Τὸ πρωτάθλπµα τῆς ΕΠΟΠΛ 1981 ΑΠΟ βλωνας: Ανεκπρύχθη πρωταθλητής στὸν Α’ ὅμιλο Ὅ Λίβανος στὸν Β’ ὅμιλο χητικότητα ὁ ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου, ὁ ΑΠΟ Αλωνας καὶ ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ ἊΑν. Μαρίναξ, Πράγμ ENA στὸν Γ’ ὅμιλο Στὸν Α΄ Όμιλο τοῦ πρωταθλήματος ΕΠΟΠΙΛ ἔλαδαν µέρος 8 ὀμάδες. And tav ἀρχὰ Τοῦ πρωτάθλήµατος φάνηκε ὅτι τὸν τλο Τοῦ πρωταθλητοὺυ θὰ διεκδικοῦσσν μὲ ya GT) µεῖαξυ σὐτῶν τῶν ὁμάδων δόθηκε οκλλρὴ μάχη, Νικητής ἀνεδείκθτ ὁ ΑΠΟ “A- λωνας ἀφοῦ συγκέντρωσε 40 θαθμοὺς ἐτὶ 14 ἀγώνων καὶ τερµάτιοξ ἀπτίπτος. Δευτεραθλητὴς ὁ ΑΠΟΠ ΓΠαλαικωρίου µά 3) θαθμοὺς, τρίτος οτἡ οειρὰ ὁ ΔΙΤΕΝΗΣ μὰ 30 Βαθμούς, Στὸν Α᾿ ὅμιλο συμμετεῖχαν γιὰ πρὺτη φδρὰ ὁ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ἸἹλατανιοτάσας, ὑμάδο 81 ἀνεδείκθη 1 ὁμάδα τοῦ ΑΡΗ Περάτων χωρἰς καμμιὰ παροτήρηση ποὺ εἶναι καὶ Τὸ µεγαλύτερο ἔπαθλο γιά ες 4 (ωνιζάμενες ὀμάδες, a errr 44 ε 2 Vuk tay ἰάτθρία τοῦ. tem: παθλητοῦ. τοῦ. Α΄ ὑμιίλου, ANGA ἀνάφέροιμε dite: Eth 38 Ἀρόνια τῆς ζωῆς του ὁ ᾿Αθλητκὸς Ἠνένμαα» κἀς Όμιλος Αλωλδς det πίνᾶε οημανηικὴ Δράση ο’ ὅ- χους τοὺς τμεῖε. Χήμεφα ὁ Όμιλός διαθέτει extras ἀπό τὴν ασοδοσφαιρικὴ ὑμάδὰ οὐ ἀναδείχθηκε πθωπταθλήίσια A’ ‘Outen ΕΠΟΠΑ gels καμμιά, Ίστα, καὶ γαλλιεχη- xo thin ποὺ. πεθιλάμδάνει yogeutiad συγκρύῖημα, fen Tein Oudda καὶ χορωδία, Τὰ συμδούλία τοῦ ΑΠΟΑ γι ὕλα τὰ µέλη ἁγκάλιαθᾶν tov “Oyo Geena ἀπὸ εὖν πρᾶμο χρόνο τὰ οὐθηπσής aay πρήθθέτόνέας σσχῶς νέες δφαθτηθιάτηπες ο{όν α' hy tOt Αικαισλογ μένα ούμεθα γιώ Boy περήφαναν Ἠιὸ τά ἐν Γ πεθῄκατά αὺνς ποὺ ἀναγνο- οἴξονται οἱ ἔκτάση aah ab πλατειὰ ἀπὸ τὰ ὑθια τῆς κο: νότηϊάς τους, tly ethos Μερικὲς ἀπὸ ὃραδεηδιότητες θευφούντα πεθυφεφειωκὰ, γεγονότα καὶ αρόσελκάοὈν ἐπιαμέχτες σὲ παγ»ύπρια κλίµαχα. στὶς Εκδηλώσεις αὐτὲς πε αιλαμθάγεται καὶ τὸ ναλλιτε: γνικὸ Φεοτιδὸλ Άλωνας ποὺ ὁ ΑΠΟΑ διοργανώνει κάθε Καλοκαίρι. Mut ἄλλη ἄφασιηοιότιπα vai σχέδιο τοῦ ἀνέγερσή θινότύλοῦ γηπέδόν σύμφώνα μὲ εἰς tédevtates ἀντιλήψεις καὶ ὀνόήνες, Ta γήπεδο θὰ σηιπληθωνθεῖ σύν- ποµα κι ἀγαμέγειο, ὅτι δὰ ουμθόλει οτὴν παραπέρα πό odo Tod ἀθλητισαόϐ oly Te οιοχή. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ἵ. Ανδρέας Τιμοῦέου | Ανδέας Θωτίόυ λΑλδοέας Μίτοιγγας { ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Σωήήφης Neowdsoug ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ποὺ ἁχωνίσθηναν στὺ πρωτάθη- μα Ἱ. Ἀοφρώπος Σοφρωνίου .. Σπυλκανὸς Ἀτυλὰνοῦ . tAvagéog Ἑλισδαίου . Téxtic Medodion . Takne Ν, Μεθοδίου ἛΑνθοι ς Μεθοδίον ν Παντελής Μακοῆς . Παντελής Βατέτης μ. ᾽Αὐδρέας Mitovyxas 1η, Ἰωάννης Τιμοδέου 1. Μιχάλης ᾿Αγαβίου 19, Θεοφάνης Φειδία 18, Θεοφάνης Θευφήνους 14, Χαθάλαμαος ᾿Αγβοκλέους 16, Ανδρέας ᾿Οδυσσέως 1Α, Ανδρέας Εὐστοθιάδης 17. Ιωακείμ Ἐδσταθιόδης 18, Μενέλαος Δισηιαίου 19, Ῥτυλιανὸς Αιογυοίον 0. Νίκος Ῥταύρου 51. ᾿Ανδοέας Πευργιάδης 22, Teagyog Pagar 38, Ῥωτήρης Νεοκλέους ΑΙΟΙΚΗΤ1ΚΟ ΣΤΜΒΟΥΛΙΟ 1. Ἠλίας Φιλοθέου Πούεδρος Ανδρέας Διονυσίου Τραμματεὺς . Nixngvieag Atovestou Ταμίας ς Ανδρέας Φωτίου Ἀϊσπράκτορας . *Avradag Τιμοδέου Eqogag Ποδοσφαίρου δρέας Τσιάμκας ῴσρος Ἠντευκτηρίου 1. Nivog Me@odion Μέλος 35ο δν ον ϱννὸ 2, Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΙΒΛΝΟΣ KOPMAKITH Στὴὸν Β’ ὕμιλο ἀγονίαιη μαν Ν ὑμάδες καὶ Έγινε oxen οἳ μάχη μεταξὺ 'Ἑθνικοῦ Aev τερᾶς, 90Ι Καπέδων, ΑΩΝ. Ἠημολύπου, Ob συναντήσει | πῶν. προπορευομένων ὁμάδιων δημιουσγοῦσαν ζωηοὺν ἔγδια φέρο ας παθακυλονθοῦσαν Χλλιάδες, Φίλαθλοι, Ὁ σίπλος ποῦ Β΄ ὅμίλου ἐκοίβη ὕστερα ἀπὸ σχ»ὲς ᾱ- Νακατατάξεις στη θάθµμολο” γία μαὶ τελική, ἐσοβάθμισαν ὁ Εθνικός Δειπερᾶς μὲ τὸν Δί- Bive. 'O Ἐβνικὸς Δειτερῆς θεωφεῖτο μέχρι τῆς πφωτελευ tain ἀγωνιστι πρωτα” θλητής ἀλλὰ μὲ κακοῖς ὅπη- λαμαμοὺς ἔχααε µέσα ate τά Χέρια τον τὴν εἰὐνιρία 0 πάθει τὸν τίτ) τὸν ἀγώνα κἀταάξεως ὃ «Αίδανος ἐπεθλήθη τοῦ 'E- regupecsanh amgcia elvar 4] ἃς μὲ πολλὲς ὑποσχέσεις, καὶ το Κ, Νεότητος Μισεροῦ. Πρωτοθλήτρια ἤθους 198ύ-- Ὁ πρωταθλητὴς τοῦ A’ sed ge Πρωτάθλήµατος τῆς ΗΠΟΠΙΛ WVAS θγικοῦ μὲ Δ--Ι καὶ ἔτσι γιὰ κε ὅτι θὰ κἐθδιξε τὸν τίτλο τέταρτη φορὰ πῆφε τὸ πρωτά μαὶ τοῦτο δὲν διεψεύσθει, Ka θληια τοῦ ὁμίλου του. πόρθωσε νὰ ἀνάκησνχθεὶ πόθο παθλἠτρια τοῦ ὁμίλου της μὲ Γ’ ΟΜΙΛΩΣ ἀρκετὴ διαφορὰ θαθμῶν ἀπὸ NPOTABAHTPIA τὴ δεύτέρη ἀφυῦ συγχέσω” ENA AZQMATOT σε δᾷ δαθμοὺς ἐπὶ 1ά ἀγώ: yor Αευτεραθλήκρια τὸ ΘΟΙ Th Δακάτάμιας ub 81 fof μού: καὶ τοιαθλήτοϊα ATE Ῥερίου μὲ ῦρ βαβμοὺς, Τὲ- i Ἁτὸν Τ΄ ὅμιλο ἀγονίσθη μαν 8 ὀμόδεε. 'Ἡ ΕΝΑ ἀπὸ λος τοῦ Α΄ γύροι φάνη: | i | | i { i i | «ρόλο “ο πφτάθλημα πᾶφτη στὴ οειρὰ ἡ Ένωση Ἐφνκυναιριμιθιᾶς. δεὸ ἵν ὕμλο ἁγωνστη nay ites & Mave σης «Άγ. Παύλὸν καὶ αὐ Προσφυ- ηικὸ. Σωματεο Παρθενών σιυηαικισμοῦ Λάτοιών. Kul 1a Sto σωματεία ΟΜάαχονται ὅτι θὰ διαδραµατίασὀ συδαρύ 18841 Ie