ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η Κ.ΟἩ. Ἡρίζεται ἡ Ἐπιτροπὴ θέμα ὁμοσποιδιακοῦ Ο ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ Συνξερχεται τὴν Πάμπτη σὲ τακτικὴ συνεδρία τὸ Διοικητικὸ Σωµ. θούλιο τῆς Κ.ΟµΠ. τὸ ὁποῖο μεταξυ ἄλλων θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ δύο οο6α- ρὰ θέµατα, Ga ἁἀποφασδίσει τὴν σύστα a τῆς Αμελοῖς Atepeuvyti 2 UB hon γιὰ th ott navies Τὸ Πρσεδρεῖο θὰ ὑποδάλει πρὸς τὰ ὑπόλοιπα µέλη τοῦ Συμδουλίου σχετι κἡ ἔκθέση ὅσον ἀφορᾳ τοὺς ὅρους ἐντολῆς τῆς Ἔπιτρο πῆς ἑνώ παβάλληλα θά ύπτο δάλει τὸν απ σάλρθα τῶν προς ὤώπων ποὺ eld ηγείτάι γιὰ νὰ ἀναλάδοων τὸ δύσκο ro αὐτὸ ἔθγο. Ἠδη ἔχουν ἐξευρεθεῖ τὰ αρία ἀρόθωπα πτοῦ. εἶναι οἱ κ. Λ. Δουκάϊ- δης (Πρόεδρος), Γαδαλᾶς, Φυλακτοῦ. Πιστεύεται δὲ ὅτι μέχοι τὴν Πέμπτη θὰ άνευρε Sei Kal τὸ τέταρτο “πρόσω- τοι ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Στ ὀωνεδρία του τῆς προ σεχοῦς Πέμπτης τὸ Διοικητι «d Σομόσύλιο τῆς Όμοσπον δίας θὰ ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ τὸ θέμα τῶν προπυνητῶν τῶν 2Εθνικῶν ὁμάδων, κ. Ταλιά- vou (Αγδρῶν) ΟἸακώδου (Ἐλπίδων, Νέων). Τὰ συµδό 7 Agia τῶν δύο προπονητῶν λή youv to τέλος ᾿Ἱόννίου καὶ τὸ Συμθδούλιο θὰ ἁἀποφασίσει τὶ θὰ πράξει, Πάντως ὅπως Ίληροφο- ρούμεθα στὸ πόστο τοῦ προ πονητοῦ τῶν ᾿Εθνικῶν ᾿Ελπί bay καὶ Νέων θά ὑπάρξε, ὁ ών ά. ἀλλαγὴ ἀφοῦ ὁ . *laxwbou διαπραγματεύς- παι τὴν πρόσληψη του στὸν Αρη, Ἠδη μεταξὺ τοῦ κ. ᾿Ιακώ 6ου καὶ ἐκπροδώπων τοῦ νέου Διοικητικοῦ Σωµθδουλίου ἔχουν γίνει ἐπαφὲς ποὺ ἆνα µέγεῖαι γὰ ὁλαχληρωθοῦν ἐντὸς τῆς ἑδδομάδος. irae ea as cag ο ος πε ποτ eg sR enti