Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1974-09-14

εΠεύθερ ἵλι, ΣΛΕΤΘΣ »α ΛΡΟΒ 4 Πῶς ἐπετεύχὸῃπ ἡ παράδοσις 230 Λαὀς ΞΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ -- ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 -- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 -- ΤΙΜΗ 50 ΜΙΑΣ ἠραότηριοποιοῦνται αἱ ἐθνιικόφρονες δυνάµεις µας ΕΝΙΚΟΣ ΒΡεοισισµμὸς η ἀντίστοσις ΕΙΣ τὴν, παρελβοῦσαν ἔχδοσίν µας ὑπεσχέ- δηµεν πρωτοπορίαν καὶ εἴμεβθα ἀποφασισμένοι νὰ τὴν συνεχίσωµεν χάριν τῆς ἐνημερώσεως παὶ καθοδηγήσεως τοῦ μάρτυρος Ααοῦ µας. ᾿᾽Δνελύ- σαμεν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς διαφωτίσεως τῶν διαφόρων Ευδερνήσεων ἐν ὄφει τῆς Γενικῆς Συ- νελεύσεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν νγαὶ ἑτονίσα- μεν τὴν ὡς ἔκ τῆς ἐξελίξεως τῶν πραγμάτων ἐ- πιξεθληµένην διπλωματιχὴν παὶ στρατιωτικὴν συνεργασίαν μετὰ τῆς Σοθξιετικῆς Ἑνώσεως πρὸς σωτηρίαν τῆς Ἐύπρου χαὶ τῆς ἀπειλουμένης ὑπὸ τοῦ τουρχιχοῦ ἐπεχτατισμοῦ ἀπχεραιότητος τῆς Μητρὸς Πατρίδος. Σήµερον ἐπιθυμοῦμεν νὰ δέσω- μεν τὸν Ευπριακὸν Ἑλληνισμὸν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του, διότι χρίνοµμεν ὅτι εἶναι χχιρὸς νὰ διαδραματίση καὶ αὐτὸς πρωταρχικὸν ρόλον εἰς τὴν διαµόρφωσιν τοῦ μέλλοντος τῆς πατρίδος του, ἓν ὄφει μάλιστα γαὶ τῆς ουζητήσεως τοῦ προθλήματός µας ἐνώπιον τοῦ Ο.Η.Β. Προσφάτως ἤρχισαν νὰ ὁραστηριοποιοῦνται διάφοροι παράγοντες καὶ πυρίως ἀξιωματεῦχοι τῆς ᾽Αμερικανιχκῆς γαὶ Ὡρεττανικῆς πολιτικῆς οἳ ὁποῖοι ὡς παρασκηνιανῶς λέγεται μεταφέρουν προτάσεις καὶ ἐξασχοῦν πιέσεις διὰ τὴν ἕναρξιν διαπραγματεύσεων πρὸς ρύθμισιν τοῦ ἐδνικοῦ µας θέματος ἐπὶ τῷ θάσει ὁμοσπονδιακῆς λύσεως. Οἱ παράγοντες αὐτοὶ ὑπόσχονται ὅτι ἐὰν δεχθῶμεν ἔναρξιν διαπραγματεύσεων δὰ πιέσουν τὴν Τουρ- γιχὴν Κυθέρνησιν νὰ ὑποχωρήση εἰς ἐδαφιχὰς ἆ- παιτήσεις αἱ ὁποῖαι δὰ ἱκανοποιοῦν καὶ τὴν ἝἜλ- ληνικὴν ἀξιοπρέπειαν, καὶ πρὸς ἐπιθεθακίωσιν τῆς προθέσεώς των αὐτῆς ἀναφέρουν γαὶ ποσοστὰ Κυ- ᾿πριακοῦ ἑδάφους τὰ ὁποῖα κατὰ τοὺς αὐτοὺς γύ- νο δὲν Δδὰ ὑπερθαίνουν τὴν ἀναλογίαν τοῦ 9)ο. Τὰ ἀνωτέρω, τὰ ὁποῖα Ίρχισαν ἢδη νὰ δημιουργοῦν καὶ ρεαλιστὰς ὁπαδοὺς ἕρχονται εἰς ἀντίφασιν πρὸς τὴν κπαθημερινῶς ἐπαναλαμέανο- µένην θέσιν τοῦ ἐκλελεγμένοῦδ' Ἠνέτου τοῦ Κυ- πριακοῦ Ἑλληνισμοῦ Ἐθνάρχου Μακαρίου, ὁ ὁ- ποῖος εἰς κάθε εὐπαιρίαν τονίζει ὅτι ὁ Δαές µας θὰ πρέπει νὰ συνεχίση τὴν ἀντίστασιν καὶ ἀντί- δρασίν του πρὸς πᾶσαν διχοτομικὴν λύσιν, ὡς Εἶναι ἡ ἐπὶ τῇ όάσει διαχωριστικῆς γραμμῆς ὁμο- οπονδιακὴ λύσις. , Ἔτσι οὐσιαστικῶς εὑρισκόμεξα« ὡς λαὸς ἑνώ- πιον τοῦ πλέον σοξαροῦ διλήµµατος εἰς τὸ ὁποῖον εὑρέθημεν ποτέ, μὲ ηίνδυνον. τὸ ὀίλημμα νὰ µε» τατραπῆ εἲς διαφορὰν ἀπόφεων καὶ εἰς διαστά- σεις μεταξὺ τῶν Κυπριακῶν παραγόντων ὡς καὶ μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν ἡγετῶν οἳ ὁποῖοι ἀπαρτίζουν τὴν σημερινὴν Κωδέρνησιν Ἐθνικῆς Ἑνότητος ὑπὸ τὸν . Καραμανλῆν. Ὡς ἐκ τούτου οὐδεὶς δύναται νὰ παραθλέφη τὴν σοθαρότητα τῆς παταστάσεως ἡ ὁποία ὡς ἡμεῖς πιστεύωµεν εἶνχι τεχνητὸν δημιούργημα τῶν ἰσχυρῶν «φίλων» µας, οἱ ὁποῖοι ννωρίξουν παλῶς πῶς νὰ δημιουργοῦν καταστάσεις αἱ ὁ- ποῖαι νὰ μειώνουν τὴν προσπάθειαν μιᾶς διε- Βνοῦς ἐπιτυχίας µας, ὡς ἐλπίζωμεν ὅτι δὰ εἶναι ἡ ουζήτησις τοῦ θέματός µας ἐνώπιον τοῦ Ὄργα- νισμοῦ 'Ἠνωμένων Ἐθνῶν. , Ας ἀναλύσωμεν ὅμως τὰς ὁύ9 αὐτὰς δέσεις πρὸς ἐνημέρωσιν μαὶ πρὸς µελέτην ὑπὸ τοῦ λα- οῦ. ὁ ὁποῖος ἐπιθάλλεται νὰ γνωρίςη τὰς οἰασδή- ποτε ἔστω καὶ παρασκηνιαχκὰς ουζητήσεις καὶ νὰ δν λκιατίζη τὸν ρόλον του ὡς ὁ Αρχων Δαός. Ἡ Τουρχία διὰ τῆς στρατιωτικῆς ἀποθάσεώς της ἐν τῇ νήσῳ ἑλέγχει σήµερον τὸ 40 9)9 περίπου τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς ἄπμόχκρατιας. Ὁ Τουρκοκύπριος ἡγέτης κ. Ντενατὰς καὶ ὁ Τοῦρ- χος Πρωθυπουργὸς κ. ᾿Ετξεθὶτ ὁμιλοῦντες ἀπὸ δὲ- σεως ἰσχύος καὶ παραξιάξοντες πᾶσαν ἔννοιαν Ἡ” θικῆς καὶ δικαίου προξαίΐνουν εἰς ὁπλώσεις καὶ ἕ- νεργείας διὰ τῶν ὁποίων καθίστανται σαφεις αἱ ἐπιδιώξεις των. αἲ ὁποῖαι δὲν εἶνχι ἄλλαι παρὰ ἢ διάλυσις τοῦ Κυπριακοῦ Χράτους παὶ ἤ προσαρ- τησις, διὰ τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου τρόπου, τῶν πα τακτηθέντων ἐδαφῶν. ὃς ἐκ τούτου ἡ ἔναρξις διαπραγματεύσεων. ὡς ἡ ἐπιδίωξις τῶν ᾽Αμερικα” νῶν καὶ τῶν Βρεττανῶν. οὐσιαστικῶὼς ποὶ ἐκ τῶν προτέρων σηµαίνει ἀποδοχὴν τῶν ἐπιδιώξεων τῆς ᾽Αγκύρας καὶ τῶν Τουρχθλυπρὶων καὶ ἄνα- γνώρισιν τῆς ὁρθότητος τῆς θέσεως - ἀρχῆς την ὁποίχν Δέτουν. μὲ μοναδικὴν ἑλπίδα ἐν µερους µας τὴν ἐπιτυχίαν τῶν προσπαθειῶν διὰ τὴν μεῖ- ωσιν τοῦ ποσοστοῦ ἐδάφους τὸ ὁποῖον δὰ ἐλέγ» χουν, ἀλλ' ἐν πάσῃ περιπτώσει ἐπίσπμον ἀπὸ μέ- εν: µας παροχὴν τίτλου ἰδιοκτησίας ἐπὶ Ἑλλη- νικῆς. γῆς τίτλου ὁ ὁποῖος οὐδέποτε πλέον δὰ δύναται νὰ ἀπυρωδη. ο , 'ΗἩ ἄλλη δέσις, ἡ ὁποία ὡς ἐκ τῶν ῥηλώσεων τοῦ Μακαριωτάτου καθίσταται σαφῆς, εἶναι ὅτι ἡ- μεῖς δὲν δὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν διαπραγµατευ” σεις αἱ ὁποῖαι δὰ θέτουν ὡς ἀναγπσίαν πρεὐπό- θεσιν τὴν ἀπὸ µέρους µας ἀποδοχην τῃς θέσεως ἀρχῆς τῶν Τούρχων δι’ ἐδαφικὸν διασχωρισμόν, ἔστω καὶ ἐὰν σήμερον ἢ καὶ μελλεντικῶς απόμη ἀνεπισήμως ἔμως καὶ παρανόμως, ἡ Ἰ ουρχία δὲ συνεχίση νὰ ἐλέγχη τὸ ἔδαφος τὸ ὁποῖον ἐλέγχει τώρα. .. Ῥεαλιστικὴ χαρακτηρίζεται ὑπὸ μερικῶν Ἡἢ πρώτη θΔέσις, συνδυαζοµένη δὲ μὲ τὸ πρὀδληµα τῶν χιλιάδων προσφύγων καὶ μὲ την ἐπιστροφην μέρους αὐτῶν. εἰς τὰ ἐδάφη ἀαπὲ τα ὁποῖα βὰ ᾱ- ποχωρήση ὁ τευρχικὸς στρατός. καθίσταται ἐνθδου- σιωδῶς ἀποδεχτή, χυρίως ὑπ αὐτὸν οἱ ὁποῖοι ὡς ἐν τῶν διαδόσεων πιστεύουν ἔτι θὰ ἐλευθερωθῆ ἡ ἄλφα ἃ θἑῆτα πόλις ἢ περιοχή. . - Προδοτιχή. ἀπαντοῦν οἱ διχφωνοῦντες, διότι δ αὐτῆς Δὰ ἀπολεσξοῦν διὰ παντὸς περισυσικι, όποι καὶ µόχθοι πολλῶν ἐτῶν. ἀλλὰ χαὶ διότι δι αὐτῆς δὰ παραχωρηθοῦν νόμιμα δικαιωματα μονὶ- μου τουρπικῆς χκατοχῆς ἔπι της συμφωνηθείσης ἐχτάσεως, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον σηµσινει ἐδνι- κὴν προδοσίαν. : (ΣΥΝΕΧΕΙΑ εἰς τὴν 8ην σελίδα) ππαπηπαπνοκωπώπκστεΣ: ΣΥΝΛ/ΕΡ ωπωωωοωιυουεσκἒ«ᾱ««ᾱἃ«ἃ«-νὃἃ«ὂἃκἱ«ἃ«ἃ«ἃ«ἃᾱ«6αυν συ ᾽Απότῆς δεξιᾶς μέἐχριτῆς ἀριστερᾶς Ταχεῖα ἐπάνοδος τοῦ ᾿Εθνάρχου Μακαρίου. Αντιμετώπιόις τοῦ. Ἐθνικοῦ Θέματος. ᾿Αντιμείώπιόις τῶν ἐδωτερικῶν προβλημάτων. Σ ΕΓΙΕΥΡΩΣ καὶ ἀποκλειστικῶς πλπροφορούμεθα, αἱ ἐθνικόφρονες δυνάµεις τῇς Νήσου, αἱ κα λύπτουσαι τὸν πολιτικὸν χῶρον ἁπὸ τοῦ Κέντρου µέχρι τᾷς Δεξιᾶς εὑρίσκονται εἰς συνεχῇ κινητο- ποίπσιν διὰ τὸν συντονισμὸν τῶν ἐνεργειῶν τῆς µεγαλυτέρας µερίδος τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία ίδεολογι- κῶς ἀνήκει εἰς αὐτήν. Ἡ κίνπσις αὐτή, ἡ ὁποία οὐδεμίαν κομματικὴν χροιὰν ἔχει, ἀλλὰ σκοπεῖ εἰς τὴν συνένωσιν ὅλων τῶν δυνάµεων τῆς Νήσου πρὸς εὐτυχῆ ἐπίλυσιν τοῦ ἐθνικοῦ µας θέµατος, θὰ εἶναι γνωστὴ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἐθνικὸς Συναγερμός). Ἡ δύναμις τν Τούρκον εἴς ποθὔσμικῶὸν ὑὐδπικὸν ΑΘΗΝΑΙ, 13 (Ιδιαιτέρα Ὑπηρεσία). -- Συµφώνως πρὸς ἀποκλειστικὰς πληροφο- ρίας µας ἐκ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατοχῆς ἀνεχώρησεν εἰς Τουρκίαν µία ταξι- αρχία ἀλεξιπτώτιστῶν ἡ ὁποία ἦτο ἔστρατο- πεδευµένη εἰς τὴν περιοχὴν μεταξὺ Χαμὶτ Μάντρες καὶ Μιᾶς Μηλιᾶς. Κατὰ τὰς αὐτὰς πληροφορίας µας ἡ τωρινἠὴ στρατιωτικὴ δύ- ναµις κατοχῆς εἰς πολεμικὀν ὑλικὸν ᾿ὑπολο- γίζεται ὡς ἀκολούθως : Διακόσια ἅρματα µάχης ΒΝ48 καὶ Ν 49. Ὀγδόντα πυροθόλα τῶν 102 χιλιοστῶν. ᾿Εξῆντα ἀντιαρματικὰ τῶν 106 χιλιοστῶν. Ὀκτακόσια ὀχήματα παντὸς τύπου πε- ριλαμθανοµένων καὶ τεθωρακισμένων. Εἰς Κυρήνειαν εὑρίσκονται μονίμως τρία ἁρματαγωγὰ καὶ ἕνα πετρελαιοφόρον. ΧΠΡΙΠΗΜΟΣ ΧΑΤΖΗΧΗΑΡΟΣ ᾿Εγεννήθη εἰς ᾿Αθηαίνου τὴν 1δην Μαρτίου {888 καὶ ὑπῆρξεν ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν «ωπελτχῶν τῆς ὀγροτομάνας ΠΕΚ, τῆς ο: ποἰας καὶ ὑπῆρξεν ὁ αρῶτυς {ε” γικὸς Γραμματεύς, ἐκλεγεῖα τὴν {θην Ιουνίου 1942. Τὴν θὲσ.ν αὐτὴν διετήρησεν ἐπὶ σειρὰν ἐ» τῶν. Ὑπῆρξεν ἐπίσης [Πρόεδρας τῆς ΠΕΚ µέχρι τοῦ 1954. Ὑποδεχθεὶς ὑπὸ τῆς ᾿Οργονώ σεως, ἐξελέγη τὸ 1860 µόλος τῆς Βουλῆς τῶν ᾿Αντιπροσώπων, ὀξίωμα τὸ ὁποῖον καὶ ὄνοτ]ρησς µέχρι τοῦ 1970. ᾿Επίσης, ἐπὶ σειρᾶν ἐτῶν καὶ μέχρι τοῦ θᾳ0”- νάτου του, ἤτο µέλος τῆς Θρο- ψικῆς ᾿Επιτροπῆς τῆα Ιερᾶς Αρ χιεπισκοπῆς. Ὁ. ὀείμνηστοας Χαρ. Κατζηχό” ρος ἀνεδείχθη ὁ µεγόλος ὄγωνι στὴς διὰ τὰ ἀγροτικὰά ὀίκοια, ἡ δὲ µαχητικότης, ἡ ὁπλότης καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη του θνέπγέον τὸν σεθασμὸν εἰς ὅλους τούς συ γεργάτας του. Τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ τὸν ὁ- γροτικὸν κόσμον καὶ τό προθδλή» µατό του. ἀλλὰ καὶ ἡ ταπ2ινοφρα σύνη του διετηρήθησον μέρ τό λουα, εἶναι δὲ χαρακτηριστική ἡ ἐπιστολή του, τὴν ὁποίαν ἀπηύθυ νε προσφάτως πρὸς τὸν Γεν κὸν Γραμματέα τῆς ΠΕΙ κ. Χστζηρα κλέους : «Μὲ συγκινεῖ ἰδιαιτέσους διότι ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΜΟΡΦΟΥ Οἱ γονεῖς καὶ κηδεµόνες τιν μαθητῶν τῆς Ε΄ ἃ Στ τάξεως σχολικού ἔτους 1974--1975 τοῦ Γεωργικοῦ Γυμνασίου Μόρφου κο λοῦνται ἐπειγόντως εἰς ουνέλευ σιν τὴν Δευτέραν Ίδην Σεπτεμ” 6ρίου καὶ ὥραν 1Όην πρωϊνὴν εἰς τὸ Κινηματοθέατρον Μιμόζο» εἰς Αευκωσίαν πρὸς συζήτη»σιν θεµότων τὰ ὁποῖα ὀφοροῦν τό παιδιά τών. μὸ ἐνεθυμήθητε καὶ διότι κἆάμνε τὸ µνείαν τῆς πρὀα τὴν ᾿ΟΌργά γωώσιν ὀγόπης µου, καὶ τῆς πτι- χῆς µου συμθολῆς είς τὴν Ἱδρυ- σιν αὐτῆς τῆς ᾿Οργανώσεως, πράγµατα ποὺ τίποτε ἄλλο δὲν ἤ- το παρὸ ὑποχρέωσίς ρου, τὴν ὁποίαν ὡς πιστεύω θά προσέφερε καὶ κόθε ἄλλος. Σήμερον, ἑτόνιζεν εἰς τν ἐ- πιστολήν του, ὑπὲρ ποτε ἄλλύτε εἶναι ὀνάγκη νὰ ἔχη φωνἠν, καὶ δὴ φωνὴν ἰσχυρὰν ἡ ΠΕΜ, δὰἁ νὰ κατορθώνη νὀ ὑπερασπίζη τά συμφέροντα τοῦ ἀγροτικοῦ κόὀ- οµου, τὸ ὁποῖα κινδυνεύοων νἁ παραμερίζωνται µέσα εἰς οσυτὸν τὸν κυκεῶνα τῶν ἀπαιτήσεων τῶν καλῶς καὶ τελείωα ὀργανωμέενων ἄλλων τάξεων, αἴτιγεα δυ/οµ. κῶς ἐπιθόλλουν τά αἰτήματά τών». Καὶ κατέληγεν : «Εἶναι Μάγ» κη ἡ συνένωσις ὅλων τῶν ὀγρο: τῶν καὶ ἡ ἔντσξις αὐτῶν εἰς τὴν ΠΕΚ».. Ἡ κηδεία τοῦ μεγάλου ἁγω- νιστοῦ τῶν ἀγροτικῶν δικαίων ἐ- τελέσθη χθὲς εἰς ᾿Αθηαίνου, πα ρουσία πολλῶν ὀγροτῶν. Εἰς τὴν κηδείαν παρέστη καὶ ὁ Γενικὸα Γραμματεὺς τῆς ΠΕΙ κ. Χατζη- ρακλέους. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ' ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡ{ΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΙΛΛΗΧΑΝΙΑΣ ᾿Ενῶ τὸ Ὑπουργεῖον Εμπορί- ου καὶ Βιομηχανίας τῆς Δημο- κρατίας ἐξακολουθεὶ νὰ οίνα ἀἁ- κόφαλον, λόγῳ τῆς μὴ ἀνολήψς- ως καθηκόντων ὑπὸ τοῦ διορι-]. οθέντοα Ὑπουργοῦ κ. Γεωργίου Χριστοφίδη, πληρρφορούμµεθα ὅτι ἐντὸς τῶν ἡμερῶν θὰ ὁρισθῆ νέ- ος Ὑπουργὸς ᾿Εμπορίου καὶ Βι- οµηχανίας. ᾿Επικρατέστερος τῶν διαφόρων πρὸς ὑπουργοποίησιν ὑποψηφίων, φέρεται ὁ κ. Μιχαλάκης ἵΚολο- κασίδης. ΒΝΑΧΩΡΕ.Ι ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΝΤΗΑΝΟΣ Εἰς ἐκ τῶν πρωτεργοτῶν τοῦ προξικοπήµατος καὶ γνωστὸς θια- σώτης τῆς χούντας, ὁ Γεώργιος Ντάνοσ, ἀνσχωρεῖ σήμερον ἐκ Κύπρου µεταθαίνων εἰς Ελλάδα. Ὡς ἀντιλαμθανόμεθα μὲ τὸ θέµα τῶν δραστηριοτήτων ιοῦ κ. Ντάγου εἰς Κύπρον -- τὸ ὁ- νοµά του συνεδέθη μὲ ιὰ γεγο- νότα τοῦ Νοσοκομείου Λευκωσί- ας -- θά ἀσχοληθῆ ὁ Ὕπουρνος ᾿Εθνικῆς ᾽Αμύνης κ. Εὐάγγολος Αθέρωφ. 295 ΑΙΧΜΑΛΟΤΟΙ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΣΑΝ ΕΣ ΑΛΑΣΙΑΝ ΑΓΚΥΡΑ. 13 (Ρ.). -- Καὶ ἄλλοι 235 Ἕλληνες αἰχμάλωτοι ποὺ εἶχαν συλ ληφθή στὴν Κύπρο ἀπὸ Τούρκους στρατιῶτες µετε φέρθησαν χθὲς στὶς φυλα- κὲς τῆς πόλεως ᾿᾽Αλάσια στὴν Κεντρικἡ Τουρκία. Οἱ αἰχμάλωτοι αὐτοὶ εἶχαν ἀρχικὰ µεταφερθῇ ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴν Μερσίνα τῆς Νοτίου Τουρκίας. Τοῦρκοι ἐπίσημοι δήλωσαν ὅτι στὶς φυλακές στὴν ᾽Αλάσια κρα τοῦνται τώρα 685 αἰχμά- λωτοι ἀπὸ τὴν Κύπρο. Ἐδνοφρουρων ΟΥΔΕΝ ΕΓΝΩΣΘΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ἔνοπλοι ᾿Ἔθνοφρουροὶ παρεδό- θησαν εἰς τὰς τουρκικὰς στρατιωτικἁς ἀρχάς μέσον προσώπου τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, οὐδὲν ὅμως ἐγνώσθη µέχρι σήμερον περὶ τῆς τύχης των. Ὡς πληροφορούμεθα, ἡ ὁμὰς αὐτή τῶν Έθνοφρου ρῶν εἶχεν ἀποκοπῃ εἰς τὴν περιοχἠὴν Κυθραίας, παρέ- μεινε δὸ εἰς ὀρεινὸν κατα φύγιον, Χχωρὶς νὰ γίνη ἀν- τιληητὴ ὑπὸ τῶν Τούρκων στρστιωτῶν. Προσφάτως ἡ ὁμὰς αὐ- τὴ τῶν ᾿Εθνοφρουρῶν ἐγέ νετο ἀντιληητὴ ὑπὸ τοῦ Δι εθνοῦς Ερυθροῦ Σταυροῦ, ἡ δὲ ὑπόλληλος τῆς ᾿Ορ- γανώσεως αὐτῆς, ὀνόματι ΙΒΑ «ΒΕΙΝΕΒ κατέγραψε τὰ ὀνόματά των καὶ οσυ- νέστησεν εἰς αὐτοὺς ὅπως παραδοθοῦν, καθ ὅτι δὲν ὑπῆρχεν ἐλπὶς διαφυγης των. ΟΙ ᾿Εθνοφρουροί, κατό- πιν καὶ τῆς προτροπῆς τοῦ Διεθνοῦς ᾿Ερυθροῦ Στου: ροῦ παρεδόθησαν εἰς τὰς τουρκικάς δυνάµειςο εἶἰσθο- λῆς. παρουσίᾳ ἐκπροσώ- που τῆς ᾿Οργανώσεως, ὁλ- λἀ µέχρι σήμερον οὐδὲν ἐ- γνώσθη περὶ τῆς τύχης των, ὁ δὲ κατάλογος τῶν ὀνομάτων τῶν παραδοθέν- των δὲν ἐδόθη εἰς τὴν δη- µοσιότητα. ἈθΕΣΙΝΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙ, 13 (ΕΙΡΤ).-- Ὁ ἐκπρόσωπος τῶν Τουρ- κοκυπρίων κ. Ντενκτός σὸ συνέντευξή του πρὸς τὸ Ἑλληνικὸ Πρακτορεῖο ΚΕἰ- δήσεων λέγει ὅτι µία ἀδέ σµευτη ἀνεξάρτητη Δημο κρατία τῆς Κύπρου. μὲ µορ φἠ ὁμοσπονδιακὴ ἢ συνο- µοσπονδιακἡ θά εἶναι τὸ τς λικὸ ἀποτέλεσμο ὁποιεαδή ποτε καὶ ἂν εἶναι οἱ μµελ» λοντικὲς ἐξελίξεις αστὴν Κύπρο. Πάντως ὁ κ. Ντενκτὸς ἀπέκλεισε τὴν δυνατότητα ἐπιστροφῆς τοῦ ᾿Αρχιεπι- σκόπου Μακαρίου εἰς τὴν Κύπρον. ΗΙΝΕΤΗ ΛΠΟΠΕΡΛ -ΕΝΜΝΤΙΝ ΤΟΥ ΝΗΜΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ἐκ τοῦ Τουρκικοῦ τοµέ- ΒΑΣΙΚΩΣ, οἱ σκοποὶ τοῦ «Ἐθνικοῦ Συνα- ως τῆς Λευκώσίας ἀναφέρουν, ὅτι ἐγένετο πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἀνεπιτυχὴς ἀπόπειρα κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ Τουρκοκυπρίου ἡγέτου κ. Ντενκτάς. γερμοῦ» συνοψίζονται ὡς ἀκολούθως : (α) Δραστηριοποίησις τοῦ Κυπριακοῦ Ἕλλη- σμοῦ διὰ τὴν ταχεῖαν ἐπάνοδον τοῦ Ἐ- θνάρχου Μακαρίου καὶ τὴν ἀποκατά- στασιν τῆς συνταγματικῆς τάξεως, (β) Μελέτη καὶ παρακολούθησις τοῦ ἐἔθνι- κοῦ µας θέματος, ὑποθολὴ εἰσηγήσεων καὶ κυρίως ἡ δηµιουργία πνεύματος ἀν- τιστάσεως τοῦ αοῦ, πρὸς πᾶσανι ἔθνι- κῶς ἀπαράδεκτον λύσιν. (1) Ἐξέτασις τῶν ἐσωτερικῶν προθληµά- των, ἅτινα ἁπασχολοῦν σήμερον τὸν λαόν µας, μὲ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς τὰ θέµατα τῆς ἐσωτερικῆς τάξεως, τοῦ προσφυγικοῦ, τῆς ἀνεργίας κ. ἄ. ΣΥΓΕΕΝΤΡΟΣΙΣ ΕΙΣ ΔΕΜΕΣΟΝ Ἐν οχέσει μὲ τοὺς σκο ποὺς καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τοῦ «ἘΕθνικοῦ Συναγερ- μοῦ», ἐπραγματοποιήθη εἰς Λεμεσόν, συγκέντρωσις ἐἑ- πιστηµόνων, ἐκπαίδευτι- κῶν, οἰκονομικῶν παρα- γόντων, ἑκπροσώπων ἀάγρο τικῶν ὀργανώσεων, στελε χῶν συνδικαλιστικῶν ὁρ- γανώσεων, ὧς καὶ πολλῶν πολιτῶν. οἱ ὁποῖοι καὶ ἑξέ λεξαν ο5µελῆ ἐπαρχιακὴν ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία θά συν τονίζη τὰς ἐνεργείας, πρὸς εὐόδωσιν τῶν σκοπῶν τῆς Κινήσεως εἰς τὴν πόλιν καὶ τὴν ἐπαρχίαν Λεμεσοῦ. Στελέχη καὶ παράγον- τες τῆς ἐθνικόφρονος πα- ρατάξεως κινοῦνται ὅρα- στηρίως καὶ εἰς τὰς ὑπο λοίπους πόλεις τῆς νήσου» ἀναμένετα ! δὲ ὅτι ἑντὸς τῶν προσεχῶν ὀλίγων ἡ- μερῶν θὸ πραγµατοποίη- θοῦν καὶ εἰς αὑτὰς ἑἕπαρ- χιακαὶ συγκεντρώσεις καὶ θά ἐκλεγοῦν ἐπαρχιακαὶ ἑ- πιτροπο. ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ τηΣ ΕΟΚΑ Β΄ Εὐνοϊκωτάτην ἀπήχησιν εἶχον μέχρι σήμερον αἱ προσπόθειαι διἁ τὴν δηµ!- ουργίαν τῆς Κινήσεως αὖὐ- τῆς, ἐξεδηλώθη δὲ ἐπιθυ- µία ὅπως συνεργασθοῦν μετά τοῦ «ἘΕθνικοῦ Συνα- γερμοῦ» καὶ στελέχη, προ ερχόµενα ἐκ τῶν τάξεων τῆς ΕΟΚΑ Β΄, τὰ ὁποῖα ἀντιλαμθάνονται ἔστω καὶ τώρα τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἐπανόδου τοῦ ἵΝακα- ριωτάτου εἰς τὴν Κύπρον. Νοουμένου ὅτι ἡ Κίνη- σιςο εἶναι ὑπὲρ τῆς συνα- δελφώσεως τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ εὐνοεῖ ὅ- πως ἡ λήθη καλύψη διά παντὸς τὰς ἐνεργείας τοῦ προσφάτου παρελθόντος, τὰ στελέχη τῆς ΕΟΚΑ Β΄ ἀναμένεται ὅτι εἰς ἄλλο στάδιον θὰ γίνουν δεκτό, καὶ θὰ διαδραµατίσουν καὶ αὑτὰ σηµαϊνοντα ρόλον εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἡ- ρεµίας μεταξὺ τῶν Ἑλλή- νων τῆς Κύπρου. Ανευ προηγουμένου εἰ- ναι ὁ ἐνθουσιασμὸς πού ἐ- πικρατεῖ καὶ μεταξὺ παρα- γόντων τῶν καταληφθει- σῶν περιοχῶν τῆς νήσου, οἱ ὁποῖοι ἐναποθέτουν τὰς ἐλπίδας των εἰς τοὺς σκο- πούς, οἱ ὁποῖοι διέπουν τὴν ἵδρυσιν τοῦ «᾿Εθνικοῦ Συναγερμοῦ». Οὕτω ἀπὸ τῆς Δεξιᾶς μέχρι τῆς ᾿Αριστεράς κινη τοποιοῦνται ὀργανωμέναι πλέον αἱ δυνάμεις διὰ τὴν ἐπάνοδον τοῦ ᾿Εθνάρχου Μακαρίου καὶ τὴν ὑπ' αὖ- τοῦ ἀνάληψιν τῆς πλοηγή- σεως τοῦ Κυπριακοῦ σκἁ:» φους. ΜΗΝΥΜΒ ΤΟΥ κ. ΒΖΙΝΑΕ 3Ο εἰς Λονδίῖνον εὑριακόμενος Διοικητὴς Συνεργατικῆς ᾿Αναπτὺ ἔεως κ. ᾿Ανδρέας ,Αξίνας, ὑπ' ὄψιν τοῦ ὁποίου ἐτέθησαν δηµο- σιεύµατα τῆς ἀπογευματινῆς έφη: µερίδος τῶν ἀντιπολιτευομένων κύκλων, διὰ τηλεγραφήμοτός του πρὸς τὴν ἐφημερίδα µας δ.ωψεύ- δει τὰς κακοθούλους Κδιαδόσεις τῶν ἐπιθυμούντων τὴν δυσφήμη” σιν τοῦ προσώπου του καὶ το: νίζει 1 -Επιθυμῶ νὰ δηλώσω κστηγο ρημοτικῶς ὅτι οὐδὲν ποσὸν χρη- µάτων ἐκρατήθη ἢ κρατεῖται οἷς Λονδῖνον ἤ ἀλλαχοῦ, πᾶν δὲ πο οὐν χρημάτων ἔχει ἤδη ἀποοτα λῆ εἰς Κύπρον καὶ οἱ λογαρια- ομοὶ ἠλέγχθησαν ὑπὸ τοῦ Γρομ- µατέως τῆς ΟΥΟΟΟΡΕΘ κ. ){- γνατίου Παπαναστασίου. ᾿Ακολούθως ὁ κ. ἈΑζίνας το- νίζει ἐμφαντικῶς ὅτι πρέπει νά καταθληθήῆ πᾶσα προσπάθεια δ'ὰ τὴν. διατήρησιν τῶν ᾿Οργανισμῶν οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησον πιὸ τῶν τουρκικῶν στρατευµότων, κοὶ ὁ- τι οὐδεὶς ὑπάλληλος τοῦ. Κινή- µατος ἢ τῶν πληγέντων Όργαν,- σμῶν θὰ πρέπει νὰ ἀπολυθη. Καὶ καταλήγει: «Διὰ νὰ ἐ- ξέλθωμεν τῆς δυσοκόλου κατοοτά σεως εἰς τὴν ὁποίαν ὠδηγήθημεν ἀπὸ τὸ ὁτυχῆ γεγονότα -ῆς Ίδης ᾿λουλίου, χρειάζεται φαντασία - γενναιότης καὶ πολλὴ ἁγώπη». Τέλος ὀναφέρει ὅτι συντόμως θὰ εὐὑρίσκεται εἰς Κύπρον, ἡ κα- θυστέρησια δὲ τῆς ἐπονόδου του ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὀναμένει ὁ- δηγίσς «παρὰ τῆς Κυπριακ]ς καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Κυθερνήσοως», Τὸ γεγονὸς ἀπεσιωπήθη ἐπιμελῶς, τοῦτο ὅμως ἐ- γνώσθη ἐγκαίρως μεταξύ τῶν Τουρκοκυπρίων, πλεῖ- στοι τῶν ὁποίων εἶναι τε- ταγµένοι ἐναντίον τῆς ση- µερινῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ τὴν μειονό- τητα εἰς κατάστασιν ἑξα- θλιώσεωσ. ᾿Αρκετοὶ Τουρκοκύπριοι κατηγοροῦν ὅτι ἡ ἐπέμδα σις εἰς Κύπρον ἐκαλλιερ γήθη ὑπὸ τοῦ κ. Ντενκτὰς καὶ τῶν ὁπαδῶν του. ἡ στρατιωτικὴ ὅμως ἐὀπιθολὴ οὐδόλως ὠφέλησε τὸ τουρ κικὀν στοιχεῖον τῆς νήσου. Χαρακτηριστικὸν τῆς ὁν- τιπαθείας πολλῶν Τούρ- κὠων ἕναντι τοῦ κ. Ντεν- κτὰς εἶναι καὶ τὸ γεγονός ὅτι τόσον ἡ οἰκία του, ὃ- σον καὶ ὁ ἴδιος προσωπι- κῶς προστατεύονται συνε- χῶς ὑπὸ ἐνόπλων Τούρκων στρατιωτῶν. Αὐστηρά µέτρα διὰ τοὺς Μαρωνίτας Ἐπιθάλλονται ὑπὸ τῶν Τούρκων ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΑ µέτρα ἐλέγχου ἐπέθα- λον οἱ Τοῦρκοι κατακτηταὶ εἰς περιοχάς, ὅ- που διαμένουν Μαρωνῖται, Συγκεκριµένως ἀπὸ τὴν περιοχὴν Κορμµακίτου ἔχουν διαρρεύ- σει οἱ ἀκόλουθες πληροφορίες : Ἡ. κατάστασις εἰς τὸ Χωρίον Κορμµακίης ἔχει καταστῆ ἀφόρητος, λόγῳ τῶν αὐστηρῶν µέτρων τὰ ὁποῖα ἐπιθάλλουν οἱ Τοῦρ κοι στρατιῶται εἰς τὰς κι νήσεις τῶν κατοίκων, οἱ ὁποῖοι δυσκολεύονται νὰ µεταθαίνουν καὶ νἁ ὄκτε- λοῦν ὁμαλῶς τάς γεὠργι- κἁς καὶ κτηνοτροφικάςο των ἐργασίας. Οἱ Τοῦρκοι οτρατιῶται ὁ ποψιάζονται ὅτι οἱ κάτοικοι Κορμµακίτου εὑρίσκονται εἷς ἐπαφὴν μὲ ἁποκοπέν- τας ᾿Εθνοφρουρούς, τοὺς ὁποίους καὶ τροφοδοτοῦν. ᾿Εκτὸς τῶν ὀνακρίσεων καὶ τῆς παρακολουθήσεως, οἱ Τοῦρκοι κατέγραψον τοὺς κατοίκους τοῦ χωρίου ἐλέγχουν δὲ τακτικῶς τὸν ἀριθμὸν τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου. ᾿Επίσης διὰ τὴν δι ακίνησιν τῶν Μαρωνιτῶν Χρειάζεται εἰδικὴ ὄδεια, ἡ ἐξασφάλισις τῆς ὁποίας ἆ- παιτεῖ πολλάς ἐξηγήσεις ἐκ µόρους τῶν αἰτητῶν. Ὡς ἐκ τῶν ἄνω μέ- τρων, ἡ κατάστασις εἰς τὸ Χωρίον εἶναι προθληµατι- κἠ» αἱ δὲ γεωργικαὶ καὶ κτηνοτροφικαὶ δραστηριότη τες τῶν κατοίκων ὄἔχουν περιορισθή εἰς θαθμὸν πο λὺ Χαμηλόν. Σκληρή ἡ µοῖρα των Τουρκάλλων Θύματα τῶν «πολιτισµένων» Μεχμετζὶκ ο. Ἡ ΑΚΟΛΑΣΙΑ τῶν ἐκ Τουρκίας ἐπιδρο- µέων δὲν ἔχει φραγμούς, θύματά των δὲ ὁ- πῆρξαν καὶ Τουρκοκυπρίαι, αἱ ὁποῖαι ἔχουν κυριολεκτικῶς τρομοκρατηθῆ, εἰς δὲ τὸν Τουρκικὸν τοµέα ἐπικρατεῖ ἀπόγνωσις µετα- ξὺ τῶν γονέων νεαρῶν κορασίδων. ᾿Ενῶ καθημερινῶς κατα- φθάνουν πληροφορίαι περὶ θιασμῶν καὶ ἄλλων απράξε ὧν. θίας εἰς θάρος γυναι- κὠῶν τῆς τουρκικής µειο- νότητος, μόλις προχθὲς ἑ- γνώσθη ὅτι δύο Τουρκόλ- λαι διεπεραιώθησαν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν τοµέα καὶ κρύ πτονται εἷς φιλικήν των οἰκίαν, προκειµένου νὰ ἆ- ποφύγουν τὴν «πολιτισμέ- νην» συμπεριφορὰν τῶν Μεχμετζἰκ. Αἱ δύο Τουρκάλλαι εἶναι θυγατέρες Τουρκοκυπρίου ὅστις διετήρείι φιλικὰς σχέ σεις μὲ ἝἛλληνας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἐζήτη- σεν ὅπως δώσουν καταφύ γίον ος τὰς θυγατέρας του. Αὗται περιέγραψαν μὲ χρώματα μελανό τὴν ἐπι- κρατοῦσαν εἰς τὴν περιο- χήν των κατάοτασιν, ὁπε- κάλυψαν δὲ καὶ τὸ ἀκόλου θον περιστατικὀν. ᾿Αρκεταὶ Τουρκόλλαι, αἱ ὁποῖαι οἶχον κατ᾽ ἐπανόλη Ψιν ἐνοχληθῆή ὑπὸ τῶν εἰσ θολέων, εἰσῆλθον ἐντὸς λεωφορείου μὲ προορισμὸν τὴν Λευκαφίαν καὶ ἐν συ νεχείᾳ, τὸν ἘἙΕλληνικὸν το μέα. ᾽Ατυχῶς ὅμως, αἲ προθέσεις των ἐγνώσθη- σαν ἐγκαίρως καὶ τὸ λεω- φορεῖον ἀνεκόπη ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κιόνελι -- Λευκω- σίαο ὑπὸ Τούρκων στρατι- τῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ τὰς συνέλαθον. Σάθθατον, 14 Σεπτεμθρίου 1974 [σσ αι ες ο ποῶυσγαπµενος ϱ.οσ. ””-σσοσονοσσοσσοσσσσσννφοσισοσσσσοσοφοισισοσισωοσσσιοσώσισος: ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, στρια, τὴν Οὔλα. ἀνέμελα πουλιά... Καθώς ὅμως περνοῦν οἱ µέρες, ἡ Οὔλα ἀρχίϊ ζει νὰ ἀγαπα μὲ πάθος τὸν Χρῆστο, ποὺ ξέρει νὰ τῆς συμπεριφέρεται σὰν ἕνας γνήσιος, Μεσογειακὸς Ρωμαῖος. ἨΤΑΝ ἁρκετά δύσκολο γιὰ τὸν Χρῆστο νἁ λείπη ἀπὸ τὸ σπίτι του σχεδὸν κάθε ἀπόγευμα καὶ νἁ γυ ρίζη ἀργὰ τὸ θράδυ. Ο- µως φρόντισε νὰ θρῆ μιά καλἠ δικαιολογία, ὥστε νά μὴ δηµιουργήση οἰκογενει- ακὸ πρόθληµα μὲ τὶς ἀπα νωτὲς ἁἀπουσίες του, Αν ὅ µως μπόρεσε νά δώση μιὰ λύση στὸ πρόθληµα αὐτό, ὑπῆρχε κάτι ἄλλο ποὺ ἢ- ταν σχεδὸν ἅἄλυτο καὶ τὸν θασάνιζε πολύ: Μέσα στὴν ψυχἡ του πάλευαν δυὸ µε γόλες δυνάµεις ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν Οὔλα καὶ ἡ εὖ- θύνη τῆς οἰκογένειας. Κι ἔπρεπε ὁπωσδήποτε, ἡ μιὰ ὀπὸ τὶς δυὸ αὐτὲς δυνά- μεις νὰ ἐπιθληθῆ. Ὁ Χρῆστος ἤταν ἄθου λος καὶ δὲν ἤξερε τὶ νὰ πράξη Μελετῶντας ὅμως τὴν. κατάσταση, εἶχε ἀἄπο- φασίσει ν᾿ ἀφήση τὰ πράγ µατο νὰ ἐξελιχθοῦν μόνα τους πιστεύοντας πὼς ἡ λύση ποὺ θά προέκυπτε θάτα- καὶ ἡ καλύτερη. Εξ ἄλλου, ἡ Οὔλα θὰ ἔπρεπε νὰ φύγη ἀπὸ τὴν Κύπρο στὶς 7 Ιουλίου) καὶ μἐχρι τόσο. μεσολαθοῦσαν «ἁἀκό: µη ἀρκετὲς μέρες. Στὸ μεταξύ, οἱ δυὸ ἆἄγα πημένοι ἐξακολουθοῦσαν νὰ ζοῦν τὴν ὄμορφη, ἀνέ µελη ζωή τῶν ἐραστῶν, πὀ τε στὶς θραχώδεις ἀάκρογια λιὲς καὶ πότε ψηλὰ στὰ πρασινοντυµένα χωριὰ τῆς Κερύνειας. Ὁ Καραθᾶς, ἡ Λάπηθος, τὸ Τριµίθι καὶ τὸ ὈιΚάρµι θὰ μποροῦσαν νά ποῦν πολλὰ -- ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ µιλήσσυν -- γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὶς τρόλ λες, γιὰ τὸ πάθος καὶ τὶς χαρὲς τῆς ὄμορφης Γερμα νίδας καὶ τοῦ γοητευτικοῦ πολυαγαπηµένου της. Η ΑΠΑΓΩΓΗ Ἐκεῖνο τὸ ἀπομεσήμερο τοῦ Σαθθάτου τῆς 29ης Ἱουνίου 1974, ὁ Χρῆστος παρουσιάστηκε κάπως πιὸ ο σας ασ αοααεααααα-α [ΛΙΝ Ρ ΡΗΙΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ 9-1, Πρίγχηπος Καρόλου Άγιος Δομετιος -- Δευχωσία ΤΠλ. 76240 Ἐγγραφαὶ καὶ τακτικἀ µαθήµατα ἀπὸ τῆς Δευτέρας, Ίδης Σεπτεµδρίου 1974. Διευθύντρια ΠΙΤΣΑ Σ. δΜΠΙΖΝΒ Πανεπιστηµίου Γενεύης -- Ἑλθετίας καὶ Ἰνστιτούτου Παιδαγωγικῶν ᾿Επιστημῶν : 1. }. Βοπθθθαῃ. ΗΦΙ] --ᾱ- ὁ /Φί --ᾱμ- ἠδδοδοοᾶς οὔ-οξεοχαι συμθό καταδά μμ μαμα Πως σας σα ασ ασια ΙΑκοιΝιέσις Ἡ ᾿Βσφαλιστικὴὰ Ἑταιρεία Ζωᾶς ᾽ΒΑμέρικαν Πάϊφ ἑἐ- πιθυμεῖ νὰ πλπροφορήσηπ τοὺς πελάτας αὐτῆς καὶ τοὺς { στενοὺς αὐτῶν συνγενεῖς ὡς ἀκολούθως: α) ΙΠαρακαλοῦνται οἱ στενοὶ συγγενεῖς τῶν θανόντων ἠσφαλισμέ- συμπεριλαμθανομένων αια ἀσφαλείας ζωῆς τῆς ἀπώλειαν ζωῆς ἐξ οἰασδήποτες αἴτίας, τοῦ πολέμου καὶ πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων. Λεωφόρος Στασίνου ἀρ. 15, Τηλ. 73033, 73034, 72563 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ Ὁ Χρῆστος συναντᾶ στὶς 4 ᾿Ιουνίου 1974 στὴν ἀμμουδιὰ τοῦ ΜΑΡΕ ΜΟΝΤΕ μιὰ Γερμανίδα τουρί- Οὔλ ᾽Απὸ ἕνα τυχαῖο περιστατικὸ γνω- ρίζονται καὶ γίνονται φίλοι. ἵκι ὁ Χρῆστος νοιώθει ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας στιγµή, ἕνα παράξενο αἴσθη- μα γιὰ τὴν Φ4χρονη κοπελλίσα, Τῆς κρύθει τὸ γε- γονος Οτι εἶναι παντρεμένος μὲ δυὸ παιδιὰ κι ἀπὸ τὴν ἑπόμενη µόρα ἀρχίζουν νὰ τριγυρνοῦν ἀνάμεσα στὶς εἰδυλλιακὲς περιοχὲς τῆς Κερύνειας σὰν δυὸ 3ον νωρὶς στὸ ΜΑΡΕ ΜΟΝΤΕ. Κι ἡ Οὔλα παραξενεύτη- κε κάπως, ὅταν ἀντελήφθη πὼς ὁ ἀγαπημένος της δὲν σκόπευε νἁ κάνη μπάνιο οτὴ θάλασσα. --Νομίζω πὠς πρέπει νὰ ἐτοϊίμαστῆς ἀμέσως, µγιατὶ φεύγουμε..., εἶπε κάπως ἆ ὀριστα ὁ Χρῆστος. --Καὶ ποῦ θὰ πᾶμε : Ρώτησε περίεργα ἡ Οὔλα, --Θὰ σὲ πάρω στὸν [α- ράδεισό µου ἢ καλύτερα θὰ σὸ ἀπαγάγω. ᾿Εκεῖ ποὺ θὰ πᾶμε, θά περάσης ἀξέ χαστες στιγµέο. Σὲ συμ- δουλεύω δέ, νὰ πάρης µα ζί σου κι ἕνα θραδυνὀ, ἐπίσημο φόρεμα. ὍὉ Παράδεισος τοῦ Χρή στου ἦταν ἡ Λευκωσία, ποὺ ἄρεσε πολὺ στἠν Οὐ- λα, καθὠς τὴν πρωταντί- κρυσε ἀπὸ τὸ ὕψωμα τοῦ ἀεροδρομίου. Είχε ἀκούσει πολλὲς φορὲς νὰ μιλοῦν γιά τὴν πρωτεύουσα, μὰ πρώτη φορὰὸ θά εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ τὴν θαυμάση ἀπὸ κοντά. ᾿Εκεῖνο τὸ Σαθθατόδρα δο ὁ Χρῆστος ἤταν ἕνας ἄψογοο συνοδὸς καὶ ἔ- γνοια του µοναδικἠ ἥταν νὰ δείξη στὴν Οὔλα τὶς ὁ μορφιὲς τοῦ Παραδείσου του, Γι αὐτὸ εἶχε φτιάξει ἕνα καλομελετηµένο πρό γραµµα ξεναγήσεως. ᾿Αφοῦ φάγανε σουθλάκια καὶ ἤπιανε κρασὶ σ᾿ ἕνα σουθλητζξίδικο τοῦ ᾿Αγίου Δομετίου, πῆγαν μετὰ νὰ δοῦν τὸ φεγγάρι ποὺ ἁνέ- τελλε, ἀπὸ τὴν περιοχἠ της ᾿Ανθουπόλεως. ᾿Εκεῖ, εἶδαν ἀπὸ κοντό καὶ τὴν προσγείωση ἑνόὸς μεγάλου ἀεροπλάνου, ποὺ ῆταν πράγµατι θεαματική. Ύστε ρα, γυρίζοντας πίσω στὴν πόλη, ἀνέθηκαν στὴν περι οχἡ ἀεροδρομίου κι ἀγό ρασαν παγωτὰ - φρούτου ὀπὸ τὸ περίπτερο Παπαιρι- λίππου... Πω Κ πας ποια πα ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΦΕΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΛΟΚΑΙΡΙΟΥ, ΕΚΕΙ ΣΤΙΣ [ΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΤΡΑΓΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ. Τὴν ἱστορία γράφει ὁ ΜΑΝΟΣ ΜΩΡΕΑΊΙ ΤΗΣ ΑΛΤΑΜΙΡΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ Στὶς 9 τὸ 6ράδυ, οἱ δυὀ ἀγαπημένοι θρέθηκαν νὰ Χορεύουν στοὺς ἔξαλλους ρυθμοὺς τῆς «᾿Αλταμίρα», της δισκοθήκης μὸ τὸν |- διόρρυθµο διάκοσμο. Τὰ πράντυ - σάουαρ καὶ τὸ ἕ- ἔαλλο οἰέηκ τοὺς κράτη- σε ἐκεῖ µέχρι τὶς 10 κι ὕστερα, «φανερά εὔθυμοι, θγῆκαν στὸ δρόµο Χχωὠρὶς νὰ ξέρουν ποῦ θὰ πήγαι- ναν. --Σ᾽ ἄρεσε ὁ χορὸς Οὔλα : --λαί, θᾶθελα νὰ μὴ τέλειωνε ποτέ | --Τότε ἂς τὸν συνεχί- σουµε κάπου ἀλλοῦ, πρό- τεἰνε ὁ Χρῆστος καὶ τρά- θηξε ἴσια πρὸς τὸ «Κοσμο πόλιταν». ᾿Εκεῖ, οἱ δυὸ ἀγαπημέ- νοι ξεχάστηκαν ὁ ἕνας στὴν ἀγκαλιω τοῦ ἄλλου, κι ἑνῶ ἡ ὀρχήστρα σκὀρ πιζε γύρω ἁπαλοὺς ρυθ- μούς, αὑτοὶ μόλις πού φαι νόντουσαν νὰ. κινοῦνται, λὲς κι εἶχαν Χαθηῇ µέσα στὴν αἰωνιότητα, χωρὶς νὰ νοιάζωνται γιὰ τὸν κόσµο, ποὺ ζοῦσε ὁὀλόγυρά τους μιὰ ἔντονη ζωή. Κάθε τὀ- σο ὁ Χρῆστος ἔσκυθε καὶ σιγοψιθύριζε στ αὐτί τῆς Οὔλας λέξεις µοναδικές, ποὺ µόνο ἕνας Κύπριος μποροῦσε νὰ πη στὴν ὀγα πηµένη του. Κι ἐκείνη φαι νόταν τρισευτυχισµένη, κα θὼς ἄκουε τὸ «ψυχούλα µου, λουλουδάκι µου, ζωή µου, μανούλα µου, κτυπο- κάρδι µου....». --Ξέρεις νὰ λὲς ὡραῖες λέξεις καὶ τόσο πολλές, παρατήρησε ἡ Οὔλα. --Θὰ μποροῦσα γιὰ χά ρη σου νὰ θρῶ χίλιες τέὲ- τοµες λέξεις καὶ τίποτα δὲν θά μὲ κούραζε νάἁ στἰς Ψιθυρίζω στὸ αὐτί, μέχρι ποὺ νὰ ξημµερώση. Κάποτε, οἱ δυὸ ἄγαπη- µένοι κατάλαθαν πὠς εἴ- χαν μείνει µόνοι στὴν πί- στα. Ἠταν ἀρκετά περα- σµένα τὰ µεσάνυκτα καὶ ἡ ὀρχήστρα ἔπαιζο τὸ καλη νύκτα της γιὰ τοὺς ἀπο- καµωµένους πιὰ ξενύχτη- δες, ποὺ ἕνας - ἕνας ἕ- παιρνε νυσταγµένα τὸ δρό μο γιὰ τὸ σπίτι του. ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟΥ.. Μὲ τὸ ξεκίνημα τοῦ ουλίου ἄρχιζε καὶ ἡ τελευ ταία ἐθδομάδα γιὰ τὴν Οὔλα στὴν Κύπρο, Κι ἐ- νῶ ἔθλεπαν τὴν µέρα τοῦ χωρισμοῦ νὰ πλήσιάζη γορ γά, αὐτοὶ οἱ δυόὸ ἄνθρω- ποι προσπαθοῦσαν νὰ τὴν ξεχάσουν, νἁ τὴν διαγρά- ψΨουν ἂν ἤταν δυνατό, ἆ- πὀ τὸ ἡμερολόγιο. Τὸ γέλιο στὰ χείλη τους δὲν ἦταν πιὰ κρυστάλλινο, ἐνῶ κάθε τόσο τὰ μάτια τῆς Οὔλας «φαινόντουσαν νὰ εἶναι θολά. Κι ὅταν ὁ Χρῆστος τὴ ρωτοῦσε τὶ εἰ χε, αὐτὴ ἀπέφέυγε νὰ ἆᾱ- παντήση, ἑνῶ ὁπὸ τὰ στὴ θια της ἔφευγε μὲ κόπο ἕνας δαθὺς ἀναστεναγμός. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρα- σκευῆς 5 Ἰσυλίου 1974, ὁ Χρῆστος καὶ ἡ Οὔλα τὸ πέρασαν ἥσυχα στὸ οπίτά κι τοῦ Καραθᾶ. Ανοιξαν δυὸ μπουκάλια κρασί, ᾖἕ- φτιαξαν μαζὶ δυὸ - τρἰα σάντουῖτα καὶ κάθισαν χά µω στὴν θεράντα, ποὺ ἕἔ- θλεπε πρὸς τὶς λεμονιές. Κι ἐνῶ προσπαθοῦὔσαν νἀ φᾶνε κάτι, τὸ µόνο ποὺ κατόρθωσον ὤἤταν νά πἰ- νουν συνεχῶς κρααί, χω- ρἱς νὰ μποροῦν νῶ δροσί- σουν τὸ λαρύγγι τους, ποὺ ἦταν πάντοτε στεγνὸ καὶ νων ὡς ἀποτέλεσμα τῆς συμφορᾶς ποὺ ἔπληξε τὴν Κύπρο λόγῳ τῆς Τουρκικῆς εἰσθολῆς, ὅπως ἐπικοινώνήσουν μετά τοῦ πλησιεστέρου γραφείου ἢ ἀντιπροσώπου τῆς .Ἑταιρείας διά νὰ καταστῆ δυνατἡ ἡ διευθέτησις τῆς πληρωμῆς τῆς σχετικῆς ἀποζημιώσεως τὸ συντοµώτερον δυνατόν. Σημειωτέον ὅτι τὰ ὰ ᾽Αμέρικαν Λάϊφ καλύπτουν ϱ) Λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι ἀδύνατος ἡ ἐπικοινωνία μετὰ τῶν πελατῶν µας οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐκτοπισιένοι, ἢ ὑπηρετοῦν εἰς τὴν ᾿Εθνοφρουράν, παρακαλοῦνται οὗτοι ἢ οἱ στενοὶ συγγενεῖς ὅπως φροντίσουν νὰ διατηρήσουν τᾶς ἀσφαλείας των ἐν ἰσχύτ, οντες τυχὸν ὄφειλομένα ἀσφάλισοτρα, ἀποτείνονται δὲ εἰς τὰ ἐν Λευκώσίᾳ ἢ Λεμεσῷ γραφεία µας, τὰ ὁποῖα λειτουρ- γοῦν κανονικά, δι οἰανδήποτε ἐξωπηρέτησιν. ΜΗΜΛΙ ΙΙΗ ΜΗΝ ΗΝ Ἁγίας Φυλάξεως ἀρ. 678, Τηλ. 73515 ΛΕΜΕΣΟΣ θαρύ. Κάποια στιγµἠ ὁ Χρῆ- στος σηκώθηκε κι ἔθαλε μιᾶ µαγνητοταινία στὸ κα σετόφωτο. Ὕστερα πῆρε τὴν Οὔλα ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τὴ θοήθησε νὰ σηκωθη. Κι ἐνῶ ἡ µαγνητοταινία ἔπαιρνο τὶς πρῶτες της στροφές, ὁ Χρῆστος καὶ ἡ Οὔλα κουνιόντουσαν ἀργὰ στὸ ρυθμὸ ἑνὸς τραγου- διοῦ τοῦ Κόκοτα : Μιὰ 6ραδυἁ τοῦ Μαγιοῦ ποὺ θὰ γεννηθῶ, μιὰ θραδυὰ τοῦ Μαγιοῦ θᾶἄρθω νά σὲ θρῶ... Ὅ Χρῆστος πού ἐξηγοῦ σε τὰ λόγικα τοῦ τραγου- διοῦ στὴν Οὔλα, πρόσεξε πὠὼς ἡ Γερμανιδούλα ἕ- κλαιε σἀν μικρὸ παιδἰ. --Κλαῖς : --Ὄχι, ἁπλῶς συγκινή- θηκα ἀπὸ τὸ τραγούδι! --Τότε νά θάλω κάτι ὅλλο στὸ κασετόφωνο, -- Οχι, μοῦ ἀρέσει πο- λὺ αὐτό... Εἶναι τόσο ἀν- θρώπινο/ Χωρίς νὰ τὸ καταλά- δουν, ἤρθε στὴ σειρὰ τὸ ἑπόμενο τραγούδι καὶ ἡ Οὔλα ζήτησε ἑπίμονα ἀπὸ τὸ Χρῆστο νὰ τῆς ἐξηγήση τὰ λόγια : «Μιὰ παρένθεση καὶ µόνο µέσα στὸ δικὀ σου κόσμο πὼς θὰ ἥμουνα γιὰ σένα δὲν φαντάστηκα...». Ἡ Οὔλα σταμάτησε νὸ χορεύη. Σφίγγοντας τὰ χέ ρια της γύρω στὴ µέση τοῦ ἈΧρήστου, θάλθηκε νὰ τὸν κοιτάζη ἕντονα, ὁλόϊ- σια µέσα στὰ μάτια. Κά- ποια στιγµή ἕσπασε τὴ σι ωπὴ καὶ τοῦ εἶπε άποφα σιστικά : --“Στὸ δικὀ µου κόσμο, δὲν ἤσουνα μιὰ παρένθε- ση. Δὲν ξέρω ἂν τὸ ἔχης καταλάθει, ἀλλὰ εἶσαι ἡ ἴδια ἡ ζωή µου. Αρχισα νὰ ζῶ ἀπὸ τὴ µέρα ποὺ σὲ γνώρισα, γιατὶ ὅλη ἡ προηγούμενή µου ζωὴ ᾖἤ- ταν ἕνα τίποτα. --᾿Αγόπη µου, εἶσαι ἡ- πέροχη ! --Δὲν ξέρω πόσο θά µπο ρέσωῳ νὰ ζήσω µακρυά σου, --Σόάν κουραστῆς ἐκεῖ ποὺ πᾶς, ἔλα ξανά πίσω νὰ, μὲ θρῆς, --θὰ σὺ θδρῶ ἔτσι, όλο ἴδιο, ὅπως εἶσαι τώρα --Ναί, ἐδῶ θὰ μὲ θρῆο! Κι ἂν δὲν εἶμαι κάτω στὴν ἀκρογιαλιά νὰ σιγοκουθεν τιάζω γιὰ σένα μὸ τὰ κύ- µατα, θάμαι ἐκεῖ ψηλά στὸ χωριουδάκι, κάτω ἀπὸ τὸ γέρικο δέντρο -- θυμᾶ- σαι: - ν΄ ἁγναντύω τὴ θάλασσα. --θΘὰ ξανάρθω Χρῆστο! Ὁπωσδήποτε θά ξανάρθω καὶ πολὺ σύντομα! ᾿Εκεῖνο ποὺ φοθᾶμαι εἶναι µήπως σὲ κερδίση κόποια ὄὅλλη καὶ σὲ χάσω. -θά σὲ περιμένω ἱ - κ κ ὃν Συμφώνησαν νὰ μὴ συ- ναντηθοῦν τὸ Σάθθατο, γιατὶ οἱ καρδιές τους δὲν ἄντεχαν σὲ νέες συγκινή- σειςα. 'Ἡ Οὔλα θά κανόνι- ζε τὶς θαλΆβσες τής κι ὁ Χρῆστος θὰ ἔμενε στὴ Λευ κωσία. Στὸν Καραθᾶ θὰ ξαναρχόταν χαράματα τῆς Κυριακῆς, γιὰ νὰ τὴ με- ταφέρη στὸ ὁεροδρόμιο, ἀπ᾿ ὅπου θὰ ὀναχωροῦσε στὶς 10 τὸ πρωῖ. Ἡ μέρα τοῦ χωρισμοῦ ξηµέρωσε ὄμορφη καὶ γε- λαστή, ἦταν ὅμως γιὰ τοὺς δυὸ ἀγαπημένους μιό συν νεφιασµένη Κυριακή. Σ᾽ ὅλο τὸ ταξίδι, ἀπὸ τὸν Καραθᾶ μέχρι τὸ ἀεροδρό µίο, δὲν θρῆκαν οὔτε μιὰ λέξη νἁ ποῦν. Κοίταζαν ποῦ καὶ ἄλλο, χωρὶς νὰ Θθρίσκουν λέξεις κατάλληλες, νὰ σπά σουν τὴ μονότονη ἐκείνη σιωπή. Κι ἀεράκι ταν τόσο δροσε- ρὁ, ὅμως ἧταν ἀνίκανο νὰ στεγνώση τὰ δακρυσμµένα µάτια τῆς Οὔλσς, ποὺ δὲν εἶχε πόψει νὰ σιγοκλαίη καθ ὅλη τὴ διαδρομή. Φτάνοντας στὸ ἀεροδρό µιο κι ἀφοῦ συμπληρώθη- καν οἱ σεις, πρὀσεξαν πὠὼο τὸ µε γάλο ρολόϊ ἔδειχνε 9.ἱ5 κι ἦταν ἡ ὥρα ποὺ ἡ Οὔ- λα ἔπρεπε νὰ περάση στὴ µεγάλη αἴθουσα ἀναμονῆς. Ἠταν ἡ ὥρα ποὺ οἱ δυὸ ἀγαπημένοι θά χώριζαν. Ἐκείνη τὴ στιγµή, ὁ Χρῆστος ἔδωσε στὴ φίλη | του ἕνα μικρὸ κουτί. ᾿Η- ταν ἕνα δῶρο - ἐνθύμιο, γιὰ νὰ θυμᾶται ἡ Οὔλα τὸ πέρασμά της ἀπὸ τὴν Κύ προ. Κι ὅταν τὸ ἄνοιξε, δὲν μπόρεσε νὰ κρύψη τὴν | ἔκπληξή της γιὰ τὸ ὡραῖο γοῦστο τοῦ Χρήστου. Ἠταν ἕνα μικρό, πήλι- νο δοχεῖο, ἁπλὰ διακοσµη- µένο, κατάλληλο γιὰ ἀνθο- δοχεῖο. Ἡ Οὔλα τὸ κοίτα- ξε μ' ἀγάπη γἱὰ λίγο κι ὑστερα γύρισε πρὸς τὸν Χρῆστο. --Καὶ τώρα: -Τώρα θὰ φιληθοῦμε κι ἀμέσως θὰ προχωρήσης μέ σα στὴν αἴθουσα, Χχωρὶς ποῦ ὁ ἕνας τὸν ἂν τὸ πρωϊνὸ | πασών μνη ππσις σχετικὲς διατυπώ- : νὰ κοιτάξουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Χρειάζεται λίγο κου ράγιο κι ἁπὸ τοὺς δυό μας) θά τὰ καταφέρουμε... Πρέπει νἁ φανοῦμε ὄυνα- τοί, ᾿Αγκαλιάστηκαν σφικτά, παράφορα, γιὰ ἕνα µόνο λεπτό, τὀσο, ὅσο ἦταν ἁρ- κετὸ γιὰ νὰ ξαναθυμηθοῦν τὶς πέντε ἀξέχαστες ἑθδο- µάδες ποὺ πέρασαν μαζί. Κι ἐνῶ τὰ χέρια τῆς Οὔὕ- λας ἦσαν σφικτὰ δεμένα γύρω στὴ µέση τοῦ πολυ- αγαπημένου της, ἔπεσε τὸ πήλινο δοχεῖο στὸ πάτωμα κι ἔγινε χίλια μικρὰ κοµ- µατόκια. Γἱὰ τὸν Χρῆστο ἤταν ἕνας κακός οἰωνός, μὰ δὲν εἶπε τίποτα. Τῆς ὑύπο- σχέθηκε πὠς θὰ τῆς ἔστελ λε τὸ συντομώτερο ἕνα ἅλ λο καὶ φιλώντας την γλυ- κὀ οτὸ μάγουλο, γιὰ ἄλλη μιά φορά, τὴν ἔσπρωξε ἆ πολὰ πρὸς τὴν εἴσοδο τοῦ ἐλέγχου. Γειά σου ἀγάπη µου! --Θὰ ξανάρθω ὁπωσδή- ποτε θὰ ξανάρθω! --θὰ σὲ περιμένω! Η. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗ. ΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΛΑΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ «ΦΥΣΙΟΛλογικο ΤΕΛΟΣ. ΟΜΑΩΣ..... ΕΙΧΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. (Ἔπεται τὸ τἐλος) ΑΝΜΗΤΕΗΤΑΙ Ὅ ἐκ Παραλιµνίου 19ε- τὴς Γεώργιος ᾿Αναστασίου Γουρουνιᾶ, ὅστις ὑπηρετοῦ- σεν εἰς τὸν 2ον λόχον τοῦ 399 Τ.Π. εἰς Μπογάζι, ἐ- θεάθη διὰ τελευταίαν φο- ρὰν τὴν 20ἠν παρελθόντος ᾿Ιουλίου. Παρακαλεῖται οἱοσδήπο- τε, ὅστις γνωρίζει κάτι πε ρἱ τῆς τύχης τοῦ ὡς ἄνω ἀναφερομένου ἔθνοφρου- ροῦ, ὅπως ἐπικοινωνήση μετὰ τῶν γραφείων τῆς ἑ- φημερίδος µας, τηλέφωνον 62389. ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΗΣ ΝΑΝΑΣ ΠΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΗΡΧΑΝ πληροφορίες ὅτι ἡ διάσηµη Ἑλληνίδα τραγουδίστρια Νάνα Μούσχουρη, ἠρόκειται ἕνὰ δώση ἐντὸς τῶν ηροσεχῶν ἡἠμε- ρῶν ἕνα ρεσιτάλ τραγουδιοῦ στὸ Παρίσι. Οἱ εἰσπρόξεις τοῦ ρεοι τὰλ αὐτοῦ θὰ ὀφιορωθοῦν ..- κα τὰ τὶς ἴδιες πληροφορίεσ«--σῖὸν κυπριακὀ ἀγῶνα. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ϐ6ηο ΣΕΛ. Εκπληξιν ἀπετέλεσς τὸ ναυάγιο τοῦ ᾿Ολυμπιονίκου Κόμπορ (Πολωνία) ποὺ ἕ- μµεινε στὴν 6η θέσι καὶ τοῦ Φινλανδοῦ Στάλµπεργκ κα θὼς ἐπίσηςο καὶ ἡ κατάλη- Ψις τῆς 2ας θέσεως ἀπὸ τὸν Ράϊτοενμπαχ (Δ.Γ.). Δισκοθολία: Ὁ νικητής τοῦ ἀγωνί σµατος Φινλανδὸς Κόχμα (63.62 μ.) δὲν ἤταν ἀνά µεσα στὰ φαθορί. Ὑποψή- φιος- γιὰ τὸ χρυσὸ ἦτον ὁ Ολυμπιονίκης Ντάνεκ (Τσε χοσλοθακία) καὶ ὁ Σουη- δὸς Μπροὺχ (3ος στὸ Μό- ΔΗΠΩΣΙΣ Ἡ ὑποφαινομένη Μαρία εΔΟ ιδ ς Χριστοόρου. ἐξ |. ᾿Αργάκας κάτοχος δελτίου ταυτότητὸς ἆφριθμ. 081605 δηλῶ ὅτι κατόπιν ἑνόρκου δηλώσεώςο µου γενομένης ἐν τῷ ᾿Επαρχ. Δικαστ. Πά Φου, ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ὁ υἱός µου ᾿Ανδρέας θὰ ὑπογράφη καὶ ὀνομάζε ται ᾿Ανδρέας Δημητρίου Χ΄’ Χριστοφόρου καὶ οὐχὶ ᾿Ανδρέας Δημητράκη Σω- κράτους ὡς εἶναι έγγε- γραμμένος εἰς τὰ ληξιαρ- χικἁ θιθλία τῆς ᾿Επαρχια- κῆς Διοικήσεως Πόφου. Ἡ δηλοῦσα Μαρία Δ. Χ᾿᾽᾿ Χριστοφόρου ΔΗΔΩΣΙΣ Ἡ ὑποφαινομένη Μαρία Δ. Χ’' Χριστοφόρου ἐξ ᾿Αργάκας κάτοχος δελτίου ταυτότητος ἀριθμ. 081605 δηλῶ ὅτι κατόπιν ἐνόρκου δηλώσεώς µου γενομένης ἐν τῷ ᾿Επαρχ. Δικαστ. Πά φου, ἁπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἡ θυγότηρ µου Χρι στιάνα θὰ ὑπογράφη καὶ ὁ- νοµάζεται Χριστιάνα Δημη- τρίου Χ'΄ Χριστοφόρου καὶ οὐχὶ Χριστιάνα Δημή: τρη Σωκράτους ὡς εἶναι ἐγγεγραμμένη εἰς τά ληξι- αρχικά θιθλἰα τῆς ᾿Επαρχ. Διοικήσεως Πάφου. Ἡ δηλοῦσα Μαρία Δ. Χ΄᾿ Χριστοφόρου ΩΗΣΠΕΕ ΠΑΕ τἳ ΔΕΝ ΕΛΗΨΛΗ 0ἱ ΓΚΠΙΗΞΗΣ ναχο) ποὺ στὴν Ρώμη κα- τετάγησαν 2ος καὶ 3οςο ὁν- τιστοίχως. ’ Σφυροθολία: Παρὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ Ὀλυμπιονίκου Μπονταρ- τσοὺκ νὰ προκριθῆ στὸν τε λικὸ ἡ Ρωσία δὲν ἔχασε τὸ χρυσὸ μετάλλιο. Τὸ κα- τέκτησε ὁ νεαρὸς Σπιριντό νωφ μὲ 72.6. Ὁ Ρῶσος ἀθλητήὴς κέρδισε τὸν 2ον ᾿ὈΟλυμπιονίκην Σάκσε {Α, Γ. 72.32) καὶ τὸν Παγκό- σµιον µρέκορντμαν ἐπίσης ᾿Ανατολικογερμανὸν Τάἵ- μερ (3ος 70.64 μ.). . Ακοντιομός: Ὁ Λούσις (Ρωσίο) δὲν μπόρεσε νὰ κερδίοη ἕνα 5ο χρυσὸ µετάἆλλιο. Μάλιστα ἐφέτος δὲν κἑρδισε κανέ- να μετάλλιο. Τὸ: χρυσὸ πῆ- γο στὸν Φινλανδὸ Σιτόνεν ποή ἀσφαλῶς ἦταν ἀνάμε- σα στᾶ φαθορι. Ἡ δολή του μετρήθηκε στὰ 80.58 µ. Δεύτερος ἦταν ὁ Χάντς (Α.Γ.). » Λέκαθλον: Μετὰ τὴν ἀπουσίαν τοῦ ᾿Ολυμπιονίκου καὶ Παγκο- σµίου ρέκορντμον Αδιλωφ ἡ ἐπικράτησια τοῦ Σκοθρό νεφ (Πολωνία) ἤῆταν φυσι- ολογική. Τό σύνολο τῶν θαθμῶν του, δ.207, Δεύτε- ρος ἤταν ὁ Γάλλος Λε- ρουάἀ. ΔΗΠΟΩΣΙΣ Ἡ ὑποφαινομένη Μαρία Δ. Χ᾿' Χρισοφόρου ἐξ ᾿Αργόκας κάτοχος δελτίου ταυτότητος ἀριθμ. 0818605 δηλῶ ὅτι κατόπιν ἐνόρκσυ δηλώσεώς µου γενομένης ἐν τῷ ᾿Επορχ. Δικαστ. Πά Φου, ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆῃς ἡ θυγάτηρ µου ᾿Αν- θούλλα θὰ ὑπογρόφη καὶ ὀνομάζεται ᾿Ανθούλλα Δη- µητρίου Χ᾿᾿ Χριστοφόρου καὶ οὐχὶ ᾿Ανθούλλα Δημή τρη Σωκρότους ὡς εἶναι ἐγγεγραμμένη εἰς τὰ ληξι αρχικά θιθλία τῆς 'Ἐπαρ- χιακῆς Διοικήσεως Λευκω- σίας. Ἡ δηλοῦσα Μαρία Δ. Χ΄΄ Χριστοφόρου Φύθ' ---- ὐθή9Φ' -- 09.9 --π- ΛΝΛΚΤΙΝΗΣΙΣ Φέρεται εἰς γνῶσιν τῆς ἁξιοτίμου πε- λατείας µας ὅτι τὸ στεγνοκαθαριστήριον ΕΝΙΒΑΘΘΥ Ὁδὸς Ἡρακλέους ἀρ. 3 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τηλ. 73355, ἔχει ἐπαναλειτουργήσει καὶ σᾶς προσφέ- ρει, ΙΕ ἙΩαήπ ΣΕ σα. αμασμα ὡς πάντοτε, πρόθυµον ἐξυπηρέτησιν. ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΗΤΠΣΙΣ ΠρηΣΦΡΗΝ Πητοῦνται ἑχ νέου προσφοραὶ διὰ τὴν χάτωθι οἰχοδομιχὴν ἐργασίαν: Τον ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ, ᾿Επέκτασις συμφώνως πρὸς τὰ Σχέδια καὶ τοὺς Τεχνιχκοὺς Ὄρους τῶν ΤΕΧΝΙΚ(ΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΧΙΛΟΣΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, τὰ ἑποῖα οἳ ἔργο- λάξοι δύνανται νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Σχολικῆς Ἐπιτροπείας. Αἱ προσφοραὶ δέον νὰ ὑποξληθοῦν εἰς ὅι- πλοῦν ἐπὶ τοῦ ἐντύπου τῶν προσφορῶν καὶ ν᾿ ἀπευθύνωνται πρὸς τὸν Πρόεδρον Προσφορῶν, Γενιχόὸν «Ἀογιστήριον Συµδθουλίου Λευκωσίας, θὐχὶ ἀργότερον τῆς Όης π.μ. τοῦ Σαθθάτου, ὅης ᾽Ὀχτωθρίου, 1974. ξμλοζμξωξολβἑοζο Κύριοι, Διερμηνεύοντες τοὺς ᾠφό ϐους καὶ τὰς ἐπιθυμίας χι- λιάδων Συνεργατιστῶν ἐξ ὅλης τῆς Κύπρου καὶ {δι- αερα τῶν προερχοµύόνων ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν Τούρκων κατεχοµένων περιοχῶν, ἐ- πιθυμοῦμεν νό τονίσωµεν ὠρισμένα οηµεῖα καὶ νὰ κάνωµεν ὠρισμένας εἰοηγὴ σεις διὰ τῶν ὁποίων, ὡς πιστεύωµεν, τὸ Συνεργαγι κὸν Κίνημα παρὸ τὰς µε- γάλας ζημίας ποὺ ὑπέστη εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχίση νὰ παρέχη τάς πολλαπλᾶς του ὑπηρεσίας πρὸς τὸν Κυπριακὸν λαόν. ᾽Αποτελεῖ γεγονὸς ὅτι διά τῆς τουρκικῆς εἰσθο- λῆς ἔχει πληγῆ καὶ τὸ Συ- νεργατικὸ Κίνημα. Μεγά- λος ἀριθμὸς Συνεργατικῶν Ἑταιρειῶν, Πιστωτικῶν Παντοπωλείων, θιοµηχανι- ὤν, συσκευαστηρίων καὶ ἆ ποθηκῶν ΟΌρίσκονται εἰς τὴν ὑπὸ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατεχομένην περιοχήν. Πολλά θιθλία συνεργατικῶν ἑταιρειῶν, θιθλιάρια ἐπιταγῶν καὶ µε τρητὰ εὑρίσκονται στὴν ὡς ἄνω µπεριοχήν. Ἡ ζημιὰ τὴν ὁποίαν ὑπέστη τὸ Συ- νεργατικὸ Κίνημα ὑπολογί- ζεται εἰς πολλό ἑκστομ- μύρια. ᾿Ανεξαρτήτως ὅμως τῶν ὑλικῶν ζΖημιῶν πού ὀπέσοτη σαν πολλὲς συνεργατικὲς ἑταιρεῖες ἐπιθάλλεται ῥὅ- πως τὸ Συνεργατικὀ Κίνη- μα, ἡ συνεργατικὴ οἰκογέ- νεια, ἀντίμετωπίση μὲ τὴν δέουσαν σοθορότητα τὴν δηµιουργηθεῖσαν κατάοτα- σιν. Διὰ νά θοηθηθοῦν οἱ συνεργατικὲς ῥτωρεῖες ποὺ ἀπέμειναν, ὥστε νὰ ἀν- θέξουν τὰ θόρη ποὺ ἡ δη- μιουργηθεῖσα µκατάστασις τοὺς ἐπεφόρτισ καὶ νὰ αὐξήσουν τὴν παροχἠν ὕπη ρεσιῶν πρὸς τὸν συνεται- ρισµένον κόσμον χρειάζεται νά ληφθοῦν τὰ ἀκόλουθα μέτρα : 1. Τὸ Τµῆμα Συνεργατι- κῆς ᾿Αναπτύξεως, ἡ Παγκύ πριος Συνεργατικἡ Ζυύνομο σπονδία καὶ ἡ Σύνεργατι- κἠἡ Κεντρική Τράπεζα νά συντονίσουν τὶς ἐνέργειες ὥστε : (α) Νό καταγραφοῦν ὅ- λες οἱ ζημιές ποὺ ὑπέστη σαν οἱ συνεργατικὲςο ἑται- ρεῖες. (β)΄ Νἁά ἐξετασθοῦν τὰ Ππροθλήµσοτα ποὺ ἀντιµετω- πίζει ἡ κάθε συνεργατικὴ ἑταιρεία. (9) Νά παραχωρηθοῦν περὶ πλέον πιστώσεις πρὸς τὶς ἑταιρεῖεςο αὐτὲς διὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς τρὲ χουσες ἀνάγκες των καὶ νά ἐξυπηρετήσουν τὰ μέ- λη τους. 2. Νὰ 9οηθηθοῦν ὑπὸ τῆς Συνεργατικῆς Κεντρι- κῆς Τραπέζης οἱ προµη- θευτικὲς ἑνώσείς, οἱ συ- - γεργατικὲς θιοµηχανίες καὶ οἱ ἐμπορικοὶ ὀργανι- σμοὶ νὰ ἀναπτύξουν τὶς ὁραστηριὀτητέα των διὰ γά συνεχίσουν ὀπροσκό- πτως : (α) Τὴν προµήθειαν τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν εἰς τὸν Κυπριακὸν λαὸν ὥστε νὰ ἄποφευχθη ἡ ἀνο- δικἡἠ πορεία τῶν τιμῶν τῶν εἰδῶν αὐτῶν καὶ ἡ ἑἐ- παναφορά τῶν µπακάλη- δων. (β) Νὰ συνεχισθοῦν κἆ- Ππροσκόπτως ἡ ἡαµυγκέντρω- σις, ἐπεξεργασία καὶ θιο- µηχανοποίησιςο τῆς ἔναπο- μεινάσης γεωργικῆς µας παραγωγῆς. (Υ) Νὰ ψίνη προσπάθεια καὶ νό θοηθηθοῦν οἱ ἔμπο- ρικοὶ ὀργανιομοὶ νὰ έπανε ξάόξουν ποσότητες προϊόν- των ποὺ ἴσως νὰ μὴν δύ- ναται νὰ τὶς ἀπορραφήσ] ὁ τόπος τώρα ἢ νὰ πωλή- σουν πρὸς χῶρες τοῦ έξω τε.κοῦ προϊόντα τὰ ὁποῖα παρηγγέλθησαν καὶ ἐφορ- τώθησαν πρὸ τῆς οὐμφο- ρᾶς. 3. Νάὰ ἐπιδειχθῆ ὑπὸ τοῦ Κινήματος Ιδιαιτέρα μέρι- µνα διὰ τοὺς πρόσφυγες συνεργατιστὲς καὶ τὶς περι οχὲς πού φιλοξενοῦνται αὐτοί. 4. Οἱ ουνεργατικὲς ἑται ρεῖες νὰ μὴν ἀπολύσουν ο” 6 ἕνα µέλος τοῦ προσω πικο των συµθάλλουσαι ἔτσι εἰς τὴν διατήρησιν εἰς τὴν ζωήν ἐκείνων πού γιά τόσα χρόνια ἑστήριξαν τὸ Κίνημα καὶ δίνοντας ὁκό- µη τὸ καλὸ παράδειγµα πρὸς τὶς ἰδιώωτικὲς ἐπιχει- ρήσεις. 5 Εάν ἡ οἰκονομικὴ κα τάστασις τῆς Συνεργατι- κῆς Κεντριῆς Τραπέζης δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ὁν- θέξη τὸ δάόρος ποὺ διά τῶν εἰσηγήσεών µας οὖὗ- τῶν καλεῖται νὰ ἀναλάδη νὰ ζητηθῆ δάνειο ἁπὸ τὴν Κυθέρνησιν πρὸς τὸν σκο- [ης ΜΑΙ ΝΑ ΠΙΙΝΙΝΙ ΗΡΙ ΛΙ [ΛΙΝ ΙΝΗΗΛ κἠ ἐγγύησις πρὸς ἐξασφά- λισιν τοιούτου δανείου. 6. Νά γίνουν ἐκκλή- σεις πρὸς ὁλα τά Συνερ- γατικὰ Κινήµατα τοῦ κόὀ- σµου ὃδι᾽ οἰκονομικὴν ἐἑνί- σχυσιν τοῦ πληγέντος Κι- γἡματός µας. ) 7. Νά ἐπίδειχθῇ πνεῦμα ἀγάπης καὶ ἑνδοσυνεργατι κῆς συνεργασίας καὶ νὰ Ἄ- πάρξη συντονισμὸς τῶν ἑ- νεργειῶν τῶν στελεχῶν τοῦ Συνεργατικοῦ Κινήμα- τος διὰ νὰ δυνηθῆ τοῦτο νὰ ἀνθέξη τὴν σκληρὴν δοκιµασίαν τὴν ὁποίαν δι- έρχεται, νὰ ἐπουλώση τὰ τραύματά του καὶ νὰ οὐ- ξήση τὶς ὑπηρεσίες του πρὸς τὸν συνεταιρισµένον κόσμον τὶς ὁποῖες περισσὀ τερον ἀπὸ κάθε ὄλλην φο- ρὰν ἔχει ἀνάγκην σήμερον. Χωρὶς ἄσκοπες κριτικὲς καὶ ὑπεκφυγὴν εὐθυνῶν ὁ κάθε συνεργατιστὴς ἀπὸ τὸ ἁπλὸ µέλος μὲχρι τὴν ἠγε σίαν τοῦ Κινήματος πρέπει νὰ ἀναλάθη τὶς εὐθῦνες ποὺ οἱ περιστάσεις ἐπιθάλ λουν ὥστε νὰ διατηρηθῆ τὸ Κίνημα στὴν ζωὴν καὶ νᾶ ουνεχίση τὸν ἐποικοδα µητικόὀν του ρόλον. 8. Νὰ κληθῆ εἰδικὴ ού- σκεψιςο τοῦ Τμήματος Σιυ- νεργατηκο ᾿Αναητύξεως, της Παγκυπρίου Σύνεργα- τικῆς Συνοµοσπονδίας, τῆς Συνεργατικῆς Κεντρηκῆς Τραπέζης καὶ τῶν ἆἄγροτι- κῶν ὀργανώσεων ΠΕΚ καὶ ΕΚΑ πρὸς ἐξέτασιν τῆς ὄλρς καταστάσεως. 8. Τὸ ἔδαφος τὸ ὁποῖον ἔχει κερδίσει τὸ Συνεργα- τικ µας Ἰίνημα κατὰ τά τθλευταῖα ἔτη εἰς τὴν οἶκα νομικὴν καὶ κοινωνικἠν ζω ἠν τοῦ τόπου κατόπιν τῶν ἀόκνων προσπαθειῶν καὶ τῆς δημµιουργικῆς φανταοσί- ας τοῦ Διοικητοῦ Συνερ- γατικῆς ΄᾿Αναπτύξεως κ. ᾿Αζίνα, ἐπιθάλλσται, ἐντὸς θεθαίως τῶν µέτρων τῆς σημερινῆς πραγµατικότη- τος νὰ διατηρηθή καὶ νὰ ουνεχισθῆ. 10. ἜἜχοντες πλήρη ἐπί γνωση τῆς σοθαρότητος της καταστάσεως εἰσηγού- µεθα ὅπως ὢ ὡς ἄνω σύ- σκεψις πραγµατοποιηθῆ κα- τὰ τὰς ἀρχὰς τῆς προσε- χοῦς ἐθδομάδος. Μετά τιμῆς, ΗΡ. Χ’’ ΠΡΑΚΛΕΟΥΣ Βουλευτής, Γ.Γ. τῆς ΠΕΚ ΧΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ πὸν τοῦτον, Ἡ “κύθερνητ--- “Βουλευτής Γ.Γ. τῆς ΕΚΑ ΙΠΛΝΝΗΣ ΠΕΣΜΛΖΟΌΓΛΟΥ {Συνέχειο ὀπὸ τὴν ην σελίδα) θυµίσουµε οὔὐνοπτικά. Παράλληλα μὲ τὴν όῃε- Ἀευθθρωση τοῦ διεθνούς ἐμπορίου, οἱ µεγόλες ἐπι- χειρήσεις ἐπιθόλλονται σὲ ὅλες τὶς θιοµηχανικἐς χῶ- ρες, οἱ ὀγγενεῖς κίνδυνοι τοῦ νὰ ἀοκήσουν µονοπω λισκὴ ἐκμετόλλευση, κίνδυ νοι πραγμµατικοὶ στὰ πλαί σια τῶν κλειστῶν ἐθνικῶν ἀγορῶν, μειώνονται σηµαν τικἀ. Σὺ μιὰ Πρόσφατη µε λέτη ὁ Ἱ. ἵ Γκόλμπρεθ ἀπέδειξο ὅτι οἱ ἐπιχεηρή- σεις μὲ Παγκόσμια δικτύω ση ἀποτελοῦν κότι παρα- πόνω ὁπὸ ἁπλῆν ὀναγκαιό τητα στὸ «Νέο ΏΒιοµηχα- νικ Κράτος». Σηµαδεύ- ουν ἤδη θαθειὰ τὴ δίοµη Χανικὴ κοινωνία τῆς ἔπο- χῆο µας καὶ θὰ τὴν σηµα δεύουν ἴσως ἁκόμη θΘαθύ- τερα αὔριο. Τὰ θασικὰ χα ῥρακτηριστικά τους εἴναι τὰ ἀκόλουθα : Πρῶτον, εἶναι ἢ τείνουν νὰ γίνουν ἁπρόσωπες λό- γω τῆς συνεχοῦας διάδοσης τῶν κεφαλαίων τους. Ὁ κοινωνικός τους ρόλος συ νίσταται στὴ δηµιουογία μιᾶς νέας μµορφῆς ἴδιοκτη σίας τῶν µέσων παραγω- γῆς, μιᾶς μορφῆς μὲ δημο κρατικὀ Χχαρακτῆρα. Χωρὶς νὰ ὑποτιμοῦμε τοὺς κινδύ νουςο ποὺ ἐνόχε ἡ αὔξου- σα συγκέντρωση τῶν οἴκο νομικῶν ἐξουσιῶν, μποροῦ µς νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ἁκόμη καὶ ὅταν οἱ µεγά- λες ἐπιχείρήσεις ἑλέγχον- ται ἀπό ἕνα περιορισμὀ ὁἆ τόμων, ὁ ἕἔλεγχός τους τεἰ νει νὰ ὑποταχθῇ σὲ κριτή ρια καθαράὰ τεχνικά. Δεύτερο, ἐπίσηα σὴμαν τικὸ χαρακτηριστικὀ τῶν ἐ Πηχειρήσέων αὐτῶν, οστενὰ συνδεδεμένο μὸ τὴν ἁπρό σωπη φύση τους, οἴναι ἡ διεύρυνση τοῦ ὁρίζσοντό τους µέσα στὸ χρόνο. Τὸ μακροπρόθεσμα συμφέρον τα, ὅπως οὐυμθαίνι καὶ στὰ κατ᾽ ἰδίον κράτη, πι θάλλονται στὰ θραχυποόθε σµα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐγ γυᾶτοι ὧς ἕνα σημµεῖο τὸ ὅτι οἱ ὅραστηριότητες τῶν ἐπιχειρήσεων αὐτῶν δὲν ἔρχονται σὲ Ἀντίθεση μὲ τὰ συμφέροντο τοῦ κοινω νικοῦ συνόλου, ἢἣ τουλόχι στον θρίσκονται κοντὸ σ᾿ αὐτά. Πρόκειοι γιὰ ἕνα στοιχεῖα ποὺ διαφοροποι- εἶ τὶς µεγάλες ἐπιχθιρή- σεις ἀπὸ τὶς µεσσοῖες -- ποῦ κατὸ κανόνα ἑλέγχον ται ἀπὸ οἰκογενειακὰ ουμ φέροντα -- οἱ ὁποφάσεις καὶ οἱ δραστηριότητες τῶν ὁποίαν ἀποθλέπουν 6ραχυ Πρόθεσµα στὴν κερδοσκο- πία ὠρισμένων ὀτόμων. Μήπως πρέπει ὀκόμη νά ποῦμο ὅτι ἡ ἐλεύθερη οἶκο νοµία, διαφορετικά προσα νατολισµένη χάρη στὸ ρό λα τῶν γιγαντιαίων ἔπιχει ρήσεων, ὁδηγεῖ σὲ ἕνα νέο Οπτιρουμ οἰκονομικῆς ἱ- σορρόπησης καὶ σὺ μιά κα λύτερη µκοινωνικὴ κατανο μὴ τοῦ εἰσόδήματος ι ᾿Ελά χιστοι τὸ πιστεύουν σἠμε- ρα. ᾿Αντίθετα, γίνεται γεν’ κἁ ἀποδεκτὸ -- καὶ ἡ ουν θήκη τῆς Ρώμης διαπνέε- ται ἀπὸ τὴ σκέψη αὐτὴ -- ὅτι ὁ κανονιστικς παρεµ δατισμὸς τῶν κεντρικῶν ἐ- ξουσιῶν ἔχει στὸ σημεῖο αὐτὸ ἁποφασιστικ σὴµα- σία. Τὸ κύριο συμπέρασμα ποὺ προκύπτει συναφῶς εἷ- ναι τὸ ἑξῆς: Ἡ ἐξουσία πειθοῦς καὶ ἐξαναγκασμοῦ ποὺ διαθέτουν οἱ πολιτικὲς ἀρχές, αρέπει νὰ φθάνη στὸ µέτρο τῆς ἕκτασης καὶ τῆς δύναμης τῶν μς- γόλων ἐπιχειρήσεων. Μιὰ κεντρικὴ δηµόσιο ἀρχή, μὸ πολλαπλὲς ἐξουσίες εἷ- ναι ἀναγκαία γιὰ νὰ ἔκπλη ρώση τὴν κανονιστική της ἁρμοδιότητα, πού ἀποθλέ πει στὴ μετατροπή τοῦ συ- νεχοῦς διαλόγου μὲ τὶς µε γόλες ἐπιχειρήσεις σὺ πρὀ σφορή συνεργασία, ποὺ νὰ ἐξιωπηρετῆ τὰ συμφέροντα τῆς νέας κοινωνίας. Καὶ εἶναι φανερὸ ὅτι στὰ πλαί σια τῆς οἰκονομικῆς ἕνω- σης τῶν ξη, µόνο μία κοινωνικἡ ἀρχὴ μπορεῖ νὰ παίΐξη τὸ ρόλο αὐτὸ καὶ νὰ ἐγγυηθῇ τὴν σκοπιµότη τα τῶν παραπάνω παρεµθά σεων. Ὑπάρχει, τέλος, καὶ µία ἀκόμη ὁδὸς γιὰ τὴν προώὠ- θηση τῆς τεχνολογικῆς προ ὁόδου ποὺ λόγω τῆς οπου δαιὀότητόςο της πρύπει νά ὑπογραμμισθη : Ἡ δοή- θεια τοῦ κράτους πρὸς τοὺς διαφόρους ὀργανι- σµούς, ὑπὸ τὴ µορφὴ πα ραγγελιῶν ἢ μὴ ὁποιοδήπο τε ἄλλο τρόπο, γιό τὴν ὁ- νάπτυξη τῆς ἔρευνας καὶ τῶν μεγάλων τεχνικῶν ἐπι τεύξεων. Οἱ Πρωτοθουλίες ὅμως τοῦ εἴδους αὐτοῦ, ἆ παιτοῦν ὑψηλὲς δαπάνες, ποὺ ἕνα εὐρωποϊκὸ κρά- τος ἀπὸ µόνο του δὲν µπο ρεῖ νὰ ἀντέξη χωρὶς ἄρνη τικὲς συνέπειες, Οἱ συµφω νίες συνεργασίας μεγάλων κρατῶν ποὺ τοίνουν νὀ πολλοπλασισσθοῦν στὸ πε δίο αὐτὸ -- ἀναφέρουμε ἀνάμεσα στὰ τόσα Παρσ- δείγµοτα τὴν κατασκευἠ τοῦ ὑπερηχητικοῦ Κόνκορτ -- προσπαθοῦν νὰ καλύ- ψουν τὴν ἀδυναμία αὐτή. ᾽Ακόμη κι ἔτσι ὅμως, τὰ τεράστια οἰκονομικὰ δόρη καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποτυχίας ζυγίζουν πολὺ σὲ ὠρισμέ- γες περιπτώσεις, ἰδίως στά λιγώτερο Ισχυρᾶ κράτη -- µέλη. Εξ ἄλλου, τὰ κοινά σχέδια συνεργασίας ὑύστε- ροῦν συχνά᾽ τόσο στὴν τε λικὴ σύλληψή τους, ὅσο καὶ στὴν περάτωσή τους στὶς καθωρίισµενες προθςε- σµίες ὑπολείπονται, κι αὖ- τὸ λόγω τῶν ἀτελειῶν τῶν σχετικῶν συμφωνιῶν ἀπὸ τὴ μιό μεριὰ καὶ τοῦ ὅτι κάθε χώρα ἐπιδιώκει νἀ ποριἰσθη γιὰ λογαριασμό της τὰ μεγαλύτερα ὠφέλη. Κατά συνέπεια, οἱ µεγά λες ἐπιτεύξεις στὸν τοµέα τῆς ἔρευνας καὶ τής τεχνι κῆς ἀπαιτοῦν, πέρα ἀπὸ μιὰ ἰσχυρὴ οἰκονομία, ἑνό τητα στὶς ἀποφάσεις καὶ τέλεια ὀργάνωση. Στὴν Εὐ- ρώπη οἱ ἐπιτεύξεις οὐτὲς δὲν μποροῦν νά πραγµατο ποιηθοῦν στὴ ζητούμενη κλίμακα χωρίς τὴ λείουρ γία μιᾶς κοινοτικής ἀρχῆς μὲ τὶς ἁπαραίτητες ἐξουσί ες γιὰ τὸν οκοπὸ αὐτό (Στὴν προσεχη µας ἕἔκ- ὅοση τὸ Β᾽ καὶ τελευ- ταῖο µέρος τῆς διαλέ- ξεως). ΔΗΠΟΣΙΣ Ἡ ὑποφαινομένη Μαρία Δ. Χ΄΄ Χρισοφόρου ἐξ ᾿Αργάκας κάτοχος δελτίου ταυτότητος ἁριθμ. 081605 δηλῶ ὅτι κατόπιν ἐνόρκου δηλώσεώς µου γενομένης ὃν τῷ ᾿Επαρχ. Δικαστ. Πά φου ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ὁ υἱός µου Εὐάγγε- λος θὰ ὑπογράφη καὶ ὀνο µάζεται Εὐάγγελος Δημη- τρίου Χ΄' Χριστοφόρου καὶ οὐχὶ Εὐάγγελος Δημητρίου ὡς εἶναι ἐγγεγραμμένος εἰς τὰ ληξιαρχικἁ θιθλία τῆς ᾿Επαρχιακῆς Διοικήσε ως Πάφου. Ἡ δηλοῦσα Μαρία Δ. Χ΄' Χριστοφόρου ΞΕΠΟΥΠΗΜΑ Λόγῳ ἁἀνοχωρήσεως τοῦ ἰδιοκτήτου, γίνεται ξεπού- λημα παιδικῶν εἰδῶν εἰς τὸ κατάστηµα τοῦ νΝΙικουΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ὁδὸς Φώτη Πῄτα, ὁρ. 3, εἰς Εγκωμην Λευκωσίας, Εἰδικαὶ χαμηλαὶ Ἅτιμα] διὰ περιπτώσεις Ππροσφύ- γων. Ὁ Σταῦρος Τζιωρτζὴς ὅπως καὶ στὸ Μόναχο ἔτσι καὶ στὴ Ρώμη πάλαιψε σκληρά καὶ τίµησε τὰ ἐθνικὰ χρώματα. 0 ΣΤΛΊΡΙΣ ΤΠΠΡΙΙΗΣ | νν κ. 5 Φ ΒΙΤΑΝ ΒΛΤΕΡΛΙ Δὲν ἤθελε νὰ συμμετάσχῃ στὸν τελικὸ τῶν Πανευρωπαϊκῶν ὍὉ ἄἆθλοο τοῦ Σταύρου Ὑζιώρτζῆη εἶναι μεγάλος, ὂν σκεφθῆ κανεὶς ὅτι ὅ- τον Ππῆγε στὴν Ρώμη εἶχε τὸν 13ο χρόνο τῆς Εὐρώ- πης. Τόσο μετροῦσαν τὰ 501. Ὅμως, ἀφοῦ κα- τάφερε νὰ µπῆ στὸν τελι- κὀ μὲ 496, καλύτερο χρόνο τῆς Δετίας, ἔφθασε στὸ 49᾽'7, στὴν 2η δηλα- δἠ ἐπίδοση τῆς ζωῆς του. Μετὰ τὸν ἀγῶνα σὺ ἐρώτη σι ἂν εἶναι ἱκανοποιημένος οἶπε : «᾿Απὸ τὸν χρόνο ναί, ἁ πὸ τὴν θέσι ὄχι». Τὸ πρὀθλημά σου ποιὸ ὔταν «Τὸ κουλουὰρ μοῦ στοί χισε πολὺ δὲν τὸ κρύθω. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἔτυχα στὸ 8 ἀποτελεῖ ἀτυχία». -Δηλαδὴ τί θὰ ἔκανες --Αν ἤμουν σὲ ἕνα ἅλ λο κουλουάρ. -Σὲ ποιό --Σὲ ὁποιοδήποτε. Νά εἰ χα μπροστά µου, ἤθελα τὸν Γκαθριλένκο. Πιστεύω ὅτι θά τὸν κἑρδιζα. -Μὲ 49’3. --Γιατί ὄχι Καὶ συνέχισε ὁ Σταῦ- ρος. «Μὲ κανονικἡἠ προετοιµα σία δὲν θὰ κυνηγοῦσα τὸ 3ο μετάλλιο, ἀλλὰ τὸ πρῶ το». Δὲν εἶναι δυνατὸν-- εἶπε-- νὰ κόνω προετοιµα: σία Πανευρωπαϊκῶν, τρέ- χοντας ἄλλοτε στὴν Καλο γρέζα, ἄλλοτε στὰ Καλά θρυτα, καὶ δὲν ξέρω κι ἐ γὼ ποῦ ἀλλοῦ. Αὐτὸ εἰ- ναι τὸ παράπονό µου». κ Ὁ προπονητής ἐξ ἅλ λοι τοῦ Σταύρου κ. Σµυρ νιώτης, ποὺ ἦταν ἐκεῖ κον τὰ καὶ ἄκουσε τὴν συζήτη ση, τόνισε : «Ἡ. συγκυρία πολλῶν πα ραγόντων στέρησε ἕνα µε τἆλλιο ἀπὸ τὸν Τζιωρτζῆ». -Δηλαδή «Οἱ λόγοι εἶναι τρεῖς. Πρῶτον τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Κύπρου (Σημ. : ὍὉ Σταῦρος ἔχει τὸ πατρικό του σπίτι στὴν ᾽Αμμόχω- στο). Δεύτερον ἡ ἄσχημη προετοιμασία καὶ τρίτον ἡ ἀτυχία». Γιὰ τὴν τελευταία λέξι, ἐξήγησε ὅτι ἐννοεῖ τὴν κλήρωσι τοῦ κουλου- ἂρ καὶ κατέληξε ὁ κ. Σμυρ νιώτης. «Πάντως ὁ Σταῦ- ρος ἀπέδειξε τὴν μεγάλη του κλάσι». Ἐν τῷ μεταξὺ μετὰ τὴν κούρσα τῶν 400 μµ. μετ᾽ ἐμποδίων ἔγινε γνω στὸ ὅτι ὁ Τζιωρτζὴςσ τὸ προηγούμενο ϐ6ράδυ εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀποστολῆς κ. Κοκκώ- γη νὰ μὴ µετάσχη τοῦ τε- λικοῦ. «Εἶμαι σὺ κακἡὴ κατά- στασι, τοῦ εἶπρ. Εἶμαι πο λὐ κουρασμένος καὶ θά ἔλ θω τελευταῖος». Τελικὰ ὅ- µως συζήτησε τὸ θέµα, ἔ- λαδε µέρος στὸν ἀγῶνα οσκαὶνάκαυς υἄναι ὤθλο.. ., σι ΚΛΡΝΙΣΜΜΗ 0! ΠΛΝΕΛΛΗΝΙ0Ι ΛΙΝ ΣΠΡΗ ᾿Βρχίζσουν τὴν προσεχΠ Παρασκευἡ ᾿Αρχίζουν τὴν προσεχῆ Παρασκευἠ 20 Σεπτεµθρἰ- ου στὸ στάδιο Καραϊσκά κη οἱ Πανελλήνιοι ᾽Αγῶνες Στίθου ᾿Ανδρῶν καὶ Γυναι- κῶν. Κατ ἀρχήν ἡ ἀπόφα σις τοῦ ΣΕΓΑΣ ἦταν οἱ ἀγῶνες νὰ διεξαχθοῦν στὴν Καθάλα, ἀλλὰ λόγω τοῦ ὅτι οἱ ἐργασίες θελτιώσε- ὡς στὸ στάδια Καραϊσκά κη δὲν τελείωσαν, οἱ ᾽Α- γῶνες µετετέθηκαν στὸ Φά ληρο. Οἱ Πανελλήνιοι ᾿Αγῶνες θὰ διαρκέσουν ἐπὶ τριήµε ρον (20, 21, 22 Σεπτεµ ἓ Ὁ Ονησιφόρου εὑρίσκε- ται ἤδη στὰς Αθήνας, ἀλλὰ εἶναι ἀμφίθολο ἂν θὰ συμµετάσχη τῶν ΠΠα- νελληνίων ᾿᾽Αγώνων. θρίου) καὶ ἀσφαλῶς ουγ» κεντρώνουν μµεγόλο ἐνδια- φέρον. Καὶ τοῦτο παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ ἀπουσιά- σουν οἱ Κύπριοι πρωταθλη τὸς οἱ ὁποῖοι ὑπηρξαν πάντοτε ἀπὸ τοὺς πρωτα γὠνιστός τῶν ὀγώνων. ᾽Απὸ Κυπριακῆς πλευ- ρᾶς στοὺς ᾽Αγῶνες θὰ συμ µετάσχουν οἱ ἀθλητές -- µέλη τῆς Ἐθνικῆς καὶ οἱ ὁποῖοι θρίσκονται ἤδη στὴν Ἑλλάδα. Φυσικὰ ἡ συµµε: τοχή µας θὰ εἶναι μὲν συμ Βολικήἠ, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε θὰ εἶναι ἡ πλέον ἐντυπω- σιακἠἡ ἀφοῦ χιλιάδες φίλα θλοι θὰ κατακλύσουν τὸ Φαληρικὸ στάδιο γιὰ νὰ Χειροκροτήσουν τούς Κι- πρίους πρωταθλητέο. Με- ταξὺ τῶν ἀθλητῶν ποὺ θά συμμετάσχουν περιλαμθά- νονται οἱ Τζιωρτόής, Λου- κἄ, Χατζηστάθης, Λάμπρου, Χειμωνῆς, Χριστοφῃ καὶ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ὁ ᾿Ονησιφόρου. Κατὰ τὴν πρώτην ἡμέ- ραν τῶν ᾿Αγώνων θά διε- ξαχθοῦν οἱ τελικοὶ τῶν ἆ κολούθων ἀγωνισμάτων Ανδρῶν: ᾿Ακοντισμὸς Σφαιροθολία 5.000 µ. 100 μ. 806 μ. 404 μ. ἐμπόδια. Γυναικῶν: Άλμα εἰς ὕψος 104 μ. 406 µ. ᾿Ακοντισμός, ΒΝΕΧΟΡΗΣΑΝ ΧΘΕΣ Οἱ ΠΙΒΙΤΗΤΑΙ ᾽Ανεχώρησαν χθὲς ἁτµο- πλοϊκῶς δι’ ᾿Αθήνας καὶ ἑἐ κεῖθεν διὰ Γιουγκοσλαθίαν καὶ Βουλγαρίαν οἱ Κύπρι- οι διεθνεῖς διαιτητὲς οἱ ὁ- ποῖοι θὰ διαιτητεύσουν ἆ- γῶνες τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κυ πέλλων. Ὡς γνωστόν, ἡ ΚΟΠ ὥρισε τοὺς κ.κ. Κωστάκη Ξανθούλη, Ἑρμῆ ΕΒέϊῖρες καὶ Κυριάκο Παπαδόπου- λο, νάἁ διαιτητεύσουν στὴ Φιλιππούπολη τῆς Βουλγα ρίας, τήν Τετάρτη 18 Σε- πτεµθρίου, τὴν ουνάντηση Λοκομοτῖθ Φιλιππουπόλεως -- Βάζας Γπιδῖρ Οὐγγα- ρίας γιὰ τὸ Κύπελλο ΟΥ- ΕΦΑ. , Ἡ. «ΚΟΠ ὥρισο ἐπίσης τοὺς κ.κ. Μιχαλάκη ἵκυρι ακίδη, Σῶτο Αὐξεντίου καὶ Θεοδόση ᾽Ασπρῆ, νὰ διαι- τητεύσουν στὸ Σπλίτ τῆς Γιουγκοσλαδίας τὴν Πέµ- πτη 19 Σεπτεµθρίου καὶ τὴν Τρίτη 24 Σεπτεμθρί- ου τὶς συναντήσεις Χάῦν- τουκ Γιουγκοσλαθίας -- Γκεφλοθὶκ Ιρλανδίας, γιὰ τὸ Κύπελλα Πρωταθλητρι- ὢν. Ὁ κ. διαιτητεύση τὸν πρῶτον ἀγῶνα καὶ ὁ κ. Αὐξεντίου τὸν δεύτερον. Κυριακίδης θά ) [ο η ιν Στοὺς πρόσφατους Πανευρωπαϊκοὺς ᾽Αγώνες ΔΕΝ ΕΛΕΙΨΑΝ ὍὉ Παπαγεωργόπουλος (σὲ πρῶτο πλάνο) ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν τραυματισμό του δὲν κατάφερε νὰ διακριθῆ στοὺς Πανευρωπαϊκοὺας παρά τὴν φιλότιμη προσπάθεια , ποὺ κατέθαλε. ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΕΒΙΚΟΥΣ ΒΓΩΝΕΣ [βλ ΙΕ ΠΛΗ ΜΗΙΡ ΜΙΝΙ ΙΜΙΟΛΙ 01 ΜΝΙΝΝΙΡΙΛΜΙΗ Ἡ ΦΟΥΚΣ ΣΤΟΝ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΝ, Η ΤΣΙΒΑΣ Στο ΥΨΟΣ ΚΔΒΙ ΣΤΗΝ ΣΕΚΥΤΑΔΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100 ΟΠΩΣ ἄλλωστε ἀνεμένε το οἱ ᾿Ανατολικογερμανί- δες ἐθριάμθευσαν στὰ ἄγω νίσµατα γυ-αικῶν. : Κατέ- Ἀτῆδαν 5 Χρυσᾶ ᾿μετάλλια καὶ δημιούργησαν τρία νέα Παγκόσμια ρεκόρ. Στὸν ἆᾱ- κοντισµό/ στὴν ὕψος καὶ ΑΧ στὸ σκυταλοδρομία Ἡ νικήτρια τοῦ ἁκοντι- σμοῦ Φοὺκς {Α.Γ.) ποὺ σημείωσε νέο Παγκόσμιο ρεκόρ. 100. Στὰ ἁγωνίσματα γυναι: κῶν σημειώθηκαν ὁπωσδή ποτς περισσότερες ἀκπλή- ξεις ἀπὸ ὅ,τι στὰ ἀγωνί- σµατα ἀνδρῶν. Π.χ. Ἡ. ᾿Ολυμπιονίκης τοῦ Μο νάχου (100 μµ. -- 200 μ.) Ρενάτα Στέχερ (Α.Γ.) Όσον µπόρεσο νὰ κερδίση οὔτε ἕνα χρυσοὸ μετάλλιο. . Ἡ Φινλανδία ποὺ δὲν ἐθεωρεῖτο σὰν µεγάλη κατάφερε νὰ κερδίση δύο χρυσᾶ (300--5.000 μ.). .. Ἡ Πολωνίδα Τσεθίν- σκα Κἱρζεσταϊν ποὺ ἐ- πανῃλθε ὁριμύτεοη μετὰ τοὺς ἁγῶνες τοῦ Μονάχου κέρδισε δύο χρυσᾶ στοὺς δρόμους τοαχύτητος. ᾿Αντίθετα στὶς ρίψεις ἐ- πεκράτησαν τὰ Φφαθορὶ κα- θὼς ἐπίσηο καὶ στὰ ἆἅλ- ματα. ᾿Αναλυτικά οἱ νικήτριες τῶν Πανευρωπαϊκῶν ἁγώ- νων. εἶναι οἱ ἀκόλουθες: 10Ο µ. : Ἡ Πολωνίδα Τσεθίν- σκα σὲ πολὺ καλὴ κατά- στασι ἐπρώτευσε μὲ χρό- νον 11.13 (Ν.Ρ.Α.). 2068 µ.: Ἡ Τοξεθίνσκα ντούμπλα ρε τὶς νίκες της κερδϊζον τας καὶ τὰ 200 µ. σὲ χρὺ νον 22.51. ”. 4060 µ.: | Πρὸς γενικἠν ἐκπληξιν τὸ χρυσὸ μετόλλία κὲρδι. ' σε ἡ Φινλανδέέα Σάλι σ χρόνον 950.14 ποὺ ἅποτις λε! νέο ρεκὸρ ἀγώνὼν 800 µ.: Φαθορὶ ἐδῶ παροισιώ- το ἡ Χοφμόισερ {ΑΓ} Πλὴν ὅμως ἐπρώτευσε ἡ Τόµοθα (Βουλγαρία) μὲ] χρόνον 1.68.1. .. 1900 µ.: (Ν.Ρ.Α.). πα ο Ἡσχοφμάΐστερ “πηρε τὴ: ρεθάνς κερδίζοντας τὰ Ί. 500 τὴς Ὁ χρόνος” της 4.2.2. . 3.008 µ.: Ἡ ΦιΝλανδέζα Χόλμεν δημιούργησε τὴν ὄκπληξιν κερδίζοντας τὴν Μπραγκί- να (Ρωσία).. Ὁ χρόνος τῆς νικητρίας δ8.55.2. . ΥΨΟΣ: Μέ νέο Παγκόσμιο ρε- π κὀρ (1.95 μ.) ἐπρώτευσε ἡ ᾿Ανατολικογερμανίδα ΕΒί τσα ποὺ ἤῆταν καὶ τὸ φᾳ- θορί. .. ΜΗΚΟΣ : Στὸ ἀγώνισμα αὐτὸ ἑ- πρώτευσε τὸ φαθορὶ Μπρυ τένυακ (Οὐγγαρία) μὲ ὄλ- μα 6.65 μµ. ΣΦΑΙΡΑ: ᾿Ακλόνητο φαθορὶ ἦταν ἡ Παγκόσμιος ρέκορντµαν Τσίτοοθα (Ῥωσία). Καὶ νἰ- κησε μὲ θολἠ 20.78 µ. Σ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ: Οὐδεὶς ἀμφέθαλλε ὅτ' τὸ χρυσὸ μετάλλιο θὰ πή γαινε στὴν Ρωσίδα ΙΜέν: λικ, Καὶ ἔτσι ὄγίνε. ἩΗ. ἑ- πίδοσή της 69.00 μµ. κ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ : Νέον Παγκόσμιον ρε- κὀρ σημείωσε ἡ Φοῦκο (4Α. Γ.) στὀν ἀκοντισμόν μὲ 6ο λἠν 67.22 μ. ” ΠΕΝΤΑΘΛΟ : Ἡ. Κατέγκο (Ρωσίδα) ἦταν τὸ φαθορὶ καὶ οὐδείς ἐξεπλάγη γιὰ τὴ νίκη της. Συνεκέντρωσε 4.766 6. 3 ΔΧ100: Ἡ ὁμάδα τῆς Α. Γερ- μανίας ἀποτελουμένη ὁπὸ ἵνικ καὶ Εκχερτ δημιούρ «τὶς Μαλέσκιᾳ Στέχερ. -Ε- ’ .ϕΦἠδθ νέἑό Παγκόσμιό ρεκὀρ' μὸ χρόνον 42.51. ”.4Χ400: Νικήτρια καὶ στὴν μµε- γάλη σκυταλοδρομία ὀνεδςί Ἡ νικήτρια τοῦ ἄλματος εἰς ὕψος μὲ νέον Παγ- κόσμιον µρεκὸρ Βίτσος. Χθη ἡ Α. Γερμανία μὲ 8’. 25.12 (Ν.Ρ.Α.). 100. µ. ΕΜΠΟΔΙΑ: Φαθορὶ στὸ ἀγώνισμα αὐτὸ ἦταν ἡ Ερχαρντ (Α.Γ.), Καὶ δικαωσε τὰ προγνωστικὰ μὲ χρόνον 1266. ᾽Αρχίζει ὀή περον τὸ Κύπελλο Ελλάδος ᾿Αρχίζει σήµερα Σάᾶθατο 14. Σεητεµθρίου τὸ Κύπελλο Ελ λάδος μὲ τὶς πρῶτες συναντήσεις μεταξύ τῶν ὁμάδων Β΄ Εὐνικῆς, Τὸ ἐφετεινὸ Κύπελλο Όᾳα διεξο χθῆ διαφορετικἁ ἀπὸ ὅτι στὸ πα- ρελθόν. Στὴν πρώτη φάσι θὰ λάδουν µέρος οι ὁμάδες τών ιριῶν οµ!: λων τῆς 6᾽ ἐἑθνικῆς, στήν ὄευτε ρη φάση οἱ ὁμάδες τοῦ Τὰ προ κριθούν καὶ εις τὴν «ἐχηι νά μείνουν πέντε ὁμόδες ἁπο κάθε ὅμιλο, δηλαδὴ 15 σύνολον, οι ὁ- ποῖες µαζι μὲ τὶο 17 ὁμάδες τῆς α΄ ἐθνικῆς (δὲν θά συμµµετόυχη τὸ ΑΠΟΕΛ) θά συνεχίσουν μ.χ τοὺς ἡμιτελικούς σὲ ἁπλές ουνων τήσεις, Αἱ συνοντήοεις θά οἶναι ολες απλὲςν διότι οὐτὸ προθλέπςει ὁ κα νογισµὀς. “Ο ἕνας ἐκ ών ἡμ τὰ :κὠν θὰ γίνη εἰς τὴν Θεοσάλο: κην ἐφ᾽ ὅσον µετέχη σὲ αὐτον µάδα τής, Θεσσαλονίκης. “Ὁ τελικὀσι ἐφ᾽ όσον μὲ ἑνι ιμὰς. λεκονοπεδίου Αττ'«ς Εεὖ “η στὸ μεγαλύτερο νήπσρο ο αοκανοπεδίου, εάν Ῥὲν ση ω μας της ΄Αττικῆς καὶ µετένοι ον μάς τῆς Θεσσαλονίκης σά γίνη εἰς τὸ Καυταντζὀγλειον. Οἱ σπουδαιότεροι ἀγῶνες -οἳ , Σαθθατοκιριάκου εἶναι οἱ ἀκόλου θοι: Α᾿ ΟΜΙΛΟΣ Φωστήὴρ Παναργειακὸς - - Παναιτωλικὸς, Αρης - Σύ: ρος, ἸΚόρινθος -- Ελευσίον κο: ρος -- Καλλιθέα, Κέρκυρα -- Ο. Φ.Η, (Κυριακή). -- Λαμία (σήνερα) Βύζας, Χαλκίς { ἶ 8 ΟΜΙΛΟΣ Διαγόρας -- ᾿Ὀλυμπιακὸς ὃἙ. (σήμερα). Τρίκαλα -- Ἴρροδευ- τική, Ατρόμητος Πειρ. να. Γέννηση Καρ., ᾿Απόλλων ᾿Αὺν -- Λαμία, Λεθαδειακὸς -- ΓΠανασπρο πυργιοκός. Γ. ΟΜΙΛΟΣ | | Δόξα Δοαμας -- Φόρσαλα (ση- μερα), Καλαμαριά -- Νέστος, Κο έάντ, Μακεδονικός, «« λκιό α- κος. -- ἀάνθη, Βέροιςο -- Ἔπα: νωµή. «Ἱερικὸός -- Νάουσα (Κυ ρισοκή}, ΙΙΙ! οι ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΙΙ ΝΝΝΝΝΝΙΝΝΙΝΝΗΝΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΗΗΝΝΝΗΙΙ φάθθατον, 14 Σεπτεμθρίου 1974 Ὁ νικητἠς τοῦ ἄλματος εἰς ὕψος Δανὸς Τόρριγκ. ΜΡΚΕΛ ΦΛΒΙΡΙ ΚΑΤΕΙΟΝΤΙΣΘΗΣΛΝ ΕΝ ΕΚΛΝΛΝ ΤΗΝ ΕΜΦΛΗΡΙΝ ΤΗΥ: ΝΕΘΙ ΛΘΛΗΤΕΣ Π0Υ ΛΙΕΚΡΙΒΗΣΛΝ ΛῆΣ ΙΛΙΛΙΤΕΡΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ἐπιτυχίαν ση: µείωσαν οἱ 11οι Πανευρω- παϊκοὶ ᾿Αγῶνες ποὺ διεξή- χθησαν στὴν Ρώμη. Τόσον οἱ ᾿Ιταλοὶ ἀπὸ ὀργανώτι- κῆς πλευρᾶς ὅσον καὶ οἱ ᾱ- θλητὲς ἀπὸ πλευρᾶς ἐπι- δόσεων παρουσίασαν τὸν καλύτερο ἑαυτὸ τους καὶ ἀπέσπασαν τὰ Χειροκροτή- µατα τῶν φιλάθλων ποὺ παρευρέθησαν κατὰ χιλιά- δες στοὺς ἀγῶνες, Δυστυχῶς ὅμως δὲν µπο ροῦμε νἁ ποῦμε ὅτι καὶ ἡ Ἑλληνικὴ συμμετοχή Χαρα κτηρίζεται οσὰν ἐπιτυχής. ΓΠλὴν τῶν Τζιωρτζῆ καὶ Κα θηνιώτη οὐδείς ὄλλος ἆθλη τὴς μπόρεσε νὰ πλασαρι- σθῆ στὸν τελικό. Καὶ αὐτοὶ ἁκόμη οἱ ὁποῖοι ἔλαθαν µέρος ἀπ' εὐθείας στὸν τελικὸ (Τόγκας, Κού σης, Καραγιῶργος) δὲν μπόρεσαν νὰ διακριθοῦν. ᾿Ασφαλῶς ὁ Κύπριος πρωταθλητής τῶν χαμηλῶν ἐμποδίων Σταῦρος Τζιωρ- τζης εἶναι ἄξιος συγχαρη-: τηρίων. Παρά τὴν κὀπωσίν του ἀπὸ τὶς τελευταῖες συ χνὲς κοῦρσες (ἈῬαλκανι- κοί, Τριµερεῖο, Πανευρώ- παϊκοὶ µπόρεσε νὰ πλασαρι σθῆ στὴν θάδα καταλαμθά νοντας τὴν 4η θέὲσι. Αντίθετα ὁ Καθητζιώ- της στὸν τεολικὸ δὲν μµπό ρεσε νὰ Ἐεπεράση τὰ 16 µ. (415.98 μ.) καὶ κατετά- γη Ί0ος. ᾿Ασφαλῶς τὴν µεγαλύ- τερη ἀπογοήτευσι σκόρη:- σε ἡ Λάμπρου ἡ ὁποία ἑ- νῶ ἤταον ὑποψήφια γιὰ τὸ χρυσὸ μετάλλιο δὲν πόρα- σε οὔτε στὸν τελικό. ]- σωςο σ᾿ αὐτὸ νὰ ἐπηρεάσθη ψυχολογικἀ ἀπὸ τὴν µεγά- λη σημασία τῶν ἀγώνων. Πιὸ κάτω θά ἐπιχειρή: σουµε µίαν ἀνόλυσιν τῶν διαφόρων ὁὀγωνισμάτων γιὰ νὰ δοῦμεο ποῦ εἴχαμε ἐκ- πλήξειςα,. ᾿Αρχίζουμε φυοικὰ μὲ τοὺς δρόμους ταχύτητος. 3.100 µ.: Φυσιολογικὴ καὶ ἄνετη ὑπῆρξε ἡ ἐπικρότησις τοῦ ᾿Ολυμπίονίκου Μπορζώφ. Ὁ Ρῶσος ἀθλητὴς χωρἰὶς νὰ εἶναι στὴν παλιὰἁ καλή του κατάστασι σημείωσε χρόνο 10.27. Δεύτερος ἤ- ταν ὁ ᾿Ιταλὸς Ὀλένεα 200 µ.: Μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ Μπορζώφ πρῶτο φαθο- ρὶ γιὰ τὸ χρυσὸ ἦταν ὁ Μένεα. Πράγματι ὁ ᾿Ίτα- λὸς ἀθλητὴς μπροστὸ στὸ δικό του κοινὸ τερμάτισε πρῶτος μὲ 20.60. Τὸ άργυ- ρὸ μετάλλιο κέρδισε ὁ ὌὌμμεο (Α.Γ,). 3 400 µ. : Ὃ Δυτικογερμανὸς Χόντζ κὲρδισε (459.04) πε ρἰσσότερο ἄνετα ἀπὸ ὅσο καὶ ὁ ἴδιος περίμενε, ὃν περίμενε φυσικά. Σ᾽ αὐτὸ θοήθησε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Αψγλος Τζέννιγκο ποὺ διεκδικοῦσε κι αὐτὸς τὸ χρυσὸ ἔμεινε στὰ 45. 67 καὶ στὴν 2η θέσι. «800 µ.: Σὸ µεγάλη φόρμα θ6ρὲ θηκε ὁ Γιουγκοσλάθος Σου σάνι. Μὲ 1.44.1 δημιούρ γησε νὲο ρεκὸὀρ ἀγώνων. Καὶ νὰ σκεφθή κανεῖςο ὅτι δὲν εἴχο σοθασὸν ἀντίπα- λον ὁὀφοῦ ὁ [Ιαγκόσμιος ρέκορντµαν Φιασκονάρο τερμάτισε θος. ᾽Απουσία- σαν ἐπίσης οἱ ᾿Αρζάνωφ (Ρωσία) καὶ ᾿Αρέζς (Ίτα- λία). Δεύτεοος ἦτον ὁ ο θεττ (Μ.Β8.). 1.900 µ.: ὍὉ Γιούστους {(Α.Γ.) ἦταν µέσα στὰ φαβορί. ἸΑ φοῦ λοιπὸν οἱ ὑπόλοιποι ὑποψήφιοι γιὰ τὸ χρυσὸ Ζαρπόνε (Ιταλία), Κλέ- µεντ (Μ.Β.} δὲν τὰ πῆναν καλὰ ἡ ἐπικράτησίο του ἤ- ταν φυσιολογική. Ὁ χρό- νοο του: 39.40.55. Δεύτε- ρος κατετάγη ὁ Χάνσεν (Δ.Γ.). 359.000 µ. : Ἡ ἐπικρότησις τοῦ µο ναδικοῦ ἴσως φαδβορὶ στὸ ἁἀγώνίσμα αὐτὸ Φόστερ ἕ- γινε κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο. Ὁ Άγγλος ἆθλη- τὴς καλπάζοντας τερµάτι- σοθ πρῶτος σὲ χρόνο 13. 27.21 ποὺ ἀποτελοῖ νὲέο ρεκὸρ Εὐρώπης. Δεύτερος ῆταν ὁ Κούσμον (ΑΓ). Σ.το.00ϐ µ.: Ἡ ἁπουοία τοῦ Βὲλ- γου Πούττεμανς, τοῦ Αγ- γλου Μπέντφορντ καὶ τὸ ναυάγιο τῶν ᾿Ολυμπιονι- κῶν Φινλανδοῦ Βιρὲν (Ίος στὸ Μόναχο) καὶ Ἱσπανοῦ Χάρο (4ος) θοήθησαν τὸν νεαρὸν Κούσμαν {(Α.Γ.) νὰ κερδίση τὸ χρυσὸ μετάλλιο ΄ μὲ χρόνον 28.25.86 ποὺ Χα ρακτηρίζεται σὰν µέτριος. Δεύτερος τερμάτισε ὁ Σίµ µονς ({Μ.Β.). 110 µ. ΕΜΠΟΔΙΑ: Μὲ νέο ρεκὸρ ἀγώνων (13.48) ὁ Γάλλος Ντρὺ κέρδισε τὴν κούρσα. Ἡ ἐ- πικράτησή του ὑπῆρξε φυ- σιολογικἡ ἔστω κι’ ἂν τὸν ἀπείλησαν σοθαρὰ οἱ ἀδελ- φοὶ Βαντζίσκι (Πολωνία). 400 µ. ΕΜΠΟΔΙΑ: Ὁ Βρεττανὺας Πάσκοε καὶ ὁ Ρῶσος Γκοθριλένκο ῆταν τὰ φαθορὶ. καὶ σάν φυσιολογικὴ κχαρακτηρίζε- ται ἡ νίκη τοῦ Πάσκοε 48. 82 ἔστω κι ἂν ἤῆταν τραυ µατισµένος. Ὁ Τζιωρτζης πάντοτε παλληκάρι καὶ πὶ- στὸς στὶς ὑποχρεώσεις του τερμάτισε 4ος μὲ 49.71. Δεύτερος ἤταν ὁ ἈΝαλλὲ (Γαλλία) καὶ τρίτος ὁ Γκα θριλένκο. 3. 9.006 µ. ΣΤΗΠΛΙ: Πρὶν ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες τὸ ἀγώνισμα αὐτὸ προεθλέ πετο σὰν τὸ πιὸ συναρπα στικὸὀ καὶ ἁμφίρροπο. Καὶ ἔτσοι ἔγινε, Νικητὴς ἀνεδεί Χχθη ὁ Πολωνός Μαλινόφ- σκυ ποὺ ἦταν ἁἀουτσάϊντερ σὲ χρόνον ϐ98.15.0 ποὺ ὁ- στερεῖ κατὰ 1΄΄ τοῦ Παγ- κοσµίου ρεκόρ. ὠεύτερος ῆταν ὁ Σουηρὸς ἵκαρντε- ρούντ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ: ᾿Αντίθτα στὸ ἀγώνι- σµα αὐτὸ νίκησε τὸ πρῶτο φαβορί. Πρόκειται γιά τὸν Αγγλον Τόμσον ποὺ χρο- νοµετρήθηκε 2 ὥρες 19’. 18.71. Δεύτερος ἤταν ὁ ᾿Ανατολικογερμανὸς Λέακ. . 4ΑΧ{0Ο: Θεαματικωτάτη ἤταν ἡ κούρσα καὶ ὁ οὐναγωνι- σμὸς µεγάλος. Φυσίιολογι- κἁ λοιπὸν δημιουργήθηκε νέο ρεκὸρ ἀγώνων ἀπὸ τὴν Γαλλία (38.69). Ἡ τε λευταία ἤταν φαθορὶ μαζὶ μὲ τὴν ᾿Ιταλία καὶ τὴν Α. Γερμανία ποὺ κατόλαθαν τὴν 2η καὶ 9η θέσι ” ΑΧ400 : ᾿Απρόοητα ἡ Δ. Γερμα- γία ἔχασε τὸ χρυσὸ ἀπὸ τὴν Μ. Βρεττανία ἡ ὁποία χρονοµετρήθηκε σὲ ϐὅ. 40.55, Τὸ φαθορὶ ἔμεινε στὴν 2η θὲσι. 20.000 μµ. δάδην : Ὁ δεύτερος ᾿ὌΌλυμπιο νίκης Ῥῶσος Γκολουμπνίχι νίκησε ἄνετα μὲ 1.25'30’΄ ἔστω καὶ ἄν τὸν ἀπείλησε ὁ Δυτικογερμανόὸς Κάννεμ περυγκ (1.29:38”’2). ΑΛΜΑΤΑ Μῆκος: Ὁ ᾿Ολυμπιονίκης Δυτι- κογερμανὸς ἩΜπαουμγκάρ- τνερ δὲν θρέθηκε σὲ καλὴ κατάστασι καὶ ἔτσι ὁ Ρῶ- σος Μποντλούξζι, ποὺ πα- ρουσιάζεται σάν ὁ διάδο- χος τοῦ ᾿Όθανεσιάν, κὲρ- δισο τὸ χρυσὸ «φιυσίιολογ!- κἁ μὲ 8.12 µ. Ὁ ν.κητής, στὸ Μόναχο ὥταν ΘΌος μὲ Από ἑλληνικῇε πλευρᾶς διεόώθμ ὁ1 ζιωριτέζής 7.72 μµ. Δεύτερος στὴν Ρώ µη ἦταν ὁ Στέκτο (Γιουγ- κοσλαθία). Α. ὝὝψος: Ἡ νίκη τοῦ Δανοῦ Τόρ ριγκ (2.25) μπορεῖ νά χα ρακτηρισθήη σὰν ἔκπληξις, Ὁ νεαρὸς ἄλτης ποὺ στὸ Μόναχο δὲν ἧταν παρὼν νίκησε τὸν Ρῶσο Σάικα (2.25 μ.) ποὺ ἦταν τὸ φα- 6ορι. Ὁ ΧΣάπκα ὑπερέθη κι’ αὐτὸς τὰ 2 25 µ. ἀλλά ἔμεινε δεὑτερος. . Ἐπὶ κοντῶ: Ὁ τέως Παγκόσμιος ρὲ κορντµαν Σουηδὸς Ισακ- σον ἔμεινε στὴν θη θέσιν μὲ 5.30 µ. καὶ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὸν νεαρὸν Κί- σκιν (Ρωσία) νὰ κερδίση τὴν Ίη θέσι μὲ 5.35 µ. Φυ σικἁ σ᾿ αὐτὸ θοήθησε καὶ ἡ ἀποχώρησις ἀπὸ τοὺς δι εθνεῖς στίδους τοῦ Νόρτ- θιγκ (Α.Γ,). Ὁ Καζακιέφ σκι (Πολωνία) ἦταν δεύ- τερος. Α Τριπλοῦν: Ὁ Ολυμπιονίκης Σανό γιεῳ (Ρωσία) ἤταν φαξορὶ καὶ κέρδισε δίκαια τὸ χρυ σὀ. Μάλιστα παρὰ τὰ χρο νάκια του δηµιούργῇἼσε νέο ρεκὸρ ἀγώνων μὲ 1723 µ. Δεύτερος ἤταν ὁ Κόρ- γουκ (Α.Γ.). . Σφαιροθολία : Ὁ νικητὴς Μπρίζενικ (Α.Γ.) συγκατελέγετο ὁ- πωσδήποτε ὀνάμεσα οτὰ Φαθορί, Ετσι ἡ νίκη του μὲ 20.50 δὲν µπορεί νά χαρακτηρισθη σὺν ἔκπληξι, (Ἑυνέχεια εἰς τὴν Την σελἰδο} ο Τὴν Τετάρτη γιὰ τὸ Κύπελλο Πρωταθλητριῶν ΝΙΙΝ) ΝΙΝΜΙΗΗ Μ ΤΙΝ ΗΛΙΚΣΙΗΗ [ΛΙΛΡΙ ΠΑΟ-ΓΚΕΒΣΧΟΠΕΡΣ, ΠΒΟΙΓ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΑΙ ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΕΑΡΗΣ ΧΩΡΙΣ τὶς Κυπριακὲς ὁ µάδες, οἱ ὁποίες ἀπεσώρθη καν λόγω τῆς καταστάσε ως, ἀρχίζουν τὴν προσεχῆ Τετάρτη οἱ ἐφετεινὸς ὅνορ γανώσεις τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κυπέλλων. ᾿Αντίθετα θὰ συμμµετά- σχουν οἱ Ελληνικὲς ὁμά- δες οἱ ὁποῖος μάλιστα συγ κεντρώνουν ὀλπίδες διαικρί σεως. ὦς Στὸ Κύπελλο Πρωτα θλητριῶν ὁ ᾿Ολυμπιακὸς θὰ ἀντιμετωπίση τὴν Σέἐλτικ. ᾿Ο Πουπάκης θὰ ὑπερασπίση τὴν Τετάρτη τὴν ὁστία τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ στὴν Γλασκώθδη. Οἱ ἐρυθρόλευκοι εἶναι ἴσως ἡ μόνη Ἕλληνικη ἐκπρόσω πος ποὺ ἑλάχιστες ἑλπίδες προκρίσεως συγκεντρώνει. Ἡ πρωταθλήτρια Σκωτίας διέρχεται περίοδο μεγάλης φόρμας, ἀντίθετα μὲ τὸν Ολυμπιακὸ ὁ ὁποῖος ὁὀκό- µη θρίσκεται στὸ στάδιο της προετοιμασίας. κ Ὁ ΠΑΟ στὸ Κὐύπελ λο Κυπελλούχων θά τεθῆ ἀντιμέτωπος τοῦ ᾿Ερυθροῦ ᾿Αστέρος ᾖΓιουγκοσλαδίας. Ἡ ὁμάδα τῆς Όεσσαλονί- κης ὃν καὶ διέρχεται ἐσω- τερικἠ κρίσι (δισµάχη Κού δα - Σάννον) εἴναι σὲ θέσι νὰ ἀποκλείση τὴν Γιουγκο σλαθικἡ ὁμάδα, Ὢ» Ὁ Παναβηναϊκός ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Μπόμ πεκ θὰ τεθή ἀντιμέτωπος τῆς Γκράχοπερς ἘΕλθβετί- ας, Ἡ Ἑλδετικὴ ὁμάδα παρ᾽ ὅλο ὅτι εἶναι φορμα- Ρισµένη ({(εὑρίσκεται οτὴν κορυφὴ τοῦ πρωταθλήµα- τος τῆς χώρας της) δὲν εἶναι τὸ φαθορὶ τοῦ ἀγῶ νος της πρὸς τὸν Παναθη ναϊκό, Αν ὁ Δομάζοο µπο ρέση νά 6δρῆ ἐγκαίρως τὸν ἑαυτό του τότε ἀσφαλῶς ἡ ᾿Αθηναϊκὴ ὁμάδα θά πρέ- πρι νὰ προχωρήση οτὸν ἑ- πόµενο γῦρο τοῦ Κυπέλ- λου ΟΥΕΦΑ. κά Τέλος ὁ Αρης θὰ ἂν ἃ τιµετωπίση πάλι γιὰ τὸ κ πολλο ΟΥΕΦΑ τὴν ραμίνν Βιέννης, Οἱ δύο ὁμάδες κρίνονται ἰσοθύναμες καὶ θὰ γίνη σκληρὴ μάχη γιὰ τὴν πρόκρισι, Οἱ . ὑπόλοιποι ἀγῶνες γιὰ τὰ τρία Εὐρωπαϊκὰ Κὐ να Έχουν ὡς ἁκολού- ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Χθίντοβρε -- Ρούχ, Λήντς Ζυρίχη, Σ. Ἐτιὲν - Σπόρτιγκ, Λέφσκυ -- Οὔ(- Πεστ, Φέγιενοοντ -- Κα λιράϊν, ᾿Αραρὰτ -- Στλόσν τλερ, Σλόθαν -- ”Αντερ λεχτ, Κεφλάθικ «- Χοῖν- τούκ, Βολλέττα .- Ελοίν κι, Κραϊόθα -- ᾿Αντθιντόμ Περγκ, Ζενὲς Ες .. Φε νὲρ Μπαξέ, Μπαρτσελώνα --Λίντ. Οἱ ὁμάδες τοῦ Μαγδεµ θούργου καὶ τῇς Μπάγιερν προεκρίθησαν ἄνευ ἀγῶνος εἰς τὸν β΄ γῦρον. Στὸν β᾽ γῦρον προεκρίθη καὶ ἡ Κὸρκ μετὰ την ἁἀποχώρησι τῆς Ὀμόνοιας, ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ Μπένφικα -- Βάνλοζς, Φέρεντοθόρος -- Κάρντιφ, Ρεὰλ Μαδρίησο -- Φβόν, ᾿Αἰχτόθεν -- Αρντς, Ντυ ναμὸ Κιέθου -- Τσὲ ες Κά, Γκάρντια -- Μπολώ- νια, Λίθερπουλ -- Στρῦεγ κούτσετ, Βάροζεν -- Βιέν να, Φραγκφούρτη -- Μόνα κο, Μπούρσασπορ -- Φίνν, Ντάντη Γιουνάῖτεντ - Πε τραζάντ, Μόάλκοε -- ΣΙόν. Σλάθια Πράγας - Κάρλ τσαις Ἰένα. Ἡ ἀντίπαλος τοῦ Παρα λιμνίου Μπενζὸ Λουξεμδούρ γου προεκριθη γιὰ τὸν ὁ- Πόμενο γῦρο. ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΥΕΦΑ Α΄ Ὅμιλος: ᾿Αμθοῦργο -- Μποχέμι: ᾱς, Κολώνια -- Κώτολαν. Ντέρμπυ -- Σερβὀτ, ᾿ἶπσ γουΐς -- Τθέντε. Β' Ὅμιλος: Στόουκ Σ,. -- Αγίας Ἱνοπρουγκ -- Γκλάντμπαχ Στοῦρμµ -- Αντθερπ. Γ΄ Ὅμιλος: Λοκομοτῖθ -- ΕΒάσαςι Τίρνοθο -- Ίντεο, Φρέγία -- Ντυναμὀ Δρ. ᾿Απὸ τὸν ὅμιλον αὐτὸν προκρίνεται εἰς θάρος τοῦ Πεζοπορι κοῦ ἡ Ντούνκλα. Δ΄ Όμιλος: Κοπεγχάγη -- ᾿Αθλέτικα Ντάντη -- Ρασίκ, Σὰν Σεμπάστιαν -- Ώστραθα, Νάντ -- Λένκα, Ε΄ Ὅμιλος: Λυὼν -- Βὲντ Μπόϊςι Βαλοῦρ -- Πορντάουν, ΓΙ ουθέντους -- Φόρθετο. στ Ὅμιλος: Νάπολι -- Βίντερσον, Τορίνο -- Ντύσελντορφ. Ροζεµπόργκ -- Χιμπέρνίονε Ῥϊτοιαρντ -- Γιουγκόρν. τεν. Ζ᾽ Ὅμιλος: Αμστερντομ -- Χιμπέρ νιαν, Πολωνία -- Παρτιζάν. Σετουμπὰλ -- Σαραγκόσαι Πορτὸ - Γούλθς. Φάθθατον, Ἱ4ά Σεπτεµθρίου 1974 ΒΙΠΝΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ [ΕΛΙ0 ΣΤΗΛΙ ΠΛΛΤΕΙΙ.. Τὸ Ἑλληνικὸ θέαιρο καὶ ἡ δίΝ Απριλίου ΕΚΕΙΝΟ ποὺ ἐνοχλοῦσε περισσότερα μὲ «πνευματικῆς καταψύξεως» δὲν ἦταν στενοκεφαλιά, καὶ ἡ δειλία τῶν ἴδιων τῶν λογοκριτῶν. ᾽Αλλὰ ὅπως χαρακτηριστικἁἀ θεοτὼς ὅπου οἱ πιὸ ὑπεύθυνοι κανενός εἴδους εὐφυῖα ἀπὸ τοὺ ς τὴ λογοκρισία ὅλα αὐτά τὰ χρόνια τῆς τόσο ὁ θεσμὸς ὅσο ἡ ἀγραμματωσύνη πολλῶν, ἡ ' μᾶς εἶπο ὁ συγγραφεὺς κ. ἰΚ. Πρετεντέρης σὲ ἕνα κα- ἤταν διανοητικῶς ὑπανάπτυκτοι δὲν θά περίµενε κανεὶς ςᾳ «θοσκοὺς» τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν. --Στῤν χῶρο τοῦ θεάτρου κατὰ τήν ἑπταετία ἡ λογοκρισία ἦταν τόσο ἀσύδοτη ὦ- στε αὐτὸ που απεμένε μετὰ τὸ ψαλλίδισµα Ισοδυναμοῦσε μὲ ἕνα ὁλοστρόγγυλο μηδέν, συνέχισε ὁ κα Πρετεντέρης, Καὶ ἐρχόμαστο μετὰ νὰ ντύσουµε αὐτὸ τὸ τίποτα μὲ τὴν Προσωπικότητα τοῦ καλλιτέχνη, ἡ φαντασία τοῦ σκηνογράφου, μὸ ἕνα εὐφυολόγημα καὶ ἕνα ὑπὸ ἔλεγχο ἢ «σκαστὸ» ὑπονοούμενο. Εγραφα π.χ. ὅτι ἡ ζωὴ τὰ τελευταῖα χρὀνια εἶχε καταντήσει τυραννία γιὰ ὅλους καὶ πρόσθετα γιὰ τ᾿ αὐτιὰ τῆς κυρίας ᾿Επιτροπῆς μιὰ φράση ποὺ νὰ δικαιολογῇ τὴν πρώτη: ᾽Απὸ τὰ καυσαέρια -- ἃς ποῦμε -- ἢ τὸν θόρυθο. ᾿Ανάμεσα οτἠν τυραννία καὶ τὰ καυσαέρια μεσολαθοῦσε ἕνα κενὸ καὶ ὁ κόσμος καταλάθαινε καὶ χειροκροτοῦσε. Η ἕκανα ἄλλο κόλπο : ᾿Ἐπισήμαινα στὴν ἐπιτροπή ἐγὼ ὁ ἴδιος μιά φράση ἡ μιά λέξη ὥστο νὰ μὴ σταθῇ σὲ κάποια περάση. ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ Σότιρα καὶ λογοκρισία εἰ ναι δυὸ εἴδη ἐντελῶς ἆᾱ- ουµθίθαστα, Ἀδει ὁ συγ- γραφεὺς κ. ἩΠ. Παποδού- κας. Όλα αὐτὰ τὰ Χρόνια προσπαθούσοµε σὀν ὀκρο- θάτες νᾶ «περάσουμε» Ἄ- ' πονοούµενα, ποὺ διέφευγον τῆς προοοχῆς τῶν λογοκρι ο τῶν, ὀλλὰ τὸ κοινὸ τὸ «ἕ- Ππιονε» ἀμέοως ὅπως φαι- νόταν ἀπὸ τὰ ξεσπάσματα, τῶν γέἑλιων καὶ τὰ ἆχειρο- κροτήµοτα, [ΙΙολλὲς φορές : μᾶς. τὸ ἔκοθαν κατόπιν, ἀλλὰ τὰ ἀντικαθιστούσαμε μὲ ἄλλα, Ὑπάρχουν πολ- λοὶ τρόποι νὰ ξεφεύγη κα γεὶς τὴ λογοκρισία. Παρα- δείγματος χάριν : Σὸ περῖ 9δο δικτατορίας -- καὶ ὃ- λες οἱ δικτατορίες ἔχουν τὴν ἀδυναμία νὰ ἴἰσχυρί- ζωνται ὅτι εἶναι δηµοκρα- τικώτατες -- γράφεις σὲ μιὰ σκηνή: Τώρα ἔχουμε δημοκρατία! Ὁ λογοκρι- τὴς ἐγκρίνξι θέθαια ἔνθου σιωδῶς αὐτὴ τὴ φράση. Αλλά, καθὼς ὁ ἠθοποιόὸς στὴ σκηνἠὴ Ἀέξι «τώρα ἕ- χουμε δημοκρατία» θδάζει τὴν παλάμη του κάτω ἀπὸ τὸ σαγόνι καὶ τὴν κουνά- ει κοροϊδευτικά. Καὶ τὸ νόημα ὀλλάζει ἀμόσως. «Κά πως ἔτσι δούλεψαν ὅλοι οἱ συννραφεῖς ὀπιθεωρήσεων σ᾿ αὐτὰ τὰ δραματικά ε. Φφτὰ χρόνια καὶ κατάφεραν, ὅσω μποροῶσαν, ὄχι µόνο νὀ κρατήσουν ζωντανὸ αὖ- τὸ τὸ κατ ἐξοχήν ἀθηνοῖ- μηκὸ “θεστρικὸ εἶδος, ἀλλά, καὶ νὰ ρίξουν ἁρκετά ἐπι- τυχηµένα σατιρικὰ. θέλη στὸ στὀχο τους. Θὰ ἤταν παρόλειψη χρέους τιμῆς ὂν δὲν σημµειώναµε τὴν πολύτιμη καὶ θαρραλέα συμ θολἠ τῶν ἠθοποιῶν, οἱ ὁ- ποῖοι, πότε μὲ τὸν τρόπο τῆς ἑρμηνείαᾳας τοῦ κειµέ- νου καὶ ποτε προσθέτον: τας καὶ ἐκτόὸς κειµένου δι- κά τους, ἔπαιζαν ὄχι µόνο τοὺς ρόλους των ἀλλὰ καὶ τὴν προσωπική τους ἑἔλευ- θερία -- ὅπως συνέθη π. χ. μὲ τὸν Σταῦρο Παρά’ θα, ὁ ὁποίοο μὲ ἔγκεκρι µένο κείµενο, ἀλλά μὸ τὴν ξεχωριστὴ ἔμφαση στὴν ἑρμηνεία του καὶ δικές του προσθῆκες. ὑπέστη τήν τα- λαιπωρία τῆς Γυόρου. Ο ΑΤΥΧΟΣ «ΠΙΠΗΣ» --Μπορεῖ κανεὶς νὰ μοῦ ἀρνηθῆ -- ὄχι ἀδίκως -- τὴν ἰδιότητα τοῦ θεατρικοῦ ουνγραφέως ἂν Ἀνολογισθῆ ὅτι ὑπάρχουν ὄνας Σακελ λάριος, ἕνας Παπαδούκας καὶ τόσοι ἄλλοι πολύπει- ρο' καὶ διαλεχτοί, Λέει ὁ Στέφανος Σακελλάρης: Ἔ κεῖνο ὅμως ποὺ δὲν µπο- ρεῖ νὰ μοῦ ἀρνηθῆ εἶναι ἡ πικρὴ καὶ ὀδυνηρὴ ἐμπει- ρία τοῦ περασμένου χειμῶ να ὅταν, μαζι μὲ τὸν Βα- σίλη Χριστοδούλου καὶ τὴν συνεργασία τοῦ Γιώργου Γιαννακόπουλου, ἀνεθόοα µε στὸ «Περοκὲ» τὴν ἐπί- Βεώρηση «ἝἛνας Πίπης μά ποιὸς Πίπης» Εἰλικρινά, δὲν πάρχει στὴν ἱστορία τοῦ. ἑλλην:κοῦ θεάτρου ἐπι θεώρηση ποὺ νὰ ὁπλήγη τό σο πολὺἠ ἀπὸ τὴν μοίρα καὶ τοὺς ὀνθρώπουαο. ᾽ΑΕί ζε νὰ ἀναφερθή ὅτι ἡ ἡμέ ρα τῆς ἐπίσημης Πρεμιξ ρας συνέπεσε µ τὰ αἷμα τηρὰ γεγονότα τοῦ Πολυ: τεχνείου ἆανανοίξαμε οτἰς 24 Νοεμθρίου. Τὴν ἴδια ἐ- κείνη νύχτα ὄγινε ἡ ἀντε Πανάσταση τῆς 25ηᾳ Νοβµ 6ρίου. Σανακλείσαμε καὶ ὁ νοίξαµε πόλι ἔπεια ἀπὸ πέντε ἡμέρες ἀπραξίας. Αὐτὸ ἤσαν τὰ πλήγματα τῆς μοίρας. Τὰ πλήγματα τῶν ἀνθρώπων ἦσαν ἀκό- μα πιὸ θανάσιμα. Ἕνα νού µερο φοιτητικο, ποὺ δὲν ἕ- κανε τὴν παοζμικρὴ νοξι γιὰ τὴν τραγική νύχτα του Πολυτεχνείου, «κόπηκε» 6 πὸ τὴν λογοκρισία ἓξ όλο κλήρου καὶ τὸ ἴδιο συνόδη μὲ ἄλλα ἕξη (άοιθμος ϐ) ἐπίκαιρα νούμερα. ᾽᾿Απὸ τὰ ὑπόλοιπα πέντε. ἄλλα ἀκρω τηριάστηκαν. ὄλλα κατα” κρεουργήθηκαν. ἄλλα πο: κεφολίστηκσυ -- ὅτσι πού ἡ ἐπιθεώρηση ποὺ μᾶς ἔ- µεινο στὰ χέρια νὰ μὴ θυ µίζη τίποτα ἀπὸ ἐκείνη πού γρόψαμε. »Ζήσαμε δραματικές στι µές. Όταν ἀνεθοκατεθαί- ναµε τὰ οκαλοπἀτία ἅρμο- δίων ὑπουργείων γιὰ νὰ μὴ Ψαλλιδισθη ἡ ἐπιθεώρη ση «ἓν χρῶ». Ώταν ἀγω- νιούσαμε μὴ συλλάθδουν τὸν Μάκη Δεμίρη νιὰ μιὰ συνταρακτικἠ παρλάτα του. Όταν φοθόμαστε -- γία- τὶ νὰ μὴ ποῦμο τὴ λέξη: - μὴ συλλάδουν ἐμᾶς τούς Ίδιους. Καὶ, ἀκόμη, ὅταν σπάραζε ἡ καρδιἁ µας τὴ χειμωνιάτικη ἐκείνη νύχτα ποὺ ἤρθαν κάτι ἂνθρωποι - δὲν ἔχει σηµασία ποιοὶ -- γιὰ νὰ μᾶς πάρουν τήν µαγνητοταινία μὲ τὶς φω- νὲς τῶν φοιτητῶν τοῦ ΠΠο- λυτρχνείου καὶ νὰ τὴν κά- ψουν. Δέν ξόρω, ἀλλὰ ἡ ἀποτέφρωση ἐκείνη μοῦ θὐ μισο τὸ μαρτύριο τοῦ Σα- θοναρόλα στήν πλατεῖα τῆς Φλωρεντίας καὶ κάποιες ἆ- νάλογες ἱεροτελεστίες στὴν ᾿ προπολεµικὴἡ Νυρεμθέργη. σσσσσσσσσσσσσσσσσο πια πο σα σσπασωσα πα πι πως ου ο. σσακαααακ Οἱ ΔΥΟ... ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΙ Συγγραφεῖςο καὶ ἠθοποι- οἱ κάποτε μαζὶ μὲ τοὺς θε ατάς, ζοῦῇσαν διαρκῶς μὲ τὸν φόθο τῆς συλλήψεως. Αὐτὸς ὁ φόθος δὲν ἐγ- κατέλειψεο σὲ ὅλη τὴ διάρ- κεια τῆς ἑπταρτίας τούς περισσότερους ἠθοποιούς. Ὅπως τὸν Κώστα ὮΆΒου- τοᾷ ποὺ περίμενε, Άδει, κάθε θράδυ νὰ τὸν συλλά 6ουν Ι Κάποια Κυριακή.... ἐπὶ τέλους ἤρθαν καὶ στά θηκαν δύο ψηλοί, κουρεμέ νοι, ἔξω ἀπὸ τὸ καμµαρίνι του. Ἐκεῖνος ἦταν ατἠν σκηνή, τὸν εἰδοποίησαν μὲ τρόπο, πάγωσε ὁλόκληρος ἀλλά συνέχιοε τὸ νούμερό του ἀργά - ἀργὰ καὶ μὲ κάθε ἐπιμέλεια. Ὁ κόσμος τὸν χειροκρότησε, ξανόρχι σε ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἔθαλε καὶ δικἁ του λόγια, ἀνα- κάτεψε κάποιο παληὸ νού- µερο, ἡ ὀρχήστρα ποὺ ὅ- μαθε τὶ συνέθαινε τὸν σι- γοντάριζε ἀπὸ κάτω, κα: ΓΦσΦσσσσσσσσοσσσσοσο.σ ΣΝΕΡΓΛΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΙΑ (ΠΕ) Καλοῦνται τὰ µέλη τῆς ᾿Επιτροπείας εἲς συ- νεδρίαν τὴν προσεχῆ Δευτέραν Ίδην Σεπτεµδρίου καὶ ὥραν 10 π.μ. εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας. ο ΤΝΙ Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ παρευρεθοῦν δέον ὅπως εἰδοποιήσουν σχετικῶς. πι Χ. Γραμματεὺς -- Διευθυντής Ν . σσσσσυσσσσσσσσσσσσσσσσσ, ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΑ. ΛΝΛΚΟΤΙΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΕΜΟΝΟΠΑΡΑΙΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΩΙΟΥΣ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤΣ --- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ Εἰδοποιοῦνται πάντες οἱ Παραγωγοὶ ἔσπερι- δοειδῶν τῶν ἐλευθέρων περιοχῶν ᾽Αμμοχώστου-- Κοκκινοχωρίων καὶ τῶν ᾿Ἐπαρχιῶν Λευκωσίας, Λεμεσοῦ, Λάρνακος καὶ Πάφου ὅτι ἡ Ἑταιρεία τὴν συγκέντρώσιν, συσκευασίαν καὶ διάθεσιν τῆς ἐφετεινῆς παραγωγῆς τῶν Λεμο- νιῶν, Γκρέῖπφρουτς καὶ Πορτοκαλιῶν συνήθεις ὅρους καὶ διευθετήσεις τοῦ Συνεργατι- µας θὰ ἀναλάόη σμοῦ. Καλοῦνται πάντα τὰ Μέλη τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ τὰ Μέλη τῶν ᾿Αδελφῶν ἛἙταιρειά ΕΙ καὶ ΣΟΔΕΑ ἐκ τῶν ἄνω περιοχῶν ὡς και ἄλλοι παραγωγοὶ οἵτινες θέλουσι νὰ ἐγγραφῶσι Μέλη, ὅπως δηλώσωσι τὰς ποσότητας παραγωγῆς των ἕκαστον εἶδος) εἰς τοὺς Γραμματεῖς τῶν Συνεργατικῶν Ἑταιρειῶν τς δυνατόν, ἵνα δυνηθῆ ἡ Ἑταιρεία νὰ προδῆ εἰς τὰς δεούσας ἑνεργείας διὰ τὴν διάθεσιν τούτων ὑπὸ υτέρους διὰ τοὺς παραγωγούς µας ὅρους. Δηλώσεις ἐπίσης γίνονται δεκταὶ εἷς τὰ Κεν- βία τῆς τοιρρίος εἷς Λευκώσίαν Μέ- υνεργατικῆς Κεντρικῆς ίου Αὐξεντίου ἢ εἷς τὸ Σ (καθ᾽ οἰκείων τοὺς καλ ο ΣΕΔΙΓΕΠ εἷς Λεμεσὀν. ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕΔΙΓΕΠ ΔΤᾶ. τ,. ΠΑΠΑΣ Οι αο ασ σα ἄλλη ποὺ μὲ ἐνδιέφερε νὰ θυστέρησαν ὅσο µμποροῦ- σαν ὀλλά κάποτο χρειάστη κε νἁ φύγη ἀπὸ τή σκηνἠ. Ἔπεσεο πάνω στούς Ψη- λούς, -᾽Ασφόλεια, τοῦ λεν, --Καλῶς τὰ παιδιά. --Μποροῦμε νὰ σᾶς µι- λήσρυμε --Εὐχαρίστως, ἀπαντᾶ ὁ Βουτσᾶς καὶ ὕρχισε νἁ αἱ σθόνεται ἕνα θάρος στὰ νε φρά. --Ἑέρετε δίνουμε μιὰ Φιλανθρωπικὴ ἑὁορτὴ καὶ θὰ θέλαμε. --Πέστε το, δρὲ παιδιά, νἁ χαρῆτε τὶς μανοῦλες σας. Καὶ παρ᾽ ὀλίγο νὰ λι ποθυµήση ἀπό... εὐτυχία, «ν Ἓνας λόγος, λέει ἡ Μάρω Κοντοῦ ποὺ δὲν ἐμ- Φφανίστηκα αὐτὰ τὰ χρόνια στὴν ἐπιθεώρηση ἥταν ἡ λογοκρισία. Προτιμοῦσα τὴ μιὰ κάποια σιγουριὰ τῆς πρόζας. «ΠΑΙΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ» Ὁ Σταῦρος Παράδας εἰ ναι γνωστὸ πὠὼς δὲν τὰ πῄ γε καθόλου καλὰ μὲ τὴ λο γοκρισία. Καὶ μὲ τὸν κ. ᾿Αολανίδη ἐπίσης. Κάθε φο ρὰ ποὺ αὐτοσχεδίαζο πάνω στὸ κείµενο τοῦ τηλεφω- νοῦσε πὠς θὰ ἔστελνε τοὺς ἂνδρες του νὰ τὀν... µετεκ παιδεύσουν. Τελικἁ μερικοὶ στίχοι τὸν ὄστειλαν στήν Γυάρο : «Ὅποιος καλὰ μᾶς κυ- θερνᾶ θά οαἶναι καὶ δικός µας -- γύψο. κουτούς, τρελλοὺς καὶ τάνκς... δὲν θέλει. ὁ λοός µας». ὍὉ ᾿Αλέκος Λειθαδίτης θυμᾶται μιά παράσταση τὸν χειμώνα τοῦ 1967 πού ἕ- δωσαν µμπροστὰ οτὴν ἐπι- τροπἡ τῆς λογοκρισίας. Οἱ ὀτυχεῖς ἠθοποιοὶ ἑνώπιον τῆς ζωντανῆς αὐτῆς... καρ µανιόλας μασοῦσαν τὰ ᾿λό για τους, τὰ µπέρδευαν - σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ ΠΦΙΦ -- 919 -ᾱ- ΦΙ5 --ι 8 -ᾱ-- 9. --ᾱ-- ΦΦι -ᾱᾱ- θΙΦΙ ασ ΙΧ ὑπὸ τοὺς ταιρειῶν ΣΕΛΕΙΚ τὸ ταχύτερον Τραπέζδης, πα σπα οσα σσ Ἱ ππασπα ΣΠ κύτταζαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον γελοῦσαν μὲ ἁμηχανία ὦ- σπου σηκώνεται ἄγανακτι Οοµένος ἕνας τῆς ἐπιτρο- πῆς ἀπὸ τὴν πλατεῖα καὶ φωνάζει : --«Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, κύρις Λειθαδίη, πόστο στοὺς ἠθοποιούς νὰ παι- ζουν ἐλεύθερᾶ». Καὶ κεῖνος μὲ δίκαιολο γηµένη ὁπορία : --Τί ἐννοεῖε ἀκριθῶς, κύριε, ὅταν λέτε «ἐλεύθε- ρα» ΚΑΠΟΤΕ ἡ Ρένα Ντὸρ εἶχε ἕνα «δικέφαλος νού µερο. Τὸ Ππρῶτα µέρος ἤ- ταν «ἐθνικῶς» ὤψογο, 1ὸ δεύτερο διωχετεύετο κα- τολλήλως στὸ κοινὸν μὲ τὰ ὑπονοούμενα ἐν εἴδει σουθλακίου τυλιγμένα οὲ Πίτα ἀσημαντότητος. Ε- να θράδυ, ὅμως, ἡ ἐἔκλε- κτὴ ἠθοποιὸς διακρίνει στὴν αλατεῖα τὸν κ. λογο- κριτή. Κρύος ἱδρώτας τὴν περιόλουσε. Επρεπς ἢ νὸ περιοριστῇ οτὸ πρῶιο μέ- ρος καὶ νό ἐγκαταλείψη τὴ σκηνἠἡ πρᾶγμα ποὺ δὲν τῆς ἐπέτρεπε τὸ καλλιτεχνικό της φιλότιμο ἢ νά... κατα- πιῆ τὸ σουθλόκι. [Καὶ τὸ κατάπιε ἀντικαθιστώντας τὴν Παρλάτα μὸ στρὴπ - τὴζ δικῆς της ἐὀπινοήσεως. ᾽Αλλὰ ὀκόμα καὶ ὁ κου- τὸς λογοκριτής κατάλαθε τὸ κόλπο καὶ τῆς ἐπέστη- σε τὴν προσοχὴ γιό τά πε ραιτέρω. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΙΣ... ΜΗΧΑΝΗ Ὃλον αὐτὸν τὸν καιρὸ αἰσθανόμουν σάὰν αὐτοκίνη το χωρὶς μηχανή, λέξει ὁ Γ. Πάντζας. Ηθελα νὰ ὁρ µήσω, νά τρέξω, ν ὀνοίξω νέους δρόμους καὶ μὲ ε- χανε παρκαρισµένο ἁδιάκο πα σὲ μιὰ μάντρα ἀκίνη- το, θουθό, ἄχρηστο, ἕνα σχῆμα µόνο, μὲ τὴ μάρκα κάπου σταμπαρισµένη γιὰ νὰ διακρίνεται μόλις ἡ προ έλευση : ᾿Ηθοποιός. Θυμᾶμαι κάποτε σ' ἕνα νούμερο παρἰστανα τὸν Πα παδόπουλο. Βγαίνω στὴ σκηνἠ καὶ θλέπω κάτω τὸν λογοκριτή. ΙΠαρατάω -τὰ λό για καὶ θυμᾶμαι τὸν Μαρ- σώ. Δέκα λεπτὰ παντοµί- μα ! | --Προὐπαθούσαμς νὰ ξε περάσουμε τὸ θέµα τῆς λο γοκρισίας μὸ τὸ Χχιοῦμορ ὅμως ταν γιὰ μᾶς κάτι πολὺ ὁδυνηρὸ ποὺ δὲν θὰ θόέλαµο νὰ ξαναδοκιµάσου- με, λέει ὁ Γ. Κωνσταντί- νου. Θυμᾶμαι τὸ 1967 εἲ- χαμε ἀνεθάσει μιό ἐπιθεώ ρηση στὸ θέατρο Καλου- τὸ καὶ γιὰ νὰ συμπληρώ- σουµε τὸ µισοαπαγορευµέ- νο κείµενα τοποθετήσαμε δεξιὰ καὶ ἁριστερὰ τῆς πλατείας δύο φανάρια σὰν κι αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν στὰ αὐτοκίνητα τῆς ἁστυ« νοµίας. Κάθε φορὰ λοιπὸν ποὺ πηγαίναµε νὰ ποῦμε κότι ἐκτὸς πλαισίου τὸ φα νάρια ἄναδαν ἑνῶ συγχρό νως ἀκουγόταν μιά χαρα: κτηριστικἡ σειρήνα ἁστυ- νομική. ὍὉ κόσμος κατα: λάθαινε καὶ τὸ χειροκρότη μα ἔδινε καὶ ἔπαιρνε μέ- Χρι ποὺ μᾶς πῆρε ἕνα θρά δυ στὸ τηλέφωνο κάποιος ἀπὸ τοὺς σκληροὺς ὑπουρ- γοὺς καὶ μᾶς εἶπε πὼς θά μᾶς ἔστελνε τοὺς ἀνθρώ- πους του νὰ τὰ κάνουν κομμάτια ὅλα στὸ θέατρο. Φοθηθήκαµε, ὀλλά τὰ φα”- νάρια δὲν τὰ σθήσαμε. ἹΚά ναµε κι ἐμεῖς τὴ µικρὴ ἂν τἰστασή µας. Θὰ ἁρκοῦσε καὶ μόνη ἡ λογοκρισία γιὰ νὰ δώση τὸ πνευµατικὀ μέτρο τοῦ καθεστῶτος τῆς 2ἵης ᾽Α- πριλίου. Δυστυχῶς, ὅμως, ὠρισμένοι ἀπὸ τοὺς ἔκπρο σώπους του σὲ κάποιο τέοτ εὐφυῖας θά συγκέντρωνον χαμµηλότερους θαθμούς καὶ ὁπὸ αὐτοὺς ὀκόμα τοὺς λογοκριτός. β-- Αυόν.ρὲ Μηνὸ Ι Μίλο έλει ο. ρο ϱὰ, Ἔφυγς ὁ ᾿Ίωσνν'δηι! ὶ Ἐπεύθερος Λαός ΥΠΑΡΧΟΥΝ πού, χωρὶς νὰ τες, δηµαγωγοὶ ἢ προφῆ- τες, ἐμπνέοιν, ὀξεγείρουν καὶ φανατίζουν, τὶς περισ σότερες φορὲς χὠρὶς νὰ τὸ ἠἐπιδιώκουν οἱ ἴδιοι, Φτάνει μιὰ πράξη τους, μιὰ σκέψη τους, ἢ ὁ θά- νατός τους, γιἁ νἁ τούς καταστήση πανανθρώπινα σύμθολα. , Αὐτὸ ἀκριθῶς συνέθη μὲ τὴ νοσοκόμα ”Εντιθ Κά- δελ. Ἅ᾿Ενέπνευσε ἑκσατομ- μύρια ἀνθρώπους μὲ ἕνα τρὀπο καθολικώτερο καὶ πολὺ πιὸ ἀποτελεσματικὸ ἀπὸ ὁποιονδήποτε «λαϊκὸ ἤρωα» τῆς ἐποχῆς της -- μιᾶς ἐποχῆς, τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ποὺ ἐξέθρεψε ἑκατοντάδες λα Ἰκοὺς ἥρωεςο. Ἡ προσφο- ρὰ τῃο ἴδιαςα τῆς ζωῆς της, σ᾿ αὐτὸ ποὺ πίστευε, ἔκαγε τοὺς νέους νἁἀ άγω νισθοῦν ἀκόμη σκληρότε- ρα γιὰ τὴν πατρίδα τους, νἁ σπεύσουν μὲ ἐένθουσια σμὸ -- ὅσοι ἀπ αὐτοὺς δὲν φοροῦσαν ἀκόμη στο λἠ -- στὸ πλησιέστερο κέντρο κατατάξεωώς, νἀ µι σήσουν τὴ Γερμανία μ᾿ ἕ- να Ππαθολογικό, παράλογο ἴσως μµῖσος, νἁ γίνουν κα λύτεροι µπολεμισταί, για- τροἰ, νοσοκόµοι, ὮΧριστια- νοί, Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νἁ ἐκδικηθοῦν τὸν θάνατο τῆς Ἐντιθ -Κάθελὰ. ---- Δεκσαοχτὼ µμῆνες μετὰ τὴν” Ανακωκή'πόυ 1618, ἕνα συνεργεῖο ξέθαψε ἆ- πὸ τὸ ρηχὸ τάφο του, σὲ ἕνα κοιμητήριο τοῦ Βελγί οὗ, τὸ πτῶμα τῆς ᾿Εντιθ Κάδελ. Ἐϊχαν περάσει τέσ- σερα ὁλόκληρα χρόνια ἆ- πὸ τὴν ἐκτέλεσή της. Καὶ τὸ ὄνομά της, ποὺ εἴχε γίνει ἤδη σύμθολο, ἤρθε καὶ, πάλιν σ᾿ ὅλων τὰ χεί- λη. Γιατὶ τὸ φθαρτὸ σῶ- μα τῆς ᾿Αγγλίδος νοσοκό- µου δρέθηκε τἐλεία διατη ρημένο, μὸ τὸ χαρακτηρι- στικἁ τοῦ προσώπου της ἀνέπαφα, ὅπως καὶ στὴ ζωή. Ηταν θαῦμα Ὑπάρ ἄνθρωποι εἶναι ἡγέ- «χουν ἀκόμα πολλοὶ ποὺ τὸ πιστεύουν. ΚΟΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ᾿Γεννήθηκε στὶς 4 Δε- κθµθρίου τοῦ 1865, σ᾿ ἕνα σπιτάκι τοῦ Σουώντερστον, στὸ Νόρφολκ -- δεύτερη κόρη τοῦ ἐφημερίου Φρέν- τερικ Κάθελ. Μεγάλωσε σ᾿ ἕνα καθαρὰ χωριάτικο περιθάλλον, μαζεύοντας φράουλες καὶ μοῦρα τὸ κα λοκαίρι καὶ ντυμένη μὲ χοντρές φανέλες τὸν χει- μῶνα. Ἡ ζωὴ ἦταν ἄνετη. Ἡ Βικτωρία ἦταν μιὰ µε γόλη θασίλισσα, ποὺ σκὀρ πιζ ἁπλόχερα τὰ ἀγαθὰ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς έκτε- τοµένης αὐτοκρατορίας της καὶ στὸν πιὸ ταπεινὸ κάτοικο τῆς µητροπόλεως. ὍὉ πόλεμος τῆς Κριμαίας εἶχε τελειώσει καὶ τὸ μµό- νο ποὺ ἀπέμενε ἀπὸ αὖ- τὸν ἦταν ἡ ὀνάμνηση τῆς Φλόρενς Νάϊτινγκαιηλ. ἵΚα νεὶς δὲν φανταζόταν τὀτο ὅτι τὴν ἀνάμνηση αὐτὴ θά ἀναθίωνο τὸ χαρούμενο κο ριτσόκι τοῦ Σουώντερστον. Σπούδασε νοσοκόμα. Η ταν φυσικό, γιατὶ ἀπὸ µι- κρὴ εἶχε δείξει ὅτι ἡ ἀφο σίώση στὸν πλησίον ἦταν τὸ µόνο ποὺ ἔδινε νόημα στἠὴ ζωή της. Γρήγορα, μὸ τὴν ἐπίδοση καὶ τὴν αὗτα- πάρνησή της, ἔγίνε περιζἡ τητη ἀπὸ πολλούς µεγό- Ἆους γιατρούς στὴν Ἅ᾿Αγ- γλία, καὶ τὰ νοσοκομµεῖα δι Εεκδικοῦσαν τὴν τιµὴ νὰ τὴ συγκαταλέγουν στὸ προσω πἰκό τους, Μέχρι τὰ πενήν τα της χρόνια ἡ ζωή της κύλησε µέσα στοὺς θαλά- μους, στὰ χειρουργεῖα καὶ στὸ προσοκέφαλο χιλιάδων ἀσθενῶν, τόσο στὴν ποτρἰ δα της ὅσο καὶ στὸ Βἐλ- γιο, ὅπου εἶχο ἐγκαταστο- θῇῆ τό τελευταῖα Χρόνια, σὰν διευθύντρια τῆς αχο λῆς νοσοκόµων ἑνὸς µεγά λου νοσοκομείου τῶν Βριι ξελλῶν. Ἡ. ἔκρηξη τοῦ «πολέμου ποὺ θὰ τερµάτιζο ὅλους τοὺς πολόµους» τὴ θρῆκε ἐκεῖ. Καὶ ὁπὸ τὴν στιγµή ἐκείνη ἀρχίζει ὁ ρὀλος ποὺ ἡ ἴδια ἡ Μοῖρα καθώ ρισε στὴν Εντιθ Κάθδελ, γιὰ νὰ τὴν ἐξυψώση οὲ σύμδολο. Σύντομα οἱ Βρυξέλλες κατελήφθησαν ἀπὸ τὰ νικη φόρα στρατεύματα τοῦ Κά ἵζερ. Σὲ ὅλες τὶς ξένες νοσοκόμες, οἱ Γερμανοὶ προσέφεραν ἀσφαλῆῇ µετα- φορά στὴν ᾿Ολλανδία. ᾽Αλ λὰ ἡ Εντιθ Κάθελ ἀρνή θηκε νά ἐγκαταλείψη τὴ θέση της. Οχι µόνο για τὶ ἦταν πολλοὶ οἱ τραυµα- τίες -- Σύμμαχοι καὶ Γερ- μανοὶ -- ποὺ εἶχο νὰ περι ποιηθῆ. ᾽Αλλά, κυρίως, για τὶ ἔπρεπε μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐξουδετερώση μιὰ ἐγ- κληµοτικἡ διαταγἡ τῶν κα τακτητῶν, σύμφωνα μὸ τὴν ὁποία κάθε Βέλγος ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, ποὺ ἐγκατέό λειπθ τὸ νοσοκομείο ἆπο- θεραπευµένος, ἔπρεπε νὰ παρουσιάζεται στὴ γερµα- νικἠ στρατιωτικὴ ἁστυνο- µία, προφανῶς γιὰ νὰ χρη σιµοποη]θῆ, σὲ καταναγκα στικἠ ἐργασία ἢ σὲ ϐοηθη τικὲς -- καὶ συχνὰ µάχι- μες -- ὑπηρεσίες. Ὁ ἔλεγχος τῶν ἀρχῶν κατοχῆς ἤταν αὐστηρός. ᾽Αλλό ἡ Έντιθ Κόθελ κα τώρθωσε νἁ ὑπερκεράση καὶ τὸ ἐμπόδιο αὐτό. Μὲ τὸ ἐξιτήριο ποὺ ἔδινε σὲ κάθε ἀσθενῃ τῆς κατηγο- ρίας αὐτῆς, :τὸν συμθού- λευε νὀ ποβὀώσιασθήη στὴν ὑοτρατιώτικὴ ἀσρήγθμία «ἂν μποροῦσε νὰ τὴ δρῇ», ἢ στὸ σπίτι τῆς Μαντόμ Χ, στἠν ὁδὸ ἱΚαλκούτς 149. Στὸ σπίτι αὐτὸ λειτουργοῦ σε ἀποτελεσματικώτατα ἕ- να πλήρως ὀργανωμένο κέντρο διαφυγῆς, μὲ τὴ θοήθεια τοῦ ὁποίου ἑκατον τάδες Βέλγοι καὶ Σύμμα- χοι στρατιῶτες κατώρθω- σαν νἁ ξεφύγουν στὴ γὲι τονικὴ Ὀλλανδία καὶ νάὰ συνεχίσουν τὸν ἁγῶνα ἐ- ναντίον τῆς Γερμανίας, ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ Στὸ μεταξύ, στὰ γαλλι- κἁ σύνορα, ἡ Βελγίδο πριν κίπισσα ντὸ Κρόῦ εἶχε µε τατρέψει τὸν πύργα της σὲ νοσοκομεῖο, Δεχόταν ὁ ποιονδήποτε χρειαζόταν ϐο ἠθεία, ὀλλά στὴν Ἠραγµα τικότητα διηύθυνε ἕνα δεύ τερο δίκτυο διαφυγῆς Συµ µάχων στρατιωτῶν. Ἠταν ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνη δου λειά, πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνη γιὰ τοὺς ὀργανωτάς παρά γι αὐτοὺς ποὺ διέφευγαν. καὶ ἤτον ἁἀνάγκη τὰ δυὸ ὀίκτυα νά συνενώσουν τὶς προσπάθειές τους. Ἡ πριγ κίπισσα ντὸ Κρόῦ ἦρθεο σ᾿ ἐπαφὴ μὸ τὴν Έντιθ Κά. 6ελ. Αν αὐτὴ μποροῦσε νά θοηθήση κρύθοντας γιὰ μερικές µέρες τοὺς φυγά δες ποὺ θά τῆς ἕστελνε ἀπὸ τὸν πύργο της, ἡ µε- ταφοράἀ τους σὲ μικρὲς ὁ- µάδες ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες στὰ ὁλλανδικὰ σύνορα θὰ ἦταν εὐκολώτερη. Χωρὶς τὸν παραμικρὸ δι- σταγµό, ἡ Εντιθ Κάδελ δέχτηκε, Ὅλα πἠγαίναν στὴν ἀρ χὴ καλά. Οἱ ἄνδρες ἓμε- ναν μερικὲς µέρες -- συ- χνὰ καὶ θδοµάδες -- στὸ νοσοκομεῖο καὶ μετὰ µστα- «Άρονταν, µπολλὲς φορὲς μὲ ὁδηγό τους τήν ἴδια τὴν Κάθελ, ο) ένα ἀπὸ τὰ πολλά «ραντεθοῦ» στὴν πὀ λη, ὅπου ἀπὸ ὅπου ὄλλοι ούνδεσμοι τοὺς ὁδηγοῦσαν στὰ ὀλλανδικὰἀ σύνορα. ᾽Αλλὰ ἤταν μιὰ ἀγχώδης ἐξοντλητικὴ Ψυχικὰ ὅδου: λειά, καὶ τὸν Μόϊο τοῦ 1915 ἡ Ἔντιθ Κάθδελ εἴ- χε πεισθῃ ὅτι οἱ Γὲρμανοὶ γνώριζαν ὅτι Σύμμαχοι στρατιῶτες κρύθονταν στὸ νοσοκομεῖο καὶ ὅτι περίµε ναν τὴν κατάλληλη στιγµἠ γιὰ νὰ τὴ συλλάδουν. Εἰ χε δώσει ὡστόσο τὸν λό γο της. Καὶ Δὴ ἔμενε πι- στὴ σ᾿ αὐτόν. Ὁ «άθε Σύμμαχος στρατιώτης, ποὺ θά κατέφευγε σ' αὐτήν, θὰ εὕρισκε κάθε δυνατὴἡ περί. θαλψη καὶ θοήθεια μὲχρις ὅτου θά ἦταν ἔτοιμοςο νὰ συνεχίση τὸ δεύτερο σκέ- λος τοῦ ἐπικίνδυνου ταξι- διοῦ του πρὸς την ἐλευθε ρία. ὝὭσπου, μιά δες Γερμανοὶ κατέκλυσαν τὸ νοσοκοµεῖο. Στὴν ἔρευ- να ποὺ ἀκολούθησε, ἄρθε στὸ φῶς τὸ πρῶτο ἐπιθα- ρυωντικὸ στοιχεῖο ἕνας Αγγλος στρατιώτης, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διέφυγαν, εἶχε γράψει στὴν Έντιθ Κάθελ, γιὰ νά τὴν εὐχαριστήση γιὰ τὴ θοήθειά της, Ἡ ἐ- πιστολή του θρέθηκε οτὸ δωμάτιό της. Καὶ ἤταν ἀρ κετἠ γιά νὰ τὴ συλλάθουν. Ἠ Εντιθ Κάθελ δὲν ἀρ νήθηκε τὴν ἐνοχή της. Κό ρη παπᾶ, τῆς ἦταν ἀδιανό ητο ὅτι ἤταν δυνατὸ νὰ πῆ Ψέματα, ἕοτω καὶ σὲ μιὰ τέτοια περίπῴση ζω- ῆς ἢ θανάτου. Μαζί της συνελήφθησαν ὃὅλα σχεδον τὰ µέλη τοῦ δικτύου -- σριάντα πέντο αυνολικὰ ᾱ- τοµα. ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ μέρα, δεκά Ἡ δίκη τους, στὸ γερ- µανικὸὀ στρατυδικείο τῶν Βρυξελλῶν, ἅἄρχισε στὶς 7 Ὀκτωθρίου τοῦ 1915 καὶ διήρκεσε τρεῖς μέρες, “Ο- λοι οἱ κατηγορούμενοι ἔζη- σαν τὶς µέρες αὐτές, ὅπως ἦταν φυσικὸ ἕλλωστε, σὲ θανάσιμη ἀγωνία γιὰ τὴν τύχη τους, καὶ µόνον ἡ Εντιθ Κόάθελ ἔδινε τὴν ἐν τύπωση ὅτι Μασσκολουθοῦ- σε ὄχι τή δικἁ της, ἀλλὰ τπὴ δίκη «κάποιου ἄλλου, ξέ- νου ἀνθρώπου. Ἠρεμη, ἆ- γέρωχη, ἀποαντοῦσε στοὺς ὀτρατοδίκες μὸ μιᾶ περί- εργη ἀξιοπρέπεια, σὰν νὰ θεωροῦσε ὑποτιμης κὸ τὸ γεγονὸς ὅδιι ἀμφισθητοῦ- σαν τὴν ὑποχρέωση ϱοῦ εἱ χε σὀν ᾿γνλίού νὸ 6ο:- Θηση τους Συμμάχους σοτρατιῶτες νἁ ουνεχίουυν τὸν ἀγῶνα. «Φυσικὰ τοὺς εἶχε θοηθήσει. Θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν περυοῦσαν ὁπὸ δί- κη, ὃν δὲν τοὺς εἶκο 6οη θήσει, φαινόταν νὰ λέη᾽ ἡ στάση της, --Ἐϊσθο ἁνόητῃη ποὺ ϐθο ηθήσατε τοὺς Αγγλους, τῆς εἶπε ἕνας στρατοδίκης. Εἶναι ἀγνώμονες. --Κάθε ἄλλο, ἡ Εντιθ Κάθελ. ἀπάντησε --Πῶς τὸ ξέρετε πὠς δὲν εἶναι --Γιατὶ ἔλαθα δεκάδες εὐχαριστήριες ἐπιστολές ἐκ µόρους τους, --'Απὸ μοῦ τὶς λάθοατες --᾽Απὸ τὴν Αγγλία. Αὐτὸ ἦταν τὸ σηµοντι- κώὠτερο λάθος της, Αν οἱ ἐπιστολὸς προέρχονταν ἆ- πὸ τὴν οὐδέτερη ὍὌλλαν- δία, τὸ ἔγκλημά της θὰ ῆταν λιγώτερο σοθορὀ. ᾽Αλλά, ἀποδεικνύοντας ἡ ἴδια πὠας τοὺς εἶχε θοηθή σει νἁ φθάσουν µέχρι τὴν ᾿Αγγλία γιὰ νἁ Εανσπολε µήσουν, ἐπιθάρυνε πέρα ὁ- πὸ κάθε ὁμολογία τὴ θέση της. Δυὸ ἄτομα ἀπὸ ὁλόκλη- ρο τὸ δίκτυο διαφυγῶν κα ταδικάσθηκαν σὲ θόνατο. Τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ἡ Ἔντιθ Κάθελ. ΤΡΕΙΣ ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ Ἡ ἐκτέλεσή τους ἔγινε τὴν αὐγὴ τῆς Ίδης ὌΌκτω δρίου, στὸ Πεδίο ἈΒολῆς τῶν Βρυξελλῶν, στὸ Τία Νασιονάλ. ᾿Ενῶ τὴν ὁὅδη- γοῦσαν στὸν πάσσαλο, ζή- τησε ἕνα μµολύθι κι ἔγρα ψςο στὸ ἐξώφυλλο τοῦ ϐ6ι- θλίου τῶν προσευχῶν της «Πεθαΐίνω στὶς 7 π.µ. τῆς Ίζης ᾿Οκτωθρίου 1915. Μὲ ἁγόπη, στὴ μητέρα µου. Ε. Κάθελ». Ὕστερα ζήτησε ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀποσπάσματος τρεῖς καρφί- τσες. Καὶ, ἐνῶ ὅλοι κοιτοῦ σαν ἔκπληκτοι, ἡ µικρὀσω µη νοσοκόμα, ποὺ ἤθελε νὰ εἶναι σεµνἠὴ στὸν θόάνα τό της, ὅπως σεµνὴ στάθη κε σὸ ὅλη τὴ ζωή της, καρ φίτσωσε τὶς ἄκρες τῆς µα κριᾶς φούστας της στούς ἀστραγόάλους, γιὰ νὰ μὴ φανοῦν «τὰ πόδια της ὅταν ! θά ἔπεφτε τρυπηµένη ἀπὸ τὶς σφαῖρες. Μερικὲς στιγ μὲς ἀργότερα ἦταν νεκρή. Ἡ ὥρα, ὅπως μὲ ἀκρίθεια αμ ΗΗΙ Ἡ νοσοκόµος μὲ τήν θελού- δινπ ψυχήἠ,ποὺ ἐπεσεάπὸ σφο(- ρες γερµανικου ἀποσπάσματος Ἡ Ἔντιθ Κάθελ στὴν µοναδικἡ ὑπάρχουσα φωτογρα- ὑΝΙΗΙΙΙΝΜΜΙΙΜΝΙΙΙΙΙΙΝΝΙΠΙΒΙΙΗΜΜΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΜΙΙΝΙΙΙΙΙΜΙΝΙΜΙΙΙΝΜΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙ μι] φία της, στὸν κῆπο τοῦ νοσοκομείου τῶν Βρυξελλῶν, ὅπου ἐργαξζόταν μέχρι τὴν σύλληψη καὶ τὴν ὀκτέλεσή της τὸ 1915. ταν ἑπτὰ τὸ πρωῖ. Θά ἔλενο κανεὶς πὼς ἡ Ίδια ἡ ὁμοθροντία τοῦ ἑἐκ- τελεστικοῦ ἁἀποσπάσματος ξεσήκωσε αὐτὸ τὸν πρωτο: φανῆ σάλα ποὺ ἀκολούθη- σε τὸν θάνατό της. Φρίκη, ἀγανάκτηση καὶ µῖσος ἦταν τὰ αἰσθήματα ποὺ κυριάρχη σαν σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο. Χι- λιάδες ᾽Αμερικανοὶ -- ἀμὲ ΤΟχοΙ ἁκόμη στὸν πόλεμο - ἁἀπαιτοῦσαν νὰ τοὺς ἐπι τραπῆ νἁ ἁγωνιστοῦν στὺ πλευρὸ τῶν Συμµόχων. Κάποιος κροῖσος τοῦ Τέξας ζήτησε νὰ ἐξοπλίση καὶ νά ὀναλάδη ὅλα τὰ ἔξοδα ἑνὸς συντάγματος ὡς τὸ τέλος τοῦ πολέμου. Σ᾽ ὅλα τα σπίτια, μαῦρα σεντόνια ἆ- ναρτήθηκαν στά παράθυρα, σ᾿ ἕνδειξη πένθους. Ἓνας ἀδιόφορος, εὐχαριστημένος στὴν ὄνεσή του κόσμος, ἂν τιλήφθηκο ξαφνικὰ τὴν ἰς ῥρότητα τοῦ χρέους. Δὲν θὰ ἦταν ὑπερθολή ἂν ὑποστήριζε κανεὶς ὅτι ὁ θάνατος τῆς Εντιθ Κό 6ελ δημιούργησε πολεµ!κη ψύχωση, κι ἔκανε τὴ νίκη ὄχι πιὰ μιὰ λογικὴ πιθα- νότητα, ἀλλὰ μιὰ ψυχρή θεθαιότητα. Ἔγραψαν γι αὐτὴν οἱ «Τάϊμς της Νέας Ὑόρ- κης» «Ἐμεινε ἀκλόνητη στὴν πίστη της καὶ δὲν λι- ποψύχησε μπροστά στὸν θά νατο. ᾿Ηταν εὐλογημένη πε ρισσότερο ἀπὸ ἄλλους νά σηκώση τὸν σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου, ποὺ τῆς ἐπέθαλ λε τὸ χρέος της. Κανένα ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα δὲν μπορεῖ νὰ τουφεκίση τὴ συ νείδηση ἑνὸς σωστοῦ ἀν- θρώπου». εἰχο ἡ ἴδια ὑπολογίσει, ἤ- ΗΚΥΜΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΛΙΝΟΙ ΗΣ ΤΗΝ ΜΕΗΝ ΛΝΛΤΟΛΗΝ ἨΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, {Ρ.). - Ὁ Γενικὸς Γραμ ματεὺς τῶν Ηνωμένων Ἐ θνῶν Δρ. Βάλντχαϊμ προ- ειδοποίησεν ὅτι αἱ συµπλο καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἑπα- ναρχίσουν εἰς Μέσην ᾿Ανα τολὴν ἐόν αἳ εἰς Γενεύην συνομιλίαι δὲν ἐἔπαναλη- φθοῦν συντόμως. Ὁ Δρ. Βάλντχαίμ περι έγραψε τὴν σηµερινὴν κα- τάστασιν ἀπαγκιστρώσσως ὡς ἁπλῶς μικρᾶν ὀἀνάπαυ λαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὁποίας θὰ ἐπεξεργα- σθοῦν τὰ θασικώτερα θέµα τα τοῦ ᾿Αραθοίσραηλιτικοῦ πολέμου. Ἡ ὡς ἄνω προειδοποί ησις περιέχετα! εἰς τὴν ἑ- μΦ1ἱ --ᾱ-- ΦΦί/ -ᾱ-ᾱ-- ΙΦΙΙΦ -- ΦὺΦυ -ᾱ--- |Φ/Φι -ᾱᾱρ- ΔΙ Φ! --ᾱ-μ- ΦΗ Φὁ ----- ΦΙΦΙ' -ᾱ--- τησίαν ἔκθεσιν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως καὶ εἰς τήν ὁ- ποίαν γίνεται ἀναφοσὰ καὶ διὰ τοὺς ὑπολοίπους κιν- δύνους κατὰ τής παγκοσµί ου εἰρήνης. Ὁ Δρ. Βάλντχαϊμ ὀνα- φέρει ὅτι τὰ περιθώρια χρόνου ἐξαντλοῦνται ραγ- δαίως διά τὴν ἐπίλωσιν τοι οὕτων πολιτικῶν καὶ οἰκο- νομικῶν προθληµάτων ὡς αἱ πυρηνικαὶ δοκιµαἰ, ὁ ᾱ- φοπλισμὸς, ἡ ἐνεργειακὴ κρίσις καὶ ἡ προμήθεια τροφίμων. ᾿Αναφερόμενος εἰς τὴν ᾿Αφρικὴν ὁ Αρ. Βάλντχα- ἵμ ἐπήνεσε τὴν νέαν στά σιν τῆς Πορτογαλίας ἕναν τι τῶν ἀποικιῶν της. ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΣΛΓΠΠΚΕΣ Ε-ΕΤΛΣΗΣ Οἱ Εἰσαγωγικὲς Ἐξετάσεις γιὰ τὸ σχολικὀν ἔτος 1974---15 θὰ διεξαχδοῦν στὴ Σχολὴ τὴν Τρί- τη, 17 Σεπτεµέρίου. Οἱ ὑποφήφιοι πρέπει νὰ παρευσικσθοῦν στὶς Ἰ90 π.μ. τὸ ἀργότερον. ΕΝΑΡΞΕΗ ΜΑΦΗΜΑΤΕΟΣΝ Ὑπάρχει πρέθεσις ὅπως τὰ µαθήµατα ἀρχί- σουν τὴν Δευτέρα, 40 Σεπτεµόρίου. Οἱ τάξεις τῶν α.σξ' (η καὶ 7η) δυνατὸν νὰ κχληβοῦν νωρίτερα. --- υΦί 9 --ᾱμ- ΙΦΙΙΦΙ -ᾱ- ΙΦ9δ - 99 -ᾱ-- 9 --ᾱ--- ΙΦΙΙ 9 --- φις -- ο σα | Σάθθατον, Ἐπεύθερος Λαός 14 Σεπτεμθρίου 1974 ΠΠΤΙΧΕΣΤΛΤΟΝ ΚΡΝΗΛΙ 10 ΤΑΠΝΙΝ ΤΟΥ κ. ΜΛΥΡΟΙ Ῥί ἐδήλωσεν ὁ Ἕλλην ᾿Αντιπρέεδρος ΑΘΗΝΑΙ, 13 (ΕΙΡΤ).- Τὴν 1.90 μ.μ. τῆς σήμερον ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Ἕλλη- νικὴν πρωτεύουσαν ἀπὸ τὸ ταξίδιόν του εἰς Εὐρωπαῖ- κἁς πρωτευούσας ὁ ᾿Αντι- πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυθερνήσεως καὶ Ὕπουρ- γὸς ᾿Εξωτερικῶν κ. Μαῦ- Ρος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸν τῶν Οἰκο: νομικῶν κ. Πεσμαζόγλου. ᾿Αμέσως μετὰ τὴν ἄφι- ξὶν του ὁ κ. Μαῦρος προέ 6η εἰς δήλωσιν, εἰπὼν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ὁ- ξῆς «Τὸ ταξίδι αὐτὸ εἰς τὴν Γαλλικήν, τὴν Γερμανικήν καὶ τὴν Βελγικἠν πρωτεύ: ουσαν καὶ εἰς τὰς Εὔρω: ΣΟΒΑΡΟΝ ΤΡΟΧΛΙΟΝ ΑΥΣΤΥΧΗΝΜΑ Περὶ τὴν 10 π.μ. τῆς παρ. Πέμπτης αὐτοκίνητον ἐνοικιάσεως, ὁδηγούμενον ὑπὸ τοῦ Χριστοδούλου Κούρτελλου καὶ μὲ συνεπι θάτην τὸν ἔφεδρον άνθυπο λοχαγὸν Λεωνίδαν Λεωνί δου. παρεξέκλινε τῆς Πο: ρείας του παρὰ τὸν δον µιλιοδείκτην τῆς ὁδοῦ Λευ κωσίας -- Λεμεσοῦ καὶ ἆ- νετράπη. Ἐκ τῆς ἀνατροπῆς ἐτραυ µατίσθησαν ἀμφότεροι, ὁ μὲν πρῶτος ἐλαφρῶς, ὁ δὲ δεύτερος σοθαρῶς ὅσ' τις διεκοµίσθη εἰς τὸ Τε: νικὸν Νοσοκομεῖον Λευκω οἷας ὅπου ἐκρατήθη διὰ νοσηλείαν. παϊκάς κοινότητας εἶναι τὸ πρῶτο ἄνοιγμα τῆς Ελλά δος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς δι πλωματίας πρὸς τὸν ὄξω κόσµο, μετὰ ἀπὸ ὀκταετῆ διπλωµατικὴ καὶ πολιτικἡ ἀπομόνωση τῆς Χώρας. Ἡ ὑποδοχὴ τῆς ὁποίας οἱ Ἕλληνες ἀντιπρόσωποι ἔτυχον εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ὑπῆρξε περισσότερον ἀπὸ ἐγκαρδία, ὑπῆρξεν ἐἔνθου σιαστική. Αἱ ξέναι Κυθερ νήσεις καὶ οἱ λαοὶ τῶν χωρῶν τὰς ὁποίας ἐπεσκέ φθηµεν μᾶς ἐδέχθησαν μὲ ἰδιαίτερον ἐνθουσιασμὸόν. Εἰς τὴν Γαλλίαν εἶχα ση μαντικὰς ἐπαφὰς μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, τὸν Πρωθυ- πουργὸν καὶ τὸν Ὑπουργὸν τῶν ᾿ἘΕξωτερικῶν. Είς τήν Γερμανίαν ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν κ. Ζολώτα εἴχαμε ση: μαντικὰς ἐπαφάς μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατί: ας, τὸν Καγκελλάριον καὶ τὸν Ὑπουργὸν τῶν ἜἘξω τερικῶν, Καὶ εἰς τὸ Βέλ- γιον εἴχομεν ἐνδιαφέρου- σαν συνομιλίαν μὲ τὸν Ὑ πουργὸν ᾿ἘΕξωτερικῶν τοῦ Βελγίου καὶ μὲ τὸν Ύ. πουργὸν τῶν Οἰκονομικῶν κ. Πεσμαζόγλου εἴχομεν ἆ πὸ κοινοῦ Χρησίµους καὶ ἐποικοδομητικὰς συζητήσεις μὲ τὴν Εὐρωπαϊκήν Κοινό τητα. Τὰ ἀποτολόσματα τῶν συνομιλιῶν θὰ ἀνακοι νωθοῦν ἐντός ὀλίγου. Πάν τως μπορῶ νά εἴπω ὅτι τὸ ξεπάγωµα τῶν σχἐσεών µας μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Οἱ κονομικὴ Κοινότητα ἔγινε. ΡΕΛΛΙΜΙΣ Ἡ ΜΙΙΣΜΙΣ η (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ἐς, της Ίης αμα, Ἐπὶ τῆς δευτέραᾳ θέσεως, ὃν ἀντίστασιν και ἀντίδρασιν, αἱ νε εἶναι πολλαί, Ἐνῶ δὲ οἱ πάντες αυμφωνοῦν ὅτι ἐθνικοὶ λόγοι ἐπιθάλλουν τὴν μῇ ἀποδοχὴν οἰασδήποτε διχοτομικῆς λύσε- ως, ἐν τούτοις ἐπφράξουν φόθους ὅτι ὁ χρόνος ἐρ. γάζεται ἐναντίον µας, πο προύουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ὁ ὁποῖος δὰ προέλβη κυρίως ἐκ τῆς ἀντιδράσεως τῶν χιλιάδων προσφύγων οἱ ὁποῖοι ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν δὰ εὑρεθοῦν πρὸ ἀντιξόων χαιριχῶν συνθηκῶν. , , Ἡμεῖς, ὑπεύθυνα μελετώντας την κατάστο- σιν, καὶ ζῶντες ἀπὸ ποντὰ τὸ ἐθνιιὸν ὁρᾶμα τοῦ ΔἈαοῦ µας, συμφωνοῦμεν µε την ὄενύτεραν έσιν. Δὲν ἀποδεχόμεδα τὴν παραχώρησιν ἑδάφους ἔ» στω καὶ ἑὰν πρέκειται περὶ τοῦ 4 9)9 τὸ ὁποῖον ἄλεγχον οἱ Τουρκοκύπριοι πρὸ τῆς Ίδης Ἰουλίου καὶ πρὸ τῆς τουρπικῆς ἐπεμθάσεως. Ὑπὸ μίαν όμως προὐπόθεσιν. κα κ νκνκνω ταν --- Καὶ ἡ προὔπόθεσις αὐτὴ ἔχει σχξσιν ὃκι μὲ τὴν Κυπριακὴν ἡγεσίαν οὔτε μὲ τὸ σθένος ἡ την ἀποφασιστικότητα τοῦ Ἐθνάρχου Μακαρίου, ἆλ- λὰ μὲ τὴν σημερινὴν ἡγεσίαν τοῦ Ἓθνους, .. Ἐὰν οἱ σημερινοὶ ἡγέται τῆς Ἑλλάδες, ἐὰν αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἡ Ἰδική µας Χαταστροφῆ Ἀα- τέστησε κυθερνήτας τοῦ Ἓθνους τῶν Ἑλλήνων, αἰσθάνωνται δυνατοὶ νὰ συνεχίσουν καὶ μάλιστα νὰ σκληρύνουν τὴν στάσιν των έναντι τῶν ἸἈ- μερικανῶν καὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι συµφερόντων τὸν, τότε ὁ ἀγώνας καὶ ἡμῶν τῶν Κυπρίων πρέπει νὰ ἔχη ὡς σύνθημα τὴν ἐθνιχὴν ἀντίδρασιν γαὶ ἀντίσοτασιν ἔναντι τῶν εἰσθολέων. 'ηὰν δὲ ἀπόμη πέραν τοῦ νὰ προχωρήσουν εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν τῆς Ἑλλάδος µε- τὰ τῆς Εὐρώπης, ἔχφράσουν ἔστω παὶ τὴν πρό- θεσιν νὰ προθεῦν εἰς τὴν σύναψφιν στρατιωτικχῶν συιφωνιῶν μετὰ τῆς Σοθιετικῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν γειτονικῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα κρατῶν. τότε πιστεύοµεν ὅτι ὁ ᾽Αμερικανικὸς παράγων, ὁ μέ- γας ἕνοχος τῆς ἐθνιχῆς ταπεινώσεως τοῦ Ἕλλη- νισμεῦ, δὰ ἀντιληφθῆ καλῶς τὸ τεράστιον σφδλ- µα τὸ ὁποῖον διέποαξε καὶ δὰ ἐντείνη τὴν ὅρα- στηριότητά του διὰ µίαν ἔντιμον καὶ εἰρηνικὴν ρύθμισιν τοῦ προθλήµατός µας ἐντὸς τῶν πλαι- σίων ἑνὸς ἔνιαίου, χυριάρχου καὶ ἀνεξαρτήτου κράτους. Ἰὰν ὅμως τοῦτο δὲν εἶνχι ἐφιχτόν, τότε ἅ- σχοπος γαὶ ἄδιχος εἶναι πᾶσα ἀντίδρασις καὶ ἂν- τίστασις παὶ ἡμῶν καὶ τοῦ Μακαριωτάτου. Καὶ ἡ σηυερινὴ Ἑλλάς, καὶ χυρίως ἃ δηµο- χρατικὴ ἠνεσία αὐτῆς ἔχει καθῆχον νὰ δηλώση εὐθέως πρὸς τὸν Ἀπὸν καὶ τὰς προθέσεις καὶ τὴν δύναμιν της, διὰ νὰ γνωρίζωµεν τί δὰ πράξωµεν καὶ εἲς ποῖον ἐθνικὸν χρημνὸν θὰ πρέπει νὰ ϱρι- φδῶμεν. Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνη τὸ ταχύτερον καὶ ᾱ- σχέτως τοῦ ἁποτελέσματος τῆς συζητήσεως ἕνώ- πιον τοῦ Ο.Η.Β., ὁ ὁποῖος οἰανδήποτε εὐνοϊχὴν δι ἡμᾶς ἀπέφασιν χαὶ ἐὰν λάδη, μικρὸν δὰ εἷ- ναι τὸ κέρδος µας ἐξ αὐτῆς, ἐὰν ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι εἲς θέαιν νὰ προχωρήση εἲς περαιτέρω ὅυ- ναμιχὰς πολιτικὰς ἐνεργείας. Ἐν τῷ μεταξυ ὁ Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς ἕ- χοντας ὑπ ὄψφιν του πάντα ταῦτα, ὡς ναὶ διχφό- βους ἄλλας καταστάσεις, ἐπιθάλλεται νὰ ἐντείνη τὰς νομίµους ἐνεογείας του διὰ τὴν ταχυτέραν ἐπάνοδον τοῦ ᾿Εθνάρχου ᾽Αρχιεπισχόπου Μακα- ρίου εἲς Κύπρον. Διότι διά τῆς παρουσίας τοῦ λ[οαχκασιωτάτου θὰ ἐνισχυθῶμεν νομικῶς καὶ πο- λιτικχῶς. ἀλλὰ καὶ διότι οἳ Ντενχητὰς καὶ Ἐτξε- 6ἱτ ὑπολονίζουν σοθαρῶς τὸν παράγοντα Μαχκά- ριον. Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἐχλελεγμένου ἠγέτου µας θὰ ἀφαιρέση ἂφ᾿ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς Τούρχους τὸ προπέτασµα χαπνοῦ τὸ ὁποῖον ἐδημιούρνησαν διὰ τῆς δηλώσεώς των ὅτι δῆθεν ἐπενέθησαν πρὲς ἔπαναφορὰν τῆς συνταγματιχκῆς τάξεως, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου θὰ συµέάλη εἰς τὴν δηµιουργίαν τῶν ᾱ- ναγχκαίων συνθηχκῶν περαιτέρω δυναμικῆς στά» σεως καὶ δέσεως ἐχ Μέρους τῆς ἡγεσίας τῆς ἝἙλ- λάδος καὶ δὰ δηµιουργήση χαὶ εἰς τὸν Ἀκόν µας τὴν φυχικὴν δύναμιν δι’ ἀντίστασιν καὶ ἀντοχήν. τῶν ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΝΗΜΙΣΥΝΙΝ Αὔριον Κυριακὴν τελεῖται εἰς τὸν ἵε- ρὸν ναὸν ᾽Αγίου Μικολάου Λεμεσοῦ τρί- ' µηνον μνηµόσυνον τοῦ δολοφονηθέντος Γ. ᾿Επαρχιακοῦ Γραμµατέως τῆς Π.Ε.Ι. ΒΝΠΔΡΕΝ ΒΡΜΕΥΤΗ ο καὶ καλοῦνται πάντες οἱ τιμῶντες τὴν µνήµην του, ὅπως παραστουν. ο κωκώκως -μω ατππαπωπαππιπαπααπασαπιπαπαπαπσσππσ-ρσρσσπαυας | ΠΡΛΙΝΙΑΙΟΠΙΙΕΙΤΑΙ ΛΙΛΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΒΝΛΡΧΩΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Προπγουµένως θὰ µεταθῇ εἰς τὸν ΟΗΕ: καὶ ἀκολούθως θὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Βουλγαρίαν, τὴν ᾽Αλγερίαν διὰ συνομιλίας μὲ τοὺς ἡγέτας των. ΑΘΗΝΑΙ, 13 (τοῦ ἀρχισυντάκτου µας ΙΤ. Σπανοῦ). -- Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Μακαρίου θεώ: ρεῖται πλέον θέδαιη πα της γιὰ λόγους σκοπιµότητος. Δύο γεγονότα ἐνίσχυσαν χθὲς σοθαρὰ τὴν θέσιν τοῦ ᾿Αρχιξ- πισκόπου σὰν ρυθμιστοῦ τῆς Κυπριακῆς κρί- ρ) ὅλες τὶς ἀναθολές σεως ἐπὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου. ΑΦ’ ΕΝΟΣ ἡ αὔξησις ᾽Αμερικανικῶν πιέσε- ων πρὸς τὴν Αγκυρα καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου αἱ διαθεθαιώ- σεις τῆς ᾿Αγγλικῆς Κυθερ νήσεως πρὸς τὸν ᾿Εθνάρ- χην. Παρ᾽ ὅλον ποὺ δὲν ὑπάρχουν συγκεκριµέναι πληροφορίαι γιὰ τὸ εἶδος τῶν πιέσεων ποὺ ἁσκοῦν- τον ται ἀπὸ τοὺς Αμερικα- νοὺς στὴν Αγκυρα, διπλω µατικοὶ παρατηρηταὶ ἐπίση µαίνουν κάποιαν ἀλλαγὴ στὴν στάση τοῦ Στέητ Ντη πάρτµεντ ἀποδιδομένην στὴν προσωπικἠν παρέμθα ση τοῦ Προέδρου. Φόρντ. ᾽Απὸ τουρκικής πλευρᾶς φαίνεται ὅτι ἐνῶ ἡ εἰσθο- Εἰόήγμόις πρὸς τοῦ Μακαρίου τήν ”Αγκυραν ΔΙΒ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΙΝ ΒΒΣΕΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 13 (Ρ.). -- Εἰς συνέντευξίν του πρὸς τὴν ἐφημερίδα ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Μακά- ἵμς» τοῦ Λονδίνου «φαϊνάνσιαλ Τά- ριος ἐδήλωσεν ὅτι µία ἀποχώρησις τῶν τουρ- κικῶν στρατευμάτων ἀπὸ µερικὰ Κυπριακά ἐδάφη καὶ µία ἀπόφασις τῆς Κυθερνήσεως τῆς ᾽Αγκύρας νὰ δεχθῆ τὸν σχηματισμὸν ἱ- σχυρῆς Κεντρικῆς Κυθερνήσεως στὰ πλαίσια Ὁμοσπονδιακῆς διαρθρώσεως θὰ ἦταν δυνα- τὸν νὰ ἀποτελέσουν τὴν θάσιν μιᾶς πολιτικῆς ρυθµίσεως τοῦ Κυπριακοῦ. Ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Μαάριος εἶπεν ὅτι θὰ µιλήση στὴ Γενικἡὴ Συνέλευση τοῦ ΟΠΕ. ΡΙΙΙ ΛΕΝΙΝ ΛΙΝ ΥΠΙΚΥΨΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ Τὴν πρωῖαν τῆς πορ. Πέθπτης ὑπέκυψεν εἰς τὰ τραύματά της εἰς τὸ Γενι- κὀν. -Νοσοκομεῖον .Λευκωσί- ας ὅπου ἑνοσηλεύετο ἡ ἐκ Λεμεσοῦ Ελένη ᾿Ιωάννου, 24 ἑτῶν. Αὔτη εἶχε τραυματισθῆ σοθαρῶς τὴν Την τρέχον- τος ὅταν μοτοσυκλέττα ὁ- δηγουµένη ὑπὸ τοῦ ἐκ Λο μεσοῦ Χαραλόμπου ᾿Ιωάν- νου συνεκρούσθη εἰς Λεμε σὸν πρὸς αὐτοκίνητον, ὁ- δηγούµενον ὑπὸ Βρεττανοῦ στρστιωτικοῦ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙΛΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Κυθερνητικἡ ἀνακοίνω- σιο ἀναφέρει ὅτι αἱ ἄδειαι ἐξόδου ἐκ Κύπρου περιο: ρίζονται τόσον δι ἄνδρας ὅσον καὶ διὰ γυναῖκας. Αἱ ἐν λόγῳ ἄδειαι θὰ παρα- χωροῦνται εἰς µερικάς μό νον περιπτώσεις. Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΟΡΠΙΑΤΕΙ ΤΖΑΚΑΡΤΑ, 13 (ΑΠΕ). Ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός Ἔ σωτερικῶν κ. ᾿Αξἱλ Τοῦρκ ἔφθασε σήμερον εἰς Τέα- κάρταν, διὰ νὰ ἐξηγήση τὴν πολιτικἠν τῆς κυθερ- νἠσεώς του ἐπὶ τοῦ Κυπρι ακοῦ. Οὗτος ἐκτελεῖ περι οδείαν εἰς χώρας τῆς νοτιο ανατολικῆς ᾿ Ασίας. Ηδη ὁ Τοῦρκος Ὕπουρ γὸς ᾿Εσωτερικῶν µετέδη εἰς Νότιον ἱορέαν, Ἰσπω νίαν καὶ Φιλιηπίνας. Μετά τὴν ζακόρταν, θὰ ἐπισκα φθῆ τὴν Μαλαισίαν, τὰς ᾿Ίν δίας, τὸ ᾿Αφχανιστάν, τὸ Πακιστὰν καὶ τὴν Περσίαν. ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΙΝ ΤΟΥ ΧΑ ΊΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ, 13 (ΑΠΕ). -- ᾽Ανεκοινώθη σἠ µερον ἁρμοδίως, ὅτι ὅλα τὰ σύνορα τῆς Αἰθιοπίας ἔχουν κλεισθη µέχρι νεω- τέρας εἰδοποίήσεως. Τὰ μέ τρα αὐτὰ θὰ διαρκέσουν ἑ- πὶ μερικάς µόνον ἡμέρας. Ἡ πρωτεύουσα Ἅ᾿Αντὶς ᾽Αμπέμπα ἦτο τελείως ἤ- ρεµος, εἰς τὰς ὁδοὺς ὅ- µως κυκλοφοροῦν στρατιῶ ται καὶ ἀστυνομικαὶ περί πολοι. Τὸν ἁνατραπέντα Αὐύτο- Κράτορα Χαϊλέ Σελασιὸ δι Εδέχθη ὁ στρατηγὸς Μιχα ἠλ. Αμάν Αντον, ἡλικίας 50 ἐτῶν, ὅστις περιεθλή θη μὲ πολλάς ἐξουσίας. Τύποις: Ἡρ. Χατζηρακλέουο Συνεστήθη ἤδη ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, 13 (Ρ.). Τὰ ἀδέσμευτα κράτη συνέστησαν πενταµε λῆ ὁμάδα γιὰ νὰ θοηθήση στἠ διευθέτηση τοῦ Κυπρι ,ακοῦ προθλήµατος, Τὴν ὁ- µάδα αὐτὴ ποὺ συνεστήθη ὕστερα ὀπὸ δύο ἰδιαίερες ουσκέψεις τῆς Συντονιστι κής ᾿Επιτροπῇῃςο τῶν ἄδε- σµεύτων Χχωρῶν ἁπαρτί- ζουν ἡ Γιουγκοσλαθία, οἱ Ινδίες, ἡ ᾽Αλγερία, ἡ Γκα Ἰάνα καὶ ἡ Δημοκρατία Μά λι. Έργο τῆς ὁμάδας εἰ- ναι, ὅπως ἔχει µεταδοθῆ» νὰ διατηρῆ τὸ Κυπριακό ὐ- πὀὸ λεπτομερῃ ἐξέταση καὶ νὰ χρησίµοποιῆται γιὰ ἑ- παφὲς καὶ παροχἡ τῶν κα: λῶν της ὑπηρεσιῶν ὁσάκις παρίσταταἰὶ ἀνάγκη. Ἔξ ἄλλου ἡ Σύντονιστι κἡ ᾿Επιτροπὴ τῶν ἀδεσμεύ των ἑνέκρινε ὄἔπειτα ἀπὸ λὴ πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς Οὐάσοιγ- κτων, δὲν εἶχεν ἐν τούτοις καμμµίαν ἐπιθράθευσιν ἀπὸ τοὺς ᾽Αμερικανούς. ᾿Αντίθτα ἡ πολιτικὴ Κίσσιντζερ ἔγίνεν ἀντικεί µενον διεθνοῦς κατακραυ γῆς καὶ σὺ τελευταία ὁ- νόλυση ἡ θέση τῆς Τουρ: κίας μὸ τὴν ᾽Αμερικὴν δὲν θελτιοῦται καθόλου. Ἡ. ουντήρησις ἐξ ἄλλου τοῦ κατακτηΐτικοῦ σώματος καὶ ἡ ἀποκαλυπτομένη τώ ρα ἀντίθεσια πολλῶν συνερ γατῶν τοῦ ᾿Ετζεθίτ στήν εἰσθολή, δημιουργοῦν πρό- σθετο πρόθληµα γιά τὴν Κυθέρνηση τῆς ᾽Αγκύρας τῆς ὁποίας ἡ Πτώση ἀνα- µόνεται φυσιολογικά. ὋὩς πρὸς τὴν θέσιν τοῦ Μακαρίου ἡ ἐφημερὶς «Τά Λονδίνου υγρά: ἵμο» τοῦ φει:. «Ἡ Βρεττανικὴ Κυ- θέρνησιςο ἑξακολουθεῖ νά ἀναγνωρίζη τὸν ᾿Αρχιεπί σκοπο Μακάριο ὡς τὸν ἐκλελεγμένον καὶ νόμιμον Πρόεδρον τῆς Κύπρου. Ἡ Κυθέρνησις σκοπεύει νὰ σουνεχίση γὰ ἐνημερώνη τὸν Μακάριον γιὰ ὅλες τὶς ἐξελίξεις τὶς σχετιζόμενες μὸ τὸ Κυωπριακὸ καὶ τὴ δι- κή της στάση», ᾿Ἐκπρόσωπος τοῦ Φόρε- α καὶ ὅτι ἐλπίζει μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς µεταθά- | σεώς του στὴ Μέα Ὑόρκη νὰ ἔχη συνάντηση μὲ τὸν κ. Κίσσιντζερ. Τέλος εἶπεν ὅτι τὴν προσεχῆ ἑθδομάδα θὰ ἐπισκεφθῆ τὴν ᾿Αλγε- ρίαν, τὴν Βουλγαρία καὶ τὴν Αἴγυπτο. ΙΤΙΝ ΠΙΝή ΤΒ] ΜΠΙΛΙ πενταμελἠὴς ὁμάδα, πρὸς παροχὴν καλῶν ὑππρεσιῶν. εἰσήγηση τῆς Γιουγκοσλα- θίας διακήρυξη ποὺ καλεῖ ὅλες τὶς ἀδέσμευτες χῶ:- ρεᾳ νά ὑποστηρίξουν τὶς προσπάθειες γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος καὶ τονίζει ὅτι εἶναι πρό- θυµη νὰ θοηθήση τὰ ἐνδια φερόμενα µέρη μὸ ὁποιο- δήποτε τρόπο ποὺ νὰ εἴ- ναι ἀποδεκτὸς σ᾿ αὐτά. Ἡ. διακήρυξη τονίζει ὅ- τι οἱ ἀδέσμευες χῶρες ἑνδιαφέρονται ζωτικὰ γιὰ τὴν προστασία τῆς ἄνεξαρ τησίαςα, τῆς κυριαρχίας τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας καὶ διατηρήσεως τῆς Κύπρου σὰν ἀδέσμευτης χώρας. ᾿Ακόμη ἐκφράζει τὴν θα θεῖαν ἀνησυχίαν τῶν ἄδε- σμεύτων κρατῶν γιὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς Κυπριακῆς κρίσεως καὶ τὴν μὴ πραγ- µατοποίηση οὐσιαστικῆς προόδου γιὰ τὴ διευθέτη- σή της. Ἡ ἐγκριθεῖσα διακήρυ- ξη θὰ ἀποσταλῃ σήμερα στὸ Συμθούλιο ᾿Ασφαλείας τῶν Ἠνωμένων ᾿Εθνῶν μὲ τὴν παράκληση νὰ κυκλο- Φορήση σὰν ἐπίσημο ἓγ- γραφο. Ἡ Συντονιστική ᾿Επιτρο- πὴ τῶν ἀδεσμεύτων χωρῶν εἰσηγεῖται ἐξ ἄλλου ὅπως ἡ σημµερινἠ κατάσταση στήν Κύπρο καὶ ὀποιεσδή- ποτε τυχὸν νέες ἐξελίξεις συζητηθοῦν ὀπὸ τοὺς ΎὙ- πουργοὴἠς ᾿Εξωτερικῶν ἡἢ ἄλλους ἐπισήμους τῶν χω ρῶν αὐτῶν ποὺ ὅπως ἔχει προγραμµατισοθῆ θὰ συνέλ- θουν σὲ ἰδιαίτερη σύσκεψη στὶς 24 Σεπτεμθρίου στὴν ἕδρα τῶν Ἡνωμένων ᾿Ἐ- θνῶν. ᾿Αρχίζει ἀπὸ μεδαύριον ἡ ἀνταλλαγή αἰχμολώτων Ἐπραγματοποιήθη χθὲς τὸ πρωῖ εἰς τὴν αἴθουσαν Διασκέψεων τῶν Ἠνωμέ- νων ᾿Εθνῶν εἰς τὸ ξενοδο χεῖον Λήδρα Πάλας νέα συ γάντησις μεταξὺ τοῦ κ. Κληρίδη καὶ τοῦ Τουρκοκυ πρίου ἠγέτου κ. Ντενκτάς. Κατὰ τὴ συνάντηση ήτις διήρκεσε µίαν ὥραν καὶ «ὅ λεητὰ ἑσυνεχίσθη ἡ συζή- τηση ἐπὶ ἀνθρωπιστικῶν θε µάτων, ἀπεφασίσθησαν δὲ τὰ ἀκόλουθα : Ἡ ὀνταλλαγὴ ἀσθενῶν 0! ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΠΟΥΛΗΣΤΗΙ ΚΑΙ ΛΙ ΕΞΕΙΛΣΕΙΣ ΤΗΝ Δήλωσις τῶν Χ.κ. ιλούρου και Ἱ σάτσευ ΑΘΗΝΑΙ, 13 (ΕΙΡΤ).- Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Λοῦρος καὶ ὁ Ὑφυπουργὸς κ. Τσάτσου πληροφοροῦν τοὺς Κυπρίους φοιτητάς ὅ- τι. σὲ κατάόλληλο χρόνον θὰ ὁρισθῆῇ µία νέα πρὀσθε τη ἐξεταστικὴ περίοδος ἆ: ποκλειστικἁ γι αὐτούο. ἜΕτσι θὰ τοὺς ὃοθη ὁ ἆ- παραίτητος Χρόνος νὰ προ ετοιμασθοῦν γιά τὶς ἐξετά- σεις τους, καὶ τραυματιῶν αἰχμαλώ- των καὶ κρατουμένων νὸ ὀρχίση τὴν προσεχή Δευτέ ραν. Σχετικὲς διευθετή- σεις θά ἀνακοινώση ὁ Ἐ- ρυθρὸς Σταυρὸς αὗριον. Ἡ ἀπόλυσις τῶν αἰχμαλώ των καὶ κρατουμένων κόιω τῶν 18 ἐτῶν, τῶν Φοιτη: τῶν» τῶν διδασκάλων καὶ τῶν καθηγητῶν νἁ ἀκολου θήση. Οἱ αἰχμάλωτοι καὶ κρατούμενοι ὄνω τῶν 50 ἐτῶν, οἱ θρησκευτικοὶ ἐκ- πρόσωποι, τὸ ἱατρικὸν καὶ Εξ ὄλλου ἀνεκοινώθη, ὅτι τὸ Ὑπουργεῖον Παιδεί ας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Συντονιστικἡὴ ᾿Επιτροπὴ Κυ πρίων φοιτητῶν μελετᾶ καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐπιλύση ζω- τικἀ προθλήματά τους ὅὄ- πως στέγη, τροφή, θοή- θεια καὶ ἄλλα. Τὰ προτει- νόµενα µέτρα ἁἀρωγῆς τῶν Κυπρίων φοιτητῶν θά ὑποι: θληθοῦν γιὰ ἔγκριση στὴν εἰδικὴ διὐύπουργικἠ ἐπιτρο: πῄ, προσωπικὸν ἄνευ καθυ- παραϊατρικὀν νὰ ἀπολυθοῦν στερήσεως. ᾿Ακολούθως ὁ ἐκπρόσω- πος ἀνέφερε ὅτι καταθόλ λονται προσπάθειες καὶ γιὰ τὴν ἐπισήμανση προσὠ πων, τῶν ὁποίων ἀγνοεῖται ἡ τύχη τους. Κατὰ τὴν συνάντηση, Πρόσθεσε ὁ ἐκπρόσωπος, συνεζητήθησαν πρακτικἁ µέτρα γιὰ τὴν ὁμαλοποίῃ ση τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ θά μελετηθοῦν πλήρως κα τὰ τὴν ἐπομένην συνάντη σιν. '᾿Επίσης συνεζητήθη καὶ τὸ θέμα διασώσεως τῶν ζώων. ΜἩ ἐἑπόμενη ουνάντηση τῶν κ.κ. Κληρίδη καὶ Ντεν κτὰς θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν ἐρχόμενη Παρασκευἠ σοτὶο 10 π.µ. στὸ Λήδρα Πάλας, ἐὰν ὅμως παραστή ἀνάγκη θά πραγµατοποιηθή ἄλλη συνάντηση ἐνωρίτο- ρον. Πειτουργίαι καὶ κπρύγµατα Αὗριον Κυριακήἠν ὁ Θ- οφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Σαλαμῖνος κ. Βαρνάθας θὰ λειτουργήση καὶ κηρί- ξη τὸν Θεῖον Λόγον ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ ᾽Ἁγίων Ὅμο λογητών εἰς Λευκωσίαν, τὸ Κυπριακό. τὴν Βίνυπτον καὶ ἵν Όφφις ἐρωτηθείς ἐὰν κατὰ τὴν Βρεττανικὴν Κυ θέρνησιν ὁ Μακάριος Εἶναι τὸ ἁρμόδιον πρόσωπον γιά νὰ ἀντιπροσωπεύση τὴν Κύπρον στὴν συζήτηση ποὺ θὰ γίνη στὸν ΟΗΕ, ἀπήν- τησεν ὡς ἁκολούθως : «Φυ οικἁ, ἂν ὁ Μακάριος θε- λήση νά μµεταθῆ εἰς τὸν ΟΗΕ κανεὶς δὲν θά τὸν πα ρεμποδίση». Κατὰ τὶς αὐτὲς Πληρο- φορίες µου, ὁ ᾿Αρχιεπίσκο ποο Μακάριος πρὀκειται γὰ ἀναχωρήση ἀπὸ τὸ Λον δῖνον περὶ τὰ µέσα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος. ἆκο πὸς τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Μακαρίου εἶναι διπλός. Θό ἐπισκεφθῆ τὴν Νέαν Ὑόρ- κην ὅπου θά ἀπευθύνη: χαι ρετισμὸ πρὸς τὴν Γενικὴ Συνέλευση, ἀκολούθως δὲ θά πραγµατοποιήση ἐπίσκε ψιν εἰς Βουλγαρίαν, Αίγυ πτον καὶ ᾽Αλγερίαν διὰ τὴν ᾿ ἐνημέρωσιν τῶν «Μαχρεμ | πίων» χωρῶν ἐπὶ τῶν θέ σεων τῆς Ελληνικῆς πλευ ρᾶς ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος. ΑΦΙΣΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ᾿Απὸ χθὲς τὸ θράδυ ὅλοι οἱ ὄρόμοι τῶν ᾿Αθηνῶν ἔ- χουν κατακλυσθῆ ᾿ἀπὸ µε- γάλες ἀφίσες εἰς τὶς ὁποῖ- εσ εἰκονίζεται ὁ Μακάρι- ος, µία Κιωπρία γυναίκα ποὺ κλαίει καὶ ἕνα παιδά- κι ὡς πρόσφυγες. Εἰς τὴν ἀφίσα σημειώνεται ὅτι σἠ µερα τὸ θράδυ θά γίνη εἰς τὴν Πλατεῖαν Κοτζιᾶ µεγα λειώδης διαδήλωσις γιὰ Μία δήλωσις του Ἐδνάρχου «Θὰ ἤτο µπροτιµώτερον νὰ εἶχον ἑντείνει τὶς ποο σπάθειές των διὰ τὴν δολο φονίαν µου, ἀντὶ τοῦ ἆᾱ- νοικτοῦ πραξικοπήματος τὸ ὁποῖον ἔφερε τὴν Τοιρ κίαν εἰς τὴν Κύπρον». Τὰ ὡς ἄνω ἐδήλωσε ὁ Πρόεδρος Μακάριος πρὀς τὸν ᾿Εθναρχικὸν Σύμθου- λον. κ. Χριστόδουλον Μυρ! όνθην, μὲ τὸν ὁποῖον εἶχο πολύωρον συνομιλίαν προ- χθὲς εἰς Λονδῖνον, διὰ τὸ ἐθνικὸν θέµα τῆς Μεγαλο- νήσου. Τὸ Ἑλληνικὸν Ε- θνος, ἐτόνισεν ὁ ἩΜακαρι ὡὦτατος, ἐἑδοκίμασε µέχρι τώρα πολλὰς ἐθνικὸς συμµ φοράς, αἱ ὁποῖαι ἤσαν ἆ- ποτέλεσµα πολεμικῆς ἥτ- της, ἑνῶ εἰς τὴν περίήτω σιν τῆς Κύπρου οἱ ὑπαίτι οι τῆς συμφορᾶς ἤσαν δυ- στυχῶς Ἕλληνες καὶ τὸ πρώην στρατιωτικὀν κἄθς στὼς τῶν ᾿Αθηνῶν. ΔΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, Εἰς Χχθεσινὸν λόγον του εἰς Γεσένιτοεφ τῆς Σλο- θενίαςο, ὁ Στρατάρχης Τί- το ἐξέφρασε τὴν ἄποψιν ὅ- τι τὸ Κυπριακὸν ἐπδεινοῦ ται. Ὁ Γιουγκοσλάθος ἡ- γέτης προσόθεσεν ὅτι ἡ σύµπτωσις τῆς Κυπριακῆς καὶ τῆς Μεσανατολικῆς κρίσεως θὰ ἤτο δυνατόν, εἰς περίπτωσιν συρράξεως» νὰ ὁδηγήση εἰς παγκόσµι- ον ρῆξιν. Καταλήγοντας ὁ Πρόε- δρος Τίο εἶπεν ὅτι ἡ τελι κἡ ρύθμισις θὰ πρέπει νάἁ γίνη ἀπὸ τοὺς ἜἝλληνας καὶ τοὺς Τούρκους, διότι αἱ Μεγάλαι Δυνάμεις δὲν μποροῦν νὰ ἐπιθάλουν μίαν ὁποιανδήποτε ἀπόφασιν, ἀλλὰ ἁπλῶς νά θοηθήσουν εἰς τὴν ἐξεύρεσιν λύσε- ως. ΑΙ ΕΠΛΦΛΙ ΤΟΥ ΙΛΙΤΣΩΦ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΓΚΥΡΑ, 13 (Ρ.). - ὍὉ εὑρισκόμενος ἐνταῦθα Σοθιετικὸς Ὑφυπουργὸς ᾿Εξωτερικῶν κ. Ἰλίπσωφ συνηντήθη μὲ τὀν Τοῦρκο Ὑπουργὸ ᾿ἘΕξωτερικῶν κ. Γκιουνὲς καὶ ἀργότερον μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. ὮἛἘ- τζεθίτ. Αἱ ἐπίσημοι συνοµι λίαι τοῦ κ. ᾿Ιλισώφ εἰς Αγκυραν ἤρχισαν τὸ ἁπό- γευµα εἰς τὸ Τουρκικὸν Ὑπουργεῖον τῶν ἸἘξωτερι κὠν. Ὁ Σοθιετικὀς Ὑφυ- πουργὸς ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὴν Αγκυραν τὴν πρωΐαν τῆς αὗριον. Ἐν τῷ μεταξὺ κσταθόλ λονται ἔντονες προοπάθει- ες διὰ τὴν ἀντιμετώπίισιν τῆς κρίσεως εἰς τοὺς κόλ πους τοῦ κυθερνητικοῦ ου- νασπισμοῦ. Εἰς τὰ πλαίσια τῶν ποοσ παθειῶν αὐτῶν ὁ Τοῦρκος Πρὀεδρος κ. Κουρούτουρκ ἐδέχθη τὸ πρωῖ τὸν Πρω- θυπουργὸν κ. ᾿Ετζεθίτ, ὁ ὁποῖος ἀργότερον συνηντή θη μὲ τὸν ᾿Αντιπρόεδρον τῆς Κυθερνήσεως κ. Ερ- πακαν, ἀρχηγὸν τοῦ Κόμ- µατος ᾿Εθνικής Σωτηρίας. Ἐπεϊῖνγει ὦ Πύσις τοῦ Κωπριακοῦ Διεκήρυξεν ὁ κ. Βάλντχαίμ ΗΜ. ΕΘΜΗ, 13 (Ρ.). -υ- Ὁ Γενικὸς [ραμ. ατεὺς τῶν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν κ. Βάλντχαϊμ, μιλώντας χθὲς στοὺς δημοσιογράφους ποὺ εἷ- ναι διαπιστευμένοι «στά Ηνωμένα Ἔθνη εἶπε ὅτι ἐπείγει ἡ ἐξεύρεση πολιτικῆς λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ γιὰ νὰ μὴ ἐπιδεινωθῆ περισσότερο ἡ κρίση. ὍὉ. κ. Βάλντκαϊμ Χαιρέ τισε τὴν ἔναρξη διαλόγου μεταξὺ τῶν κ.κ. Κληρίδη καὶ Ντενκτάς καὶ ἐξέφρα- σε τὴν ἐλπίδα ὅτι οἳ ου: ψοµιλίες θά ὁδηγήσουν στὴν ἐξέταση τῶν πολιτι- κῶν θεμάτων τοῦ ἸΚυπρια: κοῦ καὶ θά θέσουν τὴν δά ση γιὰ διαπραγματεύσεις πρὀς ἐξεύρεση μµακροχρο- νίου διευθετήσεως, Ὁ κ, Βάλντχαϊμ δήλωσε ἐπίσης ὅτι ἔχει ἐνθαρρυνθῆ ἀπὸ τὴν πρὀοδο ποὺ ἐσημειώ. θη στὶς τελευταῖες ουναν- τήσεις μεταξὺ τῶν κ. κ. Κληρίδη καὶ Ντενκτὸς καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ συνομιλίες τῶν δύο ἀν δρῶν θά συνεχισθοῦν πά. νω σὲ πολιτικἁ ὅσο καὶ ἀνθρωπιστικά προθλήµατα, λἱ ΕΙΓΡΛΦΝ ΜΛΕΗΤΙΝ ΕΣ ΤΑ ΜΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΛ Ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ρον πρὸς τὸν παρόντα τό. Παιδείας ὑπομιμνήσκονται πον διαμονῆς των, ἔστὸ καὶ ἐάὰν οὗτοι ἐνεγράφη: οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν τῶν δημοτικῶν σχολείων, ὅτι αἱ ἐγγραφαὶ τῶν τέκνων των δέον νὰ πραγµατοποί- ηθοῦν μέχρι τῆς μεσημθρί ας τῆς σήμερον. “Απαντες οἱ µαθηταί, ὅ λων τῶν τάξεων, δὲον νά ἐγγραφοῦν εἰς τὸ σχολεῖον τὸ εὑρισκόμενον πλησιέστε σαν κατὰ τὴν περίοδον ἐγ γραφῶν τοῦ παρελθόντος ᾽᾿Απριλίου. Τέκνα ἐκτοπισθέντων γ9 νέων δέἐον ἐπίσης νά ἐγ' γραφοῦν, ἔστω καὶ ἐάν οἱ γονεῖς των προτίθενται νὰ μετακινηθοῦν εἰς ἑτέραν περιοχἠν ἀργότερον. -- Ιἱ [ΟΝΗΙΝΝΙ ΜΟΝ) [ κ. ΙΝΙ ΙΙΙ Γεν. Γραμματέως τῇᾷς Ἑνώσεως ᾿Ἀγωνιστῶν Πάφου ἱ 13 (Ρ.)- Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς ᾿Ενώσεως ᾽Αγωνιστῶν Πάφου εἰς προχθεσινός δη λώσεις του : .. Καθώρισε τὴν φύσιν τοῦ διαχωρισμοῦ µετα- ξὺ τῶν Ελλήνων τῆς Κύ- πρου εἰς πατριώτας καὶ ἀντιπατριώτας καὶ εἶπεν ὅ τι πρὸ αὑτοῦ δὲν δύναται νὰ ὑπάρξη οὐδετερότης. .. Λιεκήρυξεν ὅτι ἡ μὴ ἆ ναζήτησις εὐθυνῶν πρὀ τοῦ τουρκικοῦ κινδύνου ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει σηµαί- γει ὅτι ἐπιρέπεται ἡ τι- µωρία τῶν ὀθώων καὶ ἡ δο λοφονία τῶν πατριωτῶν ὁ πὸ τῶν ἐνόχων. 3. Κατέστσε σαφὲς ὅτι οἱ πρὀσφατοι φόνοι ἕ- γιναν ὑπὸ τῆς φασιστικης ὀργανώσεως ΕΟΚΑ Β΄ διὰ νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς πρόσχημα διὰ τὴν μὴ ἐπά νοδον τοῦ Προέδρου Μα- καρίου καὶ τὴν οὐδετερο- ποίἰησιν τῆς ἐξουσίας πρὸ υτῆς συρράξεως ἀναρχίας καὶ συνταγµατικῆςο τάξεως. . Προριδοποίησεν ὅτι ἐ- κεῖ ποὺ ἠδύναντο νὰ ὁ δηγήσουν τὰ ἀντίποινα εἰς τὴν αἱματηράν ὁρᾶσιν τῆς ΕΟΚΑ Β΄’, πολὺ ταχύτερον καὶ εὐκολώτερον θὰ ὡδή- γουν ἡ ἀδράνεια καὶ ἡ ἆ- νοχὴ τοῦ ὑφισταμένου κα- θεστῶτος πρὸ αὐτῆς τῆς δράσεως. . Κατέστησε θέθαιον ὅτι ὁ λαὸς θὰ δώση πίστωσιν χρόνου, ἀλλά µόνον τὴν ἀπαιτουμένην, εἰς ὅσους θέλουν νὰ ἐργασθοῦν ύπευ θύνως πρὸς κυριαρχίαν τῆς πλευρᾶς τοῦ πατριὠτισμοῦ, τῆς σωφροσύνης, τοῦ νό: µου καὶ τῆς συνταγματικῆς τάξεως. Τὸ πλῆρες κείµενον τῶν δηλώσεων τοῦ κ. Τεμθρι- ώτη ἔχει ὡς ἀκολούθως : Ὡς ὀπέδειξαν τὰ γεγο- νότα καὶ διεπίστωσαν ἡγέ- ται τῆς Δημοκρατικῆς ἛΕλ- ληνικῆς Κυθερνήσεως, ἡ φύσις τοῦ δαχωρισμοῦ µε- ταξὺ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύ πρου, δὲν εἶναι εἰς Μακα ριακοὺς καὶ ἀἄντιµμακαρια: κοὺς ἢ κομματικάς φατρί ας, ἀλλά εἰς σώφρονας καί ἄφρονας, πατριώτας καὶ ἁν τιπατριώτας, νοµιµόφρονας καὶ πραξικοπηµατίας, Είναι πρόδηλον, ὅτι πρὸ αὐτοῦ τοῦ διαχωρισμοῦ τρί τη πλευρὰ δὲν χωρεῖ, ἡ δὲ λεγοµένη οὐδετερότης ἀποτελεῖ διακριτικὀν γνώὠ ρισµα ἠθικοπολιτικῆς ἑνο- χῆς, ὑποκρισίας καὶ και. ροσκοπισμοῦ ἐκείνων, ποὺ θἀ ἤθελαν νὰ διατηρηθῆ µία κατάστασις παρανόμως καταλύσασα τὸ κράτος καὶ ἀνατρέψασα τήν ουνταγμα τικἠν τάξιν, ἁμαρτωλῶς δι αδεχθεῖσα τὸν ἩΜακάριον καὶ παρεµθάλλουσα ἐμπό- δια εἰς τὴν ἐπάνοδόν του. Ἡ μὴ ἀναζήτησις εὖθυ- νῶν πρὸ τοῦ τουρκικοῦ κιν δύνου ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώὠ σεί σηµαίνει ὅτι ἐπιτρέπε ται ἡ τιμωρία τῶν ἀθώων καὶ ἡ δολοφονία τῶν πα- τριωτῶν ὑπὸ τῶν ἑνόχων, χάριν μιᾶς κενῆς ῥἑνότη- τος, ποὺ ἐν τολευταία ἆ- ναλύσει εἶναι ἡ συνένωσις γύρω καὶ ὑπὸ τοὺς ἐνό- Χους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στρεφετο! ἐναντίον τοῇ λα οὗ καὶ νὰ παραµένη ὁ Μα καριος ἐκτός Κύπρου εἰς θάρος τῆς οὑσιαστικῆς ἑ- νότητος. .. Ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦτο, οἱ Πρόσφστοι φρικιαστικοὶ Φόνοι ὑπὸ τῆς φασιστικῆς ὀργανώσεως ΕΟΚΑ Ε΄’ δὲν δύνανται νἁ θεωρηθοῦν ὡς γεγονότα μεμονωμένα καὶ ἀσύνδετα μὲ τὴν συνώμο- σίαν ἀποκλεισμοῦ τῆς ἐπα. νόδου τοῦ Προέδρου Μα. καρίου. ᾿Αποτελοῦν ταῦτα συνέ- χίσιν τῆς αἱματηρᾶς θίας καὶ προσπάθειαν ἐπαναφο- ρᾶς τῆς θεωρίας τῶν δύο συγκρουοµένων φατριῶν, αὐτὴν τὴν φοράν ὄχι διό νὰ δολοφονηθη ἤ νά ἆνα- τραπῆ ἕνας Πρόεδρος καὶ νὰ καρπωθοῦν οἱ τρίτοι, ἁλλὰ νὰ εὐὑρεθοῦν προσχή µατα διὰ νὰ µἠ δυνηθῆ νὰ ἐπανέλθη, νὰ διατηρηθοῦν οὗτοι εἰς τὴν ἐξουσίαν͵ καὶ νὰ τὴν οὐδετερόποίσόύν πρὸ τῆς συγκρούσεως ἀναρ χίας κα ἰσυνταγματικῆς τά ξεως. ᾿Απάντησις ὅμως δι ἂν τιποίνων εἰς τὴν συνεχιζο µένην αἱματηρὰν δίαν δὲν θὰ θοηθήση εἰς τὴν ἀποκα τάστασιν τοῦ νόµου καὶ τῆς τάξεως, ἀναγκαίΐας προῦπο θέσεως ἐπανόδου τοῦ Προ ἑδρου Μακαρίου, ἑνότητος καὶ διεξαγωγῆς ἁγῶνος, ἀλλὰ θά ὁδηγήση εἰς ὀπί- δείνωσιν τῶν συνθηκῶν ὁ- σωτερικῆς ἀνωμαλίας, καὶ ἑπομένως ἀπομάκρυνσιν τῆς ἡμέρας ἐπανόδου του μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διαιώ νισιν καὶ νοµιµοποίησιν τῆς παραμονῆς τῶν Τούρκων καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἀναρ χίας δι ὑπογραφῆς ἢ συγΥ καταθέσεως. ᾿Εκεῖ ὅμως, ποὺ θά ή- δύναντο νὰ ὁδηγήσουν τὸ ἀντίποινα, πολὺ ταχύτερον καὶ εὐκολώτερον θά ὡδή: γει ὁ μὴ ἀφοπλισμός, ἡ μὴ διάλυσις τῶν ἐνόπλων πρα ξικοπηματιῶν καὶ ἡ ἀδρά- νεια τοῦ ὑφισταμένου κα’ θεστῶτος πρὸ τῆς φονικῆς καὶ καταστροφικῆς δὁράσε ὡς των. ᾿Εγείρεται, ὅθεν, τὸ ἐρώ τηµα, πῶς θὰ ἀποκατοστα: θῇ ὁ νόμος καὶ ἡ Τάξις μὸ ἕνα καθεστώς, ποὺ ἂν καὶ θὰ ἔπρεπε νά εἶναι μὲ τὴν πλευρὰν τοῦ νόµου καὶ τῆς συνταγματικῆς τάξεως, καὶ ὁπομένως ἀντιμέτωπον τῶν πραξικοπηματιῶν, ἐγερ γεῖ ὡς οὐδέτερον πρὸ τῃς συρράξεως νόµου καὶ παρα νοµίας. ᾿Επέστη ἡ στιγµὴ νὰ ἂν τιληφθη τὸ ὑφιστάμενον κα θεστὠς τὴν διαφορὰν µετα: ξὺὑ πατριωτῶν καὶ ἁντιπα τριωτῶν, σωφρόνων καὶ ἅ- Φφρόνων, νοµιµοφρόνων καὶ πραξικοπηματιῶν, μεταξύ πραξικοπήματος καὶ λαῖ κῆς ἐξεγέρσεως, καὶ νάἁ ἑ- πιλέξη ἢ τὸν λαόν. τὸν νό μον καὶ τὴν ουνταγματικὴν τάξιν, ἢ τοὺς παρανόµους καὶ τὴν ἀναρχίαν, ᾿Εμεῖς, καὶ ὁ λαός, εὑρ) οκόµεθα μὲ τὴν πλευρὰν τοῦ πατριωτισμοῦ, τοῦ νό µου καὶ τῆς συνταγματικής τάξεως, καὶ ἀποφασιστικῶς θά θοηθήσωµεν ὅλους ὅ- σους εἶναι τεταγµένοι μὲ τὴν. πλευράν αὐτήν. Ὁ λαὸς θὰ δώση µόνον τὴν ἀπαιτουμένην πίστω σιν χρόνου εἰς ὅσους θὲ: λουν νὰ ἔχουν τὴν εὐδύ' νην πρὸς κυριαρχίαν τής πλευρᾶς αὐτῆς. ᾽Αλλά δὲν θά ἀνοχθή οἰονδήποτε ἄπο πειρώμενον νὰ μονιμοποιή ση καὶ νομµιµοποιήση κατό λοιπα καὶ συνέπειες τοῦ πραξικοπήματος καὶ τῆς εἰσθολῆς, δὲν δέχεται δο- λοφονίας µπατριωτῶν ὑπὸ οἰονδήποτε πρόσχημα. ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ κΗηῖ Οἱ µνημµειώδεις δηλώσεις τῆς 23πς Απριλίου 19793 καὶ τὸ δαρραλἑἐο τέχνασμα τής «ΒΡΑΔΥΝΗΣ» Φάθθατον, 14 Σεπτεµθρίου 1974 ΑΝ. οἱ «κεραῖΐες» τῆς δικτατορίας μποροῦσαν νὰ φθάσουν στὸ γραφειο τοῦ Άιευ- θυντοῦ τῆς «Ὡραδυνῆς», τὸ βράδυ τῆς Γαρασγευῆς, 20 ᾿Απριλίου 1973, ὁ κ. Γ. ᾿Αθα” νασιάδης θὰ ὑποχρεωνόταν ν᾿ ἀναχωρήση ὁμέσως γιὰ τὴ Γυάρο. ο 9 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τῆς «Β» κρατοῦσε στὰ χέρια του λίγες δακτυλογραφηµένες σε- λίδες ποὺ εἶχαν φθάσει κρυφά ἁπ' τὸ Παρίσι. ᾿Επρόκειτο γιὰ τὶς μνημειώδες δηλώ- σεις τοῦ Κ. Καραμανλῆ πού ἔγινον μὸ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ϐ χρόνων τῆς δικτατορίας καὶ ποὺ ὀπετέλεσαν τὸ ἰοχυρότερο «Κατηγορῶ» ποὺ ἀκούσθηκε ποτὸ ἐναν- τίον τῆς χούντας. ΣΤΗΔΝ πενηντάχρονη ἱστορίᾳ τῆς «Β» οἱ στιγμὲς ἐκεῖνες ἤταν οἱ πιὸ κρίσιµες, ὁλ- λὰ καὶ πιὸ µεγαλειώδεις. τΟ ΜΟΝΟ πρόθληµα ποὺ ἀντιμετώπιζο ἑἐκείνη τὴν ὥρα ὁ Διευθυντής τῆς «», ῆταν ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο θὰ κυκλοφοροῦσε τὴν ἐφημερίδα του μὲ τὶς δηλώσεις Κα: ῥραμανλῆ ὥοτε αὐτὲς νἀ περιέλθουν στὴ γνώση ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερου μέρους τοῦ κοινοΏ πρὶν ἡ χούντα προλάθη ν᾿ ἀντιδράση. ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ θρέθηκε γρήγορα. Ἡ ἐκτέλεσή του ὅμως ἔπρεπε ν᾿ ἀναθληθη γιά τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὥρεα τῆς Δευτέρας, 23 ᾽Απριλίου. Καὶ τοῦτο, γιατὶ τὸ Σά6- 6ατο, ὅταν ἡ δικτατορία θὰ πανηγύριζε τὰ 6 χρόνια της, ὁ κ. ᾿Αθανασιάδης ἦταν ὑπο- χρεωμένος νὰ προσέλθη στὸ ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου καὶ ν᾿ ἀπολογηθη γιὰ 11 «πα- ραθάσεις» διατάξεων τοῦ ᾿Εργατικοῦ Δικαίου (τὸ μονομελὲς δικαστήριο τὸν θρῆκε ἓνο- χο, τὸν κατεδίκασε σὲ 3 μῆνες φυλακὴἡ ἀλλά τὸν ἄφησε ἐλεύθερο γιατὶ ἄσκησε ἔφεση). ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ γιὰ μιὰ ἀπ' τὶς πολλές μεθόδους ἀσκήσεως ψυχολογικῇς πιέσεως ἐπὶ τῆς διευθύνσεως τῆς ἐφημερίδος ποὺ ἔφεραν ὅμως τὸ ἀντίθετο ἀπὸ τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀπὸ τὴ χούντα ἀποτέλεσμα. Μιὰ µικρή ἀπόδειξη: Τὴν ὥρα ποὺ ὁ κ. Γ. ᾿Αθανασιάδης δικαζόταν γιὰ τὶς ἐργατικὲς δῆθεν παραθάσεις τὸ κείµενο τῶν δηλώσεων Καραμανλῆ 6ρισκόταν στὴν τσέπη του. ΟΤΑΝ ὁ Διευθυντής τῆς «Β» ἐπέστρεψε, μετὰ τὴν καταδίκη του, στὰ γραφεῖα τῆς ἐφημερίδος, τὸ τέχνασμα, ποὺ ἀπέθλοπε στὸν αἰφνιδιασμὸ τῆς δικατορίας, ἄρχισε νὰ τίθεται σ᾿ ἑφαάρμογή. Ἡ «Βραδυνὴ» τῆς Δευτέρας θά κυκλοφοροῦσε σὸ δύο ἐκδόσεις. Ἡ πρώτη ἔκδοση, ἀντίτυπα τῆς ὁποίας θὰ παραλαμθάνονταν ἀπὸ ἁρμόδια γραφεῖα τῆς δικτατορίας, θά εἶχε στὴν πρώτη της σελίδα ἕνα κύριο ἄρθρο καὶ τὴν κυρία εἴδηση τῆς ἠμέρας, ἕνα.... «Αἱ πρόσφατοι πανηγυρ:καὶ δη λώσεις τοῦ Προέδρου «Ἡς σοιρο- πιωτικῆς Κυθερνήσεως τῶν ᾿Α- θηνῶν ἐπεθεθαίωσαν, δι᾽ ἄλλην µίαν φοράν, τὴν ἐπικοατοῦσαν ἐντὸς καὶ ἐκτός τῆς ἳἝλλαδος ἀντίληψιν ὅτι καὶ μετὰ ἐξαετίαν ἡ ὁποκατάστασις τῆς δηµοκρατι τικῆς ὁμαλότητος δὲν εὔὐθίσκεται εἰς τὰς κυθερνητικἁς ποοθέσεις. Ἡ. διαπίστωσις αὐτή, ἐν ουν- δυασμῶ μὲ τὴν συσσώρευσιν κρι- σίµων προθληµάτων, μὲ. ὀναγκά ζει νὰ διακηρύξω καὶ πάλιν τὴν ἀνάγκην τοῦ τερματισμοῦ τῆς πα ρούσης ἀνωμαλίας, τὴν ύπορξιν τῆς ὁποίας ἄλλωστε συνομολογεῖ καὶ ἡ ἰδία ἡ Κυθέρνησις, ὅταν ἐξοκολουθητικῶς ὑπόσχεται τὴν ὁποκατόστασιν τῆς ὁμαλότητος. Ἡ. ἹἹστορία διδόσκει ὅτι ὅλαι αἱ ἑπαναστάσεις τερµατίζονται μὲ τὴν Ψήφισιν τοῦ Συντόγµατος. Καὶ εἴτε ἁποκαθιστοῦν δι᾽ αὐιοῦ τὴν λαϊκὴν κυριαρχίαν, αἴἵτε µε παθάλλονται, δι᾽ αὐτοῦ ὅμως καὶ πάλιν, εἰς καθεστώς. Τὸν τερματιομὸὀν τῆς ἀνωμα» λίας μὲ τὴν Ψήφισιν ιοῦ Συντάγ µατος, εἶχαν διακηρύξει παντοιο τρόπως καὶ οἱ ἡγηθέντες εἰς τὴν ἐκτροπὴν τοῦ 1967, Ἡ Κιῦὲρ νησις ὅμως τῶν ᾿Αθηνῶν ῥθέλησε καὶ τὸν κανόνα αὐτόν, ὅπως καὶ τόσους ἄλλους, νὰ τὸν παρσθιἁ ση. ᾿Εφψήφισεν ἕνα Σύνταγμα Υ.ὅ ν᾿ ἁποκαταστήση δῆθεν των Δη- µοκρατίαν καὶ ἁσκεῖ, εν ὀνόνατι αὐτοῦ τοῦ Συντάγματος δ'κτατο- ρίαν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δηµ:ουρ γήση µίαν ἐκτεταμένην σόγχυσιν µέσα εἰς τὴν ὁποίαν Πελαγόξδρο- μεῖ καὶ αὐτὴ καὶ ἡ χώρα. Μοιά- ζει ὅπως εἶπε ὁ [σῶρτσοιλ γιὰ τοὺς ἑλθόντας στὴν ἐξουσία ἀντιπάλους του -- μὲ τὸν ἰολόμ 6ο, ὁ ὁποῖος ὅταν ξεκίνησε δὲν ἤξερε ποῦ ἐπήγαινε καὶ ὧταν ἔ- φθασε δὲν ἤξερε ποῦ »ὐρίσκελο- Εἶναι φανερὸν ὅμως ὅτι ἡ ᾱ- συναρτησία αὐτὴ δὲν Αφείλεται εἰς ἀπειρίαν ἀλλά καὶ εις μόνον δόλον. Η Κυθέρνησις εὖὐδὺς εξ ἀρχός ποοσεπάθησε νὰ συγκολὺ- ψη 'οἷς σκοπούς της καὶ ἐφήρ- µοσε «ρὸς τοῦτο τὴν πολιτικήν τῆς -ρ πλανήσεως τῆς διεθνεῦς κοιν. οώμης καὶ τοῦ ἐμπαιγ: µου ο’” ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καὶ, υυγκεκριµένως : 10ν. Διά νὰ κατασ /ὤση τὰς ἐντόνους ἀντιδράσεις 'Ἡς δημο” κρα -κης Εὐρώπης κατήρτισε ἕνα Σύν:αγμυ καὶ ὑπεσχέθη την Τα: χείαν εφαρµογήν του καὶ μόλι- στο μὲ δεσμευτικὰς αροθξσμιας. Παρῆλβον ἐν τούτοις Ἱέσσαρα καὶ Πλέον ἔ-η καὶ τὸ Σὐνταίυα πα: ὀνεφάρμοστον, ἐν ἀνοφο ὠριμόνσεως ραμέ-ς νήῆ τὸς πολιτικῆς Ελλήνων. Ἔθεσε θορυθωσῶς εἰς ἐφαρμογὴν τὸ ἄρθρον τοῦ Συν- τάγματος περί ουνετα!ριζεπθαι καὶ ἀπηγόρευσε εἰς τοὺς ἳ λ/λη: νας μὲ θεμιτὰ καὶ ἀθέμτα μέσο, νὰ κάμουν χρῆσιν αὐτοῦ. Πδη ὅλα σχεδὸν τὰ Σωματεία ἔχειν διοικήσεις διωρ'οµένας ἡ ἐλεγ- χομένής ἀπὸ τὴν Κυθέρνησιν. Καὶ ὅτωσ. τὸ σχετικὸὀν ἄρμρον τοῦ Συν,ὀγμστος φέρετα ιοχύον. ᾶον. Καιήρτισε νόµον περὶ Τὸ ὁ όποιας περ'λαμύάνοι τό- τῶν 2ον, που, σας παγίδας ὥστε νά π.ρορίζη εἰς τὸ ἐλόχίστον τὴν δυνατότητα ΛΝΛΚΟΙΝΗΣΙΣ Πληροφορεῖται ἡ ἀξιότιμος πελατεία ὅτι ἐπανήρχισε τὴν λειτουργίαν του τὸ ραφεῖον τοῦ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΥΠΩΝΣ Ὁδὸς ᾿Εγκώμης ἀρ. 18 πτοῖος, ἔγκλημα ποὺ διεπρόχθη στὶς Τζιτζιφιές Αλλά καὶ τὴν δυνατό τητα αὐτὴν ἐκμηδενίζει εἰς τὴν πράξιν. διὰ τῆς ἐπιθολῆς εὗθαι ρέτων οἰκονομικῶν κυρώσεων καὶ τῆς ἀσκήσεως Ψυχολογικῆς θίῃς. δι’ ἀμέσων καὶ ἐμμέσων ἀπειλῶν. Πρόσφατον παράδειγµα ἡ πορί- πτωσις τῆς «Βραδυνῆ»ς, μιᾶς ἑ- φημερίδος μὲ μακράν εθν.κἠν πα ράδοσιν, ὁ διευθυντής τῆς ὁποί- ας ὑπέστη ἀπαραδέκτους πιέσεις καὶ προπηλακισμούςσ. 4ον. 'Ἡ Κυθέρνησις, ἀροῦ κα- τήργησε τὰς ἀκαδημαϊκὰς ἐλευθε ρίας, ἐσκηνοθέτησε πρὸ μηνῶν τὰς ἐκλογάς τῶν Πανεπιστημίων, μὸ, τὴν. ὑστεροθουλίαν νὰ παγι- δεύση τοὺς φοιτητάς. ᾿Αποτόε- σµα τοῦ θιασμοῦ καὶ τῆς νοθεύ- σεως τῶν ἐκλογῶν ἐκείνων ὑπῆρ ξε ἡ πρόσφατος ἠθικὴ ἐξέγερσις τῶν φοιτητῶν, τὴν ὁποίαν ἡ Κυ- θέρνησις ἀφοῦ προεκάλεσε, προσ παθεῖ νὰ κατοστείλη μὲ ὀνελεύ- θερα καὶ πρωτοφανῆ εἰς θανουσό τητα µέτρα. δον. Συνέστησε τὴν «Συµδου λευτικὴν ᾿Επιτροπήν, ἡ ἀποία δὲν προθλέπεται κἂν ἀπὸ τὸ ΣἼνταγ μα γιὰ νὰ δηµιουργήση τὸν ἐν- τύπωσιν ὅτι περιορίζει τὴν αὖ- ταρχικότητα τοῦ καθεστῶτος καὶ γά ἀποκτήση ἕνα κομματικὸ ὄρ- γανο. (Καὶ ἑνῶ ὀπαγορεύει τήν πολιτικὴν δραστηριότητα εἰς ὅ- λους τοὺς ἝἛλληνας, ἀναπτήσσει ἡ. ἰδία ἔντονον προσπάθειαν κα” ταδηµαγωγήσεως τοῦ λαοῦ καὶ δι κριτικῆς. ο ροδνοροσωο δια νοξροξοοξνο δουν εδ δα Τηλ. 90, εἷς Εγκωμην Λευκωσίας. ασυρμοῦ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου. Ἠδη δὲ ἐμφανίζονται καὶ οἱ πρῶται διατεταγµέναι ὀργανώσεις ποὺ προσπαθοῦν ἀτέχνως νά συγ καλύψουν τοὺς πολιτικοὺς σκο- πούς των. 6ον. ᾽Αλλὰ τὸ ἁποκορύφωμα τοῦ ἐμποιγμοῦ ἀποτελεῖ ἡ συχνὰ ἐπαναλαμθανομένη προειδηποίπο ς πρὸς τοὺς Ἓλληνας, ὅτι ἡ Δη- µοκρατία θ᾽ ἀποκατασταθῆ κόπο- τε, ἀλλὰ κατὰ τρόπον ὡὧσις ὁ Πρόεδρος τῆς σηµερινῆς Κυδερνή σεως νὰ ρυθµίζη καὶ τότε τὰς τύχας τοῦ Ἓθνους, Παρομοία δι ακήρυξις, ποὺ ἀποτελεῖ κρόμο ἆ µαθείας καὶ ἀναιδείας, θά προ- καλοῦσε τὴν ἀγανάκτησιν καὶ τοῦ πλέον καθυστερηµένου λαοῦ, Θὰ ἡμποροῦσα νἁἀ Ινημονεύσω πολλάς περιπτώσεις αἱ ομοῖαι ἆ ποδεικνύουν τὴν ἀνειλικρινῆ τα- κτικἠν τῆς Κυθερνήσεως, τῆς ὁ- ποἰας πέφτουν πολλάκις θµνςῖα καὶ καλόπιστοι ξένοι καὶ ἰδίως Αμερικανοί. Αὐτὸ δέδαια δὲν ἵ- σχύει γιὰ τὴν ὁὀμερικανικὴ Κυ- θέρνησι, ἡ ὁποία -- ἂν ὃνν συµ Πράττη στὸν ἐμπαιγμὸ τοῦ ἕλλη νικοῦ λαοῦ -- προφανῶς ἐπιευ- μεῖ νὰ ἐμπαίζεται, γιὰ νὰ ὃ και ολογῇ τὴν ἀντιφατικὴν Πολιτκήν της, Είνα προφανές ὅτι ἡ Κυδέρ- νησις ἁἀκολουθεῖ τὴν τάκτικην αὐτὴν διότι ἀγνοεῖ ὅτι ὁ ἐμπαιγ μόὸς ταπεινώνει καὶ συνεπῶς ἐ- ξοργίζει ἕνα λαόν, περ'σσότερον καὶ ἁπὸ τὴν καταπίεσιν. Θα τὸ ἀντιληφθῆ ἴσωσ, ὅταν ὅμως θὰ εἶναι ἀργά. Ηδη ὁ λαός, απὀ τὴν ἀνοχὴν τῶν πρώτων ἡμε- ρῶν. ἐἑπέρασε στὸ στάδιο τῆς δυ σφορίας, καὶ ἀπὸ τὴν δμσφορίαν στὴν γενικὴ καὶ ἀπροκόάλυπτη ἑ- χθρότητα, μὲ πρωτοπόρον τήν ἆ- καδημµαϊκήν νεότητα. Δὲν θά ἑδικαιοῦτο θέβα'α νά ἀξιώση κανεὶς ἀπὸ ὄνδρας στρα τιωτικοὺς πολιτικἠν σοφίον, Θά ὀνόμενε ὅμως, εὐλόγως, εἶλ κρ' γειαν καὶ θάρρος. [Καὶ νοµίέω ὅτι εἶναι καιρὸς γιὰ τοὺς κυβερ νῶντας νὰ ἀποδείξουν ὁτ. κοτό χουν τὰς ἀρετάς αὐὑτάς. καιρὸς νά τερματίσουν τὸν παιγμόν. τοῦ. ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γὀ τοῦ δώσουν μµίον σαφῆ καὶ Ενα ἐμ- Κατόπιν, τὸ ἄρθρο καὶ ἡ κυρία εἴδηση θὰ ἀφαιροῦντο καὶ στὴ θέση τους θά ἅμ- παιναν οἱ δηλώσεις Καραμανλῆ. Τὰ 180.000 ὀντίτυπα τῆς δευτέραα ἑκδόσεως πώνονταν ὀμέσως στ αὐτοκίνητα διανομῆό τῆς ἐφημεῤβίδος γιά νά πα θὰ φόρ. ὤν στὰ πε- ρίπτερα τῆς περιοχῆς ᾿Αθηνῶν -- Περαιῶς καὶ στὰ µεταφορικὰ ἐκεῖνα µέσα ποὺ θὰ µε- τέφεραν τὴν ἐφημερίδα σ' ὅλη τὴ χώρα. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ, ὡστόσο, τοῦ κ. ᾿Αθανασίάδη κρατήθηκα μυοτικὸ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπιτελεῖς τῆς ἐφημερίδος ποὺ μετὰ τὴν θδλιδοποίηση τοῦ ἄρθρου καὶ τῆς κυρίας εἰδή- σεως, ἄρχισαν νὰ ἑτοιμάζουν τὴν παραγωγἡή τῆς πρώτηα ἐκδόσεως τῆς ὀφημερίδος. Ἡ ὥρο ἥταν 12 τὸ 6δράδυ τῆς Ιυρίακῆα ὅταν ὁ κ. ᾿Αθανασιάδης καληνύχτισε τὸ προσωπικὀ του καὶ ἀνεχώρησε. Στίς 2 ὅμως τὸ Πρωῖ τῆς Δευτέρας, ὁ κ. ΄Αθανα- σιάδης ἐπέοτρεψε ξαφνικά στὴν ἐφημερίδα καὶ εἰδοποίησε τοὺς ἐπιτελεῖς του νὰ ἔλθουν ἀμέσως στὸ γραφεῖο του. --Κύριοι, ἔλεγε σ᾿ αὐτοὺς μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα, ἔχομε δηλώσεις τοῦ Καραμανλῆ ὁπ᾿ τὸ Παρίσι. Θὰ τὶς δημοσιεύσω καὶ δὲν ἐνδιαφέρομαι γιὰ τὶς συνέπειες. Ὁλόκληρος ὁ μηχανισμὸς τῆς ἐφημερίδος, ἀπὸ τὴν κοαρυφἠ μέχρι τὴ θάση, κινή- θηκε ὁμέσως μὲ πυρετώδη ἐνθουσιασμό. Τὸ πρωῖ τῆς Δευτόρας οἱ «ἁρμόδιοι» τῆς χούντας Πόρασαν τὸ «φακό» τους πόνω ἀπ᾿ τὶς σελίδες τῆς πρώτης ἐκδόσρως τῇς «Β» ἀλλὰ δὲν θβρῃκαν τίποτα ποὺ θὰ µπο: ροῦσε νὰ τοὺς ἀνησυχήση. Στὶς 11.30 ὅμως τὸ μεσημέρι ἡ «θόμθα» ἔσκασς. Στὶς προθῆκες τῶν κεντρικῶν περιπτέρων τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ τῶν περισσοτέρων ἑλ- ληνικῶν πόλεων φιγουράριζε «Ἡ Βραδυνὴ» μὲ τὴ φωτογραφία καὶ τὶς δηλώσεις τοῦ Κ. Καραμανλῆ. Ὁ δημοκρατικὸὀςο κόσμος τῆς χώρας ἠλεκτρίοθηκε. Σὲ μιά 115.000 φύλλα. ὥρα εἶχαν, διατεθή Ἡ. δικτατορία ταράχθηκε. 'Η διαταγἡ τῆς κατασχέσεως τοῦ φύλλου μεταδόθηκε μὲ ὅλα τὰ µέσα σ᾿ ὅλες τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας. ΤΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ τῆς ᾽Αμέοου Δράσεως τἐθῆκαν ἁἀμέόως σὲ ουναγερμὸ γιὰ νὰ κατασχέσουν τὰ 65.000 φύλλα ποὺ εἶχαν μείνει ἀπούλητα µέχρι Τὶς 12.30. ΤΟ ΚΑΚΟ ὅμως γιά τὴ χούντα εἶχε γίνει. Όσοι πρόλαθαν κι’ ἀγόρασαν τὴ «Β» τὴ δάνεισαν κρυφά σὲ ἄλλουςα. Μερικοί ἀγορασταὶ ἔθγαλαν τὸ φύλλο στὴ μαύρη ἀγορὰ μὲ τιµή 1,000 δραχμές, ὅπως τουλάχιστο ἀνέφεραν οἱ ξένες ἐφημερίδες τῆς ἑβομένης. ἔντιμον προοπτικήν γιὰ τὸ πολι- τικὀν του µέλλον, Γιατὶ τὰ περὶ δηµοκρατικῆς διαπαιδαγώγισεως τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ καθεστὠςσ δι- κτατορίἰας, ὅπως καὶ ιἁ σίοχο διαγράµµατα, ποὺ εἶναι ὄγνωστα καὶ στὴν Ίδια τὴν Κυθέρνησι, ᾱ- ποτελοῦν φαιδρολογήµατα, τὰ ὁ- ποῖα ἁδικοῦν τὴν νοημοσύνην τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ δίδουν καὶ ιὸ µέτρο τῆς νοημοσύνης ἐκείνων ποὺ τὰ προθάλλουν. ᾿Η Κυθέρνησις φαίνεται νοποιηµένη διότι μὲ ὅλο αὐτὴ κα τορθώνει, ἀκροθατοῦσα, νάἀ κρα τη τὴν ἐξουσίαν. Τὸ Ὀέμα ὅμως δὲν εἶναι ἂν ἡμπορῃ, ἀλλ᾽ ἄν θὰ πρέπει νὰ κρατῃ τὴν ἐξουσίαων. Πεῖρα ἕξι ἑτῶν ἀπέδειξεν ὁτι ἡ παραμονή της εἰς τὴν ᾿Αβρλην θλάπτει καὶ ἐκθέτει τὴν χωραν εἰς κινδύχους, Οὕτω : .ἹἹ Ἡ Κιωθέρνησις, προκαλόσσσα ἀντιτιθεμένας ροπάς οἷςο τό Στρά τευµα διέσπασε τὴν ἑνότητά του. ᾿Ιοχυριζοµένη εἰς πᾶσαν περίπτω σιν ὅτι κυθερνᾶ ἐν ὀνόματι τῶν ᾿Ενόπλων Δυνάμεων τῆς χώρας, τραυματίζει θανάσιμα τὸ γόήτρον αὐτῶν καὶ δημιουργεί μεταςὺ οὗ τῶν καὶ τοῦ λαοῦ ψυχικὸν χόοµα μὲ ἀνυπολόγιστον ἐθνικὴν ζηµίαν. Μὲέ τὴν ἑντόνως κὖν πολιτικήἠν της, τὴν ὁὀποίαν πρὸ τριθτίας κατήγγειλα ἐν ουν δυασμῷ μὲ τὸν ἁλόγιστον ὕπερ- δανεισµόν, ἐξήντλησε τὰ ὄνετα περιθώρια τὰ ὁποία διέθετον ἐκ τοῦ παρελθόντος ἡ οἰκονομία. Γίδη διακρίνονται τὰ πρῶ-α ϱρήγ µατα στὸ οἰκονομικόν µας οἶκο- δόµηµο, Πειραματιζοµένη δαρκῶς, ποδιωργάνωσε τὴν Διοίκησιν, τὴν ᾿Εκκλησίαν καὶ τὴν Παιδσείον, κα τὰ τρόπον ὥστρ νά παρουσιάζουν τὴν. εἰκόνα ἐπικινδύνου ἆγοσυν- θέσεως. Η εὐθινοφοθία τῶν ὐ- πηρεσιῶν ἐν συνδυασμῷ μὲ ιἡν εὐθαιρεσίαν καὶ τὸν φαθοριτισμόν τῶν κυθερνώντων µετέθαλον ιὸ κράτος εἰς ἐχθρὸν τῶν πολιιῶν καὶ τροχοπέδην τῆς δηµ!ο,ργικῆς προόδου. Ἡ Κωθέρνησις δὲν φαίνεται ἀνεύθυνος καὶ γιὰ τὸν έπαπ» λού µενο ἐμφύλιο πόλεμο τίς τήν Κύ προν, δεδοµένου ὅτι ἠδίνωτο, συντασσοµένη ἄποφασιστ κά μὲ τὴν νόμµιμον Κιθέρνησιν τῆς Ινή σου, νὰ τὸν ἀποτρέψη. Ί ἁἀδρό- της ἐπὶ ἑνὸς τόσον κρ.σἰ µου ἐθνικοῦ θέµστος, ὁὁό Ίµπο- ροῦσε νὰ θεωρηθήῆ τουλάχιστον ὡς ἑνθάρρυνσις τῆς ἀνταροίας. Ὁ σοθαρώτεροςο ὅμως ὁπόὸ ὅ- λους τοὺς κινδύνους εἶναι ἡ ἆ- πειλουμένη ὁριστικὴ ἀποκωπὴ τῆς Ελλάδος ἀπὸ τὴν Εὐρώπην, Ε- χω τὴν ὀδυνηράν ἐντύπωο ν ὅτι οἱ Ἕλληνες καὶ ἰδίως οἱ κυθτγρ- νῶντες, δὲν κατενόησαν Π/ ρω. τὴν σηµοσίαν τῆς ὀργαν κῆς τάξεως τῆς Χώρας µας ει ἑνοποιουμένην Εὐρώπην. Δον τελήφθησαν ὅτι ἡ ἕνταξις οὐτή, ἡ ὁποία κινδυνεύει νὰ |αταίωθη --- ἂν δὲν ἐματαιώθη δη - εξ αἰτίαᾳας τοῦ παρόντος καθεστῶτας, κα: καταλυτι- ᾱ- νειὰ ἐν ην αν θά µετέθαλλε ριζικἀἁ τὴν µοιρον τοῦ λαοῦ µας. Διότι δι αὐτῆς ἡ Ελλάς, διατηροῦσα καὶ ἁνο- πτύσσουσα τὰ ἐθνικά της χαρα- κτηριστικἀ, θὰ ἐπετύγχανε ὄχι µόνον τὴν οἰκονομικὴν κΏο τὴν κοινωνικἠν ἐξομοίωσίν της μὲ τὴν Εὐρώπην, ὀλλά καὶ τὴν νο τοχύρωσιν τῆς ἐθνικῆς -ηπς όσφα λείας. Καὶ τοῦτο διότι διὰ τῆς ἐντάξεως θὰ ἀπηλλάσσετο ὁριοτι κῶς ἀπὸ τὸν κίνδυνον τοῦ τοπι κοῦ πολέμου, ποὺ ἀπετέλοσο καὶ ἀποτελεῖ τὸν ἐφιάλτην τῆς συν χρόνου Ελλάδος καὶ ποὺ τὴν ἀναγκόζει ν᾿ ἀναζητῆ, εἰς θόρος τῆς ἐθνικῆς της ἀνεξαρτησίας ἱ- σχυρούᾳ προστάτας. ὍὉ ἐξευρωπαϊσμὸς τῆς Ελλά δος, ὑπὸ τὴν καλήν του ἔννοιαν, θά ἡμποροῦσε ν΄ ἀποτελέση τὴν γέαν Μεγάλην ᾿ἰδέαν τοῦ Ἔ. νους, Οἱ κυθερνῶντες, ὂν εἰχον σωγείδησιν τῶν εὐθυνῶν ων καὶ µόνον διὰ τὸν λόγον αὐτὸν θά ἔ- θεταν τέρμα εἷς τὴν πηροῦσον ὀἀνωμαλίον. Αλλά πέραν τών. προὐλημά» των καὶ τῶν κινδύνων ποὺ έµνη µόνευσα, ὑπάρχει τὸ Ἱεράστιον ἠθικὸν θέµα ποὺ συνιστᾶ ἡ κα τάργησις τῆς ᾿Ελευθερίας εἰς τον τόπον µας. Κατάργησις ποὺ ὑπο θιθάζει τοὺς Ἓλληνας εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν καθυστερηµένων πολιτιστικῶς λαῶν, ὅταν αὐτοὶ φι λοδοξοῦν καὶ δύνανται νὰ εἶναι Εὐρωπαῖοι. Διὰ τὴν ταπεινωτικἠν αὐτὴν ἀ- ποστέρησιν τοῦ πολυτιµοτόρου ὁ- γαθοῦ, ἡ Κυθέρνησις προσφέρει εἰς τούς Ἕλληνας «ἄρτον και θε ἁματα» καὶ τοὺς ὑπόσχεται ὑλι κἠν εὐημερίαν, ᾽Αλλὰ καὶ ἂν δε χθῶμεν πρὸς στιγμήν ὅτι οτὸν ἀτυχῆ αὑτὸν τόπον ὅλα θαίΐνουν καλῶς -- ποὺ ἀσφαλῶς δὲν θαί. νουν -- τὸ τίµηµα γι’ αὐτὰ εἶναι πόσον θαρύ, ὥστε µόνον ἐθελόὸ δουλοι θά ἦσαν διατεθειµενοι νὰ τὸ ὁποδεχθοῦν. “Ο΄ Πε.σίστρατος ΄Εθελτιώσε Αθηναίων, γι αὐτὸ καὶ ἡ ἐποχή του ἐπωνομάζετο «ὁ ἐπὶ Κρόνου Βίος». Αὐτὸ ὅμως δέν ἡμηόδισε τοὺς ᾿Αθηναίους νὰ τιμήσουν μὲὸ ἀγάλματα τὸν ᾽Αρμόδιον καὶ τὸν ᾿Αριστογείτονα. Ὅταν καλοῦμεν τοὺς Ελλη: νας ἀγρότας καὶ ἐργότας ν᾿ ἂν τιδράσουν κατό τοῦ κοµµουν ομοῦ δὲν ἐπικαλούμεθα τὸν κίνουνον τῆς ἁπωλείας τῆς ἀνυπάρκτου πε ριουσίας τών, ἀλλὰ τὸν κίνδυνον ὁπωλείας τῆς ἐλευθερίας των, Γιατὶ ἂν τὸ κριτήριον ἤτο ὐλ:- κὀν, πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, καλού: µενοι νά κάµουν ἐκλογὴν δου- λείός, θὰ προτιμοῦσαν ἴσως ιἠν ἐρυθράν ἀπὸ τὴν λευκὴν τυραν τὴν ὑλικὴν ζωὴν' τῶν ΄ νίαν, δεδοµόνου ὅτι καὶ αὐτὴ προσφέρει τὴν ἡσυχίαν καὶ ἐπι πλέον σχετικἠν δικαιοσύνην. Κοὶ θά πρέπει νά προσέξουν οἱ κυ- θερνῶντες μήπως δημιουργήσουν εἰς τὸν λαόν τὴν ἐπικίνδυνον αὐ τὴν ψυχολογίαν. Εξ ὅσων ἐλέχθησον προκύ: πτει ὅτι Όψιστο ἐθνικὰ συμφέρον τα ἐπιθόλλουν τὴν ἀποκατάστα- σιν τῆς δηµοκρατικῃς ὁμαλότη- πος. ᾿Επιθόλλουν τὴν ὠνανέωσιν τῆς πολιτικῆς µαα ζωῆς, ἀπὸ ὁἆ πόψεως φορέων καὶ τὸν ἐκσυγ- χρονισµόν της, ἀπὸ ἀπόψεως ϐ6ε σμῶν καὶ ἰδεῶν. Ἡ Ἑλλὰς ὁ- φείλει καὶ δύναται νἁ δηµιουρ γήση µίαν συγχρονισµένην, προ οδευτικὴν σοθαρὰν Δημοκοατίαν, ποὺ θά συνδυάζη τὴν ελευθερίαν μὰ τὴν κοινωνικἠν ὅικαι2συνην καὶ τὴν τάξιν. Γιοτί, ὅπως εἶπα καὶ ὄλλοτε, δὲν ἡμπορεῖ νὰ ὑπὰρ ΥΠ. τάξιδ' χωρίς κοινων.κἠν δίκαι οσύνην, ὅπως δὲν ἡμπορεῖ νὰ ὑπάρξη καὶ ἐλευθερία χωρίς τά Ειν. Μίαν Δήμοκρατίαν, ἡ} ὁποία ἀπηλλαγμένη ὀπὸ τὰς προκατολή ψεις τοῦ παρελθόντος, θὰ ἔχη τὴν θόληαιν καὶ τὴν ικανότητα νὰ, πραγµατοποιήση τολµηρας µε παρρυθµίσεις, εἰς ὅλους τούς το μεῖς τῆς ἐθνικῆς µος ζωῆς. Εἶμαι θέθοιος ὅτι ἡ νέα γε γεάν παρασκευασµένη κολύτερα ἀπὸ τήν ἰδικήν µας -- καὶ ἔχου σα, ὅπως λέγει ὁ Αἰσχύλος, γιὰ διδασκάλους της τὶς δικές µας συμφορές -- εἶναι ἱκανὴ νά ουλ λάθη ὀρθῶο τὸ πρόθληµα τοῦ τόπου µας καὶ νᾶ ἀγωνισθῆ γὰ τὴν προκοπὴ τοῦ ταλα πωρ]μέ- Αλλοι µαγνητοφώνησαν τὸ κείµενο τῶν δηλώσεων καὶ τὸ κυκλοφόρησαν κατόπιν σὲ. ἑκατοντάδες κόπιες. Ἡ ΧΟΥΝΤΑ εἶχε ἠττηθῆ σὲ μιὰ µόχη ὅπου ἔπαιζε ρὀλο ἡ τακτική, Χάρη στὴν τα- κτικὴ τῆς «Βραδυνῆς» οἱ δηλώσεις Κσῥαμανλῆ ἔγιναν γνωστὲς στὸ µεγαλύτερο µέρος τοῦ ἙΕλληνικοῦ λαοῦ, ΤΗΝ ΩΡΑ ποὺ τὰ καταδιωκτικὰ μάζευαν ὅσα φύλλ ευθυντἠς τῆς «Β» ἐγκατέλειπε τὸ γραφρῖο του | γιὰ ν᾿ ἀποφύγη τή αὐλληψή του ποὺ στὸ μεταξύ εἶχε α εἶχαν μείνει ἁπούλητα, ὁ Δι- του καὶ κστέφευγε σὲ συγγεν/κὀ του σπίτι διαταχθῆ μὲ τὴν ἔκδοση ἐντάλματος. ΗΤΑΝ Δευτέρα μεσημέρι, Τὸ ἔνταλμα ἴσχυε, μὲ θάση τοὺς σχετικούς νόμους, μέ- χρι τὴν Τετάρτη τὸ πρωῖ' Μιὰ περἰεργη ὅμως ἑρ σχὺ τοῦ ἐντάλματος μέχρὶ τὸ πρωῖ τῆς Πέμπτης. µηνεία τοῦ εἰσαγγελέα παρέτεινε τὴν ὍὉ κ. ᾿Αθανασιάδης τὸ πληροφορή- θηκε καὶ ἀπέφυγε νὰ ἐμφανισθῃ δηµοσία μέχρι τὸ μεσημέρι τῆς Πέμπτης. Τὰ δεινά του ὅμως δὲν εἶχαν τελειώσει. Τὸ καθεστώς τὸν ἔσυρε σ᾿ ἕνα ἄνευ προ- ηγουμένου δικαστικὸὀ ἀγῶνα ἐνώπιον 56 Πλημμελειοδικείων καὶ 11 ᾿Εφετείων τῆς χώρας. ΟΛΑ τὰ Πλημμελειοδικεῖα, ἐκτὸς αὐτῶν τῆς Φλωρίνης καὶ Θεσσαλονίκης, ἐπεκύ- ρωσαν τὴν κατάσχεση τῆς «Βραδυνῆςα» στὴν περιφέρειά τους. ΤΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ Κερκύρας καὶ Ναυπλίου δὲν ἀσχολήθηκαν γιὰ τὴν ὑπό- θεση γιατὶ οἱ ἁρμόδιοι Εἰσαγγελεῖς δὲν διέταξαν τὴν κατάσχεση τοῦ φύλλου στὴν πε- ριφἑρειά τους. Οἱ Εἰσαγγελεῖς ᾿Εφετῶν στὸ Ναύπλιο καὶ τὴ Λάρισα πρότειναν τὴν ἀποδοχή τῆς ἐφέσεως τῆς «Βραδυνῆς», ἐνῶ τὸ ᾿Εφετεῖο ᾿Ιωαννίνων ἔκρινε ἑαυτὸ ἀναρμόδιο καὶ παρέπεμψε τὴν ὑπόθεση στὸν Αρειο Πάγο. ὁ ΤΕΛΟΣ, τὸ 'Ἐφετεῖο Θράκης ἤτο τὸ μοναδικὸ τὸ ὁποῖο δέχθηκε τὴν ἔφεση τῆς «Βραδυνῆς» κατόπιν σχετικής προίάσεως τοῦ Εἰσαγγελέως. Ἡ «Βραδυνὴ» διήνυσο τὸ µεγόλο δικαστικὀ µαραθώνιό μὲ τὴ θοήθεια πέντε ὁρί- στων νομικῶν. Τοῦ σημερινοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. ΚΚ. Παπακωνσταντίνου καὶ τῶν κ.κ. Κ. Στεφανάκη, Γ. Μαγκάκη, Δ. Πουλέα, Μιχ. Μεγγρέλη καὶ Παπασταθοπούλου. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ τῆς Δημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα ἐπιτρέπει σήµερα στὴ «Βραδυνή» γὰ φέρη στὸ φῶς τῆς δηµοσιότητος αὐτούσιες τὶς δηλώσεια τοῦ Κ Καραµανλη. Η ΑΞΙΑ τοῦ κειµένου αὐτοῦ θεωρεῖται µεγάλη, δεδοµένου ὅτι μετὰ τὴ γνωστοποί- ησή του ἄρχισαν νά τρίζουν τὰ θεμέλια τῆς δἰκτατορίας. νου Πολιτικῶς λαοῦ µας, ᾿Ἡ προ ὧὦθηῆσις νέων δυνάμεων εἰς τόν στῖθον τὸν πολιτικόν, θὰ κατα” στήση περιττήν καὶ τὴν ἐπόνοδον εἷς τὸ παρελθὀν, ἀλλά καὶ τὴν ἐπιθίωσιν τοῦ παρόντος καθεστῶ- τος. Η. Κυθέρνησις συνεχῶς ἐπό σχεται καὶ τὴν ἀποκατάστοσιν τῆς ὁμαλότητος καὶ τὴν ὀνανέω- σιν τῆς πολιτικῆς µας ζωῆς. Γνωρίζει ὅμως καλῶς ὑτι αὐτὰ καὶ ἂν τὰ θέλη -- ποὺ δὲν τὰ θέλει -- δὲν ἡμπορεῖ νὰ τὰ πραογ µατοποιήση. Γι αὐτὸ ἄλλωστε καὶ δὲν τὰ ἀποτολμᾶ. Καὶ τὴν μὸν ἁποκατάστασιν τῇς ὁμαλότη τος δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὴν πραγμα τοποιήση ἡ ἰδία, γιατὶ ὅπως ἔ- χει λεχθῆ «στὴ δικτατορία ὁ φό 6ος τῆῇα ἀπωλείας τῆς ἐξουσίας γίνεται πόθος Ισχυρότοου ὁπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς κατακτήσεως αὐτῆς». Τὴν δὲ ἀνανέωσ.ν τῆς πολιτικῆς µαο ζωῆς δὲν δύνοται νὰ τὴν πραγµατοποιήση διότι στε ρεῖται τῆς θασικῆς πρὸς τοῦτο προὐποθέσρως : τᾷς λαϊκῆς ουμ παραστάσεωςο. Ἡ οἰκονομικὴ ὁ- λιγαρχία καὶ οἱ καιροσκόποι, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πελατεία τῆς Κυ Βθερνήσεως, ὄχι µόνον δεν τῆς προσφέρουν ἔρεισμα λαϊκό, ἀλλὸ τὴν κοθιστοῦν ἑντόνως ἀντιπαθῆ εἰς τὸν λαόν. Ἠδη ὁ 'Ἴρόεδρος τῆς Κυθερνήσεως μετὰ πικρίαα ἐμπιστεύεται εἰς ἐπισκέπτας ου, ὅτι οἱ σοθοροὶ καὶ ἱκανοὶ Ἕλλη νες ἀρνοῦνται νὰ τὸν βοηθήσουν, Καὶ ἐνῷ ἀφορίζει τὸν πολιτικὸν κόσμον ἐν τῷ συνόλῳ συ, ἄνα- ζητεῖ εἰς τοὺς κόλπους του ου: νοµιλητάς, ἁρκεῖ νά εἶναι πρό» θυµοι νὰ συνεργήσουν εἰς τὴν προγµατοποίησιν τῶν ἐπιδιώξρων του. Λέγεται καὶ πάλιν -- καὶ θίγω πὸ θέµα αὐτὰ γιὰ νά προφυλάξα τὴν Κυθέρνησιν ἀπὸ ἐπικίνδινον πλάνην -- ὅτι διὰ νὰ γη ἀπὸ τὸ ἁδιέξοδον εἰς τὸ ὁποῖον ἑνε πλόκη, μελετᾶ τὴν δυνατότητα ἐ- κλογικοῦ πραξικοπήματος. Φοίνε- ται νὰ πιστεύη ὅτι μὲ ἕνα µαν- δύα κατ’ ἐπίφασιν κοινοβουλευ τικόν, θὰ ἠμποροῦσε νὰ περα- κάµψη τὰς ὀντιδράσεις ποὺ συ- γαντᾷ καὶ νὰ παρατεΐνη τὴν πα- ραµονήν της εἰς τὴν ἐξουσίαν. Αν αὐτὸ εἶναι ἀληθές, σηµαί νει ὅτι ἡ Κυθέρνησις ἔχασε τὸ αἴσθημα τᾶς πραγµατικότητος καὶ δὲν ἀντιλαμθάνετοι ὅτι νόθοι κα ταστάσεια, ὅπως ἡ σηµερινή, δεν ἐπιδέχονται νόθους λύσεια. Δεν ἀντιλαμθάνεται ὅτι δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἐνεργήση νόθους ἐκλογάς, χω ρὶας τὸν κίνδυνον νά αἱματοκωλί ση τὸν τόπον. Καὶ δὲν ἄντιλαμ θάνεται ἐπίσηα ὅτι καὶ ἂν πορὰ ταῦτα τὸ ἐπιχειρήση, θὰ νικήση πύρρειον νίκην. Γιατὶ οὐδεὶς Ελ λην ἢ ξένος θ᾽ ἀναγνωσίση τὸ ὁποτέλεσμα καὶ συνεπῶς ἡ ἀνω- µαλία θά συνεχισθῆ, ὁλλ᾽ ὑπὸ χειροτέραα γιὰ τὴν Κυδέονησι συνθήκαα. Καὶ θὰ εἶναι αἱ συν- θῆκαι χειρότεραι γιατί, γιὰ νὰ ἐνεργήση ἐκλογάς, θά εἶναι ὑπο Χρεωμένη νἁ παροχωρήση εἰς τὸν λαὸν τὸ µίνιµουµ τῆς ἐλευθερίας, διὰ τῆς ἄρσεως τοῦ Στρατιωπι- κοῦ Νόμου καὶ τῆς ἐφαομογῆς, τοῦ ΣυνἹάγματοα, Γνωρίζει ὅμωα καὶ ἡ ἰδία -- καὶ τὸ ὁμολοιοί μὲ τὰς φυλακίσεις καὶ τῶς πω τοειδεῖς διώξεις διακεκριμένων πολιτῶν -- ὅτι δὲν ἀντέχει εὔτε εἰς σοθαρὸν διάλογον, οὔτο εἰς ἐλευθέραν κριτικήν, Μὲ τὰ δεδοµένα αὐτὰ πιστεύω ὅτι ἡ Κυθέρνησις ὀφείλει ν᾿ ᾱ- ναθεωρήση τὴν πολιτικήν της καὶ νὰ κάµη, ἔστω καὶ ἀργά, ἐκείνα ποὺ ὤφειλε πρὸ πολλοῦ να κόμη. ᾿Εκεϊῖνο δηλαδή ποὺ τῆς ὑπέδε ἕα δύο φορὰς καὶ πού θά τὸ ἁπανα λαμθάνω συνεχῶς. Ητοι : Νά καλέση τὸν Βασιλέα, ποὺ συμθολίζει τὴν νοµιµότητα καὶ νὰ, παραχωρήση τὴν Ἀέσιν της εἰς µίαν ἔμπειρον καὶ Ισχυμόν Κυθέρνησιν. 'ΗἩ ΚυθέρνΊσις εὖ- τή, ὀσκοῦσα δι᾽ ὡρισμένον χρό νον ἐκτάκτους ἑξουσίας, θύ δη: µιουργήση, μακρὰν ἀπὸ πόθη καὶ ἀντεκδικήσεις, τὰς ουνθήκος ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν νὰ δειτουογή ση ἡ Δημοκρατία εἰς τὴν Ελλά δα καὶ νἁ ἀποφασίση ὁ κυρίαρ- χος λαός ἐγκαίρως καὶ ἐλειθέ- ρωςσ γιὰ τὸ μέλλον του. Είς παλαϊιοτέραν δἠλωσίν μου προειδοποίησα τὴν Κυθέρνησιν ὅ- τι ὃν ἐπιμείνη εἷς τὴν γραμμὴν ποὺ ἀκολουθεῖ, θὰ φθάση κόπο το στὸ σημεῖο ποὺ δὲν ἔχει έπι στροφήν, Οἱ πολλοὶ ὑποστησίζουν ὅτι ἔφθασε ἤδη εἰς τὸ ὁρόσπμο αὐτό. ᾿Εγὼ πιστεύω ὅτι ὅ-σθέ τει εἰσέτι περιθώρια, ἀλλὰ λίαν περωριοµένα, Τὸ καθῆκον της, ἀλλὰ καὶ τὸ συμφέρον τον ἐπί θάλλουν νὰ τὰ ἀξιοποιήση ἑγκαὶ Ρως καὶ πρὶν εἶναι ὀργά καὶ γι΄ αὐτὴν κοαὶ γιὰ τὸν τόπο». ο ΑΑΑΧΑΑΧΑΧΑΧΑΚΛ ΚΑΚΑΟ λολκακ Ας ΑκλΩΚ ΚΑΚΑΟ ΑΚ ΑΚΑΕΚΑΟ ΧΧΧ ο ο ο ὁ ὁ ο ο ο 6 Καθημεριναὶ ἐκδρομαὶ ἐσωτερικοῦ Κρουαζιέραι σ᾿ ὅλον τὸν κόσμον Ἐνοικιάσεις αὐτοκινήτων Ἐκδόσεις διαθατπρίων ᾿ΟὈρνανωμέναι ἐκδρομαὶ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ταξειδιωτικα! διευκολύνσεις (ὅλων τῶν εἰδῶν) Ἐκτελωνίσεις -- Φφορτώσεις -- Ἐκφορτώσεις ᾿ἈΒνεγνωρισμένοι πράκτορες τῃς 1Ι.8.Τ.Δ. ὴ ὴ ῃ Ἱ --ᾱ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ὁδὸς Λεωνίδου 3Α, Τηλ. (021) 75185 ἢ 75186 ΛΕΜΕΣΟΣ: Ὁδὸς Σπ. ᾿Αραούζου 37, Τηλ. (0516), 5323 ἢ 5324 ΛΑΡΝΑΞ: Ὁδὸς ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 218, Τηλ, 2619 ΜΝΡΙΛΙΝ ΠΝΒΙΝ ΝΛΠΙΝΜΚΟΝ ΠΠΙΡΕΙΜΙ (ΙΙΙ τι [μμ ΜΙΝΙ ἃ ΝΛΙΙΙΛΚΙ ΠΡΙ ᾿Βεροπορικὰ καὶ ἀτμοπλοϊκὰ εἰσιτήρια κκ κκ λκ κκ κκ κκ λκ ἀλλά σα αμα αλ αμανζξζνξςνοξεο οδνοο δρα σνακ ζν δροξοδροδνοξιοξω] οζοδοώδοαδνανοδναν αν δν Σο δρώξς δια μδνοοξ ανν οδνοξεανανοξαξμαλροξρο κοζοο ξροξοοξροχμοᾶ» ο] ος οἷς σα . {Γ Σάθδατον, 14 Σεπτεµθρίου 1974 ' Ἐπεύθερος Λαὸς ΕλεωΘερο σημµεοοµασο ο Μόλις προσφάτως ἠκούσθη κα τῆς πατρίδος, διὰ τοῦ ηγέλατος τοῦ Ελληνος Πρωθυπουργοῦ κ. Κωνσταντί- νου Καραμανλῆ. Καὶ ἐκάλεσε τὸν Κυπρι- ακὸν Ἑλληνισμὸν εἰς ἀρραγῇ ἑνότητα ἐν ὄψει τοῦ κινδύνου ὅστις ἀπειλεῖ ὁλό- κληρον τὸν Ἑλληνισμόν. ᾿Πλὴν ὅμως οἱ σοφοὶ λόγοι καὶ αἱ ἀξιο- σέθαστοι συμθουλαὶ τοῦ Έλληνος Πρω- θυπουργοῦ ἔπεσαν εἰς τὸ κενόν, ἐφ᾽ ὅσον ὀλίγας μόνον ἡμέρας μετὰ τὴν παράκλη- σίν του δι’ ἑνότητα, ἐδολοφονήθη ἐν ψυ- χρῷ ὁ Δῶρος Λοΐζου, Κι ἐνῶ ὅ πόνος τοῦ δοκιµαζοµένου αὐτοῦ λαοῦ ῆτο εἰ- σέτι μεγάλος ἐκ τῆς ἀνιέρου αὐτῆς πρά- ξεως, ἤρθε νὰ προστεθῆ καὶ ἄλλη ἁδελ- Φριτωνίρ, ἐκείνη τοῦ Δημοσθένη Γεωρ- γίου, -.. Οὐδὲν σχόλιον ἀδελφοί ! Απλῶς ἂς ἀκοῦσωμεν τὴν φωνὴν τῆς πατρίδος δι᾽ ἑνότητα, προτοῦ εἶναι ἀργά. Ἡ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΛΛΑ εἰς τὴν φωνὴν τῆς πατρίδος ἔρχετοι νὰ συµθόλη ἐποικοδομητικῶς καὶ ἡ Φφωνὴ τῆς ᾖἠθι- κῆς, ἡ ὁποία ἀπὸ πολ- ΜΗΑΣ ΚΗΜΛΟΥΝ Πι Φ6ΝΗΙΕ λοῦ μᾶς καλεῖ ὅπως θέ- σωμεν λήθη εἰς τὰ πάθη καὶ τὰ µίση, τὰ ὁποῖα κυ ριαρχοῦν εἰς τὰς ψυχάς μασ. Είναι χριστιανικὀν κα- θῆκον, ἀλλὰ καὶ ἠθικὴ ἀρετὴ νὰ συγχωρῆ ὁ ἄν- θρωπος τὸν συνάνθρωπόν του, πολὺ δὲ περισσότε- ρον ὁ ἁδελφὸς τὸν ἆ- δελφόν του. Εἰς στιγμὰς δὁ κατά τὰς ὁποίας ἡ πα τρίς µας αἱμορραγεῖ καὶ χρειάζεται τὴν θοήθειαν καὶ τὴν ὑποστήριξιν ῥὅ- λων µας, ἂς τρέξωμεν Πλησίον της ἀγκαλιασμέ- νοι, ψυχικά ἑνωμένοι καὶ δυνατοί. Β ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΘΕΛΟΜΕΝ νὰ πιστεύω -- μεν ὅτι κατὰ τὸν πρόσ- φατον ἀγῶνα τῆς Κύ- πρου, σύσσωμος ὁ λαός της ἠγωνίσθη πρὸς ἀπόὸ- κρουσιν τῆς Ἱταμῆς εἰσ- ϐολης τῶν Βαρθάρων. Λόγῳ ἀκριθῶς αὐτῆς τῆς καθολικῆς προσφο- ρᾶς τοῦ λαοῦ, ἀλλά καὶ πρὸς διατήρησν τῶν. δη- μοκρατικῶν θεσµίων, τῶν ὁποίων οἱ πρὀγονοί µας ὑπῆρξαν δημιουργοί, δι- καιοῦται εἷς ἕκαστος νὰ ἐκφέρη γνώµην ἄνευ φό- 6ου ἣ πάθους καὶ νὰ Ἄ- ποστηρίξη τὰς ἀπόψεις του δι ὅτι ἀφορᾶ τά πολιτικὰ πρόγµατα τῆς πατρίδος µας. Σοθαστὴ καὶ ἀξιοπρό- σεκτος λοιπὸν ἡ γνώµη ἑνὸς ἑκάστου, ἰσχυρὰ ὅ- µως καὶ ὀποδεκτὴ ὑφ᾽ ὅ- λων ἡ γνώµη τῆς πλει- οψηφίας. Επομένώς, ἐἑ- ἂν αἱ δηµοκρατικαί µας ἀρχαὶ δὲν εἶναι ἔπιφανει ακαί, τότε πρέπει καὶ ἑ- πιθάλλεται νὰ γίνη ἁμέ- σως ἀποδεκτὴ ἡ θἐλησις τοῦ λαοῦ, ὅπως ἐπιστρέ- Ψη πάραυτα ὁ ἐκλελεγμέό νος Πρόεδρος τῆς Δημο κρατίας ᾿Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Τὴν φωνὴν αὐτὴν τοῦ λαοῦ, ἂς τὴν µεταφέρη πρὸς τὸν Μακαριώτατον ὁ κ. Γλαῦκος Κληρίδης, ὅστις γνωρίζει καλῶς τοὺς εὐσεθεῖς πόθους τοῦ λαοῦ, τοῦ ὁποίου τὴν στιγµἠν αὐτὴν προῖστα- τα. Τό Ίἴδιον ἔπραξο πρὸ καιροῦ καὶ ὁ Πρόεδροα τῆς ᾿Αιργεντινῆς Ἔκτωρ Καμπόρα, ὅστις διεθίθα- σε τὴν λαϊκὴν ἐντολήν πρὸς τὸν δηµοφιλῆ ἡγέ- την Χουάν Περόν. --- Ἡ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΠΚΗΣ Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ὁὀγὼν ἕ- χει παραχωρήσει τὴν θέ- σιν του εἰς τὸν διπλω- µατικὀν ἀγῶνα, ὁ ὁποῖ- ος ἀναμένεται νὰ κορυ- φωθῇ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν εἰς τὰς αἰθούσας τοῦ Ο. Η.Ε. μὲ τὴν συζήτησιν τοῦ θέματός µας. Όμως χρειάζεται καὶ ἐπιθάλλεται ὑπὸ τῶν πε- ριστάσεων ἡ χάραξια ρε- αλιστικης πολιτικῆς. Οὔὐ- δεὶς πιστεύει ὅτι ἡ Τουρ κία θά σεθασθη τὸ ψήφι- σµα τοῦ Διεθνοῦς ᾿Όργα νισμοῦ, ἐὰν δὲν συνάδη πρὸς τὰ κατακτητικά της σχέδια. Διὸ καὶ οἱ προσ- πάθειές µας πρός ἐπίλυ- σιν τοῦ Κυπριακοῦ θὰ πρέπει νὰ ὁδηγηθοῦν κά- που ὁλλοῦ. Ἡ φωνὴ λοιπὸν τῆς λογικής µμᾶς Χκαράσσει τὸν ἀλάνθαστον δρόμον καὶ μᾶς κἀλεῖ νά ὀξέλθω μεν ἀμέσως ἀπὸ τὰ στε- νὰ, πλαίσια τῶν ἐἑνδοκυ- πριακῶν ἀνθρωπιστικῶν συνομιλιῶν, Αἱ ὁποστο- λαὶ ἀντιπροσωπειῶν εἰς διαφόρους ἀδεσμεύτους καὶ μή φιλικὰς χώρας εἶ ναι ἐνδεδειγμένη. Τί πράττοµεν ἡμεῖς, καθ ἣν στιγµὴν ἡ τουρκικὴ ὅδι- πλωμµατία κυριολεκτικῶς ὁργιάζει εἰς τὰς πέντε ααἰσιθὰ ἠπείρους Ἡ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΟ νὰ κρύψη κανεἰς µίαν ἀλήθειαν, ζημιώνει τὴν ὑπόθεσιν τῆς Κύ- πρου. Καὶ θά Πρέπει ὄχι µόνον νὰ μὴ ὀποκρύψω- μεν, ἀλλὰ καὶ νά ἐλέγ- ξἔωμεν αὐστηρῶς τὴν τά σιν, ἡ ὁποία παρατηρεῖ- ται κατὰ τὰά τελευταίας ἡμέρας ἔξωθι τῶν κυθερ νητικῶν γραφείων µετα- ναστεύσεως. Ἡ φυγἠ ἀπὸ τὴν Κύ- προν καὶ μάλιστα τῆς νε ολαίας, ἁποτελεῖ τὴν ἆ- παρχὴν ἑνὸς ἀργοῦ ϐθα- νάτου, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ- μεῖς οἱ ἴδιοι ὁδηγοῦμεν τὴν πατρίδα µας. Ἡ Κὐ προς πρέπει νὰ ἐπιζήση καὶ θἀ ἐπιζήση, ὀφείλο- μεν ὅμως νἁ τείνωμεν ὅλοι τὴν χεῖραν θοηθεί- ας, τὴν ὁποίαον χρειάζε- ται ἡ ταλαίπωρος πατρίς μας. Ἡ φωνὴ λοιπὸν τοῦ καθήκοντος προστάζει νάἀ παραμείνωµεν ἀκλόνητοι ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων, ἑκεῖ ὅπου μᾶς ἔταξεν ἕνα ἕ- καστον ἡ μοῖρα τοῦ 'Ελ- ληνισμοῦ. ἘΕάν δὲ πρὀ- κριαι νὰ ἐπαναληφθῆ τὸ μεγαλεῖον τῶν θερμµοπυ- λῶν, τότε ἂα ἑἐρωτήσω- μεν τοὺς ἑαυτούο µας ἕ- ὁν. εἶμεθα «πολλῶ κάρρο γνες ἐκείνων», Οὐδέποτε προηγουμέ- νως ἡ φωνὴ τοῦ καθή- κοντος ὑπῆρξε τόσον ἐ- πἰτακτική. Ας τὴν ἀκού σωμεν λοιπόν, ἂς τὴν σε θασθῶμεν, ὃς φροντίσω- μεν νὰ γίνη θίωμά µας. -.- Ἡ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΡΛΙΑΣ ΜΕΣΑ ἀπὸ τὴν στά- Σκαπανεὺς τπς ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ ἀγωνιστής της ὁπμοκρατὶίας ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ᾿Ιωάννης Πεσμαζόγλου ἐγεννήθη εἰς Χίον τὸ 1918. ᾿Εσπούδασε νομικἀ καὶ πολιτικὰς ἐπιστήμας εἰς τὸ Πανεπι- στήµιον ᾿Αθηνῶν καθὼς καὶ Οἰκονομικὰ εἰς τὸ Πανεπιστήµιον τοῦ Καϊμπριτζ. Κάτοχος τῶν τίτλων τοῦ Διδάκτορος τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Πολιτικῶν ᾿Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστηµίου ᾿Αθηνῶν καὶ τοῦ δΔι- δάκτορος τῆς Φιλοσοφίας (ΡΗ.Ρ.) τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Καῖμ- πριτζ, ὁ ᾿Ιωὠάννης Πεσμαζόγλου διετέλεσε ὑφηγητὴς Πολιτικῆς Οἱ- κονοµίας εἰς τὸ Πανεπιστήµιον ᾿Αθηνῶν (1920), γενικὸς διευθυν- τὴς τοῦ Ὑπουργείου όουλος τῆς Τραπέζης ῆς Ἑλλάδος (1960 1967). ΄ τῆς Τραπέζης τῆς παρητήθη μετὰ τὸ πραξικόπηµα Προηγουμένως καὶ κατὰ τὰ ἔτη πραγματευτὴς εἰς τὰς συνομιλίας, διὰ τὴ μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονομικὴν Συντονισμοῦ Κοινότητα. (1951 - 1955), οἰκονομικὸς σύμ- τῆς Ἑλλάδος (1955 - 1960) καὶ ὑποδιοικητῆς Ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς τῆς 2Ίης ᾽᾿Απριλίου 1967. ἔτη 1959 -1965 ἢτο ὁ κύριος δια- ὴν σύνδεσιν τῆς Ἑλλάδος Μετὰ τὸ πραξικόπηµα καὶ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1967 - 1970 εἰργά- σθη ΣΚΕΨΕΙΣ Οἱ µεγάλες ἀνακατατό- εις τῆς ἐποχῆς µας μοιά- ζουν νὰ ὁδηγοῦν πρὸς μιά γέα θιοµηχανικὴ κοϊνωώνία, μιά ἴσοις ὁροίς συνεργασία μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Ἠνω µένων Πολιτειῶν, μιά έποι κοδοµητικἠ ἀντιμετώπισῆ τῶν σχέσεων μὲ τὶς σοσια λιστικὲς χῶρες τῆς ᾿Ανατο λικῆς Εὐρώπης καὶ τόλοὰ ἕνα σύστημα συνεργασίος μὲ, τὸν τεράστιο αὐτὸ γἱ- γαντα ποὺ ὀνομάζουμε σή µερα τρίτο κόσμο, Εἵμαστε ὅλοι πεπεισμένοι ὅτι ἡ συµθολἠ τῆς Εὐρώ:- πης στὶς ἀνακατατάξεις αὐτὲς θὰ θαρύνη δὈστικὸ καὶ ἀποφασιστικὰ µόνον ὅ- ταν ἡ διαδικασία τῆς ὁλο- κληρωτικῆς ἑνοποίησης τής ἠπείρου µας καταλήξει οὲ μιὰ ἑνότητα προσανατολι: σμοῦ καὶ δράσης. Ποιὸς ἄλλωστε ἀμφιθάλ λει ὅτι ἡ ἰδέα τῆς ἑνοποι ηµένης Εὐρώπης δὲν Θυγ- κεκριμενοποιεῖται ὅλο καὶ περισσότερο στὴν παρούυσία καὶ στὴν ἀκτινοθολία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομ'κῆς Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.): Οἱ ἀλήθειες αὐτὲς ἀπο τελοῦν τὴ θάση ὡὠρισμένων σκέψεων ποὺ θὰ ἀκολουθή σουν γύρω ἁπὸ τὸ νόημα, τίς προὐποθέσεις καὶ τὰ µυσα μιᾶς εὐρωπαϊκῆς πολι τικῆς ταχείας οἰκούομ'κῆς ἀνάπτυξης, ποὺ πάνω ἀπ λα θὰ ἔχη σᾶν ἄμεσο οτό χο τὴν ἀνύψωση τοῦ θιο- τικοῦ. ἐπιπέδου τῶν ὑρω ποϊκῶν λσών, χάρῃ στήν ὀξιοποίηση τῶν δυνατοτή- των ποὺ παρὀχει ἡ ὀνοποί ηση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἄγο- ρῶν. Ἔξ ἄλλου, ἡ τσχεῖα καὶ συνεχής αἴξηση τῶν εἰδο δημάτων ἐπιτρέπει τὴν 5- Ειύρεση νέων πόρων, ὃ- νογκαίων γιὰ την ὃήτευ: ξη ἄλλων στόχων, Οχὶ λι γώτερο σημαντικῶν: --Ὁ πρῶτος στρα2ς ὦ νοφέρεται κι αὐιὸς στην εὐημερία τῆς Εὔὐρωμης. Ἔ πιθάλλεται νά ἵκανς ποιοῦν ται, πέρα ἀπὸ τὰ ἀτομικά συμφέροντα, οἱ συλλογικές ἀνάγκες τοῦ. πληθ, σμοῦ τῆς Εὐρώππο. Ἡ μ.ταρρύθ µίιση καὶ ἡ ἀνάιιτοξη τῶν ἐκπαιδευτικῶν σ,στημάτων καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ τεχνολογικῆς ἔρευνας, οἱ µεγάλες τεχνικὲς ἐπιτεύ- ξεις. ἀποτελοῦν χαρωκτηοί οτικὰ παραδείγµαια σ᾿ αὖ- τὴ τὴν κατεύθυνση. Ὑαάο χουν κι’ ἄλλα, ἐξ ἴσου χα ρακτηριστικα ὅπως ἡ ὄνα διάρθρωση τῶν ἐδαφῶν, ῆ ἀποσυμφόρηση τῶν ἀστικῶν κέντρων καὶ ἡ ὲΕ παφάιλιση σὲ ὅλους τοὶ- κατοικοῖς τῆς ἠπείρου µας τῶ/ καρ: πῶν τοῦ σύγχρρνου πολίτι σμοῦ. -Ὁ δεύτδο-ς ατὀχος ὀναφέρεται οτί» σχέσει” τῆς Εὐρώπης }ὸ τὸν ὑπό λοιπο κόσµο. Πο Ίγματι μύ γον ἡ ταχεῖα οἰκονομικὴ ᾱ” ὡς ἕκτακτος καθηγητὴς τὸ 1971 ἐξελέγη Πρόεδρος τῆς νάπτυξη μπορεῖ νά δηµ!ουρ γήση τὶς ποὐποβύσεις ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν υτήν Εὐρώ πη νὰ ἀναλάθ] σημαντικές πρωτοθου 5 γιὰ ἠν ἑξα σφάλιση τὴς εἱρήνπς καὶ τῆς εὐημερίας τῆς ἀνθρω πότητος. ᾿Αναμφισθή-ηα, οἱ στό- χοι αὐτοὶ δὲν εἶναι πάγιοι, οὔτε πρόκειται ν τ αγμα τωθοῦν σὲ ὅλο τους τὸ πλάτος μιὰ κάποα μέρα. Τὸ ζήτημα εἶναι νὰ τεβοῦν σὲ λειτουργία οἱ ἀναγκαῖοι μηχανισμοὶ καὶ οἱ παρα, τητες διαδικασίες γιὰ μιὰ θαρραλέα πορς΄ο πρὸς τοὺς ου εἰς τὸ Πανεπιστήµιον ᾿Αθηνῶν ἐνῶ Ἑταιρείας Μελέτης Ἑλληνικῶν Προ- ση ὅλης Ἱῆς Εὐοώπης -ᾱ- ποτελεῖ ὁριστικὰ ἡ Ευρω- παϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινό τητα. Γιατὶ πέρα ἀπὸ τοὺς γε ὠγραφικούς, ἱστορικοὺς καὶ πνευματικοὺς ἡξσμοὺς τῶν μελῶν της, ἡ Ἐ.Ο.Ι. εἶναι ἡ µόνη ποὺ προσφόρει στὴν Εὐρώπη τὶς δυνατότητες γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς πορείας πρὸς τὴν πρό οδσ. Οἱ ἀπόψεις ποὺ ἄκολου θοῦν κινοῦνται γύρω ὁπὸ τὴν κεντρικὴ Ἰδέα ὅτ' ἡ ταχεῖα οἰκονομικὴ ἀνάπτυ- ξη τῆς ΕὐρώπηΣ δὲν µπο- Τὸ κείµενο ἐπιμελήθηκε ὁ οἰκονομολόνος Σῃ18Σ ΧΟΥΛΙΠΤΗΣ μαθπτὴς τοῦ κ. Πεσμαζόγλου σκοπούς ποὺ καράχθηκαν. ᾿Επὶ πλέόν, ἡ ποροία πρὸς τὴν πρόοδο θὰ καταστῆ ἑ- πιτάκτικώτέερη ὑπὸ τὴν πίο ση τοῦ λαϊκοῦ παράγοντα ποὺ διψᾶ γιὰ μεταρρυθµί σειο καὶ ὑπὸ την ἐπίδραση τοῦ. ἀναπότόππτου ἄνταγω νισμοῦ. μεταξὺ ἐδ'ὼων κεὶ συστηµάτων. Θὰ πρέπει ἀκόμη νὰ ση- µειωθῆ ὅτι ἡ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικη οταθερότ΄τα -- σταθερότητα φυσικά σχε τικ --- δὲν βὰ µπορέση νὰ ἐπιτευχθ καὶ νὸ διατη ρηθῆ Χωρις τὴ συνειδητῆ ὀργάνωση ἑνὸς ἀγώνα γιὰ τὴν πρόοδο καὶ τήν εὖημε ρία ὁλόκληρης τής ἀάνθρω- πότηταα. Στὸν ἀγῶνα αυτό, οἱ λαοὶ καὶ οἱ κυβερνήσεις τῆς Εὐρώπης πρέ1ι νὰ συντονίσουν ὶς προσπάθει έο. τους. Ἡ ἀλληλευγόη τούς στὴ διαδικασία τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης ἆᾱ- ποτελεῖ τὴ λογ.κἠ συνέπεια τῆς ἀλληλεξάρτησης τών εὐρωπαϊκῶν ἑθνῶν. Ἡ τελωνειακὴ καὶ οἶκο νοµικὴ ἕνωσ] τῶν ἕξη χω ρῶν τῆς Ε.Ο ἵ. ἀποτελεῖ σήµερα τήν πὸ συγκεκρι: µένη καὶ τὴν πιὸ τρονὴ ἐκδήλωση τῆς θέλησης νά χρησµοποιηβή η δύναμη τῆς ἀλληλεγγύης,. Είναι πολἠ δύσκολο, ἐν ὄχι ἀδύνατο, κατὰ τή γνώ µη µου, νὰ φαντασθῆ κα- µακροαρόθεσμη γεὶς τὴν ὀνάπτυξη τῶν ἄλλων εὐρω παϊκῶν χωρῶν εξω οπὀ τὴν οἰκονομικὴ κοινότητα τῶν Εξη. Μερικὲς χώρες μποροῦν ὁσφαλῶς νά ἐπι λέγουν Ππροσωρινὸς ὄιευθε” τήσεις που. ὀνδεχομένως θὰ καθιέρωναν ποικίλες μορφές συνερνασίας μετα Εὐ τους, συνεογασίας λινώ τερο ἢ πεοισσότερο 015: νῆς. Παρ᾽ ὅλα αὑτό, απὀ τώρα καὶ στὸ εξῆς, τὴν οἱ κονοµικἠ καὶ κοἰνώνικη 6ά ...--ὓὓ-ὓ-.-------- ρεῖ νὰ θασιοθή στὴ δρά- ση τῶν κατ΄ ἰδίαν κυθερνή σεων καὶ µόνον. Ἓνας αὐξανόμενος παρεµθατι- σμὸς τῶν κοινοτικών ὁρ- γάνων, ποὺ θὰ ἔχουν πολ- λαπλὲς ἐξουσίες πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, καθίσια ται ὅλο καὶ πιὸ ἀναγκαῖος γιὰ τὴν συμπλήρωση καὶ τὸν ἔλεγχο τὶς δράσης τῶν ἐπὶ μέρους Χωρῶν. Ὁπωσδήποτε. δετικὰ ἆᾱ- ποτελέσματα μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν εἴτε στὰ Πλαί- σίια τῶν σημερινῶν ὀργά- νων τῃς Ε.Ο ἵ. εἴε σὲ καρποφόρες διαπραγματεύ σεις μεταξὺ τῶν ἐνδιαφερο µένων κρατῶν. Πλὴν ὅμως μὲ τὰ σημερινὰ δεξοµένα τὸ αἴσθημα τῆς ἆἄλληλεγ- γύης ἐξαφανίζετσι, καμμιά φορά ἢἤ ἀκόμη ἐκδήλώνεται μετὰ ἀπὸ µεγόλα χρονικά διαστήµατα, παρ᾽ ὅλο ποὺ τὰ ληπτέα µέτρα ἔχουν συχνὰ ἐπείγοντα χαρακτή: ρα. Τρεῖς τομεῖς ἡῥρωταρχι- κῆς σημασίας γιὰ τὴν ὁ- νάπτυξη τῆς 5ὐρωπαϊκῆς οἱ κονοµίας διαλέχτηκαν γιά νὰ ἀπεικονίσοιν τὸ Υγ2γο νὸς αὐτό : -Ὁ πρῶτος ἀφορᾶ τὴν νοµισµατικἠ πολιτικὴ καὶ τήν διεθνῆ νομισματική ὁρ- γάνωση. -Ὁ δεύτερης χνολογικὴ πρὀοδο. - Ὁ τρίτος τὴν περ!φε- ρειακὴ πολιτική Α. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ἡ συνεργασία στὁὸ νοµι τὴν. τε: σματικὸ πεδίο ἔχει κατά θάση τρεῖς ὄψες : (α) ᾿Εκδιλώνεται ἄρχι κἁ μὲ τὸν συντονισυὀ τῶν µέτρων πού ἀποθλόπουν στὴν ἐξασφάλιση ἑνὸς ὄψη λοῦ ἐπιπέδου οἰκονομικῆς δραστηριότητος ὑπὸ συνθῆ κεςσ νομισματικής ἴσορρο- πίας. χτην τῶν ἐρειπίων ποὺ ἔφερεν εἰς τὸν τόπον µας ὁ κατακτητής, πάνω ἀπὸ τήν ὀδύνην τῶν ἑκα τοντόδων νεκρῶν µας ποὺ ἔπεσαν εἰα τὸ πεδί- ον τῆς τιμῆς καὶ τοῦ κα θήκοντος, ἐμπρὸς εἰς τὸ δρᾶμα τῆς σκληρῆς προσ φυγιᾶς ποὺ θαραίνει χιλι άδες ἀδελφούς µας, ὃς ἀκροασθῶμεν τὴν φωνήν τῆς καρδιᾶς µας καὶ ὃς πράξωµεν τὸ καθήκον μας, Αἱρόμενοι εἰς τὸ ὄὕψος τῶν περιστάσεων, γνωρί- ζομεν ὅλοι τρόπους καὶ µέσα νἀ θοηθήσωµεν τὴν πατρίδα καὶ νὰ συμθόλω- μεν εἰς τὴν ἀνόρθωσίν της, Δὲν χρειάζονται Ἄ- ποδείξειο, οὔτε προτρο: παί,. ᾿Αρκεῖ νὰ ἁἀκούσω- μεν τὴν φωνὴν τῆς καρ: διᾶς µας καὶ τότε θά ἵ- δωμµεν ὅλοι συντελούμε- νον τὸ θαῦμα τῆς ὀνα- δημιουργίας. ἁωώλκώρώμώπαἀων ΛΜ ΙΗΜΛΙΙΠΙ ξις, ἡ ὁποία μὲ ἔθεσεν ἐκτὸς πανεπιστημιακοῦ χώρου. Παραμείνα- Εληµάτων, θέσιν τὴν ὁποίαν διετήρησε, µέχρι τῆς θιαίας διαλύσεώς τῆς Ἑταιρείας ὑπὸ τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος. Τώρα μετέχει εἰς τὴν ὑπὸ τὸν κ. Κων. Καραμανλῆν Κυθέρνησιν ὡς Ὑπουργὸς Οἱ- κονομικῶν. Ὡς καθηγητὴς Πανεπιστηµίου, πολὺ φωτεινὴ µορφή, ἐδημοσίευσε μελετῶν ἐπὶ οἰκονομικῶν θεμάτων. ἀνεδείχθη ὑπέρμαχος τῆ δῶν. ὍὉ ᾿Ιωάννης Πεσμα πτώσεων ἀνθρώπων, οἱ ὁ καὶ μὲ πάθος ὑπὸ τῶν ἁμαρτ ετίας». Ἐθασανίσθη, ἐφυλακίσθη, ἐτέθη πανάληψιν, ἀλλ᾽ ἐπανερχόμενος εἰς τὴν παν διεκήρυττε : ς Δημοκρατίας καὶ τῶν ζόγλου ὑπῆρξε µία ἐκ τῶν πολλῶν ποῖοι κατεδιώχθησαν συστηματικῶς, ωλῶν καθεστώτων τῆς «μαύρης εἰς διαθεσιμότητα κατ’ ἐ- επιστηµιακήν του ἕδραν ὁ κ. Πεσμαζόγλου ὑπῆρξε µία δὲ σωρείαν συγγραμμάτων καὶ ᾽Αλλὰ καὶ ὡς πολιτικός, οὗτος ἴδεω- περι- ἀλλά ἕπτα- ἐλευθέρων «Ἐπανέρχομαι καὶ πάλιν εἰς τὰς πανεπιστηµιακάς µου παρα- δόσεις, χωρὶς νὰ µεσ ωτικοῦ καθεστῶτος, ἁλλὰ διότι Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἐπιμείνουμε περισσότερο στὸ σημεῖο αὐτό, γιατὶ τά ἀποτελέσματα ποὺ ἔχουν ἐπιτευχθεῖ ὡς σήµερα ὑπῆρ ξαν πράγματι σηµαντικά, Ἡ ἐναρμόνιση τῆς πολιτι- κῆς τῶν κατ ἰδίαν χωρῶν διευκολύνθηκε σὲ µεγάλο θαθμὸ ἀπὸ τὴ στάση τῶν ἐπὶ µέρους ἐθνικῶν ἀρχῶν. Θὰ ἦταν ὅμως λάθος νά ὑποτιμηθῆ, σιὸ σημεῖο ὀκρι θῶς αὐτό, ὁ ρόλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς ᾿Επιτροπῆς. Οἱ ἐκθέσειο τοῦ κ. Μάοίζολ.ν ποὺ ἐπὶ χρόνια ἦταν ὑπεύ θυνος τῆς Ε.Ο.Κ υἱά τὰ νομισµατικἀ ζητήματα. ἡ δύναμη τῆς πειθοῦςο του καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς προσπάθειάς του γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ νοµι- σµατικἡ ἑνοποίηση μένουν χαραγμένα στὴ 'Νἡμη τοῦ καθένα. (8) Ἡ δεύτερη όψη τοῦ προθλήµατος τῆς συνεργύα- σίαςο ἀφορᾶ τὴν ομίσμα- τικὴ ὀργάνωση στὰ λαί- σια τῆς Κοινῆς ᾿Αγορᾶς. Τὰ κοινοτικὰἁ ὄργανα ἆ- πεδείχθησαν ἑπαρκέστατα πείθοντας τοὺς ἝἜξη νά υἱοθετήσουν τὶς κατόλλη- λες θέσεις, τὴν κατάλληλη στιγµή. Παρ ύλα ὅμως τὰ θετικἀ ἀποτελέσματα, ὀ συντονισµὸς τῶν προσπαθει ὢν τῶν Ἔξη δὲν προχώ Ρησε ὅσο θά ἔπρεπε καὶ ὅ- σο ἦταν ἀναγκαῖο νὰ προ: χωρήση, καὶ οἱ ἐλλείψεις γίνονται ὅλο καὶ πιὀὸ ἔμφα γεῖς μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Κοινότητας. Επιθάλλεται ἡ λήψη πιὸ τολμηρῶν καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὼ» ἀποφάσε ων, ἁποφάσεων ποὺ νά ὁ δηγοῦν πρὸς ἕνα κοινὸ νο µισµατικὀ σύστημα. κι αὖ- τὸ γιὰ τὴν ἑξασφάλιση τῶν προὐποθέσεων μιᾶς κοινῆς ἀγροτικῆς πολ!τικῆς κοὶ γιὰ τὸν σχηματισμὸ καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς εὕρωπα Ἰκῆς ἀγορᾶς κεφαλαίων καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς νομµίσµατ!- κῆς ἁγορᾶς. Θὰ ἦταν ἴσως Χρήσ'µο στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ὑπεν θυμίσουμε ὠρισμένα }Υεγο νότα : Τὸ διεθνὲας ΄ομισματικὀ σύστηµα ποὺ ἰσχύει αᾖμς' ρα καὶ οἱ συμφωνίες τῶν Μηαρέττον Γοῦτο νιά τὴν λειτουργία τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου (4. Ν.Τ.) ἐγγυῶνται κατ αρ: χἠν καὶ ὡς ἕνα σηµεῖο τὴν σχετικὴ ἰσορροπία τῶν ἰσο τιμιῶν τῶν διαφόρων νομ! σµάτων καὶ τὴν ἕλλογη ᾱ- ναπροσαρµογή τους σὸ πε ρίπτωση Χρόνιας ἄνισορρο πίας τῶν κατ ἰδίαν ἴσοζυ γίων πληρωμῶν ᾖΕίναι ὅ- µως κατάλληλος ὁ µηχα- νισμὸς τοῦ συστήµατος αὖ- τοῦ γιὰ νά διόπη τὶς ἰδιά ζουσες σχέσεις χωρῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ μιὰ οἰκονομικὴ ἕνώση σὰν τήν Ε.Ο.Ι., χω ρῶν ποὺ καθορίζουν ἑνιοῖ ες τιμὲς γ'ὰ τὰ ἀγροτικά τους προϊόντα καὶ ἐνιαῖα κριτήρία γιά τὴν ὑποστήρι ξη τῶν ἁντίστοιχων ἆἄγο- ρῶν Τὰ θεμέλια τῆς κοι νης ἀγροτικῆς, πολ’τικῆς κινδυνεύουν νά χάσουν τὸ νόημά τους καὶ νά προκο- λέσουν νομ'σματικὲς κρί- σεις ἂν οἱ μηχανισμοί που ἐξασφαλίζουν τὴν ἰσοτιμία μεταξὺὑ τῶν νοµιαµότων τῶν Ἔξη δὲν ἐνισχυθοῦν οὑσιαστικά. Καὶ ὃν τελικά Εἶναι ἀδύνατο νὸ ἐνισχυθήῆ στὸ ἄμεσο μέλλον τὸ νοµ! σµατικὀὸ σύστημα τῶν ᾿Ε- ξη, θά πρέπει νἁ ληφθοῦν τὸ ταχύτερο τὸ κατάλλη λα µέτρα πρὸς τὴν κατεύ θυνση αὐτή. Οἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 105 καὶ 108 τῆς συνθήκης αιπς Ρώμης, ποὺ ἀναφέροντοι στὸν συν τονισομὸ τῆς νομµισμµατικῆς πολιτικῆς Ἱιῶν χωρῶν - μελῶν καὶ οτὴν ἀμοιδαία θοήθεια σὲ περίπτωση ἑλ- λειμματικῶν ἰσοζυγίων πλη- ρωμῶν μποροῦν νά ἅποτε λέσουν οημεῖο ὀκκίνησης. Μὲ ϐάση τὶς δ'ατάξεις αὐ- τὲς θὰ ἤῆταν ἴσως δυνατὸ νὰ ἐνισχυθῇ ἡ συνεργασία, νὰ αὐτοματοποιηθοῦν ὡρι οµένες νομισματικὲς σχέ- σειο καὶ νὰ δημιουργηθοῦν πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ νέα κοινοτικἁ ὄργανα. Οἱ σχέσεις λ.κ. μεταξύ κυθερνήσεων καὶ κεντρικῶν τραπεζῶν θὰ μποροῦσαν νὰ, διέπωνται στὰ πλαίσια ἑνὸς Εὐρωπαϊκοῦ ᾿Αποθεμα τικοῦ Ταμείου ποὺ θὰ δια χειριζόταν µόρος τῶν ἀπο θεμάτων τῆς κάθε χώρας. Ἡ συνεργασία τοῦ Ταμεί- ου αὐτοῦ μὲ τὶς κεντρικὲς ἐθνικὲς τράιεζοςο θὸ µΠο- ροῦσε νά θασισθῆ σ ἕνα σύστηµα ποὺ θὰ ἐξαασφόλι- ζε τὴ σταθεροποίηση τῶν Ισοτιμιῶν τῶν νομισμάτων, ποὺ θά ἁποκαθιστοῦσε τοὺς μηχανισμοὺςο ὑποοτή ριξης τῶν ἰσοζυγιῶν πλη- ρωμῶν καὶ θά ἐπέθαλλε µε γαλύτερη ἁἀκόμη νοµισµατι κἠ. πειθαρχία στὸ ἐσωτερι κὀ τῆς κάθε χώρας. Τὸ ἴδιο ἁκόμη θεσμικό πλαίσιο θὰ μποροῦσε νά χρησιμεύση γιὰ τὴν ἐπιτά χυνση τῆς ἑνοποίησης τῶν νομισματικῶν ἀγορῶν καὶ τῶν ἀγορῶν κεφαλαίων. (Υ) Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ ἐξέλιξη τούτη στὶς ἐσωτερι κὲς σχέσεις δὲν Βὰ ἀρκοῦ σε γιὰ τὴν ὀνοποίηση τοῦ νομισματικοῦ συστήματος τῆς Κοινότήητος. Άλλες ἆ ποφάσεις καὶ ἄλλου εἴδους µέτρα θἀ πρόπεἰ νά συµπλη ρώνουν τίς. προσπάθειες τῶν Εξη γιά τὸν καβορι σμὸ τῆς µκοινῆς στάσης τους ἀπέναντι στὴν ουντε λούμενη ὀναδιαργάνωση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήµατος. Τὸ σημεῖο αὖ- τὸ ἀποτελεῖ καὶ τὴν τρίτη ὄψη τοῦ προβθλήμµατας. Η ἐμπειρία ὡς σήµερα μᾶς ἑ- πιτρέπει νἁ συνειδητοποιή σουµε τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγεται μιὰ ἄσκοπη ἐ- πιδράδυνση τῆς ἐπίλυσης τῶν προθληµάτων ποὺ δέ τονται στὸ πεδίο αὐτὸ. ολαθήση τίποτα μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ στρατι- ἔπαυσε νὰ ἰσχύη ἡ διοικητική πρα- Τὸ σύστημα τῆς ἰσοτιμί ας τοῦ χρυσοῦ μὸ τὶς ἐν γενεῖς ἐλλείψεις του καὶ τὴν ἀνελασιικότητά του δὲν. ἱκανοποιε τὶς ἀνάγ- κες τῆς ἐποχης µας Ἡ ὀνόπτυξη τῶν διεθνῶν ου ναλλαγῶν καὶ ὁ προσανα τολισµός τους πρὸς τὴν ἱ κανοποίηση τῶν ἀπαιτήσε ὧν τῆς ἀνθρωμπότητας προ ὑποθέτουν ἕνα εὔκαμητο νο µισματικὸ οὔστημο ποὺ νά λειτουργῇ χΧωρὶς τὸν κίνδυ νο νὰ κλονίζοται ἀπὸ τὶς διακυμάνσεις τῆς παράγω γῆς καὶ τὴν ἀποθησαύριση τοῦ χρυσοῦ ἕνα σύστημα ποὺ θὰ περιώριζε σὺ ὠρι σµένα συγκεκριµένα πλαί σα τὴν νομισματική ΠΟΛΙΤΙ κἠ τῶν χωρῶν καὶ θὰ ἐπέ τρεπε ἔτσι τὸν ἔλεγχο τῆς ἐξέλιξης πρὀς τὴν παροπά νω κατεύθυνση καὶ τὴν ἆἁ- ποτροπὴ τῶν ὑπερθολῶν καὶ τῶν καταχρήσεων. Τὸ σημερὶνὸ νοµισοµατ. κὀ σύστημα, ὕπως ἕλλω- στε καὶ τὸ σύστημα τῆς ἶσο τιµίας τοῦ χρύσοῦ, εἶναι ἀκατάλληλο γιὰ τὴν ἑκπλή ρωση αὐτῆς τῃς ἄποστο λῆς. ᾿Απὸ τή μιὰ μεριὰ Χα ρακτηρίζεται ἀπὸ μιὰ ὁδι- αμφισθήτητη δυσκαμψία, ἐ νῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη παραμέ γει ἐκτεθειμένο στὰ κερδο σκοπικἁ ρεύματα, ποὺ ἡ πίἱ εσή τους µπορεῖ νά κλονί ση ἀκόμη καὶ τὰ ἰσχυρότε ρα νομίσματα. Ὅλα αὐτὰ ἐξηγοῦν τὶς προοπόθειες καὶ τὶς ἀπόπει ρες γιὰ τὴν Θελτίώωση τῆς κατάστασηο. Οἱ προτάσεις γιὰ τὴν καθιέρωση εἰδικῶν τραθηκτικῶν δικαιωµότων ἀπὸ τὸ Δ.Ν.Τ. ποὺ υἱοθε τήθηκαν στὸ Ρίο ᾿Ιανέῖρο τὸν Σεπτέμθριο τοῦ 1967 ἀπετέλεσαν ἀναμφίθολα ἕ- να θῆµα πρὸς τὴν ὀρθὴ κα τεύθυνση, παρ᾽ ὅλο ποὺ τὸ θῆμα αὐτὸ -- ὅπως τὸ ἐ πιθεθαίωσε ἡ διάσκεψη τῆς Στοκχόλμης τοῦ Μαρτίου 1968 -- ᾖταν (ἰδιαίπερα ἐπιφυλακτικὸ καὶ διστακτι- κο. Ποιὸς ὑπήῆρξε καὶ ποίὸς μπορεῖ νά οἶναι ὁ ῥόλος τῆς Κοινότητος μπροστά σ᾿ αὐτὴ τὴν κατάσταση: Τοὺς τελευταίους µῆνες τοῦ 19867, η ὀλληλεγγύη ποὺ ἐπέδειξαν οἱ κυθερνή σεις καὶ οἱ νομισματικὲς ἀρχές τῆς κοινότητος θοή θησε σημαντικὰ στην ἀντι µετώπιση σοθαρῶν καὶ καυ τῶν προθληµώτων. Εξ ὅλ λου μὲ τὴν ὅλη τοποθέτη: σή της, ἡ Κοινότητα ἐἔπη ρέασε θετικὰἀ τῖς ἀποφά- σεις τοῦ Σεπτεµθρίου 1967 ποὺ προαναφέοαμε Κατά τὴ διάρκεια τῆς ἴδι- ας διάσκεψης, οἱ Ἔξη χῶ ρες τῆς Ε.Ο.Κ. «{ήτησαν τὴν ἀναθεώρηση τῶν ὄρων λειτουργίας τοῦ Δ.Ν.Τ. ἕἔ- τσι ὥστε οἱ ἀποφάσεις του γἁ μὴ μποροῦν νὰ παίρ: νωνται χωρὶς τὴν συγκα τἀθεσή τους. Τὸ αἴτημα αὐτὸ εἶναι πέρα γιὰ πέρα λογικὸ καὶ δίκαιο. Τὸ μό- νο του μειονέκτημα ουνί- τε πιστοὶ εἰς τὰς ἀκλ στρεπτί, ἡ δὲ ἀνάληψις τοῦ γ Πεσμαζό Ίτους καὶ ἀνοθεύτους ἀξίας, εἰς τὰς ὁποί- ας πιστεύετε καὶ ἐστὲ θέδαιοι ὅτι αἳ δυνάµεις τῶν ἰδεωδῶν καὶ τῆς ἀληθείας θὰ ἐπικρατήσουν....». Ὅταν τὸ 1970 ἐπαύθη ὑπὸ τοῦ τότε δικτάτορος τῆς Ἑλλάδος Γεωργίου Παπαδοπούλου, ἀπεχαιρέτησε τοὺς µαθητάς του λέγων: «Ἡ Δημοκρατία θὰ νικήση». Καὶ οἱ μαθηταὶ δακρύοντες ἐκραύ- γαζον ρυθμικῶς «Πεσμαζόγλου, Πεσμαζόγλου». ᾽Αλλὰ ἡ «μαύρη ἐποχὴ» τῆς δικτατορίας ἔχει παρέλθει ἀνεπι- ο Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ὑπὸ τοῦ κ, ου προδιαγράφει λαμπρὸν μέλλον διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Οἰκονομίαν. Καὶ οἱ μαθηταὶ καὶ θαυµασταί του, οἱ ὁποῖοι τὸν πα- ρακολουθοῦν εἰς τὸ νέον, δύσκολον ἔργον του, συµπαρίστανται εἰς τὸν διδάσκαλόν των καὶ τοῦ εὔχονται πλήρη ἐπιτυχίαν, Κατωτέρω δημµοσιεύοµεν τὸ πρ διαλέξεως τοῦ κ. Πεσμαζόγλου, ἡ όπο 1968 εἰς τὸ Ελεύθερον Πανεπιστήμιον τῶν Βρυξελλῶν. αὐτὴ θλέπει τὸ φῶς τῆς δηµοσιότητος, διά πρώτην φοράν. Ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Ιωάννης Πεσμαζόγλου στατα!ι στὸ ὃτι μπορεῖ κα- γεὶς νὰ ὑποθέση ὅτι θὰ προκύψη μιὰ νέα κατάστα ση μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Ππροτεἰινοµένων µμµοταρρυθµί- σεων΄ κι αὐτὸ γιατὶ δὲν ἁρκεῖ οἱ Ἔξη χῶρες τῆς Ε.Ο.Κ. νὰ παίζουν ἁπλᾶ καὶ µόνο τὸ παιχνίδι της εὑρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης. Θὰ χρειασθῆ παραπέρα νἁὰ καταλήξουν σὲ μιὰ θαθειὰ σύμπτωση ἀπόψεων καὶ νὰ φθάσουν στὸ σημεῖο νά παίρνουν γρήγορα τὶς ἆ ναγκαῖες ἀποφάσεις. Ὑπὸ τὶο συνθήκες αὐτὲς ἕνα νέο σύστημα διεθνοῦς συνἐργασίας στὸ νομισµα- τικὀ τοµέα θά μποροῦσε νὰ θεσπισθῃ καὶ νά λει- τουργήση ἀποτελεσματικά. Ἡ. ἐπιτυχία του ἄλλωστε ἐνδιαφέρει πρωταρχικά τὴν Κοινότητα, μιά καὶ ἡ ΕΟΚ ἀποτελεῖ τὴν οἰκονομικὴ δύναμη μὲ τὸ πλατύτερο δίκτυο συναλλαγῶν στὸν κόσμο. Αν ἐπιμένω στὸ σημεῖα αὐτό, τὸ κάνω γιατὶ πι- στεύω ὅτι εἶναι κεφαλαιῶ δες. Γι νὰ ἐκδηλωθῆ ὁ παν Κόσµιοο ρόλος τῆς Κοινό τητος σὲ ὅλη του τὴν ἔκ ταση θὰ χρειασθῆ νά αὐξή ση σημαντικὰ τὸ ὄφος τῶν πιστώσεων ποὺ διαθέτει στὶς διεθνεῖς νομισμµατικὲς σχέσεις της. Ἡ παρουσία καὶ ὁ ρόλος τῶν νοµισµά των τῶν Ἔξη οτὶς διε- θνεῖς συναλλαγὲς εἶναι πράόγµατ! πολύ περίωρισµέ γος σήµερα σὲ σχέση μὲ τὸ μέγεθος καὶ τὴν σηµα σία τῶν συναλλαγῶν τπς μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Πιθονὸν στὰ ἐπόμενα χρόνια νά τεθοῦν οἳ προ ὕποθέσεις γιὰ τὴν ἑνίσχυ- ση τοῦ Δ.Ν.Τ. ἔτοι ποὺ νὰ μπορῆ, ὅλο καὶ περισ σότερο, νά λόγχη τὰ κυ κλοφοροῦντα νομίσματα. Στὸ μεταξὺ ἐπιθάλλεται τὰ νομίσματα τῶν Ἔξη νάἁ κερδίσουν κὔρος καὶ δά- ρος ἀνάλογο πρὀα τὸ οἶκο νομµικὸ μέγεθος καὶ τὴν ἆ ποστολὴ τῆς Κοινότητος. Ἱ... οὕτερη-. Κλίμακα... αὔχ,, µέσα Ἐπιθάλλεται νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὲ εὖ πληρωμής στό σα ο Ἡ νολλαγὲς καὶ νά, κοταότοῦν παρα σηὃ ασ στ Γιὰ νἁ ἐπιτευχθοῦν ὅλα αὑτὰ μοῦ φαίνεται ἁπαραί τητη ἡ δηµιουργία μιᾶς ἑ- νιαίας εὐρωπαϊκῆς νοµισµα τικῆς µονάδοα. Τὸ κοινό αὐτὸ νόµιοµα θὰ συνεπα γόταν 6έθαια νέες καὶ δα ρειὸα εὐθῦνες γιὰ τὴν Κοι γότητα, εὐθῆνεο στά πλαί σια μιᾶς ὁμολῆς ἐξελικτι- κῆς πορείας πρὸς τήν κα τεύθυνση τῆς ἑνίσχυσης καὶ τῆς αὔξησης τοῦ ρυθ- μοῦ τῶν ἐξωτερικῶν ου- ναλλαγῶν. Ἡ Κοινότητα ὀιιαιτεῖται νὰ ἐπιλύη ἔγκαιρα τὰ προ θλήματα ποὺ θέσαιμ» γιὰ νό µπορέση νὰ γίνη πηγἡ θοήθειας καὶ πιστώσεων πρὸς τὶς χῶρεα τοῦ τρίτου κόσμου. ᾽Απαιτεῖτα, ἀκόμη νὰ προωθηθῆ καὶ νά οἰἶκο- δοµηθή σὲ στέρεες θάσεις ἡ νοµισµατικη ἐνοποίηση τῶν ἝἜξη καὶ νὰ καταθλη θῆ προσπάθεια γιὰ τὴ δη- µἰσυργία μιᾶς νέας διε- θνοῦς νομισματικής ὀργά νωσης, ποὺ μὲ τὴ σειρά της θὰ θοηθήση τὸ κοινο εὐρωπαϊκὸ νόμισμα καὶ θὰ τοῦ ἐπιτρέψη νὀ παΐξη ἕνα παγκόσμιο ρόλο. Β. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ἡ τεχνολογική πρόοδος θέτει κι’ αὐτὴ ἐπὶ τάπητος τὴν ὀναγκαιότητα τῆς κοὶ- νῆς δράσης. Θὰ ἦταν περιττὸ νὰ ἐπι µείνουµο στὸ νά ἀποδείξου µε αὐτὸ ποὺ ἕνας μµεγά λος ἀριθμὸς μελετητῶν -- ἀπὸ τὸν Τίνμιερύγκεν τὸ 19427, ὡς τὸν Σόλοου καὶ τὸν Ντένιζον σήµερα -- ἀπέδειξαν τὸν θεµελιώ δη δηλαδἡὴ ρολον τῆς το- χνολογικῆς προόδου στὴν ἀνάπτυξη τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν καὶ πολλῶν Εὺ- ρωπαϊκῶν χωρῶν, καθώς ἐπίσης καὶ τὸν στενὸ σύν δεσµο ποὺ ὑιιάρχει ἀνάμε σα στὴν ἐκπαίδευση, Υενι κἡ ἢ τεχνική, καὶ τὴν τε- χνολογιὴ πρόοδο. Τὸ ποσο στὸ τῶν δαπανῶν γιὸ τὴν παιδεία σὲ σχέση μὸ τὸ ἐθνικὸ. εἰσόδημα ἄνέερχεται στὴν Εὐρώπη στὸ ἵ τοῦ ἀντίστοιχου ποσοστοῦ τῶν Η.Π.Α. Τὸ πρόθληµα συνε πῶς τῆς τεχνολογικῆς προ όδου θρίσκεται δίκαιο, ἐδώ καὶ Δρκοτὸ καιρό, στὸ ἐπί κεντρο τοῦ ἐνδίαφέροντος τῶν ὑὐπευθύνων τῆς Κοι- νότητος. ᾿Απομένει ἁ ἐξετάσου- μο ποιὲς εἶναι οἱ πρακτι- κὲς μέθοδοι γιὰ πραγµότω ση καὶ τὴν “προώθηση τῆς τεχνικῆς προόδου. --Ἔνας πρῶτος προσα νατολισμὸς ποὺ ἀρκεῖ κἆ- πλῶς νὰ ἐπισιημάνουμε να φέρεται στὴν ὀργόνωση τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς ἕ- ρευνας στὸ ἐθνικὸ ἐπίπεδο ἀπὸ τὶς κατ ἰδίαν κυδθδερ- γήσεις. ῶτον µέρος τῆς μνηµειώδους ἰα ἐδόθη τὴν 4ην ᾽᾿Απριλίου Ἡ ὁμιλία --Ἔνας Ὀξύτερος προσα νατολισμὸς ὀναφέρεται στὴν ἐνθάρρυνση ιῶν δα σικῶν καὶ ἐφαρμοσμένων γνώσεων στὰ πλαίΐσια τῶν ἐπιχειρήσεών. Ξεκινώντας ὁπὸ τὴν θα σικώτατη σκέώη ὅτι ὑπάρ- χει μιά στενοτατη οχέση ἀνάμεσα στὴν ἐρευνητικὴ προσπάθεια καὶ τό μέγεθος τῶν ἐπιχειρήσεων, θλέπου µε ὅτι ἡ ἵδρυση µεγόλων ἐπιχειρηματικῶν μρονόδων προὔποθέτει ὀνάπτυξη τῆς ἔρευνας. Ἡ ἵδρυση τῶν μονάδων αὐτῶν ἑξαρτῶται κατὰ θάση αοπὸ τὴν ἄποτε λεσματικὴ καὶ ὁλοκληρωτι- κἡ ἑνοποίηση τῶν ὀγορῶν καὶ ἀπὸ ἕνα σύνολο προῦ- ποθέσεων, λιγώτερο ἢ πε- βισσότερο θασικῶν, ἀπό τὶς ὁποῖες τουλάχιστον ὠρισμέ νες δὲν συντρέχουν σήμε- ρα. ᾿Εξαρτᾶται ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἐξαφάνιση ἣ τὴν µείω ση στὸ ἐλάχιστο τῆς ὁόθε θαιότητος καὶ τῶν κινδύ- γων ποὺ εἶναι σύμφυτο! μὲ τὴν δυνατότητα τῶν ἔθνι- κῶν ἀρχῶν νὰ στεγανοποι οὔν, ἔστω καὶ προσωρι- νά, τὶς ὀγορέα τους. Κάθε µεγάλη ἐπιχείρηση λ.χ. θὰ συναντοῦσε σοθαρώτατες δυσχέρειες μετὰ τὴν αἰφνί δια ἐφαρμογὴ μιᾶς προστα τευτικῆς διάταξης ἢ ἑνὸς νομισματικοῦ µέτρου ἀπὸ τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο κράτος µέλος τῆς Κοινότητος, ἡ ἀκόμη συνεπεία διαφορετι κής ἑρμηνείας τῶν οὐσια- στικῶν ἢἡ διαδικαστικῶν δι ατάξεων τῆς συνθήκης τής Ρώμης ἀπὸ τὶς διάφορες Χῶρες τῆς ἕνωσης. , Η δηµιουργία μεγάλων ἐπιχειρηματικῶν μονάδων, ἐξ Ἀἄλλου, ἀναστέλλεται καὶ ἀπὸ ὄλλους παράγον- τες, πολὺ πιὸ σημαντικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀναφέρα- με. ᾿ΓΕπισημαίνουμε ἐἑνδει- κτικἁ τὶς διαφορὲς τῶν Φφορολογικῶν συστημάτων τῶν κρατῶν - μελῶν καὶ τὶς παραλλάσσοωσες ρυθμίἰ σεις τοῦ καθεστῶτος τῶν ἀνωνύμων ἑταιριῶν ἀπὸ χώ ρα σὸ χώρα. Μόνον θετικά µέτρα πρὸς τὴν κατεύθυν ση τῆς ἐναρμόνίοης τῶν Φφορολογικῶν νομοθεσιῶν καὶ τῶν νομοθετικῶν περὶ Α.Ε. μποροῦν νὰ προετοιµά σουν τὸ ἔδαφος γιά περαι τέρω ουνεργασίο στὀ ζωτι κώτατο αὐτὸ πεδἰο. Συνο Πτικά, ἡ συρροὴ ὅλων οαὐ- τῶν τῶν προὔποθέσεων ο συνδυασμὸὀ µε τήν πλήρη ἑνοποίηση τῶν εὑρωπαί- κῶν ἁγορῶν θά διευκόλυ- νε σημαντικὰ τὴν αὔξηση τῶν ἐπίχειρήσεων μὲ παγ κόσµια ἀκτινοθολία στὰ πλαίσια τῆς Ε.Ο.Κ. Φυσι κά, ὁ ρόλος τῶν ὑταιριῶν αὐτῶν δὲν θὰ κρίνεται ἆ- πὸ τὴν ουμθολἡ τους καὶ µόνο στὴν τεχνολογική πρό οδο, ὅσο σηµαντικἡ κι’ ἂν εἶναι αὐτή. [Καὶ ἄλλα ἀκό µη κριτήρια θά παΐρνωνται ὑπ' ὄψη, κριτήρια πού ἵ- σως εἶναι σκόπιμο νἁ ὑπεν ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. σι ΓάΙ Πτι] Γιὰ πρὠτι φορὰ εἰς τήν ὁπμοόιότπητα τὰ ἄγνωότα παραὐκήτια τοῦ πυλυόουζπµτηµένου γάμου τοῦ Παπαδοπούλου καὶ τής ΔΛέόποινας Ἡμέρες αἴγλης καὶ παντοδυναµίας. ᾿Αγνώριστη πιὰ ἡ πρώην. κ. Γ, Σερέτη, μὲ τὸν δεύτερο σύζυγό της σὲ µία ὐπὸ τὶς ἐπίσημες ἐμφανίσεις τους. Ἡ Δέσποινα Παπα- δοπούλου ἤτο Πάντοτε θεαµατικἠ στὶς ἐκδηλώσεις της. ΣΤΗΝ ἀποκλειστικὴ συνέντευξη τοῦ Ἱε ρωνύμου πρὸς τὴν «Βραδυνὴ» θίγεται καὶ ὁ πολυσυζητηµένος δεύτερος γάμος τοῦ Γεωρ γίου Παπαδοπούλου. Ἡ σχετικἠ ἐρώτηση ποὺ ὑπεθλήθη πρὸς τὸν τέως ᾿Αρχιεπίσκοπο καὶ στενὸ συνεργάτη τοῦ δικτάτορα κατὰ τὴν ἑπταετία (--Τί γνωρίζετε γιὰ τὴν ὑπόθεσ αὐτὴ ποὺ τόσο πολὺ σχολιάσθηκε) δὲν ἢ- ταν τυχαία : ᾽Ανταποκρινόταν στὸ λαϊκὸ αἴ σθηµα ποὺ τόσο εἶχε προκαλέσει αὐτὸς ὁ γάμος μὲ τὸ μυστήριο ποὺ τὸν περιέβαλλε καὶ τὰ σχόλια ποὺ τὸν ἀκολούθησαν - Καταπατήθηκαν οἱ Νό μοι καὶ ἡ ἠθικὴ τάξης Πα ραθιάσθηκαν οἱ ἐκκλησιαστι κοὶ κανόνες: Εγινον αὐ- θαιρεσίες στὴν ἰσχύουσα διαδικασία τοῦ διαζυγίου ΦΥΣΙΚΑ, σ᾿ αὐτὰ τὰ σκληρὰ Χρόνια τῆς θίος καὶ τῆς καταπιέσεως, οἱ γάμοι, τὰ διαζύγία, τὰ 6α φτίσια καὶ ὅλα τὰ πανηγύ ρια τῆς Χούντας, ἦταν, ἵ- σοως, τὰ τελευταῖα πράγ- µατο ποὺ θὰ ἐνδιέφερον καὶ θὰ ἁἀπασχολοῦσαν τὸν δυναστευόµενο Ἕλληνα..... Όμως πολὺ πρὶν ὁ Παπα δόπουλος, καὶ ἡ συμμορία του ἀποφασίσουν νόὸ «ἄγω νισθοῦν» γιὰ τήν... ᾿Ελλά- δα τῶν Ἑλλήνων ἉΧριοτια νῶν ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογε- νείαό καὶ τοῦ γάμου ὅπο- τελοῦσον εὐαίσθητα σημεῖα «στὴ ζωὴ τοῦ «κατ - ἑξοχὴν ουντηρητικοῦ λαοῦ µας καὶ ἑχαροκτήριζαν, ἀνέκοθεν τὰ ὅσια καὶ τὰ Ἱερὰά του. Καὶ ἁκόμη: Όλα ὅσα εἰ πώθηκαν, ὅσα ἔγιναν κι ὅσα στὀν ξένο Τύπο δηµο σιεύθηκαν ἁἀφοροῦσαν κατ᾽ εὐθεῖαν στὸν -- ἔστω καὶ κακή τῆ µοίρα -- πρωθυ- πουργὀ, ᾿Αντιθασιλέα, Πρὀ εδρο καὶ ρυθµιστή τῶν τυ- Ἡ ζωή µου μὲ ϱ ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Κ. Γ. ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΠΟΚΛΛΥΠΤΕΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΣΕ, ΠΟΣΟ «ΕΦΥΓΕ. ξαφνικὰ μιὰ νύκτα ἀπὸ τὸ σπίτι µας, χωρὶς νὰ ἔχη προηγηθῆ τίποτε μεταξύ µας καὶ χωρὶς νὰ δώση κάποια ἐξήγη- ση... Αργότερα, ἔκανε ἐκθιασμούς, γιὰ νὰ πάρη τὸ διαζύγιο καὶ πολλοὶ «μεγάλοι» μὲ πίεσαν νὰ ὑπογράψω... Τελικά, ἐπειδὴ ἤθελα κι ἐγὼ ν᾿ ἀπαλλαγῶ, ἔδωσα τὴν συγκατάθεσή µου.. Ἡ ζωή µου μὲ τὴν Δέσποινα τελείωσε ἐκείνη τὴν ἡμέρα... ο Ὅ Γιῶργος Σερότης, ὁ πρῶτος σύζυγος τῆς δΔέ- σποινας -- σημερινής -- Παπαδοπούλου. ὁ ἄνθρω- πος - ἐμπόδιο στήν... αἰ- σθηµατικἠ ζωὴ τοῦ δικτά- τορα τῆς ἑπταρτίας, ἆἄπο- καλύπτει τώρα τὴν ζωή του μὲ τὸ φτωχό καὶ «πο- νηρὸ». κορίτσι ποὺ γνώρι- σε στὴν Καϊσαοιανή, ποὺ τὸ ὑποστήριξε καὶ τὸ εἰδε - μὲ ἔκπληξη ποὺ δὲν τὴν κρύθει ἀκόμη -- νἁ γίνεται ἡ «πρώτη κυρία» τῆς Ἑλλάδος. Ν]ό καινούρ για... Εὖα Μπράουν ποὺ ξεκίνησςρ ὁπὸ τὰ στενοσὀ- κακα τῆς Καισαριανῆς καὶ µπῆκε ξαφνικά στὴν κοσµι κἠ ζωὴ τῆς παωτευούσης σάν «κυρία πωοέόδρου».,. το «ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΙ» ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΜΗΙΣ ᾽Αλλὰά ἂς δοῦμς πρῶτα ποιὸς εἶναι ὁ ποῶτος οὗ- Ζζυγος τῆο Δέσποινας, ὁ κ. Γιῶογος Σερέτης : Σήµερα 48 ἐτῶν, κατά- γεται ἀπὰ τὴν Ναύπακτο. Ὑπηρέτησε πολλὰ χρόνια στὴν ᾿Αστυνουία Πόλεων. ᾿Απὸ τὸ Σῶμα ἕφυγς μὲ σύνταξη τὸν ᾿᾽Απρίλιο τοῦ 1971, ὦς «παθὼν ἐν ὑπη- ρεσίο». Λίγο ἁργότερ - καὶ ἑνῶ ἡ ποώτη του γύ: ναΐκα ἦταν παντρεμένη μὲ τὸν Παπαδόπουλο -- σκέ- ὤθηκε νὰ ξαναφτιάξη τὴν ζωή του. Παντρεύτηκε κι’ αὐτὸς μιᾶ φΦτωχιὰ κοπέλλα καὶ ζῆ ἁρμονικὰ τΏρα μαζί της. πάλι στὰν Καισαριανὰ. ᾿Απὸ τήν ἐποχὴ ποὺ γ]Ἴρε σύνταξη ἐργάζσται στὸν ΟΤΕ. ἐἑπιστάτης ἕρνων. Ψηλόςσ, µολαχοσινός, μὲ ὁδρό χαρακτηριστικά, ἤ- τον ἑλκηστικὸς ἄὄνδρας στὰ νιάτα του. Μία ὁπὸ τὶς κατακτήσεις του ἥταν ξέρω τίποτε γι αὐτήν...». κι ἡ Δοποίνα.. Ἡ κάρη τοῦ Νίκου καὶ τῆς Ὕπερμα χίας Γάσπαρη, ποὺ σφουγ γάριζε μὲ σεμνὸ ὕφος, κά θε πρωῖ, τὸ στξενὸ πεζο- δρόμιο µμπροστὰ ἀπὸ τὸ οπίτι της στὴν ὁδὸ Μιχ. Καραολῆ τῆς Καισαριανῆς, Βέθαια, ὅπως λένε οἱ γεῖ- τονες, τὸ Αοσποινάκι προ- καλοῦσε τὶς συμπάθειες ὅ- σων τὴν γνώριζαν. ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΡΕΤΗ Ἡ ουνάντηση μὲ τὸν Γιῶργο Σερέτη πραγµατο- ποιήθηκε μετὰ ὁὀπὸ μµεγά- λες δυσκολίες καὶ ἁμοῦ μιά πληροφορία ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι ὁ πρῶτος σύ- ζυγος τῆς Δβσποινας ἐρνά ζεται σὺ ἔργα τοῦ ΟΤΕ. Γύρω ἀπὸ τὸν Σερέτη ὁρ- γίαζαν οἱ φήμες πάντοτε, ὦ «Τὸν ὄδειραν μέχρι ἀναισθησίας γιὰ νὰ ὑπο- γρόψη τὸ διαζύγιο». ὧν «Βρίσκεται στὴν 'Αμε ρικἠ μὲ χρήματα ποὺ τοῦ ἔδωσε τὸ ζεῦγος Παπαδο- πούλου». «Φε «Εἶναι οἰδικὸς οὐμθου λος στὴν ΔΕΗ μ μισθὸ πάνω ἀπὸ 15.000 ὅραχ- μές», Ποιό ἦταν, ὅμως, ἃ ἁλή- θεια: Ἡ συνομιλία μὲ τὸν Γιῶργο Σερύτη ξεκοθάρισε τὰ πράγματα καὶ ὀπεκάλυ- Φε ἄννιστα στουρῖα τῆς ζωπο τῆς νυναΐκας ποὺ στάθηκε παντοδύναµα κι’ αὐτὴ στὸ πλοιοὸ τοῦ ἀρχη- γοῦ τῇ Χωύντας «ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΕΠΙΑΣΑ ΔΟΥΛΕΙΛ» Στὴν ἀοχὴ ξοφνιάστηκο ποὺ τὸν θρήκαμς νὰ ὀἐργά ζεται σὸ κάποιο ἕἔωνο τοῦ ΟΤΕ. στὴν [(αλλιθέα. Ἡ ἔκπληξή του, ὅμως, ἔγινε ἀντίδραση ὅταν ὄκουσε τὴν Δὲν θέλω πιὰ νὰ πρώτη µας ἐρώτηση: Κύριε Σερότη, εἶναι ἀλήθεια ὁτι σᾶᾷς θασάνι- σαν γιὰ νά δώσοτε τὸ δια- ζύγιο στὴν Δέσποινα, τὴν πρώτη σαο γυναίκα: Εἰ- ναι ἀλήθεια ὅτ' σᾶς µετέ- Φεραν στὴν ΕΣΑ κι’ ἐκεῖ ὑπὸ τὴν πίεση τοῦ Εἰδικοῦ ᾿Ανακριτικοῦ Τμήματος, ὁ- πογράόψατε τὸ διαζύγιο : --Οχι, εἶναι ψέματα. Τέτοιο πρᾶγμα δὲν συνέ- 6η. ᾿Εγὼ ἔδωσα τὸ ὅδια- ζήγιο, γιατὶ θαρέθηκα. δΔὸν ἔχω κανόνο λόγο νὰ κρύ- ψω. τέτοιο πρᾶγμα. ᾿Ληδιά ζω καὶ δὲν θέλω ν᾿ ἀκούω πιάἁ γι αὐτὴν τίποτα.... --Είναι ἀλήθεια ὅτι δώ- σατε τὸ διαζύγιο καὶ σ᾿ ἀν τάλλαγµα πήρατε τὴν θέ- ση στὸν ΟΤΕ, μὲ μισθὸ 15.000 δραχμές: --Κι αὐτὸ εἴναι ψέμμα. Ζητοῦσαν στὸν ΟΤΕ ἐπι- στάτες κι ὤλθο κι ογὼ νά πιάσω δουλειά. ΝΊ5 πῆ- ραν ὄχι γιατὶ ἥμουν ὁ ὂν- ὅρας τῆς Δέοποινας. ᾿Ε- πιασα δουλειὰ σάν Γιῶρ- γος Σερέτισο πού δουλεύ ει ὅλα του τὴ χρόνια... Ἔ- κείνη ποτὸὲ δὲν ἐνδιαφέρ- θηκε γιὰ μένα. Ακόμη κ΄ ὅταν ἔφυγε ἀπὸ το σπίτι µας δὲν μοῦ ἔδωσρ καµ- μιὰ ἐξήγηση. ᾿Απὸ τὸν Ο: ΤΕ παίρνω 4.400 καὶ κότι ὑπερωρίες ποὺ μὸ ἀνεθά- ζουν δυὀ ερεῖς χιλιάδες παραπόνω .. «ΕΤΣΙ ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.» -Πῶς τγνωρίσατε τὴν Δέσποινα --Εἶναι μιὰ µεγάλη ἴστο ρία... Γνωριστήκαμε, ἄν θυ μᾶμαι καλά, τὸ 1947 ἢ τὸ 1948 σ᾿ ἕ/α ὁδοντιατρεῖο, ὅπου πηγαίναµε κ'' οἳ δυὸ γιὰ τὰ δόντια µας. Ηξε- χῶν τῆς χώρας, ΚΑΤΩ ἀπὸ τὶς προὔπο- θέσεις αὐτὲς τὸ ἀπόρρητο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς εἰδικά αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου παύ- ει νὰ ἔχη ἰσχὺ καὶ ἡ «Ώρα δυνἠ», μὲ θάση ὑπεύθυνα καὶ ἀπολύτως ἠλεγμένο στοιχεῖα, ἀποκαλύπτει τὴν «διαθόητη ὑπόθεση τῶν γά µων τοῦ Παπαδοπούλου καὶ τῆς Δέσποινας, ἑνῶ συγ- χρόνως καλύπτει ὅλες τίς ἀπορίες καὶ τὰ σχόλια ποὺ -- δικαιολογημένα -- εἷ- Χαν δηµίουργηθῆ τόσα χρό νια στὸν Λαό. Αλλωστε πρὀκειται γιὰ ἀπορίες καὶ σχόλια ποὺ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς ἰστο ρίας προκάλεσαν καὶ ὁὀνί- σχυσαν ᾖἴσωσς... : εἰ ΠΡΩΤΗ ος. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ᾿Απαντᾶι.-. «διπλωματικά, στὴ συνέντευξη ὁ 'ΡἹερώνυ- μος γιὰ τὸν δεύτερο γάμο τοῦ Παπαδόπουλου : «Όπως εἶναι γνωστὀν, τὸ διαζύγιον ἐκδίδεται ἆ- πὸ τὰ πολιτικἀ δικαστήρια. Καθώς συμµθαίνει εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις διαζεύξε- ως, διὰ νὰ γίνη δεύτερος γάμος, πρέπει νὰ ὑπάρχη ἀπόφασις τοῦ ἁρμοδίου δι καστηρίου. Ἡ ἁπαραίτη- τος ἀπόφασια ὑπῆρχε καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν. (Σημ. «Β.» τοῦ γάμου Παπαδοπούλου - Δέσποι- νας). Τὰ πέραν αὐτοῦ ὁ- πόγονται εἰς τὴν ἁρμοδιό- τητα τοῦ δικαστηρίου τὀ ὁποῖον ἐξέδωκε τὴν ὁπό- φασιν». ΑΣ γυρίσουμε τώρα µς- ρικὰ Χρόνια πίσω γιὰ νὰ σταθοῦμε σὺ μερικὰ περι- στατικἀ (γνωστὸ καὶ ὄγνω στα) ποὺ προσέδωσαν τὴν κωμικοτραγικὴ πλευρὰ τῆς ὑποθέσεως. Μόλις τὸ καλοκαίρι τοῦ 1967 λίγο μετὰ τὸ πραξικόπηµα τῶν σύνταγ- ματαρχῶν, δημοσιεύεται στὶς ἐφημερίδες μιὰ φωτο γραφία τῆς συζύγου τοῦ τότε ὑπουργοῦ Προεδρίας Κυθερνήσεως Νίκηο Γ. Πα παδοπούλου σὲ μιὰ φιλαν θρωπικὴ ἑορτή. Τήν ὅλλη µέρα ὅμως ἐξαπολύονται «ἁρμόδια» ὄργανα γιὸ νὰ κατάσχουν τᾶ φίλμο. ᾿Απο ρἱες, σὲ «φωτορεπόρτερς καὶ δημοσιογράφους. Όλα τὰ μέλη τῆς χούντας ποὺ κατέλαθαν τὴν ἐξουσία στὶς 21 ᾿Απρι λίου, στὶς μετέπειτα ἐπίση µες ἐμφανίσεις τους συνο δεύονταν͵ ὀμῤ τὶς, συζύγους των. Ἐξαίρεση µόνον ὁ Γ. οΠαπαξδόπουλας.. Τί εἴχε. γἱ-. νει ἡ, Νίκη ποὺ εἴχαμε δᾷ στὶς ἐφημερίδες ΑΔ Βόμθα : Στὶς 25 Ναρ τίου 1970, ἐμφανίζεται στὴ Δοξολογία τῆς Μητροπόλε ως ὁ Πρωβυπουργός, πιά, Γ. Παπαδόπουλος μὲ τὴν σὐζυγὸ του. ᾽Αλλὰ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ Νίκη. [Ποιὰ ἦ- ταν ἡ Δέσποινα. Πότε χώ ρισε τὴ Νίκη, πότε Παν- τρεύθηκε τὴν Δέσποινα : «ν Επίσημη ἑσπερίδα στὸ Δῆμο ᾿Αθηνῶν γιὰ τήν -Α- ποκρηά, τον Φεθρουόριο τοῦ 1970 -- περιπου ἕνα µῆνα νὠωρίερα ἀπ τὴν ἐ- πίσηµη ἐμφάνιση τῆς Δέ- σποινας ὧς κυρίας Πρωθυ πουργοῦ. Στὸν τότε ᾿Αντι θασιλέα ζωϊτάκη σημµαϊΐνον στόλεχος τῆς Κυθερνήσε- ως παρουσιάζει τὴν Δέσποι να ὡς κυρία Γ, Παπαδο- πούλου. Ὁ Στρατηγὸς ζιω- Ἱτάκης, γνώριζρ μέχρι τό- τε τὴν Νίκη ὡς σύζυγον τοῦ συνταγµατάρχου - πρα- Εικοπηµατία. Αἰφνιδιάζεται μὲ τὴν παρουσίαση τῆς ᾱ- γνωστης σ᾿ αὐτὸν Δέσποι νας καὶ ὀργίζεται. δΔὲν γνωρίζει κι’ αὐτὸς τὶ ὀκρι θῶς ἔχει συµβηῆ, καὶ ἆπο χωρεῖ ἀπὸ τὴν χοροεσπε- ρίδα ! «κ Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι αὑτὴ ἡ κυρία μὲ τὰ χον- δρἀ πόδια, τὸ: µεγάλο στό- μα καὶ τὸ μόνιμο γέλιο εἰ- σώρμησε ὀἐντυπωσιακὰ ἁπὸ τὸ 1970 στὸ δημόσιο δἱο. Τῆς ἄρεσε ἡ δημοσιότητα καὶ ὁ τίτλος τῆς... πρώ- της Κυρίας τῆς Ἑλλάδος. ὝΑλλοτε καθισµόνη σὸ χρυ σοὺς θρὀνους νὰ παρακο- λουθη τὶς ἀθηναϊκέα «ΚΟΛ λεξιόν», ἄλλοτε νὰ φωνα- σκῆ στὰ ποδοσιραιρικἀ γή: «μπεβα. νὰ ὁσπάζετα. τὸν Λομάξο, καὶ τὸν Παπαϊωάν- νου καὶ ἄλλοτε πάλι νἁ δέχεται ἐπιτροπὲα ἀναξιο: παθούντων στὸ ᾖἰδιαίπερο γραφεία της στὴν ὁδὸ -ζα- λοκώστα. Σήµερα οἱ κρα- τικὲς ὑπηρεσίες ἐρευνοῦν πόσους μισθοὺς ἔπαιρνε ἡ Δέσποινα κατὰ τὴν διάρ- κεια τῆς δικτατορίας... Τὰ ὑπεύθυνα τώρα σιοι τὴν Δέσποινα ρα, τότε, ὅτι ἡ μικρὴ κὀ- ρη τοῦ Γάσπαρη, ποὺ ἦταν ἀριστερός καὶ κρατούμενος στὴν ᾿Ασφάλεια ἦταν γραμ ματεύς τής ΕΠΟΝ στὴν Καισαριανή ἢΠ!... Καθόταν σεμνό - σομνὰ καὶ μιλοῦ- σε γιὰ τὴν ζωή της ναὶ τὴν φτώχεια της. Οὔτε εἷ- Χα πρόθεση νὰ µμπλέξω µα ζὶ τηςο. Μὲ κατάφερε, ὃ- µως, ἑἐκείνη. Σχεδὸν μὲ πί εσε. Τήὴν λυπήθηκα. Μὲ πα ρακάλεσε νἁ µεσολαθήσω μὲ. τὴν ἰδιότητά του, γιὰ νὰ θλέπη τὸν αατέρᾳα της οτὴν ᾿Ασφάλεια. ἱΚατάφε- ρα νὰ τὴν ἐξυπωρετήσω, ἐ- νῶ παράλληλα ἀρχίσαμε νά κάνουμε συντροφιά. Τελι- κά, μὲ δικές µου ἐνέργει- ες κατώρθωσα νὰ «ἄποχα- ρακτηρίσω» τὸν µπατέρα της καὶ τὴν ἴδια ἀπὸ τοὺς φακέλλους τῆς ᾿Ασφαλείας καὶ νὰ ἐγγυηθῶ γιὰ τὴν νομιμοφροσύνη τους. «ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΛΙ - ΙΑΛΑ» --Πότε παντρευτήκατε τὴν Δέσποινα, -Τὴν Κυριακή τοῦ Θω- μᾶ, τὸ 1951. Παντρευιή- καµε στὴν Κοίμηση τῆς Θε οτόκου, στὴν Καισαριανή. Τὸν πρῶτο καιρὸ µέναμε στὸ πατρικὀ οπίτι της, στὴν ὁδὸ Μιχ. Καραολή. Μετά ὁπό λίγο καιρὸ µοτα κοµίσαµε σὲ σπίτι τῆς ὁ- δοῦ Χρυσοστόμου Σμὺρ- νης, στὸν Βύρωνα. ᾿Εκεῖ µείναµε λίγο καιρὸ καὶ µε τὰ ἐπιστρέψαμε στὴν Και σαριανή, στὴν ὁδὸ Κάσσμ πα 23. Τὸ 1955, νεννήθη- κε ἡ κόρη µου. ἡ Μάχη Στὴν ζωή µας δὲν ὑπῆρχε κανένα ούννεφο μέχρι τό: τε. Δουλεύαμε κι οἱ δύο γιά νὰ τὰ θγόλουµε πέρα. Ἑγὼ φρόντισα νά διορι- οθη στὴν Γεωγραφικὴ Ύ- πηρεσία Στρατοῦ, µέσω ὁ- νὸς, στρατηγοῦ ποὺ γνώρι ζα. -'Εσεῖϊς ἢ ὁ Παπαδόὸ- πουλος «Τότε δὲν γνώριζε ὁκό µη ἐκεῖνον ᾖΠοτὲὸ δὲν εἴχα µε ὀνταλλάξει μιό κουθὲν τα. ἸΚαὶ ποτέ, ἔτσι νοµἰ- ζω, δὲν τὴν εἶχα στενοχω- ρήσει. Όλα, λοιπόν, πήγαι ναν μέλι - γάλα οτἠν οἶκο γένειά µας μέχρι τὶς 7 ουνίου τοῦ 1957. «ΕΦΥΓΕ ἘΑΦΗΝΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ....» --Τὴν ἡμέρα ἐκείνη γύ ρισα στὸ σπίτι µας ἀπό τὴν Δίωξη τῆς Τροχαίας, ποὺ ὑπηρετοῦσα. 'ἡ δέ- σποινα εἰχς ξαπλώσει στὸ κρεθότι μὸ σθησµένο τὸ φῶς. Αναψα ἕνα τσιγάρο. Σαφνικὰ ἐκείνη μὸ αὐστη- ρὸ κι’ ἀσυνήθιστο γιὰ μέ- να ὕφος μοῦ εἶπε : -«Σθῆσε τὸ τσιγάρο, μ᾿ ἐνοχλεῖ». Ηταν ἡ πρώτη φορά ποὺ μοῦ ἔλεγε τέτοιο πρᾶγμα. Δέν εἶπα τίποτα, θγῆκα ἀπὸ τὸ σπίτ', κι ἕ- κανα μιὰ θόλτα. Όταν γὐ ρισα ἐκείνη εἶχε φύγει! Πῆγα σ᾿ ὅλες τὶς φίλες της, δὲν ρισκόταν πουθε- νἀ. Ἑημερώματα τὸ ἄλλο πρωῖ κατέθηκα στὸ σπίτι τοῦ πεθεροῦ µου, «Ποῦ εἰ- ναι ἡ Δέσποινα» τὸν ρώ τησα. ἕΚι ἡ ἁπάντηοή του: «Νὰ μὴ τήν ξαναενο χλήσηςο ποτέ πιά, φύγε ὀπ᾽ ἐδῶ...». «ΕΚΑΝΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣΙ» -- Ἐκείνη τὴν χρονιά -- συνεχίζει ὁ Γ. Σερέτης -- ἡ, Δέσποινα πῆρο µετόθεση στὸ ᾿Επιτελεοῖο Στρατοῦ, ἐ- νῶ παράλληλα ἔκανε ἑνέρ- γειεο γιὰ νὰ πάρη τὸ δια- ζύγιο, Δὲν τῆς τὸ ἔδωσα. Ἠθελα πρῶτο νὰ μοῦ δώ- ση μιά ἐξήγηση. Γιὰ ποιὸ λόγο ἔφυγο ξαφνικὰ ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ γιατὶ ἤθελε νὰ χωρίσουμε. ΔΛὲ κάλεσαν στὴν Διεύθυνση ᾿Αστυνομὶ ας, ὅπου ὁ κ. Καραμπέ- τοος μὸ συμθούλευσε νἁ δώσω τὸ διαζύγιο. ᾿ἸἘΕγὼὠ τοῦ εἶπα ὅτι εἶναι προσουω- πικὀ µου θέμα κι ὄφυγα. Μὲ κάλεσαν οστὸ Ὕπουρ- γεῖο Δημοσίας Τάξεως, ὁ που ὁ τότο ὑπουργὸς καὶ κάποιος ἰδιαίερος του μὲ πίεσαν... μὲ συμθουλὲς νά ᾿ δώσω τὸ διαζύγιο. ᾽Αρνή- ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ, ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ, ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ Τ0 ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ θηκα. Μεγάλα «μέσα» απὸ τότε εἶχε ἡ δΔέσποϊναϊ..., -Προσπάθησες καθόλου νὰ συναντήσης τὴν Δέοποι να: -ἶναί. Τὴν περίμενα ἕ- ξω ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία της. Ζήτησα ἐξηγήσεις γιὰ τὴν συμπεριφορά της. ᾿Εκείνη μοῦ εἶπε: «Φύγε καὶ μὴν μὸ ἐνοχλήσης ποτὲ πιά». Καὶ γρήγορα µπῆκςο οτὸ ὁὑ- πηρεσιακὸ λεωφορείο. ἸΑ- Φησα μιά βλαστήμια νἁ φύ γη ἀπὸ τὸ στόμα µου κ᾿ πέστρεψα σπίτι µου. --Τό παιδὶ ποιὀς τὸ εἶχε ι -᾿Εκείνη. Μέχρι τὰ τὲ λη τοῦ 1966 τὸ ἔθλεπα. Πήγαινα οσ᾿ ἕνα οσχολεῖο στὴν Κάτω Κηφισά, ὅπου τὸ εἶχε θάλει. 'Απὸ τὴν ἐπανάστασ] κοὶ μετὰ δὲν τὸ ξαναεῖδα ποτὲ. ᾿Εξαφά νισε τὰ Ίχνη του καὶ ποτὲ δὲν μοῦ ὀπέτρεωε νὰ δῷ τὴν κόρη µου. Τὸ µενάλο παράπονό µου οἴνοι ὅτι μοῦ στέρησε τὴν Μάκη καὶ τὴν ἔκανε µέλος τῆς οἶκο- γενείας Παπαδοπούλου. (Πράγµοτι μὲ τὴν ὑπ' ἁ- ριθµ. 846 ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου ὁ Γ, Παπα- δόπουλος υἱοθέτησε τὸ 1971 τὴν Μάχη (Ὕπορμα- χία) Σερέτη). --Πότο τῆς δώσατε τὸ διαζύγιο : --᾽Απὸ τὶς πολλὲς πιό- σεις ποὺ οἴχα θαρέθικα. Ηθελα κι ἐγὼ νὰ φτιάξω τὴν ζωή μου. Τὸ ὑπόγρα- ψα γήρω ατὰ 1967, -Ὅταν ὅγινς ἡ «πρώ- τη κυρία» σᾶς Ὀοήθησεο κα θόλου : --᾿Αστεῖα λέτε Απ ὅτι ξέρω, µόνον τούς συγ γενεῖς της θόλειο. Ποτὲ δὲν ἀσχολήθηκε μὲ μένα Καὶ καλύτευα, 'ζ«ατέστρεψα τὶς φωτογραρίες πού εἴγα υαζί της, ἀπόιπευνα νὰ δια θάζω ἐφημερίδος, παντρεύ τηκα μιά καλἠ κοπέλλα. τί. ἄλλο ἤθελα. Εγώ περ- πατάω ἐλεύθρρος. ᾿Γκείνη ποῦ θρίσκεται τώρα μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἑπαναοτά σεως χεῖα γιὰ τὸν γάμο αὐτό, ὅπως προέκυψαν ἀπὸ ἐπι- σταµένη ἔρευνα τῆς «Β», εἴναι τὸ εξής. ὁκ ᾿Απὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1969 οτὴ θίλλα τῆς κ. ἵκα- ραδόνη, στὴν ὁδὸ Αγίας Σοφίας 4 τοῦ Νέου Ψυχι- κοῦ, ποὺ ἐγκαταστάθηκε ὁ Παπαδόπουλος, ἄρχισς νὰ κάνη δειλὰ - δειλὰἀ τὶς ἐμ φανίδειο της καὶ ή Δέσποι να! ἛἜνας ἱερεύς ἐπισκε- πτόταν κάθε τόσο τὸ σπίτι καὶ ἔκανε ἁγιασμοὺς καὶ εὐχέλαια. αν Οἱ γείονες ἔμαθαν πρῶτοι ἀπ᾿ ὅλους: Ἡ δΔὲ- σποινα ἦταν ὑπάλληλος τῆς ΚΥΠ, μητέρα ἑνὸς κο- ριτσιοῦ (τῆς Μάχης) καὶ πρώην οὐζυγος τοῦ ὑπαρ- χιφύλακος τῆς ᾿Αστυνοµί- ας Πόλεων κ. Γεωργίου Σερέτη. Ὁ Παπαδόπουλος ἤτον ἐπίσης ἔγγαμος (ού ζυγός του ἡ Νίκη, τὸ γέ- νος ᾿Αλκ. Βασιλειάδου) καὶ πατέρας δύο παιδιῶν (τοῦ Χρήστου καὶ τῆς Χρυ σούλας). ᾿”Ηταν σὺ διάστα ση μὲ τὴν γυναίκα του ἡ ὁποία δὲν ἤθελε νὰ τοῦ δώση διαζύγ'ο. Μὲ τὴν Δέ- σποινα ὁ Παποδόπουλος συνδεόταν αἰσθηματικά. Καὶ ὅμως παρά τὴν ἄρ- νηση τῆς Νίκης, ἡ Δέσποι να γίνεται κυρία Γ. ΓΙα- παδοπούλου στὶς ἀρχὲς τοῦ 1970. Τί συνέθη : Η ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Ὠργίασαν οἱ φήμες Στὸ «ἄψε - σθῦσε» ἔγινε ἕνας Νόμος, μὲ µεταθατι- κἠ διάταξη ποὺ προέθλεπε αὑτοδικαίως διαλυµένους τοὺς γάµους ἐκείνους ποὺ οἱ σύζυγοι Βρίσκονταν χω- ρισµένοι ἀπὸ τραπέζης καὶ κοίτης πέραν τῆς πενταε- τίας. Κι ἀκόμῃ: ὍὉ Νό- µος αὐτὸς δημοσιεύθηκε σ᾿ ἕνα µόνο φύλλο τῆς ἐ- φημερίδος τῆς Κυθερνήσε ως ποὺ ἑξαφανίσθηκε ἀμέ- σως μετά. Καὶ τὰ συγκεκριµένα τώ ρα στοιχεῖα : - Στὶ 19 Σεπτεµθρίου 1969 ὁ ᾿Αθηναῖος δηµοσιο γράφος κ. Βασίλειος ᾿Αν- δροωτσόπουλος, άδελφος τοῦ τότε ὑπουογοῦ καὶ στὴ συνέχεια Πρωθυπουργοῦ ᾽Α δαµαντίου ᾽Ανδρουτσοπού- λου, κατόθοεσε στὸ Πρωτο- δικεῖο ᾿Αθηνῶν τήν ὑπ' ἆ- ριθµ. 10209)59 ἀγωγη δι- αζυγίου τῆς Νίκης συξύ- γου Γεωργίου Παπαδοπού λου, κατὰ τοῦ συζύγου της. Οἱ λόγοι πού «ἐπόφεραν τὸν κλονισμὸ στὶς σχόσεις τοῦ Ζεύγουα» κατὸ τὴν ὅδι- κογραφία, σαν οἱ ἑξῆς : ὦκ Τὸ ζεῦνος ἐτέλεσεο τοὺς γάμους του τὸ 1942 στὴ Ν. Φιλαδέλφεια, καὶ μέχρι τὸ 1961 ὁ οσὐζυνος ἤτο ἁπόλυτα ἀφοσιωμέόνος στὴ σύζυγο. ᾿Απὸ τὸ 19861 ἄλλαξε. Δὸν ἐδέόχετο νά «ουμφάγουν» καὶ ὢρες ὁλόὸ κληρες «παρέμενε κλεισμέ νος στὸ γραφείο του ἐπι- διδόµενος σὲ µελότες»,. Ἐ πίσης: «Ητο ὑπορμότρως ἐριστικὸς καὶ τῆς ἐφέρετο μὸ ψυχρότητα» τῆς μιλοῦ- σε ἀπότομα : «Εἶσαι ἀνίκα νος νὰ κοιτάΖης τὸ νοικο- κυριό σου». Μιὰ ἄλλη φο- ρὸ -- πάντα κατὰ τὴν ἄγω γἡ τῆς Νίκης -- ὁ Παπα δόπουλος ἐδημιούργησς σὲ θάρος της ἔπεισοδιο επει- δἠ «ἀντὶ γιά κρασὶ σερθἰ- ρισε μπύρα στὸ τραπέζι». Αλλο. ὀπειοσύδιο ἐδημιούρ γησε ὅταν ἀρνίθηκε νὰ τὴν συνοδεύρη στὸ θέατρο. «Εἶσοι ἁγενής, ψηλομύτα, Δέν θὰ δῶ ἐγώ τὶς Όραρι- κὲς ἀηδίες τῆς ἐκλογῆς σου». εν Στὶ 15 ᾿Οκτωβρίου 1969 συνεζητήθη ἡ ἀγωγὴ τῆς Νίκης Γ. Παπαδυποί- λου καὶ κατετόθη ἄνταγω- γἡ τοῦ Γ. Παπαδοπούλου (Πρωθυπουργοῦ τότε) στὴν ὁποίον ὑποστηριζόταν ὅτι πράγµσοτι «μεταξὺ τῶν οι- ζύγων ὑπῆρχε ἀσυμφωνία χαρακτήρων». Κατὰ τοὺς ἰσχιρισμούςσ του «ἡ οσὐζυ- γός του ἐδημιούργηῃσε εἰς θάρος του ἐπεισόδια, δὲν τὸν ἄφηνε νὰ μελετᾶ, συ- νεχῶς τοῦ παρεπονεῖτο ὅ- | Φάδθατον, 14 Σεπτεµθρίου 1974 Ἡ Νίκη Παπαδοπούλου, ἡ πρώτη σύζυγος τοῦ δικτάτορος, τι τῆς σκλάθωνε τὴ ἔωή της». Καὶ ἡ διαδικασία τοῦ δι αζυγίου, συνεχίζεται μέ.... κινηματογραφικό ρυθμό : κ Ἐξεδόθη προδικαστικἠ ἀπόφαση ποὺ ἔκανεο δεκτὴ ἁἀγωγὴ καὶ ἀνταγωγή. ᾿Ετέ θησαν θέµατα ἀποδείξεων. Σὸ δυὀ ἡμέρες ἐξετάσθη- σαν 4 μάρτυρες ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο Εἰσαγγελέα πού -- φυσικό { -- ἐθεθαίω- σαν τοὺς προθαλλόμενους ἰσχυρισμούς, ὃν Στ Ὁ Νοεµθρίου 1969 τὸ Πρωτοδικείο δη- μοσιεύει τὴν ὑπ ἀριθμ. 5740 ἀπόφασή του, μὲ τὴν ὁποία κηρύχθηκε «λελυ μένος ὁ γάμος τοῦ τέως ζεύγους Παπαδοπούλου, ὁ- παιτιότητι συναινετικῆς». Κατὰ τῆς ἀποφάσεως αὐ- τῆς δὲν ἀσκεῖται κανένα ἔν δικο µέσο καὶ ὅταν αὐτὴ γίνεται ὁριστικῶς, τελεσί- δικη καὶ ἁἀμετάκλητη καὶ λύεται καὶ πνευματικῶς ὁ γάμος, ὁ κ. Γεώργιος Πα- παδόπουλος καὶ ἡ κ. δΔέ- σποινα, θυγάτηρ Νικ. Γά. σπαρη -- ἑτῶν 40 τότε, -- πρώην σύζυγος τοῦ Γ,. Σε ρότη, ἔρχονται ο δεύτερο γάμο. Ἡ ὅλη διαδικασία τοῦ διαζυγίου ὁλοκληρώθηκε σὲ «10 ἀμέρες» ἑνῶ γιὰ ὄλλα διαζύγια ἀπαιτοῦντοι 4-5 χρόνια ἰ εκ Ὅ γάμος σὲ στενώ- τατο κύκλο ὅγινε στὶς ὃ Μαρτίου 1970, μὲ τὴν ὑπ' ἀριθμ. 146 ἂδσια τῆς ᾿Αρ- Χιεπισκοπῆς στὸ σπίτι τοῦ Παπαδόπουλου Ν. Ψυχικό, (Λέγετοι μὲ παράνυμφο τὸν τότε διοικητὴ τῆς ΚΥΠ Μιχ. Ρουφογάλη) ἐχορο- οτότησαν ὁ ἴδιος ὁ ᾿Άρχιε Πίσκοπος Ἱερώνυμος καὶ οἱ Μητροπολίτες ᾿Ενόπλων Δυνάμεων καὶ Θέἐσσαλον/- κης, ΣΤΟ ΛΗΣΙΑΡΧΕΙΟ Ἡ Δέσποινα προσῆλβςε ἡ ἴδια καὶ ἑδήλωσο τὸ γά μο της στὸ Ληξιαρχεῖο ἸΑ- θηνῶν καὶ συνετάχθη ἐκεῖ ἠ ὑπ] ὀριθμ. 88 Ληξιαρ- Χικήἠ πρᾶξις γάµου τὴς Ἀθῆς Μαϊου 1970. , Τὸ Περίεργο ὅμως στήν ὑπόθεση αὐτὴ εἶναι ὅτι ἡ τέλεση τοῦ γάμοι δὲν φὲ Ρεταὶι. καταχωρημµένη σιὰ Βιθλία τῆς Μητροπόλεως, ἡ δὲ ὑπ' ὁριθμ. 148 ἔδεια τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς γιὰ τὸν γάμο αὐτὸ ἀφορᾶῦ ὅλ. λα «Ώσχετα πρόσωπα, στὰ οἰκεῖα θιθλία. Καὶ συγκε- κριµένα. Τοῦ ζεύγους κ Παναγιώτου πύαγν. Άνθη μα Ολυμπίας Γεωργίου πα τοῦ κ. Παύλου Οἶκονὸ µου Γκούρα -- Καλλιόπης Αθ. Ελκώτη. ΤΙ συνέδη Λέγεται ἡ θεθοίωση τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῃς ποὺ ἀφο ροῦσε τὸν γάμο Πσπαδο πούλου καὶ Δέσησινας ὁ χει πολτοποιηθῆ, μοςὶ μὶ ὠρισμένες ἄλλες... Μακρυὰ ἀπὸ τὸν σόλο ποὺ δημιούργησε ὁ πρώην σὐζυγός της, ζῆ καὶ εργά ζεται σήμερα ἡ κ. Νίκη Παπαδοπούλου, Στὴν ἀρχή, λίγο καιρὸ μετὰ τὸ πραξικόπημα τῆς 2Ίης Απριλίου, ἄνδρες τῆς ᾿Ασφαλείας «ἐγκατα- στάθηκαν» γύρω ἀπὸ τὴν πολυκατοικία, ὅπου διέµενε Πολλά χρόνια μὲ τὸν πρώὠ ην σύζυγό της. Πολλοὶ φί λοι της καὶ γνωστοί της, ὅμως, λένε ὅτι δὲν ἠβελε αφρουρούς» ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι της καὶ γι΄ αὐτὸ τὸ ἐγκατέλειψε καὶ πήγε νὰ µείνη κοντὰ στὴν κόρη της, οτὴν περιοχἠ Ν. Ψυχι κοῦ. Μέσα στὸ σπίτι της ἐργά ζεται. Είναι καλλιτέχνης. Καταοκευάζει ἀπὸ μέταλλα διάφορα ὄργα τέχνης καὶ τὰ. διαθέτει σὲ ἐμπόρους. Σ᾽ ὅλα τὰ δωμάτια τοῦ σπιτιοῦ της -- λένε -- ὕ- πάρχουν φωτογραφίες τοῦ Παπαδόπουλο. ᾿Αξιοπρεπέστατη, δὲν δί νε! ὀφορμὲς γιὰ σχολια. ᾽Αποφεύγει νὰ κατηναρήση τὸν ἴδιο τὸν Παποδόπουλα ἡ τὴν Δέσποινα. Ωταν ἆ νετράπη ὁ πρώην οὐζυγές της τὴν ρώτησαν : «Πιστεύ εις ὅτι τώρα ἡ Δόσποινα θὰ τὸν ῥἑγκατολείψη:». Καὶ ἡ ἀπάντησή της: «Για τί, δὲν εἴναι ἂνδρας της: Τώρα πρόπει νὰ σταθῆ κοντα τους, ᾿Πολιτικὰ τὸν. πιστεύςι ὅ κόμη... Πιστεύςι ὅτι ἕκανε τὴν ἐπανόσταση γιὰ τὸ κα λὸ τοῦ τόπου... Ζῆ μὲ τὴν ἐργασία τη” καὶ μ’ ἔνο νοῖκι ποὺ ποὶ. νει ἀπὸ διαμέρισμα ποὺ της παρεχωρησε ὁ Παπα δόπουλος ὅταν πῆρε ἅ-α2ή γιο. Είναι τὸ διαµέρισια πού ἔζησε ἐκεῖ εὐτυχ αι.” να Χρόνια µαζί του. Σ-.ν ὁδόὸ ᾿]ωνίαα τῆς Ν ΣύἍ- νης. Τώρα μένει ἐκεῖ ἡ οἱ κογένεια γνωστῆς ἠθοποι- οὔ.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,8p
ΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΙΚΗ ΤΕΜΒΡΙΩΤΗ 8p
Επείγει η λύσις του Κυπριακού 8p
Αρχίζει από μεθαύριον η ανταλλαγή αιχμαλώτων 8p
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 8p
Εισήγησις του Μακαρίου προς την Άγκυραν 8p
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΛΙΑΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Κυπριακό 8p
ΕΠΙΤΥΧΕΣΤΑΤΟΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΜΑΥΡΟΥ 8p
ΠΕΚ ΚΑΙ ΕΚΑ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ 7p
ΔΕΝ ΕΛΕΙΨΑΝ ΟΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Αθλητισμός 6-7p
ο πολυαγαπημενος 7p
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΦΟΒΟΤΑΝ ΒΑΤΕΡΛΩ 6p
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ 5p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 5p
ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΓΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ... Πολιτισμός 5p
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ Κυπριακό#Πολιτισμός 4p
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Κυπριακό 3,7p
ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΑΙ ΦΩΝΑΙ... 3p
ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ Πολιτισμός 2p
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΟΣ 1p
Η δύναμις των Τούρκων εις πολεμικόν υλικόν 1p
Σκληρή η μοίρα των Τουρκάλλων 1p
Αυστηρά μέτρα διά τους Μαρωνίτας 1p
ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΝΤΕΝΚΤΑΣ 1p
Πώς επετεύχθη η παράδοσις 30 Εθνοφρουρών 1p
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 1p
Ρεαλισμός ή αντίστασις 1,8p