α ee ee ee. ee: ανα το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ - ATOPIQN Το ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TIA TO KOAYMBI Κατὰ τὴν θερινἠ κατασκήνωσι τῶν ἀγοριῶν ἡ νέα κολυμβητικὴ δεξαμενὴ ἧπαν ἐν χρήσει 45 ὧρες κάθε ἡμέρα. 24 ὧρες ἦταν ξεχωρισμένες γιὰ µαθήµατα κο- λυμβήσεως σὲ παιδιὰ ποὺ ἤ- ξευραν ἢ δὲν ἤξευραν νὰ κο- λυμβοῦν. 'Ὁ τρόπος κολύμβη- σης ποὺ ἐδιδάσκετο Κυρίως ἦταν τὸ «᾿Αμερικανικὸ Κρώώλ» γιατὶ εἶναι ὁ εὐκολώτερος καὶ γιὰ τὸν δάσκαλο καὶ γιὰ τὸν µαθη- τή, Κι εἶναι ἐπίσης ὁ ταχύτερος τρόπος, “O ἐθελοντὴς Ύγυμνα- στὴς γιὰ τὸ κολύµβι στὴν κατα- σκήνώση ἀγοριῶν τὸν ᾿Ιούλίο ἦταν ὁ ᾿Ανδρέας Φυλακτῆς, ὁ ὁποῖος ἦταν γυμναστὴς καὶ πέρυσι, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν Ντζαχὶτ ᾽Αλῆ, ἐθελοντὴ ἀρχηγὸ σκηνῆς γιὰ τὸ τρίτο καλοκαῖρι φέτος. Οἱ κατασκηνωταὶ χωρισμένοι σὲ μικρὲς ὁμάδες ἀπὸ 8 ἕως 16 παιδιὰ ἡ καθεµιά, γυμνάζονταν στὸ κολύµβι τριάντα λεπτὰ κάθε πρωί. ΙΜρισμένα παιδιὰ γυμνάζονταν καὶ τὸ ἀπόγευμα γιὰ λίγη περισσότερη pa. Ὅταν ἕνα παιδὶ πετύγχανε στὶς ἀρχικὲς δοκιμές, δοκίµαζε κατόπι τὴν κολύμβησι 10 v- αρδῶν πήδηµα ἀπὸ τὸ σανίδι βουτήγµατος, κολύμβησι 20 U- αρδῶν, κολύμβησι 40 ὑαρδῶν, τὸν ὀρθὸ τρόπο βουτήγµατος ἀπὸ τὸ σανίδι βουτήγματος καὶ 'τελικὰ κολύμβησι σὲ ἆπο- στάσεις 60, 80, 100 καὶ 200 ὑῥαρδῶν. Ὁ ᾿Αντωνάκης Βοντι- τσιάνος, τοῦ ὁποίου ὁ πατέρας, Γεώργιος, ἐργάζεται στὸ Τμῆμα Οἰκοδομῶν, κι ὁ Μιχαἠλ ᾿Ιω- ἄννου, τοῦ ὁποίου ἡ μητέρα, Ιουλία Γιαννη, ἐργάζεται εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τῆς Εταιρείας, ἦταν οἱ δυὸ μόνοι κατασκηνω- ταὶ ἀπὸ τὴν πρώτη ὁμάδα ἀγοριῶν ποὺ πέρασαν ὅλα τὰ κολυµβητικὰἁ ἀγωνίσματα μὲ ἐπιτυχία καὶ πῆραν τὸ σχετικὸ πιστοποιητικὀ. Έγιναν ἐπί- σηµοι ἀγῶνες γιὰ τὴν κάθε περίοδο δύο ἑβδομάδων καὶ ση- µειώθησαν οἱ χρόνοι κι οἱ ἐπι- δόσεις Πού πέτνχαν τὰ ἀγόρια στὴν κατασκήνωσι στὸ κολύμβι γιὰ τὶς διάφορες ἁποστάσεις. Τὰ ἀγόρια ἐψυχαγωγοῦντο ἐπίσης μὲ διάφὀρες ἄλλες ἆθλο- παϊδιὲς κάτω ἀπὸ τὴν καθοδή- γησι τοῦ Σινὰν ᾿Ιμπραχίμ, Γυ- μναστικοῦ τοῦ Δημοτικοῦ Σχο- λείου Λεύκας, τὸν ὁποῖον βοη- θοῦσαν ὁ ᾿Ιάσων ᾿Ηλιάδης καὶ ὁ Κύπρος Κυπρίδηµος, Τὸ κυ- Ριώτερο παιγνίδι ἦταν ἡ πετό- σφαιρα, ἀλλὰ ἔπαιζαν κι ἄλλα γέα παιγνίδια, Τὰ παιδιὰ εἶχαν στὴ διάθεσί τους pic dpa Td ἀπόγευμα κι’ ἔπαιζαν παιγνίδια τῆς ἐκλογῆς των. Πρῶτες Βοήθειες καὶ σκάκι περιλαμβάνονταν στὸ πρόγραμ- μα καὶ τὰ παιδιὰ ἐπίσης µάνθα- ναν τὰ τραγούδια τῆς κατα- σκήνωσης. Γιὰ τὴν ἐκτέλεσι αὐτοῦ τοῦ µέρους τοῦ προγράµ- µατος ὑπεύθυνοι ἦταν ὁ ᾿Ανδρέ- ας Λάμπρου, ὁ Φαχρὴ ᾽Ἴμπρα- χὶμ κι ὁ Χρῖστος Κονναρῆς, ὅλοι δηµοδιδάσκαλοι, Κάθε µέρα στὴν κατασκήνωσι ἔκλειε μὲ τὸ πρόγραµµα τῆς πυρᾶς τὸ βράδυ, στὸ ὁποῖο ἐ- λάμβαναν µέρος ὁ κάθε ἀρχηγὸς μὲ τὴν ὁμάδα του. Πάντα μὲ κέφι τὰ παιδιὰ τραγουδοῦσαν γύρω ἀπὸ τὴν πυρὰ κι ἔπαιζαν εὐτυχισμένα. Τὸ πρόγραµµα γιὰ τὰ κορί- τσια ποὺ εἶναι τώρα στὴν κατα- σκήνωσι, εἶναι παράλληλο μὲ ἐκεῖνο τῶν ἀγοριῶν ἀλλὰ ἁπλο- ποιηµένο καὶ πολὺ λιγότερο κοπιαστικο,