ΚΑΛΟ ““NOIKOKYPIO”’ Ti ἐννοοῦμε ὅταν λέγομε «Κα- λὸ Νοικοκυριό» στὸ μεταλλεῖο, τὴν ἀποθήκη, τὸν Μύλο, τὸ γραφεῖο ἢ ἄλλο µέρος τῆς Κν- πριακῆς Μεταλλευτικῆς ἝἜται- ρείας Εἶναι σχεδὸν τὸ ἴδιο ὡς νὰ μιλοῦμε γιὰ τὸ σπίτι µας, Δηλαδὴ τάξις καὶ καλἠ τακτο- ποίησις ὅλων τῶν πραγμάτων στὴ δουλειά, τὰ ὁποῖα χρειά- ζονται γιὰ νὰ γίνη ἕνα ἔργο καλὰ μὲ ἱκανοποιητικὴ ἀπόδο- σι καὶ μὲ ἀσφάλεια ἀπὸ κινδύ- νους δυστυχηµάτων. Γιυαὐτὴ τὴν τάξι στὶς δου- λειὲς θ)ἀρχίση ἀπὸ τὶς 15 ’Ίου- νίου ἕνα εἶδος διαγωνισμοῦ ἀνάμεσα στοὺς διάφορους κλά- δους καὶ τµήµατα τῆς Κυπρι- ακῆς Μεταλλευτικῆς. Ἑπαιρείας, Κάθε περιοχὴ ἢ τμῆμα θὰ χω- ριστῃ σὲ διαμερίσματα τὰ ὁποῖα θὰ διαγωνιστοῦν μεταξύ τους, 'Ἡ ἐκτίμησις θὰ γίνη ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ τµήµατος ἢ τοῦ κλάδου, ὁ ὁποῖος θὰ μπορῇῆ νὰ ὑποδείξη καὶ κάποιο ἄλλο πρόσωπο γιὰ νὰ τὸν βοηθήση. Γι αὐτὸ τὸν σκοπὸ θὰ γί- νονται ἐπιθεωρήσεις κατά δι- αστήµατα ἑνὸς περίπου μηνὸς κι ὁ ὑπολογισμὸς τῆς ἀπόδο- σης θὰ γίνεται σύµφωνα μὲ τὸν ἴδιο βαθμολογικὸ πίνακα παν- τοῦ. Βάσις τῆς βαθμολογίας θὰ εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἔγινε χρῆσις τῶν ἐγκαταστά- σεων κι εὐκολιῶν ποὺ ὑπάρ-| χουν καὶ ἡ φῥοντίδα γιὰ τὴν | διατήρησί τους σὲ καλἡ κατά- στασι. Θὰ λαμβάνεται εἰδικὰ ὑπ' ὄψι ἡ γενικὴ βελτίωσι ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἐπιθεώρῃσι. Στὸ Καλύτερο δια- µέρισµα Κάθε περιοχῆς θὰ ἀπο- νεμηθῆ τιμητικῶς µία Πλάκα τῆς Κ. Μ. ΕΒ. Καλοῦ Νοικοκυ- ριοῦ. “H πλάκα αὐτὴ θὰ µένη στὸ διαμέρισμα ποὺ τὴν κέρ- δισε ἕως τὴν ἑπόμενη ἐπιθεώ- ρησι. Ἡ πλάκα θὰ δοθῆ σ’ἄλλο διαμέρισμα ἂν τὴν ἑπόμενη φορὰ βρεθῆ ὅτι διαφορετικὸ διαμέρισμα εἶναι τὸ καλύτερο. Ὅταν δύο διαμερίσματα εἶναι τὰ καλύτερα ἐξ ἴσου, τὸ καθέ- να θὰ λάβη ἀπὸ µία πλάκα. ᾿Αργότερα ὁ διαγωνισμὸς θὰ γίνεται μεταξὺ τῶν τμημάτων ἢ περιοχῶν ὅλης τῆς Ἑταιρεί- as. Ἡ βᾶσις τῆς βαθμολογίας ας θὰ εἶναι ἡ ἴδια, ἀλλά θὰ γί- νεται ἀπὸ τρία ἁρμόδια πρόσω- πα. Οἱ ἐπιθεωρήσεις θὰ γίνουν- ται κάθε δύο μῆνες περίπου. Στὰ καλύτερα συνεργεῖα θὰ ἀπονεμηθῆ μιὰ σηµαία γιὰ τὴν | φροντίδα κι ἐπιμέλειά τους, τὴν ὁποία νὰ ἀναπετοῦν μὲ δικαι- |. ολογημένη ὑπερηφάνεια,