ΚΑΤΑΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΑΡΦΤΑΒΑΝΕΝΙΝ ΤΕΚΕΑΕΒ ΚΌΕΌΙΜΑΡΙ Ι0ΙΝΕΥΑΕΡΠΗ”ἘΡΙΣΟΒΙ/ΑΕ. (Photo by D, A. Green). Michael Elia, Nicos Kleanthou, George Pavlou, Costas Andrea (foreman), George Habides, Savvas Christofi, Nicolis Nicola, Elias Aresti. Front: Left to right: Emin H. Hassan, Charalambos Onissiforou, Andreas Michael, Takis Charila- - ou, Yiannis Theophanous. Back: Left to right: