ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ AIA TA TEQTPYTANA ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΜΙΤΟΠΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ὁ κ. Σ. Μούρ, νέος ᾿Ἐπιστάτης διὰ τὰ γεωτρύπανα, ἔφθασε στὴν Κύπρο τὶς 28 τοῦ Φεβρου- αρίου. Ὁ κ.Μοὺρ εἶναι Καναδὸς καὶ ἐργάστηκε στὰ Γεωτρύπανα ἀπὸ τοῦ 1933 σὲ διάφορα µέρη τοῦ Καναδᾶ, τῶν Ην. Πολιτειῶν καὶ τῆς Νοτίου ᾽Αμερικῆς. Στὴν Ν.᾽Αμερικὴ ἐκπαίδευσε Πολιβιανούς, Γουϊανούς, Περου- βιανοὺς καὶ Ινδιάνους στὸ χεῖρι- σμὸ τῶν γεωτρυπάνων καὶ τῆς ἐξάρτησής τους. Θὰ παραμείνη στὴν Κύπρο ἐπὶ ἕνα τοὐλάχιστο χρόνο, διὰ νὰ ἐκπαιδεύση ἄν- θρώπους τοῦ τόπου στὸ χειρι- σμὸ τῶν ὀργάνων αὐτῶν. Ὅ κ. Μοὺρ εἶναι 45 χρονῶν, _ καὶ κατὰ τὸν τελευταῖο πόλεμο ὑπηρέτησε ἐπὶ µερικὰ “χρόνια στὸ 1ο Σῶμα Μηχανικῶν τοῦ Καναδικοῦ Στρατοῦ. Δὲν τοῦ δό- θηκε καιρὸς νὰ ἐκφράση Tes ἐντυπώσεις του ξιὰ τὴν Κύπρο, γιατὶ µόνο λίγες ἑβδομάδες πέρασαν ἀφότου ᾖλθε. ᾿Εξέφρα- σε ὅμως τὴν εὐαρέσκειά του διὰ τὸν καιρό. Προτοῦ ἔλθη στὴν Κύπρο ἐργαζόταν στὴν Βολιβία καὶ χάρηκε πολὺ ποὺ διωρίστη- κε στὴν Κ.Μ. Ἑταιρεία κι’ εἶχε νὰ. παραµείνη µόνο διὰ λίγο καιρὸ µέσα στὸν Καναδικὸ χει- µώνα (ποὺ δὲν τοῦ ἀρέσει), ee