YAZ KAMPI PROGRAMI COCU- KLARI MESGUL TUTMAKTADIR YENI YUZME PROGRA- MI BASLATILMISTIR Erkek gocuklarinin kamp za- mani olan Temmuz ayinda giiniin dért bucuk saatinda yiizme ha- vuzunda faalivet vardi. [ki bucuk saat yiizticiilere ve hig yiizme bil- miyenlere yiizme 6gretmeye has- redilmisti. Ogrctilen baslica yii- zme tarzi Amerikan usulidir. Ciinkii bu, 6gretilmesi, 6fren- mesi en kolay ve yiizmesi de en cabuk ‘olandir. Oglan cocuklan kampinda yiizme 6gretmeni ge- gen seneyi takiben bu sene de Andreyas Filaktisdi. Yardimci- st olan Cahit Ali bir Cadir On- deri olarak yaz kampinda iiciincti senesini gecirmistir. ‘Her giin sabahleyin 8 ve τό gocuktan miirekkeb kiigitk sini- flar halinde 30 dakikalik yiizme talimleri gérmektedirler. Segil- mis gocuklara 6gleden sonralari biraz daha uzun bir miiddet yii- zme talimleri gésterilmekte idi. ilk viizme imtihanini gecen yiizii- ciiye 10 yarda yiizme, dalma tahtasindan atlama, 2ο yar- da yiizme, dalma_ tahtasindan dogru usiilde dalma ve neticede 60 80, 100 ve 200 yarda yiizme- sine miisade edildi. Insaatda isle- mekte olan Corecun oglu Andona- | kis Vondidzianos ve Mihayil Yu- annu ki annesi Bayan Yuliya Yan- ni Kumpanya Hastanesinde gal- lismaktadir, birinci kiime oglan gocuklari arasinda biittin yiizme miisabakalarin1 gegerek hususi iizme kartim kazanmuslardir. ki haftalik zaman zarfinda kam- clar igin iki. resmi muhtelif yiizme rekorlari elde edilmistir. Cocuklar keza bir cok oyun faa- liyetleri hakkinda Lefke ilk Okul- da Beden Terbiyesi ve Oyun Ogretmeni ‘olan Sinan Mehme- din éndérliginde 6gretim gérdiiler Yason Iliyadis ve —_Kipros Kipridimos da yardim ettiler. Bunlarin en baslt¢a oyunu voley- boldu fakat baska yeni oyunlar da 6gretilmislerdi. Buna ilaveten éSleden sonra Kampgilarin Iste- kleri saatinde cocuklar bir ¢ok eylenceli oyunlar’ segmislerdi. fk Sihhi Yardim ve Sadran¢ oyunu keza programa dahil edil- misti. Kamp Sarkilarini cagirma talimleri yapturilmisti. Hepsi [lk Okul Ogretmeni olan Andreyas Lambru, Fahri [brahim ve Hris- tos Konnaris kampin bu gibi faaliyetlerini idare etmislerdi. Her aksam, géniillii cadir 6n- derlerinin ve cocuklarinin hazir- ladigi kisa piyes ve oyunlarin kamp atesi etrafinda tatbik edilen programiyle nihayet bulmakta idi. Cocuklarin bu kamp ategi etrafindaki faaliyet. ve sarkilara istiraklari igin tesvike ihtiyaglari yoktu. Simdi kampta bulunan kizlar igin daha az yorucu daha fazla basi- tlestirilmis ayni program takip edilmektedir. eae