PENDAYA IZCILEBI | ATALASA KAMPINDA| Atalasa‘da kurulan Orta Dogu Beynelmilel kampinda Izci Ogret- menleri Mihayil Hrisantu bereber oldugu halde 2oinci Kibris Trupu (K.M.§$. Pendaya) 7 Mayistan | 9 Mayisa kadar hazir bulun- muslardir. 4 Mayistan 14 Mayisa, yani Atinaya miiteveccihen ayril- digi tarihe kadar Kibrisi ziyaret etmekte olan izciler Sefi Lord | Rowallan‘in Serefine kurulmustu. Yiizlerle Tiirk, Rum, Ingiliz ve Ermeni Izcileri ve hatta deniz asirindan gelen bir cok Izciler de bu maksad igin hep bir araya toplanmislardi. {zciler Sefi, Kibris Valisi, Kibris Bas Izcisi ve Lefkogsa Kaza Izci Komiseri Kamp ziy- aret ederek teftigs _etmisler ve Izciler Sefi ile biitiin Izciler el sikmislardi. Kampta en fazla gize garpan Sey Cumartesi Aksam1 yakilan ve Izciler $efi tarafindan baslatilan kamp Atesi olmustur. Izcilerin neden daima sol elleriyle el siktiklarinin hikfyesini de anlatti. Bir giin, fzciligi kuran Lord Beydin Pavel, Cenubi Afri- kada bir k6yii ziyaret ediyordu. Kabile Reisi tarafindan kars1- lanmis, kendisine sol elini uzata- rak hos geldin demisti. Lord Beydin Pavel taaciib ederek nigin sag eliyle el sikmadiginin sebebini sormus. Cevab olarak, “‘Cesurlar cesuru daima yek digerlerini bu tarzda kargilar“ demisti. Béylelik- le Izciler de cesurlar cesuru olduklarinin bir sembolii olarak diinyanin her tarafinda daima sol elleriyle el sikarlar. Kamp atesinin geriye kalan programi diger kazalari temsil eden Izcile- rin istirak ettigi sarki, masal, kisa piyesler ve beden idmani gésterilerinden ibaretti, a