νι ΤΑ KENTPA ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΒΏΟΗΘΟΥΝ ΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KATA ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Όλες οἱ γυναῖκες ποὺ προσµέ- νουν γέννα (σύζυγοι ὑπαλλή- λων), πρέπει νὰ καταγράφων- ται στὰ Κέντρα Εὐημερίας, διὰ νὰ προστατέψουν τὴν δική τους ὑγεία καὶ τὴν ὑγεία τοῦ ἀγέν- νητου παιδιοῦ τους. Γιατί Ὅ καθένας χρειάζεται βοήθεια. ᾿'Αν ΄. ἔχωμε ὑπ ὄψη µας νὰ κτίσωµε σπίτι ἢ νὰ φυτέψωμε δέντρα, ζητοῦμε συμβουλὴ ἀπὸ κάποι- ον. Δὲν εἶναι ἐξ ἴσου σπουδαῖο νὰ κάµνωµε τὸ ἴδιο ὅταν πρό- κειται διὰ τὰ ἀγέννητα παιδιά μας Οἱ περισσότερο! σημερινοὶ yoveis ἀντιλαμβάνονται τὴ σπουδαιότητα τοῦ ζητήματος, κι’ ἔτσι ἡ ἐργασία ποὺ ἐπιτελεῖ- ται ἀπὸ τὸ Προσωπικὸ τῆς Εύη- µερίας αὐξήθηκε κατὰ πολλὲς φορές, ἀφότου ἡ Ἑταιρεία Ἱδρυ- σε τὰ Κέντρα πρὶν 3 χρόνια. Τὸ Προσωπικὸ τῶν Κέντρων Eunuepias ἐνδιαφέρεται πρωτί- στως διὰ γυναῖκες ποὺ ἀναμέ- νουν γέννα καὶ διὰ παιδιὰ τῆς προσχολικῆς περιόδου. Εἶναι ἐπάναγκες διὰ τὲς μητέρες νὰ διέλθουν τὴν περίοδο τῆς ἐγκυ- µοσύνης τους, χωρὶς καμμιά Ψυχικὴ ἢ σωματικὴ βλάβη. Περιπτώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ παρουσιάσουν δυσκολίες ἢ κίν- δυνο κατὰ τὸν τοκετό, πρέπει νὰ διαγνώνωνται ἐνωρὶς καὶ νὰ γίνωνται τέτοιες διευθετήσεις ἔτσι ποὺ ὁ τοκετὸς νὰ λαμβάνη χώραν κάτω ἀπὸ συνθῆκες ποὺ νὰ προνοοῦν ἐπαρκῆ μαιευτικὴ φροντίδα (στὰ νοσοκομεῖα). Η ἔγκνος γυναίκα µανθάνει, διὰ συμβουλῶν ποὺ τῆς δίδονται, νἀὰσυνεργάζεται μὲ τὸ γιατρὸκαἱ τὲς νοσοκόμες καὶ ἀργότερο νὰ περιποιῆται κατάλληλα τὸ παι- δίτης. Οἵ ἔγκυες γυναῖκες ἐνθαρ- ρύνονται νὰ προσέρχωνται τα- τακτικὰ στὲς Κλινικὲς δι᾽ ἐξέταση καὶ ὁ γιατρὸς τὲς βλέπει τοὐλά- χιστο δυὸ φορὶς κατὰ τὴν περίο- δο τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ συχνό- περο ἂν παρατηρηθῆ καμμιά ἀνωμαλία. Σὲ περίπτωση ὑπο- ψίας ἢ πραγματικῆς παρουσίας ἀνωμαλίας, ἡ ἔγκυος παρουσιά- ζεται στὸ νοσοκομεῖο, ὅπου Ἄ- πόὀκειται σὲ ἀκτινογραφία καὶ ἔτσι ἡ ἀνωμαλία, ἂν ὑπάρχη, διορθώνεται ἐγκαίρως. Δίδονται ἀτομικὲς συμβουλές, ὅταν τοῦτο θεωρηθῆ ἀναγκαῖο, πάνω στὰ ἀκόλουθα ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὑγεία γενικά : Προσωπικὴ φροντίδα διὰ Tis Ίδιες καὶ διὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ φέρουν στὀν κὀσμµο' κατασκευἡ ἁπλῶν φορεµάτων' σπονδαιό- | τητα τῆς ὑγιεινῆς ἄλλες συµ- βουλὲς διὰ τὴν ὑγεία ποὺ θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν εὐτυχία τῆς μητέρας καὶ τὴν ὑγεία τοῦ παι- διοῦ. Γίνονται ἐπισκέψεις στὰ σπίτια τῶν ἔγκυων γυναικῶν κατόπι ἀπὸ τὴν πρώτη τους προσέλευση στὸ Κέντρο. Τοὺς παρέχεται βοήθεια πρὸς ἐφαρ- μογἡ τῶν ὁδηγιῶν ποὺ πῆραν. Γίνονται τακτικὲς ἐπισκέψεις μιὰ φορὰ κάθε μῆνα, ἐκτὸς ἂν διὰ διάφορους λόγους χρειαστοῦν συχνότερες ἐπισκέψεις. Εἶναι πολὺ λυπηρὸ ὅταν λό- γω ἀδιαφορίας ἀμάθειας ἢ Ψευτο-ὑπερηφάνειας ἀπὸ µέρους τοῦ πατέρα Ὦ τῆς μητέρας, ἡ ὑγεία μιᾶς μητέρας ἢ ὑγεία καὶ tt) ζωὴ ἀκόμα τοῦ ἀγέννητου, παιδιοῦ τίθενται σὲ κίνδυνο. : Yazan: ΔΙΑ ΤΙΣ ΤΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ Ὑπό: ΣΙΣΤΕΡ ΤΕΦΕΙΝ YALINIZ KADINLAR iciN HEMSIRE YEVKIN GEBE ANNELERE BAKAN _ SAGLIK MERKEZLERI Amele karisi biitiin gebe anne- ler gerek kendi ve gerekse dogacak .|cocuklarin sihhatin1 gézetlemek igin Saglik Merkezlerine kaydo- lunmalidir. Nigin? Giinkii her- biri yardima muhtag¢tir. Eger bir ev yapmak veya bir meyva bahgesi kurmak istersek baska- sinin fikrini sorariz. Dogacak olan bir gocuk igin de aynini yapmak icap etmez mi? Birgok ebeveyin bu fikirdedir ve bes sene evvel kurulalidanberi saglik memurlari bu maksatlar igin ¢ok 6nemli isler yapmaktadirlar. Saghk Merkezi Memurlari alti yasindan agagi cocuklar ve gebe anneler ile megguldurlar. Gebe kadin doguruncaya kadar zihnen ve bedenen sihhatl olmasi 14zim- dir. Dogum esnasinda_ giicliik veya tehlike meydana getirecek haller erken goriilmeli, bunlar igin gereken tertibat alimmali ve dogumun miitehassis yardimi te- min olunabilen hastahane gibi yerlerde yapilmasini saglamalidir, gebe anne verilen nasihat neticesi doktor ve nérslerle isbirligi yap- mayi ve daha sonra cocuguna ihtimamla bakmayi dgrenir.Gebe anneler dogum evvelisi kliniklere muntazamen gitmeye tesvik edilir ve her biri doktor tarafindan en asagi iki defa—miisktil anlarda daha fazla—giriiliir. Anormal bir halden $§tiphe edildiginde veya béyle bir hal gériildtigiinde gebe anne hastahaneye réntgen icin génderilir ve béylelikle erken ὅπῆπο gecilir. icap ettigi’ zaman umumi sihhat, kendileri ve cocuklar icin bakim, basit ¢lbiselerin yapulisi ve sihhath bir anne ile yavru yetistirecek sihhi sartlarin énemi hakkinda sahsi konusmalar yapi- lir. Klinigi ziyaret ettikten sonra her anne eyinde goriiliir ve klinikte aldigi talimati yerine getirmesi igin kendine yardim edilir. Ondan sonra her ay muntazamen ziyaret edilir, Hu- susi sebepler oldugunda daha sik ziyaretler de olur. | Anne veya babanin dikkatsizligi ve ihmakk4arligi yiiziinden gerek annenin ve gerekse dogmamisg bir bebegin sthhatini ve hatta haya- tini tehlikeye koymak cok acidir. Siikiir ki béyle ailelerin azhgi Subat ayinda Saglik Merkezinin nezareti altinda bulunan 153 gebe anneden anlasilir. Eutuxés udvo Aiyot této101 yo- νεῖς ὑπάρχουν τώρα, πρᾶγμα ποὺ δείχνει καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν 153 ἔγκυων γυναικῶν ποὺ βρί- σκοντο ὑπὸ τὴν φροντίδα τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Εὐημερίας κατὰ τὸ Φεβρουάριο.