ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΝΜΑΔΕΣ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ NOK-AOYT Οἱ ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες Πέ- τρας, Ξεροῦ,. ΡΑΦ, καὶ Νέου Καλοῦ Χωριοῦ δὲν ἡττήθησαν µέχρι τώρα στὸ Πρωτάθλημα Νὸκ-ἄουτ τῆς Κ.Μ.Ε. Οἱ νικητὲς τῶν ἀγώνων Πέτρας Υ Ζεροῦ καὶ PA® V Καλοῦ Χωριοῦ θὰ παί- ξουν διὰ τὸ τελικὸ τοῦ κυπέλλου. Στὸν Πρῶτο Γὔῦρο ἡ ΡΑΦ συνάντησε µεγάλες δυσκολίες μέχρις ὅτου καταβάλη τὴν ὁμά- δα τῆς Λινοῦς- Φλάσους. ‘H πρώτη τοὺς συνάντηση τέλειώ- σε μὲ |--]. Κατὰ τὸ ἐπαναλη- πτικὸ παιγνίδι ἡ ΡΑΦ ἐπεβλή- θηκε μὲ 2--1, κατόπι ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ σκληροὺς ἀγῶνες τῆς περιόδου. Στὸ Δεύτερο Γὔρο, ὁ ἀγῶνας. μεταξὺ τοῦ Νέου Καλοῦ Χωριοῦ καὶ τῶν “Ἑλλήνων Λεύκας πα- ρουσίασε θεαματικὲς φάσεις. Τὸ Καλὸ Χωριὸ μόλις κατώρθωσε νὰ νικήση μὲ 2--]. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ προ- βλέψη τὸ ἀποτέλεσμα τῶν τρι- ὤν παιγνιδιῶν ποὺ ἀπομένουν. Td Zepd φαίνεται νὰ ἔχη τὴν καλύτερη ὁμάδα. γιατὶ ἀκόμα δὲν ἠττήθηκε κατὰ τὴν περίοδο auth. Ἡ Φλάσου ὅμως trap’ ὀλίγο νὰ τὰ καταφέρη σ᾿ ἕνα παιγνίδι μὲ τὸ Ζερὸ διὰ τὸ Πρωτάθλημα... ᾽Ασπίδας.. τῆς Κ.Μ.Ε., ποὺ ἔληξε |---Ι. Όπως θὰ ξέρη ὁ καθένας ὅλα μποροῦν νὰ συμβοῦν στὸ ποδόσφαιρο καὶ πρὸ πάντων σ᾿ ἕνα πρωτά- θληµα ΙΝὸκ-ἄουτ,