ΝΕΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ- TEX TQN ZYAAOTAN Γιὰ τὴν ἐνθάρρυνσι τοῦ Κκλασ- σικοῦ ἀθλητισμοῦ μεταξὺ τῶν παιδιῶν τῶν δημοτικῶν σχο- λείων, ὁ ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος Πέτρας διωργάνωσε ἀθλητικοὺς ἀγῶνες στὴν Πέτρα στὶς 20 ’lou- νίου, στοὺς ὁποίους ἔλαβαν µέ- ῥρας ἕξη δημµοτικὰἁ σχολεῖα τῆς περιοχῆς Σολέας. Τὸ πρόγραμ- μα περιλάμβανε τρία ἀγωνί- σµατα γιὰ κορίτσια κι ὀκτὼ γιὰ ἀγόρια. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὰ κύπελ- λα, μετάλλια καὶ διπλώματα τὰ ὁποῖα ἐδώρισαν στοὺς νικητὲς τὰ µέλη τοῦ συλλόγου, ὁ σύλ- λογος ἐπλήρωσε τὸ μεγαλύτε- ῥρο µέρος τῶν μεταφορικῶν ἐξό- δων τῶν παιδιῶν. Στὶς διακοπὲς τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρίας ἔξη µέλη τοῦ συλ- λόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου κα- πασκήνωσαν στὸν Άγιον Νι- κόλαο. ᾽Ακολούθησαν κανονι- KO πρόγραµµα, µαγείρευαν οἱ ἴδιοι τὰ φαγητά τους, κατα- σκεύασαν πρόχειρη κολυµβη- πικὴ, δεξαµένη στὸν ποταμό, ἔκαμαν µαθήµατα πρώτων βοη- θειῶν κι ἀρκετὲς πεζοπορίες στὸ δάσος ἸΤοὺς ἔδωκε συγχαρη- τήρια ἕνας Δασικὸς ’Έπαρχος γιὰ τὸ καλὸ νοικοκυριό τους. 'Οχι πολὺ μακρυὰ ἀπὸ ἐκεῖ ἑπτὰ µέλη τοῦ συλλόγου Ξεροῦ στήσανε τὴν δική τους κατα- σκήνωσι, τὴν ὁποία σχεδιάζαν νὰ μείνουν ὀκτὼ μέρες, Εἶναι ἐνθαρρυντικὴ ἡ διαπίστωσ! ὅτι δυὸ ἀπὸ τοὺς συλλόγους µας ἀναγνωρίζουν τὴν ἀξία κι εὖ- χαρίστησι γιὰ τὰ µέλη τους ἀπὸ τὴν κατασκήνωσι κι ἔλ- ζεται ὅτι οἱ κατασκηνώσεις θὰ συνεχιστοῦν μὲ μεγαλύτερη U- ποστήριξι στὸ µέλλον. Γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν ἵδρυσι τοῦ Συλλόγου Πεντάγυιαςἔγιναν ἀθλητικοὶ ἀγῶνες γιὰ τὰ µέλη τοῦ, συλλόγου καὶ τὰ ΄παιδιὰ τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου. Τὸ πρόγραµµα περιλάμβανε δέκα ἀγωνίσματα γιὰ τὰ µέλη καὶ τρία γιὰ τὰ παιδιά. : Στὶς 11 ᾿Ιουλίου ὁ σύλλογος Νέου Καλοῦ Χωρίου διωργάνω- σε ἀγῶνες στὸ γήπεδό του στοὺς ὁποίους διαγωνίστηκαν 37. ἀθληταὶ ἀπὸ πέντε συλλό- Ύους τῆς Ο.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. Τὸ πρόγραμμα περιλάμβανε ἕντεκα. ἀγωνίσματα κι ἀπονεμήθηκαν ἔπαθλα στοὺς νικητές. Ὁ Παλ- λάδιος Νικόλα τοῦ Ξεροῦ ἦταν ὁ καλύτερος ἀθλητὴς τῆς ἡμέρας. Τελικὰἁ ἀποτελέσματα: Zepos 32, Τοῦρκοι Λεύκας 23, Πεντά- γνια 20, Ἕλληνες Λεύκας 13 καὶ. Νέον Καλὸν Χωρίον 11 βαθμοί.