Ὢ Κυπριαμοῦ ἔχει τὸ λύγο γιὰ τὴν ὑπύθεση τοῦ ΓΛῃ Bet νὰ ἀπο-ημιὼσει πὸ κοᾶᾷ- τος, ἢ ὁποιονδήποτε ἄλ]ο ὁ ‘H ἀστυνομία τηοεῖ σιγὴ γιὰ τὶς ἀτασθαλίες στὸ Τρα- φεῖο Δημοσίων Πληροφοριῶγ, σημειώνει σὲ ἈΧθεσινὸ δηµο- σίειγιά της ἑθδδομαδιαία ἔφημε vida, eh ae κύριο ἄρθρο TNS ZUAILEL TH σιμπεριφορά δημοσίων ὑπαλλήλων οἱ ὁποῖοι παφεκτρέπονται καί καταστρα τηγοῦν τοὺς γόµους. Τὸ ἄρθρο παρατηρεῖς «Οἱ δημόσιοι ὑτάλληλον κα: téyow τὶς θέσεις πους, zal προσφέρουν ὑπηρεσίες πρός τὸ κράτος γχάτω ἀπὸ σιυγκε- Σθιένο ομικὸ χαθεστώς. » Όταν οἱ δηµώσιοι ὑπάλ)λη- Fm παρεντοέπονται ἔχουν νὰ ἠποστοῦν συνέπειες, θάσεν τῶν νόμων τοῦ χράτους, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰδιχῆς νοποθεσίις ἡ ὁ- πυία τοὺς ἀφορᾶ ἄμεσα. 'Ἔχουν va ἀντιμετωπίσουν πειθαρχικὲς διώξεις γιὰ ἀνάρ σιμιτεριφορὰ ἡ παρά- µοστη ῥαση καθήκοντος. “Otay oi ἐνέργειες αὐτές ἀποτελοῦν ταυτόχρονα καὶ ποινικὸ ἀδίχη: ua ἐπεμθαίνει ἡ ἀστυνομία 7 ὑπυία διεξάγει τὶς δικές της ἀναχρίσεις μέ σκοπὺ τὴ συγ- γε τοωση στοιχείων γιὰ τὸ ἀδίνημις γιὰ σχοποὺς ποινικῆς δίωξης, Av ato πὸ ἀδίχτκια το. ὀπμιοσίου. ὑπαλλήηλον ἔχει ὑπωστεῖ οἰκονομικὴ ζημιά τί χοήτος., τοτε ὁ ὑπάλ ηλ χει εὐθήγῃ χαὶ μπορεῖ νὰ προ σιωθεί ἑνώπιον τῶν πολιτικῶν δικαστησίών ιά, νά ὑποχρεω- ὁποῖος ηιιώθηιε ἀπὸ Tis πράξεις του. »Οἱ ἀνησυχίες τοῦ γοινοῦ εἶναι. δικαιολογηµένες. Πολλά πρύὐσφατα veyovota μεταξὺ toy ὁποίων zal αὐτὸ ποὺ προέχιφε στὸ Toageio Anuo- σίων ΤΠ) ηροφοριῶν δείχνουν ὅτι τὸ κράτος µας δὲ χει τουργεῖι εὔρυθμα. Σι) tO Tleoedeos τῆς Λημοκρατίας λοιπὸν ἔχει τὰ λόγο».