Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1974-08-03

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ Κύπριοι ἀναζητοῦν µέχρι καὶ σήµερα ἀκόμη τοὺς δικού τους -- Υονεῖς, τέκνα, ἀδέλφια, συζύγους -- ποὺ εἴτε ἔχουν πέσει ἠρωϊκὰά ἔχουν αἰχμαλώιιςθῇ νὰ ξεχασθοῦν. αχόµενοι κατὰ τῶν Τούρκων εἰσθολέων εἴτε θρίσκονται κάπου μακριὰ στὸ καθῆκο ποὺ τοὺς κάλεσε ἡ Πατρίδα, χωρὶς νὰ ὑπάρχη τρὀπος νὰ ἔλθουν σὲ ἐπι- κοινωνία μὲ τὶς οἰκογένειές τους. Αὐτοὶ οἱ ἐλλείποντες μµαζὶ μὲ τὶς 25.000 καὶ περισσοτέρους πρόσφυγες ποὺ ἐδημιούργησε ἡ Τουρκικὴ ἐπεκτατικὴ πολιτική, οἱ ἀμέτρητοι τάφοι ποὺ ἀνοίχτηκαν στὰ θουνὰ καὶ τά λαγκάδια γιὰἁ τοὺς νεκροὺς λεβέντες µας δὲν πρόκειται ποτὲ Ὁ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ», ἐπανεκδιδόμενος σήµερα γιὰ πρώτη φορὰ ὕστερα ἀπὸ τὸ πραξικόπημα τῆς Ίρης ᾿Ιουλίου, παραθέτει σὲ συντομία τὰ γεγονότα ποὺ ἐπακολού ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 Στὶς 8.30 -- 8.435 π.μ. ἐκδηλώνεται στρατιωτικὸ πραξικόπημα πρὸς ἀἄνατρο πὴν τοῦ Εθνάρχου καὶ Προ έδρου τῆς Δημοκρατίας “Αρχιεπισκόπου ΒΜακαρίου. Τάνκς κοὶ τεθωροκισµένα ὀχήματα κυλοῦν πρὸς τήν κατεύθυνση τοῦ Προεδρι- κοῦ Μεγάρου, τοῦ ΡΙΚ, τῆς ΣΥΤΑ καὶ τοῦ ᾿Αερο- δρομµίου. Τὴν 1410 π.μ. ἀνακοινώνε- ησαν. ται ἀπὸ τὸ ΡΙΚ ὅτι «σή µερον τήν αρωῖαν ἐπενέδη ὁ ᾿Εθνικὴ φΦρουοά διά νὰ στοµατήση τὸν ἀδελφοκτό- νον πόλεμον μεταοξὺ τῶν Ἑλλήνων» καὶ ὅτι κύριος σκοπὸς τοῦ ἐγχειρήματος εἶναι ἡ «ἀποκοτόστασις τῆς τάξεως», «Ἡ ᾿ἘΕθνικὴ Φρου ρά -- προσετίθετο -- εἶναι τὴν στιγμὴν αὐτὴν κυρία τῆς καταστάσεως. Ὁ Μα- κάριος εἶναι νεκρός». ᾿Αργότερα τὸ ΡΙΚ μετὲ δωσεν ὅτι πᾶσα ἀντίστασις ἐξέλιπε κοὶ οτίς 10.55 ῃ. ψ. µετεδόθη διάγγελµο τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς, Ραδιοσταθμοὶ Μεσανατο- λικῶν χωρῶν, τὸ Μπὶ Μπὴ Σὶ καὶ ὁ Μπαράκ, μετὲδι δαν ὅτι ὁ ᾿Εθνάρχης ΆἈα- κάριος, κατ ὀνεπιθεθαίω- τες πληροφορίες εὑρίοκε- ται ἐν ζωῇ. Στὶς 2.865 μ.μ. ὠρκίσθη ὑπὸ τοῦ τέως ἡητροπολί- του Γενναδίου ὡς «γέος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατί- ας» ὁ κ. Νίκος Σαμψών, ὁ ὁποῖος ἐνεφανίσθη ὁπὸ τῆς. Τηλεοράσεως τήν ἄἃ. [σι Τά Τι η Π ΛΙΝ ΠΠ ΠΛΛΙΝΙ 360 μ.μ. καὶ ἀφοῦ ἐπανέλα- 6ε τὸ διάγγελµα τὴς ᾿Εδνι- κῆς Φρουρᾶς εἶπεν ὅτι ἓ- σχημάτισε «Κυθέρνησιν ᾿ξ- θνικης Σωτηρίας», σκαποὶ τῆς ὁποίας εἶναι: ο) Α- µεσος ἀποκατάστασιξς τοῦ νόµου καὶ τῆς τάξεως. β) ᾿Αποκατάστασις τῆς ἠρεμµί- ας εἰς τοὺς κόλπους τῆς ᾿Εκκλησίσς. γ) ᾿Εφαρμογὴ «ρεαλιστικῆς πολιτικῆς» πρὀς ἀντιμετώπιοιν φλε- γόντων προθληµπων. δ) Συνέχισιο τῆς διαδικααίας τῶν ἑνδοκυπριακῶν. ε) Δι- ατήρησις τῆς αδεσμεύτου πολιτικῆς καὶ στ) Προκή- ρυξις «ἐλευθέρων ἐκλογῶν τὸ ταχύτερον δυνατόν», ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ᾿Επεθεδαιώθη ὅτι ὁ ἛΈ- θνάρχης Μωκόριος εὑρίσκς. ται ἐν ζωῇ, ἀπηύθυνε δὲ ἔκκλησιν ἀπὸ τὸν µραδιο- σταθμὸν «Ελευθέρα Κά- προς», εἰς Πάφον, μὲ τὴν ὁποίαν ἑκάλει τὸν λαὀν νὰ συσπειρωθῆ πέριξ Αὐτοῦ. «Ὑπῆρξα πάντοτε -- εἶπε - στόχος τῆς ἐγκλημστι- κῆς Χούντας τῶν ᾿Αθηνών. Ζήτω ἡ ᾿Ελευθερία! ζήτω ἡ Κύπρος». ὦς Ἡ Ἑλλὸς καὶ ἡ Τουρ κία ἔθεσαν τὰς δυνάμεις των εἰς συναγερμὀν. ἩΗ Αγκυρα ἀνεκοίνωσεν Ότι θεωρεῖ τὸ προξικόπηµα τῆς {δης ᾿Ιουλίου ὡς ἀνοικτὴν ἐπέμδασιν τῆς Ελλάδας εἰς τὸς ἐσωτερικὸς ὑποθέσεις τῆς Κύπρου, ἐζήτηος δὲ ᾱ- πὸ τὴν Βρεττανίαον ὅπως ἀναλάδουν ἀπὸ κοιναῦ δρᾶ- σν γιὸ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς συνταγµατικῆς οµαλότητος στὴν Κύπρο, ἄλλως θά ἑ- νεργήση μόνομερῶς θάσει τῶν δικσιωµάτων της ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν Συνθή κην ᾿Εγγυήσεωος. ᾖἍ» ᾿Ανεκομώθησαν τά ὁ- νόµατα τῶν μελῶν τῆς «Κυ θερνήσεως ᾿Εθνικῆς Σώτη ρίας». Ὡς ὑπουργοὶ ὠρκί- σθησον οἱ κ.κ. Ντίμµης Δη- μητρίου (Ἐξωτερικῶν), Παντελῆς ΔηδΜητρίου {[Ἔσω τερικῶν καὶ ᾽Αμύόώνης), Κώ- στας ᾿Αδαμίδης (Δικοιοσύ- γης), Παναγιώτης Δημητρί ου (Παιδείας}], (Κυριάκος Σαθεριάδης (Συγκοίινωνι- ῶν κο Εργωνὶ, ᾿ὌΌδυσ- σεὺς ᾿Ἰωαννίδης (Ὑγείας), ᾿Ανδρέας Νεοκλέους (Γε- ωργίας) καὶ Γιαννάκης Δρουσώτης { Εργασίας). Ὑφυπουργὸς παρά τῷ {ρο ἑδρῳ ὁ κ. ᾿Ανδρέας Παρι- σινός, διευθυντὴς τοῦ Γρα φείου Δημοσίων Πληροφο- ριῶν ὁ κ. Σπῦρος Παπα γεωργίου καὶ γενικὸς διευ- θυντὴς τοῦ ΡΙΚ ὁ κ. ᾿Ιω- σὴφ Χατζηϊωσήφ. (Τὴν Πέμ πτην 18 ,ἰουλίυ ὡρκίσθη ὡς ὑπουργὸς ᾿Εμπορίου καὶ Βιομηχανίας ὁ κ. Αρης Χατζηγεωργίου), ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ Ὁ ᾿Ἐθνάρχης Μακάριος ὀφίκετο εἰς τὸ Λονδίνον δι ἀερρσκάφους τῆς ΒΑΦ, ἀφοῦ τὴν προηγουµένην νύ κτα διενυκτέρευσεν εἰς πἠν Μάλταν, αυνηντήθη δὲ μὲ τὸν Βρεττονὀν “Ὑπουργόν ᾿Εξωτερικῶν κ. Κάλλαχαν, «ν ᾿Ἐγνώσθη ὅτι ὁ ΄Αρ- χιεπίσκοπος ἹΜακάριος κα: τώὠρθωσε νὰ διαφύγη ἀπὸ τὸ Προεδρικὸν Λέγαρον ἆᾱ- πὸ µυστικήἠν ἔξαδον καὶ κοτηυθύνθη μὲ μµικρὸν ἰδι- ὠπτικὸν αὐτοκίνητον πρὸς τὴν Πόάφον. ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ Ὁ κ. Σαμψών δίδει δη- µοσιογραφικἠν διόσκεψαω καὶ ἀπαντῶν εἰς σχετικὴν ἐρώτησιν λέγει ὅτι δὲν θλέ πει τὸν λόγον διατὶ νὰ ἐ- πέµδη ἡ Τουρκίσ οτρατιώω- τικῶς, ἐφ᾽ ὅσον ἡ Τουρκι- κἠ κοινότης οὐδένα κίνδω νον. δισοτρέχε) καὶ ἐφ᾽ ὅσον θά. συνεχισθοῦν αἱ ἑνίσχυ- µέναι ἑνδοκοινοτικαὶ συνο- μιλίσι μὲ διαπραγµατευτὴν καὶ πάλιν τὸν κ. Γλ. Άλη- ρίδην. κ Κστόπιν αἰτησεως τῆς Κυπριακῆς ἁἀντιπροσωπείας συνέρχεται τὸ Συμθούλιον ᾿Ασφαλείσς τοῦ Ο.Η,Ε,, τὸ ὁποῖον, ὅμως, ἀναθάλλει τὴν συνεδρίον του μέχρις του φθάση εἰς Ν. Ὑόρκην ὁ ᾿Αρχιθπίσκοπος Μακά- ριος. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ὍὉ ᾿Εθνάρχης Μακάριος φθάνει εἰς τὴν Ι. Ὑόρκην καὶ γίνεται δεκτὸς ἀπὸ τὸν Γ.Γ, τοῦ ΟΗΕ Δρα Βάλντ χαῖμ. ᾽Ακολουθεῖ ούγκλησις τοῦ Σιυµθουλίου ᾿Ασφολε]- ας καὶ τὴν ἑπαύριον ἐγκρὶ νεται Ψήφισμα διὰ τήν κα τόπαυοιν τοῦ πυρὸς καὶ τὴν ἀποχώρησιν ὅλων τῶν Εένων στρατευμάτων ἀπὸ τὴν Κύπρον. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἡ Τουρκία ἐκμετολλεύ ται τὰ στρατιωτικὀν αραξι κόπηµα καὶ ὀνόνδρως είσ θόλλει εἰς Κύπρον τὴν δην πρωϊνήν, ᾿Αποθιθάζει στρα. τεύματα εἰς τὴν περισχἠν Γλυκιωτίσσης καὶ ρίπτει ἀ- λεξιπτωτιστὰς ος τὸν θύ. λακα Λεικωσίας -- ᾿Αγόρ. τας. {Κατάστασις σωναγερ- μοῦ κηρύσσετο σὲ ὁλόκλη- ρη τὴν Κύπρο καὶ ἀρχί- ζουν ἄγριες μάχες. Ἡ μιά κατόπιν τῆς ὂλ- λης καταλαμθόνονται οἱ Τουρκικές περιοχές πλὀν τοῦ θύλακος Λξυκώσίας-- ᾽Αγύρτας, ἐνῶ, ἡ Τουρκικη ἀεροπορία θομθαρδἰζε ἂνη: λεῶς ὄχι µόνο στρατιωτι- κρὺς στόχους, σλλὀ καὶ νο σοκομµεῖα καὶ ξενοδοχεία καὶ μυδραλλιοθολοῖ χωρία, μὲ πολυάριθμα θύματα ἆ- γάµεσα στοὺς τουρίστες καὶ τοὺς ἀμάχους. Σάθδατον, 3 Αὐγούστου 1974 Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ᾿Αρχιεπίσκοπος Ἰακάριος. ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ Οἱ μάχες συνεχίζονται, ἐνῷ τὸ Συμθούλιο ΄Ασφα ΄ λείας τοῦ ΟΗΕ συνέρχεται καὶ πάλι ἐκτάκτως καὶ ἓγ- κρίνει ψήφισμα, μὲ τὸ ὁ- ποῖο ζητεῖχαι, : α) ἄμεσος κατάπαυσις τοῦ πυρός, ϱ) ὁποκατάστασις τῆς συνταγ: µατικῆς τάξεως καὶ νοµιµό- τητος καὶ γ) ἀποχώρησις ὅλων τῶν καθ ὑπέρθασιν τῶν προθλεποµένων ὑπὸ τῶν συμφωνιῶν Ζιρίχης-- Λονδίνου ξένων στρατευ. µότων, ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ Ὕστερα ἀπὸ προσωπικἡ παρέµθαση τοῦ Ὑπουργοῦ ᾿Εξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ κ. Κἰίσσιγκερ ἐπιτογχάνεται συμφωνία μετοξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας διὰ τὴν κα χάπαυσιν τοῦ πηυρὺς ἀπὸ τῆς 4 μ.μ. ᾿Ακριθώς τὴν 4 μ.μ. τὸ ΡἱΚ µετέδῳσεν ὅτι τὸ Αρ χηγεῖον τῆς ᾿Εθνικῆς Φρου ρᾶς διέταξεν ὅπως αἱ Κυ- πριακαὶ ἕνοπλοι δυνάµεις παύσουν τὸ πῦρ. Όλαι οἱ ἐπιχειρήσειοι. εἰς ὅλα τὰ µέτῳπα, ἀνεστάλησαν. Παρὰ ταῦτα μεταξύ 5-- 5.90 μ.μ. ἡ Τουρκικὴ δε. {Σλνέχεια εἰς τὴν Την αλλίδο) Μ.. μα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΟΡΔΟΣ ΠΟΛΥΣΑΚ ΛΤΑ. πας Μιά Βιομηχανία ποὺ µέσα σὲ δυὸ χρόνια ἔχει τριπλα» σιάση τὴν παραγωγή της δημιουργώντας σννάµα μιά ἀξιοζήλεντη παράδοση ἀκόμα καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη διὰ τὴν προσφορὰ προϊόντων ποιότητος σὲ Παγκόσμια ον’αγωνιστικες τιµές. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ. ΠΡΟΘΥΝΜΑ ον ΞΟΗΘΩΙΣΟΥΜΣ 4ος Μιλίκτης Νέας Δρόι μ.ο. ᾽Αυμοῤώτου - Λεικωαίας Ἡ, Ταχ. Κι6, 648 - Τηλ. 21914 (3 υραμμὲς) - τέλεξ 1950 Ὀρονοτὑμοβφορκκνν. Εγ τ ἓὣ-.-- - Σάθθατον, 3 Ἀὐνούστου 1974 Ονόματα αἰχμαλώτων ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ κατωτέρω ἐπίσημος κατόλογος 'Ελ- ληνοκυπρίων αἰχμολώτων μετὰ τῶν ἡλικιῶν καὶ τῶν δι- | ευθύνσεών των. ᾿Αναφέρεται ὀπίσης ὁ τόπος ὅπου οὗτοι εὑρίσκονται : ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ᾿Ανδρέας Γεωργίου, Πανικος Παναγιώτου, ᾿Ανδρέας Σωτηρίου. Ηλικίαι καὶ διευθύνσεις δὲν ἐδόθησαν. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΑΓΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Χαράλαμπος Κώστα, 29, Αγ. Βαρθάρα. Σϊμος Πλατῆς, 35. Κερύνεια, Κυριάκος ᾿Αθραάµμ, 27, Λάπηθος. Χρῆστος Πλατῆς, 29, Κερύνεια. Χριστάκης ᾽Αντώνη, 27, Ἁγ. Βαρθάρα. Μιχαἠλ ᾿Οδυσσέως, 23, Λόπηθος. Φᾶνος ᾿Ανδρέου, 18, ἸἉγ. Βαρθάρα, Κώστας Παναγῆ, 23, Κλήρου. ᾿Ανδρέας Χ᾿᾽᾽ Κυριάκου, 18, 'ἉΑγ. Βαρθάρα. ᾿Ανδρέας ᾿Αγγελῆ, 17, Καράκουμι. Στυλιανὸς Κουρρῆς, 27. Καράκουμι. Μιχαἠλ Καλογήρου, 17, Κερύνεια. Χρῆστος Δεσπότης, 30, Άγ. Μαρίνα. Κυριόκος Κυριακίδης, 53, Καραθᾶς. Μιχάλης Νικόλα, 31, Πυρό]. Εὐθύμιος Νικολάου, 241, ᾿Ελιά. Λάμπρος Λάμπρου, 18, Αγ. Γεώργιου. ᾿Ανδρέας Γεωργίου, 30, Θέρμια. ᾿Ανδρέας Μανώλη, 27, Τσέρι. Χρῆστος Χ΄᾽ Εὐφραίμ, 26) Καϊμακλί, Γεώργιος Μονογιός, 22, Λευκωσία. ᾿Αγγελῆς Κυριάκου, 50, Καράκουμι. Σηµείωσις: Εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ ᾿Ερυθροῦ Σταυροῦ, τὰ ὁποῖα στεγάζονται εἰς τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Λυκαθηττοῦ Λευ- κωσίας, ὑπάρχουν ἐκτενεῖς κατάλογοι τραυματιῶν, οἱ ὁ- ποῖοι νοσηλεύονται εἰς διάφορα νοσοκομµεῖα, ὡς καὶ ΄κα- τόλογοι ἐγκλωθισθέντων “Ελληνοκυπρίων εἰς περιοχὰς τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας. Δημοψήφισμα διὰ τὴν Μοναρχίαν ΕΙΣ. ΕΛΛΑΔΑ ἀναμένεται συμφώνως καὶ πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου, διεξαγωγἠ δηµο- Ψηφίσµατος διὰ τὴν διατήρησιν ἢἤ τὴν κατάργησιν τῆς Μοναρχίας. ΤΟΥΤΟ ἀνεκοίνωσεν ὁ. Πρωθυπουργός Κωνσταντῖ- νος Καραμµανλῆς, Χωρὶς ὅμως νὰ καθορίση ἐὰν τὸ δηµο- ψήφισμα θὰ προηγηθή τῶν γενικῶν ἐκλογῶν ἢ ἐὰν θὰ ἐπακολουθήση. ΔΕΟΝ νὰ σηµειωθήῆ ὅτι ὁ Βασιλεύς Κωνσταντῖνος ἐδήλωσε κατὰ τὸ παρελθὸν ὅτι ἐπὶ τῆς παλινορθώσεως μόνος ἁρμόδιος νἁ ἀποφασίση εἶναι ὁ Ἑλληνικὸς Λαός. ΠΙΕΝΤΗΝΕΤΛΙ Ἡ ΛΡΛΣΙΣ ΤΗΣ ΗΡΗΝΕΥΤΙΚΙΣ ΛΥΝΛΜΙΙΣ Μετὰ τὀ τελευταῖον υή- Φισμα τοῦ Συµθουλίου ᾿Α- σφαλείας καὶ θάσει ὁδηγι- ὢν τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΟΠΕ Δρος Βαλντχάϊη, ὁ διοΙκη- τὴς τῆς ἐν Κύπρῳ Εϊρηνευ τικῆς Δυνάμεως στροτηγόὸς Τοιάντ ἤρχισε τὴν ἀποσιο λἠν στρατιωτικῶν μονάδων τοῦ ΟΗΕ εἰς τοὺο ὑπὸ τῶν Τούρκων κατεχοµένους Ἑλ ληνικοὺς χώρους, ἑνῶ ἆνα- µένεται Ππληρεστέρα ἁστυ- νόµευσιο ὑπὸ ἀνδρῶν τῆς Εἰρηνευτικῆς Δυνόμεως τῶν μεταξὺ τῶν ἀντιπόλαν εὐρισκομένων ἐδαφῶν. Σχετικῶς ο στρατηγὸς ἤρχισεν ἐπιθεωρήσος'ς εἰς θερμὰς ζώναο. Παραλλή- λως ὁ στρατηγὸς Τσιάντ δι’ ἐπιστολῶν του πρὸς ἆμ φοτέρας τὰς πλευρὰς ἀνα εἰς τός παραθιά- φέρεται : : σεις τῆς συµφωνιας περὶ καταπαύσεως τοῦ πυρὸς 0: ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ (Συνέχεια ἐκ τῆς Ίηπο σελίδος} Διαπιστοῦται γενικῶς ὃ' τι εἰς τὰς ἕνεργειας τοῦ ᾿Εθνάρχου Μακαρίου καὶ εἰς τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐ- Εξουσίας ὑπὸ τῶν πολιτικῶν εἰς 'Ελλάδα ὀφείλετοι πρω τίστως ἡ ἐπιτυχής κινητο ποίησις τοῦ διεθνοῦς παρά γοντος κατὰ τῆς Τουρκίας. οι Τύποις: Ἡρ. ἃἄοτ καὶ ζητεῖ συνεργασίαν μὲ τὴν δύναμιν τοῦ ΟΗΕ πρὸς ἀποφυγήν ἐπανσαλήψεως τῆς παρασπονδίας, Ἔξ Ἀἄλλου, ἀνεκοινώθη χθὲς ὅτι καταθάλλονται Προσπόθειαι διό τὴν µετα- φορὰν ὕδατος εἰς τὴν κα- τεχοµένην πόλιν τῆς Κυ- ρηνείας καὶ ὅτι ἀπεστάλη- σαν προµήθειαι εἰς Λεύ- καν. Η ΡΟΣΙΝΒ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΜΟΣΧΑ, 2. -- Ὁ ρα: διοσταθμὸς τῆς Νιόσχας μετέδωσε ἀπόιμε ὅτι ἡ Ῥω σικἠ Κυθέρνησις ἐπιμένει εἰς τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν τῆς ὁποφάσεως, ὅτις ἐλή- φθη τὴν 20ἡὴν Ἱουλίου ἡ- πὸ τοῦ Συμθουλίου ᾿Ασφα λείας τῶν Ηνωμένων ᾿ΤἘ- θνῶν. Ἡ. Σοθιετικἠ Κυθέρνησις ἐτόνισεν ὁ ραδιοσταθ- μός -- ἐμμένει εἰς τὴν ἆ- ποχώρησιν ὅλων τῶν ἕξέ- νων στρατευµότων, τὴν ἑ- πιστροφὴν οἷς τὴν συνταγ µατικἠν τάξιν ἥτις ἐπεκρά , τει πρὸ τοῦ πραξικοπήµα: τος καὶ τὴν δ'αφύλαξιν της ἀκεραιότητος καὶ τῆς ἄνε- ξαρτησίας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίσς. μωρο Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ Κυθέρνησις, παραθαίνου σα πᾶσαν συμφωνίαν ὑπογραφομένην ὑπ αὖ- τῆς, παραγνωρίζουσα τὰ µψηφίσµατα τοῦ Συμθουλίου ᾿Ασφαλείας τῶν ἨἩνωμένων Ἐ- θνῶν καὶ τὰ συμφωνηθέντα εἰς τὴν διάσκε- ψιν τῆς Γενεύης, προχωρεῖ ἀνενοχλήτως πλέ- ον εἰς τὴν «προσάρτησιν» τῶν ὑπ αὐτῆς κα- τακτηθέντων ἐδαφῶν τῆς ἐπαρχίας Κυρηνεί- ας, τὰ ὁποῖα θεωρεῖ ἰδικόν της ἀμπελοχώρα- φον καὶ προθαίνει ἤδη εἰς τὸν καταρτισμὸν σχεδίων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν διαφόρων ἔργων, χωρὶς οὔτε τυπικῶς νὰ πληροφορῇ περὶ τού- του τὰς ἄλλας Ἐγγυητρίας Δυνάμεις οὔτε τὴν Κυπριακὴν Κυθέρνησιν. ΥΠΟ τῶν Μητροπολιτῶν Γιάφου, Κιτίου, Κυρηνείας, Λεμεσοῦ, Μόρφου καὶ τοῦ Χωρεπισκό- που Σαλαμῖνος ἁπηυθύνθη τήν ἍΤην ᾿Ιουλίου ἡ ὀκόλουθος ἐγκύκλιος : ΟΙ ἐλέῳ Θεοῦ ἩΜητρο- πολίται Πάφου Ἀρυσόοτο- μος, Κπίου Χρυσόστομος, Κυρηνείας Γρηγόριος, Λε- μεσοῦ Χρύσανθος, Μόρφου Χρύσανθος καὶ ὁ Χωρεπί- ὀκοπος Σαλαμίνος Βαρνά- 6ας, Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς ᾽Αγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου εἰρή- νην καὶ εὐλογίαν παρὰ Θε οῦ Πατρός. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἐν συνοχῇ καὶ σπαραγ- μῷ ψυχῆς παρηκολουθήσα μεν πάντες καὶ κατώδυνοι ζῶμεν τὰ τραγικὰ γεγονό- τα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν. Ἡ ὠραία ἡμῶν Νῆσος κεῖται ἤδη εἰς ἑροείπια. “Ερείπια ψυχικά, σωματικά, ὑλικά, ἐθνικά, ἐκκλησιαστικά. Πολ λὰ τὰ θύματα πολλοὶ οἱ πενθοφοροῦντες᾽ πολλοὶ οἱ κλαίοντες καὶ κοπτόµενοι καὶ, ὅπερ χείριστν καὶ φοθερώτατον, οἱ ὑπὸ τῆς Μείζονος καὶ Ὑπερτελοῶς καὶ Πατριαρχικής Συνόδου καθαιρεθέντες τρεῖς τέως Μητροπολῖται δίᾳ καὶ αὖ- θαιρεοόίᾳ Χρώμενοι ἐπικά. θηνται καὶ µιαίνουσι τοὺς ᾿Αρχιερατικοὺς τῆς ἸἜἘκκλη σίας ἡμῶν ΌὈρόνους. Πρὸ τῶν τραγικῶν, ὄνη κούστων καὶ φοθερῶν ἀλλὰ καὶ δυσεθεστάτων τούτων ἘβεγκβίοΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑ ΜΝΗΜΙΟΝΕΥΕΤΑΙ ϱ ΜΛΚΛΡΙΟΣ Καὶ ν᾿ ἀποφεύγεται συντελετουργία μετὰ τῶν καθαιρεθέντων ὑπὸ τῃς Μείζονος καὶ Ὑπερτελοῦς Συνόδου. Αναστάσεως ἤδη ας, ὡς ἡ παραδοχἠ ὡς ποι µένων καὶ ἡ μνημόνευσις | τῶν καθηρηµένων τέως ᾿Αρχιερέων, πολλῷ δὲ μᾶλ. λον ἡ μετ αὐτῶν συντε- λετουργία, αἴτινες ἐπιού. Ρρουσι τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκθεμελιοῦσι καὶ κατα λύουσι τήν ᾿Εκκλησίαν «ἣν ὁ .. Χριστὸς «, πθριποιήσατο τῷ, Τιμίῳ ᾿Αὐτοῦ Αἵματι». Γνωατῤν., ὀσφαλῶα.,οπωγχά» νει. ὅτι οὐδὲν Μυστήριον καὶ οὐδεμία ἁγιαστικὴ πρᾶ- ἒις ἢ τελετουργία ὑπὸ κα θηρηµένων τελουμένη πα- ρέχει τὴν σώζουσαν καὶ ἆ γιάζουσαν θβίαν Χάριν καὶ εὐλογίαν, ἀλλ᾽ ἀποτελεῖ ἐμ παιγμὸν τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα ἐν πατρικῇ ἀγά- πῃ πρὸς ὑμᾶς παραγγέλ- λοντες καὶ ἐπικαλούμενοι τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ παρη- γορίαν καὶ ἐνίσχυσιν, ἐφ᾽ οἷς ἐν ταῖς ἡμέραις ταύ- ταις πάντες ὑφιστάμεθα κακοῖς, δεθαιούµεθα ὅτι θραχὺς ὁ Χρόνος τῆς δο- κιµασίας, τῆς ἡμέρας τῇς ὑποφω- σκούσης. «Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχὰς ὁ μῶν», τέκνα ἐν Κυρίῳ ᾱ- γαπητά. Ἐν Λευκωσία, τῇ 27ῃ Ἰουλίου 1974. ὍὉ Πάφου Χρυσόστομος, Ὁ Κιτίου Χρυσόστομος, Ὁ Κυρηνείας Γρηγόριος, Ὁ Λεμεσοῦ Χρύσανθος, Ὁ Μόρφου Χρύσανθος, ὍὉ Σαλαμῖνος Βαρνάβας, ο... γεγονότων, ἡμείς, οἱ ἐλέῳ Θεοῦ τὴν Κανονικὴν ' τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου |] ΑΣΤΥΝΟΝΙΚΗ εραρχίαν ἀποτελοῦῶντες, κα θηκόντωςσ καὶ πατρικῶς α- πευθυνόµεθα πρὸς ὑμᾶς, τόν το κλῆρον καὶ τὸν λα ὀν, καὶ καλοῦμεν πάντας εἰς ἠθικὴν καὶ πνευµατι- κἠν καὶ ἔθνικην ἀνάτασιν καὶ ὀντίστασιν, ἵνα ἡνωμέ νοι ἐν τῇ αὐτῇ πίστει καὶ τῇ αὐτῇ ἐθνικῇ συνειδήσει ἐργασθῶμεν καὶ ἁγωνισθῶῷ μεν πρὸς διάσωσιν τῆς χειµαζομένης ᾿Εκκλησίας τοῦ ᾽Αποστόλοι Βαρνάθα, πρὸς ἀπόκρουσιν τῶν ὁλ. λοθρήσκων εἰσθολόων καὶ πρὸς ἀνόρθωσιν τῆς κα: τηρειπωµένης Πατρίδος. Μηδεὶς ὅθεν τοῦ πληρώ- µατος τῆς ᾿Εκκλησίας δε- χόσθω παρ᾽ ἀσεθῶν ἐντο- λάς, μηδὸ συμπροσευχέσθω ἐν τελετουργία ἢἤ µµνημµο- νευέτω τῶν ἐν ὕὅπλοις ἐ- πικαθησάντων τῆς ΈἘκκλη- σίας καθηρηµένων τέως ᾿Αρχιερέων, ἀλλὰ σταθε- ρῶς καὶ ἐν πνεύµατι αὖ- τοθυσίας καὶ αὐταπαρνήσε ως ἔχεσθε πάντες τῆς ἆ- ληθείας καὶ μνημονεύετε καὶ ὑπακούετε ἓν πασι τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ἡμῶν ΜΑ- ΚΑΡΙΟΥ καὶ τῶν κανονι- κῶν ᾿Αρχιερέων, οὖς ἡ γλωσσοπυρσόµορφος Χόρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ψήφοις κανονικαῖς κλήρου το καὶ λαοῦ Ποιμένας ἐφ᾽ ὑμᾶς. ΓΠεποι: θαµμεν ὅτι οὔτε φόδος, οὐδ᾽ ἔνδεια, οὐδ. ὄλλο τι τῶν τοῦ κόσμου δεινῶν ρασύρῃ ὑμᾶς εἰς ὀνιέρους καὶ δυσεθεστάτας ἑνεργεί- Ἡ η’ κατεώτησε σταθήσεται ἱκανον ἵνα πα- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ Διευκρινίζεται ἁρμοδίως ὑπὸ τῆς ᾿Αστυνομίασς ὅτι οὐδεὶςο ἄλλος, πλὴν τῶν ᾽Α- στυνομικῶν ὀργόνων, ἔχει τὸ δικαίωµα συλλήψφεως οἱ ουδήποτε προσώπου εἰμὴ µόνον εἰς περιπτώσεις αὖ- τοφώρου ἀδικήματος τιµω- ρουµένου διὰ θανάτου ἡἢ Φφυλακίσεως, ὁπότε ὁ διε- νεργῶν τὴν σύλληψιν ὀφεί λει νάἁ ὁδηνῆση τὸν ουλ- ληφθέντα εἷς τὸν πλησιό- στερον ᾿Αστυνοιικὸν Σταθ- μὸν. διό τὰ περαιτέρω. Τό ᾿Αστυνομικὰ ὀὄρνανα δις- νεργοῦν οσυλλήψοις µόνον ὅπου καὶ ὦς ὁ Νόμος ὁρί- ζει. Περαιτέρω δηλοῦτα ὃ τι Πάντες οἳ εὑρισκόμενοι ὑπὸ κράτησιν κρατοῦνται νομίμως θάσει δικαστικῶν διαταγμάτων. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τοὺς ἐκ τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουράς λι- ποτάκτας δικαίωμα. σολλή: υρώς των ἔχουν πάντες οἱ στωατιωτικοὶ καὶ ἀστυνομι- κοῖ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ Συμφώνως Πρὸς ἐπίση- υαον ἁνακοίνωσιν ὁότιηλευθ. ρώθησαν χθὲς ὑπὸ τῶν Τούρκων 38 Ἕλληνες ὑπή κοοι οἱ ὁποῖοι εἴχον αἶχμα λωτισθή ὑπὸ τῶν εἰσθολέ- ων. καὶ ἐκροτοῦντο εἰς Κυ ρήνειαν. Σχετικὴ ἀνταπόκρισις τοῦ Μπὶ Μπὶ Σὶ ἐξ ᾽Αγκύ- ρας ὀποκαλύπτει τὸ προ- σωπεῖον τῆς ᾽Αγκύρας, ἡ ὁποία δῆθεν ᾖλθεν εἰς Κὐ πρρν μὲ τὰς «εἰρηνευτικὰς δυνάµεις εἰσθολῆς», διὰ νὰ ἐγγυηθη τὴν ἀὀνεξαρτησίαν, κυριαρχίαν καὶ ἐδαφικὴν ἆ κεραιότητα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Ἡ. σχετικἡ ἁἀνταπόκρισις τοῦ Μπὶ Ἀπὶ Σί, µεταδο- θεῖσα κατὰ τὸ χθεσινὀν ἡ- µίωρον πρόγραµµα τῶν 5 μ.μ. «Ὁ κόσμος σήμερον», ἔχει ὡς ἑξῆς᾽: Ὅ Ὑπουργός Οἰκονομι- κῶν τῆς Τουρκίας κ. Ιήπα ὑκάλ. ἐξέθεσεν ἐνώπιον δη µοσιογραφικῆς διασκέψεως τὰ σχέδια τής Κυθερνήσε- ὡς του διὰ τὸν θύλακα Λευ κωσίας -- ᾽Αγύρτας -- Κυ ρηνείας, ὁ ὁποῖος ἐπεξετά θη µέχρι τῆς ΕΒασίλειας, τοῦ Ἁγ. Ἑρμολόου καὶ τοῦ Συσκλήπου δυτικῶς καὶ μὲ χρι τοῦ χωρΐου Συγχαρὶ ἆ- νατολικῶς τῆς ᾿᾽Αγύρτας, Ὁ κ. Μπαὐκάλ εἶπεν ὅτι καταρτίζονται ἤδη µεγολε- πήθολα σχέδια διὰ τὴν ἆ- νάπτυξιν τῶν περιοχῶν,, ἐ- κεῖνο ὅμως ποὺ Χρειάζεται ἡ Τουρκία εἶναι Χρήματα ΕΠΙΠΙΩΚΩΥΝ ΠΡΩΣΛΡΤΙΣΙΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΥΛΟΝ ΕΛΛΟΡΗ καὶ πιθανὸν νά ζητήση ξΣέ- νας ἐπενδύσειςο πρὸς τὸν σκοπὀν αὐτόν. Τίποτε τὸ συγκεκριµένον δὲν ἀπεφασίσθη εἰσέτι. προ σέθεσεν ὁ κ. Μπαύκάλ, ὅλ λὰ ᾿ΤἘΕπιροπήὴ ἐξ ὙὝπουρ- γῶν ἑργάζεται ἤδη διὰ τὸν καταρτισμὸν τῶν σχεδίων. Ὅ Τοῦρκοο Ὑπουργὸς εἰ- πεν, ἐν τούτοις, ὅτι ἄρχι σαν αἱ ἐργασίαι ἐπεκτάσε- ὡς τοῦ λιμένος Κυρηνείας. Καταρτίζονται ἐπίσης σχέδια διὰ 1ἠν μµεταφοράν ὕδατος διὰ μεγάλου ὕδρο- σωλῆνος ἀπὸ τὴν Τουρκί- αν καὶ πιθανὸν πετρελαίου δι ἄλλου ὑδροσωλῆνος. Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ Ιυρηνεί αο καὶ Ν, Τουρκίας εἶναι µόνον 40 μίλια, θεωρεῖται δὲ κατορθωτὸν τὸ τοιοῦτον ἐγχείρημα. Δὲν ἀποκλείε- ται ὡσαύτως ἡ ἀνέγερσις γέου ἡλεκτροπαραγωγοῦ σταθμοῦ εἰς Κυρήνειαν. Ἡ Τουρκικἡ Κυθέρνησις ἀπεφάσισε, τέλος, ὅπως {- δρύση εἰς Κυρήνειαν πα- ράρτηµα τῆς Τουοκικῆς ᾿Α γροτικῆς Τραπέζης. ΝΑ (ΜΙΝΙ ΙΝΜΝΗΙΝ ᾿Ἀποφάσεις τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐργοδοτῶν Ἡ ᾿Εκτελεστικὴ ᾿Ἔπιτρο: σας ἐπιχειρήσεις δὲν ἐ. χουν τήν οἰκονομικὴν δυγα πὴ τῆς Ὁμοσπονδίας ἙἜρ- ο ’ μαδ τν Κύπρου συνολθοῦ τότητα, νά καταθάλών σα χθὲς Παρασκευἠν 2.5. σταδιακῶς µέρος τῶν όπω 1974 εἰς ἔκτακτον συνεδρί λεσθέντων ἡμερομισθίων αν, ἀνέλυσε τὰς θαρυτά- τας δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις τῶν τελευταίων γεγονότων πρὸς ἀνακούφισιν τῶν έπη ρεαζοµένων ἑἐργαζομένων. 8. Ἡ περίοδος ὥδρονεί ας τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ἐπὶ τῆς κυπριακής οἰκονο- ς ' να, μίας καὶ τὰ άμεσα προθλή- μὴ προσελεύσεως τῶν ἔρ. µατα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπί- γαζομένων νὰ θεωρηθῆ, ὃ- ζουν αἱ πληγεῖσαι οἰκογέ- που τοῦτο εἶναι . δυνατόν νειαι, οἱ ἐργαζόμενοι καὶ ώς περίοδος ἐτησίας ἀδεί. µέγας ἀριθμὸς ἐπιχειρήσε ας. ων καὶ ἀπεφάσιοε νά εἴση γηθῆ πρὸς τὰ µέλη της τὰ ἀκόλουθα : 1. Ες ὅτι ἀφορᾶ τοὺς στρατευσίµους οἵτινες ἐκλή 4. Όπου τὰ ἀνωτέρω δὲν εἶναι ἐφαρμόοιμα, γα µελετηθῆ ἡ δυνατότης πα. ραχωρήσεως μέρους τῶν καταθέσεων εἰς τά Ταμεῖα Προνοίας ὡς δάνειον. πρὸς θησαν νά ἀντιμετωπίσουν [ { ὅ : τὴν τουρκικήν εἰσθολήν, ἀνακούφισιν τῶν παθόντων ποιεῖται ἔκκλησιν ὅπως ἐργαζομένων. τοὺς καταθληθοῦν τὰ ἠμε- ροµίσθια τῆς περιόδου μό- χρι τῆς ὑπογραφῆς τῆς συµ φωνίας τῆς Γενεύης. 2. Εἰς ὅ,τι ὀφορᾶ τὰ ἆ' πωλεσθέντα ἡμερομίσθια τοῦ ὑπολοίπου προσωπικοῦ, ποιεῖται ἔκκλησιν πρὸς ὅ- Ὁ κ. Μπαὐκὰλ ἑτόνισον ὅτι τὰ σχέδια αὐτὰ εὐρί- σκονται εἰς τὸ προκαταρ- κτικὀν αὐτῶν στάδιον. | [ΙΜΙΗΙΛ ΙΔ ή 5. Ποιεῖται θερµἠν ἐκ- κλησιν πρὸς τοὺς ἐργοδό- τας ὅπως συνδράµουν γεν ναιοδώρως οἱς τὸ ἱδρυθὲν Ταμεῖον ᾿Ανακουφίσεως Πα θόντων καὶ ᾿Εκτοπισθέν- των. ΙΙ ΙΡ 10 ι. ΙΡΜΘΙΙ ΜΗΝ ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ πληροφορούμεθα, ἡ (ἵανο- νικὴ ᾿Ἱεραρχία τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ἰκύπρου, ὀπέοτειλε μέσῳ τῆς ἐνταῦθα Ἑλληνικῆς Πρεσθείας ὑπόμνημα πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος, διὰ τοῦ οποίου ἄπευ- θύνονται συγχαρητήρια πρὸς τὸν Κωνσταντῖνον Καρα- μανλῆν ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῆς ἐξουσίας καὶ ὑποθόλλεται ἡ καταγγελία ὅτι ἀξιωματικοὶ ἐξ Ἑλλάδος ἐπενέθησαν θιαίως εἰς τὰς Ἱἱερὰς Μητροπόλεις, συνέλαθον τοὺς Μη- τροπολίτας καὶ τοὺς µετέφερον μακρὰν τῶν ἑδρῶν τών. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ | Η ΠΡΑΙΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΩΣ Ἐν σχέσει μὲ τὰς ουνε- Χιζοµένας ἐκ μέρους τών τουρκικῶν στρατευμάτων παραθιάσεις τῆς συμφωνί- ας διὰ κατάπαυσιν τοῦ πυ- ρός, ὁ Ἕλλην Ὑπουργός τῶν ᾿Εξωτερικῶν κ. Μαῦ- ρος ἑδήλωσεν ὅτι, ἐὰν ἡ κατάστασις συνεχισθῆ, ἡ Ἑλλάς δυνατὸν νὰ µή συµ µετάσχη εἰς τὴν προσεχῆ ! σύνοδον τῆς Γρνεύης, ἦτις | θὰ ουγκροτηθῆ τρέχοντος µηνόὸς, Αἱ δηλώσεις τοῦ κ. αύ ρου ἐγένοντο, προτοῦ γνω- σθοῦν αἱ νέαι παραθιάσεις ἐκ μέρους τῷῶν Τούρκων, συνεπείᾳ τῶν ὁποίων κα: τελήφθησαν τὰ χωρία Κα: ραθᾶς, Λάπηθος, ᾿Αγοιδά- κι. καὶ Λάρνακας τῆς Λα πήθου. τὴν 8ην ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Συμφώνως πρὸς ἀνταπό- κρισιν τοῦ Μπι Μήπὶ Σὶ ἐξ ᾿Αθηνῶν, ἡ Κυθέρνησις Κα ραμανλῆ ἠἤρχισο νὰ προθαί νη εἰς ἐπανεξστασιν τῆς θέσεως πολλῶν ὀξιωματι- κῶν τοῦ παλαιοῦ καθεστῶ- τος. Συμφώνως πρὸς τήν ἰδί- αν ἀνταπόκρισιν ὁ Διοικη- τὴς τῆς ΕΣΑ κ. Δημ. ἰω- αννίδης ἀπηλλόγη τῶν κα: θηκόντων του, ἐν Ὀ ἂλλοι ἀξιωματικοὶ τῆς στρότιωτι- κῆς καὶ τῆς πολιτικῆς ἆ- στυνοµίας µετετέθησαν ἐξ ᾿Αθηνῶν µέχρι περατώσε- ως τῶν διεξαγοµόνων ἑρευ νῶν. Ἡ παράδοσις τῶν ΕΙΣ ἀθλιωτάτην ψυχικἠν καὶ σωμµατικὴν κατάστασιν ἀφέθησαν τὸ ἀπόγευμα τῆς χθές ἐλεύθεροι 250 κάτοι- κοι τοῦ χωρίου Τριµίθι τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας, οἱ ὁ- ποῖοι ἐκρατοῦντο ὑπὸ τῶν» Τούρκων. ον δ ὁμήρων θησαν εἰς τὸν Τουρκικὸν : ληνισμοῦ, Εις τὸ ὑπόμνημα ἄνα- φέρεται ὅτι ὅλοι οἱ Ἱε- ρόρχαι ἔχουν ἐγκλωθισβῆ καὶ φρουροῦνται εἰς τὸ πα ρὰ τὴν Λευκωσίαν Μετόχι- ον τῆς ἹἹερᾶς Μονῆς Κύὐκ κου, ἐκ τοῦ ὁποίου ἆπα- γορεύεται ἡ ἔξοδόςο των. Οἱ ἹἹεράρχαι ζητοῦν πε- ραιτέρω ὅπως ὁ κ. Πρῳ: θυπουργὸς παρέµθη πρὸς ἐκδίωξιν τῶν καθαιρεθέν- των ἐπισκόπων ἀπὸ τός Μητροπολιτικής ἕἔδρας, ὡς συµθαίνει καὶ εἰς Ἑλλάδα διὰ τοὺς καθηρηµένους. Ἐν κατακλεῖδι εἰς τὸ ὑπόμνημα ἐκφράζεται ἡ πὶ στις ὅτι ὁ ἡγέτης τοῇ Ελ- ὅστις ἁγωνίρο- ται ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Κυ. θερνήσεως ᾿Εθνικῆς Σωτη ρίας διὰ τὴν ᾿Ελευθερίαν καὶ τὴν Δημοκρατίαν εἰς Ἑλλάδα θὰ ἐπεκτείνη τὸν ὁ γῶνα, του πρὸς δηµιουργί- αν εἰς Κύπρον ουνθηκῶν ἐλευθερίας καὶ δηµοκροτί- ας καὶ ἁπαλλαγὴν τῆς Νή σου ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ πραξικοπήματος. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ | ΑΝΤΙΑΠΟΙΚΙΑΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΛΙΣΣΑΒΩΝ 2 (ΑΠΕ) Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΟΗΕ κ. Βάλντχαϊμ ἔφθασο σήμερον ὀεροπορικῶς εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Πορ τογαλίας Λισσαθῶνα. Τόν κ. Βάλντχαϊμ ὑπεδέχθησαν ὁ Πορτογάλος Ὑπουργόὸς ᾿Εξωτερικῶν κ. Μάριο Σο- άρες καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Εἰς δηλώσεις του ποὸς τοὺς δημοσιογράφους ὁ κ. Σοάρες ὑπεγρόμμισεν ὅτι ἡ Πορτογαλία ἐπραγματα: ὅτι οἱ Τοῦρκοι ὀπέλισαν ποί : . . 5 ῆ ευκωσί . ντ ' ησεν ἱστορικὴν στ ν ο ο ο ο : 4 9 εις παντας λληνα ἐ μη ΄ απο νά την Πρασίνην γραμμήν, πα ους, --.. ος ης και Βπσοκυπαῖ εἶα ρὰ τὸ παλᾶῖον κατάστημα Χατζηκυριάκου. Τούτους παρέλαθεν ἁμέ- ΑΝΩΤΕΡΩ στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴν τῶν τὴν κατόργησιν τῆς ἁποι- κιοκρατίας. Ἐν συνεχεία εἶπεν ὅτι ἡ Κυθέρνησίς του σως τὸ Γραφειον Εὐημερι- ας, τὸ ὁποίον καὶ μεριμνᾶ διὰ τὴν ἀνακούφισίν των. Ἐν τῷ μεταξὺ ἐγνώσθη Οἱ αἰχμόλωτοι -- κατὰ τὸ πλεῖστον γέροντες καὶ γυναικόποιδα μετεφέρ- ὁμήρων. Ἔξ ἄλλου ἄλλοι 200 ὁ. µηρο! τῶν Τούρκων παρε- δόθησαν εἰς ἄλλας περι- οχάς, εἶναι διατεθειµένη νὰ ου- νεργασθη μὲ τὰ Ηνωμένα ἜἛθνη, διὰ νὰ ἀχθῆ εἰς αἴ- σιον πέρας ἡ πολιτική οαὐ- τή. 1 Ἔπεσαν: Ἁγριδάκιις αἱ ὀ/λάρνοκας Λαπήδου ΛΑΠΗΘΟΣ - ΚΑΡΑΒΑΣ Υπο ΚΑΤΟΧΗΝ ΧΘΕΣ. τὸ ἀπόγευμα ἔπεσαν δύο ἀκόμη προπύργια τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ Πεντα- δακτύλου, τὸ ᾿Αγριδάκι καὶ ὁ Λάρνακας τῆς Λαπήθου κατόπιν σκληρῶν μαχῶν. Αἱ ἡμέτε- ραι δυνάµεις ἡμύνοντο ἐπὶ ὥρας µαχόμεναι σκληρῶς ἐναντίον ὑπερτέρων οστρατιωτικῶν τμημάτων τῶν εἰσθολέων, οἱ ὁποῖοι ὑπέστη- σαν θαρείας ἀπωλείας. ΤΑΥΤΟΧΚΡΟΝΩΣ Τουρκικὸν τὰς ἐκκενωθείσας κωμοπόλεις Καρσθᾶ. ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ: Ηρχισε τὴν 4 μ.μ, τῆς χθες τὰς ἐργασίας της εἰς τὸ ᾿Αρχηγεῖον τῆς Ειρηνευτικις Δυνάμεως τοῦ ΟΗΕ ἐν Λευκωσίᾳ ἡ Ἐπιτροπη Στρα:.α: τικῶν Εμπειρογνωμόνων τῆς Βρεττανίας, Ἑλλάδος, Τουρ κίας καὶ τῶν ᾿Ηνωμένων ᾿Εθνῶν, ἡ ὁποία θὰ καθοριση τὰς ζώνας ὀσφαλείας μεταξὺ τῶν δυνάμεων τῆς Εθνι- κῆς Φρουρᾶς καὶ τῶν Τουρκικῶν δυνάμεων. ΕΙΣ τὴν ᾿Επιτροπὴν μετέχουν ἀπό Βρεττανικῆς πλειι- ρᾶς ὁ συνταγματάρχης Τζὲφ Χάντερ, ἀπὸ Ἑλληνικῆς ο πεζικὀν τῆς εἰσήλθεν Λαπήθου καὶ εἰς του ταγματάρχης τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς κ. τ 3 ἀπό ρχης : » Τσολόκης, ἀπὸ Ὃαοβκαᾶς «9. συνταγματάρχης Τσοκὶρ καὶ ἀπὸ Ὀλουρᾶς του Ε ὁ Καναδός ουνταγµατάρχης Μπήτυ. ΠΡΟ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Επιτροπῆς εις Κύπρον εἰδικὸς ἄντι- Γραμµατέως τοῦ ΟΗΕ. κ. Βέκμον ΟΥΝΦΙΚΥΠ στρατηγὸς Τοιάντ, οἱ ἐπιτυχίαν εἰς τὸ ἔργον τῆς 'Ἔπι- Χξιραψίαν μὲ τὰ µέλη της. Σ τῆς Ἑλλάδος, ἁπαντῶν εἰς ὁ- ἓν ΟΤΙ ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ᾿Εθνικῆς εἰσηλθεν εἰς τὴν αἴθουσαν ὁ προσωπος τοῦ Γεν. καὶ ὁ Διοικητής τῆς ΟΠΟΙΟΙ ηὐχήθησαν κόθε τροπης καὶ ἀντήλλαξαν Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ Ἀυνεμορφώθη εἰς τὴν ᾿Ιουλίου. Ἰληθοῦν περα ο Σ τῆς Τουρκίας εἶπεν ὅτι θὰ κα: ια! δι Ἱ μὴ ὑπό ι ας Παραθιάσεις τῆς ὀνεςκκ[βἰείς, Ὅ μὰ Ἠπερεκο, ἀαίημαα λωσεν ὃν ο ΠΗΟΣΩΠΟΣ τῶν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν ἑδή: 8 «νωμένα Έθνη έχουν λάθει διαθεθαιώσεις καὶ ἀπὸ τὰς δύο πλευρὰς ὅ ἔ ὰ ὑπό ᾿ : : ὅτι δὲν της καταπαύσεως τοῦ πυρός, 90 ὑπάρξη παβαδίασις | Φάθθατον, 3 Βὐγούστου 1974. εΟΓ ΚΑΡΔΙΕΣ τῆς Ρυ- μβοσύνης σπόραζαν ὡς τὰ τώρα γιὰ τὴ Μικρασιατική καταστροφή. Εκλαιγε ὁ Ἑλληνισμὸς γιὰ τὶς χαμέ- γες πατρίδες χρόνια ὁλά- κερα καὶ ζοῦσε μὲ τήν ὦ- ραία «προσδοκία τῆς ἑπανό- δὀυ στὴν µαγευτικἡ ᾿Ιω- νία, τὴν θρυλικἡ τὴ Σμύρ: νη, τὴν χιλιοτραγουδισµένη ΚΥΠΡΙΛΚΗ ΚΛΊΑΣΙΡ Ἰούλιος 19/4 ἁ Βααιλεύουσα, τὰ γαλανὰ παρόλια τῆς Γῆς τοῦ. Πόν- του. Τώρα οἱ καρδιὲς τῆς Ρωμηοσύνης σπαράζουν γιὰ τὴν Κυπριακὰ Κατα στροφή. Κλοῖνε οἱ πρόσφυ- γες τοῦ Ελληνικοῦ Νότου γιὰ τὶς Καμένες ποτρίδες, γιά τὸν ἀπωλεσθέντα πα- ράδεισο τῆς µγεννήτρας γῆς. Καὶ ζοῦν μὲ τὴ νο σταλγία τῆς ὀνειρικῆς ᾧ- ῥραιότητος τῆς Κυρηνείας, τῶν ἀνθισμένων λΑεμονιῶν τῆς Λαπήθου καὶ τοῦ Κα ραθᾶ. Θρηνοῦν γιὸ τὰ οἱ µατοποτισµένα θουνὰ το Δικώμου, τά ἀκριτ κά προ πύργια τῶν προποτείων, τὰ, φρούρια τῆς Ἑλληνικῆς λεθεντιᾶς τοῦ γεραοσμένου Πενταδακτύλου, ποὺ ἡ Δι- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΤΙςΛ οτιγµιότυπα ἀπὸ τὴν ἀνελέητη εἰσθολή. Ἡ Λευκωσία, ἡ ᾽Αμμό- Χωστος, ἡ Κυρήνεια. Οἱ δυὸ πρῶτες πόλεις ἐνῶ στενάζουν θαριὰ τραυματισμένος ἀπ τ ἀδυσώπητα πλήγματα τῶν θομδῶν τῶν τουρκικῶν ἀεροπλάνων. Τὰ θομθαρδιστικὰ τού ἐχθροῦ ἐξαπελύοντο κατα σµήνη καὶ µετέτρεπαν σὲ ἑἐρείπια τµήµοτα τῶν πόλεων, σκορ- θάνατο. Στὴ Λευκωσία τὰ θομθαρδιστικᾶ ξερνοῦσαν µο- πώντας τὴν ἑρήμώσι: καὶ τὸν ἰδίως τὴν πρώτη µέρα τῆς εἰσθολῆς, σὲ συνεχῆ κύματα ποὺ Πολυθολοῦσαν μὲ ἀσυγκράτητη λύσσα στόχους ΑΛαοῦ µας κι ἔρριχναν τὶς λύδι, σίδηρο καὶ φώτια, ξεσποῦσαν κάθε ὀέύκα λεπιἁ περίπου. ὅπου κατέλαθαν θέσεις τὰ ἡρωϊκά ποιδιὰ τοῦ μαρτυρικοῦ γενικὴ παλληκαριά του ἆ- λυσοδέθηκε μὸ δεσμὰ σκλη: ρῆς τυραννίας καὶ οἱ ὃπι θλητικὲς παρυφές του πα τήθηκαν ἀπ᾿ τὶς ἑρπίστριες τῶν τάνκςο τοῦ προαϊωνίου ἐχθροῦ τοῦ Γένους, 9 Καραθάνια ὁὀδυρομένων Ἑλλήνων, ξερριζωµένων ὁπ᾿ τὸν τρομερὸ τυφώνα θόμθες τους χωρὶς διάκριση σὲ χώρους µαχίµων καὶ ἁμάχων, κόσμο ποὺ προσπαθοῦσο νά καλυφθη ἀπ' τὴ σατανικἠ μανία καὶ [στι ΜΙΤ η ποὺ ξαφνικὰ ἐνέσκηως στὀ πολύπαθο Ἑλληνικὸ Νησί µας, σέρνουν τὰ θήμοτά τους σὲ μιὰ ἀτελεύτητη πορεία πρὸς τὸ ἄγνωστο, τραθώντας σὲ µέρη ποὺ ὅ- ση ἀγάπη κι’ ὀνθρωπιὰ κι ἂν προσφέρουν δὲν ἐνδυ- ναμώνουν γιὰ τὴν ἀμέτρη: τη προσφυγιὰ τὴν θέληση τῆς µόνιµης παραμονῆς. Γιὰ τ᾽ ἀνήλικα Ἑλληνό: πουλα, γιὰ τοὺς Ππατερά' δες καὶ τὶς µάνες ποὺ ξε- ριζώθηκαν, γή ἄλλη ὁπ᾿ τὸ πάτριο ἔδαφος δὲν ὑπάρ: χει ποὺ νὰ τοὺς Χαρίση τὶς. ἐλπίδες μιᾶς καινούρ’ γιας ζωῆς, ποὺ νάἁ τοὺς ξαποστόση μὲ τὶς ἁπαλὲς ἀκτίνες μιᾶς μµενεξεδένιος δύσης. Γιὰ τὴν προσφυγίά, ἀνατολὴ καὶ δύση ὑπὰρ- χουν μοναχά στὸ δικό τους τὸν τόπο, ἐκεῖ πού ὅ- θαψαν τοὺς ὀγαπ]μένους, ἐκεῖ ποὺ είδαν τὸ φῶς τῆς ζωῆς κι έκαναν τὰ πρῶτα τους θήµατα, ἐκεῖ ποὺ ἕ- πλεξαν τὰ πρῶτα ὄνειρα κι’ ἔζησαν τὶς πρῶτες τους ἀγάπες καὶ τοὺς πρώτους καύμούς, Στὶς φωτογραφίες οτΥγ- µιότυπα ἀπ᾿ τοὺς πρόχει- κατακρεουργώντας τὸν μετατρέποντας σ ἐ- ῥρείπια τὸν πολιτισµὀ, Στὴν ᾽Αμμόχώστο θομθάρδισαν μὲ ἐγκληματικὸ ααδισμὀ τὸ ἕς- νοδοχεῖο Σαλαμίνιω Τάουερ καὶ γραφία, ἡ τουρκοκρατούμενη Κυρήνεια. Τουρκικὰ τόνκς θιθλικἠ θεοµηνία, ᾿Ἐκεῖ ὅπου ἡ μαγεία τῆς φύσεως καὶ ὁ πολιτισμός πρόσφεραν ἀφεί- δωλα τὴν γαλήνη κα: τὴν ξεκούραση, κατεκρήµνισαν τὴ μιά πτἐρυγά του. Στὴν τρίτη φώτο: καὶ οτρατὺὸς ἑνέσκηφαν σὰν τώρα πῆραν θέση τὸ τὰνκο μὲ τὸ τηλεθόλα τους ἔτοιμα νἁ σκορπίσουν τη φρίκη καὶ τὸν ὄλεθρο, ἐνῶ θαριά τὰ πατήµατα τῆς µπὀτσς Ψσσσσσσσσσσφσοσσσςσσσσσσσο, ΜΝΛΚΟΙΝΗΣΙΣ κ} « Ἡ Βιομηχανία ΘΗΑ (Θερμοσίφωνες Ἡλιακῶν ὴ ρους προσφυγικούς κατού” λισμοὺς ποὺ θαθιὰ τὶς χά- ραξε ἡ ἀγωνία, ὁ τρόμος καὶ ἡ ἀπόγνωση τῆς Φυ- γῆς. Πατερόδες ποὺ ἄνα- ζητοῦν φαγητό, σκιά, στέ- γηπ, ἕνα στρῶμα γιὰ τὰ παιδιά τους. Ἑλληνόπουλα ποὺ στέρεψον τὰ δάκρυά τους , κ οἱ παλμοὶ τῶν καρδιῶν τους κτυπᾶνε δυ- νατὰ κι ὅταν ἀκόμα δροἱ- σκουν μιὰ εὐκαιοία µέσα στοὺς θρήνους, νὰ κοῖµη: θοῦν τὸν ὕπνο τῶν ἐφιαλ- τικῶν ὀνείρων. Γρηὲς Ἔλ- ληνίδες μµαυροφορεµένες. καὶ ποὺ λαχταροῦν σιὶς ἁτέ τὸν τας στὰ δικἀ τους χώμσοτα ν᾿ ἀφήσουν τὸν ὕστατο ἆ- ποχαιρετισμὀ στὴ ζωή καὶ στὴν πατρίδα. λειωτες ὥρες τῇ: φυγῆς, τὸν τόπο ποὺ γεννήξηκαν ποὺ ἱδρῶτα τους, τὸν αότισαν μὲ ποθών- τοῦ κοτακτητοῦ μετροῦν ρυθμικἀ τὸν χρόνο τῆς σκλαθιᾶς. Κι ἡ σκλάθα πόλη, ἐμπιστεύεται τὸ θουθὸ της μαρτύριο στοὺς θεώρατους τοίχους τοῦ ἱστορικοῦ της φρουρίου καὶ τοὺς λιγμούς της στὰ ἁδούλωτα κύματα τῶν γιολῶν της, γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρουν σὰν μήνυμα ἱερό, σὰν ηνιχτὸ παράπονο, σὰν θιθλικἠ ἐπίκληση σ᾿ ὅλους ἐμᾶς, σ, ὁλόκληρο τὸν ἘἙλληνισμό, ποὺ καλούμεθα νὰ στήσουµε τῆς λευτεριᾶς τὸ λάδαρο στὴν πιὸ ψηλὴ κορφὴ τῶν αἱματόθρεχτων Κερηνιώτικων θουνῶν, Δ ΤΡΕΙΣ φωτογραφίες, τρίσ ντο- κουμέντα. ᾿Αριστερό, νεαροὶ φον τάροι κοτευθώνοντοι εἰς τὴν πρώτην γρουμὴν τοῦ μετώπου διὰ ν΄ ἀποκρούσουν τὴν Τουρ- κικἠὴν ὕπουλον, ὀπρόκλητον καὶ ὥνονδρον εἰσθολὴν. Εἰς τὸ μέ σον τὸ Ψυκιοτρικὀν ᾿δρυμα ᾿Α- θαλόσσης κστεστραμμένον ἐκ τῶν θομθαρδισμῶν. Δεξιὰ ὁ Διοκη” τὴς τοῦ ᾿Εφεδρικοῦ Ταγματάρχης Π. ὨΠσνταζῆς τρουµατιοµένος εἰς τὰς µόχας πρὸς τοὺς Τούρκους. ΣΥΝΕΣΙΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΙΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΥΝΕΩΤΩΝ Συνεστήθη χθὲς ᾿Επιιρο- πὴ ᾿Εκτοπισθέντων Κερυνειω τῶν, ἡ ὁποία ἔταξε τρεῖς ἆ- µέσους στόχους, ἤτοι: 1. Τὴν προστασίσν τῆς ζω- ῆς τῶν ἐγκλώδισθέντων εἰς Κυρήνειαν καὶ Μπέλ- λα Παῖς, Τὴν ἀσφάλειαν τῆς πε- ριουσίας τῶν Κερυνειώ- τῶν, 3. Τὴν ἀνάληψιν ἀμέσων ἐ- γεργειῶν διό τὴν ἔπανε ο β ΒΛΙΡ ΝΣΚΟΒΗΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΜΙΛΥ ΠΑΣ - ΤΗΛ. Ἰ980ῇ Η ΙΣΚΟΘΗΚΗ Ακτίνων) Λτδ., ἀνακοινοῖ ὅτι ὁ κ. Χαράλαμπος [Ππα: ὴ - ναγιώτου ἐκ Λάρνακας, ἀπεχώρησο τῆς ὑπηρεσίας Υκατάστασιν τῶν ἵερυ- τῆς Βιοµηχανίσα ὀιὀ τῆς Ίης Ιουλίου 1974 καὶ νειωτῶν εἰς τὰς ἑστίας οὐδεμία πρᾶξις του ἔχει σχέοιν ἢ δεσμεύει τὴν Ἓ- ὴ Ἐλδήν πρ Ύμα τὸ ὁποῖον ταιρείαν. ν ἁπαιτοῦν καὶ εἶναι προ: ὶ θύµμοι νὰ πράξουν ἀφοῦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΗΑ ΛΙΔ., ὶ διασφαλισθῃη ἡ ζωὴ καὶ ο ο... ἁ: Γιὰ μιὰ νύχτα ψυχαγωγίας. ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΧΡΙ ο κκ. κ Εὐχάριστη ἀτμόσφαιρ ο ΤΩΝ ΠΡ ΝΩΝ Ἡ 'Ἐπιτροπὴ Ηρχισεν ἤδη μµ πλήρη ἐξαερισμο. { ΟΡΩΝ. ΑΜΜΟΧΟΩΣΤΟΣ. διαφόρους ἐπαφὰς μετὰ τῆς ἁ Εὐρεῖα ποικιλία διασκεδάσεως, Κυβερνήσεως καὶ ἄλλων πα οι ιο ή ών Φωνή μή Εως ἡμβθιβ :σφσσσσσσσυσσσσσσσσσσώοο, Ραγόντων, Ὁ Ἐθνάρχης Μακάριος ἀναμένεται εἰς Αθήνας ὡς ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ -- ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 -- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16 -- ΤΙΜΗ 50 ΜΙΑΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ τῆς ϊ Πρωθυπουργοῦ τῆς Μητρὸς Πατρίδος Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. μὲ την ἰαχήν : «Καραµμανλῆ σῶσε τὴν Ἑλλάδα», «Μακάριος -- πολιτικὸς ἡγέτης, Ἑλλάδος ᾿Εθνάρχης Μακάριος μετὰ τοῦ ἄνα λαθόντος τὴν ἀποκατάστασιν θεωτικἡ ὑποδοχή. τὸν ὁποῖον ἐνημερώνει ἐπὶ ΕΙΣ ΓΕΒΕΥΗΝ Κατὰ πληροφορίας ᾽ ἐγκύ ρὼν κύκλων, ὁ ᾿Εθνάρχης Μακάριός ἐνδέχοται νὰ µε ταθῃ τὴν προσεχῆ ἑθδομά δα εἰς Γενεύην, προκειµέ- νὸυ νὰ παραστῆ εἰς τὸν δεύτερον κύκλον ᾿ τῶν συ- γῶν ᾿Εξωτερικῶν καὶ ἔκπρο σώπων τῆς Ἑλληνικῆς καὶ Τουρκικῆς κοινότητος τῆς Κύπρου, κατὰ τὰς ὁποίας θὰ ἐπιζητηθήη ἡ ἐξεύρεοις λύσεως τοῦ ουνταγματικοῦ προθλήματοο τῆς ἸΚυπρια- κῆς Δημοκρατίας. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΙΟΤΗΣ ᾿Αξίζει νὰ οηµριωθη ὅτι ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Μακόορι- ος, ἀπὸ τῆς πρώτης ἠμέ- ρας τῆς ἀναχωρήσεώς του ἐκ Κύπρου δι ἀεροσκά- φους τῆς ΡΑΦ ἀσχολεῖται νυχθημερὸν μὲ τὸ Κυπρια- : κὸν θέµα, ὡς τοῦτο ἔχει ἐξελιχθῆ μετὰ τὸ πραξικό- πηµα τῆς Ίδης Ιουλίου καὶ τὴν ἄνανδρον εἰσθολὴν τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἐπραγ µατοποιήθη τὴν 20ὴν Ἰου- λίου. Εἰς ἐνεργείας τοῦ Μα καὶ ᾿Ελευθερίας Ὢ κ. Καραμανλῆς κατὰ τὴν εἰς Ἑλλάδα ἐπιστροφήν του ἐγένετο δεκτός Μακά ριος». Εἰς ἑρώτησιν ἀνταποκριτοῦ τοῦ Βρεττανικοῦ ραᾶιοσταθμοῦ «διατὶ τὸ σήνθηµα Ιακάριος», µετέχων τῆς σημερινῆς Κυ θερνήσεως τῆς Ἑλλάδος ἀπήντησεν : Ὁ Μακάριος θεωρείται ὑπὸ τοῦ καριωτάτου ὀφείλεται ἡ κικήν εἰσθολήν. καθημαμας, τοὺς Τοήρκοις διά περι- ἝἙλληνικοῦ Λοοῦ ὡς ᾿Εθνικὸς ἥρως, διότι διὰ τῶν ἐνεργείῶν του ὀνὲτρεψε τὸ οτρατιώωτικον καθεστώς». σύγκλησις τοῦ Συμθουλίου Φρόνησιν τῶν συμμάχων Ασφαλείας τῶν Ηνωμέ- (Συνέχεια εἰς τὴν 8δην σολίδο) {«--------------ωκασκ--------- των. τῆς τῆς Δημοκρατίας νομιλιῶν τῶν τριῶν Ὕπουρ, ΑΘΗΝΑΙ, 2 (τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας).-- Ὡς ἐλευθερωτὴς τῆς Ἑλλάδος ἀναμένεται εἰς ᾿Αθήνας ὁ Ἐθνάρχης Μακάριος ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυθερνήσεως καὶ σύμπαντος τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ Μακαριώτατος, ἀναμένεται συμφώνως πρὸς τὰς πληροφορίας µου κατά ὴν δευτέραν ἑθδομάδα τοῦ Αὐγούστου εἰ τὴν Ἑλληνικὴν πρὠτεύουσαν, ὅπου συμφώ- νως πρὸς ἐπίσημον πηγὴν θὰ τοῦ γίνη ἄπο- ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΑΦΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ᾿ΑΡρχι- επίσκοπος Μακάριος εὑρίσκεται εἰς ουνεχῆ ἐπαφὴν μετὰ τοῦ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Κων Καραμανλῆ, τῶν ἀδιακόπων ἐπαφῶν του καὶ παρά τοῦ ὁποίου ἐνημεροῦται λεητομερῶς ἐπὶ τῶν ἐξελίξεων τοῦ ἐθνικοῦ θέματος, Ὁ ᾿Εθνάρχης Μακάριος εὑρίσκεται, εἰς Λονδῖνον ὅπου συνηντήθη ἤδη μετὰ τοῦ Βρεττανοῦ Ὑπουργοῦ ᾿Εξωτερικῶν κ. Κάλλαχαν, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν ἐνημέρωσεν ἐπὶ τῶν συνομιλιῶν τῆς Γενεύης μεταξύ τοῦ ἰδίου καὶ τῶν συναδέλφων του τῆς ᾿Ελλάδος καὶ τῆς Τουρκίας κ.κ. Μαύρου καὶ Γκιουνές. ὡς γνωστόν, γων ᾿Εθνῶν καὶ ἡ κινητο: ποίησις τόσον τοῦ Βρεττα- νικοῦ ὅσον καὶ τοῦ ᾿Αμε- ρικανικοῦ παράγοντος καὶ ὅλων τῶν ὦλλων κρατῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν ἆδο- σμεύτων, μὲ πρωταρχικὀν σκοπὀὸν «τὴν ἐγγύήησιν τῆς {: κυριαρχίος ἀνεξαρτησίας, καὶ ἐδαφικῆς ᾿ἀκεραιότητος τῆς Κύπρου, ὡς. ἐπίσης καὶ ἡ. ἔγκρισις τῶν Ψψηφισμά- των τοῦ Συµθουλίου ᾽Α- αφαλείας αερὶ καταπαύσε ως τοῦ πυρὸς καὶ ἄποχῳω ρήσεως ὅλων τῶν ξένων δυνάµεων ἀπὸ. τὴν Κύπρον. Σ. Σ.: Παρὰ τὸ ΥγΕΥΟ- νὸς ὅτι τὸ ΡΙΚ ἀποφεύγε ἐαπιμελῶς, δι εὐνοήτους λό γους, ν᾿ ἀναφόρη τὰς ἑνερ γείας τοῦ Προέδρου ἵήακα ρίου καὶ ἐντεῦθον μετὰ τὴν γκάφαν τῆς Ίδης ᾿Ιουλίου ὅτι «ὁ Μακάριος εἶναι νε- κρόο», ὁ διεθνὴς τύπος καὶ τὸ ραδιόφωνον παρα- κολουθοῦν τὰς κινήσεις τοῦ ᾿Εθνάρχου καὶ δίδουν εὐρυτάτην δημοσιότητα εἰς τὰς ἐπαφάς του μετὰ ξέ- νων. κυθεσνητικῶν παρα- γόντων καὶ εἰς δηλώσεις του λίαν ὀπικριτικὰάς διὰ τοὺς πραξικοπηµατίας καὶ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργούς, ὡς ἐπίσης καὶ διὰ τὴν τουρ «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιἁ µου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν µου ἔθαλον κλῆρον». ᾽Απέτυχε κίνηµα πρὸς ἀνατροπήν τοῦ κ. Καραμανλῃ ΣΥΜΦΩΝΩΣ πρὸς ἀποκλειστικὰς πληροφορίας μας, εἰς Ἑλλάδα ἐξεδηλώθη ἀνεπιτυχὲς κίνημα ὀναντίον, τοῦ Κωνοταντίνου Καραμανλή. Τὸ κίνηµα ἐξεδηλώθη ὑπὸ στρατιωτικών δύο ἡμέρας μετὰ τὴν ἐπάνοδον τοῦ λσόο- προθλήτου Πρωθυπουργοῦ τής Ελλάδος, ἡ δὲ ἐπιχείρησις ἀνατροπῆς κατεπνίγη ἐν τῇ γενέσει της, λόγω τῆς σταθερᾶς ὕποστη- ρίξεως τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ Πρωθυπουρ- γὸς ὑπὸ τοῦ συνόλου τοῦ Ελληνισμοῦ. , ΜΕΤΑ τὴν ἐκδήλωσιν καὶ παταγώδη ἀποτυχίαν τοῦ ἀνατρεπτικοῦ κινήματος ὁ Ὑπουργὸς ᾽Αμύνης κ. Εὐάγ- γελος ᾿Αθέρωφ ἀπεστράτευσε Ί4 στρατηγοὺς οἱ ὁποῖοι ΜΛΗΝΛΙΙΗ ΙΝΝ ΙΡΡΝΙΝΙΝ ο. ΜΜ) Πληροφορούμεθα ότι ὁ κ. Γλ. Κληρίδης θὰ προ- θῇ εἰς ἀναυχημωτιομὸν τής Κυθερνήσεως πρὀ τοῦ δευ τέρου κύκλου: τῶν ἐργασι- ὤν τῆς «συνόδου τῆς Γο- νεύηςο,. ἡ ὁποία, ὡς γνω- στὀν συνόρχεται τὴν δ8ην ,Αὐγούστου. Τὸν ἁἀνασχηματισμὸν τῆς «Κυθερνήσεως ἐζήτησε πα- ρά τοῦ κ. Κληρίδη ἡ ὅλο- µέλεια τῶν θουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι συνζλθον διὰ πρὠ- την φοράὰν εἰς σύσκεψιν μετὰ τὸ πραξικόπηµσ τῆς Ίδης ᾿Ιουλίου. Τό. ἴδιον ἑ- πραξαν καὶ πολλοὶ Μακα- Ρριακοὶ παράγοντες, συναν- τηθέντες μετὰ τοῦ κ. Κλη- ρίδη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ἡ ἐφημερίς µας ἑπσνεκ- δίδεται σήμερον κατόπιν ᾱ- ναστολᾶς τῆς ἐκδόσεώς της ἐπὶ δεκαπενθήµερον. Λυπού- µεθα διότι κατόστη ἀδύνα» τος, λόγῳ τεχνικών δυσχε- ρειῶν, ἆ συνήθης δώδεκα σέλιδος ἔκδοσις. ᾿Επὶ τῇ εὑ καιρίᾳ κοινοποιοῦμεν ὤτι κα ταθάλλονται προσπάθεισι αρὸς ὁριστικὴν ἐπίλωσιν τῶν τεχνικῶν προθληµάτων ὥστε τὸ ταχύτερον δυνατὸν ἡ ἐ- φημερίς µας νά κυκλοφορῆ εἴχον ὀνάμειξιν εἲς τὸ ἐγ- χείρηµα, ὁ δὲ Πρωθυπουρ- γὸς ἔπαυσε τῶν θἐσεών των. ἅπαντας τοὺς διωρι- σµένους ὑπὸ τοῦ στρατιω- τικοῦ καθεστῶτος νοµάρ- χας καὶ ἀντικατέστησε τοὺς Γενικοὺς ὠιευθυντὰς Ὑπουργείων. Σχετικῶς πληροφορού- µεθα ὅτι ἡ ὅλη προσπά: θεια εἶχε καταγγελθή εἰς τὸν Πρωθυπουργόν ἀπὸ τῆς πρώτης οστιγμῆς, αὖ- τη δὲ ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἡ ὑστότη κίνησις τοῦ. καταορ ρεύσαντος ὁριστικῷῶς δικτα τορικοῦ καθεοτῶτος κα) τῶν ὀλιγαρίθμων στελοθα τῶν του. ΛΙΕΘΝΗΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΔΙΑ. ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΙΑΝ Αί ἐπανειλημμέναι παρα: θιάσεις τῆς συμφωνίας πε- ρἱ καταπαύσεως τοῦ πυρός ἐκ μέρους τῶν Τούρκων. προκαλοῦν τήν συνοχῶς ἐν τεινομένην ὀγανάκτησιν εἰς τὴν διεβνη κοινἠν γνώ µην, τὰ δὲ δηµοσιογραφι- κἁἀ ὄργανα δὲν ἀποκρύ- Ππτουν τὸν ὁποτροπιασμόν των διὰ τὴν τουρκικᾶν. πα ρασπονδίαν. Οὕτω, μεταξὺ ἄλλων οἱ «Τάϊΐμε» τῆς Νέας “τόρ- κης ἐκφράζουν ἀγσνόκτη- σιν διὰ τὴν τακτικἠν τῶν εἰσθολέων καὶ κατηγοροῦν ΚΑΙ οἱ ΜΕΝ ΓΟΝΕΙΣ τῶν πεσόντων εἰς τὸν ὑπὲρ πάντων αγῶνα του Κυπριακεῦ Ἑλληνισμοῦ, δύνανται νὰ εἶναι ὑπερήφανοι διότι Εἶχον την ὀψί- στην τιμὴν νὰ γεννήσευν τέκνα εὑρόντα θάνατον ὡραῖον εἰς την µάχην τῆς ἀξιοπρεπείας. εἰς τὴν µάχην διὰ τὴν πρθάσπισιν τῶν θωμῶν καὶ τῶν ἔστιῶν τοῦ πατρίου ἐδάφους' ἂς σεμνύνωνται ἐσαεὶ οἱ γόνεις, δὶ συγγενεῖς. οἱ φίλοι, οἳ ἀπέγονοι τῶν ἠρωϊκῶν νεκρῶν: ἃς ὑπερηφανενωνται εἰς ὅλην των την δωὴν ὅσοι ἐν τῶν πολεμιστῶν µας, ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὰς µόχας, ὅσοι ἀντίχρυσαν τὸν ἐκ Ἡερρᾶ ἐνσχήψαντα θάνατον. ἃς ἔχουν τὸ µετωπὸν ὑψηλὰ καὶ πρῶτον λ6- γον εἰς τὰ κοινά πράγματα ὅσοι δὰ ἐπανέλθδουν ἔχ της σχληρδς αἰκμαλωσίας διότι οἱ μὲν πρῶτόοι ἔδωχαν ὅτι πολυτιμότερον Εἰχον διὰ την ἀγαπητην πα- τρίδα.: τὰ τἐχνα των: οἱ ἄλλοι ἐπολέμησαν παὶ Ὀπέφεροαν φιὰ τὴν πακεϊκα ἡμεῖς δὲ. οἱ ὁπεῖοι δὲν ἐπρολάξομεν ἢ δὲν ἠδυνήδημεν διὰ λόγους πο λοὺς νὰ εὑρεθῶμεν εἲς τὴν πρὠτην γραμμήν. ΕΧόµεν μεν πᾶν Πο αμ νός Όπε- ῥρηφανευόμεξα, διέτι εἵἴμεδα αυμπατριῶται ἀνδρῶν κο. ποὺ ἓ ρω διά τῆς αὐτεθυσίας των τὴν Ἑλληνινην ἐποχήν µας, ἆλν ὥκομεν καὶ χο ή- χοντα ὑπέρτατα καὶ ὑποχρεώσεις ἱερᾶς, που Φπορρέουν ἀπὸ τὰ ἕν οξα γενς νότα γαὶ τὰς θυσίας τῶν πολεμισότὼν. Τὸ παθῆχον καὶ ἡ ὑποχρέωσίς µας εἶναι, ἔχοντες ἀνὰ χεῖρας δάφνης χλωνάρια, νὰ πορευθῶμεν πρὸς ώς νεκροταφεῖα. Καὶ ἐπεῖ γονυπετεῖς ἑνώπιὸον τὸν ὁμαδικῶν τάφων εαν πα αν αριῶν τῆς Κύπρου µας, νὰ δώσωμεν ὅρπον, ὅτι πιστον εἰς τὰ παρά με νο. θὰ συνεχίσωµεν τὸν ἀγῶνα. ᾿Αγόνα ἀπελενδερώσεως. τῶν ς ο μενων κ. φῶν µας. Νὰ δώσωμεν ὅρχόὸν ὅτι οπὀ τῆς στιγμῆς ας ο τς α ρα ρω. μεν πλέον ἀπὸ τὰ ὀλέθρικ κελεύσματα ἢ τας ἐντολὰς ἄλλων. θὰ ηπασε. πα ἂν εἶναι οὗτοι. ὅτι δὲν δὰ παρασυρθῶμεν ἀπὸ τᾶς ο ὑπεσχέσεις εν πα Απατηλὰ συνθήματα ἁπατεώνων, ὅτι δὲν δὰ παρασυρῦῶμεν ἀπὸ τις [ μάς τῶν θεγγαλικῶν τὸν αργυρωνήτων πρακτόρων τον ο ῥώη, δα νὰ πι αμ. ταλλήλων πρὀέτοιμασιῶν μᾶς ὠδήγησαν εἰς τὸν εμφὺ οί ος δε λῆ ντ ὄμμλημα ες ἀδελσεναρειας ταν, την λυπβιωκὴν Ἑξτγοτρονήν, Νὲ ἑξσόνον ἰου ἓ ῦ τοῦ Γένους καὶ κ ατο δε ὦ ) ο η ον αὐτοθυσίαν ἐὰν ποτε ἀντιληφθῶμεν νὰ στρά- : ά ὄ ἀπὸ ἑαντί Ἓλληνος, ᾿Απὸ ἀδελφὸν ἔναντίον φεται πάννη ὅπλου ἀπὸ Ελληνα ἑαντιον.. ρω ματι ον ἀδελφοῦ. Νὰ ὀρχισθῶμεν ὅτι οὐδέποτε πλέον ἔα ἀνεχ αρα πας αι. πνευματικῶν ἐλευθεριῶν., τῶν Αν τα, ἀξιῶν, τῶν πολι µας δι . γαὶ τῆς ἐχφράσεως τῆς ζξελησξεω .- .--- ., πλω ο ανεαρίσωμεν λλην 15ην Ἰουλίου, δια να μη γίν ὤμεν μάβ τυρες ἡ θύματα ἄλλης φριχώδους περιόδου μα λος, τὸν, Ἐν, µεν ἄλλους ἐόμθους ἀεροπλάνων ὀλέθρου, διὰ νο μα πσαασώ αν τὸν ρα νέν µας νὰ σχιάζεται ἀπὸ τὰ ἀλεξίπτωτα τῶν εἰσθο έων, παν αι. δαν θῶμεν εἰς τὸ μέλλον τὰς οἰμωγὰς της τραυµατισµενης ἀπὸ τ Ρ 3 µου Ἑλληνικῆς µας γῆς.Ἐπιταγὴ τῆς φρονήσεως, τῆς ἀνάγχης, τῆς Ἑλληνι- πῆς Ἱστορίας, εἶναι ὅπως ἠνωμένοι ὡς εἷς ἄνθρωπος, προθληματισθῶμεν ἐπὶ τῆς τέφρας καὶ τῶν ἐρειπίων διὰ τὴν ἀναστήλωσιν τῶν ἀξιῶν µας, διὰ τὸν ποινὸν γαὶ ἀνένδοτον ἀγῶνα τῶν πεπρωμένων µας. Νὰ προθληματισδῶμεν μὲ εὐθύνην καὶ συνέπειαν, τώρα ποὺ τὸ πρῶτον χκῦμα τοῦ τυφῶνος ἐπέρασε. Ῥώρα ποὺ αἳ δονήσεις τοῦ τρομεροῦ σεισμοῦ ἔχουν περιορισθῃ εἰς ἔντασιν χαὶ ἕχτασιν. Νὰ προθληματισθῶμεν χωρὶς µίση καὶ πάθη, χωρὶς ἐχδικητικὰς δια- θέσεις, ἑνώπιον τῆς ὠμῆς πραγµατικότητος, ἐνώπιον τῆς διαυγῶς ἀποναλυ- φθείσης ἀληδείας. ᾿Απὸ ἰδικῆς µας πλευρᾶς τὰ εἴχομεν πρεθλέφει ὅλα. Ἐϊχομεν καταδείςει, Χκτὰά τὰς 15 προηγηδείσας ἐχδέσεις µας τῆν πορείαν εἰς τὴν ὁποίαν ἐσύρετο ἤ Ἰύπρος µας, εἴχόμεν καταδείξει εἲς ποίαν ἄθυσσον δὰ κατέληγεν ἡ πορείν. Καὶ παραλλήλως προεέάλλαμε τὰς προὐποδέσεις τῆς σωτηρίας. Ἐὰν ἐπὶ τῶν ὁἀποχαλύφεων. τῶν προθλέφεων γαὶ τῶν εἰσηγήσεών µας ἐπρεόληματίζοντο ὑπευθύνως καὶ χωρὶς πάθος ὅλοι οἱ ὑπεύδυνοι, ἕλων τὸν πολιτικχῶς διαφορετικῶν στρωμάτων τοῦ λασῦ, διάφορος δὰ ἧτο ἡ πραγµατι- χότης σήμερον. Καὶ ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἐθρήνει ἡ Κύπρος διὰ τὴν αἱματοχυσίαν καὶ τὴν ξένην χατοχήν. Τῶς ἑλέγομεν ὅτι ἡ πατάστασις εἲς Ἑλλάδα δὰ διε- μορφοῦτο ταχέως καὶ ριζζώς. ᾿Ἀπὸ τῆς 2ας ἐχδόσεώς µας, τοῦ παρελθόντος ᾽Απριλίου. ἀπεκχαλύπταμεν ὅτι τὸ στρατιωτικὸν καθδεστὼς κατέρρεεν, ὅτι ὃ Καραμανλῆς θὰ ἐπανήρχετο χαὶ ὅτι τὰ πράγµατα δὰ ἤλλαζαν διὰ τὸ Ἓθνος, Δὲν ἠθέλησαν νὰ μᾶς πιστεύσουν. [Καὶ Ἰδοὺ ποῦ ἐφδάσαμεν. Ἠνοιξαν τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰέλου καὶ ἀντὶ τῆς πνοῆς τοῦ ἀνέμου τῆς ἀλλαγῆς εἰς τὴν ἔξον- αἰχν ποὺ ἐπεδίωχον. ἐνέσχηφεν ὃ τρομακτικώτερος τυφὼν ποὺ ἐγνώρισεν ἢ Χῆσες. ἔπνιξε τὰ πάντα εἲς τὸ αἷμα καὶ τὸ πάθος καὶ μετέτρεψε τὸν τόπον εἰς ἐρείπια.. Τοὺς ἑλέγομεν ὅτι ὑπὸ τὰς παρούσας συνξήκας ἡ συνέχισις τῆς ἡγεσίας τοῦ Ἑθνάρχου Μακαρίου ἦτο ἁπαραίτητος, διότι ὁ Ἐθνάρχης, μὲ τὸ πῦρος ναχὶ τὴν διεθνῆ ἀκτινοθολίαν τῆς προσωπικότητές του. ἔνέπνεε διεδνῆ ἐἔμπι- στοσύνην καὶ αἴσθημα σταδερότητος. Δὲν μᾶς ἤχουσαν. Ἔκαμαν ἐχεῖνο τὸ ὀπεῖον ἥθελον παὶ ἔφεραν εἲς Κύπρον ἐκείνους ποὺ οὐδεὶς ἤξελε παὶ πάντες ἀπηγθάνοντο ὡσὰν προχιωνίαν χπατάραν.... Δὲν λένομέν ὅλα αὐτὰ διὰ νὰ πκτηγορήσωμεν ἣ νὰ ἀποδώσωμεν εἰς οἷον- δήπετε Ἕλληνα τῆς Κύπρου εὐθύνας αὐτὴν τὴν στιγμήν. Δὲν εἶναι πρὸς τοῦτο χαιρές. Τὰ λέγοιεν διότι συνιστοῦν τὴν. ὠμὴν ἀλήθειαν. Καὶ διότι πιστεύο- μεν ὅτι µόνον ἐὰν παραδεχδοῦν ὅλοι, ὅλην τὴν ἀλήδειαν, ὅσον συηληρὰ καὶ ἂν εἶναι, δὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξευρεθῆ ὑπευξύνως ὁ τρόπος τῆς συμφιλιώσεως, ὁ τρέπος τοῦ ποινοῦ ἀγῶνος, ἣ λύσις τοῦ δράµατες. Δὲν εἶναι δυνατον νὰ στη- ριχθῆ ἡ ἀναζήτησις τρόπων σωτηρίας τοῦ τόπου, ἐπὶ τῆς θεωρίας τῆς ἄντιστρο- Μαετὸ τὸν τυερόύνο φῆς τῆς πραγµατικότητος τὴν ὁποίαν προξάλλει ἡ οἰαδήποτε οσχοπιµότης. Ἡ ἀναζήτησις τρόπων σωτηρίας, µόνον τῆν πλήρη ἀλήδειαν δύναται νὰ ἔχη ὡς σταβερὰν ἀφετηρίαν, ὡς θάσιν πρὀκσπίσεως τὸν δικαιωμάτων τοῦ αοῦ καὶ ἁδιαμφισθήτητον προπύργιον προωθήσεως τῶν διεκδικήσεων τοῦ µαρτυ- ρικοῦ Ευπριανκοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εατὰ τὴν ἹἸδικήν µας ἄποφιν, λοιπόν, θασικχὴ προὐπόθεσις εἶναι ἡ ὑπεύ- θυνος ἀντίχρυσις τῶν πραγµότων ὅπως ἀπριθῶς εἶναι τὰ πράγµατο καὶ ἡ νοινὴ ἀναγνώρισις τῆς μοναδικῆς ὄψεως τῆς ἀληθείας. Διότι μίαν µόνον ὄψιν ἔχει ή ἀλήξειο. Αλλη ἑασικὴ πρεὐπόδεσις εἶναι ἡ κοινοποίησις πρὸς τὸν Ἀαὸν τοῦ διξ- θδνῶς ἀναγνωριζομένου γεγονότος ὅτι ὁ Ἐθνάρχης Μακάριος εἶναι ἐπεῖνος ὁ ὁποῖος μὲ τὴν πλήρη ὑποστήριξιν τῆς Ἐλευβέρας καὶ Δημοκρατικῆς Ἑλλάδος Κοαραμανλῃ, πατώρθωσε νὰ ἐπιτύχη τὴν διεθνῆ πινητεποίησιν διὰ τὴν σωτη- ρίαν τῆς Κύπρου. Ὁ Μακάριος εἶναι ἐχεῖνος ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε τὰ φηφίσματα τοῦ Χυμµέουλίου ᾿Ἀσφαλείας, ὁ Μακάριος εἶναι ἐχεῖνος ὁ ὁποῖος χπατώρθωσε νὰ πείση τὴν σφίγγα τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ νὰ ὁμιλήση καὶ νὰ διασαφηνίση τὴν θέσιν τῆς ᾽Αμερικῆς, ὁ Μακάριος εἶναι ἐχεῖνος ὁ ὁποῖος ἐχινητοποίησε τὴν Σοθιετικὴν Ἔνωσιν καὶ τὰς ἄλλας δυνάµεις ὑπὲρ τῆς Ἐύπρου, ὁ Μακά- ριος εἶναι ἐπεῖνος ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίξεται ὡς Πρόεδρος καὶ ἡγέτης τῆς Νή- σου ὑπὸ τῆς διεθνοῦς ποινῆς γνώμης καὶ τῶν ξένων Ἐυθερνήσεων. Αὐτὰ τὰ γνωρίξει ἡ ὑδρόγειος ὅλη. Διατί νὰ τὰ ἀγνοῆ ὁ Ευπριαχὸς λαός Τρίτη ἑασιχὴ προὺπόθδεσις, εἶναι δι’ ἡμᾶς ἡ ἄμεσος ἐχρίζωσις ὅλων τῶν πιβανοτήτων, ὅλων τῶν αἰτίων, ὅλων τῶν ἀφορμῶν διὰ νέαν αἱματοχυσίαν, διὰ νέαν φάσιν ἀδελφοχκτόνου σπαρανμοῦ. Εἶνχι ἀρχετοὶ οἱἵ χείµαρροι τοῦ Ἡλ- ληνικοῦ αἵματος. Ἀἵματος τὸ ὁποῖον δὲν ἐπότισε τὸ δένδρον τῆς ἐλευθερίας, δὲν ἔδωσε ζωὴν εἰς τὸ δένδρεν τῆς ἐλευδερίας, ἀλλὰ τὸ ἐμάρανε καὶ ἐξήρανε τοὺς κλάδους του, τοὺς ὁποίους ἀποχόπτει ὁ εἰσξολεὺς μὲ τὸν σκληρὸν πέλε- πυν τῆς κατοχῆς. Καὶ ἀποτελεσματικωτέρος μέθοδος διὰ τὴν ἀποτροπὴν τοῦ γαχοῦ εἶναι ὁ ἅμεσος ἀφοπλισμὸς πάντων ἀνεξαιρέτως τῶν Ἑλλήνων Νά μὴ ὑπάρξη ἁπλισμένον χέρι Ἕλληνος πολίτου. Διότι καὶ ἕνα περίστροφον εἶναι ἀρπετὸν διὰ νέαν ἀνάφλεξιν. Οὔτε ἕνα ὅπλον εἰς τὴν χατοχὴν πολίἰτου. Πλή- ρης ἀφοπλισμός, Καὶ ὅσοι θέλουν νὰ τσαχώνωνται ἂς σπάξουν τὸ μοῦτρα τὼν μὲ τὶς γροθιές των μέχρι νὰ θαρεθεῦν. Τοὐλάχιστον θὰ ζήσουν γιὰ νὰ ξανα- αμίξουν ἀδελφωμένοι τὰ χέρια τὴν ἐπομένην. Αὐταὶ εἶναι καθ) ἡμᾶς αἱ ἑασικαὶ προὐποθέσεις διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν πραγμάτων μετὰ τὸν τυφῶνα, διὰ τὴν ἀντιμετώπιαιν τῶν πρὀεκτάσεων τοῦ τυφῶνος, διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ. τόπου -µας, διὰ. τὴν ἀνοικοδόμησιν ἐπὶ τῶν ἐρειπίων, διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν σκλαθωµένων ἐδαφῶν μᾶς. [στ ηΤΜΙ Τι τις Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΛΤΛΛΝΤΙΚΟΥ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΤΣΑΚΙΖΑΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΣ ΑΓΓΛΟ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΝΗΟΠΟΜΠΕΣ, ΩΣΠΟΥ, ΤΟΝ ΜΑ Ο ΤΟΥ 1945 Οἱ ΣΥΝ: ΜΑΧΟΙ ΕΛΩΣΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ. “Ἱστορικὴ ἔρευνα τοῦ Σ. ΒΕΡΜΟΥ Η ΘΥΕΛΛΑ ἐμαινετο τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Μαΐου 1943 στὸν Βόρειο ᾽Ατλαντικό. Μιὰ «τρομερὴ οσνοιἑιάτικη τρικυμία ἁπλωνόταν ἀπὸ τὴν Ισλανδία ἕως τὴν Νιοὺ Φούλαντ τοῦ Καναδᾶ, µε ἐ Τκεντρς τὴν θάλασσα νοτίως τῆς Γροιλανδίας. Καὶ μιὰ μεγάλη νηοπομπή ποὺ κατευθυνόταν στὴν Αγγλία ἀπὸ τὴν ᾽Αμερική, πάλευε καὶ ᾱ- γωνιζόταν νὰ συγκρατήση τὴν συνοχἡ της. ᾽Αλλὰ γιά τὰ Ύερμα- νικά ὑποθρύχια, τὰ τρομερὰ «ἵ--Μπούτ», ἡ καταιγίδα ἀποτελοῦσε εὐνοϊκὸ στοιχεῖο. Λιγα μµέτ δὲν τὰ ἐνοχλοῦσαν κάν. α κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τὰ κύματα αἱ ὅταν ἀνέδαιναν στὴν ἐπιφάνεια γιὰ νὰ ἐπιτεθοῦν -- ἢ ὅταν ἔρριχναν τὶς τορπίλλες τους ἀπὸ περισκο- πικὸ θάθος -- ἐκαλύπτοντο ἀπὸ τὴν ἀφρισμένη θάλασσα. ᾿Εκεῖνες τὶς ἡμέρες, ἑνῶ ἡ µεγόλη ἀργοκίνητη νηοπομπὴ ἔ- σχιζε ἐπίμονα τὸν ὠκεσνό, εἶχε ἐπισημανθῆ ὁπὸ τὰ ὑποθρύχια, ποὺ ἤδη συνέρρεαν πρὸς τὴν πε ριοχή της. Ἡ τακτικὴ ποὺ ἆκο- λουθοῦσε ὁπὸ ἀρκετὸ καιοὸ ὁ γερµσνικὸς ὑποθρυχιακὸς στόλος εἶχε ὀλλάξει ἐπαναστοτικά. Οχι μεμονωμένες περιπολίες καὶ ἐπι- δρομές, ὀλλά συγκεντρωτικὲς ἐ- πιθέσεις κατὰ ὁμάδες, ἑναντίον πῶν νηοπομπῶν. «᾿Αγέλες λύ: κὠν» ἐπονόμαζαν αὐτὲς τὶς ὁμά δες. Κστελάμθοναν μιὰ µεγάλη περιοχὴ στὰ πιθανὰ περάσµοτα τῶν συμμαχικῶν καραθιῶν. Καὶ σκόρπια, περίμεναν. Όταν ἔμπαι νε στήν περιοχὴ ἐκείνη μιά νηο- πομπή, κάποιο ἀπὸ τὰ ἐνεδρεύον τα «[] Μπόουτ» τὴν ἀντιλαμθανό ταν. Κι ἀμέσως ἔδινε τὸ σύν- θηµα τῆς αυγκεντρώσεως σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ ἔσπευδαν συγκεν- τρωτικἁ στὀν στὀχο. Όταν µα- Ζεύονταν, ἄρχιζαν τὸ κυνηγητὸ καὶ τὶς ἐφόδους. Σὰν πεινασµένη ἀγέλη λύκων ποὺ κυνηγᾶ ἕνα κο πόδι πανικόθλητων ἁλόγων, ποὺ κόθε τόσο οἱ λύκοι ἐφορμοῦν, ἁρ Ππάζουν ἕνα ἄλογο, τὸ κατασπα- ράζουν καὶ συνεχίζουν τὸ ἀνελέ- ητο κυνηγητό. ΦΟΒΕΡΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ Ἡ τακτικὴ αὐτὴ μὲ τὶς «ἀγέ- λες τῶν λύκων» εἶχε ἀποδώσει. Συμφορὸ ἁπλώθηκε στὸν ᾿Απλαν πικὀ ὠκεανό. Οἱ θαλάσσιες µετα φορὲς τῶν Συμμάχων ὑφίστωντο φοθερἀ πλήγμστα καὶ κλονιζόταν θανασίµως ὅλη ἡ πολεμική τους προσπάθεια. Πίσῳ ἁπιὸ τὰ μέτωπα, ξετυλι- γόταν σιωπηλἠἡ μιὰ τρομερή πάλη στὸν Ωκεανό: Ἡ «µόχη τοῦ 'Α πλαντικοῦ». Δὲν ἔφθανε ἡ ἀἁπή- χησή της στὰ μέτωπα, στὸν κὀ- σµο. παρὰ μὲ τὰ γερμανικά. να» κοινωθέντα ποὺ σὲ θριαμθευτικό τόνο -- ὄχι ἀδίκως -- ὀνήγγελ λαν κάθε τόσο τίς συμμαχικὲς ἑκοτόμθες. δὲν εἶχε ἐκείνη ἡ µόχη τίποτα τὸ θεαματικὸ καὶ παταγῶδες. ᾽Αλλὰ σ’ αὐτὴν κρι» νόταν ἡ τύχη τοῦ πολέμου, ἡ τύχη τῆς ἀνθρωπότητος. Γιατ ὂν παρέλυε τὸ ροῦμα τῶν μεταφορῶν ἀπὸ τὴν ᾿Αμε- ρικἠ πρὸς τὰ µύτωπα (Αγγλία, Ρωσία, Βόρειο ᾿Αφρική, Μεσό- γειο) οἱ γερμανικὲο στρατιές θὰ εἶχαν νικήσει ουντριητικῶς. Μό νο ἡ Ρωσία δὲν ἐξηρτᾶτο ἄποφα σιστκῶς ὁπὸ τὴν θοήθεια τῆς ᾽Αμερικῆς. Αν ὅμως ἡ Γερμανία ἐσάρωνε τοὺς Συµµόχους ὁπὸ παντοῦ ἀλλοῦ, ὃν ἤταν ἄπηλλαγ µένη ἀπὸ τὰ ἄλλα µέτωπα, ὂν κατελάόμθονε τὰ ἀγγλικά νησιὰ -- ποὺ χωρίς τὸν συνεχῆ ἐφοδια- σµόὀ τους διὰ θαλάσσης θὰ ὑπέ- κυπταν, ἔστω καὶ µόνο ἀπὸ τὴν πεῖνα, µέσα σὲ λίγες ἑθδομόδες - ἄν, κατόπιν τούτου, δὲν ὑφὶ στατο τοὺς ἐξουθενωτικούς ϐΘομ δαρδισμοὺς, θἀ μποροῦσε ἁπερί- σπαστη νὰ ρίξη τὸν ὄγκο τοῦ δυ ναμικοῦ της κατὰ τῆς ἀπομονω- µένης Ρωσίας. Γαὶ λίγες ἀμφι- θολίες ὑπάρχουν γιὰ τὸ ἁποτέ- λεσμα. Ποιὸς θὰ νικοῦσε λοιπὸν στὴ σιωπηρή, µεγόλη “μάχη τοῦ ΄Α- τλαντικοῦ» ᾿Επὶ τρία χρόνια ἡ πλόστιγξ ἔκλινε ὑπὲρ τῶν Γερ- μανῶν. Ὁ πόλεμος καταδρομῆς ποὺ ἐξαπέλυσαν ἐπέφερε στοὺς Συµµόχουα ὀπώλειες ποὺ ᾖἕξὲν µποροῦσαν νὰ ὀναπληρώσουν τε- λείως. Η ἐπίθεση διεξήγετο μὲ συνδυασμὸ πολλῶν ὅπλων. Ύτο- θρύχια, ἀδθροπλάνα, θαριὰ οκά- φη -- θωρηκτά καὶ καταδρομικά µάχησ, ὅπως τὸ «Γκρόφ «φὺν Σπέ», τὸ «Μπίσμαρκ», τὸ «Σάν- χορστ», τὸ «Γκνάϊζενόου», ποὺ κάθε τόσο ἕκαναν ἐξορμήσεις στὶς θάλασσες -- ἐξοπλισμένα 6ο ηθητικἁὰ πλοῖα, ὅλα μαζὶ -- ἐπέ πιπταν κατὰ τῶν συμμαχικῶν µε ταφορῶν. ᾽Αλλὰ τὸν κορμὸ τῆς συνδυασµένης ἐπιθέσεως τὸν ὁ- ποτελοῦσαν τὰ ὑποθρύχια. ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Στὴν ἀρχὴ (1938--41) τὰ γερ µανικἀ «ἵ] Μπόουτ» ἀνόπτυσσαν μεμονωμένη δράση, ὀλλὰ γρήγο ρα ἁἀντικατεστάθη ἀπὸ τὴν ὁμα δική. Τὰ θεαματικά προσωπικὀ κα πορθώµατα διαφόρων ἅἄσσων τοῦ ὑποθρυχιακοῦ πΌχἔµδυ '3- δηΐνςὁ περίφημος Γκοῦντερ Πριέν, ποὺ 'μὺ τὸ σκάφος του «ἶ]--4Τ» πορε θίασε τὸν Ισχυρότερο θρεττανικὸ ναύσταθμο στὸ Σκάόπα Φλόῦ καὶ θύθισε τὸ θωρηκτὸ «Ὀόγιαλ Ο- ουκ» -- στϊμάτησαν πιά. Τὰ ὁν τικατέστησε ἡ σχεδιασμένη δρά- ση τῶν «ἀγελῶν λύκων». Καὶ ἡ ἀπόδοσή τους ὑπῆρξε δραματικά μεγόλη. Τὸ 1841 ὑπέστησον θραύση οἱ συμμαχικὲς μεταφορές. Τὰ «πο- θρύχια µόνο κατεθύθισαν 432 πλοῖα, συνολικῆς χωρητικότητος 2.171.000 τόννων υΥκρύο. Τὸ γερμανικά ἀεροπλόνα, 371 πλοῖα, χωρητικότητος 1.017.000 τὸν- νων. Τὰ πλοῖα ἐπιφανείας, ἄλλα Β4 πλοῖα 4268,000 τόννων, ἐνῶ 44141 ἀκόμη ,290.000 τόννων, κατεστρέφοντο ἀπὸ νάρκες. Συνο λικῶς 1.298 σκάφη, 4.426.008 τόννων, τὰ περισσότερα μὸ φορ τίο πολύτιμο, θρέθηκαν στοὺς δυθοὺς µέσα στὸ 1941. Τὸ 1942 ἡ τραγωδία ὑπῆρξε ὀκόμη πιὸ συγκλονιστική: 1.664 πλοῖα, 7. 790.008 τόννων, ἤταν οἱ ἁπώ- λειεο. Τὸν Μάϊο, ᾿ Ιούλιο καὶ Νο έμδριο τοῦ ἔτουςο ἐκείνου, τὸ µη νιαῖο καταποντισµένο τοννὰζ ἕε- πέρασο τοὺς 800.000 τόννους. Καὶ ὁ Γερμανός ἀρχιναύαρχος Νταῖνιτα, διετύπωσε τὴν ἄποψη, χωρὶς νἁ συναντᾶ ὀντιρρήσεις ᾱ- πὸ τὴν ὀνωτότη ἡγεσία: ΑΝ κατορθώσουμε νὰ ὅδια- τηρήσουµε σταθερὸ τὸν ρυθμὸ τῶν μηνιαίων ἀπωλειῶν τοῦ ἐχ- θροῦ στὶς 800.000 τόννους, τό- το κερδίσαµε τὸν πόλεμο κατὰ κρότος. Τὰ γερμανικὰ ὑποθρύχια εἶχαν ἀπώλειες. ᾽Αλλ΄ ὁ ἀριθμός τους ηὐξανε. Τὸν ᾿Ιανουάριο 1942 ἤ- σαν 91. Τὸν ᾿Οκτώδριο 196 καὶ τὸν Λεκέμθριο 212. : ὍὉ Νταϊνιτο ἔλεγε: “Τὸ 1943 θὰ εἶναι τὸ κρίσι- µο ἔτος. Αν ἡ καμπύλη συνεχι- σθῆ καὶ αὐτὸ τὸ ἔτος, θὸ μποῦ- µε στὸ Λονδίνο ὁμαχητί. Ἡ ἔξοδος τῆς ᾽Αμερικῆς στὸν πόλεμο δὲν ἀνησυχοῦσε τὸν Γερ- μανὸ ἀρχιναύαρχο. Τό ὑποθρύχιά του θέριζαν τὶς ἀμερικανικὲς µε τοφορὲς καὶ ἔλεγει «Τὰ εἰ] ΜΜιόουτ» µας ἐνερ- γοῦν τόσο κοντά στὶς ἀκτὲς τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν, ὥστε οἱ κολυμθηταὶ καὶ καμμιὰ φορὰ οἱ κάτοικοι ὁλοκλήρων µπαραλιακῶν πόλεων παρίστανται μάρτυρες σ᾿ αὐτὲς Δὶς ναυτικὲς τραγωδίες, ποὺ οἱ ὁδραµστικώτερες ὄψεις των εἶναι ἡ θέα τῶν φλεγοµένων πε- τρελαιοφόρων. Ἡ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ Τὸν Φεθρουόριο τοῦ 1845 τὰ ὑποθρύχια κατήγαγαν μιὰ τερά- στια ὁμαδικὴ νίκη. Δύο μεγάλες νηοπομπές, κατάφορτες, ξεκίνη- σαν ἀπὸ τὸ Χάλιφαξ πρὸς τὴν ᾿Αγγλία. Ἡ µία ἤταν ταχεῖα, ἡ ὅλλη θραδεῖα. Οἱ «ἀγέλες τῶν λύκων» ἐφόρμησαν κατὰ τῆς πλου σίας λείας. Πρῶτα ἐπετέθησαν κατὰ τῆς ταχείας νποποµπῆς καὶ κυνηγώντας την ἐπὶ τρία ἡμερόνυ Συμμµαχικὴ νηοπομπή ἤῆταν οἱ κτα, τῆς κατεθύθισον 12 μεγά- λα πλοῖα, “Εκατὸ μίλια πίσω ἑρ- χόταν ἡ θραδεῖα νηοποµπἠ καὶ ἐναντίον της ἐπέπεσε μιά ἄλλη «ὀγέλη λύκων» ἀπὸ 12 ὑποδρύ- χια. Τὴν κατέστρεψαν κυριολθκτι κῶς, γιατὶ τῆς κατεπόντισαν 24 πλοῖα, συνολικῇς χωρητικότητος 141.000 τόννων. Τελικῶς, λίνα ράκη τους ἔφθασαν στὴν ᾿Αγ- γλία. ᾿Εκτὸς τῶν ὅλλων, ὑλικὸ πολλῶν μεραρχιῶν θρέθηκε στους θυβοὺς τῶν ὠκεανικῶν ἀθύσσων. Εκείνη ἡ τροµερὴ ἐπιτυχία, ῆταν τὸ ὀποκορύφωμα τῆς καμπύ λης τῆς .ὑποθρυχιακῆς δράσεως- Καὶ ὁ Νταΐῖνιτο διεµήνυσε στὸν Χίτλερ : -Τὸ 1943 ἐξελίσσετα τὶς προθλέψεια µας, Θὰ εἶναι τὸ κατὰ «ἔτος ποὺ θά θάψουμε τὸ δυνα- Σὲὸ λίγο θὰ ᾿Αγγλίας µικὀ τοῦ ἐχθροῦ. διακοπῆ ἡ ἐπικοινωνία καὶ ᾽Αμερικῆς. Αλλ᾽ ὀκριθῶς τότε οἱ Σύµ: µαχοι ἑτοιμάζοντο νἁ ἐξαπολύ- ἴσουν τὴν ἀντεπίθεσή του.. Ὁ ἁμερικανικὸς γίγας θρισκόταν σὲ ὀργασμό. Καὶ ἡ πελώρια π1ρᾳ- γωγική μηχανή του κστακεύασε γιὰ κάθε πρµέα: τῆς αυµµοχικῆς, πῤοσπαθείας, Ἰλιγγιῶδεῖς σώροὺς ὅπλων. ἐν θό ἄφηνε δέδαια ἕ- ἕω ἀπὸ τὴν ἠρόσήόδειο ἕνα τοµέα τὀσο καίριο ὅπως ἡ «μάχη τοῦ ᾿Ατλαντικοῦ»., Πλοῖα συνοδείας, μικρὰ ὀεροπλανοφόρα, νέα ἆνθυ ποθρυχιακὰ ὅπλα - ραντάρ, ἅσ τινγκς, τελειοποιηµένες θόμδες θυθοῦ κ.λ.π. -- ἔθγαιναν ἁπὸ τὰ ἀμερικανικὰἀ ναυπηγεῖα καὶ ὁ πλουργεῖα κατὰ μᾶζες. Καὶ προ ετοιµάζοντο γιὰ τὴν κἀθοδό τους στὸ ὑγρὸ πεδίο τῆς μεγάλης μά- χης. Μόνο πού τὸ πρῶτο πλῆγμα θὰ ἤταν αἰφνιδιαστικὸ γιὰ νὰ εἴ ναι πιὸ καταστρεηπικό. τοῦ τελευταϊου Εὐρωπαϊκοῦ ἐπιπέδου μὲ ἰδιαϊτερη φροντίδα πρὸς τίς ἀνάγκες τῆς ΚΥΠΡΟΥ καϊτῆς ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ἔχουν σχεδιασθῆ συμφῶνως αα Ἡ ὕπαρξις τας ος στὰν Σύπρο ΕΕΠΠΤΗΙΣΗµ σηµαίνει εἰδικὰ πλεονεκτήματα τόσον πρὸς τοὺς πελάτας τῇς Ιζύπρου ὅσον καὶ τᾶᾷς Μέσης ᾿Ἀνατολᾶς. ῥ θὰ. ας ο Σ Λι πό Όνομα : Δικύδυνσις «Ῥταιρεία πο μμ Διά περισσέτερες πληρεφορῖες ἀποστείλατε πὸ παρὸν εἲ ΚΜΟ ιά, ΤΕ. 4709, Γέλεξ 2519 Τηλ. 44348 - Λευιωσί- - Κύπρος. 6 κανε ἴπο ἴορ ἱτμοίς νμανα ὑΕΙΠΠΠΜΠΠΗΥ ον ᾱ πελατῶν της εἰς Ελλάδα, τὸν ᾿Αραθικὸ Κόλπο. ΣΥΡΙΑ Ἡ γεωγραφικὴ θέσις τῆς νκσλ ον Κύπρου καθισᾶ τὴν ΚΜΟ µοναδικἡ διὰ τὴν ἐξυπηρέτη- σν πῶν συμφερόντων τῶν Λιθύη, Αἴγυπτο, Συρία κοὶ ν---------/ ----υ ΑΙΓΥΠΤΟΣ στὸν Αλαν τικό. ἄπωλειον οἱ ἔμψυχο καὶ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΕΦΟΡΜΟΥΝ τὸ πλῆγμα αὑτό, ποὺ ἐσήμαι- νε τὴν ἕἔναρξη τῆς γιγαντισίας συμμαχικῆς ἀντεπιθέσεως, κατα φέρθηκε τὸν Μόϊο τοῦ 19453, λί γες ἐθδομάδες μετὰ τὴν κοτα- οτρεπτικἡ νίκη τῶν ὑποθρυχίων, τὸν Φεδρουάριο. ᾿Εκεῖνες τὶς ἡμέρες, ὅπως εἴ- δαµε, ἐμαίνετο ἡ τρικυμία στὸν Βόρειο ᾿᾽Ατλαντικὸ καὶ μιά µε: γάλη νοποµπὴ κατευθυνόταν πρὀς τὴν ᾿Αγγλία. Τὴν νηοποµπὴ τήν ἐπεσήμαναν οἱ «ἀγέλες τῶν λύ- κων». Καὶ δὲν ἄργησαν νὰ ξα- μολυθοῦν ἑναντίον της. Καθὼς ἡ θύελλα εἶχε ἀναγ- κάσει τὴν νηοπομπὴ νά χαλαρώ- ση τὴν συνοχή της, οἱ «λύκοι» μπόρεσαν νἁ καταστρέψουν πἐντὲ πλοῖα. ᾽Αλλὰ μόλις ἡ συνοχή ἆ- ποκαταστάθηκε, τὰ «ἱ] Μπόουτ» δοκίμασαν τραγικἡὴ ἕἔκπληξη. Ὁ ἐχθρὸς σὲ ἀφθονία µέσων καὶ πλῆθος νέων ὅπλων συνέτριψε τὴν ἐπίθεσή τους. Τὰ νέα ραν- τὰρ καὶ τὰ ἄστινγκο τὰ ἐπεσήμα» ναν ἀστραπιαίως καὶ μὲ ἀπόλωτη ὀκρίδεια. ᾽Αμέσως χυμοῦσαν ἑ- ναντίον τους κορθέττες ἢ ὀερο- πλόνα ὁὀπό τὰ μικρὰ ὀεροπλανο- φόρᾶ”ονθδείκάΚψι εξοχδνήζαν θροχἡ΄ θομδῶν δυ πρὶν υἑλδοῦν ὤνο- τὸν” αἰφνι' διασμὸ αὐτὸν τὰ ὑποθρύχια, ἂρ: ο (ὸν Μάϊο τοῦ 1943, θαρύτατες ἄφυχο ὑλικό. -- 698, τὸ « - α[]--581» ουνετρίθησαν ἁμέσως, ἐνῶ θρισκόντουσαν ἐν ὀναδύ: σει. Τὸ κ«[]-4398». καὶ Ἱιὸ «[]--710» χάθηκαν ἑνῶ κατεδύον πο. Τὰ «{1630, 658 καὶ 459. ἐνῶ ἤσαν ἐν καταδύσει, ισακ/- στηκαν καὶ καταποντίστηκαν στὴν ἄθυσσο. Ἠταν ὁληθινὴ συµφορό. Ἡρὶν συνέλθουν οἱ Γερμανοὶ ἀπὸ ἑκεί- νη τὴν καταστροφή, μιά ἄλλη «ἀ γέλη λύκων» ἔπαθε παρόμοια πα νωλεθρία. Η συνοδεία τῆς νηο- πομπῆς, ἄφθονη καὶ παντοδύνα- µη, ἐξαφάνισε 6 ὀκόμη ὑποθρύ- χια. τσι ἡ μάχη τοῦ ᾿Ατλαντι: κοῦ πῆρε ἁἀπότομα νέα τροπή. Τὸ 1943 δὲν ἔγινε ὁ τάφος τῶν Συμµόχων, ἀλλ᾽ ὁ τάφος τῶν γερμανικῶν ὑποθρυχίων. Οἱ προ θλέψεις τοῦ ναυάρχου Νταῖνιτςα ναυάγησαν οἰκτρὰ μαζὶ μὲ τὰ «ἵ]--Μπόουτ» ποὺ τώρα κατε- στρέφοντο ὁμαδικά καὶ ἀνίσχυ- ρα. Τὸν Μάϊο 1943 οἱ Σύμμαχοι ἔχασαον {195.000 τόννους καὶ ἡ Γερμανία 40 ὑποθρύχια, Τὸν ᾿ἱ- ούνιο οἱ ἀντίοτοιχοι ἀριθμοὶ ἤ- σαν '18:066 τόννοι” καὶ 17 ὑπο δρύχια. Τὸν Ιούλιο 123.000 τόν οι κα 37 ὑποθβοχία, 'ο- χί- τλερ πνίγηκε στὴν ἄθυσσο τοῦ Ατλαντικοῦ. χισε ἡ καταστροφή τους. Τό «ἶ] ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΛΛΛΟΛΩ-ΙΛ2 (Συνέχεια ἐκ τῆς 4ης σελίδος) 8 Αὐγούστου 1964, ἡ Αγκυρα δὲν περιορίσθηκε στὴν ἐπικρεμά µενη ὀπειλή: ᾿Εξαπόλυσε τὰ ὁε- ριωθούµενά της, ποὺ δομθάρδι- σαν στόχους, ἑξόντωσαν ἁμᾶ» χους καὶ ἔσπερναν τὴν καταστρο φἠ {100 νεκροί. Φάνηκε πώς ἡ σύγκρουση ἦταν πιὰ ἀναπόφευ κτη, ὀλλὰ ὁ ἅμεσος κίνδυνος πέ Ρρασε. Τὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, οἱ σχέσεια τῶν δυὸ χωρῶν ϐ6ελ- τιώθηκαν αἰσοθητῶς, ἂν καὶ στὶς 24 Ιουλίου 1971 ὁ Τοῦρκος - πουργὸς ᾿Εξωτερικῶν ᾿Ολτσάύ δή λωσε : -Ἡ ἀνάπτυξη τῶν σχέσεὼν µας μὲ τὴν Ελλάδα εἶναι δυνα- τὴ ἐφ᾽ ὅσον ἐπιλυθῆ τὸ Κυπρι ακό. Πάντως, ἡ ἑλληνικὴ κυθέρνη ση ἕἔκανε ἔντονες προσπόθειες αροσεγγίσεως. Καὶ, στὶς 30 Μα Του 18471, ὁ Ἕλλην πρωθύπουρ γόςο, σὲ ουνἐντευξή του πρὸς τήν «Μιλλιέτ» τῆα Κωνσταντίνου πόλεως, τόνιζε ὅτι «αἱ ἐξελίδδις ὁδηγοῦν εἰς μίαν Ὁμοσπονδίαν Τουρκίας καὶ Ελλάδος». Καὶ πρόσθεσε, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Τοῦρκο δημοσιογράφο : --Ζητῷ μίαν χάριν ἀπὸ ἐσᾶς. Θὁὸ ἤτο δυνατὸν νὰ διαθεθαιώ- σετε τὸν ἀξιότιμον πρωθυπουρ- γὸν κ. Ερὶμ ὅτι εἰς τάς ᾿Αθή- νας ὑπόρχουν φίλοι. οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν δισκαῶς τὴν ἁπόλυ-ον καὶ στενἠν Λαυνεργαοίαν μετὰ τῆς Τουρκίας Οἱ Τοῦρκοι ὅμως τήρησαν στά- οη ἐπιφυλακτικὴ στὸ ηνεῦμα τῆο συνεντεύξεως τοῦ ὑπευθύνου Ελ ληνος πρωθυπουργοῦ. Καὶ οἱ σχἑ σειο τῶν δυὸ χωρῶν, χωρὶο νὰ εἶναι τόσο κακὲς ὅσο τὶς ἄγριεα ἡμέρες τοῦ «πογκρόμ», παρέμς- ναν ὀμφίθολες, Ὥσπου προσετέ- θη, τώρα, ἡ ὑφαλοκρηπίς, ἡ ὁ- ποία ἃς ἑλπίσουμε ὅτι δὲν θὰ ὁ- δηγήση τὸ πράγματα στὰ ὄκρα. ᾽Αλλὰ ἂν θελήση κανεὶς να κάνη τὴ σκιαγραφία τῶν ἑλληνο- τουρκικῶν σχέσεων µετά τὴν ΜΙ- κρσσιατικἡ καταστροφή, θὰ µπο ρέση νὰ διακρίνη τὴν ἴδια δομὴ ποὺ χαρακτήριζε τὶς σχέσεις τῶν δυὀ ἐθνῶν ἐπὶ ἑπτὰ αἰώνο. Σὲ πολύ μικρότερη Έκταση, Δέθαια, ὁπὸ τὶς παλιὲς ἐποχές, γιατὶ τώ ρα ἔχουν ὀλλάξει οἱ συνθῆκος κοὶ οἱ ουσχετισμοὶ δυνάµεων, οἱ Τοῦρκοι ἐξακολουθοῦν νὰ διατη: ροῦν τὴν πστροπαράδοτη µισσλλο δοξία: Τὸ τουρκικὸ ἔθνος έννο εἴ νὰ ἐπιτίθεται, πιστεύοντας ὅ- τι τὸ ἑλληνικὸ πάντα θά ἀμύνε- ται. Πάντα κάτι ἀνακαλύπτουν, ποὺ τροφοδοτε!ῖ τὴν ἴδιο μµισολ- λοδοξία. Νὰ τὸ Κυπριακό, Νά ἡ ὑφαλοκρηπία. Τί ἄλλο θὸ ρε» 6η : Φωτεινὸ διάλειμμα ὅμως παρου σιάζει ἡ ἐποχὴ ἸΚεμόλ, μετὰ τὴ Λωζάννη. Αλλά εἴπαμε: Τότε ῆταν ὁ ὀετός. Τώρα εἶναι οἱ κο ρυδαλλοί : Τὰ ατηνὸ τῶν χαρη: λῶν πτήσεων. λογος, κι 128». τὸ, φάθθατον, 3 δύνούστου 1974 Ὁ Εγωϊστής γιγαντας, ΚΑΘΕ ἀπόγευμα, ὅταν γύρι- ζαν ἀπὸ τὸ σχολείο, τὰ παιδιά συνήθιζον νὰ πηγαίνουν καὶ νά παϊζουν στὸν κῆπο τοῦ Γίγαντα. Ἠταν ἕνας µτγάλος ὄμορφος κῆπος μὲ ἁπαλὸ καταπράσινο γρο σίδι. »Εδῶ κι’ ἑκεῖν ἀνάμεσα χόρτα, φύτρωναν πανόµορφα ου λούδια σἀν ἁστέρια καὶ ὑπῆρχαν δώδεκα ροδακινιὲς ποὺ τήν ἄνοι ξη στολίζονταν μὲ λεπτοὺς κόκ- κινους καὶ µαργαριταρένιους ὁν- θοὺς καὶ τὸ φθινόπωρο γέμιζαν ὁπὸ Ζουμερὰ φροῦτα. Τὰ πουλιά κάθονταν στὰ δέντρα καὶ 1ρα- γουδοῦσαν τόσο γλυκὸ ποὺ τὰ παιδιὰ σταματοῦσαν τὰ παιγνίδια τους γιὰ νό τ᾽ ἁκούσουν. «Πόσο εὐτυχισμένα εἶμαστε ἐδῶ, φώναζαν τὸ ἕνα στ’ ἄλλο. Μιὸ μέρα, ὁ Γίγαντας ξσναγύ ρισε. Εἶχε πάει νά ἐπιοκεφθῆ τὸν Φίλο του, τὸ Δρόκο τῆς Κοργου ἁλης, καὶ εἶχο μείνει μαζί του ἕ- πτὰ χρόνια. Όταν τέλειωσαν τὰ ἑπτὰ χρόνια, εἶχε πεῖ ὅντι εἶχε να πῆ, γιατὶ ἦταν Γίγαντας λιγό ὀποφάσισε νὰ ἕανα- γυρίση στὸ κάστρο του. Φτάγον- τας, εἶδε τὰ παιδιὰ νά παίζουν στὸν κῆπο του. «Τί κάνετε ἐδῶ φώναξε μὲ πολὺ ἄγρια φωνή καὶ τὰ παϊδιὰ τὸ ἔθολαν στὰ πόδια. --Ὁ κῆπος εἶναι δικός µου, εἶπο ὁ Γίγαντα.. Ὁ καθένας πρέπει νὰ τὸ καταλάθη αὐτό, Δὲν θὰ ἐπιτρέψω σὲ κονένα νὰ παί- ζη ἐδῶ µέσα ἐκτὸς ἀπὸ μένα. Ἔτσι ἔχτισε ἕνα Ψηλόὸ φρά- χτη ὁλόγυρά του κι ἔδαλε μιά ἐπιγροφή: «᾿Απαγορεύεται αὐστη ρῶς ἡ εἴσοδος». Ἠταν ἕνας πολὺ ἑγωϊστὴς ΓΙ γαντας. Τὰ κακόµοιρα τὰ παιδιὰ ξὲν εἶχαν τώρα πουθενἁ νἁ παίξουν. Προσπάθησαν οστό δρόµο, ἀλλὸ ὁ δρόμος ἤταν ὅλο χώματα καὶ” τα µᾶτος πέτρες καὶ δὲν τοὺς ὄρε- σε. Τριγυρνοῦσαν ἔξω ὁπ᾿ τὸν Ψηλὸ φράχτη, ὅταν τέλειωναν τὰ μαθήματά τους καὶ μιλοῦσαν γιὰ τὸν ὅμορφο κήπο. -Πόσο εὐτυχισμένα εἵμαστε ἑἕ: κεϊ ἔλεγαν τὸ ἕνα στ᾽ ἄλλο. Ὕστερα ἤρθε ἡ ἄνοιξη κι’ ὁ κόσμος πλημμύρισε ἀπὸ ἀνθοὺς καὶ μικρὰ πουλιό. Μόνο µέσα στὸν κῆπο τοῦ ἐγωϊστῆ Γίγαντα ῆταν ὀκόμα χειμώνας, Τὰ που- λιὰ δὲν ἤθελαν νά τραγουδήσουν ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχαν παιδιὰ ναὶ τὰ δέντρα ξεχνοῦσαν νὰ πετάξουν ἀνθούς. Μιά φορὰ ἕνα ὄμορφο λουλούδι πρόδαλε τὸ κεφάλι ὁπ᾽ τὸ χορτάρι, ἀλλὰ ὅταν εἶδε τὴν ἐπιγραφὴ λυπήθηκε τόσα γιὰ τά παιδιά, πού γλίστρησε πάλι πίσω στὸ χῶμα κι ἔπεσε νὰ κοιµηθῆ. οἱ μόνοι ποὺ ἦταν εὐχοριστημέ- γοι ἦταν τὸ Χιόνι καὶ ὁ Παγετός. --Ἡ ἄνοιξη ξέχασε σὐτὸν τὸν κῆπο, φώναζαν, Θὰ ζήσουμε ἐδῶ εὐτυχισμένοι ὁλόκληρο τὸν χρό- γο. Τὸ χιόνι σκέπαζε τὸ χορτάρι μὲ τὸν μεγάλο λευκό μανδύα του κι ὁ Παγετὸς ἔθαφε ὅλα τὰ δέν- τρα ἁἀσημένια. Ύστερα Ππροσκάλε σαν τὸν Βοριὰ νὰ μµείνη μοδ τους καὶ κεῖνος ἤρθε. Ηταν τυ- Τοῦ λιγμένος σὲ γοῦνες καὶ θρυχιό- ταν ὅλη µέρα στὸν κῄπο καὶ υκρὲ μιζε κάτω τὶς καμινάδες. ««Εἶναι σπουδαίο µέρος ἐδῶ, ἔλεγε. Πρέπει νὰ καλέσουµε καὶ τὸ Χαλάσι. Ἔτσι ἤρθε καὶ τὸ χαλάζι. Κά ϐε µέρα, γιὰ τρεῖς ὁλόκληρες ὦ- ρες, κροτάλιζε στὴ στέγη του κάστρου ὥσπου ἔσποσε τὰ περισ σότερα κεραμίδια κ! ὕστερα ἔτρε χε ὁλόγυρα στὸν κῆπο ὅσο πιό γρήγορα μποροῦσε. Ηταν ντυµέό- ψα στὰ γκρίζα κι᾿ ἡ ἀνάσα του ἠ- ταν σὰν πόγος. --Δὲν μπορῶ νὰ κατολάθῳ για τὶ ἄργησε τόσο νὰ ἔρθη ἡ ὄνοι ξη, ἔλεγε ὁ Γίγαντας καθὠώς κα» θισµένος στὸ παρόθυρο κοίταζε ἔξω στὸν παγωμένο κῆπο του. Πότε ϐΘ᾽ ἀλλάξη ὁ καιρός. ᾽Αλλὰ ἡ ὄνοιξη δὲν ἑρχόταν. Δὲν ἤρθε οὔτε τὸ καλοκαίἰρ!, Τὸ φθινόπωρο ἔφερε χρυσοὺς καρ ποὺς σ᾿ ὅλους τοὺς κήπους, ὅλ λά στὀν κῄπο τοῦ Γίγαντα δὲν ἔφερε κανένα. --«Είναι πολὺ ἐγωῖστής, ἔλεγε- Ετσι ὑπῆρχε πάντα χειμώνας ἐκεῖ. καὶ δοριὰς καὶ χαλάζι καὶ παγετὸς καὶ τὸ χιόνι στροδθιλιζό ταν ὀνάμεσα στὰ δέντρα. Ἓνα πρωῖ ὁ Γίγαντας καθόταν Εύπνιος στὸ κρεθάτι του ὅταν ᾱ- κουσε γλυκειὰ μουσική. ᾿Αντη» χοῦσε τόσο γλυκἀ στ᾽ αὗτιά του ποὺ σκέφτηκε πὠς ἔπρεπο νά εἴἶ- ναι οἱ μµουζικόντες τοῦ θᾳσιλιό ποὺ περνοῦσαν. Δὲν ὕταν παρὰ ἕνα μικρὸ σπουργίτι ποὺ κελαῖ- δοῦσε ἔξω ἀπ᾿ τὸ παράθυρό του, ἀλλά εἶχε τόσο καιρὸὀ ν᾿ ἀκούση πουλὶ νὰ κελαϊΐδάη στὸν κῆπο του, ποὺ τοῦ φάνηκε σὰν ἡ πιὸ ὄμορφη μµουσικὴ ποῦ κόσμου. Τό το τὸ Χσαλάζι σταμάτησε νὰ χο- ρεύη πόνω ὁπὸ τὸ κεφάλι του, ὁ θοριὰς Έἔπαψε νὰ θρυχιέτοι καὶ μιὰ µεθυστικὴ μοσχοθολιὰ τὸν συνεπῆρε ἀπ᾽ τ’ ἀνοιχτὸ πα» ρόθυρο. -Θαρρῶ πὼς ἡ ἄνοιξη ᾖρθε ἐπιτέλουσ, οἶπε ὁ Γίγαντας καὶ πηδώντας ἀπ᾿ τὸ κρεδάτι κοίτα- ξε ἔξω. ΤΙ νὰ εἶδε τάχα Εἴδε τὸ πιὸ ὅμορφο θέαμα. Απὸ μιὰ µικρὴ τρύπα στὸν τοῖ- χο, τά παιδιὰ εἶχαν χωθῇ στὀν κἤπο καὶ κάθονταν στὰ κλαδιά τῶν δέντρων. Στὸ κάθε δέντρο ποὺ ἔθλεπε ὑπῆρχο κι’ ἕνα µι- κρὀ παιδόκι. Καὶ τὰ δέντρο ἤιον τόσο εὐτυχιομένα ποὺ εἶχαν πόλι τὰ παιδιὰ κοντά έους, ποὺ εἶχαν ντυθῃ στό λουλούδια καὶ κουνοῦ σαν ἁπαλὰ τὰ κλαδιά τους πάνω ἀπ᾿ τὰ κεφαλόκια τῶν παιδιῶν. Τὰ πουλιὰἁ φτερούγιζαν ὁλόγυρα τιτιθίζοντας μὲ χαρὰ καὶ τὰ λου λούδια σήκωναον τὰ κεφάλια τους ἐπ᾿ τὸ χορτάρι καὶ γελοῦσαν. Ἠταν μιᾶ ἐξαίοια εἰκόνα, μόνα ποὺ σὲ μιά γωνιὰ ἤταν ἁκόμα χει μώνασ. Ηταν ἡ πιὸ µακρινἡὴ γω γιὰ τοῦ κήπου καὶ σ᾿ αὐτὴν στε- κόταν ἕνα ἀγοράκι. Ἠταν τόσο μικρὰ ποὺ δὲν μποροῦσε νά φτά ση τὰ κλαδιὰ τοῦ δέντρου καὶ ἔφερνε θόλτεο γύρω του κλαί- γοντας πικρἀ. Τὸ φτωχὸ δέντρο ἤταον ἁκόμα σκεπασµένο μὸ χιόνι ΟΣΚΒΡ ΟΥΔΒ᾽Ι ΛΝΊ καὶ παγετὸ κι ὁ δοριός φυσο σε καὶ θρυχιόταν πάνωθέ του. -Σκαρφόλωσε, ἀγοράκι, ἐλ γε τὸ δέντρο καὶ λύγιζε τὰ κλο διά του ὅσο πιὸ χαμηλὰ µποροί σε. Όμως τὸ παιδόκι ἦταν πολὺ μικρό. Κι’ ἡ καρδιὰ τοῦ «Γίγαντα µα λάκωσε καθὼς κοίταξε ἕξω, --Πόσο ἐγωίστὴς στάθηκα, εἰ- πε. Τώρα ξέρω γιστὶ ἡ ὄνοιξη δὲν ἐρχόταν ποτὲ ἐδῶ. Θά θόλω τὸ φτωχό τοῦτο παιδάκι πόνω στὸ δέντρο κι᾿ ὕστερα θὰ γκρεμί σω τὸν τοῖχο κι ὁ κῆπος µου θά εἶναι ἀπὸ δῶ καὶ πέρα γιό τὰ παιγνίδια τῶν παιδιῶν. Ηταν ὀλήθεια πολὺ µετανοίω μένος }Υ!᾽ αὐτὸ ποὺ εἶχε κό- Υξ]ιὸ Ετσι κατέθηκο κλεφτᾶ κότω ἄνοιξε τὴν πόρτα καὶ θγῆκε οτὀν .κῆπο. Αλλά ὅταν τὸν εἶδον τὰ παιδιά τρόὀµαξαν τόσο ποὺ τὸ ἕ- ϐαλαν στὰ πόδια καὶ στὸν κἢῆπο ἔπεσε πάλι ὁ Χειμώνας. Μόνο τὸ μικρὸ ἀγοράκι δὲν ἔφυγε, για τὶ τὰ µάτια του ἤτον πληµµυρι- σµένα στὰ δάκρυα καὶ δὲν εἶχε δεῖ τὸν Γίγαντα νά ἔρχεται. ἕΚι᾽ ὁ Γίγαντας Πῆγε μὲ τρόπο πίοω του, τὸ σήκωσε ἁπαλὰ στὸ χέρι του καὶ τὸ ἔθαλε πόνω στὸ δὲν τρο. Καὶ τὸ δέντρο Πότοξε µυνα μιᾶς ἀνθοὺς καὶ τὰ πουλιά ἡρ- θαᾳν καὶ κάθησαν πάνω του καὶ τ’ ἀγοράκι ἅπλωσε πλατιά τὰ χε ράκια του, τὰ τύλιξο γύρω στὸ λαιμὸ τοῦ Γίγαντα καὶ τὸν φίλη σε. Καὶ τ' ἄλλα παιδιά, θλέπον τας πὼς ὁ Γίγαντας δὲν ἦιαν πιὰ κακὸς γύρισαν τρέχοντας πίε σω καὶ μαζί τους ἤρθε ἡ ἄνοιξη. --Εἶναι δικός σας τώρα ὁ κῆ» πος, παιδόκια, εἶπε ὁ Γίγαντας, καὶ παίρνοντας ἕνα μεγάλο ἕι- γόρι γκρέμισε τὸν τοῖχο. Κ'’ ὁ κόσμος πηγαίνοντας στὴν ὀγορὰ στὶς δώδεκα τὸ μεσημέρι θρῆκε τὸν Γίγαντα νἁ παίζη μὸ τὰ. παι διὰ µέσα στὸν ὄμορφο κῆπο ποὺ δὲν εἶχε ἀντικρύσει ποτὲ μάτι ὃν θρώπου. Όλη τὴν ἡμέρο ἔπαι» ζαν καὶ τὸ δειλινὸ ἤρθαν ν᾿ ἄπο χαιρετήσουν τὸν Γίγαντα. --Ποῦ εἴναι ὁ μικρὸς σας σύν τροφος ρώτησε. Τὸ ἀγοράκι πού ἔθαλα στὸ δέντρο: “Ο Γίγαντας τὸ ὀγοποῦσε πε». ριοσότερο ἀπ᾿ ὅλα γιατὶ τὸν εἶχε φιλήσει. --Δὲν ξέρουμε, παιδιά. Έφυγε. -Νὰ τοῦ πῆτε νὰ ἕρθη πόλι αὔριο, εἶπε ὁ Γίγοντας. ἀπάντησαν τό ᾽Αλλὰ τὰ µπαιδιὰ εἶπαν πὠς δὲν ἠξεραν ποῦ ἔμενε καὶ πως δὲν τὸν εἶχον ξανοδεῖ. Κ'᾽ ο Εἰ γαντας ἔνοιωσε νά τοῦ ραγίζε- ται ἡ καρδιά. Κάθε ὀπόγευμα, ὅταν τόλειωνε τὸ σχολεῖο, τὰ παιδιὰ ἔρχοντον κι’ ἔπαιζαν μὲ τὸν Γίγαντα. ᾿Αλ λὰ τὸ ἀγορόκι ποὺ ἀγαποῦσε πε ρισοότερο ὁ Γίγαντας δὲν ἔανα- φάνηκε. Ὁ Γίγαντας ἦταν πολὺ καλὸς μὲ ὅλα τὰ παιδιά, ὀλλά νοσταλγοῦσε τὸν μικρὸ πρῶτο του φίλο καὶ συχνά μιλοῦσε γι οὐ- τόν. -Πόσο θὰ ἤθελα νὰ τὸν ἔσνα: (Συνέχεια εἰς τὴν 7ην σελίδα) . Νεο, . : ΜΑΖΡΑ' 9 ΝΕΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ὁ ΝΕΑ ] ΓΕΟΑΝΙΝΗ . ο φ 5 ος ο συ. δολ « . «ΜΑΖΠΑ 818 ΕΠΗΝ Τὸ ΜΑΖΔΑ 616 ΚΟΥΠΕ ΣΕΝΤΑΝ ὀἀρχίζει μιό νέο ἐποχὴ κοµψότητος καὶ ὀνέσεως Σχεδιαομένο για νὰ ζήσή χρόνια καὶ χρόνια Εἶναι τὸ πιό κοµψο κοὶ ὄνετο αυτοκίνητο Ο ισχυρὸς κινητήρας του τῶν 1800, ἡ οἰκο- - νοµίᾳ καὶ ἀσφόλειά του, σίγουρα θά τὸ όνα. κηρύξουν ὡς τὸ αὐτοκίνητο τῆς ἐρχομένης σσ Μ4ΖΗ4 Ε7οΟΥΗ (ἡε ιωογ]άς γιοςί οι εαίτυε ακουσα». 7019 Κοργο (ο. {ια .ΕἰνοςΗέμια, βρω ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 18 Γ.Δ, ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤα ος ΤΗΑ 74458/7/8 9099909 999990999909099990ΦύΦθΦόως ὅσα, Ζάθθατον, 3 Ἀὐγούστου 1974 (ΤΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΣ) ΚΡΙΟΣ (21.3--19.4) Τούτη τὴν ἑδδομάδα θὰ χρει- αστῆτε Έλεγχο πάνω στὸν ἑαυτόὸ σας καὶ στὶς καταστάσεις ποὺ θα δημιουργηθοῦν. Οἱ σκέψεις σας Χρειάζονται παρακολούθηση -. γιατὶ δὲν σᾶς διακρίνει σο- φήἠς αἴσθηση τῆς πραγµατικότη- τος -- καθὼς καὶ ὅ,τι λέτε, γρά φετε ἢ συμφωνεῖε. Συχνὰ θὰ φοιώσετε ὄσχημα ἐξ αἰτίας δικῶν σας προσώσων, ὀντιμετωπίσετο ὃ µως ὅλους καὶ ὅλα μὲ ὑπομονὴ καὶ γλυκύτητα, πολὺ σύντομα θ᾽ ἀλλάξουν τὸ πρὀγµατο. Αἰσδη- ματικὰ καὶ οἰκονομικὰ μὴν κά- ψετε κανένα οσοδαρὸ θῆμα κοὶ μὴν ἀρχίσετε μιὰ συνεργασία. ΤΑΥΡΟΣ {(σ0.4-- 20.5) «Εξοπλιστῆτε μὸ ὑπομονὴ στὸ ἑπταήμερο ποὺ ἔρχεται. Στὴν προσωπική σας ζωὴ καὶ οτἠν δουλειά σας πολλοὶ θ᾽ ἄντιμετω- πίσετε δυσάρεστα ἀπρόοπτα, ὁ- νῶ ἄλλοι θὰ ἔχετε μιὰ ἑνόχλη» ση στἠν ὑγεία. Τὰ πεδίο τῶν οἱ- κονομικῶν, ἔπειτα, κρύδει παγί- δες ἑνῶ δὲν πρέπει νὰ εἴοτε γιὰ τίποτα σίγουροι οὔτε γιὰ τὶς ἐξελίξεις ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν στὸ µέλλον. 'Ἡ μέρα αὐτὴ εἴναι γιὰ ὅλα καλύτερη, περιμένετε ὅ- µως τὴν ἑπόμενη ἑθδομάδα γιὰ νὰ «δράσετε» πιὸ ἐπιτυχημένα. ΔΙΔΥΜΟΙ (1.5-- 21.6} Στὸ ἑπταήμερο ποὺ ἔχετε μπροστά σας κολὸ θὰ ἤταν νὰ μἱοθετήσετε νοοτροπία... κέρθε- ρου ἀπέναντι στὸν ἑαυτό σος, γιὰ νὰ μὴν κόνετε πράγματα πηὺ δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὸν χαρα” κτήρα σας. Μιὰ ἐπιπολαιότητα θά εἶχε δυσόρεστες συνέπειες στὶς σχέσεις σας μὸ τοὺς ἄλ- λους ἣ στὴν κοινωνική σας ὑπό σταση. Εξ ἴσου πιθανή, ὡστό- σο, εἶναι καὶ ἁποτηλὴ συµιερι- φορὰ τῶν ἄλλων πρὺς ἐσδς. Προ οοχἡ λοιπόν. Ὀϊκονομία δὲν εὖὐ- νοεῖστε. ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22.6--22.7) Νοιώθετε ουχνὰ τοραγμένο τελευταῖα κι’ αὐτὸ σᾶς ὠθεῖ σὲ ἀπότομη ἢ ἐγωϊστικὴ συµπεριφο- ρά. Κάτι τέτοιο ὅμως, εἰδικὰά τού τη τὴν ἑθδομάδα, θὰ σᾶς δηµι ουργήση προθλήµατα μὲ γονεῖς ἢ ὀνθρώπους ποὺ κατέχουν σημὸν» τικὲς θέσειο. Μὴν κάνετε, ἐπί- σης. τίποτο ποὺ δὲν θέλετο νὰ ὁποκαλυφθῆ. Στὴν ἐργασία σος φερθῆτε συνετὰ καὶ συγκεντου- μένα, ἀποφύγετε δὲ τὶς ἀντιθέ- σεις μὲ συγγενεῖς καὶ τὶο νὺµ!-, κὲς ἐπιπλοκές. ΛΕΩΝ (25.7--22.8) Μὴν κόνετε σχέδια τούτη τὴν ἑθδομάδα γιατὶ τὰ περισσότερα θ᾽ ἀποδειχθοῦν «παλάτιο στὴν ὄμ µο», ᾿Επίσης μὴ ζητᾶτε συµδου- λές, ἰδίως ἀπὸ φίλους, γιατὶ δὲν θὰ σᾶς δώσουν μιὰ γνώµη ποὺ οὓς συμφέρει αὐτὴ τήν ἐποχή. Μερικοὶ θὰ χρειαστῆ ν᾿ ἀντιμετω πίσετε μιὰ δυσάρεστη κατάσταση σχετικἡ μὲ συγγενεῖς (ἰδίως γυ- ναϊκες) ἣ ἕνα νοµικὸ θέµα. Αλ Μο: θά ἔχετε μιά εἴδηση ποὺ Εά σᾶς οτενοχωρήση ἢ ἕνα πρόβλη- μα μὲ τὸ ἐξωτερικό. Ταξίδια καὶ οἰκονομικὰ θήµατα δὲν σὔς εὐνοοῦν. ΠΑΡΘΕΝΟΣ (259.8--22.9) Γιὰ τούτη τὴν ἑθδομάδα ἓεὰ σᾶς χρειαστῆ πολλὴ σύνεση, πει θαρχία καὶ ὀξυδέρκεια γιὰ νὰ ἐκτιμᾶτε σὲ κάθε στιγμµἠ ἀνθρώ πους καὶ πράγµατα ὥστε νὰ μὴν παρααυρθῆτε σὺ ἐνέργειες ποὺ δὲν ος συμφέρουν. Ο,τι έφο- ρᾷ τὴν κοινωνικἠ σας ἐξέλιξη, τὴν καρριέρα σας, ἀκόμη καὶ τὸ σπίτι, ὁπαιτεῖ προσοχή. Κάτι ὅλ λο ποὺ δὲν σᾶς εὐνοεῖ εἶναι οἱ σηµαντικὲς οἰκονομικὲς ἐπενδύ- σεις, τὰ κληρονομικὰ θέματα, οἱ ἐρωτικές σχέσεις. ΖΥΓΟΣ (23.9--23.10) 'Η ἑθδομάδα ποὺ ἔχετε µπρο- στά σας δὲν εἶναι εὔκολη, ἰδι- αἵτερα ὅσον ἀφορᾶ τὶς σχέσεις σας μὲ τοὺς ἄλλους καὶ κάθε θὲ μα ζωτικοῦ γισ σᾶς ἐνδιαφέρον- τος. ᾿Αρκετοὶ θὰ ἔχετε προθλή- µατα μὲ ἕνα ὀπὸ τοὺς γονεῖς σας, μὲ κάποιον ἀνώτερό σας ἢ τὶς ἀρχές. Όσοι ἔχετε νομικὲς ὑποθέσεις ἢ οχετικὲς μὲ τὸ έξω τερικὀ ποὺ ἐκκρεμοῦν, φροντίστε τες μὲν ὥστε νὰ μὴν παρουσιό» σουν δυσάρεστες ἑξελίξεις ὀἀλλό, εἰ δυνατόν, ἀναθάλετο τὴν τα- κτοποίησἡ τους γιὰ ὀργότερα. ΟΧΙ ἐπιπολαιότητες, γενικά. ΣΚΟΡΠΙΟΣ {(24.10--22.1 1) Περιορίστε τὸ ἐπιχειρηματικὸ σας δαιμόνιο γιὰ τοῦτο τὸ ἕπτα- ἧμερο, οἱ καιροὶ εἶναι, χσλε- ποί ! Οἱ συνθῆκες γύρω ἀπὸ τὰ Οἰκονομικά σας εἶναι ἀπατηλὲς᾽ ἔτσι, διακινδυνεύετε πολλὸ ἂν ξα νοιχτῆτε οσ᾿ αὐτὸν τὸν τοµέα. Γιὰ ἕνα θέµα κληρονομικό, ὡστό σο, ἣ μιὰ σηµαντικὴ ἀγορά νω- ρίς, σᾶς εὐνοεῖ. Αλλοι τομεῖς ποὺ θὰ παρουσιάσουν προθλήµα- ται λίγο - πολύ, εἶναι ἡ ἐργα- σία καὶ ἡ ὑγεία σας, ἡ συζυγική σας ζωή, οἱ συνεργασίες. Δὴν ξεκινήσετε κάτι καινούργιο που δήποτε. ΤΟΞΟΤΗΣ (25.11--21.12) Καλὸ θὰ ἦταν νὀ μὴ στηρί ζεστε στὸν ούντροφο τῆς ζωῆς σας γιὰ ὁὀ,τιδήποτε σὲ τοῦτο τὸ ἑπταήμερο! ᾽Απὸ περίεργη Ψυχο λογικὴ διάθεση ἡ κάποτε ἀπὸ ἑ- πιπολαιότητα, μᾶλλον θά οσᾶς ἁ- πογοητεύση στὶς προοδοκίες σαο. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ὅμως, σεῖς θὰ εἴστε οἱ ἔνοχοι γιατὶ καὶ ἡ. δικἠ σας κατάσταση δὲν εἶναι καλύτερη. Βάλτε σὲ τάξη τὸν ἑ- αυτό σας. Πάντως μή ξεκινήσε. τε τώρα μιὰ συνεργασία, ἐπαγ- γελµατικὴ ἥ αἰσθηματική. [Προφυ λάξτε ἐπίσηο κάθε δημιουργικό σας ἔργο καὶ τὰ θέµατα τῶν ποιδιῶν σας. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ {25.12--19.1) Ο ἄνθρωπος ποὺ σᾶς ένδια- φέρει δὲν σᾶς ἀντιμετωπίζει μὲ καλὲς προθέσεις αὐτὸν τὸν και» ρὸ -- οὔτε κι’ ἐσεῖς ἄλλωστε ! Καὶ πάλι θά χρειαστῆῃ νὰ εἶοτε ἤπιοι καὶ τρυφεροὶ σὲ συµπεριφο ρά, ὅντι κι ἂν νοιώθετε µέσα σας. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο άντιµρτω πίστε καὶ τὰ ἄτομα τῆς οΟἰκογε- νείας σας. Όσον ἀφορᾶ τὶς έπι κοινωνίες, τὶς συμφωνίες, τὴν ἐργασία σσα. φροντίστε νό ἑνερ- γῆτε θετικὀ καὶ ἄψογα, Μὴ κά- νετε ἐπίσησ τίποτε ποὺ θὰ οὕς ἐξέθετε. Μετακόµιση ἢ ἀγορὰ οπιτιοῦ δὲν σᾶς εὐνορῖ, ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20.1 --18.2) Ἔνταση στὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸ περιβάλλον σας προθλέποται συχνὰ σὲ τοῦτο τὸ ἑπταήμερο. Λόγια πικρά. ποὺ θὰ σᾶὃςο πλη: γώσουν, Θ᾽ ἀκοήσετε ἤ... θά ξε- στοµίσετε. Φροντίστε ὁπὸ µόρους σας τουλάχιστον. νὰ μὴ δοθοῦν ἀφορμέο. Ἡ αἰσθηματική σας ζωὴ δὲν Βρίσκεται αὲ εὐνοϊκὴ πε ρίοδο. ᾿Εσεῖς ἢ ὁ σύντροφός σας δὲν ξέρετε τὶ ζητᾶτε καὶ δυσαρέσκεια ἢ προστριθὲς εἶναι πολὺ πιθανές. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὰ παιδιά σας. Στὰ οἰκονομικά ἀποφύγετε σποτόλες. Προσοχὴ µεγάλη στὴν ὑγεία καὶ τὴν δου- λειά σας. ΙΧΘΕΙΣ {19.2- 20.53} Συχνὰ στὸ διάστηµα αὐτοῦ τοῦ ἐπταημέρου θά νοιώσετε ἆ- θεθαιότητα γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς καρριέρας σας ἡ τῆς οἴκογενει» ακῆς σας ζωῆς. Οτιδήποτε όφο ρᾶ τὸ σπίτι καὶ τὴν οἰκογένειό σας δὲν σᾶς συμφέρει τούτη τὴν ἐποχή. ᾿ Ιδιαίτερα ἀποφύγετε µε- τακόµιση ἣ ἁγορὰ ὀκινήτου. Τὰ οἰκονομικά σας γενικἀ, ὅπως καὶ τὰ αἰσθηματικὰ καὶ τὰ θέµατα τῶν Παιδιῶν σαα χρειάζονται ὁ- πίσης προσοχή. ρ φ δν ρ » Ἄ . ρ ν ον Ἡ ν 1 ν ν ος ν ἡ ν . 5 κ ο 1 1 ρ 1 . ν ν ν ὃν ν , ρ κ. ν ρ φ - Φ)ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ4994994999994999ΦΦΦΦΦΦ4999 Κατασκευάζονται μὲ εἰδικά ΚΑΙΑΣΜΕΥΑΣΤΑΙ: Παρακαλοῦμεν σημειώσατε τὰ νέα µας τηλέφωνα 48440 ἃ 48441 ΜΕΚΟΗΑΝΡΕΚ ΕΤΡ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Λεωφ. Διγενῇ ᾿Ακρίτα 9, Πευκωσία. 4,9 δΦ999.9 999 ο ο ΠΛΛΣΤΙΚΛ ΓΕΠΡΠΚΑ ΚΙΡΊΛ (διά μεταφορὰν γεωργιχῶὼν προϊόντων) ἙἘλαφριά - στερεὰ - στοιθάζονται σταθερὰ - μεταφέρονται εὔκολα. ἀπὸ τὰ πιὸ κατάλληλα ὑλικὰ πρὀωθετο διὰ περισσοτεραν κὀτητο καὶ µεγαλυτέραν ζωήν. ΛΟΡΔΟΣ ΠΠΑΣΤΙΚΣ ΠΤΠΗ. Τηλ. 19111/2/9 -ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. ευνοονουννονοσσονοοο οσο πο μπι ἀάνθεκτι: ο κωμωώσς Ἡ ἕρξευνες-ρεχτορταζ γχα ολους και για ολα ΛΛΟΙΙ ΗΙΝΝΙ ΝΕ ΙΙΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΗ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΒΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΕΙΝΒΙ ΑΠΟΦΗΣΙΣΗΕ- ΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΠΗ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΒΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ. ΕΝΑ ΒΡΑΑΥ τὸν περασμένο µῆνα, σ᾿ ἕνα Πσλαι στινιακὀ προσφ-γικὸ {φξίς ὀνδρες δολοφονήθηκαν, ΙΜὲ μικρὰ Φέλη ποὺ εἶχον ἅπλα μὲ συμπιεσμένο ἀέρα. Ο' Παλαιστίνιοι κατάλαθαν ἀνῖκον στὸ Λαϊκὸ Μέτωπο γιὰ τὴν Απελευθέρωση τῆς ἵΓΠαλαιοτινης, στην ἀμέσως τὶ συνέθη. καταυλισμὸ κοντὰ στη ΕΗπουτέ, πλ πτημιασθῆ »ὲ ὑδράργυρο, τὸ ὁποῖα εἶχαν ριχτῆ ἀπὸ Τὰ τρία θύματα, τρεῖς φενταγίν, ἐτρεμιοτικὴ ὁμάδα τοῦ ᾽Αχμέτ Τζιμ- πρἰλ. Ἡ δεντέττα εἶκε ἀρχίσει. Τὴν Παρασκε»ή, στὶς 25 Ιουνίου, ἕνα ἀπόγευμα, μετὰ τὴν τακτικὴ µεταμεσημ- θρινὴ ἀνάπαυση, ξέσπασαν συγκρούσεις σὲ τρεῖς ποσφυ γικοὺς γαταυλισμοὺς μὲ ἀἁποτέλεσμα νὰ σκοτωθοῦν καὶ νὰ τραυματισθοῦν εἴκσσι περίπου ἄτομα. Ἡ «θεντέττο» διεξάγεται ρε- τοξὺ τοῦ Νόγιεφ Χουότμεχ, ἁρ- χηγοῦ τοῦ Δημοκρατικοῦ Λαἰκοῦ Μετώπου γιὰ τὴν ᾿Απελευθέρω- ση τῆς Παλαιστίνης καὶ τοῦ Τζιμ πρίλ. ἛἝνας ἐξτρεμιστὴς ἑναντί- ον ἄὄλλου. 'Ο πρῶτος ὅμως πῆ- Ρε τολμηρὴ θέση, σὲ μιὰ συνα- ροκτικὴ συνέντευξη, ὑπὲρ ἑνὸς «συμθιθασμοῦ» μὲ τὸ ᾿ Ισραήλ (ὑ- ποστηρίζει τὴν δηµιουργία όνε- ξαρτήτου Παλαιστινιακοῦ κρά- τους ποὺ νἁ περιλαµθάνη τὴν δυ τικὴ ὄχθη τοῦ ᾿Ιορδάνου καὶ τὴν Γάζα), ἐνῶ ὁ Τζιμαρὶλ ἐπιμένει νά, ἐπιστραφῆ τὸ ᾿Ισρσὴλ στὴν Παλαιστίνη. Ἡ διαφορὰ ἀπόψεων τῶν δύο ἡγετῶν δὲν τοὺς ἐμπόδισε νὰ συμφωνήσουν ο) ἕνα σημεῖο: στὴ διεξαγωγἠἡ αἱματηρῶν ἐπιχειρήσε ων στὸ Ισραήλ. “Ο Τζιμπριὰλ ἑ- Ἑαπέλυσο τοὺς κομµάντος του ἑ- ναντίον τοῦ κιμπούτζ Κυριότ Σµό νεχ, στὶς Τ{ ᾿Απριλίου. Εξ ᾱλ λου, οἱ κοµµάντος τοῦ Χαουάτ- μεχ. διενήργησαν τὴν ἐπίθεση ἑ- νοαντίον τοῦ σχολείου στὸ Ἀλαα- λότ, στὶς 15 Μαϊου. Οἱ αἱματηρὲς ὅμως αὐτὲς ἐπι- θέσεις προκάλεσαν τὰ ἀντίποινα τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς ὀεροπορίας τοῦ ᾿Ισραήλ. Καὶ οἱ πιὸ ρεα λιστὲς ἀπὸ τοὺς Παλαιστινίους ἡ [ γότες, μὸ ἐπικεφολῆς τὸν Γιόσ σερ ᾿Αράφατ, ἀρχηγὸ τῆς Ορ- γανώσεως γιὰ τὴν ᾿Απελευθέρω ση τῆς Πολαιστίνης, τὴν «Φά- ταχ», Εἐρουν ὅτι ἡ ὀργόνωση δὲν µπορεῖ νὰ πετύχη περισσότε- ρα. ὍὉ κ. ᾿Αράφατ ἐπεδοκίμασε κρυφά τὶς ἐπιχειρήσεις ἐναντί- ον τῶν σραηλιτικῶν κωριῶν καί, μὲ τὴ σειρά του, ὀργάνωσε τὴν ἐπιχείρηση ἐναντίον τῆς Να: χαρίγιατ, στὶς 24 ᾿Ιουνίου. Όμως ὁ κ. ᾿Αράφατ ξέρει ὅτι τὸ Μεσανατολικὸ διαπρογµατεύε- ται στὴν εἰρηνευτικὴ διόσκεψη τῆς Γενεύης. Ξέρει ὅτι οἱ Αἰγύ- πτιοι θιάζοντα νὰ κλείσουν τὸ πρόθληµο καὶ ἐπιδιώκει νἁ εἶναι πορὠν στὴ διόσκεψη, Γιὰ νὰ τὸ πετύχη, ὁ κ. ᾿Αρά- φατ πρέπει νὰ ἐξασφολίση τὴν ὑποστήριξη τῶν Σοθιετικῶν καὶ ἐκείνη ἴσως τῶν Κινέζων. Πρέὲ- πει ὅμως νὰ πετύχη καὶ τὴ δι- άλυση τῶν ἐξτρεμιστικῶν ὀργανώ σεων καὶ κυρίως ἐκείνης τοῦ Τζιμπρίλ. Πρὸ πόντων γιστὶ τὸν ΕΠΣΠ ηΦηΦ' -- ὀ/9:: 4: -ᾱ- οι -- -- ΔιγενηΠ Ρε σα -ἳ 9: --- δη --- ΙΦΦΙ -ᾱνν /ΦθήθΙΙ --ᾱν 4 Τζιμπρὶλ ὑποστηρίζει τὸ ᾿ἱράκ, τὸ ὁποῖο ἡγεῖται μιᾶς ᾿Αραθικῆς κινήσεως «ὀρνήσεως» ποὺ ἀντιτί- θεται σ’ ὁποιαδήποτε πολιτικὴ δι: απραγµότευση. Στὴ Βηρυτό, πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ὁ Χσουάτμεχ πῆρε ὁδηγίες ἀπὸ τὸν κ. ᾿Αράφοτ νὰ ἐξοντώ- ση τὴ γενικἡ διοίκηση τοῦ Λα: Ἰκοῦ Μετώπου γιὰ τὴν ᾿Απελευ θέρωση τῆς Παλαιστίνης. Στὶς 28 ᾿Ιουνίου ἔγινε ἡ πρώ τη σύγκρουση μεταξὺ ὁμάδων τῶν δύο ἀνδρῶν. 'ΗἩ ἀναμότρηση θὰ συνεχισθη ὁπωσδήποτε. Σύμφω- να μὲ ἔρευνες ποὺ ἔγινον, τὰ θύ µατα ᾖἦτον ὁθῶοι Λιθονέζοι καὶ Παλαιστίνιοι πολῖτες. Κανένα ὁ- πὸ τὰ θύίµματα δὲν ταν φεντα- γίν. Τὸ ὁποτελέόσματα τῆς συγκρού- σεως ἦταν τέτοια πού λαϊκὲς ὀν- τιπροσωπεῖες πῆγον στὸν κ. ᾿Α- ράφοτ γιᾶ νὰ τοῦ ζητήσουν «νά ἁποκαταστήση τὴν τάξη στὸ σπί τι του». Οἱ Παλαισίνιοι ἀπείλη- σαν ὅτι θά ἐγκαταλείψουν τούς καταυλισμούα τους: «Αν δὲν ἆ ποκατοστήσετε τὴν εἰρήνη, δἰπαν στὸν κ. ᾿Αρόφατ, θὰ ὀναγκοσθοῦ µε νὰ κάνουµε ἔξοδο ποὺ θὰ τὴν ἐπιθάλουν οἱ ὀδελφοί µας». Τότε ὁ κ. ᾿Αρόφστ πῆρε προ- ληπτικἁ µέτρα. Κάλεσε 400 ἐνό πλοισ ἄνδρες ὀπὸ τὸ ᾽Αρκούμπ (στὸ νότιο Λίδανο) γιά νὰ φρου ροῦν στοὺς «ὀνυπατόκτους» κα ταυλισμούς τῆς Βηρυτοῦ. ΤΕΕ Ἓλλου οἱ Παλαιστινιακὲς [ή ΛΙ ΚΙ ΤΙ Π)ΝΙΙ Τὸ μαγιὼ «στρὶνγκ) (σπάγγος) δημιουργήθηκε στὸ Ρίο ᾿Ιανέῖρο καὶ ἀποτελεῖ τὴν τελευταία µόδα τῶν θερινῶν διακοπῶν τοῦ 1974. ΣΕ ΔὶΟ μοντέλλα, ἕνα «σωντηρητὶκὸ» κι ἕνα «ὁλοκληρωτικὸ» κυκλοφόρησαν στὸ ἐξωτερικὸ (στὴν ἴύπρο ἀκόμα νά... δοῦμε) τὰ ἐφετινὰ μαγιὼ «στρίνγκ», που ἀποτελοῦν πραγμµατική....«ποκάλυψη, Στὴν Κυσνὴ ᾽Ακτή, ὁ φόθος τοῦ. «εἰσπράκτορα» ἀντικατέστησε τὸν φύόδο τοῦ χωροφύλακα. Τό 13973, στὸ Σαὶν - Τροπὲζ έκανε ὁ καθένας σχεδὸν ὃ,τι ἠθελο. ᾿Εφέτος ὁποιαδήποτε συλληφθῆ ὁλόγυμνη στὴν πλὰζ πρέπει νά σπληρώση Πρόστιιο 100 λίρες. Κι ἄν τὸ ποσὸ δὲν πληρωῦῆ σὲ {5 μέρες, διπλασιάζεται. Κι ἂν καμμιά γυνοΐκα ἐπαναλόδη τὸ ἆἀ- δίκηµα, θά καταδικασθῇ σὲ φυ- λάκιση 15 ἡμερῶν μὲ ἀναστολή. Στὶς ἄλλεςο πλάζ τῆς Κυανῆς Ακτῆς, κυρίως δὲ στὶς Κάννες καὶ στὴ Σαἱντ Μαξίμ, ὀπαγορεύ ονται οἱ γυµνόστηθες. Τὸ πρὀ- στιµο στὶς περιπτώσεις οὐτὲς εἰ ναι πέντε λίρες καὶ διπλασιάζε- ται σὺ περίπτωση καθυστερήσε- ως πληρωμῆς. Στὶς πλὰζ γῆς Μεσογείου ἕκα: ναν τὴν ἐμφάνισή τους τά τολ- μηρὰ μαγιὼ «οτρίνγκ», ποὺ δη” µιουργήθηκαν στὶς πλὰζ στὸ Ρίο ᾿Ιανέῖρο. Τὸ σεµνότυφο στρατι- ωτικὸ καθεστὠὼς τῆς Βραζιλίας εἶχε κατοδιώξει τὶς πρῶτες γυ- µνόστηθες ποὺ ἔκανον τὴν ἐμφό- νισή τους στὸ ᾿Ιπόνεμα, ποὺ εἶ- ναι ἡ ἀριστοκρατικὴ πλόζ Ρίο ᾿Ιανέῖρο. Λίγες μέρες ἀρ- γότερα ἔκοναν τὴν ἑἐμφάνισή τους τὰ μαγιώ «στρίνγκ», ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο μικρᾶ τρι” γωνικό ὑφάσμοτα [ἕνα ἐμπρὸς κι’ ἕνα πίσω) τά ὑποῖα συνδὲ- ονται μὸ ἕνα σπάγγο ἤ μὸ μιά δερμάτινη κορδελίτσα. Τὸ σχῆμα τῶν μαγιῶ «στρὶνγκ» ἑπιτρέπει, χωρὶς νά προσθόλλη ἐπισήμως τὴν δηµοσίο αἰδώ, τὸ ὁλοκληρω- τικὸ μαύρισμα. ΟΙ ᾽Αμερικανίδες προτίμησαν ἐφέτος τὰ βΒραζιλιάνικα µαγιώ. Τὰ ὁὀποθέμστα τῶν µεγόλων κα- ταστηµόχων: : Μπλούμμαιωτοαιηλ, στὸ νχάτταν, . ἑξαντλήθηκον πρὶν -ἀπὸ ἕνα μῆνα. 'Στὰ κστα- στήµατα τῆς Λεωφόρου Μάντισον πωλοῦνται πρὸς {5 λίρες, ἐνῶ στὸ Ρίο ᾿Ιανέίρο πουλιοῦνται 2ἱω δολλόρια. Τά πρῶτα µμαγιὼ ἁστρίνγκ» ΤΡΑΚΤΟΡΕ ῥΟ0ΗΝ ΡΕΕΗΕ Ἐφωδιασμένα μέ : α΄ ᾿Ισχυρότατον Κινητῆρα μὲ ἀπ' εὐθείας ψεκασμὸν τοῦ πετρελαίου (Ώἱγεοί 1π]εσοίομ). μὲ πουκάμισο ὑγροῦ τύπου (ννεῖ 5ἰεενες). Ὑδραυλικά αὑτόματα μὲ σύστημα κλειστοῦ κυκλώματος ((Ἴοσεά 6επίες), μὲ πόµπαν πολλῶν ἐμθόλων, μὲ φίλτρον ὑδραυλικῆς κ.λ.π. απ Φρένα ὑδραυλικὰ δισκόφρενα ὑγροῦ τύπου (νεὶ Ὀϊςικςς). ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΛΤ Δ. Ακρίτα, 43 Πευκωσία-- Τηλ. Γραφείου 44116, Γκαράςό : 35480. Σον φ -ᾱ- 996 -ν 819 -- ηθιθ' --- 9:46 --ᾱν ΙΦ' οτὸ υφή --- .ῥ 8. -- 0/9) -ᾱ- ΙΦ:ὁ -ᾱ-- ΦφΙΦί ----, ΦΙΦΙ ---- ὁ θΙ-ᾱ- οἱοι - ο: -ᾱ- ο ὁ -ᾱ- ὃν 8 -ᾱ-- 6 ὃν ΓΕΩΡΓΗηΙ : µ ΛΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ : ὁ τὴν καλυτέραν ἐκλογὴν Τρακτέρ, τὸ φημισμένα τράκτο κατασκευασμένα εἷς τὴν Γερµανίαν. ὁ ὅλους τοὺς τύπους σκαλιστικῶν τρακτέρ, καὶ ὁ ὅλα τὰ εἴδη γεωργικῶν ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων. γ στὴν Εὐρώπη ἔκανον τὴν ἐμφά γισή τους στὸ Πορτοφίνο τῆς. τολίας. Στὴ. Γαλλία κανένος δὲν ἤταν προετοιµασμένος γιὰ τὴ νέα μόδα. ᾿Ανομένετο μᾶλλον ἡ οὔ» ξηση τῶν γυμνιστῶν. Γιὰ νὰ προ σελκύσουν τὴν πελατεία τῶν γυ- μνιστῶν, ποὺ εἶναι πολύ διαδε- δοµένοι στὴ Δ. Γερμανία καὶ στὶς Σκονδιναθικὲς χῶρες, οἱ διευθυντὲς τῶν κέντρων στὸ Σαὶν - Τροπὲζ σκέφτηκαν νὰ προσλάθουν ἄνδρες καὶ γυναῖκες γιὰ ὑπηρεσία ποὺ θὰ ἐμφανίζον» ταν ὀὁλόγυμνοι 8 Η Χωροφυλακἡ ὅμως δὲν ἕ- µεινε ὀδρονὴς κι’ ὡπογόρευσε στοὺς διευθυντὲᾳ τῶν κέντρων νὰ χρησιμοποιοῦν ὀλόγυμνους ὐ- παλλήλους, Ὁ γυμνισµός ἅπαγο» ρεύθηκε στὸ Σαΐν « Τροπέζ, ἐνῶ ἐπιτρέποντοι ὀκόμα οἱ γυµνόστη- θες. Ἡ Χωροφυλακὴ προειδοπο(- ησε τοῦύο διευθυντές τῶν κέν» τρων ὅτι θὰ ὀφοιρέση τ]α ἄδειες ΧεοὑῥἠΙᾶά τών ἐδν' δὲν δυμμορ φωθοῦν. ᾿Αποτέλεσμο ἧταν νὸ ἐμφανισθοῦν τὰ μαγιὼ «στρίνγι». Ὅσες ἀναοπολοῦν τὴν ἐποχὴ τοῦ γυμνισμοῦ δὲν ἔχουν παρὰ νὸὀ καταφύγουν στὶς θόρκες, σ’ 4- πόσταση 8068 µέτρων ὀπὸ τὶς ᾱ- κτές, ὅπου οἱ ὀστυνομικοὶ ἔπσυ- ρ Ι0ΗΝ ΡΕΕΗΕ, σν- ο - ϱ 4 -ᾱ- 55 -ᾱ- ὁ ὁ -- 4 ὁ -- ο) ϱ ὁ -ᾱ- φ.ὁ -ᾱ- 0: ὁμάδες ποὺ δρίσκονται στή Συ- ρία καὶ ποὺ εἶναι ἐξοπλισμένες μὲ δορὺ στρστιωτικὸ ὑλικὸ «δρί σκοντοιλσὲ κατόσταση ἑτοιμότη- τος γιὰ νὰ μεταοθοῦν στὸ Λίθα- νο», Εἴναι φανερὸ ὅτι ὁ κ. ᾿Αρά φατ ῥιψοκινδυνεύει τώρᾳ τὰ πόν τα. Ἡ ἀναμέτρηση τῆς 28ης Ὁ]- οὐνίου τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἐπέμρθδη ἐναντίον τῶν «σκληρῶν», ὁποιοι- δήποτε κι ὂν εἶναι. Ὑποσχέθη- κε στὴ Λιδανικὴ Κυθέρνηση νάἁ μὴ ἑξαπολύοη πιὰ ἐπιθέσειο ἑ- ναντίἰον τοῦ ᾿Ισροὴλ ἀπὸ τὸ Λι θάνικὸ ἔδαφος. ὀτὴν πραγµατι- κότητα ξέρει ὅτι ἡ Λιδανο - ᾿ἰσ- ῥαηλιτικὴ µεθόριος θὰ κλεισθῆ γι’ οὐτὸν εἶτε ἀπὸ τοὺς ᾿Ίσρο- θλίες εἴτε ὑπὸ μιὰ διεθνῆ δύ- ναµη τῶν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν. 3έ ρει ἐπίσης ὅτι δρίσκεται µπρο- στὰ σὲ δίλημμα: εἴτε πρέπει νὰ ἀποδείξη ὅτι εἶναι ἱκανὸς νὰ ἆ- ναητύξη στροτιωτικἡ δρόση µέσα στὸ ᾿Ισροὴὰ καὶ τὸ κατεχόμενα ᾿Αροθικὰ ἑδόφη εἴτε πρέπει νὰ περιορισθῆ σὲ -μιᾷ ἕδρα στὴν εἰ» ρηνευτικἡ. διόσκεψη τῆς Γενεύης. Πρὸς τὸ. παρὸν ἡ Βηρυτὸς προ: τιμᾶ τὴν ἔδρα. ΑΠΟ ΤΑ ΛΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Δυτικὴ Γερμανία ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΛ ΜΙΔ ΒΙΤΛ Ἡ κατασκοπεία ἑξακολουθτί νὰ, κυριαρχῇ στὸν Δυτικογερµανι- κὀὸ στρατὀ, παρό τὴν ὕφεση κοὶ τὴν ἑξομάλυνση τῶν σχέσεων µε τοξὺ τῆς Δυτικῆς Γερμανίας καὶ τῶν ᾿Ανατολικοευρωποϊκῶν χω- ρῶν., Περὶ τούτου μαρτυρεῖ ὁ ὄντι- συνταγματάρχης ᾖΓιοασκὶµμ ἈΧάρμ- πρεχτ, ὁ ὁποῖος, γιὰ νά ἑξοσφα λίση ἄδεια γιὰ μιό ἐπίσκεψη οτἠ Σοδιετικὴ Ένωση Χρειόσθηκε νά άγωνισθη ἐπὶ τρία Χρόνια ἕναν- τίον τῆς ἀρνήσεως τῶν ἀνωτὸ- ρων του. 'Ο Χάρμπρεχτ ὐπέθαολε τὴν πρώτη αἴτησή του τὸ 1871. Ὁ Ψυχρὸς πόλεμος τελείωσε. Ο: µως συνεχίζεται στὸ Αυτικογερ- μονικὸ στράτευμα. Ενας κανὸ- νισμὸς ποὺ ἐπανελήφθη τὸ 190ἃ ἁπαγορεύει σ᾿ ὁποιοδήποτε στρα τιωτικὸὀ νά ἐπισκεφθῆ χῶρες τοῦ ἀνατολικοῦ συνασπισμοῦ. Αὐτὸ ἐτονίσθη στὸν Χάρμπρεχα τοῦ ὁὀποίου ἡ αἴτηση ὀπερρίφθη. ᾿Εκεῖνος ὅμως ἐπέμεινε καὶ ὑπὸ- θαλε παράπονα στὸν ἐπιθεωρητὴ» στρατηγὸ τοῦ στρατοῦ καὶ ζήτη» σὲ τὴν ἐπέμθοση Σοσιαλδηµοκρα τικῶν Βουλευτῶν. Αλλά καὶ πά λιν χωρὶς ἁποτέλεσμα. Τελικά ἐφέτος, ὁ Χάρμπρεχτ, χάρις σ᾿ ὀπέμθαση τοῦ προσωπάρ χου τοῦ Δυτικογερμανικοῦ στρα- τοῦ, ἑἐξασφόλισε τὴ θεώρηση καὶ Πῆγε στὴ Σοθιετικἠ Ἔνωση γιὰ ἑητὰ μέρες. Ηταν τὸ πρῶτο ἰ- διωτικὀ ταξίδι Δυτικογερμανοῦ ἁ ξιωματικοῦ στὴ Ρωσσία, «Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συναδέλφους µου θέὲ- λουν τώρα νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴ Σοθιετικἠ Ένωση», εἴπε ὁ Χήρμ πρεχτ. («Σπήγκελ») , Σουπδία ΝΝΛΙΜΛ ἱῬηΦή ΠΛ 200 000 ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΤΛΝΛΣΤΕΣ ΣΤΗ ΣΗΥΗΛΙΛ 'Απὸ τὸ 1976, περίπου 250. ᾽ 000 ξένοι ἐργάτες στὴ Σουηδία θά μποροῦν νά παίρνουν µέρος στὶς δηµοτικὲο ἐκλογές, Χχωρὶς νὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νά πάρουν τὴ Σουηδικὴ ὑπηκοότητα. Γιὰ νὀ ἔχουν δικαίωµα ψήφου ' οἱ ξένοι ἐργαζόμενοι, οἱ ᾿Αρχές θὰ λόδουν ὑπ' ὄψη µόνον κατὰ πόσον γνωρίζουν τὶς κοϊνωνικὲς συνθῆκες καὶ τὴν Σουηδικὴ γλῶα σα καὶ τὸν χρόνο διαµονῆς τους. 'Ο Πρωθυπουργὸς εἶπεν ὅτι ἀργότερα θὰ ἐξετασθῇ κατὰ .πό- σον οἱ ξένοι θὰ μποροῦν νὰ πά- ρουνΝ µέρος καὶ στὶς Βουλευτις κὲς ἐκλογές. {«Σθένκα Ντάγκμπλαντετ»} [ΜΙΝΙ] (Συνέχεια ἐκ τῆς ζΖας σελίδος} ροπορία συνέχισε τοὺς ϐομ θαρδισμούς της καὶ αἱ Τομρκικαὶ δυνάμειαο προήλα σαν ἐναντίον Ἑλληνικῶν χω ρίων. Κατέλαθαν, μετὰ τὴν κατάπαυσιν τοῦ πυρός, τὴν Κυρήνειαν, τὸν Άγ. Ἑρ- µμόλαον καὶ τὸν Σύσκλη’ πον, τὸν Τράχωναν, τὴν Νεάπολιν καὶ τὴν ᾿Οµορφί τον. ϐ ΠΙΣΤΗΣ ΠΓΛΜΙΑΣ (Συνέχεια ἐκ τῆς ϐης σελἰίδος) δῶ, Ελεγς. Πέροσαν χρόνια πολλὰ κι’ ὁ Γπαντας γέρασε κι ἔχασο τὴ δύναμή του. Δόν μποροῦσε νὰ ποαίζη πιὰ κι ἔτσι καθότον σὺ μιὰ πελώρια πολυθρόνα καὶ κοι- τοῦσε τὸ ποιδιὰ στὰ παιγνίδια τους καὶ θαύμαζε τὸν κἠπο του. --Εχῳ πολλὰ ὄμοσφα λουλού δια, ὄλεγε. Αλλὰ τὰ πσιδιὸ εἴ- ναι τὰ πιὸ ὄμορφα λουλούδια ὁπ' ὅλα. Ἔνσ χειμώνιάτικο ϱρωϊνὸ κοι- τοῦσε ἔξω ἀπ τὸ παράθυρό του κοθὼς ντυνόταν. Δὸν μισοῦσε πιὀ τὸν χειμῶνα, γιατὶ ἤξερε πὠὼς ἁπλούστοτο ἡ ἄνοιξη κοιρότον καὶ τὸ λουλούδια ὀναπούονταν. Φαφνικὸ ἔτριψε μ᾿ ὁὀπορίσ τὰ µά τια του καὶ κδιτοῦσε χωρίς νά χορταίνη. Ἠτσν ὀληθινὰ ἕνα ἑ- ξαΐσια θέαµο. Στὴν πιὸ μµακρινὴ γωνιὰ τοῦ κήπου ἦταν ἕνα δέν- προ ὁλότελα σκεπουµένο μ΄ ὅὃ- µορφα λευκὸ λουλούδια. Τὰ κλα διά του ἦταν ὁλόχρυσα κι’ ὅση- µένια φροῦτα κρέµονταν ἀπ᾿ τὴ φυλλωσιά του. Κι ἀπὸ κάτω στε κότον τὸ μικρὸ ὀγορόκι ποὺ εἶχε ᾿«ὀγοσήσει. Ολόχαρος ἔπρεξε κότω ὁ Γί- γαντας καὶ θγῆκε στὸν κῆπο. Αροσκελώντος διαστικἁ τὸ κορ- ΚΡΛΠΚΙΝ γούστου, 1974. ραμείνουν τὰ ἴδια, καὶ ἄλλων παθόντων. τας ὅλων τῶν δέσεων. βας Κύπρου : οσσσυσσσσσσσσσασσσσσσ, οσσσσσσσσσσυσσσσσσσσσσα Ο Διευθυντῆς Λαχείων ἀνακοινοῖ ὅτι ἡρχισον ἡ 'πώλησις τῶν Λαχείων τῆς κληρώσεως 29 22.7.74, ἡ δὲ κλήρωσίς των θὰ γίνη τὴν Ίδην Αὖ- Θὰ κυκλοφορήση µόνον περιωρισµένος ἆἀρι- θμὸς λαχείων, ἐνῶ τὰ κέρδη τῶν τυχερῶν θά πα- Τὸ Κρατικὸν Λαχεῖον ἐνισχύει τὸν ΠΜρατικὸν Προὐπολογισμὸν, ᾽Αγοράζοντες θοηθᾶτε εἰς τὴν ἀνακούφισιν τῶν ἐκτιπισθέντων να εναν Μπσωσοσσσσσσςσσσσσσσσσσσσσ ΛΝΜΕΙΝΗΣΙΣ ᾿Ανακοινοῦται ὅτι τὸ πολυτελές κρουαξερό- πλοιον «ΙΑΣ6ΣΝ» τῆς ᾿Ηπειρωτικῆς ἀτμοπλοῖας δὰ ἀναχωρήση ἑπτάκτως τὴν προσεχῆ δΔευτέ- ῥραν ὅην Αὐγούστου καὶ ὥραν 10 π.μ. ἀπὸ ἄεμε- σὺν κατ’ εὑὐθεῖαν διὰ Πειραιᾶ δεχόµενο ἐπιδά- Παρακαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅπως ἆ- πευθυνθοῦν ἀμέσως εἰς τοὺς ΤΓενικοὺς ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ἀἈΤᾶ. (εὶς ὅλας τὰς πόλεις). Σημ. : Τὰ Γραφεῖο Λούης νοικτά καθ’ ὅλον τὸ Σαέθατοχυρίαχον μέ- Χρ τῆς 6 μ.μ. πρὸς ἐξυπηρέτησιν Ὥτοῦ κοι- νο. ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ Τὴν 3.30 μ.μ, τὸ ΡἰΚ ἀνεκοίνωσεν ὅτι παρητήθη ὁ κ. Ν. Σαμψὼν καὶ τὴν προεδρίαν ἀνόλαθεν ὁ Πρό εδρος τῆς Βουλῆς κ. Γλ. Κληρίδης, ὅστις συμφώνως πρὸς τὸ ΡΙΚ, «ὠρκίσθη» ὑπὸ τοῦ τέως Μητροπολί- του Πάφου κ. Γενναδίου, Ἐν τῷ μεταξύ εἰς τὴν Ἑλλάδα συνεκροτήθη σύ- τάρι πλησίασε τὸ ποιδἰ. ᾽Αλλὰ φτάνοντας κοντὰ τὸ πρόσωπό του ἔγινε κατοκόκκ!νο ἀπὸ ὀργή, καὶ εἶπει --Ποιός τόλμησε νἁ σὲ πλη- γώση : Γιατὶ στὶς παλάμες τοῦ παι- διοῦ ἦταν τὰ σηµόδια ἀπὸ δυὸ καρφιὰ καὶ τὰ σημάδια ἄλλων δυὸ καρφιῶν ἤταον καὶ στὰ μικρά του πόδια. -Ποιὸς τόλμησε νὰ σὺ πληγώ ση: φώναξε ὁ Γίγαντα. µΠές μου, νὰ πὀρω τὸ µεγάλο µου σπαθὶ καὶ νὰ τὸν σφάξω. -Οχι, ὀπάντησε τὸ παιδί. Αὐτὰ εἶναι τὰ σημάδια τῆς ἁγά- πης. -Ποιὸς εἶσαι ρώτησε ὁ Γί- γαντος κι’ ἕνα παράξενο δέος τὸν συνεπῆρε καὶ γονύτισε µπρα στὸ οτὸ παιδάκι. Καὶ τὸ παιδὶ χαμογέλασε στὸν Γίγαντα καὶ τοῦ εἶπε: --Μ΄ ἄφησες μιὰ φορά νά παί ξω στὸν κήπο σου. Σήµερα θὸ ἔρθης µαζί µου στὸν δικὀ µου κήπο. Τὸν Πορόδεισο. Όταν τὸ παιδιὸ ἤρθαν τρέ- χοντος ἐκεῖνο τ' ἀπόγευμα δρῆ- καν τὸν Γίγαντα νεκρὸ κάτω ὁπ᾿ τὸ δέντρο, σκεπασµένον μ᾿ ὅσ- 5ρ8 λουλούδια. κα ΛΑΧΕΗΟΝ 4 τῆς κρατικὰ λαχεῖα Πράκτὺ- Βξὰ παραμείΐνευν ᾱ- φσσσσσσσσσσσσσσσσσσσο κ ΜΗΙΙΝ σκεψις τῶν πολιτικῶν ἠγε: τῶν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ κ. Γκιζίκη καὶ ἀνεκοινώθη ὅτι «λόγῳ τῶν ἐκτάκτων περιστάσεων» αἱ ἕνοπλοι δυνάμεις ἀπεφάσισαν νὰ παραδώσουν τὴν ἑξουσίαν εἰς πολιτικἠν Κυθέρνησιν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ κ. Κ. Καραμανλῆ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ Ὁ κ.. Κληρίδης ἔδωσε δηµοσιογραφικὴ διάσκεψη στὴν ὁποία ἀνέφερε ὅτι «ἡ' ἀνάληψις ὁπ᾿ ᾿αὐτοῦ' τῆς Προεδρίας δὲν στηρίζεται εἰς τὸ πραξικόπημα ἀλλὰ ἐπὶ τῶν προνοιῶν τοῦ Συν τάγματος». Στὴν Ἑλλάδα ἐπέστρε- ψε ὁ κ. Καραμανλῆς, ὁ ὁ- ποῖος ἐσχημάτισε Κυθέρνη ση μὲ Ὑπουργὸ ᾿ἛΕξωτερι- κῶν τὸν κ. Γ. Μαῦρο καὶ Ὑπουργὸ ᾿Εθνικῆς ᾽Αμύνης τὸν κ. ᾿Αθέρωφ. ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ Οἱ Τοῦρκοι εἰσθολεῖς συ- νέχισαν τὴν προὀλασή τους καὶ ἡ ΟΥΝΦΙΚΥΠ κατέλα- 6ε τὸ ἀεροδρόμιο Λευκω- σίας. Τὸ 6ράδυ συνῆλθε στὴν Γενεύη διάσκεψη τῶν Ὕ- πουργῶν ᾿Εξωτερικῶν τῶν ᾿Εγγυητριῶν δυνάμεων Βρεττανίας, Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας κ.κ. Κάλλαχαν, Μαύρου καὶ Γκιουνὲς. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ Οἱ πρόσφυγες ἔχουν ὁ- περθῆ τὶς 20 χιλιάδες, ἑ- νῶ οἱ Τοῦρκοι κατόλαθαν τὸ Δίκωμο, τὸ Συγχαρὶ καὶ τὸ Μπέλλα [Παῖς. Ὁ κ. Μαῦρος ἠπείλησεν ὅτι θὰ ἀποχωρήση τῆς δια σκέψεως τῆς Γενεύης. ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ Οἱ Τοῦρκοι ἀποστέλλουν διαρκῶς ἐνισχύσεις εἰς τὴν Κύπρον, καθ ὃν χρόνον συνεχίζονται αἱ διαπραγµα τεύσεις στὴν Γενεύην. Τὴν 11 μ.μ. τῆς 3θῆς ουλίου οἱ Ὑπουργοὶ ᾿Ἔξω- τερικῶν Ἑλλάδος, Τουρκί- ας καὶ Βρεττανιας ὑπογρά Φφουν συμφωνίαν ὡς πρὸς τὰ µέσα καὶ τοὺς τρόπους ἐφαρμογῆς τοῦ ψηφίσµσοτος τοῦ Συµθουλίου ᾿Ασφαλεί- ας. Ἡ συμφωνία καλύπτει τὴν ὁριστικὴν κατάπαυσιν τοῦ πυρός, τήν «μείωοιν» ἢ ἀποχώρησιν τῶν Τουρ- κικῶν στρατευμάτων καὶ τὴν ἐπαναφοράν τῆς συν- ταγµατικῆς τάξεως. Ὁ ᾿Εθνάρχης Νὶοκάριος, ὁ ὁποῖος ἀφίκετο ἐκ ΑΝ. Ὑόρκης εἰς Λονδίνον, ἐδέ Χθη τὴν συµφωνίαν μὸ ἔπι φυλάξειο. Ἡ διαδεθαΐωσις, εἶπε, περὶ ἀποχωρήσεως τῶν Τουρκικῶν οτρατευµά- των δὲν εἶναι πολὺ σαφής. ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Οἱ Τοῦρκοι ἔβαλον καὶ πάλιν ἐναντίον τῶν κωμµο- πόλεων Λαπήθου καὶ Καρα θ6ᾷ καὶ τοῦ χωρίου Λάρνα καςο τῆς Λαπήθου. Ὁ κ. Κληρίδης κατήγγειλε τὴν νέαν παραθίασιν τῆς συμ- Φφωνίας εἰς τὰ Ἠνωμένα Ἔθνη. ᾽Απὸ τὴ ΙΝκρασιατικἠ καταστροφἡ καὶ τὴ Συνδήἠκπ τς Λωζάνης ὥς τὴν τουρκικἠ ὑστερία γιά τὸ Αἰγα!ιο. Ο ΤΖΩΝ ΦΡΗΜΑΝ παρουσιαζειτὸ χρονικὸ τῶν ἑλληνοτουρ- ᾿κικων σχέσεων το ΕΛΛΗΝΙΚΟ καὶ τὸ τουρκικὸ ἔθνος, στὴν ἱστορική τους διαδρομή, χωρίζονται καὶ συνδέονται μὲ ἀντιθέσεις, συγκρούσεις, πολέμους, ποὺ ἔχουν ἕνα κοινὸ χαρακτηριστικό: Τὴν µισαλλοδοξία τῶν Τούρκων. ᾿Επὶ ἑπτὰ αἰῶ- νες οἱ Τοῦρκοι ἐπιτίθενται, οἱ Ἕλληνες ἀμύνονται ἢ τὸ πολὺ ἀντεπιτίθενται. Καὶ ὅμως εἶχαν καὶ ὁρισμένα στοι- χεῖα ἀλληλοσυμπληρώσεως καὶ συνεργασίας, τὰ ὁποῖα, ἂν ἐδημιουργοῦντο κατάλληλες συνθῆκες, θὰ μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν τὰ δύο ἔθνη στὴν γόνιµη συναδέλφωση. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ αὑτὲς φάνηκαν πὠὼς ἐσχκηματίζοντο µετά τήν Μικρασιατικὴ καταστροφἡὴ τοῦ 1922. Μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης (24 ᾿Ιουλίου 1923) δὲν τερµα- τιζόταν µόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ ἐποχὴ τῆς Μεγάλης - δέας. ᾽Αλλὰ καὶ γιὰ την Τουρκία ἡ ἐποχὴ τῶν ἐπεκτά- σεων. Αὐτά τουλάχιστον διακήρυξαν οἱ δυὀ ἰσχυροὶ ἄν- δρες, ποὺ θρέθηκαν ἐπικεφαλῆς τῶν ἐθνῶν τους: Ὁ ἙἛ- λευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ Μουσταφᾶ Κεμὰλ {ὁ μετέ- πειτα ᾽᾿Ατατούρκ). Τὴν ἑπομένη τῆς Λωζάννης, ὁ ΣΕλ. Βενιζέλος διακήρυξε : --᾿Αρχίζει νέα ἱστορικὴ ἑποχὴ διὸ τοὺς Ἓλληνας, Τοῦ λοιγοῦ, ἡ ἑθνικὴ µας δραστηριότης πε- Ριορίζεται ἐντός τῶν ἤδη κρατι- κὠν µας ουνόρων. Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουν οἱ Ἓλληνες εἶναι ὅτι λίγο ἀργότε- ρα ὁ Κεμὰλ σχεδὸν τὰ ἴδια λό- γιο χρησιμοποιοῖσο στὸ «Ἔθνι- κὀ Συμµθόλαιο» τῆς νέας Τουρ: κίος : --Αν καὶ ὁ ἐθνικιομὸς µος ὀγαπᾶ ὅλους τοὺς Τούρκους..... ἐν τούτοις ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ πο λιτικἡ µας δραστηριότης πρέπει νά ἔχη ὅριό της τὴν Τουρκικὴ Δημοκροτία. Μὲ αὐτὴ τὴ νοοτροπία οἱ ὅυὸ Ιοχυροὶ ἄνδρες, πρὶν περάσουν ἑητά χρόνια ὀπὸ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἕκαναν ἕνα ὀποφασ!- οτικὸ θῆμα, ποὺ μετέτρεψε τὸ Αἰγαῖο ὁπὸ ἄθυσσοο σὲ γέφυρα, ὁπὸ θάλασσα ποὺ χωρίζει σὲ λί- µνη ποὺ ἑνώνει. : Ὁ Βενιζέλος ἔκανε τὴν αρ- ᾿ χἠ,,. Τὸ. 1928 ἐρχόταν. βριαµβευ.. τής, στήν ἐξουσία. Ἔνδεκα μό- λις ἡμέρες μετὰ τὸν οχηματιομὀ τῆς παντοδύναµης κυθερνήσεώς του, στὶς 30 Αὐγούστου 1928, παραμερίζοντας τὰ κολοσσιαία προθλήµατα ποὺ ἀντιμετώπιζα, κάθησε καὶ ἔγραψε στὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ ᾿Ισμὲτ πασᾶ, Προ- τείνοντάς του νὰ ὑπογραφῆ ἑλ. ληνοτουρκικὸ σύμφωνο φιλίας καὶ μὴ, ἐπιθέσεως. ὍὉ ᾿]σμέτ, φυσι- κά, διεθίθαοσε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ : Βενιζέλου στὸν Ατατούρκ. η ὁν απόκριση τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἐν- θουσιώδης. Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Αρχισαν. κατόπιν τούτου, ἁν ταλλαγὲς διακοινώσεων καὶ ἐπι- τροπῶν, ποὺ καταπιάνονταν μὲ τὴν ἐπίλυση τῶν ἐκκοεμοτήτων ὀνόάμεσα στὰ δυὀ κράτη. [Καὶ ἤ- σαν πολλές. Κυρίως ὑπῆρχον ουσσωρευμένο προθλήµατα ἀνιαλ λοξίμων περιουσιῶν, ἡ θέση ῶν ὁμογενῶν τῆς Πόλης (110.000 τότε). τοῦ Πατριαρχείου κ.λ.π. Μετόὸ 20 ὅμως μηνῶν ἐπίπονες διαπραγματεύσεις, τὰ πάντα τα: κτοποιήθηκαν, μὲ τὶς συµθάσεις ποὺ ὑπογράφηκαν στὶς 10 του. νίου 1930. Καὶ, στὶς 25 ΄Όκτω 6ρίου 1930, ἕνα ἑλληνικὸ σο- λεμικὸ οκάφος, γιὰ αρώτη φορά ἀπὸ τὸ 1922, ὀγκυροθολοῦσε στὸν Βόσπορο Μετέφερε τον Ἓλληνα πρωθυπουργὸ ᾿Ελευδέριο Βενιζέλο καὶ τὸν ὑπουργὸ ᾿Εξω τερικῶν ᾿Ανδρέα Μιχαλακόπουλο στἠν Τουρκία. 'Η ὑποδοχή πού τοὺς ἔκσνον οἳ Τοῦρκοι ἦταν ἄνευ προηγου» µένου. Ὁ Ατατούρκ φέρθηκε στὸν ἡγέτη τῆς Ελλάδος υὸν νὰ ἦτον ὁμογάλακτος ἁδελφός. Καὶ. στὶς 40 ᾿Οκτωθρίου, υπο γρόφονταν στὴν ΄Αγκυρα τρεῖα συμφώνίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ δυὀ ἦσαν πράγματι ἐκπληκτικὲς καὶ ἱστορικές : Σύμφωνο φιλίας, οὐδετερότητος καὶ διαιτησίας ἡ πρώτη. Κατάπαυση τοῦ γουτικτῦ ὀνταγωνισμοῦ στὸ Αἰγαῖο ἡ δεύ- τερη, Μιὰ ἐθνικὴ ἐχθρότης ἑητὰ οἰώνων, γενικά, καὶ μιὰ ἐξοπλ στικὴ ἀντιζηλία ἑνός αἰῶνος. Εί δικά. ἐξανεμίζονταν µέσα σὲ μιὰ μέρα. Γυρίζοντος ὁ Βενιζέλος ὁπὸ τὴν Άγκυρα, ἐπισκέφθηκε ᾖἹΤὴν Πόλη. Μπήκε στὴν ᾿Αγιό Σο ἀ, σἢγε οτὸ Πατριαρχεῖο, ὅπου ἔγι- νε δοξολογία στὴν ἐκεῖ εκκλη: σα. ᾿Απίθανες μεταπτώσεις. ο παν τὸν ᾿Οκτώθριο τοῦ 1353ΐ ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς Ίσμει πααάς καὶ ὁ ὑπουργὸς ΄᾿Εξωτερι” κὠν Ρουσδῆ ᾿Αρὰς ἀνταπέδιδων τὴν ἑλληνικὴ ἐπίσκεψη ἐρχόμς”οι στὴν Ἑλλάδα, ὁ Ἕλλην πρωθυ- πουργός, στὸ ἐπίσημο γεῦμα ποὺ δόθηκε, εἶπο στὴν πρόποσή του: --Δικαιούμεθα νά πιστεύωµτν, χωρὶς ψευδῆ μετριοφροσύνην, ὅτι ὃν τὸ παράδειγμά µας ἄκολου- θήσουν καὶ ἄλλοι λαοί, τοὺς ὁ- ποίους ἔχει χωρίσει τὸ παρελθὀν, η ἀνθρωπότης θά ἴδη ταχέως πο λύ καλυτέρας ἡμέρος. Λίγα χρόνιο ὅμως ἀργότερα, οἱ δυὀ πρωταγωνισταὶ εἶχαν ἐν λείψει. Τὸ κενὸ ποὺ ἄφησαν οτὶς χῶρεα τους ἦταν ἰδιαιτέρώς αἱ- αθητὸ στὴν Τουρκία, γιατὶ οἱ θαθύτατες κοινωνικές, οἴκονομι: κές, πολιτικὀς καὶ πολιτιοτικὲα µεταρρυθµίσες τοῦ ᾽Ατατούρκ δὲν εἶχαν προλόάθει νὰ πήξουν. Οἱ διάδοχοί του δὲν εἶχαν τὸ ὕψος του, ᾿Αντὶ τοῦ ἀετοῦ οἱ κορυ- δαλλοὶ (τὰ πτηνὰ τῶν χαμηλῶν πτήσεων). ᾿Αντὶ τῶν τολμηρῶν, ὑψιπετῶν ἑλιγμῶν, ἡ ὀνατολίτι- κη Πονηρία. ᾿Αντὶ τῶν μεγάλων ὀναπλάσεων, ὁ κυνικὸς ρεαλι- σµὀς. Αὐτά τουλόχιστον κοτυµαρ τυροῦν στοὺς µέχρι σήµερα Τοῦρ κους ἡγέτες ξένοι καὶ πολλοὶ πο οδευτικοὶ Τοῦρκοι. Νά ὁὀποδώσουμε λοιπὸν στὸ κε νὸ τοῦ Ατατοὺρκ ὅσα δεινὀ ἓἔ- πληξαν κατόπιν τὶς ἑλληνοτουμκι κὲς σχέσεις Πόντως, οἱ οχέ- σεις αὐτὲς δὲν πῆγαν καλά. Τὸ 1936 ἔγινο τὸ Βαλκανικὸ Σύμ- ο πα φδλμνο, ποὺ ἦταν στῤα γω κα. συω., µοχία Ελλάδος, Τουρκίας, Γιουγ κοσαλαθίος. Τ{ θὰ πῆ. αμμμοχία..... Κοινὴ οτρατιωτικὴ δράση τῶν ουμμάχων, ὅταν ἕνας ἀπὸ οὐὗ- τοὺς ὑποοτῆ ἐπίθεση. Στοὺς πο- λέμους ἐφαρμόζονται οἱ συμμα- χίες, ὄχι στὴν ἐποχή τῆς εἰρή- νης, Αλλά ὅταν ᾖλθε ἡ ὅρα τοῦ πολέμου, ὅταν ἡ Ελλάς ὑ» πέστη ἐπίθεση, οἱ ἐπίγονοι τοῦ ᾿Ατοτοῦύρκ τὰ κατόφεραν καὶ πα ρέμειναν ἁπλὸ νοήµονες θεσταὶ τῶν γεγονότων, διάφοροι μάρ- τυρες τῆς ἑλληνικῆς καταστρο- φῆς. Έτσι, τινάχθηκε στὸν δέ- ερο τὸ οἰκοδόμημα τοῦ ἀείμνηστου Κεμάλ. ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μόνον οὐτὸ Μέσα στὴν πογ- κόοµια κοσµοχαλιἀ, παρέμενε ἡ Τουρκία µέχρι τέλους οὐδέτε- ρη. Κάθε τόσο οἱ Σύμμαχοι προο παθοῦσαν νά παζαρἑψουν μαζι της τὴν ἔξοδό της στὸν πόλεμο. Καὶ οἱ κυθερνῆτες της ἔθρτον ὦο ὅρο : Νά καταλάθουν τὰ ἑλ- ληνικἁἀ νησιά τοῦ Αἰγαίου (Λὲ 06ο, Χίο, Σάμο κ.λ.π.). Κοῦιορ τοποιοῦσαν περιφρονητικἁ καὶ τὴ γεωγραφικἡ κληρονομιά τοῦ ὅτυ: χου Κεμάλ, ποὺ ἐπέθαλλε τὴν πολιτικὴ δὁραστηριότητα «μέσα στὰ ὅρια τῆς Τουρκικής ἂγμο- κρατίας». Ίνς᾽ Αλλάχ... Κάποτε ἔληξε ὁ Παγκόσμιος Πόλεμος, ἡ Κατοχή, ἡ κατοπινὴ ἔνοπλη ὀναμέτρηση τοῦ 19846-- 1948. Μὲ τὴν αὐγὴ τῆς δεκας- τίας τοῦ 1950, ἡ Ἑλλάς ὄρχι- ζε τὴν ἐπώδυνη ὀἀναγέννησή της, ξεκομµένη ὀπὸ τοὺς παλιούς γε» τονες καὶ συμμάχους. Μὲ τή Γι ουγκοσλαθία τὴ χώριζε ἡ ῥνόμι- ξἠ της στὸν ἐσωτερικὸ ὅπ'αρογ μὀ. ᾽Αλλὰ μὲ τὴν Τουρκία ΄Α- πὀὸ τὶς γέφυρες ποὺ εἶχον οἵἹη: σε ὁ Ελ. Βενιζέλος μὸ τὸν Ἆε μάλ. δὲν ὀπέμεινον οὔτε οἱ τοι» µεντένιες θάσεις. Καὶ ὑπῆρχε ἔ- να ἀγκάθι ποὺ ἐρέθιζε τὰ ὕπο- λείµµοτα τῶν σχέσεων τῶν ὅμσ χωρῶν : Ἡ ἁλιεία. Οἱ Τοῦρκοι, ἄν καὶ λαὸς ἐλάχιστα ναυτικός, ἄρχισαν νὰ δείχνουν ἕνα ὀνονα ὄψιμο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ θύλοσ σα. ΄Ἠταν διαίοθηση ἀπὸ τότε. ὅτι στὸν θυθὸ τοῦ Αἰγαίου 6 ϱ- γεκαλύπτετο κόποτε ἡ λάμπα τοῦ Αλοντίν Πάντως, ὑπῆρχε μον’ µο καὶ ἄπαυστο κυνηγητὸ τῶν Ελλήνων ψαράδων ἀπὸ τά τουρ- κικἀ περιπολικά, τὰ ὁποῖα σιὀν ζηλο τους δὲν σκοτίζονταν - ἢἂ. δὲν καταλάδαιναν -- γιὰ χωρικά ὕδατα, διεθνὲς θαλάσσιο δικοιο καὶ τὰ τοιαῦτα, Πολλοὶ ἦταν. ὅμως, καὶ ὁπὸ τὶς δυὀ ἁκτὲς τοῦ Αἰγαίου, που θεωροῦσαν παράλογη αὐτὴ ιἠν κατάστοση. Νέες συνθήκες εἰχαν δηµιουργηθῆ, γέοι ουσχετισμο!, ψέες τοπικὲς ἡ γενικὲς ἀντιθέ- οειςο. Καὶ τὸ ΝΑΤΟ, ποὺ ἱδρύθη: κε τὸ 1949, ἐπέθαλλε τὴ συµ: µετοχἡ τῶν δυὀ χωρῶν μαζὶ στ Συμμαχία. ἐφ᾽ ὅσον ἐπέμεναν νὸ παραμείνουν στὸ Δυτικὸ τοι ὁ- πεδο. Τότε ἀναθίωσε στὴν Ελλάδα τὸ πνεῦμα τοῦ ᾿Ελευθερίου ϐε- ψιζέλου. Μόνο ποῦ φορεύς του ἦταν ὁ ἴδιος ὁ γιός του, ὁ Σο φοκλῆς Βενιζέλος, ἐναλλασσόμε- «πρίλιο νος πρωθυπουργὸς καὶ ὕπουργος ᾿Εξωτερικῶν στὴ διετία 1950-- 1952. “Ὁ Σοφοκλῆς θέλησε νὰ ξαναστήση τὶς γκρεμµισµένες γέ» φυρες τοῦ ᾿Ελευθερίου. Καὶ τὸ πότυχε. Μετὰ ἀπὸ μακρὲς ἐτκ- φὲς καὶ διαπραγματεύσεις, ἔγινε ἡ ἀναθέρμανση. Τὴ νέα κατόστα ση τὴν ἐξέφραζαν οἱ ἑπίσημες ἀντολλαγὲς ἐπισκέψεων. Τριάντα ἕνα χρόνια μετὰ τὸ ἱστορικὸ τα- ξΙδ' τοῦ ᾿'Ελευθερίου Βενιζέλου στὴν Αγκυρα, ὁ γιός του ἐπ.- σκεπτόταν ἐπίσης τὴν τουρκική ᾽ πρωτεύουσα. ᾿Πταν στὶς 90 Ὁι- ανουαρίου--6 Φεθρουαρίου 1952. Γυρίζοντας, ἔκονε τὸν ἀπολογι- σμὸ τοῦ ταξιδιοῦ του στὴ Βου- λἠ καὶ δήλωσε : «Όσον ἀφορᾶ εἰς τὸ θέµα τῆς ἁλιείασο καὶ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἐπεισοδίων ποὺ γίνονται, εἰς τὸα πλείστας περιπτώσεις εἶχομεν ἑ- μεῖς ἄδικον καὶ ὄχι οἱ Τοῦρκοι». Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ Δυὸ µῆνες ἀργότερα, τὸν ᾽Α- 1852, ὁ Τοῦρκος Πρωθυ- Ελευθέριος [εν ἑόλος καὶ ἵπεμαν πουργὸς ᾿Αντόὸν Μεντερὲς {οι ἄν λεμικά. Διέσχιζο τὴν Προποντίδα καὶ ἔφθανε στὸ Χσανδὰα Ποσᾶ -- οτἠν ὁσιστικὴ ὄχθη τοῦ Βουπό- ρου -- ὅπου ἀνέμενε, πανηγυρι. κά σηµαιοστολισµένος ὁ τουρκι- κὸς στόλος, μέχρι καὶ ρυμουλ- , κὠν. Ἡ ὑποδοχὴ ἦταν θερµότατη. Στὴν Αγκυρα ἔγιναν θεαματικὺς γιορτὲς καὶ στὸ µεγάλο ἀεροδρόὸ µιό της παρήλασαν μπροστά στὸ θασιλικὸ ζεῦγος τµήµατο τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Καὶ στἰς 13 Ιουνίου οἱ θασιλεῖς, γυρίζον- τας, ἔφθασαν στὴν Πόλη. Πέντε αἰῶνες μετὰ τὴν Άλω ση, γιὰ πρώτη φορὰ Ἕλληνες ἑστεμμένοι πατοῦσαν στὸ ἔδαφος τῆς παλιᾶς πρωτευούσης τῶν Βυ ζαντινῶν αὐτοκρατόρων. ΦΙλοξε- νήθηκαν στὸ περίφημα σουλτονι- κά ἀνάκτορα Ντολμᾶ Μπαξέ, πά- νω στὸν Βόσπορο. Πρὶν ξαποστά σουν, ὅμως, μιὰ ἀτμάκατος τοὺς ἔφερε στὰ θάθη τοῦ Κερατίου Κόλπου, στὴν ἀποθάθρα τοῦ ὁΦᾳ- ναρίου. ᾿Απὸ ἑκεῖ ὁ δρόµος ἦταν οτρω μένος μὲ χαλιὰ ἕως τὸ Πατρι- αρχεῖο, στήν εἴσοδο τοῦ ὁποίου, ποµένη, ὁλόκληρος ὁ τουρκικός στόλος παρετάχθη στὸν Βόσπο- ρο, γιὰ νὰ τὸν ἐπιθεωρήση ὁ δασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων. Πάνω στὴ γέφυρα τῆς πολεμικῆς θαλα μηγοῦ «Μπεὑλέρμπέῦ», ἔχοντος τὸν Τοῦρκο Πρόεδρο στὸ ἀἄριοτε ρό του, ὁ Παῦλος περνοῦσε µπρο στἀ στὰ ὀντιτορπιλλικά, κΟρθεΥ τες καὶ ὑποθρύχια. Καὶ τὰ λευ- κοντυµένα- πληρώμοτα, ποροταγ” µένα στὰ καταοτρώματα, χαισε- τοῦσαν ρυθμικἀ μὸ τὴν κραυγή «Σάγ - ὃλ» («ὐγιαίνετε» ἕνα εἶδος ζήτω). Δὲν ὑπῆρχε ὅμως στὴν παράταξη ἐκείνη τὸ «Για- θοὐύζ», πρώην γερµανικὸ «Γκοίμ- πεν», τὸ Ισχυρὸ πλοῖο µάχης τῶν Τούρκων, ποὺ ἐπὶ µμιὰ γενεὸ (1914 « 1998) ὁποτελοῦσε τὸν πονοκέφσολο τοῦ ἑλληνικοῦ Νουτι κοῦ ᾿Επιτολείου, Οὔτε στὴν ὅλ- λη πλευρά ὁ «᾿Αθέρωφ», το ἑλ- ληνικὸ θωρακισμένο καταδροµι- κὀ, ποὺ ἀποτελοῦσε τὸν πονοκέ- Φφαλο τοῦ τουρκικοῦ Ναυτικοῦ Ἔ πιτελείου. Τὸ πρῶτο σκάφος εἰ- Χ5 µεταθληθῆ σὲ παλιόσιδερικὀ. Τὸ δεύτερο, ὀπόμαχος πιὰ τῶν γαυμσχιῶν, ἠσύχαζε παροπλισμένο Ατατουρκ. τοσουαν τις Ὁσσοσις τής ἑλληνοτουρκικῃς προσεγγίσεως. στητὸς καὶ μεγαλοπρεπής, τούι οτὸν Πόρο. 'Ὁ παλιός /κληρος ὀνέμενε ὁ γιγαντόκουµος Παιρ ἀνταγώνισμὸς στὸ Αἰγαίο. τού τίπαλοί του Ἀένε ὅτι εἶναι ᾿Ελ- λην ὁπὸ τὸ ᾽Αϊδίνιο καὶ τὸ Ίρογ µοτικό του ὄνομα ἦταν ᾿Αδομόν τιος Μαίανδρος) ἀνταπέδιδε ήν ἐπίσοκεψη τοῦ Έλληνος ὑπουργοῦ τῶν ᾿Εξωτερικῶν, ΄Ἠταν φανεοὴ ἡ ἀνοαγέννηση τῆς φιλίας. Το ἆ- ποκορύφωμα ὑπῆηρξε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ θασιλικοῦ ζεύγους τῆς Ελ λόδος στὴν Τουρκία. Τὸ πρωῖ τῆς 7ης 1952, ἢἡ ναυαρχὶς τοῦ µθτοπυ- λεμικοῦ µας στόλου, τὸ θαρὺ κε τοδροµικὀ τῶν 10.000 τόνων “Ἕλλη» (πρώην ἱταλικὸ «Εὐγεν ος τῆς Σαθοῖας»), ἁνοχωροισε ἀπὸ τὸ Τουρκολίμανο μὲ τὴ οι: νοδεία τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ «οι αρῖνον». Έφερε τὸν Ποῦλο κο τὴ Φρειδερίκη, καθώς καὶ τὸν » ὀφυπουργὸ τῶώ λουνίνυ αρόὸ - τότε - Εξωτερικῶν Εὐὑάγγελο ᾿Αθέρυη Τὴν ἑπομένη ἔμπαινε στὰ ἂος δανέλλια, μὲ τὴν ὑπόκρουση τὼν Χαιρετιστηρίων θολῶν ἀπὸ τὸ φρούρια καὶ μερικά τουρκικὰἀ ο όρχης ᾿Αθηναγόρας. Οἱ δασ:λοῖς ὀδηγήθηκαν στὸν µπατριαρχικὀ ναό τοῦ Αγίου Γεωργίου, ὅπου ἔγινε δοξολογία. Καὶ ἐκεῖ ὀνέ- ζησε, γεμάτη μυστήριο καὶ κρυ- φοὺς θρύλους, ἡ θυζαντινὴ ἁτ- µόσφαιρα. Όταν ἀκούστηκε, µα- λιστα. τὸ Πολυχρόνιο, ποὺ έκφυ νοῦσε ὁ μεγάλος ἀρχιδιακονρο. ἐνῶ ὁ Πατριάρχης. μὲ θυζαυ” νὸ μανδύσ καὶ πετροχήλι, στςκάτον με τὸ Εὐαγγέλιο στὸ χέρι, η Ψευ δαΐίσθηση ἦταν συγκλονιστική. λαι ἔκλαψαν ἀπὸ συγκίνηση, κρ: φά ἢ φανερά. Καὶ ἡ Φρε)δερι”Ώ σκαύπισε μὲ τρόπο ἕνα δάκρι της. Τὸ ἀπόγευμα, οἱ θαοιλεῖα, οι Ὀδευόμενοι ἀπὸ Τούρκους ἐπ ήἠµους., ἔκοναν περιήγηση οτἠ ἠησιλεύουσα τῶν θρύλων. Ἔσ ακέφθηκαν τὴν ᾽Ἁγία Σοφ 3 πο ἡ θασίλισσα κατελήφθη ἆγὸ ἔκσταση (αΠώλ, Πώλ, τὶ μέγυ: λεῖο εἶναι αὐτό!»). Καὶ τὴν ε- τὸν εἶχαν θανατώσει ὁ Ελ ϐΒε- νιζέλος καὶ ὁ Κεμὰλ τὸ 1951, δὲν εἶχε ὀναθιώσει. Τὸ φινάλε τῆς ἐπισκέψεωος η- ταν ἕνας φαντασμαγορικὀς χη- ρός. μὲ Χίλιους προσκεκλημένους στὰ ἀνάκτορα τοῦ Ντολμᾶ Μπςο- ξὲ.. Στὴ µυθικὴ αἴθουσο οπ',ῶο- χῆς. στὴν ὁποία δεσπὀζει ο µε: γαλύτερος καὶ ἐκθομθωτικώ ερΏς πολυέλαιος ποὺ ὑπάρχει 2τὸν κο σµο, στροθιλίζοντον τὸ τών ζευγαριῶν. ᾿Ο θοσιλεὺς χό ρευε μὲ τὴν ὥριμη καὶ αὐστηοὴ οτὴν ὄψη κυρίο Προέδρου. Ἡ νε αρἠ καὶ γοητευτικὴ δασίλισσα εἶἰκ5 ὡς καθολλιέρο τὸν ὠρπία χαμθρὸ τοῦ Προέδρου ᾿Αχμέτ Γκιουρσόϊ,. ΄Ἠτσν κι κώμα αὐτὸ μέ τλληνοτουρκικὴ συναδέλφωση. Μετὰ ἕἔξη μµῆνες. ὁ ὄρχηνοι (οῦ. τουρκικοῦ κρότους [ζελάλ Μπαγιάρ ἀνταπέδ-δε τὴν η. τοῦ Ἕλληνος ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους, Ηταν ἡ ἐπισφράγιση ἐπίσκς- [σι μι] εις Ἱ] ΧΝΙ ΝΙΛΛΙΗΙΙ τῆς ἀναγεννημένης Ἕλληνοτουρ- κικῆς φιλίας. ᾽Αλλοίμονο όμως! Εμαράνθη τὸ ρόδο, πρὶν προφθά ση ν᾿ ἀνθίση. Δυόμιου μόλις χρὀ νια ἀργότερα. οἱ δυὀ χῶρες θά θρίσκοντον πόλι σὲ ὀξύτητα, χει ῥρότερη ἀπὸ τῃςο πρὸ τοῦ 1930 ἐποχῆς.... τΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Τί µεσολόθησε ὥστε κοὶ πό- λι νὸ πόρουν τὰ πράγµατα τὸν κατήφορο: Οἱ Τοῦρκοι ἰσχυρίζον ται: Τὸ Κυπριακό, τὸ 1950 ὄρχίσε ἡ οὐσιαστ'κὴ ἐμφάνιση τοῦ ἰΚυπριακοῦ υ.ς 5- θνικοῦ καὶ πολιτικοῦ προθλήμα- τος μετὰ τὸν Β᾽ Παγκόσμιο Πό- λεμο. Στὶς 15 ᾿Ιανουαρίσυ τοῦ ἔτους ἐκείνου, ἡ Κυπριακή Ἔ- θναρχία ἔκανε δημοψήφισμα οτὴν Κύπρο γιὰ τὴν νωση. Καὶ τὰ 966α τῶν Ἑλλήνων κατοίκων ψήφισαν ὑπέρ. Μιό Κυπρ.ωκἡ πρεσθεία, μὲ ἐπικεφαλῆς εόν Μη τροπολίτη Κιπριανό, ᾖλθε τὸν Μόϊο οτἠὴν ᾿Αθήνα μὲ τοὺς 18 τόμους ποὺ περιεῖχαν τὸ ονόμο- τα τῶν ψηφισάντων ὑπὲρ τῆς ἓ νώσεως. Καὶ ζήτησε ἀπὸ τήν κι Βέρνηση (πρωθυπουργὸς ὁ Πλο- στήρας) νἁ Κάνη προσφυγἠ στον Ο.Η.Ε. ΄Έντροµη, ἑκείνη ἀρνή» θηκε (νὸ τὰ θάλη μὲ τὴν Αγ: γλίαι). ᾿Επὶ δύο σχεδὸν χρονίοι οἳ Κύπριοι ἁγωνίζονταν ἀ πο'- σουν τὶς ἑλληνικὲς κυθερνήσεις. Εως ὅτου, στὶς 15 Φεθρομαρίου 1851, ὁ «πρωθυπουργεύώων» Σο- φοκλῆς Βενιζέλος (ὁ πρωθιτουρ γὸς Πλαστήρας ἤτον Θαρ'α ἑρ- ῥρωστος) ἔκανε δήλωση στὴν Βου λη ὅτι ἡ “Ἑλλός υἱοθετεῖ το α- τηµα τῶν Κυπρίων γιὰ αὐτοῦ'ά- θεση καὶ Ενωση. Μόνον ομως στὶς 20 Αὐγούστου 1954 ὁ πρ. θυπουργὸς Παπάγος προσέφυνε στὸν Ο.Η.Ε. Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστηµα, τί ἔκανε ἡ Τουρκία, ᾿Επισήμως σ.- ωποῦσε, ἢ μᾶλλον ἐμφανιζότων ὡς ἁδιάφορη γιὰ τὴν τύχη τὴς Κώπρου καὶ τῶν Τουρκοκυπρίων. Ἠτον τότε σοθαρώτατο ἀπωσχο λημένη μὲ τὸ προθλήµατα -ῆς ἁμύνης της. Γιατὶ Βριοκόταν οὲ ἀντιδικία μὲ τὴ Ρωσία, ἡ ὀψοια διεκδικοῦσε ὁρισμένες παροκευ- κάσιες τουρκικὲς ἐπαρχίες καὶ ἑνδιαφερόταν ὀλοένα περισσότερο γιὰ τὴν ἔξοδό της στὴ Μεωό- γειο. Ἡ προσοχὴ λοιπὸν τῶν Τούρκων ἦτον στραμμένη µπρὀς τὸν Βορρᾶ: Πρὸς τὸν Κηυκο- σο. τὴ Μαύρη Θάλασσα. τἡ Θµά «Π. Καὶ ἐπεδίωκε νὰ ἐξοσφηλι- σθῆ μὲ ἕνα πλέγμο ουμμωχ.ών. Τὸ 1955 µπῆκε. μαζὶ µε τὴν Ἑλλάδα. στὸ ΝΑΤΟ. Αλλά. επἰὶ Πλέον. ἤθελε νὰ ὀναθιώση η προ πολεμικὴ Βαλκανικὴ Συµαώχια (Ελλάδος, Τουρκίας, Γιουγνουλο θίος). Κοινή, ἄλλωστε, των ἡ ἐπιδίωξη οὐτή, καὶ γιὸ λόγους ἀμοιθαίας θοηθείας καὶ γιατὶ ἑ- τσι ἡ Γιουγκοσλαθία τοῦ Τίτο μποροῦσε νὀό ἐνταχθῇ στὸ Δυτ.- κὀ σύστηµα ὀμύνης (ὁ Τίτο γιὰ λόγους ἐσωτερικούς δὲν μπορού- σὲ νὸ µπῆ οτὸ ΔΑΤΟ). Τὸν Φεθρουάριο τοῦ 1993 |ι- πυγράφη Βαλκανικὸ Σύμφωνο τῶν τριῶν κρατῶν. ποὺ δε Ἰ- ταν ὅμως στρατιωτική οὐμμαχια. Καὶ, φυσικάἀν γιὰ νό μετατρηπῆ σὲ συμμαχία, ποὺ τόσο ἐπιβυμοῦ ος ἡ Τουρκία, ἔπρεπε νἁ ἔχουν ἐναρμονισμένες σχέσεις οἱ τρεις χῶρεςσ. Γι αὐτὸ ἡ Τουρκία, γιὰ να. μὴν τὰ χαλάση μὲ τὴν Ελ- λάδα, παρέμενε οὐδέτερη οιις ἑ- ξελίξεις τοῦ Κυπριακοῦ. Ἡ συμµοχία ὑὐπεγρόφη ος Μπλέντ τῆς Γιουγκοσλαθίας. 2 μόλις ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν κο- τάθεση στὸν Ο.Η.Ε. τῆς ἑλλην,- κῆς προσφυγῆς γιὸ τὸ Κυύπρισ- Ἡ Άγια Σοφία, Γιά Ἕλληνες κὀ: Στὶς 8 Αὐγούστυ 1954. Απὸ τότε, φαίνεται, πιστεύον- τας πώς, κατὰ τὴν κοινἠ ἔάφρο ση, «ἔδεαε πιὰ τὸν γάϊδανὸ της», ὄρχισε νά ἀντιδρᾶ ὀλοένα ἐντονώτερα στὶς ἑλληνικὲς ἐἑνορ γειες. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῆς κυθερνήσεως Μεντερὲς ὀφειλό- τον κυρίως οτὴν ἐκ τῶν κύω πίεση. Ο Τύπος, οἱ φοιτηταὶ καὶ, ἀσφαλῶς. ἡ ᾿Ιντέλλιτέενς Σέρθις προσπαθοῦσαν νά Ξοσηκώ σουν τὶς μᾶζες ἐναντίον τῆς κ'νἠ ὄεως Ἑλλήνων καὶ Ελληνοκυπρὶ ων γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ οὐ” τοδιάθεση τῆς Μεγαλονήσου. παὶ τὸ ἐπετύγχαναν. Μιό τεχνητή κἰ- γηση, καλά ὀργανωμένη καὶ πλοαι σιωµένη, δημιουργοῦσε ρεῦμα κοὶ ὀναγκαστικά µετατρεπόταν, σὲ τελευταία ἀνάλωση, σὲ ἀνθελλη- νικήι Ετσι, ἡ τουρκική κυθέρνήση καὶ ἕνα μµεγόλο µέρος τῆς κοι- γῆς γνώμης εὐθυγραμμίζον-όον ο λοένα περισσότερο μὲ τὴν κωπρι ακἡ πολιτικὴ τῆς ᾽Αγγλίας. ἡ ο- ποία ἐννοοῦσε νὰ κρατήση την Κύπρο ὑπὸ τὸν ἄμεσο λεγχό της, παρἀ τὴν κοσμµοῖστορ'κ] νο ζικὴ ὀνεξαρτητοποίηση τῶν ὁποι κιῶν ἑκείνη τὴν ἐποχή. Οἱ σχέσεις λοιπὸν τῆς Ελλα δοςο καὶ τῆς Τουρκίας, ὅπως καὶ τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν ᾿Αγ- γλίο --- ἐξετραχύνοντο. Καὶ προ στέθηκε στὴν κατάσταση αιτὸ 6- νας ἄλλος παρόγων: Στὶς 27 Μαρτίου τοῦ 1955 ἔφθανε στο Βελιγράδι ὁ Νικήτα Χρουστσωῳ, ὁ νέος ἀρχηγὸς τῆς Ρωσίας µε- τα τὀν θάνατο τοῦ Στάλιν (πού συνέθη τὸν Μάρτιο τοῦ 1933). ᾿Αγκάλιασε τὸν Τίτο δηµοσίᾳ καὶ ἀνέκραξε : --᾿Αδελφέ µου Τίτο, ειχες δι- κισ καὶ ἐμεῖο εἴχαμε ἄδικο. . Ἔτσι οἱ σχέσεις -- ἀλλὰ σχε- σεις ἰσοτιμίας -- Βωσίας και Γι ουγκοολαθίας ἀποκαθίσταντο. καὶ συνεπῶς. γιὰ τὸν Τίτο, ὅἅπαυσε νο ἔχη σημασία ἡ Βαλκανικὴ Συμμαχία. “Ο ἴδιος, ατὶς 27 Ὁ- ουλίου 19585, τὸ ὀναγνώρισε : «Τώρα, ἡ στρατιωτικὴ πλευρὰ τοῦ Συμφώνου ὄχει καταστῆ δευ τερευούσης ἀξίας. Τώρα, ὅμως, ἡ Τουρκία. ἡ ο- ποἰσο. ἀφοῦ ἡ συμμαχία ὑπεγρύ- Φη, νόµιοε ὅτι ὁποδεσμευότον ἐ- ναντι τῆς Ελλάδος. ὁκόμη πιὸ πολὺ ἀποδεσμευόταν -- οχήμα ὀξύμωρο ! -- μὲ τὴν ἀπονέκρωισή της. Καὶ γινόταν ὀλοένα πιὸ ὁ- διόλλακτη γιὰ τὸ Κυπρισκὀ, τὸ ὁποῖο ὀλοένα. μὲ ἐπιταχυνόμε- νους ρυθμούς, ἐπιταχυνόταν. Τἡ νύχτα τῆς θΊης Μαρτίου -- Ίης ᾿Απριλίου 1955 ὄρχιζο ὁ πλος ὀγὼν τῆς ΕΟΚΑ καὶ :ὁὸ πρόθληµο τῆς Κύπρου γινόταν ο λὺ πιό ἐπκίνδυνο. Τότε ὄρχ-ε η ἀντίαταση των ποὺ ἔμελλε νὰ τίς οχέσεις μὲ τὴν ο συστηµατικἁ Τούρκων, νώση λάδα. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ Ἡ ᾿Αγγλία, γιά τὶς 24 Αἱ. γούστου 1855, προσκάλεσε τὴν “Ελλάδο καὶ τὴν Τουρκίο οὲ τρι µερη. διάσκειη οτὸ Λονδῖνο /ἆ τὸ Κυπριακό. 5. Σεπτεµδρίου ᾿Εκείνη τὴν ἐπιόνι Ελ- 1955 Ἡ. διόσκεψη οτις εἰχε νουσυσε.. ἴδια νύχτα, ὅμως, οτὴ Θεσοολονίκη, ὅπου μόλις εἰ- Χς ἀρχίσει ἡ ἐτήσια Διεθνῆς Ἐκ θεση, θόμθα ἑξερράγη στὴν οιι- λὴ τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Τουρκίας. Όπως ἀπεκαλήφθη ὁπὸ τὶς ἆ- νοκρίσεις, ἐπρόκειτο γιὰ ώρολο- γιακὸ ἐκρηκτικὸ µηχάνηµα, ποὺ εἶχαν τοποθετήσει ὁ φύλαξ του Προξενείου μὸ ἕνα Τοῦρκο φοι- τητή, κατ’ ἑἐντολήν τοῦ γενικοῦ προξένου καὶ τοῦ ὑποπροξένου, ποὺ ἐνεργοῦσαν κατ’ ἔντολιν τῆς τουρκικής µμαχητικῆς ὀργα» Σάθθατον, 3 Ἀὐγούστου 19]ι . ᾿ ἳ καὶ ἰούρκους ἕνα σύμθολο. νώσεως τῆς Κωνσταντινουπολεως «Η Κύπρος εἶναι τουρκική». Ἱἡν ἑπομένη ξέσπασε φοθερὴ θύελλα στὴν Κωνσταντινούπολη. Κυκλο” Φόρησαν ἐφημερίδες. μὲ φώταγρα φίες τοῦ σπιτιοῦ ὅπου γεννήθηκε ὁ Κεμάλ, τὸ ὁποῖο θρισκόταν µε- σο στὸν περίθολο τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ σπίτι ἐμφονιζόταν -- μὲ κα- τόλληλο μοντάζ -- ὡς πυρπολη- µένο ἀπὸ τὴν ἔκρηξη. Καὶ ἡ κραυγαλέα κατηγορία ἦτον : «Οἱ Γιουνανῆδες ἔκαψαν τὸ σπίτι τοῦ ᾿Ατατούρκ». ᾿Αστραπιαῖα, οἱ δρόμοι τοῦ Πέραν, τοῦ Γαλατᾶ, ὅλων τῶν συνοικιῶν τῆς Πόλης ὅπου ὑτιάο χουν Ἕλληνες καὶ ἑλληνικὰ κα- ταστήµατα, πλημμύὑρισαν ὁπὸ ὁρ γανωμένα καὶ ἐξαγριωμένα πλή- θη. ποὺ ἐποτέθησαν κοτὰ παν- τὸς τοῦ ἑλληνικοῦ. Οἱ δισδηλω- ταὶ σαν ὀπλισμένοι μὲ ρόβδους καὶ λοστούςο. ᾽Αποϕεύγοντας τς ἐπιθέσεις ἐναντίον ἀνθρώπων. ἑ- καναν. «Γῆο Μαδιἀμ» καταστή2- τα καὶ σπίτια τῶν Ελλήνων, Οἱ ἐκκλησίες ἦσαν ἐπίμονος στόχος, 19. ἀπὸ τὶς ὁὀποῖες καταστράφη- καν. λεηλατήθηκαν ἢἤ πυρπολήθη καν. ᾿Ακόμα καὶ μερικὲς ἄρχαι- ὁτατες, ὅπως ἡ Παναγία ἡ ὃήου Χλιώτισσα καὶ ὁ Άγιος Γεώῶνγι σε Ψαμσαθιῶν., ποὺ εἶχαν ϱΑύτω- σει ὁπὸ τίς θιαιοπρογίες τῶν οουλτανικῶν αἰώνων. Τό Πατρ' αρχεῖο ὅμως δὲν ἐθίγη. Τὶς ἴδιες ὤρες, στὴ Σμύρνη, ὅπου ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες γ,/ότον Διεθνής Έκθεση, κατεστρέφετο κι! ἐπυρπολεῖτο τὸ ἑλληνικὸ «πε ρίητερο, ἑνῶ ἡ ἑλληνικὴ σοµαία κατεστρέφετο. Τὴν ἴδια τύχη εἰ. χε. καὶ ἡ ἐκκλησία τῆς Φωτεινῆς, ἑνῶ δεχόταν ἐπίθεση τὸ Ἑλληνικὸ Προξενεῖο καὶ κα- ταστρέφονταν -- χωρὶς θύματυ-- τὰ σπίτια ὅπου ἔμεναν μὲ τὶς οἱ- κογἑνειές τους οἱ Ἕλληνες ἀἂξι- κλιµακίου τοῦ Άγιος ωὠματικοὶ τοῦ ΝΑΤΟ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ Τὸ πρωῖ τῆς Της Σεπτεµθοίου, οἱ συνοικίες τῆς Πόλης ὅπου ἓ- µεναν Ἕλληνες παρουσίαζαν ὃ- Ψη θομθαρδισμοῦ. Μόνο ἀπὸ τῆς δης ὥρας ἐξεδηλώθη ή ἄντιδροση τῶν ᾿Αρχῶν. Κηρύχθηκε ὁ στοο τιωτικὸς νόμος καὶ συνελαμθά- νοντο κατὰ µᾶζες οἱ διαδηλω-αἱ, ἑνω ἔκλειναν τὰ γραφεῖα τῆς ὁρ γανώσεως «Ἡ Κύπρος εἶναι τουμ κική». Τὸ. μεσημέρι ἔφθασων ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Τζε- λὰλ Μπαγιὰρ καὶ γὸς Μεντερές, Γύριζαν στους δρόμους, ὀνάμεσα οτὰ ερείπιο. καὶ ἐξέφραζαν τὴν ἀπ ανόκτησή τους. ᾿ἰδίως ὁ Πρόεδρος π:-, φορώντας μοῦρο κασκὀλ καὶ ἴρο γιάσκα. εθγαζε κὀθε τόσο ξεφω- νητά. ὁ πρωθυπουρ- Φαινόταν ἔτσι, μὲ τὰ ουσιτς ρα στρατιωτικὰ µέτρο καὶ τὶς ἐν δηλώσεις ὀποτροπιασμοῦ τῶν κο- Ρυφαίων, ὅτι ἐκείνη ἡ ἔκρηξη η- ταν ἔργο τῶν φανατικῶν τῆς ορ γανώσεως «Ἡ Κύπρος κίναι τουρκική», χωρὶς νὰ ἔχη υνώςῃ ἡ κυθέρνηση. ᾽Αλλὰ ἕξη κ ονιο ΩΩΥΟτερΩ. ὅταν ὁ οτρᾳτὸς κωτ- λάδε τὴν ἐξουσια τοι Μεντευες καν περασε ὁ ἴδιος ὁπὰ δικωυτη- ριο - για νό κατοδ'ικαυῶη οε θόνοτο καὶ νά Οπογχονιοδη -- ἀπεκαλύφθη κατὰ τὴ δίκη ὅτι οὗ τὸς εἶχε ἐμπνεύσει ἑκεῖνο τὸ προ μερὸ «πογκρόμ», Γιά ποιὸ Δόνδ Γιὰ νὰ ἀσκήση πίεση στὴν ᾿Αγ. γλίο στὴν Ελλάδα καὶ σὲ όλη ᾽η. συµμαχικὴ παράταξη, ὥστε μὴ µεταθληθῆ τὸ καθεστώς της νήσου, Πάντως, τὴ νύχτα εκει- γην μοζὶ μὲ τὸ ἑρειη:ᾳ τῶν Ελλη νικών περιουσιῶν. ἔπεφιε σὲ ἑ- ο σα καὶ ἡ ἑλλήνοτουρκικ 1 φι- ία, Οἱ ἀπηχήσεις τοῦ διωγμού υ- πῆρξαν τρομερές. Συμπληρώβη» καν μὲ τὴν ἤττα ποὺ ὑπέστη στὸ Ο.Η.Ε. ἡ νέα ἑλληνικὴ Προσφυ. γή, ποὺ ἀπερρίφθη. Ἠταν ὁλο φόνερη πιὰ ἡ ἔξσψη τοῦ ἑλλην. κοῦ λαοῦ καὶ οἱ συμμµαχικοὶ πο: Ράγοντες ἄρχισαν νὰ σκέπτωντοι τί. ἔπρεπο νὰ γίνη. Τὸ Κυπρια. κὀὸ -- ἐνῶ στὴν Κύπρο σύνεχ» ζόταν ἐντεινόμενος ὁ ἕνοπλον ὀγὼν -- κλόνιζε ὅλη τὴ Δυτική παράταξη. Μέσο σὲ τέτοια κατάσταση, ὁ πρωθυπουργὸς Παπάγος, κοτάκρ πος ἀπὸ ϐθορειό καὶ μυστηριώδη ἀσθένειο ἐπὶ µῆνες. στὸ διᾶστ, μο τῶν ὁποίων ἡ Ἑλλὰς έμενε ἀκυθόέρνητη, πέθονε στὶς 4 ᾿Ό. κτωθρίου 1955. Τὴν κυθέρνηση ἀνέλαθε ὁ Κ. Καραμανλῆς, ύπο ὄρους νἁ ἐπανορθώση ἡ ᾖἵσυρ. κία ὑλικῶς καὶ ἠθικῶς τὸ ὅοο ἔπραξε. Καὶ, πράγματι, στὶς 24 ᾿Οκτωθρίου Εγινε στὴ Σμύρνη μιά τελετουργία τιμητική γιά την Ελλάδα. Οἱ Τοῦρκοι ὑποχρεώδη καν ἀπὸ τὴν ᾽Αμερικὴ νὰ προ- θοῦν στὴν ἠθικὴ ἐπανόρθωνη, Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἕγιναν τὰ ἐγ. καίΐνια τοῦ νέου κτιρίου τοῦ Γὸ- νικοῦ Προξενείου τῆς “Ἑλλάδος, σὲ ἀντικατάσταση «ἐκείνου πού κατεστράφη κατὰ τὸν διωγμὸ τῆς δης Σεπτεµθρίου. Ἑλληνικὸ καὶ τουρκικό στρατιωτικὸὀ ὁπόσπασμα πῆραν µέρος. 'Ο Τοῦρκος ὑποιο γὸς Συγκοινωνιῶν μὲ τὰ χέρῖᾶ του ἔδεσε τὴ σηµαία τοῦ Προξε” νείου στὸ κοντάρι της, Καὶν ἐνῶ οἱ σάλπιγγες σήμαινον ηροοοχὴ καὶ ἡ τουρκική µουσικἡ ἔπαιζθ τὸν ἐθνικὸ µος ὕμνο, ἡ γαλανό λευκη ὑψωνόταν. Καὶ ἡ σημαία τοῦ. τουιρκικοῦ ἁποσπάσματος χῶ µήλωνε στὸ ἔδαφος, σἀν νά προ” σκυνοῦσε καὶ νό ζητοῦσε ουὐγ” γνώµη γιὰ τὶς θιαιοπραγίες... Ἡ χειρονομία ἐκείνη τών Τούρκων Ἰκανοποίησε κάπως τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο, ἀλλό οἱ χέ σεις τῶν δυὸ χωρῶν παρέμειναν στὸ νεκρὸ σημεῖο. Δὲν εἶχαν νό παρουσιάσουν τίποτε τὸ [δ-αίτὸ ρο, ἕως ὅτου, στὶς 15 Αὐγού στου 1958, ή Κύπρος ἀγεκηρύσ σετο ἀνεξάρτητη. Ἡ λύση τοῦ Κυπριακοῦ διέλυ σε προσκαΐρως καὶ τὴν ἐχθρότη τῷ. μεταξὺ Ελλάδος καὶ Του κίας. Καὶ στὶς 7 Μαΐου 1963 ὁ πρωθυπουργὸς Καραμανλῆς καὶ ὁ ὑπουργός ᾿Εξωτερικῶν ᾿Αθε- Ρωφ ἔφθαναν στὴν Αγκυρα, ὅ” που τοὺς ἔγινε θερμή ὑποδοχὴ. “Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός ΜΕΝ τερὲς ἑπρόκειτο νὰ ἁἀνταποξώση τὴν ἐπίσκοψη στὶς 29 Μοτου, ἀλλὰ δὲν πρόφθασς. Στὶς 27 Μ6 ἴουα 1960, οτρατιωτικὸ κνηµα τὸν ἀνέτρεψε καὶ τὸν ὁὀδήγησε κατόπιν στὴν ἁγχόνη. Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ᾿Απὸ τότε ἀρχίζει μιά νέα Φφό ση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσξ ων. Γρήγορα καταφάνηκε ὅτι ἡ ἀνεξάρτητη Κύπρος δὲν μµποροῦ σε νά ἐξιοορροπήση τὴν 1οωτε ρῥική δοµή της μὲ τὶς διοµόχες Ἑλλήνων καὶ Τούρκων τῆς νη” σου. Ἡ ὀνεξάρτησία δόθηκε οτἠ Μεγαλόνησο ὑπὸ τὸν ὃὅρο νό μήν. ἐπιδιώξη τὴν Ένωση, καὶ αὐτὸ μιὰ νίκη τῆς Τουρ: κίάς, Τώρο ἡ Άγκυρο θά χβῖ” 6'μοποιουσε τοὺς Τουρκοκυποί ους ὡς σημµεῖο στηρίγµατος γ:ὅ νο μειώση ὅσο μποροῦσε τὸν ἔ” λΕγχο τῆς ἑλληνικῆς κυπρ'οκής κυθερνήσεως ἑπάνω στἠν Κύμραι Ἔτσι οἱ Τουρκοκύπριοι κρατοῦ- σον σὲ ὀναταροχὴ τὸ νεαρὸ κρὀ τος, γιὰ νὰ ὀντλῆ προσχήματα ἡ Τουρκία. ὥστε νἁ κρατᾶ τὸ ν οἱ ὑπὸ τὴν ἀπειλή της. ἦταν ᾿Επὶ σειρὰ ἐτών ἀπὸ τότε, ἢ τουρκική ἀπόδαση ἤτον μόνιμη. ἑ Πικρεµόμενη σάν νό ἐπέκειτο Ελ ληνοτουρκικὸς πόλτµος. Καὶ στίς (Συνέχεια εἰς τὴν δην σελἰδο) Σάθθατον, 3 Αὐγούστου 1974 κ ΠΜ ΔΘΜΑΖΟΣ τον Γἱῶναθηναἰκὸν σὲ πρόκρισι εἰς Βάρος τῆς Ἕλδστκης Γκράσχοπερς. καὶ ΠΟΥΣΙΚΑΣ φιλοδοξοῦν νὰ Ἐπεύθερος Λαὸς ᾽Ατυχὴς ὁπωσδήποτε ἡ κλήρωσις ΡΛΥΜΠΙΛΚΟΣ Π -ΣΕΛΙΚ ΗΝ ς ΜΗΝ. 110 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΛΠΗΣ Ὕδηνήσουν ἤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΝΕΤΕΧΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΛΝΙΚΟΥΣ ΑΡΧΙΣΑΝ χῶξδο στὴ Σό- φια οἱ 34ο: Βαλκονικοὶ Α γῶνες Στἰθου. Στοὺς ἀγῶ- γες ὕστερα απὀ ἀπόφαριν τοῦ Ὑφυπουργοῦ κ. Βάλλη . ουμμετέχει καὶ ή ἛἙλλάς, «ενώ, δὲν. μετέχει ἡ Τουν- κία. - Ἡ προξετοιµασια τῶν Ελ λήνων πρωταθλητῶν ὑπῆρ ξε στὸ απιὸ κρισ!µο στάδιό της πλημμελὴς λόγω τῶν προσφάτων δραμητικῶν γε: γονότων. 'Ὁ κ. ς πνοης ὅ- [ο : : φρόνημά των οἶναι πολύ - ψηλό. Μάλιστα κατὰ τὴν δι άρκεια τῆς ἡμεοίδας ὁ πρω ταθλητἠς τῆς οφυροθβολίας Μπαμπανιώτης δημιούρ γησε νέον Ιανελλήνιον ϱὲ- κὀρ μὲ 70.40 µ. ἕναντι 70. 10 µ. τοῦ παλαιοῇ, ποὺ κα τεῖχεν ὁ ἴδιος. Βάσει τῶν τελευταίων ἑ ξελίξεων καὶ τῆς καταστά- σεως στὴν ὁποίαν παρουσι ἁἀζονται οἱ Έλληνες πρω: ταθλητές, οἰδικῶς στὴν Σό το (ως ῶρΊ2ιιΣ θὰ ἐπιδιώξη νά συνοδεύση τὴν ΈΒαλκα- μή γ]κη του στὰ 400 μ. μετ᾽ ἐμποδίων υὲ ἕνα νέᾳ Πανελλήνιο ρεκὸρ (49.5). ῄως ἔκρίνο κόπιμον ὅπως ἡ Ἑλλάς συμμετάσχει εἷς τοὺς ἀγῶνες τοὺς ὁποίους ἡ ἴδια καθιέρωσε καὶ κατά- φερε νὰ διατηρήση διὰ μέ σου τῶν χρὀνων μὲ µε- γάλες δυσκολίσα Λόγω τών τολρυτοίων γε ἴδες τὶς ὁ- γονότων οἱ Ίµ952 « ποῖες προγραµµάτισε ὁ ΣΞ ΓΑΣ ἀνμόλήθησον πλὴν μιᾶς ἡ ὁποία πωαγµατοΠο!- ἠθηκε τὴν “αρολβοῦσαν Τρί την Κατ οὐ διεπιστώ θη ὅτι οἱ Ἑλλίνες πσοωτα ϱ) τὸ οὐ ἠσπκωνται σὲ Πο: λὺ καλή κοτάτασι, τὸ δὲ φια ὑπολωγίζουν ὅτι ἡ Ελ λὰς εἶναι ὑὲ 5ήσ νὸ κερ: δίση 4-5 πρώτες νίκες καὶ νὰ συγκεντρώση γύρω στοὺς 115 θαδμεύς Μὲ τὰ δεδαµένα αυτὰ ἡ Ελλάς ὑπολογίζεται 5, μπορεῖ νὰ κερδίση τὴν 2η θὲσι στὴν γενικἡ ϐαθμολον αι. Οἱ ὀγῶνες θά οσυνΏχ! σθοῦν σήµερα καὶ ὃὰ λή- ξουν αὔριο μὲ φαθορὶ νιό τὴν κατάληῳ:ν τῶτ ἵης θὲ σεως τῆς εου-ονίας. ᾿Αρ: κετὰ ἐπικίνδυνη λόγω ἕ- δρας παροωσιάζτται ἡ Βουλ. γαρία. ΕΙ το ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οἰκόπεδον ριοχὴν Αγίας ς τιμὴν εὐκαιρίας Αποτείνεσθε : 11.300 τετρ. Παρασκευῆς ποδῶν στὴν πωλεῖται ΤΗΛ. 62389 ἡ 48/54 οοξοοξοοζοοξνοξο ζαοξο ΠΜ ου 1Η [ΟΚ - ΕΡΥΒΡῆΣ ΛΣΤΗΡ ΣΤ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΗΛΟΥΧΙΝ. ΗΠΕΛΙΌ ΛΤΕΦΛ. [Λί -- ΠΡΛΣΧΟΠΕΡΣ ΚΝΙ ΛΡΙΣ - ΡΛΠΙΝΤ ΡΙΕΝΝΗΣ Σ14 οι ων μον ο ο ο λα κἁκκκλακκακλὰ 4 ιἸ αρ οἳς αν -- .ο ορ ορ μῖα ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ τῆς πανι- σχύρου Σέλτις Γλασκώθης Βρέθηκε ὁ Ὀλυμπιακός Πειραιῶςσ στὸ Κύπελλο Πρωταθλητριῶν Εὐρώπης. Καὶ ἁἀσφαλῶς οἱ ἐρυθρό- λευκοι δὲν θὰ πρέπει φυ- σιολογικὰἁ νάἁ ἐλπίζουν σὲ πρόκριση υτὸν β᾽ γῦρο. Αντίθετα οἱ ὑπόλοιπες Ἑλληνικὲς ὁμάδες μὲ ποῶ τον τὸν Παναθηναϊκὸν συγ κεντρώνουν ἐλπίδες καὶ ἕ- χουν πρὸς τοῦτο τὶς δυνα- τότητες νὰ περάσουν στὸν ἐπόμενο γῦρο. Γιὰ τὸ Κύπελλα ἸΚυπελ- λούχων ὁ ΠΑΟ κληρώθη κε ἀντιμέτωπος τοῦ Ἔρυ- θροῦ ᾽Αστόροῦ, ἑνῶ γιὰ τὸ ΙΚύπελλο ΟΥΕΦΑ’ ὁ Πα ναθηναϊκὸς θὰ παίξη μὲ τήν Ελθετικὴ Γκράσχοπερς καὶ ὁ Αρης Ὀεσσαλονίκης μὲ τὴν Ραπίντ Βιέννης. ΑΔΥΝΑΓΟΝ ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βλέπομεν λοιπόν ὤτι ὁ ᾿Ολυμπιακὸς λογικά δὲν ἔ- χει ἐλπίδεςο Ππρωκρίσεως, ΛΡΣΙΝ0Η Ἠταν Βασίλισσα τῆς Κύπρον... Εἰναι Βασίλισσα τῶν Κρασιῶν Ἡ. Σέλτικ εἶναι χωρίς ᾱμ- φιθολία µία ἁπὸ τίς ἴσκυ- ρότερες ὁμάδες τῆς Εὐρώ πης μὸ πλούτιαν ἱστορίαν στὸ Κύπελλο Πρωταθλητρι ὤν Εὐρώπηο. Ἡ µόνιµη οχεδὺὸν πρω- ταθλήτρια Σκωτιας κατέ- κτησε τὸ Κύπελλο Πρωτα- θλητριῶν Εὐρώνης τὸ 1967 κερδίζοντας οτὸν τελικὸ τὴν Ίντερ 2--{, ἐνῶ τὸ 1970 θρέθηκε πάλι οτὸν τελικὸ ἀλλά ἠτιήθδη ἅπὸ τὴν Φέγιενορντ 2--1. Τὸ 1972 ἡ Σέλτικ ἔφθα σε μέχρι τὰ ἡμιπελικὰ ἆλ λὰ ἀπεκλείσθη στὰ πὲναλ τυ ἀπὸ τὴν Ίντερ (5-4). Μικρότερη εἶναι ἡ παρου σία τῆς Σέλτικ στὸ Κύπελ λο Κυπελλούχων. Τὸ 1964 ἀποκλείσθη στα ἡμιτελικὰ απὀ τὴν ΜΤΙΚ Βουδαπέστης μὲ 0-0, 0-4, Στὰ ἡμιτελικὰ ἐπίσης απε κλείσθη τὸ 19686 ἀπὸ τὴν Λίθερπουλ μὲ 1-0, 0-2. Πλουσιώτερη εἶνα” ἀσφα λῶς ἡ ἱσιορία τς Σέλτικ στὸ. ποδόσφαιρο τῆς Σκω: τίας. Ἡ ἃμαδα τοῦ Ἰζὸν «ως εκν ὃς, Δ, ῥ) ο οζιαξεοξναὔκα[ραἹοοξουζεοξοο: οὦ οξεοξεοᾷε οἳε οἳοοὔς οὔνοξε οἷς οὐ οοξεοζοοξοοχοσχοοὶ {ροδοξεοξεοξεοξς οἵο ὖοοξοοξεοξε οξοοξο οἷν οξεοξοοᾷο αξε εξ οξεοχοοξ. οὖ.. --Ἔιουγκοσλοβίας.- αλα αν δωρν τος ταν Στἑϊν κατέκτησε τὸ Πρῳώ- τάθληµα της χώρας της 29 φορὲς ἐκ τῶν ὁποίων τὶς τελευταες ϐ3ὃὶ φορές στὴν δεκαετία 1964-74. Σὲ ἄλλες 16. περιπτώ- σεις ἡ Σέλτικ κατετάγη δεύτερη. Τὸ Κύπελλο Σκωτίας ἡ Σέλτικ κατέκτησ: 23 Φο- ρὲς καὶ ἄλλες Ί4 φορὲς ἠττήθη στὸν τελικό, Κέρ: δισε ἐπίσης ἡ Σέλτικ τὸ Λὴγκ Κάπ 7 φορές Καλύτεροι παίκτες τῆς Σκωτικῆς ομάδος εἶναι οἱ Μὸκ ἱραίην, ᾖΤζόνότον, Ντάλγκλις, Χαΐη, οἱ ὁποῖοι ἤσαν- παρόντες στούς τολ!- κοὺς τοῦ Μονάχου, ὡς ἐπί- σης καὶ οἱ Μάρτοχ, Μὸκ Νἠλ, Κόνελλυ, ἰ[άλαγκαν, Λένοξ. ο ΠπΛβΩω« Δύσκολα εἶναι καὶ τὸ ἔργο τοῦ ΠΑΟΚ μιὰ κοαὶ ὁ ἜἘρυθρος ᾿Ασιὴρ εἶναι µαζὶ μὸ την Παρτιζὰν οἱ πρῶτες ποδοσφαιρικὲς ὁμὸ δες τῆς Γιουγκοσλαθίας, «πησε τὸ ρωτόθλημα Τη, ἐνῶ τὸ Κύπελλο ρές. Στὸ Κύπελλο Πρωτοθλη” τριῶν ὁ ᾿Ερυθρὺς ᾿Αοτὴρ ἔφθασε υτὰ ἡἠμιτελικὰ τὸ 1997 (Φιορεντινα Ὁ--ἶ, 0--0) καὶ τὸ 1971 (ΓΠανα θηναϊκὸς 4--ἶ, 0--ὖ). ᾿Αξίζει νὰ σηµειωθῆη πὠς 8 παϊκίες τοῦ ἘΕρυθροῦ ᾿Αστέρος, οἱ Μήπογκίσεθητς, 'Ο ἀρχηγόὸς τῆς Σέλτικ Μακ Νήἠλ. ᾿Ατσίμοθιις, ἱό λοῦινς, ΝΤΟΛΙσ:Νν ρᾳσι.. Βλ . Πότροθιις Πού: κά μμ... κ οπω ἕον µε τν ᾿Εθνικὴ τὸ αγποσλαθιους σι. προσφωτο Πανκόομη Κύπελλο ιν Άσλκα Γορ μανία. Φωνὸν ΕΑΤΙΑΔΙ:2 ! Στο ΟΝΕΟΑ Περισσύτους ολ]ῶο διακρίσεως υμάρχουν σιὸ Κύπελλο ΟΥΕΞΣΑ ὅπου οἱ Παναθηναϊκύς καὶ Αρης ἀντιμετωπιζουν τὶς Γκράσ- Χοπερς κοὶ Ἡαπινι ἴΒιέν: γης ἀντιστοίχως. Ἡ. πλέον αὐύνατη δα τοῦ καρρὲ εἶναι ἡ θετικἠ Γκρόρχυπορς ἩΗ ὁ µάδα αὖτ] δοων εἴνα ἰδι- αίτερα ἰσχυρὴ ναι ὁ Πσνα θηναϊκὸς ὄχοι τὶς δωνοτό- τητες νὰ τὴν ἀνοαλείση. Πιθανότητες γιὰ πρὀκρ! ση ἔχει καὶ ο Αρης μὲ ἀντίπαλαο τὴν Βαπίντ. ἹἩΠ τελευταία χκωρὶς νὰ εἶναι ἡ παλαιἁ ἴοχυρη ὁμάδα πα ραμένει ὑπολογίοιμος ὀντί- παλος ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀκατά ϐλητος. Τόσον ἡ Γκράσχοπερς ὅσον καὶ ἡ Ράπιντ δὲν ἕ- χουν ᾖἰδιαίερες ἐπιτυχίες νὰ ἐπιδείξουν στὰ διάφορα Εὐρωπαϊκά πρωταθλήματα. άμα Ἕλ- φορέσω 10 Φφο- ΑΤΥΧΟΣ στάθηκε στὴν κλήρω- ση τοῦ Κυπέλλου Πρωταθληνρ!- ὢν Εὐρώπης ὁ πρωταθλητἠς “Ελ λόδος ᾿Ολυμπιακός. Οἱ ἐρυθρό λευκοι θὰ ἀντιμετωπίσουν οτὸν α΄ γῦρο τὴν πρωταθλήτρισν Σκωτίας Σέλτικ καὶ οἱ πιθωνό τητές της γιὰ πρὀκρισι εἶναι ἐλάχιστες. Αὐτὸς ὅμως τὶς ὁ- λόχιστες ἐλπίδες θὰ προσπαθή- σουν νὰ μετατρέψουν σὲ Πραγ µατικότητα τὰ παιδιὰ τοῦ Λάκη Πετρόπουλου ἔχοντας ἐπὶ κε: φαλῆς τοὺς δεξιοτέχνας Λοσάν τα. (ἀριστερά) καὶ Δεληκάρη. Νε ΡΕΝΙΡ ΗΡή ΣΙ 00 Ἡ, Ὁ Συοπδὸς πι Αντεος Γκάρυτοσιο εἰς) τοὺς ὃ.εθνες ὧν 3 ιωῦ] ἛἜλσνκι κατόρρος ὁ εὗ- ρωπαϊκὸν οεκὸμ τοῦ δρό | µου τῶν 3 0006 µ μετὰ φυ σ'ικῶν ἐμποδίων μὲ δ᾽ 14 9. Ἡ παλαὰ ἐπίδοσις Ἰ- το τοῦ Ιδίου μὲ ὃ 19 3 ἑνῶ τὸ παγκόσμιο ρεκΏρ είναι τὸ 8-14 καὶ τὸ κα τόχει ὁ «ονυάτης Ζίπς. ΔΙΓΟΩΤΕΡΟΙ ΘΕΒΤΕΣ ΠΕΡΥΣΙ Μείωση ώρατηρηθηκε στὴν προσελευσ:ν φιλάθλων κατὰ τὸ πορυσνο πρωτά- θληµα Δ΄ ἛἜθν κῆ. ἕατη γορίας ὄναννι αὗτοί τής περὁόδου 19/2 -75 Συγκεκριµένα ὡς ἀνεκοί νωσεν ἡ ΕΠΟ τοὺς ἁἀγῶ νες τῆς περυσινῆς περ)ό- δου παρσκολούβησαν «3. θ24.97Ί ᾖΦφἰλαῦλοι ἔναντι 3.283.643 τὴ: περιόδου 1972 - 79. Ἠδη. οἴδικα ἐπιτροπὴ τής ΕΠΟ ἃ ουσία ἐργάζε- ται ὑπὸ τὴν Σιωπιείαν τῆς Γενικῆς Γραμματείας ᾿Αθλη τισμοῦ προσπαθεί νὰ θρή τος λόγους ποὺ ᾠὠδήγησαν στὴ µείωσι τῶν φιλάθλων. λΛπὸν . ἐν ΙΝΗΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙῆ Β ΗΗΗΙΝΗΙΙΙΙΗΙΝΙΙΙΙΙΜΙΙΙΝΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ! ΗΝ Ξυλώδπκε ἡ ἡγεσία τής Τσελέστε ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ. - Ἡ ὃι οἴκησις τῆς [Ποδύσφαιρικῆς Ὁμοσπονδίος τῆς Οὗρου- γουάης, ἡ ὁποίᾳ εἶχε ὁδη- γήσει τὴν ὀθνικὴν οµαδο τῆς χώρας τ]ὸ εἰς τὸ πρὀ σφατο Παγκοσμο Κύπελλο «ξυλώθηκε». Ἡ ἐκτελεστι- κἡ αὐτὴ ἐπτροτὴ τῆς ἠγε σίας τοῦ ποδοσραίρουω τῆς Οὐρουγουάης ὀθεωρήθη ὁ. πεύθυνος τής καοταστροφῆς καὶ τῆς ταπεινώσεως τῆς θουλικῆς ὁμαδος τῶν Τσε- λέστε εἰς τὸ Παγκόσμιο Κύπελλο τὴς Γερμανίας. ᾿Εδέχθη οφοδροτάτην ἐπί θεὲσ'ν ἀπὸ πολλὺς πλευρές. ᾿Ακόμη «ατηγοριθύς καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς παῖκιες ποὺ ἠἦσαν ὅδις την Γερμα- γία,. Οἱ νεὰλκσυιποι προέδθη- σαν εἰς τρομομάς ἀποκαλύ ψεις. τὶς «ξδλευταῖσς ημὲ- 2ρες. Ετσι η κ«ρίοις ποὺ ἐἔσα- ρωσε τὴν Οὐρυυγουάη κο- ρωφώθηκο ὅταν οἱ ἡγέτες τῆς. ἐκτελοστικής ἐπιρο: πῆς δὲν ὀτόλμησαν νὰ ᾱ- παντήσουν ωΌτὰ Όάμοτα ποὺ ἀπεκόλυψαν οἱ ποὔοσφαιρ: στα]. Τοιουτοίραπως. οἱ ὅιοι- κητικοὶ παρώγονιες τῶν σω µατείων ἐζήτησαν ἀπὸ τὴν κυθέρνησι τὴς χώρας τους τὴν. ἐπέμθασί της γιὰ νὰ σωθῆ τὸ ποδόσφαιρο τῆς Οὐὑρουγουάης. ἸΠ πολιτική ἡγεσία τῆς Ουσρουγουόη» 6ρῆκε Ἀἁπολύτως σωστὲς τίς ἀπαιιήσεις τῶν διοικη: τικῶν παραγοντών των συλλόγων τῆς χῶρας καὶ διέταξε τὴν παρπαιτησι τῆς παλαιᾶς διοικησεώς τὴς πο δοσφαιρικῆς ὀμοσπονδίας τῆς ΟὈὐρουγουάη: καὶ τήν διενέργεια ἔκλονῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξι νέας ἐκτρλεστικῆς ἐπιτροπῆς. Ἡ ἐκλογή ἐγένετο καὶ τώρο τὸ ποὔδόώρωρο τῆς Οὐρουγουάις εχξ «ἄφεντι- κὀ» τὸν Έκτορ Ντὲλ Κάμ πο. 'Αντιπροεδρος εἶναι ὁ Ντάντε Λόκκο. ἡΓενικὸς Γραμματεύς ὁ ζοζὸ Φερναν τὲζ. Ταμίας ὁ σύνταγμα: τάρχης Ματίας Βάσκουες, καὶ θοηθός του ὁ Χουάν Πέντρο Λαφότις, Ἡ νέα ἐκτελεστικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ ποδοσφαίρου τῆς Ούρουγου άης ἀνέλαθε τὴν ὑποχρέω σι ὅπως μέχρι τὸν προσε- χῆ Νοέμβριο µπαρουσιάση σὲ ἔκτακτη γεν κἠ συνέλςυ σι τῶν σωματείων της τὸ πρόγραµµα, θάσει τοῦ ὁποί ου. θὰ κινηθοῦν οἱ ὁμάδες καὶ οἱ παῖκται, προκειµένου ἡ Οὐρουγουάη νὰ ἐπιοτρέ Ψη στὴν κορυφὴ τοῦ παγ- κοσµίου ποδοσφαίρου καὶ οἱ παῖκται της νὰ δείξουν τὴν ἀξία τους στὰ προσε- χῆ παιγνίδια τοῦ [Παγκο- σµίου Κυπέλλου 1978. ΕΝΩ οἱ περ οσότερες ὁμάδες τοῦ Παγκοσμίου ἰΚυπέλ- λου.. ωτενονν ἡ Οὐρουγουάη εἶχε στὶς τάξεις της τὸν Δἠετῆ Κουμπέλια πού...περπατοῦσε. ρθρο Ας.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
«Διεμερίσαντο τα ιμάτια μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον» 1p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Κυπριακό 1,8p
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ 1p
50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ Πολιτική 4p
Δημοψήφισμα διὰ τὴν Μοναρχίαν 8p
Έπεσαν: Αγριδάκι και ο Λάρνακας Λαπήθου Κυπριακό 8p
Η παράδοσις των ομήρων 8p
ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Κυπριακό 8p
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ 8p
ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΠΡΟΣΑΡΤΙΣΙΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 8p
ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ 8p
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 7p
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. - ΣΕΛΤΙΚ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΩΠΗΣ Πολιτισμός#Αθλητισμός 5p
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ 3p
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ Κυπριακό 3,6p
Ο εγωϊστής γίγαντας Πολιτισμός 2-3p
ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ 2p
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 2p
Απέτυχε κίνημα προς ανατροπήν του κ. Καραμανλή 1p
Μετά τον τυφώνα 1p