰ κατόλληλα µέτρα, γιὰ νὰ μὴ παρεκτραποῦν οἱ σν νοµιλίες ἀπὸ τὴ συμφωνημένη δόση τους. Σπὸ τηλεγράφημα πρὸς τὸν κ. Βάντχαῦμ, ἡ Κ.Π.Α. τονίζει ὅτι, εἶναι εὐθύνη τοῦ Γενικοῦ Γρομιματέα τοῦ ΟΗΕ νὰ καλέ- σει σὲ τάξη τοὺς Τουρκοκυ- πρίους καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέψει ἐκτροπὴ τῶν συνομιλιῶν ἀπὸ τὴ συµφωνημµένη τους δάση, ποὺ ἐπιτεύχθηκε μὲ προσωπικὴ παβφέμδαση τοῦ Γενικοῦ Γραμ- ματέα. Διομοαρτυρία πρὸς Πρόεδρον Παράλληλα, μὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο Κυωπριανοῦ, συνταγµένη σὲ ἔντονο ὕφος καὶ ὑπογρομμένη ἀπὸ τὸν Πρόεδρο της κ. Κωνσταντίνο Λόρδο, ἡ Κίνηση Προσφύγων ᾽Αμμοχώ- στου καταγγέλλοι τὴν ἀνοχὴ ποὺ ἐπιδεικνύε ἡ Κυδέρνηση στὸ σοδαρὸ θόµα τῆς. παρα- Ὑραφῆς τῆς προτεραιότητας τῆς. ᾽Αμμοχώστου καὶ ἐπιρρί- πτει σοδαρὲς εὐθύνες στὴν Κυ θέρνηση διότι, οἱ Τουρκικὲς προθέσεις γιὰ τὸν παραµερι- σμὸ τῆς προτεραιότητας ἐγέ- νοντο κατ’ ἐπανάληψη ἐμφανεῖς ἀπὸ τὰν Ιανουάριο τοῦ 198] :χωρὶς καμμιὰν ἀπὸ µέρους τῆς δικῆς της πλευρᾶς ἀντίδραση. Στὴν ἐπιστολὴ ἀναφέρεται ὅτι ἡ Κυδέρνηση ἐμφανίζεται σήµερα ὅτι συντηρεῖ τὶς συνο μιλίες μὲ ΄διαρκες ὑποχωρή- στις μὲ σκοπὸ τὴν προεκλογι- κὴ κομματικὴ ἐκμετάλλευση τῶν συνομιλιῶν, Καταλήγοντας ἡ ἀναφέρει: «Ἡ ΚΠΑ ἀναμένι καὶ ἆ. ποιτεῖ ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Κυ θέρνηση νὰ ἀντιδρώσει ἕντονα ἐπιστολὴ καὶ συγκεκριµένα στὴν Τουρκο κυπριοκὴ ἁπόπειρα παραδία- σης τῆς συμφωνημένης δάσης τῶν συνομιλιῶν τόσο πρὸς τὴν Τουρκοκυπριακὴ πλευρὰ ὅσο καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν καὶ τῶν Κρατῶν μελῶν τοῦ Συμδουλίου ᾿Ασφαλείας». ῥᾷστια γεύματα. ΚΑΘΕ, ἡμέρα ἀφοράσεν --- μαὶ καταναλίσχει--- Κατά μέ- σον ὅρο μισὸ χι]ὸ κοτοποῦλο 15 αὐγνὰ, ὃ Λιά πατάτες, ἕ- να τέταρτο µταίηχκον, ἑατὰ ντομάτες, 4 µπριζέλες, μισὸ χυιὸ Βούτυρο μί χονσέρθα σαρδέλες, ἕνα τέταρτο σιλά µι, ἕνα θάζο µανιθνέτα, Ίσα ικν δη αρυνανιές, ἀρκετά Χίλα φροῦτα κ ποτά διαφό ων εἰδῶν ο. ο κῶν πυραύλων στὸ ΔΛίδανο, συμδιθαστικὴ λύση µετά τὸν α Ὕὑρο λεν σταλµένου κ. Χαμπίπ στὴ Δαμασκό καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα. τΙΓΣΝΗΣ ΕΙΠΗΣΕΙΣ - ΡΕ πα) .. ΤεταρτΗ 20 ΜΑΊ'ΟΥ 1981 ου σπυπα πυπσααικυοσκοσς ΡΕΙΗΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ Πριωθεῖται συμβιβαστική λύση ο ἼὌ----- ΒΗΡΥΤΟΣ, 20 (Ἰδ. Ὑπ.).- Ἡ κρίση σχετικὰ μ ἄρχισε νὰ ὑποχωρεῖ γαι τελευταῖο γύρο διαδουλεύσεων τ Ἂν καὶ δὲν ἔχουν- ἀνακοι- γωθεῖ λεπτομέρειες σχετικἁὰ μὲ τὶς σωναντήσεις τοῦ κ. Χαμπίπ μὲ τὸν Σύρο Πρόε- δρο κ. Ασσαντ καὶ τὸν Πρω θοπουργὸ τοῦ ᾿Ισραήλ 1. Μπεγκὶν ἐπίμονες φῆμες στα εἱεροσόλυμα καὶ τὴ Βηροτὸ ἀναφέρουν ὅτι ὁ ᾽Αμερικα- γὸς ἐπίσημος προωθεῖ εἰρη- γευτικὀ σχέδιο τὸ ὁποῖο ὑπο στηρίζει καὶ ἡ Σαουδικὴ ᾿Α / ραδία. Μὲ Βάση τὶς ἴδιες πληροφο ρίες, τὸ σχέδιο αὐτὸ διαλαµ” δάνει σταδιακἡ μετακίνηση τῶν Συριακῶν πυραύλων ἆᾱ- πὸ τὸ Λίδανο ὕστερα ἀπὸ πα ράκληση τῆς Λιδανικῆς Κν- δερνήσεως καὶ ὄχι σὰν ἀπαί- τηση τοῦ ᾿Ισραήλ. Παράλλη- λα, ἡ ᾿Ισραηλιτικὴ ἀεροπο- ρία τὰ ἀναλάδει νὰ μὴν έχτε λεῖ πτήσεις πάνω ἀπὸ τὸν ΣΑνγατολικὸ Λίδανο καὶ τὰ σύνο ἑ τὴ Συρία. Σήμερα θὰ συνέλθει τὸ Ὕ πουργικὸ Συμδούλιο τοῦ ᾿Ισ- ραἡλ γιὰ νὰ μελετήσει τὶς ἐ- ξελίξεις καὶ στὴ συνέχεια θὰ πραγματοποιηθεῖ γέα συνάν» τηση τοῦ κ. Μπεγκὶν μὲ τὸν ᾽Αμερικανὸ ἀπεσταλμένο. Στὸ μεταξὺ πρακτορειακὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴ Δαμα- σκὸ ἀναφέρουν ὅτι, ἡ ἕντονη διπλωµατικὴ δραστηριότητα ποὺ παρατηρεῖται στὸ ᾿Ίσρα- ἡλ. δὲν φαίνεται νὰ θρύσκει θετικἠ ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴ Συρία, Ἡ κρύση στὴ Μέση ᾿Ανατο- λὴ συζητήθηκε χτὲς καὶ στὴ Μόσχα στὴν ὁποία πραγµατο ποίησε ἀπροσδόκητη ἐπίσκε- ψη ὁ Σύρος Ὑπουργὸς ᾽Αμύ γης, Στὴν Οὐάσιγκτων ὁ- Α- µερικανὸς Ὑπουργὸς Ἔξῳ- τερικῶν κ. Χαίηγκ εἶχε χθὲς καὶ δεύτερη συνάντηση µέσα σὲ τέσσερις µέρες, μὲ τὸν ἃ κεὶ Σοδιετικὸ Πρεσθευτὴ κ. Νταμπρίνιν. Δὲν ἀνακοινώθη- καν λεπτομέρειες γιὰ τὴ συ- γάντηση, καλὰ πληροφορημέ γες πηγὲς ὅμως ἀναφέρουν ὅ- τι ἐπίκεντρο τῶν συνομιλιῶν ἧπαν ἡ κρίση στὸ Λίδανο. 0 ΒΑΛΝΤΧΑ'ΙΜ ΑΝΗΣΥΧΕΙ Ἐξάλλου, ὁ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ κατὰ τὴν ψεσινἠ δηµοσιο- γραφικἡ διάσκεψή του ἑξέ- φρασε ἀνηουχίες γιὰ τὴν κα- τάσταση στὸ Λίδανο, Παράλ ληλα προσφέρθηκε νὰ µεσο- λαδήσει γιὰ τὴ δελτίωση τῶν σχέσεων µμεταξὺ τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Σοδιετικῆς Ἑ- γώσεως, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ Σήµερα Τετάρτη καὶ ὥρα 5.30 τὸ }Γυναικεῖο ὙΤμῆμα τοῦ ΔΗ.ΣΥ, ὀργανώνει συγ- Κέντρωση στὸ δενοδοχεῖο τέσσερα Φανάρια μὲ κύριον ὁμιλητὴν τὸν ὑποψήφιο δου- λευτὴ τοῦ ΔΗ.ΣΥ κ Μανώ- λη Χριστοφίδη. ΛΕΨΥΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΦΚΑΛΛΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Κάτοικι τῆς µπεριοχῆς «ζαφκάλλα» τοῦ προαστίου Στρόδολος παραπονέθηκαν στὴ «Δειλινὴ» ὅτι, ἐπὶ τέσ- σερις µέρες στεροῦντα, τὸ νερό, Ὅπως ἀνέφεραν ἀρκετοὶ κάτοικοι τῆς «Καφιάλλας» τὸ ἴδιο πρόδληµα ἀντιμετώπι ζαν χαὶ πέρσι, ἁλλὰ ὕστερ) ἀπὸ ἀρκετὰ διαδήµατα τοὺς εἶχε δοθεῖ διαδεδαίώωση ὅτι, τὸ ὅλο πρόόληµα θὰ διευθε- τεῖτο. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΚΟ - ΑΚΕΛ ΣΤΟ ΞΕΣΧΙΣΜΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ ᾿Οπαδοὶ τοῦ ΔΗΚΟ καὶ τοῦ ΑΚΕΛ. ὑποκινούμενοι ἀπὸ γγωστὸ κομμουγιστικὸ στέλς χος τοῦ Καϊμαλλιοῦ κατηγί- νονταν καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Χθεσινῆς νύχτας μὲ τὸ ξεσχισια ἀφισῶν γαὶ ἄλλων συνθηµάτων τηῦ Απωοκρατι- ποὺ Σννανερμοῦ στὸ Κα µίκ Ἡ διαταγἡ πού ἔδωσε τὸ ᾿Ακελικὸ στέλεχος πρὸς τις ὁμάδες ΔΗΚΟ -- ΑΚΕΙΑ τοῆ Ιαἰμακλιοῦ ἦταν «Νὰ μὴν ἀφήσετε τίποτε τοῦ Σνναγερ- μοῦ». πορτα» - ΓΕΓΟΝΟΤΑ ἑ τὴν ἐγκατάσταση Σνυρια- ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιά οὗ ᾽Αμερικανοῦ ἆπα' ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΥΣΗΣ: Θὰ προσφύγω στὸ ᾽Ανοταίτιο γιὰ ἀκύρωσηα τῶν ἐκλογων Κατναγγέλλω μὲ ὅλη τὴν δύ- ναµη τῆς ψυχῆς µου προς τον τίμιο, ἁγνὸ καὶ ἡρωικὸ Κυπρ- ακὸ Λαὸ μιὰ πρωτοφανὴ όδι- κία σὲ ξώρος µου, ὣς ἀνεξάρ πητου ὑποψφήφιου δουλευτὴ Υιᾶ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Σχόλιο ποῦ Σοδιετικοὺῦ πρα κτορεῖου «Νοδόστι» γιὰ τὶς ἐ- κλογὲς τῆς ἐρχάμενης Κυρια- κῆς, ποὺ διανεμήθηκε χθες στὸν Κυπριακὸ τύπο, ἁποτε- λεῖ κοθρὴ ἔμμεση ἐπέμδαση τῶν Ρώθων στὶς ἐκλογὲς. Στὸ σχόλιο, ποὺ σκοπὸ ἕ- χει νὰ ἐνισχύσει τὸ κοµµουνι στικὸ ΑΚΕΛ, ἀναφέρεται ὅτι «ὁ σοδιετικὸς Λαὸς παρακο- λουθεῖ μὲ προσοχὴ τὴν προεκλο γικὴ ἐκστρατεία στὴν Κύπρο ποὺ ἔχει φτάσει στὸ ἀποκορύ Φώμα της» καὶ παραδέχεται ὅ- τι δὲν εἶναι ἁδιάφορος γιὰ τὴν. τὖχη τῶν κατοίκων τῆς Κύπρου. Επίσης, μιλᾶ γιὰ «συνεπῆ θέση» τῶν ἀρχῶν τῆς Σοδιετι κῆς ἝἛνωσης στὸ Κυπριακὸ καὶ ὑποστηρίζει ἅτι οἱ ἐσωτε ρικὲς Ἱπτυχὲς τοῦ προθλήµα- τος πρέπει νὰ διευθετηθοῦν ἆ- πὸ Ἱοὺς ἴδιους τοὺς Κυπρίους μὲ ἕνα λογικὸ καὶ καλὰ ἰσορ ροπηµένο ὑπολογισμὸ τῶν συ Φερόντων τῶν δυὸ κοινοτήτων. 1 τὴν ἐκλογικὴ περιφέρεια Λε’ κωσὶίας καὶ τοῦ ἔκφραστικου ὀργάνου µου, τῆς ἑημερίδος «Ντετέκτιθ». Ἡ ἀδικία αὐτή, ποὺ πλήτ- τει κατάφωρα κόβε σννταγµα” τικὴ ἀρχὴ καὶ κάθε ἔννοια δι» καίου, ἀναφορικὰ μὲ τῆν υόμι µη διεξαγωγή πῶν ΕΒουλευτι- κὠν ἐκλογῶν τῆς 24ης ΦΜαῖου, ἀφορᾶ συγκεκριµένα, τὴν ἀρνη τικὴ ἀπόφαση τῆς Κυδερνήσε- ως νὰ καταχωρήσει καὶ στον «Ντετέκτιθ» τὴν δημοσίευση τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων γιά τὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς, σττ- ρώντας ἔτσι τοὺς ψηφοφόρους καὶ τοὺς ἀναγνῶστες τῆς ἑ- Φημερίδας µου γενικὰ νὰ ἑνη: μερωθοῦν ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι πολίτες τῆς Δημοκρατίας. Γιὰ τὴν δυσµενὴ αὐτὴ διά- κριση σὲ θάρος µου καὶ τής ἐ Φυμερίδας μον, ἀπέστειλα πρὸς ὅλους τοὺς µπολιτικοὺς ἀρχηγοὺς, τηλεγραφήµατα δια μαρτυρίας, μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς ἐνημερώνω σχετικὰ καὶ τοὺς κάµνω Ὑνώστὴ τὴν ἀπόφαση µου ὅτι θὰ προσφύγω στὸ Α- γώτᾶτο Δικαστήριο γιὰ τὴν ἆ- κύρωση τῶν ἐκλογῶν. Στὸ μεταξὺ, μὲ ἄλλο τηλε- γράφημα µου, πρὸς τὸν Πρόε- δρο τῆς Δημοκρατίας, ἀφοῦ τὸν ἐνημέρωσα σχετικἀὰ, τὸν κάλεσα νὰ ἐνεαγήσει γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰς δάρος μου ἀδικίας. ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΎ: ΣΗΣ ᾽Ανεξάρτητος ὑποψήφιος θουλευτὴς Λευκωσὶας». ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΟΠΛΩΝ ΕΔΕΚ ΚΑΙ ΛκεΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ . ΠΟΥ ΕΠΕΝΕΒΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣΕΙ Ὅπως ἀναφέρει ἀστυνομι- κὴ ἀναχοίνωση, ἡ ἀστυνομία Γερμασόγειας διερευνᾶ ἐπει- σύδιο ποὺ σινέδη στὶς 9.50 προχθὲς τὴ νύχτα στὴ Γερμα σόγεια, νατὰ τὸ ὁποῖο ἔγινε συμπλοχὴ μεταξὺ δυό ὀπταδῶν τῆς ΕΔΕΚ, Ἅἡλικίας δί αἱ 98 χρονῶν, καὶ πέντε ὀπιιδῶν τοῦ ΑΚΕΛ -- ᾽Αοιστερᾶς, ὃ- λικίας μεταξὺ 17 καὶ 55 χρο νῶν, ὅλων ἀπὸ τὸ ἴδιο χωριό κατὰ τὴ διάρκεια ἀφισιονόλ- λησης. Τραυματίστηκαν ἐλαφρά δυὸ ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὶς τῆς ἘΛΕΙΚ καὶ διόὸ ἀπὸ τοὺς ὅπα δοὺς τοῦ ΑΚΕΛ --- Αριστε- ρᾶς, ἅπως καί πέµπτος, ὅπα- δὸς τοῦ ΔΗΣΎ, ὁμοχώριός τους ποὺ ἐπεγέθη γιὰ νὰ χω ορίσει τοὺς συμπ]λερόμενονς, Οἱ τραιµατισμένοι ποὺ ἔφε ραν ἐκδορὲς ἐπισχέςθηνιιν τὸ Ἀοσοκομεῖο «Ἀεμεσοῦ ὅπου ποὺς παρασχέθηναν οἱ πφῶ- τες θοήθειες αι ἀπολύθηχαν. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀστυνομίε ᾗ. ἠπόθεση θὰ παρουσιασθεί σύντομα στὸ δικαστήφιο, Ο ΣΤΟΟΥΝ ΣΤΟ ΝΤΕΝΚΤΑΣ 'Ὁ ᾿᾽Αμερικανὸς Πρεσδευτῆς κ. Στόουν ἐπισκέφθηκε Ὑχθὲς τὸν Τουρκοκύπριο ἡγέτη κ. Ντενκτάς, τὸν Τουρκοκύπριο συνοµιλητη κ. ᾿Ονάν καὶ ἄλ- λους παράγοντες τῆς Τουρκο κυπριακῆς Κοινότητας μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνσχωρήσεως του ἀπὸ τὴν Κύπρο. ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ: ΓΙΙΜΠΠΠΙ μ]({Ιί κι , Ο Ὑπουργὸς ᾿Εξωτερικῶν τῆς Δημοκρατίας µ. Ῥο- λάνδης ἔγινε χθὲς τὸ Εράδυ δεκτὸς στὸ Λευκὸ Οἶκο ἀπὸ τὸν ᾽Αμερικανὸ ᾿ Αντιπρόεδρο }. χθήσιµη καὶ ἐποικοδομητικὴ ---- συνομιλία ποὺ κάλυψε τὸ Κυπριακὸ καὶ στὴν ᾿Ανατολικὴ Μεσόγειο καὶ στὴ Μέση Ανα Στὴ συνάντηση. ἡ στησαν ἀπὸ Κυπριακῆς ᾿]ακωέίδης ἀπὸ δὲ ᾿Εξωτερικῶν κ. ”Ηγκολιωπέρ Ἐθνικοῦ Συµβουλίου τῆς Βουλής τῶν Πρόεδρο τῆς ᾿Επιτροπῆς ϱουσίας κ. ἹΠέρσυ, στὶς τῶν δύο ᾿Επιτροπῶν. Τσόγκα καὶ Σαρμπάνη, καθὼς καὶ μὲ τοὺς » ... 5 καλτον, ΠἨΜπρούκλιντ καὶ Ῥόφ. Κατά τὶς πρῶτες σοωϊγὲς ὧὦσες πλήρωσε τὴν ἐπίσκεψή του στὴν ο... ἄν ς στὴ Νεα όρη ὅπου βὰ συναντήθε Μποὺς μὲ τὸν ἁποῖο εἶχε ὅπως χαρακτηρίσθηκε ---- τὴν κατάσταση τολή. ὁποία κράτησε -4δ λεπτά, παρέ- ς πλευρᾶς ὁ Πρέσξυς στὶς ΗΠΑ κ». ᾽Αμερικανγικῆς ὅ δοηθὸς 'Ὑφυπουργὸς γκερ καὶ ὁ ἐκ τῶν μελῶν τοῦ ᾿Ασφαλείας τῶν ΗΠΑ κ, Νωρίτερα ὁ κ Ῥολάνδης μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς ἘΕπιτοοπῆς . Δέρν. εἰχε χωριστὲς συναντήσεις , ας , Εξωτερικῶν “Ῥποθέσεων : , Αντιπροσώπων κ. Ζαμπλόσκυ καὶ μὲ τὸν Ἐξωτερικῶὼν 2χέσεων τῆς Τε: οσα Ξ οποίες ππρἰσταντο καὶ ἄλλα μέλη Επίσης ὁ κ. Ῥολαάνδης εἶχε χβὲς χωώριστες συναντήσεις μὲ τοὺς Γερουσιαστες Κέννεντυ δουλευτὲς ἎΧα- ε , ὁ Ἡ. Ῥολάνδης συµ Οὐπσιγχτων καὶ πῆσε υ σἼμερα στὶς 6 τὸ α- πόγευµα ὥρα {ζύπρου μὲ τὸν Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ κ. 8 ἀλντχαϊμ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Πολιτική 1,8p
Κυπριακό συζήτησαν Ρολάνδης και Μπους Κυπριακό 8p
ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΟΠΑΔΩΝ ΕΔΕΚ ΚΑΙ ΑΚΕΛ Πολιτική 8p
Θα προσφύγω στο Ανώτατο για ακύρωση των εκλογών 8p
Παραγράφεται η προτεραιότητα στο θέμα της Αμμοχώστου Κυπριακό 8p
Προεκλογική εκμετάλλευση προσφύγων 8p
ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Πρώτο κόμμα θ' αναδειχθεί ο ΔΗ.ΣΥ Πολιτική#Κυπριακό 8p
Αναταραχή στην ΑΕΛ από τον αποκλεισμό Αθλητισμός 7p
ΣΑΡΩΣΑΝ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ Τ. ΛΥΡΑ Γεωργία 7p
ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Ο.Α. 7p
Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρα την Ολυμπιάδα Αθλητισμός 6p
Ο Απόλλων θέλει να αποκτήσει τον Ιάπωνα Αθλητισμός 6p
Ο ΔΙΠΛΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ Γ.Σ.Ο. 6p
3ΜΕΛΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΚΕ Αθλητισμός 6p
Ήρθησαν οι παρεξηγήσεις Μ. Χριστοδούλου - Αυξεντίου 3p
Με ευθύνη θα προχωρήσουμε στην πραγματική αλλαγή Πολιτική 3p
Δεν απεμπολούμε το δικαίωμα μας για επιστροφή 3p
Να φράξουμε το δρόμο σε νέο Λαίκό Μέτωπο 3p
Συντρίβονται τα κάστρα της φαυλοκρατίας 3p
Και σεις Κερηνιώτες δεν θα πάτε ποτέ πίσω μ' αυτούς τους ανθρώπους 3p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
Ο βούρδουλας σ' εμάς 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Πνιγμός 53χρονου χθες σε υπόγεια δεξαμενή 1p
Ο στρατηγός Κομνηνός ξανάρχεται 1p
ΚΑΙ Η ΛΑΡΝΑΚΑ ΨΗΦΙΣΕ ΔΗ.ΣΥ 1p
Το ΑΚΕΛ πριμοδότησε τη συγκέντρωση ΔΗΚΟ χθες στη Λευκωσία Πολιτική 1p
Ο Λαός θα τους συντρίψει 1p