ΚΩΦΑΛΑΛΑ . ΠΑΙΔΙΑ 'Ὑπὸ Τ. Μάρκου, Διευθυντοῦ Σχολῆς Κωφαλάλων Λευκωσίας. Εἶναι τραγικἡὴ ἡ στιγμὴ γιὰ τοὺς γονεῖς ὅταν ἀνακαλύπτουν ὅτι τὸ παιδί τους εἶναι κωφό. Ἡ θλῖψί τους γίνεται ἀκόμη πιὸ µεγάλη ὅταν καταλάβουν ὅτι, ἐπειδὴ τὸ παιδί τους εἶναι κωφό, θὰ µείνη καὶ βωβό. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀποτυχία ὅλων τῶν προσπαθειῶν γιὰ τὴν ἄποκα- τάστασι τῆς ἀκοῆς τοῦ παιδιοῦ, ἡ στάσι τῶν γονέων συνήθως ἀπέναντι στὸ παιδὶ εἶναι εἴτε χαϊδευτικὴ καὶ κάµνουν ὅλα του τὰ θελήματα, εἴτε τελείως ἀρνητικὴ κι ἐπιζητοῦν νὰ τὸ ἐκφοβίζουν. Περιττὸ νὰ λεχθῆ ὅτι τόσο ὁ ἕνας τρόπος συµπε- ριφορᾶς ἀπέναντι στὸ παιδὶ ὅσο κι ὁ ἄλλος εἶναι ἐπιβλαβεῖς. ὍὉ πρῶτος θὰ κάµῃ τὸ παιδὶ ἕνα μεμψίμοιρο ὑποκριτὴ ποὺ νὰ περιµένη ἄλλους νὰ τὸν ὑπη- ρετοῦν. ὍὉ δεύτερος θὰ τὸν κάνη ὑπὲρ τὸ δέον πειθήνιο ἢ πολὺ ἀνυπότακτο κι ἀντικοινωνικό. Αν οἱ γονεῖς φέρωνται ἔτσι στὸ παιδὶ εἶναι γιατὶ δὲν ξαϊ- ρουν τίποτε καλύτερο νὰ κά- µουν. ᾿Εσὺ ποὺ διαβάζεις αὐτὸ τὸ ἄρθρο, πιθανὸν νὰ γνωρίζης κάποιο ποὺ εἶναι κωφός, ἢ πι- θανὸ νὰ ἔχης κανένα κωφὸ συγ- γενῆ, ποὺ θὰ θέλης νὰ τὸν βοη- θήσης. Στὴν Κύπρο ὑπάρχουν περίπου 300 κωφάλαλα παιδιά, ἔτσι οἱ πλεῖστοι ἀπὸ μᾶς θὰ ἔχομε ἕνα κωφάλαλο παιδὶ ὄχι πολὺ µακρυά µας. ᾿Εκεῖνο ποὺ κάµνει τὸ κωφά- λαλο παιδὶ τόσο διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ φυσιολογικὸ δὲν εἶναι γιατὶ δὲν ἀκούει: εἶναι ἡ ἀνικα- Ψ) νότης του νὰ ἐκφράση τὶς σκέ- ΜΨεις του καὶ τὶς ἀνάγκες του μὲ λέξεις. 'Εγὼ τὴν γλῶσσα πάντα τὴν θεωρῶ σὰν ἕνα λεωφορεῖο. Τὸ λεωφορεῖο αὐτὸ κινεῖται ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε νὰ. ὁμιλῆ κι ὅλη ἡ σοφία τῆς ἀνθρωπότητος ταξειδεύει µέσα σ᾿ αὐτό. Όταν γεννηθοῦμε παίρνουμε ὡς δῶρο εἰσιτήριο εἰσόδου σ᾿ αὐτὸ τὸ λεωφορεῖο. ᾿Απορροφᾶμε καθημερινὰ αὐτὴ τὴν σοφία τῆς ζωῆς. Τὸ παιδὶ ποὺ γεννήθηκε κωφὸ εἶναι χωρὶς εἰσιτήριο. Στὴ Σχολὴ Κωφαλάλων ΠΠαι- διῶν στὴ Λευκωσία ποὺ ἄρχισε λειτουργία τὸν περασµένε Νο- έµβριο, 22 ἀγόρια καὶ κορίτσια, Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι, βοηθοῦν- ται νὰ τυποποιήσουν σιγὰἁ-σιγὰ τὰ δικά tous εἰσιτήρια. Τὰ κωφάλαλα παιδιὰ μποροῦν νὰ διδακτοῦν τὴν γλῶσσα. µπο- ροῦν νὰ µάθουν νὰ ὁμιλοῦν καὶ νὰ συνδιαλέγωνται μὲ κίνησι τῶν χειλέων. Εἶναι μιὰ βραδεῖα διαδικασία μὰ κατορθωτή. Στὸ τέλος ᾿Ιουνίου, πολλὰ ἀπὸ τὰ παιδιά µας στὸ σχολεῖο, τελείως κωφάλαλα πρὶν ὀκτὼ μῆνες, διάβασαν σὲ ἐπισκέτπτες σύντο- μες περικοπὲς ἀπὸ τὰ ἀναγνω- στικά τους. Πιθανὸ νὰ ξεύρετε μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιά. Τρία ἀπ᾿ αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν περιοχἡ τῆς Κ.Μ.Ε.: ὁ Ντῖ- vos Χριστοφίδης κι ὁ Κεμὰλ Φεχμὴ ᾿Ιπραχὶμ ἀπὸ τὴν Λεύκα, κι ἡ Ζηνοβία 'Προδότου ἀπὸ τὴν Κοράκου. Ὁ ἈΝτῖνος κι ὁ Κεμὰλ μποροῦν, ὁ καθένας στὴν δική του γλῶσσα, νὰ ἐννοήσουν 300 γραμμένες λέξεις μποροῦν νὰ προφέρουν ἀρκετὰ καταλη- πτὰ περίπου 100. ἀπ᾿ αὐτές καὶ νὰ διαβάσουν μὲ τὰ χείλη σχεδὸν 200 λέξεις, 'Η Ζηνοβία ἔχασε τὴν ἀκοή της σ’ ἡλικία 7 χρονῶν, Ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νὰ χάση καὶ τὴν λαλιά της. Εἶναι σχεδὸν τέλεια στὴν ἀνά- Ὕνωσι μὲ τὰ χείλη καὶ τώρα µανθάνει νὰ διαβάζη, κι αὐξάνει τὸν κύκλο τῶν ἐνδιαφερόντων Τε} ανα aie τος οκ μα eS της καὶ κάνει πρόοδο στὴ συνο- μιλία, Γιὰ τὴν συµπλήρωσι τοῦ σχολικοῦ ἔτους τὰ παιδιὰ θὰ κατασκηνώσουν στὴ παραλία κοντὰ στὴ Κερήνεια τρεῖς ἑβδο- µάδες πρὶν ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους γιὰ τὶς θερινὲς δια- Κοπές τους. Τὴν κατασκήνωσι τὴν ἀπολαμβάνουν πολύ. Εἶναι ὁ σκοπτιὸς τοῦ σχολείου νὰ προνοήση γιὰ τὴν πρα- κτικἡ ᾿ ἐξάσκησι τῶν μαθητῶν του ὅταν τὸ ἀκαδημαϊκὸν µέρος τῆς µορφώσεως θὰ ἔχει συµπλη- ρωθῆ. Τὸ ἀντιμετωπιζόμενοπρό- βληµα εἶναι τεράστιο καὶ μόλις τώρα ὀρχίζει. Θὰ χρειαστοῦν μερικὰ χρόνια γιὰ νὰ κερδηθῆ. Ἡ Σχολὴ ἱδρύθηκε μὲ πρωτο- βουλία τοῦ ΡΒοταριανοῦ Συνδέ- σµου Λευκωσίας. Ἡ Κυπριακἡ Κυβέρνησι, ἡ Κ.Μ.Ε., ἡ Ἕλλη- νικὴ Μεταλλευτικἡ 'Ἑταιρεία καὶ ὁ Δῆμος Λευκωσίας παρέχουν σ’' αὐτὴ γενναιόφρονα ὑποστήρι- ξι. Μὲ τὴν ἐπέκτασι τῆς Σχολῆς κάθε Χρόνο δημιουργεῖται ἡ εὐκαιρία γιὰ τὸ καθένα κωφά- λαλο παιδὶ στὴν Κύπρο νὰ γίνη ἕνας χρήσιμος πολίτης, ὄχι µόνο νὰ ἀπολαμβάνη ἀλλὰ καὶ νὰ συμβάλλη στὸν πολιτισμό. Κανένα παιδὶ δὲν ἀξίζει τίποτε λιγότερο,