Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1974-10-19

µ Π Κιν πα πῃ Γιατί ᾿Αγαπητὴ Διεύθυνσις, Ὅ,ιτι εἶχα εἲς τὴν ζωήν µου τὸ ἔχω χάσει. Ένα παιδί µου συγκαταλέγεται µέσα στοὺς ἁγνοουμένους. Ἓνας ἀδελφός µου σκοτώ θηκε στὶς µόχες, Κι ὅσοι ἀπομείναμε, μαυροφορεμέ νοι ἐγκαταλείψαμε τὰ σπἱ τια µας καὶ ζοῦμε σ᾿ ἕνα ἄθλιο καταυλισμό, Γνωρίζου µε τοὺς ἑνόχους τῆς κα Ταστροφῆςο. Κι ὅμως γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου σιω ποῦμε. Δέν κατακρίνουµε κανένα. Δὲν κατηγοροῦμε κανένα. Λέμε µόνο μὲ τὸ δικαίωµα ποὺ μᾶς παρέχει τὸ μαρτύριόὁ µας, τοῦτο : Γιατί, ἐπὶ τέλους δὲν µο- νοιάζουµε Γιατί ἔξακολου θοῦμε νὰ τρωγόµαστε: Δὲν εἶναι ἁρκετὰ τὰ ὅσα πάθα με ἀπὸ τὸ πραξικόπημα κοὶ τὴν εἰσθολή: Μά, γιὰ ὄνο μα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δυνατὸ τὸ χέρι νὰ πηγαΐνη εὐκολώ τορα στὴ σκανδάλη τοῦ φο νικοῦ ὅπλου, παρὰ νὰ σφίγ γη τὸ χὲἑρ τοῦ ἁδελφοῦ : Μετὰ τιμῆς ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 9 Πὲν χόρτασαν ᾿Αγαπητὴὸ Σύνταξις, Στὰ εὐρέα στρώματα τοῦ λαοῦ µας προκαλεῖ ἁσυγ κρότητη θλίψη ἡ καταστρε πτικὴ τακτικἠ ποὺ μιὰ µε ρίδα τοῦ τύπου ἐξακολου- θεῖ νὰ ἀκολουθῆ πιστά. Μὲ τίς φωνὲς, τὶς δρισιές, τὴν πλύση ἐγκεφάλων μὀ- Χθησαν νὀ προετοιμάσουν τὸν λαὸ Ψψυχολογικἁ γιὰ τὴν ἐπέμθασή τους στὰ κοι να. πράγματα. Μὲ τὸ πρα- ξικόπημά τους θύθισαν τὸν τὀπο στὀ αἷμα καὶ αἵματω µένο καὶ ὀκέφαλο τὸν πα- ῥρέδωσαν στοὺς θιασῶτες τοῦ ᾿Αττίλα. Καὶ ὅμως, ὀντὶ νὰ σκύθουν τὸν αὐχέ- «να κότω ἀπὸ τὸ θάρος τῶν. ἁμαρτιῶν τους καὶ µέσα στὴν ἄθυσσο τῶν κριµάτων τους νὰ ζητοῦν συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀν θρώπους, μὲ θρασύτητα ἐ- ξακολουθοῦν τὴν τακτικὴ τοῦ ὀλέθρου. Δὲν ἔχουν ὁ κόµα πνιγήῆ µέσα στήν ἆ- γανάκτηση καὶ τὸ αἷμα τοῦ προδοµένου λαοῦ : δὲν Χόρτασαν στροφὴ πού προκάλεσαν ροφι ῦ προκάλεσαν αἱ τικὰ ἐγκαταλειφθῆ ἆ Μὰ τότε” δὲν αβεμει σα ἂν «μμ μώα ἀνθρώπους. - τιµετωπίζωνται πΟΙ, σὰν ἄνθρω ἀλλὰ σάν σατονάδες. Μετά µτιμῆς Γ. Α. Λευκωσία. Φ Οχι προχειρότητες ᾿Αγαπητοὶ Κύριοι, Δὲν προτίθεµαι νὸ κλαύ σω ἢ νἁ παραπονεθῶ διὰ τὰς ἁθλίας συνθήκας διαθι ώσεως τῆς οἰκογενείας µου καὶ τῶν συνανθρώπων µου, εἰς ἕνα καταυλισµόν. Οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ ἐκτοπι- σµένοι οὐδέποτε ἔχουν δι καίωμα νὰ Υγκρινιάζουν. Πρέπει νἁἀ ἀντέχουν, Διότι ἡ ἀντοχή των εἶναι ἡ δύ- ναµις ἡ ὁποία θὰ τοὺς κρατήση εἰς τὴν ζωήν καὶ τὴν νομιμότητα. Όμως, δὲν δύναμαι νὰ ἀποφύγω νἁ ἆ ναφερθῶ εἰς τὴν προχειρό τητα ἡ ὁποία ἐξ ἀρχῆς ἐπι δεικνύεται εἰς τοὺς κατου λισμούς. Τὰ ἀντίσκηνα π.χ. ἀποδείχθησαν καλοκαι- ρινά Ι Δὲν ἐπεδείχθη ἡ ἆ- ναγκαΐα «Φφροντὶς ὥστε ἡ τοποθέτησις νὰ γίνη κατὰ τρόπον κατάλληλον μὲ κα- τόλληον διαρρύθμισιν τοῦ Χώρου. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα διεφάνη κατὰ τὴν τελευταί αν θροχόπτωσιν. Τόσον ἆᾱ- χρηστα ἀπεδείχθησαν ὡς ἐκ τοῦ τρόπου καὶ τοῦ χώ ρου τοποθετήσεως, ὥστε νὰ σχηµατίσω τὴν σκέψιν ὅτι φρόνιµον θὰ ἦτο ἑάν ἑξη- σφαλίζοντο ἀπὸ τοῦδε λέμ θοι ἐν ἀναμονῇ τοῦ ἐπερ χοµένου Χειμῶνος. ᾿Ολίγη φροντὶς καὶ ὑπευθυνότης περὶ τὰ τοιαῦτα δὲν θλά πτει. Εὐχαριστῶ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 9 ᾿Απὸ τὴν ᾿Ἀθήνα Κύριε Διευθυύντά. Τὰ ὅσα ἀκοῦμε ἐδώῶ στὴν ᾿Αθήνα γιά τά «ἀνδραγαθή µατα» μερικῶν ἀξιωματικῶν τῆς χούντας πού ὑπηρετού σανε στὴν Κύπρο µας, μᾶς κόνουν νὰ, αἰσθανόμαστε κοινὸ αἴσθημα κατωτερότη τος σὰν ἀδέόλφια σας, γιά τὸ κακὀὸ ποὺ αᾶς θρῆκε. 'Απ΄. ό,τι πληροφοροῦμα! αὐτοὶ οἱ μπριζόθλαχοι ὄχι µόνον σᾶς ἔψησαν τὸ ψάρι στὰ χείλη, μὰ σᾶς ἔκμεταλ λεύτηκαν ἁπαίσια. Όπου µπαΐναν τὴν ἁτιμία εἶχαν στὸ διεφθαρμένο μυαλό τους. Σκοπὀ εἶχαν πώς νά μαζέψουνε περισσότερα, πῶς νἁ πάρουνε κοῦρσες, τηλεοράσεις, Ψυγεῖα, κο στούµια καὶ ὅτι ἄλλο δὲν μπορούσανε ν᾿ ἀποκτήσου νε ἐδῶ. Κὶ ὧςο νὰ µή φτά νονς αὐτὰ στὸ τέλος σας πρόδωσαν καὶ σας παράδω σαν στοὺς Τούρκους. Λυπᾶ- μαι σἀν Ἕλληνας τῆς Ἐλ λάδας. Καὶ λέω: ᾿Απολυμά γετε ὅλα τὰ σπίτια ὅπου µπῆκαν αὐτὰ τὰ ὀντάρια. ᾽Απολυμάνετε ὅλα ὅσο ὄγ γιξαν γιατὶ ὀφήκανε μικρό ἀπὸ τὴν, κατα-. θια, ἸΚαὶ κάνετε ὀνομαστι κοὺς καταλόγους μὲ τοὺς φταῖχτες καὶ μὲ τὶς ἁτιμί ες τους γιὰ νὰ τοὺς μά θουµε καὶ μεῖς ἐδῶ καὶ νὰ τοὺς παραοδώσουµε στὴν αἰ- ωνία περιφρόνηση. Νά τοὺς φτύσουμε καὶ νὰ τοὺς παραδώσουµε στὴ δικαιο- σύνη. Μὲ τιμὴ Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΩΣ ᾿Αθῆναοι. Φ Καὶ κλέπται |... Κύριοι, Ἡ. τελευταία καταγγελία ἐθνοφρουρῶν διὰ τὴν ΄ἁρπα γὴν ὑπὸ ἑνὸς «ἀντιουνταγ µατάρχου» τιμαλφῶν καὶ τὴν μεταφορὰν τῶν κλοπι- µαίων εἰς Ελλάδα, ἅποτε λεῖ ἓν ἁκόμη στοιχεῖον διὰ τὴν «πάστον» τῶν ἐδῶ πρα κτόρων τῆς χούντας. Οχι µόνον πραξικοπήμµοτίαι καὶ προδόται ἦσαν ὀλλὰ καὶ κοινοὶ κλέπται καὶ ἁπατεῶ νες. ᾿Ασφαλῶς δὲν εἶναι µόνον ὁ ἐν λόγῳ τύπος κοινὸς κλέπτης καὶ ἀχρεῖ- ος ἐκμεταλλευτὴς εὔκαιρι ὤν. Ολοι οἱ ὅμοιοί του ἀνήκουν εἰς τὴν ἰδίαν φά: ραν. Λιατί ἀφέθησαν νὰ ἐ ξέλθουν . ἀνενόχλητοι ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἁἀπατεῶνες : Ε- πρεπε νὰ ὁδηγηθοῦν ἑνώπι ον τῶν ποινικῶν δικαστη ρίων καὶ νά κατηγορηθοῦν ώς κλόπται. Καὶ νὰ τιµω ρηθοῦν μέχρις ότου ἕἔφθα νεν ἡ ὥρα διὰ νὰ ἀπαγγελ θῆ ἐναντίον των κατηγο- ρία δι ἐσχάτην προδοσίαν. Αο. ἐλπίσωμεν ὅτι ἐκεῖ- νο τὸ ὁποῖον δὲν .ἔγινεν ἐδῶ θὰ γίνη εἰς Ἑλλάδα. Μετὰ τιμῆς ΧΡ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Λευκωσία. Φ Ἡ Καρπασία ᾽Αγαπητή Σύνταξη, Πολὺ σωστὰ εἴκατε ἐγεί ρει σὲ σημείωμα τῆς τελευ ταίας σελίδος τὸ πρόθληµα τῶν ἑγκλωθισμόνων στὴν Καρπασία. Θύματα τῆς ὑπό πτου καὶ μυστικῆς διατα- γῆς ποὺ διέτασσε τὴν δια στικἡ ὑποχώρηση τοῦ στρα τοῦ, οἱ κάτοικοι τῆς µαρτυ ρικῆς ἐκείνης ἄκρας, καὶ ἕρμαια εἰς τὸ αἱμοθόρο «ἨὈυρκικὸ κτῆνος, ἔχουν Τίποτα τὸ συγκεκριµένο δὲν ἔγινε ἀπὸ τὴν Κυθέρ νηση, ποὺ νὰ δημιουργῆ ἕ- στω ἐἑλπίδες γιά σωτηρία τῶν χιλιάδων ἀθώων. Δὲν εἶναι µονάχα θύματα τῶν περιστάσεων καὶ τῆς εἰσ θολῆς οἱ ἱΚαρπασίτες. Εἰ ναι καὶ θύματα τῆς χαρα κτηρίστου ἁδρανείας τῶν ἁρμοδίων. ᾿᾽Αποροῦμεν δια τὶ τὸ ὀργανωμένα σύνολα τοῦ Λαοῦ δὲν πῆραν ἀκόμη τὸν λόγο. Σας εὐχαριστῷ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λεμεσός. -- Εἰσηγήσεις ᾿Αγαπητὴ Σύνταξις, Διάθασα στὸν Τύπον πὼς οἱ ὀργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΟΕΔ, ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛ ΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ἐπιθεωρη τῶν Μέσης καὶ Στοιχειώ δους ᾿Εκπαιδεύσεως, ΠΟΑΣ καὶ ΕΤΥΚ. σὲ σύσκεψίν των ἐξήτασαν τὴν ἐσωτερικήν κατάστασιν ὅπως διεµορφώ θη ἀπὸ τὸ ἄφρον πραξικό πηµα καὶ τὴν ἐπακολουθή σασαν προσθλητικωτάτην διὰ τὸν Ἑλληνισμόν τουρ κικἠν εἰσθολήν. Ἡ δεκἁὰς αὐτὴ τὴν ὁρ γανώσεων ἐκπροσωποῦσα κατὰ τὸ πλεῖστον τὸν Κυ πριακὀν Λαὸν καὶ δὴ δια νοούμενοι, ὑπέθαλαν συµπα ράστασιν στὴν νόμιμον κυ θέρνησιν ἀποκηρύσσουσαι, τὴν. δυοτυχῶς συνεχιζοµέ: γην παρανοµίαν, ποὺ ὡς γνωστὸν ἐπιφέρει κι. ἄλλα δεινὰ στὸν τόπον µας, μὲ τὴν δρᾶσιν τῶν λίγων, μή πως δὲν φτάνουν αὐτὰ ποὺ πόθαµεν ὡς τώρα Χάσα μεν ὅ,τι εἴχαμεν καὶ δὲν εἴχαμεν, χάθηκαν τόσοι νὲ οι, ἔγιναν ἀνήκουστοι ὡς τώρα θιασμοί γυναικῶν, θαρθαρότητες κατακριτέαι παγκοσμίως τὶ ἐπὶ τέλους ἐπιδιώκουν αὐτοὶ οἱ κύὐρί- αφωσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ π ΠΡΣΦΡΛΙ Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ζητούνται προσ: τοῦ Ε΄ τόμου τῶν «Δημο- ᾿Ἐπιστημονικῶν οσο “, φοραὶ διά τὴν ἐκτύπωσιν σιευµότων τοῦ Κέντρου ὑπὸ τὸν τίτλον { Αἱ προσφοραὶ νὰ ὑποθληθοῦν εἰς τ 3205. : ἀγαθῶν των κι Κυπριακά νος ἐξ ᾿Ανεκδότων Συλλογῶν. δἑὲον νὰ εἶναι ὂν Πρόεδρον τοῦ Συμµθουλίου Προσφορῶν, Γενικὸν Λογιστήριον, Λευκωσία, εἰς τὸν ὁποῖον δἑον νὰ φθάσουν οὐχὶ π.μ. τῆς ἁΊης ᾿Οκτωθρίου, 1974. Ἡ. προσφορὰ δέον νὰ συνοδεύεται κής ἐπιταγῆς ἡ τραπεζικῆς ἐγγυήσεως ἐπ᾽ ς τοῦ Γενικοῦ Λογιστοῦ διά ποσὸν ἴσον πρὸς 05ο ἐπὶ τῆς προσφορᾶςα. ὡς ἐγγύησις δι ἀποδοχὴν ὑπὸ του προσφοροδότου τῆς ὑποθληθείσης προσφορᾶς του, ΕΝ περιπτώσει ἐπιλογῆς αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Συµβουλίου. Δι ὅρους καὶ λεπτοµερείας οἱ ἑνδιαφερόμενοι δέον νὰ ἀπευθύνωνται εἰς τὸν Διευθυντὴν τοῦ τρου ᾿Επιστημονικῶν ᾿Ερευνών, Λευκωσία, Τηλ. 40 - Τὸ Συμθούλιον Προσφορῶν δὲν δεσμεύεται νὰ δεχθή τὴν χαμηλοτέραν ἡἤ οἰανδήποτε προσφοράν. ΤΟ οἱ: γιατὶ δὲν λένε φανερὰ τὶ θέλουν, παρἀ µόνον δροῦν τὴν νύκτα ἐφαρμό ζοντες στὰ σκοτεινὰ τὶς σκοτεινές τους θλέψεις Ἐκ. τῶν πραγμάτων εἴ- ναι γνωστὸν πὠὼς ὅλοι αὖ- τοὶ ποὺ δροῦν εἶναι ἄνθρω ποι ποὺ δὲν γνώρισαν καµ μιὰν δυσκολίαν, οὔτε ἔχα σαν οὔτε ἐδεινοπάθησαν ἆ πὸ τὴν ὅλην κατάστασιν᾽ τὰ θέλη ἐκ τῶν ἐἔνδον κα τὰ τὸ μᾶλλον εἶναι ὑπάλλη λοι μὲ παχυλοὺς μισθούς, δὲν ἐπηρεάσθησαν, δὲν ἔ- χασαν μισθοὺς ἢἡ περιουσί ες κι ἔχουν καὶ τὸν ἁἆπαι τούµενον καιρὀν νἁ ἐφαρ µόζουν τὰ σκοτεινά των σχέδια, νάναι ἐναντίον τῆς νοµιµότητος, κι ἑἐναντίον Εκείνου τοῦ ᾿ΤΕκλελεγμέ νου, ποὺ ἂν δὲν ἤτο Αὐ- τός, πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ὄχι µόνον δὲν θὰ εἶχαν ὅ,τι ἔχουν ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν οἰκονομικὴν εὐμάρειαν, ποὺ τοὺς ἐπέφερε ποιός ἄλλος ἴσως νὰ σκέφτωνται πὠὼς ἀφοῦ δὲν τοὺς ἄξιζε νᾶναι ἐκεῖ ποὺ ἔφτασαν, ἂν Θελ τιωθῆ ἡ κατάστασις κι ὁλ λάξουν τὰ πράγµατα νἁ μὴ εἶναι ὅ,τι εἶναι Εὐδαιμονοῦσεν ἡ Κύπρος καὶ μᾶς ἐζήλεψαν πολλοὶ λαοί ἕνας λόγος κι᾿ αὐτὸς ποὺ γίναμε τὸ μµῆλον τῆς ἔριδος, κι αὐτοὶ δὲν ἔχα σαν τὴν εὐκαιρίαν νὰ συμµ µαχήσουν μὲ τὸν ἁσπονδό- τερον ἐχθρὸν τοῦ Ἕλληνι σμοῦ καὶ νὰ καταστρέψουν ὅτι ἐπετεύχθη στὰ τελευ ταῖαᾳ Ί4 χρόνια, ἁμαυρώνον τες ὅ,τι τὸ καλόν. Θαρραλέα κι ἔνθαρρυν τικἠ ἡ. στάσις τῆς ΠΟΕΔ ποὺ δίνει εὔστοχον ἀπάν τησιν στοὺς ὀλίγους τῆς ὁρί γανώσεώς της καὶ δηµοσ!΄ ως. διὰ τοῦ τύπου καταδι- κάζει τὰς ἀνόμους πράξεις τῶν παρανομούντων καὶ πα ραφερομένων µμελῶν της᾽ καλὸν θάταν καὶ αἱ ἄλλαι ὀργανώσεις νά καλέσουν τὰ. παρανομοῦντα µέλη των, νὰ τὰ συμθουλεύσουν, νὰ συμμορφωθοῦν πρὸς τοὺς νόµους τοῦ Κράτους, κι ἂν ἐπιμένουν στὶς οσκοτει- νὲς τους θλέψεις καὶ δρᾶ- οιν, ὄχι µόνον νὰ τὰ ἄπο μονώσουν καὶ ἀποκηρύξουν δρ” ἀλλὰ ὑπευθύνως καὶ. μᾶτ παρρηρίας νό τὰ δηλώσουν. ὀτοὺς ὑπευθύνους τοῦ ΄Κ του. γιὰ τὰ περαιτέρω αἱ ὀργανώσεις τοὺς ξέρουν καλύτερα ἀπὸ τὰ ὄργανα τοῦ Κράτους. Τότε καὶ µόνον τότε θὰ θοηθηθῆ ἡ ἸΚυθέρνησις νὰ ἐφαρμόση τὲς διακηρύξεις διὰ πάταξιν τῆς παβανομἰὶ ασ νὰ κωφεύση εἰς κάθε τυχὸν δικαιολογίαν των, νὰ τοὺς ἁἀπομονώση ἀπὸ τοὺς ὑγειῶς σκεπτοµένους, νὰ τοὺς πληρώση μὲ τὸ ἵ- διον νόμισμα ποὺ δροῦν, κι. ἀντὶ δίκης, νὰ τοὺς στείλη εἰς ἕνα καταυλισμὸν προσφύγων νὰ ζήσουν ἑἓ κεῖ τὲς συνθῆκες τῶν προ σφύγων στερούμενοι ἔστω καὶ ἐπ᾽ ὀλίγον µέρους τῶν ἂν τοὺς ἀρέση ἃς συνεχίσουν νἁ τοὺς δοθοῦν στὸν καταυλι σμὸν καὶ δυναµίτες καὶ ὅ πλα νὰ τὰ Χρησιμοποιοῦν μεταξύ των γιὰ νὰ γνωρί σουν ἂν τοὺς ἀρέση αὐτὰ ποὺ ἐφαρμόζουν στοὺς νο µοταγεῖς ἄλλη λύσις θὰ ῆταν ἀφοῦ δὲν τοὺς ἀρέ σει τὸ καθεστὠς καὶ οἱ νό μοι τῆς Κύπρου νὰ πᾶνε ἐκεῖ ποὺ τοὺς ἀρέσει νά ζήσουν καὶ ν᾿ ἀφήσουν ἠσύ χους τοὺς ὑπολοίπους νὰ τοὺς ζητηθήη νὰ δηλώσουν, ἐνυπογράφως, (χωρὶς ἐκθι ασμὸν) τὶ θέλουν᾽ ἄν δὲν σεθασθοῦν τὴν ὑπογραφήν των ἀποελαθοῦν γιατὶ ὁ φίνονται ὧς ὅτου γυρίση ἡ κοῦππα νὰ φάη τὸ λάδιν δὲν θέλουν τὸν Μακάριον κι ὅσους Τὸν ἁἀκολουθοῦν᾽ διεθνῶς εἶναι φυσιογνωμία᾽ γιὰ μᾶς ποὺ τὸν ἔχομεν δὲν εἶναι καλός ἐπὶ τε λους ἃς πᾶνε νὰ ζήσουν ποὺ τοὺς ἀρέσει. ἑκεῖ Εὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξενίαν ΞΕΣΠΙΤΩΜΕΝΟΣ ἀπὸ τὴν ΛΑΠΗΘΟΝ ἘΕρευνῶν» Ασματα τοῦ Ι8᾽ Αιῶ: ἐἑνσφράόγιστοι καὶ ἀργότερον τῆς 9ης ὑπὸ, τραπεζι ὀνόματι Κέν σσσοσςσοσσσσοσσοοσσσσασοσσ Πρώτη νωριμίι ριὰ ποὺ σεῖς μοῦ προοφέρατε. ἰ ΜΑΚΛΡΙΟΣ --- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ ΦΑΝΗ παράδοξα. ἅἄι᾽ ὅ µως εἶναι ἀληθινό. ᾿Εδῶ στὴν Ἑλλόδα, ται ὅλοι οχεδὀὸν οἱ Ἕλληνες, αἰσθάνον τὸν Πρόεδρο Πας Κύπρου ᾿Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, καὶ ἄι γαι ἀλήθειες. Όμως νομµίζου µε πὼς σὲ καμμιὰ περίπ'ωση, δὲν μποροῦσαν νἁ πάρουν τὴν µορφή λατρείας γιὰ ἕνα ἡγέτη. Τὰ παλύ, πολὺ θά ἐκτιμᾶτο, γιά τὶς µεγόλεο του ἱκανότη τες., Γιά μᾶς ἡ ἐξήγηση τῇ» τροματικῆςο αὐτῆς ἕλξεως Λο οὗ -- Νακαρίου θρίσκεται Κρυµ µένη σά ἁπλᾶ, πολὺ ἁπλᾶ πράν κὀ τους Πρόεδρο. -Αλλοιῶς µατα. Ἀστρεύει τὸν Λαὸ καὶ δὲν μπορεῖ νά ἐξηνηθῆ, ἡ Ἆα φυσικώτήνα- λατρεύεται ὁπ᾿ αὐ τρείᾳ θὰ ἔλεγα, ποὺ τοῦ ἕ- τόν. Μάϊ κυρίως εἶναι όθερέ- χουν. Ἡ ἐμφάνισις καὶ µόνον τῆς μορφῆς του στὰ δίκτυα Τηλες ράσεως -- σ᾿ αὐτὰ γιὰ χρονια ἤταν κοµµένος, -- ἀποτελεῖ τὴ θέµα συζητήσεως. Διερωτᾶται ποιὸ νάναι ἄραγε. τὸ μυστικό ν΄ τῆς γοητείας ποὺ ὁὀσκτῖ λοϊπὼν κανείς πευτα συνρπὴς ἀπέναντί του. .. ἀγόπη, ἡ συνέπεια κὶ᾽ ἡ λατρεία, Πηοτὸ δὲν Ζοῦν µονό- πλευρα. Καλότυχά “Κύπριοι, ποὺ ἡ μοίρα σδα. ἔδωσε ἕνα τέταιο Πρόεδρο. Αμποτες «κι ἐνεῖς ἀποκτήσουμε ἕνα ἴδιο. στις µάζες τοῦ λαοῦ, ὁ τρομακτικὰ Φ: µεγόλος αὐτὸς πολιτικὸς καὶ ! ερωµένος Πολλοὶ λένε, πὼς ἡ φοθέρη απὸ 'Ακό ἀπὸ δύναμίσ του, ἐκπηγάζει τὴν ἴδια τὴν µορφή του. µη λένε, πώς προέρχετυι τὸ σχῆμα του, ἣ ἀπὸ τὴν πά- θολογικὴἡ ἁγόπά του γιὰ τὸν καὶ τὴν µόνο οἱ εἰ 5 Κυπριακὸ λαό, ν β πατρίδα. “Ὑπάρχουν κι᾿ στὴν θαθειάἀ πνευματική µατία. Τοῦ ἀποδίδρεται ' ἢ τι, μελέτησε, ἐφήρμοι τελικῷς ἐπόθαλε, ὠ τὴν των θόωβο, ἡ ὁπώρ δω οὗτερς τῶν Η.Π.Α. πο µεως καὶ θεωρία τῆς συνυπάρξεως. δικοί, ποὺ τοποθετοῦν τὸ θύρα. του μόρφωση καὶ τὴν τεράστια κο νότητα του στὴν διεθνῆ δίπλω ὴ πι τρότης τῆς περιφήµου «θεωρί αο τοῦ ἐφικτοῦ». Δέχοβσι ὃ- καὶ . ζουν ελράβρα, τὶς 5 ατὸ Λαδς Τατ] ὅσο ζονταν οτὴν θεωρία τῆς ἑδυνό στὰ ἄλλα κομπιού: τερς τῆς Ε.Σ.Σ.Δ., πο ἔσοὶ ζονταν στὴν ἀτελῆ καὶ οστατικἡ Γνώμη µας. Όλες αὐτὲς εἰ- ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΙΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ τῆς πο λιτικῆς ἀνεθαίνει συνεχῶς στὴν ᾿Ἀθήνα. ᾿Εκλογὲς Υόᾳ. Θὰ γίνουν στὶς 17 τοῦ Νοέμ 6ρη. Ὕστερα ἀπὸ δέκα χρόγια ὁ Λαὸς θὰ µιλήση. Κόμματα: Πολλά. δυναµία τῶν Ελλήνων, λένε ᾿Εμεῖὶς λέμε: Ἡ Δη πού ἐδῶ γεννήθηκε, ἀρκετὲς φορὲς τραν” ἔχει ἕνα Ἡ ἆ οἱ ξένοι. μοκρατία ποὺ ἐδῶ µατίσθηκε θανάσιμα, μεγαλείο, Σ΄ αὐτὴν λοι οἱ ἄνθρωποι, νά ἐκφρό- άρον κ ἂν εἴναιιαϊμιόμάδες, Άόντα κά τι νέο θᾶχουν νἀ ποῦν. ΧἈρέος τῆς Δημοκρατίας ναι νά ἐξασφαλίση γιὰ ὅλους, αὐτὸ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα, ἴσους ὄρους. Ἡ Κυθέρνησις ᾿Εθνικῆς ἛἜ νότητας τὴν ὑποσχόθηκξ. εἰ- ΘΑΝΑΙ γιὰ µένα ἐξαιρετικὴ ἡ Λαοῦ», ποὺ οἱ τραχεῖς του ἀγῶνες, καὶ παλληκαρίσια νὰ μπορῇ νὰ κρατᾶ τὸν τί Ἡ ἀπόφαση τῆς συνεργασίας εἶναι μιὰ ἀνά γνώρισα, ἔζησα, θαύμασα κι ἀγάπησα, ἀληθινά. γιὰ τὴν ἀλήθεια, ποὺ χρέος ὅ καλύμματα. Προσωπικά, καὶ σ᾿ ὅτι μ άφο μαζι µου θαρρῶ τὸ µεγαλύτερο µέρος τοῦ -. Αἰσθάνομαι χρεώμένος στὸ Λαὸ τῆς Κύπρου γιο φασισμό. Μπορῶ «ὰ πῶ ξεκάθαρα χωρὶς κανένα πλέγμα ἐνοχῆς γιὰ τὸν Λαό µας, ὀφείλω ὡς ἕνα τεµάστιο θαθµό, στὸν δικὀ σας ἀγῶνα. -... Εἶναι μιὰ ἀλήδια, τόσο τρανή, ποὺ κανεὶς τίµιος ὅτι γίνεται μιὰ προσπάθεια ἀπὸ μερικοὺς νὰ µειωθῆ αὐτὴ ἡ π τῶν Ἑλλήνων. Όμος τὴν λευτεριά µου τὴν νοιώθω εἶμαι λεύτερος, ὁ Λοὸς ποὺ μοῦ ἔδωσε τὴν λευτεριὰ εἶναι ΄Ἠταν ἡ ὑπέρτατι θυσία τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, µου αὐτὸ ἕνα µόνο ὑτόσχομαι: Νὰ μὴ ξεχάσω ποτὲ ὅσο ζῶ, μπορούν ὅ- - ἰδέες τους, μισή, κι’ Αὲν ἔχουμε ἐμεῖο κανένα μὲ ᾿χρι στιγμῆς λόγο νὰ μή τὴν πιστέφουµε. Ηταν τὸσο σοφὸ αὐτὸ παὸ καὶ ὁ Μάο εἶπε : «᾽Αϕῆότε ν᾿ ἀνθίζουν ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ λουλούδια στὸν ἀγρό. Πάντα θὰ τὸν κάνουν πιὸ ὄμορφο». Ἡγέτες,: Πολλοὶ ὅπως Πάντα. Ξεχωρίζουν οἱ ΚαρΊμον λῆς, Κανελλόπουλος, αὐτὸς ὁ μεγάλος παράγοντας, ὁ Ποιγον δρέου, Μαῦρος, ᾿Ἠλιοῦ, ὅλω- ρόκης, Πεσματζόγλου. Μοαγκά- κης κ. ἄ. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ποιους Εά εὐνοήση ὁ Λαός. Εμείς πιστεύουμε. πὠς ὃ Λαός θά ψηφίση νέους ἀνθρώ- πολὺ μὰ πάρα πολυ πους καὶ λίγους παληούς. Μακάρι νό θγοῦμε ἀληθινοί. Όλων Προγράμματα σχεδὀν ἴδια. Όλα μιλοῦν γιά Δημοκρατία. Λαϊκἡ κυριαρχία, Δικαιοσύνη, καὶ πολύ, πολὺ σο σιαλισμὸὀ σ᾿ ὅλες τὶς Μορφές. Εϊναι λένε τὸ φροῦτο τς ἐ- ποχῆς. 'Εμεῖς λέμε πὠς δὲν εἶναι φροῦτο ὀλλὰ καρπὸς ἀγώνων τῶν Λαῶν τῆς Γής. Φτάνει νὰ ναι ἀληθινὸς κι ὄχι ψεύτικο, ἸΑποχέο: θὰ ἀπόσχη λὲ ει ὁ Μαρκεζίνης, Καὶ ξέροτε γιστὶ Δὲν τὸν ἱκανοποιεί ὁ νόμος τῶν ἑκλογῶν καὶ ἀμφι σθητεῖ περίπου τὴν νομιµῶτήτα τῆς παρούσης Κωθερνήσεωα. Μὰ δὲν εἶναι ὁστεῖο: 'Ὁ Δοτὸς Πρωθυπουργὸς τῶν 47 ᾿ἡμερῶν καὶ τῆς σφαγῆς τοῦ Πολυτεχνείου» νὰ μµιλάη νόμους, καὶ νομιμότητα, Κυβερ νήσεων : Φαίνεται πὠς οἱ ἔχασαν τὴν αἴσθηση τοῦ γελαί ου. Καὶ τὸ χειρότερο, ὅκασαν τὴν. αἴσθηση τοῦ τόπου καὶ τοῦ ἄνθρωπο χρόνου. Γιὰ μᾶς ἡ ὀποχὴ τοῦ Μαρ: τιμὴ νὰ συνομιλῶ κάθε 6δ γιὰ τὶς ἐλευθερίες τοῦ Λαο τλο «Ἐλεύθερος Λαός». Ὕκη γιὰ μένα, Ὅμως πιότερο ἀπ ὅλ' αὖ λων µας εἶναι νὰ τὴν µαθαίνη ὁ Κυπριακὸς Λαός, ρᾶ, μπορῶ νὰ πῶ τὴν πρώτη καὶ µεγά δὲν μπορεῖ ν᾿ ἀμφισθητήση οὔτ ροσφορὰ τοῦ Κυπριακ αὐτὸς εἶναι ὁ πόνος. Γ σκλαθωμένος. ποὺ αὐτὸ καὶ µόνο δείχνει τὸ μεγαλεῖο του. Γιὰ αὐτὸ ποὺ χρωστῶ. Τὸ χρέος µου ΞΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ γιό Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. κεζίνη δὲν θρίσκετα: ο) αὐτὰ ποὺ δει, ἀλλά στὴν εἰδικὴ ἡ- µεροµηνία τῶν ἐκλογῶν. Φο: θδται καὶ τρέμει τὴν ἡμερομη νία αὑτή, πούναι ἡ Ίζη τοῦ Νοέμθρη: Μιὰ μέρα αἵμαιος πού σηµόδεψε θαθειὰ τὴν ἰσις ρία τοῦ Λαοῦ µας. Μιά ήμµερο δὲν εἶναι ἄσχειη 15η τοῦ ᾿Ιουλίου µηνία ποὺ καὶ μὲ τὴν 1974. :Η. ἱστορία θὰ γράψη δίπλα στὰ ὀνόματα τῶν πρωτογων’ στῶν μιὰ µόνο λέξη: Καται- σχύνη. φ.. ΘΕΟΛΟΡΑΚΗΣ --- ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΙΑ. ποράξενη ὁπειλὴ ὅις- τυπώθη: ἐδῶ. Μόνο ποὺ δυστυ: χῶς δὲν πραγµοτοποἱήθηκε Νό: ἡ ἱότορία της. Ὁ Μίκης Θεοδωρᾶκής δις- ᾽μαρτύρετο καὶ φώναζε κ ἀἁ- τήν ἀπαγόρευση τῶν συναυλί[ῶν του ἄπ' τὴν Κυθέρνηση. Η Κυθέρνηση φαίνετοι,. ὅτι προ- { ᾖλθε στὴν ΄ ἀπαγόρευση γιο! θὰ τῆς ἦτον ὁδύνατό νά ἐλέγ ξη μιὰ συναυλία -- ὀνλλολ”- τήριο μὲ δεκάδες χιλιάδες Άα- οῦ. Ἔτσι ὁ Μίκης ἐξετοξευπε τὴν πύρινη ἀπειλή του. ᾿Εφ᾽ ὅσον δὲν μοῦ ἐπιτρέπετε σεῖς τὶς συναυλίες µου ἐγὼ θὰ µε τατρύψω τὶς προεκλογικὲς ουγ κεντρώσεις σὲ συναυλίες. ”Ω θεοὶ τοῦ ᾿Ολύμπου: Τί εἴδους Τὰ)” Ροή ὀπειλἠ µποροῦαε ..νὄναι «ἡ νι νπς τατροπἠ μιας ᾿συγκεντρὠώσεώς σὲ ὄυναδλ Ἑἳ Αν στόχος τοῦ ΜΙκη ἦταν ν᾿ ὀκουσθοῦν τὰ τραγούδια του. πόει καλά. Αν ὅμως γινότον γιὰ νὰ συγκεντρώση κόσµο, τό τε θὰ μπερδευόταν μὲ τοὺς ἀριθμούς. προεκλογικής αὐτὸ ποὺ μοῦ χάρισε πὼς τὴν λευτεριά µου τὴν. ε νὰ ξεχάση. Παρ᾽ ὅλο οὗ Λαοῦ, στὴν λευτεριά ιατὶ ξέρω πὼς ἐνῶ ἐγὼ Σάθθατον, 19 ᾿Οκτωθδρίου 1974 ομάδα, μὲ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ Ὁ τῆς Κύπρου, εἶναι τόσο Ὑνωστοί, νὰ Ν , τὸ χρέος :. Ἡ λευτε- Π. Π. Γιατὶ ἐνῶ σὲ μιὰ Ππροξκλο γικὴ συγκέντρωση πηγαίνουν συνήθως οἱ ὁπαδοὶ τῆς πολι- πικῆς παρατάξεως, στὴ σιιγκέν τρωση -- αυναυλία, θὸ πήγαι: νε ὅλος ὁ ᾿Αθηναϊκὸς Λαῦς. Καὶ τότε, ἀγαπητὲ Μίκη. ὄντε νὰ ξεχωρίσης πολιτικούς ὀπαδούςο. νὰ θγάλης στατιστι» κὲσ καὶ νούμερα. Ἡ γνώµη µασ: ΜΟ: κάρι νὰ πραγματοπο'οῦσρ τὴν ἀπειλή του ὁ Μίκης. Δυὸ κερ: δη θὸ εἶχε ὁ Λαός. Πρῶτα ϐΘ᾽ ἄκουγε τὴν θουµμό σια μουσική του. Κι ὕστερα: Κάτω ἁπ' τὶς γλυκειές μελωδίες του, ἕνας ὁ λόκληρος Λαός θὰ γινόταν μιὸ καρδιά. Γιατὶ ἐδῶ ποὺ τὰ Αό- µε, ὁ Λαὸοσ µας γιὰ πρώτη φορά, ἑνωμένος, δὲν ἔχει ἀνοι χτοὺς λογαριασμούς. 'Ἂν μὲ κάποιους ὁ Λαὸς ἔχει ὀνοι- χτοὺς λογαριασμούς, αὐτοὶ εἰ” γαι οἱ σφετεριστὲς τῆς ἐξούσι ασ, ποὺ γιὰ ἑπτὰ χρόνια ἆ σελγοῦσαν πόνω στὸν τόπο. Μακάρι λοιπὸν ὁ Μίκης υνό πραγματοποιούσε τὴν ἀπειλὴ του κι’ ὁ κ. Λαμπρίας νά είχε ἐπιμείνη στὴν ἀπαγόρευση. κι’ οἱ δαὸ νομίζω ἀπὸ δια- φορετικὲς σκοπιὲς καὶ Αόγους θὄχαν προσφέρει στὸ Λαόν χω ρὶο νὰ τὸ πολυκαταλαθαίνουν, μιά µεγάλη ὑπηρεσία : Τὴν ἑ- πονεπιθεθαίωση τῆς ἑνότητας τοῦ φοοῦ µας. μα σΕχλαι «δι Βδυλοϊ ὂν- θρώπων ὄλλα ὁ Θεός κελευς., ε προσωπική Ἑμδαδη σοι Πρωθιπουργοῦ κ. Καραμονλῆ ἐπετράβη τελικῶς ἡ συναυλίο. Εχει κι᾿ αὐτὸ τὸ καλό σου. ᾿Επιθεβαιώνει τὴν ὕπαρξη τῆς Δημοκρατίας στὴν Ελλάδα, Κάτι εἴναι κι αὐτά. ο λύν ππααποπππποπωσππππωπαρππσπααυσας: «Ἐλευθέρου ὥστε δίκαια συνεχίσω τὴν ἐπαφή, μὲ ἕνα Λαό, ποὺ ὑτά, θέλω νᾶναι ἕνας αγώνας ὁλάκαιρη καὶ χωρὶς χρυσα λη ἀλήθεια ὅπως ἐγὼ, καὶ μὲ τὸν ἀγῶνα του ἐνάντια στὸν ΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΜΙΑ, κόπώς, ἐγια μερικοᾶς περίεργη, ἐκδοχήν διατπώθ- κε γιὰ τὴν πτώτη” σόῦ Μπόϊγκ στὶς Ελληνικές θάλασσες μριν λίγο καιρό. { Ἔγραψαν οὔτε λίγο οὔτε πο πὼςο τὸ ἀεροπλάνο: μετό- φερε πράκτορες τῆς ΣΙΑ, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξηγοῦσαν καὶ 66 πληροφοροῦσαν τοὺς προϊσταμὀ γους των. γιὰ τὰ τελευτοιο συµθόντα στὴ Μέση ᾿Ανωτολὴ καὶ εἰδικῶς τὴν Κύπρο καὶ ὅτι ή πτώση τοῦ ὀεροπλόνου ξὲν ἤταν τυχαία. Γνώμη τὸ εἶναι ἀλήθεια, ἔρριξε οὔτε ὁ μαῦρος Σεπτευ ϐρης, οὔτε Ιάπωνες ἀνόμχι- κοί... ποὺ τελευταία εἶναι Πο λύ τῆς μόδας. Τὸν θάνατο τῶν πρακτόρων προκόλεσαν τὰ Ίδια τ᾽ ἀφεν: τικά τους». Εἶναι γνωστό. πως δὲν δέχονται καμμιά ἀποτυχ.σι ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους των. Κι εἶναι. γνωστὴ ἡ ἀποτυχίο των στὴν Κύπρο. Ύστερα ποὺ ξέρεις μπορεῖ ν. ἄνοιγαν κό ποτε τὸ στοµατόκι τους, σὲ κά τι ἐπιτροπές ἐξωτερικῶν ὑπὸ: βέσεων καὶ δὲν συμμαζεύττα . Λέτε νὰ τρέµουν τώρα κοὶ μερικοὶ στὴν Ελλάδα καὶ τὴν Κύπρο Είναι τόσο ἁδίπιαχτο τὸ χέρι τῆς ΣΙΑ ὥστε δικο. ολογηµένα νά τρέμουν οἱ ἁπε τυχόντες στὴν Κύπρο. ὍὉ τρόμος χοῦ ἀὀναμενομέ- νου. Βανότου., εἶναι «φοθερώτε ρος- ἀπ τὸν ἴδίο τὸ θά,ἄτο, ἔλεγε ὁ Ῥοθεσπιέρος. Όσο σκληρὸς κι’ ὂν ήταν αὐτὸς ὁ μεγάλος ἐπονασιό- της, θαρρῶ πὠὼς ἤξερο πολλά γιά τοὺς ἀνθρώπους, καὶ κυ: ρίως γιά τὸν θάνατο]... μας: Αν αὐ- τὀτε δεν το ο ο ΟΣΟΙ ἐφρύαξαν νὰ σπἁ σουν τὴν πέννα αὐτὴ θού λιαξαν στὸ ὁὀλόμαυρὁό τους καθούκι, ἐνῶ ὁ περήφανος λαὸς τῆς ᾿Αθήνας φώναζε τὸ φρόνηµά του στοὺς δρὀ µους -ης μέχρι τὰ ξηµερώ µατα. ᾽᾿Αλλὰ ἀπὸ τὸ σπα ραγµένο σῶμα τὴς Κύπρου, ἀπὸ τὸ ὁλοκαύτωμά του, θγῆκε ἡ λύὐτρώσί µας. Ας μὴ ξεχνοῦμε τὶ τῆς ὀφείλου µε καὶ πὀσο ἀκριθὰ πληρὠ θηκε ἐκεῖ κι ἐδῷ ἡ σπον δή στὴν ἐλευθερία. Μέσ᾽ τὰ χαράματα συχνά καὶ μέσ τὰ µεσηµέρια - ἔγραφα πρόπερσι ἀπὸ τήν κολῶνα µου αὐτὴ ποὺ ἔμτι νε ὄρθια μέσ τοὺς ἐναντι ους ἀνέμους -- κι ὅτον θολώνουν τὰ νερὰ κι ὅταν πληθαίνουν τ᾽ ἄστρα, ἓςσ Φνου οκιρτοῦν οἱ ἀκρονιο λιές, τὰ πέλαγα κι οἱ θρά χοι καὶ φθάνε' ἴσαμε ἐμός ἡ ὀναπνοή τής Κύπρου. τι λεύουσα, ἀγωνιῶσα, θΘυμί ζουσα ὅτι «στὸ ὡραῖο πολύ παθο κορμί της ἡ ἁγνὴ Ψυ χἠ. δὲν ἔσθησε». Βλέπω καὶ τώρα μέσα ἀπ' τὰ μηνύματα τῶν ποιη τῶν καὶ τῶν ἱερέών ἕνα δα κρυοµένο ἀετὸ στὴν Κύπρο τὴν φουρτουνιασµένη - «κ! ἐγὼ στὰ χέρια µου μό νο μ ἕνα καλάμι» ὀνολογί ζομαι τὴν τρομερή της Μοί ρα. Στὴν Κύπρο τὴν πολύχαλκη οτἠὴν καρποφόρα γή ἁκόμα ἡἠ Μοῖρα τής Οργῆς ή μοῖρα ὅλων τῶν ὄμορφων ξεσπᾶ καὶ καταλεί:.. Ερώτημα ἀξεπέραστο σου Κωστῆ Παλαμᾶό τυλίψοτη στὸ ὀθνικο ὄγχος. ποὺ ρε. τὸ Ἀλιοκο φως 24ης Ιουλίου. ἘΠαγρυιι 1 πικἡ ἡ γραφή µου Υ:0 Μοϊιρα τής Κύπρου. κάθοι ἡ ἅγια νήσος δὲν οπου οὖτε χθές. μὸ τις ἄτίμίι παραθιάσε.ς τής ἔκεχειριας νὰ ταράζεται ἀπό τίς Όρον τὲς. τοῦ πολέμου, τοσα ενη πσπασσισ καὶ κατήντησαν Υ: αυτήν καθώς τρόπος ζωῆς οἱ κρίσεις οἱ κυκλοθυµικές, ἀπὸ τὶς σκο τεινὲς καὶ ἄγριες ἔπιθου λὲς ἀπ τὰ ταρακουνήµατα Δυνάμεων ὁρατῶν τε καὶ ἁορατων. Ὡς νὰ μὴ ἔφθα ναν οἱ σεισμοὶ ποὺ ἁποτυ π'ύθηκαν ατοὺς σιθυλλικοὺς χρησμοὺς 180 χρόνια πρὸ Χπιστοῦ, οἱ δονήσεις ποὺ ἔσχισαν τὴν γή τῆς Λευκω σίαςο καὶ τῆς ᾽Αμμοχώστου, τῆς ἀνασκαμμένης τώρα ἆ- πὀὸ τὶς µπαμπέσικες εἰσθο λές. (τὴν ἴδια µέρα τοῦ 1941) ὅταν γκρεμίστηκαν τὰ τείχη τῆς ᾽Αγιᾶς Σοφιᾶς κι ἄλλες θροµηνίες ἱστορη µένες. στὰ χειρόγραφα τῆς ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ 1718, (ποὺ γνώρισε πρὶν ἀπὸ λί γες μέρες τοὺς πιὸ ἀδόκη τους κανονιοθολισμούς) ρ θε τώρα κι ὁ ὀθωμανικὸς ᾽Αρμαγεδώνας. «Απὸ τὸ μαῦρο οὐγνεφο κι’ ἀπὸ τήν μαύρη πίσσα» τῶν πιὸ µεγά λων. δοκιµασιῶν, θγῆκον ὁ µως. οἱ ἄρχαιες µετονοµα αµένες θεότητες τῆς Κύ πρου. οἱ Ακρίτες κι οἱ Α ραδοδαφνοῦσες Ὀρότητες α γωνιστικὲο. καὶ ἀδάμαστες, ποὺ χάλασαν τὰ οχόδια τῆς ονκικής. εἰσθολῆς. «Θηοσαυρὸς τοὶ δύναμης τοὶ. ἀντρειᾶς» ὁ Λαὸς τῆς Κύπρου. Ψυχωμένος Λαός, ἀσυνθηκολόγητος. πάντα χτιπήµένος. πάντα ἄναστη μένος. στην ἐθνικὴ του Ὁ Ἀθησοια Άσόός. οοὗ. δὲν. σηκώνεὶ πολιοέον μήτε καὶ ἅ εο, μήτε καὶ πισώ- πλατος µαναριές, µῆτε καὶ νουσωμύνα χάπια -- ἄςτὸ υκουν. στὸ νοῦ τους οἱ ξέ νου. δολοπλόκοι. πού. ὀλλο χεύουν πίσω ἀπ'᾿ τὴν Διά σκεψ' τῆς Γενεύης, -- γἱία τὶ αὐτὸς ὁ κόσμος, ὁ Ψυ Χωμένος, δὲν τουμπάρεται εὔκολα, δὲν λυγίζει, ἔχει χαλυθδώσει τὴν πολυαίµα- κτη καρτερία του καὶ μᾶς τὴν τραγουδᾶ: «Καρτεροῦ μεν μέραν νύχταν νὰ φυσή ση ἕνας ὁὀέρας, γιὰ νὸ φὲ ξη καρτεροῦμεν τὸ φῶς τζείνης τῆς ἡμέρας..». Δικός µας Λαός, καταδι κός µας, ποὺ ἔσώωσε τῆς Λευτεριᾶς τὴν φλόγα, γιὰ νἁ μᾶς τὴν μεταλαμπαδξύ ση προχτές, ἀναγεννώμε- νος µέσα ὁπ᾽ τὰ νωπά τραύ ματά του, μαχόμενος ἀπὸ χρόνια ἀρχαιότατα, στά ὁ μηρικἁ τρίστρατα, τιμώντας τὰ ἀχνάρια τοῦ Σόλωνος καὶ τοῦ Κίµωνος, στὴ νη σιωτικἡ πατρίδα τῆς θδιας τρέλλας, ποὺ πέταξε τὸν ζυγὸ τῶν ᾿Ασσουρίων, τῶν Αἰγυπτίων, τῶν Περσῶν καὶ τῶν Ρωμαίων ἱππέων, οὐτῶν ποὺ πολιόρκησαν τὴν κωπριακἠ Γερουσία γιὰ νά ἐκθιάσουν τὴν θέλησὶ της - μὰ οἱ Γερουσιαστές πὲ θαναν ἀπ᾿ τὴν πεῖνα γιὰ νὰ μὴ ἐνδώσουν, ὅπως καὶ τώρα γελάστηκαν καὶ κα- Γάρρευσαν καταντροπιασμέ νοι ὅσοι φαντάστηκαν πως θὰ μετέθαλον σὲ ὀνδρείκελ λα τὰ µέλη τῆς Κυπριακής Βουλῆς. Πῶς λοιπόν, μὲ τέτοιες ἄσθεστες ὑποθῆκες νὰ. σκύψουν τὸ κεφόλι οἱ ὀγωνιστὲς τῆς Κύπρου, καὶ οἱ εκλεγμένο: ἡγότες τους. σὺ ὅποια πἰεσ' ἢἡ ἔκθιασι διχοτοµικὴ τῆς. πατρώας γῆο:.... Αν τὸ ἔχη τοῦτο κατολάθει ὁ ἜἘτζεθιτ, τότε µόνο ἔχει ἀξία τὸ συγχαρη τήρ'ο τηλεγράφηµά του στὸν πρωθυπουργὸ τῆς Ελ λάδος, Καραμανλῆ. Αλλο! µονον ὅμως ἂν οὔτε μὲ τὴν δεινἠ ἐμπειρία του, τὴν πιὸ πρόσφατη, δὲν πῆρε χαμπάρι ὅτι οἱ λεθέντες τῆς Κύπρου δὲν μποροῦν ν΄. ἀπιστήσουν στοὺς προγό νους τους, ποὺ δὲν ἔσπα σαν οὔτε κάτω ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς ἀποστάτες, οὔτε κάτω ἀπὸ τοὺς θωρα κοφόρους τοῦ. Βιχάρδου τοῦ Λεοντόκαρδου, οὔτε κάτω ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἄρ παγες κουρσάρους, κατακτη τές, Γάλλους ἱππότες Γερ: μανοὺς σταυροφόρους, Βε νετοὺς σπουδαγµένους στὰ Βασανιστήρια, ᾿Οθωμανοὺς ποὺ ἔστησαν ἁἀγχόνες στοὺς πατριῶτεο μὲ τὰ ράσα, ὅ- ταν τότε ὀνόμασαν τὸ νη σἳ «ἔθδομο πασαλίκι τῆς ᾿Ασίας». Πῶς νὰ ἀνεχτοῦν στὸ 1974 νὰ θρυκολακιά- σουν ἀνάμεσά τους τὰ θέσο φατα τῶν ᾽Ιμάμηδων -- τὸ «μετζελὲ» -- μὲ τὰ ὕποπρο Ἰόντα τους τὰ σηµερινά:... ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΤΛΓΓΕ Ανταποκριθέντες εις τὴν μεγάλην ἐπιθυμίαν ἆ- ριθμοῦ πελατών µας ὀπεφασίσαμεν τὴν ἵδρυσιν ὑπο- τήµατς Βιθλιοπωλείου εἰς τήν. ὁδὸν Πλάτωνος ἀρ. 32 Λεμεσός, (ἔναντι ἆᾱ- νατολικῆς εἰσόδου Λανιτείου Γυμνασίου) 3.ΘΑ ΒΡΗΤΕ ξανά τὴν γνώριµή ἑ ὁ λ μή. σας ἐξυπηρότ τοῦ. θιθλιοπωλείου µας, Ὃμᾶς, πμ κατὰ τὸ δυνατὀν ποικιλίαν τῶν εἰδῶν μας ιστεύομεν εἰς τὴν ἀλληλοθοήθειαν κατὀ ὺς δυσκόλους αὐτοὺς καιρούς. ο σος καὶ νὰ μᾶς δώσετο τὴν χαρὰν της ἐπικοινωνίας καὶ καταστήματος τοῦ µόνον. Σδᾷς εὐχαριστούμεν ΑΔΛΑΝΜΟΣ Π. ΚΑΟΥΛΛΑΣ ΕΙ ΝΗΗΗΗΗΝΙΗΙΤΙΗΗΗΗΜΝΙΙΙΙΛΙΙΙΠΙΙΙΙΙΛΛΙΙΙΜΙΙΜΜΙΙ ΗΗΜΗΗΗΙΙΠΙΙΛΙΗΠΙΝΙΝΤΠΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Αρδρο τοῦ τέως ὑφυπουργου πολιτι- σμοῦ καὶ ἐπιστημῶν κ. Βασίλη Βασιλείου Σεθασθῆτε τὴν Κύπρο, µα θητεῦστε τὴν Ἱστορία της, ὅσοι σκεφτήκατε σ' ᾿Ανατα λἠ καὶ Αύσι, μακρυὰ τὰ χέ ρια σας, ὅσοι μηκονεύεστε τὸν ἀκρωτηριασμό της. Δὲν ἔχει µόνο εἰδυλλιακές εἰκόνεςο ἡ Κύπρος καὶ του ριστικἁ κἀρτ - ποστάἁλ, ξέ ρει ν᾿ ἀμύνεται παλληκαρί σια καὶ στὰ σαρκοθόρα ποὺ ἑλλοχεύουν πίσω ἂἀπ᾿ τὰ θομθαρδισµένα ἐρημοκλή- σια, τοὺς λύκους, τὶς ἆλε ποῦδες καὶ τ᾽ ἁρπαχτικὰ πετούμενα -- κόρακες, γε ράκια, ἀλεξιπτωτιστὲς -- καὶ στὰ ἕντομα τὰ ἄραχνο ειδῆ καὶ στὰ ὕπουλα ἔρπε τὰ καὶ στὶς γαλαζόνυχτες συνωμοσίες. «Στὴν Κύπρο τὴν ἀέρινη, τὴν Μακαρία γῆ», ὁ Λαός της κρατᾶ μὲ τὰ δόντια του τὴν ἕλευθε- ρία. ΒΑΣ. ΒΑΣ. ΛΣΝΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τὶς λογικές µας τιμές, ΙΙΩΚΓ ΠΗΠΥὪΙΣ Ισ. ΙσαεπΏ Σᾷς περιµένοµεν ἔστω Διευςυντῆς ἡ --------- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΒΟΣ, ᾿Εθδομαδιοίο ἐφημερὶς ἐκδιδοµένη ἔκαστον Σάθθστον. Ὑπεύθυνος -- Ιδιοκτήτης ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Δικυθυντὴς Συντόξεως ἐ, ΣΠΑΝΟΣ Ὁδὸς Τρικούπη 608 Λευκωσίο. [οχ. Κιθ, 1096 Τηλέφωνοι 2389 79114 Τυπογραφείου 25198 μα ασπια ώσαῆ-άσαασ-πωντοιωᾶ Αὐτὴ μαμὰ αὐτὴ νταντᾶς Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ τῆς ᾿Αγνλί ας ὀνόμασε τὴν κόρη 10ο. Πθίγ- κίπισσα Αννα. γόλου Σταυροῦ Τάγματος τῆς Βικτωρίας γιό τὴν «ἤρεμη καὶ γενναία στόση τπε κ τὸ τὴ δολοφονικὴ ἐπίβεση ἑνον τίον της ατὶς 20 Μαρτίου», ᾿Α΄ σα Κυρία το τοῦ. Βλσιλ του νάλογη διάκριση πῆρε «ι ὁ σὐ ζυγός της Μὰόρκ Φίλιπα. Δήλω σε κι’ αὐτὸς ὅτι ἐπέδτιίς ᾧν- χραιμίο κατὰ τὴν ἐπίθεση. . Ἡ Επιθράθευση ΠΡΕΣΒΓΥΤΗΣ τῶν Εν ων” νων. Πολιτειῶν στὴν Γκόνα 50 Ρίσθηκε ἡ Σίρλεῦ Τέμπλ, 46 ε- τῶν σήµερο, λιότερα τοῦ πο:δὶ Όπύας πο» κινηματογρόφο0. Ὑπὸ μµελέτπ οἱ συµθάσεις μὲ ἑταιρίες πετρελαίου Με κοινήἠ απόφαση τῶν ὑπουργῶν Συντονισμρους. εἰ Βιομηχανίας κ.κ. Ἐν. ὐ- λώτα καὶ Χαρ. Πρωώιος- πᾶ. προθλέηστα. ἡ οὗσιί- σις Επιτροπής, ποὺ θά υὸ λετήση τοὺς. ὄρους τον συµθάσεων τοῦ. Δημοσιὸ.!. μὲ. ἑταιρίσς. διυλισζως κ. μεταφοράς. πρτρολάί Ἡ ἐνέργεια αυτή αποζλος στὴν ἐπανεζόταυη των Ὁ Ρων των οχσιικων Πτα: σεων, Υυ ὁ τὴν κατοχος τῶν συμφερόντων. τοῖς ἰ) µοσίου. ἕῴ σον οντή ψουν. στοιχεια, ποὺ ση: νουν τὸ δημόσιο. δὲν τἳ ὁ: κλείεται νὰ γίνουν ἀναθιυ ρήσεις συµθόσεων. Σάδθατον, 19 Ὀκτωθρίου 1974 αθλητικο Περισκοπιο Τοῦ Γ. ΠΗΠΑΒΓΕΦΡΓΙΟΥ 5 ΕΥΓΕ 1 Ένα µεγάλο «εὖγε» γιὰ τὸ παιδὰ τῆς ᾿Εθνικῆς Ελλάδος. ᾿Ὕψωσαν τὸ ὀνασιῃ- μά τους µέσα στὸ ἀφιλόξενο οιό διο «Λέφοκυ» τῆς Βουλγασίος καὶ γύρισαν στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ μέτωπο Ψηλά. Μέσα σὲ 5 μὸ νο ἀεπτὸ (τόσα ήταν ἀρκστά γιὰ νἁ πιστέψουν στὶς δυνάμεις τους] καὶ καθὼςο τὸ χρονόµετρο ὃ έγραφο τὸ τελευωταῖο δεκάλεπιο κι ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλο' εἶκον πιὰ πιστέψει στὸ θρίαµθο τῆς Βουλγαρίας, κατάφεραν νόὸ ἄνα τρέψουν ἕνο θαρὺ σκὀρ (0-- 1) καὶ νὰ τὸ μετατρέψουν σ᾿ ἕνα σκὀρ πολὺ τιμητικὸ καὶ εὐγοϊκὸ γιό τὰ Ελληνικά χρώματα (3-- 3). Ὁ ἀγώνας Βουλγαρίας -- Ελλάδος ἦταν ἡ πρώτη ἐμφάν'ση τῆς Ελληνικῆς ὁμάδας στὸ νέο Κύπελλο ᾿Εθνῶν Εὐρώπης. Τὸ ὁ ποτέλεσµα τοῦ ἀγῶνος δίνει πολ λὲς ἐλπίδες στὴν ᾿Εθνικὴ ᾿Ελλό δος. δημιουργεῖ ὅμως καὶ τερά στιεο ὑποχρεώσεις. ᾽Αποδεικνύ- ει πώς οἱ δυνατότητες ὑπάρχουν χρειάζεται ὅμως δουλειά καὶ σύ νεση. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀπόμε γος ἀντίπαλός µας εἶναι ἡ Δ. Γερμανία (πρωταθλήτρια Κό- σμου} δὲν θά πρέπει νό μᾶς τρο µάζη. Ἀμο ὑπάρχει πίστη καὶ Βέληση πολλά μποροῦν νὰ ὅπι- τευχθοῦν. Ας μὴ ξεχνᾶμε πως ἡ προετοιμασία πρὸ τοῦ Τολευ” παΐου ὀγῶνος ταν καλημμελής καὶ τὰ προγνωστικὰ ἧσαν οὖν τριπτικὰ σὸ θάρος τῶν Ἕλληνι κῶν χρωμάτων. Κι’ ὅμως μέ τὴ θέληση καὶ τὴν πίστη στὶς δυνά υεις των οἳ ἝἛλληνεα ποδοσφαι ριστὲς ἐδημιούργσαν ἕνα μµεγό λο θρίσµθο. ΕΝΑ, ὁκόμα «εὖγε». Αὐτὸ γιὰ τοὺς πιτοιρικάδες ἆθλη τὲς µας ποὺ τὴν περασμένη Κυ ῥριακή, ὕστερα ὁπὸ μιὰ µεγάλη γεκρὴ ὀθλητικὴ περίοδο γιά λό γους ποὺ ὅλοι ξέρουμε, κοὶ χω ρία καμμιὰ Προετοιμασία, ἔδει- ξαν πὠὼς ὁ κλασσικὸς ἆβλητι ομὸς εἶναι ριζωµένος µέσα σιὸ αἷμα µας. Ὁἱ αὐρισνοὶ πρωταβλη τὲς Εεπέρασαν κάθε προσδοκία καὶ σηµείωσον ἰκονοποιητικώτα- το γι τὶς παροῦσεας συνθήκες ὁποτελέσματαο μὲ. ἀποκορύφωμα τὸ νέο ρεκὀρ σφαιροθολίας παίἰ δων. Μπρόθοϊ ἄλλη μιά φορό. ᾿Ελπίζουμε πώς οἱ νεαροὶ πρω παθλητὲς µας μὲ μιὸ λαμπρή εφυμφετοχὴ. τοµα. στοὺς προσεχεῖς Πονολληνίους ᾿ἀγῶνες παίδων καὶ κορασίδων θά δώσουν ιἠν εὐκαιρία στοὺς θεατὲς νἁ τοὺς χειροκροτήσουν γιὰ ἄλλη μιά φο φᾶ. - «ΑΝ ὁ διαιτητής ἔδινε αὖὐ- τὸ..., ἂν πάλι δὲν ἔδινε ἑ- κεῖνο, ἂν ἡ µπάλα δὲν εὕρισκε τὸ δοκάρι, ἂν δὲν μᾶς κυνηγοῦ σε ἡ τύχη». Κουθέντες πολὺ συ ψηθισµένες οστοῦς ποδοσφαίρι» κούσ µας κύκλους, ποὺ υχεδὸν κατὰ Κανόνα, ἕἔπονται Κκόθε ἄνε πιτυχοῦς ἐμφόνισης τῆς Α΄ ἢ τῆς Β΄ ὁμάδοςο µας. Κατὰ κανό γσ ὅλοι φταῖνε ἑκτός φυσικὰ ὁ πὀ.. .μᾶς. Μιά νοοτροπία ἁπὸ τὴν ὁποία δύσκολα ξεφεύγουμε καὶ ποὺ μᾶς κάνει τεράστια ζη μιά, Γιατί Γιο ἁπλούστοτα δὲν θλέπουµε τὸ λάθη µας, δὲν αρασπαθοῦμε νὰ, διορθωθοῦυς, Ἓνα λαμπρὸ παράδειγµα μᾶς δί ψει ὁ θετερόνος ἀρχηγὸς τῆς Σόλτικ Μόκ Νήλ. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ὕττα τῆς ὁμάδας του ἀπὸ τὸν Ολυμπιακό καὶ τὸν ἁποκλοι οµό της δὲν δίστασε νό δηλώ ση πὼς γιὰ τὸν ἀποκλεισµό τους φταῖνε οἱ ἴδιοι. Δήλωσε ἆχαρο κτηριοτικἁ : «Τὰ στάνταρ μηὸ στὴν Σέλτικ ἔχουν πέσει ἀρκετό, Πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ἕ- Χουμε πόει πίσω. Γιὰ τὸ χρόνια δὲ ποὺ ἔρχονται οἱ φίλαθλοι τὴς Σέλτικ θὰ πρέπει νά παροδε- Χτοῦν ὅτι ἡ ὁμάδα τους δὲν µπο ρεῖ νά κερδίση ἐπιτυχίες στὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο». Ὁμολογία. ἂν τρίκεια κι’ ἀνάληψη τῶν σὖθυ- νῶν. Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς δήλωσηα τοῦ διεθνοῦς ἄσσου. Γιὰ νὰ δοῦμε πὀσο καιρὸ αὐτὸ τὸ «φροῦτο» ποὺ λέγεται «νά ληψη τῶν εὐθυνῶν µας» δὰ εἰ ναι πολυτόλεια γιὰ μᾶς : ». ΑΣΦΑΛΩΣ ὅλοι θὁ θυμᾶστε τὸ «μπὰμ» ποὺ ὄκανε ἡ δθόμ 6ο τῆς µετογραφῆς τοῦ διεβνοῦς Γερμανοῦ Γκύντερ Νότσερ στήν ᾿ Ρεάλ. Μὴ παραξεγευτῆτε λοιπὸν ὂν οὐ λίγο καιρὸ ὁκούσετε ἕνα νέο «μπὸμ» γιὰ τὸ ἴδιο ὄνομα, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι τώρα Θὰ προ έρχεται ἀπὸ κάτι σὰν καριαζιἁ γιὰ τὸν ξανθοµάλλη Γερυσνὸ. Μάλιστα, Οπως ὅλοι ξέρουμε ὁ Νέτσερ μέχρι στιγµῆς δὲν δι καίωσε τὰ πολλά λεφτὰ ποὺ ἔο δεύτηκαν γιὸ τὴν μεταγραφή του. Τώρα μάλιστα ἡ θηλιά ἕ- φτασε στὸν κόμπο. Ὁ τεχνικὀς ἡγέτης τῆς ὁμάδος τῆς Μαδρίτης προειδοποἱησε τὸν παίκτη. πὼς ἂν σὸ τρεῖς μῆνες δὲν ὄποδειξη ὅτι ξαναθρῆκε τὸν πολιό καλό ἑ- αυτό του θὰ παραχωρηθῆ, οὖν ἄχρηστος, γιό τὴν Ρεάλ. Όλοι τώρα ξέρουν καλὰ πὠς ὁ Μί λιαν Μιλιάνιτο δὲν ἁἀστειεύετηί, καθώς µόλιστα ἄρχίσε νἁ φλερ τάρη τὸν πιθανὸ ἀντικοταστότη του. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἄλλο Γερ µανό, τὸν ἄσσο τῶς Μπάγερν Οὔλι Χέννες, ποὺ τὸν θεωρεῖ τὴν µοναδικὴ: λύση στὸ πρόθλη μα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ὁμάδα του. “Ὑπομονὴ λοιπόν. Σὲ τρεῖς τέσσερεις τὸ πολὺ µῆνες Βά δοῦ µο ποιὸς ἆἁπ᾿ τοὺς δυὸ Γαρμα γοὺς θά εἶναι τὸ. .«πρωτοπολλή καρο» οτἠν. θρυλικὴ Ρεόλ. 3. ΚΑΘΩΣ ἡ ἀγωνία καὶ τὸ ἐν διαφέρον γιὰ τὴν τύχη τοῦ φετεινοῦ πρώτου ποδοσφαιρικοῦ τίτλου στὴν ᾿᾽Αγγλίσ κορυφώνε- ται, δημιουργήθηκε ἕνα νέο ρε κὀρ στὰ ᾽Αγγλικἁ γήπεδο. ᾿Απε θλήθησαν ἀπὸ τοὺς διαφόρους ἄρχοντες τῶν γηπέδων σὲ μ.ᾶ μόνο µέρα ὀκτὼ ποδοσφαιριστές. Τὸ προηγούμενο ρεκὀρ ἥἤταν 7 ὁποθολὲς σὲ, μιὰ µέρα καὶ διμι ουὐργήθηκε τὸν. περφσµένο Μάϊο, ᾽Αρκετὸ κράτησε». δὲν. νομίζετε |... Δὲν ξέρουμε ὅμως ποῦ θὰ ὀδηγη θῇ στὸ τέλος τὸ ποδόσφαιρο σὰν ἄθλημα, ποὺ στὸ κάτω-- κότω τί ποτα δὲν ἔφταιος. 5 ΟΛΟΙ ὁσφαλῶς θὰ θυμᾶστε τὸν Βροζιλιάνο ἄσσο Μαρϊνιο ποὺ τόσο διακρίθηκε τὸ περα- οµένο καλοκαίρι στὸ Παγκόσμιο Κύπελλο. Αὐτὸς εἶναι ὁ νέος µε ταγραφικός στόχος τῆς Μπαρτσε λώνα. Τὸ παράξενο (γιὰ μµᾶς τοὺς, .µπατήρηδες φιυσικὰ} εἶναι πὼς ἡ Ἱσπανικὴ ὁμάδα προσφέ ρει γύρω στὶς 110 χιλιάδος λί ρες µόνο γιὰ νὀ συμπληρώνεται ἡ παρέο τοῦ Κρόϊφ οτὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς αΜπάρτσα» καὶ στὰ φιλικά µάτα, μιὰ ποὺ οὖύμ Φωνα μὲ τοὺς ᾿Ισπανικούς κανο νισμοὺς δυὀ µόνο ποδοσφαιριοτὲς μπορεῖ νὰ Χρησιμοποιῆ κόθορ ὁ- µάδα στὸ πρωτάθλημα καὶ ὑπόρ χουν ἤδη οἱ Κρόϊφ καὶ Νέσκενς. Γιὰ νὰ δοῦμε ὡς ποῦ θὰ φτάση αὐτὸς ὁ µεταγραφικὸς συνανων! σμὸς πού, .φούντωσε τώρα Ίελευ τοῖα καὶ ποὺ Ππραγματικἁ πῆρρ... φωτιὰ στὴν Ἱσπανία, Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΓΔΝΙΚΗ ΛΙΓΛΙΣ ΞΕΝΙΝΗΣΕ ΥΠ ΤΟΝ ΡΕΡΙ Εθνικὴ ᾽Αγγλίας ξε- κίνησε τὴν προετοιµασίαν της ὑπὸ τὸν νέον μάνα’ τζὲρ της Ντὸν Ρέθυ. Ὡς γνωστὸν ἡ ᾿Αγγλία Είναι προσεχἠς ἀντίπαλος της Μικτῆς µος γιὰ το Κύπελ: λο ᾿Εθνῶν. Στόχος τοῦ Ντὸν Ρέδυ, εἶνα. ὁπωσδήποτε τὸ προ: σεχὲς Παγκόσμιο Κύπελλο τῆς ᾽Αργεντινῆς. Γι αὐτὸ καὶ θά ἀρχίση μιὰ εἰδικὴ ἑκστρατεία δημοσίων σχξ- σεων, γιὰ νά κερδίση ἔδα- Φος καὶ φίλους στὴν Νό- τιο ᾽Αμερικὴ ὅπου τὸ ὄνο- μα τῆς Αγγλίας -- λόγω Ἡ πολαιῶν δηλώσεων τοῦ Αλφ Ρὰμοεῦ -- δὲν εἰ- ναι δημοφιλές. , Ὁ Ῥέθυ, λοιπόν, ἕδω- σεν ἐντολὴ ὅπως ἀρχίση ἀπὸ τώρα ἡ ἁποστολὴ ὄνα μνηστικῶν δώρων καὶ δια: φημιστικῶν φυλλαδίων στις χῶρες τῆς Νοτίου 'Αμερι- κῆς καὶ ἰδιαίτερα στὴν ᾽Αργεντινή. Παρόλληλα τὸ καλοκαίρι τοῦ 1977 ἡ Ἓ- θνικἠ ᾿Αγγλίας θά πραγμα τοποιήση τουρνὲ μεγόλης δ.αρκείας οτήν Νότιο Α- δρική. η ορόλληλα ὁ ΄Άγγλος μάνατζερ συνέστησε στοὺς ἜΑγγλους διεθνείς νά προ: συμπεριφορά σέχουν τὴν τους στὰ γήπεδα. Νὰ γΥί νουν τὸ παράδειγµα Υἱά ὄλλους παἰκ-ας καὶ ἆ τοὺς αροέτρευψςν ὅ- πως τὶς ἐλεύθερεο ὤὥρες τους πηγαίνουν στὰ σχο: λεῖα οτὶς γειτονιὲς καὶ πα ροδίδουν µαθήµατα ποδο: οφαίρου στὰ παιδιά. τούς κόη Μιλώντας ὁ Ντὸν Ρέθυ, εἶπε Χαρακτηριστικἁ µετα: Εὐ ἄλλων : «Μοῦ ἀνετέθη ἡ ἁρμοδιότητα νὰ θελτιώ σω τὸ ποδόσφαιρό µας σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο. Έχετε. ὁ ποχρέωσι ἕναντι τῶν σὺμ- παικτῶν σας στὶς µικρότε- ρες κατηγορίες νά ὀνυψώ σετε καὶ νἁ θελτιώσετε τὸ ὄνομα καὶ τὴν φήμη τοῦ ἀγγλικοῦ ποδοσφαίρου. Σᾶς προτρέπω κατὰ τὶς ἐλεύθερες ὤρες σος νὰ πη γαίνετε στὰ οχολεῖα καὶ στὶς γειτονιὲς νά συζητᾶ- τε μὸ τὰ παιδιά, νὰ τοὺς δίνετε µαθήµατα ποδοσφα[- ρου. Νά τοὺς μαθαίνετε συμπεριφορὰ καὶ ἔται νά Προσφέρετο κὀτι καὶ σεῖς στὸ ποδόσφαιρο τὸ ὁποῖο σᾶς ἔχει χαρίσει σήμερα τόσα πολλά ἁθαντάζ. Στὶς ὑποχρεώσεις σας γιὰ τὴν ᾿Εθνικὴ ὁμάδα θέλω νά εἴ- σθε ἁπόλυτα συνεπεῖς καὶ ἀκριθεῖς. Διαφορετικά δὲν σᾶς θέλω. Θέλω καὶ τὸ ἆᾱ- παιτῶ νὰ δώσετε τὸ πᾶν τὴν γιὰ νά θοηθήσουµε ν Αγγλία ὅπως κεροίση ΤΟ Παγκόσμιο Κύπελλο στὴν ᾿Αργεντινή». Τὰ λόγια αὐτὰ ἕκαναν µεγάλη αἴσθησι στοὺς Αγ- γλους διεθνεῖς καὶ ὁ ὀγγλι κὀσ Τύπος παρεδέχθη ὅτι μιὰ νέα ἐποχὴ ὀρχίζει γιὰ τὴν ᾿Εθνικὴ Αγγλίας, Εἷ- ναι ἡ ἐποχὴ τοῦ Ντὸν Ρό: ϐ6υ, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ πῆ: ρᾳ τὴν Λήντα, µία ἀσήμαν τη ὁμάδα καὶ τὴν ἔκανε οδβἁντ ο ν ΛΛΛΙΝ ΠΟΛΕΙΝ οἱ αίτερα. Ἡ. 3η ἀγωνιστική, διὰ ἱ διαίερους λόγους ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ σήμερα. Ὁ ᾿Ολυμ πιακὸς διὰ νὰ διευκολυνθῆ ἐν ὄψει τοῦ ἀγώνος του πρὸς τὴν Αντερλεχτ (τὴν προσεχῆ Τετάρτη) ἀντιμετω πίζει στὸ Φάληρο τὸν Ὁ λυμπιακὸν Βόλου. Φυσικὰ τὸ παιγνίδι γιὰ τοὺς πρω- ταθλητὰς δὲν ἔχει ἰδιαίτε ρους κινδύνους. .. Ἡ ΑΕΚ θὰ δοκιµάση τὶς ἐφετεινὲς δυνάµεις της στὴν Πάτρα. Εκεί εἴ- ναι ὑποχρεωμένη νά ἁντι µετωπίση τὴν Πάντα ἐπίκίν δυνην Παναχαϊκήν. Αν µπο ρύση καὶ ᾿ξεπεράση χωρὶς ἀπώλειες τὸν σκόπελον αὖὐ- τὸν τότε δικαιολογημένα θὰ ἐλπίζη σὺ πολλά. κ Μία ἄλλη ὁμάδα ποὺ µέχρι τώρα ἐντυπωσιά ζει εἶναι ὁ Εθνικός. Οἱ Πειραιεῖς αὗριο ἀντιμετωπί Ζουν στὴν Λάρισα τὴν το πικὴ ὁμάδα. Θὰ πρέπει λοι πὸν νά προσόξουν ἰδιαίτε ρα τὴν ἀπόδοσίν τους μιὰ καὶ οἱ γηπεδοῦχοι εἶναι πάν τα ὑπολογίσιμοι στὴν ἔδρα τους. . Ὁ Παναθηναϊκός πιστεύ ει πὼς αὗριο θὰ ἔεπε ράση ὁριστικὰ τὴν κρίσι. Τοῦτο θὰ τοῦ ἐπιτρέψη μιὰ ἄνετη ἐπιθολή του ἐπὶ τῆς Καλαμάτας στὴν Λεωφόρο. Καὶ φυσικά κάτι τέτοιο εἰ ναι µέσα στὶς δυνατότητές του. ᾿Εκτὸς πάλι ἄν... .. Στὀχον τοὺς πρώτους του θαθμοὺς ἔχει αὔὗρι ον ὁ ΠΑΟΙ.. Στὸ γήπεδο Τούμπας φιλοξενεῖ τὴν Κα θάλα. Ἡ δικἠ του κακἠ κοτάστασις ἀπέναντι στὴν φορμαρισµένη Καθάλα δὲν φαίνεται νά τὸν ἀνησυχῆ. Πιστεύει στὴν πεῖρα καὶ οτὸν παράγοντα ἔδρα. ᾿Α: πὸ τήν ἄλλην πλευρὰν οἱ φιλοξενούμενοι ἔχουν ὑπ ὄψιν τους τὸν Παναθην αἴ- κὸν καὶ... αἰσιοδοξοῦν. .. Παράλληλος εἶναι καὶ ὁ βίος τοῦ Πανιωνίου. “Η ὁμάδα τῆς Ν. Σμύρνης ψά Χνει γιὰ τοὺς πρώτους της «Βασίλισσα» τοῦ Όρεττανι- κοῦ ποδοσφαίρου, 3 ΣΕ:ΜΕΕΑΛΗ φόρμα ὁ Γιοῦτσος ὁδηγεῖ τὸν ᾿Εθνικὸ ἀπὸ ἐπιτυχία σὲ ᾿ἐπιτυχία. Αὔ- ' ριον ὁ Γιοῦτσος θὰ ἡγηθῆ τοῦ ᾿Εθνικοῦ στὸν δύσκολον ἐκτὸς ἕδρας ἁἀγῶνα πρὸς τὴν Λόρισσο. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΠΗΜΑΕ Μ) 1 ΤΗ) ΙΜΙΠΡΟΜΡ [ ΗΙΛΚΟ) ΛΙ ΝΗΝΗ ΜΕΤΑ τὴν μικρὴ διακοπἠ λόγῳ τοῦ ᾱ- γῶνος Ἑλλάδος -- Βουλγαρίας, ἐπαναρχίζει σήµερα τὸ Πρωτάθλημα Α΄ ᾿Εθνικῆς. Ἔτσι φίλαθλοι θὰ ἔχουν καὶ πάλι γεῦσι ἀπὸ πρωτάθλημα τὸ ὁποῖο πάντοτε συγκινεῖ ἰἴδι- ἀντιμετωπίζει τὸ νεοφώτι: στα Γιάννινα. Πιστεύουν δέ, ὄχι ἀδικαιολόγητα ὅτι θἀ πανηγυρίσουν τὴν πρώ τη τους ἐπιτυχίαν, Αλλω στε τὴν ἔχουν ἁἀπόλυτον ἁἆ νάγκην. .. Ἡ νεοφώτιση ἆαστο- ριἁά φιλοξενεῖ στὴν ἔδρα της τὸν Πανσερραϊκόν. Οἱ γηπεδοῦχοι στοὺς μέχρι σή µερα ἀγῶνες τους ἔδειξαν ἀνωτερότητα ἔναντι τῶν ἀντιπάλων τους. Έτσι μὲ Αίγη προσοχὴ θὰ προσθέ- σουν ἀκόμη δύο θαθμοὺς στὸ ἐνεργητικό τους παρὰ τὴν προσπάθεια ποὺ θά κα ΒΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΝΠΥΝΕΥΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ταοθάλη ὁ Πανσερραϊκὸς ποὺ ἔχει ἤδη ὑποστῆ δύο ἤττες. . Στοῦ Χαριλάου ὁ Αρης θὰ ἀναμετρηθῆ μὲ τὸν ᾿Ατρόμητον ᾿Αθηνῶν. Ἡ ἑνδεκάδα τῆς Θεσσαλονί κηπςο ὑπερέχει ἀγωνιοτικά τῶν ἀντιπάλων της ἐνῶ πα ράλληλα ἔχει ὑπέρ της τὸν παράγοντα ἔδρα. Ετσι φυ σιολογικἁ θά πρέπει νὰ κα τακτήση τὴν ' νίκη. . Τέλος τὸ Αἰγόλεω θά ἀναμετρηθη μὸ τὸν ἩΗ ρακλῆ σ᾿ ἕνα ἐἑνδιαφέρον τα καὶ ἀθεθαίας ἐκθόσεως ἀγῶνα. θαθμούς. Στὸ γήπεδό της! ΛΛΥΜΠΙΛΚΙΣ - ΛΝΤΕΡΛΕΧΙ ΤΗΝ ΤΕΤΛΡΤΗ ΣΤΙΣ ΒΡΙ:ΕΛΛΟ ΤΗΝ προσεχῆ Τετάρτη, 23 Ὁ κτωθρίου, ὁ ᾿Ολυμπιοκὸς Π, ὁν τιµετωπίζει στὶς Βρυξέλλες τὴν Αντερλεχτ στὸν πρῶτον ἀγῶνα τοῦ Θ΄ γύρου τοῦ Κυπέλλου Πρωταθλητριῶν. Ἡ Πρωταθλήτρια Ελλάδος μετὰ τὸν θρίαµθὀν της ἐπὶ τῆς Σέλτικ φιλοδοξεί νὰ περάση στὸν ἐπόμενο γῦρο ἀποκλείονιςς τὴν Αντερλεχτ. Καὶ ἔχει πρὸς τοῦτο ἡ Πειραϊκὴ ἑνδεκάδο τίς ἁπαραίτητες δυνάμεις. ἑνῶ πα- ράλληλα τὴν εὐνοεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι δίδει τὸν πρῶτο της ἀγῶνα ἐκτὸς ἕδρας, Τὸ πλῆρες πρόγραµµα τῆς Τε τάρτης τῶν τριών Εύὐρωποίκῶν Κυπέλλων ἔχει ὡς ἀκολούθως: ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Αντερλεχτ -- ᾿Ολυμπιακὸς Π. Ρούὺχ (Π.) -- Φενὲρ Μπαξε Μπόγιερν--Μαγδεμθοῦργο {Α.Γ.) Οὐϊπεοτ -- Λήντα Φ. Κ. ᾿Ελοίνγκι - ᾿Αντθιντάμπερυκ (Σ.) Φέγιενορντ -- Μπαρτσελώνα Χάίΐντουκ (Γιουγκ.)--Σαἷν ετιεν ᾿Αραρὰρ (Ρωσ.) - Κόρκ (Εἰρς). ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ Γκθάρντια (Πολ.} - ᾿Αἴϊντχόδεν { Ολλ.) Νταντὴ ἵσκὶ - Μπούρσα Σπὸρ {Τουρ.] Κὰρὰ Τσάϊς (Α.Γ.) -- Μπένφικα Μάλµπε -- Ρέϊΐπας (Φιλ.] Μπεζὲν {(Λουξ.]) -- Ερυθρός ᾿᾽Αστήρ Ρεόὀλ - ᾿Αούστρια Αἴϊντροχτ ἴΔ.Γ.} -- Ντυναμὸ Κιέβου Λἰδερπουλ -- Φερεντσθόρος, ΟΥΕΦΑ , Ίντερ -- Αμστερνταμ Ντυναμὸ (Ρουμ.) -- Κολωνία Νάντ - Μπόνκ (Τσεχ.) Ντυναμὸ Δρ. - Ντυναμὸ Μόσχος Ράμπα (Οὐύγ) - Ντύσσελντορφ {δΔ.Γ.} Γιουγκάρντεν (Σουηδ.} -- Ντούγκλα Ποόγας Παρτιζὰν - Πόρτο Νκίουν (8...) Ττθέντε -- Ρασὶγκ {Βελ.] Βελέζ (Γιουγ.) - Ραπὶντ Βιέννης Ντέρμπυ -- Αθλέτικο «Αμθοῦργον (Δ.Γ.) - Μηρασὠφ Γ(Ῥουμ.] (Σκ.} - Γιουθέντους Νάπολι -- Πορτὸ (Πορτ.) Γκλόμποχ - Λυὼν Γκράσχοπερο -- Σαραγκόσα Αγιοξ -- Αντθερη. Οἱ ἐπαναληπτικοὶ θά διεξα” χθοῦν στὶς 6 Νοεμθρίου, Χιμπέρνιαν Ἐπεύθερος Λαὸς Στὸν κ.Π. ᾿Αθρααμίδπ πρὸ μπνὸς καὶ πλέον ΠΛΙΗΛΙ ΛΛΗΛ) ΜΙΝΙ ΝΙΝΙΝΝΙΝΙΜΗΝΙΝΙΝΝΙΝΙΝΗΝΙΗΗΝΗΕΗΠΙΗΙΝΠΗΗΝΗΗΝΙΗΝΙΝΙΗ, ΛΙΝ “ ΧΩΡΙΣ ἀμφιθολία τὸ ἀθλητικὸ θέµα τὸ ὁποῖον περισσότερο συζητήθηκε ἀπὸ ὁτιδήπο- τε ἄλλο τὴν ἑθδομάδα ποὺ μᾶς φεύγει ἢ- ταν χωρὶς ἀμφιθολία ἡ συγκρότηση Μικτῆς Λευκωσίας. Ὡς γνωστὸν ὁ κ. Στε φανίδης᾽ ἀπέρριψε τὴν αἴτη σιν ποὺ ὑπέθαλε ὁ κ. Π. ᾿Αθρααμίδης κατόπιν. παρα κλήσρως τῶν ἀρχηγῶν τῶν τριῶν ὁμάδων τῆς Λευκῳ σίας πρὸς συγκρότησιν Μι κτῆς Λευκωσίας προκειμέ νου νὰ δώση ἀγῶνες ὑπὲρ τῶν προσφύγων, διότι ὡς ἐδήλωσεν ὁ Γενικὸς Γραμ ματεὺς τῆς ΚΟΠ ἡ αἴτπσις δὲν. προήρχετο ἀπὸ τὰ ἐν διαφερόµενα σωματεῖα. Ἔτσι µία ὡραία προσπά θεια ἡ ὁποία θὰ ἔξυπηρε τοῦσε πολλοὺς οσκοποὺς (οἰκονομικούς, πολιτικοὺς «καὶ. ἀθλητικούς) ναυάγησε πρὸς. στιγμήν. τά ουργήθηκε θέµα τάξεως δι ότι ὦς πληροφορούμεθα ὁ κ. Πάμπος ᾿Αθρααμίδης ζἠ τησε τήν ἄδειαν συγκροτή σεως Μικτής Λευκωσίας πρὸ μηνὸς καὶ πλέον, ἀπὸ τὸν ᾿Αντιπρόεδρον τῆς ΚΟΠ κ. Σάθθαν Λαγούδην κατά τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος Μικτῆς Λεμεσοῦ -- Μικτῆς ᾽Αμμοχώστου στὸ ΓΣΟ. Καὶ ὁ κ. Λαγούδης ἀπήν τησε στὸν κ. ᾿Αθρααμίδην ὅτι «δὲν Χρειάζεται ἄδειαν διότι τὸ ὅλον θέµα δὲν εἶ ναι τῆς ἁρμοδιότητός μας». Πλὴν ὅμως, ὁ κ. Άθρα αμίδης ἐπεκοινώνησε μετὰ τοῦ Διοικητικοῦ Γραμματέ ως τῆς ΚΟΠ κ. Ανδρέα Στυλιανοῦ στὸν ὁποῖον καὶ ἀνέφερεν ὅτι θά ὑποθάλη αἴτησιν διὰ νὰ εἶναι καὶ τυ πικῶς ἐν τάξει. Καὶ αὐτὴν ὅμως τὴν τυ- πικότητα ἀπέρριψε ὁ κ. Στε φανίδης μὲ τὴν δικαιολο γίαν ὅτι ἡ αἴτησις δὲν προ έρχεται ἀπὸ τὰ σωματεῖα τῆς Ἀευκώσίας. Δικαιολο- γῶν δὲ τὴν διεξαγωγἠν τῶν ἀγώνων Λεμεσοῦ--'Αμ µοχώστου καὶ Λάρνακος -- ᾽Αμμοχώστου ὁ ὭᾖΓενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ὅμοσπον δίας ἀνέφερε ὅτι ἡ ἄδεια ζητήθηκε διά μὲν τὸν πρῶ τον ἀπὸ τὸν κ. Πανῖκον Λο Ἰζίδην (µέλος τοῦ. Δ. Σ. τῆς ΚΟΠ), διὰ δὲ τὸν δεύ τεορον ἀπὸ τὸν κ. Λαγού δην (΄Αντιπρόεδρον τῆς κοΟῄ). 'Επὶ τοῦ θόµοτος ὅμως αὐτοῦ µέλος τοῦ Διοικητι κοῦ Συµθουλίου τῆς ΚΟΠ σὲ σχετικἠν ἐρώτησίν µας δήλωσε τὰ ἀκόλουθα : «Ὁ κ. Στεφανίδης ἆνα- εαβὐρθµόπωσυ» ὅμως δηµ!- - τι οἱ κ.κ. Λοϊζίδης καὶ Λα γούδης ζήτησαν ἄδειαν (Σ.Σ.: ᾿Αλήθεια ἀπὸ ποῖ- ον:) διεξαγωγῆς τῶν ἀγώ νων. Οὐδόλως δὲ μᾶς άνα φέρει ποῖοι ζήτησαν ἄδει αν γιὰ τὴν συγκρότησιν τῶν Μικτῶν Πόλεων. Διότι πρὶν νὰ φθάσουμε στοὺς ἆ γῶνες εἶχαν, προηγηθή οἱ προπονήσεις, οἱ προετοιµα σἱες. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ζητή θηκε ἄδεια ἀπὸ τὰ σώμα- τεῖα-- µέλη τῆς ΚΟΠ: ᾿Απὸ ὅτι εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ γνωρίζωμµεν ὄχι. Διατί τὸ τε λοιπὸν δὲν ἐπενέδη ὁ κ. Στεφανίδης καὶ νὰ στα µατήση τὴν ὅλην προσπά ἽἜθειαν : «Τέλος «θὰ ἠθέλαμεν νὰ ρωτήσωμεν τὸν κ. Στεφανί δην νὰ μᾶς πῆ ποῖα σωμα τεῖα-- µέλη τῆς ΚΟΠ ἆἀντι προσωπεύουν οἱ κ.κ. Λοῖςί δης καὶ Λαγούδης: ᾿Ασφα λῶς ὄχι ὅσα συμμετεῖχαν ἐνεργῶς στοὺς δύο ἀἁγῶ- νεος: Διότι τώρα λοιπὸν ὁ κ. Στεφανίδης ζητᾶ αἴτη σιν ἀπὸ τὸ σωμµατεῖα της Λευκωσίας». ᾿Ενῶ. ὅλα αὐτὰ συµθαί νουν γύρω ἀπὸ τὴν Μικτὴ Λευκωσίας σχετικὲς πληρο Φφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὸ ΑΠΟΕΛ καὶ ὁ ᾿Ολυμπιακὸς κινοῦνται συνδυασμένα προ κριµένου νὰ πραγµατοποιη Ρῇ σύσκεψις κατὰ τὴν ὁποί ων θὰ ληφθῆ ἀπόφασις διὰ τὴν σουγκρότησιν «ἐπισή µως» πλέον τῆς Μικτῆς Λευκωσίας. Ἡ Γιοῦθε ππρε τὸ «ντέρμπυ) Στὸ ντέρμπυ τοῦ Τουρί νου ἡ ᾖΓιουθέντους νίκησε | τὴν Μίλαν μὸ 2-1. Τὰ γκὸλ. τῆς Γιουθέντους σημεὶ ωσαν οἱ Μπέτεγκα καὶ ᾿Ανα στάζι καὶ τὸ γκὸλ τῆς Μί λαν πέτυχε ὁ Μπενέττι. Σηµαντικὴ ἐπῖσης ἦταν ἡ νίκη τῆς Ίντερ στὴν ἕ δρα της ἐπὶ τῆς Κάλιαρι, μὲ 4--1. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἆ- γώνων. τοῦ ᾿ταλικοῦ πρω ταθλήματος! Γιουθέντους -- Μίλαν 2--1, ἶντερ -- Κά λιαρι 4--Ί, Φιορεντίνα - Μπολόνια 1--Ὁ, Σαμπντόρια -- Βαρέζε 1--, Ρόμα -- Νόπολ: 0--0, Βιτσέντσα -- Λάτσιο Ί1--2, Ασκολι -- Τορίνο Ί--1. Ἰσεζένα -- Τερνάνα 2--Ί. φέρει στὶς δηλώσεις του ὅ ! Τὸ ἀντίο τοῦ µεγάλου Πελὲ ών Σ ΕΧΛΡΙΤΗ ΜΑΙ ΜΟΥ «ΟΜΠΡΙΓΚΑΝΤΟ, µέου ηόθο» {«Εὐχαριοτῶ, λάξ µου»). Μὲ υτὴν. φράση αὐτὴ καὶ μὲ δάκρυα στὸ μάτια, ἔκλεισε ὁριστικὸ ἡ, καρριέρα τοῦ θασιλιᾶ Πελὲ σὸὀν ἐπαγγελματία ποδοσφαιριοτῆ στὸ μικρὸ γήπεδο Οὕρμπανο Καλντέ ἔρα τοῦ Σάντος, ὅπου καὶ εἶχε ὀρχίσει τὸ 1956 ὅταν τὸ «μοῦ Ρο διαμάντι» ντεμπουτάριζε σὲ ἡλικία 15 ἑτῶν. Ἡ τελευταία ἐμφάνιση τοῦ μεγαλύτερου ποδοσφαιριστοῦ ο: λων τῶν ἐποχῶν διήρκεσε μόλις 20 λεητὰ καὶ τὴν παρακολούθη- ουν 30.000 θεαταὶ στριμωγμένοι οτὶς ἐξέδρεο, μὲ ἐκδηλώσεις θαυμαστὲς σὲ ποαλμὸ καὶ συγκ!- νηση. “Ὁ Πελὲ ὄγγιξε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν μπόάλλα στὸ κύκνειο ἆ Όµα του οτὸ τέταρτο λεπτὸ τῆς συναντήσεωςσ, ἀλλὰ ἦταν τόσο µεγάλη ἡ ἑντασή του, ποὺ δὲν κατόφερε νὰ τὴν μµετοθιθάσ] ου στά. Τελικά, στὸ 20’, ὁ ἀδετὴς ἄσσος γονάτισε στὸ ἔδαφος, ἕἔ- θγαλε τὴν φονέλλα μὲ τὶς μοῦ- ρες καὶ ἄσπρες ρίγες, τὴν ὁποίο τίμησε ὅσο καγεὶς ἄλλος καὶ ἔκανε τὸν γῦρο τοῦ ἁἀγωνιστικοῦ χώρου, ἐνῶ οἱ φίλαθλοι φώνα- ζον ρυθµικἀ «φίκα, φίκα» {μεῖ: νε, μεῖνε)} ὅπως κοὶ τότε, πού ἔπαιξε γιὰ τελευταία φορά μὲ τὴν ᾿Εθνικήὴ ὁμάδα τῆς Βραζιλί- ας. 'Ὁ Πελὲ ἔπεσε ἐξαντλημένὸς οτὴν ἀγκολιό ἑνὸς ἀστυφύλακα καὶ ἕσπευσε νὰ ἐξαφανισθῆ ατ’ ἀποδυτήρια. ᾿Αργότερα ἀπεκαλύ φθη, ὅτι τὸ ἔσκασε κρυφὰ ἀπὸ τὸ γήπεδο, ἀφήνοντας τοὺς δη µοσιογράφους, στοὺς ὁποίουάα εἰ- χε ὑποσχεθῆ πρὲς - κόνφδρενο, νὰ περιμένουν μάταια. Μιά θαυμοστὴ καρριέρα εἶχε λήξει. Τὸ εἴδωλο ἑκατομμυρίων φιλάθλων στὸν κόσµο, ὁ []ελέ, εἶναι τώρα καὶ πάλι ὁ ᾿Ἐν΄σον ᾿Αράντες ντὸ Ναοιμέντο, ἕνας πολυάσχολος καὶ θαθύπλουτος μπίζνεσμαν. [ ΕΝ ΝΝΝΙΝΙΝΙΝΙΝΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΝΝΙΝΙΝΝΙΝΙΙΗΙΙΙΙΙΝΙΝΙΝΙΜΜΙΝΜΙΙΕΙΝΜΙΙΙΙΝΝΝΙΙΙΝΙΝΙΝΗΙΙ ΜΕΛ ΛΠῆ ΝΤΟ ΛΗΜΙΟΥΡΓΗΤΝΙ ΒΕΙΛΛ ΠΛ ΤΗΝ ΛΡΝΗΣΝ ΤΟΥ κ. ΣΤΕΦΛΝΙΜΗ. { ΜΛΛΙΚΛΣΙΛ᾽ [0Η ΤΗΤΕΤΛΙ ΠΛ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ ΛΕΥΚΗΣΙΛΣ ΜΕΝ ΛΚΟΛΕΥΒΗΘΙΚΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΠΤΠΣΕΣ ΤΙΝ ΜΙΝΤΗΝ. ὍὉ ᾿Αντιπρόεδρος τῆς ΚΟΠ κ. Λαγούδης. ΛΛΥΜΠΙΛΚΥ ΖΥΡΙΧΗ. -- Ἡ Εὐρωπαίκη πο δοσφαιρικἠ ἔνωση εἰδοποίησε τὸν Ολυμπιακὸν Πειραιῶς πὠς΄ δὲν ποῦ ἐπιτρέπει νά παίξη τὸν προ σεχῆ του ἀγῶνα μὲ τὴν Ανιερ λεχτ γιὰ τὸ Κύπελλο τῶν Πρω π«οθλητριῶν στὸ στάδἰο Καραϊσκάἁ κη γιοτὶ οἱ ὀπαδοί του στὀ παι ηγίδι του μὸ τὴν Σόλτικ ἔρρι- εαν στὸν ἀγωνιστικὸ χῶρο πυρο τεχνήµατα καὶ ἄλλα ἀντικείμενα. Επίσης ἐτιμώρηῆησε μὲ ἀποκλει αμὸ ἀπὸ ἕνα παιγνίδι τοῦ κυπέλ λου τῶν πρωταθλητριῶν τὸν Βι έρα (θὰ ἁγωνισθῇ ἑναντίον τῆς Αντερλεχτ) καὶ ἐπέδαλε σιἠν Πειραϊκὴ ὁμάδα πρόστιμο 10 χι- λιάδων Ελθετικῶν φράγκων δη λαδὴ περίπου 1250 περίπου λι ρῶν. Κατόπιν αὐτῆς τῆς ἀποφάσε- ως ὁ ᾿Ολυμπιακὸς στὶς ϐ Νοεμ ΡΛΙΗΝΤΙΕΡΣ Μὲ τοὺς πρωτοπόρους νὰ ἀγωνίζωνται ἐκτὸς ἕ- ὅρας συνεχίζεται σήµερα τὸ ᾿᾽Αγγλικὸ Πρωτάθλημα. ᾿Αντίθετα οἳ ὁμάδες οἱ ὁ- ποῖες ἐποφθαλμιοῦν τὴν κο ρυφὴ ἁγωνίζονται στὴν ἕ- εδρα τους γεγονὸς τὸ ὁ ποῖο μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὄνα µένωμεν ἀνακατατόάξεις. ” Ἡ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ἐἑκτὸς ἔδρας ἀντιμετωπίζει τὴν Κ. Π. Ραϊηντζες. Όσο κι ἂν οἱ φιλοξενούμενοι περέχουν ἀγωνιστικά θά πρέπει νὰ προσέξουν Ίἴδιαί τερα τὸ παιγνίδι. 3. ΜΕ τὴν Γουέστ Χὰμ θὰ ἄναμετρηθη ἡ ἴπσγου ἴτο. Ἡ φιλοξενουμένη ὁμά δα τὸν τελευταῖον καιρὸν δὲν ἔχει σταθερὴν ὁπόδο σιν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πα θαΐνη συνεχῶς ζημιά. Θά πρέπει λοιπὸν σήµερα νἀ προσέξη Ιδιαίτερα. 3 ΜΕ. στόὀχον τὴν μµεγόά λην νίκην ἡ Εθερτον ἐπιτίθεται στὸ γἠηςδὀ της κατὰ τῆς Τσέλου ποὺ ὁ: πωσδήποτε δὲν θρίσκεται καὶ σὲ πολὺ καλἠ κατά- στασι. 3 ΤΟ ἴδιο ἀφορᾶ καὶ τὴν Μάντσεστερ Σίτυ ἡ ὁ- ποία στὸ Μαίην Ρόουντ θὰ φιλοξενήση τὴν Λοῦτον. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ἢ ΛΙΝ -ΑΚΕΡΛΙ Ἡ ΟΥΕΦΒ. ἔκλεισε τὸ Καραϊσκάκηα Β, ων Ο ΒΙΕΡΑ Βρίου πρέπει νό ἀντιμετωτίόοῃ τὴν Αντερλεχτ σὲ γήπεδο πού θὰ ἀπέχη 100 Χιλιόμετρο ἀπὸ τὴν ἔδρον του. Μετά ἀπὸ τὴν ὀπόφασιν αὐτὴν ὁ Ολυμπιακός προσανατολίζεται νὰ δώση τὸν ἀγῶνα--ρεθάνς στὴν Πάτρα. Τὸ ἀπόνευμα στὴν ᾿Ἁγγλία ΜΕΣ ΤΗ ΙΙ ΑΝΑΝΕΤΡΗΣΙΣ -ΝΒΙΡΠ ΗΛ Τὸ πλῆρες πρόγραµµα ἔχει ὡς ἀκολούθως : Μπίρμιγχαμ -- Νιούκαστλ Καρλάϊλλ -- Ντέρμπυ Λἠντςο -- Γούλδς Λέστερ -- Σιέφφιλντ Μάντσεστερ Σίτυ -- Λοῦτον Μίντελσμπρο΄ -- Κόδεντρυ Ραΐηντζερς -- Λίθερπουλ Στόουκ -- Μπέρνλεῦ Τόττεναμ -- Αρσεναλ Γουέστ Χάμ -- Ιπογουῖς Εθερτον -- Τσέλσυ. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ᾿Εκτὸς ἔδρας ἀγωνίζετοι ἡ Μάντοεστερ ὭἡΓιουνάόῖτετ, μὲ ἀντίπαλον τὴν Μπλάκ μπουλ. Φιλοδοξεῖ δὲ νὰ φθάση στὴν νίκη γιὰ νὰ οταθεροποιηθῆ οτὴν κο ρυφή. Τὸ πλῆρες πρόγραµµα ἔχει ὡς ἀκολούθως : Μπλάκμπουλ -- Μάντσεστερ ᾖΓιουνάῖτετ Μπόλτον -- Κάρντιφ Μπρίστολ Β. -- Μίλγουωλ Φούλαμ -- Μπρίστολ Σίτυ Νόργουϊῖτο -- Πόρτσμουθ Νόττο ΚΚ. -- Οξφορντ Ολντχαμ -- Γιὸρκ Σιἐφφιλντ -- Χὰλ 'Σαουθάµπτον -- “Όριεντ Σάντερλαντ κ-- Α. Βίλλα ἹΜπρόμγουϊτς -- Νόττιγχαμ. Σάθθατον, 19 ᾿ΟὈκτωθρίου 1974 ΠΙΑΚΗΡΙΌΣ: ΛΙά φύγουν ἀμέσως οἱ πραζικοπηµητίαι ο κα ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 18 (δ. Υπηρεσία). -- Ὅ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ᾿Αρ- χιεπίόκοπος Μακάριος ἠξίωσε σαφῶς καὶ ἆ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ περιφράστως ὅπως ἀποχωρήσουν πάραυτα ἐκ Κύπρου ὅλοι ἀνεξαι- ρέτως οἱ πραξικοπηµατίαι ἀξιώ: ματικοὶ ἐξ Ἑλλάδος, Ὁ ᾿Εθνάρχης διεθίθασε προσω- πικῶς τὴν ἀπαίτησίν του τόσον πρὸς τὸν προ- σωρινὸν ἀντικαταστάτην του κ. Κληρίδην, ὅ- σον καὶ πρὸς Δούνταν. τὸν Πρέσόυν κ. Μιχαὴλ Κατόπιν τούτου ἀναμένεται ὅτι ἐντὸς τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος ἡ μαρτυρικὴ γῆ τῆς Κύπρου θὰ ἁπαλλαγη ἐπὶ τέλους ἀπὸ 'τὸ 6ά- ρος τῶν ἐξ Ἑλλάδος πρακτόρων τῆς χούν- τας. ΚΙΝΗΤΟΠΙΙΗΣΙΣ ΚΛΤΟΙΚΙΝ ΤΙΣ ΕΗΙΛΡΧΙΛΣ ΚΥΡΗΝΗΛ Εἰς οὐγκόντρωσιν πλεί- στων ἐκτοπισθέντων κατοί- κὠν τῃς ἐπαρχίας Κυρηνεὶ ας καὶ φίλων αὐτῆς ἀντηλ λάγησαν ὀπόψεις ξιὰ τὸν συντονισμὸν τῶν Ἴροσπα- θειῶν ὅλων τῶν ἐνδιαφερο µένων πρὸς περιφρούρησιν τῆς κινδυνευούσης ἐπαρχί- ας, ἡ ὁποία εἴναι καὶ πρέ πει νὰ ααραμµείνη ἀναπό- σπαστον τμῆμα τῆς Κυπρια κῆς Δημοκρατίας. Κατά τὴν συγκέντρωσιν Ὑπέγραμευ ὁ κ. Φύρυτ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 18. -- Μέὲ μεγάλην ἀπροθωμίαν ὁ Πρόεδρος τῶν ΕΠΑ κ. Φόρντ, ὑπέγραψο ἀπύόιε τὸ νομµοοχέδίον Όιἀ τὴν ὑπὸ ὅ ρους ἁποστολὴν στρατιώτι κης θοηθεία- πρύὀς τὴν Τουρκίαν. Ὑπογρόφων ὁ κ. Φδρντ ἑτόνισεν ὅτι, δὰν παρά τὸς προσπαθείαο της ἀποτύχη ἡ ᾽Αμερικανικὴ Κυβέρνησις εἰς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ Κυπρι ακοῦ, τὴν εὐθύνην θὰ φέ- ρη τὸ Κογκρέσσον τῶν Η. Π.Α., συνεπεία τῆς σνάσε- ὡς τὴν οποίαν ἐτήρησεν εἰς τὸ θέµα τῆς ἀποριολῆς οτρατιωτικῆς 6οηθειας πρὸς τὴν Τουρκίαν. Ἀνεχώρπσευν! ὁ [τευκτής Ὁ Τουρκοκύπριος ἡγέτης κ. Ραοὺφ Ντενκτας υετὸ- ϐθη χθές εἰς ᾿Άγκυσαν. ἐ- κεῖθεν δὲ 9ά ἀναχωρήση αὗριον εἰς Νέαν ᾿Ὑόρκην µέσῳ Λονδίνου. Εις τὴν Βρειτανικὴν πρωτεύουσαν βὰ έχη συνο µιλίας ἐπὶ τοῦ βέµστος τῶν Τουρκοκυπρίων, οἱ οπο:οἰ διαθιοῦν εἰς τὴν Ππεριοχὴν τῶν Βάσεων. Εἰς Ν. Ὑόρ κην, ὁ κ. Ντενκτάς θά ἐκ θέση τὰς ἀπόψεις τῆς κο νότητός του, κατὰ τήν συ ζήτησιν τοῦ κΚυπρ'ιακοῦ ἑ- νώπιον τῆς Πολιτικῆς πι τροπῆς τῆς Γεν. Συνελεύ σεως τοῦ Ο.Η.Ε. ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΟΡΙΑ ΤΗΣ Σ08. ΕΝΩΣΕΩΣ Ὁ Πρέσθυς τῆς Σοβ:ετι κῆς Ενώσεως κ. Σ. ᾿Αστά θιν παρέδωσε χθήὺς εἰς τὸν Ὑπουργόὸν Ὑγρείας κ. ζ. Σε Βέρην 200.000 Σόσεις ὁν τιτυφικοῦ. - ἀντ.τετανικοῦ ἐμθολίου, ὡς μέρους τῆς γενναιοδώραυ θοηθείας τῆς Κυθερνήσεως καὶ τοῦ λαοῦ τῆο Σοθιετικής ᾿Ενώσεώς πρὸς τὸν Κυπριακὸν λαόν, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται τὸ δει νὰ τῆς ἀνάνδρου καὶ όπρο κλήτου Τουρκικής εἰσθολῆς εἰς τὴν Κύπρον. Ὁ κ. Ὑπουργόὸς ἐξέφρα σε πρὸς τὸν κ. ᾿Αστάδιν τὰς. εὐχαριστίσς κοὶ τὴν εὐγνωμοσύνην της Κυθερ: νήσεως καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου δ:ἀ τὴν πάσης φὺ αρινς θοήθειαν κα σπα: αάστασιν τῆς. Σοβιετικῆς συώσεως πρὸς τὸν Κωππια μὸν λσόν κατὰ τός δυσκὀ: λους οτιγμός τὰς ὁποίας οὗτος διέρχεται. « διεπιστώθη τὸ ὑψηλὸν καὶ ἀκμαῖον πατριωτικὀν φρόνη µα τόσον τῶν ἐγκλωθισθέν των, ὅσον καὶ τῶν ἑκτόπι σθέντων, ἀφοῦ δὲ ἀπεδοκι µάσθη τιᾶσα µορφή ἠττοπα θείας καὶ µοιρολατρείας ᾱ- πεφασίσθη ὅπως μὲ τὴν συ νεργασίαν καὶ τὴν συµπα- ράστασιν τῆς Κωπρακῆς Κωθερνήσεως καὶ τῶν Βου λευτῶν τῆς ἐπαρχίας, λη- φθοῦν ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μὲ τρα προθολης καὶ διεκδικἠ σεωα τῶν αἱγπημάτων τῶν κατοίκων τῆς Ἑλληνικῶωτά- της καὶ δεινοπαθούσης ῥἐἑ- παρχίας Κυρηνείας. κατι. ΑΙΝΟΕΙΤΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ Ἑλλείπει ἐκ τῆς οἰκίας του ἀπὸ τῆς Ί4ης τρέχον τος ὁ ἐξ Αχνας Χαρόλαμ πος Νεοφύτου, 52 ἐτῶν. Οὔτος ἀνεχώρησεν ἀπὸ τὴν ΟὈρμήδειαν μὸ προορισμὸν τὴν Αχναν διὰ νὰ ἀρδεύ ση τὸν κῆπον του, ἔκτοτε δὲ ἁγνοεῖται ὁἃ τύχη του. Ὑπάρχουν ὠπόνοιαι ὅτι οὗ τος συνελήφθη ὑπὸ τῶν Τούρκων. Ἔξ ἄλλου, ὀλλείπει ἐκ τῆς οἰκίας του ἀπὸ τῆς Ίρης τρέχοντος ὁ ἐκ Κα λοῦ Χωρίου (Καπουτίου), νῦν ἐκτοπισθεὶς εἰς ᾽Ακά- κι, ᾿Ανδρέας Δημητρίου Μπότσαρης, 17 ἐτῶν, ῥἵὅ- Ψους 54”, µετρίας σωμα τικῆς διαπλόσεως, ΕΚΚΛΗΣΙΣ Ἡ. ᾿Αστυνομ΄α ποιεῖται ἔκ κλησιν αρὀς τὸ κοινὀν δι᾽ ἄμεσον ἐπιστροφὴν τῶν κυ νηγετικῶν ὅπλων, τὰ ὁ- ποῖα παρελήφθησαν ἐκ τῶν κατὰ τόπους ὠστυνομικῶν σταθμῶν κατὰ τὴν διάρκει αν τῆς τουοκικῆς εἰσθολῆς. ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΛΕΜΑΤΑ ΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ Τὸ ὀτμόπλοίου «Πάτρα» τῆς ᾿Ατμοπλοϊκῆς Ἔτς ρεί- ας Εὐθυμιάδη τὸ ὁποῖον ἆ ναµένεται νὸ ἀφιχθῆ οἡἦμε ρον τὴν πρωίαν εἰς Λεμε σὸν μεταφέρει θωρθόν 7706 δέµοτα οἰδῶν ἵματι- σμοῦ, τροφίμων καὶ φαρμα κευτικοῦ ὑλικοῦ. 22 δέµα τα τροφίμων καὶ 156 σόὀκ κους ἀλεύρου. Πάντα ἀπο τελοῦν δωοεὰς ἐξ Ἑλλά- δος ὑπὲρ τῶν Κυπρίων προσφύγων. Διά τῆς ἰδίας εἰὐκαιρίσς ἀναμένεται νὰ ὀφικθῇ ὁ ᾽Αντιπρόεδρος τοῦ Ἕλληνι- κοῦ ᾿Ερυθροῦ Σταυροῦ κ. Γεώργιος Μαρίνος, συνο- δευόµενος ὑπὸ τοῦ ᾿Ανωτέ ρου Λειτουργοῦ τῆς Κεντρι κῆς Ὑπηρβοίας τοῦ Ἕλληνι κοῦ ᾿Εουθροῦ Σταυροῦ κ. Καρατζᾶ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ἵδ (Ρ.).- Ἡ Βρεττανικὴ ἑφαμερὶς «Τάϊμο» δημοσιεύσει οσήμε ρον ἄρθρον τοῦ Βρεττανοῦ κ. Μάϊκλ Χαρτμπότλ. αρώὠ ην ᾿Αρχηγοῦ τοῦ ᾿Επιτελεί ου τῆς ΟΥΝΦΙΚΥΠ, εἲς τὰ ὁποῖον τονίζεται ὧτί θὰ ἆᾱ- παιτηθοῦν 950 ἁκατομμηρια λίραι διὰ τὴν στόγασιν τῶν 200 καὶ Πλόον Χιλιῤδων πρωυφύγων τῆς «ύπρου καὶ νά δημιουργηθοῦν ἐργασίοι δι’ αὐτούς. Αὐγόρου, ᾿Αττεσλῆ Μιχαήλ Για- ΚΑΠΩΣ ΩΡΙΣΗΤΕ ΛΛΕΠΦΙΗ Απ ΤΗΝ ΛΙΚΝΙΛΛΩΣΙΒ Ὁ πονεµένος Λαὸς ἀγκαλιάζει τὰ παιδιά του ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ τῆς χθὲς ἀπελύθησαν ὑπὸ τῶν Τούρκων 300 Ἑλληνοκύπριοι αἰχμάλωτοι, οἱ ὁποῖοι ἐκρατοῦντο εἰς Τουρκίαν. Ταυτοχρόνως ἀπελύθησαν καὶ 324 Τουρκοκύπριοι αἰχμάλωτοι, οἱ ὁποῖοι ἐκρατοῦντο ὑπὸ τῶν Ελ- λήνων. Ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν αἰχμαλώτων ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ξενοδοχείου «Λήδρα Πάλας» ὑπὸ τὴν ἐπίθλεψιν της Εἰρηνευτικῆς Δυνάμεως τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ τοῦ Διεθνοῦς ᾿Ερυθροῦ Σταυροῦ. , Ἐκ τῶν ἀπολυθέντων Ἑλληνοκυπρίων, 121 ἐζήτησαν ὅπως μεταφερθοῦν εἰς τὴν περιοχὴν Καρπασίας, τὴν δὲ µεταφοράν των θὰ ἀναλάθη ὁ Διεθνὴς Ἐρυθρὸς Σταυρός. Ἐκ τῶν Τουρκοκυπρίων 65 ἐζήτησαν ὅπως μεταφερθοῦν εἰς τὰ χωρία των, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται εἲἴς Ἑλληνικάς περιοχάς. Τοὺς ἀπολυθέντας Ἑλληνοκυπρίους ὑπεδέχθ ὁ Προεδρεύων τῆς Δημοκρατίας κ. Γλαῦκος Κληρίδης ὅστις καὶ τοὺς συνεχάρη. Οὗτος ἐδήλωσεν ὅτι ἡ ἀπελευθέρωσις ὅλων τῶν αἰχμαλώτων θὰ συμπληρωθῆ ἐντὸς 12 ἡμερῶν. Ἐπίσης ἀπεκάλυψεν ὅτι τὴν προσεχῆ Δευτέραν ἡ Τρίτην θὰ μεταφερθοῦν εἰς τὸ ΒΜοσοκομεῖον Λευκωσίας 30 ἅτο- μα, τὰ ὁποῖα κρατοῦνται εἲς Βώνην καὶ χρειάζονται ἰα τρικἠν περίθαλψιν. ἑ ἀγνοούμενοι ἀνέρχονται εἰς 3.000 περίπου. ᾽Ανταλλαγαὶ αἰχμαλώτων θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐπίσης καὶ τὴν προσεχῆ Τετάρτην. λΑντωνίου Χρ. Σωτήρης ΄Α- κανθοῦ, ᾽Αδόμου ᾿Αδάμος ἸΑ- κανθοῦ, Ποπογεωργίου Σάῦδας ᾿Ακανθοῦ, ᾿Αντωνίοι Μάριος ᾽Αμμόχωστος, Κώστας Διόνυσος (Ιερομόναχος) Απ. Βαρνάδας ᾽Αμμοχώστου, Μάντολες Βοοι- λείου Πέτρος Αχνα, Προξοτὸς ᾿Ανδρέας Λάπηθος, ᾽Αλεξάνδρου Γεώργιος Γερόλακκος, Χριωσάν- θου ᾿Αναστάσιος Αγιος Δομέ- οτιος, Μανώλη Σάθθος Λύμπιο, ᾿Αθανάση Τάκης Μόρφου, Μάρ- κου Νεόφυτος Κότω Βαρώσι, ΜΙχάλη Νίκος Κερύνεια, Χου- θαρτᾶς Κώστας Κερύνεια, Παν- τούρης Κωνσταντίνος Άγιος Γε- ώργιος Κερύνεια, Παλυκόάρπσυ Αρέστης ᾽Αμμόχωστος, Καρπασἰ της Μιχαλάκης Λάρνακα, Χατζη- λούκα Ζαχορίας Αγία Τριάδα, Σάθθα Σωτήρης ᾽Αμμόχωπτως, Τρικωμίτης ᾿Ανδρέας ἱότω Δερύ γεια, Δημητρίου Γεώργιος Για- λοῦσα' Παναγῆ Γεώργιος Παλοι- ριώτισοο. ᾖΖανέττυ ᾿Ανδρέος ᾽Αμμόχωστος, Λούκα Αντώνης Βαθύλοκα, Χατζηκωνσταντῆ Μι- χαλάκης Ασσια, Δημοσθένους Κυριάκος Συριανοχώρι, Λήσλα- κτὸς Βασίλι, Μέλισσος Χριστόφορος Καῖμα κλὶ, Κασάπη Ποναῆς Ριζοκἁρπο- σο, Χόμπου ᾿Ανδρέας Γύψου, Κα ραγιάννη Μιχαήλ Μάνδρες, Πήτ- τα ᾿Ανδρέας Ασαισ, Κυριάκου Χαράλαμπος Νέο Χωρίο Κυθρυί- ας, Σωτηρίου Γεώργιος Κυθραία, Μενελάου Χριστάκηςο Γιαλοῖσα, Μαυρουδῆ Πρόδρομος Καϊμωκλὶ, Τσίγκα Γεώργιος Γύψου, Κούπ- πας Δημήτριος ᾽Αμμόχωστος. Χρυσοχοῦ Εὐάγγελος Αγ. {εώρ γιος Κυρηνείας, Ποντελῆ Σωτή- Ρρης Λύμπια, Τρέπηπσο Νῖκος Δμω μολαξιἁ Λάρνακα, Γιασοιμῆ Χα- Ρράλομπος Γαϊδουρᾶς, Καλλῆ .Ἡ- ράκλης ἈΚομπιὰ, Μουζουρὶδης Κώσγας ΓΠυρκᾶ ᾽Αμμολώστου, Χρυσοστόμου Θᾶνος Άγ. Γεώρ- γιος Κυρηνείας, Παναγῆ Φωτης Κοντέα, Κομτέλια Γεώογιος Μάνδρες, Φραγκούδης Δημήτοης Ριζοκάρποσο, Μιχαἠλ Διονύσιος Μελάναγρα, Χατζηγιακουμῆ Ποῦ- λος Συρκανιά, Ποταμὸς Γιαννὲς Βαρώσι, Γιώρκατσου ᾿Ανδρέας Μόρφου, ᾿Αχιλλέως ᾿Ανδρέιις Αγ. Ανδρόνικος, Γενναδίου Πα ναγῆς ᾿Ασσια, Λιασῆς Πονυγιώ- της Λάπηθος, Γεωργάκης Σῶτος Νέτα, Κοζάκου Σόθδας Κάρμι, Στυλιανοῦ ᾿Αδάµος Γαλοταριὰ, Όμπασιης Κόκος Γύψου, ΑΛιχαἠλ Σαθθίδης Σάθθας Πολὲμι, Χα ιζη- παγῆς Σταῦρος Πυρκᾶ, Κυπρια- νοῦ Μιχαλάκης Δρομολαξιά, Π.ε ρῇ ᾿Ανδρέας ᾿Ασοιαο, Παπαλούκα Δημήτριος Λύμπα, Χατζηπιερής Χαράλαμπος ᾿Ακανθοῦ, Σιωκαλ- λῆς ᾿Ανδρέας Τρυπηµένη., Θεμι- στοκλέους Κώστας ᾿Ορορφίτο, Νικόλα Μαμρῆ Γιαννῆς Μαρς- θόθουνο, Φωτῆ Προδρομῆς Γύψου, ᾿Ανδρέα Παππουθη Ιωσήφ Λή- ση, Παυλίμπεης Πάνος Λάρνακα, Βασιλείου Χριστόδουλος Κώμη Κεπἠρ, Τρουλλίδης Ανδρεας Ἁγία Τριάδα, ᾿Αθροόμ ᾿Ανδρέ- ας Πυρκᾶ, Κουρκουτᾶς Γιαννῆς ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΤΟΥΝ ΠΩΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΙ ΤΟΝ Συμφώνως πρὸς πληρο- φορίας τῆς τουρκοκυπρια- κῆς ἐφημερίδος «Χαλκὶν Σεοὶ», 15 περίπου χιλ'ᾱ- δες Τουρκοκύπριοι κάτοικοι τῆς Βρεττανίας, µπροτίθεν- ται νὰ ἐπιοτρέψουν εἰς Κύὐ Προν. Ἡδη ἔχουν προθη -- κατὰ τὴν ἐφημερίδαο -- εἰς τὰς ἀναγκαίας διευθς- τήσεις, Ἡ Ἰδία ὀφημερὶς πληρο φορεῖται ὅτι Τουρκοκύπριοι τῆς Βρεττανίας προτίθεν- ται νὰ ἐπονδύσοιν χρήμα τα εἰς Κύπραν, ἀνερχόυεξ να εἰς ϱ»200.0084. ΠΡΟΙΚΟΛΟΤΗΣΙΣ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΑΙΛΙΩΝ ὝὙπο τοῦ Τµύέµατος ὙΎπη ρεοιῶν Κώῑνωντῆς Εὔὐημε-ί ας ἀνακοινοῦτα, ὅτι ὁι'ο- γενεῖς τοῦ εξζωτερικοῦ ὁ-' χουν ἐκφοόποι ἦν ἐπιθυμὶ αν νὰ προικοῦὔλιήσουν ἡ θοηθήσ»ρεν οἱ «ονομικῶς Κυ πριόπουλ., ἠἡἉκίας μµέχο' 16 ἐτῶ, τὰ ἑσοῖα ἔχουν ἀπορφανιοθῇῆ, Αςογῳ τῶν τε λευταιων πολσυικῶν ἐπιχε ρήσεων. Παρακαλοῦνται οἱ κηδε μόνες ἡ γονείς ἀπορφανι- σθέντων πα ῶ ὧν ὅπως τὸ ουντομώττοον ἕ.,νατὸν ἁῑιο ταθοῦν., προσωπικῶς εἰς τὸ πλησιέσ ευ ὃν Επαρχιακον Γραφεῖον τοῦ Τμήµοτος Ὑ πηρεσιῶν Κονωνικῆς Είπ µερίας δια νὸ παράσχουν τὸς ἀναγκαίας πληροφορ: ας. λοῦσα. Δημήτρη ᾽᾿Αναστάσης Γιο- λοῦσα, Προῦντζος Γεώργιος Αμ µόχωστος, ᾿Αρέστη Ανδρεας Ἁγία Τριάδα, Γεωργίου Βασίλης Σμριανοχώρι, Ζαχαρίας Γεώργι- ος Ριζοκἁρπασο, Γεωργίου Γιαν- νῆς Λεονάρισσο, Κωνοταντῆ ΄Αν τώνη ᾿Ανδρέας Βαθύλακα, Νικό- λα Κυριάκος Βαθύλακα, Κώνστων τη ᾿Ανδρέας Λύση, Κωστῇ Φώ- της Γύψου, Στυλιανοῦ ᾿Ανδρέας Μάνδρες, Χατζηποπαμιχοήλ ᾽Αλὲ- Εανδρος Βαθύλακα, Παναῆς Κωτ- Τ᾽ ἀδέλφια µας ποὺ γύρι ον ο σαν στη γλυκειὰ π µερῃ Χπόλαση τῶν ᾿Ἀδάνων. τορῇ Γεώργιος Ασσια. Σιαξατές Γεώργιος Κυρήνεια, Δημοσθένους Κύπρος Λάπηθος, Ἐλευθεριου Γεώργιος Λάρνακα. Σάθθα ᾿Αν- πώνιος Λευκωσία. Γεωργίου Σω- τήρης Κυρήνεια, Σωτήρη Γςσώρ: γιος Σπαθαρικὀ, Πασχάλη Μικα- λόκης ὙΤρίκωμο, Κοιτσογίαννῆς ᾿Ανδρέσς Μάνδρες, Κυρίσκου ᾿Ανδρέας Λάρνακα. Χαμπῆ ᾽Αμύ- ρωτου Πετράκης Γιαλοῦσα, Μι- χαἠλ Χατζηκυριόκου Κυθραία, ᾿Αναστάση Κυοιάκος Σωτήρης κκ. ᾽Αμμόχωστος, Λούκα Γιώργαἴσου Βασίλης Μόρφου, Παναγιώτου Σάδθα ᾿Αγαθοκλῆς Παλουριώτ:ο- σα, Παντελῆ Παντελῆς Ασσα, Στασῆ Παντελῆ Παντελῆς ΄Αρυ δίππου, ᾿Αθανάση Χαράλαμπος Λύμπια. Κυριάκου ᾿Ανδρέας Μάν δρες, Κυριάκου Νικόλας ᾽Αλάμπρ.., Σωτηρίου Παναγῆς 'Αγ. ᾿Αμθρο- σιος, ΧἈρυσάνθου Χρίστος Κον- τέα, Μιχαήλ Δημητράκης Ρ'ζο- κόρπασο, Πασχάλη -Γιαννῆς Αυ: ατρίδα, ξεφεύγοντας ὁπὸ τὴν τρε- ἨἈνήλγητοι καὶ προκλητικοἱ οἱ δήμιοι τῇο Κύπρου Καθ ἢν ᾽Αμερικανικοῦ στιγµὴν ἡ ουὐντριπτικὴ Κοινοθουλίου πλειοψηφία τοῦ ἔχει ταχθῃῆ σαφῶς κατά τῆς Τουρκικῆς ἐπεμθάσεως εἰς Κύπρον κι ἑνῶ αἱ Εὐ- ρωπαϊκαὶ χῶραι φαίνονται νὰ ἀνησυχοῦν διά τὴν Τουρ- κικἠν Ππαρουσίαν ἐντὸς τοῦ ἑδάφους τῆς νήσου, ἡ Τουρ ἀδιαφοροῦσα πλήρως διὰ τὸν ἀντί- κτυπον τῶν ἐνεργειῶν της, κικἠ Κυθέρνησις, προθαίνει καθημερινῶς εἰς νέας προκλητικὰς ἐἑνεργείας εἰς 6άρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ἡ Τουρκία προθαίνει εἰς τὰς ἑνεργείας αὐτὰς ἐκ: µεταλλευομένη : 5 Τὴν φιλοτουρκικἠν στάσιν τοῦ ᾽Αμερικανοῦ Προέ- ὅρου καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ ᾿Εξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. κ.κ. Φὸρντ καὶ Κίσσιντζερ. 5. Τὴν ἀπασχόλησιν τῆς Ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης μὲ τὸ θέμα τῶν θουλευτικῶν ἐκλογῶν εἰς 5 Τὴν συνεχιζοµένην διαµάχην κυπριακοῦ στοιχείου. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΓΚΛΕΤΟΝ Οὐάσιγκτων 18 (Ρ.).- ὍὉ Δημοκρατικὸς Γερου σιαστὴς κ. Τόμας ”Ηγκλε τον, ὁ ὁὀποιοςο πρωτοστάτη σεν εἰς τὰς ἑνεργείας, διό τὴν περικοπἠὴν τῆς ᾿᾽Αμερ κανικῆς στρατιωτικής ϐΘοη- θείας πρὸς τὸν Τουρκίαν, ἐδήλωσεν ὅτι τὸ Συµθ{α στικὀν Νομοσχέδιον τὸ ὁ- ποῖον ἐνεκρίθη χθὲς ὑπ. τοῦ Κογκρέσσου τῶν ΗΠΑ καὶ τὸ ὁποῖον ἐγένετο ἡ ποδεκτὸν ἀπὸ τὸν Πρόε- δρον Φόρντ. ὃ-αφοροποιςί τὴν μέχρι τοῖίδε φιλοτουρ κικἠν. πολιτικἠν τῶν ἩἨνω- Ἑλλάδα. μεταξὺ τοῦ Ἑλληνο- µένων Πολιτοιῶν ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ. Ὁ κ. ἜΗγκλετον προσέ θεσεν ὅτι τὸ νόηµα ὡς οκ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Νοµυ- σχεδίου εἶναι ὅτι ὁ ᾽Αμξρι κανικὸς λαός ἀντιτίθεται εις τὰς ἐπίδρομικάς ἔνερ- γείας, Τὸ σχέδιον ἐξουσιο δοτεῖ τὸν ᾽Αμερικανόν Πρό εδρον ὅπως συνεχίση τὴν χορήγησιν στρατιωτικῆς 2ο ηθείσο πρὺςο τὴν Τουρκ αν μέχρι καὶ τὴν Ίθ0ην Δεκει 6ρίου ὑπὸ τὴν προὐπόθ-οιν ὅτι ἡ Τουρκία, θά τηρήση (α) τὴν κατάπαυσιν τοῦ πυρὸς εἰς Κύπρον, (β) δὲν θὰ ἐἑν'σχύση τὰς στρατιωτὶ κάς της δυνόνεις εἰς τὴν Νῆσον καὶ (Υ) δὲν θὰ ἀπο οιείλη ᾽Αμερικανικὸν αολς μ.κόν ὑλικὸν εἰς τὰς ἐν) Κύπρῳ εὑἧμισκομένας δυνά μεις της. Σχολιάζων τὴν συµβιθα- στικἠν διευθέτησιν εἰς τὸ ξέµα τῆς ᾿Αμερικοαν.κῆς σ ρατιωτικῆς 6οηθε΄ας πρὸς τὴν Τουρκίαν ἡ Βρετ ονική ἐφημερὶς «Ντέηλυ τέλεγκραφ» εἰς σµερίινον σχόλιόν της προτείνει, ὅ- πώς ἐξασκηοῆ πίεσις ἐπὶ τῆς Τουρκίας εἰς τὸν ἆ- νώτατον θΘαθμὸν ὥστε νὸ ὑποχρεωθῆ ὅὄγως συµθόλη ἐποικοδομητικῶς εἷς τὸν τερματισμὸν ῆς Κυπριακῆς κρίσεως. Τοῦτο, προσθέτει ἡ ἐφημερίς, εἶναι κάτι τὸ ὀποιον ἡ Τουρκία καταφα- νῶς ἀπέφυγ νὰ πράξη. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ Αἱ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Εξ ἄλλου ταιἡἠν πμοων τῆς Χθὲς τρια Τουρκικό τιο λεμικὰἀ ἀξεοροιλονα παρεύια σαν ἐκ νέου τὸν Κυπροισ- κὸν ἐἑνοέριον χῶρον, οαἷς τρεῖς περιπτώσεις. Ἡ Κυπρ'υκὴ Κυθέρνησις ὑπέθολεν ἐκ νέου σφοξρὰν διαμαρτυρίαν µέσῳ τῶν νωµένων Ἔθνων Χορηγουν ναρκωτικἁ σὲ Ἑλληπνίδες οἱ Τούρκοι Οἱ ΤΟΥΡΚΟΙ ἐξαναγκάζουν δεκάδας ἑγκλωθισμένων Ἑλληνίδων νὰ παίρνουν ναρκωτικά εἴτε δι ἑνέσεων εἴτε δι ἄλλων τρόπων, διὰ νὰ δύνανται οὕτω νὰ τὰς 6ι- άζουν καὶ νὰ αἰσχρουργοῦν ἐπ᾽ αὐτῶν ὀνενόχλητοι. Εἰς τὴν συγκλονιστικἠν αὐτὴν καταγγελίαν προθαίνει ἡ Παγκύπριος ᾿Επιτροπὴ ᾿Εγκλωθισθντων. δι᾽ ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Συμµθουλίου ᾽᾿Ασφαλείας τοῦ Ὁ.Η.Ε. Εἰς τὴν καταγγελίαν ὀναφέ- ρεται ὡσαύτως ὁ ἀναγκαστικὸς διαχωρισμός τῶν ἐγκλωδισμένων γυναικοπαίδων ἀπὸ τοὺς συζύγους καὶ τοὺς προστάτα οτων καὶ τὸ συνεχιζόμενον ὅργιον θιασμῶν εἰς θά- ρος τῶν Ελληνίδων, ἁρκεταί τῶν ὁποίων παρέμειναν ἔγκυοι. Ἡ ᾿Επιπροπή καταγγέλ- λει περαιπέρω τάς μµαζικὰς ουγκεντρώσεις πολιτῶν τῆς Δημοκρατίας, ὡς καὶ τὰς τραγικὰς ουνθήκας δισθιώ σεως τῶν ἐγκλωθισθέντων καὶ κάμνει ἀναφορὰν εἰς τὰς ὁμαδικὰς καὶ ἐν ψυ- χρῷ ἐκτελέσεις ἁμάχων. Ἡ έγγραφος καταγγς- λία τῆς Επιπροπῆς πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Συµθου λίου ᾿Ασφαλείας περαίΐνει ὡς ἑξῆς : «Παρακαλοῦμεν θερμῶς, ἔντιμο κύριε Πρόεδρε, ὅ- πως ἐξασκήσετε τὸ Ύψη- λὸν Κῦρος σας διὰ τὴν ᾱ- μεσον ἀποχώρησιν τῶν τουρκικῶν δυνάμεων εἶσθο λῆς ἐκ τῃς Κύπρου, πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἐπαπειλουμέ- νου μὲ οὐσίαστικὴν γενο- κτονίαν ἐγκλωθισθέντος ἐλ ληνοκυπριακοῦ πληθυσμοῦ, ἀφιεμένου ἐλευθέρου τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ νὰ ἐπιλέ- ξη τὸ σύστημα διακυθερνή Γύποις: Ἡρ. Χατζηρακλέους σεώς του. Παρακαλεῖσθε ὡσαύτως τέλος, ὅπως κυκλοφορήση- τε τὸ παρὀν ἔγγραφον εἰς ὅλα τὰ µέλη τοῦ Συµθου λίου ᾿Ασφαλείας τῶν ΗἩνω µένων ᾿Εθνῶν καὶ ουγκαλέ σητε ἐπείγουσον εἰδικὴν συ νεδρἰαν τοῦ Σώματος πρὸς ουζήτησιν τῶν καταγγελλο μένων. ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Πρόεδρος, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ, Γραμματεύς». ὍὉ κ. Κληρίδης εἶπεν ἐπίσης ὅτι οἱ καὶ σήµερα καθὼς Λαζαρῃ Δ. Παναγῆς Ριέο- κάρπασο, Κοῦμα Γιακουμῆς Κυ- θραία, Παναγῆ Θεραπῆς ᾿Αγκα- οτίνα, Μέσοιου Α. Ζαχαρίας Αγ. Τριός, Καλλῆς ᾿Αναστάσης Πρι- στειὸν ᾽Αμμοχώστου. Χατζηνικη- φόρου ᾿Αναοτάσης Γιαλοῦσα, Χρί- στου Παναγιώτης Συρκανιά, Μο: σία, δέστου Γιαννῆς 3Συλοφάγου, Στουρης Παναῆς ᾿Αγκαστίνο, Στυλιανοῦ Χρ'στάκης ᾿Αρηδίῃ- που, Χατζηκυρ όκου Τόκης Ασ- σια, ᾿Ορφανὸς Γεώργιος Ριζο- κάρπασο, Κυριόκου Χαμπῆς ᾿Αρ: ναδί, Φίλιππος Πιερῆς Τρίκωµο, Γιαννῆ Μιχαλάκης Λεονάρισρα, Πωνσης Γιαννῆς Γ,αλοῦσα, Γὸ- ώργιος Μιχάλης Λευκόνοικο, Τε ὠργίου Σταῦρος Κίπ, Κουτροῦ Γεώργιος Καλοψίδα, Χατζηκυριά κου Σάθθας Εγκωμη, Παντελής ᾽Αντώνης Πολαίκυθρο, Γεώργιου Φλῶρος ᾽ Αμμόχωστος, Χρίστου Λαθίθης ᾿Αφάνεια, Μουρνέχης Μι χάλης ᾿Αθηαίνου, Γεωργίου ΜΙ: χόλης Γαστρ΄ά, Γεωργίου Στέλιος Συριανοχώρι, Στυλιανοῦ Πρόδρο- µος Εγκωμη, Φουρουκλᾶς Μιχά λης Τριμίθι, Χριστοφόρου Κι- ρ'άκος Λυθράγκωµη, Γιώρκα Γε: ώργιος ᾽᾿Αντωνῆ Ασσα, Στυλλῆ Λιασῆς Τρίκωµο, Γεωργίου Κυ- ριόκος Πέρα Χωρίον, Ττίκκος Χρ. Ποναγιώτης Άγ. Γεώργιος Σπαθαρικοῦ, Λυσανδρῃῆ Κυριόκος Γιαλοῦσα, Μενίκου Νῖκος Βα- ρώσι. Παρμακλή Κύπρος Αγ. 'Ερμό- λαος, νεια, Πουρπουρίδης Σάθθας Αγ. Δομέτιος, ᾽Αντωνίου Νικόλως ᾽Αμμόχωστος, Σταύρομ. Βασίλη Παντελῆς Γύψου. Γιαννῇ ᾽Αλέ- Έανδρος Λευκωσίο, Ιωάννου 'Σπύρος Αὐγόρου, ᾿Ανδοέου Κω- στάκης Λύση. Δημητρίου ᾽Αδάμος Ασσια, ᾿Αντωνίου Γεώργιος Ασσια, Προδρόμου Γ. Πανωγίω- της Βσοθύλακα, ᾿ΑγγελΠ. Κυριά» κος Αγία Τρ'άς, Φελλᾶς ἂἈημη- τρἰου Γεώργιος Μόρφου, Κων- σταντινίδης Γ. Μίκης ᾽Αμμόχω στος, Εὐσταθίου ᾽Αδάμος Κάτω Βαρώσι, Βασιλείου ᾿Ανδρέας ᾽Αμμόχωστος, Μεταξᾶς Γεωργίου Νῖκος Δίκώμο, Χριστοδούλου Λευτέρης ᾽Αμμόχωστος, Σφογγα- ρᾶς Κώστας Κυρήνεια, Σταύρου Χαράλαμπος Σκυλλούρα, «αλλου ρῆς Αντώνης Κορµακίτης, Κα” κουλῆς Ποναγιώτης Λύμπια, ᾿Αν τωνίου ᾿Ανδρέας ᾽Αμμόχωυτος, ᾿Ανδρέας Ζαχαρίας Βατυλή, Γε- ώργιος Τόκης Ασσ.α, Κυριόκος Βάσος Λευκόνοικο, ᾿Ιωακείμ Λα- νιὴλ. Ασαια, Σιαξατὲς Βάσος Δημητράκης Κυρήνεια, Γοωογί- ος Νῖκος Λιµνιά, Γεωργίου ᾿Αν- τωνόκης Κῶμα-- Γιαλοῦ, Μήσυρου- µάτης Αντρος Λευκωσία, Πολυ» κόρπου ᾿Αλέκος Πρόδρομος, Κα τοώνης Λάμπρος Λ'οπέτρι, ΄Αλου πὸς Κώστας Κυρήνεία, ΄'Ελεύθε ρίου Πολυδεύκης Λάπηθος, ΦΨΙίλ- λος Ν. Αντώνιος Φρέναρος, Σταυρινοῦ Σταῦρος Γύψου, Μι- χαἠλ Στιλιανὸς Άγιος Θεόδω: ρος, Λουκά Δημήτρης Λυθοάγ- κωμη. ΤΡΑΥΜΑΤΙΛΙ ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΛΝ ᾿᾽Ανεχώρησαν χθὲς τὸ ἆ- πόγευµα ἀτμοπλοϊκῶς ἐκ Λεμεσοῦ 20 ἀσθενεῖς, κυρί ως τραυματία! τῶν προσφά των μαχῶν κατὰ τῶν Τούρ κων εἰσθολέων, διὰ περαι τέρω θεραπρίαν εἰς τὴν Γερμανικήν Λαοκρατικἠν Δημοκρατία». Οἱ τραυµαητίαι θὰ ἀφιχθοῦν οἱ» Πειραιᾶ αὔριον Κυρ!ακὺν καὶ θὰ ἀνοχωοήσουν ἑἐξ ᾿Αθη νῶν τὴν ιδίαν ἡμέραν διὰ τὴν Γερμανκἠν Λαοκρατι- κἠν Δημοκραιίαν δι᾽ ἀερο- σκάφους, τὸ ῥὁποίον διέθε- σε δωρεάν πρὸς τὸν σκο- πὸν τοῦτον ἡ Κυθέρνησις τῆς ἐν λόγω χώρα”. Ἡ ὁποστολή τῶν ἀἆσδε- νῶν διὰ δωρεὰν Βεραπείαν ὑπῆρξεν ἁἀποτέλοσμα γεν. ναιοδώρου προσφορής τῆς Κυθερνήσρως τῆς Γο μανι- κῆς Λαοκοατικῆς Δημοκρα τίας πρὸς τὴν Κυωπριακὴν Κυθέρνησιν καὶ τὸν Κωπρι ακὸν λαόν. ΚΑΤΑΔΙΚΑ7ΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΜΙΧ. ΔΟΥΝΤΑ Δι. ἀνακοινωθέντο: τῆς Παγκυπρίου Συντονιστικής ᾿Επιτροπῆς ἱέρατικῶν ΎὙ: παλλήλων, τὸ ὁποῖον ἁπς- στάλη χθὲς ιρὸς τὸν τύ- πον καταδικάζσται καὶ στι µατίζεται δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Μοσημθοιν1», τὸ ὁποῖον καθάπτοται τοῦ Πρέσδεως τῆς Μητρὸς Πα τρίδος κ. ΜΙιχαἠλ Δούντα. Νικολάου Μ:χάλης ᾿Αϕό- |. ιΟΚαυελλύπουήους ἐπὶ κεφαήπς τοῦ Παμεῦμικοῦ Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΧΛΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΝΩ ἡ εἰσήγησίς µας περὶ υ ω ᾿Επιτροπῆς διὰ τὸν Χχειρισμὸν τοῦ Κυπριακοῦ µατικης κερδίζει συνεχῶο ἔδαφος εἰς ! , ὁ Βουλευτὴς καὶ ἡ ταχεῖα ὑλοποίησίς της, συστάσεως ὕπερκομ- Ἑλλάδα καὶ ἀναμένεται Γ.Γ. τῆς ΠΕΚ. κ. ᾿Ηρακλῆς Χατζηρακλέους, ὅστις εὑρίσκεται εἰς ᾿Αθήνας, δι᾽ ἳ Κανελλόπουλον εἰσηγείται ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν κ. ὅπως ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Παναγιώτην τεθῆ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐν λόγῳ ᾿Ἐπιτροπῆς. Τὸ κείμενον τῆς ὀπιστολῆς τοῦ κ. Χατζηρακλέους ἔχει ὡς ἀκολού: θως : «᾿Αγαπητέ κ. Μετὰ Πρόεδρε, πολλῆς προσοχης ἀνέγνωσα τὰς δηλώσεις σας τὰς ἀναφερομένας εἰς τὴν ἀπόφασίν σας νά ἁπό-- σχητε τοῦ ἀρξαμένου προεκλογικοῦ ἁγῶνος καὶ ἐπιθυ- μῶ ὅπως ὡς μέλος τῆς Βουλῆς τῶν ᾿Αντιπροσώπων τῆς μαρτυρικῆς µας Κύπρου καὶ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Παναγροτικῆς Ενώσεως Κύπρου, σόα συγχαρώ ἀφ' ἑνὸς διὰ τὴν ἱστορικὴν ἀπόφασίν σας καὶ ὄφ' ἑτέρου νὰ σᾶς ἐκφράσω τὰ αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοσύνης μου διὰ τὴν πατριωτικἠν ἀναφοράν σας εἰς τὸ ἐθνικὸν μας θέµα τὸ ὁποῖον σαφῶς καὶ ὀρθῶς ἔχετε τοποθετήσει ὡς τὸ κύριον θέµα τοῦ ἠδιαιτέσως ἕσων ἆφορα οἷς τὸ γεγονος ὅτι Πολλοί Άρχισαν νὰ Αωζμονοῦν ὁ- ὦ, δρόμος ιοὲς τὴν θἼμο κρατίαν δὲν πά ἄνογε 5εν δὲν ἑσημειοῦτο ἡ τραγῳ: δία τῆς µαρτωρικῆς κύ- πρου, εἶναι µία ἀκόμη ἀπο δειξις τῆς συνεχοῦς και μυτὰ πάθοὀα ἀγάπης σας πρὸς τὴν ἱστορικὴν ἀλήδει αν εἰς τὴν ὁποον μοτά λύ πης διαπιστώ, εὐρισκόμς: νος ἐνταῦθα ἐπ ὀλίνας ἡ- μέρας, ὅτι ὀξέχαοσον ἡ προσπαθοῦν νὰ ἔΕεχνοῦν Πλεῖστοι πολ.τικὀῖ ἄνδρες τῆς Ἑλλάδος Ἡ τοιαύτη προσήλωσις και ἀγαπῆ σας εἰς τὴν ἱεμᾶν αὐτὴν ἁλή θειαν ὡς καὶ ἃ ἁποχή σας ἀπὸ τὴν πρπεκλογικὴν δια µάχην, δικαιολογεί πλήρως καὶ ἐπαναφέρει εἷς τὴν ἑ- πικαιρότητα εἰσήγησιν δη- µοσιευθείσαν καὶ εἶς τὸν «Ἐλεύθερον Λσοον» διὰ τῆς ὁποίας ἑτονίζοεο ὅτι ήἹαὸ θέµα τῆς Κύρου, ὡς ᾿ὀθνι κὸν θέµα τοῦ Ἑλληνισμοί!, θὰ ἔπρεπο νά εἡὑρίσκεται ὑπὸ τὸν ἔλεγχον ᾿Επίτρο πῆς εἰς τὴν ὁποίαν νὰ µε- τέχουν ἐκπρόσ-μτοι ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁποίας θά εὑρίσκεσθε ὑμεῖς κύριε πρὀ εδρε. Ἡ ὕπαρξις μιᾶς τοιαύ: της ᾿Επιτροπῃς θὰ ἐνίσχυο τὴν θέσιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰς οἰασδήποτε δια- πραγμµατεύσεις καὶ θὰ καθί στα τὴν διεκδίκησιν τῶν δι καίων τῆς Κύπρου καθολι- κὴν προσπάθειαν, μὲ ἀπο τέλεσµα νὰ ἀποφευχθῆ τυ- χὸν πολιτικὴ ἢἡ κομματικὴ ἐκμετάλλευσις τοῦ θέµα- τος, ὡς δυστυχῶς ἐγένετο εἰς τὸ παρελθόν. Μὲ τὴν θεθαιότητα ὅτι τὸ ἠθικὸν ἀνάστημά σας καὶ ὁ σεθασμὸς τὸν ὁποί- ον περὶ τὸ πρὀσωπόν σας δηυιλυργοῦν οἱ παλαιοὶ καὶ Πρόσφατοι ἀγῶνες σας θά ὀξιοποιηθοῦν Χάριν τῆς ἆ- γωνιζοµένης Κύπρου καὶ τοῦ Ἓθνους, σᾶς εὐχαρι- στῶ θερμῶς. Μετὰ πολλῆς ἑκτιμήσεως ΗΡ. ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ», Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Σήμερα ὁ καιρὸς 9ὰ εἴ- ναι μᾶλλον αἴθριος εἰς τὸ ἐσωτερικὸν µκαὶ τα παρά- λια. Στὶς ὀρεινὲς περιοχὲς ἐνδέχεται νὰ πέσουν ὅὃσο- χές, Ἑλληνισμοῦ. ΑΘΗΝΑΙ, 18. -- Είδι- ἐμπξιρογνώμων τοῦ ᾿Οργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ ᾽Αναπτύ ξεως ἀνεκοίνωγον ὅτι ὕὐ- πάρχουν µεγάλαι πιθανότη- τες διὰ τὴν ἀνεύρεσιν πη γῶν γαιώθερμικῆς ἑνεργεί- ας εἰς Ἑλλάδα. Ἡ πρώ τη γεώτρησις θά νίνη περὶ τὸ τέλος τοῦ ὅτους, εις τὴν νῆσον ἵὕῆλον. κὸς ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 13. - Ὁ Γάλλος Ὑπουργὸς ᾿ΤἜΕξωτε ρικῶν κ. ζΖιὰν Σοδαρνιὀκ θὰ συναντηθη καὶ μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς ᾿Ὀργανώοε- ως διὰ τὴν ἀπελευθέρῳσιγ τῆς Παλαιστίνης κ. Αρά: φατ, κατὰ τήν ῥδ:άρκδιαν ο τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Λίδανον, τὴν προσεχῆ Δευ τέραν. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 18. - ᾿Αναμένετοι νὰ ὁὀνοκοίνω- θή συμφωνία, ἐάστι τῆς ὁ- ποίας θὰ ρυθμίζεται τὸ πρὀ ϐλημα τῆς μεταναστεύσεως Ἑδραίων ἐκ τῆς Σοθιετι- κῆς Ενώσεως. ᾿Η συµφω- νία θὰ ὀρίζη ὅπως µετα- ναστεύουν κατ᾽ ὅτος 66 χι λιάδες Ἑξθραίοι, κἀτοικοι τῆς Σο6. Ενώσεως. ΡΩΜΗ, 18. -- Κατὰ τὰς πρωϊνὰς ὥρας τῆς οἡ μερον ἔγιναν πέντε ϐ6ομθι καὶ ἐπιθέσεις ἑναντίον ἓγ- καταστάσεων τῆς ἑταιρείας Φίατ εἰς Βώμην. ΟΘὐύμοτα δὲν ὑπάρχουν, προρκλήθη- σαν ὅμως πημαντικαὶ ζη: μίαι. ΓΕΝΕΥΗ, 18. -- Κατά τὴν διάρκειαν δηµοφηφίσμα τος, τὸ ὁποῖον θὰ δ.εξα- Χθῆ τὸ Σαθθατοκυρίακον, οἱ ᾿Ελθετοὶ θὰ ἀποφασίσουν κατὰ πόσον θὰ ἁπελαθοῦν ἐκ τῆς χώρας τὸ ἥμισυ τῶν ἀλλοδαπῶν κατοικων, οἱ ὁποῖοι ἀνέοχονται εἰς ἕνα ἑκατομμύριον. ᾿Εὰν ἐγ κριθῆ ἡ πρότασις. θὰ ἆπε λαθοῦν ὀντὸς τριῶν μηνών 500,000 ξένοι. Ὅ Καραμαιλῇς δἡ ὑποστηρίξη τὴν ἐπήνμοδοι τοῦ Βησιλέως ΑΘΗΝΑΙ, 18 (15. Ὑ ροι κύκλοι τῶν Α τὸ ἀπόγευμα ὅτι θαίνει μὲ τὴν κας χώρας. Εἰς τὴν ὡς ἄνω ἐξέλιξιν ὁδηγεῖται πηρεσία). -- Ἔγκυ- ιθηνῶν ὑπεστήριζον ἀργὰ ἡ «Ἡέα Δημοκρατία, τοῦ κ. Ἰαραμανλῆ, προσανατολίζεται προς τὴν ἀπόφασιν νὰ ὑποστηρί- ξη Επάνοδον τοῦ Βασιλέως Κων- σταντίνου εἰς Ἑλλάδα, μὲ περιω- ρισµένας ὅμως ἐξουσίας, ὡς συµ- μοναρχίαν εἰς τὰς Σκανδιναυϊ- ἥ Ἓλ- λὰς πρὸς ἀποφυγὴν ἐ : : ας Ἔε ἣν ἐνδεχομένης συγκρούσε- ως του κ. Καραμανλῆ μετὰ τοῦ πρώην Πρω- υπουργοῦ κ. Παναγιώτη Κανελλοπούλου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν θεθαίαν πλειψηφίας τ ἄδος, θεωρεῖται ὅτι προεδρικῶν ἐκλογῶν θὰ ἐπιτύ τριπτικῆς τῆς Ἑλ υποστήριξιν τῆς σων- οῦ πολιτικοῦ κόσμου εἰς περίπτωοιν χη θριαιµθευτι- εν η : : κ ἣν νικην ἔναντίον παντὸς ἀνθυποψηφίου, Ὁ Ἐθνάρχις Μακάριος Ωἱ προδύται------- στὺ Γουδί ΟΣ6Ν αἰσχροτέρα εἶναι µία ἐθνιχῆ πρεδο- σίχ τόσον συντοµμώτερεν ὁἀποπαλύπτεται. Οὔτε τὸ προπαγανδιστικὸν ὅργιον, οὔτε τὰ ψεύδη καὶ οἳ ἐντυπωσιασμοί, οὔτε οἳ ἐπαναλαμθανόμενοι ἐκρύγδουποι ἰσχυρισμοί, οὔτε αἱ ἐπίμοχθοι προσ- πάθειαι παραπλανήσεως καὶ αἱ ἀπειλαὶ εἶναι πὀὸ- τὲ δυνατὸν νὰ ἁἀραχνιάσουν τὰ γεγονότα καὶ νὰ ἐκμηδενίσουν τὴν ἔχρηχτικην δύναμιν τῆς ἁλη- δείας. Ἡ ἀλήθεια« ἔρχεται εἰς τὸ φῶς. Καὶ τὸ φῶς φωτίζει τὰ σποτεινὰ παρασκήνια τῶν σνευ- ωριῶν καὶ τῆς προδοσίας καὶ παραδίδει τοὺς προ- δότας τοῦ (ΛἈαοῦ, εἰς τὴν ὀργὴν καὶ τὴν πατάραν τοῦ Ἓθνους καὶ τὴν ἀδέκαστον Διχαιοσύνην. Οὕτω καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς Ευπριακῆς | χαταστρεφῆς, πρὶν ἀκόμη στεγνώση τὸ αἷμα τῶν χιλιάδων ἀθώων θυμάτων, πρὶν ἀπόμη διαλυ- ξουν οἱ καπνοὶ τῶν ἐρειπίων, πρὶν νὰ στεγνώ-. σευν τὰ δάκρυα τῶν μυριάδων πενθοφορούντων Ἑλλήνων, ἐπενέέη ἡ ἱστορικῆ ἀνάγχη. ᾽Ανεξή- τησε τεὺς ὑπευθύνευς τοῦ ὀλέθροευ, ἀνεζήτησε τὰ αἴτια τῆς χαταστροφῆς καὶ ἀπεκάλνφε τὰ πάντα ἐνώπιον τῆς Ἐθνικῆς Μοινῆς Γνώμης. . Ὑπῆρχον σχέδια ἀντιμετωπίσεως τῶν Τούρ- χων, ἀπεχάλυφεν ὁ μέχρι πρό τινὼν ἡμερῶν 'Ὑφυπουργὸς Πολιτισμεῦ καὶ Ἐπιστημῶν τῆς Ἑλ- λάδος, λείου. δεσε. διότι τὰ τμήματα τῆς Ἐθνοφρουρᾶς εἶχον μετακινηδῆ ἀπὸ τὴν Βορείαν ἁπτὴν διὰ νὰ χρη- σιμοποιηθοῦν ἑναντίον τοῦ Ευπριακοῦ Δαςῦ καὶ τοῦ Μακαριωτάτου, κατ’ ἐντολὴν τοῦ δηµίου τῆς Κύπρου Δημ. Ιωαννίδη, ὁὃ ὁποῖος ὡς νέος Νέ- ῥρων ἁπελάμέανε τὸ δέαµα τῆς πυοπολουµένης Με- γκλονήσου, ἐπιχαίρων διὰ τὸ ἅτιμον κατόρθω- μά του. Ὑπῆρχον τάνκς παὶ πολυξόλα διὰ τὸ πρα- Σικόπηµα. Ἐπὶ ὀλοκλήρους νύχτας αἱ ἑρπύστριαι καὶ τὰ κανόνια συνεχλόνιζον τὴν Νῆσον καὶ χα. τετροµοκράτουν μὲ δαιμονιώδη τρόπον τὸν ἆᾱ- Δον κἐδµον. Ὑπῆρχον ἄπαπνοι ἀξιωματιχκοὶ οἱ ὁποῖοι ἀπεδεικνύοντο ἄτρομοι εἰς τὰς ἀνανχρί- σεις τῶν συλλαμθανοµένων Ἑλλήνων καὶ τὰς ἐν τοῦ ἀσφαλοῖῦς λεηλασίας τῶν περιουσιῶν τῶν Ευπρίων κοὶ τῶν δημοσίων κτιρίων. Ὅταν ὅμως ἤρχισεν ἡ εἰσξολὴ οὔτε σχέδια ἐφηρμέσθησαν, οὔτε τὰνχκς ἐχρησιμοποιήδησαν, εὔτε χανόνικ ἀντεστάθησαν. Καὶ οἳ ἄχαπνει παλληκάράδες τοῦ Ἰωαννίδη ἔγιναν... καπνός. 7Ησαν γενναῖοι εἷς τὸ απλιάτσικο. Ἐνβουσι- ὧδεις εἲἷς τὴν καταλήστευσιν τῶν περιουσιών τῶν Ἑλλήνων. Ἔτσοιμοι διὰ τὴν σὐνωμοσίαν. Πανέτοιµοι διὰ τὴν προδοσίαν. ᾽Αλλὰ δειλοὶ ναὶ λιποτάχτκι ἐνώπιον τοῦ προαιωνίου ἐχδροῦ. Πόσοι ἐχ τούτων παρέμειναν μεταξὺ τῶν στρα- τιωτῶν των: Πόσοι ἐγκατέλειφαν τὰ τμήματά γων χαὶ ἐτράπησαν εἰς ἅταχτον φυγήν Καὶ εἰς τὰ µετόπισδεν εὕρισχαν, οἳ ἀχρεῖοι, τόσα τε- χνάσµατα διὰ νὰ παραστήσουν εἰς τὰ σαλένι« τῆς σνοµπαρίας τοὺς καταπονηµένους «Ἡρωας τοῦ μετώπου. ΈἜπλαθβαν τόσας φευδειῖς ἀφηγή- σεις διὰ νὰ προκαλέσουν τὸν «θαυμασμὸν» τῶν ἀφελῶν καὶ ἠλιθίων. Ἐδρισχαν τόσας πρύπτας διὰ νὰ ἀσφαλίσουν ὄχι τὰ πολεμικὰ παράσηµαι, ἀλλά τὰ προϊόντα τῆς λείας ἀπὸ τὰς λεηλασίας των. ᾿Αρχαιολογικοὺς δησαυρούς, εἰπονίσματα καὶ πανάρχαια θιθλί« ἀμυδήτου ἀξίας, πίνακας ζωγραφιχῆς, πολύτιμο ἀντικείμενα, τὰ ὁποῖα μετέφεραν εἰς τὰ σπίτια των διὰ νὰ τὰ ἔπιδει- Ἀνύουν ὡς λάφυρα ἀπὸ τὰς «ἐνδόξους» προελά- σεις των πρὸς τό... Ἔβόοδος ἳ ο Ὑπῆρξαν, θεθαΐίως, ἔντιμοι ἀξιωματιλοὶ οἱ ὁπεῖοι ἐπολέμησαν εἰς τὸν ὑπὲρ παντων οθγωνας γαὶ ἔπεσαν εἲς τὸ πδίον τῆς τιµῆς. Ὑπάρχουν ὑπερήφανει ἄνδρες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, εἰ ὀπεῖοι ἐπετέλεσαν εἰς τὸ ἀγέραιον τὸ παδη- πεν των καὶ τὸ ἐπιτελεῦν,. ἐπὶ πεφαλῆς τῶν ἘἙθνοφρουρῶν µας. Όλοι ὅμως αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖ- τοι οἳ ὁποῖοι εἶχον τὴν τιμήν νὰ μῆ συγκαταλέ» γὠνται εἰς τὴν πέµπτην Φφάλαγγα των πραςι” ποπηματιῶν πρακτέρων τοῦ ἀρχιπροδότου Δημ. Ἰωαννίδῃ. Τιμὴ καὶ δέξο καὶ αἰωνία εὐγνωμο- σύνη εἰς τὸν ἔνδοξον Ἑλληνικὸν Στρατέν. ζα- τάρα, κατκισχύνη παὶ θάνατος εἷς τας μµερινας ἑνατοντάδας ἐχείνων οἳ ὁποῖοι πάατω ἅπὸ την οτολὴν τοῦ Ἕλληνος στρατιώτου ἤσαν ποινοὶ χλέπται, πράκτορες, ἀπατεῶνες καὶ προδόται. Διά τὴν συμφορὰν τῆς Κύπρου µας πταίΐουν ὁ ἀρχισυνωμότης ᾿Σωαννίδης, ἡ χούντα καὶ οἱ ἐδφ ἀπεσταλμένοι πράκτορές των. ον Ὁ Κυπριαχὸς Ἑλληνισμὲς εὐχαριστεῖ τὸ Γ- ὂνες καὶ τὴν Δημοεκρατικὴν Κυδέρνησιν διὰ την ἐπιξεικνυσμένῃιν συμπκχράστασιν εἰς τὸ απερι- γραπτεν ὅρᾶμα τευ. Εὐχαριστεῖ τὴν Μητρικῆν Κνξέρνησιν γαὶ τοὺς ἀξελφοὺς Ἕλληνας διὰ τήν στεργὴν γαὶ τὴν ἀγάπην των. Εὐχαριστεῖ ἀλλὸ ταυτοχρένως ἀπαιτεῖ : . . . Οἱ πρεξδόται στὸ Γουδί. Νά συλληφοοῦν. νὰ δικασθεῦν κλαὶ σοι εὑρεδοῦν ἕνοχοι ἐσχάτης προδοσίας νὰ ὀξηνηξοῦν εἲς τὸ ἐπτελεστικὸν ᾱ- πὀόσπασμα. Δις νὰ ἐξαγνισδῆη ὃ Στρατός. Διὰ νὰ γίνη ἡ κόδασσις ἀπὸ τὸ µίσσµα, διὰ να παταχδῆ ἡ συνωυµεσία χ.ὶ τὰ τιμωρηνεῦν παραδειγµατι- κῶς αἱ προξέται. διὰ νὰ ἠσυχάση ἤ ὠργισμενη Φυχὴ τεῦ µό/τυρες Μυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. ππυηποποσκοπωπωησας σπα γνωστὸς δημοσιογράφος κ. Ὠάσες ἩΒασι- ᾿ ᾽Αλλ' οὐδὲν τούτων ἐφηρμόσδῃη, πρὀσέ- ᾿ ----------ᾱ ΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΔΑ ᾽ Ἡ Ἑλλέής ἀγανακτεῖ διά τὰς ὕβρει ο ἐναντίον -- τοῦ Πρέσβεως ο δ΄ ΑΘΗΝΑΙ, 38. (Τοῦ ἀν- ταποκριτοῦ μασ}. -- Γενι- κἠ ἀγανάκτησις κυριαρχεί εἰς Ελλάδα διὰ τὰς ὑπό- πτους ἐπιθέσείς τῶν στοι- χείων τῆς χούντας εἰς Κύ Προν, ἐναντίον τοῦ Πρέσθε ὡς κ. Μιχαἠλ Δούντα, ἑνῶ παραλλήλως πληθώρα καυ- στικῶν ἐρωτημάτων ὑποθόλ Άεται πεοὶ τοῦ ποίων τὰς διαταγὰς ἐκτελοῦν οἱ ύδρι στα[. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ κ. Δούν τα διὰ τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑλλάδος ἐν Κύπρω, ἐ γένετο κατόπιν ἐπισταμέ- νης ἐπιλογῆς μεταξὺ τῶν ἀρίστων στελεχῶν τῆς δι- πλωματίας καὶ τῶν ἀποτε λεσματικωτέρων μελετητῶν τοῦ Κυπριακοῦ προθλήμµα- τος. Ὁ κ. Πρέσθυς, ὧςο γνω- στόν, κατεδιώχθη ὑπὸ τῆς χούντας ὃ ότι δὲν ἠνέχθη νὰ µετατραπῆ εἰς πιόνιον τῆς «μαριονέττας» τοῦ Πα ποδοπούλου, πρώην πρέσθε ὧςο Παναγιωτόκου, ἡ δὲ ἆ ποστολή του εἰς Κύπρον, ὑπὸ τῆς Κυωθερνήσεως ὮἛ- θνικῆςο Ενότητος προεκάλε σε γενικὴν ἱκανοποίησιν µε ταξὺ τοῦ πολιτικοῦ καὶ δι- πλωματικοῦ κόσμου τῶν Α ΑΘΗΝΑΙ, 18 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ-μας κ. Ἠ(Γ. Μπαύμπόυλη). ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἐπανέρχεται εἰς Κύπρον ἐντὸς τοῦ μηνὸς Βοεμάρίου, τὴν δὲ ἀκριθῆ ἡμερομηνίαν τῆς ἐπανόδου ΄ του θὰ καθορίση ὁ ἴδιος κατὰ τὴν εἰς Λονδῖ- ’ νον ἐπιστροφήν του. Ἡ ἀναθολὴ τῆς ἐπιστρο- φῆς τοῦ Μακαριωτάτου, ὅστις ἀνεμένετο νὰ ἐπανέλθη κατὰ τὴν τελευταίαν ἑθδομάβα τοῦ ᾿Ὀκτωθρίου, ὀφείλεται ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν µετάθεσιν τῆς ἡμερομηνίας συζητήσεωώς τοῦ Κυπριακοῦ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ, ἀπὸ τὴν 2Ίην εἰς τὴν 2δην ᾿Ὀκτώδρίου: ..Τὴν µετάθεσιν τῆς ἡμερομηνίας συζητήσε- , ὡς τῆς ἐθνικῆς µας ὑποθέσεως, εἶχεν ἐπιτύχει -- 4 ἡ Τρυρκία, μὲ τὸν ἰσχυρισμὸν τῆς ἀνυπαρξί, ἆ . ας τουρκικῆς κυθερνήσεως, ἀλλὰ μὲ ἀπωτέ»»' ραν Επιδίωξιν τὴν ἐν τῷ μεταξὺ ἐξεύρεσιν “τρόπου ἐνάρξεως συνομιλιῶν πρὸς διευθέτη: -.σιν. τῆς κρίσεως «ἐντὸς τῶν. πλαιόίών .τοῦ Ὡς εἴχομεν ἀποκαλύψει τὴν παρελδοῦσαν ἑθδομάδα, 6 ἡ Τουρκία καὶ ἡ τουρκόφιλοο Κυθέρνησις Φόρντ-- Κίσ- σιντζερ, ἤλπαίζαν ὅτι θά ἠδύναντό νά: ἀνεύρουν΄ συνεπικού ρους εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὀκοτεινῶν σχεδίών Των 'ἀ: κόµη΄ καὶ Ἕλληνας τοὺς ὁποίους ἔχουν '«δεµένους» κατὰ διαφόρους τρόπους. 8 στ στραφείσης Κύπρου. ΠΡΩΤΑ ιΣ Ε ΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Ἐν τῷ μειαξύ, ὡς ἐγ- κύρως πληροφορούμεθα, ὅ- π Προ Σχετικῶς πληροφορούμµε λα σχεδὀν τὰ πολιτικὰ κὀρ « ς µατα τῆς Ἑλλάδος, δι ὑπο θα, ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἐ νημάτων των πρὸς τὸν ξησφόλισεν ἤδη τεράστια Μακαρ'ώτατον καλοῦν τὸν Χβηματικά ποσα, µερος τῶν ᾿Ἐθνάρχην ὅπως πρὀ τῆς ὁποίων, θὰ διατεθῇ πρὸς δα εἰς Κύπρον «ναχωρήσεώς νειοδότησιν ἐπιχειρήσεων μὲ µακροπρόθεσµον ἀπο- του διέλθη ἐξ Ἑλλάδος. Ἡ. ἐξ Ἑλλάδος διέλευ- σις τοῦ ᾿Εθνάρχου, τονίζε ται εἰς τὰ οχειικὰ ὑπομνήῆ µατα, δέον νὰ εκληφθῆ ὡς ὑψίστη ἐθνικὴ ἐπιθυμία, δι ότι τὸ Εθνος ὁλόκληρον αἰσθάνετα' τὴν ἀνάγκην ὅ πως ἀποδρίξη τὴν εὐγνωμο σύνην καὶ τὴν ἀπέραντον ἀγάπην του πρὸς τὸν µαρ- τυρικὀν ἡγέτην καὶ ἐλευθε ρωτὴν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὁ- πὸ τὰ ὄσομα τῆς δίκτατο- ρίας. , Εγκυροι κύκλοι τῆς Ελ ληνικῆς πρωτευούσης ὑπε- στήριζον ὅτι ὁ Μακαριώτα επτος, ἐφ᾽ ὅσον Θελήση” νό διέλθη ἐξ Ἑλλάδος. δέον νὰ ἀναμένεται εἰς ᾿Αθήνας περὶ τὴν Ίθην Νοεμθρίου, ΝΕΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Κατὰ τὰς αὐτάς πληρο Φφορίας µας, ὁ ᾿Εθνάρχης ἐνῶ ἠἡγείται τὴς μάχη» εις τὸν ΟΗΕ, κατευθύνων τὰς δραστηριότητας ὑπὸ τὸν κ. Δημ. Μπήτσιον Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας καὶ τῆς Κυ πριακῆς ὑπὸ τὸν κ. Σπῦρον Κυπριανοῦ, παραλλήλως κα ταθάλλει προσπαθείαςο διὰ τὴν µεγαλυτέραν δυνατὴν αὔξησιν ταμείου, τὸ ὁποῖ- ον θὰ ἀποτελέση τήν στα θερωτέραν θάσιν διὰ τὴν θηνῶν. ἀνοικοδόμησιν τῆα κατα: πληρωμήν, διὰ νἁ καταστῆ δυνατἠὴ ἡ ἁναούστασις καὶ ἡ ἐπαναλειτουργία των. ᾿Επιδίωξις τοῦ Μακαριω: τάτου εἶναι ὅπως ἐξασφολί ση τὰς οἰκονομικάς δυνατό τητος διὰ ἦν παροχἠν χα µηλοτόκων καὶ µσκροπροθέ σµων δανείων εἰς. τοὺς πο λίτας οἱ ὁποίοι κατεσοτράφη Ἑλλαδιται καὶ Κύπριοι πρηξικοπηματίαι μὲ εἰδικῆν ἠποστολήῆι στὸ Ποιδίνοι ΑΘΗΝΑΙ, 18 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας).-- Συμφώνως πρὸς ἀποκλειστικὰς καὶ ἐξηκριθωμέ- νας πληροφορίας µας «ἐκ Λονδίνου, ὁ γνωστοί ἁντι- µακαριακοὶ παράγοντες ἐκ Κύπρου καὶ τάσταοιν. Πρ ου ρίου, µετέθησαν εἰς Λονδῖνον σαν συνεπεία τοῦ πραξικο πήµατος καὶ τῆς εἰσθολῆς, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 62 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ. Ὑπὸ Θὸ κοινοτήτων τής ἐπαρχίας Γἰάπου ἀπεστάλη μέσον τῆς ΠΕΙ. ἐντονωτά τη διαμαρτυρία πρὸς τὸν Πρωθυιιοηργὸν τῆς Ἑλλά- δοο κ. Κωνσταντῖνον Καμο μανλῆν. Εἰς τὴν διαµαρτυρίαν ἐκ φράζεται ἡ ἀπαρέσκεια τῶν κατοίκων τῶν νοινοτήτω», διότι ἐξακολουβοῦν νὰ εὖὑ ρίσκωνται οἷς Ἀύπρον μερ! κοὶ ἐκ τῶν ὀξιωματικῶν, οἱ ὁποιο, ὅλαθων µέρος εἰς τὸ πραξικότηµα τῆς Ίδης Ἰουλίου, ζΖητεῖται δὲ ἡ ἄ µεσος ἀπομάκρυνοίς τών, καθότι ὁὀξακολοιιθοῦν νὰ ἑ νισχύουν καὶ νὰ καλύπτουν παρανόµους ὀπλοφόροιις καὶ δολοφόνου:. νοικίαν. ν ΠΟΠΙΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΗ ΒΝΤΙΣΙΛΣΕΩΣ ΕΝΤΩΣ ΤΗΣ ΕΒΛΟΜΛΛΙΣ ΟΛΑΙ αἱ κοῦ Λαοῦ, καταθόλλονται π ὑγιείς ἁγωνιστικαὶ δυνάμεις ιοῦ Κυπρια- ροσπάθειαι ὅπως ουνενωθοῦν εἰς ἕνα ἐνιαῖον καὶ ἀρραγὲς Πολιτικὸν Κίνημα ᾿Αντιστά- σεως, μὲ πρωταρχικὀν σκοπὀν τὴν διασφάλισιν καὶ ἑνί- σχυον τῆς ἑνότητος τοῦ Κυπριακοῦ ἝἙλληνισμοῦ καὶ τήν κυριάρχησιν τῶν ἀρχῶν τῆς εὐνομίας καὶ τῆς δηµοκρα- τίας ὡς τῶν σταθερωτέρων Βάσεων ἐπιθιώσεως τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς συνεχίσεως τοῦ ὑπερτάτου ἀγῶνος διὰ τὴν έλευ- θερίαν τῆς Κύπρου. Ὡς ἐγκύρως πληροφορούμεθα, παράγοντες τοῦ ἁγω- νιστικοῦ κόσμου ἔχουν ἁδιακόπους ἐπαφὰς ἀνὰ τὸ παγ- κύπριον, αἱ δὲ σχετικαὶ διαθουλεύσεις ἀναμόνεται νὰ ὁδηγήσουν ἑντὸς τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος εἰς τὰ τελικἀ ἀποτελέσματα, ὁπότε καὶ θὰ ἐπακολουθήση ἡ διακήρυξις τῆς συστάσεως τοῦ «Πολιτικοῦ Κινήματος ᾽Αντιστάσεως», Τὰ θασικὰ στελέχη τοῦ Κινήματος, τὰ ἁποῖα καὶ θὰ ἀποτελέσουν τὴν σπονδυλικἠν στήλην τῆς ὅλης προσπα- θείας, εἶναι προσωπικότητες γνωσταὶ διὰ τὴν προσήλωσίν των πρὸς τὸν ᾿Εθνάρχην Μακάριον. καὶ τὸν ἐθνικοαπελευ- θορωτικόν µας ἀγῶνα. Πιστεύεται ὅτι ἡ ἐξαγγελία τῆς συστάσεως τοῦ «Πο- λιτικοῦ Κινήματος Αντιστάσεως» θὰ ἀποτελέσοη τὸ στα- θερώτερον στοιχεῖον συνενώσεως τῶν ὑγειῶν δυνόμεων τοῦ Λαοῦ µας καὶ τὴν ἀσφαλεστέραν θάσιν τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνος τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, Κατά ουμπληρωματικὰς πληροφορίας µας,. οἱ πλεί- στοι τῶν δισκιναυµένων εἰς Ἀνενύχλητοι ἡλωνίζουν καὶ ἐκβιάζουν οἱ Τοῦρκοι ΩΣΑΝ νὰ εὑρίσκωνται εἰς ἰδικόν των ἀμπελοχώρα- φον οἱ Τοῦρκοι εἰσθολεῖς, εἰς τὴν περιοχἠν καὶ τὴν πό- Ἆιν τῆς Λάρνακος, ὅπου ἀνενόχλητοι ἁλωνίζουν ἐκθιά- ζοντες τοὺς Τουρκοκυπρίους. Οὕτω ὁ ἐμφανιζόμενος ὡς «ἔπαρχος» ᾽Αμμοχώστου, Τουρκοκύπριος Σαμῆ, δευόµενος ὑπὸ ἀξιωματικῶν ἐκ Τουρκίας, διόσχισε τὴν Ίδην τῆς Λάρνακος, ὅπου ἀφοῦ συνωμµίλησε μὲ Ἓλληνας, εἰσῆῃλθεν εἰς τὴν πουρκικὴν συ- σουνο- ᾿Οκτωθρίου τὴν πόλιν ᾿Ἐκεϊ ἤρχισε μετὰ τῶν εἰσθολέων νὰ ἀπειλῆ καὶ νὰ ἐκδιάζη τοὺς Τουρκοκυπρίους ἐν τῇ προσπαθεία του νὰ τοὺς πείση νὰ μετακινηθοῦν εἰς τὰ κατεχόμενα ἑδάφη. Λάρνακα Ἰούρμκων εἰσθολέ ων ὁμιλοῦν τὴν ἙΕλληνικὴν καὶ εἶναι ἐφῳωδιασμένοι ” μὲ πλαστὰς ταυτότητας τῆς Δημοκρατίας. Ἐξ ἄλλου, καθημερινῶς σχεδόν, Τουρκοκύπριοι ἆἁλι εἰς ἐξ ᾽Αμμιοχώστου προσα ράζουν’ διὰ τῶν λέμθων των παρὰ τὸν λιμένα Λάρ νακος. Αἱ ἐπισκόμεις καὶ οἱ ἐκ θιασμοὶ ὡς ἁἀποτέλεσμα ἕ- χουν τὴν καβηµερινὴν µετα κίνησιν τῶν Τουρκοκυπρίων Λάρνοκος πρὺνς τὴν ᾽Αμμὸ Χωστον. ᾿Αρχικῶς ἀναχω- ροῦν οἱ ἄρρξνες καὶ’ εἰς δεύτερον οτάδιον ἀκολου. θοῦν τά γυναικόπαιδα. ᾽ Πρός τοῦτο, δἰευκολύνον ται ὑπό τῶν Ελλήνων.) ὁδηγῶν ταξί, '᾿Εὰν οἱ ἁο- µόδιοι ἑνοιαφέρωνται ἐπὶ τοῦ θέµατος ἃς ἐπικοινωνή σουν μὲ τὰ Γραφεῖα µας. τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ µόνον Γραφεῖον τοῦ ᾿Ερυθροῦ Σταυροῦ, τὸ οποῖον εἶναι «10 ΓΡΑΦΕΙΟΝ ᾿ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΟΣ ΛΠΝΟΟΥΜΕΝΟΝ Ἡ ἐν «ὐπρῳ ἄντιπροσω πεία τοῦ ὢ εθνοῦς ἘἜρυ- θροῦ Σταυροῦ πληροφορεῖ τὸ κοινόν, ὅτι ἡ νέα διεύ θυνσις τοῦ Γροφείου ᾿Ανα καλύψεως ᾽Αγνοουμένων εἰς Λευκωσίον Εὸ εἶναι : Κατσώνη 8. Λευκωσία, Τηλ 46951, 46952 καὶ 46953. Ὑπομιμνήσκεται ὅτι οἱ ἐνδιαφερόμενυι διὰ μηνύμα τα τοῦ ΕἘρυθροῦ Σταυροῖ, εἰδήσεις περὶ τῶν οἰκογε- νειῶν των, ὀγνοούμενα πρὸ σωπα καὶ μετακινήσεις προ σώπων δέον ὅπως ἀπευθύ- νωνται οἱς τὸ Γραφεῖον ᾿Α νακαλύψεως ᾽Αγνοουμένων, εἰς θὲσὶν νὰ παρέχη Πλη: Ροφορίας καὶ -ὰ προθαίνη εἰς τὰς «ἁἀνογκαίας ἑνερ- γείας. Τὸ Γρασσῖον θά εἶνσι κλειστὸν κατὰ τήν διάρας! αν τῆς µεταστεγάσεώς του, ή. ὁποία θὰ ποαγµατοποη: θή σήμερον Σάθθατον 19ην ᾿Οκτωθρίου, 1974. Τὸ Γρς φεῖον θὰ εἶναι κλειστὸς κο τὰ τὰς Κυσακὰς ὡς συνή θως. 3 2 Ἑλλαδιται, πραγματοποιοῦν σήμερον µυστικἠν σύσκεψιν εἰς τὴν Βρεττανικἠν πρωτεύουσαν πρὸς ἐπεξεργασίαν σχε- δίων σχετικῶν μὲ τὴν εἰς Κύπρον κα” Οἱ 5 γνωστοὶ ἀπὸ ἐτῶν ἐχθροὶ τοῦ τῆς Δημοκρατίας κ ζ τῶν ὁποίων κατέχοµεν τὰ πλήρη στοιχεῖα, ᾿Αρχιεπισκόπου Μακα- μὲ εἰδικήν ἁποστολὴν νά ματαιώσουν παντοϊοτρό- πως τήν ἐπάνοδον τοῦ ᾿Εθνάρχου εἰς Κύπρον καὶ νὰ συσκεφθοῦν ἐπὶ τῶν τρόπων τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων πολιτικῆς ἔπικρα τήσεως τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ ποαξικοπήµατος εἰς Κύπρον. Κατά τὰς αὐτὰς πληρο Φφορίας, οἱ ἴδιοι κύκλο ἑνδέχεται νἁ ἔλθουν εἰς ἐπαφὴν μὲ διάφορα στοι- χεῖα τοῦ Λονδίνου τὰ ὁ- ποῖα θὰ δὁραστηριοποιή- σουν διὰ τὴν «ἐπιτυχίαν» τῆς ἀποστρλῆς των. Π. Γ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Δικαίᾳ διαμαρτυρία νομιμοφρύνων ΠΕΡΙ τὴν Ί0ην πρωϊνὴν τῆς χθὲς ᾿συνεκροτήθη εἰς τὸ ἐν Πάφῳ κινἠματοθέα- τρον «Τιτάνια» συγκέντρω σις τῶν ἁστυνομικῶν καὶ πυροσθεστῶν, οἱ ὁποῖοι ἆπο λυθέντες ἐκ τῶν θέσεών των ὑπὸ τῶν πραξικοπηµα ὠπιῶνν, ἐξακολουθοῦν «νἁ πα ραμένουν ἄνεργοι. Ἡ συγκέντρωσις ἑνέκρι- γε ψήφισμα, τὸ ὁποῖον καὶ ἀπεστάλη πρὸς τὸν Προε- δρεύοντα τῆς Δημοκρατίας κ. Γλαῦκον Κληρίδην καὶ τὸν Πρέσθυν τῆς Ελλάδος κ. Μιχαήλ Δούνταν. Οἱ ἀπολυθέντες διερωτῶν ται διατί παραμένουν µα- κρὰν τῶν ἐργασιῶν των, παρ᾽ ὅλην τὴν ἀφοσίωσίν των εἰς τὴν νόμµιμον Κυθέρ νησιν τῆς Δημοκρατίας, ἑ- νῶ οἱ πραξικοπηµατίαι ὄχι µόνον δὲν ἐτιμωρήθησαν, ἀλλ᾽ ὀντιθέτως ἐπανεφόρθη σαν εἰς τὰς θέσεις, τὰς ὁ- ποίας κατεῖχον. ᾿Ανόλογον ψήφισμα ' ἡ συγκέντρωσις ἐνέκρινε καὶ ἀπέστειλε πρὸς τὸν Πρόε: δρον τῆς ἰΚυπριακῆς Δημο κρατίας ᾿Αρχιεπίσκοπον καὶ Ἐθνόρχην Μακάριον. Οὐδείςο συγκεντρώνει πλειοιπφίαν εἰς Ἑλλήδα ΑΘΗΝΑΙ, 18 (Τοῦ ὄντα ποκριτοῦ µας). - Συμφώ νως πρὸς τὰς μἐχρι τοῦδε ἐγκύρους προθλέψεις, οὐ- δὲν ἐκ τῶν ἙΕλληνικῶν πο λιτικῶν κυωμµήάτων ἀναμένς- ται νὰ συγκεντρώση τὴν ἆ- ναγκαίαν πλειομηφίαν εἰς τὸς προσεχεῖς ὑκλογὰς εἰς Ἑλλάδα. Οὕτω, αἱ τοῶ]αι σφυγ»ο μετρήσεις δίδουν εἰς κφἠν «Νέαν Δημοκοατίαν» ποοο στὸν πέοιξ τοῦ 4ἱνο κοὶ εἰς τὴν συνησπισµένη» εξ νωσιν Ἰάέντρου µποσοοτὸν πέριξ τοῦ 27 ---8δψο, Οὕτως ἑχόντων τῶν αρα γμάτων, ἀναμένεται ὅτι ἐφ᾽ ὅσον οὐδὲν ἐκ τῶν δύσ ἰσχυρῶν κομμάτων θά συγ κεντρώση αὐτοδυναμίαν, οἱ κ.κ. Καραμανλῆς καὶ Μαῦ ρος θὰ συνεργασθοῦν διὰ τὸν σχηματιομὸν νέας Κυ Βερνήσεως συνασπισμοῦ, Σάθδατον, 19 ᾿Οκτωθρίου 1974 Γι ση δι] Ελεωθεροι ) επδθι υ Όρο του γανσο τῆς χούντας. µε τας ἐν δείξεις τοῦ ἀξιωματικου εἰς τοὺς ὤμους, δὲν εἶνοι «Ον σημβιώμµασαο ᾿ ΚΑΤΑ τρόπον γελοιωδῶς κουτοπόνηρον, ἐπεχεί- ρησαν οἱ θεωρητικοὶ τοῦ ὀλεθρίου Πραξικοπήματος νὰ Ἱερο ἕνὶ νονται καὶ ὑθρίζουν ὅσια. ούμθολα καὶ ἁἀγώνες, ἓ- κλελεγμένην ἡγεσίον κο ο: προπύλα:α τῶν ἐκπαίδευτηριων ὀναγρόφοντες κατὰ τὴν νύκτα μεν ὅτ ἡ ταχυτέρα σύσταοις τοῦ. Σηιθουλίου Τούτου, υπέρ τῷ μεταξὺ καὶ σεῖς καὶ οἱ μένουν ἀγωνιῶντες. πάἀάτρωνές σας ὃς ἀἄνα σπαραγμοῦ. 3 ολλ τὴν ἀποκλειστικὴν πληροφορίαν τὴν καλυψαµεν εἰς τὴν παρελθοῦ ἔ διά τὴν προπαρωσς μον ἰαρελθοῦσαν ἔκδοσιν ἃ Όµενην νέαν σκευωρίαν κατέ { Ὀ Ὀ 1 ν΄ ᾖ τοῦ μας Λαοῦ. Καὶ ἀντιστρέφοντες τὰ πράγ- πα μας ἐν ἀπορίᾳ δῆθεν, διατελοῦντες: « Πιν» ἐννοεῖ τὸν Καρα ην ὁ «᾿ θερος Λαός» : -. τοῦ τόπου. Τώρα. ἂν δὲν µεοτς τράπη εἰς χρηµατοδότην τον υποστηρικτῶν τῆς χούντος καὶ ΑΞΙΟΣ ΟΡΘΩΣ ἐἑσπευσεν δρεύων κ. Κληρίδης δικάση τοὺς ὑθριοτός τού Γίρε σθεως τῆς Ελλάδος. Ὁ », Μιχαἡἠλ Δούντας εἶναι ἄξιον τὲ κνον τῆς Ποτρίδος, ἡ 5 αὐτοῦ ἐκτέλεσις τοῦ ἔθνικου καθήκοντος, ὑπὸ πάντων Ίων ἐθνικοφρόνων ἐἑκτιμᾶτοι τὰ μέ ο Προε- ---. ο ο ἂν ἀνέκοψε τὸν ροῦν τοῦ πα- νὰ κανω Επ ω.- πι αι πρ κτωλοῦ μὲ τὸν ἱδρώτα τοῦ Ελ ληνικοῦ Λαοὺ. ἑπταετίαν ἐπλημμύριζε τὰ 9η: λόκια μερικῶν δραχµοθόρων κυ ρίων, ὀρθῶς ἔπραξε καὶ ἔογον ἐθνικὸν ἐπετέλεσε. Καὶ ὂν νο µίζουν τὰ τρωκτικά τοῦ Ἕλλη ὁ ὁποῖος ἐπί Οχι κύριοι. Δὲν ἐννοούσο 5 τὸν Υὸν κ. Κωνσταντίνον Καραμανλῆν, ἠ και πμ ὃς ποίου θέσις μας εἶναι γνωστή ἀπὸ τὴς πρώτης ἐκδό σεως τῆς ἐφημερίδος µας, Ὅ κ. Πρωθυπουργὸς εἷ- ναι σοωτῆρ τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι ῥίψασπις, Σεῖς κα- ἱζατ' ὁ τ Ἔ. νικοῦ ὃ { ὄ ἑ τὰς ὕ- σε τς Κωνσταντίνον. Καραμανλῆν διὰ τῶν χυ Υιστα. ᾿Απὸ τῆς εἰς ἰζύπρον τα. ον ον νς .. 9 ὅαι τσι ὔ μ ν κατὰ τὴν προσφιλεστάτην µέἐθο ἀφίξεώς του. ὁ κ. Πρέσθις των θὰ ἑῃ Ὃ ροκ άν, πα ἓκ παραθὀοσεως, ἐκ πεποιθήσεως καὶ κατ' οὐδὲν ἄλλο πράττει ἁπο του Ἵρ ο σος σθυν πλανῶνται. Ὢ κ. Δούν ἀποκλειστικότητα ἀκολουθεῖτε. νὰ Ρίψασπις καὶ ἔτοιμος νὰ καταπροδώση τὴν Κύ προν εἶναι είς εκ τῶν πατρὠνων καὶ πεφιληµένων ἀναδόχων σας. Εἰς ἓκ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ πραξι κοπηµατος σας, τὸν ὁποίον µερικοὶ ἐκ τῶν καπετα μδίας δα ἔσπευσαν νὰ συναντήσουν εἰς ᾿Αθήνας διά τοὺς Τούρκους εἰσθολεῖς (λα: νά λάδουν ἐντολὰς καὶ διαθεβαιώσεις καὶ νὰ ἡσυχά όν. ὃρᾶ νυχθηµερὀν δ'ά τιν παροχἠν παντοείδοῦς θοηθτ.ως εἰς τὸν προδοµένον ὀπόὸ τούς Βρούτους τοῦ πραξικοπήµοτος καὶ τὸν αἱματοκυλισμένον ἀπὸ τας δὲν εἶναι γιὰ τὰ δόντια κανενός. Μὲ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ουμµπαράστασιν τῆς ὄννικο φροσύνης δαδίζει τὸν ξΣρὀμον τοῦ ἐθνικοῦ χρέους, χωρίς νὰ Μοχθεῖ διἁ τὴν διάσφοιν κόµπτεται ἀπὸ τὴν Μῆνιν τῶν ὅσων ὁὀπόμειναν, ὃρᾶ διὰ τὴν Απομειναρίων τῆς χούντας καὶ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΙΣ προηγούμµενον εἴχομεν τονίσει τὴν. σηµοσίον την ὁποίαν ἀπεδίδομεν εἰς τὸ” σχηματισμὸν ἑνὸς ὑπερκτῃ αοτι κοῦ καὶ πανεθνικοῦ Συμθουλί ου εἰς “Ελλάδα, τὸ ὁποῖον ὁν τιπροσωπεῦον τὰς πολιτικός τὰ σεις εἰς Ἑλλάδα, θὸ ἐμερί µνα. διαρκῶς διά τὴν δθνικἠν μας ὑπόθεσιν καὶ δ:ἀ τὴν διά τήρησιν τοῦ Κυπριακοῦ εἰς χὸ ρον ἐκτός τοῦ πεδίου τῆς ἐκλο γικῆς ἀναμετρήσεως, Καὶ εἰκο μεν ἐκφράσει χαρὰν ὅταν ἐλά ϐοµεν τὴν πληροφορίαν ὅτι ἡ προεδρία τοῦ Συμµθουλίου ασ ὀνετίθετο εἰς τὸν κ. Ποναγιώ αρθμον τοῦ ὁποίου τάσσέται καὶ η Κ'ι πρ ακἠ Κυθέρνήσις, θὰ ἁποῦὸ ἐπωφελεστάτη καὶ δὴ ἐφ᾽ ὅσα αροηγηθή τῆς ἐνάρξεωο η: προεκλογικῆς διαµόχης. Φ ΝΑ ΛΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ἔπὶ τέλους νά ἐ- πύµθη τὸ κράτος δὰ τὸν ἅμε σον τερματισμὀν τῆς ἑκστρα τείας τῶν ὑδριστῶν. δΔὲν εἰ- γαι νοητὸν νὰ ἀποτελοῦν οἱ σχολικοἱ χῶροι τόπους ἐκκενω σεως τῶν θόθρων τοῦ μίσους, τῆς ἀρνήσεως καὶ τῶν χυδαιο τήτων τῶν οἰωνδήποτε αργύυρω νήτων πρακτόρων, οἱ ὁποῖοι ἐ- πωφελούμενοι τοῦ σκόταυς ϱῦ ὅσα φοθοῦνται νἁ εἴπουν κοια τήν. ἡμέρον. Νά ἀντιμετωπι” σθοῦν οἱ ὑθρισταὶ ἀπὸ τὸ κρό τος. Άλλως, πολὺ φοδούμςΏα ότι θὰ καοῦν ἀπὸ τὴν λάβα τοῦ ἠφαιστείου τῆς λαϊκῆς ὁρ γῆς, τὴν ἔκρηξιν τοῦ ὁποιου οἱ ἴδιοι θὰ προκαλέσουν, Καὶ τότε αἱ περιπλοκαὶ θά οίναι πολλαὶ καὶ ὁδυνηραὶ αἱ ουνέ πειαι. Φ ΝΑ ΠΡΟΛΛΒΗ το ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ὀφείλει ωσαυ τως νά λάθη τὰ δέοντα μὔτρ} πρὸς ἁποτελεσματικήν ἁντιµς τώπισιν ὅσων καταληφθέντες ἆ πὸ τὸ ἁμὸκ τῆς κοταστροφῆς, ὁν. Εϊνοι ἁδιανόητον νὰ ἀγέ χεται εἰσέτι τὸ κράτος ην ἆ Πεχθῆ ἐκστρατείαν τῶν ολειή ρων. τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι α φοῦ διήναξαν μὲ τὸ πρωαξ κό πηµά των τὸν τάφον, οἱ τὸν ὁποῖον οἱ Τοῦρκοι ἔρρίψ.ιν τὰ πτώματα τῶν μαχητῶν της Κύ πρου, τώρα προσπαθοῦν νά «α λύψουν τὸν τάφον μὲ τούς ο χετοὺς τῶν χυδαϊιοτήτων της ψυχῆς. των. καὶ τούς ἑμττου» τοῦ ξενοδούλου στομάχου των. Νὰ. προλάθη τὸ κράτος. Αλ. ο λως, ὅταν τὸ κακὀν ὀλοκληρω θή πᾶσα προαπόθεια θεραηςίσς θ6 εἶναι, φοθούµεθα. µατοιᾶ. ϕ- ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ἔνοχοι ἑσχάτης προδοσίας καὶ πληρωμένοι προξικοπημµοτία'. Είναι καὶ ἔνοχοι κοινών ηοϊνι κῶν ὁδικημότων. Ἓνας προ}ό της εἶναι ἑπόμενον νὰ. εἶνα' καὶ κονὸς κλέπτης καὶ ἀποτε ὦν. Συνελήφθησαν, ἀνοφέρεται εἰς ἐπίσημον ὀνοκοίνωσιν. ἐγώ προσεπύθουν νά μεταφέρουν εἷς “Ἑλλάδα, ὅσα ἔκλεψαν «ο τὰ τὸ αραξικόπηµα ὁπὸ ὑὴμό- σια κτίρια καὶ οἰκίας ἰδίω- ὴΙδοὺ ποῖα ἦσαν καὶ είναι τά ἰνδάλματαο μερικών θερµοκεφάλων Κυπρίων. Νά τοὺς ἠἡγέτος τών. τοὺς τῶν ἕνων χαΐρωντσι νὰ τοὺς τιμοῦν καὶ νὰ προσφέρουν λουκούλεια δεία/α. ἐγκώμια. καὶ ἄλλα. Πραγματικα ὑποδείγματα δίου δι᾽ ὑποφηφί ους ἐθνικοὺς ὁπατεῶνος τὰ ἑἐ ξηυτελισµένα αὐτά ἁἀπομσὶ/ὁρία ς πο σουν. Καὶ αὐτὸς ὁ κύβιος καὶ ὁ ὕποπτος ρόλος του θὰ ἀποκαλυφθοῦν ὅταν τοῦτο κριθῆ ἀναγκαῖον. Ἐν τῆς χούντας. συμφιλίωσιν καὶ τὴν ἑνότητα τῶν αροαγωγῶν τοῦ ἐμφυλίου την Κανελλόπουλον. Πιστούο- παΐνουν τοὺς τοίχους καὶ τὰ διά τῶν ἐφημερίδων των µαί ΩΣΤΕ, λοιπόν, τὰ ἐδῶ ὃρ ων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΧΡΥΣΗΛΙΟΥ Κ. Χ΄΄ ΜΙΧΑΗΛ 'Ὁδὸς ᾿Αριστοτέλους ἆρ. 16, Τηλ. 75388 ΛΕΥΚΩΣΤΊΑ Τὸ ὡς ἄνω κατάστημα χονδρικῆς καὶ λείανικῆς πωλήσεως οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν εἰδοποιεῖ τὴν - ξιότιμον Πελατείαν του ὅτι ἐπανήρχισε τὰς ἑργα- σίας του παρέχον κάθε πρόθυµον ἐξυωπηρέτησιν σὲ Η κ. ΜΕΠΘΙΝΝ ΠΛΛΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΛΙΑΝ «ΜΕΡΣΗΠΕΣ) Ἡ Δέσποινα Παπαδοπού- λου δὲν πρὀλαθε νὰ χαρῇ ΙΔΟΥ νέα τεκμήρια ἀπὸ τοὺς ἄθλους τῶν ἀθλίων πραξικοπηματιῶν. Εἶναι ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Διοικιτοῦ Συνεργατικῆς ᾿Αναπτύξεως κ. ᾿Ἀνδρέα ᾽᾿Ἀζίνα. Εἰς τὸ σπίτι, λέγουν, θρῆκαν χρήματα. Αλλον ἀριθμὸν ἔδωσαν κατὰ τὸ πραξικόπημα, ὁ ἰδιοκτήτης ἄλλον ἀριθμὸν δίδουν τώρα. Μόνον ποὺ ὁ . . . ἃ φον . . 2 ͵ ο, - . ἂν ὁ ἐκτελωνισμὸς εἶχο γἱ δὲν ὠμίληασεν ἀκόμπ. Διὰ τὰ χρήματα παντως, υπαρχει ενας ἰσχυρισμός. Διὰ τὴν καταστροφὴν ποὺ νει μὲ ὅλους τοὺς τύπουσν, αμα αμ ὲ προεκάλεσαν οἱ πραξικοπηµατίαι ὑπάρχει πλπθώρα τεκµπρίων. ἜὌἜκλεψαν ἀκόμπ καὶ τίς... παντοῦ- τ πόρων να μάς. κά Επ ηση, λοιπόν, Αλ. λογικὰς τιμὰς εἰς πάντας. φλες, ἐλεηλάτησαν καὶ κατέστρεφαν τὰ πάντα. Καὶ δὲν ἐντρέπονται ἀκόμπ καὶ ὁμιλοῦν. 008 δραοχμῶν. Κράτησε να πι ἑκποίλσσς ᾿ ἔσποι μη. Ἐκ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ τὴν. πολυτελῆ γαλάζια Μερ οεντὲς 230 Ὁἱ. µόνο ᾖ75 μέρες. Τὸ µιλίµετρο τοῦ αὐτοκινήτου εἶχε σημτιώ- οει 870 χιλιόμετρα. Στὶο 8 ᾿Ιουλίου, λις μέρες καταποντισμὀὸ ρης Χούντας, τοῦ δικτάτορος ἀγόρασε τὴν Μερσεντές, ᾿Αριθμόὸς (Θομιακἶνιθ «ΟΙι]έοαί Φκιρροα πθυνδά 40 Στὶς 19 Σεπτεµθρίου, ΝΡΙΝΙ ΠΛΒΗΙΝ ΝΛΗΙΙΚΟΝ ΙΙΡΟΝ (ΙΙ Μι ἑωοτ- [ΝΡΙΠΙΚΙ, ΙΙΛ ΙΙ ἡ ΛΙΝΑ [ΛΗΛ υπ μυς οσα ϱ ϱι οσο σσ οσα. 15 μό πρὶν ἀπὸ τὸν τῆς δεύτε- ἡ σύζυγος η ΡΓοϊθοῖιοη ἱ Ιπηιίθα ---- ων Ρας σας «σΠ ο ΙΤ Β. Καρθούνη (ἐργοστασι- άρχη ὑποδημότων) ἀντὶ 580.000 δραχμῶν. ὍὉ νέος ἰἱδιοκτήτης της δήλωσε σχετικά : «Έμαθα ὅτι πουλιότον ἡ «Μερσεντὲς» ἑνὸς ἐργοστα σιάρχη σὲ τιµὴ εὐκαιρίας. Όταν ὑπέγραφα τὸ συµ: 6όλαια πληροφορήθηκα ὅτι τὸ αὐτοκίνητο ἀνῆκε οτἠν Δέσποινα Παπαδοπούλου. Ὁ δικηγόρος µου μοῦ εἴ- ΕΠΛΝΛΣΤΛΣΗ ΣΤΗ [ΕΙΝ Ἡ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ., στὴν προ- σπάθειά της νὰ ἐξυπηρετήση καλύτερα τὸν Κύπριον παραγω» γόν, εἰσήγαγε δύο νέα Φυτοφάρµακα ποὺ ἔχουν ἐξαιρετικά ᾱ- ποτελέσµατα, ἐναντίον δύο σοθαρῶν παθήσεων τῶν λαχανικῶν. ΡΙΠΙΝΗ ηφΦ --- ΙΦ/9/ --ᾱ-- ΙΦήΦ. Γ-- πε νὰ τὸ ἀγοράσω µόνο Εἰδ ΑΦιδ - . . -.- , στρ ασ ἰδικὸν ᾽Αϕιδοκτόνον ποὺ περιέχει 2050 Ρἰτιτηὶ ᾿Ἀεροπορικὰ καὶ ἀτμοπλοϊκά εἰσιτήρια | ΕΘΝΙζΟΝ φ Ρριεχ 6 Ῥἰηπιϊσατυ. ἱ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ϱ ᾿Ἐξοντώνει ἕλα τὰ εἴδη ᾽Αφϕίόων (Φῶρες) ἀχόμα κι αὐτὰ ποὺ ἀπέ- πτησαν ἀνθεχτικότητα στὰ διάφορα ᾽᾿Ὀργανοφωσφορικὰ Ἠντομοχτόνα, ὢ Χρησιμοποιεῖται στὰ λαχανικά παὶ ᾿Σπωροφόρα. Είναι ἀχίνδυνο στὸν ἄνθρωπον. Τὰ ἀποτελέσματα του εἶναι γρήγορα καὶ θεαματικά. ϐ Ἕνας φεκασμὲς ΜΟΝΟΝ εἶναι ἀρκετὸς γιὰ ὅλην τὴν περίοδον. ΜΙΕΕΒΒ οὐρεῃ Διασυστηματικὸν Ὠϊδιοκτόνον ποὺ περιέχει 2276 ΕΙτίπιο] Ορνανωμµέναι ἐκδρομαὶ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τολοῦμεν τρίµηνον μνη- μόσυνον εἰς τὴν ἐκκλησίαν Μιχαήλ ᾿Αρχαγγόλου Λεμό νας ὑπὲρ ὀναπαύσεως τῆς φυχῆς τοῦ προσφιλοῦς ἡ- μῶν υἱοῦ καὶ ἀδελφοῦ, Καθπμεριναὶ ἐκδρομαὶ ἐσωτερικοῦ Επ ηα- πια Ἕπσα α«Ἡπ ΚΕρουαζιέραι σ᾿ ὅλον τὸν κόσμον Ἐνοικιάσεις αὐτοκινήτων Ἑκδόσεις διαθατπρίων Ταξειδιωτικαὶ διευκολύνσεις (ὅλων τῶν εἰδῶν) Θεραπεύει καὶ προλαμδάνει τὴν Στάκτη τῶν ᾽Αγγουριῶν, Πεπονιῶν , . Καρπουδιῶν, ΓΚκολοχυξιῶν, Πιπεριῶν, Μπάμιας καὶ Μελιτξάνων. ᾿ Ἐκτελωνίσεις -- Φορτώσεις -- Εκφορτωσεις ῶ Ὃ οικία τὰ φυτὰ 10.--.15 ἡμέρες ἀνάλογα μὲ τὴν δόση ποὺ χρησι- ιεῖται. ϱ Εἶἴναι οἰκονομικὸν, σὲ ούγαρισῃ μὲ ἄλλα διασυστηµατικὰ μυχητοντό- να, καὶ ἀχίνδυνον γιὰ τὸν ἄνδρωπον. ὁ ἉἈρησιμοποιεῖται μόλις ἐμφανισθῃ ἡ Στάκτη, σὲ φυτεῖες ποὺ εἶναι ᾿ χάτω ἀπὸ νάῦλον ἣ ἀνοιχτὲς, ἀχόμα καὶ σ) αὑτὲς ποὺ δὲν ποτίζονται. ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ὁδὸς Λεωνίδου 3Α, Τηλ. (021) 75185 ἢ 72186 ο ὁ ὁ ὁ ὁ ο ὁ ὁ ὢὃ --ᾱ-ν- | Φ(/Φ)) -ᾱ--. ΙΦΦι) ---ᾱ-- ΙΦΦι 'Ἀνεγνωρισμένοι πράκτορες τῆς Ι.8.Τ.Δ. ΠΤΑΤΠ -ὓδ» Διὰ περισσότερες πληροφορίες ἀπευθύνεσθε: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ., ΛΕΜΕΣΟΣ: Οδὸς Σπ. ᾿Αραούζου 37, Γηλ. (0216), 2323 ἢ 3344 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ἢ 0. Γ. ΣΑΚΛΡΙΑΝ ΛΙΔ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Φρα. δαν να δν αν ανν αν νανο ξανα ροζ δνήνανοξνδο ροζ αν ζν αμα ανον δω ρδαμααδ αμ μα μας πεσόντος ἡρωϊκῶς εἰς τὰς Τ.Κ. 4537 -ΓΕΩΠΟΝΟΝ-- µάχας τοῦ Μουττάλα Πά- Τηλ. 42991 Τ.Κ, 1507 ΛΑΡΝΑΞ: Ὁδὸς ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 218Β, Τηλ. 619. φου κατὰ τὴν διάρκειαν Λευκωσία Τηλ, 62138 ) , τῆς πρώτης Τουρκικῆς εἰσ Λ 3 ν θολῆς. ευκωσία ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ., ----υ. ϱ ου που ιν κκ κκ ο ο κλκχς οζνζοηζνηδροδξνοξνοξναμμμνοςςεαα μαμα μἡωεμα μμ ημων ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ -ν- υΦύΦΙ -ᾱ--- 9 --ᾱ- υΦύΦι --ᾱν- ΙΦΙΦ) -ᾱ /ΦΙΦι -ᾱ- ΙΦΙΦυ -ᾱ- ΙΦὴΦ. --ᾱ-- πα ΟΙ ΚΙ ᾱ-- ϕ .” δν Φῶφ Φ, --. ας ορ οσο σος ο αν φιᾳ .ν Ἡ ΛΠΕΠΝΛΗ 0ἱ πιΠή ον .. ΜΗ ως ΝΗΝΗΝΝΗΝΝΝΝΙΝΝΝΝΝΙΙΝΝΝΙΝΝΙΙΝΝΗΝΗΝΝΝΙΝΝΝΝΙΝΝΝΙΙΝΝΝΗΝΝΝΙΗΝΝΙΙΝΙ ΠΡΙΝ δέκα Χρόνια, ἕνσο ὀγ- κόλιθος ἔπεφτε στὰ Λλιμνόζονα νερὰ τῆς καταναλωτικῆς κὀίνω νίας τῆς '᾽Αμερικῆς : τὸ κίνημα τοῦ. χιαπισμοῦ. «Μόδα», εἰπων στὴν ἀρχή, μερ'κῶν ἀνεύθυνων νεσρῶν ποὺ θέλουν νὰ ἑντυπω Κάτι τὴν τσίκλα τῶν σὀν τὸ ρὀὸκ καὶ τηναἰήτζορς.... Δὸὲν ἦταν «μόδα», ὑλλὰ ὅνας ἀλλιώτικος τρόπος ζωῆς, μιά κραυγαλέα ἄρνηση στὴν κρυφἠ σιάσουν. ἄρνησῃι τὴς προηγούμενης-- «.ἱ ὁποτυχμέ το, --- γενιᾶς. ταν ἡ ἐποχὶ του ὁ Κέννεντυ ἔπν- φτε νετ. « ἀπὸ τίς σφαῖρες τοῦ Οσθαλν:. ποὺ ἡ κλιμάκωση τοῦ πολέμου ο ο Βιετνὰὸν σκαρφόλυ νε ὁλοῦν. σ:ἠν κλίµακα τοῦ πα Ραλογ΄σµου. ποὺ στὴν ἀτμόσφαι ρα καὶ στὸ περιθάλλον ἄρχιζαν νᾶ γίνωνται φανερὲς οἱ τιοῶτες ἐπιατώσειο τῆς ἀλόγιστης χρήοε ὡς τῆς τεχνολογίας. Δέχτηκε πολλές ἐπ'ρροὲς τὸ κίνημα, διαοπὀσθηκε. ἕνα µέρος του συνδέθηκε μὲ τὰ ναρκωτικά, ἕνα ὅλλο μὲ τὴν πόπ, ἕνα τρίτο μὲ τὴν ἀμφισθήτηση. Έστω κι ἀρνητικὰ ὅμως, ἀφύπνισε ὡρι- σµένες συνειδήσεις. Ἠρθε τελικὰ καὶ ὁ ἔκφυλι ομὸς -- παρ᾽ ὅλο ποὺ δὲν ηιαν «μόδα». ᾿ Ακολούθησαν τὰ Άπαι- διὰ τῶν λουλουδιῶν», κι ὕστε- ρα τὸ «παιδιὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ» - παρακλάδια τοῦ Χιππισμοῦ κι αὐτά) χωρῖς ὅμως νὰ ἔκουν στὴν ἁμερικονικὴ νεολαία τς πλατειὲς θόσεις ἐκείνου. Σήµερα, δὲν ὑπόρχουν πιὰ χίππις, μὲ τὴν ἔννοια ποὺ ἔδι ναν στὸν ὄρο στὴ δεκσετία τοῦ 1960. ἝἛνα σωρὸ μµικροομάδες µόνο, μὲ διαφορετικἠ ὅλες φι λοσοφία ζωῆς. Καὶ στὸ όμερικα ψικὰ πανεπιστήμια ἁπλώθηκε ἕνα μέπλο πλήξεως καὶ ἀδιαφοσίας. 19646 -- 1974 Τὸ 1964, ὅλοι πίστεψαν πὼς ἀπὸ τὶς αἴθουσές τού θὰ ξεκινοῦσε τὸ κίνηµα ποὺ θὰ σάρωνε τὴν ᾽Αμερικὴ -- ἡ Χιονοστιθάδα τῶν νέων καὶ τῶν περιφρονηµένών ποὺ θὰ παρέσυρε τὸ κατε- στηµένο. Τὸ «κάµπους» του εἶχε γίνει ἕνα ἀπέραντο φυτώριο νέών ἰδεῶν καὶ ρευμάτων. Κι’ ὅμως. Κάπου σκάλωσε τελικἁ ἡ ὑπόθε- ση. Τὸν ἐνθουσιασμὸ γιά τὴν ἀλλαγὴ τὸν ἀκολούθη σε ἡ ἀδιίαφορία, τὸν θυμὸ καὶ τὴν ἁἀγανάκτηση ἡ µοι ρολατρικἡ ἀποδοχή. Σήµε ρα, δέκα χρόνια μετὰ τὸ Μπέρκλεῦ τζῆ τυλιγμένο στὴν πλήξη ἀλλὰ καὶ στὴν ἀναμονή. Τί καινούργιο θὰ προκύψη : Αὐτὰ τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια, ἡ ᾽Αμερικὴ δρέθη κο πολλές φορὲς στὴν κό Ψη. πολλῶν ἑπαναστάσεων: γχῶν νέων καὶ τῶν πανε! στηµίων, τῶν νέγρων καὶ τῶν. περιφρονηµένων, τῆς ὀντικουλτούρας καὶ τῶν ναρκωτικῶν, τῶν µέσων µα ζικῆς ἐπικοινωνίας καὶ τῆς τεχνολογίας. Γιὰ τὴν κάθε μιά ἀπ'᾿ αὐτὲς θρῆκε ἕνα προφήτη : τὸν Χέρμπερτ Μαρκοῦζε καὶ τὴν Αντζε: λα Νταίηθιο, τὸν Τίμοθυ Λήρυ καὶ τὸν Τζὼν Γκαλ- µπραίηθ, τὸν Μάρσαλ Μὸὰκ Λούαν καὶ τὸν Μπὸμη Ντύ λαν. , Σχεδόν πάντα ὅμως αυ: τὰ τὰ Φαινόμενα ήταν πε ραστικά, προϊόντα, ὅπως εἰ παν, «μιᾶς κάποιας μόδας ἢ εὔγλωττης ἀρχηγῶν». Καὶ συχνά, γιὰ νά σθή- σουν, ἄρκεσε ἡ καλοπροαίἱ ρετη ἁδιαφορία τῆς ὀργα νωμµένης ἐξουσίας. Ἡ ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ Ἡ. ἐπανάσταση ποὺ εἶχε φανῆ πιὸ σίγουρη ῆταν τοῦ Μπέρκλεῦ τὸ 1964. Ἡ δο λοφονία τοῦ προέδρου Κέν νεντυ, ἢ κλιμάκωση του πολέμου στὸ Βιετνάμ, οἱ ρατσιστικές ἐκδηλώσεις, προκάλεσαν τὴν ἁγανάκτη ση τῶν νέων. τὸ 1962, στὸ Πὸρι Χουρόν, στὸ ΜΙ- τσιγκαν, 1950 φοιτηταὶ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Τὸμ Χαίην τεν συνέταξαν τὸ «μανιφέὲ στο τῆς νέας ἀριστερᾶς». τὸ 1964, στὸ Μπέρκλεῦ, χιλιάδες ὅλλοι μὲ ἐπίκεφα λῆς τὸν Μάριο Σάθιο, διε κήρυξαν τὴν «Ελευθερία τοῦ λόγου» καὶ τὴν. «ὄνυ πακοὴ τοῦ πολίτη» ἐναντί ον ὅλων τῶν θεσμῶν τοῦ κατεστημένου. Τοὺς ἀκολού θησαν 7 ἑκατομμύρια σπου δασταὶ καὶ. 20 ἑκατομμυρία ψέγροι καὶ ὀργανώθηκαν πο ρείες μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Λοῦθερ Κἰννκ καὶ τὸν Μάλκολμ Χ. Στὰ ἐπόμενα πὀντε χρόνια, ἡ µανία τῶν τῶν μειονοτήητὠν νέων καὶ ὀνετάραξε τὴν ᾽Αμερική. Τὸ Πεντάγωνο πολιορκήθηκε καὶ τά πανεπιστἠµία κατξ: λήφθησαν. Σ᾽ ἐκείνη τὴν «περίοδο τῆς ἀθεθαιότη: τος». ἀκόμη καὶ ή γαλλική ὀμφισθήτηση ἐμηνεόταν -ᾱ- πὸ τὰ ἁμερικανικὰ πανεπι στήµια. ως σ Στὸ Μπέρκλεῦ ὅμως, δέ κα. χρόνια ἀργότερα, δὲν ἔπτει μείνει σχεδὸν τίποτε. Απὸ τὸ 19689 ὡς τὀὸ 1924, 5 θυμὸς καταλάγιασε. Στὸ ανεπιστήµιο, τὴ θέση τῶν απνοαστατικῶν συνθηµάτων -πην πὀρεὶ οἱ κωμικές Ὁ- ὡς Ὁ Κἰσσικερ Υὴ ας σ ἕνα ντιθάνι, ὁ Νί ντυμένος πρόσκοπος, ὀ υπας νὰ παΐζη μπόλλο. ποὺ ἄλλοτε γίνονταν συγκεντρώσεις ἑτοίμαζαν τὸ α.. πολιτικὲς καὶ οἱ νέοι Χίππις, παιδιὰ τῶν λουλουδιῶν, παιδιᾶ τοῦ Χριστοῦ. Κινήµατα ποὺ ἐκφυλίστηκαν. πρόγραμμά τους, οἵ κοπελίἰ τσες ζωγραφίζουν σήµερα τὸ πρὀσωπὀ τους μὲ Ψψυχε δελικὰ χρώματα καὶ χορεύ ουν, ἑνῶ «ἀπελευθερωμέ- νες» γυναῖκες καὶ «Υκαί- ηζ» (ὁμοφυλόφιλοι) συγ- κεντρώνονται γιὰ «δεξιώ σεις μµεταμφιεσμένων». περίπτωση τῆς Πατρίτσια Χήρστ, πού ἀπὸ αἰχμάλωτη ἔγινε ἀρχηγίνα τοῦ Συµθι ὠτικοῦ ᾿Απελευθερωτικοῦ Στρατοῦ τοὺς πλήγωσε ὅ- λους, σὰν νὰ ἦταν ἡλικίω µένοι ἁστοί. Ἡ ἁγανάκτη ση ξεσπἀει µόνο γιὰ τὸ Γουώτεργκαίητ καὶ τὴ συµ περιφορά τοῦ προέδρου Νί ἔον, τοῦ «Ντὶκ τοῦ ΓΚολπα τζῆ», ὅπως τὸν λένε. ΠΙΣΩ ΣΤΟ 1950: Ὑπάρχει διάχυτη εἰς τὸ Μπέρκλευ ἡ αἴσθηση τῆς προδοµένης ἐπαναστάσεως καὶ αὐτὴ τήν αἴσθηση τὴ γεύεται ὁλόκληρη ἢἡ χώρα. Ὅ κοινωνιολόγος ᾿Ιρθινγκ Κρίστολ θλέπει νά πλησιά ζη ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πνεῦμα τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, τῆς περιόδου τῶν «Ίκανο ποιηµένων» τοῦ ᾿Αϊζενχάου ερ. Ἡ «Μαμα ᾽Αμερική», ποὺ τόσο τὴν ἔχουν κατα κρίνει, Χαΐρεται ξανὰ τὸν ἀπαθέστατο σεθασμὸ τῆς νεολαίας. Ὁ Χέρμαν Κχάν, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ᾿Ινστιτούτου Χάντσον, τοῦ πιὸ φημισμέ νου «θυτίου ἐγκεφάλων» τῆς ᾽Αμερικῆς, συγκρίνει τὴν. προηγούµενη δεκαετία μὲ τὴ Μεταρρύθμιση καὶ τή δεκαετία ποὺ ἔχει ἀρχίσει μὲ τήν. ᾽Αντιμεταρρύθμιση. Εἶναι χαρακτηριστικὸ γε γονὸς ὅτι στὰ πανεπιστή- µια ὄἔχει γενικευθῆ τὸ «στρήκίνγκ», ὅπως τὴν προ ηγούµενη δεκαετία, ἦταν ἡ µόδα τοῦ «ραίηντ πάντες», τότε ποὺ οἱ νέοι εἰσέθαλ λαν τὴ νύχτα στοὺς κοιτῷ γες τῶν κοριτσιῶν καὶ µά ζευαν τὰ ολίπ τους. Καὶ ἀκόμη, πὠς ἡ κατάχρηση ναρκωτικῶν, ἐἑνῶ συνεχίζε ται. σταθερὀ τὸ κάπνισμα τῆς µαριχουάνοας, ἔχει ἀν- τικαταστήσει τὸ παραδοσ!α κὀ Βίτσιο τοῦ ἀλκοολισμοῦ (μὲ κύρια κατανάλωση τὸ κρασ!). «Απὸ τὴν ταραγμένη κληρονομιὰ τοῦ πρόσφατου παρελθόντος, λέει ὁ Κρί στολ, ἀποδιώχνουν ὅ,τι µπο ροῦν : τὰ ὑπόλοιπα τὰ Εἕ- χουν χαρακτηρίσει χωρὶς εν διαφέρον καὶ ἀκίνδυνα». Ἓνα ρεῦμα μυοστικισμοῦ ἔχει ἀντικαταστήσει τὸν μαρξισμὸ τῆς φοιτητικῆς ὂμ φισθητήσεως. Πολλοὶ νέοι μεταμορφώνονται σὲ «Τζή: ζους Φρήκοα», γίνονται «πα θιασµένοι γιὰ τὸ Χριστό», Αντί τοῦ Τσὸ Γκουεθάρα, ἀκολουθοῦν τὴ Βίθλο, ἂν τί γιὰ θόμθες, χαϊδεύουν κιθάρες καὶ στὸ λαιμό, µα ζι μὲ τὸ μενταγιὸν τῆς εἰ ρήνης, Φφοροῦν ἕνα πού γράφει: «ἘΕγὼὠ ἀνήκω. στὸ Χριστὸ καὶ ὁ Χριστὸς σὲ σένα». Φιλοδοξία τους εἴ ψαι νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσµο μὲ τὴν ἀγάπη. ἘΕνῶ στοὺς δρόμους τῆς Καλιφόρνιας κυκλοφοροῦσαν ὅλλοτε ο) Αγγελοι της Κολάσεως μὲ τὰ μαχαίρια καὶ τὶς. ἀλυσί δες, σήµερα φεύγουν τὰ «Σμήνη τοῦ Θεοῦ». Τὰ νυ: κτερινά κέντρα τῶν εὐαγ γελιστῶν. ὅπου προσφέρον ται δωρεὰν σάντουῖτο καὶ κόκα-- κόλα, συναγωνίζον ται τὰ «χάππενινγκςε». Δὲν γίνονται πιὰ συγκεντρώσεις γιὰ ἀμφισθήτηση (τὰ «οἵτ' ἵνα»). ἀλλὰ «τέκίήνο», Υἱα συζητήσεις στἰς ὁποιες ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νὰ παίρνη πρωτοθουλίες καὶ νὰ φορᾶ ὅ,τι τοῦ ἀρέ σει. «Θρησκευτικότητα, λὲ ελίτ» κυρίως, «ή ἀστυνομική ἐπι νε, σηµαίνει ἀντικομφορμί- σμός». ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ὍὉ Χέρμπερτ Μαρκοῦζε ἀποδίδει τὴν πολιτικὴ κα’ τάπτωση τοῦ Μπέρκλεῦ στὴν «οἰκονομικὴ καταπίεση τῆς ἐξουσίαςσ» καὶ στὴν ἀνάγκη ποὺ νοιώθει ἡ φοιτητικὴ κίνηση νὰ Βρῆ «μιά Ἱκανο ποιητικἠ θεωρητικἠ θάση». Ὅ φιλόσοφος τῆς ἂμφισθη τήσεως, 15 χρόνων πιά, εἰ πε πρόσφατα ἀπὸ τὴν Τηλε όραση «Οἱ ριζοσπαστικοὶ καθηγηταὶ δὲν προάγονται, οἱ φοιτηταί δὲν παίρνουν ὐὑποτροφίες καὶ δὲν δρί σκουν δουλειά. ᾽Απὸ τὴν ἄλλη, τὰ γεγονότα τοῦ 1968 καὶ τοῦ 1969 ἔδει ἔαν πὠς δὲν ὑπάρχει µια καθωρισµένη στρατηγική». Αλλοι λόγοι αὐτῆς τῆς καταπτώσεως εἶναι, κατὰ τὴ γνώµη τοῦ Μαρκοῦζε: «Ἡ κατάργηση τῆς στρατι ωτικῆς θητείας, ποὺ ἔχει ὠποσπάσει ἀπὸ τὸ κίνημα τοὺς λιγώτερο θερμοὺς καὶ πιὸ ἐγωϊστὲς ὁπαδούς του. Οἱ δυσκολίες πού ἀντιμετω πίζει ἡ θιοµηχανία καὶ ποὺ περιορίζουν τὶς προοπτικές. Ἡ. ἀνυπαρξία διαλόγου µε ταξὺ. φοιτητῶν καὶ ἔργα: τῶν, δηλαδὴ μεταξὺ τῆς «Ε καὶ τῶν μαζῶν. ἵαὶ, τήρηση» ποὺ ἔχει ἐνταθῆ σὲ ὅλα τὰ πανεπιστήµία». Αν ὅμως τὸ Μπέρκλεῦ, δέκα χρόνια ἀργότερα, εἰ- ναι ἀγνώριστ, τὰ αἴτια πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν στὸ ἐσωτερικό του. Ἡ θίαιη δι αµαρτυρία τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ἔσθησε -- λίγο ἀπὸ κούραση καὶ λίγο ἀπὸ τὴν ὀξέλιξη. ᾿Π ἀφηρημένη φοιτητικἠἡ μανία κατέληξε νὰ κινῆται στὸ κενό. Καὶ τὸ κατάλαθε αὑτὸ ὀκόμη καὶ ὁ Ρὰπ Μπράουν ὁ ὁ: ποῖος -- ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῶν «Μαύρων Πανθήρων» - θρίσκεται στὸν κατάλο γο τῶν δέκα «ΜΟΡΤ ΝΝΑΝ- τΕὈ ΡΕΒΦΟΝΘ» τοῦ ᾿Εφ- Μπὶ-” Αϊ. Ὅπως λέει ὁ καθηγη τὴς Ρόζακ «Οἱ. νέοι ἂν τελήφθησαν ὅτι ἡ δηµιουρ γία ἑνὸς καινούργιου κό σµου ἀποτελεῖ μᾶλλον ψυ χικὴ παρὰ κοινωνικὴ ὑύπο χρέωση. ᾿Αντελήφθησαν ὅτι πρέπει νὰ χτυπήσουν ὄχι µόνο τὴν ἰδεολογία ἀλλὰ καὶ τὴ συνείδηση, καὶ νά ἐπιδιώξουν νὰ μεταμορφώ: σουν μὲ τὴ θαθύτερη ἔν νοια τὸ ἴδιό τους τὸ ἐγώ, τὸν πλησίον τους, ὁλόκλη ρο τὸ περιθάλλον». Προδόθηκε ἐπομένως ἤ Ἰδεολογία, ἡ τακτική. Αλ λὰ ἡ ἀπέχθεια, ἤ θασικἠ ὄρνηση, ἔχει παραμείνει καὶ ἁπλῶς παίρνει καινοὺρ γιες μορφὲς ποὺ δὲν ἐ- χουν ἀκόμη δοκιµαστή. Ἡ ἑπανάσταση δὲν ἔγινε στὰ προθλεπόµενα πλαίσια, ἀλ λά. πιθανὀν νὰ ἑτοιμάζεταίὶ μιά ἄλλη. Ἡ νηνεµία στὴν ᾿Αμερ κἠ εἶναι πάντα ἀπατηλή. «ἕνα πέρασμα», ἐξηγεῖ ὁ Ρόζακ «πρὸς περαιτέρω ἆἀλ λοιώσειςσ». Πιθανὸν σήµερα τὸ Μπέρκλεύ νά σταµότη σε νὰ πάρη ἀναπνοή. Σ᾽ αὐτὸ ὑπάρχει καὶ ἕνας διο λογικὸς παρόγων. «Στὴ δε καετία τοῦ ἐξήντα, προσθέ τει, παρευρέθησαν στὴν μὸ γαλύτερη στὴν ἱστορία µας συρροή νέων 14--21 χρό γων. στὴν ἑθνικὴ σκηνή. Αυτό ἦταν ἀποτέλεσμα της µεγόλης αὐξήσεως των Υεν νήσεων. οτὰ πρῶτα µεταπο λεμικὰ Χρόνια. ὅταν οἱ. ἄν δρες µας γύρισαν ἀπό το µέτωπο.. Στὴν δεκαετία του 1970 θλέπουν νά ἔρχεται μιά. µεγαλύτερη ἰσορροπία μεταξὺ τῶν γενεῶν. Πρό: κειται γιὰ μιὰ πιὸ συνειδη τή, ἀναζήτηση τῶν δυνατῶν λύσεων. Γι’ αὐτό, ἡ ἠρεμία καὶ ἡ ἀνώδυνη ἐκκεντρικόὸ τητα τοῦ Μπέρκλεῦ εἶναι ἐπιφανειακὲς καὶ ὄχι πραγ µατικές». ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ «ΑΛΛΟΙΩΤΙΚΗ» Κρύθονται λοιπὸν στὸ Μπέρκλεῦ οἱ προοπτικὲς γιὰ καινούργιες ζυµώσεις Τὸ ὑποστηρίζει ὁ συγγρα: φέας Τοὰᾶρλς Ράϊχ, ποὺ προθλέπει µιὰ «ὑποφῴσκου σα ἐπανάσταση» καὶ μιλᾶ γιὰ ἕνα τρίτο στάδιο συνει δήσεως, ὕστερα ἀπὸ τὸ 6ι ομηχανικὀ καὶ τὸ Ττεχνολα γικό, ο«Ἡ καινούργια ἐπανό σταση δὲν θὰ μµοιάζη μὲ τὶς ἐπαναστάσείς τοῦ πα: ρελθόντος», λέει. «Θὰ ξεκι νᾶ ἁπὸ τὸ ἄτομο καὶ τὴν κουλτούρα καὶ θὰ ἀλλάξη τὶς πολιτικἐς ὑποδομὲς μὸ νο σἀν τελικὴ πράξη. Γιὰ νὰ ἐπιτύχη, δὲν θὰ ἔχη ἆ νάγκη τὴ δία. ἰαὶ ἡ δία ἄλλωστε δὲν θὰ µπορέση γὰ τῆς ἀντισταθῆ». τὰ συμπτώματα αὐτῆς τῆς ἀλλιώτικης ἐπαναστάσε ως τὰ ἔχη ἐπισημάνει ὁ Ράϊχ. Εἶναι ἡ ἄνθιση τῶν κοινοτήτων, ποὺ σήμερα ἔ- χουν πάρει ἕνα χαρακτῆ ρα ἐπιστροφῆς στὴ φύση καὶ ἁπλότητος τῆς ζωῆς. Εἶναι ὁ ἐνθουσιασμὸς μὲ τὸν ὁποῖο οἱ νέοι δίνονται στὴν οἰκολογικὴ ἑκστρα τεία, στὴν Προστασία τοῦ φυσικοῦ. περιθάλλοντος, Καὶ στὴν «ἐπανακύκλωση», δη- λαδὴ στὴν ἐκ νέου Χρησι µοποίηση τῶν σκουπιδιών, Τὸ Μπέρκλεῦ ἐπομένως δὲν εἶναι πιὰ σύμθολο ἕνο πλης ἐπαναστάσεως, ἀλλα ἐπιλογῆς ἑνὸς προσωπικοῦ τρόπου ζωῆς. ᾽Αλλὰ τὸ ἄπο τόλεσµα εἶναι ἀκόμη ἀθέ- 6αιο. Ἡ ᾽Αμερικὴ δὲν εἰ ναι πιὰ σήµερα ἡ ᾽Αμερικὴ τῶν «Νέων Συνόρων» τοῦ Κέννεντυ ἢ τῆς «Μεγόλης Κοινωνίας» τοῦ Τζόνσον. Εἶναι ἡ µεσοαστικὴ ᾿Αμερι κὴ τοῦ Νίξον. τὸ 555ο τῶν. ἐργατῶν θεωροῦν τὸν ῥαυτό τους ἁστό. ᾿Ελαττώ γεται ὁ ἀριθμὸς τῶν µετα ψαστῶν καὶ ἡ κινητικότητα τῶν ἐργατικῶν χειρῶν. τὸ γεγονὸς ὅτι περίπου δι κ κατομμύρία ᾽Αμερικανῶν ζοῦν στὸ «χεῖλος τῆς πενἰ ας», γιὰ νά μεταχειρισθοῦ μ2 τὴν ἐπίσημη ὀρολογία. δὲν ταράζει τὴν εἰκόνα τοῦ εὔπορου πολιτισμοῦ. «Ἡ θάση τοῦ τόπου εἰναί Οἱ συντηρητικοί», λέει ο σύγ γραφέας Κέθιν Φίλπις. ΠΑΝΤΑ το ΓΟΥΩΤΕΡΓΚΑΙΗΤ Ἡ παράδοση θέλει τὸ κατεστημένο νά κορδίζη στὶς ἀψιμαχίες μὲ τους δι αφωνοῦντες. Κέρδισε στὴν περίπτωση τῶν μπήτνίκς τοῦ Τζὰκ Κερουόκ καὶ κὲρ δισ ἐπίσης μὸ τοὺς «Χίῃ- πιε.. ποὺ ὀνομάζονται τώ ρα «πλαστικά εἴδη». Ὁ ΝΙ ξον», ποὺ µπορεῖ νά είναι Ένας ἑλάχιστα τίµιος πρόὸε δρος, ἀλλὰ ἱκανώτατος Πο λιτικός, κατάλαθε αὐτὴ τὴ διάθεση ἀντιμεταρρυθμίσε: ως. Ἡ προεκλογική του ἐκ στρατεία τὸ 1972 ἦταν ὃ να. ἀριοτούργημα. Ενώ ὁὦ πὸ ἄποψη δηµοτικότήητος ο Σήγκαλ μὲ τά δακρύθρε- κτα «Λἀάδ Στόρυ» του ὅ Πιρνο τὴ θὐση τοῦ. Χόμιν γουαη, καὶ ἡ Μαφία µο τὸ «Νονο» ὀμφανιζόταν Πολή, 1ο γοήτουτική 10 πἠν. κοινωνιολογία., ὁ Νὶ ἔον ἐδείχνε μιά µολοτημς νη ἁδιαφορία γιά τὸ προ θλήματα της ᾽Αμορικῆς καὶ στὰ δικαιώματα τοῦ πολίτη ἀντιπαρέθετε τὴν νομµιµότη τα καὶ τὴν τάξη. Εἶπαν τό τε, πὠς ὁ Μὰκ Γκόθερν ἡτ τήθηκε κατά κράτος «γιατὶ δὲν ἦταν ἀρκετὰ διαθέσι- μος» καὶ γιατὶ κατήγγειλε τὰ κακά ποὺ ἀνεφύησαν κα τόπιν τὸ 1973 καὶ τὸ 1974. Ἡ ἀπαισιοδοξία του ἦταν τέτοια, ὥστε πολλοὶ τῆς τάξεως τοῦ 1964 στὸ Μπέρκλεῦ πέρασαν στὸ ἄν- τίθετο στρατόπεδο. Σ' αὑτὴ τὴν εἰκόνα, τί ρόλο θὰ παΐξη τὸ σκάνδα λο Γουώτεργκαίητ ὍὉ Ρά ἴχ. ὑποστηρίζει «ὅτι θὰ ἐνι σχύση τὴν «τρίτη συνείδη ση» τῶν νέων, ἀλλὰ ὁ Μαρκοῦζε ἔχει ἀντίθετη γνώµη. Δήλωσε στὴν τηλε οπτική του συνέντευξη «Τὰ σκάνδαλα αὐτοῦ τοῦ εἴδους πάντα συνέθαλαν στὸ νά ἁνοίξη ἡ πόρτα, πού ὁδηγεῖ στὸν αὐταρχ:- | σµό. Συνέθη στὴ Γαλλία | μὲ τὴν ὑπόθεση Σταθίσκυ κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1930, στὴ Γερμανία μὲ τὴν ὑπόθεση Κρώῦγκερ στὸ τὲ λος τῆς δεκαετίας τοῦ 1920. Ὁ κόσμος τελικὰ ἆ ναζητᾶ τὸν ἰσχυρὸ ἄνδρα, τὴν καθαρὴ κυθέρνηση. Καὶ κατὰ τὴ γνώµη µου, αὐτὴ εἶναι ἡ τάση σήµερα στὴν ᾽Αμερική». ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ὍὉ Μαρκοῦζε εἶναι ἅπαί σιόδοξος, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐν τελῶς ἄδικο. ᾿Ενῶ µέσα στὸ» ἀναθρασμὸ τῆς περα σµένης δεκαετίας μποροῦσε κανεἰ νὰ σκεφθη πὠὼς ἡ χώρα θὰ ἐἔκλινε πρὸς τὴν ἀριστερά, σήµερα πρέπει νὰ, δεχθοῦμε ὅτι θὰ κλίνη πρὸς τὰ δεξιά. Δὲν εἶναι τυχαίο τὸ γεγονὸς ὅτι µε ταξὺ τῶν Δημοκρατικῶν ᾱρ χίζει νὰ λάμπη τὸ ἄστροι τοῦ Τζωρτζ Γουάλλας, τοῦ | ρατσιστή κυθερνήτη τῆς ᾽Αλαμπάμα, ποὺ ἕμεινε πα ράλυτος στὰ Κάτω ἄκρα µε τὰ τὴν ἀπόπειρα τοῦ 1972 καὶ ποὺ θεωρεῖαι τὸ «φε ρόφωνο» τοῦ «θαθυτάτου | Νότου»: Ὑπάρχουν ἁκόμη | ἄνθρωποι πού μιλοῦν γιὰ μιά πιθανἠ συνεργασία του μὸ τὸν Κέννεντυ, Τὸ Μπέρκλεί τὸ 19741 τὰ ἐρωτηματικὰ εἶναι. τὲ τοια καὶ τόσα πολλά, ποὺ κανένας δὲν ἔχει τὸ θάρ ρος νἀ τοὺς δώση μιὰν ἆ πάντηση. Ο Μαρκοῦύόε ὁ ὁ ποῖος τὸ 1968 πῆρε ἀπὸ τὸν γαλλικὸ Μάϊο τὸ οσύν θηµα «Νά. εἴσαστε ρεσλι στές, ἀναζητήσατε τὸ ἆκα τὀόρθωτο», σήµερα τὸ µόνο πού λέει εἶναι: «Πρέπει νά. περιμένουμε». Ἡ Αν- τζελα Νταίηθις ἐγκατέλει Ψε. τὸν ἀτταθισμὸ ὕστερα ἀπὸ τὴ δίκη καὶ ξανάρχισε νά, διδάσκη. Ὁ Ρὰπ Μπρά ουν, ἐπιφανειακὰ ἠήσυχος πιά. στοχάζεται καὶ γράφςι θιθλία ὀλομόναχος οτά 6ου νὰ, τής. Καλιφόρνιας. ὍὉ Μπὸμπ Ντύλαν τραγουδά λαϊκά καὶ θρησκευτικὰἀ τρα γούδια. Πολλοί ἄλλοι ἔχουν ἐξαφανιοτῆ ἡ ζοῦν στὴν ἆ νωνυμία, τριαπονπεντάρη ὅσς πιὰ καὶ παραπάνω, θα διζοντας πρὸς τά πενήντα ὅπως οἱ πατέρες τους. Δη λαδή. οὗ. μιά, θιλλίτσα τών περιχώρων, μὸ τὸ κοκται: ηλ. στὸ ἕνα χὺρι. τὴν ἄθλη Ἠκη. πῴημοριδα. στο ἄλλο αἱ τὴν τηλούραση ἄνοι, ώτη, Π ανώτατα σχουν : κι αὐτοὶ. παιδα. και. ῃ πνρο οἱ Γατορτς τους. δόν ἔσρρουν Π νὰ κάνουν και πρός τὰ Που να τα καθο | δηγήσουν. ΕΝΝΙΟ ΚΟΡΕΤΤΟ ΤΑ Πιο ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ φορὰ ποὺ τὸ πονεµένο μου πόδι ἄγγιζε τὸ ἐχθρικὸ πλα κόστρωτο τοῦ 64ου δρόμου, κα παριόµουν τὸν Μπέρτραµ Μούν τυ. Κάθε φορὰ ποὺ σήκωνα τον ἀντίχειράό μου µάταια, στὸ πέρο σµα ἑνὸς αὐτοκινήτου, καοταριό μουν τὸν Μπέρτραμ Μούντυ καὶ ποὺς προγόνους Του. Πότε-πότε, πρόσθετα δυὀ-τρεῖςα Βρισιὲς ποὺ προορίζονταν γιὰ μένα, υιατὶ ἡ- µουν ἄξιος αὐτοῦ ποὺ μοῦ συνὲ 6αινε. «Ο Μούντυ μοῦ εἶχε συχνα ἕ ααναλάθει πώς ἢ ὀξιοθρή τη συνήθειἁά µου νά µεθόω. καὶ νά τοὺς ἄλλους θά πολλά. κανά μένω πίσω ἀπ μοῦ στοίχιζε μιὰ μέρα Μὲ εἴχε προειδοποιήσει δωδεκαριᾶ φορές. μά πάντα μοῦ στελνε μὲ τηλεγραφικἡ ἐπιτογἡ πὰ χρήματα ποὺ χρειαζόµουν Υ.ὁ νὸ πάρω τὸ τραῖνο, ὥστε νὰ µπο Εαναθρῶ τοὺς ὄλλους ρέσω νὰ στὸν ἑπόμενο στοθµὀ. Εκεῖνο τὸ πρωῖ εἰχα σηκω Θῇ μὲ κόπο ἀπὸ ἕνα ἄγνώστο κρε θάτι. μὲ τὸ στόμα σὰν πΠαπού τοι. ᾿Αφοῦ φίλησα ἀφ]ρην ένο τὴν ἄγνωστη γυναῖκα ποὺ εἶχε ΟΥ ὁπ᾿ τὸ ξενσαδοχεῖο κι. εἰχό στείλει τὸ ουνηθισµένο τηλεγρό φημα στὸν Μούντυ, πού εἴχο φύ γε τὸ πρωῖ καὶ θάχε φτάσσι κιό λας στὸ Γκροῦμπερ ΓΚόρνερς τοῦ Τέννεσση, ὅπου τὸ τσίρκο θά στάθµευε, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς τοπικῆς γιορτῆς. Η ἀπάντηση δὲν εἶχε ἀργήσει -- µόνο πὼς ἤταν ὁλωσδιόλου διαφορετικἠ ἀπ τὶς προηγούμενες φορές «Δὲν ἔχω φράγκο. Στόπ. Σὲ εἰ δοποιῶ πὠο ἂν δὲν εἶσαι μὲ τὸ θίασο ἀπόψε στὶς 9, θά ὁπολι θῇς. Στόπ. ᾿Εγκάρδια, Μλπέρτ». Ξαφνιάστηκα οτἠν ἀρχὴ πού ὁ Μούντυ εἶχε τόσο γρήγορα ἐξαντλήσει τὰ χρήματά του. Ἔ πειτα, ἀφοῦ ἔρριξα μιὰ ματιὰ στὸ χάρτη, κατάλαθα πώς, τού τη τὴ φορά, μὲ τιμωροῦσε σκλπ ρἀ. Ἡ πόλη ὅπου δρισκόµουν, τὸ Πόρις τοῦ Τέννεσση, θρισκό ταν σὺ ἀπόσταση 160 Χχιλιομέ πρων στὰ νότια τοῦ Γκροῦμπερ Κόρνερο. Δὲν ὑπῆρχε δημόσιος δρόμος ποὺ νὰ συνδέη τὶς δύο πόλεις -- µόνο μερικοὶ δευτερώ τεροι Παλιόδροµοϊι, ποὺ πήναι” ναν Ζὶκ - ζάγκ καὶ κόδονταν σὲ πολλά σημεῖα. Νομίζω πὼς ἂν ὁ Μπέρτ ειχε ἀργήσει τόσο νὰ μὲ ξεφορτωθῇ, ἦταν ἐπειδὴ ἕνα θέαμα τσίρκου δὲν μπορεῖ νὰ νοηθῇ χωοὶς τὸ νούμερα ποὺ ἑκτελοῦσε. Θὰ πρὲ πει νὰ συλλογίστηκο πολύ, νά δίστασε. ᾿Ακόμα καὶ τώρα, δὲν μ”. ἐγκατέλειπε ὁλώσδιόλου. Μοῦ ἄφηνε μιά μικρὴ πιθανότητα. κι’. ἤξερ πὠς θὰ τὴν ὅρπαζα ἀμέσωο., δ Θυσίασα τὸ μοναδικὀ νόμισμα ποὺ μοῦμενε, μετὰ τὸ γλέντι µου τῆς παραμονῆς, νιὰ νὸ πλη ρώσω ἕνα φλυτζάνι καφέ, ᾿Ἠτάν 12,15’ ὅταν ξεκίνησα. Πέντε ὦ ρες καὶ Ί4 αὐτοκίνητα ἀργότε ρα, ἑνῶ ἄρχιζε πιὰ νὰ οκοτει νιάζη, ἔφυγα ἀπ' τὴν πόλη τοῦ Σέλμερ, γιά νὰ διανύσω τὸ τε λευταῖο µέρος τῆς διαδρομῆς μου. Πρὶν μπῶ στὸ Σέλµερ, μιά πινακίδα μὲ εἶχε πληροφορήσει πὼς τὸ Γκροῦμπερ Κόρνερς δὲν ἀπεῖχε πιὰ παρὰ 40 χιλιόμστοα. Μοῦμεναν τώρα καμιά τρίαντα πενταριὰ νὰ καλύψω πρὶν φτήσω στὸ τέρμα. μά ἤξερα πὼς δὲ θ6- Φφτανα ποτὲ στὶς ἑννιό ἂν ἦταν νὰ τὰ διανύσω πεζη. Κι ἄρχισα σιγἁ-σιγἁ νό καταλαθαίνω πώς ἤταν πολὺ ἀπίθανο νόὸ 6ρῦ ἄλ λο ἁμάξι: ᾿Εδῶ καὶ μιὰ ὤὥμο. μόλις εἶχαν περάσει κοµιὰ δωδ- καρίἁ, καὶ κάθο φαρὰ ὁ ὁδηγός ὄνοιγε ταχύτητα θλέποντας τὸν ὑψωμένο µου ἀντίχειρα, Κάθησα γιὰ λίγα λεπτό, ὅταν ὁ ἤχος ἑνόὸς αὐτοκινήτου πλησίαζε μ᾿ ἔκανε νὰ σηκωθῶ ἀπότομα. Ηταν μιὰ µεγάλη Αι µουζίνα ποὺ πλησίαζε ὁλοτοχκῶς, πού μὲ. πολὺ δυνατὰ φῶτα. Σήκωσα τὸ χέρι, κι ὁ ὁδηγὸς μµετρίο σε τὴν τοχὐτητά του καὶ Φφρενό ρησε. Τ’ αὐτοκίνητο σταμύτησε καμιὰ πενηνταριό µέτρα πιὸ πό ρα. Μάζεψα ὅλες µου τὶς δυνά μεις, ἔτρεξα, ἄνοιξα τὴν πόστα καὶ σωριάστηκα στὸ μµαλακὸ νά θίσµα. Μιὰ μµατιὰ μὲ πληροφόρη σε πὼς θρισκόµουν σὲ μιά Κάν τιλλοκ τελευταίου τύπου. «Καλησπέρα, εἶπα στὸν ἐπι θλητικὸ ἄνθρωπο ποὺ ὁδηνοῦσο. Κι εὐχαριστῶ. Αρχισα -ὁ πι στεύω πὼς δὲ θὰ σταµατοίσε πιὰ κονείς, -Ἔνας ὡτο-στοππὲρ ἔπετ'Βη ἐναντίον ἑνόὸς αὐτοκινητιστοῦ σ᾿ αὐτὸ τὸ δρόμο πέρυσι. ὁπάντη σε. Γι’ αὐτὸ δ'στόζει κανεῖς νὰ πάρη κἀποιον μαζί του. --Κσταλαθαίνω. Ἡ. Κάντιλλακ τὰ ἐμπρός. Γυρίζοντας τὸ κεφά λι,. ἐξέτασα τὸν ὁδηγό. Εμοια ζε μὲ ἄνθρωπο ποὺ ὑπῆρξε ὄδ8λ τὴς στᾶ νιάτα του, καὶ ποὺ δὲν εἴχε χάσει τὴ δύναμή του. --«Πηγαΐνετε µακριά ρώτῃτ]1. ὤρμησε τιοὰς -- Εσεϊῖς ποῦ πᾶτε: --«Στὸ Γκροῦμπεο Κόρνρος. --Εἶἴστε πολύ Θδιαστικόὸς: - Ὄχι δαῖο ἰδιοίἱτερα. Τὸ ση9:- νόχω ᾽Ανήκω στὸ εἶναι φτάσει πριν ἀπ τὶς 9. τοίρκο ποὺ ἔχοι ἐγκατασταθῇ ἐκεῖ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς τοπίκης ο της, Ὕπωσε τὸ φρύδια τοι!, ««Ἀήπα: Καλό κι αὐτό}. ᾿Αιιὰ πότὲ οἱ ἄνθρωποι τοῦ τσ ο µεταφύροντοι μὸ ὡτο-οτόπ: τοῦ. ὁμολόγησα τὴν κακή ο’ ὀμνήδεια νὰ µεθόω μετὰ τὴν τε λενταίο παράσταση καὶ νὸ «τν. πῶν ἄλλων, Καὶ ΄ ἀναχώρηση πονύλασεν - Ὥστε μένουν πιό --Φαντάζομαι βᾶχη δάλει μερικὰ στοιχήματα, λαυτὸν, δὲν οὓς πρ: πὼς ὁ Μοῦντυ Εἴναι τόσο ἀργά, ὥστε θὁ θεω ρῇ ἀπίθανο νὰ φτάσω στὴν ώρά μου. --“Περνόάω ἀπ τὸ Γκροῦ-περ Κόρνερς, μά πρέπει πρῶτα νὰ σταματήσω στὸ σπίτι μου. Μὰ ἀνησυχῆτε, θά σᾶς ἔχω πάσι ἑ- κεῖ πρὶν ἀπ᾿ τίς 9. Πιστεύω πως θά μοῦ κάνετε τὴν τιµή νὰ πά ρετε ἕνα οὐΐσκυ στὸ σπίτι µου» στὸ ἀναμεταξύ. --Μὲ µεγάλη πάντησα. ᾿Ακούμπησα τὸ κεφάλι στὴ ϱὰ χη τοῦ καθίσµατος κι. ἕκλεσα τὰ μάτια. Έπρεπε νὰ, ξεκουρα οτῶ λιγάκι. ἂν ἤθελα νὰ θρίοκω μαι. σὲ φόρμα γιὰ νὰ ἐκτελέσω εὐχαρίστηση, ϐ τὸ νούὐμερό µου: . Ἔμειτα ἀπὸ καμµιὰ δεκαπεντα ριά χιλιόμετρα, ἡ. Κάντιλλα, µπῆκε σ᾿ ἕνα στενὸ δρόµο. ἴρια Χιλιόμετρα πιὸ πέρα, κύλησε σὲ μιά, τσιµεντέν!α ἀλλέα, ποὺ ὁδη γοῦσε σὲ μι, κατοικία. Οἱ δια- στάσεις της μὲ ξάφνασαν. Είχε δυὀ ὀρόφους, καὶ κάλυπτε οὐνο λικὰ μισὸ ἑκτάριο τουλόχιστον. Μιά ψηλἠ γρίλλιο τὴν ἔζωνε ᾱ- πὸ παντοῦ. 'Ὁ ὁδηγὸς πῆρε ὄνα κλεφτοφάναρο ὁπὸ μιά. θήκη καὶ κατεύθυνε τὸ φῶς του πρὸς ἕνα ἠλεκτρικὸ µότι, κρυμμένο σὲ µ ᾱ ἀπ᾿ τὶς πέτρινες κολόνες τῆς εἰσόδου. Ἡ πόρτα ἄνοιξε σὶιω πηρά καὶ Εανάκλεισε αὑτόματα ὅταν τ᾽ αὐτοκίνητο πέρασε μέσα. Μιά ἡμικυκλικὴ ἀλλέα ὁδηγοῦ σε σ᾿ ἕνα ἐπιθλητικὸ ἑξώστη. «Ο οἰκοδεσπότης μὲ πῆγε σ᾿ ἕνα µεγάλο σαλόνι, καὶ μοῦδειξε ὅὃ- να κόθισµα. Τράθηξε ἕνα κορδό γι, κι ἀμέσως ἐμφανίστηκε ἔ- νας τροµαγµένος γέρο - νέγρος. Ἔτρεξε στὸ μπάρ καὶ µας σεο θίρισε δυὸ οὐῖσκυ. ᾿Αφοῦ ἤπιαμε, ὁ οἰκοδεσπό της μοῦ συστήθηκε. Λεγότον ἅσων ᾿Εχτ. Αὐτὸ δὲν μὲ φώτισε περισσότερο ἀπ ὅ,τί Φφωτίστηκε ἐκεῖνοο μὲ τὸ δικὀ µου Άνομα. Μπίλλ Ηθανς. Κάθησε ἀπέναν τί µου, ἀπ' τὴν ἄλλη μεριά τῆς σθησµένης ἑστίσς τοῦ τζα- Μὲ κοιτοῦσε προσεχτικἀ. κιοῦ. Πεινοῦσα τρομερά, εἶχα φάει τίποτα ὅλη τὴν ἡμέ: ρα, κι’ ἔται δέχτηκα μὸ προθ» µία ὅταν μοῦ Πρότεινε νὰ φέω κάτι. Τὰ µπιφτέκια ποὺ οὓς ἕ- φερε ὁ νέγρος ἤταν ἐξαίσιο. Κα τάπινα τὶς τελευταῖες µπουκιές, ὅτον ὁ οἰκοδεοπότης μὲ ρώτησε, ξαφνικά : --Πόσα θανο --Ενενῶντα, Ίσως ἔνενηντα: Πέντε. Γιατί ρωτότε: --Ἔχομε περίπου τὸ ἴδιο δά ρος. ᾿ Ἡ ὥρα περνοῦσε. Αρχισα ν᾿ ἀνυπομονῶ ὅταν τὸ ρολὀϊ ἔδειξε ἐφτάμιση, μά ὁ Εχτ δὲν ὅμοια ζε νὰ θιόζεται νὰ φύγη. Ν΄ λοῦ σε γιὰ τὰ νιάτα του στὸ κολ)ἐ γιο, γιὰ τὸ ποδόσφαιρο καὶ με ρικὰ μᾶτο ἐπαγγελματικὸ μτιοὸ ποὺ εἶχε δώσει κατόπιν. -Τὰ εἴχατε παρακαλουθήοο : ρώτησε ὁ Εχτ. --Ποιά : --Τὰ μάτο τοῦ μπὸξ πρὸ δέκα ἐτῶν. --Όχι ἰδιαίεραο. Τὸ ὄνομά σας δὲ μοῦ λέει τίποτα, -- ΩΙ Δὲν ὀγωνιζόμουν υὲ τὸ ἀληθινό µου ὄνομα, κι ἔκρυβα προσεχτικἁ τὴν ἁληθινὴή µου που τότητα. Οἱ γονεῖς µου θὰ μ εἰ χαν ἀποκληρώσει ἂν μµάθαινον πὠς πυκμαχοῦσα. --Τότο λοιπόν, μὲ ποιὸ ὄνομα πυγμαχούσστε : --Σαΐίην. Τἐντ Σαοΐην. --Σοίην ὁ Φονιᾶς: «Ναί, Έτσι μ' ἔλεγαν. Τὸν κοίταξα προσεχτικά, ᾖ]- χα δεῖ φωτογραφίες τοῦ Φωνιᾶ. Εἶχα διαθάσει ἕνα σωρὸ ἄρθρα ποὺ τὸν ἀφοροῦσαν, Οἱ εἰδκοὶ νᾶχε μεγαλύτερος πυγμάχος θαρέων θαρῶν τοῦ κόσμου ἂν ἥξερε νὰ σταµατόη ὅτον ἔπρε πε. Όταν δρισκάταν μπροστά σ᾿ ἕνα ἀντίπαλο ἐκμηδενισμένα καὶ σχεδὀν ἀνίκανο ν᾿ γιατὶ δὲν κιλά ζυγίζετε, ᾿Η: ἔλεγον πὼς θὰ μποραῦσε γίνει ὁ ἀντιδοά ση. τὸν ἔπιανε μιά τρελλὴ λύσ σα, μιᾶ φονική μανία, κι ἔπρς πε νὰ ἐπέμδουν οἱ δίαιτητοί, οἱ κριταὶ κι οἱ νοσοκόμοι γιὸ νὸ τὸν ἐμποδίσουν νὰ τὸν σκοτῶση καὶ νὰ τὸν Ογόλουν ὁπ᾽ τὸ ρἱγκ. Τὴν πρώτη φορὰ πού ἕναος μποξὲρ εἶχε πεθάνε' ἀπ τίς γροθιές του, τοῦ εἶχαν ἁἀ.αγο ρεύσει ν᾿ ἀγωνισθῇ γιὰ ἔξη τῇ νες. Τὴ δεύτερη, τὸν διέγραµαν γιὰ πάντα. ᾽Απὸ τότε. είχε ἐξο κόποιος πολιὸς πυγμάχος δισκδικεῖ, πό Φφονιστῆ. Πότε - πότε, νω στὸ μεθύσι του. πὠὼς ἤτον ὁ Σαΐην ὁ Φονιᾶῶς, μά μιὰ γρήνο ὁπᾶ ειχε ρη ἔρευνα ἁἀποδεικνύει τὴν τη. Ὥστε λοιπόν. νὰ τὶ γίνει ὁ Σαίηνὶ --δέρω καμιὰ δωδεκαριᾷ ὁ- θλητικοὺύς συντάκτες που θάδ'- τὸ δεξί µάθαιναν τὶ ἀπογίνατε. -ὑΜὰ δὲ θά σᾷο περνοῦσε ἀπ᾿. τὸ νού νἁ τοὺς τὸ Ἠθονς: Π'στεύω ἀνθρώπινο πλάσμα ναν τους χέρι γιὰ νά .. πήτε, δὲν. εἶν ἔτοι. --Φισικά. πώς κάθς ΕΧΕΙ δικαῖνυ μα. νὰ τὸ ὀφήνουν στήν ἡἠσικία του. Τὸ θλέµµα Του κοριρώθηκο σιὸ δικὀ µου. Η ἄγρια φλόνα του μὲ ἀνησύχησε. Σηκὠθηκα. --Κύρις Εχτ, πρέῃει τώρα νὸ πηγαίνω, εἶπα. Δὲν θέλω να χό οὐ τὴν ὥρα πού Θα παιξω τὰ νούυμερό µου. -- Ἔχομε θονο, ἀπόντησε. Ο τόνος μὸ τὸν ἀκόμα. καιρός Η ὁποῖο εἶπς αὐτὰ τα λόγια μοῦ ΒαΗµισς πολ. λὲς λεπτοµέρείνὸ -- τὴν επιωονῇ ποή. οὔσιξο γιὰ νὸ µόθη ὧν υὲ πυρίµενον. ΕΙΧΕ φτόσαμει τ1χς. ἰοχυριοθη πὼς εἶχε δουλειὀ στὸ σπίτι του τὸ νεγονὸς πὠς. οὲν κάνει τίποιο ἀπὸ τότε παὰ ἑνῶ πρὶν πάη στὸ Γκροῦμπε Κόρ 4 ι ΡΟΘΟΜΠΕΡ β ο οφ οφ φον φάθδατον, 13 ὈὈκτωθρίου 1974 Ὅ τριακοστὸς τρίτος μομομάχος γερς. . --Αν δὲν µπορῆτε νά μὲ πό» τε τώρα. τόσο τὸ χειρότερο. Θὰ πόω μὲ τὰ πόδ-α. Δὲν πρέ πει νὰ φτάσω ἀργοπορημόνος. -Βαρυέμαι νὰ σᾶς πόω, εἰπε στεγνά. Άλλωστε» σᾶς είναι ἅ δύνατο νὰ φύγετε. Πῆρε ἕνα περίστροφο τῶν 3δ ἀπ᾿ τὴν ταέπη τοῦ σακκακιος του. καὶ τὸ ἔστρεψε πρὸς το στῆθος µου. --Καθίστε, εἶπε ἐπιτοακτίικά. «Ὑπόκουα, δ:αµαρτυρόμενος «τί εἶναι πόλι αὐτὸ τὸ ἆ- στείο: -Εἴναι ἕνα διασκεδαστικὀ παι χνιδάκι., ἛἨθανς. Διασκοδαριί κὀ. μὰ καὶ πολὺ σοθαρό. «Τί. παιχνίδι: --Ἔχετε ποτὲ ἀγωνισθή νο τὴ ζωή σας, ΗἨθονς: «ΤΙ. θέλετε νὸ πῆτε: -“Θέλω νὰ πῶ Βρεβήκατε στὴν ὀνάγκη νὰ οκοτώσετε ἡ νά σκοτωθῆτε: -Ὄχι, ποτέ. Ἠρθα. βέβα:α στὰ χέρια μὲ ἄλλους ἀνθοώπους δυὀ-τρεῖς φορές. μὰ δὲν Ἱιον ποτὸ πολὺ σοθαρό. «Τί θὰ κάνστε ἂν ἤσαυστο ὕ ποχρεωµένος ν΄ ὀγωνισθῆτε νιὸ τὴ ζωή σας --Δὲν ξέρω. τὰ μάτια του γυάλισαν. «Κι ὅμως, Ἠθανς, εἶναι ὁ μόνος τρόπος ποὺ ἀξίζει ν΄ ὅίω ψίζεται κανεία. Τ) ἄλλα εἶναι µπαγκατέλες. Τὸ μπὸξ εἶναι σοι γνίδι γιό. παιδιά. Θόχα γίνει ὁ μεγαλύτερος πυγμάχος δλον τῶν ἐποχῶν, γιατὶ. μποροῦσα νὰ ἑξοντώσω ὁποιονδάποτε πυγµόχο μὸ τὄνα χδρι, μὰ δὲν μ ὄἄφη σαν. ᾿Ισχυρίστηκαν πὼς ἤμουν φονιᾶς καὶ μοῦ ἀπαγόρευσαν νὰ ξανανέθω στὸ ρίγκ. Έπρεπε νὰ θρῶ ἄλλο πεδίο ἀγῶνος. Σηκώθηκε, καὶ μὲ τὴν κάννη τοῦ περιστρόφου του μούδριξε πὼς ἔπρεπε νὰ σηκωθῶ. Προχώ ρησα μπροστά του, σ᾿ ἕνα χὼλ ποὺ μοῦ φάνηκε ὀτέλείωτο, ἔπει τα κατέθηκα μιὰ σκάλα καὶ διά ϐηκα μιά θαρειὰ Χαλύθδινη πὀρ τα. Στάθηκα σὲ μιά ράμπα ἀπό µπετὀν, κοιτάζοντας ἀπὸ κάτω µου ἕνα γυμνὸ δωμάτιο, ποὺ εἶχε διαστάσεις γηπέδου τοῦ δόλ λεῦ, Ηταν ἕνα εἴδος ὑπογτίου, μὲ κάθετους τοίχους, καὶ δὲν ἔθλεπα κανένα τρόπο νὰ κατέδη κανεὶς ἐκεῖ. Ὁ. ἜΕχτ πίεσε ἕνα κουµηί. Μιὰ κινητὴ σκόλα γλίστρησε σίω πηλἁ ὡς τὸ ἔδαφος. --Κατεθῆτε, πρὀσταξε, Γδυθή τε κι’ ὀκουμπῆστε τὰ ροῦχα σας στὸ τελευταῖο σκαλοπότι. Ανοιξα τὸ στόμα γιὰ νὰ δια μαρτυρηθῶ, μὰ κούνησε τὸ περὶ στροφο μὲ ἀπειλητικὸ' ὕφος. Τά μάτια του ἄστραφτον, ὅπως µε ρικὲς φορὲς τῶν τρελλῶν, Οταν Βρέθηκα γυμνὸς στὺν ὀντίθετη ἄκρη τοῦ στίδου, ὀνέ- ϐηκε τὴ σκόλα, πῆρε τὰ ροῦχα µου καὶ τὰ τοποθέτησε στὴ ράμ πα τοῦ μπετόν. Επειτα ἀκούμ πησε τὸ ὅπλο του καὶ γδύθηκε μὲ τὴ σειρἀ του. ᾿Απὸ ἕνα κου τί, ποὺ δρισκόταν κοντὰ στήν πόρτα, πῆρε δυό κυνηγετικἁ µα- Χαΐρια, ἐντελῶς ὅὁμοια. ἆαανκα τέθηκε τὴ σκόλα μ᾿ ἐλαφρὸ δῆ μα καὶ πίεσςρ πάἀλι ἕνα κουμπί, ποὺ τὴν ἐξαφόνισε. φον ο ο ο ο ο ος ον τ ΖΩΝ ΣΤΑΡ ”- Τελοῦμεν αὗριον Κυριακὴν ἐθνικὸν μνημόουνον -- εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Χρυσοαιματούσης Χλώρακας. Τού μνημοσύνου θά προστοῦν οἵ Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ ᾿Ηγούμενος Αγίου Νεοφύτου κ. Χρυσόστομος, τῶν ὑπὲρ πατρίδος πεθόντων : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ἐκ ἐκ. Παχυάμμου, ΣΟΛΩΜΟΥ Πενταλιᾶς, μελῶν τοῦ ΓΕ ὦ εδ ΠΟΥ ΚΡΗΤΙΩΤΗ ἐκ μα νηθέντων ἓν ψυχρῷ ὑπὸ τῆς 1 7.7. 1974 κα τήριον Αγίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ εκ ΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ἐκ χλ ἓν Ψψυχρῴ ὑπὸ της ΕΟΚΑ β’ ΐ ΑΟΚ ΑΚΧΚΧΚΧΚΧΚΧΚΧΟΚΧΟΚΧΚΧΚὰ 3 ιοξοοχοοξο οζοοξο οξοοξοοξοοᾗουξουξο' οχει οξνολνοᾗουξοαβοοξοοζνοξε ον εξοοξοιξουνεχιοδι δουβνοβνολενθ Άναβο δνοξναΣουξομξοοχοοζοοᾶνοχονξοαΣουξοιζουξοο νεΣοαδοο δε ο]νοξναΣεο δν σνένοδεαδ ο. τν : : ο Ὅ ο» «δαια, ἱπαφεντων ὡς ἀγνώστων εἰς τὸ κοιµ : ͵ Νικολόου Λεμεσοῦ ΑΝΔ ο. ἐκ Χλώρακας, ΔΛΗΜΗΤΡΗ ΖΗΝΙΕΡΗ ας ΚΑΡΗΝΑ Χλώρακας, Χλώρακας, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ- ὠρακας, δολοφονηθέντων τὴν 195.7.1974, Οἱ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, Η κοινΝοΟο , ΤΗΣ ΧΩΩΡ Π ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΑΦΟΥ. ΑΣ Ἠταν ψηλὸς καὶ σωματώδηΣ, μὰ χωρὶς οὔτε ἕνα δὁνράµι λἱ- πους. Οἱ μῦς του, λεῖοι καὶ ν- σχυροί, τεντώθηκαν. κάτω απ᾿ τὸ δέρµα του. ««Εἶστε δυνατός οτὸ μµαχεῖρὶ, Ἠθανς: ρώτησε. Ἔκανε μερικά θήµατα στο στ! θο, κι εἶδα ἑκστουτό δεο τὰ οηµάδια πού σκέπαζιν τὸ ἡλιοκαμένο του οώμα, Ἠτου μικρά κοψίµατα. ποῦ εἶχαν ἔποι λωθῆ σὲ μ.κρὲς ὄσπρες Υρ6: µές. μᾶ ὑπῆρχαν καὶ τὰ κοκκινα πὰ Ίχνη σοθαρώτερων πληκῶν --Ἔτσι κι΄ πουσ ποθώντας νὰ κρατήσω ἤρεμη φω νἠ. Ἔσκυψε πρὸς τὸ ἐμπρός. ὁ- μακαρια τότε τα ἔτοι. εἶποι κούμπησε ἕνα ἅπ᾿ τό στὸ πάτωμα καὶ τὸ ἕσπρωξε ὅυ νατὰ πρὸς τὸ µέρος μου. Τὸ µόζεφα καὶ τὸ ζύγισα. «Τὸ παιχνίδι δὲν ἔχει κονέ νο κανόνα, εἶπε. ἰπορεῖε -α χρησιμοποιήσετε τὸ ὅπλο σας ὅ- πως ἐπιθυμεῖτε. Όλο τὰ χτυή µατα ἐπιτρέποντο!. Αν. μὲ Όκο Ἰδοὺ τὸ κουμπὶ ποὺ κα Τὸ κλαις 6 Κάντιλ κατὰ ἁ τώσετει τοθάζει Βρίσκονται λοκ. Ὁ νέγρος εἶναι τρία τέταρτα τυφλός. καὶ δὲν θά µπορέση νὰ σᾶς περι/ρᾳρ]. Δὲν ἔχετε τίποτα νά φοθηθήτς. Αν θέδαισ μὲ σκοτώσετε, «Κι ἂν νικήσετε οεῖς -«Δὲ θἄχω κι’ ἐγὼ τίποτα νά τὴ. σκόλα. πάνω στὴν φοθηθῶ. Κανείς δὲν ξέρει πὠς εἶστ ἐ- δῶ. Οἱ φίλοι σας εἶναι ἀπίθανο νὰ σᾶο περιμένουν. Οἱ ὅροι εἶ- ναι ἴσοι καὶ γιὰ τοὺς δυό ης. α.Ἴσοι, εἴπα σαρκαστικά. Μὲ τὴ διαφορὰ πὠς ἐγὼ εἶμαι Ππρω τάρης, ἑνῶ σεῖς τὸ ἔχετε παί ξει συχνό αὐτὸ τὸ πα:χνιδάκι! --Τριανταδυὸ φορές, γιὰ να εἶμαι ἀκριθής. Είστε ὁ τρισκο στὸς τρίτος µονομάχος. Μερικοὶ ἀπ᾿. τοὺς προκατόχους σας λίνο ἔλειψε νά κερδίσουν. Αὐτὰ τά σημάδια τὸ δείχνουν. Προχώρησε πρὸς τὸ µέρος μου. ὌἜχωσα τὸ κεφάλι µου στοὺς ὤμους µου. στρογγύλὸνα τὴν πλάτη µου καὶ κράτησα γε ρά τὸ μαχαίρι µου, ἔτοιμος ν΄ ὀμυνθῶ. “Ὁ Εχτ σήκωσε τὸ δι Κό του μαχαίρι, κι ὀκούστηκε στὸ λάρυγγά του ἕνας θρυχηθµός καθὼς προχωροῦσε πρὸς τὸ μὲ- ρος µου, μὲ μιὰ ἄγρια λύμφη στὸ θλέμμα. Βρισκόταν σὲ ἀπόσταση πέντο µέτρων ὅταν τὸ μαχαίρι ἔφυ/ε ἀπ'᾿ τὸ χέρι µου. Χώθηκε στὸ στῆθος του ἀκριθῶς στὸ σημεῖο ποὺ εἶχα διαλέξει, ἀνόμεσα οτὰ απλευρά. ὍὉ Εχτ ἔπεσε χήμω κι’ ἔμεινε ὁὀκίνητος, ν Ἔτρεχα σὰν τρελλὸς πρὸς τὸ Γκροῦμπερ Ἀόρνερο, μὲ τὴν με γάλη Κάντιλλακ, εὐχαρίστημεος ποὺ δὲν εἶχα ἀναγκαστῆ ν᾿ ἀάνα μετρηθῶ μὲ κανένα τοξότη ἢ εἰ δικό τοῦ µαστιγίου. Ἐπειτα γὲ λασα. Αὐτὸς ὁ ἀνόητος δὲν εἰ- χε σκεφτῃ πὼς οἵ μεγάλοι ὀριῦ μοὶ ἔπαιζαν ἑναντίον του. Βὲ ῆτον δύσκολο νὁὀ οαντα στῆ πὠὼς θᾶπεφτε μιὰ µέρα σὲ κάποιον Μπὶλλ Ηθανς, στὴ ρίψη μαχαιριῶν στὸ τσιωκα τοῦ Μπέρτραµμ Μούντυ... εἰδ.κὀ 4 το ο ο ο οαδο σἳ. ο να ο ΝΙΚΟΥ ΚΩΣΤΑ εκ Χλώρακα ΑΝΑΡΕΑ ο ο ο ο ο ο ο κκ κας) ο ο ο ο ον ο ο ο σος ο) οὖν ικοῦ. Σώματος, ΦΙΛΙΠ- Εθνοφρουρου. δολοφο- ΕΟΚΑ Β᾽ κατὰ τὴν ο ο μας λοῦοε”. Φάθθατον, 19 ᾿Οκτωθρίου 1974 5 χρωῶνιοι ἀπὸ τὰ μµεγσόσς γεγονότα: ΙΑ ΧΩΡΙΣ ἂμ καὶ τελευταῖο µέρος τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς . ἀναφορᾶς, θὰ γνωρίσετε μερικὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν µεγάλη ἐκείνη ἐξέγερση τοῦ λα- οῦ µας. Ἱ φιθολία, τὰ « ᾿Ὀκτωθριανὰ» | (ΟὈκτώδριος τοῦ 1931) ἀποτελοῦν ἕνα ση- | μαντικώτατο σταθμὸ στὴν σύγχρονη ἵστο- ͵ ρία τῆς Κύπρου. Στὸ σημερινὸ δεύτερο | | | | Ἡ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΒΟΥ ΜΑΣ χωρίζουν µόνον 43 χῃό- για ἀπὸ τὴν µεγάλη ἐκείνῃ ἑξε- γερση τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ τὸ δυναμικά γεγονότα τῆς 21ης ᾿Οκτωθρίου 1931 εἶναι γνωστὰ σὲ ὅλους, Λεπτομέρειες τῶν δραματικῶν ἐκείνων ὀξελίξεων διηγοῦντό ἀκόμα καὶ σήμερον οἱ γογεῖς καὶ οἱ παπποῦσες, ζοντες τὸ µεγαλεῖα καὶ τὴ φλό- γα ἐκείνης τῆς ἐξεγέρσεως. Κατὰ χρονικἠν σειρόν, ἆἀξιο- σηµείωτη ἦταν ἡ µεγάλη συγκέν τρωσις εἰς τὴν ᾿Εμπορικὴν Λέ- σχην τῆς Λευκωσίας, ὅπου ὠμί- λησαν πρὸς τὸ πλῆθος διάφοροι πολιτικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ρόγοντες τοῦ τόπου. ᾿Ακολουθε! ἡ πορεία πρὸς τὸ τονί- πο Κυθερνείον, ἡ ἁπαίτησιο τοῦ λ οὗ ὅπως δεχθῆ ὁ ἸΚυδεριήτος ἀντιπροσωπείαν του. ἡ ἀνύμως.ς τῆς ᾿Ελληνικῆς Σημαίας ἐπὶ τοῦ κτιρίου τοῦ Κυθερνείου καὶ τέ- λος ἡ πυρπόλησίς του. Ἡ. ἁστυνομία ἐπεμθβαίνει καὶ πυροθολεῖ ἐναντίον τῶν διαδπλω τῶν, Κι ἀπὸ τὶς σφαῖρες τών φονικῶν ὅπλων, πίπτει ὁ ποῦ- τος ἤρωας τῆς ἐξεγέρσεως, ὁ ᾿Ονούφριος Κληρίδης, ἡ κηδεία τοῦ ὁποίου συγκλονίζει τὸ Γἱγ κύπριον. ᾽Αποκορύφωμα τῶν ᾿Οκτωδρι- ανῶν γεγονότων ἦτο ἡ οὐλληφις καὶ ἡ ἀπέλασις τῶν ἀρχηγῶν τού λαοῦ, εἷς μίαν προσπάθε αν ὃ- πως ἀποκεφαλισθῆ τὸ κίνημα. ΣΥΠΛΠΗΨΕΙΣ ΗΓΕΤΩΝ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΚΚΩΤΗ Ἠτον ἡ ὥρα 2.30--3.30 μετά τὰ µεσάνυχτα τῆς 23ης ᾿Οκτωθρίου 1931. Αοτυνοµικὸ καὶ στρατ'ὠτικὀ’ ἀπόσπασμα ειχε μπῆ στὸν περίθολο τῆς ᾿Ἔκκλη- σίας τῆς Φανερωμένης καὶ στὶς 5. πόρτες του τοποθετήθηκαν ἑ- στυνοµικοὶ καὶ Αγγλο ὕτρατι- ὥτες, μὲ «ἐφ᾽ ὅπλου λόγχην». Ἓνας Άγγλος ἀξιωματικὸς και μερ:κοὶ πόνω στὸ ἀνώγι. στρατιώτες ἀνεθαίνοιιν ὅποι ἦταν τὸ διαµέριομο, ὅπου ἔμενε ὁ Α- γιος. Οἰκονόμος. ἉΧτυποῦν μιά πόρτα. ποὺ τὴν φαντάζοντασι σᾶν τὸ ὑπνοδωμάτιο τοῦ Διονύσιοι!. Αὐτὸ ὅμως ἧἦταν τὸ δωμάτιο ποὺ ἔμενε ὁ “ἱεροδιάκονος τῆς Ανθιμος. Όταν σή- τὸς ἄνοιξε τὴν πόρτα καὶ οἱ ὁ στυνοµικοὶ προχώρησαν µέσο φ'ὰ νὸ τὸν συλλάθουν, μὲ ταραχή τοὺς δήλωσε τὴν ταυτότητά του καὶ ὅτι δὲν ἦταν ὁ κληρικὸς ζητοῦσαν καὶ εἶχαν εντολὴ γἁ συλλάθουν. (Ὁ Ανθιμος τὀ σο ταράχθηκε ἀπὸ τὸ ἐπειπόδιο, ὥστε ἀρρώστησε σοθαρά καὶ ἂρ γότερα πέθανε). Τὸ ἁἀπόσπασμα στράφηκε ἔπει το πρὸς τὸ δωμάτιο. ὅπου πράγ ματι ἔμενε ὁ Διονύσιος. Οἱ ἆ- ᾿Εκκλησίας ποὺ στυνοµικοῖὶ τὸν πλησίασαν καὶ τοῦ. ἀνακοίνωσαν ὅτι τοὺς διέ- ταξαν νά τὸν ουλλόθουν. ὍὉ πο τριωτικὸς κληρικὸς ἀτάραχος, 4 πόλυτα γαλήνιος, τοὺς εἶπε α᾿Αργήσαοτε. ᾿Εγὼὠ σᾶὃς περίµε/α νωρίτερα. Ἑἶμαι ἔτοιμος νὰ σᾶς ἀκολουθήσω», καὶ παραδόθηκε. Ζήτησε µὸνο νἁ τὸν ἀφήσοιν νὀ ντυθῆ, ὀλλὰ δὲν τοῦ ἐπέτυεψαν καὶ ἔτσι πῆρε µόνο μιὰ κοηθόη- τα μάλλινη ἁπὸ τὸ στρῶμα οι, γιὰ νὰ προφυλαχθῆ ὁπὸ τὸ κρύο. Οἱ ἀοτυνομικοὶ ὅμως δὲν τοῦ ἐ- πτρεφαν νά τὴν χρησιμοπο:!Ἴση ὅπως ᾖθελε. Τὴν πῆραν καὶ μ σὐτὴ σκέπασαν τὴν κεφαλή του, ῥόλις τὸν τοποθέτησαν στὸ ο- ποκίνητο, πού τὸν περίµενε ὅἕσιυ ἀπὸ τὸ προαύλιο τὴς ᾿Εκκλοί σθ., Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΘΕΟΔΟΤΟΥ Στὶς 3 περίπου ἡ ὧρα. ξη- μερώματα Σαθθάτου, 24 ᾿Όκτυ: ὄριου, ὁπόσπασμα ἀπὸ 340 ἂν δρες. ὁστυνομικούς. µέλη τῆς «Ἐθελοντικής Δυνάμεως» καὶ Αγγλους. στρατ!ώτες. πδρικύ- Κλωσαν τὸ μέγαρο τοῦ Θεοδόίου ἀπ ὅλες τὶς µεοριές. ΜΠ2ος.0. στην κύρια εἴσοδο, στὸ δυὸ πλό γιο κοὶ πίσω. 'Ο Θεοφάνης κο µόταν θαθειά, χωρίσ νὰ σκύφτε το πὠὼς σὲ λίγο θὰ τὸν ξυπνοῦ- σαν οἱ κατοκτητές, γιὰ νά τὸν ἑξορίσουν. ᾿Αστυνομ'καί καὶ στρατῶ-ος Χτυποῦν τὴν ἐξώπορτα. Τὰ λυκὸ οκυλα τοῦ σπιτιοῦ ἄρχισην νὸὀ γουγίζουν καὶ οἱ ὑπηρότριες ξύ’ Γνησαν. Κατατρομογµένες κοῖ ο ἔαν ἔξω ἀπὸ τὰ παράθυρα καὶ εἶδαν τοὺς στρατιώτες. ᾿Αφοῦ ἀντάλλαξαν πρὀχειρο καὶ Φρεν’ ἀσμένο τοὐς φόθοιις καὶ τὶς ἀνησυχίος, φώναξον ἡ κόθο μὰ τὴν «Ποναγια» γιά θοήθσιιι. Εἰδοποίησον ἔπειτα τὰ ἀφεν εικἁ τους, ᾿Εγγλέζοι ὄξιω ᾿Εζώσαν ἀζοητιέδες τζ πού. τὸ σπίτι µας ! τον (ύρου - γύρου». Ο κ. Στέλιος Παιλίδης. θρὸς τοῦ. Θεοφάνη. δικηγόρος τοῦ Στέµµατος τότε καὶ ρθρα. ϱ'νὸς Γενικὸς Δημόσιος Καάτῦνο ἔπειτα Γενικός Εἰίσανγγε λέας, άνοιξε τὴν ἐξώθυρα. οπ3 τε. µπῆκε ἀμέσως µέσα ὁ Ὕπα ατυνόµος Φαῖζ ἐφέντης καὶ 3ε- ἀποσπάσματος γου ρος. καὶ Πικεφαολῆς τοῦ ΄ΑΆγγλος ὀξιωματικόα, πού. τοι Φνεκοίνωσον τὴ διαταγή ποὺ οἱ χαν, νὰ συλλάβουν τὸν πενθεσό του θουλευτὴ Λευκωσίας, Ὁ κ. Παυλίδης ὀνέθηκε ἁμέσως στὸ Πάνω πάτωμα, προχώρησε οτὸ δωµότιο τοῦ Θεοδότου καὶ τὸν ξύπνησε, γιὰ νὰ τοῦ ὀνακοινώση τὸ δυσάρεστο νέο. Στὸ μεταξὺ ξύπνησαν καὶ ἡ κ. Θεοδότου καὶ ἡ κ. Πουλίδου, οἱ ὀποῖες ἕἔμς- θαν κοτάπληκτες τὴν πληροφο- ρία. 'Ο Θεοφάνης, χωρὶς νὸ ἄντι ληφθῃ ὅτι ἐπρόκειτο νἁ τὸν συλ λάθουν ἀμέσως, καὶ μὲ τὴν ἰδέα πὼς ἁπλῶς τὸν ζητοῦσε ἡ ᾿Αστυ νοµία νὰ παρουσιασθῆ, γιὰ νὀ δώση κατάθεση καὶ νὰ τὸν ἄνα- κρίνουν γιὰ τὰ γεγονότα, εἶπε στὸν κ. Ποιλίδη καὶ στὰ ὅλλο µέλη τῆς οἰκογενείας του. ποὺ. εἶχαν συγκεντρωθῆ στὸ ὑπνοδω- μάτιό του: «Πέστε τους νὰ πᾶν πίσω καὶ αὔριο τὸ πρωῖ θὰ πε- ράσω ἀπὸ τὴν ᾽᾿Αστυνομία χὠρίς ἄλλο γιὰ τοὺς σκοποὺς ποὺ μὲ θέλει». Μόλις ὅμως ἡ ἀπάντηση οὐ- τὴ μεταδόθηκε στὸν ἀρχηγὸ τοῦ ἀποσπάσοματος, ὁ Ὑπαστυνόμος Φαῖζ προχώρησε ἁμέσως µεσά στὸ ὑπνοδωμότιο μαζὶ μὲ τὸν Αγγλο ἀξιωματικὸ καὶ ἄνρκι]- γωσε τὴ διαταγή, πού τὸν συλλόδη. Τότε οἱ ἁστυνομικοί τὸν ἔπια σαν ἔτσι μὲ τὶς πυτζάµες που φοροῦσς. γιὰ νἁ τὸν μεταφέρουν στὸ αὐτοκίνητα. Αὐτός πῆρε θ':α στικἀἁ τὰ ροῦχα ποὺ φορΏο10ε πρὶν πλαγιάση καὶ ποὺ τὰ εἰχς ριγµένα στὴν καρέκλα. Αὐτὸ ἡ: ταν τὰ ἐπίσημά του, ποὺ φὀρεσᾶ τὴν. προηγούµενη µέρα κατὰ τὴν κηδείσ τοῦ Κληρίδη. ᾿Απὸ µέσα λοιπὸν μες κι ἀπ᾿ ἔξω μαύρη ζακέτται καὶ στὰ πόδια του νωχτικὲς πον τοῦφλες. Μὲ αὐτὴ τή γελοία πε ριθολἠ τὸν ὠδήγησαν στὸ αὐτο- κίνητο. Η µόνη ἐξαίρεση ποὺ τοῦ ἕκαναν, ἥἤταν ὅτι δὲν 1οἡ πέρασον στὰ χέρια χειροτεόσε (κελεψιέδες). Τοῦ τὰ ἄφησαν ἐ λεύθερα, γιατὶ τὸν θεωροῦσαν πολὺ ἠλικιωμένο καὶ δὲν ὑπῆρκὸ κίνδυνος νὰ τοὺς προθάλη ἀνγτί σταση. Ὅταν τὸν εἶχαν κατεθάσει κά των μὲ τὴ συνοδείσ τῆς οὐ” χησι τὸν τοποθέτησον στὸ αὖιο κίνητο τῆς ᾿Αστυνομίας μὲ φρου ροὺς δεξιά καὶ ἁριοτερὰ, χωρίς κανεὶς νά ξέρη ποῦ θὰ τὸν ὁδη γήσουν. Καὶ τὸ αὐτοκίνητο Πρ. χωροῦσε τὴ μεταμεσονύχτια ἑκεί γη ὥρα πρὸς τὸ ἄγνωστο, ἑνώῷ ἡ οἰκογένεια τοῦ θΘεοδύτου, θλιμμένη Βαρειά, δοκίμαζε ὅλη τὴν πίκρα τοῦ θίαιου, σκλ]ροῦ κι ἀπότομου χωρισμοῦ οξ τῇ θλέμμα θολὸ ἀπὸ τὰ ποὺ ἔχανε τὸν πατέρα ΊΤῆς. Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ᾿Ενῶ διαδραματίζονταν σιὸ μὲ γαρο Θεοδότου, ὅσα εἶχαμε πε ριγράψει, ἄλλο ὀπόσπασμα ύπο τὸν Ὑπαστυνόμο Μουσταφὰ 6 φέντη θρισκόταν μπροστά στὴν κατοικία τοῦ θουλευτῇ Μόρφου Γ. Χατζηπαύλου, ποὺ ἤταν κοντό στὴν ἐκκλησία τῆς Φανερωμένης. Τὸ ἀπόσπασμα δὲν παρατόχβηκε µόνο ἔξω ἀπὸ τὴν κυρία εἴστδυ τῆς κατοικίας τοῦ Χατζηπαύλου. ἀλλὰ καὶ «ἔζωσε- ὅλο τὸ ὅρό µο -- Λεωφόρο Φανερωμένης -- γύρω. ἀπὸ αὐτὸ καὶ τοποθέτησε καὶ ἄλλους φρουρούς στὴν ὁδέ Σωκρότους, πάροδο τῆς ὁδοῦ Λήδρας. ὅπου ἦταν ἡ οἰκία ας πενθερᾶς τοῦ Χοτζηπαύλου, Ἐ.λέ νης Χριστοδούλου. Μόλις συµηληρώθηκε ἡ κύκλω ση τοῦ τετραγώνου. χτύπησαἳ τὴν. ἑξώθυραο τὴς οἰκίας τοῦ Χατζηπαύλου δυνατὰ μὲ πάνους τῶν ὅπλων. Από τὰ χιυ πήµατα, ὅμως, φαίνεται ὅτι ειχε χαλάσει ἡ κλειδαριὰ καὶ ἡ η2ο τα δὲν ὄνοιγε. Αλλά καὶ ὁ Χο τδηπαύὐλου, ποὺ ξύπνησε απὀ ἵα χτυπήματα, δὲν ἤταν διατεθειµέ ψος ν΄ ὀνοίξη τὴν πόρτα καὶ νά εἶχε νὰ πυτζἁ- δόκρυα, υσαςὃ ο! παραδοθῆ. ᾿Επωφελούμενος ὁἐπό τήν ἀντίσταση τῆς πόρτας, ντύ: θηκε θιαστικἁ καὶ θέλησς νυ πάη στὸ σπίτι τῆς πενθερᾶς του. ὥστε νὰ σωθῆ ὁπὸ τὴ σύλληψη. ᾿Επειδήὴ ἡ πόρτα, παρ) τὰ Χτυπήματα, δὲν ἄνοιγὸ, το ἁπόσπασμα δὲν ἤξερε τὶ νὰ κἁ νη.. Τότε ἔφθασε ἐκεῖ τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Φαῖζ, ποὺ ὅπως εἴδαμε συνέλαθε τὸν Θεοδό-ο». Ἔτσι αὐτὴ ἅἄνοιξε διάπλατα καὶ ἁμέσως ὥρμησαν µέσα στὸ σπίτι πολλοὶ ἀστυνομικοὶ καὶ Αγγλοι στρατιῶτες. Αδικα ὀναζητοῦσαν τὸ «θῦμα» οτὰ διάφορα διαμεοί σµατα τοῦ σπιτιοῦ. 'Ο Χατχιπαύ λου εἶχε ἤδη διαφύγει στὸ οπίτι τῆς πενθερᾶς του, ποὺ συνὸςὸ- ταν μὲ τὸ δικό του ἐσωτερικό. Μόλις ὅμως ἄνοιξε τὴν ἐξώθηρα γιὰ νὰ στα Όλα καὶ φύγη ἀπὸ ἐκεῖ, ἕμσσε ἀστυνομικῶν, ποὺ πσραµόνευαν ἀπ᾿ ἕξω ὁ «ἀσύλληπτος» ἦταν πιὰ «αἰχμό λὠτος». Τοῦ ἔδαλαν ὀμέσως χε’ ροπέδες καὶ τὸν μετέφεραν ατὸ ἄνοιγμα Χατζησάθθα ὅπου τὸν τα χέρια τῶν και ποθέτησαν µέσα οτὸ µεγάλο οὐ. στὸ ὁποῖο Βρίσκονταν : τοκίνητο, καὶ οἱ ἄλλοι συλληφβέντες, Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ 'Ο Θεόδωρος Κολοκασίδης μᾶς περιγράφει ὁ ἴδιος οτὴ σύλ ληψή του: «Ἠταν τὸ δΒρόδυ τῆς Παρασκευῆς (23 ὌΌκιωθρί ου), ὅταν ἥμουν ὀκύμη στό γρα φεία τῆς ἐφημερίδας «Λαϊκἡ Δύ εἶχα. δηµο- ναµιο». στὴν ὁποία σιεύσει ἄρθρο μὲ τίτλο: «ἴ]άροι τηθῆτε, Μακαριώτατε». Ἀόλις τἐλείωσα τὴν ἐργασίσ µου καὶ ἔφυγα ἀπὸ τὰ γραφεῖᾳ τῆς έφη: μερίδας, στὴν ὁποία ἤμουν συνερ γάτης, πήγαινς στὸ σπιτι µου, εἶχα ἀντιληφθῆ νὸ μὲ πα- ρακολουθῆ στενἁ κάποιο πρύσω- πο ὡώς τὴν ᾿Αρχιεπιοκοπή. Ε τρεξα καὶ τὸν πληοίασα καὶ τὸν ἀνεγνώρισα. Ηταν ἕνα γνωστὸ ὄργανο τῆς ᾽Αστυνομίας Λεύκω σίας -- τώρα µακαρίτης -- - Κλεάνθης Τσέστος. Αὐτὸς ἠθελε νὰ, θεθαιωθῆ σὺ ποιὸ σπίτι 9ό διενυκτόρευα. Προχώρησα στὸ σπίτι µου χωρὶς νά τοῦ πῷ τί- ποτε, ἀφοῦ ὁ Τσέστος εἶχα, ὃ- πως φαίνεται, μεταδώσει τὶς ηλη ροφορίες του, κι ὁ σκύλλαος τοῦ σπιτιοῦ γαύὐγιζε δυνατά. Στὸ ἐπίμονο καὶ ἐξακολουθητ:κόὁ του γαύγισμα θγήκαμε ἔξω γιὰ καὶ νὰ δοῦμε τὶ συμθαίνει. Καὶ εἰ ὅαμε, ὅτι ἔνοπλοι Αγγλο! στρα τιῶτες, ὁδηγούήμενοι ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικοὺς Ρετζιέπ καὶ Νικό- λα Κάῑζερ, ἧσαν ἕἔξω ἀπὸ τὸ οπίτι µας. Τότε μιό φωνή ρώ- τησε : «Ποιός εἶναι ὁ Θεόξδω- ρος:». «Εγώ», ἀπάντησα. Μέ κάλεσαν τότε νὰ τοὺς ἀκολουθή σω ἀλλὰ ἐγὼ οἶπα: «Νὰ ντυθῷ καὶ νᾶρθω». Μόλις, ὅμως, τέ λειωσα τὴ φράση µου ἄκδυσα νὰ λέη κάποιος : «Βρὲ Νικόλα, τί πιάσχον{[». 'ὉΟ Νικόλας (Κάϊζερ) δίστα- ζε νὰ μὲ συλλάθη καὶ γι’ αὐτὸ ἡ φωνὴ τοῦ ἀνωτέρου του τον διέταξε νὰ προχωρήση στὴ οὐλ- ληψή µου. Σὲ μίὰ στιγἠ ἡ- µουν στὰ χέρια τοῦ ἁἀποσπάσμα τος, πού μὲ τοποθέτησε σ᾿ ἕνα αὐτοκίνητο, ἀφοῦ μοῦ σκέπαοξ τὸ πρόσωπο μὲ μιό κουδέμτο. γιὰ νὰ μὴ θλέπω οὖὗτε ποιοὶ αὲ περιμένεις, φρουροῦσαν, οὔτε τὶ γίνετᾶήι γύὐ ρω µου. Δοκίμασα νἁ σηκώσω τὸ κεφάλι µου, ἀλλά μὲ κ:ύπη- σαν μὲ τὸν ὑποκόπανο τοῦ ὅ- πλου. Έτσι ἀναγκάστηκα νἁἀ μὲ γω σκυµµένος. Μὲ μµετέφεροαν ἔπειτα στὸ αὐτοκίνητο, ὅπου Ερί σκονταν καὶ οἱ ἄλλοι συλληφθέν τες γιὰ ἑξορία». Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ Ἓνας νέος, ποὺ φάνηκε ὁλο: πρόθυμος νὰ ὑπακούση στὴν προ σωπικἠ καὶ πατριωτική του συ- νείδηση καὶ ἔκαμε τὸ καθήκον του μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς ου, παρέλαθε τόσους τραυµστίες ἆ- πὀὸ τὸ δάσος τοῦ Κυθερνείου, κοιμᾶται ἥσυχος στὸ δωμάτιό που. Μὲ τὴν ἠθικὴ ἱκανοποίησ], ὅτι σὲ μιὰ τροµαχτικά δύσκολη στιγµὴ Φόνηκε χρήσιμος σὲ συν πατριῶτες του, ἔφηθους καὶ νε ους, ἠσυχάζει πάνω οτὸ σκληρὸ κρεθθάτι του. Εἶναι ὁ Θεοφήντες Τσαγγαρίδης, ποὺ καθὼς καὶ ὁ γιατρὸς κ. Νίκος Θεοφανίδη”, ἔγινε αὐθόρμητα «Ερυθροστουρί της» κι ἀναζητοῦσε µέσα στὰ πεῶκα τοῦ δάσους τοῦ Κιδερ νείου πεοµένα καὶ ἀθοήθητα μὲ σα στὸν πὀνο τῶν πληγῶν τους παιδιὰ τῆς Κύπρου. ἑνῶ τὸν 65 ηθοῦσον μὲ φανάρια στὰ λέρ'ο ἄλλοι νέοι μὲ τήν ἴδια 02θσιὰ συμπάθεια πρὸς τοὺς τρωυµά: τίες. Κοιμᾶται, λοιπόν, ὁ Τσαγγο- ρίδης. Αλλά ν᾿ ἀφήση τόὀ/... «ὀγκληματίαν» αὐτὸν νά κοιαθ- ται τόσο Εένοιαστα στὸ κρεὐδότι του ἡ... Αστυνομία: Αὐτὸ θὰ ἦταν πάρα πολύ. Ἑ πρεπε νά πιαστῆ κ! αὗτος στ]ν ὥρα καὶ ν᾿ ἀσφαλισθή οτὸ πρό χειρο. «Κρατητήριο» τὸ λεωφορεῖο. Οἱ λοιπόν, σὲ ἑνέργεία. Ἡ τα τοῦ σπιτιοῦ, πού ἔμενε ὁ κα λὸς, Θεοφάνης Τσαγγαρίδης μὲ τὸν ἁδελφό του ᾿Οδυοσέα -- ἆμ χιτέκτονο -- δέχεται µοτά τους. Καὶ φυσικὰ ὁ Θεοφά γης προθόλλει ἀπὸ τὸ δωμάτιό ὑποκόπανοι, εξώπαρ ποὺ ὄνινε, του καὶ προχωρεῖ στὸν ἐξώστη. οτί θέλετε : -Εἴσαι ὁ Θεοφάνης Τσαι/α- ρίδης : -ὍὉ ἴδιος, ὅπως μὲ θλέπετε! --Κατέθα κάτω } --Μιά γιὰ ποιὸ λόγο: - Ἡ διατογή µας εἶναι νὰ οὲ συλλόθουµε. Γρήγορα κἁἀ ὦ, λοιπόν. κι αὐτὸς μὲ τὶς πυτζάµες του. Σὲ λίγα λεητὰ εἶναι κι αὐτὸς στὸ λεωφορεῖο -- κλουθὶ -- µε ζὶ μὲ τοὺς ὁμοιοπαθεῖς του, πού, παρ᾽ ὅλη τὴν τραγική τους θέση, τραγουδοῦν πατριωτικὀ τραγούδια. Καὶ τὸ λεωφορεῖο ξεκινᾶ γιὸ τὴ Λάρνακα, ὅπου τοὺς Περιµά νει. τὸ καταδροµικὸ «Λάντον», ἝἛἜνα ρεπορτὰςσ τοῦ (ΕΠΕΥΘΕΡΟΥ ΛΑΒΟΥΝ) τὰ κτυπη, κατεθαίνξει καὶ μέσα περίμενε. κοὶ 'Ο Θεοφάνης σὲ δυὀὸ λεπτό εἶναι ποὺ τὸν Φρουρὸός δεξιά, ἀριστερὰ µπρός. Εἶχε ζητήσει νἁ 'ὸν πε ριµένουν διὸ λεπτά νὰ ντωθή, ὀλλὰ ἕνα σκληρὸ «ΟΧΙ», ἄντήχη σε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ἀξιωμοτι- κοῦ τοῦ ἀποσπάσματος. Ἑγῆκε υτό αὐτοκίνητο, γιὰ νὰ τοὺς µεταφέρη µ'κρυα ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη τους πο: τρίδα. Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ᾿Επλησίαζεν ἡ ὥρα 4 τὸ πρωί τῆς 24.10.31. 3Σαφνικὰ ἄγρια χτυπήµοτα ὀκούσονται οτὴν κάτω ἐξώπορτα τῆς Μητρόπολης Λεμ σοῦ. Δυὸ ὑπάλληλοί της ἁμπαν τοῦν :. «Πέντε λεπτά, σᾶς παρᾷ καλοῦμε». Τέτοια ἤταν ἡ διαῖα χἡ τοῦ Μητροπολίτη ἂν τὸν ζπ τοῦσαν οἱ οτρατιωτικὲς ᾿Αοχὲς: νὰ ζητηθῆ προθεσµία 5 λεατῶν γιὰ νὰ ἑτοιμασθῆ. Σ᾽ ἀπάντηση ὅμως οἱ πόρτες ἄνοιξαν καὶ ϐρέ θηκην ἁἀμέσως στὸν τοῖχο μὲ τὴ δία. Σὲ λίγα δευτερόλεπτα μὲ «ἐφ᾽ ὅπλου λόγχην» καὶ μναν παντοῦ ἔρευνα γιά. .ὔπλα. Καρέκλες, καναπέδες, ἀκόμα κι. εἰκόνεςο κρεµασµένες ἄναπο δογυρίζονταν. Ένα κομµότι οἱδε ρο παραθύρου λεηπτόὀ, ποὺ ϐρέ- θηκε κάπου πεταµένο, τὸ ἅρπα- ξε κάποιος καὶ τὸ λύγισε, µή- πως τυχὸν χρησιµοποιηθῆ γιό... ὀντίστόοση. ωκο” ᾿Εμφονίζονται ἔπειτα ὁ Διοι- κητἠς Λεμεσοῦ Μπράουν, ο ᾽Α- στυνόµος Μοντοακιοῦ, ᾿Αξιωμυτι κοἱ τοῦ ᾿Αγγλικοῦ στρατοῦ, ὁ λο Τάσεις Φιλελευθερισμοῦ εἰα τὸ Ἠυστοήιτικοδυτικὸν Ἐμπύριοι τοῦ Β.Γ.Γ. τῃς ΠΕΙ, οἰκονομολόγου κ. ΜΕΤΑ τὴν ἀπαγόρευσιν, ὑπὸ τῆς Ε.Σ.Σ.Δ., τῆς συμμετοχής τῶν. κροτῶν τῆς ᾿Ανατολικῆς Εὐρώπης εἰς τὸ σχέδιον Μάρσιωλ τὴν ἑποχὴν τοῦ σοδθιετικοῦ οἶκο νομικοῦ συστήµατος καὶ τὴν ἵδρυ σιν τῆς Κομεκὸν τὰ κράτη τής κομµουνιστικῆς ᾿Ανατολῆς καὶ τῆς δηµοκρατικῆς Δύσεως ἤκο λούθησαν δ'άφορον ἀνάπτυξιν Περίπου 60--8050 τοῦ συνολικ»ῦ ἐμπορίου τῶν χωρῶν τῆς ἴκωμ κὀν ἀνεπτύχθη μεταξὺ αὐτῶν. “Ἡ Σοθιετικἠ Ενωσις συμμε:έ σχε μὲ 3800 περίπου. ᾽᾿Αντιθέτως τὰ λίαν ἀνεπτυγμένα θιοµηχανι κἁ κράτη τῆς Δύσεως οἱ ὅλλοατο σηµαντικώτερο!ι ἐμπαρικοὶ ἑτωῖροι καὶ κεφαλα'οδόται των, συμμετὲ χουν µόνο μὲ 20ὔ0ο Ἡ πολιτικὴ αὐταρκείσς καὶ ἀπομονώσεως τὴν ὁποίαν ἠκολού θησαν τὰ κράτη τοῦ ἀνατολικοῦ συνασπισμοῦ ἔναντι τῆς Δύσσως, ἡ ἡ περισσότερον τεχνικὴ ἸἈ οἱ κονοµικὴ κατανοµἠ τῆς ἐργασίας ἐντὸς τῆς Κομεκὸν ἀναγουμένη κυρίως εἰς τὸ Ἰσχῦον οἰκονομι κὀν σύστημα καὶ τὸ σύστημα ἐξωτερικοῦ ὁὀμπορίου. ἀπεδρίχθη σαν δ'ἁ τά κράτη-μέλη ὀλίγον ἀποδοτικά καὶ ἄκρως δαπανηρό. ᾿Αντιθέτως εἰς τὴν Αυτικην Εὐρώπην ἡ συνεργασία τῶν χω ρῶν τοῦ σχεδίου Μάροιαλ εις τὸν Ο.Ε.Ε.Ο. μὲ τὴν φιλολευ θεροποίησιν καὶ πολυμµεριωμὸν τῶν. διεθνῶν οἰκονομικῶν «οχέσο ὧνν τὴν μετατρεψιµότητα τοῦ νομίσματος ὠδήγησεν εἰς μίαν θαυμασίαν οἰκονομικὴν ανά πτυξιν καὶ τὸν σχηματισμὸν τῶν καὶ εὑρωπαϊκῶν κοινοτήτων. ἹἹ µε γόάλη κοινή εὐρωπαϊκή ἀγμρά (Κ.Ε.Α.) ουνέθαλεν εἰς τὴν ραγδοίαν ἀνάπτυξιν ὄχι τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐμπορίου Φλλὰ μόνον καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ τοιούτου. Τὸ ἑμπόριον τῆς Κ.Ε.Α. μὲ τρί πας χώρας καὶ Ἰδ'αιτέρυς μὲ τάς. Η.Π.Α. ηὐξήθη μὲ ρυθμόν τοχύτθρον τοῦ παγκοσμίου ἐμπο ρίου. Ἡ Κ.Ε.Α. μὸ περµιου 5000 τοῦ ἐμπορίου τῶν χωρῶν τῆς Κομεκὸν ἀποτελεῖ τὸν οσθα ρώτερον ἐμπορικὸν ἑταῖρον οὔ- τῶν. Κάθε µία ἀπὸ τὰς χώρας αὐτός προσπαθεῖ νὰ ἑπωφεληθῆ τῶν συνεχῶς αὐξανομένων πλε ονεκτηµάτων ἀγορᾶς καὶ πωλή σεως τῆς ἰσχυρᾶς αὐτῆς ἀγορᾶς καὶ νὰ ἔλθη εἰς κάποιο Μότους ᾿Οπεράντι μὲ τὴν Κ.Ε.Α. Τοῦ το ὑπαγορεύεται ἐξ Ιδίου ἐνδια φέροντας καὶ τῆς ὁδηρίτου ἆᾱ- νάγκης ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ ουξή σεως τῆς παραγωγικότητος τὼν ἐθνικῶν των οἰκονομιῶν. []όν τα ταῦτα φαίνονται ὅτι δύνα- ται νὰ ἐπιτευχθοῦν καλλίτερον μὲ τὴν διεύρυνσιν τοῦ ἐμπορίου. τὴν συνεργασίαν μὲ ἐπιχειρήσυς τοῦ. Δυτικοῦ κόσμου καὶ τὴν οἱ κονοµικἠν θοήθειαν ἐκ τῆς ΚΕΑ καὶ τῶν λοιπῶν δυτικῶν Βνομη χανικῶν χωρῶν. Τόσον ἡ Δυτι κἡ Εὐρώπη ὅσον καὶ αἱ ΗΠΑ ἐπεδίωξαν ἀπὸ ἐτῶν τὴν ἐξομά ἐνί λυνσοιν καὶ τὴν περαιτέρω σχυσιν τῶν οἰκονομικῶν σχκυσο ὦν των μὸ τὰς χώρας τῆς ἸΑ νατολικῆς Εὐρώπης. Οὕτως αἱ δη µόσιαι οχέσεις καὶ ἐπαφαὶ των ἀνατολικών καὶ δυτ'κὦν κυῦσρ νήσεων ἑθελτιώθησαν. Αί ὅδ-ατή ξεις περὶ ἐξαγωγῆς εἰδῶν οτρα τηγικῆς σημασίας εἷς τὰς χώρος τοῦ. κροτικοῦ ἐμπορίου καοτόστη σαν ἑλαστικώτεραι καὶ περιωρί- Ἡ Δύσις χορηγεί. ἄνου ἰδισιτέρων περιορισιῶν, µοκρ2- χρονίους πιστώσεις ἀγορᾶς, Κοι αἱ χῶραι τῆς ᾿Ανατολικῆς Εὖύ' κῆς των πλευράς, τὴν οὐνοργα κῆς των πλευρᾶς, τὴν συνζργα σίαν μὲ δυτικὰς ἐπιχειρήσεις τὸ σον εἷς τὸν τοµέα τῆς Παρυγω σθήσαν. ΣΟοΟΖΟΥ ΧΟΥΛΙΟΤΗ γῆς ὅσον καὶ τῆς διαθέσεω». Τέλος τά κράτη τῆς Δυτικῆς Εὐ- ρώπης ἐπέθαλαν κατὰ τὸ πλτίστον τοὺς περιορισμοὺς εἰσαγωγῆς 6ὶ ομηχανικῶν εἰδῶν ἐκ τῶν χω- ρῶν τοῦ κρατικοῦ ἑμπορίου. ᾿Επίσης καὶ αἱ ΗΠΑ ὁπὸ τοῦ 1965)66 καὶ ἐντεῦθεν υἱοθέτη σαν ἔναντι τῶν Χωρῶν αὐτῶν ἑλαστικωτέραν καὶ πλέον φιλε λευθέραν πολιτικἠν ἐπὶ τῶν ἑξα γωγῶν καὶ μεταφορῶν. Εἰο τὴν Γιουγκοσλαθίαν ἔὲ᾽ καὶ Πολωνίαν ἀνεγνώρισαν τὴν ρή- πραν τοῦ μᾶλλον εὐνοουμενου κράτους. Παρὰ τὴν σηµαντικὴν αὐτὴν πρὀοδον αἱ ἁμοιθαῖαι οἰκονομι σχέσεις εἶναι δυσαναλὀγως περιωρσµέναι συνεπεία τῶν θα σικῶν διαφορῶν τῶν οἰκονομ κὠν συστηµάτων καὶ τῶν ἀνατολ κών χωρῶν ἐπιτρέπει µόνον τυπικῶς καὶ εἰς περιωρισµένην ἔκτασιν τήν ἐφαρμογὴν τῶν κανόνων τοῦ δ'εθνοῦς ἐμπορίου συμφώ- νως πρὸς τὰς θασικὰς διατάξεις τῆς Γκάττ. Πρόκειται κυρίως δ:ἀ τὴν ρήτραν τοῦ μᾶλλον εὔνοου µένου κράτους, τὰς γενικὰς δα σµολογικἁας μειώσεις καὶ τὴ, μὴ ἐφαρμογὴν µέτρων διαταραχής τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καὶ τῆς ἀπο- ρᾶς. Εἰς τὰς χώρας κεντρικοῦ προ γραμματισμοῦ μὲ κρατικὀν μονο πώλιον ἑξωτερικοῦ ἑμπορίου, δι μερεῖς ἐμπορικὸός σχέσεις ἐπὶ μὴ µετατρειίµου νομίσματος κοὶ ὑπολογιστικός τιμάς ἑξωτερικοῦ συναλλάγματος καὶ τιμάς ἑξαγω γῶν. κρατικῶς καθοριζοµένας, τὸ µέγεθοο καὶ ἡ χώρα προελεύσε ως τῶν εἰσαγωγῶν ἑξαρτῶνται ὄχι -- ὅπως εἰς τὸς χώρας ὁ- λειωθέρας ἀγορᾶς - ἀπὸ τὸ ὅὦ- Ψος τῶν δασμῶν καὶ τὰ παρε Χόμενα εἰς τὸν ἐξαγωγέα προ νόµια ἢ ἀπὸ τὴν διαφήµισαν «οί τὴν ζήτησιν. Αλλ᾽ αἱ ἀποφά σεις περὶ εἰσαγωγῆς καὶ χώρας προελεύσεως ἀποτελοῦν ὀνγικεί µενον τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν πηρεσιῶν προγραμματισμοῦ. ἡΕἰς τὴν λῆψιν τῶν ἁἀποφόσεων αὐ- τῶν. παίζουν ὀποφασιστικὸν ϱρό- λον ἡ κατάστοσις τοῦ έµπου κοῦ Ἰσοζυγίου καὶ τοῦ ἰσοζυγίου πλη ρωμῶν ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν διμερῶν οχέσεων καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι 60--806ο τοῦ ἑξω τερικοῦ ἐμπορίου τῶν χωπῶν τῆς Κομεκὸν δεσμεύεται διµε- ρῶς διὰ σταθερῶν ὑποχρεώσοων εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς. ᾿Εξ ἄλλου εἰς τὰς χώρας ε- λευθέρας ἀγορᾶς ὁ δασµὸς ὡς Ρυθµιστὴς τῶν εἰσαγωγῶν προστασίας ἕναντι διαταραχής τῆς ἁγορᾶς τοῦ ἰοοζυγίου πληρωμῶν ἀποτυγχάνει. Αἱ χῶ- ραι κρατικοῦ ἐμπορίου ἔχουν εὐ- χέρειαν «χειρισμοῦ» τῶν τιμῶν καὶ πολλάκις ἐπιθολῆς τιμῶν ἐ- ξαγωγῶν ἀσχέτων πρὸς τὸ κό στος. Συνεπεία τούτων τὰ κρά τη τῶν Δυτικῶν οἰκονομιῶν ὁ λευθέρας ἀγορᾶς ρυθµίζουν τὰς ἐμπορικάς των συναλλαγὰς μὲ τὸς ὀνατολικὰάς χώρος ἑντὸς τοῦ πλαισίου διμερῶν συµθόσεων διὀ ποσοστώσεων, ἁδειῶν εἰσαγωγῆς ἡ ἐξισωτικῶν δασμῶν. ᾿Επὶ τοῦ προκειµένου εἶναι λίον σηµωντι καὶ οἱ προτάσεις τοῦ διεθνοῦς ἐμπορικοῦ ἐπίμελητηρίου {Παρί σιοι. 1867) διά τήν φιλελευθε ροποίησιν καὶ ἑἐντατίκοποί]σιν τοῦ ἐμπορίου μεταξὺ ὁνατολικῶν καὶ δυτικῶν χωρῶν. Συνιστόγα: ἡ περαιτέρω κατάργησις τῶν ηο σοστώοεων καὶ τῶν ἀδειῶν εἶσο γωγῆς ἐξ ἀνατολικῶν χωρῶν υὲἐ ταυτόχρονον παροστασίαν ἕνα/τι διοταραχῶν τῆς ἀγορᾶς λόγω ἀνωμάλου οσυνσγωνισμοῦ τιμῶν, ᾿Επίσης προτείνεται ἡ Κώδίικο: καὶ καὶ καὶ ποίηοις τῶν ἐν χρήσει ἐμπορι- κὠῶν τεχνικῶν εἰς τὰς συνολλα γὰς μεταξὺ ὀνατολικῶν καὶ δυ τικῶν χωρῶν, ἡ ἀπ εὐθείας σύ ναψις ἐμπορικῶν συναλλαγῶν µε ταξὺ ἀγοραστῶν καὶ πωλητῶν μὲ τὴν δυνατότητα ἐλευθέρας ἐἔφαρ /μογῆς τῶν συνήθων µέσων πωλή σεως, διαφηµίσεως καθὠς καὶ πληρωμῆς εἰς ἐλευθέρως µετωφε ρόμενον νόμισμα. Κατ᾽ αὑτὸν τὸν τρόπον θα πα ρασχεθῆ ἡ δυνατότης εἰς τὰς χώ ρας τοῦ κρατικοῦ ἐμπορίου ἐν τῷ ηλαισίῳ τῶν συμφωνιῶν ιῆς Γκάττ νὰ φιλελευθεροποιήσουν τὸ ἐμπόριόν των. Ἐν τῷ µε ταξὺ ὠρισμέναι συστάσεις Ὁ ποῦ διεθνοῦς ἐπιμελητηρίου ἐν μέρει ἐφαρμοσθῆ. Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ἡ φιλελευθερο ποίησις τῶν εἰσαγωγῶν δὲν ἐπδ φερεν ἀξιόλογον αὔξησιν εἰς τὰς ἐξαγωγόὸς τῶν ἀνατολικῶν χω ρῶν πρὸς τὴν Δύσιν. Τούναντί ον μάλιστα ἐδημιούργησεν ἐμπλ» κἁς εἰς τά ἰσοζύγιον ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου μεταξὺ τῶν ἀνατολικῶν καὶ δυτικῶν Χωρῶν. Ἐπομόγως, ἔχουν µόνον ἐφ᾽ ὅσον ἡ παραγωγἠ τών [ χωρῶν αὐτῶν προσανατολισθῆ πρὸς τὰς ἀνόγκας τῶν δυτ'κῶν Βιομηχανικῶν χωρῶν καὶ ἡ όν τίστοιχος πρὸς αὐτὴν προοφορά εἶναι συναγωνίσ'µος ἐξ ἀπόψεως ποιότητος, τιµῆς καὶ ὑπηρεσιῶν, τότε, μὲ µίαν ἐπιτυχῆ πολιτικἠν πωλήσεων (ἔρευνα ἀἁγορᾶς, δια φημίσεις κ.λ.π.}, δύνανται νά ἐπιτευχθοῦν ἀξιόλογα ἀποτελέ σµατα (πωλήσειςο). Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται νὸ προηγηθοῦν θΘασι- καὶ μεταρρυθμίσεις τοῦ δυσκινή του καὶ μὴ οἰκονομικοῦ συστή µατος τῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου. Ηδη πρὸς αὐτὴν τὴν κοτεύθυνσιν, καϊτοι κατὰ διάφορον τρόπον καὶ μὲ διαφόρους σκοποὺς -- στόχους, κἰνοῦνται αἱ χῶραι τῇς ὁνατο λικῆς Εὐρώπης. Ἡ Γιουγκοσλαθία ἀπέδειξεν. ὅτι τοιούτου εἴδους µεταοουθµί σεις εἶναι δυνατὸν νἁ πραγµατο πο:ηθοῦν. Μετά τὴν ριζικἠν ἀνα µόρφωσιν τοῦ οἰκονομικοῦ της συστήµατος καὶ τοῦ συστήµατες ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου, τήν εἴσο δόν της εἰς τὴν Γκὰάττ (1966}] μὲ πλήρη δικαιώµστα καὶ ὑπο- χρεώσεις, ἐπέτυχε τὴν στενωτέ ραν οἰκονομικήν, ἐπιστηµο -- τεχνικὴν καὶ πνευµατικἠν συνερ γασίαν μὲ τὴν Δύσιν καὶ τὴν ἑ νεργὸν συμμµετοχήν της εἰς τὰ πλεονεκτήματα τῆς διεθνοῦς κα τανομῆς τῆς ἐργασίας. Αἱ χῶ- ραι τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέ δου ἐν τῇ προσπαθείᾳ των νὰ προσαρµόσουν τὸ οἰκονομικὸν καὶ ἐμπορικόν των σύστημα εἰ: τὸς ἀπαιτήσεις μιᾶς ἁποτελεσμαι'κω τέρας κατανομῆς τῆς ἐργασίος μεταξύ των καὶ τοῦ λοιποῦ κὁ σµου δυνατὀν νὰ ὠφεληθοῦν ἐκ τῶν σχετικῶν προσπαθειῶν κοὶ της κτηθείσης ἐν Γιουγκογλοβία πείρας χωρῖς τοῦτο νὰ σηµαίνη ὅτι πρέπει νὰ τὴν ὀντιγρόφουν. Οπωσδήποτε ἡ ἀνάπτυξις κοὶ προώὠθησις τοῦ ἐμπορίου δὲν δύ ναται νὰ λύση τὰ µεγόλα ἀἆνοι- κτὰ προθλήματα μεταξὺ δηµοκρα τικῆς Δύσεως καὶ οοσιαλιστικῆς ᾿Ανατολῆς. Ἐν τούτοις, ἡ ἀνά πτυξις οἰκονομικῆς, πνευµωτικής καὶ ἐπιστημονικῆς συνεργασίος μὲ τὸν δυτικὀν κόσμον ἀποιχοῖ ἐκ μέρους τῶν ἀνατολικῶν χρα τῶν τὴν παροοδευτικἠν ααροχην διεθνῶς ἀνεγνωριζομένων κανό: νων. καὶ ὑποχρεώσεων τηράσεως ἑνὸς δινθνοῦς προτύπου κωλῆς συμπεριφορᾶς. Οἱ παράνοντες αὐτοὶ δύνανται νὰ συµθάλοιν ο] μαντικῶς εἰς τὴν παραγωγ.κἠν σὐνοργασίαν μεταξὺ τῶν δύο κὀ σµων καὶ νὰ καταστήσουν ἐἔφι- κτὴν εἰς τὰ ἀνατολικά «κράτη τὴν συμμετοχὴν εἰς τήν οἰκονο µικο -- πολιτικἠν δυναμικ]ν κωὶ τὴν οὐξανομένην εὐημερίαν δυτικῶν ἐμπορικῶν των ἑταίρων, ἐν τῇ ὑποχρεώσει των πρὸς τὸ σύμφωνον τῆς Βαρσοθίας καὶ τὰς συμφωνίας τῆς Κομεκέν. τῶν ιΦΗΗΗΙΗ ΙΜΗΗΗΝ χίας τῆς ᾿Αστυνομίας Πασκάλπς Σαθθίδης καὶ ἄλλοι καὶ ζητοῦν μέσον τοῦ ᾿Αντιπροσώπου τοῦ Μητροπολίτη νὰ μάθουν ποῦ ἤ- ταν ὁ Άγιος Κιτίου. Αὐτὸς ἆ παντᾶ: «Δυὸ λεπτά νά ὅὄτοιρα στῆ». Στάθηκαν Τότε ἔξω ἀπὸ τὸν κοιτῶνα του. Σὲ 3-3 Δε Πτὰ θγαίΐνει ὁ Μητροπολίτης ᾱ- πὸ τὸ δωμµάτιὁὸ του, μὲ τὸ ἑμα νωκαλύμουχό του, στὸ οτῆθος τὰ. ἱερὰ ἐγκόλπια τοῦ ἐπίσκοιι κοῦ ἀξιώματος καὶ τὴν πο΄µεν τορικὴ ράθδο στὸ χέρι, 5ὔθυτε γής, ἀξιοπρεπής, ὁὀπιθλητικός, Τότε κάμνει νεῦμα στοὺς σιρΏ τιῶτες νὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Προχώρησε στὴν αἴθουσα ὑποδο χῆς, ὅπου ἤσαν ἀναρτημένες οἱ εἰκόνες τῶν Βασιλέων τῶν Ελ λήνων Γεωργίου τοῦ Α΄, ἕων- σταντίνου τοῦ 18’, ᾽Αλεξήνδρου καὶ Γεωργίου Β΄. ΄Ο Μητοοιο: λίτης στάθηκε στὴ Μέση καὶ ὃς Ειὰ καὶ ἀριστερά του κληρι«οἱ τῆς Μητροπόλεως. ᾽Απόνοντί του ταν ὁ Διοικητής καὶ τρ γύρω Άγγλοι ὀξιωματικοί. Στήν πόρτα καὶ παντοῦ στρατιῶτες. Διαθάζουν τὸ ἔνταλμα συλ)λήψςε ως τοῦ Ἁγίου Κιτίου στὴν ἀγ” γλική. --Νά τὸ πῆτε Ελληνικά, λέ γεει ὁ Μητροπολίτης καὶ το-ε ὁ λοχίας Πασχάλης Σαθθίδης τὸ μεταφράζει. Ὕστερα Σις6ά- ζουν τὸ Διάταγμα τοῦ Κυθερνή- τη γιὰ τὴν ὀπέλαση τοῦ Αγίου Κιτίου ἀπὸ τὸ νησί. --Καὶ αὐτὸ νὰ μοῦ τὸ πῆτε Ελληνικά, λέγει ἑλληνοπρεπῶς ὁ Δεσπότης καὶ ἀμόσως µετοφβρό ζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο ὑπαξιωμο-: τικὸ. Αμέσως ἔπειτα ὁ Μητροιλλ)- της, μεγαλοπρεπής καὶ γαλήν”- ος, στηρίχθηκε στὴ ράδδο τοῦ ὀξιώματός του καὶ εἶπε τὰ ἑξῆς ἱστορικά λόγια : «᾿Εδῶ, στὸ ἀξίωμα τοῦ Μη: τροπολίτου, δὲν μὲ ὁτοποθέτη- σε οὔτε ὁ Κυθερνήτης Ρόναλντ Ἑτόρρο, οὔτε καμμιὰ πολιτικὴ ἐξουσία, ἀλλὰ ὁ Θεὸς καὶ ὁ λαός µου. Μόνον αὐτοὶ Ἀχουν δικαίωµα νὰ μὲ ὁὀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν Θρόνον Κιτίου. Καὶ εἰς αὐτοὺς µόνον εἶμαι ὑπόχρεως νὰ πακούω. ᾽Αλλὰ ἤλθετε τώρα ἐ- ναντίον µου μὲ ὅπλα, ἑνῶ ἡμεῖς εἴμεθα ἄοπλοι. Εἵμεθα το.ουο- τρόπως ἐκ τῶν πραγµότων ὑπο χρεωμένοι νὰ ὑποχωρήσωμξν εἰς τὴν αἰσχράν καὶ ὀνήθικον δίαν. ᾽Αλλὰ ὑπάρχει ὁ Θεός ! Καὶ ὁ- πὸ τὸ ὕψη του θλύπει τοὺς ὁδι κοῦντας. Θὰ φθάση ἡμέρα ποὺ ἡ Δικαιοσύνη θὰ συντρίψη αὖ- τὴν τὴν ἀνήθικον δίαν». Τότε ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ὁπο σπάσµατος Αγγλος ὀξιωματικὸς εἶπε : «Θὰ Χχρησιµοποιήσωμεν λοιπὸν θίαν. Εμπρός, ἁκολοι:- θησἑέ µας». Σ᾽ αὐτὴ τὴ σκληρὴ καὶ ἂυνα µικἡ, προσταγἡ ὁ Αγιος {[ζτίου φυσικά, δὲν μποροῦσε νὰ ἀντ'- ταχθῆ καὶ ἔτσι ἀκολούθησε τὸ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τελοῦμεν αὔριον Κυρια- κἠν 20ὴν ᾿Οκτωθρίου 1974, ἐν τῷ ἱερῷ νσῷ Αγίου Γε ωργίου εἰς ᾽᾿Αναθαργὸν ὀτή σιον ἐθνικὸν µμνηµόσυνον τοῦ ἐθνικοῦ ἤρωος ΙΑΚΩΒΟΥ Μ. ΠΑΣΠΑΡΗ, ἐξ ᾿Αναθαργοῦ Πάφου, καὶ καλοῦμεν πάντας τοὺς τι- μῶντας τὴν µνήµην του ὅ- πως παραστοῦὺν καὶ δεη- θοῦν μεθ) ἡμῶν. Ἡ σύζυγος Τὰ τέκνα καὶ συγγενεῖς ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τελοῦμεν αὔριον Κυρια κὴν 20.10.74 ἐν τῃ ἱερῷ Μονῃ Ἁγίου ἩΗρακλειδίου, τεοσαρακονθήµερον µμνημό συνον ὑπὲρ ἁἀνσπαύσεως της ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου ἡμῶν πατρὸς καὶ ἀδελφοῦ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΡΟΥ καὶ καλοῦμεν πάντας τοὺς τιμῶντας τὴν µνήµην αὖ- τοῦ ὅπως παραστοῦν. Τὸ τεθλιμµένα τέκνα καὶ ἀδέλφια ποπβοώσωσω Γνωστοποίπσις Γνωστοποιεῖται πρὸς ὅ- λους τοὺς ἀναγνώστας καὶ ἀγγελιοδότας µας ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐπαρχίας Πά- φου ὅτι δι΄ οἰανδήποτε δη µοσίευσιν, ἀγγελίαν ἢἤ δια- φἠφισίν των δέον ν᾿ ὅπευ θύνωνται οἷς τὸν ἐν Πὰ- Φῳ ἀνταποκριήὴν µας κ. Φαΐδρον Γαλατόπουλον δικη γόρον Νικ. Μυλωνᾶ 26 Πάφος (Τηλ. 322275 ἣ Τηλ. 32591). Ελ κκ ΚΑΛΑ ΟΑΣΑ ΚΟΚ ΚΟΑ ΑΟ ως. | στ «ΤΙ ΟΡΡΙΑΝΑΛ ΗΝ ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΗΗΗ ΜΗ ΙΠΙΠΙΙΠΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ἀπόοπασμα, ποὺ τὸν μετέφερε σὲ ἀτμάκατο κι ὄπειτα πόνω στὸ καταδρομικὸ «Σροποιά-αρ», ποὺ ἤταν ἁγκυροθολημένο σιὀ λιμάνι τῆς Λεμεσοῦ. Ὁ λαός, ὅταν εἴδε τὸν Μη- τροπολίτη του νὰ ὀπάγεται 6. αια ἀπὸ τοὺς Αγγλους στρει- ὦτες καὶ ἁἀστυνομικούς, ἂρχισε νὰ τοὺς ἀποδοκιμάζη. Αρπ.ξαν Πέτρες καὶ τὶς ἔρριχναν ἐναντί ον τοῦ ὁποσπάσματος, Οἱ ὕτρα τιῶτες στὴν ἀρχὴ πυροθολοῦν Φηλὰ στὸν ἀέρα γιό νὰ φοθηθῆ καὶ διαλυθῆ τὸ πλῆθος, Οἱ αε- τρες ὅμως ἀκόμη πέφτουν σὰν 6ροχἡ πάνω στὸ ἁπόσπασμο και ᾿Εγγλέζοι κι ἁστυνομικοί πυροθολοῶν ἐνοντίον τοῦ µπλή- θουσ. ᾿Από τούς πυροβολ ομούς ἕνας, ὁ Πονοαγιώτης Δημητρίου, σκοτώθηκε καὶ δυὸ πληγώβηκαν. τότε ΜΕΤΑ ΤΕ ΓΕΓΟΝΟΤΗΕ ΤΗΣ οἷΊπς ΟΙΚΤΟΒΡΙΟΥ Τὴν ἐπομένη µέρα, ὕστερα ἆ πὸ τὰ γεγονότα τὲς 21ης 'Ο- κτωθρίου. 1931, ἡ ἀἄστυνομ κἠ δύναµη Λευκωσίας, πού βλισκὸ ταν σὲ ἐπιφυλακὴή ὅλη τὴ νύκτα. ἔκλεισε τὶς εἰσόδουσο πρὸς τὴν πόλη καὶ ὑπέδαλλε σὲ σωματικὴ ἔρευνα τοὺς εἰσερχομένους κα: ἐξερχόμενους. Πολὺ ἑνωρὶς σὲ διάφορα σημεῖα τῆς πρωτεύ- ουσας ἡ ἀκόλουθη διαταγή, γραμμένη στὰ ἀγγλικό, ἑλληνικά καὶ τούρκικα : ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τὸ κοινὀν προειδοποιεῖται διὰ τῆς παρούσης προειδοποιήσεως: Ίονλ} Ότι ἁπαιτεῖται παρὰ πάντων νὰ ὑπακούωασιν εἰς τός δισταγὰς τοῦ στρατεύματος ἡ τῆς ἁστυνομίος. 2ον) Οτι ἀπαιτεῖται πάντων νὰ µένωσιν. ἑντὸς κατοικιῶν αὐτῶν κατά τὰς ὥρας τὰς μεταξύ τῆς δύσεως τοῦ ἡλι ου καὶ τῆς ὀνατολῆς τοῦ ἠλίου. 3ον) Οτι οὐδεμία συνάβροι- οἷς πλειόνων τῶν πέντε ἀτόμων ἐπιτρέπεται ἐν οἰαδήποτε ξημο σίᾳ Λεωφόρῳ, δηµοσίῳ κτιρίὠ ἢ ἄλλῳ δηµοσίῳ τόπῳ. 4ον) Ότι εἰς οὐδένα ἐΠιτρί - πεται νὰ φέρη οἱἰαδήποτε ἔπιθε τικἀ ὅπλα, οἷον πυροθόλα ὅπλυ (καΐτοι εἶναι κότοχος ἄδειας) ἐγχειριδιοφόρους ράθδους, ρό παλα, τεμάχια σιδήρου ἢ σιδη ρᾶς ράθδους. τοιχοκολλήθηκε πυρά τῶν 5ον) Ὅτι ἀπαγορεύεται πᾶ- σα προκλητικὴ διαγωγὴ ουὐμτιρ- ριλαμθανοµένης καὶ τῆς ἀνωπετὰ, σεως ἢ ἐπιδείξεως ὅλλων σηµα: ὢν ἢ τῶν Κυθερνητικῶν ἡ Προ ξενικῶν καὶ ἡ δηµοσία σιζήτη σις ἐπὶ πολιτικῶν πραγµά-ων. 6ον) Πᾶς ὁ ὀθετῶν οἰανλήγο τε τῶν ἄνω διαταγῶν θέλει πρά ξη τοῦτο ἐπὶ ἰδίῳ κινδύνω. Λευκωσία, 22.10.31. ΧΑΡΤ ΝΤΕ᾿ΙΓΒΙΣ, ᾿Επαρχιακὸο Διοικητής, ΣΙΕΛΗΣ, ᾿Αστινόμος, Ταυτόχρονα ὀστυνομικοί περι- ἤλθαν τὴν πόλη καὶ διέταξον ὅλα τὰ καταστήματα, ποὺ πουλοῦ σαν οἰνοπνευματώδη ποτά, τὶς λέσχες, τὰ καφενεῖα, τὰ μπὰρ Κ.λιπιν νὰ κλείσουν. ᾿Επεθλήθη λογοκρισία οτὰ τη” λεγραφήματα τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τὰ τηλε- γραφεῖα τὸ φρουροῦσαν δι Ἰρκῶς Άγγλοι στρατιῶτες καὶ ἄστυνο- μικοι. Ἡ ζημία ἐκ τῆς κατακαύστως τοῦ ἰυθερνείου ὑπολογίσοθηκε σὲ 520.000. ᾿Απὸ αὐτά, Ε6.400 ῆσαν ἡ ἀξία τῶν εἰκόνων καὶ ἄλλων ἔργων τέχνης, πού εἶχο ὁ Κυθερνῄτης- Γιὰ τὶς ζημιὲς αὐτὲς ὁ Κυθερνήτης ἔθγαλε τὴν πιὸ κάτω προκήρυξη : ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ “Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ὁ Κυύυθερ νήτης, τῇ ἐγκρίσει τοῦ ᾿Εντμο τότου ἐπὶ τῶν ᾽Αποικιῶν Ὕπουρ Ἑρμόλαον ὅπως παρευρεθῶσιν. ΕΗΝΙΚΝ ΝΝΗΜΟΣΥΝ(Ν Τελοῦμεν αὗριον Κυρισκὴν 20 ᾿Οκτωθρίου εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Πλατανιάστης ἆμηνον ἐθνικὸν µνη- µόσυνον ᾿τοῦ ὑπὲρ πατρίδος πεσόντος εἰς Ἡ σύκυγος, οἱ γονεῖς, τὰ ἀδέλφια γοῦ, ἔχει ἀποφασίσει ὅτι ἡ δω- πάνη πρὸς ἐπανόρθωσιν τῆς κα τὰ τὰς προσοφάτους ὀνησυχίας κα ταστραφείσης Κυθερνητικῆς πε- ριουσίας θέλει πληρωθῆ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν κατοίκων τῆς χώρας, τῇ ἐξαιρέσει τῶν Κυδθερνητικῶν ὑπσλλήλων. Θὸ δηµοσιειθῆ συντόμως νόμος δια τάττων τὸν τρόπον καθ) ὃν το ἐν συνόλῳ ἀπαιτούμενον ποσὸν θέλει κατανεμηθῆ καὶ εἰσπραχθή. ΗἩ κατανομὴ θέλει γίνη επὶ πό λεων, χωρίων καὶ περιοχῶν άνα φορικῶς πρὸς τὴν εὐθύνην δια τὴν. γενοµένην ζηµίαν. Εχει ἆ ποδειχθῆ ὅτι αἱ τελευταῖαι ἄνη αυχίαι ἔοχον ἀποκλειστικῶς ἆ- στικἠν τὴν ἀρχήν των καὶ ὅτι αἱ κοκοήθεισι, αἴτινες διεπρά:. χθησαν, ἤρχισαν ἀπὸ τάς τόλεις, Δὲν ἐξηπλώθησαν εἰς τά χωρία, παρὰ κατόπιν εἰδικῆς ὑποκινήσε ως καὶ ἐμπράκτου παροδείγµα- τος ἐκ μέρους ἀστῶν ταρσχοποι ὢν. Ὃθεν, µέρος τῆς εὐθύνης διὰ τὴν καταστροφἠν περιουσίας εἰς χωρία ἢ πλησίον τούτων 9ά ἐκχωρηθῆ εἰς τὴν Πρωτεύοιοον καὶ εἰς τᾶς ᾿Επαρχιακὰς πὀ- λεις. 'ΗἩ διά τὴν ἐπανοικωδόμη σιν τοῦ Κυθερνείου δαπάνη, 1ά θεμέλια τοῦ ὁποίου προπασασκευ ἀζονται ἤδη, θὰ ὑπερθῃ τὸς εἰ- κοσι χιλιάδας λίρας. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ἡ ᾽Αγγλία ἔλαθε ἀπὸ τότε αὐστηρὰ προφυλακτικὰ μέτρα. Όμως ἡ φλόγα τῆς ᾿Ελευθτρίας δὲν ἔσθυσε. Κρυφόκαιε μέχρι ποὺ ὁ Λαὸς Εεσηκώθηκε γιό ἅλ-- ᾿ λη μιά φορά τὸ 1955 καὶ καὼρ θωσε νἁ κερδίση τὴν ᾿Ανεξαρ- τησία του, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΗΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ζητοῦνται προσφοραὶ διό τὴν κάτωθι οἰκοδομικὴν ἐρ γασίαν : Γυμνάσιον 'Ακρο- πόλεως, ᾿Ανέγερσις ἁποδυ πηρίων κ.λ.π.. συμφώνως πρὸς τά σχέδια καὶ τοὺς τεχνικοὺς ὅρους τῶν Τε: χνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑ πουργείου Παιδείας, τὸ ὁ- ποῖα οἱ ἐργολάδοι δύνον- ται νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Σχολικῆς ἘἙ πιτροπείαο. Αἱ. προσφοραὶ δέον νά ὑποθληθοῦν εἰς διπλοῦν ἐπὶ τοῦ ἐντύπου τῶν προσ φορῶν καὶ ν᾿ ἀπευθύνων- ται πρὸς τὸν Πρόεδρον Συµθουλίου Προσφορῶν, Γε γικὸν Λογιστήριον Λευκωσί ας, οὐχὶ ἁργότερον τῆς 9 π.μ. τοῦ Σαθθάτου, 9ην Νοεμθρίου 1974. | Άγιον ο Ὅ σκορ Λιν. .ὸ τν ον ΟΔΥΣΣΕΒ ΣΠΕΤΣΙΦΤΗ καὶ καλοῦμεν πάντας τοὺς τιμῶντας τὴν µνήµην του ..5- τα σολ ο ο ο αν δν ο ο πο ο ο ο πο ο ο ον: κ ο ο. [ιν ο 11 ένε ΣΥΛΑΠΨΕΙΣ, φυλακίσεις, θασανιστήρια, δίκες, ἐξορίες, ᾽Ατελείωτο τὸ «Αρχιπέλαγος». Στὶς σελίδες του ὅμως ποὺ δημοσιεύθηκαν µέχρι σήµερα, ὁ ᾽Αλεξάντρ Σολζενίτσιν, μὲ τὴν δύναμη τοῦ ταλέντου καὶ τῆς ψυχῆς του καὶ μὲ τὴν αὐθεντικότητα τοῦ μάρτυρα, συγκλόνι. σε τὶς ἀνθρώπινες συνειδήσεις, προόλημάτισε τοὺς δογματικοὺς καὶ εὐνούχισε ἀκόμη καὶ τὴν ἀπρόσωπη ἀλλὰ παντοδύναµη σοθιετικἠ ἐξουσία. ΜΑΚΡΙΑ ἀπὸ τὴν πατρίδα του, τώρα ὁ Σολζενίτσιν, «πνευµατικὸς εὐνοῦχος» καὶ ὁ ἴδιος -- ὅπως αὐτοαπο- κολεῖται -- ἁνασυντάσσεται μὲ ὁδηγό, πάντα τὴν ἀλήθεια καὶ τὸν ἄνθρωπο. Στὸ τελευταῖο µέρος τοῦ κεφαλαίου τῶν δασανιστηρίων, ποὺ δημοσιεύεται στὀ τεῦχος αὐτὸ -- καὶ μ' αὐτὸ τελειώνει καὶ ἡ παρουσίαση τοῦ «᾿Αρχιπελά γους» -- ὁ Σολζενίσιν’ κάνει ἔκκληση γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ λύγισε. Γράρει : ΚΑΘΕΝΑΣ Εέρει, ὅτι μιὰ γροθιά στὸ ἡἠλιακὸ πλέγμα κό- 6ει τὴν ὀνάσα, δίχως ν᾿ ὀφήση κανένα οηµάδι. ᾽Αμέσως μετὺ τὸν πόλεμο, στὸ Λεφόρτοδο ὁ ουνταγµατάρχης Σιντόρωφ χρησι) μοποιοῦσε τὴν κλωτσιὰ μὲ λαστι χένια παπούτσια στὰ ἀνδρικὰ μό ρια (ὅσοι ποδοσφαιριστὲς χτύπη θηκαν ποτὲ ἀπὸ τὴ µπάλλα στοὺς θουθῶνες, καταλαθαίνουν τὶ σηµαίνει αὐτό). 'Ὁ πόνος εἰ- ναι φοθερώτερος ἀπὸ κάθε ἅλ λον καὶ προκολεῖ κατζ κάνόνα λυποθυμµία. Αο θυμηθοῦμε τώρα, ὅτι τὸ 1918, τὸ ἐποναστατικὸ δικαστή ριο κατεδἰίκασε τὸν τσαρ'κὀ -- πρώην δεσμοφύλακα -- Μποντάρ. Σὰν τὸ τρομερώτερο παράδειγµα γιὰ τὴ σκληρότητά του ἀναφέρ θηκε στὸ δικαστήριο, πώς «κά ποτε χτύπησε τόσο δυνατό ἕνα πολιτικὀ κρατούμενο, ὥστε τοῦ ἔσπασε τὸ ἕνα τύμπανο..». 28. Στὴν Ἐν Κὁ Βὲ Ντὲ τοῦ Νοθοροσὶσκ ἐφευρέθηκε ἕνα μικρὸ μηχάνημα γιὸ τὸ θγάλσι μο τῶν νυχιῶν. Πολλοὶ κρατού µενοι στὸ Νοθοροσαίσκ ἔχασαν τά νύχια τους, ὅπως διαπίστωσον ὅσοι τοὺς εἶδαν στά τµήµατα µε ταγωγῶν. 29, Κτὶ ὁ ζουρλομανδύας: 30, Καὶ τὸ κάταγμα στή σοπην δυλ.κἠ στήλη: (Έγινε κι αὐτὸ : ατὴ Γκεπεοῦ τοῦ. Κάμήώσόηη, 81. Καὶ τὰ, χολβίῥβιςῶ. οκαλι δόνι ᾿Εφευρέθηκε' στὴ Σουτσό νοφκα, μά τὴ γνώρισαν καὶ σιἠ φυλοκὴ τοῦ ᾿Αρχάγγελου {άνα κριτής ᾿φκώφ, 1940). να μακρὺ καὶ χοντρὸ πανὶ σοῦ τὸ θάζουν στὸ ἀνοιχτό σου στόμα. τὸ περνᾶνε ἔπειτα ἀπὸ τὴν πλό τη σου καὶ τὸ δένουν στὀ πέλ- µατά σου. Ετσι μένεις κάνα δυὀ εἰκοσιτετράωρα, ξαπλωμένος σὰν τροχός, ἑνῶ ἡ πλάτη οου τρίζει καὶ δὲν σοῦ δίνουν οὔτε φαῖ, οὔτε νερό. Νάὰ ποῦμο κι’ ἄλλα Υπάρ- χουν πολλὸ ἀκόμη: Τί ἄλλο ἕ- χουν ἐφεύρει οἱ τεμπέληδες, οἱ χορτᾶτοι, οἱ αἱμοθόροι ᾿Αδελφέ µου, µὴ καταδικάσιιο αὑὗτούς, ποὺ Βρέθηκαν ἐκεῖ, ποὺ «φόνηκαν ἀδύνατοι καὶ ὑπέγρο- ψον ὅντι δὲν ἔπρεπε. Μή ριψης τὸν λίθον. Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΚΑΙ το ΑΓΚΑΘΙ Τούς µεγάλους συγγρηφεῖς τοὺς παροµοιόζουν μὲ μεραρχίες τῆς χώρας τους ἢ μὲὺ τὸ βαρύ πυροθολικὀ της ἢ μὲ μιό ἀνεπί σηµη ἀλλά ἰσχυρὴ κυθέρνηση. Τὸν Σολζενίτσιν θά τὸν παρομοί αζε κανεὶς μὲ ἀγκάθι στὸ σθέρ κο τῆς ὀρκούδας τοῦ ὁλοκλη: ρωτιομοῦ, ποὺ τὸν πέταξε µανιο σµένη µακριά, ἀφοῦ δὲν υποροῦ σε πιὰ νὰ τὸν φιμώση οὗτε νὰ τὸν ἐξοντώση. Τὸν κατεδίκασε οτὴν ἐἑξορία, στὸν «πνευματικὸ εὐνουχισμό», ὅπως εἶπε ὁ Ίδιος. Καὶ ἔζησε ξανά ὁ ἀτρόμητος µα- χητής μερικές στιγμὲς ἀπὸ τὀν ἐφιάλτη, ποὺ περιγράφει στὸ τς- λευταῖο θ.θλίο του. «ν «Ἠταν ἑπτά, οἱ πέντε μὸ στο λή. Κι ἑκεῖνος ἤταν µόνος του. ΤΙ μποροῦσε νό κάνη» εἶπε ἀρ γότερα ἡ Ναταλία Σθετλόθα. Οἱ δυὀ μὲ τόὸ πολιτικἁ τὴ 6ε Βαίωσαν, πὠς εἶναι μόνοι τους, ὅτον µισάνοιξε τὴν πόρτα της. ᾽Αλλὰ μόλις ἔθγαλε τὴν ολυσ δα ἀπὸ τὴν πόρτα, ὤρμησαν κι οἱ ἄλλοι πέντε µέσα στὸ διαµέ ρισµο. Ο ᾽Αλεξάντρ ᾿Ισάγιεθιτς εἶχε ἔτοιμη τὴ µικρή, μούρη δαλἱὶ τσα του. Τούς περίμενε, προ- ποντὸς µετά τὴν ἁπάντησή του στὴ δεύτερη κλήση τοῦ εἴσαψγε λέα -- «µέσα στὴ γενικὴ πορα Νοµία, ποὺ ἐπικροτεῖ στὴ χώμα μας, ἀρνιέμαι νὸ θεωρήσω νὀμ' µη τὴν κλήση σας καὶ νό νο κριθῶ.... ἀποκτῆστε πρῶτα ἐγσεῖς νομιμότητα... ἐλευθερῶστε τους ὀθώους...»”. Παίρνει τὴ θαλίτσα του καὶ κατεθοίνει µαζί τους τὴ σκόλα τῆς Πολικοτοικίαςο. Στὴ γειτονιό, μόλις οταΏη- καν τὸ μαῦρο καὶ τὸ κίτρινο αὖ- τοκίνητο τῆς ἀστύνομίας μηρὸς στὸν ἀριθμὸ Ί2 τῆς ἀδοῦ Κο Ζίτσκυ στὴ Μόσχα, οἱ καρδ'ὲς σταμάτησαν» “Πιάνουν τὸν Σολ Ζζενίτοϊν![»- Πολλοὶ «λσγοῦ» θιό- στηκαν νά φύγουν µακριᾶ ἀπὸ τὸ «σηµαδεµένο» σπίτι, Μερικο! ηκαν γρήγορα µέσα δηὲ. γν τονικὲς πολυκατοικίες, ίσως νὁ μὴ έγινε ἀκριθῶς ἔτσι ἡ ἀκΗνὴ μα κάπως ἔτσι θὰ πρέπτι νὰ ὅπως στὸ «Αρχιπέλαγος τοῦ Γκουλόγκ»: Γιατί 6ρισκόµσ οτε στὶς 12 Φεθρουαρίου 1874 καὶ ὄχι στὰ 1827, ὅταν: “Πολ λοὶ κφατοῦσαν ὀκόμη τὴν περη χώθ ἔψινοι φάνεια τους καὶ δὲν δέχοντων, πὼς ἡ ἠθικὴ εἶναι κάτι σχετικὀ καὶ μὲ σημασία αὐστηρά ταξική. Τὸ 1927, ὅταν δὲν εἰχε ἀκόμα νερουλιάσει τόσο τὸ μυαλό µας ὀπὸ τὴν ὑποθολή, δυὸ ἄνθρωποι τῆς Τοσεκὰ δοκίµασαν νὰ π.όρ σουν μιὰ γυναῖκα στὴν πλατεὶα Σερπουχὠφ. ᾿Εκείνη γαντζώθηικε σ᾿ ἕνα φανάρι τοῦ δρόμου, ἔμ- πηξε τὶς φωνές, ἀρνιόταν νἀ τοὺς ἀκολουθήση. Μαζρύτηκε πλῆθος -- ὁλλὰ χρειαζόταν μιά γυναῖκα σἀν αὐτὴν κι ἕνα πλῆ- θος σὰν αὐτούς, ποὺ δὲν διά- στηκαν ὅλοι νὰ γυρίσουν ὁλλοῦ τὰ μάτια τους, οὔτε νὰ ξεμοκρύ γουν τὸ συντομώτεροϊ Οἱ λεθὲν τες τῆς Τσεκἁ τὰ χάσανε. Μπῆ καν στὸ ἁμάξι τους κι ὄγινον ἄφοντοι. Δὲν μποροῦν νὸ «έργα σθοῦν» μπρὸς στὰ µάτια τοῦ κό σμου. Ὅμως τώρα, στὴ δεύτερη σύλληψη τοῦ ᾽Αλεξόντρ ᾿Ισόγιε Βιτο Σολζενίτσιν, καγεῖς δὲν κοντοστάθηκε στὸν δρόµο. Στὸν κῄπο τῆς πολυκατοικίας ἔπαιζον τὰ δυὸ παιδιά τοῦ κρατουμένου. Ὁ Σολζενίτσιν τὰ φἰλησε θια στικἀ, «Τί κάνεις ἔτσι Σὲ λίγο θὰ γυρίση», εἶπε ἕνσς ἀπὸ τοὺς ὀστυνομικούςσ στὸ μεγαλύτε ρο, τὸν Γιρρµολάη, 3 χρονῶν. ποὺ ἴσως ἀπὸ διαίσθηση ὅβαλε τὰ κλάματα θλέποντας τὸν ποτέ ρα του νὰ τὸν παίρνουν οἱ ἄν- τρες μὲ τὴ στολή. «Ὁ μπαμπάς σὲ λίγο θὰ γυρίση», τὸν παρη γόρησε κι’ ἡ μητέρα του η᾽ ἕνα κόµπο στὸν λαιμό. «Θὁ γυρίση. Πόει γιὰ μιὰ ὁ- νόκριση, Αν εἶναι ἀθῶος δὲν πρέπει νὰ φοθᾶται τίποτα» Με ρικὰ ὁπὸ τὰ θασικὰ ψέματα, ποὺ µεταχειρίζονταν τὰ ὄργονα τοῦ τρόµου Παίζοντας μὲ τὶς ψυχὲς ἐκείνων, ποὺ «μένουν πίσω». ΣΙ γουρα, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐπιτεύγματα τοῦ Σολζενίτσιν εἰ ναι, πὠς μὲ τὴν αἱματηρὴ πεῖ-α του φανέρωσε στὸν κόσμο µερι κἁ ἀπὸ τὸ κυριώτερα τεχνάσµα τα τῆς τροµοκρατίας. Καὶ πρῶτ' ἀπ᾿ ὅλα τὸ γεγο- νόὸς, πὠς ἡ αὐθαιρεσία σὲ κάθε ἀστυνομικὸ κράτος. Οἱ νόμοι, ὅ ταν ἑφαρμόζωνται, τονώνουν στὸν πολίτη, τὸ αἴσθημα ἆσφα λείας του, τὸν αὐτοσεθασμό το», καθὠς καὶ τὴν ὁμοαδικότητα, τὴν παντοδύναµη συναίσθηση, πὼς ὁ ποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι ἆἀ- πὸ μιά µεγάλη κοινότητα, τιοὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ καθένα ἀπὸ τὰ µέλη της καὶ σέθεται τοὺς ἴδι ους κανόνες δικαίου, τοὺς ϐγαλ µένους ἀπὸ τὴν κοινἠ αυνοίδη- ση γιό τὸ καλό, τὸ χρήσιμο, τὸ κακό, τὸ ϐλαθερὀ, Ὁ μπαμπού λας τῆς τρομοκρατίας δὲν μπο ρεῖ νἁ σταθῆ παρὰ µόνο στὴν ὀσάφεια, στὀ σκοτάδι. Τότε ψό νο γκρεμµίζεται καὶ διαλύσται στὸ χάος ἡ ἀτομικὴ καὶ ἡ κοινω νικἡ συνείδηση, ὅταν τίποτα δὲν εἶναι 6έδαιο, τίποτα δὲν σὲ προστατεύει, Βρίσκεσαι στὸ ἕλε ος τοῦ κάθε μικροῦ, τοπικοῦ δι κτατορίσκου, ὀργάνου τοῦ μµενό λου δικτάτορα. Αὐτὴ στόθηκο ή μέθοδος τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ καὶ κάθε ὁλοκληρωτι- σμοῦ. Ἔτσι, ἡ κεντρική, ἡγετικὴ αὐθαιρεσία πετυχαίνει δυὸ οκο ποὺς: Καὶ οἱ πολίτες ἐξευτελί. ζονται, καταντοῦν «ἀρνόκια» κοὶ «λαγοί», ὅπως τούς λέει ὁ Σολ ζενίτσιν, καὶ τὰ κατώτερα «δρ γανα» Θρίσκουν εὐκαιρίες νὰ Χαΐίρωνται ἕνα µέρος ἀπὸ τή λεία, μὲ τὸ «λόδωμα», τὴν ἂρ παγἡ καὶ ὄλλεο μεθόδους, πού στηρίζονται στὴν κοινὴ πεποίθη ση, πώς ὅλα -- ἡ ὁπαλλογὴ ἀπὸ τὶς διώξεις, ἡ διατήρηση τῆς δουλειᾶς, τὸ ψωμί σου καὶ τὸ ψωμὶ τῶν παιδιῶν σου καὶ ἡ προ κοπἠἡ τους στὸ μέλλον τῶντοι ἀπὸ αὐτά. Τὸ σύστημα προσφέρεται καὶ γιὰ σποροδικὲς ἐπεμθάσεις τῆς κεντρικῆς ἑξου σίας, πού παίζοντας ρόλο θεοῦ δικοιοδότη ρυθμίζει καμμιὰ φο ρὰ μερικά ζητήματα. «Θὰ ἕἔφτα- νε, τὸ δίχως ἄλλο, νὸ στείλουν ἀπὸ µμιὰ πρόσκληση σὲ ὅσους λαγοὺς θἀ διάλεγαν καὶ καθένας τους θά παρουσιαζόταν πειθάοχ κά μὲ τὸ µπογολόκι του οτἠν ὁρισμένη ὥρα, Χωρὶς οὔτε λεπτὸ ν᾿. ἀργοπορήση, μπρὸς οτὶς μοῦ ρες καγκελλόπορτες τῆς ᾿Αοφϕά λειας, γιό νό πιάση τὴ γωνίτσα του, τὴν προορισµένη γι᾽ αὐτόν στὸ πάτωµα ἑνὸς κελλιοῦ» {-Αρ Χιπέλαγος Γκουλάγκ», «Ε» 1-7 Φεθρουαρίου). Ἡ ἐφιολτικὴ ποὺ τὴ δημιουργεί ἡ αὐθαιρεοια σὰν καθιερωμένο ατὴ διοίκηση καὶ οτὴ Λικαιοσύνη σύστημα, σβιληρώνεται ἀπὸ τὸν ἐφιάλιη - ἐξπρ ὀνασφόλοια, τῆς ὀμφιθολίας γιὰ ὅλους γύρῳ σου, Όχι µόνο μπορεῖ ὅλα καὶ ἡ παραμικρή πράξη ἢ κουθόντο σου, νὰ ἑρμηνευθοῦν σὲ θάρος σου, ἀλλὰ καὶ καθένας µπορεί νὰ εἶναι «ὄργανο» τῆς ἐξουσίας. «Τὴν κόλεσε στὸ θέατρο, σιὀ Μπολαόϊ, ὁ ἀνακριτὴς ΚλέγκΣλ, ποὺ τὴν κορτάριζε. Πέρασαν τὴ Βραδιά τους μὲ θερμὲς διαχύ- σεις καὶ μετὰ τὴν παράσταση ἐκεῖνοςο τὴν ὁδήγησε κατ’ εὐθεί- αν. .στὴ φυλακή. .», γράφει στὸ κεφόλσιο «Ἡ Σύλληψη», στὸ «Αρχιπέλαγος», ὁ Σολζενίτοιν. «Αν κόποῖα µέρα τοῦ ᾿Ιουλίου 1927 εἴδατε οτὸ Κουζνέτοκυ Μὸστ μιά ὅμορφη μικρὴ κοκκινο µάλλα, μὸ κουκλίστικο μµουτράκι καὶ κοτοίδες -- τὴν Αννα Σκρι πνικόθα -- νὰ δέχεται τὴν πρόὀσ σκληση ἑνὸς δανδῆ καὶ νὰ νε θαΐνη μµαζὶ του σ᾿ ἕνα µόνιππο, ἃς μάθετε τώρα, πὼς δὲν πο ῥακολουθήσατε μιά ἐρωτικὴ περι πετειούλα, ἀλλά μιά σύλληψη. Σὲ πιάνουν ,σ᾿ ἕνα κοτάστηµα, ὀφοῦ σὲ καλέσουν στὸ τμῆμα πα ραγγελιῶν. Σὲ πιάνει ὁ ζητιά νος, ποὺ φιλοξένησες μιό νύχτα στὸ διαμέρισμά σου. Συλλημδά νεσαι ἀπὸ τὸν ὑπόλληλο, ποὺ ἤρθε σπίτι σου γιὰ νὰ υετρήση τὴν κατανόλωση τοῦ ἠλεκτρικοῦ, ἀπὸ ἕνα ποδηλάτη, ποὺ ἔπεορ ἁπάνω σου στὸν δρόµο, ἀπὸ ἕνα σιδηροδρομικὸ ἑλεγκτή. ἕνσ ὁδιι- γὸ ταξί, ἕνα ὑπόλλῃλο. τοῦ τα- µιευτηρίου, τὸν διευθυντὴ ἑὀνὸς κινηµοτογρόφου. ἵκαὶ ὀφοῦ τὴν πόθης, σοῦ δείχνουν τὴν κόκκινη κάρτα, ποὺ κρύδουν θαθιὰ στὴν τσέπη τους». «Ὥστε καθένας εἶναι ἐπικίν δυνος, καλύτερα λοιπόν νὰ μὴ ἐμπιοτευόμαστε κανένα, νά κοι τάζουµε τὸν ἑαυτούλη µας μονᾶ χα, νὰ μὴ συζητοῦμο παρἀ µόνο γιὰ τὸ καθημερινὰ μικροπράγµα τα, μὰ οὔτε καὶ γι αὐτά, εὔκο λα μπορεί νὰ παρεξηγηθή κα: νείς. Ετσι, ἡ γενικὴ ἀμφιθολία φέρνει τή γενικὴ ἀδράνεια. “Η συνείδηση καὶ τὸ μυαλὸ του πε Ριορίζονται στὴν ἱκανοποίηση τῶν ἐνστίκτων του. Γιὸ τὰ ὅλ λα, τὰ γενικώτερα, τὰ ἆληθινὰ σπουδαῖα ἃἂς «φροντίσουν οἱ ὁ- φέντες. Όμως, ὁπόλυτη προῦ: πόθεση γιά τὴ σωτηρία τῆς ἂν θρωπότητος εἶναι τὸ νὰ ἑνδιαφέ ρώνται ὅλοι γιὰό ὅλους καὶ γιὰ ὅλο. Ὅλοι, χωρὶς ἐξαίροση, στὴν ᾿Ανατολἡ πρέπει νὰ ένδισ φέρωνται γιὰ τὸ τὶ σκέπτονται οτὴ Δύση. Καὶ ὅλοι, χωρὶς ἑἐξαί ρεση, στὴ Δύση πρέπει νὰ ἔνδιο φέρωώνται γιὰ ὅλα, ὅσα γίνονται στὴν ᾿Ανστολή. Ἡ λογοτεχνία ἔδωσε πρώτη ἔκφραση στὸ κυρί αρχο σήμερα αἴσθημα γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς ἀνθρωπότητος» {ὁὀ πὸ τὸν λόγο, ποὺ ὄἕστειλε ὁἆ Σολζενίτσιν γιὰ τὴν τελετὴ όπο νομῆς τοῦ θραθείου Νόμπελ τὸ 1970]. Δὲν μπορεῖ φυσικὰ νά ἐπικρα τήση ἡ Ψυχολογίσ τοῦ µικρόψυ χου σκλάδου χωρία τὴ διάχυτη ὀτμόσφαιρα τοῦ τρόµου, ποὺ ἂν τίθετα ἁἀπ᾿ ὅντι πιστεύεται, δὲν ἐπιζητοῦν καθόλου νὰ τὴ διαλά σουν οἱ δρόστεα. Οἱ δικτατορι- κὲς κυθερνήσεις ἐξαγριώνονται ἑναντίον οἱ κάθε «διαδουίή», ποὺ τὶς «ουκοφαντεῖ» στὸ έξωτε ρικὸ γιὰ τὶς μεθόδους τους. Στὸ ἐσωτερικὸ ὅμως εὐνοοῦν τὶς διοδόσεις γιό τὰ θασονιστή ρια καὶ τὶς ὑποθάλπουν συστη µατικά μὸ νέες, τρομερὲς φῆμες. Ἔτσι ὁ λαγόο, χωρὶς φίλους, ποὺ νά μπορεῖ νὰ τοὺς ἐμπισιευ θῆ, ξεμοναχιασμµένος, τρέµοντας κόθο στιγµή, µήπως µπλέξη κι᾿ αὐτὸς στὸ γρανάζια τῆς ἀδυπώ πητης μηχανῆς, ὄχι µόνο πειθαρ χεῖ ἀπόλυτα, ἀλλά δέχεται νὰ ὁ πηρετήση πρόθυµσ τοὺς ὀφέντες του. «Αν σοῦ ζητήσουν νὰ δίνης πληροφορίες, θὰ πῆς, ὅτι δέχε σαι καὶ θὰ γίνης καταδότης». «Μά πῶς νὰ σπάσης τὸν κασμὰ μ ἕνα καµτσίκι:», ἁπαντοῦν οἱ σκλόάθοι. «Αν δὲν τὸ κάνω ἔ- γώ, θὰ τὸ κάνη ένας ἄλλοι». «Καλύτερα νὰ δίνω πληροφορίσα ἐγώ. ποὺ εἶμαι τίμιος ἄνθρωπος, παρὰ κανένα παλιόμουτρο», Ύ: πῆρχαν ὅμως κι᾽ ἐθελοντέο, πρό θυµοι νἁ πικνώσουν τὶς τῷ μυστικῶν συνεργατῶν». Τὸ ἄγνωστο, τὸ Θδασαν:στικὰ ἐρωτημοτικά γιά τὶς προθέοσις τῆς ἐξουσίας εἶναι ἕνα ἀπ» τὸ τεχνίσµατα, ποὺ ἐφαρμόζονται καὶ πρὶν καὶ μετὰ τὴ σύλληψη. Όταν πιάνουν τοὺς ἄλλους νύ ρω. σου, ὅταν ξέρης, πὠς δὲν μπορεῖ νὰ μὴ ουλληφθῆς καὶ ὅ µως. «ἄγνωστο γιὰ ποιὸ λόγο, δὲν ἔρχοντοι καθόλου νἁ σὲ ἑ νοχλήσουν, σὺ μιά στιγμή δὲν τάξσις ωσανν ἀντέχεις πιά. Αὐτὴ ἡ ὀναμονὴ εἶναι μαρτύριο χειρότερο ὁὀπὸ κάθε σύλληψη καὶ ὄχι µόνο γιὸ τοὺς ἀδύνατους ἀνθρώπους. Γι΄ αὐτὸ κάποτε, τὸ κυρίαρχο αἴσθη μα οτὴν ψυχἠ ἐκείνου, ποὺ συλ λαμθάνεται εἶναι ἡ ἀνακούφιση, Ίσως καὶ ἡ. «χαρά!» Ἡ ἄγνοια γιὸ τὶς προδέο:ς τῶν δηµίων ἀποτελεῖ, μετὰ τὴ σύλληψη, τὴ δεύτερη φάση οὐ- τοῦ τοῦ μαρτυρίου. Σὲ κλείνουν μέρες οτὸ κελλἰ σου ἢ σὲ πηγοαί νουν ὁπὸ φυλακὴ σὲ φυλακἡ καὶ σὲ ὀφήνουν μέρες καὶ νύχτες νό φθείρεσαι ὁπὸ τὴν ἁγωνία, χω ρὶς νά ξέρης, τὶ σὲ περιμένει, τὶ σοῦ κοταμαρτυροῦν. Ἡ δεύτερη φάση ἐφαομόστῇ: κε μὲ τὸν συγγραφέα πού ἄξερε 6έδαια πολὺ καλὰ τὴν «ἐνοχή» που. Οἱ δήμµιοί του δὲν τὸν πῆ γαν στὴ Λουμπιάνκα, ὅπως γίνε ται κατὰ κανόνα οτὴν περίοδο τῶν προανακρίσεων µγιὰ ὅλους τοὺς κατηγορουµένους, ἀλλά σὲ μιά χειρότερη, «αὐστηρή» φυλα κή, τὸ Λεφόρτοθο. ᾿Εκεῖνοι εἷ- χαν θέδοια πληροφορίες γιὰ τὸν τελικὸ προορισμὸ τοῦι κρατουμό νου. ᾿Αποδείχτηκε, πώς ἡ ῥοθι ετικἠ κυδέρνηση, ὑποχωρώψτας, οτἠ γενικὴ κατακραυγή, Εἶχρ συμφωνήσει μὸ τὴ Βόννη νἁ -Ώτο λη ὁ Σολζενίτοιν στὴ Δυτική Γερμανία.. Κα) «ὅμως. τοῦ. πῶθον ἆν ὅλα του τὰ Ἡῃόγματα. τὸν ᾗιδυ καὶ, τέλος, τὸν ὄφησαν νὰ καξο λόθη, πὠς κατηγορεῖται γιὰ ῄρο δοσία, ἀδίκημα ποὺ τιµωοξῖται μὲ διάφορες ποινὲς ἀπὸ δέκα Χρόνια καταναγκαστικὰ ἔργα μέ Χρι τυφεκισό. Ὅ Σολζενίτσιν δὲν εἶπε οὔτε λέξη, κρότησς ἆ πόλυτη σιωπἠὴ ο ὅλη αὐτὴ τὴ διαδικασία. Καὶ δὲν δέχτηκε καμ μιὰ τροφή. Κανεῖς δὲν ἔμοθς, ποιὰ στάθηκαν τὰ αἰσθήματα κι οἱ σκέψεις του ἐκτὸς δό- 8αια ἀπὸ τὴ «χαρά», ποὺ τέλσιω ασε ἡ µαρτυρικὴ «ἀναμονή». ]- σως ἡ ὁτάση του κι ἡ ὁπεριία πείνας νὰ ἀνάγκασαν τοὺς δηµί ους νὰ συντομεύσουν τὶς διατυ πώὠώσειο. Οὔτε στὸ ἀεροπορ.κὸ ταξίδι ἤξερε γιὰ ποῦ προοοἰζε- τοι. Τώρα σωπαίνει ἀκόμη. Περι: μένει θέθαια τὴ γυναῖκα του, Ναταλία Σθετλόδα, τὸν γιό της ἀπὸ προηγούμενο γόμο της, κα θὼς καὶ τὰ δυό παιδιἀ τους, Γιερµολάη καὶ ᾿Ιγνότο, 186 µη- νῶν. Ίσως καὶ τότε νὰ μὴ µι λήση στοὺς δημοσιογράφους. ”Ε χει τὀσο λίγο συνηθίσει οτὶς συνεντεύξεις Τύπου στὴ χώρα του! Μὰ θὰ φωνάξπ θέδα.α μὲ τὰ θιθλία του, ὄχι µόνο ἐναντί ον στὴ σοθιετικἠ δικτοτορίο, ἆλ λἀ καὶ ἐναντίον στὴν καταπίεση γενικά, ὁφοῦ τόσο καλά γνώρι σε τὶς ἀποκτηνωτικὲς ουνέπειές της γιό τὴν ὀνθρώπινη ψυχή. τὸν ἔφοξρν,ι ἐβανμχιοβικὸ Χη: Αἰεκδαηάγ Φοἱοεηίϊζίη ΕΟΟ ΙΩ ας ασια μα ππσα πισα απ ᾿Πῶς µέσα ἀπὸ τὰ. ξερά, ὁμι ἐντολέκηκ Ὀρίού τὴν { ντ Ἀ. ος ος ν ὴ «5 αθιὸς δν ϱᾷ ἀναφξ ναφξρει ὅτι συνηντήθη ' μὲ: ἓξ ἃ σκοπευτὴς πυροθολεῖ ἆ διάφορα πρόσωπα, Ξ κ ον ὃν ἳ. Ἡ ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΑ τῆς ᾿Αμέσου .Αράσε τοῦ. Πολυτεχνείου, ποὺ ἔφθασε στὸ. τοὮ . χρονικοῦ τῆς «μεγόληό σφαγηξ» ἡ «Αθήνα, μὲ ἐπίκεντρο τὸ τετράγωνο Τ εµθρίου 1973. Πίσω ἀπὸ τὴ στεγνή, ἀσύν λα τῆς ᾽Αμέσου Δράσεως πρὸς νεοελλῃνικῆς ἱστορίας : 5 Ποίου, κατὰ διαταγἡ Ποίων καὶ ιμὸ ΄ποίους Πολυτεχνεῖο» : ΕΒοτηΜατικα ΑΜΑΠΙΑΝΤΗΤΑ Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸ συγ κλονιστικἁ περιεχόµενο, ἡ μαγνητοταινία τῆς ᾽Αμέσου Δράσεως εἶναι καὶ ἰδιαίτε ρα ἀποκαλμπική, Καὶ ἡ ἆ νάγνωση τοῦ κειµένου της δημιουργεῖ Εκάζος καφτά, ἀλλὰ ἀναπάντητά- ἔρωτημα τικἁ, Ερωτῆμαγικά, στὰ: ὁ ποῖα ἡ Κοινή, [Νώμη. ἀναμέ νει νὰ δοθῆ ἀπάντηση μὲ τὸ ᾿πόρι τῆς. προκαταρ κτικῆς ῥξετάσεώς πού: διε ξήγαγς ὁ κ. Τφεθᾶς (ἡ µα γνήτοταινία αὐτή, καθὼς καὶ ὅσες ἄλλεος θρέθηκαν - στὴν Άμεσο Δράση καὶ ἀ- ναφἑρονται στὰ ὁραμµατικὰ γεγονότα ἑκείνων τῶν ἡμε ρῶν, κααεσχέθησαν ἁπὸ τὸν Εἰσαγγελέα). Πρῶτο. ἁποκαλυπτικὸ στοι χεῖα τῆς µαγνητοταινίας -- ὅπως, θεθαΐίως, δηµοσιεύ- θηκε :- . 5 ” Στὸ Κέντρο :τῆς - -Αμέ- σου Δράσεως εἶχαν ἐγ- -κατασταθη ἀπὸ τὴν Πέμπτη 15. Νοεμβρίου ἤδη, {24 ὦ ρεςο πρὶν ἀπὸ τὰ γεγονό : ῖ ἀξιωματικοί (η6 τῆς: ΑΣΡΕΝ: σύνταγμα”: τάρχζς Ν.Ντερτιλῆς, ὁ. ἂν ΄ τισυνταγµατάρχης Δημ. Λού κουτος καὶ ὁ ταγματάρχης Δεκελές. Καὶ πρῶτο καυτὸ -- καὶ ἀναπάντητο ὡς σήµερα ἐρωτηματικό : . ΤΙ γυρεύουν οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἀξιωματικοὶ στὴν Άμεσο Δράση Στρατιωτι κὀς νόμος δὲν ὑπῆρχε -- ὁ Παπαδόπουλος τὸν κήρυ ξε ξανὰ στὶς 10 τὸ πρωί ποῦ Σαθθάὀτου, 17 Νοεμθρἱ ου. Ἡ ᾿Αστυνομία δὲν εἴἶχε ζητήσει τὴ . θοήθεια τοῦ Στρατοῦ -- τὸ ἔκανε ἀργὰ τὴ νύχτα τῆς Παρασκευῆς. Κατ᾽ ἐντολή ποιῶν, λοιπόν, θρίσκονταν οἱ Ντερτιλῆς, Λούκουτος καὶ δΔεκελές στὴν Άμεσο Δράση Ποῖ- ος ἤταν ὁ ρόλος τους Καὶ ποία ἡ εὐθύνη τους στὴν ἐξόλιξη τῶν γεγονό των ΟΙ «ΑΓΝΩΣΤΟΙ» ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ Χρειάζεται ἐδῶ νὰ ἀἆνα- Ξφερθῆ, ὅτι οἱ τρεῖς ἀξιωμα τικοί, σ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς παραµονῆς τους στὸ Κέντρο τῆς ᾿Αμέσου Δρά σεως, ἐπικοινωνοῦσαν -- μὲ ἀσύρματο τηλέφωνο -- μὲ ἄγνωστα πρόσωπα στὸ ᾿Αρχηγεῖο Στρατοῦ. ᾿Εδι- ναν ἀναφορὲς καὶ ἔπαιρναν διαταγές. Ποιοὶ ἦταν αὐτοὶ ΜΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΛΛΨΙΣ Ὁ κ. Κώστας Θ. Σκουτέλλας ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ἐπαναρχίζει νὰ δέχεται ὡς καὶ πρότερον, ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΩΡΕΑΝ πρόσφυγας ἐκ τῆς Τουρκικῆς ἐπιδρομῆς, εἰς τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Λήδρας ἀρ. 118Α ἰατρεῖον του Ἀ επ σας κ ασ -ᾱ-- υώμθι. ΕΓΩ ο μισο µετεφέρθη ἀπὸ τὴν εἰς τὴν ὁδὸν ᾽Αγίας μα αυ σοοα ώς (άνωθεν Καφεκοπτείου Χαραλάμπους ἢ παραπλεύρως παγωτῶν Ἡράκλη). Γεώ σα ασ σας σι. το ΓΝΩΣΤΟ ΣΗΔΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |. Οεοδότου (Κασµήρια, γυναικεῖα ὑφάσματα, εἴδη ταπετσαρίας, κουθέρτες, τάπητες κ.τ.λ.). Τηλ, 6495 2 1 (πάροδος Λεωφ. ᾿Αρχιεπισκόπου Ὀρόμος πρὸς τὸ σωματεῖον ΑΠΟΕΛ). ὁ Εἰδικαὶ ἐκπτώσεις διὰ πρόσφυγας καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὰ γυναικεῖα εἴδη. Ρωμ α σαααώ α σας σου ὁδὸν Φανερωμένης 42 Ἑλένης ἀρ. 9Ε καὶ 9 Μακαρίου, » αν μιά φοθεβή», στὴ Ἀ Ἀπιχείρπ ει φώτιὰ εἰς τὸ περίπτερο τοῦ ωβαᾳκισμένα....». Άρ ταρᾶσσαι πολυκατοικίας Πολυτεχνείου, Γη πο ἐς φορὲς καὶ / Κέντβο, κρύθεται Φῶς στὴ δραματικἡ νύκτα ἀπὸ τὴ µαγνητοται πρεαιάκὰ σήµατα τῆς Αστυνομίας, ς “κκαἱ µπεριστατικὰ τὰ ὁποῖα πλαισίωσαν στὶς 17 Νοεμµ- σπ Πολυτεχνεῖολ....' ὂ Πολυτεχνείου....». «15:4 ᾱ- εἰς Α-20 ὅτι ᾿Ιθάκης...». «᾿Αναφέρεται Δροσοπούλου - ὣς Ἡ Ὃ ραό τος. Καὶ εἶναι συγχρόνως ἕνα συγκ. Φάθθατον, 19 ᾿Οκτωδρίου 1974 νία τῆς ᾽Αμέσου Δράσεως ἀποκαλύπτονται ἐλεύθερος εἶνάι τὸ πρῶτο ἐπίσημο στοἰχεῖο, γιὰ τὰ δραματικἁ γεγονότα λονιστικὸ ντοκουμέντο :ὠμότητά της καταγραφἡ τῶν ἁγρίων ᾠρῶν ποὺ ἔζησε ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς Ίθης ὡς τήν αυγή της Ί7ης Νο- ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐπίσημη γλῶσσα τῶν ὑπηρεσιακῶν ἀναφορῶν τῶν μµυστικἁ τῇ «σύγχρονης ὑτόχους, συνέλαθαν, ὠργάνωσαν καὶ ἐξετέλεσαν τὴν «Επιχείρηση οἱ «ἄγνωστοι» τοῦ. Πεντα! ἐπα γώνου Καὶ αὐτὲς οἱ φὲς σαν µέσα στὰ πλαί σια τῆς τυπικῆς ' ρεσια κῆς. διαδικασίας». ξιωµᾶτικοὺς τῆς ᾿Α δτυνυµίας, ᾖταύ /“Ὁτάση σκληροῦ προϊσταμένου πρὸς ὑπάκουο ὑφιστάμενο.. Ὁ Δεκελὲς µάλιστα, παρακο- λουθοῦσε φανερὰ τὸν ὅδιοι κητὴ τῆς ᾽Αμέσου Δράσεως καὶ ἀπαιτοῆῦσε: ὍΟλεο οἱ συνομιλίες τῶν ἀξιωματι- κῶν τῆς ᾿Αστυνομίας νὰ γίνωνται μπροστὰ του καὶ φωναχτά ! Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνα ὀκόμη στοιχεῖο, ποὺ φωτὶ ζει -- ἐξ ἀντανακλάσεως -- τὸν ρόλο τῶν Ντερτι- λῆ, Λούκουτου καὶ Δεκελὲ στὰ γεγονότα τοῦ Πολυτε- χνείου : 5. Καὶ οἱ τρεῖς πρωτοστά τησαν στὸ πραξικόπημα της 25ης ἨΝοεµθρίου. Ὦ Δεκελὲς ἦταν ἐκεῖνος ποὺ συνέλαθε τὸν τότε ἀρχηγό τῆς ᾿Αστυνομίας κ. Δασκα λόπουλο. Καὶ κότι ἀκόμη, ἐπίσης, χαρακτηριστικό Ὅταν τὰ τάνκς εἶχαν κυκλώσει πιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο, ὅταν δὲν ὑπῆρχε πιὰ κανεὶς κίνδυνος καὶ οἱ τελευταῖες ὁμάδες τῶν. διαδηλωτῶν εἶχαν δια λυθῆ, ὅταν οἱ ἔγκλειοτοι τοῦ Πολυτεχνείου εἶχαν µεί νει. μόνοι τους μπροστά στὰ πυροθόλα τῆς χούντας, ὁ Ντερτιλῆς θγῆκε ἀπὸ τὸ Κέντρο τῆς ᾽Αμέσου Δράσε ως. ᾿Αγριωπός, μὲ ἕνα πε ρίστροφο στὸ Χέρι καὶ κα λυμμένος πίσω ἀπὸ ἕνα τάνκ, διηύθυνε ἀπὸ κοντά τὴν «ἐπιχείρηση». Τὸν συνέ λαθε στὴ γωνία Πατησίων καὶ Τοσίτσα ὁ φακὸς ἑνὸς φωτορεπόρτερ καὶ ἡ συντα ρακτική στὴν ὠμότητα της φωτογραφία δημοσιεύθηκε τότε στὸ γολλικὸ περιοδικὸ «Παρὶ - Μάτς» καὶ στὸ γερ μανικὸ περιοδικὀ «Σπῆγ κελ», γιὰ νὰ ὀναδημοσιευ θῇ μετὰ τὴν πτώση τῆς δι κτατορίας καὶ στὸν ὁλληνι- κὀ Τύπο. ΚΑΙ «ΓΝΩΣΤΑ» ΟΝΟΜΑΤΑ Στὴ µαγνητοταινία ἀναφέ σπιις σσ υΦυΦΙ --ᾱ- υΦ/ΦΙ η -- Φ/ΦΙ -ᾱ-ν ι ΦιΙΦ!) --ᾱ---- -άση «ταυς «ἀπόναντι,, ρονται καὶ ἄλλα γνωστά καὶ μή, ἐξαιρετικά: ὀνόματα, Ὅπως τῶν :' | ” Ν. Ραφαηλάκή, ὑπο- ἕ στράτηγου, ὄπρατιωτι κου δοϊκητοῦ ἝμΑΘΩΗ τό ττε, (Κράτησε Ὅῇῃ θήση του Ιωάν καὶ ἐπὶ -δικτατόρίας νίδη) καὶ ἀποστρατευμένου σήμερα. -. Βώσου, ἀντισυνταγμα- χη τῆς ΣΔΑ. ΣΝ. Καραγιαννόπουλου, διοικητοῦ τῆς Ὕποδιευ θύνσεως ᾿Ασφαλείας ᾿Αθη: νῶν, καὶ σὲ διαθεσιμότητα σήμερα. ..Εὐάγγ. Μάλλου, ἁἀστυνό µου, ποὺ ἔχει καταγγελ θῇ ὡς θασανιστὴς (σὲ δια θεσιµότητα). ΣΠ. Μπάμπαλη, ἁστυνό- µου, ποὺ ἔχει ἐπίσης καταγγελθη ὡς θασανιστὴς (κι αὐτὸς σὲ διαθεσιµότη- τα). ᾿Αναφέρονται ἐπίσης ὁ τότε ἀρχηγὸς τῆς ᾿Αστυνο μίας ᾿Αθηνῶν Χριστολου: κᾶς καὶ ὁ διοικητὴς τοῦ Μη χανοκινήτου Θεοχαρόπου- λος. «ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΜΒΗΤΕ...» Όπως ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὰ κείµενο τῆς µαγνητοταινίαςο, ἡ ἀρχικὴ ἀπόφαση ἤτα Νά μὴ ἐπέμθη ἡ ᾿Αστυνομία. Μόλις ἔπεσε τὸ θράδυ, το πε ριπολικὸ Α-- 17 ρώτησε «τὶ νά πράξη ἐπὶ διερχοµένων ἔμπροσρθέν του 2.000 διαδηλωτῶν». ᾿Απὸ τὸ κέντρο, ἡ ἀπάντησις τοῦ Χρι στολουκᾶ ἥῆταν : -Δὲν θὰ ἐπέμθητε... 5 Στὶς 6.20, δυνάμεις τοῦ Μη χανοκινήτου εἰδοποιοῦν: «Β3 ήθεια, μᾶς χτυποῦν συνεχῶς πρὸ ὑπουργείου ᾿Εσωτερικῶν». ᾿Απὸ τὸ Κέντρο, ἡ ἴδια πόλι ὀπάντη ση. Καὶ οἱ ὀστυνομικοὶ άποµα κρύνονται πρὸς τὸ Σύνταγμα. Αλλά : Τὴν ἴδια ἐκείνη ὥρα, ἄλλες δυνάμεις φοροῦν κρόνη καὶ μάσκες. 'ΗἩ ὀπόφαση γιὰ ϐ6ὲ αἴη ἐπέμθαση ἔχει ληφθῆ. Ποιός ὅμως τὴν ἔλαθε καὶ ποιοὶ τὴν διεθίθαοσαν Καὶ γιατί δὲν ουν µορφώθηκαν {ῆ δὲν τὴν ἔλαθαν) ὅλες οἱ ὀστυνομικὲς δυνάμρ.ς: Πόντως : Μερικὰ λεπτὰ ἀργό τερα, συγκροτήθηκο σύσκεψη, ὁ πὸ τὸν Δασκαλόπουλο, στὸ ᾿Αρχη γεῖο τῆς ᾿Αστυνομίας. Ποιοὶ ἔλο 6σον µέρος καὶ τὶ ἀποφασίσθιικ», Εἶναι ἄγνωστο. Κι᾽ ὅμως: Οταν στὶς 7.55᾽ τὸ περμπολικὸ ἃ--22 ὀνοφέρει: «Περισσότεροι ἀπὸ 4. 000. διοδηλωτοὶ στὸ Χαυτρῖα», ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγὸς τῆς ᾿Αστυνο µίας δίνει τὴν ἴδια διατογή: --Νὸ μὴ συγκρουσθῆτε μὲ τού: διαδηλωτάς.... ΠΟΙΟΙ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑΝ |: Λίγο ἁργότερα, ὁ Δασκαλόσπου λος τροποποιεῖ τὴ διαταγή του: -Νὰ γίνη χρῆσις δακρυγόνων καὶ νὰ προσπαθήσετε νὰ ἄποσωο θήτε, ᾽Απὸ ἐκεῖ καὶ πέρα. ἡ κατ σταση ἐξελίσοεται ραγδαῖα δῶ πρέπει νά διερευνηθῆ λος τῶν προθοκοτόρων. Στὶς 8.25᾽, φωτιὰ στὸ περί πτερο τοῦ Πολυτεχνείου. Λίγ2 ἁρ γόττρα, καὶ ἑ ὁ ρὸ φωτιὲς στὴ Στουρναρ1. τὴν Γ΄ Σεπτεµθρίου καὶ τὴν )! ουλιανοῦ. Ύστερα, στὴ Σειω: 6ριόνδου καὶ στὴ Μόρνη. 10.340’. τὸ περιπολικὀ ᾱΑ-- 56 ἀνοφέρει : 3. «Βεραντζέρου -- Πατησίων, ἀνεγειρομένη οἰκοδομή, πυρο παλι στὶς θολισµοί». Δὲν τοὺς ἔρριξον οἱ διαδηλω ὁ «ταὶ -- αὐτὸ ἔχει ἀποδειχθῆ ἀκέ [ µη καὶ ὁπὸ τὶς ἔρευνες ποὺ ἔγ' ναν ἐπὶ Παπαδοπούλου. Δὲν τοὺς ς ἔρριξαν, φυσικά, οὔτε οἱ ἀσ'υνο μικὸῖ, Καὶ τὸ ἐρώτημα προθόλ Τλει” κσκοσσιαῖο: τ' - Ποιο! ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑΝ Τὸ Κέντρο μεταδίδει στὸ Α-- 56 «Νά κατευθυνθῆτε πρὰς Πολυτεχνεῖο, διότι πληροφορού- µεθα ὅτι θὰ διαρρηχθοῦν αἱ θή- ραι καὶ θὰ ἔχωμεν σοθαρὰ Υγ2γο Απὸ ποιὸν ὅμως δόθη: καν οἱ πληροφορίες Καὶ ποιοὶ θὰ διερρήγνυαν τὶς θῦρες Οἱ φωτιὲς στὸ μεταξὺ φουντώ νουν. Καὶ οἱ πυροθολισμοὶ ὀρχ! ζουν νὰ ἀκούγωνται καὶ ἀπὸ ἅλ λα σημεῖα : τὸ Α--Τ7: «Θαλλόμεθα ὁπὸ οἰκοδομήν». Τὸ 18--3: «ὑπ ὄψιν Τοσίτσα πυροθολοῦν». Τὸ ἂ-58 γιά δεύτερη φορά): «ἀκούονται πυροθολισµοί». Τὸ 15--Τ: «μᾶς ἔρριξαν πυροβολισμούς”. Τὸ Κέντρο τῆς ᾽Αμέσου Δρά σεως ἐπιμένει : -Πρὸς ἅπαντας τοὺς κ.κ. τὸ µεάρχας τῶν δυνάμεων: ᾖἴἱά εἰ ναι ἐν ἀναμονῇ. ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΑΝΚΣ ᾽Αλλό, εἶναι πιὰ ἀργά. Στὶς 11945 τὸ Κέντρο παίρνει τὸ δραματικό σῆμο : --Μονάδα τεθωρακισμένων ἆᾱ- ναµένει Φειδιηπίδου.. Τὸ τόνκςε ἔχουν γή ἤδη ἀ-ὁ τὸ Γουδὶ καὶ ἔχουν πάρει θέση στὴ συμθολὴ ᾿Αλεξάνδρας. καὶ Κηφισίας, στοὺς ᾽Αμπελοκήπους. Σὲ Ἀίγο, ὁ θόρυθος τῶν ἑρπυ- οτριῶν θὰ πογώση τὴν ἤδα. το- ραγμένη ἀθηναϊκὴ νύχτα.. ᾿Ο Ραφαηλάκης μπαίνει οτὸ χορό. Πενῆντα λεπτά μετὰ τά μεοόνυχτα, ρωτᾶ ποῦ Βρίσκονται τὰ τεθωρακισμένα καὶ δίνει τὴ διαταγή : --Νὰ ἀναμένουν τὸ τάγμα, τὸν λόχον καὶ διοταγάς... Δυὸ λεπτὸ ἀργότερα, στὶς 0. 52᾽ ἡ διαταγἡ δίνεται: -᾿Εκκίνησις,.. ΄Ἡ κατάσταση βρισκεται πιὰ στὰ χξρια τοῦ Στρατοῦ. ὍὉ Δοα σκολόπουλος ζητεῖ νὰ ἔρθη σὲ ἐ παφὴ μὲ τὸν διοικητὴ τῶν τεθω ρακισµένων, ὀλλά δὲν παίρνει ἆ πάντηση. Στὴν Πανεπιστηµίου. ἐμφανίζονται ἄλλα τάνκο. ΄Ο Δα νότα». σκαλόπουλος ἔρχεται σὲ επαφὴ μὲ τὸν διοικητή τους καὶ αἰδς. τοι ἐπικεφαλῆς τους, Στὶς 01.15 ἤδη. ὁ Ῥαφση λάκης εἶχε δώσει τὴ σκληρή ὅδ.αᾳ ταγή : -Νά καλέσητο διάλυσιν διὸ τηλεθόα καὶ ἐὰν συνεχίσουν νἁ ὀνταποδώσητο. ΚΟΡΥΦΟΥΤΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ “Ὁ κύκλος τοῦ δράματος κλοί νει καὶ περισφίγγει τοὺς πολ ορ κηµένους τοῦ Πολυτεχνείου. Μερικοί διαδηλωταὶ ἐπιμονουν νὰ ἐπιτίθεντοι στὸ τάνκςο καὶ ὁ Ῥοφαηλόκης ζητεῖ νὰ µόθη «ἡ- πευθύνως» ἂν «ἐθλήθοαν διὰ τι Φεκίων». Ἡ ἀπάντηση τοῦ έῃι κεφαλῆς τῆς ἵλης τῆς Αλίξων- δρας εἶναι ουνταροκτική: --Ὄχι μὲ ὅπλα, ἀλλὰ μὸ λί θους. Κι. ὅμως: Τὴν ἴδια ώρο. ἆ Δασκαλόπουλος ποίρνει νἐο σῇ- : μα : | --Βίπτονται πυροθολισμο[, Τὸ διαθιθάδει ἁἀμέσοως οτὸν Ροφσηλάκη. Αλλά, ἐπιτέλους, ποιοὶ πυροθολοῦν «ἈΣτὸ μετοξύ, τὰ τᾶνκο ἔχουν ζώσει τὸ Πολυ τεχνεῖο. ᾿Απὸ τήν ᾿Αλεξάνδρος, ἀπὸ τὰ Χαυτεῖα, ἀπὸ τὴν 'Ἠρο κλείτου. “Ὁ Δοσκαλόπουλος ζητὸ ὁ προσέλθουν στὴν «καυτὴ ζώνη» ὁ εἰσαγγελέας καὶ ὁ νομάρχης, Τὸν εἰδοποιοῦν νά πόη στὸ ξενο δοχείο «᾿Ακροπόλ», ὅπου κατα: φθάνει ὁ γενικὸς γραμμστεὺς τοῦ. ὑπουργείου Δημοσίας Τάξο ως, ὁ Χαρ. Παπαδόπουλος, ὀδελ φὸς τοῦ δικτάτορα. Σὲ λίγο φῦά νει καὶ ὁ Ράφαηλάκης καὶ ρω” τα: ) --Ἀφίχθησαν αἱ δυνάµεις κα: ταδρομῶν : --Ναὶ, εἶναι στὴν Πατησίων, τοῦ ἁπαντᾶ ὁ Δασκαλόπουλος. Στὶς 02.45’, ὁ Βαφαηλόκης προστάζει : --Νὰ ἐνεργήσουν τὰ Ίρμοτα καὶ νὀό τὰ ὑποστηρίξουν οἱ κωτα δρομεῖς.... Α ὃν ΑΥΤΟ ἦταν τὸ τέλος. Μιὰ «. πιχείρηση» ποὺ ὀργανώθηκε μὲ απροσοχἡ καὶ ἐκτελέσθηκε οσιἠν ἐντέλεια., Στὶο 04.15 μµεταδίσε ται τὸ τελευταῖο σῆμα : «ὍὉ κ. Διευθυντὴς τῆς ᾿Αστυνομίας, εἰς Λυκαθηττοῦ 5». Εἶναι ὥρο νόὀ ἐνημερωθῆ ὁ Μαρκεζίνης.. Πειτουργίαι καὶ κηρύγματα Αὔριον Κυριακἠὴν ὁ ἴα- νιερὠτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος θά λειτουργήση καὶ κηρύξη ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ, εἰς Χλώρακα καὶ ἀκολούθῶς θά προοτῆ τοῦ μνημοούχου τῶν ἀγω νιστῶν τῆς ἐλευθερίας τῶν πεσόντων κατὰ τὸ πραξικό πηµα, Χαραλάμπους Κυρίλ λου, Θεοδώρου Πέτρου, Αν δρέου ἝἛλληνα, Δημητρίου Ζηνιέρη, ἈΧριστοδούλου Πο λυδώρου, ἁπάντων ἐκ Χλώ Ρακας, καὶ. Φιλίαπού.].:Κρη πιώτη ἐκ Στατοῦ καὶ Νίκου Χρίστου Σολωμοῦ ἐκ Ποχυ άμμου. Ὁ Πανιερώὠτατος Μητρο πολίτης Μόρφου κ. Χρύσαν θος θὰ λειτουργήση καὶ κη ρύξη ἐν τῷ ἱερῷ νοῷ 'Α- γίου Λουκᾶ εἰς ᾿Ορούνταν. Ὁ Θεοφιλέστατος Χωρε πίσκοπος Σαλαμίνος κ. Βαρ νάθας θὰ λειτουργήση καὶ κηρύξη ἐν τῷ ἱερῷ νσῷ 'Ἁγίας Μαρίνης εἰς ᾽Αλάμ πραν καὶ θὰ χειροτονήση εἰς Πρεσθύτερον τὸν ἐκ Καπέδων ἱεροδ. ᾿Ανδρέαν Συμεοῦ. Ὁ θεολόγος κ. Τάκης Χριστοφόφου θὰ κηρύξη ἓν τῷ ἱερῷ ναῷ Αγίου Σά6 θα εἰς Λευκωσίαν, Ἶο Ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ Φανε ρωμένης Αευκωσίας θὰ τε λεσθῆ αὔριον Κυρια' κἠν, ἡ ᾿Αρχαία Θεία Λει- τουργία τοῦ Αγίου ἸΙσκώ 6ου τοῦ ᾽Αδελφοθέου καὶ κατ᾽ αὐτὴν θὰ κηρύξη ὁ Οἰκονόμος Φανερωμένης Φώτιος Καλογήρου. ΚΡΛΊΙΝΟΝ Τὸ ἀγαπημένο σας Κρα τικὸ Λαχεῖο κυκλοφορεί καὶ πάλι γιὰ νὰ ξαναφέρη στοὺς τυχεροὺς κέρδη κ΄ ἐλπίδες. ᾽Αγοράζοντες κρα τικὰ λαχεῖα, προσιτὰ σὲ κάθε θΘαλάντιο ἐνισχύετε τὸ Κρότος στὴν ἀντιμετώ πιση τοῦ προσφυγικοῦ καὶ τόσων ἄλλων προθληµάτων ποὺ δημιούργησε ἡ Τουρκι κἡ εἰσθολή. Τὰ νέα λαχεῖα µας θὰ θγοῦν στὴν ἀγορὰ ἀπὸ τήν 2Ίην Οκτωθρίου 1974 οὲ 250.000 ἁπλα λαχεία τών 100 µίλς, Ἡ πρώτη κλἠρω ση θὰ γίνη οτὶς 4 Νοεμ δρίου 1974 μὲ Ε3.000 στὸν πρῶτο τυχερὸ καὶ Πολλά ἄλλα μικρότερα θρα θεία. ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΠΟΣΙΣ Ὁ κότωθεν ὑποφαινόμενος Βασίλης Παναγιώτη Βαρδότσης. ἐκ. Γιαλούσης, κάτοχος τουτό’] τος ὑπ ἀρ. 5397687 ὁὀρκίζομοι καὶ δηλῶ τὰ ἑξῆς : {ν Εγεννήθην τὴν 8.4.1906. 2. Ὁ πατήρ µου ὀνουαζ. οἱ Παναγιώτης Βαρθότση καὶ η µΊ ΤηΡ µου Βασιλικὴ Βαρθότυ]. ἃ. Όταν ἐγεννήθην τὸ ὀνουά του κατοχωρήθη εἰς τά Λιξιας Χικό Βιθλίσ ὡς Βασιλόκης ΙΙ. Βασιλάκη, ἑνῶ ἀργότερον μοῦ ἐδόθη τὸ ὄνομα Βασίλης Πανα- Υιώτη. Βαρδάτοη. 4. Παρσκαλῶ ὅπως γίνη ἡ ο ναγκαία δ όρθωσις εἰς τὰ ΛηξιαΡ χικά Βιθλία, ᾿Ο ἑνόρκως δηλῶν ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΤΣΗΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Κυπριακό 1,8p
Ο Κανελλόπουλος επί κεφαλής του Πανεθνικού Συμβουλίου 8p
ΜΑΚΑΡΙΟΣ: Να φύγουν αμέσως οι πραξικοπηματίαι 8p
Χορηγούν ναρκωτικά σε Ελληνίδες οι Τούρκοι 8p
Ανάλγητοι και προκλητικοί οι δήμιοι της Κύπρου 8p
ΚΑΛΩΣ ΩΡΙΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ 8p
Τάσις Φιλελευθερισμού εις το Ανατολικοδυτικόν Εμπόριον 7p
ΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ 7p
Ο τριακοστός τρίτος μονομάχος 6p
ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΧΙΠΠΙΣ 6p
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. ΔΕΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙ 5p
«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο κ. ΛΑΓΟΥΔΗΣ» Αθλητισμός 5p
αθλητικο περισκοπιο Αθλητισμός 5p
Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ... Πολιτισμός 4p
ΙΔΟΥ νεά τεκμήρια από τους άθλους των αθλίων πραξικοπηματιών. 3p
Θα έλθη η ώρα του 3p
Από την Αθήνα με αγάπη Πολιτισμός 2p
ΚΥΠΡΟΣ 2p
Οι αναγνωσται μας γραφουν Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
Οι προδόται στο Γουδί 1p
Η Ελλάς αγανακτεί διά τας ύβρεις εναντίον του Πρέσβεως 1p
ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 1p
Ανενόχλητοι αλωνίζουν και εκβιάζουν οι Τούρκοι 1p
Ελλαδίται και Κύπριοι πραξικοπηματίαι με ειδικήν αποστολήν στο Λονδίνον 1p
Ο Εθνάρχης Μακάριος ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ Κυπριακό 1p