Σελίδα ὁ ᾿μάμε ΜΙΛΙΑ Δάσκαλος ποὺ μάχεται γιὰ τὴν ἐκδημοκβατικο- ποίηση τῆς Παιδείας δὲν θᾶσουν κ. 2} οφιανέ: ”Αν στὰ νειάτα σου σὰ φοιτητὴς τὸν Γρίβα δὲν λιβάνιξες. Αν λόγω νυκτοθασίας κάπου στὸν Κάθηκα δὲν ἔπαιρνες τὰ θρεγµένα σου γιὰ τήν... Αμέρικα. Αν δὲν πανηγύριζες ποὺ πέθανε ὃ ἸΜακάριος πρὶν ο) ἐξαποστείλει. Αν δὲν ἤσουν ὁ πρῶτος διδάξας ἀνύπαρμτων ἐνδο - ὑπουργικῶν συνωμοσιῶν. Αν δὲν ἔκαμνες ὅ,τι μποροῦσες γιὰ τὴ διάλυση τῆς Παιδείας τῆς ἁποίας αὐτοεχρίσθης Μένας ΠΜεταρρυθµιστής. Αν τὸ ΠΕΡΑ δὲν χρηµατοδοτοῦσες. Αν μέγαρο μὲ δάνειο ἀντιδημοκρατικὸ δὲν ἀποκτοῦσες. Πάντως ὑπηρέτης τῶν συµφερόντων καὶ µωρο- φιλοδοξιῶν σου ΕΙΣΑΙ. Γι αὐτὸ καὶ διαπραγµατεύε- σαι ὀφίκκια σὲ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ποὺ δὲν ξέρουν τὸ σιραγματικό σου σιοιὀν. ἹΜήπως θέλεις κι ἄλλα ἢ ζαλίστηκες ε Ἡ Παράγος(/) τῆς Ε- μᾶς περίγραψφε εἶναι τρα . νῶσης Κέντρου ἔμεινε νὴ ἁἀπόδειξη τῆς παντε- ἔκπθαμβος ἀπὸ τήν... λοῦς ἔλλειψης τοῦ λαϊ- .. «ποιότητα» τοῦ 'συλλαλη- κοῦ τους ἐρείσματος. Ας μὴν ξεχνοῦὔμε ὅμως πὼς ἀκόμα καὶ στὴν πε- ρίπτωση ποὺ σύσσωμοι : οἳ δικηγόροι καὶ οὗ για: τροὶ τῆς {ευκωσίας ρη- φίσουν Ἰάσσο, ὄχι 6ου: λευτὴς δὲν θγαίνει, ἀλλὰ οὔτε καί... ᾿Αζᾶς τηρίου τοῦ Τάσσου! «“Ὁ Λο γιατροί, δικηγόροι καὶ ἐπιστήμονες». Ῥέδαια ἀπὸ τὴν σο- σότητα δὲν περιμέναμε νὰ ἐντυπωαιαστεῖὶ. ᾿ ΑΛ’ ς λὰ καὶ ἢ «ποιότητα» ποὺ ᾿ κ ας κ Τὸ 4Η ΚΟ πρῶτο κόμμα! Τὸ ἀερόστατο τοῦ Κυ- θερνῶντος ἸἈόμματος ἀπογειώνεται ρίχνοντας τσουθά- λια τὰ «θὰ» καὶ τὰ πεντόλιρα». Φεχνᾶ ὅμως τὸ κόμμα τῆς Πεπονόφουσκας, ὅτι τὸ ἀερόστατο τοῦ 4ΗΚκο ποὺ κατ’ αὐτοὺς μεσουρανεῖ, εἶναι κι’ αὐτὸ μιὰ φού- σκα ποὺ θὰ ξεφουσκώσει τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν . καὶ μὲ μιὰ ἀνώμαλη προσγείωση θὰ φέρει... πούκουπ- πα τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ «λαδικά» του/ το πκρκή ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΙΟ ΘΕΛΕΛΙΟ” Σήμερα Παρασκενὴ 38 Μαΐου στὶς ὃ μ.μ. ὃ 6ου: ! λευτὴς ---- δικηγόρος κ. Πατρίκιος Παύλου, θὰ μιλήσει | «Ἡ Κυ-' στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο «Θεμέλιο» μὲ θέμα πριακὴ Ἡ ουλὴ» ---- οἱ ἐξουσίες καὶ οἳ δυνατότητες της». Μετὰ τὴ διάλεξη θὰ ἀκολουθήσει ἐλεύθερη συζή- τήση. ἨεθΝέά ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ) Ἡὴν πειροσεχὴ Δευτέρα 36 ᾖΠαΐου στὶς 10 τὸ πρωῖ ὁ ᾿Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κονομής, κηρύσσει στὸ ξενρ- δοχεῖο «᾿Αλάσια» Δεμεσοῦ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ζεμµιναρίου μὲ θέµα τὴν «᾿Επαγγελματικὴ κατάρτιση ἆ- φαπήρω» καὶ δυνατότητες ἀπασχόλήσης τους» ποὺ διοργα: νώνει ἡ Καρίτας ᾿Ιντερνάσιοναλ --- Καρίτας Σάνύτρους σὲ συνεργασία μὲ τὸ 'Ὑπουργεῖο Παιδείας, µέσα στὰ πλαί- | σια τοῦ Διεθνεῦς Έτους ᾿ Αναπήρων. Στὸ. Σεμινάριο παίρνουν µέρος 3ο ξένοι Κύπριοι ψυχολόγοι, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ διοικητικοὺ τουργοί. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Σεµιναρίου θὰ δοθοῦν σχε- τικὲς μὲ τὸ θέµα διαλέξεις ἀπὸ τὸν ᾿Αλγερινὸ γευροψυ- χίατρο κ. Ἰπουσεμπταί, τὸν 'ΑγγΛο παιδοψυχίατρο κ. ἸΜόργκερσοτερυ. τὸν 'Ελέετὸ φυχοπαιδαγωγὸ κ. Πίντο καὶ τὸν ἐπίσης “Ελετὸ κ. Νικολέ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Πραγματοποιεῖται διεθυὲς σεμινάριο ἀναπήρων Στὰ πλαίσια τοῦ Διεθνοῦς ὕπρους» σὲ συνεργασία μὲ τὸ ἔτους ᾿Αναπήρων. πραγµατο ποιεῖται ἀπὸ τὶς 25--3ἱ τοῦ μηνὸς στὸ ξενοδοχεῖο «᾿Α]ά σια» στὴ Λ΄μεσὸ διεθνὲς σε- µινάριο μὲ θέµα: «Ἔπαγγει µατικὴ χατόρτιση ᾿Αγαπήρων καὶ δυνατότητες ἀπασχέλη σής τους». ξένοι ἀντιπρόσωποι ου ᾿Αφρικῆς καθὼς καὶ 25 Κύπριοι ἐκπαιδευτικοὶ, Ψυ- χολόγοι καὶ διοιχητικοὶ λει- τουργοί. σεμιναρίου θὰ »ηρύξει ὁ ὁ- πουργὸς Παιδείας κ. Ν. Κο- νομῆς τὴν Δευτέρα στὶς 10 π.μ. Σύμφωνα μὲ σχετικἠ ἀνα- Κοίνωση, στὸ σεμινάριο ποὺ διςογανώνει ἡ «Κάοσιτας ]ν- τοβνάσιοναλ --- Ἀάριτις Σά ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙ. 4/81 ΔΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙ. 25/8] ΔΙΑ ΚΙΤΙ Ἡ. ᾽Αρχὴ Τηλεπικοινωνιῶν Κύπρου δέχεται προσφορὲς γιὰ τὴν ἀνέγερση κτιρίων στὰ χωριὸ Κοκκινοτριµιθιὰ καὶ Κίτι µέσα στὰ ὁποῖα θὰ ἐγκατασταθοῦν μηχανήματα πρὸς ἀνάπτυξη τοῦ τηλεπικοινωνιακοῦ δικτύου τῶν περιοχών Κοκ- κινοτριµιθιᾶς καὶ Κιτίου. Σχετικὲς Προδιαγραφὲς μποροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι να προμηθεύονται ἀπὸ τὸ Υραφεῖο τῶν ἀρχιτεκτόνων τῆς Αρ: χὴς κ.κ. Ι4Α Φιλίππου, ὁδὸς Ίωνος, ἀρ. Ἱ, “Εγκωμη, Λευ κὠσία, ἀπὸ τῆς Δευτέρας 25 Μαΐον, 1581. Οἱ προσφορὲς θὰ πρέπει νὰ εἶναι κλειστὲς καὶ νὰ φτά σουν στὸ Κιδξώτιο Προσφορῶν τῆς ᾿Αρχῆς, ὁδὸς Προδρόμου, ἀρ 121, Δος ὄσοφος, Μέν -- Χ τζτκυσ κου Λευκωσία, μέ χρι τὶς Ἰ2 το μεσημέρι τής ᾽Ιουνίον, ΓΠωµν ο κενή ερης καὶ 36 : λει- | Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ πόὀ- | ρουν µέρος σὰν σύνεδροι 40 | χωρῶν | Μέσης ᾿Ανατολῆς καὶ Βορεί- | τὴν. ἐπίσηιη ἔναρξη τοῦ | 1 ΔΕΙΛΙΝΗ’ οπθππαμεππααὀπύσε Τοῦ Σιαύρου Σταύρου Τὸ νά διδάσχεις τοὺς ἄλ- λους δὲν εἶναι δύσκολο, πρά γµμα, οὔτε καὶ χοειάζεται γάσαν σοφὀς. «Τὸ νὰ µαθαί- χεις ὅμως ἀπὸ τοὺς ἄλλους εἶναι. σοφία... Ἡ ὑπόθεση ἐξελίχτηχε σὲ μιά τάξη κολλεγίου. Οχι μὲ μαθητὲς φυσικἀ. ᾽Αλλά μὲ φοιτητὲς ἄνω τῶν 26. Κι’ ὅταν ἡ καθηγήτρια ἕ- δωσε στοὺς φοιτητὲς αὐτοὺς μιά ἔκθεση . Ἡ καθηγήτρια --μὲ Μά- στερ στὴν εὐδυιότητά της-- ἀνέφερε πὼς τὴν ὥρα ποὺ ἔγραφε τὴν ἔκθεση ἦταν πο λὺ διαστιχὴ. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ κείµενο εἶχε μερικὰ λά- θη. Πίστεψε πὠὼς οἱ φοιτη- τὲς θὰ ἔδειχναν κατανόηση μιὰ ναὶ ἦταν ἡ πρώτη φο- ρὰ ποὺ συνέθαινε κάτι τὲ- τοιο. Ὁπωσδήποτε ὅμως «ἱ- τοὶ δὲν περίµεναν καὶ πολὺ γιὰ ν΄ ἀοχίσουν τὸ σούσου- ρο. Ἡ κ. Μιτερὰν Αγαπητή ἡ κυρία Μιττερὰν πο μάν ὁ φον αλ. κά ο ον : α τς ὠΕνστήτωδῶς Ἔμξινα 4 κριὰ ἀπὸ τοὺς '' προθολεῖ τῆς ᾿ δΗΙδσιότηταξ ῥΈχον μερα. µέλλον θὰ ἐκπληρώσω τὰ καθήκοντά μου ὡς συζύγου τοῦ προέ- ὅρου τῆς Δημοκρατίας, χῶ- ρὶς αὐτὸ νὰ σηµαίΐγει πὼς θὰ ἐγκαταλείψω τὴ δουλειά µου μὲ ἀνθρωπιστικὲς ὀργα γώσεις --- ἐθνικὲς καὶ ὃιε- θνεῖς. Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη --- καὶ ἴσως τελευταία --- ἐπίσημη δήλωση τῆς έας πρώτης κυρίας τῆς Γαλλίας, τῆς χ. Ντανιέλ ἨΜιττερὰν ποὺ πολλοὶ παροµοιάξουν μὲ τὴ σύζυγο τοῦ δπὲ Γκώλ. Ὅπως κι ἐκείνη, ἣ Ντανιὲλ ἔμεινε πάντα στῆ σκιά, προτιμώντας νὰ φρον τίσεν τό σπίτι, τὰ παϊδιά, νὰ Ἑξεκουράσει καὶ νά δοη- θάει ἠθικὰ τὸν ἄνδρα της Φρανσουὰ. Γεννημένη στὸ Ῥερντὲν ἀπὸ πατέρα -α- θηγητὴ τοῦ τοπικοῦ λυκείου, ἡ Νταγιὲλ μπῆκε στην ἸΑν- τίσταση στὰ 1Τ της χρόνια κι ἐκεῖ γνώρισε τὸν ἄνδρα της ποὺ τότε εἶχε τὸ κωδι- χὸ ὄνομα Μορλά». Μὲ φω- τεινὰ γαλάζια μάτια, τονι- σµένα τὰ «μῆλω τοῦ προ- σώπου κι ἕνα χαμόγελο ποὺ Φαΐγεται νὸ θγαίνει ἀπὸ τὴν ψυχἠὴ της ἡ Ντανιέλ Μιττερὰν εἶναι σίγουρο πὠς θὰ, κατακτήσει τὶς χαρδιὲς τῶν Γάλλων. Η ΓΙΟΚΟ ΟΝΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΚΟΜΠΛΕΣ ΤΟΥ ΛΕΝΝΟΝ Ἡ θλιμμένη χήρα τοῦ Τζὼν Ἀένγον, ἄρχισε Ἑαφχικὰ νὰ μιλάει. καὶ μάλιστα ἀρκετά... εὔθιμια, Τϊς τεκευταῖες µέοες ἔδω- σε την πρώτη της συνέντει- Ἑη σὲ ᾽Αμερικανὸ δημοσιογρά «ο, ἔλυσε τὴ σιωπή της καὶ ἀπογάλυψφε ὅλα τά... ἐρωτικά προθλήµατα τυῦ Τζὠν Λέν- γον, τὶς ζήλειες του καὶ τά χύμπλεξ χατωτερότητός τον. Κα γιὰ νὰ ἀρχίσουμε ἀπὸ τὰ τελευταῖα, ἡ Γιόκο δήλω- σε πὠς ὁ ἴδιος ὁ Λέννον κα: τατρεχύταν ἀπὸ τὸ κύμπ)]ες πώς δὲν ἧταν καλὺς μουσικὺς ναὶ τραγουδιστής!ὶ Παρ) ὅλο ποὺ ἔθγωινε μὲ τόση ἄνεση στις διάφορες σκηνὲς ὅλου τοῦ χόσµου, εἶχε μονίμως τὴν πεποίθηση πὼς δέν... ἄξιςε Ἠξάλλον ὁ Λέννον --- λέει -- τὴν ζήλευε παθολογικὰ, ]άφτανε στὸ σημεῖο νὰ τὴν ῥάζεν γὰ τοῦ πεῖ ἀκοιδῶς κὲ πόσους καὶ ποιοὺς ἄντρες εἷ- 7ε ἐρωτικὲς οχέσεις πρὶν τὴ ---Τὶ πράγμα εἶναι μωρὲ αὐτὸ ποὺ μᾶς κουδάλησε... --' Αν πὔκανα ἐγὼ θὰ τὸ ἕκανα καλύτερα... --Ἔλα μωρὲ, ταν ὕια- στικη ἡ κυρία... Ὁλόκληρο τὸ χρόνο πξ- ρύμεναν τὴν εὐχαιρία, Πνοσ δοχοῦσαν μιά στιγµή ἀάδυνα λὰ τὴ γαϊδόμριά,,ε 4 ο “» ὃν νο Ὀἱ φοιτητὲς συνέχισαν τὴν κοροϊΐδία. Πινσώπλατα φὺ σικἀ! Γιατὶ δὲν εἶχα” τὰ κὀτσια νὰ κοίνουν ἢ νά κα- τακρέγούν κάποιον στὰ ἴσιχ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑ ΤΟΥ 196 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ γἡ τους φιλοσοφία. Ἡ καθηγήτοια δὲν ἔτρε πε νὰ τοὺς δώσει τὴν εἰ- καιρία, θὰ μοῦ πεῖς., Σω: στὰ! Γιατὶ ὕταν στὴ ζωη ἔχεις μιὰ ὑπεύθυνη θέση, ὀφείλες νά πὴ χειοίζεσαι μὲ σύνεση. Τὰ λάθη δὲ δι- καιολογοῦνται ! που» γειδητῆς κατάστασης. Γι) αὐτὸ καὶ πρέπει νά ξέρου- 8 η πο ο, πε πὼς κρίνουμε καὶ τὶ χοί αποκμεὶ ἃ - -- Ἡ καθηγήτρια ἔδωσε τὴν εὐκαιρία σὲ στιγμή ἆᾱ- ΕΡΙΗ ΜΑΣ Ἐννοεῖται ὅτι στὸ φοοντίσω νὰ µίας γιὰ νὰ Ἑξεχυθοῦν σά 6οθροχείµαρροι. Κε ὅταν τὴ ρῆκαν, δὲ δίσασαν νά χλευάσουν. ὮΤ’ ὄνομα τῆς καθηγήτριας μὲ τὸ Μάστεο κάθε τόσο κουρελιαζόταν µέσα στὶς δωμολοχίες. Κι’ ἐκείνη της ἡ ἔκθεση! Δὲ συ νάντησε τὴν κατανόηση ἀλ καὶ ξεκάθαρα. Καὶ γιατὶ ὃ- ποσυγείδητα γνώριζαν πὠς αὐτὸς ποὺ κάθεται στὴν ἕ- ὃρα μὲ τὸ Μάστερ ἔπρεπε γὰ ἦταν ἀγνώτερος. Γι’ αὖ- τὸ κι’ ἔπρεπε νά διασύρουν τὸ ὄνομά του. Καὶ τοῦτο γιατὶ κάθε τὶ τὸ ἀνώτερο εἶναι ἐνάντια στὴν ταπει Πέθανε Ίο χρονῶν ὃ Οὐίλλιαμ Σάρογιαν ο Ὁ διάσηµος ᾽Αμερικανὸς συγγραφέας Οὐ- Ίλλιαμ Σάρογιαν πέθανε προχθὲς στὸ Φρέσνο τῆς Καλιφόρνια, κι αὐτὸς ἁπὸ καρκίνο, σὲ ἡλι- κία 72 ἐτῶν. Ὁ Σάρογιαν ὁ ὁτιοῖος εἶχε κερ- δίσει τὸ «Βραθεῖον Πούλιτζερ» γιὰ τὸ θεατρι κὀ ἕργο «Ὁ χρόνος τῆς ζωβςλ, δρέθηκε ἀναί σθητος στὸ σπίτι του καὶ μεταφέρθηκε «στὸ νὸ- σοκομεῖο στὶς 90 ᾿Απριλίου. Γεννημένος τὸ 1908, ὁ Σά ρογιαν, ἔγινε γνωστὸς μὲ τὸ «Έργο του «Ὁ τολμηρός γέος στὸ ἱπιάμεγο Ὥτοαπέ- ζιον» τὸ 1954. Τὺ πρῶτο ο ἔργο του ποὺ εἶχε ἀπήχηση «στὸ κουγὸ ταν «Ἡ καρδιά μον, εἶναι στὰ πὐρεννὰ» ποὺ “Ἠδάφτηνε (τὸ 1949. ΄Ακο- «λουθεῖ τὰ «Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς, σας», «Τὸ. παλαιὸ γλυκὸ τόαγοῦύδι τῆς ἀγά- ο, κοιτα. τσικ του τσικ Σ τὶς νεοῦορ- κέδικες ντι- σκοτὲκ τὰ κα- θημερινὰ νυν” χτερινὰ ξεφαν τώµατα εἷ- χαν πιὰ γίνει ρουτίνα. Μέ- χθι ποὺ κατέ- Φφθασε τὸ ζευ- γάρι τῆς φω- τογραφίας µας καί... ἕ- πνευσε νέος ἄνεμος! Οἳ δυό τους τὸ γλέντησαν γιὰ τὰ καλὰ τὶς προάλλες σὲ ναϊτ κλὰμτι τοῦ Μανχάτ- ταν καὶ - ἔσπασαν τὴ μονοτονία µέσα στὴν ὅ- σιοία εἶχαν θυθιστεῖ οἱ θαμῶνες τοῦ κέντρου. 'Ἡ φωτογραφία εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ εὔ- }λωττη. Ὁ νεαρὸς κρατᾶ στὴν ἀγκαλιά του τὴ ντάμα του καὶ καθὼς χορεύουν. τῆς κρατᾶ ἀνασηκωμέ- νο τὸ φό- θεα ἔτσι ποὺ νὰ φαίνονται τὰ ὀπίσθιά της σ’ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο. Ὁ νέος αὐτὸς χορὸς ὀνομά- στήκε... τσὶκ τοῦ τσί». δηλαδή µά: γουλο μὲ µά’ γουλο. Κ αἱ ὁ ἔχων νοῦν νοείτω, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Μόνο ποὺ τὰ λάθη εἶναι) γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Διύσι, οὐδεὶς πάλειος. Γι) αὐτὸ καὶ σὲ μᾶς ἑναπόκειται νὰ συγ χωφέσουµε ἢ μὴ ἕνα ἀνθρώ ΠΑΝΟ λάθος. ὍΌταυ τὸ λά- θος αὐτὸ . εἶναι παράγῶγο μιᾶς κάποιας ἀνθοώπινης ἀδυναμίας κι ὄχι μιᾶς σι- Εκθεση γιά κυνήγι Ιάρεμα Παγκόσμια ἔκθεση γιὰ τὸ χυγήγι καὶ τὸ ψάρεμα θὰ πραγματοποιηθε στὴ Φιλιππούπολη τῆς Βουλγα͵ ρίας ἀπὸ τὶς Ι4 ᾿Ιουγίου µέχρι τὶς 12 Ιουλίου 198]. Στὴν ἔκθεση αὐτή, ποὺ ἕ- χει τεθεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Βουλγα ρίας κ. «2ἰσκωφ, µετέχει καὶ ἡ Ἑλλάδα μὲ εἶδικὸ περίπτερο. Στόχος τῆς ἐκθέσεως, ὅ”- πως δήλωσαν οἱ ἐκτρόσώ-- ή ποι τῆς δοὐλγαρικῆς ΙΙ δερνήσεως κ.κ. Λ. ᾿Ιορντά γωφ καὶ Ζέχο ᾿Ιδάνωφ, εἷ- γαι νὰ παρουσιάσει τὴ σχέ 5η κυγηγιοῦ, φαρέµατος καὶ ἀνθρώπου στὴ σύγχρο νη κοινωνία, νὰ δσηθήσει τὴν προστασία τοῦ περιδά]. λοντος καὶ τὴν ἀγάπτυξη τοῦ τουρυσμοῦ, νὰ προδά- λει διαφόρους μεθόδους κυ νηγιοῦ καὶ ψαρέματος, τόσο ἀπὸ π]λευρᾶς ἱστορικῆς, ὅ- σο καὶ ἀπὸ ἀνάλογη γεω- γραφικἡ θέση καὶ ἀνάπτυ- δη τῆς κάθε χώρας. θηγµένα πίσω, δύναµίας --κανένας δὲ µπο ρε νὰ εἶνα πάντα τὸ ἴδιο δυνατός Οἱ φοι- τητὲς ἔλαδα τ) ἀνάλογα µέτρα τους, Ἰνατὶ περιµέ- νουν τὴ στιγιὴ ποὺ οἱ ὄυνα ποὶ θὰ λυποφυχήσουν γιὰ νὰ τοὺς μποῦν. Ἡ καθηγήτοια ὅμως ἔδω σε τὶς ἑξετάσεις ποὺ ὄφει- 1ε καὶ διακρίθηκε ἀπὸ τοὺς ἀνώτερούς της. Τώρα ἐξε- ταζόταν ἀπὸ καπώτερους. κι εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολο νὰ, περιμένεις νὰ σὲ κρίνουν οἱ γατώτερον παρὰ οἱ ἁγώ- τεροι. Γιατὶ οἱ ἄνθοωποι Ἐρχνοῦ» τὶς δικὲς τους ὧδυ ναµίες. Αὐτοὶ πιστεύουν ὅ- τι εἶναι τέλενοι. Οἱ άδυνα- µίες ἀγήκουν µόνο στοὺς ἅλ κατακρίνουν καὶ ευάκουν λους. ΤΠ’ αὐτὸ καὶ κοίνουν, τοὺς ἄλλους γιὰ μιὰ τους ἀδυναμία. Γιὰ κώποιο µειο- νέκτηµα. --Κοΐίπαξε τὸ σιραδόξυ- λο... -Ίδιος καραγκιώζης δὲν εἶναι» ---Ναἱ... Ἔχποιμοι πάντα νὰ κοίννυ µε Μανικωμένοι πάντα γιὰ κάπονα κτηνωδία Ἡ προ στυχιὰ. Κάποια οετσινιὰ ἢ ουπαρύτητα. Εμείς οἱ τέ- λειοι ἄνθοωποι... ΑΞΙΟΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ἔκανε, Αὐστηρὴ ἐμφάνιση, μὲ μαύρη τουαλέτα καὶ τὰ μαλλιὰ τρα” στὴν πρώτη θραδυά, 2Ωξέ, ποὺ ἄρχισε τὴν καριέρα της σὰν «κορίτσι τοῦ Τδαί- ημς ἹΜπόντ». Ένα θῆμα πιὸ πίσω, κομψὸς κι ἀπρόσιτος, ἀκολουθεῖ ὁ σκηνοθέτης Ζὰκ Ντεραί. πρόεδρος τῆς φετι- ἡ Κλωντὶν νῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Φεστιδάλ. τμ ο] ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΙΑ ΤΗΝ 'ΕΒΙΤΑ᾽ Ἡ ζωή τῆς ᾿Εδίτα Περὸν κ. ποὺ ὅπως εἶχε κάποτε γραφτεῖ παρουσιάζει πολ: λὲς ὁμοιότητες μὲ τὴ ζωή τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρά- τείρας Θεοδώρας -- ἐνέ- πγευσε στὸν ᾿Αντυ -- Λό ὕντ Βέμπερ τὴν «Εθίτα» ποὺ ἕἔκανε πάταγο στὸ Λονδίνο ὅπου πρωτοαγε- δάστηκε. Τέρας θελήσε- ως ἡ ᾿Αγγλδα Ἅπρω- ταγωνίστρια τῆς «Εδίτα» Χέλεν Παίητζ, ἔμαθε τὸν ρόλο της µέσα σὲ πέν- τε µόνο µέρες πρὸ τῆς πρεμιέρας, προκει- µένου. νὰ ἀντικαταστήσει τὴν Τζούντυ Ντέντς ποὺ ἀρχικὰ. εἶχε ἐπιλεγεῖ γιὰ τὸν ρόλο τῆς ᾿Εδίτα τὸν ὁ ποῖο δὲν μπόρεσε τελικἁ χὰ κρατήσει γιατὶ εἶχε τραυ μωτιστεῖ καὶ δὲν ἦταν δυ- νατὸ ν’ ἀνεδεῖὶ στὴ οκηγή. Πολλἡ προεργασία ἔχα- νε καὶ ἡ θαυμάσια ᾽Αμερι- καγίδα ἠθοποιὸς Φφαίῦ Ντάναγουαίῦ γιὰ τὴν τηλε οπτικἡ μεταφορά τῆς «Ἑ- βίτα». Ὅπως καὶ γιὰ ἅλ- λους ρόλους ἔχανε ἡ Ὑτς- γαγουαιῦ, μελέτησε πολὺ τήν προσωπικότητα τῆς ή ρόν, τὴ σιάση τοῦ σώμα: τος. τὴν ἔκφραση τοῦ «πρι σώπου καὶ τὶς κινήσεις της. οὕτως ὥστε νἁ µπορεσει νὰ ἀπόδωσει πιστά. Στὴν Ἑλλάδα, τέλ.ς, ἡ Αλίκη Βουγιουκλάκη προε- τοιµάζεται πυρετωδῶς γιὰ «Ἐδίτα» ποὺ θὰ σκηνγΆ-τή σει ὁ Χάρολντ Πρίντς. ᾿Η δη ἡ Βουγιουκλάκη κάν: µαθήµατα «φωγητικῆς ναὶ χοροῦ γιὰ νὰ μπορέσει Υ ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀνάνγκ.' Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ ΣΑΜΟΥΗΛ Ἐδίτα καὶ τῆς Θεοδώρας, εἶναι -- ὅπως Ὑράφουμε καὶ τὴν ἀρχὴ τοῦ κειµένου --- πολλές, Ἡ 'Εδίτα λοιπόν, ὅπως καὶ ἡ Θεοδώρα -- ποὺ σύμ Φφωνα μὲ τὴν ἔπικρατέστε- ρη σήµερα ἀντίληψη τῶν μελετητῶν, καταγόταν ἀπὸ τὴν. Κύπρο --- ξεκίνησαν ἀπὸ τὸν κόσµο τοῦ θεάµα- τος καὶ πιὸ συγκεκριµένα τὸν μουσικοχορευτικὀ. Παν τρεύτηκαν μὲ πολιτικούς Ἰ γέτες καὶ πέθαναν κι οἱ δυὸ ἀπὸ τὴν ἑπάρατο νό- σο. Κι οἱ δυὸ περιγράφον- ται σὰν γυναίκες μὲ δυνα τὴ προσω-ιικόνητα καὶ ἴσχοω ῥρότατη θέληση. θέλτα», ποὺ ὅπως φαίνεται ἀπὸ τήν ὅλη προεργασία ποὺ ἔχουν κάνει γιὰ τί ἀπαιτήσεις τοῦ ρόλου, διαθέτουν καὶ οἱ πρωταγωνίστριες τῆς «Ἑδίτα». ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Μέχρι τὶς 13 Ιουνίου θά παραμείνει ἀγοικτὴ στὸ Γαλλικὸ Μορφωτικὸ Κέν- τρο ἡ ἔκθεση ἀφίσας μὲ ἀπεικογνίσεις άστρων καὶ Μνημείων τῆς Γαλλίας. Ἡ ἔκθεση περιλαμδάνει σαρανταένα συνολικὰ Ἀομμάτια ποὺ παρουσιά- ζουν ἱσόριθμα Κάστρα καὶ Μνημεῖα τῆς χώρας, τὰ σπουδαιότερα καὶ πιὸ γγω στά, Κατὰ τὰ ἐγκαίια ποὺ τέλεσαν ὁ Γάλλος Πρέσδης στὴ Λευκωσία «Φιλίπ Ὁ. λιδιέ καὶ ὁ Ὑπουργὸς Ἐμ πορίου καὶ Βιομηχανίας ». Βωνσταντίνος Νιττής, ὁ κ... Ὑπουργὸς ἀναφέρδγκε στῃ σημασία τοῦ πολιτιστι, κοῦ τουρισμοῦ καὶ τὸν ρό- κο ποὺ ιιπορτῖ νὰ διαδρα- µατίσει στὴν διεθνἠ γατα- νόηση. ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΜΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΝΕΝΙΥ'' ΤΟΝ Η.Π.Λ. Επίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅτι σὲ πρόσφατη τε- μετὴ. ποὺ ἔγινε στὸ Κέντρο Κέννεντυ στὴν Οὐάσιγκτον. ὁ Πρέσδυς τῆς Κύπρου στὶς ΗΠΙΑ κ. ᾿ΙΙακωδίδης πρόσφερε ἀρχαῖο ἀμφορέα τῆς Ἀνπρογεωμετρικῆς περιόδου ἐκ μέρου- τῆς Ἀνθερνήσεως καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου, γιὰ τὴν ἵστο- ρία καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς ὁποίας, Μάλησε ὁ Κύπριος Πρε- σθυς. Στὴν τελετὴ κατὰ τὴν ὁποία παρέστησαν γγωστὰ ὀνό- µατα τῆς τέχνης καὶ τῆς πολιτικῆς δόθηκε ἐκπεταμένη δη- µοσιότητα ---κατέληξε ἡ ἀνακοίνωση, ΑΦΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΙΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΗΡΝΕΤΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΛΑ Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἔταιρεία «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι 4Ι4ΑΣ Ατδ.» Ὑ σον : ΠΛΠΛΛΟΠΟΤΛΟΣ ΤΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΒΑΣ ὁδὸς Άννης Καμνηνῆς ἀρ. 4, όος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 45709)10 ΤΕΑΕΣΞ: 6108926 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 41401 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ο... ἶ . ενονὸτα νΖ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΟΜΒΙΟ ΦΙΛΙ Ἡ Ἰνδὴ ἠθοπαιὸς Παντμέρι Κολχάπουε, κιν δυνεύει νὰ κλειστεῖ στίς κάθε ἄλλο παρὰ «ἄνε- τες» φιλακὲς τοῦ Νέου Δελχὶ γιὰ «προδολἡ τού δημοσίου αἰσθήματος» καὶ «κηλίδωση τῆς µτιμῆς τῆς ᾿Ινδῆς ας». Αὐτὴ εἶναι πάντως ἡ κα τηγορία ποὺ τὴν δαρύ- γει μετὰ τὸ «τολμηρὸ» ἐγχείρημά της: Κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς ἐπί- σκεψης τοῦ διαδόχου τοῦ θρεττανικοῦ θρόνου πρίγ κιπα Τσάρλς στὴν ἰνδι- κὴ πρωτεύουσα ἡ ὅμορ φη Παντμίρι εἶχε ὁρμή- σει καὶ ἀγκαλιάζοντας τὸν Τσάρλς τοῦ εἶχε δώ σει ἕνα θερµότατο φιλὶ διαρκείας. Πράγμα τὸ ὁ- ποῖο ἐξόργυσε ἕναν συµ- πατριώτη της πο) κατέ θεσε μήνυση ἐγαντίσν της. Μετὰ ἀπὸ ἀλλεπάλ ληλες «κλήσεις γιὰ ἀνά- χριση στὶς ὁποῖες ἡ Παντ μίρι δὲν ἀνταποκρίθηκε ὁ εἰσαγγελέας ἐξέδωσε τώρα ἔνταλμα συλλήψε ώς της, Καὶ τὸ χειρότερο: 'Ό τωμηθεὶς μὲ τὸ θερμὸ φι 1 πρίγκιπας Τσάρλς ἕ- µεινε ἐντελῶς ἀσυγνί- γητος, σπεύδοντας µμό- νο γἁ σκουπίσει τὸ ση- µάδι τοῦ κραιγιόν..͵ ΧΡΥΣΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ὍὉ προπάππος τοῦ Γι- απωγέζου Ἐγίχι Μισίµα ἦταν ὁ πρῶτος στὴν οἳ- κογένειά του ποὺ εἶχε πε ρίεργη διαίσθηση: Στὰ κοντινὰ θουνἀ δίπλα στήν πόλη Φουκουχιγιά- μα, ποὺ ἔμεναν οἱ Μισί- μα, θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρ- Χει χρυσὸς. “Ὁ γέρος Τι απωγέζος μὴν ἔχοντας τὴ δύναµη νὰ ψάξει ὁ ἴδιος ἐκμυστηρεύτηκε τὴν «διαἰσθησή» του στὸ γιὀ του λίγο πρὶν πεθά- χει, Κι αὐτὸς ἄρχισε νά... ψάχνει 40 ὁλόκλη- ρα Χρόνια μέχρις ὅτου ἔφθασε χι αὐτὸς στὰ τε λευταῖα του. Πνέοντας τὰ λοίσθια ἄφησε ἐντυ- λὴ στὸ νιό του γὰ σύυνε- Χνσει νὰ ψάχνει. Μέχρι νὰ θρεῖ τὸ θαμμένο χρυ σάφι. Ὁ ἀΕνίχι Μισίμα ἄρχι σε ἀπὸ μικρὸ παιδὶ νἁ σκαρφαλώνει κάθε ἐλεύ- θερη µέρα του στὰ Υύ- θω δουνά. Οἱ γείτονές του τὸν θεωροῦσαν «πα λαθό». Τὸ ψάξυµο συνε χ.στηκε ἐπὶ 46 τὴ φορά αὐτὴ χρόνια! Ὥσπου κἁ ποια µέρα ὁ γέρος πιά Ἐνίχι γύρισε θριαµδευ- τής στὸ σπίτι του κου- δαλώντας ἕνα τοµµάτι ἀπὸ τὸ πολύτιμο µέτωλ- λο. Οἱ δύσπιστοι γεῖτ2- γες ἄρχισαν νὰ τὸν κο- ροϊδεύουν λέγοντας ὅτι τὸ εἶχε ἀγοράσει γιὰ νὰ «σώσει τὴν τιμὴ του». Ἡ ἑταιρία ὀρωχείων ὅ- μως. στὴν ὁποία κατέφυ γε. εἶχε ἄλλη γνώµη. 4 κολουθύντας τὶς ὁδηΥ'- ες τοῦ Ἀνίχι ἀνακάλυψε κοίτασ-α χρυωσοῦ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχει ἐξορύξει στοὺς πρώτους ἕξι πιό- λας μῆνες χρωσάφι ἁἀξί «Ας 0 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. 'ὉΟ Ενίχι ὄνως, σήμε- ρα 65 ἑτῶν, δὲν δείχνει καὶ µεγάλη ἱκανοποίηση. «Ὁ πλοῦτος δὲν κάνει τὸν. ἄνθρωπο εὐτυχισμέ- Νορ λέει, «Τὸ ψάξιμο ἡ- ταν ἀσύγχριτα πιὸ συγ- τὸ ὁποίω ἐξορύξέχέωοῦΌο κλσνιστικό...». ἵΠΕΡΑΝΩ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΑΔ Μὲ ἀνακοίνωση του τὸ Διοι κητικὸ Συμδούλιο τὴς ΕΝΑΔ δηλώνει ὅτι «ἡ ΕΝΑΔ εἶναι ὑ- ΔΩΡΩΝ - ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ γνωρίσει, ὥστε νά φροντίσει περζνω Κομμάτων καὶ ἐὰν οἱ: »νφθυνςφοςφφφφφθφᾷθθθΦθΦθΦ0ΦΦΦ9ΦόΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ99909ὀ9996906 929999 9Φ0999999949999 1981, καὶ νὰ ἀναγράφονται στὸ φάκελλο: τὰ μὲ ἵσ.... συναντή πο ῶ ͵ ο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ος λάμα, ὅταν ἡ Τιόλο -- ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ --- ο ὀραψας Ανακοίνωση τοῦ Τμήματος ᾿Αρχαιοτήτων τοῦ Ὕπουρ. Οσῥήποτε ὑποφίφιος Βουλευ- ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ Η]ΚΑιΙ ΚΙΤΙ» Ὄνα ἔπαιξε σὲ ταινία μὲ ἄν- Βρίσκεται στὸν κύριο δρόµο ᾽Αγίου Δομετίου Οἱ ὁμοιότητες στὴ ζω ἠεου. Συγκοινωνιῶν καὶ Ἔργων ἀναφέρει ὅτι ἔχει φθάσει τῆς ἐχρησιμοποίησε τὸ ὄνομα Ἡ ᾿Αρχὴ δὲν εἶνοι ὑπόχοεη νὰ ὁποῖ Ἡ τὴ κπµηλότερη τρες παρτεν νο, πάντα φαΏύ- -- Πολὺ χΧαμτιλὸ ιο -- καὶ φυσικἁ στὸν χαρακτή: στὴν Ἐώπρο ἀρχαιολογικὴ ἀποστολὴ τῆς Βρεττανικῆς Σχο- τοῦ Σωμοτείου εἰς τὸ δηµο- ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη” οσφορᾶ αν πώς θα τὸ θρᾷδν Φ Γιὰ πληροφορίες, ΤΠλ, 49356. να -- ποὺ σὲ µεγάλο δα ος Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Κολλεγίου τῆς Βοστώνης ὑπὸ τὴ η διΥροφικόν του ση διεύθννση τοῦ κ. : µείομα, ξὲν σηµαίνει ὅτι τὸν στὴν ἀγχαλια οκὠπυου ἅλ- λαλς ΥΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦὸΦΦΦΦΦΦ4ΦΦΦΦΦΦΦΦ0ΦΦέόΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ9ΦΦ0ΦΦΦ9ΦΦί 8 ζμὸ εἶναι ὑπεύθωγος γιὰ τό Μήγκωιου, ποὺ θὰ συνρχί ᾽ σσει ’ τς (- 4 , τὶ μᾶς συµθδαίνει --- τῆς Χ τις ἄνασκα ὑποστηρίξει φὲς στὴν τοποθεσία «Σαράντα Κολῶνες» τῆς Κάτω Πάφου αν αν δεµίαν σχέση ἔχει ἡ ΕΝΑΔ - ΐ ΦὀΦΦΦοΜΦΦθθς:.. «υυνςὐ9φθΦ499Φ« φον ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 λλΑΥΟΥ 198 Ὑπιουμήκφιοιθουβευτὲςδίο -ᾱ------ Ἡ/ ΑΕΙΛΙΝΗ’ Σελίδα 3 Ὀκόμμαϊοςδιακειρύτίουν Ώ ΠΗ.ΣΥ. ΑΚΛΟΕΚΙΩΣ ΠρῦΣ Νίκη ῳὍ λαὺς ἀποφασισμένος νὰ σωδεῖ Τὸ µήνυµα τῆς νίκης μεταφέρουν οἱ ὑποφή- φιοι θουλευτὲς τοῦ ΠΗ.ΣΥ., στὶς προεκλογνικὲς ἐξορμήσειςσ τους σὲ διάφορες κοινότητες. Τὰ στελέχιπ τοῦ ΔΗ.ΣΥ., καταγγέλλουν τὴν πλήρη πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὴ Χρεωκοπιία τῶν λαῖκο- μετωπικῶν καὶ τονίσουν ἐμφαντικά ὅτι: («ο Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς θὰ θριαμθεύ Τὴν ἀλλανὴ ποὺ ζητᾶ ὁ λα- σει στὶς ἐκλογὲς. ὁός, µόνο ὁ ΠΗ.ΣΥ., μπορεῖ νὰ τὰ φέρει. Τὴν ᾱ- Σιοκρατία καὶ δικαιοσύνη θὰ τὰ φέρει τὸ κόµµα τῶν ἔργων καὶ ὄχι τῶν λόγων. Οἱ λαϊκομετωπικοὶ δοκιµάσθπκαν καὶ ἀπέτυ- χαν σ᾿ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ποιὰ ἀλλαγὴ µπο- ροῦν νὰ φέρουν οἱ ἀποτυχημένοι)) Σ᾽ ὅλες τὶς ἐξορμήσεις τους οἱ ὑποφήφιοι τοῦ ΔΗ.ΣΥ., τυγχάνουν ἀποθεωτικῆς ὑποδοχῆς. Δέανδρος ὔΖαχαριάδης «Ὁ Ἀημοκρατικὸός Σηνᾶ- ψεομὸς θὰ προωθήσει σειρά εὐεργετικῶν µέτρων γιά τοὺς πολύτεκνους μέ αρὀτυπο τὸ σύστηµα ποὺ ἰσχύει στὴν Ἑ, λάδα. Τοῦτο περιλαμθάνεται καὶ στὶς προγραμµατιχκές του δηλὼσεις». Τὰ, πιὸ πάνω ἀγέ- φερε μεταξὺ ἄλλων ὁ ἐκ τῶν ἀντιωροέδρων τοῦ ΛΗ 5 Τ, ὃ- ποφήφιος θουλευτῆς Λευκω- σίας, κ. Ἀέανδρος Ζαχαριά- ὃης ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση ποὺ τοῦ ὑποθλήθηκε σγετικὰ μέ τοὺς πολώτεχνους σέ προ- ενλογικἡ συγχέντρωση. «Είναι Ὑνωστὸ ---εἶπε ὅ κ. Ψαχαριάδης-- πὼς στην Μὺ- προ ἔχουιε ὑπογεννητικότη- τα. Τι αὐτὸ καὶ πρέπει οἳ πολγπέχνοι νὰ θοηθηθοῦν ὅ- χι γιατὶ θρισκόµαστε σέ μιὰ ναμπὴ τοῦ Κυπριακοῦ προθλή µατος πυὺ μιλοῦμε γιὰ τὴν π)ληθυσμιακὴ σύνθεση τοῦ νη- σιοῦ µας ἀλλά καὶ σὰν μέτρο κοινωνικῆς δικαιοσύνης, Σέ π]εῖστες ὥσες χῶρες οἵ πολύ τεκνοι ἔχουν πολλὰ εὐεργετή µατα. Ἰδιαίτερα στὴν 'Ελλά- σἰδινὴ Νομοθεσία γιὰ τοὺς σλοιέκγους τοὺς παρέχει εἷ- δικὴν μεταχείριση ἔναντι τῶν ἄλλων πολιτῶν. ᾿Ενπτὼσεις εἰς τὰ µέσα μεταφορᾶς, δω- ρεᾶν νοσηλεία, προτίµηση εἷς τὰ τέκνα πολυτέννων, οἱνο- φενειακὰ ἐπιδόματα, στεγά- στιιὰ δάνεια, γαμήλια δῶσρα, δωρεάν σίτισις εἷς φοιτητι- κὰς λέσχας, φορολογιμές΄ ἀ. παλλαγές μλπ. κλπ. στὴν Κύπρο οἳἵ πολύτε- χνοι παραµελήθηκαν, Τι αὖ- τὸ καὶ πρέπει ἡ γέα ῬΒουλὴ κά ἐπιληφθεῖ τῶν ποοθλημά- των τῶν πολυτέκνων χωρίς καθυστέρηση γαἱὶ μέ τὴν ἁπαι τούµεγη κατανόηση». «Ὁ κ. Ζαχαριάδης σὲ πθο» εν)λογικὴ ὁμιλία του προψές στὴ Λαχατάμια χάχισε τὸ κά πάντηµα τῶν Λαἴκομετωπι- κχῶν συνεταίρων ποὺ ἐπεσώ- 6ευσαν τόσα δεινά στὸν Κυ: πριακὸ λαό. «Ὅταν στὶς περασµένες ἐ- νλογές τοῦ 1916 ---ἀνέφερε ὁ ». Ζαχαριάδης-- οἱἵ γύριον Κυπριανοῦ, ᾽Αλέκος, Παπαῖ- ὠάννου, Δυσσαρίδης, Ῥάσυς μαὶ ΙΑ ἔκαμαν τὴ λαἴκομε- τωπικὴ συμπαιγνία τῆς φόρ- µονλας 1--ὐ--ᾱ---6 ἔτασσαν Ὁτὸν χόσµο «Φούρνους μέ πο ξιμάδια». ᾿Εφώναζαν οἱ κύ- ρυοι. Ψηφίστε µας γιὰ νὰ πάρουµεν τοὺς πρόσφυγες στὰ σπίτα τους, Ψηφίστε μάς γιὰ νὰ θροῦμε τοὺς ἀγνρ ουμένους, Ψηφίστε µας νὰ σπιτὠσουμε τοὺς πρόσφιγες. Ψηφίστε µας νὰ προωθήσου- με λύση τοῦ .Κυπριακοῦ, ἵΨη φίστε µας νά «φέρουμε προ- »οπῆ αἱ πρόοδο στὸν τόπο, ὄ πας ον ων Όμως τὶ ἔκαναν ἀπ ἅλα αὐτά ΣΟὔτε τοὺς πρὀσφυγες πῆ- οαν πύσω στὰ σπίτια τοὺς. . ο σα , ον Οὔτε τοὺς ἀγνοουμέγους 6οῇ καν. Οὔτε τὸ Κυπριακὸ ἔφε ραν ἔστω καὶ ἕνα θἤμα µπρο- στὰ, Οὔτε προκοπὴ εἶδε ὁ τόπος. Οὔτε πρόοδο. ἸΜόνο κατόρθωμα τους ἦταν νὰ ἔπι θά7ουν νέες φορολογίες, νὰ αὐξήσουν ἄλλες παλιές -αὶ νὰ τοέξουν νὰ πάρουν ἆδα- σµολόγητες λιμουξίνες καὶ νά ψηφίσουν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους, τὸν Πρόεδρο καὶ τοὺς Ὑπουργοὺς του, ἡγεμονινές συντάξεις. Μέ τὶς θαριές φὸ ρολογίες ποὺ ψήφισαν, καὶ µέ τὴν. ἀνικανότητα τους νὰ ἔπν θάλουν στὴν κχυθέρνηση πολι- τικὴ περισυλλογῆς καὶ ᾖλιτό- τητας, ἔγιναν συνένοχοι γιά τὴ σημερινὴ οἰκονομικὴ κοῖ- ση παὺ μαστίει τὸν τόπο καὶ ποὺ πλήττει ἰδιαίτερα τὶς πλατιές μάζες. καὶ τὸν ἆ αθοτικὸ κόσμο». Λάκης μεγάλης ἐπλογινῆς νίκης τοῦ ΔΗΣΎ, τῆς ᾽Αλλαγῆς καὶ τῆς Διναίωσης: µετάφερε ὁ ὃ- ποψήφιος θουλευτῆς τοῦ κόμ µατος τῆς ἐπαρχίας Κεού- γειας Δρ Λάκης ᾿Αναστασιά” δης σέ ὀγκώδη συλ]αλητήριο ποὺ ὀργανώθηκε δές στὴν, Κοφίνου γιὰ τὴν ἐπαρχία Κερύνειας. «Ἔφθασε ἡ ὥρα ---τόνισε ὁ Δο ᾿Αναστασιάδης--- νὰ πα ραμερισθοῦν τὰ ᾿σαθρὰ κατα- σχευάαµοτα ποὺ τύσα κακὰ «:ἔφεραν. στό 'τόπο..- «Οσο πλη- σιάζει ἡ 24η Μαϊου τόσο πι- Ἀνότερες γίνονται οἳ φάλαγ- γες τοῦ ΔΗΣΥ, Οὔτε οἱ δια θολές, οὔτε οἳ Φίθυοοι, οὔτε οἳ αἰσχρές συκοφαντίες µπύ- ρεσαν νά. ἀνακόφουν τὸ δρό- µο τοῦ ΔΗΣΊΤ. Σὰν σίφου- νας σαρώνει τὶς δοωµερές καταστάσεις τῆς τελευταίας πενταετίας καὶ στὸ πέρασμα του σκορπᾶ τὸ μήνυμα τῆς Αλλλαγῆς, τῆς ᾿Ἑ µάδας, τῆς Νίκης», «Ὁ. Ας ᾿Αναστασιάδης ἄνα φέρθηκε στῆ μίνι. λαϊπομετω πικὴ συνεργασία ΑΚΕΛ --- ΔΗΚΟ ναὶ ὑπογοάμμισε ὅτν ὁ λαὺς δέν ἀνέχεται πιὰ ἅλ- ]α λαϊνομετωπιλὰ :- κατασκευά σματα., «Οἱ ἐκλογές τῆς Κυριακῆς --ὑπογράμμισε--- ἔχουν ἰδιαί- Αναστασιάδης Τὸ μήνυμα τῆς Νίκης, τῆς Ὁ τερη σημασία γιὰ τὴν Κερύ- γεια, Οἱ ἀντίπαλοι µας ἐπι- δόθηκαν 'σέ ἕνα ὅργιο κατα- συκοφαντήσεως τοῦ ΔΗΣΤ µέ τὴν αἰσχοὴῇ κατηγορία ὅτι δᾷθεν δέν: εὐνοεῖ ἐπιστροφὴ τῶν Κερυγειωτῶν στὰ σπίτια τους. Σο ΔΗΣΥΤ οὐδέποις ᾱ- πεμπόλησε τὸ δικαίωµα τῶν Κερυνειωτῶν γιὰ ἐπιστροφὴ. «Ὁ ΛΗΣΎΥ ἐδήλωσε καὶ δη- λὠνει προσήλῶώση στὶς κατευ θυντήοιες Ύραμμές τῆς συµ- Φωνίας Μακαρίου -- Άτεν- κτὰς ποὺ ποονοοῦν γιὰ δικαί- ὤμα ἐλεύθερης ἐγνατάστασης ὑπὸ συνθῆμες ἀσφαλείας. ἐλεύ θεοης δυαάνησης καὶ ἴδιοκτη Ισίας, Ὁ. ΔΗΣ Υ΄ διακηούττει ι0 Λαὺςσ θά πεῖ τὸ μέγα ΠΒΙ στὸ Πημοκματικὸ Συμαγερμὸ ναρος ὁ ὑποψήφιος δουλευ- τῆς τοῦ Δημοκρατικοῦ Σν- φαγερμοῦ γιὰ τὴν ᾽Αμμόχω- στο κ. [Πάνος Παναγιωτόπου λος κατάγγειλε τὴν Ἀνδέρ- νηση καὶ τὴ διωλυθεῖσα δου Ἰἠ, ὅτι δὲν λάμδαναν πυτε ὑπόψη τὰ συμφέροντα τοῦ Λαοῦ χι ὅτι πάντοτε κιγή- θηκαν σ᾿ ἕνα ἄξονα ὑποχρέ ωσης καὶ ὑπακοῆς στους κομμουνιστὲς. Στὴ συνέχεια, ὁ Χ. Πανι γιωτόποωλος ἐπέκρινε τοὺς Κωδερνιῶντες ὅτι, ἐνῶ ἀπέρ: ριφαν ἀσυζητητὶ τὸ Δυτικό σχέδιο -- π]αίσια, δὲν ἔπαυ σαν παράλληλα ἔκτοτε αν ᾱ ποζητοῦν τὴ Δυτικὴ ὡποστη ριξη καὶ τὴν ἐξόσκηση Δυ- τικῆς πίεσης στὴν Τουρκία. Πῶε ἦταν ὅμως δυνατό. δι ερωτήθηκε ὁ κ. Παναγιωτό- πουλος, οἱ Δυτικές Χχῶρες ποὺ εἶδαν τὶς προσπάθειές τους για ἐπύλωση τοῦ Ἆυπρι μκοῦ νὰ πέφτουν ἄδοξα στὸ χενὸ ἐξαιτίας ιιᾶς ἀλλοπρό παλλης πολιτικῆς τῆς Άνπρι ακῆς Κυδερνήσεως, Υ) ἀπθ- τολµήσουν ξανὰ ὁποιαδήπο τε πρωτοδουλία στὸ Κυπρι- Οἱ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ στὸ προσφὺ Παναγιωτό- ἀνάμεσα σε Αναφερόμενος γινὸ θέµα, ὁ κ. πουλος τόγισε ἄλλα , , «Τὰ προπολειικι ΧΡΕΗΠ τῶν προσφύγων ἀνέρχονται περίπου σὲ 60 ἑματομμύριϊ» Ἡ Κυωδέρνηση θά ἔπρεπε γα εἶχε ἀναλάδει ἡ ἴδα τή χρέη αὐτά. νὰ ἐπανιφέρει τοὺς πρόσφυγες σε κιταστα ση ἰπότητας Υἱἀ γἀ χρησιμο ποιηθεῖ μὲ θετικὀ τρόπο τὸ δυχαμικὸ τῶν χιλιάδων ἐκτο πισθέντων. θὰ ἦταν τουλάχιστο Υὲ λοίο νά ἰσχυριστεῖ κανεὶς ὅ τι δὲν ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα γὰ ἀποροοφηθοῦν τὰ Χρέη τῶν προσφύγων ἀπὸ τὴν Κυ δέρνηση, τὴ στ'γµὴ ποὺ να λαμδάνει νὰ διαθέσει µέχρι Ι00 ἑκατομμύρια γιὰ νὰ ἐπι- οἰκονο-ι ἦταν χορηγήσει σαθρὲς κὲς παταστάσεις που τὸ προϊόν ἀτασθαλιῶν κά ἔλκειψης οἰκονομιχοῦ ἐλέγ- χου, , Τὰ προγράµιατα δοηθεί ας αρὸς τοὺς πρόσφυγες Ὑα: τόρθωσαν µέσα σὲ ἑπτά χρό για νὰ στεγάσουν Ἰόνο τίς μισές οἰκογένειες προσφύ- νων. ἐνῶ ἄλλες 232.000 οἰκὸ γένειες ἐξακολουθοῦν νὰ πα οιµένουν ἄστεγες. Ναὶ κυκ/ω φορεῖ σήµερα ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗΚΟ κ. Νυπριανοῦ ᾱ- γάµεσα στοὺς πρόσφώγες κι ὑπόσχεται. μὲ προεκλογ!λὴ ἁπλοχεριὰ νὰ λύσει καὶ νά ἱκανοποιήσει ὅλα τὰ προσφυ γιχὰ προδλήµατα «ἐν μιᾶ 1υ κτὼ, Τονίζοντας τὴν, ἀνάγχη τῆς 2Αλ)αγῆς γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ τό πος, ὁ' κ. Παναγιωτόπουλος εἶπεν ὅτι, ἡ πραγµατικἡ ἆλ λαγὴ θὰ γίνει ὅταν. φύγουν ὅλοι αὐτοὶ. ποὺ γιὰ μιὰ πεν ταετία . ἐνέπαιζαν τὸ Λαό. Τὴν πραγµατικἡ. ᾽Αλλαγὴ θά τὴν φέρει ὁ Δημοκρατικὸς Σνυναγερμὸς, ὁ ὁποῖος ὑπε- δείκνως γιά πέντε χρόνια τὴ σωστὴ γραμμὴ΄ ποὺ δικαιώ- θηκε ἀπὸ. τὰ. ἴδια τὰ γεΥΟ- χότα. Συνεχίζοντας, εἶπει «Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται σήµερα στὸ λαὸ στὶ κάλ- πες εἶναι: Ποιὸ εἶναι τὸ κόμ µια ποὺ εἶναι ἱκονὸ μὲ τοὺς ὑποψηφίους του νὰ Ἀυδερνή σει τὴν Κύπρο πιὸ συγετὰ καὶ νά ἀναδιώσει τὶς ἐλπί- δες µας γιὰ μιὰ σωστὴ λύση τοῦ Κυπριωκοῦ Ἡ ἀπάντηση εἶναι πιὰ Σε κόθαρη σὲ ΄ὅλους: “Ὁ Δηµο- κρατικὸς Συγαγερμὸς μὲ τὴν σωγετὴ γραμμὴ ποὺ τήρησε ἡ ἡγεσία του στὰ τελευταία 4 χρόνια ἀποτελεῖ τὴν μόνη ἐκλογὴ γιὰ ὅσους πιστεύουν σὲ μµιὰ σωστὴ διακυδέρνηση τοῦ τόπου, “ο Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς ἀποτε)εῖ σήµερα τὴ µόνη πολιτικὰ ὥριμη καὶ διώσιμη ἐκλογή. Ἀλείοντας τὴν ὁμιλία του ὁ κ. Παναγιωτόπουλος τόνι- σε: «Ὁ Λαὸς μὲ. τὴ: ψῆφο του θὰ ἀπαντήσει σύντομα ΟΧΙ στοὺς ἐμπαικτὲς του καὶ ΝΑΙ στοὺς φορείς τῆς ἀλλαγῆς, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς πρα γματικῆς εὐνομίας, Ἀιτότη- τας καὶ χρηστῆς νοικοκυρειέ γης διακυδέργησης. Δὲν θά ξαναεμπαίξουν τὸν λαὸ γιὰ δεύτερη φορά. “Ὁ λαὸς θὰ πεῖ τὸ µεγάλο ΝΑΙ στὸ Δη µοκρατικὀ Συναγερμό. επτοῦ. Δημοχθατικοῦ ὅτι δέν θὰ ἀποδεχθεῖ λύση ποὺ νὰ μὴν ἐξασφαλζει τὰ δικαιώµατα, τοῦτη», Ὁ ὑποψήφιος τοῦ ΔΗΣΤ Κερύνειας στὴ συνέχεια δια κήρυξε μεταξὺ ἄλλων: ΝΔ Ὅτι µόνο ὅ Δημοκρα- τικὸς Ῥωναγεομὸς μπορεῖ νὰ θρεῖ διέξοδο ἀπὸ τὸ σηµερι- γὀ ἀδιέξοδο καὶ νὰ δοηθή- σει στήν ἐπιστουφὴ τῶν προ σφύγων στὰ σπίτια τους, µῴ: νο αὐτὸς ἐγγωᾶται τὴ σωτή” ριᾳ ἀλλαγή. Μὲ ὍῬὸ πρὀθλήµμα ποὺ ἆἄπο- πνίγει τὼρα τὸν ἐκτοπισμένο: λαὸ τῆς Κερύνειας εἶναι πό- τε αἱ πῶς θὰ Ὑυρίσευ στὰ σπίτια του. Υπάρχουν πρό” χειροι Ὑνρολόγοι δημαγωγαὶ ποὺ δίνουν ἀφειδώλεντα µω- ρές ὑποσχέσεις, Ξοφλοῦν σον θηματολογώντας ὅτι θὰ πά- οοῦν. τοὺς πρὀσφνυγες πίσω στὰ σπίτια τους. Αὐτὴ εἶναι πολιτινη νγαὶ τοῦ ΔΗΚΟ καὶ τῆς ΕΔΕΝ, Αὐτὴ ἡ ὀλέθρια πολιτινὴ ἀἁγυρτεία ἔχει κατα- ποντήσει τὸ Κυπριακό. Τιατὶ τὺ ΔΗΚΟ καὶ οἳ συνεταῖροι του πέντε Χρόνια τίποτε δέν μπόρεσαν νὰ κάνουν γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς Κερυνειῶ τες. Γιατὶ πολιτικὴ στὸ Κυ- πριακὸ δέν εἶχαν. Οὔτε ἕ- χουν. Πέντε χρόνια ἐξουσὶα τὶ ἦταν: Ηταν ἐξαπάτηση καὶ ἐμπαιγμός. Καὶ ἀγικανό- της καὶ ἐρασιτεχχισμός». κ 8ὲ Ἡ τιτλοποίηση τῶν πρα σφυγικῶν κατοικιῶν ποὺ προ σφέρει ὁ ΛΗΣΎ εἶναν ἐλάχι οτήη σιυνεισφορἀὰ «στὴ συμφορά τῶν προσφύγων, γιατὶ οὔτε ὁ ΔΗΣΎΥ οὔτε οἱ ἴδιοι ἐξαγο ράζουν τὴν ἐπιστροφὴ στὶς πατρικές ἑστίες μέ μιᾶ στέ- γη μακριᾶ ἀπὸ τὸ πατρικὸ ἔδαφος. Καταλήγοντας κάλεσε τὸ λαὸ νὰ ὑπερψηφίσει τὸ ΛΗ- ΣΎ γιὰ νὰ μπορέσει ἀπὸ θέση ἀπόλυτης πλειοψηφίας στὴ Βρυλὴ ν’ ἀντιμετωπίσει ἀποτελεσματικὰ ὅλα τὰ προ: θ)λήματα τοῦ τόπου. ᾿ τὴν γίνονται οἱ Πλήθη λαοῦ κατακλύζουν τοὺς χώρους ὅπου συγκεντρώσεις καὶ διοκπρύττουν ἀποφασιστικότητα τους νὰ φηφίσουν ἄΔη- μοκρατικὸ Συναγερμὸ γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Κύπρος. Φ Πιὸ κάτω, δημοσιεύουμε ἀποσπάσματα ᾱ- πὸ πρόσφατες ὁμιλίες ὑποφηφίων θουλευτῶν τοῦ ΔΗ.ΣΥ. Πρόσχημα οἱ συνομιλίες Αὲν εἶναι ἢ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Τουρκία εἴτε διὰ στό- µατος Ντενκτὰς εἴτε διὰ στὀ µατος ἄλλων πολιτικῶν παθα γόντων, ὁμίλησε σαφῶς περὶ τοῦ αἱ ἐπιδιώχει εἰς τὴν Μύ- προν καὶ τὶ ἐννοεῖ ὅταν λέγει «λάσιν» ποῦ Κυπριακοῦ προ- θλήµατος, ᾿Απὸ δύο αβεδὸν δεκαετίες ἐροίφθη τὸ σύνθη- μα «ἡ Ἀύπρος εἶναι Τουρχι- χἢδ, μὲ συνεπίχουρη τὴν ΒΟ0Δ ΚΑΝ “ποὺ προωθοῦσε περα” πέρω τὰ διχοτομικὰ σχέδια, συνθηματολογὠώντας μέ τὺ «ΤΓιὰ Ταξίμ γιὰ ὀλοὺμ». Μὲ τὴν εἰσθολὴν, αὐτὰ τὰ σχὲ- δια τὰ ἁποῖα εἰς τὶν ἀοχὴν καὶ εἷς τὲς ἴδιες τὲς Τουρ- κοκυπριακὲς µάψες δυνατὸν νὰ φαίνονταν συνθήµατα εὖ- σεθοποθικά, ἐγίνοντο τὠὼρα πραγματικότητες οἳ ὁποῖες, γαὶ διὰ τῶν ἴδιμῶν µας λα- θῶν καὶ παραλείψεων, ἔπα- γιώνοντο ὅλον καὶ περισσότε- ϱον μὲ τὴν πάροδον τοῦ χού- νου. Οἱ συνομιλίες ἦτο πι- στεύω, μετὰ τὴν ἀνοχὴῆν τῆς εἰσθολῆς, τὸ πρόσθετον δῶ- ϱον τῆς Διεθνοῦς Κοινωχίας πρὸς τὴν Τουρκίαν, διὰ νὰ χθησιμοποιηθοῦν σὰν πρόσχη- µα διὰ διαρροῦν πολύτιμου χρόνου. Διότι εἶναν ἀδιανότ- τον νἁ εἰσθά.λη µία µεγάλη ἅμις εἲς µέαν μικρῆν, ᾱ- οημαντη: χώρα, μάλιστα χώ-, οἀστποῦ”Ἡ- εἰσθάλλουσα δύνα µις εἶχε συμθατικὴν ὑποχρέ- ὠσιν νὰ προστατεύη, γά κα: ταλαμθάνη µεγάλο µέρος αὖ- τῆς τῆς μικρῆς ἀνεξαστήτου, ἀδεσμεύτου καὶ µέλανς τῶν νωμ. Ἐθνῶν χώρας, νοὶ νὰ ψηφίζεν ὁ Διεθνὴς αὐτὸς ΣΟργανισμὸς ὑπὲρ καὶ νὰ θέ- τει ὑπὸ τὴν αἰγίδα του Σν- νοµιλίες μεταξὺ τοῦ Θύτου καὶ τοῦ Θύματος, οἘπὶ πλέον, ὁ Ανεθνής '0σ γανισμὸς νὰ θέλει τὴν μικοὴν αὐτὴν χώραν --Θύμα νὰ συ- γομιλεῖ μαὶ νὰ πιστεύει τι αὐτὴ εἶναι Ἡ μοναδική ἴσως διαδικασία λύσεως τοῦ προ- θλήµατός της. Καὶ τοῦτο ὅ- ταν γνωρίζει τὸ περιεχόµενον τῆς λήσεως ποὺ ἐπιδιώκει ὁ Ἐϊσθολέας καὶ Κατακτητὴς τῶν ἐδαφῶν της, Όταν πολ λάνις μᾶς ἐλέχθη ὅτι ἐπιδιώ κεται ἐξίσωσις τῶν δικαιωµά των τοῦ 8566 μὲ τὸ 1876. Ὁ ταν μᾶς ὑπενθυμίξουν ὄσχε. δὸν καθημερινὰ ὅτι αρέπει νὰ λαμθάνομεν ἵσ ὄψιν τὶς «ση μερινὲς πραγματικότητες» --- ὥς τὲς ἀποκαλοῦν. ἸΠροσερχόμεγνοι ἐμεῖς σὲ συ νοµιλίες ἀποδεικχνύομεν διά- θεσιν διαπραγματεύσεως. Καὶ διαποαγµάτευσις σημαίνεν στήν περίπτωσίν µας, νὰ δώ- σωμεν χωρὶς νὰ πάροµεν. 'Ἐ δέχθηµεὺ λοιπόν νὰ συµθιδα- στοῦμεν σὲ τομεῖς ποὺ θά ἕ- πρεπε γὰ εἴμεθα ἀγένδοτοι. Λιότι ἡ διαπραγµάτευσις δὲν ἀφορᾶ εἰς συνομολόγησιν ἐμ- πορικῆς συμφωνίας, ποὺ ἂν παραθλέψεις ἢ καὶ ἑξαπατη: Τοῦ κ.ΡΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΚΟΥΠΙΚΗ θεῖς εἲς µέρος της µόνον χοη ματικὴν Ὀημίαν θά συνεπάγε- ται ἡ παράθλεψις. Ἐδῶ διαπραγματειόµεθα τὴν γῆν πῶη. πατέρων µας καὶ τὴν γῆν τῶν παιδιῶν µας ποὺ δὲν δικαιούµεθα νὰ θέσο- μεν εἰς διαπραγµάτευσιν, Αν ἡ Τουρχοἡὴ λαΐκ-απα ἅρπαξε τὴν γῆν µας ὑπὸ τὸ θάρος τῆς ὑπεροπλίας της τοῦτο χαὶ µόνον δὲν δύνατα νὰ δηµι- ουργήση δίκανου, Συνεπῶς, νὰ λυθῆ μὲν τὸ πρόδληµα δι εἰρηνικῶν µέσων, διὰ τῆς δι αδικασίας τῶν διαποαγματεύ- σεων ἔστω, ἀλλὰ μὲ δεδηλωµέ γην πὴν θέσιν µας ὅτι ἡ γῆ µας δὲν εἶναι ἀντικείμενον πρὸς διαπραγμάτευση. Σ90νο- μιλοῦμεν γιὰ συεφωνίαυ .- επι «διοικητικῶν. αννταγματικῶν καὶ ἄλλων ουναφῶν θεμάτων. Τοῦτο δὲν ἔγινε, ἀλλὰ χαὶ ουνεχῶς Φαίνεται ὅτι κατά τὶς διαπραγματεύσεις µόνον Ἡ Ἑλληνοκυπριακὴ πλενοὰ ὁὃ- ποχωρεῖ, χάριν τῆς συνεχίσε- ως τῶν συνομιλιῶν ἢ ἀκύμη γιὰ νὰ µῆ κατηγορηθοῦμεὺ ὥς ὑπαίτιοι τυχὸν διακοπής πων, Επίσης πρέπει νὰ σηµαί- γει καὶ ἔμμεσα παραδοχὴ ὅτι δὲν εἶμεθα καὶ πολὺ ἵκανοὶ νὰ πληροφορήσομε καὶ νὰ πείσοµεν τὴν διεθνῆ κοινή Ἠγώμη περὶ τοῦ δικαίου µας καὶ περί. τῆς συνεχἠόµενης ᾱ- διαλλαξίας τῆς Τουρκίας, τῆς Ἑένης δυνάμεως εἰσθολῆς, ποὺ εἶναι καὶ ἡ αἰτία τῆς δια χοπῆς τῶν. συνομιλιῶγ. Ἐΐναι πλέαν ἢ δέδαιον ἀπὸ πὴν παλαιότερην ὥς καὶ τήν πλέον πρόσφατην ὑστορίαν τοῦ προθλήµατός µας, τὶ ἐπι- ζητεῖ καὶ τὶ ἐπιδιώκχει ἡ Τουρ γία οτὴην Κύπρο. 'Ομιλοῦσα διὰ στόματος τῶν Τουρχκοκυ ἁπλῶν Ψηφνομάτωτ, καὶ πει- θαναγκάσει τὴν Τουρκία νὰ προέλθει εἷς ἀποφασιστικὰς διαπραγματεύσεις, καὶ νὰ πε- οιορίση τὴν πατροπαράδοτον δουλιµίαν της πρὸς περαιτέ- ρω ἐπέκτασιν εἰς χῶρον καὶ εἷς δάρος ἄλλων κρατῶν. Τῆς Χρίσιος Σολωπμἠς Μιλώντας σὲ ζσυγκἑἐντρωση στὸ Συγοικισμὸ «Σπρόθολος Δύο» ὁ ἐκ τῶν ὑποψηφίων ννάγες μοῦ περιφερεέας ᾽Αμμοχώ: στου κ. δολωμῆς κάλεσε τὸ λαὺ νὰ ἔλθει ἀρωγὸς καὶ θεο μὸς σιαπαραστάτης ατὸ δύ- σκολο καὶ τίµιο ἔργο τοῦ Δη μοκρατικοῦ Συναγεομοῦ. Ο. κ. Σο)ωμῆς εἶπε στὴν ὁμιμα του ὅτι ἔχουν περάσει ἑπτὰ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀποφρά δᾳ µέρα ποὺ ὁ Αττίλας οχ)ά όωσε τὴν “Ἑλληνικὴ Πατρίδα μας. Κά συνέχισε: ἹἙφτὰ χθόνια διεθνοῦς πυ λιτινῆς ἀγυρτείας, ἐἔξανδρα- ποδισμοῦ τῆς πανανθρώπινης δικαιοσύνης ἔχουν συναποτελέ σει ατὴ δύσµοιρη πατρίδα µας μαῦρο στίγµα ντροπῆς γιὰ τὴν Παγκόσμια “Ἱστορία. Κύ ἐνῶ θὰ ἀνέόμενε καγεὶς πὼς ὁ Κυπριαχὸς χῶρος θὰ µεταθαλλόταν σ) ἕνα ἀτέλειω το ἐργοτάξιο προαγωγῆς τοῦ Εθγνικοῦ µας Λυτρωμοῦ, ἠθ- θαν οἱ ἐγκάθετοι ἐγχέφαλοι τῆς ἐξουσίας τοῦ δύσμοιρου τόπου, νά, συμπληρώσουν τὸ ἔργο τοῦ ᾿Αττίλα. Καὶ διειοίρασαν τὸν ταλα πωρογ λαὸν σὺ πατοιῶτες καὶ δηµοχράτες ἀπὸ τὴ μιά καὶ σὲ πραξωοπηµατίες ἀπὸ στὴν ἄλλη. Καὶ ΠἉυύρχους ποὺ σφετερίσθηκαν τὰ σπίτια μα τὶς περιοὺσίες µας, ὀγόμασαν ἀδε.φοὺς, Κα τοὺς Ἕλληνες ποὺ δὲν τοὺς εἶναι ἰδεολογικά ἱποταγμένοι σ’ αὐτοὺς ὀνόμασαν ἐχθοοὺς. Καὶ κατέστησαν τὸ κράτος «Ὁταϊλο τοῦ Αὐγεία», Κι ἐνῶ κατηνοροῦν χι ἀποστρέ- Ποντα νάθε τὶ ποὺ προέρχε: ται ἀπὸ τὺν Ελλάδα γαΐ τὶ Δύση, εὐγωρίστως λυμαΐναν τα τ. ᾽Απμεριχάνικα. δοκλάριι τῆς Προσιυγικῆς Βοήθειας Κα ἐθεώρησαν ἐπίτευγμι: ποὺ ατέρησαν σὲ μερινοὺς Δι µοσίους ὑπαλλήλους τν ὅδοι- λειὰ τους γιὰ νά χάνουν τὶ κάθαρση, ἐνῶ τὰ χοήματα ποὺ Ἑοδεύτηιαν γιὰ τὶς ποι- ἀιλώγυμες ἐπιτροπὲς καθάρσε ως ἔφθασαν σὸ δυσθεώφρητα ὕψη. Κι’ ἐνῶ ὁ Ἔντιμος Ὕπους γὺς Ἑσωτερικῶν ἀνακοιγώγει ἐπίσημα πὠς ξοδεύτηκαν 210 ἑκατομμύρια λίρες γιὰ τὴ στέγανη τῶν προσφύγῶγ, τὸ τὶ. ἔχει πραγματοποιηθεῖ μέ- οι σήµερα μὲ τοὺς µετριώ- τερους ὑπολογισμοὺς ἡ ἀξία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπεοδεῖ τὰ 180 ἑκατομμύρια, Καλώντας τὸ λαὸ γά συµ- θάλει μὲ τὴ ψῆφο του στὴν ὁλοκληρωτικὴ Νίκη τοῦ ΔΗ. κ Ύ ὁ κ, Σολωμῆς πατέληξε: Έτσι μονάχα τὰ σεπτὰ σχη χώματα τῶν απρωτοµάχων τῆς Εοχίτικης Λεθεντοµάνας θ᾽ ἀναδίνουν τὸ µοσκολίδανο τῆς λεθεντιᾶς τους στοὺς αἰθέρες µας. Ἔτσν μονάχα ἡ Ῥερι-ο µένη µας γεχιὰ θὰ δεῖ τὸν ἀναθρώσκοντα καπνὸ τοῦ Ύγυ- Ωσιοῦ.. Ετσι θὰ καταξιω- ἠαῦν πέρα υιὰ πέρα οἵ ἆπα- άγραπτες ἰδέες τῆς Ἐλευθε ἵως καὶ τῆς Δικαιοσύνης. Κι τσ θὰ ὑιχαιωθεῖ ὁ ἀκάμα- ος παχητῆς, ὃὁ ἡγέτης σύμ πλω τοῦ. αὔγχρονου Ἑλληνι- ομον ὁ Μέγας Γλαύκος Ελλη: οίδης. παγιώνουν τἀτετελεσμένα δὲ Ἑλλάδος, νὰ δοθεῖ λόγος μαΐ εὐθύνη καὶ διὰ χειρυσμοὺς καὶ διὰ ποοστασίαν τοῦ ἛἙλλη χισμοῦ τῆς Κύπρου. Χαμέγες πατρίδες θοηνοῦμεν ἀθπετὲς, χωσὶς νὰ Χρειάζεταν νὰ προ” στεθεῖ ἀκόμη µίαι Ὁ ἄξιος ἡγέτης τοῦ ΔΗ.ΣΥ., κ. Γλ, Κληρίδης Μανώλης Χρισιοφίδης Μιλώντας χθὲς σὲ Προθκλο- γικὴ Συγκέντρωση τοῦ Δήμο” κρατικοῦ Συναγερμοῦ ὁ ᾿Αρχη γὸς τῆς Νεολαίας του καὶ ποψήφιος Βουλευτὴς Λευκωσί- ας κ. Μανώλης Χριστοφίδης εἶπε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ εξῆς:---- Τὸ 1976 μπροστὰ στὸν κυ ρίαρχο λαὸ παρουσιάστηκαν οἱ Λιϊκομετωπικοὶ καὶ οἱ Συ ναγερµικοί. Τὸ Λαϊκὸ Μέτωπο τοῦ '7ὅ ἦταν συνονθύλευμα κομμάτων καὶ δαθυλωνία ἰἴδεο λογιῶν καὶ ἰδεῶν. Τοὺς ἕνω νε µονόχα τὸ πάθος γιὰ τῆν ἐξουσία. Στὸ Λαϊκὸ Μέτωπο οἱ λίγοι 'Ἐθνικόφρονες ἔγιναν νεροκουδαλητὲς τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τὸ ΑΚΕΛ Έλεγχε καὶ ἐρρύ ϐθµιζε τὴν ἐξουσία. Μὲ τὴν κομπίνα τοῦ 1, 2, 4, ὅ κατά- Φεραν οἱ Λαϊκομετωπικοὶ νὰ ᾿ ὑποκλέψουν τὴν ψῆφο τοῦ λα οῦ καὶ νὰ ὑφαρπάσουν τὴν ἐν τολὴ του καὶ ἔγιναν ἐξουσία. Τὸ λιλλιπούτειο ΑΗΚΟ ἀνα- δείχθηκε Κυδερνῶν κόµµα καὶ τὸ κόµψα τῆς πλειοψηφίας τῆς Βουλῆς. Ὁ. κυρίαρχοῦ λαὺς ἀνάδει- ξε τὸ Δημοκρατικὸ Συναγερμὸ τὸ 1976 σὰν ἀξιωμοτικὴ ἀντι πολίπευση. Στὴν δετία ποὺ πέρασε οἱ Λαἰκομειωπικοὶ ὁ πῆρξων γιὰ τὸν τόπο θεοµη γία καὶ κατάρα. Τὰ πάντα κα ταδαραθρώθηκαν. ΗἩ οἰκονομία θρίσκεται στὰ κακὰ της χά- λια. Τὸ οἰκονομικὸ θούμα ἆπο τελεῖ πιὰ μακρινὴ ἀνάμνηση. Ἡ ὀνεργία αὐξάνεται. Τὸ κρά τος ζεῖ μὲ τὰ δανεικὰ. 'Ὁ λα ὃς ζε μὲ τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀγωνία καὶ γιὰ τὸ σήµερα καὶ γιὰ τὸ αὔριο, Ὁ πληθωρισμὸς κολπάζει καὶ ἐνῶ οἱ μισθοὶ αὐξόνονται τὸ καλάθι δὲν πόει στὸ σπίτι Ὑομάτο. Ἔτσι, εὖη μεροῦν οἱ ἀριθμοὶ καὶ δυστυ- χοῦν οἱ ἄνθρωποι. Τὰ Δημόσια Ταμεῖα εἶναι κε νὰ γιατὶ ὑπήρξον ἕνας δαιµο γισµένος χορὸς σπατώλης ἑκα τοµµυρίων. Οἱ Κυδθερνῶντες δὲν ὀκολούθησαν πολιτικὴ Άι τότητας, Αντίθετα ὑπῆρξον γελοῖοι στὸν ἀἁρχαντοχωριαπι σµό τους καὶ προκλητικοὶ στήν ἐπιδειξιομανία τους. Οἱ φορολογίες τῶν Λαϊΐκομε τωπικῶν εἶναι οἱ χειρότερες ποὺ γνώρισς ἡ Δημοκρατία τῆς Κύπρου στὴν “Ἱστορία της, Γιὰ πρώτη Φορὰ στὴν Ίστο- ρία του ὁ Κύπριος φορολογού µενος αἰσθάνοται τὸ χέρι τοῦ Κράτους νὰ µπαΐνει μὲ τὸ ἕἔ- τσι Βόλω στὴν τσέπη του καὶ νὰ φαίΐρνει αὐθαίρετα ὅσα χρή µατα θέλει γιὰ νὰ κορέσει τὴ Φορομπηκτική του µανία, Μὲ τοὺς ἐρασιτεχνισμούς καὶ τὶς ἐπιπολαιότητες τους στὴν ἑξωτερικὴ πολιτικὴ ὁδή: γησαν τὴ Δημοκρατία τῆς Κύ πρου σὲ ἀνυποληψία, σὲ ᾿Ανα- πολὴ καὶ Δύση. Στὴν περίπτωση τοῦ ᾿ΑφΦ΄ γοανιστὰν ἡ ἐξωτερικὴ µας πο λιτικὴ ἐξευτελίστηκε καὶ ἐπρό δώσε τὰ συμφέροντα τοῦ Κν πριακοῦ Λοοῦ., Ἡ Κύπρος, θύμα Εἰσδολῆς, δὲν καταδίκασε τὴν Κομµουνι στικὴ Εἰσδολὴ στὸ ᾿Αφϕγανι στάν ποὺ εἶχαν καταδικάσει ὅ λοι οἱ Φιλελεύθεροι λαοὶ τοῦ πρίων, ἐπιδιώκει τὴν παγίω- σιν τῶν τετελεσμένων τῆς εἰσθολῆς καὶ τὴν νοµμιμοποίη σιν τῶν διὰ τῆς ὑπογραφῆς μας, Οἱ ἑφασιτεχνικοὶ. χερισμοὶ τῆς Κυθερνήσεως Κυπριανοῦ ᾠποθοηθοῦν κατὰ τὴ γνὼμην µου, τὰ ἐπεκτατικὰ Τουρχικὰ οχέδια καὶ ἀποδεικνύει ἆδι- ναµίαν νὰ ἀντιμετωπίση τὸ θέµα στὶς σωστὲς του δια- στάσεις. ΤΟ. Λιεθνὴς ᾿Οργανισμὸς ὃ- πὺ τὴν αἰγίδα τοῦ ὁποίου γί- γονται οἳ σινοιµλίες θὰ ποέ- πει νὰ ἀναλάδη νὰ παρέµόη ἀποφασιστικὰ, ὄχι µόνον δι κόσμου. Εἶναι συνέπεια τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου αὐτὴ ἡ θέση καὶ αὐτὸ τὸ κατάντηµα. Μ΄ αὐτὴ τὴ θέση ἐξυπηρετήθηκαν τὰ συμφέροντα τοῦ ΑΚΕΛ. Ἐ ξυπηρετήθηκαν τὰ συμφέροντα τῆς ΜΟΣΧΑΣ. Δὲν ἐξυπηρετή θηκαν ὅμως μὲ αὐτὴ τὴ θέση οὔτς ἡ. ὑπόθεση τῆς Κύπρου οὔτε ἡ ὑπόθεση τῆς Ἔλευθε- ρίας. ᾽Απέναντι στὶς καταστρο Φικὲς δυνάµεις τῶν Λαἴϊκομετω πικῶν καὶ δημιουργικὲς δυνάμεις τοῦ. Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ. Απέναντι στὶς χαμένες ἐλπῖ δες ποὺ ἑστήριξε ὁ λαὺς τοὺς Λαϊκομετωπικούς στέκει ἡ τε στέκουν οἱ ρωμαλέες , λευταία ἐλπίδα. Καὶ ἡ τελε ταΐα ἐλπίδα τοῦ κυρίαρχου λα οῦ εἶναι ὁ Δημοκρατικὸς Συνα Υορµός. ᾿Ανορθωτικὴ ἀλλαγή,. ρα γματικὴ ἐξυγίανση. ᾿Αληθινῆ Δημοκρατία, ᾿Αξισκρατία. ᾿Ι' σοπολιτεία. Κοινωνικὴ Δικοι οσύνη. Σωτηρία τοῦ τόποι µας ἀπὸ τοὺς µεγόλους κινδί νους ποὺ τὸν ἀπειλοῦν. Αὐτοὶ εἶναι οἱ κύριοι στόχοι τοῦ Δη μοκρατικοῦ Συναγερμοῦ. Ὁ Δημοκραοτικὸς ΎΣυνογες μὸς εἶναι ὁ μεγάλος δικαιω µένος τῆς δετίας καὶ ὁ λαὸς θὰ ἀναδείξει τὸ Δημοκρατικὰ Συναγορμὸ Πρῶτο Κόμμα καὶ αὐτοδύναμο μέσα στὴ Βουλή. Ἐμπρὸς γιὰ τὴν ἀλλαγή. Ἐμπρὸς γιὰ νὰ τοποθοτήσοι µε τὴν Ἐθνικοφροσύνη στὸ Θρόνο ποὺ τῆς ἀξίδώ. Ἐμπρὸς γιὰ νὰ θώσουμε Ἱστὴν ᾿Εθνικοφροαύνη τὸ ρόλο τὸν. Πρῶτο καὶ τὸ λόγο τὸν κύ ριο µέσα στὴ Δημοκρατία, ΌΜΙΛΙΑ ΤΟΥ «. ΕΚ ΤΗΣ Ίης ΣΕΛΙΔΟΣ ταυτόχρονα καὶ ὁ προάγγε λος τῆς νίκης τοῦ ΔΗ.ΣΥ. στίς προσεχεῖς Προεδρικὲς ἐκλογὲς. Ὁ κ. Μαρκίδης εἶπε ἐπί σης: λ «Ὁ Δημοκρατικὸς Συνα- γερμὸς οὐδέποτε ἐδέχθη καὶ οὐδέποτε θὰ δεχθεῖ τὴ ντὲ Φάκτο κατάσταση, ποὺ ἕ- χει δημιουργήσει ἡ Τουρκι κὴ εἰσθολή. Τὸ κόµµα µας πιστεύει ὅτι ὁ Χρόνος κυ- λᾶ σὲ δάρος τῆς Κύπρου. Γι’ αὐτὸ καί διακηρύσσει ὅ- τι ἡ μόνη σωστὴ πολιτικὴ, πολιτικὴ, ποὺ πάντα μὲ συ νέπεια ἀκολούθησε καὶ ἆκο λουθεῖ ὁ Αημοκρατικὸς Συ ναγερµός, εἶναι αὐτή, ποὺ ὡς στόχον ἔχει τὴν ταχεία οὐσιαστικὴ ἀνατροπὴ τῆς σημερινῆς γτέ φάκτο κατα στάσεως, Γιὰ νὰ ἐπιτενυχθεῖ, ὅμως, ὁ στόχος αὐτός καὶ νὰ 6ρε θεῖ µιὰ δίκαιη καὶ θιώσιμη λύση τοῦ κυπριακοῦ ΏΠπρο- θλήµατος πρέπει νὰ ὑπάρ ΑΛ. ΜΑΡΚΙΔΗ ξει ἴσχυρή Κυδέρνηση, ἵκα νὴ νὰ ἐμπνεύσει στὸ λαί ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ ἁκολοι θήσει τακτική, ποὺ σὰν ἆ ποτέλεαµα θὰ ἔχει τὴν κά Ψη τῆς µέχρι σήµερα παρ: τηρουµένης Τουρκικῆς ἆδι- αλλαξίας. Ἡ σημµερινὴ πολίτικι προγµατικότητα στήν Κὺ προ ὑπαγορεύει ὅτι μιὰ τέ τοια Κυδέρνηση δέν µμπι ρεῖ νὰ προέρχεται παρ: ἀπὸ τόν Δημοκρατικὸ Συ- ναγερμὸ, ποὺ εἶναι τὸ µε γαλύτερο, τὸ σοθδαρότερι καὶ πιό ὑπεύθυνο κόµµα το τόπου µας. , Ἡ πολιτική, οἱ. θέσει καὶ οἱ ἀπόψεις τοῦ Δημο κρατικοῦ Συναγερμού ἔχου δικαιωθεῖ ἀπὸ τὶς ἴδιες τί ἐξελίξεις τῶν γεγονότων Αντίθετα, ἡ πολιτικὴ τῷ πρὼην συνεταίρων τοῦ λο κοῦ μετώπου τοῦ 1976, ἵ Χει παταγωδῶς ἁἀποτύχει Τὶς ἀλήθειες αὐτές ἔχει. ἤ δη ἀντιληφθεῖ ὁ κυρίαρχο. λοός». ΚΙΝΛΥΝΕΥΕΙ Εξ ΤΗΣ ης ΣΕΛΙΔΟΣ νὰ ὑπηρετήσουν την κατεστη- µένη καὶ ἀποτυχημένη ἡγεσὶα τοῦ ΑΚΕΛ. Τὸ νέο Λαϊκὸ Μέ τωπο Κυπριανοῦ --- ΑΚΕΛ ἡ- παν λύση σπασμωδικὴ καὶ ἐ- νέργεια ἀπελπισίας, 'ὉΌ Κυπρι ανοῦ πίστεψε καὶ πάλιν μοιραί ὡς ἐσφαλμένα ὅτι μὲ τὴ συν: ταύτιση του μὲ τὸ ΑΚΕΛ θὰ δώσει τὴν ἐντύπωση στὸν κό- σµο πὼς τυγχάνει τῆς ὑποστη ρίξεως τοῦ ΑΚΕΛ καὶ ὅτι θὰ κερδίσει μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πολιτικὲς μετοχὲς, Τὸ Μέτωπο αὐτὸ ὀφείλεται στὴν Φφοδερὴ ἀδυναμὶα καὶ τῶν δύο κομμάτων καὶ στὴν ἀδιαμ Φισδήτητη µεγάλη δύναμη ποὺ ἀπέκτησε ὁ Δημοκρατικὸς Συ ναγερµός. Τὰ δασικὰ στελέχη καὶ ἡ µάζα ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν κ. Κυπριανοῦ δὲν Ὑγνωρί- ζουν τὰ περὶ μετώπου καὶ ὁ: πὠσδήποτε σύντομα θὰ ἑπανα ληφθεῖ ἡ ἱστορία τῆς πρόσφα τῆς διχοτοµήσεως τοῦ ΑΗΚΟ σὲ πολὺ µεγαλύτερη ἔκταση καὶ μὲ πολὺ σοθαρότερες ἐπι πτώσεις γιὰ τὸν τόπο, ΕΡΩΤΗΣΗ: ᾖΓατὶ ὁ λοὺς σᾶς ὑποστηρίζει τώρα µαζικώ τερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τώρα ὁ λαὺς εἶναι πολιτικὰ πιὸ ὥριμος καὶ μπορεῖ νὰ διακρίνει ὅτι στοὺς ἀντιπάλους µας ὑπάρχει µόνο ἀνευθυνότης, µικροπολιτική, καὶ ὀλέθρια λάδη. 'Ὁ λαὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτρέψει σὲ νέα Λαϊκὰ Μέτωπα νὰ ὁδηγήσουν τὴν Κύπρο σὲ ὁλοκληρωτική καταστροφή. Ὁ λαὺς θέλει καὶ ἀναζητεῖ λύσεις στὰ καυτὰ προδλήµατα ποὺ τὸν ἁπασχο- λοὺν, Σέ μᾶς θλέπει ὁ λαὸς ὅτι ὑπάρχει σύνεση, συγκεκρι µένο πρόγραµµα ὅτι ὑπάρχει η ΚΥΠΡΟ] ἰσχυρὸ καὶ μονολιθικὸ κόμμο τῆς Κεντροδεξιᾶς ποὺ ᾿µπορε νὰ δώσει ἰσχυρὴ Κυδέρνηση στ τόπο. Καὶ ὁ λαὺὸς υγνωρίζε ἀκόάμα τώρα πολὺ καλὰ ὅτ µόνο μιὰ τέτοια Κυθέρηστ μπορεῖ νὰ λύσει τὸ Κνπριακι καὶ τὰ καυτά οἰκθνομικὰ προ δλήµατα τοῦ τόπου. Καὶ µμιέ τέτοια Κυδέρνηση µόνο ὁ Δη: μοκρατ)κὸς Συναγερμὸς µπορι νὰ δώσει, ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατὶ οἱ Κομ- μουνιστὲς καὶ ὁ κ. «Κυπριανο ἐπαναλαμδάνουν τὰ Ὑνωστὰ καὶ συντετριυµµένα συνθήµατι ὅτι δῆθεν ὁ Δημοκραιτικὸς Συ ναγερμὸς ἐκπροσωπεῖ τὸν φασι σμὸ καὶ τὴν ΄Άκρα Δεξιά ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στὴν Κύπρο ὑπάρχουν δύο εἰδῶν Φασισμοί 'Ὁ Ἐρυθρὸς Φασισμὸς καὶ | μονοκομματικὴ δικτατορία ποὶ ἐνσαρκώνει ἡ ἡγεσία τοῦ Α ΚΕΛ καὶ ὁ Φασισμὸς τῆς Κοι µατικοποιήσεως τοῦ Κράτους γιὰ νόθεωση τῆς θελήσεως τοι λαοῦ, ποὺ ἐκφράζσρται ἀπὸ τὶ συμπεριφορὰ τοῦ Προέδρου Κι πριανοῦ. Στὴν δική µας πλευρὰ ὑπάι χει ἡ πραγματική Δηµοκρα τὶα καὶ ἡ πραγματίκὴ ἁντιφ. σιστικὴ νοοτροπία καὶ φιλοσι φία. Στὴν δική µας πλευρὲ οἱ ἄνθρωποι καὶ οσκύπτοντα καὶ ἐκφράζουν καὶ πολιτεύον ται ἐλεύθρα, 'Ὁ Δημοκροτι- κὸς Συναγερμὸς ἔχει σὰν πι στεύω του καὶ ἀρχὴ του τὲ ἰδονικὰ τῆς γνήσιας Δημοκρε τίας. Οἱ συκοφαντίες πίπτου στὸ κενό. Ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς θὰ ἀγωνισθεῖ µι ὅλες του τὶς δυνάµεις γιὰ νὲ προωθήσει τὶς Δημοκρατικὲε διαδικασίες, τὴν ἀξιοκροτίς καὶ τὴν ἰσότητα, Σελίδα 4 ζεχωρίζουν 9.20 Τὸ αὐτοχίνητο τῆς παρέας 10.10 ᾿Επιθεώοηση Μιρέϊγ Ματιὸ ΣΙΓΟΥΒΑ εἶναι µεγάλο πρόθληµα νὰ προσπαθεῖς χρόνια ὁλό- κληρα νὰ κάνεις καριέρα ἠθοτιοιοῦ καὶ νὰ μὴν καταφέρνεις νὰ εἶσαι τίποτα περισσότερο ἀπὸ πιαιδὶ τοῦ διάστµου μπαμτιὰ σου. Ἡ Μαίρη Κρόσμµπυ, διάσωµπ σήµερα πρωταγωνίστρια τοῦ τηλεοπτικοῦ εΝτά- λας», αρὶν γίνει ἡ Κριστὶν ποὺ πυροθόλπσε απόψε στή Τν ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ Στὸ ἀποφινὸ 3ο ἐπεισόδιο πῆς σιιρᾶς «Τὸ αὐτοκίνητο πῆς παρέας» (9.20 μ.μ.) ὁ Ζὰν σκοτώνεται στὸν πόλεμο. ἨἩ Κρὶς παίρνει τὴν ἀπόφα- ση νὰ κάνει ἀποδολὴ ἀλλὰ ξα θνικὰ ἀλλάζει γνώμη καὶ ἆ- ποφασίζει νὰ κρατήσει τὸ µω ρὸ τοῦ Ρὰς. ᾿Αναγκάζει ὅμως τὸν Τζώρτζ νὰ τῆς ὑποσχε- δεῖ ὅτι δὲ θὰ τὸ πεῖ σὲ κανέ- να καὶ ἰδιαίτερα στὸν Ρὰς. Ὁ Τζώρτζ λέειάφτὴνι Κρὶς ἄν πι εἶναι πρόθυµδὲ νὰ τὴν πον΄ Τὸ πλῆρες 5.00 Έναρξη Ὁ Λόλα καὶ ὁ Μπόλεκ 5.15 Τὸ ἱπτάμενο μάτι 545 Μάθηµα Γαλλικῆς 6.00 Εἰδήσεις ᾿ 6.05 Εἰδήσεις καὶ ᾿Επίκαιρα στὴν Τουρκικὴ 6.20 Εἰδήσεις 6.45 Ἐπιστήμη καὶ ζωὴ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑ: ΡΓΟΥ δΙ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2600 1630 640 Πρωϊνὸ ξεκίνημα Εἰδήσεις Ἑλληνικὴ µουσικὴ καΐ τραγούδια Σήµερα Καλημέρα σας Δελτίο τιμῶν Εἰδήσεις ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ µουσικὴ παραγωγὴ Ἐμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ Οἱ μπαλαλάϊκες ποῦ Σασὰ Πολινόφ Εἰδήσεις Γύρω στὸ μικρόφωνο (ἐπανόληψη) Ἑλληνικοὶ δίσκοι Μουσικἡ τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα Εἰδήσεις πρὸς ἐγκλωδισμένους Μηνύματα ᾿Αφήγημα ᾽Απὸ τὸ ἑλληνικὸ καὶ ξένο πεντάγραμμο Βελτιώστε τὰ Αγγλικά σας ᾿Απογευματινὴ συναλία Εἰδήσεις Γιὰ τὰ μεγάλα παιδιὰ 2645 2700 1715 3730 2740 1830 1930 945 ι0υο 1005 1100 1130 1200 1330 Ι340 1400 415 Ι445 1500 1600 Ι605 0 Καραλήμπους σκηνοθέτης ΣΚΧΑΧΧΑΧΧΑΧΑΧΧ ΜΠΙΡΗ ΚΡΟΣΜΠ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΤΟΝ ΤΖΕΥ' ΑΡ ΤΟΥ ΝΤΑΛΛΑΣ εντρῶῳ δη, Σαλ οΦουγκᾶρ ὁ ο) ους 9 τρευτεῖ ἀλλὰ ἡ Κρὶς δὲν δέ. χεται. Έτσι ὁ Τζώρτζ ἁπο- φασίζει νὰ καταταγεῖὶ στὸ στρατὸ. κ κ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΡΕΊΓ ΜΑΤΙΕ Στὶς 10.10 ἀπόψε θὰ µε- ταδοθεῖ μιὰ ἐπιθεώρηση τῆς Μιρέϊγ Ματιὲ, Φιλοξενοῦνται ὁ Σὲρζ Λαμὰ, ἡ Κάρολ Ντάγ κλας, ἡ διάσημη Αἰγυπτία τραγουδίστρια ΦαὈροὺζ, ὁ Ροζὲ-Πιὲρ καὶ τὸ Χορωτικὸ καὶ Αφονιῤλς Πο. -- πρόγραµµα 7.15 Γιὰ τὴν ὕποιθρο 7.45 Λόουρα 8.30 ᾿Εἰδήσεις Φ,00 Βουλευτικὲς ἐκλογὲς 8] | Ομιλία τοῦ Προέδρου τοῦ ΔΗΚΟ κ. Σπύρου , Κυπριανοῦ 9.20 Τὸ αὐτοκίνητο τῆς παρέας 10.10 ᾿Ἐπιθεώρηση Μιρέῖϊγ Ματιὲ 11.00 Εἰδήσεις 1630 Τὰ τραγούδια ποὺ προτιμᾶτε 1700 ᾿Ηχὼ τῶν γεγονότων 1730 Τραγούδια διαφόρων σννθετῶν ἀπὸ τό δί- « σκο μέ τὸ γενικὸ τί- τλο «Αντώνης Καλογιάννης --- πορτραῖτο» 1800 Εἰδήσεις 1805 'Ἡ ὥρα τοῦ ᾿ ἐθνοφρουρόῦ ᾿Ἐκπαιδευτικὰ θέµατα Ἐλαφρὰ μουσικὴ ὀρχήστρας Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο Ὅιτι μᾶς ζητήσατε Εἰδήσεις Μουσικὴ τζάζ Ἕνα ἡμίωρο µέ τοὺς τραγουδιστές µας Εἰδήσεις Μουσικὴ µές στὴ νύχτα Εἰδήσεις ᾿Ἐθνικὸς Ὕμνος Ἴ8άς 1915 1930 2000 2100 2200 2210 2230 2300 2305 2400 000» Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0900 1000 1005 1045 'μ ὅρα τῆς ὅπερας Εἰδήσεις Μουσικὲς µμινιοτοῦρες Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ᾿Απὸ τὴ δισκογραφία τῆς γαλλικῆς µουσικῆς 2ννθέτες παλαιᾶς μουσικῆς Τέλος ἐκπομπῆς 1100 1130 1200 τὸ Τζέπ Αρ, δὲν ἤταν τκιοτα περισσότερο ἆ- Ἡ Μαίρη Κρόσµπν ἀπεφάσισε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ρόλο τῆς Κριστὶν τοῦ «Ντάλας» ποὺ τὴν γνωστὴ στὸ πλατὺ κοινό, πὸ τὴν κόρῃ. τοῦ µε- Υγάλου ΠΜπανΥγκ Κρόσ.: µπυ, ἂν καὶ εἶχε μιὰ ἀρκετὰ µενγάλῃ .... Χχρο νικὰ τουλάχιστον --- καριέρα ἠθοποιοῦ πί- σω τπς, τὸ «Ντάλας», ὅμως, καὶ ἡ ἐπιτυχία του, ἄλλαξαν πολλὰ ποάγµατα γιὰ τὴ Μαίρη Κρόσμαπυ. Κατεὶς πώφα δὲν εἶπε ἢ δὲν ἔγοα- Φε σὲ κάποια ἐφημεοίδα «Ἡ κόρη τοῦ Μπὶνγκ Κοόσ- µπυ «σκότωσε τὸ Τδέη Αρ» ὅπως ἦταν συνηθισμένη νὰ ἀκούει ὡς τώρα ἡ Μαίρη Κρόσµπυ, γιὰ ὅ,τι καὶ νά ἔκανε. «Δὲν μπορῶ δέδαια νὰ πῶ ὅτ ἡ συμδολὴ µου ατὸ ὅτι μὲ γέννησαν ἡ µα” μὰ µου κα. ὁ µ ἠταγι. 3 : ἑ ρα ἡ ἴδια. «Θέλω νὰ πῶ, ἅτι ἔνοιωθα, σὰν νὰ μήν εἶ χα κάνει τίποτα στὴ ζωὴ µου. Τώρα, μὲ τὸ ρόλο τῆς Κριστὶν, αἰσθάνομαι νὰ ἕ- χω κάνει γιὰ πρώτη. φορὰ κάτι στὴ δουλειὰ. µου χωοίς νὰ μὲ ἀκολουθεῖ τὸ ὄνομα: τοῦ μπαμπὰ µου». Ἡ Μαίρη Κρόσμπυ εἶναι ἐδῶ καὶ δυὸ. χούπα µπαντοεµένη μὲ τὸ συνθέτη Έμπυ Λότιμερ. Ἡ ἴδια λέει ὅτν νοιώθει πολὺ. εὐτυχισμέγη μα του καὶ πὼς εἶναι ὁ ἄνθρωπος μὲ πὸν ὁποῖο θὰ ἤθελε νὰ πε- ράσει ὁλόκληση τὴν ὑπόλοι- πη ζωὴ της ὥς τὰ γεράμᾶ' τά της. Ἡ Μαίρη ζεὶ μα του ἀπὸ τὰ δεχαεφτὰ της χρόνια καὶ σήµερα εἶναι εἶ- κοσιενὸς. Οἱ σχόσεις της μὸ- τὸ μπαμπὰ ἨΜαπϊγγκ Γοόσ- µπυ, ἡταν ἰδιαίτερα ψυχοὲς μετὰ τὴν ἀπόφαση πης νά συζήσει μὲ τὸν Ἔμπ. ὍὉ Κρόσμπυ ἦταν πολὺ αυντη- οητικὺς ἄνθρωπος καὶ πί- στευε ὅτι ἡ κόρη του εἶναι, ἁμαρτωλὴ. .«Ἴσως ἐπειδὴ ὅλοι ἤξεραν αἱς ἀπόψεις τοῦ πατὲρα µου, φρόντισαν νἀ δώσουν µεγαλύτερές διαστά σεις σ’ αὐτὸ ποὺ ἔκανα καὶ΄ τὸν ἔπεισαν ὅτι εἶμαι ἁμαρ τωλή. Ἑἶμαι σίγουρη, ὅμως ὅτν ἂν. ζοῦσε τώρα ὁ πατὲ- ρας µου --ποὺ πέθανε ποῖν- παντρευτῶ, θά μποροῦσε νά καταλάδει ὅτι ὁ ἔρωτας δὲν εἶνω ΄ ἁμαρτίαω., Αὐτά κὶ ἄλλα µμελοδραματικἁ δηλώ νει σήµερα ἡ Μαίρη Κοόσ- μπν, Έχοντας παίξει τὸ ϱόλο μιᾶς «πόονης πολυτελείας» ὅπως ἡ ἴδια κχαρακτησίζει τὴν Κοιστὶν τοῦ «Ντάλας» φοδᾶται ὅτι τὸ κοινό µπο- οεἳ νὰ τὴν ταυτίσει μὲ τὸ ϱόλο. Τὴ αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ ἐγκαπαλείψε, ἄγνωστο γιὰ πόσο, τὴ σειρὰ. Καὶ ὅ- πως δήλωσε ποὀσφατα: «Ἡ Κριστίν πῆγε μὲ τὸ γαμπού της, ἔσπρωξε τὴν ἀδελφὴ τής στὸν ἀλκοολισμὸ, ἔγινε ἐκθιάσιρια, Τὶ ἄλλο τῆς μέ γε οὰ κάνει». Λέτε τὸ «Ντάλας» χωρίς τὴν ἅμαο- πολῇ Κοιστν νὰ τὸ γνοί- σει στὸ «Πατοὶς - ση Ξ Οἰκογένεια» τοῦ Σήριαλ ((Ἀκροβήτες) «Ὁ Κύπριος ἠθοποιὸς καὶ σκηνοθέτης Νίκος Χαραλάμ πους φέρεται σὰν ὁ ὑποψή- φιος σκηἸοθέτης τοῦ σήριαλ. «Ακροδάτες» ποὺ ἔγοανε ὁ Τιῶογος Μανιώτης. Συγκεκοιμένα διαθάσαµε σὲ ᾿Αθηναϊνὸ περιοδικὸ καὶ σᾶς μεταφέρουμε πὰ ἀγό- λονθα: «Ο ΜΔΟΥΡΟ ΜΠΟΛΟ: ΝΙΝΙ δὲν θά εἶναι τελικά ὁ σκηνοθέτης τοῦ σήριαλ «Α κροθάτες», ποὺ ἔγραψε ὁ Γιῶργος Μανιώτης. Ἡ προ απάθεια τοῦ παραγωγοῦ τοῦ σήριαλ, Δημήτρη Ποντίκα, φπυάγησε, ὁριστικὰ, ἀφοῦ, ὅπως μαθαίνουμε, ὁ διάση- µος ᾿Ἱταλὺς σκηνοθέτης πρύ χειται νὰ σκηνοθετήσει, γιὰ τὴν ἰταλικὴ τηλεόραση, ὕ- µως, τὸ «Μοναστήρι τῆς Πάρμα» τοῦ Σταντάλ. Η- δη, ἀχούστηκε τὸ ὄνομα τοῦ Κύποιον σκηνοθέτη Νί- νου Χαραλάμπους αάν ὑπο- Ἰρήφιου. γιὰ νὰ σχηνοθετή- σει τοὺς «᾿Αγροθάτες». Ε- γαι, ὕμως, ἀμφίδολο, ἂν οἱ πολλὲς ὑποχρεώσεις τοῦ σχη ναθέτη θὰ ποῦ ἐπιτρέφουν νὰ ἀναλάδει καὶ τὴ σκηνο θεσία τοῦ σήριαλ. Νὰ δοῦ- πε λοιπὸν ποιὺς θὰ σκηνοθε τήσει τελικὰ τοὺς Ακροδά- τες», ποὺ εἶναι ἡ πρώτη συγγραφικὴ δουλειά τοῦ Γιώο μου. Μανιώτη εἰδικὰ γιὰ τὴν τη)λεύραση καὶ ἀναμένε ται μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέη 06Υ2. ἔκοινε | Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ πτππππαπππαππυππυ συ πιπιηπππμππηἩ ΠΠ [ κοινωνικἀ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ᾿ Τὴν ἐρχόμεη Κυριακὴ ὁ π καὶ κηρύξει στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴν ᾿Αγροκηπιά. Ὁ Διάκονος Παῦλος Μαν ἑοθάνης θὰ κηρύξει στόν ἱερ ναὺὸ Αγίου Γεωργίου στὴν ᾿Αγλαντζιὰ. Θὰ κηρύξουν οἱ Θεολόγοι τῆς “Ἱερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς: κ. Τάκης Χριστοφόρου στὸν “Καθεδρικὸ νἀὰὸ Ἁγίου Ιωάν ον, κ.' Νίκος’ Νικολαΐδης στό Συνοικισμὸ Λατσιῶν, ἄρλδος ὃς μια, ΙσΠΕΕΕ κ. Αντώνιος ᾿Αντωνιάδης στὴ Σιά, κ. ᾽Αντώνιος Κα λογήρου' στὴν Αγία Παρα- ακευή, κ. Μιχαήλ Χ΄΄ Κου «στὸν Τρυπιώτη, κ. ᾿ἰω ήν Τανὴς στᾶν «Άγιο Σάδδα, κ. Πανξελὴς Κων- σταντίνου στὴ Χβυσδᾶλινιὼ- τισσα, κ. Μιχαὴλ ἡΛοϊζίδης στὸν Άγιο Σπυρίδωνα καί κ. Φίλιππος Κουμίδης στὸν Κοτσιάτη. μὴν ἐρχόμενη Κδριακὴ ὁ Νλητροπολίτης Κυρηνείας κ. Γρηγόριος θὰ λειτουργή .σει καὶ «κηρύξει στὸν ἱερὸ εναὸ Παναγίας στὴν Παλλου ριώτισσα. Ἱ. 4 3 4 5 ὁ 7 8 9 ΙΟ. 9, Δημιουργεϊ... πληγὲς. --- Αα γγλικὸ σύμφωνο, 8. Καλλιεργεῖται σὲ πο).- λοὺς ήπους, στὴ γΥενικὴ (αθ.). -- Κωρποφόρο ΄ δέν- του. 4. «...κσὴρ τίτλος πόιητι- Ὑῆς συλλογῆς τοῦ Κωστῆ Πα λαμᾶ. δ. Ὁ ἀριθμὸς τῶν 'Εστιά- δων. --- Γυναικεῖο ὄνσμα. 6. Ὁ ναὸς της Ορίσκεται στὴν Αἴγινα. τ. Ανήκουν σ’ ἕνα σύνολο. --- Γαλλικὸς γομὸς. 8. Μεγαλόσωμα {ἵῶα. -- ὌΕργο του καὶ «Τὸ γαντόπου λο». 9, Ἡ γενική φωτιστικοῦ μέσου. 10... Γοαφὴ τοῦ ἀριθμοῦ 908. --- Σὲ λίγους γωστὴ. ΚΑΘΕΤΑ 1, Πολλὰ καταφέρνει. - λΑοθανίτικη ἄρνηση. ο. Ἐγκατέλειψε τὶς ἀρχὲ: του. 4, «Μήλα καὶ.» πίτλος ἔρ γου τοῦ Ψυχάρη. - Σχήμι τα σχεδὸν ὁμοιομερῆ. 4. Ὁ συγγραφέας τοῦ θεα τοικοῦ ἔργου «Τὸ πένθος ται ριάζεν σιήν Ηλέκτρα», -- Τὸν ἐνσάρχωσε ὁ 'Γσάρλυ ὶ 9 4 . 9 . -ῤ 7 8 Φ 10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Τσάπλιν (Ύεν.). 1. Κινητήοιος ὁ ρόλος τῆς δ. Ίδρυσε τὴν Γαλλική ᾽Α- (Υεν.) χαδηµία, 6. Μόριο τῆς γλώσσας µας. - Ἐπιφώνημα πόνου -- Μου σικη νότα. τ.. ᾿᾽Αρχιὰ Βάσκων. -- ᾽Αοχαία πόλης τῆς Πελοπογή σου. 8. Μᾶς ἀκολουθεὶ κατὰ πὀ δας, -- Δέρμα ζώου στὴν κα θαρεύουσα. 9, Σοφὺς δάσκαλος τοῦ Σαμουήλ. ---᾿Αονητικὺ μόριο (ἀντιστρ.) 10. Εχεν τὸ δαθμὸ της. ΑΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ὀριξόντια 1. ΑΝΘΡΑΚΕΥΣΗ 5. ΝΕ ΡΟ -- ΟΡΜΟΣ ο. Θ1Δ- ΣΟΣ -- ΕΦΑ 4. ΟΛΚΟΣ -- ΑΝΟΙ: 6. ἨΟΙΔΛΙΑ -- ΒΣΑ 6. ο ΣΠΙΕΡΟΣ ᾖΤ. ΣΑΝ Α. ΙΟΥΣ -- ΧΟΙΡΟ 9, ΚΑ -- ΙΟΝΙΚΗΣ 10, ΠΡΑΚΛΗ «--ΑΣΕ. Κάθετα .. ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 9. ΝΡΙΛΟΣ -- ΟΑΡ 3Ο. ΟΡ κΙΚΟΣ 4 ΡΟΣΟΑΛΙ - ΣΙΚ 6. ΟΣΙΗΣΣ ΚΟΣ -- ΑΡΑΧΝΗ τ. -- ΟΝΟΙ 8. ΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑ 9. ΣΟΦΟΣ --ΑΡΗΣ 10. ΗΣΑΊ ΔΣ -- ΟΣΣ. -- ο 0, ου Πρόσωπα στΗγ͵ ο το τι αμ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ... ΗΛΙΚΙΑ Στὰ 99 της χβόνια ἔγινε διάσημη στὴν πατρίδα της τὴν ᾽Αγγλία, πτικὴ σειρά. ᾿Ἐκεῖ ἡ ἤδη φτασµένο ἠθοποιό, τὸν 4δχρονο Καὶ κάθε φοθὰ ποὺ τὴ . , τὸν παντρευτήκε. ἐνοχλεῖ ἡ διαφορὰ τῆς ἡλικίας, ναι αὐτό Ξέρετε ἐγὼ καὶ ὁ σημεῖα καὶ ἀποφεύγουμε τὶς σχέσεις «Ένα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα Κοινά µας σημεῖα, ὅταν πρωταγωνίστησε σὲ μιᾶ δημοφιλὴ τηλεο- ᾿Ελίζαμπεθ Γκάρθι γνώρισε ἕναν βντον Ρότζερς καὶ ) ϱωτοῦν ἂν τὴν ἁπαντᾶ: «Ἡλιπία Τί εἷ- Αντον ἔχουμε πολλὰ ποινὰ μὲ τὰ ληξιαρχεῖα. εἶναι ὅτε δουλεύουμε μὲ τὸ ἴδιο γραφεῖο παραγωγής». Ίο ΜΣΗΙΑ 1) ΛΗΑΡΑΗ ὠ 'Ἡ 'Ὑόόνη Μαλτέτοι, ποὺ ἠποδύετω, τὴ Ῥόχα στὴν τηλεοπτική σειρὰ τῆς ΤΕ- ΝΕΑ «᾿Απερίγοαπτη» (ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο μµνθιστόρηµά τοῦ Γρηγόρη Ξενόπουλου), εἶναι τέως σύζυγος τοῦ δη μοφιλοῦς ἠθοποιοῦ Κώστα ἸΑρζόγλου, Γνωρίστηκαν ὅ- Ὁ Μπάρτ Λάνκαστερ ταν ἦταν συμφοιτητὲς στὴ δραματική σχολή. ( Στὸ περιθώριο µμιᾶς ἠχογραφήσεως ροαδιοφωνι- κῆς τους ἐκπομπῆς, γνωστοί ἠθοποιοὶ θοῆκαν τὴν εὐχαιρία νὰ συξητήσουν τὰ. διάφορα ἐπαγγελματικά τους θέµατα. ταν ὁ Αλ µπέρτος 'Ἑσκενάζυ, ὁ Μά- γης Ῥευματᾶς καὶ ὁ Μιχά- λης Μπάλης, ποὺ καταπιά- στηκαν κυρίως μὲ τὰ προ: θλήµατα ποὺ ἀντιμετώπισε φέτος τὸ χειμώνα τὸ θέατρο καὶ τὶς προοπτικὲς πρὺ δια γράφονται γιὰ τὴν ἑπόμενη σαιζόν... τοεῖς Φ Μετὰ τὴν ἐπιτυχία ποὺ σημείωσε ἡ ταινία «Μωῦ- σῆς», ποὺ εἶχε Ὑνυοίσει ἡ ἱ- ταλικὴ τηλεύραση πρὶν ἀπὸ λίγα χοόνια, μὲ πρωταγωνι- στὴ τὸν Μπὰοτ Λάνκαστεο, ἀποφασίστηκε νὰ Ἑαναγυρι- στεῖ ἡ ταινία ἔγχοωμη καὶ αὐτὴ πὴ φορά, μὲ τὸν ἴδιο πρωταγωνιστή. Μόνο ποὺ ὁ Λάγκασττερ καθόρισε μιὰ πολὺ µικρὴ ἁμοιδή, κάτι σὰν εὐχαριστῶ --- ὅπως λέγεται --- ποῦ διάσημου ἠθοποιοῦ πρὸς τὸ ἑθραϊκὸ κράτος, ἓ- πειδὴ ποὶν ἀπὸ μῆνες νοσή Ἱεύτηκε καὶ ατὴν Ἱερουσαλήμ ἀπὸ ἔνιαν ὕχκο, ποὺ εἶχε στὸ μάτι τοῦνεεε 9 Ἡ δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας Κικὴ Νεγδίτσα (ἡ ὁποία ἔχει καὶ τὸ κύριο ῥάρος τῆς συγγοαφῆς τοῦ σεναρίου τῆς σειρᾶς « ὀρίαμθος τῆς ἀγάπης», ποὺ προδάλλει αὐτὸ τὸν καιρού ἡ ΥΕΝΕΔ στὰ πλαίσια τῆς ἐχπομπῆς της «ομαντικὲς ἱστορίες») ἔχει προτάσεις γιὰ νὰ γράψει γιὰ τὸ φθινό πωρο δύο σήοιαλ γιὰ τὸ «ὔ» κανάλι. Αὐτὴ τὴ ατιγµή, ὁλοκληρθώνει τὸ σενάριο }ν γηματογοαφικῆς ταινίας, τὸ γύρισμα πῆς ὁποίας τοποθε: τεῖται µέσα στὸ φετινὸ κα: λοκαίρι.... Φ Γιὰ ἕνα περίπου µήνα ἀναθλήθηκε ἃ περιοδεία τῆς Μαρίνας στὶς µεγάλες πόλεις πῆς Αὐστραλίας. Τὴν ἀναδολὴ ἐπέθαλαν προσο- πικοὶ της λόγοι. Ηδη ἡ ἆ- γαπητὴ τραγουδίστρια εἶδό- ποίησε τὴ ἁἀὐστραλιανή πηλεόραση, ὅτι τὸ γύρισμα Ἡ Μαρίνα τοῦ σπἑσιαλ σόου, ποὺ εἶναι προγραμματισμένα νὰ κά- χει, θά μπορεῖ νὰ τὸ πραγ- µιατοποιήσει μετὰ τὶς 520 σ]οννίου --- ἡμερομηνία ἄνα χωρήσεώς πης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα... θεάματα ιαπ ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2ΗΝΑ: Τὰ σύνορα τῆς θίας ΡΕΤΖΙΝΑ: Ἡ µεγάλη ἀπό- ὅραση ΑΘΗΝΑΙΟ: Καραθὰν ΝΤΙΑΚΑ. 5: Μεῖνε ὅπως εἷ- σαι ΝΤΙΑΝΑ 4: Μακελιὸ στὸ Σὰν Φρανσίσκο ΠΑΛΛΑΣ: Ἡ μαθήτρια σἐ Ἱο διακοπές ΜΙΜΟΖΑ: Οἱ ἁμαρτωλές ἡμέρες ἑνὸς Ἐένου ΟΘΕΛΛΟΣ: Ἕνα ζευγάρι διεστραμµέγο ΈΛΛΔΑΣ: Ἡ συμμορία μέ τὴ χουσή κάντιλακ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΒΑ: Δέκα ΡΙΑΛΤΟ: Τὸμ Χόρν ΚΡΥΣΤΑΛ: Κρίμα στὸ μπόϊ σου ΠΑΛΛΑΣ: Ἐγὼ σπάζω, ἕ- σὺ δέρνεις, ἄλλος πληρά- γει ΒΟΔΟΣ/: Ρίο Κόντσος ῬΕΚΑΛ: Ρωξάνη ΟΘΕΛΛΟΣ: Οἱ δύο µεγά- λοι ἀγωνιστές ΓΙΟΡΔΑΜΛΗ: Οἱ 4 τῆς ἡ- ρωϊκῆς ταξιαρχίας ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΛΑΙΚΡΙΔΗ: Ὁ τελευταῖος χόσμος τῶν Καννιδάλων ΡΕΕΞἘ: Σ αμποτέρ χωρίς δό- ξα ΑΤΤΙΚΟ: Τζέημς Μπόντ Πράκτωο 001 στὴν ὕπηρε- σία τῆς Α.Μ. ΟΘΕΔΔΟΣ: Ὁ ἄνθρωπος μέ τὸ γαρύφαλο ΠΑΦΟΣ ΦΗΝΑ: ὉΟ καταπέλτης ΑΤΤΙΚΟ! Ταξιαρχία Διαδό- ΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑ: Ὁ ἄνθρωπος μέ τὸ γαρύφαλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ᾿Αραδίππου: “Ο- µάδα ἐξαντώσεως ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δόάλι: Από- ὃραση ἀπὸ τὸ )Λλκατράς ΑΘΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: Μπρόνκο Μαίλλο, τὸ πιὼ ψρῄγορο. πιστόλι ΠΕΡΑΜΑ Ἀήῆσον: Ἰ Ἔπια- καρίου Γ΄’, 40, Τηλ. δδ14». ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Μιχαἡλ Παπαχριστοφόρου: Πινδάρου 68---6 (Αγορά Αγίου Αντωνίου), Τηλ. ζ0φάδδ. Αναστάσιος Κοντόπουλος: Διγενῆ ᾿Ακρίτα ὃδξ, Τηλ. τοθοτ, ᾽Ανδρέας Φερεκύδης: Λεωφ. Πουλίου - Καποτᾶ 24Δ, Παλλουριώτιασα, Τηλ. 1645, ΛΕΜΕΣΟΣ Πάρις Ἰωάννου: Γωγία ὁδῶν Δώδεκανήσου καὶ Ἐθνικῆς ᾽Αντιστάσεως, Τηλ. 64188. Φαρμακεῖον «Μαίρης»: Γω- γία ὁδῶν Θεσσαλονίκης καὶ Ἐπικούρου, Τηλ. 66855. ΛΑΡΝΑΚΑ Φαορμακεῖον «Πανχέμικο»: Ζήνωνος Κιτιέως Τ5Δ, Τηλ. ὅδ8150. ΠΑΦΟΣ Καΐη Στυλιανάκη - Αργι- ροπύλου: Λεωφ. ᾿Αρχ. Μα ΓΙΑ 5ο ιαπ) - ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) Αστυνομία 1994 Πυροσδεστικὴ 199 Πορῶτες Ευήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΝΗΙΑ ᾿Αογηγεῖυ λΑστύνωμίας 40δὔδο )Αξιωμοτικὸς «Υπηρεσίας 409965 ΝΟΣΟΚΟΜΠΑ Λευκωσία δ1111 Άεμεσος 09111 Δάρναγα δ9ορ06 Πάφος 55504 ΒΛΑΒΗΣ Ἰὼπλεφώνου 191 ἸΤέλεξ , 60566 ᾿Πλεκτρικο ρεύµατος 6500] 'Ῥὀρεύσεως 99041 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΝΙΟΩ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ρα... 041 ---ο4κν 298. θεραπεύτηκε. ἹἽπππιππππηυις ἡ ( ο καν ΠΙΛΠΗΕ[ῆ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΊΟΥ 168! ΠΠΠΠΓΗΓΤΓΙΓΙΓΙΓΠ Οἱ ΗΠΑ κἐρύισαν Σἐήμουβ τὴν Τζέην Ἡ Τζέην Σέὔμουρ εἶναι μιὰ ᾿Αγγλίδα ἠθοποι- ὃς, ποὺ ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ ἐργάζεται στὴν ᾿Α- µερικὴ, Καὶ φαίνεται ὅτι ἐκεῖ θὰ μείνει ὁριστικὰ, μετὰ τὶς τελευταῖες ἐπιτυχίες ποὺ ἔκανε στὸ θέα- τρο καὶ στὸν Τπλεόρασπ. Ἓνας καλλιτεχνικὸς πράκτορας τῶν ΗΠΙΑ. εἶχε προθλέψει τὴν ἐπιτυχία της, λέγοντας ὅτι ἀκόμα κι ἂν ἔχανε τὴν ἀγγλικὴ της προφορὰ, δὲν θὰ ἕπαυε νὰ δουλεύει στὴν Ἂ- μερική... 'Ἡ ἐντυπωσιακὴ ἐμφάνι- ση της καὶ κυρίως τὸ ἐνδια φέρον πρὀσωπο καὶ τὰ μµά- πια της --- μολονότι τ ὀξνα εἶναι. πράσινο καὶ τὰ ἄλλο καστανὸ--- τὴν θοήθησαν νά χάνει δύο ταιήες ὡς τώρα. Αὐτὴ τὴ στιγμή ἡ Τζέην Σέύμουρ ἐμφανίφεται σὲ θέ ατρο τοῦ Μπροντγοναίη καὶ στὸ ἔργο «᾽Αμαντέαυς», ὕ- που ἠποδύσταις..τὰ γυναίκα τοῦ Μότσαρτ. Καὶ ποόσφα- τα «πρωταγωνίστησε σὲ μιὰ τηλεοπτ διασκεσὴτοῦ-ξο»''''''λώνεν πὠς Τζὼν Ἀτάινμπε. γου τοῦ «Ανατολικά τῆς Εδέμ» --ι παλιά, κινηµατογραφικὴ ἐπι- τυχία τοῦ Καζάν μὲ τὸν Τζέημς Ντὴν ---ὅπου ἑομή- γευσε τὸ ρόλο πῆς Κέπτ. Ἡ Ἰτέην Σέύμουρ εἶναι σήµερα 50 χούγων. Έχει παντρευτεῖ ἤδη δύο φοθὲς ναὶ αὐτὴ τὴ στιγμή ἑτουμά ζεται νὰ Χάνει τὸν αρίτο της γάμο. Ὅπως δηλώνει ἡ ἴδια ὁ µοναδικὸς λόγος ποὺ τὴν κάνει νὰ πάρει αὖ- τὴ τὴν ἀπόφαση εἶναι ὅτι στὸ πρὀσωπο τοῦ νέου της σιζύγου θρῇῆχε, ὅπως ἰσχν- ρίζεται, τὸν ἰδανικὸ πατέρα τῶν παιδιῶν της. Ηρὸς τὸ παρὸν, πάντως, συγεχίξει νὰ παίρνεν µέρος στὶς θεατριχκὲς παραστάσεις τοῦ «᾽Αμαντέους». Καὶ δη- δὲν πιστεύει ὅτι της ὀφείλεται ἡ ἐπιτυχία της, ἀλλὰ στὴν ᾿ἐμφάνισή στὸ ταλέντο της. Τὸ ἄν ἔχει δίχιο Ἡ ὄχι θὰ τὸ δοῦμε καί ἐμεῖς ἂν ποτὲ παιχτεῖ καὶ στην Ἓλ- λάδα τὸ τηλεοπτικὀ «να: τολιλὰ τῆς Εδέμ». πππππππτπσμ σσ σπυ ας α | α, οΡοσκοΠος 2όσς ΤΑΥΡΟΣ 20.4 -- 20.5 Ὑπάρχουν ἀκόμη τὰ περιθώρια γιὰ νὰ ἐπι- Δληθεῖτε μὲ τὸν τρόπο καὶ τὰ λόγια σας στὸν ἄνθρωπο ποὺ συνδέεστε αἰσθηματικὰ Ὁ αὐτὸ τὸν καιρό. Προχωρῆστε. ΕΡΙΟΣ 21.5 -- 19.4 Μὴ δίνετε καμμιὰ ἀπολύτως σημασία σὲ µε. ρικὲς μικροατυχῖες ποὺ συµθαίνουν τὸν τε- λευταῖο καιρό. Νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι ὅλα θὰ ρυθμισθοῦν θαυμάσια. ΔΙΑΥΜΟΙ 21.5 -- 21.6 Μὴν σᾶς παρασύρουν ἄνθρωποι κατα- στάσεις ποὺ δὲν ἔχουν καμμιὰ ἁἀπολύτως σοδαρότητα καὶ σᾶς ἐκθέτουν κι ἐσᾶς ἁνε- πανόρθωτα, Φυλαχθῆτε, λοιπόν. ΕΑΡΕΙΝΟΣ 20. --- 22.1 Τὸ νὰ κάνετε μιὰ στροφὴ στὸ παρελθὸν, θὰ εἶναι, ἴσως, ὀλέθρια αὐτὴ τὴν στιγµή, ὄχι µόνο γιὰ σᾶς, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ ὅ- σους σᾶς ἀγαποῦν ἀληθινά. ΑΕΩΝ 20.1 -- 22.5 Εἶναι καιρὸς νὰ δώσετε µεγαλύτερη προσο χἠ στὴν ὑγεία σας γιατὶ τελενταῖο καιρὸ τὴν ἔχετε παραµελήσει ἀρκετὰ,. Γράμ μα ἀπὸ παλιὸ σας φίλο, ΠΑΡΦΕΝΟΣ 20.5 --22.9 Θὰ μπορούσατε νὰ εἴχατε ἀκόμη καλύτερα ἀποτελέσματα στὴ δουλειά σας, εἴσα- σταν πιὸ συγκεντρωμένοι σ᾿ Τνχε: ρὸς σας ἀριθμὸς τὸ 9. ΞΥΓΟΣ 29.9 --- 22.10 Μέ τὴν ἐντελῶς λανθασμένη τακτικὴ σας στὸν αἰσθηματικὸ τοµέα τὸ µόνο ποὺ κα» ταφέρνετε εἶναι νὰ δημιουργεῖτε µιὰ κάποια δυσάρεστη ἀτμόσφαιρα. ΣΜΚΟΡΠΙΟΣ 20.10 --- 21.11 Πρὶν πάρετε ὁποιαδήποτε ἀπόφαση ποὺ ἆ- Φορᾶᾷ στὴν διάρκεια ἑνὸς αἰσθηματικοῦ δε- σμοῦ, καλὰ θὰ κάνετε νὰ ἐξετάσετε περισσό τερο ὅλες τὶς πτυχὲς. ΤΟΞΟΤΗΣ 22.11 -- 21.12 Μῆν κάνετε λάθη ποὺ πολὺ σύντομα εἶναι σχεδὸν σίγουρο ὅτι θὰ τὰ πληρώσετε καί, μάλιστα, πάρα πολὺ ἀκριδά. Προσοχή, λοι πὸν στὶς διάφορες ἐνέργειες σας. ΑΙΓΟΕΕΡΟΣ, 22.12 --- 19.1 ᾿᾽Αφῆστε τοὺς ἐγωϊσμοὺς κατὰ µέρος προσπαθῆστε νὰ ἀναγνώρίσετε ὅτι τὸ σφάλ ἀποκλειστικὰ δικό σας. 'Ο ἂἄν- θρωπος σας εἶναι ἑντάξει. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 -- Ιδ.2 και τὸν ἂν αὐτὴν. καὶ μα εἶναι . πο Γιὰ σᾶς καὶ γιὰ τὸ πρόσωπο ποὺ ἀγαπᾶτε εἶναι σχεδὸν θἐδαιο,ὃτι θὰ ἔρθουν πολὺ «ὖ χάριστες στιγμὲς, ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀφή σετε νὰ πᾶνε χαμένες, ΙΧΦΥΕΣ 19.2 --- 20.3 Μιὰ ἀλλαγὴ ποὺ χρονική περίοδο στὸν οἰκογενειαχὸ σας το- µέα, σὰς κάνει περισσὀτερο καλὀ παρὰ κα- κό. Σκεφθῆτε το καὶ θὰ δῆτε. παρατηρήθηκε αὐτὴ τὴν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑ ΟΥ Ί1οβι ποσο Ἱ-----κ-------... . ΤΡ ο κας ν νο πω ος σῃ αρ αλα ον ο κοῦ ας | Ελ ) η) ή αν ης ος αι η ον ή Ηῃ ο, ηλ ΑΝ πρ. ἡἠσωστὴ πορεία Τό κόμμα πού ἀγωνίζεται μέ συνέπεια γιά Ἐλευθερία, Δημοκρατία, ᾿Αξιοκρατία, Ἰσοπολιτεία, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Ανθρώήινη ᾿Αξιοπρέπεια καί Σωτηρία τοῦ τόπου µας ἀπό τούς μεγάλους κινδύνους πού τόν ἀπειλοῦν. Δῶστε ὅλοι τή ψῆφο σας στό Δημοκρατικό Συναγερμό, τή µόνη καί τελευταία ἐλπίδα τῆς Κύπρου. Κάθε ψῆφος πρός τό Δημοκρατικό Συναγερμό εἶναι κι’ ἕνα θῆμα πρός τή Σωστή Πορεία... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ να μὴχαθεὶιψήφος γιάἀνά μηχαθεἰ ἡ κύπρος Ὁ τόπος Χρειάζεται ἰσχυρή Κυθέρνηση, ἱκάνή νό Γλαῦκος Κληρίδης εἶνοι ὁ μόνος πολιτικός ἡγέτης ἐφσρμόσει σ’' ὅλους ταὺς τοµεῖς οοθαρό ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ στή Κύπρο πού διαθέτει τἠν ἀναγκαία πείρα, κΌρος καὶ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ πρόγραµµα. Οἱ σήµερινές» καὶ ἱκανότήτα νά χειριστεῖτό Ἔθγικὸ µας θέµα μὲ τὸν πολιτικές προγµατικότητες ὑπαγορεύουν ὅτι µιά πρ : να πιό ἐπιτυχημένο τρόπο. τέτοια ρνηση µόνον ἀπὸ τό πηκό :. Συναγερμό µπορεῖ νά προέλθει. πμορα Αραΐς ὁλοιτή φῆφο σας στό Δημοκρατικά Συναγερμό, : ψῆφος πρός τό Δημοκρατικό Συναγερμό εἶναι ο Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κι’ ἕνα θῆμα πρός τή σωτηρία. κι ἢ τελευταία ελπίδα Ν.ώ τό Προσκλητήριο τῆς Νίκης Σελίδα Τά «κόμματα» τοῦ λεγόμενου «κέντρου» δέν ἔχουν πιθανότητα ἐκλογικῆς ἐπιθιώσεως, γιατί ή ἐκλογικήτους δύναμη κατ’ ἀντικειμενική κρίση εἶναι πολύ πιό λίγη ἀπό τά ποσοστά, πού χρειάζονται γιά ἐκλογή θουλευτή, Ἔτσι κάθε:ψῆφος πού δίδεται πρός αὑτά εἶναι ψήφος χαμένη. ᾿Από τίς χαμένες αὐτές ψήφους δέν ὠφελοῦνται τά «κόμματα» πού τίς ἔχουν πάρει. '᾿Απότίς χαμένες αὐτέὲς ψήφους δοηθᾶται µόνον ἠ κομμουνιστική ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ στή πραγματοποίηση τῶν ὁλοκληρωτικῶν σχεδίων της. Ὁ Δημοκρατικός Συναγερμός εἶναι τό κόμμαπού ἀγωνίζεται μέ συνέπεια γιά Ἐλευθερία, Δημοκρατία, ᾿Αξιοκρατία, Ἰσοπολιτεία, Κοινωνική Δικαιοσύνη, ᾿Ανθρώπινη ᾽Αξιοπρέπεια καί Σωτηρία τοῦ τόπου µας ἀπό τούς μεγάλους κινδύνους, πού τὸν ἀπειλοῦν. ς δώσουμε ὅλοι τὴ ψῆφο µας στόν Δημοκρατικό Συναγερμό, πού εἶναι ἡ µόνη καί τελευταία ἐλπίδα , τῆς Κύπρου. Ας µήν χάσουμε τή ψῆφο µας. Γιά νἀ µήν χαθεῖ ἡ Κύπρος. ὍὉ ἀγώνας τοῦ Λαοῦ γιά ᾿Ανορθωτική Αλλαγή, Πραγματική Ἐξυγίανση καί Σωτηρία τοῦ τόπου κορυφώνεται ΑΠΟΨΕ στίς 9.00µ.µ. στή Πλατεῖα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στή Λευκωσία. Ἡ ζωντανή παρουσία σου στή σηµερινή µυσταγωγία θά στείλει καί θά διασκορπίσει σ᾽ ὁλόκληρη τή Κύπρο χο Το έεα δικῆς σου Νίκης, τῆς Νίκης του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ στίς 24 Μαΐου. ΔΗΜΟΚΡΑΠΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ η Νίκη εἶναι Δική µας βπς ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ Τ0 ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΟΟΥΛΙΝΠΙΗ Μὲ τὴν διοργάνωση ἁτομικοῦ κυπέλλου καί κυ πέλλου ὁμάδων ᾖἔἕληξαν οἱ ἐπίσημες διοργανώσεις τῆς Κυπριακίῆς Ὁμοσπονδίας Μπόουλιγκ, ποὺ διεξάγον ται ὡς γνωστὸν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν Σίνιορς. Στὸ ἁτομικὸ κύπελλο νι κητὴς ὁ Φ,. Νικολαΐδης ποὺ μετὰ ἀπὸ ἕνα δυνατὸ παι Ὑνίδι νίκησε στὸν τελικό τόν Χρ. Κουρτελλίδη. Τὰ σκόρ τοῦ Φ. Νικολαΐδη στὰ ἡμιτελικὰ καὶ τελικὰ ἔφθασαν τὰ ἐξαιρετικὰ ὕψη 586 καὶ 504 πίνς., Τρίτος κατετάγη ὁ Λ. Σαθδίδης, ποὺ ἀπετέλεσε τὴν ἔκπληξη τῆς διοργανὠώσεως. ο Στὸ κύπελλο ὁμάδων ῥἵἕ- Φθασαν στὸν τελικό οἱ ὁμά δες τῶν Γερακιῶν (νίκησαν σιὰ ἡμιτελικὰ τοὺς ὙΤζὼν α του Β΄} καί ᾿Αετοὶ τὴν πρωταθλήτρια ὁμάδα τῶν Δυναμίτων στὰ ἡμιτε λικὰ μετὰ ἀπὸ συγκλονιστι κό ἀγὼνα). Οἱ ὁμάδες κα- τῆλθαν στὸν ἀγὼνα μὲ τὶς ἀκόλουθες συνθέσεις: ΓΕ ΡΑΚΙΑ (Μ. Τριλλίδης, Χρ. Κουρτελλίδης, Φ. Νικολαϊ- δης, Μ. Ζαμπάρτας], ΑΕΤΟΙ (Α. Χαραλάμπους, Μ. Σουρ µελῆς, Αντ. Χρίστου καί Σ, Όθωνος). Μετὰ ἀπὸ ἕνα ὡραῖο καὶ συναρπαστικὸὀὸ ἀγὼνα τὰ Γε ῥράκια νίκησαν τοὺς ᾿Αετοὺς μὲ 2214-. «2097 πίνς στὸ σύνολο τριῶν παιγνιδιῶν καὶ ἀνεδείχθησαν κυπελλοῦ χοι 1980-. 8]. (νίκησαν Καλύτερο παίκτης τοῦ τελικοῦ ὁ Μ. Σουρμµελῆς μὲ 505 πίνς, Γιὰ τὴν ἩΗ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑ ΟΥ 128 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΑξΙΛΙΝΗ ἐξακρίβθωση ια απαααασιαπααας: τῶν σικὲ ἀγ σπα» ώνων | ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 6Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙΗ ΕΠΙΠΡΟΠΗ Τελικά θὰ εἶναι 4μελἠὴς πππππυασπ σσ σσ πμ μπα] Ἔγκυρες πληροφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι οἱ συνεδρίες τῆς Δι. ερευνπτικῆς Ἐπιροπῆς ποὺ θὰ συστήσει ἡ ΚΟΠ γιὰ τὰ σικὲ παιγνίδια θὰ εἶναι ἀνοικτὲς ἔπσι ποὺ νὰ μποροῦν νὰ Ὡς παρακολουθοῦν ὁ τύτιος καὶ οἱ φίλαθλοι. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνσπ προσανατολίζεται ἡ ΚΟΠ θέλοντας νὰ ὁπτιοδείξει ὅτι στόχος της εἶναι νὰ ξεκαθαρίσει τὴν κα- τάστασῃι καὶ νὰ μὺ συγκαλύφει κανένα. Στὸ μεταξὺ μετὰ ἀπὸ τὶς διαθουλεύσεις ἡ ΚΟΠ προσσ νατολίζεται ὅπως ἡ Ἐπιτρο- πὴ ποὺ θά συσταθεῖ εἶναι ἅμε λῆς ἀντὶ δµελῆς. Ἠδη ὅπως γράψαµε καὶ ποοχθὲς ὁ κ. Λουκαΐδης .Ἠοηθὸς ᾖΓενικὸς Ἐϊσαγγελέας ἔχει ἀποδεχθεῖ τὴν πράταση γιὰ νὰ ἀναλάδει τὴν Ποοεδρία ἐνῶ θέδαιο θε- ὠρεῖται ὅτι στὴν ᾿Επιτροπὴ θὰ συμμετάσχει καὶ ὁ πρώην προπονητῆς τῆς ᾿Ἑθγικῆς κ.κ Γαδθαλᾶς. Ἠδη πὸ Προεδρεῖο τῆς ΚΟΠ συμπλήρωσε τὴ σχετικῆ εἰσήγηση τὴν ὁποία καὶ θὰ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΛΙΑ Μάθετε ποδύσῳιαιρο μὲ τὺν Μπ. ΤσιάβλΤΟΝ οἩ Τῇ άησ “σὺ οκἀἀθυθά:Ἡ ΜΑΠΦΝΒ ἠφορὲςῦ Δαά (σνλέδα ἀμέσως εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἐνδιαφ ποὺ τοὺς ἀρέσει τὸ ποδόσφαι ρο ὄχι µόνο νὰ τὸ δλέπουν ἀλλὰ καὶ νὰ παίζουν Καὶ σοὺ ἀκόμα ἤθελαν νὰ τὸ µά φθουν σωστὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν | εἴδηση περίπου 4.000 ποδο- ! σφαιριστὲς ἀπὸ ἅλα τὰ µέρη | ποῦ κόσμου θὰ συγκεντρω- θοῦν στὴν Βρεττανία τὸ καλο καίΐρι γιὰ νὰ πάρουν µαθήµα τα τεχνικῆς τοῦ ποδοσφαί- ρου ἀπὸ τὸν Μπόμπυ Τσάρλ πον, ἕναν ἀπὸ τοὺς µεγαλύ- ἕπερους Άγγλους παῖκτες ὅ- λων τῶν ἐποχῶν καθὼς καὶ ἀπὸ ἄλλα μεγάλα ἁἀστέρια ποῦ ποδοσφαίρου, ὍὉ παλιὸς ποδοσφαιριστὴς τῆς Μάν- τσιεστερ ᾖἡΓινουνάῖτεντ ποὺ ' Ἔπαιξε μὲ τὴν Ἐθνικὴ Αη μιᾶς ὁλόκληρης λε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις ρεῖ καὶ Ἑλλήνόπουλα 'φὰ νὰ. εἐρδίσει ἡ πατρίδα του τὸ Παγκόσμιο Κύπελλο τὸ Ι9όό ἵδρωσε πέρυσι τὴν ποδοσφαιρικἡ «σχολὴ «Μπόμ» πυ Τσάρλον» ποὺ στεγάζε- ται σὲ ἕνα σχολικὀ κτίριο τοῦ Μάντσεστερ στὴ Βόρειο ΑΥ γλία. ᾿Ἐκεῖ φἰ ησε τὸ πε καλοκαίρι περίπου 600 γέες ἐλπίδες τοῦ ποδο- Ἡ ἐπιτυχία τοῦ πειράµα- τος αὐτοῦ ἀπετέλεσε τὴν ἂρ χἠ γιὰ ἄλλα περυσσότερο φιὶ λόδοξα σχέδια γιὰ τὸ 58]. Τὸ φετινὸ καλοκαιρινό πρό γραµμα περιλαμθάνει µαθή- µατα ποδοσφαίρου ΄ διαρκείας ἑδδομάδος ποὺ θὰ προσφέ ἀπὸ 20 Ιουλίου µέχρι 28: Αὐ- γούστου γιὰ ἀγόρια. ἡλικίας 'Ο θυρῶτος -- μὲ τὴν μπάλα... σὰν παίκτης καὶ προπονητὴς φιλοδοξεῖ νὰ ὁδηνγήσει τὴν ὁμάδα Ίο που στὴν κατάκτπσπ τοῦ Κυπέλλου, ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΙΛ-ΛΠΟΠΙΗΝ Δυὸ τοπικὰ ντέρμπυ ἔθγαλε ἡ κλπρωτίδα γιὰ τὰ ἡμιτελικὰ τοῦ Κυπέλλου Καλαθοσφαίρας ἀνδρῶν. Στὶς 13 Ιουνίου ἡ ΕΝΑΔ θὰ παίξει μὲ τὸν Αχιλλέα καὶ στὶς 20 ουνίου ἡ ΑΕΛ μὲ τὸν ᾿Α- σόλλωνα, Στὸ Κύπελλο Παίδων τὰ ζεύγπ εἶναι ΑΕΛ α.. Αχιλλέας στὶς 30 Μαΐου καὶ Ζήνων Απόλλων στὶς 6 ᾿Ιουνίου. Καὶ στὶς δύο δ'οργανώσεις οἱ ἀγῶνες θὰ Ἐϊναι μονοὶ ὁ δὲ τελικὸς θὰ γίνει στὶς 27 Ἴου- Νίου, µαθήµατα ᾽Αγγλικῆς σας στὸ ᾿[υστιτοῦτο Ἐπιστη- μῶν καὶ Τεχνολογίας τοῦ [Πα νεπιστηµίου τοῦ Μάντσεστερ εἶτε ἀγεξάῤτητα εἶτε ταντό- ἂχρονα 'μὲ τὴν ὅτι τὸ φετιὸ καλοκαιρινὸ πρόγραµµα. θὰ παρακολουθή σουν ἀγόρια ἀπὸ τὴν Σκανδι ναδία, τὴ Γαλλία, τὴ Τερµα γία καὶ τὴν ᾿Ιαλία, καθὼς καὶ ἀπὸ χῶρες τῆς Μέσης ᾽Ανγαταλῆς, ὅπως τὸ Κουδέ- ἓτ καὶ τὸ ῦΙράκ ἀπὸ χῶρες τῆς Λατινικῆς ᾽Αμερικῆς ὅ- πως ἡ Βραζιλία ἡ Κολομδία καὶ τὸ Μεξικό, ᾿Αναμένοντοι ἀπίσης παϊδιὰ ἀπὸ τὶς Ἡνω | µένες Πολιτεῖες καὶ τὸν ζα- γαδά. µάδα ποδοσφαιρικῆς προπονή σεως χωρὶς µαθήµατα ᾽ΑΥΥΔι κῆς γλώσσας εἶναι 120 λίρες, συμπεριλαμδανομένων ναί τῶν ἐξόδων διαμονῆς στὸ Πανεπιστήµιο. Ἡ διαρκείας 4 ἑδδομάδων σευιρὰ µαθηµά- των ᾽Αγγλικῆς χωρὶς «αθή- µατα π ί κοστίζει 426 λίρες καὶ 39 λίρες ἐπὶ- πλέον τὴν ἑδδομάδα μαζὶ μὲ ποδοσφαιρικἡ προπόνηση. ὑἠποθάλει στὴ συνεδρία τοῦ Διοικητικοῦ Συµθουλίου τὴν προσεχη Πέμπτη 28.56.81 ὁπό ταν ἐπίσημα ἡ Ὁμοσπονδία θὰ ἀποφασίσει «τὴν σύσταση τῆς ᾿Επιτραοπῆς καὶ θὰ καθο- ρίσει τοὺς ἔρους ἐντολῆς της. οἱ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ Δημοσιογραφικὲς πληροφο οἱες ἀναφέρουν ὅτι στὴν ἛἘ- οευνητικἡ ᾿Επιτροπὴ θὰ αλη- θοῦν νὰ καταθέσουν καὶ πα” ρατηρητὲς, Γιατὶ, ἀρκετοὶ πα σατηοητὲς στὶς ἐκθέσεις ποὺ ἔκαναν γιὰ μάτς ποὺ παρακο λούθησαν, ἀφήνουν ἰσχυοὰ ὃ- πονοούµενα γιὰ τὴν γγυησιότη τα μερικῶν ἀγώνων. Ἡ περιστατικὴ μαρτυρία θὰ εἶναι ἰσχυρὸ ὅπλο γιὰ τὴν ἐξακρίδωση ῥἑνὸς σικὲ µάτς, μιὰ καὶ λείπουν τὰ στοιχεῖα ποὺ «απροσπαθοῦν νὰ «σκεπά- ζουν». οἱ ἐνεχόμενοι σὲ συιὲ. . Καρακτηοιστικἁ ἐτονίσετο ὅτι μιὰ καὶ καγένας δὲν θέλει 3 δὲν ὄχει ἀτοάνταχτα στοι» χεῖα γιὰ νὰ ἀποδείξει ἕνα σι κὲ, ἡ περιστατικὴ µαρτνοία απσσαασαροκωοακωρικκσστοσ--παωαμορν Η ΣΚΟΤΙΑ 2-0 σία). ---- Παρουσία: 22.000. θε ατῶν, στὸ «Χάμπντεν Πάρκ» τῆς Γλασκώδης, ἡ Σκωτία χίκησε τὴν Β. Ιρλανδία γιὰ κὸ πρωτόθληµα. . δρεττον- ὤν νήσων μὲ 2--0. , τὰ γκόλ πέτυχαν ὁ Ραΐη Στιούαρτ στὸ 5’ καὶ ὁ Στήδ Αρτισιμπάλντ στὸ 42’. ΣΚΩΤΙΑ: Τόμσον, Μόκ Ῥραίν, Μάκ Λής, Μίλλερ, Φ. Ἐκραίη, ΒΡ. Στιούαρι, Χάρτοφορντ, Μπέρνς, Στά- ροκ, Ἀρτσιμπαλντ, Ρόμπερ- τσον. Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Τζέννιγκς Τζ. Νίκολ, Ἡρ. Νίκολ, Τζ. Ο’ Νήλ, Νέλσον, Μ. Ο’ Νήλ, Μάν ᾿Ιλρόῦ, Μόκ ΆΛἐέλαντ, Κοχραίην, Άρμστρογκ, Χά μιλτον. ὦ Τιὰ σήµερα εἶναι προ- Ὑραμματυσμένος στὸ Μπάλ- φαστ ὁ ἁἀγὼν Β. ᾿{ρλανδίας - Οὐαλλίας ἀλλὰ οἱ Οὐὖαλ λοὶ ἀρνοῦνται νὰ ἀγωνισθοῦν λόγω τῆς ἐκρηκτικῆς κατα- στάσεως. Ἡ Αγγλία ἀπέτυχε νὰ σημειώσει καὶ πάλι νίκη ἆνα δειχθεῖσα ὑσόπαλη τὴν Οὐαλ λία 0--0 στὸ ΓΡουέμπίλεῦ. ϱ ΓΟΥΝΤΚΟΚ ΦΕΥΓΕΙ εἶναι μιὰ διέξοδος γιά τὴ στοιχειοθέτηση καταγγελίας. Ἐπίσης ἐτονίζετο ὅτι δὲν εἶναι λίγες οἱ περιστά- σεις ποὺ ἡ περιστατικη µαρ- τυρία, «ἐμέτρησε» καὶ στά Δικαστήρια μὲ ἁἀποτέλεσμα νὰ τιμωρηθεῖ ἕνας κατηγο- ρούμενος. Η ΑΥΣΙΡΑΛΙΑ ΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 2-0 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. -- “Ἡ ἔθνι- κἡ ὁμάδα ποδασφαίρου τῆς Αὐστραλίας σὲ παιγνίδι τοῦ κυκλώματος τοῦ. Κυπέλλου Κόσμου 982, ποὺ ἔγινε στήν Έδρα της νίκησε τὴν ᾿Ίνδονη σία μὲ 2--0. Καὶ τὰ δύο γκόλ τὰ σημείωσαν ὁ Τζών Κόσμινα καὶ ὁ Άλλαν Ντά- δινσον στὸ δεύτερο µέρος τοῦ ἀγὼνα. Μετὰ τὴ νίκη τῆς Αὔστρα λίας ἡ δαθµολογία ἔχεν ὡς ἑξῆς: Ν. Ζηλανδία 5 Τ-- 8 Αὐστραλία 5 ὃ--δ 3 Ταϊουάν .. ο-ο | 'Ἰ]νδονησία 2: 0-4 0 Φίτζι Γ 0-4 0 ΑΠΟ ΤΗΝ.Κ. ΜΟΝΑΣΑΩς« διεθνὴς ποδοσφαθτο γυ Γοῦντκοκ, ποὺ χρόνια τώ- φα ἀγωγίξεταν κάτω ἀπὸ τῆν Φφανέλλα τῆς Κολωνίας, δήἠ- . λωσε ὅτυ στὺ τέλος τῆς ἄγω πιστικής περιόδού θά. φύγει ἀπὸ τὸ Δυτικογεομανικὸ συΥ κοότηµα. ὍὉ Γούντκοκ δὲν ἕ- δωσε διευκρινήσεις γιὰ τὸ ποὺ θὰ πάει ἀλλὰ ἀπεχάλυψε ὅτι τὴ θέση του στὴ Δυτικο- χερμανιχὴ ὁμάδα θὰ πάρει ὁ Ἰρλανδὺς ἄσσος τῆς Αρσε- ναλ. Φρὰνκι Τσάπλετον, ΑΓΓΛΟ ΚΥΝΗΙΟ ΘΑ ΚΥΝΗΓΗΣΕΙ Η ΜΙΛΑΝ ΜΙΛΑΝΟ.-- Σὲ οεπορτὰξ τῶν ἰταλικῶν ἐφημερίδων ᾱ- ναφέρθηκε ὅτι, ὂν ἡ Μίλαν ἀπατύχει νὰ ἀποκτῆσει τὺν Ἑραζιλυάνο Ζΐίκο, τότε θὰ κι- γηθεῖ γιὰ νὰ πάρεν ΧάποιοΥ ἀπὸ τοὺς Ἡρεττανοὺς ἘΤρέ- 6ορ Φράνσις τῆς Νόττιγχαμ, Τζο Τζόρνταν τῆς Μάντσε- στερ Γιουνάιτεντ καὶ Γκοαίημ Σοῦνες τῆς Λίθερπου]. Η ΣΙΡΑΣΝΜΠΟΥΡ ΚΤΠΑΗ’’ ΤΟΝ ΚΛΟΥΗΤΝΗΝΣ ΠΑΡΙΣΙ. -- Ἡ Στρασ- μπούρ κινεῖται γιὰ. νὰ ἔξα- σφαλίσει γιὰ τὴν καινούργια ἀγωγιστικὴ περίοδο τὸν δέλ Υο διεθνὴ «στράϊκερ Αλ- µπερτ Ἰλουήτνενς, ποὺ ἀνή κει στήν Μπέδερεν καὶ ἦταν ἀπὸ τὰ πιὸ σηµαντικὰ ἀστέ ρια τοῦ φετινοῦ πρωταθλή- µατος τῆς χώρας του. Σύμφωνα μὲ σχετικὸ ϱρε- πορτάζ ἡ Στρασμπούρ πρόὀσ φερε στὴν Μπέδερεν «ἀέρα» γιὰ νὰ πάρει τὸν Κλουήτ- γενς 130 χιλιάδες λίρες. καὶ παράγοντάς ΄της ἀποκάλυψε ὅτι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Βέλγου «στράϊκερ» θὰ γίνε µόνο ἡν περίπτωση, ποὺ ἡ Στουτ Υκάρδη τελικἀ πάρει τὸν Γάλ λο «στράΐκερ» Σίξ μὲ 300 χιλ. λίρες, 0 ΚΟΟΥ ΙΥΡΙΣΕ ΜΕ ΝΙΚΗ ΔΟΝΔΙΝΟ.-- Ὁ Ῥρεττα- τος. «χουσὺς» ῥὀλυμπιονίνης τῆς Μόσχας στὰ 1.600 µέτρα Σεμπάστιαν Ἐόύόου γύρισε στην ἀγωνιστικὴ ὁράση καὶ κέρδισε τὴν κούρσα τῶν «00 µέτρων τοῦ πρωταθλήματος τῆς περιοχῆς τοῦ Γιορκσάιρ μὲ ἕνα απρῶτο λεπτὸ 46 δεύ- τερα καὶ ὅ) 10. ἵὉ Κόου εἶναι ἵκανοποιη- μένος ἀπὸ ὅτι πέτυχε στὴν πρώτη του φετινή «ἐπίσημη» ἐμφάγιση καὶ δήλωσε ὅτι σν τοµα θὰ δοκιμάσει τῆν «τύ- χη» που καὶ σὲ κούρσα τῶν 1.600 µέτρων. ο | ΄ ἶ Ὁ Δομάζος (δεύτερος ἀπὸ δεξιὰ) ὅταν ἥταν οτὴ Κύπρο μὲ τὸν Παγκύπριο καὶ ἐπισκέφθπκε τὴ Κάρλσπερυκ μὲ τὸν Παπαϊωάννου «(ἀριστερά) Ὅ Παγκύπριος τίμησε τὸν Δομάζο Μὲ ἐπιτοχία ἔγινε στὴν Α µερικὴ ἡ τιµητικὴ διάκριση τοῦ Μη Δομάζου, Στὸ Κρύ σταλ Πάλλας τῆς Νέας Ἱ- όρκης ὁ δετεράνος ἄσσος γνώρισε πραγµατικὴ ἀποβέ ὠση ἀπὸ τοὺς ὁμογενεῖς. ᾿Ὁ Ίου ἔσπευσαν γοντὰ γιὰ γὰ τὸν συγχαροῦν γιὰ τὰ ὅσι προσέφερε στὸ ἑλ]ηνικὸ πο- δόσφαιρο. Συγκεκριµένα, µετὰ τὴν ὡραία αὐτὴ ἐκδήλωση ὁ Δο µάζος ἔκανε τὴν ἀκόλουθη δήλωση: «Εὐχαριστῶ τοὺς ὁμογὲ- γεῖς γιὰ τὴν πρωτοδουλία ποὺ εἶχαν νὰ μὲ τιµήσουν, Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἔχω νἁ πῶ εἶναι ὅτι ἑνῶ μὲ τιμοῦν ἄνθρωποι ποὺ μὲ ξέρουν ᾖί- Υο, μὲ ἀγνοοῦν αὐτοὶ ποὺ ἐπὶ 20 χρόνια ὁδήγησα τὴν ῥμαδα σὲ τόσους θριάµδους». ᾿Απὸ τὴν Νέα “Ὑόρκη ὁ Δομάζος θὰ γυρίσει τὸν ἅλ- λο µήνα. κο ο μωστα αμμω. ε ως ἅ Ὥ - Ἡ µπάλα κατευθύνεται στὰ δίκτυα. Εἶναι ὅμως τὸ γκὸλ καθαρό Τέτοια ἐρωτήματα 1 υυ-- εο σθεῖ νὰ ἀπαντήσει πολλὰ ἡ Διερευνητικἡὰ Ἐπιτροπή. ο θά Χχρεια- ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΣτΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Δδὰ διεξαχθοῦν στὸ Βουκουρέστι στὸ διάστηµα δπιλαδὴ τὸ 1979. Φυσικὰ ἡ Κύπρος δὲν ἔχει Πανεπιστήµιο ἀλλὰ ὑπάρχει πρόνοια στὸ Καταστατικὸ τῆς Διεθνοῦς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως ᾿Αθλητιαμοῦ γιὰ χῶρες ὅπως ἡ Κύπρος κατὰ τρόπον ὥστε νὰ δικαιοῦνται νὰ συμμετάσχουν μὲ ἀθλη- τὲς ποὺ φοιτοῦν σὲ ἄλλα Πα νεπιστήµια. Βάσει δὲ αὐτῆς τῆς πρό- νοιας πήραμε µέρος στὴν Πα νεπιστηµιάδα τοῦ Μεξικοῦ πὸ 575. Φέτος ὅμως ἡ Κύπρος δὲν θὰ συμμετάσχει ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν γιατὶ οἱ διοργανωτὲς «δὲν μᾶς ἀπέστειλαν σχετικἡ πρόσ Ἄληση ἀλλὰ οὔτε καὶ κανένας ἀπ᾿ ἐδῶ ἐνδιαφέρθηκε νὰ µά θει γιὰ τὴν διοργάνωση αὖ τὴ καὶ νὰ ἐξασφαλίσει τὶς προὐποθέσεις γιὰ συμμµετοχὴ τῆς Κύπρου. ό5 ΧΩΡΕΣ Στοὺς φετιγοὺς ἀγῶγες θὰ Λάδουν µέρος 65 χῶρες --- μεταξὰ γῶν ὁποίων καὶ ἡ Ε) λάδα --- μὲ ό χύλιάδες ἀθ]η πὲς καὶ ἀθλήτριες οἱ ὁποῖοι Βὰ συμμετάσχουν στὰ ἑξῆς ἀθλήματα:. Κλασσικνὸς .Α- θλητισμὸς, Καλαθόσφαιρα, Γυμναστική, Πάλη, Καλύμ- 6ηση, Πόλο, Καταδύσεις, Ξι φασκία, Τέννις καὶ Πετόσφαι ρα. Στὸ μεταξύ, ὁ Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Φοιτητικῆς “Ἑ νώσεως ᾿᾽Αθλητισμοῦ κ. Νε- µπιόλο, ἀνακοίνωσε ὅτι στοὺς ἀγῶνες τοῦ Βουκουρεστίου στὰ ἀγωνίσματα στίδου γυναι κῶν. προστέθηκαν τὰ ἀὀγωνί- σµατα τῶν 3.000 µέτρων, τῶν 400 µέτρων μὲ ἐμπόδια χαὶ σκυταλοδρομία 4Χά400 µέ τρα, ἐνῶ οἱ φοιτητὲς θὰ τρέ ξουν μαραθώνιο καὶ ἀκόμη θὰ πάρουν µέρος σὲ «κούρ- σα» τῶν 20 χιλιομέτρων θά- δην. Τέλος, ἀνανοιγώθηκε ὅτι τὸ ζΖάγκρεμα, ἡ ᾿Ἰντιανάπο- λι τῶν Ἡν. Πολιτεῶν, τὸ Ρίο Ντὲ ᾿Ιανέῖρο αἱ τὸ Τό- πιο ἔθεσαν ὑποψηφιότητά γιά νὰ ἀναλάδουν τὴν ὀργάνωση τῶν ἀγώνων τοῦ 1985 καὶ τοῦ 1987. ΧΩΡΙΣ ΒΟΛΛΕΥ᾽ Ὑπὸ τῆς Κυπριακῆς Όμο- σπονδίας Πετοσφαίρας ἀνα- πηινοῦται ὅτι μετὰ ἀπὸ Ύγνω- µάτενση τῆς Δικαστικῆς Ἔπτι τροπῆς μὲ θάση τὸ ἄρθρο Τγ τῶν Ἐσωτερικῶν Κανονι- σιῶν τῆς Κ.Ο.Π ἀναθάλ- κει τοὺς ἀγῶνες τῶν ἀἆγωνι- στιχῶν ἡμερομηνιῶν 99,0.81 καὶ 9ῦιδιδί (προηγούµενη καὶ ἑπόμενη ἆἁγωνιστικὴ τῶν ἙΒουλεντικῶν ἐκλογῶν., ἨφΕΤΙΝΗ ΠΛΝΕΠΙΣΤΗΜΙΛΛΑ ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΤΟ 197ο9 Ἡ Κύπρος δὲν θὰ συμμετάσχει. στοὺς φετεινοὺς Παγκόσμιους Φοιτηπτικοὺς ΑἈνγῶνες τιοὺ 19. 30 Ιουλίου, Κι’ ὅμως ὁ Κύπρος ἔλαδε µέ- ρος στὴ προπγούµενπ Πανεπιστημιάδα ποὺ πρανγµατοτιοιήθηκε στὸ Μεξικὸ πρὶν δυὸ Χρόνια, ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ Κεραυνός καὶ ΕΘΗ πέτυχαυ σπουδσαῖες Γίκες Δύο ἐντυπωσιακὰ ἁποτελέσματα σημειώθηκαν στὸ πρωτάθλημα καλαθοσφαίρας τὸ 6ράδυ τῆς Τετάρτης, Ὁ Κεραυνὸς νίκπσε οτὸ Κα- μακλὶ τὸν Αχιλλέα καὶ ἡ ΕΘΑ ὑπέταξε τὴν ΕΝΑΛ. Μέ τὴν ἥττα τους αὐ τὴ ὁ ᾿Αχίλλέας καὶ ἡ ΕΝΑΛ ἀπεμακρύνθπσαν οσπ λο τῶν πρωτοπόρων, τὸ Καϊακλὶ ἔγινε σκἸη οὗ μάχη γιὰ τῆν κατάκτηση τῆς νίκης. ᾿Αχιλλέας γαΐ ἵε- οαυνὸς πάλαιψαν ἀπὸ τὴν ἆρ χἢ µέχοι τὸ τέλος γιὰ νὰ πά οει τελικὰ τοὺς 5 θαθμοὺς ὁ Κεραυνὸς μὲ ϐ8--θὶ ἀφοῦ τὸ παιγνίδι χρίθηκε στὰ τε- λευταῖα δευτερό]επτα, τὴν ἜἛἜγλωμη ἡ ΕΘΑ ἔκανε τὴν ἔκπληξη χερδίςον- -πας τὴν ΕΝΑΔ θ0---4τ. τὸ ΓΣΠ ᾗ ΑΒΑ ποὺ 6οί σχεται στὴ σχιὰ τοῦ ΑΠΟΕΛ ματέθαλε τὴν ᾿Ολυμπιάδα 101----ο4. Τὴν αιὸ ἐντυπωσιακὴ ὅμως νίκη απῆς θραδιᾶς πέτυχε ὁ ᾽Απόλλων ποὺ στη Αεμεσὸ συνέτριψε τὸν Ζήνωνα 1δτ-- ο, ΤΟ ΑΠΟΕΛ Τὸ ΑΠΟΕ. Ἰθὲς 6ράδυ πέτυχε γαθαρὰ νίκη ἐπὶ τῆς ΕΝΑΟ μὲ 90-46 καὶ ἅπε- σπάστηκε πάλι στὴν κυρυφῆ μανπικὰ ἀπὸ τὸν ὅμι- τοῦ. πίνακα. Ἡ ΒΑΘΜΟΛΟΠΙΑ 1 ΑΠΟΕΑ 17. 384 » ΑΡΑ 16 οδί ὃ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1τ 958 4 ΚΒΕΡΑΥΝΟΣ 1τ 98 ϐ ΕΝΑΛ κ, οτ 68 ΑΠΟΛΛΩΝ 18. 58 Ἱ ΟΝΜΟΝΟΙΑ τσ Ἅδ ἃ ΕΘΑ 18. 98 3 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 18. σὺ 14. ΕΝΑΩ 1τ 14 1 2ΗΝΩΝ 18. 18 Ἡ Βρηζιῆία ἄφησε Πμπυδη τὴν Εὐρώπη ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΑΒΟΡΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Ἡ ἐθνικὴ Βραζιλίας φαίνε- Ται ἀπὸ τώρα ἀποφασισμένη νὰ κατακτήσει τὸ παγκόσμιο κύπελλο τὸ 1982, ᾿᾽Αφοῦ ἐξασφάλισε τὴν πρό- κρίση της στὰ τελικὰ τοῦ Μουντιάλ τῆς Ισπανίας θρι αμθεύοντας στὸν ]ο ὅμιλο τῆς Νοτίου ᾽Αμερικῆς κέρδισε τὴ μάχη τῶν ἐντυπώσεων στὴν τουρνὲ ποὺ ἔκανι στὴν Εὐρό- πη. Συγκεκριµένα νίκησε καὶ τὰ τρία φιλικὰ παιγνίδια, ποὺ ἔδωσε στὸ Εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος. Κέρδισε τὴν Αγγλία στὸ Γουέμπλεύ μὲ Ι.--0, τὴν Γαλ λία στὸ Παρίσι μὲ ἆ- ΊἹ καὶ τὴν Γερμανία στὴν Στουτγάρ δη 2-1. Ηταν ἕνα ἐπίτευγ- μα σπάνιο, ποὺ δείχνει ὅτι ἔἕ- Υϊνε δουλειὰ ὑποδομῆς στὴν ἔθνικη ὁμάδα, Μιλώντας γιὰ τοὺς τρεῖς ἀντιπάλους τῆς Βραζιλίας, τὸ «ἀφεντικὸ» τῆς ἐέθνικης ὁ- µάδας, Τελὲ Σαντάνα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ἡ Αγγλία εἶναι πάντα δυνατή ὁμάδα καὶ παίδει πο- δόσφαιρο γρήγορο καὶ ἐπιθε- τικό. Ἡ Γαλλία εἶναι ἀπὸ τὰ καλύτερα συγκροτήματα στὴν «Υηραιὰ ἤπειρο». Τέλος ῥἡ Δυτικὴ Γερμανία ποὺ πρωτα- γωνιστεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια στὸν παγκόσμιο χῶρο εἶναι ὁ- µάδα ποὺ συνδυάζει τὴν δύνα- µη καὶ τὴν τεχνική». ᾿Απὸ τὸν καιρὸ ποὺ ὁ Σαν- τάνα (Ιούνιος 80) ἀνέλαδε ἡ Βραζιλία ἔδωσε 2] ἀγῶνες μὲ τὰ ἑξῆς ἀποτελέσματα: Σύνολο ἀγώνων 21. Νίκες 16, ἰσοπαλίες 3, ἧττες 2, τέρματα 40. 15 ϐ Στὸν τελευτοῖο της ἆ- γώνα μὲ τὴν Γερμανία ἡ Βρα ζιλία παρέταξε τὴν ἑξῆς σύν θεση: Βαλντὶρ Περές, ὮἘντε- δάλντο, ᾿Οσκάρ, Λουιζίνιο Ζούνιορ, Τονίνιο, Σερέζο͵ Σό: κρατες͵ Ζίκο, (Βίκτορ), Πάο- ουλο ᾿Ισιντόρο (Ρενάτα), Ἐν τέρ. :. Ἡ σύνθεση τῆς Δ, Γερμα- γίας: Σουμάχερ (Ίμελ), Χάν νς, Κάλτς, ΚΚ. Χ, Φέρισες Μπρίγκελ, Σοῦστερ (Ντίτς), Μπράϊΐτνερ, Μάγκατ, χ λλύ. λερ, Ρουμενίγκε, Φίσερ. , Ἡ δυτικογερµανικὴ ἦταν πιὸ δυνατη καὶ τικη στο α΄ μέρο ἑἐνὼ ἡ ζιλιάνικη μόνη λλραος στὸ β΄ µέρος, : ὁμάδα ἀπειλη- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑ᾽΄ΟΥ 198 Μὲ τὴν εὖὗκαί ΠΕΠΕΠΙΡΗΡΗ ΙΙ ΙΝΜΜΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΙ Ο Πρόεδρος τῆς ΕΠΟΠΛ κ. Γρηγορίου, ὁ µεγά- λος ἑἐργάτῃς τοῦ ἁἀγροτικοῦ ποδοσφαίρου. ἄλλη λσγραφία Σεθαομὸ γιὰ ποιὸ πρωτάθλημα μᾶς μιλᾶ ἡ ΚΟΠ ᾽Αγαπητὴ Σύνταξις, Εἶμαι ἕνας ἀπὸ τοὺς πολυ πληθεῖς ἀναγνῶστες σου καὶ παρακαλῶ θερμῶς ὅπως μοῦ παραχωρήσετε Ἀίγο ἀπὸ τὸν πολύτιμο χῶρο σας γιὰ νὰ ἐκφράσω μερικὲς γνῶμες γιὰ τὸν πολυσυζητημένο Τελικὸ τοῦ Κυπέλχου ᾽Αγγ]λίας ὁ ὁ ποῖος δὲν µετεδόθη ἀπὸ τὸ ΡΙΚ. Πρῶτα θέλω νὰ ἀναφέρω ὅτι οἱ δικαιαλογίες ποὺ μᾶς παρουσίασε ἡ ΚΟΠ δὲν πεί- βοων. 'μιλᾶ ἡ ο γιὰ τὸ τ' : θλημα Ενα ποὺ κατάντησε ἀπὸ ᾗτ σφαιρικὸ σὲ ἐμπορικό, γιὰ ἀγορὰ δαθμῶν, γιὰ ἆἄποφυ- γἡ ὑποδιδασμοῦ καὶ γιὰ πρωταθλητισμὸ. Ένα πρωτά θληµα ποὺ μὲ τὴ δρωµιά του ἔχει διώξει τοὺς φιλάθλους ἀπὸ τὰ Υήπεδα. Ένα πρω- τάθληµα ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ µέχρι τὸ τέλος του μυρίζει 6ρωµιά. ᾖἡΓιατὶ Χχύριοι τῆς ΚΟΠ δὲν ἀἐπιτρέφατε στὸ ΡΙΚ νὰ µεταδόσει τὸν τελικὀ τά- Γιά, πιὸ σεθασμὸ μᾶς. { πρωτάί λημᾶ, Κυπέλλου Αγγλίας Μήπως μὲ τὴν ἐνέργεια αὐτὴ θὰ -ᾱ- γαγκαζόταν ὁ κόσμος νὰ πά- ει στὰ γήπεδα νὰ παρακολου θήσει δύο παιγνίδια πρωτα- θλήµωτος τὰ ὁποῖα δὲν εἷ- χαν καμιὰ δαθµολογικἡ ση- µασία ἢ µήπως μὲ τὴν ἐγέρ γεια σας αὐτὴ θὰ ἀποκαλύ- πτατε τοὺς ἐγκεφάλους συ- γωµοσίας οικὲ παιγνιδιῶν οὔ τως ὥστε νὰ διαφωλάξετε τὸ κύρος καὶ τὸν σεδασμὸ τοῦ πρωταθλήματος Ποῦ εἶναι οἱ πράξεις καὶ τὰ ἔργα σας γιὰ νὰ κρατήσετε τὸ πρωτάθλημα καθαρὸ «οὕτως: ὥστε. ὁ φίλα- θλος νὰ πηχαίχει στὸ γήπα- ὃρ καὶν νὰς θλέπει -μάςς «µαθα |. ρὰ καὶ ὄχι χρηματιστήρια ἐμ πορικῶν συναλλαγῶν Μὲ το νὰ. ἀπαγορεύετε τέτοιου εἷ- δους ἐκδηλώσεις νὰ µεταδί- δονται ἀπὸ τὴν τηλεόραση δὲν ὠφελεῖται τὸ ΕΚυπριακὸ Ποδόσφαιρο. Εὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξ: χία, Μετά τυμῆς Σ. Β., Λιοπέτρι η 1) ΕΓΕΓΡ ΔΟΕ}, ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ τῶν ἵππων διὰ τὴν 4ΐίην πποδρομια- κὴν Συνάντησιν ἡ ὁποία θὰ διεξαχθει τὸ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 30ὴν Μαΐου 1981, ἔχουν ὡς ἀκολούθως : Καθαρόαιµοι ἵπποι 3 ἐτῶν γικηταὶ, Βάρη Καθ) Ἠλικίαν καὶ Φῦλον καὶ Νίκας μετ) ἐλα φρύνσεων. 1200 µέτρα (ό φέρλογκς). ΜΕΜΟΡΥ ΛΑΙΗΝ. ΜΙΣ ΣΜΑΡΩ ΑΠΑΤΣΙ ΧΟΡΣ ΝΤΑΙΑΡΥΜΑΔΝ ΚΟΜΗΣΣΑ ΛΑΚΕΥ ΤΖΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΠΟΥ᾽ ΛΕΊΙ:ΤΥ ΖΕΣΤΑ Καθαρόαιμοι ἵπποι ἵης φλάσεως. Βάρη Καθ’ Ἠλικί- αν καὶ Φῦλον. Κήλωγες καὶ ἐκτομίαι 4 ἐτῶν καὶ ἄνω 5600 κιλά, φορδάδες 55 κιλά. Κή λωνες καὶ ἑκτομίαι 3 ἐτῶν 60 κιλά, φορδάδες 49 κι Ἰά. Δὲν παραχωρεῖται χάρις δαρῶν διὰ Μαθητευομένους, 1500 µέτρα (2715 φέρλογχς). ΚΑΝΤΥ ΣΥΝΘΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΕΝΕΡΑΑ ΝΤΑΝΑΣΓΚΟ Κυπριακοὶ ἵπποι 2 ἐτῶν μέῖτεν. Βάρη Καθ Ἠλικίαν καὶ Φύλον. 1000 µέτρα (5 έρλογκς). να ἘΙΝΤΕ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΙΣ ΒΙΚΥ ΛΕ'ΙΓΤΥ ΒΑΛΕΡΙΑ Κυπριακοὶ ἵπποι Ἱης, 2ας καὶ 3ης κλάσεως ὁ ἐτῶν καὶ ἄνω μὴ νικήσαντες εἰς οἷαν δήποτε κλάσιν ἀπὸ 6.290. ᾿Ισοζυγισμὸς. ᾽Αγώτατον δά ρος .4ἡ, κιλά. Ίπποι μὲ ἶσο ζυγισμὸν κάτω τῶν 45 κιλῶν δικαιοῦνται νὰ τρέξουν μὲ 49 χιλὰ καὶ δὲν θὰ ἐπιδαρυν θοῦν μὲ τὸ ἐπιπρόσθετον δά ρος τοῦ ἰσοζυγισμοῦ ἂν λό δοῦν ἀμειθομένην θέσιν !200 µέτρα (6 φέρλογκς). Α9ΕΚΥ ΛΟΥ ΤΣΕ ΓΚΟΥΕΒΑΡΑ ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΑΙ ΧΕΡ ΠΑΡΤΙΖΑΝΟ ΤΑΡΓΚΑ ΡΑΝ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΦΑΝΤΑΤΟΡ Κυπριακοἰ ἵπποι 2ας ἆ ᾶης κλάσεως. ᾿Ισοζυγισμὸς. ἐκ τῆς 2ας κλάσεως ἵπποι 5 ἑ: τῶν µὴ νικήσαντες εἰς οἷαν δήποτε κλάσιν ἀπὸ ό.2,δ0., καὶ ό ἐτῶν καὶ ἄνω νικηταϊ εἰς οἰαγδήποτε κλάσιν ἀπὸ 60.80. Ἐκ τῆς 3ης κλάσε ως ἵπποι 5 ἐτῶχ, καὶ ἵπποι 4 ἐτῶν νικηταὶ καὶ µμέϊτεν. Ιό00 µέτρα (1 μῖλι). Εἰς δύο Ὑποδιαιρέσεις. ΟΜΠΡΕ ΡΟΖΕΤΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ ΜΑ: ΛΑΝΣΕΡ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΓΩ ΣΤΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΡΟ:ΓΑΛ ΛΟΥΚ ΤΥΨΟΣ ΓΟΥΤΝ ΝΥΜΦΙΟΣ ΙΜΠΝ ΕΛ ΣΑΜΠΕΧ Κυπριακοὶ ἵπποι ἵης ἆ 2ας κλάσεως. »Ισοζυγισμὸς. Ἐκ τῆς Ιης κλάσεως ἵπτοι 6 ἐ- τῶν καὶ ἄνω νικηταὶ εἰς οἷον δήποτε κλάσιν ἀπὸ ό.2.50., καὶ ἐκ τῆς 2ας ἵπποι ὃ ἐτῶν γικηταὶ ἀπὸ ό.9.80., γαὶ 4ε τεῖς, ᾿Ανώτατον δάρος 66 κι λὀ. Ὅἶπποι μὲ ἰσοζυγισμὸν χότω τῶν 49 κιλῶν δικαιοῶν ται νὰ τρέξουν μὲ 49 κιλὰ καὶ δὲν θὰ ἐπιδαρυωνθοῦν μὲ τὸ ἐπιπρόσθετον δάρος τοῦ Ισοζυγισμοῦ ἂν λάδουν ἁμει δοµένην θέσιν. 200 µέτρα (ό φέρλογκς). ΥΙΑΓΗΣ ΚΑΡΑ ΛΙΖΑ ΠΗΤ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΡΕΤ ΦΑΝΤΟΜ ΜΟΝΡΟΕ ΜΙΣΙΕΛΕΝ ΛΑ:'ΙΤ ΘΑΝΤΕΡ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΑΝΤΥΑΓΟ ΣΕΝΙΟΡΙΤΟ ΕΛΕΝΙΤΕΣΑ ατηνι ΕΠΟΠΛ. οωπήσεις ξεσήκασαν θύελλα” ἐν Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ ΜΗΝ | ΝΗΝΗΝΝΝ ΜΜΑ ρία τῆς λήξεως τῶν πρωταθλημάτων | ΙΜΝΗΝΝΠΗΠΠΠΙΜΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΝΗΗΠΠ Π ΕΠΟΠΗ ΠΗΡΗΝΕΙΕΙ Π ΠΡΩΤΗ ΜΙΣΠΜΙΙ ὑμάδες ἔλαβαν µέρος στὸ φετινὺ πρωτήθληµια Ὅπως πολλὲς φορὲς ἔχει ἀναφερθεῖ στὸ παρελθὸν, ἡ ΕΠΟΠΛ ἱδρύθτκε τὸ 1960. Οὐσιαοστικά, ἡ σύλλπφπ πάρθηκε τὸ 1959 μὲ πρωτοθουλία τῆς Ἐθνικῆς Ἑνώσεως «Όλωμπος» ᾽Αγλαντζιᾶς καὶ ἄρχισε μὲ σωματεῖα τῶν προαστεί- ων τῆς Λευκωσίας νὰ κτίζει τὸ θεµέλία της. Ἐπίστμα πῄᾶρε τὸ ὄνομα της τὸ 1960 μὲ ἱδρυτικὰ µέλπ τὸ σωματεῖα Ολυμιος ᾽Ἁγλαντζιᾶς, Πανεθνικὸς 'Ἁγ. Δομετίου, ᾽Αχιλλέας Καϊμακλίου, Δικέφαλος Μιᾶς Μπιλιᾶς, Στροθόλου, Χαλκάνωρ 8ΟΙ Τράχωνα. Ἔκτοτε συνεχίζει τὴν. ἀνέ- λιξή της καὶ ἡ ὄνοδος ποὺ πῆρε εἶναι φανερὴ ἀφοῦ ἀγκα λιάστηκε ἀπ᾿ ὅλη τὴν Κύπρο. Τὰ πρωταθλήματα τῆς ΕΠΟΙΓΙΛ συνεχίζονται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ ἱδρύθηκε πορὰ αἱς ἀντιξοότητες ποὺ παρου- σιάζονται στὴ διοργώνωσή πους. : Σπὰ πρῶϊτα χρόνια τῆς ἵ- δρυσής της, ἡ ΕΠΟΠΛ ἀντι- μετώπισε τορώστια προδλήμα πα, Ιδιαίτερα οἰκονομικὰ καὶ ὅμως στὶς τῶν ὁκούραστων ἀντυπροσώτων καὶ μελῶν τῶν σωματείων, κατόρθωσε νὰ στα θεῖ καὶ νὰ προχώρήσει σταθε- ρὰ στὸ στόχο ποὺ χάραξε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ Σηµαντικὴ περίοδος δόξας καὶ ἐπιτυχιῶν ἦταν ἡ περίο- δος 1960....1970 κατὰ τὴν ὁ- ποία ἡ ΕΠΟΠΛ ἐπεκτάθηκε σ᾿ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο πλὴν τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Ἡ πρώτη δεκαστία ἔδωσε στὴν ΕΠΟΠΛ τὴ Ὑώση τῆς καρποφόρου δρα στηριότητας γιατὶ µέσα ἀπὸ τὴ δύναµή της ξεφύτρωσαν ὁ- µάόδες ποὺ ἔμειναν ἀξέχαστες σὲ ὅσους εἶχαν συνεργαστεῖ μὲ Μερικὲς συναν- θουσιασμοῦ. φως ἡβ. Στὴν πρώτη δεκαετία 1960 ---197ο ὁμάόδων Αχιλλέα Καϊμακλίου, ᾿Οθέλλου ᾿Αθηαίνον, 'Πρακλὴ Γεαρολάκκου, Χαλκάνορος ᾿ἶδα λίου, ᾿Απόλλωνος Λυμπιῶν, Όλυμπου ᾽Αὐλαντζιᾶς, Έλευ θέρια Παλλουριωτίσοης, Δό- ξας Παλαιομετόχυ, ΑΤΕ Σκωλλούρας, ΑΤΕ ᾿ἘΕργατῶν, ΠΑΟΚ Κυθρέας,͵ ΑΕΚ Κόρνου, ΑΣΙΛ ἈΆώσης, ΛΑΛΛ Λύσης, ᾿Εθνικοῦ Ασσιας, Θ01Ι κ. Λακατάµιας, Ὀμόνοιας Αρα δίππον, Δόξας Κατωκοπιᾶς, ΘΟΙ Φιλιᾶς, Λίδανου Κορµα κίτη, ᾿Εθνικοῦ Λατσιῶν, Φά- ρου Ακροπόλεως, Ελιᾶς, Λυ θροδόντα δημιουργοῦσαν ᾖἕνα ᾿πανηγυρικὸ ποδοσφαιρικὸ ϕε- στιδὰλ στὶς ἀγροτικὲς κοινό τητες, ᾽Απὸ τὴ δύναμη τῆς ΕΓΟΠΑ Έχουν περάσει περὶ τὰ 100 σωματεῖα, μιὰ τεράστια δύνα µη ἀθλητῶν καὶ ποδοσφαιρι- στῶν καὶ στὸ μητρῶο τῆς ΕΠΟΓΛΑ ᾖἔχουν ξεπεράσει τὶς 7000 ἐκ τῶν ὁποίων ἀἁρκετοὶ ἔχουν διαπρέψει στὸν Κν- πριακό, “Ἑλλαδικὸ καὶ διεθνὴ χώρο. 15 σωματεῖα τῆς ΕΠΟΓΑ µμειαπήφησαν στὴν κοπ. Τρανὸ παράδειγμα ἔχουμε τὴν ὁμάδα τοῦ ᾽Απόλλωνα Λυµ πιῶν ποὺ ἀπὸ τὴν ΕΠΟΠΛ ἐν- τάχθηκε στὴν ΚΟΠ καὶ ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο ἀνέόηκε στὴ Β΄ κατηγορία, τοῦτο µόνο μαρτυρᾶ τὴν ἀξιόλογη δουλειὰ ποὺ γίνεται στὴν ΕΠΟΓΛ καὶ οἱ συναντήσεις τῶν Ἱδαλίου, στὰ σωματεῖα της. Ἡ ΕΠΟΠΑΛ προωθεῖ στὸ δι κό της κύκλωμα τὴν πολιτιστι κὴ καὶ πνευματικὴ ἄνοδο τῆς νεολαίας της, ἑνῶ παράλληλα συνεχίζει νὰ καλλιεργε τὴν παράδοση καὶ τὴν κληρονομιά της μὲ χοριυτικὰ συγκροτήµα τα, Χειροτεχνία καὶ ἄλλα ἤθη καὶ ἔθιμα ποὺ μαρτυροῦν τὴν Εθνική µας ταντότητα, ΦΥΤΩΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΟΝ Ἡ ΕΠΟΠΛ εἶναι ἕνα Φυ- τώριο ποδοσφαιρισιτῶν ποὺ κάθε χρόνο τροφοδοτεῖ τὸ Κυ- πριακὸ ποδόσφαιρο. Εἶναι ἆ- στείρεωτη πηγὴ ποδοσφαιρι- ρικῶν ταλέντων. Δυστυχῶς ὅμως ὅλοι δλέπουν τὸ ἀγροτι κὸ ποδόσφαιρο ἀδιάφορα καὶ | πολλὲς Φφορὲς τοῦ ἀποδίδουν ἄσχημους χαρακτηρισμούς. Μὲ πολλὴ πικρία --- τονί- ζετοι αὐτὸ --- γιατὶ κανένας δὲν στάθηκε ὑπεύθννα νὰ πα- ρακολουθήσει τὴ δουλειὰ «αὖ- τῶν τῶν ὀνθρώπων ποὺ ἱδρώ- νουν µέρα καὶ νύκτα, μόνοι «νὰ δημιουργήσουν ὀἀὀθλητές. Τὰ σωματεία τὴς ΕΠΟΠΛ ἔχουν στὸ ἐἑνοαργητικό τους ἔργα ὑποδομῆς γιὰ ἆθλητι- κοὺς χώρους ποὺ ὅταν κάποιοι ἀποφασίσουν νὰ ἐκτιμήσουν θὰ ἀνογνωρίσουν τὴν προσφο:- τ. ρὰ τῆς ΕΠΟΠΛ: τδ,᾽ μοάνψοι φωφῷ Μτφὴ να ἱμφινσὴν ήπρορε Ἡ δεκαττία τοῦ 1970-40 ἦτο. νέα περίοδος ἐπιτυχιῶν τῆς ΕΠΟΠΛ ποὺ οσταθερὰ πρωταγωνιστοῦσε στὴν ἄνοδο τοῦ ποδοσφαίρου μὲ πρωταγω νιστὲς τὰ σωματεῖα ᾿Απόλλων Λυμπιῶν ποὺ ὑπῆρξε ἡ λαμ- πρότερη μορφὴ τῶν πρωταθλη µάτων ΕΠΟΠΛ, τὸ Θ0Ο!Ι κ. Λακατάµιας, Ροτσίδη Μάμμα ρίι͵, Δόξα Παλαιομετόχου, ΑΠΟΠ Καπέδων, Διγενὴ Αγ. Μαρίνας, ΘΟἱ ΕΠ. Λακατάµι- ας, Ἡρακλῆς Πολυστύπου, ΕΝΑ ᾿Ασωμάτου, ΑΤΕ Έργα τῶν, ἝἜνωση Κοκκινοτριµιθι- ἂς Αναγέννηση Νικηταρίου, Ἐθνικὸ Λατσιῶν, ΑΕΜ ᾗΜα- θιάτη καὶ ἄλλα. Στὰ πρωτοβλήµατα ΕΠΟΠΛΑ 1960. ΦΙ ἔλαδαν µέρος 4 ὁμάδες σὲ 5 ὀμίλους ὡς -- λούθως: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ . 6Οἱ Κλήρου ΑΠΟ Αλωνας . ᾿Αχυλλόας Πλοτανιστάσας : Αιγενὴς ἉΥγ. Μαρίνας Ξυλιάτου ο ΑΡΑ ΚΑ Λαγουδερῶν 5 ΑΠΟΠ Παλοιχωρίου Ηρακλῆς Πολυστύπου : ΧΡ,Κ.Ν. Μιτοεροῦ δ΄ ΟΜΙΛΟΣ . ΑΟΨ Ψημολόφου . Ἐθνικὸς Δευτερᾶς Γαρθενὼν ᾿Αρεδιοῦ Λίδανος Κορμακίτη ΑΤΕ Ἐργατῶν ο δωυι δώνκ- μρων- Ἡ πολιτική Εὐρώπη εὐνοεῖ τὴν Ολυμπία Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοδού- λιο σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς δύο συνό δους τοῦ κολοκαιριοῦ (ου- γίου ἣ ᾿Ιουλίου) θὰ ουζητή- σει τὴν πρόταση τῆς Ἔπιτρο πῆς γεότητας, πολιτισμοῦ, παιδείας καὶ ἀθλητισμοῦ γιὰ τὴ µογιµη τέλεση τῶν ὌΌλυμ τονον ᾿᾽Αγώνων στὴν Ἑλλά .- βήλωση αὐτὴ ἔχανε ὁ Γάλλος ὑρωδουλευτὴς κ. Ζε ράρ ᾿Ισραέλ ποὺ εἶναι καὶ ὁ εἰσηγητὴς τῆς σχετικῆς πρὺ- τασης. Ὁ Γάλλος Εὐρωδουλευτὴς ἐξέφρασε τὴν αἰσιοδοξία του ὅτι µέχρι τόλοως τοῦ Χρό- γου θά διαμορφωθεῖ ἡ πρό- ταση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινο δουλίου γιὰ τὸ θέµα τῆς μό- γιµης τέλεσης τῶν ᾿Ὄλυμπια κῶν ᾿Αγώνων στὴ χώρα µας. Ὁ κ. ᾿Ισραθλ ὁ ὁποῖιος έπι σκέφθηκε προχθὲς τὴν περιο Ὦ Ολυμπίας) -- Καϊάφα έφρασε τὴν ἄποφη ὅτι ὁ ὥρος εἶναι κατάλληλος καὶ ᾖδιαίτερα προοφέρειοι γιά 'πὴ. διακίνηση καὶ φιλοξενία 300.000 ἀτόμων. 'Ἐπίσης ὁ- νέφερε ὅτι ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἔχει Ὑΐνεν προεργυ σία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπὶ µέρους πρσδληµάτων γιά τὶς ἐγχαταστάσεις, τὴν προ- στασία τοῦ πιεριθάλλοντιος, τὴ η καὶ ἄλλα. Ὁ Γάλλος Εὐρωδουλευτὴς τόνισε ὅτι τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ροι γοδούλιο θὰ µπορέσει νὰ πεί σει τὶς χῶρες µέλη τῆς κοι γότητας γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τθλέσεως τῶν ἀγώγων στὴν Ἑλλάδα. ᾿Αναφερόμε στὸ οἰκονομικὸ ᾿πρόδληµα εἶπε ὅ τι θὰ ἐπιδιωχθεῖ ἡ χρηµατο- δότηση τῶν ἐγκαταστάσέων ἀπὸ τὴ Διεθνὴ Τράπεζα Ἐ- πενδύσεων. Αν καὶ ἐξέφρασε τὴν αἷ- σιοδοξία του γιὰ τὴν τελικἡ ἀποδοχὴ τῆς Αλληνικῆς προ τάσεως ὁ κ. ᾿Ισραέλ εἶπε ὅ- τι τὸν τελενταίο λόγο θὰ ἕ- χει ἡ Διεθνής ᾿Ολυμπιακὴ Ἐπιτροπή. Ο ΣΑΜΑΡΑΝΤΣ Στὸ μεταξὺ µεταδαδνει σή- µερα στὴν Ἑλλάδα ὁ Πρόε- δρος τῆς ΔΟΕ κ. Σαµαράνις συνοδ! εγος ἀπὸ τὸν ν. Γκυραντού, Πρόεδρο τῆς Εἰ- δικῆς ᾿Επιτροπῆς που ἐπε- ξεργάζεται τὸ θέµα τῆς προ τάσεως πο μογίµου τελέσε ως στὴν Ἑλλάδα τῶν Ὄλυιι πιακῶν ᾿Αγώνωγ. Τὴν πρόταση αὐτὴ ὡς γνωστὸν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντί- γος Καραμανλής. κάνει. Ὀλυμπιὰς Νεαπόλεως, Κεραυνὸς τῆς ἰδέος Ἡρακλῆς Γερολάκου, ἘΘξὰ Ἔγκωμης, Ἐλευθέρια Παλλουριωτίσσης, 6Ο] ᾿᾽Οµορφίτας καὶ 6. ΘΟΙ Καπέδων 8. Ροτσίδης Μάμμµαρι Ε΄ ΟΜΙΔΟΣ 7. Αρης Περάτων 1. ΑΕΜ Μαθδιάτη 8. ΘΟΙ ᾿Επισκοπίου Δ’΄ ΦΜΙΑΔΟΣ 2. ΘΟἱ ᾽Αλάμπϕας 3. Διγενὴς Μοσφιλωτῆς Τ’΄ ΟΜΙΛΟΣ 1. ΕΝΑ ᾿Ασωμάτου 4. Ἐ.Ν. Λωβροδόντο 2. ΘΟΙ Τσερίου 5. ΑΕΙΚ ἹΚόρνου 1. ΑΠΟ Δένειας 3. Συν. Προσφ. Γαφθενὼν 6. Ομόνοια 'ΑΥγ. Βαρθόφας 1. Μορφωτικὸς ᾽Αιστρομερίτη Λατσιών 7. Ἐθνικὸς Λατσιῶν 8. ΟΧΕΝ Περιστερώνας 4. ΘΟΙ Π. Λακατάμιας ὃν ΣΕΚ ᾿Ιδολίου 4. ΘΟἱ Μενοίκου 5. ΑΤΕ Γερίου ΘΟ1Ι Κοτσιάτη. 5, ΠΑΟΚ Κακοπετριᾶς 6. ἝἜνωση Κοκκινοτριμιθιᾶς ΑΥΡΙΟ: ᾿Αναλυτικὰ ἡ πο- 6. Δόξα Παλαιομετόχου 7. Χύτροι Κυθρέας ρεία τοῦ Πρωταθλήμα- 7. ᾿Αναγέννηση Νικηταρίου 8. Μαυρομάτης “Αγ. Παύλου τος 1980-- 81. ι----- ασια. σσπικαπαττ το Ὅ Σταύρου (κέντρο) ἀγωνίστπκε τὴν Τετάρττι μὲ τὴν Μωσὴ τῆς ΕΠΟΠΛ κατὰ τοῦ Πιερικοῦ μὲ µεγάλη ἐπιτυχία:. , ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΖΙΑΡΑ - ΣΤΑΥΡΟΥ Ἡ Μισή τῆς ΕΠ ΟΠΗ 2-ἱ ἡππήθη ἀπὸ τὸν Πιερικὸ ΤΟ ΝΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΕΡΜΑ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ στο 57’ Ἠ Μικτιὰ τῆς ΕΠΟΠΑ ποὺ πραγµατοιοιεῖ περιοδεία στὴν Ἑλλάδα, ἐνιοχυμένη μὲ τὶν Γ. Πανιζιαρᾶ καὶ τὸν Σταύρου ἠπτήθηικε οτ Κατε- ρίνπι ὁτιὸ τὸν Πιερικὸ μὲ 9.1. Τὸ παιγνίδι ποιστικὰ ῆταν' πολὺ καλὸ καὶ ἡ Μικτὴ τῆς ΕΓΙΟΠΙΛ πραγματοποίησε πο- λὺ καλἠ ἐμφάνιση καὶ. χειρο κροτήθηκε ἀπὸ τοὺς φιλά- θλους. Τὰ περισσότερα ὅμως χειροκροτήματα δέχθηκε Τ. Παντζναρᾶς ποὺ σημ. τοποίησε θαωμάσιες ἀπο- κρούσεις, ᾿ ς ας δοῦμε ὅμως τὸ φίλμ τοῦ ἀγώνα: κε. Στὸ 26ο λεπτόὀ, τὸ ὁρι- ζόντιο δοκάρι τοῦ ἐκπληκτι- κοῦ. χθὲς ιαρᾶ, ἀπε- κρουσε γιὰ λογαριασμὸ του φοδεορὸ σούτ τοῦ Τερζόπου- λου. ὦ Δέκα λεπτὰ ἀργότερα, στὸ 38’, ὁ Πανιζιαρᾶς ἕκα νε φοδερὴ ἁἀπόκρουση σὲ σούτ πάλι τοῦ Τερζόπουλου, σώζοντας τὴν ἑοσοτία του ἀπὸ θέδαιη παραθίαση. ὢ Στὸ 40’, τὸ οκὀρ ἔγινε |---ῦ ὑπέρ τοῦ Πιερικοῦ. Σκό ρερ ὁ Βαζάκας, μὲ ὁὠραῖο σούτ. ὁ Ἡ ΕΠΟΠΛ ἰσοφάρυσε στὸ 75 μὲ πέναλτυ. Στὸ πέναλτυ ὑπέπεσε ὁ τερµατ2 φύλακας Γεωργιάδης, ἀνατρέ ποντας τὸν Χατζηπαπᾶ. Ἐ κτολεστὴς ὁ Τοιουρούτης καὶ Γ---!. ὃν Νέα παραθίαση τῆς κυ- πριακῆς Εστίας ὅσωσε στὸ εθ ὁ Παντζιαρᾶς, ὅταν ἀπέ κρουσε θαυμάσια κεφαλιὰ τοῦ Λιάγκα, ὁ, Ξανὰ ὁ Παντζιαρᾶς, στὸ 83, ἀνάγκασε τὸν κόσµο νά τὸν Χχειροκροτήσει πέφτον' τας στὴ γωχγία καὶ σώζοντας σὲ κεφαλιά πάλι τοῦ Λιάγκα. ὁκ Τρία λεπτά πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος, στὸ 87’, γράφτηκε τὸ τελικὸ 2--ἰ. Ὁ Λιάγκας σέντραρε καὶ ὁ Τζιφόπουλος, ἀφοῦ πρόλαδε τὸν Παντζια τρᾶ». τὸν Πλάσσαρε δίνοντας τὴ γκη στὸν Πιερικό. Ἡ ΕΠΟΠΛ ἔπαιξε μὲ τούς: Παντζιαρᾶ, Πέτρου, Γαθρι ἡλ, ᾿Αγαθαγγέλο, ΊΤσαγγα ρίδη, Χρήστου, Χαραλάμ- πους, Σταύρου, Ὀδυσσέως, Τσιουρούτη, Χατζηπαπᾶ. Στὸ δ΄ ἡμίχρονο ἔπαι- ἔαν καὶ οἱ Χατζησταύρου, ᾿Αριστοδήμου, λεάνθους, Νεακλέους, Δαμιαγοῦ, ἉΧρι- Ἐκεῖνο ποὺ δὲν γνωρίζει ἣ καλύτερα δὲν καταλαδαί- γεν τὸ ἀθλητικὸ κοιγὸ ὅλης τῆς γῆς, εἶναι πῶς εἶναι δυ- γατόὀν οἱ Άγγλοι γὰ Άνριαρ χοῦν --- σὲ ἐπίπεδο συλλό- γωγ. -- σιὴν ποδοσφαιρικἡὴ ΕΕ ρώπη καὶ γἁ μὴν μποροῦν γὰ ὀρθοποδήσουν, μΝ ἐθνι κή τους ὁμάδα... Τὸ γεγογὸς αὐτὸ ἐντυπω- σιάζει ώρα, γιαή ἡ ώ γλία, μὲ ἐξαίρεση τὸ το Κύπελλο ᾿Εθνῶν, ὦ καὶ ΙΟ χρόνια, δὲ μπορεῖ νὰ λά δει µέρος στοὺς τελικούς µι- ἄς διοργάνωσης, Ἱπαγευρω- παϊκοῦ παγκόσμιου ἐπιπέ- δου.., Ἠ) πλειοψηφία τῶν ᾿Ἁγ- γλων φιλάθλων, ποὺ παρα- κολούθησε τοὺς τελευταίους στοφόρου καὶ ᾿Αλεξάνδρου. ϕ. Θὰ πρέπει νὰ κω- θεῖ ὅτι τὸ φυλικὸ µάτς, ἔγν νε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Νο- µάρχη Πιερίας καὶ σ’ αὐτὸ δόθηκε ἑορταστικὸς χαρα- «κτήρας, στὴν δὲ ἀνάπουλα τοῦ θγάνα κά, Ἐὲ τὸ κρατι- κὀ συκρότημα Πε ρίας κἀὶ ὅπαιξε ἡ φλαρμνι κἡ τοῦ Δήμου. κι ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΚΟΕΠ [ές η[ΙΙἐί [(ζιι Πὶ ἡμιελκὶ [ὲ [ Πι Μὶ Κυπέλ- Λευκω- Στὸ ντέρμαν τοῦ λου Ἑκφασιτεχνῶν σίας οἳ Κυπριακές ἍΛ᾿Αερο- γοαμμὲς͵ νίκησαν τὴν πρυ- ταθλήτρια τῆς ΚΟΕΠ Λαϊκὴ Τοάπεδα μὲ 3--». Οἱ νικητὲς απροηγήθησα» 5--0, ἡ Λαϊκὴ µείωσε σὲ ὃ-- 1, οἱ ᾿Αερογοαμμὲς Ξέφυγαν σὲ ὃ--Ι μείωσε Λάλι ἡ Λαϊκὴ σὲ ὃ---δ σχὺὸρ τὸ ὁποῖο ὅιατη ϱήθηκε µέχοι τὸ τέλος παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κικητὲς στὸ τελευταῖο 10λεπτο ἕπαι- ζαν μὲ 10 παῖχτες λόγω ἆπο ῥολῆς τοῦ τερματοφύλαχκά τους. ὃν Οἱ Στατιστικολόγοι κέο δισαν μειὰ ἀπὸ ἕνα σύυγχλονι στικὸ ἀγώνα τὸ Χίλτον 4---ᾱ. Τὸ Ἀίέλτον ποοηγήθηκε 1--- 0 στὸ ἡμίχρυνο ἀλλὰ στήν ἑ- πανάληψη ἡ Στατιστική ἴσου Φάρισε καὶ ἔκανε τὸ σκὸσρ 4-1. Τὸ Χίλτον δὲν πτοή- θηκε καὶ µεῖωσε τὸ σκὸο σὲ 4--ὖ στάθηκε ὅμως ἄτνχο καὶ δὲν μπόρεσε νὰ ἴσοφαρί- σει. ο Ἡ ΑΕΚ ἀπέχλεισε στὰ πέναλτυ τοὺς περυανοὺς Κι- πελλούχους Αρχιτέκτονες μὲ 4---δ. Στὴν καγογυκὴ του ὃι- άθχενα τὸ παιγνίδι ἕληξε ἰσό παλο 1--Ι καὶ μετὰ τήν πα- ράταση 2---». α» Γιὰ νὰ συμπληρωθεί τὸ καροὲ τῶν ὁμάδων τῆς µμιτε λικῆς Φφάσεως ὑπολείπεται ὁ ἀγώνας τῶν Τνυπογράφών μὰ πὸ 'Ὑπονογεῖο Συγκοινωιῶν ποὺ θὰ διεξαχθεῖ στὶς 4.50 μ.μ. στὸ γἠποδο τῆς Ε8Α. ΛΗΘΝΟΜΗ ΤΟΝ ΕΠΛΘΛΟΝ ΣΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΠΟΘΥΛΙΝΗΚ Τὴν Παρφασκονή, 6 λαΐου, κατὰ τὴ διάφχεια δεξίωσης ατὸ Τενοδοχεῖο Κούριον, ων νε 4 ἀπονομὴ τᾶν ἐπάθλων στοὺς νικητὲς τῶν Πρωταθλη µάτων ἩΜκόουλινγκ τῶν Ντάν χιλ, Σὲ ὁμιλία, ποὶν τὴν ἆπο- γοµή, ὁ κ. Ἰνχαλάχης Σουρ- ᾿μελῆς, ἀντιπρόεδρος τοῦ «Λί µασσολ ἩΜπόουλιγγκ ᾿Ασφοσι- ἐὔσιον», εὐχαρίστησε τὸν 'οἶχο τῶν Ντάνχιλλ γιὰ τὴν εὐγενὴ προὀφορὰ καὶ γιὰ τὸ ἐνδια- Φέῤο του γιὰ τὸ ἄθλημα τοῦ ἩΜπόουλινγκ. Ἐν συνεχεία ὁ :. Κώσιας Χριατοδούλου, Δι ενθυντὴς Μάρκετινγκ ἡτῆς Καροέυας Κάτρου, ἀπέγεμε τὰ ἄπάθλα στοὺς νικητὲς τοῦ Πρωταθλήματος ομαδων Μπόουλινγχ τῶν Ντάνχιλλ, ὡς ἑξῆς: ΟΜΑΔΕΣ 1 Ταϊκοὺνς 3 Σουέσο 8 Γκόλντεν Ίγκολς 4 ᾿Αντάτσοιαμπολς ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ το (ἀτομικὰ) 1 θως Θεοδοσίου τῆς Σουέπκο : 9 Χτέιό ἨΜπροῦπς τῶν Γονάιγος 3 Μιχαλάκης Σουρμελῆς τῶν Γχόλητεν ᾿Ίγκολς «ΣΥΝΟΔΟ 5 ΠΑΠΝΙΔΙΩΝ (ἀτομικὰ) 1 Αθως Θεοδοσίου Ἶν τῆς Σονέπχο 4 Τοὰς Μπλέι» τῶν Γουάινος ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ Ὅ Γκρήγουντ ἀκλόνητος στὴν Βέση τοῦ προπονητοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἀγγλίας Τὸ ὅτι ἰι ᾿Αγγλία εἶναι ἡ µάνα τοῦ σύγχρονου ποδοσφαίρου μὲ τὸν ἔννοια ὅτι στὴ χώρα αὐτὴ, τὸ ἄθλημα ἀπόκτησε τὶς διατάξεις τιοὺ ξέ- ρουµε σήµερα, εἶναι ἕνα τιράγμα ποὺ γνωρίζει ὅλος ὁ κόσμος. ἀγῶνες τῆς Αγγλίας (μὲ ,Ἱσπανία |---2 καὶ Ρουμανία 0---θ, Βραζιλία 0---!) ἀπὸδο κίµασε τοὺς παϊκτες καὶ ἶδι- αίτερα τὸν ὁμοσπσγδιακὸ προ πονητὴ Ρόν Ὠκρήνγουντ, Υιὰ τὸ χακὸ θέαμα ποὺ παρουσί σαν. Μάλισα ὁ Τκρήγ- Ύουντ, δέ ε τὰ πυρὰ τοῦ ἀγγλικοῦ Τύπου καὶ ἡ ἔφη- μερίδα Σὰν ἔγραψε ὅτι εἶναι ἡ ος, γὰ φεύγεν ἀπὸ τὴν ὁ- Καὶ ἑνῶ ὅλοι σχεδὸν στήν Αγγλία σαν τὴν ἄποφη αὐτὴ, ὁ ἐπίσημος φο- Ρέας τοῦ ποδύοφαίρου τῆς χώρας αὐτῆς ---ἡ δοσφαιρικἠ ὉὩμοσπονδία-- ἆ ποτέλεσε τὴν ἐξαίρεση στὸν κανόνα: «Ὁ Ρόν Γκρήνγουντ θὰ μείνει στὴν ἐθνικὴ ᾽Αγγβίας, ὅσο καιρὸ ἐπιθαμεῖ! Δὲν ὁ- πόρχει οὔτε σὰν σχέφη, γιὰ πιθαγἡ ἀντικατάστασή τουν.. Οἱ δηλώσεις αὐτὲς ἔγιναν ἀπὸ τὸν Ντν Ράνγκ, πρὀε- δρο τῆς ἐπυιροπῆς γιὰ τὴν ἐθγική, μετά τὴ λήξη τοῦ ἀγώνα Αγγλίας Ῥουμανί ας 0--0 καὶ Ἰ. θσκόλισαν τὴν ἀγαγάκτηση τ ολ θλων, γιὰ τὸν µογολιθκὸ τρόπο ἑ ξέτασης τῶν πραγμάτων, ὁ- πὀὸ τοὺς θύγοντες τῆς Όμο σπονδίας. Ἔτσι, ἂν ὁ Ὕγουντ δὲν φλστιμαβ νὰ μό νος ταν, ή τὴν ἐθγικὴ, δὲν πρέπει νὰ ἀναμέγειοι καμιὰ ἀλλαγὴ στὸ αιµόγι τῆς ᾿Αγ- τόν, τουλάχιστο πρὸς τὸ 8 Ἐταῦρος Εὐσταθίου τῶν ᾽Αγτάτσιαμπολς ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ (ἀτομικὰ) Αθως Θεοδοσίου Σουέπκο 2 Ῥὰ Ἔγκελστουν» πῶν Γουάγκονγεος 8 'Ἠλίας Χούρη τῶν Γκόλπεν Ίγκολς μα Τὰ ἕἔπαθλα στοὺς µυικητὲς τοῦ Κυπέλλου 'Ὁμάδων Μπό- ουλινγκ τῶν Ντάνχιλλ, ἀπένε µε ὁ κ. Λούης Κωνστανανί- δης, Σύμδονυλος καὶ 'Ίπεύθυ γος Πρωταθλημάτων τοῦ Λί» µασσολ ἩΜπόουλινγκ ᾿Ασσον σιένσιον ὡς ἑξῆς: Ίοι. Γαϊκοὺνς Φοι. Σουέπχο δον Σκάλαξυ 4οι. Γκόλντεν Ίγκολς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙ. -- Ἡ Γαλλικὴ ΓΠοδοσφαιρικὴ Ὁμοσπονθδία, ποὺ διοργανώνει τὸν τελικὸ ἀγώνα τοῦ Κυπέλλου τῶν Πρωταθλητριῶν τῆς Εὐρώπης Ι98Ι, ὁ ὁποῖος θὰ Υίνει στὶς 27 Μαΐου στὸ «Πάρκ Ντὲ Πρένς, ἀνακοίνωσε ὅτι στὸ γαλλικὸ φίλαθλο κοινὸ «δὲν θὰ πουληθοῦν εἰσιτήρια καὶ αὐτὸ Υιατὶ δὲν. ὑπάρ- ὸ Ὁ Ἱπροπονητὴς τῆς ᾿Εθνικῆς ᾽Αγγλίας κ. Γκρήνγουντ ὁ ὁ- ποῖος δέχειαι τὶς ἐπικρίσεις τοῦ' τύπου, τῶν Φιλάθλων, ὁλ- λὰ καὶ ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῆς Ομοσπονδίας. Σελίδα ὃ [ή ΑΞΙΛΙΝΗ: ουτε Ἀνατοθβή οὗτες ἡὁ ΠΥΣΗ ἐσμπισεεύονῖίαει τὸν Ιζυτριοανοῦ ν λ. ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑ ΠΑΡΗ ΞΕΝΑ ΛΕΚΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ οσους Ἀπουγοητευμένος ἐτιέστρεφε ὁ Ὑπουργὸς Ἐξδωτερικῶν κ, Ῥολάν- δης ἀπὸ τὴν ἐπίσκεφπ του στὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἁπὸ τὰ σύν- τοµπ συνομιλία ποὺ εἶχε στὴν ᾿Αθήνα μὲ τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Μητσοτάκη. Ἡ ἁπογοήτευσπ τοῦ κ Βολάνδη, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὀφείλε- ται στὴ φυχρὴ ὑποδοχὴ ποὺ ἔτυχε τόσο στὴν Οὐάσιγκων ὅσο καὶ στὸν 'Αθήνα. Τέταρτος λεβέντηπς πέθανεσιὴν Ἰρλανδία Καὶ τέταρτος λεδέντης τοῦ Ἱρλανδικοῦ ἅπι- μοκραικοῦ Στρατοῦ, ὁ Πάτρικ ᾿ΟὈχάρα πέθανε ψὲς σὲ φυλακὲς τῆς Β, ᾿Ιρλανδίας, μετὰ ἁπιὸ ἀπεργία πείνας τιοὺ κράτησε 61. ἡμέρες, Ὁ Ὁ- χάρα ποὺ ἤταν 94 χρόνων πέθανε 94 ὥρες µε- τὰ τὸ θάνατο τοῦ Βαίπμοντ Μακ - ζρής. Ἡ Κυθέρνηση τῆς κ. Θά- τσερ ἐξακολονυθεῖ νὰ ἀρνεῖται ἐπίμανα νὰ ἰἱκανοποιῆσει τὸ αἴτημα τῶν ᾿]ρλανδῶν κατα- δίκων νὰ τοὺς ἀναγγωθισθεῖ κἀθεστὼς Πολιτικῶν Ἐδατου- μένων. Εκπρόσωπος τῆς Ἡρεττα- γικῆς Κυθερνήσεως, σχολιά- Ἕοντας τὰν θάνατο τοῦ Πά- 1ο Ο’,..Χάρα, ἐπάνέλαδε πῆν Κηδερνητικὴη ἄποψη, ὅτι ὁ κατάδικος μόνος του Λῇδε τὴν ζωὴ του, ἀργούμενος νά πάρει τροφὴ καὶ νὰ δεχθεῖ ἰατρικὴ περίθαλψη. ἸΧθὲς εἶχε πεθάχγει στὶς φυ λανὲς τοῦ Μπέλφαστ ὁ ῬΡαί- Ώμον Μακρής, ἐπίσης 24 χρό νων. Οἱ ᾿Αρχὲς τῆς Β. Ίρλαν- δίας, ἔχουν πάρει ἐπιιρόσθε- τα µέτρα ἀσφαλείας γιατὶ φο θοὔνται νέες ᾿ ταραχὲς στὸ Μπέλφαστ, στὸ Λάντοντερυ καὶ στὶς ἄλλες πόλεις. Σὲ χθεσινὰ ᾿ἐπεισόδια στὸ Μπέλφαστ νεαροὶ ἔρριξαν ἐμ ποηστικὲς θόμδες ἐναντίον δύο ᾿Αστυνομικῶν καὶ Στρα- Ραίημοντ. Μὰκ - Κρὴς. Γκ- θανε. λίγες ὧρές πρὶν τὸν ᾿Οχάρα. τιωτικῶν περιπόλων. ᾿Βξάλ- λου ἀκροθολιστὲς πυροδόλη- σαν ἐναντίον δύο στρατιωτι- κῶν περιπόλων καὶ ἐναντίον ὀχηιάτων, Στρατιῶτες πυροθόλησαν ψαὶ τραυµάτισαν ἕνα ἆκχροθο- στη, ὁ ἁποῖος ὅμως ἄπομα- πρύνθηχε ἀπὸ συντρόφου του. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ. ο «ΣΛΟΓΚΑΝ. Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Τὸ µόνο ποσὸ ποὺ μποροῦν νὰ λάδουν οἱ πρόσ- Φυγες ἀπὸ τὶς καταθέσεις ΄τους εἶναι 50 --- 169 λί- ῥες, καὶ αὑτὸ µόνο ὑπὸ µορφὴ δανείου. Αὐτὸ κατάγνειλαν χθὲς πρὸς τὴν «Δ» πρόσφν- γες οχκταθέτες, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Συνεργατικῆς Τράπεζας ποὺ ἀνάφερε ὅτι δὰ ἀρχί- σει ἡ ἀποπληρωμὴῆ τῶν προσφυγικχῶν καταθέσεων. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς «Δ» ἄνχαι ἀνακοινώθηχε χθὲς ἀποπληρωμὴῆ τῶν γατα- θέσεων ἀπὸ τὶς Συνεργατικὲς Τράπεχες τὸ ποσὸ τὸ ὁποῖο διαθέτει ἡ τράπεζα εἶναι τό- σο λίγο οὕτως ὥστε ὁ κάθε καταθέτης νὰ δικαιοῦται νὰ ἀποσύρει µόνο μικροὸ μέρος τῶν καταθέσεων του. Σύμφωνα μὲ ἔγκύοες πλη ροφορίες τῆς «Δ» ἡ ἀπόφαση αὐτὴ πάρθηχε µόνο γαὶ µόνο ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ ΑΗ ΚΟ ιὰ µπροεκλογικὸ «σλόγ- καν» γιὰ τοὺς πρόσφυγες οἱ ὁποῖοι ὅμως δὲν ἔμειναν ἵκα- νοποιηµένοι μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς κυθερνήσεως καὶ ἤδη ἔ- καμαν διαμαρτυρίες πρὺς τὴν ΤΟ.ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 9 ἀπο ΤΗΝ η ΣΕΛΙΔΑ δείξει τὸ Δημοκρατικὸ Συναγερμὸ πρῶτο κόμ- μα καὶ θὰ διαλύσει 48 ὧρες νωρίτερα τὴν ἀγω- γία τῶν γέων Λαϊκομε- τωπικῶν Συµµάχων, Εἷ- µαι δέδαιος ὅτι ἡ ἀἆπο- ψινἠ σωγκέντρωση στὴν πλατεία τῆς ΠΑΣΥΔΥ θὰ εἶναι µεγα)λειώδης τό σο σὲ ὄγκο ὅσο καὶ σὲ παλμό. Θά εἶναι χάτι τὸ ὀἀνεπανάληπτο». Κυθέρνηση, Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ᾱ- νακοίνωση τῆς Τραπέζης ἆνα φέρει ὅτι ὁποιοσδήποτε ἀντι- µοτωπίσει δυσκολίες, νὰ ἐπι- κοινωνεῖ μὲ τὸ Τμῆμα τῆς Συνεργατικῆς ᾿Αναπτύξεως γιὰ διευκόλινση, ἐντούτοις πολλοί χαταθέτες μᾶς ἀνάφε ον Ἰθὲς ὅτι αὐτὸ ἧταν ἕνα «φιάσκο» γιὰ σιωπὴ». ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τὸ “Ὑπουργικὸ Σωμδούλιο κατὰ τὴ Χθεσινή του συγε- δρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ, µετα- ξὺ ἄλλων: ἡ ᾿Ἐνέχρινε σχέδια γιὰ τὴν ἀνέγερση 38 οἰκίσκων στὸν οἰκισμὸ «Τσιφλικούδια» ναὶ 82 οἰκίσκων στὸν οἰκισμὸ 'Α- γίου Ιωάννου στὴ Λεμεσὸ γιὰ τὴ στέγαση µονήρων ἢ διμελῶν οἰκογενειῶν ὑπερηλί χων ἐντοπισμένων. ο Ἐνέκρινε τὴν ἔκδοση Διαταγμάτων γιὰ τὴν ἆἀπαλ λοτρίωση καὶ ἐπίταξη ἰἴδιωτι- κῆς ἀκίνητης ἰδιοχτησίας γιά τὴν. ἐφαρμογὴ Σχεδίου στς- γάσεως ἐκτοπισμένων στὸ Στρόδολο, τὴν ἐκτέλεση ἀντι πο ημιωρικῶν ἔργων καὶ τὶς ὑδρευτικὲς ἀνάγκες χωριῶν τῶν ἐπαρχιῶν Λευχωσίας καὶ Λάρνωκας. ὍὉ κ. Ρολάνδης ἥλπιζε ὅτι μὲ τὶς ἐπυσκέψεις του αὐτὲς θὰ ἐξασφάλιζε µμερικὲς ὑπο- σχέσεις ἰδιαίτερα ἀπὸ µέρους τῆς ᾽Αμερικανικῆς Κυδέρνη- σης ποὺ θὰ μποροῦσε ἡ Κυ- δέρνηση Κυπριανοῦ καὶ τὸ ΔΗ.ΚΟ νὰ τὶς χρησιμαποιή- σουν σὰν προεκλογικὸ ἀτοῦ. Ὅμως τίποτε ἀπ αὐτὰ δὲν συγέδει, πράγμα ποὺ ἁγ- τικατοπτρίζει τὴν ἀναξιοπι- στία τῆς Κυδέρνησης Κυπρια νοῦ στὸ ἐξωτερικό. Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ραδιοφωνία Τηλεό- Ραση μετέδωσε τὴν ἄφιξη καὶ τὴ συνομιλία Ρολάνδη στὴν ᾿Αθήνα στὸ µέσο τοῦ δελτίου εὐδήσεων καὶ μὲ πο- λὺ συντομία Όμως ὁ κ. Ρο- λάνδης προέδη σὲ δηλώσεις με μετέδωσε µόνο τὸ ΡΙΕ, Τὴν ἀπογοήτευσή «του δὲν τὴν ἀπέκρυφςε ὁ κ. Ρολάνδης ὁ ὁποῖος ἐνῶ πρὶν ἀναχωρή- σει ἀπὸ τὴν Κύπρο µίλησε γιὰ «διάχυτη αὐσιοδοξία» μὲ τὴν ἄφιξή του δήλωσε ὅτι δὲν δικαιολογεῖτα αἰσιοδο- ξία. καὶ Η ΜΟΣΧΑ Ἔξάλλου σύμφωνα μὲ πλη ῥοφορίες τῆς συναδέλφου «Σημερινῆς», ὁ ὑπουργὸς Ἰ ον « γή ἠΣ ο Ἅνος κά τὰ τὴν Ἀρόὐψωή” ὀπίοκεφή του στὴ Μόσχα τὴ Σοδιετικὴ ἡγεσία σχετικἁ μὲ τὴν πιθα- νότητα ἐπισκέψεως. τοῦ έδρου Κυπριανοῦ στὴ 206ι:- πικὴ πρωτεύουσα. Ἡ ἀπάντηση ὅμως τῆς Μό σχας ἦταν ἀρνητική. Ὅ κ, Κυπριανοῦ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀνεπιθύμητος στὴ Μό- σχα. ΤΑ ΧΙΑΡΗ ΤΗΣ ΑΓΕΥΡΑΣ. Όπως εἶναι γνωστό, ἡ ἐπί σκεφη τοῦ κ. Κυπριανοῦ στὴ Μόσχα ἐπρόκειτο νὰ πραγμα τοποιηθεῖ τὸν Μάνο τοῦ 1979 ἀλλὰ ἀκωρώθηκε µμονομερῶς ἀπὸ τὴ Σοδιεικὴ Ἔνωση ποὺ δὲν ἤθελε νὰ θίξει τὴν Άγκυρα. Νε Ἡ Μόσχα ἐξακοαλουθεῖ νὰ μὴ θέλει τὸν κ. Κυπρια- γοῦ γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους. Πολιτικοὶ κύκλοι τῆς Λευ- Χωσίας δήλωσαν ὅτι οὔτε ἡ ᾽Ανατολὴ οὔτε ἡ Δύση ἐἔμπι- στεύονταν τὸν κ. Κυπριανοῦ καὶ τὴν Κυδέρνησή του, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ Ἐνδύρνηση µειοφηφίας ποὺ στέκεται σὲ, ξένα δεκανίια καὶ που δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ πάρει µόνη της ὁποιαδήποτε σοδαρὴ ἆ- πόφαση. Ἡ πωλητές εἶναι 55 λίρες, δα στ. κ λ ᾱ- Ὁ τν ο ΕΙΔΗΣΕΙΣ .ΡΕΠΟΡΤΗΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΕΥ τα. Ὁ- φ ον αντ ο ο λε ὁ- ΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΝΗΣ ει ο. ο ο... «ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ια. ο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑ ΟΥ 158] Ἐμπαίζουν τὸν κόσµο οἱ Τοῦρκοί Ὁν, ΕΒΡΕΝ Ὁ κ. ΤΟΥΡΚΜΕΝ ΛΙΗ ΠΕΕΙ 0 ΕΒΡΕΝ [ή ΤΙ! ΠΙΠΤΙΝΟΗ λύπῃι τί ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ Οἱ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ Ἐνδιπφέροι! Κληρίδη γιά τίς πληγείσες Μεγάλες καταστροφὲς σὰ φυτεῖες καὶ σὲ ὁπωροφό- ρα δέντρα πρεκάλεσαν χθὲς στὴ Μαραθάσα καὶ Πιτσι- λιὰ σφοδρὲς χαλαζοθύελλες πολλὰ χωριὰ τῶν περιοχῶν. 55 Λ. 0 ΚΑΤΟΤΛΊΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΗΤΕΣ Χθεσινὴ ἐπίσημη ἀνακοῖ νωση ἀναφέρει ὅτι ῥἔπει- δὴ ἔχουν ἐπισημανθεῖ πρόσ- Φατα ὁρισμένες παραδά- σεις τοῦ Αιατάγματος γιὰ κατώὠτατα ὅρια μισθῶν γιὰ πωλητές καὶ γραφεῖς, τὸ Ὑ πουργεῖο Εργασίας ὑπεν- θυμίζει ὅτι σύμφωνα µέ τὸ Διάταγμα ὁ κατώτατος µη γιαῖος μισθὸς γιὰ γραφεῖς Ὁ κατὠτατος µμηνιαῖος μισθὸς γιὰ πρόσωπα ποὺ συμπληρὠνσόυν ἕξι μῆνες συ νεχοῦς ἁἀπασχολήσεως στὸν ἴδιο ἐργοδότη εἶναι 6] λί- ρες. Ο 4ΧΡΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ᾽Αντῖ γιτοριὴς σιὸν τάφο ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΑΣΦΥΞΙΑ ᾽Αντὶ χαρὲς καὶ ὄδρα γιὰ τὴν ὀνομαστικχὴ γιορτὴ του ὁ 4χρονος Κωνσταντίνος ὀδηνήθηκε χδὲς στὸν τά- Ὁ δάνατος του προῆλθε ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὴ νεχροφία ἀπὸ μηχανικὴ ἀσφυξία λόγω σύσφιγξης τοῦ φο. στήθους. Ὁ Κωστάνης Παπακωνσταντίνου ἀπὸ τὸ ἄνθρο- Φόντα ἀρῆχε προχθὲς τὸ θάνατο, ὅταν σφηνώθηχε σὲ χῶρο μεταξὺ χιγκλιδώµατος καὶ τοῦ τράκτορ τοῦ πα- τέρα του. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ πῆρε συντάκτης µας ποῖος ἐπισκέφθηκε χθὲς τὴν κοινότητα τοῦ Λυθροοδόντα, ὁ «Κωνσταντίνος, ὅταν ἦταν ἆ- γόµη γήπιο προσθλήθηκε ἀπὸ φηλὸ πιυρετὸ αὲ ἀποτέλεσμα γὰ πάθει σπασμοὺς, ἜἛκτοτε Ἠ κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ ἀγοριοῦ παρουσία- σε πολλὲς ἀνωμαλίες. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ, ἀνάγχα- σε τοὺς γονεῖς του νά ζητοῦν συχνὰ τὴ θοήθεεια τῶν για- τρῶν, μιὰ καὶ ὁ Κωνσταντί- γος πάθαινε τακτικἁ κρίσεις. Οἱ παιδίατροι τοῦ Γενικοῦ Νοσρκομείου συνέστησαν θε- ϱαπευτικὴ ἀγωγὴ στὸ τετρά- χφονο ἀγοράνι γναὶ ' δήλωσαν στοὺς ψογνεῖς του ὅτι σύντομα θά ἀποθεραπεύετο. Προχθὲς, γύρω στὶς 11 παι παραμονὴ τῆς ὀνομαστινῆς του. γιορτῆς ὁ Κωνσταντίνος περίµενε τὸν πατέρα του, ποὺ μόλις εἶχε ἔρθει ἀπὸ τά χω- θάφια ὅπου ἐργαζόταν ---εἷ- γαι γεωργὸς-- γιὰ γὰ τὸν πά ρει θόλτα στὸ χωριὸ, Ἐνῶ ὁ πατέρας ποῦ ἀγοριοῦ ἑτοιμα- πόταν µέσα στὸ δωμάτιό του, ὁ μικρὸς θγῆκε µόνος ἔξω ᾱ- πὸ τὸ σπίτι. Ύστερα ἀπὸ }ί- γο 6ρέθηχε ἀπὸ τὸν πατέρα του, γεχρὸς μεταξὺ τοῦ χιγχλι δώµατος καὶ τοῦ τρά»τορ ποὺ ἧταν σταθµενμένο δίπλα. Χθὲς, τὴ χαρὰ γαὶ τὰ τρα γούδια τῶν συγγενῶν καὶ φί- λων. τοῦ Κωνσταντίνου, ποὺ θά γιόρταζαν τὴν τέταρτη ἕ- πέτειο τῆς ὀνομαστικῆς του γιαρτῆς, ἀντιχατέστησε ὁ θρῇχος καὶ ὁ σπαραγμὸς. Ὁ Κωνσταντίνος ἦταν ὁ πρωτότανος γιὸς τῆς οἰχουέ- γειας. Παπακωνσταντίνου παὶ έχει ἀνόμη ὑνὸ ἀγοαράχια. ἝἛνα, δυὺ γρονῶν γαὶ ἕνα ἄλ λο δυὸ μηνῶν, Ἡ ἠδεία του ἔνινε γβὲς τὸ μεσημέρι στο «λυθροδόντα, ποὺ ἔπληξαν τὸ ἀπόγευμα Σύμφωνα μὲ ἀνταπακρίσεις τῆς «ΑΔ» ἀπὸ τὶς ὀρεινὲς πε- ριοχὲς Προδρόμου --- Ἠεδου- λᾶ πολλὲς ἐχτάσεις παραγώ- γῆς καταστράφηκαν ὁλοσχε- οῶς, καὶ τὰ δέντρα ὑπέστη- σαν µεγάλες ᾖζημιὲς ἀπὸ τὸ χαλάζι ποὺ Ίταν μεγέθους αὐγοῦ. Παράλληλα στὸ Μουτουλλᾶ ἔπεσε χαλάζι καὶ οἱ ἀγοότες θρίσκονταν σὲ ἀπόγνωση για- τὶ οἱ ᾽πμιὲς ποὺ ὑπέσιησαν εἶναι τεράστιες. Πληροφορίες τῆς «Δ» ἆὧνα- φέρουν ὅτι χαγένας ἐπίσημος δὲν ἐπισκέφθηκε τὴν περιοχὴ γιὰ νὰ διαπιστώσει τὴν ἔχτα ση τῶν καταστουφῶν. :Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗ--ΣΎ κ. Γλαῦκος Κληοίδης, μόλις πληροφορήθηκε γιὰ τὶς κατα στροφὲς ἀνέφερε πρὸς τη «Δειλινὴ» ὅτι ἡ Κυθέρνηση θά πρέπει νὰ δοηθήσει τούς πληγέντες νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς καταστροφὲς, καὶ ὅτι ἡ γέα Βουλὴ, μὲ πρωτεργάτες τοὺς δουλεντὲς τοῦ ΔΗΣΥ θὰ προωθήσουν τὰ προθλήµα- τα τῶν πληγέντων. Ἐλιμάκιο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ἐπεσκέφθηκε χθὲς τὶς πληγεῖσες περιοχὲς καὶ ἐνημέρωσε τὸν Πρόεδρο τοῦ Κόμματος 1. Κληρίδη. ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΥΦΗ ' 2 Απο 1η ΣΕΛΙΔΑ ἀσχολεῖται. ἐρασιτεχνικὰ μὲ τὸ κυνήγι φιδιῶν καὶ ὅτι ἔχει ἀποκτήσει πείρα. | Μᾶς εἶπε ἐπίσης ὅτι τὸ φί- δι μπορεῖ νὰ ἔχει δηλητήριο, ὄχι ὅμως δραστικὀ γαὶ σὲ πε ρίπτωση ποὺ θὰ δαγκώσει κά ποιο ὑπάρχουν κεἰδικοὶ ὁρροὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του, ᾿Επίσης ὁ κ. Η. Χριστο- φίδης διευθυντὴς Ἑταιρείας ψεκασμῶν ἐπεσκέφθηκε τὸ σπίτι τοῦ τορεπόρτερ. “ο κ. Χριστοφίδης μᾶς εἶπε ὅτι τὸ φίδι θὰ πρέπει νὰ δρίσκε- το στὴν περιοχἡ γιὰ ἀρκετὸ χρόνο καὶ ἐξέφρασε τὴν ἄπο ψη. ὅτι θά πρέπει νὰ ῥπάρ- χουν καὶ ἄλλα στὴν περιοχή. Ὡστόσο, σ᾿ ἀντίθεση μὲ τὸν κ. ᾿Ιακωδίδη, ὁ κ. Χρι- στοφίδης μᾶς εἶπε ὅτι τὰ φί- δια αὐτὰ δὲν ἔχουν δηλητή- ριο καὶ ὅτι εἶναι ἀκίνδονα. Τρέφονται δὲ μὲ ποντικούς, Ἡ Ἑταιρεία τοῦ κ, Χριστο φίδη διαθέτει εἰδικὰ φάρμα- κά γιὰ τὴν. ἐξολόθρεωση φι- διῶν. τΥΠΟΙΣ: Ἠνωμένοι Δημοσιογρόφοι ΔΙΑΣ ΑΤ» ᾽Αντικρουάμενες εἶναι οἱ ἀπόψεις τοῦ ἠγέττι τοῦ Τουρκικοῦ τοῦ Τούρκου Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Τουρκμὲν ἀναφορικὰ μὲ τὴ πρῶτος μιλᾶ γιὰ διευθέτησπ τοῦ προθλήµατος σὲ σύντομο χρονικὸ δι ναι ἐτιφυλακτικὸς κατὰ ᾖόσο εἶναι δυνατή. μιὰ λύσπ τοῦ προθλήµατος. ποσπππαπακκαπαππαππμππυσσπσπασααα ππαακπαπαπαπαπαππαππαπακωνενω» Συγκεκοιµένα: Ὁ στρατηγὸς Κενάν Ἐ- θρὲν μιλώντας σὲ ἀριστοῦ- χους μαθητὲς τῶν 67 ἐπαρχι- ὢν τῆς Τουρκίας καθὼς ἐπί- σης καὶ στὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ λεγόμενου «ὑμοσπόνδου Τουρκοκυποιακοῦ κράτους» ἆ- νεφέρθη καὶ στὸ Κυπριακό, ἐκφράξζουτας τὴν ἐλπίδα ὅτι τὸ πρόθληµα θὰ διευθετηθεῖ σὲ σύντομο ὮΧχρονικὸ διάστη- μα. Ἡ Τουρκία, εἶπεν ὁ στρα τηγὸς 'Εθρὲν, ποάττει πᾶν τὸ δυνατὸ γιὰ τὴν ἀνεξαρτη σία καὶ τὴν εὐημεοία τῆς Κύ πρου. ο ΤΟΥΡΚΜΕΝ Ἐξ ἄλλου, ὁ Ὑπουργὸς 'Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρχίας κ. Τουρχμὲν σὲ ἀποκλενιστικὴ συ γἐντευξή του στην ἐφημερίδα «Μεσημόθρινὴη» τῶν ᾿Αθηνῶυ, ἀπέφυγε νά ποοχὠρήσει σὲ λεπτομέρειες στὺ Κυπριακὸ καὶ περιορίστηκε νὰ πεῖ ὅτι «ἡ προαπάθεια τῆς Τουρκίας «αὐτὴ τὴ στιγμµῆ συνίσταται στὸ νὰ ἐνθαορύνει τὰ δύο µέ ϱη νὰ συνεχίσουν τὶς διακοι- γοτικὲς συνομιλίες γιὰ τὴν ἐ- Ἐρύρεση λύσεως στὰ προθλή- µατα τους», Ὁ κ. Τουρχμὲ ἐξέφρασεν ἐπιφυλάξεις κατὰ πόσο εἶναι δυνατὸ νὰ ἐπιτεν- χθεὶ αὐτὸ λέγοντας: «Παρ ὅλο ποὺ ἐνθαρρύνουμε πὰ δύο µέρη, δὲν γωρίζω ἂν εἶναι δυνατὴ μιὰ λύση τοῦ προθλή ματος». Καταλήγοντας, ὃὅ Τοῦρκος Ὑπουργὸς ᾿Εξωτερικῶν εἶπε: «Ὁπωσδήποτε, ἐλπίκουμε ὅτι μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὴν Κύ- προ, θὰ ὑπάρξει μιὰ οὐσιαστι μδτερή. Ποοσλάθεια καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς γιὰ νὰ λυθεῖ αὐ ποδδλάμα», ΤΑ ΕΑΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ Αναφερόμενος στὰ Ἓλλη. νοτουρακὰ ὁ κ. Τουρχμὲν εἶπεν ὅτι δὲν εἶναι πρὸς τὸ συμφέρο Ἑλλάδος καὶ Τουρ μίας νὰ δημιουργήσουν ἔντα- ση στὸ ἈΑἰγαῖο. ᾿Αντίθετα, ἔχουν συμφέρο νά διατηρή- σοὺν τὴν ἠρεμία καὶ νἁ σν- ψεχίσουν πὸ διάλογο ποὺ ἔχει ἀρχίσει μεταξὺ τῶν δυὸ χω- ρῶν. ΑΝΕΛΛΒΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ϱ ΜΙΤΤΕΡΑΝ ΠΑΡΙΣΙ, 2ἱ (ΑΠΕ). -- Ὅ γέος πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, κ. Φρανσουα Μιττερὰν διόρισε σήµερα (χθὲς) τὸν κ. Πιέρ Μωρουά, 52 ἐτῶν, πρωθυπουργό, λί- Υο μετὰ τὴν ἐἑἐγκατάσταση του στὴν ἑἐξουσία. Ὁ κ. Μωρουὰ ἀντιπροσω- πεύεν τὴ σοσιαλδημοκρατικὴ τάση τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ κ. Μιτερὰν Ἰνάλα- δε χθὲς τὰ καθήκοντα του. .”ϱ..α --Ἅ-- ..υ .-.α μασααυ σε -- αμ... πρπα Ίσα Ώωωσι Πα πι ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓ Φορτηγὸ αὑτοκίνητο, ποὺ µεπέφερε ἔτιπλα, φλέγεται σὲ παραλιακὸ Κράτους στρατηγοῦ θρὲ λύσπ τοῦ Κυπριακοῦ. “ο μὲν άστηµα, ἐνῶ ὁ δεύτερος εἷ- ΚΙ ΠΛΠΗ 0 ΤΟΥΡΚΜΕΙΗ Ἐθρὲν καὶ δρόµο τῆς Βπρυτοῦ, χτυππµένο ἀπὸ θλΏµμα ὄλμου: ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΛΑΓΓΙΤΩΝ εΦονικὲς μάχες σιὸ Πίδθανο ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΥΡΙΑΣ - ΙΣΡΑΗΛ ΒΗΡΥΤΟΣ «Ἴδ. π.).-. Φονικὲς συγκρούσεις µαίνονται στὰ ΒΠ- ρυτὸ μεταξὺ Συριακῶν στρατεὐμάτών καὶ Δεξιῶν Φαλανγιτῶν. Πρα- κτορειακὲς πλπροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁλόκλπρτ σχεδὸν ἡ πόλπ πλήττεται ὁτιὸ ὀδίδες πυροθολικοῦ ἑνῶ τεράστιες στῆλες κατπνοῦ κα- λύπτουν τὸν οὐρανὸ τῇς Βπρυτοῦ. Οἱ συγκρούσις δέσπασον χθὲς καὶ κοπα καὶ στὴ διάρκεια τῆς νύ- κτας. Ὅ ραδιοσταθμὸς τῶν Φαλαγ γιτῶν μετέδωσε ὅτι κατὰ τὴν, ἀνταλλαγὴ τῶν πυρῶν, ἐπλή- γησαν μεταξὺ ἄλλων .Κυδερνη τικὰ κτίρια καὶ τὸ σπίτι τοῦ ᾽Αμερικανοῦ Πρεσθευτῆ. Ιδιαίτερα σφοδρὲς εἶναι οἱ συγκρούσεις στὴν περιοχὴ ὅ- που δρίσκεται καὶ ἡ κατοικία τοῦ Προέδρου τοῦ. Λιξάνου κ. Σαρκίς, Πρακτορειακὲς “Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων εἶναι ἀρκετὰ µεγά- λος. Στὸ . μεταξζὺ ἐντείνεται καὶ κρίση μεταβὺ Συρίας καὶ . Ισραήλ. Ὁ Πρωθυπουργὸς τοῦ ᾿Ισ- ρασήλ κ. Μπεγκίν Έθεσε νέους ὄὅρους «γιὰ τὴν διευθέτηση τῆς κρίσεως μὲ τὴν Συρία, ἐνῶ τὸ ἐπίσημο Συριοακὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων, κατηγόρησε µτὸν συνεχίστηκον ἀδιά- λΙσραηλίτη . Πρωθυπουργὸ γιὰ ἐπιδρομικὲς προθέσεις ἑναν- τίον τῆς Συρίας. Ὁ κ. Μπεγκὶν προδάλλον- Ἴπας τοὺς νέους του ὄρους σὲ συνέντευξη του σὲ ᾽Αμερικανι- κὀ τηλεοπτικὸ ᾿ δίκτυο ἀξίωσε ὅπως 'ἡ Συρία ἀποσύρει ὄχι µόνο τοὺς πυραύλους ποὺ δρί σκονται στὴν κοιλάδα Μπε- κὀάα, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ ἔχει ἑἐγκαταστήσει κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελευταίας κρί- σεως, στὴ Συριακὴ πλευρὰ τῶν συνόρων μὲ τὸν Λίδανο. ᾽Αξίωσε ἐπίσης ὅπως ἡ Συ ρία. ἀναλάδει τὴν ὑποχρέωση νὰ μὴν ἐκτοξεύσει πυραύλους ἐναντίον ᾿Ισραηλιτικῶν ἀερο- πλόνων, “Ὁ ᾿Ισραηλίτης Πρωθυπουρ- γὸς ζήτησε ἐξάλλου, ὅπως ἡ Συρία ἁἀποσύρει τὰ. στρατεύµα τα της ἀπὸ τὰ ὑψώματα Σα- νήν, ποὺ δεσπόζουν τῆς κοιλά δας Μπεκάα. καὶ ὅπως τερµα- τισθεῖ ἡ πολιορκεία τῆς πό- λεως Ζάχλε. Απαντώντας στὶς ἀξιώσεις τοῦ κ. Μπεγκὲν, τὸ Συριακὸ Πρακτορεῖο εἰδήσεων, χωρακτή ρισε τὸν ᾿Ισραηλίτη Πρωθυπουρ γὸ σὰν Ἱροµοκράτη, ὁ ὁποῖος ἐπονοθεδαίωσε τὶς ἐπιδρομι- κὲς προθέσεις τῆς. χώρας του ἑναντίον τῆς Συρίας καὶ τοῦ Λιδάνου. Ἐξάλλου Σύρος ἐπίσημος δήλωσε ὅτι, οἱ ᾿ἱσραηλίτες δὲν ζητοῦν τίποτε λιγότερο ἀπὸ τὸν μόνιμο ἀφοπλυσμὸ τῆς Συ ρίας. Σύμφωνα μὲ πρακτορεισκὲς πληροφορίες, οἱ ὅροι τοῦ Ισ ραηλίτη Πρωθυπουργοῦ καὶ ἡ ἀντίδραση τῆς Συρίας. φαίνε- ται νὰ ἀντικοτοπτρίζουν σκλή ρυνση τῆς στάσεως τῶν δύο πλευρῶν. Ὁ ἨΑμερικανὸς ἀπεσταλμέ- νος στὴν Μ. ᾿Αναπολὴ κ. Χαμ πίπ ἐξακολουθεῖ νὰ δρίσκεται στὸ ᾿Ισραήλ ὅπου σήµερα ἆ- ναµένεται νὰ ἔχει. νέα συνόν- τηση μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Μπεγκίν. -- -υ- ι κῖς-σασπαπας- κανα λαΙΚΙ ΛΙΑΡΡΟΙ ΛΚΕΛΙΗ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗΝ Πλύ0 Μειὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος νὰ πριποδοτήσει τὸ Σοφιανὸ μὲ 1500 ψήφους ΛΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Τ0 ΧΑΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Πρωινὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴν Πάφο ἀνα- φέρουν ὅτι μεταξὺ τῶν ὁπαδῶν τοῦ ΑΚΕΛ ἑτι- κρατεῖ µεγάλη κατακραυγἡ ἑναντίον τῆς ἡγε- σὶας τοῦ Κόμματος, μετὰ ὁἁτιὸ ἁτιόφαστι τοῦ Πο- λιτικοῦ Γραφεὶου νὰ ασριµοδοτήσει τὸν πρόεδρο τοῦ ΠΑΜΕ κ. Σοφιανὸ μὲ 1500 ψήφους, πὸὰ ἐκλογικὰ ἐπιτελεία τοῦ ΑΚΕΛ σὲ περιο. χὲς τῆς Πάφου περιέρχονται διάφορα χωριὰ ποὺ ἔχουν ἐπιλεγεῖ καὶ δίδουν ὁδηγίες στὰ µελπ.--- ἐκλογεῖς τους νὰ ψηφίσουν τὸν κ. Σοφιανὸ, Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πλπροφορίες, ἡ νέα ἐνέργεια τῃς ἡγεσὶας τοῦ ΑΚΕΛ προκάλεσε τὴν ὀργὴ καὶ ἁἀγανάκτπσπ μεταξὼ κυρίως τῶν νεαρῶν ὁπαδῶν τοῦ ΑΚΕΛ πολλοὶ ὁπτιὸ τοὺς ὁ- ποίους δήλωσαν ἀνοικτὰ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἔπιτρέεφουν σ᾿ αὐτὴ νὰ τοὺς χρησιμοπιοιεῖ πλέον σὰν ἄτομα χωρὶς θέλπσπ καὶ θούλπσπι, Ηδη στὴν Πάφο ἄρχισε νὰ παρατπρεῖται µαζικὴ διαρροὴ ᾿Ακελικῶν ἐκλογέων καὶ προσ. χώρποηπ τους στὴν ΕΔΕΙΚ. Ἔξ ἄλλου ἔγκυρες πλπροφορίες µας ἀνα- φέρουν ὅτι µεγάλπ κατακραυγἡ ἑναντίον τῆς ἡγεσὶίας τοῦ ΑΚΕΛ παρατπρεῖίται καὶ στὴ Λευκω σἷα αράγµα ποὺ ἔχει τοῦ Κόμματος, α διευρύνει σότερο τὸ ρῆγμα στούς κόλπους ἀκόμη περισ. της ἡγεσίας Ατομα στενὰ προσκείμενα πρὸς τὴν ἠγε- σία τοῦ ΑΚΕΛ δήλωσαν ὅτι μετὰ τὶς ἐκλογὲς θὰ ὑπάρξουν µεγάλες καὶ ριζικὲς ἀνακατ - στοὺς κόλπους τοῦ Κόμματος. στάσεις τακλυσθεῖ διατρανώσει καὶ νέα ζωή. ρελθόν. πῃς Νίκης. ΠΑΡΑ. ΤΑ ΔΙΑΡΗΜΑΤΑ τουσ Ακόμη νὰ πληρωθοῦν οἱ πατατο- παραγωγοὶ Ἡ καταθολἠἡ πρὸς τοὺς πατατοπαοραγωγοὺς τῆς τελευταίας δόσης τῶν χρημάτων τους γιὰ |. τίς πατάτες χειμερινῆς ἐσοδείας ἔχει ἄποφασι- σθεῖ, ἐπιτέλους, ἐνῶ παράλλτλα ἄρχισε νὰ δι. δεται πρὸς αὐτοὺς προκαταθολὴ γιὰ τὶς πατά-. τες ἑαρινῆς ἐσοδείας. Σύμφωνα μὲ ἀποκλειστι- κὲς πληροφορίες τῆς «Δειλι- γῆς», ὕστερ' ἀπὸ ἔντογνα δι- καιο)ογημένα διαθήµατα τῶν πατατοπαραγωγῶν, τὸ Συµ- 6αύλιο ᾿Εμπορίας Πατατῶών ἔ- δωσεν ἐντολὴ στοὺς ὑπαλ- λήλους του νὰ ἐργασθοῶῦν «σκληρᾶ» γιά νὰ ἐπισπευσθεῖ ἡ ἐκκαθάριση τῶν λογαρια- σμῶν χειμερινῆς ἐσοδείας. Κατὰ τὶς ἴδιες πιληροφορι- ες µας, ὅλοι οἱ λογαριασμοὶ ἐκκαθαρίσεως πατατῶν χειµε ρινῆς ἐσοδείας ἔχουν διευθε- τηθεῖ καὶ ἀποσταλεῖ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν γιὰ ἔγκριση τὸ “Ὑπουργεῖον ὅ- µως καθυστερεῖ τὴν ἔγχριση αὐτή. Παρά κληλα, τὸ Συμθούλιο ἔχει ἀποφασίσει νά δοθεῖ πρὸς, τοὺς πατατοπαραγῶ- γοὺς ἡ προκαταδολἠ γιά τὶς ΙΙ Τί ΠΛΗ Ιῦ ΝΙ θὰ γίνει στὰ Πευκωσία ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΠΗΛΡΛΙΙΕΗ | τῶν ξενοκίνπτων ἐρυθρῶν λαθάρων | μὲ τὰ λάθαρα τῆς σύνεσῃπς, τῇς ὑπευ- θυνότητας καὶ τᾷς ΑΛΛΑΓΗΣ 4 ΑΠΟΨΕ θὰ γίνει ἀντιιαράταξι τῶν Δυνάμεων τῇς Λαϊκομετωπικῆς ᾗ καταστροφῆς πρὸς τὶς δυνάµεις τῆς ΣΟΤΗΡΙΑΣ Φ Ἡ πλατεία τῆς ΠΑΣΥΔΥ θὰ κα- ἀπὸ ἕνα Παὸ ΑΠΟΦΑΣΊΙ- ΣΜΕΝΟ νὰ σωθεῖ. Ἕνα Παὸ ποὺ θὰ τὴν ἀποφασιστικότητά του γιὰ τὴν θριαμθευτικὰ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΗΣΥ. Φ Γιὰ πρὠτῃ φορὰ ἡ Πευκωσία θὰ γνωρίσει τέτοιο. πάθος γιὰ ἸΒλλαγὴ Φ Σύσσωμηα ἡ Ἐπαρχία Λευκωσίας θὰ καταδείξει ὅτι τὸ Λαϊκὸ Μέτωπο καὶ τὸ ΑΚΕΛ εἶναι ἕνα θλιθερὸ πα- 4 Ἡ Νίκη τοῦ Πημοκρατικοῦ Συ- νανερμοῦ θὰ σφραγισθεῖ ἀπόφε στὴν’ Πλατεία τῆς ΠΑΣΥΔΥ. | Φ 50 χιλιάδες Λαοῦ θὰ εἶναι λίνες. γιὰ τὴ σηµμερινὴἠ µεγάλῃπ συγκέντρωσπι ---ᾱ κατ οι πατάτες ῥἑαρινῆς ῥἐἑσοδείας. ᾿Απὸ τὶς 24 τοῦ περασμένου µηνὸς ἔχει καταόληθεῖ στὶς τράπεζες τὸ ποσὸ τῆς προ- χαταδολῆς. Αρμόδιος τοῦ Συμδουλίου Ἐμπορίας Πατατῶν χαρακτή Ρρισε σὰν δίκαια καὶ λογικὰ τὰ αἰτήματα τῶν πατατοτα- ραγωγῶν γιὰ σύντομη ἐξό- Φληση τῶν λογαριασμῶν τους, Παράλληλα ὅμως προ- σπάθησε νὰ δικαιολογήσει καὶ τὴ στάση τοῦ Συµόδου- λίου, ἐπικαλούμενος ὅὃωσκο- λίες, Στὸ µεταξύ, πληροφορού- µαστε ὅτι, µέχρι τῆς στιγμῆς φορτώθηκαν γιὰ ἐξαγωγὴ Ι00 χιλιάδες Τόννοι πατατῶν ἑαρινῆς ἐσοδείας, πιστεύεται δὲ ὅτι, ἡ ὅλη ἐξαγωγὴ τοῦ προϊόντος θὰ φθάσει στὶς Ι56ό χιλιάδες τόννους. (πὺ ΕΤΟΣ 16 -- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ αι -- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώ ΜΑΓΙ-ΟΥ 1941 -- Τωὴ 100 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας «48710, νύκτας 41901 ΔΕΙΛΙΝΗ’ Καθημερινὴὰ ἀδέσμεσιτη ἀπογευματανὴ ἐφηπμερίδα πω. Συνέντευξπ τοῦ κ. Κληρίδη στἠ/’Δ΄ οσσςς τὴν Κύπρο Μυστικἡ ἀπὸ τὰ στελέχη τοῦ ΔΗ.ΚΟ ἡ συμμαχία Κυπριανοῦ -- ΑΚΕΛ. Τὸ Λαϊκὸ Μέτωπο θὰ ὁδηγήσει Ἡ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ ἐνσαρκώνει τὸν Ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς ἐκπροσωπεῖ ις ᾽Αδιαμφισθήτητη ἡ µεγάλη δύναμη τοῦ Δημοκρατικού Συναγερμοῦ. σὲ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή, Ἐρυθρὀφασισμὸ καὶ τὴ μονοκομματικὴ δικτατορία. κ τὴν πραγµατικἡ δημοκρατία, ΚΙΝ ΛΤΗΙ ΙΕΡΗ) υυμμιχίι Στιγµιότυπο ἀπὸ τὸ ψεσινὸ ὀγκῶδες συλλαβήτήριο τοῦ «ΔΗΣΥ στὴν Κοφίνου ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ :ΑΠ’:ΟΛΕΣ΄ΤΙΣ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΠ Ἁ ΤΟ ἄξιος ἡγέτης τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ κ. Ἀ ληρίδης ὃ ὁποῖος ἀποκαλύττει τὰ καταστροφικὰ σχέδια Κυπριανοῦ ---- ΑΚΣ4. απ συμφωνία: Κυπριανοῦ ὁπαδῶν τοῦ ΔΙΠΟΟ καὶ ᾳ) Τὸ νέο λαϊκὸ 8) Ὑπάρχει δυνάμεων τοῦ µάχων καὶ ὁ λαὸς μὲ μα, Τὸ πλῆρες κείµενο τῆς σν- νόντευξης τοῦ κ. Κληρίδη ἔχει , ΄ Ἄ ὡς ἕξης: , ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, . μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε ποῦ ὁ 0 τους ν᾿ ἀναδείξουν πρῶτο κόμμα καὶ αὐτοδύναμο τὸ ΔΗ.ΣΥ., γιὰ νὰ θγεῖ ὁ τόπος ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα στὰ ὁποῖα τὸν ὁδήγησαν οἱ Λαϊκομετω πικοί, Στὸ συλλαλητήριο ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗ.ΣΥ Μίλησαν ἐπίσης οἱ ὑποψήφιοι θουλευτὲς Κερύ- κ. Γλαῦκος Κληρίδης. ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Νὲν... ἱκανοποιοῦσε τὰ Λογικά κριτήρια ὁ ΠΠύδεστος Πίτοιλλος [ια ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ τι - Βἱ Ὁ ἀρχηγὸς στος ἔχασε... ἔ ἱ ὗῦ ΡΙ του έναντιον» του να. ος λεγράφηµα του. µε το ὁποῖα μιλήσει ἀπὸ τὴν τηλεόραση. ί ὶ ἐναντίον τῆς αργῆσης τηλεοπτικά του ποογράµµαῖω «ουναν: τῆς Δικαιοσύνης” και τὸν συμµπερ«λάβει στα τήση μὲ τὸν τύπο». Ὅπως ἀποφάνθήκε το ἰσχυρισμὸς τοῦ Πιίτσιλλου για Ξ : 9 ας π ο του ἀπὸ τὸ ΡΙΚ. γιατι οἱ ἀρχηγοὶ πομκστώὶ :ἐ ὤν ἀπὸ τὴν καν νὰ ἐμφανιστοῦν απ γικά, οὔσε ὁ αἰτητῆς καὶ τὸ κόμμα τοῦ. τοῦ Κόμματος Πίτσιλλος, ποὺ ἀσκεῖ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ πὸ ᾿Ανώτατο Δικαστήριο ἀπέρριψε τὴν προσφυγΊ Ἐ., ὅτι παράλειψε νὰ ἀπαντήσει σὲ τη: ζητοῦσε να σὰν ἀρχηγὸς τοῦ «Κόμματος Ανώτατο, δὲν »ὑπαβοῦσε ὅ καὶ ὄχι αὐβαίρετα κοιῖη τῆς Δικαιοσύνης, Ιήόδε- παγωτάρη, τοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ τοῦ ΡΙΚ νὰ σὲ βάρος τοῦ. κλήβη- :ὗσαν λο- δυσμενή δα μοιπ’, τηλεόραση κ οια, τὰ ὁποῖα ὁεν ἑκανοποι: ΚΕΕΣ ΜΠΕ Πλ ΤΗ ΜΛΛΓΗ ΤΙΝ ΨΗΦΗΝ Σύμφωνα μὲ τὸν Κυδερνητι- κὀ ᾿Εκπρόσωπο, ἔχουν δοθεῖ ὁδηγίες ὅπως ἡ διαλογὴ τῶν ψήφων ἀρχίσει σὲ κάθε ἐπαρ- χιακὸ κέντρο ἀνάλογα μὲ τὴν κρίση τοῦ ᾿Εφόρου καὶ χωρὶς νὰ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ φθά: σουν ὅλες οἱ κάλπες τῆς ἐἑ- κλογικῆς περιφέρειας στὸ Κέν τρο Διαλογῆς Ψήφων, Ὁ ᾿Εκπρόσωπος εἶπε ὅτι οἱ ὁδηγίες αὐτὲς δόθηκαν πρὸς ἐπίσπευση καταµετρήσεως τῶν ψήφων καὶ τοῦ χρόνου ἐκδόσε- ως τοῦ ἀποτελέσματος. ἀντιληπτὸ ὅτι κα- πρόκει- Γῖνεται νένα ἀπετέλεσμα δὲν τσι νὰ ἑξαγγελθεῖ προτοῦ συµ ριά πληρωθεῖ ἤ φηφοφορία σὲ ὅλα τὰ κέντρα, , ᾿ μιὰ ἀκόμη φορὰ ο γειας κ.κ. Δῆμος Γεωρ γιάδης καὶ Λᾶκης ᾽Α- ναστασιάδης καὶ ὁ ῥ- ποψήφιος θουλευτὴς ᾽Αμμοχώστου κ. Ζοφο- κλῆς Χ΄΄ Γιάννης. ϐ Κύριος ὁμιλητὴς ἦταν ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ΔΗ.ΣΥ καὶ ὑποψήφιος 6ου λευτὴς Λευκωσίας κ. ᾿Αλέ- κος Μαρκίδης. ὍὉ κ. Μαρκίδης ὑπογράμ µισε ὅτι ἀπ᾿ ὅλες τὶς πε- ριοχὲς τῆς Κύπρου κατα- Φθάνει τὸ. μήνυμα τῆς ἐπερ χόµενης ἐκλογικῆς νίκης τοῦ ΔΗ.ΣΥ. στὶς δουλευτι- κὲς ἐκλογὲς τῆς ἍΚυρια- κῆς. Ἡ νίκη οὐτὴ εἶπε ὁ κ. Μαρκίδης, ϐ᾽ ἀποτελέσει τὴν ἀφετηρία τοῦ ἔργου τῆς ἆ- νοδημιουργίας καὶ τῆς προό δου. Καὶ πρόσθεσε: Ἡ νίκη αὐτὴ θὰ εἶναι 9 ΣΤΗΝ 5η ΣΕΛΙΔΑ το κ ΙΑΧΛΡΑΚΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ᾿Από τὴν Ἑλληνικὴ Πρε- σθεία ἀνακοινῶώθηκε ὅτι ὁ Πρέσδης τῆς Ελλάδος κ. Ζεχαράκις ἀναχώρησε χθές γιὰ ἰδιωτικοὺς λόγους, στὴν ᾿Αθύνα, ἀπὸ ὅπου θὰ ἐπι- στρέψει σήµερα δράδυ. πρου ΚΑΙ Η ΚΟΦΙΜΟΥ Ηφισε ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΟΓΚΩΔΕΣ ἐπαρχιακὸ συλλαλητήριο διοργάνωσε ψὲς ὁ Ἀημο- κρατικὸς Συναγερμὸς στὴν Κοφίνου. Πλῆθος λαοῦ δηλώσεις διατράνώσαν γιὰ φείλεται τὸ νέο Λαϊκὸ Μέτω- πο Κυπριανοῦ ---. Παπαϊωάννου χωρὶς ὡς τόσο νὰ Ὑνωρίζουν τὰ στελέχη τοῦ ΔΗΚΟ τὴ σχε τικὴ συμφωνία ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 'Ἡ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΑ μὲ τὰ ἐπονειλήμμένα καὶ μοιραῖα λάδη της ἔχει ΄δη- µιουργήσει κρίση στοὺς κόλ- πους τοῦ κόµµωτος καὶ ἤδη ὐ πάρχει θέµα ἀλλογῆς ἡγεσί- ας. Ἡ πολιτικὴ τοῦ ΑΚΕΛ ἆ- πέτυχε σ᾿ ὅλα τὰ θέµατα καὶ ἡ διαρροὴ δυνάµεων του πρὸς τὴν ΕΔΕΚ τοῦ κ. Λυσσαρίδη ὑπῆρξε γεγονὸς ὅπως ἐπίσης ὑπῆρξε γεγονὸς ἡ ἄρνηση τῶν νέων ᾿Αριστερῶν ἐπιστημόνων μ ἐνθουσιώδεις ἐκ- τὴν ἀποφασιστικότητά ες θ-Πῤόεδρος τοῦ Άημοκρα: σινἠν ἀηδκλοισταοὴ συνέντ -. ΑΚΕΛ δὲν εἶναι σὲ γνώση «τῶν στελεχῶν καὶ φοδερὰὸ. ἁδυνωμία τοῦ ΔΗΚΟ καὶ τοῦ ΑΚΕΛ. π ΑΚΕΛ πρὸς τὴν ΕΔΕΚ καὶ ἕ- χει τεθεῖ θέµα ὄλλα- γᾶς ἡἠγεσίας τοῦ ἆἃ- ΚΕΛ 8) Ὁ λαὸς ἔχει ἥδπ' συνειδητοποιήσει Συνογερμὸς µπορεί νὰ δώσει λύσει τὸ Κυπριακὸ καὶ τὰ ἄλλα καυτὰ προθλήµατα. 4) Τὸ σημερινὸ συλλαλητήριο τοῦ Δημοκρατικοῦ συναγερμοῦ στὴν πλατεία τῆς ΠΑΙΣΥΔΥ ναγερμὸ πρῶτο κόμ-/ ϱ ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛΙΔΑ Κυπριπυοῦ-βΙεῆ «ΤΗΡΕΙΝΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΛΠΟ ΤΑ. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΛΗΚΟ 'κοῦ Συνογερμοῦ κ. Κλπρίδης σὲ χδε- του πρὸς στὴ ελειλινή». ὁτιοκάλυφε ὅτι ἡ προεϊδοποίπσε ὅτι νέα ελαϊκομετωτικὴ» συµµα- χὶα θὰ ὁδωνήσει τὴν Κύτιρο σὲ ὁλοκλτιρωτικὴ καταστροφή. Ὁ κ. ΕΟλπρίδης μοι συνέντευξη του. ἀποκαλύπτει ἐπίσης ὅτι στὴ Ἐγγύηση γιὰ τὸ μέλλον ὁ Δημοκρατικὸς Σιναγεβμὺς ὥτι µόνο ὁ Δημοκρατικὸς Ισχυρὴ Κυθδέρνπσω ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ὰ διαλώσει τὴν ἁγωνία τῶν Λαϊκομετωπικῶν Συµ- τὴν. μαζικἡ .παρουσὶα του θὰ ἀναδείξει τὸν Συ- ΠΡΟΣ ΤΟ΄ΤΕΛΟΣ Η ΣΧΟΛΙΚΗ 1500 ΨΗΦ! ΛΙΠΘ 10 ΛΚΝΛ Σ10 ΠλΗΕ ΣΕΛΙΔΑ ϐ | ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΙΔΗ [ μι ΙΙ Ι[ίι Πί ΙΙ] Τὸ ἀποφινὸ συλλαλητή- ριο τοῦ ΔΗΣΥ στὴν πλα τεία τῆς ΠΑΙΣΥΔΥ θὰ εἶναι μεγαλειῶδες τόσο σὲ ὄγκο ὅσο καὶ σὲ παλ- µό, θὰ εἶναι κάτι τὸ ἆ- νεπανάληπτο. Αὐτὸ τονίζει, ἐπίσης, στὴ συνἑντευξή του πρὸς τὴ «λειλινὴ» ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συνα γερμοῦ κ. Γλαῦκος -Κλη ρίδης ἀναλύοντας τὴ ση- µασία ποῦ συλλολητη- ρίου. συγκεκριµένα ὁ Απρκακαπο ους εΥοὀ βοπιπώσασω Ἱ---ᾱ-- ο Εἶπε κ. Κληρίδης: «Τὸ σήμε- νὰ σιλλαλητήριο δὲι εἶναι ἁπλῶς ἀκόμα μιὰ δη πολὺ καλὰ τὴν πολι- τικὴ καὶ τὴ φιλοσοφία καὶ τὶς ἀρχές τοῦ κόμ- [ µατός µας. Τὸ σημερινὸ σιλλαλητήριο ἔχει. ὅμως τεράστια :πολιτικὴ σηµα- σία, Στὴν πλατεία τῆς ΠΑΣΥΔΥ θὰ γίνει ἄντι- παρόταξη τῶν Ξενοκίνη- των Ἐρυθρῶν Λαδάρων ! μὲ τὰ λάδαρα τῆς Δημο κρατίας τῆς ἐλευθέρας | ἐκφράσεως, τῆς συνέσε- ως καὶ τῆς ὑπευθυνότη- τῆς ΠΑΣΥΔΥ .ὁ λαὸς μὲ τὴν ᾿ αὐθόρμητη καὶ µαζι τν | [ » Απόψε στὴν πλατεία [ θἀ ἆνα- ῄ ι κἡ παρουσία του 9 ΣΤΗΝ 8η ΣΕΛΙΔΑ ΧΡΟΝΙΑ Στηδιακἁ δὰ κλείσουν τᾷ σκολεῖα [πέσῃς ΣἩ σχολικὴ χρονιὰ φθάνει πρὸς τὸ. τέ- «λος της. Κ αἱ ἡ ἀγωνία τῶν μαθητῶ», ἰδιαί- τερα τῶν τελειοφοίτων καὶ τῶν ὑποψηφίων φοιτητῶν ἄρχισε νὰ ἐντείνεται. Νέες ἐξετά- σεις γὺ αὐτοὺς, νέες ἀγωνίες καὶ αρδιο- κτύπια. Ἰέες ἔγνοιες καὶ ξενύκτια. Τὰ κανονικὰ µαθήµατα γιὰ τοὺς τελειο” φοίτους μαθητὲς τελειώνουν σὲ ὁμτὼ μέ- ρες. Σύμφωνα μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργεί- ου Παιδείας, ἡᾗ τελευταία µέρα µαθηµάτων εἶναι. ἡ ΔΌἡ Μαΐου γιὰ τὴν ἕκτη τάξη τῶν Σχολῶν Μέσης ᾽ Παιδείας, ἡ Θη ᾽Ιουνίου τρίτης τάξης. Σύμφωνα μαθητὲς τῆς Παιδείας γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς τετάρτης καὶ πέµ» πτης τάξης καὶ ἡ 18η τοῦ ἰδίου µήνα γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς πρώτης, δευτέρας. κἀὶ μὲ τὴν ἴδια ἐγκύκλιο, οἳ γβα πτὲς ἐξετάσεις θ' ἀρχίσουν: Γιὰ τοὺς τε Λειοφοίτους (ἀπολντήριες) τὴν 1η Ιουνίου, γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς τετάρτης καὶ πέµ- πτης τάξης στὶς 10 ᾿Ιουνίου καὶ γιὰ τοὺς πρώτης, δευτέρας καὶ τρίτης τάξης στὶς ἀδ Ιουνίου. -[Μειὰ ἀπὸ δραματικὴ καταδίωξη]-- Ἡ «κουφὴ ἡ πατσάλα» ποὺ εὐσέδυσε στὸ σπίτι γνωστοῦ φωτορεπόρτερ καὶ τροµοκράτησε ὄχι µόνο τὴν οἰκογένεια του ἀλλὰ καὶ ὁλόκλη- ρπ γειτονιὰ στὴ περιοχἡ τοῦ Χίλτον εἶναι νεκρή, Μετὰ ἀπὸ πολύωρο καὶ δραματικὸ κυνηγητὸ στὴν κουζνα καὶ στὰ ἄλλα δωµά- τια τοῦ σπιτιοῦ ὁ φωτορεπόρ τερ κατόρθωσε νὰ σκοτώσει τὴν κουφή, ποὺ εἶχε μῆκος τέσσερα περίπου πόδια. Όπως γράόφαμε στὴ χθεσι- Ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸ ὁ Φφω- τορεπόρτερ ζήτησε µέσω τῆς «Δ» τὴ θοήθεια εἰδινῶν για τὸ κυνήγι φιδιῶν. Πράγματι ἡ ἀνταπέκριση ἦταν ἀρκετά ιιεγάκη. Γιὰ δοήθεια ἐπεκυινώνησαν τόσον ἰδιῶτες μὲ κάποια πει- νή᾿ ἔκδοση ὁ φωτορεπόρ ρα ὅσο καὶ 'Ἑταιρεία ψεκά τερ ε τὴ δοήθεια τῆς σμοῦ, γιὰ ἐξολόθρευση φι- Ποροσδοστικῆς καὶ τῆς Ὑ- διῶν, γειονομικῆς Υπηρεσίας γιὰ Ἕνας ἰδιώτης ποὺ προθυ µοποιήθηκε γὰ δοηθήσει ἕ' γαι ὁ κ. Νίκος ᾿Ιακωθίδι γνωστὸς σὰν ΝΙλωύὐδ.. πρώ' ποδοσφαιριστής τῦ ΑΠΟΓ/ «ο κ. Ἱωκωδίδης εἶπε ὅ ἀντιμετώπιση τῆς κουφῆς. οἱ ὁποῖες ὅμως ἀπάντησαν ὅτι δὲν μπορούσαν γὰ ἁνταποκρι θοῦν στὴν ἔκκληση: γιατὶ δὲν διέθεταν ὑπηρεσίᾳ Υνὰ- ἀξολό τὸ κωνάχι- ων” --- 9 ΣΤΗΝ δη ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΥΦΗ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,8p
ΑΛΛΑ ΛΕΕΙ Ο ΕΒΡΕΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ο ΤΟΥΡΚΜΕΝ 8p
Ενδιαφέρον Κληρίδη για τις πληγείσες περιοχές 8p
ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΚΕΛΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 8p
Αντί γιορτής στον τάφο 8p
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ «ΣΛΟΓΚΑΝ» Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 8p
Ούτε η Ανατολή ούτε η ΔΥΣΗ εμπιστεύονται τον Κυπριανού Πολιτική 8p
Οι Κυπριακές Αερογραμμές πέταξαν στα ημιτελικά σε βάρος της Λαϊκής 7p
Η Μικτή της ΕΠΟΠΛ 2-1 ηττήθη από τον Πιερικό 7p
αλληλογραφία Αθλητισμός 7p
Η ΕΠΟΠΛ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αθλητισμός 7p
ΑΕΛ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝΑΔ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ Αθλητισμός 6p
Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ Αθλητισμός 6p
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθλητισμός 6p
Ο ΔΗ.ΣΥ. ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ Πολιτική 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ 2p
Η ΚΡΙΣΗ ΜΑΣ 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ Πολιτισμός 2p
Όλη η Λευκωσία στο σημερινό συλλαλητήριο του ΔΗ.ΣΥ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
Σταδιακά θα κλείσουν τα σχολεία Μέσης Παιδείας 1p
ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΥΦΗ 1,8p
Δεν... ικανοποιούσε τα λογικά κριτήρια ο Μόδεστος Πίτσιλλος 1p
Μηνύματα θριάμβου Πολιτική 1,3p
Ακόμη να πληρωθούν οι πατατοπαραγωγοί 1p
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ από τη συμμαχία Κυπριανού-ΑΚΕΛ Πολιτική 1,3p