ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ETKAEIOYN ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Στὸ τελευταῖο µας µάθηµα γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὸν δρόµο μάθαμε τὶ πρέπει νὰ κάµνουµε γιὰ τὴν διασταύρωσι τοῦ δρό- µου, κι ἐλπίζῳ ὅλοι σας νὰ τὸ ἐφαρμόζετε, Θυμᾶστε τὶ εἴπα- ue Πρὶν διασταυρώσετε τὸν δρόµο-- Κυττάξετε δεξιά, κατό- πι ἀριστερά, πάλι δεξιά, δια- σταυρῶστε τὸν δρόµο περπα- τώντας, ὄχι τρέχοντας, Αὐτὸ εἶναι πολύ σπουδαῖο, Μἡ διασταυρώνετε τὸν δρόµο ἐκτὸς ἂν εἶναι ἄδειος δηλαδὴ ὅταν δὲν βλέπετε αὐτοκίνητα νὰ ἐλαύνουν. Προσέχετε ἰδιαι- τέρως ὅταν διὰ νὰ διασταυρώ- σετε τὸν δρόµο θὰ περάσετε παραπλεύρως ἢ κοντὰ ἀπὸ ἕνα αὐτοκίνητο, γιατὶ ὁ ὁδηγὸς ἑνὸς ἄλλου αὐτοκινήτου ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ δρόµου δὲν μπορεῖ νὰ σδς δῆ, οὔτε ἐσεῖς ἐκεῖνον, Στοὺς δρόµους σὲ λοφώδεις περιοχὲς κάµνετε τὴν διασταύρωσι στὸν ἴσιο δρόµο κι ὄχι στὴν κούρβα ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ δῆτε τὶ ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά. Τώρα γιὰ τὸ παιγνίδι, My παίζετε ΠΟΤΕ στοὺς δρόμους, Νὰ παίζετε σ᾿ ἕνα παιδικὸὀ κῆ- πο, στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου, σ᾿ ἕνα ποδοσφαιρικὸ γήπεδο ἢ σ' ἄλλους ἀνοικτοὺς χώρους μακρυὰ ἀπὸ τὸ δρόµο. ᾿'Αν ἡ μπάλα ποὺ παίζετε βγῆ στὸν δρόµο, μὴ τρέχετε νὰ τὴν συλ- λέξετε πρὶν κυττάξετε καλὰ τὸν δρόµο σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες ποὺ μάθαμε. Μὴ παίζετε στὸν δρόμο μὲ φίλους σας τρέχοντας ὁ ἕνας νὰ πιάση τὸν ἄλλο. Μἡὴ τρέχετε πίσω ἀπὸ κινούμενα αὐτοκίνητα, τράκτορ ἢ ἄλλα ὀχήματα γιὰ νὰ πηδήσετε πά- νω σ’ αὐτά. ''Αν δὲν τὰ κατα- φέρετε στὸ πήδηµα καὶ πέσετε κάτω στὸν δρόµο, μπορεῖ νὰ σκοτωθῆτε, ὅπως συνέβηκε σ᾿ἕ- να μικρὸ παιδὶ τελενταῖα, Περπατᾶτε στὸν δρόµο ὥστε νὰ βλέπετε τὰ αὐτοκίνητα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν δική σας µε- ριὰ κι ἔτσι ἔχετε ὅλο τὸν καιρὸ ποὺ χρειάζεστε νὰ παραμερί- σετε. Πρέπει δηλαδὴ νὰ περπα- τᾶτε πάντοτε στὴ δεξιὰ μεριά τοῦ δρόμου. Περπατᾶτε νύκτα στὸν δρόµο πάντα μὲ φανάρι ἢ ἄλλο φῶς γιὰ νὰ σᾶς διακρί- νουν εὔκολα οἱ σιωφέρ. “Av 6 σιωφὲρ παίζει τὴν σειρῆνα τοῦ αὐτοκινήτου γιὰ σᾶς, παρα- μερῖστε ἀμέσως. Μερικὰ παιδιὰ διασκεδάζουν μὲ τὸ νὰ περιμέ- νουν νὰ ἔλθῃ πολὺ κοντά τους τὸ αὐτοκίνητο γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ δρόµο. Αὐτὸ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο κι ἀργὰ ἢ γρήγορα τὰ παιδιὰ αὐτὰ θὰ κτυπηθοῦν ἀπὸ αὐτοκίνητο. Θεωρῶ περιττὸ νὰ σᾶς πῶ νὰ μὴ ρίχνετε πέτρες, λάσπη ἢ ἄμμο σ᾿ αὐτοκίνητα ποὺ περ- νοῦν. Αὐτὸ δὲν εἶναι µόνο ἀγενὲς ἀλλὰ καὶ πραγματικὰ ἐπικίν- δυνο, γιατὶ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ κτυπήσετε τὸν σιωφὲρ στὸ μάτι. Στὸ πρῶτο ἄρθρο σᾶς εἴπαμε πόσο σπουδαῖο εἶναι ἡ ὑπακοὴ στοὺς κανονισμοὺς τοῦ δρόμου, ἀπαράλλακτα ὅπως καὶ στοὺς κανονισμοὺς τοῦ σχολείου. Αὐ- Tol εἶναι pepikol κανονισμοὶ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ ἀκολου- θῆτε γιὰ νὰ ἀποφεύγετε τὰ COCUK KOSES! Yazan : Trafik Kumandan ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ὑπό: Ἐπιθεωρητοῦ Τροχαίας YOLLAR TEHLIKELIDIR Yol selameti hakkinda gegen defaki dersimizde “‘Yol kenari ta- limini’’ 6grendik. Hepinizin bunu tegriibe ettigini timid ediyorum. “Yol kenari taliminizi’’ hatir- liyor musunuz? Yolu geg¢mezden evyel gézler saga, gdzler sola, te- krar gézler saga ve sonra yiiriiytib gegme. Kosarak gegmeyiniz, bu cok miihimdir. Yol temiz olmadikge asla gec¢- meyiniz, yani yolda hig bir na- kil vasitast olmadigi zaman, Hususiyle duran bir otomobi- lin yanindan yahut yan tarafindan gecerken cok dikkath olunuz ciinki bu otomobilin diger ke- narindan gelen bir stiriicii sizi veya siz onu girmiyebilirsiniz. Tasra yollarda gegmeden ὅποε dogru bir yer bulunuz, kiselerin arkasini gOremezsiniz. Simdi oyuna gelelim. Liitfen sokaklarda KATIYEN oynama- yimiz. Yoldan uzak bahcede, bir okul bahc¢esinde, top sahasinda veya yoldan uzak her hangi bir agik yerde oynayiniz. Eger topu- nuz yola atilr veya yuvarla- nirsa, “Yol Κεπατι talimine-’ itaat etmeden sokaga firlamayiniz Bir oyunda arkadaslarimizi soka- ga dogru kovalamayimz. Ve li- tfen hig bir zaman yliriiyen bir yiik otomobilinin, traktor veya her hangi bir nakil vasita- sinin arkasina gizli atlayib. bin- meyiniz. Eger bunu yapar ve diigerseniz, dlebilirsiniz« nasil ki bundan bir miiddet evvel ku- clk bir gocuk ayni_ seyi yaptig: igin Olmiistii. Yolda yii- riirken otomobillere karg1 yurt- yiiniiz ki onlarin gelisini g6rerek yoldan ¢ekilebilmeniz icin bol vaktiniz olabilsin. Bu, sag tara- ftan yiiriimelisiniz demektir. Ge- celeyin yolda yiiriimeye megbur olursamiz bir otomobil siiriictisii tarafindan kolaylikla gériilebilme- niz icin bir fener veya bir 1gik aliniz, Eger bir otomobil size bo- rusunu calarsa yoldan ¢abucak cekiliniz. Bazi cocuklat otomo- bilin onlara nekadar yakin gele- bildigini gérmenin akill bir sey oldugunu tahmin ederler, bunlar ergec bir otomobil tarafindan ¢ar- pilacaklardir. Eminim ki size, gegen otome- billere tas, gamur ἱορίατ veya kum atmayiniz demege lizum yoktur. Bu yalniz kabalik degil ayni zamanda siiriiciiniin gézle- rine vurabileceginiz igin tehli- kelidir de. lik makalemizde mektepteki kanunlara itaat ettiginiz gibi bu kanunlara da itaatin liizumunu belirttik. Bunlar kazalar1 énlemek igin itaat etmeniz laézim_ gelen kanunlarin bazilaridir. Bunlari hakikaten bilib bilmediginizi gér- mek icin babaniza bunlar hakkin- da size sual sormasini isteyiniz. δυστυχήµατα. Ζητήσετε ἀπὸ τὸν πατέρα σας νὰ σᾶς κάµη ἐρωτήσεις γι’ αὐτοὺς τοὺς κα- νονισμοὺς γιὰ νὰ δῆτε κατὰ πόσο τοὺς Κξεύρετε. σον Proprietor Mr. D. A. Green, clo C.M.C., Skouriotissa. Printed at NICOSIA Printing Works, by Chr. Nicolaou & Sons Ltd,, off Arsinoe Str., Nicosia. —