ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑ ΟΥ 198 Π γνώμη μας Ὁ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝΑΣ τοῦ ΔΗ.ΣΥ στὶς ἐκλογὲς. Τὰ σφάλματα τόσων γονται. πείθει ὅτι νικητής. χία τῶν μελῶν του. ἀπὸ τὴ στιγμῆ τιοὺ στὸ µέλλον. Πρὲπει Ἡ ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ - , το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ τοῦ ΔΗ ΣΥ ἍΊταν μαγάλο, ἀλλὰ ὁ ἀγώνας γιὰ μᾶς τώρα ἀρχίζει, τόνισε ὃ Πρςό- εδρος τοῦ Χόμματος κ. Κληρίδης, μιλώντας σὲ χιλιά- δες νέες καὶ νέονς ποὺ γιόρτασαν προφὲς τὴ νίκη Πράγματι, ἡ νίκη θὰ ὁλοκληρωθεῖ µόνο μὲ τὴν κατάληψη τῆς Προεδρίας. Αὐτὸ ἀποκαλύπτει τὸ μέγε- θος τῶν εὐθυνῶν τῶν ὁπαδῶν τοῦ κόμματος καὶ ἰδι- αἵτερα τῆς νεολαίας. Προγραμματισμένη, µεθοδικὴ καὶ σκληρὴ δουλειὰ ἀναμένει ὅλους. τοῦ ΔΗΣΥ καλοῦνται ἀπὸ τὴν “Ἱστορία νὰ σηκώσουν στοὺς ὤμους τὸ στουρὸ τῆς σωτηρίας τῆς Κύπρου. χρόνων χρειάζονται προσπάθεια γιὰ νὰ ἐπανορθωθοῦν --- ὅσα ἐπανορθώ- Ὁ 4Η ΣΥ θὰ ἔχει τώρα ν’ ἀντιμετωπίσει πιὸ λυσσαλέα ἀντίδραση ἀπὸ τὸ μίνι λαϊκὸ µέτωπο ΑΚΕΛ --- ΔΗΚΟ στὸν νέο ἀγὼνα του γιατὶ ἂν χάσουν τὴν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας θὰ ταφοῦν πολιτικά. Ο- µως ἡ ἀνοδικὴ πορεὶα τῶν πέντε τελευταίων χρόνων» ὃ ΔΗ.ΣΥ τὸ 19689 θὰ εἶναι καὶ πάλι ὁ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ πο ΚΥΠΡΙΑΚΟ κομμουνιστικὸ κόμμα ΑΚΕΑ, σύμφωνα μὲ τὸν μύθο ποὺ τὸ πεβιέξαλλε, διακρινόταν γιὰ τὴ µονολιθικότητα του καὶ τὴν γρανιτένια πειθαρ- Οἱ πρόσφατες ἐκλογὲς κατέρρι- Ίαν καὶ αὐτὴ τὴν πτυχὴ τοῦ μύθου. Χιλιάδες ψηφο- φόροι τοῦ ΑΚΕΛ ἔδωσαν σταυρὸ προτιµήσεως σὲ ἕ- ποψήφιους ποὺ τὸ κόμμα δὲν ὑπέδειξε. ᾿Ασφαλῶς ἡ σταλινικὴ ἡγεσὶα τοῦ ΑΚΕΛ δὲν πρὲπει νἀ εἶναι ἱκανοποιημένη ἀπὸ τὴν ἀνταρσία, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, θὰ ἐνθάρρυνε καὶ πολλοὺς ἄλλονς νὰ κάμουν τὸ ἴδιο ἀκάμα νὰ προθληµάτισε χιλιάδες ὁπαδοὺς τοῦ μόμματος ---- Κυρίως μορφωμένους. Τὸ µέλλον δὲν εἶναι λαωπρὸ γιὰ τὸν κ. Παπαί- ὠωάννου, τὴν παρέα του καὶ τοὺς συγγενεῖς τῆς πα: ρέας του. 'Ἡ πτώση τους εἶναι θέµα χρόνου. 'Ἡ πρό- οδος δὲν συμβάλλει στὴ διατήρηση τῆς ἐξουσὶας τους. Οἵ νέοι θουλευτὲς τεράστια ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΔΑΩΝ ΝΔΜΙΜΠΙΑ -- Ν. ΔΦΡΙΚΗΣ Τ1ροσᾳωνώντας τὴ Ἀιεθἡ Αιάσχεφη γιὰ τὴν ἐπιθολὴ χυ ρώσεων χατὰ τῆς «Νοτίου Α- φρικῆς, ποὺ πραγµατοποις/- ται στὴν Έδρα τῆς ΟΥΝΕ- ΚΟ ὑπὸ τῆν αἰγίδα τῶν Ἠνωμένον ᾿Ἠθνῶν σὲ σι- νεργασία μὲ τὸν ᾿Οργανισμύ ΣΑµμερικανικῆς Ἑνότητας, ὦ Πρέσθης τῆς Δημονρατίας στὸ Π]αρίσι ». Πέτρος ΜιΙχαάΝ Ἰίδης τόγισε πὼς ἢ πο τὴ γρήσεως θίας, τρυµολσατίας γαὶ. ραταπίεσης ποὺ ἆπολου- θεῖ ἡ Κυθέργηση πῆς χώρας αὐτῆς συνιστᾶ σοθαρῇ ἀπειλὴ γιά τὴ διεθνὴ εἰρήνη καί ἆᾱ- σφάχεια. τὴ συνέχεια ὁ κι Ποέ- Ἐκλέγεται τὴν Κυριακὴ νό0 συμβούλιο τῆς ΕΤΥΚ. Πραγματοποιεῖται στὴν Λευ κωσία τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ ἡ δη Παγκύπρια Συνδιάσκε- ψη καὶ Ἔκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο τῆς Ἔνωσης Τρα- πεζικῶν Ὑπαλλήλων Νύ- πρου. τὸ ἜἜμτακτο Παγκύπριο Συνέδριο θὰ ἀσχοληθεῖ ἀπο κλειστικἁ μὲ τὴν ἐκλογὴ νέου Διοικητικοῦ Συµδουλίου τῆς Οργάνωσης. Τὸ σημερινὸ Δι οικητικὸ Συμδούλιο ὑπόδαλε παραίτηση γιὰ νά δοθει ἡ εὐκαιρία στοὺς Τραπεζικοὺς γά ἐλλέξουν τὴν ἡγεσία τους σύμφωνα μὲ τὸ γέυ Καταστα τικὸ τῆς ᾿Οργάνωσης ποὺ τροποποιήθηκε πρόσφατα αἱ ποὺ προνοεί τὴν ἐκπροσώ πηση στὸ Διοικητικὸ Συµ δούλιο, ἀνά]λογα μὲ τὴν ἀρι θµητικὴ δύναμη τῶν με]ῶν σὲ κάθε Τράπεζα. 'Ὑπόδαλαν ὑποψηφιότητες πιὰ τὸ Διοκητικὸ Συµδού- λιο πῆς ΕΤΥΣΝ οἱ ἀκόλουθοι ἀπὸ τὶς ἑξῆς Τράπεζες : ᾽Αναπτύξεως: Εὐσταθίου Ἑλένη, ΣἸάης Σωτήρης. Γκρίντιεῦς: ωνσταντινί δης Κωστάκης, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Ἓθνική:ς Καψφψὸς ὙΜυριά- κος. Ἑλληνική: Πάλμας ᾿Αγ- δρεας. ρντρκή: Πλουσίου Σπῦ ρος, Χωτζηγρηγορίου Χαρί- Τὸ ΠΑΜΕ. λέγει σθης τόνισε πὼς ἡ Κύπρος, ποὺ εἶναν θύμα ἐπιδρομῆς, παράνομης χατοχῆς γαι ἔποι- Μισμοῦ γαὶ ποὺ ἀγωνίετα: σήµερα γιὰ την ἀγεξαρτη: σία καὶ ἑνότηνά της, παφα-: κολουθεῖ ἀπὸ κοντὰ τὴν καὶ τάσταση ποὺ «προέκυψε ἀπὸ τὴν. πολιτικη τοῦ καθεστῶτος, τῆς Νοτίου ᾽Αφϕρωῆς καὶ ὑποι στηρίζει θερμά τῆν ἄμεση ἐπι θολὴ κυρώσεων ἐναντίου του, Ἡ Κύπρος ὑποστηρίξει . πλήρως τοὺς καταπεσμένοὺς! λαοὺς τῆς Νοτίου «᾿Αϕοισῆς καὶ τῆς Ναμίμπια στὸ δίχωο ἀγώνα τους γιὰ αὐτοδιάθεση, ἐλευθερία καὶ ἐθνιμή ἄνεξαρ τησία, τόγισε καταλήγοντας ὁ κ. Πρέσδης. λαος. Κύπρου ᾿Αλεξάνδρου Τά- κης, Δαχιηλίδης Κρίστης, ωσηφ Χριστόφορος, Ἐλεάν- θους ᾿Αγδρέας, Λούτσιος ᾽Α γαμµέμνων, Νουρῆς Φίλιππος, Χατζηχαραλάμπους Ποναγιώ τ 5 Λαϊκή: Κωνσταντίνου Ἡ ράκλης, Παπαηροδότου Τε- ώργιος, Χατζηθεμιστὸς ὑΜά- ριος. ΑΛόμπαρτ 1 δρέας. Μπάρκλεῦς: Λαζάρου Εὺ- άγγελος, Χατζηζηνοδίου ᾽Αν- δρέας. Συνεργατική : φίδης ᾿ Ανδρέας, Τσιάρτερτ : Μιχαἡλ Χριστό δου)ος, Παπακωνσταντίνου Λοῖζος. Γενικὲς ᾿Ασφάλειες Κύπρου Ατδ.: Κυριάκου Μιχαλάκης. Γεωργίου ᾿Αγ- Κουλλου- | ὅτι δὲν πρόκειται νὰ διαλυθεῖ Σὲ χθεσινἠ ἀνακοίγωση του | τὸ ΠΑΜΕ ἀναφέρει ὅτι «δὲν πρόκειται νὰ δ:αλυθεῖ γιὰ κα γένα λόγο καὶ ὅτι στὸ πόστο τοῦ. προέδρου τοῦ κόμματος θὰ ἐξακολουθήσει νὰ δρίσκε ται ὁ χ. Σοφιαγός». 4 ΔΕΙΛΙΝΗ’ Σέ ἑτοιμότητα θὰ θρίσκονται, ἀρχὲς Ιουνίου, οἱ ἑλληνικὲς ἔνοπλες δυνάµεις, γιὰ νὰ ἀποτρέψουν νέες παραθιάσεις, ἀπὸ τοὺς Τούρκους ποὺ θὰ κάνουν ἀσκήσεις στὸν κόλπο Σμύρνπς. Τὰ ἄλλα τουρκικα Υυ- µνάσια ἔληξαν, ὅπως ἀνακοινώθηκε, προχτὲς. Παλαιότερη φωτογραφία τοῦ ι- ἀμερικανικοῦ ἀεροτ]ανοφό- ρου «Νίμιτς». στὸ κατάστρωμα τοῦ ὁποίου συνετρίθη µα- χητικὸ ἀεροπλάνο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθοῦν 14 ἄτομα καὶ νὰ -τραυματισθοῦν «468. Δέν δόθηκε καμιὰ ἐπίσημη ἐ- ξήγηση γιὰ τὸ δυστύχημα. Βομβαρδιστικὀ συμετρίβει στὸ «Πμιτο) ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ 4 ΑΤΟΜΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ 5 ΚΑΙ ΚΑΙΑΣΙΡΑΦΗΚΑΝ ΠΟΛΛΑ ΛΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ: (Φλώριδα) --- ᾽Αμερικανικὸ θομθαρδισοτικὸ ἀεροτιλάνο συ- ᾿ νετρίθπ κατὰ τὴν προσγείωση του, πάνω στὸ κα τάστρωµα τοῦ πυρηνοκίνπτου ἀεροπιλανοφόρου αλίμιτο», μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθοῦν 14 ἄτο- μα, νὰ τραυματιστοῦν 45 καὶ νὰ καταστραφοῦν πολλὰ ὁπιὸ τὰ προσγειωµένα ἀεροτιλάνα. Τὸ ἀεροπ]ανοφόρο ἴἔπλεε, μὲ χαλὺ καιρό, σὲ ἁπόσταση 50. μιλίων ἀπὺ τὴ θάση τοῦ Τκάκσονόν, ὕταν ἕνα θομ- δαρδιστιχὸ τύπου «ΕΑ--6ΗΒ», ποὺ ἔχανε πτήση οουτίνας, ἄρχισε τὴ διαδικασία προσ- γειώσεώς. Τὸ ὀεροπλάνο ἀκούμτηισε κανονικά πάνω στὸ κατάστρω μα, εἶπε ἐκπρόσωπος τοῦ γαυ τικοῦ, ἀλλά ἀντὶ νὰ εἶναι ι στὴν γεντοικὴ γοαμμὴ τοῦ δια | δοόµου, θρέθηκε πολὺ δεξιά | γαὶ αὐτὸ εἶναι λάθος, ποὺ δὲν | διορθώνεται πάνω στὸν περι» ορισμένο χῶρο ἑνὸς ἄεροπλα- νοφόρου., τὴ Ξέφρεη τὸ. 6οιιθαρδιστικὸ παρασύρει ὅσους αἱ ἀεροπλάνα μαπρὺς του. , Τέσσερα καταδιωντικὰ «ὔ-' 14» γαταστράφηκαν δλοκλη: | οωτικά, ἐνῶ τοία ἀλόμα ἄξ-ι οοπλάνα καὶ ἕνα ' ἑλιχόπτερο | ἔπαθαν σοθαρὲς τπμιές. Σύμφωνα μὲ ἀνακοίωση: τοῦ. ἀμεριγανικοῦ” νωυτιχοῦ, ὁ ἀντιδραστήρας τοῦ «Ἀίμιτο» δὲν ἔπαθε τίποτα καὶ τὸ ἄερο | π])ανοφόρο συνέχισε Ἀανογι- | κά τὸν πλοῦ του, ἐνῶ οἱ πρᾶυ | πορεία τοι, | ἄρχισε ἆ ᾿ἀνθρώπους βρέθηκαν ἐ-- µατίες μεταφέρθηκαν μὲ ἕλν κάπτερα στὸ γοσοκομεῖο τῆς ῥάσεως Τζάκσονδιλ. ' Φ Πέρυσι ὅλα. τὰ ὄομθαορ διστικἁ ἘΑ-6Β εἶχαν καθη- λωθεῖ στὸ ἔδαφος γιὰ µια ἑέδομάδα, προκειμένου νὁ θρεθεῖ ἡ αἰτία ποὺ ὁδήγησε στὴν ἀπώλεια 10. ἐξ αὐτῶν, σὲ διάστηµα τριῶν μη” ὤγ. ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΠΗ.ΣΥ. ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗΙ »2Απὸ τὸ γοραφεῖο τοῦ Άη- μοχρατιχοῦ Συναγερμοῦ στὴν Ἔγνωμη ἀναχοινώθηνε χθές ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ σήµε θα στὶς ἃ μ.μ. εὐρεία σύσνε- φπ. μὲ θέμα τὰ ἀποτελέσμα- τα τῶν ἐκλογῶν τῆς περι: φέρειας Ἐγκωμης. Ἡ ἀνανοίνωση ἀναφέρει ὅτι Π σύσρεύηῃ θὰ γίνε στὸ οἴχηια τοῦ ΛΗΣΥΎ Εγκω- μης, Χαρίλαου Μιγαὴλ δΑ. ναὶ καλοῦνται ὕλα τὰ στελέ- γη καὶ φίλοι ὅπως παρά: στοῦν, ΑΘΗΝΑ. ““Γραφεῖα «Ἀλ).--. Σὲ ἀντιαράθεσπ θὰ τε πλες Δυνάμεις στὶς 3 καὶ 4 ᾿Ιουνίου, ὅπως προκύπτει λλπνικὰ γυμνάσια ἀνακοινώθτικαν προχθ πρὶν ἀκόμπ τθλειώσει ὰ τουρκικὴὰ ἀεροναυτικὰ ἄοκπσπ ἁΠρῶτος Στό- ἐπανάληψτι τὸν ἑλληνικὸ ἐναέριο καὶ θαλάσσιο χῶρο τουρκικὰ γυμνάσια. Τὰ ἑ σθηκαν προηΝουµένως. χος 81» κατὰ τὴν ὁποία παραθίασαν κατ' Σὲ ἠντιπαρίθεση οἱ στύλοι Ἑλλαδας ΚΙ ΤΟΥΡΚΙΗΣ ΣΙ ΒΙΓΗΙ0 θοῦν οἱ ἑλληνικὲς ὁτιὸ τὰ προαναγγελθέντα ἑΕλληνικα καὶ ἐς, ἐνῶ τὰ τουρκικὰ ἁποφασί στὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου. Εἰκάζετω ὅτι ἡ ἂναγγελ- θεῖσα χτὲς ἑλληνικὴ «μεγά- λης Ἀλίμακος ἄσκηση», στὴν ὁποία θὰ πάρουν µέρος ὁλό κληρες οἱ ἑλληνικὲς Ένοπλες Δυνάμεις (Στρατὸς, ἈΝαυτι- κὀ, ᾿Αεροπορία) ἐπισπεύσθη μὲ γιὰ νά συµπέσει μὲ τὰ γέα τουρκικά γωμγάσια, ἔπει δὴ ὑπάρχουν «πληροφορίες ὅτι ἡ Αγκυρα θὰ ἐπιχειρή- σεν χέες παραδιάσεις καὶ στρατιωτικὲς προκλήσεις. Προχθὲς ὁ ῥΡαδιοσταθμὸς τῆς Άγκυρας μετέδωσε ἆνα κοίνωση τοῦ τουργικοῦ ἄρχη γείου Ναυτικοῦ, μὲ τὴν ὁποία ἐγνωστοποιεῖτο στοὺς ἀερο χαυτιλλοµένους, ὅτιε «) Στὶς 3 καὶ 4 Ιουνίου 198! καὶ μεταξὺ τῶν ὁρῶν 9 π.μ. --5 μ.μ, θὰ εἶναι ἐπικέν δυγοι οἱ πλόες μαὶ ἡ μέχρις ὕψους 3.400 μ. πτήσεις στὶς περιοχές τοῦ Κόλπου τῆς Σµήάρνης, λόγω τουρκικῶγ γυ µνασίων. Χθές τὸ ἑλληνικὸ ὑπουρ- γείο Ἐθνικῆς ᾽Αμύνης ἔκανε Ὑνωστό ὅτι: Φ Τὸ πρῶτο Ἰθήμερο τοῦ Ἰουγίου. θὰ διεξαχθεῖι µεγά- λης κλίµακος ἄσκηση σ’᾿ ὁλό κληρο τὸν ἑλληνικὸ χῶρο, στὴν ὁποία θὰ συμμετάσχουν δυνάµεις τοῦ Στρατοῦ, τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καὶ τῆς Πολεμικῆς Αεροπορίας. Αρμόδια πηγἠ ὑποστήρι- ξε ὅτι «πρόκειται γιὰ ἐθνικὴ ἄσκηση, τὴν πρώτη θερινἠ, ἡ ὁποία ἐκτελεῖται στὰ πλαίσια | τοῦ ἐτήσιου προγραµματι- σμοῦ ἐκπαιδεύσεως τῶν Ἐνό πλων Δυνάμεων». Οἱ 3 καὶ 4 Ιουνίου θά εἶναι «πολὺ θερμὲς μέρες», ὅπως χαρακτηριστικὰἁ εἶπε στρατιωτικὴ πηγή, γιατὶ «ἂν οἱ Τοῦρκοι χατὰ τὴν διάρ- κειά τῶν γυµνασίων προδοῦν σὲ νέα παραδίαση θὰ ἅπω θηθοῦν µέχρι τὸν δικό τους ἐναέριο χῶρο». ᾽Αντίθετα, τουρκικὴ πηγἡ στὴν ᾿Αθήνα, ἔλεγε χθές «ἡ Αγκυρα φοδᾶται παραδιά- σεις τοῦ τουρκικοῦ ἐναέριου χώρου χατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ελλκηνικῶν γυμµνασίων, σὲ ἀντίπυινα τῆς προχθεσνῆς τουρνικῆς παραθδιάσεως», Μετὰ τὴν ἀναγγελία τῶν γέων τουρκικῶν Ὑυμνγασίων στὸ Αἰγαῖο, ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς τῆς Άγκυρας σὲ ἄλλη ἐκπομπὴ του μετέδωσε ὅτι ἔληξαν χθὲς οἱ ἀσκήσεις «Πρῶτος Στόχος 8». ποὺ ἄρχισαν ἀπὸ τὶς 20 Μαΐου στὰ διεθνῆ ὕδατα τοῦ Αἱ- γαίου, χαθὼς καὶ στὴν Ανατ, Μ. ᾿Ασία καὶ στὸν διεθνἠ ἐ- γαέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου. Οἱ ἀσκήσεις διεξήχθησαν ὑπὸ τὴν διοίκηση τοῦ διοικη τῆ τῆς Στρατιᾶς τοῦ Αἱ- γαίρυ στρατηγὸ Γκιουζέ] καὶ χρησιμοποιήθηκαν πραγµα- τικὰ πυρά. Μὲ τὴν λήξη τῶν ἀσκήσε ων ὁ ἀρχηγὸς Στρατοῦ στρα τηγὸς ρσϊν δήλωσε ὅτι σκοπὸς τῶν γυµνασίων ἦταν ὁ συντονισμὸς τῶν τριῶν ὅπ]ων καὶ τὰ ἀποτελέσμα τα ὑπῆρξαν ἵκανοποιητιχά. Ἐγὼ.. ἔφαγα τὸν ζΖισκὰρ λέει ὁ Μποκάσα καὶ ἀποκαλεῖ ιἐξάδελφο) τὸν Μιττερὰν ΠΑΡΙΣΙ (1δ. Ὑπ.).-- Έφαγε, Λέ- ἀνθρώσπους σὲ γεύματα. Τώρα κακαρῶνει πὼς ἔφαγε (ἐκλο- γικἀ) καὶ τὸν Ζισκαο ντ᾽ Ἑσταίν, μὲ τὴ 6ρα- περίφημου Καὶ σίγουρος ὅτι ὃ Μιττε- νε, αρκετοὺς δυφλεγὴ βόμβα τοῦ τῶν ὀδαμάντων», ρὰν τοῦ χοωστᾶ τὸν ἐκλογικὸ του ὅτι ὁ ἴδιος ἔδωσε τὴ χαοιστικὴ βολὴ στὸν Ζι- σκἀο, ὁ τέως αὐτοκράτορας τῆτ Κεντροαφρι κανγικῆς Δηκοκρατίας Ζαν τν : ΄ . Ν . ͵ » σα ὃ Α᾿, ξανάπιασε παλιες κακες συνήθειες, ρακι σ . ο. ορ. δν, ἑαναξρῆκε τὸ κέφι τῆς ξωῆς, πλάθει ὄνει ϱᾳ, σχεδιάξει πραξικοπήματα καὶ, χάριν γού- πολιτικοῦ πλασαοίσματος, τὸ νέο ποὀεοδρο τῆς Γαλλίας «ξάδελφο Φραν: στου καὶ σουα». Οἱ «Φυλακισμένοι τῆς ᾿ Αλτόνα» εἶχαν, κ ς ο πα . ἐπὶ τέλους. κάποιον αὐτοσεβασμο. Εξόριστος «Αμτὴ τοῦ ᾿ἘΕλεφαντοδοντος, ὁ Μποκά: στὴν σα ἐππεέρχεται στις Καὶ γιὰ τὸ µονο ποὺ Λυπᾶται εἶναι ὅτε, μέ τὸ παλιές κανιβαλικὰ του «σκανδάλου θρίαµθο καὶ Μπεντελ ἸἩΜποκα- ἀποκαλεῖ του ἀσυδοσίες. πρόσχημα διέγραψα» καὶ δὲν μπόρεσε ἔτσι νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὴ διπλὴ του ὑπηκοότητα γιὰ νἁ δείξει καὶ στὶς κάλπες τὴν ἀπέχθεια του καϊὰ τοῦ παλιοῦ -ᾱ- δελφοῦ Ζισκάρ-. Ἱκανοποι]μένος πάντως για τ) ἀποτελέσματα τῶν γαλλικῶν προεδρικῶν ἁ- κλογῶ», ὁ ἹΜποκάσα παρέθεσε ἕνα δωρεάν ἐ- Εοχικὸ γλέντι στην κατοικία του στὸ Κοκον- τύ, ἔψωσε στὸν ἱστὸ τὸ προσωπικὸ του µπαί- άρχισε τὰ οπάει, Ὁ πρώην αὐτοκράτορας, ποὺ εἶχε σταματήσει νὰ πίνει, ἐκδηλώνοντας μὲ τὸν τρό: πο αὐτὸ τὴ διαμαρτυρία στικὰ µέτρα ποὺ τοῦ εἶχαν ἐπιβληθεῖ. «τὰ ἐ- τσουξε» γερά. Ἱαὶ στὸ ἀἄψε --- σθῆσε ἔανα: Ερῆκε τὸ ἠθ'κό του καὶ τὴν ἀδυναμία του γιὰ Κατα πὼς λένε, δὲν χοεια: ότήκε περισσὀτερο ἀπὸ µμιὰ βδομάδα για νὰ ἀξιοπρεπὲς καινούργιο χαρεια. λέγονται στὸ στεγὸ τὸ αἁραῖο µοντάρει ἕνα Σύμφωνα αμ ὅσα του περιδάλλον, τὰ μναλὰ τοῦ ἠποκάσα παρα: «ἀλλαγῆς ἐκλογικοὺς τῆς ολ . ἀπὸ τους ἔνδειξὴ ἀγαλλιάσεως καὶ φύλο διευθύνσεως», καταλόγους του γιὰ τὰ περιορι- τὸν Θεό, στὸ ξίες. χτηκε) να στὸ ἐξωτεοικό, που τοῦ καὶ τὴν τὸν προέτρεψε ὁ Στὸ μεταξὺ, ὥστεσα στοίχισε ᾗ Ελβετία καὶ σκοπὸς του Ἡ ενημερώση τῶν μυστικῶν λογαριασμῶν του στὶς Τοάπεξες ---- τῆ μοναδικὴ πραγματική τον οἰκογένεια. πῆραν ἀέρα. Έχει ἤδη ἀποκτήσει τὴ συνή- θεια (καινούργια αὐτή) νὰ μὴν δρκίζεται πιὰ ἀλλά στ) χούθει ἀπὸ κανένα τὶς πολιτικὲς του «Φιλοδο: Πιστεύει ὅτι ὁ γαλλικὸς στρατὸς θ᾽ ᾱ- ποχωρήσει ἀπὸ τὴν Κεντροαφρικανική 4Δημο: µρατία καὶ ὅτι δὲν θὰ δυσκολευτεῖ ὃ ἴδος νὰ ἐκδιώξει τὸν πρὀεδρο Ντάκο {ποὺ τὸν διαδε- κυβερν]]ση Καντάφι, παρνηθεῖ τὸ αὐτοκθατοοικὸ ὄνομα του. Κι οὔτε πιὰ του. Καὶ ὅπως ἀποφάσισε ν᾿ ἆᾱ- στέµµα καὶ ἔχει τώρα γιὰ στόχο τὸν ὡραῖο. μοντέρνο καὶ ἐξί- σου ἀποδοτικὸ τίτλο τοῦ «Προέδρου τῆς «Δαἵ- κῆς Δημοκρατίας». ὁ Ἱποκάσα Λογαριάδει νὰ ποαγµατοποιήσει σύντοια τὸ πρῶτο ταξίδι του ἀπὸ τὴν πεοιπέτεία, τὸ θρόνο. Ποοορισμὸς του ππουπαπηπαπυοσαπππυπιπιπηπαυπαπι Βήτα Ώριήµβευσε ατὶο Κάνγες Καἱ νέο ἑλληνικὸ διάδηµα γιὰ τὶς τουρκικὲς προκλήσεις! | Ο ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ” ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΝΝΕΣ. . Φόρος τιµῆς στὸ µέπιστο σκηνο- θέτη” καὶ ἀγωνιστὴὰ Αντρέι Βάϊντα, ὁ εχρυσὸς Φοίνικας» τοῦ Φεστιδὰλ τῶν ζαννῶν φέτος δό- θΠπκε, µέσα σὲ παραλήργιµα ἐνθουσισομοῦ στὴ γενναία πολιτικὴ ταινία του «Ἄνθρωτιος ἀπὸ οἱ δερο» θερων ᾿Πολωνῶν κατὰ Ἀ. ὁτιοία ἁπιοτελεῖ μιὰ κραυγὴ τῶν ἑλεύ- ὁτιοιουδήπιστε ουστήμα- τος ποὺ συντρῖθει δικτατορικὰ τὸ ἄτομο. Τὴ γνώµη µου ἁγιὰ τὴν ται γία τὴν ἔχω γράψει. Δὲν νοµί- ζω ὅτι ὁ Βάΐντα --- καλλιτέ- Χνης δρίσκεται ἐδῶ στὸ ὕψος ἄλλων του δημιουργιῶν, ἀλλά, τὸ ξαναλέω, ὁ Βάΐντια --- ἄν- θρωπος ποτὲ δὲν στάθηκε πιὸ ψηλά. Ἡ καλλιτεχνικὴ µετου- σίωση ἀπαιτεῖ περισσότερο χρόνο, ποὺ ὁ Βάΐϊντα δὲν διέ: θετε. Τὰ γεγονότα τῆς πατρί- δας του τὸν ἔκαιγαν, Βιοζό- ταν ν᾿ ἀνοίξει τὰ μάτια πε- ρισσότερων ἀνθρώπων ἀπὸ αὐ τοὺς ποὺ διαθάζουν ἐπυπόλαια Ίσως τὶς καθημερινὲς εἰδή- σεις. Καὶ τὸ ἔκανε. ΚΑΙ Τὸ ΒΡΑΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ἡ ταινία του πήρε καὶ τὸ οἰκουμενικὸ δραθεῖο τῆς καθο-΄ λικῆς καὶ τῆς εὐαγγελικῆς ἐκ- κλησίας γιατὶ «ξεπερνάει τὸν ἱστορικὸ ἀγώνα ἑνὸς ὁλόκλη- ρου λαοῦ καὶ ἀξιοποιε τὶς παγκόσμιες «ἀνθρώπινε τά: σεις». Τὰ ὑπόλουπα δραθεῖα ὑπῆρ- ξαν µμιὰ ἀτυχῆς προσπάθεια νὰ ἱκανοποιηθοῦν ὅλοι ὅσοι ἄξιζαν, μὰ καὶ ὅλα τὰ κράτη ποὺ ἐνδιαφέρουν τὸ Φφεστιδόλ. Τὸ 6ραθεῖο καλλιτεχνικῆς συνεισφορᾶς πῆρε ἡ ἀριστουρ- | ΠΕΘΑΝΕ Ὁ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Λ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΘΗΝΑΙ, 54 (ΑΠΕ). -- Πέθανε, σήµερα (χθές) τὸ πρωῖΐ ἀπὺ καρδιακὴ προσθολὴ ναὶ κηδεύεται αὔρια (σήμε- ρα) ἀπὸ τὸ Α΄ ἈΝεχκροταφεῖο : ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος | ναὶ συγγραφέας «Ἀάμαπρος | Κοραμηλᾶς, 64 ἐτῶν. ᾿Ἐπὶ σει | | | | | | [ οὐ ἑτῶγ, ὑπῆρξε στέλεχος ᾽Αθηναϊκῶν ἐφημερίδων καὶ χοημάτισε διευθυντής τοῦ, τμήματος. εἰδήσεων καὶ ἐπι- καΐρων τῆς ΕΡΤ. 1εννήθηχε τὸ 1916 στήν: Ἀθήνα, καὶ ἔγραφε πολλα : διθ)ία. ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΜΠΕΚΙΝ -- ΣΑΝΤΑΤ ΤΕΡΟΥΣΑΛΛΗΜ. ὃς τΑ- Ελλ ὪὉ πρωθυπονογὸς, τος. σραήλ, κ. Μεναγέμ Μπεγκὶν. θὰ συναντηθεί μέ] τὸν. Ἠρόεδρο τὴς Αἰγύπτον | κ. Ανυυὰρ. δαντάτ, τὴν ἕω-] γόµενη Πέμπτη, στὸ Σινά, ἀνακοίνωσε σήµερα (χθές) | ἐλποόσιωπος τῆς ννυθερνή-! σέεώςι ἰ Ἡ συνάντηση, τὴν ὑποία, ζήτησε ὁ χ. Ἠπενχίν. θὰ αρα, ματοπυιηβεῖ. στὴν πόλη αἶσα τῆς πεοιογῆς Σάο η. Σέν πιά θᾳίσκεται ' στὸ χοτότερη ἄρρο τῶν ἔδαι φῶν πού ἔχει χαταλάθει τὸ ᾽ Ἴσραῃλ στο ὧιϊνά. ... ' ταινία ἐπεξή- γηµατκὰ [ρλονδέζικη «Ἐθκάλιμπουρ» μὲ τὴν σ «Σπὸν σκηνοθέτη Τζὼν Ύηση: Μπόρμαν γιὰ τὶς ποιητικές, πλαστικὲς καὶ τεχνικὲς ἀἁρε- τὲς τοῦ φίλμ». Τὸ εἰδικὸ 6ρα- βεῖο τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ εἴθι- σται ν᾿ ἀπονέμεται σὲ δύσκο λη (ἀπὸ ἄποψη ἐμπορικῆς ἐκ- µετόλΆευσης) ταινία, δόθηκε στὸν Ἑλδετὸ Άλλεν Τάννερ γιὰ πὴν πράγματι ἐἔξαιρετικὰ περίεργα καὶ μοντέρνα ταινία του «Ἔτη Φωτός» ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΜΟΝΤΕΡΝΑ... Τὸ δραδεῖο μοντέρνου κινη µατογρώάφου, ὅμως, δόθηκε στὴν Ζυλιὲτ Μπεριὸ γιὰ τὸ «Χιόνι» (µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ πάρουν κάτι καὶ οἱ Γάλ- λοι, γιατὶ ἀλλιῶς τίποτε τὸ μοντέρνο δὲ ἔχει ἡ γνωστὴ ἱ- στορία ναρκωτικῶν στὴν ὁδὸ Πιγκάλ͵ ποὺ μᾶς σερδίρει τα- κτικὰ ὁ γαλλικὸς κινηµατογρά Φος ἀπὸ τότε ποὺ ἐφευρέθηκε τὸ σινεμά). : Εὐτυχῶς τὸ δρωδεῖο αὐτὸ μοιράστηκε καὶ δόθηκε ἐπίσης στὸ συμδατικὸ ἐγγλέζικο φὶλμ «Ματιὲς καὶ Χαμόγελα» τοῦ Κὲὶν Λόατς. Επίσης μέτρια δουλειά, ἀλλά, ἐπιτέλους.., Τὸ θραθεῖο σεναρίου δόθηκε στὸ «Μεφιστὸ» (Οὐγγαρία) γιὰ τὸ ὁποῖο ἤδη ἔχω μιλήσει μὲ ἐνθουσιασμό. Δυστυχώς ὅμως δὲν πῆρε τὸ δραδεῖο ἑρμηνεί- ας ὁ πρωταγωνιστής του Κὰρλ - Μαρία Μπραντάουερ ἀλλὰ ὁ Οὗγκο Τονιάτσι γιὰ τὸ «Τραγωδία ἑνὸς γελοίου ἀνθρώπου» τοῦ Μπερτολούτσι, (Θὰ πεῖτε τώρα πὼς Ὑκρινιά- ζω γιὰ τὸν Τονιάτσι Όχι δέ (Τοῦ Β. Χριστοδούλου) καὶ τουρκικὲς Ἔνο- ΤΟΥΡΚΙΑ ριστὲς δίκες, τὴν ποινἠ Σελίδα 3 -” θήνιτο γιὰ 95 ήτησε ὁ ἐπίτροπος ΑΓΚΥΡΑ, -- ᾿Ἐπτροπο τῶν σιρατοδικείων τῆς χούν τας τοῦ στρατηγοῦ ᾿ἘΕδρέν ζήτησαν Χθὲς, σὲ τρεῖς Χω- τοῦ θανάτου γιὰ 93 ἀκροαριστε- ροὺς, Καὶ οἱ τρεῖς δίκες ἄρ χισαν χθὲς στὴ Σμύρνη. ᾿Α πὸ τοὺς Ι02 κατηγορουµέ- νους οἱ περισσότεροι ἀνή- κουν, στὴν ὀργάνωση «Ντὲόδ Γιὸλ» (ἙἘπαναστατικὴ Πα ρεία). Στὶς δύο πρῶτες δί κες, ὁ ἐπιτρόπος ζήτησε τὴν καταδίκη σὲ θάνατο γιὰ 25 ἀπὸ τοὺς κατηγορουµένους, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ μιὰ γυναίκα. Στὴν τρίτη δί κη, ὁ ἐπίτροπος ζήτησε τὴν »αταδίκη σὲ θάνατο 28 ἀπὸ τοὺς 39 κατηγορουµέχους, ποὺ θεωροῦνται µέλη τοῦ παράνοµου Τουρκικο Ἔπα ναστατικοῦ Κομμουνυστικοῦ Κόμματος. ὍὉ Αντρέι Ἀ άνντα, σὲ δρόμο τῶν Καννῶν, κάνει τὸ σᾷῆμα τῆς νίκης πανευτυχὴς υιοὺ δσια, ὅλοι τὸν θουμάζουμε καὶ . τὸν. λατρεύουµε, ἀλλὰ εἰδικὰ σ᾿ αὐὸ τὸ Φφὶλμ κάνει τὰ γνωστά του). το ΣΕΞ ΜΕ το ΦΗΡΙοΟ... Βραθεῖο γυναικείας ἑρμηνεί- ας χωρὶς κανένα συναγωνισμὸ ὅμως, ἡ ᾿Ιζαμπὲλ Απζονὶ ὅ- πως τὸ περιμέναμε, γιὰ τὶς δυὸ ἐφετινς παρουσίες της στὸ φεστιδάλ, Δηλαδὴ γιὰ τὸ ἀγγλικὸ «Κουαρτέτον τοῦ Τζές Αί- έορυ καὶ γιὰ τὸ «Ἡ δαιµονι- σµένην τοῦ Αντρέ Ζουλάφοκι στὸ ὁποῖο ὁμολογουμένως πρέ πει νὰ τυραννίστηκε πολὺ μὲ ὅλες ῥἐκεῖνες τὶς ἀτέλειωτες σκηνὲς ὑστερίας ποὺ τῆς ἐπέ 6αλε ὁ σκηνοθέτης γιὰ νὰ μὴ θυμίσουμε τὴ σκηνή ποὺ κάνει γυμνὴ ἔρωτο μὲ τὸ τέρας --- χταπόδι. . Μποροῦσε ὅμως νὰ λείψει ἆ πὸ τὴν ἀπονομὴ κάποιο 6ρα- θεῖο γιὰ ἕνα φὲλ τῆς {μεγά λης) ἀξίας τοῦ ἀγγλικοῦ «Πύό ρινα ἅρματαρ Καὶ ἦταν δυνατὸ νὰ ἆπο- κλειστεῖ ἐντελῶς ἡ Σοδιετικὴ ἝἜνωση µόνο καὶ µόνο γιατὶ πὸ λιθουανέζικο Φφὶλμ «Ομάδα αἵματος μηδέν», ἦταν ἐντελῶς µέρδισε τὸ «Χρυσὸ Φοίνικα». ἀσήμαντο καὶ δὲν ἄροσε σὲ κα νένα Δόθηκαν, λουπόν, τὰ δεύτε. ρα δραθεῖα ἑρμηνείας στὸν ’|- αν Χὸλμ γιὰ τὸ ἀγγλικὸ καὶ στὴν Ἔλενα Σολοδέῖ (ποὺ δὲν θωμᾶμαι κἀν ποιὰ εἶναι, γιατὶ ἦταν κόσµος καὶ κοσµάκης στὴ διανομὴ τοῦ φὶλμ) γιὰ τὸ λιθουανέζικο. Τέλος μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς προδολῆς τοῦ Φὶλμ «Ερωτικὸ πάθος», ἡ ἐπιτροπὴ ἀποτίει Φόρο τιμῆς στὸ σκηνοθέτη ὝἜττορε Σκόλα γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἔργου του. (Αὐτὸ µόνο ἔ- ειπε, νὰ ξεχάσουν τὸν Σκό- λα), Παράλληλα 6ραδεῖα, ὅ- πως πάντα, δόθηκαν: Απὸ τὶς θρήσκευτ μὲς ἔπι- τροπὲς στὸν «Άνθρωπο ἀπὸ σίδερο». ᾿Απὸ τοὺς ᾿Αμερικα- νοὺς κριτικοὺς στὸ «᾿Ἐξκάλιμ πουρλ. 'Απὸ τὴν ἐπιτροπὴ τῆς «Χρυσῆς κάµερας» στὸ «Ντεσπεράντο Σίτυ», ἀπὸ τῇ «Φιπρέσι» στὸ «Μεφιστὸ» καὶ πολλὰ ἄλλα. Μετὰ τὰ μεσάνυχτα, οἱ Φε- στιδαλ στὲς μαζεύτηκαν στὸ Καζίνο τοῦ Πὰλμ Μπήτς γιὰ νὰ γιορτάσουν τὸ τέλος ἑνὸς Φεστιδὰλ ποὺ ἔδειξε πὼς ὁ κι νηματογράφος ἔχει ἀκόμα πολ λὲς ὡραῖες Ταινίες νὰ μάς προσφέρει, Καὶ τοῦ χρόνου. [ιηιικλίΙί ἐί1ε [Ιίῇ] Πὶ [ί] τὴ ΙΙ ὑέῃ [η]. ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΟΥΣΕ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΦΤΙΑΞΟΥΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. -- Μαύ- ρη ατὸ ξύλο ἔκανε γυναιμῦ- λόγος γιατρὸς τῆς Όεσσαλο γίκης τὴν πρώην ἐρωμένη του ποὺ πῆγε στὸ {ἰατρεῖο του καὶ ζητοῦσε ἐπίμονα νὰ ἐπανασυνδέσουν τὶς σχέσεις τους, Τὸ ἐπεισόδιο, σύµφωνα μὲ π]ηρικφορίες ἔγινε στἰς 10 τὸ δράδυ τῆς περασμένης Τρί της. Ἡ παθοῦσα περίμενε τὸ γιατρὸ ἔξω ἀπὸ τὸ ἰατρεῖο του. γαὶ ὅταν αὐτὸς τὴ συ γόντησε στὸ διάδροµο. τῆς ἐπιτέθηκε Ζαἱ τὴν γρονθοκό πησε ἄγρια. Ἡ γύναικά μὲ σαφὴ στὸ πρόσωπο της τά ἴχνη ἀπὸ τήννι, ἐπέμδαση τοῦ για- τροῦ. ἐπισκέφθηχε τὸν εἴσαγ γελέα καὶ ὑπέδαλε μήνυση σὲ δάρος τοῦ πρώην ἐραστῆ της. Σήμερα ἐξετάζεται ἀπὸ ἰατρυδικαστή, εδ ΑΛΛΟ ΞΥΛΟ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΗ Ο διοτέχνης Δημ, Μπόνι- ας, 5Ι χρόνων, κάτοικος Θεσ σαλονίκης, ἔδειρε τὴν ἐν δια στάσει σύζυγο του Μαρία, 43 χρόνων, άτοικο Λιτοχώ ρου Πιερίας στὸ Δικαστικὸ Μέγαρο Θεσσαλονίκης ὅπου ἐχδικαζόταν μήνυση της γιὰ ἐξύδριση κατά τοῦ συζύγου της. Ὁ Μπόγιας μόλις εἶδε τὴ γυναίκα του τῆς ἐπιτέθη με καὶ τὴν κτύπησςι,. Μετα φέοθηκε στὸ Σταθμὸ Πρώτων κράτειο» Νοσοκομεῖο. 'Ο σύ- υγος συνελήφθη καὶ παρα- πέµφθηκε στὸν εἰσαγγελέα. Η ΕΦΕΣΗ Α7ΙΝΑ -- ΟΡΦΑΝΟΥ «Τὸ πρωτόδικο Δικαστήρισ ἐσφαλμένα ἀποφάνθηκε ὅτι ὁ Παναγιώτης ᾿Ορφανὸς γινώ ριζε τοὺς σχοποὺς τοῦ Τα- µείου ᾽Αλληλοδοήθειας», ὑπο στήριξε κατά τὴ Χχθεσινὴ συ γεδρία τοῦ ᾿Ἐφετείου ὁ ἐκ τῶν δικηγόρων τοῦ ᾿Ορφανοῦ κ. Εὐστάθιος Εὐσταθίου, Ὅ κ. Εὐσταθίου θά συνε- Βοηθειών τοῦ Ἔρωθροῦ Σταυ ροῦ καὶ ἀπὸ ῥςεὶ στὸ «Ίππο χίσει τὴν ἀγόρευση του σή- μερα, Σελίδα 4 ο ΤΙΤΟ 7:45 Λάουρα 10.00 Τὸ αὐτοχίνητο τῆς πα- ρέας. ἉἍχλχλΧΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑ Απεργία στήν ΕΡΤ-ΞΥΕΠΕἢ Σέ Ό4ωρπ ἀπεργία κατέρχονται σήµερα Παρασκευὴ οἱ Σύλλογοι τῆς ΕΡΤ καὶ τᾷς ΥΕΝΕΔ ἐκφράζοντας μὲ τὸν τρότιο αὐτὸ τὴν ἀντίθεστι τους στὸ οχέδιο νόµου γιὰ τὰ μµετατροπὴ τῆς ΥΕΝΕΔ σὲ ᾿Ανώνυμῃι Ἕ- ταιρία. Παράλληλα τὰ προεδρεία τους πραγματοποιοῦν ἐπαφὲς μὲ κυ- θερνητικοὺς παράγοντες διατυπώνοντας τὶς ἀπόψεις τους πάνω στὸ θέµα. κά ἁκκακ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ᾽᾿Απὸ τὴν ἐκπομπὴ «Θέμα τα κοὶ ἀπόψεις» θὰ µετα- δοθεὶ ἀπόφε στὶς 9.00 μιὰ ἔρευνα μὲ θέµα τὸ ἀναλυ τικὸ πρόγραµµα στὰ σχο λεία Μέσης ᾿Εκπαίδευσης. Ἡ ἔρευνα (τήν ὁποία πα Ρουσιάζει ὁ Γιῶργος Τσαλα κός) εἶχε ἑτοιμασθεῖ πρὶν δύο μῆνες ἀλλὰ ἡ μετάδοση της ἀνεθλήθη ἐκλογῶν, λόγω τῶν απόὀιμε στή ΤΝ. ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ Στὸ ἀποψινὸ 4ο ἐπεισὸ- διο κίνητο τῆς παρέας» ὁ τῆς σειρᾶς «Τό αὖτο ὁ Ντάν γράφει στόν Ράς τὰ συντα ρακτικά νέα γιὰ τὴν Κρίς. Ὁ Τέρυ δρίσκεται στὸ κὲ τωπο καὶ δέν ἔχει γράψει στὴ γυναίκα του Ανν γιὰ ἀρκετοὺς µῆνες. Ἡ Ανν συ ναντᾶ ἕνα γνωστὸ της κι ἀρχίζει µαζί του ἕνα εἰδύλ λιο. Τὸ πλοῖο τοῦ Ράς ϐυ θίζεται καὶ ἡ µονάδα τοῦ Τζὼρτζ παγιδεύεται. Οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς σειρᾶς «Τὸ αὐτοκίνητο τῃς παρέας» (10.00 μ.μ.). Τὸ πλΒῆρες πρόγραµµα 6:50 'Ἡ΄ Χαρὰ τῆς 500. Εναρξη 3 Ο Λόλεκ καὶ ὁ Μπόλεκ : 5,20 Ὁ Φιοντόρ καὶ οἱ Φίλοι του η 5.45 Μάθηµα Γαλλικῆς 6.00 Εἰδήσεις 6.05 Εἰδήσεις καὶ ἐπίκαι- ῥρᾳ στὴν Τουρκικὴ 6.20 Εἰδήσεις στὴν ν Αγγλικὴ Εὐρώπης 7.15 Γιὰ τὴν ὕπαιθρο 7.45 Λάουρα 8.30 Εἰδήσεις 9.00 Θέματα καὶ 10.00 Τὸ αὐτοκίνητο 1050 ἀπόψεις , της παρέας Εἰδήσεις. οαιθφΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑ:Ι΄ΟΥ 1981 Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 0600 0630 0640 0665 0700 0715 0730 0740 0650 0930 045 1900 1005 1100 Πρωϊνὸ ξεκίνημα Εἰδήσεις Ἑλληνικὴ μουσικὴ καΐ τραγούδια Σήµερα Καλημέρα σας Δελτίο τιμῶν Εἰδήσεις ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ παραγωγὴ Ἐμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ Ὁ Τόνυ Χάτς καί ἡ ὀρχήστρα του Εἰδήσεις Γύρω στὸ μικρόφωνο (ἐπανάληψη) Ἑλληνικοὶ δίσκοι Μουσικὴ τῆς Ἑλληνι- κῆς ὑπαίθρου Ἑλληνικοὶ δίσκοι Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα πρὸς ἐγκλωδισμένους Εἰδήσεις Μηνύματα ᾿᾽Αϕήγημα ᾿Απὸ τὸ ἑλληνικὸ καὶ ξένο πεντάγραμμο Βελτιῶστε τὰ ᾿Αγγλικά σας 1130 1200 1330 1340 1400 1415 Ἴ4ύς5 1500 1600 1605 1630 1700 1730 1800 1805 1δ45 1915 1930 2000 2050 2100 2200 2210 2230 2300 2305 2400 0005 0.00 1000 1005 1020 1030 1045 1045 1100 1130 1200 ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΒΑΛΟΝΕ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ Δέν ἤθελε νὰ παίξει στὸν τοῦ πατέρα της, ἡ ᾿Ελεονώρα Βαλόνε. Δέν ἤθελε νὰ τὸ διάσηµο ἐπῶνυμο Τελικά, ὅμως, ἔμπλεξε στὰ δίχτυα τῆς παμφάγου ᾱ- ράχνης, ποὺ λέγεται Καὶ γύρισε τὴν ταινία «Τὸ ρόδο τῆς Ντάντζιγκο”, μα” ξὶ μὲ τὸ Χέλμουτ Ἡπέργκερ καὶ τὸ Φράνκο Νέρο. στερα, πῆγε στὴν Κένυα, «Παραμύθι τῆς µο Γιαπωνέζο Κουροσάθα. Τώρα, πηγαίνει στὴν Κο: λομεία, ὅπου θὰ πρωταγωνιστήσει στὴν ὑπερπαραγω: γή «“Ὁ ὅμηρος». ποῦν, ᾿Απογευματινῆ συναλία Εἰδήσεις Γιὰ τὰ μεγάλα παιδιὰ Τὰ τραγούδια ποὺ προτιμᾶτε Ἠχὼ τῶν γεγονότων Τραγούδια διαφόρων συνθετῶν ἀπὸ τό δί- σκο µέ τὸ γενικὸ τί» τλο «Τὰ παλιὰ καὶ καλὰ ἀρ. 5» Εἰδήσεις Ἡ ὅρα τοῦ ἐθνοφρονροῦ ᾿Εκπαιδευτικὰ θέµατα Κυπριακὰ τραγούδια Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων Λαϊκὸ Πανεπιστήµιο Ἐλαφρὰ μουσικὴ πιάνου Ὅιτι μᾶς ζητήσατε Εἰδήσεις Μουσικὴ τζάζ Ἕνα ἡμίώρο μέ τοὺς τραγουδιστές µας Εἰδήσεις Μουσικἡ µές στὴ νύχτα Εἰδήσεις ᾿Ἐθνικὸς Ὕμνος Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ἡ ὥρα τῆς ὅπερας Εἰδήσεις Μουσικὲς µμινιατοῦρες ᾿Εκπαιδευτικὸ Ραδιόφωνο Μουσικές μινιατοῦρες (συνέχεια) Ἐκπαιδευτικὸ Ραδιόφωνο ᾿Εκποιδευτικό Ραδιόφωνο ᾿Απὸ τὴ δισκογραφία τῆς γαλλικῆς µουσικῆς Ἐννθέτες παλαιᾶς µουσικῆς Τέλος ἐκπομπῆς ὅτι ἐκμεταλλεύτηκε μινηματογραφικὴ ᾿Αφρικῆς», Συγκεκριµένα προχθὲς οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Συλλόγων τῆς ΥΕΝΕΔ συναντήθηκαν μέ τὸν Ἕλληνα ὑπουργὸ Ἔθνι κῆς ᾽Αμύνης 7. Εὐάγγαλο ᾿Α δέρωφ, ἐνῶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν συνδικαλιστικῶν ὀργα γώσεων τῆς ΕΡΤ μὲ τὸν ὝΎφυ πουργὸ Γροεδρίας κ. Αθ. Τσαλδάρη. ) Ἔμμεσες ἀπειλὲς ὅτι θὰ δι ἀκοπεί ἡ λειτουργία τοῦ δι κτύου ἂν οἱ ὑπάλληλοι κηρύ ξουν ἀπεργία, ἐκφράζονται στὴν ἀπάντηση τοῦ ὑπουρ- γοῦ κ. ᾿Αδέρωφ ποὺ διαδά στηκε στοὺς ὑπαλλήλους τῆς ΥΕΝΕΔ, χτες. «Θὰ κλείσω τὴν ΥΕΝΕΔ», ἔχει πεὶ ἐπανειλημμέγα ὁ ὃ- πουργὸς Χάθε φυρὰ ποὺ ἐκ φράζεται τὸ αἴτημα γιὰ τὴν εφαρμογὴ τοῦ γόµου 230)75 περὶ συγχωνεύσεως ΕΡΤ -- ΥΕΝΕΔ, Αὐτὸ ἐπανέλαδε καὶ χθὲς στὴν ἐπισταλή ποὺ διάδασε στὸ προσωπικὸ ὁ διοικητὴς τῆς ΥΕΝΕΔ κ. Σ, Βαδαροῦ- ε ἐπίσης ἀπὸ χθὲς ἡ ἁρμοδιότητα τῶν διευ θυντῶν τῶν διαφόρων ὑὕπη ρεσιῶν τῆς ΥΕΝΕΔ νὰ ὑπο γράφουν ἄδειες στὸ προσωπι κο Ἡ σκλήρυνση τῆς στάσης τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργοῦ ἔχει ἀναστατώσει τὸ προσωπικὸ, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀποφασνσμέ- γο νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἀπεργία ποὺ ἔχει ἀναγγείλει γιὰ, τὶς 2 Μαΐου. Η ΣΙΡΑΤΙΟΤΙΝΑ ΗΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ 660ΟΝΗ Στὴν Ἑλλάδα παίχτηκε μὲ τίτλο -«Τὸ. . Γζάνιο».. 'ΆἈληθι- νὸς τίτλος ἦταν «Σπφατιώ- της Μπένζαμιν» καὶ εἶχε θέ- μα μιὰ νέα γυναίκα τὴν Τζοὺν τυ Μπένζαμιν, (Γκόλντι Χὠ- Ἡ Γκόλντι Χώουν ου), ποὺ εἶχε πίσω της δυὀ ἀποτυχημένους γάμους ’ καὶ στὰ 98 της Χχοόγια ἀποφάσι: σε νὰ καταταγεῖ στὸ στρατό, γιὰ ν΄ ἀλλάξει ζωὴ καὶ ν’ ἆ- ποκτήσει καὶ πάλι ἐμπιστοσύ- γη στὸν ἑαντό της, Βέδαια, στὴ δασικὴ ἐκπαίδευση τὰ θρῆχε κάπως «σχοῦρα», ἆλ- λὰ τελικὰ Έγινε ὑποδειγματι- κ στρατιωπίνα. Δὲν Σξέρου- µε, ἂν θρήνατε ἐξαιρετιχὰ πρωτότυπο τὸ θέµα τοῦ «Μπένζαμι», πάντως οἱ ᾿Α- μµερικανοὺ ξετοελάθηκαν. Ἡ ταινία σπάει ρεχὸρ εἴσποάξα- ων καὶ ἡ ποωταγωνίστοια ἡ- ταν καὶ ὑποψήφια γιὰ τὸ Ο- σκαο, Τελικά, τὸ ἕλληνινα κοινὸ ἀποδείχθηκε πιὸ ὥριμο τοῦ ἀμερικαγνικοῦ, ἀφοῦ ἡ -αι γία δυν ἔσπασε ταμεῖα στὴν Ἑλλάδα, Σύπομα ὅμως, θὰ χαροῦμε τὶς περιπέτειες τῆς «Μπένζαμιν» στὴ μικοὴ ὁλό- νη, μὲ πὴ μοοφῆ σήριαλ σαὶ ἡρωίδα πάντα τὴν Γκόλντι Χῴου». ᾿Απόπειρα αὐτοκτονίας τοῦ Χίνκλεὺ ΟΥΑΣΙΡΕΤΟΝ.-- «Ὁ κα τηγορούµενος γιὰ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Προέδρου Ῥήγκαν προφανῶς ἀποπειρά θηνε νὰ αὐτοκχτογήσει παίρ- γοντας μιά µεγάλη δόση «Ἐν λενὸλ» ἑνὺὸς ὑποκατάστατου τῆς ἁσπριοίνης ὅπως ἀνωνοί» γωσε τὸ ἠπουργεῖο Δικιωσσύ- νης. - ὍὉ ἐππρόσωπος ἀπέφυγε νὰ μιλήσει γιὰ ἀὐτοκτονία ὅλ λά περιορύσθηχε νὰ πεῖ ὅτι ὁ Χίνκλεῦ «ἀποπειράθηκε νὰ προξενήσει θλάθη στὸν ἑαυτόὸ που» καὶ ὅτι ὕστερα ἀπὸ ἴατοι γὴ περίθαλψη «ἀνέλαθε καὶ θρίσκεται ἐκτὸς κινδύνου. κινηματογράφο, ἐξαιτίας της. διομηχανία. «γ. ὅπου γύρισε τὴν ταινία μὲ σκηνοθέτη τὸ διάση- Η ΑΣΙΛΙΝΗ’ Ἕλλλη μιὰ νίκη τῶν γν- φαικῶν. Δὲν εἶναι, θέθαια, ἐφάμιλλη ἐκείνης τῆς Μαρ γκετὶτ Γιουρσενὰο, πῆς Τα). λίδας συγγραφέως ποὺ κατέ λαθε τὸ ὀχυρὸ τῶν ᾿Αθανά τών, τῆς Γαλλικῆς ᾿Ἀκαδη- µίας, ἀλλά πάντως εἶναι ἄλ λη ιά νίκη τοῦ φύλου µας. Τιὰ ἑδδομήντα πέντε χοό για» ἀπὸ τότε δηλαδἠ ποὺ ἱδρύδηκε, ἡ ἀμερικανικὴ Λέ σχη ᾿Εξερευνητῶν δεχόταν κάθε ποὀχληση, ἑχτὸς ἀπὸ τὴ Ὑνναικεία -- τη χειοό- τερη γιὰ κάθε ἄνδρα σώθι- Μιστὴ. Τὰ µέλη τῆς λέσχης ἀνέ 6αιναν ἄφοδα στὶς πιὸ ψη- ΠΗΓΗ ΗΝ Ἠπεσε ἀκόμῃ ἕνα ἀνδρικὸ ὀχυρὸ θουνοκοοφὲς, ἔκαναν πιὸ ἐπικίνδυνες καταδύ σεις, ταξίδευαν στὸ διάστη µα καὶ ἀντμειώπώαν τὰ ἄγοια θηρία στὶς ζοῦγχλες τῆς ᾿Αφοικῆς. . λὲς Κυ ἕναν μονάχα Φόδὸ τους δὲν εἶχάν καταγική- σει: τὸν «κίνδυνό» νὰ ἔχουν στὸ πλευρὸ τους μιὰ γυναί- κα. ξόρκισαν, λοιπόν, τό... Σαταὰ υἀποχλείοντάς τον ἀπὸ τὶς ὑὁραστηριότητές πους. : Τὶς προάλλες, ὅμως, τὰ µέλη τῆς λέσχης ὄξχτηκαν τὶς γυναῖκες στὸ ἄντρο τοὺς μὲ 155 ψήφους ὑπὲρ καὶ 618 κατὰ. ο ὃ ὦῆ δ υ ὃ ὢ Ν - οὰ ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Νευρωτικὲς χπαταστάσεις ποὺ συχνὰ ὁδηγοῦ» στὸ διχα σμὸ τῆς προσωπικότητας, Φ, Λειτουργικὸ τὸ ἐπάγγελ μα του. 8, :Ἡ κάστα τῶν πολεµι- στῶν τῆς ἀρχαίας Σπάρτης. -- Πραγμαποποιεῖται σὲ μιά ἐπίθεση (αἱτ.). ὮΣ ΣΔ. -- Παρανοϊκὸς τῆς Παγκόσμιας ἵστορίας. σ. Μερικῶν ζώων εἶναι πο: λύτιμο. 6, ᾿Απαιτοῦνται πολλὰ γιὰ πὺ συνάχι (καθ.). Ἰ. Τίτλος ὀπερέττας τοῦ Λέχαρ (ἀντιστρο.). -- Ἐν- φράση πορείας (χαάθαρ.) 8. Όμοια σύκφωνα. -- Ἡ γενική γησιοῦ µας, 9, Προκαλοῦν λοιμώδη νο: σήµατα. -- Ὁμόηχα φωνή- εντα, 10. Κατέκτησε τὸ τε)εὶ- ταῖο Παγγνόσμια Κύπελλο στὸ ποδόσφαιοο (7839) ΚΑΘΕΤΑ 1. δυχνὰ ἐκδηλώνεται γι- ρω. σὲ θέµατα φαγητοῦ. ο, Πάντα ἐπιθαρύνουν. Γειτονιχὰ γοάµµατα. 3. Προστακτικἡ ποοσχοπι” ποῦ ἐμθλήματος. -- Εἶχε τη’ ἁγαραστικὴ της ἀξία, κ ί- γα ἀπὸ τὰ... λίγα. 4. Ποταμὸς τῆς ἀσιατικῆς. «4, ᾽Αμερικανικὴ δάση στὸν Βἰρηνικὸ. 6. Μουσικὴἡ γότα. -- Ναοὶ ἀφιερώματα σὲ θεὸ τῆς µυθο λογίας µας (γεν.). 6. Νησιώτισσα κ«άταχος τῆς Ἑλλάδος (μὲ ἄρθοο). τ. Ῥῆμα ποὺ ἐχφοάζει θά- νατο ζώου --- ᾿Αρσειικὰ ζῶα 8. Μαθηματικὸ σύμθολο. -- Σγγηθισμένα ὀρθογραφικὰ λά θη (εν) - 9, Εκδηλώσεις λύπτης ἢ χα ρᾶς, ΑΥΣΗ ΗΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΊΥ Οριζόντια 1, ΜΟΝΟΡΡΟΥΦΙ ». Ἑ- ΡαΝΟΙ-- ΠΙΟΙΙ 5. ΡΑΜΟΣ -- ΦΟΡΑ 4. ΜΑΤΑ -- ΠΟ ΦΟΣ 25. ΛΟΤΙ -- ΕΣΤ 6. ὁ ῬΑΚΙΝΑΣ 1. ΟΡΟΘΕ- ΤΏ 8, ΡΑΤΣΑ -- ΔΙΑΣ ν. ΙΛΙΣΙΑ 10, ΜΑΛΑΒΙΑ -- δι Κάθετα 1. ΜΕΓΑΛΟ -- ΡΟΜ 2. ΟΡΑΤΟΡΙΑ 3 ΝΑΜΑΤΑ-- ΤΑΔ 4. ο ΝΟΜΙΚΟΣ ὅ. ΡΟΣ -- ΝΙΑΡΙ ϱ. ΕΙ -- ΠΟΝΟ -- Αἴ τ. ΦΟ -- Α- ΘΛΙΑ α. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 9. ΦΩΟΡΟΣ-- ΤΑΙΝ 10 ΤΣΑ ΠΙ -- ΩΣΑΝ. κ λκθω. ὅτι ἔχουν θυμηθεῖ μνησία νος, ὅτι ἐκεῖνο τὸ Ἁ ΧΧΧ κ 2 Περιπέτεια τὴ Φαίη Ντάναγουαίη! Τοεῖς ἄγνωστοι νεαροὶ τὴν «μπ/ο κάρισών» μὲ τὸ μνηστήρα της Τέρου Ο’ Νηλ καθώς περπατοῦσε σὲ πάρκο τοῦ Μπόδερλυ Χὶλς καὶ ἀνάγνα σαν τὸν 0) ΝΗλ νὰ τοὺς δώσει χρήματα, πιµαλφὴ κο ΟΛΑ. του τὰ ροῦχα, προχει χιένου νὰ μὴ σημαδέφουν µε Ἐπράφια τὸ πρόσωπο τῆς Ἀταναγοναίη... Φ Επιστρέφει στὴ μικρῃ ὀθύνη ἡ ΟΑΓΑ ΠΟΛΙΤΟΥ γιά Ἡ Όλγα Πολίτου παίζοντας σὲ δύο σήριαλ. Στὴ «Μαρία Πάρνη» --ποὺ Ίδη παίζεται-- ὡς «Αϊσπα- σα Πάρνη» καὶ στοὺς «ῷρουροὺς τῆς ᾿Αχαΐας» ἆ- πὸ τὸ µυθιστόρηµα τοῦ Τά- σου ᾿Αθανασιάδη ποὺ θὰ ἆςφ Χίσει νά προθάλλεται τὸν σοὐσπῴθδίο” “ἀπὸ τὴν ΕΡΈ ὅπου θὰ ἑρμηνέύσει τὴ «Σ ύν Φια “Καζιάνη», µία ἀπὸ. τὶς ἡρωῦδες τοῦ ἔργου... 2 Ὁ Γουλλιαν Σάτνεο πολὺ γνωστὸς µας ὡς «Κά πταιν Κὲρχ» τῆς διαστηµι- κῆς τηλεοπτιῆς σευρᾶς «Φτὰρ Τορὲκ», ἀποφάσισε νὰ.,, προσγειωθεῖ γιὰ τὰ γα λὰ} 'Ἐγκατέλειφε µπὸ ὅδια- στημικὸ σκάφος του «Ἐν- τερπράς» καὶ ἑτοιμάξεται θεάματα ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ: πεος οἱ ἀπόκληροι ΡΕΤΖΙΝΑ: Τούμος ἀπὸ τὸ θυθὸ ΑΘΗΝΑΙΟ: Ἡ σχύλλα ΝΤΙΑΝΑ ὅ: Ῥομµαντικός ἑ- οαστῆς ὤὥριμων γυναικῶν ΝΤΙΑΝΑ 4: Γκάριγκα ΠΑΛΛΑΣ: 'Αμαρτωλὸ κοομὶ Γονάτε- ΜΙΜΟΖΑ: Σ.Ο.Σ. Τιτανι- κὸς ΟΘΕΑΛΟΣ: Σεξοπονηοιές μιᾶς παρθένας ΈΛΛΑΣ: Σουπερμπὀῦ, ὁ ἱ- πτάµενος ἐκδικητῆς ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΕΔ: Ἡ τελευταία ατή- ση ΡΙΑΛΤΟ: Ἐπάγγελμα, Ζιγ- χολὸ, ΠΑΛΛΑΣ: Τοοµοχοάτες τῶν πόλεων ΒΟΔΟΣ: Παρανομία ἐν ὃρά σει ΤΙΟΡΑΛΜΛΗ: ὍὉ δολοφό- νος τοῦ Αμστερνταμ ΟΘΕΛΛΟΣ: Μονομαχία στὴ κόλαση µέ τὸν Μπροὺς Λῆ ΚΡΥΣΤΑΛ: Ναντὶν τὸ κο- οἴτσι τῆς ἡδονῆς ΡΕΚΑΛ: Τὸ 18 μυστικὰ τοῦ σέξ ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: Θφρανο Νο, 16 ΑΤΤΙΚΟ: Τὸ λαγωνιὸ καὶ ὃ ἀτσίδας ΟΘΕΛΛΟΣ: Ὁ ἄνθρωπος ΡΕΞ Τὸ µεγάλο κόλπο τοῦ μέ τὸ γαρύφαλλο Μπροὺς Δῆ ΠΑΦΟΣ ΖΗΝΑ: Καταιγὶς, τρομερὸς τυφὠνας ΑΤΤΙΚΟ: Ταξιαρχία Διαδό- λων ᾿ τΙΤΑΝΙΑ: “Ο ἄνθρωπος µέ τὸ γαρύφαλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ᾿Αραδίπτου: Τσάμπ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι: Τὸμ Χόον ΔΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: Στὴ φωλιά τῶν κροχοδείλων ΠΕΡΑΜΑ Νήσου Τὸ ἁρι- στερὸ χέρι τοῦ Νόμου ΟΡΦΕΑΣ Κοκαπετριὰ: Μάτ Μάξ, ὁ ἐνδικητὴς τῆς νύ- χτας ΕΚΑΛΗ Κανοπετοιά Α- Ύ0ιο μαχελειὸ τοῦ καράτε ΚΡΗΝΑΙΟ Δερίνεια: Ἐπι- χείρηση Χουσοὶ άγγελοι ΠΑΡΘΕΝΩΝ Δάλι: Μπροὺς τὶς προάλλες συνάντησε ὁποῖο θὰ πρωταγων:στήσει σὲ μιὰ νέα σειθὰ τῆς θρεττανικῆς Τὶ---Βίμέ ἐκεῖνος ἦταν του εἶναι δικαιολογημένη. πῆρε µέρος µαξί του σ) ἕνα σόου ὅταν ἦταν µό- λις πέντε χρόνων. Ποῦ νὰ φανταστεῖ ὁ καηµέ- | | κκδτυ Ἡ “5Ἡ - η Δὲν τὴν θυμήθηκε ὁ συμπρωταγωνιστῆς.. Ἡ Βίκυ Ἀρίτσερ εἶναι μιὰ κοτέλα ποὺ ἂν τὴν δεῖς μιὰ φορὰ δύσκολα τὴν ξεχνᾶς. Ὅταν, ὅμως γνωστὸ ἠθοποιὸ μὲ τὸν ἀδύνατο γἁ ξανασυνεργαστεῖ. ᾿Αλλὰ ἡ ἆᾱ- Γιατὶ ἡ Βίκυ πεντάχρονο κοριτσάκι, ἀνα: πτύχθηκε τόσο πολύ. ἍἩ Χα αχ κ τώρα νὰ παίξει τὸ ρὁλο ἕ- γὸς ἀστυνομικοῦ στὴ νέα σειοὰ «Οἱ προστάτες». Α- μοιθὴ κατὰ ἐπεισόδιο 5000 λύρες! ᾽Αμοιθὴ γιὰ τὸν «πιλότο» (τὴ δοκιμαστική ἐκππομπὴ) ποὺ γύρισε ὔ0-000 Ἱέρες. ᾿Αστρονομικά ποσἀ... ῷ Ὁ ΣΤΗΒ ΚΑΝΑΛΑΥΎΥ ποὺ ὑποδύετω στὸ «Ἀτά)- χας» τὸν ψαρομάλλη ἕτερο θαλὴ ἀδελφὺὸ τοῦ Αρ», τοῦ Μπόμπυ χαὶ τῆς Λούσν, δουλεύει µέρα - Υύ «Τζςέη «Ο Στήθ Κάναλυ χτα μὲ ρυθμὸ ποὺ δύσκολα ἀντέχει ἄνθρωπος. «Τώρα ποὺ θοΐίσκοµαι στὰ πάνω ---] εἶπε πρόσφατα-- θέλω νὰ ῥάλω στὴν ἄκρη ὅσο γίνε- ται πιὸ πολλά χρήματα. Ἔ χω πειγάσει πολὺ στὴ ζωὴ μου. καὶ δὲν ϐ) ἀντέξω ἔα- φά παρόμοια κατάσταση. Χά' 6η στὺ «Ντάλλας» ἔχώ γἱ- ψευ περιζήτητος σὲ σόου καὶ ὑιαφημιστικὲς πσινίες, ποὺ τὰ κάνω ἕναντι ἀδρῆς ἅμοι- θῆς. Τὴν χοονιὰ, ποὶ ἀρ- χισω τὸ «Ντάλλας» εἶχα κεοδίσει μόλις 9.000 λίρες μὲ τὶς ὁποῖες στην κύριολε Ἑία δὲν μποροῦσα νὰ περνάω οὔτε σὰν σχυλὶ. Αὐτὲς τὶς τραγικὲς ἐμπειρίες δὲν θὲ- λο νὰ τὶς ξαναζήσω..». ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΤΟΥ 198 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ 200 Χιλ. λίρες 'ΗἩ ἹἩπέλα Σ6άνσον, συνηθίζει νὰ ντύνεται κάπως ἀνα- λΊαφρα, πράγμα ποὺ παραλίγο νὰ τὸ πληρώσει ἀκριθά. Ὅταν πῆγε στὴν ἐφορὶα τῆς περιοχῆς της γιὰ νὰ ρω: τήσει τὶ Φόρο χρωστάει γιὰ τὸ 1980, ὁ καηµένος ὁ ὕ- πάλληλος ζαλίστηκε Μι ἀντὶ νὰ γράψει 300 λίρες, ἔγρα- Ψε... διακόσιες χιλιάδες. Τὸ λάθος καταχωρήθηκε καὶ στὴν καρτέλα τῆς, γι’ αὐτὸ τώρα γιὰ νὰ σθηστεῖ χρειά: ἔονται ἕνα σωρὸ γραφειοκρατικὲς διατυπώσεις καὶ πολλὰ σύρε κι ἔλα τῆς Ἰπέλας. Στὴ φώτογραφία ἡ Μπέλα ὅπως ἦταν ντυμένη ὅταν πῆγε στὴν ἐφορία. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟ.-- Ένα νέο µη χάνηµα γιά λυχνίες φωτισμού θὰ ἐξοικονομεῖ ὡς 46 τοῖς ἕ- κατὸ ρεῦμα. Ἔχει μῆκος 20 Ενατοστὰ περίπου, πλῆρες μὲ ἠλεκποονικὰ τμήματα συναρ- µολογήσεως, εἶναι ἕνα εἶδος «ἠλεκτρονικοῦ κουμπαρἀ». Ἡ συμθολὴ αὐτοῦ εἶναι ση- μαντικὴ γιὰ πὴ λιγότερη κα- τανάλωση ἐνέργειας ὡς καὶ γιὰ πά ἔξοδα λειτουργίας κυρίως γιὰ τὸ φωτισμὸ σὲ αἴθομσες ἑἐργοστασίων. Τὸ μηχάνημα αὐτὸ στη Δυτινὴ Γερμανία, ἀναπτύχθηχε κεἶδι- κἀ γιὰ τὸν σχοπὸ αὐτόν, Ἡ ἐξοικονόμηση ἐνέργειας δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ ἕνα πιὸ ἆ- δύνατο ἠλεκτρικὸ οεῦμα --- τὸ ρεῦμα εἶναι µάλιστα ἔντο- νύτερο ἀπ ὅτι κἀτὰ τὴ χοή- ση τῶν συνηθυσµένων ρουθμι- στῶν καταναλώσεως. Ὅ γέος ουθμιστῆς, ἐφοδια- σμένος μὲ τὴ γέα ἐξέλιξη, χάνει τὸ φωτιστικὸ σῶμα φό νου δέκα τοῖς ἑκατὸ περίπου ἀπὸ τῆν ἰσχὺ τοῦ λαμπτῆρος. Στὰ συνήθη μηχανήματα χά Νεται μὲ τὸν τρύπο αὐτὸν πε ρισσύτεφο ἀπὸ τὸ διπλάσιο. Αλλα. πλεονεκτήματα τοῦ ἡ- λεγτρογικοῦ ουθμιστοῦ γατα: ναλώσεως: Δὲν «τρεμοσδή- γει» μὲ τὴν σύνδεση χαὶ δὲν ἀπούγεται πιᾶ κατὰ τῇ 2ει- τουργία ὁ θύμθος ποὺ ἦταν ἐνοχλητωιός. ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΙΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Σὲ χθεσινή δημοσιογραφι- γὴ διάσκεψη ποὺ ἔγινε οτὸ Γ.Δ.Π. ὁ διευθυντῆς τοῦ ἨἘµήµατος ᾿Αρχαιοτήτων δ2 Ἠάσος Καραγιώργης ἀναφέρ θηχε στὸ Διεθνὲς ᾿Αρχαιλλη- γικὸ Συμπόσιο μὲ θέµα τὴν. «Πρώΐμη Μεταλλουργία στην Κύπρο ἀπὸ τὸ 4000 --- ἄθὺ π.Ἂ» ποὺ θὰ πραγµατοποινγ θεῖ στη Λάρνακα ἀπὸ 1--δ' ἸἹουμίον. - Τὺ ὙΣιμπόσιο ὀργανώνει' τὸ Ἵδρυμα Πιερίδη σὲ σι- γεργασία μὲ τὸ Ἰμῆμα Ας- χαιοτήτων, ἡ ΜΗ ΗΝΝΗΗΝΜΜΜΜΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΙπΠΠ | ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) λΑστννοµία Τνροσθεστικὴ 199 Πρῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ᾽Αρχηγεῖο Αστυνομίας 4096556 2Λξιωμοτικὸς «Ἠπηρεσίας 4055605 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκωσία δ1111 Λεμεαος 6ο 111 Λάρνακα δ220ὔ Πάφος 89964 ΒΛΑΒΕΣ Πηλεφώνου 191 έλεξ 60566 Ἠλεκτρικοῦ οεύματος 62001 'γδρεύσεως 22991 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΒΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ Σ Ρ.Ι.Κ. να [ΠΠΠΝΕΙῆ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑ’: ΟΥ 198] 041--54589 2908, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Συντεχνιακὸν Φαρμοκεῖον Ἱ, ᾽Αρχέρμου Ἰς---2] (Μέ- Υαρο ΠΕΟ) Τηλ. 72778 Αντώνιος Πατάτας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 338, Τηλ. 44δάδ Φαρμακεῖον «Πῆτερ» 2, Δι- γενὴ ᾿Ακρίτα 69, Τηλ. 33480. ΛΕΜΕΣΟΣ Φαρμακείον τὸ «Λαϊκὸν» 2, Αγίας Ζώνης 32Α, Τηλ. 71194 Στέλιος Καρεκλᾶς, Φυλάξεως 32, Τηλ. 65551 Αγίας ΛΑΡΝΑΚΑ Φαρμακείον «Κλεῖτος», ζΖή- νωνος Πιερίδη 26, Τηλ. 55310 ΠΑΦΟΣ ᾿Αργυρούλα Λοϊζίδου, Θερ Λῆ, ἐπιστοέφω γιὰ ἐκδίκη- κκ... - 9 Φ σον. μοπυλῶν 45, Τηλ. 34184 ΟΡΟΣΚΟΠΙΟ: Λήσς 1ΑΥΡΟΣ 204 --250,5 Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν προθλήµατα στὸν ἐ- παγγελματικὸ τοµέα, θὰ πρὲπει σετε μιὰ πολὺ προσεκτική στώση. ᾿Αποϕεύ- γετε τις ἄσκοπες συζητήσιες. ΕΡΙΟΣ 21.9 --ἴδά Θὰ καλυτερέφουν τὰ πράγματα στὸν αἰσθη µατικὸ τοµέα, φτάνει να πάρετε σοδαρὲς ἆ- ποφώσεις καὶ να ἐπεργήσετε μὲ σύνεση καὶ χωρις νὰ φοθᾶστ ΔΙΑΥΜΟΙ 11.9 ---21.6 Κάπου τὰ ἔχετε µπερὀεψει στὰ αἰσθηματικά σας. Ξεκεθαριστε λοιπὸν τὶ θέλετε, γιὰ να µῆν ταλαιπωρεῖτε καὶ τοὺς ἄλλους. Ἐπαγ γελµατικὴ ἐπιπυχία. ΔΕΚ ΙΝΟΣ «ᾱ.ο --- 24.1 Πρὶν καταδικώσετε ὁποιονδήποτε γιὰ τὰ λά θη του, κοιτᾶξτε νὰ ἐρευνήσετε πρῶτα γιὰ τὰ δικά σας λάθη που, ὁμολογουμενως ὅα δῆτε πὼς εἶναι πολλά. δν 0.1 -- 24.5 Μιά συνάντηση που κάνατε τὶς ἡμέρες αν- τὲς, ζέστανε καὶ πάλι ἕνα παλιὀ, ἁλλα ὃυ- νατο αἴσθημα ποὺ δὲν εἶχε τότε ἐκδηλωθεί, Θὰ ἔχετε ἐξελίξεις. ΠΑΕ ὧ.δ -- 25.9 Ἔϊσως συναντήσετε δυσκολίες στὀό ἐπαγγελ µατικά σας. Μὴν ἀνησυχῆτε ὅμως, θὰ εἰ- ναι προσωρινὲς. σήμερα τὸ 6. λετε ἐσεῖς. σκολο γιὰ σᾶς. ε. ὤχιΟΣ 299 -- 22.10 Πρέπει νὰ πάροτε απόφαση ὅτι τὰ πράγμα τα, στὸν αἰσθηματικο τοµέα, δὲν πρόκειται να πάρουν, τελικά, τὶς διαστάσεις ποὺ θὲ: κών ιιΟΣ 20.10 --21.11 Μιὰ καινούργια γνωριμία, περισσότερο ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο, σας ἔχει νερὰ σας καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ πολὺ δυ- 19ΞοΤΗΣ 24.11 ---21.12 ᾽Αποϕύγετε τὰ τυχερὰ παιγνίδια, γιατὶ πρὸ θλέπεται νὰ εἶστε σεῖς οἱ χαμένοι. Μιὰ εὖ' χάριστη συνάντηση τὶς δραδυνές ὥρες θὰ διώξει τὶς οἰκογενείιακες σκοτούρες. ΑΙΛΟΚΕΡέΣΣ, 20.14 -- 19.ἱ Θὰ πρὲπει νὰ κάνετε κουράγιο καὶ νὰ μην ἀφήσετε στοὺς ἄλλους τὰ περιθώρια να κα- κοχαρακτηρίσουν τὴν ψυχολογική σας κατά» σταση τῶν τελευταίων ἡμερών. ΥΑΡΟΧΟΟΣ, 20.1 -- 18.4 Μην ἀφήσετε τὰ περιθώρια στοὺς ὤλλους νὰ σᾶς κρίνουν γιὰ κάποιο λάθος ποὺ πιθα νότατα θὰ κάνετε στὸν ἐπαγγελματικὸ σας τοµέα. Θὰ λάδετς γράμμα. ΙΝΧΘΥΕΣ 19.2 -- ᾱ-.ὖ Φροντίστε νὰ ἁἀπαλύνετε τὴν ἐντύπωση ποὺ ἔχετε δώσει γιὰ τὸ ἄτομο σας, τὸν τελεν- ταῖο καιρὸ στὸν χώρο τῶν ἐπαγγελματικῶν σας ἐνδιαφερόντων, νὰ κρατή- Τυχερὸς σας ἀριθμὸς γιὰ θγάλει ἀπὸ τα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΊΓΟΥ 198 | Συρίας ἕναν ἁπὸ τοὺς Μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἡ χα- τάσταση δραματικὰ ἄλ- λαξε: ἡ Συρία μετέφερε σοδιετικοὺς πυθαύλους ἐ- δάφους - ἀέρος σὲ θέσεις µέσα στὸ Λίθανο --- τὸ» ὁποῖο ἔχει καταλάδει μὲ ἐντολὴ τῶν Ἠνωμέγον Ἐθνῶν. Τὸ Ἰσραῇλ ὃ- παινίχθηκε ὅτι αὐτὴ ἡ ἐ- νέογεια θὰ μποροῦσε νά ὁδηγήσει σὲ πὀλεμο. Λό- γω τοῦ Ασσαυτ, ἡ Μέ ση ᾿Ανατολὴ αἰωρεῖται στὸ χεῖλας τοῦ πολέμου. Μπροστά σ) αὐτὸ τὸ ἐ- μοηκτικὸ «πρὀόδλημα, ὁ Χαίηγι προφανῶς ἄρχι- σε νὰ ἔχει ὡριμότερες σκέψεις γιὰ τὸ Σύρο πρόεδρο, Ἡ κυθέρνηση ζήτησε ἁπὸ τὴν ἐπιτροπὴ ξωτερικῶν σχέσεων τῆς Γερουσίας νὰ καθνστεφή- σει τὴ νοµοθεσία, ποὺ Ει ἑλάττωνε τὴν ἀἄμερικανι- χἡ θοῄθεια πρὺς τὴ δὴ ρἷα λόγω τῆς κατάφωρης παραδιάσεως ἀπὸ τὸν Ασσαντ τῶν ἀὐθρωπί- γών δικαιωμάτων, ᾿ Μιὰ παρόμοια τροπολο γία ποὺ ἡἁποστηρίχθηκε ἀπὸ τὸ ρεπουμπλικα)ὸ θουλευτὴ Μίλλισεντ Φεν γουίκ, σάν διαμαρατυρία στὶς συοιακὲς ἐ)έογειες στὸ Αίόθανο, πούσφατα διαδιθάστηκε στήν ἐπι- προπὴ ἐξωτερικῶν ὕπο- θέσεων τῆς Βουλῆς. Εἰ- ναι µία ἀπὸ τὶς λίγες φη ρές, ποὺ τὸ Κογκοέσσο προσπάθησε νὰ σταµατή σει Ἑένη θοῄθεια ποὺ πα ραχωρήθηκε ἤδη. Ἡ ἀπότομη ἆἀλλαγὴ στη στάση τῆς κυθεονή- --- ἀπὸ τὴν περιφρόνηση στὴ φιλοφρόνηση --- εἶναι µία τέλεια ἀπεικόνιση πῆς ἐπιοοοῆς του στὴν παγχόσµια σκηνή. Ἡ ΠΙΟ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Ὁ Ασσαντ χυδεράει μιὰ χώρα, ποὺ θὰ µπο- ροῦσε νἁ καταστραφεῖ χωρὶς νὰ προκαλέσει διαταραχὲς στὶς Δυτικὲς οἰκονομίες. Ἔχει λίγο πετρέλαιο. Έχει ἆπομα- κουνθεῖ ἀπὸ τὶς περιστό τερες ἁραθικὲς Χχῶοες. Μὲ ὃδυὸ λόγια, ἡ Φδυρία δὲν ἔχει πυγµή. Αλλά, ἐπειδή ἔχει ᾱ- ποχτήσει τὴ φήµη ὅτι εἷ- γαν ἡ πιὸ ἀδιάλλακίη ρα μεταξὺ τῶν ᾿Αράδων ἀντιπάλων τοῦ ἸἼσυςηὰ --- ὅσο κι ἂν ἀδέξια ἔδει- Ἐε τὴν ἐχθοότητά της σὲ τρεῖς πολέμου: --Ἡ Συ- οἷα ἔγινε ἢ ἀγαπημιένη τῆς Σοθιετικῆς Ενώσε- ως Καὶ σὲ αὐτὸ ἔγκειται ἡ ἐπιοοοή της. Ἡ Συρία καὶ ὁ Ασ: σαντ, μὲ τὴν πραγματι: κἡ ἀνευθυνότητά τους, ἔχουν τὴ δύναμη νὰ -ά: γουν νὰ ἐκραγεῖ πόλεµας στὴ Μέση ᾿Ανατολὴ -- καὶ νὰ καταστήσουν µιί τότοια ἔκοηξη τὴν εὖχαι οἷα γιὰ μιά ἀντιπαράθε- ση µεγάλης καλίµακας. ρεῖται σὰν οὖρά, ποὺ Ῥενικἀ, ὁ Ασσαντ θεώ- μπορεῖ νά κουνιέταιν καὶ νἁ προναλεῖ τὸ σκύλο. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅ τι ὁ Ασσαντ δὲν εἶναι πιὰ ἕνα: παρίας ποὺ µπο οεἳ μὲ ἀσφάλεια νἁ περι φρονεῖται ἀπὸ τὶς Ἡνο: µένες Πολιτεῖες. Γιὰ τον σεως ἕἔναντι τοῦ Ασσαντ . Στὴν στενὴ συνεργασἰα του μὲ τὴν 32ο6. Ένωση στηρίξει ὁ Ασσαντ τὴν ἐπίδειξη δυνάμεως στὴν κρί- ση τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς. δὲν περιφρονοῦν πιή τὸ οκἠπρὸ Καθετὠς τῆς ϱἱ ΠΠΛ ΟΣΗ ΑΠΕΧΘΕΙΑ Κι ΑΝ ΕΝΙΟ- ΘΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΣΑΝΤ ΟΥΑΣΙΓΕΤΩΝ, Μάϊος..-- Κατὰ τὸ ταξίδι του, τὸν ᾿Απρίλιο, στὴν Μέσπ ᾿Ανατολή ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἸΑ- λεξάντερ Χαίπυγκ ἐσκεμμένα περιφρόνησε οπµαντικότερους Άραθες ἡγέτες --- τὸν Πρόεδρο τῆς Συρίας Χαφὲζ Αλ Ασοσαντ, Ὁ Χαίηγκ ὄχι µόνο ἀρνήθηκε νὰ πάει στὴν Δαμασκό, γιὰ νὰ συναντήσει τὸν ἰσχυρὸ ἄνδρα τῆς Συρίας, ἁλλὰ ὄτγίμό- σια δυσφήµπσε τὸν Ασσαντ κατὰ τὴν ἑτι- σκεφή του στὸ Ἰσραήλ. λόγο αὐτόν, τὸ ὑπουὸ γεῖο ᾿Εξωτεριχκῶν ἀπέ- στειλε ᾖἕναν ἀπὸ τοὺς κορυφαίους του αχαθησυ- γαστὲς, τὸ Φίλιπ Καὶ μπὺτ, εἶδιχὰ γιά νὰ κο- λακεύσει γιὰ καλὰ τὸ Σύὐ ϱο δικτάτορα. Ποιος εἶναι αὐτὸς ὁ ἄνδρας, ἀπὸ τὸν ὁποῖυ μπορεῖ νὰ ἐξαφτᾶται ἡ ἀπόφαση γιὰ εἰρήνη ἃ πόλεμο Σύμφωνα μὲ ὅ- σα διπλωματικὲς µπηγὲς εἶπαν στὸν ἀνταποκριτὴ Λονσὲν Λανιάντο, ὁ Ασ σαντ, ποὺ κυθερνάει τὴ χώρα ἀπὸ τὸ 1910, εἶναι Ένας ἀπὸ τοὺς τραχύτε ροὺς παῖχτες στὴ Μέση ᾽Ανοατολή. ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΔΙ ΜΙΣΟΣ Ἡ ολληρότητα τοῦ κα θεστῶτος του ἔχει ἀἆνα- φερθεῖ τόσο ἀπὸ τὸ ἁμε ρικανικὸ ὑπονογεῖο Ἔξοι τερικῶν ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ Διεθνὴ ᾽Αμνηστία, Τά ὅα σαιστήρια καὶ οἱ ἐκτελέ σεις μετὰ ἀπὸ συνοπτι- χὴ διαδικασία πολιτικῶ» ἀντιτάλων που εἶναι, προ φανῶς, κάτι τὸ συ/ηθισμέ νο. Ἐΐναι φαγερὸ ὅτι μισεῖ παι ἀπὸ πολλὰ στρώματα τοῦ συριακοῦ λαοῦ ἔχουν γίνει πολλὲς δολοφονιχὲς ἀπόπειρες ἐναντίον του. Ἡ κάθε ἀπόπειρα κα- τὰ τῆς ζωῆς του φαίνε- ται νά σχλήρύγε τὴ στά- ση του ἕναντι τῶν πολι: τικῶν ἀντιπάλων του. Σά» µέλος μιᾶς σὲ µειο γότητα µμουσουλμανικῆς αἱρέσεως, πῶν ᾿Αλαδι: τῶν, ἔχει ἀντιμετωπίσει τὴν ἀντίθεση ἄλλων μοι» σουλµάχωΥγ, στοὺς ὁποί- ους συμπεοιλαμδάγεται καὶ ἡ οιζοσπαστικὴ Μου σουλμανικὴ ᾿Αδελφότη- τα --- οἱ ἴδιοι ἄνθροπυι ποὺ ἐπικήουξαν τὸ κεφά- ὃν τοῦ ᾿Ανονάο Σαντάτ, ὅταν συνῆψε εἰρήνη μὲ τὸ Ἰσραή). ᾿Αλλά ὁ Ασσαντ φοόν τισε γαὶ ἐξασφάλισε τὴν ὑποστήριξη τῶν στρατιω τικῶν κα τῶν Σοδιετι- νῶν, ποὺ τὸν ἐφοδιάζοι, μὲ ὅπλα. Πηγὲς τῶν 'Τ- πηρεσιῶν Πληροφοριῶν Ἠένε ὅτι ὁ Ασσαντ ἔχει τοποθετήσει σὲ ὅὄλες τὶς ἐππίχαιρες θέσεις ἆἄξιῳ- ματικούς, ποὺ εἶναι πο σωπινὰ ἀφοσιωμένοι σ’ αὐτόν. Ὁ Ασσαιυι ἀδιαφο- οεἳ γιὰ τὴ διεθνή ἐπίκοι- ση τοῦ παταπιεστικοῦ κε βεστῶτος του. Βέδαιος γιὰ τὴ σοδθιετικἡ ὑποστήριξη προτιμᾶ νἁ ρίχνει τὸ ά ϱος που στὶς γύρω χῶ- οες, κάνοντας τὸν παλλι- ναρὰ στὴ Μέση ΄Ανατο- λη. - «Ὁ Ασσαντ θέλει νὰ ἀποδείξει στὸν κόσμο πὼς εἶναι σκληρὸς ἄν- δραςΣ, ἐξήγησε ἕνας εἷ- δικὸς τῶν Ὑπηρεσιῶν Π)ηροφοριῶν «Αὐτὸ εἷ- ναι πολὺ σπονδαῖο γι’ αὖ τόν». Εἶναι ὁ ἄνδρας, μὲ τὸν ὑποῖο ἡ κυθέρνηση ΡήΥ- να αἰσθάνεται ἀναγκαῖο νὰ, διαπραγματευθεῖ μα: σὲ του. παπι Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ Ἡ νέα ἐπινήστιση τῆς σύγχρονης τεχνολογίας ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ.-- Ἡ Εἰ- οώπη ὀρίσχεται στὰ πρὀθυς'. τῆς τηλεοπτικής ἐπαναστάσ- ως. τὰ ἑπόμενα χρόπα, μιᾶ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τη- λεπνκοινωνιακῶν δορυφόρων θά μπορφοῦσε -υἁ προναλέα.ι μιά ἐκοηκτιὴ αὔξηση τῶν τη λεσπτικῶν καναλιῶν πού δέ: ποὺν τὰ 360 ἑκατομμύρι« πε- οὐπου τῶν Εὐρωπαίω τηλεθς ατῶν Οἱ πηλεοπτικοὶ ποαποὶ θὰ ποοσφέρουν µέχθι ναὶ 50 διαφορετικἁ προγρά ιµατα ταυ τόχρονα σὲ ἀνθρώπου: ποὺ σήµερα μποροῦν νὰ διαλέξουν μεταξὺ δύο µόνο. Όμως, οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς, ὅσο καὶ ἂν εὐχαριστοῦν τοὺς Ἐνθρωπαίους τηλεθεατὲς, εἶναι σαφὲς ὅτι ἐνοχλυῦν πο)λὲς εὐρωπαϊκὲς κυδερνήσεις, τοῦ ἐδῶ καὶ Ἁχοόνα ἐλένχουν τὴν ψυχαγωγία, τὶς εἰδήσεις καὶ τὶς διαφημίσεις ποὺ προ: σφέρονται ἀπὸ εὖρωι αϊνοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς, Καὶ οἱ δορυφόροι θὰ ἐξαφα-ίσουν τὸν κθατικὸ ἔλεγχο. Όπως λέει ὁ Ζὰν Ντ ᾽Αυὐπὺ τῆς ᾽Ανώτατης ᾿Ἐπιτροπῆς ᾿Όπτι- ποσακουστικῶν Θεμάτον ποὺ ἔχει ἕδρα «ὸ Παρίσι, «Είναι σὰν τὴ σταδιακὴ. ἀλλαγὴ ἀπὸ τὶς μογοπωλιακὲς ἐνδύσεις, καὶ τὴ λογοκοισία, στὴν έλευ θερία». Οἱ ποωταγωγιστὲς εἶναι ὅ «ΤΌΕ--12 καὶ ὁ «ΤΥ--Αῖ-- 1», δύο τεχγικοὶ δορυφόροι ποὺ μποροῦν υἆ μεταδίδουν ταυτόχρονα τρία τηλεοπινά κανάλια ὁ καθένας, καὶ ποὺ θὰ ἐκτοξευθοῦν σὲ σταθερὴ προχιὰ πάνω ἀπὸ τὴ Δυτινὴ Ῥὐρώπη μὲ τὸν γαλλικὸ πύ- 0αυλο «᾿Αριάν». Τὰ σήματα τῶν δύο αὐτῶν δορυφόρων θὰ καλύψουν µεγάλο µέρος τῆς ἠπειρωτικῆς Ῥὐρώπης καὶ μέ- ρος τῆς Ἠρεττα ας. Προδλὲ πεται νὰ ἐκτοξευθοῦν τὸ 1084 καὶ µέχρι τέλους τῆς δεκαετί- ας. ἄλλοι δέκα δαρυφόροι θά θρίσκονται σὲ τροχιά. Μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς τηλεο ράσεως τὰ τηλεοπτικἁ σήµαα πῶν δορυφόρων θἀ εἶναν φτη νὰ ναὶ δολικἀ. ᾿Ακόμα καὶ τὰ φοάγµατα τῆς Ὑλώασας θὰ ἐξαφανισθοῦν καθώς νέα συ- στήµατα «Ψηφιακοῦ ἤχου» ἔ- χουν ἤδη ἀρχίσει νά τοπυθε: τοῦνται σὲ τηλεοράσεις. Μὲ τὸ πάτηµια ἑνὸς κουμπιοῦ, οἱ πηλεθεατὲς θὰ μποροῦν νὰ ᾱ- κοῦν Ἑένα ποὀγοάµµατα στὴ δικὴ τοὺς γλώσσα. Ἡ στάση πολλῶν «υδερνή- σεων ἐκφοάξεταω ἀπὸ τὴν ἐ- οώτηση ποὺ εἶχε κάποτε κά- γει ὁ ᾽Ανιοὶ Μαλρὠ στὸν πζὼν Κέννεντη, «Πὼς τὰ να ταφύόργετε νὰ διοικεῖτε χωρὶς νὰ ἐλέγχετε τὴν τηλεόραση:»- ᾿Απὸ τὴν ἀποχὴ τῆς ἐμφανί- σεως τῆς πηλεοράσεως οἱ ε- οισσότερες εὐρωπαϊκὲς χυδσο νήσεις ἑλέχοῦν τὶς τηλεορά- 1 20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ «ΜΙΕΘΗΟΥΣ ΒΜΝΗΣΤΙΝΣ» Ἔτσι ἐπιτεύχθηκε Π προστησί τῶν «Ξεχασμειων κρατουµειμω!».. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΙΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΛΝΙΣΤΗΡΙΩΝ Γππππππππππππππσσσσσσσσπσσσπ σσ «Εὰν χάσουμε τὴν ἱκανάτη- τά µας νὰ νοιώθουµε ἁποτρο πιασμὸ ὅταν δλέπουµε ἄλλους νὰ ὑφίστανται φρικαλεότητες, τότε χάνουμε καὶ τὸ δικαίωμά µας νὰ θεωρούμαστε --- ἐμεῖς οἱ ἴδιοι- «ἀνθρώπινα ὄντα...». Αὐτὰ ὕπταν τὰ ταλευτοῖα λόγια τοῦ Βραζιλισνοῦ δηµο- σιογράφου ἈΒλαντιμὶρ ἉΧέρ- τζογκ λίγο πρὶν συναντήσει τὸν θάνατο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς «ἀνάκρισής» του σὲ κά’ ποιον ἀστυνομικὸ σταθμὸ τοῦ Σάο Πάολο, τὸ 1975. Λόγια ποὺ θὰ μποροῦσον νὰ κρύθουν µέσα τους τὸ νόημα ὅλων τῶν ἐνεργειῶν τῆς «δισθνοῆς ᾿Α- µνηστίας», Τῆς ὀργάνωσης ποὺ συμπληρώνει σήµερα 20 χρόνια προσποθειῶν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιώφάτων. Στὸ πολύτιμο ἔργο της ἦταν ἀφιορωμένη ἡ χθισινὴ σννένιευξη Τύπου ποὺ ἀργανώθηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιτροπή της καὶ στὴν ὁποίσ μίλησε ὁ πράεδρος της κ. Π Ζάννας. Ὅλα ξεκίνησαν τὸ 1961, ὅ- ταν ὁ δικηγόρος Πήτερ Μπέ- φενσον δηµιοσίεωσε σῖὸν «Όμπ σέρθερ» τοῦ Λονδίνου ἕνα ἄρ- θρο μὲ τὸ ὁποῖο καλοῦσε τοὺς πολίτες ὅλου τοῦ κόσμου νὰ ἀγωνισθοῦν εἰρηνικὰ καὶ ἁμε ρόληπτα Υιὰ τὴν ἀπελευθέρω: ση τῶν «ξεχασμένων κρατουµέ νων»,. ὈὉλων ἐκείνων, δηλαδή, ποὺ δρίσκονταν τότε στὶς φι- λακὲς λόγω τῶν πολιτικὠν καὶ θρησκευτικών τους πεποιθήσε- ὧν, ποὺ δασανίζονταν ἡἢ καὶ κινδύνευαν νὰ χάσουν γὴ ζωή τους, Μέσα σ᾿ ἕνα µήνα, περισσό τεροι ἀπὸ Χιλιοι ἄνθρωποι ὁν ταποκρίθηκαν στὴν πρόσκλη: ση, πλαισίωσαν τὴν κίνηση καὶ συσπειρώθηκαν γύρω ἀπὸ τὸν ἱδρυτή της Σιγὰ «-- σιγὰ σε μιὰ σειρὰ ἀπὸ χώρες δηµίουρ- γήθηκων ὁμάδες ἐθιλοντῶν ποὺ ἄρχισαν νό συγκεντρώνουν στοιχεία γιὰ ἀτομικὲς περι- ΕΡΧΕΤΑΙ ἡ ὁδιαστημικὴ τηλεόραα .β5..5. 5-54 /ΕβΛ/Α α ΒΡΕΓΑΝΛΗΑ α4λ/4 ο ΑΛ) ο λονηλώς αν Ἰγὴ πμ ὡςξ 7 λανγ/κος.... κ λό. ο] τα τει βκέσνοςν { -. γοΞέήρονρςς 3 ων, Όλων . . ο . ξ/18ΕΤ/Α. π- ΑΕΡΙΑ τς : εως Ὁ 441) πως /ζφαᾳλ/4 ον. σ ορ. ' Ίέδογειος θα. Ὕ- - ΙΛΕΓ/ΝΟΙΝΟΝΙΑΚΟΝ « ΑΡΥΦΟΛΟ 20 υ- . Αλή! δε γνος 23- 3οὐλώ. αλό - σεις στὴ χώρα τους, καὶ πα- ϱασκηνιακἁ τὶς χοησιμοποιοῦν κανικὸς τηλεοράσεις γιὰ τὴν κυθδέργηση τῶν ἨΠα εἶναι σπάνια στὴ Εὐρώπη, Τάλλοι ἀξιωματούχοι ἀνη- συχοῦν ὅτι οἱ γέοι δορυφόροι θὰ γίνουν ὄργανα ποοπαγάν- δας. «Ποιὸς πανόνας μποοεῖ νὰ, θεσπισθεῖ ναὶ ο ἐπιόλη- θεῖ, ποὺ θὰ µμποροῦσε νά πτώσεις φυλοκισμένων. πιρροὴ τῆς Δισθνοῦς ᾽Αμνηστί ας μὲ τὶς διώφορε κυδερνήσεις γίνονταν πιὰ ὑπίσημα, Τὰ µη νώµατά της ἄρχισον νὰ ἀκού γονται καὶ τὰ θετικὰ ἀποτελέ σµατα τῶν ἐνεργειῶν της νὰ πληθαίνουν, Στὸ διάστηµα τῶν 20 χρό- νων της ἡ Διεθνης ᾽Αμνηστία ἔχει νὰ ἐπιδείξει πολλά: Λει- τουργεῖ ἤδη σὲ 134 χώρες, ἑ- νῶ σὶ 4ἵἱ ὁπὸ αὐτὲς διατηρεὶ ἐθνικὰ τμήματα, Τὰ µέλη της ξεπερνοῦν σήµερα τὶς 250.000 καὶ οἱ ὁμάδες ποὺ ἀσχολοῦν- ται μὲ τὴν ἐξακρίδωση τῶν καταγγελιῶ, ἔφθασον τὶς 2.500. Ἡ παρέμµδοσή της ὑ- πῆρδε ἀποφασιστικὴ σὲ 20,000 περιπτώσεις κρατουμένων, ἑνῶ τὴ στιγμὴ αὐτὴ ἑξιτάζει ὅλ- λες 4.500 σχετικὲς ὑποθέσεις. Ο προὐπολογισμός της ἀπὸ 6.500 λίρες, ἔφθασε φέτος τὰ 2,5 ἑκατομμύρια. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πολλὰ ἀπὸ τὰ µέλη τῆς Διε θνοὺς ᾽Αμνηστίας εἶναι θύήµα- τα πολιτικῶν διωγμῶν ποὺ σὀ θηκαν μετὰ τὴν παρέμδασή της, Αὖν εἶναι, λοιπόν, τυ- χαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ λειτουρ γία καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁ- ποῖο δρᾶ ἡ Διεθνὴς ᾽Αμνηστία ἀποτολοῦν τὰ χαρακτηριστικὰ ἐκεῖνα ποὺ κάνουν ὁπαδό της, τὸν κάθε ἀντίπαλο τῆς δίας, ἄσχετα ἀπὸ τὶς ἐπιμέρους πο λιτικές του ἀντιλήψεις. Κέντρο τῆς κίνησης εἶναι ὁ τάπος ὅπου πρωτοδημιουργή θηκε τὸ Λονδίνο, ᾿Εκεῖὶ ἑδρεύ ουν οἱ ὑππρεσίες ποὺ συγΥ-εν- τρώνουν τὶς καταγγελίες καὶ διασταυρώνουν στὴ συνέχεια ὅλα τὰ σχετικὰ στοιχεῖα. Σ τὶς διάφορες τκχκῶρες λειτουργοῦν ἐπίσης ἐθνικὰ τµμΊμστα ποὺ... στὰ πλαίσ'σ τῶν κεντρικών προγραμμάτων προχωροῦν σὲ κινητοποιήσεις. Είναι, πἀν ἐμποδίσει τὸν Λίόθνο ἡγέτη συνταγματάσχη Καντάφι, νὰ ψουκιάσει ἈΧρόνο Έχει τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ ἕ- χει μόνιμα Ἀλεισμένο ἕνα χα: νάλι». γιὰ γὰ προωθήσουν τὴν πολι- τικὴ τους ἢ ὁρισμέγες προσ πικότητες. Τὰ ἀγκάθια ποὺ συχνὰ δημιουργοῦν οἳἵ. ἄμεοι- Πρόσφατα μιὰ ὁμάδα Δυ- τικογερμανῶν ἐκδοτῶν ἐπεδί- ὠξαν τὴ σύνδεσή τους μὲ τὸν δορυφόρο μιᾶς ἑταιρίας τοῦ Λουξεμθούργου. “Ὁ Δυύτικογερ μαγὸς καγκελλάριος. κ. Χέλ- µουτ Σμὶτ ποοειδοποίησε ὅτι ἡ τηλεύραση μὲ σκοπὸ τὸ χέρδος μποφρεῖ νὰ ἀποτελέσει «πίνδυνα µεγαλύτερο ἀπ᾿ ὅ,τι ἡ πυρηνικὴ ἐνέογεια ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει τὴ ὃο- Μέ θέµα τὸ κελλὶ καὶ τὸ περιστερι, ὁ καλλτε- Χχνιις Βίλχελμ Τσίµμερμαν ἔκανε τὸ σχέδιο αὖ- τὸ, γιὰ τὴ Διεθνὴ Αμνποστία. τως, ἀξιοσημείωτα δύο ἰδιαί- τερα χαρακτηριστικἁ στὴ λει: τῆς Διεθνοῦς ᾽Αμνη- τουργία στίας: Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἐνισχύσει οἰκονομικὰ μὲ ποσὰ μεγαλύτερα ἀπὸ κάποιο συγκεκριµένο ὅριο (ὥστε νὰ μὴν. εἶναι δυνατὸς κανένας ἕ- λεγχος στις δραστηριότητές της) καὶ κανένα ἐθνικὸ τµῆµα δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει µό: νο του σὲ κινητοποιήσεις γιὰ κρατούμενους τῆς χώρας του (ὥστε νὰ εἶναι πάντα ἐξασφο λισµένη ἡ ἐγκυρότητα τῶν σχε τικῶν πληροφοριών). Οἱ 20000 περιπιώσεις κρσ τουµένων ποὺ ἀπασχόλησαν ὡς τώρα τὴν Διεθνὴ ᾽Αμνηστία ἀποτελοῦν ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀριθμό, Ἕνα δείκτη τῆς πολι τικῆς δίας ποὺ ἐπικρατεῖ σή- μερα στὸν κόσµο, Γι’ αὐτὸ καὶ Φαίνεται παράδοξο τὸ γεγονὸς μὴ τῆς δημοχρατικῆς µας κοι νωνίας». ᾿Αγύμα χαὶ στὴ Ῥρετταωνια ὤπου ἡ ἰδιωτικὴ τηλεόραση ἀνταγωνίκεται ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ κρατικὸ Μπὶ Μπὶ Σὶ, µε- ρικοὶ κυθεονητικοὶ ἀξιωματοῦ χοι σκέφτηκαν ἀρχικὰ νὰ πα ρεμθάλλουν παράσιτα σὲ ὃὅρι- σµένες τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ἀπὸ δορυφόρο. Όπως λέει ὁ διευθιντῆς τῆς ἑταιρίας Σάτελάϊτ Τειε θίᾷιον, ἡ ἰδέα ἐγκαταλείφθη- νε ἐπειδῆ «τοὺς ἐπισημόθη- νε ὅτι µόνο οἱ Σοδιετικοὶ πα ρεμόάλλουν παράσιτα στὶς ἐκ πομπὲς». Οἱ εὐρωπαϊκὲς κυθεονήσεις πρέπει νὰ ἀποφασίσουν σύντο μα γιὰ πὸ πὠς θὰ ἀντιμετω- πίσουν τοὺς τηλεοπτικοὺς δο- ρυφόρους. 'Ὁ μεγαλύτερος εὖ ρωπαϊκὸς ἐμπορινὺς σταθμὺς ραδιοφώνου κα τηλεοράσεως, ἡ Ραδιοτηλεοπτικὴ Ἑταιφρία τοῦ Λονξεμθούργου ἐλπίζει ὅτι ὁ πρῶτος της ἰδιωτικὸς ὑορυφόρος θὰ Ορίσκεται σὲ τροχιά µέχοι τὸ 1986. Μετά ἀπὸ αὐτὸ ἀναμένεται ὅτι θὰ Φουντώσει ὁ ἀνταγωγισμὸς. Όλες οἱ εὐοωπαϊκὲς χῶρες, ἀκόμα καὶ μικοὲς, ὅπως ἡ ᾽Α- γδόρα καὶ τὸ Μογακὸὀ, ἔχει μιά, δικὴ της θόση σὲ δορυφό ϱο καὶ ἕνα δικὸ της µῆκος χύ µατος, σύμφωνα μὲ μιά συ Φφωγία τοῦ ΟΗΕ τοῦ 1917. Ἡ θέληση γιὰ τὴ χρήση τους ἀρχίξει τώρα νὰ ὑπάρχει. Η δη κατασκευαστὲς τῶγ ἆπα ρατητων συσκευῶν ---τηλεο- ράῴσεων καὶ κεραίωχ--- ἔτοιμά ζονται, ὅπως ἄλλωστε καὶ οἱ διαφημιστὲς. Οἱ ἐχθρου τῆς ἐμπορικῆς τηλεοράσεως ἐλπίζουν ὅτι ἢἃ πολιτικὴ ἀντίδοαση θὰ σταµα τῆσει τοὺς τηλεοπτικοὺς ὃοου φόρους. Όπως οἱ περισσότε- οι εἰδικοὶ πιστεύουν ὕτι ἀπόφαση τοῦ Λουξεμθούργου νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὸν τοµέα αὐτό, ἀνοίγει τὶς πόοτες ποὺ ἐδῶ καὶ τόσο καιρὸ κοατοῦ- σών κλειατὲς υἱ κυδεονήσεις. Αὲν ὑπάρχεν δάδαια Χαμιὰ ἐγγύηση ὅτι τὰ μελλοντικά προγοάµµατα τῶν ἐμπορικῶν τηλεοράσεων θὰ εἶναι μαλύτε ρᾳ ἀιὸ τὰ προγράµµατα τῶν κρατικῶν στεθμῶν. Τὸ πιθα- ότερο εἶναν ὅτι καὶ οἱ γέοι σταθμοὶ θὰ δοµθαρδίζουν τὴν Εὐρώπη μὲ μελὸ ἱστορίες καὶ ἀστυνομικὲς ταινίες ἀμερικα- γικῆς' παραγωγῆς. Όμως, τε λικὰ ἡ ἐπιλογὴ θά ὀρίσκετα πλέον στὰ χέρια τῶν τηλεθε- ατῶν καὶ ὄχι τῶν γραφειο- κρατῶν τῆς Εὐρώπης. «Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ ἑλ- πίζουµε, λέει ὁ Ντ’ ᾿Αρσὺ, εἶναν μιὰ πιὸ ἀγοικτὴ ὄποψη τοῦ κόσμου χαὶ λιγότερο σω- Αθινιαμὸ». μαντικὲς νίκες μὲ μοναδικὰ ὅ- πλα τὶς παραστάσεις, . τὰ προσωπικὰ γράμματα καὶ τὶς διαµαρτνρίες τῶν μελῶν της: --ἛἜνα γράμμα μέλους τῆς Δ.Α. ἀπὸ τὸ Σὰν Αντόνιο τοῦ Τέξας σιάθηκε ἡ ἀφορμῆ νὰ ἀλλάξουν οἱ συνθῆκες κρά- τησης τοῦ Παπιστανοῦ Σαχὶμ Ναντ ποὺ εἶχε Φφυλοκισθεί γιὰ τὴ συνδικαλιστική Ίτου δράση. ---Ἡ ἰπίσκεφη κλυµακίου τῆς Δ.Α. σὲ Φφυλακὲς τῶν Φι- λυπιπίνων ὁδήγησε στὴν τελικὴ ἀπόλευθέρωση πολλών κρατου- μένων. --Ἔνα ντοσιὲ ἀπὸ διαµαρ- τυρίες «---. ποὺ ἀντιπροσώπευαν ἀσφαλῶς καὶ τὶς διαθέσεις τῆς διεθνούς κοινῆς γνώµης-- ὑπῆρξε ἡ αἰτία ποὺ ὁ ὑφυπουρ γὸς τῶν Φιλιππίνων Καρμέλλο Μπαμφιπέρο διέταξε τὴν ἀπό- λυση σειρᾶς κρατουμένων. Ὅμως ἡ δράση τῆς δις θνοῦς Αμνηστίας δὲν φαίνεται νὰ σταματᾶ μὲ τὴν ἀποφυλά- κιση τῶν «ξεχασµένων κρατου- µένων», Συνεχίζεται καὶ µετά: Ἡ ᾽Αρχάνα Γκούα σήµερα 38 χρόνων, εἶχε συλληφθεί στὶς Ι8 Ιουλίου τοῦ 1974, στὴν Καλκούτα τῶν ᾿νδιῶν ἐ- φ9φφφφοφφθΦφφθ9999ΦΦΦΦΦδ-9Φ99 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Πολὺ θὰ εὐχαριστηθοῦμε ἐὰν µους µας ποὺ θὰ γίνουν μεθαύριο Μυριακή 3ἱ Μαΐου 9861 καὶ ὥρα 5.00 μ.μ. στὸν ἱερὸ ναό Παναγίας 'Ελεού- ΠΕΤΡΟΣ -- ΒΝΝΕ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΟΥΣΙΟΥ ἀπὸ τὴν ᾿Αθηαίνου ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΗ ἀπὸ τὴν ᾿Αθηαίνου Συγχαρητήρια: Στὸ σπίτι µας, ὁδὸς Εὐαγόρου 83, ἸΑ- σης ᾿Αθηαίνου. Οἱ οἰκογένειες: θηαίνου. Τηλεγραφήματα: ΠΕΤΡΟΣ -- ΑΝΝΑ ᾽Αθηαίνου. ὅτι ἡ κίνηση πέτυχε τελικὰ ση ΡΦΦΦΦΦΦΦΦΟΦΦΦ/9Φ99ΦΦΦΦΦΦ49499994999949494499999949 ᾿᾽Αφίσσα ποὺ διαφηµίξει γιαπωνέξικο σὲξ ----- κλάματ. Λνθεῖ τὸ πορνὺ γιὰ ὕλεες τὶς προτιμήσεις ΑΜΒΟΥΡΓΟ, Μάϊος. - Τὸ κατάστηµα ὀνομάζεται «λούρντ». Καὶ ὁ ἰδιοκτήτης του, θέλει νὰ εἶναι ἕνας χῶρος προ- σκυνήµατος κι αὑτό. Θαύματα, θὲδαια, δὲν πρὲ πει νὰ περιμένει ὁ προσκυνητὰς ἐδῶ. Ἀλλὰ μπιορεῖ νὰ δρεῖ τὴν ἠρεμία κἁἀὶ τὰ χαλάρωσπ. εΠροοφέρουμε θερμὸ χαμόγελο καὶ τρυφερὴ περιποίηση», ὑπόσχεται ὁ διευθυντὴς Χισάσι Κα- µαγκάτα, 31 χρόνων, εγιὰ νὰ δώσουμε στὴν πε λατεία µας, ἄπειτα ἁπὸ λάρωσῃι καὶ φυχαγωγία». Ἔτσι λοιποόν, τὶς ὥρες τῆς πιὸ πυκνῆς κυκλοφορίας, ἀλλὰ καὶ τὶς μέρες τῆς ἀργίας στὸ Τόκιο, δεκάδες ὑπομονετικοὶ κύ ριοι πορ.µένουν στὴν οὐρὰ γιὰ νὰ πώρουν σειρὰ νὰ μποῦν στὸ «Λούρντ». Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο κα Φενεῖο τῆς ἰαπωνικῆς πρωτεύ: Ίουσας, ὅπου οἱ νεαρὲς σερξιτό ρες κυκλοφοροῦν σχιδὸν ὁλό- γυμνες. Καὶ λόμε σχεδὸν, Υια- πὶ φοροῦν µόνο ἐντελῶς διοφα νες μπλοῦζες καὶ τὸ ἴδιο ἐν τολῶς διαφανή καλτσόν, Ἡ θέα τους καὶ ἰδιαίτερα ἐρεθιστι- κή, χωρὶς νὰ ποραθιάζεται, τυ πικά, καὶ ὁ νόμος. Γιατὶ οὐσιαστικὰ οἱ κοπέλ λες τοῦ «Λούρντ» δὲν ἐπιτρέ πεται νὰ δείχνουν τὰ ὅσα δεί- χνουν. Ἡ ἐπίσημη ᾿Ιαπωνία εἶναι ἕντονα πουριτανική. ᾿Αλ λὰ οἱ ἔξυπνοι ἐπιχειρηματίες, δρίσκουν πόνια τὸν τράπο νὰ κάνουν τὴ δουλειά τους, χωρὶς νὰ κινδυνεύουν νὰ τοὺς ὁδηγή πειδὴ ἡ ᾿Αστυνμία ὑποπτευό- ταν ὅτι οἱ συγγενες της ἢ- ταν µέλη τῆς ἀριστερῆς πολι τιυκῆς ὀργάνωσης «Ναξαλίτες». Παρὰ τὸ Υγεγονὸς ὅτι ἡ ἴδισ δὲν εἶχε καμιὰ ἀνάμιξη στὴν πολιτική, φυλακίσθηκε καὶ δα- σανίσθηκε ἄγρια ἐπὶ δύο χρό: για. Ἡ παρέµδαση τῆς Διεθνοῦς ᾽Αμνηστίας ᾖἦταν οὐσιαστική. Αν καὶ ἡ κ. Γκούα ἔπρεπε νὰ παραμείνει σὲ νοσοκοµεῖο τῶν Ιδιῶν --- ἦταν πλέον ὁνά- πηρη ἀπὸ τοὺς δασανισμοὺς --- ἡ Δανικὴ ἰατρικὴ ὁμάδα τῆς Α.Α. κοτώφερ νὰ τὴν µε ταφέρει στὴν Κοπεγχάγη γιὰ ἐντατικὴ θεραπεία. Σήµερα εἶ ναι σὲ θέση νὰ ξαναπερπατᾶ καὶ νὰ κινεται ὅπως πρίν.. Στὴ δεκαετία τοῦ 70, ἡ κί- νηση ἐγκαινίασ µμιὰ ποαγκό- σµια ἐκστρατεῖα κατὰ τῆς θα- νατικῆς ποινῆς καὶ τῶν δασα νιστηρίων, ᾿Αποτέλεσμα τῶν κινητοποι ἠστών της ἦταν ἡ δηµιουργία ἐπιτροπῶν καὶ ἡ ἑνασχόληση διεθνῶν ὀργανισμῶν (ΟΗΕ) μὲ αὐτὰ τὰ αἰτήματα ῥἔτσι ὥστε --- πορὰ τὶς δυσκολίες -- νὰ διαγράφονται ἤδη εὐνοῖ- κὲς προοπτικὲς Υιὰ τὴν τελι κή τους λύση. παρευρεθεῖτε στοὺς Υά- τὴ σκληρή δουλειά, χα σουν στὰ δικαστήρια. Παρόμοια μὲ τὸ «Λούρντ» καφενεῖα ὅπου δὸν σερθίρεται καὶ µόνο καφὲς, ἀνοίγουν τὰ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο καθημερινὰ στὸ Τόκιο. Στὴν ἰσπωνικῇ τορωτεύουσα, μαθήτριες καὶ φοι τήτριες, ὀργάζονται γιὰ 45 λί ρες τὴ θροδιὰ, σὲ κέντρα «τό: πλες» χωρὶς, δηλαδὴ νὰ καλύ πτουν τὸ σἑῆθος τους μὲ τίπο τα καὶ φορώντας µόνο ἕνα ἑ- λάχιστο σλιπάκι. «Λούκ ---. Λούω ὀνομάζεται ἕνα τέτοιο κέντρο ἱκανοποίη- σης τῆς ὅρασης, στὸ σιδηρο δρομικὸ στσθμὸ ᾿Οκούμπο τοῦ Τόκιο. Καὶ ὁ διευθυντὴς του, Γιοσιγούκι ᾿ἰσικάδα, καταφέρ νει νὰ ἔξυπηρετεὶ 1.000 πελά τες τὴν ἡμέρα, παρ ὅλο ὅτι τὸ κατώστηµα του διαθέτει µόνο σορόνια θέσεις. Εἶναι πάντως γεγονὸς ὅτι μὲ τὶς 2 λίρες ποὺ στοιχίζει ὁ καφὲς ἣ ἡ Κόκα Κόλα στὰ κέντρα αὐτά, οἱ πελάτες µό- νο νὰ θλέπου ἐπιτρέπετοι. Τίποτε, μὰ ἀπολύτως τίποτε ἄλλο. «Οἱ κοπέλλες δάζουν τὶς Φωνὲς, μόλις κάποιος καὶ ἁ- πλῶς τὶς ἀγγίξει» λέει ὁ ᾿ἶσι κάδα Οἱ κανονισμοὶ εἶναι πολὺ αὖὐ στηροὶ. ᾿Απαγορεύονται ἀκό- μα καὶ ἐπίμονες ματιὲς ᾿Ιδί ως ἐντοπισμένες σὲ ὁρισμένα ἐπίμαχα σημεῖα. Φαίνεται ὅ- µως ὅτι οἱ Γιμαπωνέζοι ὀφθολ μοηδονιστὲς ἐνδιαφέρονται ἰδι- αἵτερα γιὰ αὐτὰ τὰ σηµεῖα. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ Στὸ τελωνεῖο τοῦ Τόκιο 30 γυναῖκες ττλωνειοκοὶ, ἐργάζον ται νύκτα --- µέρα μὲ µαρκα δάρους καὶ ἁδιάλυτες ἀπὸ τὸ ψερὸ μπογιὲς, γιὰ νὰ καλύ- πτουν ὁὀρισμένα «ἰπίμαχα», σύμφωνα μὲ τὸ νάµο αὐτόν, ση μνιῖα τοῦ σώματος τῶν κορὶ: τσιῶν, στὶς φώτογραφίες τῶν πορνοπεριοδικῶν «Πλαίημποῦ», αΠένιχόουζ» απ. Ἡ πρώτη λοιπόν, ἐμφάνιση τῶν ααφενείων μὲ τὶς ὁλόγν- µνες σχιδὸν Υκαρσόνες, ὑπῆρ- ξε μιὰ µεγάλη ἔκπληξη Υιό τοὺς ᾿Ιάπωνες. ᾽Αλλὰ οἱ ἐπι- χειρηµατίες ποὺ ἀποφάσισον τὴν «πρωτοτυπία», εἶχαν ἀπό λυτα σιγουρευτεῖ, Ὁ νόμος δὲν ἀπαγορεύει τὴν ἐμφάνιση μὲ διαφανῆ καλσὸν, ἀρκεῖ «νὰ μὴ διοκρίονται σαφῶς τὰ συγκεκριµένα ἐπίμαχα σηµεῖα τοῦ κορμιοῦ τῆς γκαρσόνας». Οἱ ὑκρόσωποι τῆς ἰἱαπωνι κῆς ἀστυνομίας ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ «κύμα τοῦ πορνό» ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ἔχει ξεπεράσει τὶς προσπάθειες της γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς Φιλολογίας τοῦ σὺξ στὴ χώρα. Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι συχνὰ συλλαµδά- νονται ξένοι ταξιδιώτες, ποὺ προσπαθοῦν νὰ εἰσάγουν λα- θραῖα ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Τόκιο Ναριτά, πορνοπεριοδι- κά, ἀκόμα καὶ πορνοδίντεο, τυ λιγµένα στὰ πόδια τους. Ἡ ἀλήθεα, ὅμως, εἶναι ὅτι ἡ πορνοφιλολογία ἀνθεῖ δυνα- μικὰ καὶ µέσα στὴν ᾿Ιαπωνία. Στὸ διώστηµα τῶν δύο τελευ ταίων χρόνων, οἱ ἐκδοτικοὶ οἱ κοι ποὺ ἐἑκδίδουν πορνοέντυπα αὐξήθηκαων ἀπὸ 5 σὲ 35, στὸ Τόκιο µόνο, Καὶ ἡ ἀστυνομία κατάφερι νὰ κατασχέσει πέρ σι 66.000 τέτοια ἕντυπα, ἔ- ναντι µόνο 6.400 τὸν προπε- ρασμένο χρόνο, ᾽Αλλὰ εἶναι δέδαιο ὅτι ἡ κα τώσταση ἔχει πιὰ ξεφύγει ᾱ- πὸ τὰ χέρια τῆς ἀστυνομίας. ᾿Ἐφευρετικοὶ καὶ πρωτοπόροι πάντα σὲ θέµατα τεχνικῆς, οἱ Γιασπωνέζοι ἔχουν ἑἐγκαταστή- σει παντοῦ συσκευὲς, ὅπως αὖὐ τὲς ποὺ σοῦ προσφέρουν αὐτό µατα πορτοκαλάδα ἡἢ καφὲ. ᾽Αλλὰ ἀντὶ γιὰ πλακστικὸ πο- τηρώκι μὲ ποτό, ὅταν ὁ πελά της θάλει σ’ αὐτὲς τὸ κατάλ ληλο νάµισµα παίρνει ἕνα πορ νοέντυπο, Στὸ ὙΤάκιο Άειτουρ- Ὑοῦν αὐτὴ τὴ στιγµή, 20.000 τέτοιες συσκευὲς, Καὶ ὁ δασι λιὰς τοῦ πορνὸ στὴν ἰἱαπωνί- κἠ πρωτεύουσα, ὁ τριαντα:: Φτάχρονος δικηγόρος Σαμιτά- σι Νοκαγίμα, κερδίζει άστρο νομικὰ ποσὰ τὸ µήνα, μὲ ἃ. 000 ἀπ᾿ «ὐτὲς τὶς σνσχευὲς. Σελίδα 6 Όπως ΚΑΙ ΙΦΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕ! Ι0Ν ΠΙΙΚΥΠΡΙ0 Ῥωτήρης Καϊάφας µεταθαίνει Ὁ διεθνής ποδοσφαιριστῆς τῆς Ὀμόνοιας Λευκωσίας ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ο ΕΛΛΑΔΟΣ Μετὰ τὰ προχθεσινὰ ἆποτε ᾿λέσματα τοῦ κυπέλλου 'Ἑλλά δος, προκρίνονται γιὰ τοὺς ἡ: μιτελικοὺς ποὺ θὰ Ὑΐνουν 3 καὶ 10 Ιουνίου οἱ ὁμάδες: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΕΚ ΠΑΟΚ καὶ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ «Ἡ κλήρωση τῶν ἀγώνων. θὰ γίνει σήµερα 12 'μ. στὰ ρα «Ἡ συνεχἠς µείωση τῆς ἆ γάπης τοῦ κοινοῦ πρὸς τὶς ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ τόπου µας καὶ τὸ οἰκονομι- κό, εἶναι τὰ πιὸ σοδαρὰ προ ουν χαίρει 5 «Ὁ Ἔφορος ἀθλημάτων καί ' ἀθλητικῶν Χώρων τοῦ ΚΟΑ κ. ᾽Ανδρέας Χατζηθα- σιλείου, ἀπέστειλε στὸ Γυ- μναστικὸ Σύλλογο ΕΥΑΡΟ: ῬΑ ᾽Αμμοχώστου τὴν πιὸ κά τω «ἐπνατολὴ: ὕστερα ἀπὸ τοὺς Παγκιωτρίους ᾽Αγῶνες ᾿Ῥφή: όθων καὶ Νεανίδων ποὔγιναν στὴν Λεμεσὸ στὶς 16)1Τ Μα- ἴου 1981. «Κύριε Πούεδοε, «Παρακαλῶ' δεχθεῖτε τὰ πιὸ θερμά µου συγχαρητήρια γιά τὴν ἄφογο διοργάνωση τῶν ΚΒ Παγκυποίων ᾿'Εφηθυιῶν καὶ 1Β Παγκυποίων ᾿᾽Αγώνων Νεανίδων. Ἑπὴν ἐνακτήρια σας ὁμιλία εἴχατε ἀναφερθεῖ σὲ παλαιό- τερη σας προκήουξη μὲ εὐχὴ οἱ ἀγῶνες ἐκεῖνοι νὰ ἦσαν οἱ τελευταῖοι ποὺ θὰ κάνατε στὴ πῶς σθμέξορία, Ὁλόψυ άημώ 1 ο ον . ) τπτ τψ μαι µᾶνι ὅας να µη ὦθγῆσει ἡ µέρα αἰπῆ, Τὸ γεγονὸς κ. Πρόεδρε ὕ- τι ὁ Σύλλογος σας ἦταν ὁ µόγος καὶ τὸ τοψίζω μὲ περη Φάνεια, ὁ μόνος ἐξ ὅλων τῶν Ῥυλλόγων ποὺ μὲ καμάρι ἕ- φερε τὰ χρώματα του, εἶναι ἕνα δεῖγμα τοῦ πύσο οιωμέ γη εἶναι ἡ ἐπιθυμία στὶς ψυ- χὲς τῶν πωδιῶν σας νὰ Ἑα- ναγυρίσουν στὸν δικὸ τους τόπο, στὸ Στάδιο τους στὸ ὁ- ποῖο μὲ τὴν ἴδια τάξη, μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο καὶ τὴν ἴδια ᾱ- κρίθεια τελούσατε σὰν ἱερὴ μυσταγωγία τοὺς κάθε λογῆς το τὸ δεύτερο δεκκήµερο τοῦ ος, ν ο ι προσεχοῦς Ἰουνίου. στὴ Νέα αποοσοπινα πιστεύω καὶ ψιώθω πὠὼς πρωταθλητές «Ὑόρχη γιὰ νὰ. ἐνισχύσει τὴν ὁμάδα τοῦ «Παγκύπριου» σὲ τουρνουὰ ποὺ θά διεξαχθεῖ ἐχεῖ στὶς 20 καὶ 51 Ἰουνίου. τῶν ἀγώνων, ποὺ μὸ τόση τάξη καὶ προσοχὴ διοργανώ- σατε, εἶναι οἱ ἀθλητὲς σας γι ἀκολουθοῦν οἱ ὑπόλοιποι- τὸ ὅτι οἳ διασκοοπισµένοι στὰ τέσσερα σημεῖα τῆς Ἠλεύ θερης Κύπρου ἀθλητὲς σας ἔδωσαν μὲ τόσο πάθος τὸ πα ϱὸν τους, ἀγωνίστηκαν μὲ τό ση ἀγάπη γιὰ τὸν ἵστορικὸ τους Σύλλογο ποῦ ὁποίου προϊΐστασθε. Δεχθεῖτε τὸν θαυ μασμὸ µου καὶ τήν ἀπὸ τά θάθη τῆς φυχῆς µου εὐχη νὰ γιορτάσοῦμε σύντομα ατῆν αὐλὴ τοῦ Γυμνασίου ”Αμμο- χώστου, στὸ χαλκευτήοιο ἓ- κεῖνο τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σω µάτων, μὲ πΏ παραδοσιακῆ τάξη καὶ ἀχρίδεα ποὺ σᾶς Στὸ τουρνουά λαμθάνουν μέρος ἡ πρωταθλήτρια τοῦ Καναδᾶ «Τορόντο Πλήζεο» καὶ ᾗ ὁμάδα «Μακάμπι» τῆς Νέας Ὑόρκης. Ὁ Σωτήσης Καϊάφας θὰ περάσει τὶς διακοπές του στη Κέα “Ὑόρχη ὅπου εἶναι ἔγκα τεστηµένος ὁ μεγαλύτερος του ἀδελφός, Σαγωπέρω ὁ Καϊάφας (οι :. στερὰ): μὸ τὸν Α. Σάέδα «ποὺ εἶναυ τώρα ὁὃ πρῶτος φεῖα τῆς ΕΠΟ. παίκτης τῆς ΌὈμόνοιας, διακρίνει, τὸ πανηγύρι τοῦ γυ παπα ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΓΚΟΛ, Η ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΠΡΩΙΛΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ἢ ΛΛΑΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΕΒΛΛΕ ΓΥΑΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ Λίγης Χρονικῆς διάρκειας, κι αὐτὸ μετὰ ἀπὸ ἑἐξάρσεις, ὗταν τὸ καλὸ ποδόσφαιρο ποὺ εἴδαμε στὸν µεγόλο τελικὸ τοῦ Κυπέλλου Πρωταθλητριῶν Εὐρώπης ποὺ ἔγινε προψὲς στὸ ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Η ΟΜΑΔΑ. ΤΗΣ ΡΕΑΛ στες οἱ κραυγαλέες εὐκαιρίες καὶ µετρηµένοι οἱ καλοὶ συν” δυασµοί. Μάλιστα τὴν πιὸ κτυπητὴ εὐκαιρία τοῦ ἀγῶώνα τὴν δρῆκε ἡ Ρεὰλ, ὅταν σὲ μιὰ ἔξοδο τοῦ τίτλο τῆς πρωταθλήτριας τῶν πρωταθλητρ ὦν ὁμάδων τῆς Εὖ ρώπης. Στὸν µεγόλο αὐτὸ τελικὸ λί γα ἦσαν τὰ καλὰ σούτ, ἐλάχι Πάρκ --- Ντὲ --- Πρὲς τοι Παρισιοῦ. Ρεὰλ καὶ Λίδερπουλ δὲν δι- καίωσαν τὴ» µεγάλη φήμη τους, ἑνῶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις μερικοὶ ἀπὸ τοὺς δύο ἀντιπά- λους ξέφυγαν» καὶ ἀπὸ τὰ πλαί σια τῆς ἀθλητοπρέπειας, Τελι κἁ τὸ μεγάλο τρόπαιο, κι᾿ αὐ τὸ εἶνα: φυσικὰ ποὺ ἔχει ἰδι- αἵτερῃη σημασία τὸ κέρδισε ἡ Ἀίδερπουλ χάρη σ᾿ ἕνα Υκὀλ ποὺ πέτυχε ὁ Άλλαν Κένετυ στὸ 81’ μὲ ὡραία ἀτομικὴ προσπάθεια. ΊἨταν ἕνα τέρμα ποὺ ἔπε- τεύχθη μὲ πολλὴ κροσπόθεια καὶ παλληκαριά ἀπ) τὸν ἁμυν πικὸ ἄσσο τῆς Αίθερπουλ. Μά λιστα ἀπ᾿ τὴ θέση ποὺ τὸ πέ- τυχε, λίγοι κυνηγοί θὰ µπο- ροῦσαν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο. Βάζοντας λοιπὸν γναλιὰ στοὺς κυνηγούς τῆς ὁμόδας που ὁ Ἕλλαν Κένετυ χάρισε στοὺς ΄Αγγλους τὸν μεγάλο τερματοφύλακα τῆς Λίθερπουλ Κλέμενς ὁ παίκτης τῆς Ρεὰλ ἔστειλε τὴν µπάλα πάνω ἀπ᾿ τὸν Κλέμενς, ἀλλὰ ἔξισε ἐλα- Φρὰ πιὸ πάνω ἀπ᾿ τὸ ὁριζόντιο δοκάρι ! Δὲν ῆταν λοιπὸν «ἀνάλογο τῶν ὀνομάτων τῶν δύο ἀντιτά λων τὸ θέαµα ποὺ παρουσία- σαν. Παΐχτηκε σὲ πολλές περι: πτώσεις παιγνίδι κέντρου, καὶ ἔλειπε ἐκείνη ἡ ταχύτητα καὶ τὰ σούτ ποὺ ξεσηκώνουν τὴν κερκίδα, ᾿Απὸ τὴν µεγάλη νικήτρια ὁ Ρέη Κένετυ ἦταν ὁ παίκτης ποὺ ἔτρεξε τὰ περισσότερα χι λιόµετρα, ἑνῶ ὁ Νταγκλίς, Λῆ καὶ Μάκ --- Τέρμοντ ἦσαν κι- νητικότατοι, ᾽Απὸ την Ρεᾷλ µόνο ὁ Βετε ράνος Στίλιγκερ καὶ ὁ Χουανί το Φάνηκαν. Ὁ Σαντιλιάνικ, ὁ σέντερ Φόρ ΓΙσπανὼν ἕἔ- παιξι ἁπλὼς δυνατά, 0 Β᾽ ΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΛΙΚ ΚΟΡΝΟΥ Τιὰ τὸν Β΄’ Τύρο τοῦ τουρ νουὰ τῆς ΑΕΝ Ἀόρνου συ γαντῶνται αὔριον Σάδδα- το στὶς 5 π.μ. οἱ ὁμάδες ΑΕΜ Μαθιάτη -- ΑΠΟΠ [Πα- λαιχωρίου. ΚΥΡΙΑΚΗ 3.5.8 ᾽Απόζλων Λυμπιῶν --- Χύ- τροι Ἠνθρέας 3 μ.μ, ΑΕΧ Κόρνου -- Διγενής Μο σφιλωτῆτ 5 μ.μ. Τὸ τουρνουὰ ἆ8/οθετεῖ τὸ Κατάστημα ἀθ]ητικῶν εἶδῶν «Σπὸρτ Λάῑϊφ Ατδ», Ἀεωφ. Στασίνου λευκωσία, τῶν ΜΙΙ οἱ Παγκύπριοι ἀγῶνες Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ γθυιας 3Η ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΑΟΥ 198ἱ ΑΘΛΗΤΙΚΗ δΕΙΛΙΝΗ’ τόνισε Δλήµατα ποὺ ἐπιδροῦν δυσµε νῶς στὴν ἀνέλιξη τοῦ ἔλασ σικοῦ µας ᾿Αθλητισμοῦ», Τὰ πιὸ πάνω τόνισε σὲ δημοσιογριφικἡ διάσκεψη μὲ “0 Ανδρέας Κατζηβασιλείου τὸν [Σε ρσμοῦ αὶ τῆς ἐλευθερίας. Διαθιθάστε παρακαλῶ τὰ θερμά µου συγχαρητήρια στοὺς Συνεργάτες σας Συμµ ἐούλους, στοὺς ἀφανεῖς ἐργά τες προπονητὲς σας καὶ στοὺς ἀθλητὲς τὶς εὐχὲς καὶ τὰ συγ χαρητήρια µου. Μὲ ποὺς ἀθλητικοὺς µου χαιρετισμοὺς δ σα Α, Χ΄’ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ἔφορος ᾿Αθλημάτων καὶ »Αθλητικῶν Χώρων» ΞΕεΚΙΙΙΠ σήμερα - ο) ὑμάδα τζοῦντο Τὸ Νικοσία Τζοῦντο Κλάμπ καὶ ὁ προπονητὴς Τροῦντο κ. Θέμης Γεωργίου, ἑνόψει τῶν ἀγώνων τοῦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ πρωταθλήματος Τζοῦντο ᾿Αν- δρῶν, καλοῦ» τοὺς πιὸ κάτω ἀθλητὲς ποὺ ἀνήκουν στὸ Νικο σία Τζοῦντο Κλάμπ ὅπως 6ρί- σκονται στὰ ἀσκητήρια τῆς Παγκύποιας Ομοσπονδίας Τζοῦντο / Καράτε σήµερα Πα- ράσκευη 29)5)8] στὶς 4 μ.μ. Σπύρο Σπύρου, Γιάννη Κου γιάλη, Κωνσταντίνο Κώνσταν” τίνου, Μιχάλη Σκουρουμούνη, Χριστόδουλο ᾽ Νάσου, ἉΧρῖστο Τσαγγαρίδη, Άνδρο Νικολάου, Σωτήρη Σαμφὼν, Στέλιο Τσαγ γαρίδη καὶ Λοϊζίδη Κώστα, Οἱ ἀθλητὲς αὐτοὶ ποὺ οὖσιά- στικὰ ἀποτελοῦν κλιμάκιο τῆς Ἐθνικῆς Κύπρου στὴ Λευκω- σία, θὰ ἀρχίσουν ἀπὸ σήµερα ἐντατικὲς προπονήσεις ἑνόψει Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Τζοῦντο ᾿Ανδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρχίζουν στὶς 1)9)8ί στὴν Ολλανδία. Σὲ λίγες μέρες ἀναμένεται νὰ ἀνακοινωθοῦν καὶ τὰ ὀνόμα πα ἀθλητῶν Τζοῦντο τοῦ κλι- µακίου ᾿Εθνικῆς Κύπρου στη Λεμεσὸ.' Προπονητὴς τοῦ κλι- µακίου αὐτοῦ εἶναι ὁ ὅος 0- λυμπιονίκης Μόσχας Παπακώ- στας, ὁ ὁποῖος θὰ ἀγωνισθεῖ στὴν “Ολλανδία μὲ τὰ χρώμα τα τῆς Ἐθνικῆς Κύπρου. Στὴ Λάρνακα ὑπεύθυνος τοῦ κλιµα κίου ἐθνικῆς εἶναι ὁ Κρὶς Γε ωργίου, ὁ ὑὁποῖος λόγω τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ ἀθλητῶν προε- θνικῆς ἀνδρῶν, θὰ προπονεῖ- ται καὶ στὴ Λευκὠώσία ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ κ. Θέμη Γε: ωργίου. |Ἰθθθθθθθθθθη---- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΛΕΛΩΝ ΤΟΥ ''ΕΥΑΓΟΡΑ Τὸ Διοικητικὸ Συμδούλιο τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου «Εὖα γόρας» Πάφου καλεῖ τὰ μέλη του στὴν Τακτικὴ Γενικὴ Συ γέλευση τὸ Σάδδατο 6 ΣΤουνί εν καὶ ὥρα 5.00 µ.µ. μὲ θέµα τα, 1. Λογοδοσία ἀπερχομένου Διοικητικοῦ Συµθδουλίου. 2. Ταμειακὴ ἔκθεση. 8. Ἐκλογὲς, Οποιοδήποτε ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ «Εὐσγόρα» ἐπιθυμεῖ νὰ - ποθόλει ὑποψηφιότητα γιὰ τὶς ἐκλογὲς νὰ τὴν ὑποδάλει Ύρα πτῶς σιὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ Συλλόγου κ. Γεῶργιο Χ΄΄ Κυριάκου, τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Πέμπτη 4 Ιουνίου 198] καὶ ὥραν 95.00 μ.μ. Ἐθυικὴ ὁ Πρ ος ας τισ Ἅἵπαι Παππο τπωα πα Εσπππν προ Ώου --- -..α σαπυ ... ἀφορμὴ τοὺς όλους Παγκό πριους ἀγῶνες στίδου, ὁ Πρό εδρος τοῦ ΓΣΠ κ, Κ. Βα φεάδης ποὺ πραγµατοποιήθη- κε χθὲς στὸ «Ντέητ Κλὰάμτ». Αναφερόμενος γιὰ τὸ ἴδιο θέµα ὁ Πρόεδρος τοῦ ΓΣΠ εἶπε ὅτι τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλό γου ἔχει συζητήσει σὲ κοινὲς συνεδριάσεις μ᾿ ὅλους .τοὺς ᾽Αθλητικοὺς Συντάκτες τῆς Κύπρου καὶ ἔχει συμφωγηθεῖ ὅπως καταθληθεὶ χάθε προ σπώθεια γιὰ τὴν ἀναζωογό γηση τῆς ἀγάπης του, πρὸς τὶς ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις. Στὴ «συνέχεια ὁ κ. Βαφεά δης εἶπε ὅτι στοὺς ἀγῶνες ὁ ΓΣΠ ἔχει προσκαλέσει τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρα τίας κ, Σπῦρον Κυπριανοῦ, τὸν Αρχιεπίσκοπο «Χρυσό- στοµον, “Ὑπουργοὺς, Πρέ- σδεις καὶ ἄλλα ὑψηλὰ Ἱστόάμε να πρόσωπα ΄ ποὺ ἀναμένε- ται νὰ τιμήσουν μὲ τὴν πα- ῥρουσία τους, τοὺς ἀγῶγες. ΣΑκολούθως, ὁ χ. Βαφεά- δης ὑπογράμμισε ὅτι ὁ σύλ λογος του, θέλοντας νὰ δώ σει ἀκόμη πιὸ ἔντονο χαρα κτήρα στοὺς Παγκύπριους ἸΑ /’ γῶγες, µερίµνησε ὅπως φέ ρει στὴν Κύπρο τοὺς πρω ταθλητὲς γαὶ πρωταθλήτριές του ποὺ δρίσκονται σιὴν Ἕλ λάδα, Συγκεκριµένα, ὅπως ἀνάφερε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΤΣΠ,, στοὺς ἀγῶνες θὰ συµ µετάσχουν οἱ ἀκόλουθοι ἆ- θλητές ' Μόριος' Κασσαγίδης, ῥ. Παγδατῆ, Ε. Μούζουρου, ΑΝ. Μεγάλεµος, Κολοκοτρώνης, Σ. Σπύρου, ᾿Αραοῦζος καὶ Χ΄΄’ ᾿Ανδρέα. ᾽Αμϕίδολη θεωρεῖται ἡ κά θοδος τοῦ Κ. ᾿Ὀνησιφόρου, ποὺ ἔχει προδλήµατα μὲ τὴν ὑγεία του. Καταλήγοντας ὁ Πρόεδρος τοῦ ΓΣΠ δήλωσε: «Στοὺς Παγκύπριους ἀγῶνες ποὺ θὰ γίνουν στὸ Μακάριο Στάδιο στὶς 30--3ἱ Μαΐου, ἔχουμ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΑΛΤΥ «Ο διαιτητής κ. Βάσος ων σταντίνου, μὲ χθεσινἠ δήλω σή του ἀναφέρει τὰ ἀκόλου- θα . «Αναφορικά μὲ τὸ θέµα τοῦ περυδόητου «πέναλτυ» τοῦ Ποδοσφαιρικοῦ ᾿Αγώνα Κεραυνοῦ -- Ομόνοιας ἄνα κοιγώνω ὅτι τώρα ποὺ πέρα σε ὁ θόρωδος καὶ καθησύχα σαν τὰ πνεύματα θὰ παρου σιάσω τὴν διντεοκασέττα στὰ σωµατεῖα, ποδοσφαιριστὲς, ἆ θλητικοὺς συντάκτες καὶ φί λαθλους τὴν ἐρχόμενη Πέμ πτη, 4.6.Ι98Ι στὴν µεγάλη αἴθουσα τοῦ Ανώτερου Τε- χνολογικοῦ ᾿Ινστιτούτου στὶς ϐ6 μμ.». ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ “ΣΛΛΑΜΙΝΑ ΠΛΙΖΕΙ ΝΠΟΨΕ ΣΤΗ ΠΕΡΥΝΕΗΗ πο ΑΠΟΕΛ Στο ΠΟΛΕΜΙ Δὲν ἔχουμε ἰδιαίτερα δυ- νατό παιγνίδι ἀπόψε στὸ Βόλλεῦ ᾿Ανδρῶν. Μόνο ἡ σν- νάντηση μεταξὺ ᾿Αναγέννη- σης Δερύνειας καὶ Ν. Σα- λαμίνας ξεχωρίζει, ὅπως καὶ τὸ Ομόνοια-νΑΕΛ στὴ Άευ- κωσία, ”άς δοῦμε ὅμως πιό ἀνα- τινά τὸ ἀποψινὸ πρόγραµ- μα: Στὴ Δερύνεια ἡ ᾿Αναγέν- νηση θὰ ὑποδεχθεῖ τήν ἴσχυ- ρή Ν. Σαλαμίνα ποὺ μᾶλλον πρέπει νὰ ξεπεράσει τὸ ἐμ- πόδιο αὐτὸ χωρίς δαθµολο- γιγὲς ἀπώλειες. Ἡ ὁμάδα τῆς Αναγέννησης ἂν πιάσει τήν ἀπόδοσή της καὶ ἐκμς- ταλλευτει τόν παράγοντα Έδρα, τότε µόνο μπορεῖ νά γικήσει τὴ Σαλαμίνα. Στὸ ΓΣΠ ἡ «Ομόνοια καὶ ἡ ΑΕΛ θὰ )υνηγήσουν μὲ πάθος τήν νίκη. Πρόνειται γιὰ ἰσοδύναμες ὁμάδες ποὺ αυγκεντρώνουν περίπου τίς ἴδιες πιθανότητες ια τὴ νίκη, Τὸ ΑΠΟΕΛ Ἅµπαίζει ἐκτὸς όεδρος τ παρακαλέσει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ νὰ ἐγκρίνει τὴν ἐκτέλεση Χορῶν ἀπὸ Σχολι κὲς ὁμάδες, τὸ ΡΙ8. παρειλή θη καὶ ἀποδέχθηκε ὅπως κα λύψει τοὺς ἀγῶνες κατὰ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπον καὶ ἡ. Αστυνομία ἔχει παροχω ρήσει τὴν Φιλαρμονικὴ της ποὺ θὰ παιανίζει σὲ ὅλη τὴν διάρχεια τῶν ἀγώγων». «) Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, οἱ Παγκύπριοι ᾿Αγῶνες ὅδ8οι ᾽Ανδρῶν καὶ. 24ο Γωναικῶν θὰ ὀργανώνοντο ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Τ ΣΚ. στὴν Πάφο καὶ ὁ ΓΣΠ θὰ ἐτελοῦσεν τούτους κανονικὰ τὸ 1982. Σὲ παράκληση τοῦ ΤΣΚ ὅπως ἀνταλλάξουμε χρονολο γίες διοργανώσεως, ἀνταπο κριθήκαµε Ἱκαταφατυὰ γιὰ φὰ, διευκολύνουµε τὸν Σύλλο γο νὰ τελέσει τοὺς ἀγῶνες στὸ ἀναμενόμενο νὰ ἆἄποπε ρατωθεῖ νέο στάδιο Πάφου τὸν Φεδρουάριο τοῦ 982, καὶ γι αὐτὸ ὁ ΓΣΠ ἔχει ὁρ- φαγώσει τοὺς Παγκυπρίους γιὰ τὴν 30ἡ καὶ 31η Μαΐου, μας τ ο -“ ἤ ς αν Οἱ διαιτητες ᾿ ΄ Κυπέλλου Ἡ Τεχνικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ. Δι αιτησίας ὕρισε το ὄναντη- πές τοῦ Ἐυπέλλου Κύπρου τοῦ Σαθθατοκύριακου ὁ0---ὁ1 Μαΐου 1981. Ῥάδθθατο 50 Μαΐου, ὧρα ὅ μμ. ΤΣᾷ: Νέα ἜΣαλα- µίνα -- Ε.Ν. Παραλιμνίου, Στ. Χ’’ Στεφάνου, Π. Κί- µῶνος, Δ. Χρυσοστόμου. Κυριακὴ 51 Μαΐου, ὥρα ὅ μ.μ. ΓΣΣ2: ΕΠΑ -- ᾿Απολ- λων, Θ. ᾿Ασπρῆς, Ἡ. Σταύ- ρου, Κ. Χαραλάμπους. Κνυριακὴ 51 Μαΐου, ὥρα ὅ ΑΑΛΙ: Χαλκάνορας -- ΠΟΔ Ἐ. Γεωργίου, Χ. Τσιορδάς, Μ. Αντωνίου. Νὲ Ἐξάλλου ἡ ΤΕΔ ὅρισε τοὺς πιὸ χάτω διαιτητές γιὰ τὸ πρωτάθλημα πρὠταθλη- τριῶν τῆς ΣΤΟΚ τῆς Κυ- - ριακῆς (0.50 μ.μ.) Γήπεδο Αδωνι: ΜΕΑΠ Ἠέρα Χωρίου -- Δίδανος Κορμακίτη, ὮἙ. Ρέΐρες, Κ. Θεοδοσίου, Ζ. Χ΄' Τοφῆς, Τήπεδο Δερύνειας: ᾿Ελαὶς Λιοπετρίου -- ἸΤριπτόλεμος Ἑὐρύχου, Χο. Σγμαπούλης, Ἐ. Καψφός, Α. Παφίτης. Γήπεδο ᾿Αραδίππου: Ολυμ πος ᾿Αχεοίτου -- ᾿Ὀουφέας ολθηαίνου, Ὦ. Φιλιππίδης, Δ. Τσολιᾶς, Ἡ. Μανυρομμότης. Ὕφωνας: Ανόρθωση 11ο- λεμιδιῶν --- ΑΜΕΑΝ Αγ. Νικολάου Λεμεσοῦ, Στ. Σια χόκας, Α, Δουκᾶ, Α. Ἅκου- φάρης. ἕδρας μὲ τόν ΑΡΗ Πολεμίου. Εὔκολα ἢ δύσκολα τὸ ΑΠΟΕΛ θὰ πάρει τὴ νίκη ἂν προσέ- ξει Λίγο. Φυσικά ὁ ΑΡΗΣ Π, δὲν εἷ- γαι εὐκαταφρόνητος ἀντίπα ος. Δὲν εἶναι ὅμως τῆς Κλάσεως τοῦ ΑΠΟΕΛ. Ἡ ᾿Ανόρθωση μὲ ἀντίπα- λο τήν Ὀμόνοια Ξυλοτύμπου δὲν ἀνησυχεῖ. Πρέπει νὰ φθάσει εὔκολα στὴ νίκη, Δυνατὸ παιγνίδι θὰ γίνει στήν Πάφο μεταξὺ Παφιακοῦ μαὶ Ε.Ν.Π. ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ των ΑΓΩΝΩΝ Οἱ διωτητὲς καὶ ἡ Τραµ- µατεία τῶν ἀποφινῶν ἀγώνων ἔχει ὡς ἑξῇς: Αρης Πολεμίου --- ΑΠΟΕΛ Γήπεδο Πολεμίου ὥρα 7.30 μ.μ. Δικυτητὲς: Ν. Τσέλεπος --. Θ. Κέλπης. Ἐπόπτες: Σ. Φλουρῆ -- ΔΝ. Ιαρδάνου Γραμματεία: Τ. Φλουρῆ. Τὺ- µνασίαρχος: Χρ. Κωνσταντι- γίδης. ᾽Ανόρβωση Ομόνοα Ἐν], 1ἠπεδο ᾽Απόλλωνα ὦ- , σφαιουὰ Σωματεῖα Α” οὔ ΓΣ κ. Στιγμιότυπο ἀπὸ τὴ χθεσινἠ διάσκεψπ Τ που τιοὺ ἔδωσε ὁ ΓΣΠ Βαφεάδης ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Ἱ ΓΑΙ ή ὑππκίπει ήν [1 [ιὴ τοῦᾷ ΠνευβΠΙῇ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ Τὸ Διοικητιὸ Σουμθούλιο τοῦ Ἐυπριακοῦ ᾿Οογανισμοῦ ᾽Αθλητισμοῦ κατὰ τὴ συνε- δρία του τῆς 97 Μαΐου ἄπο- φάσισε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: (α) Τὴν παραχώρηση δια φόρων ποσῶν ὑπὸ µορφὴ ἓ- πυχορηγήσεων πρὸς τὶς Ὅμο σπονδίες ᾿Εφασιτεχνικῆς Το- λυµθῄσεως, Ἱστιοπλοῖας, Μα λαθόσφαίρας,. ΄ Πετόσφαιρας, Ναυτικοὺς Όμίλους, Όμιλο Χιονοδρόμων, ὉΌμοσπονδία ΣΑντισφαιρίσεως Κύπρου, Λέ σγη ᾿Αντισφαιρίσεως Δάρνα- κος καὶ Ομρσπονδία Τςοῦν- το. (8) Τὴν παραχώρηση δια- φόρων ποσῶν πρὸς τὰ Πετο καὶ Ῥ/ Ἱατηγοοσίας. (7) Τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχν ση τοῦ Τυμναστικοῦ Συλλό- γου «Εὐαγόρα» γιὰ τὴ συµ- µετοχὴ του στοὺς Τους Τα- γευρωπαϊκούς ᾿Αγῶνες Στί- έου. {δ) Τὴν ἀγορὰ 6 σκαφῶν τύπου ΟΠΤΙΜΙΣΜ γιὰ τὴν Κυπριακή “Ἱατιοπλοϊκὴη Ὅμο σπονδία. (ε) Τὴ µετάδαση ἃ ἆθλη- τῶν στίδου καὶ ἑνὸς συνοδοῦ σὲ ἀγῶνες ποὺ θὰ διεξαχθοῦν στὴ Σόφια στὶς 6 καὶ 7 προ σεχοῦς Ἰουνίου στὰ πλαίσια τοῦ Φεστιθὰλ «λαϊκή Χεο- λαΐα». Τὴν ὀργάνωση τῆς ᾱ- ποστολῆς θὰ ἀναλάδει ὁ πρό εδρος τῆς ΤΕΣ Κ. (στ) Τὴν ἐκπροσώπηση τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν κ. ᾿Ανδρέα Χατζηθασιλείου, Ἔφορο ᾿Α- θληµάτων καὶ ᾿Αθλητικῶν Χὰὼ ρῶν, σὲ συνέδριο τοῦ Συὺµ θουλίου τῆς Εὐρώπης ποὺ θά ρα 8.30 μ.μ. Διαιτητές Μ. ᾽Αγαθαγγέλου -- Στ. Γρη: γορίου. Γραμματεία: Δ. Τ]α- γαγιώτου. Γυμµνασίαρχος: ϐΘ, Παρέας. 3. Παφιανός --- Ε. Ν. Πα- ραλιμνίου Γήπεδο Δ΄ Γυμν. Πάφου ὥρα 7.90 μ.µ. Διαι- τητὲς Α, Πανταζῆς --- 1. Παναγίδης. Ἐπόπτες: Κ. Κυριόκου --- Φρ. Μαυροειδῆ. Σραμµατεία: Μ. Λεωνίδου. Γυμνασίαρχος: Α. Κόκκινος, ΑΕΛ -- 'Ὀμόνοια Λεύχω- σίας Ρήπ, ΑΕΑ ὥρα ἴ.90 μ.μ. Διαιτητὲς: 7. Πατακώστας -- Α. Βλοτομᾶς. Ἐπόπτες: Κ. Βιολάρηη) -- Μ. Κίνας. Γρωιματεία:. Σ. Πετρίδου. Γυµνασίαρχος: Α. ᾿Ιγνατίου, ᾽Αναγέννηση -- Ν. Σαλα- µίνα Ρήπ. Δερύνειας ὥρα 8.00 µµ. Διαιτητὲς: Β. Ῥων- σταντίνου --- Α. Στυλιανίδης. Ἐπόπτες: Τ,. Μάρκω --- Ε. Κουμῆ. . Ράφτη --- Ν. Αν- δρέου. Γραµµατεία: Ἀ. Κων- αταντίνου. Γωµνασίαρχος: Α. Παντελῆ, πραγματοποιηθεὶ στὴ ΈῬαρκε- λώνη ἀπὸ τὶς 6---Ιῦ Ἰουλίου µέ θέµα «Ανάπτυξη .τοῦ Α: θλητισμοῦ γιὰ τὴ Νεολαία». (ῷ Τἡ συµµετοχή τῆς Κύ πρου στὴ διάσκεψη τῆς Σὴν τονιστωῆς ᾿πιτροπῆς ΄Αθλη τισμοῦ τῶν ᾿Αδεσμεύτων Χῶ- ρῶν ποὺ θά γίνει στὴ Διθύη ἀπὸ τίς 25--6 Αὐγούστον 1981 γαὶ θὰ ἔχει σὰν θασικό- τερο. θέµα τὴν ἐγκαθίδρυση Αιεθνοῦς Συνόδου Ἐθνινῶν Συνομοσπονδιῶν ᾿Αθλητισμοῦ, Τὸ ΑΠΟΕΙ κέρδισε τὸν Κεραυνό 66-15 Τὸ ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε θριαµ- θευτικἀ τὸ ἐμπόδιο τοῦ Κε- ροωνοῦ στὸν Στρόδολο, Μὲ 83--73 γέρδισε τόν ἀντίπαλό του καὶ συνεχίζει ἀήττητο τὴν πορεία του πρὸς κατόκτηση τοῦ τίτλου τῆς πρωταθλη- τρίας καλαβοσφαίρας. Ἐξάλλου στὸ στόν “Αγ. Δομέτιο ἡ ΕΝΑΔ μετὰ ἀπὸ μιὰ συγκλονιστι- κή ἀναμέτρηση κέρδυσε τόν Αχιλλέα 60--57 καὶ ἐξακο- λουθεῖ νά δρίσκεται στήν σνιά τῶν δύο πρωτοπόρων ΑΠΟΕΛ καὶ ΑΕΛ. Ἡ τελευ- τοσα νίκησε τήν ΕΘΑ ϱ0-- 48. ντέρµαν , Στούς ἄλλους ἀγῶνες ὁ Απόλλων συνέτριψε τὴν ΕΝΑΟ ἐντὸς ἕδρας |09-- 42 ἐνῶ ἡ Ὀμόνοια ἐκτὸς ἕδρας Κέρδισε τὸν Ζήνωνα ό3---ὅ7, Μετὰ τὰ ἁἀποτελέσματα αὐτὰ ἡ δαθµολογία διεµορ- φώθη ὡς ἑξῆςς, ΑΠΟΕΛ 17 94 ΑΕΛ 186. 34 ΕΝΑΔ κ 9] ΑΠΟΛΛΩΝ 18 30 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 18 2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 25 ΟΜΟΝΟΙΑ .18. 28 ΕΘΑ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 18 20 ΖΗΝΩΝ ΙΦ 1 ΕΝΑΟ 17 8 ιπποδρομὶες ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ τῶν ἵππων διά τὴν 4δαν “Ἱπποδρομιακὴν Συνάντησιν ἡ ὁποία θὰ ὅτε- ξαχθη τὸ ΣΑΒΒΑΤΟΟ ϐτν Ιουνίου 1981, ἔχουν ὡς ἆ- κολούθως: Καθαρόαιμοι ἵπποι 5 ἐτῶν µέιτεν. Βάρη Καθ Ἡλωίαν καὶ Φδλον, 1000 µέτρα (ὁ φέρλογας). ΕΛΙΝΟ Σ ΑΚΟΥΤΛΟΥΣ ΜΠΟ.τ. ΝΙΚΟΑ ΣΙΕΡΥ Καθαρόαιμοι ἵπποι ὅ ἐτῶν µέιτεν. Βάρη Καθ Ἠλιίαν γαὶ Φίον μετ ἐλαφρύνσεωνς 1900 µέτρα (ὅ φέρ]ογκς) ΗΠΕΤΡΟ ΣΤΕΛΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΑΝΣΙΣΟΚ ΤΜΕΡΑ ΣΤΑΛΙΟ 10ΟΠΗ ΝΤΟΛΑΤΑΝΑ. ΠΑΓΚΟ ΓΚΟΥΤ ΑΔΑΚ Καθαρόαιµοι ἵπποι 5ας αλά σεως 4 ναὶ ὃ ἑτῶν. Ἴσοςι- γισμὺς, 1500 µέτρα (112 φεο ΛΟΥΧς) ΣΤΡΟΚΟ ΒΕΑΤΩΡ ΡΙΑΣΙΜΟΥΑΔΑ ΣΤΕΛΑΑ ΕΒΛΕΝΑΚΝΙ ΑΘΗΝΟΥΛΑΑ ΡΑΝΝΔΥΜΑΣΤΕΕΡ Καθαρόαιμοι ἵπποι 2ας μλά σεως ϐ ἐτῶν αἱ ἄνω. ἸἼσο- ζυγισμὸς. 1600 µέτρα {(ἱ µιί- 1.) ΑΡΚΤΙΚ« ΤΕΙΠ ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΡΙΣΤΙ ΑΛΔΟΝΙΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ ΦΑΑΤΤΕ ΑΛΕΞ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΤΑΝΣΕΡ ΗΕΡΡΣΥ ΤΣΟΑΛΙΑΣ Βαθαρόαιμοι ἵπποι δης κλά σεως. Ἰσοσυγισμός. Δι’ ἴσ- πους 4 ἐτῶγ. 1500 µέτρα (102 φέρούκς) ΛΑ ΤΚΑ ΜΑΤΙΝΑ ΜΙΠΑΑΚ ΠΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΝΤΟΤΝΑ ΒΟΥΣΗΣ ΕΥΑΛΕΞ ΝΙΝΙΑ Κυποιακοὶ ἵπποι ὅ ἐτῶν μέ ἴτεν. Ῥάρη Καθὶ ἩἨ)λικίαν καὶ Φῦλον μετ ἐλαφούνσεων. 1900 µέτρα (ὁ φερλούγκς). ΝΟΝ ΑΝΜΟΥΡ ) ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΜΗΔΕΙΑ ΟΡΙΗΕΕΟΝΤΑΛ ΜΑΙ ΦΗΡΣΤ ΛΑΒ 2ΠΛΙΑΡΑ ΝΥΜΦΟΥΛΑΑ ΡΑΓΙΑΣ ΤΟ ΚΥΠΕΑΛΟΝ «ΙΟΥ: ΙΟΥ, Κ)ασσιωὴ ἱπποδρομίο διά Ειποιακοὺς ἵππους ὃ ἑ- τῶν χήλωνας. ἐγτομίας καὶ «ορδάδας, γικητὰς καὶ 4 ἓ- τῶν καὶ ἄνω χἠλωνας, Εκτο: μίας γα φυρθάδας νιχήτας τοι άχισον τωιῶν ἱππυδροιι- ὢν, Βάση. Καθ Ἠλιίαν καὶ Φῦλον, ήληνες καὶ ἐκτομὶ: τα ὃ ἐτων οὐλο ας «υσθᾶ: δες 43 νὰ, Ἀήλανες κα ττ κτυμίαι 4 ἐτῶν κα ἄνω οτ χικά. φοοθάδες δὗτν χιλ, δὲν παραχωρεῖται χάοις θαρῶν διὰ, Ἀζαθητενομένους, 2100 μέ τοα τ μι οἳς φέρλονκς). λειτονοψεῖ Σουήπστεηχ τών σος μις, 1ΛΑΑΞΙΑΣ ΓΙΑΓΗΣ ΣΗΝΠΙΑΣΤΙΑΝ ΟΝΗΣΙΑΟΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΤΑ ΤΑΜΟΝΤ ΚΑΤΤΕΡ ΡΟΤ ΛΑ ΛΟΥΚ ΜΙΣΙ ΕΔΕΣ ὨβΡΑΦΚΕΥΗ 2ο ΜΑ ΟΥ 198 Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΔΕΙΛΙΝΗ ΜΙΛΑ 0 θ6ΡΙΑΜΡΒΕΥΤΗ Τά ΡΜ Μασσιαυίδης: Τώρα εἶμαι ἔτοιμος 3Ο Φιλίππου (ἀριστερὰ) θὰ εἶναι σοθαρὸς ἀντίπαλος τοῦ ἸἈασσιανίδη στοὺς Ἱαγκυ- πρίους ἀγῶνες τὸ Σαθβατοκυρίαπο. Ἡ Ἐθιικὴ Νέων Ἑλλάδος παίζει μέτηνυ Π. Γερμανία ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο Α᾿ ΝΤΟΥ:ΙΣΜΠΟΥΡΓΚ. -- “Ἡ προκριματικἠ φάση τοῦ τε λικοῦ γύρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ποδοσφαιρικοῦ πρωταθλήμα- τος μὲ ἐθνικὲς ὁμάδες νέων τερματίζεται καὶ ἡ Ἓλληνι κἡ ὁμάδα, ποὺ μετέχει τῶν-ὶ ἀγώγων, κλείνει τὸν σχετικὸ κύκλο μὲ ἀντίπαλο τὴν ἔθνι κἡ ὁμάδα νέων τῆς Δ. Γερ- µονίας. Τὸ παιγνίδι τῆς Ἕλ λάδος εἶναι τὸ πιὸ δύσκολο τοῦ προγράµµατος της, Υιατὶ τὸ δωτικογερµανικὸ συγκρό τηµα, ἑκτὸς τοῦ ὅτι ἀγωνί ζεται στὴν ἔδρα του καὶ ἔχει συγκροτηθεϊ ἀπὸ πολὺ πεπει ῥαμένους σὲ διεθνἡ μάτς παῖ κτες, εἶναι καὶ τὸ φαθορί γιά πὴν κατάκτηση τοῦ τίτλου, Ἡ ἀνωτερότητα του καὶ ἡ δύναμη του φάνηκε στὰ δύο πρῶτα παιγνίδια του, ὅπου νίκησε τὴν Οὐαλλία μὲ 5-0 καὶ πῆρε τὸ Βέλγιο μὲ ᾱ---2. Μὲ αὐτὲς τὶς ἐπυτνχίες, τὸ δυτικογερμανιὸ σωγκρότη- μα, ποὺ ἠθικὰ ἔχει τὴν δοή θεια σὲ κάθε ἀμφάνιση του πάνω ἀπὸ 40 χιλιάδων φι λόθλων, ἐπιδεδαίωσε τὰ προ γνωστικὰ τῶν εἰδικῶν γιὰ τὴν τελικὴ του ἐπιτυχία καὶ ἀκόμη ἡ ὑπεροχὴ του ἔναντι τῶν ἄλλων |5 συγκροτηµά- των, ποὺ μετέχουν τῶν ἀγώ γων, ξεκαθάρισε ἀπὸ τὸ Υε γονὸς τῆς προκρίσεως του στὴν ἡμιτελικὴ φάση τοῦ πρωταθλήματος. Συγκεκριµένα, ἡ δντινο γυρµανικὴ ὁμάδα εἶναι ἡ µό νη ποὺ ἔχει 1008 ἐπιτυχία στοὺς ἀγῶνες της καὶ ἡ μµό νη ποὺ πέρασε στὸ κύκλωμα τῶν «τεσσάρων» ὁμάδων, ποὺ θὰ συνεχίσουν μετὰ τοὺς αλριανοὺς ἀγῶγες τὸ κυνή γι τοῦ ἐπάθλου, Ἡ προκριματική φάση τοῦ φετιγοῦ πρωταθλήματος νέων τῆς Εὐρώπης θὰ κλεί ϱει σήµερα μὲ τοὺς ἀγῶγες : Ιος ΟΜΙΛΟΣ Ελλὰς --- Δ. Γερμανία Οὐαλιλία -- Βέλγιο 2ος ΟΜΙΔΟΣ Πολωνία --- Ὑσεχοσλοδακίο Σουηδία --- Ρουμανία Άος ΟΜΙΑΟΣ Ιταλία --- Δανία Γαλλία --- Βουλγαρία 4ος ΟΜΙΛΟΣ Αὐστρία -- ᾽Αγγλία νφφθφφφοφθθθὀΦθ4099999έ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΜΠΟΛΑ ΙΚΕΡΑΥΝΟΥ᾽' ΤΡΙΤΗ ϱ ΙΟΥΝΙΟΥ 1996Υ Θὰ μοιράσει στοὺς Τυχερζους ο. ε6ο0ῦ.- τελευταῖον Παιχνίδι: Γραμμὴ :30.-.-- Γέμισμα ς300.- Καὶ τολλὰ τιλούσια Δῶρα. ξ Σκωτία --- “Ισπανία Οἱ ἀγῶνες θὰ συνεχισθοῦν τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα. Σ᾽ αὐτοὺς θὰ πάρουν µέρος ἡ Δυτικὴ Γερμανία καὶ οἱ «νί κήτριες» τῶν ἄλλων τριῶν ΓΥΡΟ ὁμίλων, Συγκεκριµένα ἡ Δ. Τορµα γία θὰ ἀντιμετωπίσει τὴν γι κήτρια τοῦ 4ου ὀμίλου ἐνῶ στὸν ἄλλο ἡμιτελικὸ θὰ παί ἔουν τὰ ἄλλα συγκροτήµατα. [ «Ὁ ΓΣΠ μὲ ἀνακοίνωση του ἀναφέρει ὅτι τοὺς Παγκύπριους »Αγῶνες Στίδου ποὺ διοργα- Ψώνει τὸ Σαδδατοκυρίακο στὸ Μακάριο ἀθλοθέτησαν οἱ ἑ- ξῆς: Μακαριώτατος πος Κύπρου κ.κ. µος, Πρεσέεία τῆς Ἑλλάδος, ἑιερὰ ᾿Αρχιεπισκοπὴ Κύπρου, Κυπριακὸς ᾿Οργανισμὸς ’Αθλη τισμοῦ, Τοπικὴ ᾿Επιτροπὴ ΣΕ ΓΑΣ Κύπρου, Γωμναστικοὶ Σύλ λογοι «Τὰ Παγκύπρισ», «Τά Ολύμπια», «Εὐαγόρας», «Ὁ Ζήνων» «Ὁ Κόροιδος», «Πρά ἔανδρος», ΚΟΠ, ΑΠΟΕΛ, 'Ὁ- µόνοια, ᾿Ολυμπιακός. Λέλλος Δημητριάδης, Δή- µαρχος Λευκωσίας, Κίκης Λα ζαρίδης, Ιμόεδρος ΚΟΑ, Κάώ- στας Βαφειάδης, Πρόεδρος ΓΣΠ, Δρ Γλαῦκος Μ. Μικαηλί δης Τράπεζα Κύπρου Λτδ., Λαϊκὴ Τράπεζα ΑΛτδ., Ἕλληνι κὴ Τράπεζα Ατδ., Χρ. Α. Πα παέλληνας ὃ Σία ΛΙδ., Σοφο κλῆς Δημητριάδης ἃ Υἱὸς Ατδ., Ι. ἃὶ Α. Φιλίππου ---- Αρ χιτέκτονες, ᾿Ορφανὸς δι Ζιδα: νάρης Ατδ Εταιρεία Χαρτο- σακκούλων ΕΛΜΑ Α1δ., Βάσ- σος ᾿Ηλιάδης Λτδ. Μπύρα ΚΕΟ, Μπύρα ΚΑΡΛ ΣΠΕΡΚ. Φρουταγορὰ ΣΑΝ: ΚΙΣΤ, Εταιρεία ᾽Αδλεφοὶ Λα νίτη Κόκα Κόλα 'ἜΕται- ρεἰα ΣΙΕΛΑ Κύπρου Ατδ., Ἑ ταιρεία ΕΣΣΟ Κύπρου Λτδ., «Ἑταιρεία ΜΟΜΠΙΑ ΟΙΛ Κύ- ᾿Αρχιεπίσκο- Χρυσόστο- πρου ΛΤδ. τἙταιμεία Ιωάννου ᾱ Παρα σκευαΐδης Ατδ., Εταιρεία Γε νικῶν Κατασκευών Ατδ., Χα- τζηϊωσήφ, Ζζαπίτης ἃ ᾿Ασπρί- δης Ατδ., Σόλων Ζεθλάρης --- ᾽Αμέρικαν Χόουμ ᾿Ασσιούρανς Μακαρονοποιῖα ἡΜιτσίδη, Α: δελφοὶ Σεδέρη Ατδ., Έται- ρεία ΠΡΟΜΕΤ Ατδ., Τουριστι κἀ Γραφεῖα Λούης Λτδ. Ἡ Πρεσθεία τῆς Ελλάδος ἀθλοθετεῖ δαρύτιμο κύπελλο γιὰ τὸν πολωνίκη Σύλλογο τῆς Κατηγορίας ᾿Ανδρῶν, Ἡ οἰκογένεια τοῦ ἀτίμνη- στου Φρίξου Α. Μιχοηλίδη, τορώην Προέδρου τοῦ ΓΣΠ προσ φέρει χροσὸ μετάλλιο γιὰ τὸν πολωνίκη ἀθλητή. Τὰ μετάλλια ἀθλοθέτησε ἡ 9999999999 0ἱ ἠθλοθέτες τῶν Παγκυπρίων γώνων ΤΕΣΚ Τὸ Διοικητικὸ Συμδούλιο τοῦ ΓΣΠ ἐκφράζει τὶς θερμὲς του εὐχαριστίες πρὸς τοὺς ἆ- θλοθέτες. ΕΞΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ''ΠΟΥΡΕ᾽ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΡΩΜΗ. (ἱδ. Ὑπ.), -- Ὁ κώουτς τῆς ἐθνικῆς ᾿ἰταλίας Ἔντσο Μπεαρζὀτ κάλεσε ό παῖκτες τῆς πρωταθλήτριας Γιουδέντους, στὸ ἀντιπροσω- πευτικὸ συγκρότηµα ποὺ θ᾽ ἀντυμετωπίσει στὶς ἃ ᾿Ιουγίου στὴν Κοπεγχάγη, τὸ ἀντίστοι χο τῆς Δαγίας, στὰ πλαίσια τῶν. προκριματικῶν τοῦ παγ κοσµίου Κυπέλλου. Επίσης κλήθηκαν 3 παΐχτες τῆς Ρό μα, Οἱ Γιουδεντίνοι ποὺ κλή θηκαν στὴν ῥἐθνικὴ εἶναι οἱ ἑξῆς : Ντίνο Τζόφφ, Ρομπέρτο Μπέτεγκα, Μάρκο Ταρντόλλι, Κλαούντιο Τζεντίλε, Γχαε τάνο Σιρέα γαὶ ᾽Αντόνιο Κα μπρίνι. ᾽Απὸ τὴν Ρόμα: Ρομπέρ το Προῦτσο, Μπροῦνο Κόν τι καὶ Κάρλο ᾿Αντσελόττι. ᾽Απὸ τὶς ἄλλες ὁμάδες : Ίντερ: Μπορτὸν (τερµα- τοφύλακας), Μαρίνι (µέσος), Ὀριάλι (ἀμυντικός), Μίλαν: Κολλοδάτι (ἀμυγ- τικός). Κόμο: Βιέρκογουντ (ὅμυν τικὸς). Τορίνο: Γκρατσιάνι (κυνη γὸς). Φιορεντίνα : σος). 2Αντογιόνι (μέ Μπολώνια: Ντοσσένα (κυ γηγός). Κάλιαρι: Υός). , Σαλδάτζι (κυνη ΠΑΙΚΥΠΡΙΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ «Ο Ναυτικὸς Όμιλος Λάρ νακας διοργανώνει τὴν ἵῬυ ριακἡ 3ἱ Μαΐου ἈΝαυτικοὺς ᾽Αγῶνες ποὺ θὰ γίνουν στὶς Ι0.30 π.μ. στήν «λάρνα κα, ἔναντι τοῦ ξενοδοχείου «Τέσσερα Φανάρια». Οἱ ἀγῶνες εἶναι τύπου “Ἱ- στιοσανίδας (Γουάϊντ - Σερ ΦΙνΥ») καὶ προκωλοῦν ἀρκε το ἐνδιαφέρον ἀφοῦ θὰ λά όρων µέρος ὅλοι οἱ Ναυτικοὶ Όμιλοι τῆς Κύπρου. Ιἠ μεγίὴ ϱεΜὺῃ Σὲμεγήλη φύρμι καί ὁ Φιλίππου «ΜΕ ΑΝΑΔΝΕΩΣΑΝ ψυχολογικὰ καὶ μοῦ ἔδωσαν παραπάνω κουράγιο γιὰ προπόνπσπ τὰ δύο «Στὴ µέση τῆς κούρσας εἶ δα ὅτι πήγαινα καλἀ καὶ φόρ τσαρα. Ἠταν ὅμως ἀργὰ γιὰ γὰ πετύχω παγελλήγιο ρεκόρ. Ελπίζω πάντως ὅτι σὲ μιὰ ἄλλη κούρσα θὰ τὸ σηµειώ- σω. Στὰ 0 χλµ., ἥμουν πο λὺ κουρασμένος καὶ ἤθελα νὰ ἐγκοταλείψω. Σκέφθηκα ὅ- µως ὅτι ἔπρεπε νὰ δώσω δα θμοὺς στὴν ὁμάδα, συγέχισα καὶ παρὰ λίγο, ἂν δὲν δια ζόμουν νὰ κάνω ἀλλαγὴ 300 µ. πρὸ τοῦ τερματισμοῦ θὰ κέρδιζα». Ὁ Κασιανίδης ἀπὸ τὸ ἂε ροδρόµιο παπῆγε σχεδὸν κατ’ εὐθείαν στὸ στάδιο Καραϊσκά κη καὶ προπονήθηκε Τὸ Σαδδατοκύριαχκο θὰ τρέξει γιά τὶς ἀνάγκες τοῦ σνλλό- γου στὸ Παγκύπριο πρωτά θληµα. Ἡ πιὸ σπουδαία κούρ σα πάντως ποὺ ἔχει στὸ πρό γραμµά του γιὰ τὸ ἀμέσως προσεχὲς µέλίλον εἶναι τὸ «χρυσὸ ἱ0άρι ποὺ θὰ γίνει στὶς Ι9 Ιουνίου στὴν Πρά- γα. , «Αν εἶμαι καλά, εἶπε, µπο θεῖ νὰ κάνω ρεκόρ», ΦΙΛ, ΦΙΑΙΠΙΙΟΥ : ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΓΥΡΙΖΑ ΠΙΣΏ το ΚΕΦΑΛΙ Ὁ- Φιλιῤάς' Φίλβσίὼς ! πὴ |: ρε τὴν 4η θέση στοὺς ἀγῶ νες τῆς Ρώμης μὲ δ.33 καὶ θελῆωσε τὴν φετιγἠ του ἐπί δοση. Έἶχε 8.35.40 στοὺς ἑἐα ριγοὺς τῆς Πάτρας τὸν πιρα σμένο µήνα. Τιὰ τοὺς ᾖτετραεθνεῖς εἷ- πες «Ἡ ὑγρασία μὲ πείραξε καὶ δὲν ἐκμεταλλεύτηκα τὸ συνογωνισμὸ ποὺ δηµιουργή- θηκε στὰ τελευταῖα µέτρα. Πάντως καὶ οἱ ἄλλοι δρομεῖς ὅπως ὁ Ραμὸν καὶ ὁ Σκαρτε τσίνι, μοῦ εἶπον ὅτι κουρόστη καν πολύ», --«Εσὺ µγιατὶ γυρνοῦσες τὸ κεφάλι καὶ κοιτοῦσες συ νέχεια πίσω τὴν ὥρα ποὺ ἡ- σουν τέταρτος «Ἑἶναι μιὰ συνήθεια ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὴν ἀποφύγω, Ξέρω ὅτι εἶναι κακὴ κι ὅτι ἀνεδάζω ἔτσι τὸ ἠθικὸ τῶν ἀντιπάλων µου». ---ΜΜήπως φοδᾶσαι τοὺς ἂν τιπόλους σου «Όχι δὲν συµδαίνει τίπο- το τέτοιο». Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ἡ. μισὴ ᾿ἘΕθνικὴ ὁμάδα γυ γοικῶν ποὺ στὶς | ᾽ΙΡουνίου ἀντιμετωπίζει στὰ Σκόπια τὶς ὁμάδες Γιουγκοσλαδίας Ιρλανδίας εἶναι ἕἔτοιμη. Τὴν ἀπαρτίζουν : 100 µ, Α. Σιούλη ΠΑΟΚ, Κ. Ττζπζιρα Γ.Σ. Ἡρακλῆς. 200 µ. Α. Σιούλη ΠΑΟΙΚ Κ. Τζίτζιρα Γ.Σ. “Πρακλῆς. Ιο0 µ, ἐμπ. Ρ. Παγδατὴ Γ.Σ. Παγκύπρια. Μῆκος: Τιαννακύδου ΠΑ- ΟΚ, Μ. Καπιτζῆη Γ.Σ. Παγ- χύπρια. Σφαίρα: Σ. Σαρούδη ΠΑ ΟΚ, Κ. Λαζαρίδου ᾽Αρχέλα- ος Κατ, ᾽Ακόντιο: Α. Βερούλη Ο- ΚΑΚ, Σ. Σακοράφα Γ.Σ. Τρικάλων. Γιὰ τὶς ἄλλες θέσεις θὰ γί γη στὶς ὁ ᾽Ιουγίου (7 μ.μ.) στὸ στάδιο τοῦ Παγιωνίου ἡ µερίδα προκρίσεως γιὰ τὴν ὁποία ἡ Τεχνικὴ ᾿Επιτροπὴ ᾽Αθλητισμοῦ Γυναικῶν (ΤΕ: ΑΓ) τοῦ ΣΕΓΑΣ καλεῖ τὶς παρακάτω ἀθίλήτριες : 100 µ.: 7. Μιχαήλ ΓΣ0, Μ, Γεωργιάδου ΓΣ0, ΑΔ. Μο κρῆ ΓΣΠ, Μ. Νεάρχου ΓΣΟ. 400 µ.: Κ. ὙΤρουμπούκη ΓΕΑ, Ε. Μούζουρου ΓΣΠ, Μ. Μενελάου ΤΣΗ, {. Τρύφω νος ΓΣΕ, Ε. Μούισου ΕΓΣ. 800 µ.: Ὁ. Τρουμπούκη ΤΕΑ, Σ. Κλωνσταντινίδου Α.Ο. Δράμας, Δ. Παπασάδ δα Γ.Σ. Κόροιδος, ΠΠ. Νικο λαΐδου Γ.Σ. Ἡρακλῆς, Α. Ροδάκου Ε.Φ. Αἱγίου. 1500 µ.: Ε. Διόδυ ΕΓΣ, Α,. Στρακατούνα ΙΕ. Αγρι γίου. Ε. Κουρίδου Τ.Σ. Κό- ροιδος, Α. ᾿Αθρααμίδου [Πα- γιώνιος Ι’.Σ. 3000 µ.: Β. ᾿Αρωνιάδου Πειρ. Συνδ., Μ. Δρακωτοῦ Π. Συνδ., Ε. Σανιδᾶ ΦΑ2 Νάουσα, Κεφαδαδέλλη Α.Ο. Καδάλας, 100 µ. ἐμπ.: Γ.Σ. Παγκύπρια, ΑΔ. Στανέὰ ἆσο Κερκωραϊκοῦ, Εξ. ἅων- σταντινίδου Τ.Σ. Ολύμπια, 1, Νικολαΐδοω Τ.Σ. Πρα- Ρ. Παωγδατὴ κλῆς, Ε. Κουντούρα ΕΓΣ, Θ. ᾽Αγάθου Πανιώνιος. : 400 µ. ἐμπ.. Α. ᾿Αδραάμ ΤΣΕ, Δ. Βούλγαρη ΕΓΣ, Χ. Γυρούση ΠΑΟΚ: Ὕψφος : Ε, Κουνγουρᾶ ΕΓΣ, Α. Μπατατόλη Ε.Σ. Τρικά- λων, Δημητρακάκη ΠΓΣ, Μ. Χατζοπούλου ΠΑΟΚ, Σ. Κανακάρη Πειραϊκοῦ Συνδ., Ρ. Παγδατὴ ΓΣΠ. Δίσκος: ἵ. ᾖΓιαννακίδου ΠΑΟΝ, Ζ. Λαζαρίδου ᾽Αρχέ λαος, Β. Παναγιωτοπούλου ΕΓΣ, Ε. Σοφρωνίου Γ.Σ. Εὺ αγόρας. Ο Ν. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΣΤΗ ΦΟΡΜΟΖΑ Τρεῖς Ἕλληνες ἀθλητὲς θὰ πᾶνε γιὰ ἀγῶνες στίδου στὴ Φορμόζα στὰ µέσα Ιου γίου ὕστερα ἀπὸ σχετικἡ αργυρὰ μετάλλια τῆς Ρώμτς», δήλωσε ὁ Μάριος Κασοιανίδης, λίγο μετὰ τὴν ἄὄφιξπ τᾶς Ἐθνικῃς µας στίδου στὴν ᾿Ἀθώνα. «Εῖναι ἀλήθεια ὅτι τουλάχιστον στὰ 5.000 µ., ποὺ αέρα τῶν ἀγώνων ἔτρεξα συντπρητικὰ στὴν ἀρκή, γΥιατὶ ἁτιὸ τὴν Πέμπττι αἰσθανόμουν νες ἐνοχλήσεις στὴ μέση». εἶπε ὁ γιατρός, Καὶ συνέχισε: ἔγιναν τὴν πρώτη ὁρισμέ- πρόσκληση. Ὁ Δημήτρης Κυτέας τὸ ἐπὶ κοννῶ. Γιῶργος Παρρῆς γιὰ 400 µ, μὲ ἐμπόδια. Νίκος Εὐριπίδου γιὰ 16 µ. μὲ ἐμπόδια. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ Ἕλληνες ἀθλητὲς πᾶνε γιὰ ἀγῶνες στὴ µοκρινὴ αὐτὴ χώ ρα. γιὰ τὰ τὰ Η ΟΜΛΑΛ ΤΟΥ 0ΦΗ. ΕΡΧΕΤΛΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΑ ΔΩΣΕΙ 3 ΠΛΙΓΝΙΔΙΑ ΑΠΟΚΕΛΗΕΙΣΤΙΚΕΣ πλη ροφορίες μας ἀναφέρουν ὅ- τιν ἔρχεται στὴν Κήπρο ἡ θαυ µάσια Ἑλληνικὴ ὁμάδα τοῦ Ο.Φ.Η. Ἡρακλείου, Ἡ. 'Κρητικὴ ὁμάδα ἀναμέ- γεται στην Κύπρο τὸ ἆχαλο- καΐρν μαξὶ μὲ τὸν προπονητή της κ. Κ. Πολυχρονίου (ποὺ ἀναμέγεται νὰ εἶναι, καὶ στὴ νέα περίοδο προπονητής της) γιά νά θολιδοσκοπήσει Κύπριο ποδοσφαιριστή. ὍὉ ΟΦΗ ἔδειξε ἐδῶ καὶ λί γο χαιρὸ ζωηρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ πὴν ἀπόκτηση τοῦ ἐν λό- Ν. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ: ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ. ΡΕΚΟΡ ΔΕΝ 6Α ΜΟΥ ΞΕΦΥΓΕΙ Ὅ Νίκος Εὐρυπίδυ ποὺ πῆρε στὴ Ρώμη ὁρειχάλκινο μετάλλιο στὰ 1ἱ0 μ. μὲ ἐμπό δια σὲ δηλώσεις τόνισε: «[]αρὰ τὰ Ι4΄΄’Ιό ποὺ ἕκα γα καὶ παρὰ τὸ μετάλλιο δὲν ἔμεινα καθάλο εὐχαριστη μένος. ᾿Εγὼ πῆγα στὴν ᾿ἴτα λία μὲ στόχο νὰ κερδίσω τὴν πρώτη θέση». --Μὰ ὁν Ισπανὸς Μοράτσο ἔκανε |3΄/91. ---Ἐγὼ ἥμουν ἔτοιμος νὰ κατέδω τά 13’’90 ἀλλά τραυ µατίστηκα στὸ ζέσταμα καὶ δὲν τὸ ὁλοκλήρωσα. Ἔτσι ἔ φυγα ἀργὰ στὴν ἐκκίνηση, ---Τώρα τὶ δλέπεις γιὰ τὶς ἑπόμενες κοῦρσες σου ---Αν ὄχι στὴν πρώτη πρέ πει στὴ δεύτερη νὰ καταρρί ψω τὸ πανελλήνιο ρεκὸρ ποὀ μὲ Ι3’’ 8ό ἔχει ὁ Βασιλείου ποὺ εἶναι καὶ προπονητής μου. ΑΓΓΛΙΑ - 1 ΠΏθννὴ Ἑλλάδος στὰ Μπασκετ ἀἄπεμλεισθ οὖσιι συνκὰ ἀπὸ τους τελικοὺς τοῦ Πανευοωπαϊκου πρωταθ τ- µατος ἀφοῦ ἡττήθη καὶ χῆ:: στὸν τρίτο της ἁγώνα. Ἡ Ἓθνινήη Ἑλλάδος ἠττήθηὴ χθὲς ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλία μὲ 6ά4-- ΕΝΙΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΥΠΜΟ γω Κύπρου καὶ ἄνθρωπός του. στὴν Κύ- προ διευθέτησε τὴν κάθοδο τῆς ὁμάδας. , Κατὰ τὴν ἐδῶ µπαραμονὴ του ὁ ΟΦΗ θὰ δώσει ποία φι λικὰ παιχγίδια στὰ ὁποῖα καὶ θά τὴν ἐνισχύση ὁ συμπατριώ της µας ποδοσφαιριστής. Πιστεύεται ὅτι τελικὰἁ ὁ θαυμάσιος Κύπριος ποδοσφαι ριστὴ θὰ ἱκανοποιῆσει κι ἕ- τοι θὰ ἕλθει σὲ ἐπίσημη πλὲ- ον ἐπαφὴ τὸ σὠματεῖο του μὲ τὴν Κοητικὴ ὁμάδα. Ἡ ὁμάδα τοῦ ΟΦΗ θὰ δώσει τοὺς. ἑξῆς ἀγῶγες θὰ ἀντιμετωπίσει στὸ Τοΐρειον τὸν ᾿Απόλλωνα Λεμεσοῦ μὲ τὸν ὁποῖο διατηρεῖ ἄριστες σχὲσεις ἀπφοῦ πῆοςε καὶ τὸν θαυμάσιο ἀμυντικὸ τῆς ὁμά- δας Άκη Αγιομαμίτη ποὺ τώὦ ρα διαπρέπει στὸν ΟΦΗ. Τὸ δεύτερο παιχνίδι θὰ υίνει οτὴ Λευκωσία μὲ τὴ Μιχκτὴ ὁμάδα τῆς πόλεως κι ὁ τοί- Η ΣΑΙΝΤ ΕΤΙΗΝ 2-] ΝΚΗΣΕ ΤΗ Σ0Σ9 ΠΑΡΙΣΙ. ᾖ(Ιδ. Ὑπ.). --- Γιὰ τὸ γαλλικὸ πρωτάθλημα ποδ ἡ Σαὶντ Ἐτιὲν νίκησε στὸ «Ζεφρουάὰ Γκισὰρ» τὴν Σοσὼ 2--]. Τὰ γκὸλ τῆς νικήτριας πέτυχαν οἱ Μπατιστὸν ({26'), Λοπὲζ (33/) καὶ τῆς Σοσὼ ὁ Ζενγ ποδοσφαιοιστοῦ κινὶ (14). ΕΛΛΛΛΑ Α9. μετὰ ἀπὸ ὅραματικὸ ἁγώ- “, Τώρα στύχος τῆς ἝἛλληνι- νῆς ὁμάδας εἶναι νὰ μὴν ἡτ: τηθεῖ στοὺς ὃνὸ ἀγῶγνες διο- τι στοὺς ἀγῶνες φατατάξεως ἀπὸ την Τη, δη θέση θὰ εἶναι σὲ μειονεκτικὴ θέση: τος στὴ Λάρνακα μὲ τὴ Μι- κτὴ ΑΛάρνακος -- ᾽Αμμοχώ- στου. Κατὰ τὴν ἐδῶ παραμονή του ὁ ΟΦΗ θᾶναι φιλοξενού µενος τοῦ Απόλλωνα. Πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅ- τι σημαντικὸ θόλο στὸ ἆ'δια- φέρον τῆς ὀμάδος ποῦ Ἡσα- κλείου ἔπαιξε κι ὁ συμπατοιώ της µας ποδοσφωριστὴς τοῦ ΟΦΗ ᾽Αγιομαμίτης. ΑΚΗΣ ΚΤΡΙΑΚΟΤ Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΝΝΗΣΕ 6 -] ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΔΒΑ.--- Μέ διαι πητὴ τὸν Νίκο Ζλατάνο, ποὺ ἀρίστουσε ἡ Τοτχοσλοθακία νίκησε ὅ--.Ἱ στὴν Μπρατισδά όα τὴν ᾿Ισλανδία στὰ πλαί- σια τῶν πθοκριμστιαῶν τοῦ ου κυπέλλου {]ός ὅ- Οἱ Τσεχοσλοδάκοι δι ατήρησον πλήρη ὑπεροχὴ καὶ τὰ τέρματα τους σηµείωώνιν: Βίτσεα 36, Πανένκα 43’, Νέ χοντα 27Ι΄, Κάζα 76’ -78΄ Πανένκα 87 ὁ Τὸ µμοναδικὸ Ὑπὸλ τῶν ἡτ χηθέντων σημειώθηκε στὸ 6]΄ ἀπ τὸν Σιγκούρθινσον. Ἡ θαθμολογία τοῦ ὁμίλου: 4 Οὐαλλία . Τουχοσλοδακία 3 6 Σ. Ένωση 23 4 Ισλανδία 4 3 Τουρκία 5 0 β4 - Βὲ Οἱ Γιαννάκης, Κορώναῖος, Γκάλλης ποὺ διακρίνονται νὰ πανηγυρίζουν μετὰ τοὺς θ0ι- άµδους στὴν Κωνσταντινοῦ- πολη, στὴν Μπρατισλάδα δὲν τὰ πᾶνε καλὰ. Σήμερα ἡ Ἑλλάδα παίξει μὲ τὴν Ἱσπανία. [ὲ [εί ΙΙ! μίλίει ἑ ΠΠ] ΑΘΗΝΑ.-- Οἱ ἀποτυχίες τῶν ἀθλητῶν οτίδου στὺ µήτιγκ τοῦ Μιλά νου καὶ στοὺς τετραεθνεὶς τῆς Ῥώμης δὲν ᾿ ἔγιναν µάθηια στὸ ΣΕΓΑΣ. τον, γιὰ τὸν Ὑούγιο προγοαμμάτισε τὴν συμμετοχή ῥὑυιὰ πολυπληδών ἀποστολῶν σὲ ἀγῶνες τοῦ ἑἐ- ᾿ ξωτερικοῦ. 1απὸ πὴν 1η µέχοι τὶς 20 τοῦ µήνα ὁ ΣΒΓΑΣ θὰ µε- παθληθεῖ σὲ γραφεῖο. ταβιδί- ων ἀφοῦ.θά... μετακινήσει σὲ διώφορες κατευθύνσεις (ἀκό- µα καί στὴ Φοομόνα) ὅδ ον νολικὰ ἀθλητὲς καὶ 15 σὺνο- δοὺς καὶ ποωτογητὸς, Τὰ «ταδιδώσα ἀοχίνου» ατὶς 3 Ιούγίου μὲ τὸ Μάριμ- πορ τὴς Γιουγκοσλαθίας, ὅπου πῶνε οἱ: Στεφανόπωνλος, 'Ἱ- οοισιώτης, Σπαγίδης, ἆ εωθγι άδης, Παπουτσῆς, Ἱαπακων- ρταντίνου. Θὰ ἀκολουθήσουν: Ἀί Σπὶς δ Ιουνίου τὸ µή- τινγν τῆς Ὀστράδα καὶ ος 6 στήν Μαπρατσλάδα. ὃν αὐ τὰ πᾶνε οἱ: Παορῆς, Κοήο- της, Κούσης, Κασσιαγίδης Πα παχορῆστος, Χαλάττης. Νὲ Στὶς 6---Ἱ στὴ :Σόψια, δὰ ἀγωνιατοῦν οἱ: Χάτίος, Π. Εὐριπίδου, Μίχας, Ντινό πουλος, Στράτος, Λαζαρίδης, Πζονυδάφρας, Γχάτσιος, Μεγάλε μος, Ψνλλίδης, Τσιώνης, Μπα κάλης, Περιστέρης, Κοψεσού- γης, Τσνμίνος, Μαγγανᾶς, 50 ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ᾽ Σπανίδης : Χξ τὶς 15 θὰ πᾶνε στὴν Φορμότα οἱ Ν. Εὐοιπίδου, Κωέας, Παορῆς. Αὲ Στὶς 19 θα τρὲξουν στη Πράγα οἱ: Κασσιανίδης Φιλίπ που, Χαλάτσης, Κούρτης, Πϊτ παχρήστου, Κούσης. Μὲ τὶς 19--24 στὴ Λιδίη απᾶνε οἱ: Παλαιολόγου, ζων- αταντινίδης, Καλογιάννης, Καΐκης, Χασανίδης, Τσέκος Ντινόπουλος, ΙΠεισοδράκης, Καττῆς, Δήλιας, ᾿Ανδρεά- Ἡς. ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Είναι θέὲδαιο ἅτι, ὅλες αὖ- τὲς οἱ ουμμετοχὲς ἐλάχιστα θὰ ὠφελήσουν τὸ στίδο, ἀφεῦ οἱ Ἕλληνες ἀθλητὲς σπάνια δημιουογοῦν ρεκὀο, ἔστω καὶ ἀτομικὰ στοὺς διεθνεῖς ἀγὼ- γες. Καὶ εἶνω γνωστὸ ὅτι ἡ συμμετοχή σὲ ἕνα µήτιγκ υί γεται γιὰ ὃδυὸ µόνο λόγους. Ἡ γιὰ νὰ ἀποκτοῦν πεῖρα οἱ γέον ἀθλητὲς ἢ γιὰ υἁ ὃσθεί ἡ εὐκαιρία στοὺς φτιασµένους νὰ κἀνοῦν ϱεχὸρ μὲ τὸ ουνα- γωλσμὸ, Στὶς κατηγορίες αὐ πὲς ἐλάχνσοτοιυ ἀθλητὲς ἀνῆ: κουν, Οἱ περυσσότεροι ἔπρεπε νά ἀγωγιστοῦν σὲ ἡμεοίδες ιν ὄχι νὰ δηλωθοῦ σὲ µενά- λους διεθνεῖς ἀγῶνες. Γιατὶ τότε, κάνουν μόνου τὰ τάδι. δώαα. τση Ἡ σημαία καὶ ὁ ὕμιος ἐκπροσωπουι! τοὺς ἠδλητε στίο διεθιε! διοργαμώσει Μόσχα.- Οἱ ἀθλητὲς πρέπει νὰ ἐκπροσωποῦνται ά πὸ τὴν ἐθνικὴ σημαία καὶ τὸν ὀθνικὸ ὕμνο τους στοὺς ᾽ΟὈλυμπιακοὺς ᾿Αγῶνες καὶ στὶς ἄλλες διεθνεῖς διοργανώ σεις, παρὰ τὶς πολιτικὲς δια μαρτυρίες ποὺ µμπορεῖ νὰ προκαλέσουν, δήλωσε προ- χθὲς ὁ κ, ᾽Αδριανὸς Πῶλεν, πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς ᾽Α- θλητικῆς Ὁμοσπονδίας Ἔρα οιτοχνῶν. ϱ Όπως εἶναι γνωστό, στὴν Κωνσταντινούπολη οἱ Τοῦρκοι δὲν ἐπέτρεφαν οὔτε τὴν ὄφωση τῆς ἑλληνικῆς ση µαίας, οὔτε τὴν ἀνάκρουση τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικοῦ ὄμνου, μετὰ τὶς ἀλλεπάλληλες υί- κες τῆς ἑλληνικῆς καλαθο- σφαιρικῆς ὁμάδας, πρὶν δύο ἑδδομάδες. «Δὲν θλέπω γιὰ ποιὸ λό- Υο πρέπει νὰ ἐνοχλούμαστε ἀπὸ τὴ σηµαία ὁποιασδήπο τε χώρας, τῆς ὁποίας οἱ ᾱ- θλητὲς εἶχαν ἀξιόλογη ἀπό- δοση» --- δήλωσε ὁ κ. Πῶλεν σιὸ πρακταρεῖο Τάς. «Ἡ ἑναρκτήρα τελετή, πρόσθεσε, τοπ εἲ τοὺς ᾱ- γωγιζόμενος στὸ σωστὸ πγευματικὀ πλαίσιο γιὰ εὖ- µενῆ ὅμιλλα, ὥστε γὰ τυµή- σουν τὴ χώρα τους. Οἱ χῶ- ῥες μάχονται γιὰ τὴν ἀνε- ξαριτησία, γιὰ γὸ δικαίωµα νὰ ἔχουν δική τους σηµαία καὶ δικό τους ὕμγο. Γιὰ ποιὸ λόγο, λοιπόν, γὰ στεροῦὔνταν τὴν ἐθγική τους ὀντότητα στὶς διεθνεῖς συναντήσεις Πι στεύω ὅτι ἡ ἰσχύουσα κατό- σταση Ἱρέτει νὰ διατηρηθεῖ. Πιστεύω ἀκόμη, ὅτι ἡ τελετὴ τῆς ἀπονομῆς µμεταλλίων στοὺς ᾿Ολυμπιακοὺς ᾽Αγῶγες πρέπει νὰ διατηρηθεῖ». ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΙΝ ΣΤΗΝ ΛΡΧΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Οἱ ἐργασίες τοῦ δυυ Παγκο σµίου Συνεδρίου Προπονη- τῶν ᾿Αθλητισμοῦ Στίδου συ- νεχίζονται στὴν ᾿Αρχαία ᾿0- λωµπία καὶ λήγουν αὔριο Σάδδατο. Τὴν ὀργάνωση ἔχει ἀναλά δει ἡ Διεθνιὴς Ὁμοσπονδία Προπονητῶν ᾿Αθλητυσμοῦ Στί δου (ΔΟΠΑΣ), ποὺ ὡς Υνω στὸν ἔχει τὴν ἕδρα της, ἀπὸ τῆς Ἱδρύσεώς της τὸ [295, στήν ᾿Ἀθήνα, 'Ἡ συμμετοχὴ ξένων καὶ Ἑλλήνων ἀντιπροσώπων στὸ Συνέδριο εἶναι πολὺ µεγάλη. Οἱ προσελθόντες εἶναι 75 δια κεκριµένοι ξένοι προπονητὲς Εθγικῶν 'Οµάδων καὶ ἐπιστή µονες ῥἐρευνητὲς ἀπὸ 32 Κράτη. ᾿ΕἘπίσης μετέχουν 40 Ἕλληνες ἐπίλεκτοι προπονη- τὲς, ἐκπρόσωποι τῆς ᾿Αθλη ατρικῆς ἛἙτανρείας, τοῦ Συν- δέσµου ᾽Αθλητικῶν ΎΣυντα- κτῶν καὶ ἀνὰ τέσσαρις τελει- ὀφοιτοι σπουδασταὶ τῶν ᾽α- χαδημιῶν Σωματικῆς ᾿Αγω- γῆς ᾿Αθηνῶν καὶ Θεσοσαλονί κης. Σελίδα ὃ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ | [ { 1 | 1 λου καὶ τεῦ Γραφείου ἡ «Άξιλιν ήν ρεῖ. ἀνακρίσεις. σάπια δημόσιο συμφέρον νγαὶ ροφοριῶν. τον ὄφογα. ΑΝΦΙΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΔΙΝ χυοφοροῦνται φῆμες ὅτι δῆθεν δὰ προσαχβεῖ ἡ «Δειλινή» ἐνώπιον τῆς Διχκαιοσύ- νης γιὰ... παρεμπόδιση τοῦ ἀνακριτικοῦ ἔργου ἐν σχέση μὲ τὴν ὑπόθεση τοῦ Μιλτιάδη Χριστοδού- Ὅλο ἀπειλεῖται νὰ διωχδεῖ χι ὅλο δὲν διώκεται Ὁ λὀγος εἶναι ἁπλός. ὁ Γενυιὸς Εἰσαγγελέας καὶ γι Ὁ λογος εἶναι ὅτι ἄλλοι παρεμποδίξουν τὶς Αλλοι παρελκύσυν τὶς ὑποθέσεις. Καὶ ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης ἀσφαλῶς 8’ ἀποδειχθεῖ | ποῖοι Φοηθοῦν καὶ ποῖοι ἑνδιαφέρονται γιὰ λόγους | δημοσίου ουµφέροντος, νὰ νατάσταση χαὶ ἀναχκόπτουν ἢ ἐπιέραδύ- νουν τὸ ἀνακριτικὸ ἔργο, σὲ μιά ὑπόθεση ποὺ εἷ- ναι καθαχρὴ σὰν κρύσταλλο. Σ’ ΑΥΤΟ τὸ στάδιο δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ σχὀό- λιώσουµε, εὔτε νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ λεπτομέρειες τῶν συνεχῶν συναντήσεων Μιλτιάδη Χριστοδού- λου καὶ }ενικοῦ Εἰσαγγελέα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὕ- πόθεση αὐτή. Θέλουμε νὰ διατηροῦμε ἀκόμα τὴν πεποίθηση, ὅτι ὁ χ. Τορναρίτης οὔτε διανοεῖται στὸ τέλος μιᾶς ὁλόχληρης ὑπεύ- θυνης ζωῆς. νὰ καλύψει σχάνδαλα τῶν διαστάσε- ων τῶν πλαστογραφιῶν καὶ τὸν ποὺ παρουσιάζονται στὸ Γραφεῖο Δημοσίων Πλη- ΕΙΝΑΙ ὅμως καὶ δική του ἐπανάληφη ὅτι, σὲ μιὰ Πολιτεία οἱ χρατικὲς λειτουργίες καὶ χυρίως ἡ Εἰσαγγελία πρέπει νὰ πράττουν ἄφογα τὸ σα- θῆκον τους, ἀλλὰ καὶ νὰ φαίνονται ὅτι τὸ πράτ- Μέχρι τώρα ὑπάρχουν ἀμφιθὸ- λίες καὶ γιὰ τὸ πρῶτο καὶ γιὰ τὸ δεύτερς... Δημοσίων Πληροφοριῶν. α ο ω ωα πα ω μα πα αι πα πα μ ἨἩ πα μη ο πῇῃ Ἰὸ γνωρίζει αὐτὸ δὲν προχὼ- | φοθεῖ τέλος σὲ µμιὰ ποῖοι ἀντιμάχόνται τὸ οὔτε διενοήθη, παραποιήσεων κ Ὁ ἵΠ. Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου λαγίας ὑποδέχεται τὸν ὑπεύθυνο γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς ὕπο- θέσεις τῆς ΑΛ Φάταχ κ. Καντούμι. : ς Πε- Ἐξωτερικῶν κ. ἈΦΗΝΑ (Ἰδ. Ὑπ.). Μετὰ τὶς πρόσφατες τουρχιχὲς προκλήσεις στὸ χῶρο τοῦ Αἱγαίου, οἳ ὁποῖες ὀδήγησαν τὶς σχέσεις τῆς Ἑλλά- δος μὲ τὴν Τουρχία σὲ ἐπικίνδυνη ὄξύνση. ὁ Ἕλληνας Ὑπουργὸς ᾿Εθνικῆς ᾽Αμύνης, τό- νισε τὴν ἁχλόνητη --- ὅπως αἶπε -- θέληση τοῦ Ἑλληνικοῦ λασῦ χαὶ τῶν Ἐνόπλων ἂν- νάµεων τῆς χώρας νὸ προστατεύσουν τὴν ᾱ- ξιοπρέπεια καὶ τὴν ἆ κεραιότητα τῆς Ἑλλά ὅος. Μιλώντας χθὲς τὸ ἀπό γευµα σὲ πεδίο δολῆς τῆς τεθωρακισµένης τα- ξιαρχίας κατὰ τὴ διάρ- κεια τῆς ῥἐπίδειξης τοῦ γέου τεθωρακισµένου ἄρ µατος «Λεωνίδας», ὁ κ. λΑδέρωφ ὑπογράμμισε ὅ τι ἡ ἐπιχειρησιαχὴ ἵκα- νότητα τῆς Ἑλλάδος ἕ- χει αὐξηθεῖ σὲ πολὺ ὁ- 0ἱ σοσιαλιστὲς θέτουν ὕρους στὺ ΦΟΡΛΛΝΙ ΠΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΒΡΟΜΗ 15. Ὑπ.).- Σύμφωνα μὲ ἑκτυμήσεις πολιτικῶν παρατπρπτῶν, γὸς κ. Φορλάνι, κε λλ... ὁ ὁποῖος ἕλαθε ἐντολὴ γιὰ τὸ ο --ἱ---.. ών ΡΕΠΟΡΤΑΖ αμ ὰ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ Ὃ μας ο. ο 3 κ στο ο στ τσ λο.ἱ ἨΧΡΑΣΚΕΥΗ 59 ΧΑ ΥΟΥ 1984 ο. στ «ΛΡΕΡΦ: θῇ πρσττεὐζουμὲ: τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδας ΤΑ ΗΛΛΥΤΕΡΑ 0ΠΠῃ ΠΙΛΘΕΙΟΤΙ 0ἱ ΗΙΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ὥστε ἡ Ἑλλὰς σήµερα νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ καλύ τερα καὶ τά πιὸ µοντέρ- ψηλὸ δαθµό, «Ἠλθο ἐδῶ σήμερα - εἶπε ἀγόμεσα σ᾿ ἄλλα ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς ᾱ- να ὅπλα. Καὶ μπαρῶ νὰ μύνης --- γιὰ νὰ γνωρί- δεδαιώσω ὅτι αὐτὸ συµ- ζει ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς δαΐνει σ᾿ ὅλους τοὺς χλά δους, δὲν εἶναι χκενὸς λό γος. Εἶναι πραγµατικότη- ὅτι τίποτε δὲν παραλεί- πεται σὲ κανένα κλάδο, ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Ο Η. ΦΟΡΛΑΝΙ ἧὐ ὁ Ἰταλὸς Πρωθυτουρ- ποὺ εἶναι προπαντὸς Λά τρης τῆς εἰρήνης ὅτι ἡ ἀσφάλειά του εἶνα. στὸ μέγιστο δαθμὸ ἔξασφαλι σµέγη. Δὲν πρέπει γά ἐἑ πηρεάζεται ἀπὸ µιἈρο- προκλήσεις ποὺ πολλὲς φορὲς ἔχουν δευτερεύου τα. »Ἡ ἐπιχειρησιακὴ µας ἱκανότητα ἔχει αὐξηθεῖ σὲ πολὺ ὑφηλὸ δαθμὸ λέω αὐτὸ --- συγέχισε ὁ Κύριος ᾿Αδέρωφ --- διότι πρέπει νὰ Υνωρίζει ὁ λαὸς µας ποὺ μοχθεῖ καὶ σα σημασία. Γιατὶ ἐκεῖ- γο, τὸ ὁποῖο ἔχει πρωτεύ ουσα σημασία εἶναι ἡ ἆ κλόνητη θέλησή µας νὰ προστατεύουµε τὴν ἀξιο πρέπεια καὶ τὴν ἀκεραιό τητα τῆς χώρας καὶ ἡ ἵ- κανότητα,στὴν ὁποία φθά ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΝΤΧΑΊΜ ΙΙΙ! ΤΠ ΠΜ [ΙΙ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ !'01δ. Ὑπ.).- Ὁ Γ.Γ. ΙΙ τοῦ ΟΗΕ κ. Βάλντχαϊμ ἁ- ᾿ναφέρει στὴν ἔκθεσι ποὺ ὑποθάλλει κάθε εἐξάμπνο στὸ Συμθούλιο Ασφαλείας γιὰ τὸ ἔργο τῆς Εἱρπνευτικῆς Δυνάμεως τοῦ ΟΠΕ καὶ τὴν κατάσταση στὴν Κύτιο, ὅτι οἱ διακοινοτικὲς συνομιλίες συνεκχίσθπ- καν σὲ μιὰ γενικὰ ἐποικοδομηπτκὴὰ ἀνθμόσφαρα ἀλλὰ δυστυχῶς μὲ πε- ρορισµένα μέχρι σήµερα πρακτικὰ ἁποτελέσματα. Αλλά, τονίζε, μετὰ τὶς ἐχλογὲς καὶ τῶν δύο μεοῶν ἀναμένεται ὅτι οἱ συνομιλίες θὰ ἐνταθοῦν στὶς ἀρχὲς τοῦ ρεμίας στὸ νησὶ, Ὁ κ. Βάλντχαϊμ χαραντη: οἵξει σὰν ἕνα σημαντικὀ θῆμα πρὸς τὰ ἐμπρὸς τὴν ἔπιτει- σαμε, στὶς σε ο οσπ γε θειες τῶν ἐνόπλων δυνά μεων. Δὲν παραλείπω νἁ τονίσω ὅτι ὑπάρχει τὸ φρόνημα, ὑπάρχει ἡ θέ ληση, ὑπάρχει χαῖ ἡ δό- γαµις», κατέληξε ὁ ῥὁ- πουργὸς Ἐθνικῆς Αμά γης. ΤΟ ΑΡΜΑ Τὸ νέο ἄἅρμα θὰ κατα. σκευασθεῖ ἀπὸ τὴν Στά- γιο --- Ἑλλὰς καὶ τὸ πυροδόλο του στὸ ὀἑργο- στάσιο πολεμικῶν ὅπλων. Τὸ σκάφος τοῦ ὅἅρμα. πος εἶναι αὐστριακῆς προ ελεύσεως καὶ ὁ πύργος θραζιλιάνικης. Τὸ νέο τοωρακισμένο ὅρμα, τὸ ὁποῖο θὰ προ: στεθεὶ στὸ πολεμικὸ ὑλι- κὸ τῶν ᾿Ενάπλων Δυνά- µεων, διαθέτει Ἠπυροθόλο διατρητικῆς ἱκανότητος 90 χιλιοστών καὶ φέρει ὄργανα νυκτερινῆς παρα- τηρήσεως καὶ µετρητὴ ἀ- ποστάσεως λέηζερ. Δὐτὸς ὁ µπόμπιρας Στὴν Γνύπρο σχτιματισμὸ νέας Κυθερνήσεως, θὰ προστπαθή- σει νὰ συνενώσει ἐκ νὲου τὴν παλιὰ κωθερντ- τικ πλειοφηφία (Χριστιανοδημοκράτες, Σοσια- Σοσιαλδηµοκράτες καὶ Ῥεπουμπιλικά- νους) μᾶ πιθανὴ συμμετοχὴ τοῦ Φιλελεύθερου Στὸ παλαιὸ Κόρνερ προσεχοῦς ᾿Ιουλίου, καὶ «ἔχω Χθείσα συμφωνία γιὰ τὴ συγ κρόπηση μιᾶς ἐπιτροπῆς γιά τοὺς ἀγνοουμένους. ᾿Αναμένε ται --ἀναφόρει--- ὅτι ἡ ἐπι- τοοπὴ θά ἀθρχίσε τὸ ἔργο πάλεψε μὲ τὸ φίδι ΠΑ ΤΟΠ ΠΟΛΕΠΙΒ ΙΡΑΚ -- ΠΕΡΣΙΗΣ Ἓφθασε χθὲς τὸ πρωῖ στην Κύπρο ὁ πχ. Φαρούν Ἱαντούμι, µέλος τῆς Ἐνκτελεστικῆς ᾿Ἐπιτρεπῆς τῆς »Οργανώσεως γιὰ τὴν Απελευθέρωση τῆς Παλαιστί- νης καὶ Ὑπεύθυνος τοῦ Πολιτικοῦ Ἐµήµατος τῆς Ὄρ- ψανώσεως, γιχ νὰ πάρει µέρος σὲ συνεδρία τῆς τε- τραμελοῦς Μεσολαθητικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ᾽Ἀδεσμεύ- των γιὰ τὴ εύγκρουση Ἶράν -- Ἰράκ. Οἱ Υπουργοὶ αὐτοὶ διορί- στηκαν γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἆ- Οἱ συνεδρίες τῆς Ἔκιτρο- πῆς στὴν Κύπρο πραγµατο- ποιοῦνταν ὕὥστερα ἀπὸ ἐπαφὲς ποὺ εἶχε ὁ Ὑπουργὸς Ἔξω- τερικῶν κ Ῥολάνδης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρόσφατης Εἰ- δινῆς Ὑπονργικῆς Διασχέψε- ως τῶν ᾿Αδεσμεύτων ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ «᾽Αλγέ οιο Στὴ συνεδρία τῆς Ἔπιτρο- πῆς ποὺ θά πραγματοποιηθεῖ σήμερα τὸ ἀπόγευμα θὰ πᾶ- ροῦν µέρος ὁ αχ. Καντούμι ναὶ οἳ Ὑποιογοὶ Ἐξωτεοικῶν τῆς Κούόθας 4. Μαλμιέρκα, τῆς δα. Σ. Ῥάο καὶ τῆς Ζαμδίας κ. Γκόμα. πὺὸ τὴ Διάσκεψη τῶν Ὕπους- γῶν ᾿Εξωπερικῶν τῶν ᾿Αδε- σμεύτων Χωρῶν στὴ Νέα Λελχὴ τὺν περασµέο Φεθιου άριο. Σὲ σύντομη δήλωση του στὸ ἀεροδρόμιο Δάρνακας ὁ κ. Καντούμι εἶπε ὅτι θεωρςῖ τὴν Κύπρο σὰν δεύτερη πα: τοίδα του καὶ γοιώθεν ὅτι δοί- σχεται ἀνάμεσα στὸ δικὸ του λαὸ. Ὁ Πρόεδρος Κυπριαν οὔ καὶ ἡ Κυθέρνηση του, ποό- σθεσε θρίσνονται σταθερὰ καὶ συνεχῶς στὸ πλευθὸ τοῦ Πα- λαιστινιακοῦ λαοῦ, ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Αλλοι 187 σὲ φυλάκιση ΣΜΥΡΝΗ «ϱδ. ριο οτὴν Σμύρνη, Ὕπι- Στρατιωτικὸ Δικαστή- καταδίκασε {187 ἀριστεροὺς ἐργάτες κρατικοῦ ἐργοστασίου σὲ ποινὲς φυλα- κίσεως ἁτιὸ 32 ἕως 29 χρόνια. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΠΟ 1η ΣΕΛΙΔΑ τὸν κ. Κυπριανοῦ στὰ µέλη τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τοῦ Κόμματος τὸ ὁποίο συνῆλθε γιά μθλέτη τῶν ἀποτελεσμά των τῶν ἐκλογῶν. Τὸ Πο λιτικὸ -Οοαφεῖο, Ἰαταλήγει ἡ ἀνακοίγωση τοῦ ΑΗ.ΚΟ., ὑπογράμμισε ὅτι τὸ πόμμα θὰ συνεχίσει ὅπως µέχρι σή µερα σᾶὰν αὐτοδύναμη πολι τικἡ ὀντότητα. Σὲ ἄλλη ἀνωκοίνωσή του τὸ ΔΗ.ΚΟ. ἀναφέρει ὅτι τά χθεσινὰ δημοσιεύματα τῆς ἐφημερίδας «ἵὉ ΚΝήρυνας», ποὺ μι)οῦν γιὰ σονασπισμὸ ΔΗ.ΣΥ. -- ΔΗΚΟ. γιά τὸ θέµα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέ δρου τῆς Βουλῆς, ἀποτελρῦν φιώτασιώσες τοῦ ουντάκτη σῆς εἴδησης. Οἱ ἐργάτες κατηγορήθηκαν ὡς ὑπαίτιοι τῶν ταραχῶν, ποὺ εἶχαν ξεσπάσει πρὶν ἆ- πὸ καιρὸ στὸ ἐργοστάσιο. Κα τηγορήθηκαν ἐπίσης γιὰ κα- τάληψη τμημάτων τοῦ ἔργο- στασίου Ὑαὶ γιὰ πρόκληση φθορᾶς σὲ κρατικἠ περιοι- σία. Στὸ μεταξὺ οἱ Βουλγαρι- κὲς ᾿Αρχὲς ἀπέρριφαν ἔμμε- σα τὸ αἴτημα τῆς Τουρχίας, γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν τεσσά- ρων ἀεροπειρατῶν, ποὺ κατέ λαδαν Τουρκιὸ ἐπιδατηγὸ ἀεροπλάνο καὶ τὸ ὁδήγησαν στὴ Βουλγαρία, Οἱ Βουλναρικὲς ᾿Αρχὲς ἆ- νανοίνωσαν ὅτι, θὰ παραπέµ ψουν τοὺς ἀεροπειρατὲς σὲ δίκη, ἐπειδὴ διέπραξαν ἁδί- κηµα µέσα στὸ Βουλγαρικό ἔδαφος. ΤΥΠΟΙΣ: ΔΙΑΣ ΑΤὰ» Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι λιστὲς, ωστόσο τὸ µεγάλο αἴνι- Ύμα παραμένει ἡ στάση τοῦ Σοσιαλυστικοῦ Ἰζόμματος, τὸ ὁποῖο προκάλεσε τὴν κυδερ γητικἡ κρίση καὶ χωρὶς τὸ ὁποῖο κανένας συνασπυσμὸς δὲν φαίνεται διώσιμος, δεδο µένου ὅτι τὸ Χομμουνυστικὸ κόμμα ἀπέκλευσε τὴν συµµε τοχἡ του σὲ κυδέρνηση ποὺ θὰ διευθύνεται ἀπὸ τοὺς Χρι στιανοδηµοκράτες. Ὅ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Σοσιαλισικο Κόμμα- τος κ. Μπετίνο Εράξι περιο ρίσθηκε νὰ δηλώσει ὅτι τὸ κόµµα του δὲν θὰ ὑποστηρί- ξει τὴν νέα Κυδέρνηση παρὰ µονάχα ἂν συμφωνοῦσε σὲ ὁρυσμένα Σοσιαλιστικἀἁ κ«αἰ- τήµατα» χωρὶς ὅμως νὰ ἐἔπε Η ΠΑΔΕΔ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΠΓΕΣΙΑ ΤΩΝ Οἱ ὑτιοψώφιοι τῆς Πανγκύτιριας Δημοκρατικής 'Έπαλδης Δασκάλων «(Πᾶ ΔΕΔΜ κέρδισαν τὶς χθεσινὲς ἑκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξπ ἐπαρχιακῶών ἐ- πιτροτιῶν καὶ γενικῶν ἀντιιροσώτων, μὲ 192 φήφους ἔναντι 60 ποὺ πῇ- ρε ἡ Δημοκρατικὰ Κίνπσπ καὶ ἐννέα ποὺ πΏρε ἡ Κίνηση '᾿Απλῶν Λα- οκάλων, Συγκεκριµένα ἡ ΠΑΔΕΑΔ ἐξελόγπ παμψγιφεὶ τὴν ᾽Αμμόχωστο, ἐνῶ στὴ Λευκωσία πΠρε 49 ψήφους ἔναντι πεντε τις πᾶρε ἡ Δημοκρατικὴ Κίνηση, Αναλυτικὰ τὰ ὁποτελέσματα κατὰ ἐτιαρχὶία εἶναι τὰ ἀκόλουθα: ΑΕΥΚΩΣΙΑ: ᾿Αριθμὸς ὑπο- ψηφίων 54. Πῆραν: ΠΑΔΕΔΑ 49, Δημοκρατικὴ Κίνηση 5, Κίνηση ᾽Απλῶν Δασκάλων κα- μιά. ΛΕΜΕΣΟΣ: Ἅ᾿Αριθμὸς ὑπο- ψηφίων 34, Καὶ τοὺς 34 ψή- Φους πῆρε ἡ ΠΑΔΕΔ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: ᾿Αριθμὸς ὑποφηφίων. 39. Καὶ τοὺς 39 ψήφους πῆρι ἡ ΠΑΔΕΑΔΑ. ΛΑβνΑαΚά: ᾿Αριθμὸς ὑπο- ψηφίων 19. Καὶ τοὺς 19 ψή- Φους πῆρε ἡ Δημοκρατικὴ Κί νηση, ΜΟΡΦΟΥ: ᾿Αριθμὸς ὕποψη- φίων 18. Καὶ τοὺς 16 ψήφους πῆρε ἡ Δημοκρατικὴ Κίνηση. ΚΕΡΥΝΕΙΑ: ᾿Αριθμὸς ὑπο- ψηφίων ΤΙ. Καὶ τοὺς 1! ψή- Φους πῆρε ἡ Δημοκρατικὴ Κί νηση. ΠΑΦΟΣ: ᾿Αριθμὸς ὑποψηφί- ων 6. Πῆραν ἡ Δημοκρατικὴ Ἔπαλξη 7 καὶ ἡ Κίνηση 'Α: πλῶν Δασκάλων 9. Δηλαδη σὲ σύνολο 19] ὑπο- ψηφίων πῆρ-ν: ΠΑΔΕΔ: 122 -.--.-- Κώπση 3 60. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ Τὸ Ὑπουργινγὸ Συμθούλιο κατά τὴ χθεσινὴ του συνε- δρία ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ ἨΠροέδραυ τῆς Δημοκοατίας Κιυπριανοῦ, μεταξὺ ἄλλων: Ἐνένκρινε τὴν ἵδρυση νέας Ἠιομηχανικῆς περιοχῆς κοντὰ ατὴ Λευκωσία, ξηγήσει ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ τήµατα. Στὸ μεταξὺ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Γενυκοῦ Ἐπιτελείου τοῦ Ἰἶτα λικοῦ στρατοῦ ναύαρχος Τζιο δάνι Τορίσι, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στρατη- γοὶ Γκρωσίγι καὶ Σαντοδίτο, καθὼς καὶ ὁ διοικητὴς τοῦ παραστρατιωτικοῦ σώματος τῆς οἰκογομικῆς ἀστυνομίας, στρατηγὸς Τζιανίνο, τὰ ὁὀνό Οἱ συναντήσεις τῆς Δνερσυ γητωῆς ᾿Επατροπῆς γιά τοὺς ᾿Αγνοουμόνους θὰ γίνονται ὄχι στὸ Λήδρα άλας ἀλλὰ στὸ παλαιὸ κέντρο «Κόρτεο» µατα τῶν ὁποίων συµπερι- στὸ δρόμο τοῦ ἀεροδρομίου--- λαμδάνονται στὸ Νατάλογο] Δευκωσίας πὸ ὁποῖο αὐτῆ πῆ τῶν μελῶν τῆς τεκτονικῆς στυγμῆ ἐπιδιορθώνεται καὶ µε στοᾶς «Ρ2», ζήτησαν ἀπὸ τατρέπεται ἀναλόγως. τὸν ὑπουργὸ ᾿Εσωτερικῶν κ. Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πλη- ροφορίες τῆς «Ἔλευθεροτν- πίας» ἡ πρώτη συνάντηση θὰ πραγμαποποιηθεῖ ἀμέσως μό- Ἶις ἐπα-έλθεν ἀπὸ τὴν Νέα Λέλιο Λογκόριο νὰ τεθοῦν σὲ «περιορισμένης διαρκείας διαθεσιµότητα ὁ κ. Λογκόριο ἀποδέχθηκε τὸ αἴτημά τους, ΛΑΣΚΛΛΩΝ στὴ Λεμεσὸ καὶ οἱ ουμηοβιδίες γιά τοὺα ἀγνουύμενους «Γόρχκη ὁ Βϊδικὸς ᾿Αντιιού- σωπος τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ κ. Γκόμπι. Ὅπως ἀνάφερε σχε τυκἢ ἀναχοίνωση κπῶν Ἡνω- µένων ᾿Εθνῶν ὁ κ. Γκόμπι ἀ- Ἰόγους νὰ πιατεύω ὅτι καὶ τὰ δύο µέρη εἶναι διατεθειµένα ναµένεται στὴν Κύπρο στἰς{ νὰ προθοῦν σὲ ἐντατικότερεςτ 90 Ἰουγίου. προσπάθειες απρὺς τὴν κατεύ- Τὴν ἴδια µέρα ἑκτὸς ἀποο[ θυνση μιᾶς εὐρείας λύσεως, όπτου ἀναμέγεταν στὸ μεταξὺ νὰ. φθάσει στην Κύπρο καὶ ὁ διοοισθεὶς ἀπὸ τὸν κ. Βάλγ- τχαϊι ἀντιπρόσωπος του στὴν Διερευνητικὴἡ Ἐκιτροπὴ Ἕλ- ἡ ὁποία θὰ ἀφορᾶ τὰ ἀλλη- λένδετα ἐδαφικά καὶ συνταυ- ματικἁ θέµατα τοῦ προθλήνια τος». Ἡ ἔχκθεση τοῦ κ. Βάλντχα της χωρὶς ἀργοπορία καὶ ὅτι θὰ ἐπιτύχει νὰ δοθεῖ μιὰ λύ- ση στὸ ὀδυγηρὸ αὐτὸ ἀνθρς- πυστικὸ πρόθληµα. Ὁ κ. Βάλντχαϊμ πρὀσθεσε ι θὰ ἀνακοινώσει τὸ ὄνομα τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στὴν Ἓ- πυτροπὴ. ὦκ Ἡ συνεδρία τοῦ Συµ: θουλίου ᾿Ασφαλείας ἀναμένε- ΛΕΜΕΣΟΣ, 286 (Γραφεῖο «Σ»). --- Πο.ιοὶ κάτοικοι ἆᾱ- πὸ τὰ Πολεμίδια ἐπισκέπτον ται τὸν γέο Ἡρακλη, τὸν µι- κρὸ Σάκη Μιχάλη ποὺ ὡς Ὑνωὠστὸ κρατοῦσε στὰ χέρια του ἕνα φίδι γιὰ περισσότε- ϱο ἀπὸ 90 λεπτὰ χωρὶς νά τὸν δαγκώσει. ται νὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Φ Στὴ φωτογραφία ὁ µι- ἐρχόμενη ὀδομάδα, κρὸς Σάνης. ΣΤΙΣ Η.Π.Α. Κύπριοι - Ἀρμένιοί θετὸς κ. Κλὠντ Πίλον ὁ ὃ-Τ ἵμ κυκλοφόρησε χθὲς καὶ σ’ ποῖος θὰ εἶναι ἁποσπασμαέγος αὐτὴν ὁ Τ.Γ. τοῦ ΟΗΕ. εἰση- ἀπὸ πὸν Διεθνή ᾿ἘΕφρυθρὸἱ γεῖται τὴν ἀνανέωση τῆς θη: Σταυρὸ καὶ θὰ προεδρεύει{ τείας τῆς εἰρηνευτικῆς Δυνά- τῆς ᾿Ἐπιροπῆς- µεως γιὰ ἕνα ἀκόμη ὄμηνο ᾿Αντιπρόσωπος τῆς δικῆς| καὶ τονίζει ὅτι θεωρεῖ ἄναγ- µας απλευρᾶς στὴν ΣΕπιτροπὴ θὰ εἶναι κατὰ, πάσαν πιθανὺ- τητα ὁ Τευικὸς Εἰσαγγελέας µ. Τορναρίτης. Γιὰ τὴν Ἐπι- τροπή ᾽Αγγοουμέγων θὰ πα- οευρίσκονται στὶς ἐργασίες τῆς ᾿Ηπιτροπῆς ὁ Οἰμοόμος Χριστόφορος γχαὶ ὁ κ. Ἀίκος Σεργίδης. παρονσία της, Πῃ- ρὰ τὴν µείωση τῶν ἀνδρῶν πης ἡ Ἠνρηνευτική Δύναμη χατόρθώσε χαὶ στὸ ϐµηνο αὖ πὸ γὰ ἀνταπεξέλθει πλήρως τῆς εἰρηνευτικῆς καί τῆς ἀν- θοωπιστικῆς ἀποστολῆς πης γαὶ νὰ συµθάλει σὲ µεγά)ο θαθμὸ στὴν διατήρηση τῆς ἡ- καία τὴν σὲ ἀυτιτουρκικὴ διαδήλωση ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (1ὸ. .Σπ.). - Την ἐρχόμενη Δευ- τέρα. 1η Ιουνίου, θὰ ὀργανωθεῖ ἔθω ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο «Πιὲρ» ατῆ Νέα Κίνηση ᾽Απλῶν Δασκάλων 9. εἶναι οἱ Κυπριανίδης Χρί- Οἱ ἐκλεγέντες Υιὰ τὴν Ἔ- στος, Βαρνάδα Αθηνά, Παπα- παρχιακὴ Ἐπιτροπὴ Λευκωσί- δάπουλος ᾿Αντώνιος, Χριστο- ας εἶναι οἱ ἀκάλουθοι: Γεώρ δούλου Σῶζος καὶ Χαραλάμ- γιος Λοΐζου, Κατίνα Χιώτη, πους ᾿Ηλίας. Νάκης Ιωαννίδης, Χάδόας Τὰ ὀνόματα τῶν ἐκλεγέντων Χριστοδούλου καὶ Κώστας Σω µγιὰ τὶς ἄλλες ἐπαρχιακὲς ἐ- τηρίου. πιτροπὲς δὲν δόθηκαν ψὲς στὴ Οἱ ἐκλεγέντες γιὰ τὴν Ἐ- δημοσιότητα, γιατὶ ἡ καταµέ- παρχιακῦ ᾿Επιτροπὴ Λεμεσοῦ τρήση τῶν ψήφων καθυστέρησε, Ἁπεμγίες πείνας στήν Πολωνία ΒΑΡΣΟΒΙΑ (δ. Ὑπ.).-- Δέια τέσσερα ἄτομα συγεχί- ζουν ἀπεργία πείνας, γιὰ νὰ ἐκδηλώσουν τὴν ὑποστήριξή τους πρὸς δύο καταδικασµέ- γους ἀντιφρονοῦντες, µετέδω πίσης, ὅτι ὁ κλάδος τῆς «ἀ) ληλεγγύης στὴν πόλη ᾿Οπό- λε ζήτησε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τὴν ἀπόλυση δυὸ ἀδελφῶν ποὺ φυλακίσθηκαν τὸ 1971 γιὰ τὴν. ἀνατίναξη δημοσίου γτι σε τὸ ἐπίσημο Πολωνικὸ πρα ορίου, Σὲ ψήφισμα ἀναφέρεται κτορεἰο εἰδήσεων «πρόσθεσε ὅτι οἱ ἀδελφοί ᾽ Κοδάλσζυκ ὅτι ἕξι ἄτομα στὴν ἱατρικὴ εἶνα, ἀναμφιδόλως ἔνοχοι τροµοκρατικῆς ἐνέργειας. ἀλ κὰ δὲν πρέπει νὰ στερηθοῦν τοῦ διχαιώματός τους νά ζη- τήσουν χάρη. ἀκαδημία τοῦ Γκντὰγοκ προ- σχώρησαν, χθὲς τὴ νύκτα, στοὺς ὀχτὼ ἀπεργοὺς πεί- γας, στὴ γότια πό.η Σοσνό- διετς. Τὸ «ΠΑΙΙ» ἀνέφερε, ἐ- ΠΡΩΤΠΙΗ Ἰσρυπλπῶι ΒΗΡΥΤΟΣ ϱ1δ. Ὑπ.)-- Ἡ ᾿ὈΟργάνώση γιὰ τὴν Απελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης ἀνα- κοίνωσε σήµερα τὴν αὐγὴ ὅτι ᾿Ισραηλιτικὴ µο- νάδα καταδροµέων ὑποστηριζόμενη, ἀπὸ κανο- νιοφόρους ἔκαμε ἀπόθαση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νόκτας στὶς ἀκτὲς τοῦ Λιθάνου, περὶ τὰ ὀκτώ μίλια νοτίως τῆς Βηρυτοῦ καὶ συγκρού- στηκε μὲ δυνάµεις Παλαιστινίων καὶ ἀριστερῶν Λιθανίων. Ἐκπρόσωπος τῆς ᾿Ὀργανώσεως ἀνέ- ερε ὅτι οἱ Ισραηλίτες ἀποχώρησαν ὕστερα νώ παραμονὴ εἴκοσι λεπτῶν στὸ Λιθανικὸ ἔδα ΛΠΟΒΗβΣΗ στο ΠΙβΕΙΙ0 φας καὶ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὶς ἀκτὲς μὲ ἕξι οθατικἁ σκάφη. Ὁ Παλαιστίνιος ἐκπρόσωπος δὲν ἔκαμε λό Υγο γιὰ ὁποιεσδήποτε ἀπώλειες, πρόσθεσε ὅμως ὅτι μεταξὺ τῶν ᾿Ισραηλιτικῶν κανονιοφόρων καὶ τῶν Παλαιστινιακῶν δυνάµεων πωτηλκάγη: σαν πυρὰ πυροθολικοῦ. Ἡ ᾿Ἰσραηλιτικὴ ἀπόδαση, ἀκολούθησε τὶς χθεσωες ἐπιδρομὲς τῆς ᾿Ισραηλιτικῆς άεροπο- ῥρίας ἐναντίον θέσεων τῶν Παλαιστινίων νοτίως τῆς Βηρυτοῦ. Ἑλλήνων ὁμογενῶν Ὑόρκη κοινὴ διαδήλωση Κυπρίων καὶ ᾽Αμερικῆς, καθὼς καὶ ᾿Αομενίω», σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὸν γιορτασμὸ τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Κεμάλ )Ατατούρκ. Τὸ- γιορτασμὸ ὀργανώνει ἡ ᾽Αμερικαν οτουρκικἡ Ἔται- ρεία καὶ σ᾿ αὐτὸν θὰ μιλήσει ὁ πρώην Ὑπουργὸς Ἔξωτε ρικῶν τῶν ΗΠΑ Χένρυ Κίσ- σιγκερ. Μὲ ἀνακοίνωσή τους ἡ πα- γομογενειακὴ ἐπιτροπὴ γιά την προώθηση τοῦ Κυπρια- κοῦ ἀγώνα, ἡ Κυπριακἡ «Ὁ- µοσπονδία Ἑλληνοαμερικα- νικών σωματείων καληῦν ὅ- .ους τοὺς ὁμογεγεῖς νὰ λά- δουν µέρος στὴ διαδήλωση, δές, ἐξόλλου, ἀπὸ τὶς 0 τὸ πρωὶ μέχρι τὶς 5.30 τὸ ἀπόγευμα. στὸ π)]αίσιο τοῦ ἴδιου. ἑοοτασμοῦ ἡ ᾽Αμερικα νο-Τουρχικὴ Ἑταιρεία ὀργά ΑΓΩΓΗ 50.000 Λ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ᾽ Ὁ θουλευτῆς Αεμεσοῦ τοῦ Δημοκρατικού Σνναγερμοῇ Χν Νίπος Χρ. Αναστασιάδης καταχώρησε δια τῶν δικηνό- οων του ἁγωγές υιά λίδε]]ο κατὰ τῆς «Ἐλενθεροτυπίας:, ἐχφραστικοῦ ὀριάνηων τοῦ Προέδρου τῆς Αηιηρρατίας καὶ τοῦ ΔΗΚΟ. Ὁ. . ᾿Αναστασιάδης σητᾶ ἀπυζημιώὼσεις πέραν τῶν 33, 000 λιρῶν γιὰ ἰσχηριζόμε- νους λιθέλλους ποι περιέχαν- ται σὲ διάφορα ὃν' ο αἱ κα δημοσιεύματα τῆς ἐν λόγω ἐφημερίδας. χωσε συμπόσιο μὲ θέµα τὴν Ἱστορία τῆς Τουρκίας μὲ προ ἑδρευς στὶς ἐκδηλώσεις τοὺς καθηγητὲς τῆς πχολῆς Ἐγ- νὺς Ανατολῆς τοῦ Πανεπι- στηµίου τοῦ Πρίνστον Σ.κ. Τσάρλς ᾿Ισάουι, καὶ Νόρμαν ΄Ἰσκοδιτς. Τὸ σωμπόσιο ἔγι- νε στὸ Τουοκικὸ κέντρο ἀπέ ναυτ. ἀπὸ τὸ µέγαρο τοῦ ΟΗΕ, ΝΤΕΝΗΤΑΣ: ΑΝΘΙΞΑΜΕ ΤΟΝ ΛΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΘΥΡΗΙΑ «Ἑλλείσαμε τὸ ὄρόμα πρὸς τοῖς Ἡλληνομυπρίους καὶ ᾱ- χαίξαας πό δρύμο πρὰς την Τοαμονίας δήλωσε ὁ Έουρκο- Ἀήππίας ἤψετης ν. Ἀτενκτᾶς Πλ ώντς σε πὀδεχλογί 2η σι) χεντρήση τοῦ. Ἀομπατος τοῦ. Ὁ ον, Ἀτενντὰς ἀνέπερε ὁ- τε ᾱ ἴδιος γαὶ τὰ Ῥόμμα του ἑωσαζαντες επιὰ νὰ μὴν ἀνοι ἒει ὁ ἄρυμος πρὺς τοὺς Εὰ- ληνεςλ. Σελίδα 9 ἡῶνε Μί ΗΛΙΑ Πρὶν ρίξουν κιτρινοµέλανο καὶ πάλι στὴ πέννα . --- : . , τους, οἱ μυθομανεῖς τῶν «Νέων» θὰ κοίταξαν Φαίνεται τὰ δικά τους κατάστιχα. ξόδεψε ὁ Δημ. καμπάνια», Θεὲ καὶ Κύριε] Ἓνφυγε γιὰ τὸ Παρί σι ὁ Τάσσος. Πῆγε φαί νεται νὰ Ερεῖ τὸν Ζι- σκάἀρ γιὰ νἁ κοπιάρει τράπους ἀποδοχῆς ἦττας του. Γιατί, σὶκ της μ-φ --- )Εκλογῶν παραλειπόµενα: Ξέρετε ὅτι πολλοὶ ὁπαδοὶ τοῦ σαν ΕΔΕΚ: Εθλεπαν τὴν «γροθιὰ» τῆς ΕΔΕΚ καὶ τὴν ἔπαιρναν γιὰ τὴν «πυγµή» μὲ τὴν ὁποία κυθερνᾶ ὁ Σπύρος ---φ-- Σοφιανὸς: ἘΕὐχαρι στῶ πάρα πολὺ γιὰ τὸ πολὺ ὡραῖο μαύρισμα.. τρόπο Με νο. Α αυτο τον Συναγερμὸς γιὰ τὴν προεκλογική του Αὐτοὶ μιλοῦν σὰν νὰ μιλοῦν γιὰ τὰ κόνναρα τοῦ αδᾶι ! --φ-- αι μοῦ ὡραία : . : «Οκτὼ ἑκατομμύρια Λλίρες γιὰ ἑκατομμύρια ὅτι καὶ νὰ πεῖ κανεὶς, ἅμα κατορθώνεις εἶσαι σὶκ ἀκόμα κι ὅ- ταν αἰσθάνεσαι παὺ τὴν γῆν», τὸ ποᾶ- γμµα ἀλλάξδει... νἁ «κάτω ΔΗΚΟ ψήφι- δώσατε τὴν πολὺ εὐκαιρία νὰ γί: γω πάρα πολὺ χῶμα.. Ο ΒΟΥΤΑΙΗ ΑΣ, ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Ἔρχεται στὴν Κύπρο γιὰ σειρὰ παραστάσεων ὁ θδία- σος τοῦ Νίκου Τσούχκα, γνω στοῦ «Βούτακα» ἀπὸ τὴν τη λεοπτικἡὴ σειρὰ «Τὸ Ταξίδι». Γλάϊ στὸν δηµοφιλὴ ἠθοποιὸ καὶ οἱ γνωστοὶ καλλιτέχνες Μαίρη Φαρμάκη (« Αγνούλα» πρωταγωνίστρια τοῦ «Θυ- ρωροῦ» ποὺ αὐτὴ τὴ στιγµὴ ἔχει τὴν πρώτη ἀκροαματικό τητα στὴν Ἑλλάδα), Μίτση Ἑωνσταντάρα (ἡ καλὴ πεθε ρὰ στὸ Λούνα Πὰρκ) “Ο Τό- λης Βελονάκης (γνωστὸς Τό λης τοῦ Λούνα Πὰρκ) καὶ ἂλλοι. 'Ὁ Θίασος θὰ παρουσιάσει τὴν ξεκαρδιστιικὴ κωμωδία «ὍὉ Ταῦρος καὶ ἡ Παρθένα» μὲ παραστάσεις σὲ ὅλη τὴν Κύπρο, ὡς ἑξῆς: Ἱὶ καὶ 2 ᾿Ιουνίου στὸ ᾿Αθήναιον Λευ κωσίας, 3 Ιουνίου στὸ Ζήνα Πάφου, 4 καὶ 5 Ιουνίου στὸ Ριάλτο Λεμεσοῦ, ό Ιουνίου στὴν ᾽Αραδίππου, Τ ᾿Ιουγίου στὸ Παραλίμχι, ὃ Ιουνίου στὴ Νήσου καὶ 9 ᾿Ιουγίου στὸ Κί- τι, Στὴ φωτογραφία στιγµι ότυπο ἀπὸ τὶς δοκιµές. ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ . ΗἩ ᾿ΑἈρχὴ Τηλεπικοινωνιῶν Κύπρου ἀἄνα- κοινοῖ ὅτι ἡ ἐπέκταση τοῦ Τπλεφωνικοῦ Κέν- τρου Λάρνακας συμαλπρώθηκε καὶ θὰ τεθεῖ σὲ λειτουργία αὗριο Σάθθατο τιρωῖ 930.5.8ἱ. Η ΑΕΙΛΙΝΗ’ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑ ΟΥ 198] ακσπσο υπωκνα: Τοῦ Σιαύρου Σιαύρου | ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, ζω. πτὸ πεζυδούμµιο Ὅπᾶ να τι αλατιὰ χαμόγεια που 6: ἔρατσεν τὸ κακὸν τοῦ θτοῦ εκδ, επημαε, οσον τονῳ ποτδάνες μαὶ ημίν ἄπυς κι μὲ εἰς μανεσοινᾶ ἡ ὁ ς ταό Ἠγεῖνα, τὰ πάνω τοὺς καὶ ἀπὸ ἀρχηγοὶ χαλατόπλιατοὺς. Λὐτοὶ θις σμένες «ράοιλες! ρες τοὺς! Τελικά Όμως οἱ την Ἄλαφουν µεχοι πρωζας δτανιεν σγβσιν οό ρε α ἔψιναν ἀρχηγίσκοι καὶ ἀπὸ τὴ θολέφονν μὲ τὴν αἰδίκὴ Τοὺς φον καράδες δρὲ ᾱ- κακομάσαλοι, ἐκεῖ ποὺ π]]- Νάθονται ἐκεῖ περῦηποι, ν πενατικας ΣΦΑΜΗ. πυῦ με ρονπαι αεριπαϊξιμον! ἀσφάλεια τῶν χαλατύπ/α δελφὲῖ Ηταν τόσο τίμια γαν γιὰ μαλλί, ὄγηλαν κου: µαρόνι οὐτιδώνεν τα γλυκά πεισιν. Ἰμκείνη τὴ ος ] «ν «πιόνι πανεῖας δὲν λτων. ον νι τοὺς ἀχη- πιο ηλάρια. Αεέντες δυὀ ρεμένοι.,. τοις πρόσισει, δνας ἀπ ση χά τὴ σιγουριά ὠζς ντι ενα τὰς ὃν μᾶς γίσκους τῶν. κάτακύμμα (τᾶι: µέτρα καὶ ὁμορπονιοὶ ποὺ Τά καημένα τά παιδιὰ. αὐτοὺς πηγαινοέρχεται µανο δὲν τά πατάφεραν θσὲ παι- ν ο ο θὰ τοὺς ὧν, στυ Νέππου καὶ μα” ἔκωφαν μερικὲς καθδιὲς µα ταν ὕλοι τους. ποὺ ὦ: στὰ τοὺς καν τυὺς Ἄονξι δι μμ, δὰ σκάσω ἀπὸ κ ας υμε αθύτι εἴμαστε τσούκας ἢ Φειδία καὶ πάγο” θητοριρύλών!. δά τοὺς ὐ)ἐ- ραΐοι. Ἓνας μάλιστα ἀπ κόθτεςι Αὐτὸς φ ανετα νά χακὰ µην στη ἀτ-αμη σπα τν πόρκατα ταὶ πο ο μμ ὃ εἶχαν πεις νὰ ἀφεχωσιοιάζουν ἀπ' αὐτοὺς ουναγωνιζύταν τὸ ὦ- μὴν τὸν καΐε ἡ χαμένη ἓ- δες, μήπως ποὺς µάτιασε ινηθίζομεν τὰ δαχευλοδεί, νοινην τὴν Ην. Ἡ ϕ Τοὺς Ἰαποῦμια τοὺς κάτ ώ Βάσος μη µένους. Αὐτοῦς που πάκε: ποια Ἡ ο] φαν χι ἔπεσαν ἡρωικὰ µι- ἴδο... αώμεσηι, Εκτὴς θουλῆς στην Τὰ καπμένα τὰ παιδιά προσπάθεια τους να μπν τν τν ἐντὸς! Δὲν τὰ, κατάφεραν ἲ.βυ Τοὺς θυμᾶμαι ποὺ κόθθο ἁ τελικά. ΤΕ κοίµις ὐρὲ ἄδει Αποιδᾶς ὅκως στὸν ἁλνημα ν ὃν αίμα είς ὑπό 1 τογράφο ὁ Βέγγος καὶ αι πούμε, ' θέατρο ὁ Φιοφιρῆς. Τί ἓ Κερύγεια, Θά μᾶς ἔδιναν , 9 οὗτα ασ ο. παγωτὸ νὰ γφουμε Χηϊ ἔξω, ἀπὸ τὴ θουῆ οτὸ πε: ραΐο φύλο! Τώρα ὅτι καὶ δρα! Κάτι ἄλλο τὸν κατι κανένας ἔτσι ὄμορφα Ἀοπέ- σταιξ να τοῦτι εσας Ἴκθ θά μᾶς ἄλλαζαν τὰ φώτα ζοδρόμι,. µασώντας ἀέραν νά πούμε, μαύρη μαυρίκα Οἱ ὑπόλοιποι ὅμως «θε θνν μεσω Μήπως εἶδαν τὴν πε τὸ. . παι ιὰ καὶ ὁ αν ας ἀπὸ αἱς κοινωνικοοικούοµ!” κυνπανιστὰν! Σχάει Ἡ χαο μαύρισε τὶς ὁμορφιὲς τους πα μονολογοῦν. Αασχ.. θεος τους Εημέρωμα ἡ μή: τοὺς ὀπαρνη ΡΠΝΕ: ολούαι ο κὲς ἀλλαγὲς.., Ὠρὲ τοὺς χι διὰ σον καὶ αἱ παίρνει τὸ αἱ τὶς χάρες τους. Θοῇ” ος θἄρθει ἄσποη µέρα καὶ γιᾶ πως ἀπαθλάκωσαν τὸ λαον- ἀπ] αὐτὸ τος χοροί σέ τακαηµένους τοὺς ἀρχηγ]- παράπονο... Τὰ καημένα τὰ νπὶ ὀδύνη γιὰ τὴ χαμένη μᾶς., τοίχοι. θρὲ τὰ μάημενα τα ἀπὸ πάνω. ο » μ σκους δουλειᾶ ποὺ τὴν ἔπι παιδιὰ, τὰ φιλαράκια τὰ να εδρα... γοπέλια Χαττάν ποὺ ἔπά- σης ὁ ὑνς ε αν θαν. Τώρα πῶς θ) ἀχοῦμε λννν Ῥρὲ τοὺς κατμένους δου κ ὢν ἕκ θαν! ο νο, τὸ παράκανε. : Κσι μ ΄ τὴ γλυκιά τους τὴ φωνού- Σκίστηκαν γιὰ ἁ μᾶς λειὰ ποὺ ἔπαθαν! Νά μποῦ 2Α)ά εἶναι χα τὸ ᾱλ τραγλες -ρθερουμανν ᾱ- λα... Ἔτσι μοῦ οχεται νὰ ποῦν προεκλογικὰ. πὶ πυστεύ νε ἑκτὸς τῆς Βουλῆς. Π οὗ Τὰ καημένα τὰ παιδιὰ 1 λο!. Τὸ ρεδιλίκι! Φτοῦ ποῦ λός-- νὰ τοὺς ο πάει ο δάλω τὰ κλάματα. ᾿Ακόμα ουγ. Ἔχυσαν χοῆμα μπόλι- τόσο ἀγαποῦσα”. Γι αὐτὸ Θυμᾶμαι τὸΥ ἐνθουσιασμὸ νὰ πάρει εὐχῆ... οὔτε μιά λε! Ὠρὲ τὶ να ο καὶ ἡ ὄρεξη µου κόπηκε νά χο καὶ στόλισα’ τοὺς τοί- καὶ μαζεύονται ὅλοι ἀπ' έἔ- τους ὅταν ἄρχισαν. Ἰχεῖνα ἔδρα... οὔτε ποὺ Χόντεψαν, ρώνει αὐτὸς ὁ λαουτνίικος:» Ὃποαααιρπααας πααααλρνοστνσηνος μαανατας στι τον παπα αωπασστωσς παρων Ὃαναααααανοο «σας ανασα 9 9 ΔΕΣΜΙΟΙ ἓτβ 9 ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Οἱ περισσότεροι διάσημοι Γίνονται δέσµιοι της καὶ ἐξαναγκάζονται τρελλοῦ δολοφόνου, ποὺ κάποια Ἡ δολοφονία τοῦ Τζὼν Λέννον, εἶναι νε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Κόσμου νὰ ἐξεγερθοῦν κατὰ τῆς πα Οἱ «ὝΑμπα», οἱ Σουηδοὶ «διάσημοι τέσσερις», «Χατα- τάσσονται ἀπὸ τὴν ᾿Αστυ- νοµία τῆς Στοκχόλμης στὴν «κατηγορία τῶν ὑποψφηφί- ὥν. ο τῆς τρέλας». {. διάφορες ἀπειλὲς ποὺ κατὰ κανροὼς. χουν ᾿δεχθεῖ . καὶ δέχονται τὰ µέλη τοῦ διάσηµρυ :, ΜΥ Ῥρβήμοῖος, ἔχουν αφκώσει ΑΥ- Ἀγέτα, τὸν Μπγι δν, τὸν Μπέννυ καὶ τὴν Αννιφριντ νὰ ζοῦν µέσα στὴν ἀγωγία καὶ νὰ νιώθουν κάθε στι- Υμή, ὅτι κινδυνεύουν. Σὲ κάθε δῆμα τους, τοὺς ἀνολυυθοῦν πάντα σωµατο- φύχακες ὁπλισμένοι σὰν ᾱ- στακοὶ καὶ κάθε φορά ποὺ ἀνακοινώνουν στὴν άστυ νοµία μιὰ νέα ἀπειλὴ, οἱ ἀστυνομικοὶ τὴν ἀντιμετω πίζουν πάντα μὲ σοδαρότη τά, χωρὶς ποτὲ νὰ κάνουν γνωστὲς λεπτομέρειες τῆς ΤΙΜΗΘΗΚΛΝ ΣΥΠΛ:ΙθΙΧΙΙ ΛΕΜΕΣΟΣ, 28 (Πραφεῖο «Σ»). --- Δεκατρεῖς σύνταξι οὔχοι γυµνασιάρχες ποὺ ἐγα λούχησαν Χιλιάδες μαθητές γαὶ μαθήτριες μὲ τὰ ἛἝλληνο χριστιαγικὰἀ ἰδανικά, τιµήθη καν τὴν περασμένη Τρίτη ἀπό τοὺς μαθητὲς τοῦ Λυκειακοῦ Κύκλου τοῦ Λανιτείου Το µνασίου Λεμεσοῦ γιὰ τὴν προ σφορὰ τους στὴν παιδεία τῆς Κύπρου καὶ στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ τόπου. Μαθητὲς καὶ μαθήτριες σὲ σύντομες ὁμιλίες τους άνα φέρθησαν στὸ ἔργο τῶν τιµω μένων γυμνασιαρχῶν ἐνῶ ὁ γυμνασιάρχης τοῦ Λανιτείου ἔρεονας τους. Γεγογὸς πάντως εἶναι ὅτι οἱ «Αμπω δὲν «εἶναι πιὰ σὲ θέση νὰ ἔρχονται σ᾿ ἐπαφὴ μὲ τὸ Ἀοινό τους. Συναντιοῦνται στὰ στούν τιο ὅπου ἠχογραφοῦν τοὺς «δέσκους..τους καὶ μετά στὰ σπίτια τους. Ἡ ζωὴ ἔξω «ἀπὸ, τὸν, δικὸ ..τους κόσμο ἔχει γίνει ἐξαιρετικὰ ἐπιχίν δυνη. ο ΤΗΛΕΦΩνΗΜα Πρὶν ἀπὸ ἕξι μῆνες ἀναγ κάστηκαν γὰ µαταιώσουν ἕνα ταξίδι τους στὴν δΔυ τικἡ Γερμανία, ὅπου θὰ γύ ριζαν ἕνα σόου γιὰ τὴν τη λεόραση, ἐξαιτίας ἑγὸς ἆᾱ- πειλητικοῦ τηλεφωνήµάτος: Κάποιος ἄγνωστος εἶπε ὅτι κατά τὴ διάρκεια τῆς ΄ ἀπουσίας τῶν «Άμπα» στὸ ἐξωτερικὸ θὰ ἀπήγαγε τὰ παιδιὰ τῆς ᾽Αγκνέτα, τὴν 7χρονη Λίντα καὶ τὸν 4χρο ΜΕΝΑ ΤΡΗΣ ΠΗΝΛΣΙΛΡΧΕ Γυμνασίου κ. Ἱορδάνης Σο φοκλέους, ὕστερα ἀπὸ σύν τοµη. ὁμυλία πρόσφερε σ᾿ ὅλους ἀναι μνηστικἡ πλόκα. Στὴ ουγέχεια, ἀκοκούθησε Καλλιτεχνικὸ πρόγραµµα καὶ δεξίωση. Οἱ τιµηθέντες 13 συνταξιοῦχοι γυμµνασιάρχες εἶναι : Ἡρακλῆς Αγγελίδης, Κώ στας Πηλαδάκης, Νικόλας Ξιούτας, Κυριάκος Χ΄’΄’ ω άννου, Αλέκος Χαράχης, Κώ στας Χαράκης, Δημήτριος Πο λυδωρίδης, Ἅ᾿Διλέκος ἨΝικο λάου, Στόλιος Χφριστοδουλί- δης, Θέκλα Λυσιώτου καὶ Γι άγκος Βαρνάδα. ένο νώώώώών -ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΘΑΛΑ ΓΕΛΙΑ-ΛΥΝΑΤΑ ΓΕΛΙΑ- ΛΚΡΑΤΗΤΑ ΤΕΛΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ -- ΕΡΧΕΤΑΙ 80 ΘΙΛΣΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΗΓΟΝΙΣΤΩΙ κΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ «ΕΞΒΟΥΤΑΚΑΣ» στὸ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΙΡΗ ΦΑΡΜΑΕΗ «ΑΝΝΟΥΛΑ» Ἡ. πρώὠταγωνίστρια τοῦ «ΘΥΡΩΡΟΥ» (μὲ τὴν πρώ- τη ἀκροαματικότητα στην Ἑλλάδα) ΜΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Ἡ καλη πεθερὰ στὸ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΟΔΛΗΣ ΡΕΔΟΝΑΕΗΣ ᾿Ο ΤΟΛΗΣ τοὺ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΜΕ ΕΝΑ ΕΚΙΕΚΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΗΦΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΕΗ ΚΟΣΜΩΔΙΑ ὁ ΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΘΕΝΑ «Α4ΘΗΝΑΙΟ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1 καὶ 2 ᾽Ιουνίου ΠΑΡΑΑΙΜΝΙ Κο 7 Ιουνίου «2ΗΝΑ» ΠΑΦΟΣ ἃ ᾽Τουνίου ΝΗΣΟΥ 8 ᾽Τουνίου ῶ--- ΠΡΟΠΩΛΟΦΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Σ ΟΔΑ ΤΑ ΤΑἩΜΣΙ «ΡΙΑΛΤΟ» ΛΕΜΕΣΟΥ 4 καὶ 5 Ιουνίου ΚΙΤΙ Ο Γουνίου Α Τέὸν ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Σαββατο 6 Γονυνίου ΦΓΑΤΤΡΕὲΝ ----- - ων νο Κρίστιαν. Ἔτσι, τὸ σόου μαγνητοσκοπήθηκε στὴ Στοκχόλμη καὶ στόλθη κε στὴ Γερμανία, Ενα. ΦΡΙΑΧΤΗΣ Ὁ πρώην ἄντρας τῆς ᾽Αγκγέτα, ὁ Μπγιόρν, ζεῖ μὲ τὴν καιγούργια του γυ γαΐκα, τὴ Λένα, σ' ἕνά 'σπί τι ποὺ φαινομεγικὰἀ δὲν προφυλάσσεται παρὰ µόνο ἀπὸ ἕνα φράχτη. ᾽Αλλὰ ἂν κάποιος ἀνεπι- θύμητος ἐπισκέπτης φθάσει µέχρι τὴν πόρτα τους, κά νουν ἀμέσως τὴν ἐμφάνιση τους οἱ ἄντρες τῆς ἀσφα- λείας καὶ ὁ πολὺ ἄγριος σκύλος τοῦ ζεύγους. Τά, ἀπὸ απρουηγούµενο Υάµο, παιδιὰ τοῦ Μπέννυ καὶ τῆς Αννιφριντ ζοῦν µα κριὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους καὶ τὸν ἐπικίνδογο κόσµο τους. ᾽Αλλὰά κι ἐκεῖ δρίσχον ται πάντα οἱ σωματοφύλα κές τους. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ, ἡ ἁστυ γοµία θεωρεῖ ὅλες τὶς ἀπει λὲς σοδαρὲς καὶ πιστεύει ὅτι ὁ κίνδυνος εἶναι πραγμα τικός. «Προσευχόμαστε στὸ Θεὸ, γιὰ νὰ μὴ συμδεῖ τί- ποτε», εἶπε τὶς προάλλες ἕνας φῖλος τῆς «οἰκογέγει- ας», Ἡ ᾽Αγκνέτα, ὁ Μπγιόρν, ὁ Μπέννυ καὶ ἡ Ανγιφριντ κέρδισαν μὲ τὸ ταλέντο τους τὸν κόσµο. Μιὰ μµικρὴ, ὅ- ως, σφαίρα θὰ μποροῦσε ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Με ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ Ὁ Πρόεδρος Κυποιανοῦ δέ χτηχε χθὲς τὴν ᾿Ἐπιτροπὴ Συγγενῶν ᾿᾽Αγγοουμένων καὶ ᾽Αδηλώτων Αἰχμαλώτων Κα: τὰ πὴ συνάντηση συςητήθη- καν θέµατα. ἀναφορικὰ αὲ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἸἨπιτροπῆς γιὰ τὴ διὲ- ρεύνηση τῆς τύχης τῶν ἄγ'ο οὐμένων, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Με ἀνωνοίνωση του ὃ Γ.Γ. τῆς ΠΟΑΣ ἀναφέρει ὅτι µέ τηλεγράφημά του ποὺ ἀπέ- στειλε πρὸς τὸν πρὀεδρυο τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου καὶ τὸ Σενικὸ Εἰσαγγελέα διαµαρτύ ρεται γιὰ τὴ συγεχἠ ἀναθο- λῆ τῆς γενικῆς συνέλευσης τῶν. δικηγόρων πού θὰ ἆσχο ληθεῖ µέ τὴ σύναφη συλλογι- γῆς σύμµθασης γιὰ τοὺς δικη γορικοὺς. ὑπαλλήλους. ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΥΠΟΝΟΜΟ ᾿Αγανακτισμένος ἀναγνὼ- οτης τῆς «Σ» ἀπὸ τὸν Άγιο Παῦλο τηλεφώνησε κψές γιό νὰ μᾶς ἀναφέρει ὅτι ἑνῶ ὁ ἴδιος μπα ἡ οἰκογένεια του ἔφευγαν ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολινῆ εἴσοδο τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέ σεως στὸν κύριο δρόµο ὑπὸυ χε ἀνοικτὸς ὑπόνομος γωῦί- ψοίλια ὅπου ἔπεσε τὸ μιχῳὺ κοριτσάκι τους. Τὸ νοριτσάχκι ἀνέφερε ὁ ἆ να /νὠώστης µας δέν ἔπαθε τίποτα ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νι’ εἶχε τοαυματισθεῖ σοθαρά ὃ πως καὶ ὁποιοσδήποτε ἄλλης περαστικὺὸς μιὰ καὶ ὁ ἱντόνο- µος εἶχε θάθος τρία πόδια. πα απ ισπ αιωσα ο υ-υαα τῆς ἐποχῆς µας πληρώνουν ἀκριδθὰ τὸ τίµυιμα τῆς δόξας τους. σὲ ἁπομόνωσπ γιὰ νὰ γλυτώσουν ἁτιὸ τὸ χερι ἑνὸς περίερΥΠ µανα τὸ ὁπλίζει. τὸ πιὸ πικρὸ παράδειγµα, μιὰ πράξη ἄδικπ ποὺ ἕκα- ρανοϊκῆς ἐποχῆς, µας. νὰ καταστρέψει τὰ πάντα, Δὲν εἶναι λίγοι ἐχεῖνοι οἱ φίλοι τους ποὺ ἀναρωτιοῦν ται: Τελικὰ, τὶ κέρδισαν Ἔχουν δόξα, χρήματα, ἆλ λὰ ἡ ζωὴ ποὺ κάνουν τώρα δὲν τοὺς ὀράσιραισ Ἄαμιᾶ ἀπόλαυση. δι κ. ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΩΡΙΤΗ ἈΑνοίγει τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα η ἍῥἸουνίου στὶς Ἰ μ.μ. στὴν Πλατεία Ἐλει- θερίας ἡ ἁἀτομικὴ ἔκθεση γκαπτικῆς τῆς ῄ. Μαρίας Δωσίτη. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐχθέσε- ὡς --- ποὺ θὰ μείνει ἀνοικτὴ μέχοι τὶς 10 Ιουνίου --- θὰ τελόσει ὃ δήμαρχος Λενκω- σίας κ- Δημητριάδης καὶ ᾱ- κολούθως θὰ προλογίσει ὁ Ανθος Λυκαύγης, Ἡ κ. Δωρίτη ἔχει μέχοι στιγμής ἐκθέσει ἀτομικὰ καὶ ὁμαδικὰ στὴ Λευκωσία, πῆ Λεμεσό, τὴν Αθήνα, τὴ Ἑουδαπέστη, τὸ Ῥουχου ρέστι, τὸ Βελιγράδι καὶ τὴ Σόφια, τέχνη τῆς τν ο) Τακάνα Λέει γιὰ τη” ». Δωρίτη ἡὮἢἡ κ. Τκρίτση Μιλλιέξ. «...Ἡ Μαρία Δωρίτη μὲ τὰ κεραμικά της ἔρχεται νά μᾶς δώσει μιὰ ὄψη τῆς τρα γωδίας τῆς Ἰύπρου. Ἔφτί μάσκες τοῦ ᾿Απτίλα, ἡ μις πιὸ ᾿τρομακτικὴ ἀπὸ τὴν ἄλ λη συνθέτουν τὸ πρῶτο μέ- ρος τῆς ἔκθεσης της, ἐνῶ τὸ μέτρο τῆς γἐιεσής τὴς. Δυοὸ μικρὰ ἔργα τὸ ἕνα μὲ τίτλο «Κῄ- προς», χαὶ τὸ ἄλλο μὲ τὴν ὀνομασία «Ποοσφυγικὴ µόος φὴ» δίχως πρόσωπα, σώμα- τα τυλιγμένα στὸ θάνατ:, στὸ γύψο σὰν μούμιες, γνευ τὴν ταύτιση τῆς μµοί- ρας τόπου καὶ ἀνθοώπον. λΙά, ἴσως, ἐκεῖνο ποὺ σὺν- ἵ Άμπα δὲν μποροῦ! υὰ ξεμυτίσου!: ὁ τὸ σπίτι τους . ες ΤΗΣ δΔΗΜΟΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Δέν πάει πολὺς μαιρὸς ποὺ ὁ διευθυντὴς τῆς ἰαπωνι- κῆς ἕταιρίας Σόνυ., τογραφία) ἐπέδειξε στὸ ᾿Απίρο Μαρίτα (δεξιὰ στὴ φω- γνωστὸ µαέστρο Χέρμπερτ φόκ Ἑ ἁραγιαν τὸν σιρῶτο λαΐηξερ δίσκο μακρᾶς διαρ- κείας. Χάρη σὲ μιὰ νέα τεχνικὴ τὸ τύπωµα τοῦ δἰ- σκου ὃ ὁποῖος ἔχει διάρκεια 60 Λεπτὰ γίνεται μὲ ᾱ- Ἠτίνεξς λαίηξερ. στὰ καὶ δὲ «φθείρεται. εἶναι ὅ πρῶτος ἀπὸ τοὺς 7»ωστοὺς Ὁ δίσκος ἔχει διάµετρο 13 ᾖἕκατο- ο Χέρμπερτ φὸν Κάραγιαν µαέστρους, ποὺ δωνεβηη νὰ κάνει ἐγγραφὴ μὲ τὴ νέα τεχνική. ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ο Ἐπιμέλεια: ΠΒΗ Α. ΣΑΜΟΥΗΛ δεί- ταράζει πιὸ πολὺ νᾶναι τὸ ἔμόλημα τῆς χαρᾶς, Θέλω νὰ, μιλήσω γιά κεῖνο τὸ ἕς- γο ποὺ µοιάψει μὲ τσαμαπὶ ἀπὸ σταφύλια, καὶ ποὺ τὰ μμ. ς ο ο. ὀνομάσειν «Καταδίκη», τὴν ὀνομασία, ὅλη ἡ ἀπελπισία τῆς καταατροφῆς,..». ΚΟΥΡΟΣΑΡΒΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟ[ΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Σήμερα, Παρασκευή στὶς 8.50 μ.μ, ἡ Κινηματο- γοαφικὴ Κίνηση, προθάλλει στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ ΓΔ.Π. τὴ θαυμάσια παινία τοῦ Γιαπωνέζου σκηνοθέτη ᾿Ακί ρα Κουσοσάδα «Οἱ π σαµου . ράϊ». Ἠοόμειται γιὰ μιὰ ταινία σταθμὸ στὴν ἱστορία τοῦ Παγκόσμιου Κινηματογρά- φου ποὺ ἀναφέρεται στὶς προσπάθειες τ. Σαμουράι νὰ θοηθήσουν μιά ὁμάδα φτωχῶν χορινῶν νὰ ἀντι- σταθοῦν στὶς ἐπιδοομὲς μιᾶς συμμορίας ληστῶν. Ὁ Κου ροσάδα θαθειὰ ἐπιρεασμέ- νος ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸ δυτικὸ κινηματογράφο ἐπηρέασε μὲ τὴ σειρά του τὸ γύρισμα πολλῶν ταιιῶν ὅπως τὸ Γουέστερ τοῦ Τδιὼν Στάρ- ττες «Καὶ οἱ Ἰ ἦσαν ὑπέρο- χοι» μὲ τὸ Στὴθ Μάκ Κουὴν ποὺ θασίζεται πάνω στοὺς «ἶ Σαμουράι». Ὁ. πολυθραθευμµένος Κου Οἱ γλυνίνος «Ἴορφες» τῆς Μαρίας Δωρίτη, ροσάδα γεννήθηκε τὸ 1910 στὸ Τόκνο καὶ θεωρεῖται ἕ- χας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους σβοθέτες ὄχι μόνο τῆς ᾿ἹἸαπωνίας ἀλλὰ καὶ παγκο- σµίως. Σὲ ἀρκετά ἔργα του πρωταγωνιστεῖ ὁ ἐπύσης Γιαπωνέζος ἠθοποιὸς ἆΤοσί- ϱο Μιφούνε, Γνωστότερα φλλμς του τὸ «Ῥασομόνι», «Μιὰ θαυμά- σια Κυριακή», «Ζῶ στὸ φὀ 6ο» «κλπ. 0 ΚΙΚΟΣ ΛΑΝΙΤΗΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ᾿Αγοίγεν σήμερα 29 Μα- ἴου στὴν γκαλερὺ «Ζυγὸς» ᾿Αθηνῶν, ἥ ἀτομικὴ Ἔκθεση μὲ ἔργα µπατίκ, τοῦ ἑξαί. ρετου Κυπρίου καλλιτέχνη κ. Κίκου Λανίτη. Ἡ ἔκθεση αὐτὴ --ἡ τοὶ- ή Δεῖγμα τῆς δουλειᾶς τοῦ κ, Λανίτι ποὺ κά- λλει µτιατίκ. τη ἀτομικὴ του --- τίθεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ποέσδη τῆς Κυπριακῆς Δημονρα- τίας στὴν ᾿Αθήνα κ. Δήμου Καττημιλτῆ, Ὁ κ. Λανίτης γεννήθηκε τὸ 1948 στὴ Λεμεσό, ἀλλά ἔκξησε καὶ μεγάλωσε στὴν ᾽Αγγλία ὅπου πρωτοάρχισε νὰ ζωγραφίε. Ἐνῶ εἶναι ἀχόμα φαιτητῆς σικµετέχει σὲ διάφορες ὑμαδικὲς ἐκθέ σεις. , Τὴν τεχνικὴ τοῦ μπατὶκ ὁ κ. Λανίτης, τὴ χθησιμο: ποιεῖ, ἀπὸ την ἀρχὴ γιὰ τὴ δηµιουργία ἔργων μὲ ζω γοαφικῆ ὑφη καὶ θοίσχει ὅτι αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς τὲ- χνης τὸν ἐκφοάςεν ἀπόλυτα. Η ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεία «Ἡ νωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ 4τδ.» «εΥπεύδννος ἑχδόσεως: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑΣ ὁδὸς ΄Αννης Κομνηνῆς ἁρ. 4, όος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 45709)10 ΤΕΔΕΞΕ: 6Υ93526 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Φ71901 ΔΕΥΚΩΣΙΑ ζΕ)ονότα ο θά:ατος τοῦ Ἴρλαν Ι : δοῦ ΜΠΟΜΠ ΣΑΝΤΣ Ι | ! | | στὰ, ΜΑΤΚΛ ΚΑΙΗΝ | | 1 . - ἴσως ἦταν μιά τραγωδία γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τῆν οἱ- | κογένειά του. Γιά πῆν κι Νηματογραφικὴ, θιοµηχα- | σία, ὡστόσο, εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἰδανικὸ θέµα γιά ε. να «ἀληθινὸ» δίωρο τη- | λεοππικὸ δράµα. Στὸ Χόλλυγουντ ἤδη τσακώ- χοήταν ποιὸς θά ἐξασφα- λίσει τὰ δικαιώµατα χαὶ ὑποψήφιοι γιὰ τὸ ρόλο εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, ὁ ΑΛ ΠΑΤΣΝΟ καὶ ὁ Ντάστιν Χόφφμαν. . ο» | Μιὰ νέα Εῦα Περὸ ᾗ γενπέταιν στὴν Αἴτὴ, Εἷ- ναι ἡ αν ΜΙ- ΣΕλ ΝΤΥΒΑΛΙΕ, 50 ἐτῶν, ἀ μιας τοῦ ἰσό- 6ιου προέδρου τῆς χώ- ρας τοῦ ΖΑΝ ΚΛΩΝΤ ΝΤΥΒΑΛΙΕ, γνὠστοῦ ὡς «Μπαίημπυ Ντόὸν», Τυλιγμένη οἳ πανάκριδα γαλλικά ἀρώματα καὶ | οοὗχα, μὲ ἰταλικὸ κόνμ- μο μαλλιῶν καὶ πὰ δια- β µάντια ν΄ ἀστοάφτουν 8 στὰ δάχτυλά της, ἡ πρὠ ην γοαμματεὺς σὲ ἑται- Ι ρία τῆς Νέας Ὑόρκης εἶναι ἡ νέα δύναμη πίσω ἀπὸ πὸν ποὀεδρο. χει γνωρίσευ τὴ φτώχεια λέ- Ι ει, καὶ θέλει τώρα ὅλοι οἱ χάτοικοι τῆς ᾿Αϊτῆς νὰ μποροῦν νὰ τοῶνε καὶ [ νὰ υτύνονται, νά πηγαί- νούν σχολεῖο, νὰ ἔχουν φάρμακα, ἐπαγγελματι- κἡ ἐκπαίδευση. δες δραχμὲς στοιχίχει ἡ μεταφορἀ ἑγὸς ἑλέφαντα ἀπὸ τὸ διάσημο Κοοῦγ- κορ ἹΝάσιοναλ Πὰρκ τῆς Νότιας ᾿᾽Αφοικῆς σὲ κά- ποιο ἄλλο µέρος ὅπου τὰ συμπαθὴ ὑῶα χοειάζου- ται γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ.. Ι πληθυσμοῦ! Καὶ ἡ µεγά λη ἐχστρατεία γιὰ τὴ δι άσωση τοῦ εἴδους ποὺ ξε κίνησε στὴν ᾿Αγγλία ὁ συγγοαφέας Σπάϊκ Μίλ- λιγκαν, δοῆκε στὸ πρὀ- σωπο τοῦ Ἔλτον Τζών, τοῦ τραγουδιστή - ποδο- σφαιριστῆ, τὸν τελευταίο πἀτρονά της. Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς καλλιτέχνες, ὁ Τζὠν ποὀσφερε πὶς 160. | ἹἙΏκατὸν πενήντα χιλιά [ 000 δοχ. γιὰ τὴ µεταφο ράἆ ἑνὸς ἑλέφαντα. Γεννημένος στὸ φτω- [ χὸ καὶ λαϊκὺ στ Ἔντ ποῦ Λονδίνου, ὁ «κόκνν» ἔδωσε πρόσφατα τὸν δι: κὸ του ὁρισομὸ τῆς φτώ- χειας: «νὰ εἶσαν φτωχὸς Ἱ δὲν σηµαίνει τίποτα. Αν δὲν ἔχεις γνωρίσει τίποτ) ἄλλο, δὲν ὑπάρχει μεγά- Ι λη διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ φτωχὸ καὶ πλ. οὖσιο !». Τὰ εἶπε τὴν ὥρα ποὺ, στὴν | χαν υούργια του ταινία «Παγίδα Θανάτου» ποὺ γιυοίρειν στὸ Χάρλεμ τῆς Ι Νέας Ὑόρχης, φοροῦσε μιᾶ οϱόμπα μπάνιου ἀξί- ας 120.000 ὃραχμῶν καὶ ! πικάµες ἀξίας 95.000 δοαχμῶν! Ὃ Καΐην σί- γουρα ξέρεν τώρα «τῆ ! διαφορά». α ΕΛΒΕΙΟΣ ϱ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΙΑΥΡΟΥ ΠΛ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ Ὁ Διεθνής Ἐουθοὺς Σταν οὓς ὥρισε τὸν Ελδετὸ κ. Κλώντ Πιλάτ σὰν ἁἀντιπρό” σωπο του στὴν Επιτροπή γιὰ τὴ διαχοίδωση τῆς τύχης τῶν ἁγνοουμένων. Δημοσίευ- µα τοῦ τονὐρχοχυπριακοῦ δελ- τίου «Νέα ἀπὸ τὸ Βορρά» ἀναφέρει πὼς ἡ τουρκοχί- πριαχἡ πλευρὰ γνωστοποίησε στὰ Ἠνωμένα Ῥθνη ὅτι ᾱ- ποδέχεται τὸ διορισμό. Αναμένεται, σύντομα νὰ ἀνακοινωθεῖ ἐπίσημα ὁ διοοι σμὸς τοῦ κ. Ἰιλάτ ὡς τοῦ τρίτου μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τοὺς ἀγνοούμενους. ἀπὸ τό Γενικὸ Τραµµατέα τῶν Ἡ νωαένων. Ἐθνῶν. καὶ τὰ ἰδανιχά τους, ἡ λοῦν ἐπιξεξαιώσεις. ΤΗ ΣΧΕΛΙΙ ΙΟΥ ΛΚΕΙ. ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παιδείας κ, Κονομὴς ἔγινε ὁ | Ὁ ὑπ ἄριδιον ἕνας στόχος τοῦ ΑΚΕΛ. Καὶ ἐπίμο- α να χαὶ ἐπιταχτικὰ ἡ Κομμουνιστική ἡγεσία ἔχει : . ἀξιώσει ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τὴν του. Ὁ Ὑπευργὸς Παιδείας, λέει τὸ ΑΚΕΙ. εὖὐ. θύνεται για τὴν µαςικῆ ὑπεστήριξη τῆς νεολαίας πρὸς τὸν Δημοκρατικὸ Συναγερμό. Εΐδε τε ΑΚΕὰ τὴ νεολαί« µας νὰ ἄπελευθε- ρώνεται, να ἀποκτᾶ γνήσια δημοκρατικά ἰδεώδη ναὶ πιστενω χκαὶ δορυθήθηνε. , Είδε τὴ μαθητιῶσα νεολαία µας νὰ ἀπορρί- |’ πτει τὰ λαϊχομετωπικὰ συνθήµατα καὶ νὰ ἑξαννί- ζεται ἀπο τῇ πλύση ἐγκεφάλου ποὺ ἐπὶ ὑπουρνὶας Σοφιανοῦ ὑφίστατο καὶ τροµοχρατήδηχε. Οἱ µα- | ᾗ δητὲς μα γαὶ ἡ νεολαία µας ὀρῆκαν τὸ δρόµο | Ι ϊ ᾿Αντέδρασε τὸ ΑΚΕΛ. Πρέπει νὰ φύγει ὁ Κο-] ἰ νοµής. Πρέπει νὰ διοριστεῖ ἄλλος ποὺ τὸ ΑΚΕΙ . ξὰ ὑποδείξει ἢ θὰ ἐγχρίνει. Παιδείας νὰ διοριστεῖ ἕνας ἄλλρς Σδφιανὸς. Ε. νας Ὑπουργὸς Παιδείας νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ σχέδια τοῦ ΑΚΕΑ, Ἐπιτακτικὸ τέθηνε τὸ Παιδείας στὸν Πρόεδρο ἀπὸ τὸ ΑΚΕΑ, Ἡ µυστι- | χἢ συμφωνία μὲ τὸ ΑΚΕΑ τὸν ἔχει δέσει χειρο- πόδαρα. Φεθᾶται μήπως ξαναχάσει τὸ τραῖνο, Μή- πως χαραχτηριστεῖ ἄτολμος χαὶ ἀνίκανος. Ὁ λαὸς ὅμως ἀναμένει. ᾿᾽Αναμένει νὰ δεῖ ὃν η) ὁ Πρόεδρος δὰ τολμήσει προτάξει έχι στὰ σχέδια τοῦ ΑΚΕΛ γιὰ πλήρη ἄλωση ὧχι µόνο τῆς νεθλαίας µας, ἀλλὰ γχαὶ ὁλό- | Ἀληρης τῆς Ερατικῆς μηχανῆς. . Τὸ Γραφεῖο Δημοσίων Πληρεφεριῶν διέψευσε τὴν εἴδηση τῆς «Δειλινῆς γιὰ ἀποπομπὴ τοῦ κ. Κονομῆ, Ἡ διάφευση δὲν μᾶς ἐκπλήττει. Αλλω- | στε τὸ εἴχαμε προθλέφει. Μοναδιχὸ καβθῆκον τοῦ | Χ. Μιλτιάδη εἶναι ἡ ἔκδοση διαφεύσεων. Τιὰ κρό- Π! Νις ὀλόκληρα ὁ κ. Μιλτιάδης ἐνέπαιζε τὸ λαὸ μὲ Ἡ] διαφεύσεις γιὰ τὸ Βξέµα Σοφιανοῦ, ὅταν ἡ συνά- Ἡ ὅελφος «Σημερινή» ἀποχάλυπτε τὰ γεγονότα, Τε. λικὰ ἡ «Σημερινή» δικαιώδηκε. Τὸ ἴδιο δὰ συμθεῖ χαὶ στὴν «Δ». Τὰ γεγονότα Βὰ μᾶς δικαιώσουν. οἱ διαφεύ- σεις τοῦ Μιλτιάδη, ὅπως ὅλοι γνωρίζουν, ἅποτε- { ἄἅμεση ἀποπομπή Πρέπει Ὑπουργὸς ποὺ δὰ εἶναι πρόθυμος θέμα τοῦ Ὑπουργοῦ | ἔστω χπαὶ μιὰ φορὰ νὰ περίπτωση τῆς ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟ Ἰ, πὔξηση ατὺ τιμαριθμικὸ ἐπίύομι ΑΥΞΗΣΗ 6090 θὰ προστεθεῖ ἐπίδομα ποὺ στὸ τιμαριθμικὸ παραχωρεῖται στοὺς ἐργαζόμε- νους ἀπὸ τὴν Ιπ ἐρχομένου Ιουλίου. ΕΚΛΕΨΛΝ ΤΗΝ ΚΑΜΠΛΙΙΑ. ΠαδΦφο Σ, (Γραφεία «Δ»). Ἑωμπάνα ποὺ ἐπρόχειτο νά τοποθετηθεῖ σὲ πάρεκκλήσι ἔκλεφαν ἄγνῶστοι, 'Ἡ νχαμπάνα θρισκόταν χο τὰ, στὸ Παρεκκλήσι τῆς Α- μίας Αἰκχατευίνης στην τοπο- θεσία Ἀετέόχια τοῦ χωριοῦ Κρήτοι Τέρρας. Ἡ ἀξία τῆς χαμπάνας εἷ- αι 150 λίρες πιὰ ἀποτειεῖ δωσεάν τῆς χας Καάλλισθένης 2Αεξάνδρου, ποὺ τε στή ζαπθία, Ἡ ἠπόθεση ἐξετάζεται ἀπὸ πὴν ᾿Αστι-ομία Δρούσιας. 0 ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύµηώνα. μὲ Αβηναϊκη αιλοθασιικὴ { ἐφησερίδις ὁ τέως θᾳσιλεὺς τῆς Ὦλά- δας Κωνσταντίνος Πέ τὴν οἱ- 2ηένεια τυν θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν. Ἀύπρο, μέσα στὸ χ)η- καΐρι, σὰν πρασχεχλημένος «κνπριακῆς προσωπικότητας» Σύμφωνα μὲ ἐπίσωμη ἆνα- νοίνωση ἡ αὔξηση τοῦ δείκτη τιμῶν λιανικῆς πωλήσεως -α- τὰ 0.1920 τὸν περασμένο μῆ- γα ἀνέθασε τὸ ἐτήσιο ρυθμὸ π]ηθωρισμοῦ, γιὰ τοὺς τέσσε ρεις πρώτους µῆνες, στὸ 10. δύο, . ουθμὸς πἱηθωρι- σμοῦ γιά ὁλόνληρο τὸν περα- σµένο Ἰχρύνο «Ἑεπέρασε τὸ 1953, Ἡ νέα ἄνοδος τοῦ δείκτη ὀφείλεται, σύµφωνα μὲ ἑχτί- µηση τοῦ Τμήματος Ἅτατι- στιρῆς. στὴν αὔξηση τῆς τι- μῆς τοῦ ἠλεκτοικοῦ ρεύματηος ὁρισμένων φαρμάκων γαὶ τρο φίµων καὶ τῆς σοντηρήσεως καὶ ἐπισχενῆς χατοινιῶν. Τὸν Μάρτιο ὁ δείκτης ἢ- ταν 149.89 καὶ πὸν ᾿Αποίλιο 161.01. µονάδες. ΔΙὸ θάση τὸν µέσο ὕρο τῶν τεσσάρων αοώτων μηνῶν, ποὺ εἶναι 149.10, οἱ εργαζύ- µεγοι. δικαιοῦνται ἀπὸ τὴν {η ἐρχομένου. Ἰουλίου. τιµαριθι- χἡ ἀναπροσαφιογὴ σε, για- τὶ αὐτὸς ὁ µέσος ὥρος Όοί- σχεται δυό θαθµμίδες πάνω ᾱ- πὸ τὴν θαθμµίδα. ἀ4ἱ---145, στὴν ὁποία ὀὈόθηκε ἀπὸ τὴν ἀσχὴ τοῦ Ὑρόνου ἡ προηγου- µενη αὔξηση- Τὸ ἄν ἡ τιμαριθμικὴ ὄνα- προσαυμογὴ θὰ γίνει 90ο θά ἐξαρτηβεῖ ἀπὸ τὸν δείκτη τῶν μηνών Μαΐου κά ἸἹουνίου, Πάντως πρέπει νὰ σημειωθεί ἅτι γιὰ νὰ πίνει αὐτὸ ὁ µέσος ὥρος θά πρέπει ν αὐξηθεί γατὰ υ.8050 τῆς µονάδας. 0! ΓΥΜΝΙΣΤΗΘΕΣ ΕΛΚΥΟΥΝ ΠΛΗΘΗ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΛΙ ΣΤΗΝ ΑΠΙΑ ΝΑΠΑ Ἑκατοντάδες ἄτομα τόσο ἀπὸ τῇ Λαρνα- κα ὅσο καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Κύπρου ἄρ χισαν νὰ κατακλύζουν τὴν µετά τὰ δημοσιεύματα για τις τουρίστριες. παραλία τῆς πόλης γυµνόστηθες Πολλοὶ πηγαίνουν γιὰ νὰ ἀπολαύσουν τό... θέαµα καὶ ἄλλοι μὲ τὴν ἐλπίδα τοῦ ὑποψήφιου... ἐραστῆ. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις τόσο πολλοὶ ἦταν οἱ σογκεντρωθέντες ποὺ ἡ περιοχὴ τῶν Φοινικούδων ἔμοιαζε μὲ ἡμέρα κατακλυσμοῦ. Πολὺ περισσότερες καὶ πιό.. ἀποκαλυπτι- κὲς καλλονὲς τοῦ Βορρᾶ ὑπάρχουν ὅπως μᾶς πληροφοροῦν στὴν περιοχἡ τῆς Αγίας Βάπας. Οἱ ἴδιες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ ΙΚύ- πριοι τῆς περιοχτς ἀπὸ δεκαπέντε ὡς πενῆντα πολλες φορὲς χρονων, περνοῦν ζωή σύγχρονων Καζανόθα. ΕΤΟΣ 19 -- θά συτητηδεῖ μετά τίς ἐκήαψὲς στά Ταὐρμήκ Σχέδιο λύσεως του ἄυπριακου υπαρχει και τβοωσειται ποιι στὰ παρασκήνια ἁ- πὸ τὸ δΔυτικὸ παράγοντα μ᾿ ἐπικεφαλῆς τὶς ΗἨνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴ Βρεττα- νία. Τὸ σχέδιο θὰ ἐμφανισθεῖ σὰν «(δυναμικὴὰ πρωτοθουλία) τῶν ἩἨνωμένων Ἐθνῶν καὶ θὰ προωθπθεῖ στὴν τράπεζα τῶν ἐνδοκυπριακῶν συνομιλιῶν ἁπὸ τὸν Εἰδικὸ ᾱν- τιπρόσωπο τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῶν ἨΗἩνωμένων Ἐθνῶν στὴν Κύπρο κ. Γκόμπι, μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὰ κατεχόμενα ΓΚυπριακὰ ἑἐδάφῃ. ΥΠΛΡΛΕΙ Λυπὶ Ὅλα τὰ Ἰόὁόμματα συμφωνοῦν ρίες µας ἡ ἀνταπόχριση τῶν Κομμάτων θὰ ἐκδη- λωθεῖ. εἶτε ὉὈπὸ µορςἩη οἰνονομυκῆς ἐνίσχυσης εἴ- τε ὑπὸ µορφὴ προσφορᾶς ἐθελοντικῆς ἐργασίας. Ὡριστινὴ ἀπόφαση θά συνεδρία ἓχ- τῶν. Κομμή- Δήμαρχο κ. στὶς προσε- ληφθεῖ σε προσώπων τον. μὲ τὸ Δημητριάδη χεῖς μέρες. Σιτὸ μεταξὺ ὁ Δῆμος Λευκωσίας ἆ ἠρτησε στὸν προμαχώνα τεράστιο πα- νὼ ποὺ ἀναγράφει τὰ ἕ- Τὰ μεγαλύτερα Ἑόμμα τα ἀνταποκρίθηκαν εὖνο- ἴκὰ. στη ἔκκκηση τοῦ Δήμου Δευκώσίας νιὰ νὰ συμθάλουν στὸ Ἰχαθάρι σµα τῆς Δευκωσίας ἀπὸ τὰ πανὼ καὶ τίς ἀφίσιες. Φύμφωνα μὲ πληροφο Ἑῆς: «Ὅλα τὰ Ἑόμματα συμφωνοῦν. Διατηρεῖτε τὴν πόλη χαθαρὴ». Χθεσινὴ ἀνακοίνωση τῆς ΝΕΔΗΣΎ Λευκωσίας ᾱ- ναφέρει: «Τὼσρα πού ὁ προεκλο- γικὸς πόλεμος τῶν τοι- χοκολκήσεων ἔχει τελειώ- σει ἡ ΝΡΕΔΗΣΥ Λευκω- σίας καλεῖ τὰ µέλη της σι Ἐντευκτήριο τοῦ χόμματος, στὶς 4.50 αὖ- ριο. τὸ ἀπόγευμα γιὰ νά ὀργανωθοῦν ἐπὶ τόπου σέ συνεογεῖα γιὰ τὸν ἄμεσο καθαθισμὀ τῆς ἐντὸς τῶν τειχῶν Λεύὐκωσίας, ΣΙ ἐνστρατεία καθα- ριότητας ποὺ θὰ εἶναι, κάτω ἀπὸ τὴν ἐποπτεία καὶ νχαθοδήγηση τοῦ ᾿Αο χηγοῦ Νεολαίας καὶ δ6ου- λευτῇ Λευκωσίας κ. Μα- γὠλη Χριστοφίδη καὶ ἄλ- λων ἀξιωματούχων τῆς ΝΚΕΔΗΣΎ ϐ’ ἀρχίσει καὶ θά ὁλοκληρωθεῖ αὔοιο Σάθέατο. »΄ Ηδη, ὁ κ. Χοιστοφί- δης ἐπικοινώνησε μέ τὸ Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Δημητοιάδη καὶ τοῦ ἀνα- πρίνωσε τὴν ἀπόφαάση τῆς ΝΕΔΗΣΥ, Ὁ α. Δημητριάδης ἐξέφρασε τὴν. εὐαρέσχεια του γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ΝΕ- ΔΗΣΤ». ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - ΑΚΕΛ Ανθρωπο τοῦ ΑΚΕΛ προτείνει τὸ ΔΗΚΟ γιὰ Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Τὸν ἄνθβρωπο τοῦ ΑΕΔ κ. Δαδᾶ ἀποφάσισε προτείνει σὰν Πρεόδρο τῆς Βουλῆς, ὕστερα ἁπὸ τησπ τῆς Κοινοθουλευτικῆς του ὁμάδας. Σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πλη ρυφορίες τῆς «Δ», κατὰ τὴ συνεδρία τῶν δουλευτῶν τοῦ ΔΗΚΟ ὑποστηρίχτηκε ἀπὸ μερικοὺς ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ ὑποδειχθεῖ ὁ Χ. Λαδᾶς, ὁ ὁ- ποίος κατάγεται ἀπὸ τὶς τά- ξεις το ΑΚΕΛ ἀλλὰ κά- ποιος που νὰ εἶναι γνωστὸς γιά τὴ φιλοδυτική του τοπο θέτηση καὶ σαν τέτοιος προ- ετάθη ὁ κ. Γαλανός. ᾿᾽Αγολούθησε ὀξεῖα συζήτη ση κατὰ τὴν ὁποίμ ἀναφέρ- θηκε ὅτι τὸ ΑΚΕΛ µόνο τὸν κ. Λαδᾶ θὰ ὑποστηρίξει ὅ- πως προνοε' καὶ ἡ συµφω: ία μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ Κόμ µατος κ. Κυπριανοῦ. Γιὰ τὴν ἄρση δὲ τῶν διαφορῶν ἀποφασίστηκε ὅπως ὁ κ. Γα- λανὸς ὑποδειχθεῖ σὰν {οιγο- δουλευτικὸς ᾿Εκπρόσωπος. Ἡ ὑποφηφιότητα τοῦ κ. Λιδέρα γιὰ τὴ θέση τοῦ [Προ- έδρου τῆς Βουλῆς παρακάµ- Φθηκε γιατὶ ὑπάρχει ἐνδεχό- µενο νἀὰ χάσει τὴ δουλευτική του ἔδρα ἂν διαπιοτωθεῖ ὅτι πράγματι ἔγινε λάθος στὴν τρίτη κατανομἠ τῶν ἑδρῶν. Ανακοίνωση τοῦ ΔΗΝΟ ἀναφέρει ὅτι τὰ µέλη τῆς Ἀο:νοδουλευτ'κῆς Ομάδας τοῦ. ΔΗ:ΚΟ ἀποφάσισαν νὰ προτείνουν τὸν κ. τελικὰ τὸ ΔΗΚΟ νὰ μιὰ θυελλώδπ συζή- Γεώργιο Λαδᾶ σαν ὑποψήφιο γιὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ Προέ- ὅρου τῆς Βουλῆς, καὶ νὰ προ τείνουν στὸν κ. Κυπριανοῦ τὸ, διορισμὸ τοῦ κ. ᾿Αλέξη Γαλανοῦ σὰν Κοινοδουλευτι- κοῦ ᾿Εκπροσώπου τοῦ ΔΗΚΟ. Τὰ πιὸ πάνω ἀναφέρει χθεσινὴἡ ἀνακοίνωση τοῦ ΔΗ. ΚΟ. σχετικἁ μὲ τὶς ἀποφά σεις τῆς Κοινοδουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ κόµµατος ἡ ὁ- ποία συνῆλθε χθὲς στὴν πρώτη της συνεδρία. Οἱ ἀποφάσεις τῆς ὁμάδας γιὰ τοὺς 7. Δαδᾶ -αὶ Γαλα νὸ γνωσττποι ἠθηκαν ἀπὸ 6 ΕΙΗΝ θη ΣΕΛΙΔΑ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ” αθημερινἡ ἀδέσομεστη ἀπογευματινὴ ἐφηπμερίδα ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27 -- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΙ ΟΥ 198! --- Τιμῃ 160 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 48/10, νύκτας 47901 ΠΡΟΩΤΝΗ ΛΠΘΡΑΟΗ ΡΡΛΗΛΠΩΝ ΣΤ0 ΛΙΒΑΝΟ ΣΕΛΙΔΑ 8 α .. ΠΡΟΙΦΥΓΗ ΣΤ ΕΚΛΟΠΙΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΝΙΛΝΟΜΗ Τὸ Ἐκλοδικείο θὰ ἐπιλπφθεῖ στὶς ἑπόμενες λίγες µέρες τῆς προσ- φυγῆς τοῦ κ. Λέαντρου Ζαχαριάδη ἑναντίον τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐφό- ρου Ἐκλογῆς κ. Κοντοζῃβ ἀναφορικὰ μὲ τὰν τρίτη κατανομὴὰ τῶν 6ου- λευτικῶν ἑδρῶν. Στὴν προσφυγη του, ποὺ θὰ καταχωρπθεῖ αὔριο ὁ κ. Ζαχαριάδης ὑπιοοτπρίζει μεταξὺ ἄλλων ὅτι κατὰ τὴν τρίπ κατανομὴ ὁ Δπμοκρατικὸς Συναγερμὸς ἔπρεπε νὰ εἶχε πάρει τὴν ἔδρα στὴ Λευ- κωσὶα καὶ τὸ Δπμοκρατικὸ Κόμμα στὴ Λάρνακα. Πευκωσία, Ἀθήνα, Αγκυρα δὲν τὸ διαεὔδουυν ΑΘΗΝΑ, 99 [0]διαιτόρα ἀνταπτόκριση).. -- Ἔγκυροι πολιτικοὶ καὶ δι- πλωµατικοὶ παρατπρητὲς στὸν Ἑλληνικὴ πρωτεύουσα, ποὺ εἶναι σὲ θέ- σπ νὰ γνωρίζουν ἀρκετὰ ἁτὸ ὅσα συµθδαίνουν στὰ πολιτικὰ παρασκή- για, ὑποστηρίζουν ὅπι, δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀμφιθολία γιὰ τὴν ὕπαρδπ τοῦ Έμμεση, ῥἐπιθεδαίωση τῆς ὕπαρξης κάποιου σχεδίου ποὺ προσεγγίξει τὰ δηµοσιευθέντα στὶς ἐφημερίδες «Σάντεη, «Τάϊμς» ' ποῦ Λονδίνου καὶ «Τερτζουμὰν» τῆς Κωῶνσταπν νουπόλεως, ἀποτελεῖ χαὶ ἡ ἕ- πὶ τοῦ προκειµένου στάση πῶν Κυθερνήσεω» Ἠνωμέ- γων Πολιτειῶν,, Βοεπττανίας, Ἑλλάδος, Τουρλίας καὶ Κύ- πρου, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στὰ σχετικὰ δημοσιεύματα, ἀλλ ἀποφείηγουν νὰ προθοῦν σὺ ὁποιαδήποτε διάψευση, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΙΑ. ΣΙΩΠΗ Οἱ πληροφορίες τῶν ἐγκύ- ρων πολιτικῶν παρατηρητῶν τῆς Αθήνας εἶναι ὅτι, οἱ προαναφερθεῖσες Κυθερνη- σεις, τὰ Ἡνωμένα ᾿θνη καὶ ἡ Τουρχοκνπριακὴ ἡγεσία ἔχουν δεσμευθεῖ νὰ κρατήσουν μυστική τὴν ὕπαοξη τοῦ σχε: δίου µέχοι τὴ διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν στὰ κατεχόμενα ἄν πριακὰ ἐδάφη. Οἱ ἴδιοι παρατηρητὲς ὑπ. στηρίτουν ἐπίσης ὅτι, τὸ σχέ- διο αὐτὸ ποὺ εἶχαν ὑπόψη τους οἳ διπιωματικοὺ κύλλον τῆς Λευκωσίας ὅταν διαθε- θαίωναν τὴν ΕΚυπριακὴ Κυ- θέρνηση ὅτι, μετὰ τὶς ἐκλο- γὲς στά κατεχόμενα ἄυπριά- χἁὰ ἐδάφη θὰ σημειωθεῖ 21νη- τικότητα στὸ Κυπριακὸ μὲ «θεαματικὴ» --ὕπως τὴν χα- ρακτήριζαν-- χειρονομία Χα λῆς θελήσεως τῆς Τουρκοκυ- πριακῆς π]ευρᾶς, μὲ παράλ}η λη ἐνέργεια τῆς Τουρχικῆς Κνδερήσεως, ποὺ ϐ) ἀφορᾶ τὴν ἀνάκληση µονάδων τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ ποὺ 6οί: σκονται στὴν Κύπρο. ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΡΟΔΑΝΛΗ πιστεύεται ὅτι, οἱ ἐκαφὲς ποὺ εἶχεν ὁ Ἀύπρις Ὕπουργος Ἠξω- τερικῶν κα. Ῥολάνδης σιην Οὐάσιγκτω» μὲ τὸν ᾽Αμερικα γὸ συγάδελφό του κ. Ἀαίηγκ καὶ στη Ἀέα “Υόρκη μὲ τον Γ.Γ, τοῦ ΟΗΕ κ. Βάλντγαίϊμ σκοπὸν εἶχω/ τὴν κινητικὀτη: τα ποῦ Ἀωπριακοῦ μὲ θήση τὸ ᾽Αγγλοαμερικανικὸ σχεῦω τὸ ὁποῖο ἀνέλαθε νὰ πρυωθή σει ὁ κ. Εάλντιχαϊμ. Επίσης, πρόσφατες Κατὰ τοὺς ἰδίους κύκ-.ους καὶ ἢη προχθεσι ἠ μετάβαση τοῦ ΕΒἰδικοῦ ᾿Αντιπροσώπυυ τοῦ Γ.Γ, τοῦ ΟΗΕ σιν Κύ- προ κ. Γκόμπι στη Νέαν 'Ύ- όρχη, ἔχει ἄμεση «σχέση μὲ τὴν προώθηση τοῦ σχεδίου, εὐθὺς μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὰ κατεχόμενα, Ση-αφεῖς µαάλι- στα πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι, ἡ προώθηεη τοῦ σχεδίου ϐ” ἀνατεθεί στὸν κ. Εκόμπι ναὶ οἱ σχετικὲς ἐνέογειές του θὰ ἐμφα”ισθοῦν. ασάν εὐῦναμι μὲς πρωτοθον ες: το ΟΗΕ στὴν τράπεζα τῶν. ἐνδοκνπρι: αχῶν συνομιλιῶν. κάποίου σχεδίου εἰρωνεύσεως στὴν Κύκιρο μὲ ος νο νῄσοις ποὺ δριοκξται αἱ δὺκοτομημένΏ ἀπιὸ τὸ 1974, λύ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ. Πρόσφεραν 850 Λίτρα αἴπῃπα | | ΓΙΑ. ΤΑ «ΑΝΑΙΜΙΚΑ. ΠΑΙΔΙΑ | Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τῆς Λεμεσοῦ προσφέρουν τοὺς τελευταίους 192 µῆνες τὰ 9096 τοῦ αἵματος ποὺ χρειάζονται τὰ ἀναιμικὰ παι- διὰ τΏς πόλης τους. συγκεκριμένα 675 μαθηπτὲς καὶ µαθήτριες ἀτιὸ 90 τµήµατα σχολείων Μέσπς Παιδείας κα- θὼς καὶ 150 ἐνήλικες πρόσφεραν κατὰ τὴ διάρ- κεια αὐτὴ 850 λίτρα αἵματος. ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Ἱ ΠΙήΐει 'έῇ ΠλέφινΙ ππὴ ΛΙβΙΙΝΙ Τρεῖς χιλιάδες γέες τη λεφωνικὲς γραμμὲς ἀπο- χτᾶ ἀπὸ αὔριο ἡ Λάσνα- κα μεὰ τὴν ἐπέχταση τοῦ Τηλεφωνικοῦ Κέν- τρου τῆς πόλης. Ὅπως δήλωσε ἐκπρό- σωπος τῆς ᾽Αρχῆς Τηλε- πιχοινωνιῶν πρὸς τὴν ἐ- φημερίδα µας ἀπὸ αὔρια τὸ πρωῦ θὰ Λλειτουργή- σουν τὰ τηλέφωνα 700 γέων συνδρομητῶ:. Ὁ. ἐκπράσωαπος πρόσθε σε ὅτι μὲ τὴν ἐπέχταση τοῦ δικτύου θά καλυ- ᾳθοῦν πλήρως ὄλες οἱ ἀνάγχες τῆς Δάρναχας καὶ ἴσως τῶν γωριῶν Α ραδίππου καὶ Δειθάδια, Στοὺς γεαροὀς αἱμοδότες καθὼς καὶ σὲ ἄλλους ἐπέδω- αε ἀναμνηστικὰ δῶρα στὴ διάρκεια εἰδικῆς τελετῆς στὸ Δημοτικὸ Μέγαρο Λεμεσοῦ ἡ Πρόεδρος τοῦ Κυπριακοῦ Ἔ ρυθροῦ Σταυροῦ ». Σουλιώ- τη, ἡ ὁποία ἀνέφερεν ἐπίσης ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ. λειτουργεῖ τὸ σχέδιο αἱμοδοσίας οτἠ Λεμεσὸ προσφέρθηκαν, µέσω τοῦ Ἐρωθροῦ Σταυροῦ περιά σότερα ἀπὸ 3.500 Λίτρα αἴ- ματος, Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συµ- πλήρωσης δώδεκα χρόνων ἆ- πὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Σχεδίου Αἱμοδοσίας ἡ κα Σουλιώτη ἔκαμε ἰδιαίτερη µγεία τῆς πο λύτιµης προσφορᾶς τῆς κας ΒεἰΑΥ Γεωργίου Τορναρίτου, στὴν ὅλη λειτουργία του καὶ τὴν. εὐχαοίστησε θερμά. Ἐκτίμηση ἐξέφρασε, ἐπί- σης, ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἐρυ- θροῦ Σταυροῦ καὶ γιὰ τὸν Κλάδο Λεμεσοῦ, τὸ ὙΤμῆμα Νέων, τὶς ᾿Ιατρικὲς Ὕπηρε- σίες, τοὺς ᾿Εχπαιδευτικοὺς καὶ τὸ Δήμαρχο Λεμεσοῦ. γιὰ τὴν ὅλη συµδολή τους στὴν ἐπιτυχία τοῦ «Σχεδίου Αἱμοδοσίας. Ἂ Σύμφωνα μὲ πληφαφο- οἱες τῆς «Α» ὁ κ. ἕον- τοζῆς ἀρνεῖται ἅτι ἔγινε λάθος στὴν ἑομημεία τοῦ γόµου ἀναφοριχάἁ µε τὴν τρίτη κατανομή, Νομικοὶ ὅμως κύκλοι ἀμέφεραν ὅ- τι ἡ ἕδρα ἀπὸ τὴν τρίτη κατανομὴ ἔπρεπε νὰ δο- θεῖ στὸ Κόμμα ποὺ εἶχε τὸ μεγαλύτερο µποσοστὸ ὑπολοίπων καὶ τὸ Κόνμα αὐτὸ ἦταν ὁ Δημοκρατι- κὺς Συναγερμὸς καὶ ὄχι τὸ ΔΗΚΟ στὸ ὁποῖο δό- θηνε ἡ ἕδρα μὲ ἀποτέλε- σµη νὰ ἐκ)εγεῖ ὁ προσω πικὸς «φίλος τοῦ Προέ- ὃρου κ. Δημητράκης Λι- θέρας. Η ΕΔΡΑ ΣΤΟΝ κ. ΖΑΧΛΡΙΑΔΗ Στὸ μεταξὺ ὅπως γρά Φφει σήµερα ἡ ἐφημερίδα «Αγὼὠν» ποαγµατοποιή- θηκε χθὲς στὸ Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ ἙΕἰσαγγελέα χ. Κο. Τορναρίτη σύσμε η στὴν ὁποία παρεκάθη σε καὶ ὁ Γενικὸς Έκρο- ϱος Ἐκλογῶν κ. Τ. Κον ποζῆς κατὰ τὴν ὁποίαν συνεζητήθηκε τὸ ποοκύ- φον θέμα, ο Ὁ Γενικὸς εἰσαγγελεέ- {- ας, σύμφωνα μὲ τὶς ἴδι- ες πληροφορίες, ἀπεφάν- θη ὅτι ἡ δωδέκατη ἔδρα στὴν Λευκωσία ἔποεπε νὰ δοθεῖ στὸν αχ. Λέαν- ὃρον Ζαχαριάδη καὶ ὄχι στὸν κ. Δ. Λιδέρα δεδο- µένου ὅτι ὁ Δημοκρατι- κὸς Σνναγεομὸς διέθε- ται τὰ πιὸ πολλά ὑπόλοι- πα στὴν Λευκωσία κατὰ τὴν τρίτη κατανομὴ. ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ 0 κ. ΛΙΒΕΡΑΣ Το ΔΗΚΟ δὲν ποὀμεν παι νὰ ἀπωλέσει δουλευ τικὴ ἔδρα. 'Απλῶς θὰ πά ρει ἔδρα στὴν Λάρνακα. ΄Ἔτσν ὁ χ. Ζαχαριάδης θὰ πάρει τὴν θέση τοῦ Διθέρα στὴν Λευκωσία» χαὶ ὁ κ. Χαμπῆς Κυοιά- κου τοῦ ΔΗΚΟ τὴν θέση τοῦ Α. Μαθηκολώνη τοῦ ΔΗΣΎ στὴν Λάρνακα, Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες, ὁ κ. Ἓδορνα οίτης ὑπέδεύξε στὸν Ἔ- Φορον ἛἘκλογῶν κ. Κον τοζη ὅτι ἔκαμε λανθασμέ γη ἑρμηνεία τοῦ Εκλογι- κοῦ Νόμους 4 ΤΗΝ ΠΕΗΠΠΗ ΜΛΕΓΕΤΛΙ ϱ ΝΕΟ ΠΡΟΕΛΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τῆς διαλυθείσης Βουλῆς τῶν ᾿Αν- τιπροσώπων, ἡ νέα Βουλὴ τῶν Αντιπροσώπων θὰ σωχέλ θει στὴν πρώτη της συνεδρία τὴν ἐρχ, Ἱ]έμπτη στὶς 4 μ.μ. Ἡ ἡμερήσια διάταξη θά ἕ- χει ὡς ἀκολούθως : ---Διαδεδαίωση ἀπὸ μέρους τῶν Βουλευτῶν. ---Ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν ᾿Αντιπροσώπων. ---Διορισμὸς Τραμµατέα ναὶ Νοσμητόρων τῆς Βουλῆς τῶν Αντιπροσώπων. ΑΗΥΡΟΩΘΟΗΠΚΕ Π ΠΡΟΑΙΤΩΙἩ ΦΙΛΙΠΠΛΗ Τὸ ᾽Ανώτατο Δικαστήριο ἀκύρωσε χθὲς τὴν προαγωγἠ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητη Μέσης ἘἜκ παίδευσης κ. Σταύρου Φιλιππίδη. Ἐναντίον τῆς προαγωγῆς τοῦ κ. Φιλιππίδη σὲ Γενικὸ ᾿Επιθεωρητὴ εἶχαν προσφύγει πρὶν ἆᾱ- πὸ τέσσερα χρόνια οἱ ἐπιθεωρητὲς Μέσης Ἐκπαί δευσης Μικης Μιχαηλίδης, Κώστας Μιχαηλί- δης καὶ Παναγιώτης Περσιάνης.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΟΙ ΓΥΜΝΟΣΤΗΘΕΣ ΕΛΚΥΟΥΝ ΠΛΗΘΗ 1p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Πολιτισμός 1,8p
Στο παλαιό Κόρνερ οι συνομιλίες για τους αγνοούμενους 8p
Κύπριοι - Αρμένιοι σε αντιτουρκική διαδήλωση Κυπριακό 8p
ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 8p
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΙΡΑΚ - ΠΕΡΣΙΑΣ 8p
ΑΒΕΡΩΦ: Θα προστατεύσουμε την ακεραιότητα της Ελλάδας 8p
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 8p
Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΦΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 7p
Κασσιανίδης: Τώρα είμαι έτοιμος για μεγάλα ρεκόρ 7p
Ο Ανδρέας Χατζηβασιλείου συγχαίρει τον ΓΣΕ Αθλητισμός 6p
Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑ Αθλητισμός 6p
Ο ΚΟΑ θα ενισχύσει τον ΓΣΕ για τους Πανευρωπαϊκούς 6p
ΑΡΤΙΑ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ οι Παγκύπριοι αγώνες 6p
Ο ΚΑΪΑΦΑΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 6p
Εκλέγεται την Κυριακή νέο συμβούλιο της ΕΤΥΚ 3p
Η ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΝΑΜΙΜΠΙΑ - Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ 3p
Σε αντιπαράθεση οι στόλοι Ελλάδας ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 3p
η γνώμη μας Πολιτική 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
ΟΙ... ΑΡΧΗΓΙΣΚΟΙ Πολιτισμός 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Πρόσφεραν 850 λίτρα αίμα 1p
Άνθρωπο του ΑΚΕΛ προτείνει το ΔΗΚΟ για Πρόεδρο της Βουλής Πολιτική 1,8p
6% αύξηση στο τιμαριθμικό επίδομα 1p
Όλα τα Κόμματα συμφωνούν Τοπική Αυτοδιοίκηση 1p
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΣΗΣ Κυπριακό#Αθλητισμός 1p
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΚΛΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1p
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 1p