ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ᾿Αγαπητὲ Κύριε, Πολλὲς φορὲς οἱ νέοι µας στὲς καθημερινές τους κουβέντες ἆᾱ- κούουνται νὰ λέγουν : «ΤΙ εἴδους ζωὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ περνοῦμε στὸ χωριό! Τίποτε ἄλλο ἀπὸ δουλειά, λίγες ὧρες στὸ Κκαφε- νεῖο κι’ ὕστερα πίσω στὸ σπίτι γιὰ ὕπνο». Καὶ αὐτὸ συνήθως ἐκφράζεται ἀπὸ μορφωμένους νέους. Στὴν περιφέρειά µας αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δὲν μπορεῖ va evoTa- θήση. Μὲ τὴν ἵδρυση τῶν ᾿Αθλητι- κὤν Σωματείων ἡ ζωὴ τῶν νέων µας ἄλλαξε σηµαντικά, καὶ τε- λευταίως μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ξεφύγουμε τελείως ἀπὸ τὴν ἐκνευριστικὴ ρουτίνα τῆς ζωῆς τοῦ χωριοῦ, Ἡ εὐκαιρία αὐτὴ μᾶς δόθηκε μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ συστήµατος τῆς Ταξινομι- κῆς ᾿Ανάλυσης γιὰ τὰ ᾿Αθλητικὰ Σωματεῖα. ᾿Εμεῖ,, τὰ µέλη τῶν ᾿᾽Αθλητικῶν Σωματείων, ξέρουμε τὶ σηµαίνει αὐτό. Μ᾿ αὐτὸ τὸ σύστηµα, οἱ δραστηριότητες τῶν σωματείων µας μπορεῖ νὰ ἐπεκταθοῦν μέχρις ἀπίστευτου σημείου. Νὰ μιὰ χρυσῆ εὐκαιρία γιὰ τοὺς νέους µας, προπάντων TOUS μορφωμένους. Μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὲς γνώ- σεις τους, τὴν ἐπιδεξιότητά τους καὶ τὸν ἐνθουσιασμό τους, ἔτσι ποὺ τὸ σώματεῖο τους νὰ ἐξασφαλίση ὅσο πιὸ πολλοὺς βαθμοὺς μπορεῖ. Εἶναι Καιρὸς πιὰ γιὰ ὅλους µας ν᾿ ἀφήσουμε τὴν ἀδιαφορία ποὺ κάµνει τὴν ζωή µας πληκτικἡ καὶ νὰ προσ- φέρουμε ὅ,τι μάθαμε, ἔτσι ποὺ τὰ ἄλλα µέλη τῆς Κοινότητας νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὲ γνώσεις μας, Ας βάλουμε αὐτὸ τὸ σύνθη- μα. Ὁ καθένας µας ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπιδεξιότητά του νὰ πάρη μιά ὑπεύθυνη ὀργανωτικὴ θέση µέσα στὸ σωματεῖο. ᾿ Έτσι θὰ µπορέσουµε νὰ κάµουµε πάρα πολλὰ γιὰ τὴν καλητέρεψη τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς τῆς κοινότητας τοῦ χωριοῦ. Αν γίνη αὐτὸ θὰ νοιώθουµε ὅλοι τὴν ἠθικὴ: ἱκανοποίηση ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν εὐτυχία κάθε ἀτόμου καὶ ἡ ζωὴ τοῦ χωριδῦ θὰ παρουσιάζη νέο. θέλγητρο καὶ ἐνδιαφέρο γιὰ ὅ- λους. Μὲ τὲς εὐχαριστίες µου, ΣΟΛΩΝ Θ. ΛΟΙΖΟΥ Καλὸ Χωριό.