ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΝΕΩΣ ΤΑΛΑΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ, Ἡ ἀξία καὶ χρησιμότητα ποὺ ἔχει τὸ γάλα ὡς' τροφὴ διὰ βρέφη καὶ παιδιὰ προσχολικῆς ἡλικίας «εἶναι γενικῶς γνωστή. Δὲν ὑπάρχει τροφὴ στὸ ἴδιο Κόστος καὶ μὲ τὰ ἴδια θρεττικὰ συστατικὰἁ ποὺ περιέχει τὸ γάλα γιὰ τὴν ἀνάπτυξι τοῦ παιδιοῦ, ποὺ νὰ μπορῇ νὰ τὸ ἀντικαταστήση. ᾿Απὸ τὴν πρώτη ἐπίσκεψι τῶν ἰατρῶν τῆς 'Ἑταιρείας στὰ Κέντρα Εὐημερίας τὸν Αὔγου- στο, θὰ μπῆ σ᾿ ἐφαρμογὴ ἕνα νέο σύστηµα στὴν παροχὴ κονιοποιηµένου γάλακτος στὰ τέκνα κάτω τοῦ κανονικοῦ βά- ρους τῶν ἡμερομισθίων ἐργα- τῶν ποὺ εἶναι ἐγγεγραμμένα. στὰ Κέντρα. Τὸ νέον σύστηµα εἶναι πιὸ γενναιόδωρον ἀπὸ τὸ παρόν. Ὁ σκοπὸς ὅμως δὲν εἶναι νὰ παρέχεται δωρεὰν κο- νιοποιηµένο γάλα ἐπ' ἀόριστο στὰ ἴδια παιδιὰ ποὺ τὸ βάρος τους εἶναι κατώτερο ἀπὸ τὸ κανονικὀ. ‘O σκοπὸς εἶναι νὰ γίνη ἐπίδειξι ti μποροῦν νὰ ἐπιτελέσουν ὀρθαὶ καὶ συστηµα- τικαὶ μέθοδοι διατροφῆς. Στὸ µέλλον, κονιοποιηµένο γάλα θὰ παρέχεται µόνο σύμ- φωώνα μὲ τὶς συστάσεις τῶν ἰα- τρῶν τῆς 'Ἑταιρείας, ποὺ θὰ ἐξετάζουν τὰ παιδιὰ στὰ Κέντρα Εὐημερίας μιὰ φορὰ τὸν μῆνα. Of γιατροὶ §’ ἀποφασίζουν ποιὰ παιδιὰ ἔχουν ἀνάγκη τὸ κονιοποιηµένο γάλα, τὴν πο- σότητα ποὺ θὰ λαμβάνουν κάθε ἡμέρα καὶ τὴν περίοδο ποὺ θά τὸ παίρνουν. ‘H περίοδος δὲν θὰ εἶναι µεγαλύτερη ἀπὸ τρεῖς μῆνες σὲ καμιὰ περίττωσι, μετὰ ὅμως ἀπὸ τὴν παρέλευσι αὐτοῦ τοῦ χρονικοῦ διαστήματος, κάθε παιδὶ θὰ ἐπανεξετάζεται ἀπὸ τὸν ἰατρό. Γενικά, ἡ δωρεὰν παροχὴ γάλακτος σ’ ὁποιοδήποτε παιδὶ κάτω τοῦ κανονικοῦ βάρους θὰ εἶναι µόνο γιὰ τρεῖς μῆνες καὶ κατόπι θ’ ἀναμένεται ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοὺς ἴδιους τῶν παι- διῶν ν’ ἀγοράζουν τὴν κόνιν γάλακτος γιὰ τὰ τέκνα τους, ἂν ἀκόμη τὸ βάρος τους εἶναι κάτω ἀπὸ TO KAVOVIKO, Στὶς μητέρες τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ λαμβάνουν δωρεὰν κονιο ποιηµένον γάλα θὰ δίνεται πιστοποιητικὀ ποὺ θὰ δείχνη τὴν περίοδο καὶ τὴν ποσότητα τοῦ γάλακτος ποὺ θὰ τοὺς πα- ραχωρεῖται. Τὸ γάλα θὰ παρα- λαμβάνεται ἀπὸ τὰ τρία Κέντρα Εὐημερίας κάθε Δευτέρα µόνο (ἀπὸ τὸ Κέντρο Σκουριωτίσσης µόνο τὸ πρωῖ) ἀπὸ ὁποιοδή- ποτε Ὑγνωστὸ µέλος τῆς οἰκο- γενείας ἡλικίας ἄνω τῶν 12 ἐτῶν, τὸ ὁποῖον νὰ παρουσιάζη τὸ πιστοποιητικό. eS