| SIPORCULUKLARI | IGIN LEFKE TURK | FUTBOL TIMI ‘TEYT KUPASINI KAZANMISTIR YENI CAMLIKOY DE [KiINCi GELDI Lefke Tiirk Futbol timi en _| yakin rakibleri olan Yeni Camli- k6yii ufak bir farkle gecerek 25 3/4 puvanalmig ve 1953—54 meysiminin iyi siporculuklarin- dan dolay) “TEYT kupasim kazanmislardir. Yeni Camlikéy de 25 puvan almistir. Diger neticeler :- 3iincii: Pendaya 244 4iincti: Ksero 184 _| 5inci: Lefke Elenleri 15 é6inci: Flasu 134 ,| 7inci: Petre 13} 8inci: Eski Camlikéy It} Bu, “TEYT“ kupasinin takdim edilmesinin iiciincii senesi ve yeni nizamlara gére de birinci :|senesidir. Yeni nizamlara gore -| hakemi, idare ettigi oyunun so- nunda her iki time tg puvan i] veya timlerin bir tanesine ti¢ 1 puvan vermeye salahiyettar kilar. :| {dare ve Hakemler Heyetinin 1| dokuz iiyesi futbol mevsimi so- :|nunda istedikleri her hangi iyi il bir time ἃς puvan ve kaptanlar i}da arzu ettikleri her hangi iyi i|bir time dért puvan vermeye ς «| haklari vardir. Yeni gol puvani usdlii hakem- ler reyinin ehemmiyetini ac¢ik olarak gdstermektedir. Yeni Cam- likéyiin oynamaya hakki olmiryan j bir oyuncuyu bir oyunda oynat- mas! neticesi olarak hakem oto- _|matik tig puvani rakib time | vermistir. Eger hakemden yalniz εἰ bir puvan alms olsalar ‘“TEYT“ kupasi kendilerinin olacakti. H4- kemlerden επ yiiksek puvan adedini alan Pendaya, Lefke Tiirkleri ve Ksero Timleridir. Pendaya ile Ksero arasinda turnuva sonunda oynanan oyun- larda, Idare ve Hakem Heyeti ve 'Itim kaptanlarinin verecegi pu- yanlardan mahrum olmuslardir. En az puvan adedini alan dort = puvan adedini almislardir. Bir kag aya kadar yeni bir futbol mevsimi basliyacaktir ve biitiin oyuncular unutmamalidir ki timlerine kazandiracaklar kiy- met ve sdhret her oyunda géstere- cekleri iyi siporculuga baghdir, hususiyle en iyi futbol miikafat olan “Teyt‘* kupasini kazanmayi tim keza hakemlerdende en agagi! arzu ediyorlarsa.