Ο ΑΠΡΙΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕ, ἘΠΙΔΟΣΗ |’ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ‘Ynd_ W. D. Busch, Διευθ. Ασφαλείας |΄ Ὅπως ὁ πρωϊνὸς ἥλιος καθὼς ἀνεβαίνει στὸν οὐρανὸ πίσω ἀπὸ τὰ βουνὰ ξεχύνει τὶς ζώη- φόρες ἀκτῖνες του καὶ κάμνει τὸ κάθε τι νὰ ξεπροβάλλη λαµ- πρὸ κι ὡραῖο, ἔτσι κι ἡ ἐπίδοσι στὴν ἀσφάλεια ποὺ σηµείῶσε ὁ ᾿Απρίλης πυρπολᾶ τὸ σκοτάδι ἀπὸ τὰ ζοφερὰ νέφη τῶν δνστν- χηµάτων ποὺ ἐπικρέμμεται πτά- νω ἀπὸ τὴν Κ.Μ.Ε. 'Απὸ τὸν ἕνα μῆνα στὸν ἄλλο γιὰ δυὀ σχεδὸν χρόνια τώρα, τὰ δυστν- χήµατα λιγοστεύουν συνεχῶς στὸ κάθε τμῆμα, ἀπὸ τότε δη- λαδὴ ποὺ τὸ προσωπικὸ ἄρχισε νὰ ΘΕΛΗ νὰ δουλεύη μὲ προ- σοχή. Ὅ ᾿Απρίλης ἦταν ὁ ἀσφαλέ- στερος μῆνας σ’ ὅλη τὴν ἴστο- ρία τῆς Κ.Μ.Ε., παρ’ ὅλο ποὺ συνέβηκαν τρία δυστυχήµατα. Όταν τὸ μεταλλεῖο ἐπέτνχε ἀπόλυτη ἀσφάλεια τὸν περα- σµένο Δεκέβρη, πολλοὶ εἴπαν ὅτι ἦταν ἕνα τυχαῖο γεγονός. Όταν ὅμως τὸ μεταλλεῖο ἐπέ- τυχε τὴν ἴδια ἀπόλυτη ἀσφά- λεια κι µέσα στὸν ᾿Απρίλη, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῆ ἁπλῶς πυχαῖο, «Εἶναι ἡ πραγματικὴ προσπάθεια που ἐπιτυγχάνει τὴν ἀσφάλεια. Στατιστικὲς γιὰ τὰ δυστυχή- µατα κρατοῦὔνται ξεχωριστὰ γιὰ τὰ 19 τµήµατα τῆς Κ.Μ.Ε. Τὸν Απρίλη συνέβηκε ἕνα δυ- στύχηµα στὸ καθένα σὲ τρία ἀπὸ αὐτὰ τὰ τµήµατα. Δὲν χρειάζεται παραπάνω ἀπὸ ἕνα δευτερόλεπτο γιὰ νὰ συμβῆ ἕνα δυστύχημα. Γιὰ σκεφτῆτε λοι- πόν: Σ’ ὅλο τὸν Απρίλη µόνο τὸ διάστηµα τριῶν δευτερο- λέπτων ἐμπόδισε τὴν Κ.Μ.Ε. ἀπὸ τοῦ νὰ πετύχη τέλεια ἔπί- δοσι ἀσφαλείας ! Τὸ φῶς τῆς ἀσφάλειας λάμπει µέσα στὸ σκοτάδι τῶν δυστν- χηµάτων, Τὸ ἐργατικὸν προ- σωπικὸ ξεύρει ὅτι μὲ τὸ φῶς τῆς ἀσφάλειας δὲν θὰ χάνη ἡμερο- µίσθια οὔτε θὰ ὑποφέρῃ ἀπὸ τοὺς πόνους ποὺ προκαλοῦν τὰ δυστυχήματα. Μὲ τὸ φῶς τῆς ἀσφάλειας ὡς ὁδηγόν, οἱ ἐργά- τες θὰ ἐργάζωνται μὲ τὸν ὀρθὸ τρόπο--τὸν ἀσφαλῆ τρόπο. “ο ἥλιος τῆς ἀσφάλειας ἄρχισε ν᾿ ἀνεβαίνη πάνω ἀπὸ τὸ βουνό µας τῶν δυστυχηµάτων. Σύντο- μα ϐ’ ἀνερῆ ψηλὰ στὸν οὐρανὸ κι ὁ καθένας θὰ ἐργάζεται μὲ προσοχὴ ἀπὸ τὰ δυστυχήµατα ὅλο τὸν καιρό. Τότε κάθε τμῆμα θὰ ἐπιτύχη τέλειαν ἐπίδοσι στὴν ἀσφάλεια καὶ τὸ προσωπτικὸ τῆς Κ.Μ.Ε. θὰ γίνη γνώστὸ ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ ἀσφαλέστερα στὸν κόσμο. Γιὰ μιὰν ἐπίδοσι ἀπόλυτης ἀσφάλειας χρειάζεται Ένας μῆ- νας, μὰ σ’ ἕνα μονάχα δευτερό- λεπτο Ὑίνεται ἕνα δυστύχημα, Κάθε δευτερόλεπτο τοῦ κάθε λεπτοῦ τῆς κάθε ὥρας τῆς κάθε ἡμέρας τῆς κάθε ἑβδομάδος τοῦ κάθε μηνὸς τοῦ κάθε χρόνου τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι σπου- δαῖο γιὰ τὴν ἀσφάλεια, Δὲν ὑπάρχει λόγος γιατὶ ὁ ᾿Ιούνιος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας ἀσφαλὴς μῆνας γιὰ τὸ κάθε τμῆμα. Δὲν ὑπάρχει λόγος γιατὶ θὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ συμβῆ δυστύχημα τὸν ᾿Ιούλιο. Δὲν ὑπάρχει λόγος. οἱοσδήποτε ἄνθρωπος νὰ πάθη δυστύχηµα ὁποτεδήποτε. Μὲ τὸ ζωηρὸ φῶς τῆς ἐπίδο- σης τοῦ ᾿Απρίλη ὡς ὁδηγό, τὸ κάθε µέλος τοῦ προσωπικοῦ ἂς ὑποσχεθῆ στὸν ἑαυτό του ὅτι θά φροντίζη περισσότερο γιὰ νὰ ἐργάζεται ἀκόμη πιὸ άσφα- λισμένα ὅλο τὸν καιρό, Πόσος Καιρὸς θὰ περάση ἕως ὅτου ἡ Ἑταιρεία ἐπιτύχη ἕνα μῆνα μὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπὸ τὸν ἐργαζόμενο στὴ κάθε δουλειὰ πῶς θά ἐργάζεται κάθε δευτερόλεπτο κάθε ἡμέρας.