ΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΝΗ W. D. Busch, Διευθυντοῦ ᾿Ασφαλείας. Ἡ. δουλειὰἁ μπορεῖ νὰ γίνῃ μ᾿ ἀσφάλεια. Οἱ ἐργάτες µπο- ροῦν νὰ κάµουν τὴν δουλειά τους χωρὶς δυστυχήµατα. Οἱ στατι- στικὲς δείχνουν πὼς αὐτὸ µπο- ρεῖ νὰ γίνη. ᾿'Ας κυτάξωµε τὲς στατιστικὲς νὰ δοῦμε τὴν πρόὀο- δο τῶν ἐργατῶν ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀσφάλεια. Κατὰ τὸ 1952 συνέβησαν 50 δυστυχήματα περισσότερα ἀπὸ τὸ 1951. Χάθηκαν 20] µεροκά- µατα περισσότερα τὸ 1952 ἀπὸ τὸ 1951. Ὁ περασμένος Σεπτέµ- βρης ὑπῆρξε χειρότερες µή- vos μὲ 60 δυστυχήµατα. Κανένας 1 δὲν εἶναι περήφανος διὰ τέτοιες στατιστικές, διότι εἶναι στατι- στικὲς πόνου, Χαμµένων µερο- καµάτων, ἀπροσεξίας καὶ ἄπο- τυχίας. i ᾽᾿Απὸ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἐρ- γάτες ἄρχισαν ν᾿ ἀκούουν καὶ νὰ μιλοῦν περὶ τῆς ἀσφάλειας, ὁ ἀριθμὸς τῶν δυστυχηµάτων ἄρχισε νὰ Ὑίνεται μικρότερος ἀπὸ µέρα σὲ µέρα. Tov ᾿Οκτώ- βριο συνέβησαν 49 δυστυχήµα- τα. Τὸν Νοέμβριο 43 καὶ τὸν :] Δεκέμβριο µόνο 20 δυστυχήµα- τα. Οἱ ἐργάτε δούλεψαν μὲ περισσότερη ἀσφάλεια τὸν Ἰ]α- νονάριο κι’ εἶχαν µόνο 16 δυστν- χήµατα. Τὸν Φεβρουάριο ἔπε- τεύχθηκε νέο ρεκὸρ ἀσφάλειας ἀπὸ τοὺς ἐργάτες τῆς Κ.Μ.Ε., διότι σημειώθηκαν µόνο ἕξη δυστυχήµατα σ᾿ ὅλες τὲς ἔργα- oles ἐπιφανείας καὶ µόνο τρία δυστυχήµατα ὑπογείως. ᾿Απὸ 60. δυστυχήματα τὸν Σεπτέµ- βριο, 9 δυστυχήματα τὸν Φε- βρουάριο. Ἡ στατιστικἡὴ αὐτὴ ἀποδείχνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ δουλέψουν μ᾿ ἀσφά- λεια. Αν. οἱ ἐργάτες ἐξακολου- θήσουν νὰ μιλοῦν καὶ νὰ σκέ- πτωνται περὶ τοῦ πῶς νὰ ἐργά- ζωνται μ ἀσφάλεια, σύντομα θὰ παρονσιαστοῦν μῆνες κατὰ tows ὁποίους κανένας δὲν θὰ Ἱπληγώνεται. Κατὰ τὸν Ιανουάριο πέρασαν δεκατρεῖς µέρες χωρὶς δυστυχή- µατα καὶ δεκατρεῖς µέρες μὲ ἕνα δυστύχηµα τούλάχιστο καθη- µερινά. Κατὰ τὸν Φεβρουάριο πέρασαν ὀκτὼ μέρες μὲ δυστυχή- µατα καὶ δεκαέξι Hips χωρὶς δυστυχήµατα. Αὐτὸ εἶναι καλύ- τερο. ᾿Αν οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ ἐργαστοῦν δεκαέξι µέρες χώ- ρὶς δυστυχήµατα μποροῦν΄ νὰ ἐργαστοῦν μ᾿ ἀσφάλεια 24 μέρες, ἕνα μῆνα, ἢ ἂν θέλουν, ἀκόμη περισσότερο. Ὅταν ὁ κάθε ἐργάτης δουλέ- λέψη τὲς ὧρες του δίχως δυστύ- χημα, τότε ἀσφάλεια ἐπικρατεῖ σ᾿ ὅλην τὴν Κ.Μ.Ε. Αὐτὸ δὲν εἶναι δύσκολο πρᾶγμα νὰ μα Δὲν εἶναι σπουδαῖο ἔργο. Εἶναι ἡ δουλειἁ ἑνὸς µόνον ἀνθρώπου. Εἶναι ὅμως ἐπάναγκες διὰ τὸν καθένα νὰ κάµνη τὴν δική του δουλειὰ μ᾿ ἀσφάλεια καὶ ν᾿ ἆπο- φεύγη τὰ δυστυχήματα. Μπο- ρεῖ νὰ γίνη--ἀλλά πρέπει νὰ γί- νετα! σὲ κάθε βάρδεια, κάθε µέρα, κάθε ἑβξομάδα, κάθε μῆνα. ἸΑ- σφάλεια εἶναι ἕνας τρόπος σκέ- wns Kal δράσης. Εἶναι ὁ ὀρθὸς τρόπος. Μπορεῖ νὰ γίνη.