ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΟΣΙ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ Οἱ πρόσκοποι τοῦ 20οῦ Προ- σκοπικοῦ Σώματος Κύπρου (K.M.E. Πεντάγυιας), μὲ τὸν ἀρχηγόν των Μιχαἡλ ΧἈρυσάν- θου, ἔλαβαν µέρος ἀπὸ τὶς 7 ἕως 9 Μαΐου στὴν Διεθνῆ ΣυΥ- κέντρωσι Προσκόπων Μέσης ᾿Ανατολῆς ποὺ ἔγινε στὴν ’Α- θαλάσσα. ΄Η συγκέντρωσι ἔγινε πρὸς τιμὴ τοῦ ᾿Αρχιπροσκόπου Λόρδου Ροουάλλαν, ὁ ὁποῖος ἦταν στὴν Κύπρο ἀπὸ τὶς 4 ἕως τὶς 14 Μαΐου ποὺ ἀνεχώρη- σε γιὰ τὶς 'Αθῆνες. ᾿Ἑκατοντάδες Τούρκων, Ἑλλήνων, ’΄Αγγλων κι ᾽Αρμενίων προσκόπων ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ πολλοὶ ἀκόμη πρόσκοποι ἀπὸ Εξένε χῶρες, ἔλαβαν µέρος σ’ αὐτὴ τὴν συγ- κέντρωσι. Τὴν προσκοπικἠ συνάθροισι ἐπισκέφτηκαν κι ἐπιθεώρησαν ὁ Διοικητὴς Προσκόπων τῆς Επαρχίας Λευκωσίας, ὁ Διοικη- τὴς Προσκόπων Κύπρου, ὁ Κν- βερνήτης Κύπρσυ κι ὁ ᾿Αρχιπρό- σκοπος, κι ὅλοι ἔκαμαν χειραψία μὲ τοὺς προσκόπους. Τὸ σπου- δαιότερο µέρος τοῦ προγράµµα- τος ἦταν ἡ συνάθροισι γύρω ἀπὸ τὴν φωτιὰ τὸ Σάββατο βράδυ ὅταν μίλησε ὁ ᾿Αρχι- πρόσκοπος. Εἶπε τὴν Ἱστορία γιατὶ πάντα οἱ πρόσκοποι μεταξύ τους κάµνουν χειραψία μὲ τὸ -ἀριστερὸ χέρι. Μιά μέρα 6 Λόρδος Μπεϊῖντεν Πάουελ ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Προσκοπισμοῦ, ἐπισκέφτηκε ἕνα χωριὸ στὴ Νότιο ᾿Αφρική. Τὸν ὑποδέκτηκε ὁ φύλαρχος ὁ ὁποῖος τὸν χαι- ρέτησε μὲ χειραψία μὲ τὸ ἀρι- στερό του Χέρι. O Λόρδος Μπέῖντεν Πάουελ ἐξεπλάγηκε καὶ ρώτησε γιατὶ δὲν τοὔδωσε πὸ δεξί του χέρι. Ὁ φύλαρχος ἀπάντησε ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καλώσορίζονται οἱ Υεν- ναιότεροι ἀπὸ τοὺς γενναίους, Τώρα ἡ χειραψία μὲ τὸ ἀριστερὸ εἶναι γενικὴ μεταξὺ τῶν προ- σκόπων ὅλου τοῦ κόσμου καὶ συμβολίζει ὅτι οἱ πρόσκοποι πρέπει νὰ εἶναι πάντα οἱ γεν- ναιότεροι τῶν γενναίων. Τὸ ὑπόλοιπον µέρος τοῦ προγράµ- µατος τῆς φωτιᾶς περιλάμβανε κάµποσα τραγούδια ἀπὸ ὅλους τοὺς προσκόπους µαζί, χορούς, σκὲτς καὶ διάφορα νούμερα ἀπὸ προσκόπους ποὺ ἀντιπροσώ- πευαν τὴν κάθε περιοχή. Οἱ πρόσκοποι τῆς Πεντάγνυιας µαγείρευαν τὰ φαγητά’. τους (πῆραν τρόφιμα µαζί τους) ἔκαναν πεζοπορίες, κολύμβησαν στὴν δεξαμενὴ ᾿Αθαλάσσης, ἔ- καναν πρόχειρες µικροεγκατα- στήσεις στὸν καταυλισμό, γνώ- ρισαν καὶ συνωµίλησαν μὲ προ- σκόπους ἄλλων σωμάτων. eo