ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ‘Yrd W. D. BUSCH, Διευθ. ᾿Ασφαλείας. Μερικοὶ ἐργάτες παραπονοῦν- ται γιατὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ φοροῦν µατογυάλια ἆσφα- λείας στὴν δουλειά. Εἶναι δυσα- ρεστηµένοι γιατὶ οἱ ἐπιστάτες τοὺς ἐπιτιμοῦν ὅταν δὲν φοροῦν τὰ µατογυάλια τους, κι ἐρωτοῦν γιατὶ αὐτοὶ νὰ. εἶναι ὑποχρεώ- µένοι νὰ φοροῦν τὰ µατογυάλια τους ὅλη τὴν ὧὥρα τῆς δουλειᾶς τους, τὴ στιγμὴ ποὺ βλέπουν ἐργάτες σ’ ἄλλα τµήµατα ποὺ δὲν φοροῦν πάντα τὰ µατο- γνυάλια τους. Σ’ αὐτὰ ὅλα μιὰ εἶναι ἡ ἀἁπάν- τησι: Μάτια χωρὶς µατογύάλια δὲν εἶναι ἀσφαλισμένα. Πρέπει νὰ Ὑίνωνται ἐπιπλήξεις στὸν ἐργάτη ποὺ δὲν φροντίζει νὰ προφυλάττη τὰ μάτια του καὶ νὰ τοῦ ἐπιβάλλεται τιμωρία γι’ αὐτή του τὴν ἀμέλεια. “ο ἐἔπι- στάτης ποὺ δὲν ἐπιβάλλει στοὺς ἐργάτες του νὰ φοροῦν στὴ δουλειὰ τὰ ματογυάλια τοὺς τῆς ἀσφαλείας, δὲν λαμβάνει τὴν πρέπουσα φροντίδα γι’ σύ- τούς. Δυστυχήματα στὰ μάτια μποροῦν νὰ συμβοῦν παντοῦ ἀπὸ θραύσματα, σκόνι, σταγό- νες δηλητηρίων καὶ πολλὰ ἄλλα πράγματα. Μάτια προστατευ- μένα ἀπὸ µατογυάλια ἀσφαλείας δὲν βλάπτονται τόσο συχνὰ ἢ τόσον σοβαρὰ doo μάτια χωρὶς µατογυάλια. “Av évas αἰσθάνεται τὸν ἑαυτό του ἀδικημένο γιατὶ τοῦ ἐπι- βάλλεται νὰ φορᾶ µατογυάλια στὴ δουλειά, πόσο πικραμένος πρέπει νάναι ἂν ἕνα δυστύχηµα τοῦ καταστρέψη τελείως τὴν ὅρασι καὶ δὲν θὰ ξαναδῆ τὴν οἰκογένειά του. Τὰ μάτια δὲν προστατεύονται μὲ τὰ παράπο- να, Προστατεύονται μὲ τὰ µατο- γνάλια. Εἶναι ὁ καλὸς ἐπιστάτης ποὺ φροντίζει οἱ ἐργάτες του νὰ προστατεύουν τὰ µάτια τους. Δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι κανένα μέτρο ἀσφαλείας εἶναι περιττόὀν. | Όταν ἕνας τυφλωθῆ, ἔχασε τὸ φῶς του γιὰ ὅλη του τὴν ζωή. Μὰ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ προμηθευτῆ ἕνα ζευγάρι µατογυάλια ἂν χάλασε τὸ πρῶ- το ζευγάρι. Βιψοκινδυνεύει ὅ- ποιος δὲν φορεῖ µατογνάλια ἀσφαλείας. ὍὉ ἐργάτης πρέπει νὰ εἶναι εὐχαριστημένος ἀπὸ τὸν ἐπιστάτη ποὺ ἐπιμένει ὅτι πρέπει νὰ φορᾶ τὰ ματογνάλια του, γιατὴ, εἶναι γιὰ τὸ καλό του. Κανένας ἐπιστάτης δὲν θέλει ἐργάτη του ἐκεῖνον ποὺ δὲν προσέχει ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. Ἡ ἀσφάλεια εἶναι καθῆκο γιὰ τὸν καθένα ὅλη τὴν Mpa Tis δουλειᾶς,