Ὑπὸ Δ, ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Ὁ Νῖκος καθόταν σ᾿ ἕνα παγ- κάκι στὸ πίσω µέρος τοῦ σπι- τιοῦ διαβάζοντας, ὅταν ξαφνικὰ ἄκουσε ὁμιλίε ἀπὸ τὸ µέρος τοῦ σπιτιοῦ. «ΤΙ ὡραία φωνὴ ποὺ ἔχει ἡ Μαροῦλλα» ἀνέφερε ἡ γυναῖκα ποὺ μιλοῦσε στὴ Μητέρα του, «Χαίρομαι ποὺ τὸ πρόσεξε» εἶπε ἡ κ. Σοφία ἡ μητέρα του ποὺ ἀπὸ τὴ φωνή της ὁ Νῖκος κατάλαβε πὼς εὐχαριστήθηκε. «Καὶ μόλις μὲ πληροφόρησαν ὅτι ἡ Γιαννούλλα κέρδισε τὸ πρῶπο βραβεῖο τοῦ σχολείου στὴν ἴἰχνογραφία. Τὸ ταλέντο τοῦ παιδιού αὐτοῦ στὴν ἴχνο- Ὑραφία εἶναι ἀξιοθαύμαστο.Εἷ- μαι βεβαία ὅτι θὰ γίνη µεγάλη καλλιτέχνις». «Αὐτὴ εἶναι ἡ φιλοδοξία της ἀπάντησε ἡ μητέρα τοῦ Νίκου. «Όλοι μιλοῦν διὰ τὴν ἱκανό- τητα τῆς Ἑλένης νὰ ὑποδύεται ρόλους. Στὸ δρᾶμα τοῦ σχολείου ἦτο ὑπέροχη» συνέχισε ἡ ἔπι- σκέπτρια μὲ τὴν εὐχάριστη φωνή της. Πόσο περήφανη πρέ- πει νὰ εἶσαι διὰ η ο σου. «Εἶμαι περήφανη δι’ ὅλα µου τὰ παιδιὰ» εἶπε ἡ κ. Σοφία ἀμέ- ows. «Θὰ ἐπιθυμοῦσᾳ νὰ ἔχω κι’ ἐγὼ τόσα ταλέντα στὴν οἴκο- γένεια µου», εἴπε ἡ ἐπισκέττρια μὲ ἀναστεναγμό. Δὲν εἶναι ὅμως παράξενο ἡ Μαρούλλα, ἡ Γιαν- νούλλα καὶ ἡ Ἑλένη νὰ εἶναι προικισµένες μὲ τόσα χαρίσµα- τα ἀλλὰ ὁ γυιόςό σας ὁ Nikos νὰ μὴν ἔχη Κανένα χάρισμα » Ὁ ἨΝῖκος ποὺ καθόταν ἀπ᾿ ἔξω ἔγινε κατακόκκινος καὶ ἕ- σκυψε πάνω ἀπὸ τὸ βιβλίο του διὰ νὰ μὴν ἀκούη πλέον. ᾽Αλλὰ ἡ ἔκπληξη ποὺ φανέρωσε ἡ φώ- νἠ τῆς µητέρας του τὸν ἔκαμε νὰ ἐνδιαφερτῆ πάλιν. «Ὁ Nikos» ἀκούστηκε ἡ φωνή της. «Εἴπετε ὅτι ὁ Νῖκος δὲν ἔχει κανένα χάρισμα Ma 6 Nixos ἔχει τὸ μεγαλύτερο χά- ρισµα ἀπὸ τὰ παιδιά pou». “H ἐπισκέπτρια ἔμεινε κατάπληκτη. «Πῶς!» ἐτραύλισε, «οὐδέποτε ἄκουσα ὅτι ὁ Νίκος εἶχε ἕνα ὁποιοδήποτε χάρισμα. Ποῖο εἷ- ναι τὸ χάρισµά του ». «Τὸ χάρισμα τῆς ὑπακοῆς», ἀπάντησε ἡ μητέρα τοῦ Νίκου περήφανα. «Ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ Νίκου βρίσκεται στὸ ζήτημα τῆς ὑπακοῆς. Δὲν εἶμαι ὑπο- 1 χρεωµένη νὰ συζητῷ µαζί του } ὅπως συζητῶ μὲ τ᾽ ἄλλα µου παιδιά. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸν ᾿Ιδωροδοκήσω ἢ νὰ τὸν φοβερί- ΄σω. Τοῦ ἔχω ἀπόλντη ἐμπιστο- '.σύνη πὼς θὰ ἐκτελέση τὸ κάθε τι ποὺ θὰ τοῦ πῶ πρόθυμα καὶ ὅσο πιὸ καλὰ μπορεῖ. Las 1 βεβαιῶ ὅτι εἶμαι περήφανη διὰ τὸν Niko pou». «Θὰ ἔπρεπε νὰ εἴσαστεν» εἶπε :Γἡ ἐπισκέπτρια μὲ θέρµην. «Κα .]Σοφία νομίζω ὅτι ζηλεύω τὸν Νῖκο σας πιὸ πολὺ ἀπὸ τ’ ἄλλα σας παιδιά. Εἶμαι βεβαία tres κάποια µέρα θὰ γίνη μεγάλος ἄνθρωπος. Τὰ ἄλλα σας παιδιὰ μπορεῖ νὰ γίνουν μεγάλοι ζω- γράφοι, ἢ μεγάλοι τραγονυδιστὲς ἢ μεγάλοι ἠθοποιοί, ἀλλὰ ὁ Ni- κος θὰ γίνη μεγάλος ἄνθρωπος. Ὑπαάρχει πάντοτε μιὰ θέση στὸν κόσµο δι᾽ ἕνα ἄνθρωπο ποὺ ξέρει νὰ ὑπακούῃ χωρὶς ἀντιρ- ρήσεις, Ὁ Νῖκος θὰ γίνη μεγάλος ἄνθρωπος. Δὲν σᾶς εὐχαριστεῖ αὐτό » «Μάλιστα μ᾿ εὐχαριστεῖ», πα- ῥαδέχτηκε ἡ μητέρα τοῦ Νίκου ἤσυχα. «Ἡ Μαρούλλα μπορεῖ COCUK KOSESI Yazan : D. A. Green ΣΤΗΔΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α. Ἠρήην AYHANIN KABILIYETI Ayhan evin arka tarafindaki — kanepelerde oturdugu sirada ansi- _ zin evden gelen bir takim sesler— duydu. : Birisi annesine: Sunanim ne giizel sesi var? Sizin de béyle diisiindiigiiniize memnunum diy- ordu. BU Fatma hanimin sesi idi. Ayhan sesinden anliyordu, Ayhanin annesi cevap verdi: Tam simdi Tiirkanin Resim dersi miikafatint kazandigim duydum. Bu cocugun_ resim_ kabiliyeti fevkaladedir. lyi bir artist olaca- findan eminim. Gayesi de odur. Ayni ses devam etti: Okulda herkes Aysenin tiyatrodaki kabi- liyetinden bahsediyor. Okul tiya- trosunda ¢ok iyi oynamisti. Kiz- larinizdan nekadar iftihar ediyor- sunuz? : Fatma hanim derhal cevap verdi: Biitiin gocuklarimdan memnunum. Misafir igini gekerek: Kegske benim ailemde de bukadar kabili- yet olsaydi. Tuhaf degilmidir ki ‘Turkan Suna ve Ayse bukadar kabiliyetlidir de Ayhanda hig éyle kabiliyet yoktur. Dedi. Disarida oturan Ayhanin yiizii kizardi ve daha fazla dinlememek igin bagm: elindeki kitaba soktu. Fakat annesinin yiiziindeki hay- ranligi gériince o da merak etti. Ayhanin mi? Ayhanin kabili- yeti olmadigni mi séylediniz? Ayhan cocuklarimin en kabiliyet- lisidir dedi. Misafir hanum kekeledi? ve Nasil olur? Ben hi¢ duymadim. Nedir? dedi. Ayhanin annesi gururla: itaat etme kabiliyeti. Ayhan gok iyi itaat eder. Digerleriyle oldugu gibi onunla da ¢ekismeyiz. Ona yalvarmak tehdit etmek veya ceza vermeye mecbur kalmam. οί Ne séylersem yapacagina eminim. . Onu derhal ve elinden geldigi kadar iyi yapar. Hakikaten Ay- hanla iftihar ederim dedi. Misafir: Oyleyse haklisimiz Fatma Hanim. Ayhan diger cocuklarimizdan gok hoguma gi- der. Bir giin gelip biyik bir adam olacak. Digerleri biiyiik bir artist, bir sarkici veya aktér ola- bilirler. Fakat Ayhan bitytik bir adam olacak. Sualsiz hiirmet etmesini bilen bir adam ig¢in diinyada bir yer daima meveuttur. . - Ayhan biiyiik bir adam olacak. Bu diisiince sizi sevindirmez mi ?dedi. Ayhamin annesi: Evet sevindi- rir. Sunanin ¢agirmak igin sesi kuvvetli olmayabilir. Ayse ile Tiirkénda galgmak i¢gin azim olmiyabilir. Faat Ayhanin kabi- liyetinden eminim. Biliyorum ki sagmiyacak ve biiyik bir adam olacaktir. Disarda Ayhan dinliyordu.Séy- lenilenleri hig unutmadi ve biiyii- diigii zaman annesinini timid ettigi sekilde bir biiyiik adam oldu. νὰ μὴν διατηρήση τὴν δύναμη τῆς φωνῆς της ποὺ θὰ τὴν κάµη διάσηµη, ἡ Γιαννούλλα κι ἡ Ἑλένη μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν τὴν ἀποφασιστηκότητα νὰ µελε- πῄσουν καὶ νὰ προσπαθήσουν. ᾽Αλλὰ μπορῶ νὰ βασίζωµαι στὸν Νῖκο καὶ στὸ χάρισµά του. Ἐέρω ὅτι δὲν θὰ τὸν ἐγκαταλεί- ψη ποτὲ κι’ ὅτι θὰ γίνη μεγάλος ἄνθρωπος». Ὁ Νῖκος ἀκροάζετο ἀπ᾿ ἔξω. Οὐδέποτε ξέχασε τὶ εἰπώθηκε, κι’ ὅταν μεγάλωσε οἱ προσδο- - κίες τῆς μητέρας του ἐκπληρώθη-.., καν, γιατὶ πραγµατικὰ ἔγινει ἕνας μεγάλος ἄνθρωπος.