ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΛΕΝ. ΣΥΖΗΤΘΗΚΕ ΣΧΕΛΙΘ ΛΥΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΗΠΛ Δέν συζητήθηκε Gnd Tov Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Ῥολάνδη κα- τὰ τὶς πρόσφατες ἐπαφὲς του στὴν ᾽Αμερικὴ σχέδιο λύσεως ποὺ éTol µασαν οἱ ΗΠΑ, ἡ ᾿Ἁγγλία, ὰ Ἑλλάδα, ἑ Τουρκία καὶ ὁ ΟΗΕ ... ἰσχυρίζε- ται χθεσινὴ ἐπίσπμπ ἀνακοίνωσι διαφεύδοντας πλπροφορίες τῆς ἐφπ µερίδος «Σάντεῦ Τάῦμς». «'Ὑπογραμμίζεται --- ἀναφέ- ϱει ἡ ἀνακοίνωση --- ἅτι κα- τὰ τὶς συναντήσεις τοῦ κ. Ῥο λάνδη οὔτε ἠγέρθη οὔτε ov- ζητήθηκε ὁποιοδήποτε σχέδιο λύσεως τοῦ Κυπριανοῦ οὔτε καὶ περιῆ]θε στὴ γνώση τοῦ Σ. Ὑπουργοῦ, ἐπίσημα ἢ ἄνε- πίσηµα ἡ ὕπαρξη τέτοιου σχε δίου». Τὰ κυριότερα σημεῖα τῆς σιµφωγίας ποὺ ἀποκαλύπτουν οἱ «Σάντεῦ Τάϊμς» ἔχουν ὡς esis: ϐ Διαίρεση τῆς Kiacov of δύο αὐτόνομες ζῶνες, στὰ πλαίσια μιᾶς χαλαρῆς συ- νοµοσπογδίας, πράγµα ποὺ ἱνανοποιεῖ τὴν τούρχοχυ- πριαχκἠ ἀπαίτηση γιὰ bi ζωνικὴ, ϐ Μείωση τῆς τουρκικής κα: τοχῆς ἀπὸ τὸ 36% στὸ 28% τῶν Κυπριακῶν ἐδα- φῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων. περιλαμθάνονται οἱ περιο- χές ᾽Αμμοχώστου καὶ Βα- οωσίωῶν. 9 Ἐπισιροφὴ τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν ἛἙλληνο- κυπρίων προσφύγων, τὸ τορο τουλάχιστον ἀπὸ τὶς 140.000, στὴν ᾽Αμμόγχωστο καὶ τὴ γύρω περιοχ/]. 4 Καὶ ἀποξημίώση τῶν προ- σφύγων ποὺ θὰ µπαραµεί- χουν στὸ γότο. 46 “Ύστερα ἀπὸ τὴ Χάραξη τῆς µεθορίου ἀλλὰ ποὶν ἀπὸ τὴν κατάρτιση τῶν συνταγµάτων γιὰ τὴν ‘EA ληνικὴ Κύπρο, τὴν Τουρ: κικη Ἰύπρο καὶ τὴν xev- τρικὴ ἐξουσία ---άναμέγε- ται ὅτι θὰ διαρκέσεν 15 μῆνες περίπου--- ἑἐλπίξεται ou fh Αμμόχωστος ἢ ἕ- νας τομέας της, θά τε- θοῦν προσωρινὰ κάτω ἀπὸ tov theyyo tov OHE. Bio μηχανικοὶ, ἐμποριχοὶ, του- οιστικοὶ καί ἄλλοι ὀργανι- σµοί, ἀπὸ τὶς δύο κοινό: τητες, θὰ συναντηθοῦν ἐ- χεῖ καί θἀ συζητήσουν γιὰ τὴν ἀνασυγκρότηση. Σύμφωνα μέ τὶς πληροφυ- ρίες τῆς ἀγγλικῆς ἐφημερί- ὃας ἡ πρωτοθουλία αὐτὴ θά ἀναγγελθεῖ σύντομα, αιθανῶς ὕστερα ἀπὸ τὶς τουρχκοκυπορια χές ἐχλογές τῆς 98 Ιουνίου, ἀπὸ τὸν γενικὸ yoouupatéa τοῦ ΟΗΕ Κούρτ Βάλντχαϊμ. Ματά τὸν ἀνταποκριτὴ τῶν «Σάντεῦ Τάϊμς», οἱ ἸΑμερι- χανοί. ποὺ διαδραμάτισαν γί- ριο ρόλο στην ἐπεξεργασία τῆς συμφωνίας, θά ἀποκτή- σουν, πιθανῶς, γιά λογαρια- ond tov NATO, wa θάση στὴν Καρπασία, ποὺ botoxe- ται στὰ ὑπὸ τουρχικὸ ἔλεγχο ἐδάφη. Ἡ θάση αὐτή, μπορεῖ νὰ χροησιμουποιηθεῖ ἀπὸ τὴ δύνα- µη ταχείας ἐπεμθάσεως, ποὺ ἑτοιμάζουν of ᾿Αμερικανοὶ γιὰ. ἀποστολῃ στὴ Μέση Α- νατολή. Τὸ σγέδιο, κατὰ tov Max- γούστα). προθλέπει παραµυ- vn Ta το ρχικῶν δυνάμεων χαταγῆς στὴν Ἱύπρο. Οἱ τοηρχιγές δυνάμεις, θά µετη- νυμασθαοῦν of δύναμη τοῦ NATO, teas Se enh vr '