ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑ ΤΟΥ 198] κ... Σελίδα 7 Ὑπουμπήῆφιοιθουθευιὲςιοῦπκόμμαίοςδιακκρύίίουν Ώ ΛΗ.ΣΥ ΑΚΛΙΕΚΙΙΣ ΠρῦΣ ΤΗ ΝΙΚΙ Ὅ λαὸςο ἀποφασισμένος νὰ σωθεῖ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ τῆς νίκπῃς μεταφέρουν οἱ ὑποφή- φιοι βουλευτὲς τοῦ ΠΗ.ΣΥ., στίς προεκλογικὲς ἐξορμήσεις τους σὲ διάφορες κοινότητες. Τὰ στελέχπ τοῦ ΔΗ.ΣΥ., καταγγέλλουν τὴν πλήρπ πολιτική καὶ οἰκονομική Χρεωκοπία τῶν λαϊκο- μετωπικῶν καὶ τονίζουν ἐμφαντικά ὅτι: «Ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς θὰ θριαµθεύ- σει στίς ἐκλογὲς. Τὴν ἀλλαγή ποὺ ζητᾶ ὁ λα- ός, µόνο ὃ ΔΗ.ΣΥ., μπορεῖ νὰ τὴ φέρει. Τὴν ἆ- ξιοκρατία καὶ δικαιοσύνπ θὰ τὴ φέρει τὸ κόµµα τῶν ἕρνγων καὶ ὄχι τῶν λόγων. Οἱ λαϊκομετωπικοί δοκιµάσθηκαν καὶ ἀπέτυ- χαν σ’ ὅλους τούς τομεῖς. Ποιά ἀλλαγὴ μποροῦν νὰ φέρουν οἱ ἀποτυχπμένοι)) Γιαννάκης Μάτσης Μιλώντας ψὲς στὸν Ππρο- οφυγικὸν συνοικισμὸ Άγιος Μόμας Δακατάμιας ὁ ὑποφή φιος δουλευτὴς τοῦ ΔΗ.ΣΥ., στὴν ᾿Ἐπαρχία Λευκωσίας κ, Γιαννάκης Μάτσης τόνισε καὶ τὰ ἀκόλουθα: Μετὰ τὰ τρα γικά, γεγονότα τοῦ 74 ἔπρε πε ὅλος ὁ Κυπριακὸς Ἕλλη γισμὸς νὰ δώσει τὰ χέρια. Νάἁ ἀνούξει τὶς καρδιὲς νά λησμµονήσει τὶς πληγὲς καὶ νὰ ἀποφασίσει τὶ ἔπρεπε νὰ γΥἱ- γει καὶ πῶς ἔπρεπε νὰ γίνει γιὰ «νὰ, ἀκολουθηθεῖ μιὰ σω τήρια πορεία πρὸς τὸ μµέλ λον. Μίση καὶ πάθη ἔπρεπε νὰ ἐγχαταλειφθοῦν καὶ γὰ κο πάσουν. Οὔτε ὁ κομματιιὸς φανατισμὸς εἶχε τὴ θέση του οὔτε οἱ ὀξύτητες, οἱ ἂν τιπαρατάξεις καὶ εὔκολοι στι γμµατισμοὶ ἐπετρέπονταν. Δυ- στυοχῶς δὲν διεκρίθηµεν διά τοιαύτην ἱκανότητα. Σήµε ρα ἡ µεγάλη πλειοψηφία τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἕνα ποθέτει ἐπὶ τῶν ὤμων τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ τὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἔπιτέλε ση αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Ρι αὐτὸ γαὶ συντριπτικἡ ἀναμένεται νὰ εἶναι ἡ νίκη ποὺ θὰ καταγάγει ὁ Δημο- κρατικὸς Συναγερμὸς κατὰ τὴν ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση τῆς 24ης Μαΐου. Οἱ πολιτι κὲς δυνάµεις ποὺ ἐκυδέρνη σαν καὶ κυδερνοῦν τὸν τόπον ὁδήγησαν τὴν Κύπρον κατὰ γενικἠν πλέον ὁμολογίαν σὲ Ἅ μα σς πολιτικὀ καὶ οὐκονομικὸν ἀδι έξοδον. Ὅ λαὸς µας ζητᾶ τώρα τὴν ἀλλαγή. ᾽Αναζητᾶ τὴν πίστη καὶ τὴν αἰσιοδοξία διὰ πὸ µέλλον. Θέλει σιγουριά, ἐξασφόλι- ση, ὁμαλότητα, οἰκονομικὴ σταθερότητα καὶ ὑπεύθυνον ἀντιμετώπιση τοῦ ῥἐθνικοῦ. µας θέματος. Γι’ αὐτὸ καὶ στρέφεται συνεχῶς πρὸς τὸ Δημοκρατιὸ Συναγερμὸ. Ὁ Ψηφοφόρος ποὺ ἐπιθῳ μεῖ ἴση µεταχείρηση ὅλων τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὸ κράτος, ὁ ψηφοφόρος ποὺ θέλει γὰ ἀπούονται ἐλεύθερα ὅλες οἱ φωνὲς τῶν διαφόρων πολι πικο - οἰκονομικο - Κοινωνι- οῶν ρευμάτων διὰ νὰ τοῦ δί- δεται ἡ εὐκαιρία νὰ προδλη- ματίζεται ὀρθάὰ καὶ νά ἀπο φασίζει ὑπεύθυνα, διαπιστώ- νει ὅτι µόνον ὁ Δημοκρατι ολα ον σος νι ον 2 αι εορο τς. κὀς Συναγερμὸς μπορεῖ νὰ τοῦ ἐξασφαλίσει τὰ δασικἁ καὶ ἀπαραίτητα αὐτὰ δικαι { ώματα. Ὁ δημόσιος ὑπάλληλος ποὺ ἐπιθυμεῖ νά προσλαμ. θάνεται, νὰ προάγεται καὶ γὰ ἀξιολογεῖται μὲ µόνα κρι τήριο τὴν ἱκανότητα του καὶ µόνο στρέφεται σύσσωμος πρὸς τὸν Δημοκρατικὸ Συ ναγερµό. Καταδικάζει σήµερα ὁ Κύ- πριος πολίτης ὅλων τῶν εἰ- δῶν καὶ ἀποχρώσεων τὲς φα σιστικὲς νοοτροπίες καὶ τά σεις καὶ ἀπεχθάνεται ἐνέργει ες ὁποθενδήποτε «προερχό- µενες ποὺ τείνουν’ τοῦ ἁπαστερήσουν ἢ νὰ τοῦ περι ορίσουν τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψεως καὶ τῆς θουλήσεως. Τι’ αὐτὸ καὶ ἐναποθέτει σήµερα ἡ µεγάλη πλειοψη φία τῶν ἀρθοφρονούντων Ἐλ λήνων κυπρίων πολιτῶν τὲς ἐλπίδες καὶ τὲς΄ προσδοκί ες των γιὰ ἕνα καλύτερο καὶ ἀσφαλέστερο μέλλο γιὰ δλό κληρο τὸν Κυπριακὸ λαό, ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς µεγάλης στρα τιᾶς τῶν νέων ἀνθρώπων ποὺ πυκνώνουν τὲς τάξεις τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ καὶ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ὅ- λα τὰ συρώµατα τοῦ λαοῦ καὶ ποὺ φιλοδοξοῦν ἐπάξια νὰ ἀνταποκριθοῦν πρὸς τὲς ἱστορικὲς εὐθύγες ποὺ ἐπω- µίζονται εἰς τὴν ἐπιτέλεση αὐτοῦ τοῦ ἔργου. ασ ο Κωνσταντῖνος Λόρδος οἱ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Σὲ ὁμιλία του ὁ ὑποψήφι ος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συνα- γερμοῦ ᾽Αμμοχώστου κ. Κωνσταντῖνος Λόρδος ἀνα- φέρθηκε στοὺς µΧαραάκπηρι- σμοὺς ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ 1. Γραμματεὺς τοῦ ΑΚΕΛ κ. Ἐζεκίας Γαπαϊωάννου καὶ εἶπε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἀκό λουθα : «Ὁ Ἐζεχίας Παπαϊωάννου ἀρέσκεται στὶς ὁμιλίες του νὰ ἀναφέρεται --- ἐλλείψει λογι κῶν ἐπιχειρημάτων -- σὲ κεφαλαιοκράτες καὶ γεοφασί- στες. «Υπενθωμίζουμε στὸ ΑΛαὸ ὅτι 5 µόνο ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖ- ες ποὺ ἐλέγχει ὁ ἉΧ. Παπαί- ωάνγου καὶ οἱ συνάδελφοι του ἔχουν ἐτήσιο κύκλο ἐρ γασιῶν πέρα” τῶν 40 έκα- πομμυρίων λιρῶν. , Καὶ τοὺς ἀναμέγουμε Ύά δηλώσουν στὸ λαὸ πόσα εἶναι τὰ πραγματικἁ τους κέρδη ἀπὸ τὰ τεράστια αὐτὰ κεφά λαιομρατικἁ συγκροτήµατα ποὺ ἐλέγχουν ἀπόνωυτα. «Ὑπάρχει, ὅπως φάΐνεται, τρόπος νὰ εἶσαι προλετάρι- ος, ἡγέτης τοῦ κόμματος τοῦ Εργαζομένου Λαοῦ καὶ ταυτό χρονα κεφαλαίοκφατης. Κα ὁ κ. Παπαϊωάννου ἕἔ- χει ἐφεύρει τὴν μαγικὴ. αὐτὴ φόρμουλα, Μὲ τὴ φόρμουλα αὐτὴ Ἰατόρθωσε νά ἐλέγχει ἐπιχειρήσεις τῶν 40 ἑκά- τομµυρίων λιρῶν καὶ ἐπίσης κατόρθωσε ὁ ἴδιος νὰ πάρα μένει. προλετάριος καὶ ὅλοι χεδὸν οἱ συγγενεῖς του ἕκατομ μυριοῦχοι, τοὺς ὁποίους προς µεγάλη του ἀτυχίά «ληρο νομεῖ ὁ ἴδιος ὅταν ἐγλύτά λείπουν τὰ ἐγκόσμια. Ἔτσι, μόλις πρὶν µερικες 6δομά δες διαδάσαµε στὶς ἐφημὶ ρίδες ὅτι ὁ 3. Παπαϊωάννου εἶναι ὁ απρῶτυς κ)ηρονόμος τῆς περιουσίας τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ, ποὺ ἡ ἀξία της Ξεπερνᾶ τὸ 13 ἑκατοιμύριο 1ίρες. λΑναφορικὰ μὲ τὸν φάσι- πµὀ. τὸ ἄλλο προσφιλὲς ἐπί ντο τοῦ Σ. Παπαϊωάννου, δι ερωτόμεθα πυιάν ἔνγνοια δίδει ὁ ἴδιος στὸν φασισμὀ καὶ κα τὰ πόσο στὶς χῶρες ποὺ ἐφαρμόστηκε τὸ σύστημα τοῦ κοιιμουνισμοῦ ὑπάρχει ὅποι ἐχλο Διότι ἡ ἔννοια τοῦ φασισμοῦ εἶναι αδήποτε δημοκρατικὴ γἡ γιὰ τοὺς πολύτες. ἡ ἀπαγόρευση τῆς ᾿Ἐλεύθε ρης Δημοκρατικῆς ἑκλογῆς, ὅπως περίπου συµθαίνει αὖ τὴ τὴ στιγμὴ στὴν Πολω ία, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ Εξάλλου σὲ ἄλλη ὁμιλία του ὁ ὑποψήφιος τοῦ ΔΗ. ΣΥ., στὴν ᾽Αμμόχωστο κ. Λάρδος ἀναφερόμενος στοὺς ἐγικλωδισμένους Καρπασίας εἶπε : «Στὸ μητρῶο τῆς Κυδέρνη σης συγκαταλέγεται καὶ ἡ ἆ διαφορία τους πρὸς τοὺς ἐγ- κλωδισµένους τῆς Καρπασί- ας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ποὺ παρὰ τὴν Τουρκικὴ κατοχή παρέμειναν στὰ χωριὰ τους, ἀναγχάστηκαν σιγὰ - σιγὰ νά ἐγχαταλείπουν τὰ σπίτια τους γιατὶ παραμένουν ἀδοήθητοι ἀπὸ τὴν Κυδέρνῃση, 'Ο κ. Κυπριανοῦ ἐἔγκατέλειφε τὴν ἀνθρωπιστικὴ συμφωνία τῆς Βιέννης καὶ κωφεύει στὶς συ γεχεῖς ἐπικλήσεις καὶ τὶς κραυ γὲς ἀγωνίας ποὺ τοῦ ἀπευθύ χουν οἱ ἐγηλωδισμέγοι Κορ πααίτες. Τὸ ἀποτέλεσμα ἡ- ταν γὰ παραμείνουν µόνον 1200 περίπου κάτοίκον σὲ σύγκριση μὲ τοὺς κάπου 10, 000 τοῦ παρελθόντος, ᾿Επανειλημμένα οἱ Ἐαρπα σίτες ἐγχιωθισμέγοι ἔθεσαν τὰ αἰτήματα τους. Υραπτῶς στὴν »υδέρνηση. Σύμφωνα μὲ τὰ πεγνιχρὰ αἰτήμωτά τους ἔχουμε ὑπο λογίσει ὅτι 120000 πρόσθε- τες λίρες θὰ ἦταν ἀρκετὲς γιᾶ γὰ ἀνακουφίσουν τὴν ἐ πιδίωση τους στὴν Καρπα- σία. Καὶ αὐτὸ τὸ ποσό, τῶν 10,000 λιρῶν τὸν µήνα, σὲ εἶδος ἢ σὲ χρήµατα, ἀρνεῖται γὰ, προσφέρει ἡ «κυδέρνηση, παρὰ τὶς συνεχεῖς. ἐπικλήσεις τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Καρ πασιτῶν. Μὲ τὸ πεγιχρὸ αὐτὸ ποσὸ θὰ ἑτονώνετο τὸ ἠθικὸν τῶν ἐγιάλωδισμένων µας καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπομένουν μὲ µεγαλύτερη καρτερία τὰ δεινὰ τῆς ὑπὸ Τουρκικὴ χα τοχὴν καθημερινῆς τους ῥὅ- παρξης. Αντὶ αὐτοῦ, ἀφήνονται νὰ φθάσουν σὲ τέτοιο σηµεῖο ἆ πογοητεύσεως ὥστε ὁρισμέ- γοι νὰ προθληματίζονται σο δαρὰ γιὰ τὴν παραμονή τους στὰ πατρογονικὰἁ ἑδάφη τῆς Καρπασίας». Σ’ ὅλες τίς ἐξορμήσεις τους οἱ ὑποψήφιοι τοῦ ΔΗ.ΣΥ., τυγχάνουν ἀποθεωτικῆς ὑποδοχῆς. Πλήθη λαοῦ κατακλύζουν τούς χώρους ὅπου γίνονται οἱ συγκεντρώσεις καὶ διακηρύττουν πήν ἀποφασιστικότητα τους νὰ ψηφίσουν Δη- μοκρατικὸ Σἐναγερμὸ γιὰ νὰ σῳθεῖ ἡ Κύπρος. ϐ Πιό κάτω, δημοσιεύουμε ἁἀποσπάσματα ἆ- πὸ πρόσφατες ὁμιλίες ὑποφηφίων βουλευτῶν τοῦ ΔΗ.ΣΥ. Πάνος Παναγιωτόπουλος «Ὁ ὑποψήφιος δουλευτῆς τοῦ Δημοκρατικοῦ 3 υναγερ- μοῦ γιὰ τὴν ᾽Αμμόχωστο χ. Πάνος Παναγιωτόπουλος σὲ προεχλογικὴ ὁμιλία του κα- τάγγειλε τὴν Ἰυθέρνηση καί πὴ διαλυθεῖσα θουλὴ, ὅτι δὲν λάµδαναν ποτὲ ὑπόψη τὰ σὺμ φέροντα τοῦ Λαοῦ κι’ ὅτι πάντοτε κινήθηκα» σ’ ἕνα ᾱ- Έονα ὑποχρέωσης καὶ ὑὕπακο- ῆς στοὺς κομμουνιστὲς. Σπὴ συνέχεια, ὁ Χ. Πανα- γιωτόπουλος ἐπέκρινε τοὺς Κυθερνῶωτες ὅτι, ἐνῶ ἀπέρ- ριαν ἀσυξητητὶ τὸ Δυτιχὸ σχέδιο --- πλαίσιο, δέν ἔπαυ- σαν παράλληλα ἔχτοτε ν᾿ ἆ- ποζητοῦν τὴ Δυτικὴ ὑποστή- ριξη καὶ τὴν ἐξάσκηση Δυτι- κῆς πίεσης στὴν Τουρχία. Πῶς ἦταν) ὅμως δυνατὸ, διερωτήθηκε ὁ -χ. Παναγιωτό πουλος, οἳ Δυτικὲς χῶρες ποὺ εἶδαν τὶς προσπάθειές τους γιὰ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ νὰ πέφτουν ἄδοξα στὸ κενὸ ἐξαιτίας μιᾶς ἆλλοπρόσαλλης πολιτικῆς τῆς Κυπριακῆς Μυ- θερνῄσεως, Υ' ἀποτολμήσουν Ἑανὰ ὁποιαδήποτε πρωτοδθου- Μα στὸ Κυπριακό ΟΙ ΠΡΟΣΦΗΓΕΣ ΣΑναφερόµενος στὸ προσφυ γικὸ θέµα, ὁ κ. Παναγιωτό- ποὺλος τόνισε ἀνάμεσα σὲ ἄλλα: «Τὰ προπολεμικὰ. χοέη τῶν προσφύγων ἀνέρχουται περί- που σὲ 60 ἑκατομμύρια. Ἡ Κυθέρνηση͵ θὰ.«ἔπφεπε. νὰ εἶ- χθ. ἀναλάθει Ἡ ἴδια τὰ «κοέη αὐτὰ, » νὰ ἐπαναφέρει χθὺς, πρόσφυγες σὲ κατάσταση ᾖ- σὀτητας γιὰ νὰ χοησιµοποιη- Ἰθεῖ μὲ: θετικὸ τρόπο τὸ ὄυνα- μικὸ τῶν χιλιάδων ἐκτοπισθέν τῶν. Θὰ ἦταν τουλάχιστο γελοῖο νὰ ἰσχυριστεῖ κανεὶς ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἡ δυγατότητα νὰ ἆ- πορροφηθοῦν τὰ χρέη τῶν προσφύγων ἀπὸ, τῆν Ἰυθέρ- νηση, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀναλαμ θάνει νὰ διαθέσει µέχοι 100 ἑκατομμύρια γιὰ νἁ ἐπιχορη- γήσει σαθοὲς οἰκονομικὲς κα- παστάσεις ποὺ ἦταν τὸ ποοὶ- ὃν ἀτασθαλιῶν καὶ ἕλλειψης οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Τὰ προγράµµατα θοηθείας πρὸς τοὺς πρόσφυγες κατόο- θωσαν µέσα σὲ ἑπτὰ Χρόνια νὰ, στεγάσουν µόνο τὶς μισὲς οἰκογέγειες προσφύγων, ἐνῶ ἄλλες 99.000 οἰκογένειες ἕξα πολουβοῦν. νὰ «παραμένουν ᾱ- στεγες. Καὶ χυκλοφορεῖ. σή- µερα ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗΚΟ Σ. Κυποιανοῦ ἀνάμεσα στοὺς - πρόσφυγες καὶ ὑπόσχεται μὲ προεχλογινἡ ἁπλοχεριὰ νὰ λύ σει χαὶ νὰ ἵκανοποιῆσει ὅλα τὰ προσφυγιχκὰ ποοθλήµατα «ἐν μιᾶ νυντὶ», Τονίζοντας τὴν ἀνάγκη τῆς ΑλλαγΏῆς γιά νὰ σωθεῖ ὁ τό πος, ὁ Ἡ. Παναγιωτόπουλος εἶπεν ὅτι, ἡ πραγματική ἆλ- λαγὴ θὰ γίνε ὅταν φύγουν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ γιὰ μιὰ πεν- ταετία ἐνέπαιζαν τὸ Λαὺ. Τὴν πραγµατικὴ ᾽Αλλαγὴ θά πὴν «φέρει ὁ Δημοκρατικὸς Συναγεομὸς, ὁ ὁποῖος ὕπε- δείκνυε γιὰ πέντε χρόνια τὴ σωστὴ Ὑοαμμὴ ποὺ δικαιώ- θηχε ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γεγονό- τα. Συνεχίζοντας, εἶπε: «Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται σήµερα στὸ λαό στὶς κάλπες εἶναι:. Ποιὸ εἶναι τὸ χόμμα ποὺ εἶναν ἱκανὸ μὲ τοὺς ὑπο- ψηφίους του νὰ κυθερνἠσέν τὴν, Κύπρο πιὸ συνετὰ καὶ νά ἀναθιώσεν τὶς ἐλπίδες µας γιὰ μιὰ σωστὴ λύση τοῦ Κυπρια” κὸῦ Ἡ ἁπάντηση εἶναι πιά Ξε- κάθαρη σὲ ὅλους: “Ὁ Ληµμο- κρατικὸς Συναγεομὸς μὲ τὴν συνετὴ Ὑραμμὴ ποὺ τήρησε ᾗ ἡγεσία του στὰ πελευταῖα 4 χρόνια ἀποτελεὶ τὴν μόνη ἐκλογὴ γιὰ ὅσους πιστεύουν σὲ μιὰ σωστὴ διακυθέρνηση τοῦ τόπου, Ὁ Λημοχκρατικὸς Συναγεομὸς ἀποτελεῖ σήµερα τὰ μόνη πολιτική ὤριμη καῖ θισίμη ἐκλογὴς /΄ Κλείοντας τὴν ὁμιλία- του ὃ κ. Παναγιωτόπουλος τόνι- σε : Δῆπος Γεωργιάδης «Ὁ Δημοκρατικὸς Ἓνυνα- γερμὸς διακήουξε καὶ διακη- οὔσσει ὅτι οὐδέποτε θὰ που δώσει τὸν προσφωγικὸ κόσµο, οὐδέποτε θὰ προδώσει τοὺς Κερυνιῶτες τὸ ἴδιο ποοσφι” λεῖς καὶ ἴσους σέ δικαιώµατα μέ ὅλους τοὺς ἄλλους πρό- σφυγες. Αὐτὸ ἐμεῖς τὸ πιστεύ ουμε, γι’ αὐτὸ καὶ εἴμαστε μαζί του. Τὸ πιστεύουμε αὖ- τὸ γιατὶ πιστεύουμε στὸν πα- τριωτισμὸ καὶ τὴ συνέπεια τοῦ ἀρχηγοῦ µας, Γλαύκου Κληρίδη, ποὺ σέ καμιὰ περί- πτωση θὰ προδώσει τὶς ἀν- χές καὶ τὶς διακηρύξεις. ΣΕῖναι γι αὐτό ποὺ ὁ Δη μοκρατικὸς Συναγερμὸς οίξω σε σ᾿ ὕλα τὰ στρώματα τοῦ λαοῦ, τοῦ προδοµένου λαοῦ ποὺ ἐναγώνια ζητᾶ τὴν ἄλλα γἡ καὶ τὴ σωτησία.: Τὴ σωτη ΄ ΧΡ. ΜΕΛΑΡΗΣ Ἡ καθοριστικἡ διὰ τὸ μέλ λον τοῦ τόπου σημασία τῶν ἐκλογῶν τῆς 94ης Μαΐου ἕ- χει γίνει ἀντιληπτὴ καὶ ἀπὸ τὸν τελευταῖον Κύπριον. Καὶ θεθαίως µέ πολλὴ σπουδἡ ὅ- λα τὰ κόμματα σπεύδουν νά ἐξηγήσουν εἷς τὸν Κύπριον ψηφοφόρον τὰ προγράµµατα τους καὶ ἀφειδῶς νὰ ὕποσχε θοῦν Σωτηρίαν καὶ ἸΆλλα- γὴν. Τὰ πλεῖσα ὅμως τῶν κομμάτων ἀναμφίδολα θὰ πρέπει νὰ πιστεύουν πὼς ἆ- πευθύνονται σὲ ἕνα λαὸὺὸ ὁ ὃ- ποῖος στερεῖται παντελῶς κοί σεως, κοινῆς λογικῆς καὶ ποὺ παντὸς µνήµης. Διότι δέν εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπόσχονται ὀλλαγὴ μετὰ τὶς ἐχλογές, ἐνῶ εἶχαν κάθε δυνατότητα νὰ. ἐπιφέρουν τὴν ἀλλαγὴ ὡς πόµµατα ἐξουσίας. Καὶ διότι δέν εἶναι δυνατὸν ὁ Ἐυποια- χὸς λαὸς νὰ ἐλπίζεν σέ καλύ τερους Χχειρυσμοὺς ἐκ µέρονς των τοῦ Ἐθνικοῦ θέματος, ὅταν ἡ µέχρι τοῦδε νωθρὰ καὶ ἄπνους πολιτική των τὸ ἀποτελμάτωσε. Ὅλοι ὕσοι ἀγαποῦν πρα- γματικὰ αὐτὸν τὸν τόπον καὶ ὅλοι ὅσοι ἀγωνιοῦν διὰ τὴν τύχην του, ἂς πυκνὠσουν μέ ἀποφασιστικότητα τὶς τάξεις τοῦ Δημοκρατικοῦ 3 υναγερ- μοῦ. Εἶναι ἡ μόνη λύση γιὰ ἕνα ἀσφαλές παρὸν καὶ ἕνα καλύτερο αὔριο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ἡ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ο Θέλεις κατάργηση τῆς Εὐνοιοκρατίας Θέλεις τερματισμό τῆς Διαφθορᾶς «θέλεις νά σέ σέθονται σάν πολίτη ψήφισε Δημοκρατικό Συναγερμό. οἷα τούτη θὰ τὴ θρεῖ ἂν 6οη θήσετε ὅλοι, ἂν ὕλοι ἔργα- στοῦμε νὰ γίνει ὁ Συναγες- μὸς ἀσύντοιπτος σὲ δύναμη, ὅπως ἀσφαλῶς θὰ γίνει στὶς 94 Μαΐου. Τὰ πιὸ πάνω τό- γισε μεταξὺ ἄλλων σε ὁμιλία του στὸ ᾿Επαρχιακὸ Συλλα- λητήριο Κερύνειας ὁ ὑποψή- φιος θουλευτὴς τοῦ ΔΗΣΥ κ. Δήμος Γεωργιάδης. «Ἠοθαμε γἁ σᾶς Κητή- σούμε νὰ ἐμπυστευθεῖτε τὴν τύχη σας στὸ Λημοκρατικὸ Συναγεομὸ, µόνο χόµμα ποὺ ποτὲ δέν σᾶς Ἑεγέλασε καὶ δέ σᾶς ἐξαπάτησε καὶ ποὺ µέ . τὸ στόµα τοῦ συνετοῦ ἆρχη- Γλαύκου Ἑληοίδη διακήρυξε καὶ διακηρύσσει, ὅτι μοναδικὸς στόχος του στὸ ἐθνικὸ θέµα εἶναι ἡ ἔπι- στροφὴ ὅλων τῶν προσφύγων στὶς πατρογονικές ἑστίες ὑπὸ συνθῆπες ἀσφαλείας. «Εϊναι ἀλλαγὴ ποὺ χρειά- ἕεται ὁ τόπος αὐτὸς ---ὑπογράμ µίσε-- γιὰ νὰ σωθει Καὶ τὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ τὴ χοειά: ἕεται πιὸ πολὺ ὁ ποοδοµένος προσφυγικὸς χόσµος ποὺ τὸν κατάντησαν δοῦλο καὶ ζητιά- γο γιὰ νὰ τὸν ἐκμεταλλεύον- ται ὅσο πιὸ πολὺ μποροῦν οἱ κάθε λογῆς πολιτικάντηδες. Καὶ λυσσομανοῦν ὅλοι ἐναν- τίον τοῦ Δημοκρατικοῦ Ἓνύνα γερμοῦ τοέµοντας µμπροστὰ στὸ ἐνδεχόμενο νὰ πάρει τὴν ἐξουσία καὶ νὰ Ἑεκαθαρίσεν ὅλους τοὺς λογαριασμοὺς τῶν ποικιλὠνυµων ταμείων, ποὺ µέ τὸ ὕφος τῶν ἕκατομμυ- οἷων λιρῶν ποὺ εἰσέρρευσαν σ᾿ αὐτὰ ὄχι µόνο στέγη θά γοῦ τοῦ ἐξασφάλιζαν σ) ὅλους τοὺς πρὀσφυγες ἀλλὰ καὶ θὰ ἆπο τελοῦσαν µέσο δραστηοιοποίη σης τους, πράγµα ποὺ θὰ συ γέδαλλε στὴν ἐξίσωση τους µέ τοὺς μὴ πρόσφυγες πολί- τες τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς Κυπριακῆς οἶκα γοµίας, Ας μὴ πλανῶνται ὅ- µως ὅ,τι θἀ τοὺς μείνει θά εἶναι ἡ λώσσα γιατὶ ὁ Δημο- κρατικὸς Συναγεομὺς μ᾿ ὅ- λα τὰ λυσσομανητὰ τους πα- οαμµένει ἄτρωτος! καὶ τὴν ἐ- παύριο τῶν ἐκλογῶν ἔχοντας ἐξασφαλισμένη τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία στὴ νέα Βουλή, θά ζητήσει εὐθύνες ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποά γιὰ ἑφτὰ χοόνια! μᾶς ἐκμετάλλεύονται διασπα: θίξοντας χοήµατα ποὺ συγ- κεγτρὠθηκαν γιὰ νὰ θερα: πεύσουν τὸν πόνο καὶ τὴ δυ- στυχία µας. » Ἔχουν τὸ θράσος νὰ η: τοῦν τὴν ψῆφο σου ποιοί Αὖ τοὶ ποὺ καθυθοίξουν τὴν ἔθνε κοφροσύνη, αὐτοὶ ποὺ μᾶς εἰ οωνεύοντας γιατὶ πιστεύουμε στὸ Χοιστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, αὐτοῦ ποῦ ἀπαρνήθηκαν τὴν γαλανόλευκη καὶ τὸν Παοθε- νὠνα. αὐτοὶ ποὺ ὀνειρεύονται νὰ ἀποκόφουν τὶς οἶεες µας ζητώντας τὴν ἀλλαγὴ καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ µας Ύ- µνου καὶ ἀντικαθιστὠντας τον µέ Κυπριακό, αὐτοὶ ποὺ µόνη τους ἔγγοια εἶναι πῶς θὰ ἐξασθενήσουν τὴν Ἐθνι- κ µας συνείδηση. Οχι -- ἤμασταν, εἵμαστε καὶ θά πα: ραμείνουμε Ἓλληνες, Πιασμέ γοι χέοι - χέοι μέ τὸν σταν- οὐ καὶ τὴν σημαία, μέ τὸ φαῶς τοῦ Παρθενώνα καὶ τοῦ Γολγοθᾶ, θὰ ἀκολουθή- σουμε τὰ πεπρωμένα τῆς φυ λής καὶ τοῦ Ἓθνους ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν, εἴτε τὸ θέ- λουν εἴτε ὄχι εἷς τὴν Ανά: σταση. Οὔτε τὶς οίξες µας, οὔτε τὰ ἐθνικά µας σύμδολα, οὔτε τὸν Εθνικό µας ὄμγο θὰ ἀπαρνηθοῦμεν, ἀλλὰ μέ αὐτὰ σηµαία θὰ προχωρησου µε ὡς τὴ δικαίωση τοῦ ἀγώνα µας ποὺ θὰ κατασφαλίζει τη σίγουρη ἐπισιροφὴ µας στις πατρικές ἑστίες». Ψηφίζω Δημοκρατικό Συναγερμό γιατί εἶναι τό µόνο κόµµα πού µπορε! νά θγάλει τό Κυπριακό πρόθληµα ἀπό τό σημερινό ἀδιέξοδο. «Ὁ Λαὸς μὲ τὴ ψῆφο που θὰ ἀπαντήσει σύντομα ΟΧΙ , στοὺς ἐμπαικτὲς του καὶ ΝΑΙ στοὺς φορεῖς τῆς ἀλλαγῆς, πῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς πρα γματικῆς εὔνομίας, λιτότη- τας καὶ χρηστῆς νοικοχυρεμέ γης διακυθέρνησης. δΔὲν θὰ Ἑαναεμπαίξοῦν τὸν Λαὸ γιὰ δεύτερη φορὰ. Ὁ λαὸὺς θὰ πεῖ τὸ µεγάλο ΝΑΙ στὸ Δη- μοκρᾶτικὸ Συναγεομὸ. Μανώλπς Χριστοφίδως «Ὁ ἄνεμος τῆς ἀλλαγῆς θὰ. παρασύρει τὰ λαϊκομετω πικἁὰ κατάλοιπα. Ὅ πυρίαρ χος λαὸς δλέπει ἉΧαμένες τὶς ἐλπίδες του ποὺ στήριξε στὸ λαϊκὸ μέτωπο καὶ ἀγκα ελιάζει τὸ Δημοκρατίκὸ Συ γαγερμὸ σὰν τὴν τελευταία ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο εὖ τωχυσµένο µέλλον». Τὰ πιὸ πάνω διακήρυξε ὁ ὑποψήφιος θουλευτὴς τοῦ Δηµοκρατι- κοῦ Συναγερμοῦ Λευκωσίας α. Μανώλης ἈΧριστοφίδης προχθὲς σὲ συγκέντρωση γυ ποικῶν τοῦ κόμματος τῶν πθρυφερενιῶν Λάρνακος καὶ Αμμοχώστου ποὺ ἔγινε στὸ ξενοδοχεῖο «Τέσσερα Φανά- ρια» στὴ Λάρνακα. «Ἡ μεγαλόπρεπη εἰκόνα ταῦ Σνυναγερμµκοῦ λαοῦ --- τόνισα-οθε-νκδὰ Φίδης --- τς. ζει σ’ ὅλους µας τὶς µεγάλες εὐθόγες µας γιὰ τὸ µέλλον. νΟἱ πολιτικοὶ µας ἀντίπα οι καὶ οἱ ξένοι μᾶς φθονοῦν καὶ μᾶς ζηλεύουν.. Μόγυµη εὐχὴ καὶ ἐπιδίωξή τους εἶναι ἡ. διάσπασή -µας. Μόνιμη ὅ- µως θὰ εἶναι κι ἡ ἀπογοήτευ ίση τους Υιατὶ͵ ὁ .-Δημοκρατι κὀς Συναγερμὸς ἦταν, εἶναι καὶ θά παραμείνει ἑνωμένος φαὶ ἁδιάσπαστος, 5Ὁ γίγαντας Συναγερμὸς εἶναι ἔργο συλλογικὸ, Εἶναι τὸ ὑπέροχο ἕἔργο τοῦ περή ὤανου συναγερμικοῦ λαοῦ. Εἶναν δημιούργημα «φλογερῆς πύστης σὲ ἀρχὲς. Δὲν εἶναι κόμμα προσώπων εἶναι κὀμ μα ἀρχῶγ. πδὲν ὑπόρχουν στὸν Δημο κρατικὸ Συναγερμὸ ἀτομικὰ, προσωπικὰἁ συμφέροντα. Ἕ να εἶναι τὸ συμφέρον στὸ Συ ναγερμικὸ χῶρο, τὸ συµφέ- ρον τῆς ῥ᾿Ἐθνκοφροσύνης χάριν πάντοτε τοῦ συμφέρον πος τῆς πατρίδας. Γιὰ τὴν ἠκαγοποίηση αὐτοῦ τοῦ συµ φέροντος τάξαµε ὅλοι µας ἀνεξαίρεα τοὺς ἑαυτοὺς µας ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτες καὶ ὑπηρέτες. Πιστεύουμε στὴν ὀἀκατάλυτη δύναµη τῆς Ἐ ᾿θνικοφροσύγης. » Ύστερα ἀπὸ μιὰ πεντά- χρονη θριαμδευτικὴ πορεία Ερίσκεταν σήµερα ὁ Δημοκρα τικὸς Συναγερμὸς, δυνατὸς καὶ ρωμαλέος, στήν τελική κρίσιμη εὐθεία. Προστάτης στὸν ἀγώνα, ὁ ἡγέτης, ὁ ἵνα νὸς καὶ ἄξιος ᾿Αρχηγὸς µας κ. Γλαῦκος Κληρίδης. Σύµ- Δολο τοῦ κύρους, τῆς δύνα- µης καὶ τῆς ἑνότητας τῆς »Εθνικοφροσύγης. .Ἡ νίκη εἶναι δική µας»! ΕΠΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΕΛΙΚΟΙ «Οἱ εὐθύνες γιὰ τὰ ἀπε- οἴγραπτα Χάλια τῆς πενταε- τίας θαραΐίνουν τοὺς λαΐκομε- τωπικοὺς καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα τὸ ΑΚΕΛ γιατὶ αὐτὸ ἀνά- δειξε καὶ στήριξε τοὺς κ” θερνῶντες καὶ τὴν πλειοψη- φία στὴ Βουλή. Ὁ Δημοκρα τικὀς ᾿Συναγερμὸς δέν ἀνα- γνωρίξει καὶ δέν δέχεται κα: μιὰ εὐθύνη γι αὐτὰ τὰ χά- λια, Οἱ ᾿Ακελικοὶ ἃς μὴ προ σπαθοῦν ὑποκοιτικὰ καὶ μέ ηελοῖα ἐπιχειρήματα νὰ ἄπο- σείσουν τὶς τεράστιες εὐθύνες πα πω Παγκύπριο Ουλλαλήτήριο μᾶς ͵ γεμίζει περηφάνεια- σ πε τους γιὰ τὰ χάλια τῆς πεντα ετίας». Τὰ πιὸ πάνω ὑπογράμ µισε σέ προεχλογικἠἡ ὁμιλία του στὸ Λυθοροδόντα ὁ ὑποψή φιος θουλευτῆς Λευκωσίας τοῦ ΛΗΣ Ύ καὶ ἀοχηγὺς τῆς Νεολαίας τοῦ Δημοκρατικοῦ Ῥυναγεομοῦ κ. Μανώλης Χριστοφίδης. «Στὸ ἐσωτεριχὸ μέτωπο --- ἀνέφερε--- ἡ ἑνότητα ὑπῆρξε σύνθημα καὶ ὁ διχασμὸς ἡ πικοὴ πραγματικότητα. Γιατὶ ἔτσι θέλησαν οἳ λαϊκομετωπι κοί. Γιατὶ στὴν πολιτικὴ τῆς λήθης τοῦ Λημοκρατικοῦ Σν- γαγερμοῦ ἀντέταξαν τὴ µι- σαλλόδοξη πολιτικὴ τῆς µνή- µης, Γιατὶ ἀντὶ νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὸ παρὸν καὶ νὰ χτίζουν τὸ μέλλον ἀνασκάλιζαν τὸ πα ρελθόν καὶ ἀνάξεαν ἐπιπό- λαια τὶς πληγές του. Τό κομ ματικὸ κράτος καὶ. ἡ εὔνοιο- κοατία θρίσκονται στὴν ἆπο- θέωση τους. ΣΚατηγορήσαµε τὸ 1916 τοὺς λαϊκομετωπικοὺς πὠὼς ἦσαν ἀγκανοι, ἀσθενικοὶ καὶ ἀναιμικοί γιὰ νὰ ἁἀσκήσουν τὴν ἐξουσία, Μᾶς εἶπαν τότε δηµαγωγούς. Σήµερα ὅμως μᾶς δικαιώνουν. Καὶ µέ τὸ πλούσιο ὑθρεολόγιο ποὺ ἆν- ταλλάσουν μεταξὺ τους ὄχι µόνο ἐπιθεδαιώνουν τὶς κατη γορίες µας ἀλλὰ ἀποδεικνύ- οὖν πὼς πὰ πράγµατα εἶναι χειρότερα γιατὶ οἵ ἴδιοι μᾶς λένε πὼς ὑπῆρξαν γιὰ τὸν τόπο θεοµηνία καὶ κατάρα καὶ οἳ θλιθεροὶ ἀποτυχημένοι τῆς πενταετίας». Ὁ κ. Χριστοφίδης ἆναφε- οόμενος στὸ Λαϊκὸ Μέτωπο εἶπε ὅτι διαλύθηκει Ἔχσι «τδ 1981 ὀνομάζοντα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΝΕΔΗΠΑ, Ένωση Κέντρου, ΠΑΜΕ, ΕΔΕΚ. Ζοῦν µέ τὴ ψευδαίσθηση οἱ λαϊκομετωπικοὶ πὼς ὁ λαὸς δέν ϐ) ἀντιληφθεὶ πὼς πίσω ἀπὸ ΄ τὶς µάσχες καὶ τὰ προ» σωπεῖα τοῦ 8ἱ κρύθονται οὗ ἴδιοι ἐπιτήδειοι ποὺ κρυθόν. τουσαν πύσω ἀπὸ τὶς μάσκες καὶ τὰ προσωπεῖα τοῦ λαϊκοῦ μετώπου τοῦ 1976. Τόσο ὕπα τιμοῦν τὴ νοημοσύνη, τὴν ὦ- οιµότητα καὶ τὴ λογικὴ τοῦ λαοῦ µας. Σ᾽ αὐτές ὅμως τὶς ἐχλογές ἁπατημένος δέν θὰ εἶναι ὁ λαός. ᾿Απατημένοι θά εἶναι οἱ ἀνεκδιήγητοι λαῖχκο: μετωπικοὶ πού πίστευσαν πὼς θὰ μπορέσουν καὶ πάλι νὰ ἆ- πατήσουν καὶ νὰ ἐμπαίξουν τὸ λαά, Ὁ- ει ἐξ τι το Χέρι μέ χέρι οἳ γέες µά« σκες καὶ τὰ νὲᾶ: ἁράσωπεῖά ς ποὺ κούθουν πίσω τους τοὺς λαϊκομετωπικοὺς τοῦ τ6 σἐρ- νουν τὸν προεκλογικὸ χορὸ καὶ μ᾿ ἕνα στόμα καὶ μιὰ φῶὀ νὴ ἀλαλάζουν Αλλαγή, Συµ φωνοῦμε πὼς χρειάζεται Αλ. λαγή. Ἡ Αλλαγὴ ὅμως ποὺ χοειάζεται εἶναι ἡ ᾽Αλλαγὴ τῶν θλιδθερῶν ἀποτυχημένων τῆς πενταετίας. “Ὁ κυρίαρχος λαὸς θὰ ᾽Αλλάξει αὐτοὺς πινὺ τοῦ «ἄλλαξαν τὰ φῶτα» στὰ χρόνια ποὺ πέρασαν καί θὰ τιμήσει µέ τὴ ψῆφο του καὶ θὰ ἀναθέσει τὴν ἐντολή του στὶς Ἰνήσιες δυνάµει τῆς ᾽Αλλαγῆς, στὶς ροωμαλέες δυ νάµεις τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ γαγερμοῦ». Ὁ κ. Χριστοφίδης τόνισε πὼς ὅταν οἱ κυθεονῶντες ᾱ- ποτύχουν οἱ δηµοκρατιχές ἀᾳ χὲς ἐπιθάλλουν νὰ ἀνατίθεται ἡ ἐξουσία στὴν ἀντιπολίτευση ποὺ εἶναι φορέας ἐλπίδας γιά ἕνα καλύτερο καὶ εὐτυχισμέ-« ΝΟ µέλλον. «Ἑλέπει ὁ λαὸς µέ πόνο χαμένες τὶς ἐλπίδες του ποὺ στήοιξε στοὺς λαἴκο: μετωπικοὺς καὶ θλέπει µέ αἱἰ- σιοδοξία τὴν τελευταία ἐλπί- δα του ποὺ εἶναι ὁ Δημοχρα τικὸς Σιναγερμὸς, Καὶ θ' ἀναδείξει ὁ λαὸς πανηγυρικά τὸ Δημοκρατινὸ Συναγερμὸ καὶ χόµµα πρῶτο καὶ χόμμα αὐτοδύναμο µέσα στὴ ἍἈΒου- λή». Κ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ «Ἡ Λεμεσὸς δὲν εἶναι τὸ ἀμπελοχώραφο τοῦ κ. Παπα Ἰωάννου καὶ τοῦ κομμοωνιστ. κοῦ ΑΚΕΛ. Ἡ Λεμεσὸς ὃν εἶναι κόκκινη πόλη ὅπως προσπάθησε νὸ τὴ θάψει ἡ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ. Ἡ Λεµε σὸς εἶναι Ἑλληνικὴ καὶ Απ μοκρατικἡ εἶναι ὑπεύθωνη κα: ὥριμη καὶ θὰ ψηφίσει Δημ. κρατικὸ Συναγερμό». Φ Τὰ πιὸ πόνω τόνισε ὁ Ἐπαρχιακὸς Γραμματέας τοῦ ΔΗΣΥ Λεμεσοῦ καὶ ὑποψή- φιος δοιλευτὴς κ. Μώστας Ἐρωτοκρίτου σὲ προεκλογι- κἡ ὁμιλία του. Καὶ πρόσθε- σε: «᾿Απὸ κάθε γωχιὰ τῆς ἐ- παρχίας µας, ἀπὸ τὴν ἡρωί- κἡ Πιτσιλιά µέχρν τὴν ἀκρι τικὴ Μαραθώσα, ἀπὸ τὰ αρα σοχώρια καὶ τὰ προάστια φτάνουν καθημερινὰ μηνύμα Ὁ κ. Ν. Ἐρωτοκρίτου τα νίκης, μηνύματα ἐκλογι- κοῦ θριάµδου. Στὶς 24 ταῦ Μάη θὰ νικήσει ή Δεξιά, θὰ χικήσει ἡ ἐθνικοφροσύνη, θά γικήσει ὁ Δημοκρατικὸς Συ γαγερμός». ΤΡΙΤΟ Μο ΣΕ ζΡΣ ΤΟ ο αε εἶναι τό µόνο κόµµα πού μπορεῖ νά φέρει τήν ᾽Αλλαγή. υηφίστε σωστᾶ ὑυηφίστε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Λευκωσία Λεμεσός Αμμόχωστος Πάφος 3 ο 8 ἕ ἕ 9 9 ἅ Λάρνακα Κερήνεια 9 9 ἕ ἕ ΛΗΜΟΚΡΑΠΚΟΣ ΑΗΜΟΚΡΑΠΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ μαμα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΗΜόΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ.) (ΔΗ.ΣΥ.) το τος (ΔΗ.ΣΥ.) (ΔΗ.ΣΥ.) (ΔΗ.ΣΥ.) (ΔΗ ΣΥ.) 1 ΚΛΗΡΙΔΗΣ Ἱ «ΦΡΑΓΚΟΣ. Ἱ ΧΚΑΚΟΥ Ἱ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Ἱ ΑΝΔΡΕΟΥ 1 Ὃ νέας 3 ΜΑΤΣΗΣ . 13 ΕρρτοκΡΙΤΟΥ 2 χΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ 2 ΜΑ μάας ᾿ ὅοτας μι] εώργιος Ανδρέα αστεὰ Ἰωάννης | Κώστας Κώστος (Κόκος) Ρέας (Λάκης) ὅ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ο 1 8 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 3 Σ9λονης ΄ | ϐ ΕΥΖΩΝΑΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λέανδρος « : Αἱμίλιος Χρίσιος Ανδρέας Γεώργιος .. ο ΜΑΡΙΔΗΣ γα Παναγής Λορλος 4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ἀλέξανδρος Δάφνης το. Κωνστανήνος (ΚΩΣΤΑ) κα (Ἀλέκοςυ Γεώργιος ο ο ρωονήλ. δ΄ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ δΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ{ ἡ{. | δι ΧΠΑΝΝΗΣ ο Σοφοκλῆς 7 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Νίκος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χριστάκης ᾿ Μ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ρένος το ΜΕΛΑΡΗΣ Χριστόφορος Ἱ ἈΑανΜήρον ῥᾖ|. Ανδρέας 14 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Νίκος Β 1. Γιά νά ἰσχύει ἡ ψῆφος σας ὑπέρ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ πρέπει ἀπαραίτητα νά θάλετε σταυρό στό µεγάλο τετράγωνο πού θρίσκεται κάτω ἀπό τή στήλη τοῦ ψηφοδελτίου τοῦ Δημοκρατικοῦ | Συναγερμοῦ, ὅπως φαίνεται πιό πάνω. 2, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ, τότε ἔχετε τό δικαίωµα νά ἐκφράσετε τή προτίµηση σας γιά ὁρισμένο ὑποψήφιο ἤ ὑποψηφίους τοῦ κόμματος τῆς ᾿Επαρχίας, πού ψηφίζετε. 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ: α) Ὁ ἀἁριθμός τῶν σταυρῶν προτιµήσεως πού ὁ κάθε ἕνας σας μπορεῖ νά σηµειώσεισέ κάθε ἐκλογική περιφέρεια ἔχει ὡς ἀκολούθως: Ἐκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας 3. ᾿Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσοῦ 2 Εκλογική Περιφέρεια ᾽Αμμοχώστου ὁ Ἐκλογική Περιφέρεια Λάρνακας «{ἵ ᾿Εκλογική Περιφέρεια Πάφου Ἱ Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας ι ϐ) Μήν θάλετε περισσότερους σταυρούς προτιµήσεως ἀπ’ ὅσους ἀναφέρονται πιό πάνω γιατί τότε οἱ σταυροί προτιµήσεως ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ. Δικαιοῦσθε ὅμως νά θάλετε λιγώτερους σταυρούς προτιµήσεως ἤ κανένα. γ) Ἡ σειρά τῶν ὑποψηφίων στό ψηφοδέλτιο ΔΕΝ προεξοφλεῖ τήν ἐκλογή τους. Γι’ αὑτό ΑΝ ἔχετε προτίµηση γιά ἕνα ὑποψήφιο ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ θάλετε τόν σταυρό προτιµήσεως στό τετραγωνάκι δίπλα στ’ ὄνοματου. δ) ΜΗΝ θάλετε σταυρό προτιµήσεως στόν Πρόεδρο τοῦ κόµµατος ΓΛΑΥΚΟ ΚΛΗΡΙΔΗ γιατί µό θάση τό νόµο θεωρεῖται πώς παίρνει τόσους σταυρούς ὅσοι καί οἱ ψῆφοι τοῦ κόμματος. ϱ) Ἡ ἐπιτυχία ὁποιουδήποτε ἀνεξαίρετα ἁπό τούς ὑποψήφιους τοῦ κόµµατος ὅλων τῶν ᾿Επαρχιῶν (συμπεριλαμθανομένων καί αὐτῶν πού εἶναι πρῶτοι στά ψηφοδέλτια τῶν ᾿Επαρχιῶν Λεμεσοῦ, ᾽Αμμοχώστου, Πάφου, Λάρνακος καίΚερύνειας) ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ἀπό τόν ἀριθμό σταυρῶν προτιµήσεως, πού θά πάρει ὁ καθένας ἀπ᾿ αὐτούς. στ) Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, σάν κόμμα πραγματικά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, σᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους νά θάλετε σταυρό ἤ σταυρούς προτιµήσεως σ’᾿ ὁποιοδήποτε ἤ ὁποιουσδήποτε ὑποψηφίους του πού ἐσεῖς θέλετε. ΕΝΑΣ ἐκλογέας πού ψηφίζει ἕνα κόµµα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑ ἤ νά δώσει σταυρό προτιµήσεως σέ ὑποψήφιους ἄλλου κόµµατος ἤ νά ψηφίσει καί ᾽Ανεξάρτητον ὑποψήφιο. ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΩΣΤΑ. ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΊΟΥ 198] α--οο..---ανπκωπππαιμμαο αὐππκαπααπαικασιωπααπαακακππαπωππσαπαπαπακκασυὐµασσµασσωµαπασσα εππαπε .. 4ἱ Σελίδα 9 Νίκη είναι Λικὴ Ὅ τόπος χρειάζεται ἰσχυρή Κυθέρνηση, ἱκανή νά Γλαῦκος Κληρίδης εἶναι ὁ µόνος πολιτικὀς ἡγέτης ἐφαρμόσει σ’ ὅλους τούς τομεῖς σοθαρό ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ στή Κύπρο πού διαθέτει τήν ἀναγκαία πείρα, κῦρος καί ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ πρόγραµµα. Οἱ σημερινές καί ἱκανότητα νά χειρἰστεῖτό Εθνικό µας θέµα μέτόν πολιτικές πραγματικότητες ὑπαγορεύουν ὅτι µιά πιό ἐπιτυχημένο τρόπο. τέτοια Κυθέρνηση µόνον ἀπό τό Δημοκρατικό . ο, . τνό άλρς. Δῶστε ὅλοι τή ψῆφο σας στό Δημοκρατικό Συναγερµο. Συναγερμό µπορεῖ νά προέλθει. . Κάθε ψήφος πρός τό Δημοκρατικό Συναγερμό εἶνα, ὍὉ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερµου κι’᾿ ἕνα θῆμα πρός τή σωτηρία. ΗΜΟΚΡΑΠΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ μωρο ρρκ- πσησε-πὴν Σελίδα 10 ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ «ΑΓΩΝΟΣ η ΕΝΛΝ ΤΗΝ ΕΘΑ ΜΕ ϱ0-4ή Ἡ Δικαστική Ἐπιτροπὴ τῆς Ὁμοσπονδίας ἆΚαλαθο- σφαίρας ἐπεφύλάξε τὶς ἀπο- Φάσεις της σ᾿ ὅτι ἀφορᾶ τοὺς διακοπέντες ἀγῶνες Α- πόλλων --ΑΡΕΛ κα ΒΝΑΟ-- Ολυμπιάς. Ἡ Δικαστικὴ συ»ῆλθε τὸ 6ράδυ τῆς Πέμ- πτης καὶ ἄκουσε τὶς διάφο- ϱες µαοτυρίες ἀναμένεται δὲ ὅτι θὰ ἐκδόσει τὶς ἀποφά- σεις της τὴν προσεχή ἐ6δο- μάδα. ΝΙΚΗΣΕ Ἡ ΕΝΑΔ τὴ χθεσινή µας ἔκδοση δημοσιεύθηκε ἀπὸ λανθασμέ- νη πληροφορία ποὺ πήραμε ἀπὸ τὴν Ὁμοσπονδία, ὅτι ἡ 41 ἐνῶ στὴν πραγματικότητα τὴ νίκη πῆρε ἡ ΒΝΑΑ μὲ τὸ μας ΜΑ εὐ ο» ΝΙΚΗΣΕ ΠΑΙΔΩΝ 1 ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ιό 3ἱὴ 2 ΕΘΑ 17 301 3 ΑΠΟΕΛ Ι6ό 27 4 ΟΜΟΝΟΙΑ 17 26 5 ΑΕΛ Ιό 24 6 ΑΠΟΛΛΩΝ 16 23 7 ΖΗΝΩΝ Ιό 23 8 ΕΝΑΔ Ιό 2ἱ Φ ΚΕΡΑΥΝΟΣ Ιό 20 ΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ιτ 20 ΙΙ ΕΝΑΟ 16 12 Σηµ.: Στὴν δαθµολογία ἀνδρῶν δὲν συμπεριλαμθάνε- τα ὁ ἀγὼν ΑΠΟΛΛΩΝ -- Α ΕΛ Ι5.4.8Ι καὶ στοὺς παῖδες ὁ ἀγὼν ΖΗΝΩΝ --- ΑΕΛ 2. 5.8] ὁ ὁποῖος δὲν διεξήχθη κε καὶ ΕΝΑΟ -- ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.5.8Ι ποὺ διακόπηκε καὶ ΚΕΡΑΥΝΟΣ --- ΑΕΛ. ΄ Τὸ πρωτάθλημα θὰ συνε- χίξεται στὸ δξῆς κάθε Τετάς- τη. ΐ Η ΑΝ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑ 5-0 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ.-- Σέ Φιλικὸ ἀγὼνα ποὺ ἵἔγινε σιὴν πόλη Ἔφτενμπεργκ, Α Α. Γερμανία νίκησε τὴ» Κούδα Ξ---ὂ. Τὰ γκόλ πέτυχαν οἱ Χόδε 11 84”, Ἐνουφάζε 45’, Αχ . ερνάντες, (Κούδα) αὐτογκόλὶ 73΄. 4 ΩΜΗ ΕΞ ΩΑΠΟΤΟΟΥΕΦ Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκανδάλου τῶν ὑπερηλίκων τοῦ κ. Πε τρίτση καὶ τοῦ κ. Δαυϊδ. οι Ἔθνιὲς ὁμάδες Λέων Κύπρου καὶ “Ἑλλάδος ρω. τογραφούµενες πρὶν ἀπὸ. τὸν. πρῶτο ἀγώνα, στὰ Γι- άννινα ποὺ ὡς γνωστὸ ἕ- Άήξε μὲ νύή τῆς Ελλά. ὅος 1---Ο. Τὸ θέµα τῶν ὑπερηλίκων ᾖἧταν ναωστὸ ἀπὸ τότε ἀλλὰ τίποτε δὲν « σιαγέλθεε ὅὁ κ, Πετρίτης μὲ τοὺς ἴδιάυς παῖχτες καὶ στὴν µρεθάνς τῆς .δης Μαρτίου. ἴδιο σκόο. ͵ Κατόπιν πούτου Ἡ 6αθµολο γία τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: Σέξτον, «πρόσφατα ἀπ᾿ τὴν Μάντσε ΑΝΑΡΩΝ 1 ΑΠΟΕΛ Ιό 38 2 ΑΕΛ Ιό 31 3 ΕΝΑΔ 7 25 4 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 17 28 5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17 28 ό ΑΠΟΛΛΩΝ Ιό 26 7 ΟΜΟΝΟΙΑ 17 25 8 ΕΘΑ Ι8 2ἱ Φ ΟλυµπιὰΣ 18 20 10 ΕΝΑΟ 16: 17 11 ΖΗΝΩΝ Ι6 18 0 ΣΕΤΟΝ ΣΤΗΝ ΚΟΒΕΝΤΡΥ απλο, ο ναί «ποὺ ἀπολύθήκε στερ Γιουνάῖτεντ προσλή- Φθηκε σὰν προπονητής στήν Κόδεντρυ, ὁμάδαο κι αὐτὴ τῆς Α΄ Κατηγορίας, Ὃ Σέξτον παίρνει τὴν θέση τοῦ Γκόρντον Μάΐλν, ποὺ ἀνέλαδε διοικῃτικὸ ρό- λο στόν σύλλογο. ημερα ΞΗ ΣΙΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ “ΝΙΚΟΣΑ. ΚΛΑΝΠ’’ Σήμερα Σάθόατο στὶς 5 μ.μ, θὰ πραγµατοποιη θε στὰ κεντικὰ ὙΥραφεῖα καὶ ἀσκητήρια τῆς Παγκύ- πριας Ὁμοσπονδίας Τζοῦν το) Καράτε ἡ ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν Νικοσία Κλάμπ. Θέματα: Τ) Ἔγκριση Κα τοστατικοῦ, 2) ᾿ἘΕκλογὴ Νέ Τζοῦντο) Καράτε ου Α.Σ. κ τοῦ]. ΗἩ ΑΕΙΛΙΝΗ” ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΊΓΟΥ 158] ΘΛΗΤΙΚΗ Ἅ«ἀξΙΛΙΝΗ’ κ οσα κουλ η ἡ ΠΠ ΜΗΝ ΜΗ Ξς ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Χωρὶς: τοὺς ὑπερήλικες ἀναχωρεῖ σήµερα ἡ τοῦ Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ Νέων ποὺ ἀρχίζει τὴν Ἀευτ 6ε τὸ θέµα τῆς ἡλικίας τεσσάρων παικτῶν --- τῶν Βασιλάκου, Μανωιά, Βλάχου καὶ κλείσει τοὺς παῖκτες αὐτοὺς καὶ νὰ πάρει στὴν Δ. Γερμανία ὄλλους, αώμσεοσσπασα Ἐθνικὴ Νέων Ἑλλάδος προκεὶ έἔρα στὴν Δ. Γερμανία. Τελικά ἡ ΕΠΟ μι ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ. ΔΕΥΤΕΡΑ. ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ ᾽ Ἱὲ συμμετοχὴ τῆς Κύπροῦ Συνολικὰ στὸ πρωτάθλημα θὰ λάθουν μόρος 20 κράτη τῆς Εὐρώπης μὲ 45 περίπου σκάφη. Ἔχουν δηλώσει συµ- µετοχή τὸ Βέλγιο (5 ἵστιο- πλόοι), Βουλγαρία (2), .Κύ- προς (4), Δανία (5), Ίσπα» εία (9), Γαλλία (9). Ὅλλαν- δία (9), Ἰταλία (8), Φινλαν- δία (4), Αὐστιρία (Φ), Πολῷ γία (8). Ῥουμανία (1), Σου- ἸΠδία (4), Ῥωσία (9) Τους- γία (41), Γιουγκοσλαδία (2), ἐνῶ ἀναμέγνεταν ἡ συμμετοχὴ τῆς Οὐγγαρίας καὶ . πιθανὺὸν τῆς .Ῥεομανίας. Ενδέχεται ἐ πίσης νὰ λάθει µέόος καὶ ἕνας ἑστιοπλόος ἀπὸ τὴν Ζυμπά- θα αλμᾶς µπουε, - «Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅ- τι μετέχουν μετόξὺ τῶν ἅλ- λων ὁ 9ος ὀλυμπιογίχης τοῦ Ταλλὶν Αὐστριακὸς Μέῦ Χό- φεο. ὁ ὃος Ολυμπιονίκης κό σµου τοῦ 1979 'Ἱσπανὺς Ίωα κεὶμ, Μπλάνκο καὶ οἱ πρώτα- θλητὲς κόσμου στά ἈΛέηζεο τλάσε Χορτανόις (Δανός) καὶ Κίλμαν (Ολλανδός). Σύμφωνα μὲ πὸ ποόγραµ- µα σήμερὰ, Σάθδατο ϱ---θ μ.μ.) θὰ γίνει ἡ παταμέτρη ση τῶν σκαφῶν ὅπως καὶ τὴν Κυριακή τὸ προΐ (9), ἐ- γῶ τὸ ἀπόγευμα στὶς ὃ θά γίνει ὁ δοχιμαστικὸς ἀγώνας. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑρουσιΑζεται σαν Ἡ παγκόσμια ἐνεργειακὴ κρίση τῆς ἐποχῆς µας, δὲν ἐπηρέασε µόνο τὶς συνθῆκες διάθίωσης τῶν ἀνθρώπων, ἆλ λὰ καὶ τὸν χῶρο τῶν σπὀρ γενικότερα... Συγκεκριµένα, ὁ πληθωρι- σμὸς, ποὺ συγεχῶς ἀνεδαί- «νει στὰ ὕψη μέρα μὲ τὴ µέρα «ἀποπροσανατολίζει» τὰ προ γράμματα τῶν ἀθλητικῶν ἔο γων, ποὺ τὴ μιά 'στιγμἠ κο- στολογοῦνται σ᾿ ἕνα καθορι- σµένο ποσὸ καὶ μετὰ ἀπὸ λί γο καιρό, δρίσκεται νὰ ὑπαρ χει ἕνα τεράστιο ἔλλειμμα--- στὴν ἀρχικὰ προσδιορισµένη οἰκονομικὴ δαπάνη -- που κάνει τοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, γἁ καταλαμδάνονται ἀπὸ ἆ- μηχανία... Ἔτσι, ἕνα χρόνο µρὶν ᾱ- πὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ΓΠαγκό- σµιου Βυπέλ]ου 1982, ποὺ θὰ γίνει στὴν Ἱσπανία ὁ πρόεδρος τῆς ὀργανωτιμῆς ἐπιτροπῆς τοῦ κυπέλλου, κ, Ραϊμοῦντο Σαπόρτα, παραχώ ρησε ἐνδιαφέρουσα συνέντευ ξη στὴν μηνιαία ἰταλικὴ ἐπι θεώρηση «Καλτσιομόντον, μὲ θέµα τὰ οἰκονομινὰ προδλή µατα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ σπανία, ἐξαιτίας τού τον ρισμοῦ. Σας παραθέτυυµε η μὴ, συ γέχεια τὰ δασικότεως σημε τῆς συνέντευξης: «Χωρὶς ἄμφι δοία τὰ πο δλήµατα ποὺ ἀντμετιοπις ἡ ὀργανωτικὴῃ ἐπιτροπὴ τν Παγκοσμίου Κυπέλλου εἶναι ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ κ. ρα]΄ ΜΟΥΝΤΟ ΣΑΠΟΡΤΑ [0 ΠΙΓΙΟΣΜΙ0 ΙΗΠΕΛΛί Πῃι ΤΗ ΠΡΒΠΗΜΛΤΛΤΙ πολὺ µεγόλα, τουλάχιστον αὐτὴ τὴ στιγµή. Πάντως πι στεύω, ὅτι σ᾿ ἔνα χρόνο, βή ἔχουμε καταφέρει νὰ λύστυ- με τὰ σημαντικότερα»... Τὸ πρόσφατο Κύπελ λο Εθνῶν τῆς ᾿Ἱταλίας ὑπῆρ ξε ἕνα οἰκονομικὸ «φιάσκο» «Δὲν φοδάστε, ὅτι τὸ ἴδιο µπο ρεῖ νὰ συμδεῖ καὶ μὲ τὸ Παν Χόσμιο Κύπελλο - Αλλο πράγμα εἶναι τὸ Ἠύπε]λο ᾿Εθνῶν κι) ἄλλο τὸ Παγχόσμιο Κὐπελ]ο... Στὴν πρὠτη διοργάνωση, οἱ ἀγῶνες διαρκοῦν µμόλις Ι5 µέρες ἢ καὶ λιγότερο. Στὸ Παγκόσμιο Κὐώπελλο ὅμως ἡ διάρκεια εἶναι ἕνας µήνας καὶ ἡ δυναμικότητα τῶν ὁμά- δων ποὺ παίρνουν µέρος, εἰ- γαι ἀσφαλῶς ὑψηλότερευ ἐπι πέδου. ἜἜπειτα, ἐμεῖς οἱ Ισπανοί, ἐδῶ καὶ 3 χρόνια, ζοῦμε μὲ ρα μὲ τὴ µέρα τὶς διαδικασί ες τῆς προετοιμασίας καὶ περιμένουμε μὲ ἀγωνία τὴν ἔναρξη... Ερ.: Τι μορφὴ θὰ ἔχει αὐτὸ τὸ Παγκόσμιο Κύπεὶ- 1ο, σὲ σύγκριση μ’ αὐτὸ τῆς ᾽Αργεντινῆς -- Γιὰ νὰ εἴμαστε εἶλιχοι γεῖς, τὸ «δικό µας» ΠαΥν”- πιο Ἀύπελλο, θὰ εἶναι ἕἔνι, Κώπελλος γιὰ τουρίστες! Ἱροιμέγουωε γύρω στοὺς ἅπ 000. τουρίστες ποὺ ἑπον εδ κὰ γιὰ τήν πας :ωλούθηση τῶν ἀγώνων ὀφοῦ γι αὐτό, ἀντὶ νὰ «ατασκενά θὺ 4 ΠΡΩΤΟ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ Ὁ Ποόεδρος τῆς ᾿Οργανωτικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου σουµε νέα στάδια, πορτα ἡαα µε νὰ κατασκευάσουµε γέα.. ξενοδοχεία... Ερ.: Πόσο ὑπολογίζετε {ὸ ἵψος τῶν συνολικῶν δατια- νῶν, ετοιµασίας τῶν ἀπώνων - ᾿Αρχικὰ ἡ συνολικἡὴ δι πάνη ἦταν τοῦ ὕψους τῶν ὁ ὀισεκατομμυρίων ὀρχ, Μὲ τὸν τρέχοντα πληθωρισμὸ ὅμως, ὑπολογίζουμε -- χωρὶς νὰ τὸ γἁ υηἩν ὑπερδεῖ τὰ ὃ δισεκατομ εὐχόμαστε δέδοια! μύρια... γιά τὴν φάση τῆς προ Εἵμαστε τυχεροὶ πάντως, ποὺ στὴ χώρα µας ὑπῆρχαν μεγάλα στάδια καὶ δὲν Χρειά στηκε νὰ κατασκευάσουµε νέα. Πολ]ὰ χρήµατα πάντως. μᾶς «ἔφαγαν» καὶ οἱ διαδιςι σίες ἀνακατασκευῆς καὶ ἐπέ- κτώσης τῶν σταδίων. (σα. Γιὰ παράδειγµα στὸ στάδιο τῆς Μπαρτσελλόνα «Νόου Κάμπ», ἔγινε ἐπέκταση 20. 000 θέσεων, ὥστε νὰ αμπο- βρεί νὰ φύλοξεγεῖ 120.000 θεα 3ὐξ, ἀπὸ 00.000 'αοὺ φιλο: Κυπέλλου κ. (κέντρο) κατὰ τὴν διάρκεια δημοσιογραφικῆς διασκέψεως. 2 απόοτα ξενοᾶσε προηγουμένως). Σὲ ἐρώτηση τῶν ᾿Ιπαλῶν δημοσιογράφων, ἂν ὁ κ. Σα πόστα φοδᾶται πιθανὲς πρά ξεις δίας ἀπὸ τὶς ἱσπανικὲς αΕιονότητες (Βάσκους, Ἰά -α λανούς Απ) ἀπάντησε ὅτι ποσσωπικἁ ἀποκλείει ἕνα τέ τοι. ἐνδεχόμενο, Σεγονὸς εἶναι πάντως, ὅτι τὸ παρά πάνω πρόόλημα, ἆ νησοχεῖ περισσότεοο τοὺς Ισπανούς, ἀπ᾿ ὅτι ὅλα τὰ ἄλλα προδλύµατα µαζί, τὸ Παγευρωπαϊκὸ «ΜΙΠΗ» αξχΐνε, μὲ. ἁμοτέλεσμα, νὰ σδκοο. 9 - Αροάθει τὴν Δευτέρα ατὸν άληδιὸ ὅρμο τὸ Πανευρωτιαϊκὸ Πρω- τάθληµα ΦΙΝΝ στὸ ὁπιοῖο θὰ συμμετάσχει κ καὶ ἡ Κύπρος. Ἕ πρώτη ἐπίσημη ἵστιοδρο- µία θὰ γίνει τὴν προσεχἡ Δευτέρα καὶ ἡ τελευταία ἵ- στιοδροµία τὴ Δεντέρα 1)6. Τὴν Παρασκενὴ 29 τοῦ µη γὸς δὲ θὰ γίνει ἀγώνας, ἆλ λὰ ἡμερησία ἐκδρομὴ τῶν ξέ γων ἱστιοπλόων στοὺς Δελ- φούς. ) Τέλος, ἡ ἀπονομὴ ἐπάθλων θά. γίνει τὴ Δευτέρα τὸ 6ρά- ὃυ 9 στὸ Ἐενοδοχεῖο Κοράλι τοῦ Παλ. Φαλήρου. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ « Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ Τιὰ τὴν προκριματικἡ φά- ση τοῦ Παγκοσμίου ᾿Κυπέλ» λου ἡ Δ. ἑερμανία ἀντιμε- τωπίζει στὸ Ἐλοίνχι αοὔριο τὴν. Φινλανδία. Τὸ παιγγίδι δὲν Ἀρώδει οὗ σιαστικἁ κίνδυνο γιὰ τοὺς Δυ τικογερµανούς ἀφοῦ ἡ ἀγω- γιστικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων εἶναι τεράστια, Φυσικὰ ἡ Φινλανδία χωρὶς δθαθμὸ σὲ 4 ἀγῶνες θὰ προ σπαθήσει νὰ πάρει ἔστιω κι ἕνα δαθµό. ΣΤΟ ΛΕΝΙΝΙΓΚΡΑΝΙ Σ0Β. ΕΝΩΣΗ - ΗΠΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ... Ἡ πόλη τοῦ Λένινγκραντ ἐπελέγη τελι κἁἀ γιὰ τὸν ἀγώνα τῶν ἔθνι- κὠν ὁμάδων κλασικοῦ ἆθλητι- σμοῦ Σοθιετικῆς ᾿Ενώσεως καὶ Ἠν, Πολιτειῶν, ποὺ ὀρίσθήκε γιὰ νὰ γίνει στὶς 10 καὶ 1] Ιουλίου, Αὐτὸ ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὴν .Αμερικανικὴ Ὁμοσπονδία ᾿Α- θλητισμοῦ, ἡ ὁποία στὴν σχε- τικὴ της ἀνακοίνωση τόνισε ὅτι τὸ ἐθνικὸ συγκρότηµα τῆς χώρας της θὰ συγκροτηθεῖ σύμ Φώνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ θὰ σημειωθοῦν στους ἀγῶνες τοῦ φετινού της πρωταθλήμα- τος, οἱ ὁποίῖοι θὰ γῖνουν 19 μὲ 2ἱ ᾿Ιουνίου στην Καλιφόρνια, ΑΠΡΑΚΤΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΣΠΑΡΗΣ Δημιοσιογραφικὲς πληροφο ρίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ Κααπά ρης πού πῆγε τὴν Τρίτη στὴ Λάρισα γιὰ νὰ ὃς«ιμασθεῖ γυρίζει αήμερι πίσω φέρνον τας μαζί του ἀπορριπτικὴ ποόταση. Ὁ. πιωκτης πῆγε ἀπρυπό- γητος στὴ Λάρισα -- δὲν προπονήθηκε Ἱ--ἰδ µέρες καὶ δὲν κατάφερε νὰ πείσει τὸν προπονητὴ τῆς Λάρισας Γεωργιάδη γιὰ τὰ προσόντα του. πι ή Ἠθνικὴ Νέων Ἑλλάδος µένου νὰ συμμετάσχει οτὴν τελικὴ φάση ετὰ τὶς διαστάσεις ποὺ προσέλα- αἈλτωνίου --' ὑποχρεώθηκε νὰ ἀπο- Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Εθν. Ἑλλάδος ἔχασε ἀρκετὴῃ ἀπὸ τὴν δύναμή πης καὶ οἳ ἐλαί- δες της γιὰ διάκριση στοὺς τελικοὺς εἶναι περιορισμένες. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Τοοποποιήθηκε τὸ πρὀγραμ μα τῶν ὀξετάσεων, γιὰ τοὺς μαθητὲς ποδοσφαιριστές. ποὺ θὰ µετάσχουν τῆς ᾿Εθνικῆς Νέων, ποὺ μετέχει τῶν τελι- νῶν τοῦ Κυπέλλου ΟΤΕΦΑ, στὸ Ἀτούϊσμπουργκ. ἀπὸ 55) ὅ ---ᾱ) 6) 81. Σχετικὴ ἀπόφαση πῆρε ὁ ὑφυπουογὸς Παιδείώς κ. Ἆον τογιανγόπουλος μετὰ ἀπὸ αἴ- «τημα ποὺ ὑπέδα.ε Ἡ Ἐ.ΙΠ.Ο. Τὸν κ. ΄ Κοντογιαννόποι.ο ἐπεσκέφθη ὁ γεν. γραμµα- τεὺς τῆς ΕΠΟ κ., Χ. Δαμὸ καὶ ζήτησε ὅπως οἱ μαθητὲς ποδοσφαιριστὺς ποὺ μετέχουν τῆς Ἐθνικῆς Νέων, νὰ, ἐξαι ρεθοῦν τῶν ἐξετάσεων κατὰ τὸ χοονικὸ διάστηµα 99)5 ὗ --- 8)6 καὶ νὰ δώσουν τὶς ἐξετά σεις μετὰ τὴν ἔπιστρογή τους. Κατόπιν «τούτου, δὲν ὑφί- σταται- πρόθλημα Καὶ τῆς ᾱ- ποστολΏς θὰ µετάσχουν ὅλοι οἱ µαθητές, . Οἵ «ἰρ Οἱ ἐπιλεγένσος παῖκτες εἴ- ναι οὗ κάτωθι: 1) Δημητρόπουλος Τούφων (Ἑθνωιοῦ). 5) ᾽Αντωνόπου- : λος ᾿1ωάν. νο ο 8ὰ Χατζηαλέξης Μαργ.! - ης λῆς Νιχ.), 4 τος Σω. Εορδαϊκοῦ), 5) Καδα θίδης Νικ. (Πανναυπλιακοῦ}, ϐ) Ἰλασης Γεώογ. ΑΕ Λα οὗσης). 1) Βουτιρίτσας Θεό- ὅωρος (ΑΕ Δαοίσης), 8) Ἠξήραις ᾖ2ήσης (Μωάςδ. Σδιάτον 10) Τσουρέλας ᾽Α- πόστ. (ΠΑΟ) 11) Τσούχας Δημ, (Ὀλυμπιαμοῦ), 19) Ταυταρίδης ᾿Ανασι. (ΑΟ. Χαλκ.),. 14) Λαδιᾶς (ΑΕ. Ἰωαννίνων). 16). Περιστερό πουλος Ἑ. (ΑἈρεώς), (16) Ῥόνης ῬΏασ. (Γιαυνισῶν), 11) Καλαμποκᾶς Νικ. (Άχυ λεὺς Λομ.), 18) Καραγιώςρ- γης Ἠλίας (ΑΕ. ΠΚαλανδρίου) 19) Ἠαϊνᾶς Δημ. ὌΌλυμπ. Βό λον). , ἙἩ Ἑλλὰς μετέχει στὸν Α΄ Όμιλο καὶ θὰ ἔχει ἀντι- πάλους τὸ Ἠέλγιο, τὴ Δυτ. Ῥερμαα καὶ τὴν Οὐαλλία- Τὸν πρῶτο ἀγώνα θὰ δώ: σει τὴ Δευτέρα 11 πα, μὲ τὸ Βέλγιο στὴν πόλι Γκύτερ” σλοχ, μὲ Βούλγαρο διαιτητή. Τὴῆν Τετάρτη 11 πμο στὸ Χέρφορῦ θὰ παίξει μὲ τὴν Οὐαλλία, μὸ Σουηδὸ ὅναιτη- τή. Τὸν τρίτο ἀγώνα της θά δώσει τὴν Παρασκευή 29 Μαΐου 11 πι» στὸ ἥΜπίελε- φελδ, μὲ τὴν Δυτ. Γερμανία. .-------- ΕΠΕΝΕΒΗ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΒΟΛΟΣ. -- Ραγδαῖες ἐξε- λίξεις παρουσίασε τὸ θέμα ᾿ Βασιίκου, ποὺ ὅπως γρά- ψαμε ὀδήγησε στὴν παραίτη ση τοῦ προέδρου τοῦ Ἀπμο- τικοῖ Συµδουλίου ᾽Αλμυροῦ. Συγκεκριµένα ἐπεγέδη ὁ Εὐσαγγελέας Βο]ου, ὁ ὁποῖ- ος διέταξε προκαταρκτικὴ ἐ- ξέταση γιὰ τὴν ἔκδοση πιστο ποιητικοῦ γεννήσεως τοῦ πο δοσφαιριστοῦ Βασιλόκου ἀπὸ τὸν Λῆμο ᾽Αλιυροῦ, ᾿μὲ ἀνα- κριδὴ ἡμερομηνία Υεννήσε- ως. ϱ ΣΕΞΤΟΝ ΣΤΗΝ ΚΟΒΕΝΙΡΥ ΛΟΝΑΙΝΟ.-- ᾿Ο Νταίηπ6 Σέξτον, ποὺ ἀπολύθηκε πρό- σφατα ἀπ᾿ την Μάντσεστερ Γι ουνάϊΐτεντ προσλήφθηκε σὰν προπονητῆς στην Κόδεντρυ, ὁ- µάδα κι αὐτῃ τῆς Α΄ Κστη- γορίας. 'ὉΟ Σέξτον παίρνει την θέση τοῦ Γκόρντον Μάΐλυ, ποὺ ἀνέ λαθε διοικητικὀ ρόλο στὸν σύλ λογο. ϱ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΣΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ Τυφοειδἠ πυμετὸ ὑπέστῃ ὁ Ἀυτωνίου Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ᾿Απιὸ τυφοειδὴ πυρετὸ ὑποφέρει, θνἠς κυνηΥὸς τοῦ ΑΠΟΕΔ Τ. ᾽Αντωνίου. πως μᾶς πλπροοφόρπσαν τροί του, ἡ κατάστασπ τῆς ὑγείας του ἄρχι- σε νὰ δημιουργεῖ ἀνπωσυχὶες, κυλοῦῶσαν, ὁ πυρετὸς δὲν ὑποχωροῦσε καὶ οἱ καλλιέργειες δὲν ἔδειχναν ἐτιακριθῶς τὸ λόγο τοῦ συνεχιζόµενου ὑφτιλοῦ πυρε- τοῦ, ἔαν ὅτι τόσο Πελικά, προχθὲς οἱ καλιέργειες ἀπεδει- ἡ µόλυνσι ἐντὲέρων ὅσο καὶ ὁ αὐξημένος πυρετὸς ταν ἀποτέλεσμα τῆς ἀσθένειας τοῦ τύφου, ποὺ ἡ παρουσὶἰα του στὸν τόπο µας εἶναι σπάνια. «Ἡ κατάσταστι τοῦ ται νὰ σημειώσει σύντομα Θελτίωσπ, μιὰ καὶ ή θεραπευτικὰ ὀγωγὴ ποὺ τοῦ γίνεται εἶναι μ πλέον κατάλληλπ, γνωρίζοντας τώρα τὶ ἀκριθῶς ἔχει ὁ ἀσθενής µας». χθές ἕνας ἐκ' τῶν πεντε ἰατρῶν ποὺ τιαρςα- κολουθοῦν τὸν Αντωνίου. ὁ ὅδιε- “ο, ἶα- οἱ θεράποντες ὅταν οἱ μέρες ᾽Αντωνίου ἀναμένε- Μᾶς τόνισε Κόμνος Δ. (Ἡο. θεσαλ.)», 9). ΣΣ 29 ΜΑΙ ΟΥ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τὸ συμδούλιο τῆς ΕΠΟ ἆπο Φάσισε ὅπως ἡ κλήρωση τὼν ἡμιτελικών ἀγώνων τοῦ Κυπέλ λον Ἑλλάδος γίνει στὶς 29 Μαΐου στὰ γραφεῖα της Οἱ ἀγῶνες θὰ γίνουν στὶς ἃ καὶ 10 Ιουνίου. ὮὉ Φιλίππου-τρέχοι αὔριο ἃ.Ο00 µ. στήπλ στὴ Ῥώμη. Ἡ Κύπριοι ἀθλητὲς στούςῆενθεῖς τῆς Ρώμης ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Μὲ 11 Κυπρίοις ἀθλητὲς στὴ σύνθεσή της ἢ Ἐθνικὴ Ἑλλάδος οίχνεται σήµερα στὴ µάχη τῶν ἀεθνῶν ἀγὼ- γῶν στίθου ποὺ διεξάγονται στη Ῥώμτ. ᾽Αντίπαλοι τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Ἱσπανία καὶ Ἡἃ Ἓνωση. Οἱ. Κύπριο ἀθλητὲς ποὺ θὰ λάδουν µέρος στοὺς ἀγῶ- γες εἶναι οἳ Κεφάλας «θυ µ., 4Χ100 μι) Τσιάκχιρος: «400 µ., 4400 µ.)ς Κασσια αίδης (00600 µ. 10000 μ.), Φι Ἱίππου (3000 µ. στηπλ), ᾱ- δε]φοὶ Ἠὐριαίδου,: Πέτρος γαὶ Νίκος 110 µ. ἐμπόδι) Απαοσῦτος (μῆχκος]ὶ, λουρᾶ (σφαίρα)... Εωσσίδης (σᾳαι- ρα. δίσκος). Τειώνης ιτ) λ- κυντισμός), ΜεγάἸεαως 4 4001, Ἐθνικῆς ο ο ος Ιταλία, Ἡ Σοθιετικὴ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τὸ ὠρολόγια πούγοσιμα τῶν ἀγώνων τῆς Ῥώμῆς: ῄ | ΤΙ Ν΄ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ Το ΑΟΝΔΙΝΟ. τῆς “Ιπσουτς δίδει µεγάλη «μάχη» γιὰ νὰ πείσει τὸν Ολλανξὸ διεθνη µπαλλαντερ τῆς ὀμάδος της Αρνολντ Μι- οὔρεν νὰ ἀνανεώσει Ἡ ἠγεσια τη συνερ Ὑασία του µε τὸ συγκρότηµά της, 'ὉΟ Μιοῦρεν στὶς τελευταῖες ἐπαφὲς ποὺ εἶχε μὲ κορυφαί- ους ἡγέτες τῆς ᾿Ιπσουΐτς καὶ ακόμα τὶς ἰἱδιαίτερες τήῆσεις του μὲ Μπόμπυ Ρόµπσον, ποὺ εἶναι τὸ «οὐσια στικο» ἄφεντικο στην τς Φαίνεται Εἶναι συνᾶν- τὸν Ἴπσου- ἀναποφάσιστος Ὑεγονός, τονίζεται στὸ σχετικὸ ρεπορτὰζ ὅτι εἷ- χε ἐπηρεασθεῖ πολὺ ἀπὸ κίνηση Ολλανδού νητη Ρίνους Μίχελς τον πάρει στην την προπο- γιὰ Κολωνία, τοῦ να ο ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΡΩΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 μ.μ. 10.000. θάδγηλ οἷς θαθμολογία). χο ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 10.15 µ.µς 4609 α. μετ 10.568 µ.μ, Λισκοθολία 10.96 μ.μ. 100 µέτρα 10,45 µ.µ. 400 µέτρα 11.15 μ.μ. 1900 µέτρα 11.560 μ.μ. 6.000. µέτρα 11.40 µ.α. 4Ἀ10θ µέτρα ἐμποῦ, ΚΥΡΙΑΚΗ Σα ηροθο]λία 110 µ. μετ) 4 μ.μ. 10 µ,, ἐμπαδίων φ ΥΨΟΣ 18,19 µιμ, 908. µέτρα ΤΡΠΠΙΑΟΥΝ 10,95 μ.μ, ΚΑ µέτρα ΣΦΑΙΡΟΠΟΑΛΙΑ 10ο μμιν 10000 µέτοιι 11 1ο αν αν ΜΗΜΕ µ, στη’. τάς ἅιν ΑΝάθο πετόα ψΙ ΙΙ! ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ λὰ ἡ της νιοτὶ οἱ ενταξη του στην όμαδα εἶναι. κάπως ὀνσκολῃ, πορᾶγοντες τὴς Κο θελουν να ἐε ξασφαλίσουν την ἀνανεώση τῆς συνεργσοσίας τους ”Αὖγγλο διεθνη μαδος λωνίας δασικα μὲ τὸν κυνηγὸο τῆς ὁ- τους Τόνυ Γουντκος, τοῦ ὁποίου τὸ συµθόλαιο σι- νεργασίας με. την Κολω νία λήγει τὸν ἄλλο µηνα κὸι θελει νὰ φύγει ἀποκτήσουν τὸν θνη της Στάµπλετον, Συμφωνα μὲ τὸ σχετικὸ ϱρ: πορταζ η Κολωνία ἄν του καὶ ἀκόμα ιὰ ρλανδο ὅδιε ἆσσο ἼΑρσενςλ Φρανγκ παρε. τὸν Στάµπλετον δεν θᾷ κιν- θεῖ γιὰ τὸν Μιοῦρεν κοὶ αυ- τος θὰ μείνει στην ᾿Ιπσοι τς, την ὁποία φετος δοη- θησε πολυ, ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑ ΟΥ |98] Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ’ 4αΘΛΗΤΙΚΗ ἀΑξΕΙΛΙΝΗ Σελίδα 11 ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΟΠΔΛ 198Ι η ΗΗΜΗΩΙΩΠΩΠΠΗΠΗΠΠΗΠΗΠΗΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠϊ ΜΗ η] [ ΠΠ] ΙΙ Πίβαιος (Κορμακίτη] Ίου στὸν β᾽ καὶ φετιιὸς πρωταθλητής τπο ΕΠΟΠΙ ΠΙΕΙΟΠΙζΕΙ ΤΟΡΑ ΒΔΝΟΠΟ ΣΤΗΝ Ιου Πρωταθλήτρια ΕΤΙΟΓΙΗΛ 19680--61 γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία του ἀπὸ τὴν ἔνταξη του στὴν ΕΠΟΠΗΠ ἀνεκπρύχθπ ὁ ΝΙΒΑΝΟΣ Κορμακίτη ὀφοῦ σὰν πρωταθλητὴς τοῦ ὁμίλου του ἀγωνίσθηκε στὸ πρωτάθλημα πρωταθλητριῶν τῶν 5 ὁμίλων καὶ χωρὶς ἥττα κατέκτπσε τὸν τίτλο, κερδίζοντας τὴν ΕΝΑ μὲ 1--0, τὸν Ἐθνικὸ Πατσιῶν μὲ 9--0, τὴν ΑΠΟ “Βλωνας μὲ 3-- καὶ τὴν Δόξα Παλαιομετόχου μὲ 9--0. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ : Ἡ Ἕνωση Κορμακίτη «Ὁ Λί θανος», πεῖο τῆς λΜαρωνιτικῆς κοινό: τὸ μεγαλύτερο σωμα τητας, παρ ὅλες τὶς δωσκο- λίες καὶ τὰ ἐμπόδια ποὺ συ- νάντησε, σὰν προσφυγικὸ σω ματεῖο ποὺ εἶναι ἔχει στὸ ἑ- Τὸ ΣυΠπβούλιο τοῦ 90 Λακατάμιας Τὸ νεοεκλεγέν Διοικητι κον Συμθαύλιον τῆς Ἐ.Ν. 6Ο Κ. Λακατάµιας κατὰ τὴν πρὠτη συνεδρίαση ἔχει καταρτισθε σὲ σῶμα ὡς ἀκολούθως: Πρόεδρος Νίκος ᾿Αλεξάν δρου, Ἅ᾿Αντιπρόεδρος ᾿Ηρά- κλης Σάδόα, ὮἕΓ. Γραμμα- τέας Χριστάκης Σπύρου, Β8.Γ, Γραμματέας Χαράλαμ- πος Μήτας, Ταμίας Αθηνα Ὑόρας Πολεμίτης, ΄Έφορος λω- Ποδοσφαίρου Στέλιος άννου, Ἔφορος Γηπέδου Πέ τρος ᾿Αγαπίου, Ἔφορος Ἐν τευκτηρίου --- ᾿Εκδηλώσεων Π Εορτῶν Κωστάκης Καλο Ὑήρου, Σύμδουλος Γρηγόρης Πνθαρᾶς, Στόχος τοῦ νέου Διοικη τικοῦ Συµδονλίου εἶνσι ἡ ὅσον τὸ δυνατὸν καλυτέρα προδολή τοῦ Σωματείου. Γιὰ νὰ πετύχει δὲ τοῦ σκο ποῦ Ίου, πιστεύει ὅτι θὰ ἔχει τὴν ἁμέριστη συµπα- Ρράσταση ὅλων τῶν µμελῶν καί φίλων τοῦ Σωματείου. Τὸ πρόγραµµα, οἱ δπλώσεις Διαγραφῶν καὶ Ἀναθάσεων γιὰ τὴν σπμερινὴ 40ἡ πιοδρομµι- ακὴ Συνάντπσπ ἔχουν ὡς ἑξῆς: Ίπ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ὄρα 3.45 μ.µ. 1000 µέτρα |(5 φέρλουκς) 1. ΕΛΙΝΟΣ 58 2. ΣΟΝΑΤΑ δ114 (3) (4) ἨΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λειτουργεῖ 'Απλοῦν καὶ Σύνθετο Στοίχημα µόνον. οπι ΙΤΗΠΙΟΔΡΟΜΙΑ: Ὅρα 4.15 μ.μ. 1900 µέτρα «(6 ερ 1. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 9. ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ Ὃ μα δ. ΙΟΠΗ’ 5016 4. ΣΤΑΛΙΩ’ 49 δ. ΝΤΟΛΔΛΥΑΝΑ. ο 50 ”. Ὁμόσταθλοι (4) (0) ΕΒ. 6) Ν. (4) Σ, (5) ἕκ. Τζ. ΧΟΥΡΥ ΕΤΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΤΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ἆπ ΙΠΠΟΔΡΒΟΜΙΑ: Ωρα 4.45 μ.μ. 12900 µέτρα ,(6 φέρλουκς) 1. ΟΡΙΕΝΤΑΛ 58 9. ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ 514 ὃ, ΠΡΙΜΑ ΒΟΛΤΑ 49 (1) (2) (5) Σ, ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δίδυμον: Κατὰ Σειράν ᾽᾿Αφίδεως Ὁ ἵππος ΠΡΙΜΑ ΒΟΛΤΑ τρέχει μὲ παρω- πίδες. 4π ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: ὭὍὭρα 5.90 μ.μ. ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ «ΕΚΛΙΠΣ 9100 µέτρα (1 μίλι 2ἵάᾳ φέρλουκς) Λειτουργεῖ Σουήπστεηκ τῶν 950 μίλς 1, ΑΧΙΛΛΕΑΣ δν (1) Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ. 9. ΛΕΩΝΙΔΑΣ πα (9) Ἑ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 8. ΚΑΝΤΥ δτ Ἅ) Γ. ΜΠΟΤΜΑΝ 4. ΣΥΝΘΙΑ Ρ6 (9). Ὁ. ΤΕΩΡΠΟΥ 8. ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ' 56 (6. στ. ΠΕΠΠΟΣ 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5034 (6). Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ τ. ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ «9 (1) Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ ”.Ὁμόσταθλοι δη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: “ρα 555 μ.μ, ΦΙ0Ο µέτρα {(ἱ μίλι 24 φέρλογκς) Ἰ. ΦΑΑΊΤΚ ΑΛΕΣΞ -- δ1ἵς (8) Ῥ. ΠΕΠΠΟΣ 5, ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚ ΜΠΕΡΤ ο ο) ΓΕ, ΙΩΑΝΝΟΥ α. ΧΑΤΙ ΣΠΟΤ στό (4). Δ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 8. ΣΙΡΟΚΟ πονά 5). ΓΣ. ΜΠΟΤΜΑΝ δ, ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ δν {(6) Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ 6, ΚΑΠΤΑΙΝ ΕΚΡΙΣΤΙ 5 () κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6π ΙΠΓΙΟΔΡΟΜΙΑ:- Ωρα 6.30 μ.μ. 1600 µέτρα (1 μίλι) 1. ΠΕΝΤΑΛΔΑΚΤΥΊΛΟΣ ϱἩ (19) 0Δ. ΑΝΔΡΕΟΤΥ ». ΜΠΡΑΙΗΒ ΜΠΟ Υ' 59 (6) Δ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ ἃ, ΠΑΝΑΤΖΕΚ’ δη (2). ΝΤΑΤΑΝΛΑ 4. ΦΟΥΡΙΟΖΟ βθϊς (1) Π. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ὃς ΜΙΑΡΙΑΝΝΑ π5 (1) ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ Αα ΜΑΙ ΡΕΝΑ δ5 (1) ΤΡ. ΜΠΟΤΜΑΝ τ. ΚΟΥΣΗΣ σ4 (5) Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 8. ΡΟΤΖΕΡ δᾳἃ (5). Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ 4, ΝΤΟΊΙ ΝΑ δρι (4) ΣΣ. ΙΩΑΝΝΟΥ 10. ΑΤΝΗ ---- 49 (8) σ. ΤΕΩΡΠΟΥΟ 11, ΜΑΤΑ ΤΑΚ 49 Ἡαο Τζ. ΧΟΤΥΡΥ 19. ΑΜΑΛΙΤΣΑ -ἵ- 49 0.) ΕΒ8. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 5 Ὁμόσταθλοι. Οἱ ἵπτοι ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ἃ ΑΜΑΛΙΤΣΑ τρέχουν μὲ παρωπίδες. Ε Καθυστερεῖ στήν ᾽᾿Αφετπρίαν {4 Καθυστερεῖ ἡ παραμένει στὴν - φεττιρία. ΤΑ. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Τὰ προγνωστικὰ γιὰ τὶς σημερινὲς πιοδρο- µίες ἔχουν ὡς ἐξῆς: Ίπ Κούρσα: ΣΟΝΑΤΑ η Κούρσα: ΣΤΑΛΙΟ, ΝΤΟΛΛΥΑΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ, ΠΡΙΜΑ ΒΟΛΤΙ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΣΥΝΘΙΑ ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚ ΜΠΕΡΤ, ΧΑ'Ι'ΣΠΟΤ, 3π Κούρσα: 4γι Κούρσα: δῃ Κούρσα: 3 ρ ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 6π Κούρσα: ΚΟΥΣΗΣ, ΜΑΙ’ ΡΕΝΑ, ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ νεργητικό του πολλὲς ἐπιπυ- Χίες τόσο στὸν ποδοσφαιρικὸ ὅσο καὶ στὸν κοινωνικὸ το- μέα. Διοργάνωσε κατὰ και- ροὺς διάφορες καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυ- ία, λ Ἡ. ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα τοῦ σωματείου ἀγωνίζεται ἀπὸ τὸ 1970 στὴν Ὁμοσπονδία τῆς ΕΠΟΠΛ. Ανακηρύχθηκε δὲ κυ πελλοῦχος ΕΠΟΠΛ γιὰ δύο κατὰ συνέχεια χρόνια «1976 ---7, 1977-78» καὶ ἐπίσης Φιναλίστρια ὁμάδα γιὰ τὸ κύ πελλο πρωταθλητριῶν ὁμάδων τῆς ὁμοσπονδίας. Κατὰ τὴν ἴδια περίοδο, ἀνεδείχθη 4 ϕο ρὲς πρωταθλητὴς τοῦ ὁμίλου του. Κατὰ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του, τὸ σωματεῖο συνάν τησε δυσκολίες. Χάριν ὅμως, στὶς προσπόθειες καὶ δραστη ριότητες, τῶν κατὰ καιροὺς μελῶν τοῦ Διοικ. Συμφδουλίου, σὲ συνεργασία μὲ τὰ µέλη καὶ τοὺς ἠρωϊκοὺς ποδοσφοι- ριστές, κατάφερε νὰ µεγα- λουργήσει καὶ νὰ θρίσκεται στὴ θέση ποὺ κατέχει σήμερα. Ὁ Αίδανος ἐνεγράφη στὴ δύναμη τῆς ΕΠΟΠΛ τὸ 1970 καὶ σήµερα εἶναι προσφυγικὸ σωματεῖο, ἀναπτύσσει πολύ: πλευρες δραστηριότητες καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ Λιδάνυ στὰ πρωταθλήματα ΕΠΟΠΛ συνέ- 6αλε στὴν ἐξύψωση τοῦ ἀγρο πικοῦ ποδοσφαίρου. Οἱ συναντήσεις. τοῦ Λιδά- φόυ τὰ. 5 τελευταῖα χρόνια µε παξὺ τῶν ὁμάδων ''Ἐλπίδας Ἐμλοφάγου, Ροτσίδη Μάµµαρι, ᾿Απόλλωνα Λυμπιῶν ἔχουν ἆ- φήσει στοὺς φιλάθλους συγκι νήσεις ἀνεπανάληπτες. 'Ο Λί 6ανος συγκεντρώνει καθηµερ!- νὰ τὴ νεολαία τοῦ Κορμακίτη ποὺ ἀσχολοῦνται στὸν ἀἆθλητι- σμὸ καὶ στὸ ποδόσφαιρο μὲ πάθος. Τὸ Διοικητικό Συµ- θούλιο τοῦ Λιδάνου ἀποτελοῦν οἱ Μ,. Χ. Ρούσο πρόεδρος, ᾽Αντώνιος Μούσας Γραμματέ ας, Α. Μανρίδης, Α. Σολω- μοῦ, {. Καρής, Ι. Φοραδάρης, Α. Τερζή. Στὸ ἀἐφετινὸ πρωτάθλημα χρησιμοποίησε τοὺς πιὸ κάτω ποδοσφαιριστές: Κούμμετος, Σποαρτάλης, Στώνης |. Σάρ- ρου, Σιάρπας, Μαρώνης, ᾿Αν- πωνώκης, ΓΕ. Διόλας, Τζωρτζί νος Λάρκους, Ροδέρτος, Βα- λεντίνος, Ρ. Διόλας, Μ. Πεπ- πής, Κόκος. Προπονητῆς τῆς ὁμάδος ὁ Ι. Σκορδὴς «Κίκκος». ὍὉ Αίδανος θὰ ἐκπροσωπή- σει τὴν ΕΠΟΠΛ στὸ πρωτά- θληµα ΣΤΟΚ μὲ στόχο τὴν ἔνταξη του στὴ δύναµη τῆς κοπ. ο πρωταθλητής ΈΠΟΠ4 1981 Λίέανος Ἀορβακόνη, ΠΗΙΙ 4/ ομιἠο ὍὉ Μάριος Σιακαλλὴς καὶ ὁ ᾿Ανδρέας 1 Ἱαπανὰς μὲ αὐτο κίνητο «Πεζιὼ Ι04» ἀνεδεί- χθησαν νικητὲς τοῦ Μίνι Ράλ λν ποὺ διοργάνωσε ὁ ΟΦΑ. Τὸ Μίνι Ράλλυ τοῦ Σαδ- ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΖΙΩ 104 [ΙΙ ΠΛΚΛΙΙ - Α. ΠΜΛΝΝ ΙΙ ΠΠ ΠΙΝΙ δάτου, Ιό Μαΐου, κόλυφε ἆ- πόσταση 70 μιλίων περίπου. 19 αὐτοκίγητα ξεκίνησαν στὶς 7.30 μ.μ. καὶ ὃ ἀπὸ αὐτὰ ἄρ χισαν γὰ τερματίζουν μετὰ τὶς 11.30 τὸ ἴδιο δράδυ. ΡΛΙΙΙ ΤΙ Πλ Τὴν Πέµπτη, 2] Μαΐου, στὸν ΟΦΑ ἔγινε ἡ ἀπονομὴ τῶν ἐπάθλων στοὺς υικητὲς τοῦ Μίνι Ράλλω, τὸ ὁποῖο ὁρ γάνωσε ὁ Όμιλος Φίλων Αὖ τοκιγήτου καὶ ἀθλοθέτησαν Ώ ΑΝΤΩΝΛΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΛΟΣΦΛΙΡΟ Ὅπως Ὑράφαμε καὶ κατ’ ἀποκλειστικότητα. ἡ ἐπιστρο- φἠ τοῦ τερματοφύλακα «Φά- γου στὴν παλιὰ του ὁμάδα [ὲ μήβεί ΠΠ! Ππῖ Περ] Κιέλλῆι Ἡ ΦΙΜΠΑ ἀνακοίνωσε τὸ πλῆρες πρόγραµµα πῆς προ: κριματικῆς φάσεως τοῦ τελι κοῦ γύρου τοῦ φετινοῦ εὖὗρω- παϊκοῦ πρωταθλήματος, τὸ ὁ- ποῖο ἀγαλυτικὰ εἶναν τὸ ἑ- ξῆς: στὴ Μπρατισλάθα: Τοίτη ὃ6 Μαΐου Ἱσραὴλ --- ᾽Αγγλία Ἑλλὰς --- Γαλλία ἩἹσπαγία -- Γαλλία Τετάρτη 27 Μαΐου ἳῬλλὰάς -- Ῥαλλία Ἱσπανία --- Ἰσραὴλ Τσεχοσλοδακία -- ᾽Αγγ)ία Πέμπτη 98 Μαΐου Ἑλλὰς -- ᾽Αγγλία Ἐσεχοσλοθακία --- 'Ἱσπανία Γαλλία --- Ἰσραήλ. Παρασχευὴ 59 Μαΐου ᾽Αγγλία --- Ἱσπανία Τσεχοσλαδακία --- Γαλλία Ἑλλὰς --- Ἱσραὴλ Σάθόατο δῦ Μαΐου Τσεχοσλοθακία --- Ἰσραὴλ Ἑλλὰς --- Ἱσπανία ᾽Αγγλία -- Γαλλία τὸ ᾿Αδίρωφ Τρίτη 96 Μαΐοι Δυτ. Γερμαγία -- Τουρκία Σο. Ἕνωση --- Πολωνία Τιουγκοσλαδία --- Ιταλία Τετάρτη 5τ Μαΐου Σο. Ἕνωση --- Δ. Γερμανία Γιουγκοσλαδίᾳ --- Πολωνία σταλία -- Ῥουρχία Πέμπτη 28 Μαΐου Πολωνία --- Δυτ. Γερμανία ἸἹταλία --- Σο6. Ἵνωση Γιουγκοσλαθία --- Τουρκία Παρασχκενὴη 59 Μαΐου Τουρκία --- Σο96. Ἕνωση Πολωνία --- ἸἹταλία Σιουγκοσλαθία--Α. Γευμανία Σ άθδατο 50 λαΐοι ΔΑ. Γερμανία --- Ἱταλία Τουρκία --- Πολωνία Γιαυγκοσλαδία -- δ. Εγωσή ᾽Ανόρθωση, εἶναι σίγουρη. Αὐτὸ μᾶς τὸ διαδεδαίωσε µέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Βαρωσι ώτικου συγκροτήµατος, σὲ χθασινἠ ἐπικοιγωνία ποὺ εἴ- χαμε μαζί του, ᾖτονίζοντας ἀκόμη ὅτι ὁ κόσμος τῆς Α νόρθωσης θὰ ἤθελε νὰ δεῖ τὸν. διεθνἠ τερματοφύλακα νὰ τερματίζει τὴν καρριέρα του μὲ τὰ χρώματα τῆς πρώ της του ὁμάδας. 1Ο Φάνος εἶχε μεταγραφεῖ τὸ 979 στὴν Ὁμόνοια Αρα δίππου. Φ “Ο ἴδιος παράγοντας τῆς ᾿Ανόρθωσης, διάψευσε φῆμες ποὺ φὲ τὸν ἅσσο τῆς ὁμόδας Φοῖθο στὴν Ὀμόνοια Λευκωσίας καὶ πρόσθεσε ὅτι, «καμιὰ ἐπίσημη µέχρι στι γμῆς πρόταση ἔγιγε ἀπὸ ὁ- ποιοδήποτε σωματεῖο γιὰ. παί κτη τῆς ὁμάδας του». πληρώνοντας, εἶπε ὅτι, θωσης δὲν θἀ σταθεῖ ἐμπόδιο σὲ κανενα ποδοσφαιριστή της, ποὺ θὰ ἤθελε νὰ µεταγραφεῖ σὲ ἅλλο σύλλογο», Φτάνει --- δήλωσε --- νὰ δεχτοῦμε τ᾽ ἀνάλογα οἰκονομικὰ ἀνταλλά γµατα σύμφωνα μὲ τὴν ἀξία τοῦ κάθε παίκτη, Συμµ- ἀκόμη Φ Στὸ µεταξὸ, μετὰ τὶς ἐς ογὲς ποὺ θάχει τὸ σωμα τείο στὸ πρῶτο ἱδνθήμερο τοῦ Ἱουνίου, ποὸς ἀνάδειξη γέου Δ.Σ., θ’ ἀρχίσει τὸ κυνηγητὸ γιὰ τὴν ἀπόκτηση δυό ἱκανῶν ποδοσφαιριστῶν ποὺ θὰ παίζουν στὴ θέση τῆς µεσωίας γραμμῆς Ενώ πα ράλληλα, θά γίνουν προσπα θειες γιὰ τὴν Παραμυνὴ ἀχό πη ἕνα χρόνο στὴν ὁμάδα τοῦ δετεράνου ἄσσου ᾽Αντω νγόκη, ποὺ φέρεται γνᾶἄχει δηλώσει ὅτι «τερματίζει τὸ ποδόσφαιρο». λευθερίου εὐχαρίστησε «ἡ. Διοίκηση τῆς. ᾿Ανόρ: Η ΑΝΤΕΡΛΕΧΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΒΑΝΙΕΝΜΠΕΡΙΚ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. -- Ἡ Αν τερλεχτ, ποὺ εἶναι πρωταθλή τρια τοῦ Βελγίου γιὰ τὸ ἱ98Ι, τὶς τελευταῖες ἡμέρες κινεῖται ἔντονα γιὰ γὰ ἀπο- κτήσει γιὰ τὴν νέα ἀἄγωνι- αστική περίοδο τὸν διεθγὴ Βέλγο «στράϊκερ» Βὰν Ντὲν Μπέργκ, ποὺ φέτος Κάτω ἆ- πὸ τὴν φανόλλα τῆς Λιέρς πέτυχε 24 γκόλ καὶ ἀναδεί- χθηκε γιὰ δεύτερη σερὶ χΧρο- γιά πρῶτος καγογιέρης τοῦ Βελγίου, Στὸ μεταξὺ ἔγινε γνωστὸ στοὺς δελγικοὺς κύ- Κλους, ὅτι ἡ Σταντάρ, ποὺ τελικἀ τεριιάτισε 3η ζήτησε ἀπὸ τὴν Αντερλεχτ νὰ πάρει τὸν “Ολλινδὸ παλαιὸ µπαλ- λαντερ τοῦ Άγιαξ Αρη Χά αν. οἱ Ρόθµανς, Ὁ κ. ἀλντάρχης τοῦ Μίνι Ράλλν, σὲ ὁμιλία του ἐξήγησε ὅτι τὸ Μίνι Ράλλυ εἶναι ἕνας ἆ- γώνας ὁδηγῶν - συνοδηγῶν τοῦ Πρωταθλήματος ΟΦΑ --- Ρόθμανς 98! Ἓνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ τὸ Μίνι Ράλ λυ συμπεριλαμδάγεται ἀπὸ φέτος στὸ πρωτάθλημα εἶναι γνὰ νὰ µπορέσουν νέοι ὁδη Υοὶ - συγοδηγοὶ καθὼς καὶ µάρσιαλς νὰ ἀποκτήσουν πεί ρα σὲ ἀγῶγνες τύπου ράλλυ. Στὸ Πρωτάθλημα ΟΦΑ -- Ρόθµανς |98ἱ ἐπίσης καὶ τὸ Τζούνιορ, Ράλ λυ καὶ τὸ Τεµόνικα Ότο- Ἂροςς. Στὸ τέλος ὁ Χ. ἛἘ- τοὺς. Ρόθµανς γιὰ τὸ συνεχὲς ἐν διαφέρο καὶ συνεχἠ ὑποστή ριξή τους γιὰ τὸ ἄθλημα τοῦ αὐτοκινήτου. ᾿Ἐπίσης εὐχαρί- στησε τὸν κ. Φαϊδρο Οἰκονο µίδη, πρὀεδρο τοῦ ΟΦΑ, καὶ τοὺς µάρσιαλς, ὍὉ κ. Γιαννάκης Χατζηιωάν νου, ὑπεύθυνγος Προωθήσεως τῶν Ρόθµανς στὴ Λευκωσία, ἀπένεμε. τὰ ἔπαθλα στοὺς γι κητές. : ΡΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΓ, Μάριο Σιακαλλῆ -- Ανδρέας ἡΓιαπανᾶ «Πεζιὼ 104». 2. Γρηγόρης Κουτσουλλῆ -- ᾿Αγαθοκλὴς Πλατρίτη «Φί ατ 127». 3. Κωνσταντίνος ἉΧειλίδης -- Γιαγνγόκης Θεοφάνους «Σι τροὲν 9Χ». ΑΡΧΑΡΙΟΙ 1, Άθως Πίτα --- ᾿Ανδρέ ας Καραολίδης «Γκὸλφ». 2. Χρίστοφε Όουεν -- Πωλ Μπάςτ Β.Ι,, «Μίνι». Οἱ δύο πρῶτοι στὴν Γενι- κἡ Κατάταξη πῆραν καὶ τὴν πρώτη καὶ δεύτερη θέση στὴν κλάση τῶν ἐμπείρων ὁδηγῶν -. συνοδηγῶν. ᾿Επίσης µετάλ λια δόθηκαν καὶ στοὺς ὑπό- λοιπους τερµατίσαντες: Χρί στος Φασαρίας, Μιχαὴλ Χα- ῥραλάμπους, Ντῖνος Μασσιὰς Λάμπρος Αντωνίου, Γιῶρ γος Παρασκευᾶ, ᾿Ανδρέας Χριστοδουλίδου. Λούης ἸἘλευθερίου, ( προστέθηκαν΄ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ [ἱ [με έμΙ ΠΠ! [Ι Πρ] Πί ΧΙ ΤΟ ΑΠΟΕΛ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ᾽Ανακατειτάξεις καὶ πάλιν στὸ δαθιολογικὸ πίνακα τοῦ Παγκύπριου Πρωταθλήμα τος ᾿ΕΒπιτροπέζιας ᾿Αντισφαί ρισης. Στοὺς Προχθεσινοὺς ἀγῶνες σημειώθηκαν ἐἔκπλη κτικἁ ἀποτελέσματα καὶ διε ξήχθηκαν ἀμφίρρατοι καὶ δυ γαμιυκοὶ ἀγῶνες. Στὸ πρωτάθλημα Ἠπροχω- ροῦν σταθερὰ οἱ δύο πρωτο πόροι Ἐλευθέρια Παλλου- ριωτίσσης καὶ ΑΠΟΕΛ. Τὸν τίτλο κυνηγᾶ μὲ περισσότε- ρες ἀπαιτήσεις ἡ ὁμνδα τοῦ ΑΠΟΕΛ, ἡ ὁποία ὄχι µόνο δὲν ἔχαωσε δαθμὸ ἀλλὰ οὔτε. καὶ δέχθηκε ἥττα. Αξίζει νὰ ᾿σημειωθεῖ ὅτι τὸ Διασωματει ακὸ Πρωτάθλημα 1980 κέρδι σε ἡ ὁμάδα τοῦ ΑΠΟΕΛ ὡς ἐπίσης καὶ τὸν τίτλο τῆς Κυ πελλούχου 980. Τὰ προχθεσινὰ αµοατα τοῦ πρωταθλήματος ἔχουν ὡς ἑξῆς : Κέντρο Λάρ γακος -- Ἅ᾿Αχιλλέας 5--4, Δόξα -- ᾿Ολυμπιὰς δ--0, Α ΠΟΕΛ -- ΕΝΑΔ 5--Ι, ὮἘ λευθέρια -- Κέντρο Λάρνα- ἀποτελέ- κας 5--Ό, Ἐέντρο ιωκ λεως --- Ατλας ὃ--4 ἘἛ λευθέρια --- Αχιλλέας δ--Ι, Ατλας -- ΕΑΣ 5--δ, απο ΕΛ -- Δόξα 5ς--θ, ᾽Αχιλλέ ας -- Ἑλληνισμὸς 5--0. Μετὰ τὰ ἀποτελέσματα αὖ τὰ ὁ δαθμολογικὸς πίνακας τοῦ πρωταθλήματος διαµαρ- φώθηκε ὡς ἑξῆς: Γ. ᾿Ἐλευθήρια 18. 35 2 ΑΠΟΕΛ ΙΤ 36 3 Αχιλλέας 17 30 4 Κ. Λάρνακος 17 27 5 Άτλας 7 25 ό Κ. ᾽Ακροπάλεως 7 25 7 ΕΑΣ Ι7 ὁά 8 ΕΝΑΔ 17 24 9 Λόξα 17 18 Ι0 Ολυμπιάς 17 1ο ΙΙ Ἑλληνισμὸς 7 8 Ὡς γνωστὸ τὸ µεγάλο αὖ τὸ πρωτάθλημα διοργανώνει ἡ Παγκύπρια Ομοσπονδία Ἐπιτρ. Αντι ης καὶ ἆ θλοθετεῖ ἡ φίλαθλος Ἔτσοι ρία ΚΕΟ. Ὁ ἸΤρέδορ Φράνσις ἐνσαρκώνει τὶς ἐλπίδες τοῦ ΓΓκρήν” γουντ γιὰ νίκη σήμερα ἐπὶ τῆς Σκωτίας. ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΓΛΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ ΤεΛευταῖο τεστ γιάτὸν Γκρήνγουυτ ΑΝ ΧΑΣΕΙ... ΧΑΘΗΚΕ Γιὰ τὸ αρωτάθληµα τῶν Ἠρετιτανικῶν νήσων ἡ Αγ- γλία ἀντιμετωπίζει σήµερα στὸ Γοἐέαπλεῦ τὴ Σκωτία στὺ καθιερωμένο ντέρμπυ. Τὸ παιγνίδι εἶναι κοίσιµυ γιὰ τὴν Αγγλία ποὺ ἐδῶ. καὶ τέσσερα παιγνίδια στὸ ὮΤου- ἐμπλεῦ δὲν ἔχει σημειώσει γίκη. Ἡττήθη ὃυὸ κφορὲς ϱἹσπανία ᾖ1--δ, ὨἨφανιλία 0---1) καὶ ἔφερε δύο ἴσοπα- λίες (Ρουμανία 0--0, Οὐαλ- λία 0---0). Μιά νέα ἀποτυχία λοιπὸν σίµερα θὰ σημάνει τὸ τέλος τοῦ κ. χρήνκρυντ τὸν ὁποῖο ἡ Ὁμοσπονδία πωη σπαθεὶ νὰ κρατήσει τὲ τὰ δόντια, Διότι ὅλα μποροῦν νὰ, συγχωρεθοῦν ἀλλὰ μιά ἆ- ποτυχία μὲ τὴν Σκωτία µέσα στὸ Γουἐμπλευ εἶναι κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ συλλάδει κανένας ᾽Αγγλικὸς νοῦς, τὸ σημερινό χ. Γκρήνγουντ θά στερηθεῖ τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν παικτῶν πῆς Ἀιθερπου). μιά ναὶ ἔχουν παιγγίδι ὁ τὴν Τετάρτη τὸν ἀγώνα τοῦ Ἱυπέλλου. Πρωταθλητριῶν, Ἡ Σκωτία ποὺ ἔχει μιὰ νίκη (Β. Ἱρλανδία 9--0) χαὶ μιά ἥττα (Οὐαλλία ϱ0---) χα τέρχεται ατὸ Λονδίνο ἄποφα αἰσμένη νὰ, διεκδικήσει μὲ ὅὕ- Ἱες της αἷς δυνάμεις τὴν νί- χη, Σελίδα 12 [ή ΑΕΙΛΙΝΗ- Ἂ ΜΥ: ΠΙΟ ΛΙΠΗ [Πι ΚιβίβΙΠΠΙΕ ΠιΠΠΙΙΝΠΙ, [ὴ Λι ΤΠπ ἈμικήΠτ ΔΝ. ΜΕΓΚΑΤΑΣΙΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τὸ θέµα τῆς ἐπιστροφῆς τῇᾷς Αμμοχώστου ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον μµοιραῖα λάθπ στὴν πλπθώρα τοῦ παθπτικοῦ τῆς Κυθέρνπσπς Κυπριανοῦ. Αὐτὸ τονίζεται σὲ χθεσινὴ ἀνακοίνωσπ τοῦ Δπμοκρατικοῦ Συναγερμοῦ εἰς ἁπάντησπ τοῦ Κυπρίου Προέδρου καὶ της «Ἔλευθε- ροτυπίαςδε Ὑποκήρπὴ ρακέἠήων τῆς ««ἶ ἀπὸ Βυρίδα τοῦ Μ. ἆ. Πἠπροφοριῶὴ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 'ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” Μὲ χθεσινὴ ἀνακοίνωση του ὁ ΔΗΣΥ καταγγέλλει καὶ πά λιν παράνομες ἑνέργειες καθ ὑπέρδθαση καθήκοντος ἀπὸ ὁ- παλλήλους τοῦ Γραφείου Δη- µοσίων ΓΠληροφοριῶν, Συγκε: Ἰκριμένα, ὑπάλληλοι Τµήµατος τοῦ Γ.Δ.Π, ποὺ εἶναι ὑπεύθυ- νοι γιὰ τὴ διανομὴ ἀνακοιγώ- σεων πρὸς τὶς ἐφημερίδες, ὁ- πέκλεφαν σὲ δυὸ περιπτώσεις ἀνακοινώσεις ποὺ προορίζονταν γιὰ ἄλλη ἐφημερίδα --- τὴ «Δοιλινὴ» --- γιὰ νὰ τὶς δώ- σουν στὴν «Ἐλευθεροτυπίςο», πρὸς ἐνημέρωση. Ἔτσι, ἀντὶ οἱ ἀνακοινώ- σεις τοῦ ΔΗΣΥ νὰ φθάσουν τὸν προορισμό τους δρέθηκαν στὴν «Ελευθεροτυπία ἡ ὁ- ποία φρόντισε ἀμέσως νὰ προ θεῖ καὶ σὲ δημοσιεύσεις σχε- τικὰ μὲ τὸ περιεχόµενο τῶν ὑποκλαπεισῶν ἀἁνακοινώσεων. 9 Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους ὑπεύθυνους τῆς «Ἐλευθεροτυπίας» ὑπῆρ- ξε ὑπάλληλος τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών ὅπου ἐξακολουθεῖ νὰ διατηρεῖ δια- συνδέσεις γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὴν ἐφημερίδα αὐτή. ΗΡΟΜΙΛΟΕ ΙκΗ “μμ. αν ΛΙΑΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ἈΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ Οἱ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ἠροεκλογικὴ ἁπάτη, ἀπὸ μέρους τῆς χυθέρνησης τοῦ κ. Κυπριανοῦ ἀποδείχθηχε ἡ πληρωμὴ τῶν ποοσφυγικῶν φαταθέσεω» ποὺ ϐθ’ ἄρχικε προ χθὲς Πέμπτη. Κι’ αὐτὸ γιατὶ στοὺς πρόσφυγες, ποὺ πῆγαν χθὲς στὰ Συνεργατικὰ “Ιδού µατα γιὰ νὰ πάρουν τὶς κα: ταθέσεις τους, οἱ ἀπεύθυνοι τοὺς εἶπαν ὅτι «οὔτε λεφτά πήραμε οὔτε τὰ γραμμάτια. Τὸ γεγονὺς αὐτὸ, δημιούρ- αησε δυσαρέσκεια στοὺς κα- ταθέτες, ποὺ μερικοὶ ἀπ αὖ- τοὺς ἀντέδρασαν ἔντονα, μὲ Ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθοῦν ἐπεισόδια, χωρίς ὅμως καὶ νὰ πάρουν τὶς καταθέσεις τους. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες µας, µόγο ἐλάχιστο µέρος τῶν προσφυγικῶν καταθέσεων, θά πληρωθεῖ, Συγκεκριµένα, δὲν πρόχει- ται νὰ δοθοῦν στοὺς καταθέ- τες πάνω ἀπὸ 100---150 λίρες ἔστω κ ἂν οἳ καταθέσεις τους ὑπερθαίνουν τὶς 10.000 Ἠοες. : Συναφεῖς πληροφορίες ᾱ- ναφέἑρουν ἐξάλλου ὅτι, ὁ Πορόὁ εδρος Κιπριανοῦ ποὺ θὰ ᾖθε- λε νὰ ἐχμεταλλευθεῖ προεχλο γικὰ τὸ θέµα πῶν πφροσφυγι- κῶν ναταθέσεων, δείχνευ Φο- θερὰ ἐγγευρισμένος τὶς δυὸ τελευταῖες µέρες ἐξαιτίας τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο ἐξελί- χθηκε ἡ κατάσταση. Ἡ ἀνακοίνωση ἔπίσης το- γίζει τὰ ἀκόλουθα: ὦ Ὁ ἴδιος ὁ κ. Τυπρια- γοῦ ἀπέτρεψε τὴν ἐπανεγκα- τάσταση τῶν Βαρωσιωτῶν σὲ δυὸ περιπτώσεις -- τὸν Ἰούλιο Ι978 καὶ τὸν ἈΝοέµ- δριο Ι918. Καὶ στὶς δυό πε- ριπτώσεις ἡ ᾽Αμμόχωστος θὰ ἐπεστρέφετο χωρὶς ἁγτωλ λάγματα μὲ µόνη προὔπόθε- ση νὰ παρακαθήσουµε σὲ ου- νοµιλίες, Ὁ κ. Κυπριανοῦ ἆ πέρριφε καὶ τὶς δυὸ προτά- σεις ὁδηγούμενος ἀπὸ τὴν παροιµιώδη ἀνικαγότητά του νά ἐκμεταλλευθεῖ καταστάσεις πρὸς ὄφελος τῆς Ἓλληνοκυ- πριακῆς κοινότητας. Φ “Ὁ Πρόεδρο ἆυπρια- νοῦ συνειδητὰ ἐξαπάτησε τὴν ὁμάδα Βαρωσιωτῶγ ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκαν γιά νὰ διαµαρ τορηθοῦν καὶ ὁ ἴδιος προσπα θώντας νὰ συγκαλύψει τὸ λά θος τῆς ἀπορρύφεως τῶν προτάσεων τοῦ Ιουλίου 1378 ἐπικαλέσθηκε ἀνύπαρκτη ἆπο στολἡ μηνύματος ἀπὸ τὴ µό- νυµη ἀντιπροσωπεία µας στὸν ΟΗΕ καὶ ἀπὸ τὸ Ἓλληνοαμε ρικανικὸ Λλόμπυ. Όμως ἡ πραγματικότητα ἦταν ὅτι τό- σο οἱ Ἑλληνοαμερικανοὶ φί- λοι µας ὅσο καὶ ἡ ἀντιπροσω πεία µας στὸν ΟΗΕ εἶχαν προτρέψει τὴν Κυδέρνηση νὰ μελετήσει μὲ σοδαρότητα τὶς πρὀτδσέίς ἐἀκένε, ο Καὶ καταλήγει ἡ ἀνοκοίνω ση: Ἡ ἑἐνοχὴ τοῦ κ. Κυπριανοῦ γιὰ τὴν ᾽Αμμόχωσπο δὲν πε ριορίζεται ὅμως µόνο στὴν περίοδο ἐκείνη, ἀλλὰ ἐπιτεί- γεται καὶ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἀπόπειρες γιὰ τορπιλλισµό, ---σὲ συνεργασία μὲ τὸ ΑΚΕΛ τὸ Φεδρουάριο ᾿δἰ-- τῆς πρότασης γιὰ ἀποστολὴ δια φωτιστικῆς ἀντιπροσωπείας τῶν Βαρωσιωτῶν τόσο στὶς ᾽Ανατολιχὲς ὅσο καὶ στὶς Δοτικὲς χῶρες μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση τοῦ θέµατος τῆς ἐπανεγκατάστασης στὴν Αμ- µόχωστο. ο) τας ᾽᾿Απὸ «Ὁμάδα Πίεσπο νέων σιελεχών ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑ΄ΙΓΟΥ 1581 ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΕΛ ΑΝΩ: Οἳ πέντε 'Ἑλλαδίτες ἑουλευτὲς καὶ πολιτευτὲς κ.κ. ΤΠ. Ζιξικώστας, Σ. Παπαδάκης, Αναγνωστόπουλος καὶ Π. Βουδούρης κατὰ τὴν ἄφιξη τους στὸ ἀεροδρ Δρ Ἑασιλόπουλος καὶ ὃ κ. Δρόσος Κληρίδης. Ε ΑΤ42: :Ο ΙΠ ρόεδρος τοῦ λευτὲς τοῦ Κόμματος καὶ τοὺς Ελλαδίτες θουλευτὲς καὶ πολιτευτὲς όμιο τῆς Λάρνακος, ΔΗΣΥ κ. Κληρίδης, μὲ τοὺς ὑποψήφιους 6ου: στὴν ἐξέδρα ἀπ ὅπου μίλησε χθὲς Εράδυ. Αγγελος Πνευματικός, πο. ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκαν ὁ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ Ο κ. ΜΩΥΣΗΣ Μὲ Χθεσινὴ ἀνακοίνωση τευ ὁ ἀνεξάρτητος ὑποψή- Φιος θουλευτής κ. Κώστας Μωῦσῆς δηλὼνει ὅτι ἀπο- σύρει τὴν ὑποψηφιότητα του, Ἡ ἠποθδέωση τοῦ κ. Κληρίδη 2 Απο Ίῃπ ΣΕΛΙΔΑ ἡγέτης». Καὶ τὰ χειροκροτή- µατα καὶ οἱ οὐραγομήχεις ξη τοκραυγὲς ἔφθαναν µέχοι τὸν. ἔθδομο οὐρανὸ. Ἡ ἆπο- θέωση τοῦ ἡγέτη ἀπὸ τὸ Λαὸ ἦταν συγκινητιχὴ. Κυὺ ὅταν ὃ ». Κληρίδης ἕἔ- διδε ὅρκο πίστεως ὅτι, ὁ Δη- μοκφατικὸς ὙΣυναγερμὸς θά τιμήσει τὶς ὑποσχέσεις του πρὸς τὸ Λαὸ, γέο Ξἐσπασμά ἐνθουσιασμοῦ καὶ νέες οὔὖρα- γοµήκεις Ὀπτωχραυγὲς δογοῦ- σαν τὴν ἀτμόσφαιρα μὲ τὴῦ ἰαχὴς «Κληρίδης, Ἀίκη, δν φαγερμὸς», λΑντίθετα, ὕταν ὁ κ. Ἀλη- οίδης κατάγγειλε τὴ γέα συ- γεργασία Κιποιανοῦ --- Πα- παϊωάννου, μιά συγεργασίᾶ ποὺ θά γαταστήσει τὴν ἔὺ- θέρνηση ὑποζύνιο τοῦ ΑΚΕΛ ναὶ ὄργανο τῆς Ἀίόσχας, ὁ Λαὸς ἀποδομίμασε καὶ Κοὐὲρ γηση »αἱ Πρόεδρο καὶ ΑΚΕΛ μὲ αἱς ἰαχὲς: «Αίσχος στῆ γέα σιιφωνία», «ΑΚΕΛ -- ΔΗΚΟ μηδὲν εἰς τὸ Πηλίκο» «ΑΚΕΛ -- Ῥωσία -- Προδο σία». ἳἩ πραγματική ἀποθέωση τοῦ ἡγέτη ἀπὸ τὸ Λαὸ ἔγινε τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ κ. Ἀλποίδης γα]οῦσε τὴ Δαοθάλασσα νά ἑτοιμαστεῖὶ γιὰ τὴ γίκη τῆς ΤΥΠΟΙΣ: Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΑΤὰ» Ἠροεδρίας. Ἑκατοντάδες γα- λαγόλευχες σείστηκαν, μὺριά- δες χέρια ὑψώθηκαν καὶ στεν πόρεια ἀκούσθηκε σὰν ἀπὸ ἕ- να στόμα ἡ φωνὴ: «Κληρίδης ὁ μόνος ἄξιος ἡγέτης». Ἡ ΞΑΣΤΕΡΙΑ Τὸ ἀνέθασμα τοῦ γ. λη- ρίδη στὴν ἐξέδρα προκάλεσε Λαϊνὸ σεισμὀ. Τὰ ἐνθουσιῶν τα πλήθη έσπασαν σὲ παρα τεταµένα. χειροκροτήματα καὶ οὐρανομήχεις ζητοχκραυγὲς, Κι ὕταν ὁ ἡγέτης τῆς ἆνυπρια- γῆς ᾿Εθνικοφροσύνης ἔκαμε τὸ σημεῖο τῆς νίνης, ἔγινε χα λασμὸς χύσμου. ἸἘπὶ πέντε ὀλόνληρα λεαπτὰ, ἡ πρωτοφά- γῆς ἐκείνη Λαοθά.ασνα ποὺ ψατάνλυσε τὸ χῶφο τῆς πλα- τείας τῆς ΠΑ ΣΥΑΥ καὶ τοὺς δρόμους ποὺ συμθάλΆουν σ᾿ ἁὐτῆ, χειροκροτοῦσε καὶ ζη- τωχραύγαφε ὑπὲρ τοῦ κ. η ρίδη. Κι’ ἀμέσως μετὰ τὶς ἐ- πευφηµίες ἢ ἴδια Ἀαοθάλασ- σα ἄρχισε νὰ τοαγουδᾶ μὲ ἄκρατο ἐνθουσιασμὸ τὴ «ξα- στεριὰ», Σὲδ ἐπευφημίες καὶ Χχειρο- κροτήµατα Ἑέσπασε ἡ «Άπο- βάλασσα γι’ ὕταν στὴν ἓξέ- ὃρφα ἀνέθαιναν οἳ ὑπούφιοι θουλευτὲς τοῦ ΔΗΣ Ύ Ἔπαρ: χίας Δευκωσίας, Ἐνρήνειας καὶ ᾽Αιμοχώστου, καθώς ἐπί σης ὅταν ἀναγγεκλόταν ἡ ᾱ- σιξη Ἑ)λλαδιτῶν Ῥουλευτῶν γαὶ πολιτευτῶν, φίλων τοῦ κ. Ἐληρίδη ναὶ γονέων ἠρώων. ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΡΒΑΙΠΤΙΣΜΑ. Ἠταν τὸ ψεσινὸ συλαλη- πήριο τοῦ Δημοκρατικοῦ δ0- ναγερμοῦ ἕναν ᾿ἘΕθγικὸν ἆνα- θάπτισμα. Τέροι καὶ νέοι, ἄν- ὄρες καὶ γυναῖχες θεάθηκαν νὰ, δαμρύςουν ἀπὸ συγαίνηση ὅταν τὰ παραληροῦντα ἀπὸ ἐνθουσιασμὸ πλήθη ἔσειαν τὶς Ταλανόλευχες σηµαῖες »αὶ Σραύγαζαν: «Ἡ Κήπρος εἷ- γαι Ελληνικὴ». Επίσης, ὅταν ὁ κ. Κληθί- δης ἀναφεούταν στοὺς ἤρωες τῆς ΒΟΚΑ ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωῇ τους γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς Κήπρου, τοὺς ἥρωες ποὺ τὸ ΑΚΕΑ ἍΌὕδθρίε ἀποχαλώντας τους τρομοκράτες καὶ φασί- στες, ἡ ἰαχὴ «ΕΟΚΑ -- ΕΟ ΚΑ» ἀκούστηκε µυριόστοµη, προκαλώντας οίγη ἐνθουσια- σμοῦ καὶ ἱερῆς συγχινήσεως. Τὸ ψεσινὸ συλλαλητήριο τοῦ Δημοκρατικοῦ 3Ἓυναγερ- μοῦ. ἦταν τὸ µεγαλύτερο σὲ ὄγκο καί παλμὸ ποὺ ἔγινε πο τὸ στὴ Λευκωσία. Ἠταν, γιά ὥσους τὸ ἔκησαν, ἕνα ἐθνικὸ ἀναθάπτισμα, μιὰ ἱερὴῇ µύστα Μωγία, Κν ἀπέδειξε ὅτι, Ἡ Ἠβχικοφοοσύνη ἄρχισε νὰ ἕα χαθρίσχει τὸν παλιὸ ἑαυτὸ της χαὶ νὰ θαδίζει μ’ ἐπιχεφα λῆς τὸν κ. Κληρίδη τὸ ὃρόμο πρὺς τὴ σωτηρία τῆς Κύπρου. ΠΠέ νέεο πρακλήσειο ἡ Τουρκία δημιουργεῖ ΜΙΜΣΗ σΙ0 βΙΓηΙΟ Ἑλληνικὴ ἠντίδραση στὶς προκλήσεις ΑΘΗΝΑ, 23 'Ο1δ. Ὑπ.).-- Ἑνῶ ἡ Άγκυρα µ ἔνταση στὴν περιοχὴ κι ἐπιδεινώνει τὶς σχέσει τις μὲ τὴν ᾿ΑἈθήνα, σικαιολογίες, ν᾿ ἀναλάθει τὴν εὐθύνπ τῆς διιλας προκλητικής παραθιάσεως τῶν χωρικῶν ὑδάτων, στὴν περιοχἠ τῆς Χίου, ἀπὸ δύ0 Ὅπως εἶναι γνωστὸ, οἱ δυὸ παραθιάσεις σημειώθηκαν τὴν Τρίτη καὶ τὴν Τετάρτη καὶ προκάλεσαν τὴν εὔλογη ἀντί- δραση στὴν Ἑλληνικὴ κοινὴ γνώµη καὶ ἀνησυχὶίες στοὺς κα τοίκους τῶν νησιῶν τοῦ Ανα τολικοῦ Αἰγαίου, γιὰ τῆν τουρ κικὴ προκλητικότητα. Στὸ ἔντονο διάδηµα διαµαρ τυρίας ποὺ ἔκανε χθὲς ὁ πρέ- σδος τῆς Ἑλλάδος στὴν Α}γ- κυρα κ. Παπούλιας, πρὸς τὸ ὑ- πουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, ἡ τουρκικὴ πλευρὰ Χωρὶς οἰνοτνευματώδι ! τὸ Σαθθατοκύριακο Τὸ Ὑπουργεῖο Ἔσωτερι- κὠν ἀνακοίνωσε χθές ὅτι ούμφωνα μὲ τὴ σχετικὴ νο- µοθεσία σήµερα Σά6δατο καὶ αὔριο Κυριακή, ἡμέ- ρα τῆς διεξαγωγῆς τῶν Βουλευτικῶν ᾿Εκλογῶν, ἆπα γορεύονται οἱ δημόσιες συγκεντρὼσεις γιὰ ὁμιλί- ες ἢ συζήτηση πάνω σὲ θέ µατα ποὺ ἔχουν ἄμεση ἢ Εμµεση σχὲση μὲ τὶς ῥἐκλο γές. ᾿Επίσης σήµερα καὶ αὔριο οἱ Ἔπαρχοι δέν θὰ ἐκδίδουν ἄδειες χρήσεως µε Ὑαφώνων γιὰ ὁποιουσδήποτε σκοπούς. Στὸ μεταξὺ τὸ Ὕπουρ- γειο ᾿Εσωτερικῶν ὑπενθυ- µίζει ὅτι, σύμφωνα μὲ Διά ταγµα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐ- σωτερικῶν ποὺ δημοσιεύτηκε στήν ᾿Επίσημη ᾿Εφημερίδα τῆς Δημοκρατίας στίς 16 Μαΐου 1981, ὅλα τὰ ὑπο- στατικἁ τῆς Νήσου ποὺ εἷ- νοι ἀδειοῦχα γιὰ τὴ λιανι κὴ πώληση οἰἴνοπνευματω ξῶν ποτῶν θὰ παραμείνουν κλειστὰ ἀπὸ τίς 10 μ.μ, σήµερα Σάθόθατο ὥς τὶς 12 τὸ μεσημέρι τῆς µμεθαύριο Δευτέρας Οἱ λέσχες, τὰ ξενοδοχεῖα καὶ τὰ ἑστιατόρια μποροῦν νὰ παραμείνουν ἀνοικτά ἆλ λὰ δέν θὰ πωλοῦν οἶνο- πνευματὼδη ποτά. ἀπέφυγε νὰ δώσει σαφῆ καὶ συγκεκρύµένη ἀπάντηση καὶ νὰ δεχθεῖ τὰ πραγματικὰ περιστα τικά, Ἡ τουρκικὴ πλευρὰ ἐπιφυ- λάχθηκε νὰ ἐρευνήσει τὸ θέµα. Καὶ προέδαλε τὴν δικαιλολογία ὁ νέες προκλήσεις της στὸ ἈΑἰγαῖο ὅπμιουργεῖ ἀποφεύγει, μὲ διάφορες Ἑλληνικῶν τουρκικὰ περιπολικὰ τῆς Στρατοχωροφυλακῆς: ὅτι τὰ τουρκικά περιπολικὰ ἔ χουν αὐστηρὲς ἐντολὲς νὰ σὲ 6ωνται τὰ. ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕ δατα. ΤΑ ΑΥΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Τὰ δύο ἐπεισόδια σηµειώθη γειας ἐκφράζει τοῦ προθλήµατος. 10 ΑΚΕΛ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕΤΕΗΛΟΠΚΑ ΠΛΗΝ ΤΟΥ Λ. Ὁ Γ.Γ, τοῦ ΑΚΕΛ κ. Πα παϊωάννου σὲ συνέντευξη του πρὸς τὸν ᾽Ακάῦ Τζεμάλ εἶπε ὅτι τὸ χόµµα του θά εἶναι ἕ- να ἰσχυρὸ χόµµα στὴ Βουλὴ ἀπέφυγε ὅμως νὰ ἀναφερθεῖ στὸν ἀριθμὸ τῶν ἑἐδοῶν ποὺ θὰ κερδίσουν τά κόμματα. Ὁ κ. ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ Μὲ γθεσινὸ τηλεγράφηµά της αρὺς τὸν κ. Ῥυπριανοῦ ἡ ᾿Ἐπαρχιακὴ ᾿Επιτροπὴ Προ σφύγων Λευκωσίας --- Κεού- ἀπὸ μέρους τῶν γατοίκο! πολυκατοικιῶν Κυθερνητικῶν Οἰκισμῶν: Πλατὺ, Αγίου Γεωργίου, Κόκκινες καὶ Αγίου Μάμα τὴν αικρία καὶ τὴν ἀγανάκτη ση της γιατὶ ἐδῶ κι’ ἀρχε: τὲς μέρες οἱ χάτοίκοι αὐτοὶ στεροῦνται ποσίµου γεροῦ- Ἡ Ἐπαρχιανὴ ᾿Επιτροπὴ παλεῖ τέλος στὸ τηλεγοάφη: µά της, τὴν ἄμεση ἐπέμδαση τοῦ ». Κυποιανοῦ γιὰ λύση ΚΗΠΕΙΑ Πέθανε σήµερα τὸ πρωΐ ἡ Ἑλένη Ῥρυφωνίδου. 9ὃ χοο- νῶν ἀπὸ τὴ Λευκωσία, Ἡ γηδεία της θά ἶνει τὸ ὀπόγευμα, στὶς 4.20 μ.μ. στὸν ἴεοῦ. γαῦ Αγίου, Κώνσταντί- γον ναὶ Ελένης. Παπαϊωάννου πρό- ΣΥΝΑΓΕΡΗΘΥ σθεσε ὅτι μετεκλογικά τὸ χόμ μα του θά εἶναι ἔτοιμο νὰ συ γεργασθεὶ μὲ τὰ ἄλλα «ὃημο κοἀτικἁ κόμματα» ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ΔΗ ΣΎ μὲ θάση μιὰ κοι- γὴ πολιταὴ γραμμὴ. Σὲ παρατήρηση ὅτι τὸ Α ΚΕΛ ᾖλθε σὲ σύγκρουση μὲ τὴν. ΕΔΕΚ καὶ σὲ ἐρώτηση ἂν τοῦτο δὲν θὰ θλάψει καὶ τὰ δύο κόμματα, ὁ κ. Γ]απαί- ὠάννου ἀπήντησε: «Ἡ Ε ΔΕΣ εἶναι ἕνα σοσιαλδηµο- χρατικὸ κόμμα. Κατὰ συνέ- πεια δὲν εἶναι κόμμα τῆς ἐρ γαζομένης τάξεως. Δὲν θεω- ροῦμε ἀπίθανη τὴ συνεργασία μὲ τὴν ΒΔΕΣ, ὅπως καὶ μὲ τὰ ἄλλα δημοκρατικὰ κόμμα- τα, Ἡ συνεργασία ὅμως αὖ- τὴ πρέπει νά στηρίζεται στὴν πολιτικη ποὺ θὰ ἀκολουθηθεῖ γιὰ λύση τοῦ κυπριωκοῦ καὶ τὴ γοαμμὴ πλεύσεως, Ἡ πο- λαικὴ αὐτὴ διακαμθάγει τὰ περί Κύπρου ψηφίσματα τῶν Ἠνωμένων ᾿Εθνῶν καὶ τὶς συμφωνίες ποὺ ἐπετεύχθήσαν νατὰ τὶς συναντήσεις χορυ- φῆς. Ἡ ΕΔΕΚ διαφωγνεῖ μὲ τὴ γραμμή αὐτὴ. Κατὰ συνέ- πεια, δὲν μποροῦμε νὰ συνερ . γασθοῦμε μὲ αὐτοὺς». Σὲ ἐρώτηση ἂν μετὰ τὶς ἐκλογὲς τὸ ΑΚΕΛ θὰ ἐπιδι- ώξει µία οἰκονομία μὲ θάση τὴν χομμουνιστικἡ ἰδεολογία, ὁ κ. Παπαϊωάννου. ἀπήντησε ὅτι κάτω ἀπὸ συνθΏκε: Χατο- γῆς καὶ «στὴν παρουσία τοῦ ἱμπεριαλισμοῦ. εἶναι ἀδύνατο νὰ, γίνει μιὰ, σοσιαλιστική ἆλ λαγὴ στὴν κοινωνία». καν, ὡς Υνωστὸν, τὴν Τρίτη, καὶ τὴν Τετάρτη. Τὸ ἕνα στὰ ἀνατολικὰ τῆς Χίου, μὲ τὴν (εἴσοδο στὰ ἑλληνικὰ χωρυκὰ ὕδατα περιπολικοῦ τῆς τουρκι κῆς στρατοχωροφυλακῆς, τὸ ὁ ποῖο παρενόχλησε μὲ ἑλιγμοὺς ἑλληνικὴ µηχανότρατα καὶ τὸ περιπολικὸ τοῦ Λυμεναρχεῖου προσέτρεξε γιὰ νὰ παράσχει θοήθεια στὴ μηχανότρατα. Κατὰ τὸ δεύτερο ἐπεισόδιο, ποὺ σημειώθηκε τὴν ἑπομένη ἡμέρα, τουρκικὸ περὶπολικὸ. πα ραθίασε τὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα σὲ δάθος μισοῦ περίπου μιλίου καὶ πλησίασε τὸ ἁλιευ πικὸ «Βασιλική», ποὺ φάρευς στὴν περιοχὴ Οἰνουσῶν, καὶ μὲ συριγμοὺς καὶ σήµατα ζήτησε ἀπὸ τὸν καπετάνιο νὰ τὸ ᾱ- κολουθήσει. “Ὁ καπετάνιος ὅ- µως ἔκοψε τὰ δίχτυα καὶ ἀνέ πτυξε ταχύτητα, γιὰ νὰ ἆπο μακρυνθεῖ. Τὸ τουρκικὸ περιπολικὸ κν- νήγησε γιὰ λίγο τὸ «Βασιλι- κή» καὶ στὴ συνέχεια ἔκανε στροφὴ καὶ ἀπομακρύνθηκε ἆ- πὸ τὴν ἑλληνικὴ θαλασσία πε ριοχή. Ἁνεπιθύμητη ᾗ γπραιᾶ ἡψεσία τοῦ Κόμματος Ανταρσὶα νεαρῶν προοδευτικῶν στελειχκῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν «Παγκύπρια Ὁμάδα Πίεσης» ξέστιασε στὸ κομμουνιστικὸν ΑΚΕΛ. Τὰ νεαρὰ στελέχη ἀναφέρουν σὲ χθεσινἠ διακήρυξπ τους ποὺ κυκλοφόρπσε σ᾿ νέχονται πιὰ νὰ ο πρου μὲ τὶς παλινωοίες τας α ’ τοῦ ΑΚΕΛ νὰ ρίξουν λευ- καλοῦν τεὼὺς ὁτιαδοὺς ἅλω τὴν Κύπρο, ὅτι δὲν ᾱ- τὸ περίγελο τῆς Κύ- τῃς ἡψγεσὶας τους καὶ κὰ φῆφο στὶς κάλπες αοὔριο. ΣΕπίσης, στη ἡ ἐξουσία τοῦ κόμματος γιατὶ ἡ σηµερινή ἡγεσία δὲν ἔχει κανένα Τὸ πλῆρες κείµενο τῆς διακήρύξεως ἹὉμάδας Πίεσης τῶν γέων στελεχῶν τοῦ ἑξῆς: «Σύντροφε, Σὰ θελήσοµε νὰ ἐπικοινῶνή σουµε μαζί σου, νὰ σοῦ µετα- Φέρουµε τὶς σκέψεις µας, καὶ τὸν προξβληματισμὸὀ µας, συ’ ναντήσοµε τὸ τεῖχος τῆς κά- στας ποὺ ἀδιαπέραστα κρατᾶ κλειστὲς τὶς πόρτες σὲ κάθε νέα προσέγγιση ποὺ ταράξει τὰ λιμνάζοντα νερὰ τοῦ δόλι- κου συμθιδασμοῦ. Θὰ σοῦ μιλήσουμε τὴ γλώσ σα ποὺ ἐσὺ μιλᾶς, τίµια καὶ παστρικά. Καὶ θὰ σοῦ συστη θοῦμε πρῶτα. Εἴμαστε οἱ συ- ναγωνιστὲς σου ποὺ κάθε µέ- ρα συναντᾶς Ὑύρω σου, στὸ δρόμο σου, στὴ δουλειά σου. Εἵἴμαστε αὐτοὶ ποὺ πιασμµένοι µαζί σου χέρι μὲ χέρι, χτί- ζουμε τὸν καινούργιο κόσµο γιὰ μᾶς, γιὰ τὶς γενιὲς ποὺ θᾶρ- θουν. Εἴμαστε ἡ πλειοψηφία τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ὑποκοῆς. ᾽Αλλὰ µέχρι σήµερα. Γιατὶ στὸ ἑξῆς θὰ μᾶς ἀκοῦς καὶ θὰ σὲ νοιώθουµε. ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ Γιατὶ τώρα. Γιατὶ µόνο τὸ: ρα ποὺ πλησιάζουν οἱ ἐκλογὲς - 6θὰ μπορέσει ἡ ἑνέργεια µας νὰ ἁσκήσει πάνω στὴν τωρινὴ ἡγεσία µας τὴν πίεση ποὺ πρὀπει, γιὰ ν᾿ ἀκουστεῖ κι ἡ δική µας φωνὴ γιὰ πιὸ προο δευτικὲς, πιὸ ριζοσπαστικὲς προσεγγίσεις. Αν δὲν τῆς δώ σουµε τώρα νὰ καταλάδει πό- σο εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ πειθαρχήσουµε στὸ νοῦ καὶ στὴ καρδιά µας παρὰ στὶς ἆλ λοπρόσολλες ντιρεκτίδες ποὺ κατὰ καιροὺς ὑπαγορεύει, θὰ εἴμάστε σύντροφε, ἄξιοι τῆς πύχης µας καὶ ἀνάξιοι τῶν Μεγάλων Δασκάλων µας, ποὺ κατηφεῖς παρακολουθοῦν τὸν κατήφορο µας. Διακηρύττουμε πὼς δὲν ἀνε χόµαστε πιὰ νὰ γινόμαστε τὸ περίγελο τῆς Κύπρου μὲ τὶς παλινωδίες τῆς ἡγεσίας µας. Αὐτὸ ποὺ γίνεται εἶναι προσ- 6ολὴ τῆς νοημοσύνης µας. Δέν θὰ χειροκροτοῦμε κάθε 3οΦφορὰ μὲ ἕνα νέψιµο, Καὶ δὲν θαρ- χόµαστε μετὰ νὰ γλύφουμε ἐ- κεὶ ποὺ πρὶν λίγο μᾶς εἶπαν νὰ φτύνουμε. Νὰ τὸ ποῦμε κα- θαρά. Ντρεπόμαστε πιά. Εϊναι καιρὸς ἡ ἐξουσὶα τοῦ κόμματος, νὰ περάσει σὲ νέ- ους ἀνθρώπους, σὲ νέο αἷμα. Μέ τὴν δόλικη στάση, τὶ πετύ χαµε Νὰ χάσουμε καὶ ὁπαδοὺς καὶ µέλη. Τὶ θὰ πεῖ δὲν θὲ- λουμε τώρα τὴν ἐξουσία Καὶ πότε θάρθει τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου Ὅταν λιγοστέψουµε ἀκόμα περισσότερο, μὲ τὰ ἆ- πανωτὰ Φιάσκα τῆς δόλικης ἡ γεσίας µας Καὶ σὰν δὲν θέ: λετε τὴν ἐξουσία, τὴν ψῆφο µας τὶ τὴν θέλετε τὸ Πρώτο Κόμμα στὴ θουλὴ τὶ νὰ τὸ κάνουμε Γιὰ νὰ στηρίξουμε ἕνα ἀντιλαϊκὸ κατεστημένο Γιὰ νὰ εἴμαστε πάντοτε συ- νυπεύθυνοι στὸν κατήφορο ὅπως εἵμαστε μέχρι σήµερα Ποιὸς ὁ σκοπός Τὶ Πρῶτο Κόμμα, πὶ τελευταῖο Κόμμα ΣΤΟΝ ΙΣΙΟ ΔΡΟΜΟ Πῶς μποροῦμε νὰ φέρουμε τὴν ἡγεσία µας στὸν ἴσιο δρό µο, τὸν δρόµο τὸν σοσιαλιστι κὀ, τὸν δρόµο ποὺ πόει κα τευθεὶα στὴν ἐξουσία Τὴ φωνή µας ποτὲ δὲν τὴν . : ῷ ' ὴ διακήρυξη τονίζεται ὅὃτιν εἶναι καιρὸς 9 : , . ς ς νὰ περάσει σέ νέους ἀνθρώπους, σκοπό. ο ν τῆς Παγκύπριας ΑΚΕ4 ἔχει ὡς ἄφησαν νὰ ἀκουστει, Στὸ κύ κλωµα τῆς Ἅἡγεσίας εἴμαστε τὰ κακὰ δαιμόνια. Μᾶς κρα- τοῦν μακριὰ ἀλλὰ καὶ κρα- τιοῦνται μακριὰ ἀπὸ τὸ λαό. Πότε μᾶς ἔδωσαν ἔστω καὶ µιὰ ὑποτροφία Αὐτὲς εἶναι γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς ἡγεσὶας µας. ᾿Ἐμεῖς µόνο γιὰ νὰ ψη: φίζουµε. Πὼς θὰ τοὺς συνετί- σουµε Πῶς θὰ ἀνακόφουμε τὸν κατήφορο Πῶς θὰ ἀκουστεῖ καὶ ἡ δική µας φωνή Μέ τοῦ- το τὸν τρόπο. ΛΕΥΚΟ ΨΗΦΟΑΕΛΤΙΟ Καὶ τότε µόνο θὰ δοῦμε τὴν ποιοτικὴ ἀλλαγή. Καὶ μεῖς θἄχουμε τὴ συνείδηση µας ἤ- συχη πὼς κάναµε τὸ χρέος µας. Καὶ θᾶρθει ἡ µέρα ποὺ θὰ τραθήξουµε μπροστὰ γιὰ τη νίκη, Τώρα ἡ ἡγεσία µας δὲν ἕ- χει σκοπό. Τὶ πρῶτο κόμμα, τὶ τελευταῖο κόμμα ΑΚΕΛ Παγκύπρια 'Οµάδα Πίεσης (Κεντρικὴ Επιτροπή)» ο τρ ΠΡΙΕΙΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΠΡΩΙΙΣ [ΙΑ ΤΕΙΣ ΝΓΝΟΟΙΝΕΝΟΙΣ Ἑλδετὸς συνταξιοῦχος ἀξι ωματοῦχος, ὁ κ, Πιγιοῦ ϐ' ᾱ- γάλκάδει τὸ ἔργο τοῦ Ηροέ- ὅρου τῆς ᾿ἸἘπιτροπῆς Υιά τοὺς ἀγνοούμενους, Σύμφωνα μὲ δηµοσιογρά- φικὲς πληροφοριες, τὸν Ἀ. Πιγιοῦ ἐνέκρινε γιὰ τὴ θέση αὐτὴ ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς ὕστερα ἀπὸ ἐνέργεινες του Γ.Γ. τῶν Ἠνωμένων ᾿Ἐθνῶν κ. Βάλντχαϊμ. Αναμένεται, ούντομα ὁ ἕ- πίσηµος διορισμὸς τοῦ κ. [ι- γιοῦ ποὺ θὰ ἔλθει στὴν Κύ- προ γιὰ ν᾿ ἀναλάδει καθή- κοντα, ὝἨδη, οἱ δυὸ πλευρὲς στὴν Κύπρο ἔχουν καθορί- σει τὴ σύνθεση τῶν ἀντιπρς- σωπειῶν τους στὴν Ἐπιτρ- πὴ γιὰ τοὺς ἀγγοουμένους, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΛΙΩΝΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ''ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ” Σχετικὰ μὲ δημοσίευμα τῆς «Σημερινῆς» ὅτι πληρώ- ϐηκε ποσὸ Ι50 ἍἡΛλιρῶν γ.ά τήν. ἐγκατάσταση µεγαφώνων στὰ πιλαΐσια τῶν προεχκλογι- κῶν ἐξορμήσεων τοῦ Προέ- ξρου τῆς Δημοκρατίας χθεσι γἠ ἐπίσημη ἀνακοίνωση ἴσχο ρίζεται ὅτι οἱ ἐπισκέψεις ἑ- κεῖνες δὲν εἶχαν προεκλογικὸ χαρακτήρα. Τίναξε τὰ μυαλά του στόν ἀέρα ὀἼχρονος ΜΕ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ «ο Ανδρέας Πέτρου. 27 χρένων ἀπὸ τὴ Ἀυσὸ, ὀρέθηκε χδὲς ἀπὸ τὴν ἀδελφῆ του νεκρὸς σὲ δωμάτιο τοῦ σπιτιοῦ της οτὴ Χλώρανα, ὅπου διέμενε. Τὸ κεφάλι τοῦ Πέτρου ἧταν διάτρητο ἀπὸ σφαιρὶ- ποὺ θρέθηχε ποντά του. Οἱ µέχρι τώρα ἐνδείξεις πεί- θουν ὅτι πρόκειται περὶ αὐτοχτονίας. Σχετικὲς πλαροφορἰες ἀναφέρουν ἕ- τι, ἡ νεφαλὴ τοῦ Ἠέτρου ἦταν πολτοποι ημένη γαὶ ἡ ἐγχεφαλιχὴ οὐσία εἶχε τι- ναχθεῖ στοὺς τοίχους καὶ τὰ ἔπιπλα τοῦ δωματίου. την δεξιὰ χροταφιχκὴ χώρα δια χκυνηγετικοῦ ὅπλον. τοῦ νεκροῦ φαινόταν χαθαρὰ ἡ ὁπὴ ποὺ νατες του δημισυργήξηκε ἀπὸ τὸν πυρεθξολισμὀ, Σῦμφωνα μὲ µαρτυριες του. ὁ Πέτρου ἕπασχε ἁἅπὸ προθλήµατα καὶ εἶχε ἐψγεῖ πρὶν Ἀλίγες μέρες ἀπὸ τὸ ψυχιατρεῖς. '᾿Επίσης ὑπάρ- χει μαρτυρία ὅτι ἀποπειράδηνε ν᾿ αὖτο- Χτονήσει πρὶν ἕξι μῆνες, ἀφοῦ πΏρε μξ- γάλο ἁριδμὸ δισχίων φαρμάκων. Στὸ μεταξυ. ἤ νεχροφὶ« ποὺ ἔγινε στὴ σορὸ τοῦ Πέτρευ ἀπέδειςσε ὅτι ὁ δά- προΦχλήδηχε πεὺ προξενήθηχκαν ἀπὸ κυνηγετικὀ ὅπλο ναὶ ἡ ἀστυνομία« κατέληξε στὸ συμπέρα- σµα ὅτι αὐτὸς αὐτοπυροξολήθηχε. συγγενῶν Φυχολογικὰ ἀπὸ τραύματα Ὁ Ποόεδρος τοῦ ΔΗ ΣΣ κ. Κληρίδης Ἐθγικύ Η ΝΙΚΗ, τοῦ Αημοκράτι- κοῦ ΣοναγεσμοΏ, µεταφέοθη κ ψες στὸ Ἐπαρχιακὸ Συλ- Ἱελοτήσιο τᾶς Λευκωσίας στὴν πλατεία ΠΑΣΤΑΥ, ᾱ- πὸ τὸν ἀσχηγὸ τοῦ κόμια- τος }, 1 λιῦκο Αλγοίδη. μέ- αι. ἀπὸ μιά πρ ματικῆ ἆπο- Εέωση κ. ἕνα ἀνεπανά) ππτὸ παλωὸ ποὺ ἔδωσαν 49.000 πλήξη Ἀσοῦ. Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΕΕ λληνικοῦ λησῦ τῆς Νότου γιὰ ΑΛ: ΛΑΓΗ, ὁιαδηλώθηχε πανηγυ οκὰ γι ἄλλη με φσρά, σφραγίζυντας ἔτσι τὴν ἀνά- δείξη τοῦ ΔΗΣΥ, σὰν πρώτο κόαµα στὴ Βουλή. Οἱ οὐσωνομήκεις ζητωγρας ἐς καὶ τὰ συνβήµατα ΕΝ ΛΗΡΙΔΗΣ --- ΛΑΟΣ -- ΣΥΝΑΙΕΡΜΟΣ», «ΔΗΣΥ ΤΕ λΕυταίια ΕΛΠΙΔΑ», ἐἔφρις ζαν τὸ ὄρέπῃο στι κουφια καὶ Σενοκίνητα συνξήνιετιι ποὺ ἔρχονταν Ἀγο πιο κάτω, ἀπὸ τὴν Γλάτεα Ἐλευθερ): ας, ὅποο Υνόταν το ποτ” χηιιένοι Ὑι ἄλλα μια 222 συλσλητησο τοῦ ΑΒΕΛ. Ἡ Πατ Γοτγόση Αν ντου -- αἱ ΠΑΣΥΔΥ -- ἑανόζτσ: 22 τὴ Μστ ΟΥ υατιλτς ἀναντωσες, τι) ἁπάώσω δι σωτηρία και ἐλενθερ-α. Τὰ λαϊικομετωπκὰ ὑπο λείμματα γονάτιζαν μπροστά στὴν ἀλήθεια. Μπροστά στὸ μοναδικὸ ὅπλο πατριώτη καὶ ἀγωνιστὴ ἡγέτη τοῦ Λαοῦ, Ὦλαζκο Κληρίδη. Στὶς 22 τοῦ Μάη, Χχαδά- χθηκε ἡ θριαµδευτικἠ νκη τοῦ Δημονοατκοῦ Σνναγερ- μοῦ γιά ἡ ὥρα τῆς δικαίω: σης τοῦ ἡγέτη τῆς ᾿”λλα- γῆς, Ἡ Λευχωσία συγκλον:- στηκε καὶ ὁ κόσμος της ψή- φισε ΝΛΗΡΙΔΗ. ψήφισε τὸ µόνο ἄξιο ἡγέτη της. Ψήφισε Συναγερμό, τὸ Κόμυα τῆς Προόδου, τῆς ξιοκρατίας, τῆς ᾿Α)Καγῆς. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Νωρὶς χθές : τὸ ἀπόγευμα κατέφθαναν. σταδιακὰ χιλιά- δες λαοῦ ἀπὸ τὴν ἐπαρχία καὶ πόλη τῆς Λευκωσίας. Γύ σω στις 7.30 μ.μ. ἡ προσέ- λινση τοῦ κοινοῦ, ὑπολογίζε το σε 25.000. ἐνῶ ἡ Πλατεία Εοηγόρη Αὐξεντίω γέμισε ασφυντγὰ καὶ ἡ προέκταση τοῦ. ὄγχου ποὺ ἡτιας ἑτίσης ποωπαγῆς τἰσχωροῦσε επι ὁ ἃ στις λέωφόρους Αὐ- Εὐαγόοου καὶ αρα.)Ἡ καὶ Δηνη εσέλο, γιὰ νὰ ξεπεράσει ἡ Αισθάλασσα σε Ἀγὺ τὶς 48 παρομοιο. Ἡ ἀΑΕΙΛΙΝΗ Καθηπερινὴ ἀδέσπεσωαι ἀποχγεσμαιινὰ ἐφαωμερίδα ΕΤΟΣ 1ο -- Αδ. Φγλλου Ἡ « ΣΑΒΕΜΑΙΤΟ ΜΟΝ 1981 --. Ῥρὰ 100 γέλς --Ἐπα. Ἀμόροι 467140, νόνσοις 47901 χήλιάδες. Η ΝΕΟΛΑΙΑ Γύρω στὶς 8.45 μ.μ. κατέ- φθασε στὸν τόπο τοῦ συλλα- λητηρίου παρελαύνοντας ἡ Νεολαία τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, ὑπὸ τὰ παρα- τεταµένα χειροκροτήματα τῆς Λαοθάλασσας, Τὴν παρέλαση τῆς Νεολαϊ ας τοῦ ΔΗΣΥ, στόλιζαν δε- μμ εί ΔΕΥΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ κάδες 'Ελληνικὲς σηµαῖες πα γώ, καὶ ἀρχετὰ λάδαρα ποὺ ἐσείοντο, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγ- μὴ ὁ ἐκφωνητὴς συνθηµάτων βροντοφώναζε: «ἰὰ ἡ ἐλπι- ἕω πο τόπου µας», ᾿Αρολούβως, ἀνέδηχον στὴν ἐξέδρα οἱ Υονεῖς ἡοώων. Στὶς 8.50 μ.μ. οἳ ὑποφήφιο. Βσυ)ευτές τοῦ κόμώάτος τῆς ἐπιρχίας ἹἈερύνεας, Λ. ναστασϊἁδης καὶ Δ. Γέωργιά δης ἔδιναν πρῶτοι τὴν 'παρου σίαν τους στὴν’ ἐξέδρα, γιὰ γὰ ἀγέδουν μετὰ ἀπὸ λίγο οἱ ὑποψήφιοι Βουλευτὲς τῆς ᾽Αμμοχώστου. : Στὶς 8.55 µ.µ., κατελάμ- 6αναν τὶς θέσεις τους στὴν ἐξέδρα ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι Βοωλευτὲς τῆς ἈΛευκωσίας, κάτω ἀπὸ τὶς ἐνθουσιώδεις ζητωκραυγές, καὶ τὰ ἍΧειρο- κροτήµατα τῆς γαλανόλευκης λαοθάλασσας. Πέντε Λλεπτὰ ἀργότερα ἔφθασαν στὴ συγ- κέντρωση καταχεὶροκροτού- µενοι Ελλαδίτες Βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοχρατίας καὶ πολιτευτὲς ποὺ ἦρθαν εἰδικά στὴν Κύπρο γιὰ νά παρα- σιοῦν στὸ συλλαλητήριο τοῦ ΔΗΣΥ. Αὐτοὶ εἶναι οἱ κ.κ. Γ. Ζιζικώστας καὶ Α. Πνευματικός, Ν. ᾿Αναγνωστό πουλος, Σ. Παπάδάκης καὶ Π. Βουδούρης. ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ Ἡ παρουσια τῶν ἐξ Ἑλλά δος ἀδελφῶν Βουκευτῶν κι πολιτευτῶν, ἀποδεικνύει πῖ- οἵτρανα τους ἄρρηκτους δε- σποὺς ποὺ συνδέουν τὸν 7. Ν νσοδη καὶ τὸ Απιοζκομτι κο Σννα Ἔροο μὲ τους Έξι κοφρονγες πολιτκους τῆς ος πλαισιωμ ένος ἀπὸ τοὺς ἀντειιροέδρους κ.α. Μάτση μαὶ Ζαχαριάδη, τὴ .στιγμὴ τῆς ἀποθέωσης. «ΦΔεξιὰ ὄνα- κρίνονται ὑποψήφιοι θουλευτὲς τοῦ 4Ἡ ΣΣ μι Ελλαδίες θουλευτὲς. ἠναβήπτισμι τὸ συλλαλητήρ! Ἑλλάδος. ὝὍπως οἱ ἴδιον δήλώσαν μετὰ τὴ συγκένηρωση, ΄ ἔμει- γαν κοτόπληκτοι ἀπὸ τὸ ἑ- θνικὸ φρόνημα καὶ τὴν ἀγω- γυστυκἡ διάθεση τῶν ὁπαδῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ Σύναγερ- μοῦ. Ιδιαίτερα τόνισαν τὸ θαυμασμό τους γιὰ τὴ Νεο- λαΐα, λέγοντας χαρακτηριστι κά: «Μὲ τέτοα Νεολαία ἡ Κύπρος ὁπωσδήποτε θὰ ζή- σει καὶ θἀ δεῖ καλύτερες µέ- Ρῥες. “Ἡ Νεολαία τοῦ Δημο- κρατικοῦ Συναγερμοῦ δὲν ἕ- χει νὰ ζηλέψεν σὲ τίποτε ἀπὸ τὶς Νεολαῖες τῶν διαφόρων περιοχῶν τῆς Ελλάδος. Εἷ- γαν μιὰ Ὑνήσια ᾿Ἐθνικὴ Ῥλλη γικὴ. Νεολαία». Εντύπωση ἔκαμε ἐπίσης στοὺς Ελλαδίτες Βουλευτές. τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Λαοθόῦασ- σα τοῦ Δημοκρατικοῦ Συνις γεῤμοῦ στὸ ἄκουσμα τῆς Ἑλλάδας καὶ τῶν ἡρώων ξε- σποῦσε σὲ ζητωκραυγὲς καὶ ἐθνικὰ συγθήµατα. «Εἵμαστε κατενθουσιασ.ιέ- χο ὑπογρόυμισαν -- πο τι ὅσα εἶδαμε καὶ ἀκαύσαιι- στὸ ου πλητήοιο τοῦ ὁ 2μο Ἄρατιλοῦ. Συναγεσιοῦ, Ηταν γιὰ μᾶς πι ἐξνικὴη υ0σ: χγω γα κι ἕνα ἐθνικὸ ἀναδαπτ- σωα», Ἡ δημοκρατία ἐνίκπσε, Ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς ιἀδευσε. Ὁ «Γναῦκος Κληρίδης ἀποθεώθηπκε. Οἱ δυνάµεις τῆς ᾽Αλλαγῆς καὶ τῆς Σωτπρίας ο οσα κυριολεκτικὰ ιτὶς δυνάμεις τῆς. Λαϊκομετωπικῆς καταστροφῆς κι ἐπισφράγπσαν τὴ νίκη τοῦ ἀπιμοκρατικοῦ. Συναγερμοῦ. Ἡ λαοθάλασσα ποὺ κατάκλυσε χθὲς 6δράδυ τὴν Πλατεία Γρηγόρω Αὐξεντίου στὴ Λευκωσία, ἔρριφε στὼν καιάδα τοῦ θλιθεροῦ παρελθόντος τὶς ἀνίέρες Λαϊκομετωπικὲς συμμαχίες καὶ κατάφερε τελειώτικὸ κτύσπαµα στὸ ΑΕΛ. Ἡ Πλατεία Γρηπγόρι Ἀὐξεντίου μτιροστὰ στὸν ΠΑΙΣΥΔΥ, µπορεί νὰ, ὀνομάζεται ἁπὸ σήµερα καὶ Πλατεία τῆς ΝΙΚζΗΣ τοῦ Δπμοκρατικοῦ!' Συναγερμοῦ. Ἡ Λαοθάλασσα ποὺ κατά- χλυσε χθὲς τὴν Πλατεία τῆς ΠΑΣ ΊΥΑΥ, ταἱς λεωφόρους Τοηγόοη Αὐξεντίου, Βύαγό- ρου καὶ Δημοσθένη αδεθέρη Ἐεπερνοῦσε τίς 40 Χιλιάδες. Ὁ ἐνθουσιασμὸς, ὁ παλμὺς καὶ ἡ ζωντάνια τῆς Λαοθά- λασσας αὐτῆς ἦταν ἡ χουσῆ σφραγίδα τῆς Νίκης τοῦ Δη- μοκρατικοῦ Σνναγεομοῦ, τῆς Νίκης τοῦ Κυπριακοῦ Ἕλλη- γισμοῦ, ποὺ θέλει νὰ ζήσει ἑ- λεύθερος κάτω ἀπὸ συνθῆκες πραγματικῆς Δημοκρατίας, «Ἡ Κύπρος εἶναι «Ἕλληνι-. ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ τΟΥ κ. ΚΛΗΡΙΔΗ ΣΤΗΝ 9Η ΣΕΛΙΑΛ κὴ»,.«Ποῶτο ἑόμμα ὁ ΔΗ ΣΎ} ἦταν δυὸ ἀπὸ τὰ συνθή µατα ποὺ ᾿χυριαρχοῦσαν, Δὲν ἦταν συλλαλητήριο ἐ- χεῖνο ποὺ ἔγινε χθὲς θράδυ στὴ Λευκωσία, Ἠταν ἕνα ἐ- θνιιὸ ἀναθάπτισμα, Ηταν μιὰ, διατοάνωση τῆς ἆποφασι στώότητας τῆς συντοιπτικῆς πλειογότητας τοῦ Λαοῦ µας ν’ ἀναδείξει πρῶτο κόμμα καὶ αὐτοδύναμο τὸν Δημοχρα τικὸ ΣῬυναγεορμὀ. Ἠταν ἕνας διάλογος τοῦ Δαοῦ μὲ τὸν ἡ- γέτη του, τὸν Γλαῦκο Κληρί δη καὶ ἡ ὑπογραφὴ ἑγὸς σὺμ ὁολαίου τιμῆς Λαοῦ καὶ ἡγέ τη νὰ προχωρήσουν ἁπτόη: απ ἳ, ἀκατάθλητοι, ἀἄποφασι- στικοὶ γιὰ τὴ σωτηοία τῆς πολύπαθης [ζάπρου. Ῥωτοῦσε ὁ ἡγέτης τὸ Λαό: Θέλετε Δημοκρατία, ἀξιοκρά τία, Κοινωνική Δικαιοσύνη Καὶ ἀπαντοῦσε ὁ Δαὸς, μέ σα σὲ παρακήρηµα ἐνθοῦσια σμοῦ: «Κληρίδη, απροχώσα, ἔφθασε ἡ ὥρα' τῆς Νίκης». «Κληρίδη προχώρα, ἐσένα θέ ὁτομι», «σένα θέλει ἡ Ἱν- σος γιὰ νὰ τῇ σώσεις». Ἡ ΑΠΟΘΕΩΣΗ τοῦ ΗΓΕΤΗ “Ὅταν ὁ , Ἀλποῦης µε: τεφεας τὸ ανναα τῆς Νίκης πρὸς τὴ «Ἀπαβάζασσα, μιά 1: δανοῦσε τιν ο δλες ... σσ Επ οτο στότὰ ὄτμοσῳφ ἁ των τν ϱ ΣΤΗ 121 ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ πρώην θουλευτὴς τῆς Ν. Δημοκρατίας κ. Παπαδάκης. πλαισιωμένος ἀπὸ «ὑποψήφιους .«ξουλεντὲς τοῦ. 4Ἡ ΣΥ χαιρετίξειιτῇ λαοθάλασσα μὲ. τὸ σημεῖο τῆς Νίκης. 0ἱ καιρετισμοὶ τῶυ Ἀυτιπροέδρων Τὸ χθεσινοδραδυνὸ συλλαλη- : τήριο ἦταν ἕνα ἐθνικὸν ἀἆνα- θάπτισµα. Κι ὅσοι τὸ ἔζησαν, ποτὲ δὲν θὰ τὸ -ξεχάσουν. ΤΗ: ταν κάτι τὸ μοναωδικὸ καὶ τὸ ἀνεπανάληπτο. Στὶς 9.05 μ.μ. ὁ ἐκ τῶν ΑΑντυπροέδρων τοῦ ΔΗΣΥ κ. Α. Ζαχαριάδης ἀπηύθωνε πρὠ- τος Χαιρετισμὸ στὴ λαοθόλασ σα τοῦ Συναγερμοῦ τονίζον- τας ὅτι ἡ χθεσινή µεγαλειώ: δης συγκέντρωση προμηνύει τὴν αὐριανὴ σαρωτικὴ νίκη- Ἡ ὄρα τῆς δικαίωσης καὶ τῆς ΑΛΛΑΓΗΣ, ὑπογράμμισε ὁ κ. Ζαχαριάδης, ἔχει φθάσει. Εἶπε ἐπίσης πὼς καἰσθάνε- ται ἀπέραντη χαρὰ γιατὶ ἆτε- νίδει μπροστὰ σὲ μιὰ Υαλανό: λευκη λαοθάλασσα ποὺ εἶναι προσηλωμένη σιὰ Ελληνικὰ ἰδανικό» καὶ τόνισε τὴν ἔντο νη πορουσὶἰα τῆς νεολαίας τοῦ ΔΗΣΥ παρατηρώντας ὅτι «Ἡ ὑπέροχη αὐτὴ γενιὰ θὰ παρα- λάδει τὴ σκυτάλη γιὰ νὰ σι- νεχίσει τὸν ἀγώνα ποὺ χαράζει γιὰ Άλευτεριὰα καὶ σωτηρία ὁ Δημοκρατικὸς Σωναγερμός. Μετοφέροντας το μήνυμα τῆς Νίκης τοῦ Δημοκρατικου Συναγερμοῦ, τόνισε ὅτι τὸ τρι πτυχο τοῦ Κόμματος εἶναι Θρησκεία, Ποτρίδα, Οἰκογέ γεια. Ἐπίσης, ὁ κ. Ζοχαριο δη ὑπογρόμμισε τὴν αὐστηρη προσήλωση τοῦ ΔΗΣΥ στις ἑ- θνικες και θρησκευτικὲς παρα δόσεις καὶ σῖὴν ἰδέα τῆς αἰώ νυας Ἑι]λλάδας, Καταλήγοντας ὁ κ, Ζαχα. ριάδης τόνισε ὅτι, ἡ: Νίκη τοῦ Δημοκρατυκοῦ Συναγερμοῦ θ΄ ἀποτελέσει ἕνα νέο ξεκίνημα γιὰ ᾽μιὰ νέα πορεὶα πρὸς τὴν πραγµατικὴ Δημοκρατία, τὴν ᾽Αλλαγή,' τὴν ᾿Αξιοκρατία καὶ τὴν Κοινωνικὴ Δικαιοσύνη μιὰ νέα πορεία γιὰ τὴ σωτηρὶα τῆς Κύπρου µας καὶ τὴ δι- καίωση τῶν ἀγώνων τοῦ Λαοῦ μας, ὃ κ. ΜΑΤΣΗΣ Τὸν κ. Ζαχαριάδη διαδέχθη κε στὸ δῆμα ὁ ἐπίσης ᾿Αντι- πρόεδρος τοῦ ΔΗΣΥ καὶ ὑπο- ψήφιος δουλευτὴς Λευκωσίας κ. Γιαννώκης Μάτσης, ὁ. ὁποῖ- ος τόνισε ἀνάμεσα σὲ ἄλλα: «Ἑλληνικὲ Κυπριακὲ Λαέ, Κατὰ τὴ σηµερινῆ µεγαλει ώδη συγκένχρωση σου καὶ μὲ τὴν παλλαϊκὴ καὶ ἐνθουσιώδη παρουσία σου, διατρανώνεις τὴν ἀποφασιστικότητα σου γιὰ μιά νίκη, νίκη µεγάλη, νίκη συντριπτική, νίκη τῶν πόθων σου. ΣΚυπριακὲ Λαξ, Σήµερα ἀνοίγεις τὸ δρόμο κοὶ ἀποδάλλεις τὸ ἐφιαλτικὸ παρελθον προσθλέποντας μ΄ ἐμπιστοσύνη καὶ ἀποφοσιστι- κότητα πρὸς ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον. Σήµερα, διαλύεις µς τὸν παλμο καὶ τὸν ὄγκο σ6, τὰ τελευταῖα: κατάλοιπα τῆς δυ- ναστεὶας͵ τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου. τε Οἱ σκηνοθέτες. καὶ οἱ πρώτα» γωνιστὲς τῆς Λαἰκομετωπικῆς αὐτῆς θεοµηνίας, Ἠπανικόδλη- τοι ἀπὸ τὸ μέγεθος τοῦ χάους στὸ ὁποῖο σὲ δύθισαν, ἐγκα- ταλείπουν ἤδη ἔντρομοι τὸ κα τοσκεύσσµα τους, ἀλληλούῦδρι- ζόμΈνοι καὶ ἀποποιούμενοι τὶς εὐθύνες τους προσπαθοὺν νὰ τὶς ἐναποθέσουν ἐπὶ τῶν ὤμων τῶν οἰώνδήποτε τρίτων καὶ τῶν συνεταίρων τους. ᾿Αφοῦ ἐλεηλάτησαν ἐπὶ τε- τραετίαν ὁλόκληρη τὴν πολιτι κη σκηνή καὶ ἀφοῦ καταδυνά- στεύσαν τὶς προσδοκίες καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια σου, ἀφού ἐ- ξανέµισαν τὴν ἀγωώνιστικότητα σου καὶ ἀποπειράθηκαν νὰ κάμ ψουν τὸ φρόνημα σου, ἀφοῦ ἐ- µονιμοποίησαν τὴ διαφθορὰ, τὴν. εὐνοιοκράτία καὶ τὰ πά- σης φύσεως σκάνδολα, σὲ ὁδη γοῦν µε μαθηµατικὴν ἀκρίδεια στὸν οἰκονομικὸ μαρασμὸ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὴν πολιτικὴν ἀπομόνώση καὶ κρατικὴν ἀνυ- ποληψία στὸ ἐξωτερικό. Κυπριακὲ λαέ, κατέληξεν ὁ κ. Μάτσης. Ἔσο ἕίοιμος γιὰ νὰ, δαδίσεις ὑπεύθυνα τὸ δρό μο σου. Κανένας ἀγωνιστικὸς ἑτόμος δὲν εἶναι κλειστὸς: ἐφ᾽ ὅσον οἱ συνθῆκες τὸν εὐνοοῦν προοπτικὲς τὸν ὕπαγο ν Βάδισε περήφανος προς τη νίκη. Όλοι στὶς κάλ πες, Ἡ νίκη εἶναι δική µαςν. καὶ οἱ πεύτων, Σελίδα ὃ [αμ ΑΗΙΜΛΙΑ «Φφαγώθηκε ὁ Αὐξεντίου», μᾶς λέγει ὁ κ. ὧ2ο- Φιανός. ᾽ Απόδειξη ἡ δήλωση τοῦ Προέδρου Κυπρια- νοῦ στὴν ὁποία διατυµπανίξεται ἡ ἀπόλυτη ἐἔμπιστο- σύνη τον πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν. Γιατὶ ἂν θυμᾶστε καλὰ τὰ ἴδια ἔλεγε καὶ γιὰ τὸν κ. Σοφιανό. Ξεχνᾶ ὅμως ὁ Ἠ. Σοφιανὸς ὅτι ὁ κ. Αὐξεντίου ἔχει γερὴ σπονδυλική στήλη καὶ ὄχι σούστενη ὅπως ὁ ἑ- θνοσωτήρας τοῦ ΠΑΜΕ. Καὶ δὲν θὰ διστάσει νὰ ὁρ- θώσει τὸ ἀνάστημα του καὶ νὰ τρίξει τὰ δόντια στὴν κατάλληλη στιγµή, γιατὶ οὔτε ἄνεργος θὰ μείνει, οὔτε χρωστᾶ τὰ μαλλοτξιέφαλα του, ὅπως ὅ κ. Σοφιανὸς ποὺ ἡ τρύπα του ἔν τὸν ἐχῶρε τζ ἑτράδα µεγαρο” πολόκα..,., --φ--- ᾿Ερώτηση πρὸς τὰ σίενση της δὲν θὰ στε παιδάκια τῆς «Ελευ- φοχωρήσει µόνο τὸν θεροτυπίας». ἴδιο τὸν κ. Ἀυπριανοῦ Ποῦ ὀφείλονται οἱ ἀλλὰ καὶ τὰ καλὰ παι- μαῦροι κύκλοι ἁλὰ κλὸ- δάκια τῆς µπροεδρικῆς ουν γύρω ἀπὸ τὰ μάτια ἐφημερίδας. τοῦ κ. Κυπριανοῦ Νὰ κατέλθουμε ὅ- ”Αν δὲν ἁπαντήσουν µως στὸ ἐπίπεδο τῆς ἔχουμε γνωμάτευση ἰα- προεδρικῆς ἐφημερί- τροῦ, ποὺ τυχὸν δηµο- δας -- -- «Πανηγύρι ἀγώνα καὶ δημοκρατίας» τὸ συλλα- λητήριο τοῦ 4ΔἩΚΟ στὸ Παραλίμνι μᾶς πληροφορεῖ ἡ προ...εδρικὴ ἐφημερίδα. Σωστὰ μᾶς τὰ εἶπε γιὰ πρώτη φορά. 'Ὁ ἁγώ- νας τοῦ 4ΗΚΟ γιὰ δημοκρατία εἶναι πράγματι γιά... πανηγύρια! -.- καθόλου στοὺς Ἅ«2ο6ιε- τικοὺς Πιλάτους ποὺ ἔγιψαν συντροφικὰ τὰς χεῖρας τους. Βέδαια κάτι τέτοιο Σ ο τὴ Δευτέρα. πόσοι θὰ «φορέσουν τὸ πρόσαντο τους... ἀνά- ποδα! Γιατὶ δὲν θᾶχουν μοῦτρα ν᾿ ἀντωιρύσουν τοὺς «ὁπαδούς» τους! θᾶκανε τὸν Πάπη νὰ Μαξὶ μ’ αὐτοὺς καὶ ὁ «ποτιτσινώσει» καὶ θὰ κ. Τώσσος ποὺ κατηγο διέγραφε τὸν Τάσσο ϱεῖ τὼρα τὴ Δύση ὅτι «φαθορὶ τοῦ ᾿Ακελικοῦ ἐνέκρινε τὴν εἰσθολὴ, σερο----πὸ (Προεδρικὰ χωρὶς ν᾿ ἀναφέρεται -- Πόπαστα)! -φ--- Τὸ Λεωφορεῖο περνᾶ ἀπὸ τὴν Πλατεία ᾿Ελευθε- ρίας, ἡ ὁποία πλέει στὸ κόκκινο Λόγω τῆς συγκέντρω” σης τοῦ ΑΚΕΛ. Συνεργεῖα τοῦ κόμματος ἑτοιμάξου» τὴν ἐξέδρα, ἀπ ὅπου θὰ μιλήσει ὁ Παπαϊωάννου. Μιὰ κυρία, θλέποντας τὰ συνεργεῖα, γυρίζει στὴ συνεπιθά” τιδα της καὶ λέει: ---Ἔτους πάλε. δρες.... )Αρκέψαν τξιαὶ στήνουν ἑνέ- ' ΤΟ ΠΕΙΡΑΧΤΗΡΙ Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στὸ μικτὸ χωριὸ ἨΠύ- λα ἐκδήλωση γιὰ τὴ Διμθνὴ Ημέρα τῆς Μητέρας. Στὴν ἐκδήλωση ποὺ ὀργάνωσαν τὰ Συνεργαξόμενα Γυναικεῖα Σωματεῖα Δευκωσίας, παρέστησαν ἐνππρόσακποι τοῦ }Υ- πουργείου Παιδείας, τῆς ΠΟ0ξΕΔ4, ὁ Κοιντάρχης καὶ µέλη τῆς Σχολικῆς ᾿Εφορεὶας Πύλας καὶ ἀντιπροσωπεῖ- ες µητέρω» τῶν ἀκριτικῶν χωριῶν τῆς περιοχῆς. Στὴν ἐκδήλωση μίλησε, ἓκ µέρους τῶν Σνυνεργα- ζομένων Γυναικείων Σωματείων «Δευκωσίας, ἡ Πρόε- ὄρος τῆς Πνευματικῆς Αδελφότητας Ελληνίδων Κύ- προν καὶ στὴ συνέχεια διαθάστηκε μήνυμα τοῦ Ὕπουρ- γοῦ Παιδείας κ. Ἀονομῇ καὶ χαιθετισμὸς τοῦ ᾿Εθνικοῦ 2Συµθουλίου Ελληνίδων καὶ τοῦ «Συνδέσμου Φιλίας ἝἙλ- λὰς ---Εύπρος ---- Θεσσαλονίκη. ΖΣτὸν Χχαιρετισμὸ του ὁ κ. “Ὑπουργὸς μίλησε γιὰ τὴν μητέρα καὶ γιὰ μιὰ δηµιουργικὴ πηγἡ τοῦ ἀνθρωπί- νου γένους. Μητέρα ἀπὸ τὴν Πύλα ἐξάλλον σὲ ὁμιλία της ἆ- ναφέρθηκε στὴν εἰρηνικὴ συµθίωση Ελληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων, γιὰ δὲ τὶς μητέρες τῶν δυὸ κοινοτή- των, εἶπε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Μαξδὶ µοιραξόμαστε τὶς Χχαρὲς καὶ τὶς Λύπες τοῦ χωριοῦ, ἡ φιλία, ἡ συνεργασία καὶ ᾖ ἀλληλοθοήθεια ὅ- πάρχουν μεταξύ µας. Καθημεριὰ ἀνταλλάσσουμε ἐἔπι- σκέψεις καὶ κεντοῦμε μαξὶ τὰ «{ευκαρίτικα πεντήµατα. Εἴμαστε πιὸ πάνω ἀπ ὅλα ἄνθρωποι, γυναῖκες, μητέρες, μὲ τὰ ἴδια προθλήµατα, τὶς ἴδιες ἔγνοιες, τὰ ἴδια ὄνειρα καὶ τὶς ἴδιε σκέψεις. Λυπούμαστε ὅλες τὸ ἴδιο γιὰ τὴ τραγωδία καὶ τὴ καταστροφή, γιὰ τὴ προσφυγιὰ καὶ τὸ ξεριζωμὸ τῶν συνανθρώπων µας Ἑλλήνων καὶ Τούρ: κὠν. Όλες µας παβακαλοῦμε νὰ σθύσει αὐτὸ τὸ νέφος τοῦ διαχωθισμοῦ καὶ τῆς διαίρεσης, νὰ χαλάσουν τὰ τεί- χη ποὺ χωρίζουν τὸ κόσμο, σὲ θὀρειονς καὶ νότιους καὶ νὰ ξημερώσει μιὰ µέρα ποὺ ὅλες οἱ µανάδες τῆς Κύπρου θὰ ρίξουν ἀπὸ τὸ κεφάλι τὶς μαῦρες µαντῆλες τοῦ πό- νου, τοῦ θρήνου καὶ τοῦ πένθους καὶ θὰ τρέξουν ν᾿ ἀγ- καλιάσουν σφιχτὰ τ) ἀγαπημένα τους πρόσωπα, θὰ πέ- σουν νὰ φιλήσουν τὰ ἅγια χώματα τους καὶ θὰ γοικοκυ- ρευτοῦν ξανά στὰ δικὰ τους τά σπίτια εἴτε στὸ δθορρὰ εἴτε στὸ νότο τὰ ὁποῖα μὲ τόσους κόπους καὶ ἱδρώτα δη- µιούργησαν. »'Εμεῖς ἐδῶ στὴ Πύλα, ἀγαπητὲς κυρίες, εἴμαστε οἱ πρῶτες ποὺ χαράσσουµε αὐτὸ τὸ δρόμο....». 'Ἡ ἐκδήλωση ἔγινε στὸ Δημοτικὸ «Σχολεῖο τῆς Πύλας καὶ µετὰ τὸ ἑορταστικὸ πρόγραµµα διενεµήθηκαν στὰ παιδιὰ πλούσια δῶρα ἐν µέρους τοῦ Συνδέσμου Φδι- λΛίας Ἑλλὰς --- Κύπρος καὶ θιθλία μελῶν τῆς ᾿Εθνικῆς Εταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν Κύπρου (κλάδος παι- δικοῦ θιθλίου) καὶ ἐπίσης γλυκίσιατα (στὴ φωτογραφία μας). Τέλος ἐγκρίθηκε ψήφισμα τὴν Κυπρία δη- τέρα, μὲ τὸ ἁποῖο αἰτεῖται ἡ κατοχυρωμένη προστασία της καὶ χαιρετίζεται ἡ μεγαλοψυχία καὶ καρτερικότητα της. Τέλος ἀπευθύνβη Κλωθισµένες καὶ συμπαράσταση στὶς μητέρες τῶν πρῶν καὶ ἀγνοουμένων. χιά συμπαράστασης στὶς ἐγ- φε- ιο]νυμα 8 ΑΕΙΛΙΝΗ: Τοῦ Σταύρου Σταύρου Αὔριο! Αἴὔριο τὸ τέλος. Καὶ ἡ ἀρχὴ! Αῦριο μερικοὶ τελειώνουν. Αλλοι. ἀρχίκου. ᾗΜερικοὶ θὰ δακρύξουν ἀπὸ χαρά, ἄλ λοι ἀπὸ λύπη... : Αὖοιο λοιπὀν. Θά μιλήσει ἡ κάλπη. Κι ὁ λαὸς. Καὶ ἡ δημοκρατία. Θ’ ἀναδείξουν τὸ νηκητης! Μόνο ποὺ δὲ θάναι νικητής. Γιὰ νάναν πραγματικὸς νικητὴς ποέπει απαπποσπαππαπαπαπαπππσσασσασσσασσαν ΑΥΡΙΟ νὰ νικήσει πρῶτα αὐτὸν ποὺ κρατᾶ µέσα στὴν ἀλλότρια του χούφτα τὴν Κερύνεια, τὴν ᾽Αμμόχωστο, τὴ Μόρ- Φου χαὶ τὴν Καρπασίαὶ Τό τε µόνο θὰ τὸν παραδεχτοῦ µε υκητὴἡ Αὔριο καὶ τέλος. Οἱ πέ- πρινοι µας τοῖχοι θὰ ἠσνχά σουν ἀπὸ τὶς µπογιὲς, τὶς ἀφίσες καὶ τὰ λερωμένα τῶν φανατικῶν νυχτοδατῶν καὶ νυχτολάλων. Τ’ αὐτιά µας θὰ ἠσυχάσουν ἀπὸ τοὺς µανέδες, τοὺς τηλεδόες χαὶ τὰ παράσιτα τῆς γαλήνης. Θὰ γλυτώσουµε ἀπὸ τὸ κρά τος τοῦ θοούδου,, τῆς ἕντα σης, τῆς «παραγόησης καὶ τοῦ φαύλου. Αὔοισ νηνεµία: Ἡ ἀγωγία καὶ ἡ ἀναμογὴ. Στὶς καρδιὲς μερικῶν ὁ νό στος{ Μερικῶν, γιατὶ οἱ πιὸ πολλοί ξέγσοσον.., Ἡ ἀλήθεια πικρή. Καὶ γιατὶ ἂν ποαγματικὰ θυµό- µαστε, ἂν ζοῦσε µέσα στὶς ψυχὲς µας τοῦτος ὁ γόστος δὲ θὰ εἴχαμε παραπάνω ἆ- πὸ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΙ ᾿ἸἘκεῖ- 80 τοῦ νόστου,. ᾿Ἑκεῖνο τὸ Πραγματοποιήθηκε τὸ πε- οασμένο Σά6όατο στὸ σωμα τεῖο «ΕΝΩΣΙΣ2Σ Κοκκινοτοι μιθιᾶς καλλιτεχγωκὴ ἐκδήλω- ση τῶν ΝΕΒ.ΔΗ.ΣΎ, πῶν χω οιῶν Αγίων Τοιμιθιᾶς, ΆΑχα χίον, ,. Κοκκινοτριμι θιᾶς, Παλαομετόχου καὶ Δέ- γείας. Ἡ ἐχδήλωση σκοπὸ εἶχε τὴ δραστηριοποίηση τῶν µε- λῶν τῆς ΝΕΛΗΣ Ὦ περιφέ- ρειας Κοκκινοτοιμιθνιᾶς καὶ τὴ συγκέντρωση ὅσο τὸ ὄννα τὸ μεγαλύτερου κχοηματικοῦ ' ποσοῦ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἐράνου γιὰ τὸ νευφροπαθὴ Ἰωάννη Κωνσταντίνου ἀπὸ ποὺς Αγίους Τοιμιθιᾶς,. Τὴν ἐκδήλωση παρακολούθησαν ὁ. ἐκ τῶν ᾿Αντιπρυέδρων τοῦ ΔΗΣΎ κ. Λέανδρος Ζαχαριά δης, ὃ ὑποψήφιος δουλευτῆς εκ. Ανδρέας Λάμπρου καὶ ἡ Ἂ. παμη Ἡασήμίς, Σὲ χαιορετισμὸ του ὁ χ. Λέ ανδρος Ζαχαριάδης τόνισε: «Είμαστε σίγουροι πὼς τὴ σκυτάλη ποὺ. κρατοῦμε ἐμεῖς σή µερα θὰ τὴν δώσουμε σέ ἵχα νά καὶ ἄξια «χέρια. Σὲ ἵνα- νοὺς καὶ ἄξιους ἀνθοώπους πιστοὺς στὰ Ἑλληνοχοιστιανν κἁ ἰδεώδη. Πιστοὺς ατὰ ἴδε- ὡδη ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἄφα χίσουν ἀπὸ τὴν Ῥλληνυὴ Κύπρο οἱ Ξε,οχίνητοι ζζομμου γιστές μετὰ τῶν συνοδοιπόρων των. ΣΠΠιασμένοι ἐμεῖς οἱ µεγά- Ὅλοι ἀπ τὸ χέρι μὲ τοὺς νέ- ους δαδίζουµμε γιὰ τὴ µεγάλη Νίκη. Τὴν Νίκη τῆς 24ης Μαΐου 1981». Ἡ ἐκδήλωση περιλάμδανε καλλιτεχννκὺ πρὀγοαμμα τῶν ΝΕΔΗΣΊΎ ὅλων τῶν χωοιῶν τῆς περιφέρειας Κοκχκενοτρι- μιθιᾶς. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκ- δηλώσεως ἀρκετοὶ εἰσέφεραν γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἐράνου σεδαστὰ ποσὰ μεταξὺ. αὐτῶν οἱ: ΔΗ.ΣΎ Λ.Κ. δ0, κ. Λέ- ανδρος Ζαχαοιάδης 2550, κ. Ἑρμιόνη Μαρκίδου 3590, κ. Ανδρέας Λάμπρου 320. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ κλήρωση, Οἱ πιὸ κάτω ἀριθμοὶ χερ- δίζουν: χόμμα τῆς δικαίώσης, τῆς λευτεριᾶς καὶ τῆς λύτρω- σης! Πολλοὶ προθυµοποιήθηκα» νὰ λύσουν τὰ προθλήµατα τοῦ τόπου, Γι αὐτὸ καὶ χομ µάτιασαν τὸν τὀπο. Μόνο ἔτσι, πιστεύουν πὼς θὰ νι- κήσουν τὸν ἐχθοὸ. Μόνο ποὺ ὁ σαρικοφόρος ἀπὸ ἀπέ ναντι στὸ δορρἀ, τοίδει τὰ χέρια τον. καὶ χασκογελᾶ γιὰ τὴν κατάντια µας. αἱ γιατὶ ξέρει ὅσο κανόνας ἆλ λος, πὼς τοὺς Ἓλληνες μπορεῖς νὰ τοὺς πετσοχό- Ψψεις ὅταν εἶναι χΧομµατια- σµέγοι καὶ μπορεῖς νἁ τοὺς ἀρέμεις ὅταν εἶναι ἑνωμένοι κι’ ἀδελφομένοι! Κομματιαστήκαµε Ὦλοιπὸν Σκορπίσαµε Χιλιάδες λίρες γιὰ νὰ μᾶς ἀκούσει ὁ λαὸς νὰ μᾶς πιστέψει, νὰ μᾶς παραδεχτεῖ καὶ νἁ μᾶς ψη φίσει. Χιλιάδες λίρες όγαλ µέγες ἀπὸ τὴ ράχη τοῦ λα- οὗ καὶ κολλημένες «πάνω στοὺς τοίχους ἢ κρομµασμέ ες [ή ΛΙ. [κυπηί ο Πὰ ΙΙ] ὁ θοηθὸς Ι 00790 ἝἛνα Ῥαδιομαγνητόφω νο 06ὅδά )Ατμοπλοϊκὸ εἰσιτήοιο στὴ Λατάκια 08265 Μία ὑπολογιστικὴ µη- χανὴ ΚΑ ΣΙΟ καὶ 07108 Ἔνα ἠλεμτρονικὸ ἆνα, πτήρα ΡΟΝΣΟΝ , Παρακαλοῦνται οἱ κάτοχοι τῶν πιὸ πάγω ἀριθμῶν νὰ ἑ- πἰκοινωγήσουν μὲ ὁποιοδήποτε μέλος πῶν Ἰοπικῶν ἐπιτρο- πῶν ΝΒΔΗΣΤ Περ. Κοκκι- νοτριμιθιᾶς γιὰ τὴ’ διευθέτη- ση τῆς παραλαθῆς τῶν δώ- ἵπλα . ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ἐν µέρους τῶν τοπικῶν ἐπιτροπῶν ΝΕ.ΔΗ.ΣΤ Πες. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ τελοῦμεν αὔριο Κυριακὴ στὀν. ἱ. ναόν Αν. ᾿Αντωνίου Κελιῶν 4θήμερο μνημόσυνο ὑπὲρ- ἀναπαύσεως τῆς φυχῆς τῆς προσφιλοῦς µας συζύγου, μητέρας καὶ γιαγιᾶς ΠΔΙΣΜΑΧΗΣ Ἀ. ΒΣΕΣΙΟΤΗ καὶ καλοῦὔμεν ὅσους τυιοῦν πι µνήµπ της ὅπως προσέλθουν καὶ δεωθοῦν µαζί µας, Ὁ σὐζυγος, τὰ τέκνα, οἱ ἐγγονοιί. ε Ύες σὲ µμερικὲς απλατεῖες, στὶς ἐφημερίδες, στὸ ραδι- όφωνο, στην τηλεόραση, παντοῦ στὰ πάντα μὲ µονα- διχὸ σχοπὸ ον) ἀφιγιάσουν τὶς ψυχές. τσι, γιὰ δημιουογηθοῦν θωμολοχίες καὶ χκαυγάδες, γοονθοκοπή- µατα καὶ προστυχιὲς, Υαί- δουριὲς καὶ κτηνωδίες κρου νηδὸν, σην κομματικῶν συμφερόν τω». Γιὰ τὴν ἀπόκτηση μιᾶς παραπάνω ψήφον. Καὶ τοῦ- το, γιατὶ μᾶς κατέχει ἡ εὖ- Ὑένεια, ἡ ἁγάπή γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὰ δημοκρατικὰ αἰσθήματα καὶ φυσικἁ ἡ ᾱ- Ἡ δημοκρατία λοιπὸν ἆᾱ- πόδειξε τὰ πλεοεχτήµατά της! Δηλαδὴ τὸ ὅτι ὁ κα- θένας μποοεῖ νὰ κάνεν κι) ἕνα κόμμα! ἨἩΜόνο ποὺ τὸ κθάτος αὐτῆς τῆς ὃημοκρα τίας εἶναι ἤδη χομµατιασμέ νο! Τὸ µισοφέγγαρο πάνω στὸν Πενταδάκτυλο µμᾶς αυτάγει κα ἀγαλλιάξεται | Κοκκινοτριμιθιᾶς Περιφερειακοῦ ΝΕΛΗΣΤ εὖ χαριστεῖ θερμά τὸ Διοιχητικὺ Συμθούλιο τῶν . 'Ἐβνικοφοό- νων Σωματείων «ΕΝΩΣΙΣὸ6 Κοκκινοτοιμιθιᾶς ποὺ παρεχώ ΔΗΠΣ Ύ γιὰ τὴν πραγµατοποί Ώση καλλιτεχνικῆς ἐκδηλώσε- ως τὴν 9ην Μαΐου 1981, τὸ θουλευτὴ τοῦ ΔΗΣΥ κ. Λε- όντιο Ἱεροδιακόγου γιὰ τὸ δῶφο ποὺ προσέφερε (ἕνα ἆτ μοπλοϊκὸ εἰσιτήριο στη Λατά χια) ναὶ τὸν οἶχο ΚΑΣΙΟ γιὰ τὴν ὑπολογιστικὴ. μηχανἡ ποὺ «προσέφερε. Εὐχαοιστεῖ ἐπίσης αὐτοὺς ποὺ θοήθησαν γιιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλώσεως μὲ οἱονδήποτε μέ σο χαΐ τρόπο. ρησε τὸ οἴχημα τους στὴ πα μα. ο τοὺς μεγαλύτερους Οἰκους κα ει μίσιπσι ο τη χιλιάδες μάτια θάναι καρφωμένα επάνω σας | ὔ Φορέστε κο εἰ ξεχωριστό οτε) οσα. ΝΙΟΠ5ΙΑ ΙΑΒΝΑΓΑ τασκευἠς µαγ ὋἝ”- [βησεΠ ο ρα λα μα Ὁ Ένθῃοτᾶς Ανε μΜΑΟΟΟΙ.. Ι04 Απεχαι1ἰσίᾶς οἱ. Τ6| 051-699ἱ8 [ία ΕνηνίΒὰοιι οἱ:, ΡΑΡΗΟΣ , 20 Τπεππορίίοη οἱ. Τε]. 06ἱ.13108 18| 02/-459ἱ8 αιμα Τε]. 04/-559ἱ8 Κι’ ὅλα τοῦτα, χά- ΣΑΒΒΑΤΟ 23 “ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, Μολύνει τὸν οὐρανό µας, ἐνῶ ἀπὸ κάτω ὁ Πενταδά- γτυλος ὀδύρεται αι ὕσο μᾶς καυτάζει σπαρταρᾶ ἡ καρδιὰ του ἀπὸ πόνο, ἀπο- θηκεύοντας τὴν ὀδύνη µέσα στὶς χουρσεµένες του χαρά δοες... Αὔριο ὕλοι θὰ σωπάσοιν { Ὁ φανατισμὺς θὰ δρίσκεται σὲ νάρκη. Θὰ περυµέγει ν ἀκούσει πόσα κόμματα ἀπέ- µειναν, γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν χομµατικὴ διαμάχη μέ- σα οτὴ Βουλὴη: Ἐγὼ δεξι- ὃς, ἐσὺ ἀθιστερὸς. ᾿Εγὼ χεντοοδεξιὸς ἐσὺ κεντροαρι- στερὸς. ᾿Ἐγὼ ἀνεξάρτητος ἐσὺ σοσιαλιστής... Ὅλοι κομματιασμένοι γιὰ νὰ λευτερώσουµε ἕνα χομμά τν τῆς πατρίδας ποὺ σφαδά ζει µέσα στὴ ῥάρδαρη χού- τα. ἄν ὅλοι μ’ ἕνα σχέ- διο λύσης. Φιλόδοξοι χι’ ἕ- πίμονοι νὰ ἐπιθάλει ὁ καθέ νας τὸ δικό τον. Καὶ γιὰ τούτη τῇ σκλαθωµένη γή, οἱ διαπληκτισμοὶ θὰ συνεχίζον- ΒΙΣΚΟΝΤΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ἡ Κινηματογραφιχὴ Αέ σχη Λευκωσίας, µέσα στὰ πλαΐσια τῶν τακτικῶν προ- θολῶν της, θὰ παρουσιάσει τὴν ἐρχόμενη ἑόδδομάδα γι τρεῖς κατὰ συνέχεια µέρες (Δευτέρα 26, Τοίτη 56 καὶ Τετάρτη 2ἵ Μαΐου) τὴν ταινία τοῦ Λουκίνο Ἡνσκόν τι «ἩΜπελλίσιμω μὲ τὴν Ἄγνα Μανάχι στὸν κύριο ρόλο --- μιᾶς μητέρας ποὺ ἡ φιλοδοξία πτς τὴν ὠθεῖ νὰ λανσάρει τὴν κόρη της σὰν ἁστέρι τοῦ παιδικοῦ χόσµου. οἱ προθολὲς θὰ γίωονται στὶς 8.50 μ.μ. στὺὸ ᾽Αμϕιθέ- ατρό΄ τοῦ Γοαφεῖου Ἀημοσί- ὢν Πληροφοριῶν. Ὁ. Βισκόντι θεωρεῖται ἕ- γας ἀπὺ τοὺς κλασσικοὺς τοῦ κινηµατογοαφιιοῦ νεο - ρϱεα λισμοῦ στὴν Ἰταλία, ὅπου γεννήθηχε ἀπὸ μιὰ παλιά, εὐγενὴῆ οἰπογένεια, Ῥνωστύτερες τανήες του εἴναν «Ὁ Ῥόχκο καὶ τ’ ἆᾱ- δέλφια του», «Κλέφτης πυ- δηλάτων», «Ἐμεῖς οἱ γυ- ναῖκες», «Ὁ ξένος», παρ- µένο ἀπὸ τὸ ὁμώγυμο ἔργο τοῦ ᾽Αλμπὲο Καμύ, «Ἡ γῆ πρέμει», «Λευκὲς νύήτες» όασισμέόγο στὸ Έργο τοῦ Ντοστογιέφσκυ καὶ «Θάνα- τος στὴ Βενετία» παρµένο ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Τόμας Μάν. Όπως ὁ Όδιος ὁ ἘΒισκόν- τε εἶπε κάποτ μµιλώπας γιὰ τὸν Ἅµκαινηµατογράφο, στράφηκε σ’ αὐτὴ τὴν τέ- χνη, Ὑιατὶ τὸν ἐνδιέφερε «νὰ διηγηθεῖ ἱστοοίες ἀνθρώ πων ζωντανῶν, ἀνθρώπων ποὺ ζξοῦν µέσα σὲ καταστά- σεις νι ὄχι τὶς καταστά- σεις μόνες τους». «Ὁ κινηματογράφος ποὺ μ᾽ ἔἐνδιαφέρευ ὀνευκοινίζει «εἶναι ἕνας καινηµατογρά- Φος ἀνθρωπομορφικός». «Οἱ πιὸ ἁπλὲς χειρονοµί- ες τοῦ ἀνθρώπου, τὸ περπά τηµά του, οἱ αἰσθήσεις καὶ τὰ ἔνστωτά του φτάνουν γιὰ νὰ δώσουν μιὰ ποίηση καὶ μιὰ δύ,ηση στὰ ποάγµα τα ποὺ τοὺς περιθάλλουν». «Τὸ θάρος τοῦ ἀνθρώπι- γου ὄντος» πιστεύει ὁ ὮΒι- σχόντι «ἡ παρουσία του, εἷ- γαι τὰ µόνα πράγματα ποὺ κυριαρχοῦν στὶς εἰχόνες». Ἡ ἀτμόσφαιρα ποὺ δηµι- ουργοῦν καὶ ἡ ζωντανὴ πα- ρουσία τῶν παθῶν του, δί- νουν ζωὴ καὶ ὑπόσταση. Καὶ ἡ στιγμιαία ἀπομάκρυν σή τους ἀπὸ τοὺς προθολεῖς προσδίδει μιὰ ὄψη νεκρῆς φύσεως. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Μιὰ µεγάλη περιοδεύουσα ἔκθεση ποὺ περιλαμθάνει ἔρ γα παιδιῶν ἀπὸ δ0 χῶρες μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Κύπρος, ὀργάνωσε ἡ «Σου- τδικὴ Ὁμοσπονδία γιὰ τὴ Σωτηρία τοῦ Παιδιοῦ». Γενικὸ θέµα τῆς ἐκθέσε- ως --- καὶ συναφὲς τὸ πε- ριεχόµενο τῶν ἔργων -- εἶναι «Τὸ δένδρο τῆς ζωῆς - μηνύματα ἀπὸ τὸν παιδι κὺ κόσμο». Ἡ ἔχθεση αὐτὴ ποὺ εἷ- γαι κινητή, θὰ καταλήξει ατὴ Νέα Γόρκη, ὅπου ἕ- δρεύουν τὰ ἩἨνωμένα ξ- ϐνη. Ἡ ἐκεῖ κατάληξή της, θά Ὑίνε µέσα στά πλαίσια συγκλήσεως Παγχο σµίον Συνεδρίου γιὰ τὸν ἆ- φᾳοπλνσμό. Τὰ ἔργα αὐτὰ τελιχκὰἁ θὰ Πτι μη τι πρβ» ται ἀκατάπαυστα: Κομμοῦ- γες --- φασίστες --- πολη µέγοι χαὶ τὰ ρέστα! --Ἔε ϱὲ χαηµένοι ραγιά δες! Μπεῖτε µέσα στὴ 6ου λη καὶ δῶότε τὰ χόψια! Ξε γάστε τὰ χκομματικὰ καὶ θυ µηθῆτε τὸ κομμάτι τῆς πα- τρίδας ποὺ αὑμοοροεῖ! Ἱα- οαμερεῖστε τὰ σύιφέροντα Καὶ θυµηθῆτε τὸ συμφέρον τὸ ΕΝΑ. καὶ τὸ μοναδικὸ τούτου τοῦ τόπου τοῦ µαυ- τυρικοῦ! Ποῦ γέμισε πόνο καὶ μαυροφορφεμένες µάνες! Ποὺ ἀγγομαχᾶ κάτω ἀπὸ τὴ µπότα τοῦ ᾿Ασιάτη κατα κτητῆ καὶ μεῖς ἀμδλυοποῦ- µε µμπροστὰ στὸ δὃράμα. ἩΜπροστὰ στὸ πικρὺ δάκου, τὸ πένθος καὶ τὴν ὀδύνη! Πιστεύουμε ὅλοι στὴν ἐ- λενθερία. ὙἘλενυθερία ὅμως σηµαίνει ἡ καταγόηση πρῶ- πα τοῦ ἑαυτοῦ µας καὶ µε- τά, οἱ πράξεις τοῦ ἑαυτοῦ µας εἶναι αὐτὲς ποὺ θὰ τὴ συµθολίσουν, θὰ τὴν ὑμνή- σοὺν καὶ θὰ τὴν καθαγιά- σουν. Καὶ υιατὶ οἱ πράξεις τοῦ ἀνθοώπου προσδιορίζουν πὴν ἀρετῆν! Ὕψες ὅμως τούτη ἡ ὡραία καὶ Ἡ ἀνώτερη λέξη ἀνάμεσα στὶς πράξεις µας! Καὶ πῶς µπο οεἳ νὰ ζήσει µέσα στὴ λήθη ποὺ μᾶς πλάκωσε. Γιατὶ αὖ- τὸ εἶναι τὸ μυστικὸ: Ἡ λή θη καὶ τὸ ξέχασμα!τ! Ἐεχάσαμε τοὺς σταυροὺς ποὺ παραγέµισαν τὰ καιγουρ για µας νεκροταφεῖα! Ἐεχάσαμε τὰ ματα καὶ τοὺς λιγμοὺς τῆς µά- νας. Τὴ μαύρη της μαντύ- λα καὶ τὴν χατάµανρη χαο διὰ της! Ἐεχάσαμε τὴ φρίκη στὰ µάτια τῶν μικρῶν παιδιῶν μας! , Ἐεχάσαμε τὸ Κερυνιάτι- κο ἀκρογιάλν καὶ τὸ λνακω- τὸ τῆς Μεσαριᾶς! ΤΗ θλί: ψη, τὴν πίκρα, τὰ μυστικά δάκουα καὶ τὴν ὀδύνη... . Ῥεχάσαμε γιατὶ ξεχαατή- καμρ µέσα στὰ κομματικὰ ! -Ἔε ο καημένε ραγιὰ ] Μπῆιε αὔριο µέσα στὴ δου λὴ καὶ δῶστε ὅλοι τὰ χέὲ- ρια! Κύ ἀγχκαλιαστεῖτε σφι χτὰ σὺν ἀδέλφια Ἐλλη- γεςῖ Ὅ,τι πρέπει κι’ ὅτι χοειάξεται αὐτὴ τὴ στιγμῆ ὁ δύσµοιρος αὐτὸς τόπος: ΟΜΟΝΟΙΑ -- ΑΔΗΕΛΦΟ- ΣΤΝΗ -- ΟΜΟΨΥΧΙΑ!Ι! Τότε µόνο θὰ χαµογελά- σει χαὶ ὁ σκυθρωπὸς Πεν- παδάπχτυλος ! 11 Τότε µόνο θὰ σᾶς ψηφί- σουµε αἰώγιους δθουλευτὲς!! ΔΕΙΛΙΝΗ’ Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ ΣΑΜΟΥΗΛ ἐκτεθοῦν σὲ Μουσεῖο τῆς Ῥτοκχόλμης. ΠΑ ΠΟΛΠΙΣΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΣΛΙΕΠΗΡ Ὁ Δήμαρχος τῆς Υεγέτει ρας τοῦ Σαἰξπηρ, Στράντ φορντ Ὃν Αἴηδουν καὶ ἡ σύζυγος του, ἔρχονίαι τὸ καλοκαίρι στὴν Κύπρο, µέ σα΄ στὰ πλαίσια τῶν θεατρι γῶν παραστάσεων ποὺ ὁ Σύνδεσμος Στηθικῶν Ἠςο- σημάτων Λεμεσοῦ, ὁδῶ καὶ κάθε καλοκαίρι στὸ ᾿Αρ- χαῦο Θέατρο τοῦ Κουρίου. Οἱ ἐτήσιες αὐτὲς παρα- στάσεις, δίνονται κάθε κα Λωκαίρι ἀπὸ ἑρασιτέχνες Βρετανούς καὶ Κύπριους ἠθοποιούς στ) ἀγγλικὰ καὶ ἀνεδάζουν πάντοτε σαιξ- πηρικὸ ἔργο, Φέτος μεταξὺ |16--20 Ὁ- ουγίου, ϐ᾽ ἀνεδοστε στὸ Κούριο ἡ «Τρικυμία» τοῦ Σαΐξπηρ, ἀπὸ 00 ἤβθοποι οὐς, χορευτὲς καὶ τραγου- διστὲς, ποὺ θὰ ἑρμηγεύ- σουν μουσικὰ κομμάτια τῶν Ραδέλ καὶ Ντεµπυσσί, ἐνῶ ἄλλα Ι00 πρόσωπα ἁπστε- λοῦν τοὺς ὑπόλοιπους συν τελεστὲς τῆς παράστασης. Ὁ Δήμαρχος τοῦ Στράντ φορντ Ὃν Αἴηδον καὶ ἡ σύζυγος του θὰ τιμήσουν μὲ τὴν παροωσία τους τήν ἐπύσημη παράσταση τῆς 20ἥς Ιουνίου. Τὸ Αγγλικὸ ζεῦγος --- ἀναφέρει σχετικὴ ἀνακοί- γνώση --- ἔρχεται στὴν Κύ προ, ὡς φλοξενούμενο τοῦ Συνδέσμου Στηθικῶν ἨἈΝο- σημάτων Λεμεσοῖ, πρὸς τὸν ὁποῖο πολλοὶ παρά- Ύοντες προσέφερον διευ- κολύνσεις γιὰ τὴν ἐπίσκε- Ψη τους ἐδῶ. Εἰσιτήρια γιὰ τὶς παρα- στάσεις αὐτὲς στὸ ᾿Αρχαῖο Νούριο, δὰ πωλοῦνται -α θημερινὰ ἀπὸ τὴν Ιη ᾿ου- γίου στὸ Γραφεῖο τοῦ ἛἜ- πάρχου Λεμεσοῦ, στὸ Βρετ ταγικὸ Συμδούλιο Λευκωσί ας καὶ στὰ Τουριστικὰ Τρα φεῖα «᾿Αργὼ» Λεμεσοῦ. ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεγάλη ἐπιτυχία σηµείω- σε τὸ Σεμινάριο Κοινω- νικῆς Ψυχιατρικῆς μὲ θέµα «Ι]ροσιτασία τοῦ ἑαυτοῦ µας καὶ αὐταθοήθεια στὸν τοµέα τῆς κοινωνικῆς Ψυχι- ατριχκῆς ποὺ πραγµατοποιή θηκε πρόσφατα στὴ Λάρνα -ᾶ. Τὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ σε µιυάριο, ὀργάνωσε τὸ Ἵδρυ μα Πιερίδη Λάρνακας --- ποὺ καὶ στὸ παρελθὀν εἶχε διοργανώσει ἄλλο παρόμοιο --- πρὸς τὴν Πρόεδρο τοῦ ὁποίου κ. Θεοδώ Πιερί- δυυ ἀπενεμήθη Τιμητικὸ δίπλωμα ἀπὸ τὴ ἥΜεσοχεια- κὴἡ ἝἙταιρεέία Κοινωνικῆς υχιατοικῆς, ἐνῶ σὲ ὅσους πῆφαυ µέρος, ἀπεγεμήθη πι στοποιητικὸ συμμετοχῆς, Στὴν ἐναρκτήρια τελετή, παρέστησαν ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κονομῆς, ὁ Δή µαρχος Λάρνακας -. Κιού- πης καὶ ἄλλοι παράγοντες. Στὶς ἑργασίες τοῦ Σεμι- ίο' ΄πῆῤαν µέρος ΄ὁ Πρόεδρος :'ποῦ Παγλο- σμίου Σλιδουλίου νονικῆς Ψυχιατρικῆς λαδίτης ὃρ Βασιλείου, ὁ καθηγητἠς ἙΒλαντιμὴρ Χούντολιν Πρόεδρος τῆς Μεσογειακῆς Ἡταιρείας Κοιγωγικῆς Ψνχιατρικῆς, ἡ ᾽Αμερικαήδα Ψψυχιοθεραπεύ τρια κ. ᾿᾽Αγκαζαριάν, ἡ κα Χούντολιν καὶ ὃρ Λάξιτς ᾱ- πὸ τν ομαλή ᾶς καὶ οἱ Χ.κ. Τουσκὲτς καὶ ΦΔερέιρα ἀπὸ τὴν Ἱσπανία καὶ Που. τογαλία ἀντύστοιχα. Την Ἑλλάδα ἐκπροσώπη- σαν 3ὔ ἐπιστήμογες --- συ- νεργάτες ποῦ ᾿Αθηναϊκοῦ Ἰνστιτούτου Μελέτης µτοῦ ”Α υ. ἐνῶ ἀπὸ Κι- πριακῆς πλευρᾶς πῆραν µέ- ϱος 46 ψυχίατροι, ψυχολό- Ύοι, κοινωγικοὶ Λλειτουργοὶ Ἐαὶ καθηγητὲς τῆς µέσης ἐκ παίδευσης καὶ ἐπίσης ἐκπρό σωποι τοῦ Ἐυπριακοῦ Συν δέσµου Οἰκογεγειακοῦ 1ρο- Υθαμματισμοῦ. Οι ξένοι καί Κύπριοι ἐπι στήµονες εἶχαν πὴν εὖκαι- ρία ἀνταλλαγῆς ἐνδιαφερου σῶν ἀπόψεων τῆς εἰδικότη- τᾶς τους καὶ παρέδωσαν ἀπὸ μιὰ σχετικὴ μὲ τὸ θὲ- μα γρακτὴ ἐργασία, , Ἠδη ἔγινε ἀπὸ τὸ Παγ- Ὑόσμιο Συμδούλιο Κοινωνι- κῆς Ψυχιατρικῆς καὶ τὴ Με σογειακἡ Ἐταιρεία Κοινω-ι ῆς Ψυχιατρικῆς πρόταση γιὰ μελλοντικὴ συγεργασία μὲ τοὺς Συλλόγους ἵυχι- κῆς Ἐγιεινῆς, Ψυχιάτρων καὶ Ἰοινωνικῶν Λειτουργῶν ἂιᾶ., ἐνῶ ὁ ὃρ ἍἉασιλείου ποὀκειται νὰ κληθεῖ μαξὶ μὲ ἄλλους ἐπιστήμογες γιὰ σει ρὰ διαλέξεων ἐπί εἰδικῶν κλάδων τῆς Κοινωνικῆς Ψυ χιατρικῆς. Τοὺς Ἐένους ποὺ ἔχαναν πολὺ παρατηρήσεις ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐπιστημονικὸ δυναμικὸ τοῦ τόπου µας, ἄφησαν μὲ ἄριστες ἐντιπώσεις οἱ µέθο δοι ποὺ ἐφαρμόζονται στὸ Ψνχιατρεῖο καὶ ἡ συνεργα- σία τῶν υχολόγων μὲ τοὺς πουγωνικοὺς λειτουργούς, ἐ- νῶ μετὰ τὴν ἐπιτυχία. τῶν ἐπιστημογικῶν συγαλλαγῶν ντόπιων καὶ Ἑένγων ἐπιστη- µόνωγ, ἡ Κύπρος, μπαίνει χάρη στὴν πρωτοδουλία τοῦ Ἱδρύματος Πιερίδη, σὲ μιὰ εὐρύτερη χλίµαχα πνευιατι- κῶν ἀνταλλαγῶν/σινεργα- σίας. Κοι- Ἑλ- συγέδρους, εὐνοῖχὲς ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΩΡΩΝ - ΠΛΙΓΝΙΔΙΟΝ -- ὲ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ... Βρίσκεται στὸν κύριο δρόµο ᾿Ἁγίου Δομετίου --- Πολὺ χαμτλὸ ἐνολκιο --- Φ Γιὰ πληροφορίες, ΤΠλ, 49356. Φος 0909999Φ6994 οφ 0999999940 Ποῦ θρέθηκε | ΜΑ΄ΓΟΥ 58] Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεὶα «Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ Ατδ.» «Ὑπεύθυνος ἐχδόσεως: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυσστοικία «ΣΟΛΕΑΝ ὁδὸς Αννης Κομνηνῆς ἀρ. 8, όος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 48709)}10 ΤΕΛΕΣΕ: 6159856 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 41201 ΛΕΥΚΕΣΣΙΑ ανασα αιαν πα ὅπα Όσα πα ύναη παν Όπαε πα αμ 30 4ο μπες, Η κ. ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ θΘά- ΤΣΕΡ εἶπε ὅτι θὰ πόάτι νὰ δεῖ τὴν κωμωδία «Ποιὸς γιὰ τὸν Μτένις» ποὺ πε- ριγρώφει τὴ ζωὴ στὸ Νο 10 τῆς Ντάουνινγκ Στρήτ τὴ µεγάλη ἐπιτυχία τῆς Λονδρέζιωης θιατρικῆς σαιζάν, μὲ πρωταγωή- στρια τὴν Αντζελα Θόρν. Ἔδαλε µόνο ἕναν ὅρο, ὅ- τι ἡ παράσταση αὐτὴ θὰ εἶναι εἰδικὸ «Υκαλά», οἱ εἰσπράξεις τοῦ ὁποίου θὰ διατεθοῦν γιὰ δυὸ Φφιλον- θρωπικὲς ὀργανώσεις τὶς ὁποῖες ἐπέλεξε ἡ πρωθυ- πουργός. Τὸ ἔργο σατιρί- ζει ὅλες τὶς πολιτικὲς παρατάξεις καὶ δεδαίως οἱ περισσότοροι πολιτικοὶ θὰ ἐπιδιώξουν νὰ παρα- στοῦν σ᾿ αὐτὸ τὸ «γκαλάν Θὰ εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ προσέξει κανεὶς ποιὸς θὰ γελάσει σὲ ποιὰ στιγµή. ο. «Ὁ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ῥΡήγ- στ υπνο καν δὲν εἶνι κλασικὸς τύπος Ἁµπολιτικοῦ ἄνδρα, γιατὶ δὲν ξέρει οὔτε ψέμα τα νὰ πεῖ, οὔτε νὰ κο- ροϊδέψει, οὔτε νὰ κλέψει, Στὸ κάτω «-. κάτω, πάν- τα εἶχε ἕνα ἀτζέντη νὰ τὰ κάνει αὐτὰ γιὰ λογαρια- σμὸ του:». Εἶναι ἕνα ἆ- πὸ τὰ πολλὰ ἀνέκδτα ποὺ εἶπε ὁ παλαίμαχος πιὰ ΜΠοΜα ΧΟΟΥΠ, σὲ γιορτὴ ποὺ διοργόνωσε κ μαζι, μὲ ὤλλους συναδὲλ- (Φους του γιὰ τὰ στρατευ μένα νιάτα τῆς Αμερι- κῆς στη «σκληρή» καὶ πε- ριδόητη ἁἀκαδημία τοῦ Γουέστ Πόιντ. -- Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ καὶ δη- μοφιλὴς δοτοράνος ποδο” σαφιριστὴς ΓΠΕΛΕ (τὸ ἁ- ληθινὸ του ὄνομα εἶναι Ἔνισον ᾿Αράντες ἈΝασι- μέντο) ἀνακηρύχτηκε πρὸ ἡμερῶν «Σπόρτομαν τού αἰώνος» μετὰ ἀπὸ φηφο- φορία ποὺ ἔγινε σὲ 420 ἐ- φημερίδες, πρωτοδουλία ποῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ «Ἐκίπ». 'Ὁ θρυλικὸς ᾿Α μερικονὸς ἄσσος τοῦ στί- 6ου Τζές Όουννς, ποὺ πέ θανε πρὸ ὀλίγων μηνῶν, ζρθε δεύτερος σὲ φήφους. .. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ Δούκας τοῦ Λουξεμδούργου, πατῖ ρας τῆς ΜΑΡΙ ΑΣΤΡΙΝΤ θὰ εἶναι ὁ «σόμς μιᾶς σειρᾶς ντρικὼν πάρτυ καὶ ἄλλων ἐκδηλώ- σεων ποὺ θὰ διοργανωθούν στὸ μικροσκοπικὸ δασίλει ο του γιὰ νὰ ἐγκαινιαστέι τὸ νίο συγκρότημα που θὰ ἀποτελέσει τὰ κεντρι- κά Ὑραφεῖα τῆς Εὐρωπαῖ κῆς Τράπεζας ᾿Επενδύσε- ων. Αὐτὴ τὴ φορὰ ὅμως ἡ τράπεζα τὸ π σὲ σπατάλη. Μέ Ύυμνο” στήρια, πισίνες καὶ Υη πεδα τέννις, τὸ συγκρῦ- Ίηµα στοίχισε --- σε ἐπο χἠ λιτότητας στὴν Εὐρώ- πη --- τρία δισεκατομμὺ” Ρρια δραχμὲς! -δ- ϱ ΑΓΓΛΟΣ δετεράνος πιλότος ΣΙΝΤΝΕ Ύ: ΣΟΥ ΟΑΛΟΟΥ, 60 ἑτῶν, η τάτι χρηματοδότηση Ὑϊα ἕνα τολμηρὸ ἐγχείρημα πού, ἂν πετύχει, θὰ καταρ ρίφτι παγκόσμιο Ρεκορ. Προγραμματίζει νὰ πετά. ξει σὀλο στὴν Αὐστρολία καί, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀερο- πλάνο ποὺ πρᾶπει νὰ του δανείσουν͵, χρειάζεται καὶ 8.000 λίρες Υιὰ τὰ ἕξο δα τῆς «μεγαλύτερης σό- λο πτήσεως στὸν κόσµο». Αν ἔχετε ἀκριδὰ χόμπυ καὶ σᾶς ἀρέσει νὰ... πα προνάρετε, σπεύσατε! ο ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ Α. ΦΡΥΔΑ ”Αγνωστοι ἔκλεφαν τὸ αὐ τοκνητο, µάρκας ᾿Λουτι» 80» τοῦ ὑποψήφιου δουλευ- τῇ τῆς ΕΔΕΚ κ. Αντρέα Φρυδᾶ. Ἡ κλοπή ἔγινε τὴν περ. Τρίτη τὸ δράδυ ἐνῶ τὸ αὐτοκίνγλο ἦταν σταθµευμµέ- νο ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ κ, Φρωδ α. Τὸ «Αουτι» εἶναι ὥσπρο καὶ προχθὲς θεάθηκε τήν περιοχἡ Μοφίνου. ν ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΊ ΟΥ |98] Πγνώμῃ μος Οἱ ΔΕΞΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ: ΜΕ ΧΘΕΣΙΝΟ κύριο ἄρθρο της ἡ «᾿Απογευν- ματινὴ» διερωτᾶται ἂν οἱ ἀριοστεροὶ δὲν εἶναι Κύπριοι. ᾿Εμεῖς ὑποθ λλουμε τὸ ἐρώτημα: οι δεξιοὶ δὲν εἶναι Ἀύπριοι Διότι σήµερα σ᾿ αὐτὸ τὸν τόπο οἱ δεξιοὶ εἷ- γαι ποὺ διώκονται χαθακτηριξόµενοι συλλήέδη»ν καὶ σὰν ἀκροδεξιοὶ ---- λὲς καὶ οἳ ἀνροδεξιοὶ δὲν εἶναι Κύ- πριοι. Ὁ σκοπὸς τῆς «᾽Απογευμαεινῆς» εἶναι περοφα- νής: Θέλει ἔμμεσα νὰ πραπαγανδίσει ὑπὲρ τοῦ ΑΚΣ4Α ---- ᾿Αριστερᾶς ἑνόψη ἐκλογῶν. Καὶ ἐφεῦρε τὴν ἁντι- κομμουνιστικὴ ὑστερία ἐνῶ μόνο ἀντιδεξιὰ µανία ἠθι- κῆς, πολιτικῆς καὶ φυσικῆς ἐξοντώσεως τῶν ἀντιπά- λων τοῦ διαλνθέντος λαϊκοῦ μετώπου ὑπάρχει. Ἡ προεκλογικὴ ἐπσερατεία τῶν τέως λαϊΐκομε- στωπικῶν συνεταίρων ἄρχισε καὶ θὰ τερματισθεῖ μὲ συν θήµατα ἐναντίον τοῦ Δημοκρατικοῦ Σνναγερμοῦ. Τὰ συνθήµατα αὐτὰ ποικίλλουν ἀπὸ ἀνώδννες ὕθρεις µέ- χθι κατάρες «δασκαλεμένων» Χχαροκαµένων µανάδων. “Ἡ Λλασπολογία, ἡ συκοφαντία, ἡ διαστρέθ]ωση τῆς πραγματικότητας, οἳ τραμπονκιαµοί, οἱ ἐπιθέσεις μὲ μαχαίρια καὶ πιστόλια συνθέτουν τὸ πανόραμα τῶν µε- θόδων ποὺ οἱἵ ἀντιδεξιοὶ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ ΑΚΕΛ χρη: σιμοποιοῦν ἐναντίον εῆς δεξιᾶς. Ας μὴ στρουθοκαμηλίξει ἡ «᾿Απογευματινή». Στὴν ἀγχόνη θὰ ἕστελλαν ὅλους τοὺς δεξιοὺς οἱ ἀρι. στεροὶ ἂν εἶχαν τὴ δύναμη. ποπ ο. η Σ» ΑΥΡΙΟ Κυριακὴ θὰ κλπθοῦμε ὅλοι νὰ ψπφίσουμε τὰ μµέλπ τῆς νέας Βουλῆς τῶν Αντιπιροσώπων. ᾿Ανάμεσα στὰ κόμ.- µατα ποὺ διεκδικοῦν τὶς ἐκλογὲς εἶναι καὶ τὸ ΔΗΚΟ, Πρόεδρος τοῦ κόμματος αὐτοῦ εἶναι ὁ κ. Κυπριανοῦ, τιοὺ τοῦ εἷ- ναι «ἀδύνατο νὰ μὴ ταυτίσει τὸ κόμμα μὲ τὸν ἑαυτό» του. ᾿Απὸ τὴὺν στιγμὴ ὅμως πο ἕνα πδό- σωπο ταυτίζεται μ’ ἕνα κόµµα τότε ἁ- ναμφίδολα καὶ τὸ κόµµα αὐτὸ θὰ φέρει στὰ χαρακτπριστικὰ του γνωρίσματα τὰ γνωρίσματα τοῦ ἀρχπγοῦ τος μὲ τὸ ὁ- ποῖο ταυτίζεται ἀπόλυτα. Ίσως αὑτὸ νὰ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν φυχολογική τάση τοῦ ἀνθρώπου νὰ προσθδλέπει ἡ νὰ ταυτίζσε- ται μὲ ὀρισμένα πρότυπα. η ΙΙ ΗΙΜΙΙΙΙ ποπ η ! ΔΕΙΛΙΝΗ’ τὸ ΔΗΚΟ λοπιὸν διάλεξε οὰν «Πρό- τυπο γιὰ µίµπση τὸν πρόεδρο Κυπρ'α- νοῦ. Τὸ σπιὸ φπλὸ δεῖγμα ἀνθρωπιᾶς, εὐφυῖας καὶ ασολιτικῆς ὀξυδέρκειας εἷ- ναι γιὰ τὸ ΔΗΚΟ ὁ κ. Κυπριανοῦ. Τὸ ὃ- 'νειρο λοιπὸν τοῦ Κουκουλαρίδηι ἡ τοῦ Θαλᾶ Μιχαηλίδη εἶναι νὰ τοὺς ἀδιώσει ὁ Θεὸς νὰ γίνουν τόσο μεγάλοι καὶ τό- σο σοφοὶ ὅσο ὁ Στιρος Κυπριανοῦ. ᾽Ανάμεσα λοιιὸν στὶς «φιλοδοδίες τους θὰ πρᾶπει νὰ Ορίσκονται κι ὀρισμέ να ἁἀπ ὁτὰ ἐπιτπύγματα ποὺ κατάφερε τὸ ἵνδαλμα τους. Γι παράδειγµα ὁ κ. Κυπριανοῦ τρώει μὲ ἐτιάργυρα οκεύπ Κριστόφλ. Μάλιστα σὲ μιὰ, διάφευση κατοπέλτα μᾶς εἶπε πὠς τὰ 'µαχαιροπήρουνα του στοί- χισαον µόνο 927.000 λίρες κι ὄχι «9.000 ποὺ λέγαμε ἐμεῖς. Νὸ ἕνα δεῖνμα, λοι- απὸν τῆς συκοφαντικῆς τακτικῆς ποὺ ἆἁ- κολουθοῦμε, Ὁ ἄνθρωπος τρώει μ’ ἑπάρ γυρα κι ἐμεῖς οἱ ψεῦτες λέγαμε πὼς τόχα τρώει μ' ἁσημένια κουτάλια. Απαράμιλλο δελημα εὐφυίας καὶ πο- λιτικῆς ὀξυδέρκειας ἥταν καὶ ἡ ἀνακά- ΜΜ ΜΗ, ΠΠ ή ή ΕΠΕΜΕΝΕ ΗΠΗΕΡΜΙΗΠΗΙΗΗ κ, Κυπριανοῦ. ΙΒΜ ΕΕ ΙΜΗ κ ο. -- . ο λυφω τοῦ ἘἙγκεφάλου, Στὸ πὶ καὶ φὶ ὁ κ. Κυπριανοῦ ἀνακάλυφε πὼς ἕνας Με- γάλος ἐγκέφαλος ποὺ κρυδότον σὲ μιὰ µτιάλα ποδοσφαίρου καὶ περιφερόταν μὲ μµαγιὸ στὴν Ἁγία Νάτα εἶχε συνωµόσει μὲ κάποιο Γερμανὸ πράκτορα, ποὺ ση- µειωτέον μιλοᾷσε ἅπταιστα τὰ γερµανι- κά, νὰ καταλύσουν τὸ κράτος. ᾽Αλλὰ μὲ μιὰ θεαματικὰ πρωτοθουλία τοῦ κ, ἕυ- πριανοῦ ποὺ δὲν θὰ ὀσυλλάμδανε στὸ µυαλό του κι αὑτὸς ὁ Σέρλοκ Χόλμς, τὰ πάντα ὁἀποκαλύφθηκαν καὶ σώθτικε κι αὐτὴ ἡ Ελλάδα, ὅπως εἶχε τὴν µετριο- φροσύνη νὰ διαοκηρύξει ἀργότερα κι ὁ Σελίδα 3 ην ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ριο ὅμως νὰ κλοαίεις γιὰ ὩὋν κατάσταση τιοὺ πᾶνε νὰ σοῦ δημιουργήσουν, 'Ἔχολχμε ἀλώθεια συνειδητοποιήσδι πὠς ή φῆφος δὲν εἶναι µονάχα προνό- μιο ἀλλὰ καὶ εὐθύντι κι ἑμεῖς κάποτε νὰ δώσουμε λογαρια- αμὸ γιὰ τὸν σρόπο ποὺ ψηφίζουμε καὶ τοὺς ἀνθρώπτους ποὺ καταφέρουμε, ἅπως τότε τὸ 1976, νὰ µτιάσουµε στὰν Βουλὴ ἀνθρώπους τοῦ Γιατὶ θὁ πρέττει Όμε ἂν τὰ ΔΗΚΟ ποὺ μὲ σηµαιοφόρο τὸν Φειδία -- -- Παρασκευσαϊδῃ κατάλυσαν κάθε ἔννοια κράτους, πολιπικῶν θεσμῶν καὶ δικοιο- τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἂν ὁ ο νοῦ εἶναι ἀνάδιος καὶ ἀνίκανος, στὰ σον ἀδυνομία τοῦ μου ὧοι σὺ φηφοφόρε τὶ ἔχεις νὰ Ἱροτάνψεις Μπο- ρεῖς ἐοὺ Ψπφοφόρε νὰ προχωρύσεις πέρα ὁτιὸ τὸν οἶκτο καὶ ν᾿ ὁποδεομευ- θεῖς ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ οήµερα σὲ κάνουν νὰ γβλᾶς μὲ τὴν ἀναδιότητα τους κι αὔ- [ή σύνηῃς. ᾗ | ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ὃ Συναγερμὸς θὰ δη: μιουργηθεῖ ἀναπόφευκτα κατάσταση ἀνωμαλίας ποὺ θὰ ὁδηγήσει σὲ νέες περιπέτειες τὸ Λαό µας καὶ πιθανῶς σὲ Ῥέες διχόνοιες καὶ ἐμφύλιο σπαραγµό. Τή.. ὅθα- ματικὴ αὐτὴ προειδοποίηση ἀπευθύνει στὸ λαὸ ὁ Πρόε- δρος Κυπριανοῦ. Εἶναι, προφανῶς, προϊὀὸν Ψέων ὅδιαι- σθήσεών του παρόμοιων μὲ ἐκεῖνες 1976. τοῦ θέρους τοῦ Οἱ νέες διαισθήσεις τοῦ οπκς Προέδρον πού, συμπτωματικὰ ἴσως ἐμφανίξονται κάθε φορὰ μὲ τὴν Έναρξη τοῦ θέρους, δὲν ἀμφιθάλλουμε ὅτι δὰ ἔχουν τὴν ἴδια δραματική κατάληξη μὲ τὶδ- προηγούμενες. Τὸ εὖ- τύχηµα εἶναι ὅτι αὐτὴ τὴ φὀρὰ οἱ ἐπιπτασεις τους θὰ πλήξουν ὂχι τὴν Κύπρο μαὶ τὰ προθλήµατα της ἀλλὰ τὸν Κυπριανοῦ καὶ τὰ συμφέροντά του. Γιὰ συνωμοσίες καὶ ἐμφύλιους οπαραγμοὺς ᾱ- χούει ὁ λαὸς ἀλλὰ μόνο στ) φαντασία ἐκείνων ποὺ τὶς ἀποκαλύπτουν καὶ στὶς φυλλάδες τους εἰς θλέήει. Ἰό- νο οἱ πέτρες καὶ τὰ φυτὰ δὲν στοχεύουν στὴν ἆποστα- θεροποίηση, στὴν ἀνατροπὴ τῆς Ἀνυθερνήσεως ἄν- πριανοῦ καὶ τὴ νατοϊκὴ καὶ ἱμπεριαλιστικὴ Λύση τοῦ Κυπριακοῦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΙ ΕΥΘΙΞΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ἈΚυπριανοῦ δὲν πρόκειται νὰ παραιτηθεῖ σὲ περίπτωση πσιοὺ τὰ κόμματα στὴ νέα Ῥουλὴ θὰ παρεµθάλουν ἐμπόδια στὴ Λειτονργία τῆς Κυθερνήσεως. Τὸ διεκήρνξε ὃ τέως κοινοδθονλεντινὸς ἑκπρόσωπος τοῦ 4ΗΚΟ καὶ ὑποψήφιος σήµερα τοῦ ἰδίου κόμιατος κ. 4αδᾶς. Με δνὸ λόγια ὁ κ. αδᾶς ἐπιδεθοίωσε ἐπίσημα τὴν ἄποψ] ὃτι ὃ Κύπριος Πῤόεδρος δὲν διαθέτει στοι- χειώδη πολιτικὴ εὐθιξία. Έστω κε ἂν ὅλα .Κὰ: ο. - ἡμμαῖα ατραφοῦν. ἐγαντίομ.., του καὶ τὸ δικό του συρβικνφθεῖ. ασ] ιραχματικές. ιφδυοοἩὶ διαστάσεις ---- ποὺ ἀρχίξουν ἀπὸ τὸν ἴδίο καὶ. τελειώ' φουν στοὺς γιούς του --- ὁ κ. Κυπριανοῦ φαίνεται ἀποφασισμένος ὄχι µόνο νὰ ἐξαντλήσει τὴ θητεία του ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιδιώξει ἀνανέωσ' σκέψη. ἡ της χωρὶς δεύτερη Σὲ τέτοια δημοκρατία πιστεύει ὁ κ. Ἀυπριανοῦ καὶ τόσο ὑπολογίξει τὸ Λαό. Πολλὲς ἐκπλήξεις ἐπωφυλάσσει α’ ὅσους τὸν ἑ- διάδει. ἑαπατοῦν καὶ τὸν ἐμπαίξουν. Αλιὰ ὅ λαὸς ἄλλα σχε- «Οἱ Ἕλληνες αὐτοῦ τοῦ τόπου ἀποφάσισαν τὶ θὰ -πρά ξοων στὶς 24 Μαΐου. 'Αποφά σισαν νὰ θάφουν μὲ τὴν φῆ- φο τους τὸ παρελθὸν, τὰ σκοταδυστικἀ του συνθήματα, τὴν ὀλέθρα µισαλλοδοξία καὶ τὸν πολιτικὸ ἀλλοπροσαλ . Ὁ Ενπριακὸς Ἕλλη- γισμὸς ἔχει θρεῖ πιὰ τὸν δρόµο του. Θὰ ἀναδείξει Βου λὴ ὑπεύθωνη καὶ ἀντάξια τῶν Ἱστορικῶν στιγμῶν ποὺ περ νᾶ ὁ τάπος. Ὁ λαὸς θέλει πολιτικὴ τιµιότητα καὶ σοδα βότητα, Θέλει ἡγεσία σεδα- στὴ στοὺς φίλους καὶ ὑπρλο ος ς ήν ας σαρώσεἰς, Κν- πριακὲ λαέ, τὰ ἐρείπια τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου καὶ θὰ στή σεις στὴ θέση τους τὴ Νέα Ζωή τῆς Κύπρου. Τὴ νία Ν .. Τὴ να ἑλπίδα μᾱ ἀπεσση καὶ πο, ἁ ὑπογράμμισε στὸ ψε ον αν καὶ παλμῶδες ἐπαρχιακὸ συλλαλητήριο τοῦ ᾽Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ἐχθρούς, Στίς | Ἡ ψευνὴ ποἡμύδις ὑμιήίά τοῦ []. ΠΡΙ Ι Ὢ κ. Κυπριανοῦ προήγει τὰ ΛΚΕΙ ικὰ σχέδια στὴν πλατεία τῆς ΠΑΣΥΔΥ, στὴ Λευκωσία, ὁ Πρόεδρος: τοῦ Κόμματος κ. Γλαῦκος Κληρίδης. Διακσπτόμενος συ νεχῶς ἀπὸ παραληροῦντα τλήθη καὶ µέοα σ᾿ ἀτμόσφαι ρα ἐνθουσιασμοῦ καὶ Πρωτο- ἀγωνυστικοῦ παλμοῦ, ὁ αχ. Ἑληρίδης ὑπογράμμισε ἡ 24η Μαΐου ἔφθασε, καὶ ὅτι ἀρχίζει ἡ͵ νέα περίοδος τῆς Ἀλλογῆς» Καὶ πρόσθο «Ἡ Ἐκαῶση τῶν: θἐσεὼν τοῦ Δμοκρατικοῦ Συναγερ μοῦ. 'Ἡ παλλαϊκὴ ἀναγνώρι- ση τῆς ἠρθσεπτας τῆς πολι- τικῆς μας, Ἡ καθαλικἡ πί- στη πὼς µόνο ὁ Αηµοκρατι κὸς Συναγερμὸὀς µμπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν Σωτήρια Αλ λαγὴ: Θὰ ἐχφρασθεῖ σής 26 Μαΐου μὲ τὸ ἱστορικὸ ΝΑΙ στὸν Δημοκρατικό Συναγερ- ἵ«άγαπητο)Κερυνειῶτες τοῦ κ. Γεωργίου Ταίμον Πῆρα σήµερα μὲ τὸ ταχν- δρομεῖο μήνυμα ἀπὸ τὸν κ. Γεώργιο Τσίµον, ἑλέω τοῦ ἄλλοτε ὑφυπουργοῦ Ἔσωτε- ρικῶν καὶ τώρα ὑπουργοῦ Προεδρίας Δήμαρχο ΠΜερύ- νειας, ποὺ ἀπευθύνεται στὸν «ἀγαπητὸ Κερυνειώτη» γιὰ νά τὸν συμδουλαύσει ()) τὶ πρέπει νὰ σκεφθεῖ πρὶν ἆπο φασύσει ποιοὺς θὰ ψηφίσει στὶς ἐκλογὲς τῆς 24ης Μαϊ- ου. 'Ομολογῶ πὼς τὸ γεγο νὸς εμὲ ἐξέπληξε γιατὶ πί- στευα πὼς ὁ κ. Τσίμον ἔχει τὸ γνῶθι σ’ αὐτὸν καὶ θὰ ἐπν χειροῦσε κάτι ποὺ δεπερνᾶ τὶς δυνατότητες καὶ τὴν προ Ἱστορία του. Αέγει ὁ κ. Τσίμον ὅτι σκο πὸς τοῦ μηνύματος δὲν εἶναι νὰ ὑποδείξει στου ἵερυ- νειῶτες ποιοὺς θὰ ψηφίσουν μιὰ καὶ σέδεται (|) τὸ ἱερὸ καὶ ἁπαραδίαστο δικαίωµα τους τῆς ἐκλογῆς, ἀλλά γιά νά τοὺς προθληµατίσει καὶ νὰ, τοὺς δοηθήσει στὴν ὁρ- θὴ ἐπιλογὴ τῶν ὑποψηφίωνὶ Καὶ συμδουλἠ του ἡ ἐκλογὴ θὰ εἶναι ὀρθὴ ἂν ψηφίσουν τοὺς ὑποφηφίους τοῷ ΔΗ- ΚΟ Ρήνα Κατσελλῆ καὶ Χρῆστο Γεττίµη -- δὲν ἄνα- φέρει ὀνόματα ἀλλὰ τὸν πρρ δίδει τὸ μιάου --- µιάυυ στὴ στέγη, γιατὶ ἀποτελοῦν τὸ Α καὶ Ω τῶν πολιτῶν τῆς πόλης καὶ ἐπαρχίας ΠΝερύ- γειας. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι πραξικοπηματίες, ἐνδοτικοί, ὑπόσχονται «τίτλους ἴδιο- κτησίας», ὑποστηρ' ἴζουν ἐ- θε]οντικἡ ἐπιστροφή. εἶση γοῦνται λύση ἀποζημιῶσεων ἤ εἶναι ξένοι πρὸς τοὺς ἀν- θρώπους τῆς Κερύνειας καὶ ἄσχετοι μὲ τοὺς ἀγῶνες της. Προσωπικά, κ. Τσίμον, δὲ μ’ ἑνδιαφέρει πῶς θ᾽ ἀντιδρά σουν τὰ ἄλλα χόµµατα στὸ µήνυµα σας. Μ’ ἐνδιαφέρουν : ὑποψήφιοι τοῦ Δημοκρατι »οῦ Συναγεριοῦ Λῆμος Ἑλε άνθη Γεωργιάδης καὶ Λάκης Κωνσταντίνου ᾿Αναστασιά- δης. «Ὁ δεύτεοος Υέννημα καὶ θρέµµα τῆς Κερώνειας κι ὁ πρῶτος κάτοικος στὴν πόλη αὐτὴ ἀπὸ ἡλικίας δύο ΤΟΥ κ. ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ χρόνων, Καὶ τογίζω μὲ ἔμφα ση ὅτι οὔτε τὸ ὄγομα τους ἔχετε δικαίωµα γὰ ἨΆπροφέ- ῥετε, Υιατὶ ὅταν ἐσεῖς ἀγωνί ζεσθε καὶ παλιά καὶ τώρα πῶς νὰ µεγαλώσετε καὶ πλη θόγετε τὰ τσιφλίχια καὶ τὰ κονάκια σας αὐτοὶ. μὲ τὸ ὅ- πλο στὸ χέρι πολεμοῦσαν να σᾶς τὰ διαφωλάξουν, κι ἃς μὴν. εἶχαν οἱ ἴδιοι χτήµατυ ὅπως τοὺς εἰρωνεύσσθε στὸ µήνυµά σας. Δὲ σᾶς πληρ- φόρησε ἡ καθόλα ἀγαπητὴ µου Ρήνα ποιὰ ἡ διασύνδεση τῆς οἰκογένειας Γεωργιάδη, ποτέρα καὶ µγυιοῦ, μὲ ᾿ τὸ σταυραετὸ τοῦ Πενιαδάκτυ- λου Κυριάκου Μάτση δὲ σᾶς πληροφόρησε, ὅτι ὂ. Δῆ µος Γεωργιάδης δυὀ φαρὶς συλλήφθηκε καὶ μιὰ καταῦ- κάστηκε σιἡ διόρχεια τού ἆ- πελευθερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ 1995...1959 -- ἀλήθεα, ποῦ εἴσαστε ἐσεῖς τότε γιὰ νὰ µὶ λᾶτε γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῆς Κερύνειας Δὲ σᾶς πληοσφόὀ ρησε ὅτι Φφοιτητὴς διέκοψε τὶς σπουδὲς του καὶ θρύσκὂν ταν στὶς πρῶτες Υριμμὲς στὸν Προφήτη Ηλία τὸ 964: δὲν πιληροφορηθήκατέ ὅτι ό Λόκης ᾿Αναστασιάδης, µικρὸς ἀκόμα µαθητὴς στὴ διάρκεια τοῦ ἀγώνα στὴν ᾽ΑΥ γλικὴ Σχολὴ, δρίσκονταν μὲ τὸν ἀείμνηστο πατέρα του στὴν πρωτοπορία τῆς ἀντί- στάσης Η ἀκόμη ὅτι ὁλό- κληρη ἡ οἰκογένεια Παπασό δηδων, στὴν ὁποία ἀγήκει χι ὁ ἴδιος, πρόσφεραν ἀνε- κτίµητες ὑπηρεσίες τὴν ἴδια αὐτὴ περίοδυ Καὶ μιλᾶτε σεῖς, ὁ μεγάλος «ἀπὼν» ἀπό ὅλους τοὺς ἀγῶνες, γιὰ «ἆ σχετους μὲ τοὺς ἀγῶνες» τῆς Κερύνειας Μᾶς δείχνετε τὶς περγαιη γὲς σας στὸ κεφάλαιο τοῦ- το ἩἈ νὰ σᾶς θυμίσουμε τὸ “Τ16 ροοι Τατίαε’ ποὺ ξεύ- ετε ὁπ. πλὸ ατόμα ἐκστο- μίστηκε τὸ Ι9ό4 ἀπὸ μιὰ ἕ- παύλη τῆς Δράμιας Τολμᾶ ὁ κ. Τσίμον νὰ ἐπι κρίνει, ἔμμεσα πάντοτε, τὸ Δημοκρατικὸ Συγαγερμὸ καὶ τοὺς ὑποψηφίους του τῆς κε ρώνειας γιατὶ ὑπόσχονται τί τλους ἰδιοκτησίας στοὺς κα- τόχους προσφυγικῶν κατοι- μιῶν σὲ συνοικισμούς, Λησμο νᾶτε ὅμως, κ. Τσίω, ὅτι τὰ σπίτια αὐτὰ ἀνήκουν στοὺς πρόσφυγες γιατὶ κτίστηκαν μὲ χρήματα ποὺ στὸ πολλα πλάσιο τῆς ἀξίας τους στάλη καν γι’ αὐτὸ. τὸ σκοπὸ ἀπὸ Ἑλλάδα καὶ τὴ Δύση Κι ἂν ἔμεναν στὸν τόπο τους οἱ πρόσφυγες δὲ θἀ ἕ- κτιζαν ἕνα σπύτι γιὰ τὴν χό- ρη τους ᾿Ἐπειδὴ ἔγιναν πρό σφυγες δὲν πρέπει ν᾿ ἆποκα ταστήσουν τὰ παιδιά τους σ᾿ ἕνα σπίτι Πρέπει νὰ ἕ- χουν συνεχῶς τὸ δραχνἁ ὅτι κάποιος κάποτε θὰ τοὺς τὸ πάρει αὐτὸ ποὺ μένουν Καὶ τολμᾶτε νὰ λέτε πὼς Υγοιά- ζεσθε γιὰ τοὺς πρόσφωγες Καἱ νὰ τοὺς ῥθρίζετε ὅτι µπο ρεῖ νὰ ξεγράφουν τὸ πατρι- κό τους σπίτι ἂν ἁἀποχτή- σουν ἕνα δεύτερο ἐδῶ ποὺ τώρα ζοῦν Βέδαια σεῖς μὲ τὸ ἁγρόχτη µα τοῦ Φασουρίου --- εἶναι ἄραγε ἀλήθεια ὅτι σᾶς δόθη καν σὰν ἑταιρεία καὶ 2ἱ Χι λιάδες στρόµµατα τούρκικης γῆς --- καλὰ τὴν ἔχετε ὅ- πως κι ὅσοι δολεύτηκαν σὲ ὑπουργικὲς καὶ ἄλλες ὑψη]ά ἀμειδόμεγες θέσεις, ρωτήσα τε ὅμως πῶς ζοῦν οἱ περισ- σότεροι ἀπὸ τοὺς συµπατρι ῶτες σας Γνοιαστήκατε νὰ διερευγήσετε Ὑιὰ χάρη τους ὥς καὶ ποῦ δαπανήθηκαν οἱ ἑκατονιάδες ἐκατομμύρια λίρες ποὺ ἦλθαν γιὰ τοὺς «ἀγαπητούς σας Κερυνειῶ- τες» καὶ τοὺς ἄλλους πρόσφο γες Ζητήσατε σεῖς καὶ οἱ ὑποψφήφιον δουλευτὲς ποὺ ῥ- ποστηρίζετε --- μιὰ εἶναι σύ ζνγος ἀνδρὸς ποὺ διατέλεσε Ὑφυπουργὸς ᾿Εσωτερικῶν ὑπεύθωνος γιὰ προσφυγικά θέµ,ττα --- πόσοι Κερυνειῶ- τες παραμένουν ἀκόμη ἄστε- γοι καὶ σὲ πόσους ἀρνήθη- κών κάθε δοήθεια γιὰ Ἆρα- στηριοποίηση: Κι ἂν ὄχι τολ μᾶτε γἁ ἐμφανίζεσθε συμδου λάτορας τῶν ψηφοφόρων τῆς πιὸ ἀδικημένης ἐπορχίας, ἕ- τουµος ἀκάμα καὶ νὰ τοὺς πα ῥραπλανήσετε ἐν γνώσει σας ὅτι πρῶτος μίλησε γιὰ ἐθε- λοντικὴ ἐπυστιροφὴ τῶν προ- σφύγων καὶ γιὰ ἁἀποζημιώ- σεις ὅσων δὲ θὰ ἤθελαν, ὁ ἑ- κλιπὠν ᾿Εθνάρχης ᾿ Μακάριος ὕστερα ἀπὸ συμφωνία του μὲ τὸν Ντενκτάς 'Ο. Δημοκρα- τικὸς Συναγερμὸς θ’ ἄγωνι- σθεῖ γιὰ τὴν ἐφαρμογή τῆς συμφωνίας αὐτῆς καὶ δὲ θὰ δεχθεῖ λύση ποὺ ν᾿ ἀπεμπο- με τὸ ἀναφαίρετο δικαίωµα ὅλων τῶν προσφύγων γιὰ ἐ- πιστροφὴ στὰ σπίτια τους ὑπὸ συωνθῆκες ἀσφαλείας στὰ πλαίσια μιᾶς ὁμοσπονδίας πυὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἀντικείμενα τῶν διακοινοτικῶν συνομιλι ὤν, ὅπως τὸ δέχθηκε ὁ Πρό εδρος τοῦ κόμματος τοὺς ὑ ποφηφίους τοῦ ὁποίου ὑπο- στηρίζετε. Πάψετε λοιπὸν να ἐμπάζετε τὸν προσφυγικὸ κόσµο καὶ ἰδιαίτρα τοὺς Κς: Ρρωγειῶτες σὲ μιὰ καινούργια προσπάθεια ν᾿ ἁποσπάσετε τὶς ψήφους των. Καὶ πρέπει γά ὁμολογήσετε ὅτι ἡ ἐπ- στράτευση σας γιὰ ὑποστήρι ξη μιᾶς κατάστασης ποὺ μὀ νο ἁποτυχίες ἔχει νὰ ἐπιδεί ξει ὑπῆρξε πολὺ ἀτυχής. Γι- ατὶ δὲν εἶσθε τὸ κατάλληλο πρόσωπο γιὰ συμδουλὲς σὲ θέµατα σωτηρίας τοῦ τόπου. Μὴν αὐταπατάσθε, ἀγαπη τὲ µου κ. Τσίµον, “Ἡ αὗρια ενὴ ἡμέραο θά σᾶς θγάλει ἀ- πὸ τὸ λήθαργο καὶ σὰν σὲ λίγο διεξαχθοῦν καὶ οἱ ἐνλο γὲς γιὰ ἀνάδειξη Δημοτικών ᾽αρχῶν, νὰ εἶστε θέδαιος ὅ- τι μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ὕτλο «Δήμαρχος» θ) ἀναγγασθεῖτε γὰ προσθέσετε τὸ «τέως» Δή μαρχος Κερύνειας, Γιατὶ οἱ «ἀγαπητοί σου Κερυνειῶτες» δὲν ἀνέχονται νὰ φυτρώνει κανεὶς ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸν σπέρ νουν. Λευκωσία, 22) 5) 198ἱ μό, Θὰ διερμηνευθεῖ μὲ τήν ψῆφο τοῦ. Ἑλληνικοῦ Κυπρι ακοῦ λἀοῦ ποὺ θὰ δώσει στὸν Δημοκρατικό Σύναγερ- μό». τρΕΜΟΥΝ ᾽Αφοῦ κατοκαῥαύγωσε τοὺς λαϊκομετωπικούς καὶ παρωτή ῥρῃσε ὅτι κορδακίζονται πὼς κάνουν ἀνγιφασιότικὸ' ἀγὼώνα καὶ Φφτιάχνουν μὲ “τὴ φαντα- οα τοὺς ἀγεμόμυλούς γιὰ νὰ παριστάνουν τοὺς Δὸν Νιχῶτες, ὁ κ. Ἠιληρίδης εἷ- ο λαὸς ὅμως γνωρίζει ὅτι τὴν ἡγεσία τοῦ Σύναγερ' μοῦ κοσμσοῶῦγ ἀγωγιστὲς ποὺ πολέμησαν καὶ τὸ ο νο καὶ τὸν ἵμπεριαλυσμ οιμοποιοῦν μὲ πάθος καὶ λύσ σα τὰ συνθήµατα τοῦ μίσους, Καλλιεργοῦν τὸν διχασμὸ καὶ προάγουν τὸν ἀλληλο- σπαραγμὸ. Μετατοπίζουν τὴν προσοχή τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸ παρὸν καὶ τὸ µέλλον στὸ ἀντιλεγόμενο θλιδερὸ παρελ θόν. ᾿Ανακάλυφαν καὶ πάλι ων. Ὑδρίζουγ καὶ ὑπόσχον- τα. Δὲν ἔχουν τήποτε ἄλλο γὰ ποῦν. Δὲν ἔχουν ἐπιτεύγματα νὰ ἐπικα- λεσθοῶν. Δὲν ἔχει ἑνεργητι- κὀ ἡ πενταετία τῆς ἐπικρά- τειάς τους. Έχει µόνο ΄παθη τικὀ. Διανσθάνονται τὸ τέ- λος τῆς δεσποτείας Τρέµουν μπροστὰ στὴν ἆδυ- σώπητη λαϊκὴ κρύση ποὺ πλή σιάζει, Πονικοθληµένοι δλι πουν µεθυσµέγους καὶ πιω- µένους. ΝΑΙ εἵμαστε πιωμέ- Μὸι ἀπὸ τὰ ἱορὰ νάµατα τῆς : «ἐθγικῆς µας παραδόσεως ΝΑΙ εἴμαστε µεθυσμένοι ἀπὸ τὸν ἀέρα τῆς ἀλλαγῆς, τῆς σωτηρίας καὶ τῆς γίκης ποὺ πγέει ἀπ ἄχρη σ) ἄκρη τοῦ γησιοῦ». το ΔΗΚΟ «Ὁ κ. '. Κληρίδης ἐπέκρινε ἔνιονα τὸν.κ. Κυπριανοῦ καὶ τὴ ΔΗΚΟ--κρατία ΄ καὶ πρόσθεσε: «Ὁ ἀπολογισμὸς τῆς ΔΗ- ΚΟκρατίας κοτὰ τὰ τελευ- ταῖα πέντε χρόνια παρουσι- άζει Πλήρη ἁἀποτελμάτωση τοῦ Κυπριακοῦ. ζατ θρωση τῆς οἰκονομίας µας. Ἐκφυλισμὸ τῆς δηµόσιας ζω ῆς, Φανλοκρατία στὰ δηµο- σιονοµικά µας πράγματα. ξεωτελισμὸ. τοῦ πολίτη, »Ὁ λαὸς χαλεῖται νὰ ᾽άπο φασίσει: Θέλει συνέχιση τῆς ΔηΚοκρατίας ἢ θέλει ΑΛ- ΛΑΓΗ Εἶναι εὐχαριστημί- γος ὁ λαὸς ἀπὸ τὴν διαχυ-- δέρνηση «τοῦ τόπου ἀπὸ τὸ ΔΗΚΟ καὶ τὸν Πρόεδρο Ἐ- φόσον ἡ καθολικἠ ἁπάντη- ση εἶναι ΟΧΙ τότε ὁ λαὸς θὰ φηφίσει ἀλλαγή. Καὶ ἀλλαγὴ μόνο ὁ Δημοκρατικὸς Συνα: γερμὸς εἶναι ἀποφασισμένος κι) ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐπιφέ ρει». ΤΟ ΑΚΕΛ Στὴ συνέχεια ὁ κ. Κληρί- δης ἐξαπέλυσς σφοδρὸ κατη γΥορητήριο κατὰ τῆς ΑΚΕΛΙ- κῆς ἡγεσίας. 'Ὁ κ. Κληρίδης κατηγόρησε συγκεκριµένα τὸ ΑΚΕΛ ὅτι «Καλλιεργεῖ πο λιτικὸ φανατισμὸ καὶ χαλ- κεύει ἀπεγνωσμένα Δούρει- ος ππους στὸ χῶρο τῆς δεξιᾶς. Νοθεύει καὶ ὃς ζει τὴ δηµεκρατικἡ νι τς δρ. τόπου προσπαθώντας δια δραµατίσεη ράλο προαγωγοῦ τῶν κομµατιδίων τοῦ καλούμενου κάνκρουο, τὶς ὁ δρ, τῶν ὑποσχέσε- ᾿ Ὁ. ὁδηγεῖ σὲ τς Καὶ πρόσθεσε: : «Ὅταν ὁλοκλ ὁ κύκλος τοῦ ὕπ ρα ρίσµατός ξ μὲ Ξὰ γεότευ- κτα κοµµατίδια, ὅταν ὁλοκλη ρώθηκε τὸ σχέδιο περαιτέρω κατατεμαχσμοῦ τῆς δεξιᾶς ἡ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ ἑστράφη. καὶ πάλι στὸν ἀρχικό της σύμμαχο, τὸ ΔΗΚΟ. Έτσι ἄρχισε πρὶν Λλἰγές, θδοµάδες τὸ νέο εἰδύλλο ΔΗΚΟ--ᾱ- ΚΕΛ. Συνδέονται δλέπετε Αλ πενιαετὴ δεσμὸ ἀποτυχι- ὤν καὶ κοινῆς Ἁχρεωχοπίας. Ὢ χωρισμὸς ἀπὸ Κοίτης καὶ Τραπέζης ἦταν προσωρινός. : νΚαταογγόλλω τὸ ΔΗΚΟ ὅ- τι ἔχεν προέλθει σὲ μυστικὴ συµφωγία μὲ τὸ ΑΒΕΛ γιὰ µετεκλογικὴ συνεργασία. Κα ταγγέλλω τὸν Πρόεδρο τοῦ ΔΗΚΟ κ. Κυπριανοῦ ὅτι νὰ Χάρη τῆς ἐξουσίας παραδίνε τὴν τόχη τῆς Κύπρου στὴ ξεγόδουλη ἡγεσία τοῦ Α- ΚΕΛ. Καταγγέλλω τὸν κ. Κυπριανοῦ ὅτι γιὰ χάρη τῆς ἐξουσίας προάγει ἔν γνώσει του τὰ ᾿Ακελικὰ σχέδια γιὰ Κομμουνιστικοποίηση τῆς [ύ προὺ. - ΕΝΜΤΑΦΙΑΣΜΟΣ »Προειδοποιῶ τὸ λαὸ ὅτι ἡ νέα σύζενξη τοῦ ΔΗΚΟ νέες συμφορὲς. Προειδοποιῶ τὸ λαὸ ὅτι ἡ γέα συναλλαγὴ τοῦ ΔΗΚΟ ὁδηγεῖ στὸν πλήρη ἐνταφια- σμὸ τοῦ) ἑἐθνκοῦ θέματος. 'Προμδοποιῶ καὶ τὸν κ. Κυ .πριανοῦ ὅτι ἡ- γέα πολιτική του περιπέτεια δὰ τὸν ἑξευ τελίσει πλήρως καὶ θὰ ὁδη- γήσει τὴν Κύπρο στὴν τελει ωτικὴ καταστροφή. Προειδο ποιῶ τὸ λαὸ ὅτι τὸ ΔΗΚΟ μετατρέπεται σὲ ὑποζύγιο τοῦ ΑΚΕΛ ποὺ θὰ ὁδ ει τὴν Κύπρο στὸν σοσιολιστικὀ µε τασχηματισµὀ.. Κάλῶ τοὺς ἐθνικόφρονες ποὺ εἶναι ἐγ- κλωθισμένοι στὸ ΔΗΚΟ νά -ἀντιληφθοῦν πὼς τὸ ΑΚΕΛ επροχωρεῖ μὲ σχέδιο. Τοὺς καλῶ νὰ συγειδητοποιήσουν ὅτι ἡ ᾿Ακελική ἡγεσία ή ἔχει οὔτε ἀδιοπιστία οὔτε ἀ ξιοπρέπεια. Ὑπενθωμίζω ῥὅτι πέρυσι τὸ ΑΚΕΛ ἀποκαλοῦ- σε τὸν Πρότδρο τοῦ ΔΗΚΟ καὶ Πρόεδρο τῆς Δηµοκρα- τίας ἀνίκανο καὶ ἀνάξιο. Φέ τος ἔγινε ἱκαγὸς καὶ ἄξιος. Αὔριο θὰ γίνει. κάτι ἄλλο. Ἡ συνέπεια καὶ ἡ ἀξιαπρέ- πεια. εἶναι ἄγνωστες ἀρετὲς στὴν΄ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ ὅταν πιστεύει ὅτι προωθεῖ τὰ κοµ ματικά της συμφέροντα. Μό νη΄ «ἀρέτὴ» της εἶναι ὁ φα- νατιςιὸς καὶ τὸ ἄκρατο επά θος». ΘΕΟΜΗΝΙΑ ᾽Αφοῦ ἀναφέρθηκε στὰ πολλαπλὰ προθλήµατα ποὺ ἐπεσώρευσε ἡ Κυπριακὴ καὶ λεϊκομετωπικὴ θεοµηνία, ὁ κ. Κληρίδης ὑπογράμμισε ὅτι: : «λόνο ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμός μπορεῖ νὰ θε: Ραπεύσει τὰ κακἁὰ τῆς Κυ πριανικῆς θεοµηνίας. ο Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς θὰ καταργήσει τὶς δισκρί- σεις καὶ θὰ ἐπιφέρει ἰσότη τα, εὐνομία, ἰσοπολιτεία καὶ οἰκονομική περισυλλογή. Μό νο ὁ Δημοκρατικός Σννα- υερμὸς θὰ ἐπιφέρει πρα- αμετικὴ κοινωνικὴ Δικαιο- σύνη. Μόνο ὁ Δημοκρατικὸς Σνναγεομὸς θὰ τερματίσει τὴν πολιτικὴ τῶν λόγων. Μόνο ὁ Δημοκρατικὸς Συ- ναγερμὸς θὰ ἐφαρμόσει πο- λιτικὴ ἔργων καὶ πράξεων». Ὁ κ. Κληρίδης ἀναφέρ θηκε στὴ σννέχεια στὴν Παιδεία, στὸ ΆΣυνεργστι σµό, στὸ ᾽Αναλογικὸ καὶ ἐπέμεινε ἰδιαίτερα στό ζω- τικὸ θέµα τῆς ἐβυγίανσης καΐ ἀναδιοργόνωσης τῆς δη µόσιας ὑπηρισίας καὶ ὑπο- Ὑρόρηισε, ὅτι δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Κύπριος ποὺ νὰ πιστεύει ὅτι ἡ Κνυδέρνηση .. Κυπριανοῦ εἶναι σ θέση νὰ προωθήσει τὸ ᾖΚυπρια” κὀ. «Οἱ θέσεις τοῦ ΔΗΣΥ», πρόσθεσε, ἐπαληθεύθηκαν». ρθρο κ π Ἰσχυρὴ καί σο μὴ με διεθνές κύρος καὶ αὐξημένο αἴσθημα εὐθύνης γιὰ τὸν τόπο». ᾖΓιὰ. τὸ Κυπριακὸ καὶ τὴ λύσή που, ἡ θέση τοῦ Σνναγερμοῦ εἶναι πα γία: «Στόχος πρέπει νὰ εἶναι ἡ δηµιουργία ἑνὸς ἀνεξαρ- τήτου καὶ ἁἀδεσμεύτου κρά τους ὅπου Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι, Αρμένιοι, Μαρωνί τες καὶ Λατίνοι νὰ συμ- διοῦν εἰρηνικ. ὍὉ Δημο- Τηλέφωνα ἐπιτελείων Τὸ Κεντρικὸ Ἐκλογινὸ Ἐπιτελεῖο τοῦ Ἀπιοκρα- τικοῦ Συναγερμοῦ ἄνε- Χοίνωσε τὰ τηλέφωνα τῶν ἐκλογικῶν ἐπιτελεί- ὢν τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμεῦ σ) ὅλες τὶς πόλεις. Γιὰ πληροφορίες ποῦ θὰ ΦηΦίσει ὁ. κάθι Ψηβοφόρος ΜΟΝΟΝ στὸ 65165. (Γιὰ Λευκωσία καὶ προάστεια): ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ: 65165. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ: 7588δΙ. ΚΑΙ ΑΛΑΚΑΙ: 38137. ΑΓΛΑΝΊΤΣΙΑ: 35238. ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ: 43602. ΑΓ. ΑΟΜΕΤΙΟΣ: 5411]. ΠΑΙΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ: 32310. ΑΚΡΟΠΟΛΗ: 21880/24445. ΑΑΣΟΥΠΟΛΗ: 20360. ΕΓΚΩΜΗ: 57444. ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ: 204684. ΑΓ, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ: 31970. ΑΓ, ΑΝΔΡΕΑΣ: 65δ45/74768] 57592/ ΛΕΜΕΣΟΣ: ἸἉΑγία Ζώνη 64533, ᾿Αγία Νάπα 66624, Τσιφλικούδια, Τζαμὶ -.-- Τζετίτ, Αγ. .αν. . ΣΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΟΧΙ στὸ Λαϊκὺ Μέτωπο κρατικὸς Συναγερμὸς οὔτε Νατοϊκὴ λύση οὔτε καί 8αρ οοθιακὴ ἐπιδιώκει. 'Ο Δημο κρατικὸς Σνναγερμὸς ἐπι διώκει λύση ποὺ νὰ ἐξυπη βετεῖ µόνο τὰ συμφέροντα ὁλόκληρου τοῦ Κνυπριακοῦ λαοῦ. Αύση καθαρὰ κυπρια κὴ εκιδιώσει µέσω τῆς εἷ- ρηνικῆς διαδιαασίας τῶν διαπραγματεύσιων». Ἂν ἡ περίοδος τοῦ 1976...ΔΙ ἡ τιε- ρίοδος τοῦ ΔΗΚΟ, ἔχει ὁδηγήσει στὸν μαρασμὸ καὶ τὴὺν ἀπελπισία πρέπει ἐπὶ τόλους ν᾿ ἀναθεωρήσουμε τὶς οκέψφεις μας! ᾱς ἁπτοντήσουμε αὔριο στὴν κὀάλ- μπι. «Ὁ Συναγερμὸς δέν εἷ- ναι ξενοκίνητο κόμμα. Δημοκρατικό Συναγερμὸς εἶναι τὸ κόµµα τῶν ἐλεύθε [κα προθληµατισµένων ἂν θρώκων. Εἶναι τὸ κόμμα καὶ τοῦ ἀστοῦ, καὶ τοῦ ἐργάτη καὶ τοῦ ἀγρότη. Ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς εἶναι τὸ κόµµα τῆς πρου- δευτικῆς δεξιᾶς. Οὔτε τὰ συμφέροντα τῆς Δύσεως ἑ- ξυπηρετεῖ οὔτε στό ἅρμα αῆς Μόσχας εἶναι δεμένο. ο Αημοκρατικός ἆἛΣνναγερ. μός ποποθετεῖ τό ἐθνικό συµ φέρο πάνω ἀπό τὸ κοµµατι κό, ὃ Δημοκρατικός Έννα Ὑερμὸς δέν ἐξαρτᾶ τὴν πο Ἀιτικὴ του γιὰ τὴν ἔθνι ΧΑΜΕΝΕΣ ΨΗΦΟΙ . κ καὶ φυσικὴ ἐπιδίωση ᾿Αφοῦ ᾿ ὑπόγράμμισε ᾿ ὅτι. µας ἀπὸ ἰδεολογικὲς προ οἱ ἐκλογὲς τῆς Κνριακῆς εἶ Ὦµκαταλήκεις. ναι οἱ πιὸ κρίσιμες στὴν ἱστορία βλ ν θά, 36 Αημοκβαραδς συ Κληρίδης τόνισε ὅτι: κ«Ὁ λοὺς πρέπῃ νὰ «ντι, ληφθεῖ πὼς κάθε ψφῆφος ποὺ δίνεται στὸ ΔΗΚΟ µετα- ποιεῖται σὲ ψῆφο στὸ Α- ΚΕΛ. Κάθε ψῆφος ποὺ δί μας Ὃ άν ἀισρομομααδία εἶναι χαμ ζονιας ὁτιδήποτε ἄλλο μα, 'ἀπὸ χυναγερμὸ εὐνοεῖται τό Α- ΚΕΛ ποὺ ποτέ δέν διανοεῖ- ται νὰ ὑποστηρίξι ΄ ἕνας δηµοκράτης, Τὸ ΑΚΕΛ ἁσελ γεῖ στὸ πτώμα τῆς Κύπρου γιὰ νὰ ἱκανοποιεῖ ξένες ὁρέ ξεις καὶ ἐπιθυμίες», Η ΚΑΛΠΗ θα ΕΚΠΛΗΞΣΕΙ Καὶ κατέληξε - ἐκλογικῶν τοῦ ΠΗ.ΣΥ τώνιος 61506, 'Αγία Τριὰς 64837, γιος Γεύργιος Χαθούζας 52668, Αγ. ᾿Ίω- όννης 12208, Άγιος Νε’ κτόριος 32208, Αγιος Νι- κόλαος 653535, Άγιος Σπν ρίδων ϐ8829, Απόστολος Ανδρέας 354196, Πέτρου ἃ Παύλου: 27225], λοχάνι 63868, Καθολικὴ Α΄ 59815, Καθολικὴὰ Β΄ 64791, Κάφα- λος 50530, Νεόπολις 63582, Ομόνοια «54422, Μέσα Γειτονιὰ 67562, Χαλ- κούτσα 54470, Ἐκλογιαὸν Κέντρον Ὑπαίθρου 64872..613532. ΕΙΔΙΚΑ: 67086, 67244, Γιὰ τὸ Κεντρικὸ ἍΕπιτελεῖο. (Ποῦ θὰ φηφίζουν οἱ φηΦο- Φόροι). ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ναπα καὶ ἐλεύθερες χὲς: 35950, 55051, (Λάρ- περιο» 54θό5. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ σός): 60709, 60718. (λομε ΛΑΡΝΑΚΑ: 55313. ΠΑΦΟΣ: 34239, 34353. ΕΝ ΝΑ ΦΥΟΥΝ ΝΥΜΤΑΝ.. «σιει ποὺ τὸ 960 νὰ δοῦμεν τόσες γαλανόλευκες». εἶπε χαρακτηριστικἁ ἕνας ἡ- λικιωμµένος ἁπαδὸς τοῦ ΔΗ. ΣΥ., ποὺ ζητωκραύγαζε μὲ γεανικὸ σθένος τὸν [Πρόεδρο τοῦ ΔΗΣΥ κ. Γλαΐκο Κιληρί δη, κατὰ τὴ ψεσινἠ µεγαλειώ δη συγκέντρωση τοῦ Συνα- γερμοῦ στὴν πλατεία τῆς ΠΑΣΥΔΥ. Κι ὅταν ὁ κ. «Κληρίδης ἀναφέρθηκε στὴν Κνδέρνηση Κυπριανοῦ, κάτριος ἄλλος ἆ πὸ τὸ πλῆθος φώναξε: «Ἐν νὰ φύουν νάκταν οὔλλον τους», Εντύπωση προκάλεσαν οἱ ὕμνοι πρὸς τὸ ΔΗΣΥ, ποὺ σύνθεσαν µέλη τῆς Νεολαί- ας τοῦ κόμματος καὶ τοὺς τραγούδησαν στἡὴ ψεσινἠ ους κέντρωση. Ἡ λέξη «λίσχος πρόμά κε» σε σεισµὀ, ὅταν ὁ κ. Ἀληρί δης ἀναφέρθηκε στὴ χ μα, πια τῆς Κυδέρνησης ανοῦ καθὼς καὶ. στὴν σὐνθη πούνε μεταξὺ ΔΗΚΟ -- Τὸ σύνθημα «ΑΚΕΛ-- Ροσίς -- Προδοσία», δο- γοῦσε τὴν ἀτμόσφαιρα, ὅταν ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗΣΥ ἁνα φερόταν στὴ λάσπη ποὺ ἐ- κτοξεύει ἡ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ ἐναντίον τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ. Κάτι ἄλλο ποὺ προκάλεσε συγκίνηση στὸ πλῆθος, ἧταν καὶ ἡ παρορσία τῶν γονέων ἡρώων τῆς ΕΟΚΑ, στὴν ἐ- ξέδρα τῶν ὑποφηφίων δο,- λευτῶν τοῦ ΔΗΣΥ. Ἡ λέζη «ΕΟΚΑ» ἐπαναλ ε πολ- λὲς φορὲς μα ἰδιαίτερα ὅ- ταν ὁ κ. Κληρίδης ἀναφέν- θηκε στοὺς λεδέντες ποὺ ἔδωσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς πατρίδας µας, τος εἶναι τὸ κόμμα τῆε φθύγης, ... «Ο.. Δομοκρατμκὸς. νναγερµός εἶναι τὸ μόνο κόμμα ποὺ μπορεῖ νὰ προσ Φέρει ἀσφάλεια, δηµοκρατι- κή τάξη, ἀξιοκρατία, κοινω γικὴ δικαιοσύνη, σεδασμὸ οτὸν πολίτη καὶ στὸν λαό. Ἡ ὄρα τῆς κρίσιως Ἅπρα σεγγίζει. 2Η κάλπη 'θὰ ἐκπλήξει. Ἡ φψῆ ος τοῦ .λαοῦ θὰ πλή ξει. Θὰ πλήξει τοὺς πολιτι κοὺς σαλτιμπάγκους ποὺ ἐμ παίζουν τὸν λαό. 'Ο- λαός ὑπεύθννα δὰ ἀναλάδει τὸν ρόλο καὶ θὰ πε ΄ τόν τι- λενταῖο λόγο ποὺ τοῦ δίνει φῆφος». ΠΩΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΙΒΙΗ [ΓΗ ΣΙΛ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 6 Σαράντα στρέμματα γῆς κοντὰ στὸ κατεχόμενο λιµά νι τῆς ᾽Αμμοχώστου πωλή” θηκον σύμφωνα µέ δηµοσίευ µα τῆς τουρκοκυπριακῆς ἐἑ- φημερίδας «Οντζοὺ στὴ Λιδύη ἕναντι τριῶν ἑκατομ µυρίων δολλαρίων γιὰ τὴν ἐγκατάστοση µραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ. ὪὉ «βουλευτής» τοῦ κόμ µατος Κοινωνικῆς ᾿Απελι- θερώσεως κ. Οὐρὰλ ζήτη σε ἐξηγήσεις ἀπὸ τὴ διοί- κηση Ντενκτὰς σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεση. Ὁ Οὐράλ ρωτᾶ ἐπίσης καιὰ πόσο ἐπιστράφηκαν στὴ Λιδυκὴ Κυδέρνηση τὰ χρήματα ὕστιρα ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες ποὺ ἐγέρθη κο, Ο Άλλα δημοσιεύματα τουρκοκυπριακῶν ἐφημερί ἴ δων ἀναφίρουν πὼς ἡ Υγῆ θὰ Ὦαχρησιμοποιηθεῖ γιὰ τήν ἐγκατάσταση Λιδυκοῦ στρα- τοπέδου. ΑΠΟ ΤΙΣ 9 Μ.Μ. ΑΥΡΙΟ, ΗΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΝΑ ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ᾿Απὸ τὶς 9 μ.μ. αεὔριο 6ράδυ ἡ τηλεόραση ϐ) ἀρχί σει τὴ µετάδοση εἰδικοῦ προγράµµατος σχετικὰ μὲ τὶς θουλευτικὲς ἐκλογὲς, ποὺ θὰ διεξαχθοῦν τὴν ἴδια µέ- ϱ Στὰ Ἅµπλαίσια προγρώµµαχος θὰ µεταδο- θοῦν Ρεπορτάζ καὶ ἄλλα στοιχεῖα γιὰ τίς ἐκλογὲς, Ἡ ἐκπομπή θὰ παραταθεῖ καί μετὰ τὰ μεσάνυχτα γιὰ τὴ μετάδοση ἁποτελεσμά- των, ϱ Σέ ἀνακοίνωση του τὸ ΡΙΚ ἀναφέρει ὅτι τὸ πρό γραμμα «᾿Αθλητικὰ Χρρή- τοῦ 'κάν καὶ ἡ κινηµατογραφικὴ ταινία δέν θὰ μετάδοθοῦν. ἘἘχλογῶν, . ωε Σελίδα 4 ζεχωρϊζουν Φ. 45 ᾿Αγθολογία . «Ἑϊδοποι- εἴστε την Κοΐστη Λάθ» 140.55 ᾽Αργὰ τὸ Σάδόατο «Χρυσὴ γόνδολα». βρχισε στή Λευκωσία τὸ 880 συμέδριο τῆς Γιουροβίζιου τετάρητι ὁ Πρόεδρος τῆς Ἔφτασε οτὴὺν Κύειρο τὴν περασµένπ οΟτὲν (Γαλλία). Τὸν κ. Ὢ- Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως Ραδιοφωνίας κ. Ζὰν 'πὲν ὑποδέχθηκαν στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Λάρνακος ἡ κα φίδη, σύζυγος τοῦ Γεν. Διευθυντή τοῦ ΡΙΚ καὶ ὁ κ. Γιῶρνος Λανίτης, :Συντονιστὴς τοῦ 66ου Συνεδρίου τοῦ Λιοικητικοῦ Συµθουλίου τῆς Εὺ- ρωπιαϊκῆς Ἑνώσεως Βαδιοφωνίας. Τὸ θράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ κ. Ὢ- άνττσιπ μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Φιλκπιου καὶ τὸν Γενιυκὸ Διευθυντὴ Γτὲν εἶχε ἐνπμερωτικὰ συν ΓΣυµθουλίου τοῦ ΡΙΚ κ. Ἀνδρέα ἴποῦ Ἱδρύματος κ. Ανδρέα Χριυστοφίδῃ. ΜΑΠΠΕΤ ΣΦΟΥ Ὁ ὀἐγγαστρίμυθος καὶ δις” Ὀνοῦς φήµης ταχυδακτυλους- πὸς Σεγνιόρ Γουένσες φιλοδε Νεῖται στὴν ἀποφινὴ ἐκπομπὴ ποῦ «Ἠάππετ Σὼου», : το εκλοτικὸ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ «:ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ | Θά μεταδοθεῖ ἀπόψε «στὶς ὃ σ) ἐπανάλ ᾗ εἰδικὴ ἐκ- πομπὴ ποὺ εἶχε μεταδοθεῖ πὴν προπερασµένη Πασα- σχευὴ µόσα στὰ πλαίσια τῆς ἐκπομπῆς «Θέματα καὶ ἀπό- Ψεις», καὶ στὴν ὁποία ἔπεξη- αοὔνται οἱ ποόνοιες τοῦ γέου ἐκλογικοῦ νόµου, ἡ διαδικα- σία τῆς ψηφοφορίας καὶ τῆς κατανομῆς τῶν ἑδρῶν. ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ἓ Απὸ τὴ σειρὰ «᾿Ανθολο- ία θὰ μεταδοθεῖ ἀπόψε στὶς 9.95 μ.μ. ἡ τηλθοπτικὴ ταινία «Εἰδοποιεῖστε τὴν Κοί στη Λάθ». ἨΠρωταγωνιστοῦν: Τερέζα Τκρέηός, Χάρού Γουαρντίνο, Λλοίϊς Σορέλ, Πώλ Στῆδενς 'Τὸ πλῆρες | 5.00 Ἔναρξη ---- Κινούμενα σχέδια 8.30 Ἑφτὰ μικροὶ . Αὐστραλοὶ Ε.00 Εἰδήσεις 8.06 Εϊδήσεις στὴν τουρκικἡ 6.10 Εϊδήσεις στὴν ἀγγλικὴ 6.90 Ὁ Δούμος ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑ'Ι:ΟΥ 1981 απόψε στή ΤΝ οαοιοφωνο Α΄’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ᾿ 0600 0615 0630 0640 Πρωϊνὸ ξεκίνημα Πρωϊνὴ γυμναστικἡ Εἰδήσεις Ἑλληνικὴ μουσική 0645 Σήµερα 0700 Καλημέρα σας 0715 Δελτίον τιμῶν 0730 Εἰδήσεις 0740 ᾿Απὸ τὴν Ἑλληνικὴ μουσικὴ παραγωγὴ Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ Μουσικὴ Σοὔμπερτ Εἰδήσεις Θέατρο ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο Ἑλληνικοὶ δίσκοι Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα Εἰδήσεις Ποικίλη ἑλληνικὴ ψουσικὴ ᾿Αθηναϊκὸ πεντάγραμ- µο στὸ µικρόφώνο τοῦ ΡΙΚ ᾽Απὸ τὶς τελευταῖες ἐκδόσεις δίσκων τῆς ξένης ἐλαφρᾶς µουσικῆς Εἰδήσεις Ρυθμοὶ Ἡ ἠχὸ τῶν γεγονότων 08620 0930 0945 1000 που» 1130 1200 1330 1430 1500 1530 1600 Ἴ605 1700 Ἆ 3 ὦ ἃ ϕ καὶ Τίτος Βανδής. Ἡ Κρίστη Λάδ εἶναι μιᾶ πετυχημένη ντετέχτιόι Ὁ ὃ- περδολικὸς της ζῆλος τὴ φέρ γεν σὲ σύγκρουση μέ τὸν ᾱ- νὠτερό της ποὺ θέλει νὰ τὴ µεταθέσει. Ἡ Κρίση ἐπιμέ- γει νὰ τῆς ἐπιτοέψει νὰ Έε- σχεπάσει ἕναν ἡγέτη τοῦ ὁορ γανωμένου ἐγκλήματος. Ταὶ μιὰ κι ὁ προϊστάμενος της ἀρνεῖται, ἡ Κοίσιη ἀποφασί- ἔει νὰ τὸ κάνει στὸν ἐλεύθε- ρο της χρόνο καὶ ἐξ ἰδίων της. ΧΡΥΣΗ ΓΟΝΔΟΛΑ Τὸ Υ’ καὶ τελευταῖο µέρος τοῦ Φεστιθὰλ ἘΕὐρωπαϊκοῦ Τοαγουδιοῦ Βενετίας «ἄΧου- σὴ γόνδολα» θὰ µμεταδοθεῖ στὶς 10.56 ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ «᾿Αργὰ τὸ Σάθόθατο». Ἐμφανίζονται οἱ Ἀτόνο- δαν, Ὑπάργκο, Μάσσιο Μο οάντε, Νιού Ἰρόλς, Ἠεπίνο γτὶ Κάμπρι Φούλς, ᾽Αλὰν Σο οέντι, Πῆτερ Γκάμποιελ, πί Μο ντ Αντι, Γκούπαῦ Ντάνς Μπάνι, Τμ Καπάλ- ντι καὶ Πάτρικ Ζιουδέ, Παρουσιάρε, ἃ Λήρ. ) πρὀγῥάμμά [.10 Τὸ μικοὺ σπίτι στὸ λειθάδι 8.00 Μάππετ Σὰου 8.50 Εἰδήσεις 9.00 Τὸ ἐκλομικὼ σύστημά καὶ πῶς θὰ ψηφίσουμε: 9 36 ᾿Ανθολογία ς 10.50 Εϊδήσεις : 10.55 ᾿Λογὰ τὸ Σάδόδατο (ἔγχρωμο) 11.46 Τέλος τῆς ἐκπομπῆς 1730 Τραγουδιστές τῆς ἑλαφρᾶς ἑλληνικῆς μουσικῆς Εἰδήσεις Ἡ ὥρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ Θρησκευτικὴ ὁμιλία Παλιὰ Ελληνικὰ τραγούδια Ἡ ἠχὸ τῶν γεγονότων 2000 Σάδδατο δ6ράδυ 2100 Στίχοι καὶ μουσικὴ 2130 Τὸ Ταχυδροµεέο -΄ χῶν ἀποδήμων 2200 Εἰδήσεις . 2210 Ξένη :μουσικὴ καὶ τραγούδια τῆς ἐποχῆς µας Εἰδήσεις Μελωδίες, ρυθμοί τραγούδια Εἰδήσεις ᾿Εθνικὸς Ὕμνος 1800 1805 1845 1900 1930 2300 2305 2400 0005 Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0900 Νέες παραλαδὲς δίσκων σοδαρᾶς μουσικῆς Εἰδήσεις Ἐλαφρὰ κλασικὴ µουσικὴ Ἐκπαιδευτικὸ ραδιόφωνό Ἐλαφρὰ κλασσικὴ µουσικὴ (συνέχεια) 1000 1005 1020 1030 καὶ ᾿Αριθμοὶ Ἆ 1100 Τὸ σοδαρὸ τραγούδι 1130 - 1200 '᾿Εκλεκτές μουσικὲς σελίδες ΡΙΑΝ ΡΑΡΕΗ ΟΟΡΙΕΗ ΤΙ ννοιά Βἰχ πᾶς α πιθαπῖηῃ οἱ εεῃᾶπος ἂπά Πεβυ(γ. Τίε οορίεις ΜέΠ {Πε παπι οἵ 'υ.ΒΙχ΄ ἱννθγς ῃτοπιίσθ γοι μοβ τα] οὐΡΥ. κά. 4 ἐΓθΝΟ/Η/2έ5 7 ὰ.. Τ8Ι.Ο2ΦΤΘΘ7ΟΟ-ΟΡΙ698Ι4 --Θὰ μᾶς. θρεῖτε στὸ ᾽Ἀμερικανικό πε- ρίπτερο Ἐξς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως. τν ρασιόορὠνο «γινε στὴν Αἴθουνα -λυ. Σαδάλας ᾽Αμάντα Ἄνδρεα Χριστο Τὸ πρωὶ πῆς Πέμπτης 51 Μαΐου ἔγινε στὸ ξενοδοχεῖο Κίλτον ἡ ποοπαρασκευαστικὴ συνεδρία τοῦ Προεδοίου τῆς Ἠὐρωπαϊκῆς Ῥνώσεως καὶ τῆς Γραμματείας τῆς Ἑνώ- σεως. Ἡ ἐπίσημη ἕναοξη τῶν ἐο γασιῶν τοῦ 66 Συνεδρίου ἔ- τῶν Ἐν θνῶν τοῦ Ξενοδοχείου Φιλοξε γία χθὲς Παρασκενὴ στὶς 10 πι. ϱ. ΤΕΛΛΥ ΣΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΙ Σε ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ᾿ Ὁ ἝἛλληνας ἠθοποιὺς Τέλ ποωταγωχιστεῖ πάλι σὺ πηλεοπτικὴ Ἅᾖταινία ποὺ ὄχει τίτλο «Μιὰ συγκλο- χιστικἡ ὑστορία στὸ ᾿Αλκα- τράζ». Εἶναι ἡ συγκλονυστυκἡ ἵστο οἷα ἑνὸς ᾽Αμερικανοῦ Ἰνδιά-ς 4ου στὶς φυλακὲς τοῦ Άλκα- τράζ, γυοισµένη σύµφωνα μὸ φοιτιχές, ἁμερικανικὲς μὲ πολλὴ -δία,. δραματωὴ ἔν- ταση καὶ δυκαμικὸ ρεαλισμό. Ἡ τηλεοπτική αὐτὴ ταινία τὶς ἔχει συνολικὴ διάρκεια δυὸ ὧρες καὶ θγῆκε ατὸν ἀέρα στὴν ᾽Αμερικὴ ἀπὸ τὸ δίκτυο Νὶ Μαὶ Σὶ--Τὶ Βὶ σὲ δυὺ συνεχόμενες θρᾳαδιὲς. ῬΕκτὼς ἀπὸ ᾖτὺν Τέλλου Σαδάλας ποωταγωνιστοῦν ἐ- πίσης ὁ Γουῶρεν Μπέη στὸ ρόλο τοῦ Ἰ»διάνου καὶ ὁ δρα θευµένος ἠθοποιὸς Δοτ Κάρ γεῦ ντὸ ρόλο τοῦ «Δραπέτη τοῦ Αλκατοάξ», ποὺ τὸν εἶχε ᾠποδυθεῖ πρὶν μερικἁ χοόνια ὁ Μπὰρτ Λάνκαστερ στὴν ὁ- μώνυμη ταινία. ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ. ΠΑΙΞΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ “ΝΤΑΛΛΑΣ” Τὸ ὄνειρο τῆς Λύντια Κόρ χελ, εἶναι νά πρώὠταγωνιστή- σει Κάποτε στὸ ἈΝπτάλλας». Πρὸς τὸ παρόν, ὅμως, περια οίζεται στὸ ρόλο τῆς Ών- τρεῦ, μιᾶς κοπέλας μὲ πο]- 2ὰ προθλήµατα, ποὺ κάνει τὶς λΑγγλίδες νὰ δακούζουν κά: θε φορά ποὺ στήνονται µπρο- στὰ στὴ μικοὴ τους ὀθόνη γιὰ νά παρακολουθήσουν τὸ σήριαλ ἔχει χαὶ μερικά χῶ- μιχὰ στοιχεῖα καὶ διασκεδά- ζεται γάπως τὸ πράγμα. Ἡ παράδοσπ Τὸ «στρὴπ - α - Υοὰμ» ἢ ἓν ἑκτάσει καὶ στὸ ἑλληνκό τερο, τὸ «τηλεγραφικὸ στρήα τὴς» εἶναι Ἡ γέα μόδα ποὺ ἔχει. κυριολεκτικὰ Ἐετρελάνει τοὺς Αμερικανούς, ἀλλὰ εἷ- «ναι πράγματι καὶ ἀρκετὰ ποω πότυπη καὶ διασκεδαστικἡ ΣΛητὶ νὰ στείλετε ἕνα συνη θιαµένο τηλεγράφημα γιὰ εὖ- οχὲς συγχαρητήρια, εοσυλλάπη καὶ ὅτι ἄλλο σχετικ, τὰ πήρια, λουλούδια γιὰ γιορτές, στέλνετε... «συστηµένα». Ἡ ἀΔΕΙΛΙΝΗ’ ΛΑΣΤΑΡΙΣΤΑ τοῦ τηλεγραφήματος στὸν ἑορτάζοντα παρουσία τῶν συ- ναδέλφων του καὶ ἡ ἐξέλιξπ τοῦ στρήπι-- τής, Εὐχετήρια τπλεγραφήματα ἁπασχόληση.... Οἱ ἐφευρέτες τοῦ τηλεγοα- φικοῦ στρὴπ - τὴς εἶναι δύο ἠθοποιοὶ ποὺ δὲν τὰ πήγαι- γαν φαὶ τόσο καλὰ μὲ τὴ δου λειά τους, ὁ Τκοὲκ: Σίμπελ καί ὅ Γχάρυ Μπλούμσα». Μέσα σὲ ἕξν µῆνες, μ αὖ- τὴ τὴ νέα τους ἀπασχόληση, ἔκαναν μιὰ ὁλόκληρη περιου- σία καὶ τώρα ἁπλώνουν τὸ «δί χτυο» σ ὁλόχληρη πὴν ”Αμε- ρική, “ Ταυτόχρονα, ποικίλουν τὰ εἴδη τοῦ «στροήπ - α- γκρᾶμ»Σ Χι ἔτσι μποροῦν καὶ οἳ πιό ἀπαιτητικοὶ νὰ ἱκανοποιηθοῦν. υπάρχει πθὸς. τὸ παρὸν «ἓ- Ἑωτικὸ ατρῆπ», «θιτσιόνικο Ἱστρήπ», «χαρούμενο στο» ὅλ᾽ αὐτὰ παραλλαγές... κάπον ων θίτσιων ἐν Ὑένεν, Ἂβν ἐνδιαφέρεστε γιὰ ὧπε ρατλαντική ἀποστολὴ τηλεγρα φῄήµατος, τότε δὲν ἔχετε πα ρὰ νὰ πληρώσετε 20.000 δρχ. γαὶ νὰ σᾶς τὸ στείλουν «μέ- σω ἀντιπροσώπου». Γ Δηλαδή, τῆν κάρτα σας, µα Ὦ μὲ μιὰ γεαρῃ, ποὺ ..,ἀπο- καλύπτει τὶς σὠωματιχὲς πης ἀρετὲς στὸν παραλήπτη τῶν εὐχῶν σας, ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπιθυμία σας. Ἡ μόδα ἔχει ἀρχίσει καὶ «παίργει µεγάλες διαστάσεις στην ᾽Αμερική, ὅπου ἀπὸ στι γμῆ σὲ στιγµὴ, μπορεῖ νά χτυ πήσει ἡ πόρτα σας καὶ κά... «μπουμάρει» κάποια καλλίγραμ, µη γεαρὴ γιὰ νὰ σᾶς εὐχηθεῖ γιὰ πἩν... προαγωγὴ ποὺ πή- θατε στη δουλειά σας. Χρέη ζωντανοῦ τηλεγραφή µατος χάνουν Ὑεαρές, καὶ κα- λίγοαµµες κοπέλες, οἱ ὑποῖες ἁπλῶς θέλουν νὰ ἰσοσιελί- γουν τὸν ἀσθενικὸ προὔπολογι σµό πους, Οἱ τιμὲς γιὰ τὰ ἁπλὰ «τη λεγραφήματα» εἶναι 4 ---'ὅ. 000 .δοχ. καὶ γιὰ τὰ πιό... ««σύνθετα» μὲ εἰδικὴ ἐκτέλε- ση τοῦ στρὴπ τής, µέχρι 10. ϱ00 δραχμές. Ἡ ἀπασχόληση δὲν εἶναν παραπάνω ἀπὸ μισὴ ὥρα μὲ τρία τέταοτα γίὰ κά θε.. «ἀποκαλυπτικὸ -τηλεγρά: φημα, | , Ἔπσι, πολλὲς Αμεουκανί- δες φοιτήτοιες δὲν διστάζου Ἡ ΡΑΚΕΛ ΓΟΥΕΛΙΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝ Πρὶν ἀπὸ μερικὲς µέρες, δόθηκε στὸ Χόλλυ- γουντ ὑπὸ τὼν αἱγίδα τοῦ ᾽Αμέρικαν φίλμ: Μάρ | κετ ἕνας μεγάλος χορὸς πρὸς τιμὴν τῶν γων κινωματογραφικῶν στὸν ὁπιοῖο παρέστησαν 9000 περίπου προσκε- κλημµένοι, ἔγινε στὴ µεγάλπ αἴθουσα τῶν στούν τιο τῆς Γκόλντουϊν, Μετασὺ τῶν καλεσµένων ἄλαμψε μὲ τὴν παρουσία της ἡ Ῥάκελ Γουέλτς ποὺ τὴ θλέπουµε στὴ συνοδευόµεντι ἀπὸ τὸν σύζυγο της ἸἈντρὲ. Ὅ πρόσφατος γάµος τους φαίνεται ὅτι ἔχει ἀνα- ΦΙΛΜ ΜΑΡΚΕΤ ξέ. αὈρὸς διανοµέων, “ὃ φωτογραφία νὰ φτάνει ο ὦ - ο ὃὂ ο ὢ Νο 10 ΠΗΡΑΝ ΜΕΙΑΛΑ ᾖ ορίζοντα ας «Ὁ. ααίτος ἄνθρωπος». 1. Ἡ σέ .α- δ. Μετοχική «κατάληξη. -- ῇ ᾿ σχέση τους μὲ τὸ Συνηθίζεται σὲ στρατιωτικὲς ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ἀντικείμενο ποὺ πο ἐνδιαφέ ολὲς, ς ΝΑ. Το ΞΕΡΟΥΝ Εϊκοσιένα θραθεῖα, ποὺ συνοδεύονταν’ μὲ ποσὰ µέχοι καὶ 900.000 δολλάρια, µοιρά:ι στηκαν σὲ πρόσωπα ποὺ δὲν ἤξεραν κάν ὅτι ἦταν ὑποψήή φια γιά θράθευση..., Τὸ ἵδρυμα «άν Αοθουρ» ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα τῶν, ΗΠΑ, ῥἐπέλεξε ποὺς ἄξιουςι γιὰ, θράθενση μὲ ὑποδείξειςι ἀνώνυμων κριτῶν, καὶ Ἐεχώ- ρησαν ἔτσι διάσημοι καὶ μὴ διάσημοι δημιουργοί. Τέσσερις ἀπ αὐτοὺς ἔχουν, ἤδη ραθευτεῖ μὲ «Πούμιη τζερ», ὅπως , συγγοάφέας Ῥόμπερτ Πὲν» Γουῶρεν, Τῦ ἐτῶν, ἀλλὸ ὑπάρχουν καὶ ποιἠ πτές, ἱστοφοκοί, ἕγας παλαι: οντολόγος καὶ ἕνας φυσικὸς 51 ἐτῶν. ! Δέν µπαίνετι κανένας ὄροςὶ γιὰ τὸν τοόπο χοησιμοποιή σεως τῶν χοηματικῶν αὐτῶν ποσῶν, -αὶ ὁ Μζέημς Μά»: «ερσον ποὺ τκέρθδισε» 195 Ἰϱ δολλάρια δήλωσε ὅτι θὰ τὰ Ἑοδέψφει σ) ἕνα... γλέντι: | λΑχάμεσα στοὺς έη ῥοαθευμέ- γοὺς εἶναι καὶ. ἕνας Ρῶσυς ἤ | ρει, Οὐθμίζεται ἀπὸ τὸν ᾽Α- στικὸ Κώδινα. 9, «...Νοθάρο» παλιὸς γόη τας τῆς ὀθόνης. -- Ποταμὸς τῆς Ο0.Δ. Γερμανίας. ὃ, Βιθλικὸ πρόσωπο. -- Βἱ γαι τὰ σφραγισμένα γραμμα τόσηµα. 4. Ἐξημεοώνεται καὶ χοή- σιμοποιεῖται σὰν ὑποξύγιο. δ. Χαρακτηοιστιὸ της ἡ π)ηρότητα. --- Χαρακτηρίςε- ται ἕνα γόσηµα. 6, Μουσικη νότα. -- Ποτα μὸς τῶν ΗΠΑ. Ἱ, Μὲ στολὴ ὑπηρετοῦ. β. ᾿Αριθμητικὸ, -- «..Ἠ5- πρὲς», ἕνας παλιὸς σιδηρό- ὄρομος. ϱ, Ἔένο θέατρο μὲ µάσνες. ο Ἠπιταντινὸ ἀρνητικὸ μύ- οἱο, 10. Ῥονυλγαρικὴ δυναστεία. --- Αυσάρεστο συναίσθημα. ΚΑΘΕΤΑ 1, Τὰ ὑπολογίζουμε σὲ προ σθέσεις. 5, Τάλλος κούσ]ινγ» ποὺ ἐκτε]έστη»ε τὸ 1940. ---ε...εῖς ἄχνρα» ἀρχαία παροιμία. Ἆ, Διάνριση ἐφτμερίδας. 4, Προστατευτικὸς ὁ ύλης ταυς. --- Τὸ μιχρὰ ὄνομα τοῦ φυγάς, ποὺ πει στὴ Χέα Ὕ- όρχη. | δημιονογοῦ τῆς παμᾶς ταιο- ρ. Κόρτ τοῦ Λόρδου Βύρω χα. ἵ---- Διαγοάφεται ἀπὸ τὸν χαπετάνιο. τ. Γιὰ μερικοὺς θεωρεῖται ἀπαραθίαστος. -- Δημιουρ: «γοῦν παρθξηγήσεις. 8. Καλλιτεχνινἁ φέροντά τους. 4, Πατρίδα τοῦ ᾿Αόραὰάμ. --- Ἀητέρα τοῦ 'Εομῆ. 10, ᾽Ασιάτης κάτοικος. -- Απογευματινή ἐφημερίδα μας. τὰ ἔνδια- ΑΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΊΥΜΕΚΟΥ Οριζόντια ς 1. ΠΑΡΟΡΜΗΣΗΣ ᾖ39. ΑΠΟΝΙ]ΙΑ-- ΕΑ δ, ΡΟΔΗΣ -- ΕΛΙΑ 4. ΑΞΣΑΛΕΥΤΗ ὔ. ΣΤ -- ΑΝΝΑ 4, ΑΦΑΙΑ Ἱ. ΣΤΕΛΕΧΗ -- 8 8. ΚΗΤΗ -- ΔΟΤΙ 50. ΑΣ1- ΤΥΑΙΝΗΣ 1, ΣΠ -- Α- ΣΗΜΗ. Κάθετα 1 ΠΑΡΑΣ -- ΣΚΙΑ 9. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 3. ΡΟΔΑ-- ΦΕΤΕΣ 4. 0Ο) ΧΗΑ -- Α: ΔΗΤΗ 0. ΡΙΣΕΛΙΕ 6. ΜΑ -- ΑΧ -- ΔΑ τ ΕΤΑ -- Ἡ- ΔΙΣ α. ΣΕΔΛΗΝΗ-- ΟΝΗ 4, ἨλΙ -- ΜΗΤΕ 10. Αλὰ ΝΡΙΣΗ. έ πππππσπαπσπτη ἡ πππππσππσπασυ πῃπι ΚΑΜΠΟΤΙΑ Σύντομα δὰ έρουμε γιὰ τὰ ζωή τὸ Σμούπαν «Μιὰ συπονισµένη προσ πάθεια μὲ νέα δογάνα. που τώρα. θρίσχονται στὸ στάδιο τῆς προετοιμασίας. θά μᾶς ἐπιτοέψεν σὲ 10 ὣς 20 χουνισ νὰ ἀποφανθοῦμε ἂν ὁ Γ αλα- Ἑίας µας εἶναι Ἄδη γεμάτος ζωὴ ποὺ ἔχει νόηση Ὦ ἂν εἰ µαστε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλαχὶ- στους, ἂν ὄχι καὶ ὁ μόνος ἀναπτυγμένος απολιτισµος στο Γαλαξία. Ἡ πιθανότητα εἰ- και ὅτι ὑπάρχεν ζωὴ καὶ στον δινό µας Ραλταξία, λα χυ οἷς τεχνολογικὸ ποµιτισλο Ὁ. τελικὸς σκοπὸς ὅμως εἷ- ναι ν ἁπλωθεῖ τὸ τεχνο/-ογί- νὸ ἀποικιακὸ κύμα κά νὰ γε: µίσει τὸ Σύμπαν ἀπὸ νόηση». Αὐτὰ εἶπε στὴν ᾿Ακαδημίη ΣΑθηνῶν ὁ διακεκριμένος κά: Βηγητὴς τῆς Φυσικῆς τοῦ Διαστήματος στὸ Τανεπιστη- µιο πῆς Βοστώνης -- καὶ ἄν- τεπιστέλλον µέλος τῆς Ανά: δηµίας- τῆς Ἑλλάδας --- κ. Μιχ. Παπαγιάννης, ποὺ Όοί- σχεται γίά λίγες μέρες στὴν Αθηνα. Θέμα του ἦταν «ΟΙ! σύγχρονες ἀπόψεις γιὰ τὴν ὕπαρξη ζωῆς στὸ Σύμπαν». «ϱ κ. Παπαγιάννης, ἐκτὸς ἀπὸ καθηγητής, εἶναν καὶ πρό εδρος τῆς ᾿Επιτροπῆς Ἔθει- νῶν ὁλοκλήρου τοῦ Πανεπι- στηµίου τῆς Ἡοστώνης, ἕνα ἀπὸ πὰ πιὸ ἐνεργὰ µέλη τῆς ἐνεῖ ἑλληνικῆς παροικίας καὶ συγγραφέας αλέον τῶν 100 ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν σὲ θέµατα Διαστημικῆς Φυσικής, Ῥαδιοαστροτνομίας καὶ Ἔρευ νῶν γιὰ τὴν ὕκαρξη ζωῆς στὸ Σύμπαν. Ἐἶπε ἀκόμη ὁ ὁμιλητῆς: Φ Μέχοι σήµερα γιὰ ὕπας ξη ζωῆς ἔχουν ἐξεταστεῖ 1. 000 σχεδὸν ἄστοα ναὶ ὅ--θ ψαλαξίες στὴ οαδιοφωνικὴ συ χνότητα τοῦ ὑδρογόνου, ἔπει δὴ εἶναι ἡ πιὸ σημαντικῆ σι χνότητα στὴ Φύση καὶ θό Ὀπρέπει νὰ εἶναι γνωστή σ’ ὕ λους τοὺς τεχνολογικὰ ἀναπτυ γμέγους πολιτισμούς. ὢ Διασταμιιὲς ἔρευγες θά πίνουν προσεχῶς καὶ στη ζώ γη πῶν ᾿Ασατεροειδῶγ τοῦ ἡ λιακοῦ µας συστήµατος, ποῦ ἀποτελοῦν πηγη πρώτων ὃ- λῶν στὸ διάστηµα καὶ µπο” οεῖ νὰ γευτονεύουν μὲ ἀποι- ηίες ὄντων μὲ ὑψηλῃ νοηµο: .σύνη. Ἠδη ἕνας ἀστεροειδὴῆς ὣ-- ὁ Έκτωρ --- «παρουσιάζει {- υκάτν παράξενες πϊνῆσεις, Μὲἠ τὰ διαστυμικἁ τηλεσκόπια προσεχῶς καὶ τοὺς «πολυδια- θλικοὺς ἀναλυτὲς φάσματος» -- μιὰ ἐξωγήινα σήµατα --- θὰ ἀποκτήσουμε τὴ γνώση ποὺ θέλουμε γιὰ τὴ ζωη στὸ Σύμπαν, Ἔἴσως θρισκόµαστε στὸ κατώφλι τῆς πιὸ μεγάλης γἁ καλύπτουν ἀποκλειστικὰ τὸ 2 φ ἐν ον αντ ἳ χαρτδηλίκν τους μ᾿ αὐτὴ τὴν νεώσει πολὸ τὴ ὁῥιάσωµπ στάρ. Ὃ μα ποῦ ἀγθρώπινοι τππηπηπππηπππτππσσ σσ πμ ο μ ή πτἉἹΙπππππαππ τι! πωπυσσοπα ται, χρειάζονται τὸ συνεχὲς Αὐτὸ ἦταν τὸ «μήνυμα» δώσε περαστικὸς ἀπὸ την καὶ συγγραφέας ὁ κ. τῆς Καμποτίας, ἄλλη περιοχή. τητα ἀναπαραγωγής, νὰ μῆν γεννιοῦνται παιδιά ποὺ χώρες, ζουν. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ θὰ ἐρίσκονται στὰ ἀντίστοιχα ἓ- κλογιχὰ κέντρα ὑπάλληλον τοῦ Τ.Δ.Π. ἐξουσιοδοτημένοι νὰ σι»οδεύουν σ αὐτὰ Κυπρίους καὶ ξένους δημοσιογράφους γιὰ λήψη φωτογραφιῶν ἢ καὶ ταινιῶν. ἘἘπιπρόσθετα ὑπάλληλοι τοῦ ΤΑΠ θὰ θρίσκούται στὰ πιό κάτω: ἐκλόγοιὰ κέντρα «Ἐνπρύους κα Ἓένούς δηµοσι- οράφους γιὰ λήψη στιγμιό- τύπων ἀπὸ τὴ ἠπφοφορία ὡς ἀκολούθως: ΙΔ’ Δημοτικὸ Σχολεῖο Αγ: λαντζιᾶς (ΡΙΚ) 4.50 μ.μ, ο. Ἡ” Δημοτικὸ Σπροδόλο, ἈἉευκωσία, Κέντρο Β 6.50 μμ Ἑλλένειο ὅ μ.μ. καὶ Δημοτικὸ Ἁγίου ᾿Αντονίου Κέντρο Ἑ 6.50 μ.μ. Ὑπάρχουν χώρες ποὺ ὑποφέρουν, παιδιὰ στερηµένα ποὺ πεθαίνουν σὲ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν δοήθειά µας. ἀπὸ τὴν συνέντευξη Τύπου, ποὺ ἕ- ᾿Αθήνα, ὁ κ. πρόσωπος τῆς ὈΝΙΟΕΕ στὴν Απω ᾿Ανατολή. µτανουά, ἔχει ἐπισκεφθεῖ σταλµένος τῆς ὙΥαλλικῆς τηλεόρασης Γιούνισεφ, τὶς περισσότερες χώρες τοῦ Τρίτου ἔδωσε ἀνάγλυφη τὴν εἰκόνα τῶν χωρῶν αὐτῶν, ποὺ τελευταῖα ὑπέφερε περισσότερο ἀπὸ κάθε Πέντε χρόνια ἔμειναν κλειστὰ τὰ σχολεῖα καὶ μεῖα καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς Γιούνισεφ προσπάθησαν ν᾿ ἀντιμετω πίσουν τὰ προθλήµατα ἐπιδίωσης τών παιδιών κυρίως, πάνω ἀπὸ τὶς πολιτικὲς σκοπιμότητες, ποὺ διαἰροῦν τὴ χώρα. Τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο τῆς παιδείας δυσχεραίνει τὸ ἔργο µας ο, κατέληξε ὁ κ. Ντανουὰ ,-- ἀλλὰ δὲν θὰ ἀργήσει ὁ Χρόνος καὶ ἡ Καμποτία θὰ «προχωρήσει» τὸ Τραφεῖο Αημοσίων Πλη οοφοριῶν ἔχει προθεῖ σὲ εἶ- διχὲς διευθετήσεις γίά φώτο- γοαφικὴ ἢ καὶ τηλεοπτικὴ κά λήψη τοῦ Προέδρου τῆς Δη- µοχρατίας γαὶ τῶν ᾿᾽Αρχηγῶν τῶν Κομμάτων ὅταν θὰ ψηφί- γιὰ νά ᾿σνοδεδν σ’ ἀαὐπτᾶ ΜΑ ΙΟΥ 1981 τπππππππππ τ α! ϱ/ ΓΥΝΛΙΚΕΣ ΧΗΣΗΝ ΤΗΝ ΙΚΛΝΟΤΗΤΗ Π ΓΕΝΝΟΥΝ ἄνθρωποι ποὺ δοκιµόζον- ἑ μεγάλα ποσοστά, καὶ Ζὰκ Ντανουά, τώρα ἐκ- Δημοσιογράφος σὰν εἰδικὸς ἀπε- ἐκπρόσωπος τῆς Κόσμου. Χθές, καὶ εἰδικότερα Ἡἡ σὰν Στὰ 2056 ἔχει ἀνέδει τὸ ποσοστὸ τῆς παιδικῆς θνησιµότη- τας καὶ οἱ τραγικὲς συνθήκες ζωῆς τῶν κατοίκων, ἀποτέλεσμα οἱ Ὑυναῖκες τῆς Καμποτίας νὰ χάσουν τὴν ἱκανό- κι ἔτσι γιὰ ἕνα µεγάλο χρονικὸ διάστηµα εἶχον σὰν τὰ νοσοκο: ὑπὸ ἀνάπτνξη στὶς ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΟΛΗΛ Η ΠΡΠΣΠΕΛΛΣΗ ΜΙΜΟΣΗΓΡΛΦΙΝ ΣΙΛ ΕΝΟΠΝΑ ΚΕΝΤΡΑ Δέ θὰ ἐπιτραπεὶ σὲ Ἀανέ- .α.. δημοσιογράφο Ἡ εἴσοδος σὲ ἐκλογικὸ χέντρο χωρὶς τὴ συνοδεία ἐξουσιοδοτημένοι ἡ- παλλήλου τοῦ Γραφείο Διμιο σίων Πληροφοριῶν καὶ ἐκτὸς τῶν. διευθετήσεω, ποὺ ἀναφέ οονταν πιὸ πάνω. Ἡ εἴσοδος δημοσιογράφων Ἡ φωτορεπόοτερς σὺ κέντρα διαλογῆς ψήφων δὲ θὰ ἐπι- απραπεῖ. Ὑπενθυμίζονται ἴδιατερα οὗ «Ἐένοι δηµοσιογοάφοι ὅτι γιὰ ὁποιεσδήποτε πληροφορί- ες σχετικὰ μὲ παροχη διευκο Ἰύνσεων μποροῦῃ νὰ ἀπευθύ- γονται. στὸ 1ραφεῖο Δημοσί- ων. Πληροφοριῶν Τηλ. 4ὐ--- 181, 40386 “καὶ 40840. Ἡ Φηφοφορία ϐθ’ ἀοχίσει ντὶς 6.90 π.μ. καὶ θὰ διακο- πεὶ στὶς 15 τὸ μεσημέρι, θά ἐπαναρχίσει στίς 1 μ.μ. καὶ θὰ τεοματισθεῖ στὶς 6 μ.μ. «Ὁ Προεδρεύω μάθε ἐκλογι κοῦ Κέντρου θὰ μπορεί νὰ παρατείνει τὶς ὧρες ψηΦφοφο- ρίας µέχρι τὸ µεσονγίχτιο ἂν παραστεῖ ἀνάγκη. θεάματα «ΚΙΝΗΝΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΟΣΙΑ 2ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ/1 περς οἱ ἀπόκληροιυ ΡΕΤΖΙΝΑ: Τρύμος ἀπὸ τὸ 6υθὸ ΑΘΗΝΑΙΟ: Ἡ σχύλλα ΝΤΙΑΝΑ 8 Ῥομαντικός ἕ- οαστὴς ὥριμων γυνανκῶν ΝΤΙΑΝΑ 4: Γχάριγκο ΠΑΛΛΑΣ: Αμαρτωλὸ κοομὶ ΜΙΜΟΖΑ: Σ.Ο0.Σ. Τιταγι: κὸς ΟΘΕΛΛΟΣ: Σεξοπονηοιές μιᾶς παρθένας ΕΛΛΑΣ: Σουπεομπόὺ, ὁ ἵ- πτάµενος ἐκδικητὴς ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΕΔ: Ἡ τελευταία ατή- ση Ῥ1λλτου Επάγγελμα, Ζιγ- χολὸ ΤΙΑΛΛΑΙΣΗ Ἱζοομοκράτες τῶν πόλεων ῬΟΛΔΟ Σ{ Παρανομία ἐν ὃρά σει ΤΙΟΡΛΑΜΛΗ: Ὁ δολοφό- γος τοῦ Αμστερνταμ. ΟΘΕΛΛΟΣ: Μονομαχία στὴ κόλαση μέ τὸν Μπροὺς Λῆ ΚΡΥΣΤΑΑΔ: Ἀλαντὶν τὸ χο- ρίτοι τῆς ἡδονῆς ΡΕΚΑΛ: τὸ 18 μυστικὰ τοῦ σέξ ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: Θρανίο Χα 1 ΑΤΤΙΚΟ: Τὸ λαγωνινὸ καὶ ὁ, ἀτσίδας ΟΘΕΛΛΟΣ: Ὁ ἄνθρωπος μέ τὸ γαρύφαλλο Ῥονάτε- ΡΕΞ: Τὸ µεγάλο κόλπο τοῦ Ἀ{προὺς «Δῆ ΠΑΦΟΣ ΖΗΝΑΤ΄ Καταιὶς, τρομερὸς τυφώνας ΑΤΤΙΚΟ: Ταξιαρχία Λιαθό- ΛΟΝ ΙΤΑΝΙΑ: “Ὁ ἄνθρωπος μέ τὸ γαρήφα].ο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΑΔΩΝ ᾿Αοραδίππου: Τσάμπ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι: Τὸμ Χόορν . ΛΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: Στὴ φωλιά τῶν αροκοδείλων ΠΕΡΑΜΑ Ἀήσου: Τὸ ἆοι στερὸ γέρι τοῦ Ἀόμου ΟΡΦΕΑΣ Κοκαπετριὰ: Μάτ Μάξ, ὁ ἐκδικητὴς τῆς νύ- γτας | ΣΚΑΛΗ Κωώσοπετοιὰ: ᾿Α- ήριυ μαχελειὸ τοῦ καράτε ΚΡΗΝΑΙΟ Λερύνεια: Ἐπι- χείρηση Χριυσοὶ ᾿ΑΥΥε/-οι ΠΑΡΘΕΝΩΝ Δάλι λπροὺς Αῆ, ἐπιστρέφω γιὰ ἐκδ ση ( ο πα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ᾿ Κ. Κουκουλλῆς: Σοφούλη 8 (Ακίνητα Σιαντεκλαίρ). ο τηλ, 4801Τ. Σι ταῦρος Κυριακίδης: Διγε νῆ ᾿Ακρίτα 41Δ, Τηλ. 48068. Ἑ. ᾿Ἡλιάδης: Λεωφ. Πουλίου΄ ---Καποτᾶ 19,: Παλλουριὼ- τισσα, Τηλ. δ1858. ΛΕΜΕΣΟΣ ) ᾽Αθηνᾶ Κυριακίδου: Λεωφ. Αρχ. Μακωσίου Τ’ 40, Τηλ. τοΙδι, Ανδρέας Λάμπρου: 'Οδὸς Χατνηλοϊζη 2, Τηλ. 65518. ΛΑΡΝΑΚΑ Χρυσταλλένη Ηλία: Λεὼφ. Τρίόθα Διγενή τ1, Τηλ, δτάθςδ. ΠΑΦΟΣ Αἴγλη Μαραθεύτη: Πάφου Ἀρυσάνθου 6, Τηλ. 58165. ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Δο Δάφνη Παπαδοπούλου, Αἰσώπου 4, ᾽Αγλαντνιά, Τηλ, οἰχίας: 41514. ΓΙΑ 5ο. ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ιὰ ὅλες τὶς πόλεις) ΣΑστυνοµία 194 Πυροσθεστικὴ 199 Ποῶτες Βοήθειες 193 ΑΣΤΥΝΟΛΠΑ ΣΑοχηγεῖο ΣΑστυνοµίας 4055556 ΣΑξιωματικὸς «Ἠπηρεσίας 409265 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευχώσία 51111 Δεμεσὺ 68111 Λάρνακα 5296056 Πάφος 92964 ΒΔΑΒΕΣ ηηλεφώνου 197 Τέλεξ 602566 Ἠλεκτρικοῦ οεύματος 62001 'Ὑδρεύσεώς 99991 ΔΙΡΘΝΕΣ ΑΒΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ρ.1.ζ. 041-- 64588 429δ. λες ποὺ Μην ἀφήνετε ναι αἰσθηματικὸο χτά. Προσοχή. οΡΟσΚοΠιο σετ ΤΑΥΡΟΣ 20.4 --- 20.5 θὰ πρὀπει νὰ εἶστε πάρα πολὺ προσεκτικοῖ αὐτὴ τὴν περίοδο μὲ τὸ θέµα ποὺ δηµιουρ: γήθηκε ξαφνικὰ χωρὶς νὰ τὸ περιμένετε στὸν ᾿αἰσθηματικό σας τοµέα, ΕΚΡΙΟΣ 21.9 -- 194 Αέν ἔχετε δίκιο νὰ κάνετε παράπονα Υἱὰ τὴν τύχη σας, ἀφοῦ τὰ θέµατα ποὺ σας ἀπασχολοῦσαν ἀπὸ ἀρκετὸ καιρό, ἔχουν πά ρει τὸν σωστὸ δρόµο. ΔΙΔΥΜΟΙ 21.5 -- 21.6 Σικεφθῆτε ποῦ ἔχετε κάνει στὸν χειρισμὸ τῶν αἰσθηματικῶν σας ὕπο- θέσεων καὶ ἔτσι θὰ μπορέσετε να. ὄγητε ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο ποὺ δρίσκεστε. ΚΑΡΚΙΝΟΣ 22.6 --- 22.1 Καλὰ θὰ κάνετε, µατησετε τὶς διάφορες καὶ ἄσκοπες σπατα | κάνετε γιατὶ ἀντιμετωπίσετε οἰκονομικὸ πρόδληµα. ΔΕΩΝ 20.7 -- 22.5 Δέν θὰ πρῖπει νὰ φανῆτε αἰσθηματικὸ τοµέα, γιατὶ αὐτὸ θὰ εἶναι, τε λικά, σε θάρος σας καὶ πολὺ δύσκολα τὰ πράγματα. ΠΑΡΦΕΝΟΣ 25.5 --- 22.9 νὰ σᾶς κροαναποδιὲς ποὺ ἔχουν παρουσιαστεῖ αὐτὸ τὸν καιρὸ στὸν ἐπαγγελματικὸ σας τοµέα. Θὰ ἔρθουν καλὲς ἡμέρες. ΖΥΤΟΣ 29.9 --- 22.10 . Δέν εἶναι ἀκόμη καιρὸς Υἱὰ νὰ ἔχετε την ἐκ θαθέων συζήτηση ποὺ θέλετε μὲ θρωπο ποὺ συνδέεστε αἰσθηματικά. ζεται νὰ «Κάνετε λίγη ὑπομονή. ΣΚΟΡΠΙΟΣ 23.10 ---21.11 Ἔχετε κάνει πολλὰ λάθη τὸν τελευταῖο καὶ ρὸ καὶ θὰ πρέπει νὰ τὰ διορθώσετε ὅσο εἶ καιρὸς καὶ ὑπάρχουν πὰ περιθώρια, Κὶν νηθῆτε δραστήρια. ΤςΞΟΣΗΣ 22.11 -- 21.13 Αέν έχετε κάνει κανένα ἀπολύτως λάθος καὶ µην τὰ δάζετε ἄδικα μὲ τὸν ἑορτό σας, ἂν κάτι δὲν πηγαϊΐνει τόσο καλά. λα θὰ τακτοποιηθοῦν. ΑΙΤΟΚΕΡΟΟΣΣ 22.15 -- 19.1 Μῆν σὰς ξεγελαει τὸ γεγονὸς ὅτι κάτι ἄρ χισε νὰ πηγαίνει πρὸς τὸ τοµέα. ΥΔΡΟΝΟΟΣ 20.1 -- 1δ.2 Πρέπει νὰ προσέξετε πάρα πολὺ γιατὶ οἱ ἄλλοι ἔχουν τὴν ἐντύπωση πὼς εἶστε ἁσυ- νεπεῖς, τόσο μὲ τὸν ἑαυτό σας, ὅσο καὶ μὲ αὐτούς. Οχι σφάλματα. ΙΧΦΥΧΕΣ 19.2 ---20.5 Μὴν προκαλεῖτε μὲ τὴν ἀπαράδεκτη συµπε- ριφορά σας ἄτομα ποὺ δὲν ὑπάρχει κανεὶς, οὔτε αυπικός, οὔτε οὐσιαστικὸς λόγος νὰ τὸ κάνετε. Συνέλθετς. σοθαρὰ λάθη ὅσο εἶναι καιρὸς, νὰ στα φόδος να |ἱ ὑπάρχει ἐπιπόλαιοι στὸν τότε ἴσως εἶναι καταθάλλουν οἱ µ!- τὸν ἄν: Χρειά- Σύντομα ὅ- καλύτερο στον Τὰ μάτια σας ἀνοὶ- ὤλββατο 23 ΜΑ ΟΥ [58] | Ἡ αἰσθητικὸς μας | σᾶς συμθουλεύει Τ Πἤονικκοὶ του δερκαΐξος ΜΑΥΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ. Αὐτὰ μιοροῦν νὰ παρουσιαοτοῦν σὲ ὅποια ” περιοχὴ τοῦ δέρµατος εἶναι λιπαρή, οιλῤόθς στὴν µύτῃπ. Δπμιουρ- γοῦνται ἀπὸ οµίγµα ποὺ ἔπχει κλείσει τὸν πόρο. Ἡ μµικρὰ μαύρπ ἑτι- φάνεια δὲν εἶναι δρωμιὰ ἀλλὰ µειλανίνη, ἡ ἴδια οὐσία ποὺ µαμρίζει τὸ Ἐν μα ὅτον «ἐκτιθάμεθα στὸν ἥλιο. Στὶς πιὸ πολλὲς περιπτώσεις τὰ στΎµατα μποροῦν νὰ ἀφαιρεθοῦν μὲ δαθὺ καθα ὁ, καὶ μό- νον ἁτιὸ ἐτανεγλματία αἰσθττικό. . ο κα Ἡ “η. γυναίκα τοῦ σήμερα ΕΝΑΝΟΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ ---] ἀώζβώμαφάκιώος πως, ὅταν Ἐπιμελεῖται ἡ ΝΕΦΕΛΗ Ὥ ΣΠΤΡΑΚΙΑ: Γιὰ τοὺς πιο πολλοὺς ἀνθρώπους τὰ σπυράκια εἶναι τὸ µεγαλί- τερο πρὀθλημα. Είναι πιὸ ὁρατὰ στὸ γυμ. µάτι ἀπὸ τὰ μαῦρα στίγµατα καὶ συ- χνὰ προκαλοῦν πόνο ἢ φα- Ὑούρα. Παρ) ὅλον ὅτι τὰ πιὸ πολλὰ σπυράχκια µπο- ϱοῦν νὰ ἀποφευχθοῦν μὲ πὴν σωστὴ µπεριποίηση καὶ δίαιτα εἶναι πυθανὸν νὰ 6θγά λετε ἕνα ἢ δύο γιὰ κάποια λόγο, ὕπως ἄγχος, ἁθπνία, νεῦρα κλπ. ᾿ἈΕπίσης οἱ δερ- µατολόγοι πιστεύουν ὅτι τὰ σπυράχια εἶναι ἐπέχτασις τῶν μαύρων στιγµάτων. Ἐ- άν τὸ μαῦρο στίγµα δὲν ᾱ- φαιρεθεῖ, εἶναι µόνον ζήτη- μα Χρόνου πρὶν τὰ φυσικὰ θακτήρια ποὺ ζοῦν στὸν ἆ- γωγὸ τῆς πρίχας, ἀρχίσουν νὰ, δροῦν καὶ δημιονογοῦν μόλυνση ποὺ ἔχει σὰν ἀπο- τέλεσµα νὰ ἐμφανισθεῖ ἕνα συνηθισμένο σπυράκι, Ἐὰν ἔχετε ἕνα σπυράκι, εἶναι τρομερὰ δύσκολο νὰ ἀντισταθεῖτε στὸν πειρασμὸ νὰ τὸ απάσετε, ἀλλὰ αὐτὸς εἶναι ὁ χειρότερος τρόπος θεραπείας του. Ὅ καλύτε- ρος τρόπος εἶναι νὰ τὸ ἆ- φήῄσετε νὰ διανύσει τὸν φυ σιολογικὸ που κύκλο χαὶ νὰ σπάσει ἢ νὰ Ἑεραθεῖ ἀπὸ µόνο του. Ἐὰν θέλετε νά ἐπισπεύσετε αὐτὸν τὸν κύ- χλο, μπορεῖτε νὰ σκουπίζε- τε συνεχῶς τὸ σπυράκι μὲ εἰδικὴ λοσιὸν καὶ χούόµα ποὺ θὰ τὰ δρῆτε στὰ φαρμαχεῖα ἢἡ στὴν αἰσθητικὸ σας, ΑΣΠΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ: Αὐτὰ μοιάζουν ἀκριθῶς ὅ- πως τὰ μαῦρα στίγματα ἆλ μὰ ἐπειδὴ εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν ἐπυφάνεια πῆς ἐπιδερμί- δας παραμένουν ἄσπρα. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι εἶναι ἐν- τελῶς διαφορετικἁ ἀπὸ τὰ μαῦρα στίγµατα. Γίνεται πολλή συζήτησης γύρω ἀπὸ αὐτὸ τὸ θέµα. Μερικοὶ δερ µατολόγοι λένε ὅτι ἶναι σπυράχια μὲ ὀξέα καὶ ἄλλοι ὅτι εἶναι μικρά κομμάτια, ᾱ-, πὸ σμίγµα παγιδευµένα κά- τῷ ἀπὸ τὸ δέρµα. Ὅτι καὶ ἂν εἶναι δὲν πρέπει νὰ τὰ πειράξετε καθόλου. ᾿Απὸ µόγα τους δὲν ποόκειται πο τὲ νἁ ἐξαφανισθοῦν. Τὺ μµό νο ποὺ μπορεῖτε νὰ κάνετε εἶναι νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὴν αἰσθητικὸ σας. ἸΜόνο αὐτῆ μπορεῖ νὰ σᾶς θοηθήσει, ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ: ΣΕὰν ἔχετε λεπτὴ ἐπιδεομί- δὅα, θὰ ἔχετε ἐπίσης τάση γιὰ εὐρυαγγεῖα. Ὁ λόγος εἶναν ὅτι τὸ δέρµα σας εἷ- γαν πιὸ λεπτὸ καί πιὸ εὐαί- σθητο ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώ- πους. “Ὁ θασικὺς λόγος γιὰ τὴν δημιουργία σπασµένων ἀγγείων εἶναι ὅταν, ἀφήνε- τε πὸ δέρµα σας ἀπροστά- τευτο σὲ σκληρὲς γαιρικὲς συνθῆχες ὅπως πολλὴ ἵέ- στη, ᾿Ἐπίσης λέγεταν ὅτι δημιουργοῦνται ὅταν πίνεταν πολὺ [εσιὰ ποτά καὶ ἀλκθ- ὁλ. καὶ ἐπίσης τρώγοντας φαγητά καυτά μὲ πολλὰ κα ριχεύµατα. Συνήθως ἐμφανίκονται στὸ πρόσωπο, ἀλλὰ ὁρισμέ- γοι ἄνθρωποι ἔχουν καὶ στά πὀδια. Τὸ εἶδος τῶν σπα- σµένων ἀγγείων διαφέρει ἀπὸ ἁπλῶς ἕνα---δυὸ στὰ µά γουλα µέχοι στὴν κατάστα- ση ποὺ δίνει μιὰ μόνιμη κοκ χιγίλα, ὌἜτοι καὶ τὰ ἀποκτήσατε εἴναι τρομερὰ δύσκολο νά ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ αὐτὰ. Ἠ- χτὸς φυσικὰ ἂν καταφύγετε σὲ ἐπικίνδυνες, δραστικὲς, γαὶ πολυέξοδες θεραπείες ὦ- πως εἶναι ἡ ἐγχείρηση. 'Ό κάλύτερος τρόπος πιστεύῳ εἶναι να προστατεύετε το δέοµα σας καὶ νά προσέχε- τε τὸ διαιτοκόγιό σας γιὰ νὰ μὴν ὀγμιουργηθοῦν ἄλλα Αὐτὰ ποὺ ἤδη έχετε θὰ Ἠ- ταν καὸ νά τὰ καλύψετε μὲ ἕνα καλό μακιγιὰ-. ΑΚΜΗ. Δεν πρέπει νά συγχίξετε τὰ ὁπλά σπυρά- για ἐφηθείας μὲ τὴν ἀκμι, παρ’ ὕλον ὅτι εἶναι αὐτη ἡ ἡλικία. ποὺ ἐπηφεάζεται πιο πολὺ. Αν ἔχετε γα σπυ- ράχια στὰ παρά σημεία τοῦ προσώπου σας αὐτὸ δὲν εἶναι ἀκμὴ. Αγ ὅμως το δέρµα σας εἶναι γεµάτυ με σπυράκια ἐσωτερικά καὶ ἐ- Ἑωτερικά σὲ µεγάλο θαθμὸ τότε πολὺ φοθᾶμαι ὔτι ἔχε τε ἀκμῆ. ο. «Υπάρχουν πο.λῶν εἰδῶν θεραπείες σαὶ αὐτὸ εἶναι (ενσικὸ διότι ὑπάρχουν του” Ἰάχιστον δέκα ειδη ἀχμῆς. χει ἐν τούτοις ἀποδειχθεῖ ὅτι ὁ συχνὸς παθαρισμὺς τοῦ προσώπου μὲ εἰδικὸ γα Ἰάχτωμα καὶ λοσιὸν (τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα) θοηθᾶ πο Ἡ απδοσοχ, ηστὴν δίαι- τα ἐπίσης θοηθᾶ. ᾿Αποφευ- ἥετε τὰ γλυκά, τὶς σοκολά- τες, τὶς σάλτσες Αλπ διό- τι παρ ὅλον ὅτυ δὲν προχα χοῦν τὴν ἀκμὴν τὴν ἔπιδυ- χώνουν. , ΡΥΤΙΔΕΣ, «Γοαμμὲς Υέ Ίου», «γοαμμὲς ἐκφράσε- ως», «ὑραμμὲς χάθάκτηρος» ὀνομᾶστε της ὅπως θέλετε, δὲν παύουν ἀπὸ τοῦ νὰ εἷ- ναι ουτίδες. Οἱ ουτίδες εἷ- ναν μικχρὰ διπλώματα τοῦ δέρµατος ποὺ μποροῦν προκληθοῦν ἀπὸ πολλοὺς ιό γους, ὅπως ἕλλειψις ἔλαστι κότητος τοῦ δέοµατος, γχοι µάτσες ποὺ χάνετε στὸ πρό σωπο, καὶ ὁ τρόπος ποὺ τρα θᾶτε τὸ δέρµα σας ὅταν τὸ περιποιεῖστε. οΕὰν ἔχετε ουτίδες δὲν ὑπάρχει κανένας τρόπος γιὰ κἁ ἀπαλλαγεῖτε ἐντελῶς ᾱ- πὸ αὐτὲς, ἐκτὸς φυσικὰ μὲ πλαστικὴ, ἐγχείρηση, ἀλλά ὑπάρχει τοόπος νὰ τὶς µά- λαχώσετε γιὰ νὰ μὴν φαί- πονται τόσο Έντονες. Δὲν πρέπει νὰ τὸ παοαμελεῖτε ' - καθόλου καὶ πρέπει νὰ τοῦ δίνετε συνεχῶς ὑδάτωδη καὶ τροφῃ, τόσο στὸ πρὀσω πο καὶ στὰ µάτια, ὅσο καὶ στὸν λαιμὸ, Μὴν λυπηθῆτε τὴν ὥρα καὶ τὰ χοήµατα ποὺ θὰ σπαταλήσετε πραγ- Αὐτοὶ παρουσιάζονται σὲ ἄν θρώπους μὲ λιπαρὸ δέοµα. Οἱ πόροι ἀνοίγουν διάτι ὃ- πάρχει πολὺ σμίγµα καὶ τοὺς κρατᾶ πιό ἀνοικτοὺς ἆ- πὺ τὸ κανονικὸὀ. Τρόποι θε- ραπείας εἶναι νὰ χοησιμο- πονεῖτε πάντοτε τόνιχ μετὰ τὸ καθάρισα καὶ τακτικἁ μιὰ καλὴ μάσκα. Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναφέρα- µε πιὸ πάνω ὀνομάξονται «Παγικοὶ τοῦ Δέρματος» καὶ Έχουν ἄδικο ὅσοι τὰ ὀνόμα- σαν ἔτσι, διότι ὅταν µία ἆ- πὸ αὐτὲς τὶς καταστάσεις παρουσιαστεῖ, προκαλεῖ πανι κὸ. Μὴν φοθᾶστε, ὅπως εἴ- δατε, κάθε πρὀόθλημα ἔχει τὴν λύση τον, Μὲ τὸ νὰ πα- νυιοδληθεῖτε ’ δὲν’ Ἀόνετε τὸ, απθόθληµα καὶ τὰ νεῦρά καὶ -ἡ ἄσχημη Ψυχολογική ἱκατά . σταση δὲν θοηθοῦν καθόλου Συμδουλευτεῖτε τὴν αἴσθητι κὀ σας, πᾶρτε τὰ κατάλλη- λα καλλυντικὰ, ὁπλιστῆτε μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀρχίστε τὸν πόλεμο. Τὸ σίγουρο εἶναι ὅ- Για το ΠΑΙΔΙ ΜΑΣΙΣΑΟ.: Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ Ἐφαρμόζεται στὴν Αμερική, μὲ δάση τὶς ἀρχὲς καὶ διδασκολίες τοῦ ἐποαναστάτη Γάλλου µαιευτήρα Φρεντερὶκ Λεμπουαγιὲ. Κα, χωρὶς ἄλλο, ἔχει κατακτήσει πολλὲς µη- τέρες καὶ ὤλλους τόσους ἐπιστήμονες ποὺ ἐργάζονται στὰ ψεγόλα νοσοκομεῖα. Πρόκειται γιὰ τὸ µασ- σάζ τοῦ μωροῦ, μιὰ µέ- θοδο ποὺ πρώτη ἐφάρμο- σε στὸ στούντιο της ἡ Τζαίην Φόντα, καὶ ἡ ὁ- ποία Βοηθάει τὴ μητέρα ν΄. ποκτήσει μετὰ τὴν γέννα μιὰ καλῆ «Φόρμα, ἀνακουφίζει τὸ μικρὸ καὶ ἀποκαθιστᾶ τὴν ἑπαφὴ ἆᾱ- νάµεσα ο) αὐτὰ τὰ δυὸ πλάσματα. Τὸ μασσὰζ γί- γεται τὶς ὧρες ποὺ τὸ δρέφος δὲν τρώει οὔτε κοιμᾶται καὶ δασίζεται σὲ ὁρισμέ- νους κανόνες. Αρχικά, τὸ μοσσὰζ ἐφαρμόζεταί σὲ μωρὰ ποὺ ἔχουν συμπληρώσει τὸν ἕνα µήνα ζωῆς. Στὴν περίπτω- ση αὐτή, τοποθεπεῖτε τὸ μικρὸ πάνω σὲ μιὰ ἀφράτη πε τσέτα σιὸ πάτωµα καὶ ἀνάμεσα στὰ πόδια σας. Ἐσεῖς, στὴ συνέχεια, θὰ πάρετε μιὰ ἴσια στάση καὶ θὰ τὴν κρατήσετε ὅση ὥρα ὠσχολεῖστε μὲ τὸ δρέφος. Γιὰ µεγαλύτερη εὐκολίά, χρησυµοποιῆστε καὶ λίγο λάδι ἢ λο- σιὸν γιὰ μωρά, ἀπ᾿ αὐτὲς ποὺ κυκλοφοροῦν στὸ ἑμπόριο. Αφοῦ πάρετε τὴν κατάλλλη θέση, θὰ ἀρχίσετε, μιλώντας συγὰ καὶ τρυφερὰ στὸ μίκρὀ. Στὴ συνέχεια, τοποθετῆστε τὶς παλάμες σας ἀνοιχτὲς καὶ μὲ μαϊλακὲς κινήσείς, στὸ στῆθος τοῦ μωροῦ. Σύρετε τὸ δεξιὸ σας χέρι. κατὰ μµῆκος τῆς ἀριστερῆς πλευρᾶς Του καὶ μέχρι τὸν ἀριστερὸ ὤμο. Τὴν ἴδια κίνηση θὰ κάνετε καὶ πρὸς τὴν δεξιὰ πλευρά. Σπὴ συνέχεια, τοποθετῆστε μαλακὰ τὸ μικρὸ στὸ πλαάϊ, καί ἀρχὶστε νὰ ἀσχολεῖσθε μὲ τὸ ἀριστερὸ του χέρι. Τεν: . πῶστε ἁπαλὰ ἵὸ μπράτσο του, κρατώντας τὴν ἴδια στιγμὴ πὸν καρπὸ που μὲ τὸ ἀριστερὸ σὰς χέρι. ᾿Ἐπανοαλάθετε τὴν κήνηση ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ΄ στὰ πόδια τοῦ μωροῦ. Ἡ πλάτη, εἶναι τὸ πιὸ κρίσιμο σημεῖο τῆς ἅλης ἐπιχεί- ρησης. Γυρίστε τὸ παιδὶ μπρούµντα, τοποθετῆστε το κα- τὰ µῆκος τῶν ποδιῶν σας καὶ δάλτε τὸ κεφάλι του πρὸς τὰ ἀριστερὰ σας. ᾿Αρχίστε νὰ τὸ τρίδετε ἐναλλάξ καὶ ἁπα- ματικὰ ἀξίζουν τὸν ο. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ. εμεὶς Οι « Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ἡ ἄμβλωση Τὰ ἑθδομήντα τοῖς ἕκατὸ περίπου τῶν ᾿Ιταλῶν ποὺ προσῆλθαν τὴν περασμένη Κυριακὴ στὶς κάλπες τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τοῦ νόµου ποὺ ἔπι- τρέπει τὶς ἀμθλώσεις. Καταψηφίστηκε τόσο τὸ δημοψήφισμα τῆς «Κι- νήσεως γιὰ τὴ ζωή» ποὺ εἶχε ὀργανώσει μὲ μιὰ ἐν- τυπωσιακὴ κινητοποίηση ἡ Καθολικὴ ᾿Εκκλησία, τὸ ὁποῖο συγκέντρωσε μόλις τὸ 1)8δ τῶν ψήφων καθὼς καὶ κεῖνο τοῦ Ῥιζοσπαστικοῦ Κόμματος. «Ἡ ἐκστρατεία γύρω ἀπὸ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ εἶναι ἱερὴ καὶ ὅτι τὸ ἔμέρνο ἀπὸ τῇν πρώτη στιγμὴ τῆς συλλήψεως εἶναι ζωντανὴ ὕπαρξη δὲν ἔπεισαν, ὅπως φαίνεται, τοὺς ᾿Ιταλοὺς καὶ ἴδι- ατερα τὶς ᾿]ταλίδες ποὺ ἀπότελοῦν τὴν πλειοψηφία τῶν ψηφοφόρων. Τὸ θέµα ἄμόλωση ἀπησχόλησε καὶ τὴν Ἑνυπρια- κὴ κοινωνία. Πρόσφατα συζητήθηκε καὶ στὴν Κύπρο. “Ἡ ᾖἐκκλησία μάλιστα τάχθηκε φανερὰ ἐναντίον τῆς κατάργησης τοῦ ἀπαγορευτικοῦ νόµου τῶν ἀμθλώσεων. ἨῬέδαια ἡ νομιμοποίηση τῶν ἀμθλώσεων δὲν σι- στεύουµε ὅτι εἶναι ἢ καλύτερη λύση. Ἠρέπει πρῶτα οἱ γυναῖχες νὰ µάθουµε νὰ ἀγαποῦμε τὸν ἑαυτό µας. τὸ κορμί µας. Γιατὶ οἳ ἀμθλώσεις δὲν εἶναι ἀνώδυνη λύση γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ μιὰ γυναίκα ἀπὸ μιὰ ἀνεπιθύ- µήητη ἐγκυμοσύνη. ᾽ Απεναντίας εἶναι ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ὑγεία της ὅταν γίνεται μάλιστα ἀπὸ ἀνεύθυνους κομπογιανίτες. “Ὑπάρχουν πολλὲς ἄλλες πιὸ ἀπίνδυ- φες ἀντισυλληπτικὲς μέθοδοι. Χρειάζεται διαφώτισή καὶ ἐνημέρωση. 'Ἡ “«Δειλινή», στὶς πρῶτες µέρες τῆς κυκλοφορίας της δημοσίευσε ἐνημερωτικὴ συννέτευξη σχετικὰ μὲ τὶς μεθόδους ἀντισύλληψης τοῦ εἰδικοῦ γυ- ναικολόγου ---- µαιευτήρα ἰατροῦ Χριστόφορου ἩΜελάρη. Δυστυχῶς, ἡ ἈΚυπρία ἂν ἔχει κανένα πρόθλη- μα, συνήθως δὲν ἐπισκέπτεται τὸν ἰατρὸ τής, ἀλλὰ συμεουλεύεται κατ’ ἀρχὴ τὴ φίλη της. Μεγάλο τὸ θέμα. 2 ύντομα θὰ τὸ καλύψουμε μὲ ἔρευνα στὰ Κυπριακὰ δεδοµένα. ιΨπάρχει ὅμως, φίλες µας, μιὰ µεγάλη ἀλήθεια. “Οει ἂν δὲν ἀγαπήσουμε ἐμεῖς τὸ κορµί µας δὲν θὰ τὸ ἀγαπήσει κανένας ἄλλος. Γιὰ νὰ μᾶς τιμήσουν πρὲ- πει νὰ τιµήσουμε ἐμεῖς τὸν ἑαντό µας. Γιὰ νὰ μᾶς λογαριάσουν πρπει νά λογαριάσουµε ἐμεῖς τὴν ὕπαρξη µας. Κι ὅταν δὲν προστατεύουµε τὸν ἑαντό µας καὶ φθάνουμε στὴ λύση τῆς ἄμέλωσης τότε πάντα θᾶμα στε σὲ μειονεκτικὴ θέση. ΝΕΦΕΛΗ τι γικητὴς θὰ εἶστε ἐσεῖς. ... .ρρπυν λά, μὲ τὸ δεξὶ καὶ τὸ ἀριστερὸ χέρι, ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κώτω. Στὴ συνέχεια κάνετε τὴν κίνηση ἀπὸ κάτω πρὸς τὸν λαιμό. Αν τὸ μωρὸ θάλει τὰ κλάματα, σταματῆστε ἀμέσως. Ῥίσως νὰ κρυώνει, νὰ πεινάει ἢ νὰ νοιώθει ἄδολα. Προσπα- θῆστε νὰ ρεῖτε τὶ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ τὸ ἐνοχλεῖ καὶ ξαναρ- χίστε σὲ λίγες µέρες. Καὶ μὴν ξεχνᾶτε ὅτι αὐτὸ τὸ µασ- σάζ γίνεται γιὰ τὴν εὐχαρίστηση μητέρας καὶ παιδιοῦ. Καὶ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἐπαναλαμδάνεται ἐφ᾽ ὅσον ἐναχλεῖ κάποιον ἀπο τοὺς δυό. ΑΝΤΙ Σ0ΡΊΣ Ἡ µεγάλη µόδα γιὰ τὸ καλοκαίρι θὰ εἶναι τὰ σόρις. Εἶναι, ὅμως, δύσκολο (ἂν ὄχι.. ἐπικίνδυνο) νὰ διαλέξει κανεὶς νάµεσα στὰ τόσα σχέδια καὶ μήκη, ποὺ διατίθενται στὰ µα: γαζιά. ᾿Αναμφίθολα, πάντως ἡ πιὸ εὐκολοφόρετη ἐκδοχὴ τῶν σόρτς γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν γυναικῶν εἶναι ἡ ξύτ --.κυλότ, ὅπως αὐτὴ τῆς φωτογραφίας: σὲ φαρδὺ στὺλ ποὺ κολαμεύει τὴ σιλουέτα, συνδυάξεται μὲ πουκάµου ο γιακὰ καὶ ἴσια παπούτσια, .-- Τὸ λευκὸ καὶ τὸ μπλὲ θασιλεύει στὴν γκαρνταρόμπα μαὶ τῶν δύο φύλων τὸ καλοκαίρι. Δροσερὰ σύνολα, γιὰ τὴν πόλη καὶ τὴν ἐξοχή. ϱ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ: Λευκὸ παντελόνι, πουκάµι- σο καὶ μπλὲ σακκάκι. Γιὰ τοὺς πολὺ ἐξαντρὶκ τὸ φουλάρι ἀπαραίτητο συμπλήρωμα. ἸἨἩπλὲ πανταλόνι, λευκὸ Ἱ---σιὲρτ | ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕΣ: ΜΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΠΑ ΦὋ καφὲς, ἢἡ καθημερινή ἀπόλανση τοῦ σύγχρονου ἂν θοώπου, εἶναι τὸ ρόφημα ποὺ, μᾶς συντροφεύει στη δουλειά, σιὴν παρέα, ἀλλά μαὶ στη ξεκούραση. Πάρα πολλὰ ἄτομα θεωφροῦν τὸ σερθίρισµα ποῦ καφὲ ἀληβι γὴ τελετουργία. Γιὰ τοῦτο, ὅταν καλεῖτε τοὺς φίλους σας νὰ πιοῦν «στὸ απίτι σας ἕνα φλυντζάνι καφὲ, ἆκο- λουθεῖστε ὅλους ῥἐχείνους τοὺς μικροὺς κανόνες ποὺ θά κάνουν αὐτὸ τὸ σερθίρι- σµα μιὰ χαρά τῆς στιγµῆς. 30 ἑλλήνωὼξ καφὰς θὰ σερθιριστεῖ στὴ» κουζίνα. ᾽Αλλὰ, στὸ σαλόνι πρέπει νὰ φτάσει καυτὸς καὶ μὲ καϊμάκι. Προτιμῆστε τὰ χον τρὰ φλυντζάνια. Αντίθετα, γιὰ τὸ νέσκαφε, εἶναι προ- τυµότερα πὰ φλυντζάνια ἆ- πὸ πορσελάνη. Θά τὰ γεµί- σετε μπροστὰ στοὺς καλε- σµένους καὶ θὰ τοὺς τὰ προσφέρετε µόνη σας. Διαλέξτε μικρὰ κουταλά χια, ποὺ χωρᾶνε στὰ μικρὰ Φλυντζάνια τοῦ υνεσιαφὲ. ἩΜπορεῖτε νὰ σεοδίρετε ἑ- σεῖς τῇ ζάχαρη ἢ νὰ ἀφή- σετε τοὺς «φίλους σας νὰ πάρονν ὅση θέλουν. Τὸ γά- λα, ποὺ θὰ δώσετε μαῖὶ, πρέπει νὰ εἶναι ζεστὸ, καὶ κατὰ προτίµηση, συμµπυκνω- « μένο, γιὰ νὰ μὴ διαλυθεῖ πολὺ ὁ καφὲς. ᾿᾽Ακόμα, κα- λύτερα θὰ εἶναι νὰ προσφέ ρετε μαζὶ κοέµα γάλακτος ἢ σαντιγὺ. ΜΙΝΙ! - ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΕΡΡΕΝΗΔΕΣ Φ Αν µέγετε μόνος ατὸ σπίτι, χαὶ γευματίωετε σὲ κά- ποιο ἀπὸ τὰ ἑστιατόρια ἢ παίρνετε τὸ φαγητὸ σας ἀπὸ τὰ, διάφορα κέντρα «ταίηχ - ἁγουαί» ποὺ αὐξάνονται χαὶ πληθύνονται στὴ Λευκωσία. δὸν εἶναι λόγος νὰ ἀφήνετε χωσὶς κεραστικὸ τὶς παρέες σας ποὺ ἔρχονται ἀποόοπτα. Μιὰ ἁπλὴ καὶ σχεδὸν ἔτοι- µη συνταγή, ποὺ θὰ σᾶς 6οη- θήσει νὰ τὰ θγάλετε πέρα σὲ τέτοιους ..αἰφνιδιασμούς. Ένα πακέτο κοὴμ - κοά- νεος, τυριὰ σὲ σλάῖσες, ζα- μπόν. Πάρτε δυὸ κομμάτια κρά- χερς καὶ ἁπλῶστε τὸ ἕνα μὲ φότες τυριὰ καὶ ζαμπὸν (κομ µένο στὸ µμέγεθος τοῦ τι- οιοῦ). Τοποθετεῖστε τὸ ἄλλο κράκερ πάνω, ὥστε νὰ γίνει σὰν σἀντονΐτς. Ζεστάνετέ το στὴ σχάρα --- ται εὔκολα. Ἠπίσης ἡ µυρω- μέρισµά σας --- µέχρι ποὺ τὸ τυρὶ καὶ τὸ ζαμπὸν νά λιώ: σουν κάπως. Σερθίρατε µε ἄναφυκτινὸ μπύρα. Καθαρισμὸς προσώπου Θεραπεία πι Ριζικὴ ἀποτρίχωση Βιολογικὸ Ροσἱίπᾳ Μακιγιὰζ Γυμναστικὴ βΏΏθθΏθθππὴ γέωργια νεοπ. καραγιαννη διπλωµατουχος λονδινου σ8) ΠΛ ΝΑ Ε Τὰ νύχια εἶναι ὁ καθρέ- φτης τῆς ὑγείας σας. το Εάν σπάζουν εὔκολα, δύο εἶναι οἱ λόγοι: ”ὪΗ πά- σχεται ἀπὸ ἀναιμία ἡἢ τὸ δεργίκι ποὺ φαρᾶτε δὲν εἷ- γαι τὸ κατάλληλο. Στὴν πρώτη περίπτωση θὰ ἐπισκεφθεῖτε τὸ Υιατρό σας, στὴ δεύτερη θὰ ἁλλά- ξετε τὸ δερνύκν σας. Ἡ δι- κή µου γνώµη εἶναι γὰ στα µατήσετε γιά καιρὸ γὰ τὰ θάφετε. Ἓνα περιποιηµένο γύχι, εἶναι ὅμορφο καὶ χωρὶς δα φή. ''Ἐὰν τὰ γύχια σας σπά- ζουν σὲ φλύδες, κοιτάξτε τὴν κατάσταση τοῦ παραθυ ρεοειδοῦς. ἸΕὰν τρῶτε τὰ µγύχια σας. Αὐτὸ δηλοῖ γευρικότη τα. ἂὶ ἀγάγκη. αν τμρῆς : «φλογμονὴ ποὺ -παρου- σιάζείαι συνήθως στὴ ρίζα τὀῦ γυχιοῦ ὀφείλεται σὲ µό λυνση ἀπὸ τὴν περιποίηση. Καλὸ εἶναι πρὶν κάνετε µα καὶ μπουφάν. Παπούτσια λευκά. ΓΙΑΚΕΙΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΗ ϱ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ: µἨΥΝτεκολτὲ φορέματα σὲ ἴσια γραµµή καὶ ζακέττα πουκάμισο. Παντελονόφουστα εἷ- ναι ἡ καινοτομία τοῦ 81 καὶ γιὰ αὶς πιὸ τολμηθὲς φαρ δειὰ θερμούδα. ΕΤΕ ΩΡΑΙΑ ΝΥΧΙΑ πικιούρ γ) ἀπολυμάνετε μὲ ἀντισηπιτικὸ τὰ ἐργαλεῖα σας. Μιὰ συνταγἡ γιὰ τὰ εὖ- ϐραυστα µπνγύχια εἶναι νὰ παίρνετε κάθε πρωὶ µέσα στὸ γάλα σας ἣ σὲ χυμὸ ἵ γραμμάρια ζελατίνη. Ἐπί- σης μπορεῖτε γὰ τὰ δουτᾶ- τε καθημερινὰ σὲ Χλιαρὸ ἐ- λαιάλαδο. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ἝἜνος τρόπος γιὰ νὰ πε- ρυποιεῦσθε µόνη τὰ κγύχια σας: Αρχικὰ πρέπει νὰ ἆ- φαυρεῖτε τὸ παλιὸ δερνίκι κάθε τρεὶῖς ἡμέρες. Τιὰ τὴν ἀφαίρεση τοῇ δερνικοῦ χρησυμοποιεῖτε λι παρὸ διαλυτικό, Νὰ καθαρ ζετε τὸ γύχι ἀπὸ τὴ ρίζα πρὸς γει τὸ γύχν καὶ τὸ σπάζει, Γιὰ τὸ Διμάρισμα εἶναι κα- λύτερα νὰ: χρησιμοποιεῦτε Ὁ λίµα ἁπὸ σμώριδα. Κάθε χέρι πρέπει νὰ δία τηρεῖ τὸ στὺλ του. Τὸ σχῆ τὰ ἔξω. ... . Τὸ σκᾶτο ἀδετὸν. ξήραί- μα τοῦ νυχιοῦ ἐξαρτᾶται ἑ- πίσης καὶ ἀπὸ τὴν ἀπασχό λησή σας, Τιὰ νὰ ἐξαφανίσετε τὶς παρανυχίδες νὰ τὶς τρέφε- τε καθημερινἁ μὲ μιὰ κρέ- µα. Γιὰ νὰ καθαρίζετε τὸ γύρω τοῦ γυχιοῦ, μὴ χρη σιμοποιεῦτε μυτερὰ ὄργα- γα. Μαλακῶστε τὰ νύχια σας πρῶτα σὲ χλιαρὴ σαπουνό δα. ᾿Αφοῦ τὰ σκουπίσετε, δάζετε μ’ ἕνα ξωλάχι ἀπὸ κλαδὶ πορτοκαλιᾶς στὴ ρί- ζα τῶν νυχιῶν λίγη δαζελί» γη. Έτσι, θὰ μπορέσετε νὰ κόψετε τὰ πετσάχια καλύτε- ρα, ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ Γιὰ νὰ σᾶς κρατάει πολ» λὰς ἡμέρες τὸ δερνίκι 6ά- ο ζετε πρὶν σὲ ὅλη τὴν ἐπιφό γεια τοῦ νυχνοῦ ἕνα ἄχρω- μο δεργίκι. Αὐτὸ προλαδαί γει τὴν ἀποξήρανση τοῦ νυ χιοῦ. Ὅταν. θάφετε τὰ υύ- χια σας, νὰ στηρίζετε τὸν ἀγκώνα στὸ τραπέζι, γιὰ γὰ μὴν τρέμει τὸ χέρι. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σέ πολλὲς οἰκογένειες συ νηθίζεται ὁ ἄντιρας ὄχι µόνο νὰ φροντίζει τὰ πρὸς τὸ ζεῖν ἀλλὰ καὶ νὰ ψωζει. Σήµερα κάνοντας ἀοχὴ - πὺ τὰ κρέατα, θὰ δώσουμε γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες µας μιὰ σειρὰ ὁδηγιῶν γιὰ ἐπιτυχέατε οη ἀγορά. Κατ’ ἀρχὰς τόσο τὸ φοέ- σκο, ὅσο καὶ τὸ χατεψυγµένο κρέας, εἶναι δξ ἴσου θρεπτι- κά, νοουµένου ὅτι στὴν δεύ- τερη περίπτωση πληοὀῦνται ὁ ριαµένες προύτοθέσεις, ὕπως π.χ. χρονικά περιθώρια κλπ. ὮὉ μὴ εἰδικὸς δὲν μπορεῖ νὰ Ἑεχωρίσει εὔκολα καὶ πέ- οαν πάσης ἀμφιόολίας τὸ φοέ σκο ἀπὸ τὸ κατεφυγµένο κοὲ ας. ἘΕκεῖυο ποὺ μπορεῖ νὰ δι ὠχρίνειν εἶναι τὸ κατεψυγµένο χρέας ποὺ ἔχει ἀποψυχθεῖ καὶ ἐν συνεχεία Ἑξαναμπῆκε στὴν κατάψυξη, ὁπότε ἔχει πιὰ χά σει τὴν ἀξία του. τὸ κρέας λοιπὸ/ -- τὸ κατεψυγµένο ποὺ ἔχει περάσει στὴν ἀπόψυξη --- τὸ χρώμα ἀλλοιώνεται, ΥὙίνεται θαμπὸ καὶ ὑγοαίνεται. Τό λίπος του εἶναι πιὸ εὔθραυστο χαὶ κόδε ταν εὔχολα. ᾿Ἠπίσης ἡ µνρω- διά του, δὲν εἶναι αὐτῆ ποὺ θά εἶχε ἂν δὲν εἶχε ἁποψι- χθεῖ. Ἡ μυρωδιὰ εἶναι ἐπίσης ἕ να σημαντικὸ κριτήριο καὶ γιὰ τὸ φρέσκο κρέας --- ποὺ ὅταν ἀρχίζει ἡ σήφη, γίνεται δύ- σοσµο. Τὸ χρῶμα του ποὲπει νὰ, εἶναι τὸ φυσιολογικὸ χοῶ- µα τοῦ φρέσκου χρέατος, εἷ- τε µοσχαράκι, εἴτε ἀργὶ ἢ χοι ΗΡΑ οΕΛ]Υ οι ρο 39, Ίπθπι. ἀθινίς φἰιθεῖ 15ί {οοη, {18ἱ 4 16Ι. 62988 πὶςοδἰᾶ | Σάουνα Μαοσὰς ᾽Αδυνάτισµα Ν ύσφιγξις αυ Θεραπεία κυτταρίτιδας οινὸ εἶναι, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ, ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΙΠΙΚΟ ΧΟΜΠΥ Τὸ κλίµα τῆς Κύπρον, μὲ τὴ σπάχια θροχόπτωση δὲν θοηθεῖ στὸ νὰ ἔχει ὁ τόπος µας πολὺ πράσινο. Ασχετα ὅμως ἀπὸ τὴ δεν- δοσφύτευση, γενικὰ τὸ σπίτι µας μπορεῖ νὰ μετατραπεῖ μὲ τὸ πράσινο ποὺ θά δηµιουργἡ σοὺυµε στὸν κήπο (μὲ τὸ γρα σίδι ἢ τὰ λουλούδια) ἢ τὴ 6ε οάντα µας μὲ γλάστρες. Τὸ φτιάξιµο ἑνὸς κήπου χοειάκεται γνώση, ὑπομογή, καὶ φυσικὰἀ προὐποθέτει. κα κάποια ἔξοδα. Ἐκεῖνο ποὺ θὰ πρέπει νά μελετήσουμε ὅταν πρωταρχί- ἵουμε τὴ δηµιούργία ἑγὸς κἡ που εἶναι πρῶτα --- πρῶτα τὸ φυσικὸ περιθάλλον τῆς πόλης } τῆς περιοχῆς, ποὺ μὲ τὴ σει οά που ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὸ ἔδαφος. Οἱ δυὸ αὐτοὶ πα- ράγοντες εἶναι καθοριστικοὶ γιὰ τὸ τὶ θὰ φυτέψουµε καὶ τὶ μπορεῖ νὰ εὐδοχιμήσει. Τὸ μέγεθος ποῦ κήπου παΐ ζει ρόλο στὸ καλαίσθητο ᾱ- ποτέλεσµα ποὺ θὰ ἐπιδιώξου- µε, ἀφοῦ εἶναι πολλὰ τὰ τούτς ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν, ὥστε νὰ δημιουργήσουν τὴν μιὰ ἢ τὴν ἄλλη ὀπτικὴ ἁπάτη, κά- γοντας τὸν κῆπο µας νὰ φαί γεταν ἀναλόγως µυχρότερος ἢ μεγαλύτερος ἀπὸ ὅτι στὴν πραγματικότητα εἶναι. Ριὰ τὸν κῆπο, τὰ λουλούδι καὶ τοὺς κάκτους --- ποὺ ἀρὲ σοῦν ὅλως ἰδιαιτέρως σὲ πολ λοὺς φιλανθεῖς --- θὰ µιλήσου µε κάποια ἄλλη φορά, Όταν θὰ ἐπανέλθουμε. ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ Κοντὰ μαλλιά καὶ κοιτὴ Φαθορίτα στὸ ὕψος τοὺς, καὶ Φράνττα δαρειά, εἶναι τὰ κύ ρια χαρακτηριστικἁὰ τῆς φετει γῆς μόδας γιὰ τοὺς ἄντρες. Τὸ 81 θέλει τὰ μαλλιὰ τοῦ ἄντρα ἴσια --- γιὰ τὰ ὁποῖα προσφέρεται τὸ πιὸ πάνω κτέ γισµα --- ἢ σὲ ἐλαφρῇ περµα νάήτ, σὲ φούλ --- λέγιερς, πο λὺ φυσικὴ σὲ «νάτσιουρα. -- λούο», Τὰ πλποοφοριακά αὐτὰ στοι χεῖα γιὰ τὰ ἀνδρικὰ κτενίσµα τα τοῦ 1981 τὰ ἔδωσε γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες µας ὁ ἴδιο- γτήτης τυῦ «Χαίαρ Νάου» πνωστὸς χυμμωτῆς δαίς, ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΠΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ἡ παραδοσιακή δομὴ τῆς κοινωνίας θέτοντας πὸν ἄν- τρα σὲ χατὰ γενικὴ ὁμολογία προνομιούχα θέση, τοῦ ζητᾶ σὲ ἀντάλλαγμα πολλά. ἵΠρο- κειµένου ὁ ἄντρας νὰ µπορέ- σει νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ἆνα- µενόµενες ὑποχρεώσεις του καὶ γὰ ἀποδώσει στοὺς τομεῖς ποὺ ἀπὸ παράδοση καὶ ἀπὸ προσωπιχῆ ἐκλογὴ ἀνέλαδε, πληρώγει πολλὲς οφορὲς μὲ στρὲς καὶ ψυχικὴ καὶ σωµατι- χἡ ὑπερχόπωση. : Μερινοὶ ἁπλοὶ τοόποι µετρι ασμοῦ ἢ χαὶ ἐξουδετερώσεως τῆς κόπωσης, εἶναι οἱ ἀκόλου θοι: Μὴν παραλείπετε τὸν µε σημεριανὸ ὕπνο. δυχιὰ οἱ ξε νύχτηδες ἀντέχουν τὸ Ἐενύχτι --- ποὺ εἶναι θἐθαια κάτι τὰ διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἀἆγοι- πνία --- µόνο καὶ µόνο γιατὶ παίρνουῦν ἕνα ἱπνάχο 90---30 λεπτῶν, ποὺ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ τοὺς δώσει δυνάµεις γιά τὴν ὑπόλοιπη μέρα. Εστω κι ἂν δὲν απρὀκειται νὰ αλείστε µάτι ξαπλῶστε γιὰ 10---1ό λεπτά. δι αὐτοῦ τοῦ. εἴδους ἡ ξεκούραση εἶναι εὐεργετική. Καὶ θυμηθεῖτε: ἡ ἤσυχη Ἑεκούφαση εἶναι ἔπωφε λέστερη. Πηγαίνετε νωρὶς γιὰ ὕπνο καὶ Ἑνπ»εῖστε νωρίς. Αν εἶστε κουρασμένος χικὰ ἢ σωματικὰ μὴν διάζε- στε νὰ πάρετε ἀποφάσεις. ᾽Αφεῖστε τις γιὰ κάποια ἄλ- λη ὥρα καὶ μάλιστα ὄχι νὺ- πτερινή. Μὴν ὑπερθάλλετε τὶς διά- μεις καὶ τὶς δυνατότητες σας. Παραδεχθεῖτε --- στὸν ἑαι τὸ σας ἔστω --- τὰ λάθη σας τὶς ὀδυναμίες σας καὶ µέχοι ποῦ κρατοῦν τὰ χότσία σας. Θὰ σᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸ ἄγ χος. Σελίδα ΤΗΝ ΠΕΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΙ Στ ΔΡΟΜΟ προσφυγικἠ οἰκογέγειᾶ Ἡ ὑπὸ διωγμὸ μάντρα στὴν πάνω φωτογραφία, καὶ τα ὑπὸ διωγμὸ Στὸ έάθος διακρίνονται Κατοικίες ποὺ ἤ Ἀυθέρνηση ἀποφάσισε νὰ κτίσει στὶς εὔφο- Μιὰ προσφυγικἡ. οἰκογένεια ἀπειλ ὁπὸ τὴν Κυθέρνποπ. Χωρὶς νὰ λαμθάνοντ οἱ κακουχίες ποὺ ὑπέστπσαν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωτιοι, τῆς δίαιπς ἁπώλειας καὶ ή φυχικὴ Τοῦρκοι, ἔρχεται τώρα ἡ Κυβέρνπσ μερῶν τοὺς εἰδοποιεῖ τὼς πρέπει ν ρες αὐτὲς περιοχὲς. τους «πατρίδα» καὶ νὰ καταφύγουν κάπου ἁλλοῦ., Πρόκειται γιὰ τὸν οἰκογένεια τοῦ Νικόλα Δίκωμο, δ4 χρόνων, ποὺ ἐγκαταστάθηκε στ νεια του, τέσσερα παιδιὰ καὶ τὴν πεθερά του. εΣτὸ Δευτερὰ» μᾶς εἶπε ὁ κ. πρίδα, Κουραστήκαµε σ᾿ αὐτὴ τὴ μας, ξαναφτιάξαµε τὰ ζωή µας, κιόλας. Τώρα ἔρχεται ἡ Κυθέρντισπ, ποὺ μεριμνήσει γιὰ μᾶς, ζητᾶ νὰ μᾶς ξερρζώσει»: 0 ΠΑΤΕΡΑΣ. - ΡΟΣΗ0Σ ῇ ΛΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΕΤΛΗΟΗΡΗ ΜΕ 19 ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕ ΒΚΛΟΠΚΟ ΚΕΝΤΡΟ αακθιησακοτοααανακηααεοιασπαιπαακααε«ακαιααοπαπαπαατκίασπαµκως ὍὉ κ. ᾿Αρχοντίδης ἔχει πά- ρει μὲ κλῆρο τὸ 197ό τρία πεµάχια Τουρκοκυπριακῆς Υῆς στὶς - ὄχθες τοῦ Πεδιαίου στὴ Δευτερά,. Ὁ κλῆρος προνοοῦ- σε ὅτι ἡ Υῆ δινόταν γιὰ ἐκ- µετάλλευση μὲ ἐνοίκιο. Ὁ κ. ᾽Αρχοντίδης ποὺ στὸ χωριό που ἦταν γεωργοκτηνοτρόφος, παράλληλα μὲ τὴν καλλιέρ γεια τῆς γῆς δημιούργησε καὶ μιὰ μάντρα, ποὺ μαζὶ μὲ τὰ ζῶα τοῦ στοίχισε Ε5.000. Μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια καὶ ὅταν πιὰ ἄρχισαν οἱ κό- ποι νὰ δίνουν καρπούς, ὁ Ἔ- παρχος εἰδοποίησε τὸν κ. Αρ χοντίδη στὶς 3)3)1980 ὅτι ἡ γῆ τοῦ ἀφαιρεῖται (τὸ συµ: 6όλαιο ἔληγε τὸ ἨΝοέµθδριο τοῦ 80) καὶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ξερριζώσει ὅ,τι Φφύτεψε, ἡ δὲ Κυδέρνηση δὲν ἔφερε καμιὰ εὐθύνη γιὰ τὴ ζημιά. Ἡ ᾱ- φαίρεση Ὑινόταν διότι στὴν περιοχὴ θὰ κτίζονταν προσφυ γικὲς κατοικίες. Σὲ παρατή- ρηση τῶν προσφύγων, γΥιατὶ νὰ χτίζονται συνοικισμοὶ σὲ τόσο εὔφορη περιοχή, ὁ Ἔ- παρχος ἀπάντησε ὅτι ἡ Κυ- Δέρνηση δὲν ἔχει λεφτὰ γι αὐτὸ κτίζε σὲ ὙΤουρκοκυ- πριακὴ γη. | Ὁ κ. ᾿Αρχοντίδης δὲν ἔφε: | ρε καμιὰ ἀντίρρηση, ἀλλὰ | πρόθαλε τὸ πρόδληµα ποὺ τοῦ | δημιουργοῦσαν τὰ ζώα ποὺ δί- | έθετε. ᾿Ανέφερε στοὺς ἁρμόδι | ους πὼς ἔπρεπε νὰ τοῦ δο-ι θεῖ γῆ προηγουμένως γιὰ νὰ | μεταφέρει τὰ ζῶα του, 120 | πρόδατα καὶ ἀρκετὰ πουλε | ρικά. | Οἱ ἁρμόδιοι ὅμως ἀδιαφό- ! Ρῆσαν καὶ ἕνα χρόνο μετὰ τοῦ ἑστάλη τὸ τελεσίγραφο. | Τὸ µόνο ποὺ ἔγινε, ἦταν τὸν | πελευταῖο καιρὸ μιὰ πρόταση ἡ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Ἔ-ι πάρχου, ποὺ πρότεινε στὸν κι ᾽Αρχοντίδη να στήσει τὴν | μάντρα του σὲ μιὰ μικρή πε | ριοχή στὴ Δευτερά. 'Ο κ. Αρ: χοντίδης πῆγε τὴν ἄλλη μέρα | γιὰ νὰ κρίνει κατὰ πόσο ἡ-! ταν κατάλληλο τὸ µέρος αὐτὸ | καὶ δρῆκε τὸ, στρατὸ νὰ κτί- ζει πολυθολεῖα. Ἡ. Κυθέρνηση τοῦ πρότεινε πότε νὰ πάει σὲ ἄλλο χωριό, ἀλλὰ ὁ κ. ᾿Αρχοντίδης ἀρνεῖ- ται γιατὶ ὅπως μᾶς εἶπε «τὸ 74 μᾶς ἔδιωξαν ἁπὸ τὸ Κά: τω Δίκώμο οἱ καὶ ἐγκατασταθήκαμε κοντὰ στὴ Αωκωσία μὲ ἐἑνοίκιο, Τὸ 76 Τούρκοι τὉ Νυιόλας ᾽᾿Αρχοντίδης μὲ ἀπὸ τοὺς τέσσερις γιοὺς ἤρθαμε στὴ Δευτερ. Τώρα πάλι πρέπει νὰ φύγουμε ᾿Α- ποκλείεται: Δὲν εἴμαστε ζῶα, εἵμαστε ἄνθρωποι τέλος πάν- των». Ὁ γιὸς τοῦ κ. ᾿Αρχοντίδη εἶναι ἀρραδωνιασμένος. στὴ Δευτερὰ μὲ Δευτεριώτισσα. Οἱ δὲ δεσμοί του μὲ τὸ χω” ριὸ εἶναι πολὺ στενοί. Μὲ τὴν ἐπιστολὴ --- τελε- σίγραφο τοῦ ᾿Επάρχου ζητεῖ- ται ἀπὸ τὸν κ. ᾿Αρχοντίδη νὰ ἐγκαταλείψει τὴν περιοχὴ ἐν- τὸς ἑπιὰ ἡμερῶν. Ἡ ἐπιστο- λὴ λήφθηκε διὰ χειρὸς τὴν πε- ρασμένη Κυριακὴ καὶ ἡ προ θεσµία ἐκπνέει αὔριο. εἴται νὰ ξαναπροσφυγοτιοιπθεῖ αι ὑπόψπ οἱ ταλαιπωρίες καὶ ὁδύνπ ποὺ τοὺς δημιούργησαν οἱ π καὶ μ’ ἕνα τελεσίγραφο ἐφτὰ ἡ- ὰ ἐγκαταλείφουν καὶ πάλι τὴ νέα ἸΑρχοντίδπ ὁτιὸ τὸ Κάτω ἡ Δευτερὰ μὲ τὴν οἰκογέ- Αρχοντίδης εγνωρίσαµε μιὰ νέα σα- ΥἩ ποὺ τὴν ποτίσαµε μὲ τὸν ἱδρώτα δεθήκαµε μὲ τὸ χωριό. Συγγενέφαμε ἀντὶ νὸ μάς θοηθήσει καὶ νὰ τους μπροστὰ στὴ μάντρα. ξῶα στὴν κάτω. τὸ ἕντονο αἴσθημα ΝίΠες αὐτοκτονιῶν πἽῃ ης να ες νο μ τς ΛΙ οκτονίας ΠΗΠΗΝΡ. ΘΛΝΗΤΟ Κὐ τὴ γυναίκα του καὶ τὸν ἕνα Στὴν ἐπιστολὴ ἀναφέρεται ὅτι ἐὰν δὲ συμμορφωθεῖ ἡ προσφυγικὴ αὐτὴ οἰκογένεια πρὸς τὴν ἀπόφαση «θὰ λη- Φφθοῦν ὑπὸ τῆς Κυδερνῄσεως µέτρα διαίας µετακινήσεως τῶν ὑποστατικῶν σας ἄνευ ἑ- πέρας εἰδοποιήσεως, ἡ δὲ Κυ- θέρνησις δὲν θὰ εὐθύνεται διὰ τυχὸν ζημίας τὰς ὁποίας θὰ ὑποστῆτε». Καὶ διερωτᾶται ὁ ἄτυχος πρόσφυγας: α«Ποῦ νὰ πάω οὔ- ριο͵, ποὺ λήγει ἡ προθεσµία μὲ τόσα πρόθατάᾶ, χωρὶς νὰ ἔχω ἄλλη μάντρα νὰ τὰ δά- λω Μήπως σὲ κανένα ἐκλογι κὀ κέντρο». «Ἐπιθυμῶ ὅ,τι δὲν μπορῶ ν᾿ ἀποκτήσω, γιατὶ δὲν μπιορῶ ν΄ ἁτιοκτή- σω ὅτι ἐπιθυμῶ. Δὲν ἐπιθυμῶ ὅ,τι μπορῶ ν᾿ ἅπ ρῶ ν᾿ ἀποκτήσω εἶναι αὐτὸ τιοὺ δὲν ἐπίθυμῶ. ποὺ θέλω. Ποτὲ δὲν θέλω αὐτὸ ποὺ παίρνω». Αὐτὰ ἔγραφε ὁ Θ. Ντ, τιοὺ ζητοῦμε νὰ μάθουμε: Πολλὲς φορὲς δίδε- ται ἡ στερεότυπι ᾱ- πάντησπ: «Δέν ἥταν ἄνθρωτος «φυσιολογί κὀοσ»,.. ᾿Ασφαλῶς αὐτὸ δὲν εἶναι ἀθάσιμο, ὅ- πως μᾶς εἶπε καὶ γνω στὸς ψυχολόγος .. τῆς. Λευκωσίας. «Ὁπωσδήποτε --- εἶπε ὁ ἴδιος Ψυχολόγος-- «τῆς αὖ- ποκτονίας, προηγεῖται μιά ἀρρωστημένη κατάσταση, Ἡ κατάθλιφη ἢ ἡ μελαγχολία. Φυσικά ὑπάρχει καὶ ἡ Ψυχο- πάθεια, ποὺ δὲν ἔχειν ὅμως σχέ ση μὲ τὰ πιὸ πόνω, Εἶναι μιὰ ξεχωρυστὴ κατάσταση». Δὲν θὰ ἦταν, δέόαια, δυ- γατὸν νὰ δίναµε κάποια λύ ση στὸ πρόδληµα ποὺ πα- ρουσιάζεται ἀπὸ τὴ θόση ποὺ δρισκόµαστε. ᾿Απὸ αὐτὴ ὅ- µως τὴ΄ θέση θὰ ἐπιχειρήσου µε νὰ στοιχειοθετήσουµε τὰ κίνητρα ποὺ ὁδηγοῦν σ) αὐτὴ τὴν ἐνέργεια. Αν καὶ ὁ Λαίΐγκ δίδει μιά ὁλοχληρωμένη ἀπάντηση στὴν ἁπορία µας, ὡστόσο, δὲν προσδιορίζει συγκεκρυµένες καταστάσεις. Ας δοῦμε ὅμως τὶ λέει τὸ ἁρμόδιο τμῆμα τοῦ ᾿Αρ- χηγείου τῆς »Αστυνοµίας ποὺ ἐπιχειρεῖ νἁ νορίσει αὖ τὲς τὶς συγκεκρυµένες κατα- στάσεις. «Τὰ θύματα εἶναν συνήθως ψέα πρόσωπα καὶ τῶν δύο φύλων, ἀλλὰ καὶ ἄτομα πο- λὺ προχωρηµένης ῥἡλικίας ποὺ κατατρύχονται τὰ μὲν πρῶτα ἀπὸ σοδαρούς συναι σθηµατικούς καὶ ΨΟΧαλοΥι- κοὺς παράγοντες ἀλλὰ καὶ ψυχικὲς ἀσθέγειες, τὰ δὲ δεύ τερα ἀπὸ σύνδρομο παραγόν των τῆς γεροντικῆς ἡλικίας, ὅπυς εἶναι οἱ Χρόννες ἢ ἀνί ατες ἀσθένειες». «Οἱ ἀπόπειρς αὐτοκτο γίας, εἶναι γεγονὸς, πὼς κα τὰ τὰ τελευταῖα χρ΄ια πα” ρουσιάζουν κάποια αὔξηση», παραδέχεται ἡ ᾿Αστυνομία, ποὺ ἀποδίδει τὸ ὙΎεγονος «στὸ ἀνήσυχο καὶ µεταπίλα- στικὀ αἴσθημα ποὺ ἔχει ἡ ἡ 9 ᾽Απορρίπτει συνεργασία μ’ ἄλλο κόμμα ϱ Θὸ στήσει Λαϊκὰ δικαστήρια για τοὺς απατεωνες ϱ ᾽Απέτυχε ἡ προηγούµενη Βουλή «Τὸ πραξικόπημα ξεκίνπσε τὸ πιτέθηκαν μὲ αὐγὰ καὶ γιαούρτια τος στὴ διάρκεια προεκλογικής συυγκ Τὰ πιὸ πάνω τόνισε µετα- ξὺ ἄλλων στὴν προψεσινὴ ὁ- µιλία του ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Κόμ ματος Δικαιοσύνης ᾽ κ. Μόδε: στος Πίτσιλλος, ὁ ὁποῖος µί λησε στὴν πλατεία ΠΑΣΥΔΥ μπροστὰ σὲ ὁπαδοὺς καὶ φί- λους τοῦ κόμματος του ποὺ ἀνήρχοντο σὲ τρεῖς χιλιάδες. Μιλώντας στὴ συνέχεια γιὰ τῆν πολιτικὴ τῆς Κυδέρνησης Κυπριανοῦ, ὁ κ. Μόδεστος ὁ- πογράµµισε ὅτι αὐτὴ ἁπότυχε σ᾿ ὅλους τοὺς τομεῖς παρὰ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε τὸ 1976 γιὰ τὴ λύση καυτων προθληµάτων. «Αν θυμᾶστε -- πρόσθεσε ὁ ἀρχηγὸς τῆς Δικαιοσύνης--- σὰς ὑποσχέθηκαν τότε ὅτι, «θὰ᾽ κινήσουν Υἢ καὶ οὐρανὸ» γιὰ νὰ σᾶς ἐπιλύσουν τὰ προθλήµατα. «Καὶ εἶναι ἀλήθεια, πὼς χίνησαν καὶ γῆ καὶ εὐρανό. ᾽Αλλὰ τὴ γῆ πσασπικώζαιασκοκώκικαιὀωκασικαακααοκὀαπαιζανακκάταπα: Ῥεπορτάςζ: ΔΕΥΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ πποιζιώσιακιώσκκαιακααικσπαπιωσοωώαωὸ τὴν κίνησαν γιὰ νὰ Ἀτίσουν πολυκατοικίες καὶ τὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ χάνουν τὰ ταξιδάχιο τευς». Ὁ. κ. Μόδεστος ἐξαπέλυσε ἐξάλλου δριμύτατη ἐπίθεση ἐ- ναντίον τοῦ Ρ.].Κ., ἀποκαλών τας το «ἀμπελοχώραφο τοῦ κ. 1968, ὅταν γνωστοὶ ε«τραμποῦκοι» ἑ- ἐναντίον πολιτικῶν ἡγετῶν κόμµα- έντρωσης του στὸ Ἀγαλμα Σο- Κυπριανοῦ» καὶ ὑποστήριξε ὅτι ἐὰν ἀναδειχθε δουλευτῆς θὰ προδεὶ στὴ δηµιουργία ἅἄλ λου ραδιοφωνικοῦ καὶ τηλεο- πτικοῦ ἱδρύματος». Ακολούθως, ἀνάπτυξε τὶς θέσεις τοῦ κόμματός του γιὰ πὸ ἐπίμαχο θέµα τῆς ἵδρυσης Πανεπιστηµίου καὶ τόνισε τὴν ἀνάγκη δημ ουργίας του, Υια- τὶ ὅπως εἶπε, «τὸ συνάλλαγ: μα πρέπει νᾶρχεται στὴν Κύ προ καὶ ὄχι νὰ ἐξάγεται». Μίλησε ἐπίσης καὶ Υιό λαϊκὰ δικαστήρια, ποὺ θὰ τα χρησιμοποιήσει στὸ χώρο της πλατείας ἸἘλευθερίας, γιὰ νά καταδικάσει ὅλους τοὺς «ᾱ- πατεῶνες τοῦ τόπου». «Ὁϱ κ, Μόδεστος εἶπε ὅτι τὸ κόµµα του δὲν θὰ συμπράᾶ- οκτήσω γιατί, ὅ,τι μµΓιο- Ποτὲ δὲν παίρνω αὐτὸ Λαΐγκ τὸ 1970 καὶ ἔδωσε μὲ ἀκρίθεια αὐτὸ Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ν᾿ αὐτοκτονεί μα ώς αν Νεαρὴὰ ἁἀρτίστα Χχνικὸ. ὄνομα Οἳ πυννὲς πολυκατοικίες τῆς µεγαλούπολης, δίνουν καὶ τὴν εὔκολη λύση στὸν καταθλιπτικὸ. ο ὄροφο τῆς Ἡ νεαρὶ Ἔλζα, ἔζπσε μόνο ὁ ῶρες καὶ δέκα λετιτὰ μετὰ τὸ αι τοῦ θανάτου, ϱ.ΧΕΕΧΤΟ 23 ΜΑΊΓΟΥ 198] άσχα τιη- 'Απὸ τὸν δεύτε ρο ὄροφο πα ΙΨΗ-ΜΕΛΗΓΧΟΠΙΗ ποὺ συχνὰ δημιουργοῦν τὸ ἄγχος. Αὐτὲς “Ένα πήδημα... καὶ ὅλα τελειώνουν. Ἀπύμειο Κυπρίων καὶ ξένων (υκολόγων. Τί λέει [ἡ λικία τῶν νέων, ἡ ἀπευρία ποὺ διαθέτουγ οἱ γέοι γιὰ, τὴ ζωή καὶ τὰ προθλήµατα τῆς», ᾿Επύσης --- σύµφωνα μὲ τὶς ἐκτυμήσεις τῆς ᾿Αστύ νοµίας, οἱ ἐρωτικὲς ἀπογοη τεύσεις καὶ ἄλλον παράΥον- τες, ἐξωθοῦν τοὺς νέους καὶ τῶν δύο φύλων στὸ διάδη- μα τῆς ἀπόπειρας σαν τελεὺ ταῖο µέτρο ἐπίλωσης τῶν προδληµάτων ποὺ τοὺς ἆπα σχολοῦν Χωρὶς νὰ κώλοσκε- γμα µέσα στὸν ἑαυτὸ του, ἡ ἀπώλεια ἱκαγότητας γιὰ -ᾱ- γάπη, ἡ ἀπροθυμία Ὑιὰ δρα στηριότητω» μᾶς εἶπε ἕνας ἄλλος ψυχολόγος, ὁ κ. Τ. Παπαδόπουλος, «εἶναι τὰ χα ρακτηρυστικὰ γνωρίσματα τοῦ ἀνγθρώπου ποὺ δρίσκεται σὲ κατάθλιψη, Μέσα σὲ τέ- τοια κατάθλιψη ὁ ἄνθρωπος πολλὲς φορὲς ἀποφασίζει γὰ τερματίσει τὴ ζωή του». Ἡ κατάθλιψη λοιπὸν, πολ μΠΙΠιε« Ρεπορτάζ: ΠΑΜΠΟΥ ΧΒΡΒΜΒΗΠΟΥΣ φθοῦν τὸ θέμα ἢ νά ζητή- σουν τὴ δοήθεια τῶν κατα). λήλων προσώπων ἢ ἁρμοδί- ων παραγόντων, οἱ ὁποίοι μπαροῦν νὰ τοὺς 6οηθήσουν γιὰ ἀποτιροπὴ διαπράξεως τῆς ἁπάόπειρας. Η ΚΙΑΤΑΘΛΙΨΗ Τνωστὸ εἶναι ὅτι πρωταρ- χικἡ ἐνόρμηση ποὺ ἐξασφα- λίζει τὴν ἐπιδίωση κάθε ζων τανοῦ ὀργωανισμοῦ εἶναι ἡ δι άθεση γιὰ ζωή. Ἡ Φ. Κω- στοπούλου ψυχολόγος, μᾶς εἶπε σχετικά: «Ἡ ἀγάπη τοῦ ἐγὼ γιὰ τὸν ἑαυτό του συνισιᾶ τὴ δασικἠ προῦὔπό- θεση τῆς ζωῆς. ᾿Αναρωτιέ- ται λουπὸν καγεὶς, πῶς µπο ρεῖ τὸ ἐγὼ νὰ συμφυλιώνε- ται μὸ τὴν αὐτοκαταστροφή του». «Ἡ παραίτηση ἀπὸ κάθε µορφἡὴ διεκδίκησης ἀπ᾿ τὸ περιδάλλον, τὸ ἀποτράδη- ξει μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο, λέγοντας ὅτι «θὰ προχώρήσει μόνος γιὰ τὴ νίκη» καὶ ἴσχυ ρίστηκε ὅτι θὰ πρέπει, «νά κόψουµε ὅλοι τὸ λαιμό µας ἐὰν δὲν θγάλουµε στὴ θουλῆ ἕνα ἀνεξάρτητο θουλευτή». 6 Αξίζει νὰ σημµειωθεῖ ὅτι σ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ὁμι- λίας τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Δικαιο σύνης, ὑπῆρχε ἔντονος ἐνθου- σιασμὸς καὶ παρατεταμένα χειροκροτήματα, καὶ τὰ συν θήµατα ποὺ ἐπικρατοῦσαν ῆ- ταν: «Ὁ Μοδῆς στὴ Βουλή», «Τὸ κόμμα Δικαιοσύνης πρό το στη Βουλή», «Μοδὴς --- λαὸς --- Βουλή». Πρέπει ν᾿ ἀνσφερθεῖ, σης, ὅτι σ᾿ ἕνα σημεῖο προψεσινῆς ὁμιλίας λλόξεστου, κι ἑνῶ ὁ ἴδιος δρι σκότεν στὸ ζενῖθ τοῦ ἐνθου- σιοσμοῦ του κατὰ τῆν παρον- σίσση τῶν Βἐσεων του ξοφν! « οὐθντοστοιχία του (μα: αὐλλαὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸ στοµ: του, µε ἀποτέλεσμ” ἡ ὁμιλίο «ἀοχαγοῦ» νὰ διακοπες γιὰ µτρικὰ λεπτό ᾽ μέχρι τί ἐπανατοποθέτησή της στ θέ- ση τῆς. ἐπί- τῆς ᾱ ἢ τοῦ τοῦ. κ., λὲς φορὲς μᾶς ὁδηγεῖ στὴν αὐτοχτονία, Τὶ ὅμως εἶναι ἐ- κεῖγο ποὺ προκαλεῖ αὐτὴ τὴν κατάθλιψη ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Στὸν τόπο µας δὲν ἔχει ἐρευνηθεῖ. Ἔρευνες ὅμως ὅ- γιναν σὲ ἄλλες χῶρες ΣΟΥ- κριτικἀὰ ὑπολογίζεται ὅτι τὸ ποσοστὸ τῆς ἀντιδραστικῆς κατάθλιψης κατὰ μέσον ὅρο γαλύττει τὸ 50 μὲ 2008 τῶν κατοίκων ὁποιασδήποτε χώ- ρας τοῦ κόσμου. Στὴν ᾽Αμερική, τὸ ἛἜθνι- κὀ Ἵδρυμα Ψυχικῆς Ὑγείας ὑπολογίζει πὼς 4 ἕως 8 ἑκα τομμύρια ᾽Αμερικανοὶ Χρειά ζονται θεραπεία γι’ αὐτὴ τὴν κατάσταση. Ἕνα στὰ 200 ᾱ- τοµα ποὺ προσδάλλονται ἆ πὸ κατάθλιψη αὐτοχτονοῦν. Στὴν Αγγλία ὑπολογίστη- κε ὅτι δέκα ἑματομμόρια ἍΑγγίλοι δείχνουν συµμπτώμα . τα ἄγχους καὶ τὸ Ι98ἱ ξο- δεύτηκαν Ιό ἑκαταμμύρια λί ρες γιὰ ἠρεμιστικὰ χάπια. Στὸν τότο µας ἀσφοίλῶς τὸ πρόδληµα δὲν παίρνει δι αστάσεις. Ὡστόσο, ἐξελίσσε- ται τὰ τελευταῖα Χρόνια σὲ ἀνησυχητικὰ ἐπίπεδα, ὅπως δήλωσε καὶ ἡ λΑστυνομµία πιὸ πάνω. ᾽Ασφαλῶς δὲν ἐπηρεαζόμα στε τὠσο ἀπὸ τὸ ἄγχος τῆς µεγαἰλούπολης, φαινόμενο ποὺ συναντᾶται στὶς χῶρες ποὺ ἀναφέραμε. Δὲν μποροῦμε γὰ παραθλέφουµε ὅμως, τὸν τόσο γοργὸ ρυθμό, ποὺ ἀρχί σαµμε καὶ ἐμεῖς νὰ δηµιουρ- γοῦμε, πόλεις «γκέτο» μὲ ἀτόλειωτους τσιµεντότοι- Χους, στριµωγμένους στοὺς ἤδη Ὑκρίζους δρόμους, χω- ρὶς πράσινο καὶ ἀνοιχτους χώρους. το ΑΓΧΟΣ Μιὰ µόγιµη κάτοικος τῆς Λευκωσίας λέει χαρακτηρι- στικά: «ἆζοῦμε διαφορετικἀ ἀπ' ὅτι σχεδιάζαµε νὰ ζή- σουµε». «Ἡ ζωή ποὺ πυστεύα µε ὅτι ζοῦμε ἔχει ἁπιλούστα τα ἐξαφανιστε στὴν πόλη» μᾶς λέει Κάποιος ἄλλος. Τὸ ἄγχος λοιπόν, ποὺ δη μιουργεῖ ἡ σύγχρονη Ἀοινω- γία, ἕνας ἀπ᾿ τοὺς δασικούς λόγους ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν στήν κατάθλιψη μὲ τὰ ἐπι- κίνδυνα συνεπακόλουθα. Πολλές φορὲς μαθαίνουμε πὼς γίνονται αὐτοκτογίες γιὰ λόγους αἰσθηματικούς. να κριτήριο ποὺ ὁπωσδή- ποτε δὲν παραθλέπετα. Θάὰ ἦταν δύσκολο ὅμως νἁ τὸ συνδέαµε μὲ τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν αὐτοκτονιῶν τῶν τελευταίων χρόνων, Αἴσθη- µατικοὶ λόγοι ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν ἀπὸ ἀνέκαθεν. Δὲν μποροῦμε νὰ πιστέφουµε ὅτι αὐξήθηκαν σ᾿ αὐτὰ τὰ χρό- ννα, «Οπωσδήποτε, καὶ ἐδῶ, ἂν µέχρις ἑγὸς συγέτειγε καὶ ὁ παράγοντας αἴσθημα, αὔξηση τῶν αὐτοκτονιῶν, φέ ρει εὐθύνη, ἡ σύγχρονη κὸι- γωνία, μὲ τὰ νέα πλαίσια σχέ σεων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. πο ΣΕΞ Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Υν- γαΐκας χαὶ τὸ ἐλεύθερο σέξ, δομημένα πάνω σὲ λανθασμέ γες δάσεις φέρνουν τὸν ἄν- θρωπο πιὸ κοντὰ στὴν ἀπο- γοήτευση καὶ εἰδικότερα τὴν γυναίκα. Συχνὰ φτάνουν στ αὐτιά µας, ἀπόπειρες αὐτοκτονιῶν γυναικῶν, γιὰ λόγους αἴσθη µατικούς, καὶ σπάνια ἀπό- πειρες ἀνδρῶν. «Οἱ γυναῖκες αὐτὲς δέχον ται ὅτι ἡ ζωή τους ἀντικειμε γικὰ «δὲν ἀξίζευ δίχως σύν τραφο», λέει ἡ Ψυχολόγος Φ. Κωστοπούλου. «Αὐτὸ --συνεχίζει-- προέρ χεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὑπάρχεν πρώὠτ) ἀπ᾿ ὅλα μιὰ διαφορά μοντέλου, μιὰ διαφαρἀ κοι- νωνικοῦ στερεότυπου. ΗἩ Υν γαΐκα δρίσκει τὴν ταυτότη- τα της κυρίως µέσα ἀπὸ τὸν γάμο ἢ τὸ δεσμὸ της μ᾿ ἕναν ἄντρα. “ὉΟ ἄντρας ὄχι». Ἐδῶ σωναντοῦμε, ὅμως, κι ἕνα ἅἄλλο φαινόμενο προ- ερχόμενο ἀπὸ συναισθηµατι- σμὀ, συνήθως. Τὶς «σκηνοθετηµένες» ἀπό πειρες. ᾿Ασχετα ἀπὸ τὰ ἀπο τελέσματα τους οἱ ἀπόπειρες αὐτὲς, ἔχουν τὰ ἴδια ἐλατή- ρια μὲ τὶς προηγούμενες ποὺ ἀναφέραμε. Διαδάζουμε ἀπὸ μιὰ µελέ τη, ἔκδοσης 1977 τοῦ ψυχία τρου Γιάννη Καλοφωλιᾶ: «Τέτοιες «θεατρικοῦ τύ- που» ἀπόπειρες, ἀποθλέπουν στὸ νὰ ἐκδιάσουν μιὰ κατά σταση καὶ νὰ πετύχουν ἠθι- κὰ ἢ ὑλικά ἀνταλλάγματα. ΠΙΤΣΙΔΛΟΣ: Ἐνῶ μιλοῦσε βγῆκε ἡ µασέλλα του... , ἡ Ας ον ---- α ο νο ν Στιγµιότυπο ἀπὸ τὴν προψεσινῆ ὁμιλία τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος Δικαιοσύνης κ. ΛΙ: δεστου Πίτσιλλου. ποὺ πραγιατοποιήθήκε στην Πλατεία ΠΑΣΥΑΥ. Δεξιὰ τοῦ ἄρχη- γοῦ τοῦ κόμματος εἶναι ὁ ὑποψήφιος δουλευτὴς τοῦ κόμματος κ. Ἰκαίλος. στὴν / Αστυνομία Περισσότερο ἐπιρρεπεῖς σ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς «σκηνο θετηµένες» αὐτοκτογίες εἷ- γαι οἱ γνναῖΐκες». Ὡστόσο, οἱ «σκηνοθετηµέ- γες» αὐτὲς ἀπόπειρες ποὺ κώποτε, ὅπως δέχεταν ὁ ἴδι- ος φωχίατρος ἀποτελοῦν «γε νικὴ δοκυμὴ» μιᾶς πραγµατι- κῆς μελλοντικῆς αὐτοκτονί- ας --- δὲν παύουν γὰ εἶναι στοιχεῖο ἐντυπωσιακό., Η ΑΝΕΡΓΙΑ Τέλος, ἀναφέρουμε καὶ κά τι ἄλλο ποὺ χι’ αὐτὸ ἔχει τὶς ρίζες του στὰ στενὰ κι’ ἄφο «Ἡ ἕἔλλειψη δουλειᾶς ἢ ἡ πακὴἡ ὀργάνωση τῆς δουλειᾶς, ὥστε νὰ γίνεται μὴ ἀποτελε οµατικὴ ἢ χωρὶς ἐνδιαφέρον ἢ νὰ μὴ δίνει τὶς ἀναμενόμε γες ἁἀμοιδὲς καὶ τὴν κοννωνι κἡ στήριξη στὸ ἄτομο. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἑργάζονται οὐσιαστικὰ χωρίς ἀντάμοιδή, ὑλικὴ ἢ κοινων!- κή. Ἡ ἔχουν δουλειὲς ποὺ εἶναι δυσανάλογες μὲ τὰ προ σόντα τους. Αὐτὸ τοὺς δηµι ουργεῖ ἕνα αἴσθημα µαταίω- σης, δὲν τοὺς δοηθάει γά «αὐτοεκπληρωθοῦν», νὰ «ἐν- ταχθοῦν» κοινωγικά, νιώθουν ὅτι δὲν ἀξίζουν καὶ ἀποσύ- ῥρονται. χει διαπιστωθεῖ, μὲ ἔρευ γες, ἄμεση σχέση ἀνάμεσα στὴν ἀνεργία καὶ στὸ ποσο- στὸ αὐτοκτονιῶν. 'Ὁ Βρεττα γὸς ψυχίατρος Σένσμπουθν, ἔδειξε ὅτι τὸ ποσοστὸ τῆς αὐτοκτογίας στὸ Λονδίνο εἰ ναι τρεῖς φορὲς µεγαλύτερο στοὺς ἀγέργους ἀπ᾿ ὅντι στὸν ὑπόλοιπο π’.ηθυσμὸ. ᾿Εἴναι χαραντηριστικἡ ἡ «εξ ρύπτωση μιᾶς γεαρῆς Γαλλι- δας ἐργάτριας ποὺ αὐτοκτό- γησε πρῖν λίγες ὀδομάδες, ὅ ταν ἔμαθε ὅτι ἡ θέση ποὺ νόμιζε πὼς εἶχε ἐξωσφαλίτει σὲ μιὰ οἰνοποιῖα µετά ἀπὸ Ι8 μηνῶν ἀνεργία, τελικὰ δὲν ἐπρόκειτο νά τῆς δοθὲῖ, Ἡ Αν--Μονικ, 23 χρονών φύτεψε μιά σφαίρα στὸ κε: φόάλι της. Πεθαίνοντας, ἄφς, σε ἕνα γράµµα ποὺ ἔγραφε: «Δὲ ξέλω. λουλούδια στὴν νηδεία µρο, Μονάχα ἕνα πα γὠ ποὺ νὰ γράφει: Κάθε γε ως ἐργάτης ἀξίζει παραπάνω ἀπὶ ὅλο τὸ χρυσάφι: τοῦ Χο- αµου», ΛΕΜΟΝΤ 30) 3) 8ἱ. ͵ Φυσικὰ καὶ στὸν τόπο µας, ἔχουμε παρόμοια παραδείγ- µατα, Πρόσφατα μάλιστα, ἕ γις ὀῦχρονος γέος, α’τοκτό χησε στὴ Αεὐκωσία. γιατὶ ἔ- Χασε τῇ δουλειά την, -. Ἡ ἔλλειψη ἐργασίας, τοῦ δημιούργησε τὴν. κατάθλιψη ποὺ τὸν ὁδήγησ: στὸν θάνα το. , Αν κρῖουµε, κοπόν, ᾱ- πὸ τοὺς παράγοντες αὐτοὺς Χάὶ αρκητούς ἄλλους, ποὺ ὅ- λοι ὀφίστανται, ποέπει ἡ ἂν τιδραστικὴ κατόθλιώη νὰ ὐ- πασχιι σὲ μεγάλα ποσοστα στον σύγχρονο ἄνλρωπο, -- ἐπιδομεί Τί θέκες Τὶ θεχετια τελικά ὁ καταθλπτι κος Τιποτα! Βαι κλείνουως μ”. αὐτὸ που. εἶπε καποιος φυχολό- Υος. ς ο Ὁ καταθλιπτικος, ὅπως το ἄτοιω ποὺ δοίσχετα αὲ ζ, 6 ὠνει τὸν κόσµο ν τον 1διο τὸν ἑαυϊο του σαν φιωχό, ἀἄξδειω. ἀνού σολ, :

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 3,12p
Υποκλοπή φακέλλων της «Δ» από θυρίδα του Γ.Δ. Πληροφοριών 12p
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ Η ΔΗΘΕΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 12p
Τίναξε τα μυαλά του στον αέρα 27χρονος 12p
ΤΟ ΑΚΕΛ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΛΗΝ ΤΟΥ Δ. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 12p
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΕΛ 12p
ΑΝΩ: Οι πέντε Ελλαδίτες βουλευτές και πολιτευτές κ.κ. Γ. Ζιζικώστας, Σ. Παπαδάκης. Άγγελος Πνευματικός, Ν. Αναγνωστόπουλος και Π. Βουδούρης κατά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο της Λάρνακος, όπου τους υποδέχθηκαν ο Δρ Βασιλόπουλος και ο κ. Δρόσος Κληρίδης. 12p
ΔΗ.ΣΥ: Μοιραίο λάθος της Κυβέρνησης Κυπριανού το θέμα της Αμμοχώστου Κυπριακό 12p
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΟΠΛ 1981 Αθλητισμός 11p
11 Κύπριοι αθλητές στους 4ενθείς της Ρώμης 10p
Με συμμετοχή της Κύπρου το Πανευρωπαϊκό «ΦΙΝΝ» 10p
Τυφοειδή πυρετό υπέστη ο Αντωνίου Αθλητισμός 10p
Ο ΔΗ.ΣΥ ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ Πολιτική 7p
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ-ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 6p
ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ: Ενώ μιλούσε βγήκε η μασέλλα του... Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 6p
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ προσφυγική οικογένεια Πολιτισμός 6p
η γυναίκα του σήμερα 5p
Οι «αγαπητοί» Κερυνείωτες του κ. Γεωργίου Τσίμον 3p
Κυριακή των Κριστόφλ και των εγκεφάλων 3p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
ΑΥΡΙΟ!!! 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Οι χαιρετισμοί των Αντιπροέδρων 1p
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ψήφισε ψες ο Λαός Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
Εθνικό αναβάπτισμα το συλλαλητήριο Γεωργία 1,12p