SPORTS CLUBS By 8. Kokkinides SPOR KULUPLERi svUTUNU Propaganda miimessillerinin raporlarindan giriildiigii vechile spor kuliiplerimiz iiyelerin ve kendi cemiyetlerinin refahini te- min icin’ faaliyetlerinde gittik¢e artan bir gayret géstermektedir- ler. Biitiin kuliipler idare heyeti- nin yakinda yapilacak ping-pong turnuvas! hakkindaki bildirigine derhal mukabele etmislerdir. PENDAYA SPOR KULUBU Pendayadan Bay Yannagis Ha- talambus, kuliiplerinin komitesi- nin kuliip programim gériigsmek igin muntazamen toplandigim yaziyor, Bir divar gazetesi olup bu gazete iizerinde herkes fikirle- rini serbestge yazili olarakyifade edebilir,. Komite bu gazetede gikan herhangi bir teklifi tetkik eder ve iiyenin isteklerini yerine getir- -mek igin elinden geleni yapar. Kuliipte miiteaddit fasilalarla konugma yapmalari igin dort miinevver kimseye davetler gén- derilecektir. Tiyatro kolu kéy merkezinin tegriki mesayi ve -yardium ile bir piyesi sahneye koymak icin gok ugrasir. Uyeler voleybol oyunu igin derin bir alaka gosterdiler ve bunun neti- cesi bu oyunun biitiin levazimati satin alinmig olup bu oyunun pek yakinda baslamasi i¢in terti- bat alinmistir. Trodos‘a bir gezi tertip edilmistir. Kéy merkezi tiyeleri de alaékadar olup simdiye kadar doksan kisi gitmek tara- eel de ο ΚΑ κ A ee Be ftaridir. Bu gezi esnasinda Kibe- |, runda Sanatoryumuna da_ bir ziyaret yapilacakturr, Bu maksat |. igin icap eden hususi ruhsat almmustir. Kuliip bir nok avit futbol turnuvas: ilan etmig νε igtirakleri igin bu muntakadaki diger kuliiplere de davetiyeler géndermistir. Yannakis diyor ki: Kuliibiimii- ziin kéy merkezi ile yapugi cok siki is birliginin 6nemi tizerinde durmak istiyorum. Kuliibiimiiziin |. iiyeleri gocuk gruplarina miitead- dit oyunlart Sgretmek icin géniil- li olarak galisiyorlar. Nekadar fazla seyler tertip eder ve yaparsak cemaatumiza . da okadar zevk ve eglence temin etmis oluruz. Kiigiik. biiyiik herkes igin bir- seyler tertip etmek kéy merkezi ye spor kuliipleri komitelerinin gayeleridir. LINU-FLASU SPOR KULUBU Linu Flasulu Hristakis Klian- tus Linu Flasuda yakinda kurula- cak bir kéy merkezi igin kendi kuliibiiniin gésterdigi sabirsizliga temas ediyor Diyor ki: Bir kéy Merkezi kurmakle kuliibiimiiz iiyelerine meydan okuyacak kiy- metli bir miiessese tegekkiil etmis olacaktir. Komite ve iiyeler bu hususta epiyi konusup miinakaga- lar yapmaktadirlar. Simdiki ko- nusma mevzuumuz budur. Nasil galisacaktir? Miiteaddit faaliyet- leri cocuklara kimler égretecektir? Biz gayesinin tahakkuku igin ona nasil yardim edebiliriz? Simdi gu karara varmis oluyoruz. Bunu hig bir kimse yalmiz yapamaz, coklarina ihtiyag goriilecektir, Bizim tiyelere de ig yapmak firsati bu hususlarda verilecektir, Ayni zamanda iiyelerimizin miimkiin mertebe gogunun géniilliiolarak galigmasina, bazilarinin direktér- ler. enciimeninde galigmasina ve béylelikle tecriibelerinin ‘baskala- rina faydal: olmasina karar verdik. Cocuklarimuz bizden gok yardim bekliyeceklerdir. Simdi bize dii- sen vazife bu firsati kullanarak cemaatimiza onlarin takdirlerini toplamak igin neler yapmaya muktedir oldugumuzu géster- mektir,