SPORTS CLUBS © By: A. Panayides MEAH TOY ZYAAOTOY EEPOY OA ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟΝ AIBANON KAI ΣΥΡΙΑ Τὶς πελευταῖες ἡμέρες ἡ ᾿Επι- τροπὴ τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ Τµήµα- τος τοῦ Συλλόγου Ξεροῦ ἔπι- σκέφθηκε διάφορα τουριστικὰ Ὑραφεῖα κι ἔκαμε. δραστήρἰιες ἔρευνες καὶ διευθετήσεις γιὰ μιὰ ὀκταήμερη ἐκδρομή στὸν Λίβανο καὶ τὴ Συρία στὴ περίοδο τῆς δισκοπῆς γιὰ δώδεκα ἡμέρες τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρείας τὸν ᾿Ιούλιο. Τὰ ἔξοδα γιὰ κάθε πρόσωπο θὰ εἶναι περίπου £13.0.0. Td ood αὐτὸ θὰ καλύψη τὰ ναῦλα, τροφὴ καὶ τὴ διαμονή στὰ ξενοδοχεῖα, ὄχι ὅμως καὶ τὰ ἄλλα ἔξοδα, Μέχρι τῆς στιγμῆς ποὺ Ὑγράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, δεκαπέντε µέλη δήλωσαν συμμετοχή στὴν ἐκδρομή, τοι οἱ Χαράλαμπος Μπακαλλούρης, Στέλιος Χρί- στου, Τάσος Χρίστου, Δημήτρης Παφίτης, Σωφρόνης Χριστοδου- λίδης, Κλεόβουλος Ιεωργίου, Τεῦκρος Θ. Λοΐζου, ᾿Ονησίφορος Χρήστου, ᾽Αντώνάκης Λοΐζου, Κώστας 2. Παπαδόπουλος, Σεῦ- φῆ 'Εμὶν ᾿Ατταλάη, ΧΚαράλαμ- πος Λοϊζίδης, ᾿Ανδρέας Χριστο- οι πάν ἕἜλ--- ZS ωχ See φίδης, Ἰάκης Κατσιάµης, Xpi- στος Χαραλαμπίδης. Ἡ ἐπιτροπὴ δέχεται εὖχα- ρίστως δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν ἐκδρομή, ποὺ πρέπει νὰ γίνουν στὸν Γραμματέα κ. Κώ- σταν Σ. Παπαδόπουλον ἕως τὶς 15 Ιουνίου, ἀπὸ µέλη ἄλλων συλλόγων καὶ tis κυρίες ἢ ἀδελφές των, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΥΔΑΤΑΣ BOHOOYN THN ΕΚΕΛΗΣΙΑ Τὰ µέλη τοῦ συλλόγου Κατύ- δατας σὲ τελευταία τους συνέ- λευσι ἀπεφάσισαν νὰ καταβά- λουν κάθε προσπάθεια τὸ 1954 διἁ νὰ προμηθενθῆ ἡ ἐκκλησία τους δύο µανάλια, τὰ ὁποῖα χρειάζεται. “Η ἀξία τῶν µανα- λιῶν εἶναι {66.0.0 καὶ διὰ τὴν συλλογὴ αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ ἔπαιξαν τελευταῖα ἕνα δρᾶμα ἀπὸ τὸ ὁποῖο πραγµατοποιή- Ἴθηκε καθαρὴ εἴσπραξις ἀπὸ 15 λίρες. Τὸ ποσὸν αὐτὸ πληρώ- θηκε ὡς προκαταβολἡ ὅταν ἔγι- νε ἡ παραγγελία. Τὸ ὑπόλοιπον θά εἰσπραχθῇ ἀπὸ ἔρανο στὸ Χωριὸ κι ἀπὸ εἰδικὲς εἰσφορὲς ἀπὸ τὰ µέλη. ο SPORTS CLUBS By: A. Panayides KSERO UYELERININ LUBNAN VE SURIYE’yi ZiYARETLERI Son zamanlarda Ksero Kuldbu Geziciler Birligini Heyeti Idaresi, Kumpanyanin Temmuz iginde 12 giin kapali olacagy tatil zartinda Liibnan ve Siiriye’ye Sekiz giin- lik bir seyahatin ne gibi serayit tahtinda ve nasil yapilacagi ha- kkinda Kibrista bir takim turist ajanlarini ziyaret ederek etrafli tetkiklerde bulunmuslardir. Be- her insan basina, navlun, yiyecek ve yatim de dahil olmak iizere £13. mal olacaktrr. Bu ana kadar atide isimleri verilen 15- iiye gideceklerine dair Heyeti Idareyi haberdar etmislerdir:- Haralam- bos Bakkaliris, Stelyos Hristu, Tasos Hristu, Dimitris Bafidis, Sofronis Hristodulidis Kleoyu- los Yoryiyu, Tefkros Th, Loizu, Nisiforos Hristu, Antonakis Loi- zu, Kostas Ks. Babadobullos, Seyfi Emin Atalay, Haralaémbos Loizidis, Andreyas Hristofidis, Takis Kacamis ve Hristos Ha- ralambidis. Heyeti Idare diger kulfblar- dan istirak etmeyi arzu edenleri, zevcelerini yahut hemsirelerini memnun olarak kabul eder yeter ki Sekreter Bay Kostas Ks. Baba- dobullos‘a 15 Hazirana kadar istida etmeli. KATIDADA UYELERININ KiLSEYE YARDIMLARI Katidada iiyelerinin, Kilsele- rinin iki mumluga ihtiyaci oldugu nazarlarina earpmug-ve gecgenlerde yaptiklari bir toplantida kilseye lazim olan iki mumlugu tedarik etmeleri icin 1954 yili projesine dahil etmeleri karar altina alin- must. Bunlarin bedeli £66 ola- cakr ve bu miktari1 toplamak igin gecenlerde bir piyes oyna- mislar ve safi hasilat 15 lirayi bulmustur. Bu mebl4g pey olarak yatiriimis ve mumluklar da siparis verilmistir. Miitebaki miktar ev- lerden toplanacak νο iiyelerin de verecegi hususi ianelerden tamamlanacaktir,