MAKALE 2 DAIMA DIKKATLI OLUNUZ Birinci makalemde okul nizam- larina itaat -ettiginiz gibi yol nizamlarina da aynen itaat etme- nizin ehemmiyetini belirtmistim. Eger 6gretmeniniz size susmanizi sdyliyor da siz dinlemezseniz ilkin size ihtar yapar ve belki ikinciyi de bagislar eger siz konusmakta devam ederseniz sizi cezalandinr. Cezalandirmaktan hoslanmiyor lakin eger yarama- ziseniz cezalandirmalidir. Soferler, kiz ve erkek ¢ocuklari yahut velesbite binen biiyiikler yol nizamlarina itaat etmek mec- buriyetindedirler—daima yolun sol tarafinda siirmelidirler, ka- saba ve ky igerisinde yavas ve dikkatl siirmelidirler, geceleyin igiklarin1 yakmalidirlar ve saire. Eger bu nizamlara aykuri hareket ederlerse, eger yolun sag tarafinda siirerlerse, geceleyin 1giklarimi yakmayi unuturlarsa veyahut fazla siirathi siirerlerse, ihtimal de insanlarin yaralanmasina yahut hatta Gliimtine sebeb verecek igreng bir kaza olabilir. Eger bir polis nizamlara aykirt hareket eden her hangi bir sdferi veya yelesbite binen bir kimseyi g6riir- se onlar. durdutmalidir. Belki birinci defa olarak kendilerine daha dikkath olmalari i¢in nasihat eder, ldkin ayni kabahati islemeye devam ederlerse ihtimal mahke- meye g@tiiriiliirler ve hakim kendilerine ceza keser. Polis de égretmeniniz gibi cezalandirmay1 sevmez, likin bazan s6ferler ve velesbite binenler dikkatsiz ve yaramaz olurlarsa, daha iyi hare- ket etmeleri igin yegame ¢ate budur, Bereket versin ki s6fer- lerin ve velesbite binenlerin ekse- risi. nizamlara itaat eden iyi insanlardir ve yanlig hareket ettikleri zaman unuttuklarindan ileri geliyor. Intimal baska bir sey diisiiniirler ve dikkatlarini stirme- ye hasredemezler, Tste bir. gok kazalar béyle vuku bulur. Bazan ys0ferin veya velesbite binenin hig te kabahati olmuya- bilir ve kaza olur giinkii yaya yiiriiyen kimse ne yaptigim dii- giinmez. Belki de o kimse yolda oyniyan bir gocuk olabilir ki oynamamasi lazimdir, Kargidan bir kamyon gelirken gocuk etra- fina bakmadan ansizin yolun bir kenarindan diger kerarina kogar. Boylelikle 6grenmeniz icab eden ikinci ders de yolda velesbitte Επί gidiyorsaniz, yahut yaya olarak yolun bir kenarindan diger kenarina geciyorsamz DAIMA DIKKATLI OLUNUZ. nl COCUK KOsESI Yazan Trafik Kumandani ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ὑπό: Ἐπιθεωρητοῦ Τροχαίας ΑΡΘΡΟ ᾖ2ον ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΕΤΙΚΟΙ Στὸ πρῶτο ἄρθρο µου ἐτόνισα τὴν σπουδαιότητα ὑπακοῆς στοὺς κανονισμούς τροχαίας στοὺς δρόμους, τὸ ἴδιο ὅπως ἀκριβῶς ὀφείλετε νὰ ὑπακούετε ποὺς κανονισμοὺς τοῦ σχολείου. “Av 6 δάσκαλος σᾶς πῆ νὰ Κάτσετε φρόνιµα μὰ ἐσεῖς ἀκόμῃη θορυβεῖτε, στὴν ἀρχὴ θὰ σᾶς ͵ ἐπιπλήξη αὐστηρὰ κι ὕστερα, μπορεῖ, ἄν συνεχίζετε νὰ μιλᾶτε, νὰ σᾶς τιµωρήση. Δὲν θέλει νὰ τὸ κάµη, μὰ πρέπει νὰ τὸ κάµη ἂν εἶστε ἄτακτοι. Οἱ αὐτοκινητοδηγοί, κι οἱ μικροί, μικρὲς καὶ μεγάλοι πάνω σὲ ποδήλατα, πρέπει ἐπίσης νὰ συμμορφώνουνται μὲ τοὺς κανο- νισμοὺς τοῦ δρόμου --- πρέπει πάντα νὰ πηγαίνουν ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ μεριά τοῦ δρόµου, νὰ πηγαίνουν σιγὰ καὶ προσεκτικἁ µέσα στὴν πόλι καὶ τὰ χωριά, γ’ ἀνάβουν τὰ φῶτα τὴν νύκτα, , κ.τ.λ. ᾿Αν παραβαίνουν αὐτοὺς τοὺς κανονισμούς, δηλαδὴ ἂν πηγαίνουν ἀπὸ τὴν δεξιὰ μεριά τοῦ Spdpou, ἄν ξεχάσουν ν’ ᾱ- νάψουν τὰ φῶτα τὴν νύκτα, ἢ ἂν τρέχουν μὲ πολὺ µεγάλη παχύτητα, μπορεῖ νἁ συμβῆ ἕνα σοβαρὸ δυστύχηµα μὲ πλη- Ὑωμένους ἢ καὶ σκοτωμµένους ἀκόμη. ᾿ Αν ἕνας ἀστυνομικὸς δῆ ἕνα ὁδηγὸ αὐτοκινήτου ἢ ἕνα ποδηλατιστὴ νὰ -παραβαίνη τοὺς κανονισμούς, ἔχει καθῆκο νὰ τὸν σταµατήση. ]1θανὸ τὴν πρώτη φορὰ ὁ ἀστυνομικὸς νὰ τὸν συμβουλεύση νὰ εἶναι πε- ρισσότερο προσεκτικός, ἀλλά ἂν τὸ ξανακάµη κι ἄλλες φορές, πιθανὸ νὰ καταγγελθῇ καὶ τὸ δικαστήριο νὰ τὸν καταδικάση ve πληρώση πρόστιμο, Π ἀστυνομία, ὅπως καὶ ὁ δάσκαλός σας, δὲν θέλει νὰ τιμωροῦνται ἄλλοι, μὰ κάποτε ἂν ὡρισμένοι αὐτοκινητοδηγοὶ καὶ ποδηλα- τιστὲς εἶναι ἀδιόρθωτοι, ἡ. τι- µωρία εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ διορθωθοῦν. Εὐτυχῶς οἱ περισ- σότεροι αὐτοκινητοδηγοὶ καὶ ποδηλατιστὲς εἶναι Κκαλοὶ καὶ συμμορφώνονται μὲ τοὺς κανο- νισμούς, κι ὁ λόγος ποὺ κάνουν λάθος ὀφείλεται συνήθως στὸ ὅτι ξεχνοῦν. ''Ίσως νὰ ξεχνοῦν ἐπειδὴ σκέφτονται κάτι σὰν ὁδηγοῦν ἐνῶ SAN τους ἡ σκέψι πρέπει νὰ συγκεντρώνεται στὴ δουλειὰ ποὺ κάνουν. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία τῶν πιὸ πολλῶν δυστυ- χηµάτων. Κάποτε ἕνα δυστύχημα συµ- βαίνει καθόλου ἀπὸ λάθος τοῦ αὐτοκινητοδηγοῦ ἢ τοῦ ποδη- λατιστοῦ, ἀλλὰ γιατὶ κἀποιος ποὺ πηγαίνει μὲ τὰ πόδια εἶναι ἀφηρημένος ἢ δὲν προσέχει. ἵ] Ίσως, ἂν εἶναι παιδὶ αὐτὸς ὁ :] εἶναι διαβάτης, νὰ παίζη στὸ δρόµο, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ κάµνη ὅταν ἕνα φορτηγὸ αὖτο- κίνητο ἐλαύνει κάπου κοντα, ἢ ἔξαφνα νὰ τρέξη ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ τοῦ δρόμου στὴν ἄλλη χωρὶς νὰ κυττάξη τὶ ἔρχεται στὸν δρόµο. ''ὠὡστε τὸ δεύτερο µάθηµα ποὺ πρέπει νὰ μάθετε ὅτι πρέπει ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ, εἴτε ὅ- ταν εἶστε πάνω σὲ ποδήλατο, εἴτε διασταυρώνετε τὸ δρόµο ἢ ἁπλῶς περπατᾶτε στὸν δρό- po.