oO SPORTS CLUBS By: §. Kokkinides Γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὲς ἐκθέσεις τῶν ἀνταποκριτῶν ὅτι τὰ ᾿Αθλητικὰ Σωμµατεῖα ἐπιδει- κνύουν ἕνα ὁλονὲν αὐξανόμενο ἐνδιαφέρο διὰ δραστηριότητες ποὺ τείνουν νὰ προωθήσουν τὴν εὔὐημερία τῶν μελῶν. τους καὶ τῶν Κοινοτήτων τους. Όλα τὰ σωματεῖα ἀνταποκρίθηκαν ἀμέσως στὴν προκήρυξη πρωτ- αθλήματος ΠΙΝΚ-ΠΟΝΕ, ποὺ θὰ διοργανωθῆ στὸ ἐγγὺς µέλλο ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ. Συμβούλιο. Τὸ Σωματεῖο τῆς Πεντάγυιας ‘O Γιαννάκης Χαραλάμπους ἡ ᾿Ἐπιπροπεία τοῦ σωματείου του ἔχει :τακτικὲς συνελεύσεις καὶ συζητᾶ τὸ πρόγραµµα τοῦ Σωματείου. ᾿Ετέθηκε σ᾿ ἐφαρμο- yt ἕνα σύστηµα ἐφημερίδας τοῦ ποίχου καὶ κάθε µέλος δύ- ναται νὰ ἐκφράση τὲς ἀπόψεις του γραπτῶς. Ἡ ᾿Ἐπιτροπεία συζητᾶ ζητήματα ποὺ παρου- σιάζονται στὴν ἐφημερίδα αὐτὴ καὶ κάµνει ὅτι μπορεῖ διὰ νὰ ἱκανοποιήση τὲς ἐπιθυμίες καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τῶν μελῶν. ᾿Ελήφθη πρόνοια διὰ πρόσκλη- ση 4 ξένων ὁμιλητῶν οἱ ὁποῖοι θὰ μιλήσουν στὸ σωματεῖο σὲ “διάφορους χρόνους. 'Ἡ Καλλιτε- Χνικὴ Ὁμάδα τοῦ Σωματείου εἶναι πολὺ ἀπασχολημένη ἑ- | τοιµάζουσα μιά παράσταση μὲ τὴ συνεργασία καὶ σύμπραξη τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου. Τὰ µέλη ἐκδήλωσαν µεγάλο ἔνδια- φέρο διὰ τὸ Βόλλεϊπὼλ καὶ ὥς ἀποτέλεσμα ἀγοράστηκαν ὅλα τὰ χρειώδη καὶ γίνονται δΊευ- θετήσεις ὅπως πολὺ σύντομα η καὶ τὸ παιγνίδι αὐτό. “Exe ἀποφασιστῆ ἐκδρομὴ διὰ τὸ Τρόοδος. Μέλη τοῦ Κοινοτι- κοῦ Κέντρου θὰ συμμετάσχουν καὶ µέχρι τώρα ἐνενήντα ἄτομα προσεφέρτηκαν νὰ κάµουν τὸ ταξίδι. Κατὰ τὴν ἐκδρομὴ αὐτὴ θὰ πραγματοποιηθῆ ἐπίσκεψη στὸ Σανατόριο Κυπερούντας, πρᾶγμα διὰ τὸ ὁποῖο ἔχει ἐξα- σφαλιστῆ εἰδικὴ ἄδεια. Τὸ σω- ματεῖο προκήρυξε ποδοσφαιρικὸ πρωτάθλημα μὲ σύστημα νὸκ- Gout, κι’ ἔστειλε προσκλήσεις διὰ συμμετοχὴ στὰ σωματεῖα || τῆς περιφἑρειας. «Θέλω νὰ τονί- «| σω τὴν σπουδαιότητα τῆς στε- r| Vis µας συνεργασίας μὲ τὸ Κοινοτικὸ Κέντρο», γράφει ὁ Γιαννάκης. «Μέλη τοῦ σωμµατεί- ου µας ἀνέλαβαν ἐθελοντικὰ τὴν ἐκγύμναση παιδιῶν τοῦ Κέντρου στὰ διάφορα παιγν[- δια. Όσο πιὸ πολλὰ πράγματα σχεδιάζουµε καὶ θέτουµε σ᾿ ἐ- -]φαρμογὴ τόση πιὸ πολλὴ εὖ- Χαρίστηση προξενοῦμε στὴν κοινότητα. Εἶναι ἡ φιλοδοξία τῶν ᾿Επιτροπειῶν τοῦ Κοινοτι- κοῦ Κέντρου καὶ τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Σωματείου τῆς Πεντάγυιας νὰ προσφέρουν κάτι διὰ ὅλους τοὺς κατοίκους μικροὺς καὶ μεγάλους». Τὸ Σωματεῖο τῆς Λινοῦς-- Φλάσους. Ὁ Χριστάκης Κλεάνθους ἀπὸ τὴν Λινοῦ-Φλάσσου ἐκφράζει τὸν ἐνθουσιασμὸ ὅλων τῶν μελῶν τοῦ σωματείου του σχετι- κἁἀ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἵδρυσης Κοινοτικοῦ Κέντρου στὴ Λινοῦ- Φλάσου στὸ ἐγγὺς µέλλο. «Τὰ µέλη τοῦ σωματείου µας δέ- χουνται μιὰ πραγμµατικἁ ἄξια λόγου πρόκληση μὲ τὴν ἵδρυ- ση ᾖΚοινοτικοῦ Κέντρου. ‘H Ἐπιτροπεία καὶ τὰ µέλη ἐξετά- ζουν καὶ συζητοῦν τὸ ζήτημα πλατειά. Εἶναι τὸ πιὸ σπουδαῖο θέµα στὲς συνομιλίες µας. Πῶς πρόκειτα! νὰ λειτουργήση ΠΠοι- ἀπὸ τὴν Πεντάγνια γράφει ὅτι |' ὃς 60’ ἀναλάβη τὴν ἐκγύμναση |. τῶν παιδιῶν στὲς διάφορες ἁπα- σχολήσεις Πῶς μποροῦμε ve} τὸ ὑποστηρίξωμε καὶ νὰ συν- |. τείνωµε στὴν ἐπιτυχῆ ἐπιδίωξη |. τοῦ σκοποῦ του Καταλήξαμε |. στὰ ἑξῆς συμπεράσματα. Κανεὶς |. δὲν μπορεῖ νὰ κάµη αὐτὸ τὸ πρᾶγμα μόνος, Θὰ χρειαστοῦν |’ πολλοί, Νὰ ποῦ βρίσκεται ἡ πρόκληση διὰ τὰ µέλη µας. Πήραμε Επίσης καὶ τὲς ἑξῆς ἐποφάσεις, Όσο τὸ δυνατὸ πιὸ πολλὰ ἀπὸ τὰ µέλη µας ϐ᾽ ἄνα- λάβουν ἐθελοντικὴ ἐργασία. Με- ρικὰ ἀπὸ τὰ µέλη µας θὰ ὑπηρε- τήσουν στὸ Διοικητικὸ Συμ- βούλιο ὅπου ἡ πεῖρά τους θὰ χρησιμεύση. Τὰ παιδιά µας θὰ χρειαστοῦν πολλὴ βοήθεια ἀπὸ μᾶς, Αὐτὴ εἶναι ἡ εὐκαιρία µας νὰ δείξωµε τὶ μποροῦμε νὰ κά- µουμε καὶ νὰ κερδίσωµε τὴν ἐκτίμηση ὅλων τῶν κατοίκων τῆς κοινότητάς µας». Τὸ Σωματεῖο τῆς Πέτρας. Τὸ ἐξέχον γεγονὸς στὸ Σωμα- τεῖο τῆς Πέτρας κατὰ τὸν Διομή- δη Ἰωαννίδη ὑπῆρξε ἡ ὁμιλία ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπαρχιακὸ Κυβερνητικὸ γιατρὸ κ. Τάσον Βαρναβίδη μὲ θέµα «Ἱστορία τῆς Ὑγείας» τὲς 15 τοῦ Μαρτί- ου, στὸ οἴκημα τοῦ σωματείου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ µέλη πολλοὶ ἄλ- λοι,προσῆλθαν ν᾿ ἀκούσουν τὴν ὁμιλία τοῦ γιατροῦ ἡ ὁποία ἦτο πολὺ ἐνδιαφέρουσα. Ἰὠργα- νώθηκε ἐνδοσώωματειακὸ πρωτ- άθληµα πἰνκ-πόνκ, διὰ νὰ ἀπο- φασιστῆ ὁ καλύτερος παίκτης. Πρὸς τὸ παρὸ περὶ τὰ τριάντα µέλη διεκδικοῦν τὸν τίτλο αὐτό, Ὁ Διομήδῆς διερωτᾶται ἐπίσης γιατὶ νὰ μὴ Ὑίνωνται µέλη περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Ἐπισή- µους Ὑπαλλήλους τῆς Κ.Μ.Ε., καθότι εἶναι τὰ πιὸ κατάλληλα πρόσωπα ποὺ θὰ συνέτειναν στὴν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ τοῦ σωματείου, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν Εὐημερία τῆς Κοινό- τητας.