a O KHAEMONEYTIKOz ΤΟ AEITOYTOZ XPEIAZETAI TH BOHOEIA MAZ ᾿Αγαπᾶ τὴν ἐργασία του «Παρ᾽ ὅλο ποὺ ἡ ἐργασία τῶν Κηδεμονευτικῶν Λειτουργῶν παρουσιάζει τόσα πολλὰ προ- βλήματα, δὲν μοῦ φαίνεται νὰ ὑπάρχη πιὸ εὐχάριστη δουλειὰ λόγω τῶν εὐκαιριῶν ποὺ μᾶς δίνει νὰ βοηθήσουμε τόσους πολλοὺς ἀπὸ τοὺς συνανθρώ- πους µας» λέγει ὁ κ. Ανδρέας Μουρτζῆς ποὺ εἶναι ὁ Κηδεµο- νευτικὸς Λειτουργὸς στὴν περιο- χἠ τῆς Κ.Μ.Ε. ἐδῶ καὶ δυὸ χρό- για. Πρώην δηµοδιδάσκαλος ὍὉ κ.Μουρτζῆς εἶναι γνωστὸς σὲ πολλούς. Εἶναι τριάντα χρο- νῶν κι’ ἔζησε τὰ πιὸ πολλά του χρόνια στὴ Γαλάτα. Σπούδασε στὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο καὶ στὸ Διδασκαλικὸ Κολλέγιο Μόρ- φου, KI ὑπηρέτησε ἐπὶ ἑπτὰ χρόνια ὡς δηµοδιδάσκαλος προ- τοῦ γίνη Κηδεμονευτικὸς Λει- τουργός, Ὁ κ. Μουρτζῆς ταξι- δεύει ἐκτεταμένα, Θὰ προσέξετε τὸ αὐτοκίνητό του ἕνα ἸΦστιν 8 ὁπουδήποτε στὴν Τηλλνριά, Μαραθάσα, Σολιά, κάτω Πιτσι- λιά, µέχρι τοῦ Κάμπου καὶ τῆς Τσακκίστρας, Ἡ κ. Μουρτζῆ, πρώην διδασκάλισσα, συνοδεύει συχνὰ τὸν σύζυγό της στὲς περιοδεῖες του καὶ τοῦ προσφέ- ρει σημαντικὴ βοήθεια. Ἐάμνει καλύτερους πολῖτες Ὅταν ἕνας ἀνήλικος ἢ ἐνήλι- κος διαπράξη πταῖσμα, ὁ Δικα- στὴς μπορεῖ νὰ τὸν θέση ὑπὸ τὴν κηδεμονία τοῦ Κηδεµονευ- πικοῦ Λειτουργοῦ. ᾿Απὸ τότε & Kn&. Λειτουργὸς θὰ τὸν ἔπι- σκέπτεται στὸ σπίτι του, θὰ κάµη ἐκτεταμένες ἔρευνες, καὶ θὰ Φροντίση νὰ ἐξεύρῃ τὰ αἴτια ποὺ τὸν ἔσπρωξαν στὸ ἔγκλη- μα, Μιὰ καὶ τὰ αἴτια διευκρινΙ- σθοῦν, φροντίζει τότε νὰ διορ- θώση τὴν κατάσταση, πρδηµα ποὺ συνήθως εἶναι πολὺ δύσκο- λο, 'ὠρισμένοι νεαροὶ προχωρη- µένοί στὸ ἔγκλημα ἀποστέλ- λονται στὴ Σοφρωνιστικἡ Zxo- λἡ τῆς Λαπήθου, ὅπου κάτω ἀπὸ στενώτερη. ἐπίβλεψη τοὺς παρέχεται εἰδικώτερη ἀγωγή. Ὅταν τὸ παιδὶ ἀπολυθῃ ἀπὸ τὸ Σοφρωνιστήριο, ὁ Κηδεµο- νευτικὸς Λειτουργὸς στέκεται στὸ πλευρό του σὰν καλὸς φίλος, ἔτοιμος νὰ βοηθήση μὲ ὁποιον- δήποτε τρόπο. Οἱ ἀποφυλακι- ζόμενοι ἀνακαλύπτουν συχνὰ ὅτι ὁ Κηδεμονευτικὸς Λειτουργὸς εἶναι ὁ καλύτερός τους φίλος. Φροντίζει νὰ τοὺς ἐξεύρη ἔργα- σία, τοὺς συμβουλεύει καὶ τοὺς ἐνθαρρύνει νὰ γίνουν χρηστὰ µέλη τῆς κοινωνίας. ὍὉ Κηδεμονευτικὸς Λειτουργὸς ἐνδιαφέρεται ἐπίσης διὰ παιδιὰ ποὺ δὲν ἔχουν γονεῖς καὶ πρό- κειται νὰ κληρονομήσουν περι- ουσία. Τὰ προστατεύει ἐναντίον πιθανῆς ἐκμετάλλευσης ἀπὸ ὅσους ἔχουν ἐνδιαφέρο διὰ τὴν περιουσία. Ὅ κ. Μουρτζῆς πιστεύει ὅτι τὰ σοβαρώτερα προβλήματα ποὺ συναντᾶ εἶναι ἡ διάσπαση τῶν οἰκογενειῶν, ἡ ἀεργία κι’ ἡ΄ φτώχεια ποὺ ἐπακολουθεῖ, κι ἡ προκατάληψη. Προσπγαθεῖ νὰ ἐξεύρη οἰκογένειες ποὺ υἱοθε- τοῦν παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γο- νεῖς πέθαναν ἢ χώρισαν. ᾿Εκεῖ τὰ δυστυχισµένα αὐτὰ παιδιὰ θὰ μεγαλώσουν μὲ τὴν κατάλ- ληλη προσοχἡ καὶ ἀγάπη ποὺ εἶναι τὸ δικαίωµα κάθε παιδιοῦ. Φροντίζει πάντοτε νὰ ἐξευρίσκη ἐργασία διὰ τοὺς ὑπὸ κηδεμονία καὶ δι᾽ ἐκείνους ποὺ προσπαθεῖ νὰ βοηθήση ὅπως ἔπανεγκατα- σταθοῦν ὡς καλοὶ πολίτες. Μπορεῖ ὁ κόσμος νὰ βοηθήση ἐκείνους ποὺ διέπραξαν ἕνα πταῖσμα Ὁ κ.Μουρτζῆς λέγει. «Όλοι στὴν περιφέρειά µου μποροῦν νὰ βοηθήσουν. Ίσως νὰ μὴν δύνανται νὰ δεκτοῦν τὸ παιδὶ στὸ σπίτι τους ἢ νὰ τοῦ δώσουν ἐργασία, ἀλλά δύνανται νὰ βοηθήσουν δεχόµενοι τὸν φταίστη πίσω στοὺς κόλπους τῆς κοινότητας καὶ συγχωρών- ταςτον, ᾿ Εκαμµε ἕνα λάθος διὰ τὸ ὁποῖο ἔχει πληρώσει, Πρέπει νὰ τοῦ φέρεστε φιλικὰ καὶ νὰ τὸν βοηθᾶτε νὰ ξεχάση. Πολλοὶ γίνονται ἀδιόρθωτοι κακοῦὔργοι λόγω τοῦ ἀνεπιεικοῦς πνεύμα- τος ποὺ οἱ οἰκογένειές τους καὶ οἱ ἐγχώριοί τους ἐπιδεικνύουν ἀπέναντί τους. Ὁ κόσμος µπο- pei νὰ βοηθήση τοὺς Κηδεµο- γευτικοὺς Λειτουργοὺς δίδοντας ὅσες πιὸ πολλὲς πληροφορίες μπορεῖ. «Βοηθῆστε µας» λέγει ὁ κ.Μουρτζῆς, «βρῆτε ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερα διὰ τὴν ζωὴ τῶν ἐγκληματούντων, ἔτσι ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ τοὺς βοη- θοῦμε ἀποτελεσματικώτερα. Οἱ αἰτίες τοῦ ἐγκλήματος βρίσκον- ται τὲς πιὸ πολλὲς φορὲς µέσα στὴν οἰκογένεια», «Εἶναι φρόνιµο νὰ θυμοῦνται ὅλοι» λέγει ὁ κ.Μουρτζῆς, «ὅτι ἂν ὑπενθυμίζουν ἐπανειλημμένα σ᾿ ἕνα ἀγόρι ἢ. κορίτσι μιᾶς οἰκογενείας, ἀπὸ τὴν ὁποία λείπει ὁλότελα ἡ γαλήνη, τὰ ἐλαττώματα τῶν γονιῶν τους, ἢ. ἀποκαλοῦν ἐπανειλημμένα «κλέφτην» κάποιον ποὺ διέπρα- ξε ἕνα σφᾶλμα, τότε συντείνουν στὴν καταστροφἡ μιᾶς ἀνθρώ- πινης ὕπαρξης. Ἡ διάπραξη σφαλμάτων εἶναι ἀνθρώπινο φταῖσμα. Τὸ νὰ καταδικάζουµε παντοτεινὰ ἐκείνους ποὺ ἔφται- ξαν, εἶναι πραγµατικἁ σοβαρὸ ἔγκλημα καὶ ἀπὸ μέρους pas».