REFAH MERKEZLERIN- DE SUT TOZU DAGITIMI Kiigiik yavrular ve okul ¢agin- dan evvelki gocuklar icin bir gida olarak siitiin liizum ve kiymeti umumi maldimat dahilindedir. Siit kadar cocuga sihhat temin edecek, ona ayni iyligi yapacak ayni fiyatta hi¢ bir gida maddesi mevecut degildir. Agustoz ayinda. Sirket Sihhiye Memurlarinin Refah Merkezle- rini ziyaret ederek Merkezde ka- yid edilmis giindelik¢i is¢ilerin zayif cocuklarina siit tozu dagi- timina baslanacakturr. Yeni usulde simdikinden daha cOmert davra- nilacaktir. Maksat ayni zayif ¢o- cuklara hudutsuz bir zaman stit dagitmak degil fakat sistema- tik ve dogru yedirme usuli ile ne meydana__ getirildigini géster- mektir. Gelecekte beles siit tozu yal- mz Kumpanya Sihhiye Memur- larinin Refah Merkezinde cocu- klari muayene ettikten sonra ver- dikleri karar ile olacaktir. Doktor- lar hangi cocuklarin siite ihtiya- clari oldugunu her giin verilecek miktari ve miiddeti tesbit edece- klerdir. Bu miiddet hig bir vak‘ ada ii¢ ayi asmiyacaktr fakat bu miiddetin hitaminda her ¢gocuk doktor tarafindan muayene edi- lecektir. Umumiyetle bedava siit zayif cocuklara yalniz ii¢ ay igin verilecek ve bundan sonra eger cocugun hala siite ihtiyaci varsa, zayifsa bunun ebeveyin tarafindan temini bekle necektir. Cocuklarina belegs siit verilecek annelere stitiin miktarini ve miid- detini giésteren bir tasdikname verilecektir. Siit tig Refah Mer- kezinden yalniz Pazartesi giinii (Skuriyotisada yalniz sabah) on iki yasindan yukari ailenin her hangi bir taninmis ferdinin tas- diknameyi gdstermesi ile αἱ- nabilecektir.