ΒΕΡΑΥΑ ΥΑΡΠΙΑΝ SOSYAL ISLER MUVAFFAK OLAMAZ Son zamanlarda Miistemleke- ler Nazirinin sosyal saglik mitisa- viri Mr. N.H. Chinn C.M.C. muintakasini gezmis ve kumpany- anin. miiteaddit islerini gormek igin birkag saat kalmistir. Mr. Chinn‘e adanin yiiksek saglik memuru Mr, W. Clifford refakat etmekte idi. Mr. Chinn Pendaya kéy merke- zini ziyaret edip kendisini karsila- mak icin hazir bulunan Direktér- ler enciimeninin birgok iiyeleri ile tanigmistir. Kaisa nutkunda merkezin Kibrisin ilk kurulan kéy merkezi oldugunu séylemis ve merkezin faaliyetlerini artir- mak hususunda enciimen azalari- nin gésterdigi alaka ve gayretler- den dolayi kendilerini tebrik etmistir. Mr, Chinn kendilerinin is birligi olmaksizin kéy merke- zinin muvafiak olamiyacagini ve herhangi bir saglik isinin iicretsiz yapildigi takdirde muvaffak ola- muyacagini sdyledi. Enciimen reisi Mr. Hristoduli- dis gelip kendilerine konustugu icin kendisine enciimen namuina | tesekkiir etmistir. [aveten kéy cocuklarinin saadeti i¢in faydal olan kéy merkezine malik olma- ‘| kla gurur duyduklarimi νε πιεις | olduklarini s6yledi.Diger kéylerin de *bir kéy nierkezinin gocuklar igin olan faydasimi géreceklerini ‘|iimid etmektedir. Mr. Chinn ile Mr. Clifford‘u | karsiliyanlar ve konugmalarda yer | alanlar arasinda su kimseler vardi: | Reis Bay Z. Hristodulidis, -|Veznedar Bay A. Efstatiu, Koy | Merkezi Lideri Bayan Lido Oni- .| siforu, Muhtar Bay S. Miriantis, |Bayan Marulla Yanni, Bayan '|Dora Hristu, Bay ve Bayan P. |Haci Kiriaku, Bay N. Efstatiu, Bay A. Kokkinidis ve Bayan Elenitsa Elefteriu.